Kaņepāju kulstītāju amata zvērests

Zv1689_Kan252

253