@a{Jānis Reiters}
 @z{Reit1675_UeP}
  
 [3.lpp.]
Reit1675_UeP_3_1Eekſch taaß otraß Moſis Gra-
Reit1675_UeP_3_2mataß @l{ Cap.20.}
Reit1675_UeP_3_31. UNn Deewß runnaia tooß wißuß War-
Reit1675_UeP_3_4duß / ſatzidamß.
Reit1675_UeP_3_52. Äß (äßmu) taß Kungß tawß Deewß /
Reit1675_UeP_3_6kaß töw ißwäddiß irr no Egyptäria Säm-
Reit1675_UeP_3_7mäß / no ta Kalpa=Namma.
Reit1675_UeP_3_83. Töw nä buß but zittu Deewu preek-
Reit1675_UeP_3_9ſcha mana Waiga.
Reit1675_UeP_3_104. Töw nä buß ſöw Älka darrit / nädz
Reit1675_UeP_3_11wißadu Gijmi (taa) kaß eekſch Däbbäßim auk-
Reit1675_UeP_3_12ſcha / unn (taa) kaß eekſch Sämmäß appak-
Reit1675_UeP_3_13ſcha / unn (taa) kaß eekſch Udänß appakſch
Reit1675_UeP_3_14Sämmäß.
Reit1675_UeP_3_155. Töw nä buß preekſch wingiem Tzäl-
Reit1675_UeP_3_16lioß mäſteeß / nädz wingiem kalpot. (Aiſto) äß
Reit1675_UeP_3_17(äßmu) taß Kungß tawß Deewß / atreebeiß
Reit1675_UeP_3_18apmäklädamß Täwa Noſeegumuß / pee Bär-
Reit1675_UeP_3_19nem / pee träſcheem un pee tzättorteem / manniß
Reit1675_UeP_3_20Eenijdätaieem.
Reit1675_UeP_3_216. Unn darru Schäläſtibu tukſtoſcheem /
Reit1675_UeP_3_22manniß Mijlätaiem unn manu Baußlu Tur-
Reit1675_UeP_3_23rätaieem.
 @b{Aij 7. Töw}
  
 [4.lpp.]
Reit1675_UeP_4_17. Töw nä buuß too Wardu taa Kunga
Reit1675_UeP_4_2tawa Deewa wälti miñät / (Aiſto) taß Kungß
Reit1675_UeP_4_3nä tirinaß too / kaß wingia Wardu wälti min-
Reit1675_UeP_4_4näß.
Reit1675_UeP_4_58. Peeminni to ſäptitu Deenu ſwätit.
Reit1675_UeP_4_69. Säſchi deeni ſtraada / vnn Darri wißu
Reit1675_UeP_4_7tawu Darbu,
Reit1675_UeP_4_810. Bätt taa ſäptita Deena irr taa Kun-
Reit1675_UeP_4_9ga Dußama Deena tawa Deewa / nä darri
Reit1675_UeP_4_10kaadu Darbu / tu / unn tawß Däälß / unn tawa
Reit1675_UeP_4_11Mäita / tawß Kalpß unn tawa Kalponä / unn
Reit1675_UeP_4_12tawß Loopß / unn tawß Swäſchäneeks kaß
Reit1675_UeP_4_13eekſch tawim Wartim (dſywo.)
Reit1675_UeP_4_1411. (Aiſto) ſäſchi Deeni darria taß Kungß
Reit1675_UeP_4_15tooß Däbbäßuß unn too Sämmi / too Juriu
Reit1675_UeP_4_16unn wiß kaß eekſch teem / unn atdußäiaß eekſch
Reit1675_UeP_4_17taaß ſäptitaß Deenaß / tapätz irr Deewß ſwä-
Reit1675_UeP_4_18tyß too Dußamu Deenu / unn too ſwätu dar-
Reit1675_UeP_4_19riß.
Reit1675_UeP_4_2012. Godini tawu Täwu unn tawu Maa-
Reit1675_UeP_4_21ti ka tawaß Deenaß garriaß toop wirß taaß
Reit1675_UeP_4_22Sämmäß / ko taß Kungß tawß Deewß töw
Reit1675_UeP_4_23Dooß.
Reit1675_UeP_4_2413. Töw nä buuß nokaut.
Reit1675_UeP_4_2514. Töw nä buuß maukot.
 @b{15. Töw}
  
 [5.lpp.]
Reit1675_UeP_5_115. Töw nä buuß ſakt.
Reit1675_UeP_5_216. Töw nä buuß wiltigu Leetzibu prätt
Reit1675_UeP_5_3tawa Tuwaka doot.
Reit1675_UeP_5_417. Töw nä buuß eekaroteeß tawa Tu-
Reit1675_UeP_5_5waka (Drauga) Namma ; Töw nä buuß
Reit1675_UeP_5_6eekarotees tawa Drauga Seewaß / unn Kalpa /
Reit1675_UeP_5_7unn Kalponäß / unn Loopa unn Äſälja (Sir-
Reit1675_UeP_5_8ga) unn wiß kaß tawam Draugam (irr.)
  
Reit1675_UeP_5_9Eekſch taa ſwäta Propheta
Reit1675_UeP_5_10Micha @l{Cap. 6. v. 8.}
Reit1675_UeP_5_118. Töw irr raaditz Tzilwäkß / kaß labß
Reit1675_UeP_5_12irr / unn koo taß Kungß no töwim praßa / ka:
Reit1675_UeP_5_13Taißnibu darrit / Schäläſtibu mylät / weentee-
Reit1675_UeP_5_14ſigi (ſämmigi) ſtaigat ar tawu Deewu.
  
Reit1675_UeP_5_15Eekſch ta ſwäta Jangia Evãgiljuma
Reit1675_UeP_5_16Gramataß. @l{Cap. 15. v. 12.13.14.}
Reit1675_UeP_5_1712. Taß irr manß Baußliß / ka iumß
Reit1675_UeP_5_18(buuß) weenß otru myläteeß / lydz kaa äß iuuß
Reit1675_UeP_5_19myläjiß äßmu.
Reit1675_UeP_5_2013. Leelakaß Myläſtibaß nawaid nä wee-
Reit1675_UeP_5_21nam / par ſchoo / kaa wingſch ſawu Dwäſal
 @b{A ij (dſi}
  
 [6.lpp.]
Reit1675_UeP_6_1(Dſiwibu)leek preekſch ſawim Draugim.
Reit1675_UeP_6_214. Juuß mani Draugi äßet / iä iuuß too
Reit1675_UeP_6_3darriſet / koo äß iumß pawälju.
  
