Kristians RÔvensbergs

Rav1767_SD

1. lpp.

1: ┌wehtas Dohmas,
2: is teem ┌wehdeenu=
3: un ┌wehtku=
4: Ewangeliumeem
5: wi˙˙a Gadskahrta
6: is˛emtas
7: un jauneem Behrneem par labbu
8: ˙arakžtitas.
9: K. R.
10: Rihga^,
11: Rakžto^s eežpeežtas pee Gottlob Kri˙chjana Fr÷lich,
12: 1767 Gadda^.

3. lpp.

1: Pirma^ Adwents=┌wehdeena^.
2: Mans Kehni˛žch! Križtus! Tu par labbu man atnahzis,
3: Ar tawahm A˙˙inim man dahrgi arr atpežtijs,
4: Lai nahku es pee Tew, lai arri muhžchigi
5: Taws Behrni˛žch paleeku ar Mee˙' un Dweh˙eli.
6: Ohtra^ Adwents=┌wehdeena^.
7: Ar jaunu Deenu drihž Pa˙aules ┌ohgis atees
8: No Debbe˙im un tad pee ´auneem grib atreebtees.
9: Tad, mohdrigs, Deewu luhdž', ja gribbi pažtahweht
10: Un ar to Kungu Križt' Džihwo˙chana^ ee=eet.
11: Tre˙cha^ Adwents=┌wehdeena^.
12: Pa˙aules Pežtitais! no Debbe˙im Tu nahzi,
13: Atne˙dams Džihwibu, nonahwedams to Nahwi.
14: Kas atgreežchahs, pee Tew nahk ihžta^ Tizziba^,
15: Pee Deewa zaur Tew nahk, kur Preeks irr Muhžchiba^.
16: Zettorta^ Adwents=┌wehdeena^.
17: Kas Tew, Tu Deewa Dehls! ar Mutt' un ┌irdi gohda
18: Un ne kad atžchÝi║║ahs no Tew un Tawa Wahrda,
19: Tam ˙cho Peetizzibu ar Krohni makža˙i,
20: Kas, it ka^ ┌aulite, žpihd augžta^ Debbe˙i^.

)( 2 Us

4. lpp.

┌wehtas Dohmas.

1: Us Seemas=┌wehtkeem.
2: Ak Dweh˙'le! preezajees, jo ˙chodeen peedžimt tizzis,
3: Ko Deews no Muhžchibas par Pežtitaju lizzis.
4: Wi˛˙ch man peedžimmis irr, ˙chis Preeks man ˙atai˙ihts,
5: Zaur ko ar Pa˙auli es arri ap˙wehtihts.
6: Seemas=┌wehtku Widdus=Deena^.
7: Juhs, Križtus ¤auti˛i! tee Deewa E˛ýeli˙chi
8: Jums wi˙˙eem ˙chodeen tohp tee jaukaki Wehžtne˙chi.
9: Ka` Ježus peedžimmis, par Preeku jums, tee teiz.
10: Kur˙ch tadeh´ ne ar teem Deewi˛am pateikt žteids?
11: Seemas=┌wehtku pehdeja^ Deena^.
12: Ar Ganneem, Zilweki! žkatteet us Ježuli˛u,
13: Ar Mee˙as Azzim ne, bet ar to Tizzibi˛u.
14: Brihnijeetees par to: ┌cho Wahrdu paturrat:
15: Kad gan isbrihnoj˙chees, tad Deewu ˙lawejat.
16: ┌wehdeena^ pehz Seemas=┌wehtkeem.
17: Jeb Darbus, Per˙oni, jeb Ammatu, jeb Wahrdu,
18: Kas wižs brihnižchÝs un augžts, Kungs Ježus! apdohmatu,
19: Tad es nu prohtu gan, brihnižchÝs Tu patees,
20: Par ko arri ne weens war gan isbrihnitees.
21: Jauna^ Gadda^.
22: Ko jauna^ Gadda^ man, mans Je˙i˛! gribbi žchÝinÝot?
23: Ko buhs man Nabbagam tur pretti Tewim atdoht?
24: Tew dohmu pa˙chu ˙ew, dohd' Tu ˙ew pa˙chu man,
25: Tad ˙wehtigs e˙mu es, tad baggats Deews un gan.
26: ┌wehdeena^ pehz jauna Gadda.
27: Tew, Ježuli˛am, buhs jau ˙we˙cha^ Semme^ aisžkreet,
28: Jauns buhdams, džimmis tik, no Tehwa=Semmes aiseet.
29: To darri man par labb': Nu irr man Pee=ee˙chan'
30: Pee Debbes Tehwa=Semm', ko Tu atpelnijs man.

