@a{nezināms}
@z{VLH1685_Cat}

[1.lpp.]
@v{Der kleine}
@v{Catechiſmus/}
@v{D. MARTINI LUTHERI,}
@v{Seliger Gedächtniß/}
@v{Wie er vormahls/ durch den Seel:}
@v{Hrn:} @l{GEORGIUM MANCELIUM}
@l{S. S. Theol: Licent:} @v{Weyland}
@v{Fürſtl: Curl: Hof=Predigern/}
@v{Jn Lettiſcher Sprache außgegeben/} 
@v{Nunmehr aber mit Fleiß durchgeſehen/ und von den}
@v{mercklichſten Fehlern geſaubert worden.}
@v{Von}
@l{HENRICO ADOLPHI,}
@v{Der Hertzogthümer Curland und Semgallen} @l{Superinten-}
@l{dente} @v{und Ober=Paſtorn in Mitau.}

@v{MITAU/}
@v{Gedruckt/ von Sr: HochFürſtl: Durchl: Hof=Buchdrncker}
@v{George Radetzky/ 1685.}

[3.lpp.]
Swehtas Mahzibas Gabbali/ kas pee
Deewa Atſihẜchanas in Kriſtito Ļauſchu pateeẜas Tizzibas 
ikweenam waijaga.
I.
Tee deẜmits Deewa Bauẜchļi. 
Tas pirmajs Bauẜchlis.
ES eẜmu tas Kungs taws Deews/ tew ne buhs Zittus Dee-
wus turreht preekẜch mann.
Tas Ohtrajs.
Tew ne buhs Deewa tawa Kunga Wahrdu nepateeẜi (welti)
walkaht.
Tas treẜchajs.
Tew buhs to Ꞩwehtu Deenu ẜwehtiht.
Tas Zettortajs.
Tew buhs tawu Tehwu in tawu Mahti Zeeniht in Gohdâ tur-
reht/ ka tew labbi Klahjahs/ in tu ilgi dſihwo wirẜ Semmes.
Tas Peektajs.
Tew ne buhs nokaut.
Tas ẜeſtajs.
Tew ne buhs Laulibu pahrkahpt.
Tas ẜeptitajs.
Tew ne buhs ſagt.
Tas aſtotajs.
Tew ne buhs nepateeẜu Leezibu doht prettib tawu Tuwaku.
Tas dewitajs.
Tew ne buhs eekahroht tawa Tuwaka Nammu.
Tas deẜmitajs.
Tew ne buhs eekahroht tawa Tuwaka Ꞩeewu/ Kalpu/ Kalpo-
ni/ Lohpu/ jeb wiẜẜu/ kas tam peedarr.
Ko ẜakka Deews no wiẜẜeem ẜcheem Bauẜchleem? Atbildi:
Wiņſch ẜakka tà: Es tas Kungs taws Deews/ eẜmu ſtiprs in
duẜmigs Deews/ kas pahr teem/ kas manni eenihd/ tohs Tehwu
@1{A ij}
@b{Grehkus}

[4.lpp.]
Grehkus mekleju pee teem Behrneem lihdſ treẜchu in Zettortu
Augumu: Bett teem/ kas manni mihle in mannus Bauẜchļus
turr/ teem darru es labbu eekẜch tuhkſtoẜcheem Augumeem.
Ko mahzees tu no teem deẜmits Deewa Bauẜchļeem? Atbildi:
Es mahzohs no teem/ mannus Grehkus atſiht/ in ka es tohs deẜ-
mits Deewa Bauẜchļus ne ſpehju turreht/ kà Deews man pa-
wehlejs irr.
II.
Ta ẜwehta Tizziba.
ES tizzu eekẜch Deewu to Tehwu/ Wiẜẜuwalditaju Radditaju
Debbes in Semmes.
Es tizzu eekẜch Jeſu Kriſtu/ wiņņa weenigu peedſimtu Dehlu
muhẜu Kungu/ kas eejemts irr no Ꞩwehta Garra/ peedſimmis
no tahs Jumprawas Mahrias/ zeetis appakẜch Panzia Pila-
ta/ Kruſtâ ẜiſts/ nomirris/ aprakts/ ſemmê kahpis eekẜch Elles/
treẜchâ Deenâ atkal iszehlees no Miŗŗoneem/ uhskahpis Debbe-
ẜîs/ ẜehdees pee labbas Rohkas Deewa ta wiẜẜu=walditaja Teh-
wa/ no turrenes wiņſch at=ees/ ẜohdiht tohs dſihwus in mirru-
ẜchus.
Es tizzu eekẜch Ꞩwehtu Garru/ weenu Ꞩwehtu Kriſtitu Baſ-
nizu/ weenu Draudſibu to Ꞩwehto/ Pameẜchanu to Grehku/ Uhs-
zelẜchanu tahs Meeẜas/ in weenu muhſchigu Dſihwoẜchanu/ A-
men.
Ko mahzees tu no tahs Ꞩwehtas Tizzibas? Atbildi?
Es mahzohs no tahs/ ka Deews manni raddijs irr/ in Jeſus
Kriſtus irr manni peſtijs/ in ka manni Grehki zaur to ween pa-
meſti tohp/ in tas Ꞩwehtajs Gars irr mans Ꞩwehtitajs in Ee-
preezinatajs.
III.
Ta ẜwehta Luhgẜchana.
MUhẜu Tehws{Tewhs} Debbeẜîs/ ẜwehtihts tohp taws Wahrds/ laid
@b{nahk}

[5.lpp.]
nahk pee mums tawa Walſtiba/ Taws Prahts laid noteek kà
Debbeẜîs/ tà arridſan wirs Semmes/ Muhẜu deeniẜchķu Maiſi
dohd mums ẜchodeen{ẜchodeem}/ in pamett mums muhẜus Paradus/ kà
mehs pamettam ẜaweem Paradneekeem/ in ne eewed muhs eekẜch 
Kahrdinaẜchanas/ Bet atpeſti muhs no wiẜẜa Ļauna/ Jo tew pee-
darr ta Walſtiba/ tas Spehks{Spehs}/ in tas Gohds/ muhſchigi muhſcham/
Amen.
Ko mahzees tu no tahs Ꞩwehtas Luhgẜchanas? Atbildi:
Es mahzohs no tahs Deewu teeẜcham peeẜaukt/ par Garrigahm
in Laizigahm Leetahm/ in ka wiņẜch muhs gribbetu ar ẜawa ẜweh-
tu Garra waldiht in glabbaht/ muhẜus Grehkus peedoht/ par Kahr-
dinaẜchanas paẜargaht/ in no wiẜẜa Ļauna peſtiht.
IV.
No tahs ẜwehtas Kriſtibas.
MUhẜu Kungs Jeſus Kriſtus ẜazzija us ẜaweem Mahzekļeem{Mahzeķleem}:
Eita zaur wiẜẜu Paẜaul/ mahzajt wiẜẜus Ļaudis/ in kriſtijaht
tohs eekẜch ta Wahrda Deewa ta Tehwa/ Deewa ta Dehla/ in
Deewa ta Zeeniga Ꞩwehta Garra: Kas tiz in tohp kriſtihts/ tas
taps ẜwehts/ Bet kas ne tiz/ tas taps paſuddis.
Ko mahzees tu no tahs Ꞩwehtas Kriſtibas? Atbildi:
Es mahzohs no tahs/ ka Deews man grib ſchehligs buht/ in
tik teeẜcham/ kà es kriſtihts eẜmu/ tik teeẜcham grib Deews man-
nim mannus Grehkus peedoht/ in manni par ẜawu Behrnu tahs
muhſchigas Dſihwoẜchanas uhsjemt/ taiẜnu in ẜwehtu darriht.
V.
No tahm Atſlegahm tahs Debbes/ Jeb/ No tahs Grehkupeedohẜchanas.
JEſus Ꞩazzija us ẜaweem Mahzekļeem: Meers irr ar jums:
Lihdſ kà manni Tehws ẜuhtijs irr/ tà ẜuhtu es juhs. In to ẜaz-
zijs/ puhte wiņſch us teem/ in ẜazzija: Jemmeet to Ꞩwehtu
Garru/ kam juhs tohs Grehkus peedohẜeet/ tam buhs tee peedohti;
In kam juhs tohs Grehkus paturreẜeet/ tam buhs tee paturrehti.
@1{A iij}
@b{Ko}

[6.lpp.]
Ko mahzees tu no teem Wahrdeem no tahs Grehku
peedohẜchanas? Atbildi:
Es mahzohs no teem/ ka Kriſtus irr teem Baſnizas Tehweem
tahdu Spehku in Warru dewis/ teem nabbageem tizzigeem Greh-
zineekeem tohs Grehkus peedoht/ in teem Netizzigeem ne peedoht;
In ko tee peedohd eekẜch ta Wahrda Jeſus/ to peedohd arridſan
Deews Debbeẜîs:
VI.
No tahs Eeſtahdiẜchanas tahs zeenigas in dahrgas Meeẜas in Aẜẜinu
muhẜa Kunga in Peſtitaja Jeſus Kriſtus.
MUhẜu Kungs Jeſus Kriſtus tannî Naktî/ kad tas nodohts
(ẜajemts) tappa/ jehme tas to Maiſi/ pateize in pahrlauſe/ in
dewe to ẜaweem Mahzekļeem/ in ẜazzija: Jemmeet in ehdeet/ tas
irr manna Meeẜa/ kas par jums tohp dohta/ to darrajt mannis pee-
minnedami.
Tà lihdſ arridſan jehme wiņſch to Biķķeri/ pehz to Wakkareh-
deenu/ pateize in dewe teem to/ in ẜazzija: Jemmeet in dſerreet
wiẜẜi no ta/ ẜchis Biķķeris irr ta jauna Eeſtahdiẜchana eekẜch
mannahm Aẜẜinihm/ kas par jums in par daudſeem tohp islee-
tas/ par Pameẜchanu to Grehku/ to darrajt/ zeekkahrt juhs to
dſerreet/ mannis peeminnedami.
Ko mahzees tu no teem Wahrdeem no ta Ꞩwehta Wakkarehdeena
muhẜa Kunga Jeſus Kriſtus? Atbildi:
Es mahzohs no teem/ ka mans Kungs Jeſus Kriſtus ẜawu
dahrgu Meeſu in Aẜẜinu/ man par labba eeſtahdijs irr; In ka man
ſtipri tizzeht buhs/ ka Deews mannim in wiẜẜeem Tizzigeem tahs
Deewigas in Debbeẜigas Baggatibas tahs muhſchigas Dſihwo-
ẜchanas dahwanaht in doht grib/ kas man par labba nopelnitas irr/
zaur Jeſu Kriſtu mannu Kungu in Peſtitaju.
Ta Grehku Ꞩuhdſeẜchana.
ZEenigs in mihļajs Baſnizas Kungs/ es luhſohs no Deewa puẜ-
@b{ẜes/}

