@a{nezināms}
@z{VLH1685}

[1.lpp.]

@v{In JESU Namen!}

@v{Lection am I. Sonntage des Advents / Rom. 13.}
Pirmâ Adwents jeb zettortâ Ꞩwehdeenâ preekẜch Seemas=
Ꞩwehtkeem.

MIhļee Brahļi / kad mehs nu ſinnam to Laiku /
ka ta Stunda klahtu irr / no Meega zeltees: Tapehz
ka muhẜa Peſtiẜchana tagad tuwaka irr / nekà tad /
kad mehs tizzejam. Ta Nakts pagahjuẜi / bet ta
Deena atnahkuẜi: Tapehz lai mehs noleckam tohs
Darbus tahs Tumẜibas / in ģehrbjamees ar teem
Eerohtẜcheem tahs Gaiẜchibas. Lai mehs gohdigi
ſtaigajam / kà Deenâ; Ne eekẜch Rihẜchanas in Peedſerẜchanas; Ne eekẜch
Guļļahm in Neẜchkihſtibas; Ne eekẜch Bahrẜchanas in Eenihdeẜchanas:
Bet ģehrbjates ar ta Kunga JEſus Kriſtus / in kohpjeet tas Meeẜas; Bet
ne pehz Kahribas.

@v{Evangelium / am I. Sonntage des Advents Matth. 21.}

KAd tee (JEſus ar ẜaweem Mahzekļeem in zitteem Ļaudim) nu tu-
wu pee (ta Pilsẜata) Jeruſalemes nahze / pee (ta Ꞩahdſchus)
Betwagus / pee ta Eljes=kalna; Ꞩuhtija JEſus diwi no
ẜaweem Mahzekļeem / in ẜazzija us teem: Eita tannî Meeſtâ / kas
juhẜu preekẜchâ / in tuhdaļ atraddiẜeet juhs peeẜeetu weenu Ehſeļa=
Maht / in weenu Kummeļu pee tahs / atraiẜijẜchi atweddeet tohs
pee mannim / in ja jums kas ko ẜazzihs / tad ẜakkajt: Tam Kungam
to wajaga / tuhdaļ wiņſch jums tohs atlaidihs. Bet tas notikke
wiẜs / ka peepildihts taptu / kas ẜazzihts zaur to Prawetu / kas ẜlud-
dina: Ꞩakkajt tai Zi=anas=Meitai / (jeb teem Iſrȧėlihteŗu Ļaudim) Re-
@1{A}
@b{dſi/}

[2.lpp.]
dſi / taws Ķehniņſch nahk pee tewim / Lehnprahtigs / jahdams wee-
nu Ehſeli / in Kummeļu tahs Naſtu=neẜẜajas Ehſeļa=Mahtes. Tee
Mahzekļi nogahja / in darrija / kà teem JEſus pawehlejs bija / in
atwedde to Ehſeļa=Maht / in to Kummeļu / in likke ẜawas Drah-
nas (Drehbes) wirẜu / in ẜehdinaja to us teem. Bet daudſ Ļaudis
isplahtija ẜawas Drahnas (Drehbes) uz Zeļļu; Zitti zirte Sarrus
no Kohkeem / in iskaiẜija tohs us Zeļļu. Bet tee Ļaudis / kas preek-
ẜcha gahja / in no pakkaļas staigaja / kleedſe in ẜazzija: Hoſianna
(Deews palihdſ) tam Dawida Dehlam / Ꞩlawehts / kas nahk ta
Kunga Wahrdâ / Hoſianna eekẜch Augſtibas.

@v{Lection / am II. Sonntage des Advents / Rom. 15.}
Otrâ Adwents jeb Treẜchâ Ꞩwehdeenâ preekẜch Seemas=
ẜwehtkeem.

MIhļee Brahļi / kas papreekẜchu rakſtihts / tas mums par Mahzibu
rakſtihts / ka mehs zaur Pazeeẜchanu in Eepreezinaẜchanu / no Dee-
wa Rakſteem Zerribu dabbujam. Bet Deews tahs Pazeeẜchanas
in Eepreezinaẜchanas dohd jums / ka juhs weenprahtigi eẜẜeet juhẜu ſtarpâ /
pehz JEſu Kriſtu / ka juhs ween=ẜirdigi / ar weenu Mutt / teizeet Deewu in
to Tehwu muhẜa Kunga JEſus Kriſtus. Tapehz uhsņemmatees zits zit-
tu / lihdſ kà juhs Kriſtus uhsņehmis / pee Deewa Ꞩlawas. Bet es ẜakku /
ka JEſus Kriſtus irr Kalps bijis tahs Apgraiſiẜchanas / Deewa Taiẜnibas
dehl / ka ta Apẜohliẜchana / ko tee Tehwi dabbujẜchi / taptu apſtipprinata /
bet ka tee Pagani Deewu teiz / pehz wiņņa Schehlaſtibas / kà rakſtihts irr:
Tapehz gribbu es tewi teikt ſtarp teem Paganeem / in no tawa Wahrda dſee-
daht. In wehl weenu Reiſu ẜakka wiņſch: Preezajatees juhs Pagani ar
ẜaweem Ļaudim. In wehl weenkahrt: Ꞩlawejeet to Kungu wiẜẜi Pagani /
in teizeet to wiẜẜi Ļaudis. In wehl ẜakka Eſàias: Tur buhs weena Ꞩakne
no ta Wihra Jeẜcha / in tahds / kas zelẜees tohs Paganus waldiht / us to tee
Pagani zerrehs. Bet Deews tahs Zerribas peepilda juhs ar wiẜẜadu Pree-
zibu in Meeru / eekẜch Tizzihbas / ka jums irr pilniga Zerriba / zaur Spehku
ta Ꞩwehta Garra.
@b{Evan-}

[3.lpp.]
@v{Evangelium / am II. Sonntage des Advents / Luc. 21.}

JEſus ẜazzija: Sihmes notiks pee Ꞩaules / pee Mehnes / in
pee Swaigſnehm / in wirs Semmes buhs teem Ļaudim bail /
in tee buhs pahrbijuẜchees / in ta Juhŗa / in tahs Uhdens=
Wilnas kauks / in tee Zilweki nizzin isniks preekẜch Bailibas / gai-
didami tahs Leetas / kas nahks wirs Semmes / jo ir tas Debbes=
ſtipprums kuſtinaẜees: In tad tee redſehs to Zilweka Dehlu Pa-
debbeẜîs nahkam / ar leelu Spehku in Gohdu. Bet kad tas eeẜahks
notikt; Tad pazeldami juhẜas Galwas / ẜkattajtees us Augẜchu /
tapehz ka juhẜa Peſtiẜchana jo klahtu nahk. In wiņẜch ẜazzija us
teem weenu Lihdſibu: Uhs=luhkojeet to Wihgas=Kohku / in wiẜẜus
zittus Kohkus / tuhdaļ kad tee isplaukſt / tad redſaht juhs pee teem /
ka Waẜẜara klahtu irr: Tà arridſan juhs / redſedami ẜcho wiẜẜu
noteekam / tad ſinnajt / to Deewa Walſtibu tuvu klaht eẜẜim. Pa-
teeẜi es ẜakku jums / Ꞩchi Zilts ne isſuddihs / teekams tas wiẜnoh-
taļ notiks: Debbes in Semme ſuddihs; Bet mans Wahrds ne
ſuhd. Bet ẜargajtees / ka juhẜas Ꞩirdis kahdu Brihdi ne kļuhſt{kļuhſt=}
apgruhtinatas / ar Rihẜchanu in Peedſerẜchanu / in ar Behdaẜcha-
nu (Sudiẜchanu) pehz tahs Uhsturreẜchanas / ka ẜchi Deena ne nahk
peepeẜch pahr jums: Jo wiņņa nahks / kà kahds Ꞩlagſda=Walgs /
pahr wiẜẜeem / kas wirs Semmes dſihwo. Tapehz eẜẜeet nu moh-
drigi allaſchiņ / in luhdſeet / ka juhs zeenigi tohpaht / ẜcho wiẜẜu is-
behgt / kas notiks / in ka juhs warraht paſtahweht preekẜch ta Zil-
weka Dehla.

@v{Lection / am III. Sonntage des Advents / 1. Cor. 4.}
Treẜchâ Adwents jeb Ohtrâ Ꞩwehdeenâ preekẜch Seemas
Ꞩwehtkeem.

MIhļee Brahļi / Tà buhs ikweenam muhs turreht / kà par Kriſtus
Kalpeem / in isdallitajeem / (Uhsraugeem) pahr tahms apẜlehp-
tahms Deewa=Leetahms. Nu ne tohp wairs meklehts pee teem
Namma=Walditajeem / (Uhsraugeem) ka ween tas / ka tee ustizzigi atra-
ſti tohp. Bet ta man maſa Leeta / ka es no jums teeẜahts tohpu / jeb no
@1{A ij}
@b{Zilwe-}

[4.lpp.]
Zilwezigas Deenas: (pehz Zilweka Dohmahms) Es arri pats ne teeẜa-
ẜohs: Es gann neneeka apſinnohs / tomehr es tahdeļ ne eẜmu taiẜnohts: Bet
tas Kungs irr / kas manni teeẜa. Tapehz ne teeẜajt preekẜch Laika / teekams
tas Kungs nahk / tas arri preekẜch Gaiẜmas liks / kas Tumẜibâ apẜlehpts
irr / in juhẜu Ꞩirſchu Padohmu ſinnamu darrihs; Tad ikweenam no Dee-
wa Ꞩlawa notiks.

@v{Evangelium / am III. Sonntage des Advents / Matth. 11.}

KAd Jahnis / tas Kriſtitajs / Zeetumâ buhdams / tohs Dar-
bus Kriſtus dſirdeja; Ꞩuhtija wiņſch diwi no ẜaweems
Mahzekļeems / in likke tam ẜazziht: Eẜẜi tu tas / kam nahkt
buhs / jeb buhs mums zitta gaidiht? JEſus atbildeja in ẜazzija us
teem: No=eita / in atẜakkajt Jahņam atkaļ ko juhs redſaht in dſir-
daht: Tee Akli redſ / in tee Tiſli eet; tee Spittaligi kļuhſt ẜchķih-
ſti / in tee Kurli dſird / tee Miŗŗoņi zeļļas augẜcham / in teem Nab-
bageem tohp tas Preezas=Wahrds ta Ewanģiljuma mahzihts:
In ẜwehts irr tas / kas mannis pehz ne apgrehkojahs. Kad tee
nogahja; eeẜahze JEſus runnaht us teem Ļaudim / no Jahņa: Ko
eẜẜeet juhs isgahjuhẜchi Tukẜneẜẜî redſeht? Gribbejaht juhs kahdu
Needru redſeht / ko Wehjſch ẜchurp in turp ẜchauba? Jeb ko eẜẜeet
juhs isgahjuẜchi ſkattitees? Gribbejaht juhs kahdu Zilweku mihk-
ſtâs Drahnâs (Drehbês) redſeht? Redſeet / kas mihkſtas Drahnas
walka / tee irr Ķehniņu Nammôs. Jeb ko eẜẜeet juhs isgahjuẜchi
redſeht? Gribbaht juhs kahdu Prawetu redſeht? Ja es ẜakku
jums / kas arridſan augſtaks nekà Prawets: Jo ẜchis tas pats /
no ka rakſtihts: Redſi / Es ẜuhtu mannu Enģeli tawâ preekẜchâ /
kam to Zeļļu preekẜch tewim ẜataiẜiht buhs.

@v{Lection / am IV. Sonntage des Advents / Philip. 4.}
Zettortâ Adwents jeb tâ Ꞩchwehdeenâ preekẜch Seemas=
Ꞩwehtkeem.

MIhļee Brahļi / Preezajatees eekẜch ta Kunga weenumehr / in atkal ẜak-
ku es / preezajatees: Lai juhẜa Lipniba ſinnama tohp wiẜẜeem Zilwe-
@b{keem.}

[5.lpp.]
keem. Tas Kungs irr klahtu. Ne behdajatees par neneeku: Bet wiẜẜâs
Leetâs lai juhẜa Gribbeẜchana / eekẜch Luhgẜnahm in gauſchas Luhgẜchanas /
preekẜch Deewa ſinnama tohp. In tas Deewa Meers / kas augſtaks / nekâ
wiẜẜa Ꞩapraẜchana / paẜarga juhẜas Ꞩirdis in Prahtu eekẜch Kriſtus JEſus.

@v{Evangelium / am IV. Sonntage des Advents / Joh. 1.}

ꞨChi irr Jahņa ta Kriſtitaja Leeziba / kad tee Judi no Jeru-
ſalemes ẜuhtija Baſnizas=Kungus in Lewitus / ka tee no ta
jautatu; kas eẜẜi tu? In wiņſch uhsẜazzija / in ne leedſehs:
In wiņſch isẜazzija; Es ne eẜmu Kriſtus. In tee jautaja no ta / kas
tad? Eẜẜi tu Elias? Wiņſch ẜazzija: Es ne eẜmu. Eẜẜi tu kahds
Prawets? In wiņſch atbildeja: Ne. Tad ẜazzija tee us wiņņu: Kas
tu tad eẜẜi? Ka mehs atbildam teem / kas muhs ẜuhtijẜchi; ko ẜakki tu
pats no ẜewim? Wiņſch ẜazzija: Es eẜmu ẜauzama Balẜ weena
Mahzitaja Tukẜneẜẜi: Istaiẜaht ta Kunga Zeļļu / kâ tas Prawets
Eſaias ẜazzijs irr. In tee / kas bij isẜuhtiti / tee bija no teem Wari-
ſeeŗeem / jautaja in ẜazzija us to: Kapehz tu tad Kriſti / kad tu ne eẜẜi
Kriſtus / neds kahds Prawets? Jahnis atbildeja teem / in ẜazzija:
Es Kriſtiju ar Uhdeni; bet tas widdû juhẜu Starpâ eegahjis / ko juhs
ne paſihſtaht / Ꞩchis irr / kas pehz mannim nahks / kas preekẜch
mannim bijs irr / kuŗŗam es zeenigs ne eẜmu / wiņņa Kurpju=Ꞩik-
ẜnas atraiẜiht. Tas notikke pee tahs zeļļamas Weetas (Snikkes)
Betahbaras / wiņņ=puẜs Jardanas=Uppes / kur Jahnis Kriſtija.

@v{Lection / am Heil: Chriſt=Tage / Tit: 2.}
Us Seemas Ꞩwehtkeem / Pirmâ Ꞩwehdeenâ

TA (Ꞩwehtiga) Deewa Schehlaſtiba atſpihdeiẜi wiẜẜeem Zilwekeem /
in pamahza muhs / ka mums buhs atmeſt to Besdeewibu / in to pa-
ẜauligu Kahribu / in gadigi / taiẜni in ẜwehti dſihwoht ẜchinnî Paẜau-
lê / gaididami tahs zerretas Dſihwoẜchanas / in us to Atſpihdeẜchanu tahs
Gohdibas ta leela Deewa / in muhẜa Peſtitaja JEſus Kriſtus / kas muhẜu
dehļ pats nodewees / ka wiņſch muhs atpeſtitu no wiẜẜas Netaiẜnibas / in ẜew
pattim ẜchķihſtitohs ihpaẜchus Ļaudis / kas tẜchakli buhtu pee labbeem Dar-
beem. To ẜakki / in peeminni / in norahji tohs no wiẜẜas Ꞩirds; ne leezees
no neweena neezinatees.
@1{A iij}
@b{Eine}

[6.lpp.]
@v{Eine andre Lection am Heil: Chriſt=Tage / Eſ: 9. v. 6/7.}

WEens Behrns mums peedſimmis / weens Dehls mums dohts / ta
Waldiẜchana gull us ẜaweem Plezzeem / in tee wiņņu ẜauks pee
Wahrdeem / Brihniẜchķs / Runnas=Kungs / Spehzigs Deews / tas
Uhswarretajs / tas muhſchigs Tehws / tas Meera=Leels=Kungs; ka wiņņa
Walſts muhſam Meera isplattahs / us to Krehẜlu Dawida in wiņņa
Walſtibu / ka tas to uhstaiẜa in ſtipprina / eekẜch Teeẜas in Taiẜnibas / no
ẜcha Laika lihdſ muhſchigam Laikam. To darrihs ta Bahrẜiba ta Kunga
(pahr Kaŗŗa Spehkeem) Zeebata.

@v{Evangelium / am Heil: Chriſt=Tage / Luc: 2.}

Tas notikke tannî Laikâ / ka Grahmatas no Ķeiſeŗa Auguſta
tappa isẜuhtitas / wiẜẜai Paẜaulei bij meẜlotai tapt. In
ẜchi Meẜloẜchana bija ta wiẜs pirma / in notikke to Brihdî
kad Ķihrenius Semmes=Ꞩohģis eekẜch Sihrias bija. In ikweens
nogahja / ka tas (ẜawus Meẜlus dohtu) liktohs meẜlotees / katrs ẜa-
wâ Ziltspilsẜatâ. Tad nogahja ir Jaſeps no Galileijas / no ta
Pilsẜata Nazaretes / us Juduſemm / us Dahwida Pilsẜatu / Bet-
leme Wahrdà / Tapehz ka tas no Dahwida Radda in Zilts bija /
ka tas ẜawus Meẜlus dohdtu / ar Mahriu / ẜawu ẜaderretu Gaſpa-
ſchu / kas gruhta bija. In turpatt buhdami / nahze wiņņai tas
Dſemẜchanas Laiks. In wiņņai peedſimme ẜaws pirmdſimtajs
Dehls / in eetinni to Autiņôs / in likke to Ꞩillê ; jo teem ne bija zit-
tur Weetas Mahjasweetâ. In Ganni bija ap to Starpu Lauka /
pee teem Laidareem / tee nomohdâ buhdami ẜargaju ẜawus Loh-
pus. In redſi / ta Kunga Eņģelis peeſtahjahs pee teem / in tas
Spohſchums ta Kunga apſpihdeja tohs / in tee bijajahs ļohti. In
tas Eņģelis ẜazzija us teem: Ne bihſtatees / redſi / Es paẜluddi-
naju jums leelu Preeku / kas notiks wiẜẜeem Ļaudim: Jo jums
ẜchodeen tas Peſtitajs dſimmis / kas irr Kriſtus tas Kungs / Dah-
wida Pilsẜatâ. In to ņemmatees par Sihmi; Juhs atraẜẜeet to
Behrnu Autôs eetihtu / in Ꞩillî gulliẜchu. In tuhdaļ bija tur pee
ta Eņģeļa tas Pulks tahs Debbes=Draudſibas / tee ẜlaweja Dee-
@b{wu}

[7.lpp.]
wu / in ẜazzija: Gohds irr Deewam Augſtibâ / in Meers wirs
Semmes / in Zilwekeem labs Prahts.

@v{Lection / am II. Chriſt=Tage / Tit. 3.}
Ohtrôs Seemas Ꞩwehtkôs / jeb Ohtrâ ẜwehtâ Deenâ us
Seemas Ꞩwehtkeem.

MIhļee Brahļi / Mehs arridſan nelaiki bijam / neprahtneeki / nepa-
klauẜigi / allohkẜchņi / padewuẜchees us Eekahroẜchanu / in daſcha-
deem Kahrumeem / in dſihwojam eekẜch Blehdibas in Skaudibas /
paẜchi eenihdami / eenihdejam mehs zits zittu. Bet kad ta Schehlaſtiba
in Mihlaſtiba / prett Zilwekeem / Deewa muhẜa Peſtitaja parahdijuẜees;
Darrija wiņſch muhs Ꞩwehtus / ne pehz muhẜas Taiẜnibas=Darbeem / ko
mehs darrijẜchi; Bet pehz ẜawas Schehlaſtibas / zaur to Atdſimẜchanu Kri-
ſtibâ / in zaur Atjaunaẜchanu ta Ꞩwehta Garra / ko wiņſch baggatigi pahr{pahr=}
mums islehjis / zaur JEſu Kriſtu muhẜu Peſtitaju: Ka mehs zaur wiņņa
Schehlaſibu taiẜni tappuẜchi / ir Mantas=Ņehmeji (dſimti Ļaudis) buh-
tam tahs muhſchigas Dſihwoẜchanas / pehz tahs{tas} Zerribas. Tas irr tee-
ẜcham teeẜa.

@v{Evangelium am II. Chriſt=Tage / Luc. 2.}

KAd nu tee Eņgeļi no teem Ganneem us Debbeẜim brauku-
ẜchi bija / ẜazzija tee Ganni ẜawâ Starpâ: Eima tad nu
us Betlemi / raudſiht kas tur notizzis / kà mums tas Kungs
lizzis Siņņu doht. In tee nahze ſteigdami / in atradde ir Mah-
rias ir Jaſepu / in to Behrniņu JEſu Ꞩillê gulliẜchu. Bet kad
tee to bija redſejẜchi / isplaude tee Wahrdu / kas teem ẜazzihts
bija / no ta Behrna. In wiẜẜi / kas to dſirdeja / isbrihnijahs pahr
to Wallohdu / ko tee Ganni teem bija ẜazzijẜchi. Bet Mahria
paturreja wiẜẜus tohs Wahrdus / tohs apdohmadama ẜawâ Ꞩir-
dî. In tee Ganni greeſehs us Mahjahm / gohdeja in teize Deewu
par wiẜẜu / ko tee bija dſirdejẜchi in redſejẜchi / kà us teem ẜazzihts
bija.
@b{Lection}

[8.lpp.]
@v{Lection / am III. Chriſt=Tage / Hebr: 1.}
Treẜchôs Seemas Ꞩwehtkôs / jeb Treẜchâ ẜwehtâ Dee-
nâ us Seemas Ꞩwehtkeem.

KAd Deews pirmôs Laikôs daſchkahrt in daſchadi us teem Tehweem
runnajs / zaur teem Praweteem: Irr wiņſch wiẜẜu=pehz ẜchinnîs Dee-
nâs us mums runnajs / zaur to Dehlu / kam wiņſch eedewis wiẜẜu
ẜawu Mantu / zaur to paẜchu wiņſch arri to Paẜaul darrijs. Tas pats
buhdams ta Atſpihdeẜchana wiņņa Gohdibas / in tas eeſpeeſts Ģihmis
wiņņa Buhẜchanas / neẜs wiẜẜas Leetas ar ẜawu ẜpehzigu Wahrdu /
wiņſch isẜchķihſtijis muhẜus Grehkus pats zaur Ꞩewim / in irr ẜehdina-
jees pee labbas Rohkas tahs Deewa=Gohdibas Augſtibâ. Tà wiņſch
augſtaks tappis pahr teem Eņģeļeem / kà wiņſch augſtaku Wahrdu pahr
teem dabbujees: Jo us kuŗŗu Eņģeļi wiņẜch jeb kad ẜazzijis; Tu eẜẜi
mans Dehls / ẜchodeen eẜmu es tewi dſimdinajs? In atkal: Es buhẜchu
wiņņa Tehws / in wiņſch buhs mans Dehls. In wehl ẜakka wiņſch / eeweſ-
dams ẜawu Pirmdſimto eekẜch Paẜaules: Wiẜẜeem Eņģeļeem buhs wiņ-
ņu peeluhgt. No teem Eņģeļeem wiņſch gann ẜakka: Wiņſch darra ẜa-
wus Eņģeļus par Garreem / in ẜawus Ꞩullaiņus par Ugguns=Leeẜmahm.
Bet no ta Dehla wiņſch ẜakka: Deews taws Krehẜls paleek muhſchu muh-
ſcham / in tas Siſls tawas Walſtibas irr taiẜns Siſls. Tu eẜẜi mihlejs
to Taiẜnibu / in eenihdejs to Netaiẜnibu: Tapehz irr tewi / ak Deews /
ẜwaidijs taws Deews / ar tahm Eljehm tahs Lihkẜmibas / jo daudſ / nekà
tawus Beedrus. Ja / tu Kungs / eẜẜi no Eeẜahkuma to Semmi dibbi-
najs / in tahs Debbeẜis irr tawas Rohkas Darbi: Tahs paẜchas isſud-
dihs / bet tu palikẜi; Tahs wiẜẜas nowezzihs / kà kahda Drahna / tu tahs ẜa-
tihſtiẜi / kà Wadmallu / in tahs pahrwehrtiẜees / bet tu eẜẜi tas pats / in ta-
wi Gaddi ne mitteẜees.

@v{Ewangelium / am III. Chriſt=Tage / Joh. 1.}

Eeẜahkumâ bija tas (dſimts) Wahrds / (tas Deewa Dehls /) In
tas Wahrds bija pee Deewa / in Deews bija tas Wahrds.
Tas pats bija Eeẜakkumâ pee Deewa. Wiẜẜas Leetas zaur
to paẜchu darritas / in bes ta paẜcha neneeka darrihts / kas dar-
@b{rihts}

[9.lpp.]
rihts irr. Eekẜch wiņņa bija ta Dſihwiba in ta Dſihwiba bija
to Zilweku Gaiẜma / ta patti ẜpihdeja Tumẜibâ / in ta Tumẜiba to
ne ẜaņehmuẜi. Weens Zilweks tappa no Deewa ẜuhtihts / Jah-
nis Wahrdâ: Tas pats nahze pehz Leezibas / ka tas no tahs Gaiẜ-
mas Leezibu dohtu / ka tee wiẜẜi zaur wiņņu tizzetu. Wiņſch ne
bija ta Gaiẜma / bet ka wiņſch Leezibu dohtu no tahs Gaiẜmas.
Ta bija ta ihſtena Gaiẜma / kas apſkaidro wiẜẜus Zilwekus / kas
ẜchinnî Paẜaulê nahk. Ta bija Pasaulê / in ta Paẜaule zaur wiņ-
ņu darrita: Bet ta Paẜaule to ne paſinna. Wiņſch nahze ẜawâ
Ꞩawtibâ / in tee Ꞩawẜchi (Ꞩaweji) wiņņu ne uhsņehme: Bet
zeek wiņņu uhsņehme / teem wehl wiņſch to Gohdu / Deewa Behr-
nus tapt / kas us wiņņa Wahrdu tiz. Kas ne no Aẜẜinim / nei no
Meeẜu Gribbeẜchanas / nei pehz kahda Wihra Prahta; bet kas no
Deewa dſimmuẜchi. In tas pats (dſimts) Wahrds tappa Meeẜa /
in dſihwoja muhẜu ſtarpâ. In mehs redſejam wiņņa Gohdibu /
tahdu Gohdibu / kà ta weeniga peedſimta Dehla no Tehwa / kas
pilns Schehlaſtibas in Taiẜnibas. (Pateeẜibas.)

@v{Lection / am Sonntage nach dem Chriſt=Tage / Gal: 4.}
Ꞩwehdeenâ pehz Seemas Ꞩwehtkeem.

MIhļee Brahļi / Es ẜakku / Tik ilgam / ka tas Dehls jeb Mantas=
Ņehmejs Behrns irr / newa ſtarp wiņņu in Kalpu nekahda Star-
piba / jepẜchu wiņſch Kungs irr pahr wiẜẜu Mantu: Bet wiņſch irr
appakẜch teem Glabbatajeem in Walditajeem / lihdſ to noliktu Laiku no
Tehwa. Tà ir mehs / Behrni buhdami / tappam kà Kalpi turreti appakẜch
tahs Bauẜlibas Eelikkumeem. Bet kad tas Laiks peepildihts bija / ẜuhtija
Deews ẜawu Dehlu / dſimmuẜchu no weenas Jumprawas / in appakẜch tahs
Bauẜlibas noliktu / ka tas tohs / kas appakẜch tahs Bauẜlibas bija / atpeſtitu /
ka mehs to Behrna=Teeẜu dabbutum. Kad juhs nu Behrni eẜẜeet / irr
Deews ẜuhtijs ẜawa Dehla Garru juhẜâs Ꞩirdîs / tas ẜauz / Abba / mihļais
Tehws. Tapehz newa ẜche wairs ne weens Kalps / bet Behrni ween: Ja
tad tee nu Behrni irr / tad irr tee arri Deewa Mantas=Ņehmeji zaur Kriſtu.
@1{B}
@b{(Ta-}

[10.lpp.]
(Tapehz ne eẜẜi tu tagad Kalps / bet Dehls: Ja tu tad Dehls eẜẜi /
tad eẜẜi tu arri Deewa Mantas=Ņehmejs zaur Kriſtu.)

@v{Evangelium / am Sonntage nach dem Chriſt=Tage / Luc: 2.}

JEſus Tehws in Mahte brihnijees pahr to / kas no wiņņa ẜaz-
zihts (runnahts) tappa. In Ꞩihmanis ẜwehtija tohs / in ẜaz-
zija us Mahriu / wiņņa Mahti: Redſi / ẜchis kļuhſt likts par
Kriẜchanu in Augẜcham=Zelẜchanu daudſ Ļauſchu eekẜch Iſràèļa /
in par Sihmi / kam pretti runnahts tohp. In zaur tawu paẜchu
Dwehẜel Sohbins ſpeediẜees / ka no daudſ Ꞩirdim tahs Dohmas
ſinnamas tohp. In tur bija weena Prawete / Anna / Wahnueļa
Meita / no Ahſera Zilts / ta bija wezziga / in ẜeptiņus Gaddus ar
ẜawu Wihru dſihwojẜi / pehz ẜawas Jumprawibas / Atraitne pee
aſtoņdeẜmits in tẜchettreem Gaddeem / ta ne palikke no Baſnizas /
kalpoja Deewam ar Gaweẜchanu in Luhgẜchanu Deenas in Nak-
tis: Ta patti peegahja arridſan taî paẜchaî Stundaî / in teize to
Kungu / no ta runnadama us wiẜẜeem / kas us to Peſtiẜchanu eekẜch
Jeruſalemes gaidija. In kad tee wiẜẜas Leetas pabeiguẜchi bij /
pehz ta Kunga Bauẜlibas / greeſehs tee atkaļ us Galilejas=Semm /
us ẜawu Pilsẜatu Nahzareti. Bet tas Behrns auge in ſtippri-
najahs Garrâ / pilns Gudribas / in Deewa Schehlaſtiba bija pee
wiņņa.

@v{Lection / am Neuen=Jahrs=Tage / Gal. 3.}
Seemas Ꞩwehtku Atẜwehtê jeb jaunâ Gadâ.

BEt pirms nekà ta Tizziba nahze / tappam mehs appakẜch tahs Bau-
ẜlibas turrinahti / in ẜaẜlehgti / us to Tizzibu / kuŗŗai bija ſinnammai
tapt. Tà irr ta Bauẜliba muhẜu Mahzitajs us Kriſtu / ka mums
zaur to Tizzibu bija taiẜneem tapt. Bet kad nu ta Tizziba nahkuẜi / ne
eẜẜim mehs wairs appakẜch ta Mahzitaja: Jo juhs wiẜẜi eẜẜeet Deewa Behr-
ni / zaur to Tizzibu us Kriſtu JEſu. Jo zeek juhs Kriſtiti eẜẜeet / teek irr
Kriſtu apwilkuẜchi. Sche newa ne weens Juds / nei Greeķis; Ꞩche newa
@b{ne weens}

[11.lpp.]
ne weens Kalps / nei Swabbadneeks: Ꞩche newa ne weens Wihrs / nei Ꞩee-
wa: Jo juhs eẜẜeet wiẜẜi=lihdſ weens eekẜch Kriſtus JEſus. Bet ja juhs
Kriſtum peederraht / tad eẜẜeet juhs Abrȧȧma Behrni / in Mantas=Ņehmeji
pehz tahs Apẜohliẜchanas.

@v{Evangelium / am Neuen=Jahrs=Tage / Luc. 2.}

KAd aſtoņas Deenas pagahjuẜchas bija / ka tas Behrns ap-
graiſihts tappa; tad tappa wiņņa wahrds noẜaukts JE-
SUS: Kas isẜazzihts bija no ta Eņģeļa / pirms nekà
wiņſch Mahtes Meeẜâs eedſimmis tappa.

@v{Lection / am Sonntage nach dem Neuen=Jahrs=Tage /}
@v{iſt eben dieſelbe / ſo am II. Chriſt=Tage verleſen wird / Tit. 3. v. 4/8.}
Ꞩwehdeenâ pehz Seemas Ꞩwehtku Atẜwehtes.

@v{Evangelium / am Son~tage nach dem Neuen=Jahrs=}
@v{Tage / Matth. 2.}

BEt kad tee Gudree no Auſtruma=Semmes aisgahjuẜchi bija;
redſi / tad parahdijahs Deewa Eņģelis tam Jaſepam Ꞩap-
nî / in ẜazzija: Zellees / in ņem to Behrnu ar ẜawu Mahti
pee ẜewim / in behdſi us Eģiptes=Semm / in paleez tur / kamehr
es tew ẜakku: Jo Erodus mekle to Behrnu nomaitaht. In wiņſch
peezehlees / ņehme pee ẜewim to Behrnu in wiņņa Mahti / pee
Nakts / in aisgahja us Eģiptes=Semm / in palikke turpat / kamehr
Erohdus by mirris: Ka peepildihts taptu / ko tas Kungs zaur to
Prawetu runnajs bija / kas ẜakka: No Eģipteŗu=Semmes eẜmu
es ẜawu Dehlu aizinajs. Kad nu Erohdus redſeja / ka wiņſch bija
peekrahpts no teem Gudreem / apſkaitahs wiņſch ļohti / in isẜuh-
tijs / likke apkaut wiẜẜus Behrnus ohtrâ in pirmâ Gaddâ wezzus
eekẜch Betlemes / in pa wiẜẜu Betlemes Teeẜu / pehz ta Laika / ko
tas no teem Gudreem ihſteni isklauẜijs bija. Tad irr teeẜcham
notizzis / ko tas Prawets Jeremias runnajs / ẜazzidams: Brehk-
ẜchana irr dſirdeta (eekẜch Rahma / ) wirs teem Kalneem / Schehlo-
ẜchana / Raudaẜchana / in daudſ Kaukẜchanas. Rȧėle apraud ẜa-
@1{B ij}
@b{wus}

[12.lpp.]
wus Behrnus / in (ne warr noremdetees) ne gribbahs eepreezinama:
Jo tas ar teem pa Gallam bija. Bet kad Erohdus bij nomirris
Luk / tad rahdijahs ta Kunga Eņģelis Jaſepam Ꞩapnî Eģiptes=
Semmê / in ẜazzija: Zellees / in ņem pee ẜewim to Behrnu / in
wiņņa Maht / in no=ei Iſrȧėļa=Semmê: Jo tee irr mirruẜchi / kas
eegribbejahs ta Behrna Dweẜeles. In wiņſch zehlehs / in pee-
ņehme to Behrnu / in wiņņa Maht / in nahze Iſrȧėļa=Semmê. Bet
kad wiņſch dſirdeja / ka Arģilȧu̇s Juhdu=Semmê Ķehniņſch eẜẜots /
ẜawa Tehwa Erohdus weetâ / bihjajahs wiņſch tur no=eet / in Sap-
nî / no Deewa pamahzihts / aisdewehs wiņſch kahdâ Stuhrî tahs
Galilejas=Semmes / in tur nahzis / dſihwoja wiņſch taî Pils=
Ꞩatâ / ko tee ẜauze Nazarete / ka teeẜcham notiktu / kas ẜazzihts
zaur teem Praweteem: Wiņņam buhs Nazarihnus ẜauktam
tapt.

@v{Eine andre Lection / am Sonntage nach dem Neu=}
@v{Jahr / 1. Pet. 3. / 20.}

Tannî Laikà / kad No&u̇s dſihwoja / tappa ta Laiwa istaiẜihta / in eekẜch
tahs paẜchas ne wairak kà aſtoņi Zilweki (isglahbti) paturreti /
zaur to Uhdeni: Kas muhs taggad ẜwehtus darra Kriſtibâ / to pa-
ẜchu wiņſch Uhdens mums rahdija / ne to Ꞩchķihſtiẜchanu tahs Meeẜu Ne-
gantibas / bet to Ꞩalihdſinaẜchanu (Derribu) ar Deewu eekẜch Ꞩirds=
Skaidribas / zaur to Augẜcham=Zelẜchanu JEſus KRiſtus: Kas pee Dee-
wa labbahs Rohkas Debbeẜîs ahsbrauzis / in kam padewuẜchees tee Eņģeļi /
tee Warrenee / in ſpehzigee.

@v{Ein andres Evangelium / am Sonntage nach dem}
@v{Neuen=Jahr / Matth: 3.}

Tannî laikâ nahze JEſus no Galileeŗu=Semmes pee Jar-
dana=Uppes pee Jahņa / ka wiņſch no ta Kriſtihts taptu;
Bet Jahnis ne ļahwe tam / in ẜazzija: Man wajadſetu no
tewim Kriſtitam tapt / in tu nahzi pee mannim. Bet JEſus at-
bildeja / ẜazzidams us to: Lai nu tas tà buht / tà peeklahjahs
@b{mums}

[13.lpp.]
mums wiſſu Taiẜnibu peepildiht. Tad ļahwe wiņſch tam to.
In kad JEſus Kriſtihts bij / iskahpe wiņſch tuhdaļ no ta Uhdena:
In redſi / tad atwehrehs tahs Debbeẜis pahr wiņņu. In Jahnis
redſeja to Deewa Garru / itt kà kahdu Ballohdi / ẜewi nohlai-
ſcham Semmê / in us wiņņu nahkam. In redſi / weena Bals no
Debbes ẜazzija: Ꞩchis mans mihlajs Dehls / pee ka man labs
Prahts irr. (kas mannim peemihl)

@v{Lection / am Tage der Erſcheinung / Eſa. 60}
Atſpihdeẜchanas Deenâ / jeb Swaigſnes Deenâ / ko arri ẜauz /
Treju Kungu Deena

UHslezzi / tohpi gaiẜch: Jo tawa Gaiẜma nahk / in ta Kunga Skai-
driba uhslezz pahr tewim. Jo redſi / Tumẜiba apklahj to Seem / in
krehẜlums tohs Ļaudis; Bet pahr tewim uhslezz tas Kungs / in wiņņa
Skaidriba atſpihd pahr tewim. In tee Pagani tawâ Gaiẜmâ ſtaigahs / in
tee Ķehniņi Ꞩpihdumâ / kas pahr tewim uhslezz. Pazell tawas Azzis / in
apẜkattajs: Ꞩchee wiẜẜi ẜakrahti nahk pee tewis: Tawi Dehli nahks no tah-
ļenes / in tawas Meitas Ꞩahnôs taps uhs=audſinatas. Tad tu tawu Pree-
ku redſeẜi / in ļohti lihgẜmoẜees / in tawa Ꞩirds pahrbrihnoẜees / in isplehtiẜees /
kad tas Pulks no Juhŗas pee tewim greeſiẜees / in tas Spehks to Paganu
pee tewim nahks. Tas Pulks to Kameļu=Sirgu tewi apklahs / Tee Tezze-
taji no Mihdia´nas in Eepas / ir wiẜẜi tee no Sahbas nahks / Seltu in Wih-
raku tee atneẜẜihs / in ta Kunga Ꞩlawu ẜluddinahs.

@v{Evangel: am Tage der Erſcheinung Chriſti / Matth: 2.}

KAd JEſus dſimmis bija Betlemes=Pils=Ꞩatâ eekẜch Juh-
du=Semmes / ta Ķehniņa Erohdus Laikâ; Redſi / tad nahze
tee Gudree no Auſtruma=Semmes Jeruſalemes=Pilsẜatâ
in ẜazzija: kur tas jauns dſimmis Ķehniņſch to Juhdu ? Jo mehs
eẜẜam wiņņa Swaigſni redſejẜchi Auſtruma=Semmê / in eẜẜim
nahkuẜchi to peeluhkt. Kad to tas Ķehniņſch Erodus dſirdeja /
isẜabijajahs wiņſch / in wiẜẜa Jeruſaleme ar wiņņa. In ẜa=aizi-
@1{B iij}
@b{najs}

[14.lpp.]
najs wiẜẜus augſtus Baſnizas=Kungus in Rakſtu=Mahzitajus ſtarp
teem Ļaudim / isklauẜija wiņſch no teem / kur Kriſtum bija dſimt.
In tee ẜazzija tam / Betlemê eekẜch Juhdu=Semmes. Jo tà ſtahw
rakſtihts zaur to Prawetu: In tu Betleme Juhdu=Semmê / tu
wiẜs ne eẜẜi ta maſaka ſtarp teem Leeleem Kungeem no Juhda:
Jo no tewim buhs man nahkt tam Kungam / kas pahr manneem
Ļaudim Iſraëļa waldihs. Tad aizinaja Erohdus tohs Gudros
paẜleppen / in isklauẜija noẜirẜchu no teem to Laiku / kad ta Swaig-
ſne teem paſpihdejẜi / in rahdija tohs us Betlemi / in ẜazzija. Eita /
in isklauẜinajaht itt labbi to Behrnu: In to atradduẜchi / atẜak-
kajt mannim/ ka irr es nahku to peeluhgt. To Ķehniņu dſirdej-
ẜchi/ ahsgahja tee: In redſi / ta Swaigſne / ko tee bij Auſtruma=
Semmê redſejẜchi / gahja teem preekẜcha / kamehr ta nahze in ap-
ſtahjahs wirẜu pahr to Weetu / kur tas Behrns bija. Kad tee to
Swaigſni redſeja / tappa tee ļohti lihgẜmi. In Nammâ eegah-
juẜchi / atradde tee to Behrnu / ar Mahriu ẜawu Maht: In meſda-
mees pee Semmes peeluhdſe to. Pehz ẜawu Mantu atdarriju-
ẜchi / apdahwinaja to / ar Seltu / dahrgahms Wihraka=Sahlehms{Wihraka=} in Miŗŗu=
Sahlehms. In Deews parahdija teem Ꞩapnî / teem ne bij atkal
us Erohdu greeſtees / in tee ahsgahja zaur zittu Zeļļu us ẜawu
Semmi.

@v{Lection / am 1. Son~tage nach Erſcheinung / Rom: 12.}
Pirmâ Ꞩwehdienâ pehz Swaigſnes Deenas.

MIhļee Brahļi / Es peemahzu juhs / Deewa Schehlaſtibas pehz / ka
juhs ẜawas Meeẜas nodohdaht / par dſihwu / ẜwehtu in Deewam
patihkamu Uppuri; tas lai buht juhẜu prahtiga Deewa Kalpoẜcha-
na. In ne turrajtees ẜchai Paẜaulei lihdſi; Bet tohpeet pawehrtuẜchi zaur
Atjaunaẜchanu ẜawa Prahta / ka juhs warraht baudiht / kurẜch tas labs / tas
patihkams / in pilnigs Deewa Prahts. Jo es ẜakku zaur to Schehlaſtibu /
kas mannim dohta / ikkattram juhẜu Starpâ / ka ne weens gudraks leekahs /
kà tam peenahkahs; Bet ka tas pamehreni no ẜewim turrahs / kà Deews ik-
weenam to Mehru tahs Tizzibas isdallijs. Jo kà mums weenâs Meeẜâs
@b{daudſ}

[15.lpp.]
daudſ Lohzekli; Bet ne wiẜẜeem Lohzekļeem weenahds Darbs: Tà mehs
daudſ buhdami / weenâs pattîs Meeẜâs eẜẜim eekẜch Kriſtus; Bet ẜawâ
Starpâ irr zits zitta Lohzeklis: Mums daſchadas Dahwanas / pehz tahs
Schehlaſtibas / kas mums dohta irr.

@v{Evang: am I. Sonntage nach der Erſcheinung / Luc:2.}

JEſusTehws in Mahte gahja ikgaddus us Jeruſalemi Leel=
Deenas Ꞩwehtkôs. In kad JEſus diwipadeẜmits Gad-
dus wezs bija / gahja tee pehz to Ꞩwehtku Eeradduma us
Jeruſalemi. In kad tahs ẜwehtas Deenas pa Gallam bij / in tee
atkaļ us Mahjahms ahsgahja / palikke tas Behrns JEſus eekẜch
Jeruſalemes / in wiņņa Wezzakee to ne nokohpe / Bet tee ẜchķitte
to eẜẜoẜchu pee teem Zeļļa=Beedreem / in nahze weenas Deenas
Gahjumu / in mekleja to pee teem Raddeem in Paſihſtameem.
In kad tee to ne atradde / gahja tee atkaļ us Jeruſalemi / in mekleja
to. In tas notikkahs / pehz trim Deenahm / atradde tee to Baſni-
zâ ẜehſchoht ſtarp teem Mahzitajeem / tohs dſirdedams / in tohs
jautadams. In wiẜẜi / kas wiņņu dſirdeja / istruhkuẜchi brihni-
jahs pahr wiņņa Ꞩapraẜchanu in Atbildeẜchanu. In kad tee wiņ-
ņu redſeja / pahrbijajahs tee. In wiņņa Mahte ẜazzija us to:
Mans Dehls / kapehz eẜẜi tu mums to darrijs? Redſi / taws Tehws
in Es ar Ꞩahpehm tewi meklejẜchi. Wiņſch ẜazzija us teem:
kam juhs mannis meklejuẜchi? Wai ne ſinnajaht / ka man
eekẜch manna Tehwa Leetahm ja=darbojahs? Bet tee ne ispratte
to Wahrdu / ko wiņſch us teem runnaja. In wiņſch nogahja ar
teem lihdſ / in nahze eekẜch Nahzaretes / in bija teem paklauẜigs:
Bet wiņņa Mahte paturreja wiẜẜus ẜchohs Wahrdus ẜawâ Ꞩir-
dî. In JEſus peeņehmehs Gudribâ / Augumâ / in Peemihlibâ /
pee Deewa in Zilwekeem.