Reit1675_UeP_6_4Eekſch taaß ſwätaß Apuſtulju No-
Reit1675_UeP_6_5tikkum=Gramataß. @l{Cap.15.v.28.29.}
  
Reit1675_UeP_6_6v. 28. Taß irr patitzeeß tam Swätam Gar-
Reit1675_UeP_6_7ram unn mumß / Grutibaß iumß wairak nä
Reit1675_UeP_6_8ußlikt / ka ſcho Waiadſigu.
Reit1675_UeP_6_9v. 29. Noturrätees no Älka=Deewa Uppu-
Reit1675_UeP_6_10reem / unn Aßänim / uñ no Sniaukta / unn Mau-
Reit1675_UeP_6_11koſchanaß. Unn koo iuuß nägribbat ſöw notee-
Reit1675_UeP_6_12kam / otreem nä darreet. No ka ſöw noturräda-
Reit1675_UeP_6_13meeß / iuuß labba darriſit. Paleekat wäßäli.
  
Reit1675_UeP_6_14Eekſch taaß pirmaß Suutitaß=Gra-
Reit1675_UeP_6_15mataß ta S.Jangia. @l{Cap.3. v.23.24.}
Reit1675_UeP_6_16v. 23. Taß irr wingia Baußliß / ka määß
Reit1675_UeP_6_17titzam tam Wardam wingia Dääla Jeſu Chri-
Reit1675_UeP_6_18ſta / unn mylimeeß weenß otru / lidſ kaa wingſch
Reit1675_UeP_6_19Baußli däwiß irr.
Reit1675_UeP_6_2024. Kaß wingia Baußli turr / taß paleek
Reit1675_UeP_6_21eekſch wingia / unn wingſch eekſch taa paleek.
 @b{Eekſch}
  
 [7.lpp.]
Reit1675_UeP_7_1Eekſch taaß Salmangia Spräddi-
Reit1675_UeP_7_2kia Gramataß. @l{Cap. 12.v.13. 14.}
  
Reit1675_UeP_7_3v. 13.Taß Galla=Wardß no wißa irr dſir-
Reit1675_UeP_7_4dätz: Deewa byſteeß unn wingia Baußluß tur-
Reit1675_UeP_7_5ri. (Aiſto) taß (peedär) wißam Tzilwäkam.
Reit1675_UeP_7_614. (Aiſto) wißu Darbu Deewß wäddiß
Reit1675_UeP_7_7preekſch Teeſaß / par wißu Paſläptu / lay taß
Reit1675_UeP_7_8irr Labß / lay taß irr Liaunß.
  
Reit1675_UeP_7_9Eekſch taaß ſwätaß Mattißa Ev-
Reit1675_UeP_7_10angiliuma Gramataß. @l{Cap.5.}
Reit1675_UeP_7_11v. 1. Bätt räddzädamß (Jeſus) tooß Liau-
Reit1675_UeP_7_12diß / kaapä wingſch uuß Kalna / unn (kad)
Reit1675_UeP_7_13wingſch apſädaß / naatzä wingia Maatzikli pee
Reit1675_UeP_7_14wingia.
Reit1675_UeP_7_152. Unn attdarryß ſawu Mutti / maatzia
Reit1675_UeP_7_16tooß / ſatzidamß.
Reit1675_UeP_7_173. Swääti (irr) tee Nabbagi Garrà / (Ai-
Reit1675_UeP_7_18ſto) wingio irr taa Däbbäßo Kiäningia=Wal-
Reit1675_UeP_7_19ſtiba.
Reit1675_UeP_7_204. Swääti (irr) tee Bäädigi / (aiſto) win-
Reit1675_UeP_7_21gia kliuuß eepreetzinati.
Reit1675_UeP_7_225. Swääti (irr) tee Läänpraatigi / (aiſto)
Reit1675_UeP_7_23wingi too Sämmi mantooß.
 @b{6.}
  
 [8.lpp.]
Reit1675_UeP_8_16. Swääti (irr) tee Jßſalkuſchi unn Jßtwy-
Reit1675_UeP_8_2kuſchi taaß Taißnibaß (päätz:) (aiſto) wingi
Reit1675_UeP_8_3kliuuß peepilditi.
Reit1675_UeP_8_47 Swääti{Swaäti} (irr) tee Schäligi / (aiſto) win-
Reit1675_UeP_8_5gi (arri) kliuuß ſchäloti.
Reit1675_UeP_8_68 Swääti (irr) tee ſkyſti Sirrdi / (aiſto)
Reit1675_UeP_8_7wingi Deewu räddzäß.
Reit1675_UeP_8_89. Swääti (irr) tee Meera=darritay / (aiſto)
Reit1675_UeP_8_9wingi tapß Deewa Dääli ſaukti (tapt.)
Reit1675_UeP_8_1010.Swääti (irr) tee Nopulgati taaß Taiß-
Reit1675_UeP_8_11nibaß päätz / (aiſto) wingio (irr) taa Däbbäßu
Reit1675_UeP_8_12Kiäningia=Walſtiba.
Reit1675_UeP_8_1311. Swääti (iuuß) äßeet / kadd tee iuuß
Reit1675_UeP_8_14nittzinaß unn nopulgaß / unn runnaß wißu
Reit1675_UeP_8_15ſlimmu Wardu prätt jumß mällodami / man-
Reit1675_UeP_8_16niß päätz.
Reit1675_UeP_8_1712. Preetzaieeteeß (tadd) unn likſmoieet /
Reit1675_UeP_8_18(aiſto) iumß dauds Makſaß (irr) eekſch Däb-
Reit1675_UeP_8_19bäſim. (Aiſto) taa wingi irr nopulgaiſchi
Reit1675_UeP_8_20tooß Prophetuß preekſch iuuß.
Reit1675_UeP_8_2113. Juuß äßeet taaß Sämmäß Saaliß.
Reit1675_UeP_8_22Bätt iä taa Saaliß apſmook / ar koo (tadd
Reit1675_UeP_8_23wingia) apſaalita tapß; Pee näneeka wingia
Reit1675_UeP_8_24wairak nä därr / kaa tikkai aara mäſtay unn
Reit1675_UeP_8_25arr Kaaiam ſamingiatay tapt no Tzilwäkim.
 @b{14.Juuß}
  