[7.lpp.]
ẜes/ tu gribbi mannu Grehku=Ꞩuhdſeẜchanu klauẜiht/ in man to
Grehku=Pameẜchanu ẜluddinaht.
Mihļajs Baſnizas Kungs; Es eẜmu Deewam ẜuhdſejs man-
nus Grehkus/ in ẜuhdſu tew arridſan Deewa Weetâ/ ka es nabbags
Zilweks Deewu mannu Kungu ļohti warren apkaitinajs eẜmu ar
manneem leeleem in gruhteem Grehkeem/ mannu Deewu in Kun-
gu no Ꞩirds=Dibbina ne peeluhdſis/ Deewa Wahrdu daſchukahrt
welti walkajs/ Baſnizâ ne gahjis/ Deewa Wahrdu ne labpraht
dſirdejs; Mannu Tehwu in Mahti/ mannu Kungu in Gaſpaſchu
(Ꞩaimneeku in Ꞩaimneezi) ne klauẜijs/ ar ẜawa Tuwaka Zilwe-
ka daſchukahrt bahrees/ eekẜch Eenaidibas in Duẜmibas dſihwojs:
Es eẜmu arridſan nekaunigs bijis/ eekẜch Wahrdeem in Dar-
beem/ eekẜch leekas Ehẜchanas in Dſerẜchanas dſihwojs/ in tà prett
wiẜẜeem Deewa Bauẜchleem grehkojs/ Tas irr man ļohti ſchehl.
Tapehz es luhdſohs no Deewa puẜẜes/ mihļajs Baſnizas Kungs/
tu gribbi mannus Grehkus zaur Kriſtu peedoht/ in mannu bailigu
Ꞩirdi ar Deewa Wahrdeem eepreezinaht; Es ẜohliju Deewam in
tew/ Es ne gribbu wairs tihẜchi grehkoht.
Ohtrada Grehkuẜuhdſeẜchana.
Zeenigs mihļajs Baſnizas Kungs/ Es nabbags Zilweks/ pee
Meeẜas in Dwehẜeles zaur Ahdama Krittumu ẜamaitahts/ at-
ſihſtu/ ka es ne ween eekẜch Grehkeem eẜmu eejemts in peedſimmis/
bet arridſan pehz/ dabbujs to Ꞩwehtu Kriſtibu/ augdams/ tihẜchi
in netihẜchi/ ar ļaunahm Dohmahm/ ar ļauneem Wahrdeem in
Darbeem/ daudſ in daſchadi prettib Deewu grehkojs/ Deewu
mannu Kungu no Ꞩirds dibbina ne mihlejs/ neds mannu Tuwa-
ku kà ẜewi paẜchu/ in tà muhſchigu Ꞩohdibu in Nahwi nopelnijs.
Tahdi manni Grehki irr man no Ꞩirds ļohti ſchehl. Bet es ſin-
nu in tizzu/ ka mans Kungs Jeſus Kriſtus zaur ẜawu ruhktu
Nahwi in Mohkahm irr manni no wiẜẜeem manneem Grehkeem
atpeſtijs. Ak Deews/ Eẜẜi man nabbagam Grehzineekam ſcheh-
ligs zaur Kriſtu! Tapepz es tewi luhdſohs/ mihļajs Baẜnizas
@b{Kungs/}

[8.lpp.]
Kungs/ tu gribbetu mannus Grehkus Deewa Weetâ peedoht/ in
mannu isbaiditu Ꞩirdi eepreezinaht; Es ẜohliju Deewam in tew/
ka es zaur Klahtſtahweẜchanu ta zeeniga Ꞩwehta Garra/ wairs
ne gribbu tihẜchi grehkoht.
Ta patta pee zittas Draudſibas maģķeniht zittada.
Mihļajs Baſnizas Kungs/ Es nabbags Grehzineeks atſihſtu/
ka es ne ween eekẜch Grehkeem eejemts in peedſimmis eẜmu/ Bet 
pehz arridſan dabbujs to Ꞩwehtu Kriſtibu/ augdams/ tihẜchi in
netihẜchi/ ar ļaunahm Dohmaẜchanahm/ ar ļaunahm Eegribbe-
ẜchanahm/ ar ļauneem Wahrdeem in Darbeem daudẜ/ in daſcha-
di grehkojs eẜmu; Deewu mannu Kungu es ne eẜmu mihļojs no
wiẜẜas Ꞩirds/ no wiẜẜas Dwehẜeles/ in no wiẜẜa manna Prahta/
neds mannu Tuwaku kà ẜew paẜchu; Bet es ar to daſchukahrt
bahrees/ eekẜch Eenaidibas in Duẜmibas dſihwojs: Tà arridſan
prettib wiẜẜeem Deewa Bauẜchļeem grehkojs/ Tas irr man ļohti
ſchehl. Bet es ſinnu in tizzu/ ka mans Kungs Jeſus Kriſtus zaur
ẜawu ruhktu Nahwi in Mohkahm manni no wiẜẜeem manneem
Grehkeem irr atpeſtijs: Ak Deews/ eẜẜi man nabbagam Grehzi-
neekam ſchehligs Zaur Kriſtu. Tahdu Grehkupameẜchanu/ Mih-
ļajs Baſnizas Kungs/ gribbi tu man ſluddinaht/ mannu bailigu
Ꞩirdi ar Deewa Wahrdeem eepreezinaht; Es ẜohliju Deewam
in tew/ ka es Zaur Deewa Paligu wairs tihẜchi grehkoht ne
gribbu.
Ta patta Zittur wehl ẜawada.
Zeenigs in mihļajs Baſnizas Kungs/ Es eẜmu Deewam ẜuh-
dſejs ẜawus Grehkus/ in ẜuhdſu tew arridſan Deewa Weetâ/ ka es
nabbags Zilweks eekẜch Grehkeem eẜmu eejemts in peedſimmis/
ar ļaunahm Dohmaẜchanahm/ ar ļaunahm Eegribbeẜchanahm/
ar ļauneem Wahrdeem in Darbeem/ tihẜchi in netihẜchi/ ſinna-
dams in neſinnadams/ prett wiẜẜeem deẜmits Deewa Bauẜch-
ļeem pretti darrijs eẜmu/ Tahdi manni Grehki irr man wiẜẜaẜchķi
ļohti ſchehl. Bet es ſinnu in tizzu/ ka mans Kungs Jeſus Kriſtus
@b{zaur}

[9.lpp.]
zaur ẜawahm ruhktahm Mohkahm manni no wiẜẜeem manneem
Grehkeem irraid atpeſtijs. Ak Kungs/ Eẜẜi man nabbagam Greh-
zineekam ſchehligs zaur Jeſu Kriſtu. Tahdu Grehkupameẜchanu{Grehkupameẜchvnu}/
Mihļajs Baſnizas Kungs/ gribbi tu man ẜluddinaht/ mannu is-
baiditu Ꞩirdi ar Deewa Wahrda eepreezinaht; Es ẜohlijohs
Deewam in tew/ Es ne gribbu wairs tihẜchi grehkoht/ Deews pa-
lihdſi man/ Amen.
Tahs Diwideẜmits Jautaẜchanas in Atbildeẜchanas/ kas teem
jamazahs/ kas zeenigi grib pee Deewa Galdu eet.
1. Tizzi tu/ ka tu weens Grehzineeks eẜẜi? Atbildi;
Ja/ es tizzu to/ es eẜmu weens Grehzineeks.
2. Kà ſinni tu to? Atbildi:
No teem deẜmits Deewa Bauẜchleem/ tohs ne eẜmu es turrejs.
3. Irr tew tawi Grehki arridſan ſchehl? Atbildi:
Tas irr mannim ſchehl/ ka es prettib Deewu grehkojs eẜmu.
4. Ko eẜẜi tu ar taweem Grehkeem pelnijs? Atbildi:
Neneeka labba/ ka Deewa{Deeewa} Duẜmibu in Eenaidibu/ laizigu
Nahwi/ in muhſchigu Paſuẜchanu.
5. Tizzi tu Grehkupeedoẜchanu? Atbildi:
Es tizzu to no wiẜẜas Ꞩirds.
6. Kà top tawi Grehki pameſti? Atbildi:
Zaur Jeſu Kriſtu.
7. Kas ir Kriſtus? Atbildi:
Deewa Dehls/ pateẜs Deews in Zilweks.
8. Zeek irr Deewi? Atbildi:
Weens weenigs Deews eekẜch ẜawas Buhẜchanas/ bet trihs Dee-
wigas Ihpaẜchibas/ Deews Tehws/ Deews Dehls/ Deews Ꞩweh-
tajs Gars.
9. Kas irr Deews tas Tehws? Atbildi:
Deews Tehws irr muhẜu Radditajs/ kas irr raddijs Debbes
in Semm/ in wiẜẜas radditas Leetas.
@1{B}
@b{Kas}

[10.lpp.]
Kas irr Deewa Dehls? Atbildi:
Deewa Dehls irr muhẜu Peſtitajs/ kas muhs no Grehkeem pe-
ſtijs irr.
Kas irr tas Ꞩwehtajs Gars? Atbildi:
Tas Ꞩwehtajs Gars irr muhẜu Ꞩwehtitajs in Eepreezetajs.
10. Irr tad trihs Radditaji/ Peſtitaji in Ꞩwehtitaji? Atbildi:
Newaida: Bet weens wenigajs Deews/ tas Radditajs/ Peſti-
tajs/ in Ꞩwehtitajs.
11. Kas irr tewi no Grehkeem peſtijs? Atbildi:
Deewa Dehls Jeſus Kriſtus/ tas irr par manneem Grehkeem
to ruhktu Nahwi Zeetis/ in ẜawas dahrgas Aẜẜinis islehjis (istez-
zinajs) pee Kruſta Kohka.
12. Ko buhs weenam Zilwekam darriht/ kad tam Ꞩirds no
Grehkeem gruhta irr? Atbildi:
Tam buhs pee ẜawu Baſnizas Kungu eet/ in luhgtees Greh-
kupameẜchanu Zaur Kriſtu/ in pee Deewa Galdu eet.
13. Kà buhs tad teem dſihwoht/ kas pee Deewa Galdu eet? Atbildi? 
Teem buhs dſihwoht eekẜch Deewabihjaẜchanas in Deewa Pee-
luhgẜchanas/ in eekẜch Ehẜchanas in Dſerẜchanas gadigi turretees.
14. Gribbi tu labpraht pee Deewa Galdu eet/ Jeb/ Kas ſpeeſch tewi
tur klaht? Atbildi:
Manni Grehki in Deewa Pawehleẜchana.
15. Ko ehdi in dſerri tu pee Deewa Galda? Atbildi:
Es ehmu in dſeŗŗu tur to pateeẜu in dahrgu Meeẜu in Aẜẜinu
Jeſus Kriſtus/ par Eeſtiprinaẜchanu mannas wahjas Tizzibas/ in
par Pameẜchanu mannu Grehku.
16. Kahdi{Ķahdi} Zilweki eet zeenegi pee Deewa Galdu? Atbildi:
Tee/ kam ta Tizziba irr us Kriſtu Jeſu/ ka tas par teem ẜawu
dahrgu Aẜẜinu islehjis/ (istezzinajs/) nomirris in augẜcham zehlees
irr.
17. Kahdi Zilweki eet nezeenigi pee Deewa Galdu? Atbildi:
Tee/ kas us Kriſtu Jeſu ne tiz/ in paleek eekẜch ẜaweem rupjeem
Grehkeem.
@b{18. Kà}

[11.lpp.]
18. Kà buhs tad Zilwekam ẜewi turretees/ kad tas pee Deewa
Galda bijis irr? Atbildi:
Tam buhs ẜew gohdigi in gadigi turretees/ in eekẜch Deewabih-
jaẜchanas dſihwoht/ in allaſchiņ Deewu peeluhgt in peeẜaukt/ in
ẜawu Ꞩirdi in Dwehẜeli tihẜchi ar Grehkeem ne apgahniht.
19. Kà buhs weenam Zilwekam Deewu peeluhkt/ kad tas pee Deewa
Galda grib eet? Atbildi:
Ak wiẜẜuwaldigs Deews in Debbes Tehws/ Es luhdſohs tewi/
tu gribbi man tawu Ꞩwehtu Garru doht/ ka es zaur weenu goh-
digu in labbu ẜwehtigu Dſihwoẜchanu/ ẜcho dahrgu Meeẜu in
Aẜẜini tawa mihļa Dehla/ manna Kunga in Peſtitaja Jeſus Kri-
ſtus zeenigi warru ehſt in dſert/ in ka manna Tizziba warr eeſttpri-
nata tapt/ in ka es eekẜch Mihleſtibas in Zerribas/ in ihſtas Tizzi-
bas pee=augt/ in lihdſ paẜcham Gallam ſtipri paſtahweht warru/
tew par Gohdu in Ꞩlawi/ in pateeẜu Paklauẜiẜchanu/ zaur to
paẜchu tawu mihļu Dehlu/ mannu Kungu Jeſu Kriſtu/ Amen.
20. Kà buhs weenam Zilwekam pehz to/ kad tas pee Deewa Gal-
da bijis irr/ Deewam pateikt? Atbildi:
Ak Kungs Jeſus Kriſtus/ Es pateizu tew/ ka tu man zaur tawu
ruhktu Nahwi in Mohkahm no leelahm Behdahm in Deewa
Duẜmibas peſtijs eẜẜi/ in ka es tawu ẜwehtu Mohzibu allaẜchiņ
warru peeminneht in ar tahs eelihgẜmotees; Dohd man tawu
ẜwehtu Garru ka es to paẜchu tawu dahrgu Meeẜu in Aẜẜinu tà
warru walkotees/ ehſt in dſert/ ka es allaſchiņ tawu leelu Mihle-
ſtibu eekẜch mannim augligi apdohmaht warru/ in pehz tawu
Prahtu darriht/ kas tu dſihwo in waldi ar Deewa ta Tehwa in ta
Ꞩwehta Garra eekẜch weenas Deewigas Buhẜchanas muhſchigi
muhſcham/ Amen.

