@a{nezināms}
@z{LGL1685_K1}

[2.lpp.]
@v{Lettiſche}
@v{Geiſtliche Lieder}
@v{und}
@v{Collecten}
@v{Wie ſie ſo wol in offentlicher Chriſtlicher Verſamlung}
@v{alß auch zu Hauſe in Andacht zugebrauchen;}
@v{Theils vormahts von dem}
@v{Wyland Hoch Ehrwürdigen und Hochgelahrten}
@v{Herrn GEORGIO MANCELIO}
@v{Der Heil: Schrifft} @l{Licentiato,} @v{und Hoch Fürſtli-}
@v{chem Curländiſchen Hof=Predigern/ auß dem Teutſchen}
@v{überſetzet/}
@v{Theils hernach von dem auch}
@v{Weyland / WolEhrenfeſten und Wolgelarten}
@v{Herrn CHRISTOPHORO Fürecker /}
@v{Der Heil: Schrifft Befliſſenen in wol=lautende Reime}
@v{verfaſſet / und ſo wol von Ihm / alß auch andern Chriſtlichen Lieb-}
@v{habern der Lettiſchen Sprache mit vielen ſchönen Reim=Liedern ver-}
@v{mehret / zum erſtenmahl zuſammen außgegeben / und mit der}
@v{Uberſetzer Namen} @l{Initial=} @v{Buchſtaben angedeutet/}
@v{Von}
@v{HENRICO ADOLPHI,}
@v{Der Hertzogthümer Curland und Semgallen} @l{Superintendente,}
@v{und Ober=Paſtorn in Mitau/}
@v{Gedruckt / in der HochFürſti: Reſidentz Mitau/ von Sr: HochFürſti: Durchi:}
@v{Hoch=Buchdrucker George Radetzky. 1685}

[3.lpp.]
@v{Von der Menſchwerdung}
@v{JESU CHRISTI}
@v{Nun komm der Heyden Heyland.} 

  1. NU nahz Tu Paẜaules Peſtitajs/ Tahs Jumpravas Behrns
atſihts/ Par to brihnijahs wiẜẜa Paẜaule/ Deewam tahda
Peedſimẜchana patihk.
 2. Ne no Wihra Aẜẜinim neds no Meeẜahm/ Bet ween
no ta Ꞩwehta Garra/ Irr Deewa Dehls tappis Zilweks/
In ſeed weenas Ꞩeewas Auglis. 
 3. Tahs Jumprawas Meeẜa gruhta tappa/ Tomehr palikka wiņņas
Gohds ẜchķihſts/ Atſpihdeja daſchada krahẜchna Dahwana/ Deews bij
tad ẜawâ Gohdibâ.
 4. Wiņſch isgahja no ẜawâ Kambarî/ Ta ẜchķihſta Ķehniņa Dſih-
wokli/ Pateeẜajs Deews in Zilweks/ Ꞩawu Zeļlu tas tezzedams ſteidſahs.
 5. Wiņſch istezzeja no Tehwa/ In greeſees atkal pee Tehwu/ Brauze
Elles Dibbinâ/ In atkal pee Deewa Krehẜlu.
 6. Kas Tu eẜẜi tam Tehwam lihdſ/ Uhswarri ẜawâs Meeẜâs/ Ka taws
muhſchigs Deewigs Spehks/ Eekẜch mums tahs wahjas Meeẜas uhstur.
 7. Tawa Ꞩille ſpihd ſpohſchi in Krahẜchni/ Tai Nakti irr jauns Gai-
ẜchums/ Tumẜibai ne buhs nahkt eekẜchan/ Ta Tizziba paleek allaẜch
ſkaidra.
 8. Gohds irr Deewam tam Tehwam/ Gohds irr Deewam tam
Dehlam/ Gohds irr Deewam tam Ꞩwehtam Garram/ Allaſchiņ ir muh-
ſchigi/ Amen.


@v{Nun komm der Heyden Heyland.} 

@a{Kristofors Fīrekers}

 1. NAhz tu Ļauſchu Peſtitajs/ Ko mums Deews irr dahwanajs/ Behr-
niņ ẜchķihſtas Jumprawas/ Par ko wiẜẜi brihnijahs.
@b{2.Ne}

[4.lpp.]
 2. Ne no Wihra Aẜẜnim nahk; Bet tas Ꞩwehtajs Garriņſch mahk/
Tahdu Augli Gaiẜmâ zelt/ Likt no Jumpraws Meeẜahm ſelt.
 3. Meitas Meeẜas gŗuhtas tohp; Tomehrt ẜawu Gohdu kohp: Te
ween ẜchķihſtajs Gohdiņſch ſpihd/ Kur pats ſkaidrajs Deewiņſch miht.
 4. Wiņſch no Debbes nolaiſchahs/ Zilweks tohp in ſemmojahs; Kur
to Deews gribb/ tihk tam eet/ Par mums ẜawas Aẜẜnis leet.
 5. Wiņſch no Tehwa nahzis ẜchurp; Pehz pee Tehwa gahjis turp:
Ellê brauzis; pehz tas pats/ Deewa Krehẜlâ ẜehdinahts.
 6. Wiņņam peederr Tehwa Gohds/ Ꞩawahm Meeẜahm Spehks irr
dohts/ Kas muhs wahjus ſpehzina/ Nahk ikweenam Paligâ.
 7. Ꞩchis taws Ꞩchuhplits ſpohſchi ſpihd/ Gaiẜchums Naktî bij to
brihd; Tas wehl taggad uhsņemm muhs/ Spihdehs tam/ kas tizzigs buhs.
 8. Deewam Tehwam muhſchigs Gohds/ Tàpatt wiņņa Dehlam
dohts/ Ꞩwehtam Garram arridſan/ Ꞩakkam Ꞩlaw' un Pateikẜchann'.


@v{Lob ſeh dem Allmächtigen GOTT.}
@v{Im Thon:}
@v{Vom Himmel hoch da komm ich her.} 

@a{Georgs Mancelis}

 1. ꞨLawehts irr tas wiẜẜu=Walditajs Deews/ kas par mums irr apſcheh-
lojies/In ẜchuhtijs ẜchawu mihļaku Dehlu/ No ẜew dſimtu augſtakâ
Gohdâ.
 2. Ka tas muhẜu Peſtitajs taptu/ Muhs peſtitu no to Grehku Na-
ſtas/ In zaur ẜawu Schehlaſtibu in Taiẜnibu/ Eeweſtu eekẜch muhſchigu
Skaidribu.
 3. Ak leela Schehlaſtiba in Lehniba/ Ak dſiļļa Mihleſtiba in Ꞩwehti-
ba/ Deews darra tahdu Darbu/ ka tam ne weens Zilwehks/ Nedſ Eņģls
par to gann pateikt warr.
 4. Deews uhsņem muhẜu Zilwezigu Dabbu/ Tas Radditajs wiẜẜu Lee-
tu/ Wiņſch ne apẜmej weenu nabbagu Meitu/ Ka tas Zilweks tohp wiņ-
ņâs Meeẜâs.
 5.Ta Tehwa Dehls no Muhſchibas/ Tohp Zilweks wiẜẜâ Ꞩchķihſti-
bâ/ Tas Eeẜahkums in arr tas Gals/ Dohdahs par mums leelâs Behdâs.
 6. Kas irr tas Zilweks/ kas irrr wiņņa Darbs/ ka Deews ẜawu Dehlu
@b{par}

[5.lpp.]
par to dohd? Kam Mehs wajag tai augſtakai Mantai/ ka Deews muhẜu
dehļ tà darra.
 7. Ak wai teem Ļaudim/ kas to nizzina/ To Schehlaſtibu ne ẜaņem/
Ne grib klauẜiht ta Dehla Balẜ/ Uhs to paleek Deewa Duẜmiba.
 8. Ak Zilweks/ ka tu to ne proht/ Tawam Ķehniņam pretti eet/ kas
pee tew nahk tik lehnprahtigs/ In tew tik ẜirdigi aisņemmahs.
 9. Ak uhsņem to ẜchodeen ar Preeka/ Ꞩataiẜi tam to Zeļļu tawas
Ꞩirds/ ka tas warr nahkt eekẜ tawu Prahtu/ In tu dabbu no wiņņa
Schehlaſtibu.
 10. Padohd tam tawu Ꞩapraẜchanu/ Ꞩchinnî ſchehligâ Atnahkẜchanâ/
Padohd tu wiņņa Ꞩwehtibai/ Tohs darbus tawas Taiẜnibas.
 11. Ja tu to darri/ tad buhs wiņſch taws/ Paẜarga tew par tahm Elles
Mohkahm; Ja ne/ tad tu labbi ẜargajees/ Wiņſch tew aisẜlehgs tahs
Debbes Durwis.
 12. Wiņņa pirma Atnahkẜchana uhs ẜcho Paẜaul/ Irr bijuẜẜi ļohti lehni-
ga/ Ta ohtra buhs itt ļohti bahrga/ Teem besdeewigeem par leelu Mohku.
 13. Bet tee/ kas eekẜch Kunga Kriſtus ſtahw/ Ee=ees eekẜch leeleu Pree-
zibu/ In buhs tur pee to Eņģeļu Draudſ/ ka teem nekahda Nelaime wairs
kaitehs.
 14. Tam Tehwam augſtâ Gahdibâ/ Ar ẜawa weeniga peedſimta
Dehla/ Tà lihdſ arridſan tam Ꞩwehtam Garram/ Irr Gohds in Ꞩlawa
muhſchigi/ Amen.

@v{Meine Seel erhebet den HErren/} 

@a{Kristofors Fīrekers}

  MAnna Dwehẜele teiz augsti to Kungu/ in mans Gars preezajahs
  Deewa manna Peſtitaja.
  Wiņſch ẜchawu ſemmigu Kalponi ſchehligi uhsluhkojs/ Redſ/ no ẜchi
Laika mann ẜwehtitu teiks wiẜẜi Behrnu Behrni.
  Wiņſch leelas Leetas pee mannim darrijs/ kas ſpehzigs/ in kuŗŗa
Wahrds ẜwehts irr.
  In wiņņa Schehlaſtiba paleek no weenas Zilts us ohtras/ pee teem/
kas wiņņa bihſtahs.
  Wiņſch darra warrenus Darbus ar ẜawu Elkonu/ in iskaiẜa/ kas
greſni irr ẜawâ Ꞩirds=prahtâ.
@b{Tas}

[6.lpp.]
  Tas gruhſch tohs Lepnus no ta Krehẜla/ in pazeļļ tohs paſemmoẜchus.
  Tohs isẜalkuẜchus pilda tas ar Labbummu/ in atſtahj tohs baggatus
tukẜchus.
  Wiņſch peeminn ẜawas Schehlaſtibas/ in uszilla ẜawu Kalpu Isrâėli.
  Kà tas irr ẜohlijs muhẜeem Tehweem/ Abraamam in wiņņa Tautai
muhſchigi.
  Gohds irr tam Tehwam in tam Dehlam/ in tam Ꞩwehtam Garram.
  Kà tas no pirma Eeẜakumma irr bijis/ in paleek muhſchigi muhſcham/
Amen.

@v{Diß ist ein Tag der Ehren.} 

@a{Kristofors Fīrekers}

@v{Nach der Stimme.}
@v{Nun laſſt uns GOTT dem HERREN.}

  1. ꞨChi irr ta Gohda=Deena/ No Deewa patti weena/ Kad Deews
pee mums irr nahzis/ In Meeẜâs dſihwoht ẜahzis.
  2. Welns Galwu pahr mums krattijs; Deews muhẜas Behdas ſkat-
tijs: muhs noſchehlojs pee ẜewis/ Mums Peſtiẜchanu dewis.
  3. Ta Nahwe nahk no Ꞩeewas/ No pirmas Mahtes Eewas; Bet
Meitas Dehls irr nahzis/ Kas wiņņu ſemmê mahzis.
  4. Deews Zilweks tohp no Teesas/ In ņemmahs muhẜas Meeẜas:
Wiņſch paleek tas kas bijis; In tomehrt ar mums mijis.
  5. Ak! ẜchi irr augſta Leeta; Pats Deews nahk muhẜu Weetâ: Redſ/
to buhs mums likt Siņņâ/ In turretees pee wiņņa.
  6. Mums ẜazziht buhs ar Preeku/ Us ẜawu Raddineeku: Tu Behr-
niņẜch nahzi ẜweizams! Taws Wahrdiņẜch muhſcham teizams.

@v{Collect im Advent.}
@v{Der Prieſter.}
Ꞩataiẜeet tam Kungam ẜawu Zeļļu/ Alleluja.
@v{Das Chor.}
In darrajt lihdſenu wiņņa Tekku/ Alleluja.
     Laideet mums luhgt:

  MIhļajs Deews in Kungs usmohdina muhs/ ka mehs gattawi
eẜẜam/ kad taws mihļajs Dehls nahk/ to ar preezigu Ꞩirdi
ẜajemmam/ in tew ar ẜchķihſtu Ꞩirdi kalpojam/ zaur to paẜchu 
tawu mihļu Dehlu JEſu Kriſtu/ Amen.
@b{Von}

[7.lpp.]        
@v{Von der Geburt JEſu Chriſti.}
@v{Chriſtum wir ſollen loben ſchon.} 

@a{Georgs Mancelis}

  1. KRiſtu buhs mums slaweht krahẜchni/ Tahs ẜchķihſtas Jumpra-
was Mahrias Dehlu/ Tik tahlu/ kà ta mihļa Ꞩaule ſpihd/ In
lihdſ wiẜẜas Paẜaules Gallu ſteepjahs.
 2. Tas Ꞩwehts Radditajs wiẜẜas Leetas/ Apwilka Zilweka wahju Mee-
ẜu/ ka tas to Meeẜu Meeẜâs atpeſtitu/ In wiņņa Raddijums wiẜķim ne
taptu ẜamaitahts.
  3. Ta Deewa Schehlaſtiba no augſtas Debbes/ Eekẜch ẜchķihſtas
Mahtes Meeẜahm eedohdahs/ Weena Meita neẜs weenu ẜleppenu Naſtu/
Ko ta Meeẜa wiẜs ne paſinna.
  4. Tas gohdigs Nams tahs krahẜchnas Ꞩirds/ Peepeẜchi Deewa Ba-
ſniza tohp/ ko ne weens Wihrs aiskahre neds atſinna/ No Deewa Wahrda
gŗuhta atraſta tappa.
  5. Ta zeeniga Mahte irr to peedſimmuẜẜi/ ko Gabriėls papreekẜa pee-
ẜazzija/ Kuŗŗu ẜwehts Jahnis ar Lehkẜchanu parahdija/ Kad tas wehl ẜa-
was Mahtes Meeẜâs gulleja.
  6. Tas gulleja Ꞩeena ļohti nabbags/ To zeetu Ꞩilli tas ne apnikka/
Maſs Peens wiņņa Barriba bija/ kas ne weenu Putniņņu isẜalkt leek.
  7. Ta Debbes Draudſiba tadehļ preezajahs/ Tee Eņģeļi/ dſeed Dee-
wam Gohdu/ Teem nabbageem Ganneem tohp ẜluddinahts/ Tas Gans
in Radditajs wiẜẜas Paẜaules.
  8. Ꞩlawa/ Gohds in Pateiziba irr Tew ẜazzihta/ Kriſtus peedſimmis
no ẜchķihſtas Jumprawas/ Ar Tehwa/ in ta Ꞩwehta Garra/ No ẜchi
Laika muhſchigi/ Amen.

@v{Chriſtum wir ſollen loben ſchon.} 

@a{Kristofors Fīrekers}

  1. TAd laideet mums nu KRIſtu teikt/ Tahs ẜwehtas Maŗas Dehlu
ẜweikt/ Pa wiẜẜu plattu Paẜauliht/ Kur ween ta ſkaidra Ꞩaule ſpihd.
  2. Tas wiẜẜu Leetu Radditajs/ Ꞩchihs muhẜas Meeẜas gohdinajs;
Tahs peeņemdams wiņſch peſtijs muhs/ Wiẜs Ļaunums no mums atſtaht
buhs.
@b{Tas}

[8.lpp.]
  3. Tas Ꞩwehtajs Garriņẜch eedohdahs/ Eekẜch Meeẜahms ẜchķihſtas
Jumprawas/ Ka Meitiņņai buhs Augli neſt/ To ẜwehtu Behrnu preek-
ẜchâ weſt.
  4. Kas ne warr kļuht no Tehwa ẜchķirts/ Gull appakẜch ſkaidras
Meitas Ꞩirds/ Kas teeẜcham Wihra ne ſinnahs/ No Deewa Wahrda
augļojahs.
  5. No wiņņas dſemm tas Peſtitajs/ Ko Gabriėls bij ẜluddinajs/ Ko
ẜwehtajs Jahnis palehkdams/ Mums rahd/ eekẜch Mahtes Meeẜiņņahms.
 6. Eekẜch Ꞩilles tohp wiņſch guldinahts/ Uhs Ꞩeenu gulleht wiņņam
Prahts/ Maſs Peeniņẜch wiņņa Ehdeens tohp/ Kas wiẜẜu maſo Putnu 
kohp.
  7. Tas Debbes Pulziņẜch preezajahs/ Tahs Gohda=Dſeeẜmas at-
ſkannahs/ Ir Ganniņņeem tohp peeẜazzihts/ Tas ẜaldajs Behrniņẜch pa-
rahdihts.
  8. Gohds Deewam Tehwam taggadiņ/ Gohds JEſum KRIſtum
allaſchiņ/ Gohds Ꞩwehtam Garram muhſchigi/ Wirẜ Semmes tà/ kà
Debbeẜẜî.

@v{Gelobet ſeyſtu JEſu CHriſt.} 

@a{Georgs Mancelis}

  1. ꞨLawehts eẜẜi Tu JEſus Kriſtus/ ka Tu Zilweks peedſimmis eẜẜi/
No weenas Jumprawas/ tas irr teeẜi/ Tapehz preezajahs to Eņģe-
ļu Draudſe/ Kirie eleiſon.
 2. Ta muhſchiga Tehwa weenigs Dehls/ Taggad eekẜch Ꞩilles tohp
atraſts/ Eekẜch muhẜu nabbagu Meeẜu in Aẜẜini/ Apģehrbjahs ta muh-
ſchiga Baggatiba/ Kirie eleiſon.
  3. Ko wiẜẜa Paẜaule ne aptwer/ Tas gull eekẜch Mahrias Klehpi/ Tas
irr weens maſs Behrniņẜch tappis/ Kas wiẜẜas Leetas weens usturr/ Kirie:
  4. Tas muhſchigs Gaiẜchums eet ẜcheit eekẜchan/ Dohd tai Paẜaulei
jaunu Ꞩpihdumu/ Tas ẜpihd widdû paẜchâ Naktî/ In muhs par Gaiẜmas
Behrneem darra/ Kirie eleiſon.
  5. Tas Dehls ta Tehwa ihſtens Deews/ Weens Weeẜis Paẜaulê
tappa/ In wedde muhs no ẜchihs Paẜaules/ In darr muhs Behrnus ẜawâ
Walſtibâ/ Kirie eleiſon.
@b{Tas}

[9.lpp.]
  6. Tas irr wirs Semmes nahzis nabbags/ ka tas pahr mums apẜcheh-
lotohs/ In Debbeẜîs darritu baggatus/ In ẜaweem mihļeem Eņģeļeem
lihdſ/ Kirie eleiſon.
  7. To irr tas wiẜẜu mums darrijs/ Ꞩawu leelu Mihleſtibu ar to parah-
diht/ Ta preezajahs wiẜẜa Kriſtita Draudſe/ In pateiz par to tam muh-
ſchigi/ Kirie eleiſon.

@v{Gelobet ſeyſtu JEſu CHriſt.} 

@a{Kristofors Fīrekers}

  1. NU eẜẜi ẜlawehts Jeſuliņẜch/ Ka tu mums dſimmis Zilweziņẜch/ No
ihſtas ẜchķihſtas Jumprawas/ To Eņģeliẜchi preezajahs. Ꞩlawe-
jam Deewu!
 2. Eekẜch Ꞩilles gull pats Deewa Behrs/ Tas ilgi gaidihts Deewa
Jehrs; Tas wiẜẜu augſtajs ſemmojahs/ Wiņſch muhẜu Meeẜu usņem-
mahs. Ꞩlaw Deewu!
  3. Kas Debbeẜ pild' in wiẜẜu Semm; To ẜawa Mahte Klehpî ņemm;
Kas Behrniņẜch tohp/ ko usturr Peens; Tas usturr wiẜẜas Leetas weens.
Ꞩlawejam Deewu!
  4. Jauns Spihdums nahk pahr Paẜauliht/ Kad mums ẜchis muhſchigs
Gaiẜchums ſpihd/ Tee tumẜchi Ļaudis ſkaidrejahs/ In Gaiẜmas Behrnôs
pawehrtahs. Ꞩlaw: Deewu!
  5. Ta Tehwa Dehls/ pats ihſtajs Deews/ Tas pee mums nahzis/ kà 
kahds Weeẜs: Ar Preeku wiņſch muhs peepildihs/ No Semmes weſdams
Debbeẜis. Ꞩlawejam Deewu!
  6. Wiņſch zeeẜchahs ẜcheit ar Nabbadſib; Mums atneẜẜ Debbes Bag-
gatib: To gribb wiņſch doht mums wiẜẜai welt'/ Lihdſ Eņģeliẜcheem
Gohdâ zelt. Ꞩlawejam Deewu!
  7. Tikk mihļus wiņſch irr turrejs muhs/ Ka mums zaur wiņņu dſih-
woht buhs: Mums nahks Labbums/ Jeſum Gohds/ Tas tohp no
mums tew muhſcham dohts. Ꞩlawejam Deewu!

@v{Danckſagen wir alle.} 

@a{Georgs Mancelis}

  LAideet mums wiẜẜeem pateikt Deewam muhẜam Kungam/ Kas zaur
ẜawu ẜwehtu Peedſimẜchanu/ Muhs irr atpeſtijs/ No ta wella Spehka in
Walſtibas.
@b{Tam}

[10.lpp.]
  Tam peederrahs/ Ka mehs ar teem Eņģeļeem dſeedam/ Allaſchiņ Gohds
irr Deewam eekẜch Augſtibas.

@v{Vom Himmel hoch da komm ich her.} 

@a{Georgs Mancelis}

  1. NO augſtas Debbes es ateemu/ Es atneẜẜu jums jaunu Wehſti/ tahs
Wehſts es tik daudſ atneẜẜu/ No tahm es dſeedaht in runnaht gribbu.
  2. Jums irr ẜchodeen weens Behrniņẜch peedſimmis/ No weenas
ẜchķihſtas Jumprawas/ Weens Behrniņẜch tik ẜkaiſts in tik krahẜchns/ Tam
buhs juhẜu Preekam in Jaukumam buht.
  3. Tas irr tas Kungs Kriſtus muhẜu Deews/ Tas grib juhs weſt no
wiẜẜa Ļauna/ Tas grib pats juhẜu Peſtitajs buht/ No wiẜẜeem Grehkeem 
darriht ẜchķihſtus.
  4. Tas atneẜẜ jums wiẜẜu Schehlaſtibu/ Ko Deews tas Tehws irr ẜatai-
ẜijs/ ka jums lihdſ ar mums Debbeẜîs/ Buhs dſihwoht nu in muhſchigi.
  5. Tad ņemmeet wehrâ to ihſtenu Sihm/ To Ꞩill/ in ẜkrandaiņus Au-
tiņus/ Tur atrohdaht juhs to Behrniņu/ Kas wiẜẜu Paẜaul usturr in neẜẜ.
  6. Tapehz laideet mums wiẜẜeem preezatees/ In ar teem Ganneem eet
eekẜchan/ Paluhkoht ko Deews mums irr ẜchkiņkojs/ Ar ẜawa mihļa{mihla} Deh-
la apgahdajs.
  7. Ņemm wehrâ manna Ꞩirds/ in paluhko/ Kas gull tur eekẜch tahs
Ꞩillites/ Kam peedarr tas krahẜchnajs Behrniņẜch/ Tas irr tas mihļajs
Jeſuliņẜch.
  8. Ꞩummehts atnahz tu Gohdigs Weeẜis/ Man Grehzineeku ne eẜẜi
apẜmahdejs/ In nahz pee man eekẜch leelu Waidu/ Kà buhs man tew par
to pateikt.
  9. Ak Kungs/ Tu Radditajs wiẜẜu Leetu/ Kà eẜẜi Tu tappis tik ſemmigs/
ka Tu te gulli ẜawihtuẜchâ Ꞩeenâ/ No ka weens Lohps in Ehſelis ehd.
  10. In jepẜchu ta Paẜaule daudſkahrt tik platta/ No dahrgeems Akmi-
ņeems in Selta darrita/ Tad buhtu ta tew wehl daudſ maſa/ Par weenu
ẜchauru Ꞩchuhpulihtu.
  11. Tas Blahweris/ in tahs Sihſchu Drehbes / irr rupjajs Ꞩeens in
Lakkatiņi/ Us teem tu Ķehniņſch tik leels in baggats/ Leppo/ kà tawâ Deb-
bes Walſtibâ.
@b{12.Tas}

[11.lpp.]
  12. Tas irr Tew tà nu pattizis/ Ka Tu mann teeẜcham rahdihtu/ Ka
wiẜẜas Paẜaules Spehks/ Gohds in Manta/ Preekẜch tew ne makẜa/ ne
palihdſ ne kà.
  13. Ak mans wiẜẜumihļajs Jeſuliņẜch/ Darr ẜew ẜchķihſtu mihkſtu Gul-
tiņu/ Paduẜẜeht mannas Ꞩirds Wahziņâ/ Ka es Tewis muhſcham ne ais-
mirſtu.
  14. No ta es allaſch lihgẜms eẜmu/ Lehku in dſeedaju allaſchiņ/ To
ihſtenu midſenamu Dſeeẜmu/ Ar wiẜẜas Ꞩirds Preeku tik krahẜchni.
  15. Gohds in Ꞩlawa irr Deewam augſtâ Krehẜlâ/ Kas mums eeẜchķiņko
ẜawu Dehlu/ Par to preezajahs to Eņģeļu Draudſe/ In dſeeda mums tah-
du jaunu Gaddu.

@v{Vom Himmel hoch da komm ich her.} 

@a{Kristofors Fīrekers}

  1. NO Debbeẜim buhs man atneſt/ Jums labbu/ jauku/ jaunu Wehſt'/ 
Ko Deews man lizzis ẜluddinaht; Jums buhs us Betlem' ahs-
ſtaigaht.
  2. Tad klauẜajtees/ kas notizzis: Jums Behrniņẜch ẜchodeen peedſim-
mis/ No Jumprawiņņas Meeſiņņahms; Tas jums ar Preeku ẜaņem-
mams.
  3. Wiņſch irr tas Kriſtus / muhẜu Deews/ Tas palihdſehs jums itt
pateeẜ'/ Wiņſch pats irr juhẜu Peſtitajs/ Kas juhs no Grehkeems no-
maſgajs.
  4. Ꞩchis atneẜẜ wiẜẜu Baggtib/ Ta Debbes=Tehwa Schehlaſtib/ Ka
jums ar mums buhs muhſchigi/ Ar Preeku dſihwoht Debbeẜẜî.
  5. Tad ņemmatees par Sihmi jums/ Ꞩchis Behrns / Kas wald pahr
jums in mums/ To atraẜẜeet juhs gulliẜchu{ģulliẜchu}/ Eekẜch Ꞩilles/ Autôs tih-
ſtitu.
  6. To buhs mums wiẜẜeem preezatees/ Laid mehs ar Ganneem ſteid-
ſamees/ Eet luhkoht/ ko mums Deews gribb doht/ Ar ẜawu Dehlu ee-
ẜchķiņķoht.
  7. Paſkattajs turp/ in apzerre/ Kas gull tur Lohpu=ẜillitê? Kas irr tas
jaukajs Puiẜeniņẜch? Wiņſch irr mans mihļajs Jeſuliņẜch.
  8. Ꞩweiks nahzi/ zeenigs dahrgajs Weeẜs! Ar tewim irr tas auguſtajs
@b{Deews}

[12.lpp.]
Deews; Tu pee mums Waidu=Ļaudim nahz': Laid ẜlawehts tohp taws
ſchehligs Prahts!
  9. Kungs/ wiẜẜu Leetu Radditajs/ Tu tewi ſemmu ẜehdinajs/ Te gul-
ledams us ẜauẜa Ꞩeen'/ No ka ehd Lohps jeb kuŗŗu Deen'.
  10. Tas Plattums pahr ẜcho greſno Semm/ Kaut ganna leels/ tew
ne ẜaņemm; Tas maģģak makẜa nekà Sprihds/ Preekẜch tewim ẜchaurs
maſs Ꞩchuhpulihts. 
  11. Ta Sihſchu Drehb' in Paladſiņſch/ Irr zeetajs Ꞩeens in Lakkatiņſch/
Us ka tu Ķehniņſch leppojees/ Kà leelâ Walſtâ eeẜehdees.
  12. Ar to tu gribbejs mahziht muhs/ Ka mums wiẜswairak dſihtees
buhs/ Pehz ta/ kas muhſcham paleekams: Schihs Ꞩaules Gohds irr is-
ſuhdams.
  13. Ak! ẜaldajs mihļajs Jeſuliņ/ Nahz/ taiẜees mihkſtu Spilweniņņ'/
In duẜẜi mannâ Ꞩirdſniņâ/ Ka tu mann paleez Prahtiņņâ.
  14. Tu gribbees zeeti apkampjams/ Ar ſtipprahms Tizzibs Rohziņ-
ņahms: Es tuŗŗu tew' eekẜch mannas Ꞩirds/ No tewim es ne tapẜchu
ẜchķirts.
  15. Par to es ļohti preezajohs/ Patt leelôs gruhtôs Ꞩird=ehſtôs; Ar
Eņģeliẜcheem dſeedadams: Deews augſti teizams ẜlawejams!