@v{Lection / am II. Sonntage nach der Erſcheinung / Rom:12.}
Ohtrâ Ꞩwehdeenâ pehz Swaigſnes Deenas.

MIhļee Brahļi / Ja kam irr ta Dahwana nahkoẜchas Leetas ẜluddinaht;
Lai tas to darra pehz tahs Tizzibas: Ja kam kahds Ammats; lai
@b{tas}

[16.lpp.]
tas ẜarga to Ammatu. Ja kas mahza / lai tas ẜarga to Mahzibu. Ja kas
pamahza / lai tas ẜarga to Pamahziẜchanu. Ja kas ko dohd / lai tas to
dohd weenteeẜigi. Ja kas walda / Tam buhs weenumehr gahdaht. Ja kas
parahda Schehlaſtibu / lai tas to darra labbis Prahtis. Lai Mihlibai
ne buhs wiltigai buht. Eenihdeet Grehkus / Peeķerreet Labbam. Ta
brahliga Mihliba weena prett ohtra lai buht Ꞩirds=dibbeniga. Lai zits
zittam Gohdu papreekẜchu darra. Ko jums darriht buhs / tur ne eẜẜeet
Kuhtri. Eẜẜeet dedſigi Garrâ. Ꞩatajẜaitees Laikâ. Eẜẜeet preezigi Zerri-
bâ / Pazzetigi Nohſkumſchanâ / Paſtahwigi Luhgẜchanâ. To ẜwehtu Ļau-
ſchu Wajadſibas peeņemmatees. Pamahjojeet labpraht. Ꞩwehtijeet tohs /
kas jums ļauna darra / Ꞩwehtijeet tohs / in ne lahdeet. Eẜẜeet lihgẜmi
ar teem lihgẜmeem / in raudajt ar teem / kas raud. Turrajt weenahdu
Prahtu ẜawâ Starpâ. Ne gahdajeet pehz augſtahms Leetahms / bet tur-
rajtees pee tahms Semmoẜchahms.

@v{Evangelium / am II. Sonntage der Erſcheinung / Joh: 2.}

TReẜchâ Deenâ bija Kahſas eekẜch Kahnas Galilejas / in ta
Mahte JEſus bija teitan. Bet JEſus in wiņņa Mahze-
kļi Kļu̇ȧ arri Kahſâs aizinahti. Kad nu Wihns peetruke /
ẜazzija ta Mahte JEſus us wiņņu: Teem newa Wihna: Ꞩakka
JEſus us tahs: Ꞩeewa / kas man ar tewim ja=darra? Manna
Stunda wehl ne irr nahkuẜi. Wiņņa Mahte ẜakka us teem Ꞩul-
laiņeem: Ko wiņſch jums ẜakka / to darrajt. Bet tur bija ẜeẜchi
Akmiņa=Trauki / likti / kà tee Judi bij eeraduẜchi ẜchķihſtitees / in
gahja ikkattrâ diwi jeb trihs Mehri (pee puẜs Muzzas) JEſus ẜak-
ka us teem: Pildajt ẜchohs Traukus ar Uhdeni. In tee pildija
tohs lihdſ Mallam pilnas. Pehz ẜakka wiņſch us teem: Smel-
leet nu / in neẜẜeet tam Barribas=Ꞩargam. In tee neẜẜe to: Bet
kad tas Barribas=Ꞩargs baudija to Wihnu / kas Uhdens bija bi-
jis / (to Uhdeni / kas eekẜch Wihna bija pawehrtees /) in ne ſinnaja / no
kurren tas nahze / bet tee Ꞩullaiņi to ſinnaja / kas to Uhdeni ẜmeh-
luẜhi bij: Aizina tas Barribas=Ꞩargs to Bruhdganu / in ẜakka
@b{us}

[17.lpp.]
Us to: Ikkatrs dohd papreekẜchu to labbu Wihnu / in pehz / kad tee
peedſehruẜchees / to plahnaku: Tu eẜẜi lihdſ ẜchim to labbaku Wih-
nu pataupijis. Ꞩchi irr ta pirma Sihme / ko JEſus darrija /
in notikke eekẜch Kahnas Galilejas / in parahdija ẜawu Gohdibu;
in ẜawi Mahzekļi tizzeja eekẜch wiņņa.

@v{Lection / am III. Sonntage nach der Erſcheinung / Rom. 12.}
Treẜchâ Ꞩwehdeena pehz Swaigſnes Deenas.

MIhļee Brahļi / Ne leekatees paẜchi gudri eẜẜoẜchi: Ne atmakẜajt ne
kuŗŗam ļaunu ar ļauna: Turrajtees pa Gohdam prett wiẜẜeem Zil-
wekkem: Ja tas warr buht / tik daudſ ka jums peenahkahs / tad tur-
reet ar wiẜẜeem Zilwekeem Meeru. Ne atreebjatees paẜchi / manni wiẜẜu-
mihļee / bet dohdeet Weetu Deewa Duẜmibai: Jo rakſtihts ſtahw: Ta At-
reebẜchana man pee=eetahs / es gribbu atmakẜaht / ẜakka tas Kungs. Ja
nu taws Eenaidneeks isẜalzis / tad ehdini to: Irr wiņſch isẜlahpis / tad dſir-
dini to: To darridams / tu Kwehlaiņas Ohgles us wiņņa Galwu ẜakrahẜi.
Ne leezees no ļauna uhswarretees / bet peewaldi to ļaunu zaur labbu.

@v{Evangel: am III. Son~tage nach der Erſcheinung / Matth: 8.}

KAd JEſus no Kalna nogahja / ſtaigaja tam daudſ Ļaudis
pakkaļ: In redſi / weens ſpittahligs Wihrs nahze / in mettehs
preekẜch wiņņa Semmê / in ẜazzija: Kungs / ja tu gribbi/
warri tu man gann ẜchķihſtiht. In JEſus isſteepe ẜawu Rohku /
ahskahre wiņņu / in ẜazzija: Es gribbu to darriht / tohpi ẜchķihſts:
In tuhdaļ tappa wiņſch no ẜawas Spittahlibas ẜchihſts. In
JEſus ẜazzija us to: Peeluhko / in ne ẜakki to ne weenam; bet no=
ei / in rahdajs Baſnizas=Kungam / in uppere (noneẜ) to Dahwanu /
ko Moſus pawehlejs / teem par Leezibu.
Bet kad JEſus Kapernȧu̇mâ eegahja / nahze weens Pils Kungs
(Kaptaine) pee wiņņa / luhdſe to / in ẜazzija: Kungs / mans kalps
gull Melmeņu=ẜehrdſigs Mahjâ / in zeeẜch leelas Mohkas. JE-
ſus ẜazzija us to: Es gribbu nahkt / in to weẜẜelu darriht. Tas
@1{C}
@b{Pils}

[18.lpp.]
Pils Kungs atbildeja in ẜazzija: Kungs / es ne eẜmu zeenigs / ka
tu appakẜch mannu Pajumtu eij; Bet ẜakki weenu paẜchu Wahr-
du / tad kļuhs mans Kalps weẜẜels: Jo es eẜmu Zilweks / in wehl
appakẜch zitta Waldiẜchanas / in appaẜch mannim irr Kaŗŗa=
Wihri: Tomehr / kad es weenam ẜakku / eij / tad eet wiņẜch / in oh-
tram / nahz ẜchur / tad nahk wiņſch: In mannam Kalpam / darri
to / tad darra wiņſch. Kad to JEſus dſirdeja/ brihnijahs wiņſch /
in ẜazzija us teem / kas tam pakkaļ ſtaigaja: Pateeẜi es ẜakku
jums / tahdu Tizzibu ne eẜmu es eekẜch Iſrȧėļa atraddis. Bet es
ẜakku jums / daudſ nahks no Rihta= puſſes{Rihta=} in no Wakkara=puſſes / in ar
Ahbrȧȧmu / in Ihſaku/ in Jehkabu Debbes=Walſtibâ ẜehdehs;
Bet tahs Walſtibas Behrni taps isſtumti paẜchâ Tumẜibâ:
Tur buhs Kaukẜchana in Sohbu=Trihzeẜchana. In JEſus ẜaz-
zija us to Pils Kungu: Eij / tew noteek / kà tu tizzejs eẜẜi. In wiņ-
ņa Kalps tappa weẜẜals / tannî paẜchâ Stundâ.

@v{Lection / am IV. Sonntage nach der Erſcheinung / Rom: 13.}
Zettortâ Ꞩwehdeenâ pehz Swaigſnes Deenas.

MIhļee Brahļi / Ne eẜẜeet ne weenam ne kà Paradâ / kà ween / ka juhs
zits zittu mihlejetees: Jo kas ohtru mihle / tas to Bauẜlibu peepil-
dijs. Jo kas ẜazzihts: Tew ne buhs Laulibu pahrkahpt: Tew
ne buhs nokaut: Tew ne buhs ſagt: Tew ne buhs nepateeẜu Leezibu doht /
Tew ne buhs ne kà eekahrotees: In ja wehl zits kahds Bauẜls / tas tohp
ẜchinnî Wahrdâ ẜaņemts; Tew buhs tawu Tuwaku mihleht / kà ẜewi pa-
ẜchu. Ta Mihleſtiba ne darra tam Tuwakajam Ļauna. Tad irr nu ta
Mihleſtiba tahs Bauẜlibas Peepildiẜchana.

@v{Evangel: am IV. Sonntage nach der Erſcheinung / Matth. 8.}

JEſus kahpe Laiwâ / in wiņņa Mahzekļi gahja tam pakkaļ:
In redſi / leela Wehtra pazehlehjs Juhŗâ / ka arri ta Laiwiņ-
ņa ar Wilnahm pahrņemta tappa / in wiņſch gulleja. In
tee Mahzekļi pee wiņņa nogahjuẜchi / pamohdinaja to in ẜazzija:
@b{Kungs/}

[19.lpp.]
Kungs / palihdſi mums / mehs grimſtam. Tad ẜazzija wiņſch us
teem: Juhs maſ=tizzigi / kam eẜẜeet juhs tik bailigi? In wiņſch zeh-
lehs / in apẜauze to Wehju in to Juhŗu / tad tappa itt kluẜẜu. Bet
tee Zilweki brihnidamees ẜazzija: Kahds Wihrs irr tas / ka tam
Wehjſch in Juhŗa paklauẜigi irra?

@v{Lection / am V. Sonntage nach der Erſcheinung / Coloſſ: 3.}
Peektâ Ꞩwehdeenâ pehz Swaigſnes Deenas.

MIhļee Brahļi / Apwelzeet nu / kâ tee Deewa isredſeti / ẜwehti / in mih-
leti Ļaudis / to Ꞩirds=dibbenigu Schehlaſtibu / Lipnibu / Semmo-
ẜchanu / Lehnprahtibu / Pazeeẜchanu: Paneẜẜatees weens ohtru / in
peedohdatees weens ohtram / ja kam us ohtru jaẜuhdſas; kâ Kriſtus jums pee-
dewis / tà darraht irr juhs. Bet pahr wiẜẜahms Leetahms apwelzeet to
Mihlaſtibu / ta irr ta Ꞩaite tahs Pilnibas (jeb wiẜẜu tizzigu Deewa
Behrnu:) In tas Deewa Meers lai walda juhẜâ Ꞩirdîs / pee kahda Mee-
ra juhs arri aizinati eẜẜeet / weenâ Draudſibâ / (weenâ Augumâ / ) in eẜẜeet
par to pateizigi. Lai Kriſtus Wahrds ar baggateem Augļeem Juhẜu ſtar-
pâ dſihwo / wiẜẜâ Gudribâ / mahzajtees in mohdrijeetees zits zittu / ar patei-
zigahm / garrigahm / jaukahm Dſeeẜmahm / dſeedadami / tam Kungam no
juhẜas Ꞩirds. In ko darridami jeb ar Wahrdeem / jeb ar Darbeem / to
darrajt ta Kunga JEſus Wahrdâ / in pateizeet Deewam in tam Tehwam
zaur wiņņu.

@v{Evangel: am V. Sonntage nach der Erſcheinung / Matth: 13.}

JEſus dewe ẜaweem Mahzekļeem zittu Lihdſibu / ẜazzidams:
Ta Debbes=Walſtiba irr kâ kahds Zilwehks / kas labbu Ꞩeh-
klu ẜawâ Laukâ ẜehja: Bet kad tee Ļaudis gulleja / nahze
wiņņa Eenaidneeks / in ẜehja niknas Sahles ſtarp teem Kwee-
ẜcheem / in gahja nohſt. Kad nu ta Labbiba auge / in augļojahs /
tad atraddahs arri ta nikna Sahle. Tad gahja tee Kalpi pee ta
Namma=Tehwa / in ẜazzija: Kungs / ne eẜẜi tu labbu Ꞩehklu ta-
wâ Tihrumâ ẜehjis? No kur tad rohdahs ta nikna Sahle? Wiņſch
@b{ſazzija}

[20.lpp.]
ẜazzija us teem: To tas Eenaidneeks darrijs. Tad ẜazzija tee
Kalpi: Gribbi tu tad / ka mehs eetam to israweht? Wiņſch ẜazzi-
ja: Ne / ka juhs to niknu Sahl israwedami / ir tohs Kweeẜchus ne
ispluhzaht; Laid abbi kohpa aug / lihdſ plaujama Laikam / Tad es
ẜazziẜchu teem Pļahwejeem: Ꞩakrahjeet pirmaks to niknu Sahli
kohpâ / in ẜeeneet to Kuhliẜchôs / ka ta ẜadedſinata tohp; bet tohs
Kweeẜchus ẜakrahjeet man mannâ Ꞩchķuhnî.

@v{Lection / am VI. Sonntage nach der Erſcheinung / 2. Pet: 1.}
Ꞩeſtâ Ꞩwehdeenâ pehz Swaigſnes Deenas.

MIhļee Brahļi / Mehs ne eẜẜim us tahm gudrahm Paẜakkahm dewu-
ẜchees / kad mehs jums ẜluddinajam to Spehku in Atnahkẜchanu
muhẜa Kunga JEſus Kriſtus: Bet paẜchi eẜẜam mehs wiņņa Goh-
dibu redſejẜchi / kad wiņſch no Deewa ta Tehwa dabbuja Gohdu in Teik-
ẜchanu / zaur weenu Balẜi / kas us wiņņu ẜchahwees / no tahs augſtas Goh-
dibas / ar ẜcheem Wahrdeem: Ꞩchis irr mans mihļajs Dehls / kas man-
nim peemihl. (Us ko man labs Prahts irr.) In ẜcho Balẜi eẜẜim mehs
no Debbes dſirdejẜchi nahkam / kad mehs ar wiņņa bijam us ta ſwehta Kal-
na. Mums irr ſtiprs Prawetu=Wahrds / in juhs darrajt pareiſi / ka juhs
us to ſkattajt / kà us kahdu Ꞩwezzi / kas ſpihd tumſâ Weetâ / teekams ta
Deena ẜahks auſt / in ta Rihta=Swaigſne uhslehks juhẜâs Ꞩirdîs. Bet to
buhs jums wiẜs=wairak ſinnaht / ka nekahda Ꞩluddinaẜchana nahkoẜchu
Leetu Deewa Grahmatâ noteek / no ẜawas paẜchas Isprahteẜchanas: Jo
nekahda Paẜluddinaẜchana newa muhſcham preekẜcha neſta / no Zilweka
Prahta; bet tee ẜwehti Deewa Zilweki irr runnajuẜchi / no ta Ꞩwehta Gar-
ra eeſkubbinati.

@v{Eine andre Lection auff dieſen Sonntag / Coloſſ. 3.}

JUhs Ꞩeewas / eẜẜeet paklauẜigas ẜaweem Wihreem / kâ peeklahjahs /
eekẜch ta Kunga Kriſtus. Juhs Wihri / mihlejeet ẜawas Ꞩeewas / in
ne eẜẜeet prett tahm wiẜẜai bahrgi. Juhs Behrni / eẜẜeet paklauẜigi ẜaweem
Wezzakeem wiẜẜâs Leetâs; Jo tas tam Kungam patihk. Juhs Tehwi / ne
@b{ruhdi-}

[21.lpp.]
ruhdinajaht (kaitinajaht) ẜawus Behrnus / ka tee ne tohp bailigi. Juhs
kalpi / klauſajt ẜaweem ihpaẜcheem Kungeem / ne ar Kalpoẜchanu preekẜch
Azzim / gribbedami Zilwekeem patikt; Bet ar weenteeẜigu Ꞩirdi / ar Deewa=
bijaẜchanu. In ko darridami / darrajt no Ꞩirds / kà Deewam Kungam / in
ne kà Zilwekeem; in ſinnajt / ka juhs dabbuẜeet no ta Kunga to Debbes=
Mantu par Algu / jo juhs Kalpojeet tam Kungam Kriſtum. Bet kas
nepateeẜi darra / tas dabbuhs / ko tas nepateeẜi darrijs buhs / lai buht kahds
buhdams / us to ne taps luhkohts. Juhs Kungi / kas Teeẜa in pareiſi irr /
darrajt juhẜeem Kalpeem / in ſinnajt / ka jums arri weens Kungs irr eekẜch
Debbeẜim.

@v{Evang: am VI. Sonntage nach der Erſcheinung / Matth: 17.}

PEhz ẜeẜchahm Deenahm ņehme JEſus pee ẜewim Pehteri /
Jehkabu / in ẜchi Brahli Jahni / in wedde tohs ẜewiẜchki
(ẜawrohp) us augſtu Kalnu: In tappa wiņņeems redſoht
apſkaidrohts / in wiņņa Waigs ſpihdeja / kà Ꞩaule / in wiņņa
Drahnas tappa baltas / in ſpihguloja kà Gaiẜma. In redſi / tad
rahdijahs teem Moſus / in Elias / tee runnaja ar to: Bet Pehteris
eeẜahke runnaht / in ſazzija us JEſu: Ꞩche mums labbi buhtu:
gribbi tu / tad taiẜiẜim mehs ẜcheitan trihs Buhdas / weenu tew /
ohtru Moſum / treẜchu Eliam. To wehl runnajoht / redſi / tad apeh-
noja tohs ſpoſcha Padebbeẜs. In raugi / weena Bals no tahs Pa-
debbeẜs ẜazzija: Ꞩchis irr mans mihļajs Dehls / kas mannim
peemihl. (Us ko man labs Prahts irr.) to buhs jums klauẜiht. To
dſirdedami tee Mahzekļi / kritte us ẜaweem Waigeem / in isbijajahs
ļohti. Bet JEſus nahze / ahskahre tohs / in ẜazzija: Zeļļatees / in
ne bihkſtatees. Bet tad tee ẜawas Azzis pazehle / ne redſeja tee ne
weenu / ka ween JEſu. In no ta Kalna no=eijoht / pawehleja teem
JEſus / in ẜazzija: Jums ne buhs ẜcho Paẜpihdeẜchanu ne wee-
nam ẜazziht / teekams ta Zilweka Dehls no Miŗŗoņeem buhs
uhszehlees.
@1{C iij}
@b{Lection/}

[22.lpp.]
@v{Lection / am Sonntage} @l{Septuageſimae,} @v{1. Cor: 9. und 10.}
Dewitâ Ꞩwehdeenâ preekẜch Leeldeenas / jeb Strahd-
neeku Ꞩwehtdeena.

MIhļee Brahļi / Ne ſinnaht juhs / ka tee / kas ẜadewuẜchees tezzeht / tee
wiẜẜi tek; bet weens dabbu to nowehletu Dahwanu. Tezzeet nu tà /
ka juhs to dabbujaht. Bet ikweens / kas zihkſtahs / noturrahs no wiẜẜadas
Leetas: Wiņņi tapehts / ka tee weenu Puẜchkaini dabbu / kas ẜawihſt; bet
mehs to muhſchigu Krohni. Es tad nu tà tekku / ne kà neſinnadams: Es
ẜittu / ne kà Gaiẜâ ẜiſdams: Bet es mehrdeju ẜawu Meeẜu (Es kalpinaju /
darru paklauẜigu ẜawu Meeẜu) in ẜawaldu to / ka es ne mahzu zittus /
in pats atmettams eẜmu (neleetis tohpu.) Bet es ne gribbu jums / Mih-
ļee Brahļi / to ẜlehpt / ka muhẜi Tehwi wiẜẜi appakẜch tahs Padebbes biju-
ẜchi / in wiẜẜi zaur Juhŗu gahjuẜchi / in wiẜẜi eekẜch Moſus Kriſtiti Padeb-
beẜẜî in Juhŗâ: Tee wiẜẜi weenadu garrigu Barribu ehduẜchi: Bet tee
dſehre no ta garriga Akmiņa / kas tohs waldija; tas Akmins bija KRIſtus.
Bet us daudſ no teem ne bija Deewam labs Prahts / in tappa noẜiſti
Tukẜneẜẜî.

@v{Evangelium / am Sonntage} @l{Septuageſimae,} @v{Matth: 20.}

JEſus ẜazzija us ẜaweem Mahzekļeem: Ta Debbes=Walſti-
ba irr kà kahds Namma=Tehws / kas no Rihta=agruma is-
gahja Strahdneekus derreht ẜawâ Wihnakalnâ. In kad
wiņſch ar teem Strahdneekeem ẜaderreja par weenu Ꞩudraba=
Graẜẜi par Deenas=Algu / noẜuhtija wiņſch tohs ẜawâ Wihna=
Kalnâ. Pehz isgahja wiņſch ap dewitu Stundu / (ap Aſaida Lai-
ku) in redſeja wehl zittus pee Tirgus bes Darba ſtahwim / in ẜaz-
zija us teem: No=eita ir juhs Wihna=Kalnâ / es gribbu jums doht /
kas Teeẜa buhs; In tee nogahja. Atkaļ isgahja wiņſch ap Pulk-
ſtiņu diwipadeẜmits / in ap Pulkſtiņu trihs / (Deenas Widdû / in ap
Launaga=Laiku /) in darrija tàpatt. Bet ap Pulkſtiņu peezi pawak-
karâ / (prett Wakkara=Laiku) isgahja wiņſch / in atradde wehl zittus
bes Darba ſtahwiẜchus / in ẜazzija us teem: Ko ſtahwiht juhs ẜcheit
@b{wiẜẜu}

[23.lpp.]
wiẜẜu Deenu bes Darba? Tee ẜazzija us wiņņu; Ne weens muhs
derrejs: Wiņſch ſazzija us teem: Eita juhs arri Wihna=Kalnâ / in
kas Teeẜa buhs / taps jums dohts. Kad nu Wakkars tappa / ẜaz-
zija tas Kungs ta Wihna=Kalna un ẜawu Uhsraugu: Ꞩaẜauz
tohs Strahdeneekus / in dohd teem to Algu / no pehdejeem eeẜahk-
dams / pee pirmajeem beigdams. Tad nahze tee / kas ap Wakka-
ra=Laiku derreti bij / in ikkatrs dabbuja ẜawu Graẜẜi. Bet kad tee
pirmee nahze / zerreja tee wairak dabbuht / in tee arri dabbuja ik-
katrs ẜawu Graẜẜi. To dabbujuẜchi / kurneja tee prett to Namma=
Tehwu / in ẜazzija: Ꞩchee pehdejee weenu Stundu ween ſtrahdej-
ẜchi / in tu eẜẜi mums tohs darrijs lihdſi / kas mehs Deenas=Naſtu
in Karſtumu zeetuſchi eẜẜim. Bet wiņſch atbildeja / un ẜazzija us
weenu no teem: Mans Draugs / es tew ne darru nepateeẜi; Ne
eẜẜi tu ar mannim ẜaderrejees par weenu Graẜẜi? Ņem kas tew
peedarr / in ei nohſt; bet es gribbu ẜcheem pehdejeem doht tà / kà
tew: Jeb ne irr mannim Waļļas darriht ar ẜawu Leetu / ko es
gribbu? Luhkojees tu tapehz greiſi / ka es tik labs eẜmu? Tà taps
tee pehdejee tee pirmee; in tee pirmee tee pehdejee: Jo ganna daudſ
aizinati / bet maſ isredſeti.

@v{Lection / am Sonntage} @l{Sexageſimae,} @v{2 Cor. 11. und 12.}
Aſtotâ Ꞩwehdeenâ preekẜch Leeldeenas / jeb Ꞩehjeja
Ꞩwehtdeenâ

MIhļee Brahļi / Juhs paneẜẜaht labpraht tohs Ģeķķus / (Negudrus)
Tapehz ka juhs gudri eẜẜeet. Juhs zeeẜchaht / ja kas labbad juhs par
Kalpeem padara; Ja kas juhs isẜuhz; Ja kas juhs plehẜch; Ja kas prett
jums uhspuhẜchas; Ja kas juhs Waigâ ẜweeſch: To ẜakku es Kaunu
pahrmeſdams / itt kà buhtum mehs wahji (neleeẜchi) tappuẜchi. Us ko nu
jeb kas drohẜch irr / (es runnaju negudri / neẜapraſdams /) us to es arri
drohẜch eẜmu. Tee irr Ebreeŗi / ir Es: Tee irr Iſrȧėliteŗi / ir Es: Tee irr
Ahbrȧama Ꞩehkla (Tautas) ir Es: Tee irr Kriſtus Kalpi (es runnaju
negudri / ) es eẜmu wehl pahri: Es eẜmu jo daudſ ſtrahdajs; Es eẜmu jo
@b{daudſ}

[24.lpp.]
daudſ Ꞩitteenus iszeetis; Es eẜmu jo daudſ guhſtihts; daudſkahrt Nahwes=
Behdâs bijis. No teem Judeem eẜmu es peezkahrt dabbujs tſchettrus deẜ-
mits Ꞩitteenus bes weena. Es eẜmu trihs reiſas ẜchauſts; weenkahrt ar
Akmiņeem mehtahts; trihs kahrt eẜmu es ar Laiwu Uhdens=Behdas zeetis;
wiẜẜu Deenu in Nakti eẜmu es pahrſtahwejs Juhŗas=Dſiļļumâ. Es eẜmu
zik Lahgu ẜchurp in turp ſtaigajs: Behdâs ſtarp Judeem; Behdâs ſtarp
Paganeem; Behdâs Pilsẜatôs; Behdâs Tukẜneẜẜî; Behdâs Juhŗâ; Beh-
dâs ſtarp wiltigeem Brahļeem: Eekẜch Gŗuhtibas in Darbeem; daudſ No-
mohdâ; Eekẜch Isẜalkẜchanas; eekẜch Noẜlahpẜchanas; eekẜch daudſ Gawe-
ẜchanas; eekẜch Aukſtuma in Plikkuma: Bes ta / kas wehl zittadi noteekahs /
ka es ikdeenas tohpu bildinahts / in behdajohs par wiẜẜu Draudſibu. Kas
irr besẜpehzigs / in es ne tohpu besẜpehzigs? Kas leekahs apgrehkotees; in
es ne beggu? Ja man buhs leelitees / tad gribbu es ẜawas Besẜpehzibas lee-
litees. Deews in tas Tehws muhẜa Kunga JEſus Kriſtus / kas ẜlawehts
irr muhſchigi / tas ſinna / ka es ne melloju: Eekẜch Damaſkus ẜargaja tas
PilsKungs ta Ķehniņa Areta to Damaſkus=Lauſchu Pilsẜatu / in gribbeja
manni guhſtiht; bet es tappa weenâ Kurwî zaur Lohgu pahr Muhri no-
laiſts / in isbehdſchu no wiņņa Rohkahms. Ta Leeliẜchana man jo neneeka
ne palihdſ; tomehr gribbu es nahkt uhs tahms redſetahms in parahditahms
Leetahms Deewa Kunga. Es paſihſtu weenu Zilweku eekẜch KRIſtus /
preekẜch tſchetrpadeẜmits Gaddeem; (Irr wiņſch ẜawâs Meeẜâs bijis /
tad ne ſinnu es to: Jeb ne irr wiņſch ẜawâs Meeẜâs bijis / tad es
arri to ne ſinnu / Deews to ſinna /) Tas pats tappa parauts treſchâ
Debbeẜî. In es paſihſtu to paẜchu Zilweku / (irr wiņſch eekẜch Meeẜas
bijis / jeb ahra no Meeẜas / to ne ſinnu es / Deews to ſinna;) Tas
tappa parauts eekẜch Paradihſes / in dſirdeja ne=isẜakkamus Wahrdus / ko ne
weens Zilweks isrunnaht warr. No ta Zilweka gribbu es leelitees; bet pats
no ẜewim ne gribbu es leelitees / ka ween no ẜawas Neſpehzibas. In kad
es gribbetohs leelitees / ne darritu es tapehz kà Negudrs; jo es gribbetu
teeẜcham runnaht: Bet es pataupu to / tapehz ka neweenam mannis
augſtaki turreht buhs / kà wiņſch pee mannim redſ / jeb no mannim dſird. In
ka man to augſto Parahdiẜchanu dehļ ne bija leppotees (augſtitees) irr
@b{man-}

[25.lpp.]
mannim Meets eekẜch Meeẜahm dohts / ar wahrda / ta Ꞩatana Eņģelis /
kam mannis ar Duhrehm ẜiſt buhs / ka man ne bija leppotees. Ꞩchihs Lee-
tas dehļ es to Kungu / us trim Lahgeem / leelâ Luhgẜchanâ luhdſis eẜmu / ka
wiņſch no mannim atſtahtu; Bet wiņſch us mannim ẜazzijis; Lai tew pee-
teek manna Schehlaſtiba / jo mans Spehks eekſch teem Wahjeem warrens.
Tapehz gribbu es wiẜẜu=wairak leelitees ẜawas Neſpehzibas / ka KRIſtus
Spehks pee mannim dſihwoht warr.

@v{Evangelium / am Sonntage} @l{Sexageſimae,} @v{Luc: 8.}

KAd daudſ Ļauſchu ẜagajuẜchi bij / in no teem Pilsẜateems
pee JEſu ſteidſehs; Ꞩazzija wiņſch zaur Lihdſibu: Weens
Ꞩehjejs isgahja ẜawu Ꞩehklu ẜeht / in ẜehjoht kritte zitta
Zeļļ=mallî / in tappa ẜamihta / in tee Putni appakẜch Debbes apeh-
de to. In zitta kritta wirs Akmiņeem / in kad ta uhsdihge / ẜakalta
ta / tapehz ka tai ne bija nekahds Ꞩlapjums. In zitta kritte wid-
dû ſtarp Ehrkẜchķeem / in tee Ehrkẜchķi uhsdihge lihdſ / in apmahze
to. In zitta kritte wirs labbas Semmes / ta uhsdihge / in neẜẜe
ẜimtkahrtigus Augļus. To ẜazzijs / ẜauze wiņſch: Kam Auẜis
dſirdeht / tas lai dſird. Bet JEſus Mahzekļi jautaja pee wiņņa /
in waizaja / kas ẜchi Lihdſiba eẜẜoti? Bet wiņſch ẜazzija: Jums irr
dohts ſinnaht tas apẜlehptas Leetas / no Deewa Walſtibas; bet
zitteems zaur Lihdſibu / ka tee to ne redſ / jep tee to gann redſ / in ne
ẜaproht / jep tee to gann dſird. Betẜchi irr ta Lihdſiba: Ta Ꞩeh-
kla irr tas Deewa Wahrds; Bet kas Zeļļ=mallâ / irr tee / kas to
dſird / pehz nahk tas Wels / in ņem to Wahrdu no wiņņu Ꞩir-
dim / ka teem ne buhs tizzeht in ẜwehteem tapt. Bet kas us Akmi-
ņeem / irr tee / kad tee to dſird / uhsņem tee to Wahrdu ar Preeku /
bet teem newa Ꞩaknes; Maẜu Brihdi tee tizz / in Kahrdinaẜcha-
nas Laikâ tee atkahp. Bet kas ſtarp Ehrkẜchķeem kritte / irr tee /
kas to dſird; bet tomehr eet / in dohdahs us Suhdiẜchanu / us
Bagatibu / in kahribu ẜchihs Dſihwoẜchanas / in apẜlahp / in ne
neẜs ne kahdus Augļus. (bet ahſeet / in tohp pahrņemti / no Suhdiẜcha-
@1{D}
@b{nas}

[26.lpp.]
nas / no Mantas=dſihẜchanas / in no Kahribas ẜchihs Dſihwoẜchanas / in ne
neẜs nekahdus Augļus / kas buhtu eetezzejẜchees.) Bet kas labbâ Semmê /
irr tee / kas to Wahrdu dſird / in to paturr eekẜch gohdigas labbas
Ꞩirds / Augļus neẜdami ar Pazeeẜchanu.

@v{Lection / am Sonntage} @l{Quinquageſimae,} @v{1.Cor: 13.}
Ꞩeptitâ Ꞩwehdeenâ preekẜch Leeldeenas / jeb Waſtlawju=
Ꞩwehtdeenâ.

MIhļee Brahļi / kad es ar Zilweku=Mehlehms{Zilweku=} jeb ir Eņģeļu=Mehlehms runnatu /
in man ne buhtu ta Mihleſtiba / tad buhtu es kà kahds duhzams
Waŗſch / jeb kà kahda ſkannama Pohga. In kad es warretu nah-
koẜchas Leetas papreekẜch ẜluddinaht / in ſinnatu wiẜẜu apẜlehptu Mahzibu /
in pahrpraſtu wiẜẜas Leetas: In kad man buhtu wiẜẜa Tizziba / tà ka es Kal-
nus warretu pahrſtattiht / in man ne buhtu ta Mihleſtiba / tad ne buhtu es
neneeka. In kad es wiẜẜu ẜawu Mantu Ubageem dohtu / likdams ẜawas
Meeẜas dedſinaht / in man ne buhtu ta Mihleſtiba / ne palihdſetu tas man
neneeka. Ta Mihleſtiba irr lehna in lipna: Ta Mihleſtiba newa ſkaudi-
ga: Ta Mihleſtiba newa blehdiga: Ta ne uhspuhẜchahs: Wiņņa ne
raugahs neganti: Ta ne mekle ẜawu Labbumu: Ta ne leekahs ẜareebtees:
Ta ne gahda us Ļaunu{usĻaunu}: Ta ne preezajahs tahs Netaiẜnibas ; bet wiņņa pree-
zajahs tahs Taiẜnibas. Ta paneẜs wiẜẜu; Ta tizz wiẜẜu; Ta zerre wiẜẜu;
Ta pazeeẜch wiẜẜu. Ta Mihleſtiba ne peekuhſt. (ne mittahs /) Jep gann
ta Dahwana tahs papreekẜcha=ẜluddinaẜchanas / in tahs daſchadas Walloh-
das / in ta Mahziẜchana mitteẜees: Jo muhẜa Sinnaẜchana / kà ir Mahziba /
newa pilniga (irr Gabala=darbs /) Bet kad ta Pilniba nahks / tad ta Nepil-
niba (tas Gabala=darbs /) mitteẜees. Es Behrns buhdams / runneju kà
Behrns / in ẜamanniju kà Behrns / in man bija Behrna=Dohmas: Bet kad
es par Wihru tappu / pameẜchu es Behrna=Leetas. Mehs ẜkattam taggad
kà zaur Speeģeli / tumẜchâ Ģihmî; Bet tad ſkattiẜim mehs no Waiga lihdſ
Waigam. (paẜchâ Waig^) Tagad atſihſtu es nepilnigi / (pa Gabaleem /)
bet tad atſihẜchu es / kà es atſihts eẜmu. Bet nu paleek ta Tizziba / Zerriba /
Mihleſtiba / ẜchihs trihs ; Bet ta Mihleſtiba ta leelaka ſtarp tahm.
@b{Evan-}

[27.lpp.]
@v{Evangelium / am Sonntage} @l{Quinquageſimae,} @v{oder/}
@l{Eſto mihi,} @v{Luc: 18.}

JEſus ņehme tohs diwipadeẜmits Mahzekļus pee ẜewim / in
ẜazzija us teem / Redſeet / mehs no=eetam us Jeruſalem / in
wiẜs teeẜcham notiks / kas rakſtihts zaur teem Prawee-
ẜcheem / no ta Zilweka Dehla. Jo wiņſch taps nodohts teem Pa-
ganeem / in taps apmehdihts / in islammahts / in apẜpļaudihts:
In tee to ẜchautihs / in nokaus / in treſchâ Deenâ wiņſch atkaļ aug-
ẜcham zelẜees. Bet wiņņi ne ẜapratte no ta neneeka / in ẜchi Wal-
lohda bija wiņņeem apẜlehpta / ne ſinnadami / kas tas ẜazzihts bija.
Bet tas lehzees / kad wiņſch tuwu klaht pee Jehrikus nahze / ẜehde-
ja weens Akls (Neredſigs) Zeļļmallî / in deedeleja: Bet kad wiņſch
tohs Ļaudis dſirdeja ẜezzen eijam / jautaja tas / kas tas eẜẜots? In
wiņņi atbildeja tam / JEſus no Nazaretes eijohts ẜezzen. Tad
brehze wiņſch / in ſazzija: JEſus / tu Dahwida Dehls / apſchehlo-
jees pahr mannim. Bet tee / kas papreekẜchu / apẜauze to / tam
bija kluẜẜu zeeſt; Bet wiņſch brehze wehl wairak: Tu Dahwida
Dehls / apſchehlojees pahr mannim. Bet JEſus ſtahweja kluẜ-
ẜu / in pawehleja to pee ẜewim atweſt. Bet kad tee to tuwu klaht
pee wiņņa bija atwedduẜchi; jautaja wiņſch to / in ẜazzija: Ko
gribbi tew no mannim darram? Wiņſch atbildeja: Kungs / ka es
warru redſeht. In JEſus ẜazzija us to: Eẜẜi redſigs / tawa Tizzi-
ba tew palihdſejẜi. In tuhdaļ tappa wiņſch redſigs / in gahja tam
pakkaļ / teikdams Deewu. In wiẜẜi Ļaudis / kas to redſeja / ẜla-
weja Deewu.

@v{Lection / am I. Sonntage in der Faſten; oder}
@l{Invocavit,} @v{2. Cor: 6.}
Ꞩeſtâ Ꞩwehdeenâ preekẜch Leeldeenas / jeb Kahrdinaẜcha-
nas Ꞩwehtdeenâ.

MIhļee Brahļi / Mehs peeminnam juhs / kà Paligus / ka juhs to
Deewa Schehlaſtibu ne ņemmaht welti. Jo wiņſch ẜakka: Es
@1{D ij}
@b{eẜmu}

[28.lpp.]
eẜmu tewi paklauẜijs peeņemmigâ Laikâ / in tew Peſtiẜchanas=deenâ palihd-
ſejs. Redſeet / nu irr tas peeņemmigs Laiks / nu ta Deena tahs Peſtiẜcha-
nas. Tad ne laideet mums ne weenam jeb kahdu Apgrehzibu darriht / ka
muhẜu Ammats ne tohp lammahts: Bet lai mehs wiẜẜâs Leetâs parahda-
mees kà Deewa Kalpi / ar leelu Pazeeẜchanu / Gŗuhtibâ / Behdâs / Bailibâ /
Ꞩitteenôs / Zeetumôs / eekẜch Dumpjeem / Darbôs / Nomohdibâ / Gawe-
ẜchanâ / Ꞩchķihſtibâ: Zaur Ismahziẜchanu / Lehnprahtibà / Lipnibâ / eekẜch
Ꞩwehta Garra / eekẜch newiltigas Mihleſtibas: Eekẜch ta Wahrda tahs
Taiẜnibas / eekẜch Deewa Spehka / zaur Eerohtẜcheem tahs Taiẜnibas / pa
labbu in pa kreiẜu Rohku: Zaur Gohdu in Kaunu / zaur niknu in labbu
Ꞩlawu: Kà tee Wilteneeki / in tomehr teeẜigi: Kâ tee nepaſihſtami / in to-
mehr paſihſtami: Kâ tee nomirruẜchi / in redſi / mehs eẜẜim dſihwi: Kâ tee
noẜohditi / in tomehr nenomaitati: Kâ tee noẜkummuẜchi / bet tomehr weenu-
mehr lihgẜmi: Kâ tee nabbagi / kas tomehr daudſ baggatus darra: Kâ tee /
kam neneeka newa / in tomehr wiẜẜas Ļeetas turrahs.

@v{Evangelium / am I. Sonntage in der Faſten / oder}
@l{Invocavit,} @v{Matth: 4.}

TAd tappa JESUS no ta Ꞩwehta Garra Tukẜneẜẜî ahs-
weſts / ka tas no ta Wella kahrdinahts taptu. In kad wiņſch
tẜchetrdeẜmits Deenas in tẜchetrdeẜmits Naktis gawejs
bija / gribbejahs wiņņam ehſt. In tas Kahrdinatajs peeſtahjahs
pee wiņņa / in ẜazzija: Eẜẜi tu Deewa Dehls / tad ẜakki / ka ẜchee
Akmiņi Maiſe tohp. Bet wiņſch atbildeja in ẜazzija: Rakſtihts
ſtahw: Tas Zilweks ne dſihwo no Maiſes ween / bet no ikweena
Wahrda / kas no Deewa Muttes iseet. Tad wedde to tas Wels
ar ẜewim / eekẜch to Ꞩwehtu Pilsẜatu / in zehle to patt Baſnizas=
gallâ / in ẜazzija us to: Eẜẜi tu Deewa Dehls / tad nolaidees Sem-
mê / jo rakſtihts ſtahw: Wiņſch ẜaweem Eņgeļeem pahr tewim
pawelehs / tee tewi us ẜawahms Rohkahms neẜẜihs / ka tu tawu
kahju pee Akmins ne nodauſihs. Tad ẜazzija JEſus us to: Bet
atkaļ ſtahw rakſtihts: Deewu tawu Kungu ne buhs tew kahrdi-
@b{naht.}

[29.lpp.]
naht. Atkaļ wedde to tas Wels ar ẜewim ļohti augſtâ Kalnâ / in
rahdija tam wiẜẜas Paẜaules Walſti / in wiņņas Gohdibu / in ẜaz-
zija us to: Es gribbu tew to wiẜnohtaļ doht / ja tu Semmê kriſ-
dams mannis peeluhgẜi. Tad ẜazzija JEſus us to: Atkahpees
no mannim Ꞩahtani / jo rakſtihts ſtahw: Tew buhs peeluhgt
Deewu tawu Kungu / in tam ween kalpoht. Tad pamette wiņ-
ņu tas Wels; in redſi / tee Eņģeļi pee wiņņa peeſtahjahs / in kal-
poja tam.

@v{Lection / am II. Sonntage in der Faſten / oder} @l{Reminiſcere,}
@v{I. Theſſal: 4.}
Peektâ Ꞩwehdeenâ preekẜch Leeldeenas / jeb Atgahda-
ẜchanas Ꞩwehtdeenâ.

MIhļee Brahļi / Mehs luhdſam in eeſkubbinahjam juhs / no ta Kun-
ga JEſus puẜẜes / kad juhs eẜẜeet no mums pamahziti / ka jums
buhs Deewam patikdami dſihwoht / ka juhs jo deenas jo wairak pee-
ņeematees: Jo juhs ſinnaht / kahdus Bauẜlus mehs jums dewuẜchi / zaur
to Kungu JEſu. Jo tas irr Deewa Prahts / ar wahrdu juhẜa Ꞩwehti-
ba / ka juhs behdſeet no Mauzibas: In ikweenam no jums buhs ſinnaht
ẜawu Trauku ẜawas Meeẜas / glabbaht Ꞩwehtibâ in Gohdâ: Ne eekẜch
Eegribbeẜchanas tahs Kahribas / (ne Kahribas=Ꞩehrgâ /) kà tee Pagani /
kas neneeka no Deewa ne ſinna. In ka ne weens pa=tahļu ẜneedſahs / neds
apwiļļ ẜawu Brahļu prezzedams: Jo (Deews) Kungs irr tas Atreebejs
par to wiẜẜu / kà mehs jums zittâ Laikâ ẜazzijẜchi in apleezinajẜchi eẜẜim. Jo
Deews newa muhs aizinajs pee Negantibas / bet pee Ꞩwehtibas. Kas nu
to nizzina / tas ne nizzina Zilweku / bet paẜchu Deewu; kas arri ẜawu Ꞩweh-
tu Garru eekẜch mums dewis irra.

