@a{Georgs Mancelis}
@z{Manc1654_LP2}

[1.lpp.]
  To ẜwähtu Ewangelium / ka Nicodemus ar Chriſto run-
   najis gir / apraxta taß Ewangeliſts Jahnis ẜawà Ghra-
   matà treſẜchà Weetà / und ſkann tee Wahrdi juhſẜà Wal-
   lodà tah: 
    TVrr by weens Zillwähx no
    teem Wariſeeŗeem / Wahrdà Nicode-
    mus / weens Wirrſẜeneex teem Juddo-
    Ļaudeem / taß nahze py JEſu / Nackty /
    und ẜatzija us to: Meiſteri / mehß ſin-
nam / ka tu eſẜi weens Mahzetais no Deewu nah-
@b{zis}

[2.lpp.]
zis / Aiſto nhe weens nhe warr tahß Siemes darriet /
kattrus tu darri / Deews warr tad ar to buht. JEſus
adbilldeja und ẜatzija us to: Pattees{Patees} / patees eß ẜak-
ku töw / taß gir tad / ja kaßlabban no jaunu nhe tohp
peedſimbtz / tad nhe warr taß to Debbeſẜes=Wallſti-
bu redſeht. Nicodemus ẜatzija us to: Ka warr Zill-
wähx peedſimbtz tapt / kad taß wätz gir / warrieg taß
arridſan attkal ẜawas Mahtes Meeſẜahß ee=eet / und
peedſimbtz tapt? JESVS adbilldeja / pattees /
pattees eß ẜacku töw / Taß gir tad / ja kaßlabban pee-
dſimbtz tohp zaur to Vhdeni unnd to Gharru / zit-
tahd taß nhe warr eekſchan to Debbeſẜes=Wallſti-
bu nahkt. Kaß no Meeſẜu peedſimbtz tohp / taß gir
Meeſẜa / und kaß no Gharru peedſimbtz tohp / taß gir
Gharrs.
  Nhe leezees brienohtees / ka eß töw ẜatzijis äßmu /
jums buhß no jaunu pedſimbteem tapt. Taß Wehſch
puhſch kurr taß ghribb / unnd tu ghann dſirrd winja
Kaukẜchanu / bett tu nhe ſinni / no kurrenes taß nahk /
und kurrpe taß eet. Ta gir ickweens / kaß zaur to
Gharru peedſimbtz gir.
  Nicodemus adbilldeja / und ẜatzija us to / ka warr
taß notickt? JEſus adbilldeja / und ẜatzija us to: Eſ-
ẜi tu weens Meiſters eekſchan Jſrael / und tu nhe ſin-
ni to? Pattees/ pattees eß ẜacku töw: Mehs runnam
@b{ko}

[3.lpp.]
ko mehs ſinnam / und dohdam leezibu / ko mehß redſe-
juẜchi äſẜam / und juhß nhe ẜajämmaht muhſẜu leezi-
bu. Nhe titzaht juhß / kad eß jums no Semmesſki-
gahm Leetahm ẜacku / ka buhtat juhß tad titzejuſchi /
kad eß jums no Debbeßſkigahm Leetahm ẜatzietu?
  Vnd nhe weens nhe brautz us Däbbäſẜu / ka ween
taß kaß no Däbbäſẜu nahzis gir / ar Wahrdu / ta Zill-
wäka Dähls / katters Debbeſẜies gir. Vnnd ihten
ka Moſes eekſchan tahß Tuxneſẜes weenu Tſchuhßku 
pa=auxtenajis gir / ta buhß tha Zillwäka Dählam
pa=auxtenatam tapt / ka wiſẜi / kattri eekſchan to titz /
nhe tohp paſudduẜchi / bett to muhſchighu Dſiewo-
ẜchanu dabbu.
   KAß muhſẜu Deewu / to ihſtänu Deewu /
   no winja Wahrdu nhe paſieſt / ka Wings teità
   rahdijeeß / und mums mahzijis gir / taß muhſcham
   nhe nahx Debbeſẜies py Deewu. Klauſẜaiteeß /
   und jemmeta itt=labbe währà / ka Deewa Wahrds
no ſchahß Leetas runna! Tah ẜacka taß Proweets Jeremias ẜa-
wà Ghramatà dehwità Weeta: Taß Kungs ẜacka tha: Ghud-
dris laid nhe teizahß ẜawu Ghuddribu / Stippris laid
nhe teizahß ẜawu Stipprumu / Baggahtz laid nhe tei-
zahß ẜawu Baggatibu / bett kaß teickteeß ghribb / taß
laid to teizahß / ka Wings mann ſinna und paſieſt / ka eß
taß Kungs äßmu / kaß Schälaſtibu / Teeſẜu und Taißnibu
@b{darru}
[4.lpp.]
darru wirß Semmes / aiſto taß mann labbe patiek / ẜacka
taß Kungs. Ꞩcheitan dſirrdaht juhß / Deewu pareiſe attſiet
und paſiet äſẜohti ta wiß=auxtaka Ghuddriba / taß wiß=warre-
nahx Stipprums / ta wiß=krahßnaka und leelaka Baggatiba.
  Klauſẜaiteeß / ko Deewa Dähls JEſus Chriſtus ẜacka:
Tha gir tha muhſchigha Dſiewoẜchana / ka tee töw / kat-
ters tu ween ihſtäns Deews eſẜi / und kattru tu ẜuhtijis eſẜi /
JEſum Chriſtum attſieſt. Teitan dſirrdaht juhß / Deewu
pareiſe attſiet und paſiet / äſẜoti tha muhſchigha Dſiewoẜchana.
Tapehtz gir taß nu teeẜcham teeß unnd pareiſe runnahts / kaß py
Deewu gribb nahkt / und to muhſchighu Dſiewoẜchanu dab-
buit / tam buhß to ihſtänu Deewu pareiſe mahziteeß attſiet / ka
Deewa Wahrds mums mahza.
  No ẜchahß Mahzibas ghribbam mehß ẜchim brieſcham
aprunnateeß / und mahziteeß.
  Ko ick=kattram Chriſtitam Zillwäkam no to ihſtänu
Deewu ſinnaht und titzeht buhß.
  Taß ſchehliegs Deews ghribbätu mums att=darriet tahß
Atzis muhſẜa Prahta / ka mehß Deewam par Ghohdu unnd ẜöw
par labb warram mahziet und klauſẜiteeß / Amen!
  WJſẜi Paggaņi titzejuẜchi / und wehl titz / ka Deews gir / wiſ-
  ẜi Wälli ſinna / und juht / ka Deews gir / kapehtz tad mehs
  Chriſtiti Zillwäki nhe ghribbätam titzeht / ka Deews gir?
Vsluhkojeeß töw paſẜchu / O Zillwähx / kaß gir töw raddijis?
Patteeß / no Ackmini nhe eſẜi tu attlehzis / no Kohku nhe eſẜi tu ka
Miſa noplähſts / ja taß Ackmins patts / taß Kohx Meſchà / taß
Luhx no Kohku nhe gir no ẜöw paſẜchu / bett Deews / kaß to wiſẜu
Paſẜaul / Semm unnd Debbeß / Ꞩaul / Mehnes / Swaigsnes /
Juhri / Swährus / Lohpus / Puttnus / Siwis und wiſẜas Leetas
Debbeſẜies und Semmeh / Meſchà und Vhdeny raddijis / taß gir
@b{to}
[5.lpp.]
to raddijis/ tha Sahlite / kaß no Semmes ißaug / gir Deewa
Raddiba / und teitz ẜawu Deewu und Radditaju. Ka tad nu nhe-
weens Chriſtiets Zillwähx / kam Deews Prahtu dehwis / leekt
warr / ka Deews gir / nhe ghribbam mehs ẜcheitan illghake kahwe-
teeß / bett no Deewa Wahrdu mahziteeß / Pirrmahk / Kaß taß-
patz ihſtäns Deews gir? Nicodemus ẜchinny Ewangelio runna
no Deewu und winja Wallſtu / ghribbädams lab=praht ſinnaht /
ka Wings warrätu py Deewu Debbeſẜies nahkt. Tapehtz ļoh-
te waijagha gir / ka ick=kattris no mums Deewu pareiſe attſieſt.
Ꞩchiß muhſẜo Deews gir Gharrs / muhſchiegs / ghuddris / ko
wings ẜohla taß gir teeß / wiſẜur / labbs / taißnis / ſchkieſts / ſcheh-
liegs / ẜawà paſẜchà Prahtà / no nhe=iß=dohmighas Ghuddribas
und Spähku / taß muhſchiegs Tähws / katters to Dählu / ẜawu
paſẜchu buhdamu @v{(ſelbſtändiges)} Ghiem no muhſcho=muh-
ſcham dſimdenajis / und taß Dähls tha lieds=muhſchigha Ghie-
me ta Tähwa / unnd taß Ꞩwähtz Gharrs / katters no Muhſchi-
bas no Tähwu und Dählu iß=eet. Ꞩchiß weenigs Deews gir
Semm und Debbeß / und wiſẜas rädſamas und nherädſamas Lee-
tas raddijis / und beß Mitteẜchanas wehl näß / wallda und ustur
zaur ẜawu wiß=ſpehzighu Warru.
  To apdohma allaſch unnd ick=Atzo=Mirrcklis / Manns
Draugs / tad dſiewohſẜi tu ka peedärr / pareiſe / und tawai Ꞩirrdei
buhß labb Preekà und Bähdahß / dſiewojoht und mirrſtoht.
  Aiſto / ja tu titzi / ka Deews Gharrs gir / tad tu Winju
Gharrà und Taißnibà peeluhxi / ka Deewa Dähls töw mah-
za / tu dohmahſẜi gharrighas Dohmas Ꞩirrdy / tu turrehſẜi ghar-
righus Wahrdus Mutteh / gharrighus Darrbus tu darrieſẜi ka-
mähr dſiewodams. Aiſto meeſẜighu Prahtu turreht gir
Nahwe / unnd gharrighu Prahtu turreht gir Dſiewiba
und Meers / und kattri meeſẜighu Prahtu turr / nhe warr
@b{Deewam}
[6.lpp.]
Deewam pa=tickt / mahza taß ẜwähtz Pahwils ẜawà Ghrama-
tà us teem Römeŗo=Ļaudeem aſtota Weeta.
  Titzi tu / ka Deews gir muhſchiegs / unnd tam gir nei Ee-
ẜakums nei Ghalls / tad tu wairahk mecklehſẜi to Muſchighu nhe-
ka to Laizighu Leetu: tu no wiſẜas Ꞩirrds us to dohmahſẜi / ka tu
py to muhſchighu Deewu muhſchigha Debbeſẜes Wallſtibà
dſiewoht und pa=lickt warrätu. Aiſto tee Taißni tattſche arri-
dſan muhſchighe dſiewohß / ẜacka Deewa Wahrds.
  Titzi tu / ka Deews gir Ghuddris / tad tu tick ļohte nhe
bähdahſẜeeß tawà Nhelaimeh / kaß wehl pehtz buhß. Aiſto Deews
töw ẜawa Wahrdà mahza / ka Wings ar ẜawu leelu Ghuddribu
irr wiſẜà leelakà Nhelaimeh und ghrutakahß{ghruta kahß} Bähdas lähte und
dries Paddomu warr attraſt / ẜawus Titzighus ghlabboht unnd
peſtiet / ka Wings ẜaweem Ļaudeem / teem Bährneem Jſrael
dries ſinnaja zeļļu ẜarrkanà Juhry darriet / kad nhe weens pa=lie-
dſeht warreja.
  Titzi tu / ka Deewa Wahrds teeß gir / unnd ko Wings
ẜohla / to turr Wings / tad tu winja Ꞩohliẜchanai allaſch titzehſ-
ẜi / aiſto Wings ẜawu Wahrdu turr muhſchighe / dſeed Ko-
nings Dawids ẜimbtà=zättortà=deßmità ẜäſta Dſeeßmà: aiſto
tee kattri winjam ustitzahß / tee nomanna / ka wings peeti-
tzighe tur / mahza Deewa Wahrds.
  Titzi tu / ka Deews wiſẜur gir / tad nhe kunxtehſẜi tu tu-
deļļ / unnd kauxi: taß Kungs gir no mann attſtahjis / taß
Kungs gir mann ais=mirrẜis / ka Zion ſchälojahß: bett tu wehl
wairahk ar drohẜchu Ꞩirrdi preezadameeß dſeedahſẜi und ẜatzieſ-
ẜi ar to Koninju Dawid ohtrà=deßmità treſẜchà Dſeeßma: Jeb-
ſche eß ſtaighaju tumẜà Eeleijà / nhe bieſtohß eß nhe kahdu
Nhelaim / aiſto tu Kungs eſẜi py mann / unnd attkal: taß 
Kungs gir py mann / tapehtz eß nhe bieſtohß / ko warr
mann Zillwäki darriet?
@b{Titzi}
[7.lpp.]
  Titzi tu / ka Deews labbs gir / unnd tahß auxtakais Lab-
bums / tad tu Winju patteeß mieļohſẜi no wiſẜas Ꞩirrds.
Wings buhß töw ẜalldahx / nhe ka tiers Mäddus / Wings buhß
töw leelahx nhe ka wiſẜa Paſẜaule / und wiſẜas Paſẜaules Mann-
ta. Kaß Deewam nhe pee=därr / taß töw nhe patix / laid Paſ-
ẜaule to Leetu teitz / zeek ghribbädama und ſpähdama. Leezeeß
mirrſtoht töw preekſcha neſt wiſẜu tawu Naudu und Bagga-
tibu / nheneeka tu attraſẜi / kaß töw ee=preezenahß jeb py Dſie-
wibas us=turrehß. Wiſẜas Leetas töw attſtah / und tu att-
ſtah arridſan wiſẜas Leetas. Bett Deews / taß auxtakais Lab-
bums / Deews eepreezina töw unnd darra töw jauku ar ẜawu
Eepreezenaẜchanu und Gharru / und nhe attſtah töw muhſchi-
ghe. Wings ee=ſtipprena unnd usturr töw / ka tu warri
turr nahkt / kur Wings patz gir. Peeẜuhta töw Deews kah-
du Nhelaim / tad tu to Deewa=Riext / ſkuhpſtieſẜi / und ẜa-
tzieſẜi ar to Ꞩwähtu Pahwil ẜawà Ghramata us Römeŗo=
Ļaudeem aſtotà Weetà: Mehs ſinnam / ka teem kattri
Deewu mieļo / wiſẜas Leetas par labb nahkahß / unnd iß-
dohdahß. Aiſto no Deewu / katters labbs / und taß Awohtz
wiſẜas Labbumas gir / nhe warr zitta nhe=neek nahkt / ka ween
kaß labbs gir.
  Titzi tu / ka Deews teeſẜu darra ick=kattram / tad tu to
beßdeewighu Buhẜchanu ee=niedehſẜi / und kamähr dſiewodams
to attſtahſẜi / ka Wings ẜawu taißnu Dußmibu par töw nhe iß-
laiſch / ka Wings patz ẜacka py Jeremia ẜeptità=pa=deßmità Wee-
tà: Eß dohmu ickkattram ka winja Darrbs gir / ka tee
Aughļi winja Darrba ſtahw.
  Titzi tu / ka Deews ſchkieſts gir / tad tu tawus Lohzekļus
nhe darrieſẜi par Maukas=Lohzekleem. To Laulibu tu ghohdighe
turrehſẜi / und to Laulibas=ghulltu nhe apghahnietu. Jck deenas
tu luhxi ar Syrach ohtrà=deßmità=treſẜchà Weetà / und ẜatzieſẜi:
@b{Kungs}
[8.lpp.]
Kungs Deews Tähws / und Kungs mannas Dſiewibas /
pa=ẜarrghi man par beßkaunighu Waighu / und atghrees
no mann wiſẜu nicknu Kahribu / nhe laid mann us Pliete-
ẜchanas und Nheſchkieſtibas dohteeß / unnd paſẜarrghi
mann par beß=kaunighu Ꞩirrdi.
  Titzi tu / ka Deews ſchehliegs gir / tad tu tawohß Ghrä-
kohs nhe ißbieſẜeeß / bett ar to Koninju Dawid ee=preezenahẜeeß
ẜatzidams aran to ẜimbtu und treſẜchu Dſeeßmu: Ka Tähws
par Bährneem apſchälojahß ? tha abſchälojahß taß Kungs
par teem / kattri to bieſtahs.
  Titzi tu / ka Deewam ẜaws paſẜcha Prahts gir / tad töw
patix / ka Wings ghribb und darra / und dſeedahſẜi:
  @p{Muhſſo Tähws Däbbäſẜo Wallſtiba.} Taws Prahtz laid noteek / Kungs Deews / ween lieds /
  Wirß Semmes / ka Däbbäſẜo Wallſtibà.
  Titzi tu / ka Deews wiß ſpehziegs gir / tad tu wiſẜà Nhe-
laimeh py Winju tetzehſẜi / und Peſtiẜchanu no Winju luhxi / ai-
ſto wings warr wiſẜas Leetas darriet / ẜacka taß Enghels py
Luca pirrmajà Weetà/ und winja labba Rohka warr wiſẜas
Leetas ghrohſiet unnd zittade darriet / dſeed taß Konings Da-
wids ẜeptità=deßmità ẜeptita Dſeeßmà.
  Nu mahza mums wehl Deewa Wahrds / ka eekſchan tahß
weenighas Deewa Buhẜchanas trieß Jhpaſẜchibas gir / Tähws /
Dähls / und ẜwähts Gharrs.
  Weens weeniegs Deews gir / bett trieß Jhpaſẜchibas
und ja juhß warreeta to Wahrdu ẜapraſt / tad irr eß ẜacku: trieß
Perẜohņi gir weenà weenighà Deewa Buhẜchana. Nei ma-
ſahk / nei wairahk Deewi gir / ka tickai weens weenigs Deews.
Aiſto beß winju nhe gir zittz Deews / nhe weens gir preekſch Win-
ju / nhe weens pehtz Winju/ nhe weens beß Winju / nhe weens
lieds ar Winju. Wings weens gir taß Pirrmais und taß Peh-
deis / Winjam nhe gir nhe weens liedſa nei Debbeſẜies nei us
@b{Semmes.}
[9.lpp.]
Semmes. Wings patz ẜacka peektà Ghramatà Moſis treẜchà=
deßmità ohtrà Weetà: Redſeeta juhß nu / ka Eß ween äßmu /
unnd nhe gir zitts Deews ar mann. Nicodemus runna
ẜchinß Ewangelio nhe no dauds / bett no weenu Deewu / und
ẜacka us Chriſto: Mehs ſinnam / ka tu eſẜi Mahzetais ẜuh-
tiets no Deewu / und nhe no Deeweem.
  Tapehtz titzam mehs nu / ka nhe diwi / nhe trieß Deewi gir /
bett weens weeniegs Deews / ka taß Apuſtuls Pahwils arri-
dſan mahza pirrmà Ghrahmatà us teem Corinheŗo Ļaudeem
aſtotà Weetà: Zittz Deews nhe gir / ka taß Weeniegs.
  Ꞩchiß weenigs Deews / ẜchinny weenigha Deewighà Bu-
ẜchanà gir trieß Jhpaſẜchibas @v{(drey ſelbſt=ſtendige unterſchiedene}
@v{Perſonen)} taß Tähws / taß Dähls / und taß ẜwähts Gharrs.
  Ꞩchinny Ewangelio dſiŗŗdam mehs / ka Deews / taß
Tähws to Kunghu Jeſum par Mahzetaju ẜuhtijis gir: taß Dähls 
runna ar Nicodemo: no to Ꞩwähtu Gharru kļuhſt ẜatziets / ka
wings no jaunu att=dſämmohts to Zillwäku.
  Ghann ſkaidre no ẜchahß Leetas raxta taß Apuſtuls Jah-
nis: Trieß gir kattri Leezibu dohd Debeſẜies / taß Tahws /
taß Wahrds / und taß ẜwähts Gharrs. Vnd ẜchee trieß gir
Weens. Kad JEſus Chriſtus Chriſtiets kļua eekſch Vppes Jor-
dan / tad dſirrdeja Jahnis to Tähwu no Debbeß ẜautzam / unnd
ẜackam: Ꞩchiß gir mans mieļais Dähls / py kattru mann
labbs Prahtz gir: Deewa Dähls tohp Jordaneh Chri-
ſtietz; taß Ꞩwähtz Gharrs leekahß ka Ballodis redſeteeß /
und liddina par Chriſto. Auxta gir ẜchie Leeta / und leela / tick
leela / ka nheneeka auxtaka / leelaka / briniggaka buht warr. Weens
weeniegs Deews gir trieß ihpaſẜchas Jhpaſẜchibas / und trieß ih-
paſẜchas Jhpaſẜchibas gir weens weeniegs Deews. Ꞩahwada
Jhpaſẜchiba gir taß Tähws / ẜahwada taß Dähls / ẜahwada taß
ẜwähtz Gharrs. Bett ta Tähwa / und tha Dähla / und tha ẜwäh-
@b{ta Ghar-}
[10.lpp.]
ta Gharra Jhpaſẜchiba / gir weena Deewiba weena liedſa=Ghoh-
diba / weena liedſa=muhſchigha Auxtiba.
  Ꞩchahß trieß Jhpaſẜchibas weenà weenighà Deewighà
Buhẜchanà buhß jums mahziteeß pareiſe ißmanniet.
  Deews taß Tähws gir pirrma Jhpaſẜchiba Deewibà / taß
nhe gir darriets / nhe raddiets / nhe dſimmis / nhe iß=eedams: bett
Wings gir no Muhſcho=Muhſchibas no ẜawas Buhẜchanas
weenu Dählu dſimbdenajis par ẜawu paſẜchu Ghiem / tha / ka
nhe weens to warr iß=dohwaht / ißpraſt / ißrunnaht. Ka Wings
patz ẜacka: Tu eſẜi manns Dähls / ẜchodeen äßmu eß töw
dſimbdenajis.
  Deews taß Dähls gir tha ohtra Jhpaſẜcibà Deewibà / nhe
darriets / nhe raddiets / nhe iß=edams / bett no Muhſcho=Muhſchi-
bas no Tähwu dſimbdenahtz / ka winja Ghiemis / unnd taß
Spohſchums ẜawas Ghohdibas.
  Deews taß Ꞩwähtz Gharrs gir tha treſẜcha Jhpaſẜchiba
Deewibà / nhe darriets / nhe radiets / nhe dſimmis / bett no Muh-
ſcho=Muhſchibas no Tähwu und Dählu iß=eedams.
  Deews taß Tähws dara to py mums / ka mehß warram
py Winju Debbeſẜies nahkt; ka wings no leelas Ꞩirrds=dibbeni-
ghas Mieläſtibas / beß muhſẜo Nopällnu / und ka mehß zeenighi
nhe äſẜam ẜawu Ꞩirrdi ar mums dalla / und ẜuhta mums ẜawu
weenighu / pee=dſimbtu Dählu / tam buhß muhſẜam Peſtitajam
buht / und to Ꞩwähtu Gharru / tam buhß mums ẜwähtus dar-
riet und ee=preezenaht.
  Deewa Dähls darra to py mums / ka mehß warram py
Winju Debbeſẜies nahkt; ka Wings labpraht Paſẜauleh nahk /
muhſẜas Meeſẜas und Aſẜinis us ẜöw jämmahß / unnd Mohkas
zeeßdams / und py Kruſtu mirrdams mums peſti no Deewa Duß-
mibas / no Lahſteem ta Baußla / no Ghräkeem / no Elles Moh-
kahm / und muhſchighas Paẜuſẜchanas.
@b{Taß}
[11.lpp.]
  Taß Ꞩwähts Gharrs tohp ẜuhtietz muhſẜahß Ꞩirrdieß /
taß ee=dädſena teitan to Vgguni tahß Titzibas / unnd darra no
teem titzigeem Zillwäkeem zaur to Wahrdu / Chriſtibu und ẜwäh-
tu Wackar=Ehdeni / ẜwähtus und itt=ka jaunus Ļaudis.
  Ghribbi tu nu / O Zillwäko=Bährns / tu Chriſtiets Zill-
wähx / Debbeſẜies py Deewu kļuht / tad buhß töw titzeht und zee-
niet weenu Weenibu Triaidibà / und weenu Triaidibu Wee-
nibà: taß gir: töw buhß titzeht und ghohdaht trieß Jhpaſẜchibas
weenà weenighà Deewighà Buhẜchana / und weenu weenighu
Deewighu Buhẜchanu trieß Jhpaſẜchibas. To paſẜchu Deewu
buhß töw zeeniet / katters gir Tähws / Dähls und ẜwähtz Gharrs.
Ja tu to Tähwu zeenieſẜi beß to Dählu / und to Ꞩwähtu Ghar-
ru / jeb to Dählu beß to Tähwu und to Ꞩwähtu Gharru / jeb to
Ꞩwähtu Gharru / beß to Tähwu und to Dählu / tad nhe zeeni tu
to ihſtänu Deewu / katters nhe ghribbahß zittade zeenijams / ka
Wings ẜöw ẜawà Wahrdà rahdijeeß / und mums mahzijis gir.
  Tee Juddi pee=luhds to Deewu Abraham / Jſaac und Ja-
cob / taß pa=lieds teem nheneeka.
  Tee Turcki tapehtz nhenahk tadehļ Debbeſẜies / jebſche tee
teizahß / tee pee=luhdſohſchi to weenighu Deewu / katters Semm
und Debbeß raddijis gir. Aiſto tee nhe zeeni to Dählu / und ta-
dehļ gir tee muhſchighe pa=ẜudduẜchi.Aiſto tha mahza patz Dee-
wa Dähls: Kaß to Dählu nhe zeeni / taß arri to Tähwu nhe zee-
ni / kaß to ẜuhtijis gir. Kaß to Dählu ais=leeds / tam nhe gir
irr taß Tähws / ẜacka taß Ewangeliſts Jahnis / unnd taß Apu-
ſtuls Pahwils raxta: Kaß beß Chriſto gir / taß gir arridſan
beß Deewu ( aiſto taß ihſtäns Deews gir taß Tähws
muhſẜa Kungha JEſu Chriſti.)
  O juhß Chriſtiti Ļautinji / pateizeeta juhß Deewam no
Ꞩirrds / ick=deenas / ka Wings jums litzis pee=dſimbt nhe no Jud-
deem / nhe no Turckeem / nhe no Paggaņeem / bett no Chriſtiteem
@b{Ļaudeem/}
[12.lpp.]
Ļaudeem / Deewa Dähla Chriſtità Draudſibà / kattra Draudſe
Deewu pareiſe attſieſt / und to peeluhkt warr. Tha gir tahda
Mannta / Paſẜaules Mannta nhe warr ẜcho Dahwanu noma-
xaht. Tapehtz pateitz Deewam tawam Kungham / teitz und zee-
ni to / und nhe aismirrſti / ko Wings töw labb darrijis gir.
  Mahzaiteeß treſẜchà Lahghà / kahdu Prahtu und Ꞩirrdi
Deews prett jums turr.
  Deews ẜawu Prahtu unnd Ꞩirrdi mums gir iß=ſtahſtijis
ẜawà Baußlà: teitan ghribb Wings no mums / mums buhß
Deewu muhſẜu Kunghu mieļoht no wiſẜas Dwehſẜeles /
no wiſẜas Ꞩirrds / no wiſẜu Prahtu / unnd muhſẜu Tuwa-
ku / ka mums paſẜchus. Ja mehs to nhe darrieſẜim / tad mums
ja=zeeẜch Deewa Ꞩohdu nhe ween ẜcheit laizighe / bett irr muh-
ſchighe Elles Vgguni und Mohkas. Ka Deews patz ẜacka: Eß
taß Kungs taws Deews / äßmu dußmiegs Deews / katters
ẜohda Tähwo Ghräkus py teem Bährneem / treſẜchà und
zättortà Augumà/ kattri mann ee=nied. Nolahdähts laid
taß buht / kaß nhe darra wiſẜus Baußla=Wahrdus / unnd
wiſẜeem Ļaudeem buhß ẜatziet / Amen.
  Bett pehtz ẜcho Deewa Prahtu mehß nhe warram dſiewoht
unnd dariet / muhſẜas Wahjibas dehļ / mehß ickdeenas dauds
ghräkojam / und nhe=neeka ka Deewa Ꞩohdibu nopällnam; tad
rahda und mahza mums Deews ẜawu Prahtu / ẜawu mielighu
und ſchehlighu Prahtu eekſchan to Ewangelio / und ghribb to no
mums / ka mums nhe buhß muhſẜohß Ghräkohß mirt und ẜamai-
taht / bett mums buhß muhſẜus Ghräkus attſiet / Deewam ẜuh-
dſeht / tohß lickteeß no Ꞩirrds dibben ẜöw ſchählus buht / tohß
ghauſche apraudaht / ka mehß ar Ghräkeem Deewu apkaitena-
juchi äſẜam / eekſchan Chriſtum JEſum titzeht / ka Chriſtiteem
Ļaudeem klahjahß / dſiewoht / unnd muhſẜu Nhelaim zeeſt;tad
ghribb Deews ẜawà Dähla Chriſti JEſu dehļ no ẜawas Schä-
@b{laſtibas}
[13.lpp.]
laſtibas mums to muhſchighu Dſiewoẜchanu und tahß Debbeſ-
ẜes Wallſtibu doht.
  Klauſẜaiteeß ka Deewa Wahrds no to runna tick mielighe:
Schkeet tu / ka mann patick ta Nahwe tha Beßdeewigha /
ẜacka taß Kungs / Kungs / unnd nhe wehl wairahk / ka taß
attſtahtahß no ẜawas Buhẜchanas und dſiewotu. Tick
teeẜcham ka Eß dſiewo / nhe pattick mann ta Nahwe tha
Beßdeewigha / bett ka taß Beßdeewigs attſtahi no ẜawas
Buhẜchanas und dſiewo. Vnd taß ẜwähtz Pahwils ẜacka:
Deews ghribb ka wiſẜeem Zillwäkeem pa=liedſähts tohp /
und py Attſieẜchanas tahß Taißnibas nahk. Vnd taß Apu-
ſtuls Pehteris raxta: Deews zeeẜch mums / und nhe ghribb /
ka irr kaßlabb paẜuhd / bett ka ick=kattris no Ghräkeem
attſtahtu. Taß gir tha Tähwa Prahtz kaß mann ẜuhtijis
gir / ka tam / kaß to Dählu räds / unnd titz eekſchan winju /
tam buhß to muhſchighu Dſiewoẜchanu dabbuit / und eß
ghribbu to usmohdenaht paſtarà Deenà.
  Kaß nu nhe ghribbätu ar preezighu und titzighu Ꞩirrdi ẜa- 
tziet: Gir Deews ar mums / kaß warr prett mums buht?
katters irr ẜawu paſẜchu Dählu nhe gir ſchälojis / bett to
muhſẜo wiſẜo dehļ nodehwis / ka nhe buhtu tad Wings
mums wiſẜas leetas ar to ſchkinkojis?
  Jeſus Chriſtus ẜcheitan tah ẜacka: Ka Moſes Tuxneſẜy
Ohds / jeb Tſchuhßku pakahris gir / tha buhß tha Zillwäka
Dählam arridſan pa=kahrtam kļuht / ka wiſẜi kaß eekſchan
Winju titz / nhe paſuhd / bett to muhſchighu Dſiewoẜchanu
dabbu. Ghribbeja no teem Bährneem Jſrael kaßlab / no uggu-
nighahm Tſchuhßkahm{Tſchuhkahm} durrtz / dſiews palickt / und wäſẜäls tapt /
tad by Moſes weenu Ohds no Warru darriet / und Tuxneſẜy
uskahrt / ka Deews tam ẜatzijis by. Jhten tha / M.D. by töw
peſtitam kļuht no tahm leelahm Mohkahm unnd ghruhtahm
@b{Ꞩah-}
[14.lpp.]
Ꞩahpehm / kattras töw ta Elles=Tſchuhßka ar ẜawu Duhreni
darrijuſẜi by; tad by tam wiß=ẜwehtighakam Kungham JEſu
Chriſto / katters ſchkieſts gir no wiſẜeem Ghräkeem / pa=kahrtam
kļuht / taß gir / py Kruſtu peenagglohtam kļuht. Kurrſch Ghreh-
zeneex Winju ar Atzeem tahß Titzibas usluhko / kaß tohp wäſẜäls /
und py muhſchighas Dſiewoẜchanas usturrähts.
  Tha raxta taß Apuſtuls Pahwils: Deews gir to / kaß nhe
no kahdeem Ghräkeem ſinnaja / muhſẜo dehļ par Ghrä-
keem darrijis / ka mehß eekſch Winju taptam tha Taißni-
ba / kattra Deewa preekſchà därr und maxa. Tapehtz buhß
jums nu ſinnaht / ka juhß attpirrkti eſẜeeta / nhe ar ißnieku-
ẜchu Sälltu und Ꞩuddrabu / bett ar to dahrghu Aſẜini
Chriſti / ka kahda nhe=äptraipita und nhenoſeeguẜcha Jeh-
rinja / ẜacka taß ẜwähtz Pehteris.
  Kaß nu tad attkal nhe ghribbätu attſiet Deewa Prahtu / und
titzeht / ka Deews to py ẜöw Debeſẜieß labpraht rädſätu? Redſi
nu / manns Draugs / ẜchodeen eſẜi tu mahzijeeß nhe ween Deewu
tawu Kunghu pareiſe attſiet / bett nu tu arridſan ſinni / ko wings
ghribb no töw / ko töw attſtaht / ko darriet / ko nhe darriet / ko dar-
riet buhß. Par to leelu Schälaſtibu pateitz Deewam / dſeed win-
jam par Ghohdu no Ꞩirrds ẜatzidams:
@p{Vs töw ween O Kungs Jeſu Chriſt} Ghohds gir Deewam Auxtibà /
    Tam Tähwam wiſẜas Lehnibas /
   Vnd JEſu Chriſto winja mieļakam Dählam /
    Kaß mums allaſch paghlabbo /
   Vnd Deewam tam Ꞩwähtam Gharram /
   Kaß mums allaſch ar ẜawu Pallighu klaht ſtawh /
   Ka mehß tam pa Prahtam warram buht /
   Ꞩcheità ẜchinny Laikà /
   Vnd nahkohẜch muhſcho muhſchohß /
        Amen / Amen / Amen !
@b{Evan-}
[15.lpp.]
@v{Evangelium am erſten Son-}
@v{tage nach Trinitatis / Luc. 16.}

  To ẜwähtu Ewangelium no to beßdeewighu baggatu
   Wieru / und no to nabbaghu Deewa bijataju Laza-
   ro / apraxta taß ẜwähtz Ewangeliſts Lucas / ẜawà Ghra-
   matà ẜäſtà=pa=daßmittà Weeta / unnd ſkann tee Wahrdi
   juhſẜà Wallodà tha:

   TVRR by weens baggahtz   
   Wiers / taß aptehrpehß ar Sieſcha-
   drehbehms / unnd dahrghu Audäklu /
   und taß dſiewoja ickdeenas Kahrumà
   und Liexmibà. Bett turr by weens
nabbags Wiers / ar Wahrdu Lazarus / taß ghulleja
[16.lpp.]
preekſchan winja Durrweem pillß Wahtes / unnd
ghribbejahß pee=ähdenajams no tahm Drußkahm /
kattri no ta baggata Wiera Ghalldu kritta / tomähr
nahze tahß Ꞩunnis / unnd laiſija winja Wahtes.
Bett taß notickahß / ka taß Nabbags mirra / unnd
tappa näſts no teem Engeļeem eekſchan Abrahams
Klehpi. Bett taß Baggahtz nomirra arridſan /
und tappa apracktz.
   Kad taß nu Elleh / und Mohkahß by / pazehle
taß ẜawas Atzis / unnd redſeja Abrahamu no tahļe-
nes / und Lazarumu winja Klehpy / ẜautze und ẜatzija /
Tähws Abraham / abſchälojeeß töw par mann / und
ẜuhti Lazarum / ka taß ẜawu pirrxta ghallu Vhdeny
eemährz / und dſiſẜina mannu Mehl / aiſto eß zeeſchu
leelas Mohkas eekſchan ſcheem Vgguns=lähßmeem.
Bett Abrahams ẜatzija / Attghadajees Dähls / ka tu
tawu labbumu dabbujis eſẜi turr dſiews buhdams /
und Lazarus turr prettie gir to launumu dabbujis.
Bett nu tohp ſchiß eepreezenahtz / und tu tohpi moh-
zietz. Vnd par to wiſẜu / gir ſtarrpan mums unnd
jums leela ſtarpa / ka tee kattri ghribbätu no ſchenne-
nes ſemmeh braukt py jums / tee nhe warr / neds arri-
dſan no turrenes ſcheitan py mums pahr braukt.
  Tad ẜatzija taß / Tad luhdſcho eß töw Tähws / tu
ghribbätu to ẜuhtiet eekſchan manna Tähwa Nam-
mu / Aiſto mann gir wehl peetz Brahle / ka taß teem 
@b{leezibu}
[17.lpp.]
leezibu dohd / ka tee arridſan nhe nahk ẜchinny wee-
tà tahß Mohzibas. Abraham ẜatzija us to: Teem
gir Moſes und tee Proweetes / laid tee tohß paſẜchus
klauſẜa. Bett taß ẜatzija / Nhe / Tähws Abraham /
bett kad weens no teem Mirruſcheem py teem eetu /
tad tee attſtahtu no Ghräkeem. Wings ẜatzija us
to / Nhe klauſẜa tee Moſen und tohß Proweetes / tad
tee arridſan nhe titzehß / kaut arridſan kaßlabban no
Mirroņeem aukſcham zälltohß.
  MJeļi Draughi / Jhs=ẜchim äſẜam mehß
  mahzijuẜcheeß / Deewu pareiſe attſiet / ka turr gir 
  weens weenigs Deews / bett trejahds eekſchan
  Wahrdeems / Deews Tähws / Dähls / und ẜwähtz
Gharrs / unnd kahdu leelu ſchälaſtibu ẜchiß muhſẜo Deews
mums pa=rahdijis gir. Aiſto tha gir Deews to Paſẜaul mie-
ļojis / ka Wings ẜawu weenighu pee=dſimbtu Dählu deh-
we / ka wiſẜi tee / kattri eekſchan to titz / nhe tohp paẜuddu-
ẜchi / bett to muhſchighu Dſiewoẜchanu dabbu. Tahdu
Titzibu eekſchan mums ee=dädſena ka kahdu ghaiẜchu Ꞩwetz taß
swähtz Gharrs / beß kattru nhe weens Chriſtum warr
Kunghu ẜaukt / beß kattru arridſan mehß nhe warram 
Deewu pee=luhkt / bett taß swähtz Gharrs mahza mums no
Ꞩirrds ẜatziet und ẜaukt / Abba / mieļais Tähws.
  Bett nu nhe gir ghann / pareiſe titzeht / bett mums buhß ar-
ridſan pareiſe dſiewoht / und tohß Augļus tahß Titzibas parah-
diet ar labbeems Darrbeems / zittade tha Titziba gir wellte / und
ka kahds Kohx / kaß Augļus nhe näß.  
  To mahza mums ẜchiß ẜwähtz Ewangeliums. Taß nab- 
@b{bags}
[18.lpp.]
bags Lazarus by Vbbags / unnd nhewäſẜäls / wings nhe Maiſes
Drußzinju no to baggatu Wieru warreja ißluhkt / no leelahms
Ꞩahpehms Wings nhe kurr warreja ghrohſiteeß / bett tomähr
winja Titziba no Deewu nhe attlaidehß / Wings zeete wiſẜenadu
Nhelaim ko Deews winjam pee=ẜuhtija / und tahda Pazeeẜchana
parahdija / ka taß ẜwähtz Gharrs eekſchan winja Ꞩirrdi dſiewo-
jis / aiſto ta Pazeeẜchana gir arridſan no ta ẜwähta Ghar-
ra Augļeem. Vnd pehtz mirrdams Wings / taß Lazarus Dee-
wa Rohkahß ẜawu Dwehſẜel pa=wehļ. Aiſto ẜcheitan ſtahw rax-
tietz / ka tee ẜwähti Engeļi winja Dwehſẜel gir näſẜuẜchi Abraha-
ma Klehpy / taß gir / eekſchan tahß muhſchighas jaukahß Däbbäſ-
ẜo Wallſtibas.
  Bett taß baggahtz Wiers pa=dewehß ẜawai Meeſẜi / unnd
ẜchai Dſiewoẜchanai / nhe dohmaja us Deewu / und winja Wahr-
du / zaur kattru taß ẜwähtz Gharrs muhſẜahß Ꞩirrdieß to ihſtänu
Titzibu ee=dädſena / unnd mahza mums / ka mums preekſch Dee-
wu / preekſch muhſẜu Tuwaku Zillwäku / und irr preekſch mums
paſẜcheem turrehteeß und dſiewoht buhß. Tadehļ Winja Titzi-
ba by / kad Wings ickdeenas warrätu dſerrt und plieteht / Sälta-
und Sieſcha=Drahnas näſẜaht / ar labbeem Draugheem allaſch
meeßloht und ẜmaiditeeß / ta buhtu labba Leeta / laid Deews dar-
ra ko ghribb / laid Moſes unnd tee Proweetes / ka Deewa Kallpi
mahza / laid tee brähtz / kamähr tee pee=kuhſt / kad tickai winjam
pilla Riekle. Bett tahda Titziba und Dſiewiba pehtz ghallà ar-
ridſan ẜawu Allghu dabbu / ar weenu Wahrdu ẜackoht: Tahß El-
les Mohkas und to muhſcighu Paſuſẜchanu / und buhß tahdeem
beßdeewigheem ar ẜcho baggatu beßdeewighu Wieru muhſchi-
ghe waideht uud ẜatziet: Ock / eß zeeẜchu Mohkas Elles Vg-
guny.
  Laideeta mums ẜchim brieſcham apdohmaht ẜchohß diwi
Wierus / ka tee dſiewojuẜchi. JEſus Chriſtus / katters zaur 
@b{to}
[19.lpp.]
to Abraham mums eekſchan ſcho Ewangelio leek ẜatziet / mums
buhß Moſen und tohß Proweetes dſirrdeht unnd klauſẜiet / dohd
mums ẜawu ẜwähtu Gharru / pareiſe mahziet / und labbe klauſẜi-
teeß / Amen!
  TAß Kungs JEſus Chriſtus mums ẜcheitan ẜacka no di-
  weem ẜahwadeem Wiereem / kattri ẜahwade dſiewojuẜchi /
  ẜahwade mirruẜchi / kattreem arri ẜahwade pehtz klahjeeß
gir. Weens gir baggahtz / ohtris nabbags bijis. No to bagga-
tu ẜacka taß Kungs JEſus / ka taß nhe ween baggahtz bijis / bett
arridſan ickdeenas ar Sieſcha=Drehbehm / und dahrghu Au-
däklu aptehrpeeß gir.
  Taß nhe by Ghrähx / ka taß Zillwähx baggahtz by / aiſto /
ka Nabbadſiba nhe weenu Debbeẜies zeļļ; tha arridſan Bagga-
tibas dehļ nhe weens muhſcham paſuhd; bett tee by leeli Ghräki /
ka Wings ẜawu Manntu nhepareiſe wallkoja / und läppnake tur-
rejahß und ghehrbehß / nhe ka Winjam pee=derreja / und Wings
wehrts by. Sieſcha=Drahnas / und dahrgs Audäklu / kattris
Sällta Drahnas maxaja / näſẜaht / nhe gir Ghräki / tam kam tah-
das Drahnas klahjahß näſẜaht. Taß Konings Salomon gir
arridſan ghohdighas und dahrghas Drahnas näſẜajis / ka irr JE-
ſus Chriſtus winja auxtu Ghohdu wehl peeminn / unnd taß Ko-
nings Belſazer pa=wehļ / ka buhß to Proweetu Daniel ar dahr-
ghu ẜarrkanu Waddmalu apghehrbt / unnd buhß tam Sälltu
Kehdi apkahrt lickt. Tha rädſam mehs / ka irr auxti Kunghi /
brieſcham dahrghas Drahnas näſẜajuẜchi gir / und tahß teem irr
pee=därr neſt: tadehļ tohp wehl Muiſchneeki Selltneſchi ẜaukti /
kad teem peedärrahß Sälltu neẜt. Bett ẜchis baggahtz Wiers
nhe by Konings / neds Leels=Kungs / neds arridſan kahds Pils=
Kungs / und tomähr Wings tick läppne ar ſtalltahm Drahnahm
näſẜajahß. Taß nhe by pareiſe / tee by Ghräki.
@b{Ko}
[20.lpp.]
   Ko darra wehl irr taggad / ẜchinnies Laikohß / muhſẜi Ļau-
dis? Kahda Leppniba kļuhſt Deewam ſchähl Drahnahß rädſä-
ta? Kaß klahjahß Koninjam und Leeleem=Kunghem näſẜaht / to
näſẜa Muiſchneex / kaß peedärr Muiſchneekam näſẜaht / to näſẜa
Nammneex / und Pretzeneex / ko Nammneekam unnd Pretzenee-
kam by näſẜaht / to näſẜa Semmneex / Arraiß / und Kallps. Bett
klauſẜais tu läppnis Zillwähx / tu Tahrpo=Ꞩohma / negg tahß
Drahnas mums Leezibu dohd / ka mehß Ghrehzeneeki äſẜam?
Kad Adam unnd Ewa kļua radditi / tad teem nhe waijadſeja nhe
kahdas Drehbes. Winjo Nhenoſeedſiba by winjo Ꞩwahrki
und Drahnas / ar to Deewam pa=ticka. Bett kad tee Deewa
Wahrdu pahrkahpe / unnd apghräkojahß / tad tee nomannijahß
plicki äſẜoẜchi / tadehļ irr Deews patz tahß Nhenoſeedſibas weetà
tohß pehtz ar Drahnahm no Jähra=Ahdahm ap=ghehrbe. Kad
tu nu / O Zillwäka=Bährns / ar taweem Drehbehm läppo und
ghräſcho / tad tu patz tawu Ghräko=Kaunu wiſẜeem Ļaudeem iß-
ſtahſti / und ar taweem Ghräkeem läppo. Jemmeeß weenu Lie-
dſibu: Kad kahds Sagglis no Karratawahm ißluhktz / allaſch py
Kacklu weenu Wirrwes=ghabbalu / jeb us ẜawu Peedraukni
Karratawas no Waddmalu us=ẜchuhtas näſẜatu / unnd tahdas
Siemes wehl ar Sällta / Ꞩuddraba / und Sieſcha Puſẜchkeem
ghribbätu ißghehrbt / und tha ſtarrp ghohdigheem Ļaudeem läp-
poht; negg buhtu ick=kattris ẜatzijis / taß gir leels Jegkis / taß win-
jam par Kaunu gir / to Wings turrahß par Ghohdu. Jhten tha
darra irr tee / kattri ar auxtahm und dahrgham Drahnahm läp-
po / tee darra / ka Deewabijataji no teem dohma / und ẜacka: Re-
dſi / kahdi leeli Jegki tee gir / kad tee ẜawu Kaunu nhe warr ẜlehpt /
bett läppo ar ẜaweem Ghräkeem. Zeek tu / O Zillwäha=Bährns /
tawas Drahnas reds / teek tu attminneeß ka tu Ghrehzeneex eſẜi /
und ar taweem Ghräkeem nopellnijis to muhſchighu Paſuſẜcha-
nu. Ko läppo tu tad ar tawahm Drahnahm? Taß ẜwähtz
@b{Mahze-}
[21.lpp.]
Mahzetaiß Syrach drieſt ẜatziet / taß Zillwähx kaß läppnis
gir / taß gir no Deewu attkahpis / und winja Ꞩirrds bähg
no ẜawu Radditaju / unnd Leppniba eeẜahk wiſẜenadus
Ghräkus / und kaß turr ee=ſtidſis / taß dauds Breeßmibu
darra. Jemmeeta währà / mieļi Draughi / kaß no Leppnibas at-
lätz / und ghribbaht juhß buht Deewa=bijataji / tad ẜarrghajeeteeß
par tahß Leppnibas: wallkajeeta juhſẜas Drahnas eekſchan Dee-
wabijaẜchanas / juhſẜus Ghräkus adſiedammi / wallkajeeta tah-
das Drahnas / ka jums peeklahjahß.
  No ẜcho baggatu läppnu Wieru ẜacka taß Kungs JEſus /
ka Wings ickdeenas Kahrumà unnd Liexmibà dſiewojis.
Wings ickdeenas plieteja und peedſehrehs. Taß ſchehliegs
Deews to ghann warr ee=redſeht / kad Deewabijataji brieſcham ar
Deewa Dahwanu ee=preezenajahß. Aiſto tha mahza Deewa
Wahrds: Labba Deenà eſẜi liexmis und preezajeeß / und to
ļaunu Deenu jemm arridſan par labb. Joſeps preezajahß
ar ẜaweem Brahļeem / kad tee py winju by nahkuẜchi / Wings dar-
rija leelas Weeſẜibas. Bett ẜchis baggahtz Wiers ickdeenas
Weeſẜibas turreja. Vsmohdis no Meeghu tudeļļ Rohku pa-
zehlis aizina ẜawus Brahļus / und ẜacka: Hai / Hai / nahzeeta
ẜchurr / laideeta mums kahrighe dſiewoht / ehſt und dſerrt / ka-
mähr mums gir / unnd ar muhſẜahm Meeſẜahm darrbo-
teeß / kamähr tahß jaunas gir. Mehs ghribbam ar to wiß
labbaku Wienu ( Alu / Mäddu ) unnd dahrgham Sahlem
pillditeeß / laideeta mums Puſẜchkaiņus näſẜaht no Ro-
ſehm / pirms tahß nhe wieſt. Taß Darrbs tohp wehl no dauds
Zillwäkeem dſiets. Rätta Deena eet / kur tu nhe redſehſẜi pee-
dſäruẜchus Ļaudis / daẜch wehl nhe gir Schkillingi nopellnijis / taß
jaw apdſärrts. Bett / O Zillwähx / apdohma ko tu darri: Deews
dohd ẜawas Dahwanas ka töw buhß ar tahm usturreteeß / nhe
ka Weppris jeb Zuhka eekſchan Deewa Dahwanu wahrtiteeß.
@b{Nhe}
[22.lpp.]
Nhe eſẜi Plieteneex / unnd nhe jauzeeß plieteht / ka tu nhe
kļuhſẜi par Deedellneeku / und kad töw wairs Nauda nhe
gir Mackà / us Addoẜchanu jajäm gir. Strahdneex kas
labpraht peedſerrahs / taß nhe tohp baggahtz / und kaß ma-
ſu nhe taupa / taß allaſch nabbaghags kļuſt / ẜacka Syrach.
Vnd ja tu nhe attſtahſẜi no Plieteẜchanas / tad tu ar ẜcho bagga-
tu Wieru Elles Vgguni dſerrẜi. Aiſto Plietneex nhe nahx
Deewa Wallſtibà / ẜacka taß Apuſtuls Pahwils. Tapehtz ẜarr-
ghajeteeß / ka juhſẜas Ꞩirrdes nhe kļuhſt apghruhtenatas
ar Ryẜchanu unnd leeku Dſerrſchanu / mahza JEſus Chri-
ſtus / ghlabbajeeta to Meeſẜu / tomähr / ka ta nhe laxta / mah-
za taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils.
  Ꞩchiß baggahts Wiers ickdeenas pee=ähdahß ka kahda
Sohß lieds Rieklam / und peedſerrahß ka Zuhka Meelehß / bett
tam nhewäſẜälam nabbagam Lazaro Wings nhe wehl / nhe dohd
nhe Maiſes Drußzinju. Taß Kungs JEſus tha ẜacka: Tur by
weens nabbags Wiers / ar Wahrdu Lazarus / taß ghulle-
ja preekſch winja ( ta baggata ) Durrweem pillß Wahtes /
und ghribbejahß pee=ähdenajams no tahm Drußkahm /
kattras no ta baggata Wiera Ghalldu kritta: bett nhe
weens winjam tahß dewe. Redſi / kahda zeeta / ẜiewa / ẜiexta / nhe-
ſchehligha Ꞩirrds tam baggatam Wieram gir! Taß nabbags
Lazarus ghull preekſch winja Durrweem / kunnxt ka iß=altzis
Ꞩunns / und waid no leelahm Ꞩahpehm / nhe ghribb zeppeti / bett
tickai tahß Drußdſinjas / kaß no Ghalldu kriet / und ar Kahjahm
ẜamietas tohp. Bett wellte. Teem Ꞩuņņeem gir ſchehlighaka
Ꞩirrds / nhe ka tam Kungham / tee nahk und laiſa winja Wahtes.
  Tahdi nheſchehlighi Ļaudis dauds / Deewam ſchähl / Paſ-
ẜauleh. Tee ar ẜaweem labbeem Draugheem ẜaghajuẜchi baŗ-
ŗojahß ka Ꞩeetaļi / Ghalldi und Bengki ſtahw ka maßghati ar
Alu / taß nabbags Lazarus nhe dabbu nhe Kummohſẜu / nhe Ꞩurr- 
@b{bu.}
[23.lpp.]
bu. Par tahdu ẜiextu Ꞩirrdi ẜarrghajeeß töw / O Zillwähx.
Ꞩchiß baggahtz Wiers zeeſch leelas Mohkas Elleh / nhe ẜawas
Baggatibas dehļ / bett tapehtz ka wings nhe apſchälojahß par to
nhewäſẜällu Vbbaghu. Klauſẜais / ko Deews patz ẜacka : Tawà
Semmeh buhß allaſch Nabbaghi / tapehtz pa=wehļu eß
töw / und ẜacku / ka töw buhß tawu Rohku att=darriet / ta-
wam Brahļam / kaß ſpaidiets unnd nabbags gir / tawà
Semmeh. Baggatighe taps töw taß attmaxahtz. Ko-
nings Dawids ẜacka krahßne: Labb tam / kaß no Nabbaghu
aisjämmahß / to taß Kungs attpeſties ļaunà Laikà / taß
Kungs to glabbahß / und lix to dſiewoht / und lix tam lab-
be klahteeß / wirß Semmes / und nhe dohß to ẜawo Eenai-
dneeko Ghribbeẜchanà / taß Kungs to attſpirrdſenahs us
ẜawu ghruhtu Ghulltu ghulloẜchu / Tu ( O Deews Kungs )
palidſi to no wiſẜu winja Ꞩährgu. Tadehļ Syrachs mahza:
Ꞩneeds tam Nabbagham tawu Rohku / ka tu baggatighe
ẜwehtietz tohpi / unnd tawa Labbedarriẜchana töw mieļu
darra preekſch wiſẜeem dſiweem Zillwäkeem. Bett taß ẜa-
was Auſẜis aisbahſch par to Brehkẜchanu tha Nabbaga /
taß arridſan brehx / und nhe kļuhß paklauẜietz / ẜacka taß Ko-
nings Salomo. Nheſchehliegs Ꞩohds eeß par to / kaß
Schälaſtibu nhe gir darrijis / raxta taß Apuſtuls Jäcobs.
Tapehtz laideeta mums mieļohx nhe ween ar Wahrdeem /
und ar Mehl / bett ar Darrbu und patteeß / mahza taß Apu-
ſtuls Jahnis.
  Ꞩchis baggahtz Wiers ickdeenas pee=rijeeß unnd peedſeh-
reeß / nhe bähda neeka pehtz Deewu / und winja Wahrdu. To
ſtahſta taß Kungs JESVS eekſchan ſcho Ewangelio ar teem
Wahrdeem: kad Abraham ẜacka: Teem gir Moſes unnd tee
Proweetes / laid tee tohs paſẜchus klauſẜa: adbilld taß bag-
gahtz Wiers Elleh buhdams: Nhe Tähws Abraham / bett
[24.lpp.]
kad weens no teem Mirruẜcheem py teem eetu / tad tee att-
ſtahtu no Ghräkeem. Wings ſinnahs / kahds Prahts win-
jam ẜchinny Paſẜauleh bijis / zeek Wings Moſen und tohß Pro-
weetes / tohß Deewa Kallpus / unnd Deewa Wahrdu zeenijis /
und pehtz to bähdajis / tahds Prahtz irr peezeem Brahļeem
gir / und teek tee arridſan pehtz Deewu / winja Kallpeem / Wahr-
du und Mahzibu bähda. Kad zitti Ļaudis Baſnizà ghaja / tad
ẜchim wehl Ghallwa reiba no wackareju Dſärumu / und jebſche
Wings brieſcham Baſnizà nahze / und dſirrdeja / ka Wings ẜa-
was beßdeewighas Dſiewoẜchanas dehļ pahrmahzietz tappa / ko
Wings par to bähdaja? Wings palicka tahds / kahds bijis / ap-
ẜmehja wehl ẜawu Mahzetaju / unnd no leelahm Dußmahm
ghribbeja Wings ſprahkt.
  Tahdi Ļaudis / Deewam ſchähl wehl taggad dauds dauds
gir wiſẜà Paſẜauleh / und irr muhſẜo ſtarrpà / nhe bähda ļohte pehtz
Deewu und winja Wahrdu / nahk rätte Baſnizà / und jebſche tee
nahk / tad tomähr tee nhe mahzahß tha dſiewoht unnd turreteeß
prett Deewu / prett ẜawu Tuwaku / prett ẜöw paſẜchu / ka Deews
tohß leek mahziet. Burrwis palleek muhſcham Burrwis /
Ꞩläppkaws palleek allaſch Ꞩläppkaws / kaß ee=ẜahzis ẜawu Kai-
minju ee=niedeht / und ar to bahrteeß / taß reijahß ar to / kamähr
tam Dwehſẜele Kaulohß / Kurrſch Blehds ee=ẜahzis ar Mau-
kahm jaukteeß / kurra Ꞩeewiſka ween reis jaw Maukohß gha-
juſẜi / nhe lähte tee us Ghohdu dohmahß / Sagglis paleek par
Saggli / Mällkulis paleek tahds / laid Baſnizas=Kungs ghann
illghe no Deewa puſẜes ẜacka / ka Laulibas Parkahpſchana /
Mauziba / Nheſchkieſtiba / Beßkauniba / Ällkadeewiba /
Burrwiba / Eenaidiba / Bahrſchana / Eenideſchana /
Dußmiba / Reeſchana / Nheẜaderreſchana / nhe=labba
Mahziba / Nhe=eeredſeſchana / Ꞩläppkawiba / Plieteſcha-
na / Ryſchana / unnd zitti tahdi Darrbi / gir tahß Meeſẜas
@b{Darrbi}
[25.lpp.]
Darrbi / kattri tohß Dahrbus ſtrahda / tee nhe nahx Dee-
wa Wallſtibà / ka irr taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils mahza; Ja
tee nu nhe nahx py Deewu / tad tee nahx py Wällu / unnd winja
Wallſtibà / Elles Vgguny / und ar ẜcho baggatu Wieru muh-
ſcham beß Ghallu ka Ꞩunnis kaux: Eß zeeſchu leelas Moh-
kas eekſchan ẜcheem Vgguns Lähßmeem.
  Klauſẜais ẜchurr tu Nhebehdneex: Taß Kungs JEſus
ẜcha baggata Wiera Wahrdu ẜawà ghohdighà Mutteh nhe
ghribb jemmt: Taws Wahrds / ja tu nhe attſtahſẜi no Ghrä-
keem / buhß Deewa Ghramatà iß=dſähſts. Ja tu nhe klauſ-
ẜieſẜi to Ballxni Deewa tawa Kungha / ka tu turri unnd
darri wiſẜus winja Baußlus und Teeſẜu / kattrus eß töw
ſchodeen pa=wehļu / tad wiſẜi ẜchee Lahſti par töw nahx /
und töw aisghrahbs: Nolahdähtz buhſẜi tu Jällghawà /
noladähtz us Lauku / noladähtz buhß taws Kurrwis ( taws
Apzirrcknis ) und kaß töw attleek / noladäti buhß tee Augļi
tawas Meeſẜas ( tawi Bährni ) tee Augļi us tawas Dru-
was / tee Augļi tawo Wehrẜcho / und tee Augli tawo Aujo /
noladähtz buhſẜi tu ee=eedams / noladähtz iß=eedams / Tee
gir Deewa paſẜcha Wahrdi / kattrus Wings zaur ẜawu Kallpu
Moſen gir litzis runnaht. Aiſto kaß Deewa Wahrdu nitzi-
na / und pehtz to nhe bähda / to neewa / und par to nhe bäh-
da attkal irr Deews / ẜacka taß Proweets Oſeas.
  Ja tu nu / Manns Draugs / nhe ghribbi ar ẜcho baggatu
Wieru Elles Vgguny muhſchighas Mohkas zeeſt / tad nhe doh-
deeß us Leppnibas / nhe dohdeeß us Rieẜchanas und Plieteẜcha-
nas / nhe turri zeetu Ꞩirrdi prett tawu nabbaghu Tuwaku / nhe
apẜmey Deewa Wahrdu / bett klauſẜi to labb=praht / tha / ka tu
aran to mahzais pareiſe prett Deewu / prett ick=kattru Zillwäku
und arridſan prett töw paſẜchu dſiewoht / ka tawa Dwehſẜele nhe
kļuhſt apghrutenata / tad Deews töw attkal mieļohs und zeenies.
@b{Laidee-}
[26.lpp.]
  Laideeta mums nu arridſan apdohmaht / ka ẜchis nabbags
Lazarus gir turrejeeß.
  Wings Deewu no Ꞩirrds bijajis / ka Bährns ẜawu mieļu
Tähwu / Wings zerre us Deewu / unnd ghaida no to Pallighu
und Peſtiſchanu. Winja Wahrds gir Lazarus / taß gir: Deews
paliedſi. Ka winja Wahrds / tha winja Darrbs. Deenas und
Nacktis Wings Deewu luhds / ka taß winjam ghribbätu palie-
dſeht / und no ẜawas leelas Nhelaimes / Nheweſẜelibas und Nab-
badſibas ſchehlighe attpeſtiet. Ghribbi tu / M.D. ka tawam
Wahrdam buhß Deewa Ghramatà raxtitam palickt / tad mett
tawu zerribu us Deewu / paleetz eekſchan ihſtänas Deewa Bija-
ẜchanas / und peeluhds Deewu tawu Kunghu jeb=kahda Nhelai-
meh buhdams. Ꞩacki ar tha Kungha JESV Mahzekļeem.
Kungs / pallidſi mums / mehs ghrimmſtam. Vnd ar to
Koninju Dawid: Nhe attſtah no mann Kungs manns
Deews / nhe eſẜi tahle no mann / ſteidſees mann klaht ſtah-
weht Kungs manns Palliegs.
  Ꞩchiß Lazarus zeeẜch ẜawu Nhelaim. Wings gir nhewäſ-
ẜäls / pills Wahtes / nabbags / eet Vbbaghohß / tomähr Wings
nhe kurrneh nei prett Deewu / nei prett to baggatu Wieru / tam
Wings nhe lahb tahs Ꞩiewibas dehļ. Peeẜuhta Deews töw /
O Zillwäka=Bährns / kahdu Nhelaim / zeet zeeßdams / Deews
töw pallidſehs. Manns Bährns / ẜacka Salomon / nhe nitzi-
ni tha Kungha Pahrmahziſchanu / und nhe eſẜi nhe pazee-
tiegs par winja Ꞩohdibu: aiſto kattru ( Deews ) taß Kungs
mieļo / to pahrmahza Wings. Muhſcham nhe aismirrſti / ko
Syrachs töw mahza: Manns Bährns / ghribbi tu Deewa
Kallps buht / tad ẜataiſẜees py Kahrdenaſchanas / turrees
ſtippre / und zeetees / unnd nhe ẜchaubais / kad töw ghribb
attwillt. Wiß kaß töw noteek / to zeet / und eſẜi pazeetiegs
wiſẜenahdahß Bähdahß. Aiſto ka Sältz zaur Vgguni /
@b{tha}
[27.lpp.]
tha kļuhſt tee / kattri Deewam patiek / zaur to Vgguni
tahs Nhelaimibas apraudſieti. Vs titzi Deewam / tad
wings töw ißpeſties / ẜataiſẜi tawu zeļļu / und zerre us win-
ju. Tee kattri juhß to Kunghu bieſtaht / titzeeta winjam /
aiſto taß jums nhe wills. Tee / kattri juhß to Kunghu bie-
ſtaht / ghaidaita wiſẜu Labbumu no winju / tad jums Schä-
laſtiba und Ee=preezenaſchana allaſch notix. Tee / kattri
juhß to Kunghu bieſtaht / ghaidaita pehtz winja Schälaſti-
bu / und nhe atkahpeeta / ka juhß nhe eeſẜeta pohſtà. Redſee-
ta kaß teem Wätzakeem notitzis / und jemmeeta to währà /
kaß gir ẜawu Muhſchu Kaunà tappis / kaß us winju zerre-
jis gir? Kaß gir ẜawu Muhſchu attſtahtz / kaß eekſchan
Deewa=Bijaẜchanas pallitzis gir? Jeb kaß gir ẜawu
Muhſchu no winju apẜmeetz / kaß winju pee=ẜautzis gir?
Aiſto taß Kungs gir lehniegs und ſchehliegs / und peedohd
Ghräkus / und pallieds no Bähdahm.
  Taß nabbags wätzais Tobias kļua no ẜaweem paſẜcheem
Draugheem Acklis buhdams apẜmeetz / bett Wings nhe=kahdu
ļaunu Wahrdu teem attẜatzija: Tha Wings adbilldeja: Nhe
runnajeeta tha: aiſto mehß äſẜam Bährni to Ꞩwähto /
unnd ghaidam us weenu Dſiewoẜchanu / kattru Deews
dohß teem / kattri eekſchan Titzibas ſtippri und warräni
pallix preekſch winju.
  Ꞩchiß Lazarus nhe luhds no to Baggatu Wieru Zeppeti /
bett tickai tahß Drußzinjas / kattras kļuhſt ar Ghalld Autu nohſt
mäſtas / preekſch Ꞩuņņeem bahrſtitas / ja daſche reis ar Kahjam
ẜamietas / ka Wings ẜawu iß=allkuẜchu Wäddäru remmdeht
warrätu. Manns Draugs / nhe gir taws Ghallds=pee-
zällts unnd krauts ar daſchadeem Ehdeneem / ka ẜchim bagga-
tam Wieram / dohdeeß ar Meeru / jemm par labbu / ko Deews
@b{ töw }
[28.lpp.]
töw dohd / kad töw Deewa Schälaſtiba / und winja Wahrds gir.
Syrachs tha ẜacka: Ghann gir eekſchan ſchahß Dſiewo-
ſchanas / kam Vhdens und Maiſe / Dranas und Namms 
gir / ka taß ẜawu Wajadſibu ẜlehpt warr. Taß ẜwähtz Ja-
cobs ẜacka: Kad mann ( Deews ) taß Kungs dohd Mais ehſt /
und Drahnas apwillckt tad buhß tam Kungham mann
par Deewu buht.
  Ghribbi tu nu / M.D. ka tawai Dwehſẜelei buhß Abraha-
ma Klehpy / taß gir Deewa muhſchighà Debbeſẜes Wallſtibà
nahkt / tad titzi Deewam no Ꞩirrds / dſiewo ka Wings töw mah-
za / zeet tawu Nhelaim / unnd jemm par labbu ko Wings töw
dohd / jeb dauds jeb mas / und luhds. O Chriſte Deewa Dähls /
dohd mann ka eß us töw allaſch zerreju / unnd tha muhſchighe
ẜwähtz tohpu.
@p{Weens Behrnings tick ſlawähns} Eya tu ẜalldais JEſu Chriſt /
   Ka tu Zillwähx peedſimmis eſẜi /
   Paſẜarghi mums no tahß Elles.
         Amen / Amen / Amen.

@v{Evangelium am andern}
@v{Sontage nach Trinitatis/}
@v{Luc. 14.}
  To ẜwähtu Ewangelium no to Zillwäku / katters leelu
   Wackar=Ehden by ẜataiẜijis / bett tee Weeẜis nhe
   ghribbeja nahkt / apraxta taß Ewangeliſts Lucas ẜawà
   Ghramatà zättortà pa=deßmità Weetà / unnd ſkann tee
   Wahrdi juhſẜà Wallodà tha:
@b{ Jeſus} 
[29.lpp.]
   JESVS ẜatzija ẜcho Lie-
   dſibu: Turr by weens Zillwähx /
   taß ẜattaiſẜija leelu Wackar=Eh-
   den / und aitzenaja dauds py to.
   Vnd iß=ẜuhtija ẜawu Kallpu ap
   to Wackar=Ehden Stundu / teem
Aitzenateem ẜatziet / nahzeeta / aiſto wiſẜas leetas gir
ẜataiſẜitas. Vnd tee eeẜahkahß wiſẜi / weens pehtz oh-
tru / ißrunnateeß. Taß pirrmais ẜatzija us to: Eß
äßmu weenu Tierumu pirrzis / und mann buhß iß-
eet / und to apraudſiet / eß luhdſohß töw / aisbilldini 
mann. Vnd taß ohtres ẜatzija / eß äßmu peetz juhgus
Wehrſchus pirrzis / und eß no=eemu taggadien / tohß
apraudſiet / Eß luhdſohß töw / aisbilldini mann.
@b{Vnd}
[30.lpp.]
Vnnd taß treſẜchais ẜatzija / Eß äßmu Ꞩeewu jeh-
mees / tapehtz eß nhe warru nahkt. Vnd taß Kallps
nahze / und atẜatzija to ẜawam Kungham. Tad tap-
pa taß Nammas=Kungs dußmiegs / und ẜatzija us
ẜawu Kallpu / iß=ey tickuſch tahm Eelahm / unnd
Zeļļeem tahß Pillis / unnd eewedd tohß Nabbagus /
und Krohpļus / und Tiſlus / und Acklus ſcheit eek-
ſchan. Vnd taß Kallps ẜatzija / Kungs / taß gir no-
titzis / ko tu pawehlejis eſẜi / bett tur gir wehl wairahk
Ruhmes. Vnd taß Kungs ẜatzija us to Kallpu iß-
ey us tahm Semmes=Eelahm / und py tahm Ꞩah-
tahm / und ſpeed tohß ſcheit eekſchan nahkt / ka mans
Namms pillß tohp. Bett eß ẜacku jums / ka nhe
weens no teem Wiereem / kattri aizenati gir / mannu
Wackar=Ehden baudieß.

   MJeli Draughi / Jßghajuẜchà Ꞩwehde-
   nà eſẜeeta juhß dſirrdejuẜchi / ka weens baggahtz
   Wiers ickdeenas peerijeeß und peedſehreeß gir ar
   ẜaweem Weeſẜeem / unnd to Paſẜaules=Kahribu
mecklejis. Jebſche nu ghohdighas Weeſẜibas turreht / Ghrähx
nhe gir / tomähr gir tee leeli Ghräki / ickdeenas und kamähr dſie-
wodams riet und plieteht / kahds taß Darrbs / tahda Allgha pehtz
ghaiditina / gir winjam ẜcheitan Dſirxtele allaſch Kacklà bijuſẜi /
pehtz winjam Elles Vgguns par Dſerruma=Naudu pa pillam
kļuhß / ka tam baggatam Wieram noticka. Tapehtz mahza
mums ẜchodeen taß Kungs JEſus Chriſtus krahßne / kahdu Bar-
ribu mums par wiſẜu Leetu meckleht buhß / ar Wahrdu / to Eh-
@b{den/}
[31.lpp.]
den / ko Wings patz mums ẜataiẜijis / unnd py kattru Wings
mums luhds und aizena. Teitan attrohdam mehs Labbumu
und Deewa Schälaſtibu / und pehtz to muhſchighu jauku Dſie-
woẜchanu. Bett kaß nhe ghribb nahkt / tam nhe buhß muhſchi-
ghe Deewa Wallſtibu redſeht.
  Laideeta mums apdohmaht to leelu Schälaſtibu muhſẜa
Deewa / katters labpraht wiſẜus Zillwäkus py ẜöw ghrib-
bätu / bett dauds Zillwäki paſẜchi nhe ghribb nahkt / und ta-
dehļ muhſchighe paſuhd.
  JEſus Chriſtus katters mums eekſchan und ar ẜawu Wahr-
du ähdena unnd baŗŗo / taß ghribbätu mums irr taggad ẜawu
Wahrdu tahß Dſiewibas baggatighe lickt preekſcha neſt / Amen.

  TAß Kungs JEſus by Ꞩwätà Deenà py weenu Wariſeeri
  Weeſẜibahß / und ähdoht dehwe Wings daſchu krahßnu
  Mahzibu nhe ween paſẜcham Ꞩaimneekam / bett irr teem
Weeſẜeem. Kad nu Chriſtus beidſe runnaht / ẜacka weens Weeſ-
ẜis py Ghalldu ẜädädams: ẜwähtz gir taß / kaß to Mais ähd
Deewa Wallſtibà. To ißdſirrd Chriſtus / eeẜahk ẜcho Liedſi-
bu / eekſchan kattru Wings rahda und mahza / ka tee ẜwähti Zill-
wäki gir / kattri Deewa Wallſtibà to Mais ähd / taß gir / kattri
muhſcho muhſchighe Deewu räds / und ar wiſẜeem Ꞩwähteem
Debbeſẜies preezajahß: unnd tick ẜwähti warrätu wiſẜi Zillwäki
tapt / kad tee paſẜchi ghribbätu.
  Aiſto taß Kungs JESVS CHRJSTVS mahza
mums eekſchan ẜcho Ewangelio / ka Deews taß Tähws patz
tahß Ļaudis ẜawà Meeläſtà aizena / ẜatzidams: Weens Zill-
wähx ẜataiſẜija leelu Wackar=Ehden. Deews gir Deews /
und paleek Deews / und wings nhe gir Zillwähx / bett taß Kungs
JESVS to liedſidams ẜacka Zillwäku / ka mehs jo labba-
ke Deewa ſchelighu und mieļu Ꞩirrdi prett mums Zillwäkeem
@b{warram}
[32.lpp.]
warram ẜajemmt. Deews gir Zillwäko Draugs / unnd ẜacka
Moſes / Deewa Kallps teeẜcham: Ock / ka mieļo ( und zeeni )
Wings tohß Zillwäkus! Kad Deewa Wahrds mums ſtah-
ſta / ka Deews dußmo muhſẜo Ghräko dehļ / und tohß Ghrehze-
neekus ẜohdiet ghribb / tad ẜacka ta / ka Deews gir ka kahds Lah-
zis / jeb zitz plehẜiegs Ꞩwährs: bett kad ta Deewa Schälaſtibu
und mielighu Ꞩirrdi prett mums mahziet ghribb / tad ẜacka ta /
ka Deews gir ka kahds Zillwähx.
  Ꞩchiß Däbbäſẜo Tähws nu ẜataiẜija leelu Wackar=Eh-
den / taß gir / Deews leek mums unnd wiſẜeem Zillwäkeem ẜawu
leelu Mieläſtibu redſeht ar to / ka Wings / pirrms wehl tahß
Paſẜaules Pamata ( tha ẜackoht ) lickta klua / gir dohmwajis /
ka mehs warrätam ẜwähti tapt / und py Winju Debbeſẜies nahkt.
No ẜchahdas Deewa ſchehlighas Ꞩirrds ẜacka Wings patz py
to Proweetu Ezechiel: Schkeet tu / ka mann tha Beßdeewi-
gha Nahwe pattiek? Tick teeſcham / ka eß dſiewo / nhe pat-
tick mann ta Beßdeewigha Nahwe / bett ka taß Beeßdee-
wiegs attgreeſtohß no ẜawas Beßdeewighas Buhſcha-
nas / und dſiewotu. Aiſto Deews ghribb / ka wiſẜeem Zill-
wäkeem paliedſähtz tohp / ẜacka taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils.
Deews nhe ghribb / ka weens weenigs paſuſts kluhtu /
mahza taß Apuſtuls Pehters. Ꞩcho ſchehlighu Ꞩirrdi / to wiſ-
ſewallditaja Deewa apdohma tu allaſch / manns Draugs / kattru
Ꞩirrdi Wings töw ẜawà ẜwähtà Wahrdà leek preekſcha neſt /
unnd ẜacki: Deews nhe gir mums zehlis par Dußmeem /
bett to muhſchighu Ꞩwähtumu und Debbeſẜes Wallſtibu
eemanntoht. Deews gir to Paſẜaul mieļojis / und mielo
wehl wiß kaß turr gir / und nhe ee=nied nheneka / ko Wings
darrijis gir.
  Ꞩcho ẜawu ſchehlighu Ꞩirrdi wehl wairahk ghribbädams
mums rahdiet / gir Wings ẜataiẜijis leelu Wackar=Ehden /
@b{ẜacka}
[33.lpp.]
ẜacka ẜcheitan taß Kungs JEſus. Taß ẜirrds=ſchehliegs Deews
ar mums tha darra / ka ghohdiegs Zillwähx / kaß leelas Weeſẜibas
ghribb turreht / tam nhe buhß neeka truhkt / Wings ẜameckle und
ẜapirrk no wiſẜahm Malahm / ka wiſẜas Leetas py Rohkas warr
buht / unnd tee Weeſẜis ghohdighe meeloht tohp. Jhten tha
Deews irr ar mums darrijis: eekſchan Chriſto JEſu gir Wings
wiſẜas Letas ẜattaiẜijis / kaß mums waijaga gir Debbeſẜies nahkt.
Taß Jährs / JEſus Chriſtus / gir no Eeẜakumu nokautz / taß
gir / pirrms Wings wehl no tahß Jumprawas Maria weens
Zillwäka=Bährns peedſimma / und kļua mohzietz appakſch Pon-
tio Pilato / Kruſta ẜiſts / nomirra{nomirro} / apracktz tappa / ſemme kahpe
Elleh / treſẜchà Deenà aukſcham zehleeß no Mirroņeem / usbrauze
Debbeſẜies / pirms taß ( ẜacku eß ) noticka / tad jaw winja No-
pällns teem wätzeem Tähweem wätza Eeſtadijumà par labbu by /
aiſto tee titzeja zaur to Schälaſtibu muhſẜa Kungha JEſu
Chriſti ẜwähti tapt / ka taß Apuſtuls Peters mahza{}. Pehtz kad taß Laix
peepilldietz by / und pa ghallam / ẜuhtija Deews ẜawu Dählu / licka
to no Ꞩeewas peedſimtam tapt / uñ dehwe to appackſch to Bauß-
li / ka Wings tohß / kattri appackſch to Baußli by / attpeſtitu / ka
taß Apuſtuls Pahwils runna. Wings licka to arridſan ka to ihſtä-
nu Leel=Deenas=Jähru wiſẜas Paſẜaules wiſẜo Ghräko dehļ no-
kaut py Kruſta Kohku / mums ar Deewu ẜaliedſenaht / und wiſẜas
Leetas par pillu ẜataiſẜiet / ka mums nheneeka truhktu py muhſẜas
Dwehſẜeles. Vnd to wiſẜu / ko JEſus Chriſtus mums gir nopell-
nijis ar ẜawu Aſẜini und ruhktam ghruhtam Mohkahm / Deewa
Schälaſtibu / Ghräko Peedoẜchanu / Taißnibu und muhſchighu
Dſiewoẜchanu / Meeru und Preeku eekſchan Ꞩwähtu Gharru
leek Deews ick=kattram Zillwäkam ẜawà Wahrdà preekſcha zellt /
ka mehs zaur to muhſchighe meeloti und ee=preezenati kļutam.
Aiſto JEſus Chriſtus gir Deewa Jährs / kaß wiſẜas Paſẜau-
les Ghräkus näß.
@b{Tad}
[34.lpp.]
  Tad gir nu ta Barriba / kattra mums ẜchinny leelà Wackar=
Ehdeny tohp preekſcha zällta / nhe laizigha Barriba / wahrita jeb
zäppta / kattra muhſẜai Muttei warrätu gharrda buht / tada Bar-
riba nhe pallieds mums Debbeſẜies / bett dauds zittada gharrigha
Barriba ar Wahrdu / Ghräko Peedohẜchana / Deewa Schäla-
ſtiba / Taißniba / und ta Debbeſẜes Wallſtiba / kaß ar ẜcho Barribu
melojahß / taß patick Deewam / und gir mieļs Weeſẜis Debbeſẜies.
  No ẜchahß Leetas runna taß Kungs JEſus patz: Eß nhe
äßmu nahzis to Paſẜaul ẜohdiet / bett to Paſẜaul ẜwähtu
darriet. Vnd taß ẜwähtz Pahwils: Deews nhe gir ẜawu
paſẜchu Dählu ſchälojis / bett to muhſẜo wiſẜo dehļ nodeh-
wis. Chriſtus JEſus gir ẜöw patz dehweeß par Peſtiẜcha-
nu wiſẜeem Zillwäkeem.
  Wehl rädſam mehß Deewa ſchehlighu Ꞩirrdi prett mums /
eekſchan to / kad Wings ẜawus Kallpus iß=ẜuhta / ap to Wak-
kar=Ehden Stundu teem Aizenateem ẜatziet / nahzeeta / ai-
ſto wiſẜas Leetas gir ẜataiſẜitas. Ka labbam turrigham Ꞩaim-
neekam ẜawa Ꞩaime gir / kattru Wings iß=ẜuhta Weeſẜis luhkt;
ihten tha Deewam arridſan ẜawi Kallpi gir / kattrus Wings iß-
ẜuhta / tohß Zillwäkus py ẜawu ẜataiẜitu Wackar=Ehden aize-
naht. Ꞩchee Deewa Kallpi gir wiſẜi taißni Mahzetaji / kattri
no Deewu iß=ẜuhtiti gir / zaur kattreem Deews mums leek ẜatziet:
Leezeeteeß ar Deewu ẜaliedſenateeß. Tee Deewa=Kallpi
nahk py mums ẜatzidami: Juhß wiſẜi / kattri juhß iß=twieku-
ẜchi eſẜeeta / nahzeeta ẜchurr py Vhdeni / und juhß kattreem
Naudas nhe gir / nahzeeta ẜchurr / pirrzeeteeß / und ehdee-
ta / nahzeeta ẜchurr / pirrzeeteeß beß Naudas und wellte /
tick labb Wienu ka Peenu. To buhß nu ick=kattram Deewa
Kallpam teem Ļaudeem ẜatziet / und teem Deewa leelu ẜirrdighu /
beßdibbenighu Schälaſtibu wiſẜeem Zillwäkeem pa=ẜluddenaht /
Nahzeeta / nahzeeta / wiß gir ghattaws: titzeeta eekſchan JE-
[35.lpp.]
ſum Chriſtum / ẜajemmeeta to par juhſẜu Peſtitaju / tad taps juhſ-
ẜo Dwehſẜele Preeka tauka / und nahx py Deewu.
  Nhe gir tad nu M.D. ẜchie Deewa Schälaſtiba leela?
Jo Deews leek zaur ẜaweem Kallpeem wiſẜus / wiſẜus Zillwäko
Bährnus / ick=kattru Zillwäku aizenaht / unnd ẜawahs Weeſẜi-
bahs luhkt.
  Deews ẜawu ſchehlighu Ꞩirrdi mums rahdidams / unnd
wiſẜus Zillwäkus Debbeſẜies ghribbädams / pawehļ ẜaweem Kall-
peem / nhe ween{weens} tohß Weeſẜis aizenaht / bett tohß leelo Spee-
ẜchano ſpeeſt ẜawà Nammà nahkt / ka taß pills taptu.
  Ko darra ghohdiegs Tähws ar ẜawu Bährnu? Ghribbä-
dams Ghohdu no ẜawu Bährnu peedſiewoht / mahza Wings to
pirrmahk ar labbu / pehtz ar ļaunu: Nhe ghribb taß Bährns lab-
bus mielighus Wahrdus klauſẜiet / tad jämm Tähws / Mahte
Riext Rohkà / unnd pahrmahza tha / Prahwam dohd Bellſen
ghaŗŗam Mugguru.
  Nu redſi / Deews gir taß ihſtäns Tähws par wiſẜu
kaß Bährni ẜaukti kļuhſt Debbeſẜies und wirß Semmes /
ka taß Apuſtuls Pahwils no Winju runna. Taß ſchehliegs
Deews leek zaur ẜaweem Kallpeem mums ẜawäß Weeſẜibahs /
taß gir / Däbbäſẜo=Wallſtiba aizenaht / ar mieļeem Wahrdeem.
Nhe ghribbi tu / O Zillwäka=Bährns / nahkt ar labbu aizenahts /
tad leek Deews töw ſpeeſt. Ka tad? Wings leek töw ſpeeſt ar
barrgheem Wahrdeem / tawus Ghräkus pahrmäſdams. Aiſto
ick=kattram Deewa Kallpam buhß drohẜche ẜaukt / unnd nhe
ſchähloht / ẜawu Ballxni pazellt ka kahdu Baſun / ( Taur / )
und teem Ļaudeem ẜatziet ẜawu Pahrkahpẜchanu unnd
Ghräkus. Deewa Kallpam buhß ka kahdam Wacktneekam
mohdrigham buht / unnd tohß Ļaudis mahziet / ka tee Deewa
Dußmibà und Ꞩohdà nhe=ee=kriet. Winjam nhe buhß miſt
beedinaht / mahziet / laid buht ihſtänà Laikà / laid nhe=laika.
@b{Tha}
[36.lpp.]
Tha darrija taß Proweets Nathan: to ẜuhtija Deews py to Ko-
ninju Dawid / katters ar Laulibas Pahrkapẜchanu und Ꞩläpp-
kawibu ẜawu Ꞩirrdi by apghrutenajis / bett Prahtà winjam wehl
nhe durehß / ẜawus Ghräkus Deewam noluhkt / jeb arridſan wee-
nu Atzi tadehļ ar Aſẜaru ẜlappenaht. Ko darrija Nathan? Taß
tam Koninjam paſẜchahß Atzieß ẜatzija: Tu eſẜi Wiers tahs
Nahwes / tu eſẜi to laizighu und muhſchighu Nahwu nopellni-
jis: zaur ẜcheem Wahrdeem kļua Dawida Ꞩirrds miexta / ap-
raudaja ẜawus Ghräkus / und meckleja Schälaſtibu. Tha dar-
rija taß ẜwähtz Jahnis / taß ſpeede tohß Beßdeewighus py Dee-
wu nahkt / ẜatzidams: Attſtajeeteeß no Ghräkeem / ta Däb-
baſẜo Wallſtiba gir tuwe klaht nahkuſẜi. Peelukojeeta /
darreeta labbus Auglus tahß Attſtahẜchanas no Ghrä-
keem. Taß zirrwis gir jaw teem Kohkeem py Ꞩackņeem
pee=licktz: kurrſch Kohx labbus Augļus nhe neſẜies / tapps
nozirrſts / und Vgguny ee=mäſts. Eekſchan taß Pills Jeru-
ſalem wedde Deews weenà Reiſa trieß=tuhxtohẜchas Dwehſẜe-
les. Zaur kahdu Leetu? zaur teem Deewa=Wahrdeem / kattrus
taß Apuſtuls Pehteris runnaja / kattri teem py Ꞩirrds ghaja /
und tee eeẜaka / unnd waizaja: Juhß Wieri / mieļi Brahli / ko
buhß mums darriet?
  Gir tad wehl daſcham tick zeeta Ꞩirrds / ka taß nhe ghribb
tha aizenahtz nahkt / taß nhe ghribb attſtahteeß no Ghräkeem /
unnd py Deewu attghreeſteeß / tad iß=ẜuhta Deews wehl zittus
Kallpus / tee gir dauds und daſchada Nhelaime / peeẜuhta ẜchim
ẜchadu / ohtram zittadu Nhelaim / ka tee Ļaudis zittz zittu usrun-
na / ẜatzidammi: Eyma / mehs ghribbam attkal py to Kun-
ghu / aiſto / Wings gir mums ẜaplohẜijis / Wings mums
arridſan dſeedenahß / Wings gir mums ẜittis / Wings
mums arridſan ẜaſẜeeß. Kaß noticka tam beßdeewigham Ko-
ninjam Manaſẜe? Deewa Kallpi tam ghann ẜatzija / tam by att-
@b{ſtaht}
[37.lpp.]
ſtaht no Burrwibas / Ällkadeewibas / unnd zitteem Ghräkeem.
Wings nhe bähdaja nheneeka pehtz to / ka taß buhtu no Ghrä-
keem attſtahjeeß / unnd py Deewa leelu Wackar=Ehden nahzis.
Tadehļ ẜuhtija Deews tam Koninjam zittus Kallpus us Kack-
lu / tohß Karra=Ļaudis no ẜweſẜchas Semmes / tee pajehme tam
ẜawu Semm / ißpohſtija to ſchkieſte / winju=paſẜchu jehme tee
Rohkà / ee=kalldinaja to Dſellſies / und wedde to zeetumà. Tha
tappa ẜchiß Konings ſpeeſts / py Deewu nahkt / unnd no Ghrä-
keem attſtahteeß.
  Apdohmajeeta / M.D. negg Deews ihten tha ar mums ar-
ridſan gir darrijis? Zeek Reiſas winja Kallpi / muhſẜi Mahzetaji
mums gir ar pillu Mutt ẜaukdami ẜatzijuẜchi: Nahzeeta / nahzee-
ta / py Deewu / klauſẜaita winja Wahrdu / dſiewojeeta pehtz win-
ja Prahtu. Kaß jums ar Burrweem / ar Ꞩahls=puhſchlätajeem /
ar Wällu paſẜchu ja=darra? Tam eſẜeeta juhß attẜatzijuẜchi. Kaß
tam ſtrahda / tam dohß Wings Allghu / Elles=Vgguni / muh-
ſchighas=Mohkas. Nhe eſẜeeta tick zeeti und ſkohbi prett ẜaweem
Kungheem / Wirrßneekeem / Ꞩaimneekeem / prett Tähwu und
Maht / dſiewojeeta meerighe ar Kaiminju / und nhe reijeeteeß ẜa-
wà ſtarrpà / nhe ẜohdſeeta nhe dohdeeteeß us Mauzibas / us Plie-
teẜchanas / Willẜchanas / Mäleem / und zitteem Ghräkeem; bett
mazaita Deewa Wahrdu / peeluhdſeeta to / titzeeta eekſchan JE-
ſum Chriſtum / und to Titzibu leezeeta redſeht und atſpiedeht zaur
labbeem Darrbeem. Redſeeta / tha gir Deews mums aizenajis.
Bett kam by Auſẜis / dſirrdeht? Ļaun darriet / ick=kattris ſinna / bett
labb darriet / unnd pehtz Deewa Prahtu dſiewoht / nhe ghribbeja
nhe weens mahziteeß. Tadehļ iß=ẜutija Wings zittus Kallpus /
Baddu / Mehri / Kaŗŗu / teem by mums ſpeeſt / py Deewa leelu ẜa-
taiẜitu Wackar=Ehden nahkt. Deews ẜuhtija mums tahdu Bad-
du / ka weens Zillwähx ohtru ehde / Saggļi no Karratawahm /
maitati us Rattu lickti / kļua Nacktieß nojäm̃ti / und apäſti / Wiers
@b{ẜawu}
[38.lpp.]
ẜawu Ꞩeewu / und Bährnus nokahwe / Mutzahß ee=ẜahlija / und
no leelu Baddu ehde. To wehl daẜch labbs wätz Zillwähx pee-
minn.
  Deews ẜuhtija mums Mehri / ar to Wings mums tha ai-
zenaja / ka mehs redſejam Zillwäkus ẜchurrp unh turp / zeļļa Mal-
là aispulluẜchus / Ꞩunnis / Willki und Swähri tohß ehde; nhe
by nhe weens Zillwähx / kaß Zillwäku ap=racka. To wehl daẜch
labbs wätz Zillwähx pee=minn.
  Deews iß=ẜuhtija wehl zittus Kallpus / tee by winja Kaŗŗa=
Wieri / tee daſcham ar Biſẜahm / und Ꞩobeņeem Auſẜis att=dar-
rija / und kas pirrmahk nhe ghribbeja ar labbu dſirrdeht / tam kļua
Auſẜis tha kahrnitas / ka Wings nhe ſinnaja / kur tam by pallickt.
Abdohmajeteeß paſẜchi / M.D. zeek Ꞩaime / pilla Ꞩaime / leela
turrigha Ꞩaime gir ißpohſtita / nhe ween Bährni / bett irr wätza-
ki ẜweſẜchà Tauto=Semmeh nohſt wäſti. Daẜch Tähws / daſcha
Mahte / ẜawu Dählu / ẜawu Meitu ſchälo ẜatzidami: Deews
ſinna / kur manns Dehlings / manna Meitinja / Tauto=Laikà iß-
klieda? Daẜch nhe ſinna{ſiema} / kur winjam Dſimbtene. Redſi / kahdi
Kallpi Deewam! Kaß nhe ghribb ar labbu ihſtänam Tähwam
klauſẜiet / tam buhß ar ļaunu irr nhe ghribboht Pa=tehwam klauſ-
ẜiet. Ock! ka buhtu taß tick labb / kad mehs muhſcham to nhe
buhtu aismirrẜuẜchi.
  Kad nu Deews tohß Zillwäkus py ẜöw ſpeeßdams aizena /
tad warram mehß wiſẜi / kam Deews Prahtu dehwis gir / redſeht /
ka Wings mums labpraht und no wiſẜas Ꞩirrds py ẜöw Dab-
beſẜies ghribb.
  Tapehtz / O Zillwäka=Bährns / kad tu dſirrdi / ka Deews
zaur ẜaweem Kallpeem tawus Ghräkus töw leek pahrmeſt / jeb
Deews pee=ẜuhta töw kahdu Nhelaim / pateitz Deewam par to /
mahzais attſiet Deewa leelu Schälaſtibu prett töw / attſtahjeeß
no Ghräkeem / ka tu warri Debbeſẜies py Deewu nahkt.
@b{Bett}
[39.lpp.]
  Bett / jebſche nu taß ſchehliegs Deews ẜawu leelu Mielä-
ſtibu wiſẜeem Zillwäkeem leek ſinnaht / und aizena ick=kattru py ẜa-
wu Ghalldu; tomähr dauds gir / kattri nhe ghribb ẜajembt to
Schälaſtibu. Weens ẜackahß / tam ar ẜawu Lauku ghann ja-
darra / Wings nhe warrohts taggad Deewam kallpoht. Ohters
ẜackahß / tam ar ẜawu Ammatu{Ammata} ghann äſẜam ja=darra / Treſẜch
ẜackahß / taß nhe warrohtz Ꞩeewas dehļ nahkt. No teem ẜacka
taß Kungs JEſus ẜcheitan tha: Tee ee=ẜahkahß weens pehtz
ohtru ißrunnateeß. Taß pirrmais ẜatzija: Eß äßmu wee-
nu Tyrumu pirrzis / und mann buhß iß=eet / und to aprau-
dſiet / eß luhdſohß töw / aisbilldini mann. Vnd taß ohters
ẜatzija / eß äßmu peetz Juhgus Wehrẜchus pirrzis / und eß
no=eemu taggadien töß apraudſiet / Eß luhdſohß töw /
aisbilldini mann. Vnd taß treſẜchais ẜatzija / Eß äßmu
Ꞩeewu apjemmeeß / tapehtz eß nhe warru nahkt. Jemmee-
ta währà / M.D. ka tee Zillwäki / kattri pehtz Deewu nhe bäd-
da / ihten ka apmahnäti gir. Tee diwi pirrmaji ẜacka / tee gir
Tierumu und Wehrẜchus pirrkuẜchi / unnd pehtz ghribb tee ap-
luhkoht. Nhe gir tha tracka Leeta / pirrmahk pirrkt / und pehtz
aplukoht? Kaß pirrk Ꞩiwanu Maiſẜà? Bett tha teem noteek /
kattri pirrmahk us ẜawu laizighu Leetu dohdahß / nhe ka to ihſtä-
nu Barribu ẜawai Dwehſẜelei meckle. Taß treſẜchais itt leels
Mullkis / taß paſẜaulighas Kahribai ee=deweeß nhe leekahß ẜöw
aisbilldenateeß / ſchkeetahß tam Waļļas ghann äſẜoht no Deewa
Ghalldu und Schälaſtibu nohſt pallikt.
  Tahdo Ļauſcho wehl taggad wiſẜa Paſẜaule pilla: Deews
tohß aizena ar labbeem / ar barrgheem Wahrdeem / kaß nahk?
kam Auſẜis dſirrdeht? Zittz us to Nhegauſẜibu dohdahß / ẜacka
mann buhß eet / Deews patz mann to pa=wehlejis / mann buhß
ſtrahdaht / Ꞩweedru no Waighu pillinadams buhß mann
ẜawu Mais ehſt. Mann buhß no ẜawo Rohko Darrbu
@b{baŗŗo}
[40.lpp.]
baŗŗoteeß. Bett O Zillwäka=Bährns / ta Jßrunnaẜchana
maxa nheneeka. Taß gir teeß / Deews gir töw pa=wehlejis / töw
buhß ſtradaht / bett tomähr tha / ka töw buhß Däbbäſẜu auxtake
turreht / nhe ka Semm / Deewu wairahk mieļoht / nhe ka Sälltu
und Ꞩuddrabu / tawu Dwehſẜel buhß töw wairahk baŗŗoht ar
Deewa Wahrdu / nhe ka tawu Wädäru ar wiſẜu labbaku Eh-
den. Ka pa=lieds / kad taws Wädärs ickdeenas no krahßnu Eh-
den und Dſehren peepampis ſtahw / ka pee=breeduſẜi Pahxte / bett
tawa Dwehſẜele ẜakalltuſẜi / ka ẜauß ẜakalltis Meets. Klauſẜais
ka JEſus Chriſtus mahza: Ghadajeeta wiß pirrmahk pehtz
Deewa Wallſtibas / und pehtz winja Taißnibas / tad jums
wiſẜas Leetas ( kaß jums waijagha ) peekrittieß.
  Taß ẜwähtz Konings Dawid ẜacka: Deewa Wahrds
winjam mieļahgs äſẜohtz nhe ka dauds=tuhxtohẜchi ghab-
bali Sällta. Turri tu / M.D. arridſan tahdu Ꞩirrdi / tad
Deews töw atkal mieļohß.
  Zittz ẜacka: Taggad / taggad mann ja=eet / Tirrgha=
Laix taggad / kaß nu warr Baſnizà eet / mann nhe gir Patappas /
taggah äßmu eß wehl jauns / wäſẜäls Zillwähx / nu gir Laix pellni-
teeß / kad Max pills buhß / und pa=wätzahx tapſchu / tad eeẜchu eß
Baſniza. Bett / O tu Jegkis / nhe ſinni tu tad / jeb nhe eſẜi tu wiſ-
ẜà tawà Muhſchà dſirrdejis / ka taws Darrbs ween töw nhe pa-
lidſehs / ja Deews töw nhe buhß ſchehliegs. Taß gir wellte /
ka juhß aggre zeļļateeß / und pehtz illghe ẜehſchaht / und äh-
daht juhſẜo Mais ar Bähdahm / aiſto ( Deews ) ẜaweem
Draugheem dohd ghulloẜcheem. Daſẜch ghann ẜuhre
ſtrahda / unnd ſteidſahs / ka taß warrätu baggahts tapt /
und ẜöw paſẜchu tickai ar to kaweh. Tur prettie attkal
daſẜch weeglam eet / kam wehl Palligha waijadſätu / gir
wehl beßſpehziegs und nabbags: to Vsluhko Deews ar
Schälaſtibu / und palieds to aran ẜaweem Bähdeem / und
@b{zeļļ}
[41.lpp.]
zeļļ to Ghohdà / ka par to dauds brienojahß / ẜacka Sy-
rachs. Mehs laſẜam Deewa Ghramatà / ka Deews teem Bähr-
neem Jſrael pawehlejis wiſẜà Neddeļà ickdeenas to Mais / ko
Deews teem no Däbbäſẜu dehwe / uslaſẜiet / bett ẜeptità Deenà /
kattra teem ẜwähta by / nhe by teem laſẜiet / kaß ẜwähta Deenà
ghribbeja to Däbbbäſẜo Mais laſẜiet / taß nhe attradda nhenee-
ka. Jhten tha tam arridſan noteek / kattri Deewa klahtu Ghall-
du / Deewa Wahrdu / eekſchan kattru Wings mums ẜawu
Schälaſtibu unnd to muhſchighu Dſiewoẜchanu par pillu dah-
wa / nitzina / und aizenahtz{aizenati} nhe ghribb nahkt / ſchkißdams{ſchkißdami} / kad zit-
ti Ļaudis Deewam kallpo / tad ghribb tee ẜawu Waijadſibu
meckleht.
  Tee nhe attrohd nheneeka / und jebſche tee leekahß / tee gir
kolabb dabbujuẜchi / tad tomähr nhe gir teem Ꞩahta nei Ghauſ-
ẜa / taß pehtz iß=niext / und ka Puttäckli ißklieſt.
  Treſẜchais ẜacka: Eß äßmu Ꞩeewu apjehmeeß / ta-
dehļ nhe warru eß nahkt. Kam Ꞩeewa und Bährni ja=baŗ-
ŗo / taß nhe warr taißne allaſch dſiewoht. Brieſcham buhß ar
Willtu und Blehdibu turreteeß. Bett ko ẜacka Deewa Wahrds:
Nhetaißnigha Mannta nhe ißdohdahß / bett Taißniba
palieds no Nahwes. Nhe bähda neeka manns Dähls /
mahza taß wätzais Tobias ẜawu Dählu / mehs äſẜam Nabba-
ghi / bett mums dauds Manntas buhß / ja mehß Deewu
bieſẜim / Ghräkus eeniedehſẜim / unnd labbe darrieſẜim.
Ghribbi tu nu / Manns Draugs Deewa Schälaſtibu und to
Däbbäſẜo Wallſtibu / nahtz kad tu kļuhſti aizenahts / zeeni / Dee-
  wu / Wings töw attkal zeenies ſcheit laizighe und muh-
    ſchighe zaur JESVM CHRJSTVM /
           Amen / Amen.
@b{Evan-}
[42.lpp.]
@v{Evangelium am Tage Jo-}
@v{hannis des Täuffers / Luc. 1.}
  To ẜwähtu Ewangelium / no tahß Peedſimmẜchanas tha
  ẜwähta Jahņa / kaß JEſum CHriſtum Chriſtijis gir /
  apraxta taß Ewangeliſts Lucas ẜawà Ghramatà pirrma-
  jà Weetà / ar ẜcheem Wahrdeem:

   ELiſabethes Laix nahze / ka tai
   weßteeß by / und ta atweddehß Däh-
   lu. Vnd winjas Kaiminji und Rad-
   di dſirrdeja / ka taß Kungs leelu Schä-
   laſtibu py winjas darrijis by / unnd
preezajahß ar winju. Vnd taß notickahß aſtotà
Deenà / nahze tee apghraiſiet to Bährninju / und deh-
@b{weja}
[43.lpp.]
weja to ẜawa Tähwa Wahrvdà Zacharias. Bett
winja Mahte adbilldeja / und ẜatzija: Nhe / bett tham
buhß Jaņam no=ẜaucktam buht. Vnd tee ẜatzija us
winjas: Nhe weens nhe gir tawà Raddà / kam tahds
Wahrds gir? Vnd tee mirckſchkinaja / @v{(proprie` mit Au-}
@v{gen.)} ẜawam Tähwam / ka wings to ghribbätu deh-
weht lickt. Vnd wings praſẜija weenu ghalldinju /
raxtija und ẜatzija: Winja Wahrds gir Jahnis. Vnd
tee iſẜabrienojahß wiſẜi / und tudeļļ tappa winja Mut-
te und Mehle attſwabbinata / und runnaja Deewu
ſlawädams. Vnd weena Jßbaile nahze par wiſẜeem
Kaimiņņeem. Vnd wiſẜa ſchy leeta tappa ſinnama
par wiſẜo to Juddo Kallnu. Vnnd wiſẜi kattri to
dſirrdeja / jehmehß py Ꞩirrds / und ẜatzija / ko ſkeet tu /
kaß buhß no ẜcho Behrninju? Aiſto tha Kungha
Rohka by ar to.
  Vnd winja Tähws Zacharias tappa pills no to
ẜwähtu Gharru / mahzija / ẜatzidams:
  Ꞩlawähtz gir taß Kungs / taß Deews Jſrael / aiſto
taß gir peemecklejis / und peſtijis ẜawus Ļaudis.
  Vnd gir mums pezehlis weenu Raggu tahß Peſti-
ſchanas / eekſchan to Nammu ẜawa{ẜawu} Kallpa Dawid.
  Ka taß pirrmajohß Laikohß runnajis gir / zaur
to Mutt ẜawo ẜwähto Proweeto.
  Ka taß mums peſtitu no muhſẜeem Enaidenekeem /
und no to Rohku wiſẜo tho kattri mums eenied.
@b{Vnd}
[44.lpp.]
  Vnnd to Schälaſtibu paradietu muhſẜeem Täh-
weem / unnd attghada=tohß ẜawas ẜwähtas ẜaliedſe-
naſchanas.
  Vnd tahß Swehreẜchanas / kattru taß ſwehrejis 
gir muhſẜam Tähwam Abrahamam / mums doht.
  Ka mehß peſtiti tohpam / no tahß Rohkas muhſ-
ẜo Waideneeko / und tam kallpojam beß Bieſchanas
tick illghe ka mehß dſiewojam.
  Eekſchan Ꞩwehtibas und Taißnibas / kattra tam
pattiek.
  Vnnd tu Bährnings tapſi weens Proweetz tha
Wiſẜa=auxtaka dähwähtz / tu eeẜi preekſchan to Kun-
ghu / ka tu tam to Zeļļu ẜataiſẜi.
  Vnd Adſiſchanu tahß Peſtiſchanas dohd ẜaweem
Ļaudeem / kattra gir eekſchan winjo Ghräko Peedo-
ẜchanu.
  Zaur to Ꞩirrdsdibbenighu Schälaſtibu muhſẜa
Deewa / zaur kattru mums peemecklejis gir taß Au-
ſtrums no tahß Auxtibas.
  Ka taß atſpiedätu teem / kattri ẜehſch Tumbſẜumà /
und nahwes ähnà / unnd ißtaiſẜitu muhſẜas Kahjas
us to Zeļļu tha Meera.
  Vnd taß Bährnings augha / und tappa ſtippris
eekſchan Gharru / und by Tuxneſẜy / tekams ka tam by
preekſcha nahkt / preekſchan teem Ļaudeem Jſrael.
@b{Par}
[45.lpp.]
   PAr dauds ẜimmteem Ghaddeem nhe gir
   nhe=kahda auxta Ꞩwähta Dſimbta=Deena no
   Chriſtitas Draudſes ẜwehtita / ka ween ta Dſimbta=
   Deena muhſẜa Kungha JEſu Chriſti / unnd winja
   Preekſch=Ghahjeja / ta Jahņa / kaß winju Chriſtijis
gir. Ka mehß to währà jeb ohmà jämmam / taß gir pareiſe.
Aiſto Wings / JEſus Chriſtus gir taß Weeniegs Zillwähx
Schälaſtibà / ka no Winju runna taß Apuſtuls Pahwils / no
Winju gir taß Proweets Eſaias papreekſche ẜatzijis: Mums
gir weens Bährns peedſimmis / weens Dähls gir mums
dohts / zaur winja jaunu / meeſẜighu Peedſimmẜchanu gir muhſ-
ẜa ghrehzigha Peedſimmẜchana ſchkieſtita / unnd wiſẜeem teem /
kattri eekſchan winju titz / Waļļa dohta / ka tee warr Dee-
wa Bährni tapt / teitz taß Ewangeliſts Jahnis. Ꞩchiß Jah-
nis / kaß Chriſtum JEſum Chriſtijis gir / gir taß / no kurru taß /
kaß teeſẜe runna / teitz: Patteeß eß ẜacku jums / no wiſẜeem /
kattri no Ꞩeewahm dſimmuẜchi gir / nhe gir auxtahx kaß
zehleeß / ka Jahnis taß Chriſtitais.
  Kad tad nu ẜchee diwi Ꞩwähti tick auxti und leeli gir / tad
gir arri taß Ewangeliſts Lucas winjo brienighu Peedſimmẜcha-
nu ickle und pareiſe apraxtijis und mehs no teem ick=Ghaddu arri-
dſan muhſẜo ſtarrpà / und Deewa Nammà ẜaghajuẜchi runnam /
und tahß Dſimmta=Deenas ẜwähtam / @p{(alii, ẜwinnam.)} und ẜchee
diwi Ꞩwähti pallix kamähr Paſẜaule ſtahwehß.
  Nu / mieļi Draughi / eima mehß nu ar labbu Deewu Jah-
ņohß / bett nhe ka wackareji Jahņa=Brahļi / unnd Mahſẜas /
kattri ghawilädami ar daſchadahm Sahlehm Meſchohß und
Laukohß ẜalaſẜijuẜchi pahr=eedami Mahjahß ar Ohſola Sar-
reem{Sarreeni} / unnd ar Sahlehm appuſchko Wahrtis / und wiſẜas Äh-
kas no eekſchas und no ahrenes / titzädami ar tahdu Lee-
@b{tu Burr-}
[46.lpp.]
tu Burrwjus unnd Ragganas nohſt=dſiet: pehtz ihpaſẜchas
Sahles Ꞩeenà eeſprauſch / ẜchis und tam Laimeh: Kuŗŗa Sah-
le par Nackti ẜawietieß / taß tanny Ghaddà mirrs / bett kuŗŗa
Sahle ẜaļļa palleek / und ſeed / taß pallix dſiews. Tahdu krahß-
nu Darrbu noſtrahdajuẜchi / leelu Jahņa=Vgguni eedädſena / ap-
kahrt to tee lähka zauru Nackti dſeedadami / ka kadahß Kahſahß.
  Nhe tah / manni Draughi / nhe tah: Wiſẜas tahß Leetas
gir Ällkadeewiba. Töw nhe buhß ẜweſẜchus Deewus tur-
reht lieds ar mann / ẜacka Deews. Ta Sahle / kattra ẜchodeen
ſaļļo unnd par Nackti ẜawieſt / ka warr tha töw / O Zillwäka=
Bährns / tawu Dſiewibu usturreht. Deews patz töw par Wäl-
lu / unnd par wiſẜeem / kattri winjam kallpo / paſẜarrgha / nhe tah-
das Sahles. Kaß appackſcha ta Wiſẜa Auxtaka Ghlahb-
ẜchanas gir / und appackſch ta Wiſẜo wallditaja Pa=Ehni
palleek / taß ẜacka / manna Paļauẜchana / und manna Pils /
manns Peſtitais / und manns Palliegs. Deews auxtais
töw zittu Siem tawas Weſẜelibas und Dſiewibas tawa Ꞩirrdi
ee=ſprauſch / ẜatzidams: Ka juhß to Kunghu juhſẜu Deewu
mieļojeeta / und winja Balẜi klauẜaita / und winjam peeker-
reteeß ( py winju palleekaht ) taß gir tawa Dſiewiba / unnd
taws gharrſch Wätzums.
  Ghribbi tu Vgguni ee=dädſenaht / tad leetz deckt tha ẜwähta
Jahņa Titzibu tawa Ꞩirrdy. Tam Vggunim buhß muhſchi-
ghe to ( Ꞩirrds. ) Altari deckt / und muhſcham nhe ißdſiſt.
  Tad laideeta mums nu Jahņus turreht / aran ẜcho ẜwähtu
Ewangelium mahzidameeß.
  To Peedſimẜchanu tha ẜwähta Jahņa / kaß tha Kun-
gha JEſu Chriſti Preekſcha=ghajejis und Chriſtitais bijis
gir / und kaß wehl notitzis gir.
  O Deews palliedſi / O Kungs laid labbe ißdohdahß / töw
par Ghohdu / mums par Labbu / Amen!
@b{Pirrms}
[47.lpp.]
  PJrrms taß Ewangeliſts Lucas tohß nolaſẜitus Wahrdus
  raxta / ſtahſta Wings papreekſche / ka taß Enghels Gabri-
  els py to Baſnizas=Kunghu Zacharia nahzis / kad Wings
ẜawu Ammatu darrija Baſniza buhdams / und no Deewa puſẜes
tam ẜatzijis / winja Ꞩeewa Eliſebeth / kattra nhe ween Beß-
Behrne / bett irr nu jaw wätza by / winjam Dählu attweddiẜees /
to buhß Winjam Jahni ẜauckt / taß patz buhß leels preekſch to
Kunghu / Wienu unnd ſtippru Dſehren taß nhe dſerrs / aiſto taß
Mahtes=Meeẜahs ar Ꞩwähtu Gharru peepilldiets und apdah-
wenahtz kļuhß; unnd ẜchiß buhß winja Darrbs und Ammatz /
Wings dauds no teem Bährneem Jſrael tam Kungham peewed-
dieß / und preekſch to Meſẜia / to Kunghu Chriſtum nahx ar ta
Proweeta Elias Gharru und Spähku / to Zeļļu ẜataiẜiet / unnd
tahß Ꞩirrdes to Tähwo py teem Bährneem attghreeſt. Bett
kad Zacharias ẜchahß Wehſtes tha Engheļa nhe ghribbeja ti-
tzeht / by Winjam dſirrdeht: tu mähms tapẜi / und nhe warrehſẜi
runnaht ihs tai Deeni / kad ẜchahß Leetas notix / und taß notik-
kahß arri tah tudeļļ.
  Nu ſtahſta taß Ewangeliſts / ka taß / no ko taß Engels run-
najis / irr notitzis. Jllſes ( Eliſabeth ) Laix nahze / ka tai weß-
teeß by / und ta attweddehß Dählu / und winjas Kaiminji
und Raddi dſirrdeja / ka taß Kungs leelu Schälaſtibu py
tahß darrijis by / und preezajahß ar tahß / ka ghohdigheem
Ļaudeem klahjahß / teem buhß preezateeß ar Liexmeem /
aiſto mehß äſẜam weenas Meeẜas Lohzekļi.
  Tad gir nu Eliſabeth ẜawu Dehlinju wädduſẜeeß ihſtänà
Laikà / kad taß Bährns appackſch ẜawas Mahtes Ꞩirrds dewiņ-
jas Mehneß ghullejis by.
  Taß gir jums / ghohdighahm / laulatahm Ꞩeewinjahm /
par Preeku usraxtietz / kad juhß us ghruhtu Kahju eetaht / taß
ſchehliegs Deews usluhko juhß / wings ghahda par jums / wings
@b{ihſtäne}
[48.lpp.]
ihſtäne ſinna / Wings ickle ſkaita wiſẜas juhſẜas Neddeļas / wiſẜas
Mehneß / Deenas / ja wiſẜus juhſẜus Ꞩohļus.
  Kad Sara / Abrahama Ghaſpaſcha ghruhta kļua / atwed-
dehß winja tam Abraham Dählu ap to Laiku / ka Deews runna-
jis by. Vnd no tahß ſkaiſtahs Rebeccas Jſaaka Ghaſpaſchas
ſtahſta Moſes: Kad nu taß Laix nahze / ka winjai weſteeß
by / redſi / tad by Dwieņi winjahß Meeſẜahß. Taß Pro-
weets Eliſa ẜatzija us ẜawas Ꞩaimnezenes: Ap ẜcho Laiku
par Ghaddus=Kahrtu / buhß töw Dählu ẜirrßnoht. Vnd
ta Ghaſpaſcha kļua ghruhta / unnd attweddehß Dählu /
ap to paſẜchu Laiku Ghadds=Kahrtu apeijoht / ka winjai
Eliſa runnajis by.
  Juhß ghohdighas Ꞩeewinjas / kattras juhß Deewu bie-
ſtaht unnd zeenaht / juhß arridſan jemmeeta juhſẜu Laiku ohmà;
bett daſche reis juhſẜa Ghramata wiļļahß. Daſcha Jauneeta
tahdà Leeta leekahß ghuddraka äſẜam / nhe ka zitta wetzigha ghoh-
digha Ꞩeewa / kattrai Deews peezus / ẜeſẜchus Bährnus dehwis
gir. Ta Jauneeta ſchketahß tick ghuddra äſẜoti / ka winja war-
rätu nomanniet und dſirrdeht / kad irr Wehẜiß ſprauẜchļa und
ſchkauda / und tomähr tahda peewiļļahß. Bett Deewa Ghra-
mata muhſcham nhe wiļļ. Tapehtz juhß ghohdighas Ꞩeewin-
jas bieſteeta Deewu / eſẜeeta rahmas und lähnas / luhdſeeta Dee-
wam no Ꞩirrds / ka Wings jums par wiſẜenadu Nhelaim ſcheh-
lige ghribbätu paſẜarrghaht / pawehlehjeeta Winjam to ihſtänu
Laiku und Stundu / und ghaideta to paſẜchu zeeßdamas / tad juhß
nomannieſẜeta / ka Wings gir taß Palliegs paſẜchà Laikà. Wings
ẜaweem Engheļeem par jums pawehlehß / teem buhß
jums paſẜarrghaht wirß wiſẜeem juhſẜeem Zeļļeem / unnd
jums nhe buhß juhſẜu Kahju py nhe kahdu Ackmini no-
dauſiet: Wings nhe lix juhſẜu Kahju ẜliedeht / aiſto kaß
@b{juhß}
[49.lpp.]
juhß ghlabbo / nei ghull / nei ẜnauẜch / unnd kad taß ihſtäns
Laix nahx / ghribb Wings py jums buht / teem Peekuſẜuẜcheem
Spähku / und teem Wahjeem Warra ghann doht / unnd
juhſẜu Auglu ar labbu Laim preekſch Ghaiſmas weſt / tad buhß
jums redſeht / ka Deewa Dähls / JEſus Chriſtus pareiſe gir run-
najis: Ꞩeewa / kad ta wäddahß / tad gir ta noſkummuſẜi /
aiſto winjas Stunda gir nakuſẜi. Bett kad winja to Bähr-
nu wädduſẜeeß gir / tad nhe peeminn tha wairs tahß Ꞩah-
pes / tahß Liexmibas dehļ / ka taß Zillwähx Paſẜauleh pee-
dſimmis gir.
  Vnnd kad taß wiſẜowallditais Deews pa=liedſejis gir / tad
buhß jums Raddeem und Kaiminjeem arridſan preezateeß / unnd
Deewam pateickt par tahdu leelu Dahwanu / und ka Wings ar
Atzeem ẜawas Schälaſtibas juhſẜu Raddu und Kaiminju usluh-
kojis gir / Deewu luhgdami / Wings ghribbätu tai Ghruht=dee-
ninjai / tai nheweſẜelai Ꞩeewinjai attkal ẜawu pillu Spähku und
Weſẜelibu doht / und to Bährninju ẜöw par Ghohdu lickt usaugt.
To darra ẜchee ghohdighi Ļautinji ẜchinny Ewangelio / no teem
ſtahſta taß Ewangeliſts: Tee Kaiminji und Raddi dſirrdeju-
ẜchi / ka taß Kungs leelu Schälaſtibu py winjas darrijis
by / preezajahß ar tahß.
  Apdohmajeeta / manni Draughi / ka ẜchee Ļautinji{Lautinji} eekſchan
Jeruſalem / no kurrenes tawam Tuwakam taß Labbums nahk?
Deews darra Schälaſtibu py winju. Patteeß / wiß / ko Deews
py töw / mann / und py muhſẜu Tuwaku und Kaiminju darra / gir
tiera Schälaſtiba. Wiſẜas labbas und wiſẜas pillnighas
Dahwanas nahk no aukſchenes ſemmeh no to Tähwu
taß Ghaiẜchumas / raxta taß Apuſtuls Jäcobs. Vnd ka mehß
wiſẜur Deewa Schälaſtibu nomannam / tad rädſam mehß to
pahreijoht / kad Bährnings peedſämm. Ack / kad taß mieļais
Deews ghohdighu Ꞩeewinju nhe ween leek us ghruhtu Kahju
@b{eet}
[50.lpp.]
eet / bett pallieds tai arridſan und eepreezina to ihſtänà Laikà und
Stundà / ka ẜcheitan no ẜchahß Ghaſpaſchas raxtietz ſtahw / tad
nhe warr nhe weens Deewa Schälaſtibu{Schälaſtiba} / kattra tahdahß Bäh-
dahß weena labb darrijuſẜi und paliedſejuſẜi gir / ka peedärr ghann
teickt. Kad Deews ẜawu Rohku / unnd ẜawu Pallighu tickai
weenà Atz=mirrckly attrautu / tad Mahte unnd Bährns Mutt
und Atzis aisdarritu.
  Zeekahda Mahte ar ẜawu Meeẜas=Auglu aiseet / ka irr tai
Rahel / ta Wätza=Tähwa Jäcoba Ghaſpaſchai noticka. Ta-
pehtz buhß jums tam wiſẜowallditajam Deewam ar Mutt unnd /
no Ꞩirrds dibben pateickt / kad Wings juhs / jeb juhſẜu Raddu /
juhſẜu Kaminju / jeb Tuwaku ar wäſẜälu dſiewu Bährninju ee-
preezenajis gir.
  Kad tawam Tuwakam labbe klahjahß / unnd wings liex-
mis gir / tad preezajeeß ar winju / gir wings noſkummis / tad zeet
ar winju / turrais ka Brahlis / turri miextu ſchehlighu Ꞩirrdi
prett winju / tad Deews patz töw attkal ſchehliegs buhß.
  Kad nu taß Bährns peedſimmis by / nahze tee aſtotà Dee-
nà / kad taß Bährns aſtoņas Deenas wätz by / to Bährninju
apghraiſiet. Aiſto jebſche Zacharias / ẜcha Bährna Tähws
no ẜwähtu Engheli dſirrdejis / ka ẜchim Bährnam wehl ẜawas
Mahtes Meeſẜahß ghulloht ar Ꞩwähtu Gharru by abdahwe-
natam kļuht / tomähr licka tee to aſtotà Deenà apghraiſiet / ka
Deews pa=wehlejis. Vnd to Bährnu apghraiſidami ghribbe-
ja tee Raddi und Kaiminji tam Tähwa Wahrdu doht / und Za-
charias noẜaukt / ka tad Deews patz tam Abraham ẜawu Wahr-
du / to Apghraiſiẜchanu eezälldams / pahr=ghrohſijis gir. Bett
winja Mahte nhe ļahwe / behſt winja no ẜawu Kunghu / no Za-
charia / tha Wahrda dehļ ar Ghrahmatinju / jeb arri no Ꞩwäh-
tu Gharru by ißmahzita / tadehļ ẜatzija Winja: Nhe bett win-
jam buhß Jahņa Wahrds / Jahnim buhß winjam noẜauk-
@b{tam}
[51.lpp.]
tam kļuht. Tee Raddi ghribbädami illghe apdohmateeß / und
Eemäßlu meckleht / ẜatzidami / ka nhe weenam no Raddeem tahds
Wahrds äſẜohtz / mirrckſchkina zitti ar Atziem / zitti rahda ar
Rohkahm tam mähmam Tähwam Zacharias / kahdu Wahrdu
Wings tam Bährnam ghribbätu lickt doht / praſẜija Wings
Ghalldinju / raxtija / und raxtidams iß=ẜatzija Wings tudeļļ lieds:
Winja Wahrds gir Jahnis: aiſto tha Ꞩaite winja Mehles kļua
attkal ẜwabbada / par to Leetu wiſẜi brienojahß / paturreja ẜcho
Brienumu ẜawahß Ꞩirrdieß / unnd ißpauda / ißteize par wiſẜu
Juddo=Semm.
  Ꞩcheitan buhß mums mahziteeß / muhſẜu Wahrdu / kattra
mums muhſẜà Chriſtibà dohta gir / allaſch attminneteeß.
  Wätza Eeſtadijummà kļua teem Bährneem Wahrdi doh-
ti no tahdas Leetas / kaß ar teem pirrms tee dſimma / unnd kad
tee dſimma noticka.
  Sara ẜautze ẜawu Dehlinju Ꞩmeckla=Bährnu: aiſto / ẜa-
tzija / Winja / Deews gir mann Ꞩmecklu padarrijis. Anna /
Elkaņa Ghaſpaſcha noẜauze ẜawu Dählu Samuel / taß gir / no
Deewu Noluhktu. Aiſto / ẜatzija Winja / Eß äßmu to no Dee-
wu attluhdſis. Bett ka nhe waijadſätu ickdeenas und allaſchien
jaunus Wahrdus ißdohmaht: tad gir Bährni pehtz winjo Täh-
wo jeb Raddo=Wahrdà no ẜaukti / tadehļ / ka tee ſinnatu us au-
ghuẜchi / tick ghohdighe und labbe turreteeß und dſiewoht / ka tee
Wätzaki.
  Vnd tohß Wahrdus dehwe Bährneem wätzohß Laikohß /
kad Bährni aſtotà Deena apghraiſiti kļua. Muhſẜohß Laikohß
kļuhſt muhſẜeem Bährneem Wahrds dohtz / kad tee Chriſtiti tohp.
Tah nu ẜcheitan arridſan ẜchim Bährnam no Raddeem / lab-
beem Draugheem und Kaiminjeem Wahrds kļuhſt dohtz / kad taß
apghraiſietz tappa.
@b{Mieli}
[52.lpp.]
  Mieļi Draughi / zeek juhß dohmajeeta us juhſẜu Wahrdu /
jeb juhß py juhſẜu Wahrdu ẜaukti kļuhſtaht / teek apdohmajeeta /
kapehtz jums juhſẜu ihpaẜcha Wahrds dohtz gir / kad juhß tappaht 
Chriſtiti; tapehtz gir jums Chriſta=Wahrds dohtz / ka tam buhß
buht par Lezibu und Atminnäẜchanu juhſẜas Chriſtibas / und juhß
daſchadahß Bähdahß usturreteeß und eepreezenateeß warreeta.
  Ghribb taß ļauns Wälls töw pahr=runnaht / tu nhe pee-
därrohtz Debbeſẜies; attghadajeeß tawu Chriſta=Wahrdu. Jo
taß patz gir Dſiewibas Ghramatà / ja paſẜcha Deewa Roh-
kà eeraxtietz / nhe kahds Wälls töw warr no tahß Ghramatas
ißdſehſt / ja tu töw patz ar Attkahpſchanu no Deewu / ar Nhepa-
teikſchanu / und Ghräkeem nhe ißdſehẜiſẜeeß. Taggad nhe kļuh-
ſti tu wairs ẜauktz Bährns tahß Dußmibas / kahds tu biji ta-
was Mahtes Meeſẜahß wehl buhdams / und irr pehtz kad tu pee-
dſimmi / pirrms tu Chriſtiets kļui; bett nu gir töw itt jauns und
mieliegs Wahrds dohtz / tu tohpi taggad ẜauktz Deewa Bährns /
juhß eſẜeeta Deewa Bährni titzädami eekſchan Chriſtum /
tu tohpi taggad ẜauktz Baſniza tha Ꞩwähta Gharra / JEſu
Chriſti Draugs / unnd Mannteneex tahß muhſchighas
Dſiewoẜchanas. Tapehtz preezajeeß / ka taws Wahrds
Debbeſẜies usraxtietz gir / ẜacka taß Kungs JEſus.
  Schälojeeß tu ar Zion / und ẜacki: taß Kungs gir mann
aismirẜis: tad adbillda Deews töw mielighe ar ẜcheem Wahr-
deem: Nhe bieſteeß / eß äßmu töw peſtijis / eß äßmu töw py
tawu Wahrdu ẜauziß / tu peedärr mann.
  Ka ẜirrdighe runnaja Deews ar Moſe: Tu eſẜi Schäla-
ſtibu preekſch manneem Atzeem attraddis / und eß paſieſtu
töw pa Wahrdu.
  Schkaita Deews tahß Swaigſnes / unnd ẜautz tahß
pa Wahrdahm / nhe buhtu Wings tad wißwairahk wiſẜus ẜa-
wus mieļus Bährnus paſinnis / und tohß pa Wahrdahm ſinna-
@b{jis}
[53.lpp.]
jis ẜaukt? Deewa ſtippris dibbins palleek ſtippre / und nhe
ẜchaubahß / und tam gir taß Sehghels: taß Kungs paſieſt
tohß / kattri winjam peedärr.
  Buhß töw mirrt / tad attminneeß tawa Chriſta=Wahr-
da / py kattru JEſus Chriſtus no tawu Kappu paſtarà Deenà
ẜaux / und usmohdenahß / ka Wings us to nomirruẜchu Lazarum
ẜatzija: Lazare / nahtz ẜchurr ara.
  Bett allaſch irr to apdohma / ka tu tawahß Chriſtibahß
tawu Wahrdu tawam Kungham und Peſtitajam JEſu Chriſto
dehwis und us=ẜatzijis eſẜi / ka kahds Karra=Wiers ẜawu Wahr-
du ẜawam Wirrßneekam ẜacka: Tapehtz buhß töw py ẜcho ta-
wu Kunghu muhſchighe pallickt / no to nhe attkahpt / bett allaſch
appackſch winja Karroghu kauteeß ar Wällu / und kaß tam pee-
därr / ka tu warri labbe kaŗŗoht / Titzibu und ſkaiſtu Ꞩirrdi
paturreht. Darrieẜi tu to / tad tu mirrdams ar preezighu Ꞩirr-
di warrehẜi{warrohẜi} ẜatziet / ar to Apuſtulu Pahwil: Eß äßmu labbe
kaŗŗojis / eß äßmu mannu Tetzeẜchanu pabeidſis / äß äßmu
Titzibu paturrejis / jo=projam gir mann nohſt lickts / unnd
paglabbohts taß Krohnis tahß Taißnibas / kattru man
taß Kungs JEſus Chriſtus / taß taißnis Ꞩoghis winjà
Deenà dohß. Bett nhe mann ween / bett irr wiſẜeem / kat-
tri winja Parahdiẜchanu mieļo. Kaß palleek ſtippris pa
Ghallahm / taß taps ẜwähtz / und ee=eeß Debbeſẜieß / ẜacka taß
Kungs JEſus.
  Laideeta mums nu arridſan magkeniet dſirrdeht no to Dſeeß-
mu ta Baſniza=Kungha Zacharia / kattru Wings ẜatzijis gir / pehtz
ẜawa Dähla Apghraiſiẜchanas. Dewinjas Mehnes by taß wä-
tzais Zacharias mähms / und nhe warreja nhe Wahrdinju run-
naht. Nu / kad Deews winjam ẜawu Wallodinju attkal dohd /
ẜatzija wings / ſtahſta taß Ewangeliſts. Ko ẜatzija? ko runnaja
Wings? ẜahka Wings bahrteeß ar ẜawu Ghaſpaſchu? ẜahka
@b{Wings}
[54.lpp.]
Wings reeteeß ar Kaiminjeem? Ock nehn: Nhe runna Wings /
ka daſẜch / tam buhtu labbak Mutt turrejis / nhe ka runnajis / tad
taß nhe apghräkotohß prett Deewu / prett Tuwaku nei arri prett
ẜöw paſẜchu. Bett ẜchiß wätzais / ẜawu Wallodinju attkal att-
dabbujis / teitz Deewu. Wings tappa pills nhe no Brannda=
Wienu / nhe no Mäddu / nhe no Alu / bett no to ẜwähtu Gharru.
Vnd jebſche taß Ꞩwähtz Gharrs jaw papreekſche winja Ꞩirrdy 
ka ẜawà Baſnizà ſchehlighe dſiewoja; tomähr Wings taggad
ẜawahde kļuhſt ar Ꞩwähtu Gharru peepilldietz / ka Wings warr
krahßnu Pateitzibas=Dſeeßmu padarriet.
  Ꞩchinny Dſeeßma mahza Wings wiſẜu / ko mum buhß
ſinnaht / ja mehs ghribbam Debbeſẜies py Deewu nahkt. Wings
runna no to Zillwäko Ghräkeem: no Deewa Schälaſtibas: und
ka mums prohjam preekſch Deewu buhß turreteeß.
  No muhſẜeem Ghräkeem mahza Wings / ka mehß ẜeſchoh-
ẜchi Tumẜumà / und nhe kallpojohẜchi Deewam Ꞩwehti-
bà und Taißnibà. Patteeß gir tee Ghräki nhe ween Tumẜu-
ma / kattra muhſẜo Prahtu aptumẜo / ka taß Proweets Eſaias
runna: Tumẜuma apklaht to Semm; bett tee Ghräki mums
ghruhſch / paſẜchà ihſtäna Tumẜumà / kur Kaukẜchana und
Sohbo Trieſẜeẜchana gir: kattri ļaun gir darrijuẜchi / tee
zellẜeeß Kaunà / und pehtz eeß tee muhſchighà Vgguny / kaß
Wällam ẜataiſiets gir und winja Engheļeem.
  Ko mahza Wings no Deewa Schälaſtibas? Ock / krahß-
nas Leetas tohp no tahß eekſchan töw mahzitas / tu Dee-
wa Pils. Zacharias rahda mums to / kaß mums no Ghräkeem /
und ko mehß ar teem nopellnijuẜchi äſẜam / attpeſtijis gir / und ẜak-
ka / taß äſẜohtz / taß Kungs / taß Deews Jſraeļa. Wings rah-
da mums / kaß winju aprunnajis / mums peſtiet / tha gir ta ẜirrdi-
gha Schälaſtiba muhſẜa Deewa. Wings rahda mums / kaß
to gir nopellnijis; taß gir taß Raggs tahß Peſtiẜchanas /
@b{Jeſus}
[55.lpp.]
Jeſus Chriſtus / Deews und Zillwähx: ka Deews gir Wings
taß Auſtrums no Auxtibas / ka Zillwähx / gir Wings mums
apluhkojis / no tahß Zilltas jeb no to Nammu ẜawa Kallpa
Dawida gir Wings ka Zillwähx nahzis / Winja Ammatz gir /
ka winjam mums buhß peſtiet. Zacharias rahda / ka Deews.
no tahdas Letas runnajis gir zaur to Mutt ẜawo ẜwäto Pro-
weeto. Wings rahda mums / ka winja Dähls / Jahnis to mah-
zieß. Wings rahda mums / ka taß dohß Attſieẜchanu tahß
Peſtiẜchanas ẜaweem Ļaudeem / taß gir / to Titzibu / kattra no
tahß Mahzibas tha ẜwähta Ewangelii ẜmällta kļuhſt. Wings
rahda mums / ka ẜchie Taißniba / und tha Peſtiẜchana äſẜoti
eekſchan Ghräko Peedohẜchanas / unnd eekſhan to kad
mehs no muhſẜeem Eenaidneekeem peſtiti äſẜam. Wings
rahda mums / ka ẜchieß Leetas wiſẜas gir tadehļ notickuẜchas / ka
mums nhe waijagha bieteeß / bett mehs warram drohẜche / ka
Bährns py ẜawu Tähwu eet / und muhſẜas Kahjas ißtaiſẜi-
tas kļuhſt us to zeļļu tha Meera / nhe ween ẜchinny / bett irr
nahkohẜchà Paſẜauleh.
  Ka buhß tad mums turreteeß preekſch Deewu / winjam
par tahdu leelu mums parahditu Schälaſtibu? To mahza Za-
charias ẜawà Dſeeßmà ẜatzidams: Mehß äſẜam attpeſtiti /
tapehtz / ka mums Deewam kallpoht buhß. No ẜöw paſ-
ẜcheem nhe ſpehjam mehß kallpoht / bett mehß äſẜam pirrmahk
attpeſtiti / und tad gir Deews patz mums Spähku dehwis. Vnd
nhe buhß mums paſẜcheem / ney zittai kahdai radditai Leetai kall-
poht / bett Deewam ween par Ghohdu. Vnd buhß mums kall-
poht nhe ween Ꞩwehtibà / Deewu Debbeſẜies ẜirrdighe mieļo-
dami / bett irr Taißnibà / muhſẜu Tuwaku wirrß Semmes ka
mums paſẜchus mieļodami. Vnd jebſche ẜchie Ꞩwehtiba und
Taißniba nhe gir tick pillnigha / ka tai peedärr buht / tomähr ẜacka
Zacharias / patick ta Deewam / ẜawa Dähla dehļ / taß ar to
@b{plattu}
[56.lpp.]
plattu Mehteli ẜawa Nopällna wiß kaß mums truhxt / waija-
gha und kait / apſäds. Wings mahza mums arri / taß nhe äſẜohtz
ghann / ween reis und ohter reis labbe ee=ẜahkt / bett mums buhß
kallpoht wiſẜà muhſẜà Muhſchà / und kamähr mehs dſiewojam.
  Redſeeta / mieļi Draughi / ka wiß / ko mums ſinnaht / titzeht
und darriet buhß / ẜchie Dſeeßma mahza.
  Juhß dſirrdaht / kadà Nhelaimeh tee Ghräki jums ghruhſch /
tee darra juhß par ẜaweem / par muhſchighas Nahwes Kallpeem /
ja par Walla=Kallpeem darra juhß tee Ghräki. Kaß Ghräkus
darra / taß gir to Ghräko Kallps / ẜacka taß ẜwähts Pahwils.
Jck=kattris Zillwähx kaß Ghräko / taß ẜawu Dwehſẜel Wällam
pahrdohd / und taß tam ẜawu Allghu dohd. Töw / O Zillwähx / töw
by ſtarrp teem buht / no kuŗŗeem taß Konings Dawids ẜacka:
Tee ghull Elleh ka Awis / unnd ta Nahwe ghrauſch tohß.
Tee meckleh Nahwi / und nhe atrohd to / Tee ghribb mirrt /
und ta Nahwe bähg no teem / tee mirrſt allaſch / und muhſcham
nhe nomirrſt. Töw by Mohkas zeeſt to muhſchighu Ꞩa-
maitaẜchanu. Deenas und Nacktis nhe by töw ar Mee-
ru buht / bett töw by mohzitam / lauſitam / maitatam tapt 
muhſchighe muhſcham.
  Bett tu dſirrdi arridſan ka Deews no tahdahm Mohkahm
töw gir attpeſtijis zaur to Peedſimẜchanu / Zeeẜchanu / Moh-
kahm / Aſẜino=Jßleeẜchanu unnd Nahwu / zaur to Aukſchamzell-
ẜchanu / und us Debbeß Kahpẜchanu ẜawa mieļa Dähla JEſu
Chriſti / katters tapehtz arri taws Peſtitais ẜauktz tohp. Nu war-
ri tu ar titzighu Ꞩirrdi ẜatziet: Deews gir mann attpeſtijis. Aiſto
Deewa Dähls gir tadehļ rahdijeeß / ka Wings ta Wälla
Darrbus ißpohſtitu. Tha Zillwäka Dähls gir nahzis
meckleht und ẜwähtu darriet / kaß paſuddis by. JEſus gir
mums no tahß nahkohẜchas Dußmibas attpeſtijis. Juhß
eſẜeeta nu dahrghe attpirrckti. Kaß ghribb nu tohß Dee-
@b{wa Jßrä}
[57.lpp.]
wa Jßrädſätus apẜuhdſeht? Deews gir ẜcheitan / kaß taiß-
nus{taißnis} darra{gir}. Kaß ghribb paẜuhdenaht? Chriſtus gir ẜcheitan /
kas nomirris gir / ja wehl wairahk kaß irr usmohdenahtz
gir / kaß gir py Deewa labbahß Rohkas / und pahrſtahw
mums. Mehß dſiewojam / jeb mirrſtam / tad peedärram
mehß taggad tam Kungham / kaß ẜawu Dſiewibu dehwis
gir wiſẜo dehļ par Attpeſtiẜchanu.
  Vnd to gir Deews py töw / mann / und mums wiſẜeem dar-
rijis / nhe muhſẜo Nopällno / muhſẜo Darrbo dehļ; bett no leelas
Ꞩirrds=Schälaſtibas / mahza Zacharias / und taß ẜwähtz Pah-
wils arridſan raxta: nhe to Darrbo tahß Taißnibas dehļ /
kattrus mehß darrijuẜchi bijam / bett pehtz ẜawas Schä-
laſtibas darra Deews mums ẜwähtus.
  Par tahdu leelu Labbedarriẜchanu / buhß jums attkal Dee-
wam kallpoht Ꞩwehtibà und Taißnibà / kattra Deewam
patiek / kamähr juhß dſiewojeeta / mahza Zacharias / aiſto ta-
pehtz eſẜeeta juhß peſtiti no juhſẜeem Eenaidnekeem. Darrai ta ko
Deews no jums ghribb / Kallpojeeta winjam labpraht / wings gir
taß Wiſẜo=auxtakais. Kallpojeeta winjam ar preezighu Ꞩirrdi /
beß Bieẜchanas / nhe buhß jums preekſch Deewu bieteeß / ka kahds
ẜlinx Kalps ẜawu Kunghu bieſtahß / und preekſch to bähg / nhe ka
Ghrezeneex bieſtahß par Bennd / kaß tahdu Allghu dohd / kahds
Darrbs bijis; bet bieſtaht Deewu / ka labbs Bährns ẜawu Täwu.
Eſẜi tu ghräkojis / metteeß preekſch tawu Däbbäſẜu Tähwu zeļ-
ļohß / und ẜacki: Tähws / eß äßmu ghräkojis Debbeſẜieß und
preekſch töw / eß nhe äßmu wairs zeeniegs / ka mann par
tawu Dählu ẜauktam kļuht. Wings abſchälohẜeeß par töw /
ſchehlighe Wings töw prettie nahx / ẜatzidams: Manna Ꞩirrds
luhſt mann / ka mann par töw abſchäloteeß buhß.
  Kallpojeeta Deewam allaſchien / wiſẜà juhſẜà Muhſchà / ka-
mähr juhß dſiewojeeta. Daẜch eet py Deewa Ghalldu / und no-
@b{turrahß}
[58.lpp.]
turrahß maſu Brietinju no Ghräkeem: bett ghann dries wings
attkal wätzohß Ghräko=Dubbļohß ee=minn / und kaß ſinna / negg
Wings irr tanny paſẜchà Deenà attkal peedſeŗŗahß ka Zuhka ar
Meelehm / jeb reijahß ar Kaiminju. Nhe tah / manni Draughi /
nhe tah / Kallpojeeta Deewam / kamähr jums Dwehſẜele iß=eet.
Kallpojeeta Deewam / kad jums labbe klahjahß. Kad daſcham pil-
la Rohka gir / tad aismirrſt Wings lähte Deewu / ſchkeetahß nu
äſẜohtz wings ghann baggahtz / nu nhe waijagha Winjam wairs
Deewam kallpoht ar Luhkẜchanu / und labbu Dſiewoẜchanu / ka
Deews patz par ẜaweem Ļaudeem ẜuhds / und ẜacka: Nu tee
ghanniti gir / und tee pee=äduẜcheeß / und teem ghanna gir /
tohp winjo Ꞩirrds läppna / tapehtz aismirrſt tee mannis.
Nhe darri tu tah / M.D. Kamähr tu dſiwo turreeß Deewu
preekſch Atzeem / und tawà Ꞩirrdy. Attſtahẜeeta juhß Dee-
wu / tad Wings jums attkal attſtahß / ẜacka Aſaria us to Ko-
ninju Aſẜa.
  Kallpojeeta Deewam irr Nhelaimeh buhdami. Tam
Taißnam ẜchinny Warrgho=Semmeh dauds ja=zeeẜch. Kaß
Chriſtum ẜawà Ꞩirrdy miele turr / tam daſche reis buhß rau-
daht und kaukt. Ko buhß töw darriet? nhe runna barrghe prett
Deewu / bett kallpo Deewam peetitzighe / zeeteeß / ka labbs Kar-
ra=Wiers JEſu Chriſti / dſeed tu:
   Jebſche taß kahwejahß ihs paſẜchu Nackti /
   Vnd attkal ihs tam Rietam /
   Tomähr buhß mannai Ꞩirrdi no Dewa Spähku /
   Nhe iſẜamiſt neds bädateeß.
  Kallpohẜi tu Deewam tah / und pallixi winjam peetitziegs
ihs mirrẜchan / und ihs patt Nahwehm / tad JEſus Chriſtus
töw dohß to Krohni tahß Dſiewibas.
  O tu ẜalldais JEſus Chriſt / mehs tawi Ļautinji nahkam
luhgdami / und ẜackam:
@b{Laid}
[59.lpp.]
  Laid mums tawà Mieläſtibà /
  Vnd Attſieſchanà peejembteeß /
  Ka mehß Titzibà palleekam /
  Vnd kallpojam Gharrà tah /
  Ka mehß ẜcheit warram baudiet /
  Tawu Ꞩalldumu Ꞩirrdy /
  Vnd twiextam allaſch pehtz töw /
       Amen / Amen / Amen.
@v{Evangelium am dritten}
@v{Sontage nach Trinitatis/}
@v{Luc. 15.}
  To ẜwähtu Ewangelium / ka taß Kungs JEſus Chriſtus
   wiſẜenadus Ghrezeneekus / kattri py to nahk / tick
   ſchehlighe usjämm / apraxta taß Ewangeliſts Lucas ẜa-
   wà Ghramatà Peektà=pa=deßmità Weetà / und ſkann tee
   Wahrdi juhſẜà Wallodà tha:
@b{Wiſẜe-}
[60.lpp.]
   WJſẜenahdi Muiteneeki unnd
   Ghrezeneeki ſteidſehß ẜöw py to ( Kun-
   ghu JEſum ) ghribbädami to dſirrdeht.
   Vnd tee Wariſeeri und Raxta=Mah-
   zetaji kurrneja ẜatzidami: Schiß us-
jämm tohß Ghrezeneekus / und ähd ar teem. Bett
Wings runnaja us teem ẜcho Liedſibu ẜatzidams:
Kurrſch Zillwähx gir juhſẜo ſtarrpà / kattram ſimbtz
Ahwis gir / und ja taß weenu no tahm pamätt / kat-
ters nhe attſtah tahß dehwingus und dehwingdeß-
mittas Tuxneſẜy ( tahß dehwingas ẜimbty Tuxneſẜy ) und
no=eet pehtz to paſudduſchu / teekams taß to attrohd?
Vnnd kad taß to attraddiß gir / tad zeļļ taß to us ẜa-
wu Kammeſẜi liexmodammeeß. Vnd mahjahß pahr
ghajis / ẜaſẜautz taß ẜawus Draughus und Kaimiņ-
ņus / ẜatzidams us teem / preezajeeteeß ar mann / Aiſto
eß äßmu ẜawu Ahwi attraddis / kattra paẜudduſẜi by.
Eß ẜacku jums / Ta buhß arridſan Debbeſẜies liexmi-
ba par weenu Ghrezeneeku / katters no ghrekeems at-
mittahß / wairahk nhe ka par dehwingeem / und deh-
wingdeßmitteem Taißneem / kattreem to Ghräko
attmitteẜchana nhe gir waijagha. Jeb kattra Ꞩee-
wa gir / kattrai deßmittz Ghroſẜchi gir / kad tai weens
no teem paſuhd / kattru weenu Ꞩwetz nhe eedädſena /
und mehſch to Nammu / und meckle Ꞩirrdighe / tee-
kams ta to attrohd? Vnd kad ta to attradduſẜi gir /
@b{ẜaẜautz}
[61.lpp.]
ẜaẜautz ta ẜawus Draughus und Kaimiņņus ẜatzi-
damma: Preezajeeteeß ar mann / Aiſto eß äßmu ẜa-
wu Grohſẜchi attkal attradduſẜi / katters mann pa-
ſuddis by. Ta arridſan ẜacku eß jums / buhß Liexmi-
ba preekſchan teem Deewa Engheleem / par weenu
Ghrezeneeku / katters no Ghräkeem attſtahjahß.