Triju

5. lpp.

┌wehtas Dohmas.

1: Triju Kehni˛u, jeb Swaigžnes Deena^.
2: Zaur weenu Swaigžniti e˙˙i, ak Deewi˛! Waldijs
3: To Gudru ┌irdis, tohs it klaht pee Ježu waddijs.
4: Nu Paganeem wa´´a^ irr Debbes Wahrti˛i.
5: Kas Schehlažtibu ˙cho ne isteiks muhžchigi?
6: Pirma^ ┌wehdeena^ pehz Swaigžnes Deenas.
7: Kad leela^s Behda^s man truhkžt Eepreezina˙chanas,
8: Tew, Ježu! mekleju, atžpihd' ar Schehlažtibas.
9: Eekžch Taweem Wahrdeem rahd' man Preeka Waidži˛u:
10: Ta` Tu, no man atražts, tahs Behdas klu˙˙etu.
11: Ohtra^ ┌wehdeena^ pehz Swaigžnes Deenas.
12: Dažchkahrt, Kungs Jesus! mums Taws Stundi˛˙ch lehnam ateet.
13: Brihžcham tas isleekahs, kaut bij man bohja^ ja eet.
14: Bet ar to nahkži Tu un pa˙cha^ Laika^ nahz';
15: Tad tohp, kas aiskawehts, papillam atmakžahts.
16: Tre˙cha^ ┌wehdeena^ pehz Swaigžnes Deenas.
17: Ja Tu, Kungs Ježus! gribb' tad warri Behdas remdeht,
18: Un, ka`{kae} es wehlejohs, no Debbe˙im man lihdžeht.
19: Palihdž', jo Tu to žpehj', ne kur man Paglahb˙chan':
20: Ja Tu ne glahb', ak Deews! tad bohja^ ja eet man.
21: Zettorta^ ┌wehdeena^ pehz Swaigžnes{Swaižnes} Deenas.
22: Kungs Ježus! usmohžtees, muhs leelas Behdas baida.
23: Tahs Draudžes Laiwa irr zaur Wehtrahm leela^ Waida^.
24: Palihdži Tu mums jel, ak žtiprais Pežtitais!
25: Tew klau˙˙a Juh║a, Wehj˙ch, Tu Wi˙˙uwalditais!
26: Marias Schkihžti˙chanas, jeb ┌wez˙chu Deena^.
27: Ar Grehku Dub´eem es wi˙˙ai e˙mu apgahnihts:
28: No Deewa Du˙mibas un pa˙chas ┌irds isbaidihts.
29: Man Tawa^s A˙˙ini^s, Kungs Križtus! mažga pats,
30: Tad es preekžch Deewa žchÝihžts un ne pažuddinahts.

)( 3 Peekta^

6. lpp.

┌wehtas Dohmas.

