@a{nezināms}
@z{VLH1685_Sal}

[0.lpp.]
@v{Die Sprüche}
@v{Salomonis}
@v{Vormahls}
@v{Von dem ſeel: Herrn}
@v{GEORGIO MANCELIO,}
@l{SS. Theol: Licentiato,} @v{Weyland Hoch-}
@v{Fürſtl: Curländiſchem Hoff=Prediger}
@v{in Lettiſche Sprache}
@v{überſetzet/}
@v{Anjetzo aber auffs fleiſſigſte unterſuchet/}
@v{von den mercklichſten Fehlern befreyet und}
@v{in Reiner Schreib=Art außgegeben/}
@v{von}
@v{HENRICO ADOLPHI,}
@v{Der Hertzogthümer Curland und Semgallen}
@v{Superintendente und der Mitauiſchen}
@v{Gemeine Ober=Paſtore.}
@v{MITAU/}
@v{Gedruckt bey dem HochFürſtl: Hoff=Buchdrucker}
@v{George Radetzky/ 1685.}

[1A.lpp.]
@v{Die Sprüche Salomonis.}
Ta Pirma Nodaļļa.

SChihs irr tahs Mahzi-
bas Salamana/ ta
Ķehniņa Iſraëļa/Dah-
wida Dehla.
2. No ka warr mahzitees Ꞩa-
maņņu in Pamahziẜchanu/
Pahrpraẜchanu.
3. Gudribu/ Taiẜnibu/ kas tee-
ẜcham in pareiſi.
4. Ka tee Nenojehgas nojehgu-
ẜchi/ in ta jauna Kahrta prahtiga
in gudra tohp.
5. Kas Gudrs irr/ tas klauẜahs
in labbajahs/ in kas Prahtneeks
irr/ tas prohtahs ẜakkamu.
6. Ka tas ẜajem tohs ẜakkamus=
Wahrdus/ in kà tohs buhs ẜa-
praſt/ to Mahzibu to gudro Ļau-
ſchu/ in wiņņo Mihklus.
7. Ta Kunga Bihjaẜchana irr
tas Eeẜahkums mahzitees/ tee
Nebehdneeki ne behda pehz Gu-
dribas in Mahzibas.
8. Mans Behrns/ klauẜi ta-
wa Tehwa Pamahziẜchanu/ in
ne pahrkahpi tawas Mahtes
Wahrdu.

[1B.lpp.]
9. Jo tas irr krahẜchns Kroh-
nis tawai Galwai/ in Ꞩkehdes
ap tawu Kaklu.
10. Mans Behrns/ kad tew tee
Blehdigee wiļļ/ tad ne klauẜi.
11. Kad tee ẜakka/ nahz lihdſi ar
mums/ mehs gribbam us Aẜẜi-
nim gluhneht{gluhuet}/ in mehs eeẜim par
nepateeẜi us teem Nenoſeegu-
ẜcheem.
12. Mehs gribbam tohs dſih-
wus pariht/ kà ta Elle/ in tohs
Rahmus/ kà tohs kas Dſiļļuma?
eegrimſt.
13. Mehs gribbam Paẜaules=
Mantu useet/ mehs gribbam
ẜawus Nammus ar Laupiẜcha-
nas peepildiht.
14. Baudajs ar mums/ weenu
Makku mehs wiſẜi turreẜim.
15. Mans Behrns ne ſtaiga to
Zeļļu ar teem/ atrauji ẜawu
Kahju no wiņņu Pehdahm.
16. Jo wiņņu Kahjas ſkreen us
ļaunu/ in ſteidſahsAẜẜinis isleet.
17. Jo tas irr welti/ to Tihkli
ismeſt teem Putneem redſoht.
18. Ir paẜchi tee ẜawa? Starpa?
zits us zitta Aẜẜini gluhne/ in
@1{A ij}
@b{mekle}

[2A.lpp.]
@2{Die Sprüche Salomonis.}

mekle weens ohtru nokaut.
19. To darra wiẜẜi tee Negau-
ẜchi/ ka weens ohtram to Dſih-
wibu pajem.
20. Ta Gudriba gauſchahs ahra?/
in ẜauka pa tahm Eelahm.
21 Wiņņa kleedſ Durwîs ſtah-
wedama pee Wahrteem/ Ļau-
ſchu Pulka?/ wiņņa runna ẜawus
Wahrdus eekẜch paẜchas Pils.
22. Zik ilgi gribbajt juhs Ne-
jehgas nenojehgt/ in tee Irgi ir-
gņeht/ in tee Nebehdneeki to
Mahzibu nihdeht?
23. Atgreeſeetees pee mannas
Pahrmahziẜchanas. Redſ/ es
gribbu isẜazziht mannu Garru/
in mannus Wahrdus jums doht
ſinnaht.
24. Kad es nu aizinaju/ in juhs
leedſatees/ Es isſteepju ẜawu
Rohku/ in ne weens par to behda.
25. In nizzinajeet wiẜẜu mannu
Padohmu/ in ne gribbajt man-
nu Pahrmahziẜchanu.
26. Tad gribbu es arridſan
jums ẜmeetees/ kad jums ne lab-
bi klahẜees/ in juhs parApẜmee-
klu padarriht/ kad nahk ko juhs bihkſtajtees.
27. Kad jums usees kà kahda
Sturme ko juhs bihkſtajtees/ in

[2B.lpp.]
juhẜa Nelaimiba kà kahdaWeh-
tra/ kad us jums Bailums in
Behdas nahks.
28. Tad tee man peeẜauks/ bet
es ne atbildeẜchu/ tee man aggri
meklehs/ in ne atras.
29. Tadehļ ka tee ne eeredſeja
to Mahzibu/ in ne gribbeja ta
Kunga Bihjaẜchanu.
30. Ne gribbeja mannu Padoh-
mu/ in nizzinaja wiẜẜu mannu
Pahrmahziẜchanu.
31. Tad buhs teems ehſt no
teems Augļeems ẜawas Buh-
ẜchanas/ in no ẜawa Padohma
pee=ehſtees.
32. Ko tee Besprahtigi eegrib-
bahs/ tas nomahz tohs/in to Ne-
behdneeko Laime ẜamaita tohs.
33. Bet kas man klauẜa bes Kai-
tes paliks/ in tam ganna buhs/
in ne kahdu Nelaimi bihẜees.

Ta Ohtra Nodaļļa.

MAns Behrns/ gribbi tu
mannus Wahrdus peejem-
tees/ in mannu Bauẜli pee ẜe-
wim paturreht.
2. Tad lai tawas Auẜis to Gu-
dribu ẜajem/ in peegreeſ tawu
Ꞩirdi klaht pee tahs.
3. Jo/ ja tu no Ꞩirds pehz tahs
ẜaukẜi/ in tadehļ luhgẜi.
@b{4. Ja}

[3A.lpp.]
@3{Die Sprüche Salomonis.}

4. Ja tu to mekle kà Ꞩudrabu/
in to isklauẜcheena kà Mantu.
5. Tad tu to Deewa=Bihjaẜcha-
nu noprattiẜi in Deewa Atſih-
ẜchanu atraẜi.
6. Jo tas Kungs dohd Gudri-
bu/ in no wiņņa Muttes nahk
Atſihẜchana in Nopraẜchana.
7. Wiņſch teems Gohdigeems
dohd pareiſi isdohtees/ in pa-
glahbj tohs Rahmus.
8. In paẜarga tohs/ kas taiẜni
dſihwo/ in paglabba to Zeļļu ẜa-
wo Ꞩwehto.
9. Tad tu noprattiẜi to Taiẜ-
nibu/ in pareiſi rahmi isturreh-
tees/ in wiẜẜu labbu Zeļļu.
10. Ja ta Gudriba tew pee
Ꞩirds eet/ ka tu labpraht mah-
zajs.
11. Tad tew labs Padohms pa-
ẜargahs / in gudrs Prahts tew
paglabbahs.
12. Ka tu ne klihdiẜi us to Zelļu
to Blehſchu/ neds ſtarp teem
Besdeewigeem Blehņu=runna-
tajeem.
13. Kas atẜittahs nohſt no ta
ihſtena Zeļļa/ in ſtaiga us tum-
ẜeem Zeļļeem.
14. Kas preezajahs ļaunu dar-
riht/ in irr lihgẜmi ẜawà nelab-
ba? Buhẜchana?.

[3B.lpp.]
15. Kas ſawu Zelļu ẜamaita/
in aiseet pa ẜawu lihku Zeļļu.
16. Ka tu ne peeklihdiẜi pee zit-
ta Wihra Ꞩeewas/ in kas tawa
ne irr/ kas lipnigus Wahrdus
dohd.
17. In atſtahji to Kungu ẜawa
Jaunuma/ in aismirſt tahs Ap-
ẜohliẜchanas preekẜch ẜawa Dee-
wa.
18. Jo wiņņas Nams lohkahs
pee tahs Nahwes/ in wiņņa
Ꞩohļi pee teem Paſudduẜcheem.
19. Wiẜẜi kas pee wiņņas ee=eet/
ne at=eet atkaļ/ in ne attohp to
Zeļļu tahs Dſihwibas.
20. Ka tu ſtaiga us labba Zeļ-
ļa/ in paleez us taiẜna Tekka.
21. Jo tee Taiẜni Semmê dſih-
wohs/ in tee Rahmi eekẜch tahs
paliks.
22. Bet tee Besdeewigee taps
no Semmes israhti/ in tee Pahr-
galwneeki taps no tennenes is-
deldeti.

Ta Treẜcha Nodaļļa.

MAns Behrns ne aismirſti
mannu Mahzibu/ in lai ta-
wa Ꞩirds paturr mannu Pa-
wehleẜchanu.
2. Jo tee tew ilgu Dſihwoẜcha-
nu/ in labbus Gaddus in Meeru
atneẜẜihs.
@1{A iij}
@b{3. Scheh-}

[4A.lpp.]
@2{Die Sprüche Salomonis.}

3. Schehlaſtiba in Taiẜniba no
tew ne atſtahs/peekaŗŗi tohs pee
tawu Kaklu/ in rakſti tohs us to
Galdu tawas Ꞩirds.
4. Tad tu Mihlibu in Gudribu
atraẜi/ kas Deewam in Zilwe-
keem patihk.
5. Palaujees us to Kungu/ no
wiſẜas Ꞩirds/ in ne paļaujees
us ẜawu paẜchu Gudrumu.
6. Bet dohma us wiņņu/ us
wiẜẜeem taweem Zeļļeem/ tad
winẜch tew pareiſi waddihs.
7. Ne leezees Gudrs eſẜus/ bet
bihſtees to Kungu in atſtahji no Ļauna?.
8. Tas tawai Nabbai labbi
buhs/ in tawus Kaulus eeẜpirdſi-
nahs.
9. Gohda to Kungu no tawas
Mantas/ in no ta pirmaja wiſẜu
to/ ko tu eedabbu.
10. Tad tawi Ꞩchķuhņi pilli
taps/ in tawi Wihna=Ꞩpaidi
ar ẜaldu Wihnu pahrruhks.
11. Mans Behrns/ ne atmett to
Pahrmahziẜchanu ta Kunga/ in
ne eẜẜi nepazeetigs pahr wiņņa
Ꞩohdibu.
12. Jo kuŗŗu tas Kungs mihļi
tur/ to pahrẜchauẜch wiņſch/ in
tas wiņņam patihk/ kà kahds
Dehls Tehwam.

[4B.lpp.]
13. Labbi tam Zilwekam kas
Gudribu atrohd/ in tam Zilwe-
kam/ kas Ꞩapraẜchanu dabbu.
14. Jo tas irr labbaki kahrt
wiņņas prezzatees/ nekà kahrt
Ꞩudrabu/ in wiņņas Augļi irr
labbakee/ nekà Selts.
15. Wiņņa irr augſtaki turra-
ma nekà Pehrles in wiẜẜu/ ko tu
warretu eegribbetees/ ne warr
pee tahs peelihdſinaht.
16. Ilga Dſihwoẜchana irr pee
wiņņas labbas Rohkas/ pee
wiņņas Kreiẜas irr Baggatiba
in Gohds.
17. WiņņasZeļļi irr jauki Zeļ-
ļi/ in wiẜẜas wiņņas Tekkas irr
Meers.
18. Wiņņa irr weens Kohks
tahs Dſihwibas wiẜẜeem kas to
ẜakampj/ in ẜwehti irr tee/ kas
to ẜatur.
19. Jo tas Kungs irr zaur Gu-
dribu tahs Semmes Gruntu
lizzis/ in zaur ẜawu Padohma
tahs Debbeẜis ẜataiẜihs.
20. Zaur wiņņas Gudriba irr
tee Dſiļļumi pahrdalliti/ in tahs
Padebbeẜis ar Raẜẜu pillamas
darritas.
21. Mans Behrns/ne leez to no
tawahms Azzims atſtaht/ tad tu
laimigs in gudrs tapẜi.
@b{22. Tas}

[5A.lpp.]
@3{Die Sprüche Salomonis.}

22. Tas tawas Dwehẜeles
Dſihwiba buhs/ in tawa Mutte
lipniga buhs.
23. Tad tu meerigi ſtaigaẜi us
tawu Zeļļu/ ka tawa Kahja ne
dauſiẜees.
24. Apguldamees tu ne bihẜees/
bet gardi gullehẜi.
25. Ka tew ne waijaga bihtees
par peepeẜchu Isbaili/ neds par
to Wehtru to Besdeewigo/ kad
ta useet.
26. Jo tas Kungs irr tawa Pa-
ļauẜchana / tas paglabba tawu
Kahju/ ka ta ne tohp ẜajemta
(guhſtita.)
27. Ne leedſees tam Nabba-
gam labbu darriht/ ja tawai
Rohkai irr no Deewa/ ka tu to
warri darriht.
28. Ne ẜakki us tawu labbu
Draugu/ Eji nohſt/ in atnahz at-
kal/ Rihta? es tew dohſchu/ kad
tew teju pee Rohkas irr.
29. Ne dohma ļaunu pahr ta-
wu labbu Draugu/ kas ustizzigi
pee tewis dſihwo.
30. Ne barrees ar kahdu bes
Wainas/ ja wiņſch tew ne irr
ļaunu darrijs.
31. Ne darri kà kahds Nebehd-
neeks/ in ne eegribbees ne weenu
no wiņņa Zeļļeem.

[5B.lpp.]
32. Jo tam Kungam irr tas
Pahrgalwigs weena neganta
Leeta/ in wiņņa ẜleppens Pa-
dohms irr pee teems Rahmeems.
33. Ta Besdeewiga Namma?
irr ta Kunga Lahſti/ bet tas
Nams ta Taiẜna tohp ẜwehtihts.
34. Winẜch teems Ꞩmehje-
jeems peeẜmeeẜees/ bet teems
Nabbageems dohs wiņẜch
Schehlaſtibu.
35. Tee Gudree Gohdu eeman-
tohs/ bet kad tee Ģeķķi augſti
mettahs/ tohp tee tomehr Kauna?.

Ta Zettorta Nodaļļa.

KLauẜajt manni Behrni to Pa-
mahziẜchanu juhẜu Tehwa/
jemmeet wehra?/ ka juhs mahzaj-
tees/ in Gudri tohpat.
2. Jo es dohmu jums labbu
Mahzibu/ ne pametteet mannu
Bauẜlu.
3. Jo es biju manna Tehwa
Dehls/ jauks in weens weenigs
preekẜch mannas Mahtes.
4. In winẜch mahzija man/ in
ẜazzija/ Laid tawa Ꞩirds man-
nus Wahrdus usjem/ turri man-
nu Bauẜlu/ tad tu dſihwoẜi.
5. Ꞩajem Gudribu/ ẜajem Ꞩa-
praẜchanu/ ne aismirſti/ in ne at-
kahpees no tahs Wallodas
mannas Muttes.
@b{6. Ne}

[6A.lpp.]
@2{Die Sprüche Salomonis.}

6. Ne pametti to/ tad wiņņa
tew usturrehs/ mihle to/ tad
wiņņa tew paẜargahs.
7. Jo tahs Gudribas Eeẜah-
kums irr/ kad to labpraht dſird/
in to Gudriba wairak mihle ne-
kà wiẜẜadu Mantu.
8. Tur wiņņu augſti/ tad wiņ-
ņa tew pa=augſtinahs in tew
Gohda? zels/ ja tu to pee Ꞩirds
peeẜpeediẜi.
9. Wiņņa tawu Galwu jauki
aptaiẜihs/ in tew appuẜchkohs
ar krahẜchņu Krohni.
10. Tad klauẜajs mans Behrns/
in ẜajem mannu Wallodu/ tad
tawu Gaddu daudſ taps.
11. Es tew waddiẜchu to Zeļļu
tahs Gudribas.
12. Es gribbu tew us ihſtenu
Tekku weſt/ ka/ kad tu eiji/ tawa
Eeẜchana tew ne buhs gŗuhta/
in kad tu tezzi/ ka tu ẜew ne no-
dauẜees.
13. Ꞩajem to Pamahziẜchanu/
ne palaidi to/paẜargi to/jo ta irr
tawa Dſihwiba.
14. Ne nahz us to Besdeewigo
Tekku/ in ne ẜper ẜawu Kahju us
to Zeļļu to Nikno.
15. Leez to ar Meeru/ in ne eiji
teitan/ atkahpees no ta/ in eiji
ẜezen.

[6B.lpp.]
16. Jo tee ne apgullahs/ pirms
tee irr ļauna darrijẜchi.
17. Jo tee baŗŗojahs no to Bes-
deewigo Maiſes/ in dſeŗ no ta
Wihna tahs Blehdibas.
18. Bet ta Taiẜna Zelẜch ẜpihd
kà ta Gaiẜma kas prohjam eet/
in ẜpihd lihdſ patt leelu Deenu.
19. Bet to Besdeewigo Zelẜch
irr tumẜch/ in tee ne ſinna/ kur
tee pakrittihs.
20. Mans Dehls/ jem wehra?
mannu Wahrdu/ in lohki tawu
Auẜi us mannu Wallodu.
21. Ne leez tohs no tawahms
Azzims noſuſt/ paturri tohs ta-
wa? Ꞩirdî.
22. Jo tee irr ta Dſihwiba teem/
kas tohs atrohd/ weẜẜeligi wiẜ-
ẜahm wiņņo Meeẜahm.
23. Paẜargi tawu Ꞩirdi wiẜẜa?
Prahta?/ jo no tahs iseet ta Dſih-
wiba.
24. Atſkappe nohſt no ẜew to
niknu Mutti/ in laid ta Gahnitaja
Mutte tahļu no tew irra.
25. Laid tawas Azzis teju
preekẜch tewim ſkattahs/ in ta-
was Azzuplakſtenis teeẜcham ta-
wa? Preekẜcha? luhkojahs.
26. Laid tawa Kahja teeẜcham
us preekẜchu aiseet/ tad eiji tu pa-
reiſi.
@b{27. Ne}

[7A.lpp.]
@3{Die Sprüche Salomonis.}

27. Ne allojees nei pa labbo nei
pa kreiẜo Puſẜi/ atgreeſ tawu
Kahju no ļauna?.

Ta Peekta Nodaļļa.