   ꞨChiß preekſchelaſẜiets Ewangeliums pee-
   därr eekſchan to treẜchu Lohzekli muhſẜas ẜwähtas
   Titzibas / kur mehß ẜackam: Eß titzu Ghräko
   Peedohẜchanu. Aiſto ar teems Wahrdeems mehß
iß=ẜackam / ka muhſẜo Ghräki zaur JEſum Chriſtum
muhſẜu Peſtitaju peedohti tohp / taß gir : eekſchan tahß
Chriſtitas Draudſibas Deews mums und wiſẜeems Ti-
tzigheems ickdeenas wiſẜus Ghräkus baggatighe peedohd.
Tahdu ſchehlighu Ꞩirrdi rahda mums JEſus Chriſtus arridſan
eekſchan ẜcho Ewangelio / kurr mehß dſirrdam / ka taß laipnis
Kungs wiſẜenahdus Ghrezeneekus / kattri py to ſteidſehß / ghrib-
bädami to dſirrdeht / usjämm / und kad tee Wahriſeeŗi und Rax-
ta=Mahzetaji tapehtz kurrne / tad taß Kungs JEſus ar diweems
Liedſibeems ẜawu ſchehlighu Ꞩirrdi ißkratta / und ẜacka: ka wee-
na Ꞩeewa ẜawu paſudduẜchu Naudas=ghabbalu tick illghe meck-
leh / kamähr tha to attrohd / und to attradduſẜi preezajahß; und ka
weens Ghañs ẜawu weenu paſudduẜchu Ahwi tick illge meckleh /
kamähr taß to attrohd / und to attraddis preezajahß: Jhten tha
arridſan taß Kungs JEſus Chriſtus tohß nabbaghus Ghreze-
neekus / kattri gir ka ißklieduẜchi Awis / und paſuſta apruhſẜäta
Nauda / meckleh / tick illghe / kamähr Wings tohß attrohd / unnd
tohß attraddis / preezajahß Wings ar wiſẜeems ẜwähteems En-
geļeems.
@b{Mehß}
[62.lpp.]
  Mehß ghribbam ẜchim brieſcham runnaht / ka JESVS
Chriſtus tick ſchehlighe ẜchohß Muiteneekus und Ghreh-
zeneekus ẜajehmis gir / kattri py to ſteidſehß.
  Mehß ſteidſameeß arridſan py to paſẜchu Kunghu JEſum /
und luhdſam to no Ꞩirrdi / ka taß mums ẜawu ẜwähtu Gharru
py muhſẜu Darrbu ghribbätu doht / Amen.

  PJrrmahk / Manni Draughi / apdomajeeta / Kaß tee tahdi
  gir / kattri py to Kunghu JEſum ſteidſahß. Taß Ewan-
  geliſts Lucas ẜacka ẜcheitan / tee äſẜohẜchi Muiteneeki und
Ghrehzeneeki.
  Tee Muiteneeki by tahdi Ļaudis / tanny Laikà/ kattri no
teems Römeŗo Kungheems und Wirrßneekeems to Muitu par
Naudu turreja. Ka ẜchinnies Laikohß daẜch kahdu Muiſchu
par Naudu turr. ( a )
@v{(a) Arrendatoren. Dieſes wird niemand zu Schimpff oder Verkleinerung}
@v{hergeſetzt/ ſondern daß es der einfältige Paursmann deſto beſſer verſte-}
@v{hen möge / was ein domaliger Zöllner / ſo wit / geweſen. Es were}
@v{denn / das manchem ſein Gewiſſen ſagte / daß er ferned alſo handelte /}
@v{wie die Zöllner / mit überſatz.)}
  To Muitu tee attpirrka ar lähtu Naudu / bett pehtz tee oh-
terteek jehme und plehſẜe no teems Reiſeneekeems und Zeļļa=Ļau-
deems / und nhe ſchäloja nhe tohß Vbbaghus und Deedelneekus.
Tapehtz / jebſche tee pirrmahk by ghohdighi Ļaudis / tappa tee nee-
wahti und nitzenati no wiſẜeems Juddeems / unnd turräti ka nhe-
ghohdighi / und ka Paggaņi / tadehļ taß Kungs Chriſtus tahdu
Zillwäku / kaß nhe ghribb ẜöw lickteeß mahziteeß / neds arri-
dſan attſtahteeß no Ghräkeems / turr ka kahdu Muite-
neeku. Tahdi Ļaudis nu ẜcheitan nahk py Kunghu JEſum.
  Ar ẜcheems Muiteneekeems nahk arridſan Ghrezeneeki /
kattri ar leeleems Ghräkeems / ar Ällka=deewibu / Sahdſibu /
Mauzibu / Ꞩläppkawibu / und zittu Noſeedſibu / Deewa und ẜa -
@b{wo}
[63.lpp.]
wo Kungho Dußmibà by nahkuẜchi. Ka turr by ta leela Ghre-
zeneeſche Maria Maddaļa / und ta beßkaunigha Mauka / kattra 
no ẜawu laulatu Wieru attſtahdama / ar zitteems Wiereems
jauzehß. Ar weenu Wahrdu ẜackoht / tee by tahdi Ghrezeneeki /
py kattreems nhe kahda Mieläſtiba / nhe kahda Titziba /
nhe kahda Vstitzeẜchana / nei arridſan Deewa Wahrds
by / bett Mäli / Peewillẜchana / Ꞩläppkawiba / Sahdſiba /
und Laulibas Pahrlauẜchana und Mauziba wiſẜur kļua rä-
dſäta und dſirrdäta. Tahdi leeli Ghrezeneeki arridſan nahk lieds
ar teems Muiteneekeems py to Kunghu JEſum.
  Taß Ewangeliſts Lucas ẜacka ẜcheitan: tee Muiteneeki
und Ghrezeneeki ſteidſehß py to Kunghu JEſum: taß gir / ar no-
ſkummuẜchu Ꞩirrdi / ẜawus Ghräkus apraudadami tee ſteidſahß
nahkt / no to Kunghu Jeſu Chriſto Schälaſtibu und Ghräko Pee-
dohẜchanu luhkt. Aiſto tee by no to ẜwähtu Mahzetaju Jahni
dſirrdejuẜchi / ka Wings ar pillu Mutt brehze / ẜatzidams: Atſta-
jeeteeß no Ghräkeems; und us to Kunghu JEſum ar Pirrxtu
rahdidams ẜatzija Wings: Redſi / taß gir Deewa Jährs /
katters tahß Paſẜaules Ghräkus näß; To Mahzibu dſirr-
dädami ẜchee Zillwäki / nahk pa Pullkahm py to Kunghu JE-
ſum / winja ſchehlighu Wahrdu arridſan dſirrdeht / ick=kattris
ſpeeſchahß ẜöw py winju / ka taß warrätu tuwe py Winju buht /
und Schälaſtibu attraſt.
  Ꞩchohß Muiteneekus und Ghrezeneekus nu / taß Kungs
JEſus Chriſtus nhe ſtumm nohſt no ẜöw / bett Wings tohß mie- 
lighe ẜajämm / Wings tohß pahr=rahje ẜawo Willtibo unnd
Ghräko dehļ und rahda teems to zeļļu / ka tee warr Debbeſẜies
nahkt.
  Maizaiteeß nu ẜcheitan Manni Draughi / kahda leeta ar
mums gir / tick illghe ka mehß no Chriſto nohſt äſẜam / mehß äſẜam
Deewam ſchähl / tahļe no Deewu / no tahß Dſiewibas eekſchan
@b{Chriſto}
[64.lpp.]
Chriſto / und tahļe no tahß Däbbäſẜo Wallſtibas. Ꞩchee Ļau-
dis gir ſteighuſẜcheeß py to Kunghu JEſum: gir tee ſteiguſẜcheeß
py to Kunghu JEſum nahkt / tad jo ick=kattris warr nopraſt / ka
tee pirrmahk tahļe bijuẜchi no to Kunghu JEſu. Gir tee tahle
no to Kunghu bijuẜchi / tad tee arridſan tahļe bijuẜchi no Deewa
Schälaſtibas / und no tahß Däbbäſẜo Wallſtibas.
  Kaß nu irr muhſẜo ſtarrpà allaſch prohjam tieẜche ghräko /
und nhe attſtajahß no ẜaweems Noſeghummeems / taß palleek ar-
ridſan tahļe no Chriſto / no Deewa Schälaſtibas / unnd no tahß
muhſchighas jaukahß Dſiewoẜchanas. Aiſto Muhſẜo Ghräki
ſchkirr mums und Deewu weenu no ohtru / ẜacka taß Pro-
weetz Eſaias.
  Dauds ẜchinnies Laikohß tieſche ghräkodami ſchkeetahß /
Deewam itt tuwe äſẜoſchi / winji Deewam Klehpy ẜehſchohſchi;
bett nu tee ẜcheitan dſirrd / ka tee tahļe no Chriſto gir / ja; tee gir
beß Deewu und beß Chriſto / und gir tai Ellei tuwake / nhe ka tai
Debbeſẜei.
  Tapehtz / O Zillwähx / nhe peewileeß ẜöw paſẜchu / apdoh-
ma ẜchodeen / ẜchinny briedy / ko taß ẜwähtz Konings Dawids
ẜacka: Ta Schalaſtiba gir tahļe no teems Ghrezenekeems.
Attſtahjeeß no Ghräkeems / meckle to Kunghu / teekams
Wings attraſtins / peeẜautz to / teekams wings tuwe gir /
tad Deews taws Kungs ẜöw apſchäloſẜeeß par töw /
mahza attkal taß Proweetz Eſaias. Steidſeteeß py Deewu /
tad Deews ẜöw ſteixeeß py jums / ẜacka taß ẜwähtz Apuſtuls
Jäcobs.
  Steidſeeß tu py Deewu / attſtadams no Ghräkeems / und
aisleeds to beßdeewighu buhẜchanu / und to Paſẜaulighu
Kahrumu / ka taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils mahza. No tahß
Nhetaißnibas buhß attkahpt ick=kattram / kas to Wahr-
du Chriſti ẜautz. Steidſeeß tu O Ghrezeneex / py Deewu / zaur
@b{to Titzi-}
[65.lpp.]
to Titzibu us JEſum Chriſtum / taß gir taß zellſch / ta Taißni-
ba / und Dſiewiba / nhe weens nhe nahk py to ( Däbbäſẜo )
Tähwu / ka ween zaur Winju. Chriſtus JEſus gir ta ſtippra
Pills wiſẜeems nabbagheems ißbijajuẜcheems Ghrezeneekeems /
Wings tohß py ẜöw aizena / und ẜacka: Nahzeeta ẜchurr py
mann / wiſẜi kattri pilli Bähdu und ( ar Ghräko Naßtu ) ap-
ghrutenati eſẜeeta / Eß ghribbu jums ee=preezenaht.
  Kurr eß attrohmu tad to Kunghu JEſum / kad mann py to
nahkt buhß? Warrätu kaß labb taggad waizaht? mans Draugs /
taß Kungs JEſus Chriſtus nhe ſtaigha nu wairs redſighe / ka
winjohß laiköß / bett Wings gir mums ẜawu Wahrdu unnd
tohß Ꞩacramentes dehwis / teitan gir Wings attraſtins. Taß
Deewa Wahrds / kattru tu dſirrdi / taß gir ihten ka tha Kungha
JEſu Mutte / zaur to runna Wings ar töw / aiſto Wings tha
ẜacka: Kaß jums klauſẜa / taß klauſẜa mann. Tahß diwi
Sacramentes / ta ẜwähta Chriſtiba / und taß ẜwähts Wackara=
Ehdens muhſẜa Kungha JESV Chriſti gir taß Ghallds / py
kattru mehß ar Winju / unnd Wings ar mums ẜehſch. Kaß
nu Deewa Wahrdu no Ꞩirrds klauſẜa / und py Baſnizas ſtei-
dſahß / und py Deewa Ghalldu lab=praht nahk / taß nahk py to
Kunghu JEſum.
  Bett kad mehß py Winju nahkam / tad buhß mums ar tah-
du Ꞩirrdi und Prahtu nahkt / ka mehß to ghribbam dſirrdeht;
mums buhß no Winju mahziteeß / ka mehß Ghrezeneeki äſẜam /
und kahda Nheghannta Leeta tee Ghräki preekſchan Deewu gir /
und ka mehß no muhſẜeems Ghräkeems attpeſtiti tohpam / unnd
Deewam par Ghohdu dſiewoht warram.
  Kurrſch Zillwähx to pareiſe apdohmahß / taß nahx py Chri-
ſtum; kaß to nhe darrieß / muhſchighe pallix taß no Chriſto / und
no tahß Däbbäſẜo Wallſtibas / bett taß buhß ghann tuwe tam
Wällam / und tai Ellei.
@b{Nhe}
[66.lpp.]
  Nhe bieſteeß tu / nabbags Ghrezeneex / py ẜcho Kunghu
nahkt / aiſto ihten tadehļ / ka tu weens Ghrezeneex eſẜi / ſteidſeeß
tu py JEſum Chriſtum tawu Peſtitaju. Taß tohß Ghrezenee-
kus usjämm. Wings nhe gir nahzis to Taißno dehļ / bett
to Ghrezeneeko dehļ. Taß gir teeẜcham teeß / und weens
dahrgs zeeniegs Wahrds / ka JEſus Chriſtus nahzis gir
Paſẜauleh / tohß Ghrehzeneekus ẜwähtus darriet / ẜacka
taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils. Vnd jebſche juhſẜo Ghräki
tick ẜarrkani ka Aſẜinis buhtu / buhß teem tomähr tick ball-
teem ka Ꞩneeghi tapt / und ka ballti Willi / ẜacka Deews patz
Turri labbu Prahtu; ẜacka taws und manns Kungs / Mans
Dähls / tawi Ghräki gir töw peedohti.
  Taß Kungs JEſus gir taß ihſtäns Ghanns / katters no
ẜawas ſchehlighas Ꞩirrds dibben töw / ka attklieduſchu Awi
meckle. Aiſto ka Dewa Ghramata ẜacka: Wings to Paſud-
duẜchu meckle / to attklieduſchu attwädd Wings . Wings
gir no Däbbäſẜu nahzis / und ẜawahß Meeſẜahß mums paſuddu-
ẜcheem tick illghe packaļļ ghajis / teekam Wings mums usghaja /
Wings darra ka kahda nabbagha Ꞩeewinja / kattra ar Wehrp-
ẜchanu und ar ẜaweem Naggeem weenu Wehrdinju nopellnijuſ-
ẜi / ja taß Naudas=ghabbalings winjai paſuhd / redſi / ka winja
bähdajahß / wairahk taidai Ꞩeewinjai tahds Naudas=ghabba-
lings ſchähl gir / nhe ka kahdam Baggatam / kad winjam kahds
Sällta ghabbals paſuhd / Winja meckle to / lohkahß und ſkattahß
appackſch wiſẜeem Krähßleem und Benckehm / arrieg winja to at-
kal warrätu eeraudſiet. Jhten tha arridhſan Jeſus Chriſtus muhſ-
ẜo Peſtitais mums gir packal ghajis wiſẜohs muhſẜohß Ghräko=
Kacktohß / und ar Deewa=Ꞩlotu / taß gir ar Deewa Wahrdu und
Baußlu mehſis mums mäcklädams. Nhe gir ta leela Mieläſtiba.
  Wehl taß ſchehliegs Kungs JEſus ẜawu Schälaſtibu pa-
rahda / mums ka ẜawass Aitinjas us ẜaweem Plätzeem lickdams
@b{und}
[67.lpp.]
und näßdams. Eekſchan to Dahrſu Gethſemane / ka kahdà Tux-
neſẜy / tick ẜmagge und ghruhte Wings ẜawu Aitinju neſẜe / ka irr
Aſẜinainus Ꞩweedrus Wings ißpilinija / töhß wings iß=ẜwieda
Patteeß / ẜacka taß Proweetz Eſaias / Wings neſẜe muhſẜo
Nheweſẜelibu / und krahwe us ẜöw muhſẜas Ꞩahpes. Tick
ghruhte Wings ẜawu Awi gir neſẜis / ka Wings irr ẜawu Dſie-
wibu nodehwe / lieds mirrdams Wings to neſẜe / ka Wings patz
ẜacka: Eß ẜawu Dſiewibu dohmu par ẜaweem Aweem.
Wehl irr taggad taß Kungs JEſus mums näſẜa / taß gir / Wings
mums ẜarrgha unnd pa=ghlabbo par wiſẜenahdu Nhelaim /
Wings mums allaſch par ẜaweem Kammeſẜeem mätt / us ẜawu
Mugguru näß / und pahr=ſtah mums. Kaß mums ais=ſkaŗŗ /
taß ais=ſkaŗŗ / winja Atz=raughu. Vnd kad mehß ka winja 
Aitinji ſtaighajam itt Tummſẜà Eleijà/ tomähr gir Wings
py mums / winja Kohx und Siſlis eepreezena mums / ẜacka
taß Konings Dawids.
  Ar leelu Preeku gir Wings ẜawas Awis attkal pahr=neſẜis /
Preezajetees ar mann / ẜacka Wings ẜcheitan / Eß äßmu ẜa-
wu paſudduẜchu Awi attraddis: Eſẜeeta drohẜchi / Eß äß-
mu to Paſẜaul us=wahrejis. Preezadams Wings mums ẜa-
wu Meeru ißdalla und ſchkinngko. Leelo Preezaẜchano Wings
taggad preezajahß / ka winja ghruhtas Mohkas / und Nahwe nhe
gir wellte muhſẜo dehļ zeeſta / bett ka mehß zaur to no Deewa 
Dußmibas / no Ghräkeem / und no tahß muhſchighas Nahwes
und Elles Mohkahm äſẜam attpeſtiti.
  Eſẜi tu nu / M.D. weens titziegs Chriſtiets Zillwähx / tad
abdohma allaſch ẜcho ſchehlighu Ꞩirrdi tawa Kungha JESV
Chriſti / epreezini ar to tawu noſkummuẜchu Ꞩirrdi. Aiſto Deews
taß Tähws gir ẜawu Dählu to Kunghu Chriſtum töw par Ghan-
nu dehwis / JEſus Chriſtus gir mums ẜirrdighe mecklejis / taß
ẜwähtz Gharrs ee=dädſena muhſẜahß Ꞩirrdieß to Ꞩwetz tahß
@b{ihſtänas}
[68.lpp.]
ihſtänas Titzibas. Taß Däbbäſẜo Tähws nhe ghribb mums / ka
ẜawus Bährnus nohſt=ſtummt / bett tha Kungha JEſu Chriſti
dehļ ſchehlighe usjembt / wiſẜi Ꞩwähti Engeļi / preezajahß / kad
mehß no Ghräkeems attſtahjam.
  Vnd to teitz ẜcheitan taß Kungs JEſus Chriſtus patz / ẜa-
tzidams: Eß ẜacku jums: Eß / katters ta Taißniba äßmu /
Eß katters wiß labbake ſinnu / ka wiſẜas Leetas Debbeſẜies ſtahw /
Eß katters Debbeſẜies äßmu / Eß ẜacku jums to / ka Liexmiba /
buhß Debbeſẜies preekſchan teem Deewa Engeļeem. Ta
Chriſtita Draudſe gir arridſan ka kahds Debbeß / tapehtz taß
Kungs JEſus to dehwe daſche reis to Debbeſẜes Wallſtibu.
Eekſchan tahß Chriſtitas Draudſibas nu / und ẜchinny Debbeſẜie
gir tee Engeļi tha Meera / taß gir ghohdighi Mahzetaji unnd
Baſnizas=Kunghi / ka tee ghauſche nopuhẜchahß und ſchälo-
jahß / kad tee Zillwäki nhe ghribb Deewa Wahrdu ẜajembt / und
tam klauſẜiet; ihten tha tee attkal no Ꞩirrds dibben preezajahß /
kad tee räds unnd dſirrd / ka winjo Darrbs ar Mahziẜchanu / ar
mieļeem ar barrgheem Wahrdeem nhe gir wellte bijuſẜi / tee nhe
gir wellte ſtrahdajuſẜchi / bett daſchu Zillwäku Deewam peewäd-
duẜchi.
  Tee ẜwähti Engeļi arridſan preezajahß muhſẜo dehļ / kad
mehß no Ghräkeem attſtahjam / aiſto tee gir kallpighi Ghar-
ri iß=ẜuhtiti kallpoht teem Zillwäkeem / kattreem to Däb-
bäſẜo Wallſtibu ee=manntoht buhß. Kad nu tee Zillwäki no
Ghräkeem attſtahjahß / und Deewam pa=dohdahß / tad noman-
na tee ẜwähti Engelieẜchi / ka winji nhe gir tohß Zillwäkus well-
te ẜarrghajuẜchi und ghlabbojuẜchi. Tee preezajahß irr tadehļ /
ka tee leelaku Drauds dabbu / kattri palieds Deewu ẜlahweht und
tam Patteitzibu ẜatziet. Tee prezajahß / ſinnadammi / ka tee Ghre-
zeneeki / kattri no Ghräkeem attſtahjahß / nu joprohjam wairs
nhe gir Weeſẜis Debbeſẜies / bett Nammneeki lieds ar teem
Ꞩwähteem / ẜacka taß Apuſtuls Pahwils.
@b{Tee}
[69.lpp.]
  Tee mieļi Deewa Bährni / tee Titzighi Ļaudis und Deewa=
Jßrädſäti arridſan preezajahß ẜcheitan / rädſädammi ka Deewa
Namms jo deenas jo wairahk pee=krahjahß / unnd taß Pullzings
allaſch leelahx tohp. Aiſto jo leelahx taß Pullx to Deewabijata-
jo gir / jo leelahx Preex turr Debbeſẜies buhß. Tähws / Mahte
preezajahß / und patiek teem / rädſädammi / ka winjo Bährni lab-
be iß=dohdahß: Ka tad Deewa=Bährni nhe preezatohß / kad tee
nabbaghi Ghrezeneki no Ghräkeem attſtahjahß.
  Ja irr taß Engels / kaß leelu Paddomu doht warr / JEſus
Chriſtus / Chriſtus JEſus / ẜacku eß / taß preezajahß / rädſädams /
jebſche no dauds beßdeewigheem Zillwäkeem Deews unnd winja
Wahrds tohp neewahtz / tomähr wehl daſẜch us Deewu dohma /
und taß Kungs JEſus Chriſtus nhe gir wellte Aſẜinis ẜwiediß
und ißlehjis / nei arridſan to ruhktu Nahwu wellte zeetiß. Wings
preezajahß / ka tee nabbaghi Ghrezeneeki attſtahdammi no Ghrä-
keem / Deewu attkal no Ꞩirrds mieļo{mieļoht} / und ẜacka ar to Koninju
Dawid: Par to eß preezajohß / ka Eß ẜöw py to Kunghu
turrohß / Kungs / kad Eß töw turru / O Kungs tad nhe
bähdu eß nheneeka par Debbeß und Semm / kad mann irr
Meeß und Dwehſẜele ẜakrahtz / tad eſẜi tu tomähr mannas
Ꞩirrds Eepreezenaẜchana / und manna Daļļa. Vnd ihten
ka Deews ẜwähtz / und ſchkieſts gir / kattram Schälaſtiba unnd
Mieläſtiba pa=tiek: tha arridſan tee Ļautiņi / kattri no Ghräkeem
attſtahjahß / tohß Ghräkus pehtz eenied / attẜacka tam Wällam /
und dſännahß us to / ka tee jo=projam pareiſe / ẜwähte / taißne / und
ka jauna Raddiba dſiewo / ka taß Deewam patiek.
  Ey nu tawà Ꞩirrdy / manns Draugs / und abdohmajeeß  
labbe / negg tu arridſan eſẜi ka kahda ißklieduſẜi Aws / ka kahds
Naudas=ghabbals / tumbſẜa Ghräko=Kacktànotetzejis. Aprau-
di tu tawu Nhelaim / unnd pateitz Deewam par winja Schäla-
ſtibu. Ghann tu warri patz attklieſt no to Kunghu JESV /
@b{katters}
[70.lpp.]
katters gir taß ihſtäns Ghanns / tu warri patz / Deewam ſchähl /
nohſt=tetzeht ar Ghräkeem no Deewu / bett patz tu nhe warreeß at
raſteeß. Deewa Darrbs unnd Schälaſtibu ẜcheit waijagha.
Kad nu taß ſchehliegs Deews töw meckleh ar ẜawu Wahrdu /
ẜautz töw / und ẜacka ; Attghreeſees / Attghreeſees attkal tu
attkliediß Zillwähx / tad nhe ghribbu eß ẜawu Waighu no
töw attghreeſt ( ney töw barrghe uslukoht / ) Aiſto eß äß-
mu ſchehliegs / ẜacka taß Kungs / unnd nhe ghribbu muh-
ſchighe dußmoht / bett tickai attſieſti tawu Noſeghummu /
ka tu prett to Kunghu tawu Deewu ghräkojis eſẜi : Kad
nu / ẜacku eß / Deews töw irr taggad zaur tawu Mahzetaju aize-
na / tad nhe turri aiskurrtuẜchas Auſẜis / ka Rubbens Ruddeny /
bett ẜchodeen / ẜchodeen kad tu Deewu Ballxni dſirrdi / tad att-
ghreeſeeß py Deewu / no Ꞩirrds luhds und ẜacki : Attghreeß
tu mann O Deews ( no to Ghräko=Zeļļu ) tad Eß tapſchu 
attghreeſts ( und us to ihſtänu Debbeſẜes zeļļu waddiets. )
  JEſus Chriſtus katters Paſẜauleh nahzis gir / tohß Nabba-
ghus Ghrezeneekus ẜwähtus darriet / ghribbätu ẜcho Mahzibu
muhſẜas Ꞩirrdieß patz ee=lickt / tahdu Prahtu doht / ka mehß win-
ja Wahrdam titzam / no Ghräkeem attſtahjam / und dſiewojam
pehtz Deewa Prahtu / Amen / Amen / Amen.
@v{Evangelium am vierdten}
@v{Sontage nach Trinitatis/}
@v{Luc. 6.}
@b{To}
[71.lpp.]
  To ẜwähtu Ewangelium / ko JEſus Chriſtus no ẜaweem
  Mahzekļeem unnd wiſẜeem titzigheem Zillwäkeem
  ghribb / apraxta taß ẜwähtz Ewangeliſts Lucas ẜawà
  Ghramatà ẜäſtà Weetà / unnd ſkann tee Wahrdi juhſẜà
  Wallodà tha :

   JEſus ẜatzija us ẜaweem
   Mahzekleem / Eſẜeeta ſchehligi / ih-
   ten ka juhſẜo Tähws ſchehliegs
   gir / Nhe ẜohdaita / tad nhe tapſẜee-
   ta juhß ẜohditi. Nhe paſudenajee-
   ta / tad nhe tapſẜeta juhß paſude-
nati / Peedohdeeta / tad taps jums peedohtz. Dohdee-
ta / tad taps jums dohtz. Weens pills / ẜaſpaidietz
und attleekams Mährs taps jums juhſẜà Klehpy ee-
dohtz{etdohtz}. Aiſto ar to Mähru / ar kattru juhß ißmehŗoſ-
ẜeeta / taps jums attkal ee=mehŗohtz.
@b{Vnd}
[72.lpp.]
  Vnd Wings ẜatzija teem weenu Liedſibu : War-
rieg Acklis Acklam Zeļļu rahdiet ? Negg kriet tee ab-
bi=diwi Beddreh ? Taß Mahzeklis nhe gir auxtahx 
ka Meiſters / kad taß Mahzeklis gir ka winja Mei-  
ſters / tad gir taß par pillu. Bett ko reds tu weenu 
Skabbarrgu tawa Brahļa Atzy / unnd to Balgki ta-
wà paſẜchà Atzy tu nhe nomani ? Jeb ka warri tu
ẜatziet us ẜawu Brahli : Zeet Brahli / eß ghribbu to
Skabbarrgu no tawu Atzi ißwillckt / unnd tu patz nhe
redſi to Balgki ẜawà Atzy ? Tu Blehdneex weltz pa-
preekſch to Balgki no tawas Atz / und peeluhko tad /
ka tu to Skabbarrgu no tawa Brahļa Atzi ißwillckt
warrätu.

   MJeļi Draughi / Muhſẜu Kungs unnd
   Mahzetais JEſus Chriſtus ẜacka : Wiß / ko juhß   
   ghribbaht / ko teem Ļaudeem jums buhß dar-
   riet / to darraita juhß winjeem. Tee Wahrdi
mahza mums ſkaidre / ka mums prett muhſẜu Tuwaku / und wiſ-
ẜeem Ļaudeem turreteeß buhß. Ka tu nhe ghribbi / ka zittam töw
buhß nokaut / tawu Bährnu / Kallpohn / Ꞩeewu apẜmeet unnd
Kaunà zellt / töw apſackt / apmäloht / tawu Nammu / Ꞩähtu /
Semm ee=ghribbehteeß / tawu Saim att=willt : ihten tha / ẜacka
Chriſtus JEſus / und mahza töw / nhe buhß töw barteeß / reeteeß /
nokaut / Mauzibu dſiet / Laulibu pahrkahpt / zittam ko=labb ſackt /
mäloht / mahkteeß us tawa Tuwaka Nammu / Ꞩähtu / Semm /
winja Ꞩaim ar Meeru lickt / unnd ka tu ghribbi / ka ick=kattram
Zillwäkam ſchehlighu Ꞩirrdi prett töw turreht buhß / tha buhß
@b{töw}
[73.lpp.]
töw arridſan ſchehligham buht prett zittu Zillwäku / laid buht
taß ẜweſẜch / laid paſieſtams / laid labbs / laid Ļauns / laid Draugs /
laid Eenaidneex / töw nhe buhß tam nhekahdu Kaitu neds
Wainu darriet / bett tam paliedſeht und kallpoht wiſẜahß
winja Bähdahß.
  To paſẜchu Mahzibu taß Kungs JEſus Chriſtus mums
ẜcheitan eekſchan ẜcho ẜwähtu Ewangelio attkal mahza / ka weens 
prett ohtru buhß turreteeß.
  Tapehtz laideeta mums ẜchim brieẜcham mahziteeß / ko taß 
Kungs Chriſtus JEſus mums mahza / ko mums darriet
buhß. Taß ſchehligs Deews und Tähws / katters ẜawu ẜwäh-
tu Gharru ẜohlijis gir ick=kattram / kaß to peeluhds / ghribbätu
mums ẜaweem Bährneem to paſẜchu zeenighu Gharru no Auk-
ſchenes ſchehlighe doht / Amen.

  MAnni Draughi / taß Kungs JEſus Chriſtus ẜacka tha eek- 
  ſchan ẜcho ẜwähtu preekſch=laſẜitu Ewangelio : Eſẜeeta
  ſchehlighi / ihten ka juhſẜo Tähws ſchehliegs gir.
  Ꞩchohß Wahrdus ẜacka taß Kungs JEſus wiſẜeem teem /
kattri Deewu attſieſt / to par ẜawu Tähwu zeeni / kattri titz / unnd 
arridſan tha turrahß und dſiewo / ka Deewa=Bährneem klajahß. 
Teem ẜacka Wings / buhß ſchehlighu ẜirrdi turreht / ka taß Däb-
bäſẜo Tähws teem gir / par zitteem Zillwäkeem / labbe darrijis /
ihten tha buhß teem attkal tahdas Deewa Dahwanas ka no kah-
du Awohtu us ẜawu Tuwaku tätzenaht.
  Ghribbi tu nu / manns Draugs ſinnaht / arrieg tu Deewa
Bährns äſẜohtz / tad warri tu py töw paſẜcham{paſẜchu} nomannieteeß / ar
to / ja töw ſchehligha Ꞩirrds prett tawu Tuwaku gir. Aiſto tee
nhe gir Deewa ihſtäni Bährni / kattri ar Mutt teizahß und leeli-
jahß tee äſẜohẜchi Deewa Bährni / und tomähr tee nhe darra / tee
@b{nhe}
[74.lpp.]
nhe dſiewo tha / ka Deews no ẜaweem Bährneem ghribb. Tee
nhe gir Deewa Bährni / bett Blehſchi und Willteneeki.
  To rahda und mahza mums taß ẜwähtz Ewangeliſts und
Apuſtuls Jahnis / ẜatzidams : Kaß ẜacka ( und teitzahß ) Wings 
mieļojohtz Deewu / und eenied ẜawu Brahli / taß gir weens 
Mällkuls. Kapehtz ? Aiſto kaß ẜawu Brahli nhe mieļo / kat- 
tru taß räds / ka warr taß Deewu mieļoht / kattru taß nhe
räds. To ick=kattris no jums warr praſt / Mieļi Draughi / ka
juhß to Leetu mieļojaht / ko juhß eſẜeeta redſejuẜchi : tapehtz ẜak-
kams Wahrds : Ney rädſähtz / ney mieļohtz. Ja tad tu nu 
tawu Brahli / tawu Tuwaku / katters arridſan taws Brahlis gir /
( aiſto jums gir weens Deews und Däbbäſẜo Tähws / jums gir 
weena Mahte / tha Chriſtita Draudſe / jums gir weens Brahlis /
JEſus Chriſtus ) ja tad nu / ẜacku Eß / tu nhe mieļo tawu Tuwa-
ku / kattru tu paſieſti / und preekſch taweem Atzeem redſi / ka warri
tad tu teickteeß / und beß Mäleem ẜatziet / tu mieļojohtz Deewu /
kattru tu jo nhe redſi.
  Ghribbi tu tad nu ihſtäns Deewa Bährns buht / tad mie-
ļo tu arridſan tawu Tuwaku / unnd turri ſchehlighu Ꞩirrdi prett
winju. Aiſto ẜchiß Baußlis gir mums no Deewu / kaß Dee-
wu mieļo / ka tam buhß irr ẜawu Brahli mieļoht. Tapehtz
ick=kattris / kaß Deewu attſieſt par ẜawu ſchehlighu Tähwu / und 
no to wiſẜu labbu ghaida / ka Bährns no ẜawu Tähwu / tam
kļuhſt ẜchie Mahziba dohta : Eſẜeeta ſchehligi / ka juhſẜo Däb-
bäſẜo Tähws ſchehliegs gir : Vnd pehtz ẜcho Mahzibu buhß
tam arridſan turreteeß und dſiewoht. Deewam wairaht pa-
tiek Schälaſtiba / nhe ka leels Vpperis / ẜacka Jeſus Chriſtus /
und Deews nhe luhko ka Zillwähx / kaß preekſch Atzeem gir /
bett Deews luko us tawu ẜirrdi / ẜacka taß Proweetz Samuel. 
  Ja tu nhe ghribbi lickteeß ẜaukteeß par Willteneeku / kaß 
Deewu / Ļaudis / und ẜöw paſẜchu pee=wiļļ / tad jemm ẜcho währà /
@b{ko JE}
[75.lpp.]
ko JEſus Chriſtus töw mahza / und parahdi tawu Schälaſtibu
prett tawu Tuwaku / nhe ween to abſchälodams ar Wahrdeem /
bett irr ar paſẜchu Darrbu / ka tu ghribbi / ka zittam par töw buhß
abſchälohteeß / und töw paliedſeht.
  Abſchäloteeß buhß töw par ick=kattru Zillwäku / ka taß ſcheh-
liegs Däbbeſẜo Tähws par wiſẜeem Zillwäkeem abſchälojahß.
Deews wiſẜai Paſẜaulei ẜawu Schälaſtibu parahda. Ka nu wiſ-
ẜa Paſẜaule / wiſẜi Ļautinji Paſẜauleh / leeli und Maſi / jauni und
Wätzi / labbi und Ļauni / Deewa Schälaſtibu räds / aiſto Dee-
wa Schälaſtiba ſteepjahß par wiſẜu Paſẜaul / Wings leek
ẜawu Ꞩaul uslehkt par Ļauneem und par Labbeem / und
leek Leetu liet par Taißneem und Nhetaißneem / ẜacka JE-
ſus Chriſtus ; ihten tha / manns Draugs / buhß töw abſchählo-
teeß par ick=kattru / laid buht / kaß buhdams.
  Daſẜch Nhelaimeh nahk nhe=ẜchkißdams / beß kahdas Wai-
nas / ka taß nabbags Zillwähx no Jeruſalem us Jericho eedams /
no kattru taß Kungs JESVS runna ; taß ghaddijahß ſtarrp
Ꞩläppkaweem / tee ghribbeja to ſchkieſte nokaut : ko by taß Zill-
wähx teem Ꞩläppkaweem darrijis ? Nheneeka / bett tomähr taß
Ꞩamariters rädſädams to ẜawahß Aſẜinihß ghulloht / abſchäh-
lojahß par to / und paliedſeja tam zeek ſpähdams.
  Zeekahds taggad par ẜcho Semm waſajahß / Deewam
ſchähl / no ẜweſẜcheem Tauteem no ẜawas Tähwa=Semmes / und
no ẜawu pillu Rohku iß=dſiets ? kam gir wiß ļaun darrijis ? Ja
tad nu tahds preekſch taweem Durrweem nahk / nhe usrunna to
ar ſpieweem / barrgheem Wahrdeem / bett turreeß prett to ka
Deewa Bährns / paliedſi winjam ar to kaß töw py Rohkas / und
parahdi tawu ſchehlighu Ꞩirrdi / ar labbu Wahrdu / unnd ar
Maiſes Kummohſẜu.
  Deewa Ghramatà mehs laſẜam / ka ta Koninja Achab Mahr-
ſkallkis / ar Wahrdu Obadias / tohß Deewa Proweetus unnd
@b{Kallpus}
[76.lpp.]
Kallpus / kattrus tha Koninja Ghaſpaſcha Jeſabel ghribbeja no-
kaut / ghlahbe / und tohßß pa=ẜlehpe / und tohß / jebſche to leels Pullx
by / Ꞩimbti Deewa Kallpi / tatſche ar Mais und Vdeni ustureja.
  Paliedſi tu arridſan / manns Draugs / tawam Tuwakam /
unnd leetz winjam redſeht tawu ſchehlighu Ꞩirrdi; gir kaß beß
Wainas ẜweſẜchà Semmeh ißkliediß / iß=pohſtietz / ar Vgguns=
Ghräku iß=tährähtz / no Saggleem ap=ſaktz / ar kahdu Ꞩährghu
apmäſts / beß Ghaißminas / beß Rohku / beß Kahju / par tahdeem
Ļautiņeem / ja tee ghohdighi gir und Deewa=bijataji / abſchählo-
jeeß töw. Taß ẜwähtz Apuſtuls mums to paſẜchu arridſan
mahza / ẜatzidams: Laideta mums labbe darriet ick=kattram /
bett wiß wairahk teem / kattri ar mums weenu Titzibu 
turr. Kaß nu par tahdu Nabbaghu ẜöw abſchälojahß /
taß aisdohd ( Deewam ) tam Kungham / unnd taß tam att-
kal labbu attmaxahß / ẜacka taß Konings Salomon. Attkal /
kaß tahdeem nabbagheem Ļaudeem nhe paliedſehß / to nhe ghribb
Deews par ẜawu Bährnu attſiet / und usjembt. To paturri
labb / manns Draugs / und jemm pareiſe währà.
   Daſẜch nahk Nhelaimeh / ar ẜawu paſẜchu Wainu / itt / tha
ẜackoht / tieẜche. Eſẜi tu ghohdiegs Deewa Bährns / nhe atkahp
no tahdu / warri tu tahdam Schälaſtibu parahdiet / tad darri to
lab=praht: Nhe warri tu zittade / tad luhds jehle Deewu par to /
ka Deews ghribbätu ẜöw par to abſchäloteeß / und paliedſeht / ka
ta Nhelaime kattra taggad zeſtina / winjam jo py Dwehſẜeles nhe
kait. Daſẜch ſchkeet / prett teem ween ſchehligha Ꞩirrds turräti-
na / kattri beß Wainas kahdà Nhelaimeh nahk; bett prett teem /
kattri kahdu Ghräku darrijuẜchi / und kahdu Teeſẜu nopällna / ka
tee kļuhſt maitati / par tahdeem nhe buhß ſchäloteeß: Nhe tha /
M.D. bett eſẜi irr ſchehliegs prett weenu nabbaghu Ghrezenee-
ku / rädſädams / ka Wings tohp ißwäſts / tad luhds tu Deewu par
to / ka Wings ghribbätu ẜöw abſchäloteeß par to / tam drohſchu
@b{und}
[77.lpp.]
und titzighu Ꞩirrdi doht / tahß leelas Mohkas und to ruhktu Na-
wu pahrzeeſt / ẜawu Dwehſẜel JEſu Chriſto pawehleht / unnd ka
ẜchi laizigha Nahwe winjam nhe kaitätu py ẜawas Dwehſẜeles.
  Tha turrejahß JEſus Chriſtus patz prett to weenu Ꞩläpp-
kawu katters Ghräko=Peedohẜchanu luhdſe / par to taß Kungs
JEſus tudeļļ abſchählojahß / und ẜohlija tam to Däbbeſẜo Wall-
ſtibu. Ock / manns Draugs / weenai noſkummuẜchai Ꞩirrdei
nhe darri wairs Bähdas / mahza Syrachs.
  Ghribbätu nu ẜcheitan kaß=labb dohmaht und ẜatziet: Ja
mums buhß prett ick=kattru ſchehlighu Ꞩirrdi turreht / tad Kun-
ghi und Teeſẜa nhe drieſtehß nhe weenu Blehdi pahr=mahziet / nhe
weenu Saggli kahrt / nhe weenu Burrwi dedſenaht / nhe weenu
Ꞩläppkawu nomaitaht?
  Tam buhß ſinnaht / unnd mahziteeß / ko Chriſtus JEſus
ẜchinny Ewangelio ẜacka: Eſẜeeta ſchehlighi / ihten tha ka juhſẜo
Tähws ſchehliegs gir. Bett / klauſẜais / nu gir Deews tick
ſchehliegs / ka Wings arridſan taißnis gir und barrgs / und duß-
miegs / katters tohß Blehſchus und Beßdeewighus ghauſche ẜoh-
da und pahr=mahza. Vnd jebſche Wings to Cain / katters ẜawu
Brahli nokahwe / unnd to Judam / katters to Kunghu JEſum
pee=wihle / Elles Vgguny eemätt / tad tomähr nhe warri tu no
Deewu ẜatziet / Wings nhe aſẜohtz ſchehliegs. Aiſto Deewa
Taißniba ghribb to / ka Winjam buhß tohß / kattri tieẜche ghräko /
pahrmahziet / unnd kattri nhe attſieſt ẜawus Ghräkus / neds no
teem attſtahjahß / und Ghräko=Peedohẜchanu jeb Schälaſtibu
no Deewu nhe luhds / Elles Ziļļumà ee=meſt. Vnd tomähr kad
Deewam ẜohdiet buhß tohß Beßdeewighus / tad Winjam 
Ꞩirrds par to ka luhſtinn luhſt / und JEſus Chriſtus ẜawas
ghauſchas Aſẜaras rittina / kad winjam tohß Beßdeewighus Jud-
dus ẜohdiet buhß.
  Redſi / manns Draugs / tha tu warri praſt / ka Deews tohß
@b{Ghre-}
[78.lpp.]
Ghrezeneekus ẜohdidams / tomähr ſchehliegs gir und paleek. Jh-
ten tha arridſan / zeenighi Kunghi / unnd ghohdigha Teeſẜa leek
Teeſẜu par to kaß no=ſeedſis / pahr=eet / und ſtrahpe to tha / ka
Wings gir nopellnijis / ghribbädami ka teem Ļaudeem ghohdi-
ghe buhß dſiewoht ẜchinny Paſẜauleh / ka Deews patz gir pameh-
lejis / Aiſto ja Teeſẜa nhe pahr=eetu par teem kattri ļaun darra /
kaß warrätu wairs Paſẜauleh dſiewoht? Deews patz ẜohditu irr
Kungus lieds ar Ļaudeem: bett tomähr ghodighai Teeſẜai ſcheh-
ligha Ꞩirrds klaht gir / ta ghribbätu labbahk / ka nhe buhtu tahda
Teeſẜa ißdohtina / und tam Zillwäkam winja Aughums nhe tap-
tu maitahtz: bett kad Wings tahdu Teeſẜu nopellnijis / tad buhß
tahdu Teeſẜu neſt / ka Deews und wätza Semmes=Teeſẜa ghribb.
Aiſto / Deews patz ẜacka: tam buhß nolähdatam buht / kat-
ters Deewa Darrbu ẜlinnkodams darra / nolahdätam
buhß tam buht / katters ẜawu Sobinu usturr / und ſchäh-
lo / nhe ghribbädams Aſẜini ißleet. To abdohma Kunghi
und Teeſẜa / und nhe apẜmei to Ghrezeneeku / teem nhe gir Preex /
ka tam Zillwäkam mirrt buhß / bett teem ſchehligha Ꞩirrds klah-
te gir / ka irr muhſẜo Debbeſẜo Tähwu / unnd tha gir tee tad ka
Bährni tha Tähwa Debbeſẜies.
  Ohtrà kahrtà jemmeeta währà / ka taß nahkahß / ka tee Ļau-
dis tick rätte tha turrahß / ka Chriſtus JEſus tohß mahza / und ka-
pehtz tee nhe abſchählojahß par ẜawu Tuwaku? Jo to Mahzibu
mehß ick Ghaddus / ja daſche reis Ghadds=kahrtà dſirrdam. To
rahda mums attkal JEſus Chriſtus ar ẜcheem Wahrdeem / ẜatzi-
dams: Nhe ẜohdaita / tad nhe tapẜeeta juhß ẜohditi / nhe pa-
ſudenajeeta / tad nhe tapẜeeta juhß paſudenati / peedohdee-
ta / tad taps jums peedohtz / dodeeta / tad taps jums dohtz.
  Ꞩcheit dſirrdam mehß / ka tſchettras Kaitas gir / kapehtz
dauds Ļaudis tick nheſchehlighi gir.
  Zitz ẜohda / kam taß Ammatz nhe peedärr. Baſnizas=Kun-
@b{gham}
[79.lpp.]
gham gir Deews pa=wehlejis ar Deewa Wahrdu ẜohdiet nhe-
ticklu Titzibu / und Beßdeewighu Dſiewoẜchanu und Ghräkus:
Leeleem=Kungheem / Pills=und Muiſchas=Kungheem / tha lieds
arridſan Muiſchnekeem buhß ẜohdiet tohß Blehſchus und Ļaun-
darritajus / Tähwam und Mahtei / Ꞩaimneekam und Ꞩaimnee-
zei pahrmahziet ẜawus Bährnus und Ꞩaim / kad tee nhe-
pareiſe darr / und us Ꞩlinnkumu dohdahß / kattra daſchadu Bleh-
dibu mahza. Tahds Ꞩohds Deewam patick / unnd nhe tohp
ẜcheitaņ aißleektz. Bett to aisleeds töw taß Kungs JEſus / ka
töw nhe buhß to ẜmahdeht unnd ẜohdiet / kaß töw nhe peedärr /
und töw nhe gir pa=wälähtz.
  Klauſẜais: töw nhe buhß to ẜmahdeht / kaß labbe und parei-
ſe gir darrietz. Daſẜch neewa labbu Darrbu / kapehtz? tapehtz /
ka taß Neewatais tam Labb=darritajam dauds labb nhe wehl.
Taß notickahß tam Kungham JEſu Chriſto paſẜcham. Wings
atpeſtija weenu nabbaghu Mähmu Zillwäku no to ļaunu Wäl-
lu / ißdſinna to / und taß Mähms runnaja: taß by labbs Darrbs.
Bett tee Wariſeeŗi turreja nicknu Ꞩirrdi prett to Kunghu JE-
ſum / nitzinaja to labbu Darrbu / und ẜatzija / Wälls patz to Darr-
bu darrijis / JEſus iß=dſännohtz to Wällu zaur Beelzebub / wiſẜo
Wällo Wirrßneeku.
  Kad nu kaßlabb to neewa unnd nitzina / kaß labbs gir / taß
ar to parahda / ka wings ẜawam Tuwakam labbu nhe wehl / und
tadehļ nakahß arridſan / ka zittz prett zittu labbu ſchehlighu Ꞩirr-
di nhe turr.
  Zittz ẜohda und neewa to / ko wings patz nhe proht. Eli
taß Baſnizas=Kungs nhe ſinnaja / und nhe pratta to / ka Elkaņa
Ꞩeewa / ta Anna no Ꞩirrds dibben noſkummuſẜi by / ta Ꞩirrds
winjai ruhgha no leeleem Bähdeem / winja Deewu luhdſe /
tahß Luhpas kuſtenadama / bett tohß Wahrdus nhe warreja
@b{taß}
[80.lpp.]
taß Baſnizas=Kungs dſirrdeht; teh ſchkitta Wings / buhgſchu ta
Ꞩeewinja peedſäruſẜi / ẜatzija us tahß: Laid eet taß Wiens
nohſt no töw / zick illghe ghribbi tu pee=dſäruſẜi buht.
  Taß peepampis Nabals ẜatzija no to ghohdighu Dawid /
wings äſẜohtz pa=behdſis no to Koninju Saul / ghribbädams ẜöw
patz us=meſteeß par Koninju. Vnd nhe by teeſẜa.
  Taß Deewa Kallps Jeremias ghaja no tahß Pills Jeruſa-
lem / ghribbädams ẜawu Tierumu eekſchan Benjamiņa Sem-
mes apſtrahdaht und kohpt; To paſẜchu ẜaghrahbe tudeļļ taß
Wahrtneex / mäloja us to / ẜatzidams / taß Proweetz ghribbohtz
behkt und dohteeß us teem Chaldeeŗeem / kattri tahß Pils Jeru-
ſalem Eenaideneeki by .
  Zittz ẜohda ẜawu Tuwaku / rädſädams jeb dſirrdädams to
und to darritu. Bett / M.D. nhe ẜohdi / tad nhe tapſi tu ẜohdietz /
ẜacka ẜcheitan taß Kungs JEſus. Gir taws Tuwakais no to
Wällu / jeb no ẜawas Meeſẜas Wahjibas pahrſteiktz / nhe apdſeed
to tudeļļ tapehtz / bett apklah winja Kaunu / und jemm itt pareiſe
währà / ko Deewa Ghramata mahza: Kaß ẜöw preezajahß /
kad zittam kahda Nhelaime ( jeb kahds Ghrähx ) noteek / to
Deews ẜohdieß / unnd attkal: Nhe pahrmett tam ẜawus
Ghräkus / katters no teem attſtahjahß / unnd dohma ka
wehl us mums wiſẜeem Ghräki ghull. Vnd taß ẜwähtz A-
puſtuls Pahwils mahza: Mieļi Brahļi / ja kahds Zillwähx
no kahdas Wainas pahrſteicktz tohp / tad paliedſeeta tam
attkal us ihſtänu zeļļu ar lehnprahtighu Gharru / aiſto ta
Mieläſtiba apklahje irr to Ghräko Kohpu / ẜacka taß Apu-
ſtuls Pehteris.
  Nhe paſuhdenajeeta / tad nhe tapẜeta juhß paſudenati.
  Daſẜch rädſädams ka zitz kahdu Nhelaim zeeẜch / ar Nheweſ-
ẜelibu / jeb ar zittu Leetu / tudeļļ wings paſuhdena to ohtru / ẜacka:
redſi to gir taß ar ẜaweem Ghräkeem nopellnijis / Wings ſchahds /
Wings tahds.
@b{Taß}
[81.lpp.]
  Taß Konings Job by pirrmahk baggahtz / Winjam by pilla
Rohka / Wings by ẜeptinjo pee=aughuẜcho Bährno Tähws / by
wäſẜals / und nhe kaiteja winjam nheneeka: by arridſan labbs / und
bijaja Deewu / unnd dſiewoja ghohdighe und pareiſe. Deews
ghribbädams ißklauſẜiet winja Ꞩirrdi / arrieg Wings Deewam
titzätu Nhelaimeh buhdams / jeb no to attkahptu / licka weenu
Nhelaim us ohtru nahkt / tee Chaldeeŗi ißpohſtija to ſchkieſte / att-
jehme wiſẜus Lohpus / Wehrẜchuhß / Eſeļus / und nokappaja
tohß Ghannus / weens weeniegs Ghanns iß=behdſe / kaß tam Job
tahß Wehſtes attneſſe. Taß nhe by ißrunnajis / zittz nahze ar to
Wehſti / ka Vgguns no Däbbäſẜu nokrittis / unnd ẜadädſenajis
wiſẜas Awis und Ghannus. Taß nhe by ißrunnajis / nahze zittz
ar to Wehſti / ka wiſẜi Meſcha=Sirrghi tam Job by pajäm̃ti / und
wiſẜi Ꞩarrghi apkauti. Taß nhe by ißrunnajis / nahze wehl zittz /
ar to Wehſti / ka leels Wehẜch / leels Sturrmis by to Nammu ap-
ghrawis / kurr tha Job wiſẜi Bährni eekſchan by / und noſitta wiſ-
ẜus. Patz taß Tähws / taß Job / ar nicknu Ꞩährghu tappa ap-
mäſts / ar Aughoņeems und breeßmigheem Wahteem no Ghall-
wu lieds Kahjo=papehſcheem / unnd wehl nhe labbu Wahrdu no
ẜawas Ghaſpaſchas Wings dſirrdeja. Tahda leela Nhelaimeh /
ẜacku eß / buhdams taß Konings Job / kļua Wings paſuhdenahtz
no ẜawu Draughu / taß ẜatzija / Wings tahdu Ꞩohdu und Teeſẜu
ar ẜaweem Ghräkeem / kattri winjam us ẜawu Ꞩirrdi ghull / no-
pellnijis: Eß töw luhdſohß / ẜacka taß Radda=Wiers / apdoh-
majeeß / kurr gir Nhenoſeedſiegs nomaitahtz? jeb kurr gir
tee Taißni ẜawu Muhſchu ißrahdäti und ißpohſtiti.
  Taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils leelà Sturrmy tick nhe ap-
ẜlicka Juhry / ar leelam Mohkam Wings us ẜauſẜu Semm kļua.
Tee Ļautinji ẜakuhre Vgguni / ka Paulus unnd winja Drau-
dſe warrätu ẜillditeeß und ſchahweteeß. Paulus ẜaghrahb-
ſtija Schaggarus / und mette tohß Vgguny / no to Karrſtumu
@b{nahze}
[82.lpp.]
nahze weena Ohdſe / und kehrehß Paulo py Rohkas. To rädſä-
dami tee Ļautinji / paſuhdenaja tee ẜawà Prahtà to Apuſtuli / und
ẜatzija: Ꞩchiß Zillwähx gir patteeß Ꞩläppkaws / kattru ta
Ꞩodiba nhe leek dſiewoht / jebſche taß no Juhri iß=ſprutzis.
  Daſẜch no ẜawu Tuwaku apkaitenahtz / jeb tieẜche jeb nhe-
tieẜche / nhe mirrdams nhe ghribb peedoht: tadehļ pehtz nahkahß /
ka teem tahda nheſchehligha Ꞩirrds gir. Bett JEſus Chriſtus
ẜacka: Peedohdeeta / tad taps jums peedohtz. Töw nhe
buhß Dußmas turreht prett teem Bährneem no taweem
Ļaudeem / ẜacka Deews patz. Vnnd attkal mahza taß Kungs
JEſus: Kad taws Brahlis ẜeptinjas reiſas Deenà prett
töw noſeektu / und ẜeptinjas reiſas atkal atteetu / und ẜatzie-
tu: taß gir mann ſchähl / ka eß töw apkaitenajis äßmu / tad
buhß töw peedoht. Nhe pee=dohſẜi tu / Deews töw attkal nhe
peedohß.
  Daſcham nheſchehligha Ꞩirrds us ẜawu Manntu dſieda-
meeß / unnd nhe dohma ka taß ghribbätu irr ẜawam Tuwakam /
katters nabbags gir / palliedſeht. Bett JEſus Chriſtus ẜcheitan
mahza / Dohdeeta / tad taps jums dohtz. Taß Konings Sa-
lomon ẜacka: Zittz ißdalla / und tam gir allaſch wairahk / zitz
gir ẜiews / kur tam nhe buhß ẜiewam buht / unnd kļuhſt jo
Denas jo nabbags. Aiſto weens pills / ẜaſpaidietz und pahr-
eijams Mährs taps jums juhſẜà Kleppy ee=dohtz: und ar
to Mähru / ar kattru juhß ißmehŗohſẜeeta / taps jums att-
kal ee=mehŗohtz.
  Arrig tu to dſirrdi / O Zillwähx? Ka tu prett tawu Tuwa-
ku turrehſẜeeß / tha Deews attkal prett töw turrehſẜeeß.
  Ock ſchehliegs Deews / dohd mums tawu Ꞩwähtu Ghar-
ru / ka mehß ẜcho Mahzibu währà jämmam / und tha dſiewojam /
    ka taws Dähls JEſus Chriſtus mums gir mahzijis /
           Amen / Amen / Amen.
@b{Evan-}
[83.lpp.]
@v{Evangelium am Tage Ma-}
@v{riae Heimſuchung / Luc. 1.}
  To ẜwähtu Ewangelium / ka tha Jumprawa Maria
   ẜährſtu eedama prett ẜawu Raddu / Eliſabeth / ta
   Baſnizas=Kungha Zacharias Ghaſpaſchu turrejuſ-
   ẜeeß gir / apraxta taß Ewangeliſts Lucas ẜawà Ghramatà
   pirrmajà Weetà / und ſkann tee Wahrdi juhſẜà Wallo-
   dà tha:

    MAria mettehß kahjohp tan-
    nies Deenahß / unnd ghaja par to
    Kallnu tickuſche / us to Pili Juda / und
    nahze eekſchan to Nammu Zachari-
    as / und ſweizenaja Eliſabeth. Vnd
taß notickahß / kad Eliſabeth to Ꞩweizenahẜchanu 
@b{Mariae} 
[84.lpp.]
Mariae dſirrdeja / deedams lehze taß Bährns{Bährnus} win-
ja Meeſẜahß. Vnd Eliſabeth tappa no to Ꞩwäh-
tu Gharru pilla / unnd brehze ſtippre / ẜatzidama:
Teickta eſẜi tu no tahm Ꞩeewahm / und teickta gir
ta Aughle tawas Meeſẜas / unnd no kurrenes taß
mann nahkahß / ka tha Mahte manna Kungha py
mann nahk? Redſi / kad eß to ballxni tawas Ꞩwei-
zenaſchanas dſirrdeju / preezadammees lähze taß
Bährns mannahß Meeſẜahß. Vnd O ẜwähta eſẜi
tu / kattra tu titzejuſẜi eſẜi / Aiſto taß taps peepilldietz /
kaß töw ẜatzietz gir no to Kungu.
         Vnd Maria ẜatzija:
  Manna Dwehſẜele teitz to Kunghu / und manns
Gharrs eepreezenahß par to Deewu mannu Pe-
ſtitaju.
  Aiſto taß gir to Sämmoẜchanu ẜawas Kallpo-
nes usraudſijis / Redſi no ſcho Laiku mann ẜwähtu
teix wiſẜi Bährno Bährni.
  Aiſto taß gir leelu Leetu py mann darrijis / katters
Spehziegs gir / und kattra Wahrds Ꞩwähtz gir.
  Vnd winja Schälaſtiba palleek no weenas Zill-
tas ihß ohtras / py teems / kattri to bija.
  Taß gir ſpehziegs ar ẜawu Ällkonu / unnd ißkaiſẜa
tohß kattri gräßni gir ẜawas Ꞩirrds prahtà.
  Taß ghruſch tohß Spehzigus no to Kräſlu / unnd
pazeļļ tohs Sämmoſchus aukſcham.
@b{Tohß}
[85.lpp.]
  Tohß Jßallkuſchus peepillda taß ar Labbibu / und
attſtay tohs Baggatus tuckſchus.
  Taß peeminn tahs Schälaſtibas / und uspallieds
ẜawam Kallpam Jſrael.
  Ka taß gir runnajis muhſẜeem Tähweem / Abra-
ham und winja Ꞩäklam muhſchighe.
  Vnd Maria palicka py tahs py trim Mehneſẜeem /
pehtz greeſehs ta attkal us Mahju.
  
   KAmähr weens labbs ghohdiegs Chri-
   ſtiets Zillwähx wirß ſchahß Paſẜaules dſiewo / gir
   winjam ar trimm ja=darra / ar ẜöw paſẜchu / ar ẜa-
   wu Tuwaku us Semmes / und ar Deewu Debbeſ-
   ẜies. Ꞩchee Trieß tohp weenà ihſẜà Mahzibà
kräßne ẜajämbte / kad taß Proweets Micheas ẜacka ẜäſta Wee-
tà:Töw gir ẜatzietz / Zillwähx / kaß labb gir / und ko taß
Kungs / taws Deews / no töw ghribb / ar Wahrdu / Dee-
wa Wahrdu turreht / taß luhko us Deewu Debbeſẜies / us
Mieläſtibas dohteeß / taß peenahkahß pretti Tuwaku / unnd
ſämmam buht preekſch tawu Deewu / taß klahjahß ick=kat-
tram Zillwäkam. Tha mahza arridſan taß Apuſtuls Pahwils:
Mums buhß aisleekt to beßdeewighu Buhẜchanu / unnd
ẜchinny Paſẜauleh dſiewoht ghaddighe / prett mums paſ-
ẜcheem / und taißne / prett muhſẜeem Tuwakeem / und ẜwähte /
prett to wiſẜo=wallditaju Deewu.
  Ar ẜcheem trimm gir arridſan tai Jumprawai Maria ẜchin-
ny Ewangelio ja=darra / no kuŗŗu mehs ghribbam mahziteeß /
Ka mums Chriſtiteem Ļaudeem / ẜchinny Paſẜauleh ẜahrs-
dami turreteeß buhß.
@b{Paliedſi}
[86.lpp.]
  Paliedſi mums Kungs / muhſẜu Darrbu töw par Ghohdu /
und mums paſẜcheem par labbu noſtrahdaht / und ſtahwi mums
kļaht ar tawu ẜwähtu Gharru! Amen!

  TAß Ewangeliſts Lucas ſtahſta{ſtahta} tah: Maria mettehß kah-
  johp / tannieß Deenahß / unnd ghaja par to Kallnu
  tickuẜche / us to Pili Juda / unnd nahze eekſchan to
Nammu Zacharias / und ẜweizenaja Eliſabeth. Vnd taß
notickahß / kad Eliſabeth to Ꞩweizenaẜchanu Mariae dſirr-
deja / deedams lehze taß Bährns winja Meeſẜahß.
  Lucas ſtahſta / ka Maria tannies Deenahß kahjohp mettu-
ẜeeß gir / kad taß Engels Gabriels no Deewa puſẜes winjai tahß
Wehſtes attneſẜis by / ka tai by tahß Paſẜaules Peſtitaju{Peſtitais} att=we-
ſteeß / Chriſtum by no Winjas peedſimbt / taß Enghels by Win-
jai arridſan Siem dehwis py tahß wätzahß beß=Behrnes Eliſa-
beth / kattra ẜäſta Mehneſẜy ar Dählu us ghruhtu Kahju ghaja.
Ꞩcho Siem / kattru taß Enghels winjai dehwe / nhe ẜmahdeja
Maria / bett ghribbädama ẜawu Titzibu ap=ſtipprenaht / mät-
tahß winja kahjohp / unnd eet py ẜawu Raddu / tahß Eliſabeth /
nhe kahwädama / bett tickuẜche / winja nhe tehrſeh ar ick=kattru
kaß winjai ẜatohp us zeļļu / winja nhe ſkaita wiſẜus Kohkus Me-
ẜchà / bett winja eet tickuẜche / ghribbädama jo drieſahk jo labbahk
turr buht / kurr winjai waijagha. Vnd ghaja par to Kallnu.
Winjai by ja=eet par to Kallnu Gilboa / kurr taß Konings Ꞩaul
ẜöw patz ar ẜawu Sohbinu noduhreeß / par teem Kallneem Gri-
ſim unnd Hebal / us kuŗŗeem Moſes tohß Ꞩwähto=Wahrdus
und Lahſtus noẜauzis gir / winjai by ja=eet par to Kallnu E-
phraim / kurr Ehud taß Moabiteŗo Konings ẜawà räßnà Wäh-
därà durrts kļua. Par ẜcheem wiſẜeem Kallneem / kattri ļohte aux-
te bijuẜchi / by ẜchai Jumprawai ja pahr kahp / pirrms winja tappa
eekſchan tahß Pils Juda / tanny Pily kattra Juda Zilltà by / und
@b{kļua}
[87.lpp.]
kļua ẜaukta Hebron / und peederreja teem Baſnizas=Kungheem /
kur zittà Reiſà dſiewojuẜchi Abraham / Jſaac cnd Jacob. Vnd
by Mariai ja=eet no Nazareth / kurr winja to briedi dſiewoja / lieds
Hebron diwi=deßmitis Juhds Semmes / us kuŗŗu ghaŗŗu unnd
ghruhtu zeļļu Deews winju pa=ẜarrghajis gir.
  Winja nahkdama Baſnizas=Kungha Nammà / ẜweize-
naja Eliſabeth / wehlehja winjai no Deewu wiſẜu Labbu / no
Ꞩirrds dibben / tapehtz arridſan / kad Eliſabeth to Ꞩweizena-
ẜchanu Mariae dſirrdeja / leelo Lehkẜchano lehze taß Bährns
tahß Eliſabeth / ẜawas Mahtes Meeſẜahß buhdams. Ꞩchy
Lehkẜchana ẜcha Bährna nhe by tahda Kuſtenaẜchana / ka muhſẜo
Behrninji Mahtes Meeſẜahß wehl buhdami / unnd kad teem
Deews ẜawu Dwehſẜeliet dehwis gir / kuſtenajahß unnd käppara
ka zahlietz Ohlà ( Pautà/ ) bett ẜchiß Bährns no Deewu ihpa-
ẜche usmohdenahtz deedams no leelu Preeku lehze / ihten ka ghrib-
bädams apkampt to Paſẜaules Peſtitaju / Marias Meeſẜahß
ghullohẜchu. Buhtu ẜchis Eliſabetes Bährns to Briedi runna-
jis / Wings buhtu tohß Wahrdus runnajis / kattrus Wings
pehtz Wiers buhdams ar Pirrxtu us to Kunghu JEſum rahdi-
dams ẜatzija: Redſi / taß gir Deewa Jährs / katters tahß
Paſẜaules Ghräkus näß.
  Tad mahzammeeß{mahzammeneß} mehs nu / ka mums Chriſtiteem Zill-
wäkeem ẜchinny Paſẜauleh ẜehrſt buhß. Aiſto mums nhe gir
ẜcheitan palleekama Pils / bett to nahkohẜchu mecklejam
mehß / ẜacka taß Apuſtuls Pahwils teem Ebreeŗeem raxtidams
treſẜchà padeßmità Weetà. Vnd taß Konings Dawids / jebſche
taß ghann baggahtz Kungs by / ẜacka tomähr us Deewu: Mehs
äſẜam Ꞩweſẜchi und Weeẜis preekſch töw / ka muhſẜi Täh-
wi wiſẜi / muhſẜo Dſiewiba gir us Semmes ka kahda Äh-
na / und teh nhe gir nhe kahda Vsturreẜchana. Ꞩweſẜch
und Weeẜis by Wings preekſch Deewu us Semmes / bett Nam̃-
@b{neex}
[88.lpp.]
neex by / und gir Wings Debbeſẜieß / aiſto muhſẜa Dſiewoẜcha-
na gir Debbeẜies / no kurrenes mehs arridſan ghaidam
to Peſtitaju Jeſum Chriſtum / to Kunghu / katters muhſẜu
neezighu Meeſẜu apſkaidrohß / ka tha liedſäna kļuhſt ẜawai
apſkaidrohtai Meeſẜi / pehtz to Darrbu / ar kattru wings
arridſan warr wiſẜas Leetas ẜöw paklauſẜighas darriet /
mahza taß ẜwähtz Pahwils teem Wilipperem raxtidams treſẜchà
Weetà.
  Ka nu kaß labba Ꞩweſẜchumà buhdams apſkattahß und
mahzahß / ka winjam buhß turreteeß; tah mums Ꞩweſẜchenee-
keem ẜchinny Paſẜauleh ļohte waijagha gir ſinnaht / ka mums
wiſẜahß Leetahß pareiſe turreteeß buhß.
  Pirrmahk / ẜacka taß Ewangeliſts no Deewa Mahtes;
Maria zehlehß aukſcham tannieß Deenahß / winja mettehß
kahjohp / ka juhß runnajeeta no tahdu Zillwäku / kam zellſch pa
Kahjam gir. Ꞩchie Aukſcham=Zellẜchana / ẜchie kahjohp=meſẜcha-
na rahda mums us Attſtahẜchanas no Ghräkeem / no kattras eek-
ſchan tahß Epheſeŗo Ghramatas peektà Weetà / ar ſkaņņu Ball-
ẜu ick=kattram us=ẜaukts tohp: Vs mohſti / kaß tu ghulli / und
zelleeß aukſcham no Mirroņeem / tad töw Chriſtus apſkai-
drohß. To dſihrehß darriet taß paſuddis Dähls / no kattru Chri-
ſtus runnaja Lucae peektà=pa=deßmità Weeta: Eß ghribbu zell-
teeß / und py ẜawu Tähwu eet / und us to ẜatziet: Tähws /
eß äßmu ghräkojis Debbeſẜies / und preekſch töw / und nhe
äßmu zeeniegs / ka eß taws Dähls ẜauktz tohpu. Tah laſẜam
mehs no to Muitineeku Baſnizà eekſchan Jeruſalem Lucae aſtotà=
pa=deßmità Weetà: Wings gir ſtahwejis no tahļenes / nhe
ghribbädams ẜawas Atzis pa=zellt prett Debbeß / bett
preekſch ẜawu Kruhti ẜißdams / unnd nopuhßdams ẜatzijis:
Deews eſẜi mann Ghrezeneekam ſchehliegs.
  Wiſẜi juhß beßdeewighi und nhebehdneeki / kattri juhß ẜa-
@b{wohß}
[89.lpp.]
wohß Ghräkohß / ka zuhka Dubbļohß / wahrtaiteeß / juhß nhe
ſtahwaht / bett ghullaht / ka Zuhka Ꞩuttrainy / juhß ghullaht
us tahm Meelehm und Peepehm juhſẜo Ghräko / ka Deewa
Wahrds runna / und jums to pahrmätt / und jums taß ja=ghai-
da / ka jums arridſan turr Elleh buhß ja=ghull / ka Awis / und
buhß jums lickteeß krimmt no Nahwu muhſchighe / ka
Konings Dawids jaw ẜenn jums to papreekſche ẜatzijis gir zät-
tortà=deßmità=dehwità Dſeeßmà.
  Tapehtz / O Zillwäko=Bährni / turraiteeß ka pee=titzighi und
tickuẜchi / ſchiggli Kallpi / kattri ſtahwädami ghaida / kad
winjo Kungs no Kahſahm nahk / mahza taß Kungs JEſus
Lucae ohtrà pa=deßmità Weetà. Ja tad brieſcham kahds Grähx
lätzahß / und juhß zaur Willtu tha ļauna Wälla / jeb no blehdi-
gheem Ļaudeem / jeb arridſan no juhſẜo paſẜchu Meeſẜu karrinahti /
ſtumbditi unnd irr py Semmes ghruhſti tohpaht / ka wahji Zill-
wäki / tad ar Deewa Spähku rahpaiteeß attkal aukſcham / unnd
kad juhß ſtahwaht / tad peeluhkojeeta labb / und ẜarrghajee-
teeß / ka juhß attkal nhe krietaht / mahza taß ẜwähtz Pahwils
pirrmà Ghramatà us teem Corintheŗo Ļaudeem deßmità Weetà.
  Bett zelleeteeß aukſcham ar Maria tannieß Deenahß /
aiſto juhß ſinnaht / ka tha Nacktz to Ghräko pa=ghahjuſẜi /
bett tha Deena att=nahkuſẜi / tadehļ ſtaighajeeta / ka py
Deenu. Deews dohd dauds Zillwäkeem / und irr mums paſ-
ſcheem / kattri mehß taggad ẜcheità ẜaghajuẜchi äſẜam / und Dee-
wa Wahrdu mahzameeß / tſchettras ghaŗŗas Deenas / to Deenu /
muhſẜas Jaunibas / to Deenu / kad mehs Zillwäki und Wie-
ri und Ꞩeewas äſẜam / to Deenu / kad mehß nokahrẜcham unnd
wätzi kļuhſtam / und to Deenu / kad mums mirrt buhß. Eſẜeeta
juhß ihſtäni Chriſtiti Zillwäki bieſtaht juhß Deewu no Ꞩirr-
di / tad attſtahjeeta no Ghräkeem ẜchinnieß tſchettrahß Deenahß.
Juhß jauni Ļaudis / wehl jauni buhdami / juhß pee=aughuẜchi /
@b{juhß}
[90.lpp.]
juhß wätzi und ẜirrmi / juhß nheweſẜeļi und peekuſẜuẜchi / jums wiſ-
ẜeem tha Attſtahẜchana no Ghräkeem ẜchinnies tſchettrahß Dee-
nahß wairahk waijagha gir / nhe ka tha Deeniſka Maiſe.
  Taß Ewangeliſts ẜacka no Marias / winja gir ghajuſẜi
par to Kallnu. Taggadien juhß dſirrdejeeta / kahdi Kallni win-
jai by ja=pahr=kahp. Ka nu ẜchee Kallni Juddo=Semmeh ghul-
leja / tha tohpam mehs taggad mahziti / mums buhß allaſch unnd
ick=deenas / ick=brieſchi us Debbeß und to muhſchighu Dſiwoẜcha-
nu dohmaht / kattras Dahwanas Deews ẜataiẜijis gir teem /
kattri to mieļo / tahdas Dahwanas / tahdu Manntu / kahdu
nhe kahda Atz redſejuſẜi / nhe kahda Auß dſirrdejuſẜi / unnd
nhe kahda Zillwäka Ꞩirrdy duhruſẜeeß gir. Mehs laſẜam
Deewa Ghramatà / kad tam ẜwähtam Jahņam redſeht by to lee-
lu Pili / to ẜwähtu Jeruſalem ihs Debbeß no Deewu nobrauzam /
tad wedde to weens no teem ẜeptinjeem Engheļeem Gharrà us
auxtu leelu Kallnu / ghribbädams to mahziet / tam by py ẜcho Sem-
mes=Kallnu to Debbeſẜes=Kallnu tahß muhſchighas Dſiwoẜcha-
nas labbe apdohmaht. Tapehz ẜatzija irr Dawids no ẜöw: Eß
pa=zeļļu mannas Atzis us teem Kallneem / no kurrenes
man Palliegs nahk / manns Palliegs nahk no to KVnghu/
kaß Debbeß und Semm darrijis gir. Ꞩchee Kallni gir nhe
ween Deewa Schälaſtiba / Wiß=Spehziba / Ghuddriba / unnd
winja Pa=dohms; bett arridſan tha Debbeß / kur Deews dſiewo /
katters leekahß ihten ka us auxteem Kallneem äſẜohtz. Tadehļ wai-
za taß=patz Konings wehl ſkaidrahke no tahß muhſchighas Dſie-
woẜchanas peektà=pa=deßmità Dſeeßmà: Kungs / kaß dſiewohß
tawà Buhdà / unnd kaß pallix us tawu ẜwähtu Kallnu?
Vnd attkal ohtrà=deßmità und zättortà Dſeeßmà: Kaß eeß us
tha Kungha Kallnu? und kaß ſtawehß winja ẜwähtà Wee-
tà? Vs ẜcho Debbeſẜes=Kallnu tahß muhſighas Dſiewoẜcha-
nas eita juhß arridſan / O mieļi Draughi / nhe ar Kahjahm juhſẜas
@b{Mee}
[91.lpp.]
Meeẜas / bett ar Kahjam juhſẜas Ꞩirrds und Dwehſẜeles. Vnd
to nhe warram mehs darriet / tekam mehß wehl muhſẜà eedſimbtà
unnd paſẜchà noſeektà Nhelaimeh / taß gir muhſẜohß eedſimmo-
ẜchohß und darritohß Ghräkohß ghullam / pirms mehs no jaunu
peedſimbti / und zaur Deewu no Ghräkeem atghreeſti äſẜam / aiſto
tha peedärram mehs wehl ſtarpa teem / no kattreem taß Apuſtuls
Pahwils ẜacka / ka tee beß Deewu gir Paſẜauleh / unnd taß
Wähdärs winjo Deews gir / ka tahdo ( Ļauẜcho ) kattri ſem-
miſke dohma: bett tad pirrmahk eetam mehs ar muhſẜo Ꞩirrdi
unnd Dwehſẜel us to Debbeſẜes=Kallnu / kad mehs zaur Vhdeni
und to Gharru no jaunu peedſimmuẜchi und Chriſtiti Ļaudis tap-
puẜchi äſẜam / zaur to Chriſtibu und Mitteẜchanu no Ghräkeem.
Aiſto ihten ka ta Jumprawa Maria tad ghaja par to Kallnu ẜa-
wu wätzu Raddu / to Eliſabeth ap=raudſiet / und ar tahß aprunna-
teeß / kad winja jaw to Kunghu JEſum appackſch ẜawas ſchkie-
ſtas Ꞩirrds neſẜe; ihten tha buhß mums us Debbeſẜes=Kallneem
ar muhſẜu Dwehſẜel kahpt / kad taß Peſtitais muhẜahß Ꞩirrdis
ẜajämbts / und teitan ẜawu Ghiem dabbujis gir / ka taß ẜwähtz
Pahwils runna. Bett mehß eetam us ẜcho Debbeſẜes=Kallnu /
kad mehß ẜawas Ꞩirrdes pazeļļam / tahß no Semmes=leetahm
no=wehrẜcham / und ghreeſcham us Deewu / ka patz JEſus mums
pawehļ ẜatzidams Matthei ẜäßtà Weetà: Mecklejeeta wiß
pirrmahk Deewa Wallſtu / und winja Taißnibu / tad jums
wiſẜas zittas Leetas peekrittieß. Vnd taß Apuſtuls mahza:
Eſẜeeta juhß ar Chriſto aukſcham zähluScheeß tad meckle-
jeeta kaß aukſcham gir / kur Chriſtus ẜehſch py Deewa lab-
bahß Rohkas / mecklejeeta to / kaß aukſcham gir / unnd nhe
to / kaß us Semmes gir. To darrija ẜchiß Apuſtuls patz /
ka wings raxta teem Wilippeŗeem treſẜchà Weetà: Weenu
Leetu ẜacku eß / eß aismirrſtu / kaß packaļ gir / und ſteepjohß
pehtz to / kaß turr preekſcha gir / und dſännohß pehtz to preek-
ſcha=durrtu Siem / pehtz to dahrghu Pretz / kattra mums
@b{preek-}
[92.lpp.]
preekſcha turr to Debbeſkighu Deewa Aizenaẜchanu eek-
ſchan Chriſto JEſu: und ẜacka tudeļļ klaht: Zeek nu mehß
pillnighi äſẜam / tee turram mehs tahdu Prahtu. Jemmee-
ta to labbe währà / mieļi Draughi / Wings ẜacka / Zeek mehs pill-
nighi äſẜam / taß gir / kattreem ihſtäno Chriſtito=Zillwäko Pama-
ẜchas gir / aiſto tahß Paſẜaules=Kagkes / und Naudas=Schurrkaß
nhe gir pillnighas / no teem ẜacka Syrachs: kaß ißniegdamas
Leetas meckleh / taß liedſe ißniex.
  Tanny Luhkẜchanà / ko JEſus Chriſtus mums mahzijis gir /
tohp diwi reiſas Deewa Wallſtes und tahß Debbeß minnähts /
unnd tahß Semmes tickai ween Reis / mums par Mahzibu / ka 
Chriſtitam Zillwäkam wiß wairahk us Deewu und us Debbeß
dohmaht buhß.
  Nhe weens Zillwähx warr weenà Reiſà tudeļļ ar weenu
Atzi to Debbeß / und ar ohtru to Semm us=ſkattiet; ihten tha muh-
ſcham taß nhe warr buht / ka Chriſtiets Zillwähx buhtu ļohte bä-
dajeeß par Semmes=Leetahm / und no Ꞩirrds arridſan ghahda-
jeeß us Debbeſẜes=Dahwanahm. Tam Zillwäkam gir ẜawas
Meeſẜas no Semmes / unnd tha Dwehſẜele no Debbeß: tapehtz
zeek tha Dwehſẜele auxtaka gir / nhe ka tahß Meeſẜas / teek wai-
rahk buhß mums ap to Debbeß darrboteeß nhe ka ap tahß Sem-
mes. Tha buhẜchana ſchahß Paſẜaules ißniext / bett kaß
Deewa Prahtu darra / taß palleek muhſchighe. Mums
Chriſtiteem Ļaudeem buhß dſeedaht ar to Koninju Dawid zättor-
tà=deßmità=ohtrà Dſeeßmà: Ka kahda Stirrna ſweeds pehtz
aixtu Vhdeni / tha brähtz manna Dwehſẜele / Deews/
pehtz töw / mannai Dwehſẜelei twiext pehtz Deewu / pehtz to
dſiewu Deewu / kad eß turr nahkẜchu / ka eß winja Waighu
redſehẜchu? Vnd attkal aran to ẜeptitu=deßmitu=treſẜchu Dſeeß-
mu: Kungs / kad eß tickai töw turru / tad nhe bädu eß nhe-
neeka par Debbeß / und Semm / und jebſche mann Meeſ-
@b{ẜas}
[93.lpp.]
ẜas unnd Dwehſẜele ißkallſt / tad eſẜi tu tomähr allaſchien
mannas Ꞩirrds Ee=preezenaẜchana und manna Daļļa.
Redſi taß gir par Kallnu eet.
  Bett ar to Eeẜchanu tohpam mehs wehl mahziti / ka mums
buhß allaſch prohjam ſteikteeß muhſẜà Dſiewibà / tha buhß mums
beß Mitteẜchanas dſiewoht / ka Chriſtiteem Zillwäkeem peedärr /
kattra Dſiewoẜchana no ihſtänas Dſiewas Titzibas attlätz. Ai-
ſto tha ẜacka Deewa Wahrds aſtotà=deßmità=zättortà Dſeeß-
mà: Labb teem Zillwäkeem / kattri töw par ẜawu Stippru-
mu turr / und no Ꞩirrdi töw pehtz ſtaigha / kattri zaur to
Warrgho=Semm EET / unnd taiſẜa teità Ackas. Tha
mahtzija Deews patz tam Abraham / kad ẜchiß jaw dehwing=deß-
mitts und dehwinjus Ghaddus wätz by: Eß äßmu taß Wiß-
walldiegs Deews / Staigha preekſch mann / und eſẜi labbs.
Tha ghaja allaſch projam taß Konings Dawids / tapehtz ẜacka
Wings us Dewu ẜimbtà=und dehwità=pa=deßmità Dſeeßmà:
Kad tu / Kungs / mannu Ꞩirrdi ee=preezini / tad TÄCKV 
eß to zeļļu tawa Wahrda.
  Tadehļ mums mahza Deewa Wahrds / ka mums nhe
buhß peekuſt / bett tam eekſchigham Zillwäkam buhß jo
Deenas jo wairahk attjaunatam tapt.
  Ko pa=liedſeja tam Koninjam Saul / ka wings Konings
tapdams labbs by / und Deewam klauſẜija / pehtz attkal ghann pee-
pehzche attpula / pahrkahpe Deewa Wahrdu / eeniede beß Wai-
nas Dawidu / licka aſtoņus=deßmitß und peezus Deewa Kallpus
nokaut / pehtz=ghallà meckleja Burrwjus / patz ẜöw nodurrdams
ar ẜawu Sohbinu.
  Judas Jſcharioth by Jeſu Chriſti Mahzekļis / bett pehtz
tappa Wings patz Wällns / aiſto par Naudu Wings to Kunghu
JEſum pahrdehwe.
  To jemmeeta Währà / O Zillwäko=Bährni / taß nhe gir
@b{ghann}
[94.lpp.]
ghann / labbe ee=ẜahkt dſiewoht / bett jums buhß arridſan labbe
beikt. Ka ẜacka taß Kungs JEſus Lucae diwi pa=deßmità Wee-
tà: Taß Kallps / kaß ẜawà Kungha Prahtu ſinna / und nhe
gir ẜataiẜijeeß / topaſẜchu darriet / taß dauds Sittänus zee-
tieß. Wairahk ſtahſta taß Ewangeliſts no Marias / Winja par
to Kallnu ghajuſẜi tickuẜche / dries / nhe=kawädameeß. Steidſeeß
tu arridſan / M.D. to Weetu attẜneekt / kurr tawa Titziba ee=ſtip-
preenata tohp. Kad tu Deewa Wahrdu und Ꞩohliẜchanu dſirr-
di / tad tam töw jaw ghann by buht / unnd nhe waijadſätu töw
Siemes meckleht / ka tee Juddi no Chriſto Siemes ghaidija.
Tomähr nhe buhß töw ẜmahdeht tahß Siemes / ko töw Deews
ẜawà Wahrdà rahdijis gir / ar tahm Siemehm ee=ſtipprini tawu
Titzibu / ka tha Jumprawa Maria tickuẜche edama py ẜawu Rad-
du / tahß Eliſabeth / ghribbädama redſeht / ko Deews py Winjas
darrijis.
  Vsluhkojeeta to Waŗŗa=Wiexni / kattru Deews padeb-
beſẜies litzis. Tha gir tahda Sieme / tahß Ꞩaliedſenaẜchanas 
ſtarrp ẜöw und mums / ka Wings to Paſẜaul nhe ghribb wairs ar
Vhdeni ap=pluhdenaht und ap=ẜliezenaht. To Waŗŗa=Wiexni 
ee=luhkodams kad Deews töw Nhelaim pee=ẜuhta / tad redſehſẜi /
ka Deews töw pahr=ẜchautiß / attkal ſchehliegs ghribb buht.
  Tahdas Siemes attrohd tu dauds Deewa Wahrdà / ka
Deews ẜawus Ļaudis ar ẜauſẜahm Kahjahm zaur to ẜarrkanu
Juhri weddis / ka Wings tohß tſchettrus=deßmitts Ghaddus ar
Mais no Debbeſẜes Tuxneſẜy baŗŗojis / teem Vhdeni no Ackmi-
ņeem ( kaß gir to ẜawu Muhſchu dſirrdejis ) litzis pluhſt / und gir
tohß dſirrdenajis / und kaß wehl zitti Brienumi unnd Siemes
wehl wairahk gir. Ar tahm warrehſẜi tu tawu Titzibu ſtippre-
naht / und Deewam us=titzeht / nhe=kahda Nhelaime und Waina
Paſẜauleh tick leela / tick ghruta / Deews warr to noghreeſt unnd
pa=ghallam ißweſt.
@b{Tickuẜche}
[95.lpp.]
  Tickuẜche ey prohjam / ka Maria / kad töw ja=darra / ko Deews
töw pa=wehļ. Nhe kahwejeeß py to Kunghu töw atghree-
ſtees / und nhe ghaidi no weenu Deenu ihs ohtram. Aiſto
winja Dußmiba nahk peepehſche / und attreeps / und töw
ẜamaitahß / ẜacka Syrachs / peektà Weetà ẜawas Ghramatas.
Vnd tha buhß mums turreteeß preet mums paſẜcheem.
  Ohtrà Kahrtà / teekam mehß ẜehrẜcham ẜchinny Paſẜau-
leh / buhß mums pareiſe turreteeß prett muhſẜu Tuwaku / tam wiſ-
ẜu labb wählädami. Maria nahze Zacharia Nammà / und
ẜweizenaja Eliſabeth / us ẜchahß Ꞩweizenaẜchanas Deews tu-
deļļ dehwe / ka taß Bährns Eliſabethes Meeſẜahs budams ka dee-
dahms lehze / taß Ꞩwähtz Gharrs pee=pilldija to Bährnu und to
Maht. Tha darra wiſẜi titzighi Deewa Bährni / und ẜweizena-
jahß weens ohtru / und wehlejahß weens ohtram wiſẜu labb. Juhß
eſẜeeta jo weena Ꞩirrds / und weena Dwehſẜele / unnd ſinnaht ka
jums gir weens deews und Tähws / weens Peſtitais / Jeſus
Chriſtus / weens Eepreezenatais / taß Ꞩwähtz Gharrs / jums gir
weens Deewa Wahrds / juhſẜas Dwehſẜeles Barriba / weena
Chriſtiba / weens Deewa=Ghallds / weena Titziba / weena muh-
ſchigha Dſiewoẜchana ghaiditina. Tapehtz wehlejeeteeß weens
ohtram wiſẜu labb / tahda ẜirrdigha Wehleẜchana gir ẜirrdigha
Luhkẜchana / ka Chriſtus us ẜaweem Mahzekļeem ẜacka / Matthei
deßmità Weetà: Kad juhß kahdà Nammà ee=eetaht / tad
ẜweizenajeeta to / und ja taß patz Namms tahß Ꞩweizena-
ẜchanas zeenigha buhß / tad juhſẜo Meers us tahß nahx;
bett ja ta nhe buhß zeenigha / tad juhſẜo Meers attkal us
jums attghreeſieẜeeß. Dſiewo taß Ꞩwähtz Gharrs juhſẜà
Ꞩirrdy / tad dries to warrehß py töw nomanniet zaur Lehnibu.
Mieļo tu tawu Tuwaku / ka töw jo to mieļoht buhß tick ẜirr-
dighe ka töw paſẜchu / ja tu ghribbi Chriſti Mahzeklis buht /
tad buhß tha Mieläſtiba läpna und laipna / ka Pahwils taß
Apuſtuls mahza.
@b{Vnd}
[96.lpp.]
  Vnd ka Maria labbu Laiku py Eliſabethes pallicka / tai
klauſẜija / darrija tahß trieß Mehnes kamähr winja tanny Nam-
mà by / kaß by ja=darra / nhe ghaidija / ka winjai by pirrmahk ẜa-
tziet / ko darriet / winja patti lab=praht darrija / ko rädſädamma;
ihtenn tha buhß mums tam / kam waijagha gir pa=rahdiet tohß
Darrbus tahß Mieläſtibas unnd Schälaſtibas / ka Deewa
Wahrds mums mahza: Labb=darriet unnd zittam arridſan
doht / nhe aismirrſtaht / aiſto tahdas Vpperes pa=tickt Dee-
wam labbe. Eliſabeth gir wätzaka nhe ka Maria / tadehļ tha
jaunaka tai Wätzakai klauſẜa: eita / unnd darrieta arridſan tha:
Preekſch ẜirrmu Ghallwu buhß töw zellteeß / unnd
tohß Wätzus zeeniet / pa=wehļ Deews patz treſẜchà Ghramatà
Moſis dehwità=pa=deßmità Weetà. Maria nhe ghribbeja to
Mais py Eliſabethes ẜlinnkodama unnd wellte ehſt / bett winja
ſtrahdaja: Nhe kaunehjeteeß / juhß Zillwäko=Bährni / tha Darr-
ba. Kaß Darrbu kaunehjahß / tam buhß pehtz Wallgs Kacklà /
Kraukļi und Wahrnas Karratawahß to puſẜchkohß. Kaß nhe
ſtrahda / tam nhe buhß arridſan ehſt / ẜacka taß ẜwähtz Pah-
wils pirrmà Ghramatà us teem Theſẜalonichero Ļaudeem treſ-
ẜcha Weetà. Ꞩlinnkums mahza dauds ļaun / ẜacka Sy-
rachs ẜawà Ghramatà treſẜcha=deßmità treſẜchà Weetà. Redſi /
ka krahßne klahjahß / kad Gideons ſtahw Klohnà / und kuļļ Quee-
ẜchus / kad Pehteris ar ẜaweem Bedreem Tieklu ißmätt / kad Sa-
ra Buhdà buhdama wahri und zäpp / Rebecca Vhdeni näß / und
Martha wiſẜas Leetas Nammà darra / ka Deewa Wahrds tohß
Ļaudis teitz. To jemmeeta Währà / juhß Ꞩlinnki / und Ꞩlaiß-
tohņi / juhß Deenas=Saggļi / kattri juhß Rohkas wiſẜu Deenu
Aſoty turraht und Klehpy / par Ꞩähtu pahrmättuẜchees ſkattai-
teeß / ka Beßdeligas ſkreen / Ꞩauleh iß=ſteepuẜcheeß ghoſaht tohß
ẜlinnkus Kaulus: Muẜchas und Ohdas jums rey / und pehtz no-
plieẜuſchi eſẜeeta / ka no Karratawahm nokrittuẜchi / plahna Putt-
@b{rinja}
[97.lpp.]
rinja buhß ja=ſtrebb / Wähdärs pallix tuckſch / und dohmaẜeeta us
Sackẜchanas. Kahds nu Darrbs buhß / tahdu Allghu juhß dab-
buiẜeeta. Vnd tha buhß mums turreteeß prett muhſẜu Tuwaku.
  Treſẜchà Kahrtà / teekam mehß ẜehrẜcham ẜchinny Paſẜau-
leh / buhß mums pareiſe turreteeß irr prett Deewu. Maria teitz
Deewu to Kunghu unnd pateitz Winjam / par wiſẜu Labb=darri-
ẜchanu / ko Wings winjai paſẜchai / ẜaweem Ļaudeem / und wiſẜeem
Zillwäkeem darrijis gir. O M.D. apdohma tu arridſan / ko taß
Kungs taws Deews py töw darrijis gir / tu attraſẜi tick dauds
Dahwanas / ka tu wiſẜas nhe warrehſẜi iß=ẜkaitiet. Attplett tawu
Mutt preezadameeß / unnd pateitz Winjam no Ꞩirrds dibben.
Ꞩlahwe to Kunghu / und nhe aismirrſti / ko Deews py töw
labbe darrijis gir. Pateizeeta juhß Taißni / tam Kungham /
und teizeeta winja Ghohdu / ka taß Konings Dawids jums
mahza dehwità=deßmità und ẜeptità Dſeeßmà. Teizeeta ar Ma-
ria Deewa Schälaſtibu. Aiſto Wings gir mums muhſẜà leelà
Nhelaimeh / kad mehß Ghräkohß eeghrimmuẜchi bijam / ar ẜa-
weem Mieligheem Atzeem usluhkojis / und darra ick deenas leelas
Leetas py mums. No Deewa Schälaſtibas äſẜam mehß / ko
mehß äſẜam. Teitzeta Deewa Spähku: ar to Wings tohß Dee-
wa=bijatajus ghellbeh und ẜarrgha / tohß Nabbaghus und No-
wahrghuẜchus ee=preezina / bett tohß Beßdeewighus ghruhſch
Wings ſemmeh / uñ tohß Läppnus ißkaiſẜa Wings ẜawas ẜirrds
Prahtà / to jutta Warao taß läppnis Konings. Teizeeta Deewa
Baggatibu: aiſto tohß JßAllkuẜchus pepillda Wings ar Bag-
gatibu / dohd teem Nabbagheem ẜawu deenniſku Mais: bett tohß
Baggatus / kattri ar ẜawu Manntu nhe pareiſe dſiewo / ar to ap-
ghräkojahß / tohß attſtahy Wings tuckẜchus / unnd attrauj teem
ẜawu Ghauſẜu. Teizeeta / mieļi Bährni / Deewa teeſẜus Wahr-
dus / Wings atminnahß tahß Schälaſtibas / ka Wings ẜaweem
Kallpeem und miļeem Bährneem runnajis gir / muhſcham Wings
@b{ẜawu}
[98.lpp.]
ẜawu Wahrdu turr / kaß us Deewa Wahrdu pa=laiſchahß taß
muhſcham nhe paleek Kaunà. Ock labb teem / O Kungs Deews /
kattri tawà Nammà dſiewo / tee teitz töw allaſchien / dſeed
taß Konings Dawids. Tapehtz laid nu buht teiktz taß Kungs /
taß Jſraeļa Deews / und laid teiktz tohp winja ghohdiegs
auxttz Wahrds muhſchighe / laid wiſẜahm Semmehm pil-
lahm kļuht no winja Ꞩlahwu und Ghohdu / Amen / Amen.

  To ẜwähtu Ewangelium / katters mums rahda / ka mums
   to Kunghu JEſum Chriſtum usluhkoht buhß / ap-
   raxta taß Ewangeliſts Lucas ẜawà Ghramatà peektà    
   Weetà / und ſkann tee Wahrdi juhſẜà Wallodà tha:
         TAß notickahß / ka tee Ļaudis
         py to Kunghu JEſum ſpeedehß / Dee-
         wa Wahrdu dſirrdeht. Vnd Wings
         ſtahweja py to Äſäru Genezareth / und
         redſeja diwi Laiwas py to Äſäru ſtah-
wohſchas / bett tee Sweineeki by ißkahpuſẜchi / unnd
maſghaja ẜawus Tieklus / Kahpe taß weenà Laiwà /
kattra Simoņam peederreja / und luhdſe tam / ka taß
@b{to}
[99.lpp.]
to magkeniet no Mallas nozälltu / und taß paſẜehde-
jahß / und mahzija tohß Ļaudis no to Laiwu.

  Vnd kad taß beidſe runnaht / ẜatzija taß us Simo-
ni / dohdeeß us auxtu / und ißmetteeta juhſẜus Tieklus /
ka juhß weenu Lohmu wällkaht. Vnd Simons ad-
billdeja / und ẜatzija us to: Meiſteri / mehß äſẜam zau-
ru Nackti ſtradajuſẜchi / unnd nheneeka dabbujuſẜchi /
bett us tawu Wahrdu ghribbu eß to Tieklu ißmeſt.
Vnnd kad tee to darrija / apwillka tee leelu Kohpu
Siewju / und winjo Tieklis ẜapplieſẜa. Vnd tee aize-
naja ẜawus Beedrus / kattri ohtrà Laiwà by / ka tee
nahktu / und palliedſähtu teem willckt. Vnd tee nah-
ze / unnd peepilldija abbas Laiwas pillus / tha / ka tee
ghrimma. Kad to Simons Peteris redſeja / kritte
taß JEſu apkahrt zeļļeems / unnd ẜatzija / Kungs / ey
@b{no man}
[100.lpp.]
no mann aran / eß äßmu weens ghrehziegs Zillwähx /
aiſto tam by Jſẜabieſchana usghajuſẜi / unnd wiſẜeem
kattri ar to by ſcho Lohmu / kattru tee willkuſchi 
by / Ta lieds arridſan Jäcobam unnd Jaņam teem
Dähleem Zebedei / Simona Beedreem. Vnd Jeſus
ẜatzija us Simoni / nhe iſẜabieſtees / aiſto no ſcho Lai-
ku buhß töw Zillwäkus ſweijoht. Vnd winji willka
tahß Laiwas py mallas / und atſtahja wiſẜas Leetas /
und ſtaighaja tam pehtz.
  
  MJeļi Draughi / kahds leels Brienuma=
  Miers taß Kungs Chriſtus JEſus äſẜohtz / unnd
  kahdus leelus Brienumus Wings darrohtz / irr
  Zillwähx buhdams / to taß ẜwähtz Konings Da-
wids jaw ẜawà Laikà noteitze ẜatzidams: Tu zellſẜi to par Kun-
ghu par tawo Rohko Darrbeem / wiß eſẜi tu winja Kahjo=
appackſchà litzis / wiſẜas Awis unnd Wehrſchus / irr tohß
Swährus / tohß Puttnus appackſch Debbeß / und tahß
Siwis Juhry / unnd wiß kaß Juhry ſtaigha. Ka ẜchee
Wahrdi teeſcham runna no to Kunghu Chriſto / katters tahds
Kungs gir par wiſẜu Leetu / ko Deews raddijis / irr par to Juhri /
und wiß kaß Juhry ſtaigha winjam paklauſẜiegs gir / to rädſam
mehs ẜcheitan eekſchan ẜcho preekſche laſẜitu Ewangelio. Aiſto
ẜawu Mahzibu pabeidſis / parahda Wings / ka wiſẜas Siwis
winjam pa Kahjam ghull / ja winja Rohka gir. Pehteris by zau-
ru Nackti wellte ſtrahdajis und ſweijojis / nheneeka Wings dab-
buja; bett Deewa Wahrdu noklauſẜijis / und JESV Chriſto
ẜawu Laiwu aisdehwis / redſeja Wings Deewa Dahwanu / ka
irr taß Apuſtuls Pahwils mahza: Ta Deewa=bijaẜchana wiſ-
@b{ẜahm}
[101.lpp.]
ẜahm Leetahm labbe darra / und ẜohla ẜcho und to nahko-
ẜchu Dſiewibu.
  Ꞩchiß Ewangeliums noteitz mums arridſan / nhe ween / ka
JEſus Chriſtus tam Pehteram to Ticklu ar Siweem peedſin-
nis / und labbu Sweiju dehwis; bett ka Wings to paſẜchu Swei-
neeku gir zehlis par Zillwäko=Sweineeku: taß gir / Wings tam
dehwe to Spähku und Waļļu Deewa Wahrdu mahziet / unnd
pa=wehleja tam tohß Zillwäko=Bährnus py Deewu attghreeſt /
Deewu ihſtäne attſiet / no Ghräkeem attſtaht / unnd us JEſum
Chriſtum titzeht / und laſẜam mehs Deewa Ghramatà / ka Peh-
teris weenà Sweijà trieß=tuhxtoẜchas Dwehſẜeles ẜa=ſweijohja /
taß gir / ar weenu Preddigki wings tries=tuhxtohſchus Zillwäkus
Deewam pee=wedde. Kad nu mehs ẜcho Ewangelium apkahrt=
kahrtim apluhkojam / tad rädſam mehs / ka taß Kungs Jeſus
Chriſtus mums wiſẜur rahdahß.
  Tapehtz ghribbam mehs ẜchim brieſcham mahziteeß / Ka  
mums muhſẜu Mahzetaju und Kunghu JEſum Chriſtum
eekſchan ẜcho Ewangelio apluhkoht buhß.
  Mehß arridſan us JEſu Chriſti Wahrdu und Pa=wehle-
ẜchanu taggad muhſẜu Tieklu ißmättam / to leelu Zillwäko=
Sweineeku no Ꞩirrds Luhgdami / taß ghribbätu mums ar ẜawu
Ꞩwähtu Gharru py muhſẜu Darrbu klahtſtahweht / und mums
paliedſeht / Amen.

  MJeļi Draughi / taß Kungs Jeſus Chriſtus gir ẜawu Darrbu
  ar Mahziẜchanu / ka taß Däbbeſẜo=Tähws pawehlejis by /
  lab=praht / no nhe=kahdu dſietz / darrijis unnd noſtrahdajis:
tomähr laſẜam mehß Deewa Ghramatà / ka brieſcham Wings
gir Deewa Wahrdu ẜatzijis / ihten ka luhktz. To rädſam mehs
ẜchinny Ewangelio. Aiſto kad taß Kungs Jeſus nahze py to Äſäru
@b{Gene-}
[102.lpp.]
Genezareth / nhe ka taß ſchkittahß Deewa Wahrdu ẜatziet / bett
ghribbädams ar Laiwu lickdams pahrzellteeß / und eet kur tam by
waijagha / tohp Wings ka ſpeeſtinn ſpeeſts / tohß Ļaudis mahziet.
Aiſto tha ſtahw ẜcheitan raxtietz: Taß notickahß / ka tee Ļaudis
py to Kunghu JEſum ſpeedehß / Deewa Wahrdu dſirr-
deht. Teh buhs winjam kahpt weenà Laiwà / und tohß Ļaudis
mahziet. Jemm nu ẜcheit währà / Manns Draugs / usluhko ta-
wu Kunghu Chriſtum JEſum / ka tawu Mahzetaju. Wings
mahza irr taggad zaur ẜawu Kallpu lab=praht tohß / kattri ſpee-
ſchahß py winju / kattri ẜirrdighe Deewa Wahrdu ghribb dſirr-
deht. Zekahds tohp ẜchinnies Laikohß attraſts / katters mahzahß
und dſännahß nhe us Baſnizas und Deewa Wahrdu / kurr taß
dſirrdätu / ka tam by pareiſe titzeht / ghohdighe dſiewoht / und mirr-
dams ẜawu Dwehſẜel Deewam pawehleht; bett wairahk winjam
Prahtz näſẜahß us Krohghu / us Plieteẜchanas / us Tirrghu und
Mainu / zittu apſackt / peewillt; nahk Wings Deewa Namma /
tad winjam Atzis ẜchurrp unnd turrp wallbahß / tehrſeh ar zittu /
darra Blehņas / ẜmeijahß / ẜnauſch / ja ghull kŗahkdams. Kurr tee
Ļaudis tha turrahß / turr nhe ghribb ẜchis leels Mahzetais lick-
teeß attraſteeß / und irr mums paſẜcheem Deewa Weeta ſtawoht / 
nhe gir drohẜcha Ꞩirrds preekſch tahdeem runnaht / kattri nhe
labpraht Deewa Wahrdu klauſẜa. Kad tee Ļaudis ẜirrdighe
klauſẜahß / tad Mahzetais ẜirrdighe mahza. Jums Klauſẜeta-
jeem by abdohmaht / ko juhß dſirrdaht / nhe Wätzo Bahbo Paſẜa-
kas / nhe Ꞩmecklo Leetu / bett no Deewu juhß dſirrdaht / Deewa
Wahrds und winja Prahtz tohp jums ẜatzietz und paẜluddenahtz /
To by jums no wiſẜas Ꞩirrds klauſẜiet.
  Ka gir tad töw plattas Auſẜis / kad tu dſirrdi / ko taws
Kungs / taws Ghaļļineex / taws Waggare / Staraſts jeb Cubias
ẜacka? Kapehtz tad nhe ghribbi tu ar plattahm Auſẜeem Deewa
tha wiſẜewallditaja Kungha Wahrdu klauſẜiet / unnd to währà
@b{jembt?}
[103.lpp.]
jembt? Jo taß Wahrds gir Wahrds tahß (muhſchighas ) 
Dſiewoẜchanas / tam Wahrdam gir Spähx ẜwahtu dar-
riet ick=kattru kaß tam titz / taß Deewa Wahrds palleek
muhſchighe / kad Semm und Debbeß ſuddieß / tad tomähr
Deewa Wahrds nhe ſuddieß / taß gir ka Lucktz muhſẜeem
Kahjem / unnd ka kahda Ꞩwetze us muhſẜu Zeļļu ſtaigha-
joht. Tapehtz by töw arridſan / Manns Draugs / ſpeeſteeß py
Deewa Warhrdu / ka ẜchee Ļautinji darra / preezadameeß by töw
Deewa Nammà eet / und ẜatziet ar to Koninju Dawid: Eß pree-
zajohß par to / kaß mann ẜatzietz gir / ka mehß Deewa
Nammà eeſẜim.
  Ꞩchee Ļautinji nahk py to Mahzetaju / katters pareiſe  
mahza / und no Deewa Wahrdu runna. Tee Wariſeeri und
Raxta=Mahzetaji arridſan ißdehwehß par leeleem Mahzeta-
jeem / bett / Deewam ſchähl / tee nhe mahzija Deewa Wahrdu /
laid tee leelijahß / ko leelidami / tee mahzija ẜawu paſẜchu Mahzi-
bu. To nomannidammi ẜchee Ļautinji / nahk py JEſum Chri-
ſtum / taß teem to Deewa zeļļu pareiſe rahda und mahza. Darri
tu arridſan tha / M.D. nhe turreeß py teem / kattri nhe mahza
Deewa Wahrdu ſchkieſte und pareiſe / ẜacka / töw buhß preekſch
ẜcho und to Kruſtu zeļļohß meſteeß ẜcho und to Apuſtuļi peeluhkt /
tick und tick reiſas buhß töw Deenà ẜatziet: Ꞩummenata eſẜi tu
Maria; Tahda Mahziba nhe nahkahß ar Deewa Wahrdu / nhe
jauzeeß ar tahdem Mahzetajeem / bett dſenneeß us teem / kattri ka
Chriſtus JEſus töw pareiſe no Deewa Ghrahmatu mahza / beß
kahdu Willtu / ka mehß pall=deeß Deewam / mahzam. Nhe
klibbojeeta us abbeem Puſẜeem / bett eita nohſt no teem /
kattri nhe pareiſe mahza / ka juhß nhe aptraipateeß ar
winjo Ghräkeem / unnd arridſan ko dabbujeeta no winjo
Ꞩohdibas.
  Eita nohſt unnd ẜchkirreteeß no teem / kattri beßdeewighe
@b{dſiewo.}
[104.lpp.]
dſiewo. Aiſto ko palieds taß / kad tu Deewa Wahrdu dſirrdi /
und tu nhe ghribbi tha dſiewoht und turreteeß / ka Deews ẜawà
Wahrdà töw mahza / und tu nhe ghribbi no Ghräkeem attſtah-
teeß? Kahda Daļļa gir tai Taißnibai ar to Nhetaißnibu?
Ka warr Chriſtus und Wälls ẜaderreht? tapehtz nhe ſtai-
gha us to zeļļu to Ghrezeneeko / unnd nhe ẜehd kur tee 
Mehditaji / kattri Deewa Wahrdu apſmei / ẜehſch / mahza taß
Konings Dawid.
  Kurr gir taß Kungs JEſus mahzijis? Py to Äſäru Ge-
nezareth / the wings kahp Laiwà / kattra Simoņam Peh-
teram peederreja / unnd luhds / to Laiwu magkeniet no
Mallas attſtumbt. Tanny Laiwà ẜähdädams Wings
Deewa Wahrdu ẜatzija. To Wings nhe darrija wellte; aiſto
Wings rahda / kahda Leeta gir ar to Deewa Wahrdu ẜchinny
Paſẜauleh. Ka us leelu Äſäru leels Sturrmis zeļļahß / und lee-
las Willnas mätt: ihten tha py tahß Chriſtitas Draudſes arri-
dſan daſche reis noteekahß / daſchas Bähdas tai buhß redſeht und
zeeſt / daſchadas Nhelaimes=Willnas mättahß ẜchurrp und turrp /
ka irr taß ẜwähtz Konings Dawid ẜawà Laikà jaw ſchälojahß /
ẜatzidams: Kungs / tee Vhdens=Strauti zeļļahß / tee Vh-
dens=Strauti eeẜahk kaukt / tahß Vhdens=Willnas Juhry
mättahß auxte / und kautz breeſmighe. Taß gir; ka teem
kattri us Juhri ſtaigha / unnd us Vhdeni ẜawu Mais meckleh /
dauds unnd leelas Bähdas redſeht buhß / ka brieſcham Nahwe
preekſch Atzeem gir; ihten tha Deewa Wahrdam dauds / dauds
no teem Beßdeewigheem / und nhetickleem Mahzetajeem redſeht
buhß. Vnd ka Chriſtus JEſus Laiwinjà ẜähdädams no Will-
nehm ẜchaubietz tohp / und tomähr mahza: ihten tha buhß taiß-
neem Mahzetajeem no tahß Paſẜaules / kattra rätte / rätte kluſẜa
gir / ẜchurrp unnd turrp lickteeß ẜchaubiteeß / ta Paſẜaule dauds
Warras=Darrbu teem Mahzetajeem darra / und noteek teem / ka 
@b{Jeſus}
[105.lpp.]
Jeſus Chriſtus ẜacka us ẜaweem Mahzekļeem: Redſi / eß ẜuhtu 
juhß / ka Awis widdu ſtarp teem Willkeem / Brahlis Brahli lix
nomaitaht / und Tähws ẜawu Dählu. Vnd attkal: Tee jums no
tahß Chriſtitas Draudſes iß=ẜlehx / tee nhe ghribbehß jums att-
ſiedt par Deewa Bährnus / tee jums nokauß / und kaß to darrieß /
ſchkittieß Deewam ar to Kallpojis. Tapehtz mahza mums JEſus
Chriſtus / mums buhß ghuddreem buht ka Tſchuhßka / unnd beß
Willtas ka Balloſchi. Aiſto ihten ka taß Kungs Jeſus ſtarp tahm
Willnehm wäſẜäls tappa usturrähtz; tha arridſan ta Chriſtita
Draudſe / und ick=kattris / kas tai ihſtäne peedärr/ Mahzetaji und
Klauſẜetaji / ar Deewa ſchkieſtu Wahrdu tapps ghlabbota / jebſche
tha Paſẜaule no leeleem Dußmeem kautz / und Puttahß eet. Gir 
tahß Bähdas leelas / Deews taß Kungs dauds auxtahx
Debbeſẜies / ẜacka attkal taß ẜwähß Konings Dawid / und dſee= 
dam mehß pareiſe : Ko Zillwäko Spähx unnd Ghuddriba
ee=ẜahk / Par to nhe buhß mums bieteeß : Deews ẜehſch
auxtakajà{auxtajakà} Weetà / Taß paudieß winjo Paddomu / Kad
tee wiß=ghuddrahke ee=ẜahkt ghribb / Tad tomähr Deews
eet zittu Zeļļu / Taß gir winja Rohkahß. 
  Taß Kungs JESVS ẜähdädams mahza. Kapehtz ?
Taß nhe gir Ghrähx / kad Baſnizas=Kungs ẜähdädams Dee- 
wa Wahrdu mahza. Chriſtus JEſus ẜehſch : Mahzetajam
jeb Baſnizas=Kungham nhe buhß no ẜöw paſẜcham nahkt / bett
ghaidiet / kamähr Wings no Deewu ẜuhtietz / unnd no Kun-
gheem / ka klahjahß aizenahtz tohp. Aiſto ka ghribb taß ar 
drohẜchu Ꞩirrdi mahziet / kad taß nhe kļuhſt aizenahtz ?
jauta taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils. Nhe weenam buhß
paſẜcham to Ghohdu jembteeß / bett kaß arridſan aize-
nahtz gir no Deewu / ka Aaron. Kaß no ẜöw paſẜchu att-
kliedis nahk / unnd mahzahß us kahdas Baſnizas / nhe=ẜuh-
@b{tietz}
[106.lpp.]
tietz no Deewu und Kungheem / us to Deews patz ẜacka: Tee te-
tzeja / und Eß tohß nhe ẜuhtiju.
  JEſus ẜehſch und mahza. Jck=kattram Mahzetajam / kaß
to Ammatu us=jämmahß / buhß ſinnaht ẜehdeht / taß gir / pareiſe
und ghohdighe buhß tam Deewa Wahrdu mahziet. Aiſto taß
nhe gir tudeļļ labbs Mahzetais / kaß pluckſchke unnd tehrſe / patz
nei proht nei ſinna / ko taß runna / und kaß teem Ļaudeem Auſẜis
pee=brähds / bett tam buhß Deewa Wahrdu pa ghalla=ghallahm
ſinnaht / to ſtippre pahrſtahweht / ar to ẜawus Klauſẜetajus mah-
ziet / Deewu attſiet / us JEſum Chriſtum titzeht / und ka Chriſti-
teem Zillwäkeem peedärr / dſiewoht / und teem / kattri nhepareiſe
jeb mahza / jeb dſiewo / pretti runnaht / tohß us=warreht / und zeek
ſpähdams / ar Deewa Wahrdu us to ihſtänu zeļļu waddiet / ka
taß arridſan Debbeſẜies nahkt warr. Redſi kurrſch Mahzetais
to labbe abdohmahß / kahds ghruhtz Darrbs winjam ja=ſtrahda /
und ka ghruhte winjam preekſch Deewu ja=adbilld / taß tick lähte
nhe dohſẜeeß us to Ammatu / und ja Wings to Darrbu ween reis
ghohdighe us=jehmeeß / tad Wings ẜähdädams / taß gir / ẜirrdi-
ghe ẜawu Darrbu ſtrahdahß. Vnd tahdu Mahzetaju buhß jums
klauſẜiet / ka Deewa Wahrds jums mahza: Klauſẜaita juhſẜus
Mahzetajus / und eſẜeeta teem paklauſẜighi / aiſto tee moh-
drighi gir juhſẜo Dwehſẜeļo dehļ / par kattreem teem buhß
adbilldeht / ka tee preezadameeß to darra / unnd nhe no-
puhßdammeeß / aiſto taß nhe gir jums labb.
  Jemmeeta währà / manni Draughi und usluhkojeeta ẜchei-
tan to Kunghu JEſum / ka Juhſẜu Baŗŗotaju / und Mahzais / ka
töw buhß turreteeß / ja tu ghribbi / tam Kungham JEſum buhß
tawam Baŗŗotajam buht.
  Töw nhe buhß Deewa Wahrdu ẜmahdeht und pahrkahpt.
Pehteris unnd ẜawi Beedri nhe by pirrmahk Deewa Wahrdu
klauſẜijuẜchi / bett us=titzejahß us ẜawu Darrbu: tadehļ tee ſchä-
@b{lojahß}
[107.lpp.]
lojahß / und ẜacka: Kungs / mehß äſẜam zauru Nackti ſtrah-
dajuẜchi / bett nheneeka äſẜam mehß dabbujuẜchi. Wiſẜur
ẜchinnies Laikohß / dſirrdam mehß to Wahrdu: Mehß nheneeka
äſẜam dabbujuẜchi / ſtrahda ka ſtrahdadams / tomähr ghruhti Lai-
ki / dauds ẜeh / mas tu attkal dabbu / tick tu tick dauds dabbu / ka tu      
warri Kungheem nomaxaht / jeb Teeſẜu jeb Adbaru. Bett ka-
pehtz taß nahkahß? Klauſẜais ẜcheh / ẜchiß Ewangeliums töw to
Kaitu ẜatzieß: tu nhe ghribbi tam Kungham JEſu Chriſto tawu
Laiwinju aisdoht / taß gir / tu nhe ghribbi paliedſeht / ka Deewa
Namms taptu ghährbtz / tu dſenneeß tickai us to / ko tu tawu
Apzirkni und Macku warrätu pilldiet unnd peekraut / Deewa
Namms attkal ſtahw tuckſch. Krohghi und Steddeles tohp us-
zällti / bett pehtz to Nammu / kur Deewa Wahrdu buhß ẜatziet /
und klauſẜiet / nhe weens nhe bähda: daſcha Baſniza ſtahw beß
Jumbtu / Leetus lieſt / Ꞩneegs ẜneeg / wehẜch puhẜch zaur zau-
rehm / ka wairs nhe weens warr ghlahbteeß. Daſcha noliekuſẜeeß
us weenu Puß / ar leleem Breeßmeem ja=eet eekſcha. Kappẜähtas
tohp ißrackņatas no Zuhkahm / ka Rahziņa=dahrß / nhe weens to
nhe kohp / nei dohma / ka warrättu Ꞩähtu apkahrt taiſẜiet. Kurr nu
tha tee Ļaudis dſiewo / ko ſchkeetaht juhß / teggi Deews pallidſes?
teggi Wings labbu Laim dohß? Nhe titzi: Klauſẜais ko Deewa
Ghramata ẜacka: Tha ẜacka taß Kungs Zebaoth: juhß ẜeh-
jaht dauds / und maß ẜajemmeeta / juhß ehdeeta / unnd to-
mähr nhe pee=ähdaht / juhß dſereeta / unnd tomähr juhß
nhe pee=dſeŗŗateeß / juhß aptehrpjateeß / unnd tomähr nhe
warreta ẜaẜillt / und kaß Naudu nopällna / taß leek to zau-
rumainà Mackà. Tha ẜacka taß Kungs Zebaoth: Redſee-
ta / ka jums klahjahß: Eita / attneſẜeeta Mallku / und taiſẜee-
ta mannu Nammu / taß mann patix / und eß ghribbu man-
nu Ghohdu parahdiet / ẜacka taß Kungs. Aiſto juhß ghai-
deta dauds / und redſi / taß eet maſummà/ und jebſche juhß
@b{Mah-}
[108.lpp.]
Mahjahß pahrnäſẜaht / tad Eß to tomähr ißputtinu. Ka-
pehtz / ẜacka taß Kungs Zebaoth? Tapehtz / ka manns
Namms tick pohſt ſtahw / und ick=kattris ſteidſahß us ẜa-
wu Nammu. Teitan tu / O Zillwähx ſkaidre dſirrdi und proh-
ti / ka Waina gir / ka taws Darbs nhe ẜäckahß tawa paſẜcha Wai-
na gir / tu nhe ghribbi Deewam doht / kaß Deewam pee=därr / tad
Deews töw attkal nhe dohd / ko tu ghribbi und ghaidi. Jemm
tu währa / ko JEſus Chriſtus töw mahza: Dſenneteeß par
wiſẜahm Leetahm us Deewa Wallſtibu / und winja Taiß-
niba / und jums wiſẜas zittas Leetas / kas jums waijadſehß /
pee krittieß / und Deews ar ẜawu Ghauſẜu jums paliedſehß / ai-
ſto Wings darra baggatus / und darra Nabbaghus.
  Ghribbi tu ko labb no Deewu redſeht / tad darri tha / ka
Chriſtus töw mahza: Dohdeeß us auxtu / ẜacka Wings ẜchei-
tan us Pehteri. Dohdeeß tu arridſan / manns Draugs / us auxtu /
Debbeſẜies / ar tawu Luhkẜchanu / und ẜacki: Muhſẜo Tähws
Debbeſẜies / dohd mums ẜchodeen muhſẜu Deeniſku Mais /
und kaß wehl waijagha gir py Meeſẜas Vsturreẜchanas.
Aiſto tu nhe warri patz ko=labb jembteeß / ja taß nhe tohp no
Debbeſẜes dohtz / no turrenes nahk wiſẜas labbas und pill-
nighas Dawanas. Kad tu nu ey py tawu Darrbu / ko Deews
töw pa=wehlejis gir / tad luhds pirrmahk Deewu / ka Wings
ghribbätu töw palliedſeht / und labbu Laimu doht. To mahza
töw arridſan taß Konings Salomons / ẜatzidams: Pawehl
Deewam tawus{taws} Darrbus / tad taws Paddohms ißdohſ-
ẜeeß. Deews gir tick ſchehliegs / ka Wings ick=kattram labpraht
palieds / ka Wings räds und nomanna / ka taß tam labb gir / und
kaß tam waijagha. Kad taws Bährns töw Maiſes ghab-
balu luhds / tu nhe dohſẜi jo winjam Ackmini / luhx Wings
töw Siwi / tu nhe dahwahſẜi winjam Ohds / bett dohſẜi win-
jam ko Wings luhds. Kapehtz tad taß Däbbäſẜo Tähws
@b{mums}
[109.lpp.]
mums nhe buhtu wiß=labb dehwis / kad mehß winju luh-
dſam / ẜacka JEſus Chriſtus. Tadehļ luhdſeeta / tad juhß
dabbuiſẜeeta / mecklehjeeta / tad juhß attraſẜeeta / klaudſena-
jeeta / tad taps jums attwährtz.
  Ghribbi tu ko labb redſeht / tad Strahda. Aiſto tha ẜak-
ka JEſus Chriſtus: ißmetteeta juhſẜus Tieklus. Deews ghribb
mums buhß ſtradaht / ja tu ghribbi Maiſes Reezini / tad ẜneeds
pehtz to. Deews töw to rahda / und dahwa / iß=ſteep tu tawu Roh-
ku / und ſtradadams ẜneeds pehtz to / tad tu to dabbuiſẜi. Ꞩwee-
drus no tawu Waigu pillinadams ehdieſẜi tu tawu Mais /
ẜacka Deews patz. Jebſche töw ẜuhre nahkahß tawa Vstur-
reẜchana und Lauka=Darrbs / nhe bähdajeeß tadehļ / Aiſto
Deews gir tha raddijis / mahza Syrachs. Ko darra tee Skud-
dri? Ey Ꞩlinngki py Ꞩkuddreem / ẜacka taß Konings Salo-
mons / und mahzais no teem / und usluhko winjo Dſiewo-
ẜchanu / jeb teem ney Leels=Kungs / ney Wirßneex! ney
Kungs gir / tomähr tee darrahß ẜawu Mais Waſẜarà /
und krahſta ẜawu Barribu Pļaujama Laikà. Bett kaß
nhe ghribb ſtrahdaht / tam arridſan nhe buhß ehſt / ẜacka taß
Apuſtuls Pahwils.
  Vsluhko wehl ween reis to Kunghu JEſum / Wings töw
ẜchinny Ewangelio rahdihſẜeeß / ka tahds Kungs / kaß töw mieli-
ghe usrunna / kad tu ļohte iß=bijeeß und noſkummiß eſẜi. Pehteris
rädſädams to leelu Brienumu / ka weenà maſà Briedy Winjam
tick dauds Siwis Tieklà ee=dſietas tappa / ißbijajahß Wings /
kritta Jeſu apkahrt zeļļeem / und ẜatzija / Kungs ey no man
ara / eß äßmu weens ghrehziegs Zillwähx. Taß nabbags
Pehteris abdohma / ka Wings nhe gir zeeniegs tahdu leelu Da-
wanu no JEſu Chriſto dabbuit / tapehtz / ka Wings Ghrezeneeks
äſẜohtz. Zitti Ļaudis leeli mättahß / kad teem dauds py Rohkas.
Bett Pehteris atſieſt Deewa Dahwanu / und ſämmojahß / ſchkee-
@b{tahß}
[110.lpp.]
tahß tahdas leelas Schälaſtibas nhe äſẜohtz zeeniegs. Luhds
Chriſtum / tam buhß no Laiwas ißkahpt. Taß nabbags Zill-
wähx ſchketahß labbe darriet / und tomähr wairahk ghräko. Bett
ko darra JESVS Chriſtus? Kahpe wings ara? eet Wings
nohſt? Ock nhe! Wings to mielighe usrunna / tam buhß droh-
ẜchu / Ꞩirrdi turreht / nhe bieſteeß / ẜacka Wings / Eſẜi tu weens
Ghrezeneex / tad äßmu eß to Ghrehzeneeko dehļ ẜchinny Paſẜau-
leh nahzis / tohß ẜwähtus darriet.
  Manns Draugs / abdohma ẜchohß Wahrdus pareiſe / Je-
ſus Chriſtus irr taggad us töw ẜacka: Nhe bieſteeß: Jebſche
töw gir dauds Ghräki / mann gir wairäk Schälaſtibas /
turri drohẜchu Ꞩirrdi / tawi Ghräki gir töw peedohti. Eß /
Eß / delldehju tawus Ghrähkus / und nhe pee=miņņu tawo
Noſeeghumo wairs. Nhe bieſteeß / Eß äßmu töw ar Dee-
wu ẜaliedſenajis / unnd kad töw mirrt buhß / Nhe bieſteeß / Eß /
JEſus Chriſtus äßmu tawa Dſiewiba / und tawas Nah-
wes gir tawa Laime. Amen / Amen.
@v{Evangelium am ſechſten}
@v{Sontage nach Trinitatis/}
@v{Matth. 5.}
  To ẜwähtu Ewangelium / kur Chriſtus JEſus mahza /
   ka mums to Peektu Baußlu pareiſe ẜapraſt buhß /
   apraxta taß Ewangeliſts Mattheus / ẜawà Ghrama-
   tà peektà Weetà / und ſkann tee Wahrdi juhſẜà Wallo-
   dà tha:
@b{JEſus}
[111.lpp.]
   JEſus ẜatzija us teem Ļau-
   deem / unnd us ẜaweem Mahze-
   kļeem: Eß ẜacku jums / ja juhſẜa
   Taißniba nhe gir labbaka ka to
   Raxtamahzetajo unnd Wariſee-
   ŗo / tad juhß eekſchan tahß Däb-
bäſẜo=Wallſtibas nhe nahxeeta. Juhß eſẜeeta dſirr-
dejuſchi / ka teem Wätzakeem ẜatzietz gir / Töw nhe
buhß nokaut. Bett kaß nokaw / taß buhß to Ꞩohdi-
bu nopellnijis. Bett eß ẜacku jums / kaß ar ẜawu
Brahli dußmo / taß gir to Ꞩohdibu nopellnijis / bett
kaß us ẜawu Brahli ẜacka / Racha / taß gir tahß
Runnas nopellnijis. Bett kaß ẜacka / tu Jegkis / taß
gir to Elles Vgguni nopellnijis.
@b{Tapehtz}
[112.lpp.]
  Tapehtz kad tu tawu Dahwanu us to Altari
uppere / und tu ee=ghadajees / ka töw ar tawu Brahli
kaß ja=darra / tad attſtah turr preekſchan to Altari ta-
wu Dahwanu / und noey pirrmahk / und ẜaderrees ar
tawu Brahli / und nahtz tad / und uppere tawu Dah-
wanu. Eſẜi labprahtiegs tawam Prettibneekam
dries / teekams tu wehl py to wirß Zeļļu eſẜi / ka töw
taß Prettibneex weenreis nhe nodohd tam Ꞩoh-
gam / unnd tas Ꞩohgis nodohd töw tam Ꞩullai-
nam / und tu tohpi zeetumà eemäſts. Eß ẜacku töw
pattees / tu no turrenes nhe iß=eeſẜi / pirrms tu to peh-
digu Kauſẜu no=maxahſẜi.