@v{Vom Himmel kam der Engel=Schaar.} 
@a{Georgs Mancelis}

  1. NO Debbes nahze to Eņģeļu Draudſe/ Parahdijahs teem Ganneem
ẜkaidri/ Tee ẜazzija teems/ weens krahẜchnajs Behrniņſch/ Tur gull 
eekẜch zeetas Ꞩillites.
  2. Eekẜch Betlemes/ Dahwida Pillî/ Kà Mikkas to irr ẜluddinajs/ Tas
irra tas Kungs Jeſus Kriſtus/ kas juhẜu wiẜẜu Peſtitajs irr.
  3. Tapehz buhs jums itt preezigeem buht/ Ka Deews ar jums irr ẜalihd-
ſinajees/ Tas irr peedſimmis juhẜu Meeẜa in Aẜẜins/ Juhẜu Brahlis irr
ta muhſchiga Manta.
  4. Ko warr jums kaiteht Grehki in Nahwe/ Ar jums irr tas pateeẜajs 
Deews/ Laid duẜmo Wels in ta Elle/ Deewa Dehls irr tappis juhẜu
Draugs.
  5. Tas ne warr neds gribb juhs atſtaht/ Metteet us to juhẜu zerribu/
@b{Laid}
[13.lpp.]
Laid juhs gann daudſi kahrdina/ Tam buhs Kauns/ kas to ne warr zeeſt.
  6. Pehz Galla buhs jums tomehr Teeẜa/ Juhs eẜẜeet tappuẜchi Deewa
Raddi/ Tapehz teizeet Deewu muhſchigi/ Pazeetigi/ preezigi allaſchiņ.

@v{Vom Himmel kam der Engel=Schaar.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  1. RAug/ Debbes Pulks no Eņģeļeem/ Nahk Siņņu doht teem Gan-
niņeem; Tas Jeſus Behrniņſch atnahzis/ Gull Ꞩilliteî jaw pee-
dſimmis.
  2. Taî maſâ Betlems=pilsẜatâ/ Kà jums tas Praweets ẜluddina:
Wiņſch irr tas Kundſiņſch JESUS KRISTS/ Kas juhẜu dehļ taps
Kruſtâ ẜiſts.
  3. Par to buhs jums nu preezatees/ Ka Deews ar jums ẜadraudſejees:
Wiņſch peeņemm juhẜu wahju Meeẜ/ Juhẜ' ihſtajs Brahlis tohp pats
Deews.
  4. Ko warr jums kaiteht Welns jeb Nahw'/ Deews juhẜu Paligs/ pee
jums ſtahw: Laid trakko wiẜs tas Elles=Spehks/ Ꞩchis juhẜu Draugs no
jums ne behgs.
  5. Wiņſch juhs nei warr nei gribb atſtaht/ Juhs turrajtees pee wiņņa
klaht: Kad ganna daudſ jums wirẜu nahk; Tee Kaunâ tohp/ kad wiņſch
ween ẜahk.
  6. Pehz gallâ paliks jums tas Gohds/ Jums Deewa Raddu Wahrds
irr dohts: To buhs jums atſiht taggadiņ/ In Deewam pateikt allaſchiņ.

@v{Der Tag der iſt so freudenreich.} 
@a{Georgs Mancelis}

  1. TA Deena irr no Preeka baggata/ wiẜẜai radditai Leetai/ :/ Jo Dee-
wa Dehls no Debbes=Walſtibas/ Pahr wiẜẜu Zilweka Prahtu: No
weenas Jumprawas irr peedſimmis/ Mahria tu eẜẜi isredſeta/ Ka Tu
Mahte taptu: Kas nohtikahs tik brihniẜchķi? Deewa Dehls no Debbes
Walſtibas/ tas irr Zilweks peedſimmis.
  2. Weens Behrniņſch tik ẜlawens/ Irr mums ẜchodeen peedſimmis/ /:
No weenas Jumprawas tik krahẜchnas/ Par Preeku mums nabbageem
Ļaudim: Ja ne tas Behrniņſch mums peedſimmis/ Tad buhtum mehs wiẜẜi
paſuduẜchi/ Ta Schehlaſtiba peedarr mums wiẜẜeem; Eja tu ẜaldajs Jeſus
Kriſtus/ kas Tu Zilweks peedſimmis eẜẜi/ Paẜargi muhs no tahs Elles.
@b{3.Kà}

[14.lpp.]
  3. Kà ta Ꞩaule ẜpihd zaur Glahſi/ Ar ẜawu ẜpohſchu Spihdumu/ :/: In
tomehr ne maita to/ Tà ņemmeet wiẜẜi wehrâ; Ittin tà peedſimmis irr/ No
weenas ẜchķihſtas Jumprawas/ Deewa wiẜszeenigajs Dehls; Eekẜch Ꞩilles tap-
pa tas eelikts/ Leelas Mohkas par mums zeetis/ ẜcheitan ẜchihs Semmes wirẜû.
  4. Tee Awju=Ganni Laukâ bij/ ẜajutte jaunas Wehſtis/ :/: No tahs
Eņģeļu Draudſibas/ ka Kriſtus bija peedſimmis/ Weens Ķehniņſch pahr
wiẜẜeem Ķehniņeem leels/ Erohdum ta Walloda ļohti ẜahpe/ Tas isſuh-
tija ẜawus Kalpus; Ak kahdu leelu Wiltibu/ Isdohmaja tas prett JEſu
Kriſtu/ Tohs Behrniņus likka tas nokaut.

@v{Ein Kindelein ſo löbelich.} 
@a{Georgs Mancelis}

  1. WEens Behrniņſch tik ẜlawens/ Irr mums ẜchodeen peedſimmis :/:
No weenas Jumprawas tik krahẜchnas/ Par Preeku mums nabba-
geem Ļaudim: Ja ne tas Behrniņſch mums peedſimmis/ Tad buhtum
mehs wiẜẜi paſudduẜchi/ Ta Schehlaſtiba peedarr mums wiẜẜeem/ Eja Tu 
ẜaldajs Jeſus Kriſtus/ Kas Tu Zilweks peedſimmis eẜẜi/ Paẜargi muhs 
no tahs Elles.
  2. Tas Laiks irr no leela Preeka baggats/ Par Gohdu Deewa Wahr-
dam :/: Ka Kriſtus no Debbes=Walſtibas/ Wirẜ Semmes irr atnahzis:
Ta irr it leela Semmoẜchana/ Ko Deews no Debbes mums parahda/
Weens Kalps irr wiņſch tappis/ Bes wiẜẜeem Grehkeem mums itt lihdſ/
Zaur to mehs tohpam muhſchigi baggati/ Neẜs muhẜu Grehku Naſtu.
  3. Labbi tam kas to ihſteni tizz/ Ar wiẜẜu Ꞩirdi palaiſchahs{palaſchahs} /:/ Tam irr
ta muhſchiga Dſihwoẜchana pateeẜi/ Labbi tam kas us to zerre/ Ka Kriſtus 
ganna irr darrijs/ Preekẜch mums; tapehz tas isgahjis/ No Deewa muh-
ẜchiga Tehwa: Ak Brihnums pahr wiẜẜu Brihnumu/ Kriſtus neẜs muhẜu
Nohſeegumu{Nohſeegamu}/ In kluẜẜina muhẜu Eenaidu.
  4. Nu teiz to wiẜẜa Kriſtita Draudſe/ Par tahdu leelu Dahwanu/ :/:
In peeluhdſ wiņņa Schehlaſtibu/ ka tas muhs joprohjam paẜarga/ Par wil-
tigu Mahzibu/ in ļaunu Eeraddumu/ Eekẜch ka mehs zittkahrt ſtahweju-
ẜchi/ Tas gribbetu mums to peedoht/ Deews Tehws/ Deews Dehls/
Deews ẜwehtajs Garrs/ Mehs luhdſam no Tew wiẜẜu wairs/ Laid muhs
eekẜch Meera dſihwoht.
@b{Ein}

[15.lpp.]
@v{Ein Kindelein ſo löbelich.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  1. WEens Behrniņſch ẜchodeen peedſimmis/ Tas ẜlawejams pahr leeku/
No ẜchķihſtas Jumpraws atnahzis/ Mums nabbageems par Pree-
ku: Ne buhtu ẜchis Behrns peedſimmis; Ikweens tad buhtu paſuddis/
Wiņſch nahk muhẜ wiẜẜu labbâ: Paldeews/ ak! ẜaldajs Jeſuliņſch/ Ka
tu mums dſimmis Zilweziņſch: Muhs preekẜch tahs Elles glabba.
 2. Ꞩchis Laiziņſch wiẜẜu Preeku pils/ Ka Deewa Dehls irr nahzis/ No
ẜawas augſtas Debbes=pils/ Eegohdinaht muhs ẜahzis: Kas redſejs tahdu
Semmoẜchann'? Ko Deews parahdijs tew in mann: Kurſch Zilweks to
ispraſtu? Kalps tappis/ mums bes Grehkeems lihdſ/ Kas tomehrt palihdſ
wiẜẜeems drihdſ/ Neẜẜ muhẜu Grehku Naſtu.
  3. Labb tam/ kas us to tizzeht warr/ No wiẜẜas Ꞩirds paļaultees/ To
Deews pateeẜcham ẜwehtu darr'/ Tahds warr pee Deewa ẜchautees:
Mums palihdſ Jeſu Peedſimmẜchann'/ Wiņſch par mums wiẜẜeems darrijs
gann/ Ne gribb muhs muhſcham ẜohdiht: Us ẜewim muhẜus Grehkus
meſt/ In ẜawa Tehwa Duẜmas neſt; Mums klahjahs wiņņu gohdiht.
  4. Tad gribbam mehs nu augſti teikt/ Ꞩcho augſtu Deewa Prahtu/
In luhgt/ ka wiņņam ne buhs beigt/ Mums allaſch ẜtahweht klahtu:
Muhs Behdâs muhſcham ne atſtaht/ Par Wiltus Mahzib' paẜargaht;
Bet nolikt to itt neekâ. Ak! ſpehzigajs trihs=weenigs Deews/ Glahb muh-
ẜu Dwehẜeliht in Meeẜ/ Dohd dſihwoht jaukâ Preekâ.

@l{In dulci Jubilo.} 
@a{Georgs Mancelis}

  1. EEkẜch ẜalda mihļa Preeka/ Nu dſeedaht in eẜẜeet lihgẜmi/ Muhẜu
Ꞩirſchu Preeziba/ Ta gull eekẜch Ꞩillites/ In ſpihde kà ta Ꞩaule/ Eekẜch
ẜawas Mahtes Klehpi/ Eeẜahkums in Gals/ Eeẜakums in Gals.
  2. Ak Jeſus maſajs Behrniņſch/ Pehz tew irr mannim tik ſchehl/ Ee-
preezini mannu Ꞩirdi/ Ak krahẜchnajs jaukajs Dehliņſch/ zaur wiẜẜu tawu
Lehnibu/ Ak Kungs tahs Gohdibas/ Welz mann pehz Tew/ Welz mann pehz 
Tew.
  3. Ak Tehwa leela Mihleſtiba; Ak Dehla leela Lehniba/ Mehs buh-
tum wiẜẜi paſudduẜchi/ zaur muhẜeem Noſeegumeem/ Tad eẜẜi Tu mums
atpirzis/ Tahs Debbes Lihkẜmibu/ Eja buhtum mehs tur/ Eja buhtum 
mehs tur.
@b{Kur}
[16.lpp.]
  4. Kur irr wairak Preeki/ Neneekur ka ween tur/ kur tee Eņģeļi dſeeda/
Jaunas krahẜchnas Dſeeẜmas/ In tahs Ꞩwahrgules ẜkanna/ Eekẜch ta Ķeh-
niņa Pilli/ Eja buhtum mehs tur/ Eja buhtum mehs tur.

@l{In dulci Jubilo.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  1. DSeed/ mihļa Ꞩirds/ bes Breesmas/ Ar Preeku gardas Dſeesmas:
Redſ/ muhẜu Ꞩirſchu Drohẜchums Gull Ꞩilliteî/ ekẜch Kuhts/
Wiņſch ſpihd/ kà Ꞩaules Spohſchums/ Pee ẜawas Mahtes Kruhts: Pilns
Deews in Zilweziņſch/ Ꞩchis ſeltais Puiẜeniņſch.
  2. Ak Jeſu! maſajs Behrniņ/ Tu kaujams Deewa Jehriņ/ Pee te-
wim ween es ſpeeſchohs/ Tu Jaukums mannas Ꞩirds/ No tewim es ne
greeſchohs/ Neds muhſcham tapẜchu ẜchķirts; Pehz tewis mann irr ſchehl/
Man tewis gribbahs wehl.
  3. Ak Dehls! ko Tehws turr mihļu/ Kas mums irr dohts par Kih-
lu/ Mums wiẜẜeem bij eet pohſtâ: Ak muhẜu Dwehẜeliht! No Elles
Tſchuhſkas kohſta/ Bij Jeſum atpeſtiht: Kas mums to Debbes leegs?
Ꞩche muhẜu Draudſineeks.
  4. Kur buhs mums leeli Preeki? Kur jauki gardi Ꞩmeekli? Kur Eņ-
ģeliſchi dſeedahs/ Ar ẜaldahm Mehlitehm/ Kur gawilehs in kleegahs/
Pee Deewa Spehlitehm: Ai kaut mehs buhtum tur! Ai kaut mehs
buhtum tur!
 
@v{Uns iſt gebohren ein Kindelein.} 
@a{Georgs Mancelis}

  1. MUms irr peedſimmis weens Behrniņſch/ Weens maſajs Behrniņſch/
No ẜchķihſtas Jumprawas/ Jumprawas/ No ẜchķihſtas Jumprawas.
  2. Ta Debbes/ Semme/ in ta Juhŗa/ Wiẜẜa Debbes=Draudſiba/
Paẜluddina wiņņa Gohdu/ Gohdu/ Paẜluddina wiņņa Gohdu.
  3. Tapehz ar wiẜẜeem Zilwekeem/ Buhs to wiẜẜur slaweht/ Ar ẜkannigu 
Balẜi/ Balẜi/ Ar ẜkannigu Balẜi.
  4. Ꞩchinni peeņemmigâ Laikâ/ To Behrnu tahs Gohdibas/ Kas eekẜch 
Ꞩillites gull/ gull/ Kas eekẜch Ꞩillites gull.
  5. Ak jaunajs peedſimmis Behrniņſch/ Apẜkaidro muhs ar tawu
Gaiẜmu/ Ꞩchķihſti muhs no Grehkeem/ Grehkeem / Ꞩchķihſti muhs no 
Grehkeem.
@b{Uns}

[17.lpp.]
@v{Uns iſt geboren ein Kindelein.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  1. MUms dſimmis ẜchķihſtas Jumprawas Behrs/ Tas gaidihts Deewa
Jehrs/ Tas Deewa ẜohlihts Zehrs. Ꞩohlihts Zehrs/ tas Deewa 
ẜohlihts Zehrs.
  2. Ta Debbes/ Juhŗ' in platta Semm'/ Kas raddihts in kas dſemm/
Tee wiņņu Zeenâ ņemm. Zeenâ ņemm/ tee wiņņu Zeenâ ņemm.
  3. To ẜlaweht buhs mums Zilwekeem/ Ir ẜwehteem Eņģeļeem/ Ar ſkaņ-
ņeem Balkẜniẜcheem. Balkẜniẜcheem/ ar ſkaņņeem Balkẜniẜcheem.
  4. Wiņſch irr tas Kungs tahs Gohdibas/ Kas ẜewi ſemmojahs/ In ar 
mums ẜadohdahs. Ꞩadohdahs/ in ar mums ẜadohdahs.
  5. Ak! ſkaidrajs Behrniņ/ ſtahw mums klaht/ Apſkaidro muhẜu Praht'/
Dohd tewis gohdinaht. Gohdinaht/ dohd tewis gohdinaht.

@v{Lobt GOtt ihr Chriſten all zugleich.} 
@a{Georgs Mancelis}

  1. ꞨLawejeet Deewu juhs kriſtiti Ļaudis/ Eekẜch ẜawa augſta Gohda/
Kas ẜchodeen atẜlehds ẜawu Debbes Walſtibu/ In ẜchķiņko mums 
ẜawu Dehlu/ in ẜchķiņko mums ẜawu Dehlu.
  2. Tas nahk no ẜawa Tehwa Klehpi/ In tohp weens maſ Behrniņſch/
Tas gull tur nabbags/ kails in pliks/ Eekẜch weenas Ꞩillites/ Eekẜch weenas 
Ꞩillites.
  3. Tas aisẜlepj wiẜẜu ẜawu Ꞩpehku/ Tohp ſemms in warren maſ/ In us-
ņem weena Kalpa Dabbu/ Tas Radditajs wiẜẜu Leetu/ Tas Radditajs 
wiẜẜu Leetu.
  4. Tas gull pee ẜawas Mahtes Kruhts/ Wiņņas Peens irr tam par
Barribu/ Pee ka tee Eņģļi ẜawu Preeku redſ/ Jo tas irr Dahwida Sars/
Jo tas irr Dahwida Sars.
  5. Kam no wiņņa Ꞩakni isplaukt bij/ Ꞩchinnîs pehdajôs Laikôs/ Zaur
ko Deews ustaiẜiht gribbeja/ Ꞩawu Walſtu to Kriſtitu Draudſ/ Ꞩawu 
Walſtu to Kriſtitu Draudſ.
  6. Tas mihj ar mums itt brihniẜchķi/ Meeẜas in Aẜẜinis usņem/ In
eedod mums ẜawa Tehwa Walſtibu/ To ẜpohſchu Deewibu klaht/ To 
ẜpohſchu Deewibu klaht.
@b{7.Tas}

[18.lpp.]
  7. Tas tohp weens Kalps/ in Es weens Kungs/ Ta warr weena Mai-
na buht/ Kà warretu tas laipnigaks buht/ Tas ẜirdsnigs Jeſuliņſch/ Tas 
ẜirdsnigs Jeſuliņſch.
  8. Ꞩchodeen atẜlehdſ tas atkal tahs Durwis/ Ta krahẜchna Paradihſa/
Tas Jerubs ne ſtahw wairs preekẜcha/ Deewam irr Ꞩlaw in Gohds/ Dee-
wam irr Ꞩlaw in Gohds.

@v{Lobt GOtt ihr Chriſten all zugleich.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  1. MEhs Deewa Kunga ẜlawejam/ Ar leelu augſtu Gohd'/ Kas atslehds
ẜawu Debbes=namm'/ Mums ẜawu Dehlu dohd. ij.
  2. Wiņſch nahk no ẜawa Tehwa Kruhts/ In tohp weens Zilweziņſch/
Gull kails in pliks eekẜch Lohpu=kuhts/ Kà nabbags Ubbadſiņſch. jj.
  3. Wiņſch eerauj wiẜẜu ẜawu Gohd'/ Augſts buhdams ſemmojahs/ In
makſa muhẜu Grehku=ẜohd': Kas muhs paſuddinahs? ij.
  4. Wiņſch ẜawas Mahtes Klehpî gull/ Ar Peenu baŗŗojahs; Pee ka
tee Eņģeliẜchi pohl/ In wiņņam padohdahs. ij.
  5. Tas nahk no Dahwidiņņa Zilts/ Kà Deews to ẜluddinajs; Kas us-
tizz wiņņam/ ne tohp wilts/ Wiņſch muhẜu Peſtitajs. ij.
  6. Muhẜ Grehkus wiņſch us ẜewim krauj/ Mums ẜawu Taiẜnib dohd/
In mums ne neeka ne atrauj; Nei paẜchu Debbes=gohd'. ij.
  7. Wiņſch gribbedams muhs augſti Zelt/ Tohp ſems in Nabbadſiņſch/
In dohd mums leelas Leetas welt'/ Tas Ꞩirdſniņſch Jeſuliņſch. ij.
  8. Nu warram mehs jebkuŗŗu Brihd'/ Pee Deewa Tehwa eet; Ta
Schehlaſtibas Ꞩaule ſpihd/ Mehs warram lihgẜmi deet. ij.

@v{Im finſtern Stall/ ô Wunder gross!} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{In seiner eigenen Melodey: oder nach}
@v{In dich hab ich gehoffet/ HERR.}

  1. EEkẜch tumẜchas Kuhts/ ak! Brihnums leels/ Gull pliks tas ſkaidrajs
Deewa Dehls/ Us zeetahm Ziẜẜahm trinnahs: Ak baggats Deews!
ak muhſchigs Tehws! To tu ne darr bes Siņņas.
  2. Zaur tawu kailu Nabbadſib'/ Tohp mums ta Debbes=baggatib'/ In
ẜchis taws ruhktajs Truhkums/ To Ꞩirdi tà eeſpirdſina/ Ka tur isbehg wiẜs
Ruhktums.

[19.lpp.]
  3. Ak! Deewa Behrni preezajtees/ Nei beedinatees leekajtees; Ꞩchis
Behrniņſch pliks in nabbags/ Pee Dwehẜeles jums palihdſehs/ Ar Ꞩweh-
tib pee jums atnahks.
  4. Pazelleet juhẜus Balẜus drihdſ/ Ar Eņģeliẜcheem dſeedaht lihdſ/ Tahs
jaukas Ꞩlawes=dſeeẜmas: Deewam tohp Gohds/ Meers Semmei dohts/
Pee mums labs Prahts bes Breeẜmas.
  5. Bet tu/ ak mihļajs Jeſuliht/ Nahz/ muhẜâs aukſtâs Ꞩirdîs miht/ Leez
tahs no tewim ẜaẜilt: To Tizzibas Ꞩwezz/ eekẜch mums eededſ/ Dohd Mih-
libs Uggun eeẜchķilt.

@v{Zu Bethlehem ein Kindelein.} 
@v{mit}
@v{Lobt GOtt ihr Chriſten alle gleich.} 

@a{nezināms}

  1. WEens jaunajs Berniņſch Betlemê mums ẜchodeen dſimmis irr/ Ta
Mahte Jumpaw Mahŗa irr/ No Dahwida Radda.
  2. Kà zeeta tawa Ꞩille irr/ Ak leelajs Deews in Kungs! In tomehrt
wiẜẜi Eņģeļi Teiz tawu Gohdibu.
  3. Tu eẜẜi jaw no Muhſchibas peedſimmis Deewa Dehls/ Zaur tewim
wiẜẜas Leetas irr/ Kas ween irr radditas.
  4. Nekahda Leeta tew' aisņemm/ Ta irr tew wiẜẜai maſ'; Bettaggad
te eekẜch Ꞩillites Weens maſajs Behrniņſch gull.
  5. Tu muhẜa's Meeẜ' in Aẜẜinis Bes Grehkeem eegehrbees/ In nahzi pee
mums nabbageem/ Weens ẜwehts in taiẜnajs Behrns.
  6. Ak! kahdas leelas Wainas pehz/ Tu/ Kungs/ to darrijs eẜẜ/ Ka tu
no augſtas Gohdibas eekẜch Behdahm eedewees.
  7. Wiẜẜ manna Ꞩirds in Dwehẜele Irr man ẜamaitatas/ Pee Elles es
no Deewa Ꞩohd' Tappu paſuddinahts.
  8. Tad nahzi tu/ ak ſchehligs Kungs! No leelas Lehnibas/ In peſti mann
no Tahda Ꞩohd'/ Pee Debbes Dſihwibas.
  9. Tu Zilweks tappis mihle mann'/ No wiẜẜas Dwehẜeles/ Tâ/ ka' tu
augſtajs Deewa Dehls Ꞩew paẜchu mihlejees.
  10. Tu wiẜẜu manu Grehku=Ꞩohd' Us tewim usņehmees/ Ar tawu Dahr-
pu Nopelnib' Par mannim nomakẜajs.
@b{Ta}

[20.lpp.]
  11. Ta Wella Spehk' in Zeetu Walg'/ Ar ko es ẜaiſtihts bij'/ Ar tawahm
ſtipprahm Rohziņņahm/ Pats eẜẜi atraiẜẜijs.
  12. Tu tawam mihļam Tehwam mann' Par mihļu Behrnu darr'/ Ka
es ar tewim buhẜchu lihdſ/ Weens Debbes=Mantineeks.
  13. Kas warr ẜcho leelu Labbumu Preekẜch ẜewis pelnitees? Neweens;
bet tu/ ak ſchehligs Kungs! Mums ſchehlodams to dohd.
  14. Tu tikkai gribb/ ka manna Ꞩirds Us tewis ſtippri tizz/ In ka ta ẜa-
wâ Truhkummâ Us tew ween palaiſchahs.
  15. Par to buhs man tew/ kà tu gribb'/ Paklauẜigi dſihwoht; To pa-
lihdſi man/ ak mans Deews! In tawu Garru dohd.
  16. Tu waldi mann' in glabba mann'/ Pee Meeẜ' in Dwehẜeles/ Ka
es tew Ꞩlawu dſeedaht warr'/ Ar wiẜẜeem Eņģeļeem.
  17. Eekẜch Augſtibas irr Deewam Gohds/ Wirẜ Semmes allaſch Meers/
Tam Zilwekam labs Prahts in Preeks/ Bes Galla muhſchigi.

@v{Uns iſt gebohrn ein Kindelein.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  1. MUms irr peedſimmis weens Behrniņſch/ No weenas Jumpraws
ẜchķihſts/ In tas irr Deewa Dehls :/: :/:
  2. Ꞩchim Behrniņņam ta Ꞩaule in Swaigſnes/ Mehnes in Debbes=
Draudſ'/ Kalpo zaur wiẜẜu Gadd'. :/: :/:
  3. Ꞩchis Behrniņſch to Welnu uswarrejs/ Ꞩchis Behrniņſch/ Deews
in Kungs/ Noſchņaudſis arridſan to Nahw. :/: :/:
  4. Tapehz dſeedam mehs ar ſkannigu Balẜi/ Pateizibu ẜazzidammi/
Deewa Dehlam Gohd' in Ꞩlaw'. :/: :/:
  5. Juhs Kriſtiti Ļaudis leel' in maſ'/ Teizeet wiẜẜi ween lihdſ Ꞩcho Behr-
niņņu Jeſu Kriſt. :/: :/:
  6. Tai zeenigai Ꞩwehtai Triadibai Irr Gohds in Pateizib'/ Taggad
allaſch in muhſchigi. :/: :/:

@v{Ein Kind geborn zu Bethlehem.} 
@a{Georgs Mancelis}

  1. WEens Behrniņſch peedſimmis eekẜch Betlemes/ Betlemes/ To preeza-
jahs Jeruſaleme/ Alle. Alleluja.
@b{2.Ꞩchei-}

[21.lpp.]
  2. Ꞩcheitan gull tas eekẜch Ꞩillites/ Ꞩillites/ Bes Galla irr wiņņa Wal-
ſtiba. Alle Alleluja.
  3. Tas Wehrẜihts in tas Ehſelits/ Ehſelits/ Atſinna ẜawu Kun-
gu. Alle. Alleluja.
  4. Tee Gudree no Suſas atnahze/ atnahze/ Seltu/ Wihroku/ Mirres
atneẜẜe. Alle=Alleluja.
  5. Wiņņa Mahte irr ẜchķihſta Jumprawa/ Jumprawa/ kas bes Wihra 
irr dſemdejẜi. Alle=Alleluja.
  6. Ta Tẜchuhẜka to ne warreja ẜamaitaht/ ẜamaitaht/ Irr tapis muhẜu  
Aẜẜins bes Grehkeem. Alle=Alleluja.
  7. Tas irr mums lihdſ pehz to Meeẜu/ pehz to Meeẜu/ To Grehku pehz
ne irr tas mums lihdſ. Alle=Alleluja.
  8. Ka tas mums ẜew darritohs lihdſ/ darritohs lihdſ/ In atkal neſtu pee
Deewa Walſtibu/ Alle=Alleluja.
  9. Par tahdu ſchehligu baggatu Laiku/ baggatu Laiku/ Irr Deewam
Ꞩlawa muhſchigi. Alle=Alleluja.
  10. Gohds irr tai ẜwehtai Triàdibai/ Triàdibai/ No ẜchi Laika eekẜch
Muhſchibu. Alle=Alleluja.

@v{Ein Kind geborn zu Bethlehem} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  1. WEens Behrniņſch Betlems Pilsẜatâ/ Pilsẜatâ/ Mums dſimmis muh-
ẜu Preezibâ. Gohds Deewam ween/ Gohds Deewam ween.
  2. Wiņſch Ꞩillê gull us Ziẜẜiņņahm/ Ziẜẜiņahm/ Kas wald pa wiẜẜahm
Malliņņahm. Gohds Deewam ween{wenn}. ij.
  3. Tas Lohpiņſch/ kas bes Prahtiņņa/ Prahtiņņa/ Tas nahk pee ẜawa
Kundſiņņa. Gohds Deewam ween. ij.
  4. Tee Gudree tahļas Semmites/ Semmites/ Neẜẜ Selt'{Ꞩelt} in dahrgas
Sahlites. Gohds Deewam ween. ij.
  5. Wiņſch dſemm no ẜchķihſtas Jumprawas/ Jumprawas/ Bes Wihra
patti dſemdejahs. Gohds Deewam ween. ij.
  6. Tas Welns to ne ſpehj apgahniht/ apgahniht/ Neds Deewa Behrnu
peewaldiht. Gohds Deewam ween. ij.
@b{7.Pehz}

[22.lpp.]
  7. Pehz Meeẜahm wiņſch mums tappis lihdſ/ tappis lihdſ; Bet ne no
Grehkeem aptraipihts. Gohds Deewam ween. ij.
  8. Kas wiņņam nahkahs/ dohd wiņſch mums/ dohd wiņſch mums/ Tas
wiņņa dahrgajs Nopelnums. Gohds Deewam ween. ij.
  9. Par tahdu leelu Schehlaſtib'/ Schehlaſtib'/ Mehs Deewam ẜakkam
Pateizib'. Gohds Deewam ween. ij.
  10. Mehs Gohd' in Ꞩlawu nodſeedam/ nodſeedam/ Tew Deewiņņam
trihs=weenigam. Gohds Deewam ween. ij.