1: Peekta^ ┌wehdeena^ pehz Swaigžnes Deenas.
2: Ta labba ┌ehkla, Kungs! zaur Tewi ween war usaugt.
3: Ar tahm tas Satans mehds nelabbas Sahles ˙ajaukt.
4: Dohd' jel, ka` e˙mu es weens labbais Kweežchu Lauks:
5: ┌irds, zaur Tew žchÝihžtita, eekžch ┌wehti˙chanas augs.
6: ┌ežta^ ┌wehdeena^ pehz Swaigžnes Deenas.
7: Ka`, Ježi˛! e˙mu gudrs, ka` gudras Jumprawi˛as,
8: Pats manna^ ┌irdi^ leij' to Elj' tahs Tizzibi˛as.
9: Kad, Bruhtgans! atnahk˙i, lai turrohs gattawu
10: Us Debbes Kahžahm eet ar ┌wehtu Pulzi˛u.
11: Dewita^ ┌wehdeena^ preekžch Leeldeenas
12: ┌wehtkeem.
13: Tu, Deews! arr ˙uhti man us Tawu Wihna=Kalnu.
14: Dohd', ka`, kas peenahkahs, darru bes Apnik˙chanu.
15: Ta Nažta ˙magga irr, tas Deenas Karžtums žpeežch:
16: Bet, kad tas Wakkars klaht, tad Behdas Deews nogreežch.
17: Ažtota^ ┌wehdeena^ preekžch Leeldeenas
18: ┌wehtkeem.
19: Woi ne baggatigi ta Kunga Wahrds tohp mahzihts?
20: Kas no ta de˙mita augligi ne tohp klau˙ihts.
21: Lai, Ježi˛! man Taws Gars ┌irdi pamohdina,
22: Ka` ne ˙amaitajohs pats Grehku Droh˙chiba^.
23: ┌eptita^ ┌wehdeena^ preekžch Leeldeenas
24: ┌wehtkeem.
25: Kungs Ježus! labpraht Tu eij us tahm Nahwes Pehdahm,
26: No Grehkeem pežtiht man un no tahm Deewa Du˙mahm.
27: Taws Nahwes Zelli˛˙ch man atnežs to Džihwibu.
28: Dohd' man Tew allažch teikt par ˙chahdu Mihlibu.

┌ežta^

7. lpp.

┌wehtas Dohmas.

1: ┌ežta^ ┌wehdeena^ preekžch Leeldeenas
2: ┌wehtkeem.
3: Tas Wels man kahrdina, Kungs Križtus! wi˙˙a^s Malla^s.
4: Man pahržpeht mekledams ar Wiltibu un Warras.
5: Ka` to uswarre˙chu ˙awa^ Nežpehziba^?
6: Kungs, luhdžams, glahbi man tawa^ Patwehruma^.
7: Peekta^ ┌wehdeena^ preekžch Leeldeenas
8: ┌wehtkeem.
9: Kaut bree˙migs raudžijees, es, Kungs! ne beidžu waideht
10: Manna^ ┌irdsbailiba^, no Tew war Preeks atžpihdeht.
11: Tu man to pee˙ohlijs, tadeh´ tam notikt buhs.
12: Ar Preeku žkatti˙chohs wehl Tawus Paligus.
13: Zettorta^ ┌wehdeena^ preekžch Leeldeenas
14: ┌wehtkeem.
15: Tu e˙˙i, Deewa Dehls! zaur Tawu Deewa ┌pehku
16: To Wellu isdžinnis, isahrdijs wi˛˛a Ehku.
17: Džen tah´u jel no mums ˙cho niknu ┌atanu:
18: Muhs, Tawus ¤audis, glahb', Tawu Jhpa˙chumu.
19: Tre˙cha^ ┌wehdeena^ preekžch Leeldeenas
20: ┌wehtkeem.
21: Ka` Tu, Kungs Ježus! gan pee=ehdinaht man warroht,
22: Tu rahd', kad tuhkžto˙chus{tuhÝžto˙chus} žpehj' ar maž Maižes ba║║oht.
23: Dohd man tik Družzi˛as un Maižes Reezi˛u,
24: Ka` ar to pee=ehžtees bes Mohkahm warretu.
25: Marias Pa˙luddina˙chanas Deena^.
26: Deews Zilweks tohp! Kur˙ch jel ˙chohs Eedžim˙chanas ┌wehtkus
27: Ta Kunga Ježus gan ne turrehs ´ohti ˙wehtus?
28: Pats Križtus, Deewa Dehls, pee˛em Zilwezibu,
29: Ka` nabbags Zilweks tohp par Deewa Behrni˛u.

)( 4 Ohtra^

8. lpp.

┌wehtas Dohmas.

