@a{Nīkolauss Kristofers Hāgemeisters}
 @z{Hag1790_IM}
  
 [1.lpp.]
Hag1790_IM_1_1Ihẜa Mahziba
Hag1790_IM_1_2Preekẜch Latweeẜcheem,
Hag1790_IM_1_3kahdâ
Hag1790_IM_1_4Wihſê tohs buhs glahbt, kas Uhdenî
Hag1790_IM_1_5noẜlihkuẜchi, jeb ahtrî nomirruẜchi,
Hag1790_IM_1_6ẜarakſtita
Hag1790_IM_1_7no @v{Oberſtleutnant von Hagemeiſter},
Hag1790_IM_1_8Dſimts=Kunga no Druſtumuiſchas.
  
Hag1790_IM_1_9Riga, 1790.
Hag1790_IM_1_10Drikkehta no @v{Julius Conrad Daniel Müller}
  
 [3.lpp.]
  
Hag1790_IM_3_1Sinnams irr, ka muhẜu Tehwu=Semmê
Hag1790_IM_3_2daudſ Zilwekeem zaur Nelaimibu un
Hag1790_IM_3_3Breeẜmibu ta Dſihwiba ſuhd , kas tomehr war-
Hag1790_IM_3_4retu glahbti tapt, kamehr pee wiņņeem wehl ne
Hag1790_IM_3_5kahds Püums mannams irr.
Hag1790_IM_3_6Kad to ikweens apdohmatu, tad daudſ darbo-
Hag1790_IM_3_7tohs mahzitees, kas ar teem, kas us tahdu Wihſi
Hag1790_IM_3_8kà mirruẜchi leekahs, darriht peenahkahs, un ko
Hag1790_IM_3_9tad ta Zilweku=Mihleſtiba no ikkatra praẜẜa,
Hag1790_IM_3_10I Jahn. Gr. 3, 18.
Hag1790_IM_3_11Es ẜaprohtu zaur tahdeem Nelaimigeem:
Hag1790_IM_3_121) Tohs Uhdenî noẜlihkuẜchus,
Hag1790_IM_3_132) Tohs, kas Duhmu=Twaikâ pamirruẜchi.
Hag1790_IM_3_143) Tohs Noẜalluẜchus,
Hag1790_IM_3_154) Tohs, kas besprahtigi zaur karſtu Uhdeni
Hag1790_IM_3_16jeb Brenkuhſe Skahdi ņehmuẜchi,
Hag1790_IM_3_175) Tohs, kas ar ſtipru Dſehreeni pahrpildi-
Hag1790_IM_3_18juẜchees, un kà nomirruẜchi leekahs,
Hag1790_IM_3_196) Tohs peepeẜchi mirruẜchus, no Sibbiņa
Hag1790_IM_3_20aisņemtus, un tà prohjam,
 @b{Pee}
  
 [4.lpp.]
  
Hag1790_IM_4_1Pee wiẜẜeem tahdeem Notikkumeem, kur ahtra
Hag1790_IM_4_2Paliga waijaga, irr laikam tas Semneeks tas
Hag1790_IM_4_3pirmais Leezineeks. Tadehl peenahkahs wiņņam
Hag1790_IM_4_4ẜewiſchki tohs Padohmus mahziht, kas waija-
Hag1790_IM_4_5dſigi irr, to Dſihwibu tahdu Nelaimigu isglahbt.
Hag1790_IM_4_6Jo tas irr gan dſirdehts, ka Semneeki, laikam
Hag1790_IM_4_7neſinnadami, tahdus Glahbẜchanas=Padohmus
Hag1790_IM_4_8bruhke, kas to Nahwi tam wahjam Zilwekam
Hag1790_IM_4_9wehl wairak peedrihſina.
Hag1790_IM_4_10Tee ihſteni Glahbẜchanas Padohmi mums jo
Hag1790_IM_4_11dahrgi tohp, kad mehs apdohmajam, kà lohti
Hag1790_IM_4_12muhẜu Ꞩirds preezajahs, kad mehs apſinnamees,
Hag1790_IM_4_13ka mehs weenu Nelaimigu no Nahwes=Rihkles
Hag1790_IM_4_14israhwuẜchi, un to wiņņa Raddeem un Draugeem
Hag1790_IM_4_15atdewuẜchi eẜẜam.
  
Hag1790_IM_4_16Pirmâ kahrtâ, no teem, kas Uhdenî
Hag1790_IM_4_17noẜlikkuẜchi.
  