   MJeļi Draughi / ick=kattram Zillwäkam /
   kaß ghribb Deewam patickt / buhß us to dſieteeß /
   ka taß taißne ẜchinny Paſẜauleh dſiewo. Aiſto
   Deews mieļo tohß Taißnus / ẜacka taß Ko-
nings Dawid. Vnd nhe ween buhß tam Zillwäkam us to doh-
teeß / ka taß taißne dſiewo / bett arridſan / ka taß to ihſtänu Taiß-
nibu dabbuit warrätu. Tapehtz laſẜam mehß no to Koninju Da-
wid / ka ghauſche Winjam ghribbahß ta ihſtäna Taißniba. Aiſto
tha Wings Deewu luhds: Platti Kungs tawu Lehnibu par
teem / kattri töw paſieſt / unnd tawu Taißnibu / par teem
Rahmeem. Vnd attkal: Manna Mehle runna ickdeenas
no tawas Taißnibas.
  Bett ka mehs no ẜöw paſẜcheem nhe ſinnam / kahda ta Taiß-
niba gir / und ka mehß to Taißnibu dabbuit warram; tad gir taß
ſchehliegs Deews ẜawu Dählu / to Kunghu JEſum Chriſtum
ẜchinny Paſẜauleh ẜuhtijis / ka tam mums to ihſtänu Taißnibu
@b{mahziet}
[113.lpp.]
mahziet by / aiſto tha Wings patz ẜacka zaur to Mutt ta ẜwähta
Proweeta Eſaia: Eß äßmu taß kaß Taißnibu mahza.
  To Mahzibu turr Wings mums arridſan ẜchodeen preek-
ſcha eekſchan ẜcho ẜwähtu preekſche=laſẜitu Ewangelio / no tahß
Taißnibas runnadams; Aiſto taß muhſchiegs Deewa Dähls to
Raxtamahzetajo und Wariſeeŗo Taißnibu nitzina / unnd pahr-
mätt / kattra nhe gir pillnigha / und rahda mums us to peektu
Baußlu / katters tha ſkann: Töw nhe buhß nokaut / nhe ween
nhe buhß töw tawu Tuwaku nokaut ar Rohku ẜißdams / ar Zirr-
wi zirrßdams / ar Nuhju jeb zittu Bohſi kaudams / ar Naſi durr-
dams; bett tu marri zittu nokaut ar tawu Prahtu / ar taweem
Azeem ar tawu Mehl und Wahrdeem. Vnnd warram mehß
tudeļļ ẜcheitan nomanniet / ka mehß ar muhſẜu Spähku tohß deß-
mittes Deewa Baußlus nhe warram peepilldiet / unnd the mehß
nhe warram to ihſtänu Taißnibu attraſt / Taß Baußlis gir
weens Mahzetais us Chriſtum / katters gir tahß Baußles
ghalls / kaß us to titz / taß gir taißnis / ẜacka taß ẜwähtz Apu-
ſtuls Pahwils.
  Ꞩchim brieſcham ghribbam mehß klauſẜiteeß / ka mums
JEſus Chriſtus mahza/ mums buhß us to ihſtänu Taiß-
nibu dohteeß / kattra labbaka gir / nhe ka to Raxtamahze-
tajo und Wariſeeŗo Taißniba gir.
  Taß leelais Mahzetais / Chriſtus JEſus / ghribbätu mums
ar ẜawu Ꞩwähtu Gharru klaht ſtahweht / Amen.

   MAnni Draughi / taß Kungs JEſus Chriſtus ẜacka us teem
   Ļaudeem / kattri by ẜaghajuẜchi Deewa Wahrdu dſirrdeht /
   und us ẜaweem Mahzekļeem tha: Eß ẜacku jums / ja
juhſẜa Taißniba nhe gir labbaka / nhe ka to Raxtamahze-
tajo unnd Wariſeeŗo / tad juhß Däbbäſẜo=Wallſtibà nhe
nahxeeta. Kad taß Kungs JEſus ẜacka / muhſẜai Taißnibai
@b{buhß}
[114.lpp.]
buhß labbakai buht / nhe ka to Raxtamahzetajo und Wariſeeŗo /
tad ghribb Wings / und mahza mums / ka mums labbake / ghoh-  
dighake / und rahmahke dſiewoht buhß / nhe ka tee Raxtamahzeta-
ji und Wariſeeŗi.
  Tee Wariſeeŗi und Raxtamahzetaji no ẜawas Taißnibas
dauds leelijahß / ka tee warrätu Deewam nopellniet to Däbbäſẜu.
Bett paſẜchi ẜöw ar tahdu leeliẜchanu peewielehß. Aiſto tee nhe
palicka py Deewa Wahrdu / unnd ko Deews teem by pa=wehle-
jis / bett tee pee=lippenaja py Deewa Wahrdu ẜawas paſẜchas
Mahzibas / no kattreem JEſus Chriſtus ẜacka: Wellte kallpo
tee mann / mahzidammi tahdas Mahzibas / kattras Zill-
wäko Baußles gir.
  Tee Wariſeeŗi wairahk ſpeede tohß ẜihkus Darrbus dar-
riet / nhe ka tohß / ko Deews patz by pa=wehlejis / ka attkal taß
Kungs JEſus teem to pahrmätt ẜatzidams / tee dohdohẜchi to
Deßmitu no Mähtreem / Dillehm / und Kimmeļeem / bett
to ghruhtaku Baußly tee attſtahje / ar Wahrdu / to Ꞩoh-
du / to Schälaſtibu / und to Titzibu.
  Tee Wariſeeŗi mahzija / taß Zillwähx ſpehjohtz no ẜöw
paſẜchu pehtz Deewa Baußlu dſiewoht / unnd tha Debbeſẜies
nahkt / jebſche Deewa Wahrds mums ẜacka: Ka wiſẜa Doh-
maẜchana und Prahtz tahß Zillwehzighas Ꞩirrds nickna    
äſẜoti no pirrmahß Behrnibas.
  Tee Wariſeeŗi mahzija / ghann äſẜam / kad taß Zillwähx
no ahrenes ar Mutt und Darrbeem pehtz Deewa Wahrdu tur-
rätohß jebſche Winjam zittada Ꞩirrds / und Prahts / und Doh-
mas by. Kad Deews ẜacka: Töw nhe buhß nokaut / ſchkitta
tee Wariſeeŗi / kad winji ar Rohku nhenokahwe zittu Zillwäku /
tad nhe by tee pahrkahpuẜchi ẜcho Deewa Baußlu / jebſche teem
ta Ꞩirrds no leeleem Dußmeem dedſin dedſe.
  Vnd ar ihſẜeem Wahrdeem ẜackoht / ſchkitta tee Wariſee-
@b{ŗi/ kad}
[115.lpp.]
ŗi / kad tee by no ahrenes darrijuẜchi ko Deews teem pawehlejis /
tad by tee ar tahdu Darrbu to Däbbäſẜu nopellnijuẜchi / ka
Wings Wariſeers leelidameeß ẜacka: Eß nhe äßmu zittu pee-
wielis / aplaupijis / Laulibu pahrkahpis / diwi reis Nedde-
ļà ghaweju eß / und dohmu to Deßmitu no wiſẜu kaß mann
gir: tapehtz ſchkitta Wings tahdus labbus Darrbus darrijis /
nhe by tam waijagha Deewa Schälaſtibu luhkt / bett Deewam
by Winjam / to Darrbo dehļ / tahß Debbeſẜes=Wahrtis lieds
ghalla=ghallam attdarriet / und Debbeſẜies ee=jembt.
  Ghribbi tu nu / manns Draugs / ſinnaht / kapehtz Deewam
to Wariſeeŗo und Raxta=Mahzetajo Taißniba nhepaticka / jeb-
ſche tee ghann ghohdighe preekſch Ļaudeem dſiewoja / tad adbilld
töw Deewa Wahrds tha: Deews gir to Zillwäku par pillu rad-
dijis / unnd gir tam nhe ween Meeſẜu / bett irr to Dwehſẜel deh-
wis / tapehtz ghribbahß Deews arridſan ẜöw kallpojam nhe
ween no ahrenes / ar to Meeſẜu / bett irr no=eekſchanas / ar to
Dwehſẜel: taß gir / Deewam buhß töw / O Zillwähx / kall-
poht / no wiſẜas Ꞩirrds / no wiſẜas Dwehſẜeles / no wiſẜu
Spähku / und no wiſẜu Prahtu.
  To rahda töw ẜcheitan taß Kungs JESVS CHRJ-
ſtus / mahzidams / ka töw to Peektu Baußlu pareiſe ẜapraſt buhß.
Aiſto nhe ween tu pahrkahp ẜcho Baußlu / tawu Tuwaku ar Paſ-
ẜchu Rohku nokaudams / jehmis Nuhju / Bohmi / Zirrwi / Jß-
kapti / Naſi / jeb zittu Eerohzi{Errohzi} ; bett tu pahrkahp ẜcho
Baußlu / irr us tawu Tuwaku Dußmas turrädams / ſkahbe to
usluhkodams / tawas Atzis winjam nhewählädams / und to iß-
lammadams. Kaß tha dſiewo ar ẜawu Tuwaku und Brahli
taß Deewa preekſcha jo tick leels Ꞩläppkaws gir / ka irr taß /
kaß ẜawu Tuwaku itt teeẜcham nokahwis gir. Aiſto tha ẜak-
ka ẜcheitan taß Kungs JESVS Chriſtus: Juhß eſẜeeta
@b{dſirr-}
[116.lpp.]
dſirrdejuẜchi / ka teem Wätzakeem ẜatzietz gir / Töw nhe
buhß nokaut: bett kaß nokaw / taß gir to Ꞩohdu nopellni-
jis. Bett eß ẜacku jums / kaß ar ẜawu Brahļi dußmo / taß
gir to Ꞩohdu nopellnijis. Kaß us ẜawu Brahļi ẜacka
Racha / taß gir kaß ẜawu Tuwaku ſkahbe / barrghe / ſkummighe
usluhko / tam Atzieß ſpļauda / taß gir tahß Runnas nopellni-
jis. Bett kaß ẜacka / tu Jegkis / kas Palammu dohd / taß gir
to Elles Vgguni nopellnijis.
  Teitan dſirrdi tu nu no tahß Muttes JEſu Chriſti / ka töw /
O Zillwähx / zittu nhe buhß nokaut nei patz / ka Deewam ſchähl /
py Dſerrẜchanas und Bahrẜchanas daſche reis noteek / nei to leetz
no zittu nokaut / ka Dawids licka to Vriam Kaŗŗa tieẜche no-
kaut / und daẜch Wiers ẜawu Ꞩeewu / daſcha Ꞩeewa ẜawu Wie-
ru leek nokaut. Töw nhe buhß nokaut zittu noburrdams / jeb
lickdams noburrt / töw nhe buhß nokaut rädſädams zittam War-
ras=Darrbu noteekam / uñ tu nhe ghribbätu peetetzeht / und ghlabt
zeek ſpähdams. Töw nhe buhß ẜöw paſẜcham Nahwes dar-
riteeß / ka taß Konings Ꞩaul / katters ẜöw patz ar ẜawu Sohbi-
nu noduhrehß / ka Judas / katters patz ẜöw pakahrehß; Nhe buhß
töw paſẜcham Nahwes darriteeß ar leekahß Dſerrẜchanas / ar lee-
ku Bähdu. Aiſto tee wiſẜi gir Ꞩläppkawi Deewa preekſcha / tee
gir pahrkahpuẜchi to peektu Baußlu.
  Adſinneeß tu nu tawà Ꞩirrdy / ka tu eſẜi ẜcho Baußlu pahr-
kahpis / leetzees tohß Ghräkus no Ꞩirrds dibben töw ſchählus
buht / apraudi tawus Ghräkus / und luhdſeeß no Deewu Schäla-
ſtibu / teekam tu wehl Schälaſtibu warri attraſt. Kapehtz?
Ꞩchis Ewangeliums ẜacka: Kaß nokaw / taß gir to Ꞩohdu
nopellnijis / tam buhß preekſch Teeſẜu / preekſch Kungeem nahkt /
licktkkß teeſẜateeß / ka Deews patz ẜacka: Kaß Zillwäka Aſẜini
ißley / tha Aſẜinim buhß attkal zaur Zillwäku ißleetam
tapt / aiſto Deews gir to Zillwäku ẜawà Ghiemy raddi-
@b{jis/}
[117.lpp.]
jis / unnd kaß Zillwäku ẜitt ka taß mirrſt / tam buhß att-
kal mirrt.
  Zeek reiſas gir taß jaw Deewam=ſchähl / peedſiewohtz / ka 
daſẜch zittu ẜläppäne nokahwis / pehtz winja paſẜcha Ꞩirrds tah-
dus Brienumus darrija / ka taß nhe warrejahß Meerà dohteeß /
teekam taß noghaja preekſch Teeſẜu / und luhdſe no Deewa puſ-
ẜes / tam by ẜawu Teeſẜu darriet. Taß Konings Dawid licka no-
kaut to Vriam / taß Darrbs tam Koninjam ghann krimmta to
Ꞩirrdi / ka Wings patz ẜacka: Manni Ghräki gir allaſch
preekſch mann / ghribbädams ẜatziet / Eß darru ko darridams /
Eß eemu kur eedams / Eß dohmaju ko dohmadams / allaſch Eß
ſchkeetohß preekſch ẜaweem Atzeem rädſoht / ka us mannu Wahr-
du / us mannu Pawehleẜchanu taß Vrias / katters ghohdiegs Zill-
wähx by / tohp nokautz. Tee Ghräki mannu Ꞩirrdi ghrauſch
und ähd. Vnd ja tu nhe luhxi Schälaſtibu no Deewu / tad buhß
töw preekſch Deewa Teeſẜu ſtahweht/ Tad Deews taß Tähws
töw waizahß: Dſirrdi / tu Zillwähx / kapehtz eſẜi tu mannu Ghie-
mi / pehtz ko taß Nokautais raddijis by / tick tieẜche und drohẜche
apghaſies? Deewa Dähls JEſus Chriſtus waizahß töw: kadehļ
eſẜi tu mannu Manntu und Paddomu / kattru eß tick ghruhte und
dahrghe nopirrzeeß äßmu / nhe ar Sälltu unnd Ꞩuddrabu / bett
ar mannu paſẜchu ẜarrkanu Aſẜini / mann attrahwis? Taß ẜwäh-
taiß Gharrs waizahß töw: pehtz ko eſẜi tu mannu Nammu / man-
nu Baſnizu / kur eß tick ſchehlighe äßmu dſiewojis / apghrah-
wis? Ko ghribbi tu Deewam adbilldeht / O tu nabbags Zill-
wähx? Nhe gir Deews töw ẜcheitan tawus Ghräkus peedehwis /
turr nhe attraſẜi tu Schälaſtibu / bett tu dſirrdehſẜi tahdu Teeſẜu /
ka töw nhe buhß Daļļu dabbuit Deewa Wallſtibà / bett ta-
wa Daļļa buhß Elles Vgguny / tanny Sangky kurr Vg-
guns und Ꞩähras bägg / katters gir ta ohtra Nahwe.
  Töw nhe buhß pahrkahpt to Peektu Baußlu ar Ꞩirrdi /
@b{ar}
[118.lpp.]
ar Reeẜchanu und Bahrẜchanu / ar Dußmeem und nicknu Ꞩirr-
di. Aiſto taß Kungs JEſus ẜacka ẜcheitan tha: Kaß ar ẜawu
Brahli dußmojahß / taß gir to Ꞩohdu nopellnijis / taß gir /
ka taß ẜwähtz Apuſtuls und Ewangeliſts Jahnis runna: Kaß
ẜawu Brahli / ẜawu Tuwaku eenied / taß gir Ꞩläppkaws.
Beß Dußmeem nhe warr buht Baſnizas=Kungs / rädſädams
ka willtigha nhetickla Mahziba kļuhſt mahzita / und ka tee Ļau-
dis nhe ghribb Deewa Wahrdu mahziteeß / nei arri tha dſiwoht /
ka Deews teem pa=wehļ.
  Moſes ar leeleem Dußmeem ißghaja no Warao to Ko-
ninju eekſchan Egypteŗo=Semmes / rädſädams ka taß Konings
nhe ghribbeja to darriet / ko Deews tam pa=wehleja / jebſche
Wings daſchadas Siemes unnd Brienumus redſeja. Taß
patz Moſes rädſädams / ka tee Bährni Jſrael by no Sälltu
weenu Teļļu darrijuẜchi / unnd peeluhdſe to / ẜatzidami to äſẜo-
ẜchu ẜawu Deewu / kaß tohß no Egypteŗo Semmes ißweddiß /
apdußmojahß wings tick ļohte / ka no leeleem Dußmeem Wings
tohß diwi Ackmina=Ghabbalus / eekſchan kattreem Deews patz
ar ẜawu Pirrxtu tohß deßmitts Baußlus ka ratzin ee=patzis by /
no to Kallnu Sion nokahpis Kallna=Ghallà no Rohkahm iß-
mette / ka tee Ghabbalo=Ghabbalohß ghaja.
  Kurrſch ghohdiegs Mahzetais warr beß Dußmeem / beß
Bähdahm redſeht / ka tee Ļaudis / lai Leels lai Maß / lai Jauns
lai Wätz / lai Nabbags lai Baggatz / lai Wahzeetz lai Semmneex
itt nhe bähdadami / tieẜche / ar pillu Prahtu prett Deewu ghrä-
ko / jebſche tee ghann dſirrd und ſinna / ko Deews nhe ghribb dar-
ram / und ko Wings ghribbahß darram. Patteeß / taß Kallps /
kaß ſinna ko winja Kungs ghribbahß darram / unnd
Wings to nhe darra / taß dabbuis ohter=teek Ꞩitteņus /
ẜacka JEſus Chriſtus.
@b{Kurrſch}
[119.lpp.]
  Kurrſch Ghohdiegs Kungs beß Dußmeem ẜchinnies Lai-
kohß warr ee=redſeht to beßdeewighu Dſiewoẜchanu unnd Buh-
ẜchanu / ka tee Ļaudis turrahß / weens ohtru ähdahß / ka Siwis
Vhdeny / ka Willki / ka Lahtẜchi zitts us zittu / kaß Mauku
meckleh / jeb Maukohß eet / weens ohtru abburr / peewiļļ / abſohg
ab=mälo / nhe buhß tahdo Ghräko dehļ Kungheem dußmoteeß /
und tohß Blehſchus ẜohdiet? Taß Konings Dawids ẜacka: Ag-
gre ißdelldeju eß wiſẜus Beßdeewighus / ka eß warru ißreh-
deht wiſẜus Ļaun=darritajus / no Deewa Pili / wings ghribb
tick dauds ẜatziet: Nhe ſchählohẜchu Eß kaß prett Deewu tieẜche
apghräkojahß / tudeļļ ka Eß weenu ißklauſẜu / buhß Winjam ẜa-
wu Teeſẜu dabbuit.
  Kurrſch Tähws / kuŗŗa Mahte / Ꞩaimneex / Ꞩaimnezen-
ne / kaß titz Deewu Debbeſẜies / Wällu Elleh äſẜam / warr zeeſt / ka
Bährni unnd Saim nhe ghribb klauſẜiet / ko teem ẜacka / ko teem
mahza. Deewa Ghramatà mehß laſẜam / ka weens Baſnizas=
Kungs / ar Wahrdu Eli / ẜaweem Dähleem nhe kahdu ļaunu
Wahrdu dehwis / jebſche Wings ghann ſinnaja / kahdas Bleh-
ņas tee darrija. Buhtu taß Tähws tohß pahrmahzijis / tad nhe
buhtu waijagha bijis Deewam tohß ẜohdiet. Tee Dähli kļua
Kaŗŗà apkauti / Tähws tahß Weſtis dſirrdädams / kritta att-
packaļļ no Kräßlu / und nolauſe Kacklu. Dähla=Ꞩeewa / us
ghruhtu Kahju eedama / ißdſirrdeja to leelu Nhelaim / ißbijajahß /
lohzidammeeß ſtaighaja / Ꞩeewas=Ꞩahpes zeeßdama / attwed-
dehß mirrdama weenu Dählu / unnd usdehwe ẜawu Dwehſẜel.
Buhtu nu taß Tähws ſtrahpejis / und ka pee=därr / ẜohdijis ẜa-
wus Bährnus / tad nhe buhtu tahda Nhelaime notickuſẜi. To
jemm währà / tu Tähws / tu Mahte / tu ꞨaimneeXx / tu Ꞩaim-
nezenne / pahrmahzi tu tawus Ļaudis / ja tu nhe ghribbeeß no
Deewu pahrmahzams.
  Tahdas Dußmas Deews nhe gir ais=leedſis; bett taß no-
@b{pällna}
[120.lpp.]
pällna Deewa Dußmibu / katters beß Wainas / ghribbädams
attkohſtees / attreepteeß dußmo ar ẜawu Tuwaku / taß gir preekſch
Deewa Waighu Ꞩläppkaws. Aiſto Wings ar ẜawu nicknu
Ꞩirrdi leelà Nheweſẜelibà wäddahß / pa=ihſẜena ẜawu Dſiewibu /
und darrahß ẜöw paſẜcham Nahwes / ka taß Mahzetais Syrach
ẜacka: Bahrſẜiba unnd Dußmiba pa=ihſẜena Dſiewibu.
Manns Draugs / daſẜch gir rädſähſtz und dſirrdähtz / kaß peepeh-
ſche nomirris gir no leeleem Dußmeem.
  Tu dußmiegs buhdams Bähdas und Raiſu darri tam / us
ko tu nhe patteeſẜe dußmo / und ja tu py Laiku nhe attſtahſẜi no
Dußmeem / tad töw tawa Ꞩirrds taps pahr=jämbta / tick ļohte /
ka tu Warras=Darrbu tawam Tuwakam darri / kam wiß Wai-
nas nhe gir. Nabals by tam Dawidam Barribu leedſis / taß
ẜahpehja{ẜahpehjam} tam Dawidam tick ļohte / ka Wings ab=ſwehrejahß
tha attkohſteeß prett to Nabal / ka nhe Ꞩunnim by tam attlickt /
nhe weenu Zillwäku ghribbeja Wings ẜchähloht / kaß Nabaļa
Nammà by / wiſẜus ghribbeja Wings apkaut. Redſi / tha by
Dawids no leeleem Dußmeem pahrjämbtz / ka Wings wiß nhe
abdohmaja / ka ta Ghaſpaſcha Nammà / unnd zitta Ꞩaime nhe
by Winjam ko leeghuẜchi / neds ko Ļaun darrijuẜchi. Jhten tha
ẜchinnies Laikohß daſẜch no Dußmeem ka trax ghreeſchahß / nei
taß Deewu / nei ghohdighus Ļaudis kaunahß. Kam nu tahda
nickna dußmigha Ꞩirrds gir / unnd dohma us Attreepẜchanas /
und ka taß warrätu attkohſteeß / tam buhß ſinnaht ka taß Dee-
wa preekſcha Ꞩläppkaws gir / und ihten tho Ꞩohdu attraß / ko         
tahds dabbu / kaß Zillwäku nokahwis gir / ja Wings to nhe dab-
buis ẜcheitan ẜchinny Paſẜauleh / ghann Wings to attraß preekſch
Deewu / tha Atzis unnd Rohkas tahds Dußmo=Puhkis nhe iß-
behgs / ja Wings py laiku ẜawus Ghräkus nhe attſieß / no teem
nhe attſtahß ? und Deewam tohß nhe noluhx. Aiſto ẜcheitan /
ẜcheitan wiſẜi Ghräki peedohti tohp / ẜcheitan / ẜcheitan taß
@b{Laix}
[121.lpp.]
Laix tahß Schälaſtibas / turr buhß taß Laix / kurr Deews ick=
kattram nomaxahß pehtz ẜaweem Darrbeem / ko taß buhß
nopellnijis / lai buht labb / lai ļaun / ẜacka taß Apuſtuls Pah-
wils
  Kaß nu tahß Meeſẜas Darrbus darra / taß gir / ka taß  
patz Apuſtuls Pahwils ſtahſta / kaß ee=nied / barrahß / dußmo /
reijahß / nhe warr arr zittu ẜaderreteeß / tam nhe buhß to
Deewa Wallſtibu par Bährna=Mantibu dabbuit / tam
nhe buhß py Deewu nahkt; Bett ka tee Ꞩunnis / kaß reijahß /
kļuſt no Nammu ißdſieti / ihten tha tee dußmighi Zillwäki / kattri
arr ẜawu Tuwaku nhe warr ẜaderreteeß / tapps winjà Paſẜauleh
no Deewa Pills iß=dſieti / no wiſẜeem Wällneem ar Elles Pag-
ghaļeem ſtumbdieti / und ar Vgghuni und kauſẜitu karrſtu Ꞩäh-
ru aplaiſtiti mahza Deewa Wahrds.
  To Mahzibu / O Zillwähx / jemm pareiſe währa / und ap-
dohma to allaſchien tawà Ꞩirrdy / und nhe leeds to Ꞩaul par
tawu Dußmibu noreeſt / ja töw ja=dußmo / tad nhe ghrä-
ko / und dohd Waļļu tam Wällam / kaß töw labpraht ghrib-
bätu pahr=runnaht / Dußmas nhe äſẜoẜchi Ghräki. Wälls gir
Blehds / und Willteneex / ka taß nheſchkieſts Gharrs Dußmas
turr prett wiſẜeem Zillwäkeem / tha ghribbätu wings labpraht
wiſẜus Zillwäkus ẜariedenaht . Vnd ka wiens muhſchighe no
Deewu no=ſtumbts / tha ghribbätu wings labpraht wiſẜus Zill-
wäkus ẜöw Elles Vgguny par Beedreem. Tapehtz / Manns
Draugs / nhe titzi tu winjam / bett klauſẜi ko töw JEſus Chriſtus
mahza / nhe dußmo ar tawu Tuwaku / nhe turri tu nicknu attreebi-
ghu Ꞩirrdi prett winju / zittade tu pahrkahpẜi to peektu Baußlu.
  Töw nhe buhß pahrkahpt to Peektu Baußlu arr tawu
Mutt / tawu Tuwaku lahdädams und lammadams. JEſus
Chriſtus tha ẜcheitan ẜacka: Kaß us ẜawu Brahli ẜacka Ra-
cha / taß gir tahß Runnas nopellnijis / bett kaß ẜacka / tu
@b{Jegkis}
[122.lpp.]
Jegkis / taß gir to Elles Vgghuni nopellnijis. Töw nhe
buhß us tawu Brahli ẜatziet Racha / taß gir / töw nhe buhß ghreiſe
uhs=lukoht / no dußmighas Ꞩirrds / tawu Tuwaku / ka daſẜch no
leeleem Dußmeem jeb nhe ghribb zittu uhs=lukoht / jeb ja taß to
uhs=luko / tad winjam Atzis ka beggtin bägg / töw arridſan nhe
buhß tam lahdeht / ka Deewam ſchähl weens ohtru nolahd /
teek tuhxtoẜcheem buhß to ghaiſẜa=ghaiſẜahs attraut / tam buhß
Aſẜina=Mahrkà nowaſateeß / Mähmam / Acklam / Stullbam
palickt. Kaß ta lahd ẜawam Tuwakam / taß nopällna / ka JE-
ſum Chriſtum / kattram taß Tähws gir Waļļu dehwis Ꞩohdu
turreht arr ẜaweem Runnas=Kungheem / teem Proweeteem und
Apuſtuļeem par tahdu Lahdätaju Runnas turreht buhß ko taß
gir nopellnijis. Töw nhe buhß lammaht tawu Tuwaku /
nhe doht Palammu / par ẜchahdu und tahdu noẜauckt / kapehtz?
kaß to darra / taß Elles Vgghuni nopällna. Abdohma nu /
Mans Draugs / zeek reiſas eſẜi tu tawu Tuwaku ẜittis beß Wai-
nas / ar to bahreeß / to lahdejis und lammajis: Attſieſteeß / ka tu
prett Deewu eſẜi abghräkojeeß / luhds Schälaſtibu tha Kungha
JEſu Chriſti dehļ / katters gir tawa Taißniba / zaur to tu nahxi
Debeſẜies{Deßbeſẜies} / py Deewu / Amen / Amen.
@v{Evangelium am ſiebenden}
@v{Sontage nach Trinitais/}
@v{Marc. 8.}
@b{To}
[123.lpp.]
  To ẜwähtu Ewangelium / katters mums ſtahſta to leelu
   Brienumu / ka JEſus Chriſtus tſchettrus tuhxtoh-
ẜchus Zillwäkus ar ẜeptinjeem Maiſeem pee=ähde-
najis / apraxta taß Ewangeliſts Marcus / ẜawà Ghra-
matà aſtotà Weetà / und ſkann tee Wahrdi juhſẜà Wal-
lodà tha:

   TAnny Laikà / kad turr dauds
   Ļaudis by / und teems nhe by ja=ähd /
   peeẜautze JEſus ẜawus Mahzekļus
   py ẜöw: und ẜatzija us teems: Mann
   gir tick ſchähl to Ļauſcho / Aiſto tee gir
nu tries Deenas py mann pallikuSchi / und teem
nhe gir nheneeka ja=ähd. Vnd ja eß tohß nhe=äh-
duſchus no mann attlaiſtu / tad tee us Zeļļu baddu
@b{no-}
[124.lpp.]
nomirrtu / Aiſto Zitti by no Tahlenes attnahku-
ſchi.
  Winja Mahzekli adbilldeja tam / kurr jämmam
mehß ſcheitan Maiſes Tuxneſẜy / ka mehß tohß pee-
ähdenajam? Vnd Wings jautaja teem: Zeek Mai-
ſes gir jums? Tee ẜatzija / Ꞩeptingi. Vnd Wings
pawehleja teem Ļaudeem / ka teem töw wirſẜon
Semmes paſẜehſt by. Vnd Wings jehme tahß
ẜeptingas Maiſes / und patteitze / und pahrlauſe
tahß / und dehwe tahß ẜaweem Mahzekleem / ka tee
tahß paſẜchas preekſcha zälltu / unnd te zehle tahß
teem Ļaudeem preehſcha. Vnd teem by magke-
niet Siwitingi / und Wings patteitze / und paweh-
leja tohß paſẜchus arridſan preekſcha neſt. Bett
tee ehde / und pee=ehde / und ẜalaſẜija tahß attlicku-
ſchas Drußkas / ẜeptingus Kurrwus / und to by py
tſchettri=tuhxtoſchi / kattri turr ähduſchi by. Vnd
Wings attlaide tohß no ẜöw.
   MJeļi Draughi / Mehß äſẜam ar Deewa
   Spähku to Laiku peedſiewojuſchi / ka mehß py ẜa-
   wu Druwu eetam / und ghribbam Deewam pa-
   teickdami to Dahwanu ẜajembt / und to Maiſiet
ee=ghreeſt / ko taß ſchäliegs Deews mums audẜenajis und dehwis
gir. Aiſto ta Labbiba us Lauku nhe augh no ẜöw paſẜchu / no
nhejauſchu / nhe tadehļ ween / ka ta kļuhſt labbe ee=ſtrahdata; bett
taß ſchehligs Deews audſena to / ka taß Konings Dawid ẜacka:
@b{Deews}
[125.lpp.]
Deews taß Kungs ẜlappena tohß Kallnus no Aukſche-
nes / Wings darra to Semm pillu Labbibas / kattru
Wings radda / Wings leek Ꞩahl augt Lohpeem / unnd
Ꞩähklu Zillwäkeem par labb / Deews ißwadd to Mais
no Semmes. No Deewu to däbbäſẜo Tähwu buhß mums
luhkt unnd ẜatziet: Muhſẜo Tähws Debbeſẜies / muhſẜo
Deeniſchku Mais dohd mums ſchodeen. Aiſto kad ta
Labbiba pareiſe ee=ſtrahdata no ẜöw paſſchu aughtu / tad wiſẜur
ta ißdohtohß / nhe weens buhtu ſchälojeeß / tam ẜlimmi Ruddſi /
Meeſchi äſẜohſchi / ick=kattris teicktohß: Mann krahßni ſchkieſti
Ruddſi / mann labbi Queeẜchi / Meeſchi / mann breeduſchas Au-
ſas / Ghricki / Sirrņi gir. Bett kad tu dſirrdi Ļaudis ẜawà ſtarr-
pà runnajam / und weens ohtru waiza: kahda töw ſcho Ghaddu
Labbiba? tad dſirrdehſẜi tu / weens ẜatzieß? Mann palldeeß Dee-
wam Deewa Dahwana; ohters attkall ẜatzieß / mann tadai puß-
lieds: Treẜch ẜatzieß: Mann Deewam ſchähl / Kruſẜa apẜitta /
Ꞩallna nokohde / rättais palicka: Zättortz ẜatzieß: Mann nhe
palicka nheneeka: Peektais ẜatzieß: Mann tickai Dirrſchas{Dſirrſchas} und
Lahzauſas. Ka taß nahkahß? Eß ſchkeetohß / wenns buhß jo
tick labb ẜawu Druwu apſtrahdajis / ka ohtris / weens jo tick labbs
Arrais / ka irr ohtris. Bett ka nu tad taß nahkahß / ka wiſẜeem
lieds nhe ißdohdahß ta Labbiba? To darra Deewa Prahtz / ka
mums buhß nomanniet / nhe weens Zillwähx warrohtz ar wiſẜu
ẜawu Spähku ſtrahdadams nhe weenu Ghraudu / nhe weenu Aß-
mini / nhe weenu Wahrpu no Semmes dabbuit ara / ja Deews to
nhe audſena / Wings gir taß dſiewiegs Deews / katters ẜchurr
dohd mums wiſẜenadas Leetas baggatighe baudiet / und
ickdeenas mums dauds labb darra / no Däbbäſẜu Leetu
und labbus Laikus dohd / und muhſẜas Ꞩirrdes pillda
arr Barribu unnd Preeku. Wings gir taß Kungs / no
kattru mehß nhe ween Laizighas Leetas ghaidam / unnd muhſ-
@b{ẜas}
[126.lpp.]
ẜas Meeſẜas Vsturreẜchanu / bett irr to muhſchighu Dſiewo-
ſchanu.
  Kam nu taß wiſẜewalldiegs Deews und Däbbäſẜo Thäws
ar Preeku und Weſẜelibu py ẜawu Druwu leek eet / tam buhß
Deewam no Ꞩirrds dibben pateickt par to leelu Schälaſtibu und
Dahwanu / nhe dohmaht ka Wings ghribbahß no to ka Meeļa=
Tappa und Zuhka peerieteeß und peedſerrteeß / ghräßne tehrp-
teeß / Deewa Dahwanu dahrghe pahrdoht / Nabbaghu Zillwäku
apẜmeet; Nhe / taß nhe peedärrahß tha darriet / bett ar Pateitzibu
to Dahwanu ihten ka no Deewa Rohkas ghohdighe ẜajembt /
par Siem ẜawas pateitzighas Ꞩirrds Deewa Ghodà doht / ab-
dohmaht ẜawu Mahzetaju / und zittus nabbaghus Ļaudis. Tu
attkal / kam Deews ẜcho Ghaddu nhe gir pillu Druwu dehwis /
nhe noſkau to kam Deews wairahk dehwis / pateitz Deewam irr
par to paſẜchu / ko Wings töw gir dehwis / apdohmadams / ka nhe
tick dauds tu nhe eſẜi ar tawu Ghräku nopellnijis / titzi Deewam /
Wings töw und wiſẜu tawu Ꞩaim / ja juhß Deewa Wahrdu
zeenieſẜeeta / usturrehß / aiſto kaß Deewu meckleh / und to bie-
ſtahß / tam nhe truhxt nheneeka / ẜacka taß Konings Da-
wids.
  To paſſchu mahza mums arridſan ẜchiß Ewangeliums /
kurr mehß dſirrdam / ka JEſus Chriſtus Tſchettrus tuhxtoſchus
Zillwäkus ar ẜeptiņeem Maiſehm / und magkeniet Siweem pee-
ähdenajis / kattri trieß Deenas weenu pehtz ohtru Winja Wahr-
du by klauſẜijuſchi.
  Ꞩcho leelu Brienumu ghribbam mehß ẜchim brieſcham
arridſan abdohmaht / und mahziteeß / ka taß patz Kungs JE-
ſus Chriſtus ẜchinny Paſẜauleh mums tahdu Schälaſti-
bu wehl parahda.
  Mehß luhdſam to Kunghu JEſum Chriſtum / taß ghrib-
bätu ẜawas ſchähligas Atzis us mums us=meſt / muhſẜu Mutt /
@b{Auſẜes}
[127.lpp.]
Auſẜes und Ꞩirrdes attdarriet / und mums ar Dahwanu ſchehli-
lighe peepilldiet / Amen.
  TAß Ewangeliſts Marcus ẜacka tha: Tanny Laikà / kad
  dauds Ļaudis py to Kunghu JEſum by. Vs ẜcheem
Ļautiņeem / kattri py JEſum trieß Denas pahrſtawejuſchi /
und Winja Wahrdu klauſẜijuſchi by / gir Wings ẜawas ſchehli-
ghas Atzis mettis / und ick=kattru / Zillwäku py Zillwäku / Wieru
und Ꞩeewu / Wätzu und jaunu / Ghabbalu py Ghabbalu / pahr-
luhkojis / ka Wings arridſan itt teeſcham warreja ſinnaht zeek to
Briedi py winju bijuſchi / Wings pirmahk tohß Ļaudis by pahr-
ſkaitijis / nhe taß Ewangeliſts tohß ẜawà Ghramatà ee=leek.
Taß Kungs JEſus nhe ween ẜchohß Ļaudis tha räds / ka mehs
kahdu Pullku rädſam / und ſkaitam / zeek tuhxtoẜchi the gir / ka irr
ẜchiß Ewangeliſts Marcus ſkaita / ka Tſchettri Tuhxtoẜchi to
briedi py JEſum bijuẜchi gir; Bett Wings teem räds paſſchà
Ꞩohmà / zeek teem wehl Maiſes attleek / ja / Wings teem paſſchà
Wähdärà eeluhko / und räds / ka teem wiſẜas Eekſchas tuckẜchas /
und ļohte iß=allkuẜchi gir. Wehl / taß Kungs JEſus aprun-
najahß ar ẜaweem Mahzekļeem / ka tohs ißallkoẜchus{ißallkuẜchus} Zillwäkus
pee=ähdenaht buhß. Ta ſchäligha Ꞩirrds tha Kungha Jeſu
leekahß arridſan nomanniteeß: Mann gir tick ſchähl to
Ļauſcho / ẜacka Wings / ka teem manna Wahrda dehļ ar kurrkß-
toſchu Wähdäru eet buhß. Pehtz dſirrdädams kahds maß
Padohms äſẜohtz / tickai ẜeptiņas Maiſes / leek Wings to paſ-
ẜchu dohteeß ẜawà Rohkà / pateitze ẜawam Däbbäſẜo Tähwu /
pahrlauſe to Mais / und ẜawu Tähwu peeluhgdams rohdahß ta
Deewa Dahwana lauſoht / tick ļohte / ka ickweens pee=ähdahß /
no Tſchettreem Tuhxtoſcheem Zillwäkeem / unnd tomähr wehl
Ꞩeptinji Kurrwi tohp peelaſẜiti no Drußkahm / kattri attlicka
teem Ehdehjeem.
@b{Nhe}
[128.lpp.]
  Nhe gir ta leela Schälaſtiba? Nhe gir taß leels Brienums?
Mahzais nu ẜcheitan / Manns Draugs / unnd jemmeeß währà /
kahdu Ꞩirrdi tanny Laikà taß ſchehliegs Kungs Chriſtus Jeſus
prett teem Ļautiņeem turrejis / kattri Winja Wahrdu labpraht
dſirrdeja / tahdu Prahtu und Ꞩirrdi Wings wehl taggad prett
mums turr / Wings ghribb mums doht / kaß mums waijagha gir
py Meeſẜas und Dwehſẜeles.
  Plattas und ſpohſchas / ſkaidras Atzis gir Winjam /
aiſto Wings räds wiſẜas muhſẜas Bähdas / Wings ſkattahß
muhſẜà Klehty / Apzirrkny / Dohbeh / Mackah / ar weenu Wahr-
du ẜackoht / Wings räds unnd ſinna wiſẜu muhſẜu Waijadſibu.
Aiſto nhe buhtu taß / kaß to Atz darrijis gir / redſejis / unnd
kaß to Auſẜi dehſtijis / nhe buhtu taß dſirrdejis? waiza taß
Konings Dawid. Prohteeta jehle to juhß Jegki Ļauſcho
ſtarrpà / unnd juhß Tracki / kad ghribbaht juhß ghuddri
tapt. Jo Deews taß Kungs ſinna / ko taß Zillwähx dohma /
Winja Atzis gir ſkaidrakas nhe ka Ꞩaule / und räds wiſ-
ẜas Leetas / ko Zillwäki darra / und ſkattahß irr tummẜa-
kohß Kacktohß / ẜacka Syrachs. Ꞩchee Atzis ghann redſeja /
kaß tam Proweetam Eliae petruhka / kaß winjam waijadſeja / ta-
pehtz pawehleja Wings teem Krauckļeem / teem by winjam Mais
und Ghaļļu pee=neſt / pehtz weenai nabbaghai Attraitnei by to
Proweetu us=turreht und baŗŗoht / unnd jebſche winjai paſſchai
ghann mas by / tomähr Deews to ghann redſeja / Wings allaſch
to Millto=Ghrohſu pilldija{pilldeja} / ka tam muhſcham nhe truhka.
Ꞩchee Atzis redſeja ghann to Proweetu Daniel py teem Laweem /
teem iß=allkuẜcheem plehſẜigheem Swähreem Beddreh ee=mäſtu /
tam nhe by nheneeka ja=ähd / tapehtz Deews pawehleja weenam
Engeļam / taß kampe tam Proweetam Habacuc Mattohß / tam
by noneſt to Puttru / kattru taß Proweets ẜaweem Pļahwejeem
ghribbeja us Lauku neſt / und doht tam Proweetam Danieļam;
@b{nhe}
[129.lpp.]
nhe tahļe no tahß Beddres buhdams taß Habacucs / leelo Ꞩauk-
ſchanu ẜautz / und ẜacka: Daniel / Daniel / ẜcheh jemm to
Ehden / ko Deews töw ẜuhtijis gir / par to arridſan Daniels
Deewam pateitz: O Kungs Deews / ẜacka wings / tu to-
mähr wehl mannis peeminni / und tu nhe attſtahje tohß /
kattri töw peeẜautz / und töw mieļo.
Mieligha Mutte gir tam Kungham JESV irr taggad
wehl. Aiſto ihten ka Wings tanny Laikà to Ļauſcho dehl ar ẜa-
weem Mahzekļeem aprunnajahß / ihten tha Wings allaſch wehl
dohma und ghada / ka Wings teem Titzigheem paliedſeht ghribb /
tapehtz Wings no ẜaweem Mahzekļeem ißklauſẜa / Zeek teem
Maiſes gir / arrieg teem kaß attlix preekſch Weeſẜeem. Tha
pa=wehl Wings arridſan ẜaweem Mahzekļeem zittà Weetà:
Dohdeeta teem ehſt / mahzidams / ka Winja Mahzekļeem
nhe buhß ẜieweem buht / bett labbpraht zitteem doht und palied-
ſeht / ka Wings arridſan ẜawu Mutt attdarra und mahza zaur
to Proweetu Eſaia: Laus tam Jß=allkuẜcham tawu Mais /
und tohß kattri leelà Nabadſibà gir / wedd tawà Nammà.
Vnd zaur to Apuſtulu Pahwil ẜacka Wings: Pejemmeteeß
to Ꞩwähto Waijadſibu. Ꞩohlidams / Wings ghribbohtz
irr weenu Bickeri auxtu Vhdeni / ko tu weenam Vbbagham eſẜi
dehwis / attmaxaht. Ja / winjà Paſẜauleh Wings Paſtarà
Deenà preekſch wiſẜas Paſẜaules Ļaudeem teix tawu labbu Darr-
bu / ka tu eſẜi winju paſſchu ähdenajis / dſirrdenajis / mahjojis /
ghehrbis / aiſto ko tu tam wiß Maggakam darri / to darri tu JEſu
Chriſto patt. Nhe gir taß leels Ghohds? Redſi / tha Wings
allaſch wehl ẜawu Mutt attwäru turr zaur ẜaweem Kallpeem /
teem Mahzetajeem / liggdams ẜatziet und mahziet / töw buhß ta-
was ẜeptinjas Maiſes usmeckleht / teem Jß=allkuẜcheem preekſcha
zellt / und teem paliedſeht / tad Wings töw attkal paliedſehß.
  Wings ẜohla töw / Wings ghribbohtz tawu Barribu
@b{ẜahte-}
[130.lpp.]
ẜahtenaht und ghauſẜenaht / und teem Nabbagheem Mai-
ſes ghann doht / ko Wings nu ẜohla / to Wings arridſan pat-
teeß darrieß / aiſto Wings nhe mahk mäloht.
  Schehligha Ꞩirrds gir tam Kungham JEſu irr tag-
gad wehl. Mann gir tick ſchähl ſcho Lauſcho / ẜacka Wings
ẜcheitan / Mann wiſẜas Eekſchas no leelas Schälaſtibas apkahrt
ghreeſchahß. Jhten tha Winjam wehl ẜchinnieß Laikohß ta
ſchehligha Ꞩirrds ka ruhdſin ruhgſt / rädſädams / kad temm Dee-
wabijatajeem kahda Nhelaime us=eet / taß gir Winjam tad tick
ſchehl. Ko buhß mann ar töw darriet? waiza taß ſchehliegs
Deews / Mannai Ꞩirrdei zittz Prahts / manna Ꞩchehla-
ſtiba gir dedſigha / ka Eß nhe ghribbu darriet pehtz man-
nas Bahrſẜibas / ( ka tu pellnijis eſẜi ar taweem Ghräkeem )
neds mann ghreeſteeß töw wiſchkim ißpohſtiet und ẜamai-
taht. Py to Proweetu Jeremia ẜacka Deews wehl wairahk:
Winjam Ꞩirrds luhſtoti prett mums / Winjam buhß
ẜöw abſchäloteeß par mums. Aiſto pateeß / ka tam Kun-
gham JESV tanny Laikà ta ſchehligha Ꞩirrds miexta by prett
ẜcheem Ļautiņeem / tha Wings arridſan wehl tahdu ſchehlighu
Ꞩirrdi turr / prett wiſẜeem / kattri winja Wahrdu zeeni / tha Kun-
gha Ghohds gir muhſchiegs / und winjam labbs Prahts
gir py wiſẜu ẜawu Darrbu / ẜacka taß Konings Dawid. Tam
Kungham JESV nhe ween to briedi taß leels Ghohds by / ka
Wings ſchehlighu Ꞩirrdi turreja prett teem Ļaudeem tanny Lai-
kà: bett winja Ghohds irr taggad und muhſchighe tahds palleek /
jo mehß arridſan winja Darrbs und raddita Leeta äſẜam.
  Kurr nu tada ſchehligha Ꞩirrds gir / turr gir arri ſchehligha
Rohka. JEſus Chriſtus jämm to Mais ẜawà Rohkà / wings
palieds tudeļļ / kad Laix gir paliedſeht. Winja Rohka nhe gir
ihſẜa / kad Wings ko ẜacka / tad buhß tam notickt / Wings
pawehl / tad ſtahw taß teitan / ẜacka taß Konings Dawid.
@b{Ta}
[131.lpp.]
  Ta gir tha leela Deewa Rohka / kattrà gir wiß / ko
Semme attnäß / kad ẜchi Rohka attdarrahß / tad peepill-
da Winja wiß / kaß dſiewo / ar labbu Prahtu / Winja dſee-
deh / kattreem ẜalauſieta{ẜalauſẜita} Ꞩirrds gir / und pahrẜeen winjo
Ꞩahpes / ko ẜchi Rohka aiß=ſkaŗŗ / ar Schälaſtibu / teh tu attraſ-
ẜi Ꞩahtu / teh tu redſehſẜi Ghauſẜu / Winja wiſẜas Leetas ap-
puẜchko ar ẜaweem Dahwaneem / wiß pilleht pill ar Tau-
keem no winja Kahja=Papehſcheem. To apdomadams /
manns Draugs / palaideeß us to Kunghu JEſum Chriſtum / no
wiſẜas Ꞩirrds / Zerre us to Kunghu / und darri labb / paleetz
Sem̃eh / und baŗŗojeeß ghohdighe / preezajeeß par to Kun-
ghu / taß dohß töw / ko tawa Ꞩirrds eeghribbahß / mett
wiſẜas tawas Bähdas us ẜcho Kunghu / to baggatu Baŗ-
ŗotaju / Wings töw pee=ähdenahß / und to Taißnu muh-
ſcham Nhemeerà nhe attſtahß. Taß Apuſtuls Pehteris
ẜacka: Wiſẜas juhſẜas Bähdas metteeta us to Kunghu / aiſto
Wings ghada par jums / Wings gir wehl taß wätzais Kunngs /
Winjam wehl tahß paſſchas plattas Atzis / ta mieligha Mutte /
ta ſchehligha Ꞩirrds / tahß wiß=ſpehzighas Rohkas. Wings patz
ẜacka / Eß äßmu Deews / uñ nhe pahrwäŗohß / eß nhe mälo.
Nhe ween{weens} tick ſchehligs taß Kungs JEſus gir laizighahß Bä-
dahß / bett irr kad muhſẜa Ꞩirrds Bädahß zeeſch / tad taß patz JE-
ſus Chriſtus usluhko ick=kattru noſkummuẜchu und ißbijajuſchu
Ghräzeneeku / katters ar ſtippru Titzibu py Winju turrahß / und
ka Dadſis py Ꞩwahrkeem peeliep; Wings usluhko to Nabba-
ghu / kam ẜalauſẜita Ꞩirrds gir / uñ kaß byeſtahß par winja
Wahrdu / Wings to Ghräzeneeku usrunna / ẜatzidams: turreeß
labbu Prahtu / manns Dähls / manna Meita / tawi Ghräki
gir töw pedohti. Wings baŗŗo tawu Dwehſẜel ar ẜawu Meeſẜu
und Aſẜini kad tu py Deewa Ghalldu ey. Nhe gir ta leela Schälaſti-
ba? Par tadu leelu Labbdarriẜchanu pateitz Deewam tick illghe /
kamähr Dwehſẜele töw Sohbo=ghallohß gir / und ẜacki dſedadams:
@b{Nu}
[132.lpp.]
    Nu ẜlawe manna{mannu} Dwehſẜel to Kunghu /
    Vnd wiß kaß eekſchan mann gir winja ẜwähtu
           Wahrdu /
    Ꞩawu Labbedarriẜchanu taß waiŗo /
    Nhe aißmirrſti to O manna Ꞩirrds:
    Wings gir pee=dehwiß tawus Ghräkus /
    Vnd dſeedena tawu leelu Nheweſẜelibu /
    Taß attpeſti tawu nabbaghu Dſiewibu /
    Jämm töw ẜawà Klehpi /
    Ar baggatu Preeku peepilda /
    Attjauna lieds ka Ehrghli /
    Taß Konings darra labb / paſẜargha /
    Kattri zeeẜch winja Wallſtibà.
  Klauſẜaiteeß nu arridſan wehl / ka JEſus Chriſtus ẜchohß
Ļaudis no=ähdena / und irr ẜchinnieß Laikohß / tohß / kattri Winja
Wahrdu labpraht dſirrd / unnd ka Deewabijatajeem klajahß /
dſiewo / pee=ähena.
  Pirmahk ghribb Wings / mums buhß us Semmes pa-
ẜehſtees. Aiſto tha ẜacka taß Ewangeliſts Marcus: Wings pa-
wehleja teem Ļaudeem / teem by us Sem̃es pa=ẜehdehteeß.
Deews gir ick=kattram ẜawu Krähßlu{Krehßlu} zehlis / taß gir / Deews gir
ick=kattram ẜawu Darrbu dehwis ſtradaht / weens gir Baſnizas=
Kungs / ohtris wallda Ļaudis / treſſch gir Nammneex und Pretze-
neex / Zittz mahk ghodighu Ammatu / zittz gir Arraiß; Teh buhß
nu töw / O Zillwäka Bährns arridſan ſtippre unnd no Ꞩirrds /
tickuſche und ghlieẜche ſtrahdaht / ka Deews töw gir pawehlejis /
tad Deews töw tawu Maiſes=Reezini peemettieß. Tawu
Mais buhß töw ehſt Ꞩweedrus no tawu Waighu pilli-
nadams / ẜacka Deews pattz. Labb töw / kad tu baŗŗojeeß no to
ko tawas Rohkas nopällna / ka Deews ick=kattru aizenajis
gir / tha buhß tam turreteeß / ẜacka taß Apuſtuls Pahwils.
@b{Vnd}
[133.lpp.]
Vnd kaß daſchadahß Leetahß baſchahß / taß dauds nhe
us=pellnieß / und jebſche Wings ghann ſtippre us to mah-
zahß / tad tattſche Wings to nhe dabbu / ẜacka Syrachs.
Tapehtz ghribbi tu tawu Maiſiet arr Meeru ehſt / tad paleetz tu
tanny Weetà ẜehchoht / kurr Deews töw ẜähdenajis{ẜehdenajis} / ſtrahda to
Darrbu / ko Deews töw pawehlejis. Aiſto taß nheneeka pal-
lieds / kad tu / ſkattais pehtz to / kaß töw nhe gir pawehlehtz /
und kaß taws Ammatz nhe gir / teh rimmſtais / aiſto töw
gir jaw wairahk pawählähtz / nhe ka tu ſpeh darriet.
Tha Schkißdami dauds wairahk gir peewillti.
  Pehtz to / ghribb taß Kungs JEſus / mums buhß Deewu
pee=luhkt / unnd tam pateickt par ẜawu Dahwanu. JESVS 
CHRJSTVS / katters weens Kungs gir par wiſẜeem Kun-
gheem / unnd ghann ſinnaja / ko Wings ghribbeja darriet /
Wings arri ſpehja to darriet / kaß winjam Prahtà by / taß
patz ẜcheitan Atzis pazälldams us Däbbäſẜu / pateitz tam mieļam
Däbbäſẜo Tähwam / par ẜcho paſſchu Mais / luhgdams / taß
ghribbätu to paſſchu Magghumu ẜatenaht unnd ghauſẜenaht.
Ja nu tad JEſus Chriſtus Deewam pateitz / kapehtz tad tu to nhe
ghribbätu darriet / katters tu tiers Zillwähx und Ghräzeneex eſẜi /
ſinnadams / ka wiſẜu / kaß töw waijagha gir / töw no Deewa Roh-
kaß dabbuit buhß. Taß gir tick teeſcham teeß / ka irr Deews patz
töw pa=wehl / Kad tu eſẜi ehdis / und pee=ehdeeß / buhß töw
tam Kungham tawam Deewam Patteitzibu ẜatziet / par
to labbu Semm / ko Wings töw dehwis. Kaß no Deewu{Deewa}
ko labb ghribb / tam buhß Winju peeluhkt / aiſto wiſẜas Leetas
tohp ẜwehtitas zaur Deewa Wahrdu und zaur Pahta-
reem / ẜacka taß Apuſtuls Pahwils. Ar muhſẜu Luhkſchanu lee-
kam mehß to Deewa Dahwanu / attkall Chriſti JEſu Rokahß /
taß to ẜwehti / und darra ka tai buhß ißtickt / und mums labbe iß-
dohteeß. Tapehtz ar Deewa Wahrdu Rohkas pa=zehlis dohd
@b{tawu}
[134.lpp.]
tawu Ꞩahli und Mais tha Kungha JEſu Chriſti Rokahß /
tad tu nomannieſẜi / ka Wings töw / tawus Bährnus und tawu
Ꞩaim pee=ähdenahß.
  Ghribbi tu ko labb rädſeht no Deewu / tad buhß töw to / ko
Wings töw dehwis / pareiſe ißdalliet. JEſus Chriſtus dohd
ẜcho Mais ẜaweem Mazekļeem / teem buhß to preekſcha zellt teem
Ļaudeem. Töw buhß arridſan no to paſſchu / ko taß ſchehliegs
Deews töw dehwis gir / tam doht / kaß py töw pa=ẜehdeeß / unnd
kam nheneeka py Rohkas. Taß Taißnis ißbahrſta / unnd
dohd teem Nabbagheem / ẜacka taß Konings Dawid. Nhe
leedſeeß tam Nabbagham doht ja töw gir no Deewu
labbe darriet / mahza taß Konings Salomon / unnd Syrachs
ẜacka: Ꞩneeds tam Nabbagham tawu Rohku / tad tu
baggatieghe ẜwehtietz tapſẜi / und tawa Labb=darriẜchana
töw mieļu darrieß preekſch wiſẜeem dſieweem Zillwäh-
keem. Vnd attkal: Darri Labbam labb / tad kļuhſt töw
taß baggatighe atmaxahtz / ja nhe no winju / tad teeß tee-
ẜam no Deewu to Kunnghu.
  Jemm par labbu to / ko Deews töw dohd. Ꞩchee Ļautinji
ähd / ko JEſus Chriſtus teem leek preekẜchà zellt. Ꞩauſẜu Mais /
und maggeniet Siwitinjus / unnd behſt tee no=dſehrehß Vhdens=
Mallku / ar to tee by ar Meeru. Nhe eſẜi tu / manns Bährns / tick
kahrß / ka ẜchinnieß Laikohß daſſch darra / irr patti Ꞩaime / Dee-
wam ſchähl / nhe ſinna / ka ta ghribbahß meelojama{meelodama}. Tad tai Ka-
poſti / Sirrņi / Puttra nhe gir ghann py Maiſes / Peens / Ꞩweeſts /
Puhtelis nhe gir ghann / wehl ghaida us Spehgka=jeb zittu Meeſ-
ẜas=Ghabbalu. Bett tada kahra Mehle daſchu nomaitatu Ghrä-
zeneeku no Karratawahm laiſijuſẜi. Jem̃ tu / ẜacku eß / par labbu /
und eſẜi ar meeru / ko Deews töw leek preekſcha zellt. Ehſt unnd
dſerrt / und preezighu Ꞩirrdi turreht py ẜawu Darrbu /
tha gir Deewa Dahwana. Taß Taißnis ähd ka winja
@b{Dwehſẜele}
[135.lpp.]
Dwehſẜele pee=ähdahß / bett tha Beßdeewigha Wähdä-
ram muhſcham nhe gir ghann.
  Ghribbi tu pee=ähdenahtz{pe=ähdenahtz} buht / ap=ghlabbo to kaß töw att-
leek / kad tu pee=ähdis{pe=ähdis} eſẜi / ka tee Mahzekļi tahß Drußkas ẜalaſẜa.
Nhe minn Deewa Dahwanu ar Kahjahm / nhe ißtehre{ißtähra} wiß
weenà Reiſà: Dohma Riet / Pariet / Aißpariet ghribbehſẜi tu
arridſan ehſt. Luhdſeeta nu tha: Ock Kungs to Labbibu
wirß Lauku / dohd mums no tawu ſchehlighu Rohku /
und paſẜarghi par Kruſẜu und Wainu / To labbe wall-
koht / dohd mums tawu Schälaſtibu / ka ta muhſẜu Meeſ-
ẜu nhe apghrutena / unnd muhſẜas Ꞩirrdes no töw nhe
no=ghreeſch{no=ghrees} / Amen / Amen.
@v{Die andere Predigt.}
   MJeļi Draughi / kad mehß ar ẜaweem
   Bährneem unnd Ꞩaim py Deewa
   Dahwanas / und py Maiſites eetam / tad ẜa-
   ckam mehß Rohkas und Ꞩirrdes pazehluẜchi
   arr to Koninju Dawid tha: Wiſẜas Atzis
   ghaida us töw Kungs / und tu dohd teems
winja Barribu ẜawà Laikà / tu attwerr tawas Rohkas /
und pee=ähdini wiſẜus / kattri dſiewo / arr labbu Prahtu.
Aiſto patteeß taß ſchehliegs Deews ween par mums ghahda /
Wings darra mums dauds labb / Wings dohd mums
Leetu no Däbbäſẜu / und labbus laikus / Wings peepill-
da muhſẜas Ꞩirrdes ar Ehden und Dſehren / ẜacka taß
ẜwähtz Apuſtuls Pahwils. Vnnd attkal teitz taß ẜwähtz Ko-
nings Dawids / Deews to Semm baggatu darra / Deews 
leek to Labbibu labbe iß=dohteeß.
  Daſchi tohp attraſti / kattri Pļaujamà Laikà wiß nhe doh-
@b{ma}
[136.lpp.]
ma us Deewu / ſchkeet / Dahrſà und us Lauku buhß ick=ghaddohß
tha aukt / und tee luhko ween us ẜawo Rohko Darrbu / tapehtz ta
Labbiba tick krahßne augh / und taß Laux kupplis{Lauxkupplis} / kad taß Ꞩaim-
neex gir ſtrahdajis / us Deewa Schälaſtibu rättais dohma. Ja /
kam pilla Druwa unnd Kruſẜa unnd Ruhſẜa to Labbibu nhe gir
maitajuſẜi / ẜahk jaw Mutt ẜlauziet / iß=ſteep Kacklu ka Dſehrwe /
und ẜacka: Ehd und dſerr nu mieļa Dwehſẜele / töw gir
Paddoms par daſchu Ghaddu.
  Zitti / kattreem ta Labbiba nhe rohdahß / ka tee ghribb /
Deews rahda teem dauds / mas teem dohd / jeb arridſan kad Kruſ-
ẜa / Ruhſẜa / Ꞩutta / Kuckaiņi{Kuckaņi} to Labbibu us Lauku maita / eeẜahk
tee dohmat / tee nhe ißtix par to Ghads=kahrtu / teem buhß ar Ꞩee-
wu und Bährneem ar tuckſchu Wähdäru zellteeß unnd apghull-
teeß / tee nhe warrehß usturrehteeß: Tahdi Ļautiņi attkall nhe
luhko us Deewu / katters mums irr ar maſu Paddomu ſinna us-
turreht / Wings ghribb mums allaſch baŗŗoht / Meeſẜu unnd
Dwehſẜel labbe abghadaht. Tapehtz by mums us to Däbbäſẜo
Tähwu no Ꞩirrds paļauteeß.
  No tahdas Deewa Ghadaſchanas runna ẜchiß ẜwähts
Ewangeliums; Aiſto teita dſirrdam mehs / ka JEſus Chriſtus
Tſchettrus Tuhxtoſchus Zillwäkus / kattri trieß Deenas py
Winju Tuxneſẜy / kurr wiſẜi Kackti tuckſchi by / palickuẜchi / und
winja Wahrdu no Ꞩirrds klauſẜijuẜchi / arr ẜeptinjahm Mai-
ſehm und magkeniet Siwitiņeem / nobaŗŗojis und pee=ähdenajis
gir. Mums par Mahzibu / ka Wings allaſch wehl prett wiſ-
ẜeem / kattri py Winju ſpeeſchahß / und Winja Wahrdu labpraht
dſirrd / ſchehlighu Ꞩirrdi turreht / par teem ghadaht / und tohß tick
illghe / kamähr tee ẜchinny Paſẜaules=Tuxneſẜy gir / pee=ähdenaht
ghribb.
  Mehß ghribbam ẜchim brieſcham apdomaht aran ẜcho E-
wangelio / ka taß Kungs JESVS Chriſtus prett ẜcheem Ļau-
@b{tiņeem}
[137.lpp.]
tiņeem / kattri winja Wahrdu tick ẜirrdighe klauſẜijuẜchi / turre-
jeeß gir.  
  Taß patz Kungs JEſus Chriſtus ghribbätu tahß Atzis ẜa-
was Schälaſtibas par mums attwäras turreht / ka mehs winjam
par Ghohdu / und mums par labbu ẜcho Mazibu klauſẜiet war-
ram / Amen.

  Scho Brienuma=Darrbu / no kattru taß Ewangeliums ſtah-
  ſta / nhe darra taß Kungs JEſus tudeļļ / bett pirrmahk wings
  aprunnahß ar ẜaweem Mahzekļeem / und mahza mums ar
to / mums nhe buhß nhe kahdu Leetu pirrmahk Rohkà jemmt / und
eeẜahkt / pirrms mehß äſẜam prahtighus und pee=mannighus Ļau-
dis arridſan Paddomu waizajuẜchi. Aiſto weens Ꞩaproh-
tiegs darra wiß ar Prahtu / ẜacka taß Konings Salomo /
und Syrachs mahza: Nhe darri nheneeka beß Paddomu /
tad taß töw nhe ruhpehß darriets. To Mahzibu by teem
währà jemmt / kattri ſchkeetahß par leeke ghuddri äſẜohẜchi / teem
nhe waijagha no ẜawu Draughu / und Kaimiņu / kam Deews ar-
ridſan Prahtu dehwis / und kaß arri dauds redſejis und pee=dſie-
wojis gir / paddomu meckleht. Bett pehtz tahda ghuddra Ghall-
wa daſche reis no=puhßdameeß Ghallwu kaſẜa irr nhe neeſoht.
Tapehtz ja taß Kunngs JEſus pirrmahk aprunnajahß ar ẜa-
weem Mahzekļeem / kapehtz nhe ghribbätu tu / O Zillwähx / ap-
runnateeß ar tawu labbu Draughu?
  Tad ẜacka nu Chriſtus JEſus tha: Mann gir ſchähl
to Ļauẜcho dehļ: Wiſẜas mannas Eekſchas ghrohſahs räd-
ſädams / ka tee Ļautiņi py mannu Wahrdu tahdu Baddu zeeẜch.
Redſeeta / manni Draughi / kahda ſchehligha Ꞩirrds tam Kun-
gham JEſu Chriſto prett teem gir / kattri winja Wahrdu zeena.
Winjam gir ſchehlighaka Ꞩirrds / nhe ka Mahtei prett ẜawu
Bährnu. Aiſto kad daſcha Mahte ẜawu Bährnu no ẜawas
@b{Meeſẜas}
[138.lpp.]
Meeſẜas peedſimtu aismirrſt / tad tomähr wings nhe ghribb
muhſẜo aismirrſt / ẜacka Wings patz py to Proweetu Eſaia.
Winja Ꞩirrds ļuhſt no leelas Schälaſtibas / Winjam
buhß par mums abſchäloteeß. Wings gir Tähws tahß
Ꞩchälaſtibas / und Deews wiſẜas Eepreezenaſchanas.
To Schälaſtibu rädſam mehß wiß wairahk / kad mehß muhſẜu
Attpeſtiẜchanu no Ghräkeem / no Deewa Dußmibas / und no El-
les Mohkahm apdohmajam. Aiſto mums ſchählodams gir
muhſẜo Peſtitais JEſus Chriſtus ihten ka kahds Warrgs us
ẜchahß Paſẜaules bijis / und muhſẜo dehļ ẜöw py Kruſta Kohku
litzeeß nokautees / ka Wings patz arridſan ẜacka: O Zillwähx /
mann eſẜi tu Darrbu darrijis ar taweem Ghräkeem / und
Raiſu darrijis ar taweem Noſegummeem. Wings li-
ckahß Kahjas und Rohkas zaur kalldenaht / und ẜawu Ꞩahnu ar
Schkäpu usdurrt / ka Wings zaur teem / ka zaur peezeem Ļoh-
gheem mums allaſch warrätu ſchehlighe usluhkoht. Wings
ẜcho zaur durrtu Ꞩahnu / und ſchahß zaur ẜiſtas Kahjas und Roh-
kas attneſẜehß liedſa attkal no Mirroņeem aukſcham Zällda-
meeß / und Debbeſẜies usbraugdams / ar to mums ẜohlijis / muhſẜo
muhſcham nhe aismirrſt / bett allaſch peeminneht / py mums pa-
lickt lieds Paſẜaules ghallam / und mums Bahriņus nhe
attſtaht. Mieļi Draughi / kad JEſus Chriſtus ẜawas Wah-
tes usluhko / kattras Wings preekſch mums zeeßdams litzees ẜiſt /
tad Wings nhe warr par ẜawu Ꞩirrdi zeeſt / winjam buhß ẜöw
par mums apſchäloteeß. Aiſto ka ta leeta / ko mehß zaur kahdu
ẜarrkanu Waddmalu rädſam / mums ẜarrkana attſpied; ihten
tha / kad JEſus Chriſtus mums zaur ẜaweem ẜarrkaneem Wah-
tehm usluhko / äſẜam mehß winjam mieļi / tapehtz ka mehs zaur
winja Aſẜini masghati und no muhſẜeem Ghräkeem ſchkieſtiti äſ-
ẜam. Nu gir Wings mums tahds Auxts=Baſnizas=
Kungs / kattram ſchehligha Ꞩirrds muhſẜo dehļ gir / und
@b{kaß}
[139.lpp.]
kaß wiſẜas leetas baudijis / ka irr mehs / tomähr beß
Ghräkeem / py kattru mehs ar drohẜchu Ꞩirrdi ta py to
Krähßlu tahß Schälaſtibas eet warram / ka mums Schä-
laſtiba noteek / unnd mehs Lehnibu attrohdam / kad mums
waijagha.
  Ꞩcho Schälaſtibu parahda taß Kungs JEſus irr ẜchinny{ẜcheem}
paſẜchà Briedy töw / O Chriſtiets Zillwähx : Aiſto Wings töw
irr taggad wehl ẜawu ẜwähtu Wahrdu leck paẜluddenaht / zaur to
und ar to Wings töw ißdalla wiſẜu ẜawu Nopällnu / Deewa
Schälaſtibu / Ghräko Peedohẜchanu / to Däbbäſẜu / und to muh-
ſchighu Dſiewoẜchanu. Kad tu no Ꞩirrds dibben nopuhßda-
mees ẜacki ; Apſchälojees töw mannis / O Kungs Deews /
pehtz tawas leelas Schälaſtibas / wiſẜu muhſẜu Parra-
du peedohd mums Kunngs / ka tee mums wairs nhe ab-
bähdena : Tad adbild töw taß ſchehliegs Kungs JEſus / und
ẜacka : Turri labbu Prahtu / manns Dahls / manna
Meita / tawi Ghräki gir töw peedohti / aiſto / Eß / Eß
delldeju tawus Ghräkus / und nhe peeminnu tawu No-
ſeghummo wairs / Eß äßmu tawo Ghräko dehļ mirris /
und tawas Taißnibas dehļ aukſcham Zehleeß / to ẜajemm 
tu ar ſtippru Titzibu. Eſẜi tu Nabbags / und töw nhe gir
dauds py Rohkas ; JEſus Chriſtus näß weenu ſchehlighu Ꞩirr-
di prett töw / und ẜacka : Eß ghribbu winjo Barribu ghauſ-
ẜenaht / und teem Nabbagheem Maiſes ghann doht / ka
töw buhß adbilldeht pateickdams : Eß äßmu jauns bijis /
und wätz tappis / und nhe äßmu muhſcham redſejis to
Taißnu attſtahtu / ney winja Ꞩähklu pehtz Maiſes ei-
joẜchu. 
  Eſẜi tu Nhelaimeh / und ẜacki : O Kunngs / attghree-
ſees py mann / pehtz tawas leelas Schälaſtibas / und nhe 
paẜlepp tawu Waighu preckſch tawu Kallpu / aiſto mann
@b{gir}
[140.lpp.]
gir bail / paklauſẜi mann peepehſch : JEſus Chriſtus ad-
billdehs töw zaur ẜawu Wahrdu : Nhe bieſtees / aiſto Eß
äßmu ar töw / nhe attkahp / aiſto Eß äßmu taws Deews /
Eß ſtipprenu töw / Eß palliedſu töw arridſan zaur to
Labbu Rohku mannas Taißnibas. Jebſche tu zaur
Vhdeni ey / nhe buhß tam Straumehm töw apẜlieze-
naht / und jebſche tu zaur Vgguni ey / nhe buhß tahm Lähß-
mahm töw ẜadädſenaht / aiſto Eß äßmu py töw taws 
Peſtitais.
  Buhß töw mirrt / tawa Mehle wairahk nhe runna /
und no Jßbailes töw tawa Ꞩirrds ẜaluhſt / und tu luhds
no wiſẜas Ꞩirrds. Kunngs JEſus / ſtahwi mann klaht ẜchinny
mannà paſtarà Stunndà / mannu Dwehſẜel mannà pehdi-
ghà ghallà pahwehļu eß töw / Kungs / tawà Rohkà / tu
to ghann paghlabbohſẜi : Taß Kungs JEſus abſchälohſẜees
par töw / und ẜatzies : Nahz ẜchurr / tu Dwehſẜeliet / kattru Eß
tick ghruhte ar mannu paſẜchu Aſẜini attpirrzis äßmu / nahz tawa
Kungha Ghohdà / und dſiewo py mann muhſchighe. Nhe gir
taß ſchehliegs Kungs ?
  Ohtrà kahrtà jemmeeta währà / par ko apẜchälojahß taß
Kungs JEſus : Mann gir ſchähl to Ļauſcho / ẜacka Wings.
Wings nhe ẜacka : Mann gir ſchähl to Auxto Kungho / to Bag-
gato / to Läppno / bett to Ļauſcho / wiſẜi gir mann ſchähl / Bag-
gati und Nabbaghi / Wieri und Ꞩeewas / wätzi und jauni Ļau-
dis / nhe weens no ẜchahß Schälaſtibas gir iß=ẜlähkts.
   Redſeeta mieļi Draughi / JEſus Chriſtus ghribb apſchä-
loteeß irr par to Nabbaghu / par Sämmu / par Deedellneeku / lee-
lus und maſus / ick=kattru kaß to zeeni / Wings attkal zeena.
  Ꞩchinny Paſẜauleh nhe maxa dauds weens nabbags Zill-
wähx / py auxteem / baggateem und läppneem Ļaudeem : Nab-
bagham buhß allaſch Mahlus miet / Baggatais dohdas pa miex-
@b{tu}
[141.lpp.]
tu Sahl eet / gir ẜackams Wahrds. Daſchà Weetà tohp nab-
bags Zillwähx ẜlimmake nhe ka kahds Lohps turrähts. Daſch
zeeni ẜawu Ꞩunni labbahk / nhe ka Nabbaghu Zillwäku / tam
buhß Deenas und Nacktis mulldeht : Vnd ihten ka Pharao
tohß Bährnus Jſräel ſpiedſenaja / und py Darrbu beß ſchälaſti-
bas ſpeede ; Tha Deewam ſchähl / nhe kahda Schälaſtiba prett
nabbagheem Ļaudeem / teem buhß puhẜchlädami eet / ka Deewa
Ļaudis Prarao Laikà nopuhßdamees ghauſche brehze us Deewu.
Kad nu wehl tahdu nheſchehlighu Ꞩirrdi tee Nabbaghi Deewa-
bijataji no teem auxteem Baggateem nomanna / tad buhß teem
attminneteeß ſchohß Wahrdus / kattrus JEſus Chriſtus runna : 
Mann gir ſchähl ẜcho Ļauſcho.
  Bett ghribbi tu Manns Draugs / ar ẜcheem Wahrdeem 
töw ee=preezenateeß / tad buhß töw arridſan ar ẜcheem Ļautiņeem
py Chriſto JEſu turrehteeß / winjam pehtz ſtaighaht / winja 
Wahrdu labpraht klauſẜiet / und ar Ꞩirrds=Preeku Dewa Nam- 
mà nahkt. Winja auxta Koninja Ghaſpaſcha nahze ẜimbt=und
diwideßmitt Juhds=Semmes / ka ta warrätu ta Koninja Salo-
mon ghuddrus Wahrdus dſirrdeht / und winja Ghohdu redſeht.
Juhß manni Draughi / ghribbädami Deewa Nammà eet / jums
nhe waijagha tahdu gharru Zeļļu ſtaighaht / eita Deewu pa-
teikdami winja Nammà / zaur juhſẜa Mahzetaja Mutt
runna JEſus Chriſtus ar jums / Winji gir Engeļi tha Kun-
gha to leelo pullko / kaß tohß dſirrd / taß dſirrd to Kun-
ghu JEſum ; Tee mahza jums / ka jums Deewu ihſtäne adſiet
buhß / und zaur tahß Adſieẜchanas to muhſchighu Dſiewibu dab-
buit. Tapehtz ẜackaita ar to Koninju Dawid : Weenu wee-
nighu leetu luhdſu eß no Kunghu / to ghribbätu eß lab-
praht / ka eß ta Kunngha Nammà palickt warrätu wiſẜu
mannu muhſchu / redſeht tahß krahßnas Deewa=Kall-
poẜchanas tha Kungha / und winja Baſnizu apluhkoht.
@b{Dar-}
[142.lpp.]
Darrieſẜeeta juhß to / tad JEſus Chriſtus apſchälohſẜees par jums /
ihten ka par ẜcheem Ļautinjeem / und dohs jums / kaß jums waija-
gha gir py Meeſẜas usturreẜchanas / kad juhß irr Tuxneſẜy nah-
kaht / taß gir / kad juhß dahrghus Laikus buhteet pee=dſiewojuẜchi.
Bieſti Deewu / und Kallpo tam / und darri labb / palleetz Sem-
me / und usturreeß ghohdighe / Deews dohß töw / ko ta-
wa Ꞩirrds ghribbehß / ko taß Deewabijatais ee=ẜahk / the 
dohd Deews labbu Laim klaht / tahdeem dohd Deews
Manntu / und kad Wings ghribb / ißdohdahß tee dries /
ẜacka Syrachs / und taß Kungs JEſus ẜacka / mums buhß
Manntu Debbeſẜies krautees. Ock ta gir leela Laime /
kad taß Deewu bieſtahß / und pehtz winja Prahtu dſiewo /
mahza taß Apuſtuls Pahwils.
  Ghribbi tu / labbs Draugs / ar ẜcheem Wahrdeem / kad JE-
ſus ẜacka: Mann gir ſchähl ſcho Ļauſcho / töw eepreezeenateeß /
tad buhß töw py Chriſtum JEſum palickt / aiſto taß nhe gir ghann /
py Winju nahkt / und par maſu briedi attkal attkahpt no Winju:
Ꞩchee Ļautinji paleek trieß Deenas py to Kunghu JEſum / unnd
nhe apniek winja ſwätu{ſchwähta} Wahrdu klauſẜiet. Nu nhe kļuhſt tee
Ļautinji tick illghe Baſnizà turräti / tomähr muhſẜi Ļaudis tick ap-
nickuſchi gir Deewa Wahrdu dſirrdeht / ka teem ghann ghrut na-
kahß / kadu puß Stunndu Baſnizà palickt. Kad teem Allus=Mutzu
us=zelltu wiß leelaka Leetà / par to nhe bähdätu / ka Muſſchas tee
peelipdami palicktu py Mutzas / und nhe Ꞩohlu nhe attkahptu no
tennenes / ka ta teem nhe pabähgtu / pirrms tee to ißdſäruẜchi buh-
tu / laid lieſt no wirrſẜus ka liedams / und buhtu irr Kruſẜa klaht bi-
juſẜi: Bett Deewa=Nammà ẜauẜumà tam kallpoht / taß teem
par leeku illgs Laix. Nhe darreeta juhß tha / Manni Draughi:
Eſẜeeta juhß pareiſe eeẜakuſchi Chriſtum pehts=ſtaighaht / tad pal-
leezeeta py Winju lieds Ghallam.
  Taß Apuſtuls Pahwils ẜatzija Deewa Wahrdus lieds
@b{Nackts}
[143.lpp.]
Nackts widdu / ohtrà reiſà attkal / wiſẜà zaurà Deenà / nhe weens
klauſẜetais zehlehß aukſcham ghribbädams noſt eet. Kaß no
Deewu gir / kaß JEſu Chriſti Awis gir / taß dſirrd lab-
praht Deewa Wahrdu / und kad taß Nhelaimeh nahk / tad
Deews ar ẜawu Wahrdu to attkal ee=preezena / und abſchälojahß
par to / ka taß warr ẜatziet ar to Koninju Dawid: Tu O Kungs /
eepreezini mannu Ꞩirrdi / jebſche winjeem / ( teem Läpp-
neem und Beßdeewigheem / ) Wiena und Labbibas ghann 
gir. Tapehtz turreeß py Chriſtum JEſum ſtippre / klauſẜi winja
Wahrdu labpraht / und peeluhds Deewu no Ꞩirrds / Wings
nhe lix ẜöw wellte kallpoteeß. Kaß py winju palleek lieds
ghallam / taß taps ẜwähtz / tam dohß JEſus Chriſtus
no leelas Schälaſtibas to Krohni tahß muhſchighas
Dſiewoẜchanas.
  Ghribbi tu / Mielais Draugs / ar ẜcheem Wahrdeem / kad
JEſus ẜacka: Mann gir ſchähl ẜcho Ļauſcho: Töw ee=pree-
zenateeß / tad darri / ko JEſus töw zaur ẜaweem Kallpeem töw
pa=wehļ. Wings ẜacka: Teem Ļaudeem buhß ẜöw apẜehſtees.
To darra tee / jebſche tee preekſch Atzeem dauds Padomu no Eh-
ẜchanas nhe redſeja. Gir Deews töw arridſan pa=wehlejis /
töw buhß tawu Darrbu / ko Deews töw uslitzis dſiet und ſtrah-
daht / tad darri to / aiſto ẜlinnka Rohka darra par Nabba- 
ghu / ẜacka taß Konings Salomo / tu baŗŗoẜeeß no tawo
Rohko Darrbu / ẜacka winja Tähws taß Konings Dawid.
Ꞩehdeeß us to Weetu / kattru töw Deews ee=rahdijis / taß gir /
dſenn to Ammatu / und ſtrahda to Darrbu / ko tu mahzijeeß eſẜi /
nhe metteeß no weenu us ohtru. Tha nhe buhß töw Laime.
Klauſẜi und jemm ihten ickle währà/ ko Syrachs töw mahza ẜa-
wà Ghramatà: Ko Deews töw pa=wehlejis gir / to pa-
darri allaſch no Ꞩirrds / aiſto taß töw nheneeka labbe
darra / ka tu ſkattais pehtz to / kaß töw nhe gir pa=wäh-
@b{lähtz}
[144.lpp.]
lähtz / und kaß nhe gir taws Ammatz / teh rimſtais / aiſto
töw gir jaw wairahk pa=wählähtz / nhe ka tu darriet war-
ri. Tahda Schkiſſchana dauds wairahk gir pee=wieluſ-
ẜi / und winjo gir tohß ghruhduſẜi. Ꞩehd tawà Weetà
ghohdighe / nhe mahzeeß us tawa Kaiminja Kacklu / nhe ey par
Rohbehſchu / nhe dſenn attpackaļ tahß Wätzas Ehſchas /
kattras tawi Tähwi darrijuẜchi gir / ẜacka Salomo. To
Buhdinju / to Maiſes ghabbalinju / ko Deews tawam Tuwa-
kam dewis gir / to wehl winjam arridſan / und eſẜi ar Meeru ar
to / ko Deews töw dehwis gir. Darrieſẜi tu to / tad JEſus Chri-
ſtus ẜöw irr par töw apſchählohſẜees / und töw pee=ähdenahß / ka
ẜcheem Ļautiņeem notitzis. Aiſto winja Schälaſtiba palleek
muhſcho muhſchohß py teem / kattri to bieſtahß / Deewa
Zeļļi gir Schälaſtiba und Teeſẜa.
  Redſi / Deews apſchälojahß irr par teem Beßdeewigheem /
und dohd teem ẜchinny Paſẜauleh dauds labb / und pee=ähdena
tohß arridſan / to darra Wings tadehļ / ka teem Beßdeewigheem
buhß no Ghräkeem attſtaht / und py Deewu attghreeſtees.
Wings leek ẜawu Ꞩaul ſpiedeht nhe ween par Taißneem /
bett irr par Nhetaißneem / Wings leek liet nhe ween par
labbeem / bett irr par ļauneem / ẜacka Chriſtus taß Kunngs
patz / und Syrachs: Zillwäka Schälaſtiba ſteepjahß tickai
par ẜawu Tuwaku / bett Deewa Schälaſtiba ſteepjahß
par wiſẜu Paſẜaul. Ja tad nu Deews tick labb darra teem
Beßdeewigheem / und kattri winju apkaitena: Kapehtz Wings
tad nhe buhtu labb darrijis teem kattri to mieļo / und bieſtahß / ka
Bährns ẜawu Tähwu? Winjam gir tick ſpehzigha Rohka / ka
Wings warr irr to darriet / ko Wings ghribb. Ꞩcheita jämm
Wings tahß ẜeptinjas Maiſes / ghribbädams ar tahm tohß Ļau-
dis pee=ädenaht / taß arridſan noteek tha. Tee ehde / und pee-
ehde / und wehl attlicka / ſtahw ſcheh raxtietz. Wings gir leels
no Paddomu / und warräns no Darriẜchanas. 
@b{Kad}
[145.lpp.]
  Kad nu / Mans Draugs / Deews arridſan tawu Maiſes
Reezeniet leek preekſcha zellt / tad pateitz winjam par ẜawu Schä-
laſtibu / ka Deewa Dähls ẜawam Tähwam pateitz. Peeluhds
winju / ka Wings töw ghribbätu ẜawu Ꞩahtu und Ghauſẜu
doht: Vnd kaß attleek / kad tu / und tawa Ꞩaime peeähduſchi
äſẜoht / to leetz nohſt und pagglabba / aiſto kaß pee=ähdis gir / tam
buhß dohmaht ka winjam Wähdärs attkall iß=ẜchlux. JEſus
Chriſtus baŗŗo muhſẜo Meeſẜu und Dwehſẜel / AMEN .
@v{Evangelium am achten Son-}
@v{tage nach Trinitatis/ Matt. 7.}
  To ẜwähtu Ewangelium / kur JEſus Chriſtus mums mahza / ka
    mums buhß par willtigheem Mahzetajeem ẜarrghateeß /
    und Deewa prahtu darriet / ja mehs ghribbam Debeſẜies
    nahkt / apraxta taß ẜwähtz{ẜchwähtz} Ewangeliſts Mattheus /
    ẜawà Ghrahmatà / ẜeptità weetà / und ſkann tee Wahr-
    di juhſẜà Wallodà tha:

   JEſus ẜatzija us teem Ļau-
   deem unnd us ẜaweem Mahze-
   kļeem / ẜarrghajeetes par teem
   willtigheem Proweeteem / kattri
   Awya drehbehß py jums nahk /
   bett no eekſchanas gir tee plehſẜi-
@b{gi}
[146.lpp.]
gi Willki. Py winja augļeem buhß jums tohß at-
ſiet. Warrieg arridſan kaß labban Wiena=ohgus
laſẜiet no teem Ehrſcheem ? Jeb Wieges no teem dad-
ſcheem? Aiſto ickkattris labbs kohx näß labbus Au-
gļus / bett weens ẜappuwis kohx näß nicknus Au-
gļus. Weens labbs kohx nhe war nicknus Augļus
neſt / und weens ẜappuwis kohx nhe warr labbus au-
gļus neſt. Jck kattris kohx / katters labbus augļus
nhe näß / tohp nozirrſts / und Vgguni eemäſts. Ta-
pehtz py winja augļeem buhß jums tohß attſiet. Nhe
wiſẜi tee / kattri us mann ẜacka / Kungs / Kungs / eek-
ſchan Däbbäſẜo=wallſtibas nahx / bett tee kattri to
darra / ko manns Tähws Debbeſẜies ghribb. Dauds
us mann ẜatzies winjà Deenà / Kungs / Kungs / nhe     
äſẜam mehß tawà Wahrdà nahkoſchas leetas pa-
@b{preekſch}
[147.lpp.]
preekſch ẜatzijuſchi? Nhe äſẜam mehß tawà Wahr-
dà Wällus ißdſinnuſchi? Nhe äſẜam mehß tawà
Wahrdà dauds darrbus darrijuſchi? Tad es us
teem ẜatzieſchu: Eß nhe äßmu juhß wehl muhſcham
attſinnis / Attkahpeteeß no mann wiſẜi Ļaun-
darritaji.

   Ko mehß luhdſam dſeedada-
   mi Deewa=dſeeßmà : Ꞩwehtietz tohp taws
   zeeniegs Wahrds / tawu Wahrdu palie-
   dſi py mums turreht ſchkieſte / ka mehß ar-
   ridſan dſiewojam ẜwähte / pehtz tawu
   Wahrdu pareiſe / Paſẜarghi mums
Kungs par nhepateeſẜu Mahzibu / tohß nabbaghus
peewilltus Ļaudis attghrees: To mahza mums JESVS
Chriſtus ẜchinny Ewangelio / mums nhe buhß titzeht ick=kattram /
kaß par Mahzetaju ẜöw ißdohdahß und usmättahß / aiſto daẜch
ſinna no ahrenes tick ẜwähte turrehteeß / und tick miextus mieļus
Wahrdus doht / bett ẜawà Ꞩirrdi gir taß Blehds. Vnd jeb-
ſche taß leelijahß / taß mahkohtz und mahzijohtz Deewa Wahrdu
pareiſe / tad tomähr tickai willtigha Leeta / tahds ẜöw und ẜawus
Klauſẜetajus peewiļļ / no Deewu tam ļaunam Wällam peewädd /
und to ẜwähtu Deewa Wahrdu ar nhepatteſẜu Mahziẜchanu
und beßdeewighu Dſiewoẜchanu neewa und apẜmey.
  Tapehtz luhdſam mehß / Deews ghribbätu mums ẜa-
wu Schälaſtibu doht / ka winja Wahrds ſchkieſt und ſkai-
dre muhſẜo ſtarrpà mahziets kļuhtu / und mehs pehtz to /
ka Deewa Bährneem klahjahß / pareiſe dſiewojam / nhe
ween ar Mutt mums teikteeß / ka mehß Deewam Kallpojam / bett
@b{atkal}
[148.lpp.]
atkal tha dſiewojam / ka Wälla=Kallpi / par tahdu Dſiewoẜchanu
paſẜarrghi mums wiſẜus O ſchehliegs Däbbäſẜo Tähws. Aiſto
nhe wiſẜi tee / kattri ẜacka: Kungs / Kungs / Däbbäſẜo Wallſti-
bà nahx / bett kattri Deewa Prahtu darra / und pehtz to dſiewo /
ẜacka ſcheitan taß Kungs JEſus.
  Laideeta mums nu währà jemmt und ihſtäne apdohmaht /
und mahziteeß aran to Mutt ta Kungha JEſu Chriſti / ka mums
par willtigheem Mahzetajeem ẜarrghateeß / unnd pehtz
Deewa Prahtu dſiewoht buhß / ja mehß ghribbam
Däbbäſẜo Wallſtibà nahkt.
  O JEſu Chriſte tu ihſtäns Mahzetais / mahzi tu mums
pareiſe mahziet / und ẜirrdighe klauſẜitees / tawam Wahrdam par
Ghohdu / und muhſẜam Dwehſẜelehm par labb / Amen.
  
  KAd taß Kunngs JEſus ẜacka: Ꞩarrghajeeteeß par
  teem willtigheem Proweteem / tad rahda Wings
  mums / ka mehß lähte warram zaur willtighu und ẜweſẜchu
Mahzibu no to ihſtänu Zeļļu tahß Däbbäſẜo Wallſtibas wäſti
tapt: Aiſto dauds gir kattri mahza / bett nhe wiſẜi Mahzetaji gir
weenahdi. Zitti mahza jums teeẜcham unnd pareiſe Deewa
Wahrdu / und rahda jums to Zeļļu Debbeſẜies. Bett zitti att-
kal jums Willtu mahza / und no=wädd jums no to ẜchauru Deb-
beſẜes=Zeļļu / und wädda jums us to plattu Elles=Zeļļu; Tohß
Taißnus und labbus Mahzetajus buhß jums klauſẜiet / bett par
teem willtigheem und Nhetaißneem buhß jums ẜarrghateeß / ka
juhß nhe tohpaht peewillti.
  Tee nhetaißni Mahzetaji ſinnahs ẜöw preekſch Ļaudeem
tick ẜwähti und ghohdighi turreteeß / ka tu ſchkiſtu / tee äſẜohẜchi
tee ihſtäni Mahzetaji / und paẜchi Apuſtuļi tha Kungha Chriſti;
bett / ihten ka taß Wälls patz ẜöw par Engeli tahß Ghai-
ẜchumas parwehrteeß warr / tha darra irr ẜchee blehdighi
@b{Mahze-}
[149.lpp.]
Mahzetaji. Aiſto no eekẜchanas / ẜawà Ꞩirrdi / gir tee plehſ-
ẜighi Willki / ka Willx Lohpo=Stally ee=lauſeeß kluß nhe ſtahw /
bett tohß Lohpus ẜaplohſẜa / und nomurri: Tha arridſan tee will-
tighi Mahzetaji / laid buht teem tick miexta Mehle Mutteh / ka
Ꞩweeſts / und tick ẜalldi Wahrdi ka Mäddus / tomähr gir teem
ta Ꞩirrds pilla no Blehdibas / winjo Eekſchas gir Ꞩirrds
ehde / Winjo Riekle gir usrackta Beddre / ar ẜawahm
Mehlehm peewiļļ tee / ka taß Konings Dawids runna no teem.
Ar weenu Wahrdu ẜackoht: Tee dohma ẜawà Ꞩirrdy ka tee tohß
Deewa=Ļaudis warrätu ißdelldeht.
  Vnd ka juhß toh nheticklus Mahzetajus jo labbake war-
raht paſiet / tad uslukojeeta winjo Darrbus.
  Tee leekahß labbi Ļaudis äſẜoẜchi / bett nei tee pehtz Deewu /
nei pehtz Deewa Wahrdu bähda / gir läppni / und mahza drohẜche
kaß teem patihk / und Prahta nahk. Ꞩöw ween tee teitzahß / und
ẜawu Mahzibu tee auxtu turr / to ihſtänu Mahzibu tee ẜmahde /
tee leelijahß py winjeem Deews äſẜohtz / und ta ihſtäna Chriſtità
Catholiſka Baſniza. Winji nhe proht to / ka winjo Mahziba
nhe pareiſa gir / aiſto winji mahza pretti Deewa Wahrdu / pretti
to Titzibu / und Deewa Schälaſtibu. Winji nhe leekahß mah-
ziteeß / nhe zeeſch / kad tohß aran Deewa Wahrdu pareiſe ghribb
mahziet / tad tee ghreeſchahß / ka patz Wälls / und rahda Vgguni /
Wirrwes / Sohbinus / und tahdas Leetas / ar ko Ļaudis nomahz.
Tee nhetickli Mahzetaji ißplatta ẜawu Mahzibu / und plattahß
ka Ehde / dſänn ẜawu Darrbu beß mitteẜchanas.
  Deewa Wahrdu tee pehtz ẜawu paſẜchu Prahtu / nhe ka
Deewa Ghramatà ſtahw / mahza und ſtahſta / und jebſche tee lee-
kahß ghohdighe dſiewojohẜchi / tomähr teem nhe gir tha py
Ꞩirrds / kurr tee warr kahdu Blehdibu ẜläppäne darriet / teitan
tee nhe ghull.
  Ꞩchee gir nu tee Augļi to willtigho Mahzetajo / py kattru
@b{tu}
[150.lpp.]
tu tohß Augļus attrohd / taß gir nheticklis Mahzetais / py winjo
Augļeem buhß töw tohß attſiet. No Ehrẜcheem mehß nhe war-
ram ẜalldas Ohghas laſẜiet: Tha arridſan no willtighu Mah-
zetaju nhe warram mehß labbu Mahzibu mahziteeß.
  Ghribbi tu nu / Manns Draugs / ẜarrghateeß par ẜweſ-
ẜcheem / willtigheem / nhetickleem Mahzetajeem / tad nhe klauſẜi
tu / ko zitz no ẜawu paſẜchu Prahtu / no Pahwſta Mahzibas / no
paſẜakam und tahdu Willtu runna / bett paleetz tu py Deewa
Wahrdu / uñ jauzees tu eekſchan to: Kaß py Deewa Wahrdu nhe
ghribb palickt / neds to klauſẜiet / tam nhe attſpiedehß tahß Rie-
tas Ꞩarrkanums / taß gir / Deews nhe buhß tam ſcheh-
liegs.
  Ꞩarrghajees par willtighu Mahzetaju / und nhe ey / winjus
klauſẜiet / und winjo Kähmus redſeht. Aiſto ja töw tahß Auſẜis
neeſa pehtz jaunu Mahzibu / tad tu jo tick dries tapẜi peewilltz /
ka Ewa / kattrai paticka klauſẜiteeß ko ta Tſchuhßka tai ẜatzija / nhe
ka ko Deews winjai by pawehlejis.
  Ꞩarrghajeeß par willtigheem Mahzetajeem / und luhds Dee-
wu no Ꞩirrds dibben / ka Wings töw und wiſẜu ẜcho Semm
ghribbätu ſchehlighe paſẜarghaht ka par ẜweſẜchu Tautu / tha ar-
ridſan par ẜweſẜchu Mahzibu.
      Paturri mums Kungs / py tawu Wahrdu /
      Vnd remmde ta Pahwa und Muhko Murri-
               riſchanu /
      Kattri JEſum Chriſtum tawu Dählu /
      Stummt ghribb no ẜawu Ghohda=Krähßlu.
  Nhe wedd mums Kungs eekſchan Kahrdenaſchanas /
Attſtah mums Kungs tawu Wahrdu kad mehß to dabbu-
jam / aiſto taß gir muhſẜas Ꞩirrds Preex / Taißniba und
Teeſẜa laid man paſẜarghat / laid taws Wahrds man-
@b{mahm}
[151.lpp.]
nahm Kahjahm par Luckti buht / und par Ghaißmu us
manneem Zeļļeem / ißklauſẜi mann Deews / und apluhko
mannu Ꞩirrdi / apluhko mann / uñ ißklauſẜi kahds manns
Prahtz gir / und luhko / arrieg es us nhe labbu Zeļļu äßmu /
und waddi mann us muhſchighu Zeļļu. Kaß nu tha ick=
deenas Deewu luhx / taß nhe kļuhß tick lähte no Wällu und win-
ja Kallpeem peewilltz.
  Ohtra kahrta mahza mums taß Kunngs JEſus Chriſtus /
ka mums paſẜcheem nhe buhß ẜöw peewillteeß / ja mehß ghribbam
Debbeſẜies ee=eet. Aiſto tha ẜacka Wings eekſchan ẜcho Ewan-
gelio: Nhe wiſẜi / kattri us mann ẜacka / Kungs / Kungs /
Däbbäſẜo Wwallſtibà nahx / bett kattri darra to Prahtu
manna Tähwa Debbeſẜies. Dauds ẜatzies us mann
winjà Deenà: Kunngs / Kunngs / negg äſẜam mehß ta-
wà Wahrdà mahzijuẜchi? Negg äſẜam mehß tawà
Wahrdà Wällus iß=dſinnuẜchi? Negg äſẜam mehß tawà
Wahrdà dauds Darrbu darrijuẜchi? Tad eß teem us-
ẜatzieẜchu / Eß muhſcham juhß nhe äßmu paſinnis / att-
ſtahjeeteeß no mann wiſẜi juhß Ļaun=darritaji.
  Kam nu Auſẜis gir klauſẜiteeß / taß laid klauſẜa / und dſirrd /
kam JEſus Chriſtus ghribb ais=leekt / preeſch kam Wings to
Däbbäſẜu ghribb ais=ẜlehkt: Ar Wahrdu / preekſch teem / kattri
leelijahß / und ẜawà Prahtà ſchkeetahß äſẜoẜchi ihſtäni Deewabi-
jataji / und tomähr Ꞩirrds teem nhe näſẜahß us Deewu.
  Taß nhe gir ghann / Manns Draugs / kad tu leezeeß
preekſch Ļaudeem Deewam Kallpojohtz / Baſnizà eijohtz / Dee-
wu pee=luhdſohtz / Deewa=Dſeeſmas dſeedajohtz / bett to-
mähr attkal kad tu prett Deewa Wahrdu und Prahtu dſie-
wo. Negg ſinni tu / ko taß ẜwähtz Pahwils töw ar ſkai-
dreem Wahrdeem daſchas reiſas ẜacka / mahzidams: The Nhe-
taißni / Maukas=dſinneji / Laulibas Pahrkahpiji / Saggļi /
@b{Nheghauſ-}
[152.lpp.]
Nheghauſẜchi / dſirruļi / to Deewa Wallſtibu nhe ee=man-
tohß; Vnd attkali: Rädſami gir tahß Meeſẜas darrbi;
Laulibas pahrkahpſchanas / Mauziba / Nheſchkieſtiba / Äll-
kadeewiba / Burrwiba / Eenaidiba / Reeẜchana / Niede-
ẜchana / Dußmiba / Bahrẜchana / Ꞩläppkawiba / Plie-
teẜchana / Rieẜchana und kaß tahdus und zittus Ghrä-
kus darra / tam nhe buhß Deewa Wallſtibu ee=mann-
toht. Ara ( to Däbbäſẜu ) gir tee Ꞩunnis / und Burrwi /
und tee Maukas=dſinneji / und Ꞩläppkawi / und tee Äll-
kadeewu=zeenitaji / und wiſẜi kattri tohß Mälus mieļo und
darra / ẜacka taß ẜwähtz Apuſtuls unnd Ewangeliſts Jahnis.
Teitan dſirrdaht juhß ihten ihſtäne / kam nhe gir Daļļas py Däb-
bäſẜu.
  Eekſchan ẜcho Ewangelio Chriſtus JEſus wiſẜus tohß
Ghrezeneekus ar trimm Wahrdeem ißrunna / und ẜacka / teem
nhe buhß Deewa Wallſtibà nahkt / kattri Deewa Wahrdu dſirrd /
bett pehtz to nhe darra: tahdi Ļaudis gir ka tee Kohki / kattri lab-
bi leekahß / platti iß=pleſẜchahß / teem gir dauds Sarri / krahßnas
lappas / irr jauki Seedi / bett tee nhe näß nhekahdus labbus Au-
gļus. Taß Proweets Jeremias ẜacka / tahdi Zillwäki äſẜoh-
ẜchi ka Ꞩillas Tuxneſẜi / kattri nhe redſehß to nahkohſchu
Eepreezenaẜchanu / tee pallix Ꞩauẜumà eekſchan Tux-
neſẜes / ja irr brieſcham paſẜchas Lappas tahdeem nheleeta-
kohkeem nokriet{no kriet}. Vnd tahdeem Zillwäkeem nhe buhß Deb-
beſẜies py Deewu nahkt.
  Nei teem kattri ẜacka ar Mutt ween: Kunngs / Kunngs /
tee gir tee / no kattreem taß Proweets Eſaias / und ar to JEſus
Chriſtus runna: Ꞩchee Ļaudis nahk py mann ar ẜawu
Mutt / und ghohda mann ar ẜawahm Luhpahm / bett
winjo Ꞩirrds gir tahļe no mann. Tee Zillwäki meckleh
ẜawu paſẜchu Ghohdu preekſch Ļaudeem / bett no Deewa Prahtu
@b{tee}
[153.lpp.]
tee nhe ghribb nheneeka ſinnaht / tapehtz preekſch teem ta Däbbäſ-
ẜo=Wallſtiba buhß aiß=ẜlähkta.
  Vnd irr teem / kattri ẜöw wiļļahß us ẜawu Darrbu / unnd
ẜacka: Kungs / negg äſẜam mehß tawà Wahrdà mahziju-
ẜchi / und Wällus ißdſinnuẜchi? Mehß äſẜam tick ẜuhre und
ghrute mahzijuẜchi tohß Ļaudis / ka mums daſche reis Ꞩweedri
no Waighu pilleht nopillejuẜchi / unnd wiß Kräcklis no Ꞩwee-
dreem ẜlapẜch palitzis / ja irr leelus Brienumus äſẜam mehß dar-
rijuẜchi / tadehļ mehß ghann äſẜam to Däbbäſẜu nopelnijuẜchi.
Kad tadi ẜöw ghribb us ẜaweem Darrbeem paļauteeß / und nhe
us Deewa Schälaſtibu / ta buhß wellta unnd willtigha Leeta / tee
nhe nahx Debbeſẜies / Eß muhſcham nhe äßmu jums paſin-
nis: Kapehtz eſẜeeta juhß mannu Wahrdu pahrkapuſẜchi / kattru
eß jaw patz ar manneem Brienuma=Darrbeem lieds pillam aplee-
zenajis äßmu? kapehtz teizeeta juhß nu juhſẜus Mäla=Brienumu-
mus / Eß nhe ſinnu{ſinna} nheneeka no jums / kaß mann ar jums jadara.
Attſtajeteeß no mann.
  Apdomajeeß nu / manns Draugs{Drags} / zeekahds gir muhſẜo ſtarr-
pà / kaß ghribbahß ẜöw turrajam par ihſtänu Deewa=Titzighu
und Bijataju? Nahk wings Baſnizà / eet wings py Deewa-
Ghalldu / tad wings Zeļļohß mättahß / nopuhẜchahß / ka wiſẜa
Baſniza attſkann / wings ſkaita Deewa Pahtarus / ka irr ohtrà /
treſẜchà Kräßlà dſirrdeht warr / dohd arridſan Vbbagham ẜawu
Daļļu: bett ta Ꞩirds to nhe ẜajämm. Blehdigha willta lee-
ta / tahds Zillwähx ghribbahß no Ļaudeem teizams / teem buhß
ẜatziet: Redſi taß gir ghohdiegs Zillwähx / taß eet Baſnizà / taß
trieß tſchettraß Reiſas Ghadds=kahrtà eet py Deewa Ghalldu /
taß Vbbaghu allaſch uslukohß: Ja / manns Draugs / tee wiſẜi
buhtu labbi teizami Darrbi / kad tu nhe buhtu tawu paſſchu Ꞩla-
wu mecklejeeß preekſch Ļaudeem / und itt no Ꞩirrds Deewa Gho-
du mäcklädams to darrijis.
@b{Eß}
[154.lpp.]
  Eß peeminnohß redſejis Ꞩeewu / kattra ick auxtohß Ꞩwäht-
kohß py Deewa Ghalldu ghaja. Preekſch Baſnizas=Kunngha
Krähßlu ẜawus Ghräkus ẜuhdſädama ar Aſẜarahm runnaja /
preekſch Altari nahkdama ka klannijahß winja / Rohkas pazällda-
ma winja noputehß / und kad winjai ta Deewa Meeläſta dohta
klua / nhe ſinnaja winja / ka winjai by Atzis pazellt / preekſch Kruhti
ẜiſteeß / ghauſche nopuhſteeß / und tha turreteeß / ka eß patz / und zittz
daẜch labbs domajam / ta Ꞩeewa äſẜoti beß Willtas. Bett Dee-
wam ſchähl / Deews nhe lickahß ẜöw pa Ghallam ẜmeeteeß.
Winja blehdighu Ꞩirrdi licka Deews redſeht / ka winja preekſch
Teeſẜu tappa apẜuhdſäta / Burrwibas dehļ / patti iß=ẜatzijahß /
Raggana äſẜoti / unnd ko winja py Deewa Ghalldu bijuſẜi / darri-
juſẜi gir / taß nhe klajahß mann ick=kattram ẜchinny Weetà ẜatziet.
  Redſeeta / mieļi Draughi / ka ghruta leeta gir preekſch Ļau-
deem ẜmaidehteeß / und Deewa ghribbeht peewillt. To Ꞩoh-
dibu JEſus Chriſtus ẜcheitan peeẜacka wiſẜeem tadeem Willt-
neekeem / ka tadeem Kokeem buhß ißrädäteem tapt; unnd
zaur Syrach: Peeraughi / ka tawa Deewa=bijaẜchana nhe
buhß willta Leeta / unnd nhe kallpo winjam ar willtighu
Ꞩirrdi. Nhe meckleh Teickẜchanu no Ļaudeem zaur
Willẜchanu / und peeluhko / ko tu runna / titzi unnd darri /
und nhe usmetteeß patz / ka tu nhe kriet / und kaunà tohpi /
und taß Kungs tawu Blehdibu ſinnamu darra / unnd
töw preekſch wiſẜeem Ļaudeem rädſoht ghruhſch / tapehtz /
ka tu nhe eſẜi ihſtäne Deewu biedams kallpojis / unnd ta-
wa Ꞩirrds willtigha bijuſẜi gir. Wings Ꞩaimneex / kat-
ters Wiegas=Kohku dehſtijis by / und treijohß{treijehß} Ghaddohß Au-
gļus ghaidijis / bett nheneeka dabbujis / pawehļ / ka buhß to beß-
augļu Kohku nozirrſt / ſtahſta taß patz Kungs JESVS. Nhe
weens Ꞩaimneex zeeſch labpraht Driggeni ẜawà Dahrſà / nhe-
lewehl nheaughligu Kohku; ka buhtu tad Deews zeetis Debbeſ-
@b{ẜies}
[155.lpp.]
ẜies tahdu Zillwäku kaß ẜöw pauſſchahß ar labbeem Darrbeem /
und ta Ꞩirrds nhe gir us Deewu.
  Taß Konings Nebucad Nezar by augſts{augts} / baggahtz / leels /
und läpniß; tomähr Deews to nozirta / preekſch wiſẜu Paſẜaul /
ka tam nhe labba Ꞩirrds by.
  Klauſẜaita wehl / kaß tadam notix / kaß ſchkeetahß Deewu
peewillt. Nhe ween taß kļuhß nozirrſts / bett taß tapps irr
Vgguny eemähſts / ẜacka taß Kungs JEſus. Kad tu ẜchinny
Paſẜauleh kadu Kohku nozehrt / und to Vgguni eemett / tad taß
Kohx Pällno=Pällnohß ẜadägg; bett kad Deews par teem
Beßdeewigheem lix liet Sibbiņus / Vgguni / unnd Ꞩäh-
ras / ka taß Konings Dawid runna / tad Winjo Sem-
me par däggoẜchu Picki taps / katters nei Deenas nei
Nacktis ißdſiſẜies / bett muhſchighe Duhmi teitan zellſẜeeß /
ẜacka taß ẜwätz Proweets Eſaias. Winjo Meeſẜu mohzieß
taß Kungs ( Deews ) ar Vgguni / tee dex unnd kaux muh-
ſchighe / tee dex / bett muhſchighe nhe=ẜadex. Tapehtz arridſan
taß Elles Vgguns tohp dähwähtz muhſchiegs Vgguns / nhe
ween tadehļ ka taß patz muhſcham nhe ißdſeeſt / bett irr tadehļ / ka
taß tohß / kattrus taß dabbu / muhſcho muhſchohß dädſena. Tee
Elles=Paggaļi mecklehß to Nahwu / bett nhe attraß / tee
wehlehſẜeeß mirrt / und ta Nahwe preekſch teem behx.
  To apdoma ickdeenas / O Zillwäka Bährns / Jck kattris /
ick=kattris Kohx / kaß labbus Augļus nhe neſẜies / attraß
ẜawu Ꞩodibu. Kam nu Auſẜis gir dſirrdeht / taß laid dſirrt /
und ẜarrghajahß par Willtu.
  Bett kaß nahx tad Deewa Wallſtibà? kaß kļuhß py Dee-
wu? To mahza mums JEſus Chriſtus arridſan ẜchinny Ewan-
gelio / ẜatzidams: Kaß manna Tähwa Prahtu darra / taß
nahx Debbeſẜieß. Jo taß Zillwähx us Deewa Prahtu dſän-
nahß / jo teeẜcham taß to Zeļļu us Däbbäſẜu attaps.
@b{To}
[156.lpp.]
  To ghann pratta Konings Dawids / tapehtz luhds wings:
Kungs / mahzi mann darriet pehtz tawu Prahtu / aiſto tu
eſẜi mans Deews / laid taws labbs Gharrs mann wädd
us taißnu Zeļļu. Nhe buhß mums us muhſẜu / bett us Deewa
Prahtu luhkoht / aiſto muhſẜo Prahtz dſännahß us Ghräkeem.
  Tad mahzaiteeß nu / kas gir Deewa Prahtz? Ko ghribb
Deews no mums / ko buhß mums darriet? Deews ghribb / ka
mums buhß no Ghräkeem attſtahteeß: aiſto tha ẜacka wings patz:
Tick teeẜcham ka eß dſiewo / nhe ghribbu eß to Nahwu tha
Ghräzeneeka / bett eß ghribbu / ka taß no Ghräkeem attſta-
jahß und dſiewo. Vnd taß Konings Dawid ẜacka: Deews nhe
äſẜohtz tahds Deews / kam beßdeewigha Dſiwoẜchana pa-
tiek / kaß ļauns gir / taß preekſch winju nhepaleek. Vnd taß
ẜwähtz Jahnis mahza: Attſtahjeteeß no Ghräkeem / aiſto ta
Däbbaſẜo Wallſtiba gir tuwe klaht daggajuſẜi / und ja juhß
nhe kļuhſẜeta labbaki / tad juhß wiſẜi tapẜeeta ẜamaitati / ẜa-
cka taß Kungs JEſus. Deews arridſan nhe ghribb ka jeb ka-
dam Zillwäkam paẜuſtam buhß kļuht / bett ka ick=kattris no
Ghräkeem attſtajahß uñ dſiwo / ẜacka taß Apuſtuls Pehteris.
Peeluhko nu / O Zillwähx / und dſiewo tha / ka tu Deewa Prahtu
darri / zittade Deews töw ẜatzieß: Eß äßmu jums ẜauzis und ai-
zenajis / bett juhß leedſateeß nahkt.
  Deewa Prahtz gir / ka mums buhß eekſchan winja Dählu
JEſum Chriſtum titzeht / und zaur tadu Titzibu ẜwähteem tapt.
Aiſto to gir taß Däbbäſẜo Tähws Paſẜauleh ẜuhtijis / ka tam by
muhſẜo Ghräko dehļ zaur ẜawu Aſẜino=Jßleeẜchanu und ruhktu
Nahwu mums ar Deewu ẜaliedſenaht / no Ghräkeem ſchkie-
ſtiet / und zaur ẜawu Nopellnu wiſẜus Zillwäkus ẜwähtus darriet.
Kattru ẜawu Labbdarriẜchanu Wings mums leek zaur to Ewan-
gelium preekſcha zellt / und dahwaht / ka wiſẜeem Zillwäkeem to
buhß titzeht / ar to ẜöw eeprezenahteeß / und tha ẜwähtti tapt / uñ Deb-
beſẜies nahkt. Aiſto tha JEſus Chriſtus patz ẜacka: Taß gir ta
@b{Tähwa}
[157.lpp.]
Tähwa Prahtz / kaß mann ẜuhtijis gir / ka taß / kaß to Däh-
lu räds / und titz eekſchan to / tam buhß to muhſchighu Dſie-
woẜchanu dabuit. Kaß nu{un} ghrib Debbeſẜies nahkt / tam buhß
pehtz Deewa Prahtu eekſchan JEſum Chriſtum titzeht / und to par
ẜawu Peſtitaju attſiet und usjemmt / ka Deewa Prahtz gir / aiſto
beß tadas Titzibas nhe warr nhe weens Deewam patickt.
  Deewa Prahtz gir / ka mums buhß ẜwähte und ghodighe
dſiewoht / unnd pehtz Winja Prahtu / kattru Wings mums eek-
ſchan teem beßmitteem Baußleem ſtahſtijis gir / turreteeß / ick=kat-
tram buhs Deewa Wahrdu zeeniet / mieļoht / par Ghräkeem no
wiſẜas Ꞩirrds ẜarrghateeß / meerighe / rahme / ſchkieſte / taißne /
ſchehlighe dſiewoht. To ghribb Deews nhe ween mahzamu / bett
irr darramu. Aiſto taß gir Deewa Prahtz / juhſẜo Ꞩwehti-
ba / ka juhß behdſeta no tahß Mauzibas / unnd ick=kattram
juhſẜo ſtarrpà buhß ſinnaht ẜawu Trauku ghlabboht eek-
ſchan Ꞩchwehtibas und Ghodu / nhe eekſchan Kahribas /
ka tee Paggaņi / kattri no Deewu nheneeka nhe ſinna / und
ka nhe weenam patahļe ẜneekt buhß / neds peewillt ẜawu
Brahli prätzädams. Aiſto taß Kungs gir taß Attreebeis
par to wiſẜu / runna taß Apuſtuls Pahwils. Ghribbi tu nu /
Manns Draugs / Dſiewibà ee=eet / tad turri tohß Baußlus:
ẜacka JEſus Chriſtus / ghribbi tu py Deewu nahkt / tad turreeß tha
ka Deews töw gir pawehlejis. Leezeeß tawus Ghräkus töw no
Ꞩirrds dibben ſchälus buht / und luhds Deewam / ka Wings töw
tohß ghribbätu peedoht / arr to Muiteneeku preekſch Kruhteeem
ẜißdams ẜacki: O Deews eſẜi mañ Ghräzenekam ſchehliegs.
Titzi arridſan eekſchan JEſum Chriſtum / kattris töwis dehļ ẜawu
dahrghu Aſẜini ißlehjis / und ar to no Deewa Dußmibas / no Elles
Mohkahm und muhſchighas Paſuſſchanas töw attpeſtijis / und
par Deewa Bährnu darrijis gir. Aiſto kaß eekſchan JEſum
Chriſtum titz / taß gir taißnis / ẜacka taß ẜwähtz Pahwils.
@b{Ꞩcho}
[158.lpp.]
  Ꞩcho Titzibu parahdi arridſan ar labbeem Darrbeem.
Aiſto tapehtz gir Deewa Schälaſtiba attſpiedejuſẜi wiſ-
ẜeem Zillwäkeem / und pahrmaza mums / ka mums buhß
aißleekt to beßdeewighu Buhẜchanu und to Paſẜaulighu
Kahribu / und ghodighe / taißne und ka Deewa=bijatajeem
peedarr dſiewoht ẜchinny Paſẜauleh. Kaß nu tha dſie-
wohß und turrehſẜeeß pehtz Deewa Prahtu no Ꞩirrds / beß Will-
tu / taß attraß attẜläktu Däbbäſẜu / unnd pallix Deewa Bährns
muhſchighe. To dohd mums wiſẜeem taß ſchehligs Deews
zaur JEſum Chriſtum / A M E N.
@v{Eine andere Predigt am ach-}
@v{ten Sontage nach Trinitatis/}
@v{Matth. 7.}
  To ẜwähtu Ewangelium / kurr JEſus Chriſtus mums
   mahza par willtigheem Mahzetajeem ẜarrghateeß /
   und Deewa Prahtu darriet / apraxta taß Ewangeliſts
   Mattheus ẜawà Ghramatà ẜeptità Weetà / unnd ſkann
   tee Wahrdi juhſẜà Walloda tha:

JEſus ẜatzija us teem Ļaudeem / und us ẜaweem
 Mahzekļeem: Ꞩarrghajeteeß par teem willti-
gheem Proweeteem / kattri Auja=Drehbehß py jums
nahk / ete.
@b{Ꞩchiß}
[159.lpp.]
   ꞨChiß ẜwähtz preekſchelaſẜiets
   Ewangeliums peedärr eekſchan tahß
   pirmahß Luhkſchanas / kur taß Kungs JEſus
   mums tha gir mahzijis luhkt; Muhſẜo
   Tähws eekſchan Däbbäſẜu / Ꞩwehtietz
   tohp taws Wahrds. Aiſto jebſche Dee-
wa Wahrds no ẜöw paſſchu jaw ẜwähtz gir / tomähr
luhdſam mehß ẜchinny Luhkẜchanà / ka taß irr py mums
ẜwähtz tohp / und taß tha noteek / kad Deewa Wahrds
ſchkieſte und ſkaidre mahziets tohp / und mehß arridſan
ẜwehtighe / ka Deewa Bährneem klahjahß / pehtz to dſie-
wojam. Bett kaß zittade mahza unnd dſiewo/ ka Dee-
wa Wahrds mahza / taß nhe ẜwehti muhſẜo ſtarrpa to
Deewa Wahrdu. Par to paſẜarghi mums mieļais
Däbbäſẜo Tähws.
  Ꞩchinny Ewangelio mahza mums taß Kungs JEſus
Chriſtus / mums nhe buhß ick=kattram / kaß ẜöw par Mahzetaju
ißdodahß und teitzahß / titzeht / ka Deewa Wahrds nhe tohp py
mums pullghahtz unnd neewahtz; Wings arridſan tohß willti-
ghus Mahzetajus ar ẜawu Dabbu unnd Titzibu tha preekſch A-
tzeem zeļļ / iht ka buhtu mehß tohß ẜawahß Dranahß und Ꞩwahr-
kohß redſejuẜchi. Tha lieds arridſan mahza Wings / mums nhe
buhß willteeß us muhſẜu Leeliẜchanu / kad mehß warram ẜatziet:
Kungs! Kungs ! Ock JEſus! ock Chriſtus! taß nhe gir ghann
Deewam patickt; bett töw buhß arridſan no wiſẜas Ꞩirrds doh-
teeß us to / ka tu warri pehtz Deewa Prahtu darriet / ko Deews
ghribb / unnd töw pawehļ / to buhß töw darriet / ja tu ghribbi Dee-
wam patickt. Vnnd tad tohp Deewa Wahrds irr py mums
ẜwehtietz. To paſſchu Schälaſtibu luhdſam mehß arridſan no
Deewu dſeedadami:
@b{Ꞩweh-}
[160.lpp.]
   Ꞩwehtiets tohp taws zeenigs Wahrds /
   Palliedſi tawu Wahrdu py mums turreht ſkieſt /
   Ka mehß arridſan ẜwehtighe dſiewojam /   
   Pehtz tawu Wahrdu zeenige /
   Paſẜarghi mums Kunngs par willtighu Mah-
           zibu /
   Tohß nabbaghus peewilltus Ļaudis attghrees.
  Mehß ghribbam tam Kungham JESV Chriſto
klauſẜiteeß / und mahziteeß / ka mums no willtigheem Pro-
weeteem ẜarrghateeß / unnd Deewam pa Prahtu dar-
riet buhß.
  Mehß luhdſam to ihſtänu Mahzetaju JEſum Chriſtum /
taß ghribbätu mums ẜawu ẜwähtu Gharru doht / ẜcho Mazibu
labbe praſt und wärà jembt / Amen.
  TAß Kunngs JEſus Chriſtus ẜacka tha: Ꞩarrghajeteeß
  par teem willtigheem Proweeteem: Dauds gir / kat-
  tri mahza / bett nhe wiſẜeem weenada Mahziba. Zittz
mahza pareiſe Deewa Wahrdu / unnd rahda jums / ka jums to
ẜchauru Zeļļu Debbeſẜies eet buhß / bett Zittz mahza nheticklu
Mahzibu / pretti Deewa Wahrdu / und rahda to Zeļļu / kaß platz
gir / und us Elles wädd. Tapehtz ẜarrghajeteeß par teem willti-
gheem Mahzetajeem.
  Aiſto Deewa Draudſeh allaſch raddijuẜcheeß / und wehl irr
ẜchinnies Laikohß rodahß willtighi Mahzetaji. Tapehtz leek
Deews ẜaweem Ļaudeem ẜatziet zaur ẜawu Kallpu Moſen:
Kad kahds Proweetz jeb Ꞩapnotaiß juhſẜo ſtarrpà zel-
lahß / und dohd töw kahdu Siem und Brienumu / unnd
ta Sieme und taß Brienums noteekahß / ka wings ẜatzi-
jis gir / und ẜacka: Laideeta mums zitteem Deeweem
klauſẜiet / kattrus juhß nhe paſieſtaht / tad nhe buhß töw
@b{klauſẜiet}
[161.lpp.]
klauſẜiet tohß Wahrdus tahda Proweeta / aiſto taß
Kunngs juhſẜo Deews ghribb jums ißklauſẜiet. Teitan
dſirrdi tu jo ghann ſkaidre / jebſche kahds Mahzetais no leeleem
Brienumeem pauſchahß und leelijahß{leelejahß} / tee Brienumi arridſan
nahk / ka Wings ẜatzijis / tad tomähr nhe buhß mums to dſirrdeht /
und tam klauſẜiet / ja Wings nhepareiſe mahza. Taß Apuſtuls
Pahwils arridſan ẜacka / ka pehdejohß Laikohß daſchi buhß
kattri no tahß ( ihſtänas ) Titzibas attkahps / und peekahrß
teem willtigheem Gharreem und Wällo Mahzibai / zaur
teem / kattri ar Willtu Mälkuļļi gir. Tohß Wahrdus mehs
ẜchinnieß Laikohß peedſiewojam / Deewam ſchähl: Aiſto ẜchee
gir tee pehdighi Laiki / tohß mehß äſẜam peedſiewojuẜchi.
  Kad tad nu allaſchien willtighi Mahzetaji raddijuẜcheeß /
und allaſch wehl rohdahß / kur Deewa Draudſe gir / tad buhß
mums ẜcho Mahzibu tha Kungha JEſu Chriſti labbe währà
jembt / kad Wings ẜacka: Ꞩarrghajeteeß par willtigheem
Proweeteem / und Mahzetajeem.
  To Mahzibu buhß Kunngheem währà jembt / teem buhß
labbe usluhkoht / ka nhetickla Mahziba und willtighi Mahzetaji
ẜawà Semmeh jeb Baſnizà nhe ee=wällkahß / bett tee Ļautinji ar
to ihſtänu taißnu Deewa=Wahrdu mahziti tohp. To darrija
taß ẜwähtz Konings Joſawats / taß attſkappeja nohſt tohß will-
tighus Mahzetajus / ißdſiedams nohſt no ẜawas Semmes / zehle
Kunghus / kattreem by pareiſe usluhkoht / ka tee Ļaudis kļua mah-
ziti / und arrieg wehl kaß tohß Ällkadeewus zeeni. Aiſto Deews
gir teem Kungheem tohß Ļaudis us winjo Dwehſẜel us=wehlejis /
und paſtarà Deenà waizahß / nhe ween kahdu Darrbu und Teeſ-
ẜu tee gir no ẜaweem Ļaudeem jähmuẜchi / bett arridſan / ka tee
Ļaudis gir Deewa Wahrdu dſirrdejuẜchi / arrieg taß teem pareiſe
mahzietz gir. Tapehtz patteeß Kunngheem ẜcheitan plattas
Atzis ja=turr / unnd pareiſe ja=usluhko / ka winjo Ļaudis unnd
@b{Ꞩaime}
[162.lpp.]
Ꞩaime nhe tohp ar kahdu nheticklu Mahzibu peewillti.
  Juhß Ļautinji / jemmeeta juhß arridſan ẜcho Mahzibu tha
Kungha JEſu Chriſti währà / und ẜarrghajeteeß par willti-
gheem Mahzetajeem: Nhe klauſẜaita / ko winji jums nhepa-
reiſe mahza. Winji lickuẜcheeß no to leelu Willtneeku to
Wällu peewillteeß / und ghribb irr zittus peewillt / ẜacka
taß Apuſtuls Pahwils. Vnd taß Ewangeliſts Jahnis mahza
tha: Ja kaßlabb py jums nahk / unnd nhe attnäß ẜcho
Mahzibu ( ko mehs jums mahzam ) to nhe jemmeteeß Mah-
jahß / und nhe ẜweizenajeeta to / aiſto kaß to ẜweizena / taß
dallahß ar to tohß nhelabbus Darrbus.
  Turreeß / Manns Draugs / py mums / und klauſẜi tohß /
kattri töw tickai us JEſum Chriſtum rahda / taß gir taß wee-
niegs Widdetais ſtarp Deewu und Zillwäkeem / taß gir
muhſẜo weenigs Aisbilldätais py Tähwu / taß pahrſtahw
mums / zaur to ween nhe zaur zittu / laid buhtu kaß buhdams /
zaur JEſum Chriſtum ween mehß Debbeſẜies py Tähwu nah-
kam / JEſus Chriſtus weens / unnd itt weens muhſẜus
Ghräkus dellde / unnd zittà nheweenà mums muhſẜas
Dwehſẜelees Peſtiẜchana gir / mums arridſan nhe gir zittz
kahds Wahrds dohtz / zaur kattru mehß warram ẜwähti
tapt / ka ween taß Wahrds JEſus / unnd no to Leezibu
dohd wiſẜi Proweetes / ka zaur winja Wahrdu / wiſẜeem /
kattri eekſchan to titz / Ghräko Peedohẜchanu dabbuit
buhß / mahza taß Apuſtuls Pehteris. Kaß nu zittade mahza /
und rahda töw us Pehteri / Pahwilu / Jahni / Jäcobu / us to Jum-
prawu Maria / tohß buhß töw pee=luhkt / nhe titzi / ta gir willti-
gha Leeta / kaß töw tha mahza / taß gir willtiegs Mahzetais / kaß
us zittu ſteidſahß / tam buhß leelas Ꞩirrds=Ꞩahpes / ẜacka
taß Konings Dawid.
  Tapehtz palleetz tu py Deewa Wahrdu / und nhe leetzees
@b{no}
[163.lpp.]
no to ẜöw attwillteeß / luhds Deewu / ka Wings töw ghribbätu
paſẜarrghaht par willtighu Mahzetaju / Kungs / ẜacki / nhe wedd
mums eekſchan Kahrdenaẜchanas / paturri mums Kungs
tawu Wahrdu / kad mehß to dabbujam / aiſto taß gir
muhſẜo Ꞩirrds=Preex! Laid taws Wahrds palleek par
Luckti manneem Kahjeem / und weena Ꞩwetze us mannu
Zeļļu.
   Paturri mums Kungs py tawu Wahrdu /
   Vnd ſtahwi prett to Muhko Willtu /
   Kattri JEſum Chriſtum tawu Dählu /
   Stummt ghribb no ẜawu Ghohda=Kräßlu.
  Kaß nu allaſch Deewu no Ꞩirrds tha peeluhx / taß nhe kļuhß
lähte no Wällu und winja Kallpeem peewilltz.
  Nu warrätu kaßlabb ẜcheitan dohmaht und jautaht / Eß
äßmu Arraiß / nhe äßmu Ghrahmatas dauds laſẜijis / nei arri
mahku laſẜiet / ka warru Eß paſiet tohß willtighus Mahzetajus?
Eß ſchkeetu weens Mahzetais jo tick labbe Deewa Wahrdu ẜa-
cka / ka irr ohtris. Kaß nu tha dohma / tam adbilld taß Kungs
JEſus Chriſtus ẜcheitan / und abſiemo tahdu willtighu Mahze-
taju / ka tu to dries warri paſiet / aiſto tha Wings ẜacka: Py
winjo Aughļeem buhß jums tohß paſiet. Nhe wiſẜi tee /
kattri us mann ẜacka / Kungs / Kungs / eekſchan Däbbäſẜo
Wallſtibas nahx / bett tee / kattri to darra / ko manns
Tähws Debbeſẜies ghribb. Dauds us mann ẜatzieß
winjà Deenà / Kungs / Kungs / nhe äſẜam mehß tawà
Wahrdà nahkoſchas Leetas ẜatzijuẜchi? Nhe äſẜam mehs
tawà Wahrdà Wällus ißdſinnuẜchi? Nhe äſẜam mehs
dauds Darrbus darrijuẜchi? Tad Eß us teem ẜatziſchu?
Eß nhe äßmu juhß wehl muhſcham paſinnis: Attſtah-
jeeta nohſt no mann wiſẜi juhß Ļaundarritaji.
  Teitan dſirrdi tu / py ko töw buhß paſiet tohß willtighus
@b{Mahze-}
[164.lpp.]
Mahzetajuß. Tee leelijahß / winji ween to Kunghu JEſum
pee=ẜaukohẜchi / wiſẜeem Ļaudeem buhß redſeht / ka winji Pahta-
rus ſkaita / und tomähr tee nhe darra / ko Deews teem pa=wehļ.
Mutte teem pilla gir no Deewa Wahrdu / bett ta Ꞩirrds tuck-
ſcha. Par tahdeem ẜuhdſeja jaw ẜawà Laikà taß Proweetz Je-
remias / ka tee brähkuẜchi: Ꞩcheh gir tha Kungha Baſniza /
ẜcheh gir tha Kungha Baſniza / ẜcheh gir tha Kungha Baſ-
niza / und tomähr tee nhe ghribbeja tha darriet / ka Deews teem
mahzija / ko Wings no teem ghribbeja. Aiſto tha tee adbilldeja
ar pillu Mutt tam taißnam Mahzetajam Jeremiae; Pehtz to
Wahrdu / ka tu mums tha Kungha Wahrdà ẜacki / nhe
ghribbam mehs töw klauſẜiet / bett mehs ghribbam dar-
riet pehtz wiſẜu to Wahrdu / kaß no muhſẜas Muttes eet.
Tahdi Leelitaji by tha Kungha Chriſti Laikà tee Wariſeŗi und
Raxta=Mazetaji / tadehļ tee tohp arridſan Willteneeki dähwä-
ti / ka tee ghaŗŗus Pahtarus ſkaitijuẜchi / und ſtahwehjuẜchi Ee-
las=Kacktà / kur ick=kattris{ick=katttris} tohß warreja redſeht / no kattreem
taß Proweets Eſaias pareiſe und teeẜcham runnajis / ẜa-
tzidams: Ꞩchee Ļaudis nahk py mann ar ẜawu Mutt /
und zeeni mann ar ẜawahm Luhpahm / bett winjo Ꞩirrds
gir ghann tahļe no mann.
  Willtighi Mahzetaji gir / kattri leelijahß und teitzahß lee-
lus Brienumus darrohẜchi / und ka tee paudahß ar Mahziẜcha-
nu. Tee läppo ar ẜaweem Darrbeem / und ſchkeetahß ar teem
no Deewu to Däbbäſẜu nopellniteeß. Tee wiļļahß us ẜawu
Darrbu / bett ta gir willtigha Leeta. Laid tahdi Mahzetaji tei-
tzahß dauds Ghrahmatas raxtijuẜchi / dauds Brienumus darri-
juẜchi / dauds Wällus ißdſinnuẜchi; Tomähr nhe warrehß tee
Deewa preekſchà pa=ſtahweht / tahda Leeliẜchana teem nheneeka
palliedſehß. Tha Debbes kļuhß teem ais=ẜläkta / JEſus Chri-
ſtus adbilldehß teem barrghe usrunnadams: Eß juhß nhe pa-
@b{ſieſtu/}
[165.lpp.]
ſieſtu / Eita nohſt no mann. Kapehtz eſẜeeta juhß no mannu
Wahrdu attkahpuẜchi / und nhe eſẜeeta tha mahzijuẜchi / ka eß
patz äßmu mahzijis / kattru Mahzibu eß patz ar manneem Brie-
numeem apleezenajis äßmu? Nu teizeteeß juhß zittus Brienu-
mus / kattri tieri Mäli / Eß nhe ghribbu no jums ſinnaht / neds
Schälaſtibu parahdiet. Tapehtz / Manns Draugs / peeluhko
tu labbe / kam tu titzi / nhe titzi tu ick=kattram Leelitajam / ka tu nhe
tapſi peewilltz. Mahza Wings tha / ka JEſus Chriſtus mums
mahzijis / und tee ẜwähti Proweetes und Apuſtuļi mahzijuẜchi /
und mehs palldeeß Deewam / mahzam / tad usjemm to / klauſẜi to /
und ka Wings mahza / tha titzi tu / tha darri und dſiewo tu / tad tu
Deewam patixi.
  Bett mahzais irr wehl ẜcho / Manns Draugs / ſcheitan /
ka töw nhe buhß lickteeß peewillteeß / no teem kattri leekahß no
ahrenes preekſch Ļaudeem tick rahmi / tick ghohdighi äſẜoẜchi / bett
Ꞩirrdy gir tee Blehſchi. Negg daẜch krahßnus Pahtarus
mahk / dſeed Deewa=Dſeeßmas / ja / eet irr py Deewa Ghalldu /
und tomähr gir Wings Burrwis / maita Ļaudis / Lohpus / Lab-
bibu ka patz Wälls? Ja preekſch Teeſẜu wäſts / Wings leeli-
jahß / Wings nhe darrohtz Ļaun / bett Labb. Zittz Baſnizà buh-
dams arridſan leekahß Deewu pee=luhdſohtz / nopuhẜchahß ka
wiſẜa Baſniza no=ruhtz / ẜacka arridſan / O Kungs JEſus / O
Kungs JEſus Chriſtus; Bett pehtz Krohghà / jeb zittà Wee-
tà / winjam tahda Mutt / ar beßkaunigheem Wahrdeem / ar
Lahdeẜchanu / ar Bahrẜchanu / ka ghohdigham Zillwäkam Auſẜis
ais=kriet dſirrdoht. Nhe gir tee Willteneeki / kattri ẜöw paſẜchus /
und zittus pee=wiļļ. Par tahdu Willẜchanu ẜarrghajeeß / Mans
Draugs / Aiſto tu dſirrdi ẜcheitan / ka JEſus Chriſtus tahdeem
Blehſcheem und Willteneekeem ẜacka / teem buhß ka Praulam /
ka ẜapuwuẜcham Kohkam nozirrſtam / und Elles=Vgguny par
Elles=Paggal ee=mäẜtam tapt.
@b{Ko}
[166.lpp.]
  Ko darra weena Ꞩaimnezenne / kad winja ẜawà Dahrſà
ſtaigha / und ee=raugha ẜchinny jeb zitta Dohbeh ſtarrp Kahpo-
ſteem / Lohkeem / und ſtarrp zittu Deewa Dahwanu / kahdu Nah-
tru / jeb zittu nicknu Sahl? Negg Winja to tudeļļ ißwällk / mätt
py Semmes / uñ minn ar Kahjahm wirrſẜu pahr=ſtaighadamma?
Jhten tha Deews nhe ſchälohß tohß / kattri ka Nahtres ſteepda-
meeß augh ſtarrp to labbu Sahl / ſtarrp ghohdigheem Deewabija-
tajeem / und pehtz ſeļļ ka Vgguns / apmaita irr taißnus Zillwäkus /
und ar ẜawu nheticklu Mahzibu und Dſiewoẜchanu apmätt / ka
ar Puhtehm. Tohß / ẜacku eß / Deews ißrauß / und mettieß
nohſt / ar Kahjahm ẜamiedieß / und Elles Vgguny ee=mettieß / ẜa-
tzidams: Eß juhß nhe paſieſtu.
  Ghribbi tu nu Deewam Kallpoht / tad ẜarrghajeeß
ka tawa Deewa Kallpoſchana nhe gir Willtiba / und nhe
kallpo winjam ar blehdighu Ꞩirrdi / nhe meckle Teickſcha-
nu py teem Ļaudeem / zaur Willtibu / und peeluhko / ko tu
runna / titzi und darri / und nhe pa=auxtenajeeß töw paſ-
ẜcham / ka tu nhe kriet / und kaunà tohpi / und taß Kunngs
tawu Blehdibu rädſamu darra / und ghruhſch töw redſi-
ghe preekſch teem Ļaudeem / tadehļ / ka tu nhe eſẜi ihſtänas
Bijaẜchanas Deewam Kallpojiß / und tawa Ꞩirrds bleh-
digha bijuſẜi gir / mahza und ẜacka Syrachs / kaß dauds leetas
laſẜijis und redſejis gir.
  Taß nahx Debbeſẜies / ẜacka taß Kunngs JEſus Chriſtus /
katters darra / ko taß Däbbäſẜo Tähws ghribb / kaß winjam pa-
tick / ko Wings pa=wehļ. Muhſẜo Prahts ne därr nheneeka Lee-
tas / taß gir wißkim zaur Ghräkeem ẜamaitahtz / muhſẜo Prahtz
näſẜahß tickai us Ghräkeem / tapehtz nhe buhß mums us muhſẜo
Prahtu dohteeß unnd willteeß / zittade mehß leelà Nhelaimeh
nahxim / bett Deewa Prahtu buhß mums darriet / tad mehß Däb-
bäſẜo Wallſtibà nahxim.
@b{Kaß}
[167.lpp.]
  Kaß tad nu gir Deewa Prahtz? Ko ghribb Deews no
mums? Kam Auſẜis gir dſirrdeht / taß laid ſcheitan klauſẜahß.
  Pirrmahk ghribb Deews no mums / ka mums buhß no
Ghräkeem attſtahteeß. Aiſto tha Wings ẜacka zaur to Pro-
weetu Ezechiel: Schkeet tu / ka mann patick tha Ghreh-
zeneeka Nahwe / tick teeſcham ka Eß dſiewo / nhe patick
mann / nhe ghribbu eß tha Ghrezeneeka Nahwu / bett
to ghribbu eß / und taß gir manns Prahtz / ka taß att-
ſtahtohß no Ghräkeem / und dſiewo. Vnd Konings Da-
wid ẜacka: Deews nhe gir Deews / kam beßdeewigha 
Buhẜchana patick / kaß Ļauns gir / taß nhe pa=leek preeſch
winju: Taß ẜwähtz Jahnis ẜacka arridſan und mahza: Attſta-
jeeteeß no Ghräkeem / aiſto tha Däbbäſẜo Wallſtibu gir klaht
attnahkuſẜi . Vnd ja juhß nhe tapſẜeeta labbaki / attſtah-
dammi no Ghräkeem / tad juhß wiſẜi eeſẜeeta pohſtà / ẜacka
JEſus Chriſtus. Vnd taß Apuſtuls Pehteris mahza: Deews
nhe ghribbohtz / ka jeb kam buhß paſuẜt / bett ick=kattram
buhß attſtahteeß no Ghräkeem und dſiewoht. Laid nu
ick=kattris klauſẜahß / kaß Deewa Prahtz gir / und ko tam darriet
buhß / ja taß Debbeſẜies nahkt ghribb / zittade Deews tam ẜatzieß:
Eß äßmu töw aizenajis / bett tu nhe ghribbeji nahkt / tapehtz att-
kahp nohſt no mann / Eß tahdu nhe=klauſẜighu nhe ghribbu us-
luhkoht / Eß to nhe paſieſtu.
  Ohtrà kahrtà:Deewa Prahtz gir / uñ ghribb Wings no mums /
ka mums eekſchan ẜawu Dählu to Kunnghu JEſum Chriſtum ti-
tzeht buhß / aiſto eekſchan to titzädami mehß Debbeſẜies nahkam uñ 
tohpam ẜwähti. Deews gir ẜawu Dählu ẜuhtijis / tam by mums
no muhſẜeem ghräkeem / uñ ar ẜawu Nahwu no to muhſchighu Nah-
wu attpeſtiet / mũs ar Deewu ẜaderreht uñ ẜaliedſenaht / zaur ẜawu
Aſẜini mums ſchkieſtiet / uñ beß wiſẜu Nopällnu mũs ẜwäh-
tus darriet / uñ Debbeſẜies zellt. To paſẜchu Schälaſtibu leek mums 
@b{Deews}
[168.lpp.]
Deews zaur ẜawu Wahrdu tha Ewangelio dahwaht / ka wiſẜeem
Zillwäkeem to titzeht / und ar to ee=preezenäteeß buhß. Aiſto tha
JEſus Chriſtus patz ẜacka: Taß gir tha Prahtz / kaß mann
ẜuhtijis gir / kaß to Dähly räds / un eekſchan to titcz/ tam
buhß to muhſchighu Dſiewoẜchanu dabbuit. Vnd us 
Nicodemo / katters zittà reiſà Nackty py Winju nahze / ghribbä-
dams mahziteeß / ka Wings warrätu Deewa Bährns tapt /
ẜacka taß Kungs JEſus Chriſtus: Tha gir Deews to Paſ-
ẜaul mieļojis / ka Wings ẜawu weenighu Dählu dehwe /
ka wiſẜi tee / kattri eekſchan to titz / nhe tohp paſudduẜchi /
bett to muhſchighu Dſiewoẜchanu dabbu. Beß Titzi-
bas nhe muhſcham warr kaßlabb Deewam patickt / ẜacka
Deewa Wahrds.
  Treſſchà kahrtà: Deewa Prahtz gir / ka mums buhß pa-
reiſe unnd ghohdighe dſiewoht / pehtz teem deßmitteem Deewa
Baußleem / ick=kattram buhß Deewu / und winja Wahrdu mie-
ļoht / zeeniet / tam titzeht / par Ghräkeem ẜarrghateeß / mielighe /
lähne / rahme / ghohdighe / peetitzighe / taißne / und ſchäl=ẜirrdi-
ghe ar ẜawu Tuwaku dſiewoht / und tam lab=praht palliedſeht
und doht. To Deews nhe ween ghribb mahzam / bett arridſan
darram. Taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils tha raxta: Taß gir
Deewa Prahtz juhſẜa Ꞩwehtiba / ka juhß ẜarrghajeteeß
par to Mauzibu / und ick=kattris juhſẜo=ſtarrpà ſinna ẜa-
wu Trauku ẜarrghaht / eekſchan Ꞩwehtibas und Ghoh-
du / nhe Kahribas=Ꞩährghà / ka tee Paggaņi / kattri no
Deewu nheneeka nhe ſinna. Vnd taß ẜwähtz Apuſtuls Peh-
teris mahza / Taß äſẜohtz Deewa Prahtz / ka jums ar Labb-
darriẜchanu aisbahſt buhß to Nheſinnaẜchanu to Jegki-
ko Zillwäko: Tapehtz kallpojeeta Deewam kamähr dſie-
wadami Ꞩwehtibà und Taißnibà / kattra winjam patick.
Juhß kluhſẜeeta ẜaukti Kohki tahß Taißnibas / tha Kungha
@b{Ee=dähſti}
[169.lpp.]
Ee=dähſti par Ghohdu: Tapehtz attnäſẜeeta labbus Augļus. 
Juhß eſẜeeta Deewa Darrbs / radditi eekſchan Chriſto
JEſu / par labbeem Darrbeem / ka jums eekſchan teem
eet buhß: Tapehtz jums klahjahß tah dſiewoht / ka juhß lab-
bohß Darrbohß attraẜti tohpaht. Deews pahrmahza
jums / und peeẜuhta jums daſchadu Nhelaim. Kapehtz? Ta-
pehtz ka jums buhß aißleekt to beßdeewighu Buhſchanu /
und tahß Paſẜaulighas Kahribas / und buhß kaunighe /
taißne unnd ka Deewa=bijatajeem klahjahß dſiewoht /
und ghaidiet us to ẜwähtu Zerribu tha Ghohda tha lee-
la Deewa / und muhſẜa Kungha JEſu Chriſti. Vnd to
buhß jums wiſẜu darriet labpraht / ar preezighu Ꞩirrdi. Jums
buhß klahte py Deewu nahkt labpraht / ka juhß warreeta
beß Willtas ar Chriſto ẜatziet: Tawu Prahtu / manns
Deews darru eß labpraht. Preezajeteeß par Deewa tha
Kungha Wahrdu / preezajeeteeß darriet / kaß pareiſe gir:
Tad juhß Deewam attkal patixeeta / und Wings preezaſẜeeß par
jums. Chriſtus JEſus jums ka ẜawus Brahļus und Mahſẜas
mieļohß. Wings darra labb teem / kattri winju mieļo /
und winja Wahrdu zeeni / irr tuhxtoẜchà Aughumà. Ja
tee dſiewohß muhſchighe. To dohd mums Deews zaur
Chriſtum / A M E N ! A M E N !
@v{Evangelium am neunden}
@b{Sontage nach Trinitatis/}
@b{Luc. 16.}
@b{To}
[170.lpp.]
  To ẜwähtu Ewangelium / katters mums mahza / ka mums
   buhß py to Deewa Dahwanu turreteeß / apraxta
   taß Ewangeliſts Lucas / ẜawà Ghrahmatà ẜäẜtà=padeß-
   mittà Weetà / und ſkann tee Wahrdi juhſẜà Wallodà
   tha:
 
    JEſus ẜatzija us ẜaweem
    Mahzekleem: Turr by weens
    baggahtz Wiers / tam by weens
    Nammaturrätais / tas tappa
    preekſcha winju aprunnahtz / ka
    buhtu taß tam winja Manntu
ißpohſtijis. Vnd wings aitzenaja to / und ẜatzija us
to: Ko dſirrdu es no töw? Dohd laghadibu no
tawas Nammaturreſchanas / Aiſto tu nhe warri nu
joprojam weens Nammaturrätais wairs buht. Taß
@b{Namma-}
[171.lpp.]
Nammaturrätais runnaja py ẜöw paſſcham / ko
buhß mann darriet? Manns Kungs jämm to Nam-
maturreſchanu no mann. Rackt mann nhe ghrib-
bahß / es kaunohß arridſan deedeleht. Es ghann
ſinnu / ko es ghribbu darrieth / kad es no to Amma-
tu nozälltz tohpu / ka tee mann ẜawahß Nammahß
ee=jämm.
  Vnd taß aitzenaja py ẜöw wiſẜus Paraddnee-
kus ẜawa Kungha / und ẜatzija us to pirrmo: Zeek
eſẜi tu mannam Kungham parradà? Wings ẜatzi-
ja: Ꞩimbt Muttzus Öhlie. Vnd taß ẜatzija us
winju: Jemm tawu Ghramatu / ẜehdeeß / und rax-
ti tudeļļ peezedeßmitz. Pehtz to ẜatzija taß us to Oh-
tru: Bett tu / zeek dauds eſẜi tu paradà? Wings
ẜatzija: Ꞩimbts mähru Queſcho. Vnd taß ẜatzi-
ja us winju: Jemm tawu Ghramatu / und raxti
aſton=deßmitz. Vnd taß Kungs teitze to nhetaißnu
Nammaturrätaju / ka taß ghuddrighe darrijis by.
Aiſto tee bährni ſchahß Paſẜaules gir ghuddraki / nhe
ka tee Bährni tahß Ghaiſſchumas / eekſchan ẜawu
Raddu. Vnnd es ẜacku jums arridſan / darraita
jums arridſan Draughhus ar to nhetaißnu Mann-
tu / ka tad jums peetruhxt / tee juhß usjämm eek-
ſchan to muhſchighu Dſiewoklu.
@b{Mieļi}
[172.lpp.]
   MJeli Draughi / mehß äſẜam ihß=ẜchim ar
   Deewa Spähku ickkattris us ẜawu Lauku ſtrah-
   dajuẜchi / und ẜakohpuẜchi to Dahwanu / ko taß
   ſchehliegs Deews und Däbbäſẜo Tähws mums
ẜaweem nabbagheem Bährneem dehwis / und no ko mums ẜcho
Ghadds=kahrtu usturreteeß buhß.
  Daẜch Deewam ſchähl / kam pilla Druwa bijuſẜi / dohma
ka Wings ẜawu Labbibu ghribb dahrdſenaht / zittz / kahdas Dreh-
bes wings ghribbahß pirrckteeß / ar kahdahm Sieſcha Blahwe-
ŗeem und leeleem Burrbulaineem Ꞩuddraba=Ꞩackteem ẜawu
Ꞩeewu und Meitas ghribb ißghehrbt / zittz / ka Wings ick=Ꞩweh-
deenahß plieteht ghribb: Bett rättais us to dohma / ka Wings
pareiſe ghribb turreteeß py to Deewa Dahwanu / und tha dſie-
woht/ ka Deews nhe apſkaiſt / und jeb zaur Vgguni to attraw /
jeb zittu Ghaddu tam leek ghann mas Rijà ee=ẜehrt / wehl ma-
ſahk Klehty ee=behrt.
  Tapehtz taß Kunngs JEſus Chriſtus eekſchan ẜcho preek-
ſchelaſẜitu Ewangelio mahza{}/ ka mums taißne ar to Deewa Dahwanu
dſiewoht buhß / nhe paſſchi ween no to ehſt / dſerrt / ghehrbteeß;
Bett irr nabbagheem Ļautineem palliedſeht / ka tee par mums
Deewu luhds / und ar tahdu ẜawu Luhkẜchanu mums palieds / ka
Deews par mums ẜöw daſche reis abſchählojahß.
  Ta Labbiba ko mehß pļaujam / kuļļam und ghlabbojam /
nhe peedärr ( tha ẜackoht ) mums / bett Deewam / taß mums to
dohd / taß warr mums to attkal / kad winjam patiek / attraut /
Winjam Waļļa; Vnd dohd Wings mums ẜawu Dahwanu /
nhe ween ka mums / Muhſẜeem Bährneem / und Ꞩaimei buhß
pee=ehſteeß / bet arridſan ka mums buhß tam Nabbagham lab-
praht palidſeht / ka mehß ghribbam / ka Deewam mums palidſeht
buhß.
@b{Mehß}
[173.lpp.]
  Mehß ghribbam ẜchim brieſcham klauſẜiteeß und mahzi-
teeß / ka ick=kattram ẜchinny Paſẜauleh turreteeß buhß / ja
taß ghribb weens ghohdiegs Deewa Nammaturrätaiß
buht.
  Taß muhſchiegs wiſẜewalldiegs Deews / katters baggahtz
gir no Ghuddribas / und Schälaſtibas / Ghodu und Spähku /
katters baggahtz gir par wiſẜeem / kattri to peeẜautz / ghribbätu
mums ẜawu Ꞩwähtu Gharru doht / und ar ẜawu Schälaſtibu
klaht ſtahweht. A M E N .

  MAnni mieļi Draughi / taß Kunngs JEſus Chriſtus tha
  ẜacka / zaur Liedſibu runnadams: Turr by weens bag-
  gahtz Wiers / tam by weens Nammaturrätais /
taß tappa preekſchan Winju aprunnahtz / ka buhtu taß
winjam ẜawu Manntu iß tehrejis.
  Jemm ẜcheitan währà / Manns Draugs / kaß gir taß bag-
gahtz Kunngs? Taß gir taß wiſẜewalldiegs Deews / katters
wiſẜas leetas raddijis gir / und kaß waijagha / ickkattram dohd.
  Laid buht taß wiſẜe auxtakais und baggatais Kunngs ẜchin-
ny Paſẜauleh taggadien muhſẜo preekſchà nahzis / ja wings tickai
apdohmahſẜeeß ka Deews Debbeſẜies gir / und to Paſẜaul wall-
da / ja Wings tickai ghuddris buhß / tad Wings tiere iß=ẜatzies;
Ta Mannta / ta Baggatiba / taß Ghohds mann no Deewu /
Deews mann to dehwis. Zittade / taß ẜwähtz Apuſtuls Pah-
wils ee=ẜahx waizaht: Kaß gir töw / O Zillwähx / ko tu nhe
eſẜi dabbujis? Bett ja tu to eſẜi dabbujis / ko leelijeeß tad
tu / iht ka nhu buhtu dabbujis? Bett Deews gir patteeß taß
wiſẜebaggatais / tam nhe waijagha nheneeka / winjam wiſẜas Lee-
tas / und dohd ick=kattram kaß tam waijagha. Aiſto tha ẜacka
ẜcheitan taß Kunngs JEſus: Ꞩchim baggatam Wieram äſ-
ẜohtz leels Namms; Taß Namms gir ẜchie Paſẜaule / ta gir tee-
@b{ſcham}
[174.lpp.]
ſcham ka kahds jaux krahßnis Namms / to gir Deews ar wiſẜeem
ẜaweem Dahwaneem weenam Nammaturrätajam ißdehwis
und ustitzejis. Taß Nammaturrätais gir taß Zillwähx / tam
gir Deews wiſẜas Leetas ustitzejis / ka mehß Deewa Ghrahmatà
to laſſam / tadehļ äſẜam mehß wiſẜi Nammaturrätaji to
daſchado Deewa Dahwano / ka taß ẜwähtz Apuſtuls Peh-
teris runna. Bett tahß Leetas gir Deews mums tha ee=dehwis
und ustitzejis / ka mums ẜawà Laikà par ick=kattru Leetu adbill-
deht buhß.
  Ja tad nu / Manns Draugs / taß wiſẜewalldiegs Deews
gir taß wiſẜebaggatais / ka Wings patz arridſan ẜacka: Mann
peedarr ta Semme / und wiß kaß turr eekſchan gir / wiſ-
ẜi Swähri Meſchohß mann peedärr / kur tee pa Tuhxto-
ẜcheem eet. Wings gir arridſan Baggahtz par wiſẜeem /
kattri to pee=ẜautz / ẜacka taß Apuſtuls Pahwils; Ja tad nu /
ẜacku eß / Deews gir taß wiſẜebaggatakais / tad buhß mums wiſ-
ẜeem us winju luhkoht / und ko labb luhkt und ghaidiet no Win-
ju. Baggati Ļaudis ſchkeetahß / teem nhe waijagha zittam lab-
bu Wahrdu doht / teem nhe waijagha zitu bieteeß jeb kaunehteeß.
Bett ẜchiß baggahtz Kunngs / taß wiſẜewalldiegs Deews / gir
maſus und leelus darrijis / und ghahda par wiſẜeem lieds.
Juhß Nabbaghi / nhe baſchijeeteeß tick ļohte / jebſche jums mas
py Rohkas / aiſto ẜcheitan juhß dſirrdaht / ka Deews baggahtz
Kunngs gir / und lähta Leeta weenu Nabbaghu baggatu /
und weenu Baggatu par Nabbaghu darriet. Tapehtz
paleetz tu tawà Aizenaẜchanà / und nhe bähda par to / ka
tee Beßdeewighi us Manntu dohdahß / zerreh tu us Dee-
wu / taß ghann ſinnahß / kam tam töw buhß usturreht.
  Ꞩchiß baggahtz Deews und Kunngs ißdalla ẜawus Dah-
wanus ſtarrp teem Zillwäkeem. Wiß kaß mums gir / laid leels/
laid maß / taß mums no Deewu / mehß äſẜam winja Nammatur-
@b{rätaji.}
[175.lpp.]
rätaji. Mums buhß ẜatziet ar Job: Taß ( Deews ) Kunngs
gir to dehwis. Vnd ar to wätzu Thäwu Jacob: Eß nhe äß-
mu Zeeniegs / O Deews / ka tu mann tick dauds Schälaſtibas
eſẜi parahdijis / und tick dauds labbu darrijis.
  No kam eſẜi tu dabbujis tawas Meeſẜas / Kaulus / Dwehſ-
ẜel? Kaß gir töw par prahtighu Zillwäku raddijis? Nhe gir to
Deews darrijis? Nhe buhß töw ẜatziet? Eß titzu ka Deews
mann raddijis gir / ar wiſẜahm Radditahm Leetahm /
mann Meeſẜu und Dwehſẜel / Atzis / Auſẜis / und wiſẜus
Lohzekļus / Ꞩapraſſchanu und pillu Prahtu dehwis gir /
und wehl usturr. Turrklaht Drahnas unnd Kurrpes /
Ehẜchanu und Dſerrẜchanu / Ähkas und Ꞩeewu / unnd
Bährnus / Lauku / Lohpus / und wiſẜenahdu Manntu /
ar wiſẜu Waijadſibu und usturreẜchanu tahß Meeſẜas /
und Dſiewibas / baggatighe und ick deenas apghahda /
und no wiſẜu Nhelaim paſẜarrgha / und par wiſẜu Ļaun
paghlabba.
  Eſẜi tu kahdà Ghohdà Zälltz / to Deews gir darrijis / taß
to Wahju iß=zeļļ no Pieẜchleem / unnd to Nabbaghu no
Dubbļeem paauxtena / ka taß ẜwähtz Konings Dawid dſeed.
  Mahki tu Deewa Pahtarus / und Deewa Dſeeßmas / mah-
ki tu no Deewa Wahrdu runnaht / nomanneeß tu / ka töw labba
Ꞩapraſſchana gir / tu titzi Deewam / tu mieļo Deewu / und ta-
wu Tuwaku / tu zerreh us Deewu; Redſi / taß wiß nahk no
Deewu / taß töw ar ẜawu Ꞩwähtu Gharru apdahwenajis / aiſto
beß to nhe warrätu tahdahß Leetahß tu no paſſchu nheneeka
darriet / nei paliedſehteeß. Deews dohd mums ghribbeht
und pabeikt.
  To abdohmadams / Manns Draugs / pateitz tawam Dee-
wam no Ꞩirrds dibben / par wiſẜu Labbdarriẜchanu / luhgdams /
Wings ghribbätu töw wehl klaht ſtahweht ar ẜawu Schälaſti-
@b{bu.}
[176.lpp.]
bu. Gir Deews töw ko labb litzis redſeht us tawu Tierumu /
pallieds töw allaſch py taweem Lohpeem / und dohd kaß töw wai-
jagha: Nhe dohma / taß nahkahß ween par to kad tu ſtrahda.
O Manns Draugs / nhe buhtu Deews töw dehwis / und audſe-
najis tawu Druwu / und tawus Lohpus / taws Darrbs / und ta-
wa ẜuhra ghruhta Stradaſchana töw nhe palliedſätu nheneeka /
kad buhtu tu irr plieſdams ſtrahdajis. Tapehtz dohd Deewam
Ghohdu / und pateitz tam / zitade / Deews ghann ſinna to attkal
attraut / ko Wings töw dehwis gir / ja tu Winjam nhe pateixi.
Aiſto tha ẜacka taß taißnis Deews: Kad tee ( beßdeewighi Ļau-
dis ) nhe ghribb ſinnaht / ka Eß äſẜohtz / kaß teem dohd
Labbibu / Dſehren / und Ꞩweeſtu / und teem dauds Ꞩud-
drabu und Sälltu dehwis äßmu / ko tee ẜaweem Ällkadee-
weem däwuẜchi: Tapehtz ghribbu eß mannu Labbibu
und Dſehren attjembt / ẜawà Laikà / und mannu Willu
und Linnus attraut / ar ko tee ẜawu Kaunu apẜägguẜchi
gir.
  Nhe läppo arridſan / O Zillwähx / ar to Deewa Dahwa-
nu. Ko ghribbi tu läppnis meẜteeß ar to / kaß töw nhe peedärr?
Kad kahds Ꞩullainis ghribbätu läppoht ar ẜawa Kunngha
Muiſchu und Manntu / par ko Wings par Vs=raughu unnd
Ꞩarrghu zälltz / nhe buhtu tu ẜatzijis / Taß nhe gir ghuddris / neb-
be winjam ta Muiſcha / ta Mannta peedärr? Jhten tha tu O
Zillwähx / läppodams ar Deewa Dahwanu / Jegkis eſẜi preekſch
Deewu. Tu tickai eſẜi Deewa Kallps / Deewa Nammaturrä-
tais / us maſu Briedi Deews ẜawu Manntu töw gir ustitzejis /
und buhß töw ſinnaht / ka töw buhß Deewam par wiſẜu Leetu ad-
billdeht. Nhe wileeß us tawu Baggatibu / und nhe doh-
ma / mann gir ghann preekſch mann / nhe darri pehtz ta-
was Blehdibas / jeb tu to warri darriet / und nhe darri
kaß töw patick / und nhe dohma / kaß mann to aisleex?
@b{Aiſto}
[177.lpp.]
Aiſto taß Kunngs taß Auxtakais Attreebeis to attreeps /
mahza Syrachs.
  Daſcham kahda Waļļa gir par kahdeem Ļautinjeem / bett
Wings nhe abdohma / ka ta Waļļa tam no Deewu dohta gir.
Tahdu pa=mahza taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils / ẜatzidams:
Juhß Kunnghi / kaß teſẜa gir / to darreeta teem Kallpeem /
und ſinneeta / ka irr jums weens Kunngs Debbeſẜies gir /
tam jums ja=adbilld. Aiſto dauds gir / kaß ick=kattram Zillwä-
kam us Naggeem luhko / ko wings darra / und ka Wings dſiewo /
tee wiſẜas leetas Deewam attẜacka.
  Teh gir Deewa Baußlis / taß ſtahw prett mums / apẜuhds
mums / ar Teeſẜu / ka mehß Deewa Wahrdu pahrkahpuẜchi äſ-
ẜam. Jums nhe buhß ſchkiẜt / ẜacka taß Kungs JEſus / ka
eß jums apẜuhdſehẜchu / bett weens gir / kaß jums apẜuhds /
taß Moſes.
  Teh gir tee Engheļi / Ļauni und Labbi. Tee Ļauni Enghe-
ļi / tee Wälli mums ẜcheitan preekſch Deewu aprunna. Tha ap-
runnaja und apmäloja taß Sathans / taß Mällkulis to Job :
Ꞩchkeet tu / ẜacka taß nheſchkieſts Puttnis us Deewu / ka taß
Job wellte Deewu bieſtahß? Vnd tam kallpo? Jo tu eſ-
ẜi winjam ẜawu Nammu / und wiß / kaß winjam / kaß winjam gir / ap-
kahrt kahrtim apghlabbojis / und eſẜi winja Rohko Darr-
bu ẜwehtijis / unnd winja Manntu ißplattijuſẜeeß Sem-
meh; Bett iß=ſteep tawu Rohku / und ais=kamp wiß kaß
Winjam gir / ẜadohdameeß / Wings töw paſẜchahß{paſẜahß} Atzieß
lahdehß? Tahds Mällkulis taß nheſchkieſts Gharrs gir / ka
wings mums Nacktis und Deenas preekſch Deewu ap-
ẜuhds. Tick ļohte wings mums ee=nied / ka wings zeek ſpäh-
dams mums us Ghräkeem usrunna / ka Willteneex / und pehtz
wings wiſẜo pirrmais / kaß mums apẜuhds. Taß Elles=Putt-
nis ghribbätu labpraht mums wiſẜus Elleh. Ock tu ẜalldais
@b{JEſu}
[178.lpp.]
JEſu Chriſt / katters tu Zillwähx peedſimmis eſẜi / paſ-
ẜarghi mums par to Elle!
  Tee Labbi Engheļi mums arridſan preekſch Deewu apẜuhds /
kad mehß nhe pareiſe dſiewojam. Tee Beedra=Kallpi / tee gir tee
Engheļi / apẜuhds töw preekſch Deewu / ja tu nheſchehlighu Ꞩirr-
di turri prett tawu Tuwaku. Ja tu tha dſiewo / ka tee maſi Bähr-
ni / und zitti jauni ghohdighi Ļaudis Ghräkus räds / und mah-
zahß Ghräkoht / tad tee ẜwähti Engheļi / kattri Debbeſẜies al-
laſch räds to Waighu tha Däbbäſẜo=Tähwa / töw apẜuhds.
  Teh gir ta raddita Leeta / kattra töw preekſch Deewu ap-
ẜuhds. Eſẜi tu nhepatteeſẜe darrijis zittam Zillwäkam / taß no-
puhſdams ẜacka / und ſchälojahß : Ock Deews! Deewam wings
ẜuhds / ko tu winjam nhepatteeſẜe darri. To Attraitno Aſẜa-
ras täck no Waighu ſemmeh / bett tahß brähds aukſchahp
prett to / kaß tahß iß=ſpeeſch / und ta Luhkẜchana tha Nab-
bagha ſpeeſchahß zaur Padebbeſẜeem / und nhe mittejahß /
teekam pee=eet / und nhe attlaiſchahß / pirrms taß Auxta-
kais ee=ſkatta / ẜacka Syrachs.
  Zeek reiſas apẜuhds Ꞩaimneex ẜawu Ꞩaim / kad ta nhe
darra kaß tai peedärrahß darriet / Baſnizas=Kunngs ẜawus
Klauſẜitajus / kad tee nhe ghribb Deewa Wahrdu tha dſirrdeht /
ka teem peenahkahß / Wiers apẜuhds ẜawu ẜlinnku{Ꞩchlinnku} Ꞩeewu /
kad ta nhe wieſcha ſtrahdaht / Ꞩeewa apẜuhds ẜawu Wieru / kad
taß Plieteneex gir / Tähws / Mahte apẜuhds preekſch Deewu ẜa-
wus Bährnus / kad tee nhe leekahß mahziteeß / Bährni attkal
ſchälojahß par Wätzeem / kad tee wiſẜu ißtehre / und Bährneem
nheneeka attſtahje / Tee Nabbaghi apẜuhds tohs Baggatus
preekſch Deewu / kad tee nheneeka dabbu. Ar Wahrdu ẜackoht:
Wiſẜas Kacktas pillas no tahdas Ꞩuhdſeẜchanas. Jck=kattris
ẜacka: Ock Deews / kahdus Laikus äſẜam mehß nu peedſiewo-
juẜchi! Ka dſiewo ẜchiß? ka taß iß=tehre to Deewa
@b{Dahwa-}
[179.lpp.]
Dahwanu? kahdu ẜiextu ẜiewu Ꞩirrdi turr ẜchiß prett Nabba-
ghu. Redſi tha Zillwäku preekſch Deewu aprunna /
und apẜuhds / kaß nhe=pareiſe Nammu turr.
  Ja / irr Deewa Dahwana patti töw apẜuhds preekſch Dee-
wu. Taß ſchehliegs Deews gir töw ẜawu Dahwanu no leelas
Schälaſtibas dehwis / ka töw buhß ar to usturreteeß / no to ka
Zillwähx ehſt und dſerrt / und brieſcham arridſan / ka Laix ſtahw /
töw no to eepreezenateeß. Bett ja tu to Deewa Dahwanu ka
Lohps dſerrẜi / und ka Zuhka ißlaiſtieſẜi / und ar Kahjahm ẜamieſẜi /
tad irr ta patti Deewa Dahwana töw preekſch Deewu apẜuh-
dſehß / kad tu Winjai tahdu Warras=Darrbu darrijis eſẜi: Taß
buhß töw ghruhte adbilldeht.
  Tee Aſẜinis / kattras tu zittam beß Wainas / nhepatteeſẜe
eſẜi ißpillinajis / tee töw apẜuhds. Tha ẜacka Deews us Cain:
Ta Ballß no tawa Brahļa Aſẜiniſ brähtz no Semmes
us mann. Wiſẜi Ghräki / jeb tu ſchkeeteeß tohß ghann ẜläp-
päne darrohtz und turrohtz / töw preekſch Deewu apẜuhds / und
kad tu Allghahdſcham jeb Ꞩaimei nhe dohd ẜawu Nopällnu / ih-
ten tapatti Nhetaißniba töw aprunna / und preekſch Deewu ap-
ẜuhds.
  Vnd ko buhß dauds ẜatziet / kad nhe weens töw buhtu ap-
ẜuhdſejis / tad tu jaw tawu Ꞩuhdſätaju patz näſẜa tawà paſẜchà
Aſoti / taß gir tawa Ꞩirrds / ta töw ẜacka / ka tu eſẜi dſiewojis.
Muhſẜas Dohmas ẜawa ſtarrpà ẜöw paſẜchas apẜuhdſahß / ẜacka
taß Apuſtuls Pahwils. Redſi nu / Manns Draugs / kahda
ſkaidra Atz Deewam gir / wiſẜas Leetas Wings räds / tu dſirrdi /
zeek Ꞩuhdſätaji par töw gir: Tapehtz ẜarrghajeeß tieẜche ghrä-
koht / dſiewo ar Deewa Dahwanu tha / ka klahjahß / und ka tu
warri preezighe ſtahweht preekſch Deewa Ꞩohda=Krähßlu. Ai-
ſto ẜchiß baggahtz Kunngs töw preekſchà aizenahß / ka ẜcho nhe-
taißnighu Nammaturrätaju / kattru Wings barrghe usrunna /
@b{ẜatzi-}
[180.lpp.]
ẜatzidams : Ko dſirrſchu es no töw ? Tha Deews töw / D
Zillwähx / arridſan aizena preekſcha / zaur ẜawu Wahrdu / kat-
ters ẜacka: Mums buhß wiſẜeem rädſäteem tapt preekſch
to Ꞩohda=Kräßlu JEſu Chriſti / ka ick=kattris dabbu / ka
taß darrijis / tick illghe taß dſiewojis / laid buht labb / laid
ļaun. Zeek reiſas tu nu dſirrdi / ka JEſus Chriſtus nahx ẜohdiet
Dſiewus und Mirruẜchus / teek dohma tu / klauß / nu kļuhſti tu
jaw preekſch Deewu aizenahtz.
  Deews aizena töw preekſch ẜöw / zaur ẜaweem Kallpeem /
kattri gir Mahzetaji / tee ar pillu Mutt brähtz und ẜacka:
Leezeeteeß ar Deewu ẜaliedſenateeß / attſtahjeeteeß no Ghräkeem /
dſiewojeeta ghohdighe und taißne / aiſto weena Deena jaw gir
norunnata / kattrà Deews preekſch Ghaißmas neſẜies /
kaß Tumſẜumà pa=ẜlahptz bijis / und tahß Ꞩirrdes Pad-
domu parahdieß.
  Deews aizena töw preekſch ẜöw / ẜuhtidams pehtz töw to
Jahtneeku ar pallſẜu Sirrghu / ka Wahrds gir ta Nahwe. Zeek
reiſas tu nu redſe jeb dſirrdi / ka weens / ohtris mirrſt / tu noman-
neeß ẜirrgdams / töw arridſan buhß attſtaht ẜcho Paſẜaul / und
mirrt; tad dohma / ka tu ghribbi Ghohdà ſtahweht / und ka tu
Kaunà nhe palixi. Aiſto wiſẜeem Zillwäkeem gir nolickts
ween reis mirrt / pehtz taß Ꞩohds.
  Kad mehß nu ſtahwehſẜim preekſch Deewa Ꞩohda Krähß-
lu / tad ick=kattru Deewus us=runnahß / leelu und maſu / jaunu und
wätzu / baggatu und nabbaghu / und ẜatzieß: Ka dſirrſchu Eß
to no töw? Adbilldi / dohd Lahghadibu no tawas Nam-
ma=turreẜchanas. Tu Konings / Leels Kungs / Muiſchneex /
Muiſchas=Kunngs / Teeßneß / Rahts=Kunngs / Ꞩoghi / Pills-
Kungs / Eß töw äßmu auxtu Ammatu ustitzejis / leelà ghohdà
zehlis / ka eſẜi tu tawà Ghohdà turrejeeß / ka eſẜi tu tohß Ļaudis
walldijis / kahdu Teeſẜu eſẜi tu ißdehwis / arrieg eſẜi tu Dawanas
@b{jehmis}
[181.lpp.]
jehmis / und Teeſẜu ghroſijis. Tu Baſnizas=Kungs und Mah-
zetais / Eß äßmu töw pawehlejis mannu Wahrdu / kattru eß ta-
wà Mutteh dehwis äßmu / to by töw manneem Ļaudeem / kattrus
es ar mannu Aſẜini ghrute nopirrzeeß / teeẜcham und pareiſe beß
Willtas ẜatziet und mahziet / ka tee warretu mann adſiet / kaß Eß
äßmu / und ko Eß no teem ghribbu / ka teem pehtz mannu Prahtu
dſiewoht und turreteeß buhß; Eſẜieg tu tha tawu Ammatu dar-
rijis / ka tu tawus Klauſẜetajus py mann wäßtu? unnd tee
zaur tahß Titzibas eekſchan mannu weenighu mieļu Dählu JE-
ſum Chriſtum Debbeſẜes Wallſtibà nahktu? Juhß Ļaudis / juhß
Klauſẜetaji / adbilldeeta nu / Eß äßmu jums dehwis labbus ſchäli-
ghus Kunnghus / ghodighus Mahzetajus / ka eſẜeeta juhß tohß
klauſẜijuẜchi und zeenajuẜchi? kapehtz eſẜeeta juhß Kungha Wahr-
du pahrkapuẜchi? kapehtz nhe eſẜeeta juhß Baſnizà und py Deewa
Ghalldu ghajuẜchi? Vs Ꞩaimneeku ẜatzies Deews: Tu Ꞩaim-
neex / Eß äßmu töw dehwis labbu Tierumu / ick ghaddohß krahß-
nu Labbibu / taws Stallis und Laideris nhe gir tuckẜch bijis / Eß
äßmu töw ghohdighu Ammatu dehwis: adbilldi mann ẜchurr?
kur gir taß wiß palitzis? ka eſẜi tu dſiewojis? Kapehtz eſẜi tu wiß
ißplietejis unnd apdſehris? Töw / tawai Ꞩeewai unnd taweem
Bährneem nheneeka attlitzinajis? Aeßmu eß töw labbu Sirrghu
dehwis / to eſẜi tu ißmainojis und ißkinnkelejis / ẜlimmu attkal jeh-
mis / Peedawas dehļ / ko biji tu labbs no to? Töw patti / tawu
Ꞩeewu / tawus Behrnus / tawu Kunnghu / eſẜi tu tieẜche patts
peewielis. Dohd nu Laghadibu no tawas Nammaturreẜcha-
nas. O ka ghruht buhß tad taß Wahrds dſirrdeht! Tu nhe
warri wairahk Nam̃aturrätaiß buht! Tha lieds arridſan
tu Ꞩaimneezen / Eß äßmu töw ghodighu Wieru / labbu Ꞩtrahd-
neku dewis / kaß no wiſẜas ẜirrds töw ghribbejis usturreht / kur gir
winja Nopällns pallitzis? ka eſẜi tu kohpuſẜi to / ko wings gir krah-
jis? ka eſẜi tu tawus Bährnus audſenajuſẜi? Ꞩcheh / adbilldi man!
@b{Nah-}
[182.lpp.]
  Nahzeeta ẜchurr juhs Bährni / und juhß Ꞩaime. Vs
jums arridſan Deews ẜatzies: Tu Bährns / kahdu labbu Täh-
wu / kahdu labbu Maht äßmu eß töw dehwis / ka eſẜi tu tohß Zee-
nijis? Kapehtz nhe eſẜi tu tohß klauſẜijis / kattri töw labb gir mah-
zijuẜchi? Kapehtz tu ar teem eſẜi bahreeß / kattrus töw by kau-
neht? und kattri töw Ehſt und Dſerrt / und Drehbes däwuẜchi
gir. Tu Ꞩaim / negg äßmu eß töw labbu Weetu dehwis / ghoh-
dighu Ꞩaimneeku und Ꞩaimnezen ſkappejis / kattri töw ẜawu
Mais gir preekſcha Zäluẜchi / und tawu Allghu ghohdighe däwu-
ẜchi gir? Ka eſẜi tu tohß klauſẜijis? Kadehļ eſẜi tu tohß ar tawu
Ꞩlinnkumu peewielis? Nhe gir töw krahßnas Banndas biju-
ẜchas? Kur eſẜi tu tahß litzis? Adbilldi mann! Dohd ſchur La-
ghadibu? Way tam / Way / Way / kaß buhß nhepareiſe dſie-
wojis! Tu ſtahwehſẜi preekſch tahdu Kunghu / kattru tu nhe
warehſẜi peewillt / kam tu nhe warrehſẜi ißbehkt.
  Tapehtz / Manns Draugs / jauns und wätz / leels und maß /
Wiers und Ꞩeewa{Semme} / jämm to währà / taß Laix nahx / ka töw buhß
Deewa preekſcha ſtahweht / und adbilldeht no wiſẜahm tawahm
Leetahm / ko tu dohmajis / runnajis / darrijis eſẜi. The buhß
töw tawu Naßtu neſt / kattra Dwehſẜele ghräkojuſẜi / tai
buhß mirrt / ẜacka Deews patz. Attſtajeeß no Ghräkeem /
luhds Deewu / wings ghribbätu töw tawus Ghräkus tha Kun-
gha JEſu Chriſti dehļ peedoht / ẜohdais töw patz / pirrms
taß Ꞩohds buhß / tad attraſẜi tu Schälaſtibu / kad zitti
ẜohditi kļuhß / mahtza Syrach.
  Darri labb und dohd no to / ko Deews töw dehwis gir / irr
nabbagheem Ļaudeem ? ka ẜchis nhetaißnis Nammaturrätais
ẜöw Draughus darra ar to nhepatteeſẜu Baggatibu und Mann-
tu / ko Wings ẜawam Kunngham norahwis und attſadſis by.
Paliedſi Nabbagham und Deedelneekam / tad Wings töw us-
jemms eekſchan tahß muhſchighas Buhdas. Tawa Dahwana
@b{ko}
[183.lpp.]
ko tu Nabbagham dohd / töw nopellnies to Däbbäſẜu / taß
gir ſinnams: Aiſto taß Kungs JEſus Chriſtus weens gir mums
to muhſchighu Debbeſẜes Wallſtibu nopellnijis / und eeſchkinn-
kojis / und ta muhſchigha Dſiewoẜchana gir Deewa Dah-
wana eekſchan JEſu Chriſto muhſẜu Kunnghu / ẜacka taß
ẜwähtz Apuſtuls Pahwils. Bett tha tee Nabbaghi / kad mehß
teem paliedſam / mums usjämm eekſchan tahß muhſchighas Dſie-
wokles / Deewu par mums luhkdami / ka Pahwils zaur to Luhk-
ẜchanu tha ẜwähta Steppinja par ẜaweem Eenaidneekeem / no lee-
leem Ghräkeem noſtajahß / und py Deewu attgreeſehß. Tee us-
jämm mums / kad tee paſtarà Deenà preekſch Deewu und wiſẜu
Paſẜaul teix / ka mehß tick labpraht teem Nabbagheem däwuẜchi
und palidſejuẜchi äſẜam / und muhſẜu Titzibu zaur labbedarriẜcha-
nu lickuẜchi ſpiedeht.
  Taß Proweets Elias dahrghà Laikà tappa no weenas
nabbaghas Attraitnes usjämmts / ta to majoja und ähdenaja to
illghe Laik. To Proweetu Eliſa ẜajehme weena Ghaſpaſcha
eekſchan Sunem / ee=dehwe tam ihpaẜchu Kammari und meeloja
to. Taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils und winja Beedris Silas
ẜatzija Deewa Wahrdu / tahms Ꞩeewahms / kattras by dagga-
juẜchas. Weena Ꞩeewa / ar Wahrdu Lydia / klauſẜijahß no
Ꞩirrds / und jehme währà / ka taß Apuſtuls Pahwils runnaja /
und lickahß ẜöw Chriſtiteeß. Pehtz luhdſe winja to Apuſtulu
Pahwil ar ẜawu Beedri Sila py ẜöw / weeſẜibahß / und darrija
teem labb. Ꞩchee / und wiſẜi kam ſchinny Paſẜauleh labb darriets
gir / teix winjà Paſẜauleh ẜawus Labbedarritajus. Taß buhß
Ghohds / leelahx / nhe ka buhtu tu taggad py kahda Koninja jeb
Leela Kunngha Ghalldu ẜehdehjis.
  Attkal daſch labbs ghohdigs Zillwähx preekſch Deewu
ſtahwehß / ſchälodameeß und ẜatzies: Ꞩchiß gir mann par Vb-
baghu darrijis / ẜchiß gir mannu Ꞩweedru und Aſẜini ehdis / ẜchiß
@b{gir}
[184.lpp.]
gir prett mann zeetz ka Dſellſe unnd Ackmins bijis. O kahds
Kauns buhß taß. Bett us{ar} teem Deewabijatajeem taß Kunngs
JEſus ẜatzies. Eß äßmu ißallzis bijis / unnd juhß eſẜeeta
mañ ähdenajuẜchi / eß äßmu ißtwietzis bijis / uñ juhß eſẜeta
mann dſirrdenajuẜchi / Eß äßmu Weeſẜis bijis / und juhß
eſẜeeta mann mahjojuẜchi / Eß äßmu plix bijis / und juhß
eſẜeta man apghehrbuẜchi / eß äßmu nhewäſẜäls bijis / und
juhß eſẜeeta mann apraudſijuẜchi / Eß äßmu Zeetumà bi-
jis / und juhß eſẜeeta py mann nahkuẜchi. Nahzeeta nu
ẜchurr juhß Ꞩwähtiti / eemantojeeta manna Tähwa
Wallſtibu / kattra jums ẜenn ẜataiſẜita gir. Kaß par to
Nabbaghu abſchälojahß / taß aisdohd ( Deewam ) tam
Kunngham / und taß tam to attkall attmaxahß / ẜacka taß
Konings Salomo.
  O Kunngs JEſu Chriſte! katters tu tawas Dahwanas
daſchade ißdalli / unnd ick=kattram ẜawu Daļļu dohd / paliedſi
mums ſchehlighe / ka mehß ghodighi und peetitzighi Nammatur-
rätaji äſẜam / nhe leetz mums nhekadohß Ghräkus eekriſt / bett
dohd mums tahdu Ꞩirrdi / ka mehß no Ghräkeem attſtahjam /
tam Nabbagham palliedſam / unnd pehtz Däbbäſẜo Wallſtibà
zaur töw nahkam / Amen / Kungs JESV Chriſte / palliedſi
mums / A M E N .
@v{Evangelium am zehenden}
@v{Sontage nach Trinitatis/}
@v{Luc. 19.}
@b{To}
[185.lpp.]
  To ẜwähtu Ewangelium / ka Chriſtus JEſus ar Aſẜa-
   rahms raudadams tai Pili Jeruſalem und wiſ-
   ẜeems Juddo=Ļauſcheems to Jßpohſtiẜchanu pa-
   preekſch ẜatzijis gir / apraxta taß Ewangeliſts Lucas /
   ẜawà Ghramatà dewità=padeßmita weetà / und ſkann tee        
   Wahrdi juhſẜà Wallodà tha:

    KAd JEſus tuwe klaht py Je-
    ruſalemes nahze / usluhkoja taß to
    Pili / und raudaja par to / und ẜatzija /
    Kad tu to ſinnatu / tad buhtu tu ẜchin-    
    ny tawà laikà arridſan apdohmajuſ-
ẜi / kas py tawu Meeru wajadſätu. Bett nu gir
taß preekſchan taweem Atzeem paſlähptz. Aiſto taß
laix par töw nahx / ka tawi Waideneeki apkahrt töw
unnd taweem Bähhrneem ar töw / weenu Rattapili 
@b{apkahrt}
[186.lpp.]
apkahrt töw ẜittieß / töw apẜehdehß / unnd wiſẜahß
mallahß ſpaidieß / und töw ſkieſti iß=poſtieß / und nhe
weenu Ackmini us ohtru atſtahß / tapehtz / ka tu nhe
eſẜi attſinnuſẜi to laiku / kad tu peemäckläta eſẜi . Vnd
wings ghaja Baſnizà / unnd eeẜahka ißdſiet / kattri
tur eekſchan pahrdewe und pirrka / unnd ẜatzija us
teems / tur ſtahw raxtietz / Mans Namms gir weens
Pahtaronamms / bett juhß eſẜeeta to par weenu
ſläppkawo Beddri darrijuſchi. Vnd mahzija ick
Deenas Baſnizà. Bett tee Auxtibaſnizaskunghi
und Raxtemahzetaji / unnd tee Prahwaki ſtarrpan
teem Ļaudeem / ghadaja / ka tee to nokautu / und nhe
attradda ka teems darrieth by. Aiſto wiſẜi Ļaudis
peekehrehß tam / und dſirrdeja to.

   MJeļi Draughi / Jßghajuſchà Ꞩwehde-
   nà eſẜeeta juhß dſirrdejuẜchi / ka ick=kattram Zillwä-
   kam / auxtam und ſämmam / leelam und maſam /
   jaunam und wätzam / Bährneem unnd Ꞩaimei
preekſch Deewa Ꞩohda=Krähßlu ſtahweht / und adbilldeht buhß
no wiſẜas ẜawas Dſiewoſchanas / unnd Darrbeems / ko taß us
ẜchahß Paſẜaules ſtrahdajis gir / ka arridſan taß ẜwähtz Apuſtuls
Pahwils ẜacka: Mums buhß wiſẜeems rahditeeß preek-
ſchan to Ꞩohda=Kräßlu JEſu Chriſti / ka ick=kattris
dabbuit warr / ka taß dſiewojis gir wiſẜu ẜawu muhſchu /
jeb taß gir labb / jeb ļaun / und kattri laun gir darrijuẜchi /
tee eeß eekſchan tahß muhſchighas Mohzibas / bett tee
Taißni eeß eekſchan tahß muhſchighas Dſiewoſchanas / ẜa-
cka JEſus Chriſtus.
@b{Bett}
[187.lpp.]
  Bett taß wiſẜewalldiegs Deews tahdu Lahghadibu nhe
taupa allaſch lieds winju Paſẜaul / bett Wings irr ẜcheitan ẜchin-
ny Paſẜauleh jaw ee=ẜahk daſche reis teems Zillwäkeems lah-
ghadiet / tohs to Ghräko dehļ ghauſche ẜohdidams. Ka mums
to rahda ẜchis ẜwähtz Ewangeliums / kur mehß dſirrdam / ka taß
Kungs JEſus Chriſtus ẜawus ghauſchas Aſẜaras no Atzeems par
Waighu ritinadams teems Nammneekeems eekſchan Jeruſa-
lemes / und wiſẜeems Juddo=Ļauſcheems papreekſche ẜacka / ka taß
barrgs Deews ẜawohß leelohß dußmohß tohß Ghrehzeneekus
tha ẜohdies und majahß pee=mecklehß / ka irr Bährni Ꞩchuhply
nhe kļuhß ſchälohti / und tahda krahßna leela auxta Pils taps klaje
ißpohſtita / tapehtz ka tee Zillwäko=Bährni nhe ghribbejuẜchi att-
ſiet to ſchehlighu Laiku / kad Deews tohß ar Atzeems ẜawas Schä-
läſtibas usluhkojis gir. Vnd wiß ko JEſus Chriſtus teems pa-
preekſche by ẜatzijis / taß teems arridſan tha notitzis. Vnd red-
ſeeta juhß ẜcheitan ka Deews patteeſẜe runna / und nhe mälo ẜatzi-
dams: Eß taß Kungs taws Deews / äßmu weens duß-
miegs Deews / katters par teems kattri man eenied tohß
Tähwo Ghräkus mahjahß pee=meckleju py teems Bähr-
neems lieds treẜchu und zätturtu Aughumu.
  Mehß ghribbam ẜchim brieſcham klauſẜiteeß / ka taß
Kungs JEſus Chriſtus tai Pili Jeruſalem und wiſẜeems
Juddeems Deewa Ꞩohdibu draude.
  Taß patz Kungs JEſus Chriſtus dohd mums ẜawu Schä-
laſtibu / ka mehß no zitto Ļauſcho Nhelaim mahzameeß ghuddri
tapt / und pehtz Deewa Wahrdu und Prahtu dſiewojam / Amen.

  TAß Kungs Jeſus Chriſtus / Mieļi Draughi / ghribbä-
  dams pehdighe ee=jaht eekſchan tahß Pils Jeruſalem / ka
  taß Proweetz Zacharias by papreekſche no tahdas leetas
ẜluddenajis / und ghribbädams{ghribbojahß} muhſẜo Ghräko dehļ / ka taß ih-
@b{ſtäns}
[188.lpp.]
ſtäns Deewa Jehrings py to Kruſta Kohku lickteeß nokauteeß /
tad noticka taß / ko ſcheitan taß Ewangeliſts Lucas ſtahſta / us to
paſſchu Zeļļu / kad JEſus tuwe klaht py Jeruſalemes nahze / us-
luhkoja taß Pili / und raudaja par to.
  Klauſẜaita / Manni Draughi / und jemmeeta pareiſe wäh-
ra / kaß ẜcheitan noteek. JEſus Chriſtus ee=jahdams eekſchan
Jeruſalemes / tohp no teems Ļaudeems ẜajämbtz ar leelu Preeku /
und ſkannighu Dſeeßmu / wiſẜi kattri preekſcha und packaļļ ghaja
leelo Brekſchano brehze und ẜatzija: Hoſianna tam Dawida
Dählam / ẜwätz gir taß / katters nahk eekſchan to Wahrdu tha
Kungha: Kad / ẜacku eß / tee Ļaudis tha preezajahß und dſeed /
tad ee=ẜahk taß Kungs JEſus raudaht. Deewa Wahrds mums
ſtahſta / ka JEſus Chriſtus trieß reiſas wirß ẜchahß Paſẜaules
ſtaighadams / pirms Wings to ruhktu Nahwu zeete / raudajis.
Pirmo reiſu Wings raudaja py ẜawa labba Draugha Lazari
Kappu / aiſto taß Ewangeliſts Jahnis ẜacka: JEſu ghaja
tahß Atzis pahre / taß gir / Aſẜaras Winjam Atzies ẜchahwehß.
Ohtro reiſu Wings raudaja / kad Wings to Pili Jeruſalem us-
luhkoja / no kattru mums ẜchiß Ewangeliums ſtahſta. Treſſcho
reiſu Wings raudaja py Kruſta Kohku kahrdams / no kattru taß
ẜwähtz Apuſtuls ẜacka / ka taß Kungs JEſus Chriſtus tan-
ny Deenà ẜawas Meeſẜas leelà Luhkẜchanà luhkdams /
ſtippru Ꞩaukẜchanu unnd Aſẜaras upperejis gir us to /
kaß tam no Nahwes warreja ißpeſtiet. Ka nu taß Kungs
JEſus to pirrmo und pehdejo{pehdijo} Reiſu nhe gir beß Wainas rauda-
jis / ihten tha Wings irr ẜcho Reiſu beß leelas Kaitas und Wai-
nas nhe gir raudajis. Aiſto Wings raud ẜcheitan to Juddo dehļ
irr meeſẜighe / irr gharrighe. Meeſẜighe / ka tahdai krahßnai
Pili und jaukai Baſnizai buhß iß=dädſenatai / ißpohſtitai / ẜa-
plohſẜitai und lieds patt Semmi klaye darritai / unnd wiſẜeems
Juddeems par wiſẜu Paſẜaul ißkaiſẜiteems tapt. Gharrighe
@b{Wings}
[189.lpp.]
Wings raud / rädſädams / ka tee Juddi to wiſẜu dahrghaku und
auxtaku Manntu / Deewa Wahrdu und winja Schälaſtibu pa-
mätt / ẜawu leelu Nhelaim ar rädſoẜcheems Atzeems nhe räds /
und muhſchighe beß ghallu paſudduẜcheems / und Elles=Pagga-
ļeems palickt buhß.
  Mehß laſẜam Deewa Ghramatà / ka Deews tam Pro-
weetam Heſekiel pa=wehleja / tam nhe by apraudaht neds abſchä-
loht ẜawu Ꞩeewu / kattra winja Atzes=Jaukums by / kad ta mirr-
tu / winjam by ẜawas krahßnas Drehbes apwillkt; Ar to ghrib-
beja Deews mahziet / ka Wings ghribbeja teems Juddeems att-
raut winjo Ꞩwähtu Baſnizu / kattra winjo Preex und Atzes=
Jaukums by / winjo Bährneems by ar Sohbeņeems nokauteems
tapt / bett Tähws und Mahte nhe drieſtehß tohß apraudaht.
Tomähr / tee Juddi rädſädami / ka taß Proweetz Heſekiel ẜawu
nomirruſchu Ꞩeewu nhe apraudaja / bett wehl ẜawas wiß=krahß-
nakas Drahnas apwillkahß / brienojahß tee / und ẜatzija us to Pro-
weetu; Nhe ghribbi tad tu mums ẜatziet / kaß taß buhß /
ko tu darri?
  Nu raud ẜcheitan JEſus Chriſtus / patteeſẜe Deews und
Zillwähx / bett nhe weens Judds nhe waiza / kapehtz raudi tu tick
ghauſche? Kaß buhß tahß?
  Vnd kad nhe weens waiza / kaß tam Kungham JEſu kait /
kapehtz winjam Atzis pahr=eet ar Aſẜarahms / tad Wings patz
ẜawa Ꞩirrds=Ꞩahpes iß=ẜacka: Kad tu to ſinnatu / ẜacka Wings /
kad buhtu tu ẜchinny tawà laikà arridſan apdohmajuſẜi / kaß py
tawu Meeru{Wahrdu} wajadſätu. Bett nu gir taß preekſchan taweems
Atzeems paẜlähptz. Ar teems ghauſcheems Wahrdeems ſchä-
lojahß taß Kungs JEſus par to leelu Trackumu to Juddo / ar
kattru Deews tohß to leelo Ghräko dehļ ẜohdigis / ka tee ar
rädſoẜcheems Atzeems nhe redſeja / ar ſkannighahms Auſ-
ẜeems nhe dſirrdeja / und ar ẜawu Ꞩirrdi nhe neeka no-
@b{manniet}
[190.lpp.]
manniet und praẜt ghribb / ka Deews tohß ar Teeſẜu ẜoh-
diet ghribb / ka taß Proweetz Eſaias teems jaw by ẜatzijis.
  Kaß by tad tohß tick trackus / und acklus / tick zeetus darri-
jis? Adbilldu eß: Deews by to darrijis / tohß beßdeewighus
Juddus ẜohdidams winjo leelo Ghräko / und beßdeewighas dſie-
woẜchanas dehļ. JEſus Chriſtus by teems patz nu jaw puß-
zättorta Ghaddà Deewa Wahrdu und Prahtu ẜatzijis / bett tee
palicka py ẜawas Beßdewibas weenà briedy ka ohtrà / tee nhe doh-
maja / ka tee ghribbätu no Ghrähkeems attſtaht / unnd Deewa
Schälaſtibu luhkt / bett tee wairoja ick brieſchi ick Stundas ẜa-
wus Ghräkus / und tetziņus tetzeja tee ka Ackli Ļaudis eekſchan
Deewa Dußmibu und Ꞩohdibu. Tahda beßdeewigha buh-
ẜchana to Juddo ißwällk tam Kungham JEſu tahß ghauſchas
Aſẜaras. Bett teem paleek allaſch zeeta Ꞩirrds. Tadehļ arri-
dſan JEſus Chriſtus ẜawu Rohku no teems attrahwis / und
teems notiek ka teems jaw ẜenn draudähtz gir / kad Deews ẜacka:
Kad eß jums tad nu ẜautzu / unnd juhß leedſateeß / Eß iß-
ſteepju ẜawu Rohku / und nhe weens nhe bähda par to /
und juhß leezeeta mannu Paddomu pohſtà eet / und nhe
ghribbaht mannu Pahrmaziſchanu / tad ghribbu irr Eß 
ẜmeeteeß juhſẜà Nhelaimibà / unnd jums apẜmeet / kad
nahx ko juhß bieſtateeß.
  Ja patteeß gir teems taß tha notitzis / ka winjo Waidenee-
ki apkahrt teems und winjo Bährneems Rattapili ẜitta / tohß
apẜehdeja / und wiſẜohß mallohß ſpaidija / und tohß ſchkieſte iß-
pohſtija / und nhe weenu Ackmini us ohtru eekſchan Pili attſtahja{attſtajo}.
Tee tappa tha ſpaiditi / ka weena Muiſchneeka Ghaſpaſcha ẜa-
wu paſẜchu Bährnu nokahwe / Wahrija und Zeppe / und to ehde.
Vnd taggad gir tee Juddi par wiſẜu Paſẜaul ißklieduẜchi / und no
wiſẜeems Zillwäkeems tohp tee apẜmeeti und nitzinati. Kapehtz?
tahpehtz / ka tee nhe gir adſinnuẜchi to Laiku / kad Deews tohß
@b{mahjahß}
[191.lpp.]
mahjahß pee=mecklejis / und tohß ar tahms Atzeems ẜawas Schä-
laſtibas usluhkojis by. Wings par wiſẜeems Ļaudeems unnd
Tauteems tohß Juddus usjehme par ẜawus Bährnus; Wings
teems krahßnu tauku Semm ẜohlija / und tohß ar ẜawu wißſpeh-
zighu Rohku leelus Brienumus darridams ee=wedde: Wings
teems ẜawu Wahrdu und Baußlu dehwe: Wings ẜuhtija teems
Proweetus und Mahzetajus / kattri tohß attkal us to ihſtänu
Deewa Zeļļu ghribbeja usweſt / kad tee by no=klieduſchi: Tee
Mahzetaji brehze ẜatzidami: Ꞩchodeen / Ꞩchodeen / kad juhß
Deewa Ballxnu dſirrdaht / tad nhe ẜakallteeta juhſẜas
Ꞩirrdes. Ja / Deews ẜuhtija teems ar to ẜwähtu Jahni ẜa-
wu paẜchu mieļu und wienighu Dählu to Kunghu JEſum Chri-
ſtum / kattri abbi diwi mahzija tohß Juddus / teems by attſtahteeß
no Ghräkeems / und labbe darriet / unnd Deewa Schälaſtibu
luhkt / tad tee dabbuitu zaur Chriſtum Ghräko Peedoẜchanu:
Vnd pehdighe / Deews / wehl ẜawu Schälaſtibu parahdidams /
pirrms ta leela Nhelaime nahze und usbrucka / dauds daſchadas
Siemes rahdija / py tahms by teems Ghrehzeneekeems noman-
niet / ka Deewa Ꞩohds jaw preekſchan Durrweems ſtahw / und
taß Sohbins ißwillktz / Aſẜe ißtrietz / ſpohſche ſchibbina / und pa-
labbu pa kreiſẜu Rohku zirrſt ghribb / us Deewa Pawehleẜchanu.
Redſeeta / nhe gir taß leels Pullx no Deewa Schälaſtibas / kat-
tru teems Juddeems abdohmaht / unnd to abdohmadami pehtz
Deewa Prahtu und Wahrdu dſiewoht und turrehteeß by.
  Bett ko darrija tee beßdeewighi Ļaudis? Tee nhe bähda-
ja nhe neeka pehtz tahdas Peemeckleẜchanas und Schälaſtibas /
tee leelijahß / Abrahami Bährni äſẜohẜchi / ka tee drieſteja irr tam
Kungham JEſu Chriſto to pahrmeſt / ẜatzidami: Mehß äſẜam
Abrahama Ꞩähkla / und muhſcham nhe äſẜam mehß zit-
ta Kallpi bijuẜchi. Kad tee nu no Abrahama Zilltas und Ꞩla-
ckas by / tad ſchkittahß tee nabbaghi Zillwäki tee ẜehſchoẜchi Dee-
@b{wam}
[192.lpp.]
wam paſẜchà Klehpy / und taß tohß nhe ẜohdieß. Pehtz tee Juddi
paļahwehß us to krahßnu Baſnizu / kattra eekſchan tahß Pils
Jeruſalem by / brehze und ẜatzija ar pillu Mutt: Ꞩcheh gir ta
Kungha Baſniza / ẜcheh gir ta Kungha Baſniza / rahdai-
ta{raidaita} mums Zittu / ẜcho Baſnizu Deews muhſcham nhe lix ẜamai-
taht neds iß pohſtiet. Vnd jebſche Deews teems zaur ẜaweems
Kallpeems und Proweeteems ẜawu Dußmibu und Ꞩohdibu li-
cka pee=ẜatziet / tad tee wehl ar leelu Pahrghallwibu tohß jehme
Rohkà / mohzija tohß / apẜmehja und nokahwe tohß / ka JEſus
Chriſtus teems to pahrmätt / ẜatzidams: Ka tee dauds Prowee-
tus gir nokahwuẜchi / und uinjo Aſẜini ißlehjuẜchi gir lieds to
Aſẜini Zacharia Barachie Dählu / katters nokautz tappa
ſtarpan to Baſnizu und Altari. Ja irr to Kunghu JEſum
Chriſtum gir tee tick illghe ee=nieduẜchi / kamähr tee to arridſan py
Kruſta Kohku pee=kahre / und nokahwe / und pehtz wehl brehze:
Winja Aſẜins laid nahk us mums und muhſẜeems Bähr-
neems. Tha tee arridſan tohß Apuſtulus nomahze / Steppin-
ju tee ar Ackmiņeems nomähtaja / Jäcobam licka tee to Ghallwu
nozirrſt / zittus tee zittade nomohzija.
  Ꞩchiß / Manns Draugs / tohp töw tapehtz ẜatzietz / ka töw
nu buhß abdohmaht und währà jembt / ko taß ẜwähtz Apuſtuls
Pawils mahza / mums buhß to Jßpohſtiẜchanu to Juddo=Ļau-
ſcho / ka tee nolauſti gir / tha usluhkoht; Nhe eſẜi läppnis / bett
bieſtees: Ja Deews nhe gir tohß ihſtänus Sarrus ſchä-
lojis / tad Wings behſt töw arridſan nhe ſchählohß / ta-
pehtz ſkatti to Deewa Lehnibu und Bahrẜibu. To Bahr-
ẜibu py teems / kattri krittuẜchi gir: Bett to Lehnibu py
töw / ja tu py tahß Lehnibas palleetz / zittade tu arridſan
tapẜi nozirrſts. Tad buhß nu mums aran ſcho Ewangelio
mahzieteeß adſiet Deewa leelu Lehnibu und Schälaſtibu. To
rädſam und nomannam mehß no teems Aſẜareems ta Kungha
@b{JEſu}
[193.lpp.]
JEſu Chriſti. Ar teems Wings rahda ka Winjam itt Tähwa
Ꞩirrds gir prett mums wiſẜeems Ghrehzeneekeems. Kuŗ-
ŗam ghohdigham Tähwam tick zeeta Ꞩirrds gir / kad taß ẜawa
Bährna{Bährnu} leelu Nhelaim räds / und tam buhß nomaitatam tapt /
ka tam nhe buhtu Atzis pahr=ghajuſchi? Kad taß Konings Da-
wids iß=dſirrdeja / ka winja Dähls Abſolon / katteŗs tam Täh-
wam leelu Ꞩirrds=Sahp und Nhelaim darrija / kaŗŗà py weenu
Ohſolu ar Matteems pakehris / und pehtz ar trims Schkäpeems
zaur zaurehm durrtz by / ka ghauſche raudaja{raudeja} Wings eedams Sah-
ly appakſch Wahrteems / weena Aſẜara kritta us ohtru / und ee-
dams wings ẜatzija: O Abſolon / manns Dähls / manns
Dähls / ock buhtu es preekſch töw mirris / O Abſolon /
manns Dähls / mans Dähls. Ja tad nu Tähwam ẜaws
weens Dähls tick ſchähle gir / ko ſchkeetaht juhß / ka nhe buhtu
tam Kungham JEſu ſchähl bijis tick dauds tuhxtoẜchi Ļaudis /
kad teems ẜawo Ghräko dehļ muhſchighe buhß paſuſteems pa-
lickt? Ock ja / ka kahds Tähws ẜöw abſchälojahß par ẜa-
weems Bährneems / tha ahſchälojahs taß Kungs par
teems kattri to bieſtahß / ẜacka taß Konings Dawids.
  Ar ẜcheems Aſẜareems rahda taß Kungs JEſus Chriſtus
ẜawu Mahtes Ꞩirrdi. Arrieg warr kahda Mahte ẜawu
Bährnu aißmirrſt / ka tha nhe ahſchälotohß par to Däh-
lu ẜawas Meeſẜas? Vnd jebſche winja ẜawu Bährnu
aismirrſtu / tad tomähr eß töw muhſchighe nhe ghribbu
aismirrſt / ẜacka taß Kungs taws und mans Peſtitais.
  Ka ghauſche brehze tha Cananeeŗo Ꞩeewa / rädſädama to
leelu Nhelaim ẜawas Meitas / kad tha no Wällu nickne wahr-
dſenata und mohzieta tappa. Nhe buhtu tad tam Kungham
JEſu winja Ꞩirrds ſprahghuſẜi / rädſädams ka winja Ļaudeems
teems Judeems / kattrus wings ẜawu pirrmu peedſimbtu 
Dählu / uñ ẜawu mieļu Dwehſẜel dehwe / by ißpoſteems tapt.
[194.lpp.]
  Ar ſcheems Aſẜareems rahda taß Kungs JESVS ẜawu
Brahļa Ꞩirrdi. Aiſto / ka Joſeps ẜawus Willtighus Brah-
ļus rädſädams / nhe warreja no Raudaſchanas turreteeß: Jhten
tha Chriſtus JEſus tohß Juddus / kattri no Meeſẜu winja Brah-
ļi by / rädſadams und abdomadams / ka willtighe tee winju py
Kruſta Kohku nokauß / und ar ẜaweems ghruteems Ghräkeems
Deewa Dußmibu par ẜöw eedädſenajuẜchi / tohß ghauſche ap-
raud. Wings ghribb tohß ar Aſẜarahms luhkt / teems buhß att-
ſtahteeß no Ghräkeems. Redſi Manns Draugs / ka tam Kun-
gham JEſu Chriſto leelo Twiekſchano twiext pehtz muhſẜas
Dwehſẜeles. Wings ẜawas Rohkas wiſẜu Deenu iß=ſtee-
pis gir us mums / unnd Deews nhe ghribb ka weenam
weenigham Zillwäkam buhß paſuſtam tapt / bett ick=kat-
tram buhß attſtahteeß no Ghräkeems. Mann no Ꞩirrds
ſchäl gir / eß bähdajohß / ka manni Ļaudis tha ẜamai-
tati gir / ẜacka Deews taß Kungs patz: Aiſto tick teeſcham ka
eß dſiewo / nhe ghribbu eß to Nahwu tha Ghrehzenee-
ka / bett ka taß attkal attghreeſchas no Ghräkeems / und
dſiewo. Tad attghreſeeteeß py mann juhß ißklieduſchi Ļau-
dis / tad ghribbu eß jums dſeedinaht no juhſẜas Nheklauẜi-
ſchanas / taß gir / eß ghribbu jums peedoht juhſẜus Ghräkus /
ẜacka attkal taß ſchehliegs Deews. Nu warram mehß tahdu
Schälaſtibu apdohmadami teickt und ẜatziet ar to Deewa Kallpu
Moſe: Redſeeta / ka mieļo Deews tohß Zillwäkus!
  Mahzais nu arridſan / O Zillwähx / adſiet Deewa Duß-
mibu und Ꞩohdibu. Tee Juddi nhe ghribbeja redſeht Deewa
Schälaſtibu / tapehtz by teems pehtz juẜt Deewa Bahrẜibu. Zee-
kad ir Schälaſtibu Deews töw gir parahdijis / ko bähda tu beßdee-
wiegs Zillwähx pehtz to? ko Deews töw labbe darra / taß gir tick
dauds ka ar Riext Vhdeny ee=ſittis. Bett ſinni to / O tu Elles-
Pagalle / tick ſcheliegs ka Deews gir / tick dußmiegs warr
@b{Wings}
[195.lpp.]
Wings arridſan tapt / und winja Dußmiba par teems
Beßdeewigheems nhe mittejahß.
  Eß ſchkeetohß / mehß äſẜam Deewa Riext arridſan ẜchinny
Semmeh daſche reis jaw juttuẜchi und baudijuẜchi. Zeek reiſas
Deews mums ẜohdijis gir ar Baddu / ka weens Zillwähx ohtru
ehdis / irr tohß nomaitatus Ghrezeneekus no Karratawahms und
no Rattu Nackty ſaggdami. Wiers ẜawu Ꞩeewu und Bährnus
nokahwe / und ka Lohpo=Meeſẜu Mutzahß ee=ẜahlija. Zick ill-
ghe Deews mums ar leelu Kaŗŗu ẜohdijis gir; Tähws / Mahte /
nhe ſinnaja kur Dähls / kur Meita ißklieda / Radds no Raddu tag-
gadien wehl nhe neeka warr ẜajuẜt. Zeekahds gir no=puhlähtz /
und no Tauteem ẜwillinahtz / ka Weppris? Ꞩeewas / Meitas / ja
irr nhe=pee=aughuſchi Bährni leelà Kaunà und Nheghohdà lickti.
Nhe gir Deews mums ẜohdijis ar Mehri / Sunnis und Swähri /
und Puttni gir daſchu Zillwäku ap=ähduẜchi: Aiſto kaß tohß ap-
racka? Wiers behdſe no Ꞩeewas / Ꞩeewa no Wieru / Bährni
apmirra / nhe by nhe weens kaß tohß apghlabboja. Ock Deews:
To Waidu / kattra gir rädſäta / py Wiereems / Ꞩeewahms /
py maſeems Bährneems / nhe laid mums wairahk redſeht!
  Nu gir taß ſchehliegs Deews mums wehl ẜawu Schälaſtibu
paradijis / ẜawohß leelohß Dußmohß wings attghadajahß ẜawas
Schälaſtibas / und gir mums us tick dauds Ghaddeems Meeru
dehwis? Kaß tohp labbahgs? Kaß apraud ẜawus Ghräkus?
Kaß attghreeſchahß ẜöw py Deewu?
  O Zillwähx / Zillwähx / apdohma jehle / JEſus Chriſtus tawo
Ghräko dehļ raud / und tu nhe ghribbi tawas paſẜchas Ghräkus
apraudaht? Ꞩaplohſẜi tawu Ꞩirrdi / nhe tawas Drahnas /
und attghreeſees py Deewu ar Ghahweẜchanu / Rauda-
ẜchanu und Kaukẜchanu / tad Deews ẜöw attkal par töw
apſchäloẜeeß.
  O Kungs Deews / nhe ei Ꞩohdibà ar mums / aiſto preekſchan
      töw nhe gir nhe weens dſiews taißnis.
@b{Evan-}
[196.lpp.]
@v{Evangelium am Eilfften}
@v{Sontage nach Trinitatis/}
@v{Luc. 18.}

  To ẜwähtu Ewangelium / no to läppnu Wariſeeri / und
   ẜawo Ghräko dehļ noſkummuẜchu Muiteneeku / ap-
   raxta taß ẜwähtz Ewangeliſts Lucas / ẜawà Ghramatà
   aſtotà=pa=deßmità Weetà / und ſkann tee Wahrdi juhſẜà
   Wallodà tha:

    JEſus ẜatzija wißwairahk
    us teem / kattri ſkittahß taißni
    äſẜoſchi / und nitzinaja zittus / ſcha-
    du liedſibu: Diwi Zillwähki no-
    ghaja aukſcham Baßnizà Pah-
    tarus ſkaitiet / weens by weens
@b{Wariſee-}
[197.lpp.]
Wariſeeris / ohters weens Muiteneex. Taß Wari-
ſeeris ſtahweja / und ſkaittija py ẜöw paſſcham tha:
Eß patteitzu töw Deews / ka es nhe äßmu ka zitti
Ļaudis / Laupitaji / Nhetaißni / Laulibas pahrlau-
ſetaji / jeb arridſan ſchis Muiteneex. Es ghawe-
ju diwireis neddeļà / unnd dohmu to Deßmittu no
wiſẜu kas mann gir.
  Vnd tas Muiteneex ſtahweja no tahlenes / ney
ghribbeja ẜawas Atzis pazellt us Däbbäſẜu / bett ẜit-
ta preekſchan ẜawu Kruhti / und ẜatzija: Deews eſẜi
mann Ghrehzeneekam ſcheliegs. Es ẜacku jums /
Ꞩchis noghaja ſemmeh taißnis ẜawà Nammà /
preekſch winju. Aiſto kaß ẜöw patz auxtenajahß /
taß tohp ſämmohtz / und kaß ẜöw patz ſämmojahß /
taß tohp pa=auxtenahtz.

    JSghajuſchà Ꞩwehdeenà äſẜam mehß /
    Mieļi Draughi / dſirrdejuẜchi / ka taß wiſẜewalldiegs
    Deews to Zillwäko Ghräko dehļ ļohte Dußmo / und
    ihten ka Wings nhe gir ſchählojis tohß Juddo Ļau-
dis / tha Wings arridſan wehl nhe ſchählohß nhe weenu Zillwä-
ku / katters tieſche ghräko / und kamehr wehl tahß Durrwis tahß
Schälaſtibas attwäras ſtahw / nhe mittejahß no Ghräkeems /
und py Deewu no Ꞩirrds dibben nhe attghreeſchahß.Aiſto
Deews nhe gir tahds Deews / kattram beßdeewigha buh-
ẜchana patick / kaß ļauns gir ( kaß tieſche Ghräko ) nhe ſtahw
( nhe palleek ) preekſch winju. Deews gir taißnis Ꞩoghis /
und tahds Deews / katters ickdeenas draude. Ja kaß-
@b{labba}
[198.lpp.]
labba nhe ghribb attſtaht no Ghräkeems / tad gir Wings
ẜawu Sohbinu ißtrinnis / und ẜawu Ꞩtohpu uswillzis /
und mehrke / und gir uslitzis nahwighas Lohdas / winja
Bulltas gir Wings ẜataiſẜijis us Ꞩamaitaẜchanas / ẜacka
taß ẜwähtz Konings Dawids.
  Ka nu Dewa taißna Ꞩohdiba mums nhe warrätu attraẜt /
tad rahda und mahza mums taß Kungs JEſus Chriſtus ẜchinny
Ewangelio / ka mums buhß turreteeß: Nhe buhß mums ar to
läppnu Wariſeeri grähſchoht uñ willteeß us muhſẜeems labbeems
Darrbeems / zittade mehß nhetaißni palixim / aiſto wiß muhſẜo
Darrbs gir paſuſts / mehß wairs nhe pällnam ka Deewa
Dußmibu: Bett mums buhß ar ẜcho nabbaghu Muiteneeku /
kattram ta Ꞩirrds no Ghräkeems ghruta gir / und no Jß-
bail gir noſkummuſẜi warren / preekſchan Deewu ſämmoteeß /
muhſẜus Ghräkus adſiet / tohß ghauſche apraudaht / Deewa
Schälaſtibu no Ꞩirrds dibben luhkt / ẜatzidami: Deews eſẜi
mann Ghrezeneekam ſchehliegs. Tad taß ſchehliegs Deews
par mums abſchählohẜeeß / muhſẜus Ghräkus mums peedohß / ẜa-
wu ẜaẜeetu Riext ẜalauſies / Vgguny eemettieß / und mums taiß-
nus lix muhſẜà Nammà / ja eekſchan paſẜchas Däbbäſẜo Wallſti-
bas ẜwähtus ee=eet.
  Mehß ghribbam ẜchim brieſcham mahziteeß / ka mums
buhß turreteeß / kad mehß Deewa Schälaſtibu / unnd
Ghräko Peedohẜchanu dabbuit ghribbam.
  Deews taß Kungs ghribbätu mums Ghrezeneekeems ar-
ridſan ſchehliegs buht / und ẜawu Schälaſtibu doht / ka mehß
muhſẜas Ghräkus adſieſtam / und tohß noluhdſam / Amen.
  TEe Wariſeeŗi tappa tanny laikà / kad JEſus Chriſtus wirß
  Semmes redſighe by und patz mahtzija / no wiſẜeems Ļau-
  deems ka ẜwähti Zillwäki turräti / kad tee teems Nabba-
gheems ko labb dewe / tad licka tee preekſch ẜöw Trummeteres
@b{puhẜt}
[199.lpp.] 
puhẜt / ka wiſẜeems Zillwäkeems by tohß teickt / und ẜatziet / Tee
Wariſeeŗi labpraht pallieds nabbagheems Ļaudeems : Kad tee
Pahtarus ſkaitija / tad tee preekſch wiſẜeems Ļaudeems / us Eelas
to darrija / ka zitteems by / ẜatziet / redſi ka tee Wariſeeŗi kur eedami /
Deewu peeluhds. Vnd to arridſan JEſus Chriſtus no teems ẜa-
cka: Wiſẜus ẜawus Darrbus darra tee/ ka tee no teems Ļaudeems
taptu rädſäti / tadehļ Wings irr Waimaņus par teems ẜautz/ ẜatzi-
dams / Tee Wariſeeŗi äſẜoſchi ka te/ kattri ẜawus Bickerus und
Bļohdas no ahra puſẜes ſshkieſtas turr/ bett no eekſchanas gir tee
pilli Laupiẜchanas und Rieẜchanas / Wings ẜacka / Tee äſẜoſchi ka
tee apkallkohti Kappeņi / kattri no ahrenes jauki ſpied / bett no eek-
ſchanas pilli Ꞩmaarſcho und Mirroņo=Kaulo gir.
  No tahdeems läppneems Ꞩwähteems eet nu weens / ẜacka
taß Kungs Chriſtus / Baſnizà Pahtarus ſkaitiet. Taß gir labbs
Darrbs / Baſnizà eet. Laideeta mums aridſan tha darriet. Ai-
ſto tapehtz gir tahß Baſnizas darritas / ka mums teitan Deewam
kalpoht buhß / teitan buhß mums Deewa Pahtarus / Dſeeßmas
un Deewa Wahrdu mahziteeß. JEſus Chriſtus patz diwipa-
deßmitt Ghaddus wätz buhdams Baſnizà eet/ und ẜacka: Nhe
ſinnaht juhß / ka man buhß eekſcham to buht / kaß mannam 
Tähwam peedärr. Ka tee Bährni nheneekurr ar labbu Prah-
tu gir / ka ẜawà Tähwa Nammà / ihten tha Deewa Bährneems
klajahß / ka tee Deewa tha Däbbäſẜo Tähwa Ludſamo=Nam-
mà warr buht. Taß gir teeſcham teeß / kaß to Kunghu Chri-
ſtum ẜawà Ꞩirrdy mieļo / taß arridſan labpraht Baſnizà eet/
und ẜacka ar to ẜwähtu Koninju Dawidu: Kungs / eß mie-
ļo to Weetu tawa Namma / und to Weetu / kurr taws
Ghohds dſiewo. Ꞩcho weenighu leetu ludſo eß no
to Kunghu / to ghribbätu eß labpraht / ka eß tha Kungha
Nammà wiſẜu mannu muhſchu paliktu / und rädſätu to
jauku Deewa Kallpoſchanu / und winja Nam̃u apraudſitu.
@b{Ꞩchiß}
[200.lpp.]
Ꞩchiß Wariſeers pateitz Deewam Baſnizà ghajis par wiſẜu
labb/ und ẜacka: Eß pateitzu töw Deews / ka eß nhe äßmu
ka zitti Ļaudis/ Laupitaji/ Nhetaißni/ Laulibas{Ļaulibas} Pahrlau-
ſetaji / jeb arridſan ka ẜchiß Muiteneex / eß ghawe diwireis
Neddeļà / und dohmu to Deßmittu no wiſẜu kaß mann
gir.
  Wings pateitz Deewam / ka wings to nhe gir Ghräkohß
und Kaunà litzis ee=kriẜt / bett to par Laupiſchanu / Nhetaißnibu /
und Laulibas Pahlauſchanu paẜahrghajis.
  Nu/ Deewam pateikt par wiſẜu labb/ ko Wings mums
dohd / tha gir labba Leeta / kattra Deewam pa=tiek. Zeek reiſas
tu / O Zillwähx / Pahtarus ſkaiti/ buhß töw allaſch arridſan
Deewam pateitzibu ẜatziet/ ka mums taß ohtris Baußlis mahza /
mums buhß Deewa Wahrdu wiſẜahß Bähdahß peeẜaukt / luhkt/
teikt und ẜlaweht. Vnd taß ẜwähtz Apuſtuls mahza / mums
buhß lukt beß Mitteẜchanas / pateitzigheems buht wiſ-
ẜahß leetahß / aiſto taß äſẜohtz Deewa Prahtz us mums
eekäſchan Chriſto JEſu muhſẜu Kunghu. Bett Deewam
ſchähl / eß ſchkeetu / ka dauds dauds muhſẜo ſtarrpà gir / kattri ar
ẜcho Wariſeeri Deewam nhe pateitz / dſiewo ka Zuhka / kattra ap-
pakſchan Ohſolu tahß Sieles uslaſẜa / bett winja nhe pazeļļ
Ghallwu / nhe ſkattahß / no kurrenes tahß kriet/ und kaß tahß
Sieles dohd. Tha arridſan dauds Zilwäki / tee ähd / dſeŗŗ/
tehrpjahß / gir wäſẜäli / teem gir pilla Rohka / bett tee nhe abdoh-
ma no kurrenes taß labbums nahk / und kaß teems to labbumu
dohd / tapehtz tee arridſan tick rätte us Pahtareems und Pateick-
ſchanu dohma. Bett ko darra Deews attkal? Wings tahdas
Nhepateitzibas dehļ teems Zillwäkeems attrau ẜawu Ghauſẜu/
und ais=ẜlähds preekſch teems ẜawas Rohkas; Aiſto tha Nhe-
pateitziba gir ka kahds ẜauß Wehſch / katters ißkallte to Ahwotu
tahß Deewa Schälaſtibas. Ock/ Mans Draugs / kapehtz nhe
@b{ghribbä-}
[201.lpp.]
ghribbätu tu Deewam Pateitzibu ẜatziet? Jo Wings töw irr
tawà Nhelaimeh / tawà Nabbadſibà / und Nheweſẜelibà labb
darra. Wings dohd labbus Laikus / und peepillda muhſ-
ẜu Ꞩirrdi ar Barribu und Preeku / ẜacka taß ẜwähtz Apu-
ſtuls Pahwils. Par ick=kattru Dahwanu mahzais Deewam
pateickt/ Taß wätzais Tobias ghribbeja tam Engheļam Nawaël
puſẜe ẜawas Manntas ee=ſchkingkoht par to / ka Wings by ẜawu
Dählu wäſẜälu ẜweſſchà Semmeh noweddis / und attkal pahr-
weddis / ka mums Deewa Ghramata ſtahſta. Deewa Schäla-
ſtiba / ar ko Wings patz töw abdahwena py Meeſẜas und Dwehſ-
ẜeles dauds dauds wairahk und leelaka gir ka tha Engeļa Lab-
be=darriſchana: Bett ko eſẜi tu Deewam attkal ee=ſchkingkojis?
Ko ghribbi tu winjam att=doht? Taß ẜwähtz Konings Dawids
ẜacka und mahza töw tha: Vppere Deewam Pateitzibu /
und nomaxa tam Kungham ko tu winjam ẜohlijis eſẜi /
aiſto kaß Pateitzibu uppere taß ghohda Deewu. Ja tu
nu nhe eſẜi Deewam par wiſẜu labbu pateitzis / tad pateitz tam wehl
ſchodeen / Pateitzeeta / Pateitzeeta tam Kungham / aiſto taß gir
mieliegs / und winja Schälaſtiba palleek muhſchighe. Ꞩacki ar
to ẜwähtu Jäcobu: Kungs / eß nhe äßmu zeeniegs wiſẜas
tawas Schälaſtibas / ko tu man tawam Kallpam parah-
dijis eſẜi.
  Ꞩchiß Wariſeers teitzahß / wings nhe äſẜohtz Laupitais /
wings nhe gir nhe weenu aplaupijis / apſadſis / ick=kattram ko
Deews tam dehwis / attſtajis unh nhe aiskahris. Töw / Manns
Draugs / arridſan klahjahß tha dſiewoht / ka taß ẜeptietz Bauß-
liß töw mahza: Töw nhe buhß ſackt. Ock Deews / zeek dauds
Laupitaji ẜchinnies laikohß tohp attraſti! Zeekahds ſohg und
attrau to / ko wings nhe gir pellnijis / jämm ko wings nhe gir litzis /
attrohd ko labb drieſahk / nhe ka taß paſuhd. Tahdi Laupitaji
gir / kattri Tauto Laikohß paſẜchi ſiŗŗo / jeb Ꞩirrineekus us ẜawu
@b{Kaimi-}
[202.lpp.]
Kaimiņu usrahda. Tee nhe abdohma to Mahzibu ta Kungha
Chriſti JEſu / kattra tha ſkann: Wiß / ko juhß ghribbaht /
ko zitteems jums buhß darriet / to jums buhß winjeems
darriet: Vnd attkal: Wiß ko juhß nhe ghribbaht / ko zitteems
jums buhß darriet / to jums nhe buhß winjeems darriet. Laupi-
taji gir tee / kattri wätzas Eſchas ẜchaurumà wällk / und ẜawa Kai-
miņa Rohbeſchu rauſta. Teems gir Deews patz / taß wiß=aux-
takais Teeßneſẜis tahdu Teeſẜu noſpreedis / ẜatzidams: Nolah-
dätam buhß tam buht / katters ẜawa Tuwaka Eſchu ẜchau-
rumà wällk / und wiſẜeems Ļaudeems buhß ẜatziet / Amen /
laid Deews to nolahd / Deews dohd tam Eſcha Rauſtitajam no-
lahdätam buht.
  Kaß tad nu ſadſis gir / tam nhe buhß wairs ſackt /
mahza taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils. Wai tam / kaß ẜawu
Manntu wairo ar ẜweſẜchu Manntu / zick illghe taß buhß?
Tapehtz nhe aplaupi to Nabbaghu / jebſche taß nabbags
gir / aiſto Deews to redſehß: ney tee Saggli / ney tee Nhe-
ghauẜchi / ney tee Laupitaji Deewa Wallſtibu manntohß.
  Ꞩchiß Wariſeers warr teeſcham teickteeß / wings nhe äſẜohtz
Nhetaißnis. Ko darra ẜchinnieß laikohß daſſch? Wings pee-
wiļļ ẜawu Kunghu kur warrädams / dohd Lahz=auſas par lab-
beems Rudſeems / ar Ghrigko=millteems ẜajautz wings to Waß-
ku / tad dohd par Teeſẜu / buhß winjam Adbaru behrt / tad ſchäh-
lojahß / tam Labbiba nhe ißdäwuſẜeeß / bett Kroghà dſerrt / plie-
teht / tad winjam Labbibas ghann / jeb wings Kahjas ap=ahwis
turr / bähg wiſchkim nohſt. Ꞩchkeet tu / O Zillwähx / ka ẜchiß
Wariſeers preekſch Dewa Ꞩohda=Kräßlu töw nhe darries
kaunu? Ꞩchkeet tu / ka taß taißnis Deews töw tawas Nhetaiß-
nibas dehļ nhe ẜohdieß? Kahdu brienumu daſche reis Zillwähx
räds Maina us Sirrghu! ka peewiļļ zitz zittu? jämm labbu /
dohd ẜlimmu / acklu / klibbu Sirrghu attkal. Pehtz darra ẜöw
@b{und}
[203.lpp.]
und Kungheems Raiſu. Vnd kaß warr ick=kattru Nhetaißnu
ſkaitiet? Patteeß / tahds nhe warr ar ſchkieſtu Ꞩirrdi teickteeß /
und ẜatziet ar ẜcho Wariſeeri: Es nhe äßmu Nhetaißnis. Zee-
kahds Kallps / uñ Kallpone peewiļļ ẜawu Ꞩaimneeku und Ꞩaim-
nezen ar ẜawu Darrbu und ẜlinku Strahdaſchanu / jämm nhe-
patteeß ẜawu Allghu. Daſſch Ꞩaimneex nhepatteeß darra ẜa-
wai Ꞩaimei / ẜohla leelu Allghu / bett ghann mas / jebſche Ꞩaime
ghann ghohdighe ſtrahda. Tahdi Willteneeki nhe warr ẜatziet:
Eß nhe äßmu Nhetaißnis. Bett dſirrdeeta juhß Nhetaißni
wißliedſe / ko Deews jums ẜacka: Ka kahds Puttnis ẜehſch
us Pauteems / bett tohß nhe iß=perre / tha gir taß / kaß
nhepatteeß Manntu krahſta: Aiſto tam buhß nohſt / kad
Wings wiß nhe ſchkeetahß / und buhß pehtz ghallà Kaunu
klaht dabbuit. Taß Deewa Buhdà dſiewohß / und pal-
lix wirß winja ẜwähtu Kallnu / katters ẜawam Tuwakam
nhekahdu ļaun darra / ẜacka taß ẜwähtz Konings Dawids.
  Ꞩchiß Wariſeers nhe gir Laulibas=Pahrlauſetais.
Kaß Deewam ſchähl / ẜchinnies Laikohß kļuhſt dſirrdähtz no jau-
neems und peedſiewojuẜcheems Ļaudeems / ka tee tam nheſchkie-
ſtam Wällam pa=dohdahß / und Mautzibu dſänn. Nhe tohp
daſcham ghodigham Kungham / Ꞩaimnekam / Tähwam und
Mahtei Maiſe apẜmeeta? Negg daſſch Ꞩunns ẜawu laulatu
Draughu attſtah / und peekeŗŗahß py nheſchkieſtas Maukas / ar
Waļļu ẜackoht. Daſcha Kuņņa bähg no ẜawu laulatu Wie-
ru / und dſiewo ar zittu Ꞩunni. Kaß drieſt preekſch ghohdigheems
Zillwäkeems und jauneems Ļaudeems ẜchinny ẜwähtà weetà ẜa-
tziet / kahdas Blehņas daẜch Tähws / daſcha Meita / taß Radds
ar Raddu darra. Deewam wiſẜas leetas ſinnamas. Tah-
deems paleek nolahdäta Peemineẜchana packaļ / uñ win-
jo Kauns muhſchighe nhe tohp ißdälldähtz. Kaß ar Mau-
kams baŗŗojahß / tam ißniext winja Mañta. Deews pawehļ
@b{teems}
[204.lpp.]
teems Kungheems / ka buhß tahdus nheghohdus Zillwäkus no-
maitaht. Tohß Mauzeneekus und Laulibas Pahrlauſe-
tajus Deews patz ẜohdieß. Tahß Maukas Namms loh-
kahß{lohpahß} Nahwes / Tahdeems Nheſchkieſteems Ļaudeems
nhe buhß to Däbbäſẜo Wallſtibu ee=manntoht.
  Taß gir ghauſche dſirrdeht / wehl ghrutake juẜt. Tapehtz /
O Zillwähx attkahpeeß no tahdeems Ghräkeems. Nhe ſin-
naht juhß / ka juhſẜa Meeſẜa Chriſti Lohzekļi gir: Buhß
nu mann Chriſti Lohzekļus jembt / und Mauko=Lohzee-
kļus no teems darriet. Taß laid tahļe buht / ẜacka taß A-
puſtuls Pahwils.
  Ꞩchiß Wariſeers nhe gir Plietneex / bett wings ghawe
diwi reis Neddeļà. Kurr attraſẜi tu py muhſẜeems Ļaudeems
tahdu / kaß diwi reis Neddeļà ẜawai Meeſẜai{Meeſẜu} buhtu Ehden und
dſehren attrahwis / ka taß ar tuckſchu Ꞩirrdi no Ꞩirrds dibben
Deewu warrätu peeluhkt? Nhe pee=dſeŗŗahß daſſch Plietneex
Neddelà diwi reis / ja weena Deena diwi reis / und nhe räds kad
Ꞩaule uslätz / kad ta no=eet? Vnd to wings patz ween nhe darra
bett irr zittu wings py Dſerrſchanas ſpeeſch / ka tam buhß eeleet to
Deewa=Dahwanu / ka kahdà Mutzà. Wings gir itt Meeļa=
Tappa. Taß nhe warr no Ꞩirrds Deewu peeluhkt. Tahda
Dwehſẜele ẜmirrd pehtz Allu und Brannda Wienu / ka buhß tai
Deewam patickt? Tahds Dſirruls gir dſiews Maita. Negg
daẜch py Dſärumu tohp nokautz? Zittz zittus Ghräkus peedſeh-
ris darra. Vnd nhe ween ẜchinnies Laikohß Wieri warr ſtippre
dſerrt / bett irr daſchas Ꞩeewas to Ammatu mahk labbaki / nhe ka
kahds Wiers. Ta=bapehtz irr tahda ẜawu Ghohdu apdſeŗŗ.
O Manns Draugs / turrais tha / ka tu ar tuckſchu Ꞩirrdi und
ghaddighe Deewu peeluhds. Ꞩarrghajeeß / ka tawa
Ꞩirrds nhe tohp apghrutenata ar leelu Ehẜchanu und
Dſerrſchanu / tad patixi tu Deewam / und tam tu pareiſe kall-
@b{pohſẜi.}
[205.lpp.]
pohſẜi. Deewu peeluhkt ar Ghaweẜchanu und Dahwa-
neems kattrus teems Vbbagheems dohd / gir labbahk
nhe ka dauds Naudas par Manntu kraht.
  Redſeeta / Manni Draughi / ka ghohdighe ẜchis Wari-
ſeers dſiewojis. Vnd ghribb Deews taws Kungs irr no töw /
ka töw tick ghohdighe dſiewoht buhß. Tapetz wings ẜacka zaur
to Proweetu Eſaia: Mittejeeteeß no Ļaunumu / und mah-
zaiteeß labbe darriet. Vnd taß Kungs Chriſtus pawehļ: Lee-
zeeta juhſẜu Ghaißmu ſpiedeht preekſchan teems Zillwä-
keems / ka tee juhſẜus labbus Darrbus räds / und Deewu
to Tähwu Debeſẜies ghohda. Ja / weens labbs Kohx
tohp py ẜaweems labbeems Aughļeems adſietz.
  Ka tad nu tahdi labbi Darrbi Deewam pattiek / tad arri-
dſan ẜchis Wariſeers buhß Debbeſẜies nahzis? Ock nhe! Aiſto
Chriſtus JEſus ẜcheitan ſkaidre ẜacka: Taß Muiteneex gir
ſemmeh ( no Baſnizas ) taißnis noghajis ẜawà Nammà /
preekſch to Wariſeeri. Taß gir: Deews nhe gir to Wariſee-
ri ſchehlighe usjehmis / bett to Muiteneeku. Ka tha? Taß
Wariſeers nhe paticka Deewam tadehl / ka wings leelijahß us ẜa-
weems labbeems Darrbeems / ſchkitta wings weens ghohdighe
dſiewojis / wings ẜacka arridſan / Wings nhe äſẜohtz ka zitti
Ļaudis. Tahda Leppniba Deewam nhe paticka. Ꞩarrgha-
jeeß tu / Manns Draugs / par tahdu Leppnibu / und jebſche tawa
Ꞩirrds ſchkieſta warrätu buht / no leeleems ſinnameems Ghrä-
keems / ka tu warri ẜatziet / Eß nhe äßmu nhe weenu ab=buhris / nhe
weenu nokahwis / nhe weenam ſadſis / nhe weenu apmälojis / tad
tomähr ſämmojeeß preekſch Deewu / ka taß ẜwähtz Apuſtuls Pah-
wils / und ẜacki no Ꞩirrds dibben: Eß mann ghann nhe ſin-
nohß nhe neeka / bett tadehļ nhe äßmu eß wehl ( preekſch
Deewa ) taißnohtz. Aiſto kurr gir weens Zillwähx / kaß
nhe ghräko? To mahza töw arridſan taß Kungs JEſus Chri-
@b{ſtus/}
[206.lpp.]
ſtus ẜatzidams: Kad juhß wiſẜu eſẜeeta darrijuſchi / kaß jums
pawählähtz gir / tad ẜackaita: Mehß äſẜam nheleetas Kall-
pi / mehß äſẜam darrijuẜchi / ko mums by darriet.
  Nhe willeeß us taweems Darrbeems / ka ẜchiß Wariſeers /
taß ſchkittahß / Deewam by tam to Däbbäſẜo Wallſtibu doht /
to leelo labbo Darrbo dehļ / tapehtz Wings arridſan nhe luhdſe
no Deewu Schälaſtibu. Taß Deewam nhe paticka / tadehļ
arridſan taß Wariſeers tappa no Deewu nohſt=ſtumbtz. Bett
tu / Manns Draugs / ghribbi tu Deewam patickt / tad luhds ar
ẜcho nabbaghu Muiteneeku Schälaſtibu no Deewu / labbus
Darrbus buhß töw darriet / ghohdighe buhß töw dſiewoht / bett
tee paſẜchi tawi Darrbi töw nhe paliedſehß Debbeſẜies / ja to nhe
darries Deews no leelas Schälaſtibas / und JEſus Chriſtus ar
ẜawu ẜuhru und ghruhtu nopällnu / kattru töw buhß ẜakampt ar
to Rohku tawas Titzibas. Töw buhß no Ꞩirrds dibben titzeht /
ihten ka Deews töw beß wiſẜu tawu Nopällnu gir raddijis / und
wiſẜu labbu dehwis / ihten tha Wings töw arridſan beß tawu
Nopällnu tawus Ghräkus pee dohd / und ẜawu Schälaſtibu pa-
rahd / ẜawa Dähla tha Kungha JEſu Chriſti dehļ / tha leelas
Mohkas Deews usluhkodams / Wings töw usjämm par ẜawu
Bährnu und Mannteneeku tahß muhſchighas Dſiewoẜchanas.
To mahza töw taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils: Mehß ſinnam /
ka taß Zillwähx zaur tha Baußla Darrbeems nhe tohp
taißnis / bett zaur to Titzibu eekſchan JEſum Chriſt. Mehß
tohpam beß Nopällnu taißni no Deewa Schälaſtibas /
zaur to Peſtiſchanu kattra zaur JEſu Chriſto notickuſẜi
gir. Vnd attkal / No Schälaſtibas eſẜeeta juhß ẜwähti
tappuſchi zaur to Titzibu / und taß patz nhe no jums / Dee-
wa Dahwana gir ta / nhe no teems Darrbeems / ka nhe
weens warr teickteeß.
  Tapehtz nhe läppo us taweems Darrbeems / laid tee buht tick
@b{dauds/}
[207.lpp.]
dauds / tick leeli / tick labbi / ka ghribbädami / bett paļaujeeß us
Deewa Schälaſtibu / und kehreeß ar Titzighu Ꞩirrdi us JEſum
Chriſtum / ka Dadſis py Ꞩwahrkeems / ẜacki:
    Manni Ghräki gir ghruhti und par leeku leeli /
    Vnd ruhp mann no Ꞩirrds dibben /
    No teems darri mann ẜwabbadu 
    Zaur tawu Nahwu / Kungs Chriſt / und Mohkams /
    Vnd par=rahdi mann tawam Tähwam /
    Ka tu eſẜi ghanne preekſchan mann darrijis /
    Tad tohpu eß peſtietz no Ghräko Naẜtu /
    Kungs turri mann ſtippre /
    Ko tu mann eſẜi ee=ẜohlijis:
  Ꞩacki nu ar ſcho Muiteneeku preekſch Kruhti ẜisdams:
  O Deews / eſẜi mann Grehzeneekam ſchehliegs. Tad
Deews usluhkohß töw ar Atzeems ẜawas Schälaſtibas / und par
ẜawu Bährnu usjembs.
  Bett arridſan nhe ẜmahde / nhe apẜmei tawu Tuwaku Zill-
wäku: Zittade Deews töw arridſan apẜmeeß und ẜmahdehß ka
ẜcho Wariſeeri / katters ar Pirrxtu rahdidams us to Muitenee-
ku ẜacka / wings labbahx äſẜohtz nhe ka taß kaß tur packaļļ no tah-
lenes ſtahw. Aiſto wings ẜacka: Eß nhe äßmu tahds / ka
ẜchis Muiteneex. Vnd tha Wings apẜmei lieds tha Ghreh-
zeneeka noſkummuſchu Ꞩirrdi / kattru wehl Deews nhe apẜmei.
  Redſi tu / Manns Draugs / weenu Ghräzeneeku / kattru
tu teeẜcham ſinni / ka taß ſchadus unnd tahdus Ghräkus darri-
jis gir / und taß patz Deewam noluhds ẜawu Noſeeghumu / tu
redſi to Deewa Nammà / und ka taß no jo=prohjam ee=ẜahk
dſiewoht / ka peedärr: nhe apẜmei to / nhe nitzini to / bett dohma /
Juhß eſẜeeta abbi diwi weena Tähwa Bährni / weens Deews
gir jums abbi diwi raddijis / weens Peſtitais gir jums no Ghrä-
keems peſtijis / weena Debbeſẜe jums usjembs. Taißnis
@b{Zillwähx}
[208.lpp.]
Zillwähx ẜöw paſẜchu pirrmahk apẜuhdſahß. Ꞩohda-
jeeß töw paſẜchu / pirms tu zittus teeſẜa / tad tu Schälaſti-
bu attraſẜi / kad zitti tohp ẜohditi. Vnd kaß eſẜi tu / kaß tu
ẜweſẜchu Kallpu teeſẜa? Wings ſtahw jeb kriet ẜawam
Kungham / bett Wings ghann warr attkal pazälltz tapt /
aiſto Deews warr winju ghann attkal pazellt / und kaß
leekahß ſtahwohtz / warr ghann peelukoht / ka taß nhe
kriet. Tapehtz / O Zillwähx / nhe pahrmett tam ẜawus
Ghräkus / katters no teems attſtahjahß / und dohma ka
wehl us mums wiſẜeems Ghräki ghull.
  Tha eſẜeeta nu ſcho deen juhß dſirrdejuẜchi / ka jums buhß
turreteeß / ja juhß Deewa Schälaſtibu / und juhſẜo Ghräko pee-
dohſchanu ghribbaht dabbuit: Apraudaita juhſẜus Ghräkus /
leezeeteeß tohß ſchählus buht / titzeeta us JEſum Chriſtum / kat-
ters juhſẜo Ghräko dehļ tu ruhktu Nawu zeetis gir / luhdſeeta
Deewa Schälaſtibu / ẜatzidami no Ꞩirrds: Deews eſẜi mann
Ghrehzeneekam ſchehliegs / ẜarrghajeeteeß par tieſcheems Ghrä-
keems / dohdeeta Deewam Ghohdu / eita labpraht Baſnizà / pee-
luhdſeeta Winju / und pateitzeeta par wiſẜu labb / nhe eſẜeeta Lau-
pitaji Willteneeki / Nhetaißni und Blehſchi / tad buhß Deews
jums ſchehliegs / Amen / Amen / Amen.
@v{Evangelium am zwölfften}
@v{Sontage nach Trinitatis/}
@v{Marci. 7.}
[209.lpp.]
  To ẜwähtu Ewangelium no to Kurrlu und Mähmu Zill-
   wäku / apraxta taß ẜwähtz Ewangeliſts Marcus ẜawà 
   Ghramatà ẜeptita Weeta / und ſkann te Wahrdi juhſẜà
   Wallodà tha:

    KAd JEſus attkal ißghaja
    no tahms Eſchahms Tyri und
    Sydon / nahze taß py to Gali-
    leeŗo Juhri / widdu ſtarpan tahm
    Eſchahm to deßmitto Pilo. Vnd
    tee neſẜe weenu Kurrlu py to / taß
    by Mähms. Vnd te luhdſe to /
ka taß ẜawas Rohkas us to licktu. Vnd taß jehme
to no teem Ļaudeem ẜawißke py mallas / und licka
tam tohß Pirrxtus Auſẜies / und iß=ſplahwe / und aiß-
kare winja Mehl / und ſkattijahß us Däbbäſẜu / no-
@b{puh-}
[210.lpp.]
pyhtehß / und ẜatzija us to: Hephetah / tas gir / att-
wereeß. Vnd tudeļļ attwehrehß winja Auſẜis / und
taß Ꞩaitz winja Mehles tappa ẜwabbads / und run-
naja pareiſe. Vnd Wings aißleedſe teem / teem nhe
by to nhe weenam ẜatziet. Bett jo Wings wairahk
aißleedſe / jo tee wairahk ißpaude / und brienojahß
par to lohte / und ẜatzija: Taß gir wiſẜas Leetas lab-
be darrijis / tohß Kurrlus gir taß dſirrdoſchus dar-
rijis / und tohß Mähmus runnajoẜchus.
    ꞨChiß ẜwähtz preeſchelaſẜietz Ewan-
    geliums peedärr pirrmajan kahrtan eekſchan
    tahß Zätturrtas Luhkſchanas / kad mehß ẜak-
    kam: Muhſẜo Tähws eekſchan Däbbäſẜu /
    Muhſẜo Deeniſchku Mais dohd mums
    ẜchodeen. Aiſto ta deeniſka Maiſe nhe gir
ween Ehſchana und Dſerrſchana / bett arridſan Weſẜeliba / unnd
par to buhß mums Deewu luhkt / und kad Wings no tieras Schä-
laſtibas mums Weſẜelibu dehwis gir / ka mehß ẜawu deeniſku
Mais nopellniet warram / tad buhß mums arridſan to paſſchu
mahziet adſiet / unnd ar Patteitzibu ẜajembt. Vsluhko ẜcho
Zillwäku / taß gir Kurrls / nei taß proht / nei taß dſirrd / ko zitti Ļau-
dis ar to runna / taß gir Mähms / nei taß ar zittu warr runnaht /
und ẜawu wainu ẜchäloteeß / und kaß tam kait / ſtahſtiet. Tapehtz
tahdu Zillwäku rädſädammi / buhß mums adſiet to leelu Schälä-
ſtibu tha wiſẜewallditaja Deewa / katters mums muhſẜas dſirrdo-
ẜchas Auſẜis / und runnajoſchu Mehl dehwis gir / und tam par ta-
du leelu Labb=darriſchanu Ghodu / Ꞩlawu unnd Patteitzibu ẜa-
tziet.
@b{Ohtran}
[211.lpp.]
  Ohtran kahrtan peedärr ẜchiß Ewangeliums eekſchan to 
ohtru Baußlu / katters tha ſkann: Töw nhe buhß Deewa ta-
wa Kunngha Wahrdu nhepatteeſẜe wallkoht. Nu wall-
kojam unnd minnam mehß tad Deewa Wahrdu patteeſẜe kad
mehß to wiſẜahß Bähdahß peeẜauzam / teitzam und ẜlawe-
jam. To darra ẜchee Lautinji eekẜchan ẜcho Ewangelio / tee 
peeẜautz to Kunghu JEſum / taß ghribbätu ẜöw abſchäloteeß pa 
ẜcho nabbaghu Mähmu und Kurrlu Zillwäku / unnd tam ẜawu
Wallohdu und Dſirrdeſchanu doht. Aiſto tapehtz tee to näß py
to Kunghu JESVM. Vnnd kad JEſus Chriſtus tam by
paliedſejis / teitz tee winja Wahrdu / und leelu Schälaſtibu / unnd
to auxtu Brienumu / ẜlahwe to und ẜacka: Taß gir wiſẜas Lee-
tas labbe darrijis / tohß Kurrlus gir taß dſirrdoẜchus
darrijis / und tohß Mähmus runnajoſchus.
  Mehß ghribbam us ẜcho Brietinju abdomaht to leelu
Brienumu / ka JEſus Chriſtus ẜchim Mähmam unnd
Kurrlam paliedſejis gir / und ko mums mahziteeß buhß.
  Taß patz ſchehliegs Kungs JEſus Chriſtus ghribbätu irr
muhſẜas Auſẜis att=darriet / unnd muhſẜu Mehl peſtiet / ka mehß
pareiſe no winja Wahrdu runnaht / und to dſirrdeht / und arridſan
muhſẜas Ꞩirrdes ee=ẜlehkt und paturreht warram / Amen.