Tee deẜmits Deewa Bauẜli isſtahſtiti{isſtahtiti}.
Tas pirmajs Bauẜlis.
Es eẜmu tas Kungs taws Deews/ Tew ne buhs zittus ẜweẜchus
Deewus turreht preekẜch mannim.
@1{B ij}
@b{Kas}

[12.lpp.]
Kas irr tas? Atbildi:
Mums buhs Deewu pahr wiẜẜahm Leetahm bihtees/ mihleht/ in
us to zerreht. (tam ẜewi paļautees.)
Tas ohtrajs:
Tew ne buhs Deewa tawa Kunga Wahrdu nepateeẜi/ (welti)
walkaht.
Kas irr tas? Atbildi.
Mums buhs Deewu bihtees in mihleht/ ka mehs us wiņņa
Wahrdu ne lahdam/ neds (ar Swehreſteem) nepateeẜi Deewu min-
nam/ nei buŗŗam (in Burweķļus nepeeturram/) nei mellojam/ jeb pee-
wiļļam/ Bet to wiẜẜâs Behdâs peeẜauzam/ luhdſam/ teizam in
ẜlawejam.    Tas treẜchajs.
Tew buhs to Ꞩwehtu Deenu ẜwehtiht.
Kas irr tas? Atbildi:
Mums buhs Deewu bihtees in mihleht/ ka mehs wiņņa Wahr-
du in Mahzibu ne pulgajam (ne ẜmahdam/) bet to ẜwehti (in Goh-
dâ) turram/ labpraht klauẜam in mahzamees.
Tas Zettortajs.
Tew buhs tawu Tehwu in tawu Mahti zeeniht (in Gohdâ tur-
reht/) ka tew labbi klahjahs/ in tu ilgi dſihwo wirẜ Semmes.
Kas irr tas? Atbildi:
Mums buhs Deewu bihtees in mihleht/ ka mehs ẜawus Wez-
zakus/ (Tehwu in Mahti/) in Kungus ne nizzinajam/ neds apkaitina-
jam/ Bet tohs gohdajam/ teem Kalpojam/ paklauẜam/ tohs mihle-
jam in zeenijam.
Tas peektajs.
Tew ne buhs nokaut.
Kas irr tas? Atbildi:
Mums buhs Deewu bihtees in mihleht/ ka mehs ẜawam Tuwa-
kam pee wiņņa Meeẜas ne kahdu kaitu jeb Wainu darram/ bet to
glahbjam/ in tam palihdſam eekẜch wiẜẜahm Meeẜas Behdahm.
@b{Tas}

[13.lpp.]
Tas ẜeſtajs.
Tew ne buhs Laulibu pahrkahpt.
Kas irr tas? Atbildi:
Mums buhs Deewu bihtees in mihleht/ ka mehs ẜchķihſti in
kaunigi dſihwojam/ eekẜch Wahrdeem in Darbeem/ in ikweens ẜa-
wu laulatu Draugu mihlejam in zeenijam.
Tas{Kas} ẜeptitajs.
Tew ne buhs ſagt.
Kas irr tas? Atbildi:
Mums buhs Deewu bihtees in mihleht/ ka mehs ẜawa Tuwa-
ka Naudu jeb Padohmu ne jemmam (jeb wiņņa Mantu ne aisteekam/)
neds ar wiltigu Prezzu jeb Prezzeẜchanu pee mums dabbujam/
(neds ar Gudribu/ wiltigu Prezzu/ jeb neepateeẜu Mehru in Ꞩwarru us
ẜewi raujam/) bet tam ẜawu Mantu in Maiſiti palihdſam wairoht
in apẜargaht.
Tas aſtotajs.
Tew ne buhs nepateeẜu Leezibu doht prettib tawu Tuwaku.
Kas irr tas? Atbildi:
Mums buhs Deewu bihtees in mihleht/ ka mehs ẜawu Tuwaku
nepateeẜi ne apmellojam/ neds peewiļļam/ (apſpeegojam/)
aprunnajam/ jeb tam kahdu niknu Ꞩlawu zeļļam; Bet mums
buhs to aisbildinaht/ wiẜẜu labbu no ta runnaht/ in wiẜẜas Leetas
par Labbu greeſt.
Tas dewitajs.
Tew ne buhs eekahroht tawa Tuwaka Nammu.
Kas irr tas? Atbildi:
Mums buhs Deewu bihtees in mihleht/ ka mehs ẜawam Tuwa-
kam arr Wiltu pehz wiņņa Mantu/ (Dſimtenu/) jeb Nammu ne
twarſtam (ne grahbſtam/) neds/ to Teeẜu ẜazzidami pee mums wel-
kam: (neds gudrodami to paturram:) Bet tam palihdſam/ ka tas to
warr{warrr} paturreht. (Bet ikweenam ẜawu ļaujam/ in palihdſigi eẜẜam.)
@1{B ijj}
@b{Tas}

[14.lpp.]
Tas deẜmitajs.
Tew ne buhs eekahroht tawa Tuwaku Ꞩeewu/ Kalpu/ Kalponi/
Lohpu/ jeb wiẜẜu/ kas tam peedarr.
Kas irr tas? Atbildi:
Mums buhs Deewu bihtees in mihleht/ ka mehs ẜawa Tuwa-
ka Ꞩeewu/ Ꞩaimi in Lohpus ne atwiļļam/ jeb nowehrẜcham/
(aistwerram/ jeb atluppinajam.) Bet tohs pamahzam/ lai tee paleek
in darra/ kas teem peederr.
Ko ẜakka Deews no wiẜẜem ẜcheem Bauẜchļeem? Atbildi:
Wiņſch ẜakka tà: Es tas Kungs taws Deews/ eẜmu ſtiprs in
duẜmigs Deews/ kas pahr teem / kas manni eenihd/ tohs Tehwu
Grehkus mekleju pee teem Behrneem lihdẜ treẜchu in zettortu
Augumu: Bet teem/ kas manni mihle/ in mannus Bauẜchlus
turr/ teem darru es labbu/ eekẜch tuhkſtoẜcheem Augumeem.
Kas irr tas? Atbildi:
Deews beedina ẜohdiht/ wiẜẜus/ kas ẜchohs Bauſchlus pahr-
kahpj: Tapehz buhs mums no wiņņa Duẜmibas bihtees/ in prett
wiņņa Bauẜchļeem ne grehkoht. In atkal ẜohla wiņſch Scheh-
laſtibu in wiſẜu Labbumu/ wiſſeem/ kas ẜchohs Bauẜchļus turr;
Tapehz buhs mums wiņņu arridſan mihleht/ in wiņņam uhs=
tizzeht/ in labpraht darriht/ pehz wiņņa Bauẜchļeem.

Ta ẜwehta Tizziba isſtahſtita.
Tas pirmajs Tizzibas Gabbals/
No tahs Raddiẜchanas.
Es tizzu eekẜch Deewu to Tehwu/ wiẜẜuwalditaju Radditaju
Debbes in Semmes.
Kas irr tas? Atbildi:
Es tizzu/ ka Deews manni raddijs irr/ ar wiẜẜahm radditahm
Leetahm/ mannim Meeẜu in Dwehẜeli/ Azzis/ Auẜis in wiẜẜus
Lohziķļus/ Ꞩapraẜchanu in wiẜẜus mannus Prahtus dewis irr/
in wehl uhsturr; Lihdſ arridſan Drehbes in Kurpes/ (Apģehrbu/)
@b{Ehdee-}

[15.lpp.]
Ehdeenu in Dſehreenu/ Ehkas in Mahjas/ Ꞩeewu in Behrnus/
Laukus/ (Tihrumus/) Lohpus/ in daſchadu Mantu/ irr wiẜẜadu Wa-
jadſibu in Uhsturreẜchanu tahs Meeẜas in Dſihwibas/ baggati in
ikdeenas wehl par mannim gahda/ no wiẜẜahm Breeẜmahm ap-
ẜarga/ in par wiẜẜu Ļaunu paglabba: In wiẜẜu to no Tehwigas/
Deewigas Lehnibas in Schehlaſtibas/ bes mannu Nopelņu (in
Wehrtibu/) Par to wiẜẜu buhs man wiņņam pateikt in ẜlaweht/
tam kalpoht in paklauẜigam buht/ Tas irr teeẜcham teeẜ.
Tas ohtrajs Tizzibas Gabbals/
No tahs Peſtiẜchanas=
Es tizzu eekẜch Jeſu Kriſtu/ wiņņa weeniga peedſimtu Dehlu/
muhẜu Kungu/ kas eejemts irr no Ꞩwehta Garra/ peedſimmis no
tahs Jumprawas Mahrias/ zeetis appakẜch Panzia Pilata/
Kruſtà ẜiſts/ nomirris/ aprakts/ ſemmê kahpis eekẜch Elles/ treẜchâ 
Deenâ atkal iszehlees no Miŗŗoņeem/ uhskahpis Debbeẜîs/ ẜeh-
dees pee labbas Rohkas Deewa ta wiẜẜuwalditaja Tehwa/ no tur-
renes wiņſch at=ees ẜohdiht tohs dſihwus in mirruẜchus.
Kas irr tas? Atbildi:
Es tizzu/ ka Jeſus Kriſtus pateeẜs Deews no Tehwa eekẜch
Muhſchibas/ in arridſan pateeẜs Zilweks no tahs Jumprawas
Mahrias peedſimmis/ irr mans Kungs/ kas mann paſudduẜchu in
paſudenahtu Zilweku atpeſtijs/ in atpirzis/ no wiẜẜeem Grehkeem/
no Nahwes/ in no taWella Spehka/ ne ar Seltu jeb ar Ꞩudrabu/
bet ar ẜawu ẜwehtu dahrgu Aẜẜinu/ in ar ẜawas nenoſeeguẜchas
Zeeẜchanas in Mirẜchanas/ ka es wiņņam ween peedarru/ in wiņ-
ņa Walſtibâ appakẜch wiņņa dſihwoju/ in Wiņņam kalpoju
eekẜch muhſchigas Taiẜnibas/ Nenoſeedſibas in Ꞩwehtibas/ kà
wiņſch pats atkaļ no Nahwes iszehlees/ dſihwo in walda muh-
ſchigi/ Tas irr teeẜcham teeẜs.
Tas treẜchajs Tizzibas Gabbals/
No tahs Ꞩwehtiẜchanas.
@b{Es} 

[16.lpp.]
Es tizzu eekẜch Ꞩwehtu Garru/ weenu Ꞩwehtu Kriſtitu Baſ-
nizu/ weenu Draudſibu to Ꞩwehto/ Pameẜchanu to Grehku/ Is-
zelẜchanu tahs Meeẜas/ in weenu muhſchigu Dſihwoſchanu/ Amen.
Kas irr tas? Atbildi:
Es tizzu/ ka es ar ẜawu paẜchu Spehku in Ꞩapraẜchanu eekẜch Je-
ſu Kriſtu mannu Kungu ne warru tizzeht/ neds pee to nahkt (kļuht.)
Bet tas Ꞩwehtajs Gars irr manni zaur to Ewanģiljumu (jeb
Preezas Deewa Wahrdu/) aizinajs/ ar ẜawahm Dahwanahm ap-
ſkaidrojs/ in eekẜch ihſtas Tizzibas ẜwehtijs in uhsturrejs/ kà wiņſch 
wiſẜu Kriſtitu Draudſibu ẜchinnî Paẜaulê ẜa=aizina/ ẜakrahj/ ap-
ẜkaidro/ ẜwehti/ in pee Jeſus Kriſtus uhsturr/ eekẜch weenigas ih-
ſtenas Tizzibas. Eekẜch ẜchihs Kriſtitas Draudſibas wiņſch man
in wiẜẜeem tizzigeem ikdeenâs wiſẜus Grehkus baggati peedohd/
in paſtarâ Deenâ mañi in wiẜẜus Mirruẜchus atkaļ uhsmohdinahs/
in mannim ar wiẜẜeem tizzigeem eekẜch Kriſtus to muſchigu Dſih-
woẜchanu dohs/ Tas irr teeẜcham teeẜs.