 [9.lpp.]
Reit1675_UeP_9_114. Juuß äßeet taaß Paßauläß Gaiſma.
Reit1675_UeP_9_2Pilliß uuß Kallna uußtzälta näwarr apſläp-
Reit1675_UeP_9_3ta tapt.
Reit1675_UeP_9_415.Nädß (kaadi Tzilwäki) Swätzi ee-
Reit1675_UeP_9_5dädſina unn leek to appakſch Puura / bätt wirß
Reit1675_UeP_9_6Lukturia / unn wingia ſpyd (tadd) wißem / kaß
Reit1675_UeP_9_7eekſch taaß Äkaß (irr).
Reit1675_UeP_9_816. Taa lay attſpyd iuuſo Gaißma
Reit1675_UeP_9_9preekſch teem Tzilwäkem / kaa tee iuuſu kraaſ-
Reit1675_UeP_9_10nuß Darbuß räddz / unn täitz iuuſo Täwu
Reit1675_UeP_9_11eekſch Däbbäſim.
Reit1675_UeP_9_1217. Nä doomaieet ka äß äßmu naatziß
Reit1675_UeP_9_13ußraißit to Baußli / iäbb tooß Prophetuß.
Reit1675_UeP_9_14Äß nä äßmu naatziß ußraißit / bätt peepildit.
Reit1675_UeP_9_1518. Pateeſi aiſto äß ſakku iumß / lidz Däb-
Reit1675_UeP_9_16bäßi unn taa Sämmä aißeeß / nä weenß (taß
Reit1675_UeP_9_17wißu maſſakais) Ragſtinß iäb (Ragſta) Duru-
Reit1675_UeP_9_18minß no ta Bauſla aiſeeß / lidz wiß buuß no-
Reit1675_UeP_9_19tittziß.
Reit1675_UeP_9_2019. Jä kaß tapätz weenu no teem wißu
Reit1675_UeP_9_21maſſakaiem Baußlim raiſiß / unn taa tooß
Reit1675_UeP_9_22Tzilwäkuß maaziß / kliuß taß wißu Maſſakaiß
Reit1675_UeP_9_23ſauktz eekſch Däbbäßo Kiäningia=Walſtibaß.
Reit1675_UeP_9_24Bätt kaß (tooß) darriß unn maatziß / ſchiß
Reit1675_UeP_9_25Leelß noſauktß topß eekſch taaß Däbbäſo Kiä-
Reit1675_UeP_9_26ningia=Walſtibaß.
 @b{20.Ai-}
  
 [10.lpp.]
Reit1675_UeP_10_120. Aiſto äß ſakku iumß / ka / iä iuuſo Taiß-
Reit1675_UeP_10_2niba pillnaka nä buuß / ka too Ragſtu=Matzita-
Reit1675_UeP_10_3ju unn Phariſeeäriu / tadd iuuß nä eeſit eekſch
Reit1675_UeP_10_4taß Kiäningia=Walſtibaß Däbbäſiß.
Reit1675_UeP_10_521. Juuß äßet dzirdäiſchi ka teem Preek-
Reit1675_UeP_10_6ſchaiem irr ſattzitß Töw nä buß nokaut / bätt
Reit1675_UeP_10_7kaß nokauß / buß taaß Sodibaß Paradneekß
Reit1675_UeP_10_8(buut.)
Reit1675_UeP_10_922. Bätt äß ſakku iumß / ka ickweenß / kaß
Reit1675_UeP_10_10uuß ſawa Bralia wälti{wältj} dußmo / buuß taaß
Reit1675_UeP_10_11Soodibaß Paradneekß. Kaß uß ſawa Bra-
Reit1675_UeP_10_12lia ſakka Näweikli / parada buuß tai Baſnitz=
Reit1675_UeP_10_13Kungo=Teeſai / bätt kaß ſakka Trakß / taß buuß
Reit1675_UeP_10_14parada uuß taaß Älläß Ugunß.
Reit1675_UeP_10_1523. Jä tapätz tu ſawu Dawanu näß uuß
Reit1675_UeP_10_16Altaria / unn turr atzminneeß ka tawam Bra-
Reit1675_UeP_10_17liam irr kaß prätti töw.
Reit1675_UeP_10_1824. Tadd Pam̃ätt turr tawu Dawanu
Reit1675_UeP_10_19preekſch taa Altaria / unn ey noſt / papreekſchu
Reit1675_UeP_10_20ſalydzineeß arr too ſawu Braali / unn tadd
Reit1675_UeP_10_21naakdamß attnäß tawu Dawanu.
Reit1675_UeP_10_2225.Äßi labbpraatigß tawam Prättineekam
Reit1675_UeP_10_23dryß / kamär tu arr wingiu wääl uuß Zällia
Reit1675_UeP_10_24äßi / ka täwi taß Prättineekß nä nodood tam
Reit1675_UeP_10_25Sogiam / unn taß Sogiß töwi nä no dood tam
 @b{Sul-}
  
 [11.lpp.]
Reit1675_UeP_11_1Sullaingiam / unn (du) eekſch Zeetuma ee-
Reit1675_UeP_11_2mäſtz (toopi).
Reit1675_UeP_11_3v. 26. Patteeſi äß ſakku töw / tu no tur-
Reit1675_UeP_11_4ranäß nä ißeeßi lidz tu to päädigu Artaugu
Reit1675_UeP_11_5atdoſi.
Reit1675_UeP_11_627. Juuß äßet dſirdeiſchi ka teem Preek-
Reit1675_UeP_11_7ſchaieem irr ſattzitz / töw nä buuß maukot.
Reit1675_UeP_11_828. Bätt äß ſakku jumß / ka ikweenß / kaß
Reit1675_UeP_11_9uuß weenaß Seewaß lukoiaß / wingiaß eeka-
Reit1675_UeP_11_10roteeß / jaw maukoijs irr arr wingiu eekſch ſa-
Reit1675_UeP_11_11waß Sirdiß.
Reit1675_UeP_11_1229. Bätt jä tawa labba Atziß töwi apgrä-
Reit1675_UeP_11_13zinaß / wältz wingiu ara / unn mätt no ſöwin.
Reit1675_UeP_11_14(Aiſto) labbak irr töw / ka weenß no tawim Lo-
Reit1675_UeP_11_15tziklim paſuud / nä ka wißaß tawaß Meeſaß
Reit1675_UeP_11_16eekſch Älläß mäſtaß toop.
Reit1675_UeP_11_1730. Unn iä tawa labba Roka töwi kar-
Reit1675_UeP_11_18dina / notzärt wingiu / unn mätt wingiu noſt.
Reit1675_UeP_11_19(Aiſto) labbak töw irr / ka weenß no tawim
Reit1675_UeP_11_20Lotziklim paſuud / nä ka wißaß tawaß Meeſaß
Reit1675_UeP_11_21eekſch Älläß mäſtaß toop.
Reit1675_UeP_11_2231. Sattzitz irr / iä kaß attlaiſch ſawu See-
Reit1675_UeP_11_23wu / (taß) lay dood wingiai Attſtaſchanaß=
Reit1675_UeP_11_24Gramatu.
Reit1675_UeP_11_2532. Bätt äß ſakku iumß / kaa / iä kaß ſawu
 @b{See}
  