@v{Evang: am II.Son~tage in der Faſten /} @l{Reminiſcere.} @v{Matt. 15.}

PEhz isgahja JEſus no turrenes / in atkahpees prett teem
Pils=ẜateem Tirus in Sidana. In redſi / weena Kanani-
teŗu=Ꞩeewa no tahm paẜchahm Eſchahm isgahjuẜi / ẜauze
@1{D iij}
@b{prett}

[30.lpp.]
prett wiņņa / ẜazzidama: Ak Kungs / tu Dahwida Dehls / apſcheh-
lojees pahr mannim! Manna Meita tohp no Welna neſchehligi
wahrdſinata. In wiņſch ne atbildeja tai ne weenu Wahrdu. Wiņ-
ņa Mahzekļi peegahjuẜchi / luhdſe to / in ẜazzija: Atlaid wiņņu / jo
ta brehz mums pakkaļ: Bet wiņſch atbildeja / in ẜazzija: Es ne
eẜmu ẜuhtihts / ka ween pee tahm paſuſtahm Awihm no Iſrȧėla
Zilts. Bet wiņņa nahze / kritte preekẜch ta Semmê in ẜazzija:
Kungs palihdſi man. Bet wiņſch atbildeja in ẜazzija: Tas ne
klahjahs Behrneems Maiſi ņemt in Ꞩuņņeems preekẜcha meſt.
Wiņņa ẜazzija: Tà tas irra / Kungs: Bet tomehr ehd tee Ꞩun-
niẜchi no tahm Druẜziņahm / kas no ẜawa Kunga Galda nokriht.
Tad atbildeja JEſus / in ẜazzija uhs tahs: Ak Ꞩeewa / tawa Tiz-
ziba irr leela / tew noteek / kà tu gribbi: In wiņņas Meita tappa
Weẜẜela us to paẜchu Brihdi.

@v{Lection / am III. Sonntage in der Faſten /} @l{Oculi,} @v{Epheſ: 5.}
Zettortâ Ꞩwehdeenâ preekẜch Leeldeenas / jeb Atẜchu
Ꞩwehtdeenâ.

MIhļee Brahļi / Eẜẜeet Deewa Pehzſtaigataji / kà tee mihļi Behrni / in
ſtaigajeet eekẜch tahs Mihleſtibas / kà Kriſtus muhs mihlejs / in ẜewi
paẜchu nodewees / par Dahwanu in Uppuri / Deewam par ẜaldu
Ꞩmarẜchu. Bet Mauziba in wiẜẜa Neẜchķihſtiba / jeb Negauẜiba / lai pee
jums nei minnetahs tohp / kà teem Ꞩwehteem peeklahjahs. Kà ir nekauni-
gi Wahrdi / Geķķa=Wallohda / jeb ne labbi Ꞩmeekli / kas jums ne klahjahs /
bet jo drihds Pateiziba. Jo to buhs jums ſinnaht / ka ne weenam Mauzi-
neekam / jeb Neẜchķihſtam / jeb Negauẜcham (kas Elka=Deewa Kalps /)
nekahda Daļļa irr pee tahs Walſtibas Kriſtus in Deewa. Ne leekatees
peewiltees ar Neeka=Wahrdeem: Jo tadeļ nahk Deewa Duẜmiba pahr teem
Behrneem tahs Netizzibas: Tapehz ne eẜẜeet wiņņu Beedri: Jo juhs bijaht
Zittkahrt Tumẜiba; (nelaiki /) Bet nu eẜẜeet juhs Gaiẜma eekẜch (Deewa)
Kunga: Staigajeet kà Gaiẜmas Behrni / Jo tee Augļi ta Garra irr wiẜ-
ẜada Lipniba / in Taiẜniba / in Pateeẜiba.
@b{Evan-}

[31.lpp.]
@v{Evang: am III. Sonntage in der Faſten /} @l{Oculi,} @v{Luc: 11.}

TAd isdſinne JEſus Welnu / tas bija mehms: In tas notik-
kahs / kad tas Welns bij isbehdſis / runnaja tas Mehms: In
tee Ļaudis brihnijahs. In zitti no teem ẜazzija: Tas isdſen
tos Welnus zaur Belzebubu / to Welnu Wirẜneeku. Bet zitti
kahrdinaja to / gribbadami no ta Sihmi no Debbeẜim. Bet
wiņſch wiņņu Dohmas nomannijis / ẜazzija us teem: Ikweena
Walſts / kas ẜawâ Starpâ eenaidâ tohp / ta ais=eet pohſtâ / in
Nams us Nammu gŗuhſt: Ja tad tas Ꞩahtans arri ẜawâ Star-
pâ eenaidâ / kà warr wiņņa Walſts paſtahweht? Tapehz / ka juhs
ẜakkajt / es isdſennus to Wellu zaur Belzebubu. Bet ja es tohs
Wellus zaur Belzebubu isdſennu / zaur ko isdſenn tad tohs juhẜi
Behrni? Tahpehz buhs tee juhẜu Teeẜneeki. Bet ja es zaur Dee-
wa Pirkſtu tohs Wellus isdſennu / tad jo nahk Deewa Walſtiba
pee jums. Kad kahds ſtiprs apbruņņohts Wihrs ẜawu Pilli ap-
ẜarga / tad paleek wiņņa Leetas ar Meeru: Bet kad weens ſtipraks
wiņņam uhseet / kas wiņņu uhswarr / tad paņem tas tam wiņņa
Bruņņas / us kuŗŗahm wiņſch palaidahs / in isdalla tahs laupi-
tas Leetas. (to Bihti /) Kas ne irr ar mannim / tas irr prett man-
nim / in kas ar mannim ne ẜakrahj / tas iskaiẜẜa.
       Kad tas neẜchķihſts Gars no ta Zilweka is=eet / tad pahrſtai-
ga wiņſch ẜauẜas Weetas / in mekle duẜẜeht; Bet to ne atraddijs /
ẜakka wiņſch; Es gribbu atkaļ greeſtees us ẜawu Nammu / no
Kurrenes es isgahjis eẜmu. In kad wiņſch nahk / atrohd wiņſch
to ar Ꞩlohtahm mehſtu / in isģehrbtu. Tad no=eet wiņſch / in
ņem ẜeptiņus Garrus pee ẜewim / kas jo nikni / ne wiņſch pats: In
tur eekẜcha nahkuẜchi / dſihwo tee tur / in tohp pehz ar to Zilweku
niknaki / nekà pirmis. In tas notikkahs / kad wiņſch ta runnaja /
pazehle weena Ꞩeewa tannî Pulkâ ẜawu Balẜi / in ẜazzija us
wiņņu: Ꞩwehtas irr tahs Meeẜas / kas tewi neẜẜuẜchas / in tahs
Kruhtis / ko tu ſihdis eẜẜi. Bet wiņſch ẜazzija: Ja / ẜwehti irr tee /
kas Deewa Wahrdu dſird / in to paẜarga.
@b{Lection /}

[32.lpp.]
@v{Lection / am IV.Sonntage in der Faſten /} @l{Laetare,} @v{Galat: 4.}
Treẜchâ Ꞩwehdeenâ preekẜch Leeldeenas / jeb / Preezas
Ꞩwehtdeenâ.

MIhļee Brahļi / Sakkajt man / kas juhs appakẜch tahs Bauẜlibas grib-
baht buht / ne eẜẜeet juhs to Bauẜlibu dſirdejẜchi? Jo tur ſtahw rak-
ſtihts / ka Abrȧȧmam diwi Dehli bija / weens no tahs Kalpones / tas Ohtrs
no tahs Ꞩwabbadas / (Gaſpaẜchas) (Ꞩaimneezes.) Bet tas / kas no tahs
Kalpones bija / irr pehz Meeẜas dſimmis; Bet tas no tahs Ꞩwabbadahs /
pehz tahs Ꞩohliẜchanas dſimmis. Teem Wahrdeem irr garriga Ꞩapra-
ẜchana: Jo tee rahda tahs diwi Ꞩalihdſinaẜchanas / weena no ta Kalna
Sinȧi / kas pee Kalpoẜchanas dſemde / ta irr ta Agara; Jo tas Kalns Sina
tohp eekẜch Arahbjas=Semmes ẜaukts Agara / in ẜalihdſinajahs pee Jeruſa-
lemes lihdſ ẜchai Deenai / in kalpo ar ẜaweem Behrneem. Bet ta Jeruſa-
leme / kas augẜcham irr / ta ta ẜwabbada / muhẜu wiẜẜu Mahte. Jo rak-
ſtihts ſtahw: Preezajees tu ne=augliga / ne dſemdedama / isplaukſti in is-
ẜauzees / kas tu ne eẜẜi apgŗuhtinata: Jo tai tukẜchai wairak Behrnu / ne ka
tai apprezzetai; Bet mehs / mihļee Brahļi / eẜẜim tahs Ꞩohliẜchanas Behrni / kà
Iſaks. Bet itt kà tannî Laikâ / kas pehz Meeẜas bija peedſimmis / to eenih-
deja / kas pehz Garra peedſimmis bija; tà tas wehl irra. Bet ko ẜakka
Deewa=rakſti: Isſtum to Kalponi ar ẜawu Dehlu ahra / jo tahs Kalpones
Dehlam ne buhs to Behrnu=teeẜu ņemt / lihdſ ar to Dehlu tahs Ꞩwabba-
das. Tad nu mehs / Brahļi / ne eẜẜim tahs Kalpones Behrni / bet tahs
Ꞩwabbadas:

@v{Evang: am IV.Sonntage in der Faſten /} @l{Laetare,} @v{Joh: 6.}

PEhz aisbrauze JEſus pahr to Juhri / pee ta Pilsẜata Ti-
berias / eekẜch Galileias. In leels Pulks Ļauẜchu gahja
tam pakkaļ / tapehz / ka tee tahs Sihmes redſeja / ko wiņſch
pee teem Neweẜẜeleem darrija. Bet JEſus kahpe kahdâ Kalnâ /
in paẜehdehs tur ar ẜaweem Mahzekļeem: Bet to Judu Leeldee-
nas=Ꞩwehtki bija tuwu klaht. Tad pazehle JEſus ẜawas Azzis /
in redſeja daudſ Ļauſchu pee wiņņa nahkam / in ẜazzija us Wih-
@b{lippu:}

[33.lpp.]
lippu: Kur pirkam mehs Maiſes ẜcheem ehſt? Bet to ẜazzija tas /
wiņņu kahrdinadams / jo wiņſch gann ſinnaja / ko wiņſch gribbeja
darriht. Wihlips atbildeja tam: Par diwiẜimts Ꞩudraba=Gra-
ẜcheem teem Maiſes ne peeteek / ka ikweens no teem maģķeniht
ņemtohs. Weens no wiņņa Mahzekļeem{Mahzeķleem} / Andrees / Ꞩihmaņa
Pehteŗa Brahls / ẜakka us wiņņu: Ꞩche irr Puiẜis / tam peezas
Meeſcha=Maiſes / in diwi Siwis; bet kas tee buhs tahdam Pul-
kam Ļauſchu? Tad ẜazzija JEſus: Darrajt / ka tee Ļaudis paẜeh-
dahs: Bet tur bija daudſ Sahles tannî Weetâ. Tad paẜehdahs
pee peez tuhkſtoẜcheem Wihreem. Bet JEſus ņehme tahs Mai-
ſes / pateize / in dewe no tahm teem Mahzekļeem / in tee Mahzekli
teem / kas paẜehduẜchees bija: Tàpatt arri no tahm Siwihm / zik
gribbeja. Bet kad tee pee=ehduẜchi bija / ẜazzija wiņſch us ẜaweem
Mahzekļeem: Ꞩakrahjeet tahs atlikkuẜchas Druſkas / ka neneeka
isbahrſtahs. Tad ẜakrahja tee / in pildija diwipadeẜmits Kurwjus
ar Druſkahm / no tahm peezahm Meeſchu=Maiſehm / kas atlikke
teem / kas ehdinati tappa. Kad nu tee Zilweki to Sihmi redſeja /
ko JEſus darrija / ẜazzija tee: Tas pateeẜi tas Prawets / kam Pa-
ẜaulê nahkt buhs. Kad nu JEſus nomannija / ka tee gribbeja nahkt
to guhſtiht / ka tee to par Ķehniņu zeltu / dewehs wiņſch atkal us to
Kalnu / pats weens.

@v{Lection / am V. Sonntage in der Faſten /} @l{Judica,} @v{Ebr: 9.}
Ohtrâ Ꞩwehdeenâ preekẜch Leeldenas / jeb Ꞩohda
Ꞩwehtdeena.

MIhļee Brahļi / Kriſtus irr nahzis / ka tas buhtu tas Augſtais=Baſni-
zas=Kungs tahs nahkoẜchas Mantas / zaur jo leelu in jo pilnu Mah-
ju / kas ne ar Rohkahm darrita / tas irr / kas tà newa ustaiẜita; kas
arri ne zaur Ahſchu jeb Teļļu Aẜẜinihm / bet zaur ẜawahm paẜchahm Aẜẜi-
nihm / weenu Lahgu ween eegahjis eekẜch tahs ẜwehtas Weetas / in weenu
muhſchigu Peſtiẜchanu atraddis. Tapehz ja to Wehrẜchu in to Ahſchu
Aẜẜinis / in tee Pelni no tahs Gohws / ar ko tee apẜlazzijahs / tohs neẜchķih-
ſtus ẜwehtija pee Meeẜigas Ꞩchķihſtibas: Kà daudſ wairak tad tahs Aẜẜinis
@1{E}
@b{Kriſtus/}

[34.lpp.]
Kriſtus / kas bes wiẜẜas Neẜchķihſtibas ẜewi pats Deewam upperejees / zaur
To Ꞩwehtu Garru / muhẜas Ꞩirdis ẜchķihſtihs / no teem nomirruẜcheem
Darbeem / tam dſihwam Deewam kalpoht. Tapehz irr wiņſch arri weens
Widdutajs ( Starpineeks /) tahs jaunas Eeſtahdiẜchanas / ka zaur to
kas notikkuẜẜi par Atpeſtiẜchanu Nahwi / no Grehkeem / ( kas appakẜch
tahs pirmahs Eeſtahdiẜchanas bija /) tee / kas aizinati bija / warretu /
to ẜohlitu muhſchigu Mantu dabbuht.

@v{Evang: am V. Sonntage in der Faſten /} @l{Judica,} @v{Joh: 8.}

JEſus ẜazzija us teem Judeem: Kas war juhẜu ſtarpâ man
jeb kahdu Grehku parahdiht? Bet kad es jums teeẜcham ẜak-
ku / kam juhs mannim ne tizzeet? Kas no Deewa / tas klauẜa
Deewa Wahrdus; Tapehz ne klauẜeet juhs; jo juhs ne eẜẜeet no
Deewa. Tad atbildeja tee Judi / in ẜazzija us to: Ne ẜakkam
mehs pareiſi / ka tu weens Samariteris eẜẜi / in tew tas Welns
irra? JEſus atbildeja: Man ne irr ne kahds Welns / bet es gohdi-
ju ẜawu Tehwu / in juhs manni negohdijaht. Es ne mekle ẜawu
Gohdu / bet weens irr / kas to mekle in teeẜa. Pateeẜi / pateeẜi / es
ẜakku jums / kas mannu Wahrdu turrehs / tas to Nahwi muh-
ſcham ne redſehs. Tad ẜazzija tee Judi us to: Nu nomannam
mehs / ka tew tas Welns irra: Abrȧȧms nomirris / in tee Pra-
weti / in tu ẜakki / kas mannu Wahrdu turrehs / tas Nahwi muh-
ſcham ne baudihs: Eẜẜi tu wairak / ne kà muhẜu Tehws Abrȧȧms /
kas nomirris? In kà tee Praweti / kas nomirruẜchi? Ko darrees tu
pats no ẜewim? JEſus atbildeja: Ja es ẜewi pats gohdiju / tad
mans Gohds neneeka irr; Bet mans Tehws tas / kas manni goh-
da / ko juhs ẜakkajt juhẜu Deewu eẜẜoẜchu; In tomehr juhs ne pa-
ſihſteet wiņņu bet es wiņņu paſihſtu ; In kad es ẜazzitu / ka es to
ne paſihſtu / tad buhtu es tahds Melkulis / kà juhs eẜẜeet; Bet es
to paſihſtu / in turru wiņņa Wahrdu. Abrȧȧms juhẜu Tehws
tappa lihgẜms / gribbedams mannu Deenu redſeht / in wiņſch red-
ſeja to / in preezajahs. Tad ẜazzija tee Judi us to: Tu ne eẜẜi wehl
peezdeẜmits Gaddus wezs / in eẜẜi Abrȧȧmu redſejs! JEſus ẜazzija
@b{us}

[35.lpp.]
us teem: Pateeſi / pateeẜi / es sakku jums: Pirms ne kà Abrȧȧms
bij / eẜmu es. Tad zehle tee Akminis augẜcham / gribbedami to
nomehtaht: Bet JEſus paſuhdahs / (ne rahdijahs /) in isgahja no
tahs Baſnizas ahra.

@v{Lection / am Palm=Sonntage/ Philip: 2.}
Puhpulu=Ꞩwehtdeenâ.

MIhļee Brahļi / ikweenam buhs tahdâ Prahtâ buht / kà ir JESUS
Kriſtus bijis: Tas pats / Deewa Ģihmî buhdams / ne turreja to /
kà kahdu Laupiẜchanu / Deewam lihdſens buht: Bet wiņſch irr ſem-
mojees (nihzinajees /) usņemdams Kalpa=ģihmi / irr tappis kà zits Zilweks /
in no Dabbas / kà kahds Zilweks atraſts / wiņſch pats ſemmojees / in tappa
paklauẜigs / lihdſ Nahwei / ja lihdſ Nahwei pee Kruſta. Tapehz irr wiņņu
Deews arri pȧȧugſtinajs / in tam weenu Wahrdu dewis / kas pahr wiẜẜeem
Wahrdeem eet: Ka JEſus Wahrdâ buhs Zeļļus lohziht wiẜẜeem / kas Deb-
beẜîs / in wirẜ Semmes / in appakẜch Semmes irr: In wiẜẜahm Mehļehm
buhs ẜazziht / JESUS KRISTUS tas Kungs eẜẜohts / Deewam tam
Tehwam par Gohdu.

@v{Das Evangelium / am Palm=Sonntage / iſt zufinden}
@v{am I. Sonntage des Advents.}
Puhpuļu=Deenas Ewanģiljums irr tas pats / kas Pirmâ Ad-
wents=Ꞩwehdeenâ tohp mahzihts / No tahs Eejahẜcha-
nas eekẜch Pilsẜatu Jeruſalemes.

@v{Lection / am Grünen=Donnerſtage / 1. Cor: 11.}
Leelâ Zettor=Deenâ.

MIhļee Brahļi / kad juhs nu kohpa ẜagahjuẜchi / ne ehdat juhs tur ta
Kunga Wakkar=Ehdeenu: Jo ikweens lauſchahs (zenẜchahs /)
Wakkariņu ehſdams / ẜawu paẜchu preekẜch ẜewim ween ņemtees:
In weens isẜalzis / ohtrs peepildijees. Newa tad jums Nammu / kur juhs
warraht ehſt in dſert? Jeb apẜmeijaht juhs to Deewa Draudſibu / in apkau-
naht tohs / kam neneeka newa? Ko buhs man jums ẜazziht? Buhs man
@1{E ij}
@b{juhs}

[36.lpp.]
juhs teikt? Eekẜch ẜchihs Leetas es juhs ne warru teikt. Jo es eẜmu no ta
Kunga dabbujis / ko es juhs mahzijis eẜmu: Jo tas Kungs JEſus tannî
Naktî / kad wiņſch peewilts tappa / ņehme tas to Maiſi / pateize / in pahrlauſe
to / in ẜazzija; ņemmeet / ehdeet / tahs irr mannas Meeẜas / kas par jums
dohtas (lauſtas) tohp; To darrajt mannis peeminnedami. Tà lihdſ ar-
ridſan ņehme wiņẜch to Biķķeri pehz ta Wakkar=ehdeena / in ẜazzija: Ꞩchis
Biķķeris irr ta jauna Eeſtahdiẜchana mannâs Aẜẜinîs / to darrajt / zeekkahrt
dſerdami / eekẜch mannas Peeminneẜchanas. Jo zeekkahrt juhs no ẜchihs
Maiſes ehdaht / in no ẜchi Biķķera dſeŗŗaht / buhs jums ta Kunga Nahwi
ẜluddinaht / teekams tas Kungs nahk. Kas nu nezeenigi no ẜchihs Maiſes
ehd / jeb no ta Biķķera ta Kunga dſeŗŗ / tas irr noſeedſees pee ta Kunga Mee-
ẜahm in Aẜẜinihm. Tapehz buhs tam Zilwekam ẜewi paẜchu{paẜchn} usluhkoht / in
tad no ẜchihs Maiſes ehſt / in no ẜchi Biķķeŗa dſert: Jo kas nezeenigi ehd in
dſeŗŗ / tas ehd in dſeŗŗ ẜew paẜcham to Ꞩohdu / ar to / ka wiņſch ne isẜchķiŗ
ta Kunga Meeẜas. Tapehz arri tik daudſ wahji / in neweẜẜeļi juhẜu ſtar-
pâ / in daudſ aismiguẜchi. Jo kad mehs muhs paẜchus noteeẜatum; tad
ne taptum mehs noteeẜati. Bet kad mehs tohpam noteeẜati / tad tohpam
mehs no ta Kunga pahrmahziti: Ka mehs ar to Paẜauli ne tohpam paſud-
duẜchi.

@v{Evangelium / am Grünen=Donnerſtage / Joh: 13.}

PReekẜch Leel=deenas=Ꞩwehtkeem / kad JEſus ſinnaja / (no
pratte) ka wiņņa Laiks nahzis bija / no ẜchihs Paẜaules pee
Tehwu eet / kà tad wiņẜch bija mihlejs ẜawus (Mahzeklus)
kas Paẜaulê bija / tà mihleja wiņẜch tohs lihdſ Gallam. In Wak-
kariņu pa=ehduẜchi / (kad jaw tas Welns tam Judam Iſcharjatam / Ꞩih-
maņa Dehlam / Ꞩirdî eedewis bij / wiņņu peewilt) ſinnaja JEſus / ka
tam tas Tehws wiẜẜas Leetas ẜawâs Rohkâs dewis bij / in ka
wiņſch bija no Deewa nahzis / in pee Deewa aiseetu: Zehlehs
wiņſch no Wakkariņa augẜcham / nowilke ẜawus Ꞩwahrkus / in
Preekẜch=autu ņehmis apẜehjehs ar to: Pehz lehja wiņẜch Uhdeni
Beķķenî / in eeẜahke teem Mahzekļeem tahs Kahjas maſgaht / in
tahs ſchaweht ar to Preekẜch=autu / ko wiņſch apẜehjis bija. Tad
@b{nahze}

[37.lpp.]
nahze wiņſch pee Ꞩihmaņa Pehteŗa / tas ẜazzija us wiņņu:
Kungs / buhs tew mannim kahjas maſgaht? JEſus atbildeja in
ẜazzija us to: Ko es darru / to tu taggad ne ſinni/ bet tu to pehz
ẜajuttihẜi. Tad ẜazzija Pehteris us wiņņu: Muhſcham tew ne
buhs mannim tahs kahjas maſgaht. JEſus ẜazzija us to: Ja es
tewi ne maſgaẜchu / ne buhs tew Dallibas ar mannim. Ꞩihma-
nis Pehteris ẜazzija us to: Kungs / ne ween tahs Kahjas / bet arri
tahs Rokas in Galwu. JESUS ẜazzija us to: Kas maſgahts
irr / tam ne wajaga wairs / ka ween Kahjas maſgaht / bet wiņſch
irr wiẜs ẜchķihſts / ir juhs eẜẜeet ẜchķihſti / bet ne wiẜẜi: Jo wiņſch
gann ſinnaja ẜawu Wiltineeku / tapehz ẜazzija wiņſch / juhs ne
eẜẜeet wiẜẜi ẜchķihſti. Kad tas nu wiņņu Kahjas maſgajs bij /
ģehrbehs wiņſch ar ẜaweem Ꞩwahrkeem / in noẜehdehs atkaļ /
ẜazzidams us teem: Arrig juhs ſinnaht / ko es jums darijis eẜmu?
Juhs manni ẜauzaht par Meiſteru (Mahzitaju) in Kungu / in tas
pareiſi runnahts / jo es arridſan tas eẜmu: Ja tad es juhẜu Kungs
in Meiſters (Mahzitajs) jums tahs Kahjas eẜmu maſgajs / tad buhs
jums arridſan weens ohtram Kahjas maſgaht. Weenu Preekſch=
Sihmi eẜmu es jums dewis / ka juhs darrajt / kà es jums darrijs
eẜmu.

@v{Lection / am Heil: Oſter=Tage / 1. Cor: 5.}
Pirmôs Leel=Deenas Ꞩwehtkôs.

MIhļee Brahļi / Juhẜu Leeliẜchana newa labba: Ne ſinnaht juhs ka maſ
Rauga wiẜẜu Mihklu ẜaraudſe? Tapehz ismehſeet to Wezzu Raugu /
ka juhs jauna Mihkla eẜẜeet / kà tad juhs ne eeraudſeti eẜẜeet. Jo mums
arri weens Leelas=Deenas Jehrs/ tas irr Kriſtus par mums uppurehts.
Tapehz lai mehs Leelu=Deenu turram / ne wezzâ Raugâ / nei arri eekẜch
Rauga ta Ļaunuma in tahs Blehdibas / bet eekẜch ẜaldas Mihklas tahs
Ꞩchķihſtibas in Taiẜnibas.

@v{Evangelium / am Heil: Oſter=Tage / Marc: 16.}

KAd nu ta leela Ꞩwehta Deena pagahjuẜi bija / pirke Maria
Madleena / in Maria Jehkaba (Mahte) in Salama dahrgas
@b{E iij}
@b{ẜwai-}

[38.lpp.]
ẜwaidama Sahles / nahkt / in to Kungu JEſu ẜwaidiht. In tahs
nahze / pee ta Kappa Ꞩwehdeenâ ļohti agri / Ꞩauli lezzoht. In
tahs runnaja ẜawâ Starpâ / kas noweļļ mums to Akmini no ta
Kappa Durwihm? In tahs paẜkattijahs / in nomannija / ka tas
Akmins nowelts bija / jo tas bija ļohti leels. Pehz eegahjuẜchas
kohpâ / redſeja tahs jaunu Puiẜi pa labbu Rohku ẜehſcham / tas
bija ar balteem gaŗŗeem Ꞩwahrkeem apģehrbees / in tahs Ꞩee-
was isbijajahs. Bet wiņſch ẜazzija uz tahm: Ne isbihſtatees /
juhs meklejeet JEſu no Nahzaretes / kas Kruſta bija ẜiſts / wiņſch
augẜcham zehlees / in newa ẜcheitan; redſeet ẜche to Weetu / kur tee
to nolikke. Bet no=eita / in ẜakkajt to wiņņa Mahzekļeem in Peh-
teŗam / ka tas juhẜu Preekẜchâ no=ees eekẜch Galilejas / tur juhs to
redſeẜeet / kà wiņſch jums ẜazzijis irr. In tahs isgahja peepeẜch
ahra / in behdſe no ta Kappa: Jo tahm bija Drebbeẜchana in Bai-
liba uhsgahjuẜi / in ne ẜazzija ne weenam neneeka / tapehz / ka tahs
bijajahs.

@v{Lection / am Oſter=Montage / Actor: 10.}
Us ohtreem Leel=Deenas Ꞩwehtkeem.

PEhteris ẜawu Mutt atdarijs / ẜazzija: Nu es itt teeẜcham nomannu /
ka Deews ne ſkattahs pehz kahda Zilweka / bet wiẜẜadôs Ļaudîs / kas
wiņņa bihſtahs / in pehz Taiẜnibas dſennahs / tas tam peemihļ.
Juhs ſinnaht no tahs Mahzibas / ko Deews teem Beehrneem Iſrȧėļa ẜuhtijs /
likdams ẜluddinaht to Meeru zaur JEſu Kriſtu / kas irr weens Kungs pahr
wiẜẜeem. Ta Mahziba zaur wiẜẜu Judu=Semmi gahjuẜi / in eeẜahkuẜees
eekẜch Galilejas / pehz tahs Kriſtibas no ka Jahnis ẜluddinaja: Kà Deews
to paẜchu JEſu no Nahzaretes ẜwaidijs ar to Ꞩwehtu Garru / in ar Ꞩpeh-
ku / ka tas wiẜẜas Mallas apſtaigajs / in labba darrijs / dſeedinadams wiẜẜus /
kas no Welna tappa wahrdſinati: Jo Deews bij ar wiņņa. In mehs
eẜẜim Leezineeki no wiẜẜahm tahm Leetahm / ko wiņſch darrijs eekẜch Judu=
Semmes / in Jeruſalemes: To tee nokawuẜchi / pee Kohka pakahrdami.
To paẜchu Deews usmohdinajs treẜchâ Deenâ / ka tam bij rahditees / ne
@b{wiẜẜeem}

[39.lpp.]
wiẜẜeem Ļaudim / bet mums / teem papreekẜchu Isredſeteem Leezineekeem /
no Deewa / kas mehs ar wiņņa ehduẜchi in dſehruẜchi eẜẜim / pehz / kad wiņſch
no Miŗŗoņeem bij uszehlees. In to irr wiņſch pawehlejs mums tohs Ļau-
dis mahziht / in apleezinaht / ka ẜchis irr eezelts par Ꞩohģi pahr dſihweem in
pahr nomirruẜcheem. No ẜchi dohd wiẜẜi Praweti Leezibu / ka wiẜẜeem / kas
us wiņņu tiz / wiņņa Wahrdâ Pameẜchanu to Grehku dabbuht buhs.

@v{Evangelium / am Oſter=Montage / Luc: 24.}

IN redſi / diwi no teem (Mahzekļeem) gahja tannî paſchâ Dee-
nâ (kad JEſus augẜcham zehlees) us kahdu Pilsẜatu / tas bi-
ja Jeruſalemes labba Juhdſ=Semmes tahlu / ar Wahr-
da Emmaus. In tee runnaja ẜawâ Starpâ no wiẜẜahms tahms
Leetahms / kas bija notikkuẜchas. In tas gaddijahs / kad tee tà
runnaja ſtarp ẜewim / peegahja JEſus pee teem / in ſtaigaja ar
wiņņeem: Bet wiņņu Azzis tappa turretas / ka tee to ne paſinne.
In wiņſch ẜazzija us teem: Kahda ta Wallohda / ko juhs ſtarp
jums turraht us Zeļļa? In kam juhs eẜẜeet tahdi noſkummuẜchi?
Tad atbildeja weens ar Wahrda Kleewas / in ẜazzija us to: Eẜẜi
tu tad weens tahds ẜweẜch eekẜch Jeruſalemes / kas ne ſinna / kas
ẜchinnîs Deenâs tur notizzis? In wiņſch ẜazzija us teem: Kas
tad? Bet tee ẜazzija us wiņņu: Tas / no JEſus no Nazaretes / kas
bija Prawets warrens no Darbeem in Wahrdeem / preekẜch Dee-
wa in wiẜẜeem Ļaudim; kà to muhẜi Augſtee=Baſnizas=Kungi / in
Wirẜneeki nodewuẜchi pee Paſuddinaẜchanas tahs Nahwes / in
Kruſta ẜittuẜchi. Bet mehs zerrejam / wiņņam bij Iſrȧėli atpe-
ſtihti: In pahr wiẜẜu to irr ẜchodeen ta treſcha Deena / ka ẜchihs Lee-
tas notikkuẜchas. Tad arridſan zittas no muhẜahm Ꞩeewahm
muhs isbeedejẜchas / tahs agri pee Kappa bijuẜchas/ in wiņņa
Meeẜas ne atradduẜchas / nahk in ẜakka / ka tahs Eņģeļus redſej-
ẜchas / (ka tahs weenu Paſpideẜchanu to Eņģeļu redſejẜchas) kas ẜakka:
Wiņſch dſihwa eẜẜohts. In zitti no mums nogahja pee Kappa /
in atradde tà / kà tahs Ꞩeewas ẜazzija; Bet wiņņu paẜchu tee ne
@b{atradde}

[40.lpp.]
atradde (redſeja:) Tad ẜazzija wiņſch us teem: I / juhs neẜapraẜchi
in kuhtri no Ꞩirdims / ka juhs ne gribbaht tizzeht wiẜẜu to / ko tee
Praweti ẜluddinajẜchi! Ne bija Kriſtum to zeeſt / in ẜawâ Gohdi-
bâ ee=eet? Pehz eeẜahkdams no Moſus in no wiẜẜeem Praweteem
isſtahſtija teem wiẜẜus Rakſtus / kas no wiņņa rakſtihts bij. In
tee nahze klaht / pee ta Pilsẜata / kurp tee gahja: Bet wiņſch lik-
kahs tahlaki eijohts: In tee luhdſe to gauſchi / in ẜazzija: Paleez
pee mums / jo Wakkars jaw mettahs / in ta Deena irr pa Gallam:
In wiņſch eegahja pee teem palikt. In tas gaddijahs / ka wiņſch
ar teem pee Galda ẜehſdams / to Maiſi ņehme / pateize / pahrlauſe /
in teems to isdallija: Tad tappa wiņņu Azzis atwehrtas / in pa-
ſinne to; bet wiņſch paſuddahs preekẜch teem. In tee ẜazzija ẜawâ
Starpâ; Ne dedſe muhẜa Ꞩirds eekẜch mums / kad wiņſch ar
mums runnaja us Zeļļa / mums tohs Rakſtus isſtahſtidams? In
tee zehlehs tannî paẜchâ Stundâ / greeſehs atpakaļ us Jeruſa-
lemi / in atradde tohs weenpadeẜmits (Mahzekļus) weenâ Pulkâ /
in tohs / kas pee teem bija / kas ẜazzija: Tas Kungs pateeẜi aug-
ẜcham zehlees / in Ꞩihmaņam parahdijees. In tee ẜazzija teem /
kas Zellâ notizzis bij / in kà tas teem paſihts tappis / to Maiſi
lauſdams.

@v{Lection / am Oſter=Dienſtage / Actor: 13.}
Treẜchôs Leel=Deenas Ꞩwehtkôs.

JUhs Wihri / mihļee Brahļi / juhs Behrni / no tahs Zilts Abrȧȧma /
in kas juhẜu Starpâ Deewa bihkſtahs / jums irr tas Wahrds tahs
Peſtiẜchanas ẜuhtihts: Jo tee / kas eekẜch Jeruſalemes dſihwo / in
wiņņu Wirẜneeki / tapehz / ka tee to ne paſinne / irr tee ar ẜawu Teeẜaẜchanu
peepildijẜchi tohs Wahrdus to Praweeẜchu / kas it Ꞩwehdeenas laẜẜiti tohp.
In jepẜchu tee nekahdas Nahwes Wainas pee ta atradde; luhdſe tee tomehr
Pilatu to nokaut. In kad tee pabeiguẜchi bija / kas ween no wiņņa rakſtihts /
ņehme tee to no (Kruſta) Kohka / in likke to Kappâ. Bet Deews irr to us-
mohdinajs no teem Miŗŗoņeem: In wiņſch irr parahdijees daudſ Deenas /
@b{teem}

[41.lpp.]
teem / kas to no Galilejas us Jeruſalemi gahjuẜchi bija / tee paẜchi wiņņa
Leezineeki pee teem Ļaudim. In mehs paẜluddinajam jums arri to Paẜoh-
liẜchanu / kas muhẜeem Tehweem notikkuẜi; Ko Deews pee mums Behr-
neem peepildijs / ar to / ka wiņſch JEſu uhsmodinajs.

@v{Evangelium / am Oſter=Dienſtage / Luc: 24.}

KAd tee Mahzekļi no JEſus runnaja / ſtahweja JEſus pats
widdu ſtarp teem / in ẜazzija us teem: Meers irr ar jums!
Bet tee isẜabijahjas / in ẜchķitte / tee redſetu kahdu Garru
(Ķehmu / Pamehgli /) In wiņſch ẜazzija us teem: Kam juhs tà eẜẜeet
isbijuẜchees? In kapehz nahk tahdas Dohmas juhẜâs Ꞩirdîs?
Redſeet mannas Rohkas in mannas Kahjas / Es eẜmu pats.
Aptauſtajt manni / in ẜkattajt / jo Garram newa Meeẜas in Kau-
li / kà juhs redſeet pee mannis eẜẜim. In to ẜazzijs / rahdija teem
ẜawas Rohkas in Kahjas. Bet kad tee wehl ne tizzeja no Pree-
ka / in brihnijahs / ẜazzija wiņſch us teem: Irrag jums ẜche kas ja=
ehd? In tee zehle tam preekẜcha Gabbalu no zeptas Siws / in tihru
Meddu / (Windeli /) In wiņſch ņehme / in ehde to wiņņeems redſoht.
Pehz ẜazzija wiņſch us teem: Ꞩchi irr ta Walloda/ ko Es jums
ẜazzijs eẜmu / pee jums wehl buhdams / ka wisnohtaļ bija notikt /
kas no mannim rakſtihts eekẜch Moſus Bauẜlibahm / eekẜch Pra-
weteem / in (Dahwida) Dſeeẜmahm. Tad atdarrija wiņſch teem
to Ꞩapraẜchanu / ka tee Deewa Rakſtus ẜapratte / in ẜazzija us teem:
Tà tas ſtahw rakſtihts / in tà bija Kriſtum zeeſt / in augẜcham zel-
tees no Miŗŗoņeem treẜchâ Deenâ / in likt mahziht ẜawâ Wahr-
dâ Atgreeẜchanu / in Grehku pameẜchanu wiẜẜeem Ļaudim / in
eeẜahkt Jeruſalemê.

@v{Lection / am I. Sonntage nach Oſtern /} @l{Quaſimo-}
@l{dogeniti} @v{I. Joh: 5.}
Leel=Deenas Atẜwehtê / jeb Baltâ Ꞩwehdeenâ.

Ikweens kas no Deewa dſimmis / tas uhswarr to Paẜauļ / in muhẜa
Tizziba irr ta Uhswarreẜchana ta to Paẜaul uhswarrejẜi. Kurẜch
nu uhswarr to Paẜaul? ja ne tas / kas tizz / ka JEſus irra Deewa
@b{F}
@b{Dehls.}

[42.lpp.]
Dehls. Ꞩchis tas pats JEſus / kas nahk Uhdeni in Aẜẜinim: In tas
Gars dohd Leezibu / ka tas Gars ta Teeẜiba irra. Jo trihs irr / kas Lee-
zibu dohd Debbeẜîs; Tas Tehws / tas Wahrds / in tas Ꞩwehtais Gars;
In ẜchee trihs irr weens pats. Tà arri trihs / tas Leezibu dohd wirs
Semmes: Tas Gars / tas Uhdens / in tahs Aẜẜinis; in tee trihs irr weens
pee ohtra. Kad mehs nu to Zilweeku Leezibu uhsņemmam / tad jo Deewa
Leeziba leelaka. Jo Deewa Leeziba irr ẜchi / ka wiņẜch Leezibu dewis no
ẜawa Dehla: Kas eekẜch Deewa Dehlu tiz / tam irr ta Deewa Leeziba eekẜch
ẜewim.

@v{Evangelium / am I. Sonntage nach Oſtern /} @l{Quaſimo-}
@l{dogeniti,} @v{Joh: 20.}

Tannî paẜchâ Ꞩwehdeenas Wakkarâ / kad tee Mahzekļi ẜa-
gahjuẜchi / in tahs Durwis aisẜlehgtas bija / tohs Juhdus
bihdami; Nahze JEſus/ in ſtahweja widdû wiņņu ſtarpâ /
in ẜazzija us teem: Meers irr ar jums! In to ẜazzijs / rahdija
wiņſch teem ẜawas Rohkas in Kahjas / in ẜawus Ꞩahnus. Tad
tappa tee Mahzekļi lihgẜmi / to Kungu redſedami. Tad ẜazzija
JEſus atkaļ us teem: Meers irr ar jums! Kà manni tas Tehws
ẜuhtijs / tà ẜuhtu es juhs. In to ẜazzija / puhte wiņſch us teem /
in ẜazzija: Ņemmeet to Ꞩwehtu Garru / kam juhs tohs Grehkus
pamettiẜeet / teem tee pameſti; In kam juhs tohs paturreẜeet / teem
tee paturreti.
	Bet Tohms / weens no teem diwipadeẜmits Mahzekleems /
Dwihnis noẜaukts / ne bija pee teem / kad JEſus nahze: Tad ẜaz-
zija tee zitti Mahzekļi us to: Mehs eẜẜim to Kungu redſejẜchi. Bet
wiņſch ẜazzija us teem. Ja es eekẜch wiņņa Rohkahms ne redſu tahs
Naglu=Sihmes / in ne leeku ẜawu Pirkſtu eekẜch tahm Naglu=
Sihmehm / in mannu Rohku eekẜch wiņņa Ꞩahneem / tad ne grib-
bu es to tizzeht. In pehz aſtoņahm Deenahm bija wiņņa Mah-
zekļi atkaļ tur eekẜcha / in Tohms ar wiņņeem: Nahk JEſus kad
tahs Durwis aisẜlehgtas bija / in eeſtahjees widdu ſtarp teem / in
@b{ẜazzija:}

[43.lpp.]
ẜazzija: Meers irr ar jums! Pehz ẜazzija wiņſch us Tohmu:
Steep ẜchurp tawu Pirkſtu / in apluhko mannas Rohkas: Ꞩneedſ
ẜchur tawu Rohku / in leez to mannôs Ꞩahnôs / in ne eẜẜi netiz-
zigs / bet tizzigs. Tohms ẜazzija us to: Mans Kungs / in mans
Deews! JEſus ẜazzija us to: Nu tu man redſejs / Tohmi / tad
tizzi tu: Ꞩwehti irr tee / kas ne redſ / in tomehr tizz. Ir daudſ zit-
tas Sihmes darrija JEſus preekẜch ẜaweem Mahzekļeem / kas ne-
wa rakſtitas ẜchinnî Grahmatâ: Bet ẜchihs irr rakſtitas / ka juhs
tizzaht / JEſus irr Kriſtus / tas Deewa Dehls / in ka jums zaur to
Tizzibu ta Dſihwiba irr eekẜch wiņņa Wahrda.

@v{Lection / am II. Sonntage nach Oſtern /} @l{Miſericordias}
@l{Domini,} @v{I. Petr: 2.}
Ohtrâ Ꞩwehdeenâ pehz Leel=Deenas / jeb Tâ Scheh-
laſtibas Ꞩwehdeenâ.

MIhļee Brahļi / Tapehz eẜẜeet juhs aizinahti / ittin / kà Kriſtus zeetis
muhẜu dehļ / in mums weenu Preekſch=Sihmi (Mehrķi) pamettis /
ka jums buhs pehz=ſtaigaht wiņņa Pehdahm. Kas ne kahdus
Grehkus darrijs / neds arri kahda Wiltiba wiņņa Muttê atraſta: Kas
lammahts / ne atlammaja; nei ļauna zeeſdams ļaunajahs: Bet to paweh-
leja tam / kas taiẜni teeẜa. Kas muhẜus Grehkus pats neẜẜis pee ẜawahms
Meeẜahms us (Kruſta) Kohka; Ka mehs teem Grehkeem nomirruẜchi
tai Taiẜnibai dſihwojam: Zaur ta paẜcha Wahtihm juhs eẜẜeet dſeedinati.
Jo juhs bijaht / kà apalloẜchas Awis / bet nu eẜẜeet juhs atgreeſuẜchas / pee
ta Ganna in Ꞩarga (Biſkapa) juhẜas Dwehẜeles.

@v{Evangelium / am II. Sonutage nach Oſtern /} @l{Miſeri-}
@l{cordias Domini,} @v{Joh: 10.}

JEſus ẜazzija us teem Judeem: Es eẜmu tas labbais Gans:
Labs Gans dohd ẜawu Dſihwibu par ẜawahm Awim.
Bet derrets (Algadſis / ẜalihgts /) Gans / kas newa ihſts Gans /
kam tahs Awis ne peedarr / redſ Wilku nahkam / in atſtahj tahs
Awis / in behg: In tas Wilks tahs ẜakampj / in isklihdina (istrenz /
@b{F ij}
@b{isdſen-}

[44.lpp.]
isdſenna /) Bet tas derrets Gans behg / tapehz / ka wiņſch derrehts /
in ne behda par tahm Awim. Es eẜmu labs Gans / in paſihſtu
mannas Awis / in wiņņas manni paſihſt. Kà man tas Tehws
paſihſt / tà paſihſtu es to Tehwu / in dohmu ẜawu Dſihwibu par
tahm Awim. Mannim arri wehl zittas Awis / tahs newa no
ẜchihs Kuhts; ir tahs buhs man atweſt / in wiņņas dſirdehs man-
nu Balẜi: In buhs tikkai weenam Awju=pulkam / in weenam
Gannam buht.

@v{Lection / am III. Sonntage nach Oſtern /} @l{Jubilate,} @v{1. Petr: 2.}
Treẜchâ Ꞩwehdeenâ pehz Leel=Deenas / jeb Lihgſmoẜcha-
nas Ꞩwehdeenâ.