Hag1790_IM_4_181) Ja=ẜargahs, ka tee ne tohp tuhdaliņ,
Hag1790_IM_4_19kad tee no Uhdens nahk, krattiti jeb ſtipri kuſtinati;
Hag1790_IM_4_20turpretti ja=gahda, ka tee jo drihſak jo labbak un
Hag1790_IM_4_21pirms wiņņi noģehrbti tappuẜchi, tannîs wiſs-
Hag1790_IM_4_22tuwakâs Mahjâs, kur Wehjẜch un Walka wiņ-
Hag1790_IM_4_23ņus ne aisņemm, eeneſti tohp.
Hag1790_IM_4_242) Ꞩchê wiņņi wiswairak ẜehdu ja=nogehrbj,
Hag1790_IM_4_25eekẜch ẜilteem Palageem ja=eetinn un ar ẜilditeem
Hag1790_IM_4_26Willanes=Auteem jaberſe, ẜewiẜchki pee Muggura,
 @b{pee}
  
 [5.lpp.]
  
Hag1790_IM_5_1pee Rohkahm un Kahjahm, bet tà, ka ikkatrs no
Hag1790_IM_5_2ẜcheem Lohzekleem tuhdaliņ atkal ẜilti apẜegts
Hag1790_IM_5_3tohp. Ta Galwa, tee Denniņi (jeb Juhtes)
Hag1790_IM_5_4tas Kakls , Pakauẜis un ta Ꞩirds=Dohbe tannî
Hag1790_IM_5_5Starpâ ar ẜiltu Rohku ja=berſe.
Hag1790_IM_5_63) Ꞩche nu irr tas Brihdis, kur pehz tahm
Hag1790_IM_5_7Sihmehm, kas pee ta nelaimiga Zilweka atroh-
Hag1790_IM_5_8dahs, ja=pahrmekle, kas ar wiņņa us preekẜchu
Hag1790_IM_5_9jadarra; prohti, kad ta Meeẜa ne lohti usbleeẜuſi
Hag1790_IM_5_10un ta Galwa un tahs Dſihẜlas uspemp, tad tas
Hag1790_IM_5_11irr par Sihmi, ka tas Zilweks wiẜẜai aisgrahbts
Hag1790_IM_5_12(zitti ẜakka noņemts un nelauẜchu palizzis) jeb ka
Hag1790_IM_5_13wiņņam Ꞩawilkẜchana pee Meeẜas notikkuẜi,
Hag1790_IM_5_14kahdâ Buhẜchanâ ẜilta Kahju=Ꞩauteẜchana un
Hag1790_IM_5_15Aẜẜins=Laiẜchana waijaga, un wiẜẜas ſtipras un
Hag1790_IM_5_16Brandwin=dabbigas Leetas naw jabruhke, ka-
Hag1790_IM_5_17mehr redſams, ka tee lehni Padohmi ne kahdu
Hag1790_IM_5_18Labbumu darra. Ta Ahderes=jeb Aẜẜinslaiẜchana
Hag1790_IM_5_19warr tahdâ Buẜchanâ wiẜs drihſaki pee Kakla un
Hag1790_IM_5_20pee tahs Dſihẜlas notikt, kas ais Auẜẜim us
Hag1790_IM_5_21Plezzeem eet. Turklaht arr tas Ettiķa=Twaiks
Hag1790_IM_5_22lohti derrigs. Tikkai to pirmu pahrleeku Karſtumu
Hag1790_IM_5_23naw ja=peelaiſch; bet tas Ettikis appakẜch weenu
Hag1790_IM_5_24nahtnu Apẜeggu, kas kà Steltis par to Zilweku
Hag1790_IM_5_25isplattihts, pamaſitam us karſteem Akmiņeem
Hag1790_IM_5_26ja=pillina, ka tas Twaiks no ta zaur wiẜẜeem
Hag1790_IM_5_27Ꞩweedru Zaurumiņeem tahs nogehrbtas Meeẜas
Hag1790_IM_5_28warr ſpeeſtees. Kad Wihna=Ettiki ne warr
Hag1790_IM_5_29dabbuht, tad jaņemm ſtipru Allus=Ettiki. Tik-
 @b{kai}
  