@v{Ihr/ die Ihr loß zu ſeyn begehrt.} 

@a{Gerhards Remlings}

@v{Im Tohn}
@v{Ich ruff zu dir HERR JEſu CHriſt.}

  1. KO Noſeeguẜchi bihkſtajtees/ Tahs Grehku Wainas labbâ? :/: Kungs
Jeſus us mums atgreeſees/ Tohs Semmes=Wahrgus glabba: Wiņſch
usjem muhẜas Meeẜiņas/ Grib ſchehloht tohs Zilwekus/ Peedoht Grehkus/
Ikweens lai preezajahs/ Lai atſihſt Deewa Spehku.
  2. Wiņẜch mums bes Grehkeem tappis lihdſ/ No Mahtes Meeẜahm
dſimdams/ :/: Ar Lakkatiņeem ẜaẜaiſtihts/ Tai Behdu=Beddrê grimdams:
Tà Wiņſch prett Well' in Elles Spehk'/ Irr muhẜu Glahbejs bijis/ Tohs
parijis/ To Deewaj' Preekas=Ehk'/ Mums atkal waļļa darrijs.
  3. Ak/ Tapehz nahzeet tikkuẜchi/ Eim' ẜawu Deewu luhdſam/ :/: Pee
wiņņa Ꞩilles ẜirdigi/ Tam ẜawas Kaites ẜuhdſam: Wiņſch ẜawas mihļas
Rohziņas/ Pehz mums ẜneegs apſchehlodams/ Twerẜmas dohdams/ kad
zelẜees Bailibas/ Tas paleek muhſcham gohdams.

@v{Uns iſt gebohrn ein Kindelein.} 
@a{Georgs Mancelis}

  1. MUms irr peedſimmis weens Behrniņſch/ weens Behrniņſch/ No Mah-
rias tahs ẜchķihſtas Jumprawas/ Alle=Alleluja.
  2. Ta Wahrdu dehwe Emanuels/ Emanuels/ kà mums paẜluddinaja
Gabriėls/ Alle=Alleluja.
  3. Tas irr tik daudſ/ kà Deews ar mums/ Deews ar mums/ kas muhs
peſti no wiẜẜahm Behdahm/ Alle=Alleluja.
  4. Ne buhtu tas Behrniņſch mums peedſimmis/ peedſimmis/ Tad buh-
tum mehs wiẜẜi paſudduẜchi/ Alle=Alleluja.
@b{5.Tee}

[23.lpp.]
  5. Tee Eņģeļi wiẜẜi preezajahs/ preezajahs/ In teiz Deewu eekẜch aug-
ſtahs Debbes. Alle=Alleluja.
  6. Teem Ganneem ẜazzija tee tahs Wehſtis/ tee tahs Wehſtis/ ka Jeſus
Kriſtus peedſimmis bij/ Alle=Alleluja.
  7. Par Paligu in Preeku teem Grehzineekeem/ Grehzineekeem/ Kas ſa-
wu Zerribu us to mett/ Alle=Alleluja.
  8. Tee Gudree no Auſtruma Semmes/ Auſtruma Semmes/ Atſinna
to drihs pee weenas Swaigſnes/ Alle=Alleluja.
  9. Ka weens Behrniņſch bij peedſimmis/ bij peedſimmis/ Weens Ķeh-
niņſch Debbes in Semmes/ Alle=Alleluja.
  10. Tee nahze tur eekẜch Betlemes/ Betlemes/ Tam Behrniņam tee up-
pereja/ Alle=Alleluja.
  11. No Wihroka/ Selta in Mirres krahẜchni/ Mirres krahẜchni/ Par
Pateizibu ka tas muhẜu Peſtitajs irr/ Alle=Alleluja.
  12. Tam buhs mums arridſan uppureht/ uppureht/ Pateizibas Uppuri in
muhſchigu Ꞩlawi/ Alle=Alleluja.
  13. Gohds irr tam Tehwam in tam Dehlam/ in tam Dehlam/ Kà arri
Ꞩwehtam Garram eekẜch weenas Buhẜchanas/ Alle=Alleluja.

@v{Collect auff Weinachten.}
@v{der Prieſter.}
     Mums irr weens Behrniņſch dſimmis/ Alleluja. 
@v{das Chor.}
     Weens Dehls tas mums irr dohts. Alleluja.
         Laideet mums luhgt; 

  PAlihdſi/ mihļajs Kungs in Deews/ ka mehs pee tahs jaunas Dſimẜcha-
nas tawa Dehlu Dallibu dabbujam in paturram/ in no muhẜas wez-
zas grehzigas Dſimtas atpeſtiti tohpam/ zaur to paẜchu tawu Dehlu Jeſu
Kriſtu/ muhẜu Kungu. Amen. 

@v{Eine andere.}

  DEews Kungs/ Debbeẜu Tehws/ mehs pateizam tew par tawu leelu
Schehlaſtibu/ ka tu tawu weenigu Dehlu lizzis nahkt muhẜâs Meeẜâs/
@b{in}

[24.lpp.]
in muhs zaur wiņņu no Grehkeem in muhſchigas Nahwes ſchehligi peſtijs;
Mehs luhdſam tewi/ apgaiẜmo muhẜas Ꞩirdis zaur tawu Ꞩwehtu Garru/
ka mehs tew par tahdu tawu Schehlaſtibu pateizam/ in ar tahs eekẜch wiẜ-
ẜahm Behdahm in Kahrdinaẜchanas eepreezajamees/ zaur tawu Dehlu Je-
ſu Kriſtu muhẜu Kungu/ Amen.

@v{Eine andere.}

  AK wiẜẜuwalditajs Deews mehs luhdſam tew/ tu gribbi doht/ ka ta jau-
na Peedſimẜchana tawa weeniga peedſimta Dehla zaur to Meeẜu muhs
atpeſti/ kas no wezzas Kalpoẜchanas appakẜch to Grehku Naſtu Zeetumâ
turr/ ka mehs to kà muhẜu ihſtenu Peſtitaju ar Preezibu usjemmam/ in kad
tas ẜohdiht nahks/ lihgẜmigi warram eeraudſiht Jeſu Kriſtu muhẜu Kungu/
kas ar tew in ta Ꞩwehta Garra weens pateeẜs Deews dſihwo in walda al-
laſchiņ in muhſchigi/ Amen .

            III ,
@v{Am Neuen Jahrs=Tage.}
@v{Neujahrs=Lied/ auff die Stimme.}
@v{Vom Himmel hoch da komm ich her.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  1. PA Gallam irr tas Wezzajs Gads/ Kungs Jeſus Kriſtus/ tu eẜẜi pats
Muhs paẜargajs/ par daudſ Nelaim: Par to tew pateitz tawa
Ꞩaim'.
  2. Mehs luhdſam tew'/ ak Deewa Jehrs! Pateeẜi Deews in Jum-
praws Behrs/ Glahb prohjam muhs/ zaur tawu Spehk'/ Peedohd mums
wiẜẜu muhẜu Grehk'.
  3. Ne ņemm no mums to ẜwehtu Wahrd'/ Tahs Dwehẜels Barrib
ļohti gahrd'/ Tam Wellam ne ļau Waļļas leht'/ Tahs niknas Mahzibs
Ꞩehklu ẜeht.
  4. Kas tawu Wahrdu ſchķihſti mahz'/ Pee teems ar Ꞩwehtu Garru
nahz/ Tohs labb' in ilgi dſihwoht leez/ In wiẜẜu Ļaunu no teem treez.
  5. Tohs/ ko tu eẜẜi ſpehzinajs/ Us augſta Krehẜla ẜehdinajs/ Leez laimig
waldiht/ tohs uhsturr/ Dohd Meeru ẜcheitan in wiẜẜur;
@b{6.Glahb'}

[25.lpp.]
  6. Glahb/ ẜwehti/ wiẜẜeem Labbu darr'/ Ka leels ar maſu tew teikt warr:
Ikweenam tahdu Prahtu dohd/ Pehz tawa Prahta ween dſihwoht.
  7. Ne ļau mums Grehku Darbus dſiht/ Bet allaſch tohs no Ꞩirds at-
ſiht/ To wezzo Grehku ne peeminn'/ Darr' ar mums tà/ kà tu pats ſinn'.
  8. Ak! Deews Kungs/ dohd mums labbu Gadd'/ Paẜarg no tahm Ꞩehr-
gahm/ Kaŗŗ' in Badd'/ Par Grehkeem/ Nelaimib' in Kaun'/ Ispeſti muhs
no wiẜẜa Ļaun'.

@v{Helfft mir Gotts Güte preiſen.} 
@a{Georgs Mancelis} 

  1. PAlihdſeet man Deewa Schehlaſtibu teikt/ Juhs mihļi behrniņi :/:
Ar Dſeeẜmahm in ar Luhgẜchanahm/ Tam allaſchiņ pateikt: Wiẜs
wairak ẜchinnî Laikâ/ Kad nu tas Gads pa Gallam eet/ Ta Ꞩaule pee
mums greſchahs/ Tas jauns Gads eeẜahkahs.
  2. Pirmak laideet mums apdohmaht/ Ta Kunga leelu Schehlaſtibu/ :/:  
In nikni jo ne nizzinaht/ wiņņa leelu Labbdarriẜchanu: Allaſchiņ atgahda-
tees/ Kà wiņſch ẜchî Gaddâ irr dewis/ wiẜẜu Wajadſibu ẜai Dſihwoẜcha-
nai/ In muhs par Waidu paẜargajs.
  3. Mahzibu/ Ꞩkohlas/ Baſnizas usturrejs/ Labbâ Meerâ in par pil-
nu :/: Usturreẜchana preekẜch Jauneem in Wezzeem/ Dewis arridſan klaht:
In itt ar pilnu Rohku/ Tas ẜawu Mantu isdallijs/ Ispohſtiẜchanu nowehr-
ẜis/ No ẜchihs Pils in Semmes.
  4. Wiņſch irr muhs wiẜẜus ſchehlojs/ No Tehwigas Mihleſtibas/ :/:
Kad wiņſch buhtu mums nomakẜajs/ Kà mehs pelnijẜchi eẜẜam: Ar pel-
nita Ꞩohda in Mohkahm/ Mehs buhtum ẜenn nomirruẜchi/ Daſchadâ Lig-
gâ nomaitahti/ Kas mehs pilni Grehku eẜẜam.
  5. Kà muhſcham Tehws apſchehlojahs/ Tà wiņſch mums ſchehligs 
irr :/: Kad mehs tohs Grehkus apraudam/ Tizzam eekẜch Jeſu Kriſtu: No
Ꞩirds bes Blehdibas/ Peedohd mums wiẜẜus Grehkus/ Atlaiſch arridſan to
Ꞩohdibu/ Stahw mums eekẜch Behdam klaht. 
  6. Wiẜẜu ẜcho Schehlaſtibu mehs teizam/ Tehws augſtâ Gohdibâ :/:
Ko tu mums eẜẜi parahdijs/ zaur Kriſtu tawu Dehlu/ In luhdſam tew proh-
jam/ Dohd mums meerigu Gaddu/ No wiẜẜahm Behdahm paẜarga/ In us-
turri muhs ſchehligi.
@b{Helfft}

[26.lpp.]
@v{Helfft mir Gotts Güte preiſen.} 
@a{Kristofors Fīrekers} 

  1. JUhs Deewa Behrni ẜahzeet/ no jauna Deewu teikt/ Ar Pateizibu
nahzeet/ Tohs Wezzus Laikus beigt; Ꞩchis Gads irr ahstezzejs/
Tahs Deenas Gaŗŗums ſpreeſchahs/ Ta Ꞩaule pee mums greeſchahs/
Jauns Gads mums atſpihdejs.
  2. Mums buhs pahr wiẜẜahm Leetahm/ Teikt Deewa Labprahtib'/ Laid
teiz pa wiẜẜahm Weetahm/ To leelu Schehlaſtib'/ Ka Deews muhs pa-
ẜargajs/ To wiẜẜu ẜchahdu Gaddu/ Par Kaŗŗu/ Mehr' in Baddu/ Ir Wai-
dôs ſtipprinajs.
  3. Mums ſkaidri mahzihts kļėis Tas ẜwehtajs Deewa Wahrds; Nei
Kungu Krehẜliņſch gŗuis; Wehl Lauziņſch strahdahts/ ahrts: Kam truh-
ka Kummaẜiņſch? Kas Deewa ween irr luhdſis/ Tam tatẜchu wehl ne
truhzis ẜaws maiſes Reezeniņſch.
  4. Deews ẜawu Semmiht' ſchehlojs/ Kà Tehws muhs pahrmahzijs/
Wiņſch muhs kà Ganniņſch lehlojs/ Neds bahrgi noẜohdijs/ Pehz muhẜu
Pelnijumm'; Bet ẜawas Duẜmas dſehẜis/ Tapehz ka Jeſus neẜẜis To Greh-
ku Noſeegumm'.
  5. Deews muhẜus Grehkus peedohd/ Zaur Kriſtu ẜawu Dehl'/ Mums
wiẜẜu Labbu eedohd/ Ꞩcho paẜchu Stundu wehl: Tikk ween wiņſch praẜ-
ẜa gann/ Mums buhs us Kriſtu raudſiht/ In wiņņa Wahrdam klauẜiht/
Ar ẜwehtu Dſihwoẜchann'.
  6. Deews/ dohd mums tahdu Prahtu/ Tu augſtajs/ muhſchigajs: Dohd
Meeru/ Gauẜu/ Ꞩahtu/ Tu muhẜu Schehlotajs: Dohd Laim in Weẜẜe-
lib': Mehs gribbam tad lihdſ Gallam/ Pa wiẜẜu Mallu Mallahm/ Tew
ẜazziht Pateizib'.

@v{Ein ander Neujahrs=Lied.}
@v{Im Tohn:}
@v{Vom Himmel hoch da komm ich her.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  1. TA Wezza Gadda Gals no mums Jaw ahs=ẜneegts/ in tas Eeẜahkums
Ta Jauna atkal atſpihdejs; Gohds Deewam! kas mums palihdſejs.
  2. Tew/ Jeſu/ muhẜu Glahbejam/ No wiẜẜas Ꞩirds mehs pateizam/ Ka
tu muhs Behdâs ahsſtahwejs/ In dſihwus ẜweikus usturrejs.
@b{3.Tu}

[27.lpp.]
  3. Tu muhs ẜcho Gaddu nobaŗŗojs/ In to ar Augļeem appuẜchķojs;
Mums dewis Meer' in Weẜẜelib': Par to tew ẜakkam Pateizib'.
  4. Mehs luhdſam muhs/ joprohjam glahbt/ In no mums muhſcham ne
atkahpt/ Wehl Schehlaſtibas parahdiht/ Ar wiẜẜu Labbu apẜwehtiht.
  5. Laid tawa Wahrda Raẜẜa kriht/ Laid Meers in Gohds ẜchî Sem-
mê miht: Ak! jaukais Jeſiņ! klauẜi muhs; Taws Wahrds tad allaſch
ẜlawehts kļuhs.
    
@v{Nun treten wir inm Neue Jahr.} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Im Tohn:}
@v{Vater unser im Himmelreich.}

  DEws/ palihdſ jaunu Gaddu ẜahkt/ Dohd wiẜẜu Labbu pee mums nahkt/
Paẜargi muhs/ Kungs Jeſus Kriſt/ in dohd mums labbâ Meerâ miſt:
Dohd wiẜẜu/ kas mums wajadſehs/ Pee Meeẜu/ kà pee Dwehẜeles.
 
@v{Collect/ am Neuen Jahrs Tage.}
@v{Der Prieſter.}
 
  Kungs/ Tu appuẜchko to Gaddu ar tawu Baggatibu/ Alleluja.

@v{Das Chor.}

 In tawas Pehdas pill ar Taukeems/ Alleluja.
          Laideet mums luhkt.          

  WIẜẜuwalditajs/ muhſchigs Deews/ no ka wiẜẜas labbas Dahwanas nahk
in atlez/ Mehs pateizam tew par wiẜẜu to/ ko tu mums ẜcho isgajuẜchu
Gaddu labba darrijs/ tik labbi pee Dwehẜele kà pee Meeẜahm; Mehs
luhdſam tawu Schehlaſtibu/ tu gribbetu muhs atkaļ ar laimiga in preeziga
jauna Gadda apdahwanaht/ in muhms par Nelaimib in Breeẜmibu ſchehli-
gi paẜargaht/ in ar tawa Deewiga Ꞩwehtuma peepildiht/ zaur Jeſu Kriſtu
tawu Dehlu muhẜu Kungu/ Amen.

@v{Eine andere.}

  AK muhſchigs Deewa Dehls/ kas tu ẜchinnî Deenâ apgraiſihts/ in Je-
ſus noẜaukts tappis/ Mehs luhdſam tewis ẜirdigi/ tu gribbetu arridſan
muhẜu Jeſus in Peſtitajs buht in palikt/ in muhs no Grehkeem ispeſtiht in
ẜwabbadus darriht/ par Gohdu tawam zeenigam Ꞩwehtam Wahrdam/
Amen.
@b{Am}

[28.lpp.]
@v{Am Tage der Erſcheinung CHriſti.}
@v{Was fürchſtu Feind Herodes ſehr.} 
@a{Georgs Mancelis}

  1. KO bihſtees tu Waineeks Erohdus tik ļohti/ Ka mums peedſim-
mis tas Kungs Kriſtus/ Wiņſch ne mekle ne kahdu Semmes=Ķehni-
ņa Walſtu/ Kas mums atneẜs ẜawu Debbes=Walſtibu.
  2. Tai Swaigſnei tee Gudree ſtaigaja pakkaļ/ Tahds Gaiẜchums tohs
pee to ihſtenu Gaiẜmu wedde/ Tee parahda ar tahm trim Dahwanahm/ Ka
ẜchis Behrns/ Deews/ Zilwehks in Ķehniņſch irr.
  3. Tas likkahs Kriſtitees Jardanas Uppê Tas Debbeſķs/ Deewa Jehrs/
Tas/ kas ne kahdus Grehkus darrija/ No Grehkeem tas muhs maſgajs irr.
  4. Leels jauns Brihnums tur notikkahs/ Ꞩeẜchi Akmiņa Trauki te ſtah-
weja / Pillas Uhdeni kas ẜawahds tappa/ Ꞩarkans Wihns zaur wiņņa
Wahrdu no ta tappa.
  5. Ꞩlawa/ Gohds in Pateiziba irr Tew ẜazzita/ Kriſtus peedſimmis no
ẜchķihſtas{ẜchkihſtas} Jumprawas/ Ar Tehwa/ in ta Ꞩwehta Garra/ No ẜchi Laika
muhſchigi/ Amen.

@v{Collect/ am Tage der Erſcheinung CHriſti.}
@v{Der Prieſter.}
  Tee Pagani tawâ Gaiẜmâ ſtaigahs/ Alleluja.
@v{Das Chor.}
 In tee Ķehniņi Spihdumâ/ kas pahr tewim uslezz/ Alleluja.
            Laideet mums luhgt.
  Wiẜẜuwalditajs Deews in Kungs/ kas tu tawu weenigu Dehlu teem Gu-
dreem zaur Swaigſni{Ꞩwaigſni} parahdijs/ Dohd mums ſchehligi/ ka mehs arri-
dſan wiņņu eekẜch Tizzibas jo deenas jo wairak atſihſtam/ in pehz galla ta-
wu Deewigu Gohdibu Debbeẜîs ẜkattiht warram/ zaur to paẜchu tawu
Dehlu Jeſu Kriſtu muhẜu Kungu; Amen.

@v{Collect/ am Tage Mariä Reinigung.}

  Kungs/ nu leez tu tawu Kalpu Meera aisbraukt/ Alleluja.
Ņ. Jo mannas Azis redſejuẜchas tawu Peſtitaju/ Alleluja. 
@b{Laideet}

[29.lpp.]
          Laideet mums luhkt.
  AK wiẜẜuwalditajs muhſchigs Deews/ Mehs tewis luhdſam ẜirdigi/ Dohd
mums ka mehs tawu mihļu Dehlu atſihſtam in teizam/ kà tas Ꞩweh-
tajs Ꞩimiâns to ar meeẜigahms Rohkahms apkampis/ tà patt garrigi red-
ſejs/ in no ta teizis/ zaur to paẜchu tawu Dehlu Jeſu Kriſtu muhẜu Kungu/ 
Amen.

@v{Vom Chriſtlichen Faſten und Beten.}
@v{HERR/ gib/ dass mäſſig Faſten wir.} 
@a{Georgs Mancelis}

  1. KUngs/ dohd/ ka mehs gaddigi gawejam/ Lihdſ kà mums ikdeenâs pee-
klahjahs{pee-klahkahs}/ Ne pildijamees ar niknu Kahribu/ No ka daudſ Ļauna
atlez'
  2. Pee ẜchihs Gaweẜchanas Ehẜchanai in Dſerẜchanai/ Ne noẜpreedi
Tu kahdu ẜawiẜchķu Deenu/ Bet ween ka to ikkatram buhs/ Tew par Goh-
du ar Ꞩapraẜchanas darriht.
  3. Tee Rakſti mahza ka wiẜẜa Barriba/ Ꞩchķihſta irr kas gaddigi in ar
Pateizibu ņemta tohp/ Kas Meeẜâs ee=eet ne kait tai Dwehẜelei/ Ne weena
Zilweka Bauẜlis tam warr pretti ſtahweht.
  4. To Wriſeeŗu Gaweẜchanu/ Tà lihdſ wiņņu gaŗŗas Luhpu Luhg-
ẜchanas/ In kas wehl eekẜch Bauẜla pawehlehts bij/ Ne gribbi Tu Kungs
ja tas ne eet no Ꞩirds.
  5. Kas us ẜawu Darbu palaiſchahs/ Ta Luhgẜchana Baſnizâ tohp ap-
ſmeeta/ Labs tas in Deewam tas patihk/ Kas luhgdams ẜawus Grehkus
atſihſt.
  6. Tu mahzi/ Mums buhs allaſchiņ luhgt/ Zaur Tew/ Kungs/ to Teh-
wu kluẜẜiņam/ Eekẜch Taiẜnibas/ Garra/ in labbas Tizzibas/ In ka noteek
taws Deewiẜchķs Prahts.
  7. Ꞩchi Luhgẜchana in Gaweẜchana mums irr wajaga/ Wella Darbus
ta warr isdſiht/ Deews tam ne dohd Akmini kas luhdſ Maiſ/ Kas klaudſina
tam tohp atwehrts.
  8. Ak Kungs/ pakuſtini Muhẜas Ꞩirdis in Mutt/ Pareiſi gaweht in
@b{teeẜcham}

[30.lpp.]
teeẜcham luhgt/ In ka tas Gars to Meeẜu uswarreht ẜpehj/ Ka mehs ar to
ne paſuhdam.

@v{Vom Leyden und Sterben Jeſu CHriſti.}
@v{Ach wir armen Sünder.} 
@a{Georgs Mancelis}

  1. AK mehs nabbagi Grehzineeki/ muhẜi Noſeegumi/ Eekẜch kuŗŗeem mehs
eeņemti in peedſimmuẜchi eẜẜim/ Irr muhs wiẜẜus weddis eekẜch tahdu
leelu Behdu/ Ka mehs nodohti eẜẜam tai muhſchigai Nahwei/ Kirie eleiſon/
Kriſtus eleiſon/ Kirie eleiſon.
  2. No tahs Nahwes mehs ne warrejam zaur muhẜu paẜchu Darbu/ Ne
muhſcham paẜchi peſtitees tee Grehki bija warren leeli/ Ka mehs taptum pe-
titi tad ne warreja zittadi buht/ Deewa Dehlam bija zeeſt/ tahs Nahwes
ruhktas Mohkas. Kirie eleiſon/ Kriſtus eleiſon/ Kirie eleiſon.
  3. Kad ne buhtu nahzis Kriſtus eekẜch ẜcho Paẜaul/ In ne usņehmees
muẜu nabbagu Meeẜu/ In par muhẜeem Grehkeem labpraht nomirris/ Tad
buhtum mehs wiẜẜi paſudduẜchi muhſchigi/ Kirie eleiſon/ Kriſtus eleiſon/ Ki-
rie eleiſon.
  4. Tahdu leelu Schehlaſtibu in Tehwigu Mihleſtibu/ Irr mums Deews
parahdijs wiẜẜaẜchķi welt/ Eekẜch Kriſtus ẜawa Dehla/ kas Ꞩew nodewees
irr/ Eekẜch to Nahwi ta Kruſta Par muhẜu Peſtiẜchanu/ Kirie eleiſon/ Kri-
ſtus eleiſon/ Kirie eleiſon.
  5. Ar to buhs mums eepreezatees prettib Grehku in Nahw/ In ne isbai-
lotees par tahs Elles Kwehles/ Jo mehs eẜẜam peſtiti no wiẜẜahm Behdahm/
zaur Kriſtu muhẜu Kungu kas ẜlawehts muhſchigi/ Kirie eleiſon/ Kriſtus 
eleiſon/ Kirie eleiſon.
  6. Tapehz gribbam mehs ẜlahweht in pateikt allaſchiņ/ Tam Tehwam
in tam Dehlam in tam Ꞩwehtam Garram/ In luhdſam/ ka tas gribbetu
Muhs paẜargaht par Ļauna/ In ka mehs allaẜch paleekam Pee wiņņa ẜweh-
ta Wahrda; Kirie eleiſon/ Kriſtus eleiſon/ Kirie eleiſon.
@b{Ach!}

[31.lpp.]  
@v{Ach! wir armen Sünder.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  1. AK! mehs Grehku=Ļaudis/ Muhẜu Neſchķihſtib'/ Par ko Deews pats
gaudis/ Ka ta mums peelihp/ patt no Mahtes Meeẜahm: Tadehļ/
Deewam ſchehl! Bij mums zeeſt pateeẜcham Nahw in Elles=kwehl. Deews
Kungs/ apſchehlojees! Kriſtus/ apſchehlojees! Deews Kungs/ apſchehlojees!
  2. Ne bij Deewa Rohkahms Muhs no ẜewim ẜchķirt: Ne bij mums
ar Mohkahm Elleî muhſcham mirt: Tad bij Deewa Behrnam Deewa
Duẜmas greeſt/ In ẜchim ẜchķihſtam Jehram Leelas Mohkas zeeſt. Deews 
Kungs/ apſchehlojees. :/: :/:
  3. Kriſtus pee mums nahzis/ Kà weens Peſtitajs; Kad tas Elles Lah-
zis Muhs apgrehzinajs: Jeſus wiņņu ẜehjis/ In mums ſtahwejs klaht/ Ka
tas Welns ne ſpehjis Muhs paſuddinaht. Deews Kungs/ apſchehlojees. :/: :/:
  4. Ꞩchi irr augſta Leeta/ Deewam muhẜ bij ſchehl/ Ka wiņſch muhẜu
Weetâ Dewis ẜawu Dehl': Kas/ kà kahds Ne=leetis/ Muhẜu Grehku dehļ/
Nahwes mohkas Zeetis; Tas mums palihdſ wehl. Deews Kungs/ apſcheh-
lojees.:/::/:
  5. Kam tad mums buhs bihtees? Grehki/ Wels ar Nahw Ne drihſt 
pee mums trihtees; Jeſus pee mums ſtahw: Tapehz muhẜahm Ꞩirdim 
Bij nu preezatees/ Kad mehs no ta dſirdim/ Deewam doht Paldeews. Deews
Kungs/ apſchehlojees. :/: :/:
 6. Laid tad mehs nu gohdam Deewu Tehwu ween; Ir tam Dehlam
dohdam{dohdahm} Ꞩlawu Nakt' in Deen'; Tàpatt Ꞩwehtam Garram: To mehs
luhdſam gahrd'/ Ka mehs turreht warram Wiņņa ẜwehtu Wahrd'. Deews 
Kungs apſchehlojees! Kriſtus apſchehlojees! Deews Kungs apſchehlojees. 