  MJeļi Draughi / taß ẜwähtz Ewangeliſts Marcus ſtahſta /
  tudeļļ ka JEſus CHriſtus attkahpe no tahms Eſchahms
  Tyri unnd Sydon / unnd nahze attpackaļļ ſtarp tahms E-
ſchams to deßmitto Pilo gir ghodighe ſchälẜirrdighi Ļautinji py
to Kunghu nahkoẜchi / kattri tam peewedde weenu nabbaghu Zill-
wäku / katters Kurrls und Mähms by.
  Ꞩchee Ļautiņi abſchälojahß par ẜcho nabbaghu Zillwäku /
wädd to py to Kunghu JEſum. Nhe buhtu tee tahdu Schäla-
ſtibu py ẜcho Nabbadſiti darrijuẜchi / muhſcham nhe buhtu
@b{Wings}
[212.lpp.]
wings py to Kunghu Chriſtum nahzis / aiſto wings by Kurrls / ko
warreja wings dſirrdeht? Wings by Mähms / ko warreja wings
runnaht? Wings by Deewam ſchähl / ka kahds Lohps.
  Bett ẜchee Ļautiņi wädd to py JEſum Chriſtum / und luh-
dſe to. Kapehtz? ka taß ẜawas Rohkas us to licktu. Kada
leeta gir ta? warrätu daẜch domaht. Gir ta leela Leeta Rohku
uslickt / kapehtz tee Lautiņi paſẜchi nhe warreja ẜawas Rohkas us
to uslickt ? Manns Draugs / taß ſchkeetahß maſa Leeta äſẜama /
ko tee luhds; bett leela ſtippra Titziba packal gir. Aiſto ar ẜcho
Luhkſchanu tee pa=radahß / ka tee JEſum CHRJſtum par leelu
Kunghu adſiehſt / par tadu Kunghu tee to turr / kam wiß=ſpehzigha
Rohka gir / kattra wiſẜas Leetas zittade darriet / unnd weena Brie-
numus darriet warr. Ar tadu Titzibu und Zerribu tee to luhds.
Tee ſinna arridſan / ka taß Kungs JEſus Rohku usliggdams pa-
lieds. Ꞩchee Ļautinņi ghribb ẜatziet luhgdami; Ock ſchehliegs
Kunngs Chriſte JEſu / mehß nu jaw labbu Briedi äſẜam
nomannijuẜchi kaß tu eſẜi / und kahda wiß ſpehzigha Roh-
ka töw gir / ko ta aiß ſkaŗŗ / tam buhß wäſẜälam buht / ta
Rohka warr wiſẜas Leetas darriet / ko ta ghribb / Debbeſ-
ẜies und Semmeh. Tapehtz O ſchehliegs Kungs / paradi 
tawu Schälaſtibu ẜchimm nabbagham Zillwäkam tick
dauds / ka tu tickai tawu Rohku us winju usleetz / tad tit-
zam mehß / ka Wings no ẜawas Nhelaimes peſtiets taps.
Jo ta buhtu leela Skade bijuſẜi / kad ẜchim Zillwäkam nu
nhe kluhtu paliedſähtz / nu tu mums py Rohkas eſẜi.
  Mahzaiteeß / Manni Draughi / prett juhſẜu Tuwaku Zill-
wäku arridſan tadu ſchehlighu{ſchälu} Ꞩirrdi turreht. Nhe attraujeeß tam
kad winjam tawa Palliedſiba wajagha. To gir Deews ẜawà
Wahrda töw und mann pawehlejis / ka mums buhß muhſẜu
Tuwaku mieļoht / ka ẜöw paſſchus. Vnd taß Kungs JEſus
ẜacka / Mieļojeteeß weens ohtru / py to ick=kattris adſieſt / ka 
@b{juhß}
[213.lpp.]
juhß manni Mahzekļi eſẜeeta / ja juhß weens ohtru mieļoſ-
ẜeeta. Kaß nu ẜawu Tuwaku nhe mieļo / tam zeek ſpähdams / ẜa-
wà Nhelaimeh unnd Bädahs nhe palieds / taß pahrkahp Chriſti
Wahrdu / unnd nhe gir tha Kungha Chriſti ihſtäns Mahzeklis.
To darra wiſẜi tee / kattreem Zeeta Ꞩirrds prett ẜawu Tuwaku gir /
tam nheneeka labb darra / bett wiſẜu ļaun attwehļ / und nheneekade
palieds. Syrachs ẜacka / ta krahßna Leeta äſẜoti / kad Kai-
miņi ẜöw mieļojahß / taß gir / kad Kaimings Nhewäſẜäls ghull /
jeb zitta kada Nhelaime noteek / tad buhß töw winjam labbu
Paddomu dohd / und tam paliedſeht. Kaß to darra / taß Deewam
und Zillwäkeem patix. Kurrſch muhſẜo ſtarrpà tick beßdeewiegs
und trax gir / kaß nhe ghribbätu Deewam und ghodigheems Ļau-
deems pa Prahtam dſiewoht? Ja / tahds Darrbs nhe ween patiek
Deewam / bett wings arridſan ẜohlijis / ſchehlighe attmaxaht ta-
du Labdarriſchanu. Aiſto labb tam / katters ẜöw aisjäm-
mahß tha Wahja / to taß Kunngs peſtieß Waido Laikà /
Wings to ẜarrghahß / und py ẜawas Dſiewoẜchanas us-
turrehß / und lix tam labb klahteeß ( unnd ißdohteeß ) wirß
Semmes / ẜacka taß ẜwähtz Konings Dawids. Kurr Kaimiņi
ka Brahļi mieļojahß / turr Deews ẜohla ẜawu Ghauſſu
und Dſiewibu muhſcham beß Ghallu.
  Bett kurr Kaimiņi und Puſſcheneeki nhe warr ẜaderreteeß /
allaſch reijahß unnd latzenajahß ka Ꞩunnies / und muhſcham bar-
rahß / ko tee zittade darra / ka tickai tee paſſchi ißpohſtahß? Jck=
deenas tee preekſch Teeſẜu ſtahw / kahwe Laiku / unnd buhtu teems
labahk; ka tee Ꞩähtà ẜawu Darrbu ſtrahdatu. Tadehl arri-
dſan tahdi Rehjehji pehtz ghallà wißſchkim ißniext / unnd tick nhe
par Deedellneeku tohp. Taß gir jo rädſams py Wahzeems / py
Semmneekeems.
  Apdoma tad nu manns Draugs / negg taß dauds labbahk
gir / ghodighe unnd meerighe ar ẜawu Tuwaku dſiewoht / weens
@b{ohtram}
[214.lpp.]
ohtram paliedſeteeß / nhe ka kohpà reeteeß / bahrteeß / und Eenaidà
dſiewoht? Palliedſi tu tawam Kaimiņam / tad Wings töw att-
kall palliedſehß / ja wings ghodiegs Zillwähx buhß. Ꞩchy Roh-
ka ohtru maſghadama arridſan ſchkieſta tohp.
  Ꞩchee Ļautiņi luhds to Kunnghu JEſum Chriſtum / taß 
ghribbätu ẜawu wiß=ſpehzighu Rohku us ẜcho nabbaghu Zillwä-
ku lickt / und tam paliedſeht. Nhe buhtu tee titzejuſchi{titzijuſchi} / ka JEſus 
Chriſtus winjo Luhkſchanu buhtu paklauſẜijis / unnd tam Mäh-
mam unnd Kurrlam ſpehjis paliedſeht / muhſcham nhe buhtu tee
luhguẜchi / nei ẜcho nabbaghu Zillwäku da=wädduẜchi.
  Manns Draugs / ghribbi tu no Deewu ko=labb luhkt / töw
und tawam Tuwakam par labb / tad turrais titzighu unnd droh-
ẜchu Ꞩirrdi us Deewu tawu Däbbäſẜu Tähwu / zärrädams /
Wings dohß töw to / ko tu pehtz winja Prahtu luhds.
  Nhe buhtu töw tada Ꞩirrds unnd tahds Prahtz biis / ka
taws Kungs töw nhe buhtu paklauſẜijis / und ſchälojis / muhſcham
tu to nhe luhktu.
  Tha arridſan ẜchee Ļautiņi / ſinnadami / taß Kungs JEſus
warrohtz paliedſeht / tapehtz tee zerre / Wings tohß ſchehlighe pa-
klauſẜieß. Ka nu tee titzädami luhds / redſi / tad Chriſtus JEſus
tohß paklauſẜa / unnd ẜchimm Mähmam unnd Kurrlam palieds.
Zerriba nhe leek Zillwäku Kaunà tapt / ẜacka taß ẜwähtz A-
puſtuls Pahwils. Muhſẜo Luhkſchana{Luhſchana} / kad mehß ar titzighu Ꞩirr-
di luhdſam / gir preekſchan Deewu ſtippra Brehkſchana / kattra
zaur teems Padebbeſẜeems ſpeeſchahß / unnd nhe mitte-
jahß / kamehr taß Auxtakais ( Deews ) eeſkattahß / ẜacka
Syrachs.
  Tha luhdſe ar titzighu Ꞩirrdi to Kunghu JESVM taß
Pils=Kungs eekſchan Kapernaum / par ẜawu nhewäſẜälu Kallpu /
und taß tappa wäſẜäls. Vnnd taß ẜwähtz Apuſtuls Jäcobs ta-
dehļ pawehļ mazidams: Kad kaßlabb nhewäſẜäls gir / taß
@b{laid}
[215.lpp.]
laid aizena py ẜöw tohß Wätzakus no tahß Draudſes /
und laid par ẜöw Deewu luhkt / und ta Luhkſchana tahß
Titzibas paliedſehß tam Nheweſẜeļam. Tapehtz / manns
Draugs / ee=juhxti arridſan preekſch tawu Tuwaku Zillwäku
Deewu luhkt. Vnd kad tu dſirrdi Baſnizà luhdſam par ſchadu
und tadu Nheweſẜeli / kam ſchada jeb tada Nhelaime gir / tad no-
puhteeß no Ꞩirrds und ẜacki: O ſchehliegs Deews / paliedſi tam
nabbagham Zillwäkam attkal / usleetz tu tawu Rohku / unnd dſee-
dini to / ka tu ſinni ka taß tam py Meeſẜas und Dwehſẜeles warr
labb buht. Patteeß / tu nhe warri leelaku Dahwanu tawam Kai-
miņam eeſchkinkoht / ka weenu Ꞩirrdighu Luhkſchanu. Weens
laid näß tha ohtra Naßtu / tad juhß to Baußlu Chriſti
peepilldieſẜeeta / ẜacka taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils.
  Vslukojeeta nu arridſan ẜcho Zillwäku / kattru ẜchee ſchählſ-
ẜirrdighi Ļaudis py Chriſtum JEſum peewädd. Taß Ewange-
liſts ẜacka / wings gir Kurrlis bijis / und Mähms. Tam Nab-
bagham gir leela Waina bijuſẜi. Tahß Auſẜis gir ka Durrwis /
zaur kattrahms wiſẜenada Mahziba Zillwäka Ghallwa unnd
Prahtà ee=eet. Aiſto ar Auſẜeems buhß dſirrdeht tam Zillwäkam /
kaß ẜöw ghribbahß lickteeß pamahziteeß. Tahß Auſẜis gir tahß
Durrwis / zaur kattrahms ta Titziba Zillwäka Ꞩirrdy ee=eet.
Aiſto zaur to Klauſẜiſchanu nahk ta Titziba. Tick ļohte wai-
jagha gir tam Zillwäkam / ka taß warr dſirrdeht. Kam nu tadas
Auſẜiņas gir / ka taß warr dſirrdeht / tam gir leela Schälaſtiba no
Deewu. Kam tadas nhe gir / tam leela Nhelaime. Vnd ar tadu
Nhelaim nhe gir ẜchiß Zillwähx peedſimmis / bet taß nheſchkieſts
Gharrs winjam tahß Auſẜis ais=bahſis: aiſto taß Kungs Chriſtus
ẜacka: Ephata / Attwereeß.
  Wehl zitta Waina rädſama py ẜcho Zillwäku. Aiſto wings
gir Mähms. Zillwähx / kaß beß Wollodas / gir ka kahds Lohps /
ja / ẜlimmahk nhe ka Lohps. Daſſchu Puttnu wehl warr iß=mah-
@b{ziet}
[216.lpp.]
ziet runnaht / bett tadu Zillwäku / kaß beß Wallodas / tu nhe ißma-
zieſẜi runnaht. Tada Nhelaime Tähwam und Mahtei / und wiſ-
ẜeem Raddeem ghrutu Ꞩirrdi darra / und dauds Bähdas. Nu
ẜacka taß Ewangeliſts / ka taß Ꞩaitz winja Mehles ẜwabbads
tappis / us tha Kungha Chriſti Pawehleſchanu. Kaß nhe warr
ẜcheitan nomanniet / ka ta Mehle tam Nabbagham no zittu kadu
gir ẜeeta / unnd Zeeta turräta bijuſẜi. Kaß to turreja ? Zittz nhe
weens / ka taß nheſchkieſts Gharrs / ka taß tam tahß Auſẜis by ais-
baſis / tha taß tam irr to Mehl / Deewam ſchähl / by aiß=ẜehjis.
  Ka nu taß Wälls ẜcho Zillwäku by maitajis meeſẜighe / tha
wings ẜchinnieß Laikohß daſchu wehl maita py Dwehſẜeles.
Zeekahds wehl taggad Kurrlis gir no mums? buhß winjam dſirr-
deht? Blehņas / beßkaunighas Dſeeßmas / unnd zittu Tehrſeẜcha-
nu / Oho! ka tam tad tick plahnas Auſẜis. Bett kad winjam buhß
dſirrdeht Deewa Wahrdu / unnd aran to paſſchu mahziteeß / att-
ſtahteeß no Ghräkeems / und pehtz Deewa Prahtu dſiewoht / tad
winjam tick beeſas Auſẜis / ka Wings nheneeka nhe warr dſirrdeht.
Tee gir tahdi Ļaudis / kattri Deewam to Mugguru att-
ghreeſch / unnd aisbaſch ẜawas Auſẜis / ka tee nhe dſirrd.
Kad Baſnizas=Kungs Deewa Weetà ſtahw / unnd mahza / tad
daſſch ſtahw ara Baſnizas / jeb irr paſẜchà Baſnizas widdu / pluck-
ſchke und tehrſe ar zittu / nhe ghribbädams Deewa Wahrdu dſirr-
deht. Bett ko ẜacka Deews? Kaß ẜawas Auſẜis nohſt ghreeſch
(no=wehrſch) nhe ghribbädams dſirrdeht Deewa Bauß-
lu / ta Luhkẜchana gir Deewam weenam nheghannta leeta:
Deews tadu Kurrlu Klauſẜitaju nhe ghribb paklauſẜiet. Tapehtz
manns Draugs / nhe leezeeß tu tawas Auſẜis no to Wällu töw
aisbaxtiet / klauſẜi tu / kad Deews zaur ẜawu Kallpu ar töw runna /
und ẜacki tawà Ꞩirrdy: Runna manns Kunngs / aiſto eß
dſirrẜchu.
  Daſſch / kad taß Vbbadſings preekſch Durrweems ſtahw /
@b{kautz}
[217.lpp.]
kautz ka Kutzäns / luhds no Deewa puſẜes / kahdu Maiſes Kum-
moſẜiņu / leekahß nhe dſirrdohtz / jebſche tam ghann py Rohkas.
Tadas Kurrlas Auſẜis by winjam bagghatam Wieram / Lazarus
ghulleja preekſch winja Durweems pills Wahẜcho / luhdſe tahß
Drußzinjas / kattras no ta baggata Ghalldu nokritte / und ar Ka-
jahms ẜamietas kļua. Bett nhe weens winjam tahß dehwe. Ock /
manns Draugs / Kaß ẜawas Auſẜis aisbahſch / nhe ghribbä-
dams dſirrdeht to Ꞩaukẜchanu tha Nabbagha / taß ar-
ridſan brehx / bett Wings nhe taps paklauſẜietz.
  Ja tu / O Zillwähx / ſcheitan klauſẜieſẜi ka taß nheſchkieſts
Gharrs töw mahza / und ko beßkaunighi Ļaudis runna / tad töw
buhß Paſtara Deenà ja dſirrd / ka JEſus Chriſtus ar barrgheems
Wahrdeems töw usrunnahß / Ey nohſt no mann / tu nolah-
dähtz Zillwähx / Elles Vgguny / kattra ẜataiſẜita gir tam
Wällam und wiſẜeems winja Engeļeems.
  Kam tad nu Auſẜis gir dſirrdeht / taß laid dſirrd.
O Semme / Semme / Semme / klauſẜi Deewa Wahrdu.
  Taß patz ļauns Wälls daſcham Zillwäkam to Mehl ais-
ẜehjis / und Mähmu darrijis gir. Buhß daſcham Blehſcham
Bleņas runnaht / ẜawu Tuwaku neewaht / apmähloht / jaunas
Wehſtes neſt / Oho ! ka tam tad tick tſchackla Mehle / trieß Jn-
ghäſti to nhe pa=nahktu. Bett buhß winjam Pahtarus ſkaitiet /
no Deewa Wahrdu ko labb ẜatziet / kaß teeſẜa gir / runnaht / ẜawu
Tuwaku aisbilldenaht / unnd ghohdighe runnaht / tad wings ka
Mähms ſtahw. Ta gir leela Nhelaime. Nhe ſinni tad tu / O
Zillwähx / ka töw buhß preekſch JESV Chriſti Ꞩohda=
Krähßlu adbilldeht no ick=kattru Wahrdu / katters wellte
no tawas Muttes ghajis / und nheneeka leetas derrejis.
Aiſto taws Wahrds töw winjà Deenà taißnohß / unnd
taws Wahrds töw arridſan ẜohdieß / ẜacka JEſus Chriſtus.
  Tapehtz / gir taß ſchehliegs Deews töw dehwis tawu Mehl
@b{und}
[218.lpp.]
und Mutt / ka tu runnaht warri / runna pareiſe. Runna tha / ka
tu tam ſchehligham Deewam pateitz par wiſẜu labbu / ko Wings
töw gir paradijis / no tawas Behrnibas ihß ſchim Laikam: Run-
na tha / ka tu Deewam tawus Ghräkus noluhds / ẜatzidams: Ock
Kunngs nhe ẜohdi mann tawà Dußmibà nhe pahrma-
zi mann tawà Bahrẜibà: Kunngs / nhe teeſẜajeeß ar tawu
Kallpu / aiſto preekſchan töw nhe gir weens dſiews
Zillwähx taißnis: Bett abſchälojeeß töw par mann
pehtz tawas leelas Schälaſtibas / und eſẜi / O Deews /
mann Ghräzenekam ſchehliegs. Runna pareiſe / ka tu to
ſchehlighu Deewu peeluhds / Wings ghribbätu to ihſtänu Titzi-
bu muhſẜo ſtarrpa und py muhſẜeems Bährneems usturreht / und
ẜawu Chriſtitu Draudſibu ſchehlighe ghlabboht unnd no{par} wiſẜu
Ļaun peſtiet / ẜatzidams:
    Paturri mums Kungs py tawu Wahrdu /
    Vnd ſtahwi prettie to Muhko und Kreewo No-
             mahkſchanu /
    Kattri JEſum Chriſtum tawu Dählu
    Stumbt ghribb no ẜawas Wallſtibas.Aiſto
    Tawà Semmeh gir eebruckuſchi / O Deews /
    Dauds Paggaņi und willtighi Chriſtiti Ļaudis /
    Tawu Wahrdu ghribbädami ißdelldeht /
    Vnd dauds Chriſtito Aſẜini ißlieet.
    Winjo ļaunu Paddomu ẜalaus O Kungs /
    Laid paſẜcheems noteek ko tee dohma /
    Vnd ghruhd tohß eekſchan tahß Beddres /
    Kattru tee darra tawai Chriſtitai Draudſibai.
  Apdomajeeta nu arridſan / Mieļi Draughi / to Kunnghu
JEſum / to ihſtänu Ahrſt. Wings nhe leekahß illghe luhkteeß /
Wings nhe ißbramme tohß Ļaudis / ka tee to nhe warr ar Meeru
lickt / Wings nhe kahwejahß: bett tudeļļ / tudeļļ pallieds Wings
@b{ẜchimm}
[219.lpp.]
ẜchimm nabbagham Zillwäkam. Aiſto tha ſkann ẜcheitan tee
Wahrdi; Wings jehme to no teems Ļaudeems ẜawißke py mal-
las / und eelicka tam tohß Pirrxtus Auſẜies / unnd iß=ſpļawe / unnd
aißkahre winja Mehl / und ſkattijahß us Däbbäſẜu / nopuhtehß /
und ẜatzija: Hephatah / taß gir / attwerreeß. Vnnd tudeļļ att-
wehrehß winja Auſẜis / und taß Ꞩaitz winja Mehles tappa ẜwab-
bads / und runnaja pareiſe.
  Ka taß Kungs JEſus Chriſtus to briedi ẜchim Zillwäkam
paliedſejis / und tam ẜawu Dſirrdeẜchanu und Runnaẜchanu deh-
wis gir; ihten tha Wings irr ẜchinnies Laikohß mums palieds /
kad mehß py Dwehſẜeles Kurrli und Mähmi äſẜam. Wings
wädd mums no tahß Paſẜaules beßdeewigheems Ļaudeems ẜa-
wißke / wäsdams py tahß ẜwähtas Chriſtibas / und usjämm mums
par ẜawus Bährnus. Aiſto mehß äſẜam wiſẜi Deewa Bähr-
ni / zaur to Titzibu eekſchan JEſum Chriſtum / aiſto zeek
mehß Chriſtiti äſẜam / teek äſẜam mehß JEſum Chriſtum
apwillkuẜchi / ẜacka taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils.
  Arr ẜawu Mahzibu wädd mums J E S V S
C H R J S T V S ẜawißke no teems Beßdeewigheems
Zillwäkeems / ka mehß tha nhe dſiewojam ka zitti Beßdeewi-
ghi. Aiſto py teems Ꞩwähteems eſẜi tu ẜwähtz / py Schkie-
ſteems eſẜi tu ſchkieſts / py Rahmeems eſẜi tu rahms / bett py
teems Pahr=ghroſiteems eſẜi tu pahrghroſietz. Vnd kaß Pigki
aiſkaŗŗ / taß aptraipahß ar to. Tapehtz nhe maiſẜeeß / nhe jauzeeß
ar beßdewigheems Zillwäkeems / bett turreeß py tahdeems / kattri
Chriſtum und winja Wahrdu mieļo / tad kļuhß tawa Dwehſẜele
wäſẜala.
  Taß Kungs JESVS aisſkarr muhſẜas Auſẜis ar ẜawu
Pirrxtu / taß gir / ar ẜawu Ꞩwähtu Gharru / katters Deewa
Pirxtz gir. Aiſto nhe weens nhe warr Chriſtum par Kun-
ghu ẜauckt / beß to ẜwähtu Gharru / ẜacka taß ẜwähtz Apu-
@b{ſtuls}
[220.lpp.]
ſtuls Pahwils. Kad Wings muhſẜas Auſẜis arr ẜcho Pirrxtu
aiſkarr / tad mehß ſkannighe Deewa Wahrdu dſirrdam / ka tha
ẜwähta Apuſtuļa Pehtera Klauſẜetaji / Trieß=tuhxtoẜchi weenà
reiſà Deewa Wahrdu dſirrdädami attghreeſehß py Deewu.
  Taß Kungs JEſus aiſkaŗŗ muhſẜu Mehl ar ẜawu Wahr-
du / und jämm no mums wiſẜenadu Nheſchkieſtibu no muhſẜahms
Luhpahms / ka mehß warram Deewam Patteizibu ẜatziet / unnd
Winju peeluhkt / muhſẜam Tuwakam wairs nhe lahdeht / bett
wiſẜu labbu no to runnaht.
  Taß Kungs JEſus iß=ſplau ? Kapehtz? Vs teems Ghrä-
keems Wings ſpļauda / mahzidams / ka tee Ghräki wiſẜu Ļaun
mums darra. Tapehtz mums tohß arridſan ka kadu nheghanntu
Leetu us=ſpļaudiet / und no teems attſtaht buhß.
  Chriſtus JEſus wehl us=ſkattahß us Däbbäſẜu / und nopu-
ẜchahß. Wings töwis dehl/ O Zillwähx / ẜawu Däbbäſẜo Täh-
wu luhds / ka taß töw ghribbätu tawus Ghräkus peedoht. Vs-
luhko tu arridſan us Däbbäſẜu / nhe kerreeß ar tawu Ꞩirrdi py
ſchahß Paſẜaulighas / laizigas Leetas. Ꞩacki ar to Koninju Da-
wid: Manna Dwehſẜele twiext pehtz Deewu / kad nahk-
ſchu eß turr / ka eß / Deewa Waighu warr redſeht.
  JEſus CHriſtus ẜacka irr taggad us töw / Hepheta / taß gir
attwerreeß O Ꞩirrds / attſtahjeeß no Ghräkeems / und leetz mann
ar ẜawu Schälaſtibu{Schalaſtibu} py töw ee=eet. Kad töw mirrt buhß / ẜatzies
Wings: Hephata / attwerreeß O Debbeſẜe / und ſtahwi attwära /
und usjemm ẜcha titzigha Zillwäka Dwehſẜel. Paſtarà Deenà
Wings us tawu Kappu ẜatzieß: Attwerreeß / ka ẜchiß Zillwähx /
katters mann peeluhghams nomirris gir / warr nu eet eekſchan to
muhſchighu Preeku: To dohd jums und mann Deews Tähws /
Dähls / und Ꞩwähtz Gharrs / Amen / Amen.
@b{Evan-}
[221.lpp.]
@v{Evangelium am dreyzehen-}
@v{den Sontag nach Trinitatis/}
@v{Luc. 10.}
  To ẜwähtu Ewangelium / no tahß Mahzibas / ko mums
   darriet buhß / ja mehß ghribbam to muhſchighu
   Dſiewoẜchanu dabbuit / apraxta taß ẜwähtz Ewange-
   liſts Lucas / deßmità Weetà / und ſkann tee Wahrdi juhſẜà
   Wallodà tha:
    JEſus attghreeſehß ẜöw us
    ẜaweems Mahzekleems / und ẜa-
    tzija it ihpaſſch: Ꞩwähtas gir 
    tahß Atzis / kattras räds / ko juhß
    rädſaht. Aiſto es ẜacku jums /
@b{dauds}
[222.lpp.]
dauds Proweetes und Koningi ghribbeja redſeht /
ko juhß rädſaht / und nhe gir redſejuſchi / unnd dſirr-
deht / ko juhß dſirrdaht / und nhe gir dſirrdejuſchi.
  Vnd reds / tad zehleeß aukſcham weens Raxta=
mahzetaiß / ghribbädams to ißklauſẜiet / ẜatzija: Mei-
ſteri / ko buhß mann darriet / ka eß to muhſchighu
Dſiewoſchanu dabbu? Bett wings ẜatzija us to:
Ka ſtahw Baußly raxtietz? Ka laſẜi tu? Tas ad-
billdeja und ẜatzija / Töw buhß Deewu tawu Kun-
ghu mieļoht / no wiſẜas Ꞩirrds / no wiſẜu Dwehſẜeli /
no wiſẜu Spähku / und no wiſẜu Prahtu / und tawu
Tuwaku ka ẜöw paſẜchu. Bett wings ẜatzija us to:
Tu eſẜi pareiſe adbildejis / darri to / tad tu dſiwohſẜi.
  Bett taß ghribbädams ẜöw patz taißnoteeß / ẜa-
tzija us JEſu: Kaß gir tad manns Tuwakais?
Tad adbilldeja JEſus und ẜatzija: Turr by weens
Zillwähx / taß ißghaja no Jeruſalemes us Jericho /
und tam ghaddijahß ſtarrp Ꞩläppkaweem / tee iß-
willka to / und kuhle to / und ghaja nohſt / und attſtah-
ja to puß nomirruſchu ghulloſchu. Bett taß leh-
zehß no nhejauſch / ka weens Baſnizas=Kunngs to
paſẜchu Zeļļu ſtaighaja / unnd kad taß nahze py to
Weetu / unnd redſeja to / paghaja taß zätzen. Ta
lieds arridſan weens Leewietz / kad taß nahze py to
Weetu / unnd redſeja to / ghaja taß zätzen. Bett
weens Samariters ſtaighaja und nahze turr. Vnd
@b{kad}
[223.lpp.]
kad taß to redſeja / abſchälojahß taß ẜöw par to / und
peeghaja py to / ẜaſẜehja tam winja Wahtes / unnd
lehja tam eekſchan Oelje und Wienu. Vnd zehle
to us ẜawu Lohpu / und wedde to eekſchan Mahja-
weetas / und ẜarrghaja to. Ohtrà Deenà brauze
taß nohſt / und ißwillka diwi Ghroſẜchus / und dehwe
tohß tam Ꞩaimneekam / und ẜatzija us to: Ghlabbo
to / und ja tu ko wairahk ißdohſẜi / ghribbu es töw
to attmaxaht att=eedamms. Kattru ſkeeteeß tu /
no ẜcheems trimms to Tuwaku äſẜam bijuſchu tam /
kattram ſtarrp Ꞩläppkaweem ghaddijahß? Taß
ẜatzija / Taß / katters Schälaſtibu tam darrija.
Tad ẜatzija JEſus us to: Tad ey prohjam / unnd
darri tha arridſan.

   MJeļi Draughi / Ꞩchiß ẜwähtz preek-
   ſche=laſẜiets Ewangeliums peedärr eekſchan
   wiſẜeems deßmitteems Baußleems. Aiſto ar
   ihſẜeems Wahrdeems mehß ẜcheitan dſirrdam /
   kaß Baußly raxtietz ſtahw / ar Wahrdu: Töw
   buhß Deewu tawu Kunnghu mieļoht /
no wiſẜas Ꞩirrds / no wiſẜu Dwehſẜeli / no wiſẜu Spähku /
und no wiſẜu Prahtu / und tawu Tuwaku ka ẜöw paſẜchu.
Kurrſch Zillwähx nu to darrieß / taß dſiewohß / taß gir / taß nahx
Debbeſẜieß / und dſiewohß muhſchighe py Deewu und preekſchan
wiſẜeems ẜwähteems Engheļeems.
  Bett kah nu ick=kattris Zillwähx ẜöw paſẜchu unnd ẜawu
Dſiewoſchanu und Darrbu apdohma / kad wings nomannies / ka
@b{Wings}
[224.lpp.]
Wings Deewu ẜawu Kunnghu nhe mieļohß no wiſẜas Ꞩirrds /
nei no wiſẜu Dwehſẜeli / nei no wiſẜu Spähku / nei arridſan no wiſ-
ẜu Prahtu. Aiſto kad töw no Ꞩirrds us Deewu domaht buhß /
tad taws Prahtz näſẜahß us tawu Lauku / Manntu / unnd Loh-
peems. Kad töw Deewu tawu Kunghu buhß mieļoht no wiſẜas
Ꞩirrds / und par wiſẜahms Leetahms / tad mieļo tu tawu laizighu
Leetu / Aehkas und Manntu wairahk nhe ka Deewu.To ick=kat-
tris räds / kad Ꞩwehdeenà buhß Deewam kallpoht / ar Pahta-
reems und Deewa=Dſeeßmeems Baſnizà/ tad zittz eet us{} Druwas /
und ẜakohp ẜawu Labbibu / zittz eet Krohghu / dſeŗŗ / ka Wehrſẜis /
zittz zittu nheghodu Zeļļu eet. Ta lieds arridſan Deews pawehļ /
töw buhß tawu Tuwaku mieļoht / ka töw paſẜchu; Bett ka mie-
ļo tu to? ar Lahſtehms / kad tu winjam nhe ſinnu zeek tuhxtoſchus
Wällus ( Deews pammett Ghräkus ẜackoht ) us Kacklu lahdi;
ar Eeniedeẜchanu / kad tu winjam to / ko Deews dohd noſkauje; ar
Reeẜchanu und Bahrẜchanu / ar Noburrẜchanu / und Mäleems /
und Sahdſibu / und Nokauẜchanu. Kada Mieläſtiba tha gir?
Deews ghribb / töw buhß tawa Tuwaka Lohpu / Wehrẜi / jeb
Sirrghu / ja tu to redſi allojam / attkal us Zeļļu ghreeſt / ka taß ih-
ſtäns Ꞩaimneex to attkal dabbuit warr. Bett ko darri tu? kad
tu rädſätu tawa Tuwaka und Kaimiņa Lohpu tudeļļ Ackà eekrie-
tam / tu nhe währſtu to Nhelaim. Daſſch ẜacka: Laid kriet / ja krit-
tis / nebbe taß mann peedärr. Zeekahds räds ẜawà Kaimiņa Lohpu
Druwà / Wings to nhe iß=dſänn / ẜacka: Nei manna Zuhka nei
maña Druwa / pee=ähduſẜi laid iß=eet. Bett dſirrdieg tu / ko mahza
töw Chriſtus JEſus? Wiß / ko tu ghribbi / ko zitteems Ļau-
dems töw buhß ( labb ) darriet / to buhß töw ohtram dar-
riet. Klauſẜais wehl! nhe ween buhß töw mieļoht / kaß töw mie-
ļo / unnd tam labb darriet / unnd wehlet / kaß töw labb darra / unnd
wehļ / bett arridſan tawu Waideneeku buhß töw mieļoht / und
tam labb wehleht / nhe ween ẜchodeen / bett allaſchien / ick=brieſchi /
@b{und}
[225.lpp.]
und tick illghe ka tu dſiewo. Tha darridams / manns Draugs /
tu nhe warrehſẜi Deewa Bährns buht / nei Debbeſẜies nahkt. Vnd
kad tu arridſan ghribbätu lieds Pillam pehtz Deewa Baußlu töw
turreteeß / tad tomähr tu nhe ſpehi to darriet / neds peepilldiet.
  Tapehtz buhß töw mahziteeß / ka tu warri Deewam patickt /
und pehtz=ghalla Debbeſẜies nahkt / arr Wahrdu / kad tu titzi eek-
ſchan tawu Kunghu und Peſtitaju JEſum Chriſtum / katters töw
eekſchan Ghräkeems puß nomirruẜchu Zillwäku uslukojis gir ar
ẜaweems Atzeems tahß Schälaſtibas / unnd ka taß Samariters
tawas Wahtes ar ẜawu Aſẜini dſeedenajis gir. Tadehl peedärr
ohtran kahrtan ẜchiß Ewangeliums eekſchan to ohtru Lohzekli
muhſẜas Titzibas / kad mehß ẜackam: JEſus Chriſtus / patteeß
Deews no to Tähwu no muhſcho muhſcham peedſimbtz / und ar-
ridſan patteeß Zillwähx no tahß Jumprawas Maria peedſim-
mis / gir mann nabbaghu Zillwäku attpeſtijis no wiſẜeems Ghrä-
keems / und no to Nahwu / ar ẜawu dahrghu Aſẜini.
  To mahza mums ẜchiß ẜchwähtz Ewangeliums krahßne:
aran kattru mehß ghribbam klauſẜiteeß / ko mums darriet buhß / ja
mehß ghribbam to muhſchighu Dſiewoſchanu dabbuit.
  O Kunngs JEſu Chriſte / tu ẜacki patz: Ꞩwähtas gir tahß
Atzis / kattras töw räds; bett beß to Ꞩwähtu Gharru nhe warr
nhe weens JESVM par Kunghu ẜauckt; tad dohd tu mums
ſkaidras Atzis muhſẜas Ꞩirrds / unnd tadu Mutt und Auſẜis{Mehl} / ka
wiß ko mehß runnajam unnd dſirrdam / noteek tawam zeenigham
Wahrdam par Ghohdu und Ꞩlawu / und muhſẜai Dwehſẜeli par
labb / Amen.

  MJeļi Draughi / to buhß mums mahziteeß und ſinnaht / ka
  mums to muhſchighu Dſiewoẜchanu dabbuit buhß / taß gir /
  ka mehß ẜcheitan ẜchinny Paſẜauleh weenu ſchälighu Dee-
wu / Peedoẜchanu muhſẜo Ghräko / unnd preezighu Ꞩirrdi / no-
@b{mirr-}
[226.lpp.]
mirrdami dabbuit / und winjà Paſẜauleh muſchighe ẜwähti pallickt
warram. Taß gir teeß / ka taß ſchäliegs Deews to Debbeſẜo
Wallſtibu mums no tieras Schälaſtibas dohd und ee=ſchkinko /
bett tadehļ nhe buhs mums tudeļļ ta dſiewoht / ka Prahtz näſẜahß.
Nhe patteeß / bett mums buhß allaſch waizaht / Ko buhß mann
darriet? ko buhß mann darriet? Ka buhß mann dſiewoht /
ka eß Debbeſẜies nahkt warru? pa kuŗŗu Zeļļu buhß mann ee=eet?
Ꞩchiß Wariſeers ſchkeetahß Debbeſẜies nahkt / kad wings tohß
deßmittus Baußlus turr / und to darra / ko Deews winjam pameh-
legis gir. Vnnd kad JEſus Chriſtus pirrmahk ẜawus Mahze-
kļus by ẜwähtus teitzis / kattri to räds und dſirrd / tad domaja ẜchiß
Wariſeers / tee Deßmitti Baußli by wellt dohti / tadehļ waiza
wings: Meiſteri / ko buhß mann darriet / ka eß to muhſchi-
ghu Dſiewoſchanu dabbu? Wings paļaujahß us ẜawu Darr-
bu. JEſus rada winju us teems Deßmitteems Baußleems /
und ẜacka: Ka ſtahw Baußly ratztietz? ka laſẜi tu? Wings /
taß Wariſeers / nhe abdomajahß illghe / adbilld dries / unnd ẜacka:
Töw buhß Deewu tawu Kunnghu mieļoht / no wiſẜas
Ꞩirrds / no wiſẜu Dwehſẜel / no wiſẜu Spähku / unnd no
wiſẜu Prahtu: und tawu Tuwaku / ka ẜöw paſẜchu. Taß
by pareiſe adbilldähts / aiſto Deewu und ẜawu Tuwaku mieļoht /
gir ta wiß auxtaka und leelaka Sinnaſchana. Tapehtz arridſan
Chriſtus JEſus tohß Wahrdus peeleek klaht / ẜatzidams: Darri
to / tad tu dſiewohſẜi: ghribbädams ẜatziet / Tu Darrbu praſẜi /
ko töw darriet buhß / ka tu to muſchighu Dſiewoſchanu dabbuit
warrätu / ar taweems Wahrdeems eſẜi tu ẜöw paſẜcham Darrbo
ghann dehweeß / Darri to / tad tu dſiewohſẜi / baudais / unnd
abdomajeeß iht labb / tu att=raſẜi / ka töw wiſẜahß mallahß truhx.
  Nu dſirrdaht juhß / manni Draughi / ka taß Kungs JEſus
Chriſtus to pirrmo Zeļļu Debbeſẜies nahkt mums rada / ar teems
Wahrdeems: Darri to. Kaß Debbeſẜies nahkt ghribb / tam
@b{buhß}
[227.lpp.]
buhß to Baußlu turreht / und to darriet / ko Deews tam pawehle-
jis gir. Vnd kad taß Zillwähx to darriet warrätu / tad taß arri-
dſan patteeß dſiwotu muſchighe py Deewu / aiſto ta ẜacka Deews;
Turraita mannus Baußlus unnd Teeſẜu / aiſto kurrſch
Zillwähx tohß paſẜchus darra / taß zaur teems dſiewohß /
aiſto Eß äßmu taß Kunngs. Vnd attkal: Eß dehwju
teems mannus Baußlus / unnd mahziju tohß mannu
Teeſẜu / zaur kattreems dſiewo taß Zillwähx / kaß tohß turr.
Kattrus Wahrdus taß ẜwähtz Apuſtuls Pawils arridſan mums
mahza / ẜatzidams: Taß Zillwähx / katters to darra ( ar
Wahrdu / ko Deews ẜawà Baußly pawehļ ) taß dſiewohß.
Bett kaß to nhe darra / taß dſirrdehß tohß Wahrdus / kattri tha
ſkann: Noladähtz gir taß / katters nhe turr wiſẜus Wahr-
dus ẜchahß Baußlibas / ka wings pehtz teems darra / und
wiſẜeem Ļaudeem buhß ẜatziet / Amen.
  Tha gir nu taß teeß / kad kaß=labb lieds pillam warrätu tha
dſiewoht / ka taß Deewu mieļotu no wiſẜas Ꞩirrds / no wiſẜas
Dwehſẜeles / no wiſẜu Späku / und no wiſẜu Prahtu; unnd ẜawu
Tuwaku / ka ẜöw paſẜchu; tad patteeſẜe tahds to muſchighu Dſie-
wibu dabbuitu / unnd Debbeſẜieß nahktu: Aiſto Dſiewibu unnd
Ꞩwehtibu ẜohla Deews teems / kattri winjam beß Kaites klauſ-
ẜa. Apdomajeeta paſẜchi / Manni Draughi / kapehtz nhe buhtu
Deews teems to Debbeſẜu dehwis / kattri Winjam paklauſẜighi
gir / unnd to darra / ko Wings gir pawehlejis? Tähws / Mahte
wairahk to Bährnu mieļo / kurrſch Täwam und Matei pa Pra-
tam darra / Ꞩaimneex / rädſädams / kad ta Ꞩaime lab=praht und
lieds pillam und no=ẜirrſche to darra / kaß tai pawälähtz / patteeß
tada Ꞩaime jo drieſake ko labb dabbuis / nhe ka kahds Ꞩlingkis /
und Ghläws / und kaß Ꞩaimneeka Wahrdu nhe bähda. Jhten
tha arridſan Deews taß Debbeſẜo Tähws / teems Paklauſẜi-
gheems tahß Durrwis tahß Schälaſtibas allaſch plattake turr / 
@b{und}
[228.lpp.]
und ghribb teems lab=praht to muſchighu Däbbäſẜo Wallſtibu
par weenu Bährno=Manntibu ee=ſchkinkoht / bett teems Beßdee-
wigheems unnd Nhebehdneekeems patz Wälls / kattram tee ſtra-
dajuẜchi / maxahß ar muſchighu Moku / Ꞩapehms / unnd Elles
Vgguni. Tha ẜacka JEſus Chriſtus: Ghribbi tu Dſiewi-
bà (Debbeſẜo Wallſtibà) ee=eet / tad turri tohß Baußlus.
Ta by muhſẜo wätzakais Tähws / Adams / ẜwähtz / pirrms wings
apghräkojahß / tick illghe / ka wings pehtz Deewa Wahrdu dſiewo-
ja: Tee ẜwähti Engheļi / Deewam klauſẜidami / unnd Winja Pa-
wehleſchanu darridami gir arridſan muhſchighe preekſchan Dee-
wu. Jhten ta butu wiſẜi Zillwäki ẜwähti tappuẜchi / kad Adams
und Ewa / tee wiß=pirrmaki Zillwäki nhe butu Deewa Wahrdu
pahrkapuẜchi; ka tee ẜcho Wahrdu / To darri / nhe gir wära
jämuẜchi / tadehļ gir ta Nawe us wiſẜeems Zillwäkeems zaur ſpee-
duſẜees / wiß Spähx gir tam Zillwäkem pajämbts / ka taß nhe ſpeh
to darriet no ẜöw paſſchu / ko Deews ghribb. Kad tu / O Zill-
wähx ſpätu to darriet / ko Deews töw gir pawehlejis / tad butu tu
zaur taweems Darrbeems to Zeļļu Debbeſẜies attſneedſis: Bett
ka mehß nu ( Deewam ſchähl ) wiſẜi äſẜam eekſcham Adam ghräko-
juẜchi / und tick ļote ẜamaitati / ka wiß muhſẜo Prahts und Do-
maẜchana nickna gir no pirrmahß Behrnibas / tad arridſan
nhe weens Zillwähx warr to Baußlu peepilldiet / tickai taß Kungs
JEſus Chriſtus gir taß weens weenigs / katters muhſẜo weetà
gir nazis / und wiſẜu Baußlu pee=pilldijis / Arr to ẜawu Täh-
wu Dußmibu kluſẜenajis / kattra pahr mums wiſẜeems
ghaja. Vnd gir nu ar teems Ghräkeems ẜchiß Zellſch eekſchan
Debbeß eijams wiẜchkim ẜamaitahtz / ka mehß nabbaghi Zillwä-
ki to Debbeſẜo Wallſtibu ar muhſẜeems labbeems Darrbeems 
nhe warram attẜneekt.
  Apdoma / Manns Draugs / ka Deews no töw ghribb nhe
ween ka töß buhß tickai no Ahrenes winja Baußlu peepilldiet /
@b{bett}
[229.lpp.]
bett arridſan no Eekſchanas / Deews ghribb / tu buhß winjam 
kallpoht nhe ween ar tawu Mutt / bett arridſan ar tawu Ꞩirrdi /
Aiſto tha ẜcheitan ſtahw raxtietz: Töw buhß Deewu tawu
Kunnghu mieļoht no wiſẜas Ꞩirrds / no wiſẜu Dwehſẜe-
li / no wiſẜu Spähku / unnd no wiſẜu Prahtu. Bett tada
Mieläſtiba nhe gir tawà Rohkà / tapehtz mehß arridſan to mu-
ſchighu Dſiewoſchanu zaur tadu muhſẜu Darrbu nhe dabbuiſ-
ẜim. Kaß warr leeliteeß / ka taß tohß Deßmittus Deewa Bauß-
lus lieds pillam peepilldijis gir? To nhe warr weens Zill-
wähx darriet. Chriſtus JEſus ẜacka us teems Wariſeereems:
Moſes gir jums to Baußlu dehwis / unnd nhe weens no
jums darra to Baußlu. Vnd taß ẜwähtz Apuſtuls Pawils
ſchälojahß no ẜöw paſſchu / ka taß Baußlis gharriegs äſ-
ẜohtz / bett Wings ( taß Apuſtuls ) äſẜohtz meeſẜiegs / appak-
ſchan teems Ghräkeems pahrdohds. Wairahk / mehß äſ-
ẜam tick ļote zaur muhſẜeems Ghräkeems ẜamaitati / ka mehß
muhſchighe to Baußlu nhe ſpehjam pepilldiet. To maza und rada
mums JEſus Chriſtus ar to Liedſibu no weenu Zillwäku / kat-
ters no Jeruſalemes ißghaja us Jericho. Aiſto Adams und mehß
eekſchan winja Ghurrneems bijam eekſchan to Paradieſi buda-
mi itt jaukà und ẜwähta Dſiewoſchanà / bett mums pattickahß us
Jericho eet / mehß klauſẜijam wairahk tai Tſchuhßkai / tam Wäl-
lam / nhe ka Deewam; Tapehtz äſẜam mehß nu ghaddijuſcheeß ſtarrp
teems Elleß Ꞩläppkaweems / tee gir mumß to krahßnu jauku
Deewa=Ghiem ißwillkuſchi / muhſẜo Prahtz gir aptummſẜohts /
ka taß meeſẜiegs Zillwähx nhe neeka nhe proht no Dee-
wa Leetahms / tahß gir winjam par Jegkibu / wings nhe
warr tahß ẜapraſt neds ißmanniet. Tumbſẜiba ween gir
eekſchan Ꞩirrds / unnd äſẜam mehß ka puß nomirruẜchi / tickai
taß meeſẜiegs Zillwähx dſiewo / bett taß gharriegs gir py Labbdar-
riſchanas nomirris. Py tadas Wahjibas und Beß=ſpehdſibas
@b{ka}
[230.lpp.]
ka warram mehß to Baußlu pepilldiet. Kamm Kahjas unnd
Rohkas puſſchu / ka warr taß ſtrahdaht / ihten tha gir arridſan
ẜchinny Leetà. Taß Baußliß rahda mums ghann to Zeļļu us
Debbeſẜu / bett nhe weens Zillwähx nhe ſpeh to Zeļļu ſtaighaht.
Kad kahdam Tyßlam jeb Krohpļam kaß=labb rahditu kahdu
Manntu und auxtu Kallnu / ko taß tam paliedſätu: wings redſä-
tu to Manntu / ſinnatu arridſan to Zeļļu / bett wings Nabbags
nhe warrätu ſtaighaht / unnd to Manntu no to Kallnu noneẜt:
Jhten tha tohp mums eekſchan to Baußlu taß Zellſch Debbeſ-
ẜieß rahdiets / mehß dſirrſcham / ko Deews no mums ghribb / unnd
ko Wings ẜohlijis gir teems / kattri Winja Baußlu peepillda /
bett nhe weens no mums warr to Deewa Prahtu attẜneekt. Vnd
tomehr ẜacka taß ẜwahtz Apuſtuls Pahwils / nhe tee kattri to
Baußlu ſinna jeb dſirrd / bett tee katrri to darra / tee taps
taißni und ẜwähti. Apdoma / Manns Draugs / ka eſẜi tu ihß
ẜchim dſiewojis / pateeß tu attraſẜi / ka tu daſchu reis tohß Deß-
mittus Deewa Baußluß eſẜi pahrkapiß / jeb tu nhe eſẜi ar Rohku
kadu Zillwähku nokahwis / zeek reiſas eſẜi tu bahreeß / tam Wäl-
lam to pawehlejis / Sohbuß par to ghreeſis / und wiſẜu Nhelaim
tam uß=wehlejis: Ja tu nhe eſẜi Maukohß ghajuſẜi / neds Mau-
kaß mecklejis / dohma / zeek reiſas eſẜi tu beßkaunighus Wahrdus
runnajis und Blehņa=Dſeemaß dſeedäjiß: Ja tu nhe eſẜi ſadſis /
doma / zeek reiſas eſẜi tu tawu Tuwaku Zillwäku peewieliß / jeb ar-
ridſan ghribbejis peewillt. Ja tad nu kaßlabba to wiſẜu Baußlu
turr und ghräko tickai prett weenu / taß gir / prett wiſẜu ( Baußlu ) 
ghrähkojis unnd gir tick dauds / ihten ka buhtu Wings wiſẜus
Deßmittus Baußlus pahrkapiß.
  Waiza tu nu / Manns Draugs / kapehtz taß Kunngs Chri-
ſtus uß to Baußlu tad rahda / ẜatzidams: Darri to / tad tu dſie-
wohſẜi kad nhe weens to Baußlu lieds pillam peepilldiet / neds
tam paſſcham ißtappt warr? Klauſẜi manns Draugs / unnd jemm
@b{währà/}
[231.lpp.]
währà / kaß töw tohp adbilldähtz: Taß Wariſeers by läpniß /
wings läppoja us ẜaweems labbeems Darrbeems / und nhe ghrib-
beja no zittu nheneekadu Zeļļu wairß ſinnaht / Debbeſẜieß nahkt /
ka ween zaur ẜaweems Darrbeems / tadehļ JEſus CHriſtus to
ghribbädams apkauneht / ẜacka: Darri to: dſirrdi tu Wariſe-
ers / ko tu eſẜi taggad ẜatzijis / ka töw Deewu unnd tawu Tuwa-
ku mieļoht buhß / taß gir ghann dries runnahtz / bett nhe tick dries
darriets / tee gir krahßni Wahrdi tha Baußla / bett kurr attraſẜi tu
tohß Zillwäkuß / kattri pehtz tadeems Wahrdeems dſiewo unnd
darra ? Apdomajeeß tu patz ẜöw / arrieg tu wiſẜu tawu Muhſchu
tha eſẜi dſiewojiß. Ja tu nhe eſẜi wehl pehtz ẜcheems Wahrdeems
darrijis / tad dohma tu us zittu Zeļļu / und nhe apẜmei to / kattru
Eß manneems Mahzekļeems eßmu rahdijis / beß to weenu weeni-
ghu Zeļļu nu wairs nhe weens Zillwähx Debbeſẜies nahx. Ta-
dehļ / O Zillwäka=Bährns / buhß töw ſinnaht / ka Deews taggad
wehl ẜawu Baußlu tapehtz töw dohd / jebſche tu to nhe warri wiſ-
ẜu darriet / ko Deews töw pawehl / tad buhß töw tomähr aran to
Baußlu ẜöw paſſchu mahziteeß{mahziteetz} adſiet / ka tu to nhe warri turreht /
ka Deews töw pawehlejis gir / bett töw buhß weenu labbaku und
pillnighaku Taißnibu meckleht / eekſchan Chriſto JEſu. Aiſto
    Taß Baußlis gir weens ẜpohẜch Speeghels /
    Katters mums parahda to ghräzighu Dabbu /
    Eekſchan muhſẜu Meeſẜu apẜlähptu.
  Taß Baußlis gir to Ghräko dehļ dohts / ka mehß
tohß mahzameeß adſiet / zaur to Baußlu nahk ta Adſieẜcha-
na to Ghräko / mähza taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils. Ꞩchei-
tan töw noteekahß ka kadam Wahjam / ļohte nhewäſẜalam Zill-
wäkam kam pillß Prahtz nhe gir / taß ſchkeetahß ghann ſtippriß
eſẜohtz / ghann ſpehjohhtz weens eet / und nhekaitohtz winjam nhe-
neeka. Bett taß Ahrſts ẜacka: Ja tu tad tick ſtippriß und wäſẜälß
ſchkeeteeß / tad zelleeß / ehd / dſerr / ſtrahda tawu Darrbu / ghann red-
@b{dſehſẜi}
[232.lpp.]
dſehſẜi tawu Weſẜeelibu und Warru. Jhten tha arridſan daſch
Zillwähx ſchkeetahß tick ſtippriß eſẜohtz / tohß Deßmitteß Deewa
Baußluß peepilldiet / unnd wiß to darriet / ko Deews tam gir pa-
wehlejis; Tadeems waijagha ẜchiß Speeghelß ta Baußla / kat-
ters teems to Beß=ſpehzibu und Wahjibu rahda / und ẜacka: Ap-
luhkojeeß / arrieg tu Deewu tha mieļo no wiſẜas Ꞩirrds /
no wiſẜu Dwehſẜeli / no wiſẜu Späku / und no wiſẜu Prah-
tu / unnd tawu Tuwaku ka ẜöw paſſchu / unnd tad buhß tam
Zillwäkam mahziteeß ẜawu Wahjibu adſiet / unnd ar to Muite-
neeku preekſchan ẜawu Kruhti ẜiſt unnd ẜatziet: Deews / eſẜi
mann Ghrähzeneekam ſchehliegs. Tha gir taß Baußliß
muhſẜo Mahzetaiß / kaß mums us Chriſtum JEſum rahda.
  Vnd ka tu nu / O Zillwähx / zaur taweems Darrbeems nhe
warri to Debbeß attẜneekt / aiſto tu nhe ſpeh to darriet / ko Deews
töw gir pawehlejis / tad rahda töw JEſus CHriſtus zittu Zeļļu /
ar Wahrdu / töw buhß ar tawahms Atzehms tahß Titzibas to
Kunnghu unnd Peſtitaju JEſum Chriſtum uhslukoht / aiſto tha
Wings ẜacka: Ꞩwähtas gir tahß Atzis / kattras to räds /
ko juhß rädſaht. Nhe runna Chriſtus JESVS ẜcheit no
to meeſẜighu Redſeſchanu / aiſto dauds nhetickli Juddi unnd Pag-
ghaņi / tee Auxti=Baſnizas=Kunnghi / Raxtamahzetaji / und Wa-
riſeeŗi / tha lieds arridſan / Kaiwas / Herodes / Pilatus / unnd tee
kattri JEſum Chriſtum py Kruſta Kohku pee=naggloja / to arri-
dſan redſeja ar ẜaweems Atzeems / bett tomähr no tadas Redſe-
ſchanas tee nhe tappa ẜwähti: Tapehtz wiß wairahk Wings
runna no tahß gharrighas Redſeſchanas / kattra zaur tahß Titzi-
bas noteek / taß gir tick dauds ẜatzietz; Ja mehß ghribbam Deb-
beſẜieß nahkt / unnd ẜwähti tapt / tad buhß mums titzeht eekſchan
JEſum Chriſtum / aiſto zittz Wahrds nhe gir dohts / eekſchan kat-
tru mehß to Peſtiſchanu muhſẜas Dwehſẜeles dabbuiſẜim / ka 
weens taß Wahrds JESV.
@b{Taß}
[233.lpp.]
  Taß ẜwähtz Apuſtuls tha ẜacka: Mehß tohpam beß
Nopällnu{Nopällnus} taißni no winja ( Deewa ) Schälasſtibas / zaur 
to Atpeſtiſchanu / kattra zaur JEſum Chriſtum notikuſ-
ẜi gir / kattru Deews preekſcha ſtahdijis gir par Schäla-
ſtibas Kräßlu zaur to Titzibu eekſchan winja Aſẜini / ka
Wings to Schälaſtibu/ kattra preekſchan Winju maxa/
iß=dahwahtu ar to / kad Wings tohß Ghräkus peedohd. 
Vnd attkal: Pehtz to / ka mehß taißni äſẜam darrieti zaur 
to Titzibu / tad gir mums Meers ar Deewu zaur muhſẜu
Kunnghu JEſum Chriſtum. Vnd zittà Ghramatà wings
tha raxta: No Schälaſtibas eſẜeeta juhß ẜwähti tappu-
ẜchi zaur to Titzibu / unnd taß=patz nhe no jums / Deewa
Dahwana gir ta / nhe no teems Darrbeems / ka nhe warr
nhe weens leeliteeß. Vnnd tapehtz JEſus Chriſtus tatz no
ẜöw ẜackahß: Eß äßmu taß Zellſch / ta Taißniba / unnd ta
Dſiewiba / Nhe weens nhe nahk py Tähwu / ka ween
zaur mann. Vnd attkall: Eß äßmu taß Ghaiſchums
tahß Paſẜaules / kaß pehtz Mann ſtaigha / taß nhe eeß
Tumſẜumà / bett winjam buhß taß Ghaiẜchums tahß
Dſiewibas. Redſi / Manns Draugs / ka Deewa Wahrds
mums to Zeļļu us Chriſtum JEſum rahda / zaur to mehß Deb-
beſẜieß ee=eet warram / ka wiſẜi ẜwähti wätzi Thäwi / Proweetes
und zitti Titzighi / tee gir tickai us JEſum Chriſtum luhkojuẜchi /
und us to winjo Ꞩirrds ſtahweja / ka wings no to wätzu Tähwu
Abraham ẜacka: Abrahams redſeja mannu Deenu / unnd
preezajahß. Vnd palleek taß Wahrds JEſu Chriſti teeß / kad
Wings teitz: Taß gir taß Prahtz ta Tähwa / kaß mann
ẜuhtijis gir / ka taß / katters to Dählu räds / und eekſchan
to titz / tam buhß ta muhſchigha Dſiewoẜchana. Pehtz
to buhß töw mi / O Zillwähx / turreteeß / kad tu waiza / Ko buhß
mann darriet / ka eß to muſchighu Dſiewoẜchanu dabbu.
@b{Titzeht}
[234.lpp.]
Titzeht buhß töw eekſchan to Kunnghu JEſum Chriſtum / aiſto
kaß eekſchan to titz / taß tohp taißnis. Weens Wackymei-
ſters (Zeetuma=Ꞩarrgs ) waizaja to Apuſtulu Pahwil / ko buhß
mann darriet / ka eß ẜwähtz tohpu? Tam adbilldeja taß A-
puſtuls / Titzi eekſchan to Kunnghu JEſum Chriſtum / tad      
tapẜi tu / und taws Namms ẜwähtz. Kad tu nu arridſan /
Manns Draugs / waiza / ko buhß mann darriet / ka eß ẜwähtz
tohpu: Tad tohp töw arridſan adbilldähtz: Titzi tu eekſchan
to Kunnghu JEſum CHRJſtum / tad tapẜi tu ẜwähtz.
Ꞩcheitan laideeta mums arridſan ẜatziet: Darri to / tad tu
dſiewohſẜi. JEſus Chriſtus gir taß ihſtäns Samariters / kat-
ters nahzis / und mums ghlabbojis gir. Muhſẜo dehļ gir wings
weenu ghruhtu Zeļļu no Debbeſẜu us Semmes / unnd attkal no
Semmes us Debbeſẜu ſtaighajis / to Nahwu zeetis / Baſnizas=
Kunnghi und Leewites ghaja mums zätzen / nhe weens mums nhe
warreja paliedſeht / ka taß weenigs JEſus Chriſtus / muhſẜo Pe-
ſtitais. Py to / und winja ẜuhru ghrutu Mohku laideeta mums
ar ẜatrizenatu und ẜadauſietu und titzighu Ꞩirrdi turreteeß / tad
warram mehß Debbeſẜieß nahkt.
  Bett tomähr ſinni arridſan und jemm währà; Ꞩchiß nab-
bags puß=nomirris Zillwähx tohp eekſchan Majaweetas eewäſts /
teitan tappa taß ghlahbts und dſeedenahtz: Ja tu / O ghrehziegs
Zillwähx ghribbi Debbeſẜies nahkt / tad buhß töw pirrmahk eek-
ſchan tahß ẜwähtas Chriſtitas Draudſes nahkt / no kattras mehß
ẜackam: Eß titzu weenu ẜwähtu Chriſtitu Baſnizu. Ta gir
Deewa Namms / taß leelais Namms.
  Eekſchan to Majaweetu gir par Ꞩaimneeku taws Mahza-
tais und Deewa Kallps / tapehtz to Baſnizas=Kunngho Ammatz
tohp dähwähtz weens Ammahtz tha Ꞩwähtta Gharra. Ꞩchiß
Ꞩaimneex tawas Mahtes / katters töw taß Elles=Ꞩläppkaws
taß ļauns Wälls ee=ẜittis gir / dſeedina ar Wienu / und ar Oelje.
@b{Taß}
[235.lpp.]
  Taß Wiens rahda töw us teems Deßmitteems Deewa=
Baußleems / ar teems tohp tahß leekaß und ẜapuwuẜchaß Meeſ-
ẜas nohſt ähdenatas / zaur to taß ihſtäns Dwehſẜeles Ahrſts JE-
ſus Chriſtus Ꞩapeß us Ꞩapehm darra / taß gir / tu attſieſti tawus
Ghräkuß / und tadehļ ghauſche nopuhteeß / und raudi no Ꞩirrds /
und gir töw ſchähl / ka tu Deewu tawu Kunnghu eſẜi ar taweems
Ghräkeems apkaitenajiß / und tawu Dwehſẜel apghrutenajiß / ta-
wa Ꞩirrds tahß ihſtänas Dwehſẜeles=Sahles / Dee-
wa Wahrdu / und to Meeſẜu und Aſẜini tawa Peſtitaja JESV
Chriſti / und tha attkal dſedina Chriſtus JESVS / kaß ee=wai-
nohts by.
  Wings dohd arridſan diwi Groẜchus tam Ꞩaimneekam /
tee gir tahß diwi Sacramentes / ar Wahrdu / ta ẜwähta Chriſti-
ba / und taß Wackara=Ehdens. Eekſchan to ẜwähtu Chriſtibu
nomaſgha Wings mums no muhſẜeems Ghrähkeems / ka tee
mums nhe tohp pelaghaditi / aiſto kaß titz und tohp Chriſtiets /
taß taps ẜwähtz: Eekſchan to ẜwähtu Wackara=Ehdeni mee-
lo mums JEſus Chriſtus ar ẜawu dahrghu Meeſẜu unnd Aſẜini /
par Peedoẜchanu muhſẜo Ghräko / bett kurr Ghräko Peedo-
ẜchana gir / turr arridſan Dſiewiba und Ꞩwehtiba / und Deb-
beſẜo Wallſtiba.
  Kad mehß nu ta liximeeß eekſchan tahß Majaweetas tahß
Chriſtitas Draudſibas dſeedinateeß / tad JEſus Chriſtus attkall
att=eeß / und mums ar ẜöw wiſchkim lieds weddieſẜeeß / und tad ick-
kattram nomaxahß pehtz ẜaweems Darrbeems. Ey nu
prohjam / Manns Draugs / und darri tha arridſan / ghribbi
tu pehtz ẜchahß laizighas Dſiewoẜchanas to muhſchighu Dſiewo-
ẜchanu dabbuit / unnd arridſan to redſeht / ko tee Apuſtuļi / Koniņi
und Proweeteß / ja tee ẜwähti Engeļi räds / tad ẜajemm ar ẜtippru
Titzibu to Kunnghu JEſum CHRJſtum / ey labpraht Baſnizà
klauſẜi Deewa Wahrdu no Ꞩirrds / ey py Deewa Ghalldu lee-
@b{tzeeß}
[236.lpp.]
tzeeß tahß Wahteß tawas Ꞩirrds ẜaſẜeet unnd dſeedenaht / tad
tapẜi ẜwähtz. Ey arridſan projam / und darri zeek ſpähdams /
ko Deews ẜawà Wahrdà no töw ghribb / eſẜi Deewam paklauſ-
ẜiegs / aiſto / mehß äſẜam Parradneeki / nhe tai Meeſẜi / ka
mehß pehtz to Meeſẜu dſiewojam / aiſto ja juhß pehtz to
Meeſẜu dſiewojeeta / tad jumms ja=mirrſt. Bett ja juhß
zaur to Gharru tahß Meeſẜas Darrbu ( mehrdehſẜeeta und )
nokauſẜeeta / tad juhß dſiewohſẜeeta . Ey nu / darri tha
arridſan / ka tu teeſcham dſeedaht warri:
    Teems Augļeems nhe buhß arridſan ißpallickt /
    Tawu Tuwaku buhß töw mieļoht /
    Ka tu tam tha palliedſeht warri /
    Jhten ka taws Deews py töw darrijis gir.
  Tadu Ꞩirrdi dohd jums und mann Deews taß Tähws /
Deews taß Dähls / und Deews taß ẜwähtz Gharrs / Amen.
@v{Evangelium am vierzehen-}
@v{den Sontag nach Trinitatis/}
@v{Luc. 17.}
  To ẜwähtu Ewangelium no teems deßmitteems Spitta-
   ligheems Wiereems / kattrus JEſus Chriſtus dſee- 
   denajis und beß Sahlehms wäſẜälus darrijis gir /
   laſẜam mehß py to ẜwähtu Ewangeliſtu Luca / ẜeptita=pa-
   deßmittà Weetà / und ſkann tee Wahrdi juhſẜà Wallodà
   tha:
@b{Vnd}
[237.lpp.]
    VNd taß notickahß / kad JEſus
    ghaja uhs Jeruſalemes / ſtaighaja taß 
    widdu zaur Samaria und Galilea.
    Vnnd kad wings weenà Jällghawà
    nahze / ẜattappa Winjam deßmittz
Spittalighi Wieri / tee ſtahweja no tahlenes / pazäll-
dami ẜawus Ballxnes ẜatzija: JEſu / mieļais Mei-
ſteri/ abſchälojeeß töw par mums. Vnd kad wings
tohß redſeja / ẜatzija Wings us teem: No=eita / und
rahdaiteeß teem Baſnizas=Kungheem. Vnd taß
notickahß / kad tee noghaja / tappa tee ẜchkieſti.
  Bett weens no teem redſädams / ka taß by wäſ-
ẜäls tappis. attghreeſehß taß attkall apkahrt / unnd
teitze Deewu arr ſkannighu Ballxni / und krittta us
ẜawu Waighu / py Winja Kahjahm{Kahjemah} / unnd pateitzahs
@b{Winjam}
[238.lpp.]
Winjam. Vnd taß by weens Samariters. Bett
JEſus adbilldeja und ẜatzija / Negg gir turr Deß-
mittz ẜchkieſti tappuſchi? Bett kur gir tee Dehwin-
ghi? Nhe gir tad zittz nhe weens attraſts / katters
attkal attghreeſtohß / und dohtu Deewam Ghodu /
ka ween{weens} ẜchiß Ꞩweſẜcheneex? Vnd wings ẜatzija
us to: Zelleeß aukſcham / ey prohjam / tawa Titziba
gir töw palliedſejuſẜi .

    ꞨChis ẜwähtz preekſche=laſẜiets Ewan-
    geliums peedärr pirrmajan kahrtan eekſchan
    teems Wahrdeems muhſẜas Bährna Mahzi-
    bas / kad Deews ẜacka: Eß taß Kungs taws
    Deews / äßmu weens dußmiegs Deews /
    taß gir tick dauds ẜatziets: Deews beedina
    ẜohdiet wiſẜus / kattri ẜchohß Baußlus
pahrkahp. Ꞩchee Spittalighi Wieri ar ẜaweems leeleems
Ghräkeems by Deewu apkaitenajuſẜchi / tapehtz tee arridſan ẜa-
wu Noſeeghumu dehļ tohp tick ghrute ar tadu leelu Ꞩährghu no
Deewu ẜohditi. Ohtran kahrtan peedärr arridſan ẜchis Ewan-
geliums eekſchan to Pirrmu Baußlu / katters tha ſkann: Töw
nhe buhß zittus Deewus turreht preekſchan mann.
Ꞩchee Nheweſẜeli nhe ſinna nu wairs nhe weenu zittu Ahrſt / ka
JEſum Chriſtum / katters gir Deews par wiſẜu Leetu /
ẜlahwähtz muhſchighe / taß gir taß Kungs muhſẜo Ahrſts /
taß gir taß Meiſters kaß palliedſeht warr. Py ẜcho Kunn-
ghu / Ahrſtu und Meiſteri ẜchee arridſann nahk / luhds / pazäll-
dami ẜawus aißmackuſchus Ballxnes / und brähtz zeek ſpehda-
mi / JEſu mieļais Meiſteri / abſchälojeeß töw par mums.
@b{Tudehļ}
[239.lpp.]
Tudehļ leekahß taß ẜöw attraſteeß / katters ẜacka zaur to Mutt
tha ẜwähta Koninja Dawid: Peeẜautz mann Bädahß buh-
dams / tad Eß töw ghribbu attpeſtiet. Treſẜchan kahrtan
peedärr ẜchis Ewangeliums eekſchan to Ohtru Baußlu / katters
tha ſkann: Töw nhe buhß Deewa tawa Kungha Wahr-
du nhepatteſẜe wallkoht. Ꞩche Nheweſẜäli Wieri mek-
kleh Burrwjus / Ꞩahls=puhſchlätajus / unnd tadus Wällapeſte-
ļus / bett JEſum Chriſtum to ihſtänu Peſtitaju tee peeluhds / taß
tohß paklauſẜa und dſeedina; Tapehtz arridſan / jebſche nhe wiſẜi /
tomähr weens no teems / rädſädams / ka taß by wäſẜals
tappis / attghreeſehß taß attkall apkahrt / unnd teitze Dee-
wu ar ſkannighu Ballxni / und kritta us ẜawu Waighu /
py JEſu Kahjahms / und patteitze Winjam. Aiſto Dee-
wu buhß mums wiſẜahß Bähdahß peeẜauckt / luhkt / teickt
und ẜlaweht.
  Ꞩchimm brieſcham ghribbam mehß aran ẜcho ẜwähtu E-
wangelium mahziteeß / ka muhſẜo Kunngs unnd Peſtitais JEſus
CHRJſtus ẜchohß deßmitts Spittalighus Wierus dſeedenajis
gir.
  O Kunngs JEſu Chriſte / dſeedini tu irr muhſẜas
Ꞩirrdes no Ghräko=Ꞩährghu / tad tapẜim mehß wäſ-
ẜäli/ Amen.

  MJeļi Draughi / Taß ẜwähtz Ewangeliſts Lucas ẜacka eek-
  ſan ẜcho ẜwähtu Ewangelium tha: Taß notickahß / kad
  JEſus ghaja us Jeruſalemes / ſtaighaja taß wid-
du zaur Samaria und Galilea. Ꞩcheitan buhß jums ſin-
naht / kad JEſus Chriſtus muhſẜo Peſtitais no weenas Weetas
ohtra / no weenas Pills zittà ſtaighajis / und wiſẜu to / ko taß Deb-
beſẜo Thäws winjam by pawehlejis / peetitzighe darrijis / und ick=
kattram Deewa Prahtu ißſtahſtijis / und Deewa Wahrdu mah-
@b{zijis}
[240.lpp.]
zijis by / und nu jaw taß Laix und ta Stunda daggajuſẜi by / ka tam
muhſẜo Ghräko dehļ to ruhktu Nahwu py to Kruſta Kohku zeeſt /
und ẜawu dahrghu Aſẜini ißleet by / par Peedoẜchanu muhſẜo No-
ſeghumo / taiſẜahß Wings us Zeļļu / und eet no tahß Pills Ka-
pernaum us Jeruſalemes. Nu Wings nhe ſtaigha tudeļļ teeẜch-
teeſcham / bett leelu Liekumu Wings apmett / unnd eet widdu zaur
Samaria / kur puß Juddi puß Paggaņi / unnd zaur Galilea / kur
dauds leeli Ghräzeneeki by. Vs ẜcho Zeļļu Wings dauds krahß-
nus Brienumus darrija. Ꞩchohß deßmitts Spittalighus Wie-
rus Wings Weſẜälus darra / diwi Acklus Wings darrija redſi-
ghus / tam leelam Ghräzeneekam und Muiteneekam Zacheo pee-
dohd Wings tohß Ghräkus / und to nomirruſchu Lazarum uhs-
mohdina Wings no teems Mirroņeems / und darra to attkall dſie-
wu. To JEſus Chriſtus wiß mums par labb gir darrijis / ẜawu
ſchählu Ꞩirrdi mums ghribbädams paradiet. Patteeſẜe / taß gir
teeẜcham teeſẜe / ko taß ẜwähtz Konings Dawids ẜacka: Tick aux-
te ka taß Debbeß par to Semm gir / leek Wings ẜawu Schälaſti-
bu eet par teems / kattri to bieſtahß / tick tahļe taß Rietz gir no Wa-
ckareß / leek Wings muhſẜus Noſeeghumus no mums buht.
Wings ghribb / ka wiſẜeems Zillwäkeems palliedſehts taptu / und
py Attſiſchanas tahß Taißnibas nahktu. Tadehļ Wings arri-
dſan pattz ẜacka: Eß äßmu nahzis tohß Gräzeneekus ẜauckt / ka
teems buhß attſtateeß no Ghräkeems / und nhe tohß Taißnuß.
  To apdohmadami laideeta mums arridſan ẜajembt muhſẜu
Kunnghu Chriſtum JEſum ar titzighu Ꞩirrdi / aiſto Wings irr
py mums nahk / zeek Wings mums ẜawu ẜwähtu Wahrdu leek
ẜludenaht / Wings nahk py mums / kad Wings muhß und muhſ-
ẜus Bährnus leek chriſtiet / eekſchan to Wahrdu ta Tähwa / und
ta Dähla / und ta ẜwähta Gharra / Wings nahk py mums / kad
Wings mums eekſchan to ẜwähtu Wackarehden ar ẜawu Meeſ-
ẜu mums ehdina / unnd arr ẜawu Aſẜini mums dſirrdina / unnd tha
@b{Wings}
[241.lpp.]
Wings mums eeſchinko to Debbeſẜu Wallſtibu / und to muhſchi-
ghu Dſiewoſchanu.
  Tapehtz buhß mums ar ẜcheems Nheweſẜäļeems Chriſto
JEſu pretti nahkt / ka mehß tam arr titzighu Ꞩirrdi ẜatohpam /
unnd to ẜajämmam / ihten ka ẜchee Sppittalighi Wieri / no kat-
treems ſtahw raxtietz: Tee ẜatappa Winjam / ẜawus Ballx-
neß pazälldami tee ẜatzija: JEſu / mieļais Meiſteri / ab-
ſchälojeeß töw par mums. No leelu Ꞩährghu tee by wiß-
kim aiß=ẜmackuſchi / tadehļ tee brehtz / zeek ſpähdami / unnd ghribb
ick=kattris ẜatziet arr to Koninju Dawid: Eß ẜauzu no wiſẜas
Ꞩirrds / JESV / mieļais Meiſteri / abſchälojeeß töw par
mums: Mehß titzam / ka tu eſẜi eekſchan ẜchahß Paſẜaules nah-
zis / teems Zillwäkeems palliedſeht / unnd weens Meiſters eſẜi
palliedſeht / abſchälojeeß töw par mums / aiſto tu wißlab-
bahk ſinni und redſi muhſẜu leelu Nhelaim und ghrutu Ꞩährghu /
Ꞩkattaiß jehle / unnd palliedſi mums / Deews muhſẜo
Kunngs.
  Mahzais nu ẜcheitan / Manns Draugs / kad Deews töw
jeb tawus Bährnus / jeb tawu Ꞩaim ar Nheweſẜelibu / jeb ar zit-
tu kahdu Nhelaim ſchauſch{ſchauß} und Majahß peemeckleh / ka töw tadu
Riext ar pateizighu Ꞩirrdi ẜajembt buhß. Aiſto Deews tapehtz
to darra / ka Wings töw py ẜöw dabbuit warrätu. Kad weens
Tähws ẜawam Bährnam wiſẜu labb darra / und taß Bährns
tohp wehliegs / nhe bähda wairs pehtz Tähwu / unnd irr aizenahtz
nhe ghribb nahkt / ko tad Tähws darra? Wings ẜacka / nhe ghrib-
bi tu nahkt / arr labbu aizenahtz / tad eß töw zittade aizenaẜchu;
jämm Riextiet / unnd dohd tam us Ahdas. Jhten tha muhſẜo
Debbeſẜo Tähws arridſan ar mums darra. Wings dohd mums
wiſẜu labb / ghribbädams mums tha py ẜöw labbinaht unnd jau-
zeht. Bett / Deewam ſchähl / mehß tohpam jo Deenas jo wehli-
ghaki / unnd nhe dohdam Deewam nhe labbu Wahrdu / drieſahk
@b{mehß}
[242.lpp.]
mehß Winjam Mugghuru attghreeſcham / unnd jebſche Wings
ghann ẜautz: Ghreeſeteeß ẜchurr py mann wiſẜas Paſẜau-
les Ghalls / tad tapẜeeta juhß ẜwähti; Ko mehß pehtz to bäh-
dajam? Beeſas Auſẜis mums gir: Redſi / tad Deews ẜawu Riext
jämm / kattra gir daſchadi Ꞩährghi / Nhelaime unnd Bähdas /
pahrmahza mums / unnd wädd mums attkall py ẜöw. Ꞩchee
ſpittalighi Wieri ar Spittali ka abẜijahti nahk py to Kunnghu
CHriſtum JEſum. Wings auxts baggahtz Kunngs eekſchan
Syria=Semmes weſẜäls budams tohß Aelkadeewus ar zitteems
Paggaņeems zeenija / bett pehtz redſädams / kad wings / no Deewu
ar Spittaļeems ẜohdietz / nhe warreja zitade weſẜäls tapt / ka tik-
kai no to / kaß to by nheweſẜälu darrijis / mazijahß Wings muhſẜu
Deewu und Kunnghu attſiet / atſtahjahß no tahß Aelkadeewibaß /
unnd ẜatzija Weſẜäls tappis: Eß ſinnu ka zitts Deews eek-
ſchan wiſẜahms Semmehms nhe gir / ka tickai eekſchan
Jſrael. Taß gir o Deews patz ẜacka: Kad teems nhe labb
klaẜeeß / tad tee mann aggre mecklehß / und ẜatzieß: Nah-
zeeta / eima mehß attkall py Kunnghu; Aiſto Wings gir
mums ẜaplohẜijis / Wings mums attkall dſeedenahß /
Wings gir mums ẜakuhliß / Wings mums attkall ẜaẜai-
ſtieß. Ꞩchee Spittalighi Wieri tohp zaur ẜawu Ꞩährghu
pakuhdenati / ka tee Chriſtum JEſum peeẜautz: ihten tha / manns
Draugs / Deews irr töw Nhelaim peeẜuhta / ka tu warri ar to
ẜwähtu Koninju Dawid ẜatziet: Kunngs / kad mann bail gir /
tad eß töw peeẜauzu.
  Jo patz Deews pawehļ mums / ka mums Winju buhß muhſ-
ẜà Lixtà peeẜaukt / und gir mums ẜohļijis / ka mums nhe buhß well-
te luhkt: Luhdſeeta / tad juhß jemmẜeeta / mecklejeeta / tad
juhß attraſẜeeta / peeklaudſenajeeta / tad tapps jums att-
währts; Vnnd taß ẜwähts Proweets Eſaias mahza mums:
Mecklejeeta to Kunghu / teekams Wings wehl attraſtins /
@b{pee-}
[243.lpp.]
peeẜauzeeta to / teekams Wings wehl tuwe gir. Vs tadu
Deewa Pawehleſchanu unnd Ꞩohliẜchanu nahkam mehß arri-
dſan nhe py Burrwy / py Ꞩahlspuhſchletaju / unnd zittu Wälla
Kallpu und Kallpon; aiſto töw nhe buhß zittus Deewus
turreht preekſchan to weenu weenighu Deewu / kaß töw
par labb ẜawu mieļu Dählu JEſum CHriſtum gir nodehwis;
bett mehß nahkam py to / katters mums wiſẜus muhſẜus
Ghräkuß peedohd / und dſeedina wiſẜu muhſẜu Wainu /
kaß muhſẜu Dſiewibu no Ꞩamaitaẜchanas attpeſtie / kaß
mums puſchko ar ẜawu leelu Schälaſtibu.
  Daſſch dohma / eß nhe mahku dauds Pahtarus / kaß ſinna /
arrieg Deews mann paklauſẜieß? Klauſẜi manns Draugs / ẜchee
Spittalighi Wieri arridſan arr ghaŗŗeem Pahtareem nhe pee-
luhdſe Deewu / bett ihſẜus ihſẜus Pahtariņus tee ẜacka: JEſu /
Mieļais Meiſteri / abſchälojeeß töw par mums / unnd to-
mähr Chriſtus JEſus tohß paklauſẜija. Jebſche tu no leelas
Nheweſẜelibas nhe ſpeh nhe weenu Wahrdiņu runnaht / nhe ba-
ſchijeeß tadehļ / Deews irr tawas Ꞩirrds Nopuhſchanu reds
unnd dſirrd. Moſes ſtahweja{ſtahwoja} eekſchan leelams Bähdams py
to ẜarrkanu Juhri / Wings no leelas Jßbailes nhe weenu Wahr-
du ſpehja runnaht / bett tickai nopuhteß. Tahß Nopuhẜchanas
by preekſchan Deewa Auſẜeems ka kahds ſkannigs Ballß / aiſto
tha usrunna Deews to Moſen: Moſe / ko brehtz tu? Tapehtz
nhe waijagha töw bädateeß / jeb tawa Luhkſchana ihſẜa gir / tikkai
peluhko / ka ta no Ꞩirrds eet / peeluhds Deewu ẜirrdighe / titzighe /
beß Alloſchanas / aiſto kaß Deewu peeluhds / und allojahß /
nhe dabbu nheneeka / beß Titzibas muhſcham nhe weens
taß Deewam war patickt. Vnd kapehtz nhe ghribbätam mehß
Deewam titzeht? Jo Wings warr dauds wairahk darriet /
nhe ka mehß luhdſam jeb prohtam. Taß ẜwähtz Jobs
ẜeptiņus Ghaddus ghrutà Ꞩährghà ghulleja / Deews winjam
@b{tomehr}
[244.lpp.]
tomehr palliedſeja. Weens Wiers tries=deßmitz unnd aſtoņus
Ghaddus tahdà Ꞩährghà ghulleja / ka taß nhe warreja nhe kuſte-
nateeß / tomehr Chriſtus JEſus to dſeedenaja ar weenu Wahrdu.
Bett taß zittam pehtz dſieſẜeeß / tam buhß leelas Ꞩirrds-
bähdas.
  Ꞩcheitan warrätu nu attkall daſſch ẜatziet: Tomähr taß
arridſan teeß gir / ka daſſch Nheweſẜelis Deewu peeluhds /
leek arridſan preekſchan ẜöw Baſnizà Deewu luhkt / und
tattſche palleek täß tahds: Bett kad py zittu Zillwäku
eet / tad no to puhſtu Ꞩahli / jeb no zittu leetu / ka tadi
Ammattneeki ſinna / taß Nheweſẜelis drieſake zillajahß!
Jemm wehra manns Draugs / und apdohma labb / ko eß töw aran
Deewa Ghramatu mahzu. Nhe allaſchien Deews eekſchan lai-
zighahms Leetahms mums paklauſẜa / bett tha / ka Wings no-
manna / ka taß mums labb gir. Maß Bährns praſẜa no Tähwu /
no Mahteß Naſi / jeb aſẜu Kohku / ja nu Tähws und Mahte ap-
plam dohd tam Bährnam tahdu Leetu / zick dries Nhelaime warr
lehkteeß / ka taß Bährns jeb Rohkà eeghreeſchahß / jebb Atzi eedur-
rahß / tad buhtu jo labbahk bijis / ka tam Bährnam tahds Naſis
jeb Kohx nhe buhtu Rohkà dohtz bijis. Jhten tha arridſan
daſſch Zillwähx luhdſahß no Deewu Weſẜelibas / und buhtu tam
py ẜawas Dwehſẜeles muſchighe labbahk / ka taß us ẜchahß Paſ-
ẜauleß dſiewodams allaſch Nheweſẜels buhtu bijiß / tad Wings
tick dauds unnd ļohte nhe ghräkotu arr Mauzibu / arr Laulibas
Pahrlauẜchanu / arr Ꞩläppkawibu / arr Sahdſibu / arr Mälo-
ſchanu unnd Aprunnoẜchanu / unnd arr zitteems Ghräkeems / no
kattreems Deews to attrau Ghulltà turrädams. Vnnd ja tad
Deews töw eekſchan ẜchahß Paſẜauleß nhe ghribb to doht / ko tu
no Winju luhds / titzi / Wings töw winja Paſẜauleh dohß to / kaß
töw muhſchighe ee=preezenahß: Turr Deews no taweems
Atzeems noẜlauzieß wiſẜas Aſẜaras / und tha Nahwe nhe 
@b{buhß}
[245.lpp.]
buhß wairs / neds Bähdas / neds Kleekſchana / nedds Ꞩa-
peß wairs buhß / aiſto taß pirrmaiß gir paghajis.
  Tomehr eepreezenajeeteeß / Manni Draughi / ſinnadami /
ka JEſus Chriſtus nhe ghribb mums irr ẜcheit laizighe nhe palli-
dſejiß nhe attſtaht / ja Wings to nomanna / und ka tahds Kungs /
kaß wiſẜas Leetas papreekſche ſinn / räds / ka ta laizigha Palliedſi-
ba tam Nabbagham Nheweſẜeļam jeb zittà Nhelaimeh buhda-
mam / py ẜawas Dwehſẜeleß labb buht warr / und Deewam noteek
par Ghohdu und Ꞩlahwu. Abdomajeeta ẜchohß Spittalighus
Zillwäkus. Tee Ꞩpittaļi tada Ꞩährgha by / ka to nhe weens
Ahrſts Paſẜauleh dſedenaht warreja. To ghann ẜapratta wings
Konings ar Wahrdu Joram / no kattru mehß Deewa=Ghrama-
tà laſẜam / kad weens Paggaņo=Konings ẜawu Ꞩullaini py win-
ju noẜuhtija arr Ghramatu / kurr by raxtietz: Eß eßmu ẜawu
Kallpu Naeman py töw ẜuhtijiß / to buhß töw no winja Spitta-
ļeems peſtiet / und weſẜelu darriet. To ghrammatu laſẜidams taß
Konings no Jſrael / ẜaplohſẜija wings ẜawas Drehbeß / und ẜatzi-
ja; Eßmu eß tad Deews / ka eß nokaut und dſiewu dar-
riet warru / ka wings py mann ẜuhta / ka mann to Wie-
ru no ẜawas Spittalibas peſtiet buhß. Zitz Konings A-
ſaria ẜauktz arridſan ſpitaliegs / und dſiewoja eekſchan ihpaſ-
ſchu Nammu / ẜawißke. Buhtu wings weenu Ahrſt / jeb kadas
Sahles ſinnajiß / weſẜels tapt / wings buhtu mecklejeeß. Bett
JEſus Chriſtus gir taß weens weeniegs Kunngs / katters wiſẜe-
nahdu Nhelaim / Ꞩährghu unnd Spittaļus nohſtjemmt warr.
Wings warr wiſẜu darriet / ko Wings ghribb / unnd ẜohlijiß gir.
Wings war wiſẜu doht / kaß mums py Meeſẜas und Dwehſẜeleß /
ẜcheit laizighe und turr muhſchighe waijagha gir. Patturreeta
ko Deewa Wahrds ẜacka: Ꞩlahwähtz gir taß Kunngs ick-
deenas / Deews usleek mums weenu Naſtu / bett wings
pallieds mums arridſan / mums gir weens Deews / kat-
@b{ters}
[246.lpp.]
ters pallieds / unnd weens Kunngs / Kunngs / katters no
Nahwes peſty. Muhſẜo Deews gir Debbeſẜies / Wings
ſpeh darriet / ko Wings gribb / eekſchan Debbeß und wirß
Semmes / eekſchan Juhri / unnd wiſẜohß Dſiļļumohß.
Simſons ẜchkitta / arr leelu Ꞩlahpu by tam nomirrt: Nhe weens
nhe by / katters tam buhtu warrejis palliedſeht. Bett Deews to
ſpehja / ko nhe weens Zillwähx ſpehja dariet. Aiſto Deews ſchkeh-
le weenu Jllkti eekſchan weena Ehſeļa Sohdu / unnd no tenneneß
licka Wings ſchkieſtu auxtu Vhdeni / ka no krahßnu Ahwotu iß-
wirrt / ka taß peekuſẜiß Zillwähx / atkall warreja atſpirrdſenateeß
und dſiſẜenateeß. Vs to Wallſtu Juda ußbrucka leels Spähx
no teems Moabiteŗeems unnd Ammoniteŗeems / ka irr patz Ko-
nings und wiſẜi Ļaudis nhe ſinnaja / kurr teems by pallickt.
Bett kad tee wiſẜi eeẜahka Deewu peeluhkt no Ꞩirrds / redſi / tad
patz Deews tohß Kaŗŗa=Ļaudiß apkahwe. Kahds Badds by
eekſchan tahß Pillß Samaria / Mahteß ehde ẜawus Bährnus.
Bett Deews teems palliedſeja brieniſke und drieſe. Juhß dſirr-
deeta daſche reis no teems trims jauneems Puiẜcheems / kattri eek-
chan Babylon karſtà dägguſchà Zepply arr ẜawahms Dreh-
behms / Mehteļeems / Kurrpehms und Zäppurehms eemeſti tap-
pa. Kaß nhe buhtu ſkittiß / ka teems Nabbaggheems by pällna=
pällnohß ẜadeckt: bett tomehr Deews tohß arr leelu Brienumu
dſiewus und weſẜelus ißwedde / ka ick=kattriß / kaß to redſeja / brie-
nojahß. Ta lieds arridſan dſirdeeta juhß / ka taß ẜwähtz Pro-
weetz Daniels py teems plehſẜigheems Swähreems / teems La-
weems / eekſchan Beddreß ee=mäſts gir / bett Deews gir winju
ghlahbiß ka winjam nhe Matta= Ghalls aißſkahrtz tappa. Ock
ja / Manni Draughi / kaß us Deewu zerreh / unnd tam no wiſẜaß
Ꞩirrds paļaujahß / tam labbe buhß und klahſẜeeß / ẜcheit laizighe /
und turr muhſchighe .
  Bett jemm ẜcheitan ir ẜcho Mahzibu währà / ka tu leezeeß
@b{Baſni-}
[247.lpp.]
Baſnizà arridſan preekſchan töw Deewu luhkt. Aiſto tha mah-
za taß ẜwähtz Apuſtuls Jäcobs: Ja kaßlabba nhewäſẜäls
gir juhſẜo ſtarrpa / taß laid leek aizenaht tohß Wätzakuß /
unnd laid ẜöw tohß luhkt eekſchan to Wahrdu tha
Kunngha / unnd ta Luhkſchana tahß Titzibas palliedſehß
tam Nheweſẜeļam / unnd taß Kunngs to uhs=zillinahß:
Luhdſeeta zittz preekſch zittu / ka juhß wäſẜali tohpeeta / ai-
ſto ta Luhkſchana tha Taißna dauds ſpeh / kad ta no
Ꞩirrds eet. Vnnd taß ſchehliegs Deews darra to / ko tee
Deewabijataji ghribb / und dſirrd winjo Brehkſchanu / ẜa-
cka Konings Dawids.
  Rahdaiß töw arridſan / irr Nheweſẜels buhdams / tawam
Baſnizas=Kunngham / leezeeß par wiſẜahms Leetahms töw dſee-
denateeß py tawas Dwehſẜeleß / luhds tawu Mahzetaju / ka
Wings us Deewu Pawehleẜchanu töw tawo Ghräko Peedo-
ſchanu paẜluddenaht ghribbätu / unnd leezeeß töw meeloht unnd
dſirrdenaht arr to Meeſẜu unnd Aſẜini tawa Peſtitaja JESV
Chriſti.
  Weens Mellmeņaẜehrdſiegs tappa py Chriſtum nonäſts /
tam nhe ween ẜawahß Meeſẜahß und Kaulohß leelas Ꞩahpeß
by / bett wiß wairahk wings Ꞩahpeß zeete py ẜawas Dwehſẜeleß
to leelo Ghräko dehļ: Bett JEſus Chriſtus dſeedenaja tam wiß
pirrmahk to Dwehſẜel / und ẜatzija: Turraiß labbu Prahtu /
manns Dähls / tawi Ghräki gir töw peedohti. Pehtz
pawehleja tam / aukſcham zellteeß / ẜawu Ghulltu ẜajemmt /
und prohjam eet. Ja tu nhe buhſẜi ẜaderrejeeß und ẜaliedſe-
najeeß arr Deewu / tad töw zittas Sahles lähte nhe palliedſehß.
Weens Konings tappa nheweſẜals ar Kahjahms / unnd ta Nhe-
weſẜeliba jo Deenas jo wairojahß / unnd wings irr Nheweſẜels
buhdams nhe meckleja to Kunnghu / bett tohß Ahrſteß unnd no-
mirra. Ghribbi tu / Manns Draugs / ka Deewam töw buhß
@b{attkall}
[248.lpp.]
attkall palliedſeht / tad darri tha / ka Syrachs töw mahza / ẜatzi-
dams: Manns Bährns / kad tu nheweſẜels eſẜi / tad nhe ni-
tzini ẜcho: bett luhdſeeß to Kunnghu / tad Wings töw
attkall weſẜälu darrieß / mittejeeß no Ghräkeems / unnd
darri tawas Rohkus nhenoſeedſighas ? unnd ẜchkieſti ta-
wu Ꞩirrdi no wiſẜu Noſeghumu. Ꞩacki arr to ẜwähtu
Koninju Dawid:
    Töw ween eßmu es ghräkojis /
    Taß gir prett mann allaſchien /
    Taß Ļauns preeſchan töw nhe warr paſtaweht /
    Tu palletz taißnis / jeb tu ẜohdietz tohpi.
  Wehrß tawas Atzis tahß Titzibas us JEſum Chriſtum / tawu    
weenighu Peſtitaju / und dſeedi:
    Manni Ghräki gi ghruhti und par leeka leeli /
    Vnd ruhp mann no Ꞩirrds dibben /
    No teems darri mann ẜwabbadu /
    Zaur tawu Nahwu und Mohkahms:
    Vnd parahdi mann tawam Tähwam /
    Ka tu eſẜi ghann mannis dehļ darrijiß /
und dahrghe attpirrziß / Ja tu to darrieſẜi / tad Deews töw arri-
dſan adbilldehß: Mannohß Dußmohß äßmu eß töw ẜit-
tiß / und töw ſchählodams eß töw ſchählo: Aiſto / Eß dell-
deju tawus Ghräkus ẜöwis dehļ / und nhe peeminnu ta-
wu Noſeghumu wairs. Bett kaß nhe dohma arr Deewu
ẜaliedſenateeß / taß attraß / ka taß tomähr teeß gir / ko Deewa
Wahrds ẜacka: Taß gir wellte / ka tu dauds dſeedeni / aiſto
tu nhe tohpi tomähr wäſẜäls / und jebſche töw arridſan kahds
Wällakallps / kahds Burrwis und Ꞩahls=Puhſchlätais buhtu /
ka tu ſchkeetees / weſẜälu darrijis / tad tomehr ihten tick dauds
gir / ihten ka buhtu weens Ballbeers Ghurrnà jeb Kahjà weenu
Wainu dſeedajiß / und deßmitts reiſas töw paſſchà Ꞩirrdy attkal
@b{eeduhris.}
[249.lpp.]
eeduhriß. Pehdejan kahrtan / Manns Draugs / jemm arridſan
währà / kad JESVS Chriſtus töw attkal py tawas pirrmajas
Weſẜelibas palliedſejis gir / ka töw winjam no Ꞩirrds dibben pa-
teickt buhß. Daſſch ẜirrgdams ẜohla Deewam / ka wings ghribb /
wäſẜäls tappiß / Deewam ween kallpoht / labpraht Baſnizà eet /
unnd tieſche nhe ghräkoht. Bett kad Deews winjam palliedſe-
jiß / tad aißmirrſt ẜchiß ko wings gir ẜohlijis. Tahds gir no ẜcho
dehwinjo Juddo ẜlakkaß / tee pirrmahk nhewäſẜäli budami ghann
ghauſche Chriſtum luhdſe / bett pehtz wäſẜäli tappuẜchi / tudeļļ to
paſſchu briedi aißmirſẜa to leelu Labbudarriẜchanu. Tadeems
nickneems Blehſcheems / kattri nhe patteitz par to Labbu-
darriſchanu / nhe klahſẜeeß labbe. Darri tu tha / ka ẜchis Sa-
mariters / taß redſädams / ka taß by wäſẜäls tappis / atghre-
ſehß taß attkal apkahrt / und teitze{teitzu} Deewu arr ſkannighu
Ballxni / unnd kritta us ẜawu Waighu / py JESV Kah-
jahms / unnd pateize winjam. Ꞩchiß wehl atminnahß / ka
taß Spittaļohß girr ghullejiß / unnd ka JEſus Chriſtus tam no
tahdu ghrutu Sährghu gir peſtijiß / to wings adſieſt. Tu arri-
dſan / Manns Draugs / apdohma allaſchien / ko Deews töw labb
gir darrijis. Ꞩacki ar to Proweetu Eſaia: Eß pateitzu töw
Deews / ka tu dußmiegs eſẜi us mann bijis / unnd tawas
Dußmas mittejuẜchaß / und tu mann eepreezini: Dſeedi
arr Dawidu:
    Nu ẜlahwe manna Dwehſẜele to Kunghu /
    Vnd wiß kaß eekſchan mann gir Winja Wahrdu /
    Ꞩawu Labbdarriſchanu taß wairo /
    Nhe aismirſti to / O manna Ꞩirrds /    
    Gir töw peedewis tawus Ghräkus /
    Vnd dſeedina tawu leelu Nheweſẜelibu.
Bett ja to nomanni und reds / ka Deews pehtz ẜawu ſchehlighu
Prahtu töw ghribb nohſt=jembt no ẜchahß behdighas Warrgho-
@b{ſem-}
[250.lpp.]
ſemmes; dohdeeß tu arr Meeru / und pawehlejeeß töw Deewam /
ẜatzidams:
    Kunngs / mannu Dwehſẜel eß töw pawehļu /
    Manns Deews / Manns Deews / nhe attſtah no
              mann /
    Jemm mann tawahß Rohkahß /
    O patteeß Deews / no wiſẜahms Bähdams /
    Pallidſi mann paſtarà Ghallà.
Tahdu tawu ẜirrdighu Luhkſchanu{Luhſchanu} Deews paklauſẜieß / JEſus
Chriſtus ẜajemms tawu Dwehſẜel eekſchan ẜawu wiß=ſpehzighu
Rohku / unnd no tennenes nhe weens ißrauhß / aiſto / to
Taißno Dwehſẜele gir Deewa Rohkà / unnd nhe kahdas
Mohkas to aißkaŗŗ. To dohd jumms unnd mann Deews
Tähws / Dähls / und ẜwähtz Gharrs / AMEN.
@v{Evangelium am fünffzehen-}
@v{den Sontag nach Trinitatis/}
@v{Matth. 6.}
  To ẜwähtu Ewangelium / eekſchan kattru JEſus CHri-
   ſtus mums mahza / no tahß Wähdära=Ghahdibas
   und Nheghauſẜibas attẜtaht{attẜiſteeß} / und wiß pirrmahk
   pehtz Deewa Wallſtibas / und pehtz winja Taißni-
   bas ghadaht / laſẜam mehß py to ẜwähtu Ewangeliſtu
   Mattheum / ẜäſtà Weetà / unnd ſkann tee Wahrdi juhẜà
   Wallodà tha:
@b{JEſus}
[251.lpp.]
    JESVS ẜatzija us teems
    Ļaudeems: Nheweens nhe warr
    diweems Kunngheems kallpoht /
    jeb tam buhß weenu ee=niedeht /
    unnd to ohtru mieļoht / jeb tam
    buhß weenam peekehrteeß / unnd
no to ohtru attſtaht. Juhß nhe warreeta Dee-
wam kallpoht / und tam Mammonam. Tapehtz
ẜacku eß jums / Nhe ghadajeeta par juhſẜu Dſiewi-
bu / ko juhß ehdieſẜeeta unnd dſerrſẜeeta / neds arri-
dſan par juhſẜu Meeſẜu / ko juhß apwillxeeta. Negg
gir ta Dſiewiba labbaka nhe ka ta Barriba? und 
ta Meeſẜa labbaka nhe ka tahß Drehbes. Rau-
ghaita us teems Puttneems appackſchan to Deb-
@b{beſẜu}
[252.lpp.]
beſẜu / Tee nhe ẜeh / tee pļaw / tee nhe ẜawädd Sku-
ny / und juhſẜo Debbeſẜo Tähws baŗŗo tohß tomähr.
Negg eſẜeeta juhß tad dauds labbaki / nhe ka tee?
Kaß gir juhſẜo ſtarrpa / katters ẜawai Gharrumai
weenu Ohleekti peelickt warr / jeb taß tadehļ ghann
bähdajahß. Vnnd kapehtz ghadajeeta juhß par
tahm Drehbem? Raughaita us teem Pugkeem
wirß Lauku / ka tee augh. Tee nhe ſtrahda / nedds
tee arridſan wehrp. Eß ẜacku jums / ka arridſan
Salomonas wiſẜà ẜawà Ghodibà nhe gir tha ap-
ghärbtz bitjis / ka weens no teem paſſcheem. Ja tad
Deews to Sahl wirß Lauku tha apgherb / kattra
ſchodeen ſtahw / und Riete Krahßny eemäſta tohp /
negg by tad tam to jums wehl wairahk darriet? O
juhß wahji=titzighi!
  Tapehtz nhe buhß jums ghadaht / und ẜatziet:
Ko mehß ehdieſẜim / ko mehß dſerrſẜim / arr ko mehß
ẜöw apgherbẜimeeß? Pehtz tahdu Leetu ghada tee
Paggaņi / aiſto juhſẜo Debbeſẜo Tähws ſinna / ka
jums tadas Leetas wajagha gir. Ghadajeeta wiß
pirrmahk pehtz Deewa Wallſtibas / und pehtz Win-
ja Taißnibas / tad jums wiſẜas ẜchahß Leetas pee-
kritties. Tapehtz nhe ghadajeeta par to nahkoſchu
Rietu / aiſto ta Rietas=Deena par ẜöw paſẜcham
ghadahß. Taß gir ghann / ka ick=kattrai Deeni
ẜawas paſẜchas Bähdas gir.
@b{Ꞩchiß}
[253.lpp.]
    ꞨChiß ẜwähtz preekſche=laſẜietz Ewan-
    geliums peedärr Pirmajan kahrtan attkall eek-
    ſchan to Pirrmo Baußlu / katters tha ſkann:
    Töw nhe buhß zittus Deewus turreht
    preekſchan mann. Aiſto muhſẜo Mahze-
    taiß JEſus Chriſtus mums ẜcheitan mahza / ka
    mums nhe buhß paļļauteeß unnd willteeß us to
Mammoni / taß gir / us leelu Manntu und Baggatibu / bett ween
us to weenu weenighu / dſiewu / wiß=ſpehzighu Deewu / eek-
ſchan kattras Weenaidibas trieß Perſoņi gir / Tähws / Dähls /
und ẜwähtz Gharrs / buhß mums zerreht / und muhſẜu ẜirrdi meſt.
Kaß nu ẜöw willahß us leelu Naudu / taß peewiļļahß ẜöw patz /
und meckleh ẜweſſchu Deewu.
  Ohtran kahrtan peedärr ẜchiß Ewangeliums eekſchan to 
treſſchu Baußlu / kurr Deews tha ẜacka: Töw buhß to ẜwäh-
tu Deewu ẜwehtiet / taß gir / mums buhß Deewa Mahzibu 
und winja Wahrdu ẜwähte turreht / labpraht dſirrdeht /
und mahziteeß. Aiſto Chriſtus JEſus ẜcheitan mums pawehļ /
mums buhß par wiſẜahms Leetahms unnd wiß pirrmahk
pehtz Deewa Wallſtibas unnd pehtz Winja Taißnibas
ghadaht / tad mums wiſẜas Leetas peekrittieß.
  Treſſchan kahrtan peedärr arridſan ẜchiß preekſchelaſẜiets
Ewangeliums eekſchan tahß Zättortaß Luhkſchanas / kad mehß
ẜackam: Muhſẜu Deeniſku Mais dohd mums ẜchodeen.
Aiſto muhſẜo Kunngs JEſus Chriſtus arr ẜawu taißnu Mutt
ſkaidre ẜtahſta / ka taß ſchehliegs Debbeſẜo Tähws par mums
ghada / und dohd mums Ehden / Dſehren / Drehbes / Kurr-
pes / Aehkaß / Ꞩähtu / Maja=weetu / Tierumu / Lohpus /
Naudu / Manntu / unnd wiß kaß mums waijagha py
Meeſẜas Vsturreſchanas / und tahdas Leetas gir muhſẜu dee-
@b{nißka}
[254.lpp.]
nißka{deenißka} Maiſe. Vnd ka Deews mums raddijis gir / ar
wiſẜahms radditahms Leetahms / mums Meeſẜu unnd
Dweſẜel / Atzis und Auſẜis und wiſẜus Lohzekļus / Ꞩapra-
ẜchanu und pillu Prahtu dehwis gir / ta arridſan wings
mums wehl usturr / tapehtz Wings arridſan muhſẜo Tähws
gir/ ja muhſẜo wiſẜewallditais Tähws / taß Radditaiß
Debbeß unnd Semmeß / ka mehß ẜackam muhſẜà Titzibas
Mahzibà.
  Tapehtz wellte gir / kad mehß ẜöw paſſchuß ghribbam no-
bähdateeß und nomehrdeteeß arr tahdams Bähdahms / dohma-
dami: Ko mehß ehdieſẜim / ko mehß dſerrẜim / arr ko mehß
abghehrbẜimeeß? pehtz tahdu Leetu ghada tee Paggha-
ni / aiſto muhſẜo Debbeſẜo Tähws ſinna / ka mums tadas
Leetas wajagha gir.
  Ꞩchadu krahßnu Mahzibu muhſẜa Kungha JEſu Chriſti
ghribbam mehß ẜchim brieſcham abdomaht / und no winja Mut-
tes dſirrdeht / ka muhſẜo Debbeſẜo Tähws preekſch ick=kattru
ghahda.
  O Kunngs JEſu CHriſte / walldi tu muhſẜas Ꞩirr-
des / ka mehß tawam Wahrdam titzam / unnd muhſẜam
Debbeſẜo=Tähwam ustitzam / Amen.
  
  MJeļi Draughi / ghadaht buhß ick=kattram Zillwäkam / ka
  Deews tam gir pawehlejiß. Ghadaht buhß weenam
  Baſnizas=Kunngham / und ẜawu Ammatu noſtrahdaht /
ar Deewa Peeluhkſchanu / Ghramatu Laſẜiſchanu / und ar Mah-
ziſchanu. Kad daſſch dohma / ka Wings ghribb ẜawu Darrbu
noſtradaht / ja kad daſſch pa Ꞩaul ſtaipahß unnd ghoſahß / tad
Baſnizaß=Kunngham ja dohwm / ka Wings ẜawus Klauſẜetajuß
mahziet / ẜchimm ẜcho / zittam Zittu Mahzibu bett weenighe aran
Deewa Wahrdu doht ghribb / ka taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwilß
@b{mahza}
[255.lpp.]
mahza/ Ja kaßlabban mahza / tad laid ẜarrgha taß to
Mahzibu / und laid taß ghada par wiſẜu Draudſibu.
  Zeenigheems Leeleems=Kunngheems und Semmes=Täh-
weems Deews gir pamehlejis ghadaht par ẜaweems Ļaudeems /
ka teems Deewa Wahrds ſchkieſte tohp mahzietz / und prett War-
paß=Darrbu ghlahbti. To mahza attkall taß ẜwähtz Apuſtuls
Pahwils / ſatzidams: Wallda kaßlabban / tad buhß tam
abdohmigham buht.
  Ꞩaimneekam unnd Ꞩaimnetzennei / Tähwam und Mah-
tei buhß ghahdaht par ẜawu Ꞩaim und Bährneems: Aiſto kaß
ẜawu Ꞩaim nhe abghada / taß gir to (ihſtänu ) Titzibu ais-
leedſis / und nicknahx nhe ka Pagghans.
  Ammata=Wiers dohma us ẜawu Darrbu / ka taß to pa-
reiſe unnd labbe padarra / ka taß ẜwähtz Konings Dawids ẜacka:
Zerre us Deewu / und darri pareiſe / palleeds Semmeh /
unnd baŗŗojeeß ar Ghodu / preezajeeß us to Kunnghu /
taß töw dohß / ko tawa Ꞩirrds ghribbehß / pawehl tam
Kunngham tawu Zeļļu ( taß gir tawu darrbu ) unnd zerre
us to / ghann Wings darrieß. Vnd Syrachs ẜacka: Zer-
re tu us Deewu / und palleeds tu tawà Darrbà / aiſto taß
gir tam Kunngham itt lähte / no Nabbaghu Bagghatu
darriet. Vnd tha buhß ick=kattram ghadaht / ka Deews tam
pawehlejiß gir.
  Bett muhſchighe ghadaht / par to Widdas=Punnti / par to
Wähdaru / dohmadams / nu töw truhx Ehdens / Dſehrens / nu tu
eſẜi plix / kailß / kaß töw nu dohß Mais / Drehbeß / unnd zittu Wa-
jadſibu / und kad taß Zillwähx wiſchkim no Deewu attkahp / unnd
ſchkeet ka wiſẜà leelà Baddà Deews nei warrohtz / nei ghribbohtz
palliedſeht / und buhß tam Zillwäkam ißniekt und baddu mirrt / ja
Wings patz ẜöw nhe abghada / irr beß Deewa Schälaſtibas und
Abghadaſchanas; taß nhe gir pareiſe / to Chriſtus JEſus mums
@b{aisleeds}
[256.lpp.]
aisleeds. Tapehtz mazais nu / mañs Draugs / Deews ghada par
töw / aiſto Wings gir taws Tähws / ka JEſus CHriſtus ẜcheitan
ẜacka: Juhſẜo Tähws ſinna / kaß jumms waijagha gir.
Apdohma ſcheitan / Deews gir taws Debbeſẜo Tähws. Zittu
reiß weens Pießkohps ẜawus Ļautiņus / kattri Badda=Laikà pa
pullkehm py to nahze / Deewa=luhkſche luhgdami / tam Kungham
by palliedſeht ar Labbibu / eewedde Labbibaß Klehti / aiß=ſlehdſe
tohß turr eekſchan / und aiß=dädſenaja to Klehti / und licka tohß ẜa-
deckt. Tee nabbaghi Ļautiņņi ẜmillxdädami und kaukdami no
leelahm Ꞩahpehm / ẜatzija taß Pießkops ẜmeedams: Klauß /
klauß / ka piext mannaß Peleß. Bett tadu nheſchehlighu Ꞩirr-
di Deews nhe turr prettie töw / Manns Draugs / Wings gir
taws Tähws / tu eſẜi Winja Rohkaß Darrbß / Wings
töw tha mieļo / ka kahds Tähws ẜawu Bährnu / tadeļ taß
ẜwähtz Konings Dawids ẜacka: Ka weens Tähws ẜöw ab-
ſchehlojahß par ẜaweems Bährneems / tha Deews ẜöw
abſchehlojahß par teem / kattri to bieſtahß / und taß ẜwähtz
Apuſtuls Pahwils to ẜautz weenu Tähwu tahß Schehlaſti-
baß / Wings gir taß ihſtäns Tähws par wiſẜeems / kaß
Bährni tohp ẜauckti eekſchan Debbeß und us Semmeß /
Wings mieļe tohß Zillwäkuß itt no Ꞩirrds. Vnnd jeb-
ſche Wings tohß Zillwäkuß ſpiedſina unnd ruhdina / tad tomehr
Wings to nhe darra / no Ꞩirrds / labbahk Wings mums lab-
be darra / Wings dohd ich=kattram weenteeſẜighe / unnd
nhe=weenam nhe pahrmätt.
  Ja tad nun Deews muhſẜo Tähws gir / ka warr Winjam
tad tada zeeta Ꞩirrds / ka taß par mums nhe ghadatu / unnd
nhe dohtu kaß mums wajagha gir? Kaß gir ſtarpan jums
Zillwäkeems / ẜacka und waiza taß Kungs JEſus Chriſtus / Ja
to winja Dähls Mais luhds / ka taß tam Ackmini dahwa-
tu? jeb ja taß tam Siwi luhds? ka taß tam Tſchuhßku
@b{dah-}
[257{237}.lpp.]
dahwahtu? Ja tad juhß / kattri tock ļauni eſẜeeta warreeta
tomähr juhſẜeems Bährneehms labbas dahwanas
dohdt; ka tad wiß=wairahk juhſẜo Däbbäſẜo Tähws lab-
bu dohß / teems kattri tam luhds. Bährns nhe ghahda
par nheneekadu leetu / wings leek ẜawu Tähwu ghahdaht und
dohmaht par ehẜchanu / par dſerrſchanu / par drahnahms / par
ẜilltumu / par wiſẜu leetu: Tu Manns Draugs / tu eſẜi jo Deewa
Bährns / aiſto Deews gir muhſẜo wiſẜo Tähws / katters gir
par mums wiſẜeems / uñ zaur mums wiſẜeems / uñ eekſchan
mums wiſẜeems. Tapehtz wiſẜu tawu ghadaſchanu mett us
to / aiſto wings ghada par töw / Dſeed no ẜirrds dibben:
    Kad tu mans Deews und Tähws eſẜi /
    Tawu Bährnu tu muhſchighe nhe attſtahſẜi /
      Tu Tähwiga Ꞩirrds.
  Deews ghahda par töw / aiſto Wings gir taws Däbbäſẜo
Tähws / to nhe buhß töw M.D. tha usjembt / ihten ka buhtu
Deews tickai Debbeſẜies bijis / eeẜlähktz / und nhe buhtu warrejis
py töw ẜcheitan wirß Semmes buht / ka tad daſẜch Nhebehdneex
dohma: Deews auxte gir turr Debbeſẜies / und räds tahß
Swaigſnes auxtumà / warrätu Wings to kaß Tumbẜu-
mà girr / teeẜoht? Wings nhe räds. Nhe patteeß; Wings
gir taß Kungs / katters patz ẜacka: Eß weens äßmu wiſẜur /
zick tahļe ta Debbeſẜe gir / und zick dſiļļe taß Beßdibbens gir
wiſẜur Juhry / wiſẜur py Ļaudeems / wiſẜur us Semmes.
Wings nhe gir tahļe no ick=kattru no mums / aiſto eekſchan
winju dſiewojam / kuſtenajammeeß und äſẜam mehß. Bett
kad mehs dſirrſcham ka Deews muhſẜo Tähws Debbeſẜies gir /
tad buhß töw ſinnaht und titzeht / ka Deews wiß=ſpehziegs gir /
wiſẜur klaht / wiſẜas leetas wiſẜur räds / wiſẜur muhſẜu Luhkſcha-
nu dſirrd und paklauſẜa / und wiſẜur no wiſẜenadahms bähdahms
mums pallidſeht warr. Aiſto Deews taß Kungs gir ẜawu
@b{krähſẜlu}
[258{238}.lpp.]
Krähſẜlu Debbeſẜies ẜataiẜijis / und winja Wallſte wallda
par wiſẜahms leetahms. Tapehtz ee=ſtipprini tawu ẜirrdi
ar to Wahrdu / kad Chriſtus JEſus tawu Tähwu ẜcheitan
dehwe / tawu däbbäſẜo Tähwu / und abdohma Deewa leelu
Spähku. Daẜch Tähws arridſan mieļo ẜawu Bährnu / und
no leelas Mieläſtibas ghahda par to: bett taß nhe gir wiſẜur / nei 
allaſchien py to. Muhſẜo däbbäſẜo Tähws gir wiſẜahs wee-
tahß / kuŗŗas Semmes kacktinà tu arridſan tuppi. Jemm
währà / ka Wings patz ẜacka: Taß Zillwähx mannis ghribb /
tad eß tam ghribbu iß=palliedſeht / Wings paſieſt mannu
Wahrdu / tapehtz ghribbu Eß to ghlabboht / Wings pee-
ẜautz mann / tad ghribbu Eß to paklauẜiet. Eß äßmu py
to Liegsdà / eß to ghribbu ißraut / und ghohdà zellt / es
ghribbu to ẜatenaht ar illghu Dſiewoſchannu / unnd tam
rahdiet mannu Peſtiẜchanu.
  Daſſch Bährns ẜweſſchumà jeb tahļe buhdams raud / und
ka kahds Kutzenings ẜmilxt: Bett Tähws to nei räds nei dſirrd.
Muhſẜo däbbäſẜo Tähws dſirrd wiß / ir to Ghribbeẜchanu
to Nabbagho / aiſto Wings peepillda Debbes unnd
Semm.
  Daſſch Tähws ghann räds kaß ẜawam Dählam kait /
kaß winjam waijagha / bett Wings tam nhe warr allaſchien pal-
liedſeht. Hagares Dähls ghribbeja wiẜchkim noẜlahpt ar lee-
lu Twickẜchanu / ta Mahte buhtu tam labpraht weenu lahſẜiet /
jeb ẜurrbiņu Vhdens däwuſẜi / kad paſſchai buhtu kahds mall-
zings bijis / bett winjai tick dauds nhe bija. Taß wätzais Jä-
cobs labpraht buhtu dahrghà laikà ẜaweems Bährneems Mais
dehwis / bett tuckſcha Rohka by / wings nhe warreja pallidſeht /
pirrms wings no Aegypteŗo Semmes Labbibu attweẜt licka.
  Bett muhſẜo däbbäſẜo Tähws gir weens wiß=ſpehziegs
Deews / katters wiſẜas leetas warr darriet / unnd kad
@b{wings}
[259{238}.lpp.]
wings ghribb pallidſeht / tad nhe buhß nhe neeka truhkt.
Ka brieniſke gir Deews tohß Bährnus Jſrael Tuxneſſy / kur tee
tſchettrohß=deſẜmittieß ghaddohß nei aruẜchi / nei ẜehjuẜchi / nei
pļahwuẜchi / nei kuhluẜchi by / usturrejis. Ar Mais no däbbäſẜu
Wings tohß baŗŗoja. Vnd kad teems Dſehrens ghribbeja pee-
truhkt / licka Wings no Ackmini Vhdeni iß=tetzeht. Moſes
kahpe us to Kallnu Sinai / ka tam Deews by pawehlejis / pallicka
turr tſchettras deſẜmitts Nacktis und Deenas / nei Mais ehdis /
nei Vhdeni dſehris. Dohma kaß gir to usturrejis? Patteeß
ẜchiß muhſẜo Däbbäſẜo Tähws / katters warr teems Krau-
ckļeems pawehleht / ka teems buhß tam Proweetam Eliae Mais
und Ghaļļas daneẜt / wings tahß Attraitnes Millto=Trauziņu
und Öljes pohdiņu tha ẜwehtija / ka tam nhe by peetruhkt / teekams
Baddalaix by.
  Ꞩchiß muhſẜo däbbäſẜo Tähws gir arridſan baggahts:
ko taws Tähws ẜcheitan töw dohd / to buhß winjam pirrmahk
jembt no to ſchehlighu wiß=ſpehzighu Rohku tha däbbäſẜo Täh-
wa: aiſto taß gir taß no kurrenes wiſẜas labbas und wiſẜas
pillnighas Dahwanas attnahk / kad ẜchiß debbeſẜo
Tähws ẜawas Rohkas atwerr / tad pee=ähdina Wings
wiſẜus kattri dſiewo / ar labbu Prahtu. Ka ẜacka JEſus
CHriſtus eekſchan ſcho Ewangelio: Raughaita us teems
Puttneems appackſchan to Debbeſẜu: Tee nhe ẜeh / tee nhe
pļaw / tee nhe ẜawädd Schkuhny / und juhſẜo debbeſẜo
Tähws baŗŗo tohß tomähr. Kad ẜchiß debbeſẜo Tähws
teems dohd / tad krau tee / kad Wings ẜawas Rohkas attdarra /
tad tohp tee pepillditi. Kaß by Abrahamam Rohkà / ẜweſſchà
Semmeh nahzis? Tomähr tappa wings ļohte baggahtz / Deews
dehwe tam pillu Rohku / pillu Macku / pillus Staļļus / ar weenu
wahrdu ẜackoht / leelu Manntu. Jacobs no ẜawas Tähwa
Semmes ißeedams / kaß by winjam? weenu Sisliet wings tur
@b{rejahß}
[260{240}.lpp.]
rejahß / ka wehl warrejahß attſpeeſteeß. Bett ka baggatu by
Deews winju darrijis.
  Teeß gir taß / daſcham Tähwam arridſan Deews gir pillu
Rohku dehwis / bett abdohma M.D. zick dries nahk ẜweſſcha
Tauta / aplaupa töw / ka töw nhe palleek nhe Ꞩahls ghrauds /
neh Maiſes Kummohß / nhe Kahpoſta=Lappa. Zick dries lä-
tzahß Vgguns=ghrähx / tad wiſẜa Mannta / und wiß wätz Pad-
dohms Dußmohß us eet / unnd palleek Pähllnohß. Kaß no-
tickahß tam ẜwähtam Job / wiß winja Lohpi / ẜeptini=tuhxtoſchas
Awis / trieß=tuhxtoſchi Meſcha=Sirrghi / weenà Deenà kļua
tam pajämbti / kaß wehl by Wehrſchi und zitti Lohpi. Daſſch
labbs leels Muiſchneex / kaß zittu reis ghann baggahtz und läpp-
nis Wahdſemmeh bijis gir / tas taggad / Deewam ſchähl / ẜchin-
nieß Waidalaikohß eet deedeleht. Bett muhſẜo debbeſẜo Tähws
gir unnd palleek baggahtz Kungs / par wiſẜeems kattri to
pee=ẜautz. Ack ja / Deewa Awotinjam muhſcham nhe truhxt
Vhdens / jo Deews dohd / jo winjam gir. Nhe ween baggahtz
gir muhſẜo Debbeſẜo Tähws / bett arridſan tahds Tähws / kaß
mhſẜo Wajadſibu ſinna. Ka ẜacka Chriſtus eekſchan ẜcho E-
wangelio: Jums nhe buhß ghahdaht / und ẜatziet: ko mehß
ehdieſẜim / ko mehß dſerrẜim / ar ko mehß ẜöw abgherbſi-
mees? Pehtz tahdu leetu ghada tee Paggaņi / aiſto juhſẜo
Debbeſẜo Tähws ſinna / ka jums tahdas leetas wajagha
gir. Klauſẜais ẜchurrp M.D. Deews ſinna und räds / kaß töw
truhxt. Wings räds wiſẜas leetas / Wings ſinna / ko Zill-
wähx dohma / wings muhſẜas Dohmas ſinna no tahļe-
nes / Wings paſieſt muhſẜas ẜirrds dibben. Ka tad Wings nhe
buhtu ſinnajis / ka taß töw / O Deewa=Bährns klahjahß? ka nhe
buhtu tad Wings tawas Bähdas redſejis? Ghann wings ſinna
tawas Aſẜaras / kattras tu rittini / ghann Wings ſinna tawu
ghruhtu Nopuhẜchanu / kattru tu winjam Debbeſẜies no=ẜuhti /
@b{Deews}
[261{241}.lpp.]
Deews räds wiſẜas leetas no Eeẜakumu tahß Paſẜaules /
lieds ghallam tahß Paſẜaules / ka wings tah nhe ſinnatu ta-
wu Wajadſibu? Deews ſinna wiſẜas leetas papreekſche pirrms
tahß noteek; Tad wings jo wehl wairahk ſinnahß / kaß taggad
noteek. Taß Kungs Chriſtus ẜacka / ka taß Tähws tickai dſirr-
deja und ſinnaja / ka winja Dähls / katters winjam dauds Bähdas
by darrijis / attkal pahrnahze plix / kails / iß allzis puß baddu
nomirris / tomähr ghaja taß Tähws winjam prettie / apſkahwe
to / apghehrbe to / darrija krahßnu Malltiet / ka Wings attkal
attehſtees warrätu. Tu / Mans Draugs / tu eſẜi Deewa=Bährns /
wings gir töw usjehmis par ẜawu Bährnu / Wings gir taws
Tähws / wings räds und ſinna / wiß kaß töw truhxt / Tapehtz
Wings arridſan jo drieſahk us to ghahdahß / ka und no kurrenes
töw buhs pee=ehſt und abghehrbteeß.
  Wings jo ſinna / ka töw waijagha gir Ehdens und Dſehrens;
tadehļ Wings töw arridſan to ſkappehß uñ dohß / ja nhe par leek /
tad tomähr zeek töw waijadſehß. Tha wings tam ẜwähtam Pro-
weetam Eliae dehwe weenu ghoſätu Mais / und kannu Vhdens.
Deews ſinna / ka töw Drahnas waijagha / ka tu tawu kailu
Meeſẜu apklaht warri / tadehļ Wings irr par to ghahdahß. Tha
Wings Adam und Eewei taiẜija Ꞩwahrkus no Ahdahms / und
apwillka teems tohß. Deews ſinna / ka tu eſẜi tahds Zillwähx
kam wajagha Palligha / to Wings töw dabbuis / Wings ſinna /
ka töw gir Majaweetas waijagha / to Wings töw pee=rahdieß /
Aiſto ta Semme winjam peedärr / und wiß kaß us Semmes gir.
Deews ſinna / ka tu ẜöw paſẜcham nhe warri ghlahbteeß unnd
ẜarrghatteeß / Tapehtz ghribb Wings patz töw ghellbeht unnd
ghlahbt / ka Wings ẜacka: Eß ghribbu töw iß=peſtiet. Vnd
kaß gir töw na tawahms bähdahms und Nhelaimes peſtijis / ja
Deews to nhe gir darrijis.
@b{Ja}
[262{242}.lpp.]
  Ja tad nu / M.D. Deews taws Tähws gir / tad turrais
tu arridſan / ka ghodigham Bährnam pee=därr / mieļo no ẜirrds /
bieſteeß / ghohdi und zeeni / und teitz tawu Thäwu / klauſẜi winja
Wahrdu / ko wings töw mahza / und nhe apkaitini winju tieẜche.
Jo ick=kattris Tähws ghribbahß Zeenijams no ẜawu Bährnu.
Ja tad Deews muhſẜo Tähws gir / kapehtz nhe ghribbätam tad
mehß winju zeeniet / und paklauſẜighi buht? Nhe jautzeeß ar teems
Paſẜaules Bährneems / kattro Deews winjo Wähdärs gir / und
dſiewo iht ka paſẜchi Wälli eekſchan Burrwibas / nhe bädadam-
mi pehtz Deewa Wahrdu / nhe klauſẜa ẜawus Kunghus unnd
Wirrẜeneekus / nei Tähwu / nei Maht / reijahß / barrahß / kau-
jahß / dſiewo eekſchan Mauzibas und Nheſchkiſtibas / und eekſchan
Laulibas pahrlauẜchanas / und eekſchan Sahdſibas / und Mälo-
ẜchanas und zitteems ghräkeems. No tahdeems ſchkirreeß tu
M.D. ka töw Deewa Wahrds mahza: Eita ara no teems /
und attſchkirreteeß / ẜacka taß Kungs / tad ghribbu eß jums
usjembt / und juhſẜo Tähws buht / unnd jums buhß man-
neems Dähleems und Meitahms buht.
  Ghribbädams Deewu peeẜaukt / unnd ẜatziet: Muhſẜo
Tähws dohd mums ſchodeen muhſẜo deemiſku Mais / und kaß
waijagha gir py Meeſẜas Vsturreẜchanas; tad ſämmojeeß preek-
ſchan ẜcho debbeſẜo Thäwu / aiſto winjam tee Läppni muh-
ſcham nhe gir wehl pattickuẜchi / bett allaſchien gir winjam
pattickuſẜi to Nabbagho und Sämmo Luhkẜchana. Ta-
pehtz lohki preekſch winju tohß Zeļļus tawas Ꞩirrds / und abdoh-
ma labbe / ar kam tu runnaht ghribbi / tad Wings töw arridſan
paklauſẜies / und dohß töw ko tu luhdſis eſẜi.
  Wehl / gir taws Tähws weens debbeſẜo Tähws / tad mieļo
arridſan wairahk to Debbeß / nhe ka ta Semm. Laid tawai
Ꞩirrdei turr buht / kurr taws Tähws gir. Jo tu ẜcheitan eſẜi ka
kahds Weeſẜis und Ꞩweſẜcheneex / bett kur taws Tähws gir / tur
@b{gir}
[263{243}.lpp.]
gir arridſan tawa Tähwa=Semme / tadehļ meckle kaß turr auk-
ſcham gir. Kaß gir ẜchinny Paſẜauleh? Waidas / Bähdas /
Ꞩahpes: bett turr buhß Preex lieds pillam. Ja Deews
töw ẜcheitan nhe dohd pahr=eijoht / Nhe bähdajeeß tapehtz: doh-
ma tu / Debbeſẜieß buhß labbahke. Turr tee Deewa=bährni
nei buhß iß=allkuẜchi / nei iß=twiekuẜchi / us teems arridſan nhe
krittieß ta Ꞩaule / neds kahds Karrſtums. Lazarus zeeſch ſchei-
tan Baddu / bett tohp wings ee=preezenahts.
  Ja tu nu M.D. dſirrdi / ka töw Deewam tawam debbeſẜo
Tähwam buhß paļauteeß / aiſto wings itt ẜirrdighe par töw
ghada. Bett tu ghahda wiß pirrmahk{pirrmah} pehtz Deewa Wall-
ſtibas / und pehtz winja Taißnibas / tad töw wiſẜas ẜchahß
leetas peekrittieß / ka töw JEſus Chriſtus mahza.
  Ko nu darra muhſẜo Ļaudis: patteeß / tee nhe ghahda wiß
pirrmahk pehtz Deewa Wallſtibas / taß gir / pehtz Deewa Wahr-
du / eekſchan kattru Wings mums dahwina ẜawu Wallſtibu / und
ẜohla mums ghräko Peedoẜchanu / Schälaſtibu / to ẜwähtu
Gharru / Taißnibu und to muhſchighu Dſiewoẜchanu. Daſſch
wiſẜà ghadduskahrtà nhe ween reis nahk Baſnizà / nei taß Deewa
Wahrdu klauſẜa / nei arridſan Patarus mahzahß: Ꞩirrds win-
jam näſẜahß us Lauku eet / unnd tur ſtrahdaht / kad zitti Baſnizà
gir / dohma / no Lauku man wairahk attlehx / nhe ka Baſnizà
ghajis; Ja daſſch Blehds ẜacka: Tuckſch Baſnizà ee=ghajis
tuckſch attkall iß=eemu. Bett tadehļ Deews töw leek attkal
ghauſche nopuhſteeß / ka töw pehtz buhß ẜatziet: Raſchas nhe
waid / nhe waid Raſchas. Vnd jeb tu dauds eſẜi ẜakrajeeß / tad
to tomähr nhe ſinni kaß to dabbuis / und ap=ehdieß. Daſſch Pliet-
neex / dſirrullis / Allus=Muẜcha / nackty usmohdiß nhe dohma us
Deewu{Deewa} / nei ghada pehtz winja Wallſtibas; bett pirmais Wahrds
gir / Allus / Allus. Tahdam buhß pehtz=ghalla ar winju Pliet-
neeku Elleh kaukt / twiekt und ẜatziet / Eß zeeſchu leelas Mohkas
@b{ẜchinny}
[264{244}.lpp.]
ẜchinny Lähßmà. Daſſch dohma us Sahdſibas / daſſch us Mau-
zibas / und kaß warr taggad wiſẜus ghräkus iß=ſtahſtiet. Bett
tahdeem buhß ſinnaht / ka teems daļļa nhe buhß eekſchan Deewa
Wallſtibas.
  Tu M.D. jemm tu ſcho Mahzibu wahrà / ka töw buhß
ghadaht pehtz Deewa Wahrdu / ka tu to warri dabbuit / tad
Deews töw dohs / kaß töw waijadſehß. Ka ẜacka taß ẜwähtz
Konings Dawids? Eß äßmu jauns bijis / und wätz tappis /
und muhſcham wehl nhe äßmu redſejis to Taißnu att-
ſtahhtu / neds winja Ꞩähklu pehtz Mais eijam. Vnnd
Deews patz ẜohla: Eß ghribbu winjo Barribu ghauſẜinaht /
und winja Nabbagheems Maiſas ghann doht. Ꞩacki
tu ar to ẜwähtu Jäcobu: Kad Deews mann Mais ehſt dohd /
unnd Drehbes apwillckteeß / tad buhß taß Kungs mannam Dee-
wam buht. Luhds tu und ẜacki: Diwinahdas leetas luhd-
ſchohß eß no töw / Kungs Deews / tohß nhe ghribbätu tu
man leekt / pirrms eß mirrſtu: Ällkadeewibu und Mälus
leetz tahļe no man buht / Nabbadſibu und baggatibu nhe
dohd mann / bett leetz mannu noſchkirrtu Daļļu Barri-
bas jembt / zittade buhtu eß / par leeke pee=ehdis / töw ais-
leedſis / und ẜatzies: Kaß gir taß Kungs? Jeb / ja eß nab-
bags taptu / buhtu eß ſadſis / und ẜöw py to Wahrdu man-
na Kungha apgräkojeeß.
  Ka tad nu mehß wiſẜi Deewam warram paļauteeß / unnd
pehtzWinja Wallſtibu und taißnibu ghadaht / to dohd mums
Deews Tähws / Dähls unnd Ꞩwähtz Gharrs ẜlahwähtz unnd
   ghodahtz no mums ẜcheit laizighe unnd turr muh-
         ſchighe / Amen / Amen.
@b{Evan-}
[265{245}.lpp.]
@v{Evangelium am ſechszehen-}
@v{den Sontag nach Trinitatis/}
@v{Luc. 7.}
  To ẜwähtu Ewangelium / no to Jaunehkli / katters no-
   mirris us Kapp=ſehtes näſts / bett dſiews attkal ſawai
   Mahtei att=dohts kļua / apraxta taß ẜwähtz Ewange-
   liſts Lucas ẜawà Ghramatà / ẜeptità Weetà / unnd ſkann
   tee Wahrdi juhſẜà Wallodà tha:

   VNd pehts to notickahß / ka Je-
   ſus weenà Pilly / ar wahrdu Nain /
   ghaja / und dauds no winja Mahze-
   kleem ghaja / liedſe / unnd dauds Ļau-
   dis. Bett kad wings tuwe Pills=
@b{wahr-}
[266{246}.lpp.]
wahrteem nahze / Rauge / tad ißneſẜe tee weenu Mir-
roni / katters weens weenigs Dähls ẜawas Mahtes
by / und tha by Attraitne. Vnnd dauds Pillsļau-
dis ghaja ar tahß. Vnd kad to tas Kungs red-
ſeja / truhka tam Ꞩirrds par tahß / unnd ẜatzija us
tahß: Nhe raudi. Vnd peeghaja / und aiſkahre
to Mirronſkirrſtu / und tee Neſẜeji ſtahweja. Vnnd
wings ẜatzija / Puiſẜi / es ẜacku töw / Zelleeß aukſcham /
und tas Puiſẜis zehlehß aukſcham / und eeẜahka run-
naht. Vnd wings eedeewe to ẜawai Mahtei. Vnd
Bijaſchana pahrghaja par wiſẜus / unnd teitze Dee-
wu / und ẜatzija / Leels Proweets muhſẜo ſtarpa gir
pazehlees / und Deews gir ẜawas Ļaudis apraudſi-
jis. Vnnd ſchy Walloda no winju ißpauda par 
wiſẜu Juddo Semm / unnd wiſẜahß apkahrt ghul-
lamahß Semmehß.
  
   TAß ẜwähtz Jobs ẜacka: Zillwähx no Ꞩeewas
   dſimmis / dſiewo ihſẜu Laiku / und gir pills
   Bähdo / usdiext ka Pugkis / und kriet ſem-
   meh / bähg ka Ähna / und nhe palleek. Taß
   Jauneklis Naiņa Pily / no kattru ẜchiß Ewan- 
   geliums ſtahſta / nhe dſiewoja illghe / ſchkißdams
   wiß labbake ee=ẜahkt dſiewoht / buhß winjam
no tahß Nahwes liekteeß noſmaukteeß. Ta nabbagha Mah-
te / Attraitne buhdama / domaja no ẜcho ẜawu weenighu Dählu
Preeku redſeht unnd pee=dſiewoht / bett winjai buhß ar ghau-
ſchahm Aſẜarahm to us Kapp=ẜehtes pa=waddiet. Bett nhe
@b{ween}
[267{247}.lpp.]
ween ẜchiß jauns ſtippris Zillwähx Puiẜcha=kahrtà buhdams ka
Pugkite no Wehju nopuhſta ẜawieſt / nobahl und mirrſt: bett irr
muhſẜo ſtarrpà daſch / kaß ſchkeetahß wehl illghe dſiewoht / ka
Ähna bähg / unnd ka Burrbulis us Vhdeni ẜa=plohk. Ꞩcho-
deen gir taß Zillwähx jaux / jauns und gharrſch / Riethe
gir taß beß=ſpehziegs / ghann dries buhß tam arridſan
mirrt / ka tee Pugki us to Lauku / Tha buhß tai krahßnai
Paſẜaulei / Pepehẜche ẜamaitatai tapt.
  Nhe ween ẜchie Attraitne ẜawu Wieru / ẜchie Mahte ẜawu
weenighu Dählu apraud / bett irr ẜcho deen wehl daſcha ghodi-
gha Ꞩeewa ẜawu Draudſinju / daſcha ghodigha Mahte ẜawas
Meeſẜas unnd Aſẜini / ẜawu Bährnu / kattru winja ar leelahm
Ꞩapehm peedſimmuſẜi / und tick ẜuhre und ghruhte us audſena-
juſẜi gir / irr taggad apraud. Bett taß Kungs JEſus Chriſtus
tohß kattri us to zerre / attkal ghribb ee=preezenaht / ka Wings
ẜcho nabbaghu / noſkummuẜchu / raudaẜchu Ꞩeewinju tick ſcheh-
lighe uslukojis / tick mielighe usrunnajis / unnd tick ẜirrdighe ee-
preeezenajis gir.
  Laideeta mums ẜcho Ewangelium no Ghallu ghallahm
pahr=laſẜiet / mehs dauds krahßnas Mahzibas dſirrdehſẜim.
Juhß Mieļi Draughi / nhe dſirrdaht ween / bett jemmeeta
tahß Mahzibas irr währà / unnd pa=turreeta tahß
labbe.
  Taß Leels Kungs tahß Dſiewibas / und leelais Proweets
und Mazetais JEſus CHRJſtus usluhko irr mums ar ẜawu
Ꞩwähtu Gharru / winja Wahrdu pareiſe mahziet unnd dſirr-
deht / Amen.

