@a{Georgs Mancelis}
 @z{Manc1654_LP1}
  
 [1.lpp.]
Manc1654_LP1_1_1@v{Evangelium am erſten Son-}
Manc1654_LP1_1_2@v{tage des Advents / Matth. 21.}
Manc1654_LP1_1_3To ẜwähtu Ewangelium / Ka taß Kungs JEſus Chriſtus
Manc1654_LP1_1_4vs weenas Eſeļa=Mahtes eekſchan Jeruſalem ee-
Manc1654_LP1_1_5jahjis gir / apraxta taß ẜwähtz Ewangeliſts Mattheus
Manc1654_LP1_1_6ẜawà Ghramatà ohtrà=deßmità und pirrmajà Weetà /
Manc1654_LP1_1_7und ſkann tee Wahrdi juſẜà Wallodà / tha:
Manc1654_LP1_1_8KAd tee nu tuwe py Jeruſalem
Manc1654_LP1_1_9nahze / py Bethwage py to Olyekall-
Manc1654_LP1_1_10nu / noẜutiya JEſus diwi no ẜaweem
Manc1654_LP1_1_11Mahzekleem / und ẜatziya us teem : No-
Manc1654_LP1_1_12eita tanni Jällgawà / kattra juhſẜo
Manc1654_LP1_1_13preekſcha gir / und tudeļļ attraſẜeeta juhs peeſẜetu
  
  
 [2.lpp.]
Manc1654_LP1_2_1weenu Eſeļamaht / unnd weenu Kumeļu py tahß /
Manc1654_LP1_2_2attraiſẜiyuſchi @p{attriſẜuſſchi} / attweddeta tohs py man / und kad
Manc1654_LP1_2_3jums kaßlabban ko ẜatzys / tad ẜackaita : Tam Kun-
Manc1654_LP1_2_4gham wayagha tahß / tudeļļ wings jums tohs att-
Manc1654_LP1_2_5laidyß.
Manc1654_LP1_2_6Bett thaß noticka wiß / ka peepilldiets kļuhtu /
Manc1654_LP1_2_7kaß tur ẜatziets gir zaur to Prowetu / katters tur ſtah-
Manc1654_LP1_2_8ſta : Ꞩackaita tai Meitai Zion / Raughi / taws Ko-
Manc1654_LP1_2_9nings nahk py töw lehnpratiegs{lehnpratyegs} / und jahy us weenu
Manc1654_LP1_2_10Eſeli / und us wenu Kumeļu tahs Naßtunäſẜetayas
Manc1654_LP1_2_11Eſeļa=Mahtes.
Manc1654_LP1_2_12Tee Mahzekļi nohghaya / und darriya / ka teem
Manc1654_LP1_2_13JEſus pawehleyis by / und attwedde to Eſeļa=maht /
Manc1654_LP1_2_14und to Kumeļu / und licka ẜawas Drehbes wirſẜu / und
Manc1654_LP1_2_15ẜädenaya to wirſẜu. Bett daudß Ļaudis ißplattiya
Manc1654_LP1_2_16ẜawas Drehbes us Zeļļu. Zitti zirta Saŗŗus{Sarŗus} no teem
Manc1654_LP1_2_17Kohkeem / und kaiſẜiya tohß us Zeļļu. Bett tee Ļau-
Manc1654_LP1_2_18dis kattri preekſcha ghaya / und packal ſtaigaya / klee-
Manc1654_LP1_2_19dſe und ẜatziya : Hoſianna tam Dawida Dählam :
Manc1654_LP1_2_20Ꞩlawähts gir tas kas nahk eekſchan Kungha Wahr-
Manc1654_LP1_2_21du / Hoſianna eekſchan tahs Auxtibas.
Manc1654_LP1_2_22MJeļi Draughi / Mehß buhſẜim arr Deewa
Manc1654_LP1_2_23Späku nu ghann dries peedſiewojuẜchi tohß Seemas
Manc1654_LP1_2_24ẜwähtkus / kurr mehß tohpam mahziti / ka Deewa Dähls
Manc1654_LP1_2_25JEſus Chriſtus muhßo dehļ us ẜchahß Paſẜaules nahzis / und no
Manc1654_LP1_2_26tahß Jumprawas Maria zaur Ap-ähnoſchanu tha Ꞩwähta
Manc1654_LP1_2_27Gharra maß Zillwäka Bährns peedſimmis / ka taß mums par
 @b{Deewa}
  
 [3.lpp.]
Manc1654_LP1_3_1Deewa Bährnus darritu. Vnd kaß to nhe tiz / taß nhe gir
Manc1654_LP1_3_2no Deewu / ẜacka taß Apuſtuls Jahnis. Wiſẜa muhſẜa Tiziba
Manc1654_LP1_3_3und Peſtiſchana ſtahw us to Attnahkſchanu tha Kungha JEſu
Manc1654_LP1_3_4Chriſti. Muhſẜa Peſtiſchana no Deewa Dußmibas / no Ghrä-
Manc1654_LP1_3_5keem / no Elles und Wälla Spähku eeẜahkahs ar to Attnahk-
Manc1654_LP1_3_6ſchanu tha Kungha Chriſti JEſu / ka wings irr patteeß Zillwähx
Manc1654_LP1_3_7tappis / und beidſahß ar winja Mohkahm und ruhktas Nahwes
Manc1654_LP1_3_8Zeeſchanu / kad wings muhſẜo dehļ py Kruſta Kohku pee=ẜiſts tap-
Manc1654_LP1_3_9pa / und nomirra / aiſto ar to wings mums to muhſchighu Dſiewo-
Manc1654_LP1_3_10ſchanu und Debbeſẜes Wallſtibu nopellnija. Tapehz ẜacka tas
Manc1654_LP1_3_11Apuſtuls Pehteris: Eekſchan zittu nheweenu mums Peſti-
Manc1654_LP1_3_12ſchana gir / ka ween eekſchan to Wahrdu JEſu.
Manc1654_LP1_3_13Ka nu mehs ſchahß auxtas / leelas / debbeßkighas Leetas pa-
Manc1654_LP1_3_14reiſe warrätam abdohmaht / und währà jembt / tad gir tee wäzi
Manc1654_LP1_3_15Mahzetaji tudeļļ pehz to Apuſtuļo Laiku ee=zähluſchi / ka ick
Manc1654_LP1_3_16ghaddus ap ſcho Laiku mums buhß preekſch Seema=ẜwähtkeem
Manc1654_LP1_3_17mahziteeß / und runnaht no JEſu Chriſti Attnahkſchanas / und
Manc1654_LP1_3_18tha pareiſe ẜataiẜitees prett teem Ꞩwähtkeem / Nolickdami
Manc1654_LP1_3_19tohß Dahrbus tahß Tumbẜibas / unnd aplickdami tohs
Manc1654_LP1_3_20Bruņņus tahß Ghaiſchibas : mums buhß ghodighe ſtai-
Manc1654_LP1_3_21ghat / ka Deenà / nhe eekſchan Rieſchanas und leekas Dſerr-
Manc1654_LP1_3_22ſchanas / nhe eekſchan Kambaŗeem und Nheſchkieſtibas /
Manc1654_LP1_3_23nhe eekſchan Bahrſchanas und Eenaidibas / kapehz ? Aiſto /
Manc1654_LP1_3_24muhſẜa Peſtiſchana taggad mums tuwaka gir / nhe ka
Manc1654_LP1_3_25mehs tizam / ẜacka und mahza taß Apuſtuls Pahwils.
Manc1654_LP1_3_26Tapehz / Manni Draughi / ghribbam mehß aran ſcho
Manc1654_LP1_3_27ẜwähtu preekſchelaſſietu Ewangelio abdohmaht / ka JESVS
Manc1654_LP1_3_28Chriſtus tick ſemmighe us weenas Eſeļa=Mahtes und Ku-
Manc1654_LP1_3_29meļu eekſchan Jeruſalemes ee=jahjis gir / ihten ka taß Pro-
Manc1654_LP1_3_30weets Zacharias dauds ẜimbtus Ghaddus papreekſche by
Manc1654_LP1_3_31ſtahſtijis.
Manc1654_LP1_3_32Taß paz JEſus Chriſtus ghribbätu ſchehlighe irr py
Manc1654_LP1_3_33mums atteet / und ar ẜawu Swähtu Gharru mums klaht ſta-
Manc1654_LP1_3_34weht / Amen.
 @b{Scho}
  
 [4.lpp.]
  
Manc1654_LP1_4_1SCho Eejahſchanu tha Kungha JESV Chriſti wiſẜi tee
Manc1654_LP1_4_2ẜwähti Ewangeliſti pareiſe apraxta / tadehļ / Manni Drau-
Manc1654_LP1_4_3ghi/ mums pedärr to paſſchu leetu pareiſe abdomaht und währà
Manc1654_LP1_4_4jembt.
Manc1654_LP1_4_5Taß Kungs JESVS ee=jahja eekſchan Jeruſalemes / kad
Manc1654_LP1_4_6wings treſſchà deßmity und zättortà Ghaddà ghaja / peezas Dee-
Manc1654_LP1_4_7nas pirms wings tahs ruhktas Mohkas muhſẜo dehļ zeete / und
Manc1654_LP1_4_8lickahß ka kahds Jehrings nokauteeß. Aiſto tadehļ{dadehļ} wings nu
Manc1654_LP1_4_9arridſan ee=jahj eekſchan Jeruſalemes / iht tanny Laikà / kad ick kat-
Manc1654_LP1_4_10tris Ꞩaimneex no teem Juddeem dohmaja attſchkirrteeß weenu
Manc1654_LP1_4_11Leel=deenas Jähru / ka Deews teem by pawehlejis : tad nu arrid-
Manc1654_LP1_4_12ſan patz Deews to ihſtänu Jährinju ißluhkojahs / kattram wiſẜas
Manc1654_LP1_4_13Paſẜaules Ghräkus neſt by / attſchkiere to no wiſẜem Zillwäkeem /
Manc1654_LP1_4_14und licka to eekſchan Jeruſalemes ee=jaht.
Manc1654_LP1_4_15Zittà reiſà JEſus Chriſtus allaſch Kahjam ghaja / no Ga-
Manc1654_LP1_4_16lileeŗo Semmes zaur Samariam eekſchan Juddo Semmes /
Manc1654_LP1_4_17wings kahjam ſtaighaja lieds patt Bethanien{Bathanien} : Bett no to Ölje=
Manc1654_LP1_4_18Kallnu lieds patt Jeruſalemes nhe ghribb wings kahjam eet / bett
Manc1654_LP1_4_19jahſchohß ee=jah. Vs ko jahja wings? Nhe ẜehſch wings us
Manc1654_LP1_4_20kahdu leelu Jnnghiſtu / ka zitti auxti Semmes=Kunghi / bett us
Manc1654_LP1_4_21weenas Eſeļa=Mahtes / und winja Kumeļu? Tapehtz wings iß-
Manc1654_LP1_4_22ẜuhta diwi no ẜaweems Mahzekleems / teem buhß wiſẜas Leetas
Manc1654_LP1_4_23paſtelleht. Vnd laid nu tick ſemmighe und brieniſchke taß Kungs
Manc1654_LP1_4_24JEſus ſcho Leetu darra / tad tomähr leek wings ſcheitan attſpie-
Manc1654_LP1_4_25deht{att ſpiedeht} ẜawu deewighu Spähku und Ghodu. Wings wehl tahļe
Manc1654_LP1_4_26gir no tahß Jällghawas / bett tomähr räds wings to / ko winja
Manc1654_LP1_4_27Mahzekļi nhe räds. Wings räds to Eſeļa=Maht / und to Ku-
Manc1654_LP1_4_28meļu. Wings räds kurrſch Lohps peeẜeetz / kurrſch ẜwabbads
Manc1654_LP1_4_29gir. Wings ſinna jaw / ko tas kam ẜchee Lohpi pedärr / runnahß /
Manc1654_LP1_4_30und ko tee darrieß / ar wahrdu / tudeļļ / kad tickai tee Mahzekļi ẜa-
Manc1654_LP1_4_31tzieß: Tam Kungham wajagha to / tudeļļ / ẜacku eß / tee tohß
Manc1654_LP1_4_32Lohpus attlaidieß.
 @b{Ja}
  
 [5.lpp.]
Manc1654_LP1_5_1Ja tad nu taß Kungs JEſus Christus no tahļenes räds to
Manc1654_LP1_5_2Eſeļa=Maht / tahdu kuhtru Lohpu / und räds winjas Ꞩait / ar kat-
Manc1654_LP1_5_3tru ta peeẜeeta ſtahw / ka tad wings / O tu Chriſtiets Zillwähx / nhe
Manc1654_LP1_5_4rädſätu tawu Nhelaim / ar kattru tu ka peeẜeetz ſtahwi / ka ar kah-
Manc1654_LP1_5_5du Wallghu? Jo tu wehl wairahk eſẜi nhe ka tahds Lohps? JE-
Manc1654_LP1_5_6ſus Chriſtus gir töw ar ẜawu Aſẜini dahrghe attpirrzis. Speeſch
Manc1654_LP1_5_7töw nu kahda Nhelaime / ẜacki no Ꞩirds ar to Koninju Dawid /
Manc1654_LP1_5_8Ock Deews / ta Jßbaile mannas Ꞩirrds gir leela / wedd
Manc1654_LP1_5_9mann aran mannahm Mohkam / usraughi mannas Bä-
Manc1654_LP1_5_10das und Nabbadſibu / und peedohd mannus Ghräkus.
Manc1654_LP1_5_11Tas ſchehliegs Kungs ghribb töw adbildeht zaur to Mutt tha
Manc1654_LP1_5_12Proweeta Eſaia : Es usraughu to Nabbaghu / und kam ẜa-
Manc1654_LP1_5_13lauſieta Ꞩirrds gir / und kaß bieſtahs prekſch mañu Wahr-
Manc1654_LP1_5_14du. Tahß Atzis ſcha Kunga ſkattahs us teem / kattri us
Manc1654_LP1_5_15winja Schälaſtibu zerre / ka wings to Dwehſẜel peſti no
Manc1654_LP1_5_16Nahwes / und baŗŗo tohß dahrghà Laikà / ẜacka attkal
Manc1654_LP1_5_17taß Konings Dawids. Ar ſcheem Wahrdeem eepreezenajeeß /
Manc1654_LP1_5_18mans Draugs / kad töw kahda Nhelaime useet / JEſus Chriſtus
Manc1654_LP1_5_19räds to / jebſche nhe weens Zillwähx to räds / nei ſinna / wings töw
Manc1654_LP1_5_20arridſan ar ẜawu wiß=ſpehzihgu Rohku no tahß Nhelaimes Ꞩait
Manc1654_LP1_5_21attraiſẜies und peſtieß.
Manc1654_LP1_5_22Bett klauſẜais ẜcheit arridſan / tu beßdeewiegs Zillwähx!
Manc1654_LP1_5_23Ꞩarrghajieeß par Grähkeem{Gräkeem} / to eß töw no Deewa puſẜes ẜacku /
Manc1654_LP1_5_24Ꞩarrgajees. Wiſſo Zillwäko Darrbs gir preekſchan win-
Manc1654_LP1_5_25ju tick rädſams ka ta Ꞩaule / und winja Atzis ſkattahß beß
Manc1654_LP1_5_26Mitteſchanas us winjo Buhſchanu. Jrr winjo Bleh-
Manc1654_LP1_5_27diba nhe gir tam paẜlähpta / und wiſẜi winjo Ghräki gir
Manc1654_LP1_5_28tam rädſami / ẜacka Syrachs : Deewa Waigs ſtahw pretti
Manc1654_LP1_5_29teem kattri ļaun darra / ka taß winjo Wahrdu und Pee-
Manc1654_LP1_5_30minneſchanu ißdellde no Semmes / ẜacka taß Konings Da-
Manc1654_LP1_5_31wids / und taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils ẜacka : Mums buhß
Manc1654_LP1_5_32wiſẜeem ſtahweht preekſch JEſu Chriſti Gohda=Krähßlu /
 @b{ka}
  
 [6.lpp.]
  
Manc1654_LP1_6_1ka ickweens warr dabbuit ka taß darrijis gir ẜawà Muh-
Manc1654_LP1_6_2ſchà / laid taß buht labbs jeb ļauns.
Manc1654_LP1_6_3Ghribbi tu nu ſinnaht / Mans Draugs / kapehtz taß Kungs
Manc1654_LP1_6_4JEſus us wenas Eſeļa=Mahtes ee=jahjis gir eekſchan Jeruſale-
Manc1654_LP1_6_5mes / tad adbild töw taß Ewangeliſts Mattheus ẜcheitan / und ẜa-
Manc1654_LP1_6_6cka : Taß noticka wiß / ka peepilldietz kļuhtu / kaß tur ẜatziets
Manc1654_LP1_6_7gir zaur to Prowetu ( Zacharia ) katters turr ſtahſta : Ꞩa-
Manc1654_LP1_6_8ckaita tai Meitai Zion / Raughi / taws Konings nahk py
Manc1654_LP1_6_9töw lehnpratiegs / und jahi us weenu Eſeli / und us weenu
Manc1654_LP1_6_10Kumeļu tahß naſtunäſſetajas Eſeļa=Mahtes. Taß Pro-
Manc1654_LP1_6_11weets Zacharias ar teem Wahrdeem Zion und Jeruſalem us-
Manc1654_LP1_6_12runna wiſẜus Zillwäkus eekſchan Juddo=Semmes / und ghribb /
Manc1654_LP1_6_13teem buhß wiſẜeem Atzis und Ꞩirrdes att=darriet. Kad tee red-
Manc1654_LP1_6_14ſehß ka weens leelà Nabbadſibà us weenas Eſeļa=Mahtes eek-
Manc1654_LP1_6_15ſchan Jeruſalem ee=jahß / und zitti Ļaudis ar Preeku und Liexmi-
Manc1654_LP1_6_16bu to ẜajembs : tad buhß teem titzeht / taß patz äſẜohtz taß Meſẜias /
Manc1654_LP1_6_17taß Kungs Chriſtus / und nhe buhß teem baſchitees / ka wings tick
Manc1654_LP1_6_18nabbags nahk / aiſto wings tomähr buhß to Zillwäko Peſtitaiß /
Manc1654_LP1_6_19und Taißniß : Taißnis nhe ween no ẜawas puſẜes / bett wings
Manc1654_LP1_6_20irr zittus taißnus darries / und to Taißnibu / kattru wings ar ẜa-
Manc1654_LP1_6_21wahm Mohkam und Nahwu nopellnies / to wings teem nhetaiß-
Manc1654_LP1_6_22neem Ghrehzenekeem eeſchkinngkohß / ka te taißni preekſch Dee-
Manc1654_LP1_6_23wu warr paſtaweht. Tapehtz buhß ick=kattram Zillwäkam /
Manc1654_LP1_6_24kaß to dſirrd / preezateeß und liexmam buht tha Attnahkſchana
Manc1654_LP1_6_25tha Kungha JESV Chriſti dehļ / aiſto taß nahk ka muhſẜo Ko-
Manc1654_LP1_6_26nings.
Manc1654_LP1_6_27Mahzais / mans Draugs / kad tu dſirrdi no tha Kungha JEſu
Manc1654_LP1_6_28Chriſti Nabbadſibas ruñajam : ka irr to Briedi wings nabbags us
Manc1654_LP1_6_29weenas Eſeļa=Mahtes / kattra winjam wehl nhe pee=derreja ( tha
Manc1654_LP1_6_30ẜackoht ) bett winjam by to no zittu aisjembt und leeneht / eekſchan
Manc1654_LP1_6_31Jeruſalem ee=jahja / tahdas Nabbadſibas dehļ nhe buhß töw no
Manc1654_LP1_6_32to Kunghu JEſu rauſtiteeß. Aiſto Deews ſinna zaur maſu
Manc1654_LP1_6_33Leetu ẜawu leelu Darrbu darriet / ka mumus pehtz par to brienoteeß
 @b{buhß}
  
 [7.lpp.]
Manc1654_LP1_7_1buhß. Ja / tha Leeta kattra muhſẜahß Atzis maſa und wahja gir /
Manc1654_LP1_7_2tai Leetai buhß mums paliedſeht Debbeſẜies / ka ẜchi Jahſchana
Manc1654_LP1_7_3tha Kungha JEſu Chriſti : wings ẜehſch und jahi us weenas Eſe-
Manc1654_LP1_7_4ļa=Mahtes / ka wings mums par teem ẜwähteem Engeļeem{Engļeem}
Manc1654_LP1_7_5ẜädenaht warrätu. Wings nahk nabbags / ka wings mums to
Manc1654_LP1_7_6muſchighu Baggatibu und Debbeſſes=Manntu warrätu nopell-
Manc1654_LP1_7_7niet. No to runna taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils / ẜatzidams :
Manc1654_LP1_7_8Juhß ſinnaht to Schälaſtibu muhſẜa Kungha JEſu Chri-
Manc1654_LP1_7_9ſti / jebſche wings baggahts gir / tappa wings tomähr nab-
Manc1654_LP1_7_10bags juhſẜo dehl / ka juhß zaur winja Nabbadſibu baggati
Manc1654_LP1_7_11taptaht. Vnd par Seemas=Swähtkeem mehß dſeedahſẜim :
Manc1654_LP1_7_12Tas gir wirß Semmes nahzis nabbags /
Manc1654_LP1_7_13Ka taß par mums abſchälotohß /
Manc1654_LP1_7_14Vnd Debbeſẜies darritu baggatus /
Manc1654_LP1_7_15Vnd ẜaweem mieļeem Engeļeem liedſa.
Manc1654_LP1_7_16Mehß äſẜam ļohte nabbaghi py muhſẜas Dwehſẜeles / mehß
Manc1654_LP1_7_17itt Vbaghi und Deedellneeki preekſch Deewu äſẜam / nei mehß
Manc1654_LP1_7_18Taißnibu / nei Schälaſtibu / nei Peſtiſchanu / nei kahdu Pallighu
Manc1654_LP1_7_19py mums attrohdam : Bett ẜchiß Konings JEſus Chriſtus nahk
Manc1654_LP1_7_20Taißniß / lehnpratiegs und Peſtitais / ghribbädams mums
Manc1654_LP1_7_21ar Taißnibu / Schälaſtibu und muſchighu Peſtiſchanu abdah-
Manc1654_LP1_7_22wenaht. Tapehtz warram irr mehß preezateeß und no Ꞩirrds
Manc1654_LP1_7_23dibben liexmoteeß.
Manc1654_LP1_7_24Bett jebſche taß Kungs Chriſtus tick nabbags ee=jahja / pal-
Manc1654_LP1_7_25leek wings tomähr weens Konings / wings leek tattſche ẜawu
Manc1654_LP1_7_26Ꞩpäku und Warru redſeht. Ꞩchiß Konings to warr darriet / ko
Manc1654_LP1_7_27nhe weens Konings / laid taß buht tick ſpehziegs / ka ghribbädams /
Manc1654_LP1_7_28ẜchinny Paſẜauleh muſcham nhe warr darriet. Paſẜaules Ko-
Manc1654_LP1_7_29ninji ghann ghrute ẜawus Ļaudis und ẜawu Semm warr par
Manc1654_LP1_7_30Tauteem ghlahbt{ghlabht} : Bett ẜchiß muhſẜo Konings JEſus Chriſtus
Manc1654_LP1_7_31nhe ween ghlahb mums ẜawus Ļaudis / ka irr Elles Wahrtis
Manc1654_LP1_7_32mums nhe warr uswareht : bett wings irr muhſẜo Eenaid-
 @b{neeko}
  
 [8.lpp.]
Manc1654_LP1_8_1neeko Ꞩirrdes ẜawà Rohkà turr / und ghrohſa kurrp ghrib-
Manc1654_LP1_8_2bädams.
Manc1654_LP1_8_3To rädſam mehß ſchinny Ewangelio: Wings mahza ẜa-
Manc1654_LP1_8_4wus Mahzekļus / ka teem buhß adbilldeht / tam / kam ẜchee Lohpi
Manc1654_LP1_8_5peedärr : Teem buhß ẜatziet : Tam Kungham waijagha tahß /
Manc1654_LP1_8_6tudeļļ wings jums tohß attlaidieß. Ꞩchiß / kam ta Eſeļa=
Manc1654_LP1_8_7Mahte und taß Kumelſch peederreja / nhe redſeja to Kunghu JE-
Manc1654_LP1_8_8ſum / wings to arridſan nhe dſirrdeja runnajam : und tomähr / tu-
Manc1654_LP1_8_9deļļ / kad tickai tee Mazekļi ẜatzija : Tam Kungam to Lohpo wa-
Manc1654_LP1_8_10jagha / attlaiſch tohß taß Ꞩaimneex / ar labbu Pratu / und darra /
Manc1654_LP1_8_11ko JEſus Chriſtus ghribb.
Manc1654_LP1_8_12Ta wings ghroſija ẜaweem Mazekleem to Ꞩirrdi / ka tee
Manc1654_LP1_8_13wiſẜas Leetas attſtaja / und winjam klauſſija. Jrr ẜawus paſſchus
Manc1654_LP1_8_14Eenaidneekus und wiſẜu winjo Runnas und Paddomu wings
Manc1654_LP1_8_15ta ſinnaja und ſpehja ghroſiet / ka tee pirrms Laiku winjam nhe
Manc1654_LP1_8_16Mattinju us Ghallwas drieſteja ais=ſkarrt.
Manc1654_LP1_8_17Teitan juhß nu warreeta nomanniet und redſeht / kahds
Manc1654_LP1_8_18ſpehziegs und warräns Konings JEſus Chriſtus gir / us to war-
Manc1654_LP1_8_19reeta juhß ar wiſẜu Ꞩirrdi paļauteeß.
Manc1654_LP1_8_20Ghribb taß ļauns Wälls / ka kahds plehſẜiegs Swährs ẜa-
Manc1654_LP1_8_21wu Elles=Rieklu attplehſt / gribbädams töw apriet / Nhe
Manc1654_LP1_8_22bieſteeß : JEſus Chriſtus taws Konings girr dauds warränahx{warräns} und
Manc1654_LP1_8_23ſpehzigahx nhe ka wiſẜi Wälli : Aiſto kaß eekſchan mums gir /
Manc1654_LP1_8_24taß gir leelahx / nhe ka taß kaß Paſẜauleh gir / ẜacka taß Evan-
Manc1654_LP1_8_25geliſts Jahnis. Taß wätz ļauns Eenaidneex / no Ꞩirrds duß-
Manc1654_LP1_8_26mo / leels Spähx und Willtiba winja breeßmighas Bruņ-
Manc1654_LP1_8_27ņas gir / wirß Semmes nhe gir ohters tahds. Ar muhſẜu
Manc1654_LP1_8_28Spähku mehß nhe ſpehjam / Mehs äſẜam dries uswahrä-
Manc1654_LP1_8_29ti / preekſchan mums kaŗŗo taß ihſtähns Wiers / kattru
Manc1654_LP1_8_30patz Deews gir ißwehlejis / Waiza tu kaß taß gir ? Tha
Manc1654_LP1_8_31Wahrds gir Jeſus Chriſt / taß Kungs Zebaoth / und nhe
Manc1654_LP1_8_32gir zitz nheweens Deews / Winjam buhs uswarret.
 @b{Tapehtz}
  
 [9.lpp.]
  
Manc1654_LP1_9_1Tapehtz / jebſche ta Paſẜaule pilla Wällo buhtu; und
Manc1654_LP1_9_2gribbätu mums wiſchkim abriet / Tomähr{Tamähr} nhe bieſta-
Manc1654_LP1_9_3meeß mehs tick ļohte / mums ghann labb taß ißdohſẜeß:
Manc1654_LP1_9_4Taß Kungs ẜchahß Paſẜaules / ka ſkummighe taß turrahß /
Manc1654_LP1_9_5tomähr nhe kait taß mums nheneek / taß nahkahß / Wings
Manc1654_LP1_9_6gir ẜohdietz / weens Wahrdings warr to nohmakt.
Manc1654_LP1_9_7Ghribb ļauni Ļaudis töw ļaun darriet ; Peeẜautz tu ſcho
Manc1654_LP1_9_8tawu wiß=ſpehzighu Koninju Chriſtum JEſum / padohdeeß tam /
Manc1654_LP1_9_9nhe bieſteeß / Wings töw ghann ſinnahß ghlahbt / ka tu warr-
Manc1654_LP1_9_10rehſẜi droſche ẜatziet ar to ẜwähtu Koninju Dawidu : Es nhe
Manc1654_LP1_9_11bieſtohß parr dauds ſimbt=tuhxtoſcheem / kattri kahrt kahr-
Manc1654_LP1_9_12teem mann apẜehſch. Zelleeß Kungs / und paliedſi mann /
Manc1654_LP1_9_13manns Deews / aiſto tu ẜaẜitt wiſẜus mannus Waidenee-
Manc1654_LP1_9_14kus / und ẜaghraus teem Beßdeewigheem tohß Sohbus.
Manc1654_LP1_9_15Taß Kungs JEſus nu iß=ẜuhta diwi no ẜaweem Mahze-
Manc1654_LP1_9_16kļeem / und pawehļ / teem buhß Jällghawà eet / und to peeẜeetu
Manc1654_LP1_9_17Eſeļa=Maht ar to Kumeļu attweſt / und tam kam ẜchee Lohpi pee-
Manc1654_LP1_9_18därr / ẜatziet / tam Kungham gir to waijagha : Ko tad tee Mah-
Manc1654_LP1_9_19zekļi darra ? Tee nhe ẜacka : Kungs / wai tu nu par Jahtneeku
Manc1654_LP1_9_20mettieſẜeeß ? Eſẜi tu tahdu ghaŗŗu Zeļļu Kahjam attnahzis / tad
Manc1654_LP1_9_21tu irr ẜcho maſu Zellinju lieds Pilnn warri Kahjam eet. Kad
Manc1654_LP1_9_22tad tee Ꞩaimneeki mums Saggļus ẜatzietu äſẜoẜchus / kad mehß
Manc1654_LP1_9_23ẜchweſẜchus Lohpus jämmam / und mums nokulltu ? Ꞩuhti zit-
Manc1654_LP1_9_24tus / jeb ey patz. Nhe tahdus Wahrdus tee Mahzekļi nhe run-
Manc1654_LP1_9_25na. Bett taß Ewangeliſts Mattheus ẜacka : Tee noghaja /
Manc1654_LP1_9_26und darrija / ka teem JEſus pawehlejis by / und attwed-
Manc1654_LP1_9_27de to Eſeļa=Maht / und to Kumeļu / und uslicka ẜawas
Manc1654_LP1_9_28Drehbes / und us=ẜähdenaja to Kunghu JEſum / leekk to
Manc1654_LP1_9_29tha eekſchan Jeruſalem ee=jaht. Kad töw / O Zillwäka Bährns /
Manc1654_LP1_9_30taß Kungs JEſus arridſan ko pawehļ / nhe runna winjam prettie /
Manc1654_LP1_9_31jebſche tu wiſẜas Leetas nhe prohti / bett klauſẜi tam Kungham /
 @b{ka}
  
  
 [10.lpp.]
Manc1654_LP1_10_1ka ẜchee Mahzekļi. JEſus Chriſtus patz dohß töw to dabbuit /
Manc1654_LP1_10_2ko Wings töw gir pawehlejis meckleht. Aiſto wings ſinna
Manc1654_LP1_10_3wiſẜas Leetas / wings gir wiß=ſpehziegs / Wings warr darriet
Manc1654_LP1_10_4wiß ko wings ghribb Debbeſẜies und us Semmes / Ja
Manc1654_LP1_10_5mehs nhe titzam / tad mehs nhe palleekam. Kad nu JEſus
Manc1654_LP1_10_6CHriſtus mums pawehl ẜohlidams : Jemmeeta / ehdeeta /
Manc1654_LP1_10_7tha gir manna Meeſẜa / dſerreeta / taß gir mans Aſẜins /
Manc1654_LP1_10_8tee gir ſkaidri Wahrdi / to buhß mums titzeht / und tha darriet / ka
Manc1654_LP1_10_9wings mums pawehlejis gir. Chriſtus JEſus mums ẜohlijis
Manc1654_LP1_10_10gir / Eß äßmu py jums ick Deenas lieds Paſẜaules Ghal-
Manc1654_LP1_10_11lam / to buhß mums titzeht. Kad mirrſtama Deena nahk / lai-
Manc1654_LP1_10_12deeta mums titzeht tam Wahrdam tha Kungha JEſu / katters
Manc1654_LP1_10_13tha ſkann : Kaß mannu Wahrdu turr / taß muhſcham to
Manc1654_LP1_10_14Nahwu nhe redſehß. Titzeeta tam Kungham juhſẜam
Manc1654_LP1_10_15Deewam / tad jums nhe weens kaitehß.
Manc1654_LP1_10_16Wehl ſtahſta ẜcheit taß Ewangeliſts Mattheus: Dauds
Manc1654_LP1_10_17Ļaudis ißplattija ẜawas Drehbes us Zeļļu / zitti zirta
Manc1654_LP1_10_18Sarrus no teem Kohkeem / unnd kaiſẜija tohß us Zeļļu.
Manc1654_LP1_10_19Bett tee Ļaudis / kattri preekſcha ghaja und packal ſtai-
Manc1654_LP1_10_20ghaja / leelo Brehkſchane brehze / und ẜatzija: Hoſianna
Manc1654_LP1_10_21tam Dahwida Dählam: Ꞩlawähtz gir taß kaß nahk / eek-
Manc1654_LP1_10_22ſchan tha Kungha Wahrdu / Hoſianna eekſchan Auxtibas.
Manc1654_LP1_10_23Tee Mahzekli tha Kungha JEſu Chriſti / ẜawas Drahnas no
Manc1654_LP1_10_24ẜawu Mugguru nowälk / und platta tahß appakſchan to Kun-
Manc1654_LP1_10_25ghu JEſum / und padohdahß ẜöw paſẜchus / und wiß kaß teem
Manc1654_LP1_10_26peedärr / ẜchim Kungham / ka ẜawam Koninjam. Zitti zährt
Manc1654_LP1_10_27Sarrus no Kohkeems ſemme / ghribbädami tam Kungham JE-
Manc1654_LP1_10_28ſu Ghohdu parahdiet. Zitti Ļautiņi dſeed winjam weenu Ghoh-
Manc1654_LP1_10_29da=Dſeeßmu / ẜatzidami : Hoſianna tam Dählam Dawid /
Manc1654_LP1_10_30Ꞩlawähtz gir taß kaß nahk eekſchan tha Kungha Wahr-
Manc1654_LP1_10_31du. Tee pateitz Deewam / ka wings teem to Laiku litzis peedſie-
 @b{woht/}
  
  
 [11.lpp.]
Manc1654_LP1_11_1woht / ka tee to Kunghu Chriſtum JEſum gir redſejuẜchi / luhg-
Manc1654_LP1_11_2dami / taß ẜchehliegs Deews ghribbätu tam paliedſeht to Darr-
Manc1654_LP1_11_3bu / kattru taß usjehmeeß / tohß Zillwäkus no Ghräkeem / no Dee-
Manc1654_LP1_11_4wa Dußmibas / no Wälla Wallſtibas und Elles Mohkahm
Manc1654_LP1_11_5ißpeſtiet.
Manc1654_LP1_11_6Laideeta mums ar ẜcheem Mahzekļeem tam Kungham
Manc1654_LP1_11_7Jeſu Christo muhſẜas Drahnas appakſcha plattiet und lickt /
Manc1654_LP1_11_8taß tha noteek / kad mehß to wätzu Zillwäku ißwällkam / und
Manc1654_LP1_11_9to jaunu Zillwäku apwällkam / katters pehtz Deewu rad-
Manc1654_LP1_11_10diets gir / eekſchan ihſtänas Taißnibas und Ꞩwehtibas /
Manc1654_LP1_11_11mahza mums taß ẜwähtz{ẜwäßtz} Apuſtuls Pahwils. Taß gir tahß wä-
Manc1654_LP1_11_12tzas Drehbes / tahß wätzas Skranndas / kattras mums nowillkt
Manc1654_LP1_11_13und tam Kungham Chriſto Jeſu appakſch Kahjahm meſt buhß /
Manc1654_LP1_11_14to wätzu Buhſchanu / tohß Ghräkus / tohß abghanitus
Manc1654_LP1_11_15Ꞩwahrkus tahß Meeſẜas.
Manc1654_LP1_11_16Kad kahds Leels=Kungs kahdà Ähkà ghribb mahjoht / tad
Manc1654_LP1_11_17to Ähku diſchane iß=ſchkieſti / ißmehſch/ maſgha / und wehl ar De-
Manc1654_LP1_11_18ckeem apẜitt: Jhten tha / kad Chriſtus JEſus py mums nahk /
Manc1654_LP1_11_19aiſto muhſẜas Ꞩirrdes gir Wings ẜöw ißraudſijeeß par Mahja-
Manc1654_LP1_11_20weetu / tad laideeta mums to Ꞩirrds=Buhdu ißkahrniet / zaur
Manc1654_LP1_11_21ihſtänu Titzibu / laideeta mums preezatteß par Chriſtum / par win-
Manc1654_LP1_11_22ja Wahrdu / und zeenighe ſtaighaht preekſch Deewu / kat-
Manc1654_LP1_11_23ters mums aizenajis gir py ẜawas Wallſtibas / und py ẜa-
Manc1654_LP1_11_24wu Ghohdu / und laideeta mums muhſẜu Ꞩwetz ſpiedeht
Manc1654_LP1_11_25preekſch wiſẜeem Zillwäkeem.
Manc1654_LP1_11_26Laideeta mums ar ẜcheem Ļautiņeem Sarrus nozirrſt / und
Manc1654_LP1_11_27tohß JEſu Chriſto pa Kahjahm meſt. Tee Bährni gir to Wä-
Manc1654_LP1_11_28tzako Sarri / tohß Sarrus nu / tohß Bährnus ẜacku eß / buhß
Manc1654_LP1_11_29mums Deewam par Ghohdu usaudſenaht / ka Kohkuß tahß
Manc1654_LP1_11_30Taißnibas. Mehs Sarrus nozährtam / kad mehs Nabbaghem
Manc1654_LP1_11_31arri kolabb dohdam. Labbe darriet / und doht nhe aißmirr-
Manc1654_LP1_11_32ſtaht.
 @b{Laidee-}
  
  
 [12.lpp.]
Manc1654_LP1_12_1Laideeta mums dſeedadami luhkt / ka ẜche Ļautiņi / und ſa-
Manc1654_LP1_12_2tziet : Paliedſi taweem Ļaudeem Kungs JEſu Chriſt / und
Manc1654_LP1_12_3ẜwehti kattri tawi Bährni gir / ẜarrghi und ghlabbo tohß
Manc1654_LP1_12_4allaſchien / und zell tohß auxte muhſchighe / Amen / Amen.
  
Manc1654_LP1_12_5@v{Evangelium am andern Son-}
Manc1654_LP1_12_6@v{tage des Advents / Luc. 21.}
  
Manc1654_LP1_12_7To ẜwähtu Ewangelium no to Paſtaru Deenu / apraxta
Manc1654_LP1_12_8taß ẜwähtz Ewangeliſts Lucas / ẜawà Ghramatà ohtrà
Manc1654_LP1_12_9deßmita und pirrmajà Weetà / und ſkann tee Wahrdi
Manc1654_LP1_12_10juhſẜà Wallodà tha:
Manc1654_LP1_12_11VNd Symes notix py Ꞩaules
Manc1654_LP1_12_12und Mehnes / und Swaigsneem / und
Manc1654_LP1_12_13us Sem̃es buhß teem Ļaudeem bayl /
Manc1654_LP1_12_14und iſẜamiſẜiſẜees / und ta Juhre / und
 @b{tahß}
  
  
 [13.lpp.]
Manc1654_LP1_13_1tahß Vdens Willnes kaux / und tee Zillwäki dilltin /
Manc1654_LP1_13_2nodills / iſẜabydamees / und ghaididami tahß leetas /
Manc1654_LP1_13_3kattri nahx uhß Semmes.
Manc1654_LP1_13_4Aiſto irr tahß debbes Stipprumi kußtinahſẜees /
Manc1654_LP1_13_5und tad tee redſehß ta Zillwäka Dählu nakoht Pa-
Manc1654_LP1_13_6debbeſẜys / ar leelu Späku und Gohdu. Bett kad
Manc1654_LP1_13_7tas eeẜahx notickt / tad ſkattaitees aukſcham / und
Manc1654_LP1_13_8pazelleeta juhſẜas Ghallwas / tapehts / ka juhſẜa Peß-
Manc1654_LP1_13_9tiſchana tuwake nahk.
Manc1654_LP1_13_10Vnd wings ſatziya teem weenu Lydſibu / uslu-
Manc1654_LP1_13_11koyeta to Wygekohku / und wiſẜus Kohkus / tudeļļ /
Manc1654_LP1_13_12kad tee ißplauxt / tad rädſaht juhs py teem / und no-
Manc1654_LP1_13_13mannaita / ka ta Waſẜara klaht gir. Ta juhß arrid-
Manc1654_LP1_13_14ſan / kad juhß redſehſẜeeta ſcho wiſẜu noteekam / tad
Manc1654_LP1_13_15ſinnaita ka ta Deewa Wallſtiba tuwe klaht gir.
Manc1654_LP1_13_16Pattees / es ẜacku jums Schy Zillta nhe iſſuddies /
Manc1654_LP1_13_17teekams ſchiß wiß notix. Debbes und Semme iſ-
Manc1654_LP1_13_18ſuddys / bett mans Wahrds nhe ſuhd.
Manc1654_LP1_13_19Bett ẜarghayeetees / ka juhſẜas Sirrdes nhe
Manc1654_LP1_13_20kluhſt abgrutenatas ar Ryſchanu / und leeku dſerr-
Manc1654_LP1_13_21ſchanu / und ar Ghadibu tahß Vßturreſchanas / und
Manc1654_LP1_13_22ſchy Deena nahk peepeſche par jums. Aiſto ka kahds
Manc1654_LP1_13_23Slasda Walgs ta nahx / par wiſẜeem / kattri wirſẜon
Manc1654_LP1_13_24Semmes dſiewo. Tha eſẜeeta nu modrigi allaſchien /
Manc1654_LP1_13_25und luhdſeeta / ka juhs zeenigi warreeta tapt ſcho wiſ-
Manc1654_LP1_13_26ẜu ißbehkt / kas notix / und preekſchan tha Zillwäka
Manc1654_LP1_13_27Dählu ſtahweht.
 @b{Ꞩchiß}
  
  
 [14.lpp.]
Manc1654_LP1_14_1ꞨChiß ẜwähtz preekſchelaſẜietz Ewangeli-
Manc1654_LP1_14_2ums pedärr eekſchan to ohtru Lohzekli muhſẜas Ti-
Manc1654_LP1_14_3tzibas / kad mehs ẜackam: No turrenes taß Atteeß
Manc1654_LP1_14_4( taß gir JEſus Chriſtus Atteeß no Debbeß ) ẜodiet
Manc1654_LP1_14_5tohß Dſiewus und Mirruſchus. Aiſto ẜcheit
Manc1654_LP1_14_6dſirrdam mehß / ka muhſẜo Kungs JEſus Chriſtus ar ſkaidreems
Manc1654_LP1_14_7Wahrdeems ſtahſta und mahza / ka wings Padebbeſẜies nahx
Manc1654_LP1_14_8redſighe ar leelu Spähku und Ghohdu / wings rahda mums
Manc1654_LP1_14_9arridſan tahß Siemes / kattras pirrmahk rahdieſẜies py Ꞩau-
Manc1654_LP1_14_10les / py Mehnes / und py Swaigsneems; Siemes rahdieſ-
Manc1654_LP1_14_11ẜeeß py teems Zillwäkeems / us Semmes buhß teems Ļau-
Manc1654_LP1_14_12deems bail / iſẜamiſẜeſẜeeß / und tee Zillwäki dilltin nodills /
Manc1654_LP1_14_13iſẜabidamees / und ghaididami tahß leetas / kattri nahx us
Manc1654_LP1_14_14Semmes. Siemes rahdieſẜeeß py Vhdeni: Tahß Vdens=
Manc1654_LP1_14_15Willnes und ta Juhre kaux. Thadas Siemes wiſẜur rah-
Manc1654_LP1_14_16dahß / ka mehß taggad Dſirdehſẜim; tapehtz buhß mums ick=
Manc1654_LP1_14_17Stundas ghaidiet us to Attnahkſchanu muhſẜa Kungha JEſu
Manc1654_LP1_14_18Chriſti / und allaſchien mohdrigheems buht / und luhkt / ka mehs
Manc1654_LP1_14_19zeenighi warram tapt / wiſẜas thaß bähdas unnd Mohkas iß-
Manc1654_LP1_14_20behkt / kattras teems Beßdeewigheems notix / und ka mehß preek-
Manc1654_LP1_14_21ſchan tha Zillwäka Dählu ſtahweht warram. Mehß ghribbam
Manc1654_LP1_14_22aran ſcho Ewangelio mahziteeß / ko ick=kattram Zillwäkam
Manc1654_LP1_14_23ſinnaht und tizeht buhß no to paſtaru Deenu.
Manc1654_LP1_14_24Muhſẜo Peſtitais JEſus Chriſtus / katters patz Ꞩoghis
Manc1654_LP1_14_25buhß / ghribbätu ẜawu ẜwähtu Wahrdu man eekſchan Muttes
Manc1654_LP1_14_26und jums Ꞩirrdies eelickt / und ar ẜawu ẜwähtu Gharru apſtip-
Manc1654_LP1_14_27prenaht / Amen.
Manc1654_LP1_14_28MAnni Draughi / Eß nhe ſchkeetohß / ka muhſẜà Starrpà
Manc1654_LP1_14_29tahds Paggans und beßdeewiegs Zillwähx gir / katters
Manc1654_LP1_14_30nhe titzätu / ka ta Paſtara Deena nahx / und ka JEſus Chri-
 @b{ſtus}
  
 [15.lpp.]
Manc1654_LP1_15_1ſtus atteeß to Paſẜaul ẜodiet! jebſche tahdo Ļauſcho dauds met-
Manc1654_LP1_15_2tieſẜeeß / ka taß Apuſtuls Pehteris ẜluddenajis gir: Zittade ghrib-
Manc1654_LP1_15_3bätu eß tahdam Paggaņam rahdiet aran Deewa Wahrdu / ka
Manc1654_LP1_15_4patteeß tahda Deena und Attnahkſchana JEſu Chriſti ghaiditi-
Manc1654_LP1_15_5na gir: Bett ka eß ſchkeetohß / mann äſẜam ja runna ar titzigheems
Manc1654_LP1_15_6Chriſtiteems Ļaudeems / und kattri Deewa Wahrdu nhe pullgo /
Manc1654_LP1_15_7nhe nitzina und nhe apẜmey / tad mehs py to Mahzibu illghake
Manc1654_LP1_15_8ne kahweẜimeeß / aiſto ta Mutte tahß Taißnibas JEſus Chri-
Manc1654_LP1_15_9ſtus gir jo to paſtaru Deenu ghann ſkaidre eekſchan ẜcho Ewan-
Manc1654_LP1_15_10gelio / und zittur arridſan paẜluddenajis / ka wings nahx Padeb-
Manc1654_LP1_15_11beſẜies ar leelu Spähku und Ghohdu. Tee Engeli arridſan /
Manc1654_LP1_15_12kad JEſus Chriſtus usbrautze Debbeſẜies / ẜacka: Ꞩchiß JE-
Manc1654_LP1_15_13ſus / katters no jums gir usjämbtz eekſchan Däbbäſẜu /
Manc1654_LP1_15_14taß nahx / ihten ka juhß eſẜeete redſejuſſchi to us Däbbäſẜu
Manc1654_LP1_15_15brauzam. To gir arridſan wiſẜi ẜwähti Apuſtuļi titzejuſẜchi /
Manc1654_LP1_15_16und wiſẜeems Chriſtiteems Zillwäkeems titzeht pawehlejuſſchi /
Manc1654_LP1_15_17kad tee mums mahza titzeht unnd ẜatziet / ka taß JEſus / katters
Manc1654_LP1_15_18no Mirroņeems aukſcham zehleeß / us Däbbäſẜu brauzis / und
Manc1654_LP1_15_19py to labbu Rohku{Rohzu} Deewa tha Däbbäſẜa Tähwa ẜähdenajees
Manc1654_LP1_15_20gir / no turrenes attkal atteeß / ẜodieth Dſiewus und Mir-
Manc1654_LP1_15_21ruſchus. Tadehļ nhe wajagha mums ſcheitan py ẜchahß Mah-
Manc1654_LP1_15_22zibas ẜchim brieſcham illghe kahweteeß. Bett to mehß labpraht
Manc1654_LP1_15_23ghribbätam ſinnaht / kad jehle taß Kungs JEſus py tahdas
Manc1654_LP1_15_24Ꞩohdibas nahx? Taß gir teeß / wings patz ẜacka: No to
Manc1654_LP1_15_25Deenu und no to Stundu nhe ſinna nheweens / ney ar-
Manc1654_LP1_15_26ridſan tee Engeļi Debbeſẜies / ja ney arridſan taß Dähls /
Manc1654_LP1_15_27bett ween taß Tähws / katters ẜcho ẜawam Spähkam pa-
Manc1654_LP1_15_28turrejis. Jeb nu taß muhſchiegs Deewa Dähls / ka ihſtäns
Manc1654_LP1_15_29und pattees Deews und Zillwähx katters wiſẜas Leetas ſinna /
Manc1654_LP1_15_30arridſan to Laiku / Briedi und Stundu tahß paſtaras Deenas
Manc1654_LP1_15_31ghann gir ſinnajis; Tad wings mums tomähr nheneeka no to gir
 @b{paẜlude-}
  
  
 [16.lpp.]
Manc1654_LP1_16_1paſludenajis{paſļudenajis} / aiſto Deews taß Däbbäſẜo Tähws ne by win-
Manc1654_LP1_16_2jam ẜuhtidams eekſchan Paſẜaules par ẜcho leetu nheneeka pa-
Manc1654_LP1_16_3wehlejis; Vnd kad mehs Zillwäki to Deenu und Stundu / kad
Manc1654_LP1_16_4ta Paſtara Deena nahx / ſinnatam / tad mehß ick=Deenas und
Manc1654_LP1_16_5Stundas Ghräko=dubbļohß wahrtidami dſiewotam ka Zuhkas
Manc1654_LP1_16_6und beßprahtighi Lohpi. Daſſch kawätohß no Ghräkeems
Manc1654_LP1_16_7attſtaht / und us Deewu no Ꞩirrds dohmaht / tick illghe / ka taß
Manc1654_LP1_16_8irr Elleh eeghrimtu. Bett nu gir mums ta weena Deena nhe-
Manc1654_LP1_16_9ſinnama / ka mums ick=kattru Deenu par to pehdighu und paſta-
Manc1654_LP1_16_10ru Deenu turreht buhß / und ar thams ghuddrahms Jumpra-
Manc1654_LP1_16_11wahms muhſẜas Ꞩwetzes tahß Titzibas und labbo Darrbo lickt
Manc1654_LP1_16_12deckt / unnd us muhſẜu Bruhdghannu JEſum CHriſtum ghai-
Manc1654_LP1_16_13diet.
Manc1654_LP1_16_14Tomähr gir taß Kungs JEſus wiſẜai Paſẜaulei / wißwai-
Manc1654_LP1_16_15rahk teems Titzigheems / ihſtänas Siemes rahdijis und Dehwis /
Manc1654_LP1_16_16py kattreems tee warrätu nomanniet / kad nu jaw ta Paſtara
Manc1654_LP1_16_17Deena nhe tahļe / bett ihten tuwe äſẜota.
Manc1654_LP1_16_18Laideta mums JEſu Chriſti Wahrdus klauſẜiet! Tha
Manc1654_LP1_16_19wings ẜacka: Siemes notix py Ꞩaules und Mehnes / und
Manc1654_LP1_16_20Swaigsneems / irr tahß Debbes Stipprumi kuſtinahſẜees.
Manc1654_LP1_16_21Nhe eſẜeeta juhß / manni Draughi / tahdas Siemes dauds und
Manc1654_LP1_16_22daſchereis redſejuẜchi? Zeekahrt rädſam mehß ka ta Ꞩaule und
Manc1654_LP1_16_23Mehnes maitatas tohp! Zeekahrt rädſam mehß leelus Dahr-
Manc1654_LP1_16_24ſus apkahrt Ꞩaul und Mehnes! Zeekahrt ſtahw ta Ꞩaule beß
Manc1654_LP1_16_25Spohſchu / ihten ka kahds bahls appalſch Tallerkis / brieſcham
Manc1654_LP1_16_26arridſan ẜarrkans ka Aſẜins. Ta lieds arridſan taß Mehnes
Manc1654_LP1_16_27tohp daſche=reis tick ẜarrkans ka Aſẜinies ee=mährzähtz / und nhe
Manc1654_LP1_16_28attſpied nhe neeka.
Manc1654_LP1_16_29Daſchadas Swaigsnes tohp rädſätas / ka irr tee paſſchi /
Manc1654_LP1_16_30kattri Laicka=ghramatas raxta / nhe warr ißpraſteeß. Tahß
Manc1654_LP1_16_31Debbeß Stipprumi kuſtinajahß. Aiſto Zeekahrt rädſam
 @b{mehß}
  
  
 [17.lpp.]
Manc1654_LP1_17_1mehß daſchadas Leetas Padebbeſẜies! Tahß Debbeß daſchareis
Manc1654_LP1_17_2dägg ka Vgguns / ẜchauda ka ar ghaŗŗeem Schkäpeem / brahckſch
Manc1654_LP1_17_3ka leelas Biſẜas / daſche reis tohp ihten ka leels Karrſch rädſähts /
Manc1654_LP1_17_4leeli Wehji kautz / und daſcham nabbagham Zillwäkam / kaß us
Manc1654_LP1_17_5Juhri unnd leelam Vppem ẜawu Maiſiet pällna / Aſẜaras iß-
Manc1654_LP1_17_6ſpeeſch. Leelohß Mehſchohß apmähta auxtus leelus Kohkus /
Manc1654_LP1_17_7und ißrau tohß ar Ꞩackneems / und mätt weenu par ohtru. Kah-
Manc1654_LP1_17_8di Wähtri und Auka daſche reis zeļļahß / und Pährkoņi rieb / und
Manc1654_LP1_17_9Sibbiņus mätt / to rädſam und dſirrdam mehs / ar leelu Jßbail.
Manc1654_LP1_17_10Kahda Kruſẜa kriet / und nomaita Labbibu / ka Pährkohns ee-
Manc1654_LP1_17_11ſpeŗŗ Ähkà / und aisdädſena / noſpeŗŗ daſchu Zillwäku / Lohpu /
Manc1654_LP1_17_12to dſirrdam mehß. Redſi te wiſẜi gir Siemes / py kattreems
Manc1654_LP1_17_13mums buhß nomanniet / ka ta paſtara Deena nahgdama nahk /
Manc1654_LP1_17_14und jo Deenas / jo tuwake py muhſẜeems Durrweems klau-
Manc1654_LP1_17_15dſena.
Manc1654_LP1_17_16Taß Deewa Dähls JEſus Chriſtus ghribb / mums buhß
Manc1654_LP1_17_17uslukoht und währà jembt tahß Siemes / kattras mehß ẜawà
Manc1654_LP1_17_18paſſchà ſtarrpà rädſam: Vs Semmes buhß teems Ļau-
Manc1654_LP1_17_19deems bail / und iſẜamiſẜeſẜeeß. Ļaudis buhß / kattri no lee-
Manc1654_LP1_17_20las Jßbailes und Bähdams nhe ſinnahß kur teems buhß remb-
Manc1654_LP1_17_21deteeß und pallickt / daſſch no leelas Jſẜamiſẜaẜchanas patz nah-
Manc1654_LP1_17_22wes{ņahwes} darrieſẜeeß. Zittz noſkummis no leelahms Bähdams
Manc1654_LP1_17_23Ghallwu nokahris ſtaighahß / und nhe warr drohẜchu und pree-
Manc1654_LP1_17_24zighu Ꞩirrdi jembteeß. Daſſch / Deewam ſchähl / tick warrän
Manc1654_LP1_17_25noſkummis / ka taß tick weenu Wahrdiņu runnaht warr / und
Manc1654_LP1_17_26wählätohß / ka tickai taß buhtu nomirris. Kad daſſch ghodiegs
Manc1654_LP1_17_27Zillwähx apdohma tohß ghrutus Laikus / ar Mehri / ar Kaŗ-
Manc1654_LP1_17_28ŗeems / ar Baddu / und leelu dahrdſibu / ka nhe buhtu taß ghau-
Manc1654_LP1_17_29ſche nopuhteeß? Ꞩatzidams / kur nu tee Laiki / kad Ꞩahls Pohds
Manc1654_LP1_17_30maxaja puß Mahrkas / trieß Wehrdiņus / nu tick nhe buhs puß
Manc1654_LP1_17_31Wehrẜcha Naudu doht. Daſcham Namms pills Bährno / bett
 @b{Maiſes}
  
  
 [18.lpp.]
Manc1654_LP1_18_1Maiſes nhe drußziņas{drußdſiņas} / ock nhe buhß tahdà Laika Tähwam und
Manc1654_LP1_18_2Mahtei ghauſche nopuhſteeß?
Manc1654_LP1_18_3Weenam Zillwäkam by ohtram buht ka par Deewu / und
Manc1654_LP1_18_4by tam pallidſeht / bett Deewam ſchähl / ẜchinnies laikohß / weens
Manc1654_LP1_18_5Zillwähx ohtra Bennde / ja patz Wälls gir / tapehtz ẜacka taß
Manc1654_LP1_18_6Kungs JEſus: Tee Zillwäki dilltin no=dillß / iſẜabidameeß /
Manc1654_LP1_18_7und ghaididami tahß Leetas / kattras nahx uhs Sem-
Manc1654_LP1_18_8mes. Aiſto weens Zillwähx ohtru ghruhdieß / ſpeedieß und iß-
Manc1654_LP1_18_9ẜuhx / ſchehlighu Ꞩirrdi rättais prett ohtru turrehß / und kad tee
Manc1654_LP1_18_10Ļaudis redſehß Deewa Riext und Ꞩohdibu par to Paſẜaul / tad
Manc1654_LP1_18_11tee nhe ſinnahß no leelaß Jßbailes / kur teems buhß twerrteeß.
Manc1654_LP1_18_12Dauds Ꞩirrdes tick bailighas buhß / kad tee dſirrdehß Pährko-
Manc1654_LP1_18_13nu riebam / tad tee jaw ghribbehß py Semmes kriſt / ka arridſan
Manc1654_LP1_18_14Deews draude ẜatzidams: Eß ghribbu teems Ļaudeems
Manc1654_LP1_18_15Jßbail darriet / ka teems ẜchurrp und turp blanditeeß
Manc1654_LP1_18_16buhß / ka Ackleem.
Manc1654_LP1_18_17Tahdas leetas nu / Manni Draughi / ẜacka JEſus Chri-
Manc1654_LP1_18_18ſtus / buhß Siemes ta paſtara Deena / py tahms buhß mums no-
Manc1654_LP1_18_19ghiſt / ka ta leela Deena ta leela Kungha JEſu Chriſti daggajuſẜi
Manc1654_LP1_18_20gir. Labb töw / O Zillwäka Bährns / ja tu ẜcho Mahzibu wäh-
Manc1654_LP1_18_21ra jembſẜi.
Manc1654_LP1_18_22Bett mahzais nu arridſan adſiet Deewa leelu Lehnibu und
Manc1654_LP1_18_23Schälaſtibu. Wings nhe ghribb to Paſẜaul ar ẜawu Ꞩohdi-
Manc1654_LP1_18_24bu und Teeſẜu useet / pirrmahk nhe peeẜatzijis; Bett wings drau-
Manc1654_LP1_18_25de / ſiemo und peeẜacka papreekſche. Kad kahds Tähws jeb
Manc1654_LP1_18_26Ꞩaimneex ẜawu Bährnu und Ꞩaim ghribb tahß blehdibas jeb
Manc1654_LP1_18_27Ꞩlinnkuma dehļ pahrmahziet / tad wings pirrmahk Rohku pa-
Manc1654_LP1_18_28zehlis wähzina und draude / rahda Riextes und Pataghu / Schag-
Manc1654_LP1_18_29garu und ko aisghrahbis / ka ick=kattram buhß turreteeß unnd
Manc1654_LP1_18_30darriet / kaß tam peedärr: Jhten tha JEſus Chriſtus mums
Manc1654_LP1_18_31arridſan rahda daſchadas Siemes / tahß rädſädami buhß mums
 @b{attgada-}
  
  
 [19.lpp.]
Manc1654_LP1_19_1attghadateeß / ka JEſus Chriſtus nahx ẜodiet to Paſẜaul / und
Manc1654_LP1_19_2attmaxaht ick=kattram / ka wings darrijis gir Dſiewo-
Manc1654_LP1_19_3dams / jeb taß gir labb jeb ļaun. Tha Deews darrija ar
Manc1654_LP1_19_4teems Ļaudeems pirrmà Paſẜauleh / teems Wings licka ẜimbtus
Manc1654_LP1_19_5und diwideßmittus Ghaddus papreekſche ẜatziet no ẜawu Ꞩoh-
Manc1654_LP1_19_6du / ka teems by no Ghräkeems attſtaht / und Gräko=Peedo-
Manc1654_LP1_19_7ẜchanu no Deewu luhkt. Vnd jebſche arridſan preekſch winjo
Manc1654_LP1_19_8Atzeems to Schkirrſtu jeb to Laiwu taß Noah taiſſija / tomähr
Manc1654_LP1_19_9by ta itt ka Ꞩmeeklo=leeta / und nhe ghribbeja pirrmahx titzeht /
Manc1654_LP1_19_10pirrms taß Vhdens par pahrehm pluhda / und tohß wiſẜus no-
Manc1654_LP1_19_11ẜlietzenaja. Tha lieds arridſan / kad Deews tohß Sodomite-
Manc1654_LP1_19_12ŗus und winjo Kaimiņus to leelo Ghräko pehtz ẜodiet ghribbe-
Manc1654_LP1_19_13ja / ẜuhtija Deews papreekſche ẜawu Kallpu to Loth / bett tee
Manc1654_LP1_19_14beßdeewighi Ļaudis krimbta winja taißnu Dwehſẜel / tee
Manc1654_LP1_19_15ehde / tee dſehre / tee pirrka / tee pahr=dehwe / tee dehſtija /
Manc1654_LP1_19_16tee ſtrahdaja / ẜacka taß Kungs JEſus Chriſtus / tick illghe / ka-
Manc1654_LP1_19_17mehr tee Engeli to Loth py Rohkas ẜaghrahbe und ißwedde / und
Manc1654_LP1_19_18pehtz licka Deews Vgguni und Ꞩähras no Däbbäſẜu liet / und
Manc1654_LP1_19_19aplaiſtija tohß ar karrſtu Wirränu / ka teems ta Dwehſẜele ar lee-
Manc1654_LP1_19_20lu Bailibu und Waimaņeems ißghaja. Zeek reiſas Deews
Manc1654_LP1_19_21mums ſchinny Semmeh gir litzis ẜawu Ꞩohdibu papreekſche
Manc1654_LP1_19_22ẜluddenaht / pirms Wings mums Baddu / Karrju / Mehri / und
Manc1654_LP1_19_23zittus Waida=laikus us=ẜuhtija. Wiſẜeems Deewa Kallpeems
Manc1654_LP1_19_24und Mahzetajeems by ta Mutte pilla. Jhten tha Deews ar-
Manc1654_LP1_19_25ridſan taggad darra / kad ta paſtara Deena nahk / wings ẜacka
Manc1654_LP1_19_26nhe ween zaur ẜaweems Kallpeems / bett arridſan zaur daſcha-
Manc1654_LP1_19_27dahms Siemehms: Attſtajeteeß no Ghräkeems / aiſto ta
Manc1654_LP1_19_28Deena ta Ꞩohda und tahß Dußmibas gir daggajuſẜi.
Manc1654_LP1_19_29Vnd tahß Siemes nhe gir Engeļi no Debbeß / bett raddi-
Manc1654_LP1_19_30tas leetaß py Debbeß / us Semmes / und us Juhri / ja wiß kaß
Manc1654_LP1_19_31eekſchan ẜchahß Paſẜaules apkart mums / ar mums und muhſẜà
 @b{ſtarpà/}
  
 [20.lpp.]
Manc1654_LP1_20_1ſtarpà / und eekſchan mums gir / teems wiſẜems buhß mums ẜa-
Manc1654_LP1_20_2tziet / ka ta Paſtara Deena klaht nahkuſẜi. No to arridſan run-
Manc1654_LP1_20_3na taß ẜwähttz Konings Dawids: Muhſẜo Deews nahk /
Manc1654_LP1_20_4und nhezeeẜch kluſſe / riedams Vgguns eet preekſchan win-
Manc1654_LP1_20_5ju / und apkahrt winju leeli Wähtri / wings ẜautz Debbes
Manc1654_LP1_20_6und Semmei / ka wings ẜawus Ļaudis ẜohdohtz. Tohß
Manc1654_LP1_20_7Wahrdus apdohmajeeta labbe: Aiſto taß Konings Dawids
Manc1654_LP1_20_8ẜacka / pirrms ta Paſtara Deena nahx / ghribbohtz Deews Sem-
Manc1654_LP1_20_9mei und Debbeß / und wiſẜahms radditahms leetahms ẜauckt / ka
Manc1654_LP1_20_10te jehle ghribbätu ar Simehms pallidſeht to Paſẜaul no to Ghrä-
Manc1654_LP1_20_11ko Meeghu usmodenaht. Vnd taß Proweets Jöel ẜacka / taß
Manc1654_LP1_20_12Kungs ghribbohtz pirrms to leelu Deenu Brienuma=
Manc1654_LP1_20_13Siemes doht / eekſchan Debbeß und wirſẜon Semmes /
Manc1654_LP1_20_14Aſẜinis / Vgguni / Duhmus / tai Ꞩaulei buhß Tumbẜibà /
Manc1654_LP1_20_15und tai Mehnes Aſẜinies par=währtam tapt / pirrms ta
Manc1654_LP1_20_16leela und breeßmigha Deena tha Kungha nahx. Pehtz
Manc1654_LP1_20_17to ẜacka taß Konings Dawids / kad ta paſtara Ꞩohdiba buhß /
Manc1654_LP1_20_18tad nhe ghribbohtz Deews Ꞩohdu kahdà Kacktà turreht / bett
Manc1654_LP1_20_19wiſẜu Semm und Debbeß pee=aizenaht / ka teems buhß redſeht /
Manc1654_LP1_20_20ka Deews taißne ẜohda. Breeßmigha leeta buhß / eekſchan
Manc1654_LP1_20_21to Rohku ta dußmigha Ꞩohgha ee=kriſt. Labb tam / kat-
Manc1654_LP1_20_22ters tahdas Siemes ta räds / und apdohma / ka taß no teems lee-
Manc1654_LP1_20_23kahß no Ghräkeems attraut / und attſtaht no ẜawu Noſeeghu-
Manc1654_LP1_20_24mu. Bett way / teems / kattri tahdas Siemes ẜmahde und ap-
Manc1654_LP1_20_25ẜmei / und pehtz teems nhe bähda / und palleeck eekſchan ẜaweems
Manc1654_LP1_20_26Ghräkeems / ka jehle te Ļaudis ſtahwehß preekſchan JESV
Manc1654_LP1_20_27CHriſti Ꞩohda=Krähßlu? Tapehtz nhe eſẜi par leeku drohſch /
Manc1654_LP1_20_28kad tee Zillwäko=Bährni ẜatzies: Nu gir Meers / nu nhe gir
Manc1654_LP1_20_29Kaites / tad ta Ꞩamaitaẜchana tohß peepehſche usbrux /
Manc1654_LP1_20_30und ta ( paſtara ) Deena ka Sagglis Nackty nahx / ẜacka
Manc1654_LP1_20_31taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils. Apdohma ko taß ẜwähtz Apu-
 @b{ſtuls}
  
  
 [21.lpp.]
  
Manc1654_LP1_21_1ſtuls Jahnis ẜacka: Jck=kattris / kam ta Zerriba gir us
Manc1654_LP1_21_2Winju ( us Deewu ) taß ſchkieſti ẜawu Ꞩirrdi / taß gir / taß
Manc1654_LP1_21_3dohma attſtahteeß no Ghräkeems / kaß tohß Wahrdus nhe
Manc1654_LP1_21_4jämm währa / taß tohß wißleelakus Ghräkus darra. Tee pirr-
Manc1654_LP1_21_5mahß Paſẜaules Ļaudis nhe ghribbeja titzeht / kad Deews teems
Manc1654_LP1_21_6draudeja ar Vdeni apẜliezenaht / ghann winji ſinnaja to Mah-
Manc1654_LP1_21_7zetaju Noam apẜmeet; bett tomähr ta Ꞩohdiba nahze. Jh-
Manc1654_LP1_21_8ten ta arridſan taggad ẜchiennieß laikohß daſſch Nhebehdneex
Manc1654_LP1_21_9und Beßdeewiegs tohp attraſts / katters waiza / kur palleek ta
Manc1654_LP1_21_10Ꞩoliẜchana winja Attnahkſchanas? Bett nhe allojeeß /
Manc1654_LP1_21_11Deews nhe leekahß apmehditeeß! taß Kungs nahgdams
Manc1654_LP1_21_12nahx / und nhe kahwehß / und teems Beßdeewigheems und
Manc1654_LP1_21_13Pullgotajeems ar Elles Vgguni wirß winjo Ghallwu attma-
Manc1654_LP1_21_14xahß.
Manc1654_LP1_21_15Bett tu / O Deewabijatais / kad tu tahdas Siemes redſi/
Manc1654_LP1_21_16tad ee=prezenajeeß tu / pazell tawu Ghallwu / aiſto tawa Pe-
Manc1654_LP1_21_17ſtiẜchann nahk / tawas bähdas taps dries leelà Preekà par-
Manc1654_LP1_21_18währtas{parwährti} Jeſus Chriſtus buhß taß Ꞩoghis / katters taws Brah-
Manc1654_LP1_21_19lis gir / und muhſẜo dehļ eekſchan Paſẜaules nahzis / muhſẜo
Manc1654_LP1_21_20Ghräko dehļ nomirris / und muhſẜas Taißnibas pehtz
Manc1654_LP1_21_21no Mirroņeems aukſcham zehleeß und ẜohlijis / wiſẜeems /
Manc1654_LP1_21_22kattri eekſchan to titz / to muhſchighu Dſiewoẜchanu doht.
Manc1654_LP1_21_23Kurrſch Zillwähx nhe tohp liexmis / kad no ẜweſſchas Semmes
Manc1654_LP1_21_24winja Tähws / Mahte / Brahlis nahk? Kapehtz tad mehs ghrib-
Manc1654_LP1_21_25bätam ißbieteeß / und nhe ghribbätam preezateeß / kad mehs dſirr-
Manc1654_LP1_21_26dam / ka muhſẜo wiß mieļakais Brahlis / und Peſtitais muhſẜo
Manc1654_LP1_21_27Ꞩoghis paſtarà Deenà buhß. Mehß tapẜim attpeſtiti no wiſ-
Manc1654_LP1_21_28ẜahms bähdams / no wiſẜu Ꞩahp / no wiſẜeems Eenaidnekeems:
Manc1654_LP1_21_29Turr buhſẜim mehs dauds taißnaki nhe ka Adams / pirrms wings
Manc1654_LP1_21_30ghräkoja{ghräkaja} / dauds ſtippraki nhe ka Simſons / dauds krahßna-
Manc1654_LP1_21_31ki / nhe ka Abſolons / dauds ghuddraki / nhe ka Salomons /
 @b{eekſchan}
  
 [22.lpp.]
Manc1654_LP1_22_1eekſchan mums buhß und attſpiedehß pillnigha Taißniba / Ꞩweh-
Manc1654_LP1_22_2tiba und Ghuddriba / turr mehß ka peedärr lieds pillam attſieſẜim
Manc1654_LP1_22_3to ẜwähtu Triaidibu / und muhſchighe py Deewu buhſẜim. Ar
Manc1654_LP1_22_4teems Wahrdeems eepreezenajeteeß weens ohtru.
Manc1654_LP1_22_5Nahz nu arridſan ẜchurr / tu Beßdeewiegs Zillwähx / ſchei-
Manc1654_LP1_22_6tan redſeẜi tu tawu Ꞩoghi to Kunghu JEſum Chriſtum nah-
Manc1654_LP1_22_7koht Paddebbeſẜies / ar leelu Spähku und Ghodu. Taß
Manc1654_LP1_22_8töw ẜohdies / kattra Wahrdu tu ẜcheitan eſẜi nitzinajis / und nhe
Manc1654_LP1_22_9ghribbejis klauſẜiet / tad winja Dußmiba par töw aisdeggs:
Manc1654_LP1_22_10nhe warreſẜi tu winju peewillt / aiſto ẜchiß Ꞩoghis wiſẜas leetas
Manc1654_LP1_22_11ſinna / und preekſcha rahdieß / kaß Tumbẜumà paẜlähptz
Manc1654_LP1_22_12ghull / ja irr tawas Ꞩirrdes Padomu attklahß. Nhe
Manc1654_LP1_22_13warrehß ẜcho Paſẜaules Ꞩoghi nhe weens Zillwähx ißbehkt /
Manc1654_LP1_22_14nei paẜlehpteeß / ghribbi tu Debbeſẜies braukt / tur Wings gir /
Manc1654_LP1_22_15ghribbi tu Elleh ghulldeteeß / redſi / tad Wings turr arridſan gir /
Manc1654_LP1_22_16ẜacka taß Konings Dawids. Ꞩcheitan warri tu wehl brieſcham
Manc1654_LP1_22_17Kunghus ißbehkt / arridſan pee=willt; Bett winju Kunghu nhe
Manc1654_LP1_22_18warrehſẜi tu nei peewillt / nei ißbehkt / und taß patz gir arridſan
Manc1654_LP1_22_19taißnis Ꞩoghis / tu nhe warrehſẜi to ar Dahwanahms par=run-
Manc1654_LP1_22_20naht jeb ẜmaidiet / Winjam jaw wiſẜas leetas Sälltz und Ꞩud-
Manc1654_LP1_22_21drabbs peedärr. Ko ghribbi nu / O Zillwähx / darriet tanny
Manc1654_LP1_22_22Deenà / kad JEſus Chriſtus nahx ẜohdiet tohß Dſiewus unnd
Manc1654_LP1_22_23Mirruſchus? Tu nhe ghribbi taggad attſtateeß no Ghräkeems /
Manc1654_LP1_22_24nei no Deewu Schälaſtibu luhkt / ko tu tad darrieſẜi / kad peepeh-
Manc1654_LP1_22_25ſche ta paſtara Deena töw uskrittieß? Kad kahds Ghräzeneex
Manc1654_LP1_22_26räds / ka tam ẜawas Noſeedſibas dehļ buhß ẜawu Teeſẜu iß=ſtah-
Manc1654_LP1_22_27weht / und Bennde to jaw Rohkà jämm / ka ißbieſtahß tad tahds
Manc1654_LP1_22_28nabbags Zillwähx! Ka nobahl taß tad! Ka trieſẜe und drebbe
Manc1654_LP1_22_29taß! Taß gir iht ka jaw puß nomirris. Ko ſchkeett{ſchkett} tad tu / O
Manc1654_LP1_22_30Zillwähx / katters tu wehl nhe attſtah no Ghräkeems / und nhe
Manc1654_LP1_22_31luhds taggad Schälaſtibu no Deewu / kaß töw preekſch to Ꞩoh-
 @b{da=}
  
  
 [23.lpp.]
Manc1654_LP1_23_1da=Krähßlu JEſu Chriſti notix / kad taß taißnis Ꞩoghis töw
Manc1654_LP1_23_2teem Wälleem nodohß / ka tee ẜawus Naggus eekſchan töw beß
Manc1654_LP1_23_3nhe kahdas Schälaſtibas eezirrties / und muhſcham beß Ghallu
Manc1654_LP1_23_4töw mehrdehß und mohzieß. Ꞩchi Paſtara Deena buhß wiſ-
Manc1654_LP1_23_5ẜeem Beßdeewigheem weena Deena tahß Nhelaimes und
Manc1654_LP1_23_6Jßbailes / Deena tahß Dußmibas / Deena leelas Aukas /
Manc1654_LP1_23_7Deena tahß Tumbẜibas / Deena tahß Paddebbeſẜes und
Manc1654_LP1_23_8Migglas / ka taß Proweets ẜcho Deenu apraxta.
Manc1654_LP1_23_9Ghribbi tu nu / Manns Draugs / turr attraſt weenu läh-
Manc1654_LP1_23_10nu Ꞩohghi / tad jemm währà ko ẜcheitan JEſus Chriſtus töw
Manc1654_LP1_23_11mahza. Tha Wings ẜacka: Ꞩarrghajeteeß / ka juhſẜas
Manc1654_LP1_23_12Ꞩirrdes nhe tohp abghruhtenatas ar leekas Ehſchanas
Manc1654_LP1_23_13und Dſerrſchanas / und ar Ghahdaſchanas tahß Vs-
Manc1654_LP1_23_14turreſchanas / und nahktu ẜchi ( paſtara ) Deena peepehſch
Manc1654_LP1_23_15us jums. Taß ſchehliegs Kungs JEſus Chriſtus ghribb / ka
Manc1654_LP1_23_16mums par Ghräkeems ẜarrghateeß buhß / kattri mums no Dee-
Manc1654_LP1_23_17wa=Wallſtibas norauj / und ar ſkaidreem Wahrdeem wings iß-
Manc1654_LP1_23_18ẜacka diwejus Ghräkus. Weeni Ghräki gir leeka Ehſcha-
Manc1654_LP1_23_19na und Dſerrſchana / ohtri / Ghahdaẜchana ka töw buhß
Manc1654_LP1_23_20usturreteeß. Kad ſchee diwi Ghräki Zillwäkam Ꞩirrdy ẜehſch /
Manc1654_LP1_23_21tad tee to tha abmahne und pahrjämm / ka nhekadu briedi taß
Manc1654_LP1_23_22Zillwähx pareiſe nei us Deewu / nei us winja Wahrdu dohma /
Manc1654_LP1_23_23nei taß arri ẜataiſẜahß us to paſtaru Deenu. Vnd ghribb taß
Manc1654_LP1_23_24Kungs JEſus tick dauds ẜatziet: Tee Ļaudis prett Paſẜaules
Manc1654_LP1_23_25ghalu und to paſtaru Deenu ries und plietehß / nheſchehlighe
Manc1654_LP1_23_26weens ohtru aplaupieß / apſax / peewillß / ghribbädams baggahtz
Manc1654_LP1_23_27tapt / und leelu Manntu ẜakraht / bett tha darridami / tee ẜawas
Manc1654_LP1_23_28Ꞩirrdes abghrutenahß / ghann tee Deewa Wahrdu dſirrdehß /
Manc1654_LP1_23_29bett ta leeka Dſerrẜchana und leeka Ghahdiba teem to Sirrdi tha
Manc1654_LP1_23_30mahx / ka tee nhe warrehß to us Deewu pazellt. Kuŗŗu nu ta
Manc1654_LP1_23_31paſtara Deena tahdohß Ghräkohß aiß=tix / tam buhß ta Deena
Manc1654_LP1_23_32ghruhta Deena.
 @b{Tapehtz}
  
 [24.lpp.]
Manc1654_LP1_24_1Tapehtz eſẜeeta mohdrighi allaſchien / ẜacka JEſus Chri-
Manc1654_LP1_24_2ſtus / und luhdſeeta. Kaß ghribbahß pareiſe prett paſtaru Dee-
Manc1654_LP1_24_3nu ẜataiẜiteeß / tam nhe buhß riet / plieteht / Deenas Nacktis pee-
Manc1654_LP1_24_4dſäruſcham buht / bett Ghaddighe dſiewoht / und no Ꞩirrds
Manc1654_LP1_24_5Deewu peeluhkt. Sinnaht / ka ta paſtara Deena Peepehſche
Manc1654_LP1_24_6nahx / ka kahds Slaſda=Walgs ta nahx / par wiſẜeems /
Manc1654_LP1_24_7kattri wirß Semmes dſiewo. Vnd taß Zillwähx ẜawu
Manc1654_LP1_24_8( paſtaru Deenu / und ) Laiku nhe ſinna / ka Siwis tohp max-
Manc1654_LP1_24_9ſchkerätas / und Puttni Walldſiņahß dabbuiti / tha warr
Manc1654_LP1_24_10irr daẜch Zillwähx ka Spohſtà dabbuits ẜlimmà Laikà /
Manc1654_LP1_24_11kad taß peepehſche tam useet / ẜacka taß Könings Salomon.
Manc1654_LP1_24_12Daſcham taß Wälls tahdu Prahtu dohd / Oho täw wehl ghann
Manc1654_LP1_24_13ja=dſiewo / nebbe tu ẜcho=deen mirrſẜi / tu eſẜi jauns / ſtippris Zill-
Manc1654_LP1_24_14wähx / nhe taggad paſtara Deena Rohkà / dſiewo tu ka Prahtz
Manc1654_LP1_24_15näſẜahß. Bett kaß ẜöw tha leekahß apmahneteeß no to ļaunu
Manc1654_LP1_24_16Wällu / und no ẜawu paẜchu nicknu Prahtu / to ta paſtara Dee-
Manc1654_LP1_24_17na us=eeß nheſiņņoht / iht ka Puttnu to ẜakamps. Tapehtz wai-
Manc1654_LP1_24_18jagha gir mohdrighe buht / und Deewu luhkt / ka tu warri
Manc1654_LP1_24_19zeeniegs tapt / wiſẜu to ißbehkt / kaß notixeeß / und preekſch
Manc1654_LP1_24_20tha Zillwäka Dählu ſtahweht.
Manc1654_LP1_24_21Ꞩcho Mahzibu jemm währà/ Manns Draugs / paturri
Manc1654_LP1_24_22to tawà Ꞩirrdy / und turrais tha / ka patz JEſus Chriſtus töw
Manc1654_LP1_24_23mahza / ja tu ghribbi iß=behkt to breeßmighu Ꞩohdu / katters par
Manc1654_LP1_24_24teems Beßdeewigheems pahr=eeß / und ja tu ghribbi dſirrdeht to
Manc1654_LP1_24_25preezighu Ballxni / und mielighus Wahrdus tha Paſẜaules Ꞩoh-
Manc1654_LP1_24_26gha; Nahzeeta ẜchurr juhß no Deewu ẜwehtiti / ee=man-
Manc1654_LP1_24_27tojeeta to Wallſtu / kattra jums ẜataiẜita gir no Eeẜaku-
Manc1654_LP1_24_28mu tahß Paſẜaules: Tad eſẜi mohdriegs. Nhe buhß
Manc1654_LP1_24_29ẜchinnieß Laikohß eekſchan Ghräkeem apẜnauſt / apmickt / und
Manc1654_LP1_24_30leelu krahkſchanu krahkt / bett mohdrigheem buhß mums
Manc1654_LP1_24_31buht. Aiſto JEſus CHriſtus ſtahw preekſch muhſẜam Durr-
 @b{weem}
  
 [25.lpp.]
Manc1654_LP1_25_1weem / ta paſtara Deena ka Sagglis Nackty mums us-
Manc1654_LP1_25_2eeß / itt nheſiņņoht / ẜacka taß Apuſtuls Pahwils. Nu gir
Manc1654_LP1_25_3wehl taß pee=jemmiegs Laix / ja tu attſtahſẜeeß no Ghräkeem /
Manc1654_LP1_25_4tad nu Deews töw ſchehliegs buhß / bett turr winjà Paſẜauleh
Manc1654_LP1_25_5buhß Ꞩohds.
Manc1654_LP1_25_6Laideeta mums no wiſẜas Ꞩirrds titzeht / und paļauteeß
Manc1654_LP1_25_7us to Kunghu JEſum Chriſtum / tapehtz ghribb Wings / mums
Manc1654_LP1_25_8nhe buhß ißbieteeß par to paſtaru Deenu / bett muhſẜas Ghallwas
Manc1654_LP1_25_9pazellt titzädami ka ẜchi Deena buhß weena Peſtiſchanas=Deena
Manc1654_LP1_25_10wiſẜeem Deewabijateem und titzigheem Zillwäkeem / und Deewa
Manc1654_LP1_25_11Wallſtiba nahk py mums. Kaß nhe ghribbätu preezateeß / kad
Manc1654_LP1_25_12wings dauds Ghaddus Zeetumà ẜehdejis / und Wings to Wäh-
Manc1654_LP1_25_13ſti dſirrd / tam buhß peſtitam tapt / und leela Wallſtiba kļuhß tam
Manc1654_LP1_25_14ee=ſchkinnkota? Redſi / taß Kungs JEſus patz ẜacka / ka paſtara
Manc1654_LP1_25_15Deena buhß weena Deena tahß Peſtiſchanas / tad tapẜim
Manc1654_LP1_25_16mehß pillnighe peſtiti no wiſẜu Ļaun py Meeſẜas und py Dwehſẜe-
Manc1654_LP1_25_17les: Turr mehß Deewa Wallſtibà ee=eeſẜim / mehß ẜacku eß / kat-
Manc1654_LP1_25_18tri mehß äſẜam ẜcheit Deewa Wahrdu lab=praht dſirrdejuẜchi /
Manc1654_LP1_25_19zaur kattru Deewa Wallſtiba py mums irr ẜcheit nahk: Tad dſirr-
Manc1654_LP1_25_20dehſẜim mehß / ka mielighe mums JEſus Chriſtus usrunnahß /
Manc1654_LP1_25_21ẜatzidams : Ee=manntojeeta to Wallſtu / kattra jums ẜa-
Manc1654_LP1_25_22taiẜita gir / no Paſẜaules Eeẜakumu. Kaß nhe ghribbätu
Manc1654_LP1_25_23ẜcheem Wahrdeem tha Kungha JEſu titzeht? Debbeß und Sem-
Manc1654_LP1_25_24me iß=niex / bett winja Wahrds nhe ißniex.
Manc1654_LP1_25_25Laideeta mums ghohdighe und ghaddighe dſiewoht / muhſẜas
Manc1654_LP1_25_26Ꞩirrdes ar leeku Ehẜchanu und Dſerrẜchanu nhe abghruhtenaht.
Manc1654_LP1_25_27Ꞩchinnies Laikohs / nu ta Paſẜaule Pa=ghahſne gir / Rieẜchana
Manc1654_LP1_25_28und Plieteẜchana nhe kļuhſt wairs par Ghrähku turräta / daẜch
Manc1654_LP1_25_29ſchkeetahß leelu Darrbu darrijis / kad wings weenà Mallkà Allus
Manc1654_LP1_25_30Kannu iß=ſteept warr / wings leelijahß / bett JEſus Chriſtus ſinna /
Manc1654_LP1_25_31ka Deewam ſchee Ghräki nhe patiek / tadehļ ẜacka Wings / Ꞩarr-
 @b{ghajeteeß.}
  
 [26.lpp.]
Manc1654_LP1_26_1ghajeteeß. Ꞩarrghajeteeß irr par to Nheghauſibu. Aiſto
Manc1654_LP1_26_2Sälltz und Ꞩuddrabbs paſtarà Deenà jums nhe palie-
Manc1654_LP1_26_3dſehß. Bett luhdſeeta / ẜatzidami : Attpeſti mums no wiſẜu
Manc1654_LP1_26_4Ļaun / AMEN.
  
Manc1654_LP1_26_5@v{Evangelium am Dritten}
Manc1654_LP1_26_6@v{Sontage des Advents /}
Manc1654_LP1_26_7@v{Matth. 11.}
  
Manc1654_LP1_26_8To ẜwähtu Ewangelium / ka taß ẜwähtz Jahnis / katters
Manc1654_LP1_26_9to Kunghu JEſum Chriſtijis by / ẜawus Mahzekļus
Manc1654_LP1_26_10py to paſẜchu Chriſtum JEſum noẜuhtijis / no winja
Manc1654_LP1_26_11Muttes dſirrdeht und mahziteeß / Wings äſẜohtz taß
Manc1654_LP1_26_12ihſtäns Paſẜaules Peſtitais / kattru Deews ẜohlijis
Manc1654_LP1_26_13ẜuhtiet / apraxta taß ẜwähtz Ewangeliſts Mattheus ẜawà
Manc1654_LP1_26_14Ghramatà weena=padeßmitta Weetà / unnd ſkann tee
Manc1654_LP1_26_15Wahrdi juhſẜà Wallodà tha :
  
Manc1654_LP1_26_16KAD Johannes @p{Janis} Zeetumà
Manc1654_LP1_26_17buhdams tohs darrbus Chriſti dſirr-
Manc1654_LP1_26_18deja / ẜuhtija wings diwi no ẜa-
Manc1654_LP1_26_19weem Mahzekleem / und licka tam ẜa-
Manc1654_LP1_26_20tziet : Eſẜi tu tas / kattram nahkt buhs /
Manc1654_LP1_26_21jeb buhß mums zittu ghaidiet ? JEſus adbilldeja
 @b{und}
  
 [27.lpp.]
Manc1654_LP1_27_1und ẜatzija us teem / No eitha / unnd atẜackaita
Manc1654_LP1_27_2Johanni @p{Janam} attkal / ko juhß rädſaht und dſirrdaht / Tee
Manc1654_LP1_27_3Ackli räds / und tee Tiſli eedt / tee Spittalighi kluhſt
Manc1654_LP1_27_4ſkieſti / und tee Kurrli dſirrd / tee Mirroni zeļļahß auk-
Manc1654_LP1_27_5ſcham / und teem Nabbagheems tohp taß Ewangeli-
Manc1654_LP1_27_6um mahziets / Vnd ẜwähts gir tas / kas mannis
Manc1654_LP1_27_7dehļ nhe abgräkojahß.
  