MIhļee Brahļi / Es peemahzu juhs / kà tohs Ꞩweẜchineekus / in no
tahļenes atnahkuẜchus Ļaudis. (Staigatajus / kam newa palee-
kama Mahjas=Weeta.) Noturrajtees no Meeẜu=Kahrumeem /
kas prett tahs Dwehẜeles kaŗŗo. In dſihwojeet labbi in pareiſi ſtarp teem
Pagaņeem / ka tee / kas juhs aprunna kà Ļauna=darritajus / juhẜus labbus
Darbus redſ / in Deewu teiz us to Deenu tahs Peemekleẜchanas. (kad nu
preekẜch Deenas nahks.) Eẜẜeet paklauẜigi / wiẜẜai zilwezigai Wirẜibai /
Deewa ta Kunga dehļ; Lai buht tam Ķehniņam / kà tam Wirẜneekam:
Lai buht tam Pils Kungam / kà tam / kas no ta ẜuhtihts / par Ꞩohdibu teem
Ļauna darritajeem / in par Ꞩlawu teem Labbeem. Jo tas irr Deewa
Prahts / ka juhs pareiſi darridami ahsbahſchaht (to Mutt) tahs Neſinna-
ẜchanas to Neprahtneeku: Kà tee Swabbadneeki / in ne kà buhtu jums ta
Ꞩwabbadiba par Apklahẜchanu tahs Blehdibas / bet kà tee Deewa Kalpi.
Parahdajt ikweenam Gohdu: Mihļejeet tohs Brahļus: Bihſtatees Dee-
wu: Gohdijeet to Ķehniņu. Juhs Kalpi / eẜẜeet paklauẜigi juhẜeem Kun-
geem / ar wiẜẜu Bijaẜchanu / ne ween teem ſchehligeem in lehneem / bet arri
teem bahrgeem / (Ihgumeem /) Jo ta irr Deewa Schehlaſtiba / ja kas / ẜa-
was ſkaidras Ꞩirds dehļ preekẜch Deewa / to ļaunu paneſs / in zeeẜch nepa-
teeẜi. Zittadi Kahds Gohds jums tas irr / ja juhs noſeeguẜchi buhdami
Ꞩittenus zeeẜchaht? Bet ja juhs labbi darridami zeeẜchaht / in to paneẜẜaht /
ta irr Schehlaſtiba pee Deewa.
@b{Evan-}

[45.lpp.]
@v{Evang: am III. Sonntage nach Oſtern /} @l{Jubilate,} @v{Joh: 16.}

JEſus ẜazzija us ẜaweem Mahzekļeem: Us maſu Brihdi /
tad juhs mannis ne redſeẜeet; In atkal us maſu Brihdi / tad
juhs mannis redſeẜeet; jo es eemu pee Tehwu. Tad ẜazzija
zitti no wiņņa Mahzekļeem ẜawâ Starpâ: Kas irr tas / ko wiņſch
us mums ẜakka? Us maſu Brihdi / juhs mannis ne redſeẜeet; In
atkaļ us maſu Brihdi / tad juhs manni redſeẜeet: Jo es eemu pee
Tehwu. In tee ẜazzija / kas irr tas / ko wiņſch ẜakka. Tad noman-
nija JEſus / ka tee to gribbeja jautaht in ẜazzija us teem: Par to
juhs apjautajtees / ka es ẜazzijs eẜmu; Us maſu Brihdi juhs man-
nis ne redſeẜeet; In atkal us maſu Brihdi / tad juhs mannis redſe-
ẜeet. Pateeẜi / pateeẜi / Es ẜakku jums: Juhs raudaẜeet / in wai-
deẜeet / (ſchehloẜitees /) in ta Paẜaule preezaẜees / kad juhs buhẜeet
noſkummuẜchi: Bet juhẜai Noſkumẜchanai buhs par Preeku
tapt. Kad Ꞩeewa dſemdina / tad ta noſkummuẜi; (tad tai Ꞩah-
pes /) Jo wiņņas Stunda nahkuẜi: Bet kad tai tas Behrns dſim-
mis / ne peemin ta wairs tahs Ꞩahpes / (Raiſas /) tahs Lihgẜmi-
bas dehl / ka zilweka Raddiba Paẜaulê dſimmuẜi. Tà juhs nu
arri eẜẜeet noſkummuẜchi: Bet es juhs atkaļ redſeẜchu / in juhẜa
Ꞩirds lihgẜmoẜees / in juhſu Lihgẜmibu ne weens no jums atņems.
In tannî Deenâ juhs man neneeka ne jautaẜeet.

@v{Lection / am IV. Sonntage nach Oſtern /} @l{Cantate,} @v{Jac: 1.}
Zettortâ Ꞩwehdeenâ pehz Leeldeenas / jeb Dſeedaẜchanas
Ꞩwehdeenâ.

MIhļee Brahļi / Ne allojeet: wiẜẜas labbas Dahwanas / in wiẜẜas
pilnigas Dahwanas/ nahk no Wirẜus ſemmê / no ta Tehwa tahs
Gaiẜmas / pee ka newa ne kahda Pawehrẜchana / nei Pahrmih-
ẜchana tahs Gaiẜmas / in tahs Tumẜibas. Wiņſch muhs irr dſemdejs
pehz ẜawa paẜcha Prahta / zaur to Wahrdu tahs Pateeẜibas / ka mehs buh-
tum tee pirmee ẜawas Raddibas. Tapehz / Manni mihļi Brahļi; Ikwee-
nam Zilwekam buhs tẜchaklam buht dſirdeht; Bet lehnam pee Runnaẜcha-
@1{F iij}
@b{nas/}

[46.lpp.]
nas / in lehnahm pee Duẜmoẜchanas: Jo ta Zilweka Duẜmiba / ne darra /
kas Deewa preekẜchâ pareiſi irra; (ne ſtrahda Deewa Taiẜnibu.) Ta-
pehz / leezeet nohſt wiẜẜu Blehdibu / in usņemmeet ar Lehnprahtibu to Wahr-
du / kas eekẜch jums eeſtahdihts: Tas warr juhẜas Dwehẜeles ẜwehtas
darriht.

@v{Evangel: am IV. Sonntage nach Oſtern /} @l{Cantate,} @v{Joh: 16.}

JEſus ẜazzija us ẜaweem Mahzekļeem: Nu no=eemu es pee
to / kas manni ẜuhtijs: In ne weens no jums man jauta /
kur tu no=eeẜi? Bet kad es us jums to runnajs eẜmu / irr
juhẜa Ꞩirds pilna Noſkumẜchanas tappuẜi. Bet es ẜakku jums
to teeẜcham; Tas jums par Labbu / ka es no=eemu; zittadi / ja es
ne no=eemu / tad ne nahk tas Eepreezinatajs pee jums: Bet / ja es
no=eemu / gribbu es jums to ẜuhtiht. In kad tas pats buhs nahzis /
tas to Paẜaul ẜohdihs / (norahs) par teem Grehkeem / ka tee eekẜch
mannim ne tiz. Par to Taiẜnibu / ka es pee Tehwu eemu / in juhs
manni wairs ne redẜeẜeet. Par to Ꞩohdu / ka tas Kungs ẜchihs{ẜchis}
Paẜaules noteeẜahts irr. Man wehl daudſ jums ja=ẜakka; Bet
juhs ne warraht to taggad paneſt: Bet kad wiņſch / tas Gars
tahs Taiẜnibas nahks / tas juhs eekẜch wiẜẜas Taiẜnibas waddihs;
Jo wiņſch no ẜewim pats ne runnahs; bet ko tas dſirdehs / to tas
runnahs / in nahkoẜchas Leetas jums paẜluddinahs. Tas pats
manni apſkaidrohs: Jo / no mannim wiņſch ņems / in jums to
paẜluddinahs. Wiẜs / kas Tehwam irr / tas irr mans; Tapehz
es ẜazzijs eẜmu / wiņſch no mannim ņems / in jums paẜluddinahs.

@v{Lection / am V. Sonntage nach Oſtern /} @l{Vocem Ju-}
@l{cunditatis,} @v{Jakob: 1.}
Peektâ Ꞩwehdeenâ pehz Leeldeenas / jeb Luhgẜchanas
Ꞩwehdeenâ.

MIhļee Brahļi; Eẜẜeet Darritaji pehz ta (Deewa) Wahrda / in ne
Klauẜitaji ween / peewildami juhs paẜchus ar juhẜahm Dohmahm.
Zittadi / ja kas irr weens Klauẜitajs ta Wahrda / in ne weens Dar-
@b{ritajs;}

[47.lpp.]
ritajs; Ꞩalihdſinajahs pee weena Wihra / kas ẜawu meeẜigu Waigu Spee-
ģelî apluhko / in kad wiņſch apluhkojees / eet wiņcch tuhdaļ nohſt / in aismirſt /
kahdâ Waigâ wiņſch bijis; Bet kas zauri ſkattahs eekẜch tahs pilnigas
Bauẜlibas tahs Ꞩwabbadibas / in tur eekẜcha paleek / in ne dſird aismirſ-
dams / bet darridams; Tas pats buhs ẜwehts ẜawâ Darbâ. Bet ja kas-
labbad ſkeetahs Deewam kalpojohts / in ne walda ẜawu Mehli / bet peewiļ
ẜawu Ꞩirdi; ta Deewa Kalpoẜchana irr weltiga / (neeziga.) Weena ẜchķih-
ſta in ne=aptraipita Kalpoẜchana preekẜch Deewa in ta Tehwa irr ẜchi:
Gruhdeeņus in Atraitnes ẜawâs Behdâs apraudſiht / in noẜargatees / ka
wiņſch no tahs Paẜaules ne tohp aptraipits. (apgahnihts.)

@v{Evangelium / am V. Sonntage nach Oſtern /} @l{Vocem}
@l{Jucunditatis,} @v{Joh: 16.}

JEſus ẜazzija us ẜaweem Mahzekļeem: Pateeẜi / pateeẜi / es
ẜakku jums; ko juhs ween luhgẜeet to Tehwu mannâ Wahr-
dâ / to wiņſch jums dohs. Lihdſ ẜchim ne eẜẜeet juhs nenee-
ka luhguẜchi mannâ Wahrdâ: Luhdſeet / tad juhs ņeemẜeet / ka
juhẜa Lihgẜmiba warr pilniga buht. To eẜmu es us jums zaur
Lihdſibahm runnajs; Bet tas Laiks nahks / ka es wairs zaur Lihd-
ſibahm ar jums ne runnaẜchu / bet jums ſkaidri ẜluddinaẜchu no
(manna) Tehwa. Tannî paẜchâ Deenâ juhs luhgẜeet mannâ
Wahrdâ. In es ne ẜakku jums / ka es to Tehwu juhẜu dehļ luhgt
gribbu; jo tas Tehws pats juhs mihle / tapehz ka juhs manni mih-
lejaht / in tizzaht / ka es no Deewa isgahjis eẜmu. Es eẜmu no
Tehwa isgahjis / in nahzis us ẜcho Paẜauli: Atkaļ atſtahju es
ẜcho Paẜaul / in eemu pee Tehwu. Wiņņa Mahzekļi ẜakka us
to: Redſi / nu runna tu ſkaidri / in ne ẜakki nekahdu Lihdſibu. Nu
ſinnam mehs / ka tu wiẜẜas Leetas ſinni / in ne wajaga ne weenam
tew jautaht: Tapehz tizzam mehs / ka tu no Deewa isgahjis eẜẜi.

@v{Lection / am Tage der Himmelfahrt Chriſti / Actor: 1.}
Leelâ Kruſta Deenâ / no tahs Uhsbraukẜchanas ta Kunga
Kriſtus Debbeẜîs.

MIhļais (Deewa=Draugs) Tèàwilums; Es eẜmu pirmâ Grahmatâ
@b{runnajs}

[48.lpp.]
runnajs no wiẜẜahm Leetahm / ko ween JEſus bij eeẜahzis darriht in mah-
ziht / lihdſ tai Deenai / kad wiņſch uhsņemts tappa / in jaw papreekẜchu teem
Apuſtuļeem / kuŗŗus wiņſch bij isredſejs / zaur to Ꞩwehtu Garru pawehlejs
bija: Teem paẜcheem wiņſch arri dſihws parahdijees / zaur daſchadu Parah-
diẜchanu / in likkahs redſetees tẜchetrdeſmits Deenas / runnadams ar teem no
Deewa Walſtibas. In kad wiņſch tohs ẜapulzejs bija / pawehleja wiņſch /
teem ne bija no Jeruſalemes atſtaht / bet gaidiht us ta Tehwa Ꞩohliẜchanu /
ko juhs / (ẜazzija wiņſch) no mannim dſirdejẜchi. Jo / Jahnis ar Uhdeni
Kriſtijs; bet jums buhs ar ta Ꞩwehta Garra Kriſtiteems tapt / ne ilgi pehz
ẜchihm Deenahm. Bet tee / kas ẜagahjuẜchi bija / jautaja wiņņu / in ẜazzija:
Kungs / arrig tu us to Laiku atkaļ uhszelẜi to Walſtibu Iſrȧėļa? Bet wiņſch
ẜazzija us teem: Jums ne peederr ſinnaht Laiku in Stundas / ko tas Tehws
ẜawai paẜchai Warrai irr paturrejees: Bet juhs to Spehku ta Ꞩwehta
Garra dabbuẜeet / kas us jums nahks / in buhẜeet manni Leezineeki eekẜch Je-
ruſalemes / wiẜẜâs Judu=Semmês / in eekẜch Samarias / in lihdſ Paẜaules
Gallam. In to ẜazzijs / tappa wiņſch uhsņemts Azzim redſoht / in weena
Padebbes ẜaņehme to in aiswedde / preekẜch wiņņu Azzim. In kad tee pehz
wiņņa ſkattijahs us Debbeẜim aisbrauzoht / redſi / tad ſtahweja pee teem
diwi Wihri / baltâs Drahnâs / kas arri ẜazzija: Juhs Wihri no Galilejas /
ko ſtahweet juhs / in ſkattajt us Debbes? Ꞩchis JEſus / kas nohſt no jums
Debbeẜîs uhsņemts / tas pats nahks tà patt / kà juhs to eẜẜeet redſejẜchi Deb-
beẜîs brauzam.

@v{Evangelium / am Tage der Himmelfahrt Chriſti / Marc: 16.}

WIẜẜu pehz / kad tee Weenpadeẜmits Mahzekļi pee Galda
ẜehdeja / parahdijahs JEſus / in lammaja wiņņu Netizzibu
in Ꞩirds=Zeetumu / ka tee ne bija tizzejẜchi teem / kas to bija
redſejẜchi atkaļ augẜcham zehluẜchu. In wiņſch ẜazzija us teem:
Eita pa wiẜẜu Paẜaul / in mahzajt to Preezas=Mahzibu / (Ewan-
ģiļjumu) wiẜẜai Raddibai. Kas tiz / in tohp Kriſtihts / tas taps ẜwehts;
Bet kas ne tiz / tas taps paſuddinahts. Bet tahs Sihmes / kas
pehz nahks / teems / kas tiz / irr ẜchihs: Mannâ Wahrdâ tee Wel-
@b{lus}

[49.lpp.]
lus isdſihs: Ar jaunahm Mehlehm runnahs: (Ꞩweẜchas Walloh-
das runnahs.) Tẜchuſkas nohſt dſihs: In kad tee kahdas Nah-
wes=Sahles (Driģeņu=Sahles) dſers / tad tahs teem ne kaitees. Us
neweẜẜeleem tee Rohkas uhsliks / tad buhs ar teem labbaki. Kad
nu tas Kungs (JESUS) ar teem runnajs bija / tappa wiņſch
uhsņemts Debbeẜîs / in ẜehdehs pee Deewa labbas Rohkas. Bet
tee Mahzekļi isgahja in mahzija wiẜẜâs Mallâs: In tas Kungs
palihdſeja teem ſtrahdaht / in apſtiprinaja to Wahrdu / zaur pehz=
nahkamahm (Brihnuma) Sihmehm.

@v{Lection / am Son~tage nach der Him~elfahrt /} @l{Exaudi,} @v{1. Petr: 4.}
Seſtâ Ꞩwehdeenâ pehz Leeldeenas / jeb Paklauẜiẜchanas
Ꞩwehdeenâ.

MIhļee Brahļi / Eẜẜeet gaddigi in pee Luhgẜchanas mohdrigi. Bet par
wiẜẜahm Leetahm turreet dedſigu Mihleſtibu juhẜu Starpâ: Jo ta
Mihleſtiba apklahj ir to Grehku Pulku. Dohdatees zits zittam Mahjas=
weetu bes Kurneẜchanas. Laid arri ikweens ohtram Kalpo ar to Dahwa-
nu / ko tas dabbujs irra / kà tee labbee Nammaturretaji (Isdallitaji) tahs
daſchadas Deewa Schehlaſtibas. Kad kas labbad runna / tad buhs tam
to runnaht / kà Deewa Wahrdu: Ja kam kahds Ammats / lai tas to darra
pehz ta Spehka / ko Deews dohd: Ka eekẜch wiẜẜahm Leetahm Deews ẜla-
wehts tohp zaur JEſu Kriſtu tam paẜcham irr Gods in Warra muhſchi-
gi muhſcham / Amen.

@v{Evangelium / am Sonntage nach der Himmelfahrt /}
@l{Exaudi,} @v{Joh:15. und 16.}

JEſus ẜazzija us ẜaweem Mahzekļeem: kad tas Eepreezina-
tajs nahks / ko es jums ẜuhtiẜchu no Tehwa / tas Gars tahs
Taiẜnibas / kas no Tehwa is=eet; tas dohs Leezibu no man-
nim. In juhs arri dohẜeet Leezibu: Jo juhs no Eeẜahkuma pee
mannim bijuẜchi. To eẜmu es jums ẜazzijis / ka juhs ne tohpaht
apgrehkojẜchees. Tee juhs no tahs Draudſibas isdſihs{is dſihs} / (Bannî
@1{G}
@b{ee=ẜchaus}

[50.lpp.]
ee=ẜchaus /) in tas Laiks nahk / ka tas / kas juhs nokaus / ẜchķittihs
ar to Deewam kalpojs. In to tee jums tapehz darrihs / ka tee
nei mannu Tehwu / nei mannis atſihſt. Bet to eẜmu es jums
ẜazzijs / tapehz / kad tas Laiks buhs nahzis / ka juhs peeminnaht /
ka es jums to ẜazzijs eẜmu: Bet no ta ne eẜmu es jums no Eeẜa-
kuma ẜazzijs; tapehz / ka es pee jums biju.

@v{Lection / am Heil: Pfingſt=Tage / Actor: 2.}
Waẜẜaras Ꞩwehtkôẜ.

IN kad ta Deena to Waẜẜaras=Ꞩwehtku beidſama bija ; bija tee wiẜẜi
ween=ẜirdigi weenâ Weetâ. In tur notikkahs peepeẜch weena Krahkẜcha-
na no Debbeẜim / kà kahds leels Wehjſch / kas peepildija wiẜẜu to Nammu /
kur tee ẜehdeja. In teem parahdijahs dallitas Mehles / itt kà buhtu tahs
uggunigas / in uslaidehs us ikweena ſtarp teem. Tad tappa tee wiẜẜi pilni
no ta Ꞩwehta Garra / in ẜahke mahziht ẜweẜchâs Mehlês (Wallohdâs.)
tà / kà tas Gars teem to dewe iſrunnaht. Bet Judi dſihwoja eekẜch Jer-
ſalemes / tee bija Deewa=bijataji Wihri / no wiẜẜadeem Ļaudim appakẜch
Debbeẜim. Kad nu ẜchi Wehja=Krahkẜchana notikke / nahze tas Pulks
kohpa / in bija pahrbijuẜchees / ikkatrs ẜawâ Wallodâ dſirdedams tohs run-
najam. In tee ẜabijuẜchees / wiẜẜi brihnijahs / in ẜazzija ẜawâ Starpâ: Re-
dſeet / neg irr ẜchee wiẜẜi / kas teitan runna / no Galileeŗu=Semmes? Kà
dſirdam mehs tad ikkatrs ẜawu wallohdu / kuŗŗâ mehs dſimmuẜchi? (Par-
teŗi in Meedeŗi / in Eelamiteŗi / in kas mehs dſihwojam eekẜch
Meſapatamias / in eekẜch Judejas / in Kappadozias / Pantas in
Aſias / Wrihģias in Pampilias / Eģiptes / in pee tahm Eſchahm
to Libieŗo / prett Kireenas / in ẜweẜcha Tauta no Romas / Judi
in zitti no Judu=Tizzibas / Kreeteŗi / in Arabeŗi.) Mehs dſirdam
muhẜâ paẜchâ Wallohdâ tohs leelus Deewa=Darbus runnajam.Tee wiẜẜi
ẜabijuẜchees ẜajukke / in ẜazzija zits us zittu: Kas ẜche buhs? Bet zitti meh-
didami ẜazzija: Tee ẜalda Wihna peedſehruẜchees.

@v{Evangelium / auff das Heil:Pfingſt=Feſt / Joh: 14.}

JEſus ẜazzija us teem Mahzekļeem: Kas manni mihle / tas
@b{mannu}

[51.lpp.]
mannu Wahrdu turrehs / in mans Tehws wiņņu mihlehs / in
mehs pee to nahkẜim / in Mahjas=weetu pee ta darriẜim. Bet
kas manni ne mihle / tas ne turr mannu Wahrdu: In tas Wahrds /
ko juhs dſirdaht/ newa mans / bet ta Tehwa / kas manni ẜuhtijs.
To eẜmu es jums ẜazzijs / pee jums wehl buhdams: Bet tas Ee-
preezinatajs / tas Ꞩwehtais Gars / ko mans Tehws ẜuhtihs man-
nâ Wahrdâ / tas juhs wiẜẜas Leetas mahzihs / in liks jums atgah-
daht / (juhs atgahdinahs; peeminnehs) wiẜẜu to / ko es jums ẜazzijs
eẜmu. To Meeru atſtahju es jums / mannu Meeru dohmu es
jums: Ne dohmu es jums to / kà ta Paẜaule dohd. Juhẜai Ꞩir-
di ne buhs istruhzinatees / in ne isbihtees. Juhs eẜẜeet dſirdejẜchi /
ko es jums ẜazzijs eẜmu; Es no=eemu / in ateemu atkal pee jums.
Kad juhs manni mihletut / tad juhs preezatohs / ka es ẜazzijs eẜmu;
Es no=eemu pee Tehwu: Jo tas Tehws irr leelaks / nekà es. In
nu eẜmu es jums to ẜazzijs / pirms ka tas noteek / ka juhs tizzaht /
kad tas{tahs} nu notiks. Es jo prohjam ar jums wairs ne runnaẜchu:
Jo tas Kungs ẜchihs Paẜaules nahk / in ne atſpehj neneeka pahr
mannim. Bet tas tapehz irr / ka ta Paẜaule atſihſt / ka es to Teh-
wu mihleju / in darru tà / kà man tas Tehws pawehlejs. Zeļļa-
tees / in eima no ẜchennenes.

@v{Lection / am Pfingſt=Montage / Actor: 10.}
Waẜẜaras Ꞩwehtku Pirmdeenâ.

PEhteris ẜazzija us Karneli: JEſus mums{mnms} pawehlejs mahziht tohs
Ļaudis / in Leezibu doht / ka wiņſch zelts no Deewa par Ꞩohģi pahr
Dſihweem in nomirruẜcheem. Ꞩchim dohd wiẜẜi Praweti Leezi-
bu / ka zaur wiņņa Wahrdu / wiẜẜeem / kas eekẜch ta tiz / Pameẜchanu to
Grehku dabbuht buhs. Kad Pehteris wehl ẜchohs Wahrdus runnaja /
kritte tas Ꞩwehtais Gars us teem wiẜẜeem / kas us to Wahrdu klauẜijahs.
In tee Tizzigi no tahs Apgraiſiẜchanas / kas bij ar Pehteri nahkuẜchi / is-
truhzinajahs / ka ta Ꞩwehta Garra Dahwanas ir us teem Pagaņeem is-
leetas tappa; Jo tee dſirdeja tohs ẜweẜchâs Mehlês (ẜweẜchâs Walloh-
@1{G ij}
@b{dâs)}

[52.lpp.]
dâs) runnajam / in Deewu augſti teizam. Tad ẜazzija Pehteris: Warrig
jeb kas to Uhdeni leegt / ka ẜchee ne taptu kriſtiti; kas to Ꞩwehtu Garru
dabbujẜchi / kà ir mehs? In wiņſch pawehleja tohs kriſtiht ta Kunga (JE-
ſus) wahrdâ. Tad ludſe tee wiņņu wehl kahdas Deenas pee teem palikt.

@v{Evangelium / am Pfingſt=Montage / bJoh: 3}

JEſus ẜazzija us Nikademu: Tik ļohti Deews to Paẜaul
mihlejs / ka wiņſch ẜawu weenu paẜchu Dehlu dewis / ka
wiẜẜeem teem / kas eekẜch wiņņa tiz / ne buhs paſudduẜcheem
tapt / bet to muhſchigu Dſihwoẜchanu dabbuht: Jo Deews ne irr
ẜawu Dehlu ẜuhtijs / eekẜch Paẜaules / ka tam to Paẜaul bija pa-
ſuddinaht / bet ka ta Paẜaule zaur wiņņu ẜwehta taptu. Kas
eekẜch wiņņa tiz / tas ne tohp paſuddinahts / Bet kas ne tiz / tas
jaw paſuddinahts; Tapehz ka tas ne tiz eekẜch to Wahrdu ta wee-
na weeniga Deewa Dehla. Bet ẜchi irr ta Paſuddinaẜchana /
ka ta Gaiẜma Paẜaulê nahkuẜi / in tee Zilweki to Tumẜibu wai-
rak mihleja / ne kà to Gaiẜmu: Tapehz / ka wiņņo Darbi bija
nikni. Kas us ļaunu dohdahs / tas eenihd to Gaiẜmu / in ne nahk
preekẜch Gaiẜmas / ka wiņņa Darbi ne tohp isẜunniti: Bet kas
pareiſi darra / (us Taiẜnibu dohdas /) tas nahk preekẜch Gaiẜmas /
ka wiņņa Darbus redſeht warr: Jo tee eekẜch Deewa darriti.

@v{Lection / am Pfingſt=Dienſtage / Actor: 8.}
Waẜẜaras Ꞩwehtku Otrdeenâ.

KAd tee Apuſtuli dſirdeja / ka tee Ļaudis eekẜch Samarias to Deewa
Wahrdu ẜaņehmuẜchi bija / ẜuhtija tee pee teem Pehteri in Jahni:
Tee tur nogahjuẜchi / luhdſe par teem / ka tee to Ꞩwehtu Garru
dabbutu. (Jo wiņſch ne bija wehl ne us weenu no teem krittis; bet
tee tikkai bija Kriſtiti eekẜch Wahrda ta Kunga JEſus) In tee likka
tahs Rohkas us teem / tad dabbuja tee to Ꞩwehtu Garru.

@v{Evangelium / am Pfingſt=Dienſtage / Joh: 10.}

JEſus ẜazzija us teem Wariſeeŗeem: Pateeẜi / pateeẜi es ẜakku
jums / kas ne ee=eet pa tahm Durwim eekẜch tahs Awju=Kuhts /
@b{bet}

[53{63}.lpp.]
bet kahp zittur eekẜcha / tas irr weens Saglis in Ꞩlepkaws.
Bet tas / kas pa tahm Durwim ee=eet / tas irr tas Gans to Awju.
Tam paẜcham atweŗŗ tas Durwju=Ꞩargs / in tahs Awis dſird
wiņņa Balẜi / in wiņſch ẜauz ẜawas Awis pa Wahrdam / in is-
wedd tahs; In kad wiņſch ẜawas Awis irr islaidis / eet tas wiņņu
preekẜchâ / in tahs Awis ſtaiga tam pakkaļ / jo tahs paſihſt wiņ-
ņa Balẜi: Bet zittam Ꞩweẜcham ne ſtaiga tahs pakkaļ / bet behg
nohſt no ta: Jo tahs ne paſihſt to ẜweẜcho Balẜi. Ꞩcho Lihdſi-
bu ẜazzija JEſus us teem: Bet tee ne ẜapratte / kas tas bija / ko
wiņſch ar teem runnaja. Tad ẜazzija JEſus atkaļ us teem:
Pateeẜi / pateeẜi / es ẜakku jums / Es eẜmu tahs Durwis pee tahm
Awim; wiẜẜi / kas preekẜch mannim nahkuẜchi / tee Sagli in Ꞩlep-
kawi bijuẜchi: Bet tahs Awis teem ne klauẜijẜchî: Es eẜmu tahs
Durwis: ja kas zaur mannim ee=eet / tas tohp ẜwehts / in tas
ee=ees / in atraddihs Gannibas. Weens Saglis ne nahk / ka ween
gribbedams ſagt / ẜchņaugt in nokaut: Es eẜmu nahzis / ka ka teem
ta Dſihwiba / in wiẜs par pilnam buhtu.

@v{Lection / am Feſt der Heil: Dreyfaltigkeit / Rom: 11.}
Waẜẜaras Ꞩwehtku Atẜwehtê jeb Ꞩwehtkôs tahs
Ꞩwehtas Triȧdibas.

AK kahds Dſiļļums tahs Baggatibas / kâ arri tahs Gudribas / in At-
ſihẜchanas Deewa (ta Kunga.) Kà ne=ismannijama irr wiņņa Ꞩoh-
daẜchana / in kà ne=iswaizajams wiņņa Zeļẜch (Prahts.) Jo kurẜch
ta Kunga Dohmas irr atſinnis? Jeb kas wiņņa Padohma=dewejs bijs? Jeb /
kas irr tam ko papreekẜchu dewis / ka tas tam taptu atmakẜahts? Jo no wiņņa
in zaur wiņņu / in eekẜch wiņņa wiẜẜas Leetas / wiņņam peeder Gohds
muhẜchigi / Amen!

@v{Evangelium / am Feſt der Heil: Dreyfaltigkeit / Joh: 3}

WEens Zilweks bija no teem Wariẜeeŗeem / Wahrdâ Nika-
deemus / weens no to Judu=Lauſchu Wirẜneekeem. Tas
nahze pee JEſu Naktî / in ẜazzija us wiņņu: Meiſteri
(Kungs) Mehs ſinnam / ka tu eẜẜi Mahzitajs no Deewa nahzis.
@1{G iij}
@b{Jo}

[54{64}.lpp.]
Jo ne weens ne warr tahs (Brihnumus) Sihmes darriht / ko to
darri / ja Deews ne ir ar ta. JEſus atbildeja in ẜazzija us wiņ-
ņu: Pateeẜi / pateeẜi / es ſakku tew / ja kas labban ne tohp no
jauna peedſimmis / tad ne warr tas to Debbes=Walſtibu redſeht.
Nikadeemus ẜazzija us to: Kà warr Zilweks peedſimt wezs buh-
dams? Warrig wiņſch atkaļ ẜawas Mahtes Meeẜâs ee=eet in pee-
dſimt? JEſus atbildeja: Pateeẜi / pateeẜi / es ẜakku tew / ja kas lab-
ban ne tohp peedẜimmis zaur Udeni in Garru / tad ne warr tas
Debbes=Walſtibâ nahkt. Kas no Meeẜas peedſem / tas irr Mee-
ẜa / in kas no Garra peedſem / tas irr Gars. Ne brihnijees / (ne
ſtebbijees) ka es tew ẜazzijs eẜmu / jums buhs no jauna peedſimteem
tapt. Tas Wehjſch puhẜch kur gribbedams / in tu gann dſird
wiņņa Puhẜmu / (Krahkẜchanu.) Bet tu ne ſinni / no kurrenes
wiņſch nahk / in kurp wiņſch eet. Tâ irr ar ikweena / kas zaur to
Garru peedſimmis. Nikadeemus atbildija / in ẜazzija us wiņņu:
Kà warr tas notikt? JEſus atbildeja / in ẜazzija us to: Eẜẜi tu
weens Meiſteris (Mahzitajs) eekẜch Iſräėļa / in tu ne ſinni to? Pa-
teeẜi / pateeẜi / es sakku tew: Mehs runnajam / ko mehs ſinnam / in
dohdam Leezibu / ko mehs redſejẜchi eẜẜim: Bet juhs ne ẜaņemmaht
muhẜu Leezibu. Ne tizzaht juhs / kad es jums no Semmes=Lee-
tahm ẜakku: Kà buhtut juhs tad tizzejẜchi / kad es jums no Deb-
bes=Leetahm ẜazzitu? Jo ne weens ne brauz us Debbeẜi / ka ween
tas / kas no Debbes nahzis irr / ar Wahrda ta Zilweka Dehls / kas
Debbeẜîs irr. Tahpehz / kà Moſums Tukẜneẜî weenu Tẜchuẜku
pa=augſtinajs (us augẜchu zehlis) tà buhs arri ta Zilweka Dehlam
pa=augſtinatam (us augẜchu zeltam) tapt: Ka wiẜẜi / kas us wiņņu
tiz / ne tohp paſudduẜchi / bet to muhſchigu Dſihwoẜchanu dabbu.

@v{Lection / am I. Son~tage nach der H. Dreyfaltigkeit / 1. Joh: 4.}
Pirmâ Ꞩwehdeenà pehz Waẜẜaras Ꞩwehtku Atẜwehtes / jeb pir-
mâ Ꞩwehdeenâ pehz Ꞩwehdeenas tahs Ꞩwehtas Tria~dibas.

DEews irr ta Mihleſtiba / in kas eekẜch Mihleſtibas paleek / tas paleek
@b{eekẜch}

[55.lpp.]
eekẜch Deewa / in Deews eekẜch wiņņa. Eekẜch ta irr ta Mihleſtiba pilni-
ga pee mums / ka mehs drohẜchi eẜẜim us to Deenu tahs Ꞩohdiẜchanas: Jo
kà wiņſch irr (wiẜẜeems labbu darridams /) tà eẜẜim ir mehs ẜchinnî Pa-
ẜaulê. Bailiba ne irr eekẜch tahs Mihleſtibas / bet ta pilniga Mihleſtiba
isdſen to Bailibu: Jo ta Bailiba darra Mohkas / in kam bail irr / tas
newa pilnigs eekẜch tahs Mihleſtibas. Laid mehs wiņņu mihlejam / jo
wiņſch muhs papreekẜchu mihlejs. Ja kas ẜakka / Es mihleju Deewu / in
wiņſch eenihd ẜawu Brahli / tas weens Melkulis: Jo kas ẜawu Brahli ne
mihle / ko wiņſch redſ / kà warr tas Deewu mihleht / ko tas ne redſ? In ẜchis
Bauẜls irr mums no wiņņa / ka tas / kas Deewu mihle / ir ẜawu Brahļi
mihļu turr.

@v{Evang: am I. Sonntage nach der H. Dreyfaltigkeit / Luc: 16.}

TUr bij weens baggats Wihrs / tas apģehrbehs ar ẜarka-
nahm Sihẜchu=Drahnahm / in ar dahrgu Audekli / in tas
dſihwoja ikdeenas Kahrumâ in Lihgẜmibâ. Tur arri bija
weens Nabbags Wihrs / Wahrdâ Lahzarums / tas gulleja preekẜch
wiņņa Durwim / pilns ar Wahtim / in gribbeja pee=ehdinajams
no tahm Druſkahm / kas no ta Baggata Wihra Galda kritte / to-
mehr nahze tee Ꞩuņņi / in laiſija wiņņa Wahtis. Bet tas Nab-
bags lehzehs mirris / in tappa aisneſts no teem Eņģeļeem Abrȧȧ-
ma klehpî: In tas Baggats nomirre arridſan / in tappe aprakts.
Kad tas nu Ellê in Mohkâs bija / pazehle tas ẜawas Azzis / in
redſeja Abrȧȧmu no tahļenes / in Lahzarumu Wiņņas Klehpî / ẜauze
in ẜazzija: Tehws Abrȧȧms / apſchehlojees pahr manni / in ẜuhti
Lahzarumu / ka wiņſch ẜawu Pirkſta=Gallu Uhdenî eemehrz in
dſiẜẜina mannu Mehli / jo es zeeẜchu leelas Mohkas ẜchîs Ugguns=
Leeẜmâs. Bet Abrȧȧms atbildeja; Peeminni Dehls / ka tu ta-
wu Labbumu dabbujs eẜẜi / tur dſihws buhdams; in Lahzarums
tur pretti Ļaunumu dabbujs: Bet nu tohp ẜchis ee=preezinahts /
in tu tohpi mohzihts. In pahr to wiẜẜu / irr ſtarp jums in mums
leela Starpa / (leels Besdibbenis /) ka tee / kas gribetta no ẜchennen
pee jums Semmê braukt / tee ne warr; neds arri no turren ẜcheit
@b{pee}

[56.lpp.]
pee mums pahrbraukt. In wiņſch ẜazzija: tad luhdſu es tewi /
Tehws / to ẜuhtiht manna Tehwa Nammâ / jo man wehl peezi
Brahļi / ka wiņſch teem apleezina / tee arri ne nahk ẜchinnî
Mohkuweetâ: Abrȧȧms ẜazzija us to: Teem irr Moſus in tee
Praweti / laid tee tohs klauẜa. Bet wiņſch ẜazzija: Ne / Tehws
Abrȧȧms / kad weens no Mirruẜcheem pee teems eetu / tad tee at-
ſtahtu no Grehkeems. In Abrȧȧms ẜazzija us to: Ne klauẜa
tee Moſu in tohs Prawetus / Tad tee arri ne tizzehs / kaut arri
kas no Miŗŗoņeem augẜcham zeltohs.

@v{Lection / am II. Sonntage nach der Heil: Dreyfaltigkeit /}
@v{I. Joh: 3.}
Ohtrâ Ꞩwehdeenâ pehz Waẜẜaras Ꞩwehtku Atẜwehtes.

MAnni Brahļi / Ne brihnijeetees / ja ta Paẜaule juhs eenihd. Mehs
ſinnam / ka mehs no tahs Nahwes eekẜch to Dſihwoẜchanu nah-
kuẜchi eẜẜim / jo mehs mihlim tohs Brahļus: Kas to Brahli ne
mihl / tas paleek Nahwê. Kas ẜawu Brahli nihd / tas irr Ꞩlepkaws: In
juhs ſinnaht / ka Ꞩlepkawam newa ta muhſchiga Dſihwoẜchana eekẜch ẜe-
wim paleekama. Pee ta eẜẜim mehs atſinnuẜchi to Mihleſtibu (Kriſtus)
ka tas ẜawu Dſihwibu par mums dewis; In mums buhs arri ẜawu Dſih-
wibu doht par teem Brahļeem. Bet ja kam ẜchihs Paẜaules Baggatiba
irr / ne redſ ẜawu Brahli Behdas zeeẜcham / in aisẜlehdſ ẜawu Ꞩirdi (ẜa-
was Eekẜchķas) preekẜch wiņņa / kà paleek Deewa Mihleſtiba eekẜch ta?
Manni Behrniņi / lai mehs ne mihlim ar Wahrdeem / nei ar Mehl / bet
ar Darbeem in pateeẜi.

@v{Evang: am II. Sonntage nach der H. Dreyfaltigkeit / Luc: 14.}

JEſus ẜazzija ẜcho Lihdſibu: Tur bija weens Zilweks / tas
ẜataiẜija leelu Wakkariņu / in luhdſe daudſ pee ta. In
wiņſch ẜuhtija ẜawu Kalpu ap to Wakkariņa=Stundu /
teem Aizinateem ẜazziht: Nahzeet / jo wiẜẜas Leetas ẜataiẜitas.
Bet tee eeẜahkahs wiẜẜi weens pehz ohtra aisbildetees: Tas pir-
mais ẜazzija us to; Es eẜmu Tihrumu pirzis / in man wajag eet
@b{to}

[57.lpp.]
to apraudſiht / Es luhdſohs aisbildini manni. In tas Ohtrs ẜaz-
zija: Es eẜmu peezu Pahŗu (Juhgu) Wehrẜchu pirzis / in es no=
eemu tagad tohs apraudſiht / Es luhdſohs aisbildini manni. In
wehl zits (tas treẜchais) ẜazzija: Es eẜmu Ꞩeewu apņehmees / ta-
pehz es ne warru nahkt. In tas Kalps nahze / in atẜazzija to ẜa-
wam Kungam: Tad tappa tas Namma=Kungs duẜmigs / in
ẜazzija us ẜawu Kalpu: Eij tikkuẜchi us tahm Gatwahm / in
Piļs=ẜata Eelahm / in eewedd tohs Nabbagus / in Krohpļus / in
Tiſlus / in Aklus ẜcheit eekẜchan. In tas Kalps ẜazzija: Kungs /
Tas irr padarrihts / ko tu pawehlejs eẜẜi; Bet tur wehl tukẜchas
Weetas. (ganna telp.) In tas Kungs ẜazzija us to Kalpu: Is=eij
us teem leeleem Zeļļeem / in pee Ꞩehtmalleem / in ſpeed tohs ẜcheit
eekẜcha nahkt / ka mans Nams pilns tohp. Bet es ẜakku jums /
ka ne weens no teem Wihreem / kas bij aizinati / (in ne nahze /) man-
nu Wakkariņu baudihs.

@v{Lection / am III. Sonntage nach der Heil. Dreyfaltigkeit /}
@v{I. Petr: 5.}
Treẜchâ Ꞩwehdeenâ pehz Waẜẜaras Ꞩwehtku Atẜwehtes.

JUhs Jaunee eẜẜeet paklauẜigi teem Wezzakeem / juhs ikweens eẜẜeet
ẜawâ Starpâ paklauẜigi / in turrajtees ſtippri pee tahs Paſemmoẜcha-
nas: Jo Deews ſtahw pretti teem Lepneem{Lepneeem}; bet teem Semmeem
dohd wiņſch Schehlaſtibu. Tad ſemmojatees juhs nu appakẜch tahs ẜpeh-
zigas Deewa=Rohkas / ka wiņſch juhs pa=augſtina ẜawâ Laikâ. Wiẜẜu juh-
ẜu Ꞩuhdiẜchanu metteet us wiņņu / jo wiņſch gahda par jums. Eẜẜeet
gaddigi / in mohdrigi: Jo juhẜu Prettibneeks / tas Welns ſtaiga wiẜs=ap-
kahrt / kà kahds ŗuhkamais Swehrs (Lawis) in mekle / kuŗŗu wiņſch war-
retu apriht. Tam buhs jums ſtipri pretti ſtahweht eekẜch Tizzibas / ſinna-
dami / ka juhẜeem Brahļeem (juhẜai brahligai Draudſibai) pa Paẜaul
tahda patt Zeeẜchana notihkſt. Bet tas Deews wiẜẜas Schehlaſtibas / kas
muhs aizinajs pee tahs muhſchigas Gohdibas eekẜch Kriſtu JEſu / tas pats
juhs / kas juhs maſu Brihdi zeeẜchaht / pilnigi ẜataiẜihs / ſtiprinahs / ſpehzi-
@1{H}
@b{nahs/}

[58.lpp.]
nahs / eedibbinahs. Tam paẜcham irr Gohds in Spehks muhſchigi muh-
ſcham / Amen.