1: Ohtra^{Ohtr#} ┌wehdeena^ preekžch Leeldeenas
2: ┌wehtkeem.
3: Kur gan weens Zilweks ˙wehts? ┌irds pilna irr ar Grehkeem.
4: Kas weenu žchÝihžtu dohs žtarp nežchÝihžteem Zilwekeem?
5: Tew, Križtu, teizu es ween nenožeedžigu.
6: Tu tikkai darri man tai˙nu un ˙wehtigu.
7: Puhpu´u=┌wehdeena^.
8: Tu Tehwam paklau˙igs, Kungs Ježus! eij us Nahwi
9: Un muh˙u Grehku deh´ pee Kružta ˙ižtees ´ahwi.
10: Jrr Kružts man ja nežs, tad dohd' Paklau˙i˙chanu:
11: Ja Nahwe gaidama, dohd' tad Pazee˙chanu.
12: Leeldeenas=┌wehtko^s.
13: Tas Kungs no Mirro˛eem irr atkal zehlees augžcham.
14: Preeks, Džihwiba un Meers zaur to atnežts ikkatram.
15: Kas žtipra^ Tizziba^ pee Ježu peeke║║ahs,
16: Pret Grehkeem, Lahžteem, Ell' un Nahwi patwe║║ahs.
17: Leeldeenas=┌wehtku Widdus=Deena^.
18: Kungs Križtus! žtahw mums klaht, mums leelas Behdas rahdahs,
19: Jo Taweem ¤auti˛eem Besdeewigi usbahžchahs.
20: Paleezi jel pee mums. Lai Wahrdu Gai˙mi˛a
21: Mums ˙pihd lihdž beidžama Pa˙aules Laizi˛a.
22: Leeldeenas=┌wehtku pehdeja^ Deena^.
23: Kur ˙wehta Walloda, kur ¤audis Tew atminnahs,
24: Tur Tu, Kungs Ježus! klaht un wi˛˛u žtarpa^ pinnahs.
25: Eekžch Bailehm runnaju un us Tew dohmaju:
26: Jt tuwu rahdees tad man arr par Preezi˛u.

Pirma^

9. lpp.

┌wehtas Dohmas.

1: Pirma^ ┌wehdeena^ pehz Leeldeenas
2: ┌wehtkeem.
3: Paldeews, mans Ježus! Tu ˙alihdžina man Deewam.
4: Tu deld' Eenaidibu un glahb' no Deewa Du˙mahm.
5: Nahz' pee man ˙azzidams: Mans Meers lai irr ar tew,
6: Tad Behda^s ┌ir˙ni˛a ar Meeru doh˙ees ˙ew.
7: Ohtra^ ┌wehdeena^ pehz Leeldeenas
8: ┌wehtkeem.
9: Tas ruhkdams Elles Swehrs man labpraht gan aprihtu,
10: Ja Tu, Kungs Ježus! man ne tawo^s Spahrno^s tihtu.
11: Tu, ka` labs Gans, preekžch man nodewis Džihwibu,
12: Tad, mohdrigs, glahbi pats Tawu Jhpa˙chumu.
13: Trežcha^ ┌wehdeena^ pehz Leeldeenas
14: ┌wehtkeem.
15: Kungs Ježus! man ja eet ar Tew ˙che` Kružta Pehda^s.
16: Mans Muhžch ja pawadda tik Waimanna^s un Behda^s.
17: Bet tas par Preeku man: Kružts drihž pa Gallam ees:
18: Eekžch Debbe˙im pehz tam ta ┌irds tad preeza˙ees.
19: Zettorta^ ┌wehdeena^ pehz Leeldeenas
20: ┌wehtkeem.
21: Kam bihžtohs, Križtus! es eekžch pa˙chahm Nahwes Mohkahm?
22: Tu pats pa˙luddini ˙cho Preeku mannam Prahtam,
23: Ka` mannu Nahwi, Tu, mirdams ta` pahrmijis,
24: Ka` manna Mir˙chana pee Deewa man weddihs.
25: Peekta^ ┌wehdeena^ pehz Leeldeenas
26: ┌wehtkeem.
27: Ko Ježus Wahrdi˛a^, mans Deews! es no Tew luhdžohs,
28: To Tu man doh˙i gan: Us to no ┌irds pa´aujohs.
29: Dohd' džihwoht križtigi, dohd' aismigt ˙wehtigi,
30: Tad Nahwes Stundi˛u ˙agaidu preezigi.

)(5 Križtus

10. lpp.

┌wehtas Dohmas.