Manc1654_LP1_27_8Kad tee noghaja / eeẜahka JEſus runnaht /
Manc1654_LP1_27_9us teem Ļaudeem no Johanne @p{Jani} / Ko eſẜeeta juhß
Manc1654_LP1_27_10ißghajuẜchi Tuxneſẜi redſeht? Ghribbejeeta juhß
Manc1654_LP1_27_11kahdu Needru redſeht / kattru Wehſch ſchurp unnd
Manc1654_LP1_27_12turp ſchauba? Jeb ko eſẜeeta juhß ißghajuſchi red-
Manc1654_LP1_27_13ſeht? Ghribbejeeta juhß kahdu Zillwäku myxtahs
Manc1654_LP1_27_14Drehbes redſeht? Raugaita / kattri myxtas Dreh-
Manc1654_LP1_27_15bes näſẜa / gir Koninjo Nammohs. Jeb ko eſẜeeta
 @b{juhß}
  
 [28.lpp.]
Manc1654_LP1_28_1juhß ißghajuſchi redſeht? Ghribbejeeta juhß kahdu
Manc1654_LP1_28_2Proweetu redſeht? Ja es ẜacku jums / katters arrid-
Manc1654_LP1_28_3ſan auxtahx gir nheka kahds Proweets. Aiſto ſchiß
Manc1654_LP1_28_4gir / no kattru raxtiets gir / Raugi / es ẜuhtu{ẜuhti} mannu
Manc1654_LP1_28_5Engeli preekſchan töw / kattram tawu Zeļļu preek-
Manc1654_LP1_28_6ſchan töw / ẜataiſẜiet buhß.
Manc1654_LP1_28_7MAnni Draughi / ta nhe gir maſa Leeta /
Manc1654_LP1_28_8kad mehß waizajam / arrieg Chriſtus / tahß
Manc1654_LP1_28_9Paſẜaules Peſtitais nahzis gir? Aiſto kaß to
Manc1654_LP1_28_10ghribb leeckt / und ẜacka / Wings nhe gir nahzis /
Manc1654_LP1_28_11taß gir ẜlimmahx nhe ka wiſẜi Wälli / aiſto tee ghann ſinna / ka
Manc1654_LP1_28_12taß Kungs JEſus Chriſtus ẜchinny Paſẜauleh nahzis / und ka
Manc1654_LP1_28_13weens Peſtitais to Zillwäku parahdijeeß gir. Bett kaß to ſin-
Manc1654_LP1_28_14na / und nhe titz eckſchan JEſum Chriſtum / taß gir / Wings nhe
Manc1654_LP1_28_15usjämm to par ẜawu Peſtitaju / und kaß nhe titz / ka Wings tha
Manc1654_LP1_28_16paſẜcha Zillwäka dehļ nahzis gir / to no Ghräkeem / no Deewa
Manc1654_LP1_28_17Dußmibas / no Wälla Naggeem / und Elles Mohkahm attpe-
Manc1654_LP1_28_18ſtiet / taß ihten tha Debbeſẜies nahx / ka patz Wälls / muhſcho muh-
Manc1654_LP1_28_19ſchohß pallix tahds nhetitziegs paſußds. Tadehļ wätzakohß
Manc1654_LP1_28_20Laikohß wiſẜi ẜwähti Proweetes gir allaſch waizadami waiza-
Manc1654_LP1_28_21juẜchi / arrieg tahß Paſẜaules Peſtitais jaw nahzis gir / ka taß
Manc1654_LP1_28_22Apuſtuls Pehteris ſtahſta. Aiſto kaß Debbeſẜies / py Deewu
Manc1654_LP1_28_23nahkt ghribb / tam buhß tickai ween zaur CHriſtum JEſum py
Manc1654_LP1_28_24Deewu Debbeſẜies nahkt.
Manc1654_LP1_28_25Pehts ẜcho paſẜchu CHriſtum JEſum waiza eekſchan
Manc1654_LP1_28_26ẜcho preekſchelaſẜitu{preekſchelaiſẜitu} Ewangelio irr te Mahzekļi tha ẜwähta
Manc1654_LP1_28_27Jahņa / katters to Kunghu JEſum Chriſtijis by. Wings patz /
Manc1654_LP1_28_28taß ẜwähtz Jahnis to ſinnaja und ihſtäne titzeja / ka JEſus Chri-
 @b{ſtus}
  
 [29.lpp.]
Manc1654_LP1_29_1ſtus äſẜohtz tahß Paſẜaules Peſtitais / Wings ar Pirrxtu us to
Manc1654_LP1_29_2rahdidams / und ẜatzidams: Redſi / ẜchiß gir Deewa Jährs /
Manc1654_LP1_29_3katters tahß Paſẜaules Ghräkus näß / ickkattru py to pee-
Manc1654_LP1_29_4wädd / und mahza / ka tam Ghrehzeneekam to JEſum Chriſtum
Manc1654_LP1_29_5par ẜawu Peſtitaju adſiet und usjembt buhß. Taß patz äſẜohtz
Manc1654_LP1_29_6taß / kam nahkt by / kattru Deews ẜohlijis ẜuhtiet par Paſẜaules
Manc1654_LP1_29_7Peſtitaju. Bett te Mahzekļi tha ẜwähta Jahņa nhe ghribbe-
Manc1654_LP1_29_8ja to titzeht; Jebſche wings ẜatzijahs / Zeeniegs nhe eſẜohtz
Manc1654_LP1_29_9tam Kungham JEſu tahß Kurrpes=Ꞩixnus usraiſẜiet /
Manc1654_LP1_29_10tomähr te Mahzekļi wairahk und auxtake Zeenija to ẜwähtu
Manc1654_LP1_29_11Jahni / nhe ka to Kunghu JEſum / ſchkißdami taß{tahß} Jahnis äſ-
Manc1654_LP1_29_12ẜohtz tahß Paſẜaules Peſtitais.
Manc1654_LP1_29_13Ka nu winjo Mahzetais / taß ẜwähtz Jahnis to nomanni-
Manc1654_LP1_29_14ja / und ẜchurrp und turrp ißpauda tee leeli Brienuma=Darrbi /
Manc1654_LP1_29_15kattrus JEſus Chriſtus darrija / kam tickai Mutte by / taß run-
Manc1654_LP1_29_16naja no teem; Tad iß=ẜuhtija Jahnis diwi no ẜaweem Mahze-
Manc1654_LP1_29_17kļeem py to Kunghu JEſum / jautaht / arrieg wings CHriſtus
Manc1654_LP1_29_18äſẜohtz / kattru Deews patz ar ẜawu Mutt / pehtz zaur teem Pro-
Manc1654_LP1_29_19weteem tai Paſẜaulei ẜohlijis: Ka tee Mahzekļi paſẜchi warrätu
Manc1654_LP1_29_20redſeht und dſirrdeht / JEſus Chriſtus äſẜohtz tahß Paſẜaules Pe-
Manc1654_LP1_29_21ſtitais / und nhe waijagha mums wairs us zittu ghaidiet.
Manc1654_LP1_29_22Mehs ghribbam / Mieļi Draughi / aran ẜcho Ewangelio
Manc1654_LP1_29_23mahziteeß / ka taß ẜwähtz Jahnis diwi no ẜaweem Mahze-
Manc1654_LP1_29_24kļeem py to Kunghu JEſum noẜuhtijis / und kahdu Ant-
Manc1654_LP1_29_25wahrdu te dabbujuẜchi.
Manc1654_LP1_29_26Nu palliedſi Kungs mann tawam Kallpam/
Manc1654_LP1_29_27Kattru tu ar tawu dahrgu Aſẜini attpeſtijis eſẜi / Amẽ.
Manc1654_LP1_29_28TAß ẜwähtz Ewangeliſts Mattheus mums papreekſche ẜawà
Manc1654_LP1_29_29Ghrahmatà teitz / kahdus leelus brienumus taß muhſchiegs
Manc1654_LP1_29_30Deewa Dähls darrijis / to nhewäſẜälu Ꞩeewu kattra tie-
Manc1654_LP1_29_31rahß Aſẜinies noſkrehjuſẜi / darrija wings wäſẜälu / to nomirruẜchu
 @b{Jum-}
  
  
  
 [30.lpp.]
Manc1654_LP1_30_1Jumprawinju Wings darrija Dſiewu / Acklus / Stullbus /
Manc1654_LP1_30_2Krohpļus / Mähmus / und kaß no Wällu abẜähſts by / tohß
Manc1654_LP1_30_3wings wiſẜus dſeedenaja / nhe ar Sahlehm{Ꞩahlehm} / bett ar ẜawu wiß=ſpeh-
Manc1654_LP1_30_4zighu Wahrdu. Tahdus leelus Brienumus rädſädami unnd
Manc1654_LP1_30_5dſirrdädami tee Ļaudis wiſẜahs Semmehß / runnaja und teitze
Manc1654_LP1_30_6tohß. Tha ẜwähta Jahna Mahzekļi ickdeenas nahgdami py
Manc1654_LP1_30_7ẜawu wätzu Mahzetaju / Zeetumà Buhdamu apluhkodami / tei-
Manc1654_LP1_30_8tze tam arridſan / ka taß JEſus no Nazareth tahds leels Wiers
Manc1654_LP1_30_9äſẜohtz no leeleem Wahrdeem und Darrbeem. Kad nu Jah-
Manc1654_LP1_30_10nis Zeetumà Buhdams tohß Darrbus Chriſti dſirrdeja /
Manc1654_LP1_30_11ka wiſẜa Semme ar pillu Mutt no to runnaja / tad ẜuhtija wings
Manc1654_LP1_30_12diwi no ẜaweem Mahzekļeem.
Manc1654_LP1_30_13Tu dſirrdi / Manns Draugs / taß ẜwähtz Jahnis Zeetu-
Manc1654_LP1_30_14mà Buhdams / ẜawus Mahzekļuß ẜuhta py to Kunghu JEſum.
Manc1654_LP1_30_15Ghribbi tu ſinnaht / kapehtz ẜchiß Zillwähx / katters tick ghohdi-
Manc1654_LP1_30_16ghe dſiewojis / nhe maſu Bährnu aiß=ſkahris / bett paſẜcha Dee-
Manc1654_LP1_30_17wa Kallps / ja Deewa Enghels bijis / tomähr Zeetumà ee=mäſts?
Manc1654_LP1_30_18Klauſẜi / ko töw taß Ewangeliſts Mattheus adbilld / ẜatzidams :
Manc1654_LP1_30_19Taß Konings Herodes licka to Rohkà jembt / und Zeetumà
Manc1654_LP1_30_20meſt / und ẜaiſtiet. Kapehtz? Taß ghohdiegs Mahzetais by
Manc1654_LP1_30_21ẜatzijis : Taß nhe gir pareiſe / ka tu tawa Brahļa Ꞩeewu
Manc1654_LP1_30_22turreeß / und ar tahß jauzeeß. Redſi / kad taß ẜwähtz Jahnis
Manc1654_LP1_30_23tam leelam auxtam Kungham und Koninjam ẜacka / kur wings
Manc1654_LP1_30_24nhe parreiſe darrijis / par to Leetu buhß tam ghohdigham Zillwä-
Manc1654_LP1_30_25kam Zeetumà eet.
Manc1654_LP1_30_26To / Deewam ſchähl / mehß irr ẜchinnieß Laikohß daſche
Manc1654_LP1_30_27reis peedſiewojam / ka tee Zillwäki nhe warr ee=redſeht / kad teem
Manc1654_LP1_30_28Baſnizas Kungs und Mahzetais ẜacka / kaß ẜatzitins{ẜatzitnis} gir. Kah-
Manc1654_LP1_30_29du ļaunu Wahrdu by taß ẜwähtz Jahnis tam Koninjam Hero-
Manc1654_LP1_30_30di ẜatzijis? Jo wings to runnaja / ko wiſẜi Ļaudis runnaja / kaß
Manc1654_LP1_30_31teeſẜa by / und by winja paſẜcha Brahlis / Lipſts Wahrdà / ẜuhdſe-
 @b{jeeß}
  
 [31.lpp.]
Manc1654_LP1_31_1jeeß py Keiſeri / ka taß Herodes winjam ẜawu Ghaſpaſchu by
Manc1654_LP1_31_2attkrahpis / und nohſt weddiß. Ta nu by ſinnama Leeta / tomähr
Manc1654_LP1_31_3kad taß Mahzetaiß no tahdu Leetu runna / buhß tam Zeetumà
Manc1654_LP1_31_4ee=lieſt / und pehtz irr Nahwas zeeſt / katters labpraht ghribbeja
Manc1654_LP1_31_5tam leelam Ghrehzeneekam py muhſchighas Dſiewibas pal-
Manc1654_LP1_31_6liedſeht.
Manc1654_LP1_31_7Kad weens ghohdiegs Mahzetais taggad kahdam Zillwä-
Manc1654_LP1_31_8kam ẜawus Ghräkus pahrmätt / und ẜacka: Taß nhe gir parei-
Manc1654_LP1_31_9ſe / ka tu Wällam Kallpo ar tawu Burrwibu / taß ne gir pareiſe /
Manc1654_LP1_31_10ka tu no Deewu attkahp / und meckle Burrwes / und Ꞩahls-
Manc1654_LP1_31_11Puhſchlätajus / taß nhe gir pareiſe / ka tu Lahd / taß nhe gir parei-
Manc1654_LP1_31_12ſe / ka tu Ꞩwähtu Deenu nhe ẜwehti / und nhe ey Baſnizà / nhe
Manc1654_LP1_31_13mazaiß Pahtarus und Deewa Dſeeßmus / taß nhe gir pareiſe /
Manc1654_LP1_31_14ka tu Tähwu unnd Maht / Kunghu unnd Ghaſpaſchu /
Manc1654_LP1_31_15Ꞩaimneeku und Ꞩaimnezeem / Mahzetaju unnd Baſnizas-
Manc1654_LP1_31_16Kunghu nhe klauſẜi / taß nhe gir pareiſe / ka tu barreeß / reijeeß
Manc1654_LP1_31_17und lätzenajeeß ka Ꞩunns ar tawu Kaimiņu / ka tu kaujeeß
Manc1654_LP1_31_18ar tawu Tuwaku / taß nhe gir pareiſe / ka tu Mauzibu dſenn /
Manc1654_LP1_31_19Maukahm ey / tawu laulatu Draughu attſtah / no to behds /
Manc1654_LP1_31_20und ar zittu ẜweſẜchu jauzeeß / taß nhe gir pareiſe / ka tu Deenas
Manc1654_LP1_31_21Nacktis dſerr und pliete / und ka Meeļa=Tappa waſajeeß / taß
Manc1654_LP1_31_22nhe gir pareiſe / ka tu zittu peewill / ſohds / und kaß töw nhe pee-
Manc1654_LP1_31_23därr / lai buht leels lai maß / attraw / taß nhe gir pareiſe / ka tu zit-
Manc1654_LP1_31_24tu apmälo / und no to tahdas leetas runna / kaß muhſcham teeß
Manc1654_LP1_31_25nhe gir / taß nhe gir pareiſe / ka tu lauſees und mahzeeß us ẜweſ-
Manc1654_LP1_31_26ẜchaß Semmes / Eſchas rauſti / ẜweſẜchu Ꞩaim ißwill / und pee-
Manc1654_LP1_31_27krahp. Ja tu nhe attſtahſẜi no tahdeem Ghräkeem / tu redſeſẜi
Manc1654_LP1_31_28Deewa Ꞩohdibu ſcheit laizighe und turr muhſchighe / parr Meeſ-
Manc1654_LP1_31_29ẜu und Dwehſẜel. Kad nu / ẜacku eß / weens ghohdiegs Mahze-
Manc1654_LP1_31_30tais tha pahrmätt daſcham tohß Ghräkus / und mahza to att-
Manc1654_LP1_31_31ſtaht no teem / ka taß Deewa Dußmibu warrätu ißbehgt / tad
 @b{taß}
  
  
 [32.lpp.]
Manc1654_LP1_32_1taß ohtris nhe ghribb tahdu Mahzibu par labb usjembt / bett
Manc1654_LP1_32_2ghann taß drieſtätu bahrteeß ar Mahzetaju / jeb ẜacka ẜawà Prah-
Manc1654_LP1_32_3tà : Kaß Baſnizas=Kungham ar mann ja=darra? Nhe warr
Manc1654_LP1_32_4wings man ar Meeru lickt? Nebbe wings par manneem Ghrä-
Manc1654_LP1_32_5keem adbilldehß! Buhtu mann Waļļa / ghann es attkohſtohß.
Manc1654_LP1_32_6Zittz kaß leekahß leels äſẜohtz und auxtz ẜchinny Paſẜauleh / kad
Manc1654_LP1_32_7tam tohp winja Ghräki pahrmäſti / taß tohp dußmiegs / nhe ſin-
Manc1654_LP1_32_8na ko darrohtz / warrätu taß to Baſnizas=Kunghu ar Sohbeem
Manc1654_LP1_32_9ẜa=kohſt / labpraht taß to darritu / ka taß Konings Achab apſkai-
Manc1654_LP1_32_10tehß par to Deewa Kallpu. Ja daſſch dſiŗŗahß ghohdighu Mah-
Manc1654_LP1_32_11zetaju wiß no tahß Weetas iß=dſiet / ka tam ẜwähtam Prowee-
Manc1654_LP1_32_12tam Amos noticka / us to ẜatzija Amaſias : Tu Deew=Red-
Manc1654_LP1_32_13ſis / ey nohſt / und behds Juddo=Semmeh / und ehd turr
Manc1654_LP1_32_14Mais / und mahzi turr / nhe mahzi wair ẜcheh / ẜcheh gir tha
Manc1654_LP1_32_15Koninja Pills.
Manc1654_LP1_32_16Bett kad tahdi Ļaudis nhe ghribbahß lickteeß mahziteeß
Manc1654_LP1_32_17no ẜaweem Baſnizas=Kungheem / kattri Deewa=Kallpi gir / und
Manc1654_LP1_32_18winja paſẜcha Weetà ſtahw / tad patz Deews brieniſke teem rah-
Manc1654_LP1_32_19da / kaß pehtz ghallà teem notix. Taß noticka tam Koninjam
Manc1654_LP1_32_20Belſatzar / Deews licka tam rahditeeß ka kahda Zillwäka Roh-
Manc1654_LP1_32_21ku / ta raxtija py Ꞩeenas to Teeſẜu und Ꞩohdu / kattra by par to
Manc1654_LP1_32_22Koninju pahr=eet. To rädſädams taß Konings ißbijajahß
Manc1654_LP1_32_23wings / ka Ꞩchauſẜchalas winjam pahr=ghaja / und tee Ghurrni
Manc1654_LP1_32_24drebbeja. Vnd kad ẜchinnies Laikohß nhe buhtu Mutte bijuſẜi /
Manc1654_LP1_32_25kattra Zillwäku mahzitu / und ick=kattris kluß zeeſtu / tad buhß
Manc1654_LP1_32_26Ackminis runnaht / ẜacka JEſus Chriſtus patz.
Manc1654_LP1_32_27Tapehtz buhß nu Mahzetajeems ſinnaht / kahda Laime
Manc1654_LP1_32_28teem preekſcha ſtahw / kad tee ẜacka / kaß ja=ẜacka / tad taps tee ee-
Manc1654_LP1_32_29niedähti. Bett tomähr buhß teem ẜatziet ick=kattram / kaß pee-
Manc1654_LP1_32_30nahkahß. Tadehļ Deews patz tohß Mahzetajus ẜaliedſena ar
Manc1654_LP1_32_31Baſuni jeb Trummeteri. Aiſto / kad Trummeteŗus Kaŗŗà
 @b{puhſch/}
  
 [33.lpp.]
Manc1654_LP1_33_1puhſch / tad buhß ick=kattram ſinnaht / lai buht taß leels / lai maß /
Manc1654_LP1_33_2auxtz jeb ſämms / Wirrſẜeneex jeb zittz Kaŗŗa=Wiers / ko tam buhß
Manc1654_LP1_33_3darriet / irr kaß py Ohres=Ratteem peelicktz / tam buhß ẜawu Darr-
Manc1654_LP1_33_4bu ſinnaht: Jhten tha buhß Mahzetajam / katters Deewa
Manc1654_LP1_33_5Trummeteris gir / ick=kattram leelam und maſam / auxtam und
Manc1654_LP1_33_6ſämmam / Wahzeẜcham und Semmneckam / Kungham und Ꞩul-
Manc1654_LP1_33_7laiņam / Ehdejam und Arrajam ẜatziet / ko Deews ghribb / und ick-
Manc1654_LP1_33_8kattram buhß arridſan to Wahrdu klauſẜiet und währà jembt.
Manc1654_LP1_33_9Py to Proweetu Eſaia ẜacka Deews / ka tee Mahzetaji äſẜohẜchi
Manc1654_LP1_33_10ka tahß Paddebbeſẜes / no teem lieſt Leetus par Kallneem und Ee-
Manc1654_LP1_33_11leijohß / par ghohdigheem und nheghohdigheem Zillwäkeem; Jh-
Manc1654_LP1_33_12ten tha buhß Mahzetajam darriet ar Deewa=Wahrda=Leetu / to
Manc1654_LP1_33_13buhß tam ẜlatzenaht par auxtu / par ſämmu / par ick=kattru Zillwä-
Manc1654_LP1_33_14ku. Kaß nu to nhe darra / bett bieſtahß / tam buhß leels Ꞩohds:
Manc1654_LP1_33_15Deews ghribb to Dwehſẜel tha Klauſẜetaja no Mahzetaja Roh-
Manc1654_LP1_33_16kas ſinnaht. To abdohmadams taß ẜwähtz Jahnis / pahrmätt
Manc1654_LP1_33_17tam Koninjam Herodi tohß Ghräkus / zitta dehļ wings nhe
Manc1654_LP1_33_18ghribb ẜawu Dwehſẜel Wällam doht. Labbahk wings leekahß
Manc1654_LP1_33_19Zeetumà meßteeß.
Manc1654_LP1_33_20Bett ka turrahß wings nu Zeetumà Buhdams? Kurrne
Manc1654_LP1_33_21wings prett to / kaß beß Wainas winju licka Zeetumà meſt? Jeb
Manc1654_LP1_33_22prett to arri / kaß to ee=ẜlehdſe? Nhe neeka / wings zeete wiß ar
Manc1654_LP1_33_23leelu Pazeeẜchanu. Vnd jebſche wings buhtu warrejis Dumpi
Manc1654_LP1_33_24pazellt prett to Koninju / aiſto wiſẜi Ļaudis us winju luhkoja / und
Manc1654_LP1_33_25turrehja par leelu Proweetu und Mahzetaju; Tomähr wings
Manc1654_LP1_33_26to nhe darra / bett par wiſẜahm Leetahm wings dohma us JEſum
Manc1654_LP1_33_27Chriſtum / ẜuhta ẜawus Mahzeklus py to / buhß allaſch klauſẜiteeß /
Manc1654_LP1_33_28ko tee dſirrd no to Paſẜaules Peſtitaju / ka wings dſiewo / ko wings
Manc1654_LP1_33_29darra / und tha projam.
Manc1654_LP1_33_30Mahzais ẜcheitan / Manns Draugs / ka töw buhß turre-
Manc1654_LP1_33_31teeß / kad tu jeb pellnijis / jeb nhenopellnijis / Zeetumà mäſts und
Manc1654_LP1_33_32ẜähdenahtz tohpi. Par wiſẜahm Leetahm waiza tu pehtz tha Kun-
 @b{gha}
  
 [34.lpp.]
Manc1654_LP1_34_1gha JEſu Chriſti Darrbeem / ko Wings gir mahzijis / ka Wings
Manc1654_LP1_34_2dſiewojis / kapehtz wings Zeetis / mirris / aukſcham zehleeß{zelleeß} / Deb-
Manc1654_LP1_34_3beſẜies uskahpis. Aiſto zittà Wahrdà tu nhe warrehſẜi peſtietz
Manc1654_LP1_34_4tapt no Deewa Dußmibas / no Ghräkeem / no Wälla Wallſtas /
Manc1654_LP1_34_5und Elles Vgguni / ka ween zaur to Wahrdu JEſu Chriſti. Kad
Manc1654_LP1_34_6tu Zeetumà Buhdams abdohma / ka taws Peſtitais JEſus Chri-
Manc1654_LP1_34_7ſtus arridſan ẜaiſtiets und mohziets tappis / nhe ẜawa Blehņa
Manc1654_LP1_34_8dehļ / bett tawa / tawa/ O Zillwähx / tawa dehļ / ka tu warrätu no
Manc1654_LP1_34_9Ghräko=Ꞩaites / und Elles=Zeetumu peſtietz tapt / tad tu warri
Manc1654_LP1_34_10ar Meeru dohteeß / tawu Ꞩirrdi rembdeht / und ẜatziet: Redſi /
Manc1654_LP1_34_11manna Dwehſẜele / taws Peſtitais JEſus Chriſtus gir tick dauds
Manc1654_LP1_34_12töwis dehļ Zeetis / kapehtz nhe ghribbätu tad tu zeeſt? Wings
Manc1654_LP1_34_13nhe gir to Zeetumu pellnijis / bett tu eſẜi to pellnijis. Ja tu nhe eſẜi
Manc1654_LP1_34_14pellnijis / dohdeeß ar Meeru / labbahka manna Ꞩirrds / und lee-
Manc1654_LP1_34_15lahx Ghohds / kad eß nhe patteeſẜe äßmu ẜähdenahtz / nhe ka es buh-
Manc1654_LP1_34_16tu ẜcho Mahjaweetu pellnijis. Muhſẜo Nhelaimiba wäd-
Manc1654_LP1_34_17dahß Pazeeẜchanu / Pazeeẜchana ( wäddahß ) Nomanni-
Manc1654_LP1_34_18ẜchanu / Nomanniẜchana ( wäddahß ) Zerribu / Zerriba
Manc1654_LP1_34_19nhe leek Kaunà tapt / mahza taß Apuſtuls Pahwils.
Manc1654_LP1_34_20Par wiſẜahm Leetahm / Manns Draugs / jemm to währà /
Manc1654_LP1_34_21kad töw ja=mirrſt / tad turreeß tu ar ihſtänu Titzibu / py to Kun-
Manc1654_LP1_34_22ghu JEſu Chriſto / palleetz py to / und kerreeß py to ka Dadſis py
Manc1654_LP1_34_23Ꞩwahrkeem. Dſeed und ẜacki : Eß äßmu weens Lohzeklis
Manc1654_LP1_34_24py tawu Meeſẜu / Kungs JEſu Chriſt / par to eß preezajohß
Manc1654_LP1_34_25no Ꞩirrds / no töw eß nhe leekohß noſchkirrteeß / Nahwes
Manc1654_LP1_34_26Mohkahß und Bähdohß buhdams / ja eß mirrſtu tad eß
Manc1654_LP1_34_27töw mirrſtu / to muhſchighu Dſiewoſchanu eſẜi tu mann
Manc1654_LP1_34_28ar tawu Nahwu atpirzis.
Manc1654_LP1_34_29Bett taß nhe gir ghann / kad tu jeb dſiews / jeb mirrdams eek-
Manc1654_LP1_34_30ſchan to Kunghu JEſum titzi / bett tawus Bährnus und Ꞩaim
Manc1654_LP1_34_31buhß töw arridſan py Chriſtum JEſum ẜuhtiet. To darrija ẜchiß
 @b{ẜwähtz}
  
  
  
 [35.lpp.]
Manc1654_LP1_35_1ẜwähtz Jahnis / taß ẜawus Mahzeklus ẜuhta py JEſum Chri-
Manc1654_LP1_35_2ſtum / no Winju buhß teem paſẜcheem redſeht / dſirrdeht und mah-
Manc1654_LP1_35_3ziteeß / Wings äſẜohtz Deewa Dähls tahß Paſẜaules Peſtitais /
Manc1654_LP1_35_4nhe waijagha nhe weenam us zittu Peſtitaju ghaidiet. Ja taß
Manc1654_LP1_35_5ẜwähtz Gharrs tawà Ꞩirrdy gir / tad tu tawam Tuwakam mah-
Manc1654_LP1_35_6zieſẜi no Ghräkeem attſtahteeß / und py Deewu Schälaſtibu meck-
Manc1654_LP1_35_7leht / tha Kungha JEſu Chriſti dehļ. Taß Ꞩwähtz Gharrs gir
Manc1654_LP1_35_8ka kads Vgguns / taß ſtrahda allaẜch ẜawu Darrbu / taß nhe duß.
Manc1654_LP1_35_9Kad Deews kahdu Zilwäku abdahweena ar to preezighu Ghar-
Manc1654_LP1_35_10ru / tad tahds ẜacka ar to Koninju Dawid: Eß ghribbu teem
Manc1654_LP1_35_11Pahrkahpejeem tawus Zeļļus / O Deews / mahziet / ka
Manc1654_LP1_35_12teem Ghrehzeneekeem py töw buhß attghreeſteeß. Mehß
Manc1654_LP1_35_13laſẜam Deewa Ghramatà / Jacob ghribbädams Deewam Vp-
Manc1654_LP1_35_14pereht und Kallpoht / pawehļ ẜawai Ꞩaimei{Ꞩamei} / teem buhß wiſẜus
Manc1654_LP1_35_15ẜweſẜchus ällka=Deewus nohſt=lickt / ẜäw und ẜawas Drehbes
Manc1654_LP1_35_16ſchkieſtiet / wings patz aprohk tohß ällka=Deewus appackſch Oh-
Manc1654_LP1_35_17ſolu. Tahdu Ꞩirrdi / Manns Draugs / turri tu arri prett tawu
Manc1654_LP1_35_18Tuwaku / und mahzi to tahdu Zeļļu ſtaighaht / und tha dſiewoht /
Manc1654_LP1_35_19ka taß Debbeſẜies py Deewu nahkt warr. Taß buhß töw Ghohds
Manc1654_LP1_35_20preekſch Deewu. Vnd tu ohtris / katters tu tohpi rahdietz py
Manc1654_LP1_35_21CHriſtum JEſum / py ihſtänas Titzibas / py ghohdighas Dſiewo-
Manc1654_LP1_35_22ſchanas / ey lab=praht / no wiſẜas Ꞩirrds / ẜacki ar tha wätza Tobiae
Manc1654_LP1_35_23Dählu: Wiß ko tu man ẜatzijis eſẜi / Tähws / to ghribbu eß
Manc1654_LP1_35_24darriet. Nahz py JEſum Chriſtum / tu redſehſẜi / ka irr taggad
Manc1654_LP1_35_25Wings wehl tohß Acklus rädſoſchus darra / und tohß Tiſ-
Manc1654_LP1_35_26lus eijoẜchus / tohß Spittalighus ſchkieſtus / tohß Kurr-
Manc1654_LP1_35_27lus dſirrdohẜchuß / teems Mirroņeems dohd Wings Dſie-
Manc1654_LP1_35_28wibu / teem Nabbagheem mahza Wings to Ewangelium.
Manc1654_LP1_35_29Klauſẜais ſchurr / Manns Draugs! Jebſche mums Atzies
Manc1654_LP1_35_30gir / ka mehß weens ohtru redſeht warram / tad tomähr muhſẜa
Manc1654_LP1_35_31Ꞩirrds gir tumbſẜa / mehß ſtaighajam Tumbẜumà / mehß
 @b{ghrahb-}
  
  
  
 [36.lpp.]
Manc1654_LP1_36_1ghrahbſtam pehtz Ꞩeenas / ka Ackli / und dauſameeß Puß-
Manc1654_LP1_36_2deenà / ka Nowackarà / ẜacka taß Proweets Eſaias. Bett
Manc1654_LP1_36_3ẜcheitan taß Kungs JEſus muhſẜas Ꞩirrds=Atzis attdarra / aiſto
Manc1654_LP1_36_4tee Ļaudis / kattri Tumbẜumà ſtaigha / räds leelu Ghaiß-
Manc1654_LP1_36_5mu / und par teem / kattri dſiewo tumbſẜà Semmeh / ſpoh-
Manc1654_LP1_36_6ſche ſpied. Chriſtus JEſus gir ta ihſtäna Ghaißma / kat-
Manc1654_LP1_36_7tra abſkaidro wiſẜus Zillwäkus / kattri ẜchinny Paſẜauleh
Manc1654_LP1_36_8nahk. Nu mums tick ſkaidras Atzis / ka mehß paſẜcha Deewa
Manc1654_LP1_36_9Ꞩirrdi redſeht warram / ſinnam und titzam / ka Deews tha to
Manc1654_LP1_36_10Paſẜaul mielojis gir / ka wings ẜawu weenighu peedſimbtu
Manc1654_LP1_36_11Dählu dehwis / ka wiſẜeem / kattri eekſchan to titz / nhe buhß paſu-
Manc1654_LP1_36_12ſteem tapt / bett to muhſchighu Dſiewoẜchanu dabbuit. Mehs
Manc1654_LP1_36_13rädſam nu / ka Deews mums wiſẜus / labpraht / no wiſẜas Ꞩirrds /
Manc1654_LP1_36_14py ẜöw Debbeſẜies ghribbätu. Tiſli äſẜam mehs und Krohpļi /
Manc1654_LP1_36_15mehs klibbojam us muhſẜeem Zeļļeem / abbi puſẜeh mehß
Manc1654_LP1_36_16klibbojam : Bett JEſus Chriſtus rahda mums to ihſtänu Zeļ-
Manc1654_LP1_36_17ļu Debbeſẜies / ka mehs zaur Winju ween py muhſẜu Däb-
Manc1654_LP1_36_18bäſẜo Tähwu nahkt warram. Preekſch Deewu äſẜam mehß
Manc1654_LP1_36_19wiſẜi pilli Spittahļo / mums truhxt ta Leeliẜchana preekſch
Manc1654_LP1_36_20Deewu / aiſto mehß Ghrehzeneeki äſẜam / und kam meeſẜiegs
Manc1654_LP1_36_21Prahtz / taß nhe warr Deewam patickt; Bett JEſus CHri-
Manc1654_LP1_36_22ſtus gir nahzis / und mums no to ghauſchu Ꞩährghu ar ẜawu
Manc1654_LP1_36_23dahrghu Aſẜini ſchkieſtejis / und zaur ẜaweem Wahtehm dſeede-
Manc1654_LP1_36_24najis. Mehß äſẜam Kurrli / mehß nhe dſirrdam Deewa Wahr-
Manc1654_LP1_36_25du / und jebſche mehß to dſirrdam / tomähr gir mums tahda zeeta
Manc1654_LP1_36_26Ꞩirrds / ka mehß nhe darram pehtz to Wahrdu. Bett JEſus
Manc1654_LP1_36_27CHriſtus gir to pirrxtu ẜawu Ꞩwähtu Gharru muhſẜahß Auſẜis
Manc1654_LP1_36_28eelitzis / ka mehß nu ſpehjam ẜatziet: Runna manns Kungs /
Manc1654_LP1_36_29aiſto taws Kallps klauſẜahß. Mehß bijam muhſẜohß Ghrä-
Manc1654_LP1_36_30kohß nomirruẜchi : JEſus Chriſtus gir to Nahwes Ꞩait ſatruh-
Manc1654_LP1_36_31zenajis / mums no Ghräkeem peſtidams / und to muhſchighu Dſie-
 @b{wibu}
  
  
  
 [37.lpp.]
Manc1654_LP1_37_1wibu attnäſdams. Labbi buhß töw / O Zillwähx / ja tu us ẜcho
Manc1654_LP1_37_2Kunghu JEſum Chriſtum titzehſẜi / Wings dohß töw to muh-
Manc1654_LP1_37_3ſchighu Dſiewoẜchanu. Tur laid töw und mums wiſẜus Deews
Manc1654_LP1_37_4Tähws / Dähls / und Ꞩwähtais Gharrs / AMEN.
  
Manc1654_LP1_37_5@v{Evangelium am Vierdten}
Manc1654_LP1_37_6@v{Sontage des Advents / Joh. 1.}
  
Manc1654_LP1_37_7To ẜwähtu Ewangelium / ka tee auxti Kunghi ſtarp teem
Manc1654_LP1_37_8Juddeem ẜawus Baſnizas=Kunghus py to ẜwähtu
Manc1654_LP1_37_9Jahni ẜuhtija / ghribbädami ſinnaht / arrieg Wings
Manc1654_LP1_37_10Chriſtus äſẜohtz / und ko Wings teem adbilldeja / ap-
Manc1654_LP1_37_11raxta taß Ewangeliſts Jahnis / ẜawà Ghramatà pirrma-
Manc1654_LP1_37_12jà Weetà / und ſkann te Wahrdi juhſẜà Wallohda tha:
  
Manc1654_LP1_37_13SChy gir ta Leeziba Johannis @p{Schy gir Jaņa Leeziba} /
Manc1654_LP1_37_14kad tee Juddi no Jeruſalemes ẜuhtija
Manc1654_LP1_37_15Baſnizas Kungus und Lewites / ka
Manc1654_LP1_37_16tee tam jautatu: Kas eſẜi tu? Vnd
Manc1654_LP1_37_17tas ißẜatzija / und nhe leedſeh. Vnd
Manc1654_LP1_37_18tas iſẜatzija / Es nhe äßmu Chriſtus.
Manc1654_LP1_37_19Vnd tee jautaja tam: Kas tad? Eſẜi tu Elias? Tas
Manc1654_LP1_37_20ẜatzija: Es nhe äßmu. Eſẜi kahds Proweets?
Manc1654_LP1_37_21Vnd taß adbildeja: Nhe. Tad ẜatzija tee us to: Kas
 @b{eſẜi}
  
  
  
 [38.lpp.]
Manc1654_LP1_38_1eſẜi tu tad? Ka mehs adbilldam teem / kattri mums
Manc1654_LP1_38_2gir iſẜutijuſchi / ko ẜacki tu patts no ẜöw? Taß ẜatzi-
Manc1654_LP1_38_3ja: Es äßmu weens ẜautzams Ballxnis weena
Manc1654_LP1_38_4Mahzetaja Tuxneſẜi. Ꞩattaiſẜaita to Zeļļu tha
Manc1654_LP1_38_5Kungha / ka tas Proweets Eſaias ẜatzijis gir.
  
Manc1654_LP1_38_6Vnd tee kattri by iſẜutiti / Tee by no teem Wari-
Manc1654_LP1_38_7ſeereem und jautaja tam / und ẜatzija us to: Kapehts
Manc1654_LP1_38_8cruſti @l{alii criſti} tu tad / ka tu nhe eſẜi Chriſtus / neds Elias / neds
Manc1654_LP1_38_9kahds Proweets? Johannes @p{Janis} adbilldeja teem und
Manc1654_LP1_38_10ẜatzija: Es chruſtiju ar Vdeni / Bett tahß gir wid-
Manc1654_LP1_38_11du juhſẜo ſtarpà eghajis / kattru juhß nhe paſieſtaht /
Manc1654_LP1_38_12tas gir / katters pehtz mann nahx / katters preekſch
Manc1654_LP1_38_13man bijis gir / kuŗŗam es nhe äßmu zeenigs / winja
Manc1654_LP1_38_14Kurrpes ẜixnus attraiſẜiet. Schiß noticka py Betha-
Manc1654_LP1_38_15baras / winja puſẜe Jordanes / kur Johannes cruſtija.
 @b{Mieļi}
  
 [39.lpp.]
Manc1654_LP1_39_1MJeļi Draughi/ Tee Bährni Jſrael / Egyp-
Manc1654_LP1_39_2teŗo Semmeh buhdami / und leelu ghruhtu Dar-
Manc1654_LP1_39_3bu ſtrahdadami / allaſch preezajahß us kahdu Pe-
Manc1654_LP1_39_4ſtitaju. Deews tohß pa=klauſẜija / dehwe teem wee-
Manc1654_LP1_39_5nu Peſtitaju / ar wahrdu Moſen. To dabbujuẜchi / nhe warre-
Manc1654_LP1_39_6ja to ee=redſeht / kurrneha prett to / gribbeja to ar Ackminiem no-
Manc1654_LP1_39_7mätaht / tadehļ Deews tohß Ļaudis nokahwe Tuxneſſy / ka mehß
Manc1654_LP1_39_8Deewa Ghramatà laſẜam.
Manc1654_LP1_39_9Ka tee Bährni Jſrael tannieß Laikohß darrijuẜchi / tha irr
Manc1654_LP1_39_10tha Kungha Chriſti Laikà darrija tee Juddi. Tee allaſch puhẜch-
Manc1654_LP1_39_11ladami ſtaighaja / luhdſe no Deewu / tam by ẜuhtiet to Paſẜaules
Manc1654_LP1_39_12Peſtitaju / ſazidami: Ꞩlatzenajeeta juhß Debbeſẜes no auk-
Manc1654_LP1_39_13ſchenes / und tahß Padebbeſẜes lai lieſt (Semmeh) to
Manc1654_LP1_39_14Taißnibu / Semme lai att=darrahß / und attnäß (mums)
Manc1654_LP1_39_15to Peſtiſchanu / Ock / kaut tu (Peſtitais) buhtu tahß
Manc1654_LP1_39_16Debbeſẜes pahr=rahwis / und ſemmeh nahzis: To tee Jud-
Manc1654_LP1_39_17di luhdſe; Deews paklauſẜija tohß / ẜuhtija teem to Paſẜaules
Manc1654_LP1_39_18Peſtitaju / CHriſtum JEſum / to by teem usjembt und ẜajembt ar
Manc1654_LP1_39_19Preeku und Liexmibu. Bett / Deewam ſchähl / jebſche JEſus
Manc1654_LP1_39_20Chriſtus eekſchan ẜawu paſẜchu / kaß winjam peedärr / nahk/
Manc1654_LP1_39_21tomähr ẜawi paſẜchi Ļaudis / tee Juddi / nhe usjämm to.
Manc1654_LP1_39_22To rädſam mehß eekſchan ẜcho ẜwähtu Ewangelio. Tee
Manc1654_LP1_39_23Juddi warreja daſchade nomaniet / ka JEſus no Nazareth / ka
Manc1654_LP1_39_24tee to ẜautze / äſẜohtz tahß Paſẜaules Peſtitais / und dzirrdeja no
Manc1654_LP1_39_25Däbbäſẜu noẜautzam / Taß äſẜohtz Deewa Dähls / katters
Manc1654_LP1_39_26winjam patick. Tee redſeja und dſirrdeja / ka taß ẜwähtz Jah-
Manc1654_LP1_39_27nis / no kattru ẜchiß Ewangeliums ſtahſta / us to Kunghu ar Pirrx-
Manc1654_LP1_39_28tu rahdidams ẜacka: Ꞩchiß gir Deewa Jährs / katters taß
Manc1654_LP1_39_29Paſẜaules Ghräkus näß: Tee Juddi redſeja und dſirrdeja /
Manc1654_LP1_39_30kahdus leelus Brienumus taß Kungs JEſus darrija; Vnd to-
Manc1654_LP1_39_31mähr nhe warreja tee to zeeſt neds eeredſeht. Labbis te ẜuhta
 @b{py}
  
 [40.lpp.]
  
Manc1654_LP1_40_1py to ẜwähtu Jahni / katters JEſum Chriſtum Jordanes Vppeh
Manc1654_LP1_40_2chriſtija / ghribbädami to par Paſẜaules Peſtitaju ẜajembt / nhe
Manc1654_LP1_40_3ka to JEſum no Nazareth. To pahrmätt teem arri taß Kungs
Manc1654_LP1_40_4JEſus / ẜatzidams: Juhß ẜuhtijaht py Jahni / bett wings
Manc1654_LP1_40_5dehwe Leezibu no tahß Taißnibas / bett Eß nhe jämmu
Manc1654_LP1_40_6Leezibu no Zillwäkeem / bett to es jums ẜacku / ka juhß
Manc1654_LP1_40_7ẜwähti tohpaht: Wings by dägguſcha und ſkaidra Ꞩwe-
Manc1654_LP1_40_8tze / bett juhß ghribbejaht maſu briedi liexmi buht no win-
Manc1654_LP1_40_9ja Ghaiſchumu; Bett man gir leelaka Leeziba / nhe ka
Manc1654_LP1_40_10Jahņa Leeziba. Ar ẜcheem Wahrdeem JEſus Chriſtus patz
Manc1654_LP1_40_11rahda/ ka tee Juddi/ ẜuhtidami py to ẜwähtu Jahni / lickdami
Manc1654_LP1_40_12waizaht / kaß Wings äſẜohtz? Labpraht ghribbejuẜchi to paſẜchu
Manc1654_LP1_40_13Jahni ẜajembt par Paſẜaules Peſtitaju / taß JEſus no Nazareth
Manc1654_LP1_40_14teem nhepa=ticka.
Manc1654_LP1_40_15Laideeta mums klauſẜiteeß aran ẜcho Ewangelio / ka tee
Manc1654_LP1_40_16auxti Kunghi ſtarrp teem Juddeem ẜawus Baſnizas=
Manc1654_LP1_40_17Kunghus py to ẜwähtu Jahni ẜuhtija / waizaht / arrieg
Manc1654_LP1_40_18wings Chriſtus äſẜohtz / und ko wings teem adbilldeja.
Manc1654_LP1_40_19Mehs luhdſam to Kunghu JEſum Chriſtum / taß ghribbätu
Manc1654_LP1_40_20muhſẜo ſtarrpà nahkt / und mums ar ẜawu Ꞩwähtu Gharru ab-
Manc1654_LP1_40_21dahwenaht / Amen.
Manc1654_LP1_40_22TAß ẜwähtz Ewangeliſts Mattheus ſtahſta mums / ka tee
Manc1654_LP1_40_23Juddi / tee auxti Rahts=Kunghi / no taß leelas Pils Jeru-
Manc1654_LP1_40_24ſalem / iß=ẜuhtijuſchi gir zittus ẜawus Baſnizas=Kunghus
Manc1654_LP1_40_25und Leewitus{Ļeewits} / py to ẜwähtu Jahni. Ꞩchiß Jahnis / ka juhß zit-
Manc1654_LP1_40_26tà Laikà dſirrdaht / by no Baſnizas=Kungho Tautas / no itt wä-
Manc1654_LP1_40_27tzeem ļaudeem peedſemmis / ka taß ẜwähtz Engels Gabriel us
Manc1654_LP1_40_28Deewa Pawehleẜchanu papreekſche ẜatzijis by. Winja Mahtei by Eliſa-
Manc1654_LP1_40_29beth (Jllſe) Wahrds.
 @b{Tapehtz}
  
  
 [41.lpp.]
Manc1654_LP1_41_1Tapehtz nu / ka ẜchiß Jahnis Baſnizas=Kungha Dähls
Manc1654_LP1_41_2by / und dſimbts Lewiets / mahzija arridſan tohß Ļaudis / Tuxneſẜy
Manc1654_LP1_41_3buhdams / ee=ẜahka arridſan chriſtiet / und dſiewoja ghohdighe /
Manc1654_LP1_41_4nhe ka tee auxti Baſnizas Kunghi und zitti Ļaudis eekſchan Je-
Manc1654_LP1_41_5ruſalem / kam tickai Atzis by / taß us to lukojahß / und ghribbeja
Manc1654_LP1_41_6to zellt par Meſẜia / und Paſẜaules Peſtitaju: Jß=ẜuhta auxtus
Manc1654_LP1_41_7Kunghus / Baſnizas=Kunghus / kattri Deewa Ghramatu
Manc1654_LP1_41_8mahzija / und tahß Vpperes iß=taiẜija / ka Deews by pawehlejis;
Manc1654_LP1_41_9Teem tee peeſchkiere tohß Leewites / kattri teem Baſnizas=Kun-
Manc1654_LP1_41_10gheem paliedſeja Baſnizà darriet kaß ja=darra by. Teem buhß
Manc1654_LP1_41_11nu eet py ẜwähtu Jahni / und tam waizaht / kaß eſẜi tu? Tug-
Manc1654_LP1_41_12gi eſẜi taß Meſẜias / taß Chriſtus / katters muhſẜeem Tähwo Täh-
Manc1654_LP1_41_13weem ẜohlietz / kattram buhß tam Wällam / ka Elles Tſchuhßkai
Manc1654_LP1_41_14to Ghallwu ẜamiet / und to Paſẜaul peſtiet / us kattru mehß wiſẜi
Manc1654_LP1_41_15tick ghauſche äſẜam ghaidijuẜchi?
Manc1654_LP1_41_16Jemmeeta währà / Manni Draughi / und mahzaiteeß no-
Manc1654_LP1_41_17ſchkirrteeß no teem / kattreem nhe=tickla Mahziba gir / und Dee-
Manc1654_LP1_41_18wu nhe bieſtahß. Ꞩchiß ẜwähtz Jahnis rädſädams ka tee Mah-
Manc1654_LP1_41_19zetaji eekſchan Jeruſalem Deewa Wahrdu nhepareiſe mahzija /
Manc1654_LP1_41_20tee Ļaudis arri pahrkahpe Deewa Wahrdu / dſiewoja tick beß-
Manc1654_LP1_41_21deewighe / nhe kaunejahß Deewu neds ghohdighus Zillwäkus;
Manc1654_LP1_41_22ſchkierehß Wings no teem / dehwehß Tuxneſẜi ee=ẜahka turr
Manc1654_LP1_41_23Deewa Wahrdu / teem / kattri ißnahze to klauſẜiet / pareiſe mah-
Manc1654_LP1_41_24ziet / und Kallpo Deewam ar ſchkieſtu Ꞩirrdi irr weens buh-
Manc1654_LP1_41_25dams. To buhß mums arridſan darriet / kad mehß noman-
Manc1654_LP1_41_26nam nhetiklu Mahzibu und zittas Blehņas nahkam. Konings
Manc1654_LP1_41_27Dawids mahza / mums nhe buhß ſtaighaht eekſchan to
Manc1654_LP1_41_28Beßdeewigho Runnas / neds ſperrt us to Ghrehzeneeko
Manc1654_LP1_41_29Zeļļu / neds ẜehdeht / kurr tee Mehditaji ẜehſch. Vnnd
Manc1654_LP1_41_30Deews patz ẜacka: Behdſeeta / Behdſeeta / eita nohſt no
Manc1654_LP1_41_31teem / und nhe ais=ſkarreeta nhekahdu Nheſchkieſtumu{Nheſchkieſtimu} /
 @b{tad}
  
  
  
 [42.lpp.]
Manc1654_LP1_42_1tad ghribbu Es jums us=jembt / unnd jums buhß man-
Manc1654_LP1_42_2neem Dähleem und Meitahm buht / und Eß ghribbu
Manc1654_LP1_42_3juhſẜo Tähws buht.
Manc1654_LP1_42_4Tha ſchkierehß Abrahams us Deewa Pawehleẜchanas
Manc1654_LP1_42_5no teem Beßdeewigheem Chaldeeŗeem / ißghaja no ẜawas Täh-
Manc1654_LP1_42_6wa=Semmes / dehwehß Ꞩweſẜchumà / und Kallpoja Deewam
Manc1654_LP1_42_7ar ſchkieſtu Ꞩirrdi. Vnd jebſche Wings no pirmu ghallu dauds
Manc1654_LP1_42_8Nhelaimes redſeja / ar Nabbadſibu und zittu Jßbail / tomähr
Manc1654_LP1_42_9Deews to ghlahbe / usturreja{usterreja} / unnd palliedſeja tam ihſtänà
Manc1654_LP1_42_10Laikà .
Manc1654_LP1_42_11Moſes buhtu warrejis{warrejus} auxtz Kungs tapt py tha Konin-
Manc1654_LP1_42_12ja Waraoņa Pills / Egypteŗo Semmeh / bett Wings nhe ghrib-
Manc1654_LP1_42_13bädams usjembt nhepatteeſẜu / nhe ticklu Titzibu / nei arri ar
Manc1654_LP1_42_14Beßdeewigheem und Burrweem jaukteeß / ißghaja wings / und
Manc1654_LP1_42_15labbis wings Zeete ar Deewa Ļaudeem Mohkaß unnd
Manc1654_LP1_42_16Raiſu / nhe ka winjam Ghräko Eepreezanaẜchana pati-
Manc1654_LP1_42_17ckuſẜi / taß gir / Wings nhe ghribbeja ar Ghräkeem leelu Ghoh-
Manc1654_LP1_42_18du / Manntu und zittu paſẜaulighu Leetu usjembt.
Manc1654_LP1_42_19Ock / Manns Draugs / ẜacki tu ar winjeem Deewabija-
Manc1654_LP1_42_20teem : Weena Deena Deewa=preekſchà=Nammà gir lab-
Manc1654_LP1_42_21baka / nhe ka tuhxtoẜchi Ghaddi. Eß labbis ghribbu
Manc1654_LP1_42_22Durrwo=Ꞩarrgs buht manna Deewa Nammà / nhe ka
Manc1654_LP1_42_23illghe dſiewoht Beßdeewigho Buhdahß.
Manc1654_LP1_42_24Bett / ja tu / Manns Bährns / nhe warri wiſchkim att-
Manc1654_LP1_42_25kahpt no teem nhetickleem Mahzetajeem / und Beßdeewigheem /
Manc1654_LP1_42_26tad ſchkirreß tattſche no teem ar tawu Ꞩirrdi und Prahtu / nhe
Manc1654_LP1_42_27ey winjo Baſnizà / nhe ſkattais pehtz winjo Blehņahm. Darri /
Manc1654_LP1_42_28ka Joſeps darrija / taß dſiewoja ſtarrp teem Egypteŗeem / tee by
Manc1654_LP1_42_29Ällkadeewighi Ļaudis und leeli Burrwi / bett wings / taß Joſeps
Manc1654_LP1_42_30nhe maiſẜijahß ar winjo Peſteļeems / bett turrejahß py to ihſtänu
Manc1654_LP1_42_31Deewu / titzeja us to / und kallpoja tam. Bett kaß zittam pehtz
 @b{ſteid-}
  
  
  
 [43.lpp.]
Manc1654_LP1_43_1ſteidſahß / teem buhß leelas Ꞩirrds=bähdas / ẜacka taß Konings
Manc1654_LP1_43_2Dawids.
Manc1654_LP1_43_3Klauſẜaita nu wehl aran ẜcho Ewangelio / ko tee Baſnizas=
Manc1654_LP1_43_4Kunghi und Leewites nahkdami py to ẜwähtu Jahni / ſatziju-
Manc1654_LP1_43_5ẜchi gir. Taß Ewangeliſts ſtahſta: Tee waizajuẜchi: Kaß eſẜi
Manc1654_LP1_43_6tu? Eſẜi tu Chriſtus? Winji ghribb tick dauds ẜatziet: Muhſẜi
Manc1654_LP1_43_7Kunghi eekſchan Pils Jeruſalem nomanna / ka tu ẜawahde Dee-
Manc1654_LP1_43_8wam Kallpo / tu mahzi Tuxneſẜy / eſẜi no mums attſchkiereeß / ee-
Manc1654_LP1_43_9ẜahtz arridſan Ļaudis chriſtiet / to nhe gir ẜawu Muhſchu nhe
Manc1654_LP1_43_10weens Zillwähx darrijis nei redſejis / töw ẜawahdas Drehbes /
Manc1654_LP1_43_11eſẜi apwillzeeß ar Ꞩwahrkeem / darritas no Meſcha=Sirrgha
Manc1654_LP1_43_12Ahdu / ehd itt ẜawahdu Barribu / nhe leezeeß meeloteeß ar kah-
Manc1654_LP1_43_13ru gharrdu Barribu / bett tu jemm par labb irr to ko Deews
Manc1654_LP1_43_14töw ẜcheit Tuxneſẜy dohd / jählu Mäddu und Ziſẜiņus: Tahds
Manc1654_LP1_43_15kahds tu eſẜi lähte nhe kļuhß attraſts / und ſchkeetahß muhſẜi Kun-
Manc1654_LP1_43_16ghi / tu äſẜohtz kahds auxtz ẜawahds Kungs. Tadehļ tee mums
Manc1654_LP1_43_17attẜuhta py töw / ißklauſẜiet / arrieg tu CHriſtus äſẜohtz / ta
Manc1654_LP1_43_18Ꞩeewas=Ꞩähkla / kattru Deews mums ẜohlijis / und us kattru
Manc1654_LP1_43_19mehß tick illghe äſẜam ghaidijuẜchi / aiſto mehß nomannam / ka
Manc1654_LP1_43_20Chriſtus dries nahx / winja Laix jaw preekſcha. Tad ẜacki tu
Manc1654_LP1_43_21mums / eſẜi tu taß Chriſtus? Vs to adbilld taß ẜwähtz Jah-
Manc1654_LP1_43_22nis ſkaidre / leegdameeß: Eß nhe äßmu Chriſtus. Buhtu
Manc1654_LP1_43_23ẜchiß Zillwähx leelu Paſẜaules=Ghohdu ghribbejis / tad buhtu
Manc1654_LP1_43_24wings warrejis ẜatziet: Ja eß äßmu taß patz / us ko juhß tick
Manc1654_LP1_43_25dauds ẜimbtus Ghaddus eſẜeeta ghaidijuẜchi / und buhtu warre-
Manc1654_LP1_43_26jis tapts zälltz par auxtu Baſnizas=Kunghu / ja irr par Koninju:
Manc1654_LP1_43_27Bett winjam ſchkieſta ghohdigha Ꞩirrds / wings ſinna / ka
Manc1654_LP1_43_28Deews ẜawu Ghohdu zittam nhe ghribb doht: Tadehļ
Manc1654_LP1_43_29ẜacka wings: Eß nhe äßmu Chriſtus.
Manc1654_LP1_43_30Winji jauta wehl: Eſẜieg tad tu Elias? Kaß wätzohß
Manc1654_LP1_43_31Laikohß dſiews / no teem ẜwähteem Engheļeem / ka ar Vgguni-
 @b{gheem}
  
  
  
 [44.lpp.]
Manc1654_LP1_44_1gheem Sirrgheem und Ratteem Debbeſẜies usjämbtz tappa / no
Manc1654_LP1_44_2kattru taß Proweetz Malachias papreekſche ẜatzijis gir / tam by
Manc1654_LP1_44_3nahkt / pirrms Chriſtus nahx. Taß ẜwähtz Jahnis adbilld /
Manc1654_LP1_44_4Nhe / Eß taß Elias nhe äßmu / kattru juhß ſchketaht . Jums
Manc1654_LP1_44_5tahda Titziba / ka juhß ghaideeta to paſẜchu Elia no Däbbäſẜu
Manc1654_LP1_44_6attnahkamu / katters dſiews Debbeſẜies nobrauze / nhe taß eß
Manc1654_LP1_44_7nhe äßmu / jebſche eß Gharrà und Spähkà Eliae preekſch to
Manc1654_LP1_44_8Kunghu Chriſto eemu / jo tick gharrighe und warrän mahzu /
Manc1654_LP1_44_9und ghohdighe dſiewo ka winjohß Laikohß Elias. Aiſto ka
Manc1654_LP1_44_10taß pirrmais Elias to Koninju Achab / und tohß ällka Deewa=
Manc1654_LP1_44_11Mahzetajus / nhe neeka{necka} bähdadams barrghe us=runnaja / und
Manc1654_LP1_44_12no to ihſtänu Deewu teem ẜatzija; Jhten tha taß ẜwähtz Jah-
Manc1654_LP1_44_13nis tam Koninjam Herodi / teem Wariſeeŗeem unnd Raxta=
Manc1654_LP1_44_14Mahzetajeem / und ick=kattram pareiſe Deewa Wahrdu mah-
Manc1654_LP1_44_15zijis / und py to ihſtänu Paſẜaules Peſtitaju Chriſtum JEſum
Manc1654_LP1_44_16ar Pirrxtu rahdidams weddis.
Manc1654_LP1_44_17Taß pirrmais Elias by ab=ghehrbeeß ar puhkaiņahm
Manc1654_LP1_44_18Drehbehm / und ab=johſeeß ar Ꞩixna=Johſtu: Tha by arri taß
Manc1654_LP1_44_19ohtris{ohtrus} Elias / taß ẜwähtz Jahnis ab=ghehrbeeß ar Meſcha=Sirr-
Manc1654_LP1_44_20gha Ahdu / und ar Ꞩixna=Johſtu ab=johſeeß.
Manc1654_LP1_44_21Wehl waiza treſſchà reiſà ẜchee iſẜuhtiti : Arrieg wings
Manc1654_LP1_44_22kahds Proweets äſẜohts? Jahnis adbilld / Nhe / wings nhe
Manc1654_LP1_44_23äſẜohtz Proweets: Aiſto Proweets runna no tahdu Leetu / kaß
Manc1654_LP1_44_24wehl nahx: Bett ẜchiß / taß ẜwähtz Jahnis runna no to kaß
Manc1654_LP1_44_25jaw py Rohkas / ick=kattris warreja to Kunghu Chriſtum red-
Manc1654_LP1_44_26ſeht / tapehtz irr patz Chriſtus to teitz / auxtaku äſẜoſchu nhe ka
Manc1654_LP1_44_27kahdu Proweetu.
Manc1654_LP1_44_28Wiß ko nu taß ẜwähtz Jahnis adbilldeja / nhepaticka teem
Manc1654_LP1_44_29Baſnizas=Kungheem und Leewiteem / tee apſkaiſt / ee=ẜahk duß-
Manc1654_LP1_44_30moht / und ſkummighe runnaht: Kaß eſẜi tu tad / ka mehß
Manc1654_LP1_44_31ſinnam adbilldeht teem / kattri mums ẜuhtijuẜchi gir? Ko
 @b{ẜackais}
  
  
  
  
 [45.lpp.]
Manc1654_LP1_45_1ẜackais tu no ẜöw paſẜchu? Schkeet tu / ghribb tee dußmo-
Manc1654_LP1_45_2dami ẜatziet / ka mehß Bährni äſẜam / ka mums Knehweļi iß-
Manc1654_LP1_45_3ẜuhtijuẜchi? Adbilldi / ka peedärr / mums buhß Antwahrdu att-
Manc1654_LP1_45_4neſt teem Kungheem / kattri mums py töw ẜuhtijuẜchi gir. Taß
Manc1654_LP1_45_5ẜwähtz Jahnis adbilld / jämmdams to Ghrahmatu tha ẜwähta
Manc1654_LP1_45_6Proweeta Eſaiae, Rohkà / und ẜacka: Eß äßmu ẜautzams
Manc1654_LP1_45_7Ballxnis Tuxneſẜy / Taiſẜaita Zeļļu tha Kungha / ka taß
Manc1654_LP1_45_8Proweets Eſaias ẜatzijis{ẜatzigis} gir. Sinnaht / eß nhe äßmu Chri-
Manc1654_LP1_45_9ſtus / bett tickai winja Kallps / mann buhß winjam to Zeļļu ẜa-
Manc1654_LP1_45_10taiſẜiet / ka taß Proweets Eſaias ẜatzijis{ẜatzigis} gir : Winja Ghrama-
Manc1654_LP1_45_11tà juhß to warreeta laſẜiet.
Manc1654_LP1_45_12Ka nu ẜchiß ẜwähtz Jahnis teeẜcham runna / unnd ẜawu
Manc1654_LP1_45_13Leezibu dohd / kaß wings gir / und attkal kaß Wings gir / ka irr
Manc1654_LP1_45_14taß ẜwähtz Ewangeliſts patz par tahdu ghohdighu Ꞩirrdi brie-
Manc1654_LP1_45_15nojahs / ẜatzidams : Wings iß=ẜatzija / und nhe leedſe / und
Manc1654_LP1_45_16Wings iß=ẜatzija: Jhten tha / Manns Draugs / tu arridſan
Manc1654_LP1_45_17darri / turri drohẜchu Ꞩirrdi / kad töw buhß to iß=ẜatziet / kas
Manc1654_LP1_45_18Teeſẜa und ja=ẜacka gir. Nhe kaunejeeß iß=ẜatziet / kaß Teeſẜa
Manc1654_LP1_45_19gir / bett aisbilldini to Taißnibu ihs patt Nawy / tad
Manc1654_LP1_45_20Deews taß Kungs preekſch töw kaŗŗohß.
Manc1654_LP1_45_21JEſus CHriſtus ẜacka: Kaß mann iß=ẜatzies preekſch
Manc1654_LP1_45_22Zillwäkeem / to ghribbu eß attkal iß ẜatziet preekſch man-
Manc1654_LP1_45_23nu Däbbäſẜo Tähwu. Vnd taß Apuſtuls Pehteris mahza:
Manc1654_LP1_45_24Mums buhß allaſch ghattaweem buht adbilldeht ick kat-
Manc1654_LP1_45_25tram / kaß mums muhſẜu Titzibu unnd Mahzibu jauta.
Manc1654_LP1_45_26Kaß ar drohẜchu Ꞩirrdi no to Kunghu JEſu Chriſto runnahß /
Manc1654_LP1_45_27nhe biedameeß Ļaudis / nei kaunu / nei Nahwu / tam ẜohla taß
Manc1654_LP1_45_28Kungs JEſus dohd to Puſſchkaini unnd Krohni tahß
Manc1654_LP1_45_29Dſiewibas / taß gir / muhſchighe buhß tam leelà Ghohda und
Manc1654_LP1_45_30Preekà Deewa preekſchà eekſchan Debbeſẜes Wallſtibas dſie-
Manc1654_LP1_45_31woht.
 @b{Ko}
  
  
  
 [46.lpp.]
Manc1654_LP1_46_1Ko bähdaja taß Proweets Jeremias pehtz teem auxteem
Manc1654_LP1_46_2Kungheem / kattri ghribbeja / tam Deewa Kallpam by Zittadas
Manc1654_LP1_46_3Wehſtes tam Koninjam ẜatziet / nhe ka Deews tam by paweh-
Manc1654_LP1_46_4lejis? Ghann tee dſierehß tam Proweetam ẜcho und to darriet /
Manc1654_LP1_46_5tomähr wings Deewa Wahrdu nhe pahrkahpe. Taß Pro-
Manc1654_LP1_46_6weets Daniel lickahß py plehſẜigheem ißallkuſẜcheem Swähreem
Manc1654_LP1_46_7meßteeß eekſchan Beddres / nhe ka taß buhtu Deewu aisleedſis.
Manc1654_LP1_46_8Tee Apuſtuļi Deewam pateikdami ghaja nohſt no teem Rah-
Manc1654_LP1_46_9tes kungheem noẜchauſti / ka tee no to Kunghu JEſu tohß Ļau-
Manc1654_LP1_46_10dis by mahzijuẜchi. Tha buhß mums arridſan darriet / kad Laix
Manc1654_LP1_46_11gir Deewa Wahrdu iß=ẜatziet / und adbilldeht no muhſẜas Titzi-
Manc1654_LP1_46_12bas / tad laideeta mums drohẜche runnat / nheneeka biedameeß.
Manc1654_LP1_46_13Nhe ween ar muhſẜu Mutt buhß mums Deewu und win-
Manc1654_LP1_46_14ja Wahrdu iß=ẜatziet / bett irr ar muhſẜu Darrbu : Taß noteek
Manc1654_LP1_46_15tha / kad mehß Deewu mieļojam / und muhſẜam Tuwakam lab-
Manc1654_LP1_46_16be darram. Nhe darrieſẜim mehß to / tad taß ẜwähtz Apuſtuls
Manc1654_LP1_46_17Pawils par mums ẜuhdſehß und ẜatzies : Tee ẜackahß / Dee-
Manc1654_LP1_46_18wu adſieſtohẜchi / bett ar ẜawu Darrbu leeds tee to. Ar
Manc1654_LP1_46_19tawu Ꞩirrdi buhß töw Deewu mieļoht / ar tawu Mehl buhß
Manc1654_LP1_46_20töw runnaht / Rohkam buhß labbe darriet / wiſẜeem Lohzekļeem
Manc1654_LP1_46_21buhß ghattaweem buht py Chriſto JEſu ſtahweht / ar to dſie-
Manc1654_LP1_46_22woht und mirrt. Gir töw tahda Ꞩirrds / tad tu Deewam
Manc1654_LP1_46_23pa=tiek.
Manc1654_LP1_46_24Ꞩchiß ẜwähtz Jahnis turrahß arri ſämmu Ꞩirrdi. Win-
Manc1654_LP1_46_25jam kļuhſt dahwahtz taß Ghohds / kaß tam Kungham JEſu
Manc1654_LP1_46_26Chriſto peedärr und pee=nahkahß / wings nhe ghribb to usjembt /
Manc1654_LP1_46_27ẜacka / Eß nhe äßmu Chriſtus. Winjam tohp zitts Ghohds
Manc1654_LP1_46_28dahwahtz / ka kahda leela Proweeta Ghohds / bett nhe to nhe
Manc1654_LP1_46_29ghribb wings usjembt. Wings gir ar to Ghohdu ar Meeru /
Manc1654_LP1_46_30ko winjam Deews dehwis / ẜackahß äſẜohtzß / ẜautzama Ballxnis
Manc1654_LP1_46_31Tuxneſẜy. Tu O Zillwähx / dohdeeß arri us ſämmu Ꞩirrdi /
 @b{nhe}
  
  
  
 [47.lpp.]
Manc1654_LP1_47_1nhe läppo tawà Prahtà . Vs auxteem Kallneem nhe attraſẜi
Manc1654_LP1_47_2tick lähte Zeļļu / und jebſche turr Zellſch / tad buhß taß ẜchaurß
Manc1654_LP1_47_3und breeßmiegs: Jhten tha kad tawa Ꞩirrds us=puhſchahß ar
Manc1654_LP1_47_4leelu Lepnibu / und ghribb auxta buht / tad jaw taß Kungs
Manc1654_LP1_47_5JEſus CHriſtus nhe ghribb py töw nolaiſteeß. Teem Kall-
Manc1654_LP1_47_6neem buhß ſämmeem buht. Ta Jummprawa Maria dſeed ;
Manc1654_LP1_47_7Deews taß Kungs ißkaiſẜa{Kungs=ißkaiſẜa} / kattri läppni mättahß ẜawas
Manc1654_LP1_47_8Ꞩirrds Prahtà / und pa=auxtena tohß Sämmus. Jht
Manc1654_LP1_47_9tapehtz ẜehſch Deews tick auxte / ka Wings us to Säm-
Manc1654_LP1_47_10mu räds / Debbeſẜies und us Semmes / ẜacka taß Konings
Manc1654_LP1_47_11Dawids. Ko läppo und ghräſcho tu / O Zillwähx / JEſus
Manc1654_LP1_47_12Chriſtus patz gir töwis dehļ ſämmojeeß / und tawu Meeſẜu und
Manc1654_LP1_47_13Aſẜini usjehmeeß und tu ghribbi leels meſteeß / tu / katters tickai
Manc1654_LP1_47_14eſẜi Semmes=Piete / und Pällni. Tapehtz ſämmojeteeß{ſammojeteeß} lab-
Manc1654_LP1_47_15bahk appackſch to ſpehzighu Deewa=Rohku / ka wings
Manc1654_LP1_47_16jums par=auxtena ẜawà Laikà / mahtza tas Apuſtuls Peh-
Manc1654_LP1_47_17teris.
Manc1654_LP1_47_18Ꞩataiſẜeeta irr juhß / Manni Draughi / tam Kungham
Manc1654_LP1_47_19JEſu Chriſto to Zeļļu / ka wings juhſẜahß Ꞩirrdieß par ẜcheem
Manc1654_LP1_47_20Ꞩwähtkeem ee=eet war / und jums abdahwena ar ẜawu Schä-
Manc1654_LP1_47_21laſtibu unnd Mieläſtibu. Attſtajeeta no Ghräkeem / leezeeta
Manc1654_LP1_47_22jums to ẜchähl buht / ka juhß Deewa Wahrdu eſẜeeta pahrkah-
Manc1654_LP1_47_23puẜchi / apraudaita ickkattris no Ꞩirrds dibben ẜawus Ghrä-
Manc1654_LP1_47_24kus / aiſto ẜaghrauſita unnd noſkummuẜcha Ꞩirrds gir tahda
Manc1654_LP1_47_25Mahjaweeta / kattra tam Kungham JEſu ļohte patiek. Nhe
Manc1654_LP1_47_26dohma / par Ꞩwähtkeem eß eeẜchu py Raddem pa=ẜehrſteeß / ee-
Manc1654_LP1_47_27ẜchu Krohghà / und tha prohjam / laid eet Baſnizà / kam wai-
Manc1654_LP1_47_28rahk Pattapas: O Zillwähx nhe peewilleeß ar tahdu tawu
Manc1654_LP1_47_29Prahtu! Ka warri tu teickteeß / tu äẜohtz JEſu Chriſti Loh-
Manc1654_LP1_47_30zeklis / tu äſẜohtz tha Ꞩwähta Gharra Baſniza unnd Mahja=
Manc1654_LP1_47_31weeta / kad tu nhe ghribbi Deewa Nammà nahkt / Deewu pee-
 @b{luhkt /}
  
  
  
 [48.lpp.]
Manc1654_LP1_48_1luhkt / und winja Wahrdu mahziteeß? Nhe eſẜi tu tad wehl
Manc1654_LP1_48_2währà jehmis / ka wiß leelahka Nhelaime / wiß leelahki Ghrä-
Manc1654_LP1_48_3ki auxtohß Ꞩwähtkohß Deewam ſchähl / noteek? Kapehtz?
Manc1654_LP1_48_4Tapehtz / kad tee Ļaudis nhe ghribb Deewam no Ꞩirrds kall-
Manc1654_LP1_48_5poht / bett kallpo Wällam / ar Ꞩlinnkumu / ar Plieteẜcha-
Manc1654_LP1_48_6nu / ar Mauzibu / ar Sahdſibu{Sohdſibu} / unnd ar zitteem Ghräkeem /
Manc1654_LP1_48_7tad taß teem arridſan nomaxa / und dohd teem ẜawu Allghu.
Manc1654_LP1_48_8Tapehtz nu / Manns Draugs / nahz par ẜcheem Ꞩwäht-
Manc1654_LP1_48_9keem Baſnizà / tu dſirrdehſẜi / ka Deewa Dähls JEſus Chri-
Manc1654_LP1_48_10ſtus gir töwis dehļ weens Zillwäka Bährns tappis / ka Wings
Manc1654_LP1_48_11töw par Deewa Bährnu warrätu darriet. Luhds no Ꞩirrds:
  
Manc1654_LP1_48_12Ock mans wiſẜomilais JEſulins /
Manc1654_LP1_48_13Darreeß ẜöw ẜchkieſtu miextu Ghulltinju /
Manc1654_LP1_48_14Paduſẜehteeß eekſchan mannas Ꞩirrds Wah-
Manc1654_LP1_48_15zinju /
Manc1654_LP1_48_16Ka eß töwis muhſcham nhe aismirrſtu /
Manc1654_LP1_48_17AMEN / AMEN / AMEN .
  
Manc1654_LP1_48_18@v{Evangelium am heiligen}
Manc1654_LP1_48_19@v{Chriſtage / Luc. 2.}
 @b{To}
  
  
  
 [49.lpp.]
Manc1654_LP1_49_1To ẜwehtu Ewangelium no tahs preezighas Peedſimẜchanas
Manc1654_LP1_49_2muhſẜa Kungha und Peſtitaja JEſu CHriſti / apraxta taß
Manc1654_LP1_49_3Ewangeliſts Lucas / ẜawà Ghramatà / ohtrà Weetà /
Manc1654_LP1_49_4und ſkann tee Wahrdi juhſẜà Wallodà tha:
Manc1654_LP1_49_5TAs notickahß tanni Laikà / ka
Manc1654_LP1_49_6weens Baußlis no tho Keiſeri Augu-
Manc1654_LP1_49_7ſtu ißghaja / wiſẜai Paſẜaulei by Mät-
Manc1654_LP1_49_8täcklu doht. Vnd ſchy Mättäckla by
Manc1654_LP1_49_9wiſẜa pirrma / und noticka / tanni Lai-
Manc1654_LP1_49_10kà / kad Kyrenius Semmes Ꞩoghis Syrià by. Vnd
Manc1654_LP1_49_11ickkattris nohghaja / ka tas ẜawu Mättäcklu dohtu /
Manc1654_LP1_49_12ick kattris ẜawà zillta Pilly.
Manc1654_LP1_49_13Tad noghaja arridſan Joſeps no Galileas /no
Manc1654_LP1_49_14tahs Pills Nazareth / Juddoſemmeh / Dawida Pil-
Manc1654_LP1_49_15ly / kattru dehwe Bethlehem / tapehts ka tas no Da-
 @b{wida}
  
  
  
 [50.lpp.]
Manc1654_LP1_50_1wida Raddu und zilltu by / ka tas ẜawu Mättäcklu
Manc1654_LP1_50_2dohtu / ar Maria ẜawu abẜolytu Ghaßpaſchu / kat-
Manc1654_LP1_50_3tra ghruta by.
Manc1654_LP1_50_4Vnd kad tee turpat by / nahze tas Laix / kad tay
Manc1654_LP1_50_5by weßtees. Vnd ta weddehß ẜawu pirrmu Däh-
Manc1654_LP1_50_6lu / und tinna to Autis / und licka to Ꞩilleh. Aiſto
Manc1654_LP1_50_7teem nhe by zittur weetas Majaweetà . Vnd Ghan-
Manc1654_LP1_50_8ni by ap to ſtarrpu laukà / tee ghannija Nackty ẜa-
Manc1654_LP1_50_9wus Lohpus. Vnd redſi / Tas Engels tha Kungha
Manc1654_LP1_50_10peeſtaja py teem / und tas Spohſchums tha Kun-
Manc1654_LP1_50_11gha apſpydeja tohß / und tee bijajahß ļohte. Vnd
Manc1654_LP1_50_12tas Engels ẜatzija us teem: Nhe byſtatees: Redſi /
Manc1654_LP1_50_13Es paſluddenaju jums leelu Preeku / katters notix
Manc1654_LP1_50_14wiſẜeem Ļaudeem. Aiſto jums gir ſchodeen tas Pe-
Manc1654_LP1_50_15ſtitais peedſimmis / katters gir Chriſtus tas Kungs
Manc1654_LP1_50_16Dawida Pilly. Vnd to jemmeetees par Siemu /
Manc1654_LP1_50_17juhß attraſẜeeta to Bährnu Autys eetitu / und Ꞩil-
Manc1654_LP1_50_18leh ghulliſchu. Vnd tudeļļ by py to Engeli taß Pullx
Manc1654_LP1_50_19tahß Debbes Draudſibas / tee ẜlaweja Deewu / und
Manc1654_LP1_50_20ẜatzija : Ghohds gir Deewam Auxtumà / und Meers
Manc1654_LP1_50_21wirſẜon Semmes / und teem Zillwäkeem labs Prahts.
Manc1654_LP1_50_22MAnni Mieļi Draughi / ẜchohß Ꞩwäht-
Manc1654_LP1_50_23kus ẜwehtijam mehß ẜöw paſſcheem par labb / und
Manc1654_LP1_50_24Deewam par Ghohdu. Muhſẜo dehļ ẜwehti-
Manc1654_LP1_50_25jam mehß ẜchoß Ꞩwähtkus / ka mehß attkal ap-
Manc1654_LP1_50_26domajam / ka tick warrän leela gir ta Myläſtiba tha ſchehligha
 @b{Deewa}
  
  
  
 [51.lpp.]
Manc1654_LP1_51_1Deewa prett mums nabbagheem Zillwäkeem und leeleem Ghreh-
Manc1654_LP1_51_2zeneekeem / ka Wings no Leelas Ꞩirrds=dibbenighas Mieläſti-
Manc1654_LP1_51_3bas mums ẜuhtijis gir no Däbbäſẜu nhe kahdu ẜwähtu Engeli /
Manc1654_LP1_51_4nhe tahdu Peſtitaju / ka wings ẜaweem Ļaudeem zittkahrt dehwis
Manc1654_LP1_51_5gir / kattri tohß no paſẜauligeem Waideneekeem und Mohzeta-
Manc1654_LP1_51_6jeem peſtijuẜchi / bett Deews gir mums ẜuhtijis und eeſchkingkojis
Manc1654_LP1_51_7ẜawu weenighu mieļu Dählu / par kattras Mieläſtibas JEſus
Manc1654_LP1_51_8Chriſtus patz brienojahß / ẜatzidams: Tha gir Deews to Paſ-
Manc1654_LP1_51_9ẜaul mieļojis /ka Wings ẜawu weenu=peedſimmtu Dählu
Manc1654_LP1_51_10dehwe / ka wiſẜi tee / kattri eekſchan to titz / nhe tohp paſud-
Manc1654_LP1_51_11duẜchi / bett to muhſchighu Dſiewoẜchanu dabbu. Vnd
Manc1654_LP1_51_12taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils ẜacka: Gir Deews mums ẜa-
Manc1654_LP1_51_13wu paſẜchu Dählu eeſchkingkojis / ka tad nhe buhttu Wings
Manc1654_LP1_51_14mums ar to wiſẜas leetas ſchkingkojis? Kaß ghribb nu tohß
Manc1654_LP1_51_15Deewa ißrädſätus apẜuhdſeht? Kaß ghribb tohß paſuhde-
Manc1654_LP1_51_16naht? Aiſto / JEſus Chriſtus gir mums liedſa pehtz to Meeſ-
Manc1654_LP1_51_17ẜu / To Ghräko pehtz nhe gir taß mums liedſa / ka taß mums
Manc1654_LP1_51_18ẜöw darritohß liedſa / und attkal näßtu py Deewa Wall-
Manc1654_LP1_51_19ſtibas.
Manc1654_LP1_51_20@p{Weens Bährns peedſim̃is eekſchan Bettlehem.}
Manc1654_LP1_51_21Deewam par Ghohdu mehß ẜchohß Ꞩwähtkus arridſan
Manc1654_LP1_51_22ẜwehtijam / ka mehß tam ſchehligham Deewam par tahdu leelu
Manc1654_LP1_51_23Schälaſtibu und Mieläſtibu preekſch wiſẜeem Ļaudeem / und
Manc1654_LP1_51_24muhſẜo ſtarpà Deewa Nammà ẜaghajiẜchi / und irr Mahjahß
Manc1654_LP1_51_25buhdami no Ꞩirrds dibben Patteitzibu ẜatziet warram.
Manc1654_LP1_51_26Taß Konings Dawid / apdohmadams / ka Deewa Däh-
Manc1654_LP1_51_27lam by muhſẜu Meeſẜu und Aſẜini us ẜöw jemmteeß / und ihſtäns
Manc1654_LP1_51_28Zillwäka Bährns tapt / ẜacka Wings ar preezighu Ꞩirrdi:
Manc1654_LP1_51_29Debbeß / preezajeeß / und tu Semmeh / eſẜi liexma: Taß
Manc1654_LP1_51_30Juhris laid kautz / und kaß turr eekſchan gir / Laux laid
Manc1654_LP1_51_31preezajahß / und wiß kaß turr wirrſẜu gir / laid nu teitz wiſẜi
Manc1654_LP1_51_32Kohki leelohß Meſchohß preekſch to Kunghu / aiſto Wings
 @b{nahk}
  
  
  
 [52.lpp.]
Manc1654_LP1_52_1nahk ẜohdiet to Semm / taß gir / to Paſẜaul atpeſtiet / dſeedaht
Manc1654_LP1_52_2liexme muhſẜam Deewam / katters muhſẜo Spähx gir.
Manc1654_LP1_52_3Tick liexmis by Dawid ar ẜaweem Ļaudeem / kad taß Kungs
Manc1654_LP1_52_4JEſus / Deewa Dähls wehl nhe by muhſẜu Meeſẜu und Aſẜini us
Manc1654_LP1_52_5ẜöw jehmeeß / und no tahß Jumprawas Maria wehl nhe by pee-
Manc1654_LP1_52_6dſimmis: Wiß wairahk buhß mums nu und allaſchien tam
Manc1654_LP1_52_7ſchehligham Deewam patteickt / ka Wings ẜawu Dählu mums
Manc1654_LP1_52_8ẜuhtijis / und JEſus Chriſtus muhſẜu Wahjibu us ẜöw jehmees
Manc1654_LP1_52_9gir. Par tahdu ſchehlighu baggatu Laiku / gir Deewam
Manc1654_LP1_52_10Ꞩlawa muhſchighe: Ꞩlawähtz eſẜi tu JEſu Chriſt / ka
Manc1654_LP1_52_11tu Zillwähx peedſimmis eſẜi / no weenas Jumprawas taß
Manc1654_LP1_52_12gir teeß / tapehtz preezajahß to Engeļo Draudſe / ka mums
Manc1654_LP1_52_13to irr ẜchiß Ewangeliums ſtahſta / kad JEſus by no Maria tahß
Manc1654_LP1_52_14ſchkieſtas Jumprawas eekſchan Bettlehem peedſimmis / und taß
Manc1654_LP1_52_15ẜwähts Engels to Leetu by paẜluddenajis teem Ghanneem wirß
Manc1654_LP1_52_16Lauku / ẜatzidams: Nhe bieſtatees / Redſi / eß paſẜluddenu
Manc1654_LP1_52_17jums leelu Preeku / katters notix wiſẜeem Ļaudeem. Aiſto
Manc1654_LP1_52_18jums gir ẜchodeen taß Peſtitais peedſimmis / katters gir
Manc1654_LP1_52_19CHriſtus taß Kungs Dawida Pilly . Vnd to jemmeetees
Manc1654_LP1_52_20par Siemu / juhß attraſẜeeta to Bährnu Auties eetietu /
Manc1654_LP1_52_21und Ꞩilleh ghulloſchu. To ẜatzijis taß Engels tudeļļ by
Manc1654_LP1_52_22py to wiß Pullx tahß Debbes Draudſibas / tee ẜlaweja
Manc1654_LP1_52_23Deewu / ẜatzidami: Ghohds gir Deewam Auxtumà /
Manc1654_LP1_52_24und Meers wirſẜon Semmes / und teem Zillwäkeem labbs
Manc1654_LP1_52_25Prahtz.
Manc1654_LP1_52_26Ꞩcho krahßnu Preddigki tha ẜwähta Engeļa ghribbam
Manc1654_LP1_52_27mehß ẜchodeen apdohmaht ẜöw par labb / unnd Deewam par
Manc1654_LP1_52_28Ghohdu / und rahdiet / kaß mums ja=mahtza buhß.
Manc1654_LP1_52_29JEſus Chriſtus katters ar ẜawu Ghaiẜchumu apghaiſ-
Manc1654_LP1_52_30mojis gir tohß Ghannus / und tam Engeļam pa=wehlejis tahdas
Manc1654_LP1_52_31preezighas Wehſtes neſt / attſpied arridſan{arridſam} muhſẜahs Ꞩirrdies /
 @b{und}
  
  
 [53.lpp.]
Manc1654_LP1_53_1und apghaiſmo tahß ar tawu Schälaſtibu und ihſtänu Titzi-
Manc1654_LP1_53_2bu / AMEN.
Manc1654_LP1_53_3KAd kahds Paddohms kahdà Weeta apracktz
Manc1654_LP1_53_4ghull / nhe weens ſinna no to / taß Paddoms nhe pallieds
Manc1654_LP1_53_5nheneeka: Jhten tha gir arridſan ar to Koninju tahß Ghohdi-
Manc1654_LP1_53_6bas / ar muhſẜu Kunnghu und Peſtitaju JEſu Chriſto / katters gir
Manc1654_LP1_53_7taß wiß=dahrghakais Paddoms / und tahda leela Mannta / ka to
Manc1654_LP1_53_8nhe warr nhe ar wiſẜu ſcho Paſẜaul nomaxaht / eekſchan to gir
Manc1654_LP1_53_9paſẜlähpta wiſẜa Mannta / wiß Paddohms tahß Ghud-
Manc1654_LP1_53_10dribas und Attſiẜchanas / ja wiſẜo Zillwäko Peſtiẜchana und
Manc1654_LP1_53_11ta muhſchigha Dſiewoẜchana. Ja nu mums ko labb no ẜcho
Manc1654_LP1_53_12Paddomu und Manntu redſeht by / tad by mums no to ſinnaht /
Manc1654_LP1_53_13zittade buhtam mehß wiſẜi paſudduẜchi. Tadehļ arridſan taß
Manc1654_LP1_53_14ſchehliegs Deews ẜuhtijis weenu ẜwähtu Engeli / taß gir mums
Manc1654_LP1_53_15preezighas Wehſtes no ẜcho Manntu / no to Kunghu JEſu Chri-
Manc1654_LP1_53_16ſto neſẜis / und tudeļļ ka ẜchy Mannta lickahß eekſchan Bettlehem
Manc1654_LP1_53_17redſeteeß / taß gir / kad JEſus Chriſtus no tahß Jumprawas Ma-
Manc1654_LP1_53_18ria peedſimma / licka Deews to ſinnamu kļuht zaur teem Enge-
Manc1654_LP1_53_19ļeem / weens / ka kahds Baſnizas=Kungs no tahdas Leetas mahza
Manc1654_LP1_53_20tohß Ghannus us Lauku / zitti Engheļi ihten ka ghaidiet ghaida /
Manc1654_LP1_53_21kad taß Preddigkis pa ghallam / ka tee warr ee=ẜahkt dſeedaht /
Manc1654_LP1_53_22und Deewam par tahdu Schälaſtibu mums parahditu / Patei-
Manc1654_LP1_53_23tzibu ẜatziet.
Manc1654_LP1_53_24Tad klauſẜaiteeß nu / und jemmeeta währà / kaß ẜcheitan
Manc1654_LP1_53_25tahß Wehſtes attnäß / ka muhſẜo Peſtitais peedſimmis gir? Taß
Manc1654_LP1_53_26gir Deewa Enghels. Kad Chriſtus peedſimma / tad by leela
Manc1654_LP1_53_27Nabbadſiba ja=räds. Aiſto winja Mahtei{Mathei} by Stally ee=lieſt /
Manc1654_LP1_53_28tee läppni Ļaudis tai nhe wehleja nhe kahdas Ruhmes / Jſtabà /
Manc1654_LP1_53_29neds Kammary / laid ellpajahß ka rädſädama tummẜà Stally:
Manc1654_LP1_53_30Tai nhe by nhe kahda Ꞩeewinja klaht / kaß tai Vhdens Lahſẜiet
 @b{peenäſtu /}
  
  
 [54.lpp.]
Manc1654_LP1_54_1peenäſtu / und kad taß Behrnings peedſimma / by tai Mahtei
Manc1654_LP1_54_2nabbadſitei Ꞩohwieſtas und Autinjus meckleht / und Ꞩchuhpli /
Manc1654_LP1_54_3kur ta to Bährnu / tahdu auxtu Kunghu lickt und ghuldiet war-
Manc1654_LP1_54_4rätu. Par tahdu leelu Nabbadſibu mehß brienodameeß dſee-
Manc1654_LP1_54_5dam: O Kungs / tu Radditais wiſẜo Leeto / ka eſẜi tu tap-
Manc1654_LP1_54_6pis tick ſämms / ka tu teh ghulli us ẜauſẜu Sahl / no kattras
Manc1654_LP1_54_7Wehrẜis und Ehſels ähd / und jebſche buhtu ta Paſẜaule
Manc1654_LP1_54_8ohter teeck tick leela / ar dahrgheem Ackmineem und Säll-
Manc1654_LP1_54_9tu{Salltu} ißtaiſẜita / tad buhtu ta tomähr töw ļohte maſa / ka ta
Manc1654_LP1_54_10töw buhtu weens maß Ꞩchuhplietz. Taß Ꞩammts und
Manc1654_LP1_54_11Sieſcha=Drehbes / taß gir rupſch Ꞩeens und Autiņi / us
Manc1654_LP1_54_12ko tu leels und baggahts Könings{Konings} leelijeeß ka tawà Deb-
Manc1654_LP1_54_13beſẜes=Wallſtibà .
Manc1654_LP1_54_14Ka nu / ẜacku es / leela Nabbadſiba by / to Kunghu JEſu
Manc1654_LP1_54_15Chriſto peedſämmoht / ja=rähds{jar=ähds} / tad leeck Wings tomähr ẜcho Lee-
Manc1654_LP1_54_16tu ẜatziet teem Ghanneem ar leelu Ghohdu zaur weenu Enghe-
Manc1654_LP1_54_17li / ap kattru Deewa Spohſchums kahrt kahrtim ſpiedeja / wiß
Manc1654_LP1_54_18Laux by ſpohẜch und atſpiedeja ka Vgguns. Tee Ghanni{Ghannni} iß-
Manc1654_LP1_54_19bijajahß ļohte / tee ſtahw / ka puß pa=mirruẜchi / und buhtu py
Manc1654_LP1_54_20Semmes krittuẜchi / nhe buhtu taß Enghels tohß usrunnajis ẜa-
Manc1654_LP1_54_21tzidams : Nhe bieſtateeß / es attnäſẜu jums leelu Preeku.
Manc1654_LP1_54_22Ꞩcheitan rädſam mehß und mahzameeß / ka muhſẜu Peſti-
Manc1654_LP1_54_23tais JEſus Chriſtus gir nhe ween Zillwähx / bett irr ihſtäns
Manc1654_LP1_54_24Deews. Aiſto Wings nhe leekahß ween ẜöw leela Nabbadſibà /
Manc1654_LP1_54_25ka kahds Zillwäko Bährns redſeteeß / bett Wings leeck irr ẜawu
Manc1654_LP1_54_26Deewiſku Ghohdu zaur to Engheļi attſpiedeht. Ꞩchis Behr-
Manc1654_LP1_54_27nings gir taß Kungs / katters tahdà Ghaißmà dſiewo / py
Manc1654_LP1_54_28katters nhe weens Zillwähx pee eet warr / ka taß ẜwähtz Apu-
Manc1654_LP1_54_29ſtuls Pahwils mahza. Tahdu ẜawu Ghohdu pa=rahdija ẜchiß
Manc1654_LP1_54_30muhſẜu Peſtitais arridſan wirß to Kallnu Thabor / kur winja
Manc1654_LP1_54_31Waigs tick ſpohſcha by ka ta Ꞩaule / und winjo Drahnas ka
Manc1654_LP1_54_32Ꞩwetze ſpiedeja.
 @b{Tapehtz}
  
