Heinrihs Fűrmans

Fuhr1690_LL

1. lpp.

1: Laimiga Lauliba
2: ta Zeeniga und labb i▀mahzita
3: Kungha
4: M. ARNOLD FOHRMAN
5: Muh▀a Mieliga Mahzitaia und
6: Ba▀nitzas=Kungha
7: ar to
8: Auxte=Ghodigu/ und Deewabijataiu
9: Jumprawu
10: J. Anna Eližabeth Dreling
11: ta Auxte=Zeeniga Rahtes=Kungha{Rahtes=} und
12: Munžter=Kungha
13: K. Johann Dreling
14: Mieligu Jumprawu/
15: kattreem
16: uh▀ to preezigu Kahžas=Deenu{Kahžas=} und Wahrda=Deenu
17: to pirmo Deenu tahs pehdigas Mehne▀es
18: eeck˙ch ˙cho 1690. Ghaddu
19: no wi▀as Sirdes
20: wehleja
21: Ta Latwižka Draudžiba
22: tahs ˙wehtas Jah˛e=Ba▀nitzas
23: apraxtita und no Wahtz=Semme att˙uhtita
24: no
25: Hinrich Fohrmann.
26: Riga/ py Georg. Matth. N÷ller Ghramato=žpedaiu.

2. lpp.

1: O Preeziga/ laimiga / mieliga Deena!
2: Nu gribbam meh▀ ˙chodeen itt preezigi buht.
3: Tas Ba▀nitz=Kungs/ kattru ta Draudžiba
4: zeena/
5: Turr Kahžas ar ˙awu wi▀miligu Bruht.
6: Ka buh▀ mums nu džeedaht tahs preezigas Džee▀mas?
7: Ack nahz tock und pallieds/ kas palliedžeht warr.
8: Tas Prahti˛žch ghann labbs gir / meh▀ gribbam be▀
9: Bree▀mas
10: To darriet/ ko ghodigi ¤autinji darr.
11: Ko dohmi tu Brali˛žch/ ka laimiga Leeta?
12: Deews winjam gir dewis to Zeenigu Bruht.
13: Wings mahza mums Deewa ta žchehliga Weeta`.
14: Ack nhe gir tads Ammats ghann ˙uhre und gruht?
15: Kad wings no to Preddiko=Kreh▀lu nožtaigha/
16: Und peeku▀is gir no to Mahzibu ´oht/
17: Kas warr tad tam Kungham toh▀ ┌weedrus no Waigha
18: Nožchahweht und preezigus Wahrdinjus doht.

Kas

3. lpp.

1: Kas warr tad tam labback to Barribu tai▀iet/
2: Kam gribb wings tas ┌irdsninja Behdas i▀kai▀iet/
3: Kad winjam nhe gir kahda Draudžinja klaht?
4: Ack nhe gir tad waiag/ ka winjam buh▀ pretzeht/
5: Ka wings weenu mieligu Gha˙pažchu dabb?
6: Kas winjam ar Mielńžtib pretti warr tetzeht
7: Und palliedžeht Namma`/ tas winjam buh▀ labb.
8: Nahz/ Maažžing/ meh▀ gribbam nu redžeht ar Preeku
9: To Bruhtu/ tahs Kahžas tee Semmes=Eel turr.
10: Nu warram meh▀ preezatees wi▀i par leeku/
11: Turr gribbam meh▀ no=eet und zittad nhe kurr.
12: Ack reds tock to Bruhtu eeck˙ch wiž˙u to Ghodu/
13: To Kroni uh▀ Ghalwu/ ka ˙mucka ta gir!
14: Es winjai no ┌irdes to Wehležchan dohdu:
15: Deews wi▀u/ kas launs gir/ no winjas nožkirr!
16: Ack Mahzitais Mielais/ nhe jemmat par launu/
17: Ka ˙chodeen meh▀ arridžan nahkam pij Jums.
18: Ack Thńtit/ tas buhtu mums wi▀eem par kaunu/
19: Kad ghodigas ┌irdes nhe buhtu pij mums.
20: Meh▀ gribbam to žchehligu Deewu ar Meeru/
21: Ka wings tahdu Thńwu mums dewis gir/ teickt /
22: Ar ghodigu ┌irdi und preezigu Peeru
23: Uh▀ juh▀u ˙cho Ghodibas=Deenu ta beickt:

Deews

4. lpp.

1: Deews dohd jums/ o^ Mahzitais/ Preeku und
2: Laimu/
3: Ta gribbam meh▀ ˙chodeen und allažchin
4: luhkt
5: ar ┌aimu/
6: Ka projam neds Zeppetz neds Siwis warr
7: truhkt.
8: Deews ˙wehti jums wižžur ar Meeru/ ar Gho-
9: du/
10: Ar tuhxto˙chu labbu pij Dweh▀el und
11: Ar preezigu We▀elib/ pilnigu Blohdu/
12: Deews pallieds Jums! Amen/ tas noteeck
13: pattee▀.