@v{Chriſtus der Uns ſelig macht.} 
@a{Georgs Mancelis}

  1. KRiſtus kas muhs ẜwehtus darr/ neneeka ļauna irr darrijs/ Tas tappa
muhẜu dehļ Naktî/ Kà kahds Saglis guhſtihts/ Weſts preekẜch Bes-
deewigeem Ļaudim/ In nepateeẜi apẜuhdſehts/ Apẜmeets/ neewahts{newahts}/ in pulgahts/
Kà Deewa Wahrds mums ſtahſta.
  2. Eekẜch tahs pirmahs Stundas Deenâ/ Tappa tas negohdigi/ Kà
kahds Slepkaws preekẜchâ weſts/ Pilatam tam Pagganam/ Kas to bes
@b{Wainas}

[32.lpp.]
Wainas atradda/ Ne noſeedſees to Nahwi/ Tapehz to no ẜewim ẜuhtija/
Tam Ķehniņam Erodum.
  3. Ap trim tappa tas Deewa Dehls/ Ar pahtagahm noẜchauſts/ In 
wiņņa Galwa ar weena Krohņa/ No Erkẜchķeem ſaplohẜita/ In apģehrbts
par Ꞩmeeklu in Kaunu/ Tappa arridſan ļohti{lohti} kults/ In to Kruſtu pee ka
tam bij mirt/ Bij tam paẜcham noneſt.
  4. Ap Ꞩeẜcheem tappa tas pliks in kails/ Pee ta Kruſta peekalts. Pee ka
tas ẜawu Aẜẜini islehja/ Luhdſe ļohti waidedams/ Tee Ꞩkattitaji mehdija
to/ In kas pee ta kahre/ Lihdſ ta Ꞩaule ẜawu Spihdumu/ Atrawe tahdahm 
Leetahm.
  5. Jeſus kleedſe dewitâ Stundâ/ Schehlojahs itt atſtahts/ Tuhdeļ tappa
Schultis wiņņa Muttê/ Ar Ettiķim eelaiſta/ Tad islaide tas ẜawu Dweh-
ẜel/ In ta Semme rihbeja/ Tas Baſnizas Preekẜcha=kahrjams Auts ẜaplih-
ẜe/ In daſch Akmins ẜaẜprahga.
  6. Kad bija Wakkara Laikâ/ Tee Ꞩlepkawi{Ꞩtepkawi} ẜalauſiti/ Tappa Jeſum
ẜawa Ꞩahne/ Ar Ꞩkehpu padurta/ No ka Aẜẜins in Uhdens tezzeja/ Ka tas
Rakſts peepildihts tappa/ kà to Jahnis mums ſtahſta/ Muhẜo dehļ itt wee-
nigi.
  7. Kad ta Deena pabeikta bija/ Tas Wakkars bija nahzis/ Ņehme Je-
ſu no Kruſta Kohka/ Jaſeps weens Rahtes Kungs/ Krahẜchni pehz to Ju-
du Eeraddumu/ Eekẜch jaunu Kappu eelikts/ In ar Ꞩargeem apẜargahts/
Kà Mathėus mahza.
  8. Ak Kriſtus Deewa Dehls palihdſi/ zaur tawu ruhktu{ruhtu} Mohku/ Ka mehs
tew allaſch padohdamees/ In ne kahdu Blehdibu darram/ Tawu Nahwi
in wiņņas Wainu/ Mums par Labba apdohmajam/ Par to/ jep mehs
nabbagi in wahji/ Tew Pateizibu ẜakkam.

@v{CHriſtus der Uns ſelig macht.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  1. KRiſtus/ kas muhs ẜwehtus darr/ Neekà ne noſeedſis/ Naktî ẜaņemts
top ar Warr'/ Muhẜu dehļ wiņſch ẜneedſis/ Ꞩawas Deewa Rohkas
ẜeet/ Lizzees weſt preekẜch Teeẜas/ Ꞩewi pliķķeht/ kult in ẜmeet/ Gahniht ẜa-
was Meeẜas.
@b{2.Rihtâ}

[33.lpp.]
  2. Rihtâ/ kad jaw tappis gaiẜch/ Tohp wiņſch ahsweſts prohjam/ Kà 
kahds Ļauna=darritajs/ Nodohts Semmes=Ꞩohģam: Tas bes Wainas to
atrohd/ Aisẜuht us Erodu: Kas tam darra dauds Negohd'; Tomehrt ne
turr Ꞩohdu.
  3. Kad jaw Laiks bij Aſaid' ehſt/ Tohp wiņſch ẜchauſts in graiſihts/ Tam
bij aẜẜu Krohni neſt/ Kas no Ehrkſchķeem taiẜihts: Ꞩmeekla Drahnâs
tohp wiņſch tehrpts/ Ꞩiſts in nikni baddihts; Bet pehz ẜawôs Ꞩwahrkôs
ģehrbts/ In pee Kruſta waddihts.
  4. Deenas=widdû Jeſus kļuhſt Kruſta=kohkâ peekalts/ No ka Aẜẜins
Straume pluhſt/ Wiņſch luhdſ/ Naglahms eekalts: Tee/ kas ſkattahs/ Soh-
bus rahd/ In kà ne kà ẜchķettahs/ Ir tas Ꞩlepkaws Jeſum lahd/ Ꞩaule
tumẜcha mettahs.
  5. Deenas=widdus pagahjis/ Jeſus atſtahts ẜuhdſahs/ Schults tam tohp
in Ettiķis/ Kad wiņſch dſert doht luhdſahs: Jeſus mirſt: ta Semme rihb:
Ꞩwehtajs Auts tas ẜaplihſt/ Rahd mums Deewa Schehlaſtib': In daẜch
Akmins{Aknims} ẜaſchķihſt.
  6. Stundu pehz tohp Ꞩlepkaweem Lauſti ẜawi Kauli; Bet weens no
teem Saldateem/ (Kahdi Elles=prauļi!) Jeſus Ꞩahnus zauri durr; Aẜẜins
Deewa Jehra In ẜchķihſts Uhdens istekk tur: Ņemm to labbi Wehrâ.
  7. Ꞩauliht gan drihſ no=eijoht/ Jaſeps Jeſus Meeẜas Luhdẜahs ẜew no
Ꞩohģa doht/ Rohk pehz Juhdu Teeẜas Dahrgôs Autôs wiņſch to kohp/
Likdams jaunâ Kappâ/ Kas ar Ꞩargeem ẜargahts tohp: Tà wiņſch glab-
bahts tappa.
  8. Jeſus leez man Ꞩirdî likt Tawas gŗuhtas Mohkas/ No tahm dſee-
daht ne apnikt: Tawas Wahtis Rohkâs/ Kahjâs/ Ꞩahnôs dſeede man
Mannu wahju Ꞩirdi/ Atņemm mannu Noſkumẜchann': Mihļajs Jeſus!
dſirdi.

@v{Hilff GOTT / daß mirs gelinge.} 
@a{Georgs Mancelis}

  1. DEews palihdſi ka man warr isdohtees/ Tu mans zeenigs Radditajs/ :/:
Tawas Deewa=Dſeeẜmas dſeedaht/ Par Gohdu tawam Wahrdam;
Ka es preezigi warru eeẜahkt/ No tawa Wahrda dſeedaht./ Kungs ſtahwi tu
mann klaht.
@b{2.Muh-}

[34.lpp.]
  2. Muhſchigi taws Wahrds paleek/ Kà Eſàijas ẜakka: :/: Ꞩawâ Grah-
matâ rakſtidams/ Ta Paẜaule pirmis paſuddihs; In ko Deews pats irr rad-
dijs/ Tam buhs wiẜẜam isnikt/ Wiņſch ẜawu Wahrdu ne atŗauj.
  3. Jeſus tas Wahrds ta Tehwa/ Irr nahzis Paẜaulê :/: Ar leeleems
Brihnuma Darbeems/ Pahrdohts par neeku Naudu; No Judaẜa ẜawa
Mahzekli/ Tappa tas Nahwê eedohts/ Jeſus tas Deewa Jehriņſch.
  4. Kad tee jaw bija pa=ehduẜchi/ To Leelasdeenas Jehru/ Tad tas to ne
aismirẜe/ To Maiſ ẜawâs Rohkâs ņehme/ Ꞩazzija; Ehdeet/ tas irr mannas 
Meeẜas/ kas par jums tohp dohtas/ Par Pameẜchanu juhẜu Grehku.
  5. Wiņſch dewe teem arridſan dſert/ Eekẜch Wihna ẜawas Aẜẜinis :/:
Wiņņa Nahwi pee to peeminneht/ kà Paulus irra rakſtijs: Kas zeenigi ehd
no ẜchihs Maiſes/ in dſer no ta Biķķera/ Tas ne redſehs to Nahwi.
  6. Jeſus maſgaja teem tahs Kahjas/ Tannî paẜchâ Stundâ/ :/: Mah-
zija tohs ar jaukeem Wahrdeem/ No ẜawas Deewiẜchķas Muttes; Mih-
ļojetees weens ohtru allaſchiņ/ Pee ta warrehẜeet paſiht/ Ka juhs manni
Mahzekli eẜẜat.
  7. Kad Kriſtus Dahrſâ buhdams/ Deewu peeluhdſis bija/ :/: Tohs Ju-
dus ẜagaidija/ No teems ſtipri ẜaiſtihts tappa: Tee wedde to pee Ꞩohģi{Ꞩohgi};
Ꞩaẜchauſts in apkrohnihts/ Tai Nahwei nohdohts tappa;
  8. Augſti pee Kruſtu pakahrts/ Tas leelajs peedſimts Ŗehniņſch/ :/: Pehz
mums wiẜẜeems wiņſch gaididams/ Ꞩazzija tas Mann twihkſt: Ꞩaprohteet/
pehz muhẜas Ꞩwehtibas/ Tapehz irr tas Zilwehks peedſimmis/ No ẜchķih-
ſtas Jumprawas
  9. Ꞩawu Galwu nokahrdams/ Tas ẜawu Dwehẜeli islaide/ :/: Kà
mums Ꞩwehts Jahnis ſtahſta/ Tas tappa nojemts ſemmê; No Kruſta/
Kappâ tappa tas eelikts/ Treẜchâ Deenâ augẜcham zehlees/ kà pats bija ẜlud-
dinajs.
  10.In tannîs paẜchâs Deenâs/ Jeſus ẜawus Mahzeklus{Mahzekļus} mahzija/ :/:
Wiņņa Wahrdu ween neẜẜaht/ Mahziht zaur wiẜẜu Paẜaul: Kas tiz in
tohp kriſtihts/ Tam irr ta muhſchiga Dſihwoẜchana/ Zaur Kriſtu atpirkta.
  11. Luhkas ļohti krahẜchni rakſta/ No wiņņa Debbes=Kahpẜchanas :/:
Tomehrt tas allaẜch pee mums paleek/ kà tas mums ẜohlijs irra: Ꞩaproh-
@b{teet}

[35.lpp.]
teet ẜawâ Deewigâ Wahrdâ/ Prett to neneeka ne ſpehj/ Tee ſtipree Elles
Wahrti.
 12. Tas irr mums arridſan ẜuhtijs/ To Eepreezetaju to Ꞩwehtu Gar-
ru/ :/: No Deewa/ tas muhs wadda/ Eekẜch Taiẜnibas allaſchiņ: To pa-
ẜchu gribbam mehs peeẜaukt/ Tas muhs muhſcham ne atſtahs/ Bet ſtippri
klaht ſtahwehs.
  13. No Ꞩirds laideet mums luhkt/ Kriſtu par muhẜeem Kungeem :/:
Jepẜchu mehs no teem zeeẜcham/ Warru in Netaiẜnibu/ Ka Deews teem
gribbetu ſchehligs buht/ In tohs ar mums paẜargaht/ No muhſchigahm El-
les Mohkahm.

@v{Da JEſus an dem Kreutze ſtund.} 
@a{Georgs Mancelis}

  1. KAd Jeſus pee Kruſta karreja/ In wiņņa Meeẜas aẜẜinaiņas tappa/ Tik
ļohti ar gauſchahm Ꞩahpehm: Tohs ẜeptiņus Wahrdus/ ko tas
Kungs runnaja/ Tohs apdohma ẜawâ Ꞩirdî.
  2. Wiẜs pirmak ẜazzija tas ļohti mihligi/ Us ẜawu Debbeẜẜu Tehwu/
Spehdams in ẜapraſdams/ Peedohd teems Tehws/ jo tee ne ſinna/ Ko tee
pee mannim darra.
  3. Ohtran Kahrtan peeminni wiņņa Schehlaſtibu/ Ko Deews pee ẜweh-
ta Kruſta isẜauze/ Ꞩeewa redſi tas irr taws Dehls/ Jahni zeeni tu tawu 
Mahti/ Tew buhs par to pareiſi gohdaht.
  4. Treẜchan Kahrtan peeminni wiņņa Schehlaſtibu/ ko Deews tam
Slepkawam irr darrijs/ Ꞩazzidams tik ẜchehligi/ Pateeẜi tew buhs ẜchodeen
pee mannim buht/ Eekẜch manna Tehwa Walſtibas.
  5. Nu ņemmeet wehra to zettortu Wahrdu/ Mann twihkſt tik ļohti bes
Mitteẜchanas/ Kleedſe Deews ar ẜkannigu Balẜi/ To Zilweku Labbumu
gribbedams/ Tohs Nagglus tas ganna jutta.
  6{4}. Peektan Kahrtan peeminni wiņņa leelas Behdas/ Ne leez tohs Wahr-
dus Smeeklis buht/ Mans Deews/ kà eẜẜi tu manni atſtahjis/ Tahs Beh-
dahs kas mannim jazeeẜch/ Tahs irr pahr leeku leelas.
  7. Tas ẜeſts bija ļohti ſpehzigs Wahrds/ ko daẜch Grehzineeks irr dſir-
dejs/ No Wiņņa Deewiẜchķas Muttes/ Peepildita irr manna Zeeẜchana/
Ꞩcheitan ẜchinnî Stundâ.
@b{8.Ꞩep-}

[36.lpp.]
  8. Ꞩeptitan Kahrtan: Tehws/ Es pawehļu mannu Dwehẜel tawâs 
Rohkâs/ Tawu ẜwehtu Garru mannim peeẜuhti/ Mannâ pehdejâ Stun-
dâ/ kad manna Dwehẜele no mannim grib ẜchķirtees/ In ne ilgaki gaidiht.
  9. Kas Deewa Mohkas zeeni/ In daſchureiſ peeminn tohs ẜeptiņus Wahr-
dus/ Tam grib Deews parahdiht/ Ꞩcheitan wirs Semmes ẜawu Scheh-
laſtibu/ In tur to muhẜchigu Dſihwoẜchanu.

@v{Da JEſus an dem Kreutze ſtund.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  1. AK Zilweziņ! ne zeeti kluẜẜ'/ Ko Jeſus teiz us tawu Puẜẜ' No Paẜau-
lites ẜchķirdams: Ꞩchos Wahrdus/ wiẜẜus ẜeptiņņus/ Tu minni/
dſihws in mirdams.
  2. Tas Pirmajs Galla=wahrdiņſch tahds/ Ko preezahs wiẜẜa Ꞩirds
in Prahts/ Teems peedohd/ mihļais Tehtiht: Jo tee ne proht/ kas es/
jeb kahds/ Es/ kas tohs gribbu ẜwehtiht.
  3. Tas Ohtrajs Wahrds us ẜawu Maht/ To leek wiņſch ņemt{nemt} pee
ẜewis klaht/ Tam Jaņam ẜawam Draugam: Deews grib muhs wiẜ-
ẜus apgahdaht/ Kad mehs us wiņņu raugam.
  4. Pee Treẜcha Jeſus Prahtiņſch ſpihd/ Ka wiņſch ne weenu ne eenihd/
Kas ween pehz wiņņa teezahs: Tas Ꞩlepkaws dſird: tew buhs ẜcho brihd
Ar manni buht eekẜch Preezas.
  5. Tas Zettohrts Wahrdiņſch arridſan Tohp ẜaukts/ ar Gauſchu Scheh-
loẜchann'/ Kad Ꞩirds eekẜch Jeſus ehdahs: Mans Deews/ Mans Deews/
kam eẜẜi mann' Tà gribbejs atſtaht Behdâs?
  6. Ar Peekto Jeſus ſchehlojees/ Man pleekna Ꞩirds/ man ẜlahpst pa-
teeẜ': Ak Kungs! tu gribbi teeẜcham/ Ka mehs ar tewi preezamees/ Neds
Elleî Ꞩlahpes zeeẜcham.
  7. Tas Ꞩeſtajs tas tohp isẜazzihts/ Kad wiẜs jaw bija nodarrihts
Pehz Deewa mihļu Prahtu: Mans Darbs lihdſ Gallam peepildihts/
Mans Gals irr tuwu klahtu.
  8. Ꞩchis Wahrdiņſch wiẜẜu=paſtarajs/ Ko runnajs muhẜu Peſtitajs:
Es mannu Dwehẜel leeku Pee Tewim/ Tehws mans mihļakajs;
Ak! dohd tai Debbes=Preeku.
  9. Kas Blehņu=dſeeẜmas ne ahsteek; Bet Kriſtus Wahrdus Siņņâ
@b{leek}

[37.lpp.]
leez/ In zeeni wiņņa Mohkas: Tam ne buhs behdatees neneek/ Wiņſchdſih-
wos Kriſtus Rohkâs.

@v{Eine andere Betrachtung der ſieben Worte JEſu.} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Es lenkt mein Sünden kranker Sinn.}
@v{Im Tohn:}
@v{In dich hab ich gehoffet HERR.}

  1. KAd Ꞩirds man Grehku=Bailês ſtahw; Tad ſkattohs es us Kriſtus
Nahw; Ta makẜa daudſ pahr leeku: Es eẜmu ẜwehts/ Ꞩchihs Nah-
wes pehz: Ta dohd man gahrdu Preeku.
  2. Tee Wahrdi/ ko mans Jeſus Kriſts Irr runnajs/ augſtâ Kruſtâ ẜiſts/
Tee ſkann wehl mannâs Auẜîs: No teems tihk gann Wehl dſeedaht man:
Mans Deews tas manni klauẜihs.
  3. Tas Pulks/ kas tewi lemmoht warr/ Kas tew/ ak Jeſus! Mohkas
darr'/ Kas apẜmeij tawu Spehku; Tas Pagans/ Juds/ Par teem tu luhdſ':
Tehws peedohd teem to Grehku.
  4. Es grehzigs Zilweks/ es jodrihdſ Tew' islemmojs/ ar Zitteem lihdſ/
In mohzijs Kruſta=ſtabbâ: Tu ahsſtahw mann'/ Es ſinnu gann/ Tu zeetis
mannis labbâ.
  5. Kahds ſchehligs Prahtiņſch Jeſum bij/ Prett ẜawu Maht in
Mahzekli/ Kad tam bij ẜuhri ſtrahdaht: Wiņſch rahda teem Noſkummu-
ẜcheem/ Ka wiņſch par teem gribb gahdaht.
  6. Ir es/ ak! Jeſus ustizzams/ Preekẜch tewim ſtahwu raudadams/ Ar
noſkummuẜchu Ꞩirdi: Usluhko man'/ Dohd arridſan Man atſpirgt Beh-
du=pirtî.
  7. Tas Ꞩlepkaws/ kas lihdſ maitahts kļuhſt/ Kam Ꞩirds par ẜaweem
Grehkeem luhſt; Tas luhdſahs Debbes=Preeku: To Jeſus dohd/ Neds
wedd preekẜch Ꞩohd' Ꞩcho leelu Grehzineeku.
  8. Es arr' us tewim ustizzohs/ Par manneem Grehkeem behdajohs/
Tohs gribbi tu man peedoht: Man Grehzneekam/ Bet tizzigam/ To Pree-
zas Walſtib' eedoht.
  9. Kà gauſchi Jeſus noẜauzahs/ No Deewa atſtahts ſchehlojahs/
@b{Tahs}

[38.lpp.]
Tahs Bailes nahk ar Barru: Pehz ka wiņſch zeeẜch? Ak! Jeſus ſpeeſch Tee
Grehki/ ko es darru.
  10. Ak! Jeſus ẜuhdſahs/ Jeſus brehz/ Ka mums tur muhſcham ne bij
pehz Tahs Elles Bailes mattiht: Bet preezigeem / Ar Eņģeļeem/ To Dee-
wa Waigu ſkattiht.
  11. Tahs Ꞩahpes Jeſus Ꞩirdi greeſch/ Tadehļ wiņſch karſtas Ꞩlah-
pes zeeẜch; Muhs eegribbahs wiņẜch twihkdams: Ta Ꞩirds tam kuhſt/
Wiņſch ẜlahbans kļuhſt/ Muhs ſtipprina/ pats nihkdams.
  12. Mums/ mums bij Ꞩahpes muhẜcham zeeſt/ Tahs Ugguns Ꞩlah-
pes/ kas ne dſeeſt/ Eekẜch kahrſtahms Elles Leeẜmahms: Bet Jeſus arr' Muhs
peſtiht warr/ No tahdahms leelahms Breeẜmahms.
  13. Tu ẜaldigs Wahrds/ tu preezigs Wahrds/ Tu Wahrdiņſch/ muh-
ẜai Ꞩirdi gahrds/ Ko Jeſus par mums teizis: Tas peepildihts/ In no-
darrihts; Es juhẜu Nelaim beidſis. 
  14. Paldeews/ ak! mihļa Brahļa=Ꞩirds/ Paldeews/ ak Jeſus! tawa Pirts
Ta ẜchķihſti mannu Wainu: Es eẜmu mehſts/ mans Parads dſehſts; Pal-
deews par tahdu Maiņu.
  15. Tehws/ peeņemm mannu Dwehẜeliht/ Laid ta eekẜch ta-
wahms Rohkahms miht; To noẜauz Jeẜus mirdams: Pee Stundiņ-
ņas Tahs paſtaras/ Laid es to ẜakku ẜchķirdams.
  16. Tu mirſti/ Kungs tahs Dſihwibas/ Kam bihtohs es no Mirẜcha-
nas? Kam bij man tadehļ waideht? Deews newa ẜihws/ Mans Jeſus
dſihws: Ko warr man Nahwe kaiteht?
  17. Ak Jeſus! tawa Nomirẜchann'/ Ar ko tu eẜẜi peſtijs man'/ Laid paleek
mannâ Ꞩirdî: Dohd tawu Meeẜ' Man meelotees/ Ar tawahms Aẜẜnims
dſirdi.
  18. Es ne us weena palaiſchohs/ Us tawa Kruſta preezajohs/ Ꞩchî Wahr-
ga=Semmê buhdams: Es buhẜchu pehz Par pilnu ẜwehts/ Pee tewis/ Jeſus
kļuhdams.

@v{Hertzliebſter Jeſu/ was haſtu verbrochen.} 
@a{Kristofors Fīrekers}
 
  1. AK taiẜnajs Jeſiņ! kahdu gŗuhtu Teeẜu Tu lizzis neſt/ pahr tawu ſkai-
dru Meeẜu/ Tu nenoſeedſis Jehriņ turrejs Maiņu/ Ar muhẜu Wainu.
@b{2.Tu}

[39.lpp.]
  2. Tu tappi ẜaẜchauſts/ in kà ẜuhzin ẜuhkahts/ Ar Ehrkẜchķeem baddihts/
in kà pluhzin pluhkahts/ Ar Ettiķim in ruhktahm Schultim dſirdihts/ Kà
nee kà tirdihts.
  3. Pehz kahdas Wainas tohp ẜchis taiẜnajs mohzihts? Ak! wiņſch pehz
muhẜeem Grehkeem tà tohp ẜlohdſihts: Ꞩcho Naſtu wiņſch us ẜewim nem-
dams lohkahs/ Neẜẜ muhẜu Mohkas.
  4. Tas labbajs Gans tas zeeẜch par ẜaweem Jehreem/ Tohs buhs likt
Meerâ wiẜẜeem Elles=Ꞩwehreem: Tas Kungs aismakẜa Kalpa Grehku=Ꞩoh-
du/ Wiņſch dohd tam Gohdu.
  5. Tas taiẜnajs mirſt/ kas neekà ne noſeedſis; Bet tas/ kas Deewam ẜa-
wu Gohdu leedſis/ Dſihws paleek/ Grehzigs Zilweks tas tohp ẜwabbads/
Deews Ꞩaitês glabbahts.
  6. Kur man bij Kohkam labbam buht in ſaļļam; Tur es pilns Greh-
ku/ lihdſ patt Kahju Gallam: Par to bij muhſcham gŗuſdeht manneem
Kauleem/ Ar Elles=prauleem{prauļeem}.
  7. Es gahju deedams/ in eekẜch Rohkahm ẜiẜdams; Bet Jeſiņſch Kru-
ſtu neẜẜ pee Semmes kriſdams: Redſ/ kahda karſta Mihleſtiba rohdahs/
Wiņſch Nahweî dohdahs.
  8. Ak! leelajs Ķehniņſch/ man gann ne bij kaweht/ Ꞩcho tawu leelu
Schehlaſtibu ẜlaweht; Kur ņemẜchu Wahrdus? es/ kam ne truhkſt Greh-
ku/ kur ņemẜchohs Spehku?
  9. Ar ko es nabbadſiņſch atlihdſinatu/ Ꞩcho tawu ſchehlu mihļu Deewa=
Prahtu? Es to ne ſpehju makẜadams atſtrahdaht/ Nekà ẜagahdaht.
  10. Es tomehrt ſinnu/ ko tu wehl gann eemihl'/ Kas tawam Prahtam
ween pee mannim peemihl: Ka man buhs mehrdeht ẜawu kahru Meeẜu/
To darriht leeẜu.
  11. Bet buhs man mannu ļauna Ꞩirdi waldiht/ Neds wairs us Grehku=
zeļļeems aplam maldiht; Tad waddi mann' ar tawu Ꞩwehtu Garru/ Ka
es to darru.
  12. Es tawus Deewa=darbus zeenâ likẜchu/ No ẜewis atkahpdams tew
ween patikẜchu/ Es tawam Wahrdam allaſch gribbu klauẜiht/ Us tewim
raudſiht.
@b{13.Laid}

[40.lpp.]
  13. Laid Ļaudis duẜmo/ laid man wirẜu ſpeeſchas/ Laid trakko Welns/ laid
patti Nahwe greeſchahs: Es gribbu apẜmeet wiẜẜu Kaun' in Waidu/ Es
tewis gaidu.
  14. Tà es/ zik ſpehdams/ tewis gribbu bihtees/ No Grehkeem ẜargatees/
us Labbu dſihtees: Ak! peeņeem/ ſchehligs Deews/ ko es tew dohdu Ꞩcho
wahju Gohdu.
  15. Kad es tur buhẜchu ſkaidrâs Meeẜâs apģehrbts/ Preekẜch Deewa
Krehẜla baltâs Drahnâs aptehrpts; Tad es ar pilnu Spehku tewi teikẜchu/
Neds muhſcham beigẜchu.

@v{Wenn meine Sünd mich kräncken.} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Im tohn:}
@v{Hilff GOTT dass mirs gelinge.}

  1. KAd Grehki mannis beede/ Mans mihļajs Jeſus Kriſt! Laid man tahs
Wahtis dſeede/ Ko tu tew lizzees ẜiſt/ Pee Kruſta/ mannu Grehku
dehļ/ Itt gauſchas Mohkas zeeſdams/ Kad tew bij mannis ſchehl.
  2. Kurẜch Zilweks to warr ispraſt/ Tà Mihleſtiba ſpeeſch/ Tahs Dee=-
wa=Aẜnis isgahſt/ Tas Kungs par Kalpu zeeſch: Tas istajs Deewa Dehls
isſtahw/ Par mann negantu Grehzneek'/ To gŗuhtu ruhktu Nahw.
  3. Mans Grehku=Parads makẜahts/ Zaur Kriſtus Makẜaẜchann'/ Prett
mann irr Deewam labs Prahts; Kas warr tad kaiteht man? Tapehz ne
gribbu bailigs buht/ Preekẜch Nahwes/ Weln' in Grehkeem/ Deews mann' 
ispirzis gŗuht'.
  4. Par to no Ꞩirds es dohdu Tew/ dahrgajs Peſtitajs/ Zik ſpehdams/
Ꞩlaw' in Gohdu/ Par tawu Ꞩahp' in Raiſ'/ Par tawu leelu Ꞩirds Bai-
lib'/ Par tawahms Nahwes Behdamhs/ Par tawu Mihleſtib'.
  5. Laid tawa karſta Zeeẜchann' Mann dſenn/ ak ẜwehtajs Deews! Tew
dſihwoht ween pa Prahtan/ No Grehkeem ẜargatees/ In allaſchiņ apdoh-
maht labb'/ Kà gŗuhti tu mann peſtijs/ Kahrdams pee Kruſta Stabb'.
  6. Laid es pazeeſdams zeeẜchu/ Ko ween tu man usleez'/ Turp mannas
Azzis greeſchu/ Ko zeeti mannis pehz; Ka es/ us tewi raudſidams/ Teem
Kahrumeem ẜchihs Paẜauls Atẜakku klauẜidams.
  7. Dohd/ ka es zitteem darru/ Kà tu man darrijs eẜẜ'/ Tohs wiẜẜus mih-
@b{leht}

[41.lpp.]
leht waŗŗu/ Bes Wiltus/ itt pateeẜ'/ Ikweenam Labbu darridams/ Laid
Draugs jeb Waidneeks buhdams/ Jeb ẜweẜch/ jeb paſihſtams.
  8. Laid paſtarajâs Behdâs/ Taî Nahwes Stundiņņâ/ Ꞩchihs aẜẜinai-
nas Rehtas/ Mann tà atſpirdſina: Ka es/ ak Jeſus/ palaiſchohs Us tawu
dahrgu Nopeln'/ To Debeẜs mantajohs.