  
 [55.lpp.]
Manc1654_LP1_55_1Tapehtz usjemmeeta ẜcho Kunghu JEſum Chriſtum / kaß
Manc1654_LP1_55_2no Maria tahß Jumprawas eekſchan Bettlehem tick brieniſke
Manc1654_LP1_55_3peedſimmis / par juhſẜu Peſtitaju; Aiſto Wings gir taß / no kat-
Manc1654_LP1_55_4tru taß ẜwähtz Ewangeliſts Jahnis raxta: Mehs redſejam
Manc1654_LP1_55_5winja Ghohdu / weenu Ghohdu ka ta weenigha peedſimm-
Manc1654_LP1_55_6ta Deewa Dähla no Tähwu / pillu Schälaſtibas unnd
Manc1654_LP1_55_7Taißnibas. Kaß nu ẜcho Bährnu par ẜawu Peſtititaju ar ihſtä-
Manc1654_LP1_55_8nu Titzibu usjämm / tam dohd wings Waļļu Deewa Bähr-
Manc1654_LP1_55_9nam tapt / taß gir tick dauds ẜatzietz: Ja tu no Ꞩirrds dibben
Manc1654_LP1_55_10titz / ka JEſus Chriſtus Deewa Dähls / töwis dehļ gir Zillwäka
Manc1654_LP1_55_11Bährns tappis / tad buhß töw Deewa Bährnam buht / und to
Manc1654_LP1_55_12Däbbäſẜo=Wallſtibu ee=manntoht.
Manc1654_LP1_55_13Kad juhß / Manni Draughi / dſirrdaht aran ẜcho Ewange-
Manc1654_LP1_55_14lio / ka tee Ghanni / rädſädami to ẜwähtu Engheļi / ļohte iß-
Manc1654_LP1_55_15bieſtahß / tad apdohmajeeta tudeļļ juhſẜu leelu Wahjibu / und to
Manc1654_LP1_55_16leelu Nhelaim / kur mehß ee=krittuẜchi äſẜam zaur Ghräkeem. Nhe
Manc1654_LP1_55_17buhtu muhſẜi pirrmi Wätzaki / Adam und Eva ghräkojuẜchi / muh-
Manc1654_LP1_55_18ſcham nhe waijadſätu mums bieteeß. Bett nu / to Ghräko dehļ
Manc1654_LP1_55_19gir ta Byẜchana / kad mehß par kahdu leetu iß=truhzameeß Deewa
Manc1654_LP1_55_20Ꞩohdiba.
Manc1654_LP1_55_21Daſſch ſkeetahß ẜawà Prahtà / winjam tahda droẜcha Ꞩirrds
Manc1654_LP1_55_22äſẜohti / wings nhe buhtu bijeeß / irr paſẜchu Wällu redſejis. Bett
Manc1654_LP1_55_23kad Deews tahdam Leel=ẜirrſcham tickai Wälla=ähnu licktu red-
Manc1654_LP1_55_24ſeht / taß nhe ſinnatu kuŗŗà Kacktà tam by lehkt. Nhe buhtu tee
Manc1654_LP1_55_25Ghräki bijuẜchi / tad nhe waijadſätu mums byteeß / ar Preeku
Manc1654_LP1_55_26mehß paſẜchu Deewu und wiſẜus ẜwähtus Engheļus rädſätam /
Manc1654_LP1_55_27ka mehß irr winjà Paſẜauleh nhe biedameeß to ẜwähtu Triaidi-
Manc1654_LP1_55_28bu ar wiſẜu Debbeſẜes Wallſtu redſehſẜim.
Manc1654_LP1_55_29Tahdu muhſẜas Ꞩirrds bailibu apdohmadami / laideeta mums
Manc1654_LP1_55_30Deewu luhkt / ka Wings ẜawu Schälaſtibu no mums nhe no-
Manc1654_LP1_55_31ghreeſch / bett drohẜchu Ꞩirrdi dohd / us winju titzeht / uñ py winju
 @b{pallickt.}
  
  
 [56.lpp.]
Manc1654_LP1_56_1pallickt. O ẜwähtz Gharrs / tu auxtakais Eepreezenatais
Manc1654_LP1_56_2wiſẜahß Bähdahß / palliedſi ka mehs nhe bieſtam Kaunu
Manc1654_LP1_56_3neds Nahwu / ka eekſchan mums taß Prahts nhe ißbai-
Manc1654_LP1_56_4lojahß / kad taß Eenaidneex to dſiewoẜchanu apẜuhdſehs.
Manc1654_LP1_56_5Ney arridſan / Mieļi Draughi / mums waijagha tick ļohte
Manc1654_LP1_56_6ißbieteeß: Aiſto JEſus Chriſtus gir muhſẜo Preex / muhſẜo leels
Manc1654_LP1_56_7Preex / ka taß Enghels ẜcheita ẜacka. Wiß wairahk laideeta
Manc1654_LP1_56_8mums tha dſiewoht / ka mehß allaſch eekſchan JEſu Chriſto muhſ-
Manc1654_LP1_56_9ẜu Peſtitaju attraſti tohpam / tad mums tick lähte nhe weens bee-
Manc1654_LP1_56_10denahß. Mums buhß jauke / mums buhß Preex ar Deewu
Manc1654_LP1_56_11und Engheļeem dſiewoht / ka JEſu Chriſti Preex gir ar mums
Manc1654_LP1_56_12dſiewoht; Wälls behx no mums / tee ẜwähti Engeļi py mums
Manc1654_LP1_56_13ſtahwehß / liexmodameeß; Taß Däbbäſẜo Tähws mums / ka
Manc1654_LP1_56_14ẜawus Bährnus usjemms / ſkuhpſtidams Wings mums ẜawà
Manc1654_LP1_56_15muhſchigha Nammà ee=weddies / ẜatzidams: Nahzeeta ẜchurr
Manc1654_LP1_56_16juhß Ꞩwehtiti / ee=manntojeeta nu to Wallſtibu / kattra
Manc1654_LP1_56_17jums ẜataiſẜita gir no Eeẜakumu: Vnd to Preeku / und Schä-
Manc1654_LP1_56_18laſtibu gir mums nopellnijis JEſus Chriſtus / muhſẜo dehļ Zill-
Manc1654_LP1_56_19wäka Bährns tapdams. To dſirrdädami ẜackaht: O tu ẜall-
Manc1654_LP1_56_20dais JEſu Chriſt / katters tu Zillwähx pee=dſimmis eſẜi /
Manc1654_LP1_56_21paſẜarghi mums no tahß Elleß!
Manc1654_LP1_56_22Laideeta nu / manni Draughi / klauſẜiteeß / ko taß ẜwähtz
Manc1654_LP1_56_23Enghels ẜacka? Nhe bieſteeteeß / ẜacka taß / aiſto redſi / eß
Manc1654_LP1_56_24paſluddenu jums leelu Preeku / katters wiſẜeem Zillwä-
Manc1654_LP1_56_25keem notix / aiſto jums gir ẜchodeen taß Peſtitais pee-
Manc1654_LP1_56_26dſimmis / katters gir Chriſtus no Davida Pils. Vnd taß
Manc1654_LP1_56_27buhß jums par Siem / juhß attraſẜeeta to Bährnu Autohß
Manc1654_LP1_56_28ee=tietu / und ( Staļļa=) Ꞩilly ghulliẜchu. Kad Zillwähx iß-
Manc1654_LP1_56_29bijeeß / tad nhe warr Wings pareiſe apklauſẜiteeß / ko zittz runna /
Manc1654_LP1_56_30tadehļ ẜacka taß Enghels / nhe bieſteteeß / eß paẜluddenu jums
Manc1654_LP1_56_31leelu Preeku.
 @b{Leeli}
  
  
 [56a.lpp.]
Manc1654_LP1_56a_1Leeli Preeki gir ẜchee / aiſto wiſẜeem Ļaudeem / wiſẜeem Zill-
Manc1654_LP1_56a_2wäkeem / Jauneem und Wätzeem / Leeleem und Maſeem / Wie-
Manc1654_LP1_56a_3reem und Ꞩeewahm / Puiẜcheem und Meitahm ẜchiß Bährns
Manc1654_LP1_56a_4par Peſtitaju nahzis gir. Aiſto Deews nhe ghribb / ka wee-
Manc1654_LP1_56a_5nam Zillwäkam buhß paſuſtam tapt / winjam nhe patick
Manc1654_LP1_56a_6nhe weena Ghrehzeneeka Nahwe / bett to Wings wiß wai-
Manc1654_LP1_56a_7rahk ghribb / ka wiſẜeem Zillwäkeem warrätu palidſähts
Manc1654_LP1_56a_8tapt / und tee py Atſieẜchanas tahß Taißnibas nahktu.
Manc1654_LP1_56a_9Tadehļ gir Wings ẜawu weenu peedſimtu Dählu wiſẜai
Manc1654_LP1_56a_10Paſẜaulei dehwis / ka zaur to wiſẜi{wiſẜeem} Ļaudis{Ļaudeem} wirß Sem-
Manc1654_LP1_56a_11mes ẜwehtiti tohp / und ka Wings buhtu wiſẜo Zillwäko
Manc1654_LP1_56a_12Peſtitais / wiß wairahk to / kattri eekſchan to titz / und ka
Manc1654_LP1_56a_13Wings buhtu taß Ꞩaliedſenatais par muhſẜeem / und par
Manc1654_LP1_56a_14wiſẜas Paſẜaules Ghräkeem. Ꞩchiß Kungs JEſus ẜautz
Manc1654_LP1_56a_15irr taggad zaur ẜaweem Kallpeem / teem Mahzetajeem: Att-
Manc1654_LP1_56a_16greeſeeteeß py mann / tad tapſeeta juhß ẜwähti wiſẜas Paſ-
Manc1654_LP1_56a_17ẜaules Ghalli / Nahzeeta ẜchurr py mann wiſẜi / kattri juhß
Manc1654_LP1_56a_18ap=bähdenati und noſkummuẜchi eſẜeeta / eß ghribbu jums
Manc1654_LP1_56a_19attweeghloht / und ee=preezenaht. Tha gir nu M.D. Dee-
Manc1654_LP1_56a_20wa Myläſtiba atſpiedejuſẜi wiſẜeem Zillwäkeem / ẜacka taß
Manc1654_LP1_56a_21Apuſtuls Pahwils. Vnd buhß wiſẜeem Zillwäkeem preezateeß /
Manc1654_LP1_56a_22aiſto JEſus Chriſtus gir wiſẜeem par labb pee=dſimmis.
Manc1654_LP1_56a_23Vnd patteeß / mieļi Draughi / kadehļ nhe ghribbätam mehß
Manc1654_LP1_56a_24no Ꞩirrds Dibben preezateeß / mums gir jo peedſimmis taß Pe-
Manc1654_LP1_56a_25ſtitais tahß Paſẜaules. Ꞩchiß Peſtitais gir Chriſtus taß
Manc1654_LP1_56a_26Kungs / taß Peſtitais kattru tee ẜwähti Proweetes und Köninji{Koninji}
Manc1654_LP1_56a_27ghribbejuẜchi redſeht / muhſẜo Könings{Konings} / und Auxtais=Baſnizas=
Manc1654_LP1_56a_28Kungs / katters töw / mann und wiſẜus Zillwäko=Bährnus{Zillwäko=Bährns} ar
Manc1654_LP1_56a_29Deewu ẜaliedſenajis / no tahß Baußles Lahſteem / no Deewa
Manc1654_LP1_56a_30Dußmibas / no Ghräkeem / Wällu / und no tahß muhſchighas
Manc1654_LP1_56a_31Nahwes und Paſuſſchanas attpeſtijis / ka Deewa Wahrds mums
 @b{mahza:}
  
  
 [56b.lpp.]
Manc1654_LP1_56b_1mahza: Tha ẜacka taß Apuſtuls Pahwils: Chriſtus gir
Manc1654_LP1_56b_2mums peſtijis no tahß Baußles Lahſteem / tapdams par
Manc1654_LP1_56b_3Lahſtu muhſẜo dehļ. Vnd attkal: Deews gir to / katters
Manc1654_LP1_56b_4no nhekahdeem Ghräkeem ſinnaja / preekſch mums par
Manc1654_LP1_56b_5Ghräkeem darrijis / ka mehß kļuhtam ta Taißniba / kat-
Manc1654_LP1_56b_6tra preekſch Deewu maxa. Vnd tapehtz gir attſpiedejis
Manc1654_LP1_56b_7taß Deewa Dähls / ka winjam by ta Wälla Darrbus iß-
Manc1654_LP1_56b_8pohſtiet / ẜacka taß ẜwähtz Apuſtuls Jahnis. Vnd JESVS
Manc1654_LP1_56b_9Chriſtus patz ẜacka zaur to Proweetu Hoſeas: Es ghribbu
Manc1654_LP1_56b_10tohß no Elles peſtiet / und no tahß Nahwes teem palidſeht:
Manc1654_LP1_56b_11Nahwe / py mann buhß töw ap=ehſteeß / Elle / töw ghrib-
Manc1654_LP1_56b_12bu es Mehris buht. Nu warram mehß liexmodameeß dſee-
Manc1654_LP1_56b_13daht: Nahwe kur gir taws Speekis? Elle kur gir tawa
Manc1654_LP1_56b_14Vswarreẜchana ? Bett Deewam pateickt / katters mums
Manc1654_LP1_56b_15to Vswarreẜchanu dewis gir / zaur muhſẜu Kunnghu
Manc1654_LP1_56b_16JEſum Chriſtum.
Manc1654_LP1_56b_17Ꞩchiß Bährns attnäß mums wiſẜu Schälaſtibu /
Manc1654_LP1_56b_18Kattru Deews taß Tähws gir ẜataiſẜijis /
Manc1654_LP1_56b_19Ka mums ar to buhß Debbeſẜies
Manc1654_LP1_56b_20Dſiewoht nu unde muhſchighe.
Manc1654_LP1_56b_21Nhe bieſtateeß / manni mieļi Draughi / jums gir tahds Peſti-
Manc1654_LP1_56b_22tais / kas nhe ghribb juhß Elleh ghruhſt / bett no Elles ißraut / jums
Manc1654_LP1_56b_23gir tahds Kungs / kaß juhſẜo Ghräko dehļ juhß nhe ghribb ẜoh-
Manc1654_LP1_56b_24diet / und paſuhdenaht / bett kaß jums juhſẜus Ghräkus ghribb
Manc1654_LP1_56b_25peedoht / tahds Kungs und Peſtitais gir jums / kaß nhe ghribb ar
Manc1654_LP1_56b_26jums dußmoht / reeteeß und bahrteeß / bett juhß mielighe usluh-
Manc1654_LP1_56b_27koht / und us=ẜmeeteeß. JEſus Chriſtus gir jo juhſẜo Brah-
Manc1654_LP1_56b_28lis / Radda=Wiers / Peſtitais / Konings und Kungs / wings juhſ-
Manc1654_LP1_56b_29ẜo dehļ mirrſt / attpeſti juhß no Grähkeem und Wälla Spähku.
Manc1654_LP1_56b_30Kaß eekſchan ẜcho Kunghu titz / und to par ẜawu Peſtitaju att-
Manc1654_LP1_56b_31ſieſt / und usjämm / und par winja Peedſimſchanu preezajahß /
 @b{taß}
  
  
 [57.lpp.]
Manc1654_LP1_57_1taß tohp ẜwähtz: Bett kaß eekſchan to Kunghu JEſum nhe titz /
Manc1654_LP1_57_2und winja Peedſimẜchanas dehļ nhe ghribb preezateeß / taß jaw
Manc1654_LP1_57_3Wällam pee=därr / und nhe gir Deewa=Bährns.
Manc1654_LP1_57_4Juhß nabbaghi Ghrehzeneeki / juhß / juhß preezajeteeß /
Manc1654_LP1_57_5jums jums / ẜacka taß Enghels / gir ẜchiß Peſtitaiß peedſim-
Manc1654_LP1_57_6mis / jums Zillwäko=Bährneem / wirß Semmes / kattri juhß
Manc1654_LP1_57_7Wälla Waddulà und Wirrwehß ghajaht / und no to apẜmee-
Manc1654_LP1_57_8ti kļuaht. Kaß nu ẜöw par Zillwäka=Bährnu / par Ghreze-
Manc1654_LP1_57_9neeku attſieſtahß / taß laid währà jämm / ko taß Apuſtuls Pah-
Manc1654_LP1_57_10wils teitz ẜatzidams: Taß gir teeẜcham teeß / und dahrgs
Manc1654_LP1_57_11auxts Wahrds / ka Chriſtus JEſus Paſẜauleh nahzis
Manc1654_LP1_57_12gir / tohß Ghrehzeneekus ẜwähtus darriet / ſtarrp kat-
Manc1654_LP1_57_13treem es taß leelakais ( Ghrezeneex ) äßmu. Bett tapehtz
Manc1654_LP1_57_14gir mann Schälaſtiba notickuſẜi / ka py mann wiß pirr-
Manc1654_LP1_57_15mahk JEſus Chriſtus paraditu wiſẜu Pazeeẜchanu / par
Manc1654_LP1_57_16Mahzibu teem kattri eekſchan to titzeht by py muhſchi-
Manc1654_LP1_57_17ghas Dſiewoẜchanas. Klauſẜi ko / JEſus Chriſtus taws
Manc1654_LP1_57_18Peſtitais patz ẜacka: Eß nhe äßmu tohß Taißnus / bett
Manc1654_LP1_57_19tohß Ghrezeneekus aizenaht ka teem no Ghräkeem att-
Manc1654_LP1_57_20ſtahteeß buhß. Jebſche nu töw dauds Ghräki gir / und tu
Manc1654_LP1_57_21leels Ghrezeneex eſẜi / nhe bieſteeß / taws JEſus / katters töw
Manc1654_LP1_57_22weens Bährns pee=dſimmis / und töw par Dählu dohts /
Manc1654_LP1_57_23gir leelahx / nhe ka wiſẜi tawi Ghräki. Ock! nhe buhtu taß
Manc1654_LP1_57_24Bährns mums pee=dſimmis / tad buhtam mehß wiſẜi pa-
Manc1654_LP1_57_25ſudduẜchi / bett nu / peedärr mums wiſẜeem ta Schäla-
Manc1654_LP1_57_26ſtiba.
Manc1654_LP1_57_27Pehdejà kahrtà mahzaiteeß / mieļi Draughi/ kahdu Siem
Manc1654_LP1_57_28taß Enghels teem Ghanneem dohd / ka tee warr ihſtäne attraſt /
Manc1654_LP1_57_29und paſiet tahdà Pullkà eekſchan tahß Pills Bettlehem / kurrſch
Manc1654_LP1_57_30taß Peſtitais / und taß Kungs Chriſtus äſẜohtz. Juhß attraſ-
Manc1654_LP1_57_31ẜeeta to Bährnu Auties ee=tietu / und Ꞩilleh ghulloſchu /
 @b{to jem-}
  
  
 [58.lpp.]
Manc1654_LP1_58_1to jemmeteeß par Siem. Py ẜcho Siem paſieſẜim mehß
Manc1654_LP1_58_2muhſẜu Peſtitaju to Kunghu JEſum tick illghe kamähr ta Paſ-
Manc1654_LP1_58_3ẜaule buhß. Mehß attrohdam muhſẜu Peſtitaju Ꞩilleh ghul-
Manc1654_LP1_58_4loſchu / und Auties ee=tietu / taß gir Deewa Wahrdà / und eek-
Manc1654_LP1_58_5ſchan teem diwem Eeſtadijummeem / ar Wahrdu / eekſchan to
Manc1654_LP1_58_6ẜwähtu Criſtibu / und eekſchan to ẜwähtu Wackar=ehden: Tei-
Manc1654_LP1_58_7tan gir taß Kunngs JEſus ee=ghulldijeeß / eekſchan ſcheem Au-
Manc1654_LP1_58_8tiņjeem / und eekſchan ẜchahß Ꞩilles ghribbahß Wings lickteeß
Manc1654_LP1_58_9attraſteeß / und zaur ẜawu Wahrdu und teem diweem Eeſtadi-
Manc1654_LP1_58_10jummeem mums ẜwähtus darriet. Aiſto tha Wings patz ẜa-
Manc1654_LP1_58_11cka: Eyta mahzidami wiſẜus Ļaudis / und Criſtijeeta tohß
Manc1654_LP1_58_12eekſchan to Wahrdu tha Tähwa / und tha Dähla / und
Manc1654_LP1_58_13tha Ꞩwähta Gharra / und mahzeeta tohß turreht wiß /
Manc1654_LP1_58_14ko es jums pa=wehlejis äßmu / und redſi / eß äßmu py jums
Manc1654_LP1_58_15ick=deenas / lieds patt=Paſẜaules=ghallam.
Manc1654_LP1_58_16Zeek mehß äſẜam criſtiti / teek äſẜam mehß Chriſtum
Manc1654_LP1_58_17apwillkuẜchi / ẜacka taß Apuſtuls Pahwils / taß gir / mehß wiſẜi /
Manc1654_LP1_58_18kad mehß criſtiti tappam / dabbujam arridſan to Kunghu Chri-
Manc1654_LP1_58_19ſtum / par muhſẜu Peſtitaju / Ꞩwehtibu / Taißnibu / und gir
Manc1654_LP1_58_20mums wiß winja Nopällns mums ee=ſchkinnkohtz. Kad mehß
Manc1654_LP1_58_21py Deewa Ghalldu eetam / tad dohd mums JEſus Chriſtus
Manc1654_LP1_58_22ẜawu Meeſẜu ehſt / und ẜawas Aſẜinis dſerrt / tha Wings ar
Manc1654_LP1_58_23mums ẜadohdahß / eekſchan mums Dſiewo / und muhſẜu Titzi-
Manc1654_LP1_58_24bu ee=ſtipprena / ka muhſẜo Ghräki mums peedohti / mehs Dee-
Manc1654_LP1_58_25wa Bährni ẜcheit laizighe und turr muhſchighe muhſcham äſẜam
Manc1654_LP1_58_26und palickt buhß. Wehl / kad Deews mums ghribb Debbeſẜies
Manc1654_LP1_58_27py ẜöw äſẜam / und auxte zeeniet / tad Wings mums ar daſcha-
Manc1654_LP1_58_28du Nhelaim ẜchinny Paſẜauleh mahjahß pee=meckle / Aiſto kat-
Manc1654_LP1_58_29trus Wings ißredſejeeß gir / tohß gir Wings arridſan
Manc1654_LP1_58_30ißtaiſẜijis / ka teem buhß tapt ihten ka winja Dähls / ẜacka
Manc1654_LP1_58_31taß Apuſtuls Pahwils / und ka JEſus Chriſtus zeetis und
 @b{mirris}
  
  
 [59.lpp.]
Manc1654_LP1_59_1mirris gir / und tha ẜawà Ghohdibà eeghajis / ihten tha
Manc1654_LP1_59_2buhß mums arridſan zaur dauds unnd daſchadu Nhe-
Manc1654_LP1_59_3laim Debbeſẜies ee=eet.
Manc1654_LP1_59_4Ꞩchahß Siemes to Kunnghu JEſum attraſt / nhe patick
Manc1654_LP1_59_5teem läppneem Zillwäkeem / tee ſchkeetahß ghuddraki äſẜohẜchi
Manc1654_LP1_59_6nhe ka Deews patz / unnd ẜacka ẜawà Prahtà : Deewam by
Manc1654_LP1_59_7mums Engheļus no Däbbäſẜu ẜuhtiet / teem by mums mahziet /
Manc1654_LP1_59_8ka wings baggahtz beßdeewiegs Wiers Elles=Vgguny moh-
Manc1654_LP1_59_9ziets / ghribbeja / Abraham by ẜaweem Brahļeem ẜuhtiet to La-
Manc1654_LP1_59_10zarum no ẜawu Klehpi / tad tee titzätu. Teem ghuddreem Zill-
Manc1654_LP1_59_11wäkeem nhe gir ghann ta Criſtiba / und taß Wackar=ehdens /
Manc1654_LP1_59_12dohma / Deews warrätu irr zittade eekſchan mums muhſẜu Ti-
Manc1654_LP1_59_13tzibu ee=ſtipprenaht / ka warr Vhdens tick leelas Leetas darriet /
Manc1654_LP1_59_14ka warr ta Chriſtiba mums nopellniet Ghräko Peedohẜchanu /
Manc1654_LP1_59_15attpeſtiet no Nahwes und Wällu / und mums doht to muhſchi-
Manc1654_LP1_59_16ghu Dſiewoẜchanu / ta lieds arridſan taß ẜwähtz Wackar=Eh-
Manc1654_LP1_59_17dens: Labbahk buhtu / ẜacka muhſẜo Prahtz / kad Deews mums /
Manc1654_LP1_59_18kattrus Wings mieļo / ẜchinny Paſẜauleh licktu beß kahdas Nhe-
Manc1654_LP1_59_19laimes / leelà Preekà / Weſẜelibà und baggatibà buht / und pehtz
Manc1654_LP1_59_20ẜawà Wallſtibà py ẜöw usjemmt. Tha dohma Zillwähx;
Manc1654_LP1_59_21Bett Deews ẜacka Nhe / tam nhe buhß tha buht / ghribbi tu /
Manc1654_LP1_59_22ka manns Dähls JEſus Chriſtus töw par labb peedſimmis gir /
Manc1654_LP1_59_23tad buhß töw tahß Siemes ar titzighu Ꞩirrdi usjemmt / kat-
Manc1654_LP1_59_24tras es töw rahdu. Tee Nammneeki eekſchan Bettlehem ẜchahß
Manc1654_LP1_59_25Siemes nhe usluhkoja / tadehļ tee nhe tappa ẜwähti / tee nhe
Manc1654_LP1_59_26attſinna Chriſtum JEſum; Bett tee Ghanni titzeja / ko Deews
Manc1654_LP1_59_27teem licka ẜatziet / tee usjehme JEſum / und attradda Deewa
Manc1654_LP1_59_28Schälaſtibu ẜcheit laizighe und turr muhſchighe. To
Manc1654_LP1_59_29dohd jums arridſan taß ſchehliegs Deews zaur
Manc1654_LP1_59_30JEſum Chriſtum / AMEN.
 @b{Evan-}
  
  
 [60.lpp.]
Manc1654_LP1_60_1@v{Evangelium am andern}
Manc1654_LP1_60_2@v{Weihenacht=Feyer=Tage /}
Manc1654_LP1_60_3@v{Luc. 2.}
  
Manc1654_LP1_60_4To ẜwähtu Ewangelium / ka tee Ghanni us tha ẜwähta En-
Manc1654_LP1_60_5gheļa Wahrdu us Bettlehem ghajuẜchi / und to Behr-
Manc1654_LP1_60_6ninju JEſum attradduẜchi gir / apraxta taß Ewangeliſts
Manc1654_LP1_60_7Lucas ẜawà Ghramatà ohtrà Weeta / unnd ſkann tee
Manc1654_LP1_60_8Wahrdi juhſẜà Walloda tha:
Manc1654_LP1_60_9VNd kad tee Engheli no teem
Manc1654_LP1_60_10Ghanneem us Debbes brautze / ẜatzi-
Manc1654_LP1_60_11ja tee Ghanni ẜawà ſtarpà / laideeta
Manc1654_LP1_60_12mums nu no=eet us Bettlehem / und
Manc1654_LP1_60_13redſeht kas tur gir notitziß / ka mums
Manc1654_LP1_60_14tas Kungs Siņņu gir dehwis. Vnd tee nahze pee-
 @b{pehſche/}
  
  
  
 [61.lpp.]
Manc1654_LP1_61_1pehſche/ und attradda abbus / Mariam und Joſepu /
Manc1654_LP1_61_2und to Bährnu Ꞩillite ghulloht. Bett kad tee to
Manc1654_LP1_61_3by redſejuſchi / ißpaudehja tee to Wahrdu / kas teem
Manc1654_LP1_61_4no to Bährnu by ẜatziets. Vnd wiſẜi / kattri to dſirr-
Manc1654_LP1_61_5deja / iſẜabrinojas par to Wallodu / kattru tee Ghan-
Manc1654_LP1_61_6ni teem by ẜatzijuſchi. Bett Maria patturrheja wiſ-
Manc1654_LP1_61_7ẜus ſchohs Wahrdus / unnd apdohmaja tohß ẜawà
Manc1654_LP1_61_8Ꞩirrdy. Vnd tee Ghanni atghreeſehß / ẜlaweja
Manc1654_LP1_61_9und teitze Deewu / par wiſẜu / ko tee by dſirrdejuſchi
Manc1654_LP1_61_10und redſejuſchi. Lieds teems ſtahßſtiets by.
Manc1654_LP1_61_11WAckar äſẜam mehß dſirrdejuẜchi / ka taß
Manc1654_LP1_61_12ſchehliegs Deews zaur ẜawu ẜwähtu Engheli gir
Manc1654_LP1_61_13litzis paẜluddenaht / ka winja Dähls / irr Zillwäka
Manc1654_LP1_61_14Dähls / ihſtänà Laikà / no Marias tahß Jumpra-
Manc1654_LP1_61_15was peedſimmis / unnd wiſẜeem Zillwäkeem / lee-
Manc1654_LP1_61_16leem und maſeem / jauneem und wätzeem /baggateem und nab-
Manc1654_LP1_61_17bagheem / Sämmeem und Auxteem par Peſtitaju ẜuhtietz und
Manc1654_LP1_61_18ee=ſchkinnkohtz gir. Vnd ka tee Ghanni us Bettlehemes Lauku
Manc1654_LP1_61_19ghannidami / warrätu jo drieſahk jo labbahk ẜcho leelu Deewa=
Manc1654_LP1_61_20Dahwanu attraſt / tad dehwe taß Enghels teem weenu Siem /
Manc1654_LP1_61_21ẜatzidams: Juhß attraſẜeeta to Bährnu ( Bettlehemi / Stal-
Manc1654_LP1_61_22ly ) Autieß ee=tietu / und Silleh ghulloſchu.
Manc1654_LP1_61_23Ꞩchahß preezighas Wehſtes tee Ghanni dſirrdejuẜchi nhe
Manc1654_LP1_61_24warr turreteeß / weens ohtru usrunna und pa=kuhdena / ẜatzida-
Manc1654_LP1_61_25mi ẜawà ſtarrpà : Laideeta mums nu no=eet us Bettle-
Manc1654_LP1_61_26hem / und redſeht / kaß turr gir notitzis / ka mums taß
Manc1654_LP1_61_27Kungs Siņņu gir dehwis. Attſtahdami ẜawus Lohpus us
Manc1654_LP1_61_28Lauku / leelo Steikſchano ſteikdameeß wiſẜi no=eet us Bettlehem /
 @b{und}
  
  
  
 [62.lpp.]
Manc1654_LP1_62_1und attrohd wiſẜas Leetas tha / ka Deews zaur ẜawu Engheli
Manc1654_LP1_62_2teem Ghanneem litzis ẜatziet. Par tahdu Deewa Schälaſti-
Manc1654_LP1_62_3bu / und par wiß / ko tee dſirrdejuẜchi und redſejuẜchi by / tee ar-
Manc1654_LP1_62_4ridſan Deewam pateitze / und ißpaudija to Wahrdu / und teitze
Manc1654_LP1_62_5to Leetu ick=kattram.
Manc1654_LP1_62_6Nu eſẜeeta juhß / manni Draughi / wackar arridſan dſirrde-
Manc1654_LP1_62_7juẜchi / ka irr mums ẜchie Wehſte gir attnäſta / und irr mums
Manc1654_LP1_62_8ẜchiß Bährns par labb peedſimmis: Tadehļ laideeta mums ar-
Manc1654_LP1_62_9ridſan Kahjohp zellteeß / und ar ẜcheem Ghanneem to Kunghu
Manc1654_LP1_62_10JEſum meckleht / tick illghe / kamähr mehß to attrohdam. To
Manc1654_LP1_62_11mahza mums nu ẜchiß ẜwähtz preekſchelaſẜiets Ewangeliums /
Manc1654_LP1_62_12katters mums ſtahſta:
Manc1654_LP1_62_13Ka tee Ghanni no Lauku us Bettlehem ghajuẜchi /
Manc1654_LP1_62_14to Behrninju JEſum attradduẜchi / und zitteem Ļaudeem
Manc1654_LP1_62_15tahß Leetas arridſan teikuẜchi gir.
Manc1654_LP1_62_16Taß ſchehliegs Deews dohd mums ẜawu ẜwähtu Ghar-
Manc1654_LP1_62_17ru / ẜcho Mahzibu pareiſe dſirrdeht und währà jemmt / und tohß
Manc1654_LP1_62_18Wahrdus / ka Maria patturreht / und muhſẜa Ꞩirrdy labbe ap-
Manc1654_LP1_62_19dohmaht / Amen.
Manc1654_LP1_62_20KAd tee Engheļi us Debbes brauze / ẜatzija tee Ghan-
Manc1654_LP1_62_21ni ẜawà ſtarpà : Laideeta mums nu no=eet us
Manc1654_LP1_62_22Bettlehem / und redſeht / kas tur gir notitzis / ka
Manc1654_LP1_62_23mums taß Kungs Siņņu gir dehwis / ſtahſta taß Ewange-
Manc1654_LP1_62_24liſts. Mieļi Draughi / nhe kaunhejeetees / no ẜcheem Ghanneem
Manc1654_LP1_62_25mahzeteeß / ka jums ẜchinnies Ꞩwähtkohß / und allaſch buhß tur-
Manc1654_LP1_62_26reteeß. Aiſto / jebſche mehß wiſẜi tahdi Ghanni nhe äſẜam / ka
Manc1654_LP1_62_27ẜchee bijuẜchi tad tomähr mehß ick=kattris ẜawà Weetà Ghan-
Manc1654_LP1_62_28ni äſẜam. Baſnizas=Kungs ẜarrgha ẜawus klauſẜitajus / ka
Manc1654_LP1_62_29kahds Ghanns ẜawas Awis ghanna. Tee Kunghi usluhko ẜa-
Manc1654_LP1_62_30wus Ļaudis. Tähws / Mahte / Ꞩaimneex / Ꞩaimnezene ẜa-
 @b{wus}
  
  
 [63.lpp.]
Manc1654_LP1_63_1wus Bährnus und Ꞩaim. Jck=kattris Zillwähx gir Ghanns /
Manc1654_LP1_63_2ja töw nhe gir wairahk ja=ẜarrgha / tad töw tomähr tawa wee-
Manc1654_LP1_63_3na=weenigha Dwehſẜelite / ka kahds Jehrings ja=apdohma / und
Manc1654_LP1_63_4kohptina gir. Tapehtz laideeta mums arridſan tha darriet /
Manc1654_LP1_63_5ka ẜchee Ghanni / und to Behrninju JEſum CHriſtum muhſẜu
Manc1654_LP1_63_6Peſtitaju no Ꞩirrds / preezighe meckleht.
Manc1654_LP1_63_7Ꞩchee Ghanni weens ohtru usrunna und pakuhdena /
Manc1654_LP1_63_8ẜatzidami: Eima nu / kurr? Kroghgà / plieteht ? eima nu / Mau-
Manc1654_LP1_63_9kohß / jeb Maukas / ar Ghohdu ẜackoht / meckleht? eima nu /
Manc1654_LP1_63_10klimpeht? eima nu / ẜchim / tam Dahrſu / Klehti / Bittes / Stal-
Manc1654_LP1_63_11li apſaght? Sirrghu / Wehrẜi / Aunu paſaght ? jeb Zittas Bleh-
Manc1654_LP1_63_12ņas darriet ? Nhe / nhe / tha nhe ẜacka ẜche Ghanni. Aiſto te
Manc1654_LP1_63_13ſinna / und gir mahzijuẜcheeß / ko taß ẜwähtz Konings Dawids
Manc1654_LP1_63_14ẜacka: Labb tam / katters nhe ſtaigha Beßdeewigho Run-
Manc1654_LP1_63_15nahß / nei ſpeŗŗ us to zeļļu to Ghrezeneeko / nei ẜehſch kurr
Manc1654_LP1_63_16tee Mehditaji ẜehſch / bett kam Deewa tha Kungha Bauß-
Manc1654_LP1_63_17lis / Deewa Wahrds patiek / tam gir labb / py Meeſẜas und
Manc1654_LP1_63_18Dwehſẜeles. Tadehļ weens ohtru usrunnahß py Deewa=bija-
Manc1654_LP1_63_19ẜchanas / und ka ghohdighi Zillwäki ghribb tee to darriet / ko
Manc1654_LP1_63_20Deews teem pa=wehlejis / und winjam patiek. Turreeteeß /
Manc1654_LP1_63_21mieļi Draughi / py ghohdigheem und Deewabijatajeem Zillwä-
Manc1654_LP1_63_22keem / und klauſẜaita / ko tee jums mahza / tad buhß jums labb /
Manc1654_LP1_63_23und patickẜeeta Deewam. Aiſto py teem Labeem eſẜi tu
Manc1654_LP1_63_24labbs / und py teem ſchkieſteem eſẜi tu ſchkieſts / ẜacka att-
Manc1654_LP1_63_25kal taß Konings Dawids. Kad weens us ohtru ẜacka: Nah-
Manc1654_LP1_63_26zeeta / eima mehs us tha Kungha Kallnu / Deewa Nam-
Manc1654_LP1_63_27mà / ka Wings mums mahza ẜawas Ꞩohļas / und mehs
Manc1654_LP1_63_28ſtaigham us winja Zeļļu: tahda Pakuhdenaẜchana dauds
Manc1654_LP1_63_29maxa / dries dohdahß zitti packaļļ / kaß liedſe eet Deewa=Nam-
Manc1654_LP1_63_30mà / JEſum Chriſtum eekſchan to Deewa Wahrdu meckleht.
Manc1654_LP1_63_31Kad tee Wätzaki ẜawus Bährnus / Ꞩaimneeki ẜawu Ꞩaim /
 @b{Kai-}
  
  
  
 [64.lpp.]
Manc1654_LP1_64_1Kaimings Kaiminju / Puſẜchineex Puſẜchineeku usrunna und
Manc1654_LP1_64_2ẜacka / eima mehs Baſnizà / eima mehs py Deewa=ghalldu; tad tee
Manc1654_LP1_64_3wiſẜi weenà kohpà ẜapullzenaſẜeeß / Deewam kallpohß / Chriſtum
Manc1654_LP1_64_4attſieß / winja Wahrdu mahzieſẜeeß / und ẜwähti taps.
Manc1654_LP1_64_5Dohteteeß py to Kunghu JEſum juhß / kattreem Drau-
Manc1654_LP1_64_6dſings nhe gir / und Bährno dehļ ſchälojahß. Ꞩchiß Jeſulins
Manc1654_LP1_64_7gir tahds Kungs / kaß wiſẜas Leetas warr doht / beß winja Doh-
Manc1654_LP1_64_8ſchanas nhe warrahß nhe weens ko jemmteeß. Ꞩchiß Kungs
Manc1654_LP1_64_9dehwe tam Tobias ghodighu Ꞩeewu / und tai Annai Ellkaņa
Manc1654_LP1_64_10Ꞩeewai jaunu Dählu / und tam nabbagham Kallpam dehwe
Manc1654_LP1_64_11Wings leelu Manntu.
Manc1654_LP1_64_12Daẜch ẜawu Ꞩirrdi krämmt leelahß Bähdahß / und ẜa-
Manc1654_LP1_64_13cka ar to Koninju Dawid; Manna Dwehſẜele nhe ghrib-
Manc1654_LP1_64_14bahß lickteeß ee=preezenateeß. Nahz ẜchurr / ô tu noſkum-
Manc1654_LP1_64_15mis Zillwähx / nahz ẜchurr Deewa Nammà / teitan tu attraſẜi to /
Manc1654_LP1_64_16katters patz ẜacka: eß äßmu juhſẜo Ee=preezenatais.
Manc1654_LP1_64_17Kad tu nu nopuhſdameeß ẜacki: Ee=preezini mums /
Manc1654_LP1_64_18Deews / muhſẜo Peſtitais / ee=preezini mann ar tawu
Manc1654_LP1_64_19Palliedſeſchanu; tad adbillda ẜchis Kungs / no Bettlehem /
Manc1654_LP1_64_20und ẜacka: Es ghribbu jums ee=preezenaht / ka kahda Mah-
Manc1654_LP1_64_21te ẜawu Bährnu ee=preezena. Aiſto ka mums tahs zee-
Manc1654_LP1_64_22ẜchanas Chriſti dauds gir / tha kļuhſtam mehß bagga-
Manc1654_LP1_64_23tighe arridſan ee=preezenati zaur Chriſtum / ẜacka taß A-
Manc1654_LP1_64_24puſtuls Pahwils.
Manc1654_LP1_64_25Juhß Ghrehzeneeki / kattreem ta Ꞩirrds no Ghräkeem
Manc1654_LP1_64_26ghruta gir / nahzeeta ẜchurr py ẜcho Behrninju: ẜcheitan attraſ-
Manc1654_LP1_64_27ẜeeta juhß katters gir taß Kungs juhſẜu Taißniba. Wings
Manc1654_LP1_64_28teeẜcham no nhekahdeem Ghräkeem ſinn / bett Deews gir
Manc1654_LP1_64_29to muhſẜo dehļ par Ghräku darrijis / ka mehs eekſchan
Manc1654_LP1_64_30Winju taptam ta Taißniba / kattra preekſch Deewu ma-
Manc1654_LP1_64_31ra / ka taß Apuſtuls Pahwils attkal runna.
 @b{Nahzee-}
  
  
  
 [65.lpp.]
Manc1654_LP1_65_1Nahzeeta ar mann py Jeſulin / muhſẜu mieļu Peſti-
Manc1654_LP1_65_2taju / wiſẜi Zillwäko=Bährni / aiſto ſchiß Bährns gir par
Manc1654_LP1_65_3Peſtitaju wiſẜeem Ļaudeem pee=dſimmis. Wings gir
Manc1654_LP1_65_4deweeß patz wiſẜeem par Attpeſtiſchanu. Wings gir ta
Manc1654_LP1_65_5Ꞩaliedſenaſchana par wiſẜas Paſẜaules Ghräkeem.
Manc1654_LP1_65_6Nhe weenam / kaß eekſchan to titz / buhß paſuſtam kļuht /
Manc1654_LP1_65_7bett to muſchighu Dſiewoſchanu dabbuit / py Deewu buhß
Manc1654_LP1_65_8tam nahkt. Labb nu tam / kaß ar mann taggad und allaſch py
Manc1654_LP1_65_9JEſum Chriſtum nahk / taß taps ee=preezenahtz; bett kaß to
Manc1654_LP1_65_10ẜmahde / und winja Schälaſtibu nhe meckle / taß gir paſuddis
Manc1654_LP1_65_11muhſcham.
Manc1654_LP1_65_12Ꞩchee Ghanni ko tee ghribbädami darriet / to tee dries / nhe
Manc1654_LP1_65_13kahwädami / darra. Tee nahze pee=pehẜche / ẜacka taß Ewan-
Manc1654_LP1_65_14geliſts. Daẜch ſchinnies Laikohß daſchu labbu Leetu dohma
Manc1654_LP1_65_15ẜawà Prahtà / to ghribbu eß Deewa Ghohdà doht / tad ghribbu eß
Manc1654_LP1_65_16py Deewa=Ghalldu eet / to ghribbu eß Deedellneekeem ißdaliet.
Manc1654_LP1_65_17Bett Prahta taß gir / muhſcham Rohkà nhe kļuhſt / nei Baſniza /
Manc1654_LP1_65_18nei Vbbags ko labb no töw räds. Tahdi Ļaudis gir ka kah-
Manc1654_LP1_65_19da Needra / kattra ſchurp und turp no Wehju ẜchaubita
Manc1654_LP1_65_20tohp / tahdo Ļauſcho Mutteh nhe=neeka teeẜcham gir / ar ẜawahm
Manc1654_LP1_65_21Mehlehm wiļļ tee / ka taß Konings Dawids no teem runna / Ko
Manc1654_LP1_65_22tu nu / manns Draugs / labbe darriet Prahtà jemmeeß / to darri
Manc1654_LP1_65_23tudeļļ / nhe kahwädameeß / Weenà Stunndà daſchadas Doh-
Manc1654_LP1_65_24mas töw ee=krittieß / ka tu ais=mirrſẜieſẜi to / ko tu ghribbeji pirr-
Manc1654_LP1_65_25mahk labbe / und Deewam par Ghohdu darriet. Tadehļ ka
Manc1654_LP1_65_26nu ẜchee Ghanni ſteigdameeß JEſum meckleja / tha darri tu ar-
Manc1654_LP1_65_27ridſan ſteigdameeß labbe / ka pee=därr. Bett kaß labbe darriet
Manc1654_LP1_65_28taupa / kamähr taß nhewäſẜäls tohp / taß muhſcham ar labbu
Manc1654_LP1_65_29Prahtu labbe nhe darries.
Manc1654_LP1_65_30Ꞩchee Ghanni teicktini / ka tee wairahk dſännas us to
Manc1654_LP1_65_31Kunghu JEſum ka tee to rädſätu / nhe ka us ẜaweem Lohpeem
 @b{Vs}
  
 [66.lpp.]
Manc1654_LP1_66_1Vs weenu Briedi tee ẜawus Lohpus Laukà attſtahie / pawehle
Manc1654_LP1_66_2tohß Deewam / laid Wings tohß ẜarrgha{ẜarrha} : ẜcheem Ꞩirrds näſẜäß
Manc1654_LP1_66_3us to Paſẜaules=Peſtitaju. Dauds baggati Ļaudis to nhe dar-
Manc1654_LP1_66_4ra: jo wairahk daſcham py Rohkas / jo mahſahk Wings pehtz
Manc1654_LP1_66_5to Kunghu JEſum und winja Wahrdu bähda. Ꞩchiß ẜacka:
Manc1654_LP1_66_6eß äßmu Tierumu pirrzis / und mann ja=eet / to aprau-
Manc1654_LP1_66_7dſiet; ohtris ẜacka: eß äßmu peetzjuhgus Wehrẜchus pirr-
Manc1654_LP1_66_8zis / mann ja=eet taggadien tohß apraudſiet / treẜch
Manc1654_LP1_66_9ẜacka: Mann Ꞩähtà Darrbo ghann / nhe gir mann pat-
Manc1654_LP1_66_10tapas Baſnizà eet. Tee gir ka kahds Ghailis katters wairahk
Manc1654_LP1_66_11Zeeni Meeſcha=ghraudu / nhe ka leelu Sällta=ghabbalu.
Manc1654_LP1_66_12Juhß / ô Chriſtiti Deewa Bährni / turreeteeß tahdu Ꞩirr-
Manc1654_LP1_66_13di / kahda tam Koninjam Dawid by / und ẜackaita ar to: No
Manc1654_LP1_66_14Ꞩirrds dibben eß töw mieļo / Kungs / und kad mann töw
Manc1654_LP1_66_15gir / tad nhe bähdajo eß pehtz Debbeß und Semmes.
Manc1654_LP1_66_16Jo ta Dſiewiba auxtaka gir / nhe ka ta Nahwe / Debbeß auxta-
Manc1654_LP1_66_17ka nhe ka Semme / Dwehſẜele baggataka nhe ka Meeſẜas: ka-
Manc1654_LP1_66_18pehtz tad mehs wairahk dſännameeß us to kaß maſahk gir?
Manc1654_LP1_66_19Tad eita nu / mieļi Draughi / ar ẜcheem Ghanneem/ Stal-
Manc1654_LP1_66_20ly / aplukojeeta ar Atzeem juhſẜas Titzibas to Kunghu CHriſtum
Manc1654_LP1_66_21JEſum pareiſe. Wings ghulleja Bettlehemeh Stally / Ꞩil-
Manc1654_LP1_66_22leh / aiſto winjam nhe by Ruhmes Mahja=weeta! O kahda lee-
Manc1654_LP1_66_23la Nabbadſiba! ô kahda leela Sämmoẜchana! Mums / mums
Manc1654_LP1_66_24ẜacku eß / mums par labb gir JEſus Chriſtus tick ſämms / tick
Manc1654_LP1_66_25nabbags tappis. Mums by muhſẜo Ghräko dehļ ghulleht /
Manc1654_LP1_66_26nhe Stally / nhe Kohka= nhe{Kohka=nhhe} Ackmiņa=Ꞩilleh / bett Elles widdu /
Manc1654_LP1_66_27Elles Duhxny / katters dägg muhſchighe ar Ꞩährahm /
Manc1654_LP1_66_28kur tee beßdeewighi ghull ka Ahwis / unh ta muhſchigha
Manc1654_LP1_66_29Nahwe krämmt tohß / Tee Duhmi no winjo Mohkahm
Manc1654_LP1_66_30zeļļaß muhſcho muhſcham / und teem nhe gir Meers nei dee-
Manc1654_LP1_66_31nas ney naktieß. Nhe gir ta ghruhta zeeta Ghuļļa? Bett doh-
 @b{deeß}
  
  
  
 [67.lpp.]
Manc1654_LP1_67_1deeß ar Meeru / und nhe bieſteeß: Vsluko tu to Ꞩilli Stally
Manc1654_LP1_67_2eekſchan Bettlehem / teitan redſi tu tawu Kunghu und Peſtitaju /
Manc1654_LP1_67_3und par tahdu ghruhtu Elles=ghulltu gir Wings miextu krahßnu
Manc1654_LP1_67_4Ghulltu Debbeſẜies ustaiſẜijis / wings gir töw nopellnijis wee-
Manc1654_LP1_67_5nu Nammu / nhe ar Rohkahm taiſẜitu / bett katters muh-
Manc1654_LP1_67_6ſchighe gir Debbeſẜies / to Nammu ta Däbbäſẜo=Tähwa /
Manc1654_LP1_67_7kur dauds Dſiewoẜchanas gir / teitan buhß mums preeza-
Manc1654_LP1_67_8teeß ar leelu ẜirrds=Preeku.
Manc1654_LP1_67_9Speeſch töw arridſan tawa zeeta Nhelaime / dohdeeß ar
Manc1654_LP1_67_10Meeru / us tawu zeetu Nhelaim nahx ta ſpohſcha Ꞩaule tawas
Manc1654_LP1_67_11Peſtiẜchanas. Taws Kungs JEſus zeetà Ꞩilleh ghulleja /
Manc1654_LP1_67_12töw buhß arridſan winja Ghiemei liedſänam tapt / kaß to briedi
Manc1654_LP1_67_13zeetà Ꞩilleh ghulleja / taß nu und muhſcham ẜehſch py Deewa
Manc1654_LP1_67_14labbas Rohkas / ar wiſẜu Ghodu eekſchan Tähwa Wall-
Manc1654_LP1_67_15ſtibas: Pehts tawas Nhelaimes nahx muhſchiegs und
Manc1654_LP1_67_16par leeke leels Ghohds. Aiſto taß gir teeẜcham teeß / ja
Manc1654_LP1_67_17mehs lieds ar Chriſto zeeẜcham / tad mehs arridſan liedſe
Manc1654_LP1_67_18walldieẜim / ẜacka taß Apuſtuls Pahwils.
Manc1654_LP1_67_19Ghribbahß tawa Ꞩirrds dohteeß us Leppnibas: Vsluh-
Manc1654_LP1_67_20ko to Behrninju JEſum. Taß gir Deewa Dähls / taws Peſti-
Manc1654_LP1_67_21tais / und tomähr Wings tick ļohte ſämmojeeß / ka Wings ka
Manc1654_LP1_67_22Deedelneeka Bährns Skrandahß leekahß tieſtiteeß und nhe
Manc1654_LP1_67_23Ꞩchuhply bett Ꞩilleh lickteeß. Tapehtz kaunhejeeß ô Zillwähx/
Manc1654_LP1_67_24tu eſẜi Semme und Pällni / und ghribbi läppnis buht /
Manc1654_LP1_67_25Taß Kungs und Raddditais wiſẜo leeto /
Manc1654_LP1_67_26Taß gir tappies tiek ſemmiegs /
Manc1654_LP1_67_27Ka taß teh ghull ẜawietuẜchà Ꞩeenà /
Manc1654_LP1_67_28No kattru Lohps und Eſels ähd.
Manc1654_LP1_67_29Ꞩteidſeeteeß / manni Draughi / ar ẜcheem Ghanneem / uñ apluh-
Manc1654_LP1_67_30kojeeta ẜcho Behrninju arridſan / juhſẜas Ꞩirrds=Ꞩilliteh / juhß
Manc1654_LP1_67_31attraſẜeeta tieru Schälaſtibu / Mieläſtibu und Preeku. Ꞩchee
 @b{Ghanni}
  
  
  
 [68.lpp.]
Manc1654_LP1_68_1Ghanni ghullda ar Titzibu to Kunghu JEſum ẜawà Ꞩirrdy /
Manc1654_LP1_68_2ar to tee wiſẜà Nhelaimeh / wiſẜahß Bähdahß ee=preezenajahß.
Manc1654_LP1_68_3Labb töw / ô Zillwähx / ja tu arridſan to darri. Ghribbi tu ſin-
Manc1654_LP1_68_4naht / kapehtz JEſus Chriſtus nhe ghribbejis Ꞩchuhpli? Ta-
Manc1654_LP1_68_5pehtz: Wings tawu Ꞩirrdi ẜöw par Ꞩchuhpli ghribb / ẜacka
Manc1654_LP1_68_6tee wätzi Mahzetaji. Tad luhds no Ꞩirrds dibben / ẜatzidams:
Manc1654_LP1_68_7Ock mans wiſẜo mieļais Jeſulins /
Manc1654_LP1_68_8Darrees töw ſchkieſtu miextu Ghulltinju /
Manc1654_LP1_68_9Paduſẜehtees mannas Ꞩirrds Mahzinjà /
Manc1654_LP1_68_10Ka eß muhſcham töwis nhe aismirrſtu.
Manc1654_LP1_68_11Schkieſti tawu Ꞩirrdi atſtadams no Ghräkeem / ee=tinn to
Manc1654_LP1_68_12Titzibà / ähdini to ar Deewabijaẜchanu / dſirrdini to ar Schä-
Manc1654_LP1_68_13laſtibu / kattru töw tawam Tuwakam pa=rahdiet buhß / us-
Manc1654_LP1_68_14ẜarrghi tam ar zerribu / kohp to ar Pazeeẜchanu / ſkuhpſti to ar
Manc1654_LP1_68_15ẜirrds=mieläſtibu / runna labpraht ar to winju pee=luhgdams / ap-
Manc1654_LP1_68_16ghulldi to ar preezighu Deewa=dſeeßmu. Darrieſẜi tu to / tad
Manc1654_LP1_68_17ẜchiß Jeſulins taws Peſtitais labpraht tawà Ꞩirrdy pallix / und
Manc1654_LP1_68_18buhß töw ſchehliegs. Arr ẜaweem Atztinjeem Wings töw mie-
Manc1654_LP1_68_19lighe usluhkohß / ka töw nhe waijagha tawohß Ghräkohß iſẜa-
Manc1654_LP1_68_20miſt / neds tawà Nhelaimeh par leeku bähdateeß: aiſto tha
Manc1654_LP1_68_21Kungha Atzis luhkojahß us teem / kattri to bieſtahß / und
Manc1654_LP1_68_22us winja Schälaſtibu zerre / ka taß winjo Dwehſẜel att-
Manc1654_LP1_68_23peſti no Nahwes / und baŗŗo tohß dahrghà Laikà / ẜacka
Manc1654_LP1_68_24taß Konings Dawid. Vnd Deews patz taws Kungs runna itt
Manc1654_LP1_68_25mielighe zaur to Proweetu Eſaia: Eß usluhko to Nabbaghu /
Manc1654_LP1_68_26und kam ẜalauſita Ꞩirrds gir und kaß bieſtahß par man-
Manc1654_LP1_68_27nu Wahrdu. Arr ſkaņņahm Auſẜihm dſirrd taß Kungs Je-
Manc1654_LP1_68_28ſus tawu Luhkẜchanu / tick dries ka tu ee=ẜahtz ẜatziet : Ock Kungs
Manc1654_LP1_68_29nhe pa=ẜlepp tawu Waighu preekſch mann Bähdahß buhda-
Manc1654_LP1_68_30mu : tad Wings jaw adbild: taß notix / pirrms te ẜaux / ghrib-
Manc1654_LP1_68_31bu eß adbilldeht / und kad tee wehl runna / ghribbu eß
 @b{dſirr-}
  
  
 [69.lpp.]
Manc1654_LP1_69_1dſirrdeht. Winja jauka Muttite runna Wahrdus tahß
Manc1654_LP1_69_2Dſiewibas / und ko Wings ẜohla / to dohd und darra
Manc1654_LP1_69_3Wings. Winjam gir ſcheligha Ꞩirrds / aiſto tha Wings patz
Manc1654_LP1_69_4ẜacka: Manna Ꞩirrds lauſahs / ka mann buß par töw
Manc1654_LP1_69_5apſchäloteeß. Ꞩchiß Jeſulins iſteepdams ẜawas Rohkas /
Manc1654_LP1_69_6ẜwehti mums py Meeſẜas und Dwehſẜeles / Wings ẜweh-
Manc1654_LP1_69_7ti leelus und maſus / und wiſẜus / kattri to bieſtahß. Ja
Manc1654_LP1_69_8ar ẜchahm Rohkahm apkamp Wings mums / ghlahb und ẜarr-
Manc1654_LP1_69_9gha Wings mums / ẜatzidams: Nhe bieſteeß eß äßmu ar
Manc1654_LP1_69_10töw / eß usturru töw zaur to labbu Rohku mannas
Manc1654_LP1_69_11Taißnibas. Arr ẜawahm Kahjahm ſtahw und paleek Wings
Manc1654_LP1_69_12py mums / kad ick=kattris no mums attkahp. Tha ſkann winja
Manc1654_LP1_69_13Wahrds: Eß äßmu pu töw Bähdahß / Kad tu zaur Vh-
Manc1654_LP1_69_14deni ey / ghribbu eß py töw buht / Kurr diwi jeb trieß
Manc1654_LP1_69_15ẜaghajuſchi gir mannà Wahrdà / teh äßmu eß widdu
Manc1654_LP1_69_16ſtarp teem / eß äßmu py jums ick=deenas lieds Paſẜaules
Manc1654_LP1_69_17ghallam.
Manc1654_LP1_69_18To dſirrdädams aran Deewa Wahrdu / negg by tad töw /
Manc1654_LP1_69_19ô Zillwäka=Bährns arr pilleem Ꞩohļeem ſteikteeß py to Kunghu
Manc1654_LP1_69_20JEſum eet / to Winja Wahrdà und py Deewa Ghalldu redſeht /
Manc1654_LP1_69_21ka tu warrätu winja Schälaſtibu und to muhſchigho Dſiewo-
Manc1654_LP1_69_22ẜchanu dabbuit.
Manc1654_LP1_69_23Ꞩchee Ghanni noteitz ziteem Ļaudeem ko tee dſirrdeju-
Manc1654_LP1_69_24ẜchi und redſejiẜchi gir no ẜcho Kunghu JEſu. Tee ißpauda
Manc1654_LP1_69_25to Wahrdu / kaß teem no to Bährnu{Bàhrnu} by ẜatziets / ſtahſta
Manc1654_LP1_69_26ſcheitan taß Ewangeliſts. Wiſẜi wena reiſà nhe warr Baſni-
Manc1654_LP1_69_27zà eet / weenam Mahja ja=palleek / kaß Vgguni und Lohpus pee-
Manc1654_LP1_69_28luhko. Tapehtz buhß tam / kaß Baſnicà bijis / to Deewa Wahr-
Manc1654_LP1_69_29du / ko taß dſirrdejis / ohtram arridſan ẜatziet / ka ẜchee Ghanni
Manc1654_LP1_69_30darrijuẜchi.
Manc1654_LP1_69_31Juhß Wätzaki ißpaudeeta Deewa Wahrdu juhſẜeem
 @b{Bähr-}
  
  
 [70.lpp.]
Manc1654_LP1_70_1Bährneem / und juhſẜai Ꞩaimei / ka tee arridſan ſinna / par ko
Manc1654_LP1_70_2teem buhß Jeſum Chriſtum turreht. Wings Pils=Kungs /
Manc1654_LP1_70_3no kattru juhß Ruddeny dſirrdaht / ißpauda to Wahrdu JEſu
Manc1654_LP1_70_4wiſẜeem ẜaweem Ļaudeem Nammà . To pa=wehļ Deews patz
Manc1654_LP1_70_5ẜatzidams: ẜchohß Wahrdus buhß töw ẜirrdy jemm-
Manc1654_LP1_70_6teeß / und taweem Bährneem pareiſe mahtziet / und no
Manc1654_LP1_70_7teem runnaht / tawà Nammà ẜähdadams / jeb us zeļļu ee-
Manc1654_LP1_70_8dams / kad tu abgulleeß jeb zelleeß.
Manc1654_LP1_70_9Ja / ẜacka daẜch / eß nhe warru wiſẜus Wahrdus pa=tur-
Manc1654_LP1_70_10reht / ko Baſnizas=Kungs ẜacka / nhe gir mann tahda Ghallwa.
Manc1654_LP1_70_11Klauſẜi / Manns Draugs / arrieg tu warri Blehņas dſirrdejis
Manc1654_LP1_70_12pa=turreht? Dſeeßma{Dſeßma} ween reis ghannohß / jeb Krohghà dſee-
Manc1654_LP1_70_13data / to tu warri pa=turreht tick illghe tu dſiewo; tu / Wätzais /
Manc1654_LP1_70_14blehņas dſirrdejis / tu warri pa=turreht ; kapehtz tad tu nhe warri
Manc1654_LP1_70_15to Labbumu / to krahßnu Deewa Wahrdu paturreht? Ka taß
Manc1654_LP1_70_16nahkahß? Klauſẜais / eß töw ẜatziẜchu. Tadehļ taß nahkahß;
Manc1654_LP1_70_17kad tu Deewa Nammà nahz/ tad töw zittur Prahtz näſẜahß.
Manc1654_LP1_70_18Zittam ſchurrp und turrp Atzis ſkraida / ſkattidameeß us ohtru
Manc1654_LP1_70_19kas tam labbe jeb nhelabbe klahjahß. Zitz Baſnizà nahzis /
Manc1654_LP1_70_20pauẜchahß ar jauneem Ꞩwahrkeem / Sahbakeem / Blaweŗeem /
Manc1654_LP1_70_21ẜackẜchahm / und tha prohjam. Zitz kad us Deewa Wahr-
Manc1654_LP1_70_22du buhß klauſẜiteeß / tehrſe ar ohtru no zittahm Leetahm. Zitz /
Manc1654_LP1_70_23Kacktà aptuppeeß ẜnauſch / und ghull kŗahkdams. Zitz dohma /
Manc1654_LP1_70_24zeeck Wings to deen ghribb ap=dſerrt / und ka Wings Sirrghu
Manc1654_LP1_70_25ißmiedams ohtru pee willt ghribb. Ꞩacki nu mann tu / ka warr
Manc1654_LP1_70_26taß Zillwähx arr tahdu ẜirrdi / Baſnizà buhdams / Deewa
Manc1654_LP1_70_27Wahrdu paturreht? Tapehtz dohdeeß Baſnizà nahkdams
Manc1654_LP1_70_28tickai us Deewa Wahrdu / tad Deews arridſan töw ar ẜawu
Manc1654_LP1_70_29ẜwähtu Gharru klaht ſtahwehß / und paliedſehs ka tu war-
Manc1654_LP1_70_30rehſẜi daſchu labbu Mahzibu pa=turreht und währà jemmt.
 @b{Ꞩchee}
  
  
 [71.lpp.]
Manc1654_LP1_71_1Ꞩchee Ghanni ẜlaweja und teize Deewu / par wiſ-
Manc1654_LP1_71_2ẜu / ko tee by dſirrdejuẜchi und redſejuẜchi. Mehß ihten to
Manc1654_LP1_71_3dſirrdam no muhſẜu Peſtitaju JEſu Chriſto / ko tee Ghanni
Manc1654_LP1_71_4dſirrdejuẜchi; tadehļ buhß irr mums Deewam pateikt par to
Manc1654_LP1_71_5Schälaſtibu / ka Wings mums ẜawu Dählu dehwis / und ar to
Manc1654_LP1_71_6wiſẜas Däbbäſẜo=dahwanas ee=ſchkinkojis gir. Ock / mieļi
Manc1654_LP1_71_7Draughi / pateizeeta Deewam / ka Wings jums ẜawu ẜwähtu
Manc1654_LP1_71_8Wahrdu leek pa=ẜluddenaht / zaur to ſinnaht juhß / kaß Deews
Manc1654_LP1_71_9gir / kahds Prahts Winjam us jums gir / ko jums Deewam pa
Manc1654_LP1_71_10Prahtam darriet buhß.
Manc1654_LP1_71_11Kad tu buhtu ļohte iß=allzis{itz=allzis} / und Zitz töw Mai-
Manc1654_LP1_71_12ſes=Reezini dehwis / nhe buhtu tu Winjam pateizis? Dauds
Manc1654_LP1_71_13dauds Wairahk taß ſchehliegs Deews töw gir labb darrijis /
Manc1654_LP1_71_14dohdams ẜawu Wahrdu: taß töw mahza pareiſe tizeht / ghoh-
Manc1654_LP1_71_15dighe dſiewoht / und ẜwehtighe mirrt. Nhe by tad töw par to
Manc1654_LP1_71_16Leetu Deewam pateikt. Tad usmohdini nu tawu Ꞩirrdi /
Manc1654_LP1_71_17Rohkas pazälldams ẜacki:
  
Manc1654_LP1_71_18Ꞩlawa und Ghods gir Deewam Auxtumà/
Manc1654_LP1_71_19Kaß mums ee=ſchkinnko ẜawu weenighu
Manc1654_LP1_71_20Dählu /
Manc1654_LP1_71_21Par to preezajahß wiſẜa Chriſtita Draudſe /
Manc1654_LP1_71_22Vnd pateitz winjam muſchighe / AMEN /
Manc1654_LP1_71_23AMEN / AMEN .
 @b{Evan-}
  
  
 [72.lpp.]
Manc1654_LP1_72_1@v{Evangelium am Sontage}
Manc1654_LP1_72_2@v{nach dem Chriſtage / Luc. 2.}
  
Manc1654_LP1_72_3To ẜwähtu Ewangelium / ka Joſeps und Maria brienojahs
Manc1654_LP1_72_4par to kaß no to Behrninju JEſu runnahts tappa / und
Manc1654_LP1_72_5ko Simeons no to Bährnu / tha lieds arridſan ta wätza
Manc1654_LP1_72_6Anna us teem Deewa=titzigheem runna / apraxta taß E-
Manc1654_LP1_72_7wangeliſts Lucas ẜawà Ghramatà ohtrà Weetà / ar
Manc1654_LP1_72_8ẜcheem Wahrdeem:
  
Manc1654_LP1_72_9JEſu Thäws und Mahte
Manc1654_LP1_72_10iſẜabrinojahß par to / kaß no to
Manc1654_LP1_72_11runnahts tappa. Vnd Sime-
Manc1654_LP1_72_12ons ẜwehtija tohß / und ẜatzija us
Manc1654_LP1_72_13Maria winja Maht: Rauge /
Manc1654_LP1_72_14Schiß kļuhſt licktz par Krittumu
 @b{und}
  
  
 [73.lpp.]
Manc1654_LP1_73_1und Aukſcham zellſchanu dauds Laudeem eeckſchan
Manc1654_LP1_73_2Jſrael / und par Siem / kattram prettie runnahts
Manc1654_LP1_73_3tohp. Vnd Sohbins zaur tawu Dwehſẜel ſpeedihſ-
Manc1654_LP1_73_4ẜees / ka dauds Ꞩirrds domaſchana ſinnama tohp.
Manc1654_LP1_73_5Vnd tur by weena Proweetinna / Anna Wa-
Manc1654_LP1_73_6nueļa Meita / no Aſera zilltas / ta by wätziga / und by
Manc1654_LP1_73_7dſiwojuſẜi ẜeptinjus Ghaddus ar ẜawu Wyru / pehts
Manc1654_LP1_73_8ẜawas Jumprawibas / und by Attraitne py aſtone-
Manc1654_LP1_73_9deßmitteem und tſchettreem Ghaddem / ta nhe nahze
Manc1654_LP1_73_10muhſcham no Baſnizas / kallpoja Deewam ar Gha-
Manc1654_LP1_73_11weſchanu und Patareem Deenas und Nacktis. Ta
Manc1654_LP1_73_12patti peegaja arridſan tanni paſſchà ſtundà / und tei-
Manc1654_LP1_73_13tze to Kunghu / und runnaja no to wiſẜeem / kattri us
Manc1654_LP1_73_14to Peſtiſchanu eekſchan Jeruſalemes ghaidija. Vnd
Manc1654_LP1_73_15kad tee wiſẜas leetas pabeighuſchi by / pehts tha Kun-
Manc1654_LP1_73_16ga Baußlu / greeſehs tee attkal eekſchan Galileà / us
Manc1654_LP1_73_17ẜawu Pili Nazareth. Bett tas Bährns augha / und
Manc1654_LP1_73_18kļua ſtippris Gharrà / pills Ghuddribas / und Dee-
Manc1654_LP1_73_19wa Schälaſtiba by py to.
Manc1654_LP1_73_20MJeļi Draughi / Dauds und daſchadas Leetas
Manc1654_LP1_73_21Paſẜauleh noteekahß / par ko Zillwähx brienojahß.
Manc1654_LP1_73_22Bett leelahx Brienums muhſcham / kamähr ta
Manc1654_LP1_73_23Paſẜaule bijuſẜi / nhe gir rädſähts nei dſirrdähtz
Manc1654_LP1_73_24ka taß / ka Jumprawa / kattra no nhekahdu Wieru ſinnaja / zaur
Manc1654_LP1_73_25Apſkaidroẜchanu tha Ꞩwähta Gharra ghruhta tappa / und pehtz
Manc1654_LP1_73_26wädduſẜees gir to Paſẜaules Peſtitaju / JEſum Chriſtum / kat-
Manc1654_LP1_73_27ters irr Deewa Dähls gir! Tahds Brienums nhe notix wai-
 @b{rahk /}
  
  
 [74.lpp.]
Manc1654_LP1_74_1rahk / kamähr ta Paſẜaule buhß. To weenu Reiſu taß gir no-
Manc1654_LP1_74_2titzis. Tadehļ mehs allaſch brienodamees dſeedam : Kaß no-
Manc1654_LP1_74_3ticka tick brieniſke? Deewa Dähls no Däbbäſẜo=Wallſti-
Manc1654_LP1_74_4bas taß gir Zillwähx peedſimmis! Vnd jebſche ẜchis
Manc1654_LP1_74_5auxts{auxts=} und leels Kungs leelà Nabbadſibà / tummẜà Stally pee-
Manc1654_LP1_74_6dſimmis gir; tomähr Deews brieniſke ẜcho leelu Leetu wiſẜai
Manc1654_LP1_74_7Paſẜaulei leek ſinnamu kļuht. Aiſto taß Enghels / katters us
Manc1654_LP1_74_8Deewa Pawehleẜchanas tam Prowetam Daniel to Laiku ẜchahß
Manc1654_LP1_74_9Peedſimẜchanas ſtahſtija / und tai Jumprawai Maria pee=ẜa-
Manc1654_LP1_74_10tzija / tai by ta Paſẜaules Peſtitaju Mahte buht: Taß patz En-
Manc1654_LP1_74_11ghels teem Ghanneem ẜchahß Wehſtes tanny Nackty / kad
Manc1654_LP1_74_12ẜchis Bährns pee=dſimma / us Lauku attnäß / ẜatzidams: Jums
Manc1654_LP1_74_13gir ẜcho=deen taß Peſtitais peedſimmis / katters gir Chriſtus taß
Manc1654_LP1_74_14Kungs / eekſchan Dawida Pily{Dawido Pills} .
Manc1654_LP1_74_15Ꞩcho Engheļa=Wehſt ap=leezena wiß Pullx tahß En-
Manc1654_LP1_74_16gheļo=Draudſes / ar pillu Mutt dſeedadami: Ghods gir Dee-
Manc1654_LP1_74_17wam Auxtumà / und Meers wirß Semmes / und teem
Manc1654_LP1_74_18Zillwäkeem labbs Prahtz.
Manc1654_LP1_74_19Tee Ghanni no ſcho Brienumu nhe ween ẜawà ſtarrpà
Manc1654_LP1_74_20runnaja / bett tee ißpaudeja to Wahrdu / kaß teem no to
Manc1654_LP1_74_21Bährnu by ẜatziets / und kaß ẜchahß Leetas dſirrdeja / taß
Manc1654_LP1_74_22brienojahß par to.
Manc1654_LP1_74_23Tee Behrniņji / kattrus taß Konings Herodes licka no-
Manc1654_LP1_74_24kaut / dohmadams ẜawà Prahtà / nu irr taß Bährns JEſus / no
Manc1654_LP1_74_25kattru kam ween Mutte gir brienodameeß runna / kļuhß no-
Manc1654_LP1_74_26kautz / ar ẜawu Aſẜini par wiſẜu Paſẜaul no tahdam Leetam
Manc1654_LP1_74_27runna.
Manc1654_LP1_74_28Turrplieg mehs dſirrdehſẜim / ka jo Deenas jo wairahk
Manc1654_LP1_74_29ẜchie brieniſka Peedſimmẜchana tick labb Juddeem ka Pagga-
Manc1654_LP1_74_30neem paẜluddenata gir.
Manc1654_LP1_74_31Eekſchan ẜcho Ewangelio dſirrdam mehs / ka ẜchiß Behr-
 @b{nings}
  
  
 [75.lpp.]
Manc1654_LP1_75_1nings JEſus / ẜeſẜchas Neddeļas wätz no ẜawas Mahtes Ba-
Manc1654_LP1_75_2ſnizà ee=näſts / atſiets tohp: Simeon und Anna no to Bährnu ẜacka
Manc1654_LP1_75_3wiſẜeem / kattri us ẜcho to Peſtitaju ghaidija / und ko Simeon
Manc1654_LP1_75_4ihpatt tam Bährnam / und ihpatt tai Mahtei papreekſche ẜacka /
Manc1654_LP1_75_5kaß teem notix: Tad ghribbam mehs nu ẜchim brieſcham apdoh-
Manc1654_LP1_75_6maht / ka Joſeps und Maria brienojahß / und ko taß wä-
Manc1654_LP1_75_7tzais Simeon ar to Attraitnu no ẜcho Bährnu runna-
Manc1654_LP1_75_8juẜchi.
Manc1654_LP1_75_9Taß ſchehliegs Deews ghribbätu mums klaht ſtahweht
Manc1654_LP1_75_10ar ẜawu Ꞩwähtu Gharru / ẜawa paſẜcha Ghohda dehļ / zaur
Manc1654_LP1_75_11Chriſtum / Amen.
Manc1654_LP1_75_12KO mums ẜchiß Ewangeliums ſtahſta / taß gir notitzies
Manc1654_LP1_75_13Baſnizà eekſchan Jeruſalem / ẜeſẜchas Neddeļas pehtz to
Manc1654_LP1_75_14Laiku / kad Chriſtus peedſimmis by. Aiſto ta Jumprawa
Manc1654_LP1_75_15Maria näſdama ẜawu Dählu Baſnizà ar Vpperi / ka Deews pa-
Manc1654_LP1_75_16wehlejis / attrodahß irr taß wätzais Simeon / katters by labbs /
Manc1654_LP1_75_17ghohdiegs Zillwähx / Deewabijataiß / eekſchan kattru taß
Manc1654_LP1_75_18Ꞩwähtz Gharrs dſiewoja / katters bu dſirrdejis: Tam nhe by
Manc1654_LP1_75_19mirrt / pirms taß to Chriſtum ( to Ꞩwaiditu ) tha Kun-
Manc1654_LP1_75_20gha / taß gir / to Peſtitaju JEſum Chriſtum redſejis by. Tas
Manc1654_LP1_75_21patz itt=tanny Laikà / zaur Eedoẜchanu ta Ꞩwähta Gharra nahk
Manc1654_LP1_75_22Baſnizà / jämm to Behrninju JEſum us ẜawahm Rohkahm /
Manc1654_LP1_75_23attſieſt to par ẜawu Peſtitaju / pateitz Deewam / und ẜacka no to:
Manc1654_LP1_75_24ka taß äſẜohtz taß Paſẜaules Peſtitais / Ghaiẜchums teem Pag-
Manc1654_LP1_75_25gaņeem / und to Ļauſcho Jſraël Ꞩlawa.
Manc1654_LP1_75_26To dſirrdädami / Joſeps und Maria / ļohte brienojahß
Manc1654_LP1_75_27Jemmeeta labbe währà / manni Draughi / ka juhß tohß Wahr-
Manc1654_LP1_75_28dus warreeta labbe ẜapraſt.
Manc1654_LP1_75_29Joſeps by Ammata Wiers / Timmermanns / und ẜaderre-
Manc1654_LP1_75_30jees ar to Jumprawu Maria / no Koninja Ꞩlackas. Ꞩchis
 @b{Joſeps}
  
 [76.lpp.]
Manc1654_LP1_76_1Joſeps nomannidams / ka winja Bruhte ghruta by / ghribbeja
Manc1654_LP1_76_2ẜläppane pa=behgt / und to attſtaht / nhe ſinnadams / no ko Winja
Manc1654_LP1_76_3ghruta by. Bett taß Deewa Enghels ẜatzija us Joſep: tam nhe
Manc1654_LP1_76_4by bieteeß ẜawu Bruht to Maria py ẜöw jemmt / nhe by winjam
Manc1654_LP1_76_5to atſtaht / kaß eekſchan tahß dſimmeeß / taß gir no to Ꞩwähtu
Manc1654_LP1_76_6Gharru.
Manc1654_LP1_76_7Ꞩchis Joſeps tohp tha Kungha Chriſti Tähws dehwehts /
Manc1654_LP1_76_8nhe tapehtz / ka Wings buhtu JEſu ihſtäns Tähws bijis: aiſto
Manc1654_LP1_76_9tam Kungham JEſu debbeſẜies gir Tähws / beß Mah-
Manc1654_LP1_76_10tes / und wirß Semmes gir winjam Mahte beß Tähwu:
Manc1654_LP1_76_11Bett tadehļ kļuſt Joſeps Chriſti Tähws dehwehtz / ka Wings
Manc1654_LP1_76_12to us=auzenajis gir: und ka tee Ļaudis ſkitta / Chriſtum äſẜoẜchu
Manc1654_LP1_76_13Joſepa Dählu. Aiſto mums buhß irr tohß par muhſẜu Täh-
Manc1654_LP1_76_14wu zeeniet! jebſche mehs nhe äſẜam winjo Aſẜins / kad tee mums
Manc1654_LP1_76_15no Deewu par Tähweem zällti gir / Pa=tehwis / Pa=mahte /
Manc1654_LP1_76_16Ꞩaimneex / kaß mums us=audſena / und Maiſe dohd.
Manc1654_LP1_76_17Ꞩchiß Tähws und ẜchie Mahte JEſu / Joſeps und Ma-
Manc1654_LP1_76_18ria brienojahß par wiſẜeem teem Wahrdeem / ko leels und maß /
Manc1654_LP1_76_19jauns und wätz / Wieriſkis und Ꞩeewiſka no ẜcho Behrninju
Manc1654_LP1_76_20runnaja. Aiſto ſchiß Bährns by wiſẜeem par labb{kabb} pee=dſim-
Manc1654_LP1_76_21mis / tapehtz by arridſan wiſẜeem no to Bährnu runnaht.
Manc1654_LP1_76_22Ka nu ẜchee Ļautinji par tahdu auxtu Leetu brienojahß / und
Manc1654_LP1_76_23apdohma / jebſche tee to nhe warr ißdohmaht und ißmanniet: ihten
Manc1654_LP1_76_24tha buhß mums arridſan{arrridſan} Deewa Leeta darriet. Ko Deews darra /
Manc1654_LP1_76_25to turri auxte / manns Draugs / und apdohma allaſch Deewa
Manc1654_LP1_76_26Baußlus / uñ dohma allaſch us winja Wahrdu / taß tawu
Manc1654_LP1_76_27Ꞩirrdi pillnighu darries / und töw dohß ghuddribu / ka tu
Manc1654_LP1_76_28ghribbi / ẜacka Syrach. Konings Dawid ẜacka no ẜöw paſẜchu: eß
Manc1654_LP1_76_29dohmajo us teem Darrbeem tha Kungha / ja eß dohmajo
Manc1654_LP1_76_30us taweem pirrmeem Brienumeem / und runnajo no wiſ-
Manc1654_LP1_76_31ẜeem taweem Darrbeem / und ẜacku no tawu Ammatu.
 @b{Deews /}
  
  
 [77.lpp.]
Manc1654_LP1_77_1Deews / taws zellſch gir ẜwähtz / kur gir tads ſpehziegs
Manc1654_LP1_77_2Deews / ka tu Deews eſẜi ? Tu eſẜi taß Deews / kaß Brie-
Manc1654_LP1_77_3numus darra / tu eſẜi tawu Spähku litzis reddſeht teem
Manc1654_LP1_77_4Ļaudeem. Teh dſirrdaht / juhß / ko tickai taß Konings Dawid
Manc1654_LP1_77_5gir darrijis / allaſch gir Wings Deewa Brienuma Darrbus ar-
Manc1654_LP1_77_6ridſan apdohmajis / us teem ween winja Ꞩirrds näſẜuſẜies. Ja
Manc1654_LP1_77_7juhß / manni Draughi / arridſan tha allaſch apdohmahſẜeeta Dee-
Manc1654_LP1_77_8wa Darrbus / tad juhſẜa Ꞩirrds attkal jo Deenas jo wairahk ee-
Manc1654_LP1_77_9karrẜieß prett Deewu / und liexmohſẜeeß py Deewu turräda-
Manc1654_LP1_77_10meeß und eekſchan to titzädama. Eſẜi tu kahdà Nhelaimeh
Manc1654_LP1_77_11und tu dohma us Deewa Wahrdu und winja Darrbeem / tad
Manc1654_LP1_77_12dohſẜeeß tawa Ꞩirrds ar Meeru{Meers} / und tu tapẜi liexmis{liexmi} . Tha
Manc1654_LP1_77_13ẜacka taß Konings Dawid / katters dauds und daſchadas mällas
Manc1654_LP1_77_14Deenas pee=dſiewojis: Nhe buhtu taws Wahrds mann ee-
Manc1654_LP1_77_15preezenajis / eß buhtu ißniezis mannà Nhelaimeh / mann
Manc1654_LP1_77_16by dauds Bähdas mannà Ꞩirrdy / bett tawa Eepreze-
Manc1654_LP1_77_17naẜchana ee=liexmoja mannu Dwehſẜel.
Manc1654_LP1_77_18Ꞩchim brieſcham / mieļi Bährni / brienojeteeß par to leelu
Manc1654_LP1_77_19Deewa Darrbu / ka Deewa Dähls par Zillwäka Bährnu deh-
Manc1654_LP1_77_20weeß gir. Mums buhß brienoteeß / kad mehs apdomajam /
Manc1654_LP1_77_21Deews gir Zillwähx tappis. Auxtaku und brienighaku
Manc1654_LP1_77_22Leetu muhſcham juhß nei attraſẜeeta / nei dſirrdehſẜeeta. Leela
Manc1654_LP1_77_23brieniſka Leeta gir / ka Deews no nheneeka Semm und Debbes
Manc1654_LP1_77_24und wiſẜas Leetas raddijis gir: Leela brieniſka Leeta gir / ka
Manc1654_LP1_77_25Deews to Adam no Semmes=Pietes / und to Ꞩeewu no tha
Manc1654_LP1_77_26Wiera Ꞩahņo=Kaulu darrijis; Leela / brieniſka Leeta gir / ka
Manc1654_LP1_77_27Deews wiſẜas radditas Leetas usturr: Bett ẜchie / ẜchie / ẜacku eß /
Manc1654_LP1_77_28ẜchie Leeta / Deews gir Zillwähx tappis / gir auxtaka / leelaka /
Manc1654_LP1_77_29brienighaka. Taß muhſchiegs Deewa Dähls dohdahs ẜöw wiſẜu
Manc1654_LP1_77_30paſẜchu kaß wings gir tam Zillwäkam / uñ kaß Zillwehzigha Dab-
Manc1654_LP1_77_31ba gir / Wings gir mums liedſa pehtz to Meeſẜu / To Ghrä-
 @b{ko pehtz}
  
  
 [78.lpp.]
Manc1654_LP1_78_1ko pehtz nhe gir taß mums liedſa / und kattru wiſẜa Paſẜau-
Manc1654_LP1_78_2le nhe aptweŗŗ / taß ghull eekſchan Maria Klehpi / taß gir
Manc1654_LP1_78_3weens maß Behrnings tappis / katters wiſẜas Leetas
Manc1654_LP1_78_4weens usturr. Ta Pillniba tahß Deewibas / ẜacka taß
Manc1654_LP1_78_5Apuſtuls Pawils / Dſiewo eekſchan Chriſto meeſẜighe / taß
Manc1654_LP1_78_6gir ; Deews gir ẜawu Jhpattibu tai us=jemmtai{us=jammtai} Zillwäzibai
Manc1654_LP1_78_7dehwis: taß ihpatz Deews gir eekſchan to Zillwäku Chriſto att-
Manc1654_LP1_78_8raſtins. Tapehtz taß Proweets Jeremias ẜacka no ẜchahß Lee-
Manc1654_LP1_78_9tas runnadams: Deews raddies jaunu Leetu. Laid nu zitti
Manc1654_LP1_78_10brienojahß par wiſẜeem Paſẜaules Brienumeem / eß brienojohß
Manc1654_LP1_78_11par to / ka taß wiſẜe=walldiegs Deews Ꞩchuhply ghull / und to-
Manc1654_LP1_78_12mähr gir wiſẜewalditais Deews.
Manc1654_LP1_78_13Brienojeteeß par to leelu Sämmoẜchanu tha muh-
Manc1654_LP1_78_14ſchigha Deewa Dähla. Taß nahk no ẜawa Tähwa Kleh-
Manc1654_LP1_78_15pi / und tohp maß Behrnings / taß ghull turr nabbags /
Manc1654_LP1_78_16kails und plix eekſchan Ꞩillites / taß ee=rawi wiſẜu ẜawu
Manc1654_LP1_78_17Spähku / tohp ſämms unde maß und usjämmahß wee-
Manc1654_LP1_78_18na Kallpa Ghiemi / taß Radditais wiſẜo Leeto / taß tohp
Manc1654_LP1_78_19weens Kallps / und eß par Kunghu / ta warr weena Mai-
Manc1654_LP1_78_20na buht! Dſeedam mehß wehl allaſch. Par to brienojahß irr
Manc1654_LP1_78_21taß ẜwähtz Apuſtuls Pawils / ẜatzidams: jebſche Deewa Dähls
Manc1654_LP1_78_22Deewiſkà Ghiemy by / ja Deewam liedſäns by / tomähr
Manc1654_LP1_78_23gir Wings patz ſämmojeeß / und Kallpa=Ghiem us ſöw
Manc1654_LP1_78_24jehmeeß.
Manc1654_LP1_78_25Brienojeteeß / M.D. par ẜcho Koninju und ſawu
Manc1654_LP1_78_26Wallſtu. Joſeps und Maria ſinnaja / ka ẜchim Bährnam by
Manc1654_LP1_78_27Koninjam buht; aiſto tha ẜatzija taß Enghels: Deews taß
Manc1654_LP1_78_28Kungs dohß tam to Krähſẜlu winja Tähwa Dawida /
Manc1654_LP1_78_29und wings Konings buhß par to zilltu Jacob muhſchi-
Manc1654_LP1_78_30ghe / und winja Koninja Wallſtai nhe buhß Ghalls. Ja
Manc1654_LP1_78_31tad nu winjam by par Koninju buht / tad by winjam arridſan
 @b{Wallſtu}
  
  
 [79.lpp.]
Manc1654_LP1_79_1Wallſtu turreht. Bett ta gir Brienuma Leeta / ka no tahdu
Manc1654_LP1_79_2Spähku nheneeka redſeht warr. Wings / taß Kungs JEſus
Manc1654_LP1_79_3Stally no nabbaghas Mates pee=dſämm: Ꞩcheh nhe gir nhe-
Manc1654_LP1_79_4kahdi Ꞩullaiņi / kattri tam Ghohdu parahda: ẜcheh nhe ſtahw
Manc1654_LP1_79_5taß Keiſers Auguſtus / nei taß Konings Herodes / nei zitti auxti
Manc1654_LP1_79_6Kunghi: Joſeps / Maria / Simeon / Anna / und zitti nabbaghi
Manc1654_LP1_79_7Ļautinji / tee dohd ẜchim Koninjam ghodu / taß gir brienums.
Manc1654_LP1_79_8Jhten tha irr taggad winjam wehl noteek. Taß wahjahgs
Manc1654_LP1_79_9Pullzings dohdahß py Kunghu JEſum / und atſieſt to ween
Manc1654_LP1_79_10par ẜawu ihſtänu Koninju.
Manc1654_LP1_79_11Kad Deews to pirrmu Paſẜaul ar leelu Vhdeni apẜlieze-
Manc1654_LP1_79_12naja by Noah / winja Ꞩeewa / trieß Dähli / und tick dauds Ꞩee-
Manc1654_LP1_79_13was ta Catholiſka Baſniza / und wehl irr to ſtarrpà weens by
Manc1654_LP1_79_14Blehds / taß Chams.
Manc1654_LP1_79_15Pehtz Deews ghribbädams pahrklauſẜiet / ko tee Ļaudis
Manc1654_LP1_79_16eekſchan Sodom / Gomorrha / und teem zitteem trimm leeleem
Manc1654_LP1_79_17Pilleem no ẜawu Mahzetaju to Loth mahzijuſcheeß / nhe warr
Manc1654_LP1_79_18Wings nhe deßmitz Zillwäkus attraſt / kattri Deewa=titzighi
Manc1654_LP1_79_19buhtu. Taß Proweets Eſaias no to ẜwähtu Gharru iß=mah-
Manc1654_LP1_79_20ziets ſinna ka ta Kungha JEſu Mahte äſẜoti weena Jumprawa /
Manc1654_LP1_79_21und tha Proweeta Radda / und runna dauds no Chriſti Wall-
Manc1654_LP1_79_22ſtas: bett pehtz tick ſchehlighe Wings ẜacka: Kungs kaß dſirrd
Manc1654_LP1_79_23muſẜu Mahzieẜchanu. Taß Proweets Jeremias ẜacka:
Manc1654_LP1_79_24Deews taß Kungs usmodenahß tam Dawidam taißnu
Manc1654_LP1_79_25Aughumu / und tam buhß Koninjam buht / kaß pa=reiſe
Manc1654_LP1_79_26waldies / und Taißnibu und Teeſẜu Paſẜauleh zellß: bett
Manc1654_LP1_79_27papreekſche wings jaw ſchehlojahß und ẜacka: Eita jehle par
Manc1654_LP1_79_28wiſẜahm Eelahm eekſchan Jeruſalem / und lukojeeta /
Manc1654_LP1_79_29arrieg juhß Weenu attrohdaht / kaß pareiſe darra / und
Manc1654_LP1_79_30pehtz tahß Titzibas dſännahß. Tee Apuſtuļi gir mahzi-
Manc1654_LP1_79_31juẜchi tohß Ļaudis no tha Kungha Chriſti Pee=dſimẜchanas / Zee-
 @b{ſchanas /}
  
  
 [80.lpp.]
Manc1654_LP1_80_1ẜchanas / Mohkas und Nahwes / bett winjo Mahziba gir zit-
Manc1654_LP1_80_2teem bijuſẜi par Alloẜchanu / zitteem ka kada Nheghuddri-
Manc1654_LP1_80_3ba. Tahda Laime muhſẜam Peſtitajam wehl ẜchodeen. Ta
Manc1654_LP1_80_4gir nu brienuma Leeta: Tam Kungham JEſum buhß wall-
Manc1654_LP1_80_5diet no weenu Juhri ihs ohtram / und no to Vhdeni lieds
Manc1654_LP1_80_6Paſẜaules ghallam / ka taß Konings Dawid ẜacka: und to-
Manc1654_LP1_80_7mähr ick=kattris py to / ka py kahdu Ackmini nodauſahs. Ta-
Manc1654_LP1_80_8pehtz taß Apuſtuls Pahwils ẜacka / ta äſẜoti apẜlähpta Leeta /
Manc1654_LP1_80_9kattru nhe wiſẜi / bett daẜch Zillwähx tickai titzejis gir. Vnd
Manc1654_LP1_80_10tomähr gir tam Kungham Chriſto / ẜaws Pullzings bijis.
Manc1654_LP1_80_11Brienojeteeß / Mieļi Draughi / ka zaur to Leetu / ka
Manc1654_LP1_80_12JEſus Deewa Dähls muhſẜo Meeſẜu und Aſẜini us ſöw
Manc1654_LP1_80_13jehmeeß / und patteeß Zillwähx tappis / mehs auxtà Ghoh-
Manc1654_LP1_80_14dà zällti äſẜam / wehl auxtake / nhe ka tee ẜwähti Engheļi:
Manc1654_LP1_80_15Aiſto Wings nhe usjamm to Engheļo Ꞩähklu / bett to
Manc1654_LP1_80_16Ꞩähklu Abraham wings usjämm. Tadehļ tee Enghe-
Manc1654_LP1_80_17ļi mums kallpo / und tohp iß=ẜuhtiti kallpoht teem / kat-
Manc1654_LP1_80_18treem to Ꞩwähtumu und to Däbbäſẜo Wallſtibu ee=mann-
Manc1654_LP1_80_19toht buhß. Mehs äſẜam tha Kungha Chriſti Brahļi.
Manc1654_LP1_80_20Weens Enghels ẜacka us to Ewangeliſt Jahni / wings äſẜohtz
Manc1654_LP1_80_21tha Beedra=Kallps. Par tahdu auxtu Ghohdu / kattru
Manc1654_LP1_80_22Deews mums pa=rahdijis gir / buhß mums brienoteeß / und
Manc1654_LP1_80_23weens us ohtru ẜatziet: Waiza pehtz teem pirrmajeem Lai-
Manc1654_LP1_80_24keem / kattri preekſch töw bijuẜchi / no to Deenu / kad
Manc1654_LP1_80_25Deews to Zillwäku us Semmes raddijis gir / no weenu
Manc1654_LP1_80_26Debbeſẜes ghallu lieds ohtram / arrieg tahdas leelas Lee-
Manc1654_LP1_80_27tas muhſcham notickuẜchas / jeb tahdas muhſcham dſirr-
Manc1654_LP1_80_28dätas gir.
Manc1654_LP1_80_29Laid tad nu zitti Ļaudis brienojahß par paſẜaulighu Lee-
Manc1654_LP1_80_30tu / par Baggatibu / Sälltu / Ꞩuddrabu / auxtu Zilltu / Tahß Lee-
Manc1654_LP1_80_31tas wiſẜas ißniext: Brienojeeteeß juhß / mieļi Draughi / par
 @b{Deewa}
  