 [6.lpp.]
Hag1790_IM_6_1kai jaẜargahs, kad tas Ettika=Twaiks jau kahdu
Hag1790_IM_6_2Pusſtundi tai Meeẜai peelaiſts irr, ka ta Meeẜa
Hag1790_IM_6_3ne atkal ẜaẜaldahs.
Hag1790_IM_6_44) Ja tà Wehdera Uspempẜchana tik ſtipra,
Hag1790_IM_6_5ka Aisgrahbẜchana jeb Ꞩarauẜchana naw man-
Hag1790_IM_6_6nama, tad warr tuhdaliņ ſtiprakas Leetas bruh-
Hag1790_IM_6_7keht, un to Galwu, tahs Denniņas, Pakauẜi un
Hag1790_IM_6_8Ꞩirds=Dohbi ar Salmjak = jeb ar Ehrẜchku=
Hag1790_IM_6_9Raggu=Spiritu (ko Muiſchâ dabbuht warr)
Hag1790_IM_6_10jeb arridſan, kas tahds Spiritus truhkſt, ar ſti-
Hag1790_IM_6_11pru Brandewihnu, tikkai ar Rohku ween, bes
Hag1790_IM_6_12Mitteẜchanas berſeht.
Hag1790_IM_6_135) Lai nu buht kà bijis, woi Ꞩarauẜchana,
Hag1790_IM_6_14woi Aisgrahbẜchana, jeb ne, tad tomehr irr
Hag1790_IM_6_15waijadſigs to Meeẜu, kamehr ap to darbojahs,
Hag1790_IM_6_16us labbu Puẜẜi greeſt, un tai tahdu Weetu doht,
Hag1790_IM_6_17ka ta Galwa augſtak guļļ ne ka tahs Kahjas. Tà-
Hag1790_IM_6_18lihdſ arri, kas nu wehl taps mahzihts, wiẜẜaẜchki
Hag1790_IM_6_19Wehrâ jaņemm un ja=darra.
Hag1790_IM_6_206) Kad nu pahr wiẜẜahm Leetahm par to
Hag1790_IM_6_21jagahda, ka tas Nelaimigs ẜawu dſihwu Ꞩiltibu
Hag1790_IM_6_22pamaſitam atdabbu, tad tas arri derrigs irr, ka
Hag1790_IM_6_23ta Meeẜa ſtarp diweem nogehrbteem Zilwekeem
Hag1790_IM_6_24likta tohp, kurri arr jo lehtaki, bet weegliņam, ap-
Hag1790_IM_6_25pakẜch Ꞩirds=Dohbes wiņņu berſeht un to pa-
Hag1790_IM_6_26maſitahm kuſtinaht warr, bes ka aukſta Wehẜma
Hag1790_IM_6_27winnu aisņemm jeb aiskahr. Kad tas nu ne
Hag1790_IM_6_28tik drihſ wiņņam palihdſetu, tad to Ꞩiltumu ja-
Hag1790_IM_6_29wairo, papreekſch pee Kahjahm, kad karſtas Ke-
 @b{geles}
  
 [7.lpp.]
Hag1790_IM_7_1geles walganôs Willanes=Autôs eetihtas, jeb
Hag1790_IM_7_2arri Kullites ar karſtahm Ꞩmiltim, prett tahm
Hag1790_IM_7_3liktas un Kakls, Galwa un Ꞩirds Dohbe ar ẜilteem
Hag1790_IM_7_4Aukleem aplikti tohp.
Hag1790_IM_7_57) Nu ja=luhko, ka ar kahdu Spalwu jeb
Hag1790_IM_7_6Ꞩwammi tahs Schnurgalas no Nahẜim un tahs
Hag1790_IM_7_7Ꞩleekas no Muttes noẜlauziht warr, un tad wiņ-
Hag1790_IM_7_8ņam zaur abbejahm Nahẜim weenâ reiſê bet itt
Hag1790_IM_7_9pamaſitam Wehẜma ja=eepuhẜch, pee ka ta Mutte
Hag1790_IM_7_10ẜaturrama un ta Rihkle druẜķu ja=peeſpeeſch irr,
Hag1790_IM_7_11lai ta Wehẜma ne Pakruhtî, bet Plauẜchôs eet.
Hag1790_IM_7_12Gan arri peenahktohs tad wairak ẜmarẜchainu,
Hag1790_IM_7_13garraiņu un dſeſtru ne ka ẜiltu Wehẜmu tai Mee-
Hag1790_IM_7_14ẜai eelaiſt; bet kad tannî Brihdî laikam Rihku
Hag1790_IM_7_15Truhkums, un tahdas maſas derrigas Plehẜchas
Hag1790_IM_7_16newaid, tad tahdâ Spaidibâ garri Pihpes=kahti
Hag1790_IM_7_17jaņemm, zaur kurreem ta Dabbas=Dwaẜcha wai-
Hag1790_IM_7_18rak dſiẜẜinata tohp. Zaur teem paẜcheem Pihpes
Hag1790_IM_7_19Kahteem irr lohti waijadſigs, ka Tabakka=Duhmi
Hag1790_IM_7_20no Pakkalas tam Zilwekam eepuhſti tohp. To
Hag1790_IM_7_21darroht tas Pawehders ar Rohku tik ilgi us
Hag1790_IM_7_22augẜchu jaſpeeſch un jawelk, kamehr Dſihwibas
Hag1790_IM_7_23Sihmes manniht warr.
Hag1790_IM_7_248) Kad tas wiẜsnotaļ pirmâ Stundâ isdar-
Hag1790_IM_7_25rihts irr, un Dſihwiba wehl ne gribb atgreeſtees;
Hag1790_IM_7_26tad lai tomehr Zerriba ne ſuhd, to Zilweku is-
Hag1790_IM_7_27glahbt, tapehz ka daẜchkahrt, pehz ẜeſtu ir diwi-
Hag1790_IM_7_28padeẜmitu Stundu Darboẜchanas, wehl tas zer-
Hag1790_IM_7_29rehts Labbums irr parahdijees.
 @b{9) Kad}
  