Ta Ꞩwehta Luhgẜchana{Luhgẜchan} ſtahſtita.
Muhẜu Tehws Debbeẜis.
Kas irr tas? Atbildi:
Deews muhs tà grib labbinaht/ ka mums buhs{bnhs} tizzeht/ wiņſch 
eẜẜus muhẜu ihſtens Tehws/ in mehs wiņņa ihſteni Behrni/ ka
mums drohẜchi/ in us wiņņu paļaudamees wiņņu buhs peeluhgt/
kà tee mihlee Behrni ẜawu mihlo Tehwu luhdſahs.
Ta pirma Luhgẜchana.
Ꞩwehtihts tohp taws Wahrds.
Kas irr tas? Atbildi:  
Deewa Wahrds irr jaw no ẜewis paẜcha ẜwehts; Bet mehs
luhdſam ẜchinnî Luhgẜchanâ/ lai tas arridſan pee mums ẜweh-
tihts tohp.
Kà noteek tas? Atbildi:
Kad Deewa Wahrds ẜchkihkſti in ſkaidri mahzihts tohp/ in mehs
arridſan ẜwehti/ kà Deewa Behrneem Klahjahs/ pehz to dſihwojam/
@b{To}

[17.lpp.]
To palihdſi mums mihļajs Debbes Tehws! Bet kas zittadi mahza
in dſihwo/ ne kà Deewa Wahrds mahza/ tas ne ẜwehti muhẜu ſtar-
pâ Deewa Wahrdu. Par to paẜargi muhs mihļajs Debbes
Tehws.
Ta ohtra Luhgẜchana.
Laid nahk pee mums tawa Walſtiba.
Kas irr tas? Atbildi:
Deewa Walſtiba gan nahk bes muhẜas Luhgẜchanas/ no ẜewis
paẜchas; Bet mehs luhdſam ẜchinnî Luhgẜchana/ ka ta arridſan
pee mums nahktu.
Kà notihkſt tas? Atbildi.
Kad mums tas Debbes Tehws ẜawu Ꞩwehtu Garru dohd/ ka
mehs wiņņa Ꞩwehtam Wahrdam zaur wiņņa Schehlaſtibu
tizzam/ in Deewigi dſihwojam ẜche laizigi in tur muhſchigi.
Ta treẜcha Luhgẜchana.
Taws Prahts laid notihkſt kà Debbeẜîs/ tà arridſan wirẜ
Semmes.
Kas irr tas? Atbildi:
Tas labbajs in ſchehligajs Deewa Prahts gan notihkſt bes muh-
ẜas Luhgẜchanas; Bet mehs luhdſam ẜchinnî Luhgẜchanâ/ ka tas
arridſan pee mums notiktu.
Kà notihkſt tas? Atbildi:
Kad Deews wiẜẜu ļaunu Padohmu in Prahtu lauſch in teem
Waļļas ne isdohd/ kas Deewa Wahrdu mums ne leek ẜwehtiht/
in kawe wiņņa Walſtibu pee mums nahkt/ kahds irr/ Wella/ Pa-
ẜaules/ in muhẜas Meeẜas kahrajs Prahts; Bet kad Deews muhs
eeſtiprina/ in lihdſ Gallam pee ẜawa Wahrda in Tizzibas uhs-
turr; Tas irr wiņņa ſchehligajs in labs Prahts.
Ta zettorta Luhgẜchana.
Muhẜu deeniẜchķu Maiſi dohd mums ẜchodeen:
Kas irr tas? Atbildi:
Deews dohd mums deeniẜchķu Maiſi bes muhẜas Luhgẜchanas
@1{C}
@b{ir wiẜ-}

[18.lpp.]
ir wiẜẜeem ļauneem Zilwekeem; Bet mehs luhdſam ẜchinnî Luhg-
ẜchanâ/ ka wiņſch mums muhẜu deeniẜchķu Maiſi mahzetu atſiht/
in ar Pateizibu to ẜajemt.
Kas tad irr ta deeniẜchķa Maiſe? Atbildi:
Wiẜs/ kas pee muhẜas Meeẜas Uhsturreẜchanas in Wajadſibas
peedarr/ ar Wahrda/ Ehdeens in Dſehreens/ Kurpes/ Ehkas/ (Mui-
ſchas/) Mahjas/ Lauki/ (Tihrumi/) Lohpi/ Nauda/ Manta/ gohdigs
laulahts Draugs/ rahmee Behrni/ klauẜiga Ꞩaime/ lehnigee in
meerigee Kungi/ laimiga Waldiẜchana/ labs Gaiẜs/ Meers/ Weẜ-
ẜeliba/ kauniga Dſihwoẜchana/ Gohds/ labbee Draugi/ Ustizzigee
Kaimiņņi/ in zittas tahdas Leetas wehl.
Ta peekta Luhgẜchana.
In pamett mums muhẜus Paradus/ kà mehs pamettam ẜa-
weem Paradneekeem.
Kas irr tas? Atbildi:
Mehs luhdſam ẜchinnî Luhgẜchanâ/ ka tas Debbeẜu Tehws ne
gribbetu uhsluhkoht muhẜus Grehkus/ neds todehļ muhẜas Luhg-
ẜchanas atmeſt: Jo to wiẜẜu/ ko mehs luhdſam/ mehs ne eẜẜim
wehrti neds pelnijẜchi; Bet wiņſch gribbetu mums to wiẜnohtaļ
ſchehlodams doht/ Jo mehs grehkojam ikdeenas daudſ/ in Ꞩohdibu
ween nopelnam/ tad gribbam mehs arridſan no Ꞩirds peedoht/ in
labbu darriht/ teem/ kas pretti mums irr apſeeguẜchees.
Ta ẜeſta Luhgẜchana. 
In ne eewed muhs eekẜch Kahrdinaẜchanas.
Kas irr tas? Atbildi:
Deews gan ne kahrdina ne weenu us Ļaunu/ bet mehs luhdſam
ẜchinnî Luhgẜchanâ/ ka Deews muhs gribbetu paẜargaht in uhs-
turreht/ ka muhs tas Welns/ ta Paẜaule/ in muhẜa Meeẜa ne pee-
wiļļ/ in muhs ne ee=wed (ne ee=gahſch/) eekẜch Netizzibas/ Isẜami-
ẜchanas/ (Atkriẜchanas no Deewa/) in zittu leelu Kaunu in Greh-
keem/ in kaut ir mehs ar teem kahrdinahti tappuẜchi/ ka mehs to-
mehr tohs uswarram/ in wirẜu paleekam.
@b{Ta}

[19.lpp.]
Ta ẜeptita Luhgẜchana.
Bet atpeſti muhs no wiẜẜa Ļauna.
Kas irr tas? Atbildi:
Mehs luhdſam ẜchinni Luhgẜchanâ/ kaẜchu weenâ reiſâ (kaſchu
weenâ Wahrdâ/) ka muhs tas Debbeẜu Tehws no wiẜẜada Ļaunâ/
Meeẜas in Dwehẜeles/ Mantas in Gohda atpeſtitu/ in kad muhẜa
pehdiga Stundiņa nahk/ mums weeglu Gallu dohtu/ in ar ẜawu
Schehlaſtibu no ẜchihs behdigas Paẜaules/ (Behdu Buhdas/) muhs
pee ẜewim jemtu/ (eezeltu/) Debbeẜîs.
Amen.
Kas irr Amen? Atbildi:
Ka man teeẜcham tizzeht buhs/ ka manna Luhgẜchana tam Deb-
bes Tehwam patihk in paklauẜita irra/ Jo wiņſch pats irr mums
pawehlejs tà luhgt/ in ẜohlijs muhs paklauẜiht/ Amen/ Amen/ tas
irr/ pateeẜi/ pateeẜi/ Tam buhs tà teeẜcham notikt.

No tahs Ꞩwehtas Kriſtibas.
Kas irr ta Ꞩwehta Kriſtiba.
Ta Ꞩwehta Kriſtiba ne irr tihrs Uhdens ween/ bet ta irr tahds
Uhdens/ kas ar Deewa Eeſtahdiẜchanas ẜajehmes/ in ar Deewa
Wahrda ẜaẜeets (ẜaweenohts/) irr
Kahds tad irr tahds Deewa Wahrds? Atbildi:
Kad muhẜu Kungs Jeſus Kriſtus ẜakka: Eita zaur wiẜẜu Pa-
ẜaul/ mahzajt wiẜẜus Ļaudis/ in kriſtijaht tohs eekẜch ta Wahrda
Deewa ta Tehwa/ Deewa ta Dehla/ in Deewa ta zeeniga Ꞩweh-
ta Garra.
Ko dohd/ jeb ko palihdſ mums ta Ꞩwehta Kriſtiba? Atbildi:
Ta atneẜs Grehku pameẜchanu/ ta paglahbj no Nahwes in
Welna/ in dohd to muhſchigu Dſihwoẜchanu wiſẜeem/ kas to tiz/
kà tee Wahrdi tahs Deewa Ꞩohliẜchanas isteiz.
Kahdi irr tee Wahrdi tahs Deewa Ꞩohliẜchanas? Atbildi:
Kad muhẜu Kungs Jeſus Kriſtus ẜakka: Kas tiz in kļuhſt kri-
ſtihts/ tas taps Ꞩwehts/ bet kas ne tiz/ tas taps paſuddis.
@b{Kà}