  
 [81.lpp.]
Manc1654_LP1_81_1Deewa Wahrdu und winja Darrbeem / tad juhß pareiſe brie-
Manc1654_LP1_81_2nohẜetees / juhß patixeeta Deewam / und jums ẜcheit laizighe und
Manc1654_LP1_81_3turr muhſchighe labb.
Manc1654_LP1_81_4Nu ſtahſta taß ẜwähtz Ewangeliſts wehl: Teekam Jo-
Manc1654_LP1_81_5ſeps und Maria brienojahß par to Wallodu / ko tee no to Kun-
Manc1654_LP1_81_6ghu JEſu dſirrd / nahk irr taß wätzais Simeons attkal preekſcha /
Manc1654_LP1_81_7ẜwehtija Joſepu und Maria / wehleh teem wiſẜu labb / bett turr
Manc1654_LP1_81_8klaht ẜacka papreekſche / kaß pehtz tick lieds tam Bähr-
Manc1654_LP1_81_9nam JEſu / ka irr winjai Mahtei notix.
Manc1654_LP1_81_10No to Bährnu ẜacka Simeons us Mahtes: Redſi / jemm
Manc1654_LP1_81_11währà / tu pee=miñeſẜi mannus Wahrdus : Ꞩchiß / taws / Dähls /
Manc1654_LP1_81_12kļuhſt licktz par Krittumu und Aukſcham zellſchanu dauds
Manc1654_LP1_81_13Ļaudeem eekſchan Jſrael / und par Siem / kattram pret-
Manc1654_LP1_81_14tie runnahtz tohp. Simeons ghribb tick dauds ẜatziet: Deews
Manc1654_LP1_81_15taß Tähws gir ẜawu Dählu ẜuhtijis / tam by buht / ka kahdam
Manc1654_LP1_81_16Stuhŗa=Ackminim / py kattru turrehteeß und zellteeß by wiſẜeem /
Manc1654_LP1_81_17kattri Ghräkohß krittuẜchi gir / und zaur ẜcho Bährnu by teem
Manc1654_LP1_81_18ẜwähteem tapt: bett ( Deewam ſchähl ) dauds Zillwäki nhe zell-
Manc1654_LP1_81_19ẜeeß py ẜcho Ackmini turrädameeß / bett tee dauſiſẜeeß und krittieß;
Manc1654_LP1_81_20taß gir: Teem Ghrehzeneekeem by JEſum Chriſtum usjemmt
Manc1654_LP1_81_21par ẜawu Peſtitaju / und eekſchan to titzeht / ka taß par ta Ghreh-
Manc1654_LP1_81_22zeneeka Noſeghummeem gir ghann darrijis / und nomaxajis / und
Manc1654_LP1_81_23ẜawu Aſẜini ißlehjis / tad taptu tee Ghrehzeneeki ẜwähti / und
Manc1654_LP1_81_24Deews buhtu teem ſchehliegs. Bett kad tee to nhe darra / tee
Manc1654_LP1_81_25Ļaudis to ẜmahde / nhe ghribb winja Wahrdu usjemmt / neds
Manc1654_LP1_81_26tam titzeht; tad nodauſahß tee py ẜcho / kah py kahdu Ackmini /
Manc1654_LP1_81_27und teh nhe gir tha Kungha JEſu Waina / bett tha nickna Zill-
Manc1654_LP1_81_28wäka. Zeļļa=Wiers peekuſẜis att=duſẜahß py leelu Ackmini /
Manc1654_LP1_81_29Mugguru attſpeedis: Zälldameeß Wings attkal attſpeeſchahs /
Manc1654_LP1_81_30tam gir taß Ackmins labbs: Bett / kahds Pattghallwis applam
Manc1654_LP1_81_31eedams nodauſahs / und pohl par to Ackmini: tam taß Ackmins
 @b{nhe}
  
  
 [82.lpp.]
Manc1654_LP1_82_1nhe labbe darra; bett ta Waina nhe gir Ackmina Waina / bett
Manc1654_LP1_82_2tha Zillwäka / kaß nhe apluhkodameeß eet. Jhten tha ẜcheit
Manc1654_LP1_82_3arridſan. Kaß eekſchan JEſum Chriſtum titz / taß tohp att-
Manc1654_LP1_82_4peſtiets no Ghräkeem / kaß nhe titz / taß tohp paſuſts / und kriet
Manc1654_LP1_82_5par Chriſtum / Elles Vgguny / laid tad wallkajahß patz ẜawu
Manc1654_LP1_82_6Nhelaim.
Manc1654_LP1_82_7Wehl ẜacka Simeons no to Bährnu JEſu: Ꞩchiß kļuhſt
Manc1654_LP1_82_8licktz par Siem / kattram prettie runnahtz tohp. Eß jums
Manc1654_LP1_82_9ẜatzieſchu weenu Liedſibu / ka juhß tohß Wahrdus warreeta ẜa-
Manc1654_LP1_82_10praſt. Kad muhſẜo zeeniegs Semmes=Tähws kahdu Siem
Manc1654_LP1_82_11us zeļļu uszälltu / py kattru taß Zeļļa=Wiers nomannitu / kuŗŗu
Manc1654_LP1_82_12Zeļļu tam eet by / ka taß nhe allotohß; Ꞩweſch Zillwähx pa-
Manc1654_LP1_82_13teikdams to Zeļļa=Rahditaju / to Siem uslukotu / bett paſẜchi
Manc1654_LP1_82_14Ļaudis turrätu / to par Siem / par Mehrki / und ẜchauditu pehtz
Manc1654_LP1_82_15to: ihten tha JEſus Chriſtus no ẜawu Däbbäſẜo Tähwu mums
Manc1654_LP1_82_16ẜchinnie Paſẜauleh par Zeļļa=Rahditaju uszällts gir / ka mehß
Manc1654_LP1_82_17warram attraſt to zeļļu tahß muhſchighas Dſiewibas. Rät-
Manc1654_LP1_82_18tais tam pehtz ſtaigha / und Debbeſẜies nahk; Dauds nhe bähda
Manc1654_LP1_82_19pehtz to / ẜchauda und lahd to / ka tee Juddi darra / Dauds ſchkee-
Manc1654_LP1_82_20tahß irr beß ẜcho Siem / Debbeſẜes zeļļu attraſt / ka te Muhki;
Manc1654_LP1_82_21bett te allojahß.
Manc1654_LP1_82_22Vs tahß Jumprawas Maria / tha Berninja JEſu Mah-
Manc1654_LP1_82_23tes ẜacka taß wätzais Simeon: Sobins zaur tawu Dwehſẜel
Manc1654_LP1_82_24ſpeedieſẜies{ſpeedieſẜes} / ka dauds Ꞩirrds Domaẜchanas ſinnamas
Manc1654_LP1_82_25tohp. Ghribbädams ẜatziet: Labba Maria / tu ẜirrdighe tag-
Manc1654_LP1_82_26gad preezajeeß par tawu Dehlinju / bett titzi mann / beß Nhelai-
Manc1654_LP1_82_27mes tu nhe pa=lixi; tu peedſiewohſẜi tahdu Nhelaim / kattra
Manc1654_LP1_82_28töw Ꞩirrdi wairahk ẜapehß / nhe=ka kaut töw aß Sohbins zaur
Manc1654_LP1_82_29tawu Dwehſẜel taptu ſpeeſts. To gir Winja arridſan pee-
Manc1654_LP1_82_30dſiewojuſẜi / rädſädama pehtz / ka winja Dähls JEſus Chriſtus
Manc1654_LP1_82_31no teem auxteem Kungheem ee=niedähtz / iß=ghahnietz / ghuh-
 @b{ſtietz /}
  
  
 [83.lpp.]
Manc1654_LP1_83_1ſtietz / ẜaiſtietz / apẜudſähtz / ẜchauſts und pehtz py Kruſtu pee=kalltz /
Manc1654_LP1_83_2und nokautz kļua. Taß / taß winjai Ꞩirrdy ẜahpehja / ka Ꞩoh-
Manc1654_LP1_83_3bins zaure durrtz. Vnd tad Dauds Ꞩirrdes=Dohmaẜcha-
Manc1654_LP1_83_4na ſinnama tappa: tad warreja redſeht / kaß ihſtäne und attkal
Manc1654_LP1_83_5willtighe to Chriſtum mieļoja.
Manc1654_LP1_83_6Mahzaiteeß juhß / Mieļi Draughi / ka Simeon to Joſe-
Manc1654_LP1_83_7pu und Mariam ẜwehti / und teem wiſẜu labbu wehļ; iten tha
Manc1654_LP1_83_8buhß mums arridſan weens ohtram labbu attwehleht. To
Manc1654_LP1_83_9mahza taß Kungs JEſus ẜaweem Apuſtuļeem / ẜatzidams : Kad
Manc1654_LP1_83_10juhß kahdà Nammà ee=eitaht / tad ẜweizenajeeta to / weh-
Manc1654_LP1_83_11lehjeeta teem Zillwäkeem tanny Nammà wiſẜu labbu. Vnd
Manc1654_LP1_83_12taß Apuſtuls Pahwils raxta: ẜwehtijeta / und nhe lahdeeta.
Manc1654_LP1_83_13Tha wätzohß Laikohß tee zätzän eedami tohß Pļahwehjus
Manc1654_LP1_83_14ẜweizenajuſchi ẜatzidami: Tha Kungha Ꞩwehtiba gir par
Manc1654_LP1_83_15jums / mehs ẜwehtijam juhß tha Kungha Wahrdà / taß
Manc1654_LP1_83_16gir / ka mehs ẜackam : Deews pa=lieds! Taß klahjahß labbe / und
Manc1654_LP1_83_17pee=nahkahß Chriſtiteem Ļaudeem / nhe ka kad daẜch ka Mähms
Manc1654_LP1_83_18und beßprahtiegs Lohps zätzän eet. Bett tu ohtris / prohtais
Manc1654_LP1_83_19tu arridſan Kaunu / und pateitz tam / kaß töw labbe wehl / und
Manc1654_LP1_83_20( tha ẜackoht ) Deewa Pallighu dohd.
Manc1654_LP1_83_21Laideeta mums nu arridſan dſirrdeht / ko taß Ewangeliſts
Manc1654_LP1_83_22no tahß Deewabijatajas Annas ſtahſta. Winja gir bijuſẜi
Manc1654_LP1_83_23weena Proweetinne / Deews by winjai to Dahwanu dehwis /
Manc1654_LP1_83_24ka winja warreja nahkoſchas Leetas ſinnaht / und dohd Deews /
Manc1654_LP1_83_25ka winjam patiek ẜawu Ꞩwähtu{Ꞩwahtu} Gharru nhe ween Wieriſkeem /
Manc1654_LP1_83_26bett irr Ꞩeewiſkahm. Winja Tähws gir bijis Wanuels /
Manc1654_LP1_83_27no to zilltu Aſer / kattra zillta nhe ļohte auxta by / bett Deews
Manc1654_LP1_83_28zaur ẜcho Attraitne to zilltu ghann auxte ghohdejis. Winja
Manc1654_LP1_83_29wairs nhe ka ẜimmtus ghaddus wätza bijuſẜi. Aiſto ka ẜcheitan
Manc1654_LP1_83_30raxtietz ſtahw / winja py ẜawu Wieru bijuſẜi ẜeptinjus Ghad-
Manc1654_LP1_83_31dus / und aſtoņus deßmits und tſchettrus Ghaddus winja dſie-
 @b{wojuſẜi}
  
  
 [84.lpp.]
Manc1654_LP1_84_1wojuſẜi Attraitne buhdama ; pirrms Winja ap=pretzejahß / buhß
Manc1654_LP1_84_2winja arridſan kahdus ẜeſẜch=ẜepting=padeßmitt Ghaddus wätza
Manc1654_LP1_84_3bijuſẜi. Tahdà illghà Laikà winja dauds Nhelaimes buhß
Manc1654_LP1_84_4peedſiewohjuſẜi / und kad winja Deewu bijaja / buhß winja daſche
Manc1654_LP1_84_5reis nopuhſdamees us to Kunghu JEſum ghaidijuſẜi. Ꞩchy
Manc1654_LP1_84_6Attraitne nu nahze arri tanny paſẜchà Laikà Baſnizà buhdama
Manc1654_LP1_84_7klaht / und runnaja wiſẜu labbu no Bährnu JEſu.
Manc1654_LP1_84_8Mieļi Bährni / Ꞩchie wetzigha Ghaſpaſcha Jumprawa
Manc1654_LP1_84_9buhdama / ghohdighe turrahß / winja nhe bijuſẜi Puiſcho=Bahda /
Manc1654_LP1_84_10ka Deewam ſchähl ẜchinnies Laikohß / Meitas wairahk meckleh
Manc1654_LP1_84_11Puiſchus / nhe ka Puiẜchi pehtz Meitu pretze. Tadehļ arridſan
Manc1654_LP1_84_12Waiņax Ghubbeny pa=leek / und Klepis pills kļuhſt ais Laiku /
Manc1654_LP1_84_13und pa=leek Kaunà . Skaiſta Meita beß ghohdu / gir ka
Manc1654_LP1_84_14kahda Zuhka ar ẜälltu Kehd / ẜacka Salomon.
Manc1654_LP1_84_15Ꞩchie Ghaſpaſcha dſiewodama ar ẜawu Kunghu / arri-
Manc1654_LP1_84_16dſan ghohdighe turrahß / winja zeeni to und mieļo / ka ẜawu Ꞩirr-
Manc1654_LP1_84_17di. Vnd tha buhß irr taggad wiſẜahm Ꞩeewahm dſiewoht ar
Manc1654_LP1_84_18ẜawu Draughu. Aiſto mieligha Ꞩeewa eepreezina Wieru /
Manc1654_LP1_84_19und darra tam liexmu Dſiewoẜchanu ; bett ļauna Aſẜaka allaſch
Manc1654_LP1_84_20Duhmus quähpena.
Manc1654_LP1_84_21Ꞩchie Gaſpaſcha Attraitne buhdama arridſan ghohdi-
Manc1654_LP1_84_22ghe turrahs. Winja kallpo Deewam Deenas und Nacktis
Manc1654_LP1_84_23ghawädama / taß gir / winja nhe pee=rijehß / nhe pee=dſehrehß /
Manc1654_LP1_84_24bett ghaddighe turrejahß eekſchan Ehẜchanas und Dſerrẜchanas /
Manc1654_LP1_84_25ka ta warrätu no Ꞩirrds Deewu pee=luhkt.
Manc1654_LP1_84_26Daſcha Attraitne pirrms taß Wiers apracktz / jaw dohma
Manc1654_LP1_84_27und ſkattahß{ſchattahß} us zittu. Bett tahdeem Deews arridſan attmaxa
Manc1654_LP1_84_28ẜawu Kahribu / ka tee tahdu attkal dabbu weetà / kaß to äſẜoẜchu
Manc1654_LP1_84_29Schkillingiti ißplieteh{ißpļieteh} / Sirrghu ißmaina / Ghohwi / Kattlu /
Manc1654_LP1_84_30Ꞩacktu / Ꞩaxſchu ißthehre / und wehl par Patteizibu tohß Kau-
Manc1654_LP1_84_31lus ar Schkinnaghu ẜauteh und mehkſchke / pehtz wehl wiß bähg
Manc1654_LP1_84_32nohſt.
 @b{Zitta}
  
  
 [85.lpp.]
Manc1654_LP1_85_1Zitta Attraitne dohdahß us Plieteẜchanas / dohmadama /
Manc1654_LP1_85_2nu winjai Wiers nhe gir / kaß winjai to leex / und apdſerr wiſẜu
Manc1654_LP1_85_3tha Wiera Nopällnu. Tahda palleek pehtz par Vbbaghu /
Manc1654_LP1_85_4und ißklieſt.
Manc1654_LP1_85_5Tapehtz maizaiteeß / juhß Meitas ghohdighe turreteeß
Manc1654_LP1_85_6und kaunighe / kad jums Deews Wierohp litzis eet / tad Dſie-
Manc1654_LP1_85_7wojeeta mielighe ar juhſẜu Draughu ; Leek Deews jums Att-
Manc1654_LP1_85_8raitnes tapt / dohdeeteeß ar Meeru / kallpojeeta Deewam / eita
Manc1654_LP1_85_9Baſnizà / nhe ſkraidaita pa wiſẜeem zeemeem / pallezeeta Ꞩähtà /
Manc1654_LP1_85_10und ſtrahdajeeta ẜawu Darrbu / und titzeeta Deewam no Ꞩirr-
Manc1654_LP1_85_11di / taß jums paliedſehs / und buhß juhſẜo Tähws / kaß jums
Manc1654_LP1_85_12paſẜarghahß par wiſẜu Ļaun / To dohd jums und mann Jeſus
Manc1654_LP1_85_13Chriſtus / Amen.
  
Manc1654_LP1_85_14@v{Evangelium am Newen}
Manc1654_LP1_85_15@v{Jahrs=Tage / Luc. 2. Cap.}
  
Manc1654_LP1_85_16To ẜwähtu Ewangelium / katters mums ſtahſta / to Apghree-
Manc1654_LP1_85_17ẜchanu muhſẜa Peſtitaja / apraxta taß Ewangeliſts
Manc1654_LP1_85_18Lucas / ẜawa Ghramatà / ohtrà Weetà / und ſkann tee
Manc1654_LP1_85_19Wahrdi juhſẜà Wallodà tha:
 @b{Vnd}
  
  
 [86.lpp.]
Manc1654_LP1_86_1VNd kad aſtoņas Deenas pa-
Manc1654_LP1_86_2ghajuẜchas by / ka taß Bährns ap-
Manc1654_LP1_86_3ghreeſts taptu / tad kļua winja Wahrds
Manc1654_LP1_86_4däwähtz JEſus / katters dähwähtz by
Manc1654_LP1_86_5no to Engheli / pirms taß Mahtes
Manc1654_LP1_86_6meeſẜahs ejämbts tappa.
  
Manc1654_LP1_86_7VS to wätzu Tähwu Abraham ẜacka taß wiſẜe-
Manc1654_LP1_86_8walldiegs Deews: Zaur tawu Ꞩähklu buhß
Manc1654_LP1_86_9wiſẜeem Ļaudeem wirß Semmes ẜwehtiteem
Manc1654_LP1_86_10tapt: taß gir / wiſẜi Zillwäki Paſẜauleh / kattri ti-
Manc1654_LP1_86_11tzehß eekſchan to / kaß no tawu Ꞩähklu iß=plaux /
Manc1654_LP1_86_12taß nahx Debbeſẜies. Kaß gir ta Ꞩähkla / no kattras ẜcheitan
Manc1654_LP1_86_13Deews runna? Taß ẜwähts Apuſtuls Pawils iß=ſtahſta mums
Manc1654_LP1_86_14to / ẜatzidams : zaur weenu Ꞩähklu / katters gir Chriſtus.
Manc1654_LP1_86_15Kaß nu ghribb py Deewu Debbeſẜies nahkt / tam buhß titzeht
Manc1654_LP1_86_16eekſchan to Kunghu JEſum Chriſtum / und to par ẜawu Peſti-
 @b{taju}
  
  
 [87.lpp.]
Manc1654_LP1_87_1taju adſiet und turreht. Vnd kad Deews nhe buhtu to turrejis /
Manc1654_LP1_87_2ko Wings ar ẜcheem Wardeem ẜohlijis / und nhe buhtu Wings
Manc1654_LP1_87_3mums ẜawu Dählu / katters no Abrahama Ꞩähklu und Zill-
Manc1654_LP1_87_4tas ka ihſtäns Zillwähx dſimmis / ẜuhtijis ; muhſchighe by mums
Manc1654_LP1_87_5paſuſteem pallickt / ka mehs irr ẜchinny ẜwähtà Laikà dſeedam:
Manc1654_LP1_87_6Nhe buhtu mums ẜchis Behrnings peedſimmis /
Manc1654_LP1_87_7Tad buhtam mehs wiſẜi pa=ſudduſchi /
Manc1654_LP1_87_8Ta Schälaſtiba peedärr mums wiſẜeem.
Manc1654_LP1_87_9Vnd ka mehß zaur to Kunghu Chriſtum ween Deewa
Manc1654_LP1_87_10Schälaſtibu / und tahß Debbeſẜes Wallſtibu dabbujam / tad lee-
Manc1654_LP1_87_11kahß taß patz Kungs CHriſtus to Wahrdu py ẜawas Apghree-
Manc1654_LP1_87_12ẜchanas doht / ka taß JEſus tohp dähwähtz / taß gir / Palliegs /
Manc1654_LP1_87_13Peſtitais / kaß mums no Ghräkeem / Deewa Dußmibas / Wäl-
Manc1654_LP1_87_14la Spähku und Wallſtas / und no Elles Mohkahm peſty / und
Manc1654_LP1_87_15pallieds mums Debbeſẜies / ka ẜchiß Ewangeliums mums
Manc1654_LP1_87_16ſtahſta.
Manc1654_LP1_87_17Mehs ghribbam aran to mahziteeß / To apghreẜchanu
Manc1654_LP1_87_18muhſẜa Peſtitaja. Kungs JEſu Chriſte / ſtahwi mums
Manc1654_LP1_87_19klaht arr tawu Ꞩwähtu Gharru no ſchaß Mahzibas töw par
Manc1654_LP1_87_20Ghohdu / mums paſẜcheem par Labbu runnaht und klauſẜiet /
Manc1654_LP1_87_21Amen!
  
Manc1654_LP1_87_22TAß ẜwähtz Ewangeliſts Lucas ẜacka ſcheitan tha: Vnd
Manc1654_LP1_87_23kad aſtoņas Deenas paghajuẜchas by / ka taß
Manc1654_LP1_87_24Bährns apghreeſts taptu. Ar ſcheem Wahrdeem
Manc1654_LP1_87_25wädd mums taß ẜwähtz{ẜchwähtz} Ewangeliſts / ka ar Pirxtu rahdi-
Manc1654_LP1_87_26dams eekſchan to wätzu Eeſtadijummu / kur mehs laſẜam / ka taß
Manc1654_LP1_87_27ſchehliegs Deews / ghribbädams to wätzu Tähwu Abraham
Manc1654_LP1_87_28par ẜawu Draughu us=jembt / und winja Zilltu / und Bährno=
Manc1654_LP1_87_29Bährnus par ẜaweem Ļaudeem / ar to paſẜchu Abraham tha ẜa-
Manc1654_LP1_87_30liedſenajahß / ka tam buhß ẜöw / und wiſẜus / kaß Wieriſkis gir
 @b{winja}
  
  
 [88.lpp.]
Manc1654_LP1_88_1winja Nammà / apghreeſt to Preekſch=Ahdu ẜawas Meeſẜas.
Manc1654_LP1_88_2Vnd to Titzibu buhß turreht wiſẜeem Bährno=Bährneem /
Manc1654_LP1_88_3kattri ẜawu Zilltu no Abraham wällkahß. Aiſto tha ẜacka
Manc1654_LP1_88_4Deews: Wiß kaß Wieriſkis gir juhſẜo ſtarrpà / buhß ap-
Manc1654_LP1_88_5ghreeſtam tapt. Vnd attkall: Jck=kattru{Jck=kattris} Puiſẜiti / kad
Manc1654_LP1_88_6taß aſtoņas Deenas wätz gir / buhß jums apghreeſt py
Manc1654_LP1_88_7juhſẜeem Bährno=Bährneem.
Manc1654_LP1_88_8Kapehtz gir tad Deews to Apghreeſchanu teem Juddeem
Manc1654_LP1_88_9pawehleijis? To gir Wings darrijis tapehtz / ka taß Apghree-
Manc1654_LP1_88_10ſchana{Apghreeẜchana} by buht weena Syme / py kattras tee Juddi ka Deewa
Manc1654_LP1_88_11Ļaudis no ẜweſẜcheem / und Paggaņo=Tauteem warrätu paſieti
Manc1654_LP1_88_12und noſchkirrti kļuht / und ka no to Juddo=Tautu by nahkt tahß
Manc1654_LP1_88_13Paſẜaules Peſtitajam.
Manc1654_LP1_88_14Kaŗŗa=Laika ickkattram Spähkam ẜawa ihpaſẜcha Sy-
Manc1654_LP1_88_15me und Rohta gir / py kattru warr nomanniet / kuŗŗam Späh-
Manc1654_LP1_88_16kam ẜchiß und taß peedärr / jeb taß Draugs / jeb Eenaidneex gir.
Manc1654_LP1_88_17Leeli / auxti Kunghi ẜawu Ꞩaim weenà ihpaſẜchà Rohtà tehrp /
Manc1654_LP1_88_18ka tohß warr Pullkà ẜaghajuẜchus tudeļļ paſiet / kuŗŗam Kun-
Manc1654_LP1_88_19gham weens jebb ohtris peedärr. Nu gir ẜchinny Paſẜauleh
Manc1654_LP1_88_20arridſan diwi Wallſtes: weena Wallſta peedärr Deewam / oh-
Manc1654_LP1_88_21tra Wällam. Ka nu Deewa Ļaudis no ta ļauna Wälla Ꞩaim
Manc1654_LP1_88_22noſchkirrti und paſieti warrätu / tad gir Deews ẜaweem Ļaudeem /
Manc1654_LP1_88_23teem Juddeem to Apghreeẜchanu dehwis und eeſtahdijis. Jhten
Manc1654_LP1_88_24ka daẜch Saimneex ẜawu Ahwi ſiemo / ka to ſtarp zittahm
Manc1654_LP1_88_25Ahweem ißklieduſchu warr paſiet.
Manc1654_LP1_88_26Ohtrà Kahrtà / gir Deews to Apghreeẜchanu teem Jud-
Manc1654_LP1_88_27deem pawehlejis / ka teem by py ẜchahß Leetas atminneteeß / ka
Manc1654_LP1_88_28tee und wiſẜi Zillwäko=Bährni Ghräkohß ee=jämbti / und no
Manc1654_LP1_88_29Ghrehzighu Ꞩähklu ar Ghräkeem peedſimmuſchi gir / ka taß
Manc1654_LP1_88_30Konings Dawids irr no ẜöw ẜackahß. Vnd ka tee Ghräki /
Manc1654_LP1_88_31eekſchan kattreem mehs ee=dſimmuẜchi / und ar kattreem mehs
 @b{peedſim-}
  
  
 [89.lpp.]
Manc1654_LP1_89_1peedſimmuẜchi äſẜam / nhe gir ween Wahrdohß und Darrbohß /
Manc1654_LP1_89_2bett tudeļļ kad taß Bährns ẜawas Mahtes Meeſẜahs ee=jämbts
Manc1654_LP1_89_3kļuhſt / tad py to arridſan / jeb taß wehl nhe gir peedſimmis / jaw
Manc1654_LP1_89_4tee eedſimmuẜchi Ghräki rohdahß: und by teem tohß Puiẜiẜchus
Manc1654_LP1_89_5apghreeſdami apdohmaht / kad Deews nhe buhtu tick ſchehliegs
Manc1654_LP1_89_6bijis / tad by tee ar tahdeem ee=dſimmuẜcheem Ghräkeem nopell-
Manc1654_LP1_89_7nijuẜchi / ka Deews tohß warrätu ar iß=trietu aſẜu Naſi ẜawas
Manc1654_LP1_89_8Dußmibas und Ꞩohbini ẜawas Bahrẜibas py Meeſẜas und
Manc1654_LP1_89_9Dwehſẜeles Drußko=Drußkahß ẜakappaht und ißdelldeht.
Manc1654_LP1_89_10Treſẜchà kahrtà / gir Deews teem Juddeem to Apghree-
Manc1654_LP1_89_11ẜchanu tapehtz ee=ſtahdijis / ka tee allaſch warrätu ſtippre titzeht /
Manc1654_LP1_89_12ko Deews teem ẜohlijis / to Wings teem turrehß. Deews by
Manc1654_LP1_89_13teem ẜohlijis to Ꞩeewas=Ꞩähklu / to Kunghu JEſu Chriſtum /
Manc1654_LP1_89_14tahß Paſẜaules Peſtitaju / to Wings teem ẜuhtieß / ka Wings
Manc1654_LP1_89_15teem irr dehwis gir. Jck=kattris Judds / kaß apghreeſts by /
Manc1654_LP1_89_16und ẜcho Siem py ẜawahm Meeſẜahm neſẜe / warreja wiß ko
Manc1654_LP1_89_17Deews by ẜohlijis / jeb laizighe / jeb muhſchighe / ſöw aisjembtees /
Manc1654_LP1_89_18und ẜatziet : Ꞩchy Deewa Ꞩohliẜchanu / ẜcho Deewa Wahrdu
Manc1654_LP1_89_19eß arridſan aisjämmohß / aiſto eß äßmu apghreeſts / ka mehs
Manc1654_LP1_89_20laſẜam no to Jonathan / Koninja Sauļa Dählu ; taß ghribbä-
Manc1654_LP1_89_21dams kauteeß ar teem Paggaņeem / teem Wiliſteŗeem / ẜacka taß
Manc1654_LP1_89_22us ẜawu Bruņņa Neſẜeju: nahtz / laid mums noeet py ẜcheem
Manc1654_LP1_89_23Nheapghreeſteem / negg taß Kungs kolabb zaur mums
Manc1654_LP1_89_24darries / aiſto tam Kungham nhe gir ghruht zaur maß
Manc1654_LP1_89_25pallidſeht jeb zaur dauds. Jonathans ghribb tick dauds
Manc1654_LP1_89_26ẜatziet : Mums / kattri mehs apghreeſti äſẜam / gir Deews ẜohlijis /
Manc1654_LP1_89_27tohß Nehapghreeſtus Paggaņus uswahreht / us ẜcho Deewa
Manc1654_LP1_89_28Wahrdu laid mums titzeht / und dohteeß prett teem Wiliſte-
Manc1654_LP1_89_29ŗeem. Vnd Deews palliedſeja teem. Kad Dawids / wehl
Manc1654_LP1_89_30jauns buhdams / ghribbeja kauteeß ar to ghaŗŗu Wieru to Go-
Manc1654_LP1_89_31liath / ee=drohẜchenajahß Wings arridſan ar to / ka Wings zaur
 @b{tahß}
  
  
 [90.lpp.]
Manc1654_LP1_90_1tahß Apghreeẜchanas Deewu us ẜawu Puß dabbujis by / und
Manc1654_LP1_90_2ghribb ẜatziet: Deews ſtahw mann klaht / aiſto eß äßmu ap-
Manc1654_LP1_90_3ghreeſts / und näſẜu to Siem py mannahm Meeſẜahm / Deews
Manc1654_LP1_90_4nhe attſtahß no mann / Eß winjam peedärru / to nhe warr taß
Manc1654_LP1_90_5Paggans / taß Wiliſters / taß Nheapghreeſts leeliteeß: tapehtz
Manc1654_LP1_90_6dohẜchu eß ẜchodeen winja Meeſẜas teem Puttneem ißkņahpt
Manc1654_LP1_90_7und kahxly nohſtneẜt.
Manc1654_LP1_90_8Ka nu Deews tahdu Siem tam Abraham / und winja
Manc1654_LP1_90_9Bährno=Bährneem dehwis gir / und ar to tohß par ẜaweem Ļau-
Manc1654_LP1_90_10deem usjehmis; ta gir leela Schälaſtiba. Aiſto / apdohmajeeta
Manc1654_LP1_90_11juhß paſẜchi; M.D. kaß gir Deews? Kaß gir Abraham? Deews
Manc1654_LP1_90_12gir taß Kungs / leelahx nhe ka wiſẜi Deewi. Bett Abra-
Manc1654_LP1_90_13ham gir Semme und Pällni. Vnd tomähr Deews to
Manc1654_LP1_90_14Semmes=Piet par ẜawu Draughu usjämm / ẜatzidams: Eß
Manc1654_LP1_90_15ghribbu taws Deews buht / und tawa Ꞩähkla{Ꞩähkja} ( Deews )
Manc1654_LP1_90_16pehtz töw.
Manc1654_LP1_90_17Jhten to Schälaſtibu Deews mums Chriſtiteem Zillwä-
Manc1654_LP1_90_18keem parada eekſchan tahß ẜwähtas Chriſtibas / kattra tahß Ap-
Manc1654_LP1_90_19ghreeẜchanas Weetà ee=zällta / ka Pahwils mahza. Wiſẜi eſẜee-
Manc1654_LP1_90_20ta juhß Deewa Bährni zaur tahß Titzibas ( us ) eekſchan Chri-
Manc1654_LP1_90_21ſtum / aiſto zeek{zehk} juhß Chriſtiti eſẜeeta / tee gir Chriſtum apwill-
Manc1654_LP1_90_22kuſchi. Mums arridſan Deews gir ẜohlijis: Eß ghribbu ar
Manc1654_LP1_90_23jums muhſchighu Ꞩaliedſenaẜchanu ( muhſchighas Derri-
Manc1654_LP1_90_24bas ) darriet. Kad mehs Chriſtiti kļuam / tad JEſus Chriſtus
Manc1654_LP1_90_25mums ar ẜawu Aſẜini / katters gir tahß Aſẜins tahß jaunas Eeſta-
Manc1654_LP1_90_26diẜchanas apẜlatzinaja / und ar teem mums no Ghräkeem nomaſ-
Manc1654_LP1_90_27ghaja. Vnd tha gir Deews mums par ẜaweem Ļaudeem und
Manc1654_LP1_90_28Draugheem usjehmis.
Manc1654_LP1_90_29Ja tu leelahß Bähdahß eſẜi / tad attminneeß Manns
Manc1654_LP1_90_30Draugs / tawas Chriſtibas / kurr Deews töw ẜawu Schälaſtibu
Manc1654_LP1_90_31ẜohlijis gir. Jo Wings patz ẜacka: Kallneem buhß attkahpt /
 @b{und}
  
 [91.lpp.]
Manc1654_LP1_91_1und maſeem Kallneem buhß nohſtkrieſt: bett manna
Manc1654_LP1_91_2Schälaſtiba nhe attkahps / und ta Ꞩaliedſenaẜchana man-
Manc1654_LP1_91_3na Meera ( Derribaß ) nhe buhß attkrieſt / ẜacka taß Kungs
Manc1654_LP1_91_4taws Apſchälotais. Bett ſtahwi tu arridſan ſtippre py Deewu /
Manc1654_LP1_91_5und nhe leezeeß no nhe kahdas Leetas no Winju noſchkirrteeß /
Manc1654_LP1_91_6tad pallixi tu muhſcham py Deewu.
Manc1654_LP1_91_7Bett ẜcheitan warrätu nu daẜch Deewabijatais dohmaht /
Manc1654_LP1_91_8und waizaht: Kapehtz gir taß Kungs JEſus Chriſtus litzeeß ap-
Manc1654_LP1_91_9ghreeſtees? Ta Apghreeẜchana gir no Deewu ee=lickta teem / kat-
Manc1654_LP1_91_10tri ar Ghräkeem peedſimma: JEſus Chriſtus gir beß Ghrä-
Manc1654_LP1_91_11keem / Wings gir taß wiſẜo=Ꞩwätais / Wings gir Deewa mie-
Manc1654_LP1_91_12ļais Dähls / kaß tam by waijagha / ka taß lickahß apghreeſtees?
Manc1654_LP1_91_13und ẜawas Meeſẜas ghraiſiet? Mieļi Draughi / ka Wings
Manc1654_LP1_91_14muhſẜo dehļ no ẜawa Tähwa Klehpi gir nahzis / und no tahs Jum-
Manc1654_LP1_91_15prawas Marias weens Zillwäka=Bährns peedſimmis; ihten
Manc1654_LP1_91_16tha Wings arridſan muhſẜo dehļ ẜawas jaunas Meeſẜas aſto-
Manc1654_LP1_91_17ņas Deenas pehtz ẜawas Peedſimẜchanas lickahß apghraiſiet /
Manc1654_LP1_91_18und ẜawas Aſẜinis ißleja. To gir taß wiß mums par labb
Manc1654_LP1_91_19darrijis / Ꞩawu leelu Mieläſtibu ar to paradiet.
Manc1654_LP1_91_20Aiſto / kad mehs dſirrdam ka taß Bährns JEſus gir ap-
Manc1654_LP1_91_21ghreeſts / tad warram mehs titzeht / ka muhſẜo Peſtitais gir nhe
Manc1654_LP1_91_22ween Deews und Deewa Bährns / bett irr ihſtäns Zillwähx /
Manc1654_LP1_91_23und Zillwäka Bährns / muhſẜo Meeſẜu und Aſẜini gir wings us-
Manc1654_LP1_91_24jehmeeß / tapehtz Wings muhſcham mums nhe warr muhſẜahß
Manc1654_LP1_91_25Bähdahß attſtaht. Tadehļ Wings töw und mann tick mie-
Manc1654_LP1_91_26lighe usrunna / ẜatzidams: Nhe bieſtees / tu mann peedäri /
Manc1654_LP1_91_27eß äſẜmu töw peſtijis. Taß Kungs Chriſtus lickahß ẜöw ap-
Manc1654_LP1_91_28ghreeſtees / ghribbädams muhſẜà Weetà Deewa Baußlei ghan-
Manc1654_LP1_91_29ne darriet / ko mehs nhe warrejam darriet / und gir ar to Ꞩohdi-
Manc1654_LP1_91_30bu / ko mehs bijam nopellnijuẜchi / nheklauẜidammi Deewa
Manc1654_LP1_91_31Wahrdam / to Ꞩohdibu / ẜacku eß / gir Wings muhſẜà Weetà
Manc1654_LP1_91_32usjehmeeß und zeetiß.
 @b{Apdoh-}
  
  
 [92.lpp.]
Manc1654_LP1_92_1Apdohmajeeß patz / Manns Draugs; Redſi / Deews
Manc1654_LP1_92_2ghribb / töw buhß lieds piļļam winju klauẜiet / nhe ween no ahre-
Manc1654_LP1_92_3nes ar Darrbeem / bett töw buhß Deewu tawu Kunghu
Manc1654_LP1_92_4mieļoht no wiſẜas Ꞩirrds / no wiſẜas Dwehſẜeles / no wiſẜu
Manc1654_LP1_92_5Spähku / und no wiſẜu Prahtu / und tawu Tuwaku / ka
Manc1654_LP1_92_6töw paſẜchu. Bett kad eſẜi tu / ô Zillwähx / ẜawu Muhſchu to
Manc1654_LP1_92_7darrijis? Laid buht kaß tick labbs / ka ghribbädams / tomähr buhß
Manc1654_LP1_92_8winjam ẜatziet ar to ẜwähtu Apuſtuli Pahwil: Mann patick
Manc1654_LP1_92_9Deewa Baußlis pehtz to eekſchkighu Zillwäku / bett eß
Manc1654_LP1_92_10rädſu zittu Baußli mannahß Lohzeklahß / taß ſtahw pret-
Manc1654_LP1_92_11tie tam Baußlim mannà Prahtà . Eß ghribbätu lab-
Manc1654_LP1_92_12praht ( Deewam klauſẜiet ) bett taß Darrbs mann peetruhxt.
Manc1654_LP1_92_13Klauſẜais nu wehl! Kad tu eſẜi Deewa Wahrdu pahrkahpis /
Manc1654_LP1_92_14und apghräkojeeß / tad nahk taß barrgs ſkummiegs Wiers / Mo-
Manc1654_LP1_92_15ſes / brähtz us töw / und ẜacka: Nolahdätam buhß buht tam /
Manc1654_LP1_92_16kaß to Wahrdu tha Baußla nhe peepillda / ka taß pehtz
Manc1654_LP1_92_17to darra. Kaß warr nu töw / ô tu nabbags Ghrehzeneex /
Manc1654_LP1_92_18no tahdeem Bähdeem ißpeſtiet? Zitz nhe weens / ka taws Peſti-
Manc1654_LP1_92_19tais JEſus Chriſtus / katters töwis dehļ Deewa Baußlam ẜöw
Manc1654_LP1_92_20padehweeß / und tam par Pillu ghanne gir darrijis. To Wings
Manc1654_LP1_92_21eeẜahka maß Behrnings buhdams / und lickahß apghreeſtees /
Manc1654_LP1_92_22pehtz ẜawà leelà Zeeẜchanà py Kruſta Kohku Wings to pabeidſe.
Manc1654_LP1_92_23Kapehtz tad? Pahwils adbilld: Kad taß laix peepilldietz by /
Manc1654_LP1_92_24ẜuhtija Deews ẜawu Dählu no weenas Ꞩeewas peedſim-
Manc1654_LP1_92_25muẜchu / und appackſch to Baußlu licktu / ka taß tohß kat-
Manc1654_LP1_92_26tri appackſch to Baußli by / peſtitu / ka mehß Deewa
Manc1654_LP1_92_27Bährni taptam.
Manc1654_LP1_92_28Ja tad nu tawa paſẜcha Ꞩirrds ẜacka: redſi / ô Zillwähx /
Manc1654_LP1_92_29tu eſẜi nolahdähtz no Deewu / aiſto tu eſẜi wairahk töw paļah-
Manc1654_LP1_92_30weeß us tawu Manntu / nhe ka us Deewu / wairahk us Zillwä-
Manc1654_LP1_92_31ka Pallighu nhe ka us Deewa / tu nhe eſẜi Deewu peeluhdſis no
 @b{Sirrds /}
  
  
 [93.lpp.]
Manc1654_LP1_93_1Ꞩirrds / Burrwjus eſẜi tu mecklejis / py Ꞩahls=Puhẜchlätajeem
Manc1654_LP1_93_2eſẜi tu ſtaighajis / Baſnizà nhe eſẜi tu ghahjis / jebſche tu eſẜi Dee-
Manc1654_LP1_93_3wa Wahrdu dſirrdejis / tad tomähr nhe eſẜi tu tha dſiewojis und
Manc1654_LP1_93_4titzejis / ka Deews töw gir mahzijis / tu nhe eſẜi tawam Kun-
Manc1654_LP1_93_5gham / tawai Ghaſpaſchai / tawam Ꞩaimneekam klauſẜijis / ka
Manc1654_LP1_93_6peedärr / tu eſẜi rahjeeß / bahreeß ar tawu Kaiminju / und Tuwa-
Manc1654_LP1_93_7ku / taggad töw wehl Dußmas ẜehſch tawà Ꞩirrdy / duhres räß-
Manc1654_LP1_93_8numà / beßkaunighe eſẜi tu runnajis / und daſchereis turrejeeß /
Manc1654_LP1_93_9peedſehreeß ka Zuhka / apſadſeeß / peewielis zittu / apmälojis tawu
Manc1654_LP1_93_10Tuwaku / Kaiminja Ehſchu ẜchaurumà / tawu Plattumà dſin-
Manc1654_LP1_93_11nis / zittam ẜawu Ꞩaim ißwielis / und kaß warr wiſẜu to / ko tu
Manc1654_LP1_93_12nhe pareiſe eſẜi darrijis prett Deewu / prett tawu Tuwaku / prett
Manc1654_LP1_93_13töw paſẜchu / taggad iß=ẜatziet / ar to eſẜi tu tha Baußla Lahſtu /
Manc1654_LP1_93_14Deewa Ꞩohdibu{Ꞩohbibu} / und to muhſchighu Paſuſẜchanu und Elles
Manc1654_LP1_93_15Vgguni nopellnijis. To / manns Draugs / apdohmadams /
Manc1654_LP1_93_16nhe iſẜamiſẜees / ẜacki tu ar titzighu Ꞩirrdi: Deews gir to / kaß
Manc1654_LP1_93_17no nhekahdu Ghräku ſinnaja / muhſẜo dehļ par Ghräku
Manc1654_LP1_93_18darrijis / ka mehß taptam tha Taißniba / kattra Deewa
Manc1654_LP1_93_19preekſcha därr. Ꞩcho nopellnitu Taißnibu dohd Wings
Manc1654_LP1_93_20mums / und mehs dſeedaht warram: Chriſtus gir wiſẜu Dee-
Manc1654_LP1_93_21wa Baußlu pilldijis / ar to ẜawa Thäwa Dußmibu kluſẜe-
Manc1654_LP1_93_22najis / kattra par mums wiſẜeem ghaja.
Manc1654_LP1_93_23Taß Kungs JEſus padohdahß ſöw Deewa Baußlam /
Manc1654_LP1_93_24jebſche Wings patz tha Baußla Kungs gir. Deews gir to Ap-
Manc1654_LP1_93_25ghreeẜchanu eelitzis. Nu gir taß Kungs JEſus taß ļohte
Manc1654_LP1_93_26auxte{ļohteauxte} teitzams Deews muhſchighe. Tapehtz gir Wings
Manc1654_LP1_93_27ka Deews ſcho Leetu eeſtahdijis / ka teem Juddo=Bährneem by
Manc1654_LP1_93_28apghreeſteem kļuht. Ar ẜcho Padoẜchanu Wings mums rah-
Manc1654_LP1_93_29da ẜawu ſämmu Ꞩirrdi. Redſi / taß Kungs / kas par wiſẜeem
Manc1654_LP1_93_30Kungheem gir / kas wiſẜas Leetas näß ar ẜawu ſpehzighu Wahr-
Manc1654_LP1_93_31du / kattru wiſẜi Engheļi peeluhds / tas ſämmojahß tick ļohte / und
 @b{ka zitz}
  
  
 [94.lpp.]
Manc1654_LP1_94_1ka zitz Zillwähx darra to / ko Deews ghribb. Ko tad tu / ô
Manc1654_LP1_94_2Zillwähx / leedſeeß to darriet / ko Deews töw pawehļ. Daẜch lee-
Manc1654_LP1_94_3kahß tick ghuddris äſẜohtz{aſẜohtz} / ka Wings no leelas Ghuddribas
Manc1654_LP1_94_4dſirrdätu / kad Wehſis ſchkauda. Ba! ẜacka daẜch / kapehtz buhs
Manc1654_LP1_94_5mann Baſnizà eet? Nu irr Ghramata tahda / ka eß patz warru
Manc1654_LP1_94_6laſẜiet / jeb no ẜawu Bährnu lickteeß preekſcha laſẜiteeß / kaß taß
Manc1654_LP1_94_7Ewangeliums gir / und warru ihten tha mahziteeß mahjahß / ka
Manc1654_LP1_94_8Baſnizas Kungs Baſnizà mahza. Bett ô tu Jegkis / Negg
Manc1654_LP1_94_9ẜacka Salomo? katters dauds ghuddrahx by / nheka tu : Wiſẜa
Manc1654_LP1_94_10Leeta ẜawu Laiku turr. Mahjahß buhß töw Deewa
Manc1654_LP1_94_11Wahrdu laſẜiet / bett pirrmahk buhß töw Baſnizà eet / und Dee-
Manc1654_LP1_94_12wa Wahrdu klauſẜieteeß. Tha darrija tee Berroheŗi Ļau-
Manc1654_LP1_94_13dis / tee pirrmahk dſirrdeja ko taß Apuſtuls Pahwils mahzija /
Manc1654_LP1_94_14pehtz Mahjahß pahrnahkuẜchi / laſẜija tee Deewa Ghrahmatà /
Manc1654_LP1_94_15arrieg teitan tha ſtahweja / ka Pahwils by mahzijis. Nhe gir
Manc1654_LP1_94_16töw ẜchie Ghramata tapehtz raxtita / ka töw buhß Majahß pal-
Manc1654_LP1_94_17lickt / kad zitti Chriſtiti Ļaudis Deewam par Ghohdu Baſni-
Manc1654_LP1_94_18zà eet / und ar weenu Ꞩirdi / Deewam kallpo; bett / ka töw buhß/
Manc1654_LP1_94_19Deewa Wahrdu Baſnizà dſirrdejis / attkal Mahjahß pahr-
Manc1654_LP1_94_20ghajis ka labba Ahwis to Dwehſẜeles Barribu att=ghrämmoht /
Manc1654_LP1_94_21Deewam par Ghohdu / to Ꞩwehdeenu nhe Ꞩlinnkodams / bett
Manc1654_LP1_94_22Deewa Wahrdu allaſch apdohmadams ißdſiewoht. Vnd
Manc1654_LP1_94_23ja tu nhewäſẜäls eſẜi / jeb zittas kahdas leelas Wainas dehļ tu
Manc1654_LP1_94_24nhe warri Baſnizà nahkt / ka töw tomähr ka Paggaņam / jeb
Manc1654_LP1_94_25Beßdeewigham nhe waijagha dſiewoht / tad warri tu ẜawahß
Manc1654_LP1_94_26Mahjahß ẜcho Ghrahmatu laſẜiet.
Manc1654_LP1_94_27Deews patz ẜacka : Tanny Weetà / kurr eß ẜawa Wahr-
Manc1654_LP1_94_28da{Wahrdu} Peeminneẜchanu eelitzis / ghribbu eß py töw nahkt /
Manc1654_LP1_94_29und töw ẜwehtiet. Muhſẜo Peſtitais Chriſtus ẜacka : Kaß
Manc1654_LP1_94_30no Deewu gir / taß dſirrd Deewa Wahrdu / Ꞩwähti
Manc1654_LP1_94_31gir tee / kattri Deewa Wahrdu dſirrd / und paturr. Kad
 @b{mehs}
  
  
 [95.lpp.]
Manc1654_LP1_95_1mehs Deewa Wahrdu dſirrdahm / tad taß Ꞩwähtz Gharrs to
Manc1654_LP1_95_2Ꞩwetz tahß Titzibas muhſẜahß Ꞩirrdihß ee=dädſena. Vnd ja
Manc1654_LP1_95_3mums nhe gir ta Titziba / tad mehs nhe warram Dee-
Manc1654_LP1_95_4wam patickt. Waſẜarà=Ꞩwähtkohß by leels Pullx Ļauſcho /
Manc1654_LP1_95_5dauds tuhxtohſchi eekſchan tahß Pils Jeruſalem ẜaghajuẜchi /
Manc1654_LP1_95_6klauſẜijahß / ka taß Apuſtuls Pehteris Deewa Wahrdu mahzija.
Manc1654_LP1_95_7Ꞩcheem klauſẜitajeem Ꞩirrds truhka / und trieß=tuhxtohẜchi Zill-
Manc1654_LP1_95_8wäki us=jehme to ihſtänu Titzibu / und attghreeſehß py Deewu.
Manc1654_LP1_95_9Daſch ẜacka ẜawà Prahtà : Kapehtz buhß mann py Dee-
Manc1654_LP1_95_10wa Ghalldu eet? Laid eet / kam patieck! Ghann eß irr beß to
Manc1654_LP1_95_11buhẜchu pee=ehdis. Bett klauſẜais / ô tu Zillwäka=Bährns!
Manc1654_LP1_95_12Nhe apẜmei tu Deewa Paddomu / darri to / ko Wings töw pa-
Manc1654_LP1_95_13wehļ. Kad JEſus Chriſtus ẜacka : Jemmeeta / ehdeeta /
Manc1654_LP1_95_14jemmeeta und dſerreeta wiſẜi no to Bickeri / to darraita /
Manc1654_LP1_95_15Zeekahrt /juhß to darreeta mannis peeminnädami : Tad
Manc1654_LP1_95_16darri tu / ko wings ghribb. Wiß ko Deews eelitzis / taß gir
Manc1654_LP1_95_17krahßnis und auxtz. Paklauſẜiẜchana gir labbaka nhe ka
Manc1654_LP1_95_18Vpperes / bett Nhepaklauſẜiẜchana gir ka Burrwjo=Ghrä-
Manc1654_LP1_95_19ki; ẜacka Konings Dawids / und winja{wjnjä} Dähls Salomons.
Manc1654_LP1_95_20Taß Kungs JEſus padohdahß ẜöw Deewa Baußlam /
Manc1654_LP1_95_21und leekahß ẜöw apghreeſtees aſtotà Deenà / mums ghribbä-
Manc1654_LP1_95_22dams mahziet / ka irr mums buhß apghreeſtees / nhe ar aſẜu Naſi
Manc1654_LP1_95_23py muhſẜahm Meeſẜahm / bett gharrighe / taß gir / mums buhß
Manc1654_LP1_95_24aisleekt to beßdeewighu Buhẜchanu / und to paſẜaulighu
Manc1654_LP1_95_25Kahribu / und ghaddighe / taißne und ẜwähte dſiewoht
Manc1654_LP1_95_26ẜchinny Paſẜauleh / ghaididami to ſchehlighu zerribu und
Manc1654_LP1_95_27Atſpiedeẜchanu tahß Ghohdibas tha leela Deewa / und
Manc1654_LP1_95_28muhſẜa Peſtitaja JEſu Chriſti. Tha gir ta gharrigha Ap-
Manc1654_LP1_95_29ghreeẜchana / kattra beß Rohkam darrita kļuhſt. Ja mehs nu
Manc1654_LP1_95_30ghribbam Deewam patickt / und Debbeſẜies nahkt / tad buhß irr
Manc1654_LP1_95_31mums gharrighe apghreeſtees. Taß Kungs JEſus tappa ap-
 @b{ghreeſts}
  
  
 [96.lpp.]
Manc1654_LP1_96_1ghreeſts Bährns buhdams / tickai aſtoņas Deenas wätz. O Zill-
Manc1654_LP1_96_2wähx / tu arridſan wehl Bährns buhdams dohma us tawu
Manc1654_LP1_96_3Radditaju / pirrms tahß ghruhtas Deenas wehl nahk /
Manc1654_LP1_96_4und Wätzums pee eet / kad tu ẜatzieſẜi : Tahß ( Deenas )
Manc1654_LP1_96_5mann nhe patiek. Muhſcham tam labbe nhe iß=dohſẜeeß / kaß
Manc1654_LP1_96_6tohß Pugkus ẜawas Jaunibas Wällam dohd ohẜchnaht / bett
Manc1654_LP1_96_7tahß beeſas Meeles ẜawas Wetzibas Deewam preekſcha zeļļ.
Manc1654_LP1_96_8Tapehtz nhe kahwejeeß / ô Zillwähx / no Ghräkeem attſtahteeß.
Manc1654_LP1_96_9Ghribbi tu ka Chriſtiets Zillwähx apghreeſteeß / tad nhe waija-
Manc1654_LP1_96_10gha töw Naſi meckleht / triet / und ar to tawas Meeſẜas maitaht :
Manc1654_LP1_96_11bett to Naſi tha Deewa Wahrda usmeckle / und ar to apghrees ta-
Manc1654_LP1_96_12wu Mutt und Mehl / ka tu Deewa Wahrdu nhe runna nhe parei-
Manc1654_LP1_96_13ſe / ka tu nhe mälo und tawu Tuwaku nhe apmälo. Apghrees ta-
Manc1654_LP1_96_14was Auſẜis / tahß gir ihs ẜchim beeſas bijuẜchas Deewa=wahrdu no
Manc1654_LP1_96_15Mahzetaju / und labbu Mahzibu no ghohdighu Zillwäku klauſẜi-
Manc1654_LP1_96_16teeß. Apghrees tawas Auſẜis / ẜacku eß / ka tahß plahnas tohp / nhe
Manc1654_LP1_96_17beßkaunighus Wahrdus / und dſeeßmas / und wätzo Bahbo Paſ-
Manc1654_LP1_96_18ẜakas / und Mälus klauſẜiteeß / bett Deewa Wahrdu / und labbu
Manc1654_LP1_96_19Mahzibu dſirrdeht. Ja tu taggad nhe ghribbi dſirrdeht / kad JE-
Manc1654_LP1_96_20ſus Chriſtus ẜacka : Nahzeeta ſchurr py mann : tad buhß
Manc1654_LP1_96_21töw paſtarà Deenà ja=dſirrt taß Wahrds : Eita nohſt no
Manc1654_LP1_96_22mann / juhß nolahdäti : Apghraiſi tawas Atzis / und nhe ſkat-
Manc1654_LP1_96_23teeß pehtz to / kaß töw Ghrähkohß weẜt warr. Zell tawas
Manc1654_LP1_96_24Atzis us to Kunghu / kas Debbeſẜies dſiewo / no tennenes
Manc1654_LP1_96_25töw Palliegs nahk. Apghrees tawas Rohkas / turri Nag-
Manc1654_LP1_96_26gus / nhe jemm to ko tu nhe eſẜi litzis / nhe ſohds / nhe kamp ẜchurrp
Manc1654_LP1_96_27und turrp / nhe ẜneedſees kur töw nhe peedärr / bett ſtrahda ar
Manc1654_LP1_96_28tawahm Rohkahm / und nopellnijehß ko labb. Apghraiſi
Manc1654_LP1_96_29tawas Kajahß / nhe leeds tahß eet us to Zeļļu / kur Beßdeewi-
Manc1654_LP1_96_30ghi eet / aiſto winjo Eeẜchana att=ſneeds to Ell. Leetzees Dee-
Manc1654_LP1_96_31wa Wahrdam palickt tawahm Kahjahm par Ꞩwetz us
Manc1654_LP1_96_32tawu Zeļļu : Apghraiſi tawu Ꞩirrdi / ta dohma daſcha reis /
 @b{kad}
  
  
 [97.lpp.]
Manc1654_LP1_97_1kad tas Ļauns Wälls töw Ghräkohß ee=willt ghribb : Deews
Manc1654_LP1_97_2taß Kungs nhe räds to / ko tu Tumẜumà und ẜläppäne dar-
Manc1654_LP1_97_3ri! kad tu pee=dſerreeß / jeb Zittu Blehdibu darri. Dohma tu us
Manc1654_LP1_97_4Deewa Wahrdu / tad tu nhe willẜeeß. Ꞩarrghajeeß no wiſẜas
Manc1654_LP1_97_5Ꞩirrds par Ghräkeem / tad buhß Deews töw ſchehliegs / und
Manc1654_LP1_97_6mirrdams tawa Dwehſẜele nahx py tawu Kunghu JEſu Chriſto.
Manc1654_LP1_97_7Laideeta mums nu arridſan apdohmaht / kahds Wahrds
Manc1654_LP1_97_8ẜchim Bährnam py tahß Apghreeẜchanas dohtz gir. Taß Ewan-
Manc1654_LP1_97_9geliſts ẜacka : Tad kļua winja Wahrds dähwähtz JEſus /
Manc1654_LP1_97_10katters dähwähtz by no to Engheli / pirms taß Mahtes
Manc1654_LP1_97_11Meeſẜas ee=jämts tappa. Kad tee Puiẜchi aſtotà Deenà
Manc1654_LP1_97_12pehts ẜawas Peedſimẜchanas py teem Juddeem apghreeſti tappa /
Manc1654_LP1_97_13tad kļua teem arridſan ẜaws ihpaſẜcha Wahrds dohtz / ihten ka
Manc1654_LP1_97_14mehs ẜaweem Bährneem kad tee Chriſtiti kļuhſt / ẜawu Wahr-
Manc1654_LP1_97_15du dohdam. Kad nu tahß Jumprawas Marias Bährns aſto-
Manc1654_LP1_97_16tu Deenu peedſiewojis by / dabbuja Wings arridſan ẜawu
Manc1654_LP1_97_17Wahrdu py ẜawas{ẜawus} Apghreeẜchanas / und tappa dähwähtz JE-
Manc1654_LP1_97_18ſus / taß gir / Peſtitais / Palliegs. Kapehtz? Aiſto Wings ẜa-
Manc1654_LP1_97_19wus Ļaudis peſties no Ghräkeem / Ꞩawus Ļaudis / te gir wiſẜi
Manc1654_LP1_97_20Zillwäki / kattri ẜcho Bährnu par ẜawu Peſtitaju us=jämm.
Manc1654_LP1_97_21Ꞩchiß Preex gir notitzis wiſẜeem Ļaudeem. Wiſẜi kattri
Manc1654_LP1_97_22eekſchan to Kunghu JEſum titz / buhß to muhſchighu
Manc1654_LP1_97_23dſiewoẜchanu dabbuit. JEſus Chriſtus ẜacka patz : Eß nhe
Manc1654_LP1_97_24äßmu nahzis / to Paſẜaul ẜohdiet / bett to Paſẜaul ẜwähtu
Manc1654_LP1_97_25darriet. Ghribbi tu nu / ô Zillwähx / py Deewu nahkt /
Manc1654_LP1_97_26Ghribbi tu arridſan Debbeſẜies tawu Daļļu dabbuit / ar wiſẜeem
Manc1654_LP1_97_27Ꞩwähteem muhſchigha Preekà; tad usjemm tu to Kunghu JE-
Manc1654_LP1_97_28ſum par tawu Peſtitaju / titzi ka Wings töw ar ẜawahm Aſẜinihm
Manc1654_LP1_97_29no taweem Ghräkeem maſghajis und ſchkieſtijis gir. Ꞩacki ar to
Manc1654_LP1_97_30Apuſtuli Pahwil : Deews nhe gir ẜawa ihpaẜchu ( ihſtäna )
Manc1654_LP1_97_31Dählu ſchälojis / bett gir to par mums wiſẜeem nodehwis /
 @b{kapehtz}
  
  
 [98.lpp.]
Manc1654_LP1_98_1kapehtz Wings mums ar to wiſẜas Leetas (und irr to Däb-
Manc1654_LP1_98_2bäſẜu ) nhe dahwenatu.
Manc1654_LP1_98_3Tee Ghräki / tee Ghräki gir ta wiß=leelaka / wiß=ghruta-
Manc1654_LP1_98_4ka Waina und Naßta / no teem nhe warr mums nhe weens Zill-
Manc1654_LP1_98_5wähx paliedſeht / und peſtiet. Tee Ghräki ſchkiŗŗ mums no
Manc1654_LP1_98_6Deewu / und ẜlepp Deewa Waighu no mums / ka mehs
Manc1654_LP1_98_7nhe tohpam paklauſẜiti. To Ghräko dehļ wiſẜas Bähdas
Manc1654_LP1_98_8mums ja=zeeẜch. Bett jemmeeteeß / Mieļi Draughi / drohẜchu
Manc1654_LP1_98_9Ꞩirrdi / ẜcheitan gir JEſus / kaß mums no Ghräkeem peſtijis gir /
Manc1654_LP1_98_10ka Wings patz ẜacka : Mann eſẜi tu (ô Zillwähx ) Darrbu
Manc1654_LP1_98_11darrijis ar taweem Ghräkeem / und eſẜi mann Mohkas
Manc1654_LP1_98_12darrijis ar taweem Noſeghummeem / Eß / Eß ißdelldeju
Manc1654_LP1_98_13tawu Pahrkahpẜchanu mannis dehļ / und nhe peemiņņu
Manc1654_LP1_98_14tawus Ghräkus. Vnd no ẜcho JEſu wiſẜi Proweetes
Manc1654_LP1_98_15mahza / ka zaur winja Wahrdu wiſẜeem kattri eekſchan to
Manc1654_LP1_98_16titz / Ghräko Peedohẜchanu dabbuit buhß.
Manc1654_LP1_98_17Kad tu nu / ô Chriſtietz Zillwähx / tawus Ghräkus adſie-
Manc1654_LP1_98_18ſti / tohß apraudi / und töw ar to ee=preezenajeeß / ka JEſus Chri-
Manc1654_LP1_98_19ſtus taws Peſtitais gir / und titzi / ka Deews tha=dehļ töw tawus
Manc1654_LP1_98_20Ghräkus peedohd / und töw ſchehliegs gir ; tad Wings irr tagga-
Manc1654_LP1_98_21dien töw peẜti no Ghräkeem / und iß=dehdeh tohß ka Migglu /
Manc1654_LP1_98_22Wings dohd töw to Ꞩwähtu Gharru / katters töw wadda us to
Manc1654_LP1_98_23ihſtänu Zeļļu / Deewam kallpoht / tawã Tuwakam labbe darriet /
Manc1654_LP1_98_24und wiſẜur ẜarrghateeß par tieẜcheem Ghräkeem. Ja tad lätzahß
Manc1654_LP1_98_25kahdi Ghräki / (aiſto kurr gir weens / kaß nhe ghräko ) tad JEſus
Manc1654_LP1_98_26Chriſtus tohß Ghräkus ar ẜawu Nopällnu apklah / und pehtz pa-
Manc1654_LP1_98_27ſtarà Deena töw peſtieß no wiſẜu Ļaun / und paſẜchaß Debbeſẜies ee-
Manc1654_LP1_98_28weddieß / turr buhſẜi tu / kurr Wings gir / und redſehſẜi Win-
Manc1654_LP1_98_29ja Ghohdu / und pallixi py tawu Kunghu JEſum muhſchighe.
Manc1654_LP1_98_30To dohd töw / mann / und mums wiſẜem JEſus
Manc1654_LP1_98_31muhſẜo Peſtitais / Amen! Amen! Amen!
 @b{Evan-}
  
  
 [99.lpp.]
Manc1654_LP1_99_1@v{Evangelium am Sontage}
Manc1654_LP1_99_2@v{nach dem Newen Jahrstage /}
Manc1654_LP1_99_3@v{Matth. 2.}
  
Manc1654_LP1_99_4To ẜwähtu Ewangelium / ka JEſus Chriſtus eekſchan Ägy-
Manc1654_LP1_99_5ptes=Semmes behdſis / apraxta taß Ewangeliſts Mat-
Manc1654_LP1_99_6theus ẜawà Ghramatà / ohtrà Weetà / und ſkann tee
Manc1654_LP1_99_7Wahrdi juhſẜà Wallodà tha :
  
Manc1654_LP1_99_8BEtt kad tee ( Ghuddri ) aiß=ghaju-
Manc1654_LP1_99_9ẜchi by / redſi / tad rahdijahß taß En-
Manc1654_LP1_99_10ghels tha Kungha Joſepam Ꞩappny /
Manc1654_LP1_99_11und ẜatzija : Zelleeß aukſcham / und jem-
Manc1654_LP1_99_12meeß to Behrninju / und winja Maht
Manc1654_LP1_99_13py ẜöw / und behds Egypteŗo=Semmeh / und palleetz
 @b{tuŗŗu /}
  
  
 [100.lpp.]
Manc1654_LP1_100_1tuŗŗu / teekam eß töw ẜacku. Aiſto taß notixeeß / ka
Manc1654_LP1_100_2Herodes to Behrninju meckleh / to nokaut. Vnd
Manc1654_LP1_100_3wings Zehlehs / jehme to Bährninju / unnd winja
Manc1654_LP1_100_4Maht py ẜöw / Nackty / und attkahpehß Egypteŗo=
Manc1654_LP1_100_5Semmeh / und pallick turrpatt / kamähr Herodes
Manc1654_LP1_100_6nomirra / ka teeß pallicktu /ko taß Kungs zaur to
Manc1654_LP1_100_7Proweetu ẜatzijis / katters runna : No Egypteŗo=
Manc1654_LP1_100_8Semmes äßmu eß mannu Dählu aizenajis.
  
Manc1654_LP1_100_9MEhs laſẜam Deewa Ghramatà / no Mo-
Manc1654_LP1_100_10ſe to leelu Proweetu / kattru Deews taß
Manc1654_LP1_100_11Kungs attſinnis no Waighu / katters pee=ti-
Manc1654_LP1_100_12tziegs Kallps wiſẜà Deewa Nammà by / ka
Manc1654_LP1_100_13tas wehl jauns buhdams / preekſch Warao biedameeß behdſis /
Manc1654_LP1_100_14und py Weenu Baſnizas=Kunghu eekſchan Midian illghu Lai-
Manc1654_LP1_100_15ku us=turrejees und ẜöw ghlahbdamees tha Baſnizas=Kungha
Manc1654_LP1_100_16Awis ghannijis / teekam Deews patz winjam pa=wehlejis no to
Manc1654_LP1_100_17däggohẜchu Meſchu : Ey prohjam / und dohdeeß eekſchan Ägy-
Manc1654_LP1_100_18ptes=Semmes / aiſto tee Ļaudis nomirruẜchi / kattri tawu Nah-
Manc1654_LP1_100_19wu meckleja. Vs ẜchahdu Deewa Pa=wehleẜchanu jehme
Manc1654_LP1_100_20Moſes ẜawu Ꞩeewu und ẜawus Dählus / und wedde tohß us
Manc1654_LP1_100_21weenu Ehſeli / und ghaja attkal eekſchan Ägyptes=Semmes.
Manc1654_LP1_100_22To paſẜchu Laim redſeja arridſan JEſus Chriſtus / taß
Manc1654_LP1_100_23leels Proweets / kattru dſirrdeht und klauſẜiet buhß wiſ-
Manc1654_LP1_100_24ẜeem Zillwäkeem / katters taß taißnis Deewa Kallps by.
Manc1654_LP1_100_25Aiſto Juddo=Semmeh attraddahß taß Konings Herodes / kat-
Manc1654_LP1_100_26ters meckleh to Kunghu JEſum ar ẜawu aſẜu Sohbini nokaut ;
Manc1654_LP1_100_27par to Leetu Deews zaur ẜawu Engheli Joſepam pawehļ / tam
Manc1654_LP1_100_28buhß auteeß / und eekſchan Ägyptes=Semmes behgt / taß darra
 @b{ko}
  
 [101.lpp.]
  
Manc1654_LP1_101_1ko Deews tam pa=wehļ / und dohdahß ar to Behrninju JEſu /
Manc1654_LP1_101_2und winja Maht tudeļļ Ägyptes=Semmeh / und paleek turr tick
Manc1654_LP1_101_3illghe / kamähr Deews tam attkal pa=wehļ / tam buhß ẜawà
Manc1654_LP1_101_4Tähwa=Semmeh nahkt / aiſto / kattri to Behrninju JEſum
Manc1654_LP1_101_5ghribbeja nokaut / tee äſẜoſchi nomirruẜchi / ka ẜchiß Ewangelium
Manc1654_LP1_101_6mums to mahza.
Manc1654_LP1_101_7Aran to paſẜchu ghribbam mehs klauſẜiteeß / ka taß
Manc1654_LP1_101_8Behrnings JEſus tick brieniſke paſẜarghahtz / ẜweſẜchumà
Manc1654_LP1_101_9audſenahtz / und ẜawa Thäwa=Semmeh attaizenahtz gir.
Manc1654_LP1_101_10Taß ſchehliegs Deews paliedſe mums ar ẜawu Ꞩwähtu
Manc1654_LP1_101_11Gharru / pareiſe no tahdu Leetu runnaht / zaur Chriſtum muhſẜu
Manc1654_LP1_101_12Kunghu und Peſtitaju / Amen.
  
Manc1654_LP1_101_13TAß Ewangeliſts ſtahſta tha: Kad tee Ghuddri no Au-
Manc1654_LP1_101_14ſtruma=Semmes nohſtghajuẜchi by. Ꞩcheita buhß
Manc1654_LP1_101_15jums ſinnaht / mieļi Draughi / ka tee Ghuddri no Auſtru-
Manc1654_LP1_101_16ma=Semmes nahgdami eekſchan tahß Pills Jeruſalem / waiza-
Manc1654_LP1_101_17ja tee pehtz to jaunu=peedſimmtu Dählu / to Kunghu JEſum
Manc1654_LP1_101_18Chriſtum / ẜatzidami. Kur gir taß jauns peedſimtz Konings
Manc1654_LP1_101_19to Juddo? mehß äſẜam winja Swaigſnu redſejuẜchi Au-
Manc1654_LP1_101_20ſtruma=Semmeh / und äſẜam nahkuẜchi to pee=luhkt. He-
Manc1654_LP1_101_21rodes / taß Konings to Wehſti dſirrdädams ißbijajahß ļohte /
Manc1654_LP1_101_22und wiſẜas Leetas ißklauẜijis / leek tohß us Bettlehem eet / luhg-
Manc1654_LP1_101_23dams / kad tee to jaunu peedſimtu Koninju attradduẜchi / ghrib-
Manc1654_LP1_101_24bätu tee tick labb darriet / und tam attẜatziet / tad Wings / taß
Manc1654_LP1_101_25Herodes arridſan ghribbohtz no=eet und to peeluhkt. Bett ẜa-
Manc1654_LP1_101_26wà Ꞩirrdy dohmaja Wings to Behrninju JEſum nokaut.
Manc1654_LP1_101_27Tapehtz Deews teem Ghuddreem Ꞩappny pee=ẜacka / teem nhe
Manc1654_LP1_101_28buhß attkal py Herodes us Jeruſalem ghreeſtees / bett par zittu
Manc1654_LP1_101_29Zeļļu us ẜawahm Mahjahm attkal dohteeß.
Manc1654_LP1_101_30Kad nu tee Ghuddri nohſt=ghajuẜchi by / ẜacka taß
 @b{Ewan-}
  
 [102.lpp.]
Manc1654_LP1_102_1Ewangeliſts Mattheus / redſi / klauſẜais nu / tad rahdijahß
Manc1654_LP1_102_2weens Enghels tam Joſep Sappny / und ẜatzija: Zelleeß /
Manc1654_LP1_102_3und jemm to Behrninju und winja Maht py töw / und
Manc1654_LP1_102_4behds eekſchan Äegyptes=Semmes / und palleetz turr / tee-
Manc1654_LP1_102_5kam eß töw ẜacku / kad Laix buhß attkal atteet. Aiſto / taß
Manc1654_LP1_102_6buhß ka ghann dries Herodes to Behrninju mecklehß / to
Manc1654_LP1_102_7nokaut.
Manc1654_LP1_102_8Ꞩcheit räds nu ickkattris / kam Deews Prahtu dehwis /
Manc1654_LP1_102_9ka taß teeß gir / ko mehs dſeedam: Meeſẜu und Dwehſẜel
Manc1654_LP1_102_10ghribb Deews mums labbe ẜarrghaht / wiſẜu Ļaunu{Launu}
Manc1654_LP1_102_11ghribb taß no mums noghreeſt / nheneeka Ļaun buhß
Manc1654_LP1_102_12mums notickt / Taß ghahda par mums / Ghlabboẜcha-
Manc1654_LP1_102_13na unnd Ꞩarrghaẜchana / wiß ſtahw eekſchan winja
Manc1654_LP1_102_14Spähku.
Manc1654_LP1_102_15Herodes trinn ẜawu Sohbinu / und dohma to Behrnin-
Manc1654_LP1_102_16ju JEſum nomaitaht / buhtu ta Dehle @v{(Blut=Jgel)} to Kunghu
Manc1654_LP1_102_17JEſum aisghrahbuſẜi / ghann buhtu ta irr ſteepuſẜeeß pehtz to
Manc1654_LP1_102_18Jumprawu Maria / und to Joſep / teem arri tick dauds doht / ka
Manc1654_LP1_102_19tee wairs nhe zälltohß. Joſeps ghull / nhe ſinna kahds Ghaiß
Manc1654_LP1_102_20ara. Bett taß wiſẜewalldiegs{wiſẜowalldiexs} Deews paẜarrgha to.
Manc1654_LP1_102_21Jhten tha taß patz ſchehliegs Deews ẜawas Atzis par
Manc1654_LP1_102_22mums attwäras turr / kad mehs ghullam / und nhe no kahdas
Manc1654_LP1_102_23Breeßmibas ſinnam / tad Deews wahke / und räds muſẜo Nhe-
Manc1654_LP1_102_24laim no tahlenes / und pa=wehļ ẜaweem Engheleem / teem buhß
Manc1654_LP1_102_25mums ghellbeht und ẜarrghaht. No ſchahß Leetas ẜacka taß
Manc1654_LP1_102_26Konings Dawid: Kaß töw pa=ẜarrgha / nhe ghull / redſi /
Manc1654_LP1_102_27taß Ꞩarrgs Jſraeļa{Jſracļa} nei ghull / nei ẜnauſch. Taß Kungs
Manc1654_LP1_102_28paẜarrgha töw / taß Kungs gir tawa Ähna par tawas
Manc1654_LP1_102_29labbas Rohkas / ka töw ta Ꞩaule Deenà nhe ſpeeſch / nei
Manc1654_LP1_102_30Mehneß Nackty. Taß Kungs paẜarrgha töw par wiſẜu
Manc1654_LP1_102_31Ļaun / Wings paſẜarrgha tawu Dwehſẜel / taß Kungs
 @b{paſẜarr-}
  
 [103.lpp.]
Manc1654_LP1_103_1paſẜarrgha tawu Ara=Eeẜchanu und Eekſcha=Eeẜchanu
Manc1654_LP1_103_2no ẜcho Laiku muhſcho muhſchohß.
Manc1654_LP1_103_3Laid tad nu nickni Ļaudis ļaun par töw dohma; Pa-
Manc1654_LP1_103_4wehlejees tu Deewam Rietohß zälldamees / und Wackarohß
Manc1654_LP1_103_5ghulleht eedams / Deews taweem Eenaidneekeem nhe dohß
Manc1654_LP1_103_6Waļļu par töw. Aiſto prett Deewu muhſẜu Kunghu
Manc1654_LP1_103_7nhe palieds Ghuddriba / Ꞩapraẜchana / Paddohms /
Manc1654_LP1_103_8ẜacka taß Konings Salomo. Kaß Debbeſẜies dſiewo /
Manc1654_LP1_103_9ẜmeijahß par winjo Paddohmu / und taß Kungs apẜmei
Manc1654_LP1_103_10tohß / ẜacka taß Konings Dawid. Deews ſinna ẜawus
Manc1654_LP1_103_11Taißnus no tahß Kahrdenaẜchanas ißweẜt / bett tohß
Manc1654_LP1_103_12Beßdeewighus pa=turreht us to Deenu tahß Ꞩohdibas /
Manc1654_LP1_103_13tohß mohziet / raxta taß Apuſtuls Pehters.
Manc1654_LP1_103_14Tapehtz Deewa bijataji ẜöw ẜirrdighe warr pa=ļauteeß
Manc1654_LP1_103_15us to mieļu Deewu / dſeedadami: ko Zillwäko Spähx und
Manc1654_LP1_103_16Ghuddriba eeẜahk / Par to nhe buhß mums bieteeß /
Manc1654_LP1_103_17Deews ẜehſch auxtakà Weetà / Taß paudies winjo Pad-
Manc1654_LP1_103_18domu / Kad tee wiß ghuddrake ee=ẜahkt ghribb / Tad to-
Manc1654_LP1_103_19mähr Deews eet zittu Zeļļu / Taß gir eekſcha ẜawahm
Manc1654_LP1_103_20Rohkam.
Manc1654_LP1_103_21Laideeta mums Deewu peeluhkt / ẜatzidami: Manns
Manc1654_LP1_103_22Däbbäſẜo Tähws / taws Ꞩwähtz Enghels ſtahw mann
Manc1654_LP1_103_23klaht / ka taß ļauns Eenaidneex mann nhe peewarr; tad
Manc1654_LP1_103_24nhe waijagha mums bieteeß par teem / kattri to Meeſẜu
Manc1654_LP1_103_25nokau / und to Dwehſẜel nhe warr nokaut / ka taß Kungs
Manc1654_LP1_103_26Chriſtus runna. Aiſto tee Eenaidneeki gir wiſẜi Deewa
Manc1654_LP1_103_27Rohkà / Ta lieds winjo Dohmaẜchana / winjo Runnas
Manc1654_LP1_103_28tu ghann ſinni, palieds mums ka mehs nhe ẜchaubameeß /
Manc1654_LP1_103_29Muhſẜu Prahtz ar to Titzibu nhe ẜadärrahß / us nahko-
Manc1654_LP1_103_30ſchu Leetu taß nhe ghribb ghaidiet / kur tu patz ee=preeze-
Manc1654_LP1_103_31nahſẜi. Ꞩchiß Kungs nhe warr neds ghribb mums att-
 @b{ſtaht}
  
 [104.lpp.]
Manc1654_LP1_104_1ſtaht / metteeta us to juhſẜu zerribu / Laid juhß ghann
Manc1654_LP1_104_2dauds kahrdena / Kauns tam / kaß to nhe warr zeeſt.
Manc1654_LP1_104_3Ohtrà kahrtà laideeta mums ara ẜcho Ewangelio ap-
Manc1654_LP1_104_4dohmaht / ka taß Behrnings JEſus ẜweſẜchumà audſenahts gir.
Manc1654_LP1_104_5Zelleeß aukſcham / ẜacka taß Enghels us Joſep / ſteidſeeß ẜlau-
Manc1654_LP1_104_6ki to Meeghu no Atzeem / ẜcheit nhe gir taggad Kahwejama
Manc1654_LP1_104_7Laix / und jemm to Behrninju und winja Maht py töw /
Manc1654_LP1_104_8und behds eekſchan Ägyptes=Semmes / und paleetz turr
Manc1654_LP1_104_9tick illghe kamähr eß töw ẜacku / kad Laix buhß attkal att=eet /
Manc1654_LP1_104_10aiſto py Rohkas taggad / ka Herodes meckle / to Behrnin-
Manc1654_LP1_104_11ju nokaut. Vnd warr ghann buht / ka taß Behrnings JEſus
Manc1654_LP1_104_12py tſchettreem Ghaddeem eekſchan Ägyptes=Semmes palliziß / ja
Manc1654_LP1_104_13Wings tudeļļ ẜeſẜchas Neddeļas wätz no Baſnizas pahrnahzis /
Manc1654_LP1_104_14kur winja Mahte tha Jumprawa Maria to Vpperi nodewe / no
Manc1654_LP1_104_15ẜawas Tähwa=Semmes ißghajis. Aiſto Wings gir pee-
Manc1654_LP1_104_16dſimmis / kad Herodes trieß deßmitz und trieß Ghaddus par Ko-
Manc1654_LP1_104_17ninju bijis / und taß patz Konings mirrà treſẜchà deßmity und
Manc1654_LP1_104_18ẜeptità Ghaddà ẜawas Walldiẜchanas: teh ißtäckahß tſchettri
Manc1654_LP1_104_19Ghaddi / tick illghi taß Behrnings JEſus ẜweſẜchumà bijis / und
Manc1654_LP1_104_20audſis.
Manc1654_LP1_104_21Mahzaiteeß ẜcheitan / mieļi Draughi / kapehtz taß jauns
Manc1654_LP1_104_22pee=dſimmtz Juddo=Konings eekſchan Ägyptes=Semmes beh-
Manc1654_LP1_104_23dſis gir. Aiſto ta leekahß brienigha Leeta äſẜoti: Moſes ghrib-
Manc1654_LP1_104_24bädams ißbehgt to Koninju Warao / dohdahß Wings ara no
Manc1654_LP1_104_25Ägyptes=Semmes : tee Bährni Jſraël ghribbädami Weeghlu-
Manc1654_LP1_104_26mu ẜawas leelas Mohkas / und ghruhto Darrbo dehļ dohdahß
Manc1654_LP1_104_27tee arridſan no Ägyptes=Semmes ara: Bett nu taß Kungs / kat-
Manc1654_LP1_104_28ters tohß Bährnus Jſraël no tahß ẜweſẜchas Paggaņu=Sem-
Manc1654_LP1_104_29mes ißweddis / taß bähg nu patz tanny Semmeh / und par kattru
Manc1654_LP1_104_30Leetu wehl wairahk jabrienojahß / taß Kungs / preekſch kattru
Manc1654_LP1_104_31Semm und Debbeß bähg / taß bähg patz. Kadehļ taß tha
Manc1654_LP1_104_32noteek?
 @b{Mieļi}
  
 [105.lpp.]
Manc1654_LP1_105_1Mieļi Draughi / to darrija JEſus Chriſtus nhe ween ta-
Manc1654_LP1_105_2dehļ ka taß nhe kļuhtu no Herodes nokautz / aiſto kad Wings
Manc1654_LP1_105_3buhtu ghribbejis / ghann buhtu Wings tam Koninjam war-
Manc1654_LP1_105_4rejis pretti turreteeß / kaut ohter teek tick ļauns buhtu Herodes
Manc1654_LP1_105_5bijis: Bett Wings eet tanny Paggaņo=Semmeh / ẜawu Ꞩirr-
Manc1654_LP1_105_6di parahdidams / ka Wings ghribbätu labpraht wiſẜeem nabba-
Manc1654_LP1_105_7gheem Ghrehzeneekeem Debbeſẜies palidſeht. Tee Ägyptes=
Manc1654_LP1_105_8Ļaudis zeenija Ällkadeewus / no to ihſtänu Deewu to Tähwu /
Manc1654_LP1_105_9Dählu und{uud} Ꞩwähtu Gharru / katters weens weeniegs Deews
Manc1654_LP1_105_10gir / bett tries Perẜoņi / nhe ſinnaja tee nheneeka: Wannaghus /
Manc1654_LP1_105_11Kagkes und Ꞩunnis / Willkus und Peles tee zeenija par Dee-
Manc1654_LP1_105_12wu / kaß tohß nokahwe / taß kļua attkal beß Schälaſtibas no-
Manc1654_LP1_105_13kautz. Tadehl dohdahß nu taß Kungs JEſus eekſchan Ägy-
Manc1654_LP1_105_14ptes=Semmes / ka taß tohß Ļaudis ſchkieſtitu und ẜwehtitu.
Manc1654_LP1_105_15Zitti wätzi Mahzetaji ẜacka / kad JEſus Chriſtus eekſchan
Manc1654_LP1_105_16Ägyptes=Semmes nahzis / tad irr patz Wälls mähms tappis /
Manc1654_LP1_105_17und to ällka=Deewo mahlätas und iß=zirrſtas Billdes apkrittu-
Manc1654_LP1_105_18ſchas gir: und ſchkeet tee paſẜchi Mahzetaji ka no tahdas Lee-
Manc1654_LP1_105_19tas taß Proweets Eſaias papreekſche runnajis / ẜatzidams: taß
Manc1654_LP1_105_20Kungs us peepehſchu Padebbeſẜi braux / und eekſchan
Manc1654_LP1_105_21Ägyptes Semmes nahx. Tad tee ällka=Deewi eekſchan
Manc1654_LP1_105_22Ägyptes Semmes preekſch to trieſẜehs / und teem Ägy-
Manc1654_LP1_105_23ptereem ta Ꞩirrds iß=bieſẜeeß{iß bieſẜeeß} winjo Meeſẜahß. To pee-
Manc1654_LP1_105_24pehſchu Paddebbeſẜi{. Paddebbuſẜi} ẜatzidami äſẜoẜchu tha Kungha Chri-
Manc1654_LP1_105_25ſti Zillwehzibu / us ẜcho ſchkieſtu Padebbeſẜi gir Wings eekſchan
Manc1654_LP1_105_26Ägyptes=Semmes brauzis. Vnnd gir pehtz tee Ägypteŗi ſtarrp
Manc1654_LP1_105_27ziteem ẜaweem Deeweem irr weenu Jumprawu und weenu
Manc1654_LP1_105_28Behrninju preekſch tahß Ꞩilleh ghullohſchu zeenijuẜchi.
Manc1654_LP1_105_29Ꞩchohß Ļaudis nu py Laiku no ẜawas leelas ällka=dee-
Manc1654_LP1_105_30wibas attraut / gir taß Kungs JEſus eekſchan Ägyptes ghajis /
Manc1654_LP1_105_31aiſto wings nhe ghribb ka tam Ghrehzeneekam muhſchi-
 @b{ghe}
  
 [106.lpp.]
Manc1654_LP1_106_1ghe mirrt buhß / bett ka taß warrätu ẜöw py Deewu att-
Manc1654_LP1_106_2greeſtees und dſiewoht.
Manc1654_LP1_106_3Taß Kungs JEſus dehwehß eekſchan Ägyptes=Semmes py
Manc1654_LP1_106_4teem Paggaņeem / ghribbädams teem Juddem rahdiet / taß Laix
Manc1654_LP1_106_5nahx / ka tee Paggaņi jo drieſahk Deewa Wahrdu usjemms /
Manc1654_LP1_106_6und Debbeſẜies nahx / nhe ka tee nhepateizighi Juddi. Tha ẜacka
Manc1654_LP1_106_7arridſan taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils: Jums Juddeem by
Manc1654_LP1_106_8jo pirrmahk to Deewa Wahrdu paẜluddenaht und ẜa-
Manc1654_LP1_106_9tziet: bett kad juhß nu to no ẜöw nohſt ſtumjaht / und
Manc1654_LP1_106_10paſẜchi ẜöw nhezeenighus turreteeß / redſi / tad ghreeſcha-
Manc1654_LP1_106_11meeß mehß us teem Paggaņeem / aiſto tha gir mums taß
Manc1654_LP1_106_12Kungs pa=wehlejis.
Manc1654_LP1_106_13Ꞩarrghajeteeß / Manni Draughi / par Nhepateikẜcha-
Manc1654_LP1_106_14nas / und usjemmeeta Deewa Wahrdu pateikdami / luhdſeeta
Manc1654_LP1_106_15to Kunghu JEſum / ka Wings ghribbätu py jums ar ẜawu
Manc1654_LP1_106_16Wahrdu palickt: Palleetz py mums Kungs JEſu Chriſt /
Manc1654_LP1_106_17aiſto leela Breeßmiba daggajuſẜi gir / Tawu Wahrdu / ô
Manc1654_LP1_106_18Kungs / to muhſchieghu Ꞩwetz / nhe leetz jo py mums iß-
Manc1654_LP1_106_19dſiẜt.
Manc1654_LP1_106_20Taß Kungs Chriſtus JEſus ghaja eekſchan Ägyptes=
Manc1654_LP1_106_21Semmes / und ghribb mums ar to rahdiet / ka ta Semme / ta
Manc1654_LP1_106_22Weeta kur tu dſiewo / töw nhe darries ẜwähtu / nei arridſan töw
Manc1654_LP1_106_23aptraipieß: Aiſto Deewam pee=därr tha Semme / und
Manc1654_LP1_106_24wiſẜa Paſẜaule. Jebſche tu nu dſiewo Kreewo=jeb Turko=
Manc1654_LP1_106_25Semme / taß töw nhe kait / tickai titzi tu eekſchan Deewu / und
Manc1654_LP1_106_26palleetz eekſchan ihſtänas Titzibas py tawu Kunghu JEſum
Manc1654_LP1_106_27Chriſtum / no teem nheſchkieſteem nhe leezees aptraipi-
Manc1654_LP1_106_28teeß / no teem Beßdeewigheem nhe maizaiß Beßdeewibu / no
Manc1654_LP1_106_29Saggļeem nhe mahzeeß ſackt / no Burrweem nhe mahzeeß
Manc1654_LP1_106_30burrt / no Plietneekeem nhe mahzeeß plieteht / no Blehſcheem
 @b{nhe}
  
 [107.lpp.]
Manc1654_LP1_107_1nhe mahzeeß Blehdibu / tad tahß Weetas dehļ nhe buhß töw
Manc1654_LP1_107_2Kaitas.
Manc1654_LP1_107_3Treſẜchà kahrtà laideeta mums arridſan klauſẜiteeß / ka taß
Manc1654_LP1_107_4Behrnings JEſus attkal ẜawà Thäwa=Semmeh attaizenahts
Manc1654_LP1_107_5gir. Taß Ewangeliſts Mattheus ẜacka tha: Kad Herodes
Manc1654_LP1_107_6nomirris by / redſi / tad rahdijahß taß Enghels tha Kun-
Manc1654_LP1_107_7gha Joſepam Ꞩappny eekſchan Ägyptes Semmes und
Manc1654_LP1_107_8ẜatzija : Zellees aukſcham / und jemm to Behrninju und ẜa-
Manc1654_LP1_107_9wu Maht py töw / und ey eekſchan tahß Semmes Jſraël /
Manc1654_LP1_107_10Tee gir mirruẜchi kattri tam Bährnam Nahwes darriet
Manc1654_LP1_107_11ghribbeja.
Manc1654_LP1_107_12Taß Konings Herodes ghribb muhſẜam Peſtitajam JEſu
Manc1654_LP1_107_13Chriſto Nahwes darriet / bett redſeeta / taß Bährns JEſus pal-
Manc1654_LP1_107_14leek dſiews / Herodes patz mirrſt ẜawa Trackumà . Kad taß Aſẜi-
Manc1654_LP1_107_15no=rijeis tohß Behrninjus eekſchann Bettlehem und turr wiß ap-
Manc1654_LP1_107_16kahrt nomaitajis by / ẜohdija Deews to. Aiſto to nokauto Behr-
Manc1654_LP1_107_17ninjo Aſẜins / und to noſkummuẜcho Tähwo und Mahtes ghau-
Manc1654_LP1_107_18ſchas Aſẜaras und Nopuẜchanas brähz Deewa Auſẜies / und ẜacka
Manc1654_LP1_107_19Kungs / tu Ꞩwätais und Taißnis / zeek illghe ẜohdi tu /
Manc1654_LP1_107_20und nhe attreeb muhſẜo Aſẜini py teem / kattri wirß Sem-
Manc1654_LP1_107_21mes dſiewo. Tohß Waidus dſirrd Deews Debbeſẜies / und
Manc1654_LP1_107_22leek to Bährno Ꞩläppkawu leelà Ꞩährghà und Ꞩahpehß ee-
Manc1654_LP1_107_23kriſt / ar leelu Karrſtumu wiſẜahß Kaulohß / ẜchy karſtuma Ꞩähr-
Manc1654_LP1_107_24gha ißkallteja wiſẜu winja Meeſẜu / muhſcham by Wings iß=all-
Manc1654_LP1_107_25zis / und twieka no eekẜchanas / jebſche Wings ghann ehde und
Manc1654_LP1_107_26dſehre / tomähr Wings nhe pee=ehdehß / und allaſch Wings kallte.
Manc1654_LP1_107_27Tahß eekſchas Winjam tuhka tuhkumà / und by winjam ghau-
Manc1654_LP1_107_28ſchas Wähdäro=ghraiſas. Kahjas by tuhkuẜchas ka räßni Blug-
Manc1654_LP1_107_29ki / Wädärs uspampa ka Mutza / Kaunuma=Weetahß Wings
Manc1654_LP1_107_30ẜahka puht / und mettehß turr eekſcha Kuſtoņi und Tahrpi / tee
Manc1654_LP1_107_31darrija tahdu Ꞩmarrẜchu / ka nhe weens py winju ſtahweht war-
 @b{reja:}
  
