SENIE

 

Laipni lūdzam! 2003. gadā tika atklāta latviešu valodas seno tekstu korpusa mājas lapa. Tagad te atradīsiet gan 16. gs., gan 17. gs., gan arī dažus 18. gs. sākuma latviešu rakstu pieminekļus un to indeksus.

Senie teksti elektroniskā veidā ir pieejami un brīvi izmantojami pētnieciskiem mērķiem, pateicoties 90. gadu vidū saņemtajam Sorosa fonda - Latvija atbalstam, 2002. gadā piešķirtajam Kultūrkapitāla fonda un LU finansējumam, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas finansējumam 2003. gadā. 2004. gadā, izmantojot VKKF piešķirto radošo stipendiju, seno tekstu korpuss tika papildināts ar vēl diviem avotiem.

Latviešu valodas seno tekstu uzkrāšanu un apstrādi nodrošina LU Filoloģijas fakultātes Baltu valodu katedra un LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija.

Korpusa rīki

 

16. gadsimts

 
 

1.

Br1520_PN

-

Bruno tēvreize

2.

CC1585

-

Catechismvs Catholicorum

3.

Ench1586

-

Enchiridion

4.

EvEp1587

-

Euangelia vnd Epi§teln

5.

Gis1507_PN

-

Gisberta tēvreize

6.

Gr1520_PN

-

Grūnava tēvreize

7.

Has1550_PN

-

Hazentētera tēvreize

8.

Laz1557_PN

-

Lācija tēvreize

9.

Meg1593_PN

-

Megisera tēvreize

10.

Thev1575_PN

-

Tevē tēvreize

11.

UP1587

-

Vndeudsche Psalmen

 

17. gadsimts

 
 

1.

Baum1699_LVV

-

Labbajs wehleśchanas Wahrds

2.

Dres1682_SBM

-

Swähta Bährno=Mahziba

3.

Elg1621_GCG

-

Geistliche Catholiche Gesänge

4.

Ench1615

-

Enchiridion

5.

EvEp1615

-

Euangelia vnd Episteln

6.

Fuer1650_70_1ms

-

Lettisches und Teutsches Wörterbuch

7.

Fuer1650_70_2ms

-

Lettisches und Teutsches Wörterbuch

8.

Fuhr1690_LL

-

9.

JT1685

-

Tas Jauns Testaments

10.

LGL1685_K1

-

Lettische geistliche Lieder vnd Collecten

11.

LGL1685_V5

-

Lettische geistliche Lieder vnd Collecten

12.

LS1625

-

Linaudēju šrāga

13.

Manc1631_Cat

-

Der kleine Catechismus

14.

Manc1631_LGL

-

Lettische geistliche Lieder vnd Psalmen

15.

Manc1631_LVM

-

Lettisch Vade mecum

16.

Manc1631_Syr

-

Das Haus=, Zucht= vnd Lehrbuch Jesu Syrachs

17.

Manc1637_Sal

-

Die Sprüche Salomonis

18.

Manc1638_L

-

Lettus

19.

Manc1638_PhL

-

Phraseologia Lettica

20.

Manc1638_Run

-

10 sarunas

21.

Manc1654_LP1

-

Lang=gewünschte Lettische Postill I

22.

Manc1654_LP2

-

Lang=gewünschte Lettische Postill II

23.

Manc1654_LP3

-

Lettische Lang=gewünschte Postill III

24.

Ps1615

-

Psalmen vnd geistliche Lieder

25.

Reit1675_OD

-

Oratio Dominica XL Linguarum

26.

Reit1675_UeP

-

Eine Übersetzungsprobe

27.

SKL1696_KB

-

Sawadi Karra=Teesas Likkumi

28.

SKL1696_RA

-

Sawadi Karra=Teesas Likkumi

29.

SL1684

-

Sohdu=Likkums prett to Behrno=Muschinaschanu

30.

SLM1648

-

Lotawicae

31.

VD1689_94

-

Ta Swehta Grahmata

32.

VLH1685

-

Lettisches Hand=buch

33.

VLH1685_Cat

-

Der kleine Catechi§mus

34.

VLH1685_Sal

-

Die Sprüche Salomonis

35.

VLH1685_Syr

-

Das Haus=, Zucht= vnd Lehrbuch Jesus Syrachs

36.

Witt1696_MMID

-

37.

Witt1702_PAN

-

Ta paneśama Auna=Na§ta apdohmata

38.

ZP1685

-

39.

Zv1638_VAR

-

Ziņu sniedzēja zvērests Vidzemes arklu revīzijā

40.

Zv1681_Kok

-

Nevācu koku šķirotāju zvērests

41.

Zv1681_Liec_1

-

Liecinieku zvērests

42.

Zv1681_Liec_2

-

Liecinieku zvērests

43.

Zv1689_Kan

-

Kaņepāju kulstītāju amata zvērests

44.

Zv1689_Salsnes

-

Sālsnesēju amata zvērests

45.

Zv1698_Lig

-

Liģeru amata zvērests

 

18. gadsimts

 
 

1.

Baumb1795_WLWJD

-

Wezza Leejes Wihra Jahņu Dseesma

2.

CekFJ1790_KD

-

Kartupeļu dārzs

3.

CekFV1796_NL

-

Neapskāpjami likumi

4.

Depk1704_Vortr

-

Vortrab

5.

Eid1701_KB

-

Eid der Treue vor die Lettische Artillerie=Bediente

6.

Eid1701_RA

-

Eid der Treue vor die Lettische Artillerie=Bediente

7.

EvTA1753

-

Evangelia toto anno

8.

Hag1790_IM

-

Īsa mācība priekš latviešiem

9.

Lod1775_SEAPP

-

Sprediķis pie iesvētīšanas

10.

Lod1778_WTMD

-

Vārdi tās mūžīgas dzīvošanas

11.

Lop1800_SDLS

-

Sarunāšanas starp diviem latviskiem zemniekiem Bērze un Kalniņ

12.

MD1788

-

Mīļi Draugi!

13.

Rav1767_SD

-

Svētas domas

14.

SL1789

-

Skolas likumi

15.

StendAJ1790_LSMP

-

Lu§tesśpehle no Semmneeka kas par Mui§chneeku tappe pahrwehr§ts un weena Paśakka no Drauga Lizzepura

16.

StendGF1789_SL

-

Ziņģu lustes

17.

Sulc1764_ARMST

-

Aizkraukles muižas un Rīmaņmuižas likumi dzimtļaudīm

18.

TII1790

-

Tā īsa izstāstīšana

19.

V1771_SZA

-

Sila zemnieka Anša vēstule mācītājam Loderam

 
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015