 [12.lpp.]
Reit1675_UeP_12_1Seewu attlaiſch / bäß Mautzibaß pätz / taß dar-
Reit1675_UeP_12_2ra wingiu maukot. Unn iä kaß too Attlai-
Reit1675_UeP_12_3ſtu prätz / (arri) mauko.
Reit1675_UeP_12_433. Atkal äſſet iuuß dſirdäiuſchi ka ſattzitz
Reit1675_UeP_12_5irr teem Preekſchaiem / tu nä buuſi wiltigi
Reit1675_UeP_12_6ſwärat / bätt dood tam Kungam ſawu Swä-
Reit1675_UeP_12_7räſchanu.
Reit1675_UeP_12_834. Bätt äß ſakku jumß : Nä ſwäriteeß
Reit1675_UeP_12_9wißai. Nädz tzaur teem Dabbäſim / (aiſto)
Reit1675_UeP_12_10Deewa Kräßliß irr.
Reit1675_UeP_12_1135. Nädz tzaur to Sämmi / aiſto taa irr
Reit1675_UeP_12_12wingia Kaio pamäßliß. Nädß uuß Jeruſa-
Reit1675_UeP_12_13lämäß / (aiſto) taa irr taa leela Kiäningia Pilliß.
Reit1675_UeP_12_1436. Nädz tzaur tawaß Galwaß töw buß
Reit1675_UeP_12_15ſwärät / (aiſto) tu nä warri weena Matta
Reit1675_UeP_12_16balta nädß mälla padarrit.
Reit1675_UeP_12_1737. Bätt iuuſo Wardz buuß buut / ja / ja /
Reit1675_UeP_12_18nä / nä. Bätt kaß par to pari irr / taß irr no
Reit1675_UeP_12_19Liauna.
Reit1675_UeP_12_2038. Juuß äßet dſirdäiſchi ka ſatzitz irr / Atziß
Reit1675_UeP_12_21prätt Atzi / Sobß prätt Soba:
Reit1675_UeP_12_2239. Bätt äß ſakku iumß / tam Liaunam
Reit1675_UeP_12_23prätti nä ſtawät. Bätt kaß töw ſitt uuß lab-
Reit1675_UeP_12_24ba Waiga (pußäß /) tam greeß arr to otru.
Reit1675_UeP_12_2540. Unn kaß arr töwim gribb teeſateeß /
 @b{unn}
  
 [13.lpp.]
Reit1675_UeP_13_1unn tawäß Ußwalkuß töw ngiämt / tam att-
Reit1675_UeP_13_2laid irr tawuß Swarkuß.
Reit1675_UeP_13_341. Unn kaß töw ſpeeſch (pee) weenaß
Reit1675_UeP_13_4Juudſiß / ey ar too diwi.
Reit1675_UeP_13_542. Kaß no töwim (ko) praßa tam dood.
Reit1675_UeP_13_6Unn kaß no töwim gribb aißngiämteeß / no ta
Reit1675_UeP_13_7nä nogreeſeeß.
Reit1675_UeP_13_843. Juuß äßet dſirdäiſchi ka ſattzitz irr /
Reit1675_UeP_13_9töw buuß mylät ſawu Draugu / unn ſawu Ee-
Reit1675_UeP_13_10naidneeka eenydät.
Reit1675_UeP_13_1144. Bätt äß ſakku iumß / mylioiet ſawuß
Reit1675_UeP_13_12Eenaidneekuß / ſwätyat tooß (katri) iuuß laad /
Reit1675_UeP_13_13darrait labba teem katri iuuß eenyd / unn luu-
Reit1675_UeP_13_14dzat preekſch teem katri iuuß nitzina unn no-
Reit1675_UeP_13_15pulgo.
Reit1675_UeP_13_1645. Kaa juuß Bärni toopet juuſa Täwa
Reit1675_UeP_13_17Däbbäſiß. (Aiſto ) wingß ſawu Sauli leek
Reit1675_UeP_13_18uußeet / parr Slimmem unn parr Labbem / unn
Reit1675_UeP_13_19(leek) lyt par Taißnem unn parr Nätaißneem.
Reit1675_UeP_13_2046. Aiſto iä juuß mylit ſawuß Mylätai-
Reit1675_UeP_13_21uß / kaada Pälngia (jumß tadd) irr / nä darra irr
Reit1675_UeP_13_22tee Muitäneeki too paſchu?
Reit1675_UeP_13_2347. Vnn{Vnu} iä juuß ſawuß Drauguß ween
Reit1675_UeP_13_24ſweitzinat / kaadu labbu Leetu juuß darret?
Reit1675_UeP_13_25Nägg tee Muitäneeki arr to darra?
 @b{48. Äſ-}
  
 [14.lpp.]
Reit1675_UeP_14_148. Äſet tapätz par pillu / kaa juuß Täwß
Reit1675_UeP_14_2eekſch Däbbäſim par pillu irr.
  