 [108.lpp.]
Manc1654_LP1_108_1reja: Wings nhe warreja attpuhſteeß / wiſẜi winja Kauli kļuhſt
Manc1654_LP1_108_2ẜawillkti kohpa / nhe weens Zillwähx warr Winjam pa=lidſeht.
Manc1654_LP1_108_3Tahdahß Ꞩahpehß ghullädams praſẜa Wings Naſi / ẜatzidams
Manc1654_LP1_108_4Wings ghribbohtz Abolu nolohbiet; bett Wings buhtu patz ar
Manc1654_LP1_108_5to Naſi nomaitajeeß / nhe buhtu winja Mahſẜas Dähls / Achia-
Manc1654_LP1_108_6bus / to Rohku ẜaghrahbis.
Manc1654_LP1_108_7Pehtz ghallà ghann illghe mohzietz / ißpuhẜch Wings Wai-
Manc1654_LP1_108_8maņas ẜaukdams ẜawu Dwehſẜel / und ẜawohß Ghräkohß
Manc1654_LP1_108_9mirrſt. Winja paſẜcha Ļaudis ẜatzijuẜchi: Deews gir to ẜa-
Manc1654_LP1_108_10was leelas Beßdeewibas und Ghräko dehļ tick ghauſche ẜoh-
Manc1654_LP1_108_11dijis.
Manc1654_LP1_108_12Redſeeta / manni Draughi / ka teem noteek / kattri zit-
Manc1654_LP1_108_13teem ghribb ļaun darriet beß Wainas. Deews nhe lee-
Manc1654_LP1_108_14kahß tick peepehſche py Ꞩohdibas zellteeß / nhe jämm Wings
Manc1654_LP1_108_15tick lähte to Riext Rohkà / Wings laika ghann ļaw teem Beß-
Manc1654_LP1_108_16deewigheem / ka tee warrätu no Ghräkeem attſtahteeß ẜa-
Manc1654_LP1_108_17wus Ghräkus attſiet / und Deewam tohß no Ꞩirrds dibben
Manc1654_LP1_108_18noluhkt. Bett kad tee nhe ghribb py Deewu ghreeſteeß /
Manc1654_LP1_108_19tad Deews tohß ais=ghrahb ar ẜawu Dſällſa=Rohku{Zälla=Rohku} / mätt
Manc1654_LP1_108_20tohß py Semmes / ka teem Vgguns no Atzeem lätz / und
Manc1654_LP1_108_21ẜohda tohß ar daſchadu Ꞩohdibu / breeßmighe buhß teem mirrt.
Manc1654_LP1_108_22Tee ghull Elleh ka Ahwis / ta Nahwe krämmt tohß /
Manc1654_LP1_108_23winjo Leppnibai buhß ißniekt / Elleh buhß teem pa-
Manc1654_LP1_108_24lickt / ka taß Konings Dawid teem jaw ẜenn papreekſche ẜatzi-
Manc1654_LP1_108_25jis gir.
Manc1654_LP1_108_26Kaß noticka tam Antiochus / katters Deewa Ļaudis da-
Manc1654_LP1_108_27ſchade und nhe ſchehlighe pinnkeja. Ghraiſas winjam Wädärà
Manc1654_LP1_108_28lehzehß / und tahdas Ꞩahpes{Ꞩahpas} Sarrnohß / ka tam nheweens Zill-
Manc1654_LP1_108_29wähx warreija paliedſeht. Tomähr by winjam läppna Ꞩirrds /
Manc1654_LP1_108_30und kļua wehl trackahx / und ka dedſin dedſe prett Deewa=Ļau-
Manc1654_LP1_108_31deem no Dußmibas / und ſteidſehß / und ſkreijoht kritta Wings
 @b{no}
  
 [109.lpp.]
Manc1654_LP1_109_1no Ratteem tick ghauſche / ka winjam wiſẜahß Meeſẜahß ghraiſiet
Manc1654_LP1_109_2ghraſija. No tahß weenas Pullſchanas by tam / katters ẜawà
Manc1654_LP1_109_3Prahtà lickahß / wings ghribbätu par to Juhri walldiet / und
Manc1654_LP1_109_4tohß Kallnus weenu us ohtru zellt / ihpaẜchà Ghulltà lickteeß
Manc1654_LP1_109_5neßteeß / ka ickkattris redſeja Deewa Späku und Ꞩohdibu. Jrr
Manc1654_LP1_109_6Kuẜtoņi augha no winja Meeſẜam / und ẜapua ar leelahm Ꞩah-
Manc1654_LP1_109_7pehm / ka leeli Ghabbali no winja Meeſẜam no=kritta / und ẜmirr-
Manc1654_LP1_109_8deja tick nickne / ka nhe weens py Winju palickt warreja / und
Manc1654_LP1_109_9by tahdam beßdeewigham Zillwäkam tha ar leelu Ꞩirrds=
Manc1654_LP1_109_10Ꞩahp und Jſẜamiſẜeẜchanas / Tuxneſẜy / nicknahß Nahwes mirrt
Manc1654_LP1_109_11und nomaitaht.
Manc1654_LP1_109_12To by wiſẜeem teem apdohmaht und währà jemmt / kat-
Manc1654_LP1_109_13tri teem Deewabijatajeem Waidas darra / und ẜarrghateeß par
Manc1654_LP1_109_14Deewa Ꞩohdu.
Manc1654_LP1_109_15Aiſto Deews ẜacka / mann buhß zellteeß /
Manc1654_LP1_109_16Tee Nabbaghi gir ißpohſtiti
Manc1654_LP1_109_17Winjo Nopuhſchana ſpeeſchahß py mann /
Manc1654_LP1_109_18Eß äßmu winjo Waidu dſirrdejis /
Manc1654_LP1_109_19Mannam ẜwähtam Wahrdam buhß tohs
Manc1654_LP1_109_20( wirß zeļļu
Manc1654_LP1_109_21Preezige und drohſche ẜakampt /
Manc1654_LP1_109_22Vnd buht par Spähku teem Nabbagheem.
Manc1654_LP1_109_23Vnd juhß / kattreem leela Nhelaime allaſch gir / dohdeteeß{dohteteeß}
Manc1654_LP1_109_24ar Meeru; Deews gir taß / katters jums{juhß} Nhelaim pee=ẜuhta /
Manc1654_LP1_109_25Wings arridſan taß patz gir / katters jums attkal palieds. Tam
Manc1654_LP1_109_26Behrninjam JEſu buhß eekſchan Ägyptes=Semmes eet / bett
Manc1654_LP1_109_27Wings attkal{atttal} kļuhſt att=aizenahtz / Wings muhſcham turr nhe
Manc1654_LP1_109_28paleek. Deews usleek mums Naßtu / bett Wings palieds
Manc1654_LP1_109_29mums arridſan / mums gir Deews / katters palieds / und
Manc1654_LP1_109_30weens Kungs / Kungs / katters no Nahwes peſti. Deews
 @b{nokau}
  
 [110.lpp.]
Manc1654_LP1_110_1nokau und darra attkal dſiewus / wädd Elleh und iß-
Manc1654_LP1_110_2wädd attkal arà .
Manc1654_LP1_110_3Ja tad nu Deews mums eekſchan Ägyptes=Semmes leek
Manc1654_LP1_110_4eet / und mums buhß dauds und daſchadu Nhelaim redſeht und
Manc1654_LP1_110_5pee=dſiewoht / nhe kait neeka / Deewam muhſẜam Däbbäſẜo Täh-
Manc1654_LP1_110_6wam gir mohdrighas Atzis par mums / nhe attſtahß Wings
Manc1654_LP1_110_7mums muhſchighe muhſẜà Nhelaimeh / Wings weddies mums
Manc1654_LP1_110_8attkal arà / ka Wings mums ẜohlijis gir: ẜatzidams: Eß äßmu
Manc1654_LP1_110_9py to Bähdahß / eß ghribbu to ißraut / und Ghohdà zellt /
Manc1654_LP1_110_10eß ghribbu to ẜahtenaht ar illghu Dſiewibu / und ghribbu
Manc1654_LP1_110_11tam rahdiet mannu Peſtiſchanu.
Manc1654_LP1_110_12Daẜch ghribb tudeļļ no tha Kungha{Kungha} JEſu Skohlas ißbehkt /
Manc1654_LP1_110_13ka tee Bährni rädſädami / ka zittam buhß laſẜiet / zittam raxtiet /
Manc1654_LP1_110_14zittz kaß Blehds gir / und nhe ghribb mahziteeß / tohp ẜchauſts /
Manc1654_LP1_110_15tad ghribb tee tudehļ attkal iß=eet no Skohlas : Nhe / nhe / manni
Manc1654_LP1_110_16Bährni / JEſus Chriſtus palicka tick illghe Ꞩweſẜchumà / ka-
Manc1654_LP1_110_17mähr Wings attaizenahtz kļua : Tha buhß mums arridſan tick
Manc1654_LP1_110_18illghe ẜawu Nhelaim neẜt / kamähr Deews palieds : Ta zerriba
Manc1654_LP1_110_19ghaida to ihſtänu Laiku / ko Deewa Wahrds ẜohla / kad
Manc1654_LP1_110_20tam par Preeku buhß notickt / nhe leek Deews mums ih-
Manc1654_LP1_110_21ſtäne ſinnaht: Wings ghann ſinna kad gir ihſtäns Laix /
Manc1654_LP1_110_22und nhe darra py mums kahdu Willtu / to buhß
Manc1654_LP1_110_23mums winjam titzeht: Deewa Wahrdam gir
Manc1654_LP1_110_24Ghods und Ꞩlawa muhſchighe /
Manc1654_LP1_110_25Amen.
 @b{Evan-}
  
 [111.lpp.]
Manc1654_LP1_111_1@v{Evangelium am Tage der}
Manc1654_LP1_111_2@v{H. Drey Könige / Matth. 2.}
  
Manc1654_LP1_111_3To ẜwähtu Ewangelium / katters mums ſtahſta / no teem
Manc1654_LP1_111_4Ghuddreem / kattri no Auſtruma=ſemmes eekſchan
Manc1654_LP1_111_5Jeruſalem nahze / jautadammi pehtz Bährnu
Manc1654_LP1_111_6JEſum / und to attradda eekſchan Bettlehem / aprax-
Manc1654_LP1_111_7ta taß Ewangeliſts Mattheus ẜawà Ghramatà ohtrà
Manc1654_LP1_111_8Weetà / und ſkann tee Wahrdi juhſẜà Wallodà tha:
  
Manc1654_LP1_111_9KAd JEſus peedſimmis by /
Manc1654_LP1_111_10eekſchan Bettlehem Juddo=Sem-
Manc1654_LP1_111_11meh / tha Koninja Herodes Laikà :
Manc1654_LP1_111_12Raughi / tad nahze tee Ghuddri no
Manc1654_LP1_111_13Auſtruma=Semmes eekſchan Jeru-
Manc1654_LP1_111_14ſalem / und ẜatzija / kur gir taß Jauns peedſimbts Ko-
 @b{nings}
  
 [112.lpp.]
Manc1654_LP1_112_1nings to Juddo? Mehs äſẜam winja Swaigſnu
Manc1654_LP1_112_2redſejuſchi Auſtruma=Semme / und äſẜam nakuſchi
Manc1654_LP1_112_3to peeluhkt.
Manc1654_LP1_112_4Kad to tas Konings Herodes dſirrdeja / iſẜabi-
Manc1654_LP1_112_5jajahß wings / und ar to wiſẜa Jeruſalem / und licka
Manc1654_LP1_112_6ẜakraht wiſẜus Auxtus Baſnizas=Kungus / und Rax-
Manc1654_LP1_112_7tamahzetajus ſtarpan teem Ļaudeem / und ißklauſẜi-
Manc1654_LP1_112_8ja no teem / kur Chriſtum by peedſimtam tapt. Vnd
Manc1654_LP1_112_9tee ẜatzija tam: Bettleheme Juddo=Semme. Aiſto
Manc1654_LP1_112_10ta ſtahw raxtiets zaur to Proweetu: Vnd tu Bett-
Manc1654_LP1_112_11lehem Juddo=Semme / eſẜi nheneekade ta maſaka
Manc1654_LP1_112_12ſtarpan teem leeleem Kungeem Juda / aiſto aran
Manc1654_LP1_112_13thöw buhß man nahkt tam Kungam / katters par
Manc1654_LP1_112_14manneem Ļaudeem Jſraël Kungs buhß.
Manc1654_LP1_112_15Tad aitzenaja Herodes tohß Ghuddrus pa-
Manc1654_LP1_112_16ſläppän / und ißklauſẜija Ꞩirrdighe no teem / kad ta
Manc1654_LP1_112_17Swaigſne paſpiedejuſẜi by / und rahdija tohß us
Manc1654_LP1_112_18Bettlehem / und ẜatzija: Eyta / und ißwaizajeeta no
Manc1654_LP1_112_19Ꞩirds to Behrninju. Vnd kad juhß to attroh-
Manc1654_LP1_112_20daht / tad atẜackaita man / ka es arridſan nahku / und
Manc1654_LP1_112_21peeluhdſu to.
Manc1654_LP1_112_22Kad tee nu to Koninju dſirrdejuſchi by / aißgha-
Manc1654_LP1_112_23ja tee. Vnd raughi / ta Swaigſne / kattru tee Au-
Manc1654_LP1_112_24ſtruma=Semme redſejuẜchi by / ghaja preekſchan
Manc1654_LP1_112_25teem / und ſtahweja wirſẜu pahre / kur tas Behrnings
Manc1654_LP1_112_26by. Kad tee to Swaigſnu redſeja / kļua tee ļohte lyx-
 @b{mi /}
  
 [113.lpp.]
Manc1654_LP1_113_1mi / und eeghaja Nammà / und attradda to Behrnin-
Manc1654_LP1_113_2ju ar Maria ẜawu Maht / und kritta ſemme / und pee-
Manc1654_LP1_113_3luhdſe to. Vnd addarrija ẜawu Mantu / und abda-
Manc1654_LP1_113_4wenaja to ar Sälltu / Wyrohku / und Myrrhes.
Manc1654_LP1_113_5Vnd Deews pawehleja teems Ꞩappny / ka teem nhe
Manc1654_LP1_113_6by attkal us Herodem greſteeß / und ghaja zaur zittu
Manc1654_LP1_113_7Zeļļu attkal ẜawà Semmeh.
Manc1654_LP1_113_8TO Kunghu JEſum Chriſtum ẜautz taß
Manc1654_LP1_113_9Proweets Malachias to Ꞩaul tahß Taißnibas.
Manc1654_LP1_113_10Aiſto / ka mehs Zillwäki liexmi tohpam / und muhſẜo
Manc1654_LP1_113_11Ꞩirrds preezajahß / kad ta Ꞩaule pehtz to tumẜu
Manc1654_LP1_113_12Nackti attkal rahdahß und uslätz: ihten tha muhſẜo Ꞩirrds
Manc1654_LP1_113_13att=auẜch / kattra Ghräko Nackty und leelas Jßbailes Tumẜibà
Manc1654_LP1_113_14by / und mehs Zillwäki ee=preezajameeß / kattri mehs ẜehdejam
Manc1654_LP1_113_15Nahwes Tumẜibà und Ähnà / kad JEſus Chriſtus / ta Ꞩau-
Manc1654_LP1_113_16le tahß Taißnibas mums us=eet / taß ee=preezena mums / und ka
Manc1654_LP1_113_17taß ihſtäns Ghaiẜchums / dohd taß mums to Debbeſẜes Spoh-
Manc1654_LP1_113_18ſchumu / ka mehß ka no jaunu dſimbti tohpam.
Manc1654_LP1_113_19Daſẜch Zillwähx dauds nhe apdohma / kahda leela Deewa
Manc1654_LP1_113_20Schäläſtiba ta gir / kad Deews mums to Ꞩauliet leek ſpiedeht /
Manc1654_LP1_113_21aiſto Wings räds ickdeenas to us=eijam und ſpiedam: Bett kad
Manc1654_LP1_113_22mums ta Ꞩaule Deenahß treijahß jeb tſchettrahß nhe rahdahß /
Manc1654_LP1_113_23tad mehs apniextam py muhſẜo Darrbu; jeb ka zittahß Semmehs
Manc1654_LP1_113_24ta Ꞩaule trieß Mehneẜies nhe rahdahß / und tumẜa Nacktz ween
Manc1654_LP1_113_25gir / ka buhtu tad muhſẜo Ꞩirrds preezajuſẜees / kad ta Ꞩaule att-
Manc1654_LP1_113_26kal rahditohß und ſpiedätu: Jhten tha gir arridſan ar tahß Ꞩau-
Manc1654_LP1_113_27les tahß Taißnibas / ar to Kunghu JEſum / mehs pehtz to tag-
Manc1654_LP1_113_28gad dauds nhe bädam / allaſchien rädſädami to Ꞩaul ẜawà
 @b{Wahr-}
  
 [114.lpp.]
Manc1654_LP1_114_1Wahrdà us=eyam / und mums ſpiedam / ſchkiſdami mehs ghann
Manc1654_LP1_114_2warrätam irr beß tahß Ꞩaules dſiewoht; bett kad Deews
Manc1654_LP1_114_3muhſẜo leelo Ghräko dehļ / und kad mehs winjam par tahdu lee-
Manc1654_LP1_114_4lu Schäläſtibu nhe pateizam / mums ẜohdietu / und ẜcho Ꞩaul /
Manc1654_LP1_114_5to Kunghu JEſum / ẜacku eß / attrautu / und labbu Briedi nhe
Manc1654_LP1_114_6licktu muhſẜahß Ꞩirrdieß ſpiedeht / ar ẜawu Wahrdu / wairahk
Manc1654_LP1_114_7und ghauſchahk muhſẜo Ꞩirrds Winju ghaiditu und ẜajämmtu /
Manc1654_LP1_114_8nhe ka / Deewam ſchähl / taggad dauds Ļaudis darra.
Manc1654_LP1_114_9Attkal ka ta Ꞩaule us=läkuſẜi weena Atzas=Mirrckly wiſẜu
Manc1654_LP1_114_10Semm apghaißmo / und ſpied no Rieta=puſẜes / lieds Wackara=
Manc1654_LP1_114_11puß: ihten tha ta Ꞩaule tahß Taißnibas / JEſus Chriſtus tudeļļ
Manc1654_LP1_114_12ka Wings eekſchan Bettlehem pee=dſimma / und us=lehze / att-
Manc1654_LP1_114_13ſpied Wings tahļe / und leek ẜawu Spohſchumu redſeht irr teem
Manc1654_LP1_114_14Paggaņeem / ka irr tee Winju warr redſeht / und gir taß teeß / ko
Manc1654_LP1_114_15taß Proweets Eſaias ẜacka: Tee Paggaņi tawà Ghaiſẜchu-
Manc1654_LP1_114_16mà ſtaighahß / und tee Koninji Skaidrumà / kattra par
Manc1654_LP1_114_17töw uslätz.
Manc1654_LP1_114_18To rädſam mehs arridſan ſchinny Ewangelio / katters
Manc1654_LP1_114_19mums ſtahſta / ka JEſus peedſimmis by / eekſchan Bettlehemes
Manc1654_LP1_114_20Juddo=Semmeh / rahdijahß weena Swaigſne Auſtruma=Sem-
Manc1654_LP1_114_21meh / kattra peeẜatzija teem Paggaņeem / ka ta Swaigſne eek-
Manc1654_LP1_114_22ſchan Jacob/ und ta Ꞩaule tahß Taißnibas usläkuſẜi gir. Ꞩcho
Manc1654_LP1_114_23Ꞩaul meckleh tee Ghuddri no Auſtruma=Semmes / und attrohd
Manc1654_LP1_114_24to / ka ta Swaigſne / taß Deewa=Wahrds tohß rahda / eekſchan
Manc1654_LP1_114_25Bettlehemes / und to attraduẜchi / zeeni und ghohda tee to.
Manc1654_LP1_114_26Mehs ghribbam aran ſcho Ewangelio mahziteeß / ka irr
Manc1654_LP1_114_27mums to Kunghu JEſum / ar ẜcheem Ghuddreem zeeniet
Manc1654_LP1_114_28und ghohdaht buhß.
Manc1654_LP1_114_29O tu Kungs JEſu Chriſte / tu ihſtäns Paſẜaules=Ghai-
Manc1654_LP1_114_30ẜchums / apſkaidro muhſẜas tumẜas Ꞩirrdes / ka mehs tawà
Manc1654_LP1_114_31Ghaißmà redſeht warram to ihſtänu Ghaißmu / und zaur töw
Manc1654_LP1_114_32Debbeſẜies ee=eet warram / Amen!
 @b{No}
  
 [115.lpp.]
Manc1654_LP1_115_1NO ẜcheem Ghuddreem ſtahſta taß Ewangeliſts Matthe-
Manc1654_LP1_115_2us tha : Kad JEſus peedſimmis by / eekſchan Bett-
Manc1654_LP1_115_3lehemes / Juddo=Semmeh / tha Koninja Herodes
Manc1654_LP1_115_4Laikà / Redſi / tad nahze tee Ghuddri no Auſtruma=Sem-
Manc1654_LP1_115_5mes eekſchan Jeruſalem / und ẜatzija: Kur gir taß jauns
Manc1654_LP1_115_6peedſimbts Konings tho Juddo? Ꞩche ẜweſẜchi Weeẜis
Manc1654_LP1_115_7darra tam Kungham JEſu Chriſto to Ghohdu / und zeenie to /
Manc1654_LP1_115_8Pirmahk / ka tee tam par Ghohdu labbu Semmes=ghabbalu
Manc1654_LP1_115_9pahrſtaigha to mäcklädami / nhe deßmitz Juhdſas=Semmes / nhe
Manc1654_LP1_115_10peetz=deßmitz / nhe ẜimbtus Juhdſas / bett no Suſa lieds Bettle-
Manc1654_LP1_115_11hem diwiẜimbtas und trießdeßmitts Juhdſas. Nhe buhtu tee
Manc1654_LP1_115_12titzejuẜchi us to Kunghu JEſum / und to par ẜawu Peſtitaju tur-
Manc1654_LP1_115_13rejuẜchi / muhſcham nhe buhtu tee tahdu Zeļļu ſtaighajuẜchi / ẜa-
Manc1654_LP1_115_14wu Manntu tährädami. Ꞩcheh gir Titziba / ẜcheh gir Miläſti-
Manc1654_LP1_115_15ba py ẜcheem Ļaudeem ja=räds.
Manc1654_LP1_115_16Mieļi Draughi / dohdeeta irr juhß tam Kungham JEſu
Manc1654_LP1_115_17Chriſto Ghohdu / und mecklejeeta to no Ꞩirrds dibben. Meck-
Manc1654_LP1_115_18lejeeta to kur Wings attraẜtins. Ꞩchee Ļautinji ſchkittahß to
Manc1654_LP1_115_19attraẜt eekſchan leelas auxtas Pils / eekſchan Jeruſalem / kur patz
Manc1654_LP1_115_20Konings Herodes dſiewoja / und tee Auxti=Baſnizas=Kunghi /
Manc1654_LP1_115_21und Raxta=Mahzetaji by / tapehtz waitza ẜchee attnahkuẜchi:
Manc1654_LP1_115_22Kur gir taß jauns peedſimbts Konings to Juddo? Bett
Manc1654_LP1_115_23eekſchan Jeruſalem tee to nhe attradda tanny Laikà : ghribbeja
Manc1654_LP1_115_24ẜchee Weeſis to Kunghu JEſum dabbuit und redſeht / tad by
Manc1654_LP1_115_25teem eet us Bettlehem / tur attradda tee to Mais tahß Dſiewi-
Manc1654_LP1_115_26bas Chriſtum JEſum / Jrr taggad leekahß taß patz Kungs JE-
Manc1654_LP1_115_27ſus no mums attraſteeß / nhe tanny Weetà / kur Pullx Ļauſcho
Manc1654_LP1_115_28ẜaghajis / dſeŗŗ / beßkaunighe runna und dſeed / nhe py teem kattri
Manc1654_LP1_115_29dohma ẜawu Tuwaku Zillwäku peewillt / apſakt / aprunnaht /
Manc1654_LP1_115_30apmäloht / jeb kattri us zittas kahdas Blehdibas dohma / ka tee
Manc1654_LP1_115_31to Briedi eekſchan Jeruſalem darrija; Nhe / bett mehs attroh-
 @b{dam}
  
 [116.lpp.]
  
Manc1654_LP1_116_1dam to Kunghu JEſum Deewa Nammà / Baſnizà / ka Wings
Manc1654_LP1_116_2patz ẜacka: Kurr eß ẜawa{ẜawu} Wahrda Peeminnaẜchanu zell-
Manc1654_LP1_116_3ẜchu / turr eß py töw nahkẜchu / und töw ẜwehtieẜchu. Mehs
Manc1654_LP1_116_4attrohdam Winju Deewa Wahrdà : aiſto tha Wings patz att-
Manc1654_LP1_116_5kal ẜacka: Mecklejeeta Deewa=Ghramatà / aiſto juhß ſchkee-
Manc1654_LP1_116_6taht teitan jums eſẜohti ta muhſchigha Dſiewoẜchana /
Manc1654_LP1_116_7und ta patti gir arridſan / kattra no mann leezibu dohd /
Manc1654_LP1_116_8und runna.
Manc1654_LP1_116_9Mehs attrohdam to Kunghu JEſum eekſchan tahß
Manc1654_LP1_116_10ẜwähtas Chriſtibas / kad mehß Chriſtiti kļuam / tad kļuam mehs
Manc1654_LP1_116_11Winjam ee=dehſtiti / ka kahds Ahbeles=Sarrß zittà ſaļļà Kohkà
Manc1654_LP1_116_12kļuſt ee=dähſts / ſaļļo / und krahßnus Augļus näß. Ja zeek mehß
Manc1654_LP1_116_13Chriſtiti äſẜam / tee äſẜam mehß Chriſtum apwillkuẜcheeß /
Manc1654_LP1_116_14ẜacka taß Apuſtuls Pahwils. Mehs attrohdam JEſum eekſchan
Manc1654_LP1_116_15ẜawu ẜwähtu Wackar=Ehden / aiſto kad mehs eetam py Dee-
Manc1654_LP1_116_16wa Ghalldu / tad Wings patz mums dohdahß par Barribu und
Manc1654_LP1_116_17Dſehren / kattra mums pa=lieds py Deewu Debbeſẜies. Wings
Manc1654_LP1_116_18dohd mums ẜawu Meeſẜu ehſt / und ẜawas Aſẜinis dſerrt / par
Manc1654_LP1_116_19Peedohẜchanu muhſẜo Ghräko. Kurr nu Ghräko Pee-
Manc1654_LP1_116_20dohẜchana gir / the gir Dſiewiba und Schäläſtiba. Tapehtz dſee-
Manc1654_LP1_116_21dam mehs:
Manc1654_LP1_116_22Deewam mehß ẜlawejam und ẜackam Pateizibu /
Manc1654_LP1_116_23Aiſto Wings mums patz gir meelojis ar ẜawu Meeſẜu
Manc1654_LP1_116_24und ar ẜaweem Aſẜineem / To leetz Kungs Deews mums
Manc1654_LP1_116_25par labbu notickt: JEſus Chriſtus leekahß no mums attra-
Manc1654_LP1_116_26ẜtees / kad mehs ẜawahß Mahjahß buhdami / jeb kuŗŗà Weetà
Manc1654_LP1_116_27Winju no Ꞩirrds dibben peeluhdſam. Kurr diwi jeb trieß
Manc1654_LP1_116_28ẜaghajuẜchi mannà Wahrdà / teità eß äßmu widdu teem /
Manc1654_LP1_116_29ẜacka Chriſtus patz.
Manc1654_LP1_116_30Tad mecklejeeta nu / Mieļi Draughi / to Kunghu JEſum
Manc1654_LP1_116_31lab Praht / und no Ꞩirrds / ka ẜchee Ghuddri / no kattreem taß
 @b{Ewan-}
  
 [117.lpp.]
Manc1654_LP1_117_1Ewangeliſts teitz / und ẜacka: Raughi / redſi / tee Ghuddri nah-
Manc1654_LP1_117_2ze no Auſtruma=Semmes / eekſchan Jeruſalem / und wai-
Manc1654_LP1_117_3zaja pehtz to Kunghu JEſum. Nhe eſẜi / ô Zillwäka=Bährns /
Manc1654_LP1_117_4tick kuhtris / kahdu maſu Semmes Ghabbalu nahkt Baſnizà /
Manc1654_LP1_117_5to Kunghu JEſum meckleht. Ko tu winja dehļ zeet / to Wings
Manc1654_LP1_117_6töw Debbeſẜies ſchehlighe und baggatighe attmaxahß. Ta
Manc1654_LP1_117_7Deewa=bijaẜchana därr py wiſẜahm Leetahm / und tai gir
Manc1654_LP1_117_8ẜchie und nahkohẜcha Dſiewiba ẜohlita. Ock kahdas lee-
Manc1654_LP1_117_9las Augles tam gir kaß Deewu zeeni / ẜacka taß ẜwähtz Pah-
Manc1654_LP1_117_10wils. Tapehtz ee=ey Deewa tha Kungha Wahrtieß ar Pa-
Manc1654_LP1_117_11teizibu / und kaß Deewu meckleh / tam Ꞩirrds dſiewohß /
Manc1654_LP1_117_12taß gir / tha Ꞩirrds preezahẜeeß / irr Bähdahß buhdama / noteitz
Manc1654_LP1_117_13taß Konings Dawid.
Manc1654_LP1_117_14Mecklejeeta / manni Draughi / to Kunghu JEſum nhe-
Manc1654_LP1_117_15apnickdami. Klauſẜaita / ko taß Ewangeliſts no ẜcheem Ghud-
Manc1654_LP1_117_16dreem ſtahẜta: Tee tahļu Zeļļu nahk eekſchan Jeruſalem / mäck-
Manc1654_LP1_117_17lädami to Kunghu JEſum / teitan tee to nhe attrohd / nhe weens
Manc1654_LP1_117_18Zillwähx nhe ſinna no to / par ẜchahm Wehſtehm ißbyſtahß irr
Manc1654_LP1_117_19taß Konings Herodes patz / irr wiſẜi kattri eekſchan Jeruſalem
Manc1654_LP1_117_20dſiewo / nhe weens no Auxteem=Baſnizas=Kungheem und Rax-
Manc1654_LP1_117_21ta=Mahzetajeem / nhe weens no tick dauds Nammneekeem tick
Manc1654_LP1_117_22ghohdiegs / tick prahtiegs gir / kaß ar ẜcheem ẜweſẜcheem Ļaudeem
Manc1654_LP1_117_23ghribbätu us Bettlehem / nhe pillas diwi Juhdſas / eet / to jaunu
Manc1654_LP1_117_24peedſimbtu Juddo Koninju / JEſum Chriſtum meckleht.
Manc1654_LP1_117_25Teh buhtu ẜchee Weeẜis warrejuſchi ẜawà Prahtà doh-
Manc1654_LP1_117_26maht. Mehs äſẜam tahdu Zeļļu pahr=ſtaighajuẜchi / ẜcheitan tah-
Manc1654_LP1_117_27dà auxtà Pily / kur patz Konings taggad dſiewo / nhe weens mums
Manc1654_LP1_117_28warr Siņņu doht / no kahdu jaunu peedſimbtu=Juddo=Konin-
Manc1654_LP1_117_29ju: Jauw mums Naudas ghann ißghajuſẜi / nhe gir Wings ẜcheit
Manc1654_LP1_117_30attraſtins / kaß to mecklehß eekſchan tahß Jellghawas Bettle-
Manc1654_LP1_117_31hem? Laid eet / kaß ghribbädams / mehß tahļake nhe eetam. Bett
 @b{tha}
  
 [118.lpp.]
Manc1654_LP1_118_1tha nhe dohma ẜchee Ļaudis / ka tee gir labbe ee=ẜahkuẜchi / tha
Manc1654_LP1_118_2ghribb tee arridſan ghohdighe beikt. Tee dohdahß attkal no Je-
Manc1654_LP1_118_3ruſalem us Bettlehem / nhe warr rimbt / pirrms tee JEſum gir
Manc1654_LP1_118_4attradduẜchi.
Manc1654_LP1_118_5Manns Draugs / eſẜi tu labbe ee=ẜahzis ſtaighaht us to
Manc1654_LP1_118_6Zeļļu tahß Titzibas / und dſiewo tu ghohdighe; nhe attkahp no to
Manc1654_LP1_118_7Zeļļu. Ghohdighe eſẜi tu ee=ẜahzis / ghohdighe beids / tad buhß
Manc1654_LP1_118_8töw Ghohds ẜcheita preekſch Paſẜaules / und turr prekſch Deewu.
Manc1654_LP1_118_9Kahds Ghohds gir taß Kallpam / kad Wings py Ꞩaim-
Manc1654_LP1_118_10neeku peeſtahjis / no pirrmu Ghallu labbe dſiewo / pehtz attſtah-
Manc1654_LP1_118_11dams us Ꞩlinnkumas und Blehdibas mättahß? Kahds Ghohds
Manc1654_LP1_118_12gir tad töw / ô Zillwähx / kad tu eſẜi eeẜahzis Deewam tawam
Manc1654_LP1_118_13Kungham pareiſe kallpoht / und pehtz jo Deenas jo Wairahk no
Manc1654_LP1_118_14tawas Deewa=bijaẜchanas attkahp{attkahpt}? Kaß Rohku py Arcklu
Manc1654_LP1_118_15ween reis pee=litzis / und attkal attſkaitahß / taß nhe därr
Manc1654_LP1_118_16Debbeſẜies / ẜacka JEſus Chriſtus patz.
Manc1654_LP1_118_17Vs=welltz ar leelahm Mohkahm no dſiļļas Ackas weenu
Manc1654_LP1_118_18Spanni Vhden / bett tick nhe us=willtzis leezes to Wirrw jeb
Manc1654_LP1_118_19Kahſẜi ißſpruckt no Rohkas / ko pa=liedſehs töw pirrmais darrbs?
Manc1654_LP1_118_20Dauds ee=ẜmällts Vhdens ißlaiſtiẜeeß / und taß Spanniß no-
Manc1654_LP1_118_21ſkreeß attkal Dibbinà / ko tu eſẜi darrbojeeß / taß buhß wellte. Jh-
Manc1654_LP1_118_22ten tha ẜchinny leetà arridſan gir: eſẜi tu labbe ee=ẜahzis dſiewoht /
Manc1654_LP1_118_23ka Deewam patiek / bett töw Rohkas apkuhẜt / tu attſtahjeeß no
Manc1654_LP1_118_24tawas Deewa Bijaẜchanas / und dohdeeß us Blehdibas /tad nhe
Manc1654_LP1_118_25palieds töw taws labbs Eeẜakums nheneeka.
Manc1654_LP1_118_26Ko paliedſeja tha Loht Ꞩeewai / ka tha krahßne ee=ẜahka
Manc1654_LP1_118_27Deewam klauſẜiet / ißghaja no Sodom / ka Deews tay by pa=weh-
Manc1654_LP1_118_28lejis? Ko ẜacku eß / pa=liedſeja winjai taß labbs Ee=ẜakums? aiſto
Manc1654_LP1_118_29no tahß Pils iß=ghajuſẜi winja prett Deewa Wahrdu attpackaļļ
Manc1654_LP1_118_30attſkattijahß / tadehļ winja no to Vgguni / kattru Deews no
Manc1654_LP1_118_31Debbeß licka liet / kļua aisjämbta / ee=dädſenata / und Meeſẜas
 @b{und}
  
 [119.lpp.]
Manc1654_LP1_119_1und Ahda ẜadägga / und winja Kauli gir par Ꞩahli tappuẜchi /
Manc1654_LP1_119_2kur teem by par Pällneem kļuht. Vnd ka ickweens warrätu red-
Manc1654_LP1_119_3ſeht / ka Deews dußmo par teem / kattri labbe ee=ẜahk / bett pehtz
Manc1654_LP1_119_4Deewa Wahrdu pahrkahpdami / attſtah no ẜawas Deewa=Bi-
Manc1654_LP1_119_5jaẜchanas / gir ta Ꞩeewa ẜawu Zillwehzighu Ghiem paturrejuſẜi /
Manc1654_LP1_119_6bett palickuſẜi ka Ꞩahls=Stabbs.
Manc1654_LP1_119_7Ko paliedſeja tam Judas / ka taß labbu Laiku tha Kungha
Manc1654_LP1_119_8Chriſti Mahzeklis by? pehtz Naudu ee=ghribbejeeß attſtahja
Manc1654_LP1_119_9Wings no Chriſto / pahrdehwe to und eewiele to ẜawo Eenaid-
Manc1654_LP1_119_10neeko Rohkahß / taß patz pehtz ẜaws Bennde tappa / pa=kahrehß /
Manc1654_LP1_119_11und gir widdu puẜch ſprahdſis / Dwehſẜele Elles Vgguny py
Manc1654_LP1_119_12wiſẜeem Wälleem gir und no teem kļuhſt mohzita.
Manc1654_LP1_119_13Tapehtz / Labbs Draugs / nhe ẜchaubais ẜchurrp und turrp
Manc1654_LP1_119_14ka Needris / meckle JEſum Chriſtum nhe=apnickdams / und pal-
Manc1654_LP1_119_15leeds eekſchan tawas Deewa=Bijaẜchanas. Klauſẜais / ko Deews
Manc1654_LP1_119_16patz ẜacka: Ja taß Taißnis att=kahps no ẜawas Taißnibas /
Manc1654_LP1_119_17und darra ļaun / und dſiwo pehtz wiſẜas Nheghanntibas /
Manc1654_LP1_119_18ko weens Beßdeewiegs darra / by tam dſiewoht? Ja
Manc1654_LP1_119_19wiſẜas winja Taißnibas / ko Wings darrijis gir / nhe buhß
Manc1654_LP1_119_20minnätai tapt / bett ẜawà Pahrkahpẜchanà und Ghrä-
Manc1654_LP1_119_21keems / ko Wings darrijis gir / buhß winjam mirrt. Vnd
Manc1654_LP1_119_22Syrach ẜacka: Way teem / kattri nhe turahß / Way teem /
Manc1654_LP1_119_23kattri nhe palleek / ẜawà Deewa=Bijaẜchanà / ka teem buhß /
Manc1654_LP1_119_24kad tohß taß Kungs majahß peemecklehß? ( und ẜohdieß )
Manc1654_LP1_119_25Kaß attkahps / ẜacka taws und manns Deews / taß mannai
Manc1654_LP1_119_26Dwehſẜelei nhe pa=tix.
Manc1654_LP1_119_27Ꞩchee ẜweſẜchi Weeſẜis darra tam Kungham JEſu Chri-
Manc1654_LP1_119_28ſto Ghohdu / und zeenie to / Ohtrà kahrtà / ka tee to attraddu-
Manc1654_LP1_119_29ẜchi eekſchan Bettlehem / Semmeh kriet us ẜaweem Zeļļeem / und
Manc1654_LP1_119_30pee=ludſe to. Taß Ewangeliſts ſtahſta tha: Kad tee to Swaig-
Manc1654_LP1_119_31ſnu redſeja / kļua tee ļohte liexmi / und ee=ghaja Nammà /
 @b{und}
  
 [120.lpp.]
Manc1654_LP1_120_1und attradda to Behrninju / ar Maria ẜawu Maht / und
Manc1654_LP1_120_2kritta ſemmeh / und peeluhdſe to.
Manc1654_LP1_120_3Ꞩchee Ghuddri nhe kriet ſemmeh / und nhe peeluhds to
Manc1654_LP1_120_4Jumprawu Maria / ka tee Muhki mahza / bett tee kriet ſemmeh
Manc1654_LP1_120_5und peeluhds to Kunghu JEſum paſẜchu / tee nhe peeluhds to
Manc1654_LP1_120_6Maht / bett to Bährnu Mahtes Klehpy. Mehs arridſan doh-
Manc1654_LP1_120_7dam tai Jumprawai Maria / ka JEſu Chriſti Mahtei ẜawu
Manc1654_LP1_120_8Ghohdu / und ẜackam ar pillu Mutt / tha äſẜoti ta auxta teiza-
Manc1654_LP1_120_9ma no Ꞩeewahm: bett mehs tadehļ nhe warram tudeļļ pee-
Manc1654_LP1_120_10luhkt / und to Ghohdu / kaß Deewam und winja Dählam pee-
Manc1654_LP1_120_11därr / attraut / und winjai doht / to nhe buhß mums darriet . Aiſto
Manc1654_LP1_120_12Deews patz ẜacka: Eß nhe ghribbu mannu Ghohdu zittam
Manc1654_LP1_120_13doht. Vnd attkal: Peeẜautz mann Bähda=Laikà :
Manc1654_LP1_120_14Ꞩchee Ghuddri mättahß zeļļohß / und peeluhds JEſum /
Manc1654_LP1_120_15nhe ka mehß brieſcham preekſch ẜaweem Semmes=Kungheem
Manc1654_LP1_120_16zeļļohß mättameeß / Schäläſtibu luhgdami / bett ẜchee ar to
Manc1654_LP1_120_17Ghohdu irr ẜawu Titzibu us to Kunghu JEſum parahda / att-
Manc1654_LP1_120_18ſieſt / und usjämm to par ẜawu Peſtitaju / tee peeluhds to / nhe ween
Manc1654_LP1_120_19ka tieru Zillwäku / bett ir ka patteſẜu Deewu. Aiſto tee by eek-
Manc1654_LP1_120_20ſchan Jeruſalem buhdami / no teem Baſnizas=Kungheem und
Manc1654_LP1_120_21Raxta=Mahzetajeem dſirrdejuẜchi laſẜam no tahß Ghramatas
Manc1654_LP1_120_22tha Proweeta Micha: Ka Chriſtus äſẜots{aſẜohts} taß Leels=Kungs
Manc1654_LP1_120_23tahß Dſiewibas / katters ẜawus Ļaudis walldies und
Manc1654_LP1_120_24ghannies tha ( Deewa ) Kungha Spähka / und winja Jß-
Manc1654_LP1_120_25ghajums äſẜohts no Muhſchibas.
Manc1654_LP1_120_26To Ghohdu nu / ko ẜchee ẜweſẜchi Weeſẜis tam Kungham
Manc1654_LP1_120_27JEſu Chriſto parahda / to buhß mums Winjam arridſan doht /
Manc1654_LP1_120_28und to peeluhkt / nhe ween ka Deewu / und Deewa Dählu / bett
Manc1654_LP1_120_29arridſan pehtz ẜawas Zillwäzibas / taß gir / ka Deewu und Zillwä-
Manc1654_LP1_120_30ku / weenà Perſohne. Aiſto ẜchis JEſus / tahß Jumprawas
Manc1654_LP1_120_31Maria Dähls gir ẜöw ẜädenajees py labbahß Rohkahß
 @b{ẜawa}
  
 [121.lpp.]
Manc1654_LP1_121_1ẜawa Tähwa Debbeſẜies par wiſẜu Leel=Kundſibu / Waļļu /
Manc1654_LP1_121_2Spähku / Warru / und par wiſẜu / kaß warr dähwähtz
Manc1654_LP1_121_3kļuht / nhe ween ẜchinny Paſẜauleh / bett irr nahkohẜchà /
Manc1654_LP1_121_4ẜacka taß{taß /} ẜwähts Apuſtels Pahwils. Vnd gir Deews ẜcho
Manc1654_LP1_121_5JEſum auxte zehlis / und gir tam weenu Wahrdu deh-
Manc1654_LP1_121_6wis / katters par wiſẜeem Wahrdeem gir / ka tha JEſu
Manc1654_LP1_121_7Wahrdà buhß lohzitees wiſẜeem zeļļeem tho / kattri Deb-
Manc1654_LP1_121_8beſẜies und wirß Semmes / und appackſch Semmes gir /
Manc1654_LP1_121_9und wiſẜahm Mehlehm attſiet buhß / ka JEſus Chriſtus
Manc1654_LP1_121_10taß Kungs äſẜohts / par Ghohdu tha Tähwa.
Manc1654_LP1_121_11Tha Mahte / kuŗŗas Meita ļohte und nheſchelighe kļua
Manc1654_LP1_121_12no Wällu mohzita / ẜatzija: O Kungs / tu Dawida Dähls /
Manc1654_LP1_121_13abſchälojeeß par mann; taß Acklis Deedelneex / ẜädädams zeļ-
Manc1654_LP1_121_14ļa=Malà us Jericho eijoht / peeluhdſe to Kunghu JEſum / ar
Manc1654_LP1_121_15ẜcheem Wahrdeem: JEſu / tu Dawida Dähls abſchälojeeß
Manc1654_LP1_121_16par mann. Nu gir taß Kungs Chriſtus Dawida Dähls
Manc1654_LP1_121_17pehtz ẜawas Zillwäzibas / pehtz to ka Wings patteeß Zillwähx
Manc1654_LP1_121_18gir / tadehļ gir arridſan ẜchee Ļautinji to Kunghu JEſum peeluh-
Manc1654_LP1_121_19ghuẜchi pehtz to / ka Wings patteeß Zillwähx gir. Vnd ẜchiß
Manc1654_LP1_121_20Ghohds / ſchy Peeluhkẜchana paticka tam Kungha JEſu tick
Manc1654_LP1_121_21ļohte / ka Wings tohß Luhdſejus nhe iß=ẜunnija / bett teem ſcheh-
Manc1654_LP1_121_22lighe paliedſeja.
Manc1654_LP1_121_23Tad warram mehs nu drohẜche to Kunghu JEſum ghoh-
Manc1654_LP1_121_24daht ar muſẜu Luhkẜchanu / titzädami / ka Wings Meeſẜas no
Manc1654_LP1_121_25muhſẜahm Meeſẜahm usjehmeeß / und ar to muhſẜo Brahlis / und
Manc1654_LP1_121_26tuwo=Radds tappis gir/ tapehtz wings nhe attſtahß no mums
Manc1654_LP1_121_27Nhelaimeh äſſoſchus{budami} . Deewa Wahrds tha ẜacka: Tam Kun-
Manc1654_LP1_121_28gham JEſu by tahdam kļuht / ka winja Brahļi ( mehs Zill-
Manc1654_LP1_121_29wäki äſẜam ) ka Wings ſchehliegs tapptu / und taißnis
Manc1654_LP1_121_30Auxts=Baſnizas=Kungs preekſch Deewu / ißliedſenaht to
Manc1654_LP1_121_31Ļauſcho Ghräkus. Vnd ka mums to Deewa Wahrds mah-
 @b{za / tad}
  
 [122.lpp.]
Manc1654_LP1_122_1za / tad laideeta mums no Ꞩirrds dibben to Kunghu JEſum pee-
Manc1654_LP1_122_2luhkt / ẜatzidami:
Manc1654_LP1_122_3Ock tu ẜalldais JEſu Chriſt /
Manc1654_LP1_122_4Katters tu Zillwähx peedſimmis eſẜi /
Manc1654_LP1_122_5Paſẜargi mums no tahß Elles?
Manc1654_LP1_122_6Ock manns Kungs JEſu Chriſt /
Manc1654_LP1_122_7Katters tu tick rahme
Manc1654_LP1_122_8Mannis dehļ py Kruſtu eſẜi nomirris /
Manc1654_LP1_122_9Vnd mann to Däbbäſẜu nopellnijis /
Manc1654_LP1_122_10Dohd mums wiſẜeem ween lieds /
Manc1654_LP1_122_11To muhſchighu Schälaſtibu!
Manc1654_LP1_122_12Ꞩchee ẜweſẜchi Weeẜis darra tam Kungham JEſu Ghohdu /
Manc1654_LP1_122_13und zeeni to / Treſẜchà Kahrtà / ar ẜawahm Dahwanahm. Taß
Manc1654_LP1_122_14Ewangeliums tha ẜacka: Tee ( Ghuddri ) attdarrija ẜawu
Manc1654_LP1_122_15Manntu / und abdahwenaja to ( Bährnu JEſum ẜawas
Manc1654_LP1_122_16Mahtes Klehpy ẜädohſchu ) ar Sälltu / Wierohku / und
Manc1654_LP1_122_17Myrrhes.
Manc1654_LP1_122_18Juhs / Myļi Draughi / ſinnaht paſẜchi / kad juhß nahkaht
Manc1654_LP1_122_19preekſch juhſẜeem Kungheem / tad nhe nahkaht juhß ar tuckſchu
Manc1654_LP1_122_20Rohku / bett attſidami ẜawu Kunghu / attnäß ick=kattris / kaß py
Manc1654_LP1_122_21Rohkas / und taß gir Ghohds Jums / und juhſẜeem Kungheem.
Manc1654_LP1_122_22Tha gir wätza Teeſẜa. Tha daŗŗa{darŗa} ẜchee Weeẜis arri / tee bill-
Manc1654_LP1_122_23dinami to jaunu peedſimbtu Juddo=Koninju / ka ẜawu und wiſẜas
Manc1654_LP1_122_24Paſẜaules Peſtitaju / attnäß tam arridſan ẜawas Dahwanas /
Manc1654_LP1_122_25Sälltu / Wieroku / und Myrrhes.
Manc1654_LP1_122_26Daſẜch warrätu taggad dohmaht: Labbahg buht bijis / ka
Manc1654_LP1_122_27tee Ghuddri buhtu dahwenajuẜchi Wehrẜchus / Luhẜcha=Ahdas /
Manc1654_LP1_122_28Mädda=Pohdu / Queeſchus / jeb zittu ko labb. Bett teh buhß
Manc1654_LP1_122_29mums ſinnaht / ka taß nhe gir no nhejauẜche lehzeeß / ka tee Ļaudis
Manc1654_LP1_122_30tahdas Dahwanas Dahwenajuẜchi / Sältu / Wierohku / und
Manc1654_LP1_122_31Myrreß; tahdas Dahwanas attneſẜe tee labbe abdohmadami /
 @b{und}
  
 [123.lpp.]
Manc1654_LP1_123_1und taß Ꞩwähtz Gharrs patz mahzija tohß / tahdas Dahwanas
Manc1654_LP1_123_2dahwenaht. Sälltu dahwenadami ẜackahß tee titzohẜchi / ẜchiß
Manc1654_LP1_123_3Behrnings JEſus Chriſtus äſẜohtz taß ihſtäns Konings par tahß
Manc1654_LP1_123_4Chriſtitas Draudſes / to paſẜchu Wings ka ẜawus Ļaudis nhe
Manc1654_LP1_123_5ween ẜöw krahje / bett irr ẜarrgha / ghlabbo und pahrſtahw ar ẜa-
Manc1654_LP1_123_6wu wiß=ſpehzighu Rohku prettie to Wällu und wiſẜus Eenaid-
Manc1654_LP1_123_7neekus. Aiſto tha Wings patz ẜacka: Eß äßmu py töw: Kurr?
Manc1654_LP1_123_8Eß äßmu py töw bähdahß / eß ghribbu töw ißraut / und
Manc1654_LP1_123_9Ghohdà zellt / eß ghribbu töw pilldiet ar illghu dſiewo-
Manc1654_LP1_123_10ẜchanu / und mannu Peſtiẜchanu ghribbu eß töw rahdiet .
Manc1654_LP1_123_11Tapehtz / ô Zillwäka=Bährns / kurr buhdams / mett tawas
Manc1654_LP1_123_12Bähdas us ẜcho Kunghu / und zerre us to / Wings{Wingß} ghann
Manc1654_LP1_123_13labb darries / und nhe attſtahß tawu Dwehſẜel muhſchi-
Manc1654_LP1_123_14ghà Nhemeerà .
Manc1654_LP1_123_15Wirohku dahwenadammi ẜackahß tee Ghuddri titzoh-
Manc1654_LP1_123_16ẜchi / ẜchiß Behrnings JEſus äſẜohtz taß ihſtäns Auxts=Baſni-
Manc1654_LP1_123_17zas Kungs / katters mums iß=luhds preekſch ẜawu Däbbäſẜo-
Manc1654_LP1_123_18Tähwu. Aiſto ka wätzà Eeſtadijummà tam auxtam=Baſnizas-
Manc1654_LP1_123_19Kungham ar Wierohku by nahkt / ghribbädams ẜawus Ļaudis
Manc1654_LP1_123_20ißluhkt / und tohß ar Deewu ẜa=liedſenaht /ihten tha taggad taß
Manc1654_LP1_123_21Kungs JEſus mums pahrſtahw und ißluhds py ẜawu Tähwu
Manc1654_LP1_123_22py winja labbu Rohku ẜädädams.
Manc1654_LP1_123_23Myrrhes ẜchee Ghuddri dahwenadami ẜackahß titzoh-
Manc1654_LP1_123_24ẜchi / taß Behrnings JEſus muhſẜo Ghräko dehļ ruhktas Moh-
Manc1654_LP1_123_25kas zeetieß / und kļuhß ar Ettickeem und Schullti / ar Myrrhem
Manc1654_LP1_123_26ẜajauktu ẜawahß leelahß Ꞩlahpehß dſirrdenahts / ar to gir
Manc1654_LP1_123_27Wings mums no to ruhktu Mallku / kattru mums muhſchighe
Manc1654_LP1_123_28beß Mitteẜchanas no Elles=Duhxni dſerrt by / ſchehlighe attpeſti-
Manc1654_LP1_123_29jis. Aiſto mehs äſẜam peſtiti / und dahrghe attpirckti / nhe
Manc1654_LP1_123_30ar Sälltu und Ꞩuddrabu / bett ar to Aſẜini tha neaptrai-
Manc1654_LP1_123_31pita und ſchkieſta Jähra / tha Kungha JEſu Chriſti / raxta
Manc1654_LP1_123_32taß ẜwähtz Pehteris.
 @b{Bett}
  
 [124.lpp.]
Manc1654_LP1_124_1Bett mums / Mieļi Draughi / buhß arridſan muhſẜas
Manc1654_LP1_124_2Dahwanas att=darriet / und muhſẜam Peſtitajam JEſu Chriſto
Manc1654_LP1_124_3ee=ſchkinnkoht Sälltu / Wierohku und Myrrhes.
Manc1654_LP1_124_4To Zälltu / ko töw ẜchim Kungham und tawam Konin-
Manc1654_LP1_124_5jam attneẜt buhß gir ta ſchkieſta Titziba / kattra eekſchan Vggu-
Manc1654_LP1_124_6ni tahs Nhelaimes nhe ißkuhſt und ẜadägg / bett ſpohſcha und
Manc1654_LP1_124_7ſkaidra tohp: kattra Titziba ẜcho Behrninju usjämm par to
Manc1654_LP1_124_8muhſchighu Koninju / winja Wallſtiba palleek muhſchighe.
Manc1654_LP1_124_9Taß ẜwähtz Pehteris runna tha: Juhß eſẜeeta taggad maſu
Manc1654_LP1_124_10Briedi noſkummuẜchi daſchadà Kahrdenaẜchanà / ka juhß-
Manc1654_LP1_124_11ẜo Titziba taißna und dauds ſpohſchaka{ſpohſchakaka} attraſta tohp /
Manc1654_LP1_124_12nhe ka taß Sällttz / katters ißniext / und zaur to Vgguni iß-
Manc1654_LP1_124_13luhkohts tohp / par Ꞩlawu / Ghohdu und Pateikẜchanu /
Manc1654_LP1_124_14kad nu radieſẜeeß JEſus Chriſtus / kattru juhß nhe eſẜeeta
Manc1654_LP1_124_15redſejuẜchi / und tomähr mieļojeeta / und nu eekſchan Win-
Manc1654_LP1_124_16ju titzaht / jebſche juhß Winju nhe rädſaht.
Manc1654_LP1_124_17Taß Wierohx / ko töw ẜchim tawam Koninjam attneẜt
Manc1654_LP1_124_18buhß / gir ſchkieſta Peeluhkẜchana; JEſum Chriſtum buhß töw
Manc1654_LP1_124_19peeluhkt und peeẜaukt wiſẜahß tawahs Bähdahß. Tahda Pee-
Manc1654_LP1_124_20luhkẜchana / kad ta no Ꞩirrds dibben eet / gir krahßna Ꞩmarr-
Manc1654_LP1_124_21ẜcha tam Kungham JEſu / und eepreezina to. Tapehtz ẜacka
Manc1654_LP1_124_22taß Konings Dawids: Laid mannu Peeluhkẜchanu preekſch
Manc1654_LP1_124_23töw derreht ka kahdu Ꞩmarrẜcha=Vpperi / Manno Roh-
Manc1654_LP1_124_24ko Pazellẜchanu / ka kahdu Wackara=Vpperi.
Manc1654_LP1_124_25Tahß ruhktas Myrrhes / ko töw Chriſto attneeſt buhß / gir
Manc1654_LP1_124_26tee labbi Darrbi / und ghohdigha Dſiewoẜchana. Tawas ghau-
Manc1654_LP1_124_27ſchas Aſẜaras buhß töw rittinaht / und ar teem tawus Ghräkus
Manc1654_LP1_124_28apraudaht / Deewam buhß töw tawus Ghräkus noluhkt / nhe
Manc1654_LP1_124_29buhß töw Ļaun darriet / kaß töw Prahtà ee=ẜchaujahß / allaſchien
Manc1654_LP1_124_30buhß töw dohmaht us to / ka mehs äſẜam Deewa Rohka
 @b{Darrbs /}
  
 [125.lpp.]
Manc1654_LP1_125_1Darrbs / py labbeem Darrbeem radditi / eekſchan Chri-
Manc1654_LP1_125_2ſto JEſu.
Manc1654_LP1_125_3Attdarri / Manns Draugs / tawas Dahwanas / und dohd
Manc1654_LP1_125_4kolabb tam / kaß tam Kungham JEſu kallpo. Bieſteeß to Kun-
Manc1654_LP1_125_5ghu no wiſẜas Ꞩirrds und ghohdi to Baſnizas Kunghu /
Manc1654_LP1_125_6und dohd tam ẜawu Teeſẜu / ka töw pa=wählähtz gir. To
Manc1654_LP1_125_7Deews töw baggatighe attmaxahß: aiſto tha raxta Syrachs:
Manc1654_LP1_125_8Dohd tam Auxtakajam / ( Deewam ) ka Wings töw deh-
Manc1654_LP1_125_9wis gir / und ko tawa Rohka pa=ſpeh / to dohd ar preezi-
Manc1654_LP1_125_10gheem Atzeem. Aiſto taß Kungs / katters Attmaxatais
Manc1654_LP1_125_11gir / töw to ſepting kahrtighe attmaxahß. Bett ko tu
Manc1654_LP1_125_12Deewa Kallpam / tawam Mahzetajam attrauſẜi / to buhß töw
Manc1654_LP1_125_13Kaŗŗa=Wieram irr nhe ghribbohtz doht.
Manc1654_LP1_125_14Attdarri / Manns Draugs / tawas Dahwanas / und dohd
Manc1654_LP1_125_15kolabb tam Vbbagham und Nabbadſieẜcham. Laus tam
Manc1654_LP1_125_16Jßalkuẜcham tawu Mais / und tohß kattri ißklieduẜchi
Manc1654_LP1_125_17( und ißpohſtiti ) gir / wedd tawà Nammà . Ja tu kahdu
Manc1654_LP1_125_18Plicku reds / tad aptehrp to ( peemett tam kahdu Skranndu )
Manc1654_LP1_125_19und nhe attraujeeß no tawahm Meeſẜahm / ẜacka Deews
Manc1654_LP1_125_20patz zaur to Proweetu Eſaias. Vnd Syrachs mahza ẜawà
Manc1654_LP1_125_21Ghramatà : Darri Labbam labb / tad kļuhſt töw taß bag-
Manc1654_LP1_125_22gatighe attmaxahtz / ja nhe no winju / tad teeß=teeẜcham
Manc1654_LP1_125_23notix no to Kunghu.
Manc1654_LP1_125_24Redſeeta / M.D. tha buhß mums to Kunghu JEſum
Manc1654_LP1_125_25zeeniet und ghohdaht / To mecklädami ẜawà Wahrdà / to
Manc1654_LP1_125_26peeluhgdami / und apdahwenadami / tad Wings mums att-
Manc1654_LP1_125_27kal zeenieß / ka Wings patz ẜacka: Kaß mann zeenieß / to eß
Manc1654_LP1_125_28attkall zeenieẜchu / Wings lixeeß attraſteeß / und ee=preezenahß
Manc1654_LP1_125_29mums / Wings pa=klauſẜies / und paliedſehß mums / Wings
Manc1654_LP1_125_30apdahwenahß mums ar laizighahm und muhſchigham Dah-
Manc1654_LP1_125_31wanahm / ka Wings ee=ẜahzies mums labbe darriet ẜchinny
 @b{Paſẜau-}
  
 [126.lpp.]
  
Manc1654_LP1_126_1@v{Evangelium am erſten Son-}
Manc1654_LP1_126_2@v{tage nach der H. Drey Könige /}
Manc1654_LP1_126_3@v{Luc. 2.}
  
Manc1654_LP1_126_4Paſẜauleh / tha Wings mums pehtz ſchahß Dſiewoẜchanas ap-
Manc1654_LP1_126_5dahwanahß ar to Debbeſẜes=Wallſtibu. To dohd jums und
Manc1654_LP1_126_6mann Deews taß Tähws / Deews taß Dähls / Deews taß
Manc1654_LP1_126_7Ꞩwähtz Gharrs / ta Ꞩwähta Triaidiba / Amen / Amen / Amen!
Manc1654_LP1_126_8To ẜwähtu Ewangelium / ka taß Behrnings JEſus oh-
Manc1654_LP1_126_9trà=padeßmittà ghaddà buhdams / ar ẜawu Tähwu
Manc1654_LP1_126_10und Maht Deewa Nammà ghajis gir / apraxta taß
Manc1654_LP1_126_11Ewangeliſts Lucas ẜawà ghramatà ohtrà Weetà / und
Manc1654_LP1_126_12ſkann tee Wahrdi juſẜà Wallodà tha:
 @b{JEſu}
  
 [127.lpp.]
Manc1654_LP1_127_1JEſu Tähws und Mahte
Manc1654_LP1_127_2ghaja ick=ghaddus us Jeruſalem /
Manc1654_LP1_127_3Leela deena ẜwähtkohß. Vnd kad
Manc1654_LP1_127_4wings diwipadeßmittus Ghad-
Manc1654_LP1_127_5dus wätz by / ghaja tee us Jeruſa-
Manc1654_LP1_127_6lem pehts to Eeraddumu to
Manc1654_LP1_127_7Ꞩwähtko. Vnd kad tahs Deenas pabeiktas by /
Manc1654_LP1_127_8und tee attkal Majahß ghaja / palicka tas Bährns
Manc1654_LP1_127_9JEſus eekſchan Jeruſalem / und Tähws und Mah-
Manc1654_LP1_127_10te nhe ſinnaja to. Bett tee ſchkitta / to äſẜam py teem
Manc1654_LP1_127_11zeļļa Ļaudeem / und nahze weenu Deenas ghajumu /
Manc1654_LP1_127_12und meckleja to py teem Radeem und Paſieſta-
Manc1654_LP1_127_13meem. Vnd kad tee to nhe attradda / ghaja tee att-
Manc1654_LP1_127_14kal us Jeruſalem / und meckleja to. Vnd taß no-
Manc1654_LP1_127_15tickahß pehtz trim Deenahm / attradde tee to Baſni-
Manc1654_LP1_127_16zà ẜehſchoht widdu ſtarpan teem Mahzetajeem / ka
Manc1654_LP1_127_17tas tohß dſirrdätu / und tohß waizahtu. Vnd wiſẜi
Manc1654_LP1_127_18kattri to dſirrdeja / brinojahß par winja Ꞩapraſẜcha-
Manc1654_LP1_127_19nu / und winja Atbildeſchanu. Vnd kad tee to red-
Manc1654_LP1_127_20ſeja / iſẜabijajahß tee. Vnd winja Mahte ẜatzija us
Manc1654_LP1_127_21to / mans Dähls / kapehts eſẜi tu mums to darrijis?
Manc1654_LP1_127_22Raughi / taws Tähws und es / äſẜam Töw ar Ꞩah-
Manc1654_LP1_127_23pehm mecklejuẜchi. Vnd wings ẜatzija us teem / kas
Manc1654_LP1_127_24gir tas / ka juhß mann mecklejuẜchi eſẜeeta? Nhe ſin-
Manc1654_LP1_127_25naht juhß / ka mann buhß buht eekſchan to / kas man-
 @b{nam}
  
 [128.lpp.]
Manc1654_LP1_128_1nam Tähwam peedärr? Vnd tee nhe ẜapratta to
Manc1654_LP1_128_2Wahrdu / ko tas ar teem runnaja. Vnd tas nogha-
Manc1654_LP1_128_3ja liedſe ar teem / und nahze eekſchan Nazareth / und
Manc1654_LP1_128_4by teem paklauſẜiegs. Vnd winja Mahte paturreja
Manc1654_LP1_128_5wiſẜus ſchohß wahrdus ẜawà Ꞩirrdy. Vnd JEſus
Manc1654_LP1_128_6peejehmehß ar Ghuddribu / Wezibu / und Schälaſti-
Manc1654_LP1_128_7bu py Deewu und teem Zillwäkeem.
Manc1654_LP1_128_8MJeļi Draughi / Ꞩchiß ẜwähtz preekſche-
Manc1654_LP1_128_9laſẜiets Ewangeliums peedärr pirrmahk eekſchan
Manc1654_LP1_128_10to treſẜchu Baußli / katters ta ſkann: Töw buhß
Manc1654_LP1_128_11to ẜwähtu Deenu ẜwehtiet. Aiſto ſcheitan
Manc1654_LP1_128_12dſirrdam mehß / ka Joſeps / katters ta Kungha JEſu Chriſti
Manc1654_LP1_128_13Tähws tohp dähwähtz / nhe ka buhtu Wings ẜcha bährna ihſtäns
Manc1654_LP1_128_14Tähws bijis / aiſto ihten ka ẜchim Bährnam Debbeſẜies nhe gir
Manc1654_LP1_128_15Mahte / tha winjam us Semmes nhe gir Tähws; bett Joſeps
Manc1654_LP1_128_16tohp Tähws dähwähtz / ka Wings by ar to Jumprawu Maria
Manc1654_LP1_128_17ẜaderrejeeß / und palliedſeja to Bährniņu JEſum us=audſenaht;
Manc1654_LP1_128_18Ꞩchiß Joſeps eet ick=ghaddus ar ta Bährniņa JEſu ihſtänu
Manc1654_LP1_128_19Maht us Jeruſalem / leela=deena Ꞩwähtkohß Baſnizà / Deewa
Manc1654_LP1_128_20Wahrdu dſirrdeht / und mahziteeß / ka teems prett Deewu und
Manc1654_LP1_128_21ẜawu Tuwaku dſiewoht buhß / jämm arridſan ẜawu maſu Dehli-
Manc1654_LP1_128_22ņu JEſum lieds; Aiſto jebſche tee ghann ſinnaja / ka Wings gir
Manc1654_LP1_128_23taß Dähls tha Auxtaka / und taß Kungs patz tahß Baſnizas / tad
Manc1654_LP1_128_24tomähr nhe ghribb tee ẜöw py zitteems ļaudeems und ẜaweems
Manc1654_LP1_128_25Kaimiņeems tahdu Ꞩlawu darriteeß / ka tee to Bährnu arridſan
Manc1654_LP1_128_26nhe wäſtohß liedſe Baſnizà eedami. Ja ẜche ļautiņi wiſẜus
Manc1654_LP1_128_27Ꞩwähtkus lieds ghallam ẜwehti / nhe ſtaigha ẜchurrp und turrp /
Manc1654_LP1_128_28nhe eet no Baſnizas ara / bett palleek tick illghe kohpa / kamehr tee
Manc1654_LP1_128_29Ꞩwähtki beigti gir / und rahda ar to ẜawu Ꞩirrdi / ka tee nhe pull-
 @b{gho /}
  
 [129.lpp.]
Manc1654_LP1_129_1gho / nhe nitzina Deewa Wahrdu / nei arridſan apniext to klauſẜiet /
Manc1654_LP1_129_2bett taß gir winjo Ꞩirrdes Preex / ka tee muhſcham Deewa Nam-
Manc1654_LP1_129_3mà pallicktu.
Manc1654_LP1_129_4Ohtrà kahrtà / peedärr arridſan ſchiß Ewangeliums eek-
Manc1654_LP1_129_5ſchan to zättortu Baußli / kad Deews tha ẜacka: Töw buhß ta-
Manc1654_LP1_129_6wu Tähwu und tawu Maht zeeniet / ka töw labb klahjahß /
Manc1654_LP1_129_7und tu illghe dſiewu wirrſẜu Semmes. Aiſto taß Behrnings
Manc1654_LP1_129_8JEſus labpraht ar teems Wätzakeems liedſe eet / nhe leedſahß /
Manc1654_LP1_129_9nhe ihxt / nhe raud / ka daſchi nickni Bährni darra / nhe ẜleppias
Manc1654_LP1_129_10ghubbeny / bett ar preezighu Ꞩirrdi wiß to darra / ko tee Wätza-
Manc1654_LP1_129_11ki winjam pa=wehļ. Tapehtz ẜacka taß Ewangeliſts: Taß by
Manc1654_LP1_129_12teems paklauſẜiegs.
Manc1654_LP1_129_13Ꞩchim brieſcham ghribbam mehs aran ẜcho ẜwähtu E-
Manc1654_LP1_129_14wangelium mahziteeß / ka teems Wätzakeems tohß Bähr-
Manc1654_LP1_129_15nus mahziet / und ka teems Bährneems ẜöw turreteeß
Manc1654_LP1_129_16buhß.
Manc1654_LP1_129_17Taß Kungs tahß Ghodibas JEſus Chriſtus / katters
Manc1654_LP1_129_18widdu ſtarp teems Mahzetajeems Baſnizà ẜehdejis gir / taß
Manc1654_LP1_129_19ghribbätu arridſan taggad muhſẜo ſtarrpà buht / und mann pa-
Manc1654_LP1_129_20reiſe mahziet / und jums labbe klauſẜiet ẜawu Ꞩwähtu Gharru
Manc1654_LP1_129_21doht / Amen.
Manc1654_LP1_129_22MJeļi Draughi / kad Tähws und Mahte ghribb / ka teems
Manc1654_LP1_129_23Bährneems tha buhß usaugt / ka tee warr Deewam
Manc1654_LP1_129_24patickt / tad buhß teems Wätzakeems lab=praht
Manc1654_LP1_129_25Baſnizà eet / und Deewam{Deeewam} kallpoht. Ꞩchee Ļau-
Manc1654_LP1_129_26tiņi / no kattreems taß Ewangeliums ſtahſta gir allaſch
Manc1654_LP1_129_27Ꞩwähtkohß Baſnizà ghajuẜchi. To darraita juhß arri-
Manc1654_LP1_129_28dſan / ẜwehtijeeta to ẜwähtu Deenu / aiſto Deews nhe ghribb
Manc1654_LP1_129_29tuxſchu / bett pillu Baſnizu / Winjam taß patiek / kad tee ļaudis
Manc1654_LP1_129_30ſpeeſdameeß Baſnizà eet. Tadehļ Deews arridſan teems Jud-
Manc1654_LP1_129_31do ļaudeems pa=wehlejis by / ka teems nhe ween trieß reiſas ghad-
Manc1654_LP1_129_32dus=kahrtà par wiſẜu Semm us Jeruſalem Baſnizà nahkt und
 @b{uppe-}
  
  
 [130.lpp.]
Manc1654_LP1_130_1uppereht / und arridſan ko=labb liedſe attneſtees by / ka tee Baſni-
Manc1654_LP1_130_2zas Kunghi und Mahzetaji warrätu usturreteeß: aiſto ta ẜacka
Manc1654_LP1_130_3Deews: Trieß reiſas buhß jums mann Ꞩwähtkus tur-
Manc1654_LP1_130_4reht ghadds=kahrtà / bett nhe nahzeeta tuckſchi preekſch
Manc1654_LP1_130_5mann: Bett teems by arridſan ick Ꞩeß=deenohß ẜawahß
Manc1654_LP1_130_6Skohlahß ẜa=eet / teitan tappa Deewa Wahrds teems ļau-
Manc1654_LP1_130_7deems aran Moſe und Proweteems laſẜiets. Ka nu Deews
Manc1654_LP1_130_8to briedi ſtarrpa teems Juddeems nhe ghribbeja tuckſchas Baſni-
Manc1654_LP1_130_9zas; ihten tha Wings arridſan ẜchinnieß laikohß muhſẜo ſtarrpà
Manc1654_LP1_130_10nhe gribb: aiſto Deewa Dähla ta Kungha JEſu Chriſti
Manc1654_LP1_130_11Pattickẜchanu allaſchien bijuſẜi gir py teems Zillwäka=
Manc1654_LP1_130_12bährneems buht / und kad mehs irr ẜchodeen Deewa Nam-
Manc1654_LP1_130_13mà ẜa=eetam pa Pullkam / tad mehß muhſẜam Peſtitajam JEſu
Manc1654_LP1_130_14Chriſto leelu preeku darram / tha=ba=dehļ arridſan taß Kungs JE-
Manc1654_LP1_130_15ſus ẜawus ļaudis py ẜöw aizena / ẜatzidams: Nahzeeta ẜchurr
Manc1654_LP1_130_16py mann wiſẜi kattri juhß ab=bähdenati und ar ( Ghräko )
Manc1654_LP1_130_17Naßtu abghrutenati eſẜeeta / ẜohlidams / tohß ee=preeze-
Manc1654_LP1_130_18naht. Wellte / manns Draugs / nhe buhß töw Baſnizà eet / ai-
Manc1654_LP1_130_19ſto teita tohp töw tahß debbeſẜes Mannta und Baggatiba ißdal-
Manc1654_LP1_130_20lita und dohta / Deewa Schälaſtiba / Ghräko Peedoſchana / JE-
Manc1654_LP1_130_21ſu Chriſti Mieläſtiba / tha Ꞩwähta Gharra Apſkaidroſchana.
Manc1654_LP1_130_22Klauſẜi ko Deews ar ẜawu paſẜchu Mutt ẜohla. Tha ẜacka
Manc1654_LP1_130_23Wings: Kuŗŗà Weetà eß ẜawa Wahrda Peeminneẜcha-
Manc1654_LP1_130_24nu zellſchu / theitan ghribbu eß nahkt / und jums ẜwehtiet /
Manc1654_LP1_130_25Eß ghribbu teitan mannu Vgguni und Vggunskurri
Manc1654_LP1_130_26turreht / Vnd kurr tickai diwi jeb trieß kohpà ẜaghajuẜchi
Manc1654_LP1_130_27gir us to Wahrdu JEſu Chriſti ( us winja Pahwehleẜchanu
Manc1654_LP1_130_28und Ꞩohliẜchanu ) the gribb Wings ſtarrpa teems buht /
Manc1654_LP1_130_29ar ẜawu Schälaſtibu und Dahwanu / Wings ghribb ẜawu
Manc1654_LP1_130_30Maja=weetu py tahdeems ļautiņeems darriet. Redſeeta /
Manc1654_LP1_130_31Manni Draughi / kahdas leelas Dahwanas taß ſchehliegs
Manc1654_LP1_130_32Deews teems ẜohla und dohd kattri lab=praht Baſnizà eet.
 @b{Bett}
  
 [131.lpp.]
Manc1654_LP1_131_1Bett kaß nhe lab=praht Baſnizà eet / taß ais=klincke und ais-
Manc1654_LP1_131_2ſläds tai ẜwähtai Triaidibai tahß Durrwis ẜawas Ꞩirrds / ka
Manc1654_LP1_131_3tha nhe warr ẜawu Maja=Weetu py tahdu beßdeewighu
Manc1654_LP1_131_4darriet / und to abtumbẜotu Ꞩirrdi apſkaidroht / und tahdam
Manc1654_LP1_131_5Zillwäkam buhß muhſchighe paſuſtam palickt. Aiſto kaß
Manc1654_LP1_131_6ſcheitan nhe ghribb Deewa Nammà labpraht eet / tam
Manc1654_LP1_131_7buhß pehtz ghalla muhſchighe muhſcham ar wiſẜeems Wäl-
Manc1654_LP1_131_8leems Elles Vgguny palickt / und deckt. To jemmeeta wäh-
Manc1654_LP1_131_9rà / Manni Draughi / nhe ghroſaita Wällam zeppeti See-
Manc1654_LP1_131_10mas laikà ſtaipidameeß us Rijas=Krahßni / nhe ghoſaita Kau-
Manc1654_LP1_131_11lus Waſẜarà Ꞩauleh Ꞩwehdeenohß / bett dohdeeta Deewam
Manc1654_LP1_131_12Ghohdu / eita lab=praht Baſnizà / klauſẜaita Deewa Wahrdu /
Manc1654_LP1_131_13taß dohß jums pillu Bļohdu / Wings dohß jums to Däbbäſẜu
Manc1654_LP1_131_14und to muhſchighu Schälaſtibu. Nhe ſchkeeteeta / taß gir
Manc1654_LP1_131_15ghann / kad juhß par Ꞩwähtkeems eſẜeeta Baſnizà bijuẜchi / bett
Manc1654_LP1_131_16zittahß Ꞩwehdeenahß palleezeeta juhß Ꞩähta; Nhe tha / nhe
Manc1654_LP1_131_17tha / teems Juddeems by ick=Ꞩwehdeenahß ẜawahß Skohlahß
Manc1654_LP1_131_18ẜa=eet / und Deewam kallpoht: Töw buhß ick=Ꞩwehdeenahß
Manc1654_LP1_131_19Baſnizà nahkt / und tawu Dwehſẜel ar Deewa Wahrdu baŗ-
Manc1654_LP1_131_20ŗoht / und ädenaht.
Manc1654_LP1_131_21Apdohma jehle / to wiſẜu Neddeļu zaur tu ſtrahda / ka tu
Manc1654_LP1_131_22tawu Meeſẜu warri usturreht; kapehtz tad tu nhe ghahda arri-
Manc1654_LP1_131_23dſan par tawu Dwehſẜel? nhe ghribbi tu tad tai ẜawu Barribu
Manc1654_LP1_131_24meckleht to weenu Ꞩwehdeenu{Ꞩweehdenu}?
Manc1654_LP1_131_25Ghribbi tu Tähws und Mahte / ka tawam Bährnam
Manc1654_LP1_131_26Deewam par Ghohdu usaugt buhß / tad weddeeß to liedſe
Manc1654_LP1_131_27Baſnizà . Nhe ween tam Ꞩaimneekam buhß Baſnizà eet /
Manc1654_LP1_131_28bett tam buhß tohß Bährnus und ẜawu Ꞩaim liedſe jembt.
Manc1654_LP1_131_29Redſeeta / Joſeps und Maria dohdahß Deewa Wahrdohß eet /
Manc1654_LP1_131_30bett tee jämm liedſe ẜawu maſu Dehliņu JEſum. Tee ghann
Manc1654_LP1_131_31ſinnaja / ka ẜchiß behrnings beß Ghräkeems by / wings gir weens
 @b{Dähls}
  
 [132.lpp.]
Manc1654_LP1_132_1Dähls tha Auxtaka / eejämbtz no to ẜwähtu Gharru / peedſimmis
Manc1654_LP1_132_2no weenas Jumprawas / und tomähr wädd tee ẜcho liedſe Baſni-
Manc1654_LP1_132_3zà . Kadehļ tad tu / ô Tähws und Mahte nhe ghribbätu tawu
Manc1654_LP1_132_4Bährnu liedſe jembt Baſnizà eedams / katters eekſchan Ghrä-
Manc1654_LP1_132_5keems peedſimmis gir / und ick Stundas ghräko / und weens
Manc1654_LP1_132_6Bährns tahß ( Deewa ) Dußmibas gir? Tha ẜacka taß ẜwähtz
Manc1654_LP1_132_7Apuſtuls Pahwils: Juhß Wätzaki us=audſenajeeta tohs
Manc1654_LP1_132_8Bährnus eekſchan tha Kungha Pamaziẜchanas und Pee-
Manc1654_LP1_132_9minneẜchanas.
Manc1654_LP1_132_10Ja juhß to nhe darrieſẜeeta / tad juhß Kaunu und leelas
Manc1654_LP1_132_11Bähdas no juhſẜeems Bährneems peedſiewohſẜeeta. Kapehtz
Manc1654_LP1_132_12taß nahkahß / ka daẜch Bährns Benndes Rohkà tohp? ka daẜcha
Manc1654_LP1_132_13Meita Maukohß eet? Tapehtz / kad Tähws und Mahte nhe
Manc1654_LP1_132_14gir tohß Baſnizà jämuẜchi / nhe lickuſchi tohß Patarus ſkaitiet /
Manc1654_LP1_132_15tee nhe gir no Deewu nhe neeka ſinnajuẜchi / tadehļ Deews arri-
Manc1654_LP1_132_16dſan no tahdeems Blehſcheems nhe ghribb ſinnaht: Tu mett
Manc1654_LP1_132_17nohſt Deewa Wahrdu / tapehtz ghribbu eß arridſan töw
Manc1654_LP1_132_18nohſt meẜt / tu aismirrſẜi mannus Baußlus / tapehtz ghrib-
Manc1654_LP1_132_19bu eß arridſan tawus Bährnus aismirſt / ẜacka taß wiſẜe-
Manc1654_LP1_132_20walldiegs Deews patz.
Manc1654_LP1_132_21Tadehļ ick=kattris / kam taß ſchehliegs Deews Bährnus
Manc1654_LP1_132_22dehwis gir / tohß arridſan liedſe ar ẜöw py Deewa Wahrdu jau-
Manc1654_LP1_132_23zeht / und ka Deewa leelu Dahwanu attkal winjam ad=doht
Manc1654_LP1_132_24buhß.
Manc1654_LP1_132_25Vnd to wehl wiſẜe wairahk tapehtz / ka tu Tähws und
Manc1654_LP1_132_26Mahte ghrute Deewam Paſtarà Deenà tawa Bährna dehļ ad-
Manc1654_LP1_132_27billdeſẜi / Deews nhe waizahß töw / zeek Puhrus Labbibas / zeek
Manc1654_LP1_132_28Sirrghus / Wehrſchus / Lohpus / zeek wätzus Dahldeŗus / zeek
Manc1654_LP1_132_29ẜimbtus Markas Naudas / zeek ẜuddrabo Ꞩacktas / zeek Willa-
Manc1654_LP1_132_30nes und Sillumus tu eſẜi tawam Bährnam nopellnijis / und att-
Manc1654_LP1_132_31ſtajis / aiſto nhe weens nhe dſiewo no to / ka tam leela Mannta
 @b{gir}
  
 [133.lpp.]
Manc1654_LP1_133_1gir / bett to waizahß Deews no töw / ka tu tawu Bährnu eſẜi
Manc1654_LP1_133_2usaudſenajis / und eekſchan Deewa=Bijaſchanas mahzijis. Ka
Manc1654_LP1_133_3tu weenu maſu Ꞩunni jauze und audſini / taß wings palleek irr
Manc1654_LP1_133_4wätzumà : ihten tha / ka tu tawu Bährnu jauzehſẜi no pirrmahß
Manc1654_LP1_133_5Bährnibas / tahds wings pallix irr nokahrſdams. Taps Wings
Manc1654_LP1_133_6jauzehtz Bährns buhdams Baſnizà eet / und Deewam kallpoht /
Manc1654_LP1_133_7tad wings eeß Baſnizà irr wätz buhdams.
Manc1654_LP1_133_8Ghribbi tu Tähws und Mahte / ka tawam Bährnam
Manc1654_LP1_133_9Deewam par Ghohdu usaugt buhß / tad palleetz tick illghe
Manc1654_LP1_133_10Deewa Nammà / kamehr wiſẜas Dſeeßmas iß=dſeedatas.
Manc1654_LP1_133_11Ꞩchee Ļautiņi palleek tick illghe kohpa / kamähr tahß Deenas pa-
Manc1654_LP1_133_12beiktas by / ka tee attkal Mahjahß eet.
Manc1654_LP1_133_13Nu by teems ẜeptiņas Deenas Baſnizà Deewam kall-
Manc1654_LP1_133_14poht / tick illghe palleek tee Baſnizà / und kad Deews teems pa-
Manc1654_LP1_133_15wehlejis / teems by to Ꞩwetiẜchanu liedſe jembt / kattru us Dee-
Manc1654_LP1_133_16wa Pawehleẜchanu taß Auxtais=Baſnizas=Kungs teems ẜatzija /
Manc1654_LP1_133_17tad ghaida ẜchee Ļautiņi arridſan tick illghe / dohmadami / kattrus
Manc1654_LP1_133_18Deews ẜwehti / tee gir ẜwehtiti lieds pillam: Jhten tha buhß
Manc1654_LP1_133_19mums arridſan darriet: Py laiku / py laiku / aggre / aggre / buhß
Manc1654_LP1_133_20mums Baſnizà nahkt / und tick illghe teitan palickt / kamähr wiſẜa
Manc1654_LP1_133_21ta Deewa=Kallpoẜchana pa ghallam / und mehs ẜwehtiti äſẜam.
Manc1654_LP1_133_22Aiſto mehs nahkam Baſnizà / nhe ween / tadeļ / ka mehß mahzi-
Manc1654_LP1_133_23ti tohpam / und Deewa Wahrdu klauſẜam / bett ka mums irr
Manc1654_LP1_133_24Deewa Dſeeßmus dſeedaht / Deewu ẜlaweht und ghohdaht /
Manc1654_LP1_133_25und par wiſẜu winja labbe=darriſchanu tam pateickt buhß / und /
Manc1654_LP1_133_26leekameeß par mums ta ſchehligha Deewa Ꞩwehtiſchanu und
Manc1654_LP1_133_27Wahrdu pahr=eet / kattru taß Baſnizas Kungs us Deewa
Manc1654_LP1_133_28Pawehleẜchanu mums ar ẜawu Mutt ẜacka. Kaß nu to
Manc1654_LP1_133_29nhe darra / kahds leels Brienums tad taß gir / ja tahdam
Manc1654_LP1_133_30daſchada Nhelaime noteek? Aiſto tha Deews attkal draude:
 @b{Eß}
  
 [134.lpp.]
Manc1654_LP1_134_1Eß gribbu mannu Waighu no teems noghreeſt / und
Manc1654_LP1_134_2luhkoht / kaß teems pehtz ghalla notix: und attkal: Wings
Manc1654_LP1_134_3nhe ghribbeja to Ꞩwehtiẜchanu / tad ta arridſan tahļe
Manc1654_LP1_134_4no winju pallix / Wings ghribbeja to Lahſtu / tad ta arri-
Manc1654_LP1_134_5dſan Winjam nahx / und to Wings apwillxeeß / ka kahdu
Manc1654_LP1_134_6Kräcklu / und ta ( Lahſta ) Winjam ẜawahß Eekẜchahß eeß /
Manc1654_LP1_134_7ka Vdens. Jo ta Ꞩwehtiẜchana tohp ẜatzita nhe Ꞩohſẜo / Zier-
Manc1654_LP1_134_8wuļo / jeb tho Kräßlo dehļ / bett to Zillwäko dehļ / ka tad Deews
Manc1654_LP1_134_9patz to tha gir eeſtahdijis. Kaß nu to Ꞩwehtiẜchanu noghaida /
Manc1654_LP1_134_10ẜirrdighe klauſẜa / und us Mahjahm lieds näſẜahß / taß gir weens
Manc1654_LP1_134_11ẜwehtietz Zillwähx / bett kaß to nhe usjämm / taß gir nolahdähtz{nolädähtz} /
Manc1654_LP1_134_12und tee Lahſti tam Pähda=ghallohß packaļ eet.
Manc1654_LP1_134_13Jo mehß nahkam Baſnizà / ka mehß ghribbam Deewu
Manc1654_LP1_134_14pee=luhkt / ta=ba=pehtz mehß eeẜakam ar Dſeeßmahms und Pata-
Manc1654_LP1_134_15reems / und beidſam arridſan tha: Kaß nu wähle Baſnizà nahk /
Manc1654_LP1_134_16neds arridſan pa=ghallam palleek / ẜacka mann / kapehtz gir tahds
Manc1654_LP1_134_17Zillwähx Baſniza nahzis? To Mahzibu / jemmeeta Währà
Manc1654_LP1_134_18juhß / kattri wähle nahk Baſnizà / und tick ee=ghajuẜchi / tudeļļ
Manc1654_LP1_134_19attkal bähg ara / ihten ka buhtu teems Vgguns us Ghallwas bi-
Manc1654_LP1_134_20jis. Tee Juddi warreja ẜeptiņas Deenas Baſnizà pallickt / daſẜch
Manc1654_LP1_134_21no muhſẜeems ļaudeems nhe warr puß Stundiņu ghaidiet. kad
Manc1654_LP1_134_22taß Auxtais Baſnizas Kungs Rohku pa=zälldams par teems
Manc1654_LP1_134_23Klauſẜetajeems ar ẜawu Mutt to Ꞩwehtiẜchanu tha Kungha
Manc1654_LP1_134_24dehwe / und wiſẜu labbu teems wehleja / tad usjehme tee to Ꞩweh-
Manc1654_LP1_134_25tiẜchanu no to Auxtaku / und ẜatzija: Nu patteizeeta Wiſẜi Dee-
Manc1654_LP1_134_26wam / katters leelas Leetas wiſẜohß Mallohß darra / kat-
Manc1654_LP1_134_27ters no Mahtes Meeſẜas mums dſiewus usturr / und
Manc1654_LP1_134_28darra mums wiſẜu labb. Wings ghribbätu mums preezi-
Manc1654_LP1_134_29ghu Ꞩirrdi doht / und allaſch Meeru eekſchan Jſraël
Manc1654_LP1_134_30muhſẜohß Laikohß / und ka winja Schälaſtiba allaſch py
Manc1654_LP1_134_31mums palleek / und peſti mums / tick illghe ka mehß dſie-
Manc1654_LP1_134_32wojam.
 @b{Muhſẜi}
  