[20.lpp.]
Kà warr Uhdens (pee Ꞩwehtas Kriſtibas/) tahdu leelu
Leetu darriht? Atbildi:
Uhdens (no ẜewis/) to teeẜcham ne darra/ bet Deewa Wahrds/
kas ar to Uhdeni ẜaweenojahs/ in ta Tizziba/ kas tahdam Deewa
Wahrdam eekẜch Uhdeni tiz: Jo bes Deewa Wahrda irr Uhdens
tihrs Uhdens ween/ in ne kahda Kriſtiba/ Bet ar Deewa Wahrda
irr tas ta Kriſtiba/ tas irr tahds Uhdens/ kas baggats no Schehla-
ſtibas in Dſihwibas/ in Nomaſgaẜchana tahs jaunas Atdſim-
ẜchanas eekẜch Ꞩwehta Garra/ kà Ꞩwehts Pawuls mahza: Zaur
Nomaſgaẜchana tahs Atdſimẜchanas in Atjaunaẜchanas ta Ꞩweh-
ta Garra/ ko wiņſch par pilnam pahr mums islehjis zaur Jeſu
Kriſtu muhẜu Peſtitaju/ ka mehs zaur wiņņa Schehlaſtibu taiẜni
in Behrni tahs muhſchigas Dſihwoẜchanas tohpam/ to gaididami/
Tas irr teeẜcham teeẜs. 
Ko tad apẜihme tahda Uhdens Kriſtiba? Atbildi:
Ta apſihme/ ka tam Wezzam Adamam/ (tahm eedſimtahm ļau-
nahm Eegribbeẜchanahm) eekẜch mums ikdeenâs zaur muhẜu Greh-
ku Noſchehloẜchanu in Atmeẜchanu/ buhs ẜlihkuẜcham kluht/ in
noſuſt ar wiẜẜeem Noſeegumeem in Grehku kahrumeem/ in ka ik-
deenâs zeltees in preekẜchâ nahkt buhs jaunam Zilwekam (jaunam
labbam Prahtam/) kas eekẜch Taiẜnibas in Ꞩchkihſtibas preekẜch
Deewa muhſchigi dſihwo.
Kur{Ķur} ſtahw tas rakſtihts! Atbildi:
Tas ẜwehts Pahwuls ẜakka: Mehs eẜẜim ar Kriſtus zaur to
Kriſtibu aprakti eekẜch Nahwes/ Jo kà Kriſtus irr uhsmohdi-
nahts no Miŗŗoņeem zaur to Gohdibu ta Tehwa/ tà buhs ir mums
eekẜch jaunas Dſihwoẜchanas ſtaigaht.

No tahm Atẜlehgahm tahs Debbes Walſtibas.
Kas irr tahs Atẜlehgas tahs Debbes Walſtibas! Atbildi:
Tahs Atẜlehgas tahs Debbes Walſtibas/ irr tas Ꞩpehks/ ko
muhẜu Kungs Jeſus Kriſtus ẜchinnî Paẜaulê eekẜch ẜawa Wahr-
dâ eezehlis irr/ teem/ kas ẜawus Grehkus no Ꞩirds noſchehlo/ eekẜch
@b{pateeẜas}

[21.lpp.]
pateeẜas Tizzibas us Deewa Tehwa Schehlaſtibas in ta Kunga
Jeſus dahrgas Nopelniẜchanas Grehkupameẜchanu luhdſahs/ in
no Grehkeem atkahpjahs/ tohs Grehkus peedoht/ in teem/ kas no
Grehkeem ne atkahpjahs/ tohs Grehkus paturreht pehz paẜcha
Kriſtus Wahrdeem.
Kahdi irr tee Wahrdi Kriſtus? Atbildi:
Muhẜu Kungs Kriſtus ẜakka tà: Lihdſ kà manni Tehws irr
ẜuhtijs/ tà ẜuhtu es juhs: Jemmeet to Ꞩwehtu Garru/ kam juhs
tohs Grehkus peedohẜeet/ teem buhs tee peedohti; In kam juhs
tohs Grehkus paturreẜeet/ teem buhs tee paturrehti.
Ko dohd jeb ko darra mums labba tahs Debbes Walſtibas
Atẜlehgas? Atbildi:
To mums rahda tee Wahrdi ta Kunga Kriſtus: Kam juhs
tohs Grehkus peedohẜeet/ tam buhs tee peedohti. Jo ta Grehku
peedohẜchana zaur Kriſtus aẜẜinaiņu Nahwi pelnita/ kļuhſt eekẜch
Kriſtus Wahrda teem Tizzigeem eedohta/ ka wiņņo Tizziba ee-
ſtiprinata/ in Ꞩirds remdeta tohp; Jo us Tizzibu nahk Meers
Ꞩirdî/ kad Grehki peedohti irr.
Kà warr Mahzitajs/ kas tikkai Zilweks irr/ Grehkus peedoht? Atbildi:
To Mahzitajs ne darra kà Zilweks no ẜewim/ bet us Kriſtus
Pawehleẜchanas in Paẜohliẜchanas/ kà wiņņa Wahrdi to isẜak-
ka: Jemmeet to Ꞩwehtu Garru/ kam juhs tohs Grehkus pee-
dohẜeet/ tam irr tee peedohti: Kà tam Kungam Kriſtum us Pa-
ẜaules Ꞩpehks irr Grehkus peedoht/ tà wiņſch pats tahdu Speh-
ku teem Baſnizas Tehweem jeb Mahzitajeem eedewis irr/ ẜazzi-
dams: Kà manni Tehws irr ẜuhtijs/ tà ẜuhtu es juhs; Kas juhs
klauẜahs/ tas klauẜahs manni.
Kahdeem buhs tohs Grehkus peedoht? Atbildi:
Tahdeem/ kas ar pateeẜahm Ruhpahm ẜawus Grehkus at-
ſihſt/ in ar Ꞩirds Semmoẜchanu in Tizzibu zaur Kriſtu Schehlo-
ẜchanas in Eepreezinaẜchanas luhdſahs/ kà Kriſtus us weenu
Melmenuligganu ẜazzija: Mans Dehls/ tizzi ſtipri/ tew irr tawi
@1{C iij}
@b{Grehki}

[22.lpp.]
Grehki peedohti; In us weenas leelas Grehzineezas/ Mahria
Maddala wahrdâ/ kas ẜawus Grehkus atmette: Tew irr tawi
Grehki peedohti/ tawa Tizziba irr tewi paglahbuẜi; No=eij Meerâ.
Kahdeem buhs tohs Grehkus paturreht in ne peedoht? Atbildi:
Wiẜẜeem netizzigeem/ kas eekẜch Grehkeem tihẜchi paleek; Kas
Deewajas Mahzibas Nebehdneeki/ in no Grehkeem ne atſtahjahs;
Kà muhẜu Kungs Kriſtus mahza: Ja taws Brahlis prett tewim
grehko/ tad no=eij/ in apjauta wiņņu/ tawa in wiņņa ſtarpâ: Ja
wiņſch tewi klauẜa/ tad tu tawu Brahli atgreeſis in pahrwaldijs
eẜẜi. Bet ja wiņſch tewi ne klauẜa/ tad peejem pee ẜewis wehl
weenu ir ohtru/ ka tahs Leetas paſtahw us diweju jeb treju Leezi-
neeku Muttes: Ja wiņſch ir tohs ne klauẜa/ tad to teiz wiẜẜai
Draudſibai: Ja wiņſch to Draudſibu ne klauẜa/ tad turri wiņņu/
kà kahdu Paganu in Muituneeku.

No tahs Eeſtahdiẜchanas tahs zeenigas in dahrgas Meeẜas
in Aſſina muhẜa Kunga in Peſtitaja JEſus Kriſtus.
Kas irr ta Eeſtahdiẜchana ta Ꞩwehta Wackar=Ehdeena? Atbildi:
Ta irr ta pateeẜa Meeẜa in Aẜẜins muhẜa Kunga Jeſus Kri-
ſtus/ ar apẜwehtitu Maiſi in Wihnu mums Kriſtiteem Ļaudim
ehſt in dſert no paẜcha Kriſtus eeſtahdita in eezelta.
Kur ſtahw tas rakſtihts? Atbildi:
Tà rakſta tee Ꞩwehti Mahzitaji/ Mattėu&s/ Markus/ Lukas/ in
Ꞩwehts Pahwuls:
Muhẜu Kungs Jeſus Kriſtus tannî Naktî/ kad tas nodohts
(ẜajemts) tappa/ jehme tas to Maiſi/ pateize in pahrlauſe/ in dewe
to ẜaweem Mahzekļeem in ẜazzija: Jemmeet in ehdeet/ tas irr
manna Meeẜa/ kas par jums tohp dohta/ to darrajt mannis pee-
minnedami.
Tà lihdſ arridſan jehme wiņſch to Biķķeri/ pehz to Wakkareh-
deenu/ pateize/ in dewe teems to/ in ẜazzija: Jemmeet in dſerreet wiẜ-
ẜi no ta/ ẜchis Biķķeris irr ta jauna Eeſtahdiẜchana eekẜch man-
nahm Aſẜinihm kas par jums in par daudſeem tohp isleetas{irleetas}/ par
@b{Pameẜchanu}

[23.lpp.]
Pameẜchanu to Grehku/ to darrajt/ zeekkahrt juhs to dſerreet/
mannis peeminnedami.
Ko{Ķo} palihdſ tahda Ehẜchana ir Dſerrẜchana pee Deewa Galda? Atbildi:
To muhs mahza tee Wahrdi: Par jums dohts in isleets par Pa-
meẜchanu to Grehku: Jo mums eekẜch tahs Eeſtahdiẜchanas/ Greh-
kupeedohẜchana/ Dſihwiba in Ꞩwehtiba zaur ẜcheem Wahrdeem
dohta tohp: Jo/ kur Grehkupeedohẜchana irr/ tur irr arridſan Dſih-
wiba in Ꞩwehtiba.
Kà warr Ehẜchana in Dſerẜchana ta Ꞩwehta Wakkar=Ehdeena tahdu
ļeelu Leetu padarriht? Atbildi:
Ehẜchana in Dſerẜchana pateeẜi to ne darra/ bet tee Wahrdi/ kas
tur ſtahw: Par jums dohts in isleets/ par Grehkupameẜchanas{Grehķupameẜchanas}. Tee
Wahrdi irr ar tahs Ehẜchanas in Dſerẜchanas kà tas augſtakajs
Gabbals/ (Kà ta augſtaka Teeẜa/) ta Ꞩwehta Wakkar=Ehdeena;
In kas teem Wahrdeem tiz/ tas to dabbu/ ko tee ẜohla/ Ar wahrda/
Grehkupameẜchanu.
Kas to Ꞩwehtu Wakkar=Ehdeenu zeenigi waļka? Atbildi:
Gaweht/ ẜchķihſti maſgatees in ģehrbtees/ gan labba ahriẜchķa
Ꞩataiẜiẜchana irr; Bet tas irr zeenigs in labbi ẜataiẜijees/ kam
ta Tizziba us ẜcheem Wahrdeem: Par jums dohts in isleets par Greh-
kupameẜchanas. Bet kas ẜcheem Wahrdeem ne tiz/ in mehtahs/
(ẜchaubijahs) tas irr nezeenigs in newehrts; Jo tas Wahrds/ Par
jums/ gribb tikkai tizzigas Ꞩirdis.

Rihta Luhgẜchana.
Rihto^s/ kad tu zellees/ buhs tew Kruſtu meſt ẜewis preekẜchâ/ in
ẜazziht:
Nu palihdſi man Deews Tehws/ Deews Dehls/ in Deews
Ꞩwehtajs Gars/ Amen.
Es pateizu tew/ mans mihļajs Debbeẜu Tehws/ zaur Jeſu Kri-
ſtu tawu mihļu Dehlu mannu Kungu/ ka tu manni ẜcho isgahju-
ẜchu Nakti no wiẜẜadas Nelaimibas in Breeẜmibas tik ẜchehligi
@b{eẜẜi}

[24.lpp.]
eẜẜi paglabbajs in paẜargajs: Es luhdſohs tewi/ tu gribbetu man
peedoht wiẜẜus mannus Grehkus/ kur es (noſeedſis in) ne pareiſi
darrijs eẜmu/ in manni ẜchodeen arridſan tik ẜchehligi paẜargaht/
par Grehkeem in wiſẜa Ļauna/ ka tew wiẜs mans Darbs in Dſih-
woẜchana patihk: Jo es pawehlu (in padohmu) tew/ Manni/ man-
nu Meeẜu in Dwehẜel/ mannu Tehwu in Mahti/ mannus Kun-
gus in Wirẜuneekus/ mannusMahzitajus/ wiẜẜus Kriſtitus Ļau-
dis/ in wiẜẜas Leetas eekẜch tawu Rohku/ Taws Ꞩwehtajs Eņ-
ģels laid paleek pee mannim/ ka tas ļauns Eenaidneeks manni ne
peewarr/ Amen
Muhẜu Tehws Debbeẜîs/ In kà wehl.