MAns Behrns jem wehra?
mannu Gudribu/ atleez ta-
wu Auẜi pee mannas Mahzibas.
2. Ka tu paturri labbu Padoh-
mu/ in tawa Mutte ſinna pareiſi
runnaht.
3. Jo tahs Luhpas tahs Mau-
kas irr ẜaldas kà tihrs Meddus/
in wiņņas Rihkle irr jo gluddee-
na nekà Eļjes.
4. Bet pehz ruhktas kà Wehr-
meļes/ in aẜẜas ka? abbeja? puẜẜê
aẜs Sohbins.
5. Wiņņas Kahjas tek pee
Nahwes ſemmê/ wiņņas Zeļļi
atẜneedſ to Elle.
6. Wiņņa ne eet teeẜcham us
to Zeļļu tahs Dſihwibas/ne pa-
ſtahwigi irr wiņņas Ꞩohļi/ ka
ta ne ſinna/ kur ta ſtaiga.
7. Tad klauẜajt man manni
Behrni/ in ne atkahpeet no tahs
Wallodas mannas Muttes.
8. Lai taws Zelẜch atſtattu nohſt
no wiņņas eet/ in ne nahz tuwu
pee wiņņas Namma=Durwim.
9.Ka tu ne dohẜi ẜweẜchahm ta-
wu Gohdu/ in tawus Gaddus
tahm Breeẜmigahm.

[7B.lpp.]
10. Ka Ꞩweẜchi ne pee=ehdihs
no tawu Mantu/ in taws Darbs
ne buhs zitta Namma?.
11. In tew pehz janopuhẜchahs/
kad tu tawas Meeẜas in Mantu
istehrejs eẜẜi.
12. In ẜazihẜi/ Ak! kà eẜmu es to
Mahzibu eenidejs/ in manna
Ꞩirds to Pahrmahziẜchanu ap-
ẜmehjuẜi.
13. In ne eẜmu klauẜijs to Bal-
ẜi mannu Mahzitaju/ in mannu
Auẜi ne lohzijs pee teem/ kas
man mahzija.
14. Tik es ne eẜmu wiẜẜa? Ne-
laimê eeſtidſis preekẜch wiẜẜeem
Ļaudim in wiẜẜeem Zilwekeem.
15. Dſer Uhdeni no tawas Be-
dres/ in Istekkas no tawa Awota.
16. Laid tawi Awoti istek/ in
tahs Uhdena=Uppes us tahms
Eelahms.
17. Bet paturrees tu tahs
pehz ẜewis ween/ in ne kahds
Ꞩchweẜch ar tew lihdſi.
18. Taws Awots laid irr ẜweh-
tihts. In preezajees tahs Ꞩee-
was tawa Jaunuma.
19. Ta irr mihliga kà kahda
Breeſcha=Mahte/ lipniga kà kah-
da Ꞩtirne/ mihlinajees ar tahs
allaſchiņ/ lihdſ kà tew peeteek/ in
@1{B}
@b{eelihg-}

[8A.lpp.]
@2{Die Sprüche Salomonis.}

eelihgẜmojees allaſchiņ ar wiņ-
ņas Mihleſtibu.
20. Mans Behrns{Behŗns}/ kapehz gribbi
tu pee tahs Ꞩchweẜchas eelihg-
ẜmotees/ in apkampees ar zittas.
21. Jo ikkatra Zeļļi irr teju
preekẜch ta Kunga/ in winẜch
mehŗo lihdſeni wiẜẜus wiņņo
Ꞩohļus.
22. Tee Grehki ta Besdeewiga
to ẜajems/ in taps ar to Walgu
ẜawas Noſeedſibas turrehts.
23. Wiņẜch mirs/ ka wiņẜch ne
gribbejs mahzijams/ in ẜawa? lee-
la? Ģeķķuma? dehļ wiņņam labbi
ne klahẜees.

Ta Ꞩeſta Nodaļļa.

MAns Behrns/ ja tu tawu
Tuwaku galwo/ in eẜẜi tawu
Rohku pee kahdu ẜchweẜchu ap-
ķihleijs.
2. Tad eẜẜi tu ẜaẜeets ar to
Wallodu tawas Muttes / in ẜa-
jemts ar teem Wahrdeem tawas
Muttes.
3. Tad darri jelle tà/ mans
Behrns/ in ispeſtijees/ jo tu eẜẜi
tawa Tuwaka Rohka?s kļu̇is/
ſteidſ/ ẜpeed in dſen tawu Tu-
waku.
4. Ne laid tawahms Azzims
gulleht/ neds taweems Azzuplak-
ſteņeems ẜnauſt.

[8B.lpp.]
5. Peſtijees kà kahda Ꞩtirne
no Rohkams/ in kà kahds Put-
nis no tahs Rohkas ta Putni-
neeka.
6. No=eij pee Ꞩkuddreem tu
Ꞩliņķi/ usluhko wiņņo Darri-
ẜchanu in mahzajs.
7. Jepẜchu teems ne kahds Leels=
Kungs/ nei Wirẜuneeks nei
Kungs irr.
8. Tomehr tahs ẜawu Maiſi
dabbujahs Waẜẜaras Laika?/ in
krahjahs ẜawu Barribu Pļau-
jama Laika?.
9. Cik ilgi gulli tu Ꞩliņķi?
Kad zelẜees augẜcham no tawa
Meega?
10. Ja gulli wehl magķeniht/
ẜaẜit Rohkas magķeniht/ ka tu
warri gulleht.
11. Tad tew ta Nabbadſiba pee-
peẜchi usees wirẜu/ kà kahds Kah-
juneeks/ in tas Truhkums kà
kahds apbruņņohts Wihrs.
12. Ļauns Zilweks/ netaiſns
Wihrs/ eet ar niknu Mutt.
13. Mirķẜchķina ar Azzim/ ais-
kuſtina ar Kahjam/ rahda ar
Pirkſteem.
14. Dohma allaſch ļaunu in
Walẜchķibu ẜawa? Ꞩirdî/ in pa-
zeļ Bahrẜchanu.
@b{15. Ta-}

[9A.lpp.]
@3{Die Sprüche Salomonis.}

15. Tapehz wiņņam peepeẜchi
ta Nelaime us=ees/ in taps drihſ
ẜalauſihts/ bes nekahda Paliga.
16. Ꞩchihs ẜeẜchas Leetas eenihd
tas Kungs/ in to ẜeptitu tur
wiņẜch par negantu.
17. Lepnas Azzis/ wiltigas Meh-
les/ Rohkas kas nenoſeeguẜchu
Aẜẜinu isleij.
18. Ꞩirds kas Blehdibu doh-
ma/ Kahjas kas tikkuẜchas irr
Grehku darriht.
19. Nepateẜs Leezineeks/ kas
drohẜchi Mellus runna/ in kas
Bahrẜchanu ſtarp Brahļeem
padarr.
20. Mans Behrns/ paglabba
tohs Bauẜlus tawa Tehwa/ in
ne aismirſti to Pawehleẜchanu
tawas Mahtes.
21. Ꞩaẜeen tohs allaſchiņ us
tawu Ꞩirdi/ in kaŗŗ tohs pee
tawu Kaklu.
22. Kad tu eiji/ ka tee tew pa-
wadda/ kad tu apgullees/ ka tee
tew apẜarga/ kad tu zellees/ ka
tu ar teems runna.
23. Jo ta Pawehleẜchana irr
weena Lukte/ in tas Bauẜlis
weena Ꞩweze/ in ta Ꞩohdiba
tahs Pamahziẜchanas irr weens
Zelẜch tahs Dſihwibas.

[9B.lpp.]
24. Ka tu tohpi paſargahts no
tahs niknas Ꞩeewas/ no tahs
mihkſtas Mehles tahs Ꞩweẜchas
25. Ne laid tew patihk tawa?
Ꞩirdî wiņņas Jaukumam/ in
ne apmahnejees pee wiņņas Az-
zuplakſteneems.
26. Jo weena Mauka iswiļļ to
Maiſi/ bet laulata Ꞩeewa guh-
ſta to gohdigu Dſihwoẜchanu.
27. Warrig kas labbad Uggun-
ni Aſotî turreht/ ka tam Drah-
nas ne ẜadeg?
28. Kà buhtu kas labbad us
Ohgļeem ſtaigaijs/ ka tam Kah-
jas ne ẜadegta.
29. Itt tà noteek/kas pee ẜawa
Tuwaka Ꞩeewu labbinajahs/
ne weens ne paleek ne ẜohdihts
kas to aiskaŗŗ.
30. Sagļam ne irr tahds leels
Kauns ſohgoht / ka tas ẜawu
Dwehẜel pee=ehdinaht grib/ kad
wiņẜch isẜalzis irr.
31. In ja wiņẜch tohp notwerts/
atdohd tas Ꞩeptiņkahrt atkaļ/ in
atmakẜa ar wiẜẜu Mantu ẜawa
Namma.
32. Bet kas ar Ꞩeewu Laulibu
lauſch/ tas irr Ģeķķis/ tas ẜawu
Dſihwibu ẜamaita.
33. Par to irr wiņņam Nelai-
@1{B ij}
@b{miba}

[10A.lpp.]
@2{Die Sprüche Salomonis.}

miba in Kauns/ in wiņņa Kauns
ne tohp isdeldehts.
34. Jo ta Wihra Duẜmiba irr
breeẜmiga warran/ in ne ſchehlo
Atreepẜchanas Laika?.
35. In ne behda ne par weenu/
kas to ẜalihdſenahtu/ in ne ẜa-
ņem/ jepẜchu tu gann eeẜchķiņ-
ķoht gribbetu.

Ta Ꞩeptita Nodaļļa.

MAns Behrns/ paturri man-
nus Wahrdus in paẜlepi
mannu Pawehleẜchanu pee ẜe-
wim.
2. Paturri mannu Pawehle-
ẜchanu/ tad tu dſihwohẜi/ in man-
nu Bauẜlu kà tawu Azzu=raugu.
3. Ꞩeen tohs pee taweem Pirk-
ſteem/ rakſti tohs us to Grah-
matu tawas Ꞩirds.
4. Ꞩakki us to Gudribu/ tu eẜẜi
manna Mahẜa/ in ẜauz to Ꞩa-
praẜchanu par tawu Draugu.
5. Ka tu paẜargahts tohpi par
ẜweẜchas Ꞩeewas/ par zitta/ kas
mihļus Wahrdus dohd.
6. Jo pa ẜawa Namma Lohgu
ẜkattijohs es zaur Ꞩtrelliņeems
in luhkojohs ſtarp teems Ne-
jehgeems.
7. In eeraudſijohs ẜtarp teems
Jauneems weenu trakku Puiẜi.

[10B.lpp.]
8. Tas gahja us tahs Eelas pee
weenu Kaktu in ſtaigaja us to
Zeļļu pee wiņņas Namma.
9. Nowakkarôs Deenas Wakka-
ra?/ kad Nakts tappa tumẜch bija.
10. In raugi/ tad ẜaſtappa tam
weena Ꞩeewa kà kahda Mauka
isģehrbuẜees/ Wiltneeze.
11. Trakka in ne turriga/ ka
wiņņas Kahjas ẜawa? Namma?
ne parimſt.
12. Drihſ irr wiņņa ahra?/ drihſ
us Eelas/ in luhre pa wiẜẜahm
Mallahm. (Stuhrehm.)
13. In ẜagrahba to/ in ẜkuhpſti-
ja to beẜkaunigi/ in ẜazzija us
wiņņu.
14. Es eẜmu Pateizibas=Upuru
par man ẜchodeen nodewis/ kà
es biju apẜohlijees.
15. Tapehz{Taphz} es eẜmu isgahjuẜi/
tew ẜaſtapt/ tawu Waigu agri
mekleht/ in eẜmu tew atradduẜi.
16. Es eẜmu ẜawu Gultu krah-
ẜchņi ustaiẜiẜi/ ar raibeems
Tepdeķķeems no Egiptes.
17. Es eẜmu ẜawu Gultas=
Weetu ar Mirrehm/ Aloë in
Kanneeleem apẜlazzijẜi.
18. Nahz/ mehs gribbam kohpa
gulditees/ kà ween mums pa-
tihk/ lihdſ patt Rihtam/ mehs grib-
@b{bam}

[11A.lpp.]
@3{Die Sprüche Salomonis.}

bam weens ohtru apmihlinates.
19. Jo mans Wihrs newaid
Mahjahs/ wiņẜch irr us tahļu
Zeļļu aisgahjis.
20. Wiņẜch irr to Naudas=kul-
lu lihdſi jehmis/ wiņẜch ne pahr-
ees ka wehl us Ꞩwehtkeem.
21. Wiņņa to pahrrunnaja ar
daudſ Wahrdeem/ peewahreja to
ar ẜawu mihļu Runnu.
22. Tas gahja wiņņai drihſ
pakkaļ/ kà kahds Wehrẜis pee
kaujama=Bluķķi weſts tohp/ in
kà pee Pinnekļeems kur tee Bes-
prahẜchi tohp mahziti.
23. Kamehr wiņņa tam ar
Bultu tahs Aknis parẜķehle/ kà
kahds Putnis ſteidſahs pee Wal-
gu/ in ne ſinna/ ka tam ẜawu
Dſihwibu makẜa.
24. Tad klauẜajt man manni
Behrni/ in jemmeet wehra? tohs
Wahrdus mannas Muttes.
25. Lai tawa Ꞩirds ne nogree-
ſchahs us wiņņas Zeļļu/ in ne
maldijees us wiņņas Pehdahms.
26. Jo wiņņa irr daudſ eewai-
nojẜi in pagahſuẜi/ in irr wiẜẜa-
dee Warreenee no wiņņas no-
mahkti.
27. Wiņņas Nams irr Zeļļi
us Elles/ kur nobrauz Nahwes
Kambarî.

[11B.lpp.]
Ta Aſtota Nodaļļa.

NEg ẜauz ta Gudriba/ in ta
Ꞩapraẜchana leek ẜawu
Balẜi dſirdeht.
2. Preekẜch wiẜẜo Azzim Zell-
mallî in us Eelas ſtahw wiņņa.
4. A! Juhs Wihri/ es us jums
ẜauzu/ in aizinaju tohs Ļaudis.
5. Jemmeet wehra? juhs Ne-
jehgi to Gudribu in juhs Neẜa-
praẜchi jemmeetees pee Ꞩirds.
6. Klauẜajtees/ jo es gribbu is-
runnaht augſtas Leetas/ in mah-
ziht kas pareiſi irra.
7. Jo mannai Muttei buhs tee-
ẜcham runnaht/ in mannahm
Luhpahm buhs negants/ kas
besdeewigee irr.
8. Wiẜẜa Walloda mannas
Muttes irr taiẜna/ nekas nelabs
jeb nepareiſi irr eekẜch tahs.
9. Tà irr wiẜẜa teeẜteeẜcham/
teems kas to ẜaproht/ in pareiſi
teems/ kas to peejemtees grib.
10. Usjemmeet mannu Mahzi-
bu labbaki/ ne kà Ꞩudrabu/ in
to Pamahziẜchanu turrajt aug-
ſtaki ne kà krahẜchnu Seltu.
11. Jo ta Gudriba irr labbaka
nekà Pehrles/ in wiẜẜ/ ko ween
Zilweks warretu eegribbetees/
ne warr tai lihdſi tapt.
@1{B iij}
@b{12. Es}

[12A.lpp.]
@2{Die Sprüche Salomonis.}

12. Es Gudriba dſihwoju pee
tahs Ꞩamaņņas/ in es ſinnu lab-
bu Padohmu dohd.
13. Ta Deewabihjaẜchana ne
paneẜs to Blehdibu/ to Lepnibu/
to Greſnibu in nelabbu Zeļļu/ in
eenihſtu to niknu Mutti.
14. Man peedarr abbi/ Pa-
dohms in Darriẜchana/ man irr
Ꞩapraẜchana in Ꞩpehks.
15. Zaur man walda tee Ķeh-
niņņi/ in tee Rahts=Kungi zeļļ
to Teeẜu.
16. Zaur man walda Leeli=Kungi/
in wiẜẜi Walditaji us Semmes.
17. Es mihloju to/ kas man
mihlo/ in kas man agri mekle/
atrohd manni.
18. Baggatiba in Gohds irr
pee man paleekama Manta in
Taiẜniba.
19. Manni Augļi irr labbaki ne
kà Selts/ in ẜkaidrs Selts/ in
manna Eedabbuẜchana labba-
ka ne kà islaẜẜihts Ꞩudrabs.
20. Es ſtaigaju us to ihſtenu
Zeļļu/ us to Eelu tahs Taiẜnibas.
21. Ka es labbi apdahwanaju
tohs/ man mihlo/ in wiņņo
Mantu peepildu.
22. Tas Kungs man pee ẜew
turreja Eeẜahkuma? ẜawu Zeļļu

[12B.lpp.]
pirms wiņẜch wehl ko darrija/
biju es jaw teitan.
23. Es eẜmu no Muhſchibas
eelikta/no Eeẜahkuma preekẜch
tahs Semmes.
24. Kad tee Dſiļļumi wehl ne
bija/ tad es jaw biju/ kad wehl tee
Awoti ar Uhdeni ne tezzeija.
25. Pirmak ne wehl tee Kalni
eelaiſti tappa preekẜch teem ma-
ſeem Kalniņņeem es jaw biju
gattawa.
26. Wehl wiņẜch ne bija to
Semm darrijs/ in kas pee tahs
peedarr/ nei tohs Kalnus tahs
Semmes.
27. Kad wiņẜch tahs Debbeẜis
darrija/ tad es teju biju/ kad
winẜch tohs Dſiļļumus apkahrt
notaiẜija.
28. Kad wiņẜch tahs Padebbe-
ẜis augẜcham ſtippri nolikka/ kad
wiņẜch ſtipprinaja tohs Awotus
to Dſiļļumu.
29. Kad wiņẜch tai Juhŗai tahs
Eſchas zehle/ in teem Uhdenim/
ka teem ne bija pahrkahpt ẜawu
Pawehleẜchanu.
30. Kad wiņẜch to Gruntu tai
Semmei likka tad biju es par
Meiſteri pee wiņņa/ in eelihk-
ẜmojohs ikdeenas/ in jak-
@b{teja}

[13A.lpp.]
@3{Die Sprüche Salomonis.}

teja preekẜch wiņņa allaſchiņ.
31. In jaktejohs us wiņņa
Semm/ in manna Preeza irr
pee teems Zilweka Behrneems.
32. Tad klauẜajt man nu/ man-
ni Behrni/ labbi teems/ kas man-
nus Zeļļus turr.
33. Klauẜajt to Mahzibu in toh-
pat Gudri/ in ne palaideet to.
34. Labbi tam Zilwekam/ kas
man klauẜa/ kas ikdeenas pee
mannahm Durwim us Wakti
ſtahw/ ka tas pee mannu Dur-
wju Stabbeem gaida.
35. Kas man atrohd/ tas atrohd
to Dſihwibu/ un dabbuhs kas
tam patihk no ta Kunga.
36. Bet kas prett man grehko/
tas ẜamaita ẜawu Dwehẜel/
wiẜẜi kas man eenihd/ mihle to
Nahwi.