  TAß Ewangeliſts Lucas tha ſtahſta: Taß notickahß / ka
  JEſus weenà Pilly / ar wahrdu Nain ghaja. Nhe
  notickahß taß no nhejauẜche / ka daſche Reis mums lätzahß /
@b{ka mehß}
[268{248}.lpp.]
ka mehß py Baßnizas nahkam / rädſam Zillwäku aprohkam / und
no to Mirroni nhe äſẜam mehs pirrmahk nhe neeka dſirrdejuẜchi.
JEſus Chriſtus ſinna wiſẜas Leetas. Wings ſinna kad Lazarus
winja labbs Draugs mirrſt / Wings ſinna unnd paſieſt wiſẜas
Dohmas wiſẜo Zillwäko / und nhe waijagha winjam no kah-
du Zillwäku ko ſtahſtiet / und Leezibu doht / aiſto Wings
ghann ſinna / kaß Zillwäkà gir. kaß nu ẜcheitan eekſchan
Nain ar tahm Behrehm noticka / to ſinnaja taß Kungs JEſus
papreekſche / unnd tadehļ ſteidſehs Wings turr no=eet. Vnnd
tudeļļ ka Wings tha Pils=Kungha Ꞩullaini wäſẜälu darrijis by /
ſkubbenajahß Wings us Nain eet / tai no ſkummuẜchai Attraitt-
nei arridſan pa=liedſeht / unnd ẜawu Ghohdu und Wiß=ſpehzibu
ick=kattram ſinnamu darriet.
  Redſeeta / M.D. ka JEſus Chriſtus nhe magkeniet ẜawà
Ammatà duſẜeijis gir / mums mahzidams / ka mums nhe buhß
ẜlinnkoht / bett tickuẜcheem buht / ka irr taß Apuſtuls Pahwils
mahza; Gimr kam kahds Ammatz / tad ẜarrgha taß to Am-
matu.
  Kurr noghaja tad JEſus? weenà Pilly / kattrai Wahrds
by Nain. Nain by wiß=leelaka Pills Galilero=Semmeh / und
ſtahweja wiß labbaka / taukakà / jaukakà / krahſẜnakà Weetà / und
gir taß Wahrds Nain tick dauds ẜatziets / ka jauka=Pills / Saļļa=
Muiſcha / Preeko=Pills. Laid nu ta Pills tick jauka / unnd
krahßna bijuſẜi / ka buhdama; tomähr Ļaudis tohp teitan attraẜti /
kattri ẜawu Nhelaim und Bähdas räds / unnd ẜawas Aſẜaras ick=
deenas rittina. No ẜchahß Attraitnes ſtahſta taß Ewangeliſts /
ka ta ghauſche raudajuſẜi / rädſädama / ka winja Dähls kļua iß-
näſts / und tam by apraktam tapt / tadehļ irr JEſus Chriſtus tick
mieļus Wahrdus tai dohd / ẜatzidams: Nhe raudi.
  Redſi / ẜacka taß Ewangeliſts / jemm währà / apdohma
labbe / O Zillwähx / Miŗŗons tohp ißnäſts no tahß jaukas Pills.
@b{Nhe}
[269{249}.lpp.]
Nhe wätz / peedſiwojis Zillwähx / bett jauns ſtippris Wiers / ko
ẜacku eß / Wiers? jauns Puiſẜis gir mirris. To apdohma ick
Stundas. Deews patz töw und mann ẜacka : Semme eſẜi tu /
und par Semm buhß töw attkal tapt. Wiſẜeem buhß
mums mirrt / unnd ka Vhdens Semmeh ee=ẜchaunahß / tha
buhß irr mums Semmeh dohteeß. Behdigha / ſchälotina
Leeta gir wiſẜo Zillwäko Dſiewiba / no Mahtes Meeſẜas /
teekam tee Semmeh aprakti tohp / kattra muhſẜo wiſẜo
Mahte gir. Turr gir allaſch Bähdas / Ghadaſchana /
zerriba / und pehtz ghallà ta Nawe / tick lieds py to / katters
auxtà Ghohdà ẜehſch / ka py to Sämmaku us Semmes ;
tick labb py to / katters Sieſcha Drehbehs unnd Krohni
wallka / ka py to / kattram ruppjas Vhs=Wallkas gir / Taß 
gir : Baggahtz und Nabbags / jauns und wätz / leels unnd Maß /
ick kattram buhß mirrt / und ta Teeſẜa no Deewu paſẜchu gir
nonäßta / weenreis buhß tam Zillwäkam mirrt.
  Ko läppo tad und ghräſcho tu Semmes Piete ? tu
nabbagha Semme und Pällni ? Jo tu tickai eſẜi Neex / und
nhe=ghantz Ꞩuhds / teekam tu wehl dſiewo / unnd kad taß
Ahrſte ghann illghe py töw lahpa / tad tomähr pehtz ta noteek :
Ꞩchodeen Konings / riete Mirrohns / und kad taß Zill-
wähx nomirris gir / tad ry to tee Sallẜchi unnd Tahrpi /
ẜacka taß Mahzetais Syrachs. Tapehtz / O Zillwähx / nhe
jemmeeß Prahtà zittam us Ghallwas miet / dohma / mums
wiſẜeem weena Ghullta / weens zellſch. Sämmojeeß preekſch
Deewu unnd Zillwäku / aiſto Deews tohß Lappnus nhe
warr ee=redſeht.
  Jauns Zillwähx gir mirris / ẜacka ẜchis Ewangeliums :
to jemm währà tu Rehjeis / tu / katters muhẜcham nhe warri ar
ohtru ẜaderreteeß / tu barreeß ar tawu Kaiminju / tu Wiers ar
Ꞩeewu / tu Ꞩeewa ar Wieru / weens ohtram nhe warr weenu
@b{labbu}
[270{250}.lpp.]
labbu Wahrdu doht. Ꞩacka Weens / eß ẜliextu / ohters ẜacka /
mannies dehļ / ghrimmſti. Bett kaß pehß ? Ka ẜchiß Zill-
wähx mirris / tha tu arridſan mirrẜi. Kurr gir Zillwähx / kaß
dſiewo / unnd Nahwu nhe räds ? waiza Konings Dawids.
Kad tu mirrẜi / kad töw tawi aſẜi Ꞩuņņa=Sohbi kļuhß iß=ẜiſti /
Tahrpi tohß iß=ehdieß. Bett ja tu Eenaidà mirrẜi / way / way /
way / töw muhſchighe ; par tawu Dwehſẜel eß nhe dohtu mällu
Schkillingi. Ja juhß ẜawam Brahļam (Tuwakam) nhe
pee=dohẜeeta / tad Deews jums arridſan nhe peedohß / ẜacka
JEſus Chriſtus patz. Tahß Meeſẜas Darrbi gir ſinnami /
Eenaidiba / Bahrẜchana / Nhewehleẜchana / Dußmiba /
Reeẜchana / Nheẜaderreẜchana / kattri to Darrbu darra /
tee to Deewa Wallſtibu par Bährna Manntu nhe dab-
buis / mahza tahß ẜwähts Pahwils.
  Redſi ẜcheh tu beßdeewiegs Zillwähx / ẜcheitan nomirris
ghull / jauns Zillwähx / katters tick ee=ẜahzis dſiewoht. Ko
wileeß tu tad us tawu Dſiewoẜchanu ? Daſſch dohma / mann
wehl Laika ghann no Ghräkeem attſtahteeß / wehl eß jauns / ſtip-
pris / wäſẜäls Zillwähx äßmu ; bett redſi ẜcheh / ẜacku eß ohter-
kahrt / tu nhebehdneex / negg by ẜchiß Zillwähx ghann jauns ? und
tomähr taß nomirra. Muhſẜa Dſiewiba daſche reis tha
brautz nohſt / ihten ka ẜkreetam mehs nohſt / ẜacka Moſes
Deewa Kallps. Jo taß Zillwähx nhe ſinna ẜawu Laiku / 
bett ka Siwis ar Mackſchkeri kļuhſt mackſchkeräti / und Putt-
ni Wallghohß dabbuiti tohp / tha kļuhſt arridſan Zillwäki aprau-
ſtiti ļauna Laikà / kad taß teem us=eet / ẜacka Salomons. Tadehļ
apdomajeeß / mans Bährns / und nhe kahwejeeß attſtateeß 
no Ghräkeem / ihs tu nhewäſẜäls tohpi / bett tohpi lab-
baghs (attghreeſees py Deewu) teekam tu wehl warri ghrä- 
koht. Nhe kahwejeeß labbaghs kļuht / und nhe ghaidi ar
Labbumu tawas Dſiewoſchanas ihs tahs Nahwes /
@b{peekuh-}
[271{251}.lpp.]
peekuhdina mums taß Mahzetais Syrach. Dohma us to
Dußmibu / kattra pehtz nahx / unnd us to Attreepẜchanu /
kad töw nohſt ( no ẜchahß Paſẜaules / und mirrt ) buhß. No
Ꞩirrds luhdſeeta Deewu: Ock Kungs / mahzi mums abdohmaht /
ka mums mirrt buhß / ka mehs ghuddri tohpam. Patteeß / kaß
Deewu pareiſe attſieſt / und allaſch us ẜawu mirrſtamu Stundu
dohma / taß gir ghuddris Zillwähx / lähte taß nhe ghrä-
kohß.
  Kaß nu wehl eekſchan tahß Pils Nain ja=räds? Mahte
pawadda ẜawu Dählu / ẜawu weenighu Dehlinju / pee=auguẜchu
Zillwäku! raudadama tha to pawadda. Ka nhe by tai Ꞩee-
winjai raudaht? Winja by Attraitne / winjas laulahts mieļais
Draugs by nomirris / winjai ohtra Puſẜe no Ꞩirrds by attrauta /
tadehļ winja arridſan Attraitne gir. Wehl winjai by weens
weeniegs Dähls / taß to Maht Zeenija ka ẜawu Ꞩirrdi / unnd
klauſẜija to / us to ta nabbagha Ꞩeewa zerreja / taß tai wehl labbe
darritu / to us baŗŗotu / winja wätzus Kaulus ghodighe apghlab-
botu.
  Bett irr taß mirrſt. Nhe by tad ẜchai Ꞩeewinjai ja=raud?
Mahzaiß tu Ꞩeewa / gir töw Deews tahdu Wieru dehwis / kaß  
töw zeeni / par töw ghahda / Mais und Drehbes töw nopällna /
wings nhe gir Dſehreis / Plietneex / nhe gir Rehjeis / nhe barrahß /
nhe kaujahß ar töw und Kaimineem / gir weeghlis / rahms / ghoh-
diegs Zillwähx; Pateitz Deewam par to leelu Dahwanu / Zeeni
unnd mieļo attkal ka tawu Ꞩirrdi / ẜackahß wings weenu
Pirxtu ẜöw ẜahpam / ſchälo Winju iht ka buhtu töw wiſẜi ta-
wi Kauli ẜahpoẜchi / nhe lahdi winjam / tu nhe warri ẜatziet / kaß
töw warr notickt. Labbu Wieru Deews töw warr attraut / Ļaunu
Dußma=Puhki Deews töw warr attdoht; Pirrmais Wiers töw
ghlahßtija / ohtris tawus Kaulus laita ar Ꞩlohtas=Kahtu / ka
töw Atzis ſibbinaht ſibbina. Tadehļ / labba Ꞩeewa / gir töw
@b{Deews}
[272{252}.lpp.]
Deews labbu Wieru Dehwis / pateitz Deewam / dſiewo ar
tawu laulatu Draughu mielighe / und ghohdighe / ka töw nhe buhß
Pällus ja=attjämm / kad tu ſchkieſtus Queeẜchus eſẜi ißdä-
wuſẜi.
  Ock / Attraitne gir nabbagha Ꞩeewa ! Gir ta wätza / tad
nhe weens to usraugha / gir ta jauna / tad nhe warr ta nhe weenam
par Teeſẜu dſiewoht. Nhe gir winja ſkaiſta / tad ickkattris to
abẜmei / Gir ta ſkaiſta / tad daſcham Atzis us tahs dägg / ka
Wannagham. Gir ta nabbagha / unnd nhe gir tai nheneeka py
Rohkas / kaß pehtz tahdas bähda? Gir winjai pilla Rohka / tad
ghann Pretzineeki rohdahß / kattri wairahk to Manntu / nhe ka
to Zillwäku mieļo. Gir tai Bährni / tad winjas Bähdas lee-
lakas / gir ta Beß=Behrne / tad winjai nhe taß / kur winja Atzis
warrätu usmeẜt; tickai tad Raudaẜchanas unnd Nopuhẜchanas
Laix.
  Taß kluhſt nu tapehtz ẜatzietz / ka nhe weenam buhß tah-
dahm Ꞩeewahm / kattras ar ẜcho Attraitne tahdà ſkahbà Ahbolà
ghohduſchas / Ghaudu darriet. Mums nhe buhß turr leet / kurr
jaw ẜlappſch gir. Nhe buhß mums ab=bädenatai Ꞩirrdei
wairahk Bahdas darriet. Winja Bähdas jaw ghann lee-
las / kapehtz ghribbi tu tam nabbagham Zillwäkam tahß Bäh-
das wehl wairoht? Wälla Darrbs taß gir / taß preezajahß / kad
mums kaß Ļaun noteek / unnd ghribbätu mums labpraht wehl
gauſchakas Bähdas us=dſiet. Turri ſchehlighu Ꞩirrdi prett
Attraitne / und luhds Deewu / ka Wings to eepreezenaht / ghlab-
boht und usturreht ghribbätu. Turres pret teem Bariņeem
ka Tähws{Tahws} / unnd prett winjo Maht ( ta gir ta Attraitne ) ka
kahds Ꞩaimneeks: tad tu kahds Dähls tha Wiſẜo-
auxtaka / unnd wings töw auxtake mielohß / nhe ka tawa
Mahte / Mahza töw und mann Syrachs. Bett ja tu tahs
Attraitnes Nhelaim und Ꞩirrds Ꞩahpes wairohſẜi / titzi / tu nhe
@b{iß=behgẜi}
[273{253}.lpp.]
iß=behgẜi Deewa Ꞩohdibu. Aiſto tha ẜacka Deews / kaß pateeſ-
ẜe runna: Jums nhe buhß nhe kahdai Attraitnei neds
Bahrinai Ghaudu darriet / bett darrieẜi tu teem Ghau-
du / tad tee mann peeẜaux / und eß winja Ꞩaukſchanu pa-
klauẜiſchu / tad manna Dußmiba eekarrẜieß / ka eß juhß
ar Sohbinu nokauẜchu / und juhſẜas Ꞩeewas par Attrait-
nem / und juhſẜus Bährnus par Bahriņeem darru. Eß
py jums nahkſchu / und juhß ẜohdiſchu / und ghribbu pee-
pehſch Leezeneex buht / prett teem / kattri Warros=Darr-
bu und nhepatteeß darra / teem Allghahdſeem / ATTrait-
neem und Bahriņeem. Vnd ka nu / juhß Ꞩeewas / dſirrdaht /
kahda leela Nhelaime tha gir / kad Deews jums juhſẜu Laulatu
Draughu attrau / und kad taß Ohſolß py Semmes ghull / tad ick-
kattris ghribb Skaidas laſẜiet / kurr Ꞩähta ſämma / turr ick-
kattriß ghribb pahrkahpt / pß Attraitneß ghribb ickkattriß ẜawas
Kahjas noẜlauziet: Tad mahzu eß jums attkall / dſiewojeeta mie-
lighe arr juhſẜeem Wiereem. Kaß ghodighu Ꞩeewu dab-
bu / ta gir auxtaka / nhe ka kahda dahrgha Pehrle / winja
Wiera Ꞩirrds drieſt us tahß paļauteeß / Maiſe winjam
nhe truhx / ta darra tam labb / und nhe kahdas Bähdas
wiſẜà ẜawà Muhſchà / ẜacka taß Konings Salomo. Labb
tam / kam ghodigha Ꞩeewa gir / taß dſiewo ohterteek tick
illghe. Darrba=Ꞩeewa gir ẜawam Wieram Preex /
und darra tam diſchanu meerighu Dſiewoſchanu. Gho-
digha Ꞩeewa gir krahßnis Dahwans / unnd kļuhſt tam
dohta / kaß Deewu bija: jeb taß gir bagghahts jeb nab-
bags / tad gir ta tam par Epreezenaẜchanu / und eeliexmo to
allaſchien / runna itt pateeſẜe Syrachs. Bett attkall ẜacka taß patz
Mazetaiß: Ļauna Ꞩeewa darra behdighu Ꞩirrdi / nhejauku
Waighu / und to Ꞩirrdsẜahp. Ꞩeewa / kattra ẜawu Wieru
nhe eprezena / ta darra to apnickuẜchu py wiſẜahm Letahm.
@b{Juhß}
[274{254}.lpp.]
  Juhß Attraitneß / eepreezenajeteeß juhſẜà leelà Nhelaimeh 
arr to / ka JEſus Chriſtus jums klaht ſtahw. Mirrſt Tähws /
mirrſt Mahte / mirrſt Wiers / mirrſt Bährns / JEſus Chriſtus
muhſcham nhe mirrſt. Nhe weens ẜchai raudaẜchai Attraitnei
nhe nahk prettie / ka JEſus Chriſtus / taß ẜatohp winjai paſ-
ẜchahß Pills=Wahrties / ẜacka ẜchiß Ewangeliſts.
  Gir nu taws preeziegs Namms par Bähda=Nammu tap-
piß / buhß töw nu raudaht unnd kaukt tawà leelà Nhelaimeh /arr
Aſẜarahm buhß töw nu tawus Ꞩohļus ſperrt? Dohdeeß arr
Meeru / taß Kungs Chriſtus JEſus gir taws labbakaiß und pee-
titzighakaiß Draugs / taß töw ẜatohp / und ghribb ẜawu Kahju py
tawu ſperrt. Ꞩchiß Kunngs gir tuwe py teem / kattrreem
ẜalauſuſchas Ꞩirrdes gir / und palieds teem / kattreem ẜa-
ẜiſts Prahts gir / ẜacka taß Konings Dawids. Ꞩchiß Kungs
patz ẜohla: Eß äßmu py töw. Kurr tad? Bähdahß / kad
tu Bähdaß zeeti / äßmu eß py töw / Eß ghribbu töw iß-
raut und Ghodà zellt / nhe bieſteeß / eß äßmu töw peſtijiß /
eß äßmu töw py tawu Wahrdu ẜauziß / tu peedäri mann.
Aiſto ja tu zaur Vhdeni ei / ghribbu Eß py töw buht / ka
töw Straumehß nhe buhß apẜliekt. Vnd ja tu Vggu-
ny eeſẜi / nhe buhß töw deckt / unnd Läßmai nhe buhß töw
eedädſenaht / aiſto Eß äßmu taß Kunngs / taws Deews /
taß Ꞩwähtaiß eekſchan Jſrael / taws Peſtitaiß. Kad tu /
O Zillwäka=Bährns / ſkeeteeß no Deewu attſtahtz / tad Wings
töw ẜawà Paduſẜeh apkampiß / und ſpeeſch töw py ẜawahm Kru-
tihm. Kam ẜchiß Kungs par Pallighu gir / taß ghann palleek /
und warr droſche ẜatziet: Jebſche eß ſtaighatu tummẜà Ee-
leijà / nhe bieſtohß eß nhe par kahdu Nhelaim / aiſto tu
Kunngs eſẜi py mann. Jo taws Peſtitaiß nahk ſcheitan py
ẜchahß noſkummuẜchaß Ꞩeewas / unnd eepreezina to. Peeẜautz
tu ẜcho Kunnghu ar to Koninju Dawid / und ẜacki: Nhe eſẜi tah-
@b{ļe no}
[275{255}.lpp.]
ļe no mann / O Kungs Deews / ſteidſeeß mann klaht ſtah-
weht / Kunngs / manns Palliegs / tad Wings jo drieſahk py
töw nahx / und töw arr ẜawahm ſchehligham Atzeem usluhkohß /
ka Wings ẜcho Attraitne räds. JEſus redſeja to / ẜacka taß
Ewangeliſts. Zillwäki / Deewam ſchehl / nhe usluhko lähte nab-
baghu noſkummuẜchuu Attraitne / nei zittu kahdu nabbaghu Zill-
wäku / kam Ꞩirrds no Nhelaimes ka ruhdſin ruhxt. Ko eß par
to bähdaẜchoß? kahds mann taß Brahlis? kahda ta mann
Mahſẜa ? Bett taß Kungs ẜawas ẜwähtas mielighas Atzis dries
us ẜchahß noſkummuẜchas Attraitnes mett / unnd räds ka ghau-
ſche ta nabbagha Ꞩeewinja raud.
  To paturreeß atkall / O tu nabbags / noſkummiß Zillwähx /
ẜöw par Epreezenaſchanu: Ka taws Peſtitaiß ẜcho Ꞩeewu uslu-
kojiß / tha Wings töw arridſan räds tawaß Bähdahß. Aiſto /
jebſche Deews Taß Kunngs Auxtumà gir / tomehr Wings ẜawas
Atziß ghroſa us to kaß ſämms gir. Kad taß Konings Hißkias
raudadams Deewu peeluhdſe / patz weens buhdams / redſeja to
Deews und licka winjam ar to Proweetu Eſaia ẜatziet: Eß äß-
mu tawu Luhkſchanu paklauẜijis / unnd tawas Aſẜaras
redſejiß. Wings nhe ween räds / bett Wings irr ſkaita tawaß
Bähdas / unnd zeek reiſas tu nopuhteeß. Tadehļ taß Konings
Dawids ẜacka us Deewu; Turri mannas Aſẜaras tawà
Maiſẜà / eß titzu tu ſkaiti tahß. Redſi / tha taß ſchehliegs
Kunngs JEſus Chriſtus us teem noſkummuẜcheem Ꞩirrdehm
räds / kattraß us Winju zerre. Vnd kaß wehl wairahk Winja
Ꞩirrds truhxt par töw / kad Wings tawa Nhelaimeh räds.
Kad taß Kungs JEſus ẜcho Attraitne redſeja / truhka Winjam
Ꞩirrds par tahß / ẜacka ẜchiß Ewangeliſts. Wiſẜas winja
Eekſchaß kuſtenajahß / Ꞩchauẜcholaß pahrghaja rädſoht to Ꞩe-
winju tick noſkummuẜchu / und tick ghauſche raudoht. O tu no-
ſkummiß Zillwähx / katters tu brieſcham wairahk unnd drieſahk
@b{tawas}
[276{256}.lpp.]
tawas Aſẜaras no leelahm Bähdahm baudi / nhe ka Maiſes
Kummohſẜu / nhe räds nhe weens Zillwähx tawas Aſẜaraß / jeb-
ſche arridſan daſch räds / unnd nhe bähda par töw / dohdeeß arr
Meeru: JEſus Chriſtus räds töw / Winja Ꞩirrds truhxt win-
jam tawas Nhelaimes dehļ. Mums nhe gir tahds Auxts
Baſnizas=Kungs / kam nhe buhtu Schälaſtiba ar muhſ-
ẜas Wahjibas / bett kaß dauds gir baudijiß wiſẜur / ka irr
mehß / tomähr beß Ghräkeem. Tapehtz laideeta mums
pee=eet arr preezighu Ꞩirrdi py to Krähßlu tohß Schä-
laſtibas ka mehß Schälaſtibu dabbujam und attrodam /
tanny Laikà / kad mums Palligha waijadſehß / raxta taß
Apuſtuls. Tadehļ Wings patz ẜöw ẜauzahß muhſẜo Abſchä-
lotaiß. Winja Schälaſtiba gir ick Rietà jauna / ta pa-
leek muhſcho muhſcham py teem / kattri Deewu bieſtahß.
  Tapehtz nu / Manns Draugs / remmdini tawu Ꞩirrdi /
juhß Bährni / nahk taß Laix / ka jums buhß Tähwu und Maht /
kattri juhß us=audſenajuẜchi gir / und daſchu ghruhtu Deenu juhſẜo
dehļ redſejuẜchi / apraudaht / Juhß Wätzaki / buhß jums ẜawus
mieļus Bährninjus pawaddiet / Töw Wieram / töw Ꞩeewai /
buhß tawu mieļu Draudſinju / tawu Ꞩirrßniet / tawas Atztinjaß
pawaddiet / raudi / bett nhe raudi par leeku. Teeß gir taß / ka Sy-
rachs mahza: Manns Bährns / kad töw kaß mirrſt / tad
apraud to / und ſchählo to / iht ka buhtu töw leeli Bähdi
notickuẜchi. Tha gir Abrahams ẜawu Ꞩeewu Saram / Jo-
ſeps ẜawu Tähwu Jacob / Dawids ẜawu labbu Draughu Jo-
nathan / zitti zittuß apraudajuẜchi. Ja tam Kunngham JEſu
Chriſto paſẜcham Aſẜaras ißlehze / kad Wings py ẜawa labba
Draugha Lazair Kappaß nahze / ka irr tee Juddi to redſädami ẜa-
tzija weens us ohtru: Redſi / ka Wings to gir tick ļohte zee-
nijiß / und mieļojiß.
@b{Raudi/}
[277{257}.lpp.]
  Raudi / ẜacku eß / bett nhe raudi par leeku. Eſẜi tu chriſtiets
Zillwähx / und Deewa Wahrdu labpraht / no Ꞩirrds klauſẜijeeß /
tad eſẜi tu daſche Reis dſirrdejis / ka taß / kaß Deewu bijajiß / ka
Bährns ẜawu Tähwu / und uhß JEſum Chriſtum paļahweeß /
uhß to titzejiß / ẜawu Titzibu arr labbeem Darrbeem parahdijiß /
taß / ẜacku eß / no ẜchahß Wahrgho=Semmeß Deewa muhſchi-
ghà Preeko Nammà / Debbeſẜeß=Wallſtiba eeghajiß. Abdoh-
majeeß / Manns Draugs / kahda tawa und manna Dſiewoſcha-
na ẜchinny Paſẜauleh? ko mehß peedſiewojam? Dſiewo tu illghe /
tad buhß töw dauds redſeht / ko tu labpraht nhe redſi / und zeeſt / ko
tu labbagh ghribbätu muhſcham nhe dſirrdejiß. Nhe weena Dee-
na pa=eet / ja töw nhe buhß bähdateeß. Tee wehl wiß wairahk /
kattri Deewa Bährni gir / teem buhß par wiſẜeem Zillwäkeem
ſchähloteeß / ka tee kluhſt ähdenati arr Aſẜaro=Mais / unnd
dſirrdenati arr leelu Aſẜaro=Mähru.
  Bett redſi / kaß Deewam padodahß / ẜawu Dwehſẜel JEſu
Chriſto / ẜawam Peſtitajam pawehļ / taß ka rautinn tohp ißrautz
no wiſẜenadam Bädahm. Taß Wälls nhe warr to wairß kahr-
denaht / Nickni Ļaudis nhe warr to wairs peewillt / taß wairß nhe
warr ghräkoht / bett taß gir Meerà nahziß / und buß ẜawà
Kammarity / nhe kahdas Mohkas to warr aißſkart / wiſ-
ẜa Noſkumẜchana Preekà pahrwährta. Par to Tumb-
ẜibu gir taß dabbuijiß muhſchighu Ghaißmu / par to Nabbadſibu
Bagghatibu / par Noſkummẜchanu Preeku / par Paſẜaul Deb-
beß / par to Laizighu Muhſchighu / par to Nahwu Dſiewoſchanu.
To abdohmadams / kapehtz ghribbi tu tad tick ļohte raudaht? und
bähdateeß?
  Klauſẜaiß / kaß ſcheitan wehl raxtietz ſtahw! JEſus pee-
ghaja / und aißkahre to Mirron Schkirrſtu / und tee Neſ-
ẜeji ſtahweja kluſẜe. Vnd JEſus ẜatzija / Puiſẜi / eß ẜacku
töw / zelleeß aukſcham. Vnnd taß Puiſẜiß zehlehß auk-
@b{ſcham}
[278{258}.lpp.]
ſcham / und eeẜahka runnaht. Vnd Wings eedähwe to
ẜawai Mahtei.
  Brienums par Brienumu! Nomirriß Zillwähx / kam tag-
gad Behrehß tohp taiẜitaß / taß uhßmohſt / ka no Meeghu / tohp
dſiews / ẜawai Mahtei attdohtz. Ock ! ka buhß ta Ꞩeewinja pre-
zajuẜeeß / ka buhß ta ẜawu Dählu apkampuẜi / ghlahſtijuſẜi / ſkuhp-
ſtijuſẜi ! Jhten tha / ghrib JEſus Chriſtus tawu Bährnu / tawu
Draughu und töw paſẜchu arri Paſtarà Deenà no Mirroņeem
usmodenaht. Tha ẜacka taß Kunngs JEſus patz: Patteeß /
patteeß Eß ẜacku jums / Ta Stunda nahk / unnd gir jaw
klaht / kattrà wiſẜi / kattri Kappenehß ghull / to Ballxni
dſirrdehs / und nahx preehſcha / kattri labb darrijuẜchi / py
Aukſchamzellẜchanas tahß Dſiewibas / kattri Ļaun darri-
juẜchi / py Aukſchamzellẜchanas tahß Ꞩohdibas. Ꞩchohß
unnd zittus tahdus Wahrdus lix Deews töw Paſtarà Deenà
redſeht / unnd nhe attrauß / jebſche tu tohß nhe titzi. Wiſẜa Paſ-
ẜaule pilla gir no tahdam Leetahm / katters töw to Aukſchamzell-
ẜchanu tahß Meeſẜas mahza. Beßdeelighaß ap Ruddens=Lai-
ku paſuhd / weena ohtrai Dägguntiņà eekähruſẜeeß ka Wirckni-
teh apẜliedſenazajahß Aeſarà / jeb zittà dſiļļà Vppeh / Pawaſẜary
uhßmohſt tahß / und nahk preekſcha / und dſiewo zaurà Waſẜarà.
Ta Labbiba kļuhſt Semmeh eeẜähta / turr ta ẜapuhſt / pehtz us-
diext. Seemà noẜallſt / apẜneeg / Pawaſẜary räds brieſcham
mällu Semm / und tomähr audſina Deews Rudſus unnd Quee-
ẜchuß und dohd pillu Druwu. No zeetu Kohku augh ick=Waſ-
ẜara jaunas Lappaß / jauni Sarri / jauni Aboli / Riexti / und tha jo-
prohjam. Bett tahdus Brienumus juhß nhe apdohmajeeta /
juhß turreeta tohß par neeku / kad tee allaſch ick=Ghaddohß noteek.
Bett tadas Leetas rädſädams / O Zillwähx / abdomajeeß ko tu ẜa-
cki: Eß titzu Aukſchamzellẜchanu tahß Meeſẜas / ẜacki arr
to ẜwähtu Job / @l{cap.19,25.ſgg.} Eß ſinnu ka manns Pe-
@b{ſtitaiß}
[279{259}.lpp.]
ſtitaiß dſiewo / und Wings mann pehtz no Semmeß us-
modenahß / und tapẜchu ar ẜcho mannu Ahdu apwilkts /
und mannahß Meeſẜahß Deewu redſeẜchu / to paſſchu eß
mann redſeẜchohß / unnd mannas Atziß Winju redſehß /
und nhe kahds Ꞩweſſch / Amen / zaur JESVM Chriſtum /
Amen / Amen.
@v{Evangelium am Tage H.}
@v{Michaelis / Matth. 18.}
  To ẜwähtu Ewangelium / kur taß Kungs JEſus CHRiſtus
   mahza / ka tee ẜwähti Engheli irr töß maſus Bahr-
   nus ẜarrgha / apraxta Ewangeliſts Mattheus ẜa-
   wà Ghramatà aſtotà=padeßmità Weetà / unnd ſkann tee
   Wahrdi juhſẜà Wallodà tha:

    TEe Mahzekļi ghaja py JE-
    SVM / und ẜatzija: Kaß gir taß
    Auxtakaiß Debbeſẜo=Wallſtibà?
    JEſus aizenaja weenu Bährnu
    py ẜöw / und wedde to widdu ſtar- 
    pan teem / und ẜatzija: Patteeß / eß
ẜacku jums / Ja juhß nhe apghreeſchateeß / und toh-
peeta ka tee Bährni / tad juhß Debbeſẜo=Wallſtibà
@b{nhe}
[280{260}.lpp.]
nhe nahxeta. Kaß ẜöw patz ſämmojahß ka ẜchiß
Bährns / taß gir taß Prawakais Debbeſẜo=Wall-
ſtibà / und kaß tadu Bährnu usjämm eekſchan man-
nu Wahrdu / taß usjämm mann. Bett kaß weenu
no ẜcheem wiſẜeem Maſakeem apghrehzi / kattri eek-
ſchan mann titz / tam buhtu labbahk / ka tam weens
Dſirrna=Ackmins py winja Riekles pakahrtz tap-
tu / unnd apſlietzenahtz taptu Juhri / kurr wiß=dſil-
ļahx gir.
  Way tai Paſẜaulei tahß Apghrehzibas dehļ.
Apghrehzibai buhß jo nahkt / bett tomähr way tam
@b{Zill-}
[281{261}.lpp.]
Zillwäkam / zaur kattru Apghrehziba nahk. Bett
ja töw Rohka jeb tawa Kahja karrina / no-
zehrt to / und mett to no ẜöw / taß gir töw labbahk /
ka tu eekſchan Dſiewoſchanas Tyßlis jeb Krohplis
ee=ey / nhe ka töw diwi Rohkas jeb Kahjas gir / und
tohpi eekſchan to muhſchighu Vgghuny eemäſts.
Vnd ja töw tawa Atz karrina / ißrau to aran / und
mett to no ẜöw / taß gir töw labbahk / ka tu arr wee-
nu Atzi eekſchan Dſiewoſchanas ee=ey / nhe ka töw
diwi Atzis gir / und tohpi Elles Vgghuny eemäſts.
  Peeraughaita / ka juhß nhe weenu no ẜcheem
nitzinajeeta: Aiſto eß ẜacku jums: Winjo Engeļi
Debbeſẜieß räds allaſchien to Waighu manna Täh-
wa Debbeſẜieß. Aiſto ta Zillwäka Dähls gir nah-
zis / ẜwähtus darriet tohs kattri paſudduſchi gir.

    ꞨCho Deenu ẜwehtidammi / mehß nhe
    attraujam Deewam ẜawu Ghodu / unnd pee-
    luhdſam tohß Engeļus: aiſto Deewa Wahrds
    mums mahza: Töw buhß peeluhkt Deewu
    tawu Kunnghu / und tam ween kallpoht /
    Vnd attkall ẜacka Deews patz: Peeẜautz mañ
tawahß Bähdahß / tad eß ghribbu töw paliedſeht / unnd
töw buhß mann ẜlaweht: Bett ẜcho Deenu ẜwehtidammi
mehß apdomajam / kahds leels auxts Kungs muhſẜo Deews gir /
katters tohß ẜwähtus Engeļus / tadus ſpehzighus / ſtipprus / und
warränus Gharrus raddijis gir / teem buhß ẜawam Radditajam
kallpoht. Vnnd kad mehß dſirrdam / ka Deews irr muhſẜo dehļ
@b{tohß}
[282{262}.lpp.]
tohß ẜwähtus Engeļus raddijis gir / teem buhß muhſẜeem Ꞩarr-
gheem buht; tad tohp muhſẜa Ꞩirrds uhßmohdenata / ka mums
Deewam par tadu Schäläſtibu buhß no Ꞩirrds dibben pateickt /
ẜatzidami ar to Koninju Dawid; Eß ghribbu tam Kungham
dſeedaht wiſẜà mannà Muhſchà / unnd mannu Deewu
ẜlaweht teekam eß äßmu. Leels Ghohds gir taß / und muhſ-
ẜai Ꞩirrdei leels Preex / ka Deews patz / weens warräns Peſti-
taiß py mums muhſẜahß Bähdahß ſtahw / ka Wings ẜohla: Eß
äßmu py to Zillwäku Bähdahß / eß ghribbu to ißraut /
und Ghoda zellt; bett irr tick ſchehliegs Deews gir / ka Wings
ẜaweem Engeļeem pawehļ / teem buhß mums ẜarrghaht
us muhſẜu Zeļļu / us ẜawahm Rohkahm mäſẜaht / ka mehß
muhſẜo Kahju py nhekadu Ackmini nodauſam. Vnd taß
Kunngs JEſus ẜacka eekſchan ẜcho Ewangelio / ka irr teem ma-
ſeem Bährneem ẜawi ihpaſſchi Engheļi gir / kattrus Deews teem
par Ꞩarrghus peelitziß / und tadehļ nhe buhß mums tohß Bähr-
nus / laid tee tick maſi gir / ka buhdami / nitzinaht und ẜmahdeht.
  Mehß ghribbam ẜchinny Briedy mahziteeß / ko mums ka
Chriſtiteem Zillwäkeem no teem ẜwähteem Engeļeem ſinnaht
buhß. Mehß luhdſam to Kunghu JEſum Chriſtum / taß ghrib-
bätu mums ar ẜawu Ꞩwähtu Gharru klaht ſtahweht / pareiſe
mahziet und dſirrdeht ẜcho Mahzibu / Amen!

    PJrrmahk buhß jums ſinnaht / ka ẜwähti Engeli gir. Aiſto
    Deewa Wahrds ſtahſta mums / ka Deews weenu Engeli
    preekſch to Dahrſu Eden litziß / arr plicku / aſẜu / ſpohſchu
Sohbini / tam by ẜarrghaht to Zeļļu us to Kohku tahß Dſiewi-
bas. Ꞩcho Engeli ẜautz Moſes ẜawà Wallodà Cherub / ai-
ſto taß rahdijahß arr Zillwäka Waighu / und Spahrneem / unnd
ghribb Moſes arr ẜcho ſinnamu unnd iht=ka rädſamu Wahrdu
@b{mums}
[283{263}.lpp.]
mums mahziet apdomaht tohß Engelus / kattrus mehß nhe war-
ram redſeht. Taß Konings Dawids teitz ẜatzidams: Ta Kun-
gha Enghels apghulldahß apkahrt teem / kattri to ( Kun-
ghu ) bieſtahß / und ißrau tohß.
  Taß Kungs JEſus ẜacka / ka Wings Paſtarà Deena nahk-
dams ẜohdiet to Paſẜaul / taß gir / wiſẜus Zillwäkus Paſẜauleh /
tad buhß py Winju dauds Tuhxtoẜchi ẜwähti Engeli / tee ka
Ꞩuļļaiņi apkahrt Winju ſtahwehß / und us=ẜarrghahß.
  Dauds Deewabijataji Zillwäki gir arr ẜaweem Atzeem
Engelus redſejuẜchi. Taß ẜwähtz Jäcobs / no ẜweſſchaß Sem-
meß ẜawà Tähwà=Semmeh pahr=eedams räds wiſẜu Pullku
Engelo / ka leelu Spähku / ka kadu Kaŗŗu. Gideon ſtahw Kloh-
nà/ und kuļļ Queeẜchuß / tam rahdijahß weens Enghels. Taß
Konings Dawid räds weenu Engeli ſtahwam ſtarrp Debbeß und
Semm / und turram plicku Sohbeni Rohkà / iß=ſteeptu par Jeru-
ſalem. Taß Proweets Eſaias räds Engelus / kattri tick ſpoh-
ſchi ka Vgguns lukojahß / tapehtz tee Seerawim kļuſt ẜaukti / tee
ſtahweja apkahrt Deewa Krähßlu / unnd dſeedaja /
Ꞩwähtz / Ꞩwähtz / Ꞩwähtz gir Deews taß Kunngs Ze-
baoth. Kad Chriſtus JEſus no Marias tahß Jumprawas
patteeß Zillwähx peedſimma / nahze Enghels no Debbeß / und att-
neſẜe teem Ghanneem wirß Lauku py Bettlehem tahß Wehſteß /
und ẜatzija: Eß attneſẜu jums leelu Preeku / katters jums
und wiſẜai Paſẜaulei buhß: Jums gir peedſimmis ẜcho-
deen taß Peſtitaiß / Chriſtus. No tadas Leetas / ka ẜwähti
Engeli daſcheem Zillwäkeem daſchu Reiſu rahdijuẜcheeß / gir
Deewa Ghramata pilla.
  Vnd ka mehß nhe buhtam ghräkojuẜchi / tad allaſch mehß
tohß ẜwähtus Engelus apkahrt mums / und py mums rädſätam /
unnd arr teem preezatohß: bett kamehr mehß arr Ghräkeem no
Deewu attkahpuẜchi / tad tohp muhſẜas Atzis turrätaß / ka mehß
@b{tohß}
[284{264}.lpp.]
tohß ẜwähtus Debbeßkijus Gharrus arr muhſẜam Atzeem nhe
warram redſeht / nu gir muhſẜas Atzis wahjas tahß gir tummẜas.
Bett winja Paſẜauleh mehß kattri mehß Deewu bieſtam / und eek-
ſchan JEſum Chriſtum titzam / nhe ween tohß ẜwähtus Engelus
redſehſẜim / bett paſſchi buhſẜim / ka tee Engeli / ka taß Kunngs
JEſus mahza.
  Tomehr buhß mums irr to ſinnaht / ka tee ẜwähti Engeļi
nhe gir muhſchighe bijuẜchi / pirrms ta Paſẜaule raddita kļua / ai-
ſto pirrms ta Paſẜaule Semme und Debbeß tappa raddita / nhe
gir nheneeka bijiß / ka taß wiſẜewalldiegs Deews / pirrms tee
Kallni kļua / und ta Semme raddita tappa / eſẜi tu Deews
no muhſchighas muhſchighe / ẜacka Moſes. Vnd taß Apu-
ſtuls Pahwils raxta: Zaur CHRJſtum gir wiſẜas Leetas
radditas / kaß Debbeſẜieß und wirß Semmes gir /
rädſams und nherädſams / tee Auxti / tee Kunghi / tee Lee-
li Kunghi / tee Wirrßneeki / wiß zaur Winju und eekſchan
Winju raddiets gir / und Wings gir preekſch wiſẜeem / und
wiß paſtahw eekſchan Winju.
  Bett kad / kuŗŗà Laikà und Deenà tee ẜwähti Engheli rad-
diti gir / to mehß itt ihſtäne nhe laſẜam Deewa Ghramata. Tick
dauds warram mehß nomanniet / ka tee Engeli pirrmahk gir rad-
diti / nhe ka tee Zillwäki. Aiſto Deews ar Zillwäku runnadams
jauta: Kurr biji tu / kad Eß tai Semmi to Dibbinu licku?
kad mann tahß Rieta=Swaigſnes wiſẜas teika / und dſee-
daja wiſẜi Deewa=Bährni? Teitan ẜacka Deews ſkaidre /
ka tahß Rieta=Swaigſnes / unnd tee Deewa=Bährni / tee gir tee
ẜwähti Engeli wiſẜi notuļ teikuẜchi und Deewam dſedajuẜchi gir /
pirrms wehl Zillwähi bijuẜchi / tapehtz warr ghann buht / ka tee En-
gheli pirrmahk gir radditi nhe ka tee Zillwäki.
  Kahdi gir nu tee ẜwähti Engeli? Tee gir gharrigha nhe-
rädſama Buhẜchana. Gharri gir tee wiſẜi ẜacka Deewa
@b{Wahrds.}
[285{265}.lpp.]
Wahrds. Bett Gharram nhe gir Meeſẜas und Kauli /
mahza JEſus CHRJſtus. Vnd jebſche tee daſche reis rahdiju-
ẜcheeß ka Zillwähki / girr tee tahdu Ghiemi us kahdu Briedi uhß-
jämuẜcheeß / kad Deews teem pawehlejiß ar Zillwäkeem runnaht ;
unnd kad tee to darrijuẜchi / gir tee tahdu Ghiemi attkal nolicku-
ẜchi. Bett ẜawà paſſchà ihſtänà Buhẜchanà gir tee Engheli
beß Meeſẜahm / teem nhe gir Meeſẜas / Aſẜins / Dſießlas{Dießlas} / Kauli und
Ahda / ka mums Zillwäkeem / tee gir gharrigha Leeta. Vnd ẜa-
wà ſtarrpà zitz auxtahx gir nhe ka ohtris. Zitti tohp Engeli
ween ẜauckti / bett zitti Auxti=Engeli / Kunnghi / Leeli=Kunnghi /
Wirrßneeki / kattri auxtaki gir nhe ka zitti. Tadehļ teem arri-
dſan ẜawahdi Wahrdi. Zittam Wahrds gir Mickels / taß gir /
kaß gir ka muhſẜo Deews? zittam Rawaëls / Deewa Ahr-
ſte / zittam Gabriels / Deewa Stipprums / zittam V-
riels / Deewa Ghaiẜchums / zittam Jeramiels / Deewa Schä-
laſtiba.
  Wiſẜi Engeli gir ghuddri Gharri / ka ta ghuddra Ꞩee-
wa ẜacka us to Koninju Dawid: Manns Kunngs gir ghud-
dris / ka ta Ghuddriba weena Deewa=Engeļa / ka taß
Labbu und Ļaunu dſirrdeht warr / ka taß nomanna wiſ-
ẜas Leetas wirs Semmeß. Bett tik ghuddri tee nhe gir /
ka tee buhtu ſinnajuẜchi to Deenu / kad ta Paſtara Deena nahx.
Tadehļ irr Chriſtus JEſus ẜacka: No tahß Deenas und no
tahs Stundas nhe ſinna nhe weens / nei tee Engheli
Debbeſẜieß. Tee Engheli gir ẜwähti Gharri / kattri Taiß-
nibà und Ꞩwehtibà apſtipprenati gir / ka tee muhſcham nhe warr
ghräkoht. Tee gir ſtippri unnd warräni Gharri. Ta-
dehl taß Apuſtuls Pahwils tohß ẜautz Engelus tha Spähka.
Deewa Enghels dſinna ka Muẜchas wiſẜus Midianiteŗus unnd
Amalekiteŗus / und wiſẜus kattri ẜapullzejuẜcheeß by prett Deewa
Ļaudeem / zaur Gideon ar Trieß=ẜimbteem Wiereem.Weens
@b{En-}
[286{266}.lpp.]
Enghels nokahwe no ta Sennaheriba Spähku dauds Tuhxto-
ẜchus Kaŗŗa=Wierus weenà Nackty.
  Teem ẜwähteem Engheleem nhe waijagha Eßẜchanas /
Dſerrſẜchanas / Ghulleẜchanas / Duſẜeẜchanas. Taß Engels
Rawaëls ẜacka us Tobia; Eß leekohß ihten ka ähmu unnd 
dſeŗŗu eß ar jums / bett eß turrohß nhe rädſamu Barribu /
kattru nhe weens Zillwähx redſeht warr. Tee ẜwähti
Engheli warr weenà Atz=Mirrckli buht / kurr tee ghribb /
tee ẜchaunahß ( tha ẜackoht ) irr zaur aiß=ẜlähkteem Durriem.
Taß patz Engels Rawaëls wiſẜu to darrijis ko Deews tam by
pawehlejiß / uñ ißrunnajiß / paſudda taß preekſch Tobia uñ wiſẜus
Ꞩaimes Atzeem / und nhe klua wairs redſehts. Tee ẜwähti En-
gheli nhe mirrſt. Aiſto Nheweſẜeliba und Nahwe attlätz no
Ghräkeem: bett tee ẜwähti Engheli nhe gir ghräkojuẜchi. Ta-
pehtz tee nhe kluhſt wahji / nei nhewäſẜäli / nei tee arridſan mirrſt.
  Klauſẜaiteeß wehl / Manni Draughi / und mahzaiteeß kaß to
ẜwähto Enghelo Darrbs gir. Tee gir kallpighi Gharri / aiſto
tee kallpo Debbeſẜieß und wirrß Semmeß.
  Debbeſẜieß kallpo tee Deewam / und ẜarrgha us to. Wiß-
wairahk taß Winjo Darrbs Debbeſẜieß gir / ka tee beß Mitte-
ẜchanas ar ẜawu jauku Engheliẜchu Ballxny Deewam par Gho-
du klahßnas Dſeeßmas nodſeed /
    Jrr Cherubm und Seerawin
    Dſeed allaſchien ar auxtu Ballxni /
    Ꞩwähtz gir muhſẜo Deews /
    Ꞩwähtz gir muhſẜo Deews /
    Ꞩwähtz gir muhſẜo Deews / taß Kungs Zebaoth.
Taß Proweets Daniels raxta ẜawà Ghramatà/ ka taß gir redſe-
jiß Tuhxtohſch=reis=tuhxtohẜchus Enghelus / kattri Deewam 
kallpojuẜchi / und dauds / dauds Tuhxtoẜchus kattri preekſch win-
ju ſtahwejuẜchi gir.
@b{Tee}
[287{267}.lpp.]
  Tee ẜwähti Engheli kallpo irr Zillwäkeem ẜcheitan wirß
Semmeß: aiſto tee gir iß=ẜuhtiti teem kallpoht / kattreem
to Debbeſẜeß=Wallſtibu eemantoht buhß. Vnnd kallpo
tee / paliedſädami Deewa Wahrdu ẜludenaht. Tapehtz taß
Apuſtuls Pahwils raxta: Taß Baußlis ( tee deßmiti Deewa
Baußli ) gir zaur teem Engheleem dohts. Vnd taß Apuſtuls
Pehteris ẜacka / ka teem ẜwähteem Engeleem ļohte pattiek dſirr-
deht to ſchkieſtu Mahzibu paẜluddenajam. Ꞩwähts Enghels
paẜluddenaja tai Jumprawai Maria / ka tai by weßteeß to Paſ-
ẜaules=Peſtitaju. Ꞩwähtz Enghels attneſẜe teem Ghanneem
us Bettlehemes Lauku to Wehſt / ka CHRJſtus peedſimmis.
Ꞩwähtz Enghels Leel=deenas Rietà mahzija tahß Ꞩeewas / ka
Chriſtus aukſcham zehleeß gir no Mirroņeem. Ꞩwähtz En-
ghels mahza tohß Mahzeklus / ka Chriſtus redſighe nahx Paſta-
rà Deenà / ka taß ihſtäns nolickts Paſẜaules Ꞩoghis.
  Tee ẜwähti Engeli kallpo irr Baſnizas=Kunngheem unnd
Mahzetajeem / irr teem Klauſẜitajeem.
  Teem Mahzetajeem kallpo tee / tohß ghlahbdami und ẜarr-
ghadami. Kad taß Deewa Kallps Elias preekſch tahß Konin-
ja Achaba Ghaſpaſchas behdſe / unnd no leelahm Bähdahm ap-
ghullahß appakſch Pa=Eggleß / tad nahze py to Deewa Enghels /
attneſẜe tam Ehden und Dſehren. Kad tee Syreri / Kaŗŗawie-
ri nahze / apẜehde to Pili Dohtan / ghribbädami to Proweetu und
Deewa Kallpu Eliſeum Rohkà dabbuit / und ẜawà Semmeh no-
weſt / ghlahbe to und ẜarrghaja tee ẜwähti Engheli / tee apkahrt
Kallnu ka Vgghunighi Sirrghi unnd Ratti by mättuẜcheeß.
Sadrach / Meſach und Abednego tappa dedſighà Krahßny / kat-
tra ka Kallgka=Zepplis däggha / ka tee ghaja unnd ſtahweja / arr
Drahnam / Mehteleem / Kurrpehm / eemäſti / teitan by teem Päll-
no=pällnohß ẜadeggt / tapehtz{tapeptz} kad tee nhe ghribbeja no tahß ihſtä-
nas Titzibas attkahpt / unnd to Paggaņo Titzibu usjembt; bett
@b{Deews}
[288{268}.lpp.]
Deews peeẜuhtija{peeẜuhteja} teem weenu Engeli / taß by py teem widdu
eekſch Zeppli / kaß to Vgguni no ẜcheem Deewabijatajeem nohſt
puhte / ka taß teem nhe mattija / nhe warreja nhe weens ohẜchnaht
nhe kadas Ꞩwellmes py teem. Taß Proweets Daniels klua py
Laweem / plehſẜigheem Swähreem mäſts / teem by to Drußko=
Drußkohß ẜaplohẜiet / tadehl ka taß Deewam kallpoja . Bett
taß ſchehliegs Deews peeẜuhtija tam par Ꞩarrghu weenu ẜwä-
tu Engheli / taß ẜakneebe teem Swähreem tahß Mutteß / und paſ-
ẜarrghaja to Deewa Kallpu par wiſẜu Nhelaim.
  Kaß noticka tam Apuſtulam Pehteram. No to Laſẜam
mehß Deewa Ghramatà / ka taß Konings Herodes to litzis Zee-
tumà meſt / bett wiſẜa ta Chriſtita Draudſe luhdſe Deewu par
winju. Vnd kad Herodes winju ghribbeja preekſch Teeſẜu weſt /
tanny paſſchà Nackty ghulleja Pehters ſtarrp diweem Kaŗŗa=
Wiereem / ẜeehtz ar diweem Kehdehm / unnd tee Ꞩarrghi preekſch
Durrweem ẜarrghaja to Zeetumu. Vnnd redſi / tha Kunngha
Enghels ) nahze / und Ghaißma ſpiedeja Kambary / und ( taß En-
ghels ẜitta Pehteri Ꞩahnohß / usmodenaja to / unnd ẜatzija us
to: Johẜeeß / unnd apauneeß Kurrpes / und taß darrija tha / unnd
Wings ẜatzija: Apmetteeß ẜawu Mehteli / und nahz arr mann /
und taß ißghaja / und ghaja Winjam packaļļ / und nhe ſinnaja / ka
tam itt teeẜcham zaur to Engheli taß noticka / bett Wings ſchkit-
ta / ka Ꞩappny to rädſohts. Bett tee ghaja zaur to pirrmu und
ohtru Wackti / und nahze py teem dſällſa Durrihm / ta patti att-
wehrehß und ißghaja / und ghaja Eeelas Gharram / unnd tudeļļ
attſtahja taß Enghels no to. Vnd kad Pehters apdohmajahß /
ẜatzija Wings: Nu ſinnu eß teeẜcham / ka taß Kunngs ẜawu En-
gheli ẜuhtijis gir / unnd mann peſtijis no tahß Rohkas Herodis /
und no wiſẜas Ghaidiẜchanas to Juddo=Ļauſcho. Tha gir Dee-
wa Enghels to ẜwähtu Pahwil Juhry paẜarrghajis. Aiſto tha
teitz taß patz Apuſtuls: Ꞩchinny Nackty gir py mann ſtah-
@b{wejis}
[289{289}.lpp.]
wejis taß Enghels Deewa ( tha Kungha ) kattram eß pee-
därru / und kam eß kallpoju / und ẜatzija: Nhe bieſteeß Pah-
wil / töw buhß preekſch Keiſeri wäſtam kļuht / unnd redẜi /
Deews gir töw dehwis wiſẜus{wiſẜi} kattri ar töw Laiwà gir. Tee
by weenà Pullkà diwi=ẜimbtas ẜeptinja=deßmitas unnd
ẜeſſchas Dwehſẜeles / kattras Vhdens=Wainà ghlahbtas
kļua. Bett nhe ween tee ẜwähti Engheli ghlabbo und ẜarrgha
tohß Mahzetajus / bett irr tohß Klauſẜetajus / aiſto tohß pawad-
da tee Baſnizà / und attkal Mahjahß. Tadehļ buhß ta Ꞩeewa
weenu Spähku us Ghallwas turreht / taß gir weenu Autu /
to Engheļo dehļ / mahza tahß ẜwähtz Pahwils.
  Vnd kad mums to Ghräko dehļ tahß Atzis buhtu tum-
ſchas / tad mehs rädſätam / ka tee ẜwähti Enghelļi Baßnizà apkahrt
teem ſtahw / kattri no Ꞩirrds Deewu ẜlawe / und winja Wahrdu
klauſẜa: und attkal ka tee mälli Wälli apkahrt teem gir / kattri ar
nicknu beßdeewighu Ꞩirrdi Baßnizà nahk.
  Tha lieds arridſan ee=runna tee ẜwähti Engheļi drohẜchu
Ꞩirrdi teem Noſkummuẜcheem unnd behdigheem Zillwäkeem /
und näß winjo Luhkẜchanu preekſch Deewu. Kad tee Ghanni us
Bettlehemiteŗo Lauku ißbijajahs / usrunnaja tohß taß ẜwähtz
Enghels / ẜatzidams: Nhe bieſteeteeß / redſi / eß attnäſẜu jums
leelu Preeku. Taß Enghels Rawäels ẜacka us to wätzu Tobia:
Kad tu tick karrſte raudaji / und Deewu pee=luhdſi / Zehleeß
no tawu Ehdeni / und aprackti tohß Mirroņus Nackty / tad
neẜchu eß tawu Luhkẜchanu preekſch to Kunghu / unnd kad
Deews töw mieļoja / tad by tam tha buht / beß Nhelaimes
nhe by töw pallickt.
  Tee ẜwähti Engheļi kallpo irr leeleem Kungheem unnd
wiſẜeem Wirrſẜeneekeem / kattri Deewu bieſtahß. Aiſto tee kaŗŗo
prett teem Waideneekeem / und meckle Meeru. Deews patz ẜacka
us Moẜe: Redſi / eß ẜuhtu ẜawu Engheli preekſch töw / tam
@b{buhß}
[290{270}.lpp.]
buhß töw ẜarrghaht wirrß Zeļļu / unnd weẜt töw tanny
Weetà / kattru eß töw ẜataiſijis äßmu. Tam Leelam Kun-
gham Joſua rahdahß weens Enghels ar plicku Sohbinu / unnd
ẜauzahß weenu Leelu=Kunghu par tha Kungha Spähku /
und Kaŗŗu / und dohd tam to ſtippru Pilli Jericho. Kad taß beß-
deewiegs und Paggano=Konings Sennacherib ar leelu Spähku
usbrucka us Deewa Semm und Ļaudeem / unnd ißbeedinaja to
rahmu und lähnu Koninju Hiſkiam / ẜuhtija Deews weenu En-
gheli / taß warreja dries Meeru darriet.
  Tee ẜwähti Engheli kallpo teem Zillwäkeem irr kattri ẜa-
wahß Mahjahß gir. Tee palieds / ka jauni Ļaudis pehtz Deewa
Prahtu ar Ghohdu ẜaeet / ka Deewa Enghels paliedſeja tam jau-
nam Tobia to Sara pretzeht / und tha Abrahama Kallpu Eleaſaru
wedde Deewa Enghels tanny Weetà/ kur taß ẜawa Kungha
Dählam / tam Jſaac Ꞩeewu pretzeja. Ar ihſẜeem Wahrdeem
ẜackoht: Tee ẜwähti Engheļi kallpo mums Zillwäkeem kad mehs
us ſchahß behdighas Paſẜaules peedſämmam / kamähr mehß dſie-
wojam / und muhſẜà paſtarà{paſtora} Stundà kallpo tee mums. Vs teem
maſeem Behrninjeem / tudeļļ kad tee pee=dſämm ẜarrgha tee ẜwäh-
ti Engheliẜchi / ka tee Bährni nhe kļuhß kahdà Nhelaimeh. Ta-
pehtz ẜacka taß Kungs Chriſtus ẜchinny Ewangelio: ka irr teem
Bährneem ẜawi Engheļi äſẜohſchi: Winjo / to Bährno / Enghe-
ļi Debbeſẜies / und ẜacka kapehtz tohß maſus Bährnus nhe buhß
nitzinaht / nei kahdu Ee=mäßlu teem doht / ka tee ghräko / aiſto teem
maſeem Bährneem arridſan ẜawi Engheli gir / kattri us teem
ẜarrgha. Vnd JEſus Chriſtus gir nahzis ẜwähtus darriet tohß
kattri paſudduẜchi gir. Wings ghribb ẜatziet: Tee ẜwähti Enghe-
li ghlabbo tohß maſus Bährnus jo tick labb / ka irr tohß pee=au-
ghuẜchus wätzus Zillwäkus / unnd eß äßmu jo tick labb to maſo
Bährno dehļ Paſẜauleh nahzis par teem mannas Aſẜinis ißleet /
und tohß Debbeſẜi paliedſeht / ka ir tohß wätzus Zillwäkus.
@b{Kad}
[291{271}.lpp.]
  Kad nu mehs us=aughuẜchi äſẜam / tad tee ẜwähti Engheli
arridſan mums ghlabbo / ſtahw py mums / und ẜarrgha mums us
wiſẜu muhſẜu Zeļļu / taß gir / kad mehß to darram / ko Deews mums
pawehlejis gir. Aiſto Deews gir ẜaweem Engheleem paweh-
lejis par töw / teem buhß töw paſẜarghaht wirß wiſẜeem ta-
weem Zeļļeem / temm buhß töw us Rohkahm näſẜaht / uñ ka
tu tawu Kahju nhe dauſi py kahdu Ackmini. Vnd kad muhſẜa
Stunndinja peeghajuſẜi gir / uñ mums buhß braukt muhſẜo Zeļļu /
tad ſtahw tee ẜwähti Engheli apkahrt muhſẜu Ghulltu / ghaida
us muſẜu Dwehſẜel / kad ta no muhſẜeem Kauleem noſchkiŗŗ / tad
winji to usjämm / unnd näß to Abrahama Klehpy / unnd eekſchan
taß muhſchighas Debbeſẜo Wallſtibas / kattra ẜohlita gir tam A-
braham / uñ kaß winja Titzibu näß / ka ta Dwehſẜele turr ka Behr-
nings Mahtes Klähpy par wiſẜahm Bähdahm ko mehs ẜcheitan
zeetuẜchi äſẜam / attkal ee=preezenati tohpam / ka tam nabbagham
Lazaro noticka.
  Redſeeta / Mieļi Draughi / kahdu leelu Schälaſtibu Deews
mums gir parahdijis / ar to / kad Wings mums wiſẜeem / leeleem
unnd maſeem / baggateem unnd Nabbagheem / jauneem und wä-
tzeem / ick=kattram tohß Enghelus pee=ſkieris gir. Vnnd ẜche ẜwäh-
ti Engheli labpraht mums kallpo unnd us mums Deenas unnd
Nackties / Rietohß und Wackarohß ẜarrgha. Bett tadehļ nhe
waijagha mums tohß ẜwähtus Enghelus peeluhkt. To Ghohdu
te paſẜchi nhe ghribbahß dohdam / aiſto tee ghann ſinna / ka taß
Ghohds Deewam ween pee=därr / unnd to Ghohdu nhe ghribb
Deews nhe weenai Radditai Leetai doht. Taß ẜwähtz Apuſtuls
Jahnis kritta preekſch to Engheli katters ar Winju runnaja / ſem-
meh / und ghribbeja to peeluhkt: bett taß Enghels aisleedſe to tam
Jahņam / unnd ẜatzija: Ꞩarrghajeeß / nhe darri to / aiſto eß
äßmu taws Beedra=Kallps / Peeluhds Deewu.
  Bett ja mehß ghribbam ka teem ẜwähteem Engheleem buhß
@b{py mums}
[292{272}.lpp.]
py mums ſtahweht / unnd par wiſẜu Nhelaim paẜarrghaht / tad
buhß mums ẜarrghateeß par Ghräkeem. To mahza mums Chri-
ſtus eekſchan ẜcho Ewangelio / ẜatzidams: Ja töw tawa Rohka
jeb tawa Kahja karrtna / nozehrt to / unnd mett to no ẜöw /
taß gir töw labbahk / ka tu eeſchan Dſiewoẜchanas Tyßlis /
jeb Krohplis ee=ey / nhe ka töw diwi Rohkas / jeb Kahjas
gir / und tohpi eekſchan to muhẜchighu Vgguni ee=mäẜts.
Vnd ja töw tawa Atz karrina / ißrau to aran / uñ mett to no
ẜöw / tas gir töw labbahk ka tu ar weenu Atzi eekſchan Dſie- 
woẜchanas ee=ey / nhe ka töw diwi Atzis gir / und tohpi Elles
Vgguny ee=mäſts.
  Ar ẜcheem Wahrdeem mahza mums JEſus Chriſtus / nhe
ka mums ẜöw paſſchus und muhſẜu Aughumu maitaht buhß / nhe
buhß mums Zirrwi jembt / Kahjas unnd Rohkas mums nozirr-
ẜteeß / jeb Atzi ißdurrteeß / aiſto tad mehs prett Deewa Wahrdu
darritam: Töw nhe buhß nokaut. Vnnd ka ta Mieläſtiba
mums leek wiß labbu ẜawam Tuwakam darriet / tha arridſan ta
Mieläſtiba nhe dohd Waļļas ẜöw paſſcham kahdas Wainas
darrieteeß / apkappateeß / und ẜöw nomaitateeß. Bett kad Chri-
ſtus ẜacka / Kahjas / Rohkas nozirrſt / tad mahza Wings mums/
ka mums nhe buhß Kahjahm unnd Rohkahm Waļļu doht / ko
Ļaun darriet. Ghribb tawa Rohk ẜneekteeß pehtz to Leetu / ko
tu nhe eſẜi litzis / ghribb tawa Rohka ẜläppäne jembt / kaß töw nhe
peedärr / ghribb ta ſackt: nhe dohd tai Waļļas / tad nhe waijagha
tai pehtz us Mugguras ẜeetai tapt / unnd töw pakahrtam kļuht:
aiſto kahds Darrbs / tahda Allgha. Ghribb tawa Rohka tawu
Tuwaku ẜiſt / kaut / durrt / nhe dohd tai Waļļas / ka tu nhe mai-
tahſẜi wiſẜu tawu ſkaidru Aughumu.
  Karrina töw tawa Kahja / unnd ghribb eet kurr tai nhe pee-
därr eet / unnd töw neẜt tahdà Weetà / kurr tu nhe Deewam / bett
Wällam kallpo: nhe dohd tai Waļļas / attrau to no Blehdi-
@b{bas}
[293{273}.lpp.]
bas / unnd kad töw Blehſchi ar miexteem Wahrdeem aize-
na / tad nhe ey / kad tee ẜacka /:Nahz ar mums / mehß ghrib-
bam leelu Manntu attraẜt / mehs ghribbam muhſẜus
Nammus ar Laupiẜchanu ( unnd Sahdſibu ) pilldiet: bau-
dais ar mums / mums wiſẜeem weens Max buhs. Manns
Bährns / nhe ſtaigha to Zeļļu ar Winjeem / attrau tawu
Kahju no winjo Ꞩohļeem / aiſto winjo Kahjas täck us
Ļaunu / Tahß Maukas Kahjas täck Nahwes dibbinà / und
winjas Ghajums attẜneeds to Ell. Bet kad tawa Rohka
ghribb labbe darriet / unnd tam Nabbagham doht und paliedſeht /
kad tawa Kahja ghribb Deewa Nammà eet / tad nhe leeds to / aiſto
tad darri tu / kaß Deewam pa=tiek / unnd tawai Dwehſẜelei labb
buhß.
  Töw buhß ißraut tawu Atz / kad ta töw karrina / taß gir /
nhe dohd tawai Atz Waļļas ẜchurrp und turrp ſkattiteeß / tahdohs
Kacktohß / unnd tahdas Leetas / ka tu warrätu apghräkoteeß.
Luhds allaſch Deewu / unnd ẜacki: Kungs / noghrees man-
nas Atzis nohſt / ka tahß nhe ſkattahß pehtz willtighas
Mahzibas. Nhe ſkattais pehtz Meitahm / ka tu nhe ee-
karrẜieẜi prett tahm / noghrees tawu Waighu no ſkai-
ſtahm Ꞩeewahm / unnd nhe luhko pehtz Ghiemi zitto
Ꞩeewo / aiſto ſkaiſtas Ꞩeewas gir daſchu apmahnejuẜchi /
unnd nhe jauka Eekaroẜchana attlätz no tahß / ka kahds
Vgguns / ẜacka Syrachs. Bett Deewam ſchähl / daſchereis
mehs irr nhe ſinnadami ghräkojam / und irr taß Taißnis ſeptin-
jas Reiſas Deenà kriet / ẜacka taß Konings Salomon / tad
laideeta mums jo drieſahk jo labbahk attſtaht no Ghräkeem / aiſto
tad mehß tohß ẜwähtus Enghelus ar muhſẜo Deewabijaẜchanu
eepreezenahẜim / ka Chriſtus mahza ẜatzidams: Liexmiba buhß
preekſchan Deewa Engheleem par weenu Ghrehzeneeku /
katters no Ghräkeem attſtahjahß. Klauſẜaita labpraht
@b{Deewa}
[294{274}.lpp.]
Deewa Wahrdu / und darreeta tickuẜche / ko Deews jums uslitzis
gir / tad tee ẜwähti Engheli labpraht allaſch py jums buhß / luhdſee-
ta Deewam: O manns Debbeſẜo Tähws / taws ẜwähtz Enghels
laid py mann palleek / ka taß ļauns Eenaidneex nhe kahdu Späh-
ku py mann warr dabbuit / und man pee=walldiet:
    Pawehl tawam Enghelam ka taß nahk /
    Tawus Ļaudis paſẜarghaht /
    Dohd mums tohß krahßnus Ꞩarrghus /
    Ka mehs tha Wälla dehļ duſẜeht warram.
    Tad ghullam mehs tawà Wahrdà /
    Kad nu tee Engheli py mums gir /
    Tu ẜwähta Triaidiba /
    Mehs teitzam töw muhſchighe / Amen / Amen /
           Amen!

@v{Evangelium am siebenzehen-}
@v{den Sontag nach Trinitatis/}
@v{Luc.14.}
  To ẜwähtu Ewangelium / ka muhſẜo Kungs Jeſus Chri-
   ſtus eekẜchan weena Warriſeeŗa Wirßneeka Nam-
   mu us Ꞩwähtudeenu ähßdams / weenu Vhdens-
   ẜehrzighu Zillwäku wäſẜälu darrijis gir / laſẜam mehs
   unnd ſkann tee Wahrdi juſẜà Wallodà tha:
@b{Vnd}
[295{275}.lpp.]
    VNd taß notickahß / ka JEſus
    nahze weena Wirſẜeeneeka Nammà/
    Ꞩwähtà deenà to Mais ehſt. Vnd tee
    ghluneja us winju. Vnd raugi / turr
    by weens Zillwähx preekſchan winju /
taß by Vdenaẜehrdſiegs. Vnnd JEſus adbilldeja /
unnd runnaja us teems Raxta Mazetajeems unnd
Wariſeereems / und ẜatzija: Arrieg peedärr Ꞩwähtà
deenà dſedenaht? Bett tee zeete kluſẜe. Vnd wings
jehme / und dſeedenaja to / unnd pallaide to. Vnnd ad-
billdeja / und ẜatzija us teems: Kaß gir juhſẜo ſtarrpà /
kam ẜaws Wehrſẜis jeb Eſelis Ackà eekriet / unnd taß
to tudeļ nhe ißwällk Ꞩwähtà deenà. Vnnd tee nhe
warreja winjam nhe neeka us to atkal adbildeht.
@b{Bett}
[296{276}.lpp.]
  Bett wings ẜatzija weenu Liedſibu teem Weeſẜeem /
nomannidams / ka tee wehlejahß auxtaka weetà ẜeh-
deht / unnd ẜatzija us teem: Kad tu no weenu aitze-
nahts kļuhſti Kahſahß / tad nhe ẜehdees auxtakà
Weetà / ka nhe nahx kahds Zeenigahx / nhe ka tu / kaß
no winju aitzenahts gir. Vnnd kad taß tad nahk /
kaß töw unnd winju aitzenajis gir / us töw ẜacka /
wirrſees ẜchim / unnd töw buhß tad ar Kaunu ſäm-
moja weetà ẜehdeht. Bett kad tu aitzenahts kļuhſti /
tad no=ey / unnd ẜehdees ſämmoja weetà / kad taß
nahk / kaß töw aitzenajis gir / us töw ẜacka: Draugs/
wirrſees aukſcham. Tad buhß töw Ghohds preek-
ſhan teems / kattri ar töw py Ghalldu ẜehſch. Aiſto
kaß ẜöw patz auxtenajahß / tam buhß ſämmotam
tapt / unnd kaß ẜöw patz ſämmojahß / tam buhß aux-
tenätam tapt.
  
    ꞨChiß ẜwähtz preekſchelaſẜietz Ewange-
    liums peedärr pirrmajan kahrtan eekſchan to 
    treſſchu Baußli / kad Deews tha ẜacka: Töw
    buhß to ẜwähtu Deenu ẜwehtiet. Aiſto
    ſcheitan dſirrdam mehß / ka JEſus Chriſtus us
    Ꞩwähtu Deenu irr py Ghalldu ẜädädams / und
    ähßdams tohß Ļaudis unnd Weeſẜis mahza /
lieds ar to Ꞩaimneeku.
  Ka tad nu taß Kungs JEſus to ẜwähtu Deenu ẜwehti
Deewa Wahrdu mahzidams / ihten tha buhß mums arridſan to
ẜwähtu Deenu ẜwehtiet / To Mahzibu und Deewa Wahrdu nhe
@b{pull-}
[297{277}.lpp.]
pullghodami / bett to paſſchu ẜwähtu turrädami / labpraht dſirr-
dädami / unnd to mahziet.
  Ohtran kahrtan peedärr ẜchiß Ewangeliums eekſchan to
peektu Baußli / kad Deews ẜacka: Töw nhe buhß nokaut.
Aiſto ſcheitan dſirrdam mehs attkal / ka JEſus CHRJſtus ẜchim
Nheweſẜelam irr ẜwähtà deenà pallieds / mums mahzidams / ka
mums buhß muhſẜam Tuwakam pallidſeht unnd kallpoht eek-
ſchan wiſẜahms bähdahms / und ick=kattrà laikà. Vnd ka mehß
muhſẜu Lohpu / katters jeb Ackà ee=krittiß / jeb Duhxny ee=ſtidſis /
nhe at=ſtahjam / bett mehß to peſtijam no ẜawu Mohku unnd
Nahwu / zeek ſpähdami irr ẜwähtà deenà; Jhten tha buhß mums
arridſan pallidſeht muhſẜam Tuwakam Zillwäkam / unnd tam
kallpoht nhe luhkodami us to ẜwähtu deenu. Bett ka mums
muhſẜam Tuwakam pallidſeht unnd kallpoht buhß irr ẜwähtà
deenà/ to mahza mums taß ẜwähtz Apuſtuls Jacobs: ka mums
buhß Barinus unnd Attraitnes ẜawas Bahdahß apluh-
koht / und ick=kattram pallidſeht ar labbu Wahrdu kad wings no-
ſkummis gir / ar Deewa Wahrdu ee=preezenaht / ja wings nhe-
wäſẜäls gir / und ja zitta kahda Nhelaime noteekahß ar Vgguns=
Ghräku / jeb arr Noẜliekẜchanu / jeb zittz kahds Ghräks /
tad buhß mums peetetzeht / unnd tam pallidſeht; Aiſto / wiß
ko juhß ghribbaht / ko zitteems Ļaudeems jums darriet
buhß / to darraita juhß winjeems. Vnd taß nhe gir ghann /
ka juhß labbe darraht juhſẜeems Draugheems / unnd pallidſeeta
juhſẜeems Labbe=darritajeems / kattri jums attkal pallidſeht unnd
labbe darriet warr; bett jums buhß irr tam / kaß juhſẜu Prettibe-
neex gir / und juhſẜu Eenaidneex / labbe darriet ick=katrrà laikà / ka
juhß eſẜeeta Bährni juhſẜo Tähwa Debbeſẜieß. Aiſto Wings
leek ẜawu Ꞩaul uslehkt par Ļauneems und par labbeems /
unnd leek Leetu liet par Taißneems unnd Nhetaißneems.
  Ꞩchim brieſcham ghribbam mehs klauſẜiteeß / ka JESVS
@b{Chri-}
[298{278}.lpp.]
Chriſtus weenu Vhdens=ẜehrdſighu us Ꞩwähtu deenu weenà
Warieſeeŗa Nammà wäſẜälu darrijis gir.
  O Kunngs JEſu Chriſte / ẜwehti tu muhſẜas Ꞩirr-
des ar tawu Ꞩwähtu Gharru / ka mehs warram mahzi-
teeß to Ꞩwähtu deenu ihſtane unnd parreiſe ẜwehtiet /
unnd muhſẜam Tuwakam Zillwäkam allaſch pallidſeht /
Amen.
  
  MAnni Draughi / Taß ẜwähtz Mahzetais Syrachs ẜacka:
  Mahjotaju teitz tee Ļaudis / unnd ẜacka / taß äſẜohtz
  ghodiegs Wiers / unnd tha gir labba Ꞩlawa; bett
no ẜiekſtu Ꞩunni runna wiſẜa Jellghawa nhelabbe / unnd
kļuhſt arridſan teeẜcham ẜatzietz. Ꞩchohß Wahrdus attmin-
nädams ẜchiß Wariſeŗo Wirſẜeneex / luhds to Kunghu CHRi-
ſtum JEſum Weeſẜibahß / bett tomähr / nhe itt no labbas Ꞩirrds.
Aiſto wings wehl zittus Weeſẜis by luhdſis / kattri us Jeſum CHri-
ſtum / ka Kurrtz us Sagki ghluneja / winji klauſẜahß ar Blehſcha=
Auſẜeems / arrieg tee warrätu no tha Kungha Chriſti Wahrdeems
und darrbeems ko ißklauſẜiet / ka tee pehtz warrätu tam pee=krahpt.
Winji ghluhna us to Kunnghu JEſum / ka Willx us Ahwi / und
ka Sirrneji us Muſẜchahm{Muhẜchahm}. Tahds by taß Ꞩaimneex / tahdi
by Weeſẜis / wiß weenà Ꞩlackà / no kattreems taß ẜwähtz Ewan-
geliſts Lucas zittà weetà ẜacka: Tee ghluneja us to / unnd mek-
kleja / arrieg tee warrätu ko attapt no winja Muttes / ka tee
to warrätu abẜuhdſeht.
  Bett JEſus Chriſtus / jebſche Wings / ka kahds Kunngs /
kaß wiſẜas leetas räds und ſinna / irr ẜcho Blehdibu ghann räds /
eet tomähr luhkts Weeſẜibahs / us Ꞩwähtu deenu / aiſto kad
mehs Deewa Wahrdu äſẜam mahzijuẜchi / dſirrdejuſchi / unnd
Deewam kallpojuẜchi / tad Deews ghann warr ee=redſeht / ka
mehß ähdam / dſeŗŗam / unnd liexmi äſẜam / bett Deewa bie-
@b{dami.}
[299{279}.lpp.]
dami. Vnnd jeb mehs ähdam jeb dſeŗŗam / jeb ko mehs
darram / to buhß mums wiß darriet Deewam par
Ghodu.
  Taß Kungs JEſus jämm par labbu to Mais / kattra win-
jam preekſcha zällta tohp / unnd gir ar Meeru / nhe ghaida zäpp-
tus Zahļus / ka Deewam ſchähl taggad daſcha Ꞩaime nhe ſinna /
ko ta ehſt ghribb / tick kahra ta gir. Mahzais ẜcheitan no tawu
Kunghu JEſum Chriſtum par labbu jembt / ko töw Deews dohd /
unnd leek preekſcha zellt / unnd nhe dohdeeß us Kahrumu / und nhe
nitzini Deewa Dahwanu. Nhe eſẜi arridſan ſtarpan teems
Plieteneekeems und Dſärajeems / aiſto tee Dſäraji unnd
Plieteneeki iß=niext / unnd nhe eſẜi Dſirrulis / unnd nhe jau-
zeeß plieteht / ka tu nhe kļuhſẜi par Deedelneeku / unnd kad
tö wairs Naudas nhe gir Mackà / us Addoẜchanu ja-
jämm gir. Strahdneex / kaß ẜöw labpraht pee=dſeŗŗahß /
taß nhe tohp baggahtz / unnd kaß maſu nhe taupa / taß al-
laſch nabbaghahx kļuhſt. Kad tu arridſan Weeẜibahß ey / tad
nhe dohma / nu ſcheitan gir ghann ja=ry / nu buhß töw Kannas und
Bickeŗus iß=ſteept / ka daſſch Allus=Muẜcha darra / bett apdohma
M.D. ko JEſus Chriſtus ẜacka: Ꞩarrghajeteeß / ka Juhſẜas
Sirrdes nhe kļuhſt abghrutenatas ar Ryſchanu unnd lee-
ku Dſerrẜchanu. Negg daſche reis kluhſt dſirrdähtz / ka leela Nhe-
laime no leekas Dſerrẜchanas nahk / ar Bahrſchanu / ar Kauẜcha-
nu / daſſch tha abdſeŗŗahß ka taß no ẜawu Prahtu nheſinna / unnd
eekriet leelohß Ghräkohß. Daſſch peedſehris tudeļļ mirrſt. Bett
kur tahdam palleek tha Dwehſẜele? Way / way tai / way! Aiſto
taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils ẜacka / ka tee Plieteneeki / tee
Dſähraji / tee Dſirruli ( tee Suhpuhtes ) to Deewa Wallſtibu
nhe manntohß. Ja tad nu tahds to Deewa Wallſtibu nhe
manntohß / tad wings patteeſẜe tha Ļauna Wälla Wallſtibu dab-
buis / aiſto kaß nhe gir py Deewu / taß gir patteeſẜe py Wällu / und
@b{tur}
[300{280}.lpp.]
tur wings waimaņas muhſcho muhſcham ẜaux / uñ kaux ar to bag-
gatu Wieru / katters lieds ẜchim laikam wehl nhe Ꞩurrbiņu / nhe
Lahſẜiet Vdens dabbujis gir / ẜawu ißkalltuſchu Mehl dſiſẜenaht /
und ẜatzis / eß zeeſchu Mohkas ſchinnies Elles Lähßmohß.
  Jebſche taß Kungs JEſus Weeẜibahs gir / tad tomähr
wings pallieds ẜchim Nheweſẜeļam{Nhewaſẜeļam}: Kad Deews töw M.D.
preezighu deenu dohd / nhe aismirſti tha Nabbagha Zill-
wäka / tad töw arridſan Preex notix / kattru tu ghribbi. To
arridſan Chriſtus JEſus ſchim paſſcham Wariſeeŗam ẜacka / kat-
ters to luhdſis by: Kad tu Malltiet jeb Wackarà ehdeni dar-
ri / tad nhe luhds tawus Draughus / neds tawus Brah-
ļus / neds tawus Raddus / neds tawus Kaiminus / kattri
baggati gir / ka tee attkal nhe luhds / unnd töw attmaxahtz
tohp. Bett kad tu Weeẜibas darri / tad luhds tohß Nab-
baghus / tohß Krohpļus / tohß Tißlus / tohß Acklus / tad eſẜi
tu ẜwehtietz. Aiſto teems nhe gir ar ko töw attmaxaht:
bett taß taps töw attmaxahtz / eekſchan tahß Aukſcham=
Zellẜchanas to Taißno. Tapehtz apdohma tawahß Weeẜi-
bahs irr to Nabbaghu Zillwäku / katters preeſchan taweems
Durrweems ſtahw / aiſto / Labb tam / kaß tha Nabbagha ais-
jämmahß / to taß Kungs attpeſties nicknohß laikohß / taß
Kunngs to ghellbehß / unnd dſiewu usturrehß / unnd tam
labbe lix klahteeß wirſẜon Semmes / und nhe dohß to ẜawa
Eenaidneeka Ee=ghribbeẜchanà / taß Kunngs to eepreezi-
nahß us ẜawu ghruhtu ghulltu / Tu ( O Deews ) palliedſi
tam no wiſẜas ẜawas Nheweſẜelibas.
  Chriſtus JEſus Weeẜibas buhdams runna ghodighe / und
mahza tohß zittus Weeẜis unnd to Ꞩaimneeku / ka teems ẜöw
turreteeß buhß. M.D. ey / unnd darri arridſan tha. Kad tu py
Deewa Dahwanu / unnd ar ghodigheems Ļaudeems liexmis eſẜi /
nhe runna aplam / wiß kaß töw preekſch Sohbeem nahk / nhe nee-
@b{wa}
[301{281}.lpp.]
wa / nhe nitzini / nhe apẜmei tawu Tuwaku Zillwäku / nhe runna
beßkaunighe / nhe dſeedi tahdus dſeeßmus / ka Deews / kad Wings
ſchehliegs nhe buhtu / tawas nhemaſghatas Muttes dehļ / töw /
unnd irr zittus ghodighus Ļaudis ar Vgguni no Debbeſẜu ẜadä-
dſenatu. Daſſch plukſche unnd tehrſe / patz nhe ſinnadams / ka
Meeļa=Tappa / ko taß runna / und buhtu labbahk / kad taß kluſẜe
zeeſtu. Daſſch peedſehris wiß iß=runna / kaß winjam py Ꞩirrds
gir / unnd ko nhedſäruſcham ar Tangham nhe buhtu ißwilzis.
Dſirrdi / ko taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils mahza: Juhſẜas
Runnas leezeeta allaſchien mielighas buht / und ar Ꞩahli
ẜahlitas. Bett turr prettie / Wai tam Zillwäkam / zaur kattru
Abghrehziba nahk / tam butu labbahk / ka tam weens Dſirr-
na=ackmins py winja Kacklu peekahrtz tapptu / und abẜlieze-
nahtz taptu Juhry / kur wiß=dſiļļahk gir / ẜacka JEſus Chri-
ſtus. Tadehļ M.D. kaß teeẜe gir / kas ghodighe / kaß taißne /
kaß kaunighe / kaß mielighe kaß labbe ſkann / ja ghohds gir /
ja Ꞩlahwa gir / us to domajeeta.
  Taß Kunngs JEſus dſedina ẜcho Nheweſẜeli us ẜwähtu
deenu. Wings ſinna unnd räds ick=kattram Zillwäkam Ꞩirr-
dy / ko taß dohma / ihten tha Wings arridſan nomanna / ka ẜchiß
Blehds taß Wariſeeŗo Wirſẜeneex Winju nhe no labbas bett
blehdighas Ꞩirrds luhdſis by / unnd ka winja Beedri tadehl arri-
dſan py Ghalldu ẜehdeja / ka tee us to Kunghu JEſum ghlu-
neja. Tapehtz jauta wings: Ꞩirrahg pareiſe Ꞩwähtà=deenà
dſeedinaht? To jauta Wings / nhe ka winjam nulle wehl no
teems Blehſcheems by mahziteeß / ko winjam darriet by; bett ka
Wings teems preekſch Wiſẜeems Ļaudeems Kaunu ghribb darriet /
winjo leela Blehdibas dehļ / unnd ka ick kattris warrätu redſeht /
ka willtighe tee to Kunghu JEſum ghribbeja pee=krahpt. Vnnd
ka tee nu ka Mähmi ẜehſch / unnd nhe weenu Wahrdu nhe warr
adbilldeht: aiſto ja tee buhtu ẜatzijuſchi; Taß nhe gir pareiſe ẜwäh-
@b{tà deenà}
[302{282}.lpp.]
tà deenà dſeedinaht / tad warrätu teems JEſus CHRiſtus adbill-
deht: Negg gir tad Zillwähx labbähx / nhe ka kahds Lohps? Ja
tad nu Ꞩwähtà deenà juhß par weenu beßprahtighu Lohpu ẜöw
abſchälojeteeß / unnd to / ja taß kur ee=ſtiddſis / jeb apẜliekt ghribb/
ißwällkaht; kapehtz juhß tad nhe ghribbaht labb darriet ẜwähtà
deenà / tam Zillwäkam / kaß auxtahx unnd preekſch Deewu dauds
zeenighahx gir / nhe ka taß beßprahtiegs Lohps? Bett ja taß nhe
gir ghrähx ẜwähtà deenà dſeedinaht / kapehtz juhß tad to nhe ee-
rädſaht / ka eß tohß Nheweſẜeļus wäſẜälus darru ẜwähtà deenà.
Jo juhß wehl to ghann ſinnaht ( ghribb JEſus Chriſtus ẜatziet ) ka
wings Skohlas Wirſẜeneex bußmiegs tappa / kad eß to nabbagha
Ꞩeewinju / kattra aßtohņ=padeßmitt ghaddus lieka ghaja / unnd
nhe warreja no to Gharru tahß Nheweſẜelibas nomahkta / us=lu-
koht / unnd taißne ſtaighat / us weenu ẜwähtu deenu wäſẜälu dar-
riju. To ẜchee Willtineeki nomannidammi / zeete kluß / und nhe
adbilldeja nheneeka. Bett JEſus CHRiſtus to darra tomähr /
kaß pareiſe gir / ẜakamp to Vhdens=ẜehrzighu / unnd darra to
wäſẜälu.
  Mahzais M.D. taß nhe gir Ghrähx / ja tu tawam Tu-
wakam Zillwäkam / kad Wings Nhelaimeh gir / irr ẜwähtà dee-
nà palliedſi / und winjam tohß darrbus tahß Mieläſtibas parahdi.
Taß gir teeß / ka Deews wiſẜenahdu Rohkas=darrbu ẜwähtà dee-
nà darriet / aisleedſis gir / zaur kattru taß Zillwähx ais=kawejahß
py Baſnizas nahkt / Deewu peeluhkt / und winja Wahrdu klaus-
ẜiet / unnd tam kallpoht. Ka daſſch gir / kaß wiſẜu Neddeļu wiſẜus
Kroghus iß=ſtaighajis Ꞩwehdeenà ee=ẜahk ſtrahdaht; jeb wiſẜu
Neddeļu ſtrahdajis / nhe to Ꞩwehdeenu nhe taupa / unnd ſtrahda
us ẜawu Lauku / jeb Ꞩähtà buhdams / und ſchkeet / ar to baggahtz
tapt. Bett taß gir leels ghrähx. Klauſẜaita / ko taß wiſẜewall-
diegs Deews ẜacka: Attminneeß to ẜwähtu Deenu / ka tu to
ẜwehti. Ꞩeſſchas deenas buhß to ſtrahdaht / unnd wiſẜu 
@b{tawu}
[303{283}.lpp.]
tawu Darrbu nodarriet / bett ẜeptità deenà gir ta ẜwähta
deena tha Kungha tawa Deewa / tanny nhe buhß töw nhe
kahdu darrbu darriet / neds tawam Dählam / neds ta-
wai Meitai / neds tawam Kallpam / neds tawai Kallponei /
neds tawam Lohpam / neds tawam Ꞩweſſcheneekam / kat-
ters tawahß Wahrtieß ( jeb tawà Ꞩähtà ) gir. Ko nu Deews
ẜchinnies Wahrdohß töw gir pawehlejis / to buhß töw darriet /
unnd to ẜwähtu deenu pareiſe ẜwehtiet / nhe Rohkas darrbu ſtrah-
dadams / nhe arrdams / ätzädams / nhe pļaudams / ghrahbdams /
nhe Riju kulldams / jeb timmärädams / jeb auſdams / jeb ẜchuh-
dams / jeb Dahrſu rawädama / jeb währbdama / jeb ſchkättä-
rädama. Nu warrätu daẜch dohmaht; Kad mann nhe buhß
ſtrahdaht / ẜwehdeenà / tad eeẜchu eß ẜeereht: ka tad / Deewam
ſchähl / daẜch Ꞩwehdeenahß ẜlincko / us Ꞩähtu ( us Wijas ) us- 
ghulleeß ſkattahß / unnd dohma nhe ſinnadams patz ko dohma /
daſſch wahrtahß ſahle / und ghohſahß Ꞩauleh / daẜch pliete und
dſeŗŗ / daẜch to Laiku kahwädams ẜchurrp und turrp ſtaigha / daẜch
ghawile / und dſeed kahdas dſeeßmas / ka ghohdiegs Zilllwähx ẜarr-
tzien no=ẜarrgſt klauẜidams. Taß nhe gir pareiſe. Ghribbi tu to
Ꞩwehdeenu pareiſe unnd pehtz Deewa Wahrdu ẜwehtiet / tad ey
Deewa Nammà / und wiß ar ko tu zauru Nhedeļļu tawu Debbeſẜu
Tähwu ar nicknu{niecknu} Prahtu / nhelabbeems Wahrdeems / unnd
ghrehzigheems Darrbeems eſẜi apkaitenajis / to noluhds Deewam 
ar ghauſchahms Aſſarahms / no ẜirrds / mahzais Patarus / klauſẜi
Deewa Wahrdu / und jämm to Währà und kuŗŗu Mahzibu dſirr-
dejis / to jemmeeß tha py ẜirrds / ka tu ghribbi jo=prohjam pehtz to
Mahzibu dſiewoht. Ꞩähtà nahzis / ſtahſti taweems Bähr-
neems / und tawai Ꞩaimei / kattri Vgguns dehļ to ẜarrghadami /
mahjahß pallickuſchi gir / to Deewa Wahrdu ko tu dſirrdejis eſẜi /
unnd mahzi tohß arridſan / ka teems Deewu adſiet unnd no ẜirrds
peeluhkt / und pehtz winja Wahrdu dſiewoht buhß. Aiſto ta ẜacka
@b{Deews}
[304{284}.lpp.]
Deews taws Kungs: Tohß Wahrdus / kattrus eß töw ẜcho-
deen pawehļu / buhß töw Ꞩirrdy jembteeß / unnd buhß ta-
weems Bährneems tohß mahziet / und no teems runnaht.
  To Awi mehß ẜackam wäſẜälu äſẜam / kattra ähduẜi ghräm-
mo. Tu eſẜi weena Aws / ta Kungha JEſu Chriſti; tapehtz buhß
töw to dweſẜeles barribu attgrämmoht / taß gir / to klauſẜitu Dee-
wa Wahrdu buhß töw attghadaht / und tawus Bährnus mah-
zidams no to attkal runnaht.
  Tha lieds arridſan buhß töw ẜwähtà deenà nabbagheems
Ļaudeems / kaß py Rohkas gir / ißdalliet / und tohß arridſan abdo-
maht / ka Deewa Wahrds töw mahza: Ghodi to Kunghu no
tawu Manntu / tad taws Schkunis pills taps / und ko juhß
weenam no teems maſaghakeems Brahļeems darraita /
to darreta juhß Jeſu Chriſto / und taß jums to labbe darriẜcha-
nu ſcheit laizighe und tur muhſchighe attmaxahß. Dohdeeta /
tad taps jums dohts. Pils / ẜaſpaidiets / ẜakrattietz / unnd
pahr=eijohts Mährs / taps jums juhſẜà Klehpy ee=dohts.
Tadehļ iß=dallitam Jß=allkuẜcham tawu Mais / tad tawa
Ghaißme us=lehx / ka tee Rieta Ꞩarrkani / und taws Lab-
bums peepehſche aux. Abdohma arridhſan tawu Mahzetaju / ka
töw taß ẜwähtz Apuſtuls Pawils mahza / ẜatzidams: ( Deews )
taß Kungs gir pawehlejis / ka teems / kattri to Ewangeli-
um ẜludena ( und mahza ) no to Ewangelio baŗŗoteeß buhß.
Vnd attkal;kaß mahziets tohp ar to ( Deewa ) Wahrdu / tam
buhß ißdalliet wiſẜenadu Labbumu tam ( katters to mah-
za. Vnd ko tu dohd labpraht / aiſto kaß preezighe
dohd / to Deews mieļo. Bett ko tu attrau tawam Mahzeta-
jam / to Deews ohter teek töw zittà weetà attkalattrau / und buhß
töw dohdt Laupitajam / Ꞩiŗŗeneekam und beßdeewigham Karra-
wieram / ko tu tawam ghohdigham Mahzetajam nhe dohd.
  Ja tu nu / M.D. Deewam ẜawu ghohdu dohſẜi /unnd to 
@b{ẜwähtu}
[305{285}.lpp.]
ẜwähtu{ẜwehtu} Deenu tha ẜwehtieſẜi / ka tu taggad mahzietz eſẜi / Kall-
pohſẜi winjam no Ꞩirrds / tad Wings par töw arridſan ẜöw ab-
ſchäloſẜeeß / tawu Rohkas Darrbu ẜwehties / und tawu Mai-
ſiet ghauẜenahß / unnd ja kahda Nhelaime pehtz Deewa Prahtu
lehxeeß / tad Wings töw attkal eepreezenahß / und ja kaß ſud-
dieß{ẜuddieß} / to Wings töw attdohß / ka Wings patz ẜohlijis gir: Kaß
mann ghohda / to eß attkal ghribbu ghohdaht. Bett ko
Deews ẜohla / to turr Wings teeẜcham / und tha Kungha
Atz ſkattahß us teems / kattri to bieſtahß / kattri us winja
Schälaſtibu zerreh / ka Wings to Dwehſẜeles attpeſti no
Nahwes / und baŗŗo tohß dahrghà Laikà. Nu warri tu
ar preezighu und titzighu Mutt und Ꞩirrdi ẜatziet / dſeedadams:
    No Deewu nhe ghribbu eß attſtaht / 
    Aiſto Wings nhe attſtahw no mann /
    Wädd mann us ihſtänu Zeļļu /
    Zittahd eß ļohte allohtu:
    Ꞩneeds mann ẜawu Rohku
    Rytohß unde Wackarohß
    Wings mann labb peebaŗŗo /
    Kuŗŗa Semmeh buhdams.
  Gir tawa Dwehſẜele nhewäſẜäla no leeleems Ghräkeems 
nomahta: Redſi / JEſus Chriſtus ghribb töw ar ẜawu ſchehli-
ghu Rohku apkamt / und tawu Dwehſẜel dſeedinaht / ka Wings
ẜchim Zillwäkam darrija. Tawi Ghräki töw wairs nhe ſpai-
dieß / und us tawu Ꞩirrdi nhe ghullehß / aiſto JEſus Chriſtus gir
taß Kunngs / katters ẜacka zaur to Mutt tha ẜwähta Koninja
Dawida: Manna Rohka to usturrehß / und manns Aelkohns to
ſtipprenahß / ka tu brienodams ẜatzieſẜi: Kur gir tahds Deews /
ka tu eſẜi / katters tohß Ghräkus peedohd / unnd attlaiſch
tohß Noſeghumus teems Attlickuẜcheems ẜawas Dalli-
bas / katters ẜawu Dußmibu muhſchighe nhe turr / aiſto
@b{Wings}
[306{286}.lpp.]
Wings gir ſchehliegs / Wings ẜöw attkal par mums ab-
ſchehlohſẜieß / muhſẜus Noſeghummus ẜlahpehß / und wiſ-
ẜus muhſẜus Ghräkus Juhres Dſiļļumà eemettieß.
  Daſſch kļuhſt ẜakamptz / bett nhe arr labbu Ꞩirrdi / ka Wings
nabbags Kallps / katters ẜawu Beedri und Liedſe=Kallpu / zeļļohß-
mäsdameeß luhdſe / wings ghribbätu tam ghaidiet tohß ẜimbtus
Ghroſẜchus / katters ẜchiß ohtram parradà by / bett wings nhe
ghribbeja / ẜakampe ẜcho / und ẜhņaudſe / ghribbädams to tudeļļ
nomurriet. Joſua / to Jſraeliteŗo Leels=Kungs licka to Koninju
no Ai dſiewu ẜaghrahbt / und pehtz py Kohku pakahrt lieds Wak-
karam. Tada Ꞩakampẜchana / tada Ꞩaghrahbẜchana gir ghru-
ta. Bett töw / katters tu tawus Ghräkus atſieſti / unnd Deewu
ghodi / töw apkamp taws Kungs JEſus Chriſtus arr ẜawahms
ſchehlighahms Rokahms / kattras Wings zauru Deenu iß=ſteep /
unnd ghribbätu töw labpraht py ẜöw dawillckt. Ar ẜawahms
mielighahms Rohkahms apkamp Wings töw / ſpeeſch töw py
ẜawu Kruhti / und liexmojahß ar wiſẜu ẜawu Spähku / kaß Win-
jam Debbeſẜieß gir / kad tu attſtahjeeß no Ghräkeems. Vnd ja
tu ka Zillwähx kluhpi / tad pajämm Wings töw ar ẜawu Rohku /
und pazeļļ töw aukſcham: Aiſto taß Kunngs usturr wiſẜus /
kattri krieht / und pazeļļ noẜiſti gir.
  Gir mirrſtama Deena klaht / und töw buhß to Zeļļu wiſẜas
Meeſẜas ſtaighaht / tad ẜaghrahb JEſus Chriſtus tawu Dwehſ-
ẜel undee ẜlähds to tick ſtippre ẜawà Rohkà / ka to nheweenam
nhe buhß ißraut / nhe kadas Mokas nhe buhß to aißkahrt.
Redſi / ka JEſus Chriſtus to zeeni / kaß Winju zeeni.
  Eſẜi nheweſẜäls py tawas Meeſẜas / Jeſus CHRJſtus
ghribb töw / ja Wings nomanna / ka ta Weſẜeliba töw labba gir /
unnd tu wäſẜäls tappis / leelakohß Ghräkohß nhe eekrieti / attkall
wäſẜälu darriet / ihten ka ẜcho Vhdens=Ꞩehrdſighu Zilläku.
Wings ẜaẜeen tawas Ꞩahpes / Wings töw liegho / Wings ta- 
@b{wus}
[307{287}.lpp.]
wus ẜadauſitus Kaulus weeglus dara / Wings töw eepreezina /
und töw us tawahms Kahjahms uszilla / ka tu ar pillu preezighu
Mutt dſeedaht und ẜatziet warri:
    Nu ẜlahwe manna Dwehſẜele to Kunghu/
    Wiß kaß eekſchan mann gir / winja Wahrdu /
    Ꞩawu Labbedarriẜchanu taß wairo / 
    Nhe aißmirrſti to / O manna Ꞩirrds /
    Gir töw peedewis tawus Ghräkus /
    Vnd dſeedina tawu leelu Nheweſẜelibu /
    Taß atpeſti tawu nabbaghu Dſiewibu /
    Jämm töw ẜawà Klehpy
    Ar baggatu Preeku peepillda.
  Vnnd to dohd jums und mann / und mums wiſẜeems Deews taß
Tähws / Dähls unnd ẜwähtz Gharrs / ẜlawähtz unnd ghodähtz 
ẜcheit laizighe und tur muhſchighe / no mums und wiſẜeems Chri-
ſtiteems Ļaudeems / Amen / Amen.
@v{Eine andere Predigt am 17. Sontag}
@v{nach Trinitatis / Luc. 14.}
  To ẜwähtu Ewangelium / ka taß Kunngs J E S V S    
   Weeſẜibahs py weenu Wariſeeri buhdams / weenu
   Vhdena Ꞩehrdſighu Zillwäka wäſẜälu darrijiß /
   und tohß Weeſẜis mahzijis gir / apraxta taß ẜwähtz
   Ewangeliſts Lucas / ẜawà Ghramatà zättortà padeßmit-
   tà Weetà / und ſkann tee Wahrdi juhſẜà Wallodà tha:

    VNd taß notickahß / ka JESVS nahze weena
    Wirſẜeneekà Nammà / ẜwähtà Deenà to Mais
ehſt. Vnd tee ghluneja us Winju / etc.
@b{Mieļi}
[308{288}.lpp.]
    MJeļi Draughi / nhe dauds lab-
    bas Deenas taß Kungs JESVS    
    Chriſtus uhs ẜchahß Paſẜaules redſige unnd
    meeſẜighe ſtaighadams / redſejis gir. Aiſto jeb-
    ſche Wings ick=kattram / Bagghatam unnd
    Nabbagham / kaß to peeluhdſe / labpraht pa-
liedſeja / und teems dauds labb darrija; tomehr Wings nhe war-
reja ißtickt teems Wariſeeŗeems / tee Winju ļohte eeniedeja. Ka-
pehtz? Tapehtz / manns Draugs / ka JEſus Chriſtus us teems
Wariſeeŗeems barehß / ka tee tick beßdeewighe unnd arr Willtu
ween dſiewoja / und nhe pareiſe Deewa Wahrdu mazija. Tadehļ
arridſan Deewa Dähls zaur ta Koninja Dawida Mutt ſchählo-
jahß / ẜatzidams: Jckdeenas teems Raiſa gir ar manneems
Wahrdeems / wiſẜa winjo Dohmaẜchana gir / ka tee man
ļaun darra / tee turrahß kohpa / und ghluna / ſkattahß us
manneem papehſcheem / ka tee mannu Dwehſẜel ẜa-
ghrahbt warr.
  Tomehr pehtz tadu Dußmu taß Kunngs Jeſus nheneeka
bähdadams / darra to / kaß winjam ja=darra / und kadehļ wings no
ẜawu Debbeſẜo Tähwu ẜuhtietz by / ka Wings arridſan ẜacka:
Eß ghribbu runnaht ( und mahziet ) to Taißnibu eekſchan
tahß leelas Draudſes: Redſi / Eß nhe ghribbu ẜawu
Mutt licktee aisbahſt / Kungs to ſinni tu. Ꞩcho rädſam
mehß arridſan eekſchan ẜcho ẜwähtu Ewangelio / kad mehß dſirr-
dam laſẜoht / ka tee Waiſeeŗi us tha Kunngha JEſu CHRJſti
Darbu ſkattijuſcheeß / und us winja Wahrdu klauſẜijuẜcheeß gir /
ghribbädami to ẜaghrahbt / und ghuſtiet. Tapehtz tee arridſan
Winju Weeſẜibahß luhds / paſtällädami ẜchimm brieſcham / ka
weenam Vhdänu=ẜehrdſigham Zillwäkam tanny paſſcha Nam-
màby nahkt / ka tee warrätu redſeht / arrieg taß Kungs Chriſtus
@b{Ꞩwähtà}
[309{289}.lpp.]
Ꞩwähtà Deenà bauditohß to Nheweſẜeli dſeedenaht. Bett
taß Kungs / katters wiſẜas leetas räds und papreekſche ſinna / taß
teems tadu Kaunu darra / ka tee wiſẜi kluſẜe zeeſch. Vnd noman-
nidams / ka tee Weeſẜis dſännahß auxtaka Weetà ẜehdeht / mah-
za Wings tohß ar weenu krahßnu Liedſibu / ka teems turreteeß /
unnd allaſch abdohmaht buhß: Kaß ẜöw patz auxtenajahß /
tam buhß ſämmotam tapt.
  Mehß ẜchim brieſcham ghribbam apdomaht und pahrluh-
koht / kaß tha Wariſeera Nammà gir notitzis.
  Taß Kungs JEſus Chriſtus dohd mums ẜawu ẜwähtu
Gharru / ka mehß ẜcho Ꞩwähtu Deenu pareiſe ẜwehtiet war-
ram / Amen.

  KAd mehß / Mieļi Draughi / ẜchinny Wariſeeŗa Nammà
  ee=eetam / und tahß Weeſẜibas aplukojam / tad attrohdam
  mehß / ka weens Wirßneex no teems Wariſeeŗeems tahß
Weeſẜibas turr / taß no Kunghu JEſum / und zittus Weeſẜis gir
ẜawà Nammà Weeſẜibahß luhdſis. Aiſto tha ẜacka ẜchiß ẜwähtz
Ewangeliums: Taß notickahß / ka JESVS nahze weena
Wirrßneeka Nammà / ẜwähta Deenà to Mais ehſt. Vnd
tee ghluneja us Winju. Taß Kunngs JEſus nhe nahk nhe
luhktz / ka daſſch ſpeeſchahß Weeſẜibahß / und gir tick dauds luhktz/
ka Ꞩunns: bett Chriſtus JEſus nahk luhktz. Taß Wariſeeŗo
Wirrßneex nhe luhdſe to ar labbu Ꞩirrdi / to arridſan taß Kungs
JEſus ghann ſinnaja / aiſto Wings wehl attminnejahß / ka ziti
Wariſeeŗi nhe ẜenn us winju Skohlà buhdami / ẜatzija / ey ara /
und ey nohſt no ẜchennenes. Ka Draugs Wings nhe by
Weeſẜibahß luhktz / bett ka tee Blehẜchi winjam warrätu Nhelai-
meh eeweſt. To ẜacka irr taß Ewangeliſts Lucas ẜcheitan: Tee
ghluneja us Winju. Tee ghribbeja ißklauſẜiteeß / arrieg tee
warrätu ko redſeht und dſirrdeht / ko tee warrätu tam Semmes=
@b{Ꞩogham}
[310{290}.lpp.]
Ꞩogham Pontio Pilato / jeb tam Koninjam Herodes / jeb teems
Auxteems Baſniza=Kungheems attẜatziet / to Kunnghu JEſum
apmäloht / und kada Nhelaimeh eeweſt. Redſi / tha ghluneja taß
Ꞩaimneex ar ẜaweems Weeſẜeems us to Kunnghu JEſum.
  Ꞩcheitan / Manns Draugs / tohp töw rahdietz / ka allaſch /
unnd irr taggad tahdi Ļaudis tohp attraſti / kattri labbus Wahr-
dus ſinna doht / bett ta Ꞩirrds teems pilla Blehdibas und Will-
tibas gir. Ꞩchiß Wariſeers Chriſtum luhds Weeſẜibahß py
ẜawu Ghalldu / bett Wings ghribb ẜcho peekrahpt. Tadi Zill-
wäki gir preekſch Deewu und ghodigheems Ļaudeems weena nhe-
ghanta Leeta. Tee gir tee / no kattreems taß ẜwähtz Konings
Dawids ẜacka: Tee runna mielighe arr ẜawu Tuwaku /
und teems gir nickna Ꞩirrds. Winjo Mutte gir ghlud-
denaka nhe ka Ꞩweeſts / unnd teems gir tattſche Karrſch
Prahtà / winjo Wahrdi gir miextaki nhe ka Oelljeß / und
gir tomähr plicki Sohbini. Winji dohd labbus Wahr-
dus / bett Ꞩirrdy lahd tee. Teems Deews leelu Ꞩohdibu
dohß / ka teems nhe buhß puß=muhſchu dſiewoht. Tahds
ghodiegs Puttniß by taß Joabs / taß ẜweizenaja und ſkuhpſtija
to Amaſam / und tomehr tick mielighe turrädammeeß / taß to oh-
tru ſläppäne noduhre. Tahds by Judas / tha Kunngha JEſu
CHriſti Apuſtuļo weens / no kattru Wings ſchälojahß: Tu eſẜi
manns Beedris / Ꞩarrgs unnd Radda Wiers / kattri mehß ka
Draughi kohpa dſiewojam / unnd ſtaighajam kohpà Deewa=
Namma.
  To jemm währa / Manns Draugs / und ẜarrghajeeß par  
tadu Willtibu / und blehdighu Ꞩirrdi. Deews tohß räds / unnd
attkal attradieß / tee willtighi Ļaudis notäck ka Vhdens /
ẜacka taß Konings Dawids. Tai miextai Mehlei / und will-
tighai Ꞩirrdei nhe buhß us Deewa Kallnu / taß gir Deb-
beſẜo Wallſtibà nahkt.
@b{Vnd}
[311{291}.lpp.]
  Vnd tu{to} ohtris mahzais / ka tu ghuddrighe ẜchinny Paſẜau-
leh dſiewo. Tu dſirrdi / ka Deewam ſchähl / leels Willts ſtarrpan
teems Zillwäka=Bährneems gir: tapehtz / dſiewo ar ick=kattru
mielighe / bett ſtarrp tuhxtoẜcheems mohke weenam titzi.
Nhe us=titzi nhe weenam Draugham / ja tu nhe eſẜi to
Bähdahß adſinnis / mahza Syrachs.
  Laideeta mums nu wehl ẜchinnies Weſẜiebahs apſkattiteeß;
teitan attrodam mehß to Kunnghu JEſum ẜädohẜchu. Bett
pirrms tee Weeſẜis wiſẜi apẜähdahß / eeraugha JEſus Chriſtus
weenu Nheweſẜälu Zillwäku / katters no to Vdäna=Ꞩährghu itt
ustullzis und uspampis by. Kaß ſinna / negg tee Wariſeeŗi paſ-
ſchi ẜcho Nheweſẜeli tanny Nammà paſtellejuſchi / ghribbädami
ẜajuſt / arrieg taß Kungs Chriſtus to Ꞩwehta=Deenà dſedenatu?
Bett ko darra JEſus Chriſtus? Wings wiſẜas leetas ſinnadams
waiza lieds tam Ꞩaimneekam / ka irr zittahms Weeſẜeems /
Arrieg taß klatohß / Ꞩwehtà=deenà weenu Nheweſẜelu Zillwäku
dſeedenaht? Jemmeeta währa / ẜchee Wariſeeŗi tha dohwaja:
jeb taß JEſus no Nazareth ẜcho Zillwäku weſẜälu darries / jeb
nhe; tad tomehr Wings to Baußlu pahrkahps. Peſties wings
to us ẜcho Ꞩwehtu Deenu / tad warram mehß to apẜuhdſeht / ka
Wings to Treſẜchu Baußlu gir pahrkapis / katters tha ſkann:
Töw buhß to Ꞩwähtu Deenu ẜwehtiet. Attkal / ja Wings
tam nabbagham Zillwäkam ẜchodeen nhe paliedſehß no ẜawas
Nheweſẜelibas / tad ghribbam mehß ẜatziet / Wings nhe mieļo
ẜawu Tuwaku / ka ẜöw paſſchu. Bett taß Kungs JEſus ſinna-
dams ẜcho Blehẜcho Ꞩirrdes / waiza / ko tee ſchkeet / arrieg klah-
tohß Ꞩwähtà Deenà weenu Nheweſẜälu Zillwäku dſeedenaht
und weſẜälu darriet? Tee Wariſeeŗi nhe ſinnaja / ko teem by ad-
billdeht. Aiſto ja tee ẜatzietu / taß ghann peedärroteeß / ka irr ẜwä-
tà Deenà warrätu paliedſeht weenam Nheweſẜeļam / tad tee paſ-
ẜchi prett ẜöw runnatu / und buhtu wellt bijis / ko tee ẜawa Prahtà
@b{by}
[312{292}.lpp.]
by jähmuẜcheeß. Ꞩatzietu tee attkal / Nhe / taß nhe klahjahß
Ꞩwähtà Deenà dſeedenaht / tad teems nhe buhtu kahda Waina
bijuſẜi / to Kunghu JEſum apẜuhdſeht. Tapehtz zeeſch tee itt 
kluſẜe.
  Ka te nu nheneeka adbild / tad jämm JEſus Chriſtus ẜcho
Nheweſẜeli / unnd darra to Atzeems redſoht tudeļļ weenà Atzes-
mirrkly wäſẜälu{weſẜälu} / taß Vhdens=Tulßnis ẜehſchahß / und ẜaplaxt /
und tohp taß / katters taggad uspampis by / diſchane teews.
  Ka nu taß Kunngs JEſus ẜcho Nheweſẜeli weſẜälu darri-
dams nhe by ghräkojis / neds kahdu Baußlu pahrkahpis / rahda
Wings arr weenu Liedſibu / ẜatzidams us to Ꞩaimneeku unnd us
teems Weeſẜeems: Kaß gir juhſẜo ſtarrpà / kamm ẜaws
Wehrſẜis jeb Eſelis Ackà eekriet / unnd taß to dudeļļļ nhe
ißwällk Ꞩwähtà Deenà. Ja juhß tad nhe ghräkojeeta wee-
nam beßprahtigham Lohpam paliedſädammi / tad eß itt nheneeka
ghräkojis buhſchu ẜchim Zillwäkam Ꞩwehtà Deenà palliedſä-
dams / aiſto jo Zillwähx auxtahx gir / nhe ka kahds Lohps. Vnd
tee nhe warreja winjam us teems Wahrdeems nheneeka
adbilldeht / teem by to Kunnghu JEſum ar Meeru lickt.
  Mahzaiteeß ẜcheitan / Manni Draughi / kahds ghodiegs
und baggahts Weeſẜis taß Kungs JEſus Chriſtus gir / Wings
to Mais / to Barribu / kattra winjam preekſcha zällta tohp / gho-
dighe attmaxa. Ꞩwehtietz gir taß Namms / kurr Wings mah-
jo / ẜwehtietz gir taß Ghallds / unnd ghauſẜenata gir ta Maiſe / py
kattras taß Kungs JEſus arridſan ẜehſch. Ꞩcheitan attmaxa
Wings to Malltiet / to Nheweſẜeli dſeedenadams. Kahſahß
buhdams eekſchan Canà / eeſchkingkoja Wings teems jauneems
Ļaudeems krahßnu Wienu / unnd attmaxa tha lieds pillam ko
Wings ar ẜaweems Mahzekleems ap=ehdis by. Wings nahg-
dams py Zacheo / attmaxaja tam ẜawu Meeläſtu paliedſädams
tam py Meeſẜas und Dwehſẜeles / aiſto tha Wings ẜacka: Ꞩcho-
@b{deen}
[313{293}.lpp.]
deen gir ẜchai Nammai palliedſiba notickuſẜi. Maria / Mar-
tha und Lazarus daſche reis to Kunnghu JEſum Weeſẜibahß
lughuẜchi / to Labb=darriẜchanu Wings pehtz tha attmaxaja / kad
Lazarus no leelu Ꞩährghu pahrjämbtz nomirra / tad Wings to
attkal no Mirroņeems usmohdenaja.
  Tapehtz / Manns Draugs{Drauds} / darri ko darridams / peeluhko ka
taß Kungs JEſus arridſan py tawu Ghalldu ẜehſch / luhds to ar
taweem Pahtareems / Wings ghodighe töw attmaxahß / und tu
redſehſẜi / ka Winja Pähdas wiſẜur no Tauku pileht pill.
Nahk kahds nabbags Zillwähx / dohd tam kaß töw py Rohkas /
JEſus Chriſtus töw attmaxahß. Aiſto tha Wings ẜohla:
Kaß weenu no ẜcheems maſakeems dſirrden ar weenu
Bickeri auxta Vhdena / patteeß eß ẜacku jums / taß nhe
palix tam nhe=attmaxahtz. Ja tad JEſus Chriſtus weenu
auxtu Vhdens Mallku ghribb attmaxaht; tad Wings jo wehl
wairahk Pattackas=Allus=Mäddas=Mallku attmaxahß. Ock /
Manns Draugs / labb tam / ẜwehtietz gir taß Zillwähx / kattru 
ẜchiß Kungs ißwehle / unnd py ẜöw peelaiſchahß / tam gir
baggata Ꞩwehtiba / ẜacka taß Konings Dawids.
  Wehl mahzaiteeß / Manni Draughi / kahduß Darrbus
jums buhß Ꞩwähtahß Deenahß darriet.
  To Ꞩweh=deenu buhß mums ẜwehtiet / ta gir ta Kungha
CHRiſti Deena. Aiſto tanny Deenà JEſus Chriſtus muhſẜo
Kungs und Peſtitais gir peedſimmis / apghraiſietz / und aukſcham
zehleeß no teems Mirroņeems: Tanny Deenà gir JEſus Chri-
ſtus teems Apuſtuļeems to Ꞩwehtu Gharru no Debbeſẜu redſi-
ghe noẜuhtijiß. Tadehļ mehß Chriſtiti Ļaudis arridſan to Ꞩweh-
deenu ẜwehtijam / und Deewam kallpojam / ka tee Juddo=Ļaudis
to Ꞩeß=deenu ẜwehtija. Tanny paſſchà Ꞩweh=deenà /
und wiſẜohß Ꞩwehtkohß buhß mums no wiſẜenadu Darrbu att-
ſtaht / laid ta buhtu kada buhdama. Töw nhe buhß arrt / etzeht /
@b{pļawt}
[314{294}.lpp.]
pļawt / kullt / wehrpt / und ẜchuht / und tha projam; bett Deewam
buhß töw kallpoht / Baſnizà eedams / Deewa Dſeeßmus unnd
Pahtarus mahzidameeß / unnd dſeedadams / Deewam pateick-
dams par wiſẜu Labbu / ko Wings töw to ißghajuẜchu Neddeļļu
paradijiß gir / noluhds Deewam tawus Ghräkus / klauſẜi Deewa
Wahrdu / und jauzeeß tha dſiewoht / ka taws Mahzetais töw a-
ran Deewa Wahrdu und Ghramatu mahza. Laid tawi Bähr-
ni und Ꞩaime arridſan eejuhxt Deewam par Ghodu dſiewoht .
Dohma / ẜacka Deews patz / ka tu to ẜwähtu Deenu ẜwehti.
Ꞩeſẜchas Deenas buhß töw ſtradaht / unnd wiſẜu tawu
Darrbu noſtradaht / bett ẜeptita Deena gir ta Ꞩwehta
Deena ta Kungha tawa Deewa / tad nhe buhß töw nhe-
kadu Darrbu darriet / neds taws Dähls / neds tawa
Meita / neds taws Kallps / neds tawa Kallpone / nedds
taws Lohps / neds taws Ꞩweſẜcheneex / ( Ebuweetis ) kaß
tawahß Wahrtieß ( und appakſchan taweems Paſpahrņeems )
gir. Aiſto ẜeẜchahß Deenahß gir Deews taß Kunngs
Debbeſẜu und Semm darrijiß / und to Juhri / und wiſẜu
kaß turr eekſchan gir / und duſẜeja ẜeptità Deenà / tadehļ
ẜwehtija taß Kungs to Ꞩwehtu Deenu.
  Bett tomehr ſinni / Manns Draugs / ka töw attwehlähtz
gir daſſch Darrbs / Ꞩwehtà=Deenà darriet. Kad Ꞩirrineeki
Ꞩweh=deenà ẜiŗŗo / tad nhe gir töw aisleektz tawu Nabbadſibu /
ko Deews töw gir dehwis / ẜlehpt und ghlabboht: Kad Vgguns=
Ghrähx Ꞩweh=deenà lätzahß / nhe gir töw aisleektz / Vhdeni pee-
neſt und dſehſt. Warri tu tawam Kaiminjam und zittam Zill-
wäkam kahdà leetà peetetzeht und paliedſeht / tohß Nheweſẜeļus
aplukoht / teems Vbbagheems Maiſes Ghabbalu noghreeſt /
taß nhe gir töw aisleektz. Nhe eſẜi tu ween weens Klauſẜi-
tais / bett arridſan weens Darritais pehtz Deewa
Mahrdu.
@b{Bett}
[315{295}.lpp.]
  Bett Deewam ẜchähl / ka tohp ẜchy Mahziba no daſchu
Nhebehdneeku pahrkahpta. Wings ẜehſch Deenas diwi / trieß /
py Klappi / ſteep ka Aſẜaras no Atzeem lätz / pehtz Ꞩähtà pahrnah-
ziß / weenà Deenà ghribb Wings to Darrbu panahkt / nhe taupi-
dams irr to Ꞩweh=deenu. Daſſch aŗŗ / etze / pļau / zährt / dädſe-
na / kŗau Liedumu / kad zitti Ļautiņi Deewa Wahrdohß eet / wai-
zahſẜi tu / kapehtz wings Ꞩwehdeenà ſtrahda / und nhe eet arridſan
Baſnizà? Tad addbilldehß töw tahds Blehds; Wai tad Ꞩweh-
deenà arridſan nhe buhß ehſt? Bett klauſẜais tu Deewa=Pullgho-
tais / nhe eſẜi tu muhſcham dſirrdejiß / ko taß ẜwehtz Apuſtuls Pa-
wils ẜacka: Nhe allojeeteeß / Deews nhe leekahß apẜmee-
teeß. Kad ick=kattris dſännahß us ẜawu Nammu / bett Deewa
Namms tuckſch palleek / tad ghribb attkal Deews Baddu unnd
Kaŗŗu tadà Semme ẜuhtiet / teems buhß ehſt und nhe pee=ehſteeß /
teems buhß Zaurumainà Maiſẜà eebehrt / ko tee krahſta.
  Nhe gir taß teeß / manns Draugs / ka tee wißleelahki Ghrä-
ki noteek Ꞩwehdeenà / und zittohß Ꞩwehtkohß? Kad mehß no
kadas Nhelaimes dſirrdam / und waizajam / kad ta gir notickuſẜi?
tad ẜacka / Tanny{Tannny} Ꞩwehdeenà taß kļua nodurrtz / tanny Ꞩweh-
deenà tee unnd tee gir ẜabahruſcheeß / tannieß Ꞩwehtkohß ẜchi
unnd ta par Mauku tappuſẜi / tanny Ꞩwehdeenà ẜchiß unnd taß
peedſehreeß apẜlieka / und kaß warr wiſẜadu Nhelaim und Ghrä-
ku ẜchinny briedy ißſtahſtiet / kattra Ꞩwehdeenohß noteek? Vnd
wiſẜa tahda Nhelaime ghaddahß / kad tee Ļaudis to Ꞩwehdeenu
nhe ẜwehti pareiſe.
  Nu / manns Draugs / ey ẜwehdeenà Baſnizà/ pateitz Dee-
wam no Ꞩirrds dibben par wiſẜu Labbu / ko wings töw ißghaju-
ẜchà Neddeļa paradijiß und dehwis gir / noluhds Winjam tawus
Ghräkus / arr kattreems tu Winju eſẜi apkaitenajiß / luhds ka
Wings töw / tawus Bährnus / Ꞩaim / Lohpus / Aehkas / ja tawu
Meeſẜu und Dwehſẜel par wiſẜenadu Nhelaim ghlabboht unnd
@b{pa=}
[316{296}.lpp.]
pa=ẜarrghaht / tha lieds arridſan ẜcho nahkoẜcha Neddeļà töw ar
ẜawu Ꞩwehtu Gharru klaht ſtaweht / tawas Rohkas Darrbu
ẜwehtiet und ſkubbenaht / par wiſẜenadeems Ghräkeems töw pa-
ẜarrghaht ghribbätu. Redſi / Tahdas Leetas irr Baſnizà / irr
Ꞩähtà buhdams / kad tu apdomahſẜi / tad töw ghann ihß Laix
taps / ja tu wehl tahß Mahzibas / kattras tu no tawu Mahzetaju
Baſnizà dſirrdejis / arridſan attghrämmohſẜi / ka kada Aws to att-
ghrämmo / ko winja ehduſẜi gir. Taß buhß töw no Meeſẜas
und Dwehſẜeles labb.
  Kungheem / Muiſchas=Kungheem / Waggharehm / Jaht-
neekeem / ( Stahraſteem / Cubiaſẜeem / ) buhß arridſan uslukoht /
ka winjo Ļaudis to Ꞩwehdeenu pareiſe ẜwehti. Ja tee to nhe
darra / tad tee ar ẜchweſẜcheems Ghräkeems apghräkojahß.
Deewa Ꞩohdibu tee nhe ißbehx. Mehß laſẜam Deewa Ghra-
matà / Nehemias redſädams / ka Ļaudis Ꞩwehta=Deena ſtrah-
daja und Labbibu eewedde / eekſchan Jeruſalemes / ẜatzija Wings
us teems Wirrſẜeneekeems; Kahda ta leeta gir / ko juhß dar-
reeta / und pahrkapeeta to Ꞩwehtu=deenu? Negg muhſẜo
Tähwi arridſan tha darrija / unnd muhſẜo Deews wiſẜu
ẜchadu Nhelaim par mums und muhſẜo Pili pahrwed- 
de. Vnd juhß to Dußmibu par Jſrael wehl krahjaht.
Wings / taß Nehemias licka Wackarohß tahß Wahrtiß ais-
ẜlehkt / und by teems Pretzeneekeems par to Ꞩwehtu=Deenu ara
pallickt. Redſeeta / Manni Draughi / taß by weens ghodiegs
Kunngs / Wings nhe ghribbeja ļaut / Ꞩwehta Deenà nhekahdu
Darrbu ſtradaht / bett teems Ļaudeems by Deewam kallpoht. To
by muhſẜeems Kunngheems arridſan darriet.
  Nhe gir taß Kauns? nhe gir taß Ghräx? kad zitti ghodighi
Ļaudiß Deewa Namma gir / tad zitti us Lauku ſtrahda / wädd
Ꞩuhduß / ẜehſch Krohgha / pliete / Atziß ẜlauzidami / Zittz zittu
Blehdibu darra / ẜehſch arà us Kappẜehti / unnd runna ka ghodi-
@b{gham}
[317{297}.lpp.]
gham Zillwäkam Auſẜiß ẜuhſt dſirrdoht. Weena Weetà Dee-
wa Wahrdu mahza / ohtra Weetà attkal lahd. Tahdu beßdee-
wighu Dſiewoẜchanu nhe attſtahß Deews / katters wiſẜas leetas
reds / nhe=ẜohditu. Wings ẜohdieß Kunghus und Ļaudis. Ta-
pehtz / O Semme / Semme / Semme / klauſẜi Deewa
Wahrdu.
  Ꞩchimm brieẜcham ghann. Taß ſchehliegs Deews ghrib-
bätu mums ar ẜawu Schälaſtibu klaht ſtaweht / ka mehß ẜchahß
Mahzibas paturreht / und pehtz tahms muhſẜu Dſiewoẜchanu
eeſtahdiet warram / Amen / Amen.
@v{Evangelium am achtzehen-}
@v{den Sontag nach Trinitatis/}
@v{Matth. 22.}
  To ẜwähtu Ewangelium / Ko tick lieds tee Deßmitti
   Deewa Baußly / ka arridſan / ko taß ẜwähtz E-
   wangeliums und tha Mahziba no CHRJSTV
   JESV arr ihſẜeems Wahrdeems mums mahza /
   laſẜam mehß apraxtitu py to ẜwehtu Ewangeliſtu Mat-
   theo / diwi deßmita unnd ohtra Weetà / unnd ſkann tee
   Wahrdi juhſẜa Wallodà tha:
@b{Kad}
[318{298}.lpp.]
    KAd tee Wariſeeri dſirrde-
    ja / ka JEſus teems Saduce-
    ereems to Mutt aisbahſis by /
    ẜapullzejahß tee. Vnd weens
    ſtarpan teems / weens Raxta-
    mahzetais kahrdenaja to / und
    ẜatzija: Meiſteri / kurrſch gir taß
auxtakais Baußliß eekſchan to Baußlu? Bett
JESVS ẜatzija us to: Töw buhß Deewu tawu
Kunnghu mieļoht no wiſẜas Ꞩirrdes / no wiſẜas
Dwehſẜeles / no wiſẜu Prahtu. Taß gir taß aux-
takaiß Baußlis. Bett taß ohtris gir tam liedſäns.
Töw buhß tawu Tuwaku mieļoht ka ẜöw paſẜchu.
Ꞩchinnieß diweijohß Baußließ karrajahß wiſẜi
Baußlis und tee Proweetes.
@b{Kad}
[319{299}.lpp.]
  Kad nu tee Wariſeeri kohpa by / jautaja tohß
JEſus / und ẜatzija: Ko ſkeetahß juhß no Chriſto?
Ka Dähls gir taß? Winji ẜatzija / Dawida. Taß
ẜatzija us teem: Ka ẜautz to tad Dawids Ghar-
rà par Kunnghu? Ꞩatzidams: Taß Kunngs ẜa-
tzija us mannu Kunnghu / ẜehdeeß pa mannu lab-
bu Rohku / teekams eß tawus Eenaidneekus leeku
par Pamäßlu tawahm Kahjahm. Ja to nu Da-
wids par Kunnghu ẜautz / ka gir taß tad winja
Dähls? Vnd nhe weens nhe ſinnaja tam kahdu
Wahrdu adbilldeht / und nhe drieſteja arridſan no
tahß Deenahß tam wairs jautaht.

    MJeļi Draughi / Ꞩchiß ẜwähtz preek-
    ſchelaſẜietz Ewangeliums peedärr pirmajan
    kahrtan eekſchan wiſẜeems Deßmitteems
    Deewa Baußleems / kattri mums rahda und
    mahza / ka mums buhß tick labb prett Deewu
    ka arridſan prett muhſẜu Tuwaku Zillwäku
turreteeß / arr Wahrdu tha / ka JEſus Chriſtus ẜcheitan ẜacka:
Töw buhß Deewu tawu Kunnghu mieļoht no wiſẜu
Ꞩirrdi / no wiſẜu Dwehſẜel / no wiſẜu Prahtu. Taß gir
taß auxtakaiß Baußliß. Bett taß ohtris gir tam lie-
dſäns: Töw buhß tawu Tuwaku mieloht / ka ẜöw paſ-
ſchu. Ꞩchinnieß diweijohß Baußließ karrajahß wiß
Baußlis und tee Proweetes. Wiß ko mehß eekſchſan Mo-
ſis Ghramatahms / unnd py teems ẜwehteems Proweteems laſ-
ẜam / ka mums Deewu unnd muhſẜu Tuwaku Zillwäku mieļoht
@b{buhß/}
[320{286}.lpp.]
buhß / taß kluhſt wiß eekſchan ẜcheems Wahrdeems mahzietz / ka 
arridſan taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils raxta: Arr ihſſeems
Wahrdeems ẜackoht no to Baußlu: ( taß mahza mums )
to Mieläſtibu no ſchkieſtas Ꞩirrds/ und no labbas Ꞩirr-
des Sinnaẜchanas / und no nhewilltighas Titzibas. Vnd
no ẜcheems Baußleems ẜacka Deews patz tha: Eß taß Kungs
taws Deews / äßmu weens dußmiegs Deews / katters
par teems / kattri mann eenied / tohß Tähwa Ghrähkus
majahß peemeckleju py teems Bährneems lieds treſſchu
und zätturtu Aughumu. Bett teems / kattri man mieļo /
und mannus Baußlus turr / teems darru eß labb / lieds
tuhxtotu Aughumu. Taß gir tick dauds ẜatzietz: Deews
beedina ẜohdiet wiſẜus kattri ẜchohß Baußlus pahrkahp.
Tapehtz buhß mums bieteeß par winja Dußmibu / unnd
prett tadeems Baußleems nhe ghräkoht. Bett Wings
ẜohla Schälaſtibu unnd wiſẜenadu Labbumu wiſẜeems
kattri ẜchohß Baußlus turr. Tapehtz buhß mums win-
ju arridſan mieļoht / und winjam ustitzeht / und labpraht
darriet pehtz winja Baußleems.
  Ohtran kahrtan peedärr arridſan ẜchiß ẜwehtz Ewange-
liums eekſchan to ohtru Lohzekli muhſẜas ẜwähtas{ẜwehtas} Titzibas / kurr
mehß ẜackam: Eß titzu eekſchan JEſum Chriſtum / Dee-
wa weenighu Dählu / muhſẜu Kunghu / katters eejemmtz
gir no to Ꞩwähtu Gharru / peedſimbtz no tahß Jum-
prawas Maria. Aiſto ar teems Wahrdeems mehß muhſẜu Ti-
tzibu no to Kunghu JEſu Chriſto us=ẜackam / ka Wings gir pat-
teeß Deews no to Tähwu eekſchan Muſchibas pedſimbtz / und ar-
ridſan patteeß Zillwähx no tahß Jumprawas Maria peedſim̃is /
taß gir; JEſus Chriſtus gir patteeß Deews uñ patteeß Zillwähx.
Vnd to mums arridſan ẜcheitan mahza ẜchiß Ewangeliums / kad
tee Wariſeeŗi ẜacka / Chriſtus äſẜohtz Dawida Dähls / und kad
@b{Chriſtus}
[321{301}.lpp.]
Chriſtus patz klaht ẜacka / ka Chriſtus äſẜohtz irr Dawida Kungs.
Aiſto Dawida Dähls gir Wings pehtz ẜawas Zillwäzibas / und
ka wings no Dawida Zilltu und raddu ka Zillwähx gir peedſim-
mis; bett Dawida Kungs gir Wings / ka weens Deews / Kungs
par wiſẜeems Kungheems / und taß Konings par wiſẜeems
Koninjeems.
  Ꞩchimm brieſcham ghribbam mehß klauſẜiteeß / ka weens
Raxtamazetais tam Kungham Chriſto waiza / kurrſch taß auxta-
kais Baußliß äſẜohtz / und ka tam JEſus Chriſtus adbild: Pehtz
ka Chriſtus tam Raxtamazetajam und teems Wariſeeŗeems att-
kal waiza / par ko tee Chriſtum turr.
  O Kunngs JEſu Chriſte / ẜaẜilldi muhſẜas ẜaẜallu-
ſchas Ꞩirrdes arr tawu ẜwähtu{ſwähtu} Gharru / ka mehß töw
und muhſẜu Tuwaku mieļojam / unnd töw ihſtäne adſie-
ſtam / Amen.