Reit1675_UeP_14_3@l{Cap: VI.v.1 & c:}
Reit1675_UeP_14_41. Peeluukoiet kaa iuuß ſawu Nabbagudo-
Reit1675_UeP_14_5ſchana preekſch teem Liaudim nä darret (grib-
Reit1675_UeP_14_6bädami) no teem räddzäti tapt. Zittadi iumß
Reit1675_UeP_14_7nä kaadaß Algaß nawaid pee iuuß Täwa eekſch
Reit1675_UeP_14_8Däbbäſim.
Reit1675_UeP_14_92. Kadd tapätz tu Nabbaguß meelo / (tadd)
Reit1675_UeP_14_10nä leetzeß preekſch ſäwim trumpätät / kaa tee At-
Reit1675_UeP_14_11tzu=kalpi darra / eekſch Skolam / uñ eekſch Ee-
Reit1675_UeP_14_12lam / kaa wingi goodinati warr tapt no teem
Reit1675_UeP_14_13Tzilwäkem. Patteeß äß ſakku iumß / wingi
Reit1675_UeP_14_14iaw dabbu ſawu Algu.
Reit1675_UeP_14_153. Bätt kadd tu Nabbaguß meelo / lay nä ſiña
Reit1675_UeP_14_16taa Kräißa koo taa Labba darra.
Reit1675_UeP_14_174.Kaa tawa Nabbaga Meeloſchana ſläppä-
Reit1675_UeP_14_18na warr buut. Unn tawß Tääwſ kaß uuß
Reit1675_UeP_14_19Släppäniba luukoiaß / taß attdoß töw eekſch
Reit1675_UeP_14_20Gaißmäß.
Reit1675_UeP_14_215. Unn kadd tu paataruß ſkaiti{ſkaitj} / nä äßi kaa
Reit1675_UeP_14_22tee Atzu=kalpi / teem myliß eekſch Skolam unn
Reit1675_UeP_14_23Eelu=Sturym pataruß ſkaitit / lay wingi räd-
Reit1675_UeP_14_24dzäti toop no Tzilwäkem. Patteeſi äß ſakku
Reit1675_UeP_14_25jumß / ka wingi ſawu Algu (jaw) dabbu.
 @b{v.6.}
  
 [15.lpp.]
Reit1675_UeP_15_1v. 6. Bätt tu kadd (tu) paataruß ſkaiti /
Reit1675_UeP_15_2eeäy eekſch tawa Kambaria / uñ tawas Durriß
Reit1675_UeP_15_3aißſlädzeß / luudzeeß tawa Täwa ſläppän.
Reit1675_UeP_15_4Unn tawß Täwß kaß ſläppän luukoiaß /
Reit1675_UeP_15_5atdoß töw eekſch Gaißmaß.
Reit1675_UeP_15_67. Bätt paataruß ſkaitidami nä pliukſt
Reit1675_UeP_15_7daudz kaa tee Pagani. (Aiſto) wingi ſkeet arr
Reit1675_UeP_15_8ſawu garriu Wallodo paklauſiti tapt.
Reit1675_UeP_15_98. Nä toopet wingiem lydſa. (Aiſto)
Reit1675_UeP_15_10iuuß Täwß ſinna kaa iumß waiiaga irr / eekam
Reit1675_UeP_15_11iuuß wääl luudzateeß wingia.
Reit1675_UeP_15_129. Ta tapätz iuß luudzateeß. Muu-
Reit1675_UeP_15_13ſo Tääwß kaß (tu äßi) eekſch Dabbäßim{Dabbäßim-}
Reit1675_UeP_15_14Swätitz lay toop tawß Wardz.
Reit1675_UeP_15_1510. Lay eenak mumß tawa Kiäningia=
Reit1675_UeP_15_16Walſtiba. Tawß Praatz lay noteek / kaa
Reit1675_UeP_15_17eekſch Däbbäſim taa wirß Sämmäß.
Reit1675_UeP_15_1811. Muuſu deeniſchku Maiſi dood mumß
Reit1675_UeP_15_19ſchodeen.
Reit1675_UeP_15_2012. Unn pamätt mumß muuſu Parra-
Reit1675_UeP_15_21duß / kaa määß pamättam ſawim Parradnee-
Reit1675_UeP_15_22kim.
Reit1675_UeP_15_2313. Unn nä eewädd muuß eekſch Kardina-
Reit1675_UeP_15_24ſchanaß / bätt päſti muuß no taa Liauna. Ta-
Reit1675_UeP_15_25wa iaw irr taa Kiäningia=Walſtiba / unn taß
 @b{Spääkß /}
  
 [16.lpp.]
Reit1675_UeP_16_1Spääkß / unn taß Goodz / uuß Muuſchibaß.
Reit1675_UeP_16_2Amen.
Reit1675_UeP_16_314. Aiſto iä iuuß teem Tzilwäkem win-
Reit1675_UeP_16_4giu Prätti=darriſchanaß pamättißit / (tadd) pa-
Reit1675_UeP_16_5mättiß irr iumß iuußo Tääwß Däbbäſiß.
Reit1675_UeP_16_615. Batt iä iuuß teem Tzilwäkem win-
Reit1675_UeP_16_7giu Prätti=darriſchanaß nä pamättiſit / tadd
Reit1675_UeP_16_8(irr) iumß iuuſu Täwß iuuſo Prätti=darriſcha-
Reit1675_UeP_16_9naß nä pamettiß.
Reit1675_UeP_16_1016. Bätt kadd iuuß gawet / (tadd) nä too-
Reit1675_UeP_16_11pet ka tee näganti Atzu=Kalpi. (Aiſto) win-
Reit1675_UeP_16_12gi ſawuß Waiguß apgaani / kaa wingi no teem
Reit1675_UeP_16_13Tzilwäkim gawwädami warr rädzäti{rädzätj} tapt.
Reit1675_UeP_16_14Patteßi äß ſakku iumß kaa wingi ſawu Algu
Reit1675_UeP_16_15(taa) iaw dabbu.
Reit1675_UeP_16_1617. Bätt tu gawwädamß / ſwaidi tawu
Reit1675_UeP_16_17Galwu / maſga tawu Waigu.
Reit1675_UeP_16_1818. Kaa töwi gawwoſchu nä rädz tee
Reit1675_UeP_16_19Tzilwäki / bätt tawß Tääws ſläppän. Unn
Reit1675_UeP_16_20tawß Tääwß luukodameeß ſläppän / attdoß
Reit1675_UeP_16_21töw eekſch Gaiſmaß.
Reit1675_UeP_16_2219. Nä kraaiateeß ſöw Mantu wirß
Reit1675_UeP_16_23Sämmäß / kurr Koodäß unn Rußa apgaana /
Reit1675_UeP_16_24kurr Sagglgi tzauri rook unn ſoog
Reit1675_UeP_16_2520. Bätt kraaiateeß ſöw Mantu eekſch
 @b{Däb-}
  