Ta Dewita Nodaļļa.

TA Gudriba usdarrija ẜawu
Nammu/ in zirta ẜeptiņus
Stabbus.
2. Kawa ẜawus Lohpus/ in us-
zehle ẜawu Wihnu/ in paklahja
ẜawu Galdu.
3. In isẜuhtija ẜawas Kalpo-
nes/ ee=aizinaht augẜcham us to
Pili tahs Jelgawas.
4. Kas Nejehga irr/ tas lai

[13B.lpp.]
nahk ẜchurp/ in us to Ģeķķi ẜaz-
zija wiņņa:
5. Nahzeet/ ehdeet no mannas
Maiſes/ in dſeŗŗeet to Wihnu/
ko es jums ẜchķiņķoju.
6. Atmetteet to Neẜapraẜchu
Buhẜchanu/ tad juhs dſihwoẜeet/
in ſtaigajeet us to Zeļļu tahs
Ꞩapraẜchanas.
7. Kas to Nebehdneeku mahza/
tam buhs Kaunu us ẜew jemt/
in kas to Besdeewigu ẜohda/
tam buhs Apẜmeeklu redſeht.
8. Ne ẜohdi to Nebehdneeku/
wiņẜch tew eenihd/ ẜohdi to
Prahtneeku/ tas tew mihlehs.
9. Dohd tam Prahtigam/ tad
wiņẜch wairak wehl Prahta?
jemẜees/ mahzi to Taiẜnu/ tad
wiņẜch Mahziba? pee=augs.
10. Tahs Gudribas Eeẜahkums
irr ta Kunga Bihjaẜchana/ in ta
Ꞩapraẜchana mahza kas ẜwehts
irr.
11. Jo zaur manni taps tawas
Deenas daudſ/ in tew tawas
Dſihwoẜchanas Gaddi wairak
taps.
12. Eẜẜi tu Gudrs/ tad eẜẜi tu
par ẜew gudrs/ eẜẜi tu kahds
Nebehdneeks/ tad tu weens to
neẜẜiẜi.
@b{13. Bet}

[14A.lpp.]
@2{Die Sprüche Salomonis.}

13. Bet weena besprahtiga
durna Ꞩeewa irr tehrſiga/ in ne
ſinna neneeka.
14. Ta ẜehſch ẜawa Namma
durwîs us Krehẜla augẜcham
Pilî.
15. Aizinaht wiẜẜus kas pa=eet
gaŗŗam/ in pareiſi us ẜawu Zeļ-
ļu ſtaiga.
16. Kas irr Nejehga tas lai
nahk ẜchurp/ in us Ģeķķi ẜakka
wiņņa:
17. Tee ſakti Uhdeni irr ẜaldi-
gi/ in ta noẜlehpta Maiſe irr
garda.
18. Bet tas ne ſinna/ ka turpat
Miŗŗoņi irr/ in wiņņas Weeẜis
Elles dibbina?.

Ta Deẜmita Nodaļļa.

GUdrs Dehls irr ẜawam Teh-
wam Preeza/ bet weens ne-
gudrs Dehls irr ẜawas Mahtes
Noẜkumẜchana.
2. Netaiẜna Manta neeka ne
palihdſ/ bet Taiẜniba atpeſti no
Nahwes.
3. Tas Kungs ne leek ta Taiẜ-
na Dwehẜeli Baddu zeeſt/ bet
wiņẜch isnihzina to Besdeewigo
netaiẜnu Mantu.
4. Ꞩliņķa Rohka darr nabba-
gu/ bet to Tẜchaklo Rohka darr
baggatu.

[14B.lpp.]
5. Kas Waẜẜara=Laika? krahj/
tas irr Gudrs/ bet kas Pļauja-
ma? Laika? gull/ tas tohp Kauna?.
6. Us ta Taiẜna Galwas irr ta
Ꞩwehtiba bet us to Besdeewi-
go Mutt wiņņu Walẜchķiba us-
krittihs.
7. Ta Peeminneẜchana to Taiẜ-
no paleek eekẜch Ꞩwehtibas/ bet
to Besdeewigo Wahrds isnihks.
8. Kas no Ꞩirds gudrs irr/ pee-
jemmahs tohs Bauẜlus/ bet kam
Ģeķķa Mutte irr tohp kults.
9. Kas nenoſeedſigi dſihwo/ tas
dſihwo drohẜchi/ bet kas ẜamaita
ẜawu Zeļļu/ taps ſinnams.
10. Kas ar Azzim mirķẜchķina/
Behdas darrihs/ in kam Ģeķķa
Mutte irr/ tohp ẜakults.
11. Ta Taiẜna Mutte irr weens
dſihws Awots/ bet us to Bes-
deewigo Mutt wiņņu Walẜchķi-
ba uskrittihs.
12. Eenaidiba zeļļ Bahrẜcha-
nu/ bet Mihleſtiba apklahj wiẜẜu
Pahridarriẜchanu.
13. Ta Prahtneeka Luhpa?s roh-
dahs Gudriba/ bet par Ģeķķa
Muggura nahkahs Rihkſte.
14. Tee Prahtigi paẜarga to
Mahzibu/ bet ta Ģeķķa Mutte irr
tuwu pee Isbailes.
@b{15. Ta}

[15A.lpp.]
@3{Die Sprüche Salomonis.}

15. Ta Baggata Manta irr wiņ-
ņa ſtipra Pils/ bet ta Nabbadſi-
ba padarra to Nabbagu bailigu.
16. Tas Taiẜnajs ẜawu Man-
tu bruhķe pehz Usturrehẜchanas/
bet tas Besdeewigajs bruhķe ẜa-
wu Padohmu pehz Grehkeems.
17. To Pamahziẜchanu likt ſiņ-
ņa?/ irr tas Zeļẜch us tahs Dſih-
wibas/ Bet kas par to Ꞩohdibu
ne behda/ tas paleek eekẜch Mal-
diẜchanas.
18. Ne=ustizzamas Muttes is-
dohma Eenaidu/ in kas niknu
Ꞩlawu padarr tas irr Ģeķķis.
19. Eekẜch Wahrdu Pulku ne
truhkſt Grehki/ bet kas ẜawas
Luhpas ẜaturr kohpa? irr gudrs.
20. Ta Taiẜna Mehle irr
krahẜchns Ꞩudrabs/ bet ta Bes-
deewiga Ꞩirds makẜa neneeka.
21. Ta Taiẜna Luhpas pagan-
na daudſ/ bet tee Ģeķķi ẜawa
Trakkuma pehz nomiŗs.
22. Ta Kunga Pagauẜinaẜcha-
na padarr baggatu bes gŗuhtu
Raiſu.
23. Kahds Ģeķķis dſen ẜawu
Blehdibu/ in ẜmeijas wehl klaht/
bet tas Wihrs irr prahtigs/ kas
to leek wehra?.
24. No ka tas Besdeewigajs
bihſtahs/ tas tam notiks/ in ko tee

[15B.lpp.]
Taiẜnee eegribbahs/ tas teem
taps dohts.
25. Tas Besdeewigajs irr kà
kahda Wehtra/ kas pahreet/ in
newa wairs/ bet tas taiẜnajs
paleek muhẜcham.
26. Ka tas Ettikis teem Soh-
beem/ in tee Duhmi tahm Azzim
darr/ tà darr tas Ꞩliņķis teem/
kas to ẜuhta.
27. Ta Deewabihjaẜchana wai-
ro tahs Deenas/ bet tee Gaddi to
Besdeewigo tohp pa=ihẜeenati.
28. Ta Gaidiẜchana to Taiẜno
taps par Preeku/ bet to Besdee-
wigo Zeerriba isnihks.
29. Ta Kunga zelẜch irr ta Rah-
ma Ꞩtiprums/ bet tee Ļauna=
darritaji irr bailigi.
30. Tas Taiẜnajs muhſcham ne
tohp apkahrt gruhſts/ bet tee Bes-
deewigee ne paliks Semmê.
31. Ta Mutte ta Taiẜna augļo-
jahs Gudriba?/ bet ta Mutte to
Blehdigo tohp isdeldeta.
32. Tahs Luhpas to Taiẜno mah-
za kas Deewam patihk/ bet to Bes-
deewigo Mutte runna Blehņas.

Ta weenpadeẜmita Nodaļļa.

WIltigs Ꞩwars irr tam Kun-
gam Negantiba/ bet pils
Ꞩwars wiņņam patihk.
@1{C}
@b{2. Kur}

[16A.lpp.]
@2{Die Sprüche Salomonis.}

2. Kur Lepniba irr/ tur irr ar-
ridſan Apẜmeeklis/ bet Gudriba
irr pee teem/ kas ſemmojahs.
3. Nenoſeedſiba tohs Rahmus
waddihs/ bet ta Blehdiba tohs
Nebehdneekus ispohſtihs.
4. Manta ne palihdſ (Deewa)
Duẜmibas Laika?/ bet Taiẜniba
atpeſti no tahs Nahwes.
5. Ta Rahma Taiẜniba padarr
wiņņa Zeļļu teeẜcham/ bet tas
Besdeewigajs krittihs zaur ẜa-
wu besdeewigu Buhẜchanu.
6. To Rahmo Taiẜniba tohs
atpeſtihs/ bet tee Nebehdneeki
taps ẜajemti eekẜch ẜawas Bleh-
dibas.
7. Kad tas besdeewigs Zilweks
mirſt/ noſuhd wiẜs ko tas zerrejs/
in ta Gaidiẜchana to Netaiẜno
isnihks.
8. Tas Taiẜns tohp no tahs
Nelaimes ispeſtihts/ in tas Bes-
deewigs nahk wiņņa Weeta?.
9. Zaur to Mutti ta Wiltneeka
tohp wiņņa Tuwakajs ẜamai-
tahts/ bet tee Taiẜnee jem to
Wehra?/ in tohp ispeſtiti.
10. Pils lihgẜmojahs/ kad teems
Taiẜneems labbi klahjahs/ in
kad tee Besdeewigee pohſta? ais-
eet/ tad irr japreezajahs.

[16B.lpp.]
11. Zaur to Ꞩwehtiẜchanu to
Taiẜno/ tohp Pils augſtaki us-
zelta/ bet zaur to Besdeewigo
Mutt tohp ta ẜalauſita.
12. Kas ẜawu Tuwaku ne goh-
da/ irr Ģeķķis/ bet weens prah-
tigs Wihrs kluẜẜina to.
13. Weens Melkulis isſtahſta
kahdu ẜleppeni turramu Leetu
ko tas ſinna/ bet kam gohdiga
Ꞩirds irr/ paẜlepj to.
14. Kur Padohma newa/ tur
isnihkſt tee Ļaudis/ bet kur daudſ
Padohma=deweji irr/ tur labbi
weddahs.
15. Kas par zittu galwo/ tas
Ꞩkahda? taps/ bet kas par Apẜoh-
liẜchanu ẜargajahs/ tam ne kait
neneeka.
16. Rahma Ꞩeewa paturr to
Gohdu/ bet ļaunee Kungi paturr
to Baggatibu.
17. Schehligs Wihrs darra ẜa-
wai Meeẜai labbi/ bet neſcheh-
ligs padarr noẜkummuẜchu ir
ẜawu Meeẜu in Aẜẜinu.
18. To Besdeewigo Darbam
ne padohẜees/ bet kas Taiẜnibu
ẜehj/ tam buhs labba Alga.
19. Jo Taiẜniba palihdſ pee
Dſihwoẜchanas/ bet ļaunai Lee-
tai pakaļ dſihtees palihdſ pee
Nahwes.
@b{20. Tam}

[17A.lpp.]
@3{Die Sprüche Salomonis.}

20. Tam Kungam irr tahs nik-
nas Ꞩirdis Negantiba/ in tee
Rahmee wiņņam patihk.
21. Teems Ļauneems neneeka
ne palihdſ/ kaut tee arridſan
wiẜẜas Rohkas ẜaliktu.
22. Bet to Taiẜno Ꞩehkla taps
atpeſtita.
23. Ꞩkaidra Ꞩeewa bes Goh-
du/ irr kà kahda Zuhka ar ſelta
Matpinnu.
24. Ta Taiẜna Wehleẜchanai
buhs tomehr labbi isdohtees/ in
to Besdeewigo Zerriba tohp par
Nelaimi.
25. Daſch labs isdalla/ in tam
irr allaſch wairak/ zits irr ẜihkſts/
kur tam tahdam ne bija buht/ in
tohp tomehr jo nabbags.
26. Ta Dwehẜele kas parpil-
nam ẜwehti/ tohp tauka/ in kas
peedſirdinahs/ tas peedſerẜees
arridſan.
27. Kas Labbibu eeturr/ to no-
lahd tee Ļaudis/ bet Ꞩwehtiẜcha-
na nahk par to/ kas to pahrdohd.
28. Kas Labbumu mekle/ tam
noteek tas Labbums/ bet kas pehz
Nelaimes dſennahs/ tam ta
usees.
29. Kas us ẜawu Baggatibu
wiļļahs/ tas isnihks/ bet tee
Taiẜni ſaļļohs kà kahda Lappa.

[17B.lpp.]
30. Kas ẜawu paẜchu Nammu
apbehdina/ tam buhs Wehẜch
par Mantu/ in Ģeķķim buhs ta
Prahtneeka Kalpam buht.
31. Tee Augļi ta Taiẜna irr
weens Kohks tahs Dſihwibas/ in
weens Prahtigs no Ꞩirds teem
Ļaudim palihdſ.
32. Ja tam Taiẜnam wirs
Semmes jazeeẜch irr/ kà tad ne
wehl jo tam Besdeewigam in
Grehzineekam?

Ta Ohtra padeẜmita Nodaļļa.

KAs ẜew leekahs labpraht pa-
mahzitees/ tas taps gudrs/ bet
kas ne mahzihts grib buht/ tas
paleek par Ģeķķi.
2. Kas Rahms irr/ tas dabbu
Ꞩirds Preeku no ta Kunga/ bet
weens Nebehdneeks pats paſau-
deenajees.
3. Besdeewiga Buhẜchana ne
palihdſ Zilwekam/ bet ta Ꞩakne
to Taiẜno paliks.
4. Weena Darba=Ꞩeewa irr
ẜawa Wihra Krohnis/ bet wee-
na Ꞩlinka irr Pu̇ėẜchi wiņņa
Kaulôs.
5. Kahdu Padohmu tee Taiẜnee
dohd/ tas eet pareiſi/ bet kahdu
Padohmu tee Besdeewigee dohd/
tas wiļļ.
@1{C ij}
@b{To}

[18A.lpp.]
@2{Die Sprüche Salomonis.}

6. To Besdeewigo Mahziba
padarra Aẜẜinu Isleeẜchanu/ bet
to Rahmo Mutte atpeſti.
7. Tee Besdeewigee tohp isnih-
zinati/ in wairs ne buhs/ bet
tas Nams to Taiẜno paſtahw.
8. Gudra Wihra Padohms
tohp teikts/ bet ta Blehdiba tohp
Kauna?.
9. Kas Sems irr/ in ſtrahda
ẜawu Darbu/ tas irr labbaks ne
kà kas leels grib buht/ kam Mai-
ſe peetruhkſt.
10. Tas Taiẜnajs apſchehlojahs
pahr ẜawu Lohpu/ bet to Bes-
deewigo Ꞩirds irr neſchehliga.
11. Kas ẜawu Lauku apſtrahda/
tam Maiſes ganna buhs/ bet kas
ne mahk dſihwoht/ tas irr Ģeķķis.
12. Ta Besdeewiga Patikẜcha-
na irr Grehku darriht/ bet ta
Ꞩakne to Taiẜno Augļus neẜ-
ẜihs.
13. Ļauns Zilweks tohp pa-
nahkts ẜawôs paẜchôs wiltigôs
Wahrdôs/ bet tas Taiẜns is-
ẜpruhk no tahm Bailehm.
14. Daudſ Labbuma nahk kam
labbam no to Augļu tahs Mut-
tes/ in tam Zilwekam tohp at-
makẜahts/ kà wiņņa Rohkas no-
pelnijẜchas irr.

[18B.lpp.]
15. Tam Ģeķķim ẜawa Pam-
maẜcha patihk/ bet kas Padoh-
mu klauẜa tas irr gudrs.
16. Ģeķķis ẜawu Duẜmibu drihſ
rahda/ bet kas to Apẜmeeklu lee-
kahs wiẜs ne prohtus/ irr gudrs.
17. Kas teeẜcham runna/ tas
ẜakka drohẜchi kas taiẜns irr/ bet
nepateeẜs Leezineeks peewiļļ.
18. Kas aplam tehrſe/ durr kà
kahds Sohbins/ bet ta Mehle to
Prahtigo dſeedina.
19. Taiẜna Mutte muhſcham
paleek/ bet ta wiltiga Mehle ne
paleek ilgi.
20. Tee kas ļaunu Padohmu
tur/ tee peewiļļ/ bet kas meerigu
Padohmu dohd/ tee padarra
Lihgẜmibu.
21. TamTaiẜnam neneeka Ļau-
na notiks/ bet tee Besdeewigee
buhs pilli Nelaimibas.
22. Wiltigas Muttes irr tam
Kungam Negantiba/ bet kas us-
tizzami dſihwo/ labbi wiņņam
patihk.
23. Prahtigs Wihrs ne leeli-
jahs ar ẜawu Ismanniẜchanu/ bet
ta Ģeķķa Ꞩirds isẜauka ẜawu
Ģeķķibu.
24. Darba=Rohka waldihs/ bet
kas Ꞩlinka irr/ tai buhs jawergo.
@b{25. Beh-}

[19A.lpp.]
@3{Die Sprüche Salomonis.}

25. Behdas Ꞩirdi ehd/ bet mih-
ligs Wahrds eepreezina.
26. Tam Taiẜnam irr labbaki/
nekà wiņņa Tuwakam/ bet to
Besdewigo Zeļẜch peewiļļ tohs.
27. Netiklim ẜaws Darbs ne
padohdahs/ bet weens tizzis Zil-
weks tohp baggats.
28. Us ta taiſna Zeļļa irr Dſih-
wiba/ in us ta eemihta Zeļļa ne
irr nekahda Nahwe.

