Vārdlietojuma konteksts

 

 Šī rīka saturs šobrīd ir novecojies un var neatbilst korpusa jaunākajai versijai!

Manc1631_Syr, 593. lpp., 15. rindiņa

1: 14. Tee gir liexmi / kamehr tee Dawanus jämm / bett pehts ghalla
2: grim§t tee dibbina`.
3: 15. Tee Pa§tari to Beßdeewigo nhe dabbuis Sarrus / vnd to Nhe-
4: taißno Śacknes §tahw vs plickeems Ackmineems.
5: 16. Vnd jep§chu tee ghanna §lappyi / vnd py Vdens §tahwätu /
6: tatt§chu tee ißpuhß / pirms tas eenahx.
7: 17. Bett labbedarri§chana gir ka kahts §wehtietz Dahrs / vnd Schä-
8: la§tiba palleek muh§chige.
9: 18. Kas śöw no śawu Darbu baryoyahs / vnd śatinayahs / tam
10: gir weena di§chana meeriga D§iewo§chana / tas gir weenu Manntu
11: par wi§śu Manntu attraddis.
12: 19. Bährnus vsaud§enaht / vnd Pili ißgehrpt / darra muh§chigu
13: Peeminne§chanu / bett weena ghodiga Śeewa wairahk nhe ka tee ab-
14: bi diwi.
15: 20. Wiens vnd Kohkles eepreezena Śirdi / bett ta Ghuddriba gir
16: miligaka nhe ka tee abbi diwi.
17: 21. Stabbules vnd Kohkles §kann krahßne / bett weena miliga
18: Walloda labbake nhe ka tee abbi diwi.
19: 22. Tawa Atz räds labpraht kas myliex vnd jaux gir / bett §aļļu
20: Śähklu labbake nhe ka tohs abbi diwi.
21: 23. Weens Draux nahk py ohtru Bähdahs / bett Wiers vnd
22: Śeewa dauds wairahk.
23: 24. Weens Brahlis pallieds ohtram bähdahs / bett Schäla§tiba
24: pallieds dauds wairahk.
25: 25. Sälts vnd Śuddrabs vsturr Wieru / bett wi§śe wairahk labbs
26: Paddoms.
27: 26. Nauda vnd Mannta darra Droh§chu / bett wi§śe wairahk ta
28: Deewa biya§chana.
29: 27. Tai Deewabiya§chanai nhe truhxt nheneeka / vnd winjai nhe
30: gir nheneekadas Palligas wayaga.
31: 28. Ta Deewabiya§chana gir weens §wehties Dahrs / vnd nhenee-
32: ka tick jauk / ka ta gir.
33: 29. Mans Bährns / nhe dohdees vs Deedele§chanas / labbahk gir
34: mirrth / nhe ka deedeleht.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015