 [17.lpp.]
Reit1675_UeP_17_1Däbbäſim / kurr nädz Koodäß nädz Rußa ap-
Reit1675_UeP_17_2gaana / unn kurr Sagglgi zauri nä rook nädz
Reit1675_UeP_17_3ſoog.
Reit1675_UeP_17_421. Aiſto kurr iuuſo Manta irr / turr
Reit1675_UeP_17_5buuß irr iuuſo Sirdz.
Reit1675_UeP_17_622. Too Meeſu Swättzä irr ta Atziß.
Reit1675_UeP_17_7Jä nu tawa Atziß weenteeſiga buuß / (tadd) wiſ-
Reit1675_UeP_17_8ſaß tawaß Meeſaß gaiſchaß buuß.
Reit1675_UeP_17_923. Bätt iä taw Atziß ſlimma irr. (Tadd)
Reit1675_UeP_17_10wißaß tawaß Meeſaß tumſiaß buuß. Jä
Reit1675_UeP_17_11nu ta Gaißma / kaß eekſch töwim / Tumſiba
Reit1675_UeP_17_12(irr /) kaada (buuß tadd) taa Tumſiba (patti?)
Reit1675_UeP_17_1324. Nä weenß nä warr diwim Kungim
Reit1675_UeP_17_14kalpoot. Abba wingſch too weenu eenidäß / uñ
Reit1675_UeP_17_15too otru myläß; Abbe to weenu wingſch pa-
Reit1675_UeP_17_16turräß / unn too otru apſmeeß. Juuß nä war-
Reit1675_UeP_17_17ret Dewam kalpot unn tam Mammonam
Reit1675_UeP_17_18(Baggatibai.)
Reit1675_UeP_17_1925. Tapätz ſakku äß iumß / nä raiſaieeteeß
Reit1675_UeP_17_20(par) iuuſo Dwäſali / ko iuuß ädiſeet unn ko
Reit1675_UeP_17_21iuuß dſärſeet / nädz par iuuſo Meeſam ko iuuß
Reit1675_UeP_17_22apwilkſeet. Nägg irr taa Dwäſälä wairak
Reit1675_UeP_17_23kaa taa Barriba / unn taaß Meeſaß / kaa taaß
Reit1675_UeP_17_24Dräbäß?
Reit1675_UeP_17_2526. Ußluukoiateeß uß teem Puttnim Pa-
 @b{B däbbäſis}
  
 [18.lpp.]
Reit1675_UeP_18_1däbbäſis / (Aiſto) tee nä ſää / nädz pliau / nädz
Reit1675_UeP_18_2ſaväd Skiungioß / unn iuuſo Däbbäßu Täwß
Reit1675_UeP_18_3(tack) tooß barrgio. Nägg äßet iuuß wai-
Reit1675_UeP_18_4rak augſtaki paar teem?
Reit1675_UeP_18_527. Bätt kaß no iumß bädadameeß / warr
Reit1675_UeP_18_6peelikt pee ſawa Auguma / weenu Oläktiß Gar-
Reit1675_UeP_18_7riumu?
Reit1675_UeP_18_828. Unn par Dräbäm ko iuuß bädaieteeß?
Reit1675_UeP_18_9Pamaatzateeß no tam Pukkiäm uß Tyru-
Reit1675_UeP_18_10ma ka taaß augg: Wingiaß nä ſtraada / nädz
Reit1675_UeP_18_11wärp.
Reit1675_UeP_18_1229. Bätt äß ſakku iumß / ka nä Sal-
Reit1675_UeP_18_13maniß eekſch wißa ſawa Goda taa aptärptz irr
Reit1675_UeP_18_14biyß kaa weena no ſchaam.
Reit1675_UeP_18_1530. Bätt iä too Sali wirß Tyruma / ka-
Reit1675_UeP_18_16tra ſchodeen irr / unn rytu eekſch Zäplia eemäſta
Reit1675_UeP_18_17toop / Deewß taa aptärp / nägg daudz wairak
Reit1675_UeP_18_18iuuß / Maßtitzigi?
Reit1675_UeP_18_1931. Tapätz nä bädaiateeß ſatzidami :Ko
Reit1675_UeP_18_20mäß ädiſim / abba ko dzärſim / iäbb ko apwilk-
Reit1675_UeP_18_21ſim.
Reit1675_UeP_18_2232. Aiſto wißu ſchoo tee Pagani mäklä.
Reit1675_UeP_18_23Aiſto iuuſo Täwß Däbbäſiß ſinna / ka iumß
Reit1675_UeP_18_24taa wißa waiaga irr.
Reit1675_UeP_18_2533. Bätt mäkläieet papreekſchu Deewa
 @b{Kiäni-}
  
 [19.lpp.]
Reit1675_UeP_19_1Kiänigia=Walſtibu / unn wingia Taißnibu /
Reit1675_UeP_19_2unn ſchiß wiß tapß iumß peeliktz (klaat.)
Reit1675_UeP_19_334. Tapätz iumß nä buuß bäädateeß uuß
Reit1675_UeP_19_4Rytam. Aiſto taß Rytz bädaſeeß preekſch
Reit1675_UeP_19_5ſöwiß. Gann irr (katrai) Denai pee ſawaß
Reit1675_UeP_19_6Slimmibas.
  
Reit1675_UeP_19_7@l{CAP : VII}
  
Reit1675_UeP_19_81. NÄ teeſaiet / ka iuuß nä toopet teeſati.
Reit1675_UeP_19_92. Arr kaadu Teeſu iuuß teeſaiet / tapſet
Reit1675_UeP_19_10iuuß teeſati. Unn arr kaadu Määru
Reit1675_UeP_19_11iuuß määriſet / arr tadu tapß iumß attmäritz.
Reit1675_UeP_19_123. Bätt koo tu rädzi too Skabbargu
Reit1675_UeP_19_13eekſch tawa Braalia Atziß / bätt too Balki
Reit1675_UeP_19_14eekſch tawaß Atziß / tu nä nomanni?
Reit1675_UeP_19_154. Jäbb kaa tu ſatziſi tawam Braaliam:
Reit1675_UeP_19_16Peelaid / äß gribbu ißmäſt too Skabbargu
Reit1675_UeP_19_17iß tawaß Atziß / unn rädzi / weenß Balkiß eekſch
Reit1675_UeP_19_18tawaß Atziß (irr.)
Reit1675_UeP_19_195. Atzu=Kalpß / ißmätt papreekſchu too
Reit1675_UeP_19_20Balki iß tawaß Atziß / unn tadd peeluko too
Reit1675_UeP_19_21Skabargu no tawa Braalia Atziß ißwilkt.
Reit1675_UeP_19_226. Nä doodeet too Swätu teem Sunn-
Reit1675_UeP_19_23giem / nädz mättet ſawaß Pärläß preekſch
 @b{teem}
  
