Vārdlietojuma konteksts

 

 Šī rīka saturs šobrīd ir novecojies un var neatbilst korpusa jaunākajai versijai!

Manc1631_Syr, 576. lpp., 20. rindiņa

1: 13. Vnd nhe buhs śöw teems Kungeems lied§a turrehteeß / vnd kad
2: kahtz Wätz runna / nhe §tarpa jaukteeß.
3: 14. Pärkohns attn䧜ahs leelus Sibinus / Kauns darra leelu
4: Schäla§tibu.
5: 15. Czellees arrid§an py laiku auk§cham / vnd nhe e§śi pähdeiß.
6: 16. Bett ey ticku§che mayahs / vnd jackteh turpatt / vnd darri ko
7: tiekams. Tomehr ka tu ļaun nhe darri / vnd vs nhe weenu ghrä§cho.
8: 17. Bett ey patteitz par to wi§śu / tam / katters töw raddiyis / vnd
9: ar śaweems dawaneems pee=ähdenayis gir.
10: XXXIII. CAPUT D. M. L.
11: 18. KAs to Kungu by§tahs / tas leekahs śöw labpraht pamah-
12: ziteeß / vnd kas ( früe i. mit fleiß. Confer. Ierem. 25.v.3.4.)
13: ticku§che py to śattai§śahs / tas attraß §chäla§tibu.
14: 19. Kas pehtz Deewa Wahrdu meckle / tas to baggatige dabbuis /
15: bett no Śirdtz to nhe ohla / tas tickai nicknahx czaur to tohp.
16: 20. Kas to Kungu by§tahs / tas attrohd to ih§tänu Mahzibu /
17: vnd darra to Taißnibu §piedamu / ka kahdu Swettz.
18: 21. Beßdeewiex nhe leekahs pamazitees / vnd §innahs ißrunnateeß
19: ar czitto ļau§cho Simehms śawa` d§irr§chana`.
20: 22. Śaprohtiex Wiers nhe neezina labbu Paddomu.
21: 23. Bett Thrax vnd läppnis nhe by§tahs nheneeka / darridams ko
22: gribbädams.
23: 24. Nhe darri bes Padomu / tad nhe ruhpehs töw kad buh§śi darriyis.
24: 25. Nhe ey to czeļļu / kur tu kri§t warrätu / neds kur tu py Ackmi-
25: neems töw warrätu dau§ieteeß.
26: 26. Nhe paļauyees vs to / ka tas czell§ch tayßnis gir / ja śarrgayees
27: töw arrid§an par taweems pa§§cheems Bährneems.
28: 27. Ko tu d§irreeß / tad titzi Deewam no wi§śas Śirdtz / ai§to tas
29: gir Deewa Baußlu turreht.
30: 28. Kas Deewa Wahrdam titz / tas ohla tohs Baußlus / vnd kas
31: tam Kungam titz / tam nheneeka truhx.
32: 1. KAs Deewu by§tahs / tam nheneekahd ļaun noteek / bett kad
33: wings kahrdenahtz gir / kļuhß{k uhß} wings attkal ißpe§tietz.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015