@v{Evangelium / am III. Sonntage nach der Heil. Dreyfaltig-}
@v{keit / Luc: I5.}

BEt wiẜẜadi Muitineeki in Grehzineeki ſteidſehs pee Kun-
ga JEſu / gribbedami wiņņu dſirdeht. In tee Wariſeeŗi in
Rakſtu=Mahzitaji kurneja / in ẜazzija: Ꞩchis uhsņem tohs
Grehzineekus / in ehd ar teem: Bet wiņſch dewe teem ẜcho Lihdſi-
bu / in ẜazzija: Kurẜch Zilweks juhẜu Starpâ / kam ẜimts Awis
irr / in ja tas weenu no tahm pamett / kas ne atſtaj tahs dewiņ-
deẜmits in dewiņas Tukẜneẜẜî / in ne no=eet pehz tahs paſuddu-
ẜchahs / teekams tas to atrohd? In to atraddis / zell wiņſch to us
ẜaweem Kameeẜcheem lihgẜmodamees: In Mahjâs pahrgahjis /
ẜaẜauz wiņſch ẜawus Draugus in Kaimiņus / us teem ẜazzidams:
Preezajatees ar mannim / Es eẜmu ẜawu Awi atraddis / kas pa-
ſudduẜi bij. Es ẜakku jums / tà buhs arridſan Debbeẜis Lihgẜmi-
ba / pahr weenu Grehzineeku / kas no Grehkeems atſtahj / wairak
ne ka pahr dewiņeem in dewiņdeẜmits Taiẜneem / kam ta Atſtah-
ẜchana no Grehkeem ne irr wajaga. Jeb kurrai Ꞩeewai irr deẜ-
mits Graẜchi / (Naudas=Gabbali) kad weens tai noſuhd / kas Ꞩwezzi
ne eededſina / in to Nammu mehſch / ẜirdigi mekledama / teekams
ka to atrohd? In to atradduẜi / ẜaẜauz ta ẜawas Draudſenes in
Kaimiņenes / ẜazzidama: Preezajetees ar mannim / Es eẜmu ẜa-
wu Graẜẜi (Naudas=Gabbalu) atradduẜi / kas man bija noſuddis.
Tà / sakku es jums / buhs arri Lihgẜmiba preekẜch teem Deewa
Eņģeļeem / pahr weenu paẜchu Grehzineeku / kas ẜawus Grehkus
noſchehlo.
* Wiņſch arri ẜazzija: Weenam Zilwekam bij diwi Dehli:
In tas Jaunakajs no teem ẜazzija us Tehwu: Tehws / dohd man-
nim mannu Teeẜu no tahs Mantas / kas man peenahkahs. In
wiņſch dallija teem to Mantu. In ne ẜenn pehz ta Laika / ẜalikka
tas jaunakais Dehls wiẜẜu kohpâ / in aisgahja tahļâ Semmê / in
@b{aprija}

[59.lpp.]
aprija (istehreja) ẜawu Mantu / negaddigi dſihwodams. Kad
wiņſch nu wiẜẜu ẜawu Mantu bij isplihtejs / nahze leels Bads
tannî Semmê / in tam eeẜahke peetruhkt. Tad gahja wiņſch in
peekehrehs tur patt pee weena Namneeka / tas ẜuhtija to us ẜawu
Tihrumu Zuhkas ganniht. In wiņſch gribbeja ẜawu Wehdaru
peepildams ar Ꞩehnalahm / ko Zuhkas ehde; bet ne weens tam tahs{tamtahs}
ne dewe. Tad atẜagahdajahs wiņſch ẜawâ Ꞩirdî / in ẜazzija:
Zeek Algadſchu mannam Tehwam / kam Maiſes par pilnu ja=ehd /
in man buhs Baddu mirt? Es taiẜiẜchos pee ẜawu Tehwu eet /
in gribbu us wiņņu ẜazziht: Tehws / Es eẜmu prett to Debbes in
preekẜch tewim (pret Deewu in tewi) grehkojs / in ne eẜmu wairs tik
zeenigs / ka manni ẜaukt buhs tawu Dehlu / darri man kà kahdu
no taweem Algadſcheem. In wiņſch zehlehs / in gahja pee ẜawa
Tehwa. Bet wehl tahlu buhdams / redſeja to wiņņa Tehws / in
wiņņam eeſchehlojahs pahr to / in tezziņus apẜakampehs Kaklâ /
in ſkuhpſtija to. In tas Dehls ẜazzija us wiņņu: Ak Tehws /
Es eẜmu grehkojs prett Debbes in preekẜch tewim / in ne eẜmu
wairs tik zeenigs / (tik Wehrtas) ka manni tawu Dehlu ẜaukt buhs.
Bet tas Tehws ẜazzija us ẜaweem Kalpeem; Atneẜẜeet tahs wiẜs=
krahẜchņas Drahnas / in ģehrbeet to / in dohdeet tam Gredſenu
Rohkâ / in Kurpes Kahjâs / in atweddeet treknu Teļļu / in nokau-
jeet to / laideet mums ehſt / in lihgẜmeems buht: Jo ẜchis mans
Dehls bija nomirris / in irr atkal dſihws tappis; wiņſch bija pa-
ſuddis / in irr atkaļ atraſts. In tee eeẜahke lihgẜmi buht. Bet
tas Wezzakais Dehls bija Laukâ / in tuwu atnahzis pee Namma /
dſirdeja tas to Dſeedaẜchanu in Deeẜchanu (to Trohkẜni) in ẜauze
weenu no ẜaweem Kalpeem / in jautaja / kas tas eẜẜohts? In wiņſch
ẜazzija: Taws Brahlis pahrgahjis / in taws Tehws treknu Teļ-
ļu nokawis / tapehz ka wiņſch to weẜẜelu atkal Mahjâs atdabbujs.
Tad tappe wiņſch duẜmigs / in ne gribbeja ee=eet. Bet wiņņa
Tehws gahja ahran / in eeluhdſe to eekẜchan. Bet wiņſch atbil-
deja in ẜazzija us Tehwu: Redſi / tik daudſ Gaddus es tew klauẜu /
@1{H ij}
@b{ in}

[60.lpp.]
in ne eẜmu wehl ne weenkahrt tawu Bauẜlibu pahrkahpis / in to-
mehr tu ne kahdu Kaſlenu man dewis eẜẜi / ka es ar manneem
Draugeem buhtu warrejs lihgẜms buht. Bet kad nu ẜchis taws
Dehls / kas ar Maukahms ẜawu Mantu aprijis / atnahzis irr / eẜẜi
tu preekẜch wiņņu lizzis apſihduẜchu Teļļu nokaut. In Tehws
ẜazzija us to: Mans Dehls / Tu allaſch eẜẜi pee mannis / in wiẜs
kas mans irr / tas irr arri taws; Bet tew bija lihgẜmam in pree-
zigam buht: Jo ẜchis taws Brahlis bija nomirris / in irr atkaļ
dſihws tappis / Wiņſch bija paſuddis / in irr atkaļ atraſts.

@v{Lection / am IV. Sonntage nach der Heil: Dreyfaltigkeit /}
@v{Rom: 8.}
Zettortâ Ꞩwehdeenâ pehz Waẜẜaras Ꞩwehtku Atẜwehtes.

MIhļee Brahļi / Es to tizzu / ka ẜchi laiziga Zeeẜchana ne atẜwerr wiņ-
ņu Gohdibu / kas pee mums taps redſeta: Jo ta behdiga in ẜirdiga
Gaidiẜchana pee tahm radditahm Leetahm (pee tahs Raddibas)
gaida us to Apſkaidroẜchanu Deewa Behrnu. Jo tahs radditas Leetas
irr padohtas tai Neezibai / ne pehz ẜawas Gribbeẜchanas / bet ta paẜcha
Dehļ / kas tahs padewis irr / us Zerribu / ka ir wiņņas taps atpeſtitahs no
tahs Kalpoẜchanas pee isnihkamahm Leetahm / us to Swabbadibu in
Gohdibu to Deewa=Behrnu. Jo mehs ſinnam / ka wiẜẜa Raddiba ar
mums gaida in nopuhẜchahs wehl allaſchiņ. In ne ween ta patti / bet ir
mehs paẜchi / kam ta Garra Pirmiba / nopuhẜchamees pee mums paẜcheem /
gaididami pehz tahs Behrnu=Usņemẜchanas / in muhẜo Meeẜu Atpeſti-
ẜchanas.

@v{Evangelium / am IV. Sonntage nach dem Feſt der Heil:}
@v{Dreyfaltigkeit / Luc: 6.}

JESUS ẜazzija: Tapehz eẜẜeet ſchehligi / kà juhẜu Tehws
ſchehligs irr. Ne ẜohdaht / tad ne tapẜeet juhs ẜohdati: Ne
paſuddinajaht / tad ne tapẜeet juhs paſuddinati: Peedoh-
deet / tad taps jums peedohts: Dohdeet / tad taps jums dohts.
Weens pilns / ẜakrattihts in pahr pahrim eijams Mehrs taps
@b{jums}

[61.lpp.]
jums juhẜâ Klepî eedohts. Jo ar Mehru / ko juhs mehŗoẜeet /
taps jums atkaļ mehŗohts. Wiņſch ẜazzija teem arri weenu
Lihdſibu: Warrig akls aklam Zeļļu rahdiht? ne krittihs tee abbi
Bedreî? Tas Mahzeklis newa augſtaks / kà tas Mahzitajs:
Kad tas Mahzeklis irr / kà wiņņa Mahzitajs / tad irr wiņſch pil-
nigs. Bet ko redſi tu Skabargu (Droſteli / Skabarbu / ) tawa Brah-
ļa Azzî. / in to Balķi tawâ paſchâ Azzî tu ne nomanni? Jeb kà
warri tu ẜazziht us tawu Brahli? Zeet Brahli / es gribbu to
Skabargu no tawas Azs iswilkt: in tu pats ne redſi to Balķi
ẜawâ Azzî. Tu Blehdneeks / (Walkẜchķi /) welz papreekẜchu to
Balķi no tawas Azs / in peeluhko tad / ka tu to Skabargu no ta-
wa Brahļa Azs iswilkt warri.

@v{Lection / am V. Son~tage nach der H: Dreyfaltigkeit / 1. Pet: 3.}
Peektâ Ꞩwehdeenâ pehz Waẜẜaras Ꞩvehtku Atẜwehtes.

MIhļee Brahļi / Eſſeet wiẜẜi lihdſ weenahdâ Prahtâ / zits zittu Behdâs
ſchehlodami / brahligi weens ohtru mihledami. Schehlaſtibu in Lip-
nibu parahdidami. Ne atmakẜajaht ļaunu ar ļauna / nei Lahſtus
ar Lahſteem: Bet ẜwehtijaht tur pretti / in ſinnajt / ka juhs tapehz aizinati
eẜẜeet / ka juhs to Ꞩvehtibu par juhẜu Teeẜu (Daļļu) dabbujaht. Jo kam
mihļ dſihwoht / in labbas Deenas redſeht / tas lai walda ẜawu Mehli / ka ta
ļaunu ne runna / in ẜawas Luhpas / ka tahs ne peewiļļ. Lai tas greeẜchahs
no ļauna / in darra pareiſi: Lai wiņſch mekle Meera / in tam pakkaļ dſen-
nahs. Jo ta Kunga Azzis ſtahw us teem Taiẜneem / in viņņa Auẜis us
wiņņu Luhgẜchanu: Bet ta Kunga Waigs ſtahw prett teem / kas Ļaunu
darra. In kurẜch irr / kas jums warr ļaunu darriht / kad juhs pehz Labbu-
mu dſennatees? In kaut juhs arri tahs Taiẜnibas pehz zeetuẜchi / tad tomehr
juhs eẜẜeet ẜwehti. Bet jums ne wajaga isbihtees in bailigeem buht wiņņo
Beedinaẜchanas dehļ: Bet ẜwehtijeet Deewu to Kungu juhẜâs Ꞩirdîs.

@v{Evang: am V. Sonntage nach der H. Dreyfaltigkeit / Luc: 15.}

TAs notikkahs / ka tee Ļaudis pee to Kungu JEſu ẜpeedehs /
Deewa Wahrdu dſirdeht / kad wiņſch ſtahweja pee ta Eſera
@1{H iij}
@b{Ģene-}

[62.lpp.]
Ģenezaretas. In wiņſch redſedams pee ta Eſera diwi Laiwas
ſtahwim: Bet tee Sweineeki bij iskahpuẜchi / in maſgaja ẜawus
Tihklus (iskahrnija / ẜchķiſtija) eekahpe tas weenâ Laiwâ / kas Ꞩih-
maņam (Pehteŗam) peederreja; In luhdſe to / maģķeniht no Mal-
las nozelt / in wiņſch paſehdehs mahzija tohs Ļaudis no tahs Lai-
was: In beidſis runnaht / ẜazzija wiņſch us Ꞩihmani: Dohdees
us augẜchu / in ismetteet juhẜus Tihklus / ka juhs weenu Lohmu
welkaht. In Ꞩimans atbildeja in ẜazzija us to: Kungs / (zeenigs
Mahzitajs /) Mehs zauru Nakti ſtrahdajẜchi / in neneeka dabbujẜchi;
Bet us tawu Wahrdu gribbu es to Tihklu ismeſt. In kad tee to
darrija / ẜajehme tee leelu Pulku Siwju (Suwu) tà / ka wiņņu
Tihkls ẜaplihẜe. In tee dewe ẜaweem Beedreem Sihmi / (mette
ar Rohku ẜaweem Beedreem /) kas ohtrâ Laiwâ bija / ka teem bija
nahkt palihdſeht wilkt. In tee nahze / in peepildija abbi Laiwas
pillas / tà ka tee grimme. Kad to Ꞩihmans Pehteris redſeja;
kritte wiņſch JEſum kahrt Zeļļeem / in ẜazzija: Kungs / eij no
mannim nohſt / es eẜmu grehzigs Zilweks; jo teem bij Isbaile uhs-
gajuẜi / in wiẜẜeem / kas ar wiņņu bija / pahr ẜcho Lohmu / ko tee
bija wilkuẜchi / kà ir Jehkabam in Jahņam / teem Dehleem Zebe-
dejuma / Ꞩihmana Beedreem. In JEſus ẜazzija us Ꞩihmani:
Ne isbihkſtees; jo no ẜchi Laika buhs tew Zilwekus ẜweijoht. In
tee wilke ẜawas Laiwas pee Mallas / in wiẜẜas Leetas atſtahju-
ẜchi / ſtaigaja wiņņam pakkaļ.

@v{Lection / am VI. Sonntage nach der Heil: Dreyfaltigkeit /}
@v{Rom: 6.}
Ꞩeſtâ Ꞩwehdeenâ pehz Waẜẜaras Ꞩwehtku / Atẜwehtes.

MIhļee Brahļi / Ne ſinnaht juhs / ka wiẜẜi / kas mehs us JEſu Kriſtu
kriſtiti / eẜẜim wiņņa Nahwê Kriſtiti? Tad eẜẜim mehs nu ar wiņņa
aprakti / zaur to Kriſtibu / eekẜch wiņņa Nahwes: Tapehz / kà Kriſtus no
teem Miŗŗoņeem usmohdinahts / zaur ta Tehwa Gohdibu / tà ir mums
eekẜch jaunas Dſihwoẜchanas ſtaigaht buhs. Bet kad mehs nu ar wiņņa
@b{eeſtahditi}

[63.lpp.]
eeſtahditi tohpam lihdſigâ Nahwê / tad buhs mums arri tai Augẜcham=Zel-
ẜchanai lihdſeem buht: Sinnadami / ka muhẜu wezzais Zilweks (grehzigs
Prahts) ar wiņņa Kruſta peeẜiſts / ka ta Grehku Kohpa isſuhd / in mehs
joprohjam teem Grehkeem ne kalpojam. Jo kas (teem Grehkeem) no-
miris / tas no teem Grehkeem ẜwabbads tappis: Bet ja mehs ar Kriſtus
mirruẜchi / tad tizzam mehs / ka mehs arri ar wiņņa dſihwoẜim: Sinnada-
mi / ka Kriſtus no teem Miŗŗoņeem uhsmohdinahts / nu wairs ne mirſt /
ta Nahwe joprohjam pahr wiņņu ne waldihs: Jo / ko wiņſch mirris / to
wiņſch to Grehku pehz mirris weenreiſ / Bet ko wiņſch dſihwo / to dſihwo
wiņſch Deewam. Tà ir juhs / turrajtees par tahdeem / ka juhs teem Greh-
keem nomirruẜchi eẜẜeet / in Deewam dſihwojaht / eekẜch JESUS KRI-
ſtus muhẜa Kunga.

@v{Evangelium / am VI. Sonntage nach der Heil: Dreyfaltig-}
@v{keit / Matth: 5.}

JEſus ẜazzija: Es ẜakku / ja juhẜa Taiẜniba newa labbaka /
kà to Rakſtu=Mahzitaju in Wariſeeŗu / tad juhs eekſch
Debbes=Walſtibu ne nahkẜeet. Juhs eẜẜeet dſirdejẜchi / ka
no teem Wezzakeem ẜazzihts irr; Tew ne buhs nokaut; In kas no-
kauj / to buhs zaur Teeẜu ẜohdiht: Bet / Es ẜakku jums / kas ar
ẜawa Brahli aplam duẜmo (bes wainas /) tas to Ꞩohdibu nopel-
nijs (tas irr zaur Teeẜu ẜohdams) Bet kas us ẜavu Brahli ẜakka /
Raka / (Newehkli) tas irr tahs Runnas nopelnijs: In kas ẜakka:
Tu Ģeķķi (Traks /) tas to Elles=Uguni nopelnijs. Tapehz kad tu
tawu Dahwanu us Altari uppere (atneẜs) in eegahdajees tur patt /
ka tawam Brahļam ar tewim kas jadarra; Tad atſtahj tur
preekẜch Altara tawu Dahwanu / in no=eij pirmis / in ẜaderrees ar
tawa Brahli / in nahz tad / in uppere tawu Dahwanu. Eẜẜi ẜa-
derrigs ar tawa Prettibneeka (labprahtigs tawam Prettibneekam)
drihdſ / teekams tu wehl ar wiņņa wirẜ Zeļļa eẜẜi / ka tewi tas
Prettibneeks ne nodohd tam Ꞩohģam / in tas Ꞩohģis nodohd
tewi tam Ꞩullainim/ in tu tohpi Zeetumâ eemeſts. Pateeẜi es
@b{ẜakku}

[64.lpp.]
ẜakku tew / tu no turren ne iseeẜi / kamehr tu to pehdeju Ꞩchķil-
linģi nomakẜaẜi.

@v{Lection / am VII. Sonntage nach der Heil: Dreyfaltigkeit /}
@v{Rom: 6.}
Ꞩeptitâ Ꞩwehdeenâ pehz Waẜẜaras Ꞩwehtku Atẜwehtes.

MIhļee Brahļi / Man buhs kà Zilwekam (Zilwezigi) runnaht / pehz
juhẜu Meeẜu Neſpehzibas: Tà / kà juhs ẜawus Lohzekļus padewuẜchi
eẜẜeet pee Kalpoẜchanas tai Neẜchķihſtibai / weenu Blehdibu us ohtru darri-
dami: Tà padohdeet nu arri juhẜus Lohzekļus pee Kalpoẜchanas tai Tai-
ẜnibai / eekẜch Ꞩwehtibas. Jo kad juhs Grehku=Kalpi bijaht / tad bijaht
juhs ẜwabbadi no tahs Taiẜnibas. (bes Taiẜnibas.) Kahdus Augļus
juhs to Brihdi dabbujaht? par teem jums tagad ja=kaunahs: jo wiņņu
Gals irr ta Nahwe; Bet kad juhs nu no teem Grehkeem eẜẜeet waļļâ kļuh-
ẜchi / in Deewa Kalpi tappuẜchi / ir jums juhẜi Augļi / juhẜu Ꞩwehtiba / in
tas Gals ta muhſchiga Dſihwoẜchana: Jo Grehku=nopelns irr ta Nahwe;
bet Deewa Dahwana irr ta muhſchiga Dſihwoẜchana zaur JEſu Kriſtu
muhẜu Kungu.

@v{Ewangelium / am VI. Sonntage nach der Heil: Drey-}
@v{faltigkeit / Marc: 8}

Tannîs Deenâs / kad tur daudſ Ļaudis bij / in teem ne bija
ja=ehd / aizinaja JEſus ẜawus Mahzekļus pee ẜewim / in
ẜazzija us teem: Man to Ļauẜchu tik ſchel / jo tee nu trihs
Deenas pee mannim palikkuẜchi / in teem newa neneeka ja=ehd:
In kad es tohs ne=ehduẜchus no mannim atlaiſtu / tad tee us Zeļļa
ar Baddu nonihktu / Jo zittti bija no tahļenes nahkuẜchi. Wiņņa
Mahzekļi atbildeja tam: Kur ņemmam mehs Maiſes ẜcheitan
Tukẜneẜî / ka mehs tohs pee=ehdinajam? In wiņſch jautaja no
teem: Zeek jums Maiſes? Tee ẜazzija: Ꞩeptiņas. In wiņſch pa-
wehleja teem Ļaudim / teem bija wirs Semmes paẜehſtees. In
wiņſch ņehme tahs ẜeptiņas Maiſes / in pateikdams pahrlauſe
tahs / in dewe ẜaweem Mahzekļeem / teem bija to paẜchu priekẜcha
@b{zelt:}

[65.lpp.]
zelt: In tee zehle to teem Ļaudim preekẜcha. Teem arri bija
maģ Siwtiņu: In wiņſch Pateizibas ẜazzijs / pawehleja tahs
paẜchas arri preekẜcha neſt. Bet tee ehde / in tappa pee=ehduẜchi /
in ẜalaẜẜija ar atlikkuẜchahm Druſkahm ẜeptiņus Kurwjus. In
to bija pee tẜchetr=tuhkſtoẜchu / kas ehduẜchi bija. Pehz atlaide
wiņſch tohs no ẜewim.

@v{Lection / am VIII. Son~tage nach 8 H: Dreyfaltigkeit / Rom: 8.}
Aſtotâ Ꞩwehdeenâ pehz Waẜẜaras Ꞩwehtku Atẜwehtes.

MIhļee Brahļi / Tad eẜẜam mehs nu Paradneeki / ne tai Meeẜai / ka
mums pehz tas Meeẜas dſihwoht buhs; Jo kad juhs pehz tahs
Meeẜas dſihwoẜeet / tad juhs mirẜeet / Bet ja juhs zaur to Garru tahs
Meeẜas Darbus mehrdeẜeet / tad juhs dſihwoẜeet. Jo tee / kas no Deewa
Garra weſti tohp / irr Deewa Behrni. In juhs ne eẜẜeet kahdu Kalpa=Garru
(Garru tahs Kalpoẜchanas) dabbujẜchi / ka jums atkaļ ja=bihkſtahs. Bet
juhs eẜẜeet Behrna=Garru (Garru tahs Uhsņemẜchanas par Behr-
neem) dabbujuẜchi / zaur to mehs ẜauzam / Abba / mihļais Tehws! Tas
pats Gars dohd Leezibu muhẜam Garram / ka mehs Deewa Behrni eẜẜam.
Eẜẜim mehs tad Behrni / tad eẜẜim mehs ir Mantas=Ņehmeji. (Behrna=
Teeẜas Ņehmeji.) ar wahrda / Deewa Mantas=Ņehmeji in Lihdſ=Man-
tas=ņehmeji Kriſtus. Ja mehs tikkai lihdſ zeeẜcham / ka mehs arri lihdſ
pee Gohdibas pa=augſtinati tohpam.

@v{Evangelium / am VII. Sonntage nach der Heil: Drey-}
@v{faltigkeit / Matth: 7.}

JEſus ẜazzija: Ꞩargajtees no teem wiltigeem Praweteem /
kas Awju=Drahnâs (Drehbês) pee jums nahk / bet no eekẜch=
puẜẜes irr tee plehẜigi Wilki; pee wiņņa Augļeem buhs
jums tohs paſiht. Warrig Wihna=Ohgas laẜẜiht no Ehrkẜch-
ķeem / jeb Wihgas no Dadſcheem? Jo ikkatrs labs Kohks neẜs
labbus Augļus; Bet weens ispu̇is Kohks neẜs niknus / (nelabbus)
Augļus. Weens labs Kohks / ne warr niknus Augļus neſt / in
weens ispu̇is Kohks / ne warr labbus Augļus neſt. Ikkatrs Kohks /
@1{I}
@b{ kas}

[66.lpp.]
kas labbus Augļus ne neẜs / tohp nozirſts / in Uggunî eemeſts.
Tapehz pee wiņņu Augļeem buhs jums tohs paſiht. Ne wiẜẜi
tee / kas us mannim ẜakka / Kungs / Kungs / Debbes=Walſtibâ
ee=ees; Bet tee / kas mannam Tehwam Debbeẜîs pa Prahtam
darra. Daudſ us mannim ẜazzihs wiņņâ Deenâ: Kungs!
Kungs! Ne eẜẜim mehs tawâ Wahrdâ (mahzijẜchi) nahkoẜchas
Leetas ẜluddinajẜchi? Ne eẜẜam mehs tawâ Wahrdâ Welnus
isdſinnuẜchi? Ne eẜẜim mehs tawâ Wahrdâ daudſ warrenus Dar-
bus darrijẜchi? Tad Es us teem itt ſkaidri ẜazziẜchu: Es ne eẜmu
wehl ẜawâ Laikâ juhs paſinnis: Eita nohſt no mannim wiẜẜi juhs
Ļauna=darritaji.

@v{Lection / am IX. Sonntage nach der Heil: Dreyfaltigkeit /}
@v{1. Corinth: 10.}
Dewitâ Ꞩwehdeenâ pehz Waẜẜaras Ꞩwehtku Atẜwehtes.

MIhļee Brahļi / Tas irr mums (pee teem Iſraeliteŗeem) par Sihmi
notizzis / ka mums ne buhs kahrigeem buht us ļaunu / kà ir wiņņi irr
eekahrojẜchees. Ne tohpaht arridſan Elkadeewa=Kalpi / tà / kà zitti no wiņ-
ņeems tappa / kà rakſtihts ſtahw: Tee Ļaudis apẜehdehs pee Ehẜchanas in
Dſerẜchanas / pehz zehlehs wiņņi meeẜlotees. Lai mehs arri ne dſennam
Mauzibu (ne dſihwojam neẜchķihſti) kà zitti Mauzibu dſinne (neẜchķih-
ſti dſihwojuẜchi /) in kritte weenâ Deenâ trihs tuhkſtoẜchi diwi deẜmitî in1
Lai mehs arri ne kahrdinajam Kriſtu / kà zitti no teem wiņņu kahrdinaja /
in tappa no tahm Ohdſehm apmaitati. Ne kurnejeet arridſan / kà zitti no
teems kurneja / in tappa nomahkti no ta Nomehrdetaja. Tas wiņņeems
notikke wiẜsnohtaļ par Sihmi / in irr mums rakſtihts par Atgahdaẜchanu
(Pamahziẜchanu) us kuŗŗeem tahs Paẜaules Gals nahzis irr. Tapehz
kas ẜchķeetahs ſtahwohts / tas lai labbi peeluhko / ka tas ne kriht. Jums
wehl nekahda Kahrdinaẜchana / ka zilweziga ween/ uhsſtahjuẜẜi: Bet Deews
irr peetizzigs / kas ne ļau kahrdinaht juhs / pahr juhẜu Spehku; Bet darra
tà / ka ta Kahrdinaẜchana tahdu Gallu ņemm / ka juhs to warreet paneſt.
Tapehz manni wiẜẜumihļee / behdſeet no tahs Elka=Deewa Kalpoẜchanas.
@b{Evan-}

[67.lpp.]
@v{Evangelium / am IX. Sonntage nach der Heil: Dreyfal-}
@v{tigkeit / Luc: 16.}

JEſus ẜazzija us ẜaweem Mahzekļeem: Tur bija weens
baggats Wihrs / tam bija weens Namma=turretajs (Jun-
kars / Pa=Kungs) tas tappa preekẜch wiņņa apgauſts (apẜuh-
dſehts) ka buhtu tas tam wiņņa Mantu isẜchķehrdis. To aizi-
najs / ẜazzija wiņſch us to: Ko dſirſchu es no tewim ? Atbildi no
tawas Namma=turreẜchanas: Jo tu ne warri joprohjam weens
Namma=turretajs (Namma=walditajs) buht. Tas Namma=turre-
tajs runnaja pats pee ẜewim; ko buhs man darriht? Mans
Kungs ņem to Namma=Waldiẜchanu no mannim: Rakt man-
nim ne tihk / in kauns irr deedeleht. Es ganna ſinnu / ko es dar-
riẜchu / kad es no ta Ammata nozelts tohpu / ka tee manni uhs-
ņem ẜawôs Nammôs. Tad aizinaja wiņſch pee ẜewim wiẜẜus
Paradneekus ẜawa Kunga / in ẜazzija us to pirmo: Zeek eẜẜi tu
mannam Kungam Paradâ ? Wiņſch ẜazzija: Ꞩimts Mehru
(Muzzu) Eljes. In wiņſch ẜazzija us to: Ņem tawu Grahmatu /
ẜehdes / in rakſti tuhdaļ peezdeẜmits. Pehz ẜazzija wiņſch us to
Ohtro: Bet tu / zeek eẜẜi tu Paradâ ? Wiņſch ẜazzija: Ꞩimts
Mehru Kweeẜchu: In wiņſch ẜazzija us to: Ņem tawu Grahma-
tu / in rakſti aſtoņdeẜmits. In tas Kungs teize to netaiẜnu Nam-
ma=Walditaju / ka wiņſch bija gudri darrijs: Jo tee Behrni ẜchihs
Paẜaules irr gudraki ẜawâ Tautâ / ne ka tee Behrni tas Gai-
ẜmas. In es ẜakku jums arridſan: Darrajtees Draugus no tahs
netaiẜnas Baggatibas / kad jums nu peetruhkſt / ka tee juhs uhs-
ņem eekẜch to muhſchigu Dſihwokli.

@v{Lection / am X. Sonntage nach dem Feſt der Heil: Dreyfal-}
@v{tigkeit / I. Cor: 12.}
Desmitâ Ꞩwehdeenâ pehz Waẜẜaras Ꞩwehtku Atẜwehtes.

MIhļee Brahļi / No tahm garrigahm Dahwanahm es jums ne gribbu
ẜlehpt: Juhs ſinnaht / ka juhs Pagani bijuẜchi / in nogahjuẜchi pee
@1{I ij}
@b{teem}

[68.lpp.]
teem mehmeem Elkadeeweem / kà juhs tappaht wadditi. Tapehz buhs
jums ſinnaht / ka ne weens JEſu nolahd / kas zaur Deewa Garru runna{ruuna};
In ne weens warr JEſu par Kungu ẜaukt / kà ween zaur to Ꞩwehtu Garru.
Tur irr daſchadas Dahwanas; Bet weens pats Gars. Tur daſchadi
(Baſnizas) Ammati / bet weens pats Kungs. Tur daſchada Strahda-
ẜchana / bet weens pats Deews / kas ſtrahda wiẜẜas Leetas eekẜch wiẜẜeem.
Eekẜch ikkatra parahdahs ta Garra Dahwanas / par Labbu tai Draudſi-
bai. Zittam tohp dohts / zaur to Garru no tahs Gudribas runnaht: Zit-
tam tohp dohts runnaht no tahs Atſihẜchanas / zaur to paẜchu Garru:
Zittam ta Tizziba / eekẜch ta paẜcha Gara: Zittam ta Dahwana weẜẜelu
darriht / tannî paẜchâ Garrâ: Zittam Brihnuma=Darbus darriht: Zit-
tam nahkoẜchas Leetas ẜluddinaht: Zittam tohs Garrus ispraſt: Zittam
daſchadas Mehles (Wallohdas /) Zittam tahs Mehles (Wallohdas)
isẜtahſtiht. Bet ẜcho wiẜẜu darra tas pats weenigs Gars / in isdalla ikwee-
nam ẜewiẜki / kà tam patihk.

@v{Evangelium / am X. Sontage nach dem Feſt der Heil. Drey-}
@v{faltigkeit / Luc. 19.}

KAd JEſus tuwu klaht pee Jeruſalems nahze / uhsluhkoja
wiņſch to Pilsẜatu / in apraudaja to / ẜazzidams: Kaut
tu to ſinnatu / tad buhtu tu ẜchinnî tawâ Laikâ apdohma-
juẜi / kas pee tawu Meeru wajadſetu: Bet nu tas preekẜch
tawahms Azzims paẜlehpts. Jo tas Laiks pahr tewim nahks /
ka tawi Waidineeki apkahrt tewim in taweem Behrneem ar te-
wim weenu Lehģeri ar Ratteem apmettihs / tewi apẜehdehs / in
wiẜẜâs Mallâs ſpaidihs / in ẜchkihſti ispohſtihs / in ne weenu Akmi-
ni us ohtru atſtahs: Tapehz ka tu ne eẜẜi atſinnuẜi to Laiku ta-
was Peemekleẜchanas. In wiņſch gahja Baſnizâ / in ẜahke
isdſiht / kas pahrdewe / in kas pirke tur eekẜchan / ẜazzidams us
teem: Mans Nams irr weens Nams tahs Luhgẜchanas (weens
luhdſama=Nams) bet juhs to eẜẜeet par ẜlepkawas Bedri darrij-
ẜchi. In wiņſch mahzija ikdeenas Baſnizâ. Bet tee Augſti Baſ-
nizas Kungi in Rakſtu=mahzitaji / ar teem Ļauſchu=Wirẜneekeem /
@b{gahdaja}

[69.lpp.]
gahdaja us to / ka tee to nokautu / in ne atradde / kà teems darriht
bija: Jo wiẜẜ Ļaudis peekritte pee wiņņu / in klauẜija to.

@v{Lection / am XI. Sonntage nach dem Feſt der Heil: Drey-}
@v{faltigkeit / I. Cor: 15.}
Weenpadeẜmitâ Ꞩwehdeenâ pehz Waẜẜaras Ꞩwehtku
Atẜwehtes.

MIhļee Brahļi / Es peeminnu jums to Preezas Mahzibu (to Ewan-
ģiljumu ) ko es jums paẜluddinajs eẜmu / ko juhs arri uhsņehmuẜchi
eẜẜeet; pee ka juhs arri paſtahweet / zaur ko juhs arri ẜwehti tohpaht / ja juhs
tikkai to paturraht / kà es jums to paẜluddinajs eẜmu / in ne buhẜeet welti
tizzejẜchi. Jo Es eẜmu jums to wiẜẜu wairak mahzidams dewis / ko es
arri peeņehmis eẜmu / ka Kriſtus par muhẜeem Grehkeem nomirris / pehz
teem Rakſteem / in ka wiņſch aprakts / in atkaļ treẜchâ Deenâ augẜcham
zehlees / pehz teem Rakſteem. In ka wiņſch redſehts no Keewaẜa ( Pehte-
ŗa /) pehz no teem diwipadeẜmits Mahzekļeem: Pehz irr wiņſch redſehts
no wairs nekà peezẜimts Brahļeem (tizzigeem) weenâ Lahgâ ; No teem
wehl daudſ dſihwi / in zitti aismiguẜchi. Pehz irr wiņſch redſehts no Jeh-
kaba; pehz no wiẜẜeem Apuſtuļeem Pehdejâ Lahgâ pehz wiẜẜeem irr wiņſch
arri no mannim / kà no kahdas nelaika Dſimtibas / redſehts: Jo es
eẜmu tas wiẜẜu=ſemmais (wiẜẜu=maģais) no teem Apuſtuleem / ka es ne
eẜmu zeenigs / ka manni par Apuſtuļu ẜaukt buhs / tapehz ka es tai Deewa
Draudſibai Behdas darrijs eẜmu, in wiņņa Schehlaſtiba prett mannim
newa weltiga bijuẜi. Jo es eẜmu wairak ſtrahdajs / ne kà tee wiẜẜi; tohmehr
ne es / bet Deewa Schehlaſtiba / kas ar mannim irra.

@v{Evangelium / am XI. Sonntage nach dem Feſt der Heil:}
@v{Dreyfaltigkeit / Luc: 18.}

JEſus ẜazzija aridſan us daſcheem zitteem / kas ẜchkittahs (leelijahs)
paẜchi taiẜni eẜẜoẜchi / in nizzinaja zittus / ẜcho Lihdſibu: Diwi
Zilweki gahja us Baẜnizu / Deewu peeluhgt / weens Wariſeeris /
Ohtrs Muitineeks. Tas Wariſeeris ſtahweja ẜawrup / in luhdſe
pats pee ẜewim ẜazzidams ẜchohs Wahrdus: Es pateizu tew /
@1{I iij}
@b{Deews}

[70.lpp.]
Deews ka es ne eẜmu kà zitti Ļaudis / Tee Laupitaji / Netaiẜni-
gi / Laulibas=Pahrkahpeji / nei arri kà ẜchis Muitineeks. Es ga-
weju diwi=reiſ Neddeļâ / in dohmu to deẜmitu Teeẜu no wiẜẜas
mannas Baggatibas / (Rohzibas.) Bet tas Muitineeks ſtahweja
no tahļenes / nei ẜawas Azzis gribbedams pazelt us Debbes; Bet
ẜitte pahr ẜawahm Kruhtim / in ẜazzija: Deews eẜẜi man Greh-
zineekam ſchehligs! Es ẜakku jums / Ꞩchis nogahja taiẜns us ẜa-
wu Nammu / preekẜch ta Ohtra: Jo kas pats pa=augſtinajahs /
tas tohp paſemmohts; In kas pats paſemmojahs / tas tohp pa=
augſtinahts.

@v{Lection / am XII. Sonntage nach dem Feſt der Heil: Drey-}
@v{faltigkeit / 2. Cor: 3.}
Ohtrâ padeẜmitâ Ꞩwehdeenâ pehz Waẜẜaras Ꞩwehtku
Atẜwehtes.

MIhļee Brahļi / Tahda Uhstizziba irr mums us Deewu zaur Kriſtu /
ne ka buhtum mehs derrejẜchi ko labbu dohmaht no ẜewis; Bet ko
mehs derram / tas irr no Deewa: Kas muhs arri derrigus darrijs to Am-
matu tahs jaunas Eeſtahdiẜchanas turreht / ne tahs Bauẜlibas / bet ta Gar-
ra: Jo ta Bauẜliba nokauj / bet tas Gars darra dſihwus. Ja nu pee ta
Bauẜlibas Ammata / kas nokauj / in Akminôs eeſihmehts / Skaidriba bija /
ka tee Behrni Iſrȧėla ne warreja uhsluhkoht to Waigu Moſus / ẜawa
Waiga Skaidribas dehļ / kuŗŗai bija Gallu ņemt: Kà ne bija tad daudſ
wairak pee ta Ammata / kas to Garru dohd / Skaidribai buht? Jo kad
tam Ammatam / kas no Paſuddinaẜchanas mahza / Skaidriba irr; tad buhs
to daudſ pilnigas Skaidribas tam Ammatam / kas to taiẜnibu mahza.

@v{Evangelium / am XII. Sonntage nach dem Feſt der Heil:}
@v{Dreyfaltigkeit / Marc: 7.}

KAd JEſus atkaļ isgahja no tahm Eſchahm Tirus in Sidanas /
nahze wiņſch pee tahs Galileeŗu Juhŗas / widdu ſtarp tahm
Eſchahm to deẜmits Pilsẜatu. In tee atwedde pee wiņņu weenu
Kurlu / kam ta Walloda bij paņemta: In tee luhdſe wiņņu ẜa-
@b{was}

[71.lpp.]
was Rohkas tam uhslikt. In wiņſch ņehme to no teem Ļaudim
ẜawrup pee Mallas / in likke ẜawus Pirkſtus wiņņa Auẜîs / in
isẜpļawis aiskahre wiņņa Mehli / in ſkattijahs us Debbeẜi / no-
puhtehs in ẜazzija us to: @r{Epata} / tas irr / atwerrees. In tuhdaļ
atwerrehs wiņņa Auẜis / in ta Ꞩaite wiņņa Mehles tappa ẜwab-
bada / in runnaja pareiſi. (itt weegli / ſkaidri.) In wiņſch aisleedſe /
teem ne bija to ne weenam ẜazzit: Bet jo wiņſch to aisleedſe / jo
tee to ẜluddinaja / in brihnijahs ļohti pahr to / in ẜazzija: Wiņſch
irr wiẜẜas Leetas labbi darrijs; Tohs Kurlus dara wiņſch dſirdo-
ẜchus / in tohs Mehmus runnajoẜchus.

@v{Lection / am XIII. Sonntage nach dem Feſt der Heil: Drey-}
@v{faltigkeit / Gal: 3.}
Treẜchâ padeẜmitâ Ꞩwehdeenâ / jeb Treẜchâ Ꞩwehdeenâ Ohtrâ
deẜmitî / pehz Waẜẜaras Ꞩwehtku Atẜwehtes.

MIhļee Brahļi / Es gribbu zilwezigi runnaht: Ne weens nizzina kahda
Zilweka Eeſtahdiẜchanu (pehdigus Wahrdus /) kad ta apſtipprinata /
nei peeleek arri neneeka klaht. Nu irr jo ta Ꞩohliẜchana Abrȧȧmam in wiņ-
ņa Ꞩehklai notikkuẜi; Wiņſch ne ẜakka: Eekſch tahm Ꞩehklahm / kà no
daudſ; bet kà zaur weenu; zaur tawu Ꞩehklu / tas pats irr Kriſtus. Tad
ẜakku es nu / ka ta Eeſtahdiẜchana (Behrniba) kas papreekẜchu apſtiprinata
no Deewa us Kriſtu / ne tohp ſaudeta / itt kà bija tai Ꞩohliẜchanai Gallu
ņemt to Bauẜlu labbad / kas pirms pehz tſchetrẜimts in trihsdeẜmits Gad-
deem dohti tappa: Jo kad ta Behrna Teeẜa zaur teem Bauẜleem nahktu /
tad ne taptu ta zaur to Ꞩohliẜchanu dohta. Bet Deews tam Abrȧȧmam
to zaur to Ꞩohliẜchanu tadaiẜch dahwanajs. Par ko irr tad tee Bauẜli?
Tee tur peelikti to Grehku dehļ / teekams ta Ꞩehkla nahktu (us ko ta doh-
ta Paẜohliẜchana ſkattija /) tam / kam ta Ꞩohliẜchana notikkuẜi bija / in
irr tee (Bauẜli) istaiẜiti no teem Eņģeļeem / zaur to Rohku ta Widduta-
ja. (Starpineeka / Starpanahzeja Moſu.) Bet weens Widdutajs
ne irr weena paẜcha Widdutajs / bet Deews irr weenigs. Ka? Irr tad tee
Bauẜli prett Deewa Ꞩohliẜchanas? Tas ne warr buht ! Bet ja kahds
Bauẜls buhtu dohts / kas warretu dſihwus darriht / tad nahktu ta Taiẜni-
@b{ba}

[72.lpp.]
ba pateeẜi no teem Bauẜleem. Bet tee Rakſti irr wiẜẜus appakẜ teem
Grehkeem apẜlehguẜchi / ka ta Paẜohliẜchana taptu dohta teem Tizigeem /
zaur to Tizzibu us JEſu Kriſtu.

@v{Evangelium / am XIII. Sonntage nach dem Feſt der Heil:}
@v{Dreyfaltigkeit / Luc: 10.}

JEſus atgreeſehs pee ẜaweem Mahzekļeem / ẜazzija ẜewiſķi us
teem: Ꞩwehtas irr tahs Azzis / kas redſ / ko juhs redſaht: Jo
Es ẜakku jums; Daudſ Praweti in Ķehniņi gribbeja redſeht / ko
jus redſeet / in newa to redſejẜchi ; In dſirdeht / ko juhs dſirdeet / in
newa to dſirdejẜchi. In redſi / Weens Rakſtu=Mahzitajs zehlehs
wiņņu kahrdinadams / in ẜazzija: Meiſteri / (Kungs /) ko buhs
man darriht / ka es to muhſchigu Dſihwoẜchanu dabbu? Wiņſch
ẜazzija us to; Kà ſtahw Bauẜlibâ raksſtits? kà laẜẜi tu? Tas at-
bildeja in ẜazzija: Tew buhs Deewu tawu Kungu mihleht / no
wiẜẜas Ꞩirds / no wiẜẜas Dwehẜeles / no wiẜẜa Spehka / in no
wiẜẜa Prahta / in tawu Tuwaku / kà ẜewi paẜchu. Tad ẜazzija
wiņſch us to: Tu eẜẜi pareiſi atbildejs / darri to / tad tu dſihwoẜi.
Bet wiņſch gribbedams pats taiẜnotees / ẜazzija us JEſu: Kurẜch
tad mans Tuwakajs? Tad atbildeja JEſus / in ẜazzija: Tur bija
weens Zilweks / tas isgahja no Jeruſalemes us Jeriku / tam gad-
dijahs ſtarp Ꞩlepkaweem / tee noplehẜe to / in to ẜakappajuẜchi /
gahja tee nohſt / in pamette to pus=mirruẜchu. Bet no nejauẜchi
(no newiļļu /) ſtaigaja weens Baſnizas Kungs to paẜchu Zeļļu;
kad tas to redſeja / pagahja wiņſch gaŗŗam. Tà patt weens Le-
wihts / tas nahzis pee tahs Weetas / redſeja to / in pagahja ẜezzen.
Bet weens Samaŗiteris (Samaŗitineeks) ẜawu Zeļļu ſtaigadams /
nahze tur pee wiņņu / in to redſejs / eeſchelojees wiņņam / peegah-
ja pee to / ẜaẜehja tam ẜawas Wahtis / tannîs eeleedams Eljes in
Wihna: Pehz zehle wiņſch to us ẜawu Lohpu / in nowedde to
Mahjas=Weetâ / in ẜargaja to. (apkohpe to.) Ohtrâ Deenâ brauze
wiņſch nohſt / in wilke Laukâ diwi Ꞩudraba=graẜchus / in dewe
tohs tam Ꞩaimneekam / in ẜazzija us to: Kohpi ẜcho Zilweku /
@b{in}

[73.lpp.]
In ja tu wehl ko isdohẜi / gribbu es tew to atdoht ateedams. Kuŗ-
ŗu ẜchkeetees tu / no ẜcheem trim to Tuwaku bijuẜchu tam / kas
ſtarp Ꞩlepkawus bij pullis? Wiņſch ẜazzija: Tas / kas Schehla-
ſtibu pee wiņņa darrija. Tad ẜazzija JEſus us to: Tad eij nu /
in darri tàpatt arridſan.

@v{Lection / am XIV. Sonntage nach dem Feſt der Heil: Drey-}
@v{faltigkeit / Gal: 5.}
Zettortâ padeẜmitâ Ꞩwehdeenâ / jeb Zettertâ Sweehdienâ Ohtrâ
deẜmitî / pehz Waẜẜaras Ꞩwehtku Atẜwehtes.

MIhļee Brahļi / Es ẜakku / ſtaigajaht pehz Garra / tad juhs tahs
Meeẜas Kahribu ne peepildiẜeet (pehz Meeẜas Kahribu ne dſih-
woẜeet.) Jo tai Meeẜai eegribbahs prett Garru; In tam Gar-
ram prett Meeẜas / tee paẜchi / weens prett ohtru / ka juhs ne darraht / ko
juhs gribbaht. Bet ja juhs tas Gars wadda / tad ne eẜẜeet juhs appakẜch
teem Bauẜleem. Jo tee Meeẜas Darbi ſinnami / kà tur irr / Laulibas Pahr-
kahpẜchana / Mauziba / Neẜchkihſtiba / Elka=deewiba / Burwiba / Eenaidiba /
Bahrẜchana / Enihdeẜchana / Duẜmiba / Reeẜchana / Neẜaderreẜchana / Ne
labba Mahziba / Newehleẜchana (Ne=eeredſeẜchana) Slepkawiba /
Plihteẜchana / Rihẜchana / in zittas tahdas Leetas: No tahms ẜakku es
jums / papreekẜchu / kà es jaw papreekẜchu ẜazzijs eẜmu / ka tee / kas tà darra
to Deewa Walſtibu ne dabbuiẜees. Bet tee Augļi ta Garra irr / Mih-
lestiba / Preeziba / Meers / Pazeeẜchana / Lipniba / Labprahtiba (Peetizzi-
ba) Tizziba / Mihl=prahtiba / Ꞩahtiba / (Ꞩchķihſtiba:) Prett tahdeem
ne irr tee Bauẜli. Bet tee kas JEſum Kriſtum peeder / nomehrde ẜawu
Meeẜu / ar teem Kahrumeem / in ar tahs Eegribbeẜchanas.