Wakkara Luhgẜchana.
Wakkaro^s gulleht eedams/ buhs tew Kruſtu meſt ẜewis preek-
ẜchâ{preeķẜchâ}/ in ẜazziht:
Nu palihdſi man Deews Tehws/ Deews Dehls/ in Deews
Ꞩwehtajs Gars/ Amen.
Es pateizu tew/ mans mihļajs Debbeẜu Tehws/ zaur Jeſu Kri-
ſtu tawu mihļu Dehlu mannu Kungu/ ka tu manni ẜcho isgahju-
ẜchu Deenu/ no wiẜẜadas Nelaimibas in Breeẜmibas tik ſchehligi
eẜẜi paglabbajs in paẜargajs: Es luhdſohs tewi/ tu gribbetu man
peedoht wiſẜus mannus Grehkus/ kur es (noſeedſis in) nepareiſi
darrijs eẜmu/ in manni ẜcho tumẜchu Nakti arridſan tik ſchehligi
paẜargaht par Grehkeem in wiſẜa Ļauna/ ka tew wiẜs mans
Darbs in Dſihwoẜchana patihk: Jo es pawehļu (in padohmu) tew
mannu Meeẜu in Dwehẜel/ mannu Tehwu in Mahti/ mannus
Kungus in Wirẜuneekus/ mannus Mahzitajus/ wiẜẜus Kriſtitus
Ļaudis/ in wiẜẜas Leetas eekẜch tawu Rohku; Taws Ꞩwehts Eņ-
gels laid paleek pee mannim/ ka tas ļauns Eenaidneeks manni ne
peewarr/ Amen. 
@b{Muhẜu}

[25.lpp.]
Muhẜu Tehws Debbeẜîs:
Deewa Luhgẜchana.
Preekẜch Ehẜchanas.
Wiẜẜas Azzis gaida us tewi Kungs/ Tu teem Barribu dohd
ẜawâ Laikâ/ tu atwerr tawas dewigas Rohkas/ in peeehdini wiẜ-
ſus/ kas dſihwo/ ar labbu Prahtu.
Muhẜu Tehws Debbeẜîs.
Kungs Deews Debbeẜu Tehws/ ẜwehti muhs in ẜchihs tawas
Dahwanas/ ko mehs no tawas dewigas Mihlibas peejemmam/
zaur Jeſu Kriſtu muhẜu Kungu/ Amen.
Deews muhẜu Tehws kas Debbeẜîs/
Mehs tawi Behrni wiẜẜi lihdſ/
No tewim luhdſam ẜirdigi/
Muhs gribbi baŗŗoht ſchehligi.
In tawu Rohku atdarriht/
Tohs isẜalkoẜchus peepildiht/
Dohd labbi Kohpâ ẜaderreht/
In dahrgus Laikus ne redſeht/
Ka warram dſihwoht ẜwehtigi/
In preezatees tur muhſchigi/
To dohd mums Jeſus Kriſtus pehz/
Ta Wahrda/ Amen/ ẜakkam mehs. Amen.
Deews gribbi ẜwehtiht/ gauẜinaht/
Ko tu mums tagad dewis/
Muhs wehl ikdeenâs apgahdaht/
Mehs gaidam ween us tewis. Amen.

Deewa Luhgẜchana.
Pehz Ehẜchanas.
Pateizeet tam Kungam/ jo tas irr mihligs/ in wiņņa Ꞩchehla-
@1{D}
@b{ſtiba}

[26.lpp.]
ſtiba paleek muhſchigi; Kas wiſẜai Meeſai Barribu dohd/ kas
Lohpeem ẜawu Ehdamu (Baŗŗoẜchanu) dohd/ Ir jauneem Kraukļeem
kas to peeẜauz: Tam Kungam newaida labs Prahts (Patihk-
ẜchanas) pee Sirgu ſtiprumu/ neds tam Prahts neſẜahs us Wih-
ra Leeleem: (Tam Kungam patihk tee/) Tam Kungam irr labs
Prahts pee teem/ kas wiņņu bihkſtahs/ in us wiņņa Schehlaſti-
bu gaida.
Muhẜu Tehws Debbeẜîs.
Mehs pateizam tew/ Kungs Deews{Dews} Debbeẜu Tehws zaur Je-
ſu Kriſtu tawu mihļu Dehlu muhẜu Kungu/ par wiẜẜu tawu Lab-
badarriẜchanu/ kas tu dſihwo in waldi muhſchigi muhſcho^s/ Amen.
Tew mihļajs Tehws mehs pateizam/
Par tawahm mihļahm Dahwanahm/
Mehs luhdſam/ dohd mums allaſchiņ/
Wehl muhẜu Maiſ in Barribiņ/
Ka mums pee Meeẜahm/ Deews in gan/
Pee Dwehẜelites arridſan/
To luhdſam tawa Wahrda pehz
Dohd/ ka ikweens tohp muhſcham ẜwehts! Amen.
Tew/ Deewiņ/ ẜakkam Pateizib/
No Ꞩirds/ par wiẜẜu Labbu/
Lai katrs wehl tawu Schehlaſtib/
In ẜawu Maiſiht dabbu. Amen.

@v{Die Haup=Tafel.}
Jkkatram Zilwekam.
Kuŗŗâ Wehrtê Deews wiņņu lizzis/ Ikbrihẜchu
pee Ꞩirds turrama Mahziba.
Teem Biẜkupeem/ Baſnizas Kungeem/ in Mahzitajeem.
BJẜkupam buhs nenoſeedſigam buht/ weenas Ꞩeewas Wih-
ram/ prahtigam/ lehnigam/ gauẜigam/ Mahjotajam/ Mahzi-
@b{tajam}

[26.lpp.]
tajam/ kà Deewa Namma Usraugam/ ne Dſehrejam/ ne Rehjejam/
ne Kawejam/ ne Plehẜejam/ kas ẜawu paẜchu Nammu labbi walda/
kam paklauẜigi Behrni irr eekẜch wiẜẜa Gohda: Ne Jaun-
tizzigam (kas nu tikkai muhẜu Tizzibu uhsjehmees irr) bet kas pahr-
ſtahweht mahk to Wahrdu kas pateeẜs irr/ in kas zittus mahziht
warr/ Spehjus peekohdinaht pateeẜas Mahzibas/ in uswarreht
tohs Prettibneekus/ (kas wiltigu Mahzibu mahza) @l{1. Tim. 3.}
Teem Deewa Wahrda Klauẜitajeem.
Juhs Mahzitaji Ehdeet in dſerreet kas teem pee Rohkas/ jo
Strahdneeks irr ẜawu Algu pelnijs. @l{Luc. 10.}
Deews Kungs irr pawehlejs/ kas to Ewanģiljumu mahza/
teem buhs no Ewanģiljuma usturretees. @l{1. Cor. 9.}
Mahzams ar Deewa Wahrda laid peemet wiẜẜadu Labbumu
tam/ kas to mahza; Ne ģeķķojatees/ Deews ne leekahs apẜmee-
tees.
Wezzakee/ kas labbi walda/ ohtruteek zeenijamee irr; wiẜẜuwai-
rak tee/ kas darbojahs apkahrt Deewa Wahrdu/ in Mahzibu. Jo
tee Deewa Rakſti ẜakka: Wehrẜcham kas ſtrahda/ ne buhs Mutti
ais=ẜeet/ in Strahdneeks ẜawu Algu pelnahs.
Mehs luhdſam juhs/ Mihļee Brahļi/ ka juhs atſihſtaht tohs/ kas
apkahrt jums darbojahs in juhs usrauga eekẜch (Deewa) Kunga/
in juhs mahza; Mihlejaht tohs wiẜẜuwairak/ wiņņo Darbu dehl/
in dſihwojaht meerigi ar teem.
Eẜẜeet paklauẜigee ẜaweem Mahzitajeem/ in darrajt/ kà tee juhs
mahza/ jo tee mohdrigi ſtahw par juhẜahm Dwehẜelehm/ ſinnada- 
mi/ ka teem buhs atbildeht Deewam par tahm/ lai tee ar Preeku
ẜawu Darbu darra/ in ne ar Nopuhtahm/ jo tas jums newaida
labbi.
Teem Waldineekeem.
Ikweenam buhs Waldineekeem paklauẜigam buht/ kas pahr
wiņņu walda: Jo ne weens Waldineeks irr/ ko Deews ne buhtu
@1{D ij}
@b{zehlis:}

[27.lpp.]
zehlis: Kas nu Wirẜuneekam in Kungam pretti turrahs/ tas
turrahs prett Deewa Zehlumu; Bet kas pretti turrahs/ tee gŗuh-
tu Teeẜu pahr ẜewim dabbuẜees. Jo Waldineeki to Sohbini
welti ne neẜẜa/ tee irr Deewa Kalpi/ in Atreebeji/ par Ꞩohdibu
teem/ kas ļaunu darra.
Teem Waldameem/ kas Kungus klauẜa.
Dohdeet Keiſeram/ kas Keiſeram peedarr/ in Deewam kas Dee-
wam peedarr.
Tad eẜẜeet nu paklauẜigi tahs Wajadſibas dehļ/ ne ween tahs
Ꞩohdibas/ bet ir paẜchas Atſinnaẜchanas labbâ. Tapehz buhs
jums Teeẜas doht/ jo tee irr Deewa kalpi/ kam ta Ļauſchu Glahb-
ẜchana jakohpj irr. Tapehz dohdeet ikweens/ kas jums jadohd irr;
Meẜlu/ kam Meẜlis peedarr; Muitu/ kam Muits peedarr.
To peekohdinaju es jums/ ka pahr wiẜẜahm Ļeetahm buhs luhgt/
Luhgẜchanas/ Preekẜchluhgẜchanas/ in Pateikẜchanas par wiẜ-
ẜeem Zilwekeem/ par Ķehniņeem in wiẜẜeem Waldineekeem/ ka
mehs meerigi in rahmi dſihwoht warram/ eekẜch wiẜẜadas Dee-
wabihjaẜchanas in Gohda; Jo tas irr labbi/ in Deewam muh-
ẜam Peſtitajam pa Prahtam.
Peeminni teem/ laid tee Leeleem Kungeem in Waldineekeem
paklauẜigi in ſemmigi mettahs.
Eẜẜeet paklauẜigi wiẜẜeem Zilweku Likkumeem/ ta Kunga dehļ/
Lai buht tam Kehniņam/ kà tam Wirẜuneekam/ jeb teem Pils=
Kungeem/ jeb teem/ kas no wiņņa ẜuhtiti irr/ par Ꞩohdibu teem
Ļauneem/ in par Ꞩlawu teem Labbeem.
Teem Wihreem.
Juhs Wihri dſihwojeet pee ẜawahm Ꞩeewahm ar Prahtu/ in
dohdeet tahm Ꞩeewiẜchķahm/ kà tahm wahjakahm Zilweku Kahr-
tâ ẜawu Gohdu/ kà juhẜa Luhgẜchana ne tohp kawehta; In ne eẜ-
ẜeet tik bahrgi pretti tahm.
Tahm Ꞩeewahm.
Juhs Ꞩeewas eẜẜeet paklauẜigas ẜaweem Wihreem/ kà tam
@b{Kungam/}