 [8.lpp.]
Hag1790_IM_8_19) Kad tas nu wiẜs wehl ne palihdſ, tad arri
Hag1790_IM_8_2preekẜch teem, kuŗŗeem tas Wehders lohti uspuhſts
Hag1790_IM_8_3irr, ſtipraks Ettika=Twaiks, kà ſ. 3 mahzihts irr,
Hag1790_IM_8_4ja=taiẜa; Un kad tas ar weenu berſejoht irr pa-
Hag1790_IM_8_5darrihts, tad wiẜẜa ta Meeẜa ar daudſ un labbi
Hag1790_IM_8_6ẜilteem Pelneem ja=apberr; tur klaht naw ja-
Hag1790_IM_8_7mittahs berſeht; to Apſeggu kà Stelti arri ne
Hag1790_IM_8_8buhs noņemt, bet ar Ettika=Twaiku ar weenu
Hag1790_IM_8_9kuhpinaht.
Hag1790_IM_8_1010) Tik drihſ ka nu kahdas Dſihwibas Sih-
Hag1790_IM_8_11mes mannitas tohp, tad ar Eepuhẜchanu tahs
Hag1790_IM_8_12Wehẜmas no wirẜus ja=mittahs; turpretti wehl
Hag1790_IM_8_13weegli ja=berſe un tee Tabaka Duhmi ja=eepuhẜch,
Hag1790_IM_8_14tahs Nahẜis un tahs Ꞩmaggenes (jeb Ꞩmakrs)
Hag1790_IM_8_15ar to ruhkainu Spalwas Puẜẜi ja=kuttina, tas
Hag1790_IM_8_16Kakls un tahs Juhtis jeb Deniņi ar Salmjak=
Hag1790_IM_8_17Spiritu, (ko Muiẜchâ dabbuht warr, un kur
Hag1790_IM_8_18Brandewihns ja peeleij klaht) jeb arri ar tihru
Hag1790_IM_8_19Brandewihnu, jaẜilda. Kad nu us tahdu Wihſi
Hag1790_IM_8_20tahs Dſihwibas Sihmes wehl wairak parahdahs,
Hag1790_IM_8_21tad Deewam par tahdu Glahbẜchanu ja=pateiz,
Hag1790_IM_8_22un tam Neweẜẜelam ẜilts Dſehreens, kahds irr
Hag1790_IM_8_23ẜilts Allus, Kimmeeņu=Ꞩulla, Pa=eglu=Tee=
Hag1790_IM_8_24uhdens, u. t. p. jadohd.
  
Hag1790_IM_8_25Otrâ Kahrtâ.
Hag1790_IM_8_26No teem, kas Duhmôs jeb Twaikâ kà
Hag1790_IM_8_27nomirruẜchi leekahs.
  
Hag1790_IM_8_281) Tas Nelaimigs tudaliņ wehẜâ Weetâ
Hag1790_IM_8_29janeẜs, tahs Drebbes wiņņam ẜlahbanas ja=darra
 @b{un}
  
 [9.lpp.]
  