@v{Evangelium / am XIV. Sonntage nach dem Feſt der Heil:}
@v{Dreyfaltigkeit / Luc: 17.}

IN tas notikkahs / kad JEſus gahja us Jeruſalemi / ſtaigaja tas
widdu zaur Samarias in Galilejas. In kad wiņſch weenâ
Pilsẜatiņâ nahze / ſaſtappahs wiņņam deẜmits Spittaligi Wih-
ri. (Wihri ar Indiwehm apmeſti.) tee ſtahweja no tahļenes / pazeld-
@1{K}
@b{mi}

[74.lpp.]
mi ẜawu Balẜi / in ẜazzija: JEſu mihļais Meiſteri (Kungs /) ap-
ſchehlojees pahr mums! In tad wiņſch tohs bija redſejs / ẜazzija
wiņſch us teem: Eita / in rahdajtees teem Baſnizas=Kungeem. In
tas notikkahs; ka tee ais=eijoht ẜchķihſti tappa. Bet weens no
teem / redſedams / ka wiņſch bij ẜchķihſts tappis / greeſehs wiņſch
atpakkaļ / in teize Deewu ar ſkannigu Balẜi / in mettehs pee Sem-
mes / us ẜawu Waigu pee wiņņa Kahjahm / in pateize wiņņam.
In tas bija weens Samariteris. (Samaritineeks.) In JEſus atbil-
deja in ẜazzija: Newa tur deẜmits ẜchķihſti tappuẜchi: Kur tad
tee dewiņi? Newa tad zits ne weens atraddees / kas atpakkaļ buh-
tu greeſes / in Deewam Gohdu dewis / kà ween ẜchis Sweẜchi-
neeks? In wiņſch ẜazzija us to: Zellees / in eij prohjam / tawa Tiz-
ziba tew palihdſejẜi.

@v{Lection / am XV. Sonntage nach dem Feſt der Heil: Drey-}
@v{faltigkeit / Gal: 5. und 6.}
Peektâ padeẜmitâ Ꞩwehdeenâ / jeb Peektâ Ꞩwehdeenâ Ohtrâ
deẜmitî pehz Waẜẜaras Ꞩwehtku Atẜwehtes.

MIhļee Brahļi / Ja mehs zaur to Garru dſihwi tappuẜchi / tad lai
mehs arri Garrâ dſihwojam. Lai mehs ne eegribamees to neezi-
gu Gohdu / nei zits us zittu apſkaitamees / neds weens ohtru eenih-
dam. Brahliẜchi / ja kahds Zilweks no kahdas Wainas pahrſteigts tohp /
tad palihdſeet tam atkal ar lehnprahtiga Garra / juhs kas juhs garrigi eẜẜeet:
In raugi pats us ẜewim / ka ir tu ne tohpi kahrdinahts. Neẜẜaht zits zitta
Naſtu / tad juhs Kriſtus Bauẜlibu peepildiẜeet. Bet ja kas dohma / kas
kahds eẜẜohts / tomehr neneeka buhdams / tas ẜewi pats piewiļļahs. Lai tad
ikweens raugahs us ẜawu paẜchu Darbu / tad buhs tam paẜcham pee ẜewim
Gohds / in ne pee zitta: Jo ikweens neẜẜihs ẜawu paẜchu Naſtu. Bet kas
mahzihts tohp ar ta Wahrda / tam buhs isdalliht wiẜẜu Labbumu tam kas
to mahza. Ne ahļojatees / Deews ne leekahs apẜmeetees: Jo ko tas Zil-
weks ẜehs / to wiņſch arri pļaus. Kas ẜawai Meeẜai par labbu ẜehj / tas
no tahs Meeẜas to Ꞩamaitiẜchanu pļaus. Bet kas Garram ẜehj / tas no
@b{ta}

[75.lpp.]
ta Garra to muhſchigu Dſihwoẜchanu pļaus. Lai tad mehs labbi darram /
in ne kļuhſtam ẜlahbani. (ne tohpam apnihkuẜchi.) Jo ẜawâ Laikâ mehs
arri pļauẜim bes Mitteẜchanas. Kad mums nu tas Laiks irra / tad laideet
mums labbu darriht / ikkatram; Bet wiẜẜu wairak Tizzibas Draugeem.

@v{Evangelium / am XV. Sonntage nach dem Feſt der Heil:}
@v{Dreyfaltigkeit / Matth: 6.}

JEſus ẜazzija: Ne weens war diwi Kungeem Kalpot / jeb
tam buhs weenu eenihdeht / in ohtru mihleht; jeb tam buhs
weenam peeķertees / in to ohtru atmeſt: Juhs ne warreet
Deewam Kalpot in tam Mammonam (Neẜahtneekam.) Tapehz
ẜakku es jums / Ne ſudajtees juhẜu Dſihwibas pehz / ko juhs ehdi-
ẜeet in dſerẜeet / nei arri par juhẜu Meeẜu / ko juhs ģehrbẜitees:
Neg irr ta Dſihwiba labbaka / nekà ta Barriba? In tahs Meeẜas
labbakas / ne kà tahs Drahnas? Skattajtees us teem Putneem
Gaiẜôs: Tee ne ẜehj / tee ne pļauj / tee ne ẜakrahj Schķuhnôs /
(klehtîs) in juhẜu Debbeẜu Tehws baŗŗo tohs tomehr: Ne eẜẜeet
juhs tad daudſ labbaki / ne wiņņi? Kas juhẜu Starpâ ẜawam
Augumam weenu Ohlekti peelikt war / jeb tas tadeļ ganna beh-
dajahs? In kapehz ſudajtees juhs pehz Apģehrbẜchanas? Mahzaj-
tees pee Puķķehm Laukâ / kà tahs aug. Tahs ne ſtrahda / neds
arrig Wehrpj: Tomehr ẜakku es jums / ka ir (tas Ķehniņſch) Sa-
lamans wisẜâ ẜawâ Gohdibâ tà newa apģehrbts bijis / kà weena
no tahm. Ja tad Deews to Sahl wirẜ Lauka tà apģehrbj / kas
ẜchodeen ſtahw / in rihtu Krahẜnî eemeſta tohp: Ne buhtu tad
wiņſch juhs wehl wairak ģehrbis? Ak juhs maſ=tizzigi! Tapehz
ne buhs jums ſuditees (behdatees / baſchitees.) in ẜazziht: Ko mehs
ehdiẜim / ko mehs dſerẜim / ar ko mehs ģehrbẜimees? Pehz tah-
dahm Leetham dſennahs (behdajahs) tee Pagani: Jo juhẜu Deb-
beẜu=Tehws ſinna / ka jums wisẜas ẜchihs Leetas wajaga irr. Bet
zenẜchatees papreekẜchu (behdajtees par wiẜẜahm Leetahm) pehz Dee-
wa Walſtibas / in pehz wiņņa Taiẜnibas / tad jums wiſſas ẜchihs
Leetas peekrittihs. Tapehz ne ſudajtees pehz ta nahkoẜcha Rihta;
@b{K ij}
@b{Jo}

[76.lpp.]
Jo ta Riht=deena patti par ẜewim gahdahs (ſudiẜees /) Tas irr
gann / ka ikweenai Deenai ẜawas paẜchas Behdas irr.

@v{Lection / am XVI. Sonntage nach dem Feſt der Heil: Drey-}
@v{faltigkeit / Epheſ: 3.}
Seſtâ padeẜmitâ Ꞩwehdeenâ / jeb Ꞩeſtâ Ꞩwehdeenâ ohtrâ deẜ-
mitî / pehz Waẜẜaras Ꞩwehtku Atẜwehtes.

MIhļee Brahļi / Es luhdſu / ka juhs ne tohpaht Ꞩlahbani pahr man-
nahm Behdahm / ko es zeeẜchu juhẜu pehz / jums par Gohdu. Ta-
pehz lohku es ẜawus Zeļļus preekẜch ta Tehwa muhẜa Kunga JE-
ſus Kriſtus / kas tas ihſtajs Tehws pahr wiẜẜeem / ko Behrnus ẜauz / Deb-
beẜi in wirẜ Semmes; Ka tas jums Spehku dohd / pehz tahs Baggatibas
ẜawas Gohdibas / ſtipreem tapt zaur ẜawu Garru pee ta eekẜchķiga Zilweka /
in Kriſtum zaur to Tizzibu dſihwoht juhsâs Ꞩirdîs / ka juhs zaur to Mihle-
ſtibu eeẜakņohti in eedibbenati / ẜaņemt warreet ar wiẜẜeem Ꞩwehteem / kas
tas Plattums / in tas Gaŗŗums / in tas Dſiļļums / in tas Augſtiba: In atſiht /
ka Kriſtu mihleht daudſ labbaki / ne kà wiẜẜas Leetas ſinnaht / ka juhs peepil-
diti tohpaht ar wiẜẜadu Deewa Pilnibu. Bet tam / kas daudſ wairak dar-
riht warr / pahr wiẜẜu ko mehs luhdſam jeb ẜaprohtam / pehz ta Spehka /
kas eekẜch mums ſtrahda / tam paẜcham irr Gohds eekẜch tahs Draudſibas /
eekẜch Kriſtus JEſus wiẜẜôs Laikôs muhſchigi muhſcham / Amen.

@v{Evangelium / am XVI. Sonntage nach dem Feſt der Heil:}
@v{Dreyfaltigkeit / Luc: 7.}

PEhz notikkahs / ka JEſus weenâ Pilsẜatâ gahja / ar Wahr-
da Näine / in daudſ no ẜaweem Mahzekleem gahja lihdſi /
in daudſ Ļauẜchu. Bet tuwu pee Pils=Wahrteem nah-
zis / luk / tad isneẜẜe tee weenu Miŗŗonu / kas weens weenigs Dehls
bija ẜawas Mahtes / ta bij Atraitne: In leels Pulks Pils=ẜatnee-
ku gahja lihdſi. In kad tas Kungs to (Ꞩeewiņu) redſeja / eeſchehlo-
jahs wiņņam pahr tahs / in ẜazzija us tahs: Ne raudi. In pee-
gahjis / aiskahre to Miŗŗona=Ꞩchķirſtu / in tee Neẜẜeji paſtahjahs:
In wiņſch ẜazzija: Puiẜi / es ẜakku tew / zellees augẜcham. In
@b{tas}

[77.lpp.]
tas Puiẜis pazehlehs ẜehdis / in eeẜahke runnaht. In wiņſch eede-
we to ẜawai Mahtei. In Bailiba usgahja wiẜẜeem / in teize Dee-
wu / ẜazzidami: Leels Prawehts muhẜu Starpâ zehlees / in
Deews ẜawus Ļaudis peemeklejs. In ẜchi Ꞩlawa no wiņņa
tappa ẜluddinata pa wisẜu Judu=Semmi / in wiẜâs Semmês
tur apkahrt.

@v{Lection / am XVII. Sonntage nach dem Feſt der Heil: Drey-}
@v{faltigkeit / Epheſ: 4.}
Septitâ padeẜmitâ Ꞩwetdeenâ / jeb Ꞩeptitâ Ꞩwehtdeenâ ohtrâ
deẜmitî pehz Waẜẜaras Ꞩwehtku Atẜwehtes.

MIhļee Brahļi / Es Zeetuma=Wihrs ta Kunga (Kriſtus) pehz / luhd-
ſohs / ka juhs ſtaigajeet / ka juhẜai Aizinaẜchanai peeklahjahs / kuŗŗâ
juhs eelikti eẜẜeet; Ar wiẜẜu Semmoẜchanu in Lehnprahtibu / ar Pazeeẜcha-
nu zits zittu paneẜdami eekẜch Mihleſtibas / in ko darridami peeluhkojeet
ẜargaht ta Garra Weenaidibu / zaur to Ꞩaiti ta Meera; Weena patti
Meeẜa / in weens pats Kungs / weena patti Tizziba / weena patti Kriſtiba;
weens pats wiẜẜu Deews in Tehws / kas pahr wiẜẜeem / in zaur wiẜẜeem /
in eekẜch jums wiẜẜeems.

@v{Evangelium / am XVII. Sonntage nach dem Feſt der Heil:}
@v{Dreyfaltigkeit / Luc: 14.}

IN tas gaddijahs / ka JEſus nahze weena Wariſeeŗu=Wirẜnee-
ka Nammâ / ẜwehtâ Deenâ / us Meelaſtu / in tee gluhneja us
wiņņu. In / luk / weens Uhdeņa=ẜehrdſigs Zilweks raddijahs tur
preekẜch wiņņa. In JESUS eeẜahke runnaht us teem Rakſtu=
Mahzitajeem in Wariſeeŗeem / in ẜazzija: Arrig klahjahs / (weh-
lehts /) ẜwehtâ Deenâ dſeedinaht? Bet tee zeete kluſſu. In wiņſch
ņehmis / dſeedinaja to / in ẜuhtija to prohjam. Pehz atbildeja in
ẜazzija us teem: Kas irr juhẜu Starpâ / kam ẜaws Sirgs (Ehſe-
lis) jeb Wehrẜis Akkâ eekriht / in wiņſch to tuhdaļ ne iswelk ẜweh-
tâ Deenâ? In tee ne warreja tam us to neneeka atbildeht. Wiņſch
dewe arridſan teem Weeẜeem kahdu Lihdſibu / nomannidams / ka
@1{K iij}
@b{tee}

[78.lpp.]
tee mahzehs (israudſijahs) augſtakâ Weetâ ẜehdeht / in ẜazzija us
teem: Kad nu no zitta luhgts tohpi Kahſâs / tad ne ẜehdees aug-
ſtakâ Weetâ / ka ne noteekahs jo zeenigs / ne tu / kas no wiņņa
luhgts / in ka tas / kas tewi in wiņņu luhdſis / ne nahk us tewim
ẜazziht / Wirẜees ẜchim: (Dohd ẜchim Weetu. Nokahpees.) In tew
buhs tad ar Kauna Semmojâ Weetâ ẜehdeht. Bet kad tu kļuh-
ſti{ķluhſti} luhgts / tad eij / in ẜehdees ſemmojâ Weetâ / kas tas / kas tewi
luhdſis / nahk us tewim ẜazziht: Draugs / wirẜees augẜcham:
(Pakahpees:) Tad buhs tew Gohds preekẜch teem / kas ar tewim
pee Galda ẜehſch: Jo kas pats augſtajahs / tam buhs ſemmotam
tapt; In kas pats ſemmojahs / tam buhs augſtinatam tapt.

@v{Lection / am XVIII. Sonntage nach dem Feſte der Heil:}
@v{Dreyfaltigkeit / 1. Cor: 1.}
Aſtotâ padeẜmitâ Ꞩwehdeenâ / jeb: Aſtotâ Ꞩweehdeenâ ohtrâ
deẜmitî / pehz Waẜẜaras Ꞩwehtku Atẜwehtes.

MIhļee Brahļi / Es pateizu mannam Deewam weenumehr / juhẜu dehļ /
par to Deewa Schehlaſtibu / kas jums dohta eekẜch Kriſtus JEſus.
Ka juhs eẜẜeet zaur wiņņu wiẜẜôs Gabbalôs baggati darriti / wiẜẜâ Mahzi-
bâ / in wiẜẜâ Atſihẜchanâ: Kà tad ta Mahziba / (Leeziba) no Kriſtus eekẜch
jums ſpehziga / (apſtiprinata) tappuẜi; tà / ka jums nekahda Dahwana
peetruhkſt / gaididami ween us to Paẜpihdeẜchanu muhẜa Kunga JEſus
Kriſtus / kas juhs arri ſtiprinahs lihdſ Gallam / ka juhs bes Wainas (ne-
peļļami / neenoſeedſigi.) eẜẜaht us to Deenu muhẜa Kunga JEſus Kri-
ſtus. Jo Deews irr peetizzigs / zaur to juhs aizinati eẜẜeet / pee tahs Drau-
dſibas (Beedribas) ẜawa Dehla JEſus Kriſtus muhẜa Kunga.

@v{Evangelium / am XVIII. Sonntage nach dem Feſte der Heil:}
@v{Dreyfaltigkeit / Matth: 22.}

KAd tee Wariſeeri dſirdeja / ka JEſus teem Saduzeeŗeem / to
Mutti bij aisbahſis / ẜapulzejahs tee Kohpâ. In weens ſtarp
teem / weens Rakſtu=mahzitajs / to kahrdinadams / jautaja to in
ẜazzija: Meiſteri (Kungs. Mahzitajs.) Kurẜch tas augſtakais Bau-
@b{ẜlis}

[79.lpp.]
ẜlis Bauẜlibâ? JEſus ẜazzija us to: Tew buhs Deewu tawu
Kungu mihleht / no wiẜẜas Ꞩirds / no wiẜẜas Dwehẜeles / in no
wiẜẜa Prahta: Tas irr tas pirmajs in augſtakajs Bauẜlis: In
tas ohtrais tam lihdſens; Tew buhs tawu Tuwaku mihleht / ka
ẜewi paẜchu. Pee ẜcheem diwi Bauẜleem kaŗŗahs wiẜẜa Bau-
ẜliba / in tee Praweti. Kad nu tee Wariſeeŗi ẜagahjuẜchi bija /
jautaja tohs JEſus in ẜazzija; ko ẜchķeetaht juhs no Kriſtus / ka
Dehls wiņſch irr? Tee ẜazzija: Dahwida: In wiņſch ẜazzija us
teem: Kà ẜauz to tad Dahwids Garrâ par Kungu? ẜazzidams:
Tas Kungs ẜazzija us mannu Kungu / ẜehdees pee mannu labbu
Rohku / teekams es tawus Eenaidneekus leeku par Pameẜlu (Pa-
balſtu) tawahm Kahjahm: Ja to nu Dahwids par Kungu ẜauz /
kà irr tad tas wiņņa Dehls? In ne weens ne ſinnaja tam Kahdu
Wahrdu atbildeht / in ne drihſteja arri ne weens no tahs Deenas
wiņņu wairs jautaht.

@v{Lection / am XIX. Sonntage nach dem Feſte der Heil:}
@v{Dreyfaltigkeit / Epheſ: 4.}
Dewitâ padeẜmitâ Ꞩwehdeenâ / jeb: Dewitâ Ꞩwehdeenâ ohtrâ
deẜmitî pehz Waẜẜaras Ꞩwehtku Atẜwehtes.

MIhļee Brahļi / Noleezeet no jums / pehz tahs eekẜchķigas (Paganu)
Dſihwoẜchanas / (Buhẜchanas /) to wezzigu (Grehku) Zilweku / kas
zaur wiltigahm Kahribahm pats ẜamaitahs: Bet atjaunajeetees eekẜch
Garra juhẜa Prahta. In ģehrbjatees jaunâ Zilwekâ / kas pehz Deewa rad-
dihts eekẜch Taiẜnibas in pateeẜas Ꞩwehtibas. Tapehz nolikkuẜchi tohs
Mellus / runnajaht teeẜcham / ikweens ar ẜawa Tuwaka; jo mehs muhẜu
Starpâ eẜẜim Lohzekļi. Uhseet jums Duẜmas / tad ne grehkojeet: Lai ta
Ꞩaule pahr juhẜu Duẜmibu ne no=eet: In ne ļaujaht Waļļas tam Lam-
matajam; (Wellam) kas ſadſis / tam ne buhs wairs ſagt / bet ſtrahdaht
in pelnitees ko labbu ar ẜawahm Rohkahm / ka tas warr isdalliht tam wa-
jadſigam.
@b{Evan-}

[80.lpp.]
@v{Evangelium / am XIX. Sonntage nach dem Feſte der Heil:}
@v{Dreyfaltigkeit / Matth: 9.}

JEſus kahpe Laiwâ / in zehlehs pahre / in nahze ẜawâ Pisẜa-
tâ. In / luk / tad neẜẜe tee preekẜch wiņņu weenu Melmeņu=
Ꞩehrdſigu / tas gulleja Gultâ. Kad nu JEſus wiņņo
Tizzibu redſeja / ẜazzija tas us to Melmeņu=Ꞩehrdſigu; Ņem-
mees drohẜchu Ꞩirdi / mans Dehls / Tawi Grehki tew pameſti.
In / luk / zitti no teem Rakſtu=Mahzitajeem runnaja ẜawâ Star-
pâ: (paẜchi pee ẜewim:) Ꞩchis apẜmeijahs Deewu. (ſaimo Deewu.)
Bet kad JEſus wiņņo Dohmas redſeja / ẜazzija wiņſch: Kapehz
dohmajaht juhs tik ne labbi juhẜâs Ꞩirdîs? Ko warr lehtaki ẜaz-
ziht? Tew irr tawi Grehki peedohti: Jeb ẜazziht; Zellees / in ſtai-
ga? Bet ka juhs ſinnaht / ka tam Zilweka Dehlam Warra (Waļļa)
irr tohs Grehkus pameſt / ẜazzija wiņſch us to Melmeņu=Ꞩehr-
dſigu: Zellees / ņemm tawu Gultu / in eij us Mahju. In wiņſch
zehlees augẜcham/ in gahja Mahjâs. Kad tee Ļaudis to redſeja /
brihnijahs tee / in teize Deewu / kas tahdu Warru / (Waļļu) teem
Zilwekeem dewis irr.

@v{Lection / am XX. Sonntage nach dem Feſte der Heil: Drey-}
@v{faltigkeit / Epheſ: 5}
Ohtrâ Deẜmitâ Ꞩwehdeenâ pehz Waẜẜaras Ꞩwehtku
Atẜwehtes.

MIhļee Brahļi / Peeluhkojeet nu / ka juhs apdomigi ſtaigajaht / ne kà
tee Neprahtneeki; bet kà Prahta=Ļaudis: In ẜataiẜatees Laikâ (In
ispirzajtees to Laiku / ) jo nelabs Laiks. Tapehz ne eẜẜeet bes Pahrpra-
ẜchanas; bet mannajt / kas ta Kunga Prahts irr. In ne tohpeet peedſehru-
ẜchi no Wihna / no kuŗŗeenes atlezz nebehdiga nejauka Dſihwoẜchana: Bet
tohpaht pilni no Garra / in runnajeet juhẜu Ꞩtarpâ no Dſeeẜmahm / no
Pateizibas in Garrigahm Dſeeẜmahm: Dſeedadami in meeẜlodami tam
Kungam juhẜâs Ꞩirdîs / in pateikdami weenumehr par wiẜẜu Leetu / Dee-
wam in tam Tehwam / eekẜch ta Wahrda muhẜa Kunga JEſus Kriſtus /
in eẜẜeet zits zittam paklauẜigi eekẜch Deewa=bijaẜchanas.
@b{Evan-}

[81.lpp.]
@v{Evangelium / am XX Sonntage nach dem Feſte der Heil:}
@v{Dreyfaltigkeit / Matth: 22.}

JEſus runnaja atkaļ zaur Lihdſibu us teems / in ẜazzija: Ta
Debbes=Walſtiba lihdſinajahs weenam Ķehniņam / kas
ẜawam Dehlam Kahſas darrija. In isẜuhtija ẜawus Kal-
pus / tohs Weeẜus Kahſâs aizinaht. Bet tee ne gribbeja nahkt.
Atkaļ isẜuhtija wiņſch zittus Kalpus / ẜazzidams: Ꞩakkajt teem
Weeẜeem; Redſeet / mans Meelaſts (Wakkariņſch / Ehdeens / Dſih-
ras /) irr ẜataiẜihts / manni Wehrẜchi in manni baŗŗojami Lohpi
nokauti / in wiẜẜas Leetas ẜataiẜitas / Nahzeet Kahſâs. Bet tee
nizzinaja (pahrẜmahdeja) to / in nogahja; zits us ẜawu Tihrumu;
zits pee ẜawas Prezzeẜchanas. Bet zitti ẜagrahbe wiņņa Kal-
pus / in likke tohs Ꞩmeeklâ / in nokawe tohs. Kad to tas Ķeh-
niņſch dſirdeja / tappa wiņſch duẜmigs / in isẜuhtija ẜawu Kaŗŗa=
Spehku / in likke ẜchos Ꞩlepkawus nokaut / in eededſinaja wiņņu
Pilsẜatu; Tad ẜazzija wiņſch us ẜaweem Kalpeem: Tahs Kah-
ſas irr ganna ẜataiẜitas / bet tee Weeẜi ne bija zeenigi. Tapehz
eita us tahm Gatwahm (teem Zeļļmalleem /) in aizinajaht Kahſâs /
kuŗŗus juhs atrohdaht. In tee Kalpi isgahja us teem Zeļļeem /
in ẜakrahja kahdus atraſdami / ļaunus in labbus / in tee Galdi
tappa wiẜẜi pilni ar Weeẜeem. Tad eegahja tas Ķehniņſch tohs
Weeẜus apluhkoht. In eeraudſija tur weenu Zilweku / tas ne bija
Kahſu=Drahnâs apģehrbees. In wiņſch ẜazzija us to: Draugs;
(Beedri) Kà eẜẜi tu ẜcheit nahzis eekẜcha / ne apģehrbees Kahſu=
Drahnâs? Bet wiņſch kà mehms palikke. Tad ẜazzija tas Ķeh-
niņſch us ẜaweem Kalpeem; Ꞩeeneet tam Kahjas in Rohkas / in
metteet to ahra eekẜch Tumẜibu / tur buhs Raudaẜchana in Soh-
bu=Trihzeẜchana: jo daudſ irr aizinati / bet maſ isredſeti.

@v{Lection / am XXI. Sonntage / nach dem Feſte der Heil:}
@v{Dreyfaltigkeit / Epheſ: 6.}
@1{L}
@b{Ohtrâ}

[82.lpp.]
Ohtrâ deẜmitâ in pirmâ Ꞩwehdeenâ / jeb: Pirmâ Ꞩwehdeenâ
treẜchâ deẜmitî pehz Waẜẜaras Ꞩwehtku Atẜwehtes.

MIhļee Brahļi / Spehzinajeetees eekẜch ta Kunga / in eekẜch ta Stipru-
ma wiņņa Spehka. Apwelzeet wiẜẜas tahs Deewa Bruņņas / ka
juhs warraht pretti ſtahweht tai wiltigai Uhstezzeẜchanai (Uhskriẜchanai /)
ta Wella: Jo jums newa ja=kaujahs ar Meeẜahm in Aẜẜinim / bet ar lee-
leem ſpehzigeem Kungeem / ar Wahrda / ar Kungeem tahs Paẜaules / kas
ẜchihs Paẜaules Tumẜibâ walda / prett teem ļauneem Garreem Gaiẜôs.
Tapehz ẜagrahbeet wiẜẜas tahs Deewa=Bruņņas / ka juhs / kad ta ļauna
Stundiņa nahk / warraht pretti ſtahweht / in wiẜẜas Leetas pareiẜi nodarriht
in uhswarreht. Tad ſtahweet nu / apjohẜuẜchi pee juhẜeem Gurneem / ar
Pateeẜibu / in apwilkuẜchi ar tahm Kruhẜchu=Bruņņahm tahs Taiẜnibas /
in ar Sahbakeem Kahjâs / kà gattawi mahziht to Preezas=Mahzibu ta
Meera. Bet pahr wiẜẜahm Leetahm ẜagrahbeet tahs Elkoņa=Bruņņas /
(preekẜcha=turramas Bruņņas) tahs Tizzibas / ar ko juhs warraht is-
dſehſt wiẜẜas bedſigas Bultas ta Blehdineeka. In ņemeet to Bruņņu=
Zeppori tahs Peſtiẜchanas / in to Sohbini ta Garra / tas pats irr tas Dee-
wa Wahrds.

@v{Evangelium / am XXI. Sonntage nach dem Feſte der Heil:}
@v{Dreyfaltigkeit / Joh: 4.}

TUr bij weens Ķehniņa Pils=Kungs / ta Dehls gulleja ne-
weẜẜels Kapernȧu̇mâ. Ꞩchis dſirdeja / ka JEſus nahzis
bija no Judejas=Semmes us Galileju / in nogahja pee wiņ-
ņa in luhdſe wiņņu no=eet / in wiņņa Dehlam palihdſeht; jo
wiņſch gullohts us Mirẜchanu. Tad ẜazzija JEſus us wiņņu:
Ja juhs Sihmes in Brihnumus ne redſeet / tad juhs ne tizzeet.
Tas Ķehniņa Pils=Kungs ẜazzija us wiņņu: Kungs / nahz / pir-
mis nekà mans Dehls mirſt: JEſus ẜazzija us wiņņu: Eij proh-
jam / taws Dehls dſihwo. Tas Zilweks tizzeja tam Wahrdam /
ko JEſus wiņņam ẜazzija / in aisgahja. In no=eijoht ẜatappa tam
ẜawi Kalpi / paẜluddinaja tam / in ẜazzija: Taws Dehls dſihwo.
Tad iswaizaja tas no teem to Stundu / kuŗŗâ labbaki ar wiņņa
@b{kļuis}

[83.lpp.]
kļu̇is bij? In tee ẜazzija / Wakkar ap to ẜeptito Stundu (ap to pir-
mo Stundu pehz Pus=deenas) atſtahja tas Drudſis. Tad noman-
nija tas Tehws ap to Stundu eẜẜam / kad JEſus wiņņam bij ẜaz-
zijis: Taws Dehls dſihwo: In wiņſch tizzeja ar wiẜẜu ẜawu
Ꞩaimi. Ꞩchi ta ohtra Sihme / ko JEſus darija / nahkdams no
Judejas eekẜch Galilejas.

@v{Lection / am XXII. Sonntage / nach dem Feſte der Heil:}
@v{Dreyfaltigkeit / Philip: 1.}
Ohtrâ deẜmitâ in ohtrâ Ꞩwehdeenâ / jeb Ohtrâ Ꞩwehdeenâ tre-
ẜchâ deẜmitî / pehz Waẜẜaras Ꞩwehtku Atẜwehtes.

MIhļee Brahļi / Es pateizu mannam Deewam / zeekkahrt es juhs pee-
minnu weenumehr ar Lihgẜmibu luhgdams par jums wiẜẜeems / eekẜch
wiẜẜas mannas Luhgẜchanas / juhẜu Draudſibas pehz pee tahs Preezas=
Mahzibas / kas jums bijuẜi no pirmas deenas / lihdſ ẜchim Laikam: In
eẜmu labbâ Zerribâ / ka tas / kas eekẜch jums to labbu Darbu eeẜahzis / to
arri pabeigs / lihdſ tai Deenai JEſus Kriſtus. Kà tad mannim peenah-
kahs tà no jums wiẜẜeems zerreht / tapehz / ka es juhs mannâ Ꞩirdî turru /
ẜchinnî mannâ Zeetumâ / kur es to Ewanģiljumu (Prezas=Mahzibu)
pahrſtahwu / in apſtiprinaju / kà ir juhs wiẜẜi ar mannim to Schehlaſtibu
dabbujuẜchi eẜẜeet. Jo Deews irr mans Leezineeks / ka mannai Ꞩirdi tik
ſchehl irr pehz jums wiẜẜeems / eekẜch Kriſtus JEſus. In par to luhdſu es
ka juhẜa Mihleſtiba jo deenas jo wairak pee=aug / eekẜch atſihẜchanas in
wiẜẜadas Ꞩapraẜchanas: ka juhs baudiht (nopraſt) wareet / kas labbaks
irr / ka juhs tihri (bes Peedauſiẜchanas / bes Apgrehzibas.) ne=peedau-
ſigi (ne=apgrehzigi) eẜẜeet / lihdſ tai Deenai Kriſtus / ar Taiẜnibas augļeem
peepilditi / kas zaur Jeſu Kriſtu (eekẜch jums) notikkuẜchi / Deewam par
Gohdu in Ꞩlawu.

@v{Evangelium / am XXII. Sonntage nach dem Feſte der Heil:}
@v{Dreyfaltigkeit / Matth: 18.}

JEſus ẜazzija: Ta debbes=Walſtiba irr kâ kahds Ķehniņſch /
kas ar ẜaweem Kalpeem gribbeja Paradu islihdſinaht. In
@1{L ij}
@b{kad}

[84.lpp.]
kad wiņſch eeẜahke Lihdẜibu turreht / gaddijahs tur weens / tas
bija tam deẜmits=tuhkſtoẜchu Pohdu Paradâ. Kad tas nu ne
ſpehja to makẜaht / pawehleja tas Kungs wiņņu pahrdoht / ir
wiņņa Ꞩeewu in Behrnus / in wiẜẜu kas tam bija / in makẜaht.
Tad tas kalps pee Semmes kriſdams gauſchi luhdſehs in ẜazzi-
ja: Kungs / zeetees ar mannim / es gribbu tew wisnohtaļ mak-
ẜaht. Tad eeſchehlojahs tam kungam ta Kalpa / in palaide to /
in to Paradu atlaide wiņſch tam arri. Bet kad tas Kalps bij
ahra isgahjis / atradde tas weenu no ẜaweem Beedreem / tas bija
tam ẜimts (Ꞩudraba) Graẜchus / (pee ẜimts in dewiņdeẜmits Mahrku)
paradâ: In wiņſch ẜakampis ſchņaudſe to / in ẜazzija: Makẜa / ko
tu mannim Paradâ eẜẜi. In wiņņa Beedrs (weena Kunga Kalps)
kritte pee wiņņa Kahjahms / luhdſehs in ẜazzija: Zeetees ar man-
nim / es tew wisnohtaļ makẜaẜchu. Bet wiņſch ne gribbeja / in
nogahjis / mette to Zeetumâ / teekams tas makẜaja / ko tas bija
Paradâ. Kad nu to wiņņa Beedri redſeja / ẜahpeja tas teem gau-
ſchi / in nahkuẜchi paẜazzija ẜawam Kungam / wiẜẜu / kas bij notiz-
zis. Tad aizinaja wiņņa Kungs to preekẜcha / in ẜazzija us to:
Tu blehdigs Kalps / wiẜẜu ẜcho Paradu eẜmu es tew atlaidis / kad
tu manni luhdſi / ne bija tad tew arri apſchehlotees par tawu
Beedru / kà es tewis eẜmu ſchehlojs? In wiņņa Kungs apſkaitehs /
in nodewe to teem Mohzitajeem (Parada=Dſinnajeem) teekams tas
makẜatu / wiẜẜu ko tas tam bija Paradâ. Tà jums mans Deb-
beẜẜu=Tehws arri darrihs / ja juhs ne pamettiẜeet no Ꞩirds ik-
weens ẜawam Brahļam ẜawu Wainu. (Noſeegumu.)

@v{Lection / am XXIII. Sonntage / nach dem Feſte der Heil:}
@v{Dreyfaltigkeit / Philip: 3.}
Ohtrâ deẜmitâ in treẜchâ Ꞩwehdeenâ / jeb: Treẜchâ Ꞩwehdeenâ
treẜchâ deẜmitî / pehz Waẜẜaras Ꞩwehtku Atẜwehtes.

MIhļee Brahļi / Eẜẜeet manni Pehz=ſtaigataji / in ſkattajt us teem / kas
tà ſtaiga / kà mehs jums eẜẜim par Preekẜch=ſtaigatajeem: Jo daudſ
@b{tur}

[85.lpp.]
tur staiga / no kuŗŗeems es jums daſchkahrt ẜazzijs esmu / in ẜakku jums
wehl taggad raudadams / ka tee irr Eenaidneeki ta Kruſta Kriſtus / kuŗŗo
Gals irr ta Paſuẜchana / to paẜcho Deews wiņņo Wehders irr / in wiņņo
Gohds tohp Kaunâ / kas us Paẜaules Leetahm dohma. Bet muhẜa
Dſihwoẜchana irr Debbeẜîs / no kurrenes mehs arri gaidam to Peſtitaju /
To Kungu JEſu Kriſtu / kas muhsu neezigu Meeẜu apſkaidrohs / ka ta
lihdſena tohp wiņņa apſkaidrotai Meeẜai / pehz tahs Spehzibas / zaur ko
wiņſch wiẜẜas Leetas warr paklauẜigas darritees.

@v{Evangelium/ am XXIII. Sonntage nach dem Feſte der Heil:}
@v{Dreyfaltigkeit / Matth: 22.}

TAd nogahja tee Wariẜeeŗi / in turreja Runnas (ẜarunnajahs)
ka tee JEſu ẜawâ Walladâ ẜatwertu / (ẜawaldſinatu /) In ẜuh-
tija pee wiņņu ẜawus Mahzeklus / ar (ta Ķehniņa) Erodus
Ꞩullaiņiem / in ẜazzija: Meiſteri / (Kungs /) mehs ſinnam ka tu
pateeẜigs eẜẜi / in mahzi to Deewa Zeļļu teeẜcham / in tu ne behda
pehz ne weena: Jo tu ne usluhko to Zilweku Augſtibu. Tapehz
ẜakki mums / ko tu ẜchkeeti? Irrag tas wehlehts / ka mums tam
Ķeiſeŗam Nohmu (Muitu /) buhs doht / jeb ne ? Kad nu JESUS
wiņņo Blehdibu nomannija / ẜazzija wiņſch: Juhs Wiltineeki /
kam juhs manni kahrdinajeet? Rahdaht mannim ẜchur to Noh-
mas=Naudu. In tee parahdija tam weenu Ꞩudraba=graẜẜi. In
wiņſch ẜazzija us teem: Ka irr ẜchi Sihme / in tas Wirẜu=rakſts?
Tee ẜazzija us wiņņu: Ta Ķeiſeŗa. Tad ẜazzija wiņſch us teem:
Tad dohdeet tam Ķeiſeŗam / kas tam Ķeiſeŗam peedarr / in Dee-
wam / kas Deewam peedarr. To dſirdedami / brihnijehs tee / in
pamette to / in gahja nohst.

@v{Lection / am XXIV. Sonntage nach dem Feſte der Heil:}
@v{Dreyfaltigkeit / Coloſſ: 1.}
Ohtrâ deẜmitâ in zettortâ Ꞩwehdeenâ / jeb: Zettortâ Ꞩwehdeenâ
treẜchâ deẜmitî / pehz Waẜẜaras Ꞩwehtku Atẜwehtes.

MIhļee Brahļi / Mehs ne nomittamees ẜawu Luhgẜchanu par jums ẜaz-
ziht / in luhgt / ka juhs peepilditi tohpaht ar Deewa Prahta Atſihẜcha-
@b{Liij nu /}

[86.lpp.]
nu / eekẜch wiẜẜas garrigas Gudribas in Ꞩapraẜchanas: Ka juhs ſtaiga-
jaht zeenigi tam Kungam par wiẜẜam Prahtam / in augligi eẜẜaht eekẜch wiẜ-
ẜeem labbeem Darbeem / in pee=augaht eekẜch Deewa Atſihẜchanas: In toh-
paht ſpehzigi eeſtiprinahti pehz wiņņa gohdiga Spehka / eekẜch wiẜẜadas
Pazeeẜchanas / in Lehnprahtibas / ar Lihgẜmibu; Ꞩazzidami Pateizibu tam
Tehwam / kas muhs derrigus darrijs irr / pee Dabbuẜchanas tahs Behrnu=
Dallibas to Ꞩwehto (Deewa=Behrnu) eekẜch Gaiẜibas: Kas muhs
peſtijs no ta Spehka tahs Tumẜibas / in irr muhs pahrſtattijs eekẜch tahs
Walſtibas ẜawa mihliga Dehla: pee ka mums irr ta Peſtiẜchana zaur ẜa-
wahm Aẜẜinim / ar Wahrda / ta Grehku=pameẜchana.

@v{Evangelium / am XXIV. Sonntage nach dem Feſte der}
@v{Heil: Dreyfaltigkeit / Matth: 9.}

TO runnajs JEſus / luk / tad nahze weens no teem (Skohlas)
Wirẜneekeem / in mettehs preekẜch ta ẜemmê / in ẜazzija:
Manna Meita taggad nomirruẜi / bet nahz / in leez tawu
Rohku wirs wiņņu / tad taps ta dſihwa. In JEſus pazehlehs / in
gahja tam pakkaļ / in wiņņa Mahzekli. (ar ko lihdſ.) In redſi / weena
Ꞩeewa / kas diwipadeẜmits Gaddus Aẜẜins=Ꞩehrgâ bij gullejẜi /
nahze no Pakkaļas / in aiskahre to Wihli no wiņņa Drahnahm /
jo ta ẜazzija patti pee ẜewim: Kaut es ween warretu wiņņa
Drahnas (Drehbes) aiskahrt / tad taptu es weẜẜala. Tad atgree-
ſehs JEſus / in to eeraudſijis / ẜazzija wiņſch: Ņemmees drohẜchu
Ꞩirdi / manna Meita / tawa Tizziba tew palihdſejẜi. In ta
Ꞩeewa tappa weẜẜala tannî paẜchâ Stundâ.
In kad wiņſch ta Wirẜneeka Nammâ nahze / in redſeja tohs
Stabulneekus in to Ļauſchu Trohkẜni / ẜazzija wiņſch us teem:
Atkahpjatees / jo ta Meitene newa nomirruẜi / bet ta gull. Bet
tee ẜmehjahs pahr wiņņu. Bet kad tas Ļauſchu=Pulks isdſihts
bija / gahja wiņſch eekẜcha / in ẜatwehre to (Meiteni) pee Rohkas:
Tad zehlehs ta Meitene augẜcham. In ẜchi Ꞩlawa tappa dau-
dſinata pahr wiẜẜu to paẜchu Semmi.
@b{Lection /}

[87.lpp.]
@v{Lection / am XXV. Sonntage nach dem Feſte der Heil:}
@v{Dreyfaltigkeit / 1. Theſſal: 4.}
Ohtrâ deẜmitâ in peektâ Ꞩwehdeenâ / jeb: Peektâ Ꞩwehdeenâ
treẜchâ deẜmitî pehz Waẜẜaras Ꞩwehtku Atẜwehtes.

MIhļee Brahļi / Mehs ne gribbam jums ẜlehpt / no teem kas aismigu-
ẜchi / ka juhs ne noſkumſtaht / ka tee zitti / kam nekahda Zerriba irr. Jo
kad mehs tizzam / ka JEſus nomirris / in atkaļ augẜcham zehlees irr / tàpatt
arri Deews tohs / kas aismiguẜchi eekẜch JEſu / ar ẜewim weddihs. Jo to
ẜakkam mehs jums zaur ta Kunga Wahrdu / ka mehs / kas dſihwoẜim / in
atlikkuẜchi buhẜim / kad tas Kungs atnahks / teems ne nahkẜim papreekẜchu /
kas aismiguẜchi. Jo tas Kungs pats ar weenu Kleegẜchanu / in ar to
Balẜi ta leela Enģeļa / in ar Deewa Baſuni ſemmê nahks no Debbeẜim:
In tee Miŗŗoņi eekẜch Kriſtus pirmis zelẜees / tad pehz / kas mehs dſihwoẜim /
in buhẜim atlikkuẜchi / tapẜim lihdſ ar teem Padebbeẜîs tam Kungam pretti
Gaiẜâ noŗauti / in tà buhẜim mehs pee ta Kunga weenumehr. Tad eepree-
zinajeetees nu ẜawâ Starpâ ar ẜcheem Wahrdeem.

@v{Evangelium / am XXV. Sonntage nach dem Feſte der Heil:}
@v{Dreyfaltigkeit / Matth: 24.}

JEſus paẜluddinaja: Kad juhs nu redſeẜeet to Negantibu
tahs Ispohſtiẜchanas / no ka ẜazzihts irr zaur to Prawetu
Dahnjelu / ka ta stahwoti eekẜch tahs ẜwehtas Weetas:
Kas to laẜẜa / tas lai to labbi apdohma. Kas tad Judu=Semmê
irr / tas lai behg wirs Kalneem: In kas wirs Jumta irr / lai tas
ne kahp ſemmê / kahdu Leetu no ẜawa Namma isneſt: In kas
wirs Lauka irr / tas lai ne atgreeſchahs ẜawas Drahnas atne-
ſtees. Bet waj tahm Apgŗuhtinatahm in Sihdamahm tannî
Laikâ. Tad luhdſeet nu / ja juhẜa Behgẜchana ne lezzahs See-
mas=Laikâ / jeb us kahdu Ꞩwehtu Deenu: Jo tad tahdas leelas
Behdas buhs / kà newa bijuẜchas no Eeẜakuma tahs Paẜaules /
lihdſ ẜchim Laikam / in kà arri wairs ne buhs. In ja ẜchihs Dee-
nas ne taptu pa=ihẜinatas / ne weens Zilweks taptu ẜwehts; Bet
@b{to}

[88.lpp.]
to Isredſeto labbad taps tahs Deenas pa=ihẜinatas. Ja tad kas
labban us jums ẜazzihs: Redſi / ẜche irr Kriſtus / jeb tur / tad ne
buhs jums to tizzeht: Jo wiltigi Kriſti / in wiltigi Praweti zel-
ẜees / in leelas Sihmes in Brihnumus darrihs / ka ir tee Isredſeti /
(kad tas tà notikt warretu /) us Alloẜchanu peewilti taptu. Redſeet /
es eẜmu jums to papreekẜchu ẜazzijs. Tapehz / kad tee us jums
ẜazzihs: Redſi / wiņſch irr Tukẜneẜẜî; tad ne eita ahra ; Redſi /
wiņſch irr Kambarî; tad ne tizzaht: Jo kà tas Sibbins isẜchau-
jahs no Rihta=puẜẜes / in atſpihd lihdſ Wakkara=puẜẜes; tà buhs
arri ta Atnahkẜchana ta Zilweka Dehla: Jo kur Maita irr / tur
ẜakrahjahs ir tee Ehrgļi. (Maitas Wannagi.)