[28.lpp.]
Kungam/ kà Sara Abramam paklauẜiga bij/ in noẜauze to ẜawu
Kungu/ Kuŗŗas Meitas juhs kļu&u&ẜchas eẜẜeet/ ja juhs labbu dar-
rajt/ in ne eẜẜeet tik bailigas.
Teem Wezzakeem.
Juhs Wezzakee ne kaitinajeet ẜawus Behrnus us Duẜmahm/
ka tee ne kluhſt bailigi; Bet usaudſinajeet tohs eekẜch Pahrmah-
ziẜchanas in Pamahziẜchanas us Kungu.
Teem Behrneem.
Juhs Behrni eẜẜeet paklauẜigi ẜaweem Wezzakeem eekẜch Kun-
ga/ jo tas peeklahjahs: Tew buhs Teewu in Mahti zeeniht/ tas irr
pirmajs Bauẜlis/ kas to Ꞩohliẜchanu dohd/ ka tew labbi klahjahs/
in tu ilgi dſihwo us Semmes.
Teem Kalpeem/ Kalponehm/ Algadſcheem in Darbuneekeem.
Juhs Kalpi eẜẜeet paklauẜigi ẜaweem laizigeem Kungeem
ar Bailehm in Trihẜeẜchanahm/ eekẜch weenteeẜigas
Ꞩirds/ kà paẜcham Kriſtum; Ne ween preekẜch Azzim klauẜi-
dami/ Zilwekeem gribbedami patikt/ Bet kà tee Kalpi Kriſtus/ ka
juhs tahdu Deewa Prahtu darrajt no Ꞩirds/ ar labbu Prahtu.
Dohmajaht/ ka juhs tam Kungam/ in ne (ween) Zilwekeem kalpo-
jeet/ ſinnadami/ ko ikkatrs labba darra/ to wiņſch dabbuhs/ tik lab-
bi Kalps/ kà Waļļineeks bijis.
Teem Kungeem in Gaſpaſchahm{Gaſpaſchahm=}.
Juhs Kungi/ darrajt to paẜchu prett Wiņņeem/ ne eẜẜeet tik
bahrgi/ in ſinnajt/ ka jums arridſan Kungs irr Debbeẜîs/ kas ne
rauga ne weenu.
Teem Jaunekļeem,
Juhs Jaunee eẜẜeet teem Wezzakeem paklauſigi/ in parahdajt
ar to ẜawu Semmoẜchanu/ Jo Deews turrahs prett Lepneem/ bet
teem Semmigeem dohd wiņſch ẜawu Schehlaſtibu. Tad ſemmo-
jatees nu appakẜch Deewa ſpehzigu Rohku/ ka wiņſch juhs pa=aug-
ſtina in pazell ẜawa Laikâ
Tahm Atraitnehm.
@1{D iij}
@b{Kas}

[29.lpp.]
Kas ihſtena Atraitne in weena pameſta irr/ ta zerre us Deewu/
in paleek pee Luhgẜchanas Deenâs in Naktîs; Bet kas eekẜch
Kahribas dſihwo/ ta jaw dſihwa irr nomirruẜi.
Wiẜẜeem Zilwekeem.
Mihle tawu Tuwaku/ kà ẜewi paẜchu: Tammî Wahrdâ irr
wiſẜi Bauẜchli ẜajemti. In ne atmetteet tahs Luhgẜchanas par
wiſẜeem Zilwekeem.
To darri/ kas tew peeklahjahs/
Taws Deewiņſch tewi paẜargahs.

Ta Laulaẜchana.
Apẜohliti Ļaudis/ kad luhdſahs laulajamee/ tad tee Baſnizâ
papreekẜcha no Baſnizas Kunga pee Wahrdeem trihs Reiſas ja=
uszauz irr.
Usẜaukẜchana.
Weens (brihſcham ir wairak/) Pahris ẜaderrehto Ļauſchu irr/ kas
pehz Deewa Isredſeẜchanas in Likkumu/ eekẜch Ꞩwehtas Lauli-
bas grib ẜa=eetees in jemtees/ in kļuhſt ẜchodeen pirmu/ (ohtru/ tre-
ẜchu/) Reiſu noẜaukti:
Tas Bruhdgans irr N: N:
Ta Bruhta N: N:
Ꞩchee luhdſahs to Kriſtitu Draudſibu/ laid ta wiņņus arrid-
ſan eekẜch ẜawas ẜirdigas Luhgẜchanas preekẜch Deewa peemin/
ka wiņņu Lauliba ar Deewa ẜahkama/ Deewam par Gohdu/ in
paẜcheem par labbu/ laimigi isdohdahs. Ja ẜcheitan kahdam
Zilwekam pretti jarunna/ tas lai darra to pee Laika/ in zeeẜch pehz
kluẜẜu. Mehs teem no Deewa luhdſam in no Ꞩirds wehlejam
laimigu Ꞩa=eeẜchanas ſtundiņu/ Meerigu Dſihwoſchanu/ Weẜẜe-
libu{Weẜẜebu}/ Gauẜu/ in Deewa Schehlaſtibu/ in wiẜẜu/ kas teem pee Meeẜas
in Dwehẜeles dſihwojoht wajaga buhs/ to lai Deews wiņņeem
ar ẜawu baggatu Rohku peemett/ no Kriſtus puẜẜes/ Amen.
@b{Patta} 

[30.lpp.]
Patta Laulaẜchana.
Kad nu juhs diwi/ pehz Deewa ẜwehtu Prahtu/ ẜchodeen grib-
batees/ tad waizaju es tewi N: N: Gribbi tu ẜcho tawu apẜoh-
litu Bruhtu N: par tawu laulatu Draugu usjemt/ wiņņu mih-
leht/ ar wiņņas dſihwoht in iszeeſt Labbu in Ļaunu/ Laimu in Ne-
laimi/ Weẜẜelibu in Neweẜẜelibu/ Baggatibu in Nabbadſibu/ in
to wiẜẜu/ ko Deews jums abbejeem peeẜuhtihs; Neds gribbi ar-
ridſan no tahs ẜchkirtees/ kamehr pats Deews juhs ẜchķirs zaur lai-
zigu Nahwi; Tad tu to apẜohlees preekẜch Deewa Ꞩwehta Wai-
ga/ preekẜch mannim tawa Mahzitaja/ in preekẜch ẜcheem Kri-
ſtiteem Ļaudim/ ẜazzidams/ Ja/ Es gribbu:
Tàpatt Es tewi arridſan jautaju N: N: Gribbi tu ẜcho tawu
apẜohlitu Bruhdganu/ N: N: jemt par tawu laulatu Draugu/
wiņņu mihleht/ ar wiņņa dſihwoht in iszeeſt/ Labbu in Ļaunu/
Laimu in Nelaimi/ Weẜẜelibu in Neweẜẜelibu/ Baggatibu in
Nabbadſibu/ in to wiẜẜu/ ko Deews jums abbejeem peeẜuhtihs;
Neds gribbi arridſan no ta ẜchķirtees/ kamehr pats Deews juhs
ẜchķirs zaur laizigu Nahwi; Tad tu to apẜohlees preekẜch Deewa
Ꞩwehta Waiga/ preekẜch mannim tawa Mahzitaja/ in preekẜch
ẜcheem Kriſtiteem Ļaudim/ ẜazzidama. Ja/ Es gribbu.
Pehz to Gredſenus pahrmihjahs/ in labbas Rohkas dohdahs.
Kad pehz tee Laulajamee us zeļļeem mettuẜchees/ Gredſenus pahrmihjuẜchi/
in labbas Rohkas ẜadewuẜchees irr/ tad wiņņu Rohkas ar ẜawu Rohku
ẜatwehris/ lai tà ẜakka/ kas tohs laula/ Mahzitajs.
Ko Deews kohpâ ẜalaulajs irr/ to ne buhs ne kahdam{ķahdam} Zilwe-
kam atẜchķirt:
Kad nu ẜchee diwi/ N: in N: weens ohtru par laulatu Draugu
gribbahs/ in to taggad preekẜch Deewa Waiga/ preekẜch mannim/
in ẜchihs Draudſibas apẜohlahs/ in tadehl weens ohtram Rohkas
in Laulibas Gredſenus dewuẜchees irr; Tad ẜalaulaju es tohs koh-
pâ/ us to Wahrdu Deewa ta Tehwa/ Deewa ta Dehla/ in Deewa
ta zeeniga Ꞩwehta Garra/ Amen.
@b{Klauẜaj-}

[31.lpp.]
Klauẜajtees nu nolaẜẜam Deewa Wahrdu:
Deews tas Kungs ẜazzija: Tas newaid labs/ ka Zilweks weens
irr/ Es tam gribbu Paligu darriht/ kas lihdſ ar wiņņu warr
buht. Tad likka tas Kungs Deews zeetu Meegu tam Zilwekam
useet/ in tas aismigga: In Deews jehme weenu no ta paẜcha
Ꞩahnkauleem/ in pildija to Weetu ar Meeẜu. In Deews raddija
weenu Ꞩeewu no ta Ꞩahnkaula/ ko tas no ta Zilweka jehmis bij/ in
peewedde to pee wiņņu. In tas Zilweks ẜazzija: Ꞩchi nu kauls no
manneem Kauleem/ in Meeẜas no mannahm Meeẜahm/ wiņņa taps
Wihriẜchķa ẜauktu/ jo ta no Wihra jemta irr. (no Wihra zehluẜees.)
Tapehz Wihrs ẜawu Tehwu in ẜawu Maht atſtahs/ in pee ẜawas
Ꞩeewas turreẜees/ in tee buhs weenas paẜchas Meeẜas.
Kad juhs nu ẜewi eẜẜeet eekẜch Ꞩwehtas Laulibas padewuẜchees/
ar Deewa Paligu; Tad klauẜajtees papreekẜcha Deewa Pa-
wehleẜchanu pahr to Laulibu.
Tà mahza tas Ꞩwehts Pahwuls.
Tahm Ꞩeewahm buhs paklauẜigahm buht ẜaweem Wihreem/
kà tam Kungam/ jo tas Wihrs irr Ꞩeewas Galwineeks/ lihdſ kà
Kriſtus ẜawas Draudſes Galwineeks irr/ in ẜawas Meeẜas Pe-
ſtitajs. Kà nu ta Draudſe irr Kriſtum paklauẜiga/ tà buhs arri-
dſan Ꞩeewahm ẜaweem Wihreem paklauẜigahm buht wiẜẜâs Lee-
tâs.
Juhs Wihri/ mihlejaht ẜawas Ꞩeewas/ kà Kriſtus mihlejs irr
to Draudſi/ in ẜewi pats par tahs nodewees/ ka wiņſch to ẜwehti-
tu/ in irr to ẜchķihſtijs zaur Uhdens pehrẜchanu eekẜch (Deewa)
Wahrda/ ka wiņſch ẜew paẜcham ẜataiẜitu weenu Draudſibu/ kas
buhtu krahẜna/ kam ne buhtu kahda Traipikļa/ nei Grumbas/ neds
zittas kahdas Wainas/ bet kas ẜwehta in taiẜna buhtu. Tà buhs
arridſan teem Wihreem ẜawas Ꞩeewas mihleht/ kà ẜawas pa-
ẜchas Meeẜas; Kas ẜawu Ꞩeewu mihle/ tas mihle ẜewi paẜchu/
jo ne weens irr ẜawu paẜchu Meeẜu eenihdejs/ bet tas baŗŗo in
glabba to/ kà Kungs to Draudſi.
Ohtran kahrtan/ klauẜajtees wehl tahs Nelaimes in Gruhtibas/
@b{ko}