 [135.lpp.]
Manc1654_LP1_135_1Muhſẜi ļaudis tick wieſcha zellteeß / kad teems Deewa Schä-
Manc1654_LP1_135_2laſtiba und Meers wählähtz tohp.
Manc1654_LP1_135_3Mahzi / tu Tähws und Mahte / tawu Bährnu / ka tam
Manc1654_LP1_135_4buhß pa=zeeſt to Nhelaim / kattru Deews tam peeẜuhta.
Manc1654_LP1_135_5Ta Jumprawa Maria / und Joſeps taß Timmermannis
Manc1654_LP1_135_6tohp no Deewu tick auxte zeeniti / ka tee eekſchan ẜcho Ewangelio
Manc1654_LP1_135_7tohp ta Kungha JEſu Chriſti Tähws und Mahte dähwäti:
Manc1654_LP1_135_8bett tanny Ghohda gir daſche reis arridſan ghann ghauſche
Manc1654_LP1_135_9no=puhtuſcheeß. Aiſto ſchkeetaht juhß / ka tee nhe buhß ļohte iß-
Manc1654_LP1_135_10bijajuẜcheeß und bähdajuẜcheeß par to / kad taß Behrnings JE-
Manc1654_LP1_135_11ſus teems nhe by py Rohkas / und nhe ſinnaja kur teems to meck-
Manc1654_LP1_135_12leht und attraẜt by? Tapehtz ẜacka arridſan Maria: ock mans
Manc1654_LP1_135_13Dähls / kapehtz eſẜi tu mums to darrijis? Raughi / taws
Manc1654_LP1_135_14Tähws und Eß äſẜam töw ar Ꞩahpehms mecklejuẜchi.
Manc1654_LP1_135_15Ock / ka buhß ta Mahte ẜawas Rohziņas lauſijuſẜi / ẜawas ghau-
Manc1654_LP1_135_16ſchas Aſẜaras rittinajuſẜi / tannies trieß Deenas to Bährnu meck-
Manc1654_LP1_135_17lädama! Ka buhß taß nabbags Joſeps tick ghauſche bädajeeß /
Manc1654_LP1_135_18und nopuhteeß / und domajis ar to Jumprawu Maria / ka ghrib-
Manc1654_LP1_135_19bam mehß nu tahdu Nhebädaſchanu prett Deewu adbilldeht ka
Manc1654_LP1_135_20mehß nhe äſẜam pareiſe to Bährnu ẜarrghajuẜchi kattram by
Manc1654_LP1_135_21buht tahß Paſẜaules Peſtitajam! kaß ſinna / negg Herodes to
Manc1654_LP1_135_22buhß ißklauſẜijis / und to Behrniņu ẜawaß Rohkahß dabbujis?
Manc1654_LP1_135_23taß buhß jaw to nomurrijis. Ock / ock mehß nabbaghi Zillwäki /
Manc1654_LP1_135_24ko buhß mums nu darriet? Bett tomähr / kad ẜchee Ļautiņi abbi
Manc1654_LP1_135_25diwi Deewa Wahrdu ſinnaja / gir tee ẜöw ar to usturrejuẜcheeß
Manc1654_LP1_135_26ẜawà Nhelaimeh / und ẜawu noſkummuẜchu Ꞩirrdi remmdeju-
Manc1654_LP1_135_27ẜchi. Ka nu taß wiſẜewalldiegs Deews tai Mahtei tha Kun-
Manc1654_LP1_135_28gha JEſu Chriſti tahdas leelas Bähdas us=ẜuhtijis; ihten tha
Manc1654_LP1_135_29arridſan taß patz Deews wehl ẜaweems Titzigheems darra / und
Manc1654_LP1_135_30wädd tohß brieniſke / und wiſẜeems / kattri Deewu bieda-
Manc1654_LP1_135_31meeß eekſchan JEſu Chriſto dſiewoht ghribb / leelas Nhe-
 @b{laimes}
  
 [136.lpp.]
Manc1654_LP1_136_1laimes ja=zeeẜch / und kattrus Deews pa=preekſche ißredſejis
Manc1654_LP1_136_2gir / tohß gir wings arridſan no=litzis / ka teems buhß liedſe
Manc1654_LP1_136_3buht tai Ghiemi ẜawa Dähla / irr Bähdohß und Nhelaimeh /
Manc1654_LP1_136_4to tee Deewa Bährni ar pa=zeetighu Ꞩirrdi panäß. Aiſto tee
Manc1654_LP1_136_5ſinna / ka Deews teems to Nhelaim us=ẜuhta / tadeļ / ka teems
Manc1654_LP1_136_6buhß mohdrighe dſiewoht / und par Ghräkeems ẜarrghateeß.
Manc1654_LP1_136_7Aiſto irr tee Ꞩwähti Zillwäki ẜchinny Paſẜauleh daſche reis
Manc1654_LP1_136_8ghruhte ghräko. Ka ẜacka taß Konings Dawids: Eß ẜatziju / kad
Manc1654_LP1_136_9mann labbe klahjehß / Eß muhſchighe ſemmeh nhe ghulleẜchu / bett
Manc1654_LP1_136_10kad tu (ô Deews ) tawu Waighu pa=ẜlehpi / iß=bijajohß eß; und
Manc1654_LP1_136_11taß noticka tad / kad Konings Dawids to Laulibu pahrkahpe / und
Manc1654_LP1_136_12Vriam licka beß Wainas nokaut. Ꞩcheitan mums ļohte wa-
Manc1654_LP1_136_13jagha gir / ka mehß ar Deewa Riextiet / ar ẜchadu jeb zittu Nhe-
Manc1654_LP1_136_14laim / tohpam eekſchan Deewa=Bijaẜchanas und Paklauſẜiẜcha-
Manc1654_LP1_136_15nas usturräti. Vnd gir taß teeẜcham teeſẜe / kad Deews mums
Manc1654_LP1_136_16nhe buhtu kahdu Nhelaim pee=ẜuhtijis / rättais / rättais Zillwähx
Manc1654_LP1_136_17buhtu Debbeſẜies nahzis / taß Wälls mums no weeneems Ghrä-
Manc1654_LP1_136_18keems ohtrohß ee=wäẜtu / tick illghe / kamähr mehß Elles Dibbi-
Manc1654_LP1_136_19nà ee=ghrimbtam. Tapehtz rädſam mehß / ka tee Ꞩwähti Ļau-
Manc1654_LP1_136_20dis leelijahß appackſchan taß Nhelaimes / und ẜacka: Kungs /
Manc1654_LP1_136_21taß gir mann labb / ka tu mann pahrmahzijiß eſẜi / ka Eß
Manc1654_LP1_136_22tawu Teeſẜu mahzohß; luhgdami: Jßklauſẜi mann Deews /
Manc1654_LP1_136_23und ißkratti mannu Ꞩirrdi.
Manc1654_LP1_136_24Deews peeẜuhta ẜaweems Bährneems kahdu Nhelaim /
Manc1654_LP1_136_25ka teems buhß to Kunghu JEſum ẜirrdighe meckleht. Ꞩchee
Manc1654_LP1_136_26Ļautiņi by to Behrniņu JEſum pamättuẜchi / nu wiß winjo
Manc1654_LP1_136_27Prahtz us to ſtahw / ka tee to jo drieſahk jo labbahk attkal attraẜt
Manc1654_LP1_136_28warrätu. Jhten ta / kad JEſus Chriſtus leekahß paſuddis
Manc1654_LP1_136_29muhſẜa Nhelaimeh / buhß mums to no ẜirrds dibben tickuẜche
Manc1654_LP1_136_30meckleht / tick illghe / kamähr mehß to attrohdam. Bett kur taß
Manc1654_LP1_136_31meckletins? kur gir taß attraẜtins? Wings nhe tohp attraſts py
 @b{Paſie-}
  
 [137.lpp.]
Manc1654_LP1_137_1Paſieſtameems und Raddeems / nei py zitteems zeļļa=ļaudeems /
Manc1654_LP1_137_2taß gir / Mehß to nhe attraſẜim py teems Ꞩwähteems Ļaudeems /
Manc1654_LP1_137_3py Pehteri / Pahwilu / Jahni / und zitteems / tee mums nhe war-
Manc1654_LP1_137_4rehß to Kunghu JEſum att=ſkappeht ar ẜawu Luhkſchanu / ka
Manc1654_LP1_137_5tee mums warrätu Debbeſẜies pa=liedſeht : Kur tad? Baſnizà / Ba-
Manc1654_LP1_137_6ſnizà / widdu ſtarpa teems Mahzetajeems / kurr JEſu Chriſti
Manc1654_LP1_137_7Wahrds ſchkieſte tohp mahziets / teitan mehß to attrohdam / tei-
Manc1654_LP1_137_8tan ghribb Wings mums ar ẜawu Pallighu ee=preezenaht. Kaß
Manc1654_LP1_137_9to Kunghu JEſum Deewa Ghramatà meckle / taß to teitan
Manc1654_LP1_137_10attraddieß / und tam nhe neekada Mantu nhe truhx. Bett
Manc1654_LP1_137_11kaß us zittu ſteigſeeß / tam buhß leela Ꞩirrds=Ꞩahpe und
Manc1654_LP1_137_12Nhelaime. Deews peeẜuhta ẜaweems Bährneems to Nhe-
Manc1654_LP1_137_13laim / ka teems buhß apnickt ẜchahß Paſẜaules / und dohmaht us
Manc1654_LP1_137_14to muhſchighu Tähwa=Semm. Kad mehß dauds ẜimbtus ghad-
Manc1654_LP1_137_15dus ẜcheitan dſiewotam / tad mehß tickai Warrgho=Semmeh
Manc1654_LP1_137_16dſiewojam / ẜcheitan mehß muhſchighi Warrghi äſẜam / muhſẜas
Manc1654_LP1_137_17Bähdas nhe mittejahß / pirms muhſẜu Dwehſẜeliet Deews pee-
Manc1654_LP1_137_18jämm. Bett kad mehß tohpam ar daſchadu Nhelaim ſpaidieti /
Manc1654_LP1_137_19tad mehß apnickſtam ẜchahß Paſẜaules / und ẜackam: ô Kungs /
Manc1654_LP1_137_20nu gir ghann / tad jemm nu mannu Dwehſẜel / eß nhe äß-
Manc1654_LP1_137_21mu labbahx ka manni Tähwi. Ka kahds zeļļa Wiers ar
Manc1654_LP1_137_22leetu / kruſẜu / Ꞩneeghu apniext ſtaighaht / allaſch tam Prahtz
Manc1654_LP1_137_23näſẜahß us Majahm: ihten ta arridſan mehß peekuhſtam ap-
Manc1654_LP1_137_24packſch to Wähtru daſchadas Nhelaimes / und ghribätam lab-
Manc1654_LP1_137_25praht duſẜeht. Kad tu nu M. D. arridſan tohpi ar Deewu Riextiet
Manc1654_LP1_137_26ais=jämbtz / tad pazell Atzis und Ꞩirdi us Däbbeſẜu / nopuhteeß
Manc1654_LP1_137_27und ẜacki ar to ẜwähtu Apuſtulu Pahwili: Eß ghribbohß iß-
Manc1654_LP1_137_28juhktz tapt / und py mannu Kunghu JEſu Chriſto buht /
Manc1654_LP1_137_29turr gir jauka Buhẜchana und Preeki lieds pillam muh-
Manc1654_LP1_137_30ſchighe muhſcham. Aiſto
 @b{Kurr}
  
 [138.lpp.]
Manc1654_LP1_138_1Kurr gir wairahk Preeki /
Manc1654_LP1_138_2Nhe neekur / ka ween turr/
Manc1654_LP1_138_3Kur tee Engheļi dſeed
Manc1654_LP1_138_4Jaunus Dſeeßmus /
Manc1654_LP1_138_5Vnd tee Swahrghuļi ſkann
Manc1654_LP1_138_6Eekſchan ta Koninja Pilli /
Manc1654_LP1_138_7Eya buhtam mehß turr.
Manc1654_LP1_138_8Mahzi tu Tähws und Mahte tawu Bährnu / ka taß to
Manc1654_LP1_138_9ko taß Baſnizà gir dſirrdejis / arridſan pa=turr. Bett ja tam
Manc1654_LP1_138_10Bährnam buhß ko=labb no Pahtareems / Deewa=Dſeeßmeems
Manc1654_LP1_138_11und Deewa Wahrdu paturreht / tad buhß töw arridſan Deewa
Manc1654_LP1_138_12Wahrdu nhe ween klauſẜiet / bett arridſan tawà Ꞩirrdy patur-
Manc1654_LP1_138_13reht. Aiſto ka warri tu pehtz Ꞩähtà pahr=ghajis tawu Bähr-
Manc1654_LP1_138_14nu par=klauſẜiet / ja tu patz nhe neeka eſẜi paturrejis? Tapehtz ẜa-
Manc1654_LP1_138_15cka taß ẜwähtz Ewangeliſts: Winja Mahte paturreja wiſẜus
Manc1654_LP1_138_16ẜchohß Wahrdus ẜawà Ꞩirrdy. Juhß eſẜeeta taggadien
Manc1654_LP1_138_17dſirrdejuẜchi / ka nhe weens Deewabijatais beß Nhelaimes ẜchin-
Manc1654_LP1_138_18ny Paſẜauleh palleek / taß Wälls eet apkahrt mums ka kahds
Manc1654_LP1_138_19plehſẜiegs Swährs / und meckle kattru taß warrätu ap-
Manc1654_LP1_138_20riet. Ja tu nu / ô Zillwähx / nhe neeka no Deewa Wahrdu eſẜi
Manc1654_LP1_138_21paturrejis / ka warrehſẜi tu to Wällu / at=dſieteeß? ar ko eepreeze-
Manc1654_LP1_138_22nahſẜi{eeepreezenahſẜi} tawu noſkummuſchu Ꞩirrdi? kaß töw ee=drohẜchenahß /
Manc1654_LP1_138_23kad töw taß Wälls iß=beedinajis gir? Taß ẜwähtz Konings Da-
Manc1654_LP1_138_24wids gir to jaw pee=dſiewojis / tapehtz ẜacka Wings: Mann
Manc1654_LP1_138_25by dauds Bähdas mannà Ꞩirrdy / bett tawa Eeepreeze-
Manc1654_LP1_138_26naſchana ( taws Wahrds / ô Deews ) ee=liexmoja mannu
Manc1654_LP1_138_27Dwehſẜel: Wings ghribb ẜatziet: Manna Ꞩirrds lieds patt
Manc1654_LP1_138_28Nahwei by noſkummuſẜi ar leelahm Bähdam / bett kad eß ta-
Manc1654_LP1_138_29wu Wahrdu dſirrdeju / und no to runnaju / att=auſẜa manna
Manc1654_LP1_138_30Ꞩirrds / und wiſẜi manni Kauli att=ſpirrgha. Patteeſẜe M.D.
Manc1654_LP1_138_31tam / kaß ick=deenas Deewa Ghramatu laſẜa / Darrba ghann
 @b{prett}
  
 [139.lpp.]
Manc1654_LP1_139_1prett to ļaunu Wällu twerrteeß ; kaß tad tam notix / kaß to
Manc1654_LP1_139_2Deewa Wahrdu nhe paturr. Daẜch Zillwähx ẜacka / taß Ba-
Manc1654_LP1_139_3ſnizas=Kungs krahßne ẜacka Deewa Wahrdu / ka ſkalldiet ſkall-
Manc1654_LP1_139_4da: bett kad tu tam waizahſẜi / ko mahzija / ko ẜatzija Baſnizas=
Manc1654_LP1_139_5Kungs? tad Wings nhe weenu Wahrdiņu buhß paturrejis.
Manc1654_LP1_139_6Taß gir leels Kauns und Ghrähx. Tapehtz ick=kattris Baſni-
Manc1654_LP1_139_7za nahgdams / buhß tahdu Prahtu liedſe attneſtees / ka taß to
Manc1654_LP1_139_8klauſẜietu Deewa Wahrdu paturreht warr. Aiſto ẜwähti gir
Manc1654_LP1_139_9tee / kattri Deewa Wahrdu klauſẜa / und paghlabbo to /
Manc1654_LP1_139_10ẜacka taß Kungs JEſus Chriſtus.
Manc1654_LP1_139_11Nahzeeta nu arridſan ẜchurr / juhß Bährni/ klauſẜaita
Manc1654_LP1_139_12mannis / Eß jums to Deewa=Bijaẜchanu mahziẜchu / und ka
Manc1654_LP1_139_13jums buhß turrehteeß tha prettie Deewu / ka arridſan prettie
Manc1654_LP1_139_14juhſẜu Tähwu und Maht.
Manc1654_LP1_139_15Taß Behrnings JEſus kahjams eet ẜeſẜch=pa=deßmitt
Manc1654_LP1_139_16Juhds Semmes no Nazareth us Jeruſalem / Baſnizà ghribbä-
Manc1654_LP1_139_17dams buht / und Deewam Ꞩlawu und Ghohdu ar ẜawu Mutt
Manc1654_LP1_139_18ẜatziet. Tahdu Ꞩirrdi turraitu irr juhß / Manni Bährni / eita
Manc1654_LP1_139_19lab=praht Baſnizà / aiſto ta Deewa bijaẜchana gir tahß
Manc1654_LP1_139_20Ghuddribas Eeẜakums. Baſnizà nahkuẜchi ſtaweeta py
Manc1654_LP1_139_21juhſẜu Mahzetaju. Taß Behrnings JEſus nhe täcka ẜchurrp
Manc1654_LP1_139_22und turrp / nhe darra blehņas / nhe leed kacktà ẜnauſt / nhe ẜeh-
Manc1654_LP1_139_23ſchahß py Blehſcheems / tehrſeht und kauteeß / ka daẜch Knehwe-
Manc1654_LP1_139_24lis darra; bett wings tohp ſtarrpan teems Mahzetajeems att-
Manc1654_LP1_139_25raſts: Jhten tha juhs Bärni arridſan darraita / Baſnizà nahku-
Manc1654_LP1_139_26ẜchi dſeedeeta lieds ar juhſẜu Mahzetaju / ſkaitaita lieds Pahta-
Manc1654_LP1_139_27rus / und jemmeeta ihſtäne währa ko juhſẜu Mahzetais jums
Manc1654_LP1_139_28mahza / und paturraita tohß Wahrdus.
Manc1654_LP1_139_29To mahza jums taß ẜwähtz Konings Salomons / ẜatzi-
Manc1654_LP1_139_30dams: Paghlabbo tawu Kahju / Deewa Nammà eedams /
Manc1654_LP1_139_31und nahz ghribbädams mahziteeß. Vnd Syrachs ẜacka:
 @b{Klauſẜi}
  
 [140.lpp.]
Manc1654_LP1_140_1Klauſẜi lab=praht Deewa Wahrdu / und jämm währa to
Manc1654_LP1_140_2labbu Mahzibu.
Manc1654_LP1_140_3Taß Kungs JEſus zeeni ẜawu Maht ar Wahrdeems / ai-
Manc1654_LP1_140_4ſto kad ta Mahte to us=runna und ẜacka: Mans Dähls / kapehtz
Manc1654_LP1_140_5eſẜi tu mums to darijis? Raughi / taws Tähws und Eß / äſẜam
Manc1654_LP1_140_6töw ar Ꞩahpehms mecklejuẜchi: Adbillda taß Bährns ar mieli-
Manc1654_LP1_140_7gheems und miexteems Wahrdeems: Kas gir taß / ka juhß mann
Manc1654_LP1_140_8mecklejuẜchi eſẜeeta? Manna mieļa Mahte / ka eß ẜcheita äßmu
Manc1654_LP1_140_9pa=litzis / to nhe äßmu eß tapehtz darrijis / ka Eß jums Bähdas
Manc1654_LP1_140_10darritu; juhß paſẜchi ſinnaht / ka taß Enghels ẜatzija / Eß äſẜohtz
Manc1654_LP1_140_11Deewa Dähls: tapehtz buhß man buht eekſchan to / kaß
Manc1654_LP1_140_12mannam Tähwam pee därr. Mans Tähws gir man ẜuh-
Manc1654_LP1_140_13tijis par Mahzetaju tai Paſẜaulei.
Manc1654_LP1_140_14Daẜch nheghantz Bährns nhe ſinna ka ſpiewe winjam buhß
Manc1654_LP1_140_15adbilldeht. Kad Tähws und Mahte tam weenu Wahrdu ẜacka /
Manc1654_LP1_140_16tad wings deßmitts adbilld / nhe dohd to ghohda Wahrdu / ko
Manc1654_LP1_140_17Deews teems Wätzakeems patz dohd / wings nhe ẜacka / Tähws /
Manc1654_LP1_140_18Mahte / bett Paſẜchi. Nhe darri tu tha / Mans Bährns /
Manc1654_LP1_140_19dohd ghohdu / kam ghohds peedarr. Kapehtz nhe ghribbätu
Manc1654_LP1_140_20tu tawu Tähwu und Maht ghohdaht und zeeniet / no kattreems
Manc1654_LP1_140_21tu peedſimmis eſẜi / und kattri töw ẜuhre und ghrute usaudſenaju-
Manc1654_LP1_140_22ẜchi gir. Jck=kattram buhß ẜawu Tähwu und Maht bie-
Manc1654_LP1_140_23teeß / ẜacka Deews.
Manc1654_LP1_140_24JEſus Chriſtus gir ẜawam Tähwam und Mahtei pa=klauſ-
Manc1654_LP1_140_25ẜiegs / wings pallieds teems ſtrahdaht Majahß. Juhß Bährni /
Manc1654_LP1_140_26paliedſeeta juhſẜeems Wätzakeems arridſan / tohp tee Wätzi / nhe
Manc1654_LP1_140_27parmetteeta teems to Wätzumu / bett baŗŗojeeta tohß / doma-
Manc1654_LP1_140_28dammi/ ka irr juhß wätzi tapẜeeta / und ko juhß ẜaweems Wä-
Manc1654_LP1_140_29tzakeems labb jeb ļaun darriẜeeta / to juhſẜu Bährni
Manc1654_LP1_140_30jums attmaxahß / Amen.
 @b{Evan-}
  
 [141.lpp.]
Manc1654_LP1_141_1@v{Evangelium am andern}
Manc1654_LP1_141_2@v{Sontag nach der H. drey Kö-}
Manc1654_LP1_141_3@v{nige / Johan. 2.}
  
Manc1654_LP1_141_4To ẜwähtu Ewangelium / no tahms Kahſahms eekſchan
Manc1654_LP1_141_5Cana Galilea / apraxta taß ẜwähtz Ewangeliſts Jahnis
Manc1654_LP1_141_6ẜawà Ghramatà ohtrà Weetà / und ſkann tee Wahrdi
Manc1654_LP1_141_7juhſẜà Wallodà tha:
Manc1654_LP1_141_8TReſẜchà Deenà by Kahſas
Manc1654_LP1_141_9eekſchan Cana Galilea / und ta Mah-
Manc1654_LP1_141_10te JEſu by teitan. Bett JEſus und
Manc1654_LP1_141_11winja Mazekļi kļua arridſan Kahſas
Manc1654_LP1_141_12aitzenati. Vnd kad Wiens peetruhka
Manc1654_LP1_141_13ẜacka JEſu Mahte us winju / teems nhe gir Wiena.
 @b{JEſus}
  
 [142.lpp.]
Manc1654_LP1_142_1JEſus ẜacka us tahß: Ꞩeewa / kaß gir man ar töw
Manc1654_LP1_142_2ja=darra? Manna Stunda nhe gir wehl nah-
Manc1654_LP1_142_3kuſẜi. Winja Mahte ẜacka us teems Ꞩullai-
Manc1654_LP1_142_4neems / Ko wings jums ẜacka / to darraita. Bett
Manc1654_LP1_142_5turr by ẜeſẜchas Ackmina Vdeno Kruhſes licktas ka
Manc1654_LP1_142_6tee Juddi eeradduſchi by ſkieſtiteeß / und ghaja ick-
Manc1654_LP1_142_7kattra diwi jeb trieß Mähri. JESVS ẜacka us
Manc1654_LP1_142_8teems: Pilldaita tahß Vdeno Kruhſes ar Vde-
Manc1654_LP1_142_9ni. Vnd tee pilldija tohß ihß malla malleems pil-
Manc1654_LP1_142_10las. Vnnd wings ẜacka us teems: Eeſmelleeta
Manc1654_LP1_142_11nu / und neſẜeeta tam Barriba=ẜargham. Vnd
Manc1654_LP1_142_12tee neſẜe to. Bett kad tas Barriba=Ꞩargs bau-
Manc1654_LP1_142_13dija to Wienu / katters Vdens by bijis / und nhe ſin-
Manc1654_LP1_142_14naja no kurrenes tas nahze / bett tee Ꞩullaiņi ſin-
Manc1654_LP1_142_15naja / kattri to Vdeni ẜchmäluſchi by / aitzena tas
Manc1654_LP1_142_16Barriba=Ꞩargs to Bruhdghanu{Brudghanu} / und ẜacka us to /
Manc1654_LP1_142_17ick=kattris dohd pirmahk labbu Wienu / und kad tee
Manc1654_LP1_142_18peedſäruſchi gir / tad to plahnaku. Tu eſẜi ihs ſchim
Manc1654_LP1_142_19to labbu Wienu ẜaudſejis.
Manc1654_LP1_142_20Schy gir ta pirma Syme / kattru JEſus dar-
Manc1654_LP1_142_21rija / und noticka eekſchan Canà Galilero ſemme /
Manc1654_LP1_142_22und parahdija ẜawu Ghodibu. Vnd winja Mah-
Manc1654_LP1_142_23zekli titzeja eekſchan to .
 @b{Mieļi}
  
 [143.lpp.]
Manc1654_LP1_143_1MJeļi Draughi / Ꞩchiß ẜwähtz Ewange-
Manc1654_LP1_143_2liums peedärr eekſchan to ẜäẜtu Baußlu / kurr
Manc1654_LP1_143_3Deews tha ẜacka: Töw nhe buhß Laulibu
Manc1654_LP1_143_4pahrkahpt. Ar ẜcheems Wahrdeems ghribb
Manc1654_LP1_143_5Deews no ick=kattru Zillwäku / kaß nhe warr rembdehteeß / ka
Manc1654_LP1_143_6tam buhß ar ghohdu eekſchan ihſtänas Deewa=Bijaẜchanas ẜa-
Manc1654_LP1_143_7wu Laulatu Draughu meckleht / ſchkieſte und kaunighe dſie-
Manc1654_LP1_143_8woht eekſchan Wahrdeems und Darrbeems / und ick-
Manc1654_LP1_143_9weenam buhß ẜawu Laulahtu Draughu mieļoht und
Manc1654_LP1_143_10zeeniet.
Manc1654_LP1_143_11To darra ẜche Ļautiņi arridſan / tee dohma pehtz Deewa
Manc1654_LP1_143_12Prahtu ẜöw eekſchan tahß ẜwähtas Laulibas dohteeß / bett tee
Manc1654_LP1_143_13nhe leed kohpà / ka daẜch Blehds und Mauka / bett tee eeẜahk ẜcho
Manc1654_LP1_143_14Dſiewoẜchanu ar Deewa Wahrdu / luhds ẜawahß Kahſahß / us
Manc1654_LP1_143_15ẜawu Ghohdu ghodigus Ļaudis / und arridſan to Kunghu JE-
Manc1654_LP1_143_16ſum Chriſtum ar ẜaweems Mahzekļeems: Tee paſẜchi nahk lab-
Manc1654_LP1_143_17praht py laiku tahdà ghohdà / und taß Kungs JEſus ee=ſchkingko
Manc1654_LP1_143_18ẜcheems jauneems Ļaudeems krahßnu Dahwanu / darridams lee-
Manc1654_LP1_143_19lu Brienumu / ar Wahrdu / kad tiers Vhdens ẜeſẜchaß Ackmi-
Manc1654_LP1_143_20no=Vhdeno=Kruhſehß ee=leetz / par krahßnu ſtippru dſeŗŗamu
Manc1654_LP1_143_21Wienu pahrwährtz tohp.
Manc1654_LP1_143_22Mehs ẜchim brieſcham ghribbam aran ſcho Ewangelio
Manc1654_LP1_143_23mahziet.
Manc1654_LP1_143_24Ko tick labb teems / kattri wehl nhe gir ab=pretzeju-
Manc1654_LP1_143_25ẜcheeß / ka irr teems / kattri jaw ab=pretzejuẜcheeß / no tahß
Manc1654_LP1_143_26ẜwähtas Laulibas ſinnaht buhß.
Manc1654_LP1_143_27Taß Kungs JEſus Chriſtus ſtahw mums klaht ar ẜawu
Manc1654_LP1_143_28Ꞩwähtu Gharru / ka mehß to Ghodu tahß Laulibas pareiſe ad-
Manc1654_LP1_143_29ſieſtam / und no Deewu wiſẜu Labbu redſeht und dabbuit warram /
Manc1654_LP1_143_30Amen.
 @b{Taß}
  
 [144.lpp.]
Manc1654_LP1_144_1TAß ẜwähtz Ewangeliſts tha ẜtahſta: Treſẜchà Deenà by
Manc1654_LP1_144_2Kahſas eekſchan Cana Galilea / und ta Mahte JE-
Manc1654_LP1_144_3ſu by teitan. Bett JEſus und winja Mahzekļi kļua
Manc1654_LP1_144_4arridſan Kahſahß aizenati. Kad Chriſtus JEſus eekſchan
Manc1654_LP1_144_5tahß Vppes Jordan Chriſtietz by / tappa Wings no to ẜwäh-
Manc1654_LP1_144_6tu Gharru Tuxneſẜy ee=wäſts / turr Wings tſchettras=deßmitts
Manc1654_LP1_144_7Deenas und tſchettras=deßmittis Nacktis ghaweja / und no to
Manc1654_LP1_144_8Wällu trieß=reiſas kahrdenahtz tappa: pehtz to nahze Wings att-
Manc1654_LP1_144_9kal eekſchan to Galileŗo Semm / ka taß ẜwähtz Ewangeliſts Lu-
Manc1654_LP1_144_10cas ẜtahſta: Vnd JEſus nahze attkal ar tha Gharra
Manc1654_LP1_144_11Spähku eekſchan Galilea / bett maſu briedi wings pa=kahwe-
Manc1654_LP1_144_12jahß Tuxneſẜy py to ẜwähtu Jahni / katters to by Chriſtijis; no
Manc1654_LP1_144_13to Laiku kļuhſt tahß trieß Deenas ẜcheitan ſkaititas.
Manc1654_LP1_144_14Ta pirrma Deena gir / kad Jahnis taß Chriſtetais ohtru
Manc1654_LP1_144_15reis räds JEſum py ẜöw nahkamu{nahkumu} / und ẜatzija; Redſi / taß gir
Manc1654_LP1_144_16Deewa Jährs. Tha ohtra Deena gir / kad Chriſtus to
Manc1654_LP1_144_17Lipſtu attradda / Lipſts attrohd Nathanael / und preeza-
Manc1654_LP1_144_18dammeeß ẜatzija: Mehß äſẜam to att=radduẜchi / no kattru
Manc1654_LP1_144_19Moſes und tee Proweeti gir raxtijuẜchi / JEſum / Joſepa
Manc1654_LP1_144_20Dählu no Nazareth.
Manc1654_LP1_144_21Ta treſẜcha Deena gir ta Kahſas=Deena. Turr nahk
Manc1654_LP1_144_22Weeſẜibahß taß Kungs JEſus ar ẜaweems Mahzekļeems / und
Manc1654_LP1_144_23ta Mahte JEſu. Nhe buhtu ẜche jauni Ļaudis ghohdigi Ļau-
Manc1654_LP1_144_24dis bijuẜchi / und Deewa Wahrdu zeenijuẜchi / muhſcham nhe
Manc1654_LP1_144_25buhtu JEſus Chriſtus / Chriſtus JEſus / ẜacku eß / nhe buhtu py
Manc1654_LP1_144_26teems Weeſẜibahß nahzis.
Manc1654_LP1_144_27Mahzaiteeß / Manni Draughi / ka ta Lauliba Deewas
Manc1654_LP1_144_28patiek / und kaß ar ẜawu laulatu Draughu dſiewo / py to Deews
Manc1654_LP1_144_29lab=praht ghribb buht. Ꞩcheitan dſirrdam mehß / ka Deewa
Manc1654_LP1_144_30Dähls JEſus CHriſtus patz ẜchinnieß Kahſahß gir bijis. Ka-
Manc1654_LP1_144_31pehtz tad mehs nhe ghribbätam to ẜwähtu Laulibu arridſan zee-
 @b{niet?}
  
 [145.lpp.]
Manc1654_LP1_145_1niet? Deews patz to gir eeſtahdijis / nhe kahdà Kacktà / bett wiß
Manc1654_LP1_145_2krahßnakà Weetà / eekſchan to Paradieſe: tudeļļ / kad Semm
Manc1654_LP1_145_3und Debbeß ẜeẜchaß Deenas jaw ſtahwejuẜchaß by / und taß
Manc1654_LP1_145_4Wiers no Semmes=Pietes / ta Ꞩeewa no tha Wiera Ꞩahn-
Manc1654_LP1_145_5kaulu raddita by / kad wehl tee Zillwäki nhe by Ghräkohß ee=krit-
Manc1654_LP1_145_6tuẜchi. Ja / Deews gir to ẜwähtu Laulibu ee=ſtahdijis / labbe ab-
Manc1654_LP1_145_7dohmadameeß / und ẜatzija: Taß nhe gir labb / ka taß Zil-
Manc1654_LP1_145_8wähx weens gir. Ar weenu Wahrdu ẜackoht : Deews wiſẜu
Manc1654_LP1_145_9darra; Wings pretze / Wings weddeis: aiſto tha ẜacka Wings:
Manc1654_LP1_145_10Eß ghribbu tam weenu Pallighu darriet / kattra apkahrt
Manc1654_LP1_145_11to buhß buht. Wings gir tas pirrmais Baſnizas=Kungs / kat-
Manc1654_LP1_145_12ters tohß pirrmohß Ļaudis ẜadehwe und ẜalaulaja / ẜatzidams:
Manc1654_LP1_145_13Tee buhß weena Meeſẜa. Wings tohß wiß=pirrmahk ẜwehti /
Manc1654_LP1_145_14und ẜacka us teems: Eſẜeeta aughlighi und wairojeeteeß.
Manc1654_LP1_145_15Wings pillda und dohd teems to pirrmu Rieka=Puhru: Pill-
Manc1654_LP1_145_16daita to Semm / und walldaita par to / und walldaita
Manc1654_LP1_145_17par teems Siweems eekſchan Juhri / und par teems
Manc1654_LP1_145_18Puttneems appackſchan to Däbbäſẜu / und par wiſẜeems
Manc1654_LP1_145_19Swähreems / kattri wirß Semmes kuẜt. Vnd Deews
Manc1654_LP1_145_20usluhkoja / wiß / ko Wings by darrijis / und redſi / wißno-
Manc1654_LP1_145_21taļļ by ļohte labbs. Pateeß / leeli gir tee Darrbi tha Kun-
Manc1654_LP1_145_22gha/ kaß tohß zeeni/ tam gir Pa=tikſchana py teems! Ko
Manc1654_LP1_145_23Wings darra / taß gir ẜlawäns und ghodäns.
Manc1654_LP1_145_24Ta ẜwähta Lauliba Deewam patick / zittade Wings nhe
Manc1654_LP1_145_25buhtu to tick illghe usturrejis / und tick krahßne ẜwehtijis. Kad
Manc1654_LP1_145_26tee pirrmi Zillwäki Adams und Ewa ghräkohß ee=krittuẜchi by /
Manc1654_LP1_145_27und Deews to pirrmu Paſẜaul ar Vhdeni ap=ẜliezenaja / tad to-
Manc1654_LP1_145_28mähr Wings to Laulibu us=turreja / und nhe licka to ißniekt neds
Manc1654_LP1_145_29bohjà eet. Wätzà Eeſtadijumà Deews tam Wieram katters
Manc1654_LP1_145_30Ꞩeewu by ap=jehmeeß / tahdu Teeſẜu dehwe / ka tam to pirr-
Manc1654_LP1_145_31mu Ghaddu nhe by lieds Kaŗŗà eet / nei kahdu Teeſẜu
 @b{doht /}
  
 [146.lpp.]
Manc1654_LP1_146_1doht / bett bry by tam to Ghadds=kahrtu ẜawà Nammà
Manc1654_LP1_146_2dſiewoht / ka taß warrätu liexmis buht / ar ẜawu Ꞩeewu /
Manc1654_LP1_146_3kattru taß jehmeeß by. Deews ẜwehti jaunus Ļaudis ar
Manc1654_LP1_146_4Bährneems / kattri Deewa Dahwana gir. Turr prettie
Manc1654_LP1_146_5attkal nolahda Deews wiſẜus Bährnus / kattri nhe pareiſe / ar
Manc1654_LP1_146_6Mauzibu mäckläti tohp / teems Maukas bährneems / nhe
Manc1654_LP1_146_7buhß ghodighà Ammatà nahkt irr deßmità Raddà jeb
Manc1654_LP1_146_8zilltà . Vnd kaß Mauzibà dehſtietz kļuhſt / taß nhe ẜack-
Manc1654_LP1_146_9nohß dſiļļe.
Manc1654_LP1_146_10Wehl=wairahk / nhe buhtu Deewam ta ẜwähta Lauliba
Manc1654_LP1_146_11pa=tickuſẜi / tad nhe buhtu JEſus Chriſtus ẜawu leelu Mieläſti-
Manc1654_LP1_146_12bu prett to Chriſtitu Drauds no=ſiemojis ar to Mieläſtibu / kat-
Manc1654_LP1_146_13tru laulati Ļaudis ſtarrpà turr. Aiſto tha Wings ẜacka:
Manc1654_LP1_146_14Eß ghribbu ẜöw ar töw ẜa=derreteeß muhſchighe / Eß
Manc1654_LP1_146_15ghribbu ẜöw ar töw ap=ẜohliteeß eekſchan Taißnibu / und
Manc1654_LP1_146_16Teeſẜu / eekſchan Titzibu ghribbu eß ẜöw ar töw ẜader-
Manc1654_LP1_146_17reteeß.
Manc1654_LP1_146_18Tapehtz/ ô Zillwäka Bährns / tu eſẜi kaß buhdams / nhe
Manc1654_LP1_146_19nitzini tu to ẜwähtu Laulibu / nhe ap=ẜmei to ar Mauzibu / ka
Manc1654_LP1_146_20Deews töw pehtz ghallà nhe ẜohdieß; aiſto tee Mauzeneeki
Manc1654_LP1_146_21und tahß Maukas / und tee Laulibas Pahrkahpeji to
Manc1654_LP1_146_22Deewa=Wallſtibu nhe manntohß / ẜacka taß ẜwähtz Apuſtuls
Manc1654_LP1_146_23Pahwils / und tohß Mauzeneekus und Laulibas Pahr-
Manc1654_LP1_146_24kahpejus Deews ẜohdieß. Tad runnajeeta und turraita
Manc1654_LP1_146_25ghodige ick kattris no tahß Laulibas.
Manc1654_LP1_146_26Bett ja juhß ghribbaht / ka jums buhß laimeteeß und lab-
Manc1654_LP1_146_27be klahteeß juhſẜà Lauliba / tad luhdſeta par wiſẜeems Weeſẜeems
Manc1654_LP1_146_28to Kunghu JEſum Weeſẜibahß / ka ẜche Ļautiņi darrijuẜchi gir.
Manc1654_LP1_146_29Nu noteek taß tha / und tohp Chriſtus arridſan Kahſas luhktz/
Manc1654_LP1_146_30no teems / kad tee kattri ghribbahß ee=dohteeß eekſchan tahß
Manc1654_LP1_146_31ẜwähtas Laulibas / Deewu no Ꞩirrds dibben luhds / ka Deews
 @b{teems}
  
 [147.lpp.]
Manc1654_LP1_147_1teems ghribbätu weenu ghohdighu und rahmu Draughu doht.
Manc1654_LP1_147_2Nammu und bagghatibu mannto tee Bährni no ẜa-
Manc1654_LP1_147_3weems Wätzakeems / bett prahtigha{prahtigho} Ꞩeewa nahk no to
Manc1654_LP1_147_4Kunghu / ẜacka taß Konings Salomons.
Manc1654_LP1_147_5Tha darrija Abrahama Kallps / kad taß Kungs to iß=ſuh-
Manc1654_LP1_147_6tija ẜawam Dählam tam Jſaac no ẜawu Raddu weenu Ꞩeewu
Manc1654_LP1_147_7pretzeht / pee=luhdſe taß Deewu ẜirrdighe / ka Deews tam labbu
Manc1654_LP1_147_8Laimu ghribbätu doht. Vnd Deews tam pa=lidſeja iß=doh-
Manc1654_LP1_147_9teeß. Taß Bruhdghans Jſaac by us Lauku iß=ghajis Wacka-
Manc1654_LP1_147_10rà Deewu pee=luhkt / ka taß tam weenu ghohdighu Ꞩeewiņu
Manc1654_LP1_147_11ghribbätu da=weẜt.
Manc1654_LP1_147_12Tobias taß jaunakais luhdſe Deewu ar ẜawu Bruht to
Manc1654_LP1_147_13Ꞩara / ka Deews teems ghribbätu labbu Laim doht / und par
Manc1654_LP1_147_14wiſẜenadu Nhelaim tohß paſẜarghaht / patti Jauneeta / ta Wäd-
Manc1654_LP1_147_15däkla ẜacka: ô Kungs / abſchälojeeß par mums / ka mehß
Manc1654_LP1_147_16Wäſẜäli muhſẜu Wätzumu no=dſiewoht warram. Vnd
Manc1654_LP1_147_17ẜchie Luhkſchana kļua paklauſẜita. Aiſto kad pirmahk taß Lauli-
Manc1654_LP1_147_18bas=Wälls / taß Aßmodeus ẜeptiņus Wierus tai Ꞩarai by no-
Manc1654_LP1_147_19murrijis / palicka Tobias wäſẜäls und dſiews. Ar tahdu Luhk-
Manc1654_LP1_147_20ẜchanu buhß jums nhe ween to ẜwähtu Laulibu ee=ẜahkt / bett arri-
Manc1654_LP1_147_21dſan tick illghe / kamähr juhß kohpa dſiewojeeta / Deewu pee-
Manc1654_LP1_147_22luhkt / ka taß jums ghribbätu klaht ſtahweht / jums par wiſẜena-
Manc1654_LP1_147_23du Nhelaim paſẜarrghaht / doht jums mielighu Ꞩirrdi / und juhſẜu
Manc1654_LP1_147_24deeniſchku Mais.
Manc1654_LP1_147_25Bett kaß tha dohma pretzädams: Ꞩchie manna / tha
Manc1654_LP1_147_26manna kuŗŗu eß ee=raughu / und ar Blehņeems und Nhe-
Manc1654_LP1_147_27ſchkieſtibu{Nheſchieſtibu} dohdahß Laulibà / und beß=deewighe dſiewo / py teems
Manc1654_LP1_147_28taß Kungs JEſus nhe nahk / teems arridſan nhe gir leela Laime
Manc1654_LP1_147_29ghaiditina / ka daẜch / Deewam=ſchähl / to ar Aſẜarahms apraud.
Manc1654_LP1_147_30Tad dſiewo Wiers ar Ꞩeewu / ka Ꞩunnß und Kagkis / weens
Manc1654_LP1_147_31ohtru lammajahß par ẜchahdu / par tahdu / lahd ka Burrwi / kau-
 @b{jahß}
  
 [148.lpp.]
Manc1654_LP1_148_1jahß und latzinajahß ka Ꞩunnis / weens ohtru usluhkojahß / ka
Manc1654_LP1_148_2nodurrtz Ahſis / ẜchis ap=nitzis ẜawu Draughu meckleh zittu / und
Manc1654_LP1_148_3rahpiahß py ẜweſẜchu. Tahda Nhelaime gir zeeta / zeeta Ackmi-
Manc1654_LP1_148_4naina Vhdens=Kruhſe. Daſchas Aſẜaras tohp teitan no=ritti-
Manc1654_LP1_148_5natas. Ghribbi tu nu / Manns Draugs / tahdu Nhelaim nhe-
Manc1654_LP1_148_6pee=dſiewoht / tad ee=ẜahtz tawu Laulibu eekſchan Deewa=Bija-
Manc1654_LP1_148_7ſchanas / tad Deews arridſan töw paliedſehß. Nahzeta ſchurr
Manc1654_LP1_148_8juhß Kahſeneeki / und mahzaiteeß / ka jums buhß turreteeß / Kah-
Manc1654_LP1_148_9ſahß luhkti. Daſcha Meeles=tappa und Allus=Muſẜcha iß-
Manc1654_LP1_148_10klauſẜijis kur Kahjas / taß nowällkahß / buhtu tam irr juhds=ſem-
Manc1654_LP1_148_11mes jaeet / und gir ihten tick dauds luhktz / ka kahds Ꞩunns. Vnd
Manc1654_LP1_148_12tahds Beßkaunis wairahk Deewa=Dahwanu ẜa=maita und iß-
Manc1654_LP1_148_13laiſta / ee=ẜahk ar ziteems Ļaudeems bahrteeß und kauteeß / muh-
Manc1654_LP1_148_14ſcham to nhe warr pee=pilldiet. Tas nhe klahjahß. Ja tu luhktz
Manc1654_LP1_148_15eſẜi / tad nahz / ka JEſus Chriſtus / und winja Mahte / und Mah-
Manc1654_LP1_148_16zekļi / und eſẜi ar Meeru / kaß töw tohp preekſcha zälltz. Ey / und
Manc1654_LP1_148_17ehd tawu Mais liexmodameeß / und dſerr tawu Wienu
Manc1654_LP1_148_18( Allu ) ar labbu Prahtu / aiſto taws Darrbs pa=tiek Dee-
Manc1654_LP1_148_19wam. Juhß ſinnaht / ka winjam Koninjam taß nhe=paticka /
Manc1654_LP1_148_20kad tee luhkti Weeſẜis nhe nahza winja Dähla Kahſahß. Taß
Manc1654_LP1_148_21jaunais Tobias ẜawahß Kahſahß arridſan Weeſẜis luhdſe / tee
Manc1654_LP1_148_22nahkuẜchi liexmi by{bytz} . Tapehtz{Tapeh} M.D. ſinni / ka taß nhe gir
Manc1654_LP1_148_23Ghrähx Kahſas eet / kad tu luhktz eſẜi / nhe apẜmahde nabbaghus
Manc1654_LP1_148_24ghohdighus Ļaudis / bett tomähr nhe pee=dſerreß ka zuhka / nhe
Manc1654_LP1_148_25runna ar nhe=maſghatu Mutt / nhe ißlaiſti Deewa Dahwa-
Manc1654_LP1_148_26nu / nhe zell Dumpi / bett ehdis und dſehris pateitz Deewam /
Manc1654_LP1_148_27zelleeß py laiku aukſcham / und ey Ꞩähtà . Vnd prohtais
Manc1654_LP1_148_28Kaunu.
Manc1654_LP1_148_29Nu ſtahſta wehl taß ẜwähtz Ewangeliſts / kaß paſẜchahß
Manc1654_LP1_148_30Kahſas notitzis: Teems pee=truhka Wiens. Vnd JEſu
Manc1654_LP1_148_31Mahte ẜacka us winju / Teems nhe gir Wiena. JEſus
 @b{ẜacka}
  
 [149.lpp.]
Manc1654_LP1_149_1ẜacka us tahß: Ꞩeewa / kaß mann ar töw ja=darra? Man-
Manc1654_LP1_149_2na Stunda nhe gir whel nahkuſẜi. The buhtu daſẜch taggad
Manc1654_LP1_149_3domajis: Jßghajuſchu Ꞩwehdeen tappa taß Bährns JEſus
Manc1654_LP1_149_4teicktz / ka wings ẜawai Mahtei pa=klauſẜiegs gir bijis; ka tad
Manc1654_LP1_149_5wings nu tick barrghe runna ar ẜawu Maht? Wings wehl to
Manc1654_LP1_149_6nhe ẜautz par Maht / bett par Ꞩeewu / und ẜacka / kaß man ar töw
Manc1654_LP1_149_7ja=darra? Jemmeeta währà M.D. ka jums tha Kungha Chri-
Manc1654_LP1_149_8ſti Adbilldeẜchanu ẜa=praẜt buhß / Wings nhe runna tahdus
Manc1654_LP1_149_9Wahrdus / ẜawu Maht neewadams / aiſto ihten ka Wings beß
Manc1654_LP1_149_10Ghrähkeems pee=dſimmis / ihten tha arridſan Wings beß Ghrä-
Manc1654_LP1_149_11keems dſiewojis und runnajis gir.
Manc1654_LP1_149_12Ꞩcheitan runna Wings ar ẜawu Maht nhe ka Zill-
Manc1654_LP1_149_13wähx / und ka Dähls / bett ka Deews / und ka Mahzetais / katters
Manc1654_LP1_149_14ẜawu Ammatu ſinna darriet / nhe ka tee Zillwäki / bett ka Deews
Manc1654_LP1_149_15ghribb.
Manc1654_LP1_149_16Ohtrà kahrtà usrunna taß Dähls JEſus ẜawu Maht to
Manc1654_LP1_149_17Jumprawu Maria ar tahdeems Wahrdeems / ka teems ļau-
Manc1654_LP1_149_18deems nhe buhß ſchkiẜt / tadehļ gir Chriſtus pa=liedſejis / ka winja
Manc1654_LP1_149_19Mahte by luhghuſẜi; und pehtz buhtu tee wairahk tetzejuẜchi py
Manc1654_LP1_149_20Mahtes / nhe ka py Dählu.
Manc1654_LP1_149_21Treſẜcha kahrtà usrunna taß Kungs JEſus ẜawu Maht
Manc1654_LP1_149_22ar tahdeems Wahrdeems / ghribbädams mums wiſẜus mahziet /
Manc1654_LP1_149_23winjam taß nhe patiekohtz / kad mehß ghribbätam Winjam ẜa-
Manc1654_LP1_149_24tziet / kad und ka Winjam mums paliedſeht. Wings allaſch pa-
Manc1654_LP1_149_25leek taß Palliegs Bähda=laikà .
Manc1654_LP1_149_26Kaß nu ẜcheems jauneems laulateems Ļaudeems ẜawahß
Manc1654_LP1_149_27Kahſahß gir notitzis / taß noteek irr taggad daſcham Ꞩaimnee-
Manc1654_LP1_149_28kam und Ꞩaimnezennei. Tad teems ẜchiß / tad teems taß pee-
Manc1654_LP1_149_29truhxt. Kad Adams und Ewa ghräkojuẜchi by / tudeļļ Deews to
Manc1654_LP1_149_30Nhelaim teems ẜatzija. Vs to Wieru ẜacka Deews: No-
Manc1654_LP1_149_31lahdähtz gir taß Tierums tawas puſẜes pehtz / ar moh-
 @b{kahms}
  
 [150.lpp.]
Manc1654_LP1_150_1kahms buhß töw no to baŗŗoteeß / tick ilghe ka tu dſiewo /
Manc1654_LP1_150_2Ehrẜchus und Dadſchus buhß töw tam neẜt / und töw
Manc1654_LP1_150_3buhß to Sahl us Lauku ehſt / Ꞩweedrus no tawu Wai-
Manc1654_LP1_150_4ghu pilinadams buhß töw tawu Mais ehſt / teekams ka
Manc1654_LP1_150_5tu attkal par Semm tohp / no kattras tu jämbtz eſẜi. Tai
Manc1654_LP1_150_6Ꞩeewai ẜacka Deews: Eß ghribbu töw dauds Ꞩahpes
Manc1654_LP1_150_7darriet / kad tu apghrutenata tapſi / ar Ꞩahpehms buhß
Manc1654_LP1_150_8töw Bährnus pee=dſimbt / und töw buhß tawam Wie-
Manc1654_LP1_150_9ram klauſẜiet/ und winjam buhß tawam Kungham buht.
Manc1654_LP1_150_10Tahda Nhelaime wiſẜeems teems / kattri kohpà dſiewo /
Manc1654_LP1_150_11ja=räds. Zitts ſchälojahß: Mann nhe gir Maiſes / ar wäſẜä-
Manc1654_LP1_150_12leems Sohbeems ja ghawe. Taß ẜwähtz Jacobs nhe ghribbeja
Manc1654_LP1_150_13taß ar ẜaweems Dähleems Baddu mirrt / tad by tam Egypteŗo
Manc1654_LP1_150_14Semmeh ẜuhtiet / und lickt Labbibu attweẜt.
Manc1654_LP1_150_15Zitts ẜuhds: Mann nhe gir Weſẜelibas. Ock / zeekahds
Manc1654_LP1_150_16Zillwehzings ſchälojahß irr taggad: Mans Wiers nhe=wäſẜäls:
Manc1654_LP1_150_17Manna Ꞩeewa ghull py Semmes: Manni Bährni waid /
Manc1654_LP1_150_18wiſẜa manna Ꞩaime ghull. Taß ẜwähtz Jobs ghulleja illghe
Manc1654_LP1_150_19laike ar Wahtehms und nickneems leeleems Augoņeems. Win-
Manc1654_LP1_150_20ja Ꞩeewiņa diwi=padeßmitt ghaddus{diwi=padeßmitt=ghaddus} ẜirrgha / und wiſẜu ẜawu
Manc1654_LP1_150_21Manntiņu iß=thereja. Konings Dawids redſeja ẜawu Dehli-
Manc1654_LP1_150_22ņu nhewäſẜälu / Ꞩirrds ghribbeja tam ihß Muttes iß=ſprahkt.
Manc1654_LP1_150_23Taß Pils=Kungs eekſchan Capernaum redſeja / ka winja Kallps
Manc1654_LP1_150_24Ghulltà ghreeſehß no leelahms Ꞩahpehms. Tad ẜacka Wiers
Manc1654_LP1_150_25us Ꞩeewaß / Ꞩeewa us Wieru ; ock Draudſing / kaß töw kait?
Manc1654_LP1_150_26ſinnatu eß töw pa=liedſeht / eß buhtu dehwis / kaß man py Dwehſẜe-
Manc1654_LP1_150_27les gir! Tähws / Mahte / rädſädammi ka tee Bährni no leelahms
Manc1654_LP1_150_28Ꞩahpehms ka Tahrpiņi waidädami ghrohſahß / ẜacka: kaß kait /
Manc1654_LP1_150_29kaß kait? Ock Deews / warrätu eß töw pa=liedſeht. Jck=kattris
Manc1654_LP1_150_30ghann ſinna / ka winjam Ꞩähtà ẜawà klahjahß.
Manc1654_LP1_150_31Bett tadehļ nhe buhß mums to ẜwähtu Laulibu behgt /
 @b{und}
  
 [151.lpp.]
Manc1654_LP1_151_1und ee=niedeht / ka daſẜch darra / kad Nhelaime rahdahß / tad
Manc1654_LP1_151_2weens us ohtru ẜacka: Gir mann ẜchis und taß py töw weddiß.
Manc1654_LP1_151_3Zittz bähg wiẜchkim nohſt / Wiers no Ꞩeewas / Ꞩeewa no Wie-
Manc1654_LP1_151_4ru. Daſcha Mahte no ẜaweems Bährneems bähg / nicknake /
Manc1654_LP1_151_5nhe ka Kuņņa ẜawus Kutzänus attſtah.
Manc1654_LP1_151_6Bett tu / Manns Draugs / ſinni / ka Deews jaw tha noli-
Manc1654_LP1_151_7tzis to Ghräko dehļ / ka mums buhß muhſẜu Nhelaimibu ẜchinny
Manc1654_LP1_151_8Paſẜauleh neẜt und{nnd} zeeſt / ickkattrai Deeni ẜawas paſẜchas
Manc1654_LP1_151_9Bähdas gir.
Manc1654_LP1_151_10Vnd tomähr taß ſchehliegs Kungs Chriſtus JEſus wiſ-
Manc1654_LP1_151_11ẜeems teems / kattri to pee=ẜautz und us to zerre / pallieds. Ꞩchee
Manc1654_LP1_151_12Ļautiņi tick nhe pa=licka leelà Kaunà / kad Weeſẜim Dſehrens
Manc1654_LP1_151_13pee=truhka. Bett JEſus Chriſtus ihſtänà Laikà teems palie-
Manc1654_LP1_151_14dſeja und tohß ee=preezenaja{ee=preenaja}. Deews us=leek mums weenu
Manc1654_LP1_151_15Naßtu / bett wings pa=lieds arridſan / ẜacka taß ẜwähtz Ko-
Manc1654_LP1_151_16nings Dawids. Ka ẜacka ta Attraitne Sara: To ſinnu eß
Manc1654_LP1_151_17teeß teeẜcham / kaß Deewu byſtahß / taß tohp pehtz to
Manc1654_LP1_151_18Liegſdu ee=preezenahtz / und no tahß Nhelaimes att=pe-
Manc1654_LP1_151_19ſtietz / und pehtz tahß Pahrmaziẜchanas attrohd Wings
Manc1654_LP1_151_20Schälaſtibu. Aiſto pehtz to Wähtru ( tahß Aukas ) leek
Manc1654_LP1_151_21Deews to Ꞩaul at=ſpiedeht / und pehtz tahß Kaukẜchanas
Manc1654_LP1_151_22und Raudaſchanas apkratta Wings mums ar Preeku.
Manc1654_LP1_151_23Brieſcham Deews daſchu ghohdighu Zillwäku / und kaß
Manc1654_LP1_151_24irr Deewu byſtahß / illghe appackſchan to Naẜtu leelas Nhelai-
Manc1654_LP1_151_25mes leek wahrdſenahteeß / tahß Ackmina=Kruhſes ſtahw ar Vh-
Manc1654_LP1_151_26deni daſchado Bähdo / und ar Aſẜareems lieds Mala=Mahleems
Manc1654_LP1_151_27pee=pillditas / ka tee tad ẜuhds / und ẜacka ar to ẜwähtu Koninju
Manc1654_LP1_151_28Dawid: Deews paliedſi mann / aiſto taß Vhdens eet mann
Manc1654_LP1_151_29lieds patt Dwehſẜelei/ eß ap=ẜliextu dſiļļohß Dubbļohß /
Manc1654_LP1_151_30kur Dibbins nhe gir / eß äßmu leela Vhdeny / und ta
Manc1654_LP1_151_31Straume ghribb man apẜliezenaht. Bett to leek Deews
 @b{teems}
  
 [152.lpp.]
Manc1654_LP1_152_1teems Deewabijatajeems notickt / ka teems buhß ſinnaht /jo lee-
Manc1654_LP1_152_2lakas Bähdas / jo tuwake Deewa palliegs gir. Jo ruhktahx taß
Manc1654_LP1_152_3Vhdens muhſẜas Nhelaimes gir / jo ẜalldahx und ẜmegkighahx
Manc1654_LP1_152_4Wiens tahß Deewa Eepreezeenaẜchanas gir. Tad warram mehß
Manc1654_LP1_152_5attkal ẜatziet: Tu ô Deews eſẜi manu Waidu pahr=wehrtis
Manc1654_LP1_152_6par Dantzi / tu eſẜi mannu Waidu ißwillzis / und man ar
Manc1654_LP1_152_7Preeku apjohẜis.
Manc1654_LP1_152_8Ja tad nu / Mans Draugs / tawà Nammà ta Vhdens=
Manc1654_LP1_152_9Kruhſe tahß Wayadſibas und Nabbadſibas ſtahw; tetz ar to
Manc1654_LP1_152_10Jumprawu Maria py Chriſto JEſu / ẜuhds und ẜacki tam kaß
Manc1654_LP1_152_11töw truhxt / und darri ko Wings töw pawehļ: dſiewo ghohdi-
Manc1654_LP1_152_12ghe / peeluhds Deewu ẜirrdighe / ſtrahda tickuſche / und titzi ſtippre /
Manc1654_LP1_152_13Deews nhe lix töw Baddu mirrt / Wings tick dauds töw dohß /
Manc1654_LP1_152_14ka tu warrehſẜeeß usturreteeß. Ꞩchee jauni Ļaudis by nabba-
Manc1654_LP1_152_15ghi / redſi / kahdu krahßnu Wienu JEſus Chriſtus teems ee-
Manc1654_LP1_152_16ſchkinkoja. Ꞩmell tu arridſan no to dſiļļu Awohtu tahß Deewa
Manc1654_LP1_152_17Ꞩohloẜchanas / titzi Deewa Wahrdam / katters ẜohla und ẜacka:
Manc1654_LP1_152_18Deews Nhelaimeh jums Mais dohß / und Liggà Vhdeni
Manc1654_LP1_152_19dohß. Bieſteeta to Kunghu juhß Ꞩwähti / aiſto kattri to
Manc1654_LP1_152_20bieſtahß / teems nhe truhxt nheneeka / ẜacka taß Konings Da-
Manc1654_LP1_152_21wids. Deews patz ẜacka: Eß äßmu taß Kungs taws Deews /
Manc1654_LP1_152_22attplett platte tawu Mutt / eß ghribbu to pilldiet: Eß
Manc1654_LP1_152_23ghribbu teems winja Barribu ghauſẜenaht / und winjo
Manc1654_LP1_152_24Nabbagheems Maiſes ghann dohd. Ghadajeeta wiß
Manc1654_LP1_152_25pirrmahk pehtz Deewa Wallſtibas / und pehtz winja Taiß-
Manc1654_LP1_152_26nibas / tad jums wiſẜas leetas pee=krittieß / ẜacka JEſus Chri-
Manc1654_LP1_152_27ſtus. Deews to paſẜchu Maghumu / kaß töw gir / tha ghauſẜenahß /
Manc1654_LP1_152_28ka töw buhß iß=tickt. Deewa ghramatà laſẜam mehß / ka weena
Manc1654_LP1_152_29nabbagha Attraitne bijuſẜi / py tahß nahze Elias taß Proweetz /
Manc1654_LP1_152_30und luhdſe weenu Kummoẜinju Maiſes. Bett ta Attraitne
Manc1654_LP1_152_31ſwehrehdama ẜatzija / tick teeſcham ka taß Kungs taws Deews
 @b{dſiewo /}
  
 [153.lpp.]
Manc1654_LP1_153_1dſiewo / man nhe gir wairahk / ka weena Ꞩauja Millto / und
Manc1654_LP1_153_2magkeniet ölje. Ko darrija Deews? taß ghauſẜenaja to paſẜchu
Manc1654_LP1_153_3maghumu tha / ka winjai / und winjas Dählam und tam Wee-
Manc1654_LP1_153_4ẜim / tam Proweetam Eliam par wiſẜu badda=laiku ghann by ja-
Manc1654_LP1_153_5ähd. Ꞩchy Deewa Rohka nhe gir wehl pa=ihſẜenata.
Manc1654_LP1_153_6Stahw tawà Nammà / M.D. ta Vhdens=Kruhſe tahß Nhe-
Manc1654_LP1_153_7weſẜelibas / und tu ſchälojeeß: Mann nhe gir Weſẜelibas: ka da-
Manc1654_LP1_153_8ſchà weetà rädſams / ka Wiers weenà Kacktà waid / ohtrà Kack-
Manc1654_LP1_153_9tà Ꞩeewa ghull / treſẜcha Bährni. Nhe meckle Burrwi und
Manc1654_LP1_153_10Ꞩahls=Puhſchlätaju. Taß Konings Ahaſia tappa nhe=wäſẜäls /
Manc1654_LP1_153_11wings no=ẜuhtija py Wällu us Ekron / Deews ẜohdija to Konin-
Manc1654_LP1_153_12ju / tam by mirrt. Jhten tha töw Burrwo=mecklätajam arri-
Manc1654_LP1_153_13dſan notix. Vnd jebſche tu ſchkeet / taß Burrwis gir töw / jeb
Manc1654_LP1_153_14tawu Bährnu und Ꞩaim wäſẜälu darrijis / tad tomähr taß ihten
Manc1654_LP1_153_15tha gir / kad kahds Ahrſts töw weenu Wainu buhtu dſeedenajis /
Manc1654_LP1_153_16und tudeļļ attkal deßmits duhrenes ar leelu Naſi töw ee=duhris.
Manc1654_LP1_153_17Aiſto Wings tawu Dwehſẜel ļohte ee=waino. Bett tu M.D.
Manc1654_LP1_153_18nhe=wäſẜäls buhdams / ey ar tawu Luhkſchanu py to Kunghu
Manc1654_LP1_153_19JEſum/ ẜatzidams:Dſeedini tu mann / Kungs / tad eß tap-
Manc1654_LP1_153_20ſchu wäſẜäls / palliedſi tu man / tad gir man palidſähtz.
Manc1654_LP1_153_21Wings gir taß Kungs taws Ahrſts. Wings warr palie-
Manc1654_LP1_153_22dſeht / und ghribb arridſan palidſeht / ka wings patz ẜacka: Pee-
Manc1654_LP1_153_23ẜautz man tawahß Bähdahß / tad ghribbu eß töw iß-
Manc1654_LP1_153_24peẜtiet.
Manc1654_LP1_153_25Stahw ta Vhdens=Kruſe tha Beß=behrņa tawà Nam-
Manc1654_LP1_153_26mà / ey py to Kunghu JEſum /ẜuhds tam / kaß töw wajagha /
Manc1654_LP1_153_27und ko tawa Ꞩirrds ghribbätu / ka Elkana Ghaſpaſcha darrija;
Manc1654_LP1_153_28Ja taß töw labb / und Deewam par ghohdu buhß / tad wings töw
Manc1654_LP1_153_29arridſann Bährnus dohß. Abrahams und winja Ꞩeewa Sa-
Manc1654_LP1_153_30ra by wätzi Ļaudis / teems / jauni buhdami / Deews nhe by nhe
Manc1654_LP1_153_31kahdu Bährnu dewis / bett paſẜchà Wätzumà Deews ar Dehli-
 @b{ņu ee-}
  
 [154.lpp.]
Manc1654_LP1_154_1ņu ee=preezenaja. Ja attkal Deews räds / ka töw labbahk gir
Manc1654_LP1_154_2Beßbehrņam pallickt / tad eſẜi arridſan ar Meeru / und dohma /
Manc1654_LP1_154_3Deews nhe ghribb töw leelas Bähdas und Ꞩahpes lickt zeeẜt.
Manc1654_LP1_154_4Daſcha ghohdigha Mahte ghann ſinna / ka ghrute winja ẜawu
Manc1654_LP1_154_5Bährnu attwäddahß. Daſcha theju apẜnauſt / und ais=darra
Manc1654_LP1_154_6Atzis. Kad wehl taß Bährns pee=dſimmis / kahds darrbs teitan /
Manc1654_LP1_154_7to usaudſenaht? Kad nu jaw taß Bährns us=audſis / und tu
Manc1654_LP1_154_8ſchkeeteeß / nu töw jaw tadehļ nhe gir ja darrbojahß / tad wehl wiß
Manc1654_LP1_154_9leelakas bähdas useet. Jacobam tam wätzam Tähwam by
Manc1654_LP1_154_10Bährno ghann / bett tam Bähdas arri nhe truhka. Winja
Manc1654_LP1_154_11Meita ghaja Maukas=zeļļu / winja diwi Dähli Simeon und
Manc1654_LP1_154_12Lewi Ꞩohbinus py Ꞩahnu pee=joſuẜchi aisghaja / und nokahwe
Manc1654_LP1_154_13wiſẜus Wierus / und kam Wiera=Wahrds by / tanny Pily / zitti
Manc1654_LP1_154_14diwi Dähli zittu blehdibu darra / Joſeps tappa Ꞩweſẜchumà
Manc1654_LP1_154_15pahrdohds / und ſchkitta taß wätzais Tähws / to no Swähru ap-
Manc1654_LP1_154_16äſtu. Ko ſchkeetaht juhß / Manni Draughi / kur ẜchim Tähwam
Manc1654_LP1_154_17ta Ꞩirds bijuſẜi? Vnd kad tee Bährni labbe nhe ißdohdahß /
Manc1654_LP1_154_18und nhe ghribb Tähwu und Maht klauſẜiet / ka tad teems Wä-
Manc1654_LP1_154_19tzakeems ta Ꞩirrds ruhxt? Patteſẜe / labbahk gir beß Bähr-
Manc1654_LP1_154_20nu mirrt / nhe ka beßdeewighus Bährnus audſenaht / ẜacka
Manc1654_LP1_154_21Syrachs. Kad taß Abſalons ẜawu Brahļi to Ammon nokah-
Manc1654_LP1_154_22we / und tahdu Dumpi darrija / ka winja paſẜcha Tähwam tam
Manc1654_LP1_154_23Koninjam Dawid behgt by / und pehtz Wings no Deewu ẜawu
Manc1654_LP1_154_24Allghu dabuja / pakarreß arr Matteem py weenu Ohſolu / und
Manc1654_LP1_154_25kļua ar trim Ꞩchkäpeems zaur zaurem durrts / ô ka ghauſche rau-
Manc1654_LP1_154_26daja und bähdajahß taß Tähws patz: Daſche reis buhß Wings
Manc1654_LP1_154_27wehlejis / ka taß Dähls muhſcham nhe buhtu pee=dſimmis / jeb
Manc1654_LP1_154_28maß buhdams nomirris. Redſi M.D. kad nu töw Deews
Manc1654_LP1_154_29Bährnu nhe dohd / tad dohma Deews töwis ſchählo / töw nhe
Manc1654_LP1_154_30buhß tahdas Bähdas pee=dſiewoht / und wiſẜeems teems / kat-
 @b{tri}
  
 [155.lpp.]
Manc1654_LP1_155_1tri Deewu mieļo / buhß wiſẜas leetas par labbu buht / ẜacka
Manc1654_LP1_155_2taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils.
Manc1654_LP1_155_3Stahw ta zeeta Vhdens=Kruhſe tahß Nahwes tawà
Manc1654_LP1_155_4Nammà / Wiers tohp no Ꞩeewas / Ꞩeewa no ẜawu Wieru /
Manc1654_LP1_155_5und Maiſes=Pellnitaju / Tähws Mahte no Bährneems /
Manc1654_LP1_155_6Bährni no ẜaweems Wätzakeems ſchkirrti; ock Deews kahds
Manc1654_LP1_155_7ghruhtz Vhdena=Mallx taß gir. Bett tahdà Nhelaimeh tetz
Manc1654_LP1_155_8attkal ar to Jumprawu Maria py JEſum Chriſtum Wings
Manc1654_LP1_155_9warr töw pa=liedſeht. Wings tahdu Ꞩirrdi töw dohß /
Manc1654_LP1_155_10ka tu warrehſẜi pa=neſt und pa=zeeſt tahdu ghrutu Nhelaim /
Manc1654_LP1_155_11und ee=prezenahß tawu noſkummuẜchu Ꞩirrdi ar ẜawu Wahr-
Manc1654_LP1_155_12du. Dohma kad taws Draudſings / taws Bährnings no-
Manc1654_LP1_155_13mirrſt / tha nhe gir ẜweſẜcha leeta / Wiſẜeems Zillwäko=Bähr-
Manc1654_LP1_155_14neems buhß mirrt / jeb taß gir auxts / jeb ſämms / jeb leels / jeb
Manc1654_LP1_155_15maß / jeb baggahtz / jeb nabbags / jeb Wätz / jeb jauns / weenam
Manc1654_LP1_155_16tha noteek / ka ohtram. Dohma ka taß Zillwähx mirrſt
Manc1654_LP1_155_17pehtz Deewa Prahtu / Deews gir tam to Laiku nolitzis / zick illghe
Manc1654_LP1_155_18tam ja=dſiewo / und kad ta Stundiņa da=ghajuſẜi gir / und Deews
Manc1654_LP1_155_19ẜacka: Nahzeeta attkal ſchurr / juhß Zillwäko Bährni / tad
Manc1654_LP1_155_20nhe weens to nhe warr usturreht. Ta Meeſẜa buß Semmeh / ka
Manc1654_LP1_155_21Mahtes Klehpy / und gir ar Meeru / ta Dwehſẜele gir Deewa
Manc1654_LP1_155_22Rohkà / und nhe kahdas Mohkas to aiſkaŗŗ. Paſtarà Deenà
Manc1654_LP1_155_23Deews töw to / kattru ta Nahwe no taweems Atzeems us maſu
Manc1654_LP1_155_24briedi att=rahwis gir / ar leelu Preeku attkal att=dohß / und tad tu
Manc1654_LP1_155_25muhſchighe nhe tapẜi no to ſchkirrtz / bett tu preezahſẜeeß allaſch
Manc1654_LP1_155_26preekſch Deewu: Aiſto ta Stunda nahx / und gir jaw klaht
Manc1654_LP1_155_27taggad ẜacka JEſus Chriſtus / ka wiſẜi tee / kattri Kappe-
Manc1654_LP1_155_28nehß ghull / dſirrdehß to Ballxni tha Zillwäka Dähla / und
Manc1654_LP1_155_29tee aukſcham zellſẜeeß / und kattri labb gir darrijuẜchi / ee=eeß
Manc1654_LP1_155_30eekſchan tahß Dſiewibas. Turr palliedſe mums Deews
Manc1654_LP1_155_31Tähws / Dähls / und ẜwähtais Gharrs / Amen.
 @b{Evan-}
  
 [156.lpp.]
Manc1654_LP1_156_1@v{Evangelium am dritten}
Manc1654_LP1_156_2@v{Sontag nach der H. drey Kö-}
Manc1654_LP1_156_3@v{nige / Matth. 8.}
Manc1654_LP1_156_4To ẜwähtu Ewangelium / ka JEſus Chriſtus weenu
Manc1654_LP1_156_5Spittalighu Wieru / und tha Pilliskungha eekſchan
Manc1654_LP1_156_6Capernaum nhe wäſẜälu Kallpu dſeedenaja / apraxta
Manc1654_LP1_156_7taß ẜwähtz Ewangeliſts Mattheus ẜawà Ghramatà /
Manc1654_LP1_156_8aẜtotà weetà / und ſkann tee Wahrdi juhſẜa Wallodà tha:
Manc1654_LP1_156_9KAd JEſus no Kallnu no-
Manc1654_LP1_156_10ghaja / ghaja tam dauds Ļaudis pak-
Manc1654_LP1_156_11kaļļ. Vnd raughi / weens Spitta-
Manc1654_LP1_156_12liegs Wiers nahze / und pee=luhdſe to /
Manc1654_LP1_156_13und ẜatzija: Kungs / ja tu ghribbi /
 @b{warri}
  
 [157.lpp.]
Manc1654_LP1_157_1warri tu mann ghanne ſkieſtiet. Vnd JEſus iß=ſtee-
Manc1654_LP1_157_2pe ẜawu Rohku / aiſkare winju / und ẜatzija / Es ghrib-
Manc1654_LP1_157_3bu to darriet / topi ſkieſts. Vnd tudeļin kļua wings
Manc1654_LP1_157_4no ẜawas Spittalibas ſkieſts. Vnd JEſus ẜatzija
Manc1654_LP1_157_5us to : Peeraughi / nhe ẜacki to nheweenam / bett no-
Manc1654_LP1_157_6ey / und radais töw Baſnizaskungham / und uppere
Manc1654_LP1_157_7to Dahwanu / kattru Moſes pawehlejis gir / par lee-
Manc1654_LP1_157_8zibu / par teems. Bett kad JEſus eeghaja eekſchan
Manc1654_LP1_157_9Capernaum / peeghaja weens Pillis=Kungs{PillisKungs} py to /
Manc1654_LP1_157_10tas luhdſe to / und ẜatzija / Kungs / mans Kalps ghull
Manc1654_LP1_157_11mahjahß / und gir Mällmänaẜehrdſiegs / und zeeſch
Manc1654_LP1_157_12leelas Ꞩahpehs. JEſus ẜatzija us to: Es ghribbu
Manc1654_LP1_157_13nahkt / und to wäſẜälu darriet. Tas Pillis=Kungs
Manc1654_LP1_157_14adbildeja / und ẜatzija: Kungs / es nhe äßmu zeeniegs /
Manc1654_LP1_157_15ka tu appackſchan mannu Pajumbtu ey. Bett ẜacki
Manc1654_LP1_157_16weenu Wahrdu / tad kluhß mans Kalps wäſẜäls.
Manc1654_LP1_157_17Aiſto es äßmu Zillwähx / und wehl appackſchan
Manc1654_LP1_157_18Wirſẜeneeko Wallſtu / und appakſchan man gir Kar-
Manc1654_LP1_157_19ja Wieri / tomähr /kad es weenam ẜacku / ey / tad eedt
Manc1654_LP1_157_20wings: Vnd ohtram / nahtz ſchur / tad nahk wings /
Manc1654_LP1_157_21und mannam Kalpam / darri to / tad darra wings.
Manc1654_LP1_157_22Kad to JEſus dſirrdeja/ brinojahß wings / und
Manc1654_LP1_157_23ẜatzija us teems / kattri tam pehts ſtaighaja / Patteeſ-
Manc1654_LP1_157_24ẜe es ẜacka jums / tahdu Titzibu nhe äßmu es eekſchan
Manc1654_LP1_157_25Jſraël attraddiß. Bett eß ẜacku jums / dauds nahx
Manc1654_LP1_157_26no Auſtruma / und no Wackara puſẜus / und ar Abra-
 @b{hamu /}
  
 [158.lpp.]
Manc1654_LP1_158_1hamu / und Jſaacu / und Jäcobu Debbeſẜes Wallſti-
Manc1654_LP1_158_2bà ẜehdehß / bett tahß Wallſtibas Bährni taps iß-
Manc1654_LP1_158_3ſtumbti paſẜchà Tumbſibà . Tur buhß Kaukſchana
Manc1654_LP1_158_4und Sohbo Trieſẜeſchana. Vnd JEſus ẜatzija us
Manc1654_LP1_158_5to Pills Kunghu: No ey / töw noteek / ka tu titzejis
Manc1654_LP1_158_6eſẜi. Vnd winja Kalps tappa wäſẜäls tanny paſẜchà
Manc1654_LP1_158_7Stundà .
Manc1654_LP1_158_8ꞨChiß ẜwähtz preekſche=laſẜietz Ewangeli-
Manc1654_LP1_158_9ums peedärr eekſchan teems Wahrdeems muhſẜo
Manc1654_LP1_158_10Bährno=Mahzibas / kurr Deews ẜacka: Eß taß
Manc1654_LP1_158_11Kungs taws Deews äßmu weens dußmiegs
Manc1654_LP1_158_12Deews / katters par teems / kattri man ee-
Manc1654_LP1_158_13nied / tohß Tähwa Ghräkus majahß pee=meckleju py
Manc1654_LP1_158_14teems Bährneems lieds treſẜchu und zätturtu Aughumu.
Manc1654_LP1_158_15Aiſto ẜcheitan dſirrdam mehß / ka diwi nhewäſẜäli Wieri / weens
Manc1654_LP1_158_16ar Spittaļeem / ka ẜijaht apẜijahtz/ ohters ar Mellmeņeem nhe
Manc1654_LP1_158_17warädams / tha ihſtäna Ahrſta JEſu Chriſti Pallighu meckle.
Manc1654_LP1_158_18Nu ẜacka Syrachs: Kaß preekſchan ẜawu Radditaju ghrä-
Manc1654_LP1_158_19ko / tam buhß Ahrſtes Rohkahß nahkt. Kad nu ẜchee Wieri
Manc1654_LP1_158_20Ahrſti meckle / wäſẜäli ghribbädami tapt / tad mehs ghann war-
Manc1654_LP1_158_21ram nomanniet / ka tee preekſchan ẜawu Radditaju / prett to wiſẜe=
Manc1654_LP1_158_22wallditaju Deewu ghräkojuẜchi gir. Vnd ihten tha Deews
Manc1654_LP1_158_23beedina ẜohdiet wiſẜus / kattri winja Baußlus pahrkahp.
Manc1654_LP1_158_24Tapehtz buhß mums bieteeß par winja Dußmibu; und
Manc1654_LP1_158_25prett tahdeems ( deßmitteems Deewa ) Baußleems nhe
Manc1654_LP1_158_26ghräkoht / und Deewu no Ꞩirrds dibben luhkt / ka taß mums
Manc1654_LP1_158_27muhſẜu Deeniſchku Mais / taß gir / muhſẜu Weſẜelibu doht / ka
Manc1654_LP1_158_28mehß warram ar Deewu Spähku muhſẜu Deeniſchku Maiſiet
Manc1654_LP1_158_29nopellniet.
 @b{Mehß}
  
 [159.lpp.]
Manc1654_LP1_159_1Mehß ghribbam ẜchim brieſcham tohß diwi leelus Brie-
Manc1654_LP1_159_2numa=darrbus / kattrus JEſus Chriſtus tick labb py to
Manc1654_LP1_159_3Spittalighu Wieru / ka arridſan py to Mällmänu=ẜehr-
Manc1654_LP1_159_4dighu Kallpu darrijis gir / und ko mums mahziteeß buhß /
Manc1654_LP1_159_5klauſẜiet und währà jembt.
Manc1654_LP1_159_6JEſus Chriſtus ghribbätu irr mums / ka ẜawas Wallſtes
Manc1654_LP1_159_7Bährneems ẜawu Schäläſtibu doht / und weenu weenighu
Manc1654_LP1_159_8Wahrdu runnaht / tad tapẜim mehß py Meeſẜas und Dwehſẜeles
Manc1654_LP1_159_9wäſẜäli / Amen.
  
Manc1654_LP1_159_10NO to pirrmu leelu Brienumu ẜtahſta taß ẜwähtz Ewange-
Manc1654_LP1_159_11liſts Mattheus / Kad JEſus no Kallnu noghaja / kur
Manc1654_LP1_159_12Wings teems Ļaudeems mahzijis / ka teems tohß Wahr-
Manc1654_LP1_159_13dus tha Baußla ẜapraẜt by / ẜaſtappa{ẜa tappa} tam no=eijoht weens
Manc1654_LP1_159_14Spittaliegs Wiers / und peeluhdſe to / und ẜatzija: Kungs /
Manc1654_LP1_159_15ja tu ghribbi / warri tu man ghann ſkieſtiet. Ꞩchiß nabbags
Manc1654_LP1_159_16Zillwähx jaw buhß ko dſirrdejis no Chriſto / ka tam Deewiſka
Manc1654_LP1_159_17Spähx gir / und ka taß tahds lähns Kungs gir / ka taß ick=kattram
Manc1654_LP1_159_18palieds / kaß to peeẜautz: tapehtz titz Wings arridſan / taß patz
Manc1654_LP1_159_19JEſus packlauſẜies winja Luhkſchanu / und paliedſes winjam.
Manc1654_LP1_159_20Vs to luhds Wings: Kungs / ja tu ghribbi / warri tu
Manc1654_LP1_159_21mann ghanne ſkieſtiet. Ja tu ghribbi / ẜacka Wings: Ka tu
Manc1654_LP1_159_22mann warri ſchkieſtiet / to eß ſtippre titzu / bett arrieg tu ghribbi /
Manc1654_LP1_159_23arrieg mann ta Weſẜeliba labb warrätu buht py mannas Dwehſ-
Manc1654_LP1_159_24ẜeles / und arrieg eß wäſẜäls buhdams töw par Ghohdu dſiewo-
Manc1654_LP1_159_25tu / to ſinni tu weens / ja tu nu to redſi und nomanni / tad luhdſu
Manc1654_LP1_159_26eß no ẜirrds dibben / tu ghribbätu mann no mannas Spittalibas
Manc1654_LP1_159_27ſkieſtiet.
Manc1654_LP1_159_28Tha Deewu peeluhkt maizaiteeß irr juhß / Manni Drau-
Manc1654_LP1_159_29ghi / kad juhß no Deewu laizighas leetas Weſẜelibu / Meeru /
Manc1654_LP1_159_30Manntu ghribbaht luhkt / tad luhdſeeta pehtz Deewa Prahtu /
 @b{ja tu}
  
 [160.lpp.]
Manc1654_LP1_160_1ja tu ghribbi / ja tu / O Deews ghribbi / tad dohd mann ẜcho / dohd
Manc1654_LP1_160_2mann to / und nhe raxti Deewam preekſcha / ka / und kurrjà{kuŗŗu} Laikà{laiku}
Manc1654_LP1_160_3Winjam töw buhß paliedſeht. Tha patz Deewa Dähls eekſchan
Manc1654_LP1_160_4to Dahrſu Gethſemane luhdſe ẜatzidams: Abba / manns
Manc1654_LP1_160_5Tähws / tu ſpeh wiſẜas leetas / jemm ẜcho Bigkeri no mann /
Manc1654_LP1_160_6tomähr nhe ko eß ghribbu / bett ko tu ghribbi / laid noteek
Manc1654_LP1_160_7taws Prahtz. Tadeļļ gir mums arridſan JEſus Chriſtus mah-
Manc1654_LP1_160_8zijis luhkt: Muhſẜo Tähws eekſchan Debbeß / taws Prahtz
Manc1654_LP1_160_9noteek ka eekſchan Debbeß / tha arridſan wirß Semmes.
Manc1654_LP1_160_10Bett kad mehß gharrighas Leetas / to muhſchighu Dſiewoſcha-
Manc1654_LP1_160_11nu / und Ghräko Peedoẜchanu ghribbam / tad buhß mums luhkt
Manc1654_LP1_160_12drohſche / nhe ẜatzidami / Kungs / ja tu ghribbi / tad dohd mann
Manc1654_LP1_160_13tawu Wahrdu / ja tu ghribbi / tad dod mann tawu Ꞩwähtu
Manc1654_LP1_160_14Gharru / ja tu ghribbi / eſẜi ſchehliegs / ja tu ghribbi / tad
Manc1654_LP1_160_15peedohd mann mannus Ghräkus: Nhe tha / Mans Draugs /
Manc1654_LP1_160_16nhe tha: Bett tha buh mums ẜatziet no ẜirrds dibben: Abſchä-
Manc1654_LP1_160_17lojeeß töw mannies / O Kungs Deews pehtz tawas leelas
Manc1654_LP1_160_18Schälaſtibas / Dohd mann pehtz tawas Schälaſtibas to
Manc1654_LP1_160_19ihſtänu Chriſtito Ļauſcho Titzibu / ka Eß tawu Ꞩalldu-
Manc1654_LP1_160_20mu warru eekſchkighe usraudſiet: Kad ta Dwehſẜele no
Manc1654_LP1_160_21to Meeſẜu ſchkirrahß / tad jemm to Kungs eekſchan tawu
Manc1654_LP1_160_22Rohku / dohd mannai Meeſẜi labbu Duſẜeſchannu / tee-
Manc1654_LP1_160_23kams ta paſtara Deena nahk turr klaht / weenu preezighu
Manc1654_LP1_160_24Aukſcham Zellſchanu mann dohd / eekſchan paſtaru Dee-
Manc1654_LP1_160_25nu man aisbilldini / und mannus Ghräkus wairs nhe
Manc1654_LP1_160_26peeminni / no Schälaſtibas mann to muhſchighu Dſie-
Manc1654_LP1_160_27woẜchanu dohd / ka tu mann eſẜi ẜohlijis / eekſchan tawu
Manc1654_LP1_160_28Wahrdu / to Eß töw titzu. Aiſto Deewo Prahtz tahdà ghar-
Manc1654_LP1_160_29righà leetà eet par wiſẜeems Zillwäkeems / und Deews ghribb /
Manc1654_LP1_160_30ka wiſẜeems Zillwäkeems paliedſähts taptu / und ka tee
 @b{py}
  
 [161.lpp.]
Manc1654_LP1_161_1py Atſiẜchanas tahß Taißnibas nahktu / ẜacka taß ẜwähtz
Manc1654_LP1_161_2Apuſtuls Pahwils. Vnd tha gir Deews to Paſẜaul mie-
Manc1654_LP1_161_3ļojis / ka taß ẜawu weenighu Dählu tai dewe / ẜacka JEſus
Manc1654_LP1_161_4Chriſtus / und taß patz gir arridſan pehtz tahß Paſẜaules
Manc1654_LP1_161_5Ghräkus neſẜis / Wings leek arridſan wiſẜeems Zillwä-
Manc1654_LP1_161_6keems wiſẜahs Mallahß attſtahteeß no Ghräkeems.
Manc1654_LP1_161_7Bett ka turrahß nu JEſus Chriſtus prett ẜcho Ludſeju /
Manc1654_LP1_161_8to Spittälighu Wieru ? Arrieg winjam patick tahda Luhkſcha-
Manc1654_LP1_161_9na ? Adbilldeſchana : itt mielighe / laipnighe / und lehnighe tas
Manc1654_LP1_161_10Kungs JEſus Chriſtus ẜöw leekahß attraſteeß / Wings nhe
Manc1654_LP1_161_11leek tam illghe ghaidiet / ka mehß Zillwäki daſche reis darram /
Manc1654_LP1_161_12wings nhe dſänn to nohſt no ẜöw : bett Wings iſt=ſteep ẜawu
Manc1654_LP1_161_13wiß=ſpehzighu ſchehlighu Rohku / aiſkaŗŗ to / und dſeedina
Manc1654_LP1_161_14to. Vnd tudeļļ kļua Wings no ẜawas Spittalibas
Manc1654_LP1_161_15ſchkieſts. Ꞩchy Aiskarrſchana ween to nhe darrija ſchkieſtu /
Manc1654_LP1_161_16bett taß Spähx ta Kungha JEſu Chriſti paliedſeja tam. Ai-
Manc1654_LP1_161_17ſto JEſus Chriſtus nhe gir ween patteeſẜe Zillwähx / bett arri-
Manc1654_LP1_161_18dſan patteeß Deews / und ẜchiß Deewiſkis Spähx dohd tai Zill-
Manc1654_LP1_161_19wäzibai to Spähku und Warru / ka ſchim Nheweſẜeļam tohp
Manc1654_LP1_161_20tudeļļ paliedſähtz / und tapehtz runna taß Kungs JEſus ẜawu
Manc1654_LP1_161_21Wiß=ſpehzighu Wahrdu / und ẜacka : Eß ghribbu to darriet /
Manc1654_LP1_161_22tophi ſchkieſts.
Manc1654_LP1_161_23Ka nu taß Kungs JEſus ẜcho Spittalighu Wieru dſeedi-
Manc1654_LP1_161_24najis gir / ihten tha Wings mums arridſan dſeedina no teems
Manc1654_LP1_161_25Spittaļeems muhſẜo Ghräko. Tee Ghräki / tee Ghräki darra
Manc1654_LP1_161_26mums tick nheſchkieſtus und nhejaukus / kad mehs irr ar Ꞩahr-
Manc1654_LP1_161_27mu maſghatameeß / und ar Seepehms bärrſtameeß{barrſtameeß} /tad
Manc1654_LP1_161_28tomähr muhſẜa Blehdiba zaure ſpiedätu. No tahdu{tahda} Ꞩähr-
Manc1654_LP1_161_29ghu ſchkieſti mums tickai taß Kungs JEſus Chriſtus / aiſto eek-
Manc1654_LP1_161_30ſchan Zittu nhe weenu gir mums Peſtiẜchana / ka ween eek-
Manc1654_LP1_161_31ſchan to Wahrdu JEſu / ẜacka taß ẜwähtz Apuſtuls Pehteris.
 @b{Wings}
  
 [162.lpp.]
Manc1654_LP1_162_1Wings / Taß Kungs JEſus dſeedina mums no teems Ghräko=
Manc1654_LP1_162_2Spittaļeems / mums aiſkarrdams / wings gir muhſẜu Meeſẜu
Manc1654_LP1_162_3und Aſẜini usjehmeeß / to briedi gir wings itt teeſcham no Deb-
Manc1654_LP1_162_4beſẜes=Kallnu nahzis / no tennenes nahk mums muhſẜo
Manc1654_LP1_162_5Palliegs / Aiſto wings gir nahzis meckleht und ẜwähtu
Manc1654_LP1_162_6darriet / kaß paſuddis by / Wings gir nahzis / tohß Ghre-
Manc1654_LP1_162_7zeneekus ẜwähtus darriet. Tahdà muhſẜà Meeſẜà gir Wings
Manc1654_LP1_162_8arridſan muhſẜo Ghräko dehļ zeetis / nomirris / apracktz / und
Manc1654_LP1_162_9muhſẜo Taißnibo dehļ ( to nopellniet ) no Mirroņeems auk-
Manc1654_LP1_162_10ſcham zehleeß / und usbrauzis Debbeſẜies / turr wings mums pa
Manc1654_LP1_162_11labbu Rohku ẜawa Tähwa ẜädädams / aisbilldina / und luhds
Manc1654_LP1_162_12par mums.
Manc1654_LP1_162_13Wings aiſkaŗŗ mums ar ẜawu ẜwähtu Wahrdu; Aiſto
Manc1654_LP1_162_14Wings gir iß=ẜuhtijis{iß ẜuhtijis} ẜawus Mahzekļus / und ſchodeen
Manc1654_LP1_162_15Wings wehl iß=ẜuhta ẜawus Kallpus / und leek mums mahziet /
Manc1654_LP1_162_16und ẜawu Wahrdu pa=ẜluddenaht / Ꞩchis Deewa Wahrds
Manc1654_LP1_162_17gir Deewa Spähx / ẜwähtus darriet wiſẜus / kattri tam
Manc1654_LP1_162_18titz.
Manc1654_LP1_162_19Wings aiskaŗŗ mums / kad mehs Chriſtiti tohpam/ nhe
Manc1654_LP1_162_20ween ar tieru Vhdeni / bett arridſan ar to ẜarrkanu Aſẜini tha
Manc1654_LP1_162_21Kungha JEſu Chriſti / ar to kļuhſtam mehß no muhſẜo Ghräko=
Manc1654_LP1_162_22Spittaļeems ſchkieſtiti und maſghati. Tapehtz dſeedam mehß:
Manc1654_LP1_162_23Ta Atz ween to Vhdeni räds /
Manc1654_LP1_162_24Ka Zillwäki Vhdeni lei /
Manc1654_LP1_162_25Ta Titziba eekſchan Gharru to Späko ẜaproht /
Manc1654_LP1_162_26No JEſu Chriſti Aſẜini /
Manc1654_LP1_162_27Vnd gir preekſchan to weena ẜarrkana Straume /
Manc1654_LP1_162_28No Chriſti Aſẜini ẜarrkana darrita /
Manc1654_LP1_162_29Kattra wiſẜu Wainu dſeedena /
Manc1654_LP1_162_30Ko mehß no Adamu äſẜam dabbujuẜchi /
Manc1654_LP1_162_31Vnd arridſan paſẜchi darrijuẜchi.
 @b{Eekſchan}
  
 [163.lpp.]
Manc1654_LP1_163_1Eekſchan tahß ẜwähtas Chriſtibas ẜa=dohdameeß mehß
Manc1654_LP1_163_2ar Deewu. Eekſchan to ẜwähtu Wackar=Ehdeni / und kad
Manc1654_LP1_163_3mehß py Deewa Ghalldu eetam / tad dohd mums JEſus Chri-
Manc1654_LP1_163_4ſtus ẜawu Meeſẜu / kattru Wings py Kruſta Kohku muhſẜo dehļ
Manc1654_LP1_163_5nodewis gir / und ẜawu Aſẜini / kattru Wings muhſẜo dehļ iß-
Manc1654_LP1_163_6lehjis gir / und tha Wings mums ghann mielighe und ſchehlighe
Manc1654_LP1_163_7aiſkaŗŗ.
Manc1654_LP1_163_8Wings aiſkaŗŗ mums / us=ligdams ẜawu Rohku us mums /
Manc1654_LP1_163_9Aiſto Wings nhe ween ẜawu ẜwähtu Wahrdu mums leek pa-
Manc1654_LP1_163_10ẜluddenaht / bett Wings ẜaweems Kallpeems gir ustitzejis tahß
Manc1654_LP1_163_11Debbeſẜes=Atzläghas / ẜatzidams : Jemmeeta to ẜwähtu Ghar-
Manc1654_LP1_163_12ru / kattreems juhß tohß Ghräkus peedohſẜeeta / teems gir
Manc1654_LP1_163_13tee peedohti. Vnd ko tee Baſnizas=Tähwi peedohd us to
Manc1654_LP1_163_14Wahrdu JEſu / to pee=dohd arridſan Deews Debbeſẜies. Beß
Manc1654_LP1_163_15ẜcho Aiſkarrẜchanu nhe weens Zillwähx warrehß Debbeſẜies
Manc1654_LP1_163_16nahkt. Deewa Ghramatà laſẜam mehß / ka weens Auxts Kungs
Manc1654_LP1_163_17und Sellt=neſẜeis Spittaļohß ghulleja / taß nahze py Deewa
Manc1654_LP1_163_18Kallpu / to Proweetu Eliſeum / ẜchiß nhe darrija tha / ka Wings
Manc1654_LP1_163_19ghribbeja / tapehtz apſkaite Wings / us=mette Kuhkumu / und
Manc1654_LP1_163_20brauze ar Dußmeems nohſt : Winja Ꞩullaiņi runnaja ar to und
Manc1654_LP1_163_21ẜatzija : Mieļais Tähws / kad taß Proweetz töw buhtu lee-
Manc1654_LP1_163_22laku leetu pa=wehlejis / nhe by töw to darriet ? Ka tad wehl
Manc1654_LP1_163_23wairahk / kad Wings ẜatzija{ẜatzila} / Maſghajeeß / tad tapẜi tu
Manc1654_LP1_163_24ſchkieſts{ſchieſts} . Jhten tohß paſẜchus Wahrdus warram mehß ẜatziet
Manc1654_LP1_163_25us wiſẜeems teems / kattri Deewa Wahrdu und to ẜwähtu Wak-
Manc1654_LP1_163_26kar=Ehdeni apẜmei / nhe ghribbädami Baſnizà und py Deewa
Manc1654_LP1_163_27Ghalldu eet : Manns Draugs / way taß leels Darrbs gir /
Manc1654_LP1_163_28ko Deews töw pa=wehļ / ka tu warrätu no teems Spitta-
Manc1654_LP1_163_29ļeems tawo Ghräko ſchkieſtiets tapt / Maſghajeeß / ſchkie-
Manc1654_LP1_163_30ſtijeeß / leetzeeß töw no to Baſnizas Kunghu to Ghräko
Manc1654_LP1_163_31Peedoẜchanu paſẜluddenaaht / klauſẜi mannu Wahrdu / ey
 @b{py}
  
 [164.lpp.]
  