 [20.lpp.]
Reit1675_UeP_20_1teem Zukam / kaa wingi taaß arr ſawam Kaiam
Reit1675_UeP_20_2nä apmyngia / unn atgreeſdameß iuuß nä ſap-
Reit1675_UeP_20_3plooſa.
Reit1675_UeP_20_47. Praßet tadd tapß iumß dootz / mäkklä-
Reit1675_UeP_20_5ieet / unn iuuß attraßeet. Klauwäieet / unn iumß
Reit1675_UeP_20_6tapß attwärtz.
Reit1675_UeP_20_78. (Aiſto) ikweenß kaß praßa / dabbu / unn
Reit1675_UeP_20_8kaß mäklä / atrood / unn tam Klauäſtaiam tapß
Reit1675_UeP_20_9attwärtz.
Reit1675_UeP_20_109. Jäbb kaß irr no iumß Tzilwäkem / ka
Reit1675_UeP_20_11Bärß no wingia praßa Maiſäß / arr wingſch
Reit1675_UeP_20_12tam buutu Akmäni däwwiß?
Reit1675_UeP_20_1310. Unn iä wingſch Siwwi praßa / arrig
Reit1675_UeP_20_14buutu taß tam Tziuſku däwwiß?
Reit1675_UeP_20_1511. Jä nu iuuß Liauni buudami / ſinnat
Reit1675_UeP_20_16labbaß Daawanaß doot ſawim Bärnim / ka
Reit1675_UeP_20_17wäl wairak iuußo Täwß Däbbäſiß{Dabbäſiß} dooß Lab-
Reit1675_UeP_20_18ba teem / kaß no wingia praßa?
Reit1675_UeP_20_1912. Wißu nu koo iuuß gribbat ka iumß
Reit1675_UeP_20_20tee Zilwäki buuß darrit / ta iuuß darret win-
Reit1675_UeP_20_21giem arridzan. (Aiſto) taß irr taß Baußliß unn
Reit1675_UeP_20_22tee Propheti.
Reit1675_UeP_20_2313. Eeita tzaur teem ſchaurim Wartim.
Reit1675_UeP_20_24Aiſto plaſchi attwari irr tee Waarti / unn platz
Reit1675_UeP_20_25taß Tzälſch kaß wädd uuß Paſuſchanaß / unn
Reit1675_UeP_20_26daudz irr zaur teem zauri gaiäju.
 @b{14. Aiſto}
  
 [21.lpp.]
Reit1675_UeP_21_114. Aiſto ſchauri irr tee Warti / unn
Reit1675_UeP_21_2ſchaurß taß Tzälſch kaß uuß Dzywoſchanaß
Reit1675_UeP_21_3wädd / unn maſ irr too / kaß tooß attrood.
Reit1675_UeP_21_415. Bätt ſargateeß par teem wiltu Pro-
Reit1675_UeP_21_5phetim / katri naak pee iumß eekſch Awio=Drä-
Reit1675_UeP_21_6bäm / bätt eekſkigi wingi irr pläſigi Wilki.
Reit1675_UeP_21_716. No wingio Augliem buuß jumß win-
Reit1675_UeP_21_8giuß paſyt. Arrig kaß no Ärtzſim Wynogu laßa /
Reit1675_UeP_21_9iäbb no Daddziem Wynogaß{Wyogaß}?
Reit1675_UeP_21_1017. Ta ikweenß labß Kookß / labbuß Aug-
Reit1675_UeP_21_11liuß darra. Bätt weenß puwiß Kookß / ſlim-
Reit1675_UeP_21_12mus Augliuß darra.
Reit1675_UeP_21_1318. Weenß labß Kookß nä warr ſlimmuß
Reit1675_UeP_21_14Augliuß darrit / nädz puwis Kookß labbuß Au-
Reit1675_UeP_21_15gliuß darrit.
Reit1675_UeP_21_1619. Jkweenß Kookß kaß labbuß Augliuß nä
Reit1675_UeP_21_17darra / toop ißtzirſtz / uñ eekſch Ugunß eemäſtz.
Reit1675_UeP_21_1820. Tapätz no wingiu Augliem buuß
Reit1675_UeP_21_19iumß tooß paſit.
Reit1675_UeP_21_2021. Nä ikweenß kaß ſakka uuß manni /
Reit1675_UeP_21_21Kungß / Kungß / eeß eekſch taß Däbbäſu{Dabbäſu} Kiä-
Reit1675_UeP_21_22ningia=Walſtibaß. Bätt kaß darra manna
Reit1675_UeP_21_23Tääwa Praatu Däbbäſiß.
Reit1675_UeP_21_2422. Daudz ſattziß uuß mannis eekſch win-
Reit1675_UeP_21_25gias Deenaß : Kungß / Kungß / nägg tawä
 @b{War-}
  
 [22.lpp.]
Reit1675_UeP_22_1Wardà mäß papreekſchu ſluddinaiam / un
Reit1675_UeP_22_2tawà Wardä Wälluß ißdſinam / unn tawà
Reit1675_UeP_22_3Wardà daudz Spääkuß darryam?
Reit1675_UeP_22_423. Unn tadd äß atdſiſchoß teem / kaa äß
Reit1675_UeP_22_5ſaw muſcham tooß nä paſyſtot. Atkapiateeß{Atzkapiateeß}
Reit1675_UeP_22_6no manniß iuuß Liauna=darritaij.
Reit1675_UeP_22_724. Jkweenß kaß nu dzird ſchooß man-
Reit1675_UeP_22_8nuß Warduß / unn darra tooß / too gribbu äß
Reit1675_UeP_22_9lydſänat weenam guddram Wyram / kaß ſa-
Reit1675_UeP_22_10wu Äku uuß Sämmäß=Akmängia uußtai-
Reit1675_UeP_22_11ßya.
Reit1675_UeP_22_1225. Unn (leelß) Leetuß nokaapä / unn taaß
Reit1675_UeP_22_13Uppäß naatzä / unn tee Wägi puutä / unn krit-
Reit1675_UeP_22_14ta wirß taaß Äkaß / unn (wingia) nä apgaſäß.
Reit1675_UeP_22_15(Aiſto) wingia uuß Sämmäß Akmängia dib-
Reit1675_UeP_22_16binata bya.
Reit1675_UeP_22_1726. Unn ikweenß kaß ſchooß mannuß
Reit1675_UeP_22_18Warduß dzird / unn tooß nä darra / buuß li-
Reit1675_UeP_22_19dſinatz weenam trakkam Wyram / kaß ſawu
Reit1675_UeP_22_20Äku uuß Smiltim taißya.
Reit1675_UeP_22_2127. Unn (leelß) Leetuß nokaapä / unn taaß
Reit1675_UeP_22_22Uppäß naatzä / unn tee Wägji puhtä unn krit-
Reit1675_UeP_22_23ta wirß taas Äkas unn (wingia) gaaſäß. Unn
Reit1675_UeP_22_24wingias Kritteens bija leelß.
Reit1675_UeP_22_2528. Unn taß notikkas kad Jeſus ſchooß
 @b{Wardus}
  