Ta Treẜcha padeẜmita Nodaļļa.

WEens prahtigs Dehls lee-
kahs ẜew no ẜawa Tehwa
pahrmahzitees/ bet weens Pahr-
galwneeks ne klauẜa to Pahr-
mahziẜchanu.
2. Tohs Augļus ẜawas Mut-
tes jeb katrs baudihs/ bet tee
Nebehdneeki dohma tikkai us ẜa-
wu Walẜchķibu.
3. Kas ẜawu Mutti paẜarga/
tas paẜarga ẜawu Dſihwibu/
bet kas ar ẜawas Muttes pļah-
pa/ tas tohp Isbailês.
4. Tas Ꞩliņgķis eegrihbahs/
in tomehr ne dabbu/ bet tee Tẜcha-
ķli dabbu ganna.
5. Tas Taiẜns ne klauẜa Mel-
lus/ bet tas Besdeewigs apẜmei-
jahs in Kaunu darr ẜew paẜcham.
6. Ta Taiẜniba paẜarga to Ne-

[19B.lpp.]
noſeeguẜchu/ bet ta Besdeewiga
Buhẜchana eewed Grehkôs.
7. Daſch irr Nabbags pee lee-
las Mantas/ in daſch irr Bag-
gats pee ẜawas Nabbadſibas.
8. Ar Baggatibas warr daſch
ẜawu Dſihwibu atpeſtiht/ bet
weens Nabbags to Lammaẜcha-
nu ne dſird.
9. Ta Gaiẜma to Taiẜno dar-
ra lihgẜmu/ bet to Besdeewigo
Lukte apdſiẜẜihs.
10. Starp teem Lepneem irr
allaſchiņ Reeẜchana/ bet Gudri-
ba padarra Prahtigus Ļaudis.
11. Baggatiba eet maſuma?/ kad
to istehre/ bet kad to krahſta/ tad
tohp ta leela.
12. Ta Gaidiẜchana kas kawe-
jahs/ grauſch to Ꞩirdi/ bet kad
nahk ko Zilweks gaida/ tas irr
weens Kohks tahs Dſihwibas.
13. Kas to Wahrdu nizina tas
pats ẜew ẜamaitajahs/ bet kas
to Wahrdu bihkſtahs/ tam taps
atmakẜahts.
14. Ta Gudra Mahziba irr
dſihws Awohts isbehgt tahs
Nahwes Wirwes.
15. Labs Padohms darr labbi/
bet ta Nebehdneeka Zeļẜch darra
Ꞩahpes.
@1{C iij}
@b{16. Tas}

[20A.lpp.]
@2{Die Sprüche Salomonis.}

16. Tas Gudrs darra wiẜẜu ar
Siņņu/ bet tas Ģeķķis isplahta
Ģeķķibu.
17. Besdeewigs Wehſt=neẜẜis
neẜs Nelaim/ bet ustizzams is-
ẜuhtihts darra par labbu.
18. Kas par Pahrmahziẜchanu
ne behda/ tam irr Nabbadſiba
in Kauns/ kas ẜew ļaujahs lab-
praht pahrmahzitees/ taps
Gohda?.
19. Kad nahk Rohka? ko Zilweks
gaida/ tas darra tai Ꞩirdi labbi/
bet kas no Ļauna behg/ irr teems
Ģeķķeems par Negantibu.
20. Kas ar gudreem dſihwo/
tas tohp gudrs/ bet kas to Ģeķķu
Beedris irr/ tam buhs Nelai-
miba.
21. Ta Nelaimiba apehd tohs
Grehzineekus/ bet teems Taiẜ-
neems tohp Labbums atmak-
ẜahts.
22. Tas Labbajs mantohs us
Behrnu Behrneems/ bet ta Greh-
zineeka Manta tohp preekẜch to
Taiẜnu taupihts.
23. Daudſ Barribas irr to Nab-
bagu Wagga?s/ bet kas netaiẜ-
nigi darr/ aiseet pohſta?.
24. Kas ẜawu Rihkſti taupa/
tas eenihd ẜawu Dehlu/ bet kas

[20B.lpp.]
to mihle/ tas pahrmahza to drihſ.
25. Tas Taiẜns ehd/ kamehr
wiņņa Dwehẜele pee=ehdahs/ bet
to Besdeewigo Wehderam muh-
ſcham newaid gann.

Ta Zettorta padeẜmita Nodaļļa.

PRahtigas Ꞩeewas usturr
Nammu/ bet weena Ne-
prahtneeza ispohſta ar ẜawas
Darriẜchanas.
2. Kas to Kungu bihſtahs/ tas
eet us ihſtenu Zeļļu/ bet kas to
nizina/ tas dohdahs nohſt no wiņ-
ņa Zeļļa.
3. Tee Ģeķķi runna lepni/ bet
tee Gudri ẜarga ẜawu Mutt.
4. Kur Wehrẜchi ne irr/ tur irr
ta Ꞩilla ẜchķihſta/ bet kur tas
Wehrẜis ſtrahda/ tur irr daudſ
Raẜmes.
5. Ustizzams Leezineeks ne mel-
lo/ bet ne=ustizzams Leezineeks
runna drohẜchi Mellus.
6. Tas Pahrgalwneeks mekle
Gudribu/ in ne atrohd to/ bet
Prahtigam ta Ismanniẜchana
lehti nahkahs.
7. Eij nohſt no ta Ģeķķa/ jo tu
neneeka no wiņņa mahzajs.
8. Ta irr ta Gudra Ismanni-
ẜchana/ ka tas usrauga ẜawu
Zeļļu/ bet tas irr to Ģeķķu
@b{Trak-}

[21A.lpp.]
@3{Die Sprüche Salomonis.}

Trakkums/ ta tikkai Wiltus
ween no teems irr.
9. Tee Ģeķķi turr tohs Greh-
kus par Ꞩmeeklu/ bet teems
Rahmeems tihk tee Rahmi.
10. Kad ta Ꞩirds noẜkummuẜa
irr/ tad nepalihdſ ne kahda Lihgẜ-
miba no wirẜus.
11. To Besdeewigo Nams tohp
isdeldehts/ bet to Rahmo Buh-
das ſaļļohs.
12. Daſcham kahds Zeļẜch labbi
patihk/ bet wiẜẜu=pehz wed tas to
pee Nahwes.
13. Pehz Ꞩmeeẜchanas nahk
Noẜkumẜchana/ in pehz Lihgẜmi-
bas nahk Behdas.
14. Niknam Zilwekam notiks
kà tas darra/ bet rahms Zilweks
buhs tam par wirẜu.
15. Weens Nejehga wiẜẜu tiz/
bet weens Prahtigs usluhko ẜa-
wu Zeļļu.
16. Gudrs bihſtahs in ẜarga-
jahs no ļauna/ bet weens Ģeķ-
ķis eet zauri nebehdadams.
17. Nepazeetigs isturrahs ehr-
migi/ bet weens Abdohmigs to
ne paneẜs.
18. Tee Neẜapraẜchi eemanto
to Ģeķķibu/ bet to Prahtigo
Krohnis irr pareiſi ismannitees.

[21B.lpp.]
19. Teems Ļauneems buhs
klannitees preekẜch teems Lab-
beems/ in teems Besdeewigeems
eekẜch teems Wahrteems to
Taiẜno.
20. Weenu Nabbagu ir paẜchi
wiņņa Tuwaki eenihd/ bet teems
Baggateems irr daudſ Draugi.
21. Tas Grehzineeks nizina ẜa-
wu Tuwaku/ bet labbi tam/ kas
pahr teem Nabbageem apſcheh-
lojahs.
22. Kas ar Wiltus dſihwo taps
peewilti/ bet kas labbu dohma/
teems Labbums in Schehlaſtiba
notiks.
23. Kur ſtrahda/ tur irr ganna/
bet kur tikai Wahrdi irr/ tur irr
Truhkums.
24. Teems Gudreems irr wiņ-
ņu Manta weens Krohnis/ bet
tas Trakkums to Ģeķķo paleek
par Trakkumu.
25. Weens ustizzams Leezi-
neeks atpeſti to Dſihwoẜchanu/
bet weens nepateeẜs Leezineeks
peewiļļ.
26. Kas to Kungu bihſtahs/ tam
irr ſtippra Pils/ in wiņņa Behr-
ni tohp arridſan paẜargati.
27. Ta Deewabihjaẜchana irr
weens Awots tahs Dſihwibas/
@b{ka}

[22A.lpp.]
@2{Die Sprüche Salomonis.}

ka warr isbehgt tahs Nahwes Wirwes.
28. Kur kahdam Ķehniņņam
daudſ Ļaudis irr/ tas irr wiņņa
Gohds/ bet kur maſ Ꞩpehks irr/
tas padarr weenu Kungu bailigu.
29. Kas pazeetigs irr/ tas irr
gudrs/ bet kas nepazeetigs irr/
tas parahda ẜawu Trakkumu.
30. Schehliga Ꞩirds irr tahs
Meeẜas Dſihwiba/ bet ta Ꞩkau-
ẜchana irr Pu̇ėẜchi Kaulôs.
31. Kas tam Nabbagam Warru
darr/ tas pulgo ta paẜcha Rad-
ditaju/ bet kas pahr to Nabbagu
apſchehlojahs/ tas gohda Deewu.
32. Tas Besdeewigs ne pa-
ſtahw ẜawa? Nelaimiba?/ bet tas
Taiẜns irr arridſan paẜcha? Nah-
wê droẜch.
33. Eekẜch tahs Ꞩirds ta Prah-
tiga duẜs ta Gudriba/ in parah-
dahs ſtarp teem Ģeķķeem.
34. Taiẜniba pa=augſtina Ļau-
dis/ bet tee Grehki irr to Ļauſchu
Ꞩamaitaẜchana.
35. Gudrs Kalps tam Ķehniņ-
ņam labbi patihk/ bet weenu Ne-
leeti eenihd wiņẜch.

Ta Peekta padeẜmita Nodaļļa.

RAhma Atbildeẜchana kluẜẜi-
na Duẜmu/ bet bargs
Wahrds pazeļ Duẜmibu.

[22B.lpp.]
2. Ta Gudra Mehle padarr
jauku to Mahzibu/ ta Ģeķķa
Mutte iswemj tikkai Trakkumu.
3. Ta Kunga Azzis ẜkattahs
wiẜẜa?s Malla?s/ tik labbi tohs
Ļaunus/ kà tohs Rahmus.
4. Ꞩaderriga Mehle irr weens
Kohks tahs Dſihwibas/ bet Mel=
kulis padarra Ꞩirds=Ꞩahpes.
5. Tas Ģeķķis nizzina to Pahr-
mahziẜchanu ẜawa Tehwa/ bet
kas Pahrmahziẜchanu usjem/
tas taps Gudrs.
6. Ta Taiẜna Namma? irr gann
Baggatibas/ bet ta Besdeewiga
Krahjuma? irr Ꞩamaitaẜchana.
7. To Gudro Mutte bahrſta
labbu Padohmu/ bet to Geķķu
Ꞩirds tà newaid.
8. To besdeewigo Uppure irr
tam Kungam weena Neganti-
ba/ bet to Rahmo Luhkẜchana
wiņņam patihk.
9. Ta Besdeewiga Zeļẜch irr
tam Kungam Negantiba/ bet
kas pehz tahs Taiẜnibas dſen-
nahs/ tas tohp mihlehts.
10. Ta irr nikna Mahziba no
Zeļļa atſtaht/ in kas to Pahr-
mahziẜchanu ne paneẜs/ tam
buhs mirt.
11. Elle in Paſudinaẜchana irr
@b{ta}

[23A.lpp.]
@3{Die Sprüche Salomonis.}

ta Kunga preekẜcha?/ kà ne wehl
jo to Zilweku Ꞩirds?
12. Tas Nebehdneeks ne mihle
to/ kas to pahrmahza/ in ne eet
pee to Prahtigu.
13. Lihgẜmiga Ꞩirds darra
lihgẜmigu Ģihmi/ bet kad ta
Ꞩirds noẜkummuẜa irr/ tad at-
kriht ir tas Prahts.
14. Gudra Ꞩirds dſihwo ar
Padohmu/ bet tee drohẜchi Ģeķ-
ķi walda bes Prahta.
15. Noẜkummuẜcham muh-
ſcham ne irr labbas Deenas/ bet
lihgẜma Ꞩirds irr kà ikdeenas
jauka Dſihwoẜchana.
16. Labbaki irr Maſums ar Dee-
wabihjaẜchanas/ nekà leela Man-
ta/ kur Meers newaid.
17. Labbaki irr weens Wir-
rums Kahpoẜtu ar Mihleſtibu/
nekà baŗŗohts Wehrẜis ar
Eenihdeẜchanu.
18. Duẜmigs Wihrs eeẜahk
Bahrẜchanu/ bet kas lehns irr/
kluẜẜina to Reeẜchanu.
19. Tas Zeļẜch to Ꞩlinko irr ar
Ehrkẜchķeem/ bet tas Zeļẜch to
Rahmo irr labbi eemihts.
20. Weens prahtigs Dehls
eepreezina ẜawu Tehwu/ in
weens ģeķķigs Zilweks irr ẜa-
wai Mahtei Kauns.

[23B.lpp.]
21. Tam Ģeķķim irr ta Ģeķķi-
ba Preeza/ bet prahtigs Wihrs
paleek us ta ihſtena Zelļa.
22. Tahs Nodohmas isnihkſt/
kur newa Padohmadohẜchana/
bet kur daudſ Padohmadeweji
irr/ paſtahw tee.
23. Preeks irr Zilwekam/ kad
tam pareiſi tohp atbildehts/ in
Wahrds ihſtena? Laika?/ irr ļohti
jauks.
24. Tas Zeļſch tahs Dſihwi-
bas eet us Augẜchu/ gudru pa-
darriht/ ka warr isbehgt to Zeļ-
ļu tahs Elles Leija?.
25. Tas Kungs to Nammu to
Lepno nopohſtihs/ in tahs Eſchas
to Atraitnu apſtipprinahs.
26. Ta nikna Zilweka Runnas
irr tam Kungam par Negantibu/
bet jauki runna tee Ꞩchkihkſtee.
27. Tas Negauſcha ispohſti ẜa-
wu paẜchu Nammu/ bet kas
Dahwanas ne grib/ tas dſih-
wohs.
28. Ta Taiẜna Ꞩirds apdoh-
ma kas ja=atbilde eẜẜu/ bet to
Besdeewigo Mutte pahreet no
Ļaunuma.
29. Tas Kungs irr tahļu nohſt
no teems Besdeewigeems/ bet to
Taiẜno Luhgẜchanu wiņẜch pa-
klauẜa.
@1{D}
@b{30. Mih=}

[24A.lpp.]
@2{Die Sprüche Salomonis.}

30. Mihliga Usẜkattiẜchana 
eepreezina to Ꞩirdi/ labba Ꞩla-
wa darra tohs Kaulus treknus.
31. Ta Auẜs kas klauẜa to Pahr-
mahziẜchanu tahs Dſihwibas/
ſtarp teems Gudreems dſihwohs.
32. Kas ne leekahs mahzitees/
tas pats ẜamaitajahs/ bet kas
Pahrmahziẜchanu klauẜa/ tas
tohp gudrs.
33. Ta Deewabihjaẜchana irr
Pahrmahziẜchana pehz Gudri-
bas/ in pirms kas labs Gohda?
kluhſt/ buhs tam papreekẜcha?
ko iszeeſt.

Ta Ꞩeſta padeẜmita Nodaļļa.

TAs Zilweks gann ko labbad
padohma Ꞩirdi? bet no ta
Kunga nahk/ ko tai Mehlei run-
naht buhs.
2. Ikkatrs ẜchķeet ẜawus Zeļļus
ẜchķihkſtus eẜẜoẜchus/ bet tas
Kungs ween istaiẜa tahs Ꞩir-
dis pareiſi.
3. Pawehl tam Kungam ta-
wus Darbus/ tad tawas No-
dohmas pareiſi isdohẜees.
4. Tas Kungs darra wiẜẜu ẜa-
wa paẜcha dehļ/ irr to Besdee-
wigu pee ļaunas Deenas.
5. Lepna Ꞩirds irr tam Kun-
gam par Negantibu/ in neẜoh-

[24B.lpp.]
dita ne paliks/ jepẜchu tee gann
wiẜẜi ẜaķeŗŗahs.
6. Zaur Lehnibu in Ustizzibu
ta Noſeedſiba tohp ẜalihdſeenata/
in zaur to Deewabihjaẜchanu
atraujahs Zilweks no Ļauna.
7. Kad kahda Zilweka Zeļļi
Deewam patihk/ tad tas ir
wiņņa Eenaidneekus ar to ẜa-
meerina.
8. Labbaks irr kahds Maſums
ar Taiẜnibu/ neka? leels Krah-
jums ar Netaiẜnibu.
9. Ta Zilweka Ꞩirds usjem
ẜawu Zeļļu/ bet tas Kungs ween
dohd/ ka tas laimejahs.
10. Gudra Paẜluddeenaẜchana
irr eekẜch Muttes ta Ķehniņa/
wiņņa Mutte ne wiļļ Ꞩohda?.
11. Taiẜns Ꞩwars irr no ta
Kunga/ in wiẜẜi Mahrziņņi
Maiẜa? irr wiņņa Darbi.
12. Preekẜch teem Ķehniņeem
ne pareiſi darriht/ irr Neganti-
ba/ jo zaur Taiẜnibu tohp tas
Gohda=Krehẜlis apſtiprinahts.
13. Pareiſi Padohmu doht/ pa-
tihk teem Ķehniņeem/ in kas tee-
ẜcham labbu Padohmu dohd/
tas tohp mihlehts.
14. Ta Ķehniņa Duẜmiba irr
tahs Nahwes Wehſte/ bet ẜa-
@b{prat=}

[25A.lpp.]
@3{Die Sprüche Salomonis.}

prattigs Wihrs to peerunnahs.
15. Kad ta Ķehniņa Ģihmis
mihligs raugahs/ tas irr Dſih-
wiba/ in wiņņa Schehlaſtiba irr
kà kahds Wakkara=Leetus.
16. Peejem to Gudribu/ jo ta
irr labbaka nekà Selts/ in ar
Ꞩamaņņu buht dahrgaki/ nekà
Ꞩudrabs.
17. To Rahmo Zeļẜch ẜarga-
jahs no Ļauna/ in kas ẜawu Zeļ-
ļu paẜarga/ tas paturr ẜawu
Dſihwibu.
18. Kam isnihkt buhs/ tas tohp
papreekẜcha lepns/ in Greſniba
nahk preekẜch Pohſtu.
19. Labbaki irr ſemmu Ꞩirdi
turreht ar Nabbageems/ nekà
Bihti dalliht ar Lepneems.
20. Kas kahdu Leetu gudri pa-
darr/ tas dabbu Laimes/ in labbi
tam/ kas us to Kungu palai-
ſchahs.
21. Prahtigs Wihrs tohp par
gudru Wihru usteikts/ in mihļi
Wahrdi labbi mahza.
22. Gudriba irr dſihws Awohts
tam/ kam ta irr/ bet ta Pahr-
mahziẜchana to Ģeķķu irr Ģeķ-
ķiba.
23. Gudra Ꞩirds runna prah-
tigi/ in mahza labbi.