@v{Lection / am XXVI. Sonntage nach dem Feſte der Heil:}
@v{Dreyfaltigkeit / 2. Petr: 3.}
Ohtrâ deẜmitâ in Ꞩeſtâ Ꞩwehdeenâ / jeb: Ꞩeſtâ Ꞩwehdeenâ
treẜchâ deẜmitî / pehz Waẜẜaras Ꞩwehtku Atẜwehtes.

MIhļee Brahļi / Jums buhs papreekẜchu ſinnaht / ka pehdigâs Deenâs
nahks Ꞩmehjeji / kas pehz ẜawas paẜchas Eegribbeẜchanas dſihwohs /
in ẜazzihs: Kur irr ta Ꞩohliẜchana no ẜawas Atnahkẜchanas? Jo kamehr
tee Tehwi aismiguẜchi / paleek wiẜẜas Leetas / kà tahs no Eeẜahkuma tahs
Raddibas bijuẜchas. Bet tihẜchu ne grib tee ſinnaht / ka ta Debbes pir-
môs Laikôs arri bija / ta patt ta Semme eekẜch Uhdenim in ſtarp Uhdenim
paſtahwejẜi zaur Deewa Wahrdu. Tomehr zaur teem paẜcheem ta Pa-
ẜaule tappa ẜamaitata / in ar Uhdens=pluhdeem apẜlihzinata. Tà arri ta
Debbes / kas taggad irr / in ta Semme tohp zaur wiņņa Wahrdu taupiti /
ka tee tam Uggunim paturreti tohp; us to Deenu (Ꞩohda=Deenu) tahs
Ꞩohdibas / in pee Paſuddinaẜchanas to Besdeewigo Zilweku. Bet juhs /
manni Mihligi / Weenai Leetai ne buhs jums paẜlehptai buht / ka weena
Deena preekẜch ta Kunga irr kà tuhkſtoẜchi Gaddi / in tuhkſtoẜchi Gaddi /
kâ weena Deena. Tas Kungs ne kawejahs / ar ẜawas Paẜohliẜchanas /
kà daſchi to weenu Kaweẜchanu ẜchķeet: Bet wiņſch irr lehnigs prett mums
in ne grib / ka jeb kam buhs paſuſtam tapt / bet ka ikweens no Grehkeems
@b{atſtah-}

[89.lpp.]
atſtahjahs. Bet ta Kunga Deena nahks / kà kahds Saglis Naktî / kuŗŗâ
tahs Debbeẜis isnihks ar leelu Krahkẜchanu / in tee Eeẜahkumi no Karſtu-
ma iskuẜẜihs / in ta Semme / in wiẜẜas Leetas / ir tahs kas darritas kur eek-
ẜchan / taps ẜchķihſti ẜadedſinatas. Ka nu tam wiẜnohtaļ tà buhs notikt /
kà bija tad jums ẜataiẜitees ar ẜwehtas Dſihwoẜchanas / in Deewam patih-
kameem Darbeem / ka juhs gaidaht / in steidſatees us to nahkoẜchu Deenu
ta Kunga / kad tahs Debbeẜis zaur Ugguni isnihks / in tee Eeẜakumi no Kar-
ſtuma iskuẜẜihs. Bet mehs gaidam pehz wiņņa Paẜohliẜchanas us jaunu
Debbeẜi / in jaunas Semmes / kur eekẜcha Taiẜniba dſihwo.

@v{Eine andre Lection / auf den XXVI. Sonntag nach dem}
@v{Feſte der Heil: Dreyfaltigkeit / 2. Theſſal: 1.}

MIhļee Brahļi / Mums japateiz Deewam weenumehr par jums / kà
tas peeklahjahs / tapehz ka juhẜa Tizziba aug augumâ / in ta Mih-
leſtiba ikweena no jums wairojahs juhẜu Starpâ. Tà ka mehs
paẜchi teizamees juhẜu dehļ pee (zittahm) Deewa Draudſibahm / pehz juh-
ẜu Pazeeẜchanas in Tizzibas / eekẜch wiẜẜahm juhẜahm Behdahm in Gŗuh-
tibahm / ko juhs paneẜẜaht. Ta irr ſkaidra Sihme Deewa taiẜnas Ꞩoh-
dibas / ka juhs zeenigi tohpaht pee Deewa Walſtibas / par ko juhs arri zee-
ẜchat. Kà tad tas arri peenahkahs Deewam / ar Gŗuhtibu atmakẜaht
teem / kas jums Gŗuhtibu darra. Bet jums / kas juhs Gŗuhtibu zeeẜchaht /
lihdſ ar mums Atſpirdſinaẜchanu doht / kad tas Kungs JEſus rahdiẜees no
Debbeẜim / ar ẜaweem ſpehzigeem Eņģeļeem / ar Ugguns=Leeẜmahm atreeb-
damees prett teem / kas Deewu ne atſihſt / in ne gribb uhsņemt ar Paklauẜi-
ẜchanu to Preezas=Mahzibu muhẜa Kunga JEſus Kriſtus. Tee paẜchi
Mohkas zeetihs muhſchigâ Paſuẜchanâ / no ta Kunga Waiga / in no wiņ-
ņa ſpehzigas Gohdibas; Kad wiņſch nahks rahdiht ẜawu Gohdibu pee
ẜaweem Ꞩwehteem / in liks redſeht ẜawus Brihnumus pee wiẜẜeem Tizzi-
geem. Jo muhẜai Leezibai ſtarp jums / no tahs paẜchas (paſtaras) Dee-
nas / eẜẜeet juhs tizzejẜchi. Tapehz luhdſam mehs arri weenumehr par jums /
ka muhẜu Deews juhs zeenigus padarra eekẜch juhẜu Aizinaẜchanas / in pee-
pilda wiẜẜa labbu Prahtu ẜawas Schehlaſtibas / in eeſpehzina to Darbu
@1{M}
@b{tahs}

[90.lpp.]
tahs Tizzibas: Ka tas Wahrds muhẜa Kunga JEſus Kriſtus tohp goh-
dinahts eekẜch jums / in juhs eekẜch wiņņa / pehz tahs Schehlaſtibas muhẜa
Deewa in ta Kunga JEſus Kriſtus.

@v{Evangelium / am XXVI. Sonntage nach dem Feſte der}
@v{Heil: Dreyfaltigkeit / Matth: 25.}

JEſus paẜluddinaja: Kad tas Zilveka Dehls nahks ẜawâ
Gohdibâ / in wiẜẜi Ꞩwehti Eņģeļi ar to / tad tas ẜehdehs
us ta Krehẜla ẜawas Gohdibas: In wiẜẜi Ļaudis taps
preekẜch wiņņa ẜakrahti; In wiņſch tohs noẜchķirs / tà / kà kahds
Gans tahs Awis no Ahſcheem noẜchķiŗ. In tahs Awis taps pa
wiņņa labbu Rohku ſtahditas; Bet tee Ahſchi pa kreiẜu Rohku.
In tas Ķehniņſch ẜazzihs us teem pee ẜawas labbas Rohkas:
Nahzeet ẜchurp juhs ẜwehtiti manna Tehwa / eemantojeet to
Walſtibu / kas jums ẜataiẜita irr no Eeẜahkuma tahs Paẜaules.
(Eedſihwojeet to Walſtibu / kà juhẜu Behrna=Teeẜu.) Jo es eẜmu isẜal-
zis bijis / in juhs eẜẜeet manni pee=ehdinajẜchi: Es biju noẜlahpis /
in juhs eẜẜeet manni dſirdinajẜchi: Es biju Zeetumâ / in juhs eẜẜeet
pee mannim nahkuẜchi. Tad tam tee Taiẜni atbildehs in ẜazzihs:
Kad eẜẜim mehs tewi redſejẜchi isẜalkuẜchu / in eẜẜim tewi pee=eh-
dinajẜchi? Jeb noẜlahpuẜchu / in eẜẜim tewi dſirdinajẜchi? Kad
eẜẜim mehs tewi redſejẜchi kà Weeẜi / in tewi uhsņehmuẜchi? Jeb
plikku / in eẜẜim tewi ģehrbuſchi? Kad eẜẜim mehs tewi redſejẜchi
neweẜẜelu / jeb Zeetumâ / in eẜẜim pee tewim nahkuẜchi? In tas
Ķehniņſch atbildehs teem / in ẜazzihs: Pateeẜi es ẜakku jums / ko
juhs darrijẜchi weenam no ẜcheem manneem wiẜs=maſakeem
Brahļeem / to eẜẜeet juhs mannim darrijẜchi. Tad wiņſch arri
ẜazzihs us teem pa Kreiẜu Rohku: Eita nohſt no mannim juhs
nolahdeti muhſchigâ Uggunî / kas ẜataiẜihts tam Welnam in wiņ-
ņa Eņģeļeem: Jo es biju isẜalzis / in juhs ne eẜẜeet manni ehdi-
najẜchi: Es biju noẜlahpis / in juhs ne eẜẜeet manni dſirdijẜchi: Es
biju Weeẜis / in juhs ne eẜẜeet manni uhsņehmuẜchi: Es biju pliks /
in juhs ne eẜẜeet manni ģehrbuẜchi: Es biju neweẜẜels in Zeetu-
@b{mâ /}

[91.lpp.]
mâ / in juhs ne eẜẜeet manni apraudſijẜchi. Tad tee arri atbildehs
In ẜazzihs: Kungs / kad eẜẜim mehs tewi redſejẜchi isẜalkuẜchu / jeb
noẜlahpuẜchu / jeb Weeẜi / jeb plikku / jeb neweẜẜelu / jeb Zeetumâ /
in ne eẜẜim tew Kalpojẜchi? Tad wiņſch atbildehs in ẜazzihs; Pa-
teeẜi / es ẜakku jums / ko juhs ne eẜẜeet darrijẜchi weenam / no ẜcheem
wiẜẜu=maſakeem / to ne eẜẜeet juhs mannim arri darrijẜchi. In
tee ees eekẜch tahs muhſchigas Mohkas; Bet tee Taiẜni eekẜch to
Muhſchigu Dſihwoẜchanu.

@v{Lection am XXVII. Sonntage nach dem Feſte der Heil:}
@v{Dreyfaltigkeit / 2. Petr: 1}
Ohtrâ deẜmitâ in ẜeptitâ Ꞩwehdeenâ / jeb: Ꞩeptitâ Ꞩwehdeenâ
treẜchâ desmitî / pehz Waẜẜaras Ꞩwehtku Atẜwehtes.

MIhļee Brahļi / Es ne gribbu noſtahtees / jums weenumehr peeminneht
ẜchihs Leetas / jepẜchu juhs to ſinnaht in eeſtiprinati eẜẜeet ẜchinnî taisnâ
Mahzibâ / tas juhẜu preekẜchà ſtahw. Jo es ẜchkeetohs pareiſi darrams /
kahmert es ẜchinnî Buhdâ eẜmu / ka es juhs ſkubbinadams usmohdinaju:
Jo es ſinnu / ka man gann drihds buhs ja=atſtahj no ẜchihs Buhdas / kà man-
nim to arri muhẜu Kungs JEſus Kriſtus pats ſinnamu darrijs. Bet es
gribbu ẜirdigi us to gahdaht / ka juhs pehz mannas Atſtahẜchanas ẜchihs
Leetas warraht bes Mitteẜchanas peeminnedami paturreht. Jo mehs ne
eẜẜim us tahm gudrahm Paẜakkahm dewuẜchees / kad mehs jums ẜluddina-
jam to Spehku in Atnahkẜchanu muhẜa Kunga JEſus Kriſtus. Bet
paẜchi eẜẜam mehs wiņņa Gohdibu redſejẜchi / kad wiņſch no Deewa ta
Tehwa dabbuja Gohdu in Teikẜchanu / zaur weenu Balsi / tas us wiņņu
ẜchahwehs / no tahs augſtas Gohdibas / ar ẜcheem Wahrdeem: Ꞩchis irr
mans mihļajs Dehls / kas man pa Prahtam irra. In ẜcho Balẜi eẜẜim
mehs no Debbes dſirdejẜchi nahkamu / kad mehs ar wiņņa bijam us ta
ẜwehta Kalna.

@v{Evangelium / am XXVII. Sonntage nach dem Feſte der}
@v{Heil: Dreyfaltigkeit / Matth: 25.}

TAd buhs ta Debbes=Walſtiba lihdſa deẜmits Jumprawahm /
@1{M ij}
@b{kas}

[92.lpp.]
Kas ẜawus Ꞩwetẜchu=Traukus nehme / in gahja ahra tam Bruhd-
ganam pretti. Bet peezas ſtarp tahm bija negudras / in peezas
bija gudras. Tahs Negudras ņehme ẜawu Ꞩwetẜchu=Trauku /
bet tahs ne ņehmehs Eljes lihdſ ar ẜewim: Bet tahs gudras
ņehme Eljes ẜawôs Traukôs ar ẜaweem Ꞩwetẜchu=Traukeem.
Kad nu tas Bruhdgans pakawejahs nahkt / usgahja tahms wiẜ-
ẜahms Meegs / in aismiggahs. Bet Nakts=Widdû zehlehs Trohk-
ẜnis: Klau! Tas Bruhdgans nahk / is=eita tam pretti. Tad zeh-
lehs wiẜẜas tahs Jumprawas / in istaiẜija ẜawus Ꞩwetẜchu=
Traukus. In tahs Negudras ẜazzija us tahm Gudrahm: Doh-
deet mums no juhẜahm Eljehm / jo muhẜas Ꞩwezzes isdſeẜch.
Tad atbildeja tahs Gudras / in ẜazzija: Ne tà / ka ne peetruhkſt
mums in jums: Bet eita pee teem Prezzineekeem / in pirzeet pa-
ẜchi preekẜch ẜewim. In kad tahs nogahja pirktees / nahze tas
Bruhdgams: In tahs / kas gattawas bija / gahja ar wiņņa eek-
ẜcha us Kahſahms / in tahs Durwis tappa aisẜlehgtas. / Pehz /
tad nahze arri tahs ohtras Jumprawas / in ẜazzija: Kungs;
Kungs; atdarri mums. Bet wiņſch atbildeja ẜazzidams: Patee-
si / Es sakku jums / Es juhs ne paſihſtu. Tapehz eẜẜeet nomahdâ /
jo juhs ne ſinaaht / nei tahs Deenas / nei Stundas / Kuŗŗâ tas Zil-
weka Dehls nahkt grib.

@v{Ein anderes Evangelium / am XXVII. Sonntage nach dem}
@v{Feſte der Heil: Dreyfaltigkeit / Matth: 24.}

JESUS ẜazzija uz ẜaweem Mahzekļeem: Ittin kà tas bija
No&u̇s Laikôs; Tà tas arri buhs us to Atnakẜchanu ta Zil-
weka Dehla. Jo kà tee bij eekẜch tahm Deenahm tahs
(Paẜaules) Apẜlihkẜchanas / tee ehde in dſehre / tee prezzejahs / in lik-
kahs prezzetees / lihdſ tai Deenai / ka No&u̇s eekẜch to Laiwu eegah-
ja / in ne behdaja neneeka / kamehr tee Uhdens=pluhdi nahze / in tohs
wiẜẜus aisrahwe. Tà tas arri buhs us to Atnahkumu ta Zilwe-
ka Dehla. Tad diwi buhs wirs Lauka; weens taps peeņemts;
@b{tas}

[93.lpp.]
tas ohtrs atſtahts. Diwi mals pee Dſirnum; weena taps pee-
ņemta / ohtra atſtahta. Tapehz eẜẜeet Nomohdâ / jo juhs ne ſin-
naht / kuŗŗâ Stundâ juhẜu Kungs nahks. Bet to buhs jums ſin-
naht / kad tas Ꞩaimneeks ſinnatu / kuŗŗâ (Nakts) Laikâ tas Saglis
gribetu nahkt / tad paliktu tas Nomohdâ / in ne ļautu ẜawâ Nam-
mâ eelauſtees{elauſtees}: Tapehz eẜẜeet ir juhs gattawi / jo tas Zilweka Dehls
nahks tannî Stundâ / kad juhs wiẜs ne dohmahẜeet. Bet Kurẜch
irr nu weens ustizzams in prahtigs Kalps / ko tas Kungs peeliz-
zis / pee ẜawu Ꞩaimi / ka wiņſch tai ẜawu Mittekli dohtu ihſtaâ
Laikâ? Ꞩwehts irr tas Kalps / ko tas Kungs atrohd tà darram /
kad wiņẜch nahk. Pateeẜi es ẜakku jums / wiņẜch to eezels pahr
wiẜẜu ẜawu Baggatibu. Bet tad wiņẜch tas nelabs Kalps / grib
Ꞩawâ Ꞩirdî ẜazziht: Mans Kungs wehl ilgu Laiku ne nahks:
In eeẜahk kult ẜawus Beedrus / ehd in dſeŗŗ ar teem Peedſehru-
ẜcheem: Tad tas Kungs ta paẜcha Kalpa nahks tannî Deenaâ /
kad wiņẜch to wiẜs negaidihs / in tannî Stundâ / kad wiņẜch wiẜs
ne zerrehs: In wiņſch to puẜchu pahrẜchķels (neſchehligi ẜodhihs /) in
dohs tam ẜawu Algu ar teem Wiltineekeem tur buhs Rauda-
ẜchana in Sohbu=Drebbeẜchana.

@v{Man lieſet auch das Evangelium von der Verklärung Chriſti}
@v{auff dem Berge Thabor / Matth: 17.  Welches am VIten Son~-}
@v{tage nach der Erſcheinung Chriſti zufinden.}


@v{Lections und Evangelien / auff die Feſt= }
@v{und Feyer=Tage durchs ganze Jahr / wie dieſelbe vom}
@v{Advent oder Neuen=Kirchen=Jahr an / ordentlich auff einander}
@v{erkläret werden.}

@v{Lection / am Tage des Heil: Apoſtels Andreas / Rom: 10.}
Ꞩwehtâ Andreja Deenâ. @l{30. Novembr:}

MIhļee Brahļi / Ja kas no Ꞩirds tizz / tas tohp taiẜnohts; In ja kas ar
Muttes isẜakka / tas tohp ẜwehts. Jo tee Deewa=Rakſti ẜakka; Kas
@1{M iij}
@b{us}

[94.lpp.]
us wiņņu tizz / tas ne taps Kaunâ. Ꞩche newa ẜawahds Juds / ẜawahds
Greeķis: Teem wiẜẜeem irr weens Kungs / baggats pahr wiẜẜeem / tas to
peeẜauz. Jo kas ta Kunga Wahrdu peeẜauks / tas buhs ẜwehts. Bet kà
buhs teem pieẜaukt / us to tee ne tizz? Bet tà buhs teem tizzeht / no ka tee ne-
neeka dſirdejẜchi? Bet kà buhs teem dſirdeht bes Mahzitajeem? Bet kà buhs
teem mahziht / ja tee ne tohp ẜuhtiti? Kà tad rakſtihts ſtahw: Kahdas jau-
kas Kahjas teem / kas to Meeru paẜludina / (kas ẜluddina to Ewangil-
jumu / jeb to Mahzibu no Kriſtus JEſus) to Labbumu. Tomehr
tee ne irr wiẜẜi paklausigi tai Preezas=Mahzibai: Jo Eſias ẜakka; Kungs /
kas tizz muhẜai Mahzibai? Tad nahk nu ta Tizziba no tahs Klauẜiẜcha-
nas; In ta Klausiẜchana zaur Deewa Wahrdu. Bet es ẜakku; Nee irr
tee to dſirdejẜchi? Kà / newa wiņņu Bals isgahjuẜẜi zaur wiẜẜu Semm / in
wiņņu Wahrds lihdſ Paẜaules Gallam.

@v{Evangelium / am Tage des H: Apoſtels Andreas / Matth: 4.}

JEſus pee tahs Galileeŗu Juhras ſtaigadams / eeraudſija
diwi Brahļus / Ꞩihmani / kas noẜaukts Pehteris / in An-
dreju / wiņņa Brahļi / tee eemette ẜawu Tihklu Juhŗâ; jo
tee bij Ꞩweineeki. In wiņẜch ẜazzija us teem: Nahzeet man pak-
kaļ / Es juhs taiẜiẜchu par Zilweka Ꞩweineekeem. In tee atſtah-
ja tikkuẜchi ẜawus Tihklus / in gahja wiņņam pakkaļ. In no te-
jeen tahlaku gahjis / eeraudſija wiņſch zittus diwi Brahļus / Jeh-
kabu / to Dehlu Zebedejuẜa / in Jahni wiņņa Brahļi / Laiwâ ar
ẜawu Tehwu Zebedejuẜu / tee lahpija ẜawus Tihklus: Tohs ẜauze
wiņſch: Tee paẜchi tuhdaļ atſtahjuẜchi ẜawu Laiwu in ẜawu
Tehwu / gahja wiņņam pakkaļ.

@v{Lection / am Tage des H: Apoſtels Thomas / Epheſ: 1.}
Ꞩwehtâ Tohma Deenâ. @l{21. Decembr:}

MIhļee Brahļi / Ꞩlawehts (Ꞩwehtihts) irr Deews in tas Tehws
muhẜa Kunga JEſus Kriſtus / kas muhs ẜwehtijs irr ar daſhadu
garrigu Ꞩwehtibu / eekẜch debbeẜẜigahm Dahwanahm zaur Kriſtu. Kà tad
wiņſch muhs isredſejs eekẜch ta paẜcha / pirms tai Paẜaulei tas Pamats likts
@b{tappa /}

[95.lpp.]
tappa / ka mums bij ẜwehteems buht in bes Wainas preekẜch wiņņa eekẜch
tahs Mihleſtibas: In irr muhs uhsņehmis par Berhneem ẜew paẜcham /
(mums peeẜchķihris to Berhnu=teeẜu pee ẜewis paẜcha.) zaur JE-
ſu Kriſtu / pehz ẜawa Prahta Gribbeẜchanas / par Ꞩlawu ẜawai Gohdibai
In Ꞩchehlaſtibai / zaur to wiņſch muhs peemihligus darrijs / eekẜch ẜawa
wiẜẜu mihļa. (Dehla.)

@v{Das Evangelium / am Tage des Heil: Apoſtels Thomas /}
@v{findet man Joh 20 /am Sonntage} @l{Qvaſimodogeniti,} @v{bey dieſen Worten:}
Bet Tohms / weens no teem diwipadeẜmiteem; @l{ec.}

@v{Lection / am Tage des erſten Märtyrers Neuen Teſta-}
@v{ments / des Heil: Stephani / Apoſt: Geſch: 6. und 7.}
Ꞩ: Steppiņâ Deenâ. @l{26. Decembr:}

STeppans (Steppiņẜch /) pilns Tizzibas in Spehka / darrija leelus Brih-
numus in Sihmes ſtarp teem Ļaudim. Tad zehlees zitti no tahs Skoh-
las (ko tee ẜauze to Lihbertihneŗu / in to Zireeneŗu / in to Alekſan-
deŗu / in to / kas bija no Zilizias in Aſias /) tee apjautajahs ar Step-
panu / in ne ſpehja pretti ſtahweht tai Gudribai / in tam Garram / kas zaur
wiņņu runnaja. Tad ismahzija tee zittus Wihrus / tee ẜazzija: Mehs
eẜẜim ẜcho dſirdejẜchi Lahſtu=Wahrdus runnajam prett Moſu in prett Dee-
wu. In eeẜkubbinaja tohs Ļaudis / in tohs Wezzakus / in tohs Rakſtu=
Mahzitajus: In peeſkrehjuẜchi / rahwe tee to nohſt / in nowedde preekẜch
teem Runnu=Kungeem. In tee wedde preekẜcha wiltigus Leezineekus / kas
ẜazzija: Ꞩchis Zilweks ne mittahs runnaht Lahſtu=Wahrdus prett ẜcho
ẜwehtu Weetu / in prett to Bauẜlibu; Jo mehs eẜẜim dſirdejẜchi to sakkam /
JEſus no Nazaretes ẜcho Weetu ispohſtihs / in tohs Eelikkumus / ko Moſus
mums dewis / pahrwehrtihs. In tee ſkattijahs us to wiẜẜi / kas tannîs Run-
nâs ẜehdeja / in redſeja wiņņa Waigu / kà kahda Eņģeļa Waigu.
Kad nu (Steppans ar Deewa Wahrda atrunaajahs / in) tee to
dſirdeja / gahja tas teem zaur Ꞩirdi / in sakohde tohs Sohbus pahr wiņņu.
Bet wiņſch pilns Ꞩwehta Garra buhdams / uhsſkattijahs us Debbesi / in
redſeja Deewa Gohdibu / in JEſu ſtahwim pee Deewa labbas Rohkas. In
@b{wiņſch}

[96.lpp.]
wiņſch ẜazzija: Luk / Es redſu to Debbes atwaru / in to Zilweka Dehlu
Deewam pa labbu Rohku ſtahwim. Bet tee brehze leelâ Brehkẜchanâ / in
aisturreja ẜawas Auẜis / in mahzehs Kruhẜchu=Kruhtim us to / isgruhde
wiņņu / no Pils=ẜata ahra / in nomehtaja to ar Akmiņeem. In tee Leezinee-
ki nolikke ẜawas Drahnas pee tahm Kahjahm weena Jaunekļa / tam bija
Wahrds Saulus. In tee nomehtaja Steppanu ar Akmiņeem / kas pieẜau-
ze / in ẜazzija: Kungs JEſus / uhsņemm mannu Dwehſel! In nomettees
Zeļļôs / ẜauze ſtipri: Kungs / ne peelihdſini (peeminni /) teem ẜchos Greh-
kus! In to ẜazzijs / aismigga wiņſch.

@v{Evangelium / am Tage des erſten Märtyrers Neuen Teſta-}
@v{ments / des Heil: Stephani / Matth: 23.}

JEſus ẜazzija us teem Rakſtu=Mahzitajeem in Wariſeeŗeem:
Redſi / Es ẜuhtu pee jums Prawetus in Gudrus / in Rakſtu=
Mahzitajus / No teem juhs zittus nokauẜeet / in Kruſtâ ẜittiẜeet /
In zittus juhs ẜchautiseet juhsâs Schkohlâs / in tohs dſennaẜeet
(wajaẜeet) no weena Pils=ẜata uz ohtru. Ka us jums nahkt bija
wiẜẜas tahs taiẜnas Aẜẜinis / kas isleetas wirs Semmes / no tahm
Aẜẜinim ta taiẜna Abela eeẜahkoht / pee tahm Aẜẜinim Zakarihẜa
Dehla / beidſoht / kuŗŗu juhs eẜẜeet nokawuẜchi ſtarp Baſnizas in
Altari. Pateeẜi es ẜakku jums / ta tas wisnohtaļ us ẜcho Tautu
nahks. Jeruſaleme / Jeruſaleme / kas tu nokauji tohs Prawetus /
in nomehta ar Atmiņeem / kas pee tewim ẜuhtiti. Zik Reiſas es
eẜmu tawus Behrnus gribbejs ẜakraht / kà kahda Wiſta ẜakrahj
ẜawus Zahliẜchus appakẜch ẜaweem Spahrneem; bet juhs ne
gribbaht. Redſi juhsu Nams taps pohſtâ tukẜchâ atſtahts: Jo
es ẜakku jums / juhs manni no ẜchi Laika ne redſeẜẜeet / teekams
juhs ẜazziẜeet: Ꞩlawehts irr tas / kas nahk ta Kunga Wahrdâ.

@v{Lection / am Tage des Heil: Apoſtels und Evangeliſten}
@v{Johannis / Syrach: 15 / 1.-8.}
Ꞩ: Apuſtula Jahņa Deenâ.

KAs Deewa biſtahs / tas darra labba / in kas pee Deewa Wahrda tur-
rahs / tas to Gudribu atrohd. Ta patti tam nahks pretti / kà kahda
@b{Mahte /}

[97.lpp.]
Mahte / in to ẜaņems / kà kahda jauna Bruhte. Wiņņa to ehdinahs ar
Maiſi tahs Atſihẜchanas / in dſirdinahs to ar Uhdeni tahs Pahrpraẜcha-
nas. Zaur to taps wiņſch eeſpehzinahts / ka wiņſch ſtipri ſtahweht warr /
in turreẜees pee wiņņas / ka tas ne tohp kaunâ. Wiņņa pa=augſtinahs to
pahr ẜaweem Beedreem / in atplehtihs tam ẜawu Mutt Draudſibâ. Wiņ-
ņa to appuẜchkos ar Preeku in Lihgẜmibu / in apdahwinahs to ar muh-
ſchigu Ꞩlawu. Bet tee Ģeķķi to ne atrohd / in tee Besdeewigi to ne warr
ẜaredſeht. Jo wiņņa irr tahlu no teem Lepneem / in tee Walẜchķi ne ſinna
no tahs neneeka.

@v{Evangelium / am Tage des Heil: Apoſtels und Evange-}
@v{liſten Johannis / Joh: 21.}

JEſus ẜazzija us Pehteri: Staiga mannim pakkaļ. Bet
Pehteris atgreeſees / redſeja to Mahzekli ſtaigajam pakkaļ /
kuŗŗu JEſus mihleja / kas arri us to Wakkariņu pee wiņ-
ņa Kruhtim gullejs bij / in ẜazzijs: Kungs / kurẜch irr tas / kas
tewi peewils? Kad Pehteris to redſeja / ẜazzija wiņſch uz JEſu:
Kungs / kas tad buhs ar ẜcho? JEſus ſazzija us to: Ja es gribbu /
ka ẜchis paleek / teekams es nahku / kas tew tadehļ kaiẜch? Stai-
ga tu mannim pakkaļ. Tad zehlehs Walloda ſtarp teem Brah-
ļeem: Ꞩchis Mahzeklis ne mirs. Tomehr JEſus ne bija wiņ-
ņam ẜazzijs / Ꞩchis ne mirs: Bet / ja es gribbu / ka wiņſch paleek /
kamehr es nahku / ko tu par to behda? Ꞩchis irr tas Mahzeklis /
kas no ẜchim Leetahm Leezibu dohd / in wiņſch to rakſtijs / in
mehs ſinnam / ka wiņņa Leezibu ustizzama.

@v{Lection / am Tage Pauli Bekehrung / Actor: 9.}
Ꞩ: Pahwila Deenâ / no wiņņa Atgreeẜchanas. @l{25. Januar:}

BEt Sauls (pehz Pawils noẜaukts /) ẜchnahze wehl allaſch beedi-
nadams in Kaudams prett teem Mahzekļeem ta Kunga / in gahja
pee to Augſtu Baſnizas Kungu; Luhgdams preekẜch ẜewim Grah-
matas pee tahm (Judu) Skohlahm eekẜch ta Pilsẜata Damaſkus / ja
tas kahdus tahdâ Tizzibâ jeb Mahzibâ atraſtu / Wihrus un Ꞩeewas / ka
@1{N}
@b{ wiņſch}

[98.lpp.]
wiņſch tohs warretu us Jeruſalemi ẜaẜeetus noweſt. Kad wiņſch nu us
Zeļļa bij / in tuwu pee Damaſkus nahze / apſpihdeja (apſpihguļaja / ap-
ſibbinaja / apẜchķihle) wiņņu peepeẜch weena Gaiẜma no Debbeẜim / ka
wiņſch pee Semmes kritte / in weenu Balẜi dſirdeja / ta us wiņņu ẜazzija.
Sauls / Sauls / ko tu man ſtahwi pretti? Bet wiņſch atbildeja: Kungs /
kas tu eẜẜi? Tas Kungs ẜazzija: Es eẜmu JEſus / kam tu pretti ſtahwi;
tew gŗuhti nahkẜes prett Baddikļiem (Dſellonu) ſpahrdiht. In wiņſch
ẜazzija drebbedams in isbijees: Kungs / ko gribbi tu no mannim darram?
Tas Kungs ẜazzija us wiņņu: Zellees / in eij eekẜch to Pilsẜatu / teitan tew
ẜazzihs / ko tew darriht buhs. Bet tee Wihri / wiņņa Zeļļa=Beedri ſtahwe-
ja pahrbijuẜchees / kad tee wiņņa Balẜi dſirdeja / in ne weenu ne redſeja. Bet
Sauls zehlehs no Semmes / in ẜawas Azzis pazehlis / ne redſeja ne weenu.
Tapehz ņehme tee wiņņu pee Rohkas / in wedde to us Damaſku / in wiņſch
ne warreja eekẜch trim Deenahm redſeht / palikdams tik ilgi ne=ehdis in ne=
dſehris. Bet weens Mahzeklis bij eekẜch Damaſkus / Wahrdâ Ananias /
us to ẜazzija tas Kungs zaur Ģihmi; Ananias: In wiņſch ẜazzija; Ꞩche
es eẜmu / Kungs. Tas Kungs ẜazzija us wiņņu: Zellees / in eij eekẜch to
Eelu / ko tee ẜauz to Taiẜnu / in waiza eekẜch Judas Namma pehz weena
ar Wahrda / Sauls no Tarſes / redſi / wiņſch Deewu luhdſ / in irr redſejs
Ģihmî weenu Wihru / ar Wahrda Ananias pee ẜewim nahkamu / in Roh-
ku us ẜewi leekamu / ka wiņſch atkal redſigs taptu. Bet Ananias atbildeja:
Kungs / Es eẜmu no daudſeem dſirdejs no ẜchi Wihra / ka tas daudſ Ļau-
na taweem Ꞩwehteem (Ļaudim) darrijs irra Jeruſalemê / in wiņņam
ẜcheitan wehlehts no teem Augſteem Baſnizas=Kungeem / wiẜẜus tohs ẜai-
ſtiht / kas tawu Wahrdu peeẜauz. Bet tas Kungs ẜazzija / us wiņņu:
Eij tu tikkai / jo ẜchis irr mannim weens isredſehts Ammata=Rihks / ka tas
Mannu Wahrdu neẜs preekẜch teem Pagaņeem / in Ķehniņeem / in Behr-
neem no Iſrȧėļa: Es tam rahdiẜchu / zik daudſ tam manna wahrda dehļ
zeeſt buhs. In Ananias nogahja / in nahze tannî Nammâ / in likke tahs
Rohkas uz wiņņu / in ẜazzija: Mihļajs Brahli Sauls / JEſus tas Kungs
manni ẜuhtijs / kas tew us Zeļļa parahdijees / ẜchurp nahkoht / ka tu atkaļ
redſigs / in ar ta Ꞩwehta Garra peepildihts tohpi. In tuhdaļ nokritte tas
@b{no}

[99.lpp.]
no wiņņa Azzim / kà Swihņi / in tappa atkaļ redſigs; In zehlehs augẜcham /
in likkahs Kriſtitees / pehz jehme wiņſch Barribas pee ẜewim / in atſpirdſi-
najahs. In Sauls bija daſchas Deenas pee teem Mahzekļeem eekſch Da-
maſkus / in tuhdaļ mahzija wiņſch no Kriſtus / eekẜch tahm (Judu) Skoh-
lahm / ka wiņſch eẜẜohts tas Deewa Dehls. Bet tee wiẜẜi / kas to dſirdeja /
bij ẜabijuẜchees / in ẜazzija: Neg ẜchis eekẜch Jeruſalemes iskaiẜija (isdſen-
naja / istrenze) wiẜẜus / kas ẜcho Wahrdu peeẜauze / in irr tapehz atnah-
zis / ka wiņſch tohs ẜaẜaiſtitus weſtu pee teem Augſteem=Baſnizas Kun-
geem? Bet Sauls jo Deenas ſtiprinajahs in pahrwarreja (apkluẜẜinaja)
tohs Judus / kas eekẜch Damaſkus dſihwoja / apſtiprinadams / ẜchis eẜẜohts
tas Kriſtus.

@v{Evangelium / am Tage Pauli Bekehrung / Matth: 19.}

PEhteris ẜazzija us JEſu: Redſi / Mehs eẜẜim wisnohtaļ
atſtajẜchi / in ar tewim gahjuẜchi / kas buhs mums par to?
Bet JEſus ẜazzija us teem: Pateeẜi / es ẜakku jums / ka
juhs / kas juhs ar mannim gahjuẜchi / eekẜch tahs Atdſimẜchanas
(paſtarâ Deenâ) kad ta Zilweka Dehls ẜehdehs us ta krehẜla ẜawas
Gohdibas / juhs arri ẜehdeẜeet us diwipadeẜmits krehẜleem / in
teeẜaẜeet tohs diwipadeẜmits Ziltis no Iſrȧėļa. In kas atſtahj
Ehkas / jeb Brahļus / jeb Mahẜas / jeb Tehwu / jeb Mahti / jeb
jeb Ꞩeewu / Behrnus / jeb Tihrumus / manna Wahrda dehļ /
tas to ẜimtkartigi ņems / in to muhſchigu Dſihwoẜchanu eedabbu-
ẜees. (eemantaẜees) Bet daudſ kas tee pirmee / buhs tee pehdehee; in
tee pehdejee / buhs tee pirmee.

@v{Lection / am Tage der Reinigung Mariä / Malach: 3.}
Mahrias Ꞩchķihſtiẜchanas Deenâ / ko Ꞩwetẜchu Deenu ẜauz.
@l{2. Februar:}

Redſi / Es gribbu ẜawu Eņģeli ẜuhtiht / kam mannâ Preekẜchâ to
Zeļļu ẜataiẜiht buhs / in tuhdaļ nahks eekẜch ẜawu Baſnizu tas Kungs /
ko juhs meklejaht / in tas Eņģelis tahs Ꞩalihdſinaẜchanas / ko juhs
eegribbaht: Redſi / wiņſch nahk / ẜakka tas Kungs Zebȧȧts. Bet kas
@1{N ij}
@b{war-}

[100.lpp.]
warrehs to Deenu wiņņa Atnahkẜchanas pazeeſt? In kas warrehs paſtah-
weht / kad wiņſch parahdiẜees? Jo wiņſch irr / kà kahda Ꞩudraba=Kalleja
Ugguns / in kà tahs Seepes tahs Maſgatajas. Wiņſch ẜehdehs / kà tas /
kas Ꞩudrabu kauẜe in tihri: Wiņſch tohs Behrnus Lewja ẜchķihſtihs / in
kà Seltu in Ꞩudrabu tohs tihrihs: In tee tam Kungam atneẜẜihs Barri-
bas=Uppuŗus (Dahwanas) eekẜch Taiẜnibas. (kà peeklahjahs) In tam
Kungam labbi patiks ta Barribas=Dahwana (Uppureẜchana) no Juda
in Jeruſalemes / kâ zittôs Laikôs / in pirmôs Gaddôs.

@v{Evangelium / am Tage der Reinigung Mariä / Luc: 2.}

KAd nu tahs Deenas tahs Ꞩchķihſtiẜchanas tahs Jumpra-
was Mahrias nahze / pehz Moẜus Bauẜlibas / neẜẜe tee to
Behrnu JEſu eekẜch Jeruſalemes / ka tee to (Deewam) Kun-
gam eedahwatu. Kà rakſtihts ſtahw Kunga Bauẜlibâ: Wiẜẜam
Wihriẜchķam / kas wiẜẜu pirmaks to Maht atpleẜch / buhs tam
Kungam ẜwehtitam tapt. (Wiẜẜai Pirmdſimtibai no Wihra Kahr-
tas / buhs ẜwehtu ẜaukt tam Kungam:) ka tee arri dohtu to Dahwa-
nu jeb Uppuri / kà ẜazzihts irr / Kunga Bauẜlibâ; Weenu pahri
Uhbeļu=Balloſchus / jeb diwi jaunus Balloſchus. In redſi / weens
Zilweks bij eekẜch Jeruſalemes / Wahrdâ Sihmians; Ꞩchis Zil-
weks bija taiẜns in Deewabijatajs / gaididams us Iſrȧėļa Eepree-
zinaẜchanu / in tas Ꞩwehtais Gars bij eekẜch wiņņa: Tam pa-
ẜcham bija weena Atbildeẜchana kļu̇u̇ẜẜi no ta Ꞩwehta Garra /
tam ne bija to Nahwi redſeht / teekams tas buhtu redſejs to Ꞩwai-
ditu no ta Kunga; (to Kungu Kriſtu.) Tas pats nahze Baſnizâ no
Ꞩwehta Garra ẜkubbinahts. In kad tee Wezzakee to Behrnu
JEſu Baſnizâ eeneẜẜe / ka tee ar to darritu / pehz tahs Bauẜlibas
Eeradduma / tad ņehme wiņſch to us ẜawahm Rohkam / teize
Deewu / in ẜazzija: Kungs / Lai nu taws Kalps Meerâ aiseet /
kà tu ẜazzijs eẜẜi! Jo mannas Azzis irr tawu Peſtitaju redſej-
ẜchas ko tu ẜataiẜijs eẜẜi preekẜch wiẜẜeem Ļaudim. Weena Gai-
ẜma tohs Paganus apgaiẜmoht / in par Ꞩlawu taweem Laudim
Iſrȧėļa.
@b{Lection /}

[101.lpp.]
@v{Lection / am Tage des Heil: Apoſtels Matthias / Actor: 1.}
Ꞩ: Mattihẜa Deenâ. @l{24. Februar:}

BEt tannîs Deenâs zehlehs Pehteris no to Mahzekļu Widdus / (no
teem bija ẜakrahjuẜchees ẜimts in diwideẜmits pulkâ.) in ẜaz-
zija: Juhs Wihri / mihļi Brahļi! Teem Rakſteem bija peepilditeem
tapt / ko tas Ꞩwehtais Gars papreekẜchu ẜazzijs irr zaur Dahwida Mutti /
no ta Juda / kas bija tas Weddejs to paẜcho / kas JEſu guhſtija: Jo
wiņſch tappa muhẜu Pulkâ ſkaitihts / in bij ar mums to Ammatu dabbujs.
Ꞩchis irr pelnijees to Tihrumu par to netaiẜnu Algu / in pats pakahrees / in
widdu puẜchu ſprahdſis / in wiẜẜas ẜawas Eekẜchķas iskrattijs. In tas irr
ſinnams tapis wiẜẜeem / kas Jeruſalemê dſihwo / tà ka tas pats Tihrums
wiņņu paẜchu Wallohdâ tohp noẜaukts / Akeldama / tas irr ẜazzihts / weens
Aẜẜinu=Tihrums. Jo rakſtihts ſtahw Dſeeẜmu=Grahmatâ: Lai wiņņa
Ehkas tukẜchas tohp / in ne weens tur eekẜcha dſihwo / in lai zits wiņņa
Baſnizas=Ammatu uhsņem. Tad buhs nu ſtarp ẜcheem Wihreem / kas
pee mums bijuẜchi to wiẜẜu Laiku / kad tas Kungs JEſus muhẜu Starpâ
ſtaigajis / no Jahņa Kriſtibas / lihdſ tai Deenai / kad wiņſch no mums
uhsņemts tappa / weenam Leezineekam buht ar mums wiņņa Augẜcham=
zelẜchanas{Augẜcham zelẜchanas}. Tad wedde tee preekẜcha diwi / Jaſepu / Wahrdâ Barſabas /
in Pawahrdâ Juſts / in Mattihſu / in Deewu peeluhgdami ẜazzija wiņņi:
Ak Kungs / Tu wiẜẜu Ꞩirſchu Sinnatajs; Parahdi / Kuŗŗu no ẜcheem di-
weem tu eẜẜi isredſejs; ka weens dabbu ẜcho Darbu in Apuſtuļu Ammatu /
no ka Judas atkahpis / ka tas no=eetu us ẜawu Weetu. In tee raudſija / (In
tee mette pahr wiņņeem /) kuŗŗam Deews to buhs nowehlejs / in tas
nahze (kritte) us Mattihſu. In wiņſch tappa peeſkaitihts pee teem ween-
padeẜmits Apuſtuļeems.