  MJeļi Draughi / taß ẜwehtz Ewangeliſts Mattheus ẜacka
  tha: Kad tee Wariſeeŗi dſirrdeja / ka JEſus teems
  Saduceeŗeems to Mutt aisbahſis by / ẜapullzejahß
tee. Ꞩcheitan buhß jums ſinnaht / ka tee Saduceeŗi nhe titzeja / ka
teems Zillwäkeems buhß Paſtarà Deenà attkall aukſcham zell-
teeß no teem Mirroņeems , tee nhe titzeja / ka Enghels / Debbeß /
Wällß und Elle äſẜoti / tee nahze py to Kunghu JEſum / unnd ẜa-
tzija: Meiſteri / tu dauds mahzi no tahß Aukſchamzellſchanas
tahß Meeſẜas; Py mums by weena Ꞩeewa / tai gir ẜeptinji Wie-
ri / wiß weenas Mahtes Bährni und Brahļi bijuſchi / und weens
Bralis pehtz ohtru to Ꞩeewu laulaja / bett nu gir wiſẜi tee ẜeptin-
ji Brahļi nomirruſchi / und ta Ꞩeewa arridſan nomirra. Ja tad
nu te Zillwäka=Bährni{Zillwäka=Behrni} attkal aukſcham zellẜeeß no teems Mirro-
ņeems / ka tu mahzi / tad ẜacki mums / kaß no teems ẜeptinjeems
Wiereems to par Ꞩeewu paturrehß?
@b{Tha}
[322{302}.lpp.]
  Tha jautadami ghribbeja tee Saduceeŗi tam Kunngham
JEſu Chriſto Kaunu darriet / iht kaut buhtu Wings nhe pareiſe
mahzijiß / und nhe äſẜoti weena Aukſchamzellſchana tahß Meeſ-
ẜas ghaiditina. Bett JEſus adbilldeja / unnd ẜatzija us teems:
Juhß allojeeta / und nhe ſinnaht to Raxtu / neds Deewa Spähku{Spehku}.
Eekſchan tahß Aukſcham=zellſchanas tee nei pretzehß / ney lixeeß
pretzeteeß / bett tee gir ihten ka tee Deewa Engeļi Debbeſẜieß.
Bett nhe eſẜeta juhß laſẜijuſhi no tahß Auxſchãzellſchanas to Mir-
roņo / ka jums ẜatzietz gir no Deewu / kad Wings runna: Eß äßmu
taß Deews Abrahama / und taß Deewa Jſaaca / und taß Deews
Jäcoba? Bett Deews nhe gir weens Deews no Nomirruẜcho /
bett to Dſiewo. Vnd kad to tee Ļaudis dſirrdeja / brienodam̃eeß 
ißtruzenajahß tee par winja Mazibu / zeete kluß / uñ ghaja nohſt.
  Tahdi Ļaudis wehl dauds / Manni Draughi / attraſti tohp /
kattri nhe titz weenu Aukſchamzellſchanu tahß Meeſẜas / und wee-
nu muhſchighu Dſiewoſchanu. Zeekahds ſkeet / kad taß Zillwehx
mirrſt / tad taß ihten tha ißniext unnd bohja eet / ka kahds beßprah-
tiegs Lohps / taß mirrdams peepohl py Semmes / Semmes kahr-
tà tohp / unnd muhſcham attkall nhe zeļļahß. Buhtu daſſch no
Ꞩirrds titzejiß / ka taß Zillwähx Paſtarà Deenà attkal aukſcham
zellſẜeeß no ẜawas Kappas / und ka pehtz ſchahß behdighas{blehdighas} Dſie-
woſchanaß mums gir ghattawa darrita weena Dſiewoſchana
muhſcham beß Ghallu: patteeß taß nhe buhtu tick droſche ghräh-
kojiß{ghrehkojiß}.
  Bett dſirrdieg tu Zillwähx{Zillwehx}! nhe wileeß tu us to / tu allo ih-
ten ka tee Saduceeŗi / und nhe ſinni / ka Deewa Raxtz unnd Ghra-
mata nhe wiļļ. Negg ghann ſkaidre Deewa Wahrds ẜacka:
Kungs / tawi Nomirruſchi attkall dſiewohß / unnd arr to
Meeſẜu aukſcham zellſeeß. Dauds / kattri appakſchan
Semmes ghullädami ghull / attkal usmohdieß / Zitti py
muhſchighas Dſiewoſchanas / zitti py muhſchighu Nhe-
@b{ghodu}
[323{303}.lpp.]
ghodu und Kaunu. Bett Deewa Wahrds muhſcham nhe
mälo / Debbeß und Semme ſuddieß / bett Deewa Wahrds
muhſcham nhe ſuhd / jeb tu / O Zillwähx / to nhe titzi / tad to-
mähr Deews palleek peetitziegs / unnd tawas Nhetitzibas dehļ
Wings nhe taps par Mälkuli. Kapehtz tad tu nhe ghribbi ti-
tzeht to Aukſchamzellſchanu tawas Meeſẜas? Kaß to nhe titz / taß
nhe ſinna / ka Deews wiß=ſpehziegs / und warr darriet wiß /
ko Wings ghrib Debbeſẜies und wirſẜon Sem̃es. Winja
Spähx und Stipprums gir tick leels / ka nhe buhß nheneeka
truhkt / kapehtz Wings tad nhe warrätu weenu Mirroni attkal
dſiewu darriet? Nhe gir Deewam taß ghruht bijiß / no nheneka to
raddiet / kaß taggad gir; kapehtz Wings tad nhe ſpähtu{ſpehtu} to attkall
preeſcha neſt und weſt / kaß jaw pirmahk gir bijis? Tu allo / O
ghrehziegs Zillwehx / unnd nhe prohti to leelu Ghodu / ar kattru
Deews abdahwenahß eekſchan tahß muhſchighas Dſiewoſcha-
nas tohß / kattri eekſchan to titz. Tee Saduceeŗi ſchkitta / ja zitta
Dſiewoſchana ghaiditiņa gir / tad ihten tha tee laulahti Ļaudis
kohpà dſiewohß / ka tee ẜcheitan gir dſiewojuẜchi ẜchinny Paſẜau-
leh. Nhe / Manni Draughi / tee Deewa=ißrädſäti buhß liedſa
teems Deewa Engheļeems / to nhe buhß töw ta ẜapraſt / ihten ka
buhtu muhſẜa Meeſẜa par Gharru pahrwehrta / bett tha leela
Ghoda dehļ / tohp taß tha ẜatzietz / arr kattru Deews ẜawus Dee-
wabijatajus abdahwenahß. Winji ſpiedehß{ſpeidehß} ka ta / Ꞩaule /
und tad tee liedſäni kļuhß tai apſkaidrotai Meeſẜi JEſu
CHRJſti / Tee pillnighe Deewu adſieß / ka Wings gir / 
und pallix py tahß Engeļo Draudes muhſchighe. Tu
allo / O tu ghrehziegs Zillwehx / und nhe ſinni Deewa Paddomu
und Dabbu. Wings nhe gir weens Deews to Nomir-
roẜcho / bett to Dſiewo. Nu gir Wings irr muhſẜo Deews /
tapehtz jo irr mums buhß dſiewoht. Attſtahjeeß tu no Ghreh-
keems / ja tu to nhe darrieſẜi / tad tu arridſan ghann aukſchamzellſ-
@b{ẜeeß}
[324{340}.lpp.]
ẜeeß Paſtarà deenà / bett tu tapẜi ẜohdietz / uñ wiſẜeems Wälleems
par Elles=paggal preekſcha meſts / tu dexi / und muſcham nhe ẜadexi.
  Kad nu JEſus tha by teems Saduceeŗeems to Mutt aiß-
bahſis und tohß kluſẜenahjiß / ẜapullzejahß tee Wariſeeŗi / ſchkißda-
mi / Chriſto leelu kaunu darriet. Vnnd weens ſtarrpan teems /
weens Raxtamahzetaiß kahrdenaja to / ghribbädams to ißklauſ-
ẜiet / arrieg taß tick dauds ſinnatu adbilldeht / unnd ẜacka: Meiſte-
ri / kurrſch gir taß auxtakaiß Baußliß eekſchan to Bauß-
lu? Taß Blehdis dohd labbu Wahrdu / winjam miexta Mehle /
ẜautz to Kunghu JEſum par Meiſteri / par Mahzetaju / ka wings
arridſan gir / bett tomehr ẜawà Prahtà taß dohmaja / Winjam
Kaunu darriet. Kad taß Prettibeneex ẜawu Ballxny mie-
lighu darra / tad nhe titzi winjam / aiſto ẜeptinjas nhe ghan-
tas Leetas gir winjà Ꞩirrdy.
  Taß Kungs JEſus / katters wiſẜus paſinna / unnd nhe
by winjam waijagha / ka kaßlabba Leezibu dohtu no ka-
du Zillwäku / aiſto Wings ghann ſinnaja kaß Zillwäkà
by / adbilldeja und ẜatzija: Töw buhß Deewu tawu Kunghu
mieļoht no wiſẜas Ꞩirrds / no wiſẜas Dwehſẜeles / no wiſ-
ẜu Prahtu; Taß gir taß auxtakaiß Baußliß. Bett taß
ohtris gir tam liedſäns: Töw buhß tawu Tuwaku mie-
ļoht ka töw paſſchu. Ꞩchinnieß diwejohß Baußließ kar-
rajahß wiß Baußliß / und tee Proweeteß. Wiß ko Deews
mums pawehlejis darriet / taß ſtahw ẜchinnieß diwejahß Leetahß.
Töw buhß Deewu und tawu Tuwaku Zillwäku mieļoht. Dee-
wu / no wiſẜas Ꞩirrds / Dwehſẜeleß und Prahtu / ja tu zittu kahdu
Leetu auxtake mieļo ka Deewu tad tu jaw eſẜi noſeedſis / unnd ja
tu arridſan zittu kahdu Leetu jo tick ļohte mieļo / ka Deewu / tad
eſẜi tu arridſan jaw ghräkojiß. Deews nhe ghribbahß ẜöw kall-
pojams ar puß Ꞩirrdi / bett no wiſẜas Ꞩirrds. Tapehtz irr JE-
ſus Chriſtus ẜacka: Kaß Tähwu und Maht wairahk mie-
@b{ļo}
[325{305}.lpp.]
ļo nhe ka mann / taß nhe gir mannas wehrtes. Vnd ta-
dehļ arridſan taß Kungs Chriſtus ſcho Baußli to auxtaku ẜautz /
ka zittz auxtahx unnd leelahx Debbeſẜieß unnd wirß Semmes nhe
gir ka Deews / Wings gir leels / unnd darra Brienumus /
unnd Wings ween gir Deews / ẜacka taß ẜwehtz Konings
Dawids. Vnd tawu Tuwaku buhß töw mieļoht / ka ẜöw paſ-
ẜchu. Ꞩchiß Baußliß gir tam pirmajam liedſäns / Aiſto weens
Kungs und Deews gir abbejus Baußluß dewiß / und taß Kungs
katters pawehļ ẜöw mieļoht / taß patz pawehļ arridſan to Tuwa-
ku Zillwäku mieloht. Vnnd ka Deews ẜöw ghribbahß mielo-
johts no wiſẜas Ꞩirrds / no wiſẜas Dwehſẜeleß / no wiſẜu Prahtu /
tha ghribb und pawehl Wings arridſan to Tuwaku mieļoht / Ja /
ka ickkattriß ẜöw labbe wehļ / tha buhß tam arridſan ẜawam Tu-
wakam wiß labb wehleht. Vnnd ka Deews teems ẜohla labbe
darriet / ẜcheit laizighe / und turr muhſchighe / kattri Winju mielo;
attkal / kattri no Ꞩirrds tam nhe kallpo / tohß draude Wings
ſcheit laizighe / bett wiß wairahk turr muhſchighe ẜohdiet: ihten
tha taß patz Deews ẜohla teems labbe attkall darriet / kattri tam
Tuwakam labbe darra / unnd kattri ẜawu Tuwaku eenied / tohß
ghribb Wings attkal eniedeht; aiſto ar to paſſchu Mähru / ar
kattru juhs ißmerjohſẜeeta{ißmärohſẜeeta} / taps jums attkall eemähŗohtz.
  Mahzais nu ẜcheitan / Manns Draugs / unnd paturri /
Mieļo Deewu / nhe ween arr Mutt / unnd arr Mehl / bett no
Ꞩirrds dibben. Ko pallieds taß / ka tu leelijeeß arr Mutt / tu
mielojohtz Deewu / und tawa Ꞩirrds nhe ſinna nhe neeka no tah-
deems Wahrdeems. Daſſch arridſan ẜacka / Eß mieļo Deewu /
eet arridſan Baſnizà / mahk krahßnus Pahtarus / ja / wings eet irr
py Dewu Ghalldu; Bett wings gir tomehr Burrwiß / Ꞩahls=
Puhſchlätaiß / jeb Wings tahdus Wälla Peſtelus meckle /
Wings gir Mällkuliß / nhe klauſẜa Kunghu / nei Tähwu /
nei Maht / nei Raddu / kaß winjam labbe mahza / wings rei-
@b{jahß}
[326{306}.lpp.]
jahß ka Ꞩunß und barrahß / unnd kaujahß ar ẜawu Kaimiņu / gir
Beßkauniß / Mauko=jähgheris / Laulibas Pahrlauſetais / Sag-
gliß / Willteneex / abmälo ẜawu Tuwaku / ſchkenne und lamma
to / unnd ka Wings tickai dabbuit warrätu / labpraht Wings
jämbtu ẜawa Tuwaka Aehkaß / Lohpus / Manntu und attwilltu
tam wiſẜu Ꞩaim. Vnnd tomähr{tomehr} leelijahß Wings / ka Wings 
Deewu mielojohtz. Ghribbi tu / Manns Draugs / teeſcham ẜa-
tziet / Es mielo Deewu / tad buhß töw arridſan to darriet / ko Deews
no töw ghribb / und ka tu nhe warri taggad no Ghrehkeems pahr-
jämbtz unnd ẜamaitahtz to darriet / tad buhß töw tomehr tawà
Ꞩirrdy Deewu tawu Kunnghu und winja Wahrdu turreht und
mieloht / ghribbädams und zeek ſpähdams{ſpeedams} pehtz to dſiewoht / ka tu
warri arr to ẜwehtu Koninju Dawid ẜatziet: No wiſẜas Ꞩirrds
mielo eß töw / Kunngs / unnd arr to ẜwehtu Apuſtuli Pehteri:
Kunngs / tu ſinni wiſẜas Leetas / tu ſinni / ka eß töw mielo.
Ja tu Deewu mielohſẜi no wiſẜas Ꞩirrds / tad tu arridſan winja
Wahrdu turrehſẜi / ka Chriſtus JEſus ẜacka: Kaß mann mie-
lo / taß mannu Wahrdu turrehß. Mielohſẜi tu Deewu no
wiſẜas Ꞩirrds / tad tu tieſche nhe ghrehkohſẜi / unnd ar taweems
Ghrehkeems winju nhe apkaitenahſẜi. Labbs Bährns ẜawu
Tähwu mielodams / darra zeek ſpehdams / ko Tähws / Mahte
ghribb: Ey tu / Manns Draugs / unnd darri tu arridſan tha.
Mielo tawu Tuwaku / ka ẜöw paſſchu. Jckkattris Zillwehx
gir taws Tuwakaiß / kaß tawu Pallighu ghribb. Wings ihten
tha no Deewu gir raddietz / ka irr tu / JEſus Chriſtus gir winju ih-
ten tick ghrute unnd ẜuhre no tahß Elles und tha Wälla Wallſti-
bas atpeſtijiß / ka irr töw. Kapehtz tad tu winjam ghribbi att-
rauteeß? Bett mielo to / nhe Ļaudeems rädſoht / bett ka töw paſ-
ſchu. Tu ghribbi / ka zitteem Ļaudeems töw buhß mieloht; ko
tu nu ghribbi / ko zitteem Ļaudeems töw buhß darriet /
to buhß töw arridſan winjeems darriet. Tu ẜöw paſ-
@b{ſchu}
[327{307}.lpp.]
ſchu mielojeeß nhe arr willtighu Ꞩirrdi / nhe ween arr Mehl /
ar Wahrdeems / bett itt teeſcham / und no wiſẜas Ꞩirrds: ihten
tha mieļo tu arridſan tawu Tuwaku / nhe ween ar Wahr-
deems / unnd ar Mehl / bett ar Darrbu unnd itt patteeß.
Tu mielojeeß ẜöw paſſchu nhe rämdäne / bett itt karſte / und tahda
Mieläſtiba nhe ghroſahß / ta palleek; ihten tha mieļo tu arridſan
tawu Tuwaku / ka taß ẜwehtz Apuſtuls Pahwils mahza: Tai
Mielibai nhe buhß willtighai buht. Tu / O Zillwehx / ẜöw
paſſchu tha mielojeeß / ka tu to / kaß töw Ļaun gir unnd Nhelaim
darriet warrätu / zeek ſpehdams / no töw nowehrß / und us to Lab-
bumu dſenneeß: ihten tha darri tu arridſan tawam Tuwakam /
und turri tahdu Ꞩirrdi prett winju:
    Töw buhß tam wehlet wiſẜu Labb /
    Ka töw tawa Ꞩirrds paſcham darra.
  Vnd to gir töw pawehlejis Deews taws Kungs / ar ſcheems
Wahrdeems: Töw buhß to darriet: Töw buhß tawu Tu-
waku mieloht / ka ẜöw paſſchu / aiſto eß äßmu taß Kungs.
Chriſtus JEſus ẜacka: Taß gir manns Baußliß / ka juhß
weens ohtru mielojeteeß / ka eß jumms mielojiß äßmu.
Vnd attkal: Weenu jaunu Baußlu dohmu eß jumms /
ka jums weens ohtru mieloht buhß / ka eß jums mielojiß
äßmu / py to ickkattriß paſieß / ka juhß manni Mahzekli
eſẜeeta / ja juhß Mieläſtibu ẜawà ſtarrpà turreeta. Vnd
taß ẜwehtz Apuſtuls Pahwils mahza: Juhß mieli Brahļi /
kallpojeteeß weens ohtram zaur tahß Mieläſtibas. Ai-
ſto wiß Baußliß tohp weenà Wahrdà peepilldiets arr
to: Mieļo tawu Tuwaku / ka ẜöw paſſchu. Bett ja juhß
ẜawà ſtarrpà krimtiſẜeeteeß und reeſẜeeteeß / tad peeluhko-
jeeta / ka juhß ẜawà ſtarrpà nhe tohpeeta ap=ahſti. Vnd
kaß nu Deewu unnd ẜawu Tuwaku Zillwäku nhe mieļo / bett to
eenied / wiſẜenadohß Ghräkohß dſiewo / und eekſchan teems ẜöw 
@b{wah-}
[328{308}.lpp.]
wahļajahß{ļajahß} und wahrtahß / ka Weppris Pallty / Deewu apkaitina /
und ẜawam Tuwakam Zillwäkam Bähdas darra; patteeß tam
nhe buhß Daļļas eekſchan Debbeſẜo wallſtibas. Tadehļ / M.D.
laid allaſch tawahß Auſẜieß attſkanneht to Mazibu: Töw buhß
Deewu tawu Kunnghu mieloht no wiſẜas Ꞩirrds / no
wiſẜas Dwehſẜeles / no wiſẜu Prahtu / und tawu Tuwaku
ka ẜöw paſſchu.
  Ohtran kahrtan laideeta mums nu arridſan klauſẜiteeß / ka
JEſus Chriſtus tohß Wariſeeŗus waiza / no ẜöw paſẜchu / unnd
ẜacka / kad tee wiſẜi kohpà by: Ko ſchkeetaht juhß no Chriſto /
ka Dähls gir taß? Taß Raxtamazetaiß by pirrmiet Chriſtum
ween waizajiß / bett nu waiza Chriſtus JEſus wiſẜus Wariſee-
ŗus. Vnd ghribb Wings ẜatziet: Juhß Zeenighi Kunghi eſẜee-
ta mann pahrklauſẜijuẜchi no to Baußlu / nhe jemmeta par Ļaun /
ka eß jums arridſan ko waizahſchu / juhß leelijeteeß dauds no juhſẜu /
Meſẜia / ẜackaita mann / kam peedärr Wings / ka Dähls gir taß?
Tee Wariſeeŗi ẜatzija: Dawida. Taß by ghann labbe adbill-
dehtz / bett nhe pillnighe: No tha Kunngha Chriſti Zilwehzibas
ſinna tee Wariſeeŗi runnaht / bett no Winja Deewibas nhe ſinna
tee nheneeka. Taß gir teeß / ka Chriſtus Dawida Dähls gir /
aiſto no Dawida tha Koninja Zilltas gir Wings ka Zillwähx{Zillwehx}
zehleeß / ka irr taß Apuſtuls Pahwils ẜacka: Wings gir pee-
dſimmis no to Ꞩähklu ( Aſẜini ) Dawida / tahs Meeſẜas
dehl. Bett ka CHriſtus JEſus arridſan Deewa Dähls / unnd
patteeß Deews gir / to tee Ļautiņi nhe ſinna. Tapehtz Chriſtus
ẜcheitan wehl ẜacka: Ka tad taß nahkahß / ka Dawids to
Gharrà par Kunnghu ẜautz / ẜatzidams. Taß Kunngs
( Deews taß Tähws ) ẜatzija us mannu Kunghu / ( to Meſ-
ẜiam / to Kunghu Chriſtum JEſum ) ẜehdeeß pa mannu lab-
bu Rohku / teekams eß tawus Eenaidneekus leeku par
Pamäßlu tawahms Kahjahms. Ja to nu Dawids
@b{par}
[329{309}.lpp.]
par Kunghu ẜautz / ka gir taß tad winja Dähls. JESVS
Chriſtus ghribb tick dauds ẜatziet: Eß dſirrſchu / ka juhß Wari-
ſeeŗi ſchkeetaht / taß Meſẜias / Chriſtus äſẜohtz Dawida Dähls /
und patteeß Zillwähx / unnd taß gir teeß; bett winjam buhß arri-
dſan patteeſẜe Deewam buht zittade taß Konings Dawids nhe
buhtu to ẜawu Kunnghu ẜautziß. Aiſto muhſcham taß nhe gir
dſirrdähtz / ka Tähws ẜawu Dählu / par Kunghu / und par ẜawu
Kunnghu buhtu ẜautzis. Aran to by jums paſſcheems praẜt / ka
Chriſtus nhe ween tiers Zillwähx / bett arridſan ihſtäns Deews
äſẜohtz. Vñ nhe weens nhe ſinnaja tam kahdu Wahrdu ad-
billdeht / und nhe drieſteja arridſan no tahß Deenas tam
wairs jautaht. Tee Wariſeeŗi ſchkittahß Chriſto JEſu Kaunu
darriet / bett Wings darra ẜcheems leelu Kaunu.
  Mahzais tu / M.D. tawu Kunghu JEſu Chriſtum pa-
reiſe adſiet / aiſto eekſchan to tu Ꞩirrds=Preeku / Schälaſtibu
und to muhſchighu Dſiewoſchanu attrohdi. Wings gir Deews
unnd Zillwähx / ka taß ẜwähtz Ewangeliſts Jahnis ẜacka: Taß
Wahrds ( taß gir / Deewa Dähls ) tappa Meeſẜa / unnd dſie-
woja muhſẜu ſtarrpà / und mehß redſejam winja Ghodu /
weenu Ghodu / ka tha weenigha=peedſimbta Dähla no
Tähwu / pillu ſchälaſtibas und Taißnibas.
  Ja / M.D. kad töw by pallidſätam und peſtitam tapt / no
to Ghräku Naſtu / und tahß Elles Mohkahms / tad by tawam
Peſtitajam buht Dawida Dählam / taß gir / winjam by pat-
teeſẜe Zillwäkam buht. Aiſto taß taißnis Deews by ẜatzijis us to
Zillwäku: Kuŗŗu deenu tu no to aisleektu Kohku ehd / buhß
töw itt teeſcham mirrt. Bett nu bya taß Zillwähx ſcho Deewa /
Wahrdu pahrkahpis / und tadehļ buhtu arridſan wiſẜa Paſẜaule /
taß gir / wiſẜi Ļaudis Paſẜauleh dſiewodami muhſchighe tam
Wällam nodohtini bijuſchi tam by tohß ſpiedſinaht unnd wahr-
dſinaht Elles Vgguny / kad JEſus CHriſtus nhe buhtu muhſẜu
@b{Meeſẜu}
[330{310}.lpp.]
Meeſẜu unnd Aſẜini usjehmis / unnd Zillwähx tappis. Bett ka
Wings nu to gir darrijis / unnd muhſẜo dehļ eekſcham ẜchahß
Paſẜaules nahzis / und weens Zillwäka Bährns tappis / tad ſchäh-
lo Deews mums ẜawa Dähla dehļ. No tahdu leetu runna taß
ẜwähtz Apuſtuls Pawils ẜatzidams: Ka zaur weena ( Zillwäka )
Ghräku ta Paſudenaſchana par wiſẜeems Zillwäkeems
gir nahkuſẜi; tha gir arridſan zaur weena ( Zillwäka ) Taiß-
nibu ta Noteeẜaſchana tahß dſiewibas par wiſẜeems Zill-
wäkeems nahkuſẜi. Vnd ka zaur weena Zillwäka Nheklau-
ẜiſchanu dauds Ghrezeneeki tappuſchi gir; tha arridſan
zaur weena ( Zillwäka) Paklauſẜiſchanu tohp dauds Taißni.
Nhe buhtu / JEſus Chriſtus / taws Peſtitais / Zillwähx tappis /
tad nhe buhtu wings warrejis tahß ruhktas Mohkas zeeſt / unnd
mirrt / und zaur ẜawu Nahwu mums no tahß muhſchighas Nah-
wes attpeſtiet. Aiſto Chriſtus gir nokautz pehtz to Meeſẜu. Nu
warri tu / O Zillwähx / ar preezighu Ꞩirrdi ẜatziet: Chriſtus
JEſus gir nomirris muhſẜo ghräko dahļ / unnd ta Nahwe
gir aprieta eekſchan tahß Vswarreſchanas.
  Tha lieds arridſan / ja töw by peſtitam tapt no tahms muh-
ſchighams Mohkahms / tad by tawam Peſtitajam buht Dawi-
da Kunngham / taß gir / ihſtänam / muhſchigham / wiß=ſpehzi-
gham Deewam / zittade nhe buhtu Wings to leelu Nhelaim no
töw warrejis nowehrſt / und tahß{tohß} Dahwanus / kattras{kattrus} tu biji pa-
mettiß / nhe buhtu Wings töw attkal warrejis att=dabbuit. Ab-
dohma patz / M.D. ka ghruhti und leeli ghruhti by tawi Ghräki?
kahda by ta Lahſta / kattru Deews by us teems Ghrezeneekeems
litzis / kad wings ẜacka: Noladähtam buhß buht ick=kattram /
kaß Deewa Wahrdu pahrkahp? Kaß warreja Deewa Duß-
mibu pa=neẜt? Ka ghaidija taß Wälls us muhſẜu Dwehſẜel und
Meeſẜu / ka wings mums warrätu ẜawohß Naggohß dabbuit?
Kaß warrätu töw / O tu nabbahgs Zillwähx / no tahdas leelas
@b{Nhe-}
[331{311}.lpp.]
Nhelaimes und bähdeems peſtiet und pallidſeht ? Nhe kahda rad-
dita leeta / ney Debbeſẜies ney wirß Semmes ſpehja tohß ghräkus
delldeht / Deewa dußmibu remmdeht / unnd tha Wälla Wallſti-
bu unnd Spähku ẜmilldſinaht. Tapehtz by tawam Peſtitajam
buht patteeß=Deewam / ka Wings töw pillnighe attpeſtiet / unnd
no tha ſtippra bruņņota Wälla Warru ißraut / und eekſchan
Debbeſẜa=Wallſtibas ee=wäſt warrätu.
  Juhß ſinnaht paſẜchi / M.D. kad kaßlabban tahdus Ļaudis
ghribb ẜaliedſenaht / kattri Eenaidà dſiewo / tad buhß tam wee-
nam tick labb ka ohtram Labbs Draugs buht. Nu by ſtarp Deewu
und Zillwäku ta wiß=leelaka Eenaidiba lähkuſẜeeß. Ja tad nu tam
apkaitenahtam Deewam attkal by ẜaliedſenatam unnd ẜadarrä-
tam tapt / ar to Zillwäku / kaß Deewu by apkaitenajis / tad by Je-
ſus Chriſtus buht Draugs irr Deewa irr Zillwäka. Nu warri /
tu Zillwähx / ar preezighu Mutt ẜatziet unnd dſeedaht: Redſi /
Deews gir mans Peſtitais. Deews gir ẜawu Drauds
attpirzeeß zaur ẜawu paſſchu Aſẜini. Tawa Ꞩirrds ſinna nu
itt teeſcham / ka tu pillnighe attpeſtietz eſẜi. Aiſto mehß äſẜam
ẜaliedſenati ar Deewu zaur to Nahwu ẜawa Dähla. Tu /
O Zillwähx / warri ẜatziet ar to ſwahtu Apuſtulu{Aupuſtulu} Pawilu: Dee-
wa Dähls gir mann mieļojis / unnd gir ẜöw paſſchu man-
nis dehļ nodehweeß. Vnnd taß ẜwähtz Apuſtuls Jahnis ẜa-
cka: Eekſchan to gir attradijuſẜeeß Deewa Mieläſtiba prett
mums / ka Deews ẜawu weenu=peedſimbtu Dählu ẜuhtijis
gir / ka mums zaur to dſiewoht buhß.
  Taß Kunngs JEſus gir arridſan Chriſtus / taß gir /
taws Mahzetais unnd Konings unnd Wirſẜeneeex. Wings
mahza töw / ka Deews taß debbeſẜo Tähws no ẜirrds dibben
töw mieļo / unnd to paſſchu Mahzibu gir wings pawehlejis ẜa-
weems Mahzekļeems pehtz ẜawas Aukſcham=zellſchanas wiſẜai
Paſẜaulei paẜluddenaht / ẜatzidams: Eita projam wiſẜà
@b{Paſẜauleh}
[332{312}.lpp.]
Paſẜauleh / unnd mahzeeta wiſẜus Ļaudis / und Chriſtijee-
ta tohß eekſchan to Wahrdu tha Tähwa / unnd tha Däh-
la / unnd tha ẜwähta Gharra / unnd mahzeeta töß tur-
reht wiß / ko Eß jums pa=wehlejis äßmu. Ko tu M.D. nu
no Deewu und winja Wahrdu ſinni / to patteitz tawam Peſtita-
jam und Mahzetajam Chriſto.
  CHriſtus / ẜacku eß / gir Wings / aiſto Wings luhds
preekſch töw. Aiſto tha wings luhgdams ẜacka: O Tähws /
eß luhdſu preekſch teems / kattrus tu mann dehwis eſẜi /
unnd nhe=ween preekſch teems / bett arridſan preekſchan
teems / kattri zaur winjo ( to Mahzetajo ) Wahrdu eek-
ſchan man titzehß. Vnd py ta Kruſta Kohku ẜatzija Wings:
Tähws / peedohd teems / aiſto tee nhe ſinna / ko tee darra.
Kaß gir tee / preekſch kattreems Chriſtus luhds? Negg gir tee win-
ja Waideneeki? unnd kattri to py to Kruſtu pee=nagglojuẜchi
by? Aiſto tee Kaŗŗa=wieri muhſcham nhe buhtu CHriſtum py
Kruſtu pee=ẜittuſchi / kad tas Semmes=Ꞩohghis Pontius Pila-
tus nhe buhtu to pa=wehlejis. Pilatus nhe buhtu to pawehle-
jis / kad tee Juddi nhe buhtu brähkuſchi: Ꞩitt to kruſtà / Ꞩitt
to kruſtà. Vnnd ko buhß dauds ẜatziet / nei tee Juddi / nei
Pilatus buhtu ko warrejis baudiet{baudeht} / kad muhſẜo Ghrähki
nhe buhtu us Jeſu Chriſti Mugguru ghullejuẜchi: Tapehtz
luhds wings arridſan preekſch mums / und warram mehs ẜatziet:
Nu mehß äſẜam taißnoti zaur to Titzibu / tad gir mums 
Meers ar Deewu zaur muhſẜu Kunnghu JEſum Chriſt.
  Taws Wirẜeneex gir JESVS CHriſtus arridſan /
aiſto / ka wings tam Wällam to ſpähku pa=jehmis gir / und töw
no Wälla Wallſtibas atpeſtijis; tha ghribb Wings nu no töw
ka töw winjam buhß kallpoht eekſchan Ꞩwehtibas unnd
Taißnibas / kattra winjam pattick / Tam paſſcham muhſ-
ẜam Kunngham JEſu Chriſto gir Ghods und Ꞩlawa muh-
ſchighe muhſcham / Amen.
@b{Ewan-}
[333{313}.lpp.]
@v{Evangelium am neunzehen-}
@v{den Sontag nach Trinitatis/}
@v{Matth. 9.}
  To ẜwähtu Ewangelium / ka taß ſchehliegs Kunngs JE-
   ſus Chriſtus weenam Mällmäna=ẜehrdſigham Zill-
   wäkam tohß Ghräkus peedohd / und pehtz arridſan
   py Meeſẜas pallieds / unnd to wäſẜalu darra / apraxta
   taß ẜwähtz Ewangeliſts Mattheus / ẜawà Ghramatà
   Dewità Weetà / unnd ſkann tee Wahrdi juhſẜà Wallo-
   dà tha:
@b{JEſus}
[334{314}.lpp.]
    JEſus kahpe Laiwà / unnd
    zehlehß attkal pahre / unnd nahze
    ẜawà Pili. Vnnd raughi / tad
    neſẜe tee weenu Mällmäna=ẜehr-
    dſighu / taß ghulleja Ghulltà. Kad
nu Jeſus winjo Titzibu redſeja / ẜatzija taß us to Mäll-
mäna=ẜehrdſighu / turrais labbu Prahtu / manns
Dähls / tawi Ghräki gir töw peedohti. Vnd raugi / zit-
ti ſtarrpan teems Raxtamazetajeems runnaja ẜawà
ſtarrpà: Ꞩchiß ẜaimo Deewu. Bett kad JEſus win-
jo Dohmas redſeja / ẜatzija taß: Kapehtz domajeeta
juhß tick ļaun juhſẜahß Ꞩirrdihs? Kaß gir lähtake
ẜatziet: Töw gir tawi Ghräki peedohti / jeb ẜatziet:
Zellees / unnd ſtaigha? Bett ka juhß ſinnaht / ka ta
Zillwäka Dählam Warra gir wirs Semmes tohß
Ghräkus peedoht / ẜatzija taß us to Mällmäna=ẜehr-
dſighu: Zellees aukſcham / jemm tawu Ghulltu / und
ey Mahjahß. Vnnd taß zehlehß aukſcham unnd
ghaja Mahjahß. Kad tee Ļaudis to redſeja / brino-
jahß tee / unnd teitze Deewu / katters tahdu Spähku
tem Zillwäkeem dewis gir.
   MJeļi Draughi / Ꞩchiß ẜwähtz Ewangeli-
   ums peedärr eekſchan to treſſchu Lohzekli muhſẜas
   ẜwähtas Titzibas / kur mehß ẜackam: Eß titzu Pee-
   doẜchanu to Ghräko. Taß ſchehliegs Deews
ickdeenas eekſchan tahs Chriſtitas Draudſibas wiſẜeems
@b{Titzi-}
[335{315}.lpp.]
Titzigheems wiſẜus Ghräkus baggatighe peedohd. Aiſto ih-
ten ka taß Kungs Chriſtus ẜchim Nheweſẜeļam tohß Ghrä-
kus pee=dohd / ẜatzidams: Turrais labbu Prahtu / manns
Dähls / tawi Ghräki gir töw pee=dohti / unnd tha pirrmahk
to Ꞩackni wiſẜenadas Nhelaimes und Nheweſẜelibas ißrau / aiſto
to Ghräko / to Ghräko dehļ Deews to Zillwähku pahr-
mahza und ẜohda / ka winja Skaiſtums iß=tährähtz tohp /
ka no Kuẜtoņeems / ẜacka taß ẜwähtz Konings Dawids: ihten
tha taß patz Kungs JEſus CHriſtus teems Baßnizas Täh-
weems tahdu Spähku unnd Warru dehwis / teems nab-
bagheems Ghrehzeneekeems tohß Ghräkus peedoht / und
teems nhetitzigheems nhe peedoht. Vnnd ko tee peedohd
eekſchan to Wahrdu JEſu / to peedohd arridſan Deews
Debbeſẜies.
  Mehß ghribbam ẜchim brieſcham mahziteeß / ko ick=kat-
tram Chriſtitam Zillwäkam no to Ghräko Peedohẜcha-
nu ſinnaht unnd titzeht buhß / ka taß arridſan warrätu ẜa-
wu Ꞩirrdi usrunnaht und ẜatziet / Turrais labbu Prah-
tu / Manna Ꞩirrds / tawi Ghräki gir töw peedohti.
  Taß Kunngs JESVS Chriſtus / kattram Spähx unnd
Waļļa gir / tohß Ghräkus peedoht / taß ghribbätu mums wiſ-
ẜeems arridſan muhſẜus Ghräkus peedoht / und ar ẜawu Ꞩwähtu
Gharru mums klaht ſtahweht / Amen.

  MJeļi Draughi / to Ghräko Peedohẜchanu ẜacka taß ẜwähtz
  Apuſtuls Pawils äſẜam weenu dahrghu zeenighu
  Wahrdu / mums buhß to Mahzibu auxte turreht unnd
zeeniet / tapehtz arridſan ick=kattram Chriſtitam Zillwäkam no
Ꞩirrds ẜcho Mahzibu währà jembt buhß.
  Pirrmahk maizais / Manns Draugs / Kaß taß gir / kam
taß Spähx gir Ghräkus peedoht unnd attlaiſt? Taß gir
@b{taws}
[336{316}.lpp.]
taws und manns Kungs und Peſtitais JEſus Chriſtus. Aiſto
taß patz ẜacka us to Mällmäna=ẜehrdſighu: Turrais labbu
Prahtu / Manns Dähls / tawi Ghräki gir töw peedohti.
Tohß Wahrdus warr wings teeẜcham runnaht / laid tee Wari-
ſeeŗi Mutt ghrohſa / ka ghribbädami / aiſto taß Kungs JEſus
nhe gir ween kahds tiers Zillwähx / bett arridſan ihſtäns Deews /
ka Wings to parahda unnd mahza ar to Brienumu / ẜcho Nhe-
weſẜeli / kattru tſchettri Wieri neſẜe / wäſẜälu darridams / ka taß
tudeļļ aukſcham zehlehß / ẜawu Ghulltu ẜajehme / us ẜawahms
Kahjahms ſtahweja und noghaja kur ghribbädams / ihten ka nhe
buhtu tam muhſcham nhe kahdas Ꞩahpes bijuẜchi.
  Tha gir nu taß Kunngs JEſus patteeß Deews unnd Zill-
wähx / und tapehtz Wings arridſan tohß Ghräkus teems Ghreh-
zeneekeems peedoht und attlaiſt warr.
  Vnnd ka Deewam ween peedärr tohß Ghräkus peedoht /
to warram mehß aran to ẜapraſt / kad mehß apdomajam / pretti
kam mehß ghräkojam. Nu pahrkahpjam mehß nhekahda Zillwä-
ka Baußlu / bett paſſcha Deewa Wahrdu unnd Baußlu / pretti
Deewu mehß ghräkojam / tadehļ Winjam ween Waļļa gir /
muhſẜus Ghräkus mums peedoht. To abdohmaja taß Konings
Dawids / tapehtz Wings ẜacka: Prett töw ween ( O Deews)
äßmu eß ghräkojis / und nhe pareiſe preekſch töw darrijis.
Redſi / kad kaßlabba töw kahdas ẜimbtas Mahrkas buhtu parra-
da / und zitts ghribbätu tam Parradneekam attlaiſt und peedoht to
Parradu / tad buhtu tu und taws Parradneex peewilltz : tu ẜatzitu /
kaß ẜweſſcham ar mannu Naudu ja=darra / ko Wings mañu Nau-
du zittam ſchkingko? Jhten tha ẜchinny leetà arridſan noteek / kaß
dſiŗŗahß beß Deewu zittam to Ghräko=Parradu attlaiſt / taß
wiļļ / und kaß us to wiļļahß / taß patteeß peewilltz. Taß ẜwähtz
Apuſtuls unnd Ewangeliſts Jahnis ẜacka: Tee Ghräki gir
Pahrkahpẜchana to Deewa Baußlo / Wiß kaß prett Deewu
@b{unud}
[337{317}.lpp.]
und winja Wahrdu gir / taß gir Ghrähx. Ja tad nu kaßlabba
ghribb Ghräkus peedoht / tam buhß pa=rahdiet / ka Winjam
Waļļa gir par Deewa Baußlu / no to ko attlaiſt. Bett to nhe
warr nhe weens Zillwähx / no Tähwu unnd Mahtes Paſẜauleh
dſimmis teickteeß. Tapehtz attkal Deewam ween taß Ghohds
pee=därr / Ghräkus peedoht.
  To Ghohdu dehwe Deewam Moſes / ẜatzidams: Taß
Kungs gir pazeetiegs und no leelas Schälaſtibas / Wings
peedohd Noſeedſibu unnd Pahrkahpſchanu: O Kunngs
Deews eſẜi ſchehliegs pehtz tawas leelas Schälaſtibas.
  Konings Dawids ẜacka: Py töw / Deews gir Peedoh-
ẜchana / ka töw byteeß buhß. Patz Deews ẜacka zaur to Pro-
weetu Eſaia: Eß / Eß delldeju tawus Ghräkus ka to Mig-
glu / und tawus Noſeghummus ka tahß Padebbeſẜes. Taß
ẜwähtz Apuſtuls Pahwils ẜacka: Deews ween gir taißnis /
unnd darra taißnu to / kattram ta Titziba gir us JEſu.
  Redſi nu / Manns Draugs / ka zittam nhe peedärr / Ghrä-
kus peedoht no paſſchu Spähku unnd Waļļas / ka tickai Dee-
wam ween. Tapehtz luhds Ghräko Peedohẜchanu no Deewu /
ẜacki no Ꞩirrds: Deews eſẜi mann ſchehliegs pehtz tawas
Lehnibas / unnd dellde mannus Ghräkus pehtz tawas lee-
tas Schälaſtibas. Ja tu to darrieſẜi / tad tee Wahrdi irr py töw
teeſẜi buhß / kattrus taß ẜwähtz Apuſtuls Jahnis ẜacka: Kad
mehß ẜawus Ghräkus iß=ẜackam / tad gir Deews peeti-
tziegs unnd taißnis / ka Wings mums tohß Ghräkus pee-
dohd / und ſchkieſti mums no wiſẜu Nhetickumu: mehß arri-
dſan dſirrdehſẜim tohß mielighus Wahrdus: Turreeß labbu
Prahtu / manns Dähls / manna Meita / tawi Ghräki gir
töw peedohti.
  Ohtrà kahrtà mahzaiteeß / Kapehtz Deews mums  
muhſẜus Ghräkus peedoht unnd attlaiſt ghribb? Kadehļ
@b{Wings}
[338{318}.lpp.]
Wings ẜatziet ghribb / Turreeß labbu Prahtu / manns
Dähls? Diwi letas gir / manni Draughi / kapehtz Deews mums
muhſẜus Ghräkus ghribb peedoht. Weena gir / Deewa leela
Schälaſtiba / Lehniba unnd Mieläſtiba / eekſchan tahß buhß
mums meckleht Ghräko peedohſchanu / nhe eekſchan mumms
paſſcheems. Mecklehſẜim mehß to eekſchan mums / tad mehß tickai
Ghräkus ween attraſẜim / aiſto wiſẜa muhſẜa Dohmaẜchana 
gir nickna no muhſẜas pirrmahß Behrnibas / und Deews
irr py ẜaweems Ꞩwähteems Wainu attrohd / ka tad wiß-
wairahk py mums / kattri to Nhetaißnibu ee=dſeŗŗam ka
Vhdeni. Py mums gir wiſẜas Leetas ẜamaitatas / muhſẜo Prahtz
gir tumbs / unnd ẜwehſſch no tahß Ghaißmas / Muhſẜo Prahtz tur-
rähß allaſch prett Deewa Prahtu / unnd nhe ſpeh ẜöw paſſcham
paliedſeteeß / ka tam tee Ghräki peedohti taptu. Chriſtus JEſus
ẜacka: Beß mannis nhe warreta juhß nhe neeka darriet.
Vnnd tha ẜackoht / jebſche mehs dauds labb darritam: tomähr
mehß ar muhſẜeems Darrbeems Ghräko Peedohẜchanu nhe no-
pellnitam. Aiſto wiß ko mehß labb darram / taß nhe gir muhſẜo
Darrbs / bett tha zeenigha Ꞩwähta Gharra Darrbs / taß to Lab-
bumu eekſchan mums / unnd zaur mums ſtrahda / taß Ꞩwähtz
Gharrs darrbojahß / ka mehß ka kahdi Leetas=Trauki tahß Ꞩchä-
laſtibas tohpam. Taß gir wiß Deewa / nhe muhſẜo Darrbs / Dee-
wa Dahwana tha gir; ka warram tad mehß Ghräko Peedohẜcha-
nu ar muhſẜeems labbeems Darrbeems nopellniet? Mums buhß
itt ſchkieſte no mums paſſcheems attkahpteeß / kad mehß Ghräko
Peedohẜchanu mecklejam / unnd attſieteeß / ka mehß Ghrezeneeki
äſẜam. Bett eekſchan Deewu / py winja Schälaſtibas / kattra
beß ghallu gir / buhß mums Ghräko Peedohẜchanu meckleht. To
mahza mums Konings Dawids: Schehliegs und lehniegs
gir taß Kungs / peezeetiegs und no leelas Lehnibas / wings
allaſch ar mums nhe bahrſẜeeß / neds muhſcham duß-
@b{mohß}
[339{319}.lpp.]
mohß / Wings nhe darra{barra} ar mums ka muhſẜo Ghräki gir /
unnd nhe attmaxa mums / ka mehß ar muhſẜeems Noſe-
ghummeems nopellnijuſchi äſẜam. Deewa Schälaſtibai
mehß pateitzam / ka mehß neh{} äſẜam ißniekuẜchi / no Winju dabbu-
jam mehß Ghräko Peedoẜchanu. Aiſto no Deewa Schäla-
ſtibas eſẜeeta juhß ẜwähti tappujuẜchi / zaur to Titzibu / und
taß patz nhe gir no jums / Deewa Dahwana gir ta / nhe no
Darrbeems / ka nhe weens warr teickteeß jeb leeliteeß.
  Ta ohtra Leeta / kadehļ Deews mums muhſẜus Ghräkus
peedohd / gir taß Nopälns muhſẜa Kungha JEſu Chriſti. Daſch
warrätu dohmaht: Deews gir ſchehliegs / bett Wings gir arri-
dſan barrgs. Nu / Schälaſtibu paradiet / unnd barrgham buht /
ka warr taß kohpa ſtahweht? Klauſẜais manns Draugs Deewa
Ghramata / kattra nhe weenu peewiļļ / kaß no to leekahß mahzi-
teeß / töw rahda / weenu Widdetaju / katters Deewa Taißnibai
ghann gir darrijiß / Deewa Baußlu peepilldijiß / unnd Deewam
to Ꞩirrdi pahr=jehmiß / ka taß nu projam mums ſchehliegs gir.
Ꞩchiß Widdetaiß gir taß Kungs JESVS Chriſtus / patteeß
Deews und Zillwähx{Zillwehx} / taß gir muhſẜo labbahd us ẜchahß Paſẜau-
les nahziß und Zillwähx tappiß arridſan ka Zillwähx{Zillwehx} zeetiß und
nomirris / arr to ẜawu ruhktu Nahwu unnd Mohkahms tohß
Ghräkus ißdelldejiß / tohß deßmittus Deewa Baußlus peepilldi-
jiß / Deewa Dußmibu no mums nowehrẜiß / und to muhſchighu
Schälaſtibu und Debbeſẜo=Wallſtibu nopellnijiß. Tapehtz gir
nu Deewa Dähls Zillwähx{Zillwehx} tappiß / ka Wings warrätu ka Zill-
wähx{Zillwehx} zeeẜt unnd mirrt. Aiſto Zillwähx by ghräkojiß / Zillwä-
kam by zeeſt und{snd} maxaht. Deews by arridſan tam Zillwäkam
to Baußlu dehwiß / Zillwäkam by arridſan muhſẜà Weetà pehtz
to Baußlu dſiewoht / Zillwäkam by to Kunghu Chriſtum buht /
ka tam muhſẜo dehļ ſchehligha Ꞩirrds warrätu buht. Red-
dſeta / ẜcha dehļ by to Kunghu JEſum Chriſtum Zillwäkam buht.
@b{Ꞩchim}
[340{320}.lpp.]
  Ꞩchim muhſẜam Widdetejam by arridſan Deewu buht /
ka Wings patz warrätu Deewam patickt / und ſchkieſts / und taiß-
niß buhtu / aiſto winjam by mums Ghräzeneekus ſchkieſtiet. Win-
jam by praẜt / ka ghruhti und ẜmaggi to Ghräko Naẜta gir / kat-
tru nhe weens tiers Zillwähx neẜt warr / Winjam tam Widdeta-
jam by to neẜt ; Winjam by pretti ſtahweht tam Wällam / teems
Ghräkeems / tai Ellei / und tai muhſchighai Nahwei / unnd tohß
wiſẜus us=wahreht. Nhe weens tiers Zillwähx tahdu leelu Darr-
bu warreja lieds pillam / wiſẜas Paſẜauleß dehļ noſtrahdaht / red-
ſeeta / tapehtz by muhſẜam Widdetajam Deewu buht / ka taß Zill-
wehx / jeb ta Zillweziba eekſchan Chriſto nhe ißniektu.
  Ꞩchiß Widdetais / taß Kungs JEſus Chriſtus / gir mums
attpeſtijis no Deewa Dußmibas / tam warram mehß pateickt / ka
mehß to jauku Wahrdu nu dſirrdam: Turreeß labbu Prahtu /
manns Dähls / manna Meita.
  To abdohmadam ẜacka taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils:
Deews gir to / katters no nhekahdeems Ghräkeems ſinna-
ja / muhſẜo dehļ par Ghräkeems darrijis / ka mehß eekſchan
to ta Taißniba / kattra preekſch Deewu maxa / taptam.
Vnnd irr taggad wehl Wings ſtahw Deewa unnd muhſẜo ſtarr-
pà / unnd iß=luhds mums; zitade mehß nhe drieſtätam Deewa
preekſchà nahkt.
  Vs ẜcho Widdetaju paļaujeeß / O Ghrehzeneex / no wiſẜas
Ꞩirrds / titzi us to Kunghu JEſum Chriſtum / tad dabbuiſẜi tu
Ghräko Peedohẜchanu / unnd to Debbeſẜo Wallſtibu. Aiſto
weens Widdetais gir ſtarrpa Deewu unnd ſtarrp Zillwä-
keems / taß Zillwehx JEſus Chriſtus / ẜacka taß Apuſtuls
Pahwils.
    Bett kaß ghribb zittu zeļļu
    Beß ẜcho Widdetaju ſtaighaht /
    To warr ghann dries
@b{Tha}
[341{321}.lpp.]
    Tha Wälla Spähx
    Ar ẜawu Willtibu ißbeedenaht.
  Treſſchà kahrtà maizais / Manns Draugs / Kahda ta
Peedohẜchana gir? Daſſch warrätu dohmaht / arrieg wiſẜi
Ghräki tohp peedohti ẜcheitan no Deewu? jeb buhß mums wehl
par zitteems ghann darriet? Manns Draugs / kad Deews töw
tawus Ghräkus peedohd / tad peedohd und attlaiſch Wings wiſ-
ẜus / Wiſẜus tawus Ghräkus Wings töw peedohd. Redſi / ẜchiß
Mällmäna ẜehrdſiegs Zillwähx nhe by ween reis ween ghräkojis /
bett ar dauds unnd daſchadeems Ghräkeems ẜawu Ꞩirrdi ap-
ghrutenajis / Wäſẜäls buhdams wings nhe by Deewa Wahrdu
labpraht dſirrdejis / Deewam tam wiſẜewallditajam Radditajam
par Wäſẜälahms Kahjahms und Rohkahms no Ꞩirrds dibben
nhe pateitzis / ar leelu Ehẜchanu und Dſerrẜchanu / ar leelu Duß-
mu by Wings ẜcho Nheweſẜelibu und Ꞩärrghu dabbujeeß / unnd
zittus Ghräkus wehl by Wings darrijis / und tomahr taß Kungs
JEſus Winjam wiſẜus Ghräkus attlaiſch / und ẜacka: Tawi
Ghräki gir töw peedohti; buhtu irr wairahk bijuẜchi / wiſẜi
wiſẜi tawi Ghräki gir töw peedohti. Mehß tohpam beß ( muhſ-
ẜu ) Nopällnu taißni / aran ( Deewa ) Schälaſtibas / zaur to
Attpeſtiẜchanu / kattra zaur JEſum Chriſtum notickuſẜi 
gir / ẜacka taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils. Nu warri tu arridſan /
Manns Draugs / drohẜchu Ꞩirrdi turrehteeß / ka tu ſinni / gir töw
Deews tawus Ghrehkus peedehwis / tad gir Wings wiſẜus ta-
wus Ghräkus peedehwis / gir Wings töw wiſẜus Ghräkus pee-
dehwis / tad gir Wings töw arridſan wiſẜu to Ꞩohdibu attlaidis /
to muhſchighu Nahwu / Elles Mohkas / und to muhſchighu Pa-
ſuẜchanu / kattru tu biji ar taweems Ghrehkeems nopellnijis. Ai-
ſto jebſche tawi Ghräki gir tick ẜarrkani ka Aſẜins / tad buhß
teems tomehr tick ballteem tapt / ka taß balltz Ꞩneegs / ẜacka
Deews patz py to Proweetu Eſaia.
@b{Nu}
[342{322}.lpp.]
  Nu warrätu attkal ẜcheitan kahds no jums dohmaht: Kad
Deews mann wiſẜus mannus Ghräkus peedohd / unnd attlaiſch
mann irr to Ꞩohdibu / kattru eß ar teems nopellnijiß äßmu / ka-
pehtz Wings tad mann tomehr ẜcheitan wehl daſchadu Nhelaim
peeẜuhta? Klauſẜais Manns Draugs / Ꞩchi Nhelaime / ko töw
Deews ẜcheit laizighe peeẜuhta / nhe gir allaſch Ꞩohds / bett irr
daſche reiß weena Pahrmahziẜchana / ka kahds Tähws ẜawu
Bährnu pahrmahza / und ka mums allaſch wehl adſieteeß buhß /
mehs äſẜoſchi Ghrehzeneeki / ickdeenas / ja ick=Atzomirrckli mehß
ghrehkojam / und buhß joprojam labbe peeluhkoht / ka mehß pehtz
Deewa Prahtu dſiewojam. To mahza mums taß ẜwähtz Apu-
ſtuls Pahwils / ẜatzidams: Kad mehß ẜohditi tohpam / tad kluh-
ſtam mehß no Deewu pahrmahziti / ka mehß ar to Beßdeewighu
Paſẜaul nhe tohpam paſudenati{baſudenati}.
  Zettortà kahrtà mahzaiteeß / Manni Draughi / ka dab-
bu ẜchiß Nheweſẜels Ghräko=peedohẜchanu? Taß Kungs
JEſus Chriſtus runna ar ẜcho Zillwehx / taß Zillwehx dſirrd tha
Kungha Chriſti Wahrdu / katters tha ſkann: Turrais labbu
Prahtu / Manns Dähls / tawi Ghräki gir töw peedohti.
Vnnd pehtz ẜchohß Wahrdus wings apſtipprena ar to Brienu-
mu / To Nheweſẜeli tudeļļ wäſẜälu darridams. Jhten tha Wings
arridſan ar mums darra{}. Kad Chriſtus JEſus mums tohß Ghrehkus
attlaiẜch unnd peedohd / tad jämm Wings ẜawu Wahrdu / unnd
tahß diwi Sacramentes jeb Eeſtadiẜchanas / kattri tieri Brienu-
mi gir.
  No to Wahrdu ẜacka JEſus Chriſtus / Wings leekohtz
mahziet Attkahpſchanu no Ghrehkeems / unnd Peedoh-
ẜchanu to Ghrehko ẜawà Wahrda. Vnd to paſſchu mehß
arridſan mahzameeß aran to ẜwehtu Ewangelio / ka eekſchan to
Wahrdu JEſu CHriſti / winja ghruta Nopellna dehļ /
mehß / kattri eekſchan to titzam / Ghrehko Peedoẜchanu
dabbujam.
@b{Py}
[343{323}.lpp.]
  Py ẜcho Wahrdu pee=leek taß Kunngs JEſus arridſan to
ẜwähtu Chriſtibu / unnd to ẜwähtu Wackar=Ehdeni / ghribbä-
dams mums peedoht tohß Ghrehkus. Kad mehß Chriſtiti toh-
pam / tad ta Chriſtiba eekſchan mums ſtrahda Ghrehko Peedoh-
ẜchanu / tick teeẜcham ka eß Chriſtietz äßmu / tick teeſcham ghribb
Wings mann mannus Ghrehkus peedoht / unnd mann par ẜawu
Bährnu tahß muhſchighas Dſiewoẜchanas usjembt / taißnu und
ẜwehta darriet. Tapehtz ẜatzija Ananias us Pahwili: Zehlleeß
aukſcham / leezeeß ẜöw Chriſtiteeß und no Ghrehkeems no-
maſghateeß. Vnd patz taß Apuſtuls Pahwils ẜacka: Chriſtus
JEſus ſchkieſti mums zaur to Vhdens=Pirrti eekſchan
Wahrdu / ka mums nhe gir kahds mällums / neds Ghrum-
ba / bett ka mehß ẜwehti äſẜam / und nhenoſeedſighi.
  Py Deewa Ghalldu eedami / tad Wings mums ar ẜawu
paſſcha Meeſẜu ähdena / unnd ar ẜawu paſſchu Aſẜini dſirrdena /
katters muhſẜo dehļ ißleetz gir / par Peedohẜchanu muhſẜo
ghrehko. Ꞩchahs Leetas / O Zillwähx / nhe ẜmahde / bett ja tu
ghribbi to Ghrehko Peedohẜchanu dabbuit / tad turrais py Dee-
wa Wahrdu / und py Deewa Ghalldu / no Ꞩirrds / unnd ka pee-
därr / tad buhſẜi tu Deewa Bährns.
  Ja / ẜacki tu / tad eß JEſum Chriſtum paſſchu dſirrdätu ar  
mañ runnajam / ka Wings patz us mañ ẜatzietu: Mañs Bährns /
Tawi Ghrehki gir töw peedohti ? Manns Draugs / ko bähdajeeß
tu par to? Nhe ſinni tu / ka tawa Mahzetaja Ballxnis / paſſcha
JEſu Chriſti Ballxnis gir? Jo muhſẜo Kungs Jeſus Chriſtus ẜa-
cka no ẜaweems Kallpeems / und Mahzekļeems: Kaß juhß dſirrd /
taß dſirrd mann / ko juhß us Semmes attlaidieſẜeeta / unnd
peedohſẜeeta / taß buhß Debbeſẜieß arridſan attlaiſts und
peedohtz. Ta gir nu Chriſtus Jeſus teems Baſnizas Tähweems
tahdu Spähku und Warru dehwis / teems nabbagheems Ghreh-
zeneekeems tohß Ghräkus peedoht / uñ ko tee ẜcheitan peedohd eek-
@b{ſchan}
[344{324}.lpp.]
ſchan to Wahrdu JESV / to peedohd arridſan Deews Deb-
beſẜies.
  Tahdu leelu Dahwanu und Schälaſtibu ẜajemm / O Zill-
wehx / ar to Titzibu / tahß Rohkas tawas titzighas Ꞩirrds iß=ſteep /
und apkamp tahdu leelu Labb=darriſchanu / taß gir titzi no wiſẜas
Ꞩirrds / ka Deews töw tawus Ghrehkus tha Kunngha JEſu
Chriſti dehl peedohd / turrais py Deewa Wahrdu / unnd leezeeß
tawu Titzibu ſtipprenaht ar to ẜwehtu Wackar=ehdeni JESV
Chriſti / tad buhſẜi tu Deewa Bährns.
  To dohd mums wiſẜeems taß ſchehliegs Deews / Amen /
Amen.
@v{Evangelium am Zwantzig-}
@v{ſten Sontag nach Trinitatis/}
@v{Matth. 22.}
  To ẜwähtu Ewangelium / ka taß wiſẜewalldiegs Paſẜau-
   les=Konings ẜawam Dählam Kahſas ar mums nab-
   bagheems Ghrezeneekeems darrijis gir / apraxta taß
   ẜwähtz Ewangeliſts Mattheus / ẜawà Ghrahmatà diwi=
   deßmità unnd ohtrà Weetà / und ſkann tee Wahrdi juhſẜà
   Wallodà tha:
@b{JEſus}
[345{325}.lpp.]
    J E S V S runnaja att-
    kal zaur Liedſibu us teems Aux-
    teems Baſnizas=Kunngheems /
    und ẜatzija: Ta Debbeſẜes Wall-
    ſtiba gir liedſa weenam Konin-
    jam / katters ẜawam Dählam
Kahſas darrija. Vnnd iſẜuhtija ẜawus Kallpus /
tohß Weeſẜis Kahſahß aitzenaht. Vnnd tee nhe
ghribbeja nahkt. Attkal iſẜutija wings zittus Kall-
pus / und ẜatzija / ẜackaita teem Weeſẜeem / Raughai-
ta / manns Aedenaghahds gir ẜataiſẜiets / manni
Baŗŗoma=lohpi gir nokauti / und wiſẜas leetas ẜat-
taiſẜitas nahzeeta Kahſahß. Bett tee nitzinaja to /
und noghaja / zitts us ẜawu Tierumu / zitts py ẜa-
wu Darrbu. Bett zitti ẜaghrabe winja Kallpus /
@b{ẜaimoja}
[346{326}.lpp.]
ẜaimoja / und nokawa tohß. Kad to taß Konings
dſirrdeja / tappa taß dußmiegs / unnd iſẜutija ẜawu
Spähku / unnd licka ẜchohß Ꞩläppkawus nokaut /
und eededſenaja winjo Pili.
  Tad ẜatzija Wings uhs ẜaweems Kallpeems:
Tahß Kahſas girr ghattaw ẜattaiſẜitas / bett tee
Weeſẜis nhe by zeenighi. Tapehtz eita us teem E-
leem / und aizenajeeta Kahſahß / kuŗŗohß juhß att-
rohdaht. Vnd tee Kallpi ißghaja us teem Eleem /
und ẜackraja / kadus attraßdami / Ļaunus und Lab-
bus / und tee Ghalldu kļua wiſẜi pilli. Tad eeghaja
taß Konings / tohß Weeſẜis apraudſiet / und eeluh-
koja weenu Zillwäku / tam nhe by Kahſa=Drehbes
Muggurà. Vnd ẜatzija us to: Draugs / ka eſẜi
tu ſcheitan eenahzis / unnd nhe eſẜi Kahſa=Drehbes
apwillziß? Bett wings ka Mähms pallicka. Tad
ẜatzijataß Konings us ẜaweem Kallpeem: Ꞩeene-
ta tam Rohkas unnd Kahjas / unnd ißmetteta to
Tumſẜibà / tur buhß Kaukẜchana und Sohbo=Trieſ-
ẜeẜchana. Aiſto dauds gir aizenati / bett mas girr
ißrädſäti.

    MJeļi Draughi / Taß ẜwähtz Deewa
    Kallps Moſes taggad ghribbädams mirrt /
    ẜacka brienodammeeß no to Wiſẜewallditaju
    Deewu: Ka ļohte mieļo wings tohß Ļau-
    dis. Ja patteeß mieļo und zeeni taß Raddi-
@b{taiß}
[347{327}.lpp.]
taiß wiſẜo Leeto mums nabbaghus Ghrezenekus tick ļohte und
warrän / tick ẜirrdighe / ka tu leelaku Mieläſtibu muhſcham nhe
attraſẜi. Aiſto Deews gir mums nabbaghus Semmes=Pieteß
tha mieļojiß / unnd tick auxte zeenijiß / ka Wings mums arridſan
ẜawu weenighu mieļu Dählu to Kunghu JEſum Chriſtum par
Bruhdghañu dehwis und eeſchkinkojiß gir / und ar to paſſchu wiſ-
ẜu Debbeſẜes Manntu und Baggatibu. Laideeta mums nu
liexmoteeß und preezateeß und Deewam Ghodu doht/
aiſto tahß Kahſas tha Jähra gir nahkuſchas.
    Nun preezajeeß mieļa Chriſtita Draudſe /
    Vnd laideeta mums Liexmodami deet /
    Ka mehß drohſche und wiß ween lieds
    Ar Preeku no Ꞩirrds dſeedam /
    Ko Deews py mums darrijiß gir /
    Vnd ẜawu leelu brieniſchku Darrbu /
    Ļohte dahrghe gir Wings mums attpirzis.
  Mehß ghribbam ẜchim brieſcham apdomaht tahdas ghar-
righas Kahſas / kattras taß wiſẜewalldiegs Deews ẜawam
Dählam darrijiß gir.
  Taß leelais Kahſas=Tähws / katters irr ẜchodeen wehl iß-
ẜuhta ẜawus Kallpus teems Weeſẜeems ẜatziet / Nahzeeta Kah-
ſas / wiſẜas leetas gir ghattawas / ghribbätu mums arr ẜawu
Schehlaſtibu klaht ſtahweht / ka mehß to darram / kaß mums pee-
därr darriet / Amen.

  JVms buhß ſinnaht / Manni Draughi / ka taß Kunngs JE-
  ſus ẜcho Liedſibu / kattra mums taggad preekſcha laſẜieta gir /
  teems Wariſeeŗeems / Raxtamahzetajeems / und Auxteems
Baſnizas Kunngheems ẜatzijiß gir tanni Neddeļà / kad Wings
pehtz Peeg=deenà py Kruſta Kohku to ruhktu Nahwu zeete / unnd
ghribbeja ar ẜcho paſſchu Liedſibu teems Auxteems Kunngheems 
@b{rahdiet}
[348{328}.lpp.]
rahdiet / ka tee tick beßdeewighi by / und nhe ghribbeja ẜajembt to
Schälaſtibu / kattru Deews no Debbeſẜu teems dahwaja / tapehtz
arridſan by par teems nahkt taß Wahrds / kattru JEſus Chriſtus
teems draudeja: Tai Debbeſẜo Wallſtibai by no teems
Auxteems Baſnizas Kungheems / und wiſẜeems Nhepateitzi-
gheems attjämbtai / unnd teems Pagghaņeems dohtai
tapt / kattri labbus Augļus näß. Ꞩcho Liedſibu nu eeẜahk
Chriſtus ar tahdeems Wahrdeems: Ta Debbeſẜes Wallſti-
ba gir liedſa weenam Koninjam / katters ẜawam Däh-
lam Kahſas taiſẜija. Zaur to Debbeſẜes Wallſtibu proht
und ſchkeet taß Kungs JEſus to Chriſtitu Drauds wirß ſchahß
Semmes / py kattras Deews ar ẜawu Schälaſtibu ẜcheitan pee-
dſiewo / und ar to Drauds ẜawu Debbeſẜu pillda. Eek-
ſchan ẜchahß Debbeſẜes Wallſtibas Deews darra ka kahds Ko-
nings / katters ẜawam Dählam Kahſas taiſẜija. Ꞩchiß
Konings gir taß Debbeſẜo Tähws patz / katters gir weens Ko-
nings par wiſẜeems Koninjeems / taß Kungs kaß gir raddijiß / und
taggad wehl wallda unnd uß=turr Semm unnd Debbeß. Taß
Dähls / gir Deewa paſſcha weenigs Dähls / winja paſſcha
Ghiemis und tahß Ghodibas Spohſchums / tam Wings
Kahſas ißtaiſẜa. Ar ko? kada gir ta Bruhte? Ta gir / Man-
ni Draughi / wiſẜi Zillwäki Paſſauleh / bett wiß wairahk
Wings par ẜawu Draudſinju ußjämm tohß titzighus Chriſtitus
Ļautiņus / und teems Wings ẜacka: Eß ghribbu ar töw ẜa-
derreteeß muhſchighe / Eß ghribbu ar töw ẜalaulateeß
eekſchan Taißnibas unnd Teeſẜu / eekſchan Schälaſtibas
und Lehnibas / ja eekſchan Titzibas ghribbu Eß ar töw
ẜalaulateeß / und töw buhß to Kunghu attſiet / kaß gir tick
dauds ẜatzietz: JEſus Chriſtus ghribb tohß nabbaghus titzighus
Ghrehzenekus no Ꞩirrds dibben muhſchighe mieļoht / und teems
ẜawu Debbeſẜeß Wallſtu eedoht. Kad nu tu / Manns Draugs /
@b{attſtah-}
[349{329}.lpp.]
attſtahjeeß no Ghräkeems / tohß ẜirrdighe apraudi / Deewu luhds
ka wings töw tawus Ghräkus ghribbätu peedoht / unnd kad tu{} us
JEſum Chriſtum titzi / ka Wings taws Peſtitais gir / tad ẜadär-
rahß und ẜalaulajahß JEſus Chriſtus ar töw / und tu ar Winju.
Aiſto kaß tam Kunngham peekerrahß / taß tohp weens
Gharrs ar to / ẜacka taß ẜwähtz Apuſtuls Pawils: ihten tha / kaß
ar Rohkahms tahß Titzibas ẜakamp Jeſum Chriſtum / taß tohp
ar to weens Gharrs / Meeſẜa no winju Meeſẜu / unnd Kauls
no winja Kaulu / kattru Wings muhſcham nhe warr eniedeht.
  Kaſahß gir tee Ļaudis liexmi / ka irr Chriſtus JEſus patz ẜacka:
Ka warr tee Kahſas Weeſẜis noſkummuẜchi buht / teekams
Bruhdghans py teems gir ; Jhten tha liexmojahß ſchinnieß
gharrighahß Kahſahß nhe wenn muhſẜo titzigha Dwehſẜele / bett
irr Deews patz unnd wiſẜi ẜwehti Engeli Debbeſẜieß pree-
zajahß.
  Vnnd par ẜchahms Kahſams mehß wißwairahk tapehtz
preezajammeeß / kad mehß dſirrdam / ka ẜchy Schälaſtiba ick kat-
tram dahwata tohp / taß Konings leek ẜatziet wiſẜeems: Nahzee-
ta / Nahzeeta / wiſẜas leetas gir ghattawas.
  Ta gir nu leela Schälaſtiba / kattru Deews py töw darra /
ẜawu Dählu töw ſchkingkodams. Brienums taß gir par Brie-
numu / tahdu Ghodu Deews nhe gir teems ẜwehteems Enge-
ļeems paradijiß. Tu / O titziegs Zillwehx warri preezadameeß
ẜatziet und leeliteeß: Eß äßmu tha Kungha JEſu Chriſti Bruh-
te / Wings gir manns Bruhdganns. Nhe gir taß Ghohds?
  Abdohma kaß gir taß Bruhdghans. Wings nhe gir ta-
was Kahrtas / bett Wings gir weens Konings par wiſẜeems
Koninjeems / Kungs par wiſẜeems Kungheems / tha muh-
ſchigha Deewa weeniegs Dähls / katters muhſchighe nhe
mirrſt / und ẜacka Debbeß gir manns Krehßliß / und Sem-
me gir manno Kahjo Pamäßliß. Taß gir taws Bruhd-
@b{ghanns}
[350{330}.lpp.]
ghanns / kattram pilla Rohka gir. Deews gir to zehliß par
wiſẜu leetu / Wings gir to par Kunghu zehliß par wiſẜu ko
winja Rohkas darrijuſchi gir / wiß appackſchan winja Ka-
jahms palicktas gir / winjam wiſẜa Waļļa dohta Debbeſ-
ẜieß unnd us Semmes / Wings wallda no weenu Juhri
lieds ohtru / no weenu Paſẜaules Ghallu lieds ohtru /
Wings gir ghuddris Kungs / und tha Ghuddriba patti. Redſi /
Manns Draugs / kahds Auxtz Kunngs taws Bruhdganns gir /
ka irr taß Proweetz Eſaias ẜacka / kaß töw raddejiß / gir taws
Wiers.
  Turr prettie abdohma nu / Manns Draugs / kaß ta Bruh-
te ẜchinnieß gharrighahß Kaſahß gir? ta gir ta Chriſtita Drau-
dſe / unnd ick=kattriß Zillwehx eekſchan tahß. Vsluhko nu to
Bruhdghannu / und tad to Bruht / Deewa Dählu und to Zillwä-
ku / tad ghann dries tu nomannieſẜi / kahdu Schälaſtibu Deews
töw paradijis gir.
  Taß Bruhdganns gir tha muhſchigha Koninja patteeß und ih-
ſtäns muſchiegs Dähls / bett ta Brute / taß Zillwähx / gir Sem̃es=
piete / und buhß mirrt. Taß Bruhdghanns gir ẜwähtz / ſchkieſts /
taißniß / ſkaidriß / wiß ſkaidrakaiß par wiſẜeems Zillwäko=
Bährneems: bett ta Bruhte / taß Zillwehx / gir nhetaißniß / nhe-
ghanntz / nheſchkieſts / nhejaux. Patti Bruhte tha Kungha ſchä-
lojahß / ẜatzidamma: Wiſẜa muhſẜa Taißniba gir ka kahda
nheſchkieſta Drehbe. Patz Deews mums to pahrmätt py to
ẜwehtu Proweetu Etzechiel: Tawa Dſimbte tada by / taws
Nabbs nhe kļua noghreeſts / kad tu peedſimmi / ar Vhdeni
nhe tappi tu maſghahtz / ka tu ſchkieſts taptu / nei arr See-
pehm bährſts / nei Autiņohß eetietz / aiſto nhe weens töwis
abſchälojahß / tawahß Aſẜinieß tu ghulleji / plix / und by us
Lauku ißmäſts.
@b{Taß}
[351{331}.lpp.]
  Taß Bruhdghanns gir baggahtz / wiß Paddohms tahß
Ghuddribas eekſchan winju paẜlähpts / ẜacka taß Apuſtuls
Pahwils / wiß Sälltz und Ꞩuddrabs kaß ẜchinny Paſẜaule gir /
winjam peedärr. Bett ta Bruhte gir weens nabbags Zillwähx /
ta gir plicka unnd kaila / Winja ẜacka us ẜawu Bruhdghannu:
Mann Deewam ſchähl / tahds Rieka=Puhrs / Plix äßmu eß no
mannas Mahtes Meeſẜas nahziß / plix eß attkal ais eeẜchu.
Taß Elleß Siŗŗineex unnd Släppkaws / taß Wälls / gir mums
ſchkieſte ißpoſtijiß / itt plickus attſtahjiß / ja mums wehl leels Par-
rahds Deewa Ghramatà / deßmitz tuhxtoẜchi Pohdi mums ja-
maxa / to Parradu muhſcham mehß phe warram paſſchi noma-
xaht.
  Taß Bruhdganns tohp no wiſẜeems radditahms Letahms
nhe ween ẜcheitan us Semmes / bett arridſan Debbeſẜieß teiktz /
turr tee dſedd arr ſkannu Ballxny / unnd ẜacka: Ꞩlawa / unnd
Ghohds arr auxtu Teikſchanu / Spähx muhſcho muh-
ſchohß. Bett mums / tai Bruhtai peetruhxt wiß Ghohds
preekſchan Deewu / und nhe warram mehß nheneeka leeliteeß.
  Ko ghribbi tu nu ẜatziet? Vnd tomehr to Zillwäkus usjämm
taß dſiewiegs Deewa Dähls par ẜawu Bruht. Negg tad wehl
tu warri nomanniet und praſt / ka ļohte JEſus Chriſtus töw zeeni
und mieļo?
  Apdohma nu wehl / ka ſchinnieß Kahſahß wiß lieds pillam 
ghattaws und ẜataiſẜietz. Aiſto tha ſkann ſcheitan tee Wahrdi:
Nahzeeta / manns Aedena ghahds gir ẜataiſẜietz / manni
Wehrẜchi unnd manni Baŗŗojammi Lohpi gir nokauti /
und wiſẜas Leetas ẜataiſẜitas / nahzeeta Kahſahß. To nhe
buhß jums tha ẜapraſt / iht ka buhtu mums Deewa Namma ehſt /
dſerrt / plieteht; Nhe / aiſto ka ẜchieß Kahſas ggharrigas gir / tha
gir arridſan tahß Meelaſtas gharrighas / und Deewa Wallſti-
ba nhe turrahß eekſchan Ehſchanas und Dſerrſchanas /
@b{bett}
[352{332}.lpp.]
bett eekſchan Taißnibas / Preku und Meeru / und eekſchan
to ẜwähtu Gharru / ẜacka taß Apuſtuls Pahwils.
  Kad nu ẜcheitan tohp minnähtz no Wehrẜcheems unnd no
Baŗŗokļeems / tad buhß töw to ẜapraſt no teems leeleems Dah-
waneems / und to Labbudarriẜchanu / kattru Deews ẜawa mieļa
Dähla tha Kungha JEſu Chriſti dehļ / zaur to unnd eekſchan to
mums ſchkingko und edahwena.
  Tahß Dahwanas gir mums Chriſtus JEſus ar ẜawu Ze-
ẜchanu Mohkahms und Aſẜino=Jßleſchanu nopellnijiß / und patz
kleegdams ẜatzijiß: Wiſẜas Leetas gir beiktas. Eekſchan
ſcho Ewangelio ſtahw: Wiſẜas Leetas ẜataiſẜitas: zaur JE-
ſu Chriſti ruhktu und ghrutu Mohku und Nopellnu / kad Wings
ẜöw ka kahds Jehrings lickahß nokauteeß py to Kruſta Kohku /
und no leelas Mieläſtibas no to Vgguni tahß Deewa Dußmi-
bas mums par labb lickahß zeppteeß / eekſchan winju gir ta Dſiewi-
ba / und kaß ar to Titzibu no ẜcho Jehriņu ähd / tam buhß ta
muhſchigha Dſiewoſchana.
  Wiſẜas Leetas ẜataiſẜitas / zaur to Schälaſtibu ta wiſẜe-
walditaju Deewa / kattra wiſẜeems Zillwäkeems attſpiede-
juſẜi gir.
  Wiſẜas Leetas gir ẜataiſẜitas / zaur Deewa Ghrama-
tu / eekſchan kattras mums meckleht buhß / ta patti gir kat-
tra no to Leezibu dohd / unnd wiß kaß raxtietz gir / taß gir
mums par Mahzibu raxtietz / ka mehß zaur Pazeeẜchanu
und Eeprezenaẜchanu ta Raxta Zerribu dabbujam.
  Wiſẜas Leetas gir ẜataiſẜitas eekſchan to ẜwehtu Wa-
ckar=Ehdeni / und py Deewa Ghalldu / teitan gir Deews mums
ẜataiſẜijiß weenu Ghalldu prett muhſẜeems Eenaidnee-
keems / ẜacka taß Konings Dawids / unnd ähdena mums arr ẜa-
wu paſſchu Meeſẜu / und dſirrdena mums ar ẜawu paſſchu Aſẜini.
@b{Wiſẜas}
[353{333}.lpp.]
  Wiſẜas Leetas gir ẜataiſẜitas Debbeſẜieß / aiſto muhſẜas
Dwehſẜeles Bruhdganns gir noghajiß mums to Weetu
ẜataiſẜiet / und kaß zaur winju ee=eet / taß taps ẜwähtz / iß=unnd ee=
eeß / unnd Ghannibu attraß. Wiß kaß mums wajagha gir py
muhſẜas Dwehſẜeles attrohdam mehß to eekſchan Chriſto JEſu /
eekſchan Winju attrodam mehß to muhſchighu Dſiewoẜchanu.
Tapehtz baudaita nu und redſeta ka laipniß muhſẜo Kungs
und Dwehſẜeleß Bruhdghanns JEſus Chriſtus gir / labb wiſ-
ẜeems kattri us to paļaujahß / ẜacka taß Konings Dawids.
  Ꞩcho Schälaſtibu dahwa taß ſchehligs Deews wiſẜeems /
wiſẜeems Zillwäkeems / irr teems / kattri to Schälaſtibu nitzina.
Aiſto ẜchiß Ewangeliums ẜacka / taß Konings gir iß=ẜuhtijiß
ẜawus Kallpus / tohß Weeſẜiß Kahſas aizenaht / unnd kad
tee nhe ghribbeja nahkt / iß=ẜuhtija Wings attkal zittus
Kallpus / tohß Weeſẜiß aizenaht / und ẜatziet / Raughaita /
apdomajeeta / manns Aedenaghahds gir ẜataiſẜietz / man-
ni Wehrẜchi / unnd manni Baŗŗoma Lohpi gir nokauti /
unnd wiſẜas Leetas ẜataiſẜitas / nahzeeta Kahſas. Vnnd
kad irr tee to nitzinaja / unnd tohß Kallpus kuhle und no-
kahwe / iß=ẜuhtija taß Konings treſſchà Reiſà ẜawus Kall-
pus / und licka aizenaht / kuŗŗohß tee attrohd. Taß gir /
taß ſchehliegs Deews leek ẜawu ſwehtu Wahrdu wiſẜahß Mal-
lahß / zaur wiſẜu Paſẜaul / wiſẜeems Ļaudeems ſtahſtiet / Deews
ghribb ka wiſẜeems Zillwäkeems warrätu paliedſähtz
tapt / und ka ickkattriß py Attſieẜchanas tahs Taißnibas
nahktu / ẜacka taß ẜwehtz Apuſtuls Pahwils. Deews nhe ghribb /
Deewa Prahtz nhe gir / ka weenam weenigham Zillwäkam
buhß paſuſtam tapt / bett ka tee no Ghräkeems attſtah-
jahß / und muhſchighe dſiewo / ẜacka taß ẜwähtz Apuſtuls Peh-
teris. Ja / tick teeẜcham ka Deews taß Kunngs dſiewo / nhe pa-
tieck winjam ka taß Ghrehzeneex mirrſt / bett Wings labpraht
@b{ghrib-}
[354{334}.lpp.]
ghribbätu / no Ꞩirrds wings to labpraht rädſätu / ka taß Zillwähx
no Ghräkeems mittätohß / und Debbeſẜes Wallſtibà muhſchighà
Preekà dſiewotu.
  Bett / ka Waina tad nu gir / ka wiſẜi Zillwäki Debbeſẜieß py
Deewu nhe nahk? Manns Draugs / Deewa Waina ta nhe gir /
us winja Kallpeems tu arridſan nhe warri ẜaukt: Deews aizena
töw py ẜöw zaur ẜawu Wahrdu / tee Kallpi darra to / kaß teems
pawehlähtz: Bett tee Weeſẜiß / tu / tu / O Zillwähx tu nhe ghrib-
bi nahkt / tu ey / unnd ẜmahde ẜchahß gharrigas Kahſas / kad töw
Deewa Wahrdohß nahkt buhß / tad ey tu us tawu Tierumu / us
tawu Plieteẜchanu / us tawu Sahdſibu / Mauzibu / unnd tha pro-
jam / unnd jebſche tu brieſcham Pahtarus ſkaiti / Baſniza nahz /
und Deewa Wahrdu klauſẜi / tad tu to nhe darri no Ꞩirrds / bett
tickai Laiku kahwädams / unnd ka Ļaudeems to buhß redſeht / darri
tu to. Ja tu kull und kaw Deewa Kallpu / tawu Mahzetaju ar
tawu Mehl / ſpiewi no to runnadams.
  Bett patix taß Deewam / tam auxtam Koninjam? Nhe  
patteeß: Jebſche tu wiſẜas Paſẜaules Manntu buhtu krahjeeß /
tad ta töw tomehr Debbeſẜieß nhe paliedſehß / ẜacka JEſus Chri-
ſtus. Eeniedehſẜi tu / unnd ẜmahdeſẜi tu Deewa Kallpu / tad tu
Deewu patt eeniede und ẜmahde / unnd Wings töw attkal eenie-
dehß unnd ẜmahdehß. Ja tu ſchkeeteeß Deewu peewillt / tad
Wings lix töw Rohkas und Kahjas ẜaẜeet / und Tumẜu-
mà ißmeſt / kurr buhß Kaukẜchana unnd Sohbo=Trieẜe-
ẜchana.
  Tapehtz / O Zillwehx / nhe ẜmahde tu Deewu / und winja
Schälaſtibu / kattru Wings töw ar ẜawu Wahrdu dahwa / laid
allaſch unnd ik brieſchi ſkanneht tawahß Auſẜieß taß Wahrds /
kaß ſcheitan raxtietz ſtaw: Taß Konings tappa dußmiegs:
Ock / kad Deews dußmo / tad dußmo arr mums wiſẜas radditas
Leetas / kad Wings ẜawohß Dußmohß kadu Semm ais-
@b{kaŗŗ}
[355{335}.lpp.]
kaŗŗ / tad buhß tam iß=kuſt / tahß Lahmas kattras labbe
ſtahweja / buhß iß=poſtiteems tapt. Muhſẜo Deews gir
barrgs und dußmiegs Deews / Wings attrebjahß prett
ẜaweems Eenaidneekeems / ta Semme trieſẜe preekſch
Winju / und wiſẜa Paſẜaule / unnd wiſẜi kaß turr eekſchan
dſiewo / kaß warr preekſch Winja Dußmeem ſtaweht /
und kaß warr preekſch winja Bahrẜibu palickt / Winja
Dußmiba bägg ka Vgguns. Kad Wings ẜawu Spehku / ẜa-
wu Kaŗŗu iſẜuhtu / laid buht Debbeſẜieß / lai Semme / lai Elleh /
kaß warrehß tad Winjam ißbehgt?
  Ꞩacki mann / O Zillwehx / ẜchinnieß Waida Laikohß kurr
warreji tu ghlahbteeß? Kuŗŗa Meſchà / kuŗŗohß Krumohß / kur-
rà Tierely tu warreji ẜlehpteeß? Negg töw Deewa Rohka wiſ-
ẜur attrada?
  Ghribbi tu ẜchinnieß gharrighahß Kahſahß labbe paſta-
weht / ißwelltz / mett nohſt tohß Ghräko=Ꞩwährkus / unnd nhe-
ſchkieſtu Blehņa=Drehb / Pällnohß eeleed / unnd tha ſämmojeeß
preekſch Deewu / unnd no Ꞩirrds Dibben attſtahjeeß no Ghrä-
keems; Apweltz arr ihſtänu Titzibu tohß Ghoda=Ꞩwahrkus
Jeſum Chriſtum / titzi eekſchan to / taß gir ta Drehbe tahß Peſti-
ẜchanas / unnd tee Ꞩwahrki tahß Taißnibas / tad tu ka Winja
Bruhte ſtahwehſẜi par labbu Rohku / itt krahßne no Eek-
ſchanas ißghährbta. Vnd tohß Ꞩwahrkus tu eſẜi jaw tad
dabbujiß / kad tu Chriſtietz tappi. Aiſto zeek mehß Chriſtiti
äſẜam / gir Chriſtum JEſum apwillkuẜchi. Vnd tad buhß
töw arridſan ißghehrbteeß arr Paklauſẜiẜchanu / noweltz tohß 
Darrbus tahß Tumẜibas / unnd apweltz tahß Bruņņas
tahß Ghaiẜchumas. Ja tu to nhe darrieſẜi / tad lix töw Deews
Rohkas und Kahjas ẜaẜeet / und Elles Dibbinà eemeſt. Paſẜar-
ghi mums no tahß Elleß / O tu ẜalldais JEſu Chriſt / katters tu
Zillwehx peedſimmis eſẜi / Amen / Amen / Amen.
@b{Evan-}
[356{336}.lpp.]
@v{Evangelium am Ein= und}
@v{zwantzigſten Sontag nach Trini-}
@v{tatis/ Johan 4.}
  To ẜwehtu Ewangelium / ka JEſus Chriſtus weenu jau-
   nu nhewäſẜälu Zillwäku / irr klaht nhe buhdams /
   wäſẜälu darrijis / apraxta taß ẜwähtz Ewangeliſts Jah-
   nis ẜawà Ghramatà Zättorta Weetà / unnd ſkann tee
   Wahrdi juhſẜà Wallodà tha:

    THa Koninja Ꞩullainis by /
    tha Dähls ghulleja nhewäſẜäls Ca-
    pernaumà. Ꞩchiß dſirrdeja / ka JE-
    ſus nahze no Judea eekſchan Galile-
    am / und noghaja py to / und luhdſe to /
@b{ka}
[357{337}.lpp.]
ka taß noſtaighatu / und palliedſätu winja Dählam.
Aiſto taß by ihs tai Nawei nheweſẜäls. Vnd JE-
ſus ẜatzija us to: Ja juhß Siemes und Brienumus
nhe redſaht / tad juhß nhe titzaht. Tas Koninja
Ꞩullainis ẜatzija us winju: Kungs / nahtz / pirrms
manns Bährns mirrſt. JEſus ẜatzija us to: Ey
projam / taws Dähls dſiewo. Taß Zillwähx titze-
ja tam Wahrdam / kattru JEſus us to ẜatzija / und
aisghaja. 
  Vnd no=eioht ẜatappa tam winja Kallpi / pa-
ẜluddenaja tam / und ẜatzija / Taws Bährns dſiewo.
Tad ißwaizaja taß no teem to Stundu / kad lab-
bahk ar winju kluis by. Vnd tee ẜatzija / Wackar
ap to ẜeptitu Stundu attſtahja tas Drudſis. Tad
nomannija taß Tähws / ap to Stundu äſẜam / kad
JEſus ẜatzija us to / Taws Dähls dſiewo. Vnnd
taß titzeja arr wiſẜu ẜawu Ꞩaim. Ja gir nu ohtra
Sieme / kattru JEſus darrija / nahkdams no Judea
eekſchan Galilea.

    MAnni Draughi / Mehß dſeedam ar to
    Chriſtitu Drauds / und ẜackam:
     Kad mums klahtohß ka mehs ghrib-
              bam /
     Ar Weſẜelibu und leelu Manntu /
     Ghann dries mehß attkahptam /
@b{Bett}
[358{338}.lpp.]
Bett: Tapehtz peẜuhta Deews tahß Bähdas /
   Ka muhſẜa Meeſẜa pahrmahzita tohp /
   Vnd usturrata py muhſchighu Preeku.
  Ꞩchee Dſeeßmas Wahrdi tick dauds maxa / ka tee Wahrdi 
kattrus runna taß ẜwähtz Proweetz Eſaias / ẜatzidams: Kungs
kad Nhelaime ( und Bähdas ) teitan gir / tad tee töw meckle /
unnd kad tu tohß pahrmahzi / tad brähtz{brehtz} tee ghauſchhe / no-
puhsdameeß / waidädami. Patteeß / manni Draughi / kad Deews
mums kahdu Nhelaim peeẜuhta / tad Wings mums Kahjohp
zeļļ / mums buhß ſkubbenateeß / py Winju nahkt / Schälaſtibu
und Pallighu no Winju luhkt. Attkal / kad meß beß Nhelai-
mes äſẜam / tad mums tahda leela unnd läpna Ꞩirrds / ka mehß
rätte / unnd wehl itt nheneeka us Deewu dohmajam. Ja tad
Wings mums Prahtà nahkahß / tad ta Ꞩirrds tick auxta / unnd
ẜacka daſſch: Ko bähdu eß pehtz Deewu?
  To redſam mehß eekſchan ẜcho ẜwehtu preekſcha=laſẜitu
Ewangelio. Ꞩchiß Muiſchneegs / taß Koninja Ꞩullainis nhe
bähdaja nheneeka pehtz Chriſtum JEſum / tick illghe ka Wings
beß Nhelaimeß / unnd Winja Dähls wäſẜäls by. Jck deenas
Wings Pily buhdams wiß nhe dohmaja us Deewu / neds uhs
Deewa Wahrdu. Bett kad Deews to Jaunu Kundſinju / to
Dählu licka apẜirrgt / unnd ghrutà Ghulltà eemette / unnd ta
Dwehſẜele jaw Sohbo=ghallà by / redſi / tad warreja taß noſkum-
mis Tähws diſchane iß=klauſẜiteeß / kurrà Weetà taß Kunngs
JEſus äſẜohtz / kurr Wings attraſtins. Vnd kad taß dſirrd / ka
Chriſtus JEſus no Judea nahze eekſchan Galileam / Oho! ka
ſkubbena taß tad / winjam prettie eet / und beß Mitteſchanas / wee-
nu mähr luhdſin luhds / ka tam Nheweſẜeļam warrätu paliedſehtz
tapt. Taß ſchehliegs Kunngs JEſus Chriſtus leekahß ẜöw pee-
luhkteeß / unnd darra wiß nhe buhdams klaht / beß Sahlehm arr
weenu Wahrdu to Zillwäku / kattram jaw paſtara Ghalls Roh-
kà / wäſẜälu.
@b{Mehß}
[359{339}.lpp.]
  Mehß ghribbam aran ẜcho Ewangelio mahziteeß / Ka
taß Kunngs JEſus ẜcho Koninja Ꞩullaini paklauſẜijiß /
und tam paliedſejiß gir.
  Chriſtus JEſus ſtahw mums klaht/ ka mehß ẜcho Brienu-
mu winjam par Ghodu und Ꞩlahwu / und mums par labbu und
Eepreezenaſchanu abdohmaht warram / Amen.
  MIeļi Draughi / Taß ẜwähtz Ewangeliſts ẜacka ſcheitan:
  Turr by weens Koninja Ꞩullainis / katters tham
  beßdeewigham Koninjam Herodi kallpoja / unnd kad taß
Ewangeliſts wehl ſtahſta / ka ẜcha Ꞩullaiņa Dähls eekſchan Ka-
pernaum nheweſẜels ghulleja / warr ghann buht / kad wings tanny
paſſchà Pily par Pills Kunnghu no to Koninju Herode zälltz by.
  Ꞩchiß Koninja Ꞩullainis / jeb Pills=Kunngs nahk py to
Kunghu Jeſum. Kapehtz? Winjam leela Nhelaime Majahs /
aiſto winja Dähls ar Drudſi no=krähſts und nomahktz tick ļohte
ſemmeh ghull / ka ick=kattris ſchkeet / taggadien ais=eeß ta Dwehſẜe-
lite. Pehtz to / dſirrdeja Wings / ka taß Leels=Kunngs / Chri-
ſtus JESVS / no kattru wiſẜi / kamm tickai Mutte gir / run-
na / katters zittà Briedy eekſchan Cana leelu Brienumu darrija /
Vhdeny Wienà pahr=währsdams / taß leels Proweetz / katters
Juddo=Semmeh buhdams leelus Brienumus darrija / no to taß
Pills=Kunngs dſirrd / ka Wings attkal nahkohtz eekſchan Galile-
eŗo Semm. Ꞩchee Brienuma=Darrbi eededſena to Titzibu
eekſchan ẜcho Muiſcneeku. Taß nahk py to Kunghu JE-
ſum / luhdſe to / ka taß noſtaighatu / unnd paliedſätu winja
Dählam / aiſto taß äſẜohtz ļohte wahjiß / ihß patt Nahwei äſ-
ẜohtz taß Nheweſẜels. Jhs=ẜchimm to Titzibu nhe warreja
redſeht und nomanniet py ẜcho Pills Kunghu; bett nu Bähdahß
buhdams iß=plauxt ta Titziba / und leekahß redſeeteeß. No pir-
mu Ghalldu gir ta Titziba ļohte maſa unnd wahja / aiſto jebſche
Wings titz / ka taß Kunngs JESVS winja nheweſẜelam
@b{Dählam}
[360{340}.lpp.]
Dählam warrätu paliedſeht; tomähr wings to wehl nhe warr ti-
tzeht / ka taß Kungs JEſus Chriſtus irr nhe buhdams klahte py to
Nheweſẜeli / warrätu to dſedenaht; tapehtz wings ẜacka: Noſtai-
gha ar mann / nahtz mannà Nammà / apluhko mannu Nheweſẜe-
lu Dählu. Kahda maſa Titziba ẜchimm Tähwam no pirmu
Ghallu gir bijuſẜi / redſam mehß irr no teems Wahrdeems / kad
wings ẜacka / Kunngs / nahtz / pirms manns Dähls mirrſt.
To wings titzeja / teekams ta Dwehſẜele eekſchan to Dählu by /
tad warreja taß Kunngs JEſus to weſẜelu darriet; bett kad taß
Dähls nomirris / tad muhſcham taß nhe zellſẜeeß.
Mahzaiteeß / Manni Draughi / kahda ſchehligha Ꞩirrds
ẜchimm Muiſchneekam gir / kad winja Dähls nheweſẜels ghull.
Wings bähdajahß ta Bährna dehļ / mättahß Kahjohp / unnd iß-
klauſẜa / kurr Wings to Kunghu Chriſtum JEſum warrätu att-
raſt. Nu darra Wings to / ko ghodigham Tähwam py ẜawu
Bährnu darriet buhß.
  Juhß Wätzaki / Tähws und Mahte / darraita py juhſẜeems
Bährneems / kaß jumms peedärr. Aiſto / kaß ẜawu Ꞩeewu /
ẜawus Bährnus / ẜawu Ꞩaim nhe apghada / taß gir
nicknahx nhe ka Paggans / ẜacka taß ẜwähtz Apuſtuls Pah-
wils.
  Nhe redſeeta juhß / ka tee beßprahtighi Lohpi ẜawus mieļo.
Ka bļaw Ghohß pehtz ẜawu Teļļu / ka kautz Kuņņa pehtz ẜa-
weems Kutzäneems / ka ņaud Kagke pehtz ẜaweems Kagkäneems /
ka ſweeds Kehwe pehtz ẜawu Kumeļļu; Vnnd tu / O Zillwehx /
nhe ghribbätu töw par tawu Bährnu abſchäloteeß.
  Ja / ẜacki tu / kurrſch Tähws / kuŗŗa Mahte nhe mieļo ẜawu
Bährnu? Dſirrdi / kad tu tawu Bährnu no Ꞩirrds mieļötu /
tad tu jo to nhe attſtahtu ghullam / ka kadu Ꞩunni / ẜawà Nheweẜ -
ẜelibà. Kad tu tawu Bährnu mieļohtu / tad tu to Zeemà / Allus
pehtz eedams / weenu nhe attſtahtu / ka pehtz Bährni ar Wiſẜu Aeh-
@b{ku}
[361{341}.lpp.]
ku / Deewam ſchähl / ẜadägg. Kad tu tawu Behrnu mieļotu / tad
tu tick dauds nhe teeſẜatohß ar tawu Behrnu.
  Bett wiß wairahk mieļo tu tha tawu Behrnu / ka tu to eek-
ſchan Deewabijaẜchanas usaudſini / ka taß wätzais Tobias dar-
rija / kad Deews to abdahwenaja ar weenu jaunu Dählu / tad
Wings tam no pirrmahß Bernibaß Deewa Wahrdu
mahzija / ka taß by Deewu diet / und tohß Ghräkus ee-
niedeht.
  Taß ẜwehtz Job ickdeenas aggre zehleeß / und luhdſe Dee-
wu par ẜaweems Behrneems.
  Anna / Ellkaņa Ꞩeewa / noſchkieruſẜi ẜawu Dehlinju to
Samuel / neſẜe to Baſnizà / unnd dehwe to Deewam wiſẜu ẜawu
muhſchu.
  Tha by töw / O Thäws / O Mahte / arridſan darriet / und
par tawems Bährneems Deewu no Ꞩirrds dibben peluhkt / ka
Wings tohß ghribbätu ar ẜawu Ꞩwehtu Gharru walldiet und
waddiet / par Ghräku und Kaunu paſẜarghaht / und ka tee Behr-
ninji palickt warrätu Deewa Behrni. Aiſto töw buhß par tawu
Behrnu ghadaht / nhe ween kad Wings nheweſſels gir / bett wiß
wairahk par winja Dwehſẜel / und to usaudſenaht eekſchan Dee-
wa Bijaẜchanas. Aiſto tad taß Jauneklis ẜawu Zeļļu nhe-
noſeedſighe ſtaighahß / kad taß turrahß pehtz Deewa
Wahrdu / unnd to Kunnghu meckle no wiſẜas Ꞩirrds /
ẜacka taß ẜwehtz Konings Dawids.
  Bett teems Wätzakeems paſtarà Deenà preekſchan tha
Kunngha JEſu Chriſti Ꞩohda=Krähßlu buhß ghrute / ghruhte
ja=adbilld / katri ẜawus Behrnus nhe mieļo / tohß nhe wädd Dee-
wa Nammà / nhe mahza teems Deewa=Pahtarus / leek tohß uhs-
augt ka Blehſchus und Lohpus. Wai / wai tahdam Tähwam
und Mahtei!
@b{Juhß}
[362{342}.lpp.]
  Juhß Bährni / leeli und maſi / juhß dſirrdaht / ka teems Wä-
tzakeems jums wiſẜu labbu py Meeſẜas unnd Dwehſẜeles darriet
buhß; ihten tha buhß jums attkal paklauſẜigheems buht juhſẜo
Tähwam und Mahtei / und tohw zeeniet / tad jums labbe klahſẜeeß
und juhß illghe dſiewohſẜeeta wirß Semmes.
  Bett ja tu Behrns / tu eſẜi leels jeb maß / jauns jeb wätz / ja
tu nhe klauſẜieſẜi tawu Tähwu und Maht / und tohß nhe zeenieſẜi /
tad patteeß Deews töw ẜohdieß ẜcheit laizighe / ka tu leelà Kaunà
palixi / Krauckļa unnd Wahrna=Zeppetz tu tapẜi / tee töw kahxle
ẜalauſẜieß und neſẜieß pa Ghaiſẜo Ghaiſẜu. Deews ẜohdieß töw
muhſchighe / wiſẜeems Wälleems töw nodohdams / tee töw Elles
Vgguny muhſcham beß Mitteẜchanas mohzieß. Par to ẜarr-
ghajeteeß ick=kattris / aiſto Deews nhe leekahß ẜmeeteeß.
  Nu / ẜchiß Muiſchneex luhds to Kunghu Chriſtum par ẜa-
wu nheweſẜelu Dählu / ka taß ghribbätu liedſe ar Winju eekſchan
Capernaum nahkt / und tam Nheweſẜeļam paliedſeht. Ko adbild
winjam taß Kungs JEſus Chriſtus? Taß ẜacka tha: Ja juhß
Siemes unnd Brienumus nhe redſaht / tad juhß nhe ti-
zaht. Taß Kungs JEſus Chriſtus ghribb tick dauds ẜatziet: Ghann eß
juhß{jums} Muiſchneekus unnd Pills=Ļaudis paſieſtu / kad jums labbe
klahjahß / tad juhß pehtz Deewu und winja Wahrdu ghann mas /
ja itt nheneeka bädaht; bett kad jums kada Nhelaime us=eet / tad
ghribbaht juhß / mann buhß tha darriet / ka juhß ghribbaht / nu
palliedſi mums / ẜackait juhß. Vnd ja juhß tad Siemes unnd
Brienumus / nhe redſaht / tad juhß nhe titzaht.
  Tam Kungham Chriſto JEſu by ghann tick barrghe uhs-
runnaht ẜcho Muiſchneeku / aiſto wings / pirms taß jaunais Kun-
dſings nheweſẜels tappa / pehtz to Kunnghu JEſum dauds nhe
bähdaja. Taß peedärrahß / ka töw buhß tawà Nhelaimeh Chri-
ſtum ar tawu Luhkſchanu meckleht; bett taß nhe gir pareiſe / taß
nhe klahjaſß / kad tu labbahß Deenahß py Chriſto unnd Winja
@b{Wahrdu}
[363{343}.lpp.]
Wahrdu nhe ghribbi turreteeß / und pirrmahk nhe nahtz / pirrms
töw Deews tohß Peeẜchus tahß Nhelaimes / ka kadam kuhtram
Sirrgham dohd.
  Barrghe usrunnaja JEſus Chriſtus ẜcho Koninja Ꞩul-
laini / aiſto ẜchiß ghribbeja winjam preekſcha ẜatziet / kad / unnd ka
winjam by paliedſeht: Nahtz / ẜacka Wings / arr mann / nahtz
  pirrms mans Behrns mirrſt. Tapehtz taß Kungs JEſus
apſkaitehß. Bett ko darrija ẜchiß Muiſchneex? Eeẜahka wings
bahrteeß ar to Kunghu JEſu? Ghaja wings nohſt! und meckleja
Burrwus und Ꞩahls=Puhſchlätajus / und tadus Wälla=Peſte-
ļus und Elles=Ghrebbeles? Nhe / wings tomähr paleek py Chri-
ſto / jebſche ta Titziba wahja / tomehr keŗŗahß tha py CHRJ-
ſto / ka Dadſis py Drehbeß; wings allaſch luhdſahß paliedſeteeß.
Ock Kungs nahtz / nahtz pirrms manns Bährns mirrſt.
To wings titz / ka Chriſtus warrätu to Nheweſẜelu Behrnu weſ-
ẜelu darriet / bett to wings nhe titz / ka JEſus Chriſtus irr to Nhe-
weſẜeli redſejis / und klaht nhe buhdams / ſpähtu paliedſeht.
  Jebſche nu ta Titziba ļohte wahja / tomehr taß lehnigs
Kunngs JEſus CHRJſtus ẜcho Pils=Kunnghu wiẜchķim nhe
ghruhſch nohſt no ẜöw / irr tahß Titzibas Dſirrxtelite winjam pa-
tiek / und abſchälojahß ẜöw / und ar preezigheems Wahrdeems to
uhs=runna: Ey projam / taws Dähls dſiewo. Diwejas lee-
tas luhdſe taß noſkummis Tähws: Pirrmahk / Tam Kungham
JEſus by liedſe ar to ẜawà Nammà tohß peetzas Juhdſas no=eet;
Ohtrà kahrtà / Tam by to nheweſẜelu Dählu weſẜelu darriet.
To pirrmu Luhkſchanu / liedſe eet / Chriſtus nhe paklauſẜa; bett
to ohtru / tam nheweſẜelam Dählam paliedſeht / to wings pa-
klauſẜa. Vnd ghribb taß Kungs JESVS tick dauds ẜatziet:
Manns Draugs / nhe kait / jebſche Eß taggad ar töw tawà Nam-
mà nhe no eemu / und to nheweſẜelu Bährnu nhe redſu / eß nhe äß-
@b{mu}
[364{344}.lpp.]
mu ween tiers Zillwähx / bett patteeſẜe Deews und Zillwähx / und
tapehtz warru eß irr redſighe nhe buhdams py to Nheweſẜeli / tam
paliedſeht/ ey tu tickai prohjam / taws Dähls dſiewo / tu winju
weſẜelu attraſẜi Mahjas parnahzis.
  Ka nu taß Kungs JEſus Chriſtus pirrmahk ẜcho Koninja
Ꞩullaini barrghe usrunna / und to rahja / kaß by ja rah / ihten tha
buhß arridſan ghodigham Baſnizas Kungham / ka JEſu Chriſti
Kallpam darriet. No pirrmu Ghallu buhß tam tohß Ghreh-
zeneekus to Ghrehko dehļ raht / ka Deews tam to gir pawehlejiß /
ẜatzidams zaur to Proweetu Eſaia: Brehtz drohſche / nhe ſchä-
lo nhe weenu / pazell tawu Ballxni ka Baſuni / und iß=ẜacki
manneem Ļaudeem ẜawu Pahrkahpẜanu und Ghreh-
kus. Vnnd zaur to Proweetu Jeremia ẜacka Deews attkal:
Ꞩacki teems / tha ẜacka taß Kungs / kattru ta Nahwe ais-
ghrahb / to laid taß aißghrahb / kattru taß Sohbens aiß-
ghrahb / to laid taß aißghrahb / katru taß Badds aiß-
ghrahb / to laid taß aißghrahb / kattru Zetums aißghrahb /
to laid taß aißghrahb / aiſto Eß ghribbu tohß mahjahß
peemeckleht ar daſchadu Ꞩohdu.
  To buhß Baſnizas Kungheems und Mahzetajeems ẜaziet
nhe ween Semmnekeems / und zitteems nabbagheems Ļaudeems /
bett irr auxteems Kunngheems / ka ẜcheitan taß Kunngs JEſus
CHRiſtus ẜcho Pills=Kunghu rah. Tha darrija taß Deewa=
Kallps Nathan / und rahja to Koninju Dawid / kad wings py tha
ghodigha Vria Ꞩeewas by peeghulleeß / und pehtz to paſẜchu V-
riam licka nokaut.
  Taß Proweets unnd Deewa=Kallps Elias rahja to Ko-
ninju Achab / ẜawas beßdeewighas Dſiewoẜchanas dehļ.
  Kad tu Sagki dieŗa / tad tu nhe ween tahß Kahjas / bett irr
Ghallwu dieŗa: ihten tha buhß töw arridſan maſam und leelam
ẜatziet/ kaß ja=ẜacka: Mahzi to Wahrdu / rah / draude / jebb
labbà / jebb nhelabbà Laikà.
@b{Bett}
[365{345}.lpp.]
  Bett ka nu pehtz Ghallà JEſus Chriſtus attkal eepreezina
ſcho Koninja Ꞩullaini / unnd attkal mielighe arr to runna / ẜatzi-
dams: Ey prohjam / taws Dähls dſiewo: ihten tha buhß ar-
ridſan wenam Mahzetajam und Baſnizas=Tähwam nhe allaſch
aſẜu Ꞩahrmu uhs=leet / und barrghe runnaht / bett attkal tohß no-
ſkummuẜchus unnd bailighus Ghrezeneekus eepreezenaht arr
Deewa Wahrdu. To Deews teems gir pawehlejiß. Aiſto tha
Wings ẜacka zaur to Proweetu Eſaia: Epreezenajeeta / epree-
zenajeeta mannus Ļaudis / runnajeeta mielighe ar teems.
Redſi / taß gir ko JEſus CHRiſtus ẜacka / ka Winja Wahrdà
buhß mahziet attſtateeß no Ghräkeems / und Peedoẜcha-
nu to Ghräko.
  Juhß Klauſẜitaji mahzaiteeß ẜcheit arridſan / ka ẜchiß Ko-
ninja Ꞩullainis nhe reijahß prettie / und nhe adbild tam Kungham
JEſu CHRiſto; tha buhß irr jums nhe bahrteeß attkal ar juhſẜu
Mahzetaju; bett arr Pateitzibu us=jembt to Pahrmatziẜchanu /
und tohß Ghräkus / kapehtz juhß eſẜeeta pahr=rahti / eeniedeht / und
no teems attſtaht / ka juhß warreeta Deewa Ꞩohdibu ißbehgt.
Taß Konings Dawids lickahß lab=praht pahrmaziteeß no ẜawu
Mahzetaju / tada Pahrmaziẜchana by winjam tick labba / ka ka-
das Ghallwa=Sahles.
  Kaß tad nu noticka us to Wahrdu / kad JEſus ẜatzija / Ey
prohjam / taws Dähls dſiewo? Taß Ewangeliums ẜacka:
Taß Zillwehx titzeja tam Wahrdam / kattru JEſus us to
ẜatzija / und aißghaja.
  Wings nu turrahß ſtippre py JEſu CHriſto / und titz Win-
ja Wahrdam / kad Wings ẜacka: Taws Dähls dſiewo. Ꞩchi
Titziba tohp tam Tähwam apſtipprenata arr to Wehſt / kattru
winja Kallpy attneſẜe / ẜatzidami arridſan: Taws Dähls dſie-
wo / wackar ap ẜeptitu Stundu palaide winju Drudſis.
Tad nomanna taß Tähws / ka Wahrds unnd Laix weenahde
@b{ſtahw}
[366{346}.lpp.]
ſtahw / und winja Titziba eeẜahk deckt / ka leels Vgguns / Wings
titz ar wiſẜu ẜawu Ꞩaim / ka JEſus Chriſtus patteeß Deews
und Zillwähx / und tahß Paſẜaules Peſtitais gir.
  Mahzaiteeß ẜcheitan nhe ween / ka jums juhſẜà Nhelaimeh
py zittu nheweenu Palliedſibu mecklejeeta / ka tickai py JESV
Chriſto / peeluhdſeeta to beß Mitteẜchanas / wings tomähr jums
paklauſẜies. Tam Taißnam dauds ja zeeſch / bett taß Kungs
tam palieds no wiſẜahms Bähdahms / ẜacka taß Konings
Dawids. Vnd attkal: Taß Kungs gir tuwe klaht py teems
kattri to peeẜautz / py wiſẜeems kattri no Ꞩirrds to peeẜautz /
Wings darra ko tee Deewabijataji ghribb / unnd klauſẜa
winjo Brehkẜchanu / und iß=raw tohß.
  Bett mahzaiteeß arridſan / kad JEſus Chriſtus jums gir
paliedſejiß / ka jums jo Deenas jo wairahk us to titzeht buhß / und
juhſẜo{juhſẜa} Ꞩaim / ka ẜchiß Zillwähx darrijiß / arridſan mahzeeta py
JEſu Chriſto nahkt / und us to titzeht. Wedd tawus Bährnus
und tawu Ꞩaim Baſnizà / laid tee mazahß Deewa Wahrdu und
Pahtarus / wedd tohß liedſe py Deewa Ghalldu / tad Deews töw
arridſan ſchehliegs buhß ẜcheit laizighe unnd turr muhſchighe.
To dohd töw Deews Tähws / Dähls und Ꞩwehtais Gharrs /
Amen / Amen / Amen.
@v{Evangelium am zwey und}
@v{zwantzigſten Sontag nach Trini-}
@v{tatis / Matth. 18.}
@b{To}
[367{347}.lpp.]
  To ẜwehtu Ewangelium / Ka taß Konings par wiſẜeems
   Koninjeems / taß Wiſẜewaldiegs Deews ar mums
   ẜaweems Kallpeems laghadie / apraxta taß ẜwehtz E-
   wangeliſts Mattheus ẜawà Ghramata aſtota=padeßmit-
   tà Weetà / und ſkann tee Wahrdi juhſẜà Wallodà tha:

    JEſus ẜatzija uhs ẜaweems
    Mahzekļeems: Tha Däbbäſẜo
    Wallſtiba gir liedſa weenam Ko-
    ninjam / katters ar ẜaweems Kall-
    peems laghadiet ghribbeja. Vnd
    kad taß eeẜahka laghadiet / nahze
tam weens preekſchan / taß by tam deßmitz=tuhxto-
ſchus Pohdus parrada. Kad taß nu nhe ſpehja to
maxaht / pawehleja taß Kungs pardoht ẜöw / ẜawu
Ꞩeewu / und ẜawus Bährnus / und wiß kaß tam by /
@b{und}
[368{348}.lpp.]
und maxaht. Tad kritta taß Kallps ſemme / unnd
peeluhdſe to / und ẜatzija: Kungs / eſẜi ar mann ar mee-
ru / es ghribbu töw wiſẜunotaļ maxaht. Tad by tam
Kunngham ſchähl tha Kallpa / und palaide to / und
to Parradu attlaide taß tam arridſan.
  
  Tad ißghaja taß patz Kallps ara / und attrad-
da weenu no ẜaweem Beedrakallpeem / taß by tam
ẜimbtus Ghroſſchus parrada. Vnnd taß ẜakampe
to / und ſchņaudſe to / und ẜatzija / maxa mann / ko tu
mann parrada eſẜi. Tad kritta winja Beedrakallps
ſemme / und luhdſe to / und ẜatzija: Eſẜi ar mann ar
meeru / eß ghribbu töw wiſẜu notaļ maxaht. Bett
wings nhe ghribbeja / und noghaja / unnd mette to
Zeetumà / teekams taß maxaja / ko taß parrada by.

  Bett kad winja Beedrakallpi ẜchahß Leetas
redſeja / tappa tee ļohte noſkummuſchi / nahze unnd
paſẜatzija ẜawam Kunngham / wiß kaß by notitzis.
Tad aitzenaja to winja Kunngs preekſch ẜöw / und
ẜatzija us to: Tu blehdiegs Kallps / wiſẜu ẜcho Par-
radu äßmu eß töw attlaidis / kad tu mann luhdſi /
nhe by töw tad arridſan abſchälojeeß par tawu Be-
dra Kallpu / ka eß ẜöw par töw abſchälojohß? Vnd
winja Kungs apſkaita / und nodehwe to teem Moh-
zetajeem / teekams taß maxatu wiß ko taß tamm by
parrada. Tha jums manns Debbeſẜo Tähws ar-
@b{ridſan}
[369{349}.lpp.]
ridſan darries / ja juhß nhe peedohſẜeeta no juhſẜeems
Ꞩirrdeems ick weens ẜawam Brahļam ẜawu
Wainu. ( ẜawus Ghräkus. )

    MJeļi Draughi / Ꞩchiß ẜwähtz Ewan-
    geliums pedärr eekſchan to Peektu Luhkſchanu /
    kad mehß ẜackam: Peedohd mums muhſẜu
    Parradu / ka mehß peedohdam muhſ-
    ẜeems Paradnekeems. Aiſto ẜchinny
    Luhkſchanà luhdſam mehß / ka taß Tähws
Debbeſẜieß nhe ghribbätu uslukoht muhſẜus Ghräkus /
und to dehļ tahdu Luhkſchanu mums nhe aisleekt / aiſto
mehß to / ko mehß luhdſam / nhe äſẜam zeenighi / neds ar-
ridſan nopellnijuẜchi / bett Deews ghribbätu mums to
wißnotaļļ ſchälodams doht / aiſto mehs ghräkojam ick-
denas dauds / und Ꞩohdibu ween nopällnam: tad ghrib-
bam mehß arridſan no Ꞩirrds peedoht / und labbe dar-
riet teems / kattri ẜöw pretti mums apghräkojahß.
  To mahza mums taß Kunngs JEſus arridſan eekſchan
ẜcho Ewangelio. Aiſto ẜcheit wings rahda / ka taß wiſẜewalldi-
tais Deews / katters gir weens Konings par wiſẜeem Koninjeems /
ar mums Zillwäkeems / ka arr ẜaweems Kallpeems nolaghadiet
ghribb. Bett Deewam ſchähl / Wings attrohd ka mums tahds
Parrads / kattru mehß muhſcham nhe warram arr wiſẜu muhſẜu
Manntu nomaxaht / arr wiſẜeems muhſẜeems labbeems Darr-
beems nhe warram mehß pahr=ſtaweht muhſẜus Ghräkus / und
preekſch Deewa Ꞩohda=Kräßlu paſtahweht. Deewu buhß
mums no Ꞩirrds / Zeļļohß mäſdameeß luhkt / ka taß ghribbätu
mums ſchehliegs buht / tad Wings beß muhſẜu Nopällnu mums
muhſẜo Ghräko=Parradu peedohß.
@b{Bett}
[370{350}.lpp.]
  Bett ihten ka nu Deews mums muhſẜu Parradu attlaiſch /
aran tieras Schälaſtibas / tha buhß mums arridſan muhſẜeems
Parradneekeems / kattri prett mums noſeeguſchi gir / no Ꞩirrds
dibben peedoht. Zittade Deews mums muhſcham muhſẜus
Ghräkus nhe peedohß.
  Mehß ghribbam ẜchimm brieſcham mahziteeß / ka mums
muhſẜam Tuwakam Zillwäkam labpraht peedoht buhß /
ko wings pretti mums darrijiß / ihten ka Deews mums
muhſẜo Ghräko=Parradu ſchehlighe peedohd.
  Mehß pazeļļam Ꞩirrdes / Rohkas unnd Atzis uhs Deewu
Debbeſẜies / luhgdami / taß ſchehliegs Deews ghribbätu mums
mahziet darriet pehtz ẜawu Prahtu / Winja labbs Gharrs lai
mums wädd us taißnu Zeļļu / tha Kunngha JEſus Chriſti dehļ /
Amen.

  MJeļi Draughi / taß ẜwähtz Apuſtuls Pehteris dſirrdädams /
  ka taß Kunngs JEſus mahzija / weens ohtram by peedoh-
  teeß / unnd tohß / kattri Ghräkohß eekrittuſchi / by attkall
usjembt / waizaja tam Kunngham JEſu; Kunngs zeek reiſas
buhß mann tad mannam Brahļam peedoht? girragh
ghann ẜeptinjas Reiſas? JEſus adbilldeja tam: Peh-
teri / eß ẜacku töw nhe ween ẜeptinjas Reiſas / bett ẜeptin-
jas deßmitz reiſas ẜeptinjas Reiſas / taß nakahß Tſchettras
ẜimbtas und dewinji=deßmittes Reiſas; taß Kungs JESVS
ghribb ẜatziet / töw buhß tawam Tuwakam peedoht allaſch / zeek
reiſas Wings pretti töw apghräkojahß.
  Vs to Wings ẜcho Liedſibu ẜacka no weenu Koninju /
katters ar ẜaweems Kallpeems laghadiet ghribbeja.
  Kaß gir taß Konings? taß gir Deews patz / katters gir weens
Konings tahß Ghodibas. Winjam gir leela Wallſta: aiſto
ta Semme peedärr ẜchim Kungham / und wiß kaß eekſch Paſẜau-
@b{les}
[371{351}.lpp.]
les gir / taß Semmes Ghrieds / unnd wiß kaß uhs to dſiewo.
Deews gir taß Konings: aiſto winjam gir ẜcheitan ta Wallſta
taß Schälaſtibas / kattra gir ta Chriſtita Draudſe / unnd ißplat-
tahß par wiſẜu Paſẜaul / teiten ẜchiß Konings wallda no weenu
Juri lieds ohtram / und no wenu Paſẜaules Ghallu lieds ohtram.
Ja / taß Wiſẜewallditais Deews gir arridſan weens Konings /
aiſto Wings wallda Ghoda=Wallſtà / kurr Ghaiſchums beß
Tummẜibas / Preex unnd Meers beß Nhelaimes unnd Kaŗŗu /
Weſẜeliba beß Nheweſẜelibas / Dſiewiba beß Mirrſchanas / und
tahds Preex und Ghohds gir / kadu nhe kada Atz redſe-
juſẜi / nhe kada Auß wehl dſirrdejuſẜi / und nhe muhſcham
Zillwäka Ꞩirrdy nahzis gir / ka taß ẜwähtz Apuſtuls Pah-
wills mahza. Ꞩchiß Konings gir wiſẜur / räds und ſinna wiſẜas
Leetas / Wings paſieſt ickkattru Zillwäku.
  Ꞩchimm Koninjam gir Kallpi / ẜacka taß Kunngs JEſus.
Kaß gir taß Kallps? Adbilldu eß; Taß Kallps gir taß Zillwähx.
Taß tohp nu Deewa Kallps bäwähtz tahß Raddiẜchanas dehļ.
Aiſto Wings gir taß Kungs / katters mums raddijiß und
darrijis gir. Taß Zillwähx gir Deewa Kallps / tahß Nopirrk-
ẜchanas dehļ / ka kahds muhſcho=iuhſchs Kallps. Juhß eſ-
ẜeeta dahrghe nopirkti / ẜacka taß Apuſtuls Pahwils / nhe ar
Sälltu und Ꞩuddrabu / katters ißniext / bett ar to dahr-
ghu Aſẜini JEſu Chriſti / ka kada nhenoſeeghuẜcha Dee-
wa Jehrinja / ẜacka taß Apuſtuls Pehteris. Mehß äſẜam
Deewa Kallpi tahß Attjaunaẜchanas dehļ. Aiſto zaur to Vhde-
ni unnd to Ꞩwähtu Gharru gir Wings mums iht ka no jaunu
raddijiß / ad=dſimmis / und attjaunajiß py tahß Attſiẜchanas
pehtz to Ghiemi tha / katters mums raddijiß gir / ka taß
ẜwehtz Pahwils runna.
  Deews gir mums attwillzeeß zaur to Wahrdu tahß
Taißnibas / ka mehß äſẜam tee Pirrmaji ẜawas Raddi-
@b{bas/}
[372{352}.lpp.]
bas / ẜacka taß Apuſtuls Jacobs. Ꞩcho ẜawu Kallpu / to Zill-
wäku aizena taß Konings py Ghramatas / Laghadibu ghribbä-
dams turreht / unnd attrohd / ka taß Kallps Kunngham parrada
gir Deßmitts=tuhxtoẜchus Pohdus / tee ißtäckahß us ẜeẜch=deß-
mitts Mutzas Sällta. Ar ẜcho Parradu ghribb taß Kunngs
JEſus mums muhſẜu leelu Ghräko Parradu rahdiet. Tha ka
tu / O Zillwähx / nhe warri ẜeẜch=deßmittz Mucas Sällta noma-
xaht / tad tu arridſan nhe warri tawu leelo Ghräko Pullku noma-
xaht preekſch Deewu.
  Bett abdomajeeta ẜcheitan Deewa Teeſẜu unnd Ꞩohdu /
Wings aizena to Kallpu py Ghramatas / rahda tam to Parra-
du / unnd dſänn to nomaxaht. Ja taß nhe maxahß / buhß tam
pahrdoht ẜawu Ꞩeewu unnd Bährnus / unnd wiß kaß tam py
Rohkas / unnd maxaht. Ja wings to nhe darrieß / tad buhß
tam Zeetumà eemäſtam tapt.
  Py teems Juddeems tahda Teeſẜa by / kad kaßlabba leelaku
Parradu by darrijiß / nhe ka taß warreja nomaxaht / tad kļua taß
ar wiſẜeems ẜaweems Bährneems{Bährnens} / unnd kaß tam wehl py Rohkas
by / pahrdohtz par muhſchighu Warrghu / ka taß ohters ẜawu 
Naudu attkall warrätu ẜadſiet. Tha laſẜam mehß Deewa 
Ghramatà / ka weena Baſnizas=Kunngha Attraitne ſchälojahß
preekſch to Proweetu Eliſa / Winja Kunngs leelu Parradu mirr-
dams attſtahjiß / nu nakohtz taß Dehweiß / ghribbohtz tohß diwi
Dählus par muhſchighus Warrghus jembt. Ꞩchi Teeſẜa tohp
nu irr par ẜcho Kallpu näſta.
  Jhten tha muhſẜo wätzais Tähws Adams to leelu Ghrä-
ko=Parradu us mums ẜaweems Bährneems attſtahjiß / kattru
Wings ar ẜawu Nheklauſẜiẜchanu darrijiß / ka mums muhſchi-
gheems Warrgheems tha ļauna Wälla by palickt / ja nhe buhtu
JEſus Chriſtus muhſẜo Parradu nomaxajiß.
@b{Bett}
[373{353}.lpp.]
  Bett redſeeta ẜcheitan arridſan ẜcha Koninja leelu Schä-
laſtibu. Wings ghann ſinna / ka taß nabbags Kallps tahdu lee-
lu Parradu ar wiſẜu ẜawu Nabbadſibu nhe ſpehja maxaht; bett
kapehtz tad Wings to Kallpu ſpeeſch maxaht? Manns Draugs /
to darra ẜchiß Konings / nhe ka buhtu winjam tahda nheſchehli-
gha Ꞩirrds bijuſẜi / bett Wings ghribbädams to ſchähloht / ta-
dehļ usrunnnu Wings to Kallpu tick barrghe / ka tam buhß tahdu
Teeſẜu dſirrdädams to Kunnghu Schälaſtibu luhkt / tad taß nhe
kļuhß pahrdohtz. To rahda mums JEſus Chriſtus eekſchan ẜcho
Ewangelio / ẜatzidams: Taß Kallps kritta preekſch to ſem-
meh / peeluhdſe to unnd ẜatzija: Kunngs eſẜi ar mann ar
Meeru / eß ghribbu töw wißnotaļļ maxaht. Tad by tam
Kungham ſchähl tha Kallpa / und palaide to / und to Par-
radu atlaide Wings tam arridſan.
  Nhe gir ta leela Schälaſtiba? Taß Kallps luhds wehl ghai-
diet / bett taß Kungs winjam peedohd wiſẜu Parradu. Zachaeus
ghribbeja JEſum tickai redſeht / unnd dabbu to wißkim ẜawà
Nammà.
  Aran ẜcho Liedſibu nomannam mehß nu / und rädſam ſkai-
dre / kaß mehß äſẜam preekſch Deewa Waighu. Parradneeki
äſſam mehß preekſch Deewu. Mehß äſẜam Winjam Parradà
deßmitts=tuhxtoẜchus Pohdus / taß nahkahß us kattru Baußlu
tuhxtoẜchi Pohdi. Tapehtz arridſan taß ẜwähtz Apuſtuls Pah-
wils ẜacka: Mehß äſẜam tha Baußla Parradneeki: Ock /
mums gir tahds leels Parrads / ka mums wiſẜeems waidädami
ẜatziet buhß ar to Koninju Dawid: Mann wairahk Ghräki /
nhe ka Matti us mannu Ghallwu.
  Addari to Ghramatu no teems deßmitteems Deewa Bauß-
leems / teitan tudeļļ tu attraſẜi Deßmitts=tuhxtoẜchus Pohdus
Ghräko. Aiſto / kad eſẜi tu Deewu tha bijajeeß / ka tu buhtu töw
ẜarrghajeeß / ar nhekadu Leetu Winju apkaitenaht / bett tha dſie-
@b{woht/}
[374{354}.lpp.]
woht / ka töw Deews Schehligs warrätu buht? Eſẜiegh tu pazee-
tiegs bijiß tawà Nhelaimeh / unnd ghaidijis uhs to Laiku / kad
Deews paliedſehß? Kaß mieļo Deewu no wiſẜas Ꞩirrds / unnd
par wiſẜu Leetu / kaß tickai Paſẜauleh warr buht? Kaß ghribb wiſ-
ẜu ẜawu Manntu / irr ẜawu Aughumu / Deewu mieļodams doht?
Kaß darra to labpraht / kaß Deewam patiek / und noturrahß no
to / kaß winjam nhepatiek? Aiſto ta gir ta Mieläſtiba us Dee-
wu / ka mehß winja Baußlus turram. Negg tu daſche reis
wairahk paļaujeeß uhs Zillwäku / nhe ka us Deewu / jebſche Ko-
nings Dawids ẜacka: Labb gir Deewam ustitzeht / und nhe
paļauteeß us Zillwäkeems? Kad eſẜi tu Ꞩirrdighe Deewu
peluhdſis? Kad eſẜi tu Deewam pateizis par wiſẜu Labbu? Zeek
reiſas eſẜi tu lahdejiß / pa Dewinjeem / pa Ꞩimbteem / pa Tuhxto-
ẜcheem? Kad kaßlabba kahdu Leetu pamettiß gir / tad leek Wings
Ꞩeeru raxtiet / jeb tätzena Ꞩeetu. Gir kaß Nheweſẜels / nhe
luhgs taß Deewu / bett Ꞩahls=Puhſchlätaju und Burrwi wings
mecklehß / no to taß lixeeß / aptauſtiteeß. Kaß klauſẜa taggad Dee-
wa Wahrdu no Ꞩirrds? Kaß dſiewo ẜchinnieß Laikohß tha / ka
Deewa Wahrds mahza? Zitz Ꞩwehdenà kad zitti Ļaudis Baſ-
nizà/ Kroghà ẜehſch / pliete ko dabbuidams. Zitz wällkahß ap-
kahrt ẜawu Lauka. Zitz ſtaipa Kaulus us Rijas=Krahßni / Zitz
ghoſahß Ꞩauleh / ja zittam ta Ꞩwehdeena tick dauds maxa / ka 
Darrbo=Deena / Wings arr / etze / dädſena Liedumu / und ẜacka /
Ꞩweh=Deenà ghribb jo tick labb ehſt / ka irr Darrbo=Deenà.
Kurrſch Bährns taggad zeeni ẜawu Tähwu und Maht? kuŗŗa
Ꞩaime ẜchinnieß Laikohß kaunahß ẜawu Ꞩaimneeku unnd
Ꞩaimnezenu? Kuŗŗi Ļaudis kaunahß ẜawus Kunnghus? Zee-
kahds Deewam ſchähl / tohp nokautz arr Zirrwi / Naſi / jeb zittu
kadu Eerohzi? Ꞩchi Semme dauds dauds Zillwäko Aſẜini gir
eedſeruſẜi / und gir itt peedſäruſẜeeß. Ka reijeeß tu und barreeß
ar tawu Tuwaku? ka dußmojeeß tu us to? unnd dohd tam nhe
ſinnu kadu Palamu.
@b{Kada}
[375{355}.lpp.]
  Kada Rieẜchana / kada Dſerrẜchana / kada Plieteẜchana
tohp rädſäta py Wahzeem und Semmneekeem / py Leeleem unnd
Maſeem / py Jauneem unnd Wätzeem / py Wiereem unnd Ꞩee-
wahm? Kadas Bleņas tohp dſirrdätas? kadas beßkaunighas
Dſeeßmas tohp dſeedatas / ka ghohdigham Zillwäkam Auſẜiß
ẜuhſt / und ta Ꞩirrds no Muttes ſprahkt ghribb. Kurr attraſẜi tu
ẜchinnieß Laikohß Ghodu? Mauziba unnd Nheſchkieſtiba tohp
wiſẜur dſirrdäta. Ka kluhſt tam Tuwakam kaß tam peedärr /
attrautz / nhe ween ar Warras Darbu / bett irr ẜläppän / ar Will-
tu / ar Ohlekti / ar Ꞩwarru / ar Ꞩahdſibu. Zeek reiſas eſẜi tu ghañ
zittu Zillwäku Mainà peewieliß ar Sirrghu? unnd winjam ka
Sackſche parawis labbu Sirrghu. Zeek reiſas eſẜi tu mählojiß
us tawu Tuwaku / und to nhepatteeß apmälojiß? Tu dſeedi:
    Töw nhe buhß tawa Tuwaka Ꞩeewu und Nammu
    Vnd wiß kaß tam peedärr / nhe eekahroteeß /
    Töw buhß tam wehleht wiſẜu labb /
    Ka töw tawa Ꞩirrds paſẜcham darra.
  Tha dſeedi tu / bett arrieg tu to darri? Vnd kaß warr wiſẜus
Ghräkus iß=ſtahſtiet? Skaiti tu tohß wiſẜus kohpà / negg ẜchiß
Ghräko=Parrads nahxeeß us deßmitts=tuhxtoẜchu Pohdu?
  Tada Parrada dehļ Deews nhe zeeties kluß / bett Wings
töw / O Zillwähx / tadehl waizahß. Ko ghribbi tu adbilldeht?
Leekt tu nhe warri / ißbehgt tu nhe warri / ko nu darrieſẜi? Manns
Draugs / darri ka ẜchiß Kallps / metteß preekſch Deewu zeļļohß /
luhdſeeß Schälaſtibu / ẜacki ar to Koninju Dawid / O Kunngs /
nhe ey Ꞩohdà arr tawu Kallpu / ar tawu Kallpohn / aiſto
preekſch töw nhe gir nhe weens dſiews ( Zillwähx ) taißniß.
Ꞩacki ar to paſudduẜchu Dählu: Tähws / eß äßmu ghräkojiß
Debbeſẜieß / und preekſch töw / eſẜi mann Ghrehzeneekam
ſchehliegs . Eß ghribbu maxaht / nhe ar mannu Manntu / bett
ar to Nopellnu manna Kungha JESV Chriſti / aiſto taß gir
@b{ghanne}
[376{356}.lpp.]
ghanne darrijiß nhe ween par muhſẜeems / bett ir par wiſ-
ẜas Paſẜaules Ghräkeems. Eß titzu / zaur to Schälaſti-
bu manna Kunngha JEſu Chriſti ẜwähtz ( unnd no Ghrä-
keems peſtiets ) tapt. Aiſto us to gir Deews wiſẜu mannu
Parradu und Ꞩohdu usmettiß. Ock Tähws / usjemm JE-
ſum Chriſtum tawu Dählu par mannu Ghallweneeku / Wings
mann ißghallwo / Wings arridſan weens par mann warr noma-
xaht / ko eß parradà äßmu. Ja tu / O Zillwäht / tha turrehſẜeeß /
tad Deews ẜöw apſchälohſẜeeß / peedohß töw wiſẜu tawu Ghrä-
ko=Parradu{Ghräko=Parrodu} / und to muhſcham wairs töw nhe peelaghadieß.
  Ka nu taß Wiſẜewalldiegs Konings und Debbeſẜo Tähws
töw tawus Ghräkus peedohd / itt no tieras Schälaſtibas / beß
tawu Nopellnu / tha Kungha JEſu Chriſti dehļ; ihten tha buhß
töw arridſan tawam Tuwakam peedoht / ko Wings prettie töw
darrijiß. Aiſto to mahza töw unnd mann taß Kunngs JEſus
eekſchan ẜcho Ewangelio / ſtahſtidams / ka ẜchiß Kallps / Schäh-
laſtibu attraddiß py ẜawu Kunnghu / iß=eet / attrohd weenu no ẜa-
weems Beedra=kallpeems / katters tam Ꞩimmtus Ghroſſchus
parradà by / to taß Blehds tudeļļ py Riekleß aißkampiß / ſchņauds /
ghribbahß maxajams unnd jebſche taß nabbags Zillwähx ghann
luhdſahß ghaidiet / dſirrahß arridſan maxaht / tomähr by tam oh-
tram tahda zeeta Ꞩirrds / nhe peedehwe winjam / ka taß Kunngs
Deßmitts=tuhxtoẜchus Pohdus tam peedehwe / bett mette to Zee-
tumà / teekams taß par pillu wiſẜu Parradu nomaxatu.
  Bett kaß noticka ẜchim nheſchehligham Kallpam? Tee zit-
ti Beedrakallpi ẜuhds to nopuhßdameeß tam Koninjam / taß leek
ẜcho Blehdi preekſch ẜöw atkal no jaunu aizenaht / unnd kad taß
Konings attrohd / ka wings tick nhe=ſchehlighe arr ẜawu Parra-
dneku dſiewojiß / wiß nhe abdomadams / kadu leelu Schälaſtibu
taß Konings winjam parahdijiß / näß Wings tahdu Teeſẜu / ka
buhß to blehdighu Kallpu nodoht teems Mohzetajeems / teems
@b{buhß}
[377{357}.lpp.]
buhß to tick illghe mohziet und pinngkeht / kamähr taß wiſẜu ẜawu
Parradu nomaxa. Nu rahda JEſus Chriſtus / ko mums aran
ẜcho Liedſibu mahziteeß buhß: Tha jums manns Debbeſẜo
Tähws arridſan darrieß / ja juhß nhe peedohſẜeeta no
juhſẜeems Ꞩirrdeems ick=kattris ẜawam Brahļam ẜa-
wus Ghräkus.
  Ꞩchinnieß Laikohß / Deewam ſchähl / dauds tahdi Ļaudis
tohp attraſti / kad zitts kaß kadu Ghrähku teems darrijis / irr no
nhejauẜchu / tad teems tadi Skummji und Dußmas Ꞩirrdy zel-
ļahß / ka tee Sohbus ẜakohduẜchi eet / muhſcham nhe ghribbä-
dami peedoht / pirrms tee attkohduẜcheeß unnd attrebuẜcheeß.
Vnnd warrätu tee ar Atzeems ẜawu Prettineeku nokaut / tee nhe
taupitu. Bett klauſẜais ẜcheitan ko Chriſtus JEſus patz töw
ẜacka: Tha mans Debbeſẜo Tähws jums arridſan dar-
rieß. Peedohſẜi tu tawam Tuwakam / ar ko wings töw gir ap-
kaitenajiß / tad Deews töw attkall tawus Ghräkus peedohß.
Nhe peedohſẜi tu / Deews töw attkall nhe peedohß. Dußmohſẜi
tu wirß Semmeß / Deews ar töw dußmohß Debbeſẜieß: taß buhß
töw ghrutake. Aiſto ar to paſſchu Mähru / ar kattru juhß
iß=mehŗohſẜeeta / taps jums attkall att=mehŗohtz. Sy-
rachs runna pareiſe no ẜcho Leetu: Dußmiba / ẜacka Wings /
und Trackghallwiba gir nheghannta Leeta / und taß Beß-
deewiegs to darra. Kaß töw attreebjahß / py to taß
Kunngs attkal attreebẜeeß / und tam ẜawus Ghräkus ar-
ridſan paturrehß. Pedohd tawam Tuwakam / ko wings
töw gir ļaun darrijiß / und luhds tad / tad kluhſt töw tawi
Ghräki arridſan peedohti. Zillwähx prett ohtru duß-
mo / unnd ghribb py to Kunnghu Schälaſtibu meckleht.
Wings gir nheſchäliegs prett ẜawu Kahrtu / und ghribb
par ẜaweems Ghräkeems luhkt. Wings gir tickai Meeſẜa
und Aſẜins / und dußmo / kaß ghribb tad winjam ẜawus
@b{Ghrä-}
[378{358}.lpp.]
Ghräkus peedoht? Dohma us to Gallu / und mittejeeß
eniedeht / kattra to Nawu und Ꞩamaitaẜchanu meckleh.
Tapehtz manns Draugs / peedohd tawam Brahļam. Kaß töw
ko Ļaun gir darrijiß / taß gir taws Brahlis / tawa Mahſẜa. Aiſto
mums wiſẜeems girr weens Tähws Debbeſẜieß / kaß mums girr
raddijiß. Mums girr weena Mahte / tha CHriſtita Draudſe.
Mums gir weens Brahlis / JESVS CHRJSTVS.
Py Deewa Ghalldu eedami / ähdam mehß weenu Barribu /
mehß dſeŗŗam weenu Dſehren. Mums weena Tähwa=Sem-
me / Debbeſẜieß. To abdohma / O Zillwähx / peedohd tawam
Tuwakam no Ꞩirrds dibben wiſẜus Ghräkus / ka CHRJſtus
JESVS töw gir peedehwis / unnd mieļojeteeß weens ohtru /
AMEN.
@v{Evangelium am drey und}
@v{zwantzigſten Sontag nach Trini-}
@v{tatis / Matth. 22.}

  To ẜwähtu Ewangelium / Kurr tee Wariſeeŗi arr to
   Kunnghu JESV CHriſto aprunnajahß par to
   Nohmu / kam ta dohtina / apraxta taß ẜwähtz Ewan-
   geliſts Mattheus ẜawà Ghramatà diwideßmittà unnd
   ohtrà Weetà / unnd ſkann tee Wahrdi juhſẜà Walloda
   tha.
@b{Tad}
[379{359}.lpp.]
    TAd noghaja tee Wariſeeri /
    und ẜarunnajahß / ka tee JESVM
    ẜawà Walloda ẜajämmtu. Vnnd
    ẜuhtija py to ẜawus Mahzekļus / ar
    Herodis Ꞩullaineems / unnd ẜatzija:
Meiſter / mehß ſinnam ka tu taißnis eſẜi / und mahzi
to Deewa Zeļļu teeſcham / unnd tu nhe bähda pehtz
nheweenu / Aiſto tu nhe ohla to Vhsluhkoẜchanu
tho Zillwäko. Tapehtz ẜacki mums / ko ſkeet tu /
girahk taß pareiſe / ka mehß tam Keiſeŗam Nohmu
dohdam / jeb nhe? Kad nu JEſus winjo Blehdibu
nomannija / ẜatzija taß: Juhß Willtineeki / ko iß-
klauſẜaita juhß mann? Rahdaita mann ẜchurr to
Nohma=Kauſẜu. Vnd tee parahdija tham weenu
@b{Ghroſẜi.}
[380{360}.lpp.]
Ghroſẜi. Vnd wings ẜatzija us teem: Ka Sihme
gir tha und taß Wirrſẜoraxts{Wirrſẜoraxt}? Tee ẜatzija us Winju:
Ta Keyſeŗa. Tad ẜatzija Wings uhs teem: Tad
dohdeeta tam Keiſeŗam / kaß tam Keiſeŗam peedärr /
unnd Deewam kaß Deewam peedärr. Kad tee to
dſirrdeja / iſẜabrienojahß tee / und attſtahja to / und
ghaja nohſt.
  