@v{JEſu Leyden/ Pein und Todt.} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Nach der Singweiſe.}
@v{CHriſtus/ der uns ſelig macht.}

  1. MOdrijees tu manna Ꞩirds/ Noteikt Jeſus Mohkas: Kahda tam bij
karſta Pirts! Wiņſch kà Tahrpiņſch lohkahs: Muhẜu Labbâ leekahs
wiņſch Kruſta Kohkâ ẜiſtees; Tapehz buhs tew Zilweziņſch/ No teem Greh-
keem miſtees.
  2. Jeſus Naktî Dahrſâ nahk/ Behdu=puķes{pu ķes} pluhkdams/ Ꞩawu gŗuh-
tu Darbu ẜahk/ Drebbedams in luhgdams: Ꞩweẜchi Grehki Jeſum kohſch/
Tee tam Ꞩirdî ehdahs; In tu drihkſti dſihwoht drohẜch/ Tawâs gŗuhtâs
Behdâs:
  3. Jeſus leek mums jautreems kļuht/ Luhgt/ laid labbi klahjahs: Garrs
gann ẜchķeetahs ſpehzigs buht; Bet tahs Meeẜas wahjas: Luhdſees/ laid
tew Deews ſtahw klaht/ Wiņſch tew teeẜcham ẜohla/ Grehku=behdâs ne at-
ſtaht: Mahzajs Jeſus Skohlâ.
  4. Jeſum ſpeeſch ẜmags Grehku=Ꞩwars/ Behdas wiņņu gremde; To-
mehrt nahk weens Deewa=Garrs/ Kas to Bailês remde: Mannâ gŗuhtâ
Stundiņņâ/ Kad ar Nahw es zihkſtohs/ Nahz/ ak Deews! man Paligâ/
Ka es ne isbihkſtohs.
  5. Aẜẜins=Ꞩweedrus Jeſus ẜwihſt/ Waidſiņſch ſtahw notwihzis/ Wiņņam
Ꞩirds gribb puẜchu plihſt; Redſ/ kà wiņſch nonihzis: Mihļajs Jeſus maſ-
ga mann'/ Ar ẜcheem taweem Ꞩweedreem; Pehz doht dſihwoht arridſan'/
Pee teem Debbes Beedreem.
  6. Judas Jeſu Rabbi ẜauz/ Muttes dohd ar Gļaudeem; Kam wiņſch
Wirwes Kaklâ mauz/ Nodohd nikneem Ļaudeem: Jeſus zeeẜch{zeẜch}; tu darri tà/
Kad tew zits leek Walgu/ Ļaunam Labbu atmakẜa; Gann wiņſch dab-
buhs Algu.
  7. Jeſus Beedri wiẜẜi=lihdſ Jeſu atſtahj weenu/ Ir tas drohẜchajs Pehters{Pethers}
@b{trihz}

[42.lpp.]
trihz/ Bihdams ļaunu Deenu: Zeekees tu ar Jeſus Kriſt/ Paleez ween pee
wiņņa/ Tew ne buhs ne Mattam kriſt/ Wiņſch to lizzis Siņņâ.
  8. Jeſs/ kapehz buhs tew neſt Tahdas Kauna=Ꞩaites? Tahs tew leek
ap Rohkahm meſt Muhẜu Grehku=Kaites: Gribb tas Elles=Bende muhs
Ꞩawahms Wirwehms ẜaiſtiht; Jeſus/ tawahm Ꞩaitehm buhs Wiņņa
Ꞩaites raiẜiht.
  9. Jeẜus weſts preekẜch Teeẜas/ zeeẜch Nepateeẜchu Leezib'/ Tee tam ẜmei-
jahs / Waigâ ẜweeſch: Tas mums darra Preezib'/ Kad muhs nikni Ļaudis 
kremt/ Ne buhs mums tas ẜahpeht? Deews gribb muhs pee ẜewim ņemt/
Tahdu Ļaudis ſtrahpeht.
  10. Pehters{Pethers} ahsleedſ Deewa Dehl'/ Ka tas tam bij ẜazzijs; Bet gann
drihds tas wiņņam ſchehl/ Ka wiņſch Azzis ẜlazzijs: Usmett Azzis ir us
mann'/ Kad es Grehkôs krihtu/ Dohd/ Kungs/ Grehku=Schehloẜchan'/
Labbis nu / ne rihtu.
  11. Judas/ juſdams gŗuhtu Ꞩohd'/ Deewam ſchehl! pats kaŗŗahs; Ꞩa-
wu Dwehẜel Welnam dohd/ Kas pats Nahwes darrahs: Ak! paẜargi;
ſchehligs Deews/ Nogreeſ ļaunu Prahtu/ Ne laid mums isbailotees/ Jeſus/
ſtahw mums klahtu.
  12. Aẜẜins/ Aẜẜins/ brehz tas Juhds/ Wiņſch irr muhẜu Rohkâ; Wiẜs 
tas Pulks us Jeſu ẜuhds/ To buhs pakahrt Kohkâ: Prahts ir man pehz Aẜẜ-
nim ſtahw; Bet ne/ kà teem Juhdeem: Jeſus Aẜẜins derr prett Nahw/ Derr
prett Grehku=Pluhdeem.
  13. Tas/ kas jaw ẜenn Deeniņņahm Pirmôs Laikôs gaidihts; Tohp
ẜcheit pliks ar Pahtagahm Niknâ Gohdâ ẜwaidihts: To mans Jeſus ar-
ridſan Zeetis labbis Prahtis/ Wiņņa Bruhzes dſeede mann Mannas Greh-
ku Wahtis.
  14. No teem aẜẜeem Duhrumeem/ No tahs Ehrkẜchķu=Krahẜes/ Nahk
pa Mattu Galliņņeem Karſtas Aẜẜins Lahses: Laid juhs Behdu Ehrkẜch-
ķi muhs Ꞩcheit gann ilgi bakſtaht; Jeſus Kauna=Krohnim buhs Gohda
Krohni makẜaht.
  15. Palaiſts kļuhſt tas Barrabas/ Kas bij Dſelẜîs eekalts; Bet pahr Je-
ſu ẜauz leels/ maſs/ Laid tohp Kruſtâ peekalts: Zaurr teem Grehkeem tap-
@b{pam}

[43.lpp.]
pam mehs Zeetâs Nahwes Ꞩaitês/ Muhẜus Grehkus Jeſus neẜẜ/ Wedd
no wiẜẜas Kaites.
  16. Jeſus ẜawu Kruſta Kohk'/ Neẜẜ/ ar lehnu Garru; Ꞩihmans pee-
leek ẜawu Rohk'/ Palihdſ neſt ar Warru: Ak! kà lehti bij man neſt/ Kaut
es to ween praſtu/ Kad Deews leek us mannim neſt Kahdu Kruſta Naſtu.
  17. Jeſus / augſt Gaiẜôs zelts/ Gribb muhs wilkt pee Ꞩewis/ Wiņņa
Ꞩirds/ kà tihrajs Selts/ Skaidri ſpihd preekẜch tewis: Skattajs wirẜu; kas
turr kaŗŗ? Deewa Dehls/ tas ẜchķihſtajs/ Kas ir tewi ẜchķihſtu darr'/ Tu
ween wiņņu bihſtajs.
  18. Kahjâs/ Rohkâs Kruſtâ kalts/ Zeeẜch/ ne ween par daſcheem: Jeſus
dahrga Aẜẜins Palts Stahw preekẜch leeleem / maſeem: Pagans/ Juds/ kam
ween tihk ẜmelt/ Tizzigs turp warr tezzeht; Tur warr dabbuht wiẜẜai welt/
Wiẜẜeem brihw tur prezzeht.
  19. Man buhs gauſt ar Aẜẜarahm/ Kad es redſu ſkreijam Jeſu Aẜẜins
aumaļam/ Tahs pee Kruſta leijam: Ꞩewis labbâ ne gahſch wiņſch Tahdu
Aẜẜins Kohpu; Bet ka ẜchķihſts tohp Grehzneeziņſch/ Ir es maſgahts tohpu. 
  20. Jeſs/ noẜaukts Nazareens/ Irr to Juhdu Ķehnigs/ No ka Meddus 
tekk in Peens/ Muhẜu Kungs tik lehnigs: Jeſus/ tewi peļļ in lahd Tawa
Judu=Draudſiht'; Es pee tewim tuŗŗohs klaht/ Gribb' us tewim raudſiht.
  21. Jeſus Drahnas Kaŗŗa=wihrs Plehẜch no wiņņa Meeẜahm/ Ka
wiņſch paleek pliks in tihrs; Tas wehl notihkſt teeẜcham: Labs tohp ploh-
ẜihts/ labs tohp ehſts; Bet ļau tikkaî Waļļu: Kas tohp pohſtihts/ kas tohp
plehſts/ Dabbuhs ẜawu Daļļu.
  22. No ka Jeſus mohzihts kļuhſt/ Par teem luhdſ wiņſch Deewa; Ne
reds/ ka buhs weenam ſuſt/ Laid buht Wihrs/ jeb Ꞩeewa: Wiņſch par mums
wehl taggad luhdſ/ Kad Deews usņemm Twaiku/ In kad Ꞩatans us mums
ẜuhdſ/ kas ne kawe Laiku.
  23. Jeſum tam bij Mahtes ſchehl/ Kaut gann ẜuhri ſtrahdajs/ Tik ſpehj
kuſteht ẜawu Mehl/ Tomehrt par tahs gahdajs: Tà wehl taggad gahda
wiņſch/ Par tahm Behdu Ꞩeewahm/ Wiņņam mihļ tas Grudeeniņſch/
Kas ustizzahs Deewam.
  24. Klauẜajs/ ko taws Jeſus barr'/ Schehligs irr pahr leeku; Kas leels
@b{Ꞩleh-}

[44.lpp.]
Ꞩlepkaws/ tam wiņſch warr Ꞩohliht Debbes Preeku: Peeminn mannis/
luhdſahs wiņſch; Tas tam noteek ẜuhdẜoht: Tà tew/ behdigs Zilweziņſch/
Notiks gauſchi luhdſoht.
  25. Kas jaw tik ne tappis bij Paẜcha Welna Rohkâs; Tas tohp pe-
ſtihts ſchehligi/ Speeſts/ in zeeſdams Mohkas: Kŗuſts in gŗuhtas Deeniņ-
ņas Mahza Kungu bihtees; Tad ta Ꞩirds/ kad behdajahs/ Gribb us Deb-
beẜ dſihtees.
  26. Mans Deews! mans Deews! Jeſus brehz/ Deewa Duẜmas juſ-
dams, Tahdas karſtas Leeſmas pehz/ Nihkſt wiņſch/ kahẜchu kuſdams:
Schķeet tu Deewam tahlu buht/ Tawâs Behdâs ruhgdams; Tu warr
wiņņam klahtu kļuht/ Schehlaſtibas luhgdams.
  27. Jeſum ruhktas=Schultis ẜneedſ/ Ꞩawâs leelâs Ꞩahpês/ Tee tam Uh-
dens Lahẜes leedſ/ Tahdâs ẜauẜâs Ꞩlahpês: Muhſcham bij mums Ellê
twihkt/ Tur no Ꞩlahpehm ſpļaudiht/ Dſiļļâs Ugguns Leeẜmâs ẜlihkt; To 
bij Jeſum baudiht.
  28. Jeſus wiẜẜu nodarrijs/ Kas bij jazeeſch zeetis/ Tà tohs Rakſtus pee-
pildijs/ Deewa Prahts to ſpeedis: Tizzi teeẜcham Deewa=Behrs/ Jeſus liz-
zees mohziht/ Ka tas breeẜmigs Elles Swehrs Muhs ne ſpehtu plohẜiht.
  29. Jeſus ẜauz ar ſkaņņu Mehl/ Pehz iszeeſtahms Mohkahms/ Ꞩawu
Dwehẜel dohd in wehļ Wiņſch/ eekẜch Tehwa Rohkahms: Laid man ne
truhkſt pehdejs Balẜs/ Kad man atdſeeſt Pehdas; Kungs/ kad nahk mans
paſtars Gals/ Weeglo mannas Behdas.
  30. Jeſus/ Galwu nokahrdams/ Weegli aismeeg mirdams; Tà wiņẜch/
Deewam patihkams/ Gribb muhs mahziht ẜchķirdams/ Kahds prett mums
irr wiņņa Prahts: Ne tahds bahrgs in ſtrehligs; Wiņſch gribb buht prett 
wiẜẜeem tahds/ Kas irr mihligs/ ſchehligs.
  31. Twaẜch pahr wiẜẜu Paẜaul kļuhſt/ Semme trihz in ẜchķeļļahs/ Daſch
zeets Akmins plihſt in luhſt/ Daudſ no Kappeem zeļļahs: Warr mans Je-
ſus nomirris Tahdus Darbus ſtrahdaht; Ko ne warr wiņſch Debbeẜîs/
Dſihws in ſpehzigs gahdaht?
  32. Pils=Kungs Jeſu taiẜnu ẜauz/ Paẜchu Deewa Dehlu; Zits par ẜa-
weem Grehkeem kauz/ Bihdams Elles=Kwehlu: Tà buhs mums pee Sem-
@b{mes}

[45.lpp.]
mes kriſt/ Deewa Kunga bihtees/ Mums pahr ẜawahm Kruhtim ẜiſt/ In us
Labbu dſihtees.
  33. Kaŗŗa=Wihri Jeſum ẜchķeet Leelus lauſt; bet dſirdi: Ꞩchķehps zaur
Jeſus Ꞩahneems eet/ Pahrẜchķeļļ wiņņa Ꞩirdi: Uhdens tur ar Aẜẜnim ſkreij/
To daſch labs irr ſkattijs: Jeſus tohs/ us mannim leij; Tad ta Ꞩirds to
mattihs.
  34. Jeẜus ẜawâ Kappâ duẜẜ/ Aprihts no tahs Nahwes/ Gull lihdſ tre-
ẜchai Deenai kluẜẜ/ Tad no Nahwes rahwehs: Kad ta Nahwe manni kaus/
Tad es Jeſu ſinnu/ Kas no Nahwes manni ŗaus/ Atdohs Dſihwibiņņu.
  35. Jeſus/ kahds es buhẜchu ẜwehts/ Kad tas isplauks Gohdâ/ Kas bij
pirmiht Kaunâ ẜehts/ Nei kļuhs nahzis Ꞩohdâ; No ka tu mann' atpeſtijs/
Tawas Aẜẜnis leedams/ In man Weetu ẜataiẜijs/ Pee ta Tehwa eedams.
  36. Ne bij man tad lihgẜmam buht/ Atpeſtihts tik dahrgi; Kur man bij
eekẜch Elles gŗuht/ Mohzihts kļuht itt bahrgi: Manna Ꞩirds eekẜch Pree-
zas ſtahw/ Nu mehs warram drohẜchi Leppotees/ prett Ell' in Nahw: Jo
mehs eẜẜim ſpohſchi.
  37. Nu mans mihļajs Jeſus Kriſt/ Ne weens warr mann beedeht/ Tu
jo tewi lizzees ẜiſt/ Gribbedams mann dſeedeht: Ko man tew buhs pretti
dohd? Tew' es gribbu ẜlaweht/ Ꞩlawedams ẜcheit nodſihwoht/ Tur preekẜch
tewim ſtahweht.

@v{JEſu Grab=Lied.}
@v{O Traurigkeit! o Hergeleid!} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{In ſeiner eigenen Melodey.} 

  1. Eim' apraudam/ Ar Waimannahm Pee Jeſus Kriſtus Kappa Wiņ-
ņa ẜwehtas Meeẜiņņas/ Kur wiņſch aprakts tappa.
  2. Nahz ſkattamees/ Ꞩche gull pats Deews Kas mirris/ ne pehz ẜewis;
Bet kas ẜawu Dſihwibiņņ' Par mums wiẜẜeem dewis.
  3. Mans irr ẜchis Darbs/ Es Grehku=Tahrps/ Es Jeſu Kruſta=ſtah-
ba Kaldinajs/ wiņſch tappis irr Tahrpiņſch mannis labbâ. 
  4. Ꞩchis Deewa Jehrs/ Pats Deewa Behrs/ Tas zeetis tahdas Ꞩut-
tas: Wiņſch/ muhs ẜchķihſtus darridams/ Te gull ẜawâs Struttâs.
  5. Tu ẜaldigajs Leels Mahzitajs/ Man buhs pee tewim lauſtees: Ta-
was Bruhzes ſkattidams/ Buhs man gauſchi gauſtees.
@b{6.Kahds}

[46.lpp.]
  6. Kahds eẜẜi jehls/ Tu jaukajs Dehls! Kà ne bij man to mattiht? Kas
warr tawas Aẜẜinis Ꞩauẜahms Azzims ſkattiht?
  7. Leez Ꞩirdî to/ In apluhko: Kas gull taî zeetâ Kappâ? Wiņſch tas
Kungs tahs Gohdibas/ Kas pirms mohzihts tappa.
  8. Ak! mihļakajs/ Mans Peſtitajs/ Dohd man pehz tewims dſihtees; Lihdſ
patt mannai Beddritei/ Tewi teikt in bihtees.

@v{O Lamb GOttes unſchuldig.} 
@a{Georgs Mancelis}
     
  AK Deewa Jehrs nenoſeedſis/ Pee Kruſta Kohka nokauts/ :/: Allacſiņ
atraſts pazeetigs/ Jep tu ganna tappi pulgahts/ Wiẜẜus Grehkus eẜẜi tu pa-
neẜẜijs/ Mehs buhtum wiẜẜi isbailojẜchees/ Apſchehlojees pahr mums/ ak Jeſus.
Apſchehlojees pahr mums/ ak Jeſus. Dohd mums tawu Meeru/ ak Jeſus.

@v{O Lamm GOttes unſchuldig.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  AK! ẜchķihſtajs Deewa Jehriņſch/ Wiẜs aẜẜinaiņſch notraipihts; Tu leh-
nigs Deewa Behrniņſch/ Pee Kruſta gauſchi ſtaipihts: Tu Nahwes
Juhŗâ peldejs; Tà muhẜus Grehkus deldejs: Apſchehlojees pahr mums/
ak Jeſus! Apſchehlojees pahr mums/ ak Jeſus! Dohd mums tawu Meeru/
ak Jeſus!

@v{Collecta/ in der Fasten/ vom Leyden CHriſti.}
@v{Der Prieſter.}

  Kriſtus irr muhẜu Noſeegumu pehz eewianohts/

@v{Das Chor.}

  In muhẜu Grehku pehz ẜaẜiſts.
  Laideet mums luhkt:

  AK ſchehligs muhſchigs Deews/ kas tu tawu weenigu Dehlu ne eẜẜi tau-
pijs/ bet par mums wiẜẜeem nodewis/ ka tam muhẜus Grehkus pee Kru-
ſta Kohka neſt bij: Dohd mums ka muhẜa Ꞩirds eekẜch tahdas Tizzibas
ne isbihſtahs neds isbailojahs/ zaur to paẜchu tawu mihļu Dehlu Jeſu Kri-
ſtu muhẜu Kungu/ Amen.

@v{Eine andere.}

  WIẜẜuwaldigs/ muhſchigs Deews/ kas tu tawu mihļu Dehlu pee Kruſta
Kohka leelas{leeļas} Mohkas par mums lizzees zeeſt/ ka tu muhs no ta Wel-
la Warru atrautu/ Dohd mums tahdu Zeeẜchanu tà apdohmaht in par to
@b{tà}

[47.lpp.]
tà pateikt/ ka mehs zaur to pateeẜu Grehku Pameẜchanu in no muhſchigas
Nahwes ihſtenu Peſtiẜchanu dabbujam/ zaur to paẜchu tawu Dehlu Jeſu 
Kriſtu muhẜu Kungu/ Amen.

@v{Von der Aufferstehung JEſu CHriſti.}
@v{CHriſt iſt erstanden/ von der Marter alle.} 
@a{Georgs Mancelis} 

  1. KRiſtus irr augẜcham zehlees/ no wiẜẜahm ẜawahm Mohkahm Tapehz
buhs mums wiẜẜeem preezatees/ Kriſtus grib muhẜu Preeks' buht/ Ki-
rie eleiſon.
  2. Ne buhtu tas augẜcham zehlees/ Tad buhtu ta Paẜaule paſudduẜẜi/ kà
tas nu augẜcham zehlees irr/ Tad teizam mehs to Kungu Jeſu Kriſtu/ Ki-
rie eleiſon.
  3. Alleluja/ Alleluja/ Alleluja/ pahr to buhs mums wiẜẜeem preezatees/
Kriſtus gribb muhẜu Preeks buht/ Kirie eleiſon.

@v{CHriſt iſt erstanden/ von der Marter alle.} 
@a{Kristofors Fīrekers} 

  1. KRiſtus leelâ Traukẜchann' Aggri zehlees augẜchan: Par to buhs mums 
preezatees/ Ka wiņſch ſpehzigs uszehlees. Ꞩlawejam Deewu.
  2. Nahwi wiņſch nomahzis/ Dſihws no Kappa nahzis: Ꞩchis Kungs/
augſti ẜlawejams/ Darr muhs taiẜngus dſihwodams. Ꞩ. D.
  3. Kriſtu mehs nu ẜweizam/ Wiņņa Wahrdu teizam/ Lihgſmodammi
preezamees/ Ka wiņſch ſpehzigs uszehlees. Ꞩ. D.

@v{Chriſt iſt erſtanden/ von den Todes Banden.} 
@a{Georgs Mancelis}

  1. KRiſtus irr augẜcham zehlees/ No tasm Nahwes Ꞩaitehm/ Tapehz
preezajahs to Eņģeļu Draudſe/ Dſeeda allaſchiņ Debbeẜîs/ Alleluja.
  2. Kas par mums ẜawu Dſihwibu/ Eekẜch Nahwes irr dewis/ Tas irr
nu muhẜu Leelasdeenas Jehrs/ Tapehz mehs wiẜẜi preezajamees/ Alleluja. 
  3. Kas pee Kruſta karreja/ Nekà tappa atſpirdſinahts/ Tas dſihwo nu
ẜawâ Gohdibâ/ In muhs allaẜch aisbildina/ Alleluja.
  4. Kas tik ļohti kluẜẜu zeete/ Tas irr Ellê eekahpis/ To ſtipru Wellu ẜeh-
jis/ Tas tohp nu augſtâ Debbeẜî atſihts/ Alleluja.
@b{5.Kas}

[48.lpp.]
  5. Kas tappa aprakts/ Tas irr nu pa=augſtinahts/ In wiņņa Darbs ẜpeh-
zigi parahdahs/ In tohp no tahs Kriſtitas Draudſibas gohdahts/ Alleluja.
  6. Tas leek nu paẜluddinaht/ Peedohẜchanu to Grehku/ In ka mums no
teem atſtaht buhs/ To tas mums ẜkaidri pamahza/ Alleluja.
  7. Ak Kriſtus Leelas deenas Jehrs/ Baŗŗo muhs ẜchodeen wiẜẜus lihdſ/
Ņem nohſt wiẜẜu muhẜu Noſeegumu/ ka mehs tew warram allaſch dſeedaht/
Alleluja.

@v{CHriſt iſt erſtanden/ von den Todes=Banden.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  1. KRiſtus augẜcham dohdahs/ Dſihws no Beddres rohdahs: Eņģeliſchi
paradahs/ Ar mums lihgẜmi preezajahs. Ꞩlawejam Deewu.
  2. Kas bij tewis labbâ Mirris Kruſta Stabbâ; Tas taws Leelasdeenas
Jehrs: Tapehz preezajs Deewa Behrs Ꞩ. D. 
  3. Kas bij baudijs Ꞩahpes/ Zeetis Kaun' in Ꞩlahpes; Tas nu dſihwo
Gohdibâ/ Muhs preekẜch Deewa aisrunna. Ꞩ. D.
  4. Kas pirms gauſchi ẜauzis; Pehz eekẜch Elles brauzis/ In to Welnu
ẜaẜpahrdijs; Tohp nu ẜlawehts Debbeẜîs. Ꞩ. D.
  5. Kas bij Nahwes Mohkâs; Ꞩehſch pee Deewa Rohkas: Spehzigs ẜe-
wi parahdahs/ Teikts no ẜawas Draudſibas. Ꞩ. D.
  6. Wiņſch mums Grehkus peedohd/ Ꞩawu Taiẜnib' eedohd; Gribb ka
mehs to ẜaņemmam/ In no Grehkeems atſtahjam. Ꞩ. D.
  7. Ak! tu Deewa Behrniņſch/ Leelasdeenas Jehriņſch/ Baŗŗo muhẜu
Dwehẜeliht/ Laid ta tur pee tewim miht. Ꞩlawejam Deewu.

@v{Erſtanden iſt der Heylige CHriſt.} 
@a{Georgs Mancelis}

  1. AUgẜcham zehlees irr tas Ꞩwehtajs Kriſtus/ Alleluja/ Alleluja. kas wiẜ-
ẜas Paẜaules Preeziba irr/ Alleluja/ Alleluja.
  2. In ne{ņe} buhtu tas augẜcham zehlees/ All. All. Tad buhtu ta Paẜaule
paſudduẜi All. All.
  3. In kad tas augẜcham zehlees irr/ All. All. Tad teizam mehs to Kun-
gu Jeſu Kriſtu. All. All.
  4. Trihs Ꞩwehtas Gaſpaſchas isgahja/ All. All. No Rihta agri paẜchâ
Raẜẜâ/ All. All.
  5. Tahs mekleja to Kungu Jeſu Kriſtu/ All. All. Kas no Nahwes aug-
ẜcham zehlees irr/ All. All.
@b{6.Tahs}

[49.lpp.]
  6. Tahs atradda diwi jaukus Eņģeļus{Enģelus}/ Allel: Allel. Tee eepreezinaja
tahs gohdigas Gaẜpaſchas/ All. All.
  7. Ne bihkſtatees bet eẜẜeet lihgẜmas/ All. All. Ko juhs meklejeet tas
newaid ẜcheit/ All. All.
  8. Mihļajs Eņģļis/ krahẜchnajs Eņģļis/ All. All. Kur es atraẜchu
ẜawu Kungu/ All. All.
  9. Tas irr augẜcham zehlees no ta Kappa/ All. All. Ꞩcho=deen ẜchin-
nî ẜwehtâ Leeladeenâ/ All. All.
  10. Rahdi mums to Kungu JEſu Kriſtu/ All. All. Kas no Nahwes
augẜcham zehlees irr/ All. All.
  11. Tad nahzeet ẜchurp/ in redſeet to Weetu/ All. All. Kur tee to bija
nolikkuẜchi/ All. All.
  12. Tas Kungs irr nohſt/ wiņſch newaid ẜcheitan/ All. All. Kad tas
mannim buhtu/ tad buhtu es lihgẜma/ All. All.
  13. Redſeet/ Pallagu/ eekẜch ka tas gulleja/ All. All. Eetihts lihdſ
treẜchu Deenu/ All. All.
  14. Mehs redſam to gann ẜchinnî Laikâ/ All. All. Rahdi mums to
Kungu JEſu Kriſtu/ All. All.
  15. No=eita us Galileeŗo Semm/ All. All. Tur juhs to atraẜẜeet tuh-
daliņ/ ẜakka pats/ All. All.
  16. Es pateizu jums/ mihļi krahẜchni Eņģeļi/ All. All. Nu gribbam
mehs wiẜẜas lihgẜmas buht/ All. All.
  17. No=eita ẜakkajt tahs Wehſtis Pehteram/ All. All. In JEſus wiẜẜeem
Mahzekļeem/ Alleluja/ Alleluja.
  18. Nu dſeedajt wiẜẜi ẜchinnî Laikâ/ Alleluja/ Allel. Augẜcham zehlees
irr tas Ꞩwehtajs Kriſtus/ All. All.
  19. Tapehz buhs mums wiẜẜeem lihgẜmeem buht/ Alleluj. All. In Kri-
ſtum buhs muhẜu Eeperezitajam buht/ All. All.

