@a{Andrē Tevē}
@z{Thev1575_PN}
[--.lpp.]
@d{En Liuonien.}

MVs tabes kas tu es, eckſckan debbeßis, ſchuuetitz tous vuaartz, Enack  mums touus 
vualſtibe, touus praatz bus ka ekakschkan debbes ta vurſan ſemmes, Muſſe deniſche maiſe
duth mums ſchodeen, pammate mums muſſe grake ka meß pammart muſſe parradueken. Ne
euuedde mums louna{iouna} badeckle pett, paſſarga mums nu vuuſſe loune{ioune}. Amen.