1: Križtus Debbes=Brauk˙chanas=Deena^.
2: Zaur Debbesbrauk˙chanu, Kungs Ježus! Tu ˙ataižijs
3: Man Debbes Zelli˛u, par ko eet es ˙en gaidijs.
4: Nahz', kad tik gribbedams, dohd' Stundu ˙wehtigu:
5: Ta` mirdams es patees Tew pakka´ usbrauk˙chu.
6: ┌ežta^ ┌wehdeena^ pehz Leeldeenas
7: ┌wehtkeem.
8: Tu, Križtus! teiz' ka` mehds Pa˙aule nikni raudžiht
9: Un ´aunu nodohmaht par Tawu ˙wehtu Draudžiht'.
10: Ne leez jel no Tew žchÝirt man kahdas Mohzibas,
11: Ka` Krohni dabbuju tahs Debbes Gohdibas.
12: Wa˙˙aras=┌wehtko^s.
13: Kas Ježu mihl', Tam tiz un wi˛˛a Wahrdu klau˙˙a,
14: To mih´o atkal Deews, un to, kad ˙auz, paklau˙˙a.
15: Pee ta nahk džihwodams, tam buhdams Padohmneeks:
16: Wi˛sch glahbj un patwe║ to, ka` ne kait Prettineeks.
17: Wa˙˙aras=┌wehtku Widdus=Deena^.
18: Tu, ˛iknu Pa˙auli, Deews! turri ´ohti mih´u,
19: Tai ˙awu Dehlu dohd', lai pežti to, par Kihlu.
20: Wi˛sch arr mans Pežtitais: Jr mannim peeder wi˛žch.
21: Kas man pažuddinahs? Kam bihžtohs Nabbadži˛˙ch?
22: Wa˙˙aras=┌wehtku pehdeja^ Deena^.
23: Ta Draudže Awju Kuhts, Tu, Križtus! Durwis e˙˙i.
24: Ar Tawu Garru man zaur Tewi turpu ne˙˙i.
25: Kas ˙cheitan nahk zaur Tew tai^ Awju Kuhti˛a^,
26: Jr Debbes Draudže^ buhs pee Tewis Muhžchiba^.
27: Wa˙˙aras=┌wehtku At˙wehte^, jeb ˙wehtas
28: Trihsweenibas ┌wehtko^s.
29: Tu, Deewi˛! eemih´o tur džihwoht Debbes Mahja^s,
30: Buh˙chana^ tikkai weens, trihskahrtigs Jhpa˙chiba^s:
31: Deews Tehws, Dehls, ┌wehtais Gars: Tew ween es pee˙auzu:
32: To Debbe˙i ne weens war doht man, ne ka` Tu.

Pirma^

11. lpp.

┌wehtas Dohmas.

1: Pirma^ ┌wehdeena^ pehz Wa˙˙aras=┌wehtku
2: At˙wehtes.
3: Tas baggats džihwo, miržt, no Grehkeem tas ne atgreežch:
4: Bes Schehlažtibas tam nu Elles Mohkas ja zeežch.
5: Mans Deews! pa˙argi man, ka` es, ka` neatgreežts,
6: No Elles Mohzibahm ne tohpu muhžcham žpeežts.
7: Ohtra^ ┌wehdeena^ pehz Wa˙˙aras=┌wehtku
8: At˙wehtes.
9: Tas Wakkari˛˙ch irr leels, ko Deewi˛žch mums ˙atai˙a.
10: Kas, aizinahts pee ta, ne nahk, pats ˙ew ˙amaita.
11: Deews ˙cheitan žchehligs irr, tur leelas Du˙mas rahd.
12: Tas tee˙cham pažuddis, kas Schehlažtibu ˙mahd.
13: Trežcha^ ┌wehdeena^ pehz Wa˙˙aras=┌wehtku
14: At˙wehtes.
15: Tu, ˙awu Awju Gans, Kungs Križtus! es zaur Wellu
16: Un wi˛˛a Wiltibu aiswežts us Grehku Ze´´u.
17: Mekle man žchehligi, ne˙˙' man paklihdu˙chu,
18: Glahbtu no Satana, pee Tawu Pulzi˛u.
19: Jah˛a, ta Križtitaja, Deena^.
20: No ˙irmeem Wezzakeem ˙wehts Jahnis tohp peedžimmis,
21: Ku║║a Atnahk˙chanu Deews ˙en jau bij nolizzis.
22: Ne kahdas Leetas Tam irr ne=eežpehjamas!
23: Lab tam, kas allažchi˛ us To ween pa´aujahs.
24: Zettortta^ ┌wehdeena^ pehz Wa˙˙aras=┌wehtku
25: At˙wehtes.
26: Tu warri Skabbargu pee zitteem ahtri žkattiht,
27: Bet ˙awu BalÝi, tu, ne maž ne warri mattiht.
28: Preekžch pa˙cha Durwja jel ˙lauki, tu Leeku´i!
29: Un žkattees us ˙ew, pirms man ko pahrmetti˙i.