@v{Erſtanden iſt der Heilige Chriſt/} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  1. USzehlees irr tas ẜwehtajs Kriſts/ Gohds Deewam dohts :/: Kas
muhẜu pehz bij Kruſta ẜiſts. Gohds Deewam dohts/ :/: 
@b{2.Kad}

[50.lpp.]
  2. Kad wiņſch ne buhtu uszehlees; Gohds Deewam dohts :/: Tad buh-
tu Deews wehl apſkaitees/ Gohds Deewam dohts :/: 
  3. Nu wiņſch irr Zehlees/ buhs mums ſteigt/ Gohds Deewam dohts :/:
To Kungu JEſu Kriſtu teikt/ Gohds Deewam dohts :/:
  4. Trihs ẜwehtas Ꞩeewas noſtaiga/ Gohds Deewam dohts :/: Itt ag-
gri maſâ Krehẜliņņâ. Gohds Deewam dohts :/:
  5. Tahs neẜẜahs dahrgas Sahles lihdſ/ Gohds Deewam dohts :/:
Gribb Kriſtus Meeẜas ẜwaidiht drihds. Gohds Deewam dohts :/:
  6. Tahs reds tur diwi Eņģeļus/ Gohds Deewam dohts :/: Tee runna
ẜaldus Wahrdiņņus. Gohds Deewam dohts{doht} :/:
  7. Ne bihſtajtees; bet ſkattajt ẜchur/ Gohds Deewam dohts :/: Tas 
mirris Kriſtus newa tur. Gohds Deewam dohts :/:
  8. Ak! mihļais jaukais Eņģeliht/ Gohds Deewam dohts :/: Ak! ẜakki/
kur mans JEſus miht. Gohds Deewam dohts :/:
  9. Par to ne buhs jums behdatees/ Gohds Deewam dohts :/: Patt
labbad wiņſch irr us zehlees. Gohds Deewam dohts :/:
  10. Kur tas Kungs Kriſtus? rahdi mums/ Gohds Deewam dohts :/:
Tad warram lihgẜmas buht ar jums. Gohds Deewam dohts :/:
  11. Juhs redſaht ẜcheit/ kur wiņſch bij rakts; Gohds Deewam dohts :/:
Bet nu wiņſch dſihws/ in newa ſagts. Gohds Deewam dohts :/:
  12. Tas Kungs irr nohſt; kas man to dohs? Gohds Deewam dohts :/:
Kaut wiņſch man buht'/ es preezatohs. Gohds Deewam dohts :/:
  13. Redſ ẜche tas Auts/ eekẜch ka bij tihts/ Gohds Deewam dohts :/:
Lihdſ treẜchai Deenai eeguldihts. Gohds Deewam dohts :/:
  14. To wiẜẜu mehs ẜche redſam gann; Gohds Deewam dohts :/: To
Kungu rahdajt arridſan. Gohds Deewam dohts :/:
  15. Wiņſch gribb eekẜch Galilejas eet/ Gohds Deewam dohts :/: Tur
juhs to Kungu redſeẜeet. Gohds Deewam dohts :/:
  16. Paldeews / ak ẜaldajs Eņģeliht/ Gohds Deewam dohts :/: Mehs
preezamees ẜcho jauku Riht'. Gohds Deewam dohts :/:
  17. To eita ẜazziht Pehterim/ Gohds Deewam dohts :/: In wiẜẜeem
Jeſus Mahzekļim. Gohds Deewam dohts :/:
@b{18.Nu}

[51.lpp.]
  18. Nu dſeedajt wiẜẜi us ẜcho Brihd'/ Gohds Deewam dohts :/: Tas
ẜwehtais Kriſtus mums dſihws atſpihd. Gohds Deewam dohts :/:
  19. To buhs mums wiẜẜeems lihgẜmeems kļuht/ Gohds Deewam 
dohts :/: Pats Kriſts gribb muhẜu Breeza buht. Gohds Deewam dohts :/:

@v{Zu dieſer Oſterlichen Zeit/} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Nach der Stimme:}
@v{JEſus Chriſtus/ wahr GOttes Sohn.}

  1. ꞨCho augſtu ẜwehtu Leeludeen'/ Laid jauki lihgẜmo/ ne weens ween;
Bet wiẜẜas gŗuhtas Ꞩirdis: Dſihws irr/ kas bija mirris. Ꞩakkajt 
no Ꞩirds ar Preeku/ ja/ In dſeedajt Alleluja.
 2. Kriſtus to Nahw irr nonahwejs/ To Grehku Ꞩohdib isſtahwejs:
Wiņẜch Kappâ ne ẜapėis/ Deews muhẜu Draugs irr kļėis. Ꞩakkajt no 
Ꞩirds/ ar Preeku/ ja In dſeedajt Alleluja.
  3. Tas niknajs Saltis ẜaſpahrdihts/ Tas Elles=Ugguns is=ahrdihts:
Par ko mehs gribbam waideht? Neneeka warr mums kaiteht. Ꞩakkajt 
no Ꞩirds/ ar Preeku/ ja In dſeedajt/ Alleluja.
  4. Ꞩcho Labbum Kriſtus darrijs jums/ Ꞩchi Augẜcham=Zelẜchann
peedarr mums: Par to ne buhs mums kaweht/ Ꞩirdigi Deewu ẜlaweht.
Tad ẜakkam mehs ar Preeku/ ja/ In dſeedam Alleluja.

@v{CHriſt lag in Todes Banden}
@a{Georgs Mancelis}

  1. KRiſtus gulleja Nahwes Zeetumâ/ Par muhẜeem Grehkeem no-
dohts/ :/: Tas irr atkal augẜcham Zehlees/ In irr mums atneẜẜis to
Dſihwibu; Tapehz buhs mums lihgẜmeem buht/ Deewu ẜlaweht in tam
pateikt/ In dſeedaht Alleluja/ Alleluja.
  2. To Nahwi ne weens warreja uswarreht/ No wiẜẜeem Zilweka
Behrneem/ :/: To darrija wiẜs muhẜi Grehki/ Ne weenu Nenoſeegumu
warreja atraſt: No ta nahze ta Nahwe tik drihſ/ In ņehme pahr mums
Waldiẜchanu/ Turreja muhs ẜawâ Walſtibâ guhſtitus/ Alleluja.
  3. JEſus Kriſtus pateeẜi Deewa Dehls/ Muhẜâ Weetâ irr nahzis/ :/:
In irr tohs Grehkus nolizzis/ Ar to tai Nahwei paņehmis; Wiẜẜu wiņņas
Teeẜu in wiņņas Warru/ Tur ne paleek neneeka ka Nahwes Sihme/ To
Ꞩķehpu irr ta pamettuẜẜi/ Alleluja.
@b{4.Tas}

[52.lpp.]
  4. Tas bija ittin brihniẜchķs Karẜch/ Kad Nahwe in Dſihwiba zihk-
ſtejas/ :/: Ta Dſihwiba uswarreja/ Ta irr to Nahwi aprihuẜi: Tee Rakſti
irr to ẜluddinajẜchi/ Ka weena Nahwe to ohtru aprija/ Weens Ꞩmee-
klis no tahs Nahwes irr tappis/ Alleluja.
  5. Ꞩcheit irr tas ihſtens Leelas=Deenas Jehrs/ No ka Deews irr pa-
wehlejs/ :/: Tas irr pee ta Kruſta Kohka/ Eekẜch kahrſtas Mihlibas zep-
pis/ Ta Aẜẜins eeſihmo muhẜas Durwis/ To turr ta Tizziba tai Nahwei
preekẜchan/ Tas Ꞩlepkawa ne warr muhs aiskahrt/ Alleluja.
  6. Tà ẜwehtijam mehs ẜchohs Leelas=Deenas Ꞩwehtkus/ Ar preezigas 
Ꞩirds in Lihgẜmibas/ :/: Ko mums tas Kungs ſpihdeht leek/ Wiņſch irra
pats ta Ꞩaule: Kas zaur ẜawas Schehlaſtibas Ꞩpohſchumu/ Apgaiẜmo
wiẜẜas muhẜas Ꞩirdis/ Ta Grehku Nakts irr pagahjuẜi/ Alleluja.
  7. Mehs ehdam in dſihwojam labbi/ Eekẜch ihſtenas Leelas=Deenas
Maiſes/ :/: Tam wezzam Raugam ne buhs buht/ Pee ta Wahrda tahs
Schehlaſtibas: Kriſtus grib ta Barriba buht/ In baŗŗoht weens to
Dwehẜeli/ Ta Tizziba ne grib no zitta liktees baŗŗotees/ Alleluja.

@v{CHriſt lag in Todes Banden} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  1. KUngs Kriſtus nokauts tappa/ Par mums pee Kruſta=stabba; Tas
uszehlees no Kappa/ Dſihws tappis muhẜu Labbâ: Tadehļ buhs
mums preezatees/ In ẜazziht: ẜlawehts eẜẜi Deews/ Tew dſeedam Alleluja.
Ꞩlawehts eẜẜi Deews!
  2. Ne weens tahs Nahwes Spehku/ Pee ẜewim ſpehja waldiht; Wai!
muhẜu leelu Grehku/ Kas mums tà likke maldiht: No teems Nahwe zeh-
luẜees/ Ta gribb muhs ſpeeſt ar ẜawu Teeẜ'/ In turreht ẜawâ Walſtâ.         
Ꞩlawehts eẜẜi Deews!
  3. Bet JEſus muhẜu Weetâ/ Tohs Grehkus ẜchķihſti deldejs/ Kad
wiņſch pee Kruſta=Meeta/ Eekẜch ẜawahm Aẜẜnim peldejs: Tà to Nahwi
nomurrijs/ In wiņņas Warru ẜalauſijs/ Tai truhkſt tas Grehku=Dſellons.
Ꞩlawehts eẜẜi Deews!
  4. Mehs dſirdam Deewa Wahrda/ Kahds Nahwei Karẜch ar Dſih-
wib'; Ꞩchi wiņņu Semmê ſpahrda/ Tai ņemdams ẜawu Ꞩihwib'; 
Nahwe Nahwi kremt in rij/ Tà ween mums Meers preekẜch wiņņas bij/
Mehs warram Nahwei ẜmeetees. Ꞩlawehts eẜẜi Deews!
@b{5.Ꞩchis}

[53.lpp.]
  5. Ꞩchis Leelas=Deenas Jehriņſch/ Ko Deews mums dewis Rohkâ/ 
Wiņņa Aẜẜins sihme muhs/ Ka Nahwei gaŗŗam ahs=eet buhs/ Preekẜch muhẜahms
Ꞩirſchu=durwims. Ꞩlawehts eẜẜi Deews!
  6. Ꞩchohs Ꞩwehtkus gribbam ẜwinneht/ Ar jauku ẜaldu Preeku/ No
Kriſtus Darbeems minneht/ Tee jateiz mums pahr leeku: JEſus pats ta
Ꞩaule ſpihd/ Us muhẜahm tumẜchahm Ꞩirdim kriht; Ta Grehku Nakts
pa Gallam. Ꞩlawehts eẜẜi Deews!
  7. Ꞩcho Leelas=Deenas Maiſiht/ Buhs baudiht Draugs ar Draugu;
Bet muhſcham wairs ne laiſiht/ To wezzu Blehņu Raugu: Kriſtus
muhẜâs Ꞩirdîs miht/ Gribb baŗŗoht weens to Dwehẜeliht/ Wiņſch irr
tahs Tizzibs Ehdeens. Ꞩlawehts eẜẜi Deews!
  
@v{GOtt sey gedanckt in Ewigkeit.}
@v{Nach der Stimme:}
@v{Jn dich hab ich gehoffet/ HErr.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  1. ZAur tumẜchu Beddr' / itt patt no Riht'/ Kriſtus tà Ꞩaule mums  
atſpihd/ Aptumẜchoteem Zilwekeem; Ta ſkaidri lezz/ ta Taiẜnibs
Ꞩwezz'/ In taiẜno muhs no Grehkeem.
  2. Tas ſpehzigajs Kungs JEſus Kriſts/ Kas ne ẜenn bij pee Kruſta
ẜiſts/ To Weln' in Nahw nomahzis: Pehz Nahwes=Meeg'/ ar ẜaldu
Preek'/ Dſihws atkaļ pee mums nahzis.
  3. Tahs Dahwanas/ ko wiņſch mums drihdſ/ No Kappa neẜẜ ar ẜe-
wim lihdſ/ Tahs Dahrgas irr pahr leeku: Schehligu Deew'/ mihligu Tehw'/
To Taiẜnib'/ Meer in Preeku.
  4. Mans Peſtitajs/ kà warr tu gann Jo wairak Labba darriht man?
Tu muhſcham mann ne atſtahẜ': Tew pawehļ' es Dwehẜel in Meeẜ'/ Tu
prohjam tohs paglabbahẜ'.
  5. Ar tewi laid man Kappâ braukt/ Pee Dſihwibs atkaļ pehz isplaukt;
Ka preezigs warru ẜwinneht/ Debbeẜẜîs ween to Leelu=Deen'/ Tur tawu
Ꞩlawi minneht.

@v{JEſus Chriſtus unſer Heyland.} 
@a{Georgs Mancelis}

  1. JEſus Kriſtus muhẜu Peſtitajs/ Kas to Nahwi uswarrejs/ Irr aug-
ẜcham zehlees/ Tohs Grehkus irr tas Zeetumâ ņehmis/ Alleluja.
@b{2.Kas}

[54.lpp.]
  2. Kas bes Grehkeem bija peedſimmis/ Neẜẜe par mums Deewa Duẜ-
mibu/ Irr muhs ẜalihdſinajs/ Ka Deews mums ẜawu Schehlaſtibu wehl/
Alleluja.
  3. Nahwe/ Grehki/ Wells/ Dſihwiba in Schehlaſtiba/ Wiẜs eekẜch 
wiņņa Rohkahm irr/ Tas warr atpeſtiht/ Wiẜẜus kas pee to ſtaiga/ All.

@v{JEſus Chriſtus unſer Heyland.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  JEſus Kriſtus/ kas muhs atpeſtijs/ In to Nahwi pahrwaldijs/ Dſihws
atkaļ kļėis/ In to Welnu gėis Ꞩlawejam Deewu!
  2. Kas bes Grehkeem dſimmis maſajs Behrs/ Likkahs kautees/ kà
kahds Jehrs; Tà Deewu remdejs/ Muhẜus Grehkus gremdejs. Ꞩlaw: D.
  3. Debbes/ Elle/ Grehki/ Welns ar Nahw/ Wiẜs eekẜch wiņņa Roh-
kahm ſtahw: Kas nahk pee wiņņa/ To wiņſch peſtiht ſinna. Ꞩlaw: Deewu!

@v{JEſus Chriſtus wahr GOttes Sohn.} 
@a{Georgs Mancelis}

  JEſus Kriſtus pateeẜs Deewa Dehls/ Par muhẜeem Grehkeem zeetis
irr/ In islehjis ẜawu dahrgu Aẜẜini/ Zaur to mehs eẜẜam no wiẜẜahm
Behdahm/ Peſtiti in ẜwabbadi tappuẜchi/ No Grehkeem in tahs Elles
Mohkahm.
  2. No Nahwes irr Kriſtus augẜcham zehlees/ To irr tas mums par
labba darrijs/ Tahs Nahwes/ Grehku in Wella Ꞩpehku/ Ar ẜawu Aug-
ẜchamzelẜchanu uhswarrejs irr/ ka tas muhẜa Taiẜniba/ In Dſihwoẜcha-
na buhtu muhſchigi.
  3. Tapehz tizzam mehs nu pateeẜi/ Ka Deews muhẜu ſchehligs
Tehws irr/ Kas mums grib palihdſeht allaẜchiņ/ Ja mehs tam tizzam in
luhdſam no Ꞩirds/ Alleluja/ Alleluja/ Ꞩlawa/ Gohds in Pateiziba irr
tam ẜazzita.

@v{JEſus Chriſtus wahr GOttes Sohn.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  KUngs JEſus/ ihſtajs Deewa Dehls/ Kas tappis ẜaẜchauſts ittin jehls/
In ẜawas Aẜẜnis tezzinajs/ Par muhẜeems Grehkeems nomakẜajs/ Tas
muhs no Elles ispeſtijs/ No Grehku Ꞩaitehms atraiẜijs.
  2. To Kappu Kriſtus pamett drihdſ/ Daudſ Labba preekẜch mums 
neẜẜahs lihdſ; To Welnu wiņſch irr uswarrejs/ To Nahw in Grehkus
noſaudejs/ Muhs taiẜnu/ ẜwehtus darridams/ Kļuhſt mums tas muh-
ſchigs Preeka Nams.
@b{3.Tad}

[55.lpp.]
  3. Tad gribb nu muhẜu mihļajs Deews/ Kà Tehws pahr mums ap-
ſchehlotees/ Muhs allaſch glahbt/ mums palihdſeht; To buhs mums wiņ-
ņam ustizzeht: Gohds Deewam dohts! Gohds Deewam dohts! Tam
weenam nahkahs muhſchigs Gohds.

@v{Weil unſer Troſt/ der HErre Chriſt.}
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Auf der Stimme:}
@v{JEſus Chriſtus wahr GOttes Sohn.} 

  KRiſtus/ tas ſtipprajs Kaŗŗa=Wihrs/ Pats Deews/ ne tikkai Zilweks
tihrs/ Kas Nahwei pahr ẜew Waļļas ļauj/ Tahs Nahwes Wirwes
puẜchu rauj/ In ẜawas Meeẜas ne leek puht: Debbes ar Paẜaul Preeka juht.
  2. Ta Ꞩauliht kahẜchu lezzin lezz/ Rahd ẜilt in ſkaidrak ẜawu Ꞩwezz:
Putniņņi Gaiẜôs Zakli dſeed/ In ẜahk pa Pulkeem ſkreet in deet/ Itt ka tee
gribbet teizinaht/ In Kriſtu dſihwu ẜweizinaht.
  3. Pahr baltu Seem melns ẜallis Lauks/ Tohp/ ap ẜcho Laiku/ mihkſts
in jauks: Ta Semme ſaļļus Ꞩwahrkus ņemm: Tahs Straumes zeetu
Leddu wemj: Ar Puhpuliẜcheem Meſch isplaukſt: In Puķķes rahda
wiẜẜur Lauks.
  4. Tà wiẜẜas Leetas wehrẜchahs ẜcheit/ In zittâ Waigâ mettahs teit:
Paſtarâ Deenâ wiẜs buhs jauns/ Tad ne taps redſehts Grehks jeb Kauns:
Ir muhẜeem Kauleem ſaļļoht buhs/ Nei Ꞩmiltîs muhſcham ruhgs in puhs.
  5. Irr Kriſtus dſihws; dſihwoſch' ir es: Preezajahs wiņſch; ẜmeeẜim
ir mehs: Irr wiņſch uswarrejs Grehk' in Nahw/ To Wellu/ kas tam
pretti ſtahw; Tas buhs ir mums/ kad nahks tas Laiks/ Kad mums taps 
redſams Deewa Waigs.
  6. To ſkaidru Deewa Waig' in Gohd'/ Mums ſkattiht/ jaukajs JE-
ſus dohd; In kad mehs eẜẜam wahja Leet'/ Neds warram ẜcheit par pillu
ſpeht: Laid muhẜai Mehlei tur ne beigt/ Bes Galla tawu Ꞩlawi teikt.

@v{Dem Lämlein/ das zur Oſter=Zeit.} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Nach der Stimme:}
@v{Chriſtum wir ſollen loben ſchon.}

  TAm Leelas=Deenas Jehriņņam/ Mehs Ꞩlawes Dſeeẜmu nodſeedam/
Kas muhs no Waideem atpeſtijs/ Zaur Nahwes Juhŗu pahrwaddijs.
  2. Pee Kruſta Kriſtu Meeẜiņņas/ Eekẜch karſtahms Leeẜmehms/ zep-
@b{puẜchas}

[56.lpp.]
puẜchas: Kas wiņņa dahrgas Aẜẜnis dſehrs/ Tas buhs weens muhſchigs
Deewa Behrs.
  3. Ꞩchis Jehrs mums nahzis Paligâ/ Taî Leelas=Deenas Wakkarâ/
Kad Kawejs lauſechs pee mums nahkt/ In kad muhs Warons dſihrehs mahkt.
  4. Tad irr nu Kriſtus/ Deewa Behrs/ Tas ihſtajs Leelasdeenas Jehrs/
Kas no tahs Nahwes nohſt norauts/ Par mums pee Kruſta Kohka kauts.
  5. Ꞩchis Uppurs Welnu isbeedejs/ Tahs Elles Wahrtus ẜatrihzejs;
Tee ne ſpehj wairs muhs turrinaht/ Neds arr tas Welns mums pee=eet klaht.
  6. No Kappa Kriſtus iszehlees/ Prett Nahw in Welnu leelijees; Teem
wiņſch to Schķehpu ẜalauſijs/ In mums to Debbeẜ atdarrijs.
  7. Mehs luhdſam/ nahz/ ak JEſus Kriſt! Ꞩchî ẜwehtâ Laikâ ſtarp mums
miſt/ Par ļaunu Nahw muhs paẜargaht/ Mums wiẜẜâs Behdâs ſtah-
weht klaht.
  8. Nu eẜẜi teikts Deews augſtakajs/ Tu ſtipprajs Nahwes Saudetajs/
Tew/ Tehws/ in Ꞩwehtajs Garriņ lihdſ/ Tohp tas pats Gohdiņſch no-
ẜazzihts.

@v{Collect/ auff Oſtern.}
@v{Der Prieſter.}

  Kriſtus no Miŗŗoneem usmohdinahts muhſcham wairs ne
mirſt/ Alleluja.
   
@v{Das Chor:}

Ta Nahwe pehz ẜchim pahr wiņņu ne waldihs/ Alleluja.
      Laideet mums luhgt:

  WIẜẜuſpehzigajs Deews/ kas tu zaur tawa Dehla Mirẜchanu tohs Greh-
kus in to Nahw isnihzinajs/ in zaur wiņņa Augẜchamzelẜchanu muhs
taiẜnus in ẜwehtus darrijs/ ka mehs no Wella Naggeems israuti/ eekẜch
tawas Walſtibas dſihwojam: Palihdſi mums/ ka mehs to no wiẜẜas
Ꞩirds tizzam/ in eekẜch tahdas Tizzibas weenumehr tewi ẜlawejam in tei-
zam/ in tahs nahkoẜchas Augẜcham zelẜchanas in Gohdibas preezatees in
us tahs gaidiht warram/ zaur to paẜchu tawu mihļu Dehlu muhẜu Kun-
gu/ Amen.

@v{Eine andere.}

@v{Der Prieſter:} Kriſtus tai Nahwei to Spehku pajehmis/ Alleluja.
@v{Das Chor:} In to Dſihwibu atkaļ Gaiẜma zehlis/ Alleluja.
@b{Lai-}

[57.lpp.]
      Laideet mums luhkt.
  KUngs Deews Debbeẜu Tehws/ kas tu tawu mihļu Dehlu muhẜu
Grehku pehz nodewis/ in muhẜu Taiẜnibas pehz usmohdinajs: Mehs
luhdſam tewi/ tu gribbi mums tawu Ꞩwehtu Garru doht/ zaur wiņņu 
muhs waldiht/ pee ihſtas pateeẜas Tizzibas muhs paturreht/ in pehz Galla
pehz ẜchihs Dſihwoẜchanas muhs pee tahs muhſchigas Dſihwoẜchanas at-
kaļ usmohdinaht/ zaur to paẜchu tawu mihļu Dehlu JEſu Kriſtu muhẜu 
Kungu/ Amen.

@v{Himmelfahrts=Lieder.}
@v{CHriſt fuhr gen Himmel.} 
@a{Georgs Mancelis}

  KRiſtus brauze us Debbes/ ko ẜuhtija tas mums ſemmê/ To Eepree-
zetaju to Ꞩwehtu Garru/ Par Preeku tai nabbagai Kriſtitai Drau-
dſei/ Kirie eleiſon.
  2. Ne buhtu tas augẜcham brauzis/ Tas Ꞩwehts Gars ne buhtu
nahzis/ ka tas augẜcham brauzis irr/ tad ẜuhtija mums to Ꞩwehtu Gar-
ru JEſus Kriſtus/ Kirie eleiſon.
  3. Tapehz gribbam mehs ẜlaweht/ Deewu to Tehwu Debbeẜîs/ In
JEſu Kriſtu wiņņa mihļu Dehlu/ Kas Debbeẜu Walſtibâ ẜehſch/ Kirie:
  
@v{CHriſt fuhr gen Himmel.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  KRiſtus augẜcham brauzis/ Wiņſch mums ẜuhtiht trauzis Ꞩawu
Garru/ tam bij buht Muhẜai Preekai/ kad mums gŗuht. Ꞩlawe-
jam Deewu!
  2. Kà wiņſch to bij ẜazzijs; Tà wiņſch to Brihd ẜlazzijs Sawa Gar-
ra Uhdentiņņ'/ Us to wahjo Draudſibiņņ. Ꞩlawejam Deewu!
  3. Wiņſch wehl leedſ ne weenam/ Lihdſ ẜchihm paẜchahm Deenahm/
Kas to Ꞩwehtu Garru luhdſ/ In tam ẜawas Behdas ẜuhdſ. Ꞩlawejam D.

@v{Ein anders.} 
@a{Georgs Mancelis}

  KRiſtus brauze us Debbes/ Ko ẜuhtija tas mums Semmê/ To Ee-
preezetaju to Ꞩwehtu Garru/ Par Preeku tai nabbagai Kriſtitai 
Draudſei/ Kirie eleiſon.
  2. Tas ẜehſch pee ẜawa Tehwa labbas Rohkas/ Te isdalla tas ẜa-
@b{weem}

[58.lpp.]
weem Kalpeem/ Ꞩawa Garra Dahwanas in Schehlaſtibu/ Ka mums
neds Grehki neds Wells kaiteht warr/ Kirie eleiſon.
  3. No tennenes tas atees/ Ꞩohdiht Beẜdeewigus in Labbus/ Krah-
ẜchni ar tahda leela Spehka/ Kâ tas us Debbes uhsbrauze/ Kirie eleiſon.
  4. Ta Atnahkẜchanu mehs gaidam/ Tas Laiks tik ne irr jaw atgahjis/
Ta paſtara Deena ne irr tahļu/ Tapehz preezajahs wiẜẜa Kriſtita Drau-
dſe/ Kirie eleiſon.
  
@v{Ein anders.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  KRiſtus brauz us augẜchu; Es tam pakkaļ ẜaukẜchu: Laid ikweens
ẜchim Kungam dohd/ Skaņņi teikdams/ Ꞩlaw' in Gohd'. Ꞩlaw: D:
  2. Ꞩehſch pee Deewa Rohkas/ Preekẜch ka wiẜẜi lohkahs; Ꞩawu
Ꞩwehtu Garru ẜuht'/ Tam buhs muhẜai Preekai buht. Ꞩlawejam D:
  3. Wiņſch nahks turreht Ꞩohdu/ Labbeem darrihs Gohdu; Bet tohs
Ļaunus noẜohdihs/ Gruhdihs Elles=Uggunîs. Ꞩlawejam Deewu!
  4. JEſus/ tewis gaidam/ Mehs pehz tewis waidam: Nahz/ ak mih-
ļajs JEſus/ nahz/ Tewis gribbahs muhẜu Prahts. Ꞩlawejam Deewu!

@v{Nun freut euch GOttes Kinder all.} 
@a{Georgs Mancelis}

  NU preezajtees wiẜẜi Deewa Behrni/ Tas Kungs brauz Debbeẜîs ar
leelu Trohkẜni/ Ꞩlawejeet to/ ẜlawejeet{ẜlawajeet} to/ Ꞩlawejeet to ar ſkanni-
gas Balẜs.
  2. Tee Eņģeļi in ta Debbes=Draudſe/ Parahda Kriſtum Deewiẜchķu
Gohdu/ In lihgẜmojahs ar preezigu Trohkẜni/ To darra wiẜẜi Eņģeļi.
  3. Ka muhẜu Peſtitajs JEſus Kriſtus/ Pateeẜs Deewa Dehls irr Zil-
wehks tappis/ Tapehz ļohti preezajahs tee Eņģeļi/ In wehl mums labpraht
tahdu Gohdu.
  4. Tas Kungs irr mums to Weetu ẜataiẜijs/ Kur mums buhs muh-
ſchigi palikt/ Ꞩlawejeet to/ ẜlawejeet to/ Ꞩlawejeet to ar ẜkannigas Balẜs.
  5. Mehs mantojam to Debbes=Walſtibu/ Mehs eẜẜam lihdſ teem Eņ-
ģeļeem/ To redſ labpraht tee mihļi Eņģeļi/ In pateiz ar mums Deewam
tam Kungam.
  6. Ne muhſcham nu mums kas warr kaiteht/ Wels/ Grehki in ta
muhſchiga Nahwe/ Wiẜẜi lihdſ irr Kaunâ tappuẜchi/ Zaur Deewa in
Mahrias Dehlu.
@b{7.To}

[59.lpp.]
  7. To Ꞩwehtu Garru tas noẜuhtija/ Muhẜas Ꞩirdis atſpirdſinaht/
In eepreezina muhs zaur ẜawu Deewiẜchķu Wahrdu/ In muhs glabba no
Wella Ꞩlepkawibas.
  8. Tà taiẜa tas to Kriſtitu Draudſibu/ Par muhſchigu Gohdu in
Ꞩwehtibu/ Tikkai ween ta Tizziba us JEſu Kriſtu/ Ta ihſtena Deewa
Atſihẜchana irr.
  9. Tas Ꞩwehtajs Gars to Tizzibu ſtiprina/ Pazeeẜchanu in Zerribu
eekẜch mums dohd/ Apgaiẜmo in darra tahs Ꞩirdis ſtipras/ In muhs eekẜch
Nelaimes ne atſtahj.
  10. Ko mums ta Deewiẜchķa Gohdiba/ Pee Kruſta Kohka nopelnijẜi
irr/ To isdalla mums tas Ꞩwehtajs Gars/ Tapehz tas muhẜu Mahzi-
tajs tohp ẜaukts.
  11. Tas Tehws to Dehlu irr ẜuhtijs/ Tas Dehls zittadi ne tohp at-
ſihts/ Ka ween zaur to Ꞩwehtu Garru/ Tas muhẜas Ꞩirdis ẜchķihſtas
darra.
  12.Tahdu daſchu krahẜchņu Deewa Dahwanu/ Atneẜs mums tas
Ꞩwehtajs Gars/In muhs no Wella labbi paẜarga/ To nopelna mums
ta Kunga Debbes Braukẜchana.
  13. Tad pateizeet nu tam mihļam Kungam/ In ẜlawejeet to no wiẜẜas
Ꞩirds/ Ꞩlawejeet to ar tahs Eņģeļu Draudſes/ Ka to warr Debbeẜîs 
ẜadſirdeht.
  14. Deews Tehws eekẜch tahs Muhſchibas/ Tew tawa Kriſtita Drau-
dſiba/ Lohti pateiz no Ꞩirds Dibbena/ Allaſch ẜlawedama in gohdadama.
  15. Kungs JEſus Kriſtus Deewa Dehls/ Ꞩpehzigs/ warrens/ jauks
in Krahẜchns/ Tew pateiz tawa Kriſtita Draudſe/ No ẜchi Laika in muh-
ſchigi.
  16. Ak Ꞩwehtajs Gars tu pateeẜs Deews/ kas tu muhs eepreezini wiẜ-
ẜâs Behdâs/ Mehs teizam tew/ mehs gohdam tew/ In pateizam tew muh-
ſchigi.