[25B.lpp.]
24. Ta Lipniga Runnas irr
tihrs Meddus/ eepreezina to
Dwehẜel in atſpirdſina tohs
Kaulus.
25. Daſcham kahds Zeļẜch lab-
bi patihk/ bet wiņņa Gals at-
ẜneedſ to Nahwi.
26. Daſch tohp leela? Nelaime?
zaur ẜawu paẜchu Mutti.
27. Nikns Zilweks rohk pehz
Nelaimi/ in wiņņa Mutte deg
ar Ugguni.
28. Ļauns Zilweks pazeļļ Bahr-
ẜchanu/ in weens Mehlneẜẜis
Leelus Kungus ẜarihdina.
29. Trak=galwis wiļļ ẜawu Tu-
waku/ in uswed to us ne labbu
Zeļļu.
30. Kas ar Azzim mirķẜchķina/
ne dohma labbu/ in kas ar Luh-
pahms rahda/ darra ļaunu.
31. Ꞩirmee Matti irr weens
Gohda=Krohnis/ kas us ta Zeļļa
tahs Taiẜnibas tohp atraſti.
32. Pazeetigs irr labbaks nekà
Stiprs/ in kas ẜawu Ꞩirdi
warr waldiht/ nekà tas kas Pil-
lis usjem.
33. Kauliņi tohp meſti Klehpi?/
bet tee kriht/ kà tas Kungs grib.

Ta Ꞩeptita padeẜmita Nodaļļa.

ꞨAuẜs Kummoẜs ar Meeru
@1{D ij}
@b{irr}

[26A.lpp.]
@2{Die Sprüche Salomonis.}

irr labbaks/ nekà Nams pils
kautas Gaļļas ar Reekleem.
2. Gudrs Kalps waldihs pahr
netikleems Behrneems/ in ſtarp
teem Brahļeem to Mantu is-
dallihs.
3. Kà tas Ugguns Ꞩudrabu/ in
tas Zeplis Seltu/ ta? pahrrauga
tahs Kungs tahs Ꞩirdis.
4. Ļauns Zilweks zeena ļau-
nas Muttes/ in Netaiẜnigs lab-
praht klauẜa niknas Mehles.
5. Kas to Nabbagu apẜmej/
tas apẜmej ta paẜcha Radditaju/
in kas pahr wiņņa Nelaimi pree-
zajahs/ neẜohdihts ne paliks.
6. To Wezzo Ļauſchu Krohnis
irr Behrnu Behrni/ in to Behr-
nu Gohds irr wiņņu Tehwi.
7. Ģeķķim ne klahjahs no aug-
ſtahms Leetahms runnaht/ ne
wehl Leelam Kungam/ ka tas
labpraht gribbetu melloht.
8. Kam irr/ ko warr dahwa-
naht/ tam tas irr kà kahds
dahrgs Akmins{Aknims}/ kurp wiņẜch
greeſchahs/ tur to turr par Gudru.
9. Kas tohs Grehkus apẜlepj/
tas padarr labbu Draudſibu/
bet kas to Leetu dſen / tas ẜarih-
dina Leelus Kungus.
10. Pahrmahziẜchana wairak

[26B.lpp.]
beedina to Prahtigu nekà ſimts
Ꞩitteni to Ģeķķi.
11. Bahrgs Zilweks mekle Ne-
laimi padarriht/ bet breeẜmigs
Eņģels nahks pahr wiņņu.
12. Labbaki irr Lahzi ẜaſtapt/
kam tee Behrni pajemti irr/ ne-
kà Ģeķķi ẜawa Ģeķķiba?.
13. Kas Labbu ar Ļaunu at-
makẜa/ no ta Namma? Ļaunums
ne atſtahs.
14. Kas Bahrẜchanu eeẜahk/
irr itt kà tas/ kas Uhdenim to
Dambi paplehẜch/ Atkahpees tu
no Bahrẜchanas/ pirms tu ne
tohpi arridſan ſtarpa? eejaukts.
15. Kas to Besdewigo ẜakka
taiẜnu/ in to Taiẜnu paſaudee-
na/ tee abbidiwi tam Kungam
par Negantibu.
16. Ko palihdſ labbi Ģeķķim ta
Nauda Rohka? Gudribu pirkt/
jo tas Ģeķķis irr.
17. Weens Draugs mihle alla-
ſchiņ/ in weens Brahlis tohp
Nelaime? nomannihts.
18. Ģeķķis irr tas/ kas Rohku
dohdams apẜohlahs/ in kas ẜawu
Tuwaku galwo.
19. Kas Rahẜchanu mihle/ tas
mihle Grehkus/ in kas ẜawas
Durwis augſtas darra/ dſennahs
pehz Nelaimes.
@b{20. Bleh=}

[27A.lpp.]
@3{Die Sprüche Salomonis.}

20. Blehdiga Ꞩirds neneeka lab-
ba ne atrohd/ in ka Mehle daſcha-
di grohſahs/ Nelaime? eekrittihs.
21. Kas Ģeķķa Tehws irr/ tam
irr Behdas/ in Ģeķķa Tehwam
newa Preeks.
22. Preeziga Ꞩirds darra lihgẜ-
mu to Dſihwoẜchanu/ bet no-
ſkummuẜa Ꞩirds iskalte tohs
Kaulus.
23. Besdeewigs jem labpraht
ẜleppeni Dahwanas/ lohziht to
Zeļļu ta Teeẜa.
24. Prahtigs turrahs gudri/
Ģeķķis mett Azzis ẜchurp in
turp.
25. Ģeķķigs Dehls irr ẜawa
Tehwa Noẜkumẜchana/ in ẜa-
was Mahtes Behdas/ kas to irr
dſemdejẜi.
26. Tas ne irr labbi/ kad to
Taiẜnu laupi/ kad to Leelu Kungu
ẜitt/ kas pareiẜi walda.
27. Prahtigs waldahs ẜawa?
Walloda?/ in weens gudrs Wihrs
irr dahrga Dwehẜele.
28. Ģeķķis/ kaut tas zeeſtu
kluẜẜu/ taptu arridſan par gudru
turrehts/ in par Prahtneeku/ kad
tas Mutti turretu.

Ta Aſtota padeẜmita Nodaļļa.

KAs ihpaẜchi atẜchķiŗŗahs/ tas

[27B.lpp.]
mekle/ kas tam labbi patihk/ in
ſtahw prett wiẜẜu/ kas labs irr.
2. Ģeķķim ta Gudriba ne pa-
tihk/ bet kas tam Ꞩirdi? irr.
3. Kur tas Besdeewigs nahk/
tur nahk Nizzinahẜchana/ in
Kauns ar Apẜmeeklu.
4. Tee Wahrdi kahda Zilweka
Mutte? irr kà dſiļẜch Uhdens/ in
tas Awohts tahs Gudribas irr
pilns Ꞩtrauts.
5. Tas newaid labbi/ par to
Besdeewigu behdaht/ ta Taiẜna
Teeẜu ſaudeht Ꞩohda?.
6. Ta Ģeķķa Luhpas weddahs
Bahrẜchanu/ in wiņņa Mutte
dſennahs pehz Ꞩitteneem.
7. Ta Ģeķķa Mutte ẜew pa-
ẜchai Kaitu darr/ in wiņņa Luh-
pas ẜajem ẜawu paẜchu Dweh-
ẜeli.
8. Ta Aprunnataja Wahrdi
irr Ꞩitteni/ in eet zaur Ꞩirdi.
9. Kas Ꞩlinks irr pee ẜawa
Darba/ tas ta Brahlis irr/ kas
ẜawu Mantu istehre.
10. Tas Wahrds ta Kunga irr
weena ſtipra Pils/ tas Taiẜns
turp notek/ in tohp paẜargahts.
11. Tam Baggatam irr ẜawa
Manta ſtipra Pils/ in kà kahds
augſts Muhris apkahrt to.
@1{D iij}
@b{12. Kad}

[28A.lpp.]
@2{Die Sprüche Salomonis.}

12. Kad kam buhs Bohja? eet/
tad tohp pirmis wiņņa Ꞩirds
lepna/ in nekà kuŗŗẜch Gohda?
kļuhſt eezelts/ irr tam papreek-
ẜcha jazeeẜch.
13. Kas atbilde pirms wiņẜch
wehl dſirdejs/ tam tas irr par
Ģeķķibu in Kaunu.
14. Kam preeziga Ꞩirds irr/
tas ſinna ẜawa?s Behda?s kà tur-
retees/ bet kad ta Ꞩirds noẜkum-
muẜa irr/ kas to warr paneſt.
15. Prahtiga Ꞩirds ſinnahs
ẜaprattigi turretees/ in tee Gu-
dree dſird labprat/ kad ar Prah-
tu dſihwo.
16. Zilweka Dahwanas darra
tam Weetu/ in to wed preekẜch
augſteem Kungeem.
17. Tas Taiẜns apſinna ẜawu
Leetu papreekẜcha pareiſi/ kad
nahk wiņņa Tuwakajs/ tad
wiņẜch to ta? atrohd.
18. Kauliņņu=Meẜchana no-
kluẜẜina to Bahrẜchanu/ in no-
ẜchķiŗŗ ſtarp teem Ꞩpehzigeem.
19. Apkaitinahts Brahlis tur-
ahs zeetaki/ neka? ſtippra Pils/
in Bahrẜchana turrahs zeetaki/
nekà Krampji pee augſta Nam-
ma.
20. Wihram tohp makẜahts/

[28B.lpp.]
pehz to kà wiņņa Mutte run-
najẜi irr/ in tohp pee=ehdeenahts
no teems Augļeems ẜawu Luhpu.
21. Nahwe in Dſihwiba irr
Mehles Waļļa?/ kas to mihle/ tas
no wiņņas Augļeem ehdihs.
22. Kas laulatu Ꞩeewu dab-
bu/ tas dabbu labbu Leetu/ in
warr eekẜch ta Kunga lihgẜms
buht.
23. Nabbags runna luhgda-
mees/ baggats atbilde lepni.
24. Labs ustizzams Draugs
mihle wairak/ in ſtahw ſtippraki
klaht nekà kahds Brahlis.

Ta Dewita padeẜmita Nodaļļa.

NAbbags ẜawa? Taiẜniba? ſtai-
gadams/ labbaks irr nekà
kahds Waļkẜchķis ar ẜawu apla-
mu Runnu/ kur tas tomehr Ģeķ-
ķis irr.
2. Kur ne tohp ar Prahtu dſih-
wohts/ tur labbi ne padohdahs in
kas ar Kahjam ahtrs irr/ padarr
Nelaimi.
3. Ta Ģeķķiba kahda Zilweka
ẜamaita wiņņa Zeļļu/ ka wiņņa
Ꞩirds prett to Kungu trakko.
4. Manta darra daudſ Drau-
gus/ bet tas Nabbags tohp no
ẜaweem Draugeem atſtahts.
5. Nepateẜs Leezineeks neẜoh-
@b{dihts}

[29A.lpp.]
@3{Die Sprüche Salomonis.}

dihts ne paleek/ in kas beskauni-
gi Mellus runna/ ne isẜpruks.
6. Daudſ mekle Leelam Kun-
gam istapt/ in irr wiẜẜi ta Drau-
gi kas Dahwanas dohd.
7. To Nabbagu eenihd wiẜẜi
wiņņa Brahļi/ ir wiņņa Drau-
gi atkahpjahs no ta nohſt/ in kas
us Wahrdeem wiļļahs/ tam ne
tohp neneeka.
8. Kas gudrs irr mihle ẜawu
Dwehẜeli/ in tas Prahtneeks
Labbumu atrohd.
9. Nepateeẜs Leezineeks neẜoh-
dihts ne paleek/ in kas drohẜchi
Mellus runna/ ais=ees Pohſta?.
10. Ģeķķim ne klahjahs labbas
Deenas redſeht/ ne Kalpam pahr
Leeleem Kungeem waldiht.
11. Kas pazeetigs irr/ tas irr
gudrs Zilweks/ in tam Gohds
irr ka tas ta ohtra Pahrdarriẜcha-
nu daudſ ne behda.
12. Ta Ķehniņņa Duẜmiba irr
kà kahda jauna Laua Bļauẜcha-
na/ bet wiņņa Schehlaſtiba irr
kà ta Raẜẜa pa Sahles wirẜu?.
13. Ģeķķigs Dehls irr ẜawa
Tehwa Ꞩirdehſts/ in Ꞩeewa/
kas Rehjeja/ kà allaſch zaur=
pillams Jumts.
14. Nammus in Mantu mehdſ

[29B.lpp.]
dabbuht no Wezzakeem/ bet
prahtiga Ꞩeewa nahk no ta
Kunga.
15. Ꞩliņkums dſen us Meegu/
in kuhtra Dwehẜele Baddu zee-
tihs.
16. Kas to Bauẜlu paẜarga/
tas paẜarga ẜawu Dſihwibu/ bet
kas par ẜawu Zeļļu ne behda/
tas mirs.
17. Kas pahr to Nabbagu ap-
ſchehlojahs/ tas aisdohd tam
Kungam/ tas tam atkal Labbu
atmakẜahs.
18. Pahrmahzi tawu Dehlu/
kamehr no wiņņa wehl warri
Labbuma gaidiht/ bet ne jem ta-
wa? Prahta? to nokaut.
19. Jo pahrleeka leela Duẜmi-
ba padarr Nelaimi/ tapehz pa-
laidi to/ tad tu warri to wehl
pahrmahziht.
20. Klauẜi Padohmu/ in usjem
Pahrmahziẜchanu / ka tu pehz
gudrs tohpi.
21. Daudſ Padohmadohẜcha-
nas irr weena Wihra Sirdi?/ bet
ta Kunga Padohms paleek.
22. Zilwekam patihk ẜawa Lab-
badarriẜchana/ in Nabbags irr
labbaks nekà Melkulis.
23. Ta Deewabihjaẜchana ſkub-
@b{bina}

[30A.lpp.]
@2{Die Sprüche Salomonis.}

bina pee Dſihwibas/ in paliks
pee=ehdis/ kà nekahda Nelaime
to aisjems.
24. Ꞩlinķis paẜlepj ẜawu Roh-
ku Pohda?/ in ne peedabbu to at-
kaļ pee Muttes.
25. Ja to Nebehdneeku ẜitt/
tad tohp tas Nejehga gudrs/ ja
to Prahtigu mahza/ tad wiņẜch
prahtejahs.
26. Kas Tehwu ispohſta/ in
Mahti nohſt padſen/ tas irr ne-
gants in nolahdets Behrns.
27. Mittejees mans Dehls klau-
ẜiht to Pahrmahziẜchanu/ kas no-
wed no prahtigas Mahzibas.
28. Nepateẜs Leezineeks ap-
ẜmej to Teeẜu/ in to Besdeewi-
go Mutte aprij to Netaiẜnibu.
29. Teems Nebehdneekeems irr
ta Ꞩohdiba gattawa/ in Ꞩitte-
ni us to Ģeķķu Mugguru.

Ta Ohtra deẜmita Nodaļļa.

WIhns padarr Nebehdneekus/
in ſtiprs Dſehreens darra
Trak=galwigus/ kam tas patihk/
muhẜcham ne tohp gudrs.
2. Ta Ķehniņa Beedinaẜchana
irr kà kahda jauna Laua Bļau-
ẜchana/ kas to apkaitina/ tas
grehko prett ẜawu Dſihwibu.
3. Wihram Gohds irr no Bahr-

[30B.lpp.]
ẜchanas atkahptees/ bet kas lab-
praht barrahs/ tee irr wiẜẜi Ģeķķi.
4. Aukſta Gaiẜa dehļ ne grib
tas Ꞩliņķis arrt/ tad buhs tam
pļaujama? Laika? deedeleht/ in ne-
neeka ne dabbuht.
5. Tas Padohms Wihra Ꞩir-
di? irr kà dſiļẜch Uhdens/ bet
weens prahtigs warr noman-
niht/ ko tas dohma.
6. Daudſ Zilweki tohp teikti ka
tee rahmi eẜẜuẜchi/ bet kas grib
weenu atraſt/ kas ihſteni Rahms
irr?
7. Taiẜns kas rahmi dſihwo/
ta Behrneem buhs labbi klah-
tees ir kad wiņẜch nomirris.
8. Ķehniņſch/ us ẜawa Kreẜla
ẜehdedams / Ꞩohdu turreht/ is-
klihdina wiẜẜu Ļaunu ar ẜa-
wahms Azzims.
9. Kas warr ẜazziht; Es eẜmu
ſkihkſts ẜawa? Ꞩirdi?/ in ſkaidrs
no manneems Grehkeems?
10. Daſchads Ꞩwars in Mehrs
irr abbi diwi Negantiba tam
Kungam.
11. Ir Puiẜi pee ẜawa Tikkuma
warr paſiht/ ar tas labs in goh-
digs taps.
12. Ꞩkannigu Auẜi in redſigu Az-
zi/ tohs abejus darra tas Kungs.
@b{13. Ne}

[31A.lpp.]
@3{Die Sprüche Salomonis.}

13. Ne mihle to Meegu/ ka tu
ne tohpi par Nabbagu/ lai tawas
Azzis irr mohdrigas/ tad tew
Maiſes ganna buhs.
14. Ne labs/ ne labs/ ẜakkams/
kad kas Rohka? irr/ bet kad tas
nohſt irr/ tad teiz to.
15. Daudſ Selts irr in Pehr-
les/ bet prahtiga Mutte irr krah-
ẜchna dahrga Leeta.
16. Atjem tam ẜawas Drehbes/
kas ohtru Galwa? jem/ in ķihle
to/ ta Nepaſihſtama dehļ.
17. Paſakta Maiſe irr jebka-
tram garda/ bet pehz Galla? tam
ta Mutte pilļa Swirgſdu taps.
18. Padohmaẜchana paſtahw
ar Prahtupeedohẜchanu/ in
Karẜch jaturr ar Padohma.
19. Ne tinnees ar ta/ kas ẜlep-
peni turramas Leetas isſtahſta/
in ar ta Aprunnataja/ in ar tahs
wiltigas Muttes.
20. Kas ẜawu Tehwu in Mah-
ti lahd/ ta Ꞩwezze apdſiẜẜihs
Tumẜuma widdu?.
21. Ta Manta pehz ka pirmak
ahtri dſennahs / ne tohp pehz
Galla? gauẜẜinata.
22. Ne ẜakki/ es gribbu Ļaunu
atmakẜaht/ zerre us to Kungu
tas tew palihdſehs.
23. Daſchads Ꞩwars irr Ne-

[31B.lpp.]
gantiba tam Kungam/ in wiltigs
Ꞩwars newa labs.
24. Ikkatra Zeļẜch nahk no ta
Kunga/ kurẜch Zilweks noproht
ẜawu Zeļļu?
25. Zilwekam irr par Walgu
ẜwehtu Leetu pulgoht/ in pehz
Deewam apẜohlitees.
26. Prahtigs Ķehniņẜch iskaiẜa
tohs Besdeewigus/ in wed to
Ꞩkritteli pahr teem.
27. Ta Kunga Spihdums irr
ta Zilweka Dwehẜele/ ta eet
zaur wiẜẜu Ꞩirdi.
28. Lehnigam in Taiẜnam buht
paẜarga to Ķehniņu/ in wiņņa
Krehẜlis paſtahw zaur Lehnibu.
29. Jauneķļu Stiprums irr
wiņņu Gohds/ in ẜirmi Matti
irr wezzo Ļauſchu Jaukums.
30. Ļauns Zilweks ja=eemahza
ar bahrgu Ꞩohdibu/ in ar gau-
ſcheem Ꞩitteneem/ ko warr
mattiht.