    ꞨChiß ẜwähtz preeſche laſẜiets Ewan-
    geliums peedärr eekſchan to Zätturtu Luhkſcha-
    nu / kad mehß ẜackam: Muhſẜo Tähws eek-
    ſchan Däbbäſẜu / Muhſẜu deeniſchku Mais
    dohd mums ẜchodeen. Aiſto ẜchinny Luhk-
    ſchanà luhdſam mehß / ka taß ſcheliegs Deews
mums ghribbatu doht peetitzighus unnd rahmus Kun-
ghus / labbu Walldiẜchanu / labbus Ļaudis und ghodighu
Ꞩaim / unnd kad Deews mums tahdu Deeniſchku Mais deh-
wis gir / ghribbätu Wings mums arridſan ar ẜawu Ꞩwähtu
Gharru abdahwenaht / ka mehß muhſẜu deeniſku Mais und
tadu lelu Deewa=Dahwanu adſiet / unnd ar Patteiſibu
ẜajemmt warram.
  Tahdu Mahzibu taß Kungs JEſus Chriſtus mums ẜchei-
tan arridſan preekſcha turr / ẜatzidams: Dohdeeta tam Keyſe-
ŗam / kaß tam Keiſeŗam peedärr / und Deewam kaß Dee-
wam peedärr; Ar teems Wahrdeems JEſus Chriſtus teems
Semmes=Kunngheems to Krähßlu patz zeļļ / und ẜähdena töß
turr wirſẜon / unnd ghribb ka wiſẜeems Ļaudeems unnd Ꞩaimei
buhß Kungheems to doht / kaß teems no Deewu und Teeſẜu nah-
kahß / und teems nhe buhß nheneeka attraut.
@b{Ꞩchim}
[381{361}.lpp.]
  Ꞩchimm brieẜcham ghribbam mehß aran ẜcho Ewangelio
mahziteeß / Ko tick lieds Kungheems / ka aridſan Ļaudeems
ſinnaht und darriet buhß.
  Taß Kungs JEſus Chriſtus / weens Kunngs par wiſẜeems
Kunngheems / unnd Konings par wiſẜeems Koninjeems palliedſi
mums arr ẜawu Ꞩwähtu Gharru / ka mehß nhe leedſameeß to
doht muhſẜeems Semmes=Kungheems / kaß teems peedärr / und
ka irr tee Kunnghi to währà jemm / ko teems Deews pawehlejiß
gir / Amen.

  TEe Wariſeeŗi noghaja unnd ẜarunnajahß / ẜacka taß
  ẜwähtz Ewangeliſts / ka tee JEſum ẜawà Wallodà
  ẜajembt unnd peewillt / unnd pehtz leelà Nhelaimeh weſſt
warrätu. Taß ẜwähtz Ewangeliſts Lucas ẜacka tiere klaht: Tee
Wariſeeŗi tapehtz ẜchahß Runnas turrejuẜchi / ka tee warrätu
JEſum tam Semmes=Kungham Pilato Rohkà eedoht. Bett
ka tam Kungham JEſum nhe by redſeht / neds nomanniet winjo
Blehdibu und Willtu / nhe nahk paſſchi Wätzaki / bett ẜuhta ẜa-
wus Mahzeklus / jaunus Ļaudis / dohmadami / kaß ſinna / neggh
Wings nu aplam ko ißrunnahß prett teems Sem̃es Kungheems;
tapehtz tee peeſchkiŗŗ / irr tha Koninja Herodis Ꞩullaiņus / ja tee
kadu Wahrdu dſirrdehß / kaß pretti to Koninju buhtu / tad laid tee
to JEſum no Nazareth apẜuhds. Ja tad attkal Wings kahdu
Wahrdu runnahß pretti teems Juddeems / tad tee to arridſan
ghann attraß.
  Ꞩchee iß=ẜuhtiti Mahzekļi dohd Chriſto JEſu tohß mie-
lighus Wahrdus / teems miexta Mehle / aiſto tee ẜacka: Meiſte-
ri / mehß ſinnam ka tu taißniß eſẜi / unnd mahzi Deewa
Zeļļu teeẜcham / unnd tu nhe bähda pehtz nheweenu / aiſto
tu nhe ohla to Vhslukoẜchanu tho Zillwäko. Tapehtz
ẜacki mums / ko ſchkeet tu / girrahg taß pareiſe / ka mehß
@b{tam}
[382{362}.lpp.]
tam Keiſeŗam Nohmu dohdam / jeb nhe? Tee Blehſchi
ghribb tick dauds ẜatziet / ka irr wehl ẜchodeen daſcham Blehſcham
tahda Mehle gir: Zeeniegs Mahzetaiß / mehß py töw nahkam
mahziteeß / ka no tadu Mahzetaju / katters pehtz nhe kadu Zillwä-
ku / lai buht auxtz jeb ſämms / nhebähda / bett ickkatram paſẜchahß
Atzieß / kaß teeſẜa gir / ẜacka: Muhſẜo ſtarrpa dauds und daſchade
tohp runnahtz par to Nohma=Kauſẜu / kamm taß dohtins! Zitz
ẜacka / tam Keiſeŗam / ka muhſẜam Kungham buhß to doht. Zitz
attkal ẜatza / Mehß ka Deewa Ļaudis äſẜam bry / mums nhe buhß
doht / bett to Teeſẜu Baſnizas=Schkirrſtà eelickt. Muhſẜo
Mahzetaji biedameeß tohß Kunnghus / nhe ghribb ſkaidre iß=run-
naht / bett Tu nhe bieſteeß nhe weenu / tu nhe ohla to Vslukoẜcha-
nu to Zillwäko / tu ick=kattram preekſch Peereß ẜacki. Tadehļ
luhdſam mehß töw / mahzi mums pareiſe / warrieg taß tha pareiſe
buht / warrieg taß tha nahkteeß / ka mums Juddems / kattri mehß
Deewa Ļaudis äſẜam / tam Keiſeŗam Nohmu dohdam / und wehl
ihten to Nohma=Kauſẜu / katters Baſnizà dohtins?
  Nu ſchkitta tee Blehẜchi / lai Wings nu adbild ko ghribbä-
dams / lai ẜacka mums buhß / jeb nhe buhß doht / tad jaw Wings
ẜawu Kacklu gir noſeedſis.
  Bett taß Kungs JEſus nomannidams winjo Blehdibu /
unnd ka tee to ghribbeja peekrahpt{peekraht} / ẜatzija: Juhß Willtineeki.
Patteeß / JEſus Chriſtus nhe bähda pehtz nheweenu. Wings
dries ickkattru py ẜawu ihſtänu Wahrdu noẜautz. Juhß Will-
tineeki / ẜacka Wings / ko ißklauſẜaita juhß mann? Schkee-
taht juhß / ka eß nhe prohtu juhſẜu Willtu? Radaita mann ẜchurr
to Nohma=Kauſẜu. Ka Sieme gir tha? Wahrds ſtahw ap-
kahrt raxtietz? Jo jums paſſcheems buhß ẜatziet / ka ta Sieme und
Wahrds tha Keiſeŗa gir. Tad by jums paſſcheems praſſt / tur-
reta juhß ta Keiſeŗa Naudu / tad taß Keiſers gir juhſẜo Kunngs.
Gir wings nu juhſẜo Kunngs / tad jums winjam ka juhſẜo Kunn-
@b{gham}
[383{363}.lpp.]
gham Teeſẜa doht buhß/ Dohdeeta Keiſeŗam kaß tam 
peedärr / unnd Deewam nhe attraujeeta / kaß Deewam pee-
därr. To Adbilldeẜchanu tha Kunngha Chriſti tee nhe warreja
ẜmadeht / bett brienodammeeß / ka Ꞩunniß Aſſt nokahruẜchi / gha-
ja tee projam.
  Aran ẜcho Ewangelio by mums mahziteeß / ka taß nhe klah-
jahß miextu Mehl prett ohtru turreht / bett zeetu Ꞩirrdy: Ka ta
Ꞩirrds gir / tha buhß Muttei arridſan buht. Nei taß klahjahß /
ka buhß ghodighus Ļaudis iß=klauſẜiet / unnd pehtz teem Nhelaim
darriet. Bett ẜchadas Mahzibas eſẜeeta juhß zittahß Ꞩweh-
deenahß dſirrdejuẜchi.
  Mahzaiteeß nu wiß wairahk / ko tick lieds Kunngheems
ka Ļaudeems ſinnaht und darriet buhß. Aiſto JESVS
Chriſtus ẜcheitan ẜacka: Dohdeeta Keiſeŗam / kaß tam pee-
därr. To Keiſeri ẜaukdams / ghribb tomähr taß Kunngs JE-
ſus / ka irr wiſẜeems Kungheems und Wirrẜeneekeems doht buhß /
kaß teems peedärr.
  Wiß pirrmahk / Manni Draughi / buhß jums ſinnaht / ka
patz Deews tohß Kunghus / lai tee gir auxti / lai maſi / eezehliß /
und us to Kunngha=Krähßlu ẜähdenajiß gir. Aiſto tha ẜacka
Deews: Kaß Zillwäka Aſẜini ißlei / tha Aſẜinim buhß attkal
zaur Zillwäkeem ißleetam tapt / taß gir / kaß Zillwäku nokau /
tam buhß attkal nomaitatam tapt. Kunngheems gir Deews to
Sohbinu Rohkà dehwiß / tohß Ļaundarritajus ẜohdiet / und
par Ghodu teems Labbeems. Tha ẜacka Deewa Dähls:
Zaur mann wallda tee Leeli=Kunghi / und wiſẜi Wallditaji
us Semmes. Ja / Deews patz teems Kunngheems ẜawu paſ-
ſchu Wahrdu dohd / und ẜautz tohß Deewus / tapehtz ka tee Dee-
wa Weetà us Semmeß wallda / und Teeſẜu ißdohd. Kad tad nu
Deews tohß Kunghus eezehlis und tohß tick auxte zeeni / tad war-
ri tu / Manns Draugs / taggad lähte patz praſſt unnd nomanniet /
@b{kaß}
[384{364}.lpp.]
kaß ẜöw pretti ẜawu Kunnghu turrahß / taß jaw prett paſſchu
Deewu dſiŗŗdahß turreteeß. Tapehtz arridſan Deews no teems
Jſraelitereems ẜacka / Tee nhe gir to Kunnghu Samuel / bett
paſſchu Deewu attmättuẜchi.
  Juhß paſſchi / Manni Draughi / warreta redſeht / ka Deews
tohß Kunghus ghlahb und paſẜargh. Ꞩchadà leela Semmeh gir
tickai weens wenigs Leelskungs / katters to Sem̃ wallda: Ꞩchin-
ni Wallſtà weens weeniegs Kungs gir / katters tohß Ļaudis rah /
bett apdohma attkall / kahds Pullx gir Saggļo / Ꞩläppkawo /
unnd zitto Blehſcho / kad Deews nhe buhtu tohß Kunnghus ap-
pakſch ẜaweem Spahrneem{Spahneem} jehmiß / unnd tohß ghlabbojiß / tad
tahds Pullx Blehſcho tohß dries uswahrätu. Bett ka tee Kun-
ghi Kunghi palleek / to warra tee ar mums und mehß ar winjeem
Deewam pateickt / taß teem ẜawus ẜwähtus Engeļus peeẜuhta /
tee tohß paſẜargha par wiſẜenadu Nhelaim. Ar to parahda nu
Deews / ka tee Kunghi winjam patiek / uñ wings tohß gir eezehliß.
  Beß Kungheem mehß nhe warram buht. Buhß mums
Deewa Wahrdu mahziet / unnd mahziteeß / tad buhß teem Sem-
mes=Kunngheem usturreht ghodighus Mahzetajus. Tapehtz
Deews tam Koninjam pawehlejiß / unnd wiſẜeem Kunn-
gheem / teem buhß paſſcheem arridſan Deewa Ghramatà
allaſch laſẜiet / ka tee ſinna bieteeß to Deewu ẜawu Kunghu.
Teems auxteems Kungheems gir Deews pawehlejis / teem buhß
Vs=raughus Baſnizà zellt / kattri labbe usluhko / kahda titziba
winjo Semmeh tohp mahzita / arrieg leels unnd mas / jauns unnd
wätz Pahtarus / Deewa=Dſeeßmas unnd Wahrdu mahzahß.
Tadehļ kļuhſt tahdi Semmes=Kunnghi / und irr tee kattri Piließ
unnd Jällghawahß wallda / dähwäti Ꞩarrghi / unnd Ambas
tahß Chriſtitas Draudſes. Vnd taß Konings Dawids pawehļ
wiſẜeems Kunngheems / tam Koninjam tahß Ghohdibas
Chriſto JEſu tahß Wahrtiß platte attwehrt: Teem buhß
@b{to}
[385{365}.lpp.]
to Deewa Dählu ſkuhpſtiet / ka taß nhe dußmojahß. Kad
mums Kunghi nhe buhtu / tad daſche reis daẜch nopuhſtohß{nopuhſtahß} und
ẜatzietu: Jck=kattris darra / ka wings ſchkeetahß / kaß tam
patiek.
  Beß Kungheem nhe warram mehß buht / zittade nhe weens
ko tam Deews dehwiß / paturrätu arr Meeru. Buhtam mehß
beß Kungheemm / mums ihten tha eetu / ka Siweem Vhdeny. Lee-
la Siwis maſu apry; tha arridſan Leelakaiß to Maſaku us=wah-
rätu / und nhe buhtu taß Wahjaiß nhe wenu Stundu ar Meeru.
Kurrſch ghribbädams / to aplaupietu. Tadehļ taß ẜwähtz Apu-
ſtuls mahza / mums buhß par wiſẜahms Leetahms luhkt par
muhſẜeems Wirrſẜeneekeems / ka mehß meerighe und rah-
me dſiewoht warram eekſchan wiſẜenadas Deewa=Bija-
ẜchanas und Ghodu.
  Zeekahd lätzahß kada Reiſa juhſẜahß Aehkahß? daſche reis
Duhmi zeļļahß ſtarrp Wieru unnd Ꞩeewu / Bährni ar Wätza-
keems nhe warr ẜaderreteeß / Ꞩaimneex ar Kallpu / Puſẜcheneex
ar Puſẜcheneeku / Kaimings ar Kaiminju. Kad nu Kunghi und
Teeſẜa nhe buhtu bijuſẜi / kaß tohß teeſẜatu? kaß tohß ẜadärrätu?
kaß tohß Pahr=ghallwus ẜohditu? Tha rädſaht juhß nu attkal /
ka mums Kunghi allaſch waijagha.
  To buhß apdomaht wiſẜeems Kunngheems laid buht tee
leeli / laid maſi. Gir Deews tohß tadà Ghodà zehliß / tad buhß
teems arridſan ſämmoteeß preekſch ẜawu Kunghu / to wiſẜewall-
ditaju Deewu / nhe läppoteeß us ẜawu Waļļu / und darriet ka
teem paſſcheem patiek. Aiſto Deews Paſtarà Deenà waizahß /
ka tee Kunghi ẜchinni Paſẜauleh dſiewojuẜchi gir. Vs to buhß
teem Kunngheem dohmaht unnd ghadaht / ka Deewa Wahrds
ſchkieſte ſkaidre ẜawà Semmeh mazietz / und winja Wallſti-
bà wairohta und ißplattieta tohp.
@b{Vnd}
[386{366}.lpp.]
  Vnd buhß ick=kattram / kam preekſch Teeſẜas ja=darra taiß-
nu Teeſẜu ißdoht / kaß pellnijiß buhß ẜohdiet / kaß nhenoſiedſiegs /
ſchäloht / und us to ghadaht / ka ick=kattris ghodighe ẜawu Mai-
ſiet nopellniet / und meerighe to paſſchu ehſt warrätu.
  Kad nu tha turrahß tee Kunnghi / tad buhß teem Ļaudeem
doht ẜawam Kunngham / kaß tam nahkahß. Ko buhß mann
Kunngham doht / warrätu daẜch muhſẜo ſtarrpà taggad domaht?
Kunngham wairahk / nhe ka mann Nabbagham! Taß Kunngs
JEſus Chriſtus ẜacka ẜcheitan: Mums buhß to doht ẜawam
Kunngham / kaß tam peedärr: Ja tad nu mums winjam to
doht / ja attdoht buhß / kaß winjam peedärr / tad jo kahda Leeta py
mums buhß / kaß Kungham peedärr / to buhß mums addoht.
  Kaß tad nu taß gir / ko mums ẜaweem Kungheem attdoht
buhß? Taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils ẜacka: Dohdeeta ick-
kattram / ko jums doht buhß / Mättäklu / kam Mättäkliß
peedärr / Muitu kam Muita peedärr / Bijaẜchana kam
Bijaẜchana peedärr / Ghodu kam Ghohds peedärr.
  Tha buhß töw nu / Manns Draugs/ tawam Kunngham
doht Mättäcklu und Muitu. Ꞩchinny Semmeh dohdaht
juhs Teeſẜu Ghodu ẜaweem Kungheem / nhe ween ka ta wä-
tza Semmes=Teeſẜa gir / bett Deews patz jums unnd juhſẜo Täh-
wo=Tähweems to jaw gir pawehlejiß. Tapehtz nhe warri tu ta-
wam Kungham tahdu Teeſẜu leekt / neds attraut / neds mäloht / ja
tu nhe ghribbi tieſche Deewu apkaitenaht / unnd tawu Dwehẜel
apgrutenaht.
  To Teeſẜu buhß töw tawam Kungham / tawu Pat-
teizighu Ꞩirrdi paradidams. Tawi Kunnghi töw ghellb und
ghlahb / ka tu meerighe warri py tawas Nabbadſibas palickt / ta-
pehtz buhß töw attkall par tahdu Schälaſtibu winjam pateickt.
  Mättäcklu und Teeſẜu buhß töw labpraht doht / aiſto Kun-
gheem dauds ja=ißdohd. Kad kahds Karrſch zeļļahß / tad buhß
@b{leeleem}
[387{367}.lpp.]
leeleem Kunngheem par ẜawu Naudu attkal Kaŗŗa=Ļaudis tur-
reht / ka tee ẜawu Semm und Ļaudis ghellbe und ghlahb; kapehtz
ghribbi tad tu tawam zeenigham Kunngham to Mättäcklu und
Teeſẜu leekt? Ja ta töw paſſcham par labbu nakahß / ar to tu patz
unnd wiß kaß töw peedärr kļuhſti ghellbähtz. Tad buhß nu
jums tadu Teeſẜu doht / aiſto tee Kunghi gir Deewa Kall-
pi / kattreems tahda Ghellbeẜchana jakohp gir / mahza taß
ẜwähtz Apuſtuls Pahwils / ghribbädams tick dauds ẜatziet: Labbi
Ļautinji / buhß temm Semmeskungheem jums ghlabboht / tad
buhß jo jums paſſcheem arridſan no to / kaß py Rokaß teems doht /
ka tee warr juhß ẜarrghat: unnd ja jums taß patiek / ka juhß arr
Meeru warreta palickt / tad lai jums taß arridſan patiek / ka juhß
kolabb dodaht / unnd warreta ar Meeru dſiewoht. Zeek reiſas
jaw taß peedſiewohtz / kaß nhe ghribb arr labbu Prahtu ẜawam
länam / labbam / ramam Kungham Teeſẜu doht / tam buhß tomähr
ghribbiet nhe ghhribbiet tadam Kunngham pehtz doht / kaß irr Ah-
du dieŗa / unnd nhe dohd labbu Wahrdu klaht. Ta Deews to
ẜohda / kaß ẜawam Kungham labpraht Teeſẜu nhe dohd / unnd ja
taß dohd / tad dohd taß ka Blehds.
  Töw buhß / manns Draugs / tawam Kungham doht Bija-
ẜchanu. Bieteeß und kauneteeß buhß töw tawu Kunghu / und
tam paklauſẜigham buht. Aiſto kaß ẜawu Kunnghu bieſtahß / taß
tam arridſan klauſẜa / und darra ko taß ghribb. Ka leek Deews
teems Jſraeliteŗo Ļaudeems ẜatziet zaur Moſen? Ja kaß labb
ghribbätu tick drohſch buht / ka taß tam Baſnizas=Kunn-
gham / katters py Deewa tawa Kungha Ammatu ſtahw /
nhe klauſẜa / jeb tam Ꞩogjam / tam buhß mirrt.
  Taß ẜwähtz Apuſtuls Pahwils mahza / ick=kattram buhß pa-
klauſẜigham buht tam Kungham / kam Waļļa par to gir.
Vnd ihten to mahza arridſan taß ẜwähtz Apuſtuls Pehteris /
ẜatzidams:
@b{Eſẜeeta}
[388{368}.lpp.]
Eſẜeeta paklauſẜighi wiſẜam Zillwäzigham Lickumam tha
Kungha dehļ / tick labb tam Koninjam ka tam Wirrſẜenee-
kam / jeb teems Pills=Kungheems / ka teems kattri no win-
ju ẜutiti gir / par Attreepẜchanu teems Ļaundarritajeems /
und par Ꞩlawu teems Rahmeems.
  To apdohmaja pareiſe tee Juddo=Ļaudis / ẜatzidami us ẜa-
wu Leel=Kunnghu to Joſua: Wiß ko tu mums pawehl / to
ghribbam mehß darriet / kurr tu mums ẜuhtieſẜi / turr mehß
eeſẜim / ka mehß Moſen äſẜam klauſẜijuẜchi / tha ghribbam
mehß irr töw klauſẜiet / kaß töw nhe dſirrdehß / tam buhß
tudeļļ mirrt.
  Ock manns Draugs / nhe leezeeß no nhekahdu Zillwäku /
lai taß bijiß kaß budams / pahr=runnateeß / kahdu Dumpi zellt 
prett tawu Kunghu. Zittade Deews töw ẜohdieß. Tapehtz
ẜacka taß ẜwähtz Konings Salomons; Manns Bährns / bie-
ſteeß Deewu / unnd ghodi to Koninju / ( unnd tawu Kunghu )
und nhe jauzeeß ar teems Dumpadarritajeems / aiſto win-
jo Nhelaime pepehſche nahx / und kaß ſinna / zick dries abbo
Nhelaime usbrux. Tha lieds arridſan ẜacka Syrachs: Nhe
pazell Dumpy Pily / und nhe kerreeß py Ļauſcho Pullku /
ka töw nhe buhß ja=nähß diwenahda Waina / aiſto nhe /
weens nhe palix nheẜohdiets.
  Kaß noticka tam Abimelech / kaß ẜöw jauzehß ar to tracku
Pullku eekſchan Sichem / und leelu Dumpi eekſchan Jſrael eeẜah-
ka? Negg weena Ꞩeewa tam us Ghallwas mette ar weenu dſirr-
nawas=Ackmini / ka wings py Semmes kritte / und ka nhe by Ļau-
deems to appẜmeet / unnd ẜatziet / buhgku Ꞩeewa to nokahwuſẜi /
tad by to winja Bruņņ=Näſẜatajam zaure durrt.
  Rechob und Baena diwi Dumpes darritaji nokahwe ẜa-
wu Kunghu to Jßboſeth / nozirta tam Ghallwu / und ſchkißdami
leelu Dſeŗŗama=Naudu no to Koninju Dawidu dabbuit / nonäß
@b{winjam}
[389{369}.lpp.]
winjam to Ghallwu. Bett us to weetu Deews tudeļļ tohß ẜoh-
dija. Dawids pawehleja teems Ꞩläppkaweems Kahjaß und
Rohkaß nozirrſt / unnd kaß wehl attlicka / pakahrt py to Dieki py
Hebron.
  Abſalons pazehle Dumpi prett ẜawu Kunnghu / Koninju
und Tähwu Dawidu. Deews ẜohdija to tha / ka taß Dumpa=
Zehleiß pakehrehß ar ẜaweems Matteem py weenu Ohſolu / tap-
pa ar trims Schkäpeems zaur zaureem durrts / und pehtz ka kahds
trax Ꞩunns nokautz.
  Zeekahrt taß lätzahß irr ẜchinnies Semmes / ka taß kaß zit-
tus Ļaudis usrunna / teem buhß zellteeß prett ẜawu Kunghu / taß
tohp ghrute noẜodiets / brieſcham irr ar Rattu nodauſietz / jeb zitz
Ꞩohds tam pahr=eet. Vnnd tee kaß leekahß pahr=runnateeß /
und mählo nhepatteeſẜe us ẜawu Kunghu / ka kļuhſt tee pahrmah-
ziti? Vs Mugghuru winjeem ta Mahziba tick raibe uhs=raxtita
ſtahw / kaß to warr laſẜiet / taß ẜacka / ta Mahziba ẜchy äſẜoti:
Klauſẜi Kunghu. Vnd taß wajagha irr tam / kaß ẜawu Ꞩaim-
neeku und Ꞩaimnezeen nheklauſẜa.
  Dohd / manns Draugs / tawam Kungham / Ghodu. Ai-
ſto kaß ẜawu Kunghu bieſtahß / taß to arridſan kaunehſẜeeß / und
Kaunà dehļ tam Ghodu paradieß. Tu eſẜi dſirrdejiß / ka Deews
patz tohß Kunghus eezeļļ: tapehtz buhß töw arridſan no Deewa
puſẜeß tohß zeeniet / nhe ween no Ꞩirrds / bett irr no ahrenes para-
di tawu Ghodu tawam Kungham. Runnadams ar tawu Kun-
ghu / runna ar Ghodu / prohti Kaunu / nhe bramme / nhe brehtz /
nhe turri Zäppur us Ghallwas / bett turraiß ghodighe / und ſchke-
teeß Deews patz tawà preekſchà äſẜohtz.
  Abrahams ghribbädams runnaht ar teems Bährneems
Heth / klannijahß unnd lohzija Zeļļus / aiſto tee by tee Semmes=
Kunghi. Redſi/ to darrija taß / kaß Deewa Draugs by / unnd
@b{weens}
[390{370}.lpp.]
weens Tähws wiſẜo Titzigho däwähtz tohp / und tu ka Lohps nhe
ghribbätu Zäppur preekſch tawu Kunghu nojemmt?
  Ja tu nu / manns Draugs / tawu Kunghu no Ꞩirrds ghodi
und zeeni / tad tu arridſan Deewu par to luhxi. Laid Deews
dohd muhſẜam Kungham Meeru / labbu Laim / illghu Weſẜelibu /
tad mehß prohjam kļuhſẜim allaſch / irr pa=maſam.
  Laideeta nu mums arridſan Deewu no Ꞩirrds luhkt / und
ẜatziet:
    Dohd mums Meeru ſchehlighe /
    Kungs Deews muhſẜohs Laikohß /
    Turr arridſan nhe gir zitz nhe weens /
    Kaß preekſchan mums kaŗŗoht warr /
    Ka tu muhſẜo Deews und Kungs ween.
    Dohd muhſẜam Koninjam / Semmes=Kunnghem /
     ( Muiſchas=Kungheem / und wiſẜeem Kungheem /
    Meeru und labbu Walldiſchanu /
    Ka mehß appackſchan teems meerighe unnd rahme
            warram dſiewoht /       
    Ar wiſẜadu Deewa=Bijaẜchanu und Ghodu /
          Amen / Amen / Amen.
@v{Evangelium am vier und}
@v{zwantzigſten Sontag nach Trini-}
@v{tatis / Matth. 9.}
@b{To}
[391{371}.lpp.]
  To ẜwähtu Ewangelium / ka taß Kunngs JEſus weenu
   nhewäſẜälu Ꞩeewu wäſẜälu darrijiß / und weenu no-
   mirruẜchu Jumprawinju usmodenajiß gir / apraxta
   taß Ewangeliſts Mattheus ẜawà Ghramatà / dehwità
   Weetà / und ſkann tee Wahrdi juhſẜà Wallodà tha:

    KAd JESVS runnaja ar
    Jaņa Mahzekleem ?redſi / tad nahze    
    weens no teem Wirrſẜenekeem / unnd
    kritta preekſch to ſemme / und ẜatzija /
    Kungs / manna Meita gir taggadien
nomirruſẜi / bett nahz / und uhsleez ẜawu Rohku us
tahß / tad taps tha dſiewa. JESVS zehleeß auk-
ſcham / und ſtaighaja tam packaļ / und winja Mah-
zekli. Vnd raughi / weena Ꞩeewa / kattra diwipa-
@b{deßmitt}
[392{372}.lpp.]
deßmitt Ghaddus Aſẜins=Ꞩährghà by ghullejuſẜi /
ghaja attpackaļļ py to / und aißkahre winja Dreh-
beß Wiehl. Aiſto ta ẜatzija py ẜöw paſſchu / warrätu
eß ween winja Drehbes Wiehl aißkahrt / tad taptu
es wäſẜäla. Tad attghreeſehß JEſus apkahrt / und
usluhkoja to unnd ẜatzija: Turraiß labbu Prahtu
manna Meita / tawa Titziba gir töw palliedſejuſẜi.
Vnd ta Ꞩeewa tappa wäſẜäla tañi paſſchà Stundà.
  Vnnd kad Wings tha Wirſẜeneeka Nammà
nahze / unnd tohß Stabbulneekus / unnd to
Trohxne to Ļauſcho / ẜatzija wings uhs teems / Att-
kahpeeteeß / aiſto tha Meitinja nhe gir nomirruſẜi /
bett tha ghull. Vnd tee apẜmehja winju. Bett
kad tee Ļaudis ißdſieti by / ghaja wings eekſcha / und
ẜathwere to py Rohkas. Tad zehlehß ta Meitinja
aukſcham. Vnd tha Ꞩlawa ißpauda par to paſ-
ſchu wiſẜu Semm.

    TAß ẜwähtz Konings Dawids no ẜöw ẜacka:
    Kad ẜchiß Nabbagga ( ghaudäns ) ẜautze /
    dſirrdeja taß Kungs / und paliedſeja tam
    no wiſẜahm winja Bähdahm. Arr ẜcheem
    Wahrdeem teitz wings Deewa leelu Schäla-
    laſtibu / ka taß nhe weenu leek Kaunà palickt /
    kaß to peeẜautz / tadehļ taß Konings Dawids ick-
kattru uhs=runna und pakuhdena / ẜatzidams: Baudeeta und
redſeta ka mieliegs taß ( Deews ) Kungs gir / ghribbädams
ẜatziet: Kaß nhe warr ißdomaht ar ẜawu Prahtu / taß jo ghann
@b{warrätu}
[393{373}.lpp.]
warrätu ar Atzeem redſeht / und ar ẜawu Mehl baudiet to ẜalldu
ſchehlighu Ꞩirrdi muhſẜa däbbäſẜo Tähwa / ka taß tick ghattaws
gir / ick=kattram kaß winju peeẜautz / paliedſeht.
  To rädſam mehß arridſan ẜchinny Ewangelio. Weens
Skohlas Wirßneex eekſchan tahß Pills Capernaum nahk ar no-
ſkummuẜchu Ꞩirrdi py to Kunghu JEſum / ſchälojahß / ka win-
jam ẜawa Meita / Jumprawinja diwipadeßmitt Gaddo wätza
nomirruſẜi / luhds to Kunnghu / taß ghribbätu winja Nammà
nahkt / ẜawas Rohkas us to Mirron lickt / unnd to attkal dſiewu
darriet. Taß Kungs JEſus usjämmahß to / ko ẜchiß Nabbags
Tähws luhds / und eet projam. Nhe by tha leela Lehniba / My-
läſtiba und Schälaſtiba? Baudeta und redſeta ka mieliegs
taß Kungs gir!
  No=eijoht / ẜatohp tam weena nhewäſẜäla Ꞩeewa / kattra ẜa-
wu Ꞩährghu diwipadeßmitt Ghaddus zetuſẜi / und ẜawa Ꞩirrdi
ẜatzijuſẜi : Warrätu eß ween winja Drehbes Wiel aißkahrt /
tad taptu eß wäſẜäla. Ko nu ẜchy nomahkta unnd iß=ẜuhkta
Ꞩeewa wehlejahß / taß tai noteek. Aiſto Ļauſcho Pullka ſtarrpà
winja ſpeeſchahß / zeek ſpähdama zaure / aißkaŗŗ / to Kunghu JE-
ſum / tudeļļ taß Ahwohtz winjas Meeſẜas attſiek / und noſtahjahß.
JEſus Chriſtus waiza / kaß winju aißkahriß / Ꞩchi attkal nobah-
lehjuſẜi / dräbbädami ẜackahß ko ta darrijuſẜi / uñ kapehtz / redſi / taß
Kungs JEſus mielieghe to usrunna / und ẜacka: Tawa Titziba
gir töw paliedſejuſẜi. Redſeta nu attkall / und baudeeta ka
mieliegs taß Kungs gir / und leekahß tick lähns attraſteeß wiſ-
ẜeem kattri py to täck Pallighu meckleh{mecklädami}.
  Ꞩchee abbi Brienumi weenà Laikà notickuẜchi / tadehļ  
ghribbam mehß arridſan abbus weenà Reiſà abdomaht / und tahß
Mahzibas mums par labbu währà jembteeß. JEſus Chriſtus
ſtahw mums klaht ar ẜawu Ꞩwähtu Gharru / Amen!
@b{Taß}
[394{374}.lpp.]
  TAß ẜwähtz Ewangeliſts ſtahſta ẜcheitan no weenu Skoh-
  las=Wirrßneeku / taß kritta preekſch JEſu ſemmeh / us
  ẜaweem Zeļļeem / und ẜatzija: Kungs / manna Meita
gir taggad nomirruſẜi / bet nahtz / und usleetz tawu Rohku
us tahß / tad tapps ta dſiewa. JEſus zehlehß aukſcham /
und ſtaighaja tam packaļ / unnd winja Mahzekļi. Vnnd
raughi / weena Ꞩeewa / kattra diwipadeßmitt Ghaddus
Aſẜins Ꞩährghà by ghullejuſẜi / ghaja no Attpackaļas py
JEſum / unnd aißkahre winja Drehbes Wiel. Aiſto ta
ẜatzija py ẜöw paſſcham / warrätu eß ween winja Drah-
nas Wiel aißkahrt / tad kļuhtu{kļuhſtu} eß wäſẜäla.
  Mahzaiteeß ẜcheitan / mieļi Draughi / ka jums buhß turre-
teeß / kad Deews jums Nheweſẜelibu / jeb zittu kadu Nhelaim pee-
ẜuhta. Daſſch Zillwähx / kad wings illghe ẜährg / jeb zittu Nhe-
laim peedſiewo / eeẜahk ſkaitiet / Deenas / Neddeļas / Mehnes /
und ẜacka / tick und tick illghe eß jaw äßmu ẜirrdſis / teek unnd teek
Neddeļas mann jaw ta Nhelaime ja=räds / ock ka gharrſch Laix
taß gir! tick jaw tahds nhe ghribb eeẜäkt bahrteeß. Nhe darri
tu tha / Manns Draugs / nhe tha / bett neß tawu Nhelaim ar Pa-
zeẜchanu. Wiß kaß töw noteek / to zeet / und eſẜi pazeetiegs
wiſẜenadahß Bädahß. Ꞩchiß Wirrßneex zeeẜch rädſädams /
ka winja Meita / maſa Jumprawinja / krahßna ka Pugkite / no
diwipadeßmett Ghadeem / nhe ween ẜährgh / bett irr mirrſt / kurr
wings ſchkittahß Preeku peedſiewoht / teh räds wings ẜawas
Ꞩirrds=Ꞩahpes. Ꞩchy Ꞩeewinja ẜawu Ꞩährghu zeetuſẜi
gir nhe diwipadeßmitt Deenas / nhe diwipadeßmitt Neddeļas /
nhe diwipadeßmitt Mehnes / bett diwipadeßmitt Ghaddus / und
tomähr nhe kurrne tha prett Deewu. Tahdu pazetighu Ꞩirrdi
turreeß tu arridſan / Manns Draugs / tawa Nhelaime nhe gir
wehl Deenu py Deenas diwipadeßmitt Ghaddus ſtahwejuſẜi.
Taß ẜwähts Ewangeliſts Jahnis raxta / ka weens Zillwähx trieß
@b{deßmitts}
[395{375}.lpp.]
deßmitts unnd aſtoņus Ghaddus illghe nhewäſẜäls bijiß / tha ka
wings patz arridſan nhe warreja ziļļateeß. Bett JEſus paliedſe-
ja tam dries / ẜatzidams / zelleeß aukſcham / jemm tawu Ghull-
tu / und ey majahß. To jemmeta währà juhß kattreem rätte
wäſẜäla Deena gir. Skaiteta ẜcheitan diwipadeßmitt Ghad-
dus / ſkaiteta trießdeßmitt und aſtoņus Ghaddus / und waizajeta 
juhſẜu Ꞩirrdi / zeek illghe juhſẜa Nhelaime jums bijuſẜi. Nhe eſ-
ẜeta juhß tick illghe zeetuẜchi / tad dohdeteeß ar Meeru / und ẜackai-
ta ar to Proweetu Micha: Eß ghribbu tha Kungha Duß-
mibu neſt / aiſto eß äßmu prett winju ghräkojiß. Ꞩchee
Ļautinji muhſcham nhe buhtu py Chriſtum nahkuẜchi / nhe buhtu
tohß Deews tick ghrute und illghe wahrdſenajiß. Tha irr mehß
Deewam ſchähl / darram / ka mehß äſẜam beß Nhelaimeß / jeb ar-
ridſan kad Deews ẜawu Riext dries attjämm / tad mehß dauds
pehtz Deewu nhe bädajam: bett kad Deews mums ſpiedſina / tad
ẜackam mehß: Nahzeta / mehß ghribbam attkal py Kunghu /
aiſto wings gir mums ẜaplohſẜijiß / wings mums attkall
dſeedenahß. Tadehļ raxta irr taß ẜwähtz Pahwils: Kad
mehß ẜohditi tohpam / tad tohpam mehß no to Kunghu
( muhſẜu Deewu ) pahrmahziti / ka mehß nhe kluhſtam ar to
Paſẜaul paſuhdenati. Tapehtz ẜacki tu / Manns Draugs /
tawa Nhelaimeh ar to Koninju Dawid: Kungs / taß gir mann
labb / ka tu mann ẜämmojiß eſẜi / ka eß tawu Teeſẜu mah-
zohß.
  Daſſch Nheweſẜeliß ẜawà Ꞩährghà ghullädams leekahß
kadu Burrwi und Ꞩahls=Puhſchlätaju py ẜöw attwehteeß / tam
buhß to mehŗoht / ſtaipiet / Kaula=Wahrdus / Ghraiſama=
Wahrdus / Dſießla=Wahrdus / und kaß tahdi Peſtiļi und Burr-
wehkļi gir / pahr=runnaht. Tahds Wälla Kallps und Laume
kļuhſt zeeniti / ar leelahm Dawanahm apdaweenati: bett taß
Wiſẜewalldiegs Kungs JEſus Chriſtus gir aismirrſts. Daſſch
@b{dſirr}
[396{376}.lpp.]
dſirrdejiß no kadu Ahrſt / täck py to / palaiſchahß wairahk us Zill-
wäku nhe ka us paſſchu Deewu. Tadehļ palleek taß ka bijiß /
Naudu ißdoht / bett ghann mas Weſẜelibas räds. Schkeetaht
juhß ka ẜchiß Tähws nhe buhß wiſẜus Apteekus iß=ſtaighajiß / ẜa-
wam Bährnam ghribbädams Pallighu dabbuit. No ẜchahß
Ꞩeewas raxta taß Ewangeliſts Marcus / und Lucas / ka ta Palli-
ghu mecklejuſẜi py Ahrſtehm / Deews ſinna / kadas Sahles ta nhe
gir iß=dſäruſẜi. Bett ko paliedſeja tai tee Ahrſteß? Nheweſẜela
ta by / jo nhewäſẜäla ta kļua. Wiſẜus Matzinjus ta nabbagha
Ꞩeewa ißkŗawaja / to äſẜoẜchu Schkillinjiti ta ißdewe / bett ja tai
nhe paliedſeja tahß Sahleß / tad paliedſeja Ahrſteem und Apteeke-
ŗeem ta Nauda. Bett ka ẜchiß Tähws ẜawas Meitas dehļ /
und ẜchie Ꞩeewa ẜawà Ꞩährghà Deewu buhtu peeluhghuẜchi /
to nhe laſẜam mehß nhe neekurr. Vnd kad tee Nheweſẜeļi wehl
tha darra / tad buhß teem nomanniet / und redſeht / ko tee beß Dee-
wa Pallighu dabbu.
  Tapehtz / Manns Draugs / gir töw Nheweſẜeliß tawà Ꞩäh-
tà / jeb eſẜi tu patz nheweſẜels / tad par wiſẜam Leetahm ſteidſeeß tu
py to Kunnghu JEſum ar tawu Luhkẜchanu / taß gir taß Mei-
ſters / kaß paliedſeht warr. Ꞩcho Mahzibu taß Mahzetaiß
Syrachs mums arridſan mahza / ẜatzidams: Manns Bährns /
kad tu nhewäſẜäls eſẜi / tad nhe neezini to / bett luhdſeeß to
Kunghu / tad wings töw attkal wäſẜälu darrieß / mittejeeß
no Ghräkeem / und darri tawas Rohkas nhenoſeedſighas /
und ſchkieſtie tawu Ꞩirrdi no wiſẜu Noſeghumu / uppereh
ẜalldu Ꞩmarrẜchu und balltu Mais par Vpperi taß Pee-
minneẜchanas / und dohd tauku Vpperi / iht ka by töw pro-
jam eet / ( taß gir noluhds Deewam tawus Ghräkus no wiſẜas
Ꞩirrds / aiſto tahß Vppereß kattras Deewam patiek / girr
ẜaſpaidita Ꞩirrds; Ꞩaſpaiditu unnd ẜagrauſitu Ꞩirrdi
Deews nhe ap=ẜmeeß.) Pehtz peelaideeß to Ahrſt py töw/
@b{aiſto}
[397{377}.lpp.]
aiſto taß Kungs gir to raddijiß / und nhe attlaid to no töw /
teekam töw wehl taß waijagha gir. Ꞩacki tu tawà Ꞩirrdi:
Manns Palliegs nahk no to Kunghu / katters Debbeß
und Sem̃ darrijiß gir. Tad wings tawu Ꞩirrds=Luhkẜchanu
paklauſẜies / ka wings töw ẜohlijiß gir py to Proweetu Eſaia:
Tam buhß notickt / pirrms tee ẜaux / ghribbu es adbilldeht /
kad tee wehl runnahß / ghribbu eß dſirrdeht. Vnd zaur to
Proweetu und Koninju Dawid: Wings mannis ghribb / tad
ghribu eß winju iß=palidſeht / wings paſieſt mannu Wahr-
du / tadehļ ghribbu eß winju ẜarrghaht / Wings peeẜautz
mann / tad ghribbu eß winju paklauſẜiet. Metteeß preekſch
winju zellohß / ka ẜchiß Tähws / tad wings töw ſchehliegs.
Aiſto wings patz tha ẜacka zaur to Proweetu Eſaia: Eß uhs-
ſkattu to Nabbaghu / und kam ẜalauſita Ꞩirrds gir / und
kaß preekſch mannu Wahrdu bieſtahß. Vnd ta Attraitne
Judith ẜacka: Töw / O Deews / wehl nhe muſcham tee Läpp-
ni gir patickuẜchi / bett allaſch gir töw patickuſẜi to Nabba-
gho und Sämmo (Ļauſcho ) Luhkẜchana.
  Ꞩchiß noſkummis Tähws titz / kad taß Kungs JEſus tickai
ẜawu Rohku us tahß nomirruẜchas Jumprawas licktu / tad ta
usmohſtu / unnd dſiewa taptu. Ꞩchie nhewäſẜäla Ꞩeewa titz /
kad ta warrätu tickai tha Kunngha CHriſti Drehbes=Wiel aiß-
kahrt / tad ta wäſẜala kļuhtu. Ko ẜchee Zillwehzinji titz / to tee
dabbu. Tu noſkummis unnd pills Bähdo Zillwähx / titz tu arri-
dſan ſtippre / unnd no wiſẜas Ꞩirrds / nhe kada Nhelaime nhe gir
tick leela / no kattras töw JEſus Chriſtus nhe warrätu ißpeſtiet.
Winja labba Rohka warr wiſẜas Leetas zittade darriet / aiſto
mums gir tahds Deews / kaß palieds / unnd tahds Kungs /
kaß irr no Nahwes peſtiet warr / teitz taß Konings Dawid.
Tapehtz wiß no juhß luhdſat / titzaht ween / ka juhß dab-
buiſẜeeta / tad taps jums taß dohtz / ẜacka Chriſtus JEſus patz.
@b{Tadehl}
[398{378}.lpp.]
  Tadehļ mahzaiteeß projam / ka ẜchiß muhſẜo Kungs JE-
ſus nhe ween muhſẜu Luhkẜchanu paklauſẜa / ka taß ẜwähtz Ko-
nings Dawid ẜacka: Taß Kungs gir tuwe wiſẜeem / kattri to
peeẜautz / wiſẜeem kattri to no Ꞩirrds peeẜautz: Wings
darra / ko tee Deewabijataji ghribb / unnd dſirrd winjo
Ꞩaukẜchanu / und ißpeſti tohß; bett Wings mums Bädahß
buhdams arridſan ißpeſti. Ꞩchiß noſkummis Tähws kļuhſt
eepreezenahtz / ta nhewäſẜala Ꞩeewa tohp wäſẜäla / ta nomirruſẜi
Jumprawa tohp usmohdenata. Kurrſch Zillwähx to buhtu
dohmajiß? Tapehtz / Manns Draugs / zerre us tawu Kunnghu
Jeſum / und titzi ẜirrdighe / ka wings töw paliedſehß. Redſeeta /
kaß teem Wätzakeem notitziß / ẜacka Syrach / und jemmeeta 
to währà / kaß gir ẜawà Muhſchà Kaunà tappiß / kaß us
winju zerrejiß gir? Kaß gir ẜawà Muhſchà attſtahts /
kaß eekſchan Deewa Bijaẜchanas pallitzis gir? Jeb kaß
gir ẜawà Muhſchà no winju apſmeetz / kaß winju peeẜau-
ziß gir? Aiſto taß Kungs gir lehniegs und ſchehliegs / und
peedohd Ghräkus / und palieds no Bädahm.
  Nahzeeta ẜchurr / juhß Ļautinji / kattreem Deews Bähr-
nus dewis gir / und mazaiteeß / ka jums buhß turreteeß / kad Deews
teem Nheweſẜelibu peeẜuhta. Ꞩchimm Tähwam ſchehligha
Ꞩirrds prett ẜawu nhewäſẜälu Meitu / Wings nhe darra / ka
daſch Krauckļa=Tähws und Mahte / kattri ẜawu nhewäſẜälu
Bährnu leek ẜawahß Ꞩahpehß ghulleht und waideht / paſſchi eet
nohſt Weeẜibahß / laid Bährns teekam mirrſt / laid dſiewo. Tadi
Ļaudis nicknaki gir / nhe ka kada Kuņņa / kad tai weens Kutzenings
kautz / tad täck tha klaht / und aplaiſa to / bett daſſch Tähws / daſcha
Mahte nhe ghlahb und kohp ẜawu Aſẜini / ẜawu Bährnu.
  Tahdeem buhß nu mahziteeß no ẜcho Tähwu ſchehlighu
Ꞩirrdi turreht prett ẜawu Bährnu. Deewa Wahrds patz ẜa-
cka: Tähws abſchälojahß par ẜaweem Bährneem / unnd
@b{nhe}
[399{379}.lpp.]
nhe lähte warroti Mahte ẜawu Bährnu aismirrſt. Ta-
dehļ nu tu Tähws / tu Mahte / aisjemmeeß ẜawu Bährnu / kad
tam kahda Nheweſẜeliba pee=eet. Par wiſẜahm Leetahm ey py
to Kunghu JEſum Chriſtum to ihſtänu Ahrſti / unnd luhds tam /
ka taß ghribbätu tawam Bährnam palliedſeht / und ẜawu Weſ-
ẜelibu attkal doht / unnd laid tad töw arridſan patiek / ka Deews
darrieß / jeb taß Bährns dſiewo / jebb mirrſt. Aiſto Deewa Prahtz{} allaſch
labbahx gir / und wings wairahk ſinna / kaß töw und tawam Bähr-
nam labb gir. Tha darrija taß Konings Dawid / kad winja jauna-
kaiß Dähls ghauſche apẜirrgha / us Semmes ghullädams wings
Deewu peeluhdſe ar Aſẜarahm / Deews ghribbätu tam Puiſẜi-
ſcham paliedſeht / und to attkall wäſẜälu darriet. Bett kad Dee-
wam zittade paticka / und taß Bährns nomirra / zehlehß Dawid 
aukẜcham / maſghajahß / ehde und dſehre / dewehß ar Meeru / unnd
ẜatzija: Eß ghann py winju kļuẜchu / bett wings ( taß Bährns )
nhe nahk attkal py mann.
  Ey / Manns Draugs / kad taws Bährns nhewäſẜals gir /
py tawu Mahzetaju / peerunna to / ka wings Deewa Nammà
ghribbätu par tawu Bährnu Deewam luhkt. Aiſto taß ẜwähtz
Apuſtuls Jacobs mums tha mahza: Luhdſeta weens preekſch
ohtru / ka juhß wäſẜäli tohpaht: tha taißna Luhkẜchana
dauds ſpeh / kad ta no Ꞩirrds eet. Ta Koninja Jerobeam
Ghaspaſcha / kad winja Dähls apẜirrgha / noghaja py Deewa
Kallpu / to Ahia / ghribbädama py to Paddomu und Luhkẜchanu
dabbuit. Tha darri tu arridſan.
  Warri tu dabbuit weenu Ahrſt / jeb zittu Deewa=bijataju
Zillwäku / nhe Burrwi / nhe Ꞩahls=Puhſchlätaju / jeb zittu kadu
Blehdi und Laum / kattri leelijahß und teitzahß / teem labbi Wahr-
di{Wahrdu} äſẜoſſchi / ar kattreem tee Nhewäſẜäleem paliedſohſchi; nhe ti-
tzi / Blehņi gir und Willta; bett ja tu warri dabbuit / ẜacku eß kah-
du Deewa=bijataju Zillwäku / katters töw labbu Paddomu dohd
@b{ar}
[400{380}.lpp.]
ar Sahlehm / to tu arridſan warri peerunnaht / unnd nhe neewa
Deewa Schälaſtibu / kattru wings parahda irr ar to kad wings
töw ar Salehm palieds. Aiſto ka Syrach mahza / taß Kungs
gir to Ahrſt raddijiß / und tahß Sahles nahk no to Auxta-
ku / unnd Koninji zeena tohß. Ta Sinnaẜchana tha Ahr-
ſta pa=auxtena winju / und darra to leelu py auxteem Kun-
gheem. Taß Kunngs leek kahß Sahles no Semmes iß-
aukt / und Ꞩaprotiegs nhe neezina tahß. Jo taß ruhkts
Vhdens ẜälldäns tappa zaur weenu Kohku / ka winja
Spähku adſiet by / und wings gir tadu Sinnaẜchanu teem
Zillwäkeem dehwis / ka wings teiktz{teitzt} kļutu eekſchan ẜaweem
Brienumu Darrbeem. Ar to dſeedina wings / und dſänn
nohſt tahß Ꞩahpes unnd taß Apteekers darra Sahles
no teem. Ar ihſẜeem Wahrdeem ẜackoht: Dewa Darrbs nhe
gir wiß iß=ſkaititins / und wings dohd wiß kaß labb gir wirß
Semmes. Teh dſirrdam mehß / ka Deews daſchu labbu Sah-
liet no Semmes leek aukt tam Zillwäkam par labb / tapehtz buhß
mums tohß Ļaudis peerunnaht / kattreem Deews to Sinnaẜcha-
nu dewis gir / tahß ſahles iß=taiſẜiet.
  Tähwam und Mahtei nhe buhß apnickt / ẜawus nheweſẜe-
lus Bährnus kohpt / ghlabboht / ähdenaht / dſirrdenaht / kahrniet /
näſẜaht / aukleht / irr lieds paſtaru Stundu. To darrija ta Ꞩee-
wa / no kattras Deewa Ghramata ſtahſta / kad winja Dähls nhe-
wäſẜäls kļua / jehme ta to us ẜawu Klehpi / und darrija wiß / ko ta
ſinnaja / kamähr taß Bährns Mahtes Klehpy nomirra. Kaß nu
tha nhe darra py ẜawu Bährnu / ka taggad ẜatzietz gir / taß gir
nicknahx nhe ka Pagghans / ẜacka taß ẜwähtz Pahwils / nick-
nahx nhe ka kahds beßprahtiegs Lohps / aiſto Zuhka ẜawus Ꞩi-
wänus / Wißta ẜawus Zahliſchus / Puttnis ẜawus Bährnus /
tick mieläne ẜilda / baŗŗo / ghlahb unnd kohp irr Nawehß eedami.
Bett way / way / und muſchighe wai irr teem / kattri ẜawo Bährno
@b{dehļ}
[401{381}.lpp.]
dehļ dodahß no Deewu / no tahß Luhkẜchanas / unnd no tahdahm
Leetahm / kattrus Deews dehwis gir / bett meckle Paddomu py
Wällu / py Burrweem / und py tahdeem Wälla Peſteļeem. Ai-
ſto tee ghauſſche noſeeg prett Deewu und winja Wahrdu. Aiſto
Deews ſtippre py Kacklu unnd Dwehſẜeles aisleeds / mums nhe
buhß teem Burrweem paddomu praſẜiet / zittade Deews tohß /
kattri tahdus Wälla=Kallpus und Kallpones zeeni / ghribb ißraht 
no Semmes / ka winjo Wahrdam nhe buhß wairs peeminnätam
tapt / und to Burrwjo ( und kaß tohß meckle und zeena to ) Daļļa
buhß tanny Duhxny / katters ar Vgguni unnd Ꞩähru
bäggh.
  Bett nhe ween par to laizighu Weſẜelibu tawa Bährna
buhß töw / Tähws und Mahte / ghadaht / bett irr / unnd wiß wai-
rahk par to / ka taws Bährns muhſchighe wäſẜäls Debbeſẜieß
warrätu palickt. Luhds Deewu par teem / ka wings tohß ar ẜawu
ẜwähtu Gharru ghribbätu waddiet und walldiet: Mahzi tohß
allaſchien / unnd ẜacki: Wiſẜà tawà Muhſchà turri Deewu
preekſch Atzeem und tawà Ꞩirrdß / unnd ẜarrghajeeß / ka
tu nhe usjemmeß kahdus Ghräkus / und nhe darri prett
Deewa Wahrdu.
  Mahzi tohß / ka teem buhß us Deewa Zeļļu ſtaighaht / und
darriet kaß Deewam patiek / pareiſe und labb gir. Ja töw Deews
tick dauds dehwis / ka tu warri tawu Bährnu lickt Skohlà eet /
laid töw nhe ruhp ta Nauda ko tu par winju ißdohd: Skohlà
wings warr mahziteeß Deewu peeluhkt / Deewa Dſeeßmus dſee-
daht / Ghramatu laſẜiet / und ko Deews ẜawà Wahrdà mums
mahza / patz iß=manniet / und pehtz irr zittem preekſchà laſẜiet / ja
daſchu labbu Arraja=Dählu Deews par Mahzetaju und Baſni-
zas=Kunghu zehliß gir. Nhe gir taß töw / O Tähws und Mah-
te / leels Ghods? Kad taws Dähls Ghramatu mahzijeeß / tad
warr to Deews zittà Ghohdà zellt / ka taß tohp par Teeßneſẜi /
@b{und}
[402{382}.lpp.]
und ghrutà Leetà tahdu Teeſẜu neſſt / ka wiſẜi brienojahß. To gir
wings Ghramatu laſẜidams mahzijeeß. Nhe gir taß töw / O
Tähws unh Mahte leels Ghohds? Vnnd jebſche wings irr par
Arraju palleek / tad tomähr taß ko wings Skohlà mahzijeeß / nhe
buhß tick ghruhtz / ka wings tadehļ nhe buhtu Arrcklu walldiet /
Wagghu dſiet / etzeht / kullt / und ẜawu Mais ar Ghodu pellniet.
Daſſch Tähws / daſcha Mahte paſſchi nhe ſinna Deewu peluhkt /
ney Deewa Dſeeßmas dſeedaht / ghawile tickai no ẜawas Mah-
muliteß unnd no ẜawu Kummelinju / ko tad tahdi warr ẜaweem
Bährneem mahziet? Vnnd jebſche tee Wätzaki ſinna ko labb no
Deewu und Deewa Wahrdu / tad teem nhe gir allaſſch tick dauds
Patappas / ka tee tohß Bährnus ißmahziet warr. Tapehtz gir
taß labb / ka tu tawa Bährna muhſchighu Labbumu apdohma-
dams / to Skohlà dohd mahziteeß.
  Kad taws Bährns us kahdas Blehdibas dohdahß / nhe iß-
luttini to / bett kad waijagha / pahr=mahzi to ar aſẜu Riextiet unnd
usluhko / ka taß labbs Chriſtiets Zillwähx / ghohdiegs Zillwähx
warrätu tapt / und pehtz to muhſchighu Debbeſẜeß=Wallſtibu ee-
magtoht und dabbuit.
  Gir tawa Stunda peeghajuſẜi / unnd töw buhß no ẜchahß
Paſẜaules py Deewu eet / aizini tawus Bährnus preeeſch tawas 
Ghulltas / mahzi tohß wehl ? ka teem buhß Deewu bieteeß / ẜawu
Mahzetaju klauſẜiet / und ghodighus Ļaudis zeeniet / tad warri tu
ar preezighu Ꞩirrdi preekſch Deewu ſtahweht. Kad tu tawu
Semm pareiſe iß ghrehrb unnd ap=ſtrahda / tad winja töw neſẜieß
und dohß kaß tai peedär: bett ja tu to nhe kohpẜi pareiſe / tad aux
Nahtreß / Dadſchi / Wirrſes / und zitta nhelabba Sahle. Jhten
tha gir tee jauni Ļaudis arridſan: kohpẜi tu tohß labbe / und mah-
zieẜi tu tohß labbe / tad buhß tee labbi: Ja nhe / tad tee töw leelu
Kaunu / Raiſu und Bähdas darrieß.
@b{Juhß}
[403{383}.lpp.]
Juhß Klauſẜitaji wiſẜi / jemmeta ick kattris wehl weenu Mahzi-
bu währà / unnd paturreeta to kamähr juhß dſiewohſẜeta. Taß
Kunngs JEſus jehme to nomirruẜchu Jumprawinju py
Rohkas / und ẜatzija us tahß: Meiting / eß ẜacku töw / zel-
leeß aukſcham / tudeļļ usmohſt ta Meitinja / ka no Meeghu /
tohp dſiewa / und zeļļahß aukſcham. Kapehtz noteek taß? Ta-
pehtz / Manns Draugs / ka töw buhß no Ꞩirrds dibben ẜatziet:
Eß titzu Aukſcham=zellẜchanu tahß Meeſẜas. Taß Kungs JE- 
ſus ẜacka: Ta Stunda nahk / kattrà wiſẜi kattri Kappenehß
ghull / dſirrdehß to Ballxni tha Deewa Dähla / und nahx
preekſcha / unnd kattri labbe darrijuẜchi gir / py Aukſcham=
Zellſchanas tahß Dſiewibas / bett kattri ļaun darrijuẜchi
gir / py Aukſcham=zellſchanas tahß Ꞩohdibas.
  Nhe ghribbi tu / O Zillwäka Bährns / wehl titzeht / ka töw
und wiſẜeem Mirroneem buhß attkal aukſcham zellteeß Paſtarà{Paſtorà}
Deenà/ tad apdohma / ka JEſus Chriſtus dauds Mirroņus jaw
usmohdenajiß gir. Ꞩchiß Ewangeliums ſtahſta / ka wings wee-
nu nomirruẜchu Jumprawinju / kattra diwipadeßmitt Ghaddus
wätza by / und wehl ẜawa Tähwa Nammà nhe ißnäßta ghulleja /
usmohdenajis gir. Preekſch tahß Pills Nain Wings weenu
nomirruẜchu jaunu Puiſẜi / katters no ẜawas Mahtes Nammu
jaw ißnäſts by / und Schkirrſtà eelickts us Kappẜehtes näſts tap-
pa / usmohdenajis gir. Py Bethanien darrija Wings attkall
dſiewu to Lazarum / katters jaw tſchettras Deenas Kappà ghulle-
jiß / und ẜmirrda.
  Kad Wings patz taß Kunngs JEſus aukſcham zehlehß no
Mirroņeem / ghaja dauds Ꞩwähti Zillwäki no ẜaweem Kappe-
ņeem / kurr tee dauds ẜimbtus Ghaddus by ghullejuẜchi / und gha-
ja ar JEſu eekſchan Jeruſalem. Ja tad na taws Bährns / taws
Draugs mirrſt / und töw paſſcham arridſan jamirrſt / nhe bieſteeß;
@b{tawa}
[404{384}.lpp.]
tawa Beddre kur tawa Bährna / tawa Draugha / und tawi paſſchi
Kauli kļuhſt abghlabboti / gir juhſẜo Kammaritis / kurr juhß duſ-
ẜaht lieds Paſtaru Deenu / tad nahx JESVS Chriſtus / jemms
jums arridſan py Rohkas / ẜatzieß: Zelleeß irr tu aukſcham /
unnd juhſẜas Meeſẜas apſkaidrohß / ka tahß buhß ka tahß
apſkaidrotas Meſẜas JEſu Chriſti / und juhß ſpiedieſẜeeta
tick ſpohſche / ka ta Ꞩaule.
  To dohd jums unnd mann / und wiſẜeem titzigheem Zillwä-
keem Deews taß Tähws / Dähls unnd Ꞩwähtz Gharrs / ta
Ꞩwähta Triaidiba / Amen / Amen / Amen!
@v{Evangelium am fünf und}
@v{zwantzigſten Sontag nach Trini-}
@v{tatis/ Matth. 24.}
  To ẜwähtu Ewangelium / Ko taß Kungs J E S V S 
   C H R J S T V S no tahß Jß=pohſtiẜchanas tahß
   Pils Jeruſalem / und no to Paſẜaules=Ghallu pa-
   preekſche ẜluddenajiß gir / apraxta taß ẜwähts Ewan-
   geliſts Mattheus ẜawà Ghramatà ohtrà deßmittà und
   zättorta Weetà / und ſkann tee Wahrdi juhſẜà Wallo-
   dà tha:
@b{JEſus}
[405{385}.lpp.]
    JEſus ẜatzija uhs ẜaweems
    Mahzekleems: Kad juhß nu
    redſeſẜeeta to Nheghanntibu tahß
    Jßpohſtiẜchanas / no kattru ẜa-
    tzietz gir zaur to Proweetu Da-
    niel / ka taß ſtahw eekſchan to
ẜwähtu Weetu / kaß to laſẜa / tam buhß to labb ab-
dohmah. Tad laid bähg wirrſẜon teem Kallneem /
kaß Juddo=Semmeh gir / und kaß wirs Jumbtu gir /
taß laid nhe kahp Sem̃eh / ko ladd no ẜawu Nammu
attneſteeß. Vnd kaß wirß Lauku gir / taß laid nhe att-
ghreſchahß ẜawahß Drehbes attneßteeß. Bett wai
teem apghrutenateem / und Sieſchameem tanni Lai-
kà. Bett luhdſeeta / ka juhſẜa Behkẜchana nhe lätzahß
Seemà jeb Ꞩwehdeenà / aiſto tad tahdas leelas bä-
@b{das}
[406{386}.lpp.]
das buhß / ka nhe gir bijuẜchi no Eeẜahkumu tahß
Paſẜaules / ihs ẜchimm / und ka arridſan wairs nhe
buhß. Vnd ja ẜchahß Deenahß nhe taptu pa=ihſ-
ẜenatas / tad nhe taptu nhe weens Zillwähx ẜwähtz.
Bett to Jßrädſäto dehļ tohp tahß Deenahß pa=iſ-
ẜenatas. Ja tad kaßlabban uhs jums ẜatzieß /
Redſeeta / ẜcheit gir C H R J S T V S / jeb turr /
tad nhe buhß jums to titzeht / aiſto nhe=ustitzami 
Chriſti / unh nhe=ustitzami Prowetes{Proweees} ißdohſẜeeß /
und leelas Siemes und Brienumus darrieß / ka ar-
ridſan tee Jßrädſäti ( ja taß tha warrätu buht ) leelà
Peewillſchanà peewillti taptu. Redſeeta / eß äßmu
jums to papreekſch ẜatzijiß. Tapehtz / kad tee us
jums ẜatzieß / redſeeta / taß gir Tuxneſẜi / tad nhe eita
aran / redſeeta / taß gir Kambary / tad nhe titzaht.
Aiſto ihten ka taß Sibbänes ißlätz no Rieta puſẜes /
und attſpied ihß Wackara puſẜes / ta buhß arridſan
ta Attnahkſchana tha Zillwäka Dähla. Aiſto
kurr Maita gir / turr ẜakrahjahß tee Ehrgļi.

    KAd tu / Manns Draugs / eſẜi Ꞩähr-
    ſtu / und py labbu Draughu kadu Briedi Weeſ-
    ẜibas bijis / tad tomähr tu attkal attghadajeeß / 
    tu eſẜi tanny weetà Weeſẜiß / töw jadomma us ẜa-
    wu paſſchu Mahju / tattſche ween reis jaſchkiŗ-
    ŗahß no ẜawu labbu Draughu ,ihten tha buhß
    mums / kattri mehß ẜchinny Paſẜauleh Weeẜis
@b{äſẜam}
[407{387}.lpp.]
äſẜam und ẜwehſẜchi Ļaudis / allaſch apdohmaht / ka ween reis
taß Laix nahx / ka irr mums no ẜchahß ẜweſſchas Semmes tahß
Paſẜaules ſchkirrſteeß unnd us muhſẜu ihſtänu Tähwa Semm
ſteigteeß buhß / ka taß Kungs JEſus Chriſtus peepehẜche unnd itt
nhe ſiņņohß us mums ar ẜawu paſtaru Deenu nhe us=brux. Ai-
ſto tahß Paſẜaules Ghalls gir us mums nahzis / ẜacka taß
ẜwähtz Apuſtuls Pahwils / unnd taß ẜwähtz Apaſtuls Pehteris
ẜacka: Tuhwe klaht gir nahzis taß Ghalls wiſẜo Leeto.
Ja / taß ẜwähtz Mahzekliß J E S V C H R J S T J /
ar Wahrdu Jahnis ẜacka: Behrniņi / taggad gir ta Pa-
ſtara Stunda. To gir ẜawohß Laikohß jaw tee ẜwähti A-
puſtuļi adſinnuẜchi / unnd no to Paſtaru Paſẜaules Ghallu tick
dauds runnajuẜchi; Wiß wairahk mums peedärr ẜchinnieß Lai-
kohß arridſan no to Paſtaru Paſẜaulles Ghallu allaſch runnaht /
und ẜatziet: Tahß Paſẜauleß Ghalls gir us mums nahziß.
Vnd to rada mums taß Kungs JEſus eekſchan ẜcho Ewangelio /
eekſchan kattru wings tahß Paſẜaules Ghallu apraxta. Wings
runna ẜcheitan no pirrmu Ghallu no tahß breeßmighas Jßpohſti-
ẜchanas tahß krahßnas auxtas Pils Jeruſalem / bett tomähr wings
no tahß tha runna / ka wings mums tudeļļ rahda / ihten ka ta Pills
Jeruſalem ißpohſtita tappuſẜi / tha arridſan tai Paſẜaulei ta Pa-
ſtara Deena ghaiditina gir. Ko nu taß Kungs JEſus ẜcheitan
runna no tahß Jßpohſtiẜchanas Jeruſalem / to warram mehß
unnd buhß mums arridſan ẜatziet no to Paſtaru Deenu. Aiſto
dauds Wahrdi irr eekſchan ẜcho Ewangelio attraſti tohp / kattrus
JEſus Chriſtus no tahß Paſẜaules Ghallu runna: Tee ẜatzieß /
redſi ẜcheitan gir Chriſtus / turr gir Chriſtus: Vnd attkal:
Ja ẜchahß Deenas nhe taptu pa=ihſẜenatas / tad nhe tap-
tu nhe weens Zillwähx ẜwähtz / bett to Jßrädſäto dehļ
tohp tahß Deenahß pa=ihſẜenata. Attkal: Jhten ka taß
Sibbäns ißlätz no Rieta puſẜes / und attſpied ihs Wacka-
@b{ra}
[408{388}.lpp.]
ra puſẜes / tha buhß arridſan ta Attnahkẜchana tha Zill-
wäka Dähla.
  Mehß ghribbam ẜchim brieſcham klauſẜiteeß / Ko taß
Kunngs JEſus Chriſtus mums no tahß Jßpohſtiẜcha-
nas tahß Pils Jeruſalem und tha arridſan no to Paſ-
ẜaules Ghallu ſtahſta.
  Taß Deewa Dähls JEſus Chriſtus ſtahw mums klaht
ar ẜawu Ꞩwähtu Gharru / Amen.

  THa ẜacka taß Kungs JEſus Chriſtus eekſchan ẜcho ẜwäh-
  tu preekſche=laſẜitu Ewangelio: Kad juhß nu redſehſẜee-
  ta to Nheghanntibu tahß Jßpohſtiẜchanas / no
kattras ẜatzietz gir zaur to Proweetu Daniel / ka taß ſtahw
ẜwähtà Weetà / kaß to laſẜa / tam buhß to labb abdomaht.
Ar ẜcheems Wahrdeems / Manni Draughi / ghribb taß Kunngs
JEſus / mums buhß to laſẜiet / kaß raxtietz ſtahw py to Proweetu
Daniel. Aiſto kad taß ẜwähtz Enghels Gabriel us Deewa Pa-
wehleẜchanu tam Proweetam Daniel by ẜatzijiß unnd ſtaſtijiß /
to Laiku / kad Chriſtus peedſimbtz tapps / kad wings muhſẜo dehļ
zeetiß / mirrß und ka ta Pils Jeruſalem taps ißpohſtita / und pehtz
tahdas Jßpohſtiẜchanas tee Vpperi to Juddo Ļauſcho beixeeß /
kad to / ẜacku eß / taß Enghels tam Proweetam Daniel ẜatzijiß
by / tad wings itt ẜawahdu Siem peeleek klahte ar teems Wahr-
deems: Py teems Spahrneems ſtahwehß Nheghannti-
bas tahß Jßpoſtiẜchanas. Tohß Wahrdus / ẜacka JEſus
Chriſtus buhß teems Mahzekleems / und kaß tohß laſẜa / labbe ab-
dohmaht. Ka juhß / M.D. ẜchohß Wahrdus pareiſe warreeta ẜa-
praſt / tad buhß jums ſiñaht / ka taß Konings Salomons licka wenu
ſkaiſtu Baſnizu ustaſẜiet eekſchan JEruſalem / tanni Baſnizà / paſ-
ſchà wiß=ẜwähtaka Wetà / by diwi Engeļo=Ghiemi no Oelja=Ko-
ku / ar tieru Sälltu pahrwillkti / tee Engeliẜchi ẜawus Ꞩpahrnus
@b{no}
[409{389}.lpp.]
no weenas Ꞩeenas lieds ohtram ißplattija / unnd appakſchan
teems Spahrneems ſtahweja ta Ꞩaliedſenaẜchanas Lade / unnd
tahß Schälaſtibas Krähßlis. Py ẜcheem Spahrneem / ẜacka
Deewa Enghels / ſtahwehß nheghanntiba Leeta / leels Kohx / jeb
Ackmins / Zillwäka Ghiemy ißdarrinahtz / to tee turrehß par Dee-
wu / und Aelkadeewibu turrehß und zeenieß / tahda ällkadeewigha
Buhẜchana preekſch Deewu und ghohdigheem Chriſtiteem Ļau-
deem nheghannta Leeta gir / ka irr wiſẜi Ghräki preekſch Deewa
Waighu tahda nheghanta Leeta gir / no kattru Deews ẜawas A-
tzis noghreeſch / Wings tohß nhe warr uslukoht nei eeredſeht.
  Kad nu taß Kungs Chriſtus ẜacka: Kad juhß redſehſẜee-
ta to Nheghantibu tahß Jßpoſtiẜchanas / ẜwähtà Weetà /
tad ghribb wings tick dauds ẜatziet: Kad juhß redſehſẜeeta ka tee
Juddi to Kunghu JEſum neewahß / apẜmeeß / und abmehdieß / ka
tee ẜawu nhepareiſu Titzibu pahrſtawehß / ka tee weenu Dumpi
us ohtru zellß / und ka ta Pils Jeruſalem pehtz ar to Römeŗo Ļau-
ſcho Spähku und Kaŗŗu taps apẜähſta; kad nu juhß tadu Nhe-
ghantibu redſehſẜeeta / no kattras py to Proweetu Daniel raxtietz
ſtahw / tad dohmajeeta / und titzeeta patteeſẜe / ka taß Ghalls tahß
Baſnizas und tahß Pils Jeruſalem daggajiß gir .
  Ka nu ar tahdu Nheghanntibu tahß Aelkadeewibas unnd
daſchadeems Ghräkeems / tee Juddi Deewa Ꞩohdibu und ghau-
ſchu aſẜu Riext ẜehjahß / ka winjo Pils / Baſniza / und winji paſſchi  
lieds ißpohſtiti{ißpoßſtiti} tappa / und kaß wehl attlicka / par wiſẜu Paſẜaul iß-
klieduẜchi gir; ihten tha Deewam ſchähl taggadien / und ẜchinnieß
paſtarohß Laikohß tee Zillwäko=Bährni ar daſchadeems Ghrä-
keems Deewa Dußmibu und Ꞩohdu us ẜöw leelu Willckſchanu
wällkahß. Tha Zillwäka Ꞩirrds gir Deewa Baſniza / ka taß
ẜwähtz Apuſtuls Pahwils runna: Nhe ſinnaht juhß / ka juhß
Deewa Baſnizà eſẜeeta / unnd Deewa Gharrs eekſchan
jums dſiewo? Ja kaß Deewa Baſnizu ẜamaita / to Deews 
@b{ẜamai-}
[410{390}.lpp.]
ẜamaitahß / aiſto Deewa Baſniza gir ẜwähta / ta ( Baſniza )
eſẜeeta juhß.
  Bett ka nheghante gir py teems Zillwäkeems ẜchiß Deewa
Namms ab=ghanietz! Taß Wälls gir daſchà Ꞩirrdy eezehliß to
Nheghantibu tahß Aelkadewibas / Burrwibas / Ꞩahls=Puhſch-
loſchanas / Ꞩeeta=tätzenaẜchanas / Kanna=Raudſiſchanas / to
Nheghantibu tahß Swehreſchanas / Deewu nhepatteeſẜe Min-
neſchanas / Lahdeſchanas / to Nheghantibu / ka Deewa Wahrds
par Neeku tohp turrähtz / tha lieds arridſan ghodighi Mahzetaji /
Taß Wälls gir daſcha Zillwäka Ꞩirrdy ka Deewa Baſnizà ee-
zehliß to Nheghanntibu tahß Nheklauſẜiſchanas / Bährni nhe
ghribb ẜawus Wätzakus klauſẜiet / Ꞩaime ẜawus Maiſes=deh-
wejus / Ꞩaimneekus unnd Ꞩaimnezeenes / Ļaudis nhe ghribb ẜa-
wus Kunghus und Ghaſpaſchas kauneteeß : to Nheghanntibu
tahß Reeẜchanas / Bahrẜchanas / Dußmibas / Kauẜchanas / to
Nheghanntibu tahß Mauzibas und Laulibas Pahrlauẜchanas /
to Nheghanntibu tahß Sahdſibas / Peewillẜchanas / to Mählo
und leekas Mehles / tahß nhe patteeſẜas Eeghribbeẜchanas pehtz
ẜawa Tuwaka Nammu / Aehku / Semm / Lohpu / Ꞩaim / kattru
zittz no zittu attwiļļ. Vnnd kaß warr wiſẜu Nheghanntibu iß-
ſkaitiet. Ꞩchee und zitti Ghräki Zillwäka Ꞩirrdy gir nheghan-
ta Leeta preekſch Deewa auxta Atzeems / tee gir preekſch winju tah-
da Leeta / kad wings to räds / tad buhtu ( tha ẜackoht ) ka kahdam
Zillwäkam Ꞩchauẜchalas Pahrghajuẜchas. Wiſẜi / kaß
nhepareiſe darra / gir Deewam Nheghannta Leeta. Kaß
ẜawas Auſẜis nowehrſch klauſẜiteeß Deewa Wahrdu / tha
Pahtari gir Nheghantiba / ẜacka Konings Saloman. Ka
nhe buhß tad us tahdeem daſchadeem nheghannteem Ghräkeem
nahkt Deewa Ꞩohdibai / ka ta Semme ißpohſtita tohp? Ꞩcha-
das Nheghantibas dehļ tappa ar Vhdeny apẜliezenata ta pirrma
Paſẜaule / tahdas Nheghanntibas dehļ lietin lija Vgghuns no
@b{Däb-}
[411{391}.lpp.]
Däbbäſẜu us Sodom und Gomorrha: Jeruſalem tappa klahje
ißpohſtita; ẜchahß Ghräko Nheghanntibas dehļ ẜchi Semme
daſchrreis Mehri / Baddu / und Kaŗŗu gir redſejuſẜi / Deews ſinna
kurr Waido=Laikohß daſſch Mahtes Bährns palitzis unnd iß-
kliediß.
  Jck=kattram no mums / ẜchohß Wahrdus dſirrdoht / buhß
ſinnaht / ka Deewa Ꞩohdiba klaht nahk / ta Paſtara Deena gir
Rohkà / ẜarrghajeeß / O Zillwäx par Ghräkeems / ka töw Deewa
Ꞩohdiba Paſtarà Deenà tha nhe ẜakamps / ka tohß Juddus eek-
ſchan to Pili Jeruſalem / tahdà Laikà kad te ſchkittahß paſſchà
labbà Meerà äſẜoẜchi.
  JEſus Chriſtus runnadams no tahß Jßpohſtiẜchanas tahß
Pils Jeruſalem / ẜacka / tad tahdas leelas Bähdas buhß / ka
nhe gir bijuẜchas no Eeẜakumu tahß Paſẜaules / ihßẜchim /
und ka arridſan wairs nhe buhß. Leelas Bähdas gir rädſä-
tas irr zittohß Laikohß / kad wiſẜi Zillwäko=Bährni / wiſẜi Lohpi /
Swähri / unnd Puttni lieds patt Paſẜaules Ghallam apẜlieka /
unnd tickai aſtoņi Zillwäki attlicka / unnd tee Lohpi / Puttni unnd
Swähri / kattri us Deewa Wahrdu tanny Laiwà / kattra ka
Schkirrſts darrita by / eeghaja. Leelu Nhelaim jutta tee eekſchan
Sodom und Gomorrha / kad Deews us teem licka liet Vgghuni
und Ꞩähras / und brutzinaja tohß ka Zuhkas / und daſchus breeß-
mighus Laikus gir tee Juddo=Ļaudis peedſiewojuẜchi und redſeju-
ẜchi. Bett taß wiß nheneeka gir par to / kaß teems Juddeems no-
tix / kad winjo Pils / Baſniza / und Semme taps ißpohſtita. Ja /
JEſus CHriſtus ẜacka / ka irr tahdeem Bähdeem wairs nhe buhß
rädſäteem tapt.
  Ghann gir taggad teem Juddeem wiſẜahß Malla mallahß
kur tee ißklieduẜchi / jazeeẜch / nhe weens tohß warr ee=redſeht / ick-
kattriß tohß nied; bett ta gir Ꞩmeekla=Leeta pahr to / kaß teem
noticka / kad winjo Pils und Semme tappa ißpohſtita. Tadehļ
@b{taß}
[412{392}.lpp.]
taß Kunngs JEſus ẜacka: Deewam by tahß Deenahß pa-
ihſẜenaht / zittade nhe butu nhe weens no teems Juddeems
dſiews palitzis. Nhe buhtu Deews patz teem Römeŗo Kaŗŗa-
Ļaudeem leedſis / tad nhe buhtu nhe weens Judds wairs attraſts
und rädſähts. Bett Deews wehl tha pa=ihſẜenaja tahß Deenas
winjo Nhelaimes / ka wehl no teem Ļaudeem kahda Ꞩähkla
att=licka.
  Prohti nu / Manns Draugs / kahdi Laiki tad nahk / kad
Deews ẜawu Dußmibu par teem Zillwäkeem ka krattiet ißkrat-
ta. Ghruht / ghruht gir tha Dſiewa Deewa Rohkas ee-
kriẜt. Kad Deews muhſẜo Ghräko dehl eeẜahk dußmoht / tad
jämm wings tries Sobinus weenà reiſà Rohkà / tee ſpieghulaht
ſpieghula no leelas unnd aſẜas Trieẜchanas / ar teem wings zährt
pa kreiſẜu und pa labbu Rohku / nhe weenu nhe ſchälodams. Kaß
gir tee trieß Sohbiņi? Karrſch / Badds / und Mehris. Tohß
wiſẜus trieß weena reiſà jutta unnd redſeja tee Juddi eekſchan to
Pili Jeruſalem. No ahrenes apẜehde tohß to Römeŗo Spähx /
ka nhe weens warreja nei eekſchan nei ara kļuht. Weens Dum-
pis pehtz ohtru zehlehß Pili / ẜawà paſſchà ſtarrpà / tha / ka nhe
weens ar Meeru by us Eelas / ẜawà Nammà / nei irr paſſchà Dee-
wa Nammà. Pa Ꞩimbteem zittz zittu nokahwehß ka Ꞩun-
nis. Eekſchan Jeruſalem by ẜimbtz und tſchettras=deßmitz leelas
Klehtiß ar Labbibu peebährtaß / ka warrätu diwi deßmittus
Ghaddus peetickt / tahß Klehtiß nodädſenaja ar leelu Pahrghall-
wibu tee Dumpes=zehleji / tad nahze Badds / zittz zittam to Mai-
ſiet no Muttes iß=rahwe / pehtz ehde tee Deewam pateickdami /
kad tee dabbuja / Ꞩallmus / Ahdas / Ꞩixnus no Ꞩäddleem / wä-
tzahm Kurrpehm / tee ehde Peles{Peeles} / Schurrkas / Kagkeß / Ꞩunnis /
Zillwäka Ꞩuhdu. Weena Muiſchneeka Ghaſſpaſſcha ẜawu
paſſchu Bährnu nokahwe / zeppe und ehde. No tennenes lehzehß
leels Mehris / ka peekta Mehneſẜi iß=ei=joht Mehry mirruẜchi
@b{dauds-}
[413{393}.lpp.]
dauds=ẜimbti=tuhxtoẜchi Zillwäki. Pehtz kad ta Pils kļua us-
jämbta / kam Sohbins by / taß zirrta / duhre / kahwe / kuŗŗu attrad-
dis / ka taß Aſẜinis daſchà Weetà ka Straume ſkrehja. Kaß
wehl dſiews palicka / tappa par muhſchighu Wahrghu ẜweſẜchà
Semmeh nohſts wäſts / pahrdohts ka Lohps / plehſẜigheems
Swähreems / Willkeem unnd Lahtſcheem preekſcha mäſts / nhe-
ſchehlighe ẜaplohſẜietz / jeb taß ißklieda pa wiſẜu Paſẜaul.
  Prohti nu / ẜacku es / Manns Draugs / wehl ween reis / kaß
ja=zeeſch tad / kad Deews eeẜahk dußmoht. Tee Juddi by Dee-
wa Ļaudis / tomähr wings tohß nhe ſchähloja. Deews patz dſie-
woja winjo Baſnizà / und ẜatzija: Ꞩcheitan gir manna Duſ-
ẜeſchana muhſchighe: ẜcheitan ghribbu es dſiewoht / aiſto
mann ta Weeta patiek. Vnnd tomähr gir wings lieds patt
Semm to Baſnizu litziß noplohſẜiet / ẜadädſenaht / irr tohß
Ghrunnt=Ackminiß ißlauſiet. Ja tad nu Deews ẜawus paſſchus
Ļaudis nhe gir ſchählojiß / kad tee preeſch winju noſeegha / ka tad
wings töwis ſchählohtu / kattru wings winjo Weetà usjehmis?
Tapehtz bieſteeß / unnd nhe kraujeeß us ẜöw Deewa Dußmibu /
kad tha Deena tahß Dußmoẜchanas unnd Attreepẜchanas nahx.
Aiſto preekſch winju nhe warr nhe weens ſtahweht. Taiſẜeeß lab-
bahk ghattawu prett to paſtaru Deenu / attſtajeeß no Ghräkeems /
turri labbu Titzibu us JEſum Chriſtum / mieļo Dewu und tawu
Tuwaku / tad tu warri ar preezighu und drohſchu Ꞩirrdi ẜagha-
diet tawu Kunnghu JEſum / katters no Deewu ẜawu Tähwu
zälltz gir par Paſẜaules Ꞩohghi / tas ẜohdieß Dſiewus unnd
Mirruẜchus.
  Jemmeta nu arridſan währà / kadu Paddomu taß Kungs
JEſus mums ẜcheitan dohd. Pirrmahk / ẜacka Wings / buhß
mums to / ko mehß py to Proweetu Daniel laſẜam / labbe abdoh-
maht. Aiſto tha ſkann ẜcheitan tee Wahrdi: Kaß to laſẜa /
tam buhß to labbe abdohmaht. Mans Draugs / ko tu laſẜi
@b{Deewa}
[414{394}.lpp.]
Deewa Wahrdà / ko tu dſirrdi aran Deewa Ghramatu runna-
jam no Deewa Ꞩohdibas unnd Paſtaru Deenu / to nhe leeds pa
weenu Auſẜi ee=eet / pa ohtru attkal iß=eet / bett jemm to währà / ab-
dohma to labbe / tha ka Deewa Wahrds töw no to ẜacka / tha und
nhe zittade taß notix. Meckle to Kunghu / teekams wings
attraſtins / peeẜautz winju / teekams wings wehl tuwe klaht
gir/ attſtahjeeß no Ghräkeems / und attghreeſeeß py Dee-
wu / tad wings töw ſchälohß / aiſto py Winju gir dauds
Peedohſchanas. Bett tohß Beßdeewighus Winngs
ſinna paturreht lieds taß Ꞩohds buhß.
  Ohtrà kahrtà / dohd CHRiſtus JEſus tahdu Paddomu
und ẜacka: Behdſeeta us Kallneems / kaß Juddo Sem-
meh gir / unnd kaß wirß Jumbtu gir / taß laid nhe kahp
ſemmeh / ko labb no ẜawu Nammu attneſteeß / unnd kaß
wirß Lauku gir / taß laid nhe attghreſchahß ẜawas Dreh-
bes attneſteeß.
  Ꞩchohß Wahrdus jehme währà daſſch ghodiegs Zillwähx /
und kad to Römeŗo Spähx usbrucka / unnd ghribbeja apẜehſt to
Pili Jeruſalem / tad peepehſche ißbehze ẜeſẜchi ẜimbti Deewabija-
taji Juddi / tee ißghaja no Jeruſalem / dehwes par to Vppi Jor-
dan / eekſchan weenu Jällghawu / ar Wahrdu Pella / teitan tohß
Deews ghlahbe und ẜarghaja.
  Paſtarà Deenà arridſan tha buhß / kaß dſieſẜeeß us to laizi-
ghu Leetu / taß eeß pohſtà. Tapehtz behds / ka Chriſtus mahza.
Ja / ẜacki tu / kurr eß behkſchu? kaß warr Deewu ißbehkt? Kad ta
Debbeß krittieß / tad palix wiſẜi Puttni appackſcha / Jo eß äßmu
zittu reis dſirrdejiß ẜackam: Mums buhß wiſẜeems ſtaweht
preekſch JEſu Chriſti Ꞩohda=Krähßlu / ka ick=weens dab-
buit warr / ka wings ẜawa Muhſchà darrijiß gir / laid
buht labb laid ļaun? Kad nu kaßlabb ghribbätu ẜlehpteeß
us Kallneems unnd Mehſchohß / tad tomähr Deewa Atziß to re-
@b{dſehß/}
[415{395}.lpp.]
dſehß / und tee Engheļi attraß. Ka buhß tad nu behgt? Manns
Draugs / behds no Ghräkeems / nhe apẜmei Deewa Wahrdu /
behds no Bahrẜchanas / Kauẜchanus / Burrwibas / Plieteẜcha-
nas / Mauzibas / behds no Sahdſibas / behds no Mäleems / ẜarr-
ghajeeß / ka tawa Ꞩirrds nhe tohp apghrutenata ar lekas Ehẜcha-
nas und Dſerrẜchanas / und ar Ghadibu tahß Vsturreẜchanas /
und us=eet ẜchi Deena peepehẜche us töw / aiſto ka kahds Slaſda=
Wallgs nahx ta pahr wiſẜeems / kattri wirrß Semmes dſiewo /
mahza J E S V S Chriſtus.
  Pehdighe / mahza Wings / mums buhß Deewu luhkt.
Luhdſeeta / ka juhſẜa Behkẜchana nhe lätzahß Seemà jebb
Ꞩwehdeenà. Seemas Laikà pa Ꞩneeghu braddaht unnd
Auxtumà behgt / ihſẜahß Deenahß unnd ghaŗŗas Nacktieß / ta gir
ghruta Leeta / Ꞩwehdeenohß arridſan behgt / kad Deewa Nam-
mà ja=eet / taß weenam Deewabijatajam nhe patiek / tadehļ mah-
za JEſus CHRJſtus / teems Juddeems buhß Deewu luhkt / taß
ghribbätu teems to Nhelaim weeglu darriet / ka tee to warrätu
paneſſt. Luhds irr tu / Manns Draugs / kad ta Paſtara Dee-
na nahx / ka tu warri zeeniegs tapt / wiſẜas Elles Mohkas
ißbehgkt / und preekſchan ta Zillwäka Dählu ſtahweht.
To dohd mums wiſẜeems JEſus Chriſtus / AMEN.
@v{Evangelium am ſechs und}
@v{zwantzigſten Sontag nach Trini-}
@v{tatis / Matth. 25.}
@b{To}
[416{396}.lpp.]
  To ẜwähtu Ewangelium / eekſchan kattru taß Kunngs
  JEſus Chriſtus mums rahda / ka wings ẜawu Ꞩoh-
  du turrehß Paſtarà Deenà tick labb pahr Deewa-
  bijatajeem / ka irr pahr Beßdeewigheem / apraxta taß
  ẜwähts Ewangeliſts Mattheus ẜawà Ghramatà ohtrà
  deßmittà unnd peektà Weetà / unnd ſkann tee Wahrdi
  juhſẜà Wallodà tha:

    JEſus ẜatzija us ẜaweem Mahze-
    kļeem: Kad tha Zillwäka Dähls nahx
    eekſchan ẜawas Ghohdibas / unnd wiſẜi
    Engheļi ar to / tad taß ẜehdehß uhs to
    Krähßlu ẜawas Ghodibas / unnd wiſẜi
Ļaudis taps preekſchan to ẜakrahti / und wings tohß
noſkirrß ihten ka kahds Ghanns tahß Ahwis no
teems Ahſcheems noſkiŗŗ / unnd tahß Ahwis taps
@b{pa}
[417{397}.lpp.]
pa winja labbas Rohkas licktas / bett tee Ahſchi pa
kreiſẜas Rohkas. Tad taß Konings ẜatzies uhs
teem pa ẜawas labbas Rohkas: Nahzeta ẜchurr
juhß Ꞩwehtiti{Ꞩwähtiti} manna Tähwa / eemanntojeeta to
Wallſtibu / kattra jums ẜataiſẜita gir no Eeẜakumu
tahß Paſẜaules. Aiſto eß äßmu ißallzis bijiß / und
juhß eſẜeeta mann pee=ähdenajuſchi / Eß äßmu iß-
twiezis bijis / und juhß eſẜeeta mann dſirrdinajuſchi /
Eß äßmu Weeſẜis bijis / und juhß eſẜeeta{äſẜeeta} mann ma-
lojuẜchi / Eß äßmu plix bijiß / und juhß eſẜeeta mann
aptährpuſchi / Eß äßmu Nhewäſẜäls und Zeetumà
bijiß / und juhß eſẜeeta py mann nahkuſchi.
  Tad tam tee Taißni ad=billdehß unnd ẜatzieß /
Kungs / kad äſẜam mehß töw Jßallkuſchu redſeju-
ſchi / und äſẜam töw pee=ähdenajuſchi? Jeb Jßtwie-
kuſchu / unnd äſẜam töw dſirrdinajuſchi? Kad
äſẜam mehß töw par Weeſẜi redſejuſchi / und mahjo-
juſchi? Jeb Plicku / und äſẜam töw aptährpuſchi?
Kad äſẜam mehß töw Nhewäſẜälu jeb Zeetumà re-
dſejuſchi / und äſẜam py töw nahkuẜchi? Vnnd taß
Konings adbilldehß / und us teem ẜatzieß / Patteeß /
eß ẜacku jums / ko juhß eſẜeeta darrijuſchi weenam
no ẜcheem manneems wiß=maſakajeem Brahļeem /
to eſẜeeta juhß mann darrijuſchi.
  Tad wings arridſan ẜatzieß us teem pa kreiſẜas
Rohkas: Eita nohſt no mann juhß Nolahdäti 
@b{Tad}
[418{398}.lpp.]
eekſchan to muhſchighu Vgghuni / katters turr ẜa-
taiſẜietz gir tam Wällam unnd ẜaweem Engheļeem:
Eß äßmu ißallzis bijiß / und juhß nhe eſẜeeta mann
pee=ähdenajuſchi / Es äßmu ißtwiezis bijis / unnd
juhß nhe eſẜeeta mann dſirrdenajuſchi / Eß äßmu
Weeſẜis bijis / und juhß nhe eſẜeeta mann mahjoju-
ſchi /Eß äßmu plix bijis / und juhß nhe eſẜeeta mann
aptährpuſchi / Eß äßmu Nhewäſẜäls und Zeetumà
bijis / unnd juhß nhe eſẜeeta mann apraudſijuſchi.
Tad tee arridſan adbilldehß und ẜatzies / Kunngs /
Kad äſẜam mehß töw redſejuſchi Jßallkuſchu / jebb
Jßtwiekuſchu / jeb Weeſẜi / jeb plicku / jeb Nhewäſẜä-
lu / jeb Zeetumà / unnd nhe äſẜam töw kallpojuſchi?
Tad Wings adbilldehß und ẜatzies / Patteeß eß ẜa-
cku jums / ko juhß nhe eſẜeeta darrijuſchi weenam
no ẜcheem Wiß=maſakajeem / to nhe eſẜeeta juhß
mann arridſan darrijuſchi. Vnnd tee eeß eekſchan
tahß muhſchighas Mohzibas / bett tee taißni eek-
ſchan tahß muhſchigas Dſiewoſchanas.

    MJeļi Draughi / pirrms taß Kunngs
    JEſus Chriſtus / Deewa Dähls / muhſẜo dehļ
    no tahß Jumprawas Maria ihſtäns Zillwäka
    Bährns peedſimmis / gir taß Proweets Eſaias
    zaur Ehdoẜchanu tha Ꞩwähta Gharra wai-
    rahk nhe ka ẜeptinjus=ẜimbtus Ghaddus pa-
    preekſche ẜluddenajiß / ka taß patz Kungs JEſus
@b{mah-}
[419{399}.lpp.]
mahzies nhe ween weenu ſchehlighu Ghaddu tha Kungha /
taß gir / Chriſtus JEſus no ẜawu Däbbäſẜo Tähwo ẜuhtietz mah-
zieß tohß Ļaudis nhe ween adſiet to leelu Schälaſtibu tha Wiſẜe-
wallditaja Deewa / ka Wings ẜöw abſchählojeeß pahr wiſẜeem
Ghrehzeneekeem / und teem par labbu no leelas Mieläſtibas ẜa-
wu Dählu ẜuhtijiß und dehwis / ka ick=kattram / kaß us to Kunghu
JEſum titz / und to usjämm par ẜchahß Paſẜaules Ghräko=Neſ-
ẜeju / nhe buhß paſuſt / bett to muhſchighu Dſiewoẜchanu
dabbuit: Nhe ween / ẜacka taß Proweets Eſaias / taß Kunngs
JEſus attnahzis / teem Ļaudeem ſtahſties to ſchehlighu Ghaddu
Deewa tha Kunngha; bett wings mahzies tohß arridſan / no
weenu Deenu tahß Attreebẜchanas{Attreeẜchanas} tha Kungha; taß gir /
Chriſtus JEſus mahzieß / ka Deews Paſtarà Deenà ẜöw itt ẜirr-
dighe unnd barrghe attreepẜeeß prett wiſẜeem Beßdeewigheem
Zillwäkeem / tohß Elles Vgghuni eemäſdams / und wiſẜeem Wäl-
leem nodohdams. To mahzibu no tahß Deenas tahß Attreep-
ẜchanas / no to Paſtaru Deenu gir taß Kungs JEſus daſche reis
mahzijiß / irr ẜchinny Ewangelio / kurr wings rahda / ka wings ẜa-
wu Ꞩohdu turrehß tick labb par Deewa=Bijatajeem / ka irr par
Beßdeewigheem.
  Vnd kad taß Kuungs JEſus ſinnaja / ka ap ẜcheem pehdi-
gheem Laikeem / kurr jaw ta Paſẜaule jo Deenas jo wairahk uhs
Ghallu dſännahß / dauds Nhebehdneeki und Ꞩmehjeji radieſẜeeß /
kattri ẜatzies: Kurr gir Deewa Ꞩohliẜchana no ẜawas Att-
nahkẜchanas? aiſto pehtz to ka tee Tähwi aismigguẜchi
gir / palleek wiſẜas Leetas / tha / ka tahß no Eeẜakumu tahß
Raddibas bijuẜchas gir; to / ẜacku eß / ſinnadams taß Kunngs
JEſus / pawehleja wings pirrms wings Debbeſẜieß usbrauze / ẜa-
weem Mahzekļeem / ka irr teem by tohß Ļaudis mahziet /
und paſſcheem Leezibu doht / ka JEſus Chriſtus no Deewu
eezähltz gir / weens Ꞩohghis par Dſieweem unnd Mirro-
@b{ņeem.}
[420{400}.lpp.]
ņeem. Tha nomannam mehß / ka ta Mahziba no to Paſtaru
Deenu daſche reis Chriſtità Draudſeh jamahza.
  Mehs ghribbam mahziteeß no tahß Muttes JEſus Chri-
ſti / ka wings Ꞩohdà nahx Paſtarà Deenà tick labb par
Deewabijatajeem / ka irr par Beßdeewigheem.
  Taß leelais Ꞩohgis par Dſieweem und Mirroņeem ghrib-
bätu mums walldiet ar ẜawu Ꞩwähtu Gharru / Amen!

  PJrrmahk / Mieļi Draughi / buhß mums mahziteeß / ka
  taß Ꞩohghis buhß Paſtarà Deenà. Taß buhß taß Zill-
  wäka Dähls. Aiſto tha ẜack taß Kungs JEſus: Kad
tha Zillwäka Dähls nahx. Kaß gir ẜchiß Zillwäka Dähls?
Taß gir Chriſtus JEſus patz / katters ẜcheitan no ẜcho Paſtaru
Ꞩohdu runna / unnd tohp Zillwäka Dähls ẜauktz / tadehļ / ka
wings no tahß Jumprawas Maria us=jehmeeß gir patteeſẜu ih-
ſtänu Zillwäka Meeſẜu und Aſẜini: aiſto ka teem Bährneem
Meeſẜas und Aſẜins gir / ihten tha gir Wings to arridſan
dabbuijeeß / ẜacka Deewa Wahrds. Zillwäka Bährns tohp
wings dähwähtz tadehļ / ka wings ļohte ẜämmojeeß / muhſẜo
dehļ / Kalps gir wings tappis / Wings gir ſämmojeeß ka
zittz Zillwähx / und no Dabbu ka zittz kahds Zillwähx
attraſts.
  Ꞩchiß JEſus Chriſtus buhß taß Ꞩoghis / unnd nahx Pa-
ſtarà Deenà / ka wiſẜi / wiſẜi Zillwäki to warrehß redſeht. Taß
ihſtäns muhſchiegs Deews / katters gir weens weeniegs Deews /
bett trieß Perẜohņi ſinna to Paſtaru Ꞩohdu / unnd to Deenu kad
taß Ꞩohds taps turrähts / ta Teeſẜa jaw norunnata / bett to no-
runnatu Teeſẜu iß=taiſẜies pa Ghallam taß Dähls. To mahza
taß Apuſtuls Pahwils raxtidams: JEſus Chriſtus ẜohdies
to ko taß Zillwähx ẜläppene py ẜöw turrejeeß / unnd attkall:
Eß ẜacku preekſch Deewu / ka JEſus Chriſtus eezältz gir /
@b{tohß}
[421{401}.lpp.]
tohß Dſiewus unnd Mirroņus ẜohdiet / ar ẜawu Parah-
diẜchanu / und ar ẜawu Wallſtu. Vnnd taß Kungs JEſus
eekſchan ẜcho Ewangelio: Wings nahx eekſchan ẜawas
Ghodibas / unnd wiſẜi Engeļi ar to. Nhe nahx wings tick
nabbags / ka wings pirrmahk wirrß Semmes bijiß. Peedſim-       
mis ghulleja winngs leelà Nabadſibà / to zeetu Ꞩilliet wings nhe   
apnicka. Eeẜahkdams mahziet / ſtaighaja wings ka kahds nab-
bags Kallps no weenas Weetas ohtrà / Winjam by ẜawi Mah-
zekļi / Weenteeſẜiẜchi / arr Muiteneekeem unnd Ghrehzenekeem
Wings labpraht runnaja / und ehde / tohß mahzidams. Kahds
Nabbadſings eekſchan Jeruſalem nahze / us weenu ẜweſẜchu
Ehſeli wings ee=jahja / lickahß Rohkà jembteeß / ẜeeteeß / tee ẜateeß /
Wings tappa itt par Neeku turrähts / pills Ꞩahpehm und
Nheweſẜelibas / wings kļua tahds Neex / ka irr Atzis preekſch
Winju nohſt wehre / ka Eſaias runna.
  Bett Paſtarà Deenà nahx Wings ẜawà leelà Ghodà /
taß gir Wings lix ick=kattram redſeht ẜawu Deewiſku Ghohdu /
Warru unnd Spähku / katters winjam ka patteeſẜam ihſtänam
Deewa Dählam muhſchighe bijiß gir / und pehtz ẜawas Zillwä-
zibas / kad Deewa Dähls Zillwähx tappis / dabbujiß gir . Tha
ẜacka taß Kungs JEſus patz: Taß notix / ka tha Zillwäka
Dähls nahx eekſchan to Ghodu ẜawa Tähwa. Vnd attkal:
Tähws / tu eſẜi tawam Dählam Spähku ( unnd Waļļu )
dewis par wiſẜahm Meeẜahm / ka wings to muhſchighu
Dſiewoẜchanu doht warr / wiſẜeem / kattrus tu winjam
dehwis eẜiẜ. Taß buhß leels Ghohds / und wiſẜeem Deewabi-
jatajeem leels Preex. Aiſto tee redſehß to Kunghu JEſum / no
kattru tee tick dauds gir dſirrdejuẜchi / eekſchan kattru tee titzeju-
ẜchi / und us kattru tee zerrejuẜchi gir / tee redſehß to / kattru tee mie-
ļojuẜchi / us kattru tee Denas und Nacktiß dohmajuẜchi / no kattru
tee runnajuẜchi unnd dſeedajuẜchi gir : tee redſehß to / katters teem
@b{Deewa}
[422{402}.lpp.]
Deewa Schälaſtibu / Ghräko Peedoẜchanu / Däbbäſẜu unnd
muhſchighu Dſiewoẜchanu nopellnijiß gir. Taß ẜatzietß tick mie-
lighe us teem Deewabijatajeem. Nu ghribbu eß jums py
ẜöw jembt / ka juhß warreta buht / kurr eß äßmu / teitan
redſehſẜim mehß winja Ghohdibu / und ka wings patz gir /
und pallixim py winju muhſchighe.
  Tad laideeta mums no Ꞩirrds ghaidiet to Peſtitaju
JEſum Chriſtum to Kunnghu / katters muhſẜo neezighu
Meeſẜu apſkaidrohß / ka ta kļuhß ihten ka winja apſkai-
drota Meeſẜa / pehtz to Spähku / ar kattru wings arridſan
war wiſẜas Leetas ẜöw paklauſẜighas darriet / unnd titzam
mehß / ka ẜchie laizigha Zeeẜchana nhe attmaxa to Ghodi-
bu / kattru mums redſighe dabbuit buhß.
  Bett klauſẜais ẜchurr / tu beßdeewigs Zillwähx / tu Elles=
Pagghal / tu redſehſẜi to Kunnghu JEſum ẜawà Ghodibà nah-
kam / to rädſädams / tu ißbieſẜeeß. Aiſto tu redſehſẜi to / kattra
Schälaſtibu tu eſẜi ẜmahdejiß / abẜmejiß / unnd nhe ghribbejiß ẜa-
jembt. Kad tu tickai us=luhkohſẜi CHRJſtum JEſum / tudeļļ
tawa paſſcha Ꞩirrds ẜatzies / kahdu Teeſẜu tu dſirrdehſẜi .
Tapehtz / O Zillwäka Bährns / attſtahjeeß taggad no Ghrä-
keem / und mahzais labbe darriet / dſenneeß pehtz to Meeru /
prett ick=kattru / und pehtz tahß Ꞩwehtibas / beß kattras
nhe weens ( Deewu ) to Kunghu redſehß / ẜaderreeß taggad
wehl ar to Paſẜaules Ꞩoghi / kamähr tu wehl Schälaſtibu dab-
buit warri / ja tu titzehſẜi / tad tu Deewa Ghohdibu redſehſẜi .
  Ko tad nu darrieß ẜchiß Ꞩohghis leelà Ghohdà nahzis?
Taß ẜwähtz Ewangeliums mums ſtahſta: Wiſẜi Ļaudis taps
preekſchan to ẜakrahti / und wings tohß no=ſchkirrß ihten
ka kahds Ghanns tahß Ahwis no teem Ahſcheem noſkiŗŗ /
unnd tahß Ahwis taps pa winja labbas Rohkas licktas /
bett tee Aſchi pa kreiſẜas Rohkas. Teitan dſirrdam mehß /
@b{ka}
[423{403}.lpp.]
ka wiſẜi Zillwäki Paſtarà Deenà ghribbiet nheghribbiet preekſch
tha Kungha JEſu Chriſti Ꞩohda=Krähßlu nahx. Wings nhe
noteeſẜahß pirrmahk weenu Wallſtu / weenu Semm / pehtz attkal
ohtru / nhe / bett wiſẜi Ļaudis / kattri no Paſẜaules Eeẜakumu biju-
ẜchi / taggad dſämm / und lieds Paſẜaules Ghallam dſimms / laid
buht auxts / laid ſämms / laid buht jauns / laid wätz / laid buht leels /
laid maß / laid baggahtz / laid nabbags / laid Kunngs / laid Kallps /
laid Ghaſpaſcha / laid Kallpone / Ꞩaimneex unnd Ꞩaimnezene /
Tähws / Mahte / Bährni / Wiers / Ꞩeewa / Ꞩaime / Eebuhwee-
ẜchi / ick=kattriß tudeļļ weenà Briedy kļuhß preekſcha
aizenahtz: nhe weens warrehß paẜlehpteeß / nhe weens warrehß
ẜcho Ꞩohghi peewillt / nhe weens warrehß paſpruckt und ißbehkt.
Nhe dohma tu Blehds / kaß tu eſẜi ẜchinny Paſẜauleh ar tawu
Blehdibu daſche reis tawu Kunghu{Kuughu} peewielis / no Teeſẜu ißbeh-
dſis / no Kahki / Karratawahm / Sohbinu / Rattu und zittu Ꞩoh-
du / ko tu eſẜi pellnijiß paſprutzis / ka tahda tawa ghuddra Ghall-
wa töw turr paliedſehß / und tawa Blehdiba turr ißdohſẜeeß: nhe /
nhe: Taß Kungs nahx / und zaur Vgghuni teeẜahß wiſẜas Meeſ-
ẜas / wiſẜus Zillwäkus / Ar wiſẜeem Zillwäkeem wings Ꞩohdu
turrehß / mums wiſẜeem buhß redſighe ſtahweht preekſch to Ꞩoh-
da=Kräßlu JEſu Chriſti / ka ick=kattris dabbu / ka wings dſiewo-
jis gir / laid buht labb / laid ļaun. No ẜchahß Mahzibas gir
Henoch / taß Ꞩeptitaiß no Adam runnajiß: Redſi / taß
Kungs nahk ar dauds tuhxtoſcheem Ꞩwähteem / Ꞩohdu
turreht par wiſẜeem / und ẜohdiet wiſẜus Beßdeewighus /
und wiſẜu Darrbu ẜawas beßdeewighas Dſiewoẜchanas /
ar kattru tee Beßdewighi bijuẜchi gir.
  Tapehtz / O Zillwäka Bährns / ẜarrghajeeß par tieẜcheem
Ghräkeem / nhe ghräko us Deewa Schälaſtibu ka töw nhe kļuhß
pehtz nheſchehlighe nomoxahts. Aiſto ja tu darri / kaß tawa
Ꞩirrdei patiek / und kaß tawahm Atzim eeghribbahß / tad{tad tad}
@b{buhß}
[424{404}.lpp.]
buhß töw ſinnaht / ka Deews töw to wiſẜo dehļ preekſch
Teeſẜu weddieß.
  Tad ẜchiß Ꞩoghiß JEſus Chriſtus noſchkirrß tohß Dee-
wabijatajus no teem Beßdeewigheem / ka weens Ghanns
ẜawas Ahwis no Ahſcheem noſchkiŗŗ / uñ tahß Ahwis taps
pa winja labbahs Rohkas licktas / bett tee Aſchi pa kreiſẜahs
Rohkas. Tee Deewabijataji kļuhſt Ahwis dähwäti / tapehtz
ka tee ka labbi rahmi Zillwäki lickuẜcheeß ẜchinny Paſẜauleh no
ẜawu Ghannu Chriſto JEſu ghanniteeß us teem{tahm} ſaļļeem{ſaļļahm} Lau-
keem{Lauckahm} tha Deewa Wahrda / und gir meerighe dſiewojuẜchi / und
labbe ẜaderrejuẜcheeß ar zitteem Ļaudeem. Tee Beßdeewighi
kļuhſt Ahſchi ẜaukti / tapehtz ka tee ar ẜaweem nickneem ẜmirrdu-
ẜcheem Ghrähkeem unnd nhe=jauku Dſiewoẜchanu no ẜöw gir
nohſt=dſinnuẜchi / Deewu / tohß ẜwähtus Engeļus / unnd ghohdi-
ghus Zillwäkus.
  Kamähr mehß ẜchinny Paſẜauleh äſẜam / allaſch labbi und
ļauni / Titzighi unnd Nhetitzighi ẜajuckuẜchi weens zaur ohtru
dſiewo / us weenu Klohnu Queẜchi und Pällus / weenà Vhdeni
labbas und ẜapuwuẜchas Siwis gir / bett paſtarà Deenà buhß
ſchkiŗŗams Laix / taß Ꞩoghis JEſus Chriſtus jembs to Wehte-
kli Rohkà / ẜawu Klohnu ẜlauzies / und tahß Mahrnakas / Vẜch-
kas / Pährkoņus unnd wiſẜu nicknu Sahl weenà Kuẜchky ẜaẜeeß /
und Elles Vgguny ee=mettieß. Tick pareiſe nu / ka ẜcheitan
Ghanns paſieſt Ahwi und Ahſi / tick teeẜcham Chriſtus JEſus turr
paſieß / kattri winjam / kattri Wällam peedärr. Wings ghann
ſinna / kaß pareiſe gir darrietz / jeb Blehdiba gir / ẜacka Sy-
rachs / Wings paſieſt wiſẜus / und nhe waijagha winjam / ka
kaßlabb Leezibu dohd no jeb=kahdu Zillwäku / aiſto wings
ghann ſinna / kaß Zillwäkà gir / raxta taß ẜwähtz Ewangeliſts
Jahnis no to Kunghu JEſu.
@b{Tapehtz}
[425{405}.lpp.]
  Tapehtz nhe willeeß / tu beßdeewiegs Elles=Krugkis / tu
warrehſẜi tahdà leelà Paſẜaules Pullkà paẜlehpteeß. Oho;
Deews räds wiſẜas Paſẜaules Ghallus / und paſieſt tohß
Blehſchus / ka tad Wings töw nhe rädſatu? Kurr tu kahdu kack-
tinju attraſẜi / preekſch Winju ghribbädams ẜlehpteeß?
  Ꞩchinny Paſẜauleh leeli auxti Ļaudis nhe ghribb uslukoht /
daſſch läppniß beßdeewiegs nhe paſieſt no leelas Leppnibas ẜawu
Raddu / kaß nabbags gir. Dohdeeß ar Meeru / tu Nabbadſings /
mieļo Deewu / zeeni winja Wahrdu / titzi eekſchan JEſum Chri-
ſtum / dſiewo ka Deewa Bährnam klahjahß / tad winjà Paſẜau-
leh Deews töw ghann paſieß / und taß kaß töw ſcheitan nhe ghrib-
beja uslukoht / taß palix Kaunà / Deews to nhe uslukohß. Bett
tawu Wahrdu wings paſieſt / und gir to ẜawà Rohkà eeſiemojiß.
Tapehtz kaß nu ghribb winjà Paſẜauleh no teem Beßdeewigheem /
kattri ẜmirrd no Ghräkeem ka Ahſchi / ka paſſchi Wälli / no-
ſchkirrts kļuht / tam buhß jaw taggad ſchkirrteeß no to Pullku to
Beßdeewigho / ar Attſtahẜchanu no Ghräkeem. To mahza taß
ẜwähts Pahwils / ẜatzidams: Nhe turraiteeß tai Paſẜaulei
liedſe / bett pawehrteteeß zaur Pawehrteẜchanu juhſẜo 
Prahto / ka juhß baudiet warraht / katters gir taß labbs /
taß pattiekams und taß pillniegs Deewa Prahts.
  Tad JEſus Chriſtus töw lix ſtahweht pa ẜawas labbahß
Rohkas / und tudeļļ tu warrehſẜi nomanniet / kadà Ghodà tu zälltz
kluhſẜi. Ock / kaß Deewu zeeni / taß kļuhſt attkal zeenietz /
ẜacka Deews taß Kungs patz. Tee Taißni / kattri us to taißnu
Kunghu JEſum CHriſtum titz / katters mums par Taißnibu
no Deewu darriets gir / ſpiedehß ka ta Ꞩaule ẜawa Täh-
wa Wallſteh / ẜohla JEſus Chriſtus. Muhſchiegs Preex
wirrß winjo Ghallwu buhß / Preex unnd Liexmiba tohß
apkamps / und Ꞩahpes unnd Nopuhẜchanas nohſt buhß.
Ar leelu Ballxni tee Deewabijataji dſeedahß / Laideeta mums
@b{pree-}
[426{406}.lpp.]
preezateeß und liexmeem buht / unnd Deewam tam Wiſẜe-
walditajam to Ghohdu doht / aiſto tha Jähra Kahſas gir
nahkuẜchas. Turr / turr / tawa Noſkumſchana / tawas leelas
Bädas par Preeku kļuhß pahrghroſitas.
  Bett tee Beßdeewighi / tee Aſchi / tee Ꞩmirrduļi ſtahwehß
tam Kunngham JESV pa kreiſẜas Rohkas / tudeļļ teem Ꞩirrds
ghruta kļuhß / Ꞩchauẜchalas par Ꞩchauẜchalam uß=eeß / aiſto tee
jaw nomannies / kahdu Teſẜu tee dſirrdehß / kadu Kaunu / kadas
Mohkas muhſchighe tee Elles=Vgguny redſehß unnd zeetieß .
Wiſẜeem Deewabijatajeem teem buhß nheghanta Leeta. Titzi /
ka taß Kauns to Beßdeewigho Paſtarà Deenà leels buhß / kad
taß taißnis Ꞩoghis wiſẜus winjo Ghräkus unnd Blehdibu /
Sohdſibu / Burrwibu / Ꞩläppkawibu / Bahrẜchanu / Deewa
Wahrdu Nitzinaẜchanu / Nheklauẜiſchanu / Plieteſchanu / Mau-
zibu / Mäloſchanu / Peewillſchanu / und kaß war taggad wiſẜus
Ghräkus iß=ſkaitiet / kad ( ẜacku eß ) taß Kungs JEſus Chriſtus
to Beßdeewigho Ghräkus wiſẜeem Engheļeem und wiſẜeem Zill-
wäkeem iß=ſtaſties / taß buhß patteeß leels Kauns.
  Kad taggad daſſch us karrſteem Pähdeem kļuhſt panahkts /
us ẜawas Blehdiwas / ka taß ißbieſtahß? winja paſſcha Ꞩirrds
tam jaw ẜacka / ko wings nopellnijiß / teh kaunejah wings / teh
trieſẜe und drebbe wings. Ka tad nhe kaunehẜeeß und bieſẜeeß
tee Beßdeewighi / kad teem wiſẜi winjo Ghräki / ko tee wiſẜà ẜawà
Muhſchà darrijuẜchi gir / kluhß preekſchà lickti? Ja tad tu / O
Zillwähx nhe ghribbeeß tadu Kaunu redſeht / und no wiſẜu Gho-
du attmäſts tapt / tad nhe buhß töw Ꞩahņis ißlehkt ka Ahſis / und
eet us tha Ghrehzeneeka Zeļļu / bett eſẜi Rahms / unnd klauſẜi kad
JEſus Chriſtus töw taggad ar ẜawu mielighu Ballxni py ẜöw
aizena / und nahz py to / tad palixi tu py to muhſchighe.
  Wehl ſtahſta taß Kungs JEſus / ka wings Paſtarà Deenà ẜoh-
didams to Paſẜaul / to nonäßtu Teeẜu / kattra Deewa=Ghrama-
@b{tà}
[427{405}.lpp.]
tà eeraxtita ſtahw / nolaſẜieß / usrunnadams tick lieds tohß Deewa 
bijatajus pa labbahß Rokas / ka irr tohß Beßdewighus pa kreiſẜas
Rohkas. Tohß Deewabijatajus pa labbahß Rohkas Wings
pirrmahk usrunnahß ar ļohte mieligheem Wahrdeem / ẜatzidams:
Nahzeeta ẜchurr juhß ẜwetiti manna Tähwa / ee=mannto-
jeeta to Wallſtu / kattra jums ẜataiſẜita gir no Eẜakumu
tahß Paſẜaules. Juhß ẜwehtiti Deewa Bährni nachzeeta
ſchurr no leelahm Bähdahm unnd ghruhtu Darrbu py Attpuh-
ẜchanas und Duſẜeẜchanas / no Raudaẜchanas py Preeku / no
tahß Wahrgho=Semmes / ſpohſchà Debbeſẜy. Eß jums doh-
mu tahdu Wallſtu / kattru juhß nhe eſẜeeta ar ẜaweem labbeem
Darrbeem nopellnijuẜchi / bett tahdu Wallſtu eß jums dohmu /
kattra jums ẜattaiſẜita gir no Paſẜaules Eeẜakumu. Juhſẜu Ti-
tzibu eſẜeeta juhß lickuſchi redſeht und atſpiedeht zaur labbeem 
Darrbeem / und ar to pa=rahdijuẜchi / ka juhß manni Aitinji eſẜee-
ta / und mann peedäraht / nu ghribbu eß to wiß jums attmaxaht.
Eß äßmu iß=allzis bijis / und juhß eſẜeeta mann ähdenaju-
ẜchi / eß äßmu ißtwiezis bijis / und juhß eſẜeeta mann dſirr-
denajuẜchi / eß äßmu Weeſẜis bijis / und juhß eſẜeeta mann
majojuẜchi / eß äßmu plix bijis / und juhß eſẜeeta mann
aptährpuẜchi / eß äßmu Nhewäſẜäls und zeetumà bijis /
und juhß eſẜeeta py mann nahkuẜchi. Patteeß eß ẜacku
jums / ko juhß eſẜeeta manneem maſakajem Brahļeem
darrijuẜchi / to eſẜeeta juhß mann darrijuẜchi.
  Dſirrdeeta juhß Deewabijataji / kattri juhß titzaht / ka Je-
ſus Chriſtus jums par labb no Deewu par Peſtitaju dohts gir /
kattru juhß mieļojeeta / kam par Ghohdu juhß Nabbagheem
Ļaudeem / ka tha Kungha Chriſti Brahļeem labb eſẜeeta darriju-
ẜchi / kahdu Ghohdu Wings jums teickdams / darries. Preekſch
wiſẜu Paſẜaul Wings jums teiks. Tapehtz / Manns Draugs /
Ghribbi tu winjà Deenà dſirrdeht Ghohdu / tad darri tahdus lab-
@b{bus}
[428{408}.lpp.]
bus Darbus / ka töw Deews pawehlejis/ Wings pawehļ töw /
töw buhß Jßalkuẜcham no tawu Maiſes Reezeniet arr ko 
labb doht / tam Jß=twickuẜcham arri kahdu Lahſẜiet Vhdens / jeb
ko Deews töw py Rohkas dehwis / preekſcha zellt / kaß Mahja=
Weetu meckle / mahjoht / Plickam kahdu Skranndinju peemeſt /
und kur tu warri tawam Tuwakam paliedſeht / to buhß töw dar-
riet. Darrieſẜi tu to / tad töw attkal paſtarà Deenà Ghohds
taps. Eſẜi tu / ka Zillwäkam daſche reis und daſchade lätzahß /
ghräkojis / JEſus Chriſtus ẜawo Aitinju Pahrkahpẜchanu und
Ghräkus nhe ghribb peeminneht.
  Noluhds ẜcheitan Deewam tawus Ghräkus / tad Wings
töw wiſẜus peedohd. Ko Wings töw ẜchinny Paſẜauleh ween-
reis peedehwis gir / muhſẜcham Wings töw turr to wairs nhe
pahrmettieß.
  Bett kahdu Teeſẜu dſirrdehß tee Beßdeewighi pa kreiſ-
ẜahs Rohkas: Wiẜa Ꞩirrds und Dwehſẜele / wiſẜi Kauli trieſ-
ẜe / kaß tohß Wahrdus apdohma. Tha ẜatzieß taß Kungs JE-
ſus / taß Paſẜaules Ꞩohghis: Eita nohſt no mann juhß no-
ladäti eekſchan to muhſchighu Vgguni / katters tur ẜa-
taiſẜietz gir Wällam / und ẜaweem Engeļeem. Attkahpe-
teeß juhß / kattri juhß eſẜeeta mannu Wahrdu pahrkahpuẜchi /
und wehl juhſẜo Pahrkahpẜchano und Ghräko dehļ nhe weenu
Aſẜarinju ißlaiduẜchi. Juhß eita nohſt / kattri juhß nhe eſẜeeta
eekſchan mann titzejuẜchi / nei kahdu labbu Darrbu darriju-
ẜchi. Daſchu Nabbaghu eſẜeeta juhß redſejuſchi / kaß Rohkas
pazehlis no jums Pallighu luhdſis gir. Eſẜeeta juhß Win-
jam paliedſejuẜchi. Juhß tee paſſchi eſẜeeta / us kattreem pal-
leek Deewa Dußmiba / und kahß Elles Vgguns. Eyta muh-
ẜchighà Vgguny kaß muhſchighe nhe iß=dſeeſt. Jums nhe gir
ſchehligha Ꞩirrds bijuſẜi prett juhſẜam Tuwakam / Elles Vg-
guny juhß attkal nhe attraſẜeeta Schälaſtibu. Ar to Mähru ka
@b{juhß}
[429{409}.lpp.]
juhß eſẜeeta iß=mehŗojuẜchi / ta taps jums muhſcho muſcham ar
Kaudſo Kaudſem ee=mehŗohts.
  Vnd tad eeß tee Beßdeewighi eekſchan tahß muh-
ſchighas Mohzibas / Deews lix par teem liet Sibbiņus /
Vgguni und Sähras / und dohß teem Auku par Allghu /
ka Konings Dawid ẜacka / winjo Vgguns nhe iß=dſiſẜies.
To apdohma / O Zillwähx / attſtahjeeß no Ghräkeem / und dſie-
wo / ka Deews töw mahza. Nhe dohma / taß kļuhſt tickai tah-
dai ẜatzietz tohß Ļaudis beedinaht. Sagglis Karratawas zä-
tzän eedams / dohma / taß Lohgs Kagkehm und Schurrkahm gir
ußtaiſẜiets / bett kad Wings patz Benndes Rohka kļuhſt / tad
Wings ghann bieſtahß. Nicknake töw Elles=Paggaļam
notix.
  Bett tee Deewa=Bijataji eeß eekſchan tahß muhſchi-
ghas Dſiewoẜchanas. Turr tee redſehß Deewu no Wai-
ghu iß Waighu / und palix muhſchighà Ghohdà.
    O tu ẜalldais JEſu Chriſt /
    Katters tu Zillwähx peedſimmis eſẜi /
    Paſẜarrghi mums no tahß Elles /
           A M E N .
@v{Ende des Andern Theils.}