VÔrdformu skaits: 157
VÔrdlietojumu skaits: 202


@@0
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

ammahta
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

ammata^
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

ammatneeki
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

andlangers
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

apglahbt
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

ap˙ehdets
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

apžtipprinažchanu
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

ar
	2 2 Eid1701_RA p.
	2

arridžan
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

a˙˙ini
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

a˙˙inu=lah˙ihtu
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

awer=mineerers
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

behdas
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

bet
	3 3 Eid1701_RA p.
	3

bihtees
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

buhdams
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

buhs
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

buht
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

cunžtapeles
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

darriht
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

deenežtas
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

deews
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

dohmu
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

drihži
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

dwehželes
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

eekžch
	2 2 Eid1701_RA p.
	2

eeliktas
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

eelikto^s
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

eenaidneekeem
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

e˙˙im
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

gelbeht
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

gribbam
	2 2 Eid1701_RA p.
	2

gruhtumu
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

ka
	5 5 Eid1701_RA p.
	5

kad
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

kahds
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

kahdu
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

kas
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

keh˛iga
	2 2 Eid1701_RA p.
	2

ko
	2 2 Eid1701_RA p.
	2

kohpa=turrehtees
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

lab=praht
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

labba^
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

labbumu
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

lai
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

laika^
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

leetahm
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

lehr=cunžtapeles
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

lehr=fŘrwńrkeres
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

lihds
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

mee˙u
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

mehs
	4 4 Eid1701_RA p.
	4

mehžas
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

mineerers=selli
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

mohdrigi
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

muhžas
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

muh˙eem
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

muh˙o
	2 2 Eid1701_RA p.
	2

muh˙o^s
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

muh˙u
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

mums
	3 3 Eid1701_RA p.
	3

ne
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

ne=apdohmigs
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

ne=ustizzigs
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

neds
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

nei
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

neneeka
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

no
	3 3 Eid1701_RA p.
	3

nodoht
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

nolikti
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

notikkamahm
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

pahr
	2 2 Eid1701_RA p.
	2

pahrgalwibas
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

paklau˙˙ižchanu
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

palihds
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

par
	3 3 Eid1701_RA p.
	3

parahdahs
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

parahdiht
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

pažchi
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

pažchu
	2 2 Eid1701_RA p.
	2

pažtrahdaht
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

pawehlehti
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

pawehležchanahm
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

pee
	2 2 Eid1701_RA p.
	2

peederrighu
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

peederrigu
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

peeklahjahs
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

peelikt
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

peežpeežts
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

pehdigu
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

pehz
	4 4 Eid1701_RA p.
	4

pils=˙ahts
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

prahta^
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

preekžch=zelteem
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

pretti=runnahtees
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

pretti=žpreežtees
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

pretti=turrigs
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

prettikaužchanu
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

riga
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

rohkas
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

˙amannihts
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

˙awa
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

˙awa^
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

˙awas
	2 2 Eid1701_RA p.
	2

˙awu
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

žchinni^
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

˙chis
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

˙cho
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

žcho
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

˙ew
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

˙irdigi
	2 2 Eid1701_RA p.
	2

˙irds
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

˙ohdu
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

spehka
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

spehku
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

žtarpa
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

žtippraku
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

žwehram
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

tad
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

tahm
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

tam
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

tappis
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

tapt
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

tas
	2 2 Eid1701_RA p.
	2

teem
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

tee˙as
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

teežcham
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

tihžcheem
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

tik
	2 2 Eid1701_RA p.
	2

tikkužchi
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

to
	3 3 Eid1701_RA p.
	3

tohp
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

turreht
	2 2 Eid1701_RA p.
	2

turrehtees
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

un
	10 10 Eid1701_RA p.
	10

und
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

under=fŘrwńrkeres
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

under=oppezereem
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

under=oppezeres
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

usbruhkts
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

war
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

ween
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

ween=prahtigas
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

weetas
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

weeto^s
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

wihrižchki
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

wiltineeku
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

wir˙neekeem
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

wi˙s
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

wi˙˙a
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

wi˙˙ahm
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

wi˙˙as
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

wi˙˙u
	3 3 Eid1701_RA p.
	3

wi˙˙u=mažakahm
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

wi˙˙u=mažaki
	1 1 Eid1701_RA p.
	1

zeeniga
	1 1 Eid1701_RA p.
	1