@v{Nun freut euch GOttes Kinder all.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  NU eẜẜeet wiẜẜi preezigi/ Juhs mihļi Deewa Behrniņņi; Tas Kungs
ar Trohkẜni auẜcham brauz: Gohds wiņņam dohts/ ikkatrs to ẜauz.
@b{Tee}

[60.lpp.]
  2. Tee wiẜẜi Deewa Eņģeļi Dohd Kriſtum Gohdu lihgẜmigi/ Zaur
Debbeẜẜim tee Pulkis ſkreij/ Ꞩchim Kungam Ꞩlawu dſeed in deij.
  3. Tee paẜchi preezahs muhẜu dehļ/ Mums labpraht tahdu Gohdu
wehļ/ Ka Deewa Dehls tohp Zilweziņſch/ Ja/ muhẜu Rads in Palih-
dſiņſch.
  4. Wiņſch mums to Zeļļu parahdijs/ Mums augẜcham Weetu ẜatai-
ẜijs: Gohds Jeſum dohts! Gohds Jeſum dohts! Ꞩchim Kungam pee-
darr muhſchigs Gohds.
  5. Muhs teiz par Debbes Behrniņņeem/ Mehs tohpam lihdſ teem
Eņģeļeem; Par to ar mums tee Deewam dohd/ Ar ẜaldahms Mehlehms/
augſtu Gohd'.
  6. Ta Nahwe/ Welns/ tee Grehki arr'/ Mums muhſcham wairs ne 
kaiteht warr; Tee wiẜẜi lihdſ us weenu Kohp'/ Zaur JEſu Kriſtu Kaunâ 
tohp. 
  7. To Ꞩwehtu Garru wiņſch mums ẜuht'; To tizzigs ẜawâ Ꞩirdî
juht: No ta wiņſch tohp eepreezinahts/ Par Welna Wiltu paẜargahts.
  8. Par Deewa Behrneem taiẜa wiņſch/ Kas dſimmis grehzigs Zilwe-
zinſch; Wiņſch mahz: kas ween us Kriſtu tizz/ Ka tas buhs ẜwehts; bet 
ne kahds zits.
  9. Pats dohd to Tizzib' arridſan/ To Zerrib' in to Pazeeẜchann'/
Wiņſch muhẜu Ꞩirdi ſtipprina/ Mums palihdſ muhẜâ Gŗuhtibâ.
  10. Ko JEſus preekẜch mums ẜataiẜijs/ Pee Kruſta mirdams nopelnijs;
To mums tas Ꞩwehts Gars dahwanajs/ Wiņſch muhẜu ẜaldajs Mah-
zitajs.
  11. Tas Tehws to Dehlu pee mums ẜuht'/ Tas ne warr zittad' atſihts
kļuht/ ka zaur to Ꞩwehtu Garru ween/ Kas muhẜas Ꞩirdis kohpâ ẜeen.
  12. Tas Ꞩwehts Gars nahkdams atneẜẜahs Mums daſchas Krah-
ẜchņas Dahwanas/ Glahb muhs preekẜch Welna Wiltibahms: To Je-
ſus pelnijs usbraukdams.
  13. Tad dohdeet nu ar Weenaidib' No Ꞩirds tam Kungam Pateizib'/
In dſeedajt tam ar Eņģeļeem/ Ka eet in ſkann zaur Debbeẜcheem.
  14. Ak Deews! tu muhſchigs Tehws/ tew dohd Ꞩchi tawa Draudſibiņ-
@b{ņa}

[61.lpp.]
ņa Gohd' Mehs ẜlawejam ar Pateizib'/ Ꞩcho tawu leelu Schehlaſtib'.
  15. Kungs Kriſtus / Deewa Dehls/ tik augſts/ Jauks/ teizams/ ſpeh-
zigs/ warrens ẜaukts: Mehs teizam tew ar Pateizib'/ Par tawu Karſtu 
Mihlaſtib'.
  16. Ak Ꞩwehtajs Garrs! tu zeenigs Deews/ Kas tu mums Behdâs
peeſtahjees: Mehs zeenijam ar Pateizib'/ Scho tawu ẜaldu Palihdſib'.

@v{Frohlockt mit Freud/ ihr Völcker all.} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Auß dem 47. Pſalm.}
@v{Im Thon:}
@v{Nun freut euch GOttes Kinder all.}

  JUhs Ļaudis wiẜẜi lihgẜmojaht/ Ar Rohkahm buhs jums plaukẜchķinaht/
In klaigaht Deewam augſtakam/ Tam leelam Debbes Ķehniņņam.
  2. Kas trakkos mahk ar Warru ſpeeſt/ Tohs appakẜch muhẜahm Kah-
jahm ẜweeſt: Kas muhẜchu Teeẜu peeẜchķirs mums/ Neds muhſcham muhs 
no ẜewim ſtums.
  3. Deews/ muhẜu Kungs/ ar leelu Draudſ/ Ar Klaigaẜchann' us
Augẜchu brauz: Nu dſeedajt Ꞩlaw' ar Apdomahm/ Par Gohdu muh-
ẜam{muh-am} Ŗehniņņam.
  4. Ꞩchi Kunga Krehẜls irr augſts in ẜwehts/ Ꞩchi Gohds tohp wiẜẜur
noẜlawehts: Wiņſch ẜawôs Ļaudis usņemm muhs; Ir ẜweẜcheem wiņ-
ņam klauẜiht buhs.
  5. Ir Kungeem labs wiņſch parahdahs/ Kad tee preekẜch wiņņa ſem-
mojahs/ Pehz wiņņa ẜwehteems Wahrdeems darr'/ In Deewa Drau-
dſiht ne ahskaŗŗ.
  6. Gohds Deewam Tehwam Leelumâ! Gohds JEſum KRIſtum
Augſtibâ! Gohds Ꞩwehtam Garram Jaukumâ! Ꞩchî Laikâ/ pehz tur
Muhſchibâ.

@v{Collect/ am Himmelfahrts=Tage.}
@v{Der Prieſter:}

  Es brauzu augẜcham pee mannu Tehwu in pee juhẜu Tehwu
Alleluja.
 @v{Das Chor:} 

Pee mannu Deewu/ in pee juhẜu Deewu/ Alleluja.
@b{Lai-}

[62.lpp.]
         Laideet mums luhgt:
  AK wiẜẜuwalditajs muhſchigs Deews/ Mehs luhdſam' tewi/ dohd ka mehs
arridſan ar muhẜas Ꞩirds Debbeẜîs dſihwojam/ wiẜs kas debbeẜẜigs irr
meklejam/ in tahdâ Prahtâ eẜẜam/ tà kà mehs tizzam ka taws weenigs Dehls
muhẜu Peſtitajs Debbeẜîs irr usjemts; zaur to paẜchu muhẜu mihļu Kun-
gu Jeſu Kriſtu/ kas ar tewi in ta Ꞩwehta Garra dſihwo in walda allaẜchiņ
in muhſchigi/ Amen.

@v{Pfingſt=Gesänge.}
@v{Nun bitten wirden Heil. Geiſt.} 
@a{Georgs Mancelis}

  NU luhdſam mehs to Ꞩwehtu Garru/ Par to pateeẜu Tizzibu wiẜẜu
wairs/ Ka tas muhs paẜarga muhẜâ Gallâ/ kad mehs Mahjas brau-
zam/ no ſchihs behdigas Dſihwoẜchanas/ Kirie eleiſon.
  2. Tu dahrgs Gaiẜchums dohd mums tawu Spihdumu/ Mahzi muhs
Jeſu Kriſtu atſiht ween/ ka mehs pee ta paleekam ta ihſtena Peſtitaja/ Kas
muhs neẜẜis irr eekẜch tahs ihſtenas Tehwa Semmes/ Kirie eleiſon.
  3. Tu ẜaldajs Mihļums dohd mums tawu Dahwanu/ Laid mums
atraſt tahs Mihlibas Kahrumu/ ka mehs ẜew no Ꞩirds weens ohtru mih-
lejam/ Eekẜch pateeẜa Meera/ weenâ Prahtâ paleekam/ Kirie eleiſon.
  4. Tu augſtajs Eepreezinatajs eekẜch wiẜẜahm Behdahm/ Palihdſi ka
mehs ne bihkſtam Kaunu neds Nahwi/ ka eekẜch mums tas prahts ne is-
bailojahs/ kad tas Eenaidneeks to Dſihwoẜchanu apẜuhdſehs/ Kirie eleiſon.

@v{Nun bitten wir den Heil. Geiſt.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  AK! Ꞩwehtajs Garrs/ mehs luhdſamees/ Dohd Deewam ween ustiz-
zitees{ustizzetees}: Kad atſtaht buhs ẜcho Behdu Semm/ Muhs tawâ Glabba-
ẜchanâ ņemm. Kungs eẜẜi ſchehligs.
  2. Tu muhẜa Prahta Gaiẜchumiņſch/ Mahz/ ka tohp atſihts Jeſuliņſch/
Kas muhs no Grehkeem atpeſtijs/ To Debbes Mahju pataiẜijs. K. e. ſch.
  3. Tu eẜẜi pats ta Mihleſtib'; Tew ne mihļ Ļauſchu Eenaidib': Ak!
dohd mums weenis Prahtis kļuht/ Tai Mihleſtibai Ꞩirdî buht. K. e. ſch.
  4. Tu muhẜu Preeziņſch Bailibâ/ Nahz mums eekẜch Behdahm Pali-
gâ/ Ka warram drohẜchi paſhtahweht/ Kad muhs tas Welns gribb apẜuhd-
ſeht. Kungs eẜẜi ſchehligs!
@b{Komm}

[63.lpp.]
@v{Komm heiliger Geiſt/ Herre GOtt.} 
@a{Georgs Mancelis}

  NAhz Ꞩwehtajs Gars/ Kungs Deews/ peepildi ar tawahm ſchehligahm
Dahwanahm/ tawu Tizzigu Ꞩirdis in Prahtus/ Tawu dedſigu Mih-
libu eededſini eekẜch teem/ Ak Kungs zaur tawu gaiẜchu Ꞩpihdumu/ Pee tahs
Tizzibas ẜakrahjis eẜẜi/ Tohs Ļaudis no wiẜẜas Paẜaules Mehlehm/ Tas ir-
ra Tew Kungs par Gohdu dſeedahts/ Alleluja/ Alleluja.
  2. Tu Ꞩwehts Gaiẜchums/ zeenigs Paligs/ Laidi mums ſpihdeht tahs
Dſihwibas Wahrdu/ In mahzi muhs Deewu pateeẜi atſiht/ No Ꞩirds to
Tehwu ẜaukt: Ak Kungs paẜargi muhs par ẜweẜchu Mahzibu/ ka mehs
zittu Mahzitaju ne meklejam wairs/ ka Jeſu Kriſtu ar pateeẜu Tizzibu/ In
uhs to no Ꞩirds palaiſchamees/ Alleluja/ Alleluja.
  3. Tu ẜwehts Ugguns/ ẜalda Preeziba/ Nu palihdſi mums preezigi in
drohẜch/ Eekẜch tawas Kalpoẜchanas lihdſ Gallam palikt/ Laid mums tahs
Behdas ne nowehrſt: Ak Kungs zaur tawu Ꞩpehku muhs darri gattawus/
In eeſtiprini tahs Meeẜas Bailibu/ ka mehs ẜcheit ſtipri zihnijamees/ zaur
Nahwi in Dſihwibu pee tew ẜpeeſchamees/ Alleluja/ Alleluja.

@v{Komm heiliger Geiſt/ Herre GOtt.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  TU Garrs no Deewa/ Ꞩwehtajs Deews/ Nahz muhẜâs Ꞩirdîs/ dahr-
gajs Weeẜs/ In tahs ar wiẜẜu Labbu pildi/ Ar karſtu Mihleſtibu ẜildi:
Ak Kungs! tu ſkaidrajs Mahzitajs/ Kas wiẜẜur eẜẜi aizinajs Tohs Ļaudis/
Deewa Wahrdu klauẜiht; Par to tew pateiz tawa Draudſiht'. Alleluja/ 
Gohds Deewam dohts.
  2. Tu ẜwehtajs Gaiẜchums/ Paligs gahrds/ Laid ſpihd eekẜch mums
taws dſihwajs Wahrds/ Ka warram Deewu atſiht ſpohſchi/ To Tehwu 
ẜaukt/ in peeluhgt drohẜchi: Kungs/ ẜweẜchu Mahzib'no mums greeſ/ Ne
laid tahs Auẜis pehz tahs neeẜ'/ Dohd Jeſus Wahrdam pee mums mahjoht/
To zeenaht/ labb jeb ļauni klahjoht/ Alleluja/ Gohds Deewam dohts!
  3. Tu ẜwehtajs Ugguns/ ẜaldajs Preeks/ Ne laid muhs nekahds Waldi-
neeks/ No tawas Kalpoẜchanas baidiht/ Us tawu Palig' allaſch gaidiht:
Kungs/ laid taws Spehks muhs apẜarga/ To wahju Meeẜ usdrohẜchina;
Ka warram Waidôs drohẜchi zeeſtees/ Zaur paẜchu Nahw pee tewim ẜpee-
ſtees. Alleluja/ Gohds Deewam dohts!

[64.lpp.]
@v{Komm GOtt Schöpffer Heil. Geiſt.} 
@a{Georgs Mancelis}

  NAhz Deews Radditajs Ꞩwehtajs Gars/ Peemekle tahs Ꞩirdis tawu
Tizzigu/ Ar Dahwanahm tahs peepildi kà ſinnadams/ kas papreekẜcha
tawa Raddiba irr.
  2. Jo tu eẜẜi tas Eepreezetajs dehwehts/ Ta wiẜẜa augſtaka dahrga Dah-
wana/ Weena garriga Ꞩwaidiẜchana mums dohta/ Weens dſihws Awohts/
Mihleſtiba in Ugguns.
  3. Eededſini muhẜâ Prahtâ weenu Spihdekli/ Dohd eekẜch Ꞩirds tahs
Mihlibas Ugguni/ To wahju Meeẜu eekẜch mums/ kà tu ſinni/ Usturri ſti-
pri ar tawa Spehka.
  4. Tu eẜẜi ar Dahwanahm ẜeptiņkahrtigs/ Tas Pirkſts pee Deewa lab-
bas Rohkas/ Ta Tehwa Wahrdu dohd tu mums drihſ/ Ar Mehlehm
eekẜch wiẜẜu Paẜaul.
  5. Ta Eenaidneeka Blehdibu no mums dſen/ To Meeru dohd mums
tawa Schehlaſtiba/ Ka mehs no tew weſti/ pehz ſtaigajam/ In behgam kas
muhẜai Dwehẜelei ļaunu Darra.
  6. Mahzi muhs to Tehwu pareiſi atſiht/ Tà lihdſ Jeſu Kriſtu wiņņa
Dehlu/ ka mehs pilli Tizzibas tohpam. Tew abbeju Garru teeẜcham ẜa-
prohtam. 
  7. Deewam Tehwam irr Gohds/ in tam Dehlam/ kas no Miŗŗoņeem
uhszehlees/ Tam Eepreezetajam irr tas arridſan ẜazihts/ Nu in muhſcham
bes Galla/ Amen.

@v{Komm GOtt Schöpffer Heil. Geiſt.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  DEews Ꞩwehtajs Gars/ nahz pee mums klaht/ Apſkaidro muhẜu tum-
ẜchu Praht'/ In pildi to/ kà ſinnadams/ ar Schehlaſtibas Dahwa-
nahms.
  2. Tu tohpi ẜaukts Eepreezetajs/ Ko mums Deews augſtajs dahwanajs:
Tu muhẜu Dwehẜel dſeedina/ Ta Deewa Wahrda Awotâ.
  3. Kungs/ uhspuht eekẜch mums allaẜchiņ To Mihleſtibas Ugguntiņņ':
Usturr tahs Meeẜas Besſpehzib/ Zaur tawu Spehk in Schehlaſtib'. 
  4. Tas Deewa Stipprums eẜẜi tu/ Isdallitajs to Dahwanu: Tew mah-
zoht daſchâs Mehês gann/ Tas Deewa Wahrdiņſch wiẜẜur ſkann.
@b{Ta}

[65.lpp.]
  5. Ta Wella Wiltu no mums treez/ To Deewa Meeru Ꞩirdî leez: Kur tu muhs
waddi/ dohd mums eet/ No Grehku Darbeem behgt in ſkreet.
  6. Dohd atſiht Tehwu Debbeẜîs/ Ir Jeſu/ ko wiņſch atẜuhtijs/ Tew' arr/ no
abbeems atnahkoht/ In muhẜâs Ꞩirdîs dſihwojoht.
  7. Tam Tehwam ẜazzihts muhſchigs Gohds/ Tas tohp ir wiņņa Dehlam dohts:
Tew Ꞩwehtajs Garriņ/ arridſan No Ꞩirds mehs dohdam Pateikẜchann'.

@v{Komm Himlich Licht/ Heil:Geiſt.}
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Nach der Stimme: Jn Dich hab ich gehoẜẜet HErr.}

NAhz Ꞩwehtajs Garrs/ pateeẜi Deews/ Nahz tawu Spihdumu' us mums greeẜ/
Tu Schehlaſtibas Mehſti: To Preezas=wahrd'/tik ļohti gahrd'/Eekſch muh-
ẜahm Ꞩirdim dehẜti.  
  2. No ẜewim ſpehjam mehs neka; Ak! nahzi tu mums Paligâ/ deews/ muhẜu aug-
ſtajs Padohms: Eekẜch Nahwes Raiſ' Eepreezatajs/ In wiẜẜu=labbajs Waddohns.
  3. Tew/ Deewa Gars/ mehs ẜawu Praht' Nodohdam/ Mutt in Auẜis klaht;
Te tawu Darbu ſtrahda: Kad mums jazeeẜch/ Ꞩirds Behdas ſpeeſch; Tu ſcheh-
lig' us mums gahda.
  4. Par to mehs gribbam allaſchiņ Tew augſti teikt/ in tagadiņ Eelihgẜmoda-
mees isẜaukt: Alleluja/ Alleluja! Pehz mirſtoht preezig' aisbraukt.

@v{Collect auff Pfingſten.}
@v{(Der Prieẜter.)}  Deews/ raddi eekẜch mannim ẜchķihſtu Ꞩirdi.
@v{(Das Chor.)}    In dohd man jaunu ustizzigi Garru.
			Laideet mums luhgt:
KUngs Deews Debbeẜu Tehws/ Mehs luhdſam tewi/ tu gribbi tawu Ꞩwehtu
Garru muhẜâs Ꞩirdîs doht/ muhs wiẜẜâ Gruhtibâ ſchehloht in usturreht/ ka
mehs ar Paligu tawa Ꞩwehta Garra pehz tawu Prahtu dſihwojam/ in wiẜẜâs 
Behdâs mums tawas Schehlaſtibas eepreezinatees warram/ zaur Jeſu Kriſtu tawu
Dehlu muhẜu Kungu/ kas ar tewim eekẜch Weenadibas ta Ꞩwehta Garra dſihwo
in walda weens pateeẜs Deews allaſchiņ in muhſchigi/Amen.

@v{Von der Heil: Drey=Einigkeit.}
Kyrie eleiſon Kriſte eẜẜi mums ſchehligs/ Ak Kungs apſchehlojees par mums
@b{Der}

[66.lpp.]
@v{Der Prieſter intoniret.}
Gohds in Ꞩlaw / irr Deewam / eekſch Augſtibas.
@v{Allein GOtt in der Höh ſey Ehr.} 
@a{Georgs Mancelis}

  Weenam Deewam eekẜch Augſtibas irr Gohds/ In Pateikẜchana par wiņņa
Schehlaſtibu :/: Tapehz ka nu in ne muhſchahm/ Muhs aiskahrt warr ne wee-
nas Behdas; Weenu labbu Prahtu Deews pee mums turr/ Nu irr leels Meers
bes Mitteẜchanas/ Wiẜẜam Kaŗŗam irr nu weens Gals.
  2. Mehs gohdahm/ teizam/ peeluhdſam tew/ Par tawu Gohdu mehs pateizam :/:
Ka tu Deews Tehws muhſchigi/ waldi bes wiẜẜas Mitteẜchanas: Wiẜsnemeh-
ŗota irr tawa Walſtiba/ Prohjam noteek ko taws{tawas} Prahts irr apdohmajs/ labbi
mums ta krahẜchna Kunga.
  3. Ak Jeſus Kriſtus Dehls weenigs peedſimmis/ No tawa Debbeẜu Tehwa :/:
Ꞩalihdſinatajs to kas bija paſuduẜchi/ Tu Kluẜẜinatajs muhẜas Eenaidibas:
Deewa Jehrs/ ẜwehts Kungs in muhſchigs Deews/ Peeņem ẜcho Luhgẜchanu no
muhẜahm Behdam / Apſchehlojees pahr mums Nabbageem.
  4. Ak Ꞩwehtajs Gars tu augſta Dahwana/ Tu wiẜẜuẜwehtajs Eepreezina-
tajs :/: Par Wella Walſtibas jo prohjam paẜargi/ Ko Jeſus Kriſtus irr atpeſtijs/
zaur leelu Mohku in ŗuhktu{ŗuhtu} Nahwi/ Nogreeſ wiẜẜas muhẜas Ꞩahpes in Behdas/
Us tew mehs ẜew palaiſchamees.

@v{Allein GOtt in der Höh ſey Ehr.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  GOhds Deewam ween ar Pateikẜchan'/ Kas mums tahds ſchehligs rahdahs/
Ka mums pehz muhſcham arridſan Buhs Kaites wairs nekahdas: Deews
labbu Prahtiņņ' us mums turr/ Tas Deewa Meers irr nu jebkur/ Wiẜs Ee-
naids jaw pa Gallam.
  2. Mehs teizam tew' in peeẜauzam/ Taws Gohds tohp turrehts Wehrâ/ Tu/
Deews Tehws/ waldi ween lihdſam; Taws Spehks irr leels bes Mehra: Taws
Prahts tas notihkſt arridſan/ Mehs warram wiẜẜi teiktees gann/ Ta labba krah-
ẜchna Kunga.
  3. Ak Jeſus Kriſt! Dehls weenigajs/ No Debbes Tehwa dſimmis/ Tu eẜẜi
muhs ẜalihdſinajs/ Ka Deews no Duẜmahm rimmis: Ak Deewa Jehrs! ẜwehts
Kungs in Deews / Tu muhẜu Behdu peeņemmees/ Mums wiẜẜeems eẜẜi ſchehligs.
  4. Ak Ꞩwehtajs Gars/ kas Preeka dohs/ Tahs Behdas no mums 
@b{greeſ-}

[67.lpp.]
greeſdams/ No Wella Wiltus glabba tohs/ Ko Kriſtus peſtijs/ zeeſhdams.
Daudſ leelas Mohkas/ Nahw in Kaun': Ak! greeſ no mums nohſt wiẜẜu
Ļaun'/ Mehs tawam Wahrdam tizzam.

@v{GOtt der Vater wohn uns bey.} 
@a{Georgs Mancelis}

  DEews tas Tehws dſihwo mums klaht/ in ne laid muhs ẜamaitaht. :/:
Darri muhs no wiẜẜeem Grehkeem ẜwabbadus/ in palihdſi mums pree-
zigi nomirt: No ta Wella muhs paẜarga Turri muhs pee ſtipras Tizzi-
bas/ In uhs tew laid mums paļautees/ no Ꞩirds Dibbena tizzeht/ Uhs tew
mums palaiſtees wiẜẜahs Leetâs / Ar wiẜẜeem tizzigeem Kriſtiteem/ Isbehgt ta
Wella Wiltibu/ Ar Deewa Bruņņahm apbruņņenahti/ Amen/ Amen/ tas
irra Teeẜa/ tad dſeedam mehs Alleluja. Jeſus Kriſtus dſihwo mums klaht:
Ꞩwehtajs Gars dſihwo mums klaht:

@v{GOtt der Vater wohn uns bey.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  DEews tas Tehws mums dſihwo klaht/ Ne laid muhs Ļauna bihtees;
Dohd no Grehkeems ſkaidru Praht'/ Us tewim mirſtoht dſihtees: Laid
tas Welns muhs ne ẜagrahb/ Dohd Spehka pretti kautees/ No wiņņa Nag-
geem ŗautees/ No Ꞩirds us tewim ļautees: Muhs ar taweems Spahrneems
glahb; Te mehs bes wiẜẜahm Behdahm/ Kà appakẜch Bruņņahm ẜehdam/ 
Ta Welna Bultas mehdam: Ne atſta muhs leelajs Deews/ Dohd/ ko eẜ-
ẜim luhguẜchees.
Deews tas Dehls
        ) mums dſihwo klaht/ .
Ꞩwehtajs Gars

@v{Sey Lob/ Ehr/ Preiß und Herrligkeit.} 
@a{Georgs Mancelis}

  ꞨLawa / Gohds in Pateikẜchana/ Irr Deewam tam Tehwam muhſchi-
gi/ kas wiẜẜas Leetas raddijs irr/ In uhsturr muhs zaur ẜawu Schehla-
ſtibu.
  2. Gohds irr arridſan wiņņa mihļam Dehlam/ kas mums wiẜẜu Labbu
irr darrijs/ kas muhẜu dehļ pee Kruſta irr nomirris/ To Debbes mums ar 
to irr nopelnijs.
  3. Gohds irr arridſan Deewam tam Ꞩwehtam Garram/ kas mums
zaur ẜawu Schehlaſtibu/ To Taiẜnibu gribbetu darriht ſinnamu/ In atwehrt
muhẜu Ꞩapraẜchanu.
@b{Ak}

[68.lpp.]
  4. Ak Ꞩwehta Triädiba/ Ak pateeẜa weeniga Deewiba/ Paklauẜi muhs
zaur tawu Schehlaſtibu/ Wedd muhs eekẜch Debbes Walſtibu.

@v{Sey Lob/ Ehr/ Preiß und Herrligkeit.} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Im Tohn:}
@v{Vom Himmel hoch / da komm ich her.}

  Gohds Deewam Tehwam allaſchiņ/ Kas raddijs Semm in Debbe-
ſtiņņ'/ In usturr wiẜẜas Leetas wehl/ Tam ẜawas Raddibiņņas ſchehl.
  2. Gohds Deewam Dehlam arridſan/ Kas par mums wiẜẜeems dar-
rijs gann/ Pee Kruſta mirdams muhẜu pehz: Kas tizz us wiņņa/ tas tohp
ẜwehts.
  3. Gohds tew/ ak! zeenigs Ꞩwehtajs Garrs/ Kad us mums gull ẜmags
Behdu Ꞩwars; Tad gribbi mums to atweegloht/ Tam Prahtam tawu
Gaiẜmu doht.
  4. Gohds swehtai Trihs=Weenaidibai/ Trihs Wahrdôs/ weens pats
Buhẜchanâi; Dohd/ ko mehs taggad luhguẜchees/ Pee tewim muhſcham
lihgẜmotees.

@v{Der Du bist drey in Einigkeit.} 
@a{Georgs Mancelis}

  AK Gaiẜchums/ ẜwehta Triädiba/ Weens pateeẜs Deews no Muhſchi-
bas/ Ta Ꞩaule ar to Deenu no mums atkahp/ Leez tu mums ſpihdeht
tawu Deewiẜchķu Gaiẜmu.
  2. Rihtôs Deews tew mehs teizam/ Wakkarôs arridſan tew mehs pee-
luhdſam/ Muhẜa nabbaga Dſeeẜma ẜlawe tew/ Nu/ allaſchiņ in muhſchigi.
  3. Deewam Tehwam irr muhſchigs Gohds/ Deews Dehls irr tas wee-
nigs Kungs/ In tam Eepreezetajam tam Ꞩwehtam Garram/ No ẜchi Laika 
eekẜch Muſchibas/ Amen.

@v{Der Du bist drey in Einigkeit.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  TU buhdams trihs eekẜch Weenibas/ Weens ihpats Deews pehz Buh-
ẜchanas; Ta Ꞩaule behgs pahr maſu Brihd': Laid mums taws muh-
ſchigs Gaiẜchums ſpihd.
  2. Mehs tawu Gohdu isteizam/ No Rihta lihdſ patt Wakkaram: Muhẜ
wahja Dſeeẜma tewi teiks/ Neds tewi teizoht muhſcham beigs. 
  3. Tam Tehwam ẜazzihts muhſchigs Gohds/ Tas tohp ir Deewa 
Dehlam dohts/ Tam Ꞩwehtam Garram arridſan Mehs dſeedam Ꞩlaw' 
in Pateikẜchann'.
@b{Ein}

[69.lpp.]
@v{Ein ander Lied/ zu dem wahren dreyeinigen GOtt.} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Auf die Stimme:}
@v{Vater unser im Himmelreich.}

  DEews/ mihlajs Tehws/ mans Radditajs/ Mans Glahbejs/ Ꞩargs/ in
Wadditajs/ Es behdigs Zilweks gauſchi luhdſch'/ Tew weenam mannu
Kaitu ẜuhdſch'; Nahz paligâ man Nabbagam/ Dohd ſkaidram buht in
labbakam.
  2. Mans Peſtitajs/ Kungs Jeſu Kriſt/ Tu tewi lizzees Kruſtâ ẜiſt/ In 
nikni mohziht mannis dehļ: Es teizu tew' ar Ꞩird' in Mehl/ Us tawahms
Aẜẜnims paļaujohs/ Tew dſihws in mirdams peeķeŗŗohs.
  3. Deews Ꞩwehtajs Garrs/ Eepreezatajs/ Tu mannu Behdu Saude-
tajs/ Kad Nahwe mannu Ꞩirdi mahz'; Tu mannu Dwehẜel peſtiht nahz:
Ka es warr' isbehgt wiẜẜu Ļaun'/ Neds muhſcham redſeht Elles=kaun'.
  4. Deews Tehws/ Deews Dehls/ Deews Ꞩwehtajs Garrs/ Laid es
paleeku/ kà kahds Sars/ Eekẜch tewim zeeti eeſtahdihts/ in tawâs Rohkâs
eerakſtihts: Dohd Augļus neſt ar Pazeeẜchann'/ Dohd Tizzib'/ Mihlib'/
Atgreeẜchann'.
  5. Wehl / mihļajs Deews/ ir to dohd klaht/ Kas wajag' irr pehz tawa
Praht'; Ikdeenas Maiſiht/ ko tu proht'/ Kas man par Labbu/ tew par
Gohd': Ꞩchis Wahrds man Weenumehrt atſkann: Kad Deews man
irr/ tad irr man gann.