Marias

12. lpp.

┌wehtas Dohmas.

1: Marias Peemekle˙chanas Deena^.
2: Ta ˙wehta Maria apžweizina Lihžbeti,
3: Ka Behrns, no Preeka pils, lez appakžch wi˛˛as ┌irdi,
4: Tik ween par Gohdu Tew, Pa˙aules Pežtitais!
5: Ja Tu ┌irds Wee˙is mans, woi truhks Eepreezatais?
6: Peekta^ ┌wehdeena^ pehz Wa˙˙aras=┌wehtku
7: At˙wehtes.
8: Tu mannu Luhg˙chanu, Kungs Ježus! gan paklauži.
9: Nahz' Mahja^s, ┌irdi^ nahz' un wi˙˙ur man ap˙wehti.
10: Bes Tawas ┌wehtibas mans Darbs ne isdoh˙ees.
11: Kur mihti žchehligi, tur ┌wehtiba atees.
12: ┌ežta^ ┌wehdeena^ pehz Wa˙˙aras=┌wehtku
13: At˙wehtes.
14: Tam, kas tew žkubbina us Du˙mahm, labpraht peedohd.
15: Jo zitkahrt Deews tas Kungs eekžch Du˙mas Wellam nodohd
16: Tohs, kas zittus eenihžt un kam ┌irds du˙miga,
17: Ka` tas arr Du˙mibu pret wi˛˛eem parahda.
18: ┌eptita^ ┌wehdeena^ pehz Wa˙˙aras=┌wehtku
19: At˙wehtes.
20: Tu warri tuhkžto˙chus paba║║oht ar maž Maižes,
21: Kas Tew, Kungs! pakka´ eet, zeeždami Badda Raižes.
22: Kam es tad bailejohs, kad man truhkžt Maižite?
23: Kas us Tew pa´aujahs, tohp atžtahts ne kad ne.
24: Ažtota^ ┌wehdeena^ pehz Wa˙˙aras=┌wehtku
25: At˙wehtes.
26: Ne ustizz', Zilwezi˛žch! teem wiltigeem Prawee˙cheem,
27: Kas Bleh˛u Mahzibas žtahžta ar Wiltus Mehlehm.
28: Redž! Awju Drehbe^s irr Wilks pleh˙igs ap˙edžis.
29: Ja tu tam pakka´ eij, tad e˙˙i pažuddis.

Dewi-

13. lpp.

┌wehtas Dohmas.

1: Dewita^ ┌wehdeena^ pehz Wa˙˙aras=┌wehtku
2: At˙wehtes.
3: Ar Wiltu preezigi Pa˙aules Behrni dohma
4: Us to, kas laizigs irr, kas tat˙chu behg ka` Ehna.
5: Tu, Gai˙mas Behrns, džennees us to ween ˙irdigi,
6: Kas tewi ˙wehtu darr' un paleek muhžchigi.
7: De˙mita^ ┌wehdeena^ pehz Wa˙˙aras ┌wehtku
8: At˙wehtes.
9: Wehl Schehlažtibas Laiks, wehl taggad Debbes wa´´a^.
10: Jkweenam taggad wehl pee Debbe˙im irr Da´´a.
11: Kas Laiku aiskawe, us Deewu greežchas,
12: Lai Elle^ braukdams brehz pahr ˙ewi Waimannas.
13: Pirma^ pade˙mita^ ┌wehdeena^ pehz Wa˙˙aras=
14: ┌wehtku At˙wehtes.
15: Ar taweem Darbi˛eem, ak Zilwezi˛˙ch! ne leelees.
16: Ne dohma, ka` zaur teem to Debbe˙i tu pelnees.
17: Tee Darbi to ne ˙pehj. Mehs tohpam pežtiti
18: No Schehlažtibas ween un nahkam Debbe˙i^.
19: Ohtra^ pade˙mita^ ┌wehdeena^ pehz Wa˙˙aras=
20: ┌wehtku At˙wehtes.
21: Es e˙mu it ka` mehms, kad Deewa Gohds irr teizams,
22: Jt ka` kurls arridžan, kad Deewa Wahrds irr klau˙ams.
23: Kungs Ježus! atwerri to Mutti, Au˙is arr,
24: Par Gohdu Tew ikweens tad runnaht, džirdeht war.
25: Tre˙cha^ pade˙mita^ ┌wehdeena^ pehz Wa˙˙aras=
26: ┌wehtku At˙wehtes.
27: Tas Zilweks e˙mu es, Kungs Ježus! kas pakrittis
28: Ta Wella Naýýo^s, kas man Wahžchu Pulku ˙ittis.
29: ┌cha^s Wahti^s eeleiji, Elj', Wihnu, A˙˙inis,
30: Tad e˙mu žpirkts un ˙wehts, mans Samariteris!