Manc1654_LP1_164_1py Deewa Ghalldu. Tahdas leetas tu jo nhe pirrtz ar Nau-
Manc1654_LP1_164_2du / bett wellte / itt wellte Deews töw tha ghribb py tawas
Manc1654_LP1_164_3Dwehſẜeles paliedſeht. Kauns und Ghrähx gir taß no muhſ-
Manc1654_LP1_164_4ẜeems Ļaudeems / ka tee leekahß ſpeeſteeß py Deewa Wahrdu
Manc1654_LP1_164_5nahkt ; Kurrſch Nhewäſẜäls Zillwähx nhe ghribbätu labpraht
Manc1654_LP1_164_6wäſẜäls tapt / wings dohtu kaß tickai winjam py Rohkas buhtu /
Manc1654_LP1_164_7kad winjam kaß labban buhtu warrejiß{warrijis} paliedſeht ; und tu / O
Manc1654_LP1_164_8Zillwäka=Bährns nhe ghribbeeß ẜöw lickteeß no tawo Ghräko=
Manc1654_LP1_164_9Spittaļeems paliedſeteeß ? Ja tu attſtahſẜeeß no Ghrä-
Manc1654_LP1_164_10keems / und attghreeſieſẜees py to Wiſẜewallditaju ( Dee-
Manc1654_LP1_164_11wu ) tad tapẜi tu us=Zälltz / und Nhetaißniba buhß tahļe
Manc1654_LP1_164_12no tawas Buhdas /tu Winju luhxi / und Wings töw pa-
Manc1654_LP1_164_13klauſẜies. Tick dauds no to pirrmo Brienumu.
Manc1654_LP1_164_14Taß ohters Brienuma=Darrbs kļua rädſähtz py weenu
Manc1654_LP1_164_15Mällmäna=ẜehrdſighu Kallpu. No to ſtaſta taß ẜwähtz
Manc1654_LP1_164_16Ewangeliſts Mattheus / und ẜacka : Kad JEſus ee=ghaja
Manc1654_LP1_164_17eekſchan Capernaum / peeghaja weens Pillis Kungs py
Manc1654_LP1_164_18to / taß luhdſe to /und ẜatzija / Kungs / mans Kallps ghull
Manc1654_LP1_164_19majahß / und gir Mällmäna ẜehrdſiegs /und zeeẜch leelas
Manc1654_LP1_164_20Ꞩahpes. JEſus ẜatzija us to. Eß ghribbu nahkt / und
Manc1654_LP1_164_21to wäſẜälu darriet. Taß Pillis=Kungs ad=billdeja / und
Manc1654_LP1_164_22ẜatzija : Kungs / eß nhe äßmu zeeniegs / ka tu appack-
Manc1654_LP1_164_23ſchan mannu Pajumbtu ey / bett ẜacki weenu Wahr-
Manc1654_LP1_164_24du / tad kļuhß mans Kallps wäſẜäls. Vnnd JEſus ẜa-
Manc1654_LP1_164_25tzija us to Pillis=Kunghu: No ey / töw noteek / ka tu titze-
Manc1654_LP1_164_26jis eſẜi / und winja Kallps tappa wäſẜälls tanny paſẜchà
Manc1654_LP1_164_27Stundà .
Manc1654_LP1_164_28Nahzeeta ẜchurr juhß Ꞩaimneeki und Ꞩaimnezennes /
Manc1654_LP1_164_29und mahzaiteeß / no ẜcho Pills=Kunghu / ka jums ar juhſẜu
Manc1654_LP1_164_30Ꞩaim dſiewoht buhß. Daſchi Ꞩaimneeki tohp attraſti kat-
Manc1654_LP1_164_31tri ẜawu Ꞩaim nicknake turr / nhe ka ẜawus beßprahtighus
 @b{Lohpus /}
  
 [165.lpp.]
Manc1654_LP1_165_1Lohpus / ghann tee ghribb / ka Ꞩaimei buhß lieds pillam ſtrah-
Manc1654_LP1_165_2daht / bett tee nhe ghribb tai lieds pillam und ka peedärr / ehſt
Manc1654_LP1_165_3und dſert / und Allghu labpraht doht. Tohp ta Ꞩaime nhe=
Manc1654_LP1_165_4wäſẜäla / tad leek tee to ghulleht / ka kahdu Ꞩunni / ißdſänn to
Manc1654_LP1_165_5no Jſtabas / und nhe wehļ tai to Ꞩilltumu / nhe=le=wehl / ka
Manc1654_LP1_165_6tee tai buhtu kahdu Vhdens=lahſẜiet / jeb Allus=ẜurrbiet preek-
Manc1654_LP1_165_7ſcha zähluſchi. Nhe tha / Manni Bährni / nhe tha / uslukojee-
Manc1654_LP1_165_8ta ẜcheitan ẜcho Pills=Kunghu / taß ar ghohdighu Ꞩirrdi ais-
Manc1654_LP1_165_9jämmahß ẜawu Kallpu / kad taß nhewäſẜäls by / Wings eet patz
Manc1654_LP1_165_10tam Kungham JEſu prettie / und luhds Pallighu und Peſti-
Manc1654_LP1_165_11ſchanu no to Ꞩährghu. Jhten tha darraita juhß Ꞩaimnee-
Manc1654_LP1_165_12ki arridſan / ghribbaht juhß ghodighe dſiewoht / tad kohpeeta
Manc1654_LP1_165_13juhſẜu Ꞩaim / kad tha nhewäſẜäla gir. To Deews no jums patz
Manc1654_LP1_165_14ghribb / kad Wings mahza zaur to Apuſtulu Pahwil ẜatzidams:
Manc1654_LP1_165_15Juhß Kunghi / kaß pareiſe und teeſẜe gir / to darraita
Manc1654_LP1_165_16teems Kallpeems / und ſinnaita / ka jums arridſan Kungs
Manc1654_LP1_165_17Debbeſẜies gir. Vnd ko juhß weenam no teems Maſa-
Manc1654_LP1_165_18ghajeems darrijuẜchi eſẜeeta / to eſẜeeta juhß mann darri-
Manc1654_LP1_165_19juẜchi / ẜacka taß Kungs JEſus Chriſtus. Taß ẜwähtz Jobs
Manc1654_LP1_165_20teitzehß / ka Wings to Teeſẜu ẜawa Kallpa jeb ẜawas Kall-
Manc1654_LP1_165_21pones nhe gir ẜmahdejis / kad teems ar winju paſẜchu ja-
Manc1654_LP1_165_22teeſẜajahß by: Ko darrietu eß / ẜacka Wings / kad Deews
Manc1654_LP1_165_23ẜa=taiẜitohß / und ko eß adbilldätu kad Wings ẜohditu.
Manc1654_LP1_165_24Ka tu / O ẜlimms / ļauns Ꞩkaughis adbilldehſẜi Dee-
Manc1654_LP1_165_25wam / kad tu eſẜi tawu Ꞩaim / kattra töw pareiſe und ghohdighe
Manc1654_LP1_165_26dſiewojuſẜi gir / wäſẜäla buhdama / pehtz Nheweſẜelibà litzis
Manc1654_LP1_165_27ka kahdu Ꞩunni ghulleht / und nhe eſẜi to kohpis unnd
Manc1654_LP1_165_28ghlabbojis? Ja taß Zillwähx töw paticka / kad wäſẜäls
Manc1654_LP1_165_29buhdams Wings töw ſtrahdaht warreja / unnd palie-
Manc1654_LP1_165_30dſeja töw ko labb nopellniet / tad laid töw taß nu
 @b{arri-}
  
 [166.lpp.]
Manc1654_LP1_166_1arridſan pattiek kad wings nu nhewäſẜäls gir / ka tu tam labbe
Manc1654_LP1_166_2darri / to kohp / und ſchählo. Luhds Deewam / ka wings tam
Manc1654_LP1_166_3pirrmaju Weſẜelibu ghribbätu attkal at=dohd. Labb tam /
Manc1654_LP1_166_4ẜacka taß ẜwähtz Konings Dawids / katters tha Wajadſiba
Manc1654_LP1_166_5pee=jämmahß / to taß ( Deews und ) Kungs atpeſties ẜlim-
Manc1654_LP1_166_6mà Laikà / taß Kungs to paſẜarrghahß / und dſiewu ustur-
Manc1654_LP1_166_7rehß / und licks tam labbe klahteeß wirß Semmes / und
Manc1654_LP1_166_8nhe dohs to ẜawa Eenaidneeka Waļļà / taß ( Deews
Manc1654_LP1_166_9und ) Kungs to at=ſpirrdſenahß us ẜawu ghruhtu Ghull-
Manc1654_LP1_166_10tu / wings tam pa=liedſehß no wiſẜas winja Nheweſẜelibas.
Manc1654_LP1_166_11Nahzeeta ẜchurr juhß Ꞩaime / und mahzaiteeß / ka jums buhß
Manc1654_LP1_166_12dſiewoht / ja juhſẜo Maiſes=Däwätajam{Maiſes=Dewetajam} jums buhß attkal
Manc1654_LP1_166_13labbe darriet. Ꞩchiß Pills=Kungs teitz ẜawu Ꞩaim / ko wings
Manc1654_LP1_166_14teems pa=wehļ / to tee darra. Bett Deewam ſchähl / ko darra
Manc1654_LP1_166_15muhſẜo Ꞩaime? Rättais Ꞩaimneex warr ẜchinnieß laikohß / lee-
Manc1654_LP1_166_16liteeß / ka Ꞩaime to darra / kaß tai kļuhſt pa=wählähtz. Daſẜch
Manc1654_LP1_166_17Kallps und Kallpone / Audſehknis / itt ka Attſkarrbe: Ꞩacka
Manc1654_LP1_166_18Kungs / Ghaſpaẜcha / Ꞩaimneex / Ꞩaimnezene / Ey projam / tad
Manc1654_LP1_166_19palleek Ꞩaime ſtahwota; Nahtz ẜchurr / tad eet tha nohẜt. Py
Manc1654_LP1_166_20Maiſes ſtrahda daſẜch ẜwieẜdams / py Darrbu ghribb Wings
Manc1654_LP1_166_21ẜa=ẜalldt. Kad nu tahda Ꞩaime pehtz apẜirrgſt / ar kahdu Ꞩirrdi
Manc1654_LP1_166_22buhß to ghlabboht und kohpt / kad ta Maiſes=dehwejam wäſẜäla
Manc1654_LP1_166_23buhdama nhe gir labbu Wahrdu däwuſẜi/ und klauẜijuſẜi? Jem-
Manc1654_LP1_166_24meeta währà / juhß Ꞩaime / ko Deews jums pa=wehļ: Juhß
Manc1654_LP1_166_25Kallpi (Kallpones / Audſehkņi) eſẜeeta paklauſẜighi juhſẜeems
Manc1654_LP1_166_26meeſẜigheems Kungheems / nhe ar Kallpoẜchanu preek-
Manc1654_LP1_166_27ſchan Atzeems / ka juhß warrätu teems Zillwäkeems pa-
Manc1654_LP1_166_28tickt / bett ar weenteeſẜighu Ꞩirrdi / und ar Deewa=Bija-
Manc1654_LP1_166_29ẜchanu. Ko juhß darraita / to{tha} darraita no Ꞩirds.
Manc1654_LP1_166_30Tha mahza Deews. Bett muhſẜo Ꞩaime itt ẜawahde dſiewo /
Manc1654_LP1_166_31Ko te darra / to darra tee Kuhkumu usmättuẜchi / kur tu patz nhe
 @b{eſẜi}
  
 [167.lpp.]
Manc1654_LP1_167_1eſẜi klahte / und nhe ey packaļļ / teitan jaw nhe buhß pareiſe / ẜacka
Manc1654_LP1_167_2Knehweļam jeb Ꞩkukgham weenu Wahrdu / ghann wings deß-
Manc1654_LP1_167_3mittz attbilldehß: muhſcham nhe warr tai pa pillam ehſt und All-
Manc1654_LP1_167_4ghu doht. Bett kaß ghodiegs Zillwähx gir / und titz / ka Deews
Manc1654_LP1_167_5Debbeſẜies wiſẜas Leetas räds / und to Blehdibu und Pahrghall-
Manc1654_LP1_167_6wibu ẜohda / und tohß labbus Darrbus attmaxaht ghribb / taß
Manc1654_LP1_167_7dſiewo pareiſe und ka klajahß. Ta wätza Tähwa Abrahama
Manc1654_LP1_167_8wätzakais Kallps tappa iſẜuhtietz ẜweſẜchà Semmeh / Wings
Manc1654_LP1_167_9patteeß nhe ghribbeja ehſt / pirrms taß to by paſtellejis / ko win-
Manc1654_LP1_167_10ja Kungs tam pawehlejis by. Taß ẜwähtz Jacobs kallpoja{kallpojam}
Manc1654_LP1_167_11ẜawas Mahtes Brahļam / tick ghohdighe und peetitzighe ka win-
Manc1654_LP1_167_12jam nhe Meedſings Nackty Atzieß duhrehß. Tapehtz Deews
Manc1654_LP1_167_13winjam arridſan Manntu und Baggatibu dewe.
Manc1654_LP1_167_14Mahzaiteeß{Mahzaiteeeß} wiſẜi Klauſẜitaji / leeli und maſi / Wätzi und
Manc1654_LP1_167_15Jauni / ka jums pareiſe titzeht buhß / ja juhß ghribbaht / ka JE-
Manc1654_LP1_167_16ſum Chriſtum jums teickt buhß. Taß Kungs JEſus teitz ſcho
Manc1654_LP1_167_17Pillis=Kunghu / nhe tadehļ / ka Wings labbs Kaŗŗawiers bijis /
Manc1654_LP1_167_18ney arridſan tadehļ / ka winjam labba Ꞩaime und labbi Bährni
Manc1654_LP1_167_19und dauds Manntas by / bett tahß Titzibas dehļ / ka Wings tick
Manc1654_LP1_167_20ſtippre titz / ka taß Kungs JEſus winja nhewäſẜälam Kallpam
Manc1654_LP1_167_21paliedſeht warr ar weenu Wahrdu / irr py to Nheweſẜeli nhe buh-
Manc1654_LP1_167_22dams. Zitti / kattri arridſan Chriſtum Jeſum ghann Zeenija /
Manc1654_LP1_167_23ka taß ohters Koninja Ꞩulainis / ka Jairus / ghribb ka tam Kun-
Manc1654_LP1_167_24gham JEſum by liedſe py teems no=eet ẜawà Nammà / nahtz /
Manc1654_LP1_167_25nahtz / ẜacka tee / Kungs / buhtu tu ſcheitan bijis / ẜacka Mar-
Manc1654_LP1_167_26tha / mans Brahlis nhe buhtu nomirris. Bett ẜchim Pil-
Manc1654_LP1_167_27lis=Kungham gir ſtippraka und leelaka Titziba: aiſto Wings tha
Manc1654_LP1_167_28ẜacka: Kungs / eß nhe äßmu zeeniegs / ka tu appackſchan
Manc1654_LP1_167_29mannu Pajumbtu ey / bett ẜacki weenu Wahrdu / tad kļuhß
Manc1654_LP1_167_30mans Kallps wäſẜäls / Aiſto eß äßmu Zillwähx / ẜacka
Manc1654_LP1_167_31Wings / und wehl appackſchan Wirſẜeneeko Wallſtu / und
 @b{appaack-}
  
 [168.lpp.]
Manc1654_LP1_168_1appakſchan mann gir Kaŗŗa=Wieri / tomähr/ kad Eß wee-
Manc1654_LP1_168_2nam ẜacku / ey / tad eet wings / und ohtram / nahtz ẜchurr /
Manc1654_LP1_168_3tad nahk wings / und mannam Kallpam / darri to / tad
Manc1654_LP1_168_4darra wings to. Taß Pills=Kungs ghribb tick dauds ẜatziet:
Manc1654_LP1_168_5Ja mans Kallps man ka weenam tieram Zillwäkam tudeļļ
Manc1654_LP1_168_6klauſẜa / und mannu Wahrdu dſirrd / ka nhebuhtu töw / ka Dee-
Manc1654_LP1_168_7wam/ paſẜcham wiſẜas leetas / und irr wiſẜenada Ꞩohdiba und
Manc1654_LP1_168_8Nheweſẜeliba klauſẜijuſẜi / und us tawu Wahrdu bäghuſẜi. Tei-
Manc1654_LP1_168_9tan dſirrdaht nu{nun} Juhß / M.D. par ko wings Chriſtum turrejis /
Manc1654_LP1_168_10ar Wahrdu / wings titzeja / ka JEſus Chriſtus nhe äſẜohtz ween /
Manc1654_LP1_168_11weens tiers Zillwähx / bett arridſan ihſtäns und pateeß Deews /
Manc1654_LP1_168_12katters wiſẜas Leetas / ko Wings ween ghribb / irr nhe buhdams
Manc1654_LP1_168_13klahte / darriet warr eekſchan Debbeß und wirß Semmes. Vnd
Manc1654_LP1_168_14to ẜchiß Pillis=Kungs nhe ween ẜawà Ꞩirrdy titz / bett Wings to
Manc1654_LP1_168_15Titzibu / kattra winjà Ꞩirrdy by / wiſẜeems Ļaudeems iß=ſtahſta.
Manc1654_LP1_168_16Mums / Manni Draughhi / buhß arridſan titzeht / ka muhſẜo Kungs
Manc1654_LP1_168_17JEſus Chriſtus patteeß Deews und Zillwähx gir / katters mums
Manc1654_LP1_168_18no wiſẜas Nheweſẜelibas py Meeſẜas und Dwehſẜeles paliedſeht
Manc1654_LP1_168_19und peẜtiet warr. Kad Wings weenu tickai weenu Wahrdu
Manc1654_LP1_168_20ẜacka / tad buhß Palliedſibai teitan buht. Wings ẜacka / tad
Manc1654_LP1_168_21taß noteek / wings pawehļ / tad taß teitan ſtahw /ẜacka taß
Manc1654_LP1_168_22Konings Dawids. Wings warr dauds wairahk darriet
Manc1654_LP1_168_23par wiſẜahms leetams / nhe ka mehß luhdſam neds proh-
Manc1654_LP1_168_24tam / ẜacka taß Apuſtuls Pahwils. Ꞩchim Koninjam py Dee-
Manc1654_LP1_168_25wa labbu Rohku Debbeſẜieß ẜehſchoht / gir ghaŗŗa Rohka / wings
Manc1654_LP1_168_26warr tahļe ẜneekt / wiſẜur tha gir ſpehzigha.
Manc1654_LP1_168_27To buhß mums nhe ween titzeht / bett arridſan ar muhſẜo
Manc1654_LP1_168_28Mutt runnaht: aiſto ka attkal taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils
Manc1654_LP1_168_29ẜacka: Ja tu titzi tawà Ꞩirrdy / ka Deews JEſum no
Manc1654_LP1_168_30teems Mirroņeems us mohdenajis gir / und ar tawu Mutt
Manc1654_LP1_168_31iß=ẜacki / ka Wings taß Kungs gir / tad tapſi tu ẜwähtz.
 @b{Und}
  
 [169.lpp.]
Manc1654_LP1_169_1Vnd wiſẜu to / ko tu nu no tawu Kunghu JEſu Chriſto
Manc1654_LP1_169_2ſinni und titzi / to buhß töw arridſan aisjembteeß / und titzeht / ka
Manc1654_LP1_169_3taß töw par labbu noteek / ko JEſus Chriſtus darra / Wings
Manc1654_LP1_169_4warr und ghribb irr töw paliedſeht / to buhß töw titzeht. Aiſto
Manc1654_LP1_169_5taß nhe gir ghann / ka tu ſinni und titzi / JEſus Chriſtus gir weens
Manc1654_LP1_169_6ſpehziegs und wiſẜewalldigs Kungs / katters tohß Ghräkus dell-
Manc1654_LP1_169_7dejis / und tha Wälla darrbu iß=pohſtijis gir / aiſto to ſinna und
Manc1654_LP1_169_8titz irr tee Wälli / bett tha titzädami tee trieſẜe und drebbe /
Manc1654_LP1_169_9bett töw buhß tha titzeht / ka JEſus Chriſtus irr töwis dehļ Zill-
Manc1654_LP1_169_10wähx tappis / und py Kruſta Kohku irr töwis dehļ litzeeß nokau-
Manc1654_LP1_169_11teeß / töwis dehļ gir Wings apracktz / Elle no=brauzis / aukſcham
Manc1654_LP1_169_12zehleeß no teems Mirroņeems / usbrauzis Debbeſẜies / ẜehdeeß
Manc1654_LP1_169_13py Deewa tha Wiſẜewallditaja Tähwa labbahß Rohkas / irr
Manc1654_LP1_169_14preekſchan töw nabbaghu Ghrezeneeku luhkt ẜawu Däbbäſẜu
Manc1654_LP1_169_15Tähwu / ka taß ghribbätu töw aran tieru Tehwighu Deewighu
Manc1654_LP1_169_16Lephnibu und Schälaſtiba / beß wiſẜu muhſẜu Nopällnu / töw ta-
Manc1654_LP1_169_17wus Ghräkus pee=doht / und paſtarà Deenà töw und wiſẜus
Manc1654_LP1_169_18Mirroņus attkal usmohdenahß / und töw und wiſẜeems Titzi-
Manc1654_LP1_169_19gheems eekſchan Chriſto JEſu to muhſchighu Dſiewoẜchanu
Manc1654_LP1_169_20dohß.
Manc1654_LP1_169_21Kaß nu to tha titz / taß patick JEſu Chriſto / und taß taps
Manc1654_LP1_169_22arridſan par Bährnu tahß Debbeſẜies Wallſtibas usjämbtz / und
Manc1654_LP1_169_23ar Abrahamu / und Jſaacu / und Jäcobu Debbeſẜies Wallſtibà
Manc1654_LP1_169_24ẜehdehß. Tapehtz / O Zillwähx / nhe wileeß töw patz / bett titzi
Manc1654_LP1_169_25no Ꞩirrds dibben.
Manc1654_LP1_169_26JEſus Chriſtus ghribbätu mums wiſẜus ſchkieſtiet{ſchieſtiet} no tahß
Manc1654_LP1_169_27Ghräko=Spittalibas / und mums to ihſtänu Titzibu doht /
Manc1654_LP1_169_28und par Bährnuß tahß Debbeſẜes Wallſtibas
Manc1654_LP1_169_29darriet / Amen / Amen / Amen.
 @b{Evan-}
  
 [170.lpp.]
Manc1654_LP1_170_1@v{Evangelium am Friedens=}
Manc1654_LP1_170_2@v{Tage / Luc. 13.}
  
Manc1654_LP1_170_3@v{Welcher Jährlich im Fürſtenthumb Churland und}
Manc1654_LP1_170_4@v{Semgallen auff Anordnung Fürſtl. Durchl. Hertzog}
Manc1654_LP1_170_5@v{Gotthardts / etc. Chriſtmilder Gedächtniß / wegen des}
Manc1654_LP1_170_6@v{zwiſchen dem Pohlen und Moßcowiter / betreffend den}
Manc1654_LP1_170_7@v{Lieffländiſchen Krieg / Anno 1582. durch ſonderbare Schi-}
Manc1654_LP1_170_8@v{ckung Gottes getroffenen Friedens / den 15. / 25. Ja-}
Manc1654_LP1_170_9@v{nuarij feyerlich gehalten wird.}
  
Manc1654_LP1_170_10To ẜwähtu Ewangelium / kurr taß Kungs Jeſus Chriſtus
Manc1654_LP1_170_11mums mahza no Ghräkeem attſtahteeß / ja mehß
Manc1654_LP1_170_12nhe ghribbam no Deewu ẜcheit laizighe und turr
Manc1654_LP1_170_13muhſchighe ẜohditi kļuht / apraxta taß ẜwähtz Ewange-
Manc1654_LP1_170_14liſts Lucas ẜawà Ghramatà treſẜchà=pa=deßmità Weetà /
Manc1654_LP1_170_15und ſkann tee Wahrdi juhſẜà Wallodà tha:
  
Manc1654_LP1_170_16TAnny paſẜchà Laikà by zitti
Manc1654_LP1_170_17kļaht / tee ſtahſtija tam Kungham JE-
Manc1654_LP1_170_18ſu no teem Galileeŗeem / kattro Aſẜinis
Manc1654_LP1_170_19Pilatus ar teem Vppereem ẜajauzis
Manc1654_LP1_170_20by. Vnd JEſus adbilldeja und ẜa-
Manc1654_LP1_170_21tzija us teem: Skeetaht juhß / ka ẜchee Galileeŗi par
Manc1654_LP1_170_22wiſẜeem Galileeŗeem Ghrezeneeki bijuſẜchi gir / ta-
Manc1654_LP1_170_23pehtz kad tee to zeetuſẜchi gir? Eß ẜacku / Nhe / Bett
 @b{ja juhß}
  
 [171.lpp.]
Manc1654_LP1_171_1ja juhß nhe tapſẜeeta labbaki / tad irr juhß wiſẜi arri-
Manc1654_LP1_171_2dſan tha tapſẜeeta nomaitati. Jeb ſkeetaht juhß / ka
Manc1654_LP1_171_3tee aſtohn padeßmitti / us kattreem tas Tuhrnis eek-
Manc1654_LP1_171_4ſchan Siloha kritta / und noẜitta tohß / gir noſeghuſ-
Manc1654_LP1_171_5ẜchi par wiſẜeem Zillwäkeem / kattri eekſchan Jeruſa-
Manc1654_LP1_171_6lemes dſiewo? Es ẜacku / Nhe: Bett ja juhß nhe
Manc1654_LP1_171_7tapſẜeeta labbaki / tad irr juhß wiſẜi tha tapſẜeeta no-
Manc1654_LP1_171_8maitati.
Manc1654_LP1_171_9Bett wings ẜatzija teem ſchadu Liedſibu: Zill-
Manc1654_LP1_171_10wäkam by weens Wiega=Kohx / taß by dehſtietz ẜawà
Manc1654_LP1_171_11Wiena=Kallnà / und nahze / Augļus no to meckleht /
Manc1654_LP1_171_12und tohß nhe attradda. Tad ẜatzija wings us to
Manc1654_LP1_171_13Wiena=Dahrßneeku: Redſi Eß äßmu nu tries
Manc1654_LP1_171_14Ghaddohß ickghaddohß nahzis / unnd Aughļus
Manc1654_LP1_171_15mecklejis / us ſcho Wieges=Kohku / und tohß nhe att-
Manc1654_LP1_171_16rohmu / no=zehrt to / ko kahwe tas to Semmi? Bett
Manc1654_LP1_171_17tas adbilldeja / ẜatzidams us winju: Kungs / ļaw
Manc1654_LP1_171_18winju wehl ſcho Ghaddu / teekam Eß apkahrt to
Manc1654_LP1_171_19rohku / und apẜuhdo to / arrieg wings Augļus näß-
Manc1654_LP1_171_20tu / Ja nhe / tad pehtz nozehrt to.
Manc1654_LP1_171_21NV gir paläkuẜchi ẜeſẜdeßmiti / und peezi
Manc1654_LP1_171_22Ghaddi / kamähr muhſẜo zeenigha Leela=Kungha
Manc1654_LP1_171_23und Semmes=Tähwa Tähwa=Tähws paweh-
Manc1654_LP1_171_24lejis gir par wiſẜu ẜcho Semm ẜcho Deenu ick
Manc1654_LP1_171_25Ghaddus=kahrtà Deewam par Ghohdu ẜlaweht.
Manc1654_LP1_171_26Aiſto tee leeli Kreewi to Widd=Semm nhe ween ghauſche iß=
 @b{pohſti-}
  
 [172.lpp.]
Manc1654_LP1_172_1pohſtija / bett irr tohß Ļaudis Semmneekus / Wahzeeẜchus /
Manc1654_LP1_172_2ja irr Muiſchneekus unnd Selltneẜchus mohzija pinngkeja /
Manc1654_LP1_172_3dieraja / ẜwillinaja und zeppe Eeßmà{Eeßnià} usdurrtus ka Zuhkas /
Manc1654_LP1_172_4ar Pahtagham Atzis no Peeres ißkappaja / Ꞩeewas / Ghaſpa-
Manc1654_LP1_172_5ſchas und Jumprawas Kaunà licka und apẜmehja / zittus nokah-
Manc1654_LP1_172_6we / zittus par muhſchigheem Warrgheem Kreewa=Semmeh
Manc1654_LP1_172_7nowedde / zittus turrpatt plickus ka no Mahtes dſimmuẜchus us
Manc1654_LP1_172_8Tilltu wedde / ar Nuhju jeb Bohs preekſch Peeres ẜweede / und
Manc1654_LP1_172_9licka tohß tad Vppeh ee=pullt / apẜliekt / unnd no Siweem
Manc1654_LP1_172_10und Puttneem apehſt. Ock / zeekahds us Ꞩuttraini palicka!
Manc1654_LP1_172_11Zeekahds Mahtes=Bährns no Ꞩuņņiem zeļļ=malà kļua ap-
Manc1654_LP1_172_12ähſts! Zeekahds Zeetumà ẜapua! Vnd kaß warr wiſẜas tahß
Manc1654_LP1_172_13Bähdas ißrunnaht / ko tanny Kreewa=Laikà tee Ļautinji / jauni
Manc1654_LP1_172_14und Wätzi / baggati und Nabbaghi Wahzeeẜchi und Semmnee-
Manc1654_LP1_172_15ki / Muiſchneeki und zitti ghohdighi Ļaudis redſejuẜchi und zee-
Manc1654_LP1_172_16tuẜchi gir? Tapehtz tee Deewu luhgdami dſeedaja:
Manc1654_LP1_172_17Tahß Bähdas kattras mehs äſẜam redſejuẜchi
Manc1654_LP1_172_18Py Wiereem / Ꞩeewahm / und maſeem Bährneem /
Manc1654_LP1_172_19Nhe leetz / O Deews / mums attkal redſeht!
Manc1654_LP1_172_20Taß gir teeß / ka mehs Wätzaki leelu Waidu äſẜam peedſie-
Manc1654_LP1_172_21wojuẜchi ẜchinnies Kaŗŗa=und Tauto=Laikohß. Daſẜch labbs
Manc1654_LP1_172_22turriegs Wiers ißpohſtiets / daẜch Bährns no ẜawu Tähwu und
Manc1654_LP1_172_23Mahtes / daẜch Radda=Zillwähx no ẜawas zilltas ißkliedis; to-
Manc1654_LP1_172_24mähr winji Kreewa=Laiki wehl ghauſchaki bijuẜchi. Ꞩchinny
Manc1654_LP1_172_25Kaŗŗà by wehl pußmära Schälaſtiba / bett turr / irr zeļļohß tup-
Manc1654_LP1_172_26pädams nhe warreji Schälaſtibu attraſt / nei py Ꞩuņņa=Ꞩarr-
Manc1654_LP1_172_27ghu / und ſkranndainu{ſkraindainu} Sirrnja=Beedäklu{Sirrņa=Bädäklu} . Mirrt by töw / nhe
Manc1654_LP1_172_28ſinnadams kahdas Nahwes. Bett ka nu taß ſchehliegs Deews
Manc1654_LP1_172_29no tahdahm Bähdam mums peſtijis / und ar to Kreewu Meeru
Manc1654_LP1_172_30Dehwis / tad gir taß zeenigs Wätzais Semmes=Tähws pa-
Manc1654_LP1_172_31wehlejis ẜcho Deenu par Meera=Deenu ẜwehtiet / und Dee-
 @b{wam}
  
 [173.lpp.]
Manc1654_LP1_173_1wam no Ꞩirds dibben pateickt / ka taß mums / muhſẜus Bähr-
Manc1654_LP1_173_2nus / und Bährno=Bährnus no tahdu dſällſa=Pataghu peſtijis /
Manc1654_LP1_173_3und mums Meeru ar Kreewu dehwis gir / luhgdami / taß patz
Manc1654_LP1_173_4ſchehliegs Deews ghribbätu mums wehļ paſẜarrghaht par
Manc1654_LP1_173_5ẜweſẜcheem Tauteem / par Kaŗŗu / par wiſẜenahdu Waida=Laiku.
Manc1654_LP1_173_6Ꞩackaita nu tha:
Manc1654_LP1_173_7Nu pateizeeta wiſẜi Deewam / katters leelas Leetas
Manc1654_LP1_173_8darra wiſẜas Malahß / katters mums no Mahtes=Meeſ-
Manc1654_LP1_173_9ẜas dſiewus usturr / und darra mums wiſẜu labbu
Manc1654_LP1_173_10Wings ghribbätu mums doht preezighu Ꞩirrdi / und al-
Manc1654_LP1_173_11laſchien Meeru muhſẜà Laika eekſchan Jſraël ( teem Ļau-
Manc1654_LP1_173_12deem kattri Deewu zeeni ) Vnd ka winja Schälaſtiba allaſch
Manc1654_LP1_173_13py mums palleek / und peſty mums kamähr mehs dſie-
Manc1654_LP1_173_14wojam.
Manc1654_LP1_173_15Mehs ghribbam ẜcho ẜwähtu Ewangelium apdomaht /
Manc1654_LP1_173_16und mahziteeß / ka mums buhß turreteeß / ja mehß nhe
Manc1654_LP1_173_17ghribbam ẜcheit laizighe und turr muhſchighe no Deewu
Manc1654_LP1_173_18ẜohditi kļuht.
Manc1654_LP1_173_19Ock tu ẜalldais JEſu Chriſt /
Manc1654_LP1_173_20Katters tu Zillwähx pee=dſimmis eſẜi /
Manc1654_LP1_173_21Paſẜarghi mums no tahß Elles! Amen!
  
Manc1654_LP1_173_22TAß Ewangeliſts Lucas ſtahſta eekſchan ẜcho ẜwähtu E-
Manc1654_LP1_173_23wangelio / ka tam Kungham JEſu Chriſto Wehſtes att-
Manc1654_LP1_173_24näſtas / ka Pilatus taß Semmes=Ꞩoghis to Galileeŗo
Manc1654_LP1_173_25Aſẜini ar to Vpperi ẜajauzis by. Tanny Laikà ( kad taß Kungs
Manc1654_LP1_173_26JEſus mahzijis by ẜawus Klauſẜetajus / ka teem by labbe ẜa-
Manc1654_LP1_173_27derrehteeß / und Weens ohtram no Ꞩirrds dibben peedoht )
Manc1654_LP1_173_28paẜluddenaja zitti tam Kungham JEſu no teem Gali-
Manc1654_LP1_173_29leeŗeem / kattro Aſẜini Pilatus ar winjo Vpperi ẜajau-
Manc1654_LP1_173_30zis by.
 @b{Ka}
  
 [174.lpp.]
Manc1654_LP1_174_1Ka juhß ẜchohß Wahrdus labbe warrähtt ẜapraẜt und ee-
Manc1654_LP1_174_2jembt / tad buhß jums ſinnaht / ka tannies laikohß allaſchien leels
Manc1654_LP1_174_3Dumpis Galileeŗo Semmeh zehleeß / und gir to Dumpi ee=ẜah-
Manc1654_LP1_174_4kuſchi tee Juddo=Ļaudis paſẜchi / teem by ghruht teem Römeŗo
Manc1654_LP1_174_5Ļaudeem klauẜiet. Tapehtz weens ohtris parr Wirrßneeku us-
Manc1654_LP1_174_6mettehß / ẜakrahja labbu Teeſẜu Wiero / ghribbädami ar Warru
Manc1654_LP1_174_7tohß Römeŗus apkaut / jeb no ẜawas Semmes attkal ißdſiet.
Manc1654_LP1_174_8Tahds gir bijis Theudas ẜauzams / katters leelijeeß auxts und
Manc1654_LP1_174_9leels äſẜohtz / und tam pee=klieda Tſchettri=Ꞩimbti Wieri / bett
Manc1654_LP1_174_10Wings gir tahda Dumpja dehļ nokautz / und wiſẜi kattri tam pee-
Manc1654_LP1_174_11klieda / tee attkal ißklieda und ißnieka.
Manc1654_LP1_174_12Pehtz to usmohda Judas no Galilea / und gir dauds Ļau-
Manc1654_LP1_174_13dis teem Römeŗeem attwielis / ẜatzidams / teem nhe waijaghohſchi
Manc1654_LP1_174_14ẜweſẜchi Kunghi / bett tee paſẜchi äſẜohẜchi Kunghi / und taß gir ar-
Manc1654_LP1_174_15ridſan ar ẜawu Spähku apkautz. Tha gir nu arridſan dauds
Manc1654_LP1_174_16usmättuẜchees / kattri Pilata Laikà / kattri leelu Dumpi zäluſchi /
Manc1654_LP1_174_17ghribbädami paſẜchi Kunghi buht / und tohß Römeŗus no ẜawas
Manc1654_LP1_174_18Semmes iß=dſiet / tadehļ tee Galileeŗi ẜarunnajahß / ka tee ghribb
Manc1654_LP1_174_19tohß Wirrßneekus no teem Römeŗo=Ļaudeem ar wiſẜeem Kaŗŗa=
Manc1654_LP1_174_20Wiereem / eekſchan Pileem apkaut.
Manc1654_LP1_174_21Ꞩchee Dumpja=Zehleji ghribb nu pirrmahk Deewam up-
Manc1654_LP1_174_22pereht / ſchkißdami Winjo Darrbs Deewam pattix / und win-
Manc1654_LP1_174_23jeem labba Laime buhß / ẜawus Eenaidneekus tohß ẜweſẜchus
Manc1654_LP1_174_24Kunghus jeb apkaut / jeb wiſchkim ißdſiet / wiß nhe apdohmada-
Manc1654_LP1_174_25mi ko taß Konings Dawid ẜacka: Ja eß nhe patteeß dohma-
Manc1654_LP1_174_26tu ẜawà Ꞩirrdy / tad taß Kungs man nhe pa klauſẜitu.
Manc1654_LP1_174_27Vnd attkal: Tee ẜautz / bett turr nhe gir Palliegs / us Kun-
Manc1654_LP1_174_28ghu / bett Wings teem nhe adbilld.
Manc1654_LP1_174_29Ꞩchiß Darrbs / und ko tee Galileeŗi ẜawà ſtarrpà by no-
Manc1654_LP1_174_30runnajuẜcheeß / kluhſt tam Pilato / katters no tha Keiſeŗa dehļ
Manc1654_LP1_174_31tohß Juddus walldija / py laiku attẜatzietz / taß nhe kahwejahß ill-
 @b{ghe /}
  
 [175.lpp.]
Manc1654_LP1_175_1ghe / jämm ẜawu Spähku kohpa / und us=bruhk us teem Dumpja-
Manc1654_LP1_175_2Zehlejeem itt nhe ſiņņoht / kad tee ẜawas Vpperes ẜataiẜija / und
Manc1654_LP1_175_3beß Schälaſtibas nokau wiſẜus / tha / ka taß Zillwäko=Aſẜins ar
Manc1654_LP1_175_4to kauto Lohpo=Aſẜini weens zaur ohtru ẜajucka / und nhe warreja
Manc1654_LP1_175_5nhe weens ẜatziet / taß gir Zillwäka Aſẜins / ſchiß gir Lohpo=Aſ-
Manc1654_LP1_175_6ẜins. Redſi tha ẜohdija Deews Dumpi / kad tee Ļaudis ghribbahß
Manc1654_LP1_175_7ẜaweem Kungheem prettie turreteeß / tha ẜohdija Deews willti-
Manc1654_LP1_175_8ghu Ꞩirrdi.
Manc1654_LP1_175_9Tapehtz / O Zillwäka=Bährns / ẜarrghajeeß par tahdeem
Manc1654_LP1_175_10Ghräkeem / ja tu nhe ghribbeeß no Deewu arridſan ẜohdiets
Manc1654_LP1_175_11kļuht. Dohdeeta Bijaẜchanu / kam Bijaſchana peedärr /
Manc1654_LP1_175_12mahza taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils / taß gir: Bieſteeta to / kaß
Manc1654_LP1_175_13bietins gir / und padohdeeteeß ẜaweem Kungheem / und kaunhe-
Manc1654_LP1_175_14jeteeß irr to wiß=maſaku Ghräku prett winjeem darriet. Jck-
Manc1654_LP1_175_15kattram buhß ẜawam Wirßneekam paklauſẜigam buht /
Manc1654_LP1_175_16( Deewa ) tha Kungha dehļ.
Manc1654_LP1_175_17Tahda Bijaſchana by py teem Bährneem Jſraël / tee ẜa-
Manc1654_LP1_175_18tzija us ẜawu Leel=Kunghu to Joſua: Wiß ko tu mums pa-
Manc1654_LP1_175_19wehlejis eſẜi / to ghribbam mehs darriet / kur tu mums
Manc1654_LP1_175_20noẜuhtieſẜi / turr ghribbam mehs no=eet. Nhe jauzeeß
Manc1654_LP1_175_21ſtarpan teem Dumpeneekeem / aiſto winjo Nhelaime pee-
Manc1654_LP1_175_22pehſche nahx / ẜacka taß Konings Salomo ißmahzietz no to
Manc1654_LP1_175_23Ꞩwähtu Gharru.
Manc1654_LP1_175_24Kaß noticka tam Seba Bichri Dählam? taß pazehle
Manc1654_LP1_175_25Dumpi Koninja Dawida Wallſtà . Bett Wings dabbuja ẜa-
Manc1654_LP1_175_26wu Allghu: Ghallwa kļua winjam nozirſta / und par Pils-
Manc1654_LP1_175_27Muhri parmäſta. Nu buhß paläkuẜchi ẜimbti diwideßmiti und
Manc1654_LP1_175_28diwi Ghaddi / kad tee Semmneki Wahza=Semmeh Dumpi pa-
Manc1654_LP1_175_29zehle / und ẜaweem Kungheem prettie turrejahß / und ghreeſehß ka
Manc1654_LP1_175_30Wälli: bett Deews taß taißnis Kungs ẜohdija tohß Semmnee-
Manc1654_LP1_175_31kus / ka dauds dauds tuhxtohẜchi nheſchehlighe kļua apkauti und
 @b{nomai-}
  
 [176.lpp.]
Manc1654_LP1_176_1nomaitati. Tadehļ / manni Draughi / klauſẜaita juhſẜus Kun-
Manc1654_LP1_176_2ghus / laid tee gir auxti / laid ſämmi / und nhe turreteeß teem pret-
Manc1654_LP1_176_3tie ka jums Deews nhe ẜohdieß. Darri ka tawi Kunghi töw
Manc1654_LP1_176_4pawehļ / wiß kaß nhe gir prett Deewu und winja Wahrdu / und
Manc1654_LP1_176_5pretti tawu Dwehſẜel: aiſto kad taws Kungs töw ghribbätu pa-
Manc1654_LP1_176_6wehleht / töw by ẜweſẜchus Deewus zeeniet / töw by burrt / nhe
Manc1654_LP1_176_7patteeß ſwehreht / töw nhe by Baſnizà eet / töw nhe by tawus
Manc1654_LP1_176_8Wätzakus zeeniet / töw by reeteeß und bahrteeß ar tawu Tuwa-
Manc1654_LP1_176_9ku töw by beßkaunighe runnaht / dſeedaht / töw by Mauzibu
Manc1654_LP1_176_10dſiet / ſackt / nhepatteeſẜu Leezibu doht / dſieteeß us zittu Semm /
Manc1654_LP1_176_11kattra töw nhe pee=därr / zittam ẜawu Ꞩaim ißwillt / und tha
Manc1654_LP1_176_12gräkoht pretti Deewu / prett winja Wahrdu und pretti tawu
Manc1654_LP1_176_13Dwehſẜel / kad / ẜacku eß / taws Kungs töw nhe labbas Leetas pa-
Manc1654_LP1_176_14wälätu / tad nhe waijagha töw winjam klauſẜiet / aiſto mums
Manc1654_LP1_176_15buhß Deewam wairahk klauſẜiet / nhe ka Zillwäkeem. Ja
Manc1654_LP1_176_16tad töw tahda Leeta kļuhſt pawäläta / kattru tu ar ſchkieſtu
Manc1654_LP1_176_17Dwehſẜel und taißnu Ꞩirrdi nhe warri darriet / tad töw lab-
Manc1654_LP1_176_18bahk / ka Zillwähx us töw dußmo / nhe ka Deews. Aiſto Zillwahx
Manc1654_LP1_176_19dußmo laizighe / bett Deews dußmo muhſchighe.
Manc1654_LP1_176_20Tomähr nhe buhß töw tudeļļ ar ẜcheem Galileeŗeem prett
Manc1654_LP1_176_21tawu Kunghu turreteeß ar Warru / bett zeeſt Zeeẜchanas Laikà
Manc1654_LP1_176_22dohmadams / Debbeſẜies Deews töw to attmaxahß / ka
Manc1654_LP1_176_23Chriſtus mahza. Klauſẜeeta / ko taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils
Manc1654_LP1_176_24mahza: Dohdeeta ick=kattram / ko jums doht buhß / Mät-
Manc1654_LP1_176_25täcklu / kam Mättäcklis peedärr / Muitu / kam Muita
Manc1654_LP1_176_26peedärr.
Manc1654_LP1_176_27Ꞩchee Galileeŗi ar willtighu Ꞩirrdi preekſch Deewu
Manc1654_LP1_176_28nahk / tee ſchkeetahß Deewam Ghohdu darriet ar Vppereẜcha-
Manc1654_LP1_176_29nu / bett winjo Ꞩirrds gir pilla Blehdibas / tadehļ tohp tee no
Manc1654_LP1_176_30Deewu ẜohditi. Winji dohma ẜawo Kungho Aſẜini ißleet / und
Manc1654_LP1_176_31paſẜchi kļuhſt nokauti. Zeekahds Zillwähx tohp wehl taggad
 @b{muhſẜo}
  
 [177.lpp.]
Manc1654_LP1_177_1muhſẜo ſtarrpà attraſts / katters ar dußmighu Ꞩirrdi und aſẜinai-
Manc1654_LP1_177_2nahm Rohkahm preekſch Deewu nahk / nhe dohma wiß / ka taß
Manc1654_LP1_177_3ghribbätu no Ghräkeem attſtaht / bett ſchkeet kad Wings tickai
Manc1654_LP1_177_4Baſnizà nahk / und Deewu peeluhds tad jaw wiſẜas Leetas ar
Manc1654_LP1_177_5Deewu ẜadärrätas / laid buht ar Ꞩirrdi / ka buhdams. Tha
Manc1654_LP1_177_6ſchkitta ẜchee Galileeŗi / bett Deews / katters wiſẜo Zillwäko Ꞩir-
Manc1654_LP1_177_7des räds / und winjo Dohmas ſinna / taß ẜohdija tohß ghauſche.
Manc1654_LP1_177_8Klauſẜeeta attkal / ka Deews tahdus Ļaudis usrunna zaur
Manc1654_LP1_177_9to Proweetu Eſaia: Ko darrieẜchu eß ar to Pullku juhſẜo
Manc1654_LP1_177_10Vppeŗo? ẜacka taß Kungs. Eß äßmu apnitzis no teem
Manc1654_LP1_177_11Dägguẜcheem Vpperehm to Auno / und no teem Tau-
Manc1654_LP1_177_12keem to Baŗŗokļo{Barŗokļo} / und mann nhe patiek tahß Aſẜinis to
Manc1654_LP1_177_13Wehrẜcho / to Jähro / und Ahſcho. Vnd attkal: Jebſche
Manc1654_LP1_177_14juhß ẜawas Rohkas ißplattaht / ẜleppju eß tomähr man-
Manc1654_LP1_177_15nas Atzis no jums / und jebſche juhß dauds luhdſaht / to-
Manc1654_LP1_177_16mähr nhe dſirrdu eß jums / aiſto juhſẜas Rohkas gir pillas
Manc1654_LP1_177_17Aſẜino. Vs tahdeem willtighem Zillwäkeem / kattreem bleh-
Manc1654_LP1_177_18digha Ꞩirrds gir / bett miexta Mehle preekſch Deewu / rahda
Manc1654_LP1_177_19Deews patz ar Pirrxteem / ẜatzidams: Ꞩchee Ļaudis nahk py
Manc1654_LP1_177_20mann ar ẜawu Mutt / und zeeni mann ar ẜawahm Luh-
Manc1654_LP1_177_21pahm / bett winjo Ꞩirds gir tahļe no mann. Vnd teem
Manc1654_LP1_177_22leek Deews wehl ẜatziet: juhſẜas Rohkas gir ar Aſẜinihm
Manc1654_LP1_177_23apghanietas / und juhſẜo Pirrxtes ar Nheghohdu / juhſ-
Manc1654_LP1_177_24ẜas Luhpas runna nhepateeß / juhſẜas Mehles mälo Nhe-
Manc1654_LP1_177_25taißnibu.
Manc1654_LP1_177_26Tahdu blehdighu Ꞩirrdi turreja tee Wariſeeri / kad tee
Manc1654_LP1_177_27nabbagheem Ļaudeem ko dehwe / lickahß tee preekſch ẜöw Baſu-
Manc1654_LP1_177_28nes puhſt Skohlahß / und us Eelahm / ka Ļaudis tohß teicktu.
Manc1654_LP1_177_29Ghribbädami Deewu peeluhkt / ſtahweja tee Skohlahß / und
Manc1654_LP1_177_30Eelas=Ghallà / ka ick=kattris tohß warreja redſeht / ka JEſus
Manc1654_LP1_177_31Chriſtus tohß noſtahſta. Tapehtz ẜacka taß patz Kungs / tee
 @b{Wari-}
  
 [178.lpp.]
Manc1654_LP1_178_1Wariſeeŗi gir ka tee ißghährbti Kappeņi / kattri no ahrenes
Manc1654_LP1_178_2ſpohſche ſpied / bett no eekſchanas pilli Mirroņo=Kauli /
Manc1654_LP1_178_3und wiſẜenadas Lahſẜas. Tahdi blehſchi und willtighi Ļaudis
Manc1654_LP1_178_4gir taggad wehl dauds ſchurrp und turrp.
Manc1654_LP1_178_5Bett tu / M.D. ẜarrghajeeß par tahdu Willtu / Deews
Manc1654_LP1_178_6räds wiſẜas Leetas / ka nhe rädſätu Wings tawu Ꞩirrdi? Pee-
Manc1654_LP1_178_7raughi / ka tawa Deewa=Bijaẜchana nhe gir willtigha /
Manc1654_LP1_178_8und nhe kallpo winjam ar blehdighu Ꞩirrdi. Nhe meck-
Manc1654_LP1_178_9leh Ghohdu py teem Ļaudeem / zaur Willtibu / und pee-
Manc1654_LP1_178_10luhko / ko tu runna / titzi und darri / und nhe pa=auxtena-
Manc1654_LP1_178_11jeeß ẜöw paſẜchu / ka tu nhe krieti / und Kaunà tohpi / und
Manc1654_LP1_178_12taß Kungs tawu Blehdibu rädſamu darra / und ghruhſch
Manc1654_LP1_178_13töw redſighe preekſch teem Ļaudeem / tadehļ ka tu nhe eſẜi
Manc1654_LP1_178_14ihſtäne Deewu biedams Deewam kallpojis / und tawa
Manc1654_LP1_178_15Ꞩirrds blehdigha bijuſẜi gir.
Manc1654_LP1_178_16Ghullbam gir krahßnas balltas Spallwas / bett appakſch
Manc1654_LP1_178_17tahm Spallwahm gir tam Puttnam mällas nhejaukas Meeſẜas /
Manc1654_LP1_178_18tadehļ Deews aisleedſe teem Juddeem to Gullbi ehſt; ihten tha
Manc1654_LP1_178_19gir tee blehdighi / willtighi Ļaudis / no ahrenes ſpied te ſpohſche /
Manc1654_LP1_178_20bett no eekſchanas gir Winjo Ꞩirrds pilla Ghräkeem / und ar
Manc1654_LP1_178_21Noſeeghummeem apmällota / und tapehtz Deews tohß nhe warr
Manc1654_LP1_178_22ee=redſeht / und ẜacka Job: ta zerriba tha Willteneeka iß=ſud-
Manc1654_LP1_178_23dies / ko Wings ẜawa Prahta jembs / taß nhe ißdohſẜees. Taß
Manc1654_LP1_178_24noticka teem willtigheem Galileeŗeem / tee dohmaja ka tee ghrib-
Manc1654_LP1_178_25beja Ļaudis / und ẜawus Kunghus apkaut / und tomähr ghribbeja
Manc1654_LP1_178_26tee wehl dauds uppereht / tad ẜuhtija Deews to Pilatum teem us
Manc1654_LP1_178_27Kacklu / taß tohß ka Lohpus apkahwe. Tadehļ ẜarrghajeeteeß
Manc1654_LP1_178_28par willtighu Ꞩirrdi.
Manc1654_LP1_178_29Aiſto JEſus adbilld ẜcheem Wehſtneſẜcheem / und ẜacka:
Manc1654_LP1_178_30Schkeetaht juhß / ka ẜchee Galileeŗi par wiſẜeem Galilee-
Manc1654_LP1_178_31ŗeem Ghrezeneeki bijuẜchi gir / tapehtz kad tee to zeetuẜchi
 @b{gir?}
  
 [179.lpp.]
Manc1654_LP1_179_1gir? ( und Deews tohß tha ẜohdijis ) Eß ẜacku / Nhe / bett ja
Manc1654_LP1_179_2juhß nhe tapẜeeta labbaki / ja juhß nhe attſtahẜeeta no Ghrä-
Manc1654_LP1_179_3keem / tad irr juhß wiſẜi arridſan tha tapẜeeta nomaitati.
Manc1654_LP1_179_4Ꞩchee Ļaudis / kattri tam Kungham JEſu Chriſto tahß
Manc1654_LP1_179_5Wehſtes attneſẜe / ka taß Semmes=Ꞩohghis Pilatus tohß
Manc1654_LP1_179_6Dumpja=Zehlejus tohß Galileeŗus nheſchehlighe by apkahwis /
Manc1654_LP1_179_7lickahß tahdi Ghrehzeneeki nhe äſẜohẜchi / ka tee Apkauti / und
Manc1654_LP1_179_8Deews ẜchohß tha nhe ẜohdies / ka Winjus. Bett taß Kungs
Manc1654_LP1_179_9JEſus adbilld / und ẜacka teem: Schkeetaht juhß / ka ẜchee
Manc1654_LP1_179_10Galileeŗi par wiſẜeem Galileeŗeem Ghräzeneeki bijuẜchi
Manc1654_LP1_179_11gir / tapehtz kad tee to zeetuẜchi gir? Eß ẜacku / Nhe / Bett ja
Manc1654_LP1_179_12juhß nhe tapẜeeta labbaki / tad irr juhß wiſẜi arridſan ta
Manc1654_LP1_179_13tapẜeeta nomaitati.
Manc1654_LP1_179_14Ar ẜcheem Wahrdemm mahza taß Kungs JEſus / ka teem
Manc1654_LP1_179_15Wehſtneſẜcheem nhe buhß lickteeß taißnus und beß Ghräkeem
Manc1654_LP1_179_16äſẜoẜchi. Vnd tu / O Zillwäka=Bährns / nhe leezeeß tick ẜwähtz
Manc1654_LP1_179_17äſẜohtz. Kad tu dſirrdi jeb redſi / ka Deews weenu und ohtru pahr-
Manc1654_LP1_179_18mahza und ẜohda / nhe dohma tu: Wings to gir ar ẜaweem
Manc1654_LP1_179_19Ghräkeem pellnijis: bett Eß tahds Ghräzeneex nhe äßmu / ta-
Manc1654_LP1_179_20dehļ Deews mann tick ghruhte nhe ẜohdieß. Attſieſti tu tawu
Manc1654_LP1_179_21wahju Ꞩirrdi / kattra arridſan pilla Ghräkeem preekſch Dee-
Manc1654_LP1_179_22wu / und jebſche tu nhe eſẜi Burrwis / Ꞩläppkaws / Maukohß
Manc1654_LP1_179_23ghajis / ſadſis / und tahdus Ghräkus darrijis / tad tomähr tu nhe
Manc1654_LP1_179_24eſẜi preekſch Deewu taißnis. Ꞩacki tu ar to Apuſtulu Pahwil:
Manc1654_LP1_179_25Eß nhe ſinnohß mann nheneeka / bett ar to nhe äßmu eß
Manc1654_LP1_179_26taißnohts. Darri to ko Chriſtus JEſus töw mahza: Kad
Manc1654_LP1_179_27juhß wiſẜu eſẜeeta darrijuẜchi / kas jums pa=wälähtz gir / tad
Manc1654_LP1_179_28ẜackaita: mehs äſẜam nheleeẜcha Kallpi / mehs äſẜam darri-
Manc1654_LP1_179_29juẜchi / ko mums by darriet.
Manc1654_LP1_179_30Deews patz teitz to Job / ka wings äſẜohtz weenteeſẜies
Manc1654_LP1_179_31und taißnis / Deewabijatais / und bähg no Ghräkeem.
 @b{Bett}
  
 [180.lpp.]
Manc1654_LP1_180_1Bett kad taß patz Job preekſch Deewu ſtahw / tad Wings tha
Manc1654_LP1_180_2ẜacka: Eß ghann ſinnu / ka taß tha gir / ka taß Zillwähx nhe
Manc1654_LP1_180_3warr preekſch Deewu taißnis buht; patick Deewam ar
Manc1654_LP1_180_4winju bahrteeß / tad Wings tam us tuhxtoẜcheem nhenee-
Manc1654_LP1_180_5ka warr attbilldeht{allbilldeht} / aiſto kaß warr weenu Schkieſtu att-
Manc1654_LP1_180_6raſt / py teem kur nhe weens ſchkieſts gir? Ock nhe weens
Manc1654_LP1_180_7Zillwähx warr nomanniet / zeek reiſas Wings ghräko.
Manc1654_LP1_180_8tadehļ O Zillwähx / nhe läppo preekſch Deewu / nhe uspuhteeß
Manc1654_LP1_180_9ka Kruppis / tu eſẜi tattſche preekſch Deewu pills Ghräko /apdoh-
Manc1654_LP1_180_10ma tohß deßmittus Deewa=Baußlus / apſpeegheleeß teitan / tu
Manc1654_LP1_180_11ẜatzieſẜi ar to Proweetu Daniel; Kungs tu eſẜi taißnis / bett
Manc1654_LP1_180_12mums buhß kaunheteeß.
Manc1654_LP1_180_13Kad JEſus Chriſtus ẜacka: Ja juhß nhe tapẜeeta lab-
Manc1654_LP1_180_14baki / tad juhs wiſẜi arridſan tha kļuhſẜeeta nomaitati / tad
Manc1654_LP1_180_15mahza und rahda Wings mums ẜawu und ẜawa Däbbäſẜo=
Manc1654_LP1_180_16Tähwa ſchehlighu Ꞩirdi. Tee nokauti Galileeŗi ſawu All-
Manc1654_LP1_180_17ghu by dabbujuẜchi / bett ka zitti tahdu Nhelaim nhe rädſätu / ẜa-
Manc1654_LP1_180_18cka taß Kungs JEſus: Schkeetaht juhß / ka ẜchee ween par
Manc1654_LP1_180_19wiſẜeem Galileeŗeem gir Ghrehzeneeki bijuẜchi: Eß ẜacku /
Manc1654_LP1_180_20Nhe. Bett ja juhß nhe attſtahſẜeeteeß no Ghräkeem / tad
Manc1654_LP1_180_21jums ihten tha notix / juhß nhe ißbehxeeta Deewa Ꞩohdibu.
Manc1654_LP1_180_22Deews gir tick ſcheliegs / pirms Wings tohß Ghrehze-
Manc1654_LP1_180_23neekus ẜohda / leek Wings teem pirrmahk zaur teem Baſnizas=
Manc1654_LP1_180_24Kungheem ẜatziet / teem buhß attſtahteeß no Ghräkeem. Deews
Manc1654_LP1_180_25nhe darra nheneeka / ja Wings to pirrmahk ẜaweem Kall-
Manc1654_LP1_180_26peem nhe ẜacka. Tee Ļaudis pirrmà Paſẜauleh by ẜawu Ghrä-
Manc1654_LP1_180_27ko=Mähru pee=krahjuẜchi / und par pillu ẜawu Ꞩohdibu nopell-
Manc1654_LP1_180_28nijuẜchi: Bett taß ſchehliegs Deews licka teem zaur ẜaweem
Manc1654_LP1_180_29Kallpeem ẜatziet / teem by no Ghräkeem attſtahteeß / wiß pehdi-
Manc1654_LP1_180_30ghe ẜuhtija Deews teem to Mahzetaju Noha / taß mahzija tohß
Manc1654_LP1_180_31tick illghe / kamähr Wings ẜawà Laiwà ee=ghaja. Tho Sodo-
 @b{mite-}
  
 [181.lpp.]
Manc1654_LP1_181_1miteŗo und winjo Kaiminjo Ghräki by warrän und par leeke
Manc1654_LP1_181_2leeli / bett pirms Deews tahß Biſẜcha=Sahles ee=dädſenaja / und
Manc1654_LP1_181_3Ꞩähras und Vgguni teem us Ghallwas mette / by wehl pirr-
Manc1654_LP1_181_4mahk tam Loth ẜawu Mutt attpleẜt / und tohß mahziet. Jhten
Manc1654_LP1_181_5tha taß Kungs JEſus ẜchohß Wehſtneſẜchus arridſan pa=mah-
Manc1654_LP1_181_6za / teem buhß attſtahteeß no Ghräkeem / ja tee nhe ghribbahß
Manc1654_LP1_181_7ihten tahdu Allghu / ka tee Galileeŗi.
Manc1654_LP1_181_8Ka licka Deews teem Judeem zaur Jahni ẜatziet : Ꞩarr-
Manc1654_LP1_181_9ghajeteeß / darraita ihſtänus Augļus tahß Attſtahſcha-
Manc1654_LP1_181_10nas no Ghräkeem / taß gir / dſiewojeeta tha / ka igk=kattris warr
Manc1654_LP1_181_11redſeht / und nomanniet / ka juhß no Ꞩirrds dibben no Ghrä-
Manc1654_LP1_181_12keem attſtahjuẜchi / und py Deewu attghreeſuſcheeß eſẜeeta / Zirr-
Manc1654_LP1_181_13wis jaw teem Kohkeem py Ꞩacknehm peelickts / kurrẜch
Manc1654_LP1_181_14Kohx labbus Augļus nhe näß / kļuhſt nozirrſts / und Vg-
Manc1654_LP1_181_15guny ee=mäſts / taß gir tick dauds ẜatziets: Deews leek jums
Manc1654_LP1_181_16ẜatziet / jums Zillwäka=Bährneem / jauneem und wätzeem / bag-
Manc1654_LP1_181_17gateem und nabbagheem / Wiereem und Ꞩeewahm / Wahzeem
Manc1654_LP1_181_18und Semmneekeem / dſiewojeeta tha ka peedärr / und Deewam
Manc1654_LP1_181_19pa=tiek / ja nhe / tad Deews ẜawu Zirrwi tahß Dußmibas iß-
Manc1654_LP1_181_20trinniß / und kaß no wiſẜas ẜawas Ꞩirrds nhe attſtahſẜees no
Manc1654_LP1_181_21Ghräkeem / und pareiſe dſiewohß / taß kluhß ka kahds nhelabbs
Manc1654_LP1_181_22Kohx ar Ꞩacknehm nozirrſts / wiß ißpohſtiets / und ar Meeſẜu
Manc1654_LP1_181_23und Dwehſẜel Elles Vgguny ka kahds Praulis / wiſẜeem Wäl-
Manc1654_LP1_181_24leem preekſchà mäſts / turr taß dex / unnd muhſchighe nhe
Manc1654_LP1_181_25ẜa=dex.
Manc1654_LP1_181_26Ock juhß Zillwäka=Bährni / kahdu ſchehlighu Ꞩirrdi / turr
Manc1654_LP1_181_27taß mieļais Kungs JEſus wehl taggadien prett jums ! ka mah-
Manc1654_LP1_181_28za Wings irr ẜchinny paſẜchà Stundà jums zaur ẜaweem Kall-
Manc1654_LP1_181_29peem! Tee Mahzetaji ſtahw / luhds raudadami / nopuhſdami /
Manc1654_LP1_181_30jums buhß no Ghräkeem attſtahteeß. Tee ẜautz ick=kattris ẜa-
Manc1654_LP1_181_31wà Baſnizà / und ẜacka: Mehs äſẜam no ( to Kunghu ) Chri-
 @b{ſto}
  
 [182.lpp.]
Manc1654_LP1_182_1ſto ẜuhtiti / und Deews mahza juhß zaur mums / tapehtz
Manc1654_LP1_182_2luhdſam mehs no Chriſti ( puſẜes und winja ) Weetà ( iht ka
Manc1654_LP1_182_3buhtu Wings patz juhſẜo preekſchà taggad ſtahwejis ) leezeeteeß
Manc1654_LP1_182_4ẜaderreteeß ar Deewu / attkahpdameeß no Ghräkeem. Pa-
Manc1654_LP1_182_5teizeeta / O Ļautinji / pateizeeta no Ꞩirrds dibben tam Kungham
Manc1654_LP1_182_6JEſu Chriſto par tahdu leelu Schälaſtibu / ka Wings jums
Manc1654_LP1_182_7mahza / und Deews ẜawohß Dußmohß nhe ẜohda. Ja juhß
Manc1654_LP1_182_8nu attſtahſẜeeta no Ghräkeem / tad Deews buhß ſchehliegs. Aiſto
Manc1654_LP1_182_9tha ẜacka Wings patz: Buhtu manni Ļaudis mann klauẜi-
Manc1654_LP1_182_10juẜchi / und Jſraël ) us mannu Zeļļu ſtaighajis / tad eß win-
Manc1654_LP1_182_11jo Eenaidneekus dries mahktu / und mannu Rohku par
Manc1654_LP1_182_12winjo Pretteneekeem ghreeſtu. Vnd attkal: Peepehſche
Manc1654_LP1_182_13runnaju eß prett Ļaudeem und Wallſtu / ka eß to ſchkieſt
Manc1654_LP1_182_14ißpohſtiet / ẜalauſiet / und ẜamaitaht ghribbu ; bett ja tee
Manc1654_LP1_182_15attſtahſẜeeß no ẜawas Blehdibas / prett kattru Eß runna-
Manc1654_LP1_182_16ju / tad irr mann ſchähl buhß to Nhelaim (teem us=ẜuhtiet )
Manc1654_LP1_182_17ko eß ſchkittohß teem darriet. Vnd attkal ẜacka Deews:
Manc1654_LP1_182_18Ja taß Beßdeewiegs attſtahſẜeeß no wiſẜeem ẜaweem
Manc1654_LP1_182_19Ghräkeem / ko Wings darrijis gir / und turr wiſẜu man-
Manc1654_LP1_182_20nu Teeſẜu / und darra pareiſe und labb / tad buhß tam
Manc1654_LP1_182_21dſiewoht / und nhe buhß tam mirrt / nhe kahdas Pahr-
Manc1654_LP1_182_22kahpẜchanas / ko Wings darrijis gir / buhß peeminnätai
Manc1654_LP1_182_23tapt / bett tam buhß dſiewoht tahß Taißnibas dehļ / ko
Manc1654_LP1_182_24Wings darra; Schkeet tu ka mann pattiek / ka taß Beßdee-
Manc1654_LP1_182_25wigs ( muhſchighe ) mirrſt / ẜacka taß Kungs / Kungs / und
Manc1654_LP1_182_26wiß wairahk ( pattiek mann ) ka taß attſtahjahß no ẜawas
Manc1654_LP1_182_27Buhſchanas und dſiewo?
Manc1654_LP1_182_28Kaß nu ſcho Schälaſtibu tha ſchehligha Deewa nhe us-
Manc1654_LP1_182_29jämm / und nhe attſtahjahß{attſtahjohß} no Ghräkeem / bett paleek ka bijis /
Manc1654_LP1_182_30tam buhß ſinnaht / jebſche Deews maſu Briedi kluſẜe zeeſch / und
Manc1654_LP1_182_31tudeļļ to nhe ẜohda / ka tadehļ Deews wehl nhe gir beß=ſpehziegs
 @b{tappis /}
  
 [183.lpp.]
Manc1654_LP1_183_1tappis / bett kad Wings ẜawu dußmighu Rohku us=zellß / tad
Manc1654_LP1_183_2Wings töw / O Ghräko=Kohpa ka kahdu Pohdu ẜadauſieß.
Manc1654_LP1_183_3Nahx Wings pattape / bett ghruhte. Debbeß und Semm
Manc1654_LP1_183_4iß=ſuddies / bett Deewa Wahrds nhe ſuddies / ẜacka JEſus
Manc1654_LP1_183_5Chriſtus.
Manc1654_LP1_183_6Eß jums luhdſohß / Mieļi Draughi / ee=jemmeeteeß Ꞩirr-
Manc1654_LP1_183_7dy ko Deews teem Nhebehdneekeem ẜacka. Ko ẜacka Wings?
Manc1654_LP1_183_8Ja juhß mann nhe klauſẜieſẜeetha / tad eß jums tha darie-
Manc1654_LP1_183_9ẜchu: Eß gribbu jums ẜohdiet ar Jßbyẜchanu / Tuhkumu
Manc1654_LP1_183_10( Aughoņeem ) und Drudſi / ka jums Waigs ee krittieß /
Manc1654_LP1_183_11und tahß Meeſẜas ( taß Wähdärs ) ẜaŗux. Wellte buhß
Manc1654_LP1_183_12jums ẜawu Ꞩähklu ẜeht / und juhſẜi Eenaidneeki to eh-
Manc1654_LP1_183_13dieß / und Eß ghribbu ẜawu Waighu prett jums ghreeſt /
Manc1654_LP1_183_14und jums buhß kauteem kļuht / preekſch juhſẜeem Eenaid-
Manc1654_LP1_183_15neekeem / und kattri juhß ee=nied / teem buhß juhß wall-
Manc1654_LP1_183_16diet / und jums buhß behgt / kad nhe weens jums dſänna.
Manc1654_LP1_183_17Vnd attkal: teem Beßdeewigheem nhe gribb Deews
Manc1654_LP1_183_18ſchehliegs buht / bett winja Dußmiba und Bahrẜiba kuh-
Manc1654_LP1_183_19pehß par tahdu Wieru. Nhe gir tee ghruhti Wahrdi?
Manc1654_LP1_183_20Klauſẜais wehl: Deews lix liet par Beßdeewigheem Sibbi-
Manc1654_LP1_183_21ņus / Vgguni und Ꞩähras / und dohß teem Auku ( Wäh-
Manc1654_LP1_183_22tru ) par Allghu. Deews dohd ick kattram pehtz ẜawu
Manc1654_LP1_183_23Darrbu. Ꞩchohß Wahrdus nhe turri tu / O Zillwähx / par
Manc1654_LP1_183_24Ꞩmeeklu. Deews taß Kungs gir to runnajis / taß darra
Manc1654_LP1_183_25to arridſan / Winja Wahrdi gir teeſch teeẜcham. Eß äß-
Manc1654_LP1_183_26mu taß Kungs / kaß nhe mälo / ẜacka Wings patz / ko eß ẜa-
Manc1654_LP1_183_27cku / to leeku eß notickt / und ko eß dohmaju / darru Eß ar-
Manc1654_LP1_183_28ridan.
Manc1654_LP1_183_29Attſtahteeß by jums no Ghräkeem / kad juhß dſirrdaht und
Manc1654_LP1_183_30rädſaht Deewa Dußmibu und Ꞩohdu par pillu eijam. Ꞩchee
Manc1654_LP1_183_31dumpjo=Darritaji{Dumjo=Darritaji} tee Galileeŗi gir Deewa Riext juttuẜchi:
 @b{wiſẜi}
  
 [184.lpp.]
Manc1654_LP1_184_1wiſẜi Juddo=Ļaudis gir Deewa Dußmibu redſejuẜchi und juttu-
Manc1654_LP1_184_2ẜchi. Deews gir winjo Semm und winjus paſẜchus ißpohſtijis /
Manc1654_LP1_184_3nhe bähda wairs pehtz teem / tee klieſt ſchurrp und turrp par wiſẜu
Manc1654_LP1_184_4Paſẜaul / tee dſiewo und mirrſt nhe titzädami us JEſum Chriſtum.
Manc1654_LP1_184_5Deewa ghauſchu Ꞩohdu gir juttuſchi Kreewa=Laikà tee
Manc1654_LP1_184_6Ļautinji Widd=Semmeh dſiewodami. Tick dauds kļua ſchäh-
Manc1654_LP1_184_7lohtz Wahzeetz / zeek Semneex; teek Selltneſẜis / zeek Arraiß /
Manc1654_LP1_184_8weens tick labb ka ohtris tappa ar Pataghahm kappahtz / ka Ah-
Manc1654_LP1_184_9da plieſẜa / und Aſẜinis lieds ar Meeſẜahm ißlehze / zitti kļua
Manc1654_LP1_184_10Ghabbalo=Ghabbalohß ẜa=kappati / zitti dieŗati / kam Rietà=ag-
Manc1654_LP1_184_11gre Maiſes=Reezins by / Wackarà taß nhe ſinnaja kahdas Moh-
Manc1654_LP1_184_12kas tam by ja=zeeſch.
Manc1654_LP1_184_13Nhe eſẜeeta juhß nheneeka no tahdu Waidu dſirdejuẜchi /
Manc1654_LP1_184_14tad apdohmajeeta / kaß muhſẜohß Laikohß ẜchinny Semmeh no-
Manc1654_LP1_184_15titzis gir.
Manc1654_LP1_184_16Negg gir Deews ẜcho Semm ẜohdijis ar barghu{darghu} Laiku /
Manc1654_LP1_184_17ka Zillwähx Zillwäku ehde; ja / nomaitati Ļaudis no Karrata-
Manc1654_LP1_184_18wahm und Rattu kļua ap=ähſti. Tudeļļ tanny paſẜchà Ghad-
Manc1654_LP1_184_19dà Ruddeny leels Mehris by / ka daſẜch Zillwehzings Zeļļa=Mal-
Manc1654_LP1_184_20là pee=kluppa / nomirra / und no Suņņeem ap=ähſts tappa.
Manc1654_LP1_184_21Tick by taß Ghadds pa=ghajis / tad ſweſẜcha Tauta usklieda no
Manc1654_LP1_184_22wiſẜeem Mala=Maleem / tee ißpohſtija wiſẜu ẜcho Semm / nhe-
Manc1654_LP1_184_23ſchehlighe.
Manc1654_LP1_184_24Bett ſchketaht juhß / ka ẜchee Ļaudis / kattri tahdas
Manc1654_LP1_184_25Bähdas und ghrutus Waida=Laikus redſejuẜchi und zeetuẜchi
Manc1654_LP1_184_26gir / par wiſẜeem ẜchahß Semmes=Ļaudeem Ghräzeneeki
Manc1654_LP1_184_27bijuẜchi gir / ka tee tahdas Mohkas zeetuẜchi? Eß ẜacku /
Manc1654_LP1_184_28Nhe / ẜacka JEſus Chriſtus: bett ja juhß nhe tapẜeeta labba-
Manc1654_LP1_184_29ki{ļabbaki} / ja juhß nhe attſtahẜeeta no Ghräkeem / ihten tha jums arri-
Manc1654_LP1_184_30dſan notix / irr juhß tha kļuhſẜeeta nomaitati.
Manc1654_LP1_184_31Nu tu Zillwäka=Bährns / ghribbi tu ißbehgt Deewa Ꞩoh-
 @b{du}
  
 [185.lpp.]
Manc1654_LP1_185_1du ẜcheit laizighe und turr muhſchighe / tad nhe darri pehtz ta-
Manc1654_LP1_185_2was Blehdibas / jeb tu to warri darriet / und nhe darri /
Manc1654_LP1_185_3kaß töw patiek / und nhe dohma / kaß mann to aißleex?
Manc1654_LP1_185_4Aiſto taß Kungs taß auxtakais Attreebeis to attreeps.
Manc1654_LP1_185_5Nhe dohma / eß äßmu irr wairahk ghräkojis / und nhe-
Manc1654_LP1_185_6neeka ļaun mann gir notitzis. Aiſto taß Kungs gir ghann
Manc1654_LP1_185_7pazeetiegs / bett Wings töw nheẜohdietu nhe pamettieß.
Manc1654_LP1_185_8Vnd nhe eſẜi tick drohẜch jeb tawi Ghräki nhe gir wehl
Manc1654_LP1_185_9ẜohditi / ka tu thadeļ allaẜch ghräkoht ghribbätu. Nei
Manc1654_LP1_185_10arridſan dohma / Deews gir ļohte ſchehliegs / Wings
Manc1654_LP1_185_11mann nhe ẜohdies / lai eß ghräkoju / zeek ghribbädams.
Manc1654_LP1_185_12Wings warr dries tick dußmiegs tapt / teek ſchehliegs
Manc1654_LP1_185_13Wings gir / und winja Dußmiba par teem Beßdeewi-
Manc1654_LP1_185_14gheem nhe warr nomiſteeß. Tapehtz nhe kahwe py to
Manc1654_LP1_185_15Kunghu attghreeſtees / und nhe ghaidi no weenu Deenu
Manc1654_LP1_185_16ihs ohtray. Aiſto winja Dußmiba nahk peepehſche / und
Manc1654_LP1_185_17attreps / und töw ẜamaitahß / Mahza no wiſẜas ẜawas Ꞩirrds
Manc1654_LP1_185_18Syrach.
Manc1654_LP1_185_19O Kungs JEſu Chriſte / mehs pateitzam töw par ẜcho
Manc1654_LP1_185_20Mahzibu / palliedſi ka mehs to labbe muhſẜahs Ꞩirrdies ee=jäm-
Manc1654_LP1_185_21mam / und ka tu mums mahzijis eſẜi / dſiewojam / to nopellnitu
Manc1654_LP1_185_22Riext laizighe und muhſchighe iß=bähgham / und töw ar tawu
Manc1654_LP1_185_23Däbbäſẜo Tähwu / und to Ꞩwähtu Gharru ẜlaweht
Manc1654_LP1_185_24und ghohdeht warram / Amen / Amen /
Manc1654_LP1_185_25Amen.
 @b{Evan-}
  
 [186.lpp.]
Manc1654_LP1_186_1@v{Evangelium am vierdten}
Manc1654_LP1_186_2@v{Sontag nach der H. drey Kö-}
Manc1654_LP1_186_3@v{nige / Matth. 8.}
Manc1654_LP1_186_4To ẜwähtu Ewangelium / ka JEſus Chriſtus ar ẜaweem
Manc1654_LP1_186_5Mahzekļeem weenà Laiwinjà kahpe / und kaß teem
Manc1654_LP1_186_6Juhry buhdami / notitzeeß / apraxta taß ẜwähtz Ewan-
Manc1654_LP1_186_7geliſts Mattheus ẜawà Ghrahmatà / aſtotà Weetà / und
Manc1654_LP1_186_8ſkann tee Wahrdi juhſẜà Wallodà tha:
Manc1654_LP1_186_9JEſus kahpe Laiwà / und
Manc1654_LP1_186_10winja Mahzekļi ghaja tam pa-
Manc1654_LP1_186_11ckaļļ / und redſi / tad pazehlehß lee-
Manc1654_LP1_186_12la Wähtra Juhry / tha / ka arri-
Manc1654_LP1_186_13dſan ta Laiwinja ar Willnehm
 @b{pajäm-}
  
 [187.lpp.]
Manc1654_LP1_187_1pajämbta tappa. Vnd wings ghulleja. Vñ tee Mah-
Manc1654_LP1_187_2zekļi ghaja py winju und pamohdenaja winju / und
Manc1654_LP1_187_3ẜatzija / Kungs / palliedſi mums / mehß ghrimmſtam.
Manc1654_LP1_187_4Tad ẜatzija wings us teems / Juhß Maſetitzighi / ka-
Manc1654_LP1_187_5pehtz eſẜeeta juhß tick bailighi? Vnd zehlehß auk-
Manc1654_LP1_187_6ſcham / und apdraudeja to Wehju und to Juhri / tad
Manc1654_LP1_187_7tappa taß itt kluß / bett tee Zillwäki iſẜabrienojahß /
Manc1654_LP1_187_8und ẜatzija / kahds Wiers gir taß? Ka tam Wehſẜch
Manc1654_LP1_187_9und Juhre paklauſẜighi gir.
  