 [23.lpp.]
Reit1675_UeP_23_1Wardus bäidzä / ißatrukaß tee Liaudiß par
Reit1675_UeP_23_2ſchoo wingia Matzibu.
Reit1675_UeP_23_329. (Aiſto) wingſch tooß maatzija kaa Spää-
Reit1675_UeP_23_4ku turrädamß / uñ nä kaa tee Ragſtu Matzitaij.
  
Reit1675_UeP_23_5Eekſch taaß Gramataß katru taß S.
Reit1675_UeP_23_6Pawulß uuß teem Romäreem irr
Reit1675_UeP_23_7ragſtyß. @l{Cap. 13. v. 8.}
Reit1675_UeP_23_88. Nä äßet nä weenam näneeka parada /
Reit1675_UeP_23_9kaa too / Söwi weenß otru myläteeß. Aiſto
Reit1675_UeP_23_10kaß too otru mylio / irr too Baußli peepildyß.
  
Reit1675_UeP_23_11Eekſch taaß pirmaß Gramataß katru taß
Reit1675_UeP_23_12S. Pawulß uuß teem Carinteriem irr ragſtys.
Reit1675_UeP_23_13@l{Cap. 7. v. 19.}
Reit1675_UeP_23_1419. Apgraiſiſchana nä=neeka irr: Unn Preekſch=
Reit1675_UeP_23_15Ada näneeka irr: Bätt Deewa Baußlu Turräſchana.
  
Reit1675_UeP_23_16Eekſch taaß Gramataß kattru taß ſwätz Pa-
Reit1675_UeP_23_17wulß uuß teem Galatärgien irr ragſtys. @l{Cap. 5. v. 6.}
  
Reit1675_UeP_23_186. Aiſto eekſch Chriſto Jeſu nädz Apgraiſiſchana
Reit1675_UeP_23_19ko ſpäy / nädz Preekſch=Ada / bätt taa Titziba (katra)
Reit1675_UeP_23_20tzaur too Myläſtibu ſtraada.
  
Reit1675_UeP_23_21@l{Cap. 6. v. 15.}
Reit1675_UeP_23_2215. Aiſto eekſch Chriſta Jeſu nädz Apgraiſiſcha-
Reit1675_UeP_23_23na ko ſpäy / nädz Preekſch=Ada / bätt iauna Raddiba.
  
Reit1675_UeP_23_24Eekſch taß pirmaß Gramataß katru taß S.
Reit1675_UeP_23_25Pawulß uuß ſawa Matziklia Timotheußa ir
Reit1675_UeP_23_26ragſtyß. @l{Cap. 1. v. 5.}
Reit1675_UeP_23_275. Bätt taß Gallß taa Bauſla irr / Myläſti-
Reit1675_UeP_23_28ba iß
  
 [24.lpp.]
Reit1675_UeP_24_1ba iß tyraß Sirdz / unn labbaß Sinnaſchanaß / unn
Reit1675_UeP_24_2näwiltigaß Titzibaß.
  
Reit1675_UeP_24_3Eekſch taaß ſwätaß Apuſtuliu Notikkuma
Reit1675_UeP_24_4Gramataß. @l{Cap. 24. v. 14.}
Reit1675_UeP_24_514. Bätt äß töw atdſyſtooß ka äß päätz taa Tzäl-
Reit1675_UeP_24_6lia / Katru tee ſautz Kiärſchanoß / kaa tam täwiſkam
Reit1675_UeP_24_7Deewam kalpoiu / titzädamß wißem teem päätz Mo-
Reit1675_UeP_24_8ſe unn Prophetem ragſtitem (ragſtem.)
Reit1675_UeP_24_915. Tzärribu turrädamß uuß Deewa / ar Wardu
Reit1675_UeP_24_10ka / katru irr wingi gaidaß / Nomiruſchoo Aukſcham=
Reit1675_UeP_24_11tzälſchanoß{Aukſcham=tzälſchãoß} buuß buut / too Taißnoo kaa irr Nätaißnoo.
Reit1675_UeP_24_1216. Bätt eekſchh too äß titziß äßmu tyru Sinna-
Reit1675_UeP_24_13ſchanu turrät prätt Deewa uñ prätt Zilwäkẽ / allaſchin.
  
Reit1675_UeP_24_14Eekſch taaß Swätaß Jobba Gramataß.
Reit1675_UeP_24_15@l{Cap. 28. v. 28.}
Reit1675_UeP_24_16Luukoieeß; Byteeß taa Kunga / taa (irr) Gud-
Reit1675_UeP_24_17driba / unn bäägt no Liauna{Lianua} / (irr) Sapraſchana.
  
Reit1675_UeP_24_18Eekſch taaß ſwätaß Salmangia Sakkamu=
Reit1675_UeP_24_19wardu Gramataß. @l{Cap. 9. v. 10.}
Reit1675_UeP_24_20Taaß Guddribas Eeſakumß (irr) taa Kunga By-
Reit1675_UeP_24_21aſchanaß; unn Sinnaſchana too Swätu (irr) Sa-
Reit1675_UeP_24_22praſchana.
  
Reit1675_UeP_24_23@l{Cap. 14. v. 8.}
Reit1675_UeP_24_248. Taa guddru Guddriba (irr /) ſawu Zälliu ſapraſt;
Reit1675_UeP_24_25Unn too trakku Trakkiba (irr) Wilſchana.
  
Reit1675_UeP_24_26@l{Act. 8. v. 37.}
Reit1675_UeP_24_27Äß titzu ka Jeſus Chriſtus irr Deewa=Dähls.
  
Reit1675_UeP_24_28@l{Joelis cap. 2. v. 32. Act. 2. v. 21.}
Reit1675_UeP_24_29Unn buuß notikt / wiß kas taa Kunga (Jeſu Chri-
Reit1675_UeP_24_30ſta) Wardu peeſauks / taß taps atpäſtitz.