@v{Collect/ auff Trinitatis.}
@v{(Der Prieſter.)}

  Mehs teizam Deewu Tehwu/ Dehlu in Ꞩwehtu Garru/ Alle-
luja.

@v{Das Chor.}

  In ẜlawejam wiņņu no ẜchi Laika lihdſ muhſchigam Laikam/ Alle-
luja.
        Laideet mums luhkt.
  WJẜẜuwalditajs/ muhſchigs Deews/ kas tu muhs mahzijs eekẜch ihſtenas
Tizzibas ſinnaht in isẜazziht/ ka Tu treijâs Ihpaẜchibâs weenâ Gohdi-	
bâ in Spehkâ buhdams/ kà weens pats Deews eẜẜi peeluhdſams: Mehs
luhdſam tewi/ Tu gribbi muhs pee tahdas Tizzibas weenumehr ſtipri pa-
turreht/ in mums dohd pee tewim dſihwojoht in mirſtoht paſtahweht/ kas tu
dſihwo in waldi weens muhſchihgs Deews allaſchiņ in muhſchigi/ Amen.
@b{Am}

[70.lpp.]
@v{Am Tage Johannis des Tauffers.}
@v{Der Lobgeſang Zachariae.}
  
  ꞨLawehts irr tas Kungs/ tas Iẜraeļa Deews/ kas peemeklejs in peſtijs ẜa-
wus Ļaudis.
  Mums pazeldams weenu Raggu tahs Peſtiẜchanas/ Ꞩawa Kalpa Da-
wida Nammâ.
  Kà tas pirmôs Laikôs runnajs/ zaur to Mutt ẜawo ẜwehto Praweeẜchu.
  Ka mums bij peſtiteem tapt no muhẜu Eenaidneeku Rohkahm/ In no tahs
Rohkas wiẜẜo to/ kas muhs eenihd.
  In ka wiņſch parahditu to Schehlaſtibu muhẜeem Tehweem/ In atmin-
nehtohs ẜawas ẜwehtas Ꞩalihdſenaẜchanas.
  In tahs ſtipras Ꞩohliẜchanas/ ko wiņſch itt dahrgi ẜohlijs muhẜam
Tehwam Abraämam mums doht.
  Ka mehs peſtiti no muhẜu Eenaidneeku Rohkahms/ wiņņam kalpojam
bes Bailibas muhẜu Muhſchu.
  Eekẜch Ꞩwehtibas in Taiẜnibas/ kas tam paprahtan irr.
  In tu Behrniņſch tapẜi weens Praweets ta wiẜẜu augſtaka noẜaukts/ In tu
eeẜi preekẜch ta Kunga/ tam to Zeļļu ẜataiẜiht.
  In Atſihẜchanu tahs Peſtiẜchanas doht wiņņa Ļaudim/ pee Pameẜchanas
wiņņu Grehku.
  Zaur to Ꞩirds dibbenigu Schehlaſtibu muhẜa Deewa/ zaur ko muhs ap-
raudſijs irr tas Auſtriņſch no Augſtibas.
  Ka tas atſpihdetu teem/ kas ẜehſch Tumẜumâ in Nahwes Ehnâ/ In at-
greeſtu muhẜas Kahjas us to Zeļļu ta Meera.
  Gohds irr tam Tehwam/ tam Dehlam in tam Ꞩwehtam Garram.
  Kà no Eeẜahkuma bijis irr/ in paleek Muhſchu Muhſchôs/ Amen.

@v{Collect/ auff Johannis.}
@v{Der Prieſter.}

  Redſi/ Es ẜuhtu ẜawu Eņģeli tawâ preekẜchâ/ Alleluja.

@v{Das Chor.}

  Kas tawu Zeļļu preekẜch tewim ẜataiẜiht buhs/ Alleluja.
@b{Laideet}

[71.lpp.]        
         Laideet mums luhgt.
  WJẜẜu walditajs/ muhſchigs/ ſchehligs Deews/ Mehs luhdſam tewi/ dohd
taweem Ļaudim ſchehligi/ ka tee us ta Zeļļa tahs muhſchigas Dſihwo-
ẜchanas ſtaiga/ kuŗŗu Jahnis tas Kriſtitajs parahdijs/ zaur Jeſu Kriſtu ta-
wu Dehlu muhẜu Kungu/ Amen.

@v{Auff Michaelis.}
@v{HERR GOtt/ dich loben alle wir.}
@a{Georgs Mancelis}

  KUngs Deews mehs wiẜẜi tew teizam/ In buhẜim kà peedeŗŗahs tew pa-
teikt/ Par to Raddibu to krahẜchnu Eņģeļu/ kas apkahrt tew ſtahw ta-
wâ Walſtibâ.
  2. Tee ẜpihd ſpohſch in ļohti krahẜchni/ In redſ tew ittin pateeẜi/ Tawu
Balẜi tee allaſchiņ dſird/ In irr pilli Deewiẜchķas Gudribas.
  3. Tee neduẜẜahs no Darba nei gull/ Tee ween us to gahda/ ka tee Kungs
Kriſtus apkahrt tew irr/ In apkahrt tawu nabbagu Draudſibu.
  4. Ta wezza Tẜchuhẜka tas ļauns Waideneeks/ No Eenaida in no Duẜ-
mibas deg/ Wiņẜch ween us to dohma/ ka tas tawu Pulku tra___.
  5. In ka tas pirmiht to Paẜauli/ Irr Nelaimibâ weddis tà tas wehl dar-
ra/ Baſnizas/ Deewa Wahrdu in Gohdu/ Tas allaſchiņ gribb deldeht.
  6.Tapehz tas muhſcham ne rimſt/ Ruhz kà kahds Lauwis/ dohma alla-
ſchiņ/ Leek Ꞩpohſtus/ Walgus in Tihklus/ ka tas ẜamaitatu kas Deewam
paprahtam irr.
  7. Teekams irr mohdrigs to Eņģeļu Pulks/ kas Kriſtum allaſch pehz
ſtaiga/ In glahb to Kriſtitu Draudſibu/ Stahwedams pretti ta Wella Wil-
tibu.
  8. Pee Danjeļu mehs to redſam/ kad tas ſtarp teem Lauweem ẜehdeja/
Tà lihdſ arridſan to rahmu Lattu/ Tas Eņģelis palihdſeja tam no wiẜẜas
Nelaimibas.
  9. Tâ lihdſ arridſan ta Ugguns=Leeẜma/ Neneeka warreja kaiteht/ Teem
Puiẜcheem tahdâ Karſtumâ/ Tas Eņģelis teem palihdſeja.
  10. Tà paglahb Deews wehl taggadiņ/ Par Nelaimes in daſchas Ꞩehr-
gas/ Muhs ar teem mihļeem Eņģeļeem/ kas mums par Ꞩargeem dohti irr.
@b{Tapehz}

[72.lpp.]
  11. Tapehz mehs tew kà peederr ẜchlawejam/ In pateizam tew Deews muh-
ſchigi/ kà arridſan to mihļu Eņģeļu Draudſe/ Tew teiz ẜcho deen in muh-
ſchigi.
  12. In luhdſam tew/ tu gribbetu pawehleht/ ka tee allaſchiņ gattawi irr/
Glabbaht tawu maſu Pulziņņu/ kas tawu Deewiẜchķu Wahrdu zeeni.

@v{Collect/ auff Michaelis.}
@v{Der Prieſter.}

  Tas Kungs irr ẜaweem Eņģeļeem pawehlejs par tewim/ Alle-
luja.

@v{Das Chor.}

  Ka tee tew paẜarga us wiẜẜeem taweem Zeļļeem/ Alleluja.
        Laideet mums luhgt.
KUngs Deews Deebbeẜu Tehws/ kas Tu tawus Eņģeļus teem Zilwe-
keem peelizzis eẜẜi/ tohs prett ta Wella Wiltibu in tahs Paẜaules Bleh-
dibu paẜargaht: Mehs luhdſam tewi/ tu gribbi tahdu Ꞩargaẜchanu ſchehli-
gi pahr mums turreht/ in zaur tawu Ꞩwehtu Garru palihdſeht/ ka taws
Prahts pee mums Zilwekeems wirẜ Semmes notihkſt/ kà eekẜch Debbeẜim
no taweem Eņģeliẜcheem/ ka mehs ẜchet pehz tawa Prahta dſihwojam/ in 
tur muhſchigi tewi ẜlaweht warram/ zaur Jeſu Kriſtu tawu Dehlu muhẜu
Kungu/ Amen!
 
@v{Ein Lied / nach der Predigt.}
@v{Auff die Stimme:}
@v{JEſus CHriſtus/ wahr GOttes Sohn.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

TEw Deewam Tehwam pateizam/ Kas dewis ẜawam Pulziņam To
Debbes Maiſ/ ko ẜaņemmam/ Zaur ko mehs muhſcham dſihwojam. Al-
leluja; Gohds Deewam dohts/ Tam peedarr Ꞩlaw' in muhſchigs Gohds.
 2. Tew pateizam/ Kungs Jeſus Kriſt/ Kas ẜewi lizzees Kruſtâ ẜiſt/ In
makẜajs muhẜu Grehku=ẜohd'/ Taws Wahrds mums ẜaldu Preeku dohd.
Alleluja/ Gohds Deewam dohts/ Tam peedarr Ꞩlaw in muhſchigs Gohds.
 3. Tew/ Ꞩwehtajs Garrs/ mehs pateizam/ Kas tawus Wahrdus klau-
ẜijam: Dohd mums tohs Ꞩirdî paturreht/ Teem Wahrdeem Dahrbôs
atſpihdeht. Alleluja/ Gohds Deewam dohts/ Tam peedarr Ꞩlaw in muh-
ſchigs Gohds.
@b{von}

[73.lpp.]
@v{Von den H. Zehen=Geboten.}
@v{Diß ſind die Heil. Zehn=Gebot.} 
@a{Georgs Mancelis}

  SChee irr tee ẜwehti deẜmits Bauẜchļi/ ko mums dewe Deews muhẜu
Kungs/ zaur Moſu ẜawu mihļu Kalpu/ Us Sina'i paẜchâ Kalnâ Gal-
lâ/ Kirie eleiſon.
  2. Es weens eẜmu taws Deews in Kungs/ Ne weenu Deewu buhs tew
wairs zeeniht/ Us man buhs tew wiẜķim paļautees/ No Ꞩirds Dibbena man
mihleht/ Kirie eleiſon.
  3. Tew ne buhs nepateeẜi walkaht/ Deewa tawa Kunga Wahrdu/ Tew 
ne buhs teikt pareiſi neds labbi/ Bes to/ ko Deews pats ẜakka in darra/ Ki-
rie eleiſon.
  4. Tew buhs ẜwehtiht to ẜeptitu Deenu/ ka tu in taws Nams duẜẜeht 
warr/ Tew buhs atſtaht no tawa Darba/ Ka Deews ẜawu Darbu eekẜch
tew darriht warr/ Kirie eleiſon.
  5. Tew buhs gohdaht in paklauẜigam buht/ Tawam Tehwam in ta-
wai Mahtei/ In kur tawa Rohka teem palihdſeht warr/ Tad tu ilgi dſihwoh-
ẜi/ Kirie eleiſon.
  6. Tew ne buhs duẜmoht/ neds nokaut/ Nei eenihdeht/ neds pats at-
treeptees/ Bet zeeſt in lehnu Prahtu turreht/ In arr tawam Eenaidneekam
labbi darriht/ Kirie eleiſon.
  7. Tawu Laulibu buhs tew ẜchķihſti paẜargaht/ Tà/ ka tawa Ꞩirds us
zittu wairs ne zerre/ In turreht ẜchķihſt tawu Dſihwibu/ Ar Gohda in Gad-
dibas krahẜchni/ Kirie eleiſon.
  8. Tew ne buhs Naudu neds Mantu ſagt/ Neds nepateeẜi ņemt ohtru
Ꞩweedru in Aẜẜini/ Tew buhs atdarriht tawu ſchehligu Rohku/ In teem Nab-
bageem darriht labbi/ Kirie eleiſon.
  9. Tew ne buhs nepateeẜi Leezibu doht/ Neds melloht us tawu Tuwa-
ku/ Wiņņa Nenoẜeedſibu buhs tew aisbildeht/ In wiņņa Kaunu aisklaht/ 
Kirie eleiſon.
  10. Tew ne buhs tawa Tuwaka Ꞩeewu in Nammu/ In wiẜs kas tam 
peedarr/ ne eekahrotees/ Tew buhs tam wehleht wiẜẜu labbu/ Kà tew tawa
Ꞩirds paẜcham darra/ Kirie eleiſon.
@b{Tee}

[74.lpp.]
  11. Tee Bauẜli wiẜẜi mums dohti irr/ ka tew tawus Grehkus/ ak Zilwe-
ka Behrns/ Atſiht buhs in mahziht labbi/ kà tew preekẜch Deewa dſihwoht
buhs/ Kirie eleiſon.
  12. To palihdſi mums muhẜu Kungs Jeſus Kriſtus/ kas muhẜu Wid-
dutajs tappis irr/ Wiẜs muhẜu Darbs irr paẜuddis/ Mehs wairs ne pelnam
ka Deewa Duẜmibu/ Kirie eleiſon.

@v{Diß ſind die heiligen Zehn Gebot.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  TOhs deẜmits Bauẜchlus/ ko mums Deews Zaur Moẜu dewis/ mah-
zamees: Tohs wiņſch preekẜch Ļaudim isẜazzijs/ Ar ẜawu Pirkſtu usrak-
ſtijs. Kungs eẜẜi ſchehligs!
  2. Es eẜmu weens taws Kungs in Deews/ Us ko tu warri paļautees:
Ne turrees leekus Deewiņņus; Bet paleez ween us mannu Puẜẜ. Kungs 
eẜẜi ſchehligs.
  3. Ne ahsņemm Deewa Wahrdu welt'/ To buhs tew leelâ Gohdâ
zelt: Ne burt/ neds aplam lahdetees; To Behdâs peeẜaukt eeņemmees.
Kungs eẜẜi ſchehligs.
  4. Tew ẜwehtiht buhs to Ꞩwehtu Deen'/ In Deewa Dahrbu ſtrahdaht
ween/ Kà Baſnizâ/ tà Mahjâs arr'; Ka Deews eekẜch tewim dſihwoht
warr. Kungs eẜẜi ſchehligs.
  5. Tehws/ Mahte/ Kungs/ in Mahzitajs/ Kas mahza/ walda/ kas dohd
Maiſ/ Teem buhs tew klauẜiht/ Wezs kà Jauns; Laid buht kahds buh-
dams/ rahms jeb ļauns. Kungs eẜẜi ſchehligs.
  6. Tew ne buhs kaut/ neds eenihdeht/ Ar zitteems labbi ẜaderreht: Prett
wiẜẜeems turreht lehnu Praht'/ Ar Labbu Ļaunu atmakẜaht. Kungs eẜẜi 
ſchehligs.
  7. Ar ko tu eẜẜi laulajees/ Pee ta ween buhs tew turretees: In ẜchķihſti 
ẜargaht tawu Gohd'; Ka tu warr' isbehgt Deewa Ꞩohd'. Kungs eẜẜi 
ſchehligs.
  8. Tew ne buhs ſagt jebkahdu Leet'; Bet labbis Nabbadſibas zeet': Ar
Ꞩwarr' in Mehru ne peewill; Taws Ꞩwehtums laid us zitteem pill. Kungs 
eẜẜi ſchehligs.
  9. Ne eẜẜi wiltigs Leezineeks; Laid buhs taws Wahrds tik ſkaidrs/ kà
@b{Ꞩneegs}

[75.lpp.]
Ꞩneegs: Ne darri melnu/ kas irr balts/ Prett wiẜẜeems eẜẜi labs in ẜalds.
Kungs eẜẜi ſchehligs.
  10. Tew ne buhs Skaugu Azzis meſt/ Nei tawam Prahtam liktees neſt/
Us zitta Nammu/ Ꞩeew' in Ꞩaim; Ikweenam wehleht labbu Laim. Kungs 
eẜẜi ſchehligs.
  11. Ꞩchohs Bauẜchļus Deews mums tapehz dohd/ Ka mums buhs
bihtees wiņņa Ꞩohd'/ In muhẜus Grehkus noſchehloht/ Tà ẜawu Muhſchu
nodſihwoht. Kungs eẜẜi ſchehligs.
  12. Laid darram/ ko ween eeſpehjam/ Mehs tomehrt neekam ne derram;
Ne weens ẜcheit irr pahr pilnu ẜwehts; Zaur Jeſu tohp mums palihdſehts;
Kungs eẜẜi ſchehligs.

@v{Menſch/ wiltu leben ſeeliglich.} 
@a{Georgs Mancelis}

  Zilweks gribbi tu dſihwoht ẜwehtigi/ In pee Deewa palikt muhſchigi/ Tad
buhs tew turreht tohs deẜmits Bauẜlus/ ko mums muhẜu Deews pa-
wehl/ Kirie eleiſon.
  2. Es weens eẜmu taws Deews in Kungs/ Tew ne buhs zittu Deewu 
zeeniht/ Tawai Ꞩirdi buhs us man paļautees/ Manna paẜcha Walſtiba
buhs tew buht/ Kirie eleiſon.
  3. Tew buhs mannu Wahrdu gohdaht krahẜchni/ In tawâs Behdâs
man peeẜaukt/ Tew buhs ẜwehtiht to ẜwehtu Deenu/ Ka Es eekẜch tewim
ſtrahdaht warr/ Kirie eleiſon.
  4. Tawam Tehwam in tawai Mahtei/ Buhs tew kà mannim paklau-
ẜiht/ Ne weenu nokaut/ neds duẜmigam buht/ In tawu Laulibu turreht
ẜchķihſti/ Kirie eleiſon.
  5. Tew ne buhs arridſan neneeku ſagt/ Us ne weenu nepateeẜu Leezibu ne
doht/ Tawa Tuwaka Ꞩeewu ne eekahrohtees/ In no wiẜẜa wiņņa Padoh-
ma labpraht atſtahtees/ Kirie eleiſon.
  
@v{Vom Chriſlichen Glauben.}
@v{Wir glauben all an einen GOtt.} 
@a{Georgs Mancelis}

  MEhs tizzam wiẜẜi eekẜch weenu Deewu/ Radditaju Debbes in tahs
Semmes/ kas ẜewi par Tehwu dewees irr/ Ka mehs wiņņa Behrni
tohpam/ Tas grib muhs allaſch baŗŗoht/ Meeẜ' in Dwehẜel arridſan labbi
@b{ẜargaht}

[76.lpp.]
ẜargaht/ Wiẜẜu Ļaunu gribb tas no mums nogreeſt/ Neneeka Ļauna buhs
mums notikt/ Tas gahda par mums/ Ꞩargaẜchana in Glabbaẜchana/ Tas
ſtahw wiẜs eekẜch wiņņa Spehka.
  2. Mehs tizzam wiẜẜi eekẜch Jeſu Kriſtu/ Deewa Dehlu muhẜu Kungu/
Kas muhſchigi pee ta Tehwa irr/ Lihdſ weens Deews no Spehka in Goh-
da/ No Mahrias tahs ẜchķihſtas Jumprawas / Irr weens pateeẜi Zilweks
peedſimmis/ Zaur to Ꞩwehtu Garru eekẜch Tizzibas/ Par mums/ kas mehs 
bijam paſudduẜchi/ Pee Kruſta nomirris/ In no tahs Nahwes Atkaļ augẜcham
zehlees zaur Deewa Spehku.
  3. Mehs tizzam wiẜẜi eekẜch Ꞩwehtu Garru/ Deews ar ta Tehwa in ta
Dehla/ Kas wiẜẜeem behdigeem Eepreezatajs irr/ In ar Dahwanahm ap-
ģehrbj krahẜchņi/ Tohs wiẜẜus Kriſtitus wirẜu Semmes/ Tur eekẜch weena
Prahta ẜalihdſinatus/ Ꞩcheit wiẜẜi Grehki pameſti tohp/ Tai Meeẜai buhs
arridſan atkal dſihwoht/ Pehz ẜchahs behdigas Dſihwoẜchanas/ Irr gattawa 
darrita Mums Dſihwoẜchana muhſcham bes Galla.

@v{Selbiges in Reime.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  EEkẜch Deewu Tehwu tizzam mehs/ Kas irr Semm in Debbeẜ raddijs/
Tohs wiņſch lidſ Gallam usturrehs/ Kas muhs baŗŗojs/ ẜargajs wad-
dijs: Wiņſch par mums jo prohjam gahdahs/ Kad katrs ẜawu Darbu
ſtrahdahs/ Muhẜu Dwehẜel/ muhẜu Meeẜu Glahbs wiņſch/ dohs teem ẜa-
wu Teeẜu Nei Welns mums kaitehs/ Nei ta Nahw'/ Wiẜnotaļ Deewa
Spehka ſtahw.
  2. Eekẜch Deewa Dehlu tizzam mehs/ Kas irr Jeſus Kriſtus Wahrdâ/
No ẜchķihſtas Jumpraws atweddehs Zilweks/ tomehrt Deewa Kahrtâ:
Mohzihts/ mirris/ eelikts Kappâ/ Treẜchâ Deenâ dſihws wiņſch tappa/ Aug-
ẜcham brauzis ẜawâ Gohdâ/ Pehz wiņſch atnahks leelâ Ꞩohdâ/ Buhs
Ꞩohģis pahr teem Zilwekeem/ Pahr dſihweem/ kà pahr Mirruẜcheem.
  3. Eekẜch Ꞩwehtu Garru tizzam mehs/ Kas weens Deews ar Tehw' in
Dehlu/ Wiņſch mums ar Preeku atſpihdehs/ Wiẜẜâs Behdâs agr' in weh-
lu: Wiņņam wiẜẜur ẜwehta Draudſe/ Ko wiņſch Deewa Wahrdôs audſe/
Grehkus ẜcheitan peedohd teeẜcham/ Jepẜchu mehs to Nahwi zeeẜcham; Tahs
Meeẜas tomehrt dſihwas kļuhs/ In muhſcham Debbes Preekâ buhs/ Amen.
@b{Das}

[77.lpp.]
@v{Das Vater Unſer.}
@v{Vater unſer im Himmelreich.} 
@a{Georgs Mancelis}

  MUhẜu Tehws eekẜch Debbes Walſtibas/ kas tu mums wiẜẜeem lihdſ pa-
wehl/ Brahļeems buht/ in tewi peeẜaukt/ In gribbi to Luhgẜchanu no
mums/ Dohd ka ne ween luhdſ ta Mutte/ Palihdſi ka ta eet no Ꞩirds Dib-
bena.
  2. Ꞩwehtihts tohp taws zeenigs Wahrds/ Palihdſi tawu Wahrdu pee
mums ẜchķihſti turreht/ Ka mehs arridſan ẜwehtigi dſihwojam/ Pehz tawu
Wahrdu zeenigi/ Paẜargi muhs Kungs par wiltigas Mahzibas/ Tohs nab-
bagus peewiltus Ļaudis atgreeſi.
  3. Laid nahk tawa Walſtiba ẜchinnî Laikâ/ In pehz ẜcho Laiku muhſchi-
gi/ Tas ẜwehtajs Gars mums dſihwo klaht/ Ar ẜawahm daſchadahm Dah-
wanahm/ Ta Wella Duẜmibu in leelu Warru/ Ꞩalauſi/ preekẜch ta tawu
Baſnizu usturri.
  4. Taws Prahts laid noteek/ Kungs Deews/ ween lihdſi/ Wirẜ Sem-
mes/ kà Debbes Walſtibâ/ Dohd mums Pazeeẜchanu behdigâ Laikâ/ Pa-
klauẜigeem buht labbâ in ļaunâ Deenâ/ Stahwi prettib wiẜẜahm muhẜahm
Meeẜahm in Aẜẜinim/ Kas prettib tawu Prahtu darra.
  5. Dohd mums ẜchodeen muhẜu deeniẜchķu Maiſi/ In kas waijaga irr
pee Meeẜas Uhsturreẜchanas/ Paẜargi muhs Kungs par Eenaida in Kaŗŗa/
Par Neweẜelibas in dahrga Laika/ Ka mehs labbâ Meerâ ſtahwam/ To
Gahdibu in Negauẜẜibu no mums ẜittam.
  6. Wiẜẜu muhẜu Parahdu peedohd mums Kungs/ ka tee mums wairak
Behdas ne darra/ kà mehs arridſan muhẜeem Paradneekeem/ Wiņņu Pa-
rahdu labpraht peedohdam/ Darri muhs gattawus wiẜẜeem kalpoht / Eekẜch
ihſtenas Mihleſtibas in Weenadibas.
  7. Ne wedd muhs Kungs eekẜch Kahrdinaẜchanu/ kad muhs tas ļauns
Gars kahrdina/ Pa kreiẜẜas in pa labbas Rohkas/ Palihdſi mums ſtipri 
prettib ſtahweht/ Eekẜch ſtipras Tizzibas ẜataiẜiti/ zaur tawa ẜwehta Garra
Eepreezinaẜchanas.
  8. No wiẜẜa Ļauna muhs peſti/ Nu irr tee Laiki in Deenas niknas/ Peſti
muhs no tahs muhſchigas Nahwes/ In eepreezini muhs paſtarâ Stundâ/
@b{Dohd}

[78.lpp.]
Dohd mums Kungs weenu preezigu Gallu/ Ņem muhẜu Dwehẜel tawâ 
Rohkâ. 
  9. Amen/ tas irr/ tas noteek pateeẜi/ Eeſtipprini muhẜu Tizzibu allaſchiņ/
Ka mehs jo ne allojam pee ta/ ko mehs ar ẜcho Luhgẜchanu luhguẜchi eẜẜam/
Us tawu Wahrdu eekẜch ta Wahrda Jeſu/ Tad ẜakkam mehs no Ꞩirds/
Amen.

@v{Vater unſer im Himmelreich.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  DEews muhẜu Tehws eekẜch Debbesim/ Tu eẜẜi mahzijs muhs lihdſ=ẜchim/
Kà Brahļeem Kohpâ dſihwoht ween/ In tewi peeluhgt katru Deen':        
Dohd/ ka ir patti Ꞩirds to luhdſ/ Ko tew/ Deews/ muhẜa Mehle ẜuhdſ.
  2. Taws augſtajs Wahrds laid ẜwehtihts tohp/ To ẜchķihſtu Mahzib
pee mums kohp/ Ka mehs pehz tahs ween dſihwojam/ Kà peedar Deewa
Pulziņņam/ No Wiltus Wahrdeem ẜargamees/ Dohd Apalloẜcheem at-
greeſtees.
  3. Laid nahk mums tawa Walſtiba/ Ꞩcheit in tur muhſcham pehz gal-
lâ/ Tas Ꞩwehtajs Garrs mums dſihwo klaht/ Apſkaidro muhẜu Ꞩird' in
Praht': Prett Wella gribbi pahrſtahweht/ Muhs tawus Ļaudis uhstur-
reht.
  4. Taws Prahts laid notihkſt tà pehz ẜchim Wirẜ Semmes/ kà eekẜch
Debbeẜim: Dohd Behdu Laikôs pahrzeeſtees/ In tawam Prahtam padoh-
tees/ Ꞩawaldi muhẜu ļaunu Meeẜ'/ Ta negribb tewis klauẜitees.
  5. Dohd mums ikdeenas muhẜu Maiſ/ Dohd Drahnas Lohpus/ labbu
Gaiẜ'/ Greeſ Mehr' in Behdus no mums nohſt/ Laid Kaŗŗi muhs ne dar-
ra pohſt: Dohd Meeru/ dohd ir Weẜẜelib'/ Paẜargi muhs par Negauẜib'.
  6. Peedohd/ ar ſchehlu Prahtiņņu/ Mums wiẜẜu Grehku Paradu; Kà
muhẜa Ꞩirds teem parahdahs/ Kas daudſkahrt prett mums noſeegahs/ Ka
mehs ikweenam Zilwekam No Mihleſtibas paklauẜam.
  7. Ne laid muhs kahrdinateems kļuht/ Kad muhs tas Wels gribb dar-
riht gŗuht'/ In kad us mums irr uhsmahzees; Dohd Spehka pretti turre-
tees/ Ka muhẜa Ꞩirds ne behdajahs/ Bet ſtippri ſtahw eekẜch Tizzibas.
  8. No wiẜẜa Ļauna peſti muhs/ Kad gŗuhtus Laikus redſeht buhs; Pa-
ẜargi muhs par ļaunu Nahw/ Eekẜch Nahwes Behdahm pee mums ſtahw/
Dohd labbi weegli ahsmigtees/ Pahr muhẜu Dwehẜel ſchehlojees. 
@b{Amen}

[79.lpp.]
  9. Amen/ tas irr/ tam notikt buhs/ Apſtipro mums ẜchohs Wahrdiņ-
ņus/ Ka mes pee teem ne allojam/ In/ ko mehs luhdſam/ dabbujam: Tew
peedarr Leelums/ Spehks in Gohds/ Amen/ tas taps tew muhſcham dohts.

@v{Von der H. Tauffe.}
@v{Chriſt unſer HERR zum Jordan kam.} 
@a{Georgs Mancelis}

  KRiſtus muhẜu Kungs pee Jardang=Uppes nahze/ Pehz ẜawa Tehwa
Prahta :/: No Ꞩwehta Jahņa likkahs kriſtitees/ Ꞩawu Darbu in Am-
matu peepildiht; Tas gribbeja eeſtahdiht mums