Vārdlietojuma konteksts

 

 Šī rīka saturs šobrīd ir novecojies un var neatbilst korpusa jaunākajai versijai!

Manc1654_LP2, 70. lpp., 12. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: aiskurrtu?chas

1: katters gir taß ih§täns Ghanns / tu warri patz / Deewam §chähl /
2: noh§t=tetzeht ar Ghräkeem no Deewu / bett patz tu nhe warreeß at
3: ra§teeß. Deewa Darrbs unnd Schäla§tibu ścheit waijagha.
4: Kad nu taß §chehliegs Deews töw meckleh ar śawu Wahrdu /
5: śautz töw / und śacka ; Attghree§ees / Attghree§ees attkal tu
6: attkliediß Zillwähx / tad nhe ghribbu eß śawu Waighu no
7: töw attghree§t ( ney töw barrghe uslukoht / ) Ai§to eß äß-
8: mu §chehliegs / śacka taß Kungs / unnd nhe ghribbu muh-
9: §chighe dußmoht / bett tickai att§ie§ti tawu No§eghummu /
10: ka tu prett to Kunghu tawu Deewu ghräkojis e§śi : Kad
11: nu / śacku eß / Deews töw irr taggad zaur tawu Mahzetaju aize-
12: na / tad nhe turri aiskurrtuśchas Au§śis / ka Rubbens Ruddeny /
13: bett śchodeen / śchodeen kad tu Deewu Ballxni d§irrdi / tad att-
14: ghree§eeß py Deewu / no Śirrds luhds und śacki : Attghreeß
15: tu mann O Deews ( no to Ghräko=Zeļļu ) tad Eß tap§chu
16: attghree§ts ( und us to ih§tänu Debbe§śes zeļļu waddiets. )
17: JE§us Chri§tus katters Pa§śauleh nahzis gir / tohß Nabba-
18: ghus Ghrezeneekus śwähtus darriet / ghribbätu ścho Mahzibu
19: muh§śas Śirrdieß patz ee=lickt / tahdu Prahtu doht / ka mehß win-
20: ja Wahrdam titzam / no Ghräkeem att§tahjam / und d§iewojam
21: pehtz Deewa Prahtu / Amen / Amen / Amen.
22: Evangelium am vierdten
23: Sontage nach Trinitatis/
24: Luc. 6.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015