@v{Evangelium / am Tage des H: Apoſtels Matthias / Matt: 11.}

Tannî paſchâ Laikâ atbildeja JEſus in ẜazzija: Es teizu
tewi / ak Tehws in Kungs tahs Debbes in Semmes / ka tu
ẜchihs Leetas ẜlehpis eẜẜi teem Gudreem in Prahtneekeem /
in teem Neẜamannigeem to ſinnamu darrijs. Ja Tehws / tas
@1{N iij}
@b{pehz}

[102.lpp.]
pehz tawa labba Prahta tà notizzis. Wiẜẜas Leetas mannim no
manna Tehwa Rohkâ eedohtas; In ne weens to Dehlu paſihſt /
ka ween tas Tehws / nei arri kas labba to Tehwu paſihſt / ka ween
tas Dehls / in kam tas Dehls to grib ſinnamu darriht. Nahzeet
ẜchurp pee mann wiẜẜi / kas juhs behdigi in apgŗuhtinati eẜẜaht /
es juhs gribbu eepreezinaht. Ņemmeet us jums mannu Kru-
ſtu / in mahzajtees no mannim / jo es eẜmu lehnprahtigs / in no
Ꞩirds paſemmigs / tad atraẜẜeet juhs Meera pee juhẜas Dweh-
seles: Jo mans Kruſts irr paneẜẜams / in manna Naſta weegla.

@v{Lection / am Tage der Verkündigung Mariä / Eſa: 7.}
Mahrias Paẜluddinaẜchanas Deenâ / jeb: Deena tahs Eedſim-
ẜchanas Kriſtus / ko ne labbi / Kahpoſta Mahriņa / ẜauz. @l{25. Martij.}

IN (Deews) Kungs runnaja wehl us to (Ķehniņu) Ahkaẜu / in ẜazzi-
ja: Praẜẜajs Kahdu Sihmi no ta Kunga tawa Deewa / jeb Semmes
Dſiļļumâ / jeb Debbes Augſtumâ. Bet Ahkaẜs ẜazzija: Es be gribbu
praẜẜiht / ka es to Kungu ne kahrdinaju. Tad ẜazzija wiņſch; (tas Pra-
wets Eſias.) Klauẜajt taggad juhs no Dahwida Namma; Newa tas
gann / ka juhs tohs Ļaudis ẜmeijatees; Buhs jums arri Deewu ẜmeetees?
Tapehts tas Kungs pats jums Sihmi dohs: Redſi / Weena Jumprawa
gŗuhta / in dſemdinahs Dehlu / in ẜauks to Emmanu̇ėli. / Ꞩweeſtu in Med-
du wiņſch ehdihs / ka wiņſch ſinnahs to Ļaunumu atmeſt / in to Labbumu
peeņemt. Bet pirmis ne ka tas Behrns ſinnahs to Ļaunumu atmeſt / in to
Labbumu peeņemt / buhs ta Semme / par ko tew breeẜma nahk / no ẜaweem
diwi Ķehniņeem atſtahta.

@v{Evangelium / am Tage der Verkündigung Mariä / Luc: 1.}

BEt ẜestâ Mehneẜî tappa tas Eņģelis Garbriels ẜuhtihts no
Deewa / weenâ Pilsẜatâ eekẜch Galilejas / Wahrdâ Naza-
rete / pee weenas Jumprawas / kas ẜaderreta bija weenam
Wihram / ar Wahrda Jaſeps / no Dawida Zilts / in tahs Jum-
prawas Wahrds bija Mahria. In tas Eņģelis nahze pee tahs
eekẜchan / in ẜazzija: Eẜẜi ẜweizinata / tu (Deewa) Schehlaſtibas
@b{pee-}

[103.lpp.]
peepildita / tas Kungs irr ar tewim / tu augſtiteizama pahr Ꞩee-
wahm. Bet kad wiņņa to redſeja / ustruhzinajahs ta par wiņņa
Wallodu / in dohmaja pee ẜewim / kahda Ꞩweizinaẜchana ta
eẜẜoti. In tas Eņģelis ẜazzija us tahs: Ne bihſtees Mahria /
tu eẜẜi Schehlaſtibas pee Deewa atraduẜẜi: Redſi / Tu tapẜi
apgŗuhtinata tawâs Meeẜâs / in dſemdeẜi weenu Dehlu / ta
Wahrdam buhs tew JESUS ẜaukt. Tas buhs leels / in taps
ẜaukts weens Dehls ta wiẜẜu=augſtaka / in Deews tas Kungs
dohs tam to Krehẜlu ẜawa Tehwa Dahwida / in wiņſch waldihs
par Jehkaba Nammu muhſchigi / in wiņņa Walſtiba ne mitte-
ẜees. Tad ẜazzija Mahria us to Eņģeļi: Kâ buhs tam notikt?
Es jo ne ſinnohs ne no kahda Wihra. Tas Eņģelis atbildeja in
ẜazzija us tahs: Tas Ꞩwehtajs Gars pahr tewi nahks / in tas
Spehks ta wiẜẜu=augſtaka tewi apehnohs / tapehz arri tas Ꞩweh-
tajs / kas no tewim dſims / taps Deewa Dehls ẜaukts. In raugi /
Eliſabete tawa Radda / (Ꞩwaine /) irr arridſan apgŗuhtinata ar
weena Dehla wezza buhdama / in eet ẜeſtâ Mehneẜẜî / kuŗŗai tah-
da Ꞩlawa irr / ka ta ne=augliga eẜẜoti. Jo Deews warr wiẜẜas
Leetas darriht. (Deewam wiẜẜas Leetas warrejamas.) Bet Mahria
ẜazzija: Redſi / Es eẜmu ta Kunga Kalpone / mannim noteek / kà
tu ẜazzijis eẜẜi. In tas Eņģelis atſtahja no tahs.

@v{Lection / am Tage der beyden Heil: Apoſtel / Philippi}
@v{und Jacobi / Epheſ: 2.}
Ꞩ: Lipſta Deenâ / jeb: Lappa Deenâ. @l{1. Maji.}

MIhļee Brahļi / Juhs ne eẜẜeet wairs Weeẜis in Ꞩweſchneeki: Bet
Namneeki ar teem Ꞩwehteem / in Deewa Ꞩaime / uhstaiẜiti us to
Pamatu to Apuſtuļu in Prawetu / (Praweeẜchu) kur JESUS
Kriſtus tas Wirẜajs Kakta=Akmins irr: Us to wiẜs tas Darbs eetaiẜihts
kohpâ / aug par ẜwehtu Baſnizu eekẜch ta Kunga: Us ko juhs arri uhstai-
ẜiti tohpaht / par Deewa Mahjas=Weetu Garrâ.
@b{Evan-}

[104.lpp.]
@v{Evangelium / am Tage der beyden Heil: Apoſtel /}
@v{Philippi und Jacobi / Joh: 4.}

JESUS ẜazzija us ẜaweem Mahzekļeem: Juhẜai Ꞩirdi
ne wajaga isbihtees: Ja juhs us Deewu tizzaht / tad tiz-
zaht arri us manni. Manna Tehwa Nammâ irr daudſ
Dſihwokļu: Kad tas zittadi buhtu / tad ẜazzitu es jums to: Bet
nu no=eemu es / jums to Weetu ẜataiẜiht. In kad es Buhẜchu no-
gahjis jums to Weetu ẜataiẜiht / gribbu es tomehr atkaļ ateet /
in juhs pee man jemt / ka juhs eẜẜaht / kur es eẜmu / in kur es no=
eemu / to ſinnaht juhs / in to Zeļļu ſinnaht juhs arri. Ꞩakka
Tohms us to: Kungs / mehs ne ſinnam / kurp tu eij / kà warram
mehs tad to Zeļļu ſinnaht? JEſus ẜakka us to: Es eẜmu tas
Zelẜch / in ta Taiẜniba / (Pateeẜiba) in ta Dſihwiba; Ne weens ne
nahk pee Tehwu / ka zaur mann. Kad juhs manni buhtut paſin-
nuẜchi / tad juhs arri buhtut mannu Tehwu paſinnuẜchi: In no
ẜchi Laika paſihſtaht juhs wiņņu / in eẜẜeet to redſejẜchi. Ꞩakka us
wiņņu Wihlipſts: Kungs / rahdi mums to Tehwu / tad irr
mums (Deews in) gann. JEſus ẜakka us to: Tik ilgi eẜmu es
pee jums / in tu manni ne paſihſti? Wihlipſti / kas manni redſ /
tas redſ to Tehwu: Kà ẜakki tu tad / rahdi mums to Tehwu? Ne
tizzi tu / ka es eekẜch ta Tehwa / in tas Tehws eekẜch mannim irr?
Tohs Wahrdus / ko es us jums runnaju / tohs ne runnaju es pats
no ẜevim; Bet tas Tehws / kas eekẜch mannim dſihwo / tas pats
darra tohs Darbus. Tizzeet man / ka es eekẜch Tehwa / in tas
Tehws eekẜch mannim irr: Ja ne / tad tizzeet jelle man to Dar-
bu dehļ. Pateeẜi / pateeẜi / es ẜakku jums / kas us man tizz / tas
arri tohs Darbus darrihs / ko es darru / in leelakus darrihs ne kà
ẜchohs / jo es eemu pee Tehwu. In ko juhs luhgẜeet mannâ Wahr-
dâ / to gribbu es darriht / ka tas Tehws gohdahts tohp eekẜch ta
Dehla. Ko juhs luhgẜeet mannâ Wahrdâ to es darriẜchu.
@b{Lection /}

[105.lpp.]
@v{Lection / am Tage des Heil: Johannis des Täuffers /}
@v{Eſa: 40.}
Ta Ꞩ: Jahņa ta Kriſtitaja Deenâ. @l{24. Junij.}

EEpreezinajeet; eepreezinajeet mannus Ļaudis / ẜakka juhẜu Deews.
Runnajeet ar Jeruſalemi mihligi / in mahzajt to / (in paẜakkajt
tai / jeb ẜauzeet tai wirẜu /) ka wiņņas gŗuhta Baſnizas=Kalpo-
ẜchana pa Gallam / in wiņņas Noſeedſiba peedohta irr: Jo ta ohtrteek
dabbujuẜi no ta Kunga Rohkas / par wiẜẜeem ẜaweem Grehkeem. Tur
irr weena Bals weena Ꞩauzeja Tukſneẜẜî. Ꞩataiẜeet tam Kungam to
Zeļļu / dareet wirẜ Lauka gluddenu Zeļļu (Tekku) muhẜam Deewam.
Wiẜẜahm Eeleijahm buhs tapt pa=augſtinatahm / in wiẜẜeem Kalneem in
Zelmeem buhs paſemmoteem tapt; In kas greiſ irr / buhs taiẜnam tapt /
in kas ar Kuhkuma / tam buhs lihdſenam tapt. Tad ta Kunga Goh-
diba ſinnama taps / in wiẜẜa Meeẜa weenlihdſ redſehs / ka ta Kunga
Mutte to runna.

@v{Evangelium / am Tage des Heil: Johannis des}
@v{Täuffers / Luc: 1.}

IN Eliſabetes Laiks nahze / ka tai dſemdeht bij; In wiņņai
dſimme Dehls. In wiņņas Kaimiņņi in Raddi dſirdeja / ka
tas Kungs leelu Ꞩchehlaſtibu pee tahs darrijs bij / in tee preeza-
jahs ar wiņņas. In tas notikkahs aſtotâ Deenâ / tad nahze tee to
Behrniņu apgraiſiht / in likke to ẜawa Tehwa Wahrdâ / Zaka-
rias. Bet wiņņa Mahte atbildeja / in ẜazzija: Ne / bet Jahni
buhs to noẜaukt. In tee ẜazzija wiņņai: Ne weens tawâ Rad-
dâ / kam tahds Wahrds irr. In tee mette ar Azzim / Sihmes grib-
bedami no ta (Behrna) Tehwa / (In tee praẜẜija Sihmes no wiņņa
Tehwa /) kahdâ Wahrdâ wiņſch to gribbetu likt. In tas praſſija
Galdiņu / rakſtija / ẜazzidams: Wiņņa Wahrds irr Jahnis.
Pahr to tee wiẜẜi brihnijahs. In tuhdaļ atdarijahs wiņņa Mut-
te / in wiņņa Mehle tappa atraiẜita / (atwaldſinata /) in runnaja /
Deewu ẜlawedams. In isbaile nahze pahr wiẜẜeem Kaimiņeem /
@1{O}
@b{in}

[106.lpp.]
in wiẜẜa ẜchi Leeta tappa ſinnama pa wiẜẜu to Kalnaiņu Judu=
Semmi. In wiẜẜi kas dſirdeja to / jehmehs pee Ꞩirds / in ẜazzija:
Ko ẜchķeet tu / kas buhs no ẜchi Behrniņa? Jo ta Kunga Rohka
bij ar wiņņa. In wiņņa Tehws Zakarias tappa pilns no ta
Ꞩwehta Garra / ẜluddinaja papreekẜch un ẜazzija:
Ꞩlawehts irr tas Kungs / tas Iſraëļa Deews / kas peeme-
klejs / in peſtijs ẜawus Ļaudis.
Mums pazeldams weenu Raggu (jeb ſpehzigu Walſtu /) tahs
Peſtiẜchanas / Ꞩawa Kalpa Dahwida Nammâ.
Kà tas pirmôs Laikôs runnajs / zaur to Mutti ẜawo ẜwehto
Praweeẜchu.
Ka mums bij peſtiteem tapt no muhẜu Eenaidneeku Roh-
kahms / In no tahs Rohkas wiẜẜo to / kas muhs eenihd.
In ka wiņſch parahditu to Ꞩchehlaſtibu muhẜeem Tehweem /
In atminnetohs ẜawas ẜwehtas Ꞩalihdſinaẜchanas. (Derribas.)
In tahs ſtipras Ꞩohliẜchanas / ko wiņſch itt dahrgi ẜohlijs
muhẜam Tehwam Abrȧȧmam / mums doht.
Ka mehs peſtiti no muhẜu Eenaidneeku Rohkams / wiņņam
kalpojam bes Bailibes. Eekẜch Ꞩwehtibas in Taiẜnibas preekẜch
wiņņa / wiẜẜu ẜawu Muhſchu.
In tu Behrniņſch tapẜi weens Praweets ta wiẜẜu=augſtaka
noẜaukts; in tu eeẜi preekẜch ta Kunga / tam to Zeļļu ẜataiẜiht.
In Atſihẜchanu tahs Peſtiẜchanas doht wiņņa Ļaudim / pee
Pameẜchanas wiņņu Grehku.
Zaur to Ꞩirdsdibbenigu Ꞩchehlaſtibu muhẜa Deewa / zaur
ko muhs apraudſijs irr tas Auſtriņſch no Augſtibas.
Ka tas atſpihdetu teem / kas ẜehſch Tumſumâ / in Nahwes
Ehnâ / in atgreeſtu muhẜas kahjas us to Zeļļu ta Meera.
In tas Behrniņſch auge in ſtiprinajahs Garrâ / Tukẜneẜẜî
buhdams / kamehr tam bija preekẜcha nahkt / preekẜch teem Ļaudim
Iſrȧėļa.
@b{Lection /}

[107.lpp.]
@v{Lection / am Tage der beyden Heil: Apoſtel / Petri}
@v{und Pauli / Actor: 12.}
Us Ꞩ: Pehteŗa Deenu. @l{29. Junij.}

Tannî patt Laikâ peelikke tas Ķehniņſch Erodus tahs Rohkas pee
zitteem no tahs (Kriſtitas) Draudſibas / tohs mohziht. In wiņſch
nomaitaja Jehkabu / Jahņa Brahli / ar Sohbina. In redſedams /
ka tas teem Judeem patikke / gahja wiņſch tahlaku / in saņehme ir Pehteri.
Bet to brihdi bija tahs Deenas tahs ẜaldas (ne=raudſetas) Maiſes. Kad
wiņſch nu to / ẜaņehme / likke wiņſch to Zeetumâ / in nodewe to weenam
Pulkam Kaŗŗa=Wihru / kas Tſchettorkẜchņeem tapa nodalliti / wiņņu
apsargaht / ẜchķiſdams to pehz Leeldeenas teem Ļaudim preekẜcha west. Tà
tappa nu Pehteris Zeetumâ turrehts: Bet ta Draudſiba luhdſe Deewu
par to bes Mitteẜchanas. In kad Erodus to gribbeja preekẜcha weſt / gul-
leja Pehteris tannî paẜchâ Naktî / ſtarp diwi Kaŗŗa=Wihreem / ẜaẜeets ar
diwi Ꞩķehdehm (Dſels=Pinnekļeem) in tee Ꞩargi preekẜch Durwim ẜar-
gaja to Zeetumu. In redſi / weens Eņģelis ta Kunga atgahja / in weena
Gaiẜma paſpihdeja eekẜch ta Zeetuma / in tas Eņģelis ẜitte Pehterim Ꞩah-
nôs / in usmohdinaja to / ẜazzidams: Zellees tikkuẜchi augẜcham / in tahs
Ꞩķehdes kritte no wiņņa Rohkahm. In tas Eņģelis ẜazzija us to: Ap-
johẜees / in apwelzees ẜawas Kurpes. In wiņſch darrija to. Pehz ẜazzija
wiņſch us to: Apmettees ẜawu Mehteli apkahrt tewim / in nahz ar man-
nim. In wiņſch isgahjis / gahja tam pakkaļ / ne ſinnadams / tam tà pateeẜi
zaur to Eņģeļi noteekam: Bet wiņſch ẜchķittahs kahdu Ģihmi redſothts.
Bet tee gahja zaur to pirmo in ohtro Wakti / in nahze pee tahm Dſelſ=dur-
wim / (teem Dſelſ=Wahrteem) kas us Pilsẜatu eet / tahs atdarrijahs pa-
ẜchas; In isgahjuẜchi / gahja tee Eelas Gaŗŗumu. In tuhdaļ ẜchķihrehs
tas Eņģelis no wiņņa. Tad atgahdajas Pehteris / in ẜazzija: Nu ſinnu
es teeẜcham / ka (Deews) Kungs ẜawu Eņģeļi suhtijis / in manni ispeſtijs
no Erodus Rohkas / in no wiẜẜas Gaidiſchanas to Judu=Ļauſchu.

@v{Evangelium / am Tage der beyden Heil: Apoſtel}
@v{Petri und Pauli / Matth: 16.}

TAd nahze JEſus eekẜch tahm Eſchahm ta Pilsẜata Zeſarias
@1{O ij}
@b{Wihlip-}

[108.lpp.]
Wihlippa / in waizaja ẜawus Mahzekļus in ẜazzija: Ko sakka tee
Ļaudis / kas es / tas Zilweka Dehls / eẜẜohts? In wiņņi atbildeja:
Zitti sakka / Tu eẜẜots Jahnis tas Kriſtitajs: Zitti / tu eẜẜots E-
lias: Zitti / Tu eẜẜots Jeremias / jeb weens no teem Praweteem
(Praweeẜcheem.) Wiņſch ẜazzija{ẜazzij a} us teem: Ko sakkajt tad juhs / kas
Es esmu? Tad atbildeja Ꞩihmanis Pehteris / in ẜazzija: Tu eẜẜi
Kriſtus / ta dſihwa Deewa Dehls. In JEſus atbildeja in ẜazzija
us to: Ꞩwehts eẜẜi tu Ꞩihmani Jonaẜa Dehls; jo Meeẜas in
Aẜẜinis tew to newa ẜazzijuẜchi / bet mans Tehws Debbesîs. In
es sakku tew arridſan / tu eẜẜi Pehteris / in us ẜcho zeetu Akmini
(Gruntas Akmini /) gribbu es ẜawu Draudſibu ustaiẜiht / in teem
Elles=Wahrteem ne buhs to uhswarreht. In es gribbu tew tahs
Debbes=Walſtibas Atẜlehgas doht: Wiẜs ko tu wirẜ Semmes
ẜeeẜi /buhs arri Debbesîs seetam buht; in wiẜs / ko tu wirẜ Sem-
mes atẜeeẜi / buhs arri Debesîs atseetam buht. Tad aisleedſe
wiņſch ẜaweem Mahzekļeem / teem ne bija ne weenam ẜazziht / ka
wiņſch JEſus tas Kriſtus eẜẜohts.

@v{Lection / am Tage Mariä Heimſuchung / Rom: 12.}
Waſẜaras Mahrias Deenâ / jeb: Mahrias Peemekleẜchanas
Deenâ. @l{2. Julii.}

MIhļee Brahļi / Tai Mihleſtibai ne buhs wiltigai buht. Eenihdeet
Grehkus; peekeŗŗeet Labbam. Ta brahliga Mihleſtiba weena prett
ohtra lai buht Ꞩirds=dibbeniga. Lai zits zittam Gohdu papreek-
ẜchu darra. Ko jums darriht buhs / tur ne eẜẜeet Kuhtri. Eẜẜeet dedſigi
Garrâ. Ꞩataiẜajtees Laikâ. Eẜẜeet preezigi Zerribâ: Pazeetigi Noſkum-
ẜchanâ: Paſtahwigi Luhgẜchanâ. To Ꞩwehto Ļauſchu Wajadſibas pee-
ņemmatees: Peemahjojeet labpraht. Ꞩwehtijeet tohs / kas jums Ļaunu
darra: Ꞩwehtijeet tohs / in ne lahdeet. Eẜẜeet lihgẜmi ar teem lihgẜmeem;
In raudeet ar teem kas raud. Turreet weenadu Prahtu ẜawâ Starpâ.
Ne gahdajeet pehz augſtahm Leetahm / bet turrajtees pee tahm Semmo-
ẜchahm. Ne leekatees paẜchi gudri eẜẜoẜchi. Ne atmaksajeet ne weenam
ļaunu ar ļauna. Turrajtees pa Gohdam prett wiẜẜeem Zilwekeem. Ja
@b{tas}

[109.lpp.]
tas warr buht / tik daudſ / ka jums peenahkahs / tad turreet ar wiẜẜeem Zil-
wekeem Meeru.

@v{Eine andere Lection / am Tage Mariä Heimſuchung / Eſa: 11.}

WEena (ẜmuidra) Rihkſte zelẜees pee tahs Zilts Isài / in weens Sars
no wiņņa Ꞩaknes augloẜees: Us kuŗŗa duẜẜehs tas Gars (Dee-
wa) ta Kunga / tas Gars tahs Gudribas in Ꞩapraẜchanas; tas
Gars ta Padohma in Ꞩpehka; tas Gars tahs Atſihẜchanas in Bihjaẜcha-
nas ta Kunga. In wiņņa (Uppuŗu) Ꞩmarẜcha buhs eekẜch ta Kunga
Bihjaẜchanas. Wiņſch ne ẜohdahs / kà wiņņa Azzis redſehs; nei ẜohdihs /
kà wiņņa Auẜis dſirdehs: Bet wiņſch isteeẜahs tohs Nabbagus ar Tai-
ẜnibu / in ẜohdihs / ar Teeẜu par teem Behdigeem eekẜch Semmes. In
wiņſch ẜittihs to Semm ar to Speeķi (Siſlu) ẜawas Muttes / in ar to
Dwaẜchu no ẜawahms Luhpahms to Besdeewigu nokaus. Taiẜniba
buhs ta Johſta kahrt ẜaweem Gurneem / in ta Tizziba (Peetizziba) ta
Johſta kahrt ẜaweems Melmeneems (ẜawahms Ihkſtims.)

@v{Evangelium / am Tage Mariä Heimſuchung / Luc: 1.}

TAd mettehs Mahria kahjop tannîs Deenâs / in ſteidſees eet
(gahja knaẜchi /) pahr teem Kalneem / us weenu Pilsẜahtu
eekẜch Juda. In wiņņa eegahja Zakariaẜa Nammâ / in
ẜweizinaja Eliſabeti. In tas notikkahs / kad Eliſabete Mahrias
Ꞩweizinaẜchanu dſirdeja / deedams uhslehze tas Behrniņſch wiņ-
ņas Meeẜâs. In Eliſabete tappa pilna no ta Ꞩwehta Garra /
in isẜauzehs ſtipri / in ẜazzija: Augſtiteizama eẜẜi tu pahr See-
wahm / in augſtiteizams irr tas Auglis tawas Meeẜas. In no
kurrenes tas nahkahs / ka ta Mahte manna Kunga pee mannim
nahk? Redſi / kad es tikkai to Balẜi tawas Ꞩweizinaẜchanas ee-
klauẜijohs / uhslehzehs tas Behrniņẜch ar Lihgẜmibu mannâs
Meeẜâs. In ẜwehta eẜẜi tu tizzedama: Jo tas taps peepildihts /
kas tew ẜazzihts no ta Kunga. Tad ẜazzija Mahria:
Manna Dwehẜele teiz augſti to Kungu / In mans Gars pree-
zajahs Deewa manna Peſtitaja.
@1{O iij}
@b{Wiņſch}

[110.lpp.]
Wiņſch ẜawas Kalpones Semmoẜchanu (Semmibu) usluh-
kojs: Redſi / pehz ẜchim manni ẜwehtu (ẜwehtitu / ẜweiku) teiks wiẜẜu
Behrnu Behrni.
Wiņſch leelas Leetas pee mannim darrijs / kas ſpehzigs / in
ẜwehts irr wiņņa Wahrds.
In wiņņa Ꞩchehlaſtiba paleek no weenas Zilts us ohtru /
Pee teem / kas wiņņu bihſtahs{bihſtaks}.
Wiņſch darra warrenus Darbus ar ẜawa Elkona: In iskai-
ẜa / kas greſni irr ẜawâ Ꞩirds=prahtâ.
Wiņſch gruhſch tohs Stiprus no ta Krehẜla / In pazell tohs
Paſemmoẜchus.
Tohs Isẜalkuẜchus pilda ar Labbumu / in atſtahj tohs
baggatus tukẜchus.
Wiņſch ẜawas Schehlaſtibas peemin / In usņem ẜawu Kal-
pu Isrȧéli.
Kà wiņſch irr runnajs muhẜeem Tehweem / Abrȧȧmam in
wiņņa Behrneem muhſchigi.
In Mahria palikke Eliẜabetes pee trim Mehneẜchem /
pehz greeſehs ta atkaļ us Mahjahm.

@v{Lection / am Tage des Heil: Apoſtels Jacobi / Rom: 8.}
Ꞩ: Jehkaba Deenâ. @l{25. Julii.}

MIhļee Brahļi / Mehs ſinnam / ka teem / kas Deewu mihle / wiẜẜas
Leetas labbam noteek / teem / kas pehz (Deewa) Nodohmaẜchanas
aizinati irr. Jo kuŗŗus wiņſch papreekẜchu noredſejs / tohs wiņſch
arri notaiẜijs / (nodohmajs.) ka teem bij lihdſeneem buht ẜawa Dehla
Ģihmim / in ka wiņſch pats buhtu tas pirmdſimtajs ſtarp daudſ Brahļeem.
Bet kuŗŗus wiņſch irr notaiẜijs / tohs wiņſch arri aizinajs: Bet kuŗŗus
wiņſch aizinajs / tohs wiņſch arri taiẜnus darrijs: Bet kuŗŗus wiņſch tai-
ẜnus darrijs / tohs wiņſch arri gohdinajs. Ko buhs mums tad nu wehl
ẜazziht? Kas arri ẜawu ihpaẜchu Dehlu newa taupijs / bet par mums
wiẜẜeem nodewis / ka nebuhtu wiņſch ar ta paẜcha mums wiẜẜas Leetas eedah-
@b{winajs?}

[111.lpp.]
winajs? Kas grib tohs Deewa Isredſetus apẜuhdſeht? Deews irr ẜcheitan /
kas taiẜno: Kas grib paſuddinaht? Kriſtus irr ẜcheitan / kas nomirris / in kas
wairak irra / kas arri uhsmohdinahts: Tas pats irr pee Deewa labbas
Rohkas / in aisſtahw muhs. Kas grib muhs noẜchķirt no Deewa Mih-
leſtibas? Gŗuhtiba jeb Bailiba? Jeb Spihdſinaẜchana? Jeb Isẜalkẜchana?
jeb Plikkums? Jeb Breeẜmiba? Jeb Sohbins? kà rakſtihts ſtahw: Tewis
pehz tohpam ikdeenas nokauti / in turreti itt kà kahdas kaujamas Awis.
Bet wiẜẜàs ẜchîs Leetâs uswarram mehs daudſ pahri no wiņņa pusses / kas
muhs mihlejs irr. Jo es ſinnu to itt teeẜcham / ka nei Nawe / nei Dſihwi-
ba / nei Eņģeļi / nei Leel=Kundſibe / nei Warra / nei kas preekẜch nei kas nah-
kams; nei Augſtiba / nei Dſiļļums; neds arri weeniga raddita Leeta / warr
muhs noẜchķirt no tahs Deewa Mihleſtibas / kas mums notikkusi eekẜch
Kriſtus Jeſus muhẜa Kunga.

@v{Evangelium / am Tage des H: Apoſtels Jacobi / Matth: 20.}

TAd nahze pee JEſu ta Mahte to Behrnu Zebediuẜa / (Ze-
bedihẜa) ar ẜaweem Dehleem / kritte preekẜch wiņņa Sem-
me / in luhdſe kahdu Leetu no wiņņa. In wiņſch ẜazzija tai:
Ko gribi tu? Wiņņa ẜazzija us to: Lai ẜchee manni diwi Dehli
tawâ Walſtibâ ẜehſch / weens pa labbas / in ohtrs pa Kreiẜas
Rohkas. Bet JEſus atbildeja / in ẜazzija: Juhs ne ſinnaht / ko
juhs luhdſaht. Arrig juhs warreet to Biķķeri dſert / ko es dſer-
ẜchu / in ar tahs Kriſtibas liktees Kriſtitees / ar ko es tapẜchu Kri-
ſtihts? Tee ẜazziju us wiņņu: Ganna warram. In wiņſch saz-
zija us teem: Mannu Biķķeri jums gann buhs dſert / In ar tahs
Kriſtibas / ar ko manni Kriſtihs / jums buhs Kriſtiteem tapt; Bet
pee mannas labbas in Kreiẜas Rohkas ẜehdeht / tas ne pee=eetahs
man doht / bet tas tohp teem dohts / kam mans Tehws to no-
wehlejs.

@v{Lection / am Tage des Heil: Apoſtels Bartholomäi / 2. Cor: 4.}
Ꞩ: Behrtmeja / jeb: Bahrtuļa Deenâ. @l{24.Auguſti.}

MIhļee Brahļi / Mehs turram tahdu Padohmu Mahla=Traukôs / ka
ẜchis Spehks pahr leeku augſts no Deewa nahktu / in ne no mums.
@b{Mums}

[112.lpp.]
Mums irr wiẜẜur Behdas; bet mehs ne eẜẜim wiẜẜai apbehdinati: Mums
irr bail ; bet mehs ne padohdamees. (ne paļaujamees / ne pametteem
to Drohẜchibu.) Mehs tohpam wajaki; bet ne atſtahti: Mehs tohpam
ẜaſpaiditi; bet mehs ne isnihkſtam: Mehs neẜẜamees ikbrihſcha pee muh-
ẜahm Meeẜahm to Nomirẜchanu ta Kunga JEſus; ka arri ta Dſihwiba
ta Kunga JEſus redſama tohp muhẜâs mirſtamâs Meeẜâs.

@v{Evangelium / am Tage des Heil: Apoſtels Bar-}
@v{tholomäi / Luc: 22.}

TUr arri zehlehs Bahrẜchana / (ķilda / Raẜchana) Mahzekļu
Starpâ kuŗŗu ſtarp wiņņeem bija par to augſtaku tur-
reht. Bet wiņſch ẜazzija us teem: Tee paẜauligi Ķehniņi
walda / in tee warreni tohp ẜaukti zeenigi Kungi; Bet juhs ne tà:
Bet tam wiẜẜu=augſtakam juhẜu Starpâ buhs buht kà tam Sem-
makam / in tam leelakam / kà kahdam Ꞩullaiņam. Jo kurẜch
tas wiẜẜu=augſtahjs? Wai tas / kas pee Galda ẜehſch / jeb tas kas
kalpo / (puiẜcho / uhsẜarga) Neg tas / kas pee Galda ẜehſch? Tomehr
eẜmu es juhẜu Starpâ / kà kahds Ꞩullainis. Bet juhs eẜẜeet tee
paẜchi / kas pee mannim paſtahwejẜchi mannâs Kaitês. Tapehz
eẜmu es jums uhswehlejs to Walſtibu / kà mannim to mans Deb-
beẜu Tehws uhswehlejs: Ka jums buhs ehſt in dſert pee manna
Galda mannâ Walſtibâ / in ẜehdeht us Krehẜleem / teeẜadami tahs
diwideẜmits Ziltis no Iſrȧėļa.

@v{Lection / am Tage des Heil: Apoſtels Matthäi / Epheſ: 4.}
Ꞩ: Mattuſcha Deenâ. @l{21. Septembr.}

MIhļee Brahļi / Ikweenam ſtarp mums irr ta Schelaſtiba dohta /
pehz Kriſtus Dahwanu=Mehra. Tapehz ẜakka wiņſch: Wiņſch
us augſtu brauzis / in to Zeetumu zeetumâ aisweddis / in teem Zil-
wekeem Dahwanas dewis. Bet ka wiņſch augẜcham brauzis / tas irr tà /
ka wiņſch papreekẜchu ſemme brauzis / eekẜch tahs Semmes ſemmajahm
Weetahm: Tas ſemmê brauzis irr tas pats / kas us augẜchu brauzis
pahr wiẜẜahm Debbeẜim / ka tam wiẜnohtaļ peepildiht bij. In wiņſch zittus
@b{eezehlis}

[113.lpp.]
eezehlis par Apuſtuļeem / in zittus par Praweeteem / zittus par Ewanģili-
ſteem / zittus par Baſnizas=Kungeem in Mahzitajeem / ka tee ẜwehti (Dee-
wa=Ļaudis /) istaiẜiti tohp pee ta Darba ta Ammata / zaur ko (tas gar-
rigs Nams) ta Draudſe Kriſtus uhstaiẜita tohp / teekams mehs wiẜẜi toh-
pam peegahjuẜchi pee weenadas Tizzibas in Deewa Dehla Atſihẜchanas /
pilna Wihra Kahrtâ / pehz ta Mehra ta pilna Auguma (Wezzuma)
Kriſtus: Ka mehs wairs ne eẜẜim Behrni / kas leekahs ẜchaubitees in ẜchuh-
potees no ikweena Wehja tahs Mahzibas / pehz to Zilweku Blehdibas in
Wiltibas / ar ko tee peewelkahs pee mums / gribbedami muhs us nelabbu
Zeļļu weſt.

@v{Evangel: am Tage des Heil: Apoſtels Matthäi / Matth: 9.}

IN JEſus tahlaku eedams / redſeja weenu Zilweku pee Muita=
Buhdas ẜehſchamu / Wahrda Mattuſcha / in ẜazzija us wiņņu:
Eij man pakkaļ: In wiņſch zehlehs / in gahja tam pakkaļ. In
tas notikkahs / JEſu pee Galda ẜehſchot / eekẜch wiņņa Namma /
redſi / tad nahze daudſ Muitineeki in Grehzineeki / in ẜehdeja ar
JEſu in wiņņa Mahzekļeem pee Galda. Kad to tee Wariſeeŗi
redſeja / ẜazzija tee us wiņņa Mahzekļeem: Kapehz ehd juhẜu
Kungs (Meiſteris) ar teem Muitineekeem in Grehzineekeem ? Kad
to JEſus dſirdeja / ẜazzija tas us wiņņeem: Teem Weẜẜeleem
ne wajaga Ahrſtes. (Sahļu=deweja / Dſeedetaja) bet teem Neweẜẜeleem.
Tad eita nu / in mahzajtees / kas tas irr: Mannim mihl Scheh-
laſtiba / in ne tee Uppuŗi. Es eẜmu nahzis tohs Grehzineekus
pee Grehku=Atſihẜchanas aizinaht / in ne tohs Taiẜnus. (kas taiẜni
ẜchķeetahs.)

@v{Lection / am Heil: Michaels=Tage / Offenb: 12.}
Ꞩ: Miķķeļa Deenâ / jeb: Miķķeļôs. @l{29. Septemb:}

IN Kaŗŗſch zehlehs Debbeẜîs / Miķķelis in wiņņa Eņģeļi kaŗŗoja ar to
Ꞩahtanu. (Puhķi:) In tas Ꞩahtans / (Puhķis) kaŗŗoja in wiņņa Eņ-
ģeļi. In tee paẜchi ne uhswarreja / nei arri wiņņu Weeta tappa Debbeẜîs
atraſta. In tas leelajs Puhķis / tas wezzajs Saltis / kam Wahrds irr tas
@1{P}
@b{Welns}

[114.lpp.]
Welns in Ꞩahtans / tas tappa ismeſts / kas wiẜẜu to Paẜaul ar Wiltu
wadda / in wiņſch tappa meſts wirẜ Semmes / in wiņņa Eņģeļi tappa lihdſ
ar to{arto} nomeſti. In es dſirdeju leelu Balẜi Debbeẜîs / ta ẜazzija: Nu irr nah-
kuẜi ta Peſtiẜchana / in tas Spehks / in ta Walſtiba muhẜa Deewa / in ta
Warra ẜawa (Dehla) Kriſtus: Tapehz ka tas Apẜuhdſetajs muhẜu
Brahļu / kas tohs Deenas in Naktis apẜuhdſeja preekẜch Deewa / ismeſts
irr. Bet tee to uhswarrejẜchi zaur ta Jehra Aẜẜinim / in zaur to Wahr-
du ẜawas Leezibas / in ne irr ẜawu Dſihwibu mihlejẜchi / lihdſ Nahwei.
Tapehz lihgẜmojeetees juhs Debbeẜis / in kas tur eekẜcha dſihwo.

@v{Evangelium / am Heil: Michaelis Tage / Matth: 18.}

Tannî patt Stundà gahja tee Mahzekļi pee JEſu / in ẜazzija:
Kurẜch irr tas leelakajs Debbes=Walſtibâ? JEſus aizinaja
weenu Behrnu pee ẜewim / in wedde to widduû ſtarp teem / in ẜaz-
zija: Pateeẜi / Es ẜaku jums / Ja juhs ne tohpaht pawehrtu-
ẜchees / in kà tee Behrni / tad juhs Debbes=Walſtibâ ne nahkẜeet.
Kas ẜewi pats ſemmojahs / kà ẜchis Behrns / tas irr tas leelakajs
Debbes=Walſtibâ: In kas kahdu Behrnu uhsņem mannâ Wahr-
dâ / tas uhsņem manni. Bet kad weenu no ẜcheem wiẜẜu maſa-
keem apgrehzina / kas eekẜch man tiz / tam buhtu labbaki / ka tam
weens Dſirnu=Akmins pee Kakla taptu pakahrts / in apẜlihzinahts
Juhŗâ / wiẜẜu dſiļļakâ Weetâ. Wai tai Paẜaulei tahs Apgreh-
zibas dehļ. Apgrehzibai buhs jo nahkt; Bet tomehr wai tam
Zilwekam / no ka Apgrehziba nahk. Tapehz ja tawa Kahja jeb
tawa Rohka tew Apgrehzibu darra / tad nozehrt to / in mett to
nohſt no ẜewim: Jo tas tew labbaki / ka tu eekẜch to (muhſchigu)
Dſihwoẜchanu tiſls jeb krohpls ee=eij / ne kà tew diwi Kahjas / jeb
diwi Rohkas irr / in tohpi muhſchigâ Uggunî eemeſts. In ja te-
wi tawa Azs apgrehzina / (karrina /) israu to / in mett to no ẜewim:
tas tew labbaki ar weenu Azzi Dſihwoẜchanâ ee=eet / ne kà diwi
Azzis buhtu / in taptu Elles=Uggunî eemeſts. Peeluhkojeet / ka
juhs ne weenu no ẜcheem Maſajeem nizzinajaht: Jo Es ẜakku
@b{jums /}

[115.lpp.]
jums / wiņņu Eņģeļi Debbeẜîs redſ weenumehr to Waigu man-
na Tehwa kas Debbesîs irr. Jo tas Zilweka Dehls nahzis
ẜwehtu darriht to / kas paſuddis.

@v{Lection / am Tage der beyden Heil: Apoſtel Simonis}
@v{und Judä / 1. Petr: 1}
Ꞩ: Sim=Juda Deenâ. @l{28. Octobr.}

MIhļee Brahļi / Ꞩlawehts irr Deews in tas Tehws muhẜa Kunga JE-
ſus Kriſtus / kas muhs pehz ẜawas leelas Schelaſtibas no jauna
dſemdejs pee weenas dſihwas Zerribas / zaur to Uhszelẜchanu JEſus Kri-
ſtus no Miŗŗoņeem: Ka mehs dabbujam to ne=isnihkamu / ne=apgahnitu /
in ne=nowihtuẜchu Behrna=Teeẜu / kas paglabbahts tohp Debbesîs / jums
kas juhs no Deewa Spehka zaur to Tizzibu ẜargati tohpaht pee tahs
muhſchigas Dſihwoẜchanas / kas ẜataiẜita / ka ta redſama taptu pehdigâ
Laikâ: Kuŗŗâ juhs preezaẜitees / kas juhs taggad maſu Brihdi / (ja tas
tà noteekahs /) noſkummuẜchi eẜẜaht daſchadâs Kaitês. Ka juhẜa Tizziba
tohp ſkaidra atraſta / in dahrgaka ne kà tas isnihkamajs Selts / (kas zaur
Ugguni tohp israudſihts /) par Teikẜchanu / Ꞩlawu in Gohdu / kad nu
redſams taps JEſus Kriſtus; Kuŗŗu juhs ne eẜẜeet redſejẜchi / in tomehr
mihlejaht / in nu us wiņņu tizzaht / jepẜchu juhs to ne redſeet / in preeza-
ẜitees ar ne=isẜakkamas in Gohdibas=pilnas Preezibas / in dabbuiẜitees to
Gallu juhẜas Tizzibas / to muhſchigu Dwehẜeles Dſihwoẜchanu.

@v{Evangelium / am Tage der beyden Heil: Apoſtel /}
@v{Simonis und Judä / Joh: 15.}

JEſus ẜazzija us ẜaweem Mahzekļeem: To pawehļu es
jums / ka juhs mihlejeetees ẜawâ Starpâ. Ja juhs ta Pa-
ẜaule eenihd / tad ſinnajt / ka ta manni pirms / ne kà juhs /
eenihdejẜi. Buhtut juhs no tahs Paẜaules / tad mihletu ta Pa-
ẜaule kas wiņņai peedarr; Bet kad juhs no tahs Paẜaules ne
eẜẜeet / in Es juhs no tahs Paẜaules eẜmu isredſejs / tapehz eenihd
juhs ta Paẜaule. Peeminneet mannu Wahrdu / ko es jums ẜaz-
zijs eẜmu: Tas Kalps newa leelaks / ne kà ẜaws Kungs. Ja tee
@1{P ij}
@b{manni}

[116.lpp.]
manni ne eeredſejẜchi / tad tee juhs arri ne eeredſehs. Ja tee man-
nu Wahrdu turrejẜchi / (peejehmuẜchi) tad tee juhẜu Wahrdu arri
turrehs / (peejems.) Bet to tee wisnohtaļ jums darrihs / manna
Wahrda dehļ; Tapehz ka tee ne paſihſt to / kas manni ẜuhtijs.

@v{Lection / am Tage aller Heiligen / Apoc: 7.}
Wiẜẜu Ꞩwehto Deenâ /

IN es redſeju weenu zittu Eņģeļi uhskahpam / no Rihta=puẜẜes / tam bija
ta ſpeeſchama Sihme ta dſihwa Deewa / tas brehze ar ſkaņņu Balſi us
teem tẜchettreem Eņģeļeem / kam bija wehlehts apmaitaht to Semm in
Juhŗu / in ẜazzija: Ne apmaitajeet to Semmi in Juhŗu / nei tohs Koh-
kus / kamehr mehs eeſihmejam tohs Kalpus muhẜa Deewa / pee wiņņu
Peerehm.

@v{Evangelium / am Tage aller Heiligen / Matth: 5.}

BEt kad JEſus tohs Ļaudis redſeja / gahja wiņſch us weenu
Kalnu / apẜehdehs / in wiņņa Mahzekļi peeſtahjahs pee
wiņņa: In wiņſch atdarrija ẜawu Mutti / mahzija tohs / ẜaz-
zija: Ꞩwehti irr tee / kas Garrâ nabbagi; Jo ta Debbes=Walſti-
ba peedarr wiņņeem. Ꞩwehti irr tee / kam Behdas irr; Jo
teem buhs eepreezinateem tapt. Ꞩwehti irr tee Lehnprahtigi;
Jo tee to Semm eedſihwohs. Ꞩwehti irr tee / kas isẜalkuẜchi /
in kam ẜlahpſt pehz tahs Taiẜnibas; jo teem buhs peepilditeem
tapt. Ꞩwehti irr tee / kam ſcheliga Ꞩirds; jo teem buhs Scheh-
laſtibas dabbuht. Ꞩwehti ir tee / kas Meeru turr; jo tee taps
Deewa Behrni ẜaukti. Ꞩwehti irr tee / kas Taiẜnibas dehļ
tohp eenihdeti; jo ta Debbes=Walſtiba peedarr wiņņem. Ꞩweh-
ti buhẜeet juhs / ja juhs tee Zilweki mannis pehz lammahs in ap-
behdinahs / in wiẜẜu Ļaunu no jums runnahs / ja tee to mello.
Eẜẜeet lihgẜmi in drohẜchi / Debbeẜîs taps jums tas gann atmak-
ẜahts. Jo tà tee eenihdejẜchi tohs Prawetus / kas preekẜch jums
bijuẜchi.
@b{Folgen}