Ta Treẜcha? Deẜmiti? Pirma Nodaļļa.

TA Ķehniņa Ꞩirds irr ta
Kunga Rohka?/ kà Uhdens=
Uppes/ in wiņẜch to greeſch kurp
gribbedams.
2. Ikkatrs ẜchķeet ẜawu Zeļļu
pareiſi eẜẜam/ bet tas Kungs
ween tahs Ꞩirdis apſtiprina.
@1{E}
@b{3. Taiẜni}

[32A.lpp.]
@2{Die Sprüche Salomonis.}

3. Taiẜni in pareiſi darriht tam
Kungam jo mihļi patihk nekà
Uppuris.
4. Lepnas Azzis in greſna
Ꞩirds/ in ta Ꞩwezze to Bes-
deewigo irr Grehki.
5. Tas Padohms ta Tikkuẜcha
atneẜs tam pahrpilnam/ bet kas
pahrleeku ahtrs irr/ tam pee=
truhks.
6. Kas ar Melleem Mantu
krahj/ tam ne padohẜees/ in krit-
tihs ſtarp teem/ kas wiņņam
Nahwes mekle darriht.
7. To Besdeewigo Laupiẜcha-
na tohs baidihs/ jo tee ne grib-
beja darriht kas pareiſi bija.
8. Kas zittu Zelļu eet/ tas irr
pahrlaidees/ bet kas tà eet/ kà
tam pawehlehts irr/ ta Darbs
irr pareiſi.
9. Labbaki irr dſihwot Kakta?
us Jumta/ nekà pee Rehjejas
Ꞩeewas weena? Namma? kohpa?.
10. Ta Besdeewiga Dwehẜele
wehl Ļaunu/ in wehl ẜawam Tu-
wakam neneeka Labba.
11. Kad tas Nebehdneeks ẜoh-
dihts tohp/ tad tohp tee Nejehgas
gudri/ in kad Gudrs mahzihts
tohp/ tad tohp wiņẜch prahtigs.
12. Tas Taiẜns turrahs gudri
prett ta Besdeewiga Nammu/

[32B.lpp.]
bet tee Besdeewigee dohma tik-
kai Grehku darriht.
13. Kas ẜawas Auẜis aisbakſta
preekẜch ta Nabbaga Ꞩaukẜcha-
nas/ tas arridſan ẜauks in ne
taps paklauẜihts.
14. Ꞩleppena Dahwana kluẜẜi-
na to Ꞩtundu/ in Dahwana
Klehpi? eedohta/ leelas Duẜmas.
15. Taiẜnam Preeks irr darriht
kas pareiſi irr/ bet Isbaile teems
Ļaunadarritajeems.
16. Zilweks kas no ta Zeļļa tahs
Gudribas blandahs/ tas paliks
to Miŗŗoņu Pulka?.
17. Kas labpraht kahri dſihwo/
tam buhs Truhkumi/ in kas
Wihnu in Eļjes mihle/ ne tohp
baggats.
18. Tam Besdeewigam buhs
ta Taiẜna Weeta? nodohtam
tapt/ in tam Nebehdneekam par
teem Rahmeem.
19. Labbaki irr dſihwot pohſta?
Semme?/ nekà pee Rehjejas in
Duẜmu=pillas Ꞩeewas.
20. Ta Gudra Namma? irr jau-
ka Manta in Eļjes/ bet kahds
Ģeķķis to istehre.
21. Kas tai Schehlaſtibai in
Lehnibai pakkaļ dſennahs/ tas
atrohd Dſihwibu/ Schehlaſtibu
in Gohdu.
@b{22. Gudrs}

[33A.lpp.]
@3{Die Sprüche Salomonis.}

22. Gudrs usjem to Pilli to
Stipro/ in pagahſ wiņņu Speh-
ku zaur wiņņu Nebehdaẜchanu.
23. Kas ẜawu Mutti in Mehlu
paẜarga/ tas paẜarga ẜawu
Dwehẜeli no Bailehm.
24. Kas Lepns in Nebehdneeks
irr/ tohp par niknu Zilweku no-
ẜaukts/ kas Duẜmas greſojahs.
25. Tas Ꞩliņķis mirſt par ẜa-
wu Wehleẜchanu/ jo wiņņa Roh-
kas ne wihſcha neneeka padarriht.
26. Wiņẜch ko eewehlehjahs ik-
deena?s/ bet tas Taiẜns dohd in
ne leedſahs.
27. To Besdeewigo Uppuris
irr par Negantibu/ Jo tas tohp
eekẜch Grehkeem uppurehts.
28. Leezineeks kas mello aiseet
pohſta?/ bet kas klauẜa/ tam Waļ-
ļa irr arridſan allaſchiņ atkal
runnaht.
29. Besdeewigs walka ẜawu
Galwu/ bet kas rahms irr/ ta
Zeļẜch paſtahwehs.
30. Nekahda Gudriba/ nekahda
Ismanniẜchana/ nekahds Pa-
dohms palihdſ prett to Kungu.
31. Sirgi tohp prett kaujamas
Deenas gattawi ustaiẜiti/ bet
ta Uswahreẜchana nahk no ta
Kunga.

[33B.lpp.]
Ta Treẜcha? Deẜmiti? Ohtra Nodaļļa.

LAbba Ꞩlawe makẜa wairak
nekà leela Manta/ in Lab=
prahtiba labbaka irr nekà Ꞩu-
drabs in Selts.
2. Baggatee in Nabbagee buhs
weenam zaur ohtru buht/ tas
Kungs irr tohs wiẜẜus darrijs.
3. Tas Prahtigs paredſ to Ne-
laimi/ in paẜlepjahs/ tee Neẜa-
praẜchi eet zauri/ in tohp Ꞩkahda?.
4. Kur jazeeẜch eekẜch ta Kunga
Bihjaẜchanas/ tur irr Baggati-
ba/ Gohdiba in Dſihwiba.
5. Ꞩchķehpi in Walgi irr us
ta Zeļļa ta Nebehdneeka/ bet kas
no ta atkahpjahs/ paglabba ẜa-
wu Dwehẜel.
6. Kà kahdu Puiẜi eeraddeena/
tahds wiņẜch ne mittejahs buht
wezs tappis.
7. Tas Baggatajs walda pahr
to Nabbagu/ in kas aisdohd irr
ta Aisjehmeja Kalps.
8. Kas Netaiẜniba isẜehj/ tas
nopļaus Behdas/ in zaur to
Rihkſti ẜawas Blehdibas taps
ẜamaitahts.
9. Labba Azs tohp ẜwehtita/ jo
wiņẜch no ẜawas Maiſes dohd
teem Nabbageem.
10. Isdſen to Nebehdneeku ahra?/
@1{E ij}
@b{tad}

[34A.lpp.]
@2{Die Sprüche Salomonis.}

tad ais=eet ta Bahrẜchana nohſt/
tad noſtahjahs Rahẜchana in
Gahniẜchana.
11. Kam Ustizzama Ꞩirds in
jauka Walloda irr/ ta Draugs
irr tas Ķehniņſch.
12. Ta Kunga Azzis paẜarga
labbu Padohmu/ bet tahs Run-
nas ta Blehſcha isnihzina wiņſch.
13. Tas Ꞩlinķis ẜakka/ tur irr
Lau̇e ahra?/ es warretu ẜaploh-
ẜihts tapt us Zeļļu.
14. Tahs Maukas Mutte irr
dſiļļa Bedre/ kam tas Kungs
newaid ſchehligs/ tas tur eekẜcha
eekriht.
15. Blehņas irr ta Puiẜcha
Ꞩirdi?/ bet ta Rihkſte tahs Pahr-
mahziẜchanas tahļu to no wiņ-
ņu atdſen nohſt.
16. Kas tam Nabbagam nepa-
reiſi darr/ ẜawu Mantu krah-
dams/ tas arridſan Baggatam
dohs/ in Truhkumu redſehs.
17. Lohki tawu Auẜi/ in klauẜi
tohs Wahrdus to Gudro/ in jem
wehra? mannu Mahzibu.
18. Jo tas tew labbi darrihs/ ja
tu tohs pee ẜew paturreẜi/ in tee
zaur tawu Mutti labbi isdohẜees.
19. Ka tawa Zerriba paleek us
to Kungu/ man buhs tew to ik-

[34B.lpp.]
deenas peeminneht/ tew par
labba.
20. Neg es tew to daſchadi eẜmu
preekẜcha rakſtijs/ ar Padohmu=
peedohẜchanu in Mahziẜchanu.
21. Ka es tew rahditu to ihſtu
Siņņu tahs Taiẜnibas/ ka tu
pareiſi ſinnatu atbildeht teems
kas tew ẜuhta.
22. Ne aplaupi to Nabbagu/
jepẜchu wiņẜch Nabbags bijis/
in ne ẜaẜpaidi to Wahju Wahr-
to?s (Ne darri Nabbadſiņam
pahri Ꞩohda?.)
23. Jo tas Kungs wiņņu Leetu
dſihs/ in wiņņu Ꞩamihņataju
ẜamihņahs.
24. Ne tinnees ar duẜmigu Wih-
ru/ in ne turrees pee Trakuli.
25. Tu buhtu warrejs wiņņa
Zeļļu mahzitees/ un tawu Dweh-
ẜeli apgrehzinaht.
26. Ne eẜẜi pee teems/ kas ẜawu
Rohku apkihlo/ in par Paradu
galwo.
27. Jo ja tew ne irr ko makẜaht/
tad tew tawu Gultu appakẜch
tew atjems.
28. Ne zeļļ atpakkaļ tahs pir-
majas Eſchas/ ko tawi Tehwi irr
darrijẜchi.
29. Ja tu redſi weenu Wihru
@b{tikku=}

[35A.lpp.]
@3{Die Sprüche Salomonis.}

tikkuẜchu pee ẜawu Darba/ tas
preekẜch teems Ķehniņeems
ſtahwehs/ in ne ſtahwehs preekẜch
teem neeka Ļaudim.

Ta Treẜcha? Deẜmiti? Treẜcha Nodaļļa.

KAd tu ẜehdi in ehdi ar tawu
Kungu/ tad leez zeena? kas tew
preekẜcha irr.
2. In leez Naſi pee tawu Rih-
klu/ ja tu gribbi to Dſihwibu
paturreht.
3. Ne eegribbees wiņņa Ehdee-
ni/ jo ta irr wiltiga Maiſe.
4. Ne darbojees baggats tapt/ in
mittejees no tawas Wilẜchanas.
5. Laid ne walbahs tawas Az-
zis us to ko tu ne warri dabbuht/ jo
tas darrahs Ꞩpahrnus kà kahds
Ehrglis in ẜkreen us Debbes.
6. Ne ehd Maiſi pee kahda
Ꞩchķauģi/ in ne eegribbees wiņ-
ņa Barribas.
7. Jo kà kahds Ķehms irr wiņẜch
eekẜcha?/ wiņẜch ẜakka ehd in dſeŗŗi
in wiņņa Ꞩirds tatẜchu us tew
ne neẜẜahs.
8. Tawus Kummoẜus/ ko tu eẜẜi
ee=ehdis/ buhs tew iswemt/ in ta-
wi mihligi Wahrdi irr par welti.
9. Ne runna Ģeķķim dſirdiht/
jo wiņẜch nizzina to Gudribu
tawas Wallodas.
10. Ne zeļļ atpakkaļ to pirma-

[35B.lpp.]
jo Rohbeẜchu/ in ne eiji us to
Gruhdeeno Druhwas.
11. Jo wiņņu Peſtitajs irr ſpeh-
zigs/ tas wiņņu Leetu prett tew
aisſtahwehs.
12. Dohd tawu Ꞩirdi us Pa-
mahziẜchanu/ in tawas Auẜẜis
us prahtigu Wallodu.
13. Ne mitteijees to Puiẜi pahr-
mahziht/ jo ja tu to ar Rihk-
ſtehms kappa/ tad ne wajaga to
nomaitaht.
14. Tu kappa to ar Rihkſti/ bet tu
peſti wiņņa Dwehẜeli no Elles.
15. Mans Dehls/ ja tu gudrs
eẜẜi/ tad preezajahs arridſan
manna Ꞩirds.
16. In mannas Ihkſtis irr lihg-
ẜmas/ kad tawas Luhpas runna
kas pareiſi irr.
17. Laid ne dohdahs tawa Ꞩirds
pakkaļ teem Grehzineekeem/ bet
palleez deenu=muhſchu eekẜch ta
Kunga Bihjaẜchanas/ jo tas tew
pehz par labba buhs/ in tawa
Gaidiẜchana ne wills.
18. Klauẜajs mans Dehls/ in
eẜẜi prahtigs/ in eetaiẜi tawu
Ꞩirdi Zeļļa?.
19. Ne eẜẜi ſtarp teems Dſehre-
jeems in Plihtetajeems/ jo tee
Dſehreji in Plihtetaji isnihkſt/
@1{E iij}
@b{in}

[36A.lpp.]
@2{Die Sprüche Salomonis.}

in Meega=puhſnim buhs ẜadrai-
ẜkatam ſtaigaht.
20. Klauẜi tawu Tehwu/ no ka
tu eẜẜi raddijees/ in ne nizzina
tawu Mahti/ kad ta wezza irr.
21. Pirzees Taiẜnibu/ in ne
pahrdohd to Gudribu/ Mahzi-
ẜchanu in Ismanniẜchanu.
22. Ta Taiẜna Tehws preeza-
jahs/ in no ka tas Gudrajs irr
raddijees lihgẜmojahs pahr to.
23. Laid taws Tehws in tawa
Mahte preezajahs/ in lihgẜmo-
jahs no ka tu peedſimmis eẜẜi.
24. Dohd man/ mans Dehls/
tawu Ꞩirdi/ in laid tawahms
Azzims manni Zeļļi patihk.
25. Jo weena Mauka irr dſiļļa
Bedre/ in ta Laulibas Pahrlau-
ſitaja irr ẜchaura Bedre.
26. Ir luhre wiņņa kà kahds
Ꞩlepkaws/ in tohs Walẜchķus
ſtarp teem Zilwekeem ẜakrahſta
wiņņa pee ẜewis.
27. Kur irr Ꞩahpes? Kur irr
Nopuhẜchanas? Kur irr Rah-
ẜchana? Kur irr Waidas? Kur
irr Bruhzes bes Wainas? Kur
irr ẜarkanas Azzis?
28. Neg turr/ kur us Wihnu
mahzahs/ in isdſerr kas eeẜchķiņ-
ķehts irr.
29. Ne usluhko to Wihnu/ ka

[36B.lpp.]
tas tik ẜarkans irr/ in tik jauks
Glahſe? isluhkojahs.
30. Bet pehz kohſch tas kà
Tẜchuhẜka/ in duŗŗ kà Ohdſe.
31. Tad tawas Azzis pehz zit-
tahms Ꞩeewahms ẜkattiẜees/ in
tawa Ꞩirds nelabbas Leetas
isrunnahs.
32. In buhẜi kà tas kas Juhŗas
widdu? gull/ in ittin kà kas gull
augſcha? Laiwas Maſtas Galla?/
Tee ẜitt man/ bet man tas ne
ẜahp/ tee kuļļ man/ bet es to ne
pajuhtu.
33. Kad es usmohdiẜchohs/ ka
es wehl ta? warru darriht?

Ta Treẜcha? Deẜmiti? Zettorta Nodaļļa.

NE ſtaiga nikneems Laudims lihdſi/
in ne eegribbees pee teem buht.
2. Jo wiņņu Ꞩirds dohma us Nelai-
mi/ in wiņņu Luhpas dohd Padohmu us
Grehku.
3. Zaur Gudribu/ tohp Nams usdar-
rihts/ in zaur Ꞩamaņņu usturrehts.
4. Pareiſi dſihwojoht/ tohp tee Kam-
bari pilni/ no wiẜẜadas dahrgas jaukas
Baggatibas.
5. Gudrs Wihrs irr ſtiprs/ in ẜaprat-
tigs Wihrs in warrens no Spehka?.
6. Jo ar Padohmu irr jakaŗŗo/ in kur
daudſ Padohma=Deweji/ tur irr Uswah-
reẜchana.
7. Gudriba irr Ģeķķim augſta/ wiņſch
ne drihgſt ẜawu Mutt Wahrto?s (Ꞩoh-
da?) atplehſt.
@b{8. Kas}

[37A.lpp.]
@3{Die Sprüche Salomonis.}

8. Kas ẜew paẜcham Grehku darr/ tas
tohp pareiſi noẜaukts Blehds pahr wiẜ-
ẜeem Blehſcheem.
9. Ta Ģeķķa Blehdiba irr Grehki/ in
tas Ꞩmehjejs irr negants preekẜch teem
Laudim.
10. Tas ne irr ſtiprs/ kas Behda?s
ẜew ſtipri ne turrahs.
11. Atpeſti tohs/ ko nokaut grib/ in ne-
atraujees no teems/ ko grib nomahkt.
12. Ja tu ẜakki/ redſi/ mehs to ne proh-
tam/ ne dohma tu/ kas tahs Ꞩirdis pahr-
ſinna/ noproht to; In kas tahs Dwehẜe-
les pahrmanna/ paſihſt to/ in atmakẜa
tam Zilwekam pehz ẜawu Darbu.
13. Ehdi Meddu mans Dehls/ jo tas
irr labbs/ in tihrs Meddus irr ẜaldigs
tawa? Kakla?.
14. Tà mahzajs to Gudribu preekẜch
tawas Dwehẜeles.
15. Kad tu to atrohd/ tad pehz labbi klah-
ẜees/ in tawa Zerriba ne buhs par welti.
16. Ne gluhni kà kahds Besdeewigs
us ta Taiẜna Nammu/ ne ispohſti wiņ-
ņa Duẜẜeẜchanu.
17. Jo tas Taiẜns ẜeptiņņas Reiſas pa-
kriht/ in zeļļas atkaļ augẜcham/ bet tee
Besdeewigee aprimſt Nelaimiba?.
18. Ne preezajees kad taws Eenaid-
neeks kriht/ in laid ne lihgẜmojahs tawa
Ꞩirds pahr wiņņa Nelaimi.
19. Tas Kungs to warretu redſeht/ in
tam labbi ne patiktu/ in ẜawu Duẜmibu
no ta atgreeſtu.
20. Ne apduẜmojees pahr teem Nik-
neem/ in ne apſkaitees pahr teem Bes-
deewigeem.