Manc1654_LP1_187_10MJeļi Draughi / Jßghajuẜchà Ꞩwehdee-
Manc1654_LP1_187_11nà äſẜam mehß dſirrdejuẜchi / ka taß Kungs JE-
Manc1654_LP1_187_12ſus Chriſtus no Kallnu no=eedams diwi leelus
Manc1654_LP1_187_13Brienumus darrijis / weenu / dſeedenadams wee-
Manc1654_LP1_187_14nu Spittalighu Wieru / to Wahrdu runnadams: Eß ghrib-
Manc1654_LP1_187_15bu to darriet ( töw paliedſeht no tawu nicknu Ꞩährghu ) toh-
Manc1654_LP1_187_16pi ẜchkieſts / und tudeļļ kļua Wings ſchkieſts.
Manc1654_LP1_187_17Ohtru Brienumu darrija taß Kungs JEſus py weenu
Manc1654_LP1_187_18nhewäſẜälu Kallpu / katters wiſẜohß ẜawohß Kaulohß und Dſieß-
Manc1654_LP1_187_19lahß leelas Ꞩapes zeete / to darija taß Kungs JEſus wäſẜälu / irr
Manc1654_LP1_187_20nhe buhdams klaht / bett ẜatzija to Wahrdu us tha nhewäſẜäla
Manc1654_LP1_187_21Kallpa Kunghu: No=ey / töw noteek / ka tu titzejis eſẜi. Vnd
Manc1654_LP1_187_22winja Kallps tappa wäſẜäls tanny paſẜchà Stundà .
Manc1654_LP1_187_23Tohß und zittus dauds leelus Brienumus darrija Wings us
Manc1654_LP1_187_24Semmes buhdams: bett ẜchiß ẜwähtz preekſche laſẜiets Ewan-
Manc1654_LP1_187_25geliums ſtahſta mums / ka taß patz Kungs JEſus Chriſtus irr us
Manc1654_LP1_187_26Juhri buhdams / ẜawu Wiß=ſpehzibu{Wiß=ſpehdſibu} leek redſeht / und kad leela
Manc1654_LP1_187_27Auka / leels Wehẜch zeļļahß / mätt auxtas Willnas / ka ta Laiwin-
Manc1654_LP1_187_28ja / eekſchan kattras Chriſtus JEſus ghull / tohp ihten ka apklahta
 @b{no}
  
 [188.lpp.]
Manc1654_LP1_188_1no Vhdeni / und tahß Willnas pahr=pahrem eet / ka tee Mahze-
Manc1654_LP1_188_2kļi ſchkeet / nu by teem dibbinà ghrimbt und apẜlickt / tapehtz tee
Manc1654_LP1_188_3to Kunghu usmodenadami ẜacka: Kungs / paliedſi mums /
Manc1654_LP1_188_4mehß ghrimmſtam: Tudeļļ Wings apdraude to Wehju und
Manc1654_LP1_188_5Juhri / teem buhß ar Meeru dohteeß / nei puhſt nei kaukt / neds
Manc1654_LP1_188_6Willnas wairs meẜt; und tohp tha wiß itt kluß; Wehẜch ſtah-
Manc1654_LP1_188_7jahß / und irr itt diſchans rahms Ghais. Ar to Brienumu taß
Manc1654_LP1_188_8Kungs JEſus parahdahß / winja Spähx eijohtz und ſteepjohtz
Manc1654_LP1_188_9irr par Vhdeni und Juhri / par Wehju und Ghaiſẜu. Wiſẜahm
Manc1654_LP1_188_10Leetahm buhß ſchim Kungham klauſẜiet.
Manc1654_LP1_188_11Mehß ghribbam ẜchim brieſcham abdohmaht to Brienu-
Manc1654_LP1_188_12mu / kattru taß Kungs JEſus Chriſtus us Juhri Laiwà
Manc1654_LP1_188_13buhdams / darrijis gir.
Manc1654_LP1_188_14Taß patz Kungs JEſus / kattram Wehẜch und Juhre pa-
Manc1654_LP1_188_15klauſẜighi gir / usluhko mums ar ẜaweem ſchehligheem Atzeem /
Manc1654_LP1_188_16und paliedſi mums ar ẜawu Ꞩwähtu Gharru / Amen.
Manc1654_LP1_188_17MJeļi Draughi / Taß Kungs JEſus lickahß ar Mahzi-
Manc1654_LP1_188_18ẜchanu und Brienumu=Darriẜchanu ghann redſeteeß / bett
Manc1654_LP1_188_19wings ghan mas warreja duſẜeht. To nommanidams
Manc1654_LP1_188_20und rädſädams ka tee Ļaudis jo Deenas jo wairahk py Winju
Manc1654_LP1_188_21nahze / ſchkeetahß Wings par to Äſäru / katters ka kahds Juhris{Juhre}
Manc1654_LP1_188_22ſtahweja/ pahreet / tha=ba=dehļ Wings zittus Mahzekļus / kattri
Manc1654_LP1_188_23py Vhdeni pee=mannijahß / papreekſche iß=ẜuhtija / wiſẜas Leetas
Manc1654_LP1_188_24py Pahrzellſchanas waijagha / ẜataiſẜiet / ka mums to taß Ewan-
Manc1654_LP1_188_25geliſts Marcus rahda. Teem Mahzekļeem nahk packaļļ taß
Manc1654_LP1_188_26Kungs JEſus / und pawadda to dauds Ļaudis. Tudeļļ ka
Manc1654_LP1_188_27Wings nahk Juhr=maly / jehme tee Mahzekļi to Laiwà ; Wings
Manc1654_LP1_188_28atſtahdams tohß Ļaudis Malà / leekahß ẜöw par to Äſäru pahr-
Manc1654_LP1_188_29zellteeß / zitti ſkattahß tam packaļļ / ghribbädami wehl Deewa
Manc1654_LP1_188_30Wahrdu dſirrdeht; Zitti zittahß Laiwahß eekahpuẜchi / eet lie-
 @b{dſe}
  
 [189.lpp.]
Manc1654_LP1_189_1dſe / ka taß Ewangeliſts Marcus ſtahſta / ẜatzidams: Turr by
Manc1654_LP1_189_2wehl zittas Laiwas py JEſu. Kad nu taß Kungs JEſus
Manc1654_LP1_189_3Laiwà eekahpe / ghaja wings packaļļ Laiwà / peekuſẜis abghul-
Manc1654_LP1_189_4lahß us Spillwinu / und ghull. Ka tickai Wings aismidſis /
Manc1654_LP1_189_5leels Sturrmis / Weeſẜuls / und leela Auka unnd Wähtra
Manc1654_LP1_189_6zeļļahß.
Manc1654_LP1_189_7Ꞩchy Wähtra nhe by maſa / bett leela / leela ta by ka kah-
Manc1654_LP1_189_8da Semmes=Riebeẜchana: Taß Wehẜch by ka kahds Weeſẜuls /
Manc1654_LP1_189_9taß ghruhde us to Laiwu / kurr taß Kungs JEſus by / tick ļohte /
Manc1654_LP1_189_10ghribbädams to tudeļļ apkahrt=kahrtim meẜt / und dibbinà ee-
Manc1654_LP1_189_11ghruhẜt / und ẜacka ẜcheit ẜchiß Ewangeliſts / Tahß Willnas gir
Manc1654_LP1_189_12tha ghajuẜchi / ka ta Laiwa gir ar Willneem ka klahtin ap-
Manc1654_LP1_189_13klahta. Tadehļ arridſan tee Mahzekļi / ẜawas Nahwes preekſch
Manc1654_LP1_189_14Atzeem rädſädami pahr=bijuẜcheeß leelu brehkẜchanu brähtz:
Manc1654_LP1_189_15Kungs / paliedſi mums / mehß ghrimmſtam / mehß ghrim̃-
Manc1654_LP1_189_16ſtam / mehß ghrimmſtam.
Manc1654_LP1_189_17Ka nu taß Kungs JEſus ſcheitan ar ẜaweem Mahzekļeem
Manc1654_LP1_189_18dſiewojis / tha Deews wehl ar mums / und wiſẜeem Ļautiņeem /
Manc1654_LP1_189_19kattrus Wings mieļo / und zeeni / darra / ghribbädams tohß iß-
Manc1654_LP1_189_20klauſẜiet / kahda Ꞩirrds teem gir. Aiſto Wings teem arridſan
Manc1654_LP1_189_21us=puhſch weenu Wähtru / weenu Weeſẜuli pehtz ohtru / taß gir /
Manc1654_LP1_189_22Nhelaim us Nhelaim Wings teem Deewa=Bijatajeem us-
Manc1654_LP1_189_23ẜuhta / ghribbädams nomanniet / arrieg tee ſtippre / ar droh-
Manc1654_LP1_189_24ẜchu titzighu Ꞩirrdi py Winju palickt / jebb no Winju att-
Manc1654_LP1_189_25kahpt ghribb. Mums wiſẜeem Deewam ſchähl / tahds
Manc1654_LP1_189_26Prahtz / kad labbs Ghaiß / kad Ꞩaule ſpied / kad mums lab-
Manc1654_LP1_189_27be klahjahß / tad äſẜam mehß titzighi Zillwähki / nhe kah-
Manc1654_LP1_189_28da Nhelaime / lai buht ta tick leela ka buhdama / warrätu
Manc1654_LP1_189_29mums kaiteht / unnd no Deewu attraut; bett kad tickai ee-
Manc1654_LP1_189_30ẜahk mahkuļaht / unnd Wehja=Puttni zeļļahs / kad kahda
Manc1654_LP1_189_31Nhelaime py Rohkas / tad ghann rädſams gir / kahda Titziba
 @b{mums}
  
 [190.lpp.]
Manc1654_LP1_190_1mums us Deewu. Ꞩchee Mahzekļi ſinna / ka JEſus Chriſtus
Manc1654_LP1_190_2py winjeem Laiwà gir / tomähr tee bieſtahß / kleeds und brähtz:
Manc1654_LP1_190_3Mehß ghrimmſtam / mehß ghrimmſtam.
Manc1654_LP1_190_4Kad tam Koninjam Dawid labbe klahjehß / und wiſẜas
Manc1654_LP1_190_5Leetas pa Prahtam ißdehwehß / leelijahß Wings arridſan / und
Manc1654_LP1_190_6ẜatzija: Eß muhſcham ſemmeh nhe ghullehẜchu ( muhſcham
Manc1654_LP1_190_7eß nhe ghrimmẜchu ) tick ſtippru Pili Deews winjam by dar-
Manc1654_LP1_190_8rijis: Bett kad Deews magkehniet ẜawas Atzis by aisdarrijis /
Manc1654_LP1_190_9iht ka ẜcheitan taß Kungs JEſus / und ẜawu Waighu ap=klah /
Manc1654_LP1_190_10tad Wings ißkleeds / und ẜacka: Eß ißbieſtohß.
Manc1654_LP1_190_11Zittu leek Deews apẜirrgt / zittu aplaupiet / zittu apſackt /
Manc1654_LP1_190_12zittam Vgguns=Ghräku pee=ẜuhta / zitts zittu Nhelaim räds:
Manc1654_LP1_190_13Wiſẜu to Deews ick=kattram pee=ẜuhta / ghribbädams to Ꞩirrdi
Manc1654_LP1_190_14tam Zillwäkam ißklauſẜiet.
Manc1654_LP1_190_15Eß ſinnohß ẜawu Nhelaim / Tu / Manns Draugs / ſin-
Manc1654_LP1_190_16ni tawu / zitts ſinna ẜawu Nhelaim / kurr winjam Kurrpe ſpeeſch.
Manc1654_LP1_190_17Bett taß ẜchehligs Deews mums par labbu tahdu Sturrmi
Manc1654_LP1_190_18leek pahr=eet. Taß ſchehliegs Deews ghribb muhſẜu Titzibu
Manc1654_LP1_190_19und Zerribu ißklauſẜiet. Aiſto ka Sälltz{Ꞩälltz} Zaur Vgguni / tha
Manc1654_LP1_190_20tee / kattri Deewam patiek / zaur Vgguni tahß Nhelai-
Manc1654_LP1_190_21mes pahr=raudſieti tohp / ẜacka taß Mahzetais Syrachs.
Manc1654_LP1_190_22Tomähr töw buhß ja ẜacka ar to Koninju Dawid: Labb gir
Manc1654_LP1_190_23mann taß / ka tu mann eſẜi pahrmahzijiß{pahmahzijis} / ka Eß tawus
Manc1654_LP1_190_24Baußlus mahzietu.
Manc1654_LP1_190_25Ar ihſẜeem Wahrdeem ẜackoht: Ja tu / Manns Draugs /
Manc1654_LP1_190_26ghribbi ar to Kunghu JEſu walldiet / tad buhß töw pirrmahk ar
Manc1654_LP1_190_27Winju Laiwà kahpt / tahß Willnas daſchadas Nhelaimes lick-
Manc1654_LP1_190_28teeß pahr=eet / daſchadu Nhelaim redſeht und zeeſt / mahza irr taß
Manc1654_LP1_190_29ẜwähtz Apuſtuls Pahwils.
Manc1654_LP1_190_30Jemmeeta nu wehl währà / ko tee Mahzekļi tahdà Nhelai-
Manc1654_LP1_190_31meh buhdami darra! Taß ẜwähtz Ewangeliums mums ſtahẜta:
 @b{Tee}
  
 [191.lpp.]
Manc1654_LP1_191_1Tee Mahzekļi ghajuſchi py to Kunghu JEſum / katters Laiwas
Manc1654_LP1_191_2ghallà / kurr ta Stuhre by / ghulleja / und ka Zilwähx no leelas{leelu}
Manc1654_LP1_191_3Deewa=Wahrda=Ꞩatziẜchanas peekuſẜis / us Spillwänu ap-
Manc1654_LP1_191_4ghulleeß / to us=mohdenaja / und ẜacka kahds Ghais ara / brähtz /
Manc1654_LP1_191_5Kungs / Kungs / mehß ghrimmſtam: mehß ghrimmẜim wiſẜi
Manc1654_LP1_191_6dibbinà / und apẜliexim / ja tu nhe paliedſehſẜi.
Manc1654_LP1_191_7Mahzaiteeß ẜcheitan / kad Nhelaimes Auka mums ais-
Manc1654_LP1_191_8ghrahb / kur mums Pahwehni meckleht buhß. Nhe py Burr-
Manc1654_LP1_191_9wi und Ꞩahls=Puſchlätaju / kaß to darra / taß leelu Ghräku dar-
Manc1654_LP1_191_10ra prett to pirrmu und ohtru Baußlu / und Deews to nhe attſtahß
Manc1654_LP1_191_11nhe ẜohdietu: bett mums buhß ſteikteeß py to Kunghu JEſum:
Manc1654_LP1_191_12Aiſto Wings ka muhſẜo Deews / gir muhſẜo Paļauẜchana /
Manc1654_LP1_191_13und Spähx / Palliegs leelahß Bähdahß / kattras mums
Manc1654_LP1_191_14us=eet / ẜacka taß Konings Dawids: tadehļ mehß nhe bieſta-
Manc1654_LP1_191_15mees / kad irr Paſẜaule ghrimmtu / und tee Kallni Juhres
Manc1654_LP1_191_16widdu ghrimmſt / kad irr ta Juhre kautz und leelas Will-
Manc1654_LP1_191_17nes mätt / und no tahß Auku Kallni ee=kriẜtu.
Manc1654_LP1_191_18Jhten tapehtz Deews Nhelaimes=Sturrmi mums leek
Manc1654_LP1_191_19us=eet / ka ẜcheitan teem Mahzekļeem / ghribbädams mums mah-
Manc1654_LP1_191_20ziet / ka mums to ihſtänu Deewu buhß pee=ẜaukt. Kad töw nu /
Manc1654_LP1_191_21Manns Draugs / kahda Nhelaime us=eet / und jauzahß weena
Manc1654_LP1_191_22zaur ohtru / ka kahda Wähtra; tetz ar tawu Luhkẜchanu py to
Manc1654_LP1_191_23Kunghu JEſum / us=mohdini to. Daſche reis ſchkeeteeß / ka
Manc1654_LP1_191_24ẜchee Mahzekļi / kad buhtu JEſus Chriſtus leelu Ghulleẜchanu
Manc1654_LP1_191_25ghullejis / itt zeete aismidſis; und tawa paſẜcha Meeſẜa und Aſẜins
Manc1654_LP1_191_26ghribb töw ghruhtà Nhelaimeh pahr=runnaht / Deews nhe
Manc1654_LP1_191_27bähdajohtz par töw / labbahk Wings rädſätu töw ghrim̃-
Manc1654_LP1_191_28ſtam. Bett Deewa=titzighi Zillwäki jämmahß droẜchu Ꞩirr-
Manc1654_LP1_191_29di / eet ar ẜawu Luhkẜchanu py to Kunghu JEſum / to ihſtänu
Manc1654_LP1_191_30Peſtitaju / pa=mohdina to beß mitteẜchanas / ẜautz pirrmà/ ohtrà /
Manc1654_LP1_191_31treſẜchà Reiſà / und ẜacka: Kungs / Kungs / paliedſi mums /
 @b{mehß}
  
 [192.lpp.]
Manc1654_LP1_192_1mehß ghrimmſtam / mehß ghrimmſtam / mehß ghrimm-
Manc1654_LP1_192_2ſtam.
Manc1654_LP1_192_3Bett mehß pa=mohdinam muhſẜu Kunghu JEſum Chri-
Manc1654_LP1_192_4ſtum / kad Wings leekahß ẜnauſchohtz jeb aismidſis / Pirrmahk /
Manc1654_LP1_192_5ar muhſẜu Titzibu / kad mehß muhſẜà Ꞩirrdy ſtippre titzam /
Manc1654_LP1_192_6Wings weens äſẜohtz muhſẜo Palliegs wiſẜenahdahß Bähdahß /
Manc1654_LP1_192_7laid tahß Bähdas muhſẜu Meeſẜu jeb muhſẜu Dwehſẜel aisteek /
Manc1654_LP1_192_8und Wings ghribbohtz und ſpehjohtz mums palliedſeht / ka
Manc1654_LP1_192_9Wings mums ẜohlijis gir / ẜatzidams: Eß äßmu py to ( Zillwä-
Manc1654_LP1_192_10ku ) ẜawahß Bähdahß / Eß ghribbu to ißraut / und Ghoh-
Manc1654_LP1_192_11dà zellt. Vnd attkal: Nhe bieſteeß / aiſto Eß äßmu töw at-
Manc1654_LP1_192_12peſtijis / Eß äßmu töw pa Wahrdahm ẜautzis / tu peedärri
Manc1654_LP1_192_13mann: Aiſto jebſche tu zaur Vhdeni ( tahß Nhelaimes )
Manc1654_LP1_192_14breed / ghribu Eß töw klaht buht / ka Straumehm nhe
Manc1654_LP1_192_15buhß töw apẜlietzenaht / und jebſche tu zaur Vgguni ( tahß
Manc1654_LP1_192_16Nhelaimes ) ey / nhe buhß töw deckt / und tai Lähßmai nhe
Manc1654_LP1_192_17buhß töw aisdädſenaht. Vs tahdu Ꞩohliẜchanu tha Kun-
Manc1654_LP1_192_18gha JEſu Chriſti pa=ļaujeeß ar wiſẜu Ꞩirrdi / titzi / ko Wings
Manc1654_LP1_192_19töw ẜohlijis / to Wings töw darries / Wings allaſch py mums
Manc1654_LP1_192_20palleek / teekam ta{tam} Paſẜaule ſtahw. Kad mehß leelahß
Manc1654_LP1_192_21Bähdahß äſẜam / ka tee Mahzekļi Juhry jeb Äſärà / und taß
Manc1654_LP1_192_22Wehẜch mums allaẜch prettie; JEſus Chriſtus räds to dries /
Manc1654_LP1_192_23nahk py mums widdu us to Juhri tahß Nhelaimeß / leek mums
Manc1654_LP1_192_24drohẜchu Ꞩirrdi turreht; Aiſto ka kahda ghodigha Mahte ẜawu
Manc1654_LP1_192_25Bährnu / katters no winjas Meeſẜas dſimmis gir / nhe warr
Manc1654_LP1_192_26ais=mirrſt / ihten tha nhe ghribb muhſcham JEſus Chri-
Manc1654_LP1_192_27ſtus muhſẜo aismirrſt: Ꞩawahß Rohkahß gir Wings
Manc1654_LP1_192_28mums ee=raxtijis.
Manc1654_LP1_192_29Ohtrahde mehß pamohdinam to Kunghu JEſum / kad
Manc1654_LP1_192_30Wings leekahß ghuļļohtz / ar muhſẜeems Patareems / ar muhſẜu
Manc1654_LP1_192_31Lukẜchanu / kad mehß jeb=kahdà Nhelaimeh buhdami Winju pee-
 @b{luhdſam}
  
 [193.lpp.]
Manc1654_LP1_193_1luhdſam / und no Deewa=Pahtareem nhe mittam: Winjam
Manc1654_LP1_193_2buhß us=mohſt / mums paklauſẜiet / und palidſeht. To darrija
Manc1654_LP1_193_3ẜchee Mahzekļi ẜawas Nahwes preekſch Atzeem rädſädami / ka
Manc1654_LP1_193_4brähtz tee / ẜaukdami: Kungs / Kungs / paliedſi mums / mehß
Manc1654_LP1_193_5ghrimmſtam.
Manc1654_LP1_193_6Moſes us Deewa Wahrdu ißwäſdams no Ägypteŗo=
Manc1654_LP1_193_7Semmes tohß Bährnus Jſraël / redſeja Leelu Nhelaimes=
Manc1654_LP1_193_8Sturrmi / Deews lickahß aismidſis ; To ļauſcho preekſcha by ta
Manc1654_LP1_193_9Ꞩarrkana Juhre / abbejahß Puſẜehß by auxti Kallni / no packa-
Manc1654_LP1_193_10ļas by Warao taß Konings ar wiſẜu ẜawu Spähku / ko warreja
Manc1654_LP1_193_11tee Ļautinji{Ļantini} ar Moſe zittade dohmaht / tha ẜackoht / ẜche mirrſta-
Manc1654_LP1_193_12ma Deena / paſtara Deena Rohkà / Jeb mehß kļuhſẜim ka Lohpi
Manc1654_LP1_193_13Juhry ee=dſieti / und apẜliezenati / jeb mehß kļuhſẜim ar Ꞩohbe-
Manc1654_LP1_193_14ņeem nozirrſti. Bett Moſes pa=mohdinaja Deewu ar ẜawu
Manc1654_LP1_193_15Nopuhẜchanu / und Ꞩirrds Pahtareem; ka Deews patz ẜacka:
Manc1654_LP1_193_16Moſe / ko brehtz{brahtz} tu? Ꞩacki teem Bährneem Jſraël / Lai
Manc1654_LP1_193_17tee eet. Bett tu pazell tawu Siſlu / und ſteep tawu Rohku
Manc1654_LP1_193_18par to Juhri / und dalli to / ka tee Ļaudis ee=eet / widdu
Manc1654_LP1_193_19zaur to Ꞩauſẜumu.
Manc1654_LP1_193_20Sennacheribs / taß läppnis Konings nahze ar leelu Späh-
Manc1654_LP1_193_21ku und mahzeeß{mohzehß} us Deewa Ļaudeem / ſchkiſdams ka winjam lai-
Manc1654_LP1_193_22mejahß dauds ſtippras Pilis eekſchan Juddo=Semmes usjembt /
Manc1654_LP1_193_23Wings ghribbätu irr to Pili Jeruſalem usjembt / ißpohſtiet / und
Manc1654_LP1_193_24lieds Semm klahje darriet. Ja Wings dſierehß / nhe weens
Manc1654_LP1_193_25Deews warrätu Winjam prettie ſtahweht. Bett taß konings
Manc1654_LP1_193_26Hiſkias / und taß Deewa Kallps Eſaias usmohdinaja Deewu
Manc1654_LP1_193_27ar ẜawu Luhkſchanu; Deews iß=ẜuhtija ẜawu Engheli / taß wee-
Manc1654_LP1_193_28nà Nackty dauds deßmitz tuhxtoẜchus nokahwe: und taß Ko-
Manc1654_LP1_193_29nings Sennacheribs patz ar leelu Kaunu bähgdams behdſe / und
Manc1654_LP1_193_30tomähr Deewa Ꞩohdu und Rohku nhe warreja ißbehgt. Eſẜi
Manc1654_LP1_193_31tu / Manns Draugs / leelà Nhelaimeh / und tahß Willnas kauk-
 @b{dami}
  
 [194.lpp.]
Manc1654_LP1_194_1dami no wiſẜeem Maleem us töw dſännahß / dohdeeß ar Meeru /
Manc1654_LP1_194_2titzi tu us JEſum Chriſtum / peeẜautz to no Ꞩirrds=dibben beß
Manc1654_LP1_194_3mitteẜchanas / und ẜacki / Kungs / Kungs / paliedſi mums /
Manc1654_LP1_194_4mehß ghrimmſtam / und ar to Koninju Dawid: Kungs / zick
Manc1654_LP1_194_5illghe ghribbu tu mannis wiẜchkim aismirrſt / Zick illghe
Manc1654_LP1_194_6paẜlepp tu tawu Waighu preekſch man / zick illghe buhß
Manc1654_LP1_194_7mann ghahdaht mannà Dwehſẜeleh / und bähdateeß ick-
Manc1654_LP1_194_8deenas mannà Ꞩirrdy? Vsmohdenajeeß Kungs / kapehtz
Manc1654_LP1_194_9ghulli tu? Vsmohſti / und nhe ſtumm mums wiſchkim
Manc1654_LP1_194_10nohſt / taiſẜees aukſcham / paliedſi mums / und peſti mums
Manc1654_LP1_194_11tawas Schälaſtibas dehļ.
Manc1654_LP1_194_12Vs tahdu tawu Luhkſchanu taß Kungs JEſus Chriſtus /
Manc1654_LP1_194_13laid Wings leekahß aismidſis / usmohdieß / und töw paliedſehß.
Manc1654_LP1_194_14Aiſto tahß Atzis tha Kungha ſkattahß us teem Taißneem /
Manc1654_LP1_194_15und winja Auſẜis ( klauſẜahs ) us winjo Brehkẜchanu / ka
Manc1654_LP1_194_16Wings tohß pehtz ghallà no wiſẜenadas Nhelaimes ißpe-
Manc1654_LP1_194_17ſti. Vnd jebẜche Wings leekahß / wings nhe rädſohtz muhſẜas
Manc1654_LP1_194_18Bähdas / und kaß mums kait / tomähr kad Laix / tad Wings
Manc1654_LP1_194_19mums palieds: Laid Wings muhſẜas wahjas Titzibas dehļ
Manc1654_LP1_194_20mums pahr=bramme / tattſche Wings nhe attrauß ẜawu ſchehli-
Manc1654_LP1_194_21ghu und ſpehzighu Rohku.
Manc1654_LP1_194_22Ꞩcheitan ẜacka taß Ewangeliſts / ka taß Kungs JEſus us
Manc1654_LP1_194_23ẜaweem Mahzekļeem ẜatzijis: O juhß Maſetitzighi / kapehtz
Manc1654_LP1_194_24eſẜeeta juhß tick bailighi? nhe eſẜeeta juhß wairahk mahzi-
Manc1654_LP1_194_25juſẜcheeß no mannas Mahzibas und Brienumeem / ka tickai tick
Manc1654_LP1_194_26dauds? Vnd zehlehß aukſcham / und apdraudeja to Weh-
Manc1654_LP1_194_27ju und to Juhri / ẜatzidams / ka taß Ewangeliſts Marcus ſtah-
Manc1654_LP1_194_28ſta: Turri Mutt / und eſẜi kluß. Tad tappa taß itt kluß.
Manc1654_LP1_194_29Wehẜch nhe puhte / Juhre nhe kautze / bett diſchans rahms
Manc1654_LP1_194_30Ghaiß by.
Manc1654_LP1_194_31Jemm währà Manns Draugs / tam Kungham JEſu pa-
 @b{tiek}
  
 [195.lpp.]
Manc1654_LP1_195_1tiek irr maſa wahja Titziba. Wings palieds ẜaweem Mah-
Manc1654_LP1_195_2zekļeem / und paklauſẜa tohß / jebſche teem wahja Titziba gir / jo
Manc1654_LP1_195_3tick labb / ka winjam Pils=Kungham / no kattru mehß ißghaju-
Manc1654_LP1_195_4ſchà Ꞩwehdeenà dſirrdejuẜchi äſẜam / kattram leela Titziba by.
Manc1654_LP1_195_5To Wings ẜohla zaur to Mutt tha Proweeta Eſaiae / to ẜadau-
Manc1654_LP1_195_6ſietu Needru nhe ghribbohtz Wings wiſchkim ẜalauſiet /
Manc1654_LP1_195_7unnd to dſirrxteliet Ꞩwetzes=Dackty nhe ghribbohtz
Manc1654_LP1_195_8Wings wiẜchkim ißdſehſt.
Manc1654_LP1_195_9Ta Titziba nhe gir py wiſẜeem Zillwäkeem weenahda / py
Manc1654_LP1_195_10ẜcho gir ta Titziba leela und ſtippra / py Winju gir ta wahja und
Manc1654_LP1_195_11ẜlahbana: py weenu dägg ta Titziba ka leela Lahpa{Lohpa} / py ohtru
Manc1654_LP1_195_12attkal attſpied ta ka kahda Dſirrxteliete. Taß Pils=Kungs eek-
Manc1654_LP1_195_13ſchan Capernaum titz tick ſtippre / ka taß Kungs JEſus arr wee-
Manc1654_LP1_195_14nu Wahrdu ẜawu nhewäſẜälu Kallpu / jebſche Wings nhe by
Manc1654_LP1_195_15preekſch Atzeem / und py Rohkas warrätu wäſẜälu darriet. Ꞩcheem
Manc1654_LP1_195_16Mahzekļeem attkal tahda wahja Titziba gir / ka tee ſchkeetahß
Manc1654_LP1_195_17apẜlickt / jebſche Chriſtus JEſus py teem Laiwà . Abbi tohp pa-
Manc1654_LP1_195_18klauſẜiti / und dabbu / ko tee ghribb. Tha redſi tu nu / Manns
Manc1654_LP1_195_19Draugs / ka ta Titziba / laid buht tha Wahja / laid ſtippra / tam
Manc1654_LP1_195_20Kungham JEſu patiek.
Manc1654_LP1_195_21Gir töw Deews tawu Titzibu ſtipprenajis / nhe läppo ta-
Manc1654_LP1_195_22dehļ / nhe ẜmahde / nhe apẜmei to katters tick ſtippre nhe titz / ka tu.
Manc1654_LP1_195_23Laid nahk Nhelaime pa Pullkam / redſehſẜim tad / zick ſtippra und
Manc1654_LP1_195_24leela tawa Titziba buhß.
Manc1654_LP1_195_25Tu ohtris / kam wahja Titziba gir / nhe bähdajeeß / nhe ba-
Manc1654_LP1_195_26ſchijeeß tadehļ: Maſa / wahja Titziba arridſan Titziba gir / und
Manc1654_LP1_195_27Deewam patiek. Maſa Rohzinja arridſan Rohka gir / ka irr
Manc1654_LP1_195_28leela Rohka. Dohd weenu Sällta=Ghabbalu maſam Bähr-
Manc1654_LP1_195_29nam / kam wahja Rohzinja gir / und dohd Sällta Ghabbalu
Manc1654_LP1_195_30leelam Wieram / kam ſtippra Rohka gir / ẜchiß ihten tick dauds
Manc1654_LP1_195_31turrehß / ka taß maſais Bährns: Jhten tha taß / kam wahja ma-
 @b{ſa Titzi-}
  
 [196.lpp.]
Manc1654_LP1_196_1ſa Titziba gir / to dabbuiß und turrehß / ko taß / kam leela ſtippra
Manc1654_LP1_196_2Titziba gir.
Manc1654_LP1_196_3Bett tomähr luhds Deewu / ka Wings ghribbätu tawu
Manc1654_LP1_196_4wahju Titzibu jo Deenas jo leelaku darriet / unnd wairoht:
Manc1654_LP1_196_5luhds und ẜacki: Eß titzu / bett mieļais Kungs paliedſi man-
Manc1654_LP1_196_6nai Nhetitzibai / und ar teem Mahzekļeem tha Kungha JEſu:
Manc1654_LP1_196_7Kungs ſtipprini und wairo eekſchan mums to Titzibu.
Manc1654_LP1_196_8Eß ghullu Kaŗŗà und Prettieſtahweẜchanà /
Manc1654_LP1_196_9O Kungs Chriſte palliedſi tam Wahjam
Manc1654_LP1_196_10Py tawas Schälaſtibas eß ween peeliepu /
Manc1654_LP1_196_11Tu warri mann ſtippraku darriet /
Manc1654_LP1_196_12Ja nu nahk Kahrdenaſchana
Manc1654_LP1_196_13Tad paliedſi /
Manc1654_LP1_196_14ka ta mann nhe ſtumm apkahrt /
Manc1654_LP1_196_15tu warri ißtaiſẜiet /
Manc1654_LP1_196_16ka Eß Lixtà nhe tohpu /
Manc1654_LP1_196_17Eß ſinnu / tu no mann nhe attſtahſẜi.
Manc1654_LP1_196_18Ar tahdu Luhkẜchanu tu usmohdenahſẜi JEſum Chriſtum /
Manc1654_LP1_196_19Wings zellſẜeeß / und darrieß wiſẜur wiſẜas Leetas itt kluß. Tahß
Manc1654_LP1_196_20Willnas tawà Ꞩirrdy remmdehſẜeeß / kad taß Wälls tawà
Manc1654_LP1_196_21Ꞩirrdy tawo Ghräko dehļ Muttuļus ja itt leelas Willnas us-
Manc1654_LP1_196_22meẜt ghribb / tad JEſus Chriſtus zellſẜeeß / und ẜatzieß: Wälls /
Manc1654_LP1_196_23turi Mutt / eſẜi kluß: Eß / Eß äßmu tho Ghrähzeneeko dehļ
Manc1654_LP1_196_24nahzis / und tohß no Deewa Dußmibu peſtijis / kaß py Mann
Manc1654_LP1_196_25nahk / to nhe ghribbu Eß no ẜöw iß=ſtummt.
Manc1654_LP1_196_26Wings apkluſẜina to Kaukſchanu Mirrſtamà Stunndà .
Manc1654_LP1_196_27Kad tawa Stunndinja daggajuſẜi gir / und töw ja=eet tawu Zeļ-
Manc1654_LP1_196_28ļu / pawehl tu JEſu Chriſto tawu Dwehſẜel / Wings töw ar ẜa-
Manc1654_LP1_196_29wu ſtippru Rohku ißrauß aran tahß Nahwes Ꞩaites / und pee-
Manc1654_LP1_196_30jemms töw ẜawà{ẜawa} Wallſtibà / turr buhß töw tad ar winju liedſe
Manc1654_LP1_196_31Preezibà dſiewoht muhſchighe.
 @b{Bett}
  
 [197.lpp.]
Manc1654_LP1_197_1Bett klauſẜi tu arridſan / O Zillwähx / ko JEſus Chriſtus
Manc1654_LP1_197_2töw pawehl. Wehſch / Willnas / Kruſẜa / Ꞩneex / Sturrmis /
Manc1654_LP1_197_3Wähtra / und tahdas leetas / ko tee proht? tomähr tee to darra /
Manc1654_LP1_197_4ko Deews teem pa=wehļ. O kaunejeeß / tu Zillwähx / Deews
Manc1654_LP1_197_5gir töw pillu Prahtu dehwis / und tu nhe ghribbi to dariet / ko
Manc1654_LP1_197_6Wings töw pawehļ. Leetzeeß töw ẜatziteeß / darri to ko Deews
Manc1654_LP1_197_7no töw ghribb / klauſẜi Winja Wahrdu / bett tha / ka tu arridſan
Manc1654_LP1_197_8tha dſiewo / ka Deews töw mahza. Jrr patz Wälls to darra /
Manc1654_LP1_197_9ko Deews winjam pa=wehļ / ghribbi tu tad wehļ ẜlimmahx buht /
Manc1654_LP1_197_10nhe ka taß nheſchkieſts Gharrs. Deews dohd töw labbu Prah-
Manc1654_LP1_197_11tu und Ꞩirrdi zaur Chriſtum / Amen.
  
Manc1654_LP1_197_12@v{Evangelium am fünfften}
Manc1654_LP1_197_13@v{Sontag nach der H. drey Kö-}
Manc1654_LP1_197_14@v{nige / Matth. 13.}
  
  
Manc1654_LP1_197_15To ẜwähtu Ewangelium / ka taß Eenaideneex nicknu
Manc1654_LP1_197_16Sahl ſtarrp labbu Ꞩähklu Nackty ẜehja / apraxta
Manc1654_LP1_197_17taß ẜwähtz Ewangeliſts Mattheus ẜawà Ghrahmatà /
Manc1654_LP1_197_18treſẜchà padeßmittà Weetà / und ſkann tee Wahrdi juhſẜà
Manc1654_LP1_197_19Wallodà tha:
 @b{JEſus}
  
  
 [198.lpp.]
Manc1654_LP1_198_1JEſus dewe ẜaweem Mah-
Manc1654_LP1_198_2zekļeem zittu Liedſibu / und ẜatzi-
Manc1654_LP1_198_3ja: Ta Debbeſẜes=Wallſtiba gir
Manc1654_LP1_198_4ka kahds Zilwähx / katters labbu
Manc1654_LP1_198_5Ꞩähklu us ẜawu Tierumu ẜehja.
Manc1654_LP1_198_6Bett kad tee Ļaudis ghulleja /
Manc1654_LP1_198_7nahze winja Eenaideneex / und ẜehja nicknu Sahl
Manc1654_LP1_198_8ſtarrpan teem Queeſcheem / und ghaja nohſt. Kad
Manc1654_LP1_198_9nu ta Sahl augha / und Auglus neſẜe / tad attrad-
Manc1654_LP1_198_10dahß arridſan ta nickna Sahle. Tad ghann tee
Manc1654_LP1_198_11Kallpi py to Namma=Tähwu / und ẜatzija / Kungs /
Manc1654_LP1_198_12negg eſẜi tu labbu Ꞩähklu us tawu Tierumu ẜehjis?
Manc1654_LP1_198_13No kurrenes tad rohdahß ta nickna Sahle? Wings
Manc1654_LP1_198_14Ꞩatzija us teem: To gir taß Eenaideneex darrijis.
 @b{Tad}
  
 [199.lpp.]
Manc1654_LP1_199_1Tad ẜatzija tee Kallpi / ghribbi tu tad / ka mehs no=ee-
Manc1654_LP1_199_2tam / und to ißrawejam. Wings ẜatzija / Nhe ka
Manc1654_LP1_199_3juhß to nicknu Sahl ißrawähdami / tohß Quee-
Manc1654_LP1_199_4ſchus liedſe nhe ißpluhzaht . Laid abbi lieds augh /
Manc1654_LP1_199_5ihs plaujamam laikam. Vnnd plaujamà laikà
Manc1654_LP1_199_6ghribbu es us teem Pļawejeem ẜatziet: Ꞩackra-
Manc1654_LP1_199_7jeeta pirrmahk to nicknu Sahl kohpa / und ẜeenee-
Manc1654_LP1_199_8ta to Naſtinohß / ka ta ẜaddädſenata tohp / bett tohß
Manc1654_LP1_199_9Queeſchus ẜackrajeeta mann eekſchan mannu
Manc1654_LP1_199_10Skuni.
Manc1654_LP1_199_11MJeļi Draughi / ẜchiß ẜwähtz preekſche-
Manc1654_LP1_199_12laſẜiets Ewangeliums peedärr eekſchan to treſẜchu
Manc1654_LP1_199_13Lohzekli muhſẜas Titzibas / kur mehß ẜackam: Eß
Manc1654_LP1_199_14titzu weenu ẜwähtu Chriſtitu Baſnizu to
Manc1654_LP1_199_15Draudſibu to Ꞩwähto / Aukſcham=Zellſchanu tahß
Manc1654_LP1_199_16Meeſẜas / und weenu muhſchighu Dſiewoẜchanu. Aiſto
Manc1654_LP1_199_17ẜcheitan dſirrdam mehs / ka taß Kungs JEſus Chriſtus ẜawu
Manc1654_LP1_199_18Chriſtitu Baſnizu / eekſchan kattras Wings mums zaur ẜawu
Manc1654_LP1_199_19Wahrdu tha Ewangelij aizenajis und usturr / ẜaliedſena weenam
Manc1654_LP1_199_20Tierumam / ẜöw attkal weenam Ꞩehjejam. Ka nu weens
Manc1654_LP1_199_21Arraiß ſtrahda ap ẜawu Lauku und Tierumu / Wings to ẜuh-
Manc1654_LP1_199_22do / aŗŗ / etze / ẜehje / und kur waijagha / Ghŗawus dſänn / ghaidi-
Manc1654_LP1_199_23dams ko labb redſeht / ka Wings warrätu ẜöw und ẜawu Ꞩaim
Manc1654_LP1_199_24usturreht: Jhten tha Deews taß ihſtäns Namma=Tähws ar
Manc1654_LP1_199_25wiſẜu Ꞩirrdi apkahrt ẜawu Chriſtitu Baſnizu ſtrahda / kohpdams
Manc1654_LP1_199_26weenu Drauds to Ꞩwähto / zaur ẜawu Wahrdu / kattri Deewu
Manc1654_LP1_199_27ẜcheit laizighe aran ẜawu Wahrdu adſieſt / und turr muhſchighe
 @b{Deb-}
  
 [200.lpp.]
Manc1654_LP1_200_1Debbeſẜies ghohdaht waŗŗ / winjam allaſch paleek weena ẜwähta
Manc1654_LP1_200_2Ꞩähkla / kattra winjam kallpo.
Manc1654_LP1_200_3Bett ka daſche reis noteekahß / ka kahds Skaughis nhe
Manc1654_LP1_200_4wehļ ghodigham Namma=Tähwam und Saimneekam / kad
Manc1654_LP1_200_5winja Laux ghohdighe ſtahw / bet Wings tam labpraht nicknu
Manc1654_LP1_200_6Sahl / Kohkaļas / Mahrnakas / und zittu ẜlimmu Ꞩähklu ſtarrp
Manc1654_LP1_200_7Queeſcheem bahrſtiet / ghribbädams to labbu Ꞩähklu maitaht:
Manc1654_LP1_200_8Jhten tha taß Wälls / wiſẜo Skaugho Tähws / prett Deewu ar-
Manc1654_LP1_200_9ridſan turrahß / taß nhe wehļ Deewam ſchkieſtu Ꞩähklu / kurr
Manc1654_LP1_200_10Deews to Ꞩähklu ẜawa Wahrda ẜeh / tur ghribb tudeļļ taß
Manc1654_LP1_200_11nheſchkieſts Gharrs arridſan bahrſtiet ẜawu ẜlimmu Sahle to
Manc1654_LP1_200_12Ghräko / kattri ka Mahrnakas to Labbibu py Semmes wällk /
Manc1654_LP1_200_13tha arridſan tee Ghräki wällk tohß Zillwäkus Elles dibbinà .
Manc1654_LP1_200_14Vnd gir allaſch ẜchinny Paſẜauleh Deewa=Bijataji und Beß-
Manc1654_LP1_200_15deewighi us to Tierumu tahß Chriſtitas Draudſes kohpà : Ꞩchy
Manc1654_LP1_200_16nickna Sahle / tee Beßdeewighi / buhß kamähr ſchy Paſẜaule
Manc1654_LP1_200_17ſtahwehß / bett kad Pļaujama Laix Paſtarà Deenà nahx / tad
Manc1654_LP1_200_18taps ta nickna Sahle Kuhliẜchoß ẜeeta und Elles Vgguny ee-
Manc1654_LP1_200_19mäẜta / turr tha deggs / bett muhſchighe nheẜadeggs / ghruſdehß
Manc1654_LP1_200_20und beß ghallu Mohkas zeetieß .
Manc1654_LP1_200_21Mehß ghribbam ẜchim Brieſcham mahziteeß / ka taß
Manc1654_LP1_200_22Wälls us Deewa Lauku ſtarrp ſchkieſteem Queeẜcheem
Manc1654_LP1_200_23ẜawu nicknu Sahl iß=bahrſtijis.
Manc1654_LP1_200_24JEſus CHriſtus ghribbätu ißraut ar wiſẜahm Ꞩacknehm
Manc1654_LP1_200_25no muhſẜas Ꞩirrds wiſẜu Nhebähdaẜchanu / und dehſtiet eekſchan
Manc1654_LP1_200_26mums mohdrighu Ꞩirrdi und Prahtu / Amen.
Manc1654_LP1_200_27THa ẜacka nu taß Kungs JEſus us ẜaweem Mahzekļeem:
Manc1654_LP1_200_28Ta Debbeſẜes Wallſtiba gir ka kahds Zillwähx / kat-
Manc1654_LP1_200_29ters labbu Ꞩähklu us ẜawu Tierumu ẜehja. Bett
Manc1654_LP1_200_30kad tee Ļaudis ghulleja / nahze winja Eenaideneex / und
Manc1654_LP1_200_31ẜehja nicknu Sahl ſtarrpan teem Queeẜcheem / und ghaja
Manc1654_LP1_200_32nohſt.
 @b{Zaur}
  
 [201.lpp.]
Manc1654_LP1_201_1Zaur to Debbeſẜes Wallſtibu ſchkeet Chriſtus JEſus
Manc1654_LP1_201_2to Chriſtitu Baſnizu / und Drauds to Ꞩwähto / ta kļuhſt
Manc1654_LP1_201_3ẜaukta Debbeſẜes Wallſtiba / tapehtz / kad Deews patz eekſchan
Manc1654_LP1_201_4tahß wallda / und tohß Titzighus wadda / und zaur teem ẜawu
Manc1654_LP1_201_5Däbbäſẜu leelu darriet ghribb. Ꞩchy Baſniza nu und Deewa
Manc1654_LP1_201_6Draudſe äſẜoti ka kahds Zillwähx / katters labbu Ꞩähklu us ẜawu
Manc1654_LP1_201_7Tierumu ẜehjis / bett kad tee Ļaudis ghulleja / gir winja Eenaide-
Manc1654_LP1_201_8neex nicknu Sahl ſtarrp teem Queeẜcheem ẜehjis / und nohſt gha-
Manc1654_LP1_201_9jis. Zaur ẜcho Zillwäku ẜchkeet taß Kungs JEſus ẜöw paſẜchu /
Manc1654_LP1_201_10to Zillwäka Dählu / to ihſtänu Zillwäko Draughu / kat-
Manc1654_LP1_201_11ters muhſẜo Brahlis und tuwu Radda=Wiers gir. Ta
Manc1654_LP1_201_12Paſẜaule gir tas Tierums / aiſto Deewa Baſniza und Drau-
Manc1654_LP1_201_13dſe nhe gir weenà Weetà ween / bett par wiſẜu Paſẜaul ißdallita.
Manc1654_LP1_201_14Ta Ꞩähkla ẜchinny weetà nhe gir Deewa Wahrds / bett tee
Manc1654_LP1_201_15Bährni tahß Wallſtibas / tee Titzighi und Deewa bijataji /
Manc1654_LP1_201_16ta nickna Sahle gir tee Bährni tahß Blehdibas / tee Beß-
Manc1654_LP1_201_17deewighi: taß Eenaideneex gir taß Wälls. Widdu ſtarrpa
Manc1654_LP1_201_18teem Bährneem tahß Wallſtibas / ſtarrpa to Pullku to Taißno
Manc1654_LP1_201_19und Titzigho maiſẜa nu arridſan und ẜeh taß Wälls ẜawu nicknu
Manc1654_LP1_201_20Sahl / Beßdeewighus / kattri nei Deewu nei Zillwäkus bieſtahß
Manc1654_LP1_201_21neds kaunejahß / dſiewo ka patz Wälls / und ghribb ar teem taß
Manc1654_LP1_201_22nheſchkieſts Gharrs Deewam ẜawu Wallſtu pohſtiet und Kau-
Manc1654_LP1_201_23nà zellt. Tad ghrib nu JEſus Chriſtus tick dauds ẜatziet:
Manc1654_LP1_201_24Mann tha noteek ar mannu Wallſtu Baſnizà / ka warrätu
Manc1654_LP1_201_25ghadditeeß daſcham ar ẜawu Tierumu / kad Wings ſchkeetahß
Manc1654_LP1_201_26to labbe iß=ghehrbis unnd ap=ſtrahdajis / ẜawu Paddomu
Manc1654_LP1_201_27ghribbädams wairoht / und tam ghadditohß kahds Eenai-
Manc1654_LP1_201_28deneex / katters tam Nackty / ghulloht / nicknu Sahl us to
Manc1654_LP1_201_29Lauku ſtarrp to labbu ſchkieſtu Labbibu bahrſtitu / ghribbä-
Manc1654_LP1_201_30dams tohß Queeẜchus pahrjembt / nomahkt / und ißdelldeht.
Manc1654_LP1_201_31Tahdam Ꞩaimneekam buhtu leela Skahde / ghann mas
 @b{Win-}
  
 [202.lpp.]
Manc1654_LP1_202_1winjam no ẜawu Darrbu attlähktu: Jhten tha arridſan mann
Manc1654_LP1_202_2noteck ar mannu Wallſtu: Jebſche Eß labbus Queeẜchus /
Manc1654_LP1_202_3taß gir / dauds Wallſtas=Bährnus zaur mannu Wahrdu
Manc1654_LP1_202_4leeku aukt / tomähr manns Eenaideneex / taß Wälls nahk ẜläp-
Manc1654_LP1_202_5päne / und bahrſta manno Bährno ſtarrpa nheticklu Mahzibu /
Manc1654_LP1_202_6zaur to audſena Wings Bährnus tahß Blehdibas / und jautz
Manc1654_LP1_202_7tohß ſtarrp teem Wallſtas=Bährneem / Wings usmohdena und
Manc1654_LP1_202_8zeļļ Beßdeewighus Ļaudis widdu ſtarrp teem Deewabijatajeem /
Manc1654_LP1_202_9ka daẜch ghohdigs Zillwähx no Deewu attkahp / und manna
Manc1654_LP1_202_10Wallſtiba ẜchaurumà eet.
Manc1654_LP1_202_11Ꞩchee Wahrdi tha Kungha JEſu Chriſti mahza mums /
Manc1654_LP1_202_12ka taß ẜwähtz Deewa Wahrds muhſcham nhe tohp tick ſchkieſts
Manc1654_LP1_202_13mahzietz / ja turr nickna Sahle arridſan ſtarrpa jauxeeß. Ta
Manc1654_LP1_202_14Chriſtita Baſniza tohp ẜcheit däwäta Debbeſẜes Wallſtiba / taß
Manc1654_LP1_202_15Apuſtuls Pahwils ẜautz to Deewa Nammu / to Drauds
Manc1654_LP1_202_16tha Dſiewa / ( Deewa ) Pieleri tahß Taißnibas / kurr Deews
Manc1654_LP1_202_17patz dſiewo / ſtrahda / laizighas und muhſchighas Dahwanas
Manc1654_LP1_202_18ißdalla: bett tick illghe ta Baſniza wirß ẜchahß Paſẜaules gir /
Manc1654_LP1_202_19tohp allaſch ſtarrp Deewa Bährneem attraẜti Bährni tahß
Manc1654_LP1_202_20Nheticklibas und Blehdibas / ihten ka us lauku muhſcham
Manc1654_LP1_202_21Queeẜchi tick ſchkieſte nhe augs / ja turr arridſan nhe aux ſtarrpa
Manc1654_LP1_202_22daſchada Sahle / kattrai wehl krahßnaki Pugkieẜchi buhß / und
Manc1654_LP1_202_23jaukake ſeedehß nhe ka paſẜchi Queeẜchi . Tha=ba=pehtz Deewa
Manc1654_LP1_202_24Baſniza gir ka kahds Klohns / kurr Queeẜchi und Pällus ween
Manc1654_LP1_202_25zaur ohtru ghull / taß gir / Deewa bijataji und Beßdeewighi / tee
Manc1654_LP1_202_26kam Deews patz nahx ar ẜawu Wähtäklu / ẜawu Klohnu iß=ẜlau-
Manc1654_LP1_202_27zieß / und tohß Queeẜchus / taß gir / tohß Titzighus ẜawà Schkuh-
Manc1654_LP1_202_28ny ẜabahſies / bett tohß Pällus / taß gir tohß Beßdeewighus ar
Manc1654_LP1_202_29muhſchighu Vgguni ẜadädſenahß.
Manc1654_LP1_202_30Vs ta pirrmaja Zillwäka Adama Tierumu augha krahß-
Manc1654_LP1_202_31nis Queeẜcha=Stohbriets / taß Abels / bett Caiņa Ꞩirrdy ẜehja
 @b{taß}
  
 [203.lpp.]
Manc1654_LP1_203_1taß Wälls ẜawu ẜlimmu Sahl / Leppnibu / nheticklu Mahzi-
Manc1654_LP1_203_2bu / und pehtz ghallà irr Ꞩleppkawibu / und breedehß ẜchi nick-
Manc1654_LP1_203_3na Sahle tick ļohte / ka Deewam to by ar to leelu Vhdeni ap-
Manc1654_LP1_203_4ẜliezenaht.
Manc1654_LP1_203_5Kad wiſẜa raddita Leeta / kattram tickai Dwehſẜelite by /
Manc1654_LP1_203_6Zillwäki und Lohpi apẜliezenati tappa / und aſtoņi Zillwehziņi
Manc1654_LP1_203_7attlicka / tomähr nhe warreja taß Eenaideneex / taß ļauns
Manc1654_LP1_203_8Wälls rimbt / Wings ẜehja ẜawu nicknu Sahl eekſchan Chama
Manc1654_LP1_203_9Ꞩirrdy / taß apẜmehja ẜawu Tähwu to Noah / und leelu Lahſtu
Manc1654_LP1_203_10us ẜöw und ẜaweem Bährno=Bährneem us=wehlehß. Loth
Manc1654_LP1_203_11attradda eekſchan tahß Pils Sodom / und teita wiß apkahrt tick
Manc1654_LP1_203_12dauds nicknas Sahles / ka irr Deews patz nhe deßmits Taiß-
Manc1654_LP1_203_13nus nhe warreja attraẜt / tadehļ by Deewam tahß Mahrnakas
Manc1654_LP1_203_14ar Vgguni no Däbbäſẜu ẜädädſenaht.
Manc1654_LP1_203_15Vnd kaß dauds no to ja=runna / kad JEſus Chriſtus patz
Manc1654_LP1_203_16und winja Apuſtuļi us ſchahß Paſẜaules mahzija / attraddas win-
Manc1654_LP1_203_17jo ſtarrpà tha nickna Sahle. Tam Kungham JEſu Chriſto by
Manc1654_LP1_203_18tickai diwipadeßmitt Mahzekļi / und tomähr by weens tahdà
Manc1654_LP1_203_19maſà Pullzinjà nickna Sahle / ar wahrdu taß Judas Jſcharioth /
Manc1654_LP1_203_20katters to Kunghu JEſum par Naudu pahr=dehwe / to paſẜchu
Manc1654_LP1_203_21arridſan taß Kungs Chriſtus ẜautz Wällu. Tee Apuſtuļi ẜehja
Manc1654_LP1_203_22labbu Ꞩähklu / tomähr raddijahß nickna Sahle / Zitz dſinna
Manc1654_LP1_203_23Mauzibu / zitz apẜmehja ẜawu paſẜchu Aſẜini / zitz rehjahß / bah-
Manc1654_LP1_203_24rehß / weens ohtru niedejahß / und nhe warreja ee=redſehteeß / zitz
Manc1654_LP1_203_25nhe ghribbeja py Deewa Ghalldu eet / zitz lickahß ghohdighe und
Manc1654_LP1_203_26pehtz Deewa Wahrdu dſiewojohtz / bett no Ꞩirrds wings Dee-
Manc1654_LP1_203_27wam nhe kallpoja{kallpo} .
Manc1654_LP1_203_28Ja tad nu tannies Laikohß / kad tam Tierumam tahß Chri-
Manc1654_LP1_203_29ſtitas Draudſes wiß=ſchkieſtakam by buht / nickna Sahle ſtarrpà
Manc1654_LP1_203_30attraẜta tappa; kahds Brienums tad nu buhß / kad mehß rädſam /
Manc1654_LP1_203_31ka ẜchinnies Laikohß dauds nickna Sahle muhſẜo ſtarrpà{ſtarrpa} roh-
 @b{dahß ?}
  
 [204.lpp.]
Manc1654_LP1_204_1dahß ? JEſus Chriſtus mahza mums ar ẜcho Liedſibu / ka irr
Manc1654_LP1_204_2lieds patt paſtari Deeni taß Eenaideneex / taß nheſchkieſts
Manc1654_LP1_204_3Garrs / widdu ſtarrp teem labbeem Queeẜcheem / taß gir / ſtarrp
Manc1654_LP1_204_4teem Deewa=Bährneem unnd Titzigheem / ẜawu nheſchkieſtu
Manc1654_LP1_204_5Sahl / tohß Blehſchus / ẜehß / kattri zeeſtini lieds Pļaujamu
Manc1654_LP1_204_6Laiku / lieds paſtari Deeni. Ja / taß Kungs JEſus patz ẜacka:
Manc1654_LP1_204_7Kad tha Zillwäka Dähls nahr / ſchkeet tu / ka Wings Titzi-
Manc1654_LP1_204_8bu attraß wirrß Semmes?
Manc1654_LP1_204_9Tu / manns Draugs / nhe no=ghrees tawu Rohku / tu nhe
Manc1654_LP1_204_10no=zehrt tawu Kahju / jebſche kahda Puhte / Wahts / jeb Au-
Manc1654_LP1_204_11ghohns us tawu Lohzekli gir: Jhten tha nhe warram mehß tadehļ
Manc1654_LP1_204_12ẜmahdeht und nohſt=meẜt to Chriſtitu Baſnizu unnd Deewa
Manc1654_LP1_204_13Drauds / ka to Meeſẜu / kattra Ghallwa gir taß Kungs JEſus
Manc1654_LP1_204_14Chriſtus / jebſche kahdas Puhtes und Aughoņi turr eekſcha mät-
Manc1654_LP1_204_15tahß. To Draudſibu to Ꞩwähto zeenahm und mieļojam mehß /
Manc1654_LP1_204_16to nicknu Sahl / und kaß nhelabbs gir / attſtahjam mehß / und pa-
Manc1654_LP1_204_17wehļam to Deewam / taß to ghann attraß / und paſtarà Deenà
Manc1654_LP1_204_18ẜohdieß .
Manc1654_LP1_204_19Tapehtz nhe ween ghohdighi Mahzeetaji / bett irr Tähws
Manc1654_LP1_204_20und Mahte / Ꞩaimneex und Ꞩaimnezene buhß drohẜchu Ꞩirrdi
Manc1654_LP1_204_21turreht / jebſche / tee daſche reis räds / ka nickna Sahle paſẜcho
Manc1654_LP1_204_22Queeẜcho widdu augh. Daẜch Mahzetais / daẜch Tähws und
Manc1654_LP1_204_23Mahte / daẜch Ꞩaimneex und Ꞩaimnezene ẜawus Klauſẜetajus /
Manc1654_LP1_204_24ẜawus Bährnus / ẜawu Ꞩaim ickdeenas mahza / ka teem prett
Manc1654_LP1_204_25Deewu und ghohdigheem Ļaudeem turreht buhß / bett tee jauni
Manc1654_LP1_204_26Ļaudis Deewam ſchähl / nhe ghribbahß lickteeß mahziteeß / nhe
Manc1654_LP1_204_27ghribb klauſẜiet . Par tahdu Leetu daſch bähdajahß / und ẜahp taß
Manc1654_LP1_204_28tam Ꞩirrdy / ka winja Darrbs wellte gir / und taß Wälls allaſch
Manc1654_LP1_204_29weenu nicknu Sahl pehtz ohtru ſtarrp ſchkieſtem Queeẜcheem ẜeh-
Manc1654_LP1_204_30je. Bett ẜcheitan dſirrdi tu nu / ka no Paſẜaules Eeẜakumu taß
Manc1654_LP1_204_31Eenaideneex Blehſchus ſtarrp Deewa=bijatajeem bahrſtijis / und
 @b{to}
  
 [205.lpp.]
Manc1654_LP1_205_1to Darrbu Wings ſtrahdahß lieds Paſẜaules Ghallam. Vnd
Manc1654_LP1_205_2muhſcham wehl taß Zillwähx nhe peedſimms / kaß wiſẜus Bleh-
Manc1654_LP1_205_3ſchus ißmahzieß und rahmus darrieß. Jck=kattris lai darra / kaß
Manc1654_LP1_205_4winjam pee=nahkahß / Deews paliedſehß / und lix töw tomähr ta-
Manc1654_LP1_205_5wu Darrbu ißdohteeß / nhe wiß taws Darrbs wellte buhß.
Manc1654_LP1_205_6Bett ſinni arridſan tu / O Zillwähx / ka taß nhe gir ghann /
Manc1654_LP1_205_7kad tu töw leelijeeß no ahrenes ar taweem labbeem Darbeem / ja
Manc1654_LP1_205_8tawa Ꞩirrds preekſch Deewu nhe ſtahw pareiſe. Nhe ſinni tu /
Manc1654_LP1_205_9ka diſchane ſeed tee Kohkaļi / kahdi diſchani jauki Pugkieẜchi gir
Manc1654_LP1_205_10zittai Sahlei / dauds jaukake tee ſeed / nhe ka Queeſẜis / bett lai
Manc1654_LP1_205_11ſeed ka ſeedädami / tomähr gir und palleek tee nickna Sahle? Jhten
Manc1654_LP1_205_12tha arridſan taß / kaß no ahrenes leekahß rahms Zillwähx äſẜohtz /
Manc1654_LP1_205_13bett Ꞩirrdy Blehds / taß nhe warr Deewam patickt / lai taß leeli-
Manc1654_LP1_205_14jahß zeek ghribbädams. Deews winjà paſtarà Deenà ẜatzieß us
Manc1654_LP1_205_15tahdu: attkahp no mann tu Ļaun=darritais / Eß töw nhe
Manc1654_LP1_205_16paſieſtu.
Manc1654_LP1_205_17Ghribbi tu ſinnaht / Manns Draugs / ta Waina gir / ka
Manc1654_LP1_205_18tick dauds nickna Sahle / tick dauds Blehſchi und Beßdeewighi
Manc1654_LP1_205_19us to Tierumu tahß Chriſtitas Baſnizas augh? Klauſẜais / Dee-
Manc1654_LP1_205_20wa Wahrds töw to ẜatzieß .
Manc1654_LP1_205_21Ꞩchiß Ewangeliums mums tha ſtahſta:Tee Kallpi gha-
Manc1654_LP1_205_22ja py to Namma Tähwu / und ẜatzija / Kungs / negg eſẜi tu
Manc1654_LP1_205_23labbu Ꞩäklu us tawu Tierumu ẜehjis? No kurrenes tad
Manc1654_LP1_205_24rohdahß ta nickna Sahle? Wings ẜatzija us teem: to gir
Manc1654_LP1_205_25taß Eenaideneex darrijis. Teitan dſirrdi tu nu ghann ſkai-
Manc1654_LP1_205_26dre / ka ẜchee Kallpi tam Namma=Tähwam nhe dohd to Wainu /
Manc1654_LP1_205_27ka nickna Sahle lieds us=aughuſẜi: Tee ẜacka paſẜchi / tas Ꞩaim-
Manc1654_LP1_205_28neex gir ſchkieſtus Queeẜchus iß=ẜehjis.
Manc1654_LP1_205_29Taß gir ghann teeß / kad Deewam ſchähl kaßlabb ghräko /
Manc1654_LP1_205_30tad taß labpraht to Wainu us zittu zälltu / ja irr Deewam pa-
Manc1654_LP1_205_31ẜcham Wainu dohtu. Ka Adam und Ewa darrija noſeghuẜchi /
Manc1654_LP1_205_32Aiſto / ẜatzija Ewa us Deewu / ta Tſchuhßka mann peewiele /
 @b{ghrib-}
  
 [206.lpp.]
Manc1654_LP1_206_1ghribbädama ẜatziet: Nhe buhtu tu Deews to Tſchuhßku Dahr-
Manc1654_LP1_206_2ſà eelaidis / tad eß nhe buhtu peewillta. Adam arridſan nhe
Manc1654_LP1_206_3ghribbeja to Ghräko=Wainu neẜt / ſchkittahß ißrunnateeß / und
Manc1654_LP1_206_4ẜatzija: Ta Ꞩeewa / kattru Tu mann eſẜi dehwis / ta man
Manc1654_LP1_206_5pahr=runnaja; ghribbädams ẜatziet: Jo tha tawa Waina /
Manc1654_LP1_206_6Deews / ka Eß äßmu ghräkojis / nhe buhtu tu mann to Ꞩeewu
Manc1654_LP1_206_7dehwis / muhſcham Eß nhe buhtu tawu Wahrdu pahrkahpis.
Manc1654_LP1_206_8Bett Mans Draugs / Nhe ẜacki / äßmu eß nhepareiſe
Manc1654_LP1_206_9darrijis / tad gir to Deews darrijis / und äßmu eß nhepa-
Manc1654_LP1_206_10reiſe mahzijis / tad gir Wings mann peewielis / aiſto Dee-
Manc1654_LP1_206_11wam nhe waijagha nhe kahda Beßdeewigha / unnd ko
Manc1654_LP1_206_12Wings eenied / to nhe buhß töw darriet / mahza Syrachs.
Manc1654_LP1_206_13Tha dſirrdi tu nu / ka Deewa Waina nhe gir / kad nickna Sahle /
Manc1654_LP1_206_14tick dauds Beßdeewighi us to Tierumu tahß Chriſtitas Draud-
Manc1654_LP1_206_15ſibas augh / aiſto Wings nhe gir tahds Deews / kam beßdee-
Manc1654_LP1_206_16wigha Buhẜchana patiek / kaß ļauns gir nhe paleek preekſch
Manc1654_LP1_206_17Winju / ẜacka taß Konings Dawids.
Manc1654_LP1_206_18Bett JEſus Chriſtus rahda mums ẜcheitan ẜchinny Ewan-
Manc1654_LP1_206_19gelio / no kurrenes tahda nickna Sahle rohdahß.
Manc1654_LP1_206_20Taß Wälls to ẜeh. Aiſto tha ẜacka taß Namma=Tähws:
Manc1654_LP1_206_21To gir taß Eenaidneex darrijis. Taß Wälls eenied mums
Manc1654_LP1_206_22lieds Nahwi / tadehļ taß ẜwähtz Apuſtuls Pehteris ẜacka:
Manc1654_LP1_206_23Muhſẜo Prettineex eijohtz apkahrt mums ka kahds bļau-
Manc1654_LP1_206_24dams plehſẜiegs Swährs / mäcklädams / kattru Wings
Manc1654_LP1_206_25warrätu ẜa=ghrabt und apriet. Wings ar leeleem Duß-
Manc1654_LP1_206_26meem nahk py mums ſemmeh / und ja Winjam ween reis
Manc1654_LP1_206_27nhe ißdohdahß / tad jämmahß Wings klaht wehl ẜeptin-
Manc1654_LP1_206_28jus nicknakus Gharrus / nhe ka Wings patz / ẜacka taß
Manc1654_LP1_206_29Kungs JEſus. Redſi kahds taß Eenaidneex gir!
Manc1654_LP1_206_30Wings ẜeh ẜawu nicknu Sahl ſtarrp teem ſchkieſteem
Manc1654_LP1_206_31Queeẜcheem / taß gir: Kurr Deewa Draudſe wiß=ſchkieſtahka /
 @b{turr}
  
 [207.lpp.]
Manc1654_LP1_207_1turr taß nheſchkieſts Gharrs labpraht ẜawas Mahrnakas kaiſẜa.
Manc1654_LP1_207_2Juhß paſẜchi / kaß juhß Arraji eſẜeeta / ſinnaht; Jo taukaka Sem-
Manc1654_LP1_207_3me / jo wairahk leeka Sahle augh / ja tu to nhe kahrnieſẜi und pa-
Manc1654_LP1_207_4reiſe iß=ſtrahdahſẜi: Jhten tha / kur Deewa Draudſe / turr taß
Manc1654_LP1_207_5Wälls arr ẜawu Drauds arridſan wiß wairahk rodahß.
Manc1654_LP1_207_6Vnd kad Wings ẜawu nicknu Sahl iß=bahrſtijis gir / tad
Manc1654_LP1_207_7eet Wings nohſt / iht ka labbu Darrbu noſtrahdajis. Burr-
Manc1654_LP1_207_8wis ẜawu muhſchu nhe ẜackahß ļaun darrohtz / bett Wings tei-
Manc1654_LP1_207_9tzahß ick=kattram labbe darrohtz. Plieteneex / Mauko=Jehghe-
Manc1654_LP1_207_10ris / Sagglis muhſcham nhe ẜatzies ļaun darrijis.
Manc1654_LP1_207_11Ja Wings pehtz ghallà / Zillwäku Ghräkà ee=weddiß / eet
Manc1654_LP1_207_12nohſt / attſtah to weenu / leek to käpparaht / ka warrädammu / nhe
Manc1654_LP1_207_13war taß Zillwähx adbilldeht par ẜaweem Ghräkeem preekſch
Manc1654_LP1_207_14Deewu lai ſtahw.
Manc1654_LP1_207_15Ka mielighe runnaja taß Eenaideneex ar Adam und Ewa
Manc1654_LP1_207_16tohß peewilldams. Peewielis ghaja taß nheſchkieſts Puttnis
Manc1654_LP1_207_17nohſt / attſtahja tohß nabbaghus Ghrähzeneekus itt weenus / lik-
Manc1654_LP1_207_18ka teem adbilldeht preekſch Deewu / ko tee warrätu und ſinnatu.
Manc1654_LP1_207_19No pirrmu ghallu taß Eenaideneex tam Zillwäkam tohß Ghrä-
Manc1654_LP1_207_20kus tick lähte darra / tick weegle ka Pieſchlieti / ka Spallwinju /
Manc1654_LP1_207_21tick plahne / ka Maggonas=Lappinju: bett kad taß Zillwähx li-
Manc1654_LP1_207_22tzeeß pahr=runnateeß / tad darra Wings auxtus Kallnus / eet
Manc1654_LP1_207_23nohſt /attſtah to Ghräzeneeku weenu leelahß Bähdahß / Ꞩirrds-
Manc1654_LP1_207_24Ꞩahpes und Jßbailehß. Tapehtz / O Zillwähka Bährns / eſẜi
Manc1654_LP1_207_25mohdriegs / nhe dohd tu Wällam Weetu / nhe klauſẜi Winjam /
Manc1654_LP1_207_26luhds labbahk Deewu / no Ꞩirrds nopuhſdams ẜacki:
Manc1654_LP1_207_27Mehß luhdſam töw Kungs JEſu Chriſt /
Manc1654_LP1_207_28Paſẜarghi mums no ta Wälla Willtibu /
Manc1654_LP1_207_29Katters allaſch pehtz muhſẜu Dwehſẜel ghrahbſta /
Manc1654_LP1_207_30Ka taß mums nhe warr peewalldiet.
 @b{Paſẜarr-}
  
 [208.lpp.]
Manc1654_LP1_208_1Paſẜarrghi mums Kungs par willtighu Mahzibu /
Manc1654_LP1_208_2Tohß nabbaghus peewilltus Ļaudis attgrees /
Manc1654_LP1_208_3Tha Wälla Dußmibu und leelu Warru
Manc1654_LP1_208_4Ꞩalaus / preekſch to tawu Baſnizu usturri.
Manc1654_LP1_208_5Bett jemmeeta ſcheit wehl währa / kad taß Eenaideneex ẜa-
Manc1654_LP1_208_6wu nicknu Sahl iß=bahrſta. Ꞩchiß Ewangeliums ſtahſta: Kad
Manc1654_LP1_208_7tee Ļaudis ghulleja. Ta gir leela Waina to Ļauſcho / ka tee
Manc1654_LP1_208_8ghull / taß gir / kad tee nhe ẜlinnki gir / nhe darra kaß teem ja darra /
Manc1654_LP1_208_9bett eet iht ka ẜnausdami. Simſons by ſtippris Wiers / wings
Manc1654_LP1_208_10ar ẜapuwuẜchu Eſeļa Schohglo=Kaulu nokahwe tuhxtohſchus
Manc1654_LP1_208_11Wieliſteŗus / bett ẜawas Ꞩeewas Klehpy gharrde aismidſis tap-
Manc1654_LP1_208_12pa Wings leelà Nhelaimeh. Holowernes peedſehrees ghulleja ẜa-
Manc1654_LP1_208_13wahß Stelltehß / ghulloht winjam ar ẜawu paſẜchu Sohbeni kļua
Manc1654_LP1_208_14Kacklis nozirrſts no weenas Ꞩeewas. Teem taß Meegs leelu
Manc1654_LP1_208_15Nhelaim darrija. Tawa Nhelaime / kaß töw preekſcha ſtahw /
Manc1654_LP1_208_16kad tu nomohdà{nomahdà} buhdams ẜnaudi / und ſchkeet / taß Wälls tahļe
Manc1654_LP1_208_17no töw äſẜohtz / gir dauds leelaka. Meeſẜu und Dwehſẜel Wings
Manc1654_LP1_208_18töw maita. Tapehtz Baſnizas kungham nhe buhß ẜnauſt / bett
Manc1654_LP1_208_19labbe apſkattiteeß / ka taß Eenaideneex ſtarrp Deewabijatajeem
Manc1654_LP1_208_20nhe ißbahrſta ẜawu nicknu Sahl / tohß Beßdeewighus. Zittade
Manc1654_LP1_208_21Deews no tha Baſnizas=Kungha Rohku attwaizahß to paſud-
Manc1654_LP1_208_22duẜchu Dwehſẜel.
Manc1654_LP1_208_23Kungheem nhe buhß ẜnauſt / bett pareiſe apſkattiteeß / ka
Manc1654_LP1_208_24tee Ļaudis ẜawà Semmeh dſiewo. Deews praſẜieß / ka tee
Manc1654_LP1_208_25Kunghi teeẜahjuſchi gir. Aiſto tee nhe näß wellte to Soh-
Manc1654_LP1_208_26bini. Ꞩaimneekam und Ꞩaimnezenei / Tähwam und Mah-
Manc1654_LP1_208_27tei nhe buhß ẜnauſt / bett ar plattahm Atzeem ſkattiteeß / ko ta
Manc1654_LP1_208_28Ꞩaime / ko Bährni darra / ka kahdas Blehņas nhe noteek. Jau-
Manc1654_LP1_208_29ni Ļaudis audſatini eekſchan Deewa=Bijaẜchanas{Deewa=Bijachẜanas} .
Manc1654_LP1_208_30Jck=kattram Zillwäkam buhß mohdrigham buht / ẜöwis
Manc1654_LP1_208_31dehļ / ka taß Eenaideneex to nhe peewiļļ. Tapehtz Manns
 @b{Draugs}
  
 [209.lpp.]
Manc1654_LP1_209_1Draugs / dohdeeß us tahß Deewa=Bijaẜchanas / kattra
Manc1654_LP1_209_2wiſẜai Leetai därr / und ta ẜohla ẜcho und to muhſchighu
Manc1654_LP1_209_3Dſiewoẜchanu.
Manc1654_LP1_209_4Bett kaß nhe ghribb par ſchkieſtu Queeſẜi augt / paleek nick-
Manc1654_LP1_209_5na Sahle / laid augh / lieds paſtaram Deenam / kad taß pļaujams
Manc1654_LP1_209_6Laix nahx / Deews to ghann attraß / lix to Kuhliẜchohß ẜaẜeet /
Manc1654_LP1_209_7und Elles Vgguny ee=meẜt: Bett tohß Queeſchus / tohß Dee-
Manc1654_LP1_209_8wabijatajus / lix Wings ẜakraht ẜawà Schkuhny / eekſchan Däb-
Manc1654_LP1_209_9bäſẜo Wallſtibas: Turr paliedſe mums wiſẜus Deews Tähws /
Manc1654_LP1_209_10Dähls / und Ꞩwähtais Gharrs / Amen.
  
Manc1654_LP1_209_11@v{Evangelium am ſechſten}
Manc1654_LP1_209_12@v{Sontag nach der H. drey Kö-}
Manc1654_LP1_209_13@v{nige / Matth. 17.}
  
Manc1654_LP1_209_14To ẜwähtu Ewangelium / ka taß Kungs JEſus wirrß to
Manc1654_LP1_209_15Kallnu Thabor apſkaidrohtz gir / apraxta taß Ewan-
Manc1654_LP1_209_16geliſts Mattheus ẜawà Ghramatà ẜeptita=pa=deßmità
Manc1654_LP1_209_17Weetà / und ſkann tee Wahrdi juhſẜà Wallodà tha:
Manc1654_LP1_209_18VNd pehtz ẜeſẜcham Deenahm
Manc1654_LP1_209_19jehme JEſus py ſöw Pehteri / und Jä-
Manc1654_LP1_209_20cobu / und Jahni winja Brahli / unnd
Manc1654_LP1_209_21wedde tohß ẜawiſke wirrß auxtu Kall-
Manc1654_LP1_209_22nu. Vnd tappa winjeems rädſoht
 @b{apſkai-}
  
 [210.lpp.]
Manc1654_LP1_210_1apſkaidrohtz / und winja Waigs ſpiedeja ka Ꞩaule /
Manc1654_LP1_210_2und winja drahnas tappa balltas ka kahda Ghaiß-
Manc1654_LP1_210_3ma. Vnnd redſi / tad rahdijahß teem Moſes
Manc1654_LP1_210_4und Elias / tee runnaja ar to. Bett Pehteris ad-
Manc1654_LP1_210_5billdeja / und ẜatzija us JEſu: Kungs / ẜche gir labba
Manc1654_LP1_210_6Buhẜchana / ja tu ghribbi / tad ghribbam mehß ẜchei-
Manc1654_LP1_210_7tan trieß Buhdas taiſẜiet / preekẜch töw weenu / Mo-
Manc1654_LP1_210_8ſe weenu / und Elias weenu. Tha wehl runnadams /
Manc1654_LP1_210_9redſi / tad apähnoja tohß weena ſpohẜcha padebbes.
Manc1654_LP1_210_10Vnd redſi / weena Ballß no tahß padebbeſẜes ẜatzija:
Manc1654_LP1_210_11Ꞩchiß gir manns mieļais Dähls / katters mann pa-
Manc1654_LP1_210_12tiek / to buhß jums klauſẜiet. To dſirrdädami tee
Manc1654_LP1_210_13Mahzekļi / kritta tee us ẜawu Waighu / und ißbyja-
Manc1654_LP1_210_14jahß lohte. Bett JEſus ghaja py teem / ais=ſkahre
Manc1654_LP1_210_15tohß / unnd ẜatzija: Zelleteeß / und nhe bieſtatees.
Manc1654_LP1_210_16Bett kad tee ẜawas Atzis pa=zehle / nheredſeja tee
Manc1654_LP1_210_17nhe weenu / ka JEſum ween. Vnd no to Kallnu
Manc1654_LP1_210_18no=eedami / pawehleja teem JEſus / und ẜatzija:
Manc1654_LP1_210_19Jums buhß ẜcho Rahdiẜchanu nhe weenam ẜatziet /
Manc1654_LP1_210_20pirrms tha Zillwäka Dähls no Mirroneem auk-
Manc1654_LP1_210_21ſcham zehleeß gir.
Manc1654_LP1_210_22JCk=kattris / kaß tohß Wahrdus tahß{tohß} ẜwäh-
Manc1654_LP1_210_23tas Titzibas mahk / ẜacka: Eß titzu muhſẜas Meeſ-
Manc1654_LP1_210_24ẜas Aukſcham Zellẜchanu / und weenu muhſchi-
Manc1654_LP1_210_25ghu Dſiewoẜchanu; Bett nhe ick weens to / ko taß
Manc1654_LP1_210_26ar Mutt ẜacka / irr ar ẜawu Sirrdi titz. Aiſto / Deewam ſchähl / zee-
 @b{kahds}
  
 [211.lpp.]
Manc1654_LP1_211_1kahds Zillwähx titz / ka taß attkal paſtarà Deenà aukſcham zell-
Manc1654_LP1_211_2ẜeeß / und taß kaß labbe darrijis / eekſchan tahß muhſchighas jau-
Manc1654_LP1_211_3kahß Dſiewoſchanas / tahß Däbbäſẜo Wallſtibas ee=eeß / und
Manc1654_LP1_211_4pallix py to Kunghu JEſu Chriſto muhſchighe / ka taß
Manc1654_LP1_211_5ẜwähtz Apuſtuls Pahwils mahza: bett kaß ļaun darrijis / nheti-
Manc1654_LP1_211_6tzighe unnd beßdeewighe dſiewojis / kļuhß Elles Vgguny ee-
Manc1654_LP1_211_7mäſts / und pallix py wiſẜeem Wälleem muhſchighe. Ock / buh-
Manc1654_LP1_211_8tu to ick=kattris Zillwähx allaſch / ka pee=därr / apdohmajis / nhe
Manc1654_LP1_211_9dſiewohtu Wings tick beßdeewighe / nhe wahlatohß Wings ka
Manc1654_LP1_211_10zuhka / Ghräko=Dubbļohß / bett no Ꞩirrds Wings Deewa
Manc1654_LP1_211_11Wahrdu klauſẜitu / no Ghräkeem attſtahtu / und tha ẜcheitan dſie-
Manc1654_LP1_211_12wotu / ka taß warrätu zeenighe ſtahweht preekſchan to Kunghu
Manc1654_LP1_211_13JEſu Chriſto / kad taß nahx ẜohdiet tohß Dſiewus und Mirru-
Manc1654_LP1_211_14ẜchus. Aiſto Deews pa=wehļ wiſẜeem Zillwäkeem wiſẜahs
Manc1654_LP1_211_15Mallahß no Ghräkeem attſtahteeß / tapehtz / ka Wings
Manc1654_LP1_211_16weenu Deenu nolitzis gir / us kuŗŗu wings ẜohdiet ghribb
Manc1654_LP1_211_17wiſẜu Sem{Seem} (wiſẜus Ļaudis / leelus / Maſus / jaunus / Wätzus /
Manc1654_LP1_211_18nabbaghus / baggatus / kattri wirß ẜchahß Semmes dſiewoju-
Manc1654_LP1_211_19ẜchi gir / taggad dſiewo / und wehl dſiewohß / wiſẜus Ļaudis / ẜa-
Manc1654_LP1_211_20cku eß / ghribb Deews ẜohdiet ) ar Taißnibu / zaur weenu
Manc1654_LP1_211_21Wieru / eekſchan kattru Wings ẜawà Prahtà norun-
Manc1654_LP1_211_22najis gir / ka taß Apuſtuls Pahwils runna: Vnd Wings leek
Manc1654_LP1_211_23teem Ļaudeem ẜatziet und mahziet / ka JEſus Chriſtus
Manc1654_LP1_211_24zälltz gir no Deewu par Ꞩohghi teem Dſieweem und No-
Manc1654_LP1_211_25mirruẜcheem / ẜacka taß Apuſtuls Pehters.
Manc1654_LP1_211_26Bett muhſẜi Ļaudis dohma ẜatzidammi: Kaß ween reis
Manc1654_LP1_211_27mirris / nhe zelẜeeß taß attkal: kaß ẜapuwis / ka warr taß zellteeß?
Manc1654_LP1_211_28ka warr taß attkal dſiews tapt?
Manc1654_LP1_211_29O Zillwähx / nhe eſẜi nhetitziegs / bett titziegs. Eekſchan
Manc1654_LP1_211_30ẜcho ẜwähtu Ewangelio dſirrdam mehs / ka Moſes / katters tee-
Manc1654_LP1_211_31ẜcham nomirris by / und kattru Deews patz apracka; tha lieds ar-
 @b{ridſan}
  
 [212.lpp.]
Manc1654_LP1_212_1ridſan ſtahſta taß Ewangeliſts Mattheus / ka taß Proweets E-
Manc1654_LP1_212_2lias / kattru Deews dſiewu Debbeſẜies usjehme / wirß to Kallnu
Manc1654_LP1_212_3Thabor tam Kungham JEſu rahdijuẜchees / kattrus irr trieß
Manc1654_LP1_212_4Mahzekļi redſejuẜchi / und paſinnuẜchi gir. Nhe buhtu zitta dſie-
Manc1654_LP1_212_5woẜchana pehtz ẜchahß Paſẜaules / muhſcham nhe buhtu Moſes
Manc1654_LP1_212_6und Elias attkal rahdijuẜchees.
Manc1654_LP1_212_7Mehs ghribbam ẜchim brieſcham mahziteeß aran ſcho
Manc1654_LP1_212_8preekſche=laſẜitu Ewangelio / kahdu leelu Preeku wiſẜi tee / kat-
Manc1654_LP1_212_9tri py JEſum Chriſtum ar ſtippru Titzibu palleek / und
Manc1654_LP1_212_10ẜcheitan dauds Nhelaim räds und zeeẜch / winja muhſchi-
Manc1654_LP1_212_11gha Dſiewoẜchana redſehs und dabbuis.
Manc1654_LP1_212_12No ẜchahß Mahzibas pareiſe und teeẜcham runnaht und
Manc1654_LP1_212_13mahziteeß / ghribbätu mums palidſeht taß ẜwähtz Gharrs zaur
Manc1654_LP1_212_14JEſum Chriſtum / Amen !
  
Manc1654_LP1_212_15PEhtz ẜeſẜchahm Deenahm / ẜacka taß Ewangeliſts Mat-
Manc1654_LP1_212_16theus / jehme taß Kungs JEſus py ẜöw Pehteri / und
Manc1654_LP1_212_17Jäcobu / und Jahni winja Brahli. Pehtz tahm ẜeſ-
Manc1654_LP1_212_18ẜcham Deenahm / kad JEſus papreekſche no ẜawahm Mohkahm
Manc1654_LP1_212_19und leelas zeeẜchanas teem Mahzekļeem runnajis / und tohß mah-
Manc1654_LP1_212_20zijis by / wiſẜenahdu Nhelaim labpraht usjemmteeß; tad pehtz gir
Manc1654_LP1_212_21taß notitzis / ko ẜcheitan taß Ewangeliſts ſtahſta / ka JEſus Chri-
Manc1654_LP1_212_22ſtus apſkaidrohtz tappis wirß to Kallnu Thabor; und gir teem
Manc1654_LP1_212_23Mahzekļeem ar tahdu Apſkaidroẜchanu parahdijis / ka wings
Manc1654_LP1_212_24zaur tahdu ẜawu zeeẜchanu und Mohkahm ẜawà Ghoh-
Manc1654_LP1_212_25dibà ee=eeß.
Manc1654_LP1_212_26Mieļi Draughi / kaß gir muhſẜa Dſiewoẜchana ẜchinny
Manc1654_LP1_212_27Wahrgho=Semmeh zittada / ka ẜeſẜchas Darrbo=Deenas / kur
Manc1654_LP1_212_28mums allaſch und ick Deenas dſirrdeht und juẜt buhß / ko taß
Manc1654_LP1_212_29Kungs Chriſtus ẜacka: Kaß manns Mahzeklis ghribb buht /
Manc1654_LP1_212_30tam buhß ẜawu Kruſtu / ( ẜawu Nhelaim ) us ẜöw jemmteeß:
 @b{aiſto}
  
 [213.lpp.]
Manc1654_LP1_213_1aiſto muhſẜa Dſiewiba kad ta wiß labbaka bijuſẜi gir / tad gir
Manc1654_LP1_213_2ta Mohki und Darrbs bijuſẜi / ẜacka taß Konings Dawid.
Manc1654_LP1_213_3Bett dohdeeteeß ar Meeru / juhß noſkummuſchas Ꞩirr-
Manc1654_LP1_213_4des: ta ihſtäna Ꞩwehdeena und Duſẜama=Deena arridſan tee-
Manc1654_LP1_213_5ẜcham und patteeſẜe nahx / kad JEſus Chriſtus muhſẜas nee-
Manc1654_LP1_213_6zighas Meeſẜas apſkaidrohß / ka tahß liedſänas kļuhſt ẜa-
Manc1654_LP1_213_7wai apſkaidrotai Meeſẜi / pehts to Darrbu / ar kattru
Manc1654_LP1_213_8wings arridſan warr wiſẜas Leetas ẜöw paklauẜighas dar-
Manc1654_LP1_213_9rieth / ka taß Apuſtuls Pahwils mahza: tad ẜwehtieſẜim mehs
Manc1654_LP1_213_10weenu Ꞩwehdeenu pehtz ohtru / ẜacka taß Proweetz Eſaias.
Manc1654_LP1_213_11Ka nu tee Darrbeneeki ẜeſẜchas Deenas Darrbohs buhda-
Manc1654_LP1_213_12mi und ſtrahdadami preezajahß us to Ꞩwehdeenu / und us to
Manc1654_LP1_213_13ghaida; ihten tha buhß mums arridſan py to Darrbu / Mokahm
Manc1654_LP1_213_14und Nhelaimes / ko mehs dſiewodami ẜchinny Paſẜauleh rädſam
Manc1654_LP1_213_15und juhtam / no Ꞩirrds=dibben us tahß muhſchighas Duſẜeẜcha-
Manc1654_LP1_213_16nas / und preezighas Apſkaidroẜchanas / und jaukas Däbbäſẜo
Manc1654_LP1_213_17Draudſes ghaidiet und preezateeß.
Manc1654_LP1_213_18Bett ja mehs ghribbam ta Kungha JEſu Chriſti Ghoh-
Manc1654_LP1_213_19dibu redſeht / tad buhß mums winja Mahzekļi buht / und winju
Manc1654_LP1_213_20no Ꞩirrdi mieļoht. Ꞩchiß Ewangeliums ſtahſta / JEſus ghrib-
Manc1654_LP1_213_21bädams ẜöw apſkaidroteeß / nhe gir wiſẜus ẜawus diwipadeßmitt
Manc1654_LP1_213_22Mahzekļus liedſe jehmeeß / bett trieß no teem ißwehlejeeß und iß-
Manc1654_LP1_213_23raudſijeeß / ar Wahrdu / Pehteri / Jäcobu / und Jahni / teem by
Manc1654_LP1_213_24ẜcho Apſkaidroẜchanu redſeht / und pehtz Leedſibu no tahdas Lee-
Manc1654_LP1_213_25tas doht: aiſto diwejo jeb trejio Leezeneeko Mutteh wiſẜa
Manc1654_LP1_213_26Leeta paſtahw / ẜacka Deews patz. Ꞩchee gir tee paſẜchi trieß
Manc1654_LP1_213_27Mahzekļi / kattrus JESVS liedſe jehmehß / to nomirru-
Manc1654_LP1_213_28ẜchu Meitu tha Skohlmeiſtera Jairi attkal dſiewu darri-
Manc1654_LP1_213_29dams / ka taß Ewangeliſts Marcus ſtahſta. Ꞩchee
Manc1654_LP1_213_30trieß Apuſtuļi unnd Mahzekļi redſeja arridſan / ka Wings
Manc1654_LP1_213_31Ölja=Dahrſà buhdams ar to Nahwu zienijahß / unnd
 @b{aſẜina=}
  
 [214.lpp.]
Manc1654_LP1_214_1Aſẜina=Ꞩweedrus ẜwieda / ka taß Ewangeliſts Mattheus mah-
Manc1654_LP1_214_2za / und no leelas Ꞩirrds Noſkummẜchanas und Jßbailes nhe
Manc1654_LP1_214_3kahdu Weetu attraſt warreja / kurr Wings buhtu ẜawu Ꞩirrdi
Manc1654_LP1_214_4remdejis.
Manc1654_LP1_214_5Ka nu ẜchee trieß Apuſtuļi labpraht ar ẜawu Mahzetaju
Manc1654_LP1_214_6to Kunghu JEſu eet / kurr Wings tohß wädd; ihten tha buhß
Manc1654_LP1_214_7mums arridſan ar drohẜchu Ꞩirrdi muſẜahm Kungham JE-
Manc1654_LP1_214_8ſu Chriſto pehtz ſtaighaht / kurr Wings mums wädd. Wädd
Manc1654_LP1_214_9Wings mums us to Olja=Kallnu / und ſpeeſch mums ar Nhe-
Manc1654_LP1_214_10laim / und leek mums ſtenneht ar to Koninju Dawid: Vs Zee-
Manc1654_LP1_214_11ẜchanas äßmu eß taiẜietz / und mannas Ꞩahpes gir allaſch
Manc1654_LP1_214_12preekſch mann; ey packaļļ Winju labpraht / zeet ko Wings
Manc1654_LP1_214_13töw usleek / und ẜacki tawà Nhelaimeh buhdams / ar to ẜwähtu
Manc1654_LP1_214_14Apuſtuli Pahwilu: Eß titzu ( eß ſchkeetu ) ka ſchie laizigha zee-
Manc1654_LP1_214_15ẜchana nhe attmaxa to Ghohdibu / kattru mums redſighe
Manc1654_LP1_214_16dabbuit buhß.
Manc1654_LP1_214_17Turreeß ſtippre py tawas Titzibas und ihſtänas Mahzi-
Manc1654_LP1_214_18bas / nhe leezeeß no tahß attrauteeß / ka leels ghruhts Ackminns
Manc1654_LP1_214_19nhe leekahß no ẜawas Weetas wellteeß. Aiſto tha ẜacka JEſus
Manc1654_LP1_214_20Chriſtus: Kaß palleek lieds patt Ghallam / taß taps ẜwähtz.
Manc1654_LP1_214_21Vnd taß Apuſtuls Pahwils mahza: Ja tu ar tawu Mutt ap-
Manc1654_LP1_214_22leezini JEſum / ka Wings taß Kungs gir / und titzi tawà
Manc1654_LP1_214_23Ꞩirrdy / ka Deews to no Mirroņeem usmohdenajis / tad
Manc1654_LP1_214_24tapẜi tu ẜwähtz: aiſto kaß no Ꞩirrdi titz / taß tohp taißnis /
Manc1654_LP1_214_25und kaß ar Mutt apleezina / taß tohp ẜwähtz.
Manc1654_LP1_214_26Zaur ihſtänu Deewabijaẜchanu ẜaminn appackſch tawahm
Manc1654_LP1_214_27Kahjahm to Kahribu / kad tawas Meeſẜas dſännahß us Ghrä-
Manc1654_LP1_214_28keem. To mahza töw Deewa Wahrds ẜatzidams: nhe leezee-
Manc1654_LP1_214_29ta tohß Ghräkus walldiet juhſẜahß mirrſtamahß Meeſ-
Manc1654_LP1_214_30ẜahß / teem klauſẜiet ẜawà Kahribà . Nhe dohdeeta Waļļu
Manc1654_LP1_214_31juhſẜai Meeſẜi / ghräkoht.
 @b{Peeluh-}
  
  
 [215.lpp.]
Manc1654_LP1_215_1Peeluhkojeeta pareiſe / ka juhß Deewa Schälaſtibà pallee-
Manc1654_LP1_215_2kaht. Aiſto Deewa Mieläſtiba und Schälaſtiba gir pa-
Manc1654_LP1_215_3radijuſẜees wiſẜeem Zillwäkeem / und palleek muhſcho muh-
Manc1654_LP1_215_4ſcham py teem / kattri Deewu to Kunghu bieſtahs. Ja tu
Manc1654_LP1_215_5tieẜche ghräkohſẜi / tad Deews ẜawu Schälaſtibu töw attrauß.
Manc1654_LP1_215_6Bett eſẜi tu ghräkojis / tad nopuhſdameeß luhds und ẜacki: Kungs /
Manc1654_LP1_215_7apſchälojeeß par manneem Ghräkeem / kattri leeli gir / unnd ee-
Manc1654_LP1_215_8preezini mann ar tawu Schälaſtibu: tad Deews töw ſchehliegs
Manc1654_LP1_215_9buhß / und zaur ẜcho Deewa Schälaſtibu tu arridſan paſtarà
Manc1654_LP1_215_10Deenà ar debbeſkighu muhſchighu Ghohdu apſkaidrohtz
Manc1654_LP1_215_11kļuhſẜi / und py to Kunghu JEſum Chriſtum pallixi / ka Wings
Manc1654_LP1_215_12patz töw to ẜohlijis gir / ẜatzidams: Kur eß äßmu / tur buhß
Manc1654_LP1_215_13mannam Kallpam arridſan buht / unnd attkal; Tähws
Manc1654_LP1_215_14eß ghribbu / kur eß äßmu / ka irr tee py mann gir / kat-
Manc1654_LP1_215_15trus tu mann dehwis eſẜi / ka tee mannu Ghohdu red-
Manc1654_LP1_215_16ſeht warr.
Manc1654_LP1_215_17Ꞩcho Ghohdu tha Kungha JEſu Chriſti redſehſẜim mehs /
Manc1654_LP1_215_18und ar to Debbeßkighu Ghohdu kļuhſẜim mehs apſkaidrohti /
Manc1654_LP1_215_19Debbeſẜies. Aiſto ſchinny Ewangelio dſirrdam mehs / ka taß
Manc1654_LP1_215_20Kungs Chriſtus us weenu auxtu Kallnu apſkaidrohtz tap-
Manc1654_LP1_215_21pis. Ꞩchiß Kallns gir taß Kallns Thabor / katters wiß
Manc1654_LP1_215_22auxtakais unnd jaukakais Kallns eekſchan Galileeŗo Sem-
Manc1654_LP1_215_23mes by.
Manc1654_LP1_215_24Kurr tad / Manns Draugs / und Deewa Bährns / tu ta-
Manc1654_LP1_215_25wu muhſchighu Ghohdu redſehſẜi? Aukſcham / Debbeſẜies /
Manc1654_LP1_215_26katters arridſan Deewa Ghrahmatà Kallns dähwähts tohp.
Manc1654_LP1_215_27Aiſto tha ẜacka taß Konigs Dawid: Eß pazeļļu mannas
Manc1654_LP1_215_28Atzis us teem Kallneem / no kurrenes mann Peſtiẜchana
Manc1654_LP1_215_29nahk / manna Peſtiẜchana nahk no to Kunghu / katters
Manc1654_LP1_215_30Debbeß und Semm darrijis gir.
Manc1654_LP1_215_31Taß Kallns Thabor by jaux unnd krahßnis. Manns
Manc1654_LP1_215_32Draugs / Kurr gir wairahk Preeki? nhe neekur ka ween
 @b{turr /}
  
  
 [216.lpp.]
Manc1654_LP1_216_1turr / kurr tee Engheļi dſeed jaunas Deewa=Dſeeßmas /
Manc1654_LP1_216_2turr tu nhe attraſẜi Dadſchus / nei aſẜas Willkabeles{Willkabehes} / bett
Manc1654_LP1_216_3krahßnus Kohkus tahß Taißnibas / und Ee=dähſtas Dee-
Manc1654_LP1_216_4wam tam Kungham par Ghohdu / ka taß Proweetz Eſaias
Manc1654_LP1_216_5runna. Turr tu und eß ẜatzieſẜim ar to Koninju Dawid: Kungs /
Manc1654_LP1_216_6tu leetz man ſinnaht to zeļļu tahß Dſiewibas / preekſch töw
Manc1654_LP1_216_7gir Preex lieds pillam / und jauka=Buhẜchana py tawas
Manc1654_LP1_216_8labbas Rohkas muhſchighe.
Manc1654_LP1_216_9Vs auxteem Kallneem nhe warr muhß zitti tick drieſe pa-
Manc1654_LP1_216_10nahkt: tapehtz ir JEſus Chriſtus patz ẜaweem Mahzekļeem ſcho
Manc1654_LP1_216_11Paddomu dohd / teem buhß Waido=Laikohß us Kallneem
Manc1654_LP1_216_12behgt / und turr ẜöw ghlahbteeß.
Manc1654_LP1_216_13Kad mehß Debbeſẜies äſẜam / kurrſch ļauns Zillwähx ja
Manc1654_LP1_216_14kurrſch Wälls mums turr warr ko Ļaun darriet? Turr dſie-
Manc1654_LP1_216_15wohſẜim mehs eekſchan Meera Nammeem. Ꞩchinny
Manc1654_LP1_216_16Paſẜauleh mehs buhdami äſẜam mehs ka Wahrghi / und tuppam
Manc1654_LP1_216_17mehß ka kahdà Purrwà / kurr wiſẜenahds Vhdens tahß Nhe-
Manc1654_LP1_216_18laimes us mums ẜaſkreen: Bett aukſcham Debbeſẜies nhe
Manc1654_LP1_216_19kahda Nhelaime mums drieſtehß aiſkarrt. Tee Beßdeewi-
Manc1654_LP1_216_20ghi / und wiſẜi kattri mums ẜcheit dauds Raiſas darrijuẜchi/ und
Manc1654_LP1_216_21daſchu ghauſchu Aſẜaru no muhſẜahm Atziem iß=ſpeeduẜchi gir /
Manc1654_LP1_216_22tee pallix dibbinà / nhe nahx us to Kallnu tahß Ghodibas /
Manc1654_LP1_216_23Elleh buhß teem pallickt / turr kļuhß tee ar Kehdehm tahß