nezinÔms

Eid1701_RA

0. pants

Eid der Treue/ vor die Lettižche
Artillerie=Bediente/
In Lettižche Sprache Řberžezzet.
KAd ˙chis Keh˛iga Pils=˙ahts/
Riga/ pahr wi˙˙u Dohmu/ no tihžcheem
Eenaidneekeem usbruhkts/ un ap˙ehdets tap-
pis/ ko pažchu ˙irdigi gelbeht mums no wi˙˙a
Spehka/ ˙awa Ammahta und Deenežtas pehz/
peeklahjahs: tad mehs Under=Oppezeres/
Cunžtapeles/ Lehr=Cunžtapeles/ Under=FŘr-
wńrkeres/ Lehr=FŘrwńrkeres/ Awer=Minee-
rers/ Mineerers=Selli/ Ammatneeki/ Andlan-
gers/ žwehram ar žcho/ pahr žtippraku Ap-
žtipprinažchanu/ ka mehs žchinni^ Laika^ ar ween=prahtigas ┌irds
kohpa=turrehtees/ pehz wi˙˙u muh˙o Spehku to Prettikaužchanu/
par ko mehs nolikti un pawehlehti e˙˙im/ pažtrahdaht/ muh˙o^s ee-
likto^s Weeto^s ˙ew mohdrigi/ wihrižchki/ ˙irdigi un tikkužchi tur-
rehtees/ muh˙eem preekžch=zelteem Wir˙neekeem un Under=Op-
pezereem eekžch wi˙˙ahm notikkamahm Pawehležchanahm peeder-
rigu Paklau˙˙ižchanu parahdiht/ teem neneeka pretti=runnahtees/
wi˙˙u=mažaki/ no ˙awas Pahrgalwibas/ pretti=žpreežtees/ nei kahdu
Gruhtumu neds Behdas bihtees/ bet ˙awu Mee˙u un A˙˙ini
lab=praht/ par muh˙u zeeniga Keh˛iga Labbumu/ nodoht/ un
lihds pehdigu A˙˙inu=Lah˙ihtu ˙awas eeliktas Weetas apglahbt
gribbam/ wi˙s pehz wi˙˙as Tee˙as un labba^ Prahta^. Bet to/ kas
muh˙o žtarpa/ ka pretti=turrigs/ ne=ustizzigs/ un ˙awa^ Ammata^ ne=
apdohmigs eekžch wi˙˙u=mažakahm Leetahm parahdahs/ to pažchu
gribbam mehs/ lai buht kahds buhdams/ ne ween par Wiltineeku
turreht/ bet arridžan tam/ tik drihži/ ka tas ˙amannihts tohp/
pažchi muhžas Rohkas peelikt/ ka tas pee peederrighu ┌ohdu war
peežpeežts tapt. ┌cho wi˙˙u buhs mums turreht/ un pehz tahm
darriht/ tik teežcham/ ka Deews mums pee Mehžas un Dweh-
želes palihds.