Hag1790_IM_9_1un wiņņam ta Muggura un Ꞩirds=Dohbe{Ꞩirds=Dohte} wee-
Hag1790_IM_9_2gli ja=berſe. Pahr wiẜẜahm Leetahm wiņņam
Hag1790_IM_9_3tudaliņ ẜilts Kahju=Uhdens jadohd un ta Ꞩirds=
Hag1790_IM_9_4Dohbe ar ẜiltu Brandewihnu ja=berſe.
Hag1790_IM_9_52) Tad wiņņam{wiņņņam} Aẜẜins (Ahdere) us
Hag1790_IM_9_6Rohku jalaiſch, un ja=luhko, ka wiņņam ar
Hag1790_IM_9_7Plehẜcheem zaur Mutti wehẜmu Plauſchôs un
Hag1790_IM_9_8no Pakkalas Tabbaka=Duhmus eepuhſt war;
Hag1790_IM_9_9turklaht arri ta Paẜirds us augẜchu jaẜpeeſch. Tad
Hag1790_IM_9_10wiņņam arr ſtipru Ꞩmarẜchu dohdamas Leetas
Hag1790_IM_9_11preekſch Nahẜim jaturr, kahdas irr Salmjak=
Hag1790_IM_9_12Spiritus, Mahrrutki u. t. p. un kad Dſihwibas
Hag1790_IM_9_13Ꞩihmes rahdahs, tad wiņņam{winņam} ẜkahbs Dſehreens
Hag1790_IM_9_14jadohd.
Hag1790_IM_9_153) Tas Ettiku=Twaiks arri pee tahdeem
Hag1790_IM_9_16Pamirruẜcheem warr Labbumu darriht; kamehr
Hag1790_IM_9_17tee Akmiņi kahrẜeti tohp, un wiſs preekẜch tahdas
Hag1790_IM_9_18Kwehpeſchanas gattaws irr, tad wiņņeem ar
Hag1790_IM_9_19Autu, kas daſchu Reiſi labbâ Ettikî eemehrzehts
Hag1790_IM_9_20tappis, Paligâ janahk, un zaur to ẜiltâ Dwaẜcha
Hag1790_IM_9_21eekſch Muttes ja=eepuhẜch.
  
Hag1790_IM_9_22Treẜchâ Kahrtâ.
Hag1790_IM_9_23No Noẜalluẜcheem.
  
Hag1790_IM_9_24I) Noẜalluẜchus rettaki warr glahbt, ne ka
Hag1790_IM_9_25tohs, no kuŗŗeem jau runnahts irr, prohti, kad
Hag1790_IM_9_26tee jau ilgi noẜalluẜchi gullejuẜchi, tapehz ka tee
Hag1790_IM_9_27laikam ne ilgi pehz to, kad wiņņi gahſchahs, Ais-
 @b{grahb-}
 [10.lpp.]
  
Hag1790_IM_10_1grahbẜchanas=Wainâ mirſt. Ja ẜchi Waina
Hag1790_IM_10_2wehl ne irr notikkuẜi, tad labbaka Padohma
Hag1790_IM_10_3newaid, kà wiņņus eekẜch leddus=aukſta Uhdeni
Hag1790_IM_10_4likt, un tohs pirmak ne ẜiltakâ Wehẜumâ neſt,
Hag1790_IM_10_5kà tad, kad ta Galwa un tahs wahrigakas Weetas=
Hag1790_IM_10_6tahs Meeẜas tik ſtipri ar Ꞩneegu berſetas tappu-
Hag1790_IM_10_7ẜchas, ka jau Dſihwibas Sihmes mannamas.
Hag1790_IM_10_82) Bet kaut arri Aisgrahbẜchanas=Waina
Hag1790_IM_10_9notikkuẜi, un tee ne ilgi noẜaluẜchi, tad arri tà
Hag1790_IM_10_10kà mahzihts ar wiņņam ja=darra; un kad tas
Hag1790_IM_10_11Augſtums us tahdu Wihſi is tahs Meeẜas is-
Hag1790_IM_10_12wilkts, tad ar wiņņeem tà ja=darra, kà Ohtra
Hag1790_IM_10_13Kahrtâ 1. un 2. no teem, kas Twaikâ pamir-
Hag1790_IM_10_14ruẜchi, mahzihts irr.
Hag1790_IM_10_153) Teem, kam tikkai Rohkas, Kahjas jeb
Hag1790_IM_10_16zitti Meeẜas=Lohzeekli noẜalluẜchi, arridſan labbi
Hag1790_IM_10_17Wehrâ ja=leek, ka tee pirmak ẜiltâ Jſtabâ jeb
Hag1790_IM_10_18pee Ugguns ne eet, kamehr tee zaur Eemehrze-
Hag1790_IM_10_19ẜchanu to ẜaẜalluẜchu Lohzeklu eekẜch leddus=aukſta
Hag1790_IM_10_20Uhdeni jeb zaur Ꞩneega=Berſeẜchanu kahdu Ju-
Hag1790_IM_10_21ẜchanu tahdôs Lohzeklôs noproht.
  