[32.lpp.]
ko Deews us Laulibas irr lizzis. Tà ẜakka Deews us tahs Ꞩee-
was: Es tewim gribbu daudſ Ꞩaphes darriht/ kad tu gruhta buh-
ẜi/ ar Ꞩahpehm buhs tew Behrnus dſemdinaht in tew buhs tawam
Wihram klauẜiht/ in wiņņam buhs tawam Kungam buht.
In us to Wihru ẜazzija Deews; Tapehz ka tu pehz tawas Ꞩee-
was Wahrdeem eẜẜi klauẜijs/ in ehdis no ta Kohka/ no ka Es tew
pawehleju in ẜazziju/ Tew ne buhs no ta ehſt: Nolahdetam buhs
buht tam Tihrumam tewis labbâ/ ar Behdahm buhs tew no ta
baŗŗotees tawu Muhſchu dſihwodams. Ehrkẜchķi in Dadſchi
buhs us ta augt/ in tew buhs Sahles no Lauka ehſt. Ar Ꞩwee-
dreem tawa Waiga buhs tew tawu Maiſi ehſt/ kamehr tu atkaļ
par Semm tohpi/ no ka tu jemts eẜẜi: Jo tu eẜẜi Semme/ in tapẜi
atkaļ Semmes Kahrtâ.
Treẜchan Kahrtan/ Irr ta tohmehr wehl juhẜa Eepreezaẜchana/
ka juhs ſinnajt in tizzeet/ ka juhẜa Lauliba Deewam patihk/ in wiņņa
preekẜcha ẜwehtita irr. Jo tà ſtahw rakſtihts: Deews raddija to
Zilweku pehz ẜawu Ģihmi/ pehz Deewa Ģihmi raddija tas to/ in
raddija tahs Wihra in Ꞩeewas Kahrtâ. In Deews ẜwehtija tohs/
ẜazzidams us teem: Augļojatees in wairojatees/ in peepildaht to
Semm/ in pahrwaldaht to. In waldaht pahr Siwim Juhrî/ in
pahr Putneem Gaiẜâ/ in pahr wiſẜeem Ꞩwehreem in Tahrpeem
wirs Semmes. In Deews usſkattijahs wiſẜu/ ko wiņſch darrijs
bija/ in rau/ wiẜnohtaļ bija ļohti labs. 
Tapehz ẜakka arridſan Salamans: Kas laulatu Ꞩeewu dab-
bujahs/ tas dabbu labbu Mantu/ in ẜmeļļahs no Deewa Ꞩweh-
tibu.
Pehz teem Galwâ Rohku uslizzis/ laid tâ ẜakka:
Laid mehs no Ꞩirds luhdſam:
Ak wiẜẜuwalditajs Kungs in Deews/ kas{ķas} tu Wihru in Ꞩeewu
raddijs eẜẜi/ in teem eekẜch Laulibas pawehlejs dſihwoht/ ir tohs
ar Augļeem tahs Meeẜas apdahwanajs/ in zaur to eẜẜi tu eeſih-
mejs (in mums peeminnejs/) to leelu Mihleſtibu tawa mihļa Dehla
@1{E}
@b{Jeſus}

[33.lpp.]
Jeſus Kriſtus/ us ẜawas Bruhtes tahs Kriſtitas Draudſibas;
Mehs luhdſam tawu besdibbenigu Schehlaſtibu/ tu gribbetu tah-
du tawu Raddibu/ Eeſtahdiẜchanu in Ꞩwehtibu ne likt ſudduẜchu/
neds ẜamaitatu kļuht/ bet to ſchehligi pee mums usturreht/ (in pa-
glabbaht/) zaur Jeſu Kriſtu muhẜu Kungu/ Amen.
Muhẜu Tehws Debbeẜîs:
Deews tas Kungs/ ẜwehti juhs in paẜarga juhs:
Deews tas Kungs/ apgaiẜmo ẜawu Waigu pahr jums/ in eẜẜi
jums ſchehligs:
Deews tas Kungs/ Pazeļļ ẜawu Waigu us jums/ in dohd jums
ẜawu Meeru/ Amen!

Ta Kriſtiẜchana.
Eij ahran tu neẜchķihſts Gars/ in dohd Weetu tam Ꞩwehtam
Garram.
Jem to Sihmi ta Ꞩwehta Kruſta preekẜch tawas Peeres/ in
preekẜch tawas Kruhts.
Laideet mums luhgtees:
Ak wiẜẜuwaldigs Deews/ Tehws muhẜa Kunga Jeſus Kriſtus/
es luhdſohs tewi par ẜcho tawu Kalpu/ (Kalpone/) kas tawas Kri-
ſtibas Dahwanu luhdſahs/ in tawu muhſchigu Schehlaſtibu zaur
to Garrigu Atdſimẜchanu eegrib: Usjem to/ Kungs/ in kà tu ẜazzijs
eẜẜi/ Luhdſeet/ tad juhs dabbuẜeet; Meklejeet/ tad juhs atraẜeet;
Klaujeet/ tad taps jums atwehrts; Tad dohd nu to Dahwanu{Dahwawu} tam/
(tai) kas luhdſahs; In atwer tahs Durwis tam/ (tai/) kas klaue-
jahs; Ka tas/ (ta/) tu muhſchigu Ꞩwehtibu tahs Deewigas No-
maſgaẜchanas dabbu/ in eekẜch tawas ẜohlitas Walſtibas kļuhs
usjemts/ (usjemta/) zaur Jeſu Kriſtu muhẜu Kungu/ Amen.
Laideet mums wehl luhgtees.
Ak wiẜẜuwalditajs/ muhſchigajs DEEWS/ kas tu ar to Uhde-
ņu Pluhdu/ zaur tawu taiẜnu Teeẜu/ to netizzigu Paẜauli apẜoh-
dijs/ in to tizzigu Nȯu&/ paẜchu aſtotu/ zaur tawu leelu Schehla-
ſtibu paglahbis eẜẜi; In to zeetẜirdigu (Ķehniņu) Warȧu&/ ar wiẜẜu
@b{ẜawu} 

[34.lpp.]
ẜawu Spehku/ ẜarkanâ Juhri apſlizzinajs/ Bet tawus Ļaudis Iſräel
ar ẜauẜahm Kahjahm iswaddijs/ ar ko tu to Nomaſgaẜchanu eekẜch
tawas Ꞩwehtas Kriſtibas apſihmejs/ in ar tawa mihļa Dehla
muhẜa Kunga Jeſus Kriſtus Kriſtibu/ to Jardanas Uppi in wiẜẜu
Uhdeni par ẜwehtu Pluhdu in pilnigu Nomaſgaẜchanu to Grehku
ẜwehtijs in eezehlis: Mehs luhdſam tewi/ zaur to paẜchu tawu bes-
dibbenigu Schehlaſtibu/ tu gribbi ẜcho Behrniņu ſchehligi usrau-
dſiht/ in ar pateeẜu Tizzibu eekẜch Ꞩwehta Garra apdahwanaht/ ka
ẜchî ẜwehtâ Pluhdâ pee wiņņa noẜlihkſt in apgrimſt/ wiẜs/ kas tam
no Adama peelippis/ in pats noſeedſis irr/ in ka wiņſch no ta Pulka
to Netizzigo atẜchķirts/ eekẜch Ꞩwehtas Laiwiņas tahs Kriſtitas
Draudſibas ẜauẜi in drohẜchi usturrams/ allaſchiņ ar karſtu Ꞩirdi
preezigi us tewi gaididams/ tew pareiſi kalpo/ ka wiņſch ar wiẜẜeem
tizzigeem/ to no tewim apẜohlitu muhſchigu Dſihwoẜchanu dab-
bujahs/ zaur Jeſu Kriſtu muhẜu Kungu/ Amen.
Es tew peekohdinaju/ tu neẜchķihſts Gars/ us to Wahrdu Deewa
ta Tehwa/ Deewa ta Dehla/ in Deewa ta zeeniga Ꞩwehta Garra/
ka tew buhs atſtaht in behgt no ẜchi Kalpa/ (no ẜchihs Kalpones/) Je-
ſus Kriſtus/ kam Wahrds irr: N.
Klauẜajtees to Ꞩwehtu Ewanģiļjumu ta Ꞩwehta Markuẜa.
Ļaudis neẜẜe Behrniņus pee Jeſu/ ka tas tohs aiskahrtu: Bet
tee Mahzekļi (Jeſus/) kurneja us teem/ kas tohs atneẜẜe. Kad to
Jeſus redſeja/ ne patikka tas Wiņņam/ in ẜazzija us teem: Laideet
tee Behrniņi pee mannim nahk/ in ne leedſeet teem/ jo tahdeem
peedarr ta Debbeẜu Walſtiba: Pateeẜi/ es ẜakku{ẜakķu} jums/ kas to
Debbeẜu Walſtibu ne dabbu/ kà kahds Behrniņſch tas ne kļuhs
tur eekẜchan. In wiņſch apkampe tohs/ likka ẜawas Rohkas us
teem in ẜwehtija tohs.
Us Behrna Kruhti/ jeb Galwas/ Rohku lizzis/ laid tà ẜakka
Mahzitajs: Laideet mums luhgt.
Muhẜu Tehws Debbeẜîs/ @l{&c.}
Tas Deews Kungs paẜarga tawu Ee=eeẜchanu in Is=eeẜchanu/
no ẜchi Laika muhſchigi bes Galla/ Amen.
@1{E ij}
@b{Ꞩakka-}

[35.lpp.]
Ꞩakkajt Behrna Wahrda? N:
N. Atẜakki tu tam Welnam? Ꞩakkajt/ Ja/ Es atẜakku:
In wiẜẜeem wiņņa Darbeem? Ꞩakkajt/ Ja/ Es atẜakku.
In wiẜẜai wiņņa Buhẜchanai? Ꞩakkajt/ Ja/ Es atẜakku.
Tizzi tu eekẜch Deewu to Tehwu/ Wiẜẜuwalditaju Radditaju
Debbes in Semmes/ Ꞩakkajt/ Ja/ Es tizzu.
Tizzi tu eekẜch Jeſu Kriſtu wiņņa weenigu peedſimtu Dehlu
muhẜu Kungu/ kas eejemts irr no Ꞩwehta Garra/ peedſimmis no
tahs Jumprawas Mahrias/ mohzihts appakẜch Panzia Pilata/
Kruſtâ ẜiſts/ nomirris/ aprakts/ ſemmê kahpis eekẜch Elles/ treẜchâ
Deenâ atkal iszehlees no Miŗŗoneem/ uskahpis Debbeẜis/ ẜehdees
pee labbas Rohkas Deewa ta wiẜẜuwalditaja Tehwa/ no turrenes
wiņſch at=ees/ ẜohdiht tohs dſihwus in mirruẜchus. Ꞩakkajt/ Ja/
Es tizzu:
Tizzi tu eekẜch Ꞩwehtu Garru/ weenu Ꞩwehtu Kriſtitu Baſ-
nizu/ weenu Draudſibu to Ꞩwehto/ Pameẜchanu to Grehku/ Us
Zelẜchanu tahs Meeẜas/ in weenu muhſchigu Dſihwoẜchanu/ Amen.
Sakkajt: Ja/ Es tizzu.
Ꞩakkajt Behrna Wahrdu? N:
N: Es Kriſtiju tew eekẜch ta Wahrda Deewa ta Tehwa/ Deewa
ta Dehla/ in Deewa ta Zeeniga Ꞩwehta Garra/ Amen.
Tas wiẜẜuwalditajs Deews in Tehws/ muhẜa Kunga Jeſus
Kriſtus/ Kas tewi ohtradi dſemdejs irr/ zaur Uhdeni in Ꞩwehtu
Garru/ in tew wiẜẜus tawus Grehkus peedewis/ tas laid eeſti-
prina tewi/ ar ẜawas Schehlaſtibas/ pee muhſchigas Dſihwo-
ẜchanas/ Amen.
Deewa Meers irr ar tewim/ in ar jums
wiẜẜeem/ Amen!