Vārdlietojuma konteksts

 

 Šī rīka saturs šobrīd ir novecojies un var neatbilst korpusa jaunākajai versijai!

StendAJ1790_LSMP, 90. lpp., 27. rindiņa

1: buhśchana un poh§tam ja nahk, gals irraid ubbaga
2: zeļśch.
3: V. Atreebśchanna{Atreebśchaana} ir wella tikkums. Zilwekeem,
4: wiśswairak kri§titeem tas ne klahjahs. Śawam
5: waidneekam peedoht, wiśśas eewainośchanas ais-
6: mir§t, draugus un eenaidneekus mihleht, śaweem
7: śkauģeem labbu darriht, tas irr §ihme weena Dee-
8: wa behrna; bet kautees, lammaht, lahdeht, atreeb-
9: tees, irr elles śkun§tes - ka` Lizzepurs pee śee-
10: wahm mekleja atreebtees, ne ir brihnums, jo wiņśch
11: bija weens wels un to labbak ne śapratte. Ko
12: mehs pee zitta ļaunu red§am, to lai mehs ne zee-
13: nijam, bet tai^ weeta^ wiśśu labbu, ko pee zitteem
14: red§am, pakkaļ darram; un us to padohmu, §tah§ti
15: irraid labbi, kur mehs pee zitteem warram mahzi-
16: tees, us labbu dohtees un wiśśu ļaunu atme§t.
17: VI. Zaur śeewas ļaiśkumu un lepnibu Lizzepurs
18: parrado^s eekritte, ka` wiņņam waid§eja behgt.
19: Śche` mahzees, ka` ar apdohmu ja d§ihwo un us
20: preekśchu ja taupa. Kas ne śehj, tam ar ne irraid ko
21: pļaut, un kas gan śehj, ir augļus pļauj, bet to gu-
22: dribu ne irr mahzijees us preekśchu taupiht, tukśch
23: paliks. Ma§ ļau§chu, to labbu Widdu=zeļļu proht
24: atra§t: jeb tee taupa parleeku, śawai paścha mut-
25: tei atraudami, jeb tee tehre bes apdohmu, us nah-
26: kamu laiku ne dohmadami. Jo wairak śchis ne-
27: rahtnums muhśu tehwu §emme^ irr red§ams. Rud-
28: deni^ wiśśi irr leeli un baggati - pawaśśara^, kad


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015