Hag1790_IM_10_22Zettortâ Kahrtâ.
Hag1790_IM_10_23No teem, kas zaur karſtu Uhdeni jeb
Hag1790_IM_10_24Brenkuhſê Ꞩkahdi ņehmuẜchi.
  
Hag1790_IM_10_25Zik Reiſes ne noteek, ka leeli Ļaudis tik labb
Hag1790_IM_10_26kà Behrni ne apdohmigi un kà bes Azzim zaur
Hag1790_IM_10_27karſtu Uhdeni pee teem wis=dahrgakeem Meeẜas
 @b{Lohzekleem}
  
 [11.lpp.]
  
Hag1790_IM_11_1Lohzekleem Wainu dabbu; laikam tad Semneeki
Hag1790_IM_11_2dohma, zaur Dſiẜẜinaẜchanu ar aukſtu Uhdeni
Hag1790_IM_11_3palihdſeht, bet tas irr teeẜcham tahds Padohms,
Hag1790_IM_11_4kas to Nahwi peeſkubbina, tà kà arr wiſs
Hag1790_IM_11_5Dſeſtrums eekẜch tahdas Wainas kaitigs irr.
Hag1790_IM_11_6Un ja tas karſts Uhdens arri tohs dahrgakus
Hag1790_IM_11_7Lohzeklus ne aisņemm ; tad tomehr ikgaddus
Hag1790_IM_11_8daudſ atrohdahs, kas tahdâ Notikkumâ atſchgarni
Hag1790_IM_11_9ahrſteti tohp, un par Krohpleem paleek; it ko
Hag1790_IM_11_10pee tik daudſ Semmes=Deedelneekeem un Ka-
Hag1790_IM_11_11wentes= jeb Baſnizas Nabbageem redſeht warr.
Hag1790_IM_11_121) Tas wiẜẜu labbaks Paligs, kas tadehl
Hag1790_IM_11_13tahdeem Zilwekeem warr notikt, irr, ka tee tuh-
Hag1790_IM_11_14daliņ pehz tahs Nelaimes, un kamehr tahs Dreh-
Hag1790_IM_11_15bes wehl karſtas un ẜlapjas irr, tuwu pee maſas
Hag1790_IM_11_16Ugguns turreti, un teem Aẜẜinis laiſtas tohp.
Hag1790_IM_11_172) Kad tee nu pehz to, tik tuwu Uggunim
Hag1790_IM_11_18peelikti tappuſchi, kà to weẜẜels Zilweeks paneſt
Hag1790_IM_11_19warr, tad teem tahs Drehbes no tahm wainigahm
Hag1790_IM_11_20Weetahm waļļinahm ja=atraiẜa, bet tà ka ne dſeẜtra
Hag1790_IM_11_21Wehẜma, nelle wehl wehẜa Walka wiņņeem
Hag1790_IM_11_22peekļuht warr; un tad tee wehl tuwaki pee Ugguns
Hag1790_IM_11_23jawirẜina, un it ſtiprâ Karſtumâ tik ilgi jaturr,
Hag1790_IM_11_24kamehr ikweena weẜẜela Rohka us weenu jeb diwi
Hag1790_IM_11_25Minutehm to pazeeſt warretu. Kad nu tas
Hag1790_IM_11_26Neweẜẜels us tahdu wihſi pee 10 lihdſ 15 Mi-
Hag1790_IM_11_27nutehm, (tas irr gan drihſ Weerendel Stundas)
Hag1790_IM_11_28pee ẜcha ſtipraka Karſtuma bijis, un tahs ſtipras
Hag1790_IM_11_29Ꞩahpes wairak us Notirpumu pahrwehrtu-
 @b{ẜchahs;}
  
 [12.lpp.]
  