[37B.lpp.]
21. Jo tam Niknam ne irr neneeka ja=
gaida/ in ta Ꞩwezze to Besdeewigo is-
dſiẜẜihs.
22. Mans Behrns bihkſtees to Kungu
in to Ķehniņu/ in ne jauzees ſtarp teem
Dumpjudarritajeem.
23. Jo wiņņu Nelaime peepeẜchi
nahks/ in kas warr ſinnaht kad abbejo
Nelaime nahk.
24. Ꞩchihs Mahzibas arridſan nahk
no Gudreems: Par Zilweku ko behdaht
Ꞩohda?/ ne irr labbi.
25. Kas us to Besdeewigu ẜakka/ tu
eẜẜi labs/ to nolahd tee Laudis/ in eenihd
tee Zilweki.
26. Bet kas ẜohda/ tee patihk/ in leela
Ꞩwehtiba us teem nahk.
27. Pareiſa Atbildeẜchana/ irr kà kah-
da mihliga Ꞩkuhpſtiẜchana.
28. Darri darridams pa=ahru tawu
Darbu/ in kohpj tawu Lauku/ pehz ģehŗ-
bi tawu Nammu.
29. Ne eẜẜi Leezineeks bes Wainas
prett tawu Tuwaku/ in ne peewiļļi ar
tawas Muttes.
30. Ne ẜakki/ kà man darra/ tà gribbu
es atkal darriht/ in ikkatram ẜawu Dar-
bu atmakẜaht.
31. Es pagahju garram to Lauku ta
Ꞩlinka/ in ẜez to Wihnu Kalnu ta
Ģeķķa.
32. In redſi/ tur bij Nahtres ween wir-
ẜu?/ in ſtahweja pils Dadſchu/ in tas
Muhris bija apgru̇is.
33. Es/ to redſedams/ jehmu to wehra?/
in ẜkattijohs in mahzijohs pee ta.
34. Tu gribbi magķeniht gulleht/ in
@b{magķe=}

[38A.lpp.]
@2{Die Sprüche Salomonis.}

magķeniht ſnauſt/ in magķeniht tahs
Rohkas kohpa? ẜalikt; ka tu warri duẜ-
ẜeht. Bet tawa Nabbadſiba tew us=ees
kà kahds Zeļļa Wihrs/ in taws Truh-
kums kà kahds apbruņņohts Wihrs.

Ta Treẜcha? Deẜmiti? Peekta Nodaļļa.

ꞨChihs irr arridſan Mahzibas Ꞩa-
lamana ko peelikkuẜchi irr tee Wih-
ri Iẜkiȧ/ ta Ķehniņa Juhda.
2. Deewa Gohds irr/ weenu Leetu pa-
ẜlehpt/ bet ta Ķehniņa Gohds irr wee-
nu Leetu isklauẜcheenaht.
3. Ta Debbes irr augſta in ta Sem-
me dſiļļa/ bet to Ķehniņu Ꞩirdis ne
warr ismekleht.
4. Atjem tahs Puttas no Ꞩudraba/
tad tohp ẜchķihkſts Trauks no ta.
5. Atjem Besdeewigu Buhẜchanu no
Ķehniņa/ tad wiņņa Gohda Krehẜlis
ar Taiẜnibu tohp apſtiprinahts.
6. Ne leelijees preekẜch teem Ķehni-
ņeem/ in ne ẜperr Kahju us to Weetu
to augſto Kungu.
7. Jo tas irr tew labbaki/ ka us tew
ẜakka/ nahz ẜche augẜcham/ nekà tu
preekẜch to Leelo Kungu ſemmohts tohpi
Azzim redſoht.
8. Ne dohdees tuhdaļ us Bahrẜchanu/
jo ko tu pehz gribbi darriht/ tawu Tuwa-
ku lammaijs?
9. Ꞩalihkſti ar tawu Tuwaku/ in ne is-
ſtahſti zitta ẜleppenas Leetas.
10. Ka tas kas/ to dſird/ nikni no tew
ne runna/ in tawa nikna Ꞩlawa muh-
ſcham ne mittejahs.
11. Weens Wahrds ihſtena? Laika? run-
nahts/ irr kà Selta Ahboli Ꞩudraba
Bļohda?s.

[38B.lpp.]
12. Kas kahdu Prahtigu pahrmahza/
kas tam klauẜa/ tas irr kà kahds Selta
Wainags in Selta Kakla=Ꞩkehdes.
13. Ka Ꞩneega Dſeſtrums Pļaujamas
Laika?/ tà irr weens ustizzams Wehſt-
neẜẜis tam/ kas to ẜuhtijs irr/ in atſpirdſi-
na ẜawa Kunga Dwehẜeli.
14. Kas daudſ ẜohla/ in ne tur/ tas irr
itt kà Mahkuļas in Wehẜch bes Leetus.
15. Ar Lehnprahtibu tohp weens Leels=
Kungs palabbinahts/ in mihkſta Mehle
lauſch to zeetu Ꞩirdi.
16. Ja tu Meddu atrohd/ tad ehd to
parpilnam/ ka tu ne pahrehdees/ in to at-
kal iswem ahra.
17. Atrauji tawu Kahju no tawa Tuwa-
ka Namma/ ka wiņẜch tewis ne apnihkſt
in tewi ne eeredſ.
18. Kas prett ẜawu Tuwaku nepateeẜi
Leeziba runna/ tas irr Ꞩķehps/ Sohbins
in aẜẜa Bulta.
19. Ta Nebehdneeka Zerriba Behdu
Laika?/ irr kà isluhſis Sohbs in paẜklid-
deena Kahja.
20. Kas niknai Ꞩirdi Dſeeẜmas dſee-
da/ tas irr kà ẜaplihẜuẜchas Drehbes
Seemas Laika?/ in Ettikis us Krihtes.
21. Ja taws Waideneeks ehſt eegrib-
bahs/ tad ehdini to ar Maiſi/ ja wiņẜch
dſert eegribbahs/ tad dſirdini to ar Uhdeni.
22. Jo tu Ohgles us wiņņa Galwu
krahẜi/ in tas Kungs tew to atmakẜahs.
23. Tas Seemelis nodſen to Leetu/ in
barga Usẜkattiẜchana Melkuļu Mehles.
24. Labbaki irr Kakta? us Jumtu ẜeh-
deht/ nekà pee rehjejahs Ꞩeewas weena?
Nammà kohpa?.
25. Labba Ꞩlawa no tahļas Semmes
@b{irr}

[39A.lpp.]
@3{Die Sprüche Salomonis.}

irr kà aukſts Uhdens isẜlahpuẜchai
Dwehẜelei.
26. Taiẜns kas preekſch weena Bes-
deewiga (Grehko?s) kriht/ irr kà ẜaduk-
kuẜa Akka in ẜamaitahts Awohts.
27. Kas pahrleeku daudſ Meddu ehd/
tas newa labbi/ in kas augſtas Leetas grib
isdohmaht/ tam tohp tas gruhti.
28. Wihrs kas ẜawu Prahtu ne warr
waldiht/ irr kà atwerra Pils bes Muh-
reems.

Ta Treẜcha? Deẜmiti? Ꞩeſta Nodaļļa.

Kà Ꞩneegs Waẜẜara?/ in Leetus pļau-
jama=Laika?/ tà arridſan kahdam Ģeķ-
ķim Gohds ne peeklahjahs.
2. Kà Putnis aiseet pa Gaiẜa/ in Bes-
deliga aisẜkreen/ tà nenopelniti Lahſti
aiseet pa Wehjam.
3. Ꞩirgam Pahtaga/ kuhtram Lohpam
Eemaukti/ in Ģeķķim Rihkſtes pahr
Mugguru{Muggguru} wajaga irr.
4. Ne atbildi Ģeķķim pehz ẜawas Ģeķ-
ķibas/ ka tu ne tohpi tahds/ kà wiņẜch.
5. Bet atbildi tam Ģeķķim pehz ẜawas
Ģeķķibas/ lai tas ne leekahs gudrs eẜẜus.
6. Kas kahdu Leetu ar Ģeķķigu Wehſt=
neẜi paſtelle/ tas irr kà kahds Kruhplis/
in tam Ꞩkahda noteek.
7. Kà Tiſlim danzaht/ tà arr Ģeķķim
klahjahs no Gudribas runnaht.
8. Kas Ģeķķi gohda/ tas darr/ itt kà
weens kahdu dargu Akmini{Aknimi} us ẜchahdu
Akmiņu=Kraunu usmeſtu.
9. Mahziba Ģeķķa Mutte?/ irr kà
Ehrkẜchka Sars/ kas Peedſehruẜcham
Rohka? eeduŗŗ.
10. Labs Meiſteris padarr kahdu Lee-

[39B.lpp.]
tu pareiſi/ bet kas kahdu Behnuhſi us-
runna/ tam tohp tas ẜamaitahts.
11. Kà Ꞩuns ẜawu Wehmeķli atkaļ
parij/ tà irr tas Ģeķķis/ kas ẜawu Ģeķ-
ķibu atkaļ dſen.
12. Kad tu weenu redſi/ kas pats Gudrs
leekahs/ te irr no kahda Ģeķķa wairak
Labbuma jagaida/ nekà no ta.
13. Tas Ꞩliņķis ẜakka jauns Lau̇ė irr
us Zeļļa/ in plehẜigs Swehrs us tahm
Eelahm.
14. Ꞩliņķis grohſahs Gulta?/ kà Dur-
wis Enģe?s.
15. Ꞩliņķis paẜlepj ẜawu Rohku Poh-
da?/ in gruhti tam nahkahs pee Muttes
atkal peedabbuht.
16. Ꞩliņķis ẜkeetahs allaſch gudraks
eẜẜus/ nekà ẜeptiņņi gudra Padohma=
Mahzitaji irr.
17. Kas ẜezzen pa=eedams ẜweẜcha? Ķil-
da? eejauzahs/ tas irr kà tas/ kas Ꞩunni
pee Auẜim tirrina.
18. Kà kahds ẜleppeni ar Lohdeem in
Bultahm ẜchauda in nokauj/ tà darr ar-
ridſan wiltigs Zilweks/ in ẜakka pehz/ es
eẜmu johkojis.
19. Kad Malkas wairs ne irr/ tad ap-
dſeeſt Ugguns/ in kad tas Mehlneẜẜe nohſt
irr/ tad noſtahjahs ta Rahẜchana.
20. Kà Ohgles Twaiku/ in Malka Ug-
guni/ ta padarra weens Rehjejs Bahr-
ẜchanu.
21. Ta Aprunnataja Wahrdi irr kà
Ꞩitteni/ in tee eet zaur Ꞩirdi.
22. Nikna Mutte in ļauna Ꞩirds irr
kà ẜaddauſita Pohda Gabbals ar Ꞩu-
draba=Plehwes aptaiẜihts.
@1{F}
@b{23. Eenaid=}

[40A.lpp.]
@2{Die Sprüche Salomonis.}

23. Eenaidneeku paſihſt pee wiņņa
Wallodas/ jepẜchu tas ẜawa? Ꞩirdi? to
Blehdibu paẜlepj.
24. Kad tas mihli ar tew runna/ tad ne
tiz tam/ jo ẜeptiņņas Negantibas irr
wiņņa Ꞩirdi?.
25. Kas to Eenaidibu ẜlepj/ ka tas warr
Nelaimi padarriht/ ta Blehdiha preekẜch
Ļaudim ispluhdihs.
26. Kas bedri rohk/ tas krittihs tur
eekẜcha/ in kas Akmini walſta/ us to tas
uskrittihs.
27. Blehdiga Mehle eenihd to kas to
pahrmahza/ in wiltiga Mutte padarra
Nelaimi.

Ta Treẜcha? Deẜmiti? Ꞩeptita Nodaļļa.

NE leelijees us Rihta Deenu/ jo tu ne
ſinni kas ẜchodeen war notikt.
2. Laid zits tew teiz/ in ne tawa Mutte/
Ꞩchweẜch/ in ne tawas paẜchas Luhpas.
3. Akmiņis irr gruhti/ in Ꞩmiltis irr
ẜmaggas/ bet ta Ģeķķa Duẜmiba irr
gruhtaka nekà tee abbi diwi.
4. Duẜmiba irr breeẜmiga Leeta/ in
Nikniba irr Wehtra/ in kas warr preekſch
tahs Ꞩkaudibas palikt.
5. Labbaka irr ta Pahrmahziẜchana
Ļauſchu preekẜcha?/ nekà paẜleppena
Mihleſtiba.
6. Ta Mihletaja Ꞩitteni irr par labba/
bet ta Ꞩkuhpſtiẜchana ta Nihdetaja irr
leeka Walloda.
7. Pilna Dwehẜele ir tihru Meddu min
pa Kahjam/ bet isẜalkuẜchai Dwehẜelei
ir wiẜs kas ruhkts irr ẜalds.
8. Kà kahds Putnis irr/ kas ẜawu
Ligſdu pamet/ tà irr tas/ kas no ẜawas
Weetas atſtahj.

[40B.lpp.]
9. Ta Ꞩirds preezajahs pahr jauku
Ꞩwaidiẜchanu in Kwehpeẜchanu/ bet labs
Draugs irr mihļẜch/ ka tas warr Pa-
dohmu peedoht tai Dwehẜelei.
10. Tawu Draugu/ in tawu Tehwu
ne atſtahj/ in ne eij tawa Brahļa Nam-
ma?/ kad tew nelabbi klahjahs/ jo Kai-
minſch irr labbaks Tuwuma?/ nekà kahds
Brahlis Tahļuma?.
11. Jemmees Prahtu mans Dehls/ tad
preezajahs manna Ꞩirds/ tad gribbu es
atbildeht tam/ kas man lamma.
12. Prahtigs paredſ to Nelaimi/ in pa-
ẜlepjahs/ bet tee Nepraẜchi eet zauri/ in
tohp Nelaime?.
13. Jem tam ẜawu Drehbu/ kas zittu
galwo/ in kihle wiņņu to Ꞩchweẜcho dehl.
14. Kas ẜawu Tuwaku ar ſkaņņu Bal-
ẜi ẜwehti/ in agri zeļļahs/ tas tohp tam
par Lahſtu peelihdſinahts.
15. Ļauna Ꞩeewa/ in kad ſtipru Leetu
allaſch pil/ tohp labbi ẜalihdſinahti.
16. Kas tohs ustur Wehju/ in grib to
Eļju ar Rohku ẜakamſtiht.
17. Naſis Naſi istrin/ in Wihrs Wihru.
18. Kas ẜawu Ohgu=Kohku glabba/ tas
ehd Augļus no ta/ in kas ẜawu Kungu
glabba/ tahs tohp gohdahts.
19. Ka ta Ehna Uhdeni irr prett to Wai-
gu/ ta irr weena Zilweka Ꞩirds prett ohtra
20. Ta Elle in Paſuẜchana muhſcham
ne tohp pilnas/ in ta Zilweka Azzis irr ar-
ridſan negauẜigas.
21. Weens Wihrs tohp zaur to Mutti
tà/ kas to teiz/ ismannihts/ kà Ꞩudrabs
Dehgeli? in Selts Zepli?.
22. Kad tu to Ģeķķi Meeſeri? ẜagruhſtu
@b{ar}

[41A.lpp.]
@3{Die Sprüche Salomonis.}

ar Gruhſchama kà Putraimus/ tad to-
mehr ta Geķķiba no ta ne atſtahtu.
23. Tawas Awis glabba/ in peekohp ta-
wus Lohpiņus.
24. Jo ta Manta ne paleek muhſcham/
in ta Waldiẜchana ne paleek allaſchiņ.
25. Tahs Pļau̇ȧs aug/ in irr Sahle te/
in Ꞩeens tohp us Kalneem ẜajemts.
26. Tee Jehri apģehrbj tew/ in tee Ah-
ſchi dohd tew to Semmes Naudu.
27. Tew irr gann Kaſu=Peena tawai
Ꞩaimei/ in tawahm Meitahm ja=ehd.

Ta Treẜcha? Deẜmiti? Aſtota Nodaļļa.

