Vārdlietojuma konteksts

 

 Šī rīka saturs šobrīd ir novecojies un var neatbilst korpusa jaunākajai versijai!

StendAJ1790_LSMP, 84. lpp., 26. rindiņa

1: tappe{tadpe} par mui§chneeku un Ķehniņa Kambarkungu
2: eezelts - un ta me§chaśarga śeewa tappe zeeniga
3: mahte un tee behrni tappe Jaunkungi un preilenes.
4: Turklaht bes zittas mantas, śchķiņķoja Ķehniņśch
5: wiņņam leelu mui§chu ar śimts §emmneekeem, us
6: zilts ziltim. Ta tappe tas gohdigs me§chaśargs
7: pehdigi zaur Lizzepuru laimigs, un d§ihwoja wehl
8: da§chu gaddu, un red§eja śawus behrnus gohda^
9: paleekam.
10: Mahzibas.
11: Pee paśakkahm mums ar ween ja apdohma, ka`
12: tahs ne ween par kawekli un islu§teśchanu isdoh-
13: matas irraid, bet wiśśwairak mahzibas pehz.
14: Kurśch paśakku klauśa dehl tahm ehrmigahm un
15: diwainahm leetahm, ko §tah§ta, irr ka` behrns, kam
16: pee neekeem patikśchanas irraid. Bet gudrajs
17: śkattahs us to mahzibu tur eekścha^. Pats muhśu
18: Pe§titais ļaudis zaur lihd§ibahm kas ka` paśakkas
19: irraid, mahzija. Jo ļaudis, kas ne irr eeraddu-
20: śchi prahtu zillaht, śkaidras mahzibas tik weegli
21: ne paturr, un lu§tes wiņņeem is§uhd - bet kad
22: tahs jauka^s paśakka^s, ka` eetihtas, tad lu§tes
23: wairojahs un prahts tohp pazillahts. Kas to pa-
24: śakku jeb to lihd§ibu irr paturrejis, to mahzibu al-
25: la§chiņ ka` bildi^ śkatta. Kad es ar wahrdeem teizu,
26: ka` ślinkums wiśśas blehdibas śkohla irraid, tad
27: tas tik daud§ ne padarrihs, ka`, kad es kahdu pa-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015