Zet

14. lpp.

┌wehtas Dohmas.

1: Zettorta^ pade˙mita^ ┌wehdeena^ pehz Wa˙˙aras=
2: ┌wehtku At˙wehtes.
3: Tew tee Spittaligi, Kungs Križtus! Behda^s pee˙auz.
4: Tu klau˙i, kad tee brehz un palihdžeht teem patrauz'.
5: Eekžch mannahm Mohzibahm ir es Tew pee˙auzu,
6: Tu, mans Palihdžetais! Ne weens palihdž, ka` Tu.
7: Peekta^ pade˙mita^ ┌wehdeena^ pehz Wa˙˙aras=
8: ┌wehtku At˙wehtes.
9: Mans Deews! ka` jauki, Tu, ispužchko PuÝÝes Lauka^?
10: No Tew ˛em Barribu wi˙˙a ta Putnu Tauta.
11: Man, Tawam Behrni˛am, Tu gan peemetti˙i
12: Kas mannim waijaga, Apgehrbu, Maižiti.
13: ┌ežta^ pade˙mita^ ┌wehdeena^ pehz Wa˙˙aras=
14: ┌wehtku At˙wehtes.
15: Ta Nahwe dažchkahrt žchÝi║ ar ┌ahpehm dažchu Draugu,
16: Kas no ┌irds mihlojahs, ka` pa˙chu Azzu Raugu.
17: Bet teem par Preeku irr, ka` Deews tohs Muhžchiba^
18: Bes Mohkahm ˙aweddihs, kur allažch Lihgžmiba.
19: ┌wehta^ Mikke´a Deena^.
20: Kad Elles PuhÝis grib ar mannim zelt to Ka║║u,
21: Kungs Križtus! Palihdži, ka` to uswarreht warru.
22: ┌uht Tawus E˛ýe´us man ˙churp par Glahb˙chanu,
23: Par Gohdu Tewim ween, pehz to ┌ohli˙chanu.
24: ┌eptita^ pade˙mita^ ┌wehdeena^ pehz Wa˙˙aras=
25: ┌wehtku At˙wehtes.
26: Tu džihwo, Križtus! ˙che` žtarp Taweem Nihdetajeem.
27: Woi Tu tad atžtah˙i no Taweem Mihletajeem?
28: Pee man, ka` Wee˙is nahz', nahz' Mahja^s, ┌ir˙ni˛a^
29: Kas Tew irr, wižs man buhs, ja Tu pee man Mahja^.

Ažto-

15. lpp.

┌wehtas Dohmas.