TAs Besdeewigs behg/ in ne weens
irr/ kas to dſenna/ bet tas Taiẜns irr
drohẜch kà kahds jauns Lau̇ė.
2. Tahs Semmes Grehku dehļ tohp
daudſ Leeli Kungi/ bet to Ļauſchu dehļ/ kas
gudri in prahtigi irr/ paleek tee ilgi.
3. Nabbags Wihrs/ kas Nabbageem
Ļauna darr/ irr kà Ruhẜa/ kas tohs
Augļus maita.
4. Kas no ta Bauẜla atkahpjahs/ tee
teiz to Besdeewigu/ bet kas to paẜarga
teem newa labs Prahts us to.
5. Nikni Ļaudis ne behda par to Taiẜnibu/
bet kas to Kungu mekle/ jem wiẜẜu wehra?.
6. Nabbags irr labbaks ẜawa? Taiẜni-
ba?/ nekà Baggats kas us ẜaweem nelab-
beem Zeļļeem ſtaiga.
7. Kas to Bauẜlu paẜarga/ tas irr prah-
tigs Behrns/ bet kas Plihtetajus baŗŗo/
negohda ẜawu Tehwu.
8. Kas ẜawu Mantu krahj pahri jem-
dams/ in nepateeẜi plehſdams/ tas ẜadſen
to teem Nabbageem par Labbu.
9. Kas ẜawu Auẜi atgreeſ nohſt ne klau-

[41B.lpp.]
ẜiht to Bauẜlu/ ta Luhgẜchana irr par
Negantibu.
10. Kas tohs Rahmus uswed us ne-
taiẜnu Zeļļu/ tas ẜawa? Beddre? eekrittihs/
bet tee Taiẜni Labbumu eemantohs.
11 Baggats ẜchķeetahs gudrs eẜẜus/ bet
weens nabbags prahtigs pahrmanna to.
12. Kad tee Taiẜnee uswarr/ tad labbi klah-
jahs/ bet kad Besdeewigee pazeļļahs/ tad
tas zittadi pahrgreeſchahs ſtarp teems
Ļaudims.
13. Kas ẜawu Noſegumu ẜlepj tam tas
ne padohẜees/ bet kas to atſihſtahs in no
ta atſtahjahs/ tas dabbuhs Schehlaſtibu.
14. Labbi tam/ kas allaſch bihſtahs/ bet
Pahrgalwigs kas irr/ tas Nelaime? eekrit-
tihs.
15. Besdeewigs kas pahr nabbageem
Ļaudim walda/ tas irr breeẜmigs Lau̇ė/ in
isẜalzis Lahzis.
16. Kad weens Leels Kungs bes Ꞩamaņ-
ņas irr/ tad daudſ nepareiſi noteek/ bet kas
to Negauẜibu eenihd/ tas dſihwohs ilgi.
17. Zilweks kas pee Aẜẜini kahdas Dweh-
ẜeles nepateeẜi darra/ tas ne tohp ustur-
rehts/ kaut tas arr Elle? buhtu eeẜkrehjis.
18. Kas pareiſi dſihwo/ tam isdohẜees/
bet kas us nelabbu Zeļļu irr/ weena? Reiſe?
ẜakrittihs.
19. Kas ẜawu Lauku apſtrahda/ tam Mai-
ſes ganna buhs/ bet kas us Ꞩlinkumu pa-
dohdahs/ tam Nabbadſibas ganna buhs.
20. Labs gohdigs Wihrs tohp ẜweh-
tihts/ bet kas ſteidſahs baggats tapt/ neno-
ſeedſigs ne paliks.
21. Zilweku behdaht ne irr labbi/ jo tahds
darritu Ļaunu irr Maiſes Gabbala dehļ.
@1{F ij}
@b{22. Kas}

[42A.lpp.]
@2{Die Sprüche Salomonis.}

22. Kas us Baggatibu peepeẜchi dſen-
nahs/ in irr ẜkaudigs/ tas ne ſinna/ ka tam
Nelaime notiks.
23. Kas Zilweku pahrmahza/ tas Lab=
prahtibu atraẜs/ wairak ne tas/ kas pehz
Muttes runna.
24. Lepns eeẜahk Reeklus/ bet kas us to
Kungu palaiſchahs/ tohp trekns.
25. Kas us ẜawu Ꞩirdi paļaujahs irr
Ģeķķis/ bet kas gudri eet/ tas isſpruks.
26. Kas tam Nabbagam dohd/ tam ne
peetruhks/ bet kas ẜawas Azzis nogreeſch/
tas ļohti isnihks.
27. Kad tee Besdeewigee Galwu pazeļļ/
tad paẜlepjahs tee Ļaudis/ bet kad tee ais-
eet pohſta?/ tad tohp to Taiẜno daudſ.

Ta Treẜcha? Deẜmiti? Dewita Nodaļļa.

KAs prett to Pahrmahziẜchanu Zeet=
Ꞩirdſigs irr/ tas peepeẜhi taps ẜa-
maitahts bes wiẜẜu Paligu.
2. Kad daudſ to Taiẜno irr/ tad preeza-
jahs tee Ļaudis/ bet kad tas Besdeewigs
walda/ nopuhẜchahs tee Ļaudis.
3. Kas to Gudribu turr mihļu/ eepreezi-
na ẜawu Tehwu/ bet kas ar Maukahms
barrojahs/ tohp no Mantas nohſt.
4. Ķehniņẜch pagohda to Semm zaur
Teeẜu/ bet weens Negauſcha to ẜamaita.
5. Kam mihkſta Mehle prett ẜawu Tu-
waku irr/ tas isſteepj Tihklu pa wiņņa
Pehdahm.
6. Kad kahds Nikns grehko/ tas ẜewi
ẜawaldſijahs pats/ bet Taiẜns preezajahs
in lihgẜmojahs.
7. Tas Taiẜns isklauẜa to Ꞩuhdſamu
Wainu to Nabbago/ tas Besdeewigs
nebehda par nekahdu Ismanniẜchanu.
8. Tee Pahrgalwigee wed ar Pahrgal-

[42B.lpp.]
wibas weenu Pilli Nelaime?/ bet tee Gudree
nogreeſ to Duẜmibu.
9. Kad Gudram ar Ģeķķi kas jadarra
irr/ laid wiņẜch duẜmojahs jeb ſmeijahs/
tad tomehr wiņņam newaid Meers.
10. Tee Aẜẜina=Rihjeji eenihd to Rahmu/
bet tee Taiẜni mekle wiņņa Dwehẜel.
11. Ģeķķis wiẜẜai iskratta ſawu Garru/
bet kas prahtigs ẜawaldahs.
12. Kungs/ kam Melli patihk/ ta Ꞩul-
laiņi irr wiẜẜi Besdeewigi.
13. Nabbagi in Baggati ẜaſtohpahs
weens ohtru/ bet abbejo Azzis apgaiẜmo
tas Kungs.
14. Ķehniņſch kas tohs Nabbagus pa-
reiſi noteeẜa/ ta Krehẜlis muhſcham pa-
ſtahwehs.
15. Rihkſtes in Pahrmahziẜchana dohd
Gudribu/ bet Puiẜis ar ẜawu paẜchu
Waļļu palaiſts/ apkauna ẜawu Mahti.
16. Kur daudſ Besdeewigee irr/ tur irr
daudſ Grehki/ bet tee Taiẜnee to peedſih-
wohs/ ka tee ais=ees pohſta?.
17. Pahrmahzi tawu Dehlu/ tad wiņẜch
tew eepreezinahs/ in tawai Dwehẜelei
Lihgẜmibu padarrihs.
18. Kad ta Mahziba mittejahs/ tad tohp
tee Ļaudis wehligi in trakki/ bet labbi tam/
kas to Bauẜlu wehra? jemm.
19. Kalps ne leekahs ar Wahrdeem
pahrmahzitees/ jepẜchu tas to gan proht/
tad tas tomehr ne usjemmahs.
20. Ja tu redſ weenu peepeẜchu pee
Runnaẜchanas/ tur irr no kahda Ģeķķa
wairak jagaida nekà no wiņņa.
21. Kad Kalps no Maſohtnes kahri tohp
turrehts/ tad grib wiņẜch pehz Pats=
Kungs buht.
@b{22. Duẜ=}

[43A.lpp.]
@3{Die Sprüche Salomonis.}

22. Duẜmigs Wihrs eeẜahk Bahr-
ẜchanu/ in weens bargs Zilweks darra
daudſ Grehkus.
23. Zilweka Lepniba to ẜamaitahs/ bet
kas paſemmojahs/ Gohdu dabbuhs.
24. Kam ar Sagleem kohpa Daļļa irr
in dſirdi Lahſtus/ in to ne paẜakka/ tas
eenihd ẜawu Dſihwibu.
25. Preekẜch Zilwekeems bihtees/ ẜa-
maita/ bet kas us to Kungu paļaujahs
tohp paglabbahts.
26. Daudſ peeglauſchahs pee weenu
Leelu Kungu/ bet ikkatra Teeẜa nahk no
ta Kunga.
27. Netaiẜns Zilweks irr tam Taiẜnam
Negantiba/ in kas us taiẜnu Zeļļu irr/
tas irr tam Besdeewigam Negantiba.

Ta Treẜcha Deẜmita Nodaļļa.

ꞨChee irr tee Wahrdi Aguŗa
Jakes Dehla Mahziba in
Wahrdi ta Wihra Leitiėļa Lei-
tiėļa in Ukaļa.
2. Jo es eẜmu tas wiẜẜleelajs
Nejehga/ in Zilweka Prahts
newa pee mannis.
3. Es ne eẜmu Gudribu mahzi-
jees/ in kas ẜwehts irr/ to es
ne ſinnu.
4. Kas brauz augẜcham us Deb-
bes in Semme?? Kas ẜajem to
Wehju ẜawa?s Rohka?s? Kas ẜai-
ſta tohs Uhdeņis Drehbe?s? Kas
irr wiẜẜas Paẜaules Gallus liz-
zis? Kas irr wiņņam Wahrds?

[43B.lpp.]
In kas irr wiņņa Dehlam
Wahrds? Sinni tu to.
5. Wiẜẜi Deewa Wahrdi irr
isẜchķihkſtiti/ in irr par Bruņ-
ņeem teem kas us to Zerre.
6. Ne peeleez neneeka pee wiņ-
ņa Wahrdeems/ ka wiņẜch tew ne
ẜohdi/ in tu tohpi Melkulis atraſts
7. Diwejadas Leetas luhdſohs
es no tewis/ tahs ne gribbi man
leekt/ pirms es wehl mirſtu.
8. Elkadeewiba in Melli laid
tahļu nohſt no man irr/ Nabba-
dſibu in Baggatibu ne dohd
man/ bet dohd mannim Barri-
bas zik man wajaga irr.
9. Es warretu ļohti pee=ehdis
aisleektees in ẜazziht: Kas irr tas
Kungs? Jeb es ļohti nabbags
tappis/ ſagt warretu/ in ẜew pee
ta Wahrda manna Kunga ap-
grehkotees.
10. Ne apẜuhdſi to Kalpu prett
ẜawu Kungu/ wiņẜch tew war-
retu nolahdeht/ in tew ta Waina
buhtu japaneẜs.
11. Weena Tauta irr kas ẜawu
Tehwu lahd/ in ne ẜwehti ẜa-
wu Mahti:
12. Weena Tauta kas ẜchkihkſta
ẜchķeetahs/ in tomehr ne irr no
ẜaweem Ꞩahrneem maſgata.
@1{F iij}
@b{13. Wee=}

[44A.lpp.]
@2{Die Sprüche Salomonis.}

13. Weena Tauta/ kas ẜawas
Azzis augſta neẜẜa/ in ẜawas Az-
zuplakſteeņus augſti turr.
14. Weena Tauta kam Soh-
beni Sohbu weeta? irr/ kas ar ẜa-
weem Dſeŗŗokẜchņeem rihj in
apehd tohs Nabbagus Semme?/
in tohs Ubagus ſtarp teems
Ļaudims.
15. Tai Dehlei irr diwi Meitas
neẜs ẜchurp/ neẜs ẜchurp.
16. Trihs Leetas ne warr pee=
pildiht/ in ta zettorta ne ẜakka
ganna irr. Ta Elle: Tahs Ꞩee-
was neaugliga Mahte: Ta Sem-
me ne warr Uhdena peerihtees:
In tas Ugguns ne ẜakka/ gann.
17. Azs kas ẜawam Tehwam
peeẜmeijahs/ in ne grib ẜawai
Mahtei paklauẜiht/ to buhs
teem Kraukļeem pee Upmallas
isķņahpt in teem jauneem Ehr-
gļeem apehſt.
18. Trihs Leetas irr man brih-
niẜchķas/ in to zettortu es ne
pahrſinnu.
18. Ta Ehrgļa Zeļļu Debbeẜi?s:
Tahs Tẜchuhẜkas Zeļļu us Ak-
miņa Kalnu: Tahs Kuģģes Zeļ-
ļu widdu? Juhri?: In Wihra Zeļ-
ļu pee weenas Meitas.
20. Ta irr arridſan tas Zeļẜch
tahs Laulibas=pahrlauſitajas/ ta

[44B.lpp.]
aprihj in ẜlauka ẜawu Mutti in
ẜakka: Es ne eẜmu neneeka Ļau-
na darrijẜi.
12. Semme tohp zaur trim Lee-
tam nemeeriga/ in to zettortu
ne warr ta paneſt.
22. Kalps/ kad tas par Ķehniņu
tohp: Ģeķķis/ kad tas warran
pee=ehdis irr.
23. Nikna Ꞩeewa/ kad ta lau-
lata tohp/ in Kalpone/ kad ta ẜa-
was Gaẜpaſchas Weetu eeman-
tajahs.
24. Tẜchetras Leetas irr maſas
wirs Semmes/ in guddrakas
nekà tee Gudri.
25. Tahs Ꞩkudras wahjſch
Pulks/ tomehr ẜakrahjahs tee
Waẜẜara? ẜawu Barribu.
26. Kaninķeni wahjſch Pulks/
tomehr darra tee ẜawus Nam-
mus eekẜch Akmiņu=Kalneem.
27. Teem Ꞩiẜẜeņeem newa Ķeh-
niņgs/ tomehr ẜkreen tee pa
Pulkeem.
28. Sirnekslis auſch ar abbjahm
Rohkahm/ in irr to Ķehniņu
Pilli?s.
29. Trihs kraẜchni ſtaiga/ in tas
zettorts eet labbi.
30. Tas Lau̇ė ẜpehzigs ſtarp
teems Swehreems/ in ne gree=
@b{ſchahs}

[45A.lpp.]
@3{Die Sprüche Salomonis.}

ſchahs ne preekẜch weena apkahrt.
31. Kurts kam labbi Gurni irr:
In Ahſis: In tas Ķehniņſch/ kam
ne weens ne drihgſt pretti ſtah-
weht.
32. Eẜẜi tu ģeķķojees in augſti
isturrejees/ in niknas leetas pa-
dohmajis/ tad leez to Rohku us
Mutti.
33. Kad Peenu gruhſch/ tad
Ꞩweeſtu no ta darra/ in kas
Deggunu ſtipri ẜchņauz/ is-
ẜpeeſch Aẜẜinu/ in kas Duẜmibu
tirrina/ isẜpeeſch Bahrnu.

Ta Zettorta? Deſmiti? Pirma Nodaļļa.

ꞨChee irr tee Wahrdi ta Ķeh-
niņa Lamu̇ėļa/ ta Mahziba/
ko wiņņa Mahte to mahzija.
2. Ak! mans Isredſehts/ ak! tu
mans Dehls/ no mannas Mee-
ẜas/ ak! mans Dehls pehz man-
na Prahta.
3. Ne dohd Ꞩeewahms tawu
Padohmu/ in ne eiji to Zeļļu/
kur tee Ķehniņi ẜew ẜamaitajahs.
4. Ak! ne teems Ķehniņeems/
Lamuel/ ne dohd teems Ķehni-
ņeems Wihnu dſert/ neds teems
Leelems Kungeems ſtipru Dſeh-
renu.
5. Tee dſerdami warretu ais=
mirſt to Teeẜu/ in pahrgrohſiht

[45B.lpp.]
to ẜuhdſamu Leetu nabbago
Ļauſchu.
6. Dohdeet ſtippru Dſehrenu
teems kam mirt buhs/ in Wihnu
noẜkummuẜchahms Dwehẜe-
lehms.
7. Ka tee dſeŗŗ/ in ẜawas Beh-
das aismirſt/ in ẜawu Nelaimi
ne peemin wairs.
8. Atdarri tawu Mutti pehz
teem Mehmeem/ in tahs Waja-
dſibas dehļ/ kas no wiẜẜeems irr
atſtahti.
9. Atdarri tawu Mutt in teeẜa
pareiſi/ in palihdſi tam Wahjam
in Nabbagam.
10. Kam gohdiga Ꞩeewa no-
wehleta irr/ ta irr augſtaka nekà
dahrgas Pehrles.
11. Wiņņas Wihra Ꞩirds
drihgſt us tahs palaiſtees/ in
Manta tam ne truhkſt/ wiņņa
darra tam Labbu in ne ļaunu
wiẜẜu ẜawu Muhſchu.
12. Wiņņa dſihwo ar Willas
in Linneem/ in ſtrahda labpraht
ar ẜawahms Rohkams.
13. Wiņņa irr kà kahda Prezzi-
neeka Kuģģe/ kas ẜawu Mantu
no tahļenes atneẜs.
14. Wiņņa zeļļahs Nakti?s/ in
dohd Barribu ẜawam Nam-
@b{mam/}

[46A.lpp.]
@2{Die Sprüche Salomonis.}

mam/ in ehſt ẜawahms Kalpo-
nehms.
15. Wiņņa/ dohma us kahdu
Lauku/ in nopirk to in dehſti wee-
nu Wihna=Kalnu/ no teems
Augļeems ẜawu Rohku.
16. Wiņņa ẜajohſch ẜawus
Gurnus ſtippri/ in ſtipprina
ẜawas Rohkas.
17. Wiņņa noproht kas pee
wiņņas Dſihwoẜchanas labbi
palihdſ/ wiņņas Luhkte Nakti?
ne apdſeeſt.
18. Wiņņa isſteepj ẜawu Roh-
ku pehz to Kohdeļu/ in wiņņas
Pirkſti ẜakampj to Wahrpſtu.
19. Wiņņa isſteepj ẜawas Roh-
kas prett teems Nabbageems/
in ẜneedſ ẜawu Rohku tam Wa-
jadſigam
20. Wiņņa ne behdajahs par
ẜawu Nammu Ꞩneega dehļ/ jo
wiẜẜeem wiņņas Namma? irr
diwikahrtigas Drehbes.
21. Wiņņa ẜew paẜchai padar-
ra Deķķus/ baltas Sihdes in
darga Wadmala irr wiņņa Ap-
gehrbs.
22. Wiņņas Wihrs tohp teikts

[46B.lpp.]
eekẜch teems Wahrteems/ kad tas
ẜehſch pee teems Wezzakeems
tahs Semmes.
23. Wiņņa darra Ꞩwahrkus/
in pahrdohd tohs/ Johſtu dohd
wiņņa Prezzeneekam.
24. Wiņņas Jaukums irr/ ka
ta ẜkaidri dſihwo in ſtrahda/ in
pehz ẜmeeẜees.
25. Wiņņa atdarr ẜawu Mutt
ar Gudribu/ in us wiņņas Meh-
les irr jauka Mahziba.
26. Wiņņa usluhko kà wiņņas
Mahja?s tohp dſihwohts/ in ne
ehd ẜawu Maiſi ar Ꞩliņķuma.
27. Wiņņas Dehli zeļļahs in
teiz to ẜwehtu/ wiņņas Wihrs
teiz to.
28. Daudſ Meitas atneẜs Bag-
gatibu/ bet tu tahs wiẜẜas us=
wahr.
29. Jaukam in kraẜchņam buht/
ne irr neneeka/ Ꞩeewa kas to
Kungu bihſtahs/ ta irr tei-
zama.
30. Wiņņa taps teikta no teems
Augļeems ẜawu Rohku (preekẜch
Teeẜas) in wiņņas Darbi teiks
to Wahrto?s.

@v{GOtt allein die Ehre.}