Hag1790_IM_12_1ẜchahs; tad tas par Sihmi, ka tas Ugguns
Hag1790_IM_12_2to Karſtumu no tahm eewainotahm Weetahm
Hag1790_IM_12_3wiẜswairak iswilzis.
Hag1790_IM_12_43) Tad tahdi Neweẜẜeli ohtrâ Weerendel=
Hag1790_IM_12_5Stundâ pamaſitam no Ugguns ja=noņemm, bet
Hag1790_IM_12_6tà, kà wiņņi tomehr lohti ẜilti paleek; un tad
Hag1790_IM_12_7weena Salwe ja=taiſa no Pautu (Ohlu) Dſel-
Hag1790_IM_12_8tenuma ar Elji, jeb kauẜeteem ẜilteem Ahſchu=
Hag1790_IM_12_9Taukeem ẜamaiẜita. Kad ẜchi Salwe, kà waijag,
Hag1790_IM_12_10ẜilta tai Wainai usẜmehreta tappuẜi, tad Kullites
Hag1790_IM_12_11ar karſtahm Ꞩmiltim us tahm eewainotahm
Hag1790_IM_12_12Weetahm ja=leek, kas tikkai druẜziņ ar Spiritu
Hag1790_IM_12_13jeb Brandewihnu ja=apſlappina. Ta Salwe
Hag1790_IM_12_14un tahs Smilẜchu Kullites tik ilgi ja=turr wirẜu,
Hag1790_IM_12_15kamehr tahs Sahpes noſtahjahs.
Hag1790_IM_12_164) Kad nu Puhtes mettuẜchahs un nopraſt
Hag1790_IM_12_17warr, ka zaur tahm Pueſchni raddiẜees, tad tai
Hag1790_IM_12_18peeminnetai Salwei Terpentins ja=maiẜa klaht,
Hag1790_IM_12_19un ja wehl Breeẜmiba rahdahs, tad arri wehl
Hag1790_IM_12_20weenu reiſi Aẜẜinis ja=laiſch un remdedams Pul-
Hag1790_IM_12_21weris jadohd, tapehz ka tahdeem Wahjeem no ta
Hag1790_IM_12_22Wahſchu=Drudſcha, kas wiņņeem tudaliņ pehz
Hag1790_IM_12_23tahs Wainas peeẜittahs, tas wiẜs leelaks Gruh-
Hag1790_IM_12_24tums ja=zeeẜch.
  
Hag1790_IM_12_25Peektâ Kahrtâ.
Hag1790_IM_12_26No teem, kas zaur ſtipru Dſehreeni,
Hag1790_IM_12_27kà nomirruẜchi leekhas.
  
Hag1790_IM_12_28Tik leela un kaitiga, kà ta Negantiba irr, kad
Hag1790_IM_12_29prahtigi Zilweki aismirſt, kadehl Deews wiņņus
  
 [13.lpp.]
  
Hag1790_IM_13_1us Paẜaules lizzis, prohti ẜew un tohs Ꞩawejus
Hag1790_IM_13_2laimigus darriht: tik maſ to tee apdohma, kas
Hag1790_IM_13_3wairak ſtipra Dſehreena pee ſew ņemm, ne ka
Hag1790_IM_13_4wiņņu Dabba paneẜs, un wiņņeem par Eeſpeh-
Hag1790_IM_13_5zinaẜchanu waijaga.
Hag1790_IM_13_6Tahdi Zilweki ne ween ẜew paẜchus par Lohpeem,
Hag1790_IM_13_7ne ween ẜew un tohs Ꞩawejus ne laimigus darra;
Hag1790_IM_13_8bet arridſan daſchkahrt eekẜch Nahwes Breeẜmi-
Hag1790_IM_13_9bas kriht, un tà paẜchi wainigi tohp, kad wiņņu
Hag1790_IM_13_10Dſihwiba Bohjâ eet.
Hag1790_IM_13_11Bet lai nu buhtu kà buhdams, tad tomehr ta
Hag1790_IM_13_12Zilweku Mihleſtiba no ikkatra eegribb, tahdeem
Hag1790_IM_13_13Nelaimigeem Paligâ nahkt, un tas noteek:
Hag1790_IM_13_141) Kad teem tik drihſ, kà ween warr buht
Hag1790_IM_13_15Aẜẜinis laiſtas tohp.
Hag1790_IM_13_162) Turklaht Padohms ja=mekle, ka wiņņeem
Hag1790_IM_13_17zaur Wemẜchanu Atweeglinaẜchanu warr mah-
Hag1790_IM_13_18diht ; tè nu peederr arr tahs Sahles, ko Wahziſki
Hag1790_IM_13_19Wemẜchanas Wihna=Akmini, jeb tahs, ko
Hag1790_IM_13_20Jpekakuana ẜauz (ko Muiſchâ un Apteekê warr)
Hag1790_IM_13_21dabbuht) jeb arri wiņņeem remdens Uhdens un
Hag1790_IM_13_22Ꞩahls ja=eedohd. Ja tas arr ne gribb palihd-
Hag1790_IM_13_23ẜeht, tad wiņņeem glummi Dſehreni, kahdi irr
Hag1790_IM_13_24Auſu un Meeſchu=Tumma, un ja tahs newaid,
Hag1790_IM_13_25ẜalds Peens ja=eeleij.
  
 @b{Ꞩeſtâ}
  
 [14.lpp.]
  
Hag1790_IM_14_1Ꞩeſtâ Kahrtâ.
Hag1790_IM_14_2No teem, kas peepeẜchi mirſt, no Sib-
Hag1790_IM_14_3bins aisņemti u. t. p.
  
Hag1790_IM_14_4Tas irr preekẜch Semneekeem weena lohti
Hag1790_IM_14_5waijadſiga Mahziba: Ka teem wiẜẜus peepeẜchi
Hag1790_IM_14_6mirdamus, wiẜẜus kas nomirruẜchi atraſti tohp,
Hag1790_IM_14_7un pat tohs, kas no Sibbins aisņemti, ne
Hag1790_IM_14_8buhs tudaliņ par mirruẜcheem turreht. Jo
Hag1790_IM_14_9daudſkahrt irr tikkai weena eekẜchkiga Ꞩarau-
Hag1790_IM_14_10ẜchana ta Waina, ka tahdi Zilweki pamirſt,
Hag1790_IM_14_11daudſ no teem warr gan us tahdu wihſi glahbti
Hag1790_IM_14_12tapt, kà 1 un 2 Kahrtâ no teem, kas
Hag1790_IM_14_13Twaikâ mirruẜchi, mahzihts tappis; un
Hag1790_IM_14_14tas jau irr daſchkahrt redſehts, ka tahdi Zil-
Hag1790_IM_14_15weki pehz wairak, ne ka 24 Stundahm no
Hag1790_IM_14_16ẜawa Nahwes Meega usmohduẜchees. Tàpat
Hag1790_IM_14_17tas arri teeẜcham peenahkahs, tohs jaun-
Hag1790_IM_14_18peedſimmuẜchus nedſihwus Behrnus ne tu-
Hag1790_IM_14_19daliņ par mirruẜcheem turreht, bet luhkoht,
Hag1790_IM_14_20ka tee zaur lehnu Berſeſchanu pee tahm wah-
Hag1790_IM_14_21rigahm Meeẜas=Weetahm, zaur Wehẜuma
Hag1790_IM_14_22Eepuhſchanu un zaur ſkahbeem Twaikeem
Hag1790_IM_14_23to Dſihwibu eekẜch wiņņeem atkal warr us-
Hag1790_IM_14_24mohdinaht.
  
Hag1790_IM_14_25Tas wiẜsnotaļ lai nu ikweenu aiskahw,
Hag1790_IM_14_26ẜawus Miŗŗonus preekẜch treẜchas Deenas pehz
Hag1790_IM_14_27wiņņu Nahwes aprakt jeb glabbaht; tas lai
 @b{arr}
  
 [15.lpp.]
  
Hag1790_IM_15_1arr ikkatru peekohdiņa, weenumehr un labpraht
Hag1790_IM_15_2wiẜẜu isdibbinaht un darriht, zaur ko wiņſch
Hag1790_IM_15_3ahtri nomirruẜchus atkal warretu pamohdinaht.
Hag1790_IM_15_4Jo pee tahdeem ahtri nomirruẜcheem tahs Aẜ-
Hag1790_IM_15_5ẜinis no eekẜchenes tik drihs ne beidſahs tezzeht,
Hag1790_IM_15_6kà eekẜch teem ahrigeem Meeẜas=Lohzekleem,
Hag1790_IM_15_7un kurẜch Zilweks ne labpraht ẜawu Raddu
Hag1790_IM_15_8jeb Draugu peſtitu? Jkkatram Ꞩaimneekam
Hag1790_IM_15_9tahdeļ peenahkahs, labbu aẜchu Ettiki ẜawâ
Hag1790_IM_15_10Ꞩehtâ turreht, zaur ko eekẜch daudſ gruhtahm Ꞩa-
Hag1790_IM_15_11wilkẜchanahm un Aẜẜins=Apſtahẜchanahm warr
Hag1790_IM_15_12palihdſeht, ẜewiẜchki zaur Ettika=Twaikeem pee
Hag1790_IM_15_13apẜegtas Meeẜas, kas no Wehẜmas isẜargata
Hag1790_IM_15_14kļuhſt. Tàpatt irr Salmjak=Spiritus ikka-
Hag1790_IM_15_15trâ Mahjasbuhẜhanâ lohti waijaga.
Hag1790_IM_15_16Kaut jel ikweens, kas ẜcho dſird jeb laẜẜa,
Hag1790_IM_15_17apdohmatu, ka nekahds labs Darbs bes Makẜas
Hag1790_IM_15_18paleek, un ka ta Paliga, ko mehs zitteem zaur
Hag1790_IM_15_19Jsrauẜchanu no Behdahm parahdam, ir mums
Hag1790_IM_15_20itt lehti warr atlihdſinàta kļuht.