1: Ažtota^ pade˙mita^ ┌wehdeena^ pehz Wa˙˙aras=
2: ┌wehtku At˙wehtes.
3: Tu, Deewi˛! pawehl' man, ka` man buhs Tewi mih´oht
4: Un ar to Tuwaku, ka` tam war patikt, džihwoht.
5: Tu nu jau dewis man to Eegribbe˙chanu:
6: Dohd', ka` es darru to arr bes Apnik˙chanu.
7: Dewita^ pade˙mita^ ┌wehdeena^ pehz Wa˙˙aras=
8: ┌wehtku At˙wehtes.
9: Ak Ježi˛! ˙aldakais, ka` ´ohti ta ┌irds ehdahs,
10: Kad Deewa Du˙mibu un Grehku Pulk' atminnahs.
11: Usrunni Tu arr man: Tu, mans Behrns mih´akais:
12: Tew Grehkus peedohmu es, taws Apžchehlotais.
13: Diwide˙mita^ ┌wehdeena^ pehz Wa˙˙aras=
14: ┌wehtku At˙wehtes.
15: Tu e˙˙i, Deewa Dehls! weens Kehni˛˙ch augžti džimmis:
16: Man nabagu tomehr par ˙awu Bruhti ˛ehmis.
17: ┌che` warri man ne maž atžtaht bes Paliga:
18: Tur buh˙chu es pee Tew tai^ Preeka^ muhžchiga^.
19: Diwide˙mita^ pirma^ ┌wehdeena^ pehz Wa˙˙aras=
20: ┌wehtku At˙wehtes.
21: Tew, Deewa Behrnam, gan ja zihnijahs eekžch Behdahm,
22: Kad Deewi˛˙ch leekahs tew wi˙˙ai nokaut eekžch Du˙mahm.
23: Bet Deewa Wahrdeem tizz' un žtipri zihnijees:
24: Luhdž Deewu, zerredams, Deews leekahs peeluhgtees.
25: Diwidežmita^ ohtra^ ┌wehdeena^ pehz Wa˙˙aras=
26: ┌wehtku At˙wehtes.
27: Mans Grehku Parads leels, kas manni allažch žpaidihs.
28: Ak Deewi˛! luhdžams, man eek˙ch Du˙mahm ne isbaidihž'.
29: Apžchehlojees par man; ka`, nabbags, makža˙chu?
30: Peedohd jel žchehlodams to Grehku Paradu.

Diwi-

16. lpp.

┌wehtas Dohmas.

1: Diwidežmita^ tre˙cha^ ┌wehdeena^ pehz Wa˙˙aras=
2: ┌wehtku At˙wehtes.
3: Kungs Ježus! wiltigi pret Tawu ˙wehtu Wahrdu,
4: Kas ne uswarrejams, daudž welti ze´ to Ka║║u.
5: Tam Spehka irr Deews gan, ka` ikkur˙ch Prettineeks
6: Tur tee˙cham Kauna^ tohp, ir pats tas Gudrineeks.
7: Diwidežmita^ zettorta^ ┌wehdeena^ pehz Wa˙˙aras=
8: ┌wehtku At˙wehtes.
9: Tew, Ježi˛! aiskahr˙chu ar Tizzibi˛as Rohkahm;
10: Dohd' arr pamanniht man Paglahbjumu eek˙ch Mohkahm.
11: Tahs Behdas wi˙˙as behgs, ir Nahwi delde˙i,
12: Ja Tu man žcheligi pee Rohkas ˙atwehr˙i.
13: Diwidežmita^ peekta^ ┌wehdeena^ pehz Wa˙˙aras=
14: ┌wehtku At˙wehtes.
15: Zaur wi˙˙ahm Semmehm tik ween džirdamas irr Behdas,
16: Ka` tahs Pa˙aules Gals it tuwu ┌irds ˙ajehdžahs.
17: Tad nahz', Kungs Ježus! nahz', muhs wi˙˙us aiswaddi,
18: No Behdahm pežtitus, eekžch Tawu Debbe˙i.
19: Diwidežmita^ ˙ežta^ ┌wehdeena^ pehz Wa˙˙aras=
20: ┌wehtku At˙wehtes.
21: Pažtara Deeni˛a no Deewa irr nolikta,
22: Tad Džihws un Mirrons nahks preekžch Križtus Gohda Kreh˙la.
23: Atžtahj, ak Zilwezi˛˙ch! no Grehkeem, Blehdibahm,
24: Ka` tew tas Wels ne kremt ar Elles Mohzibahm.
25: Tahs ˙wehtas Dohmas diwide˙mita^ ˙eptita^ ┌wehdeena^
26: pehz Wa˙˙aras=┌wehtku At˙wehtes atraddi˙i ˙ežta^
27: ┌wehdeena^ pehz Swaigžnes Deenas, it
28: kur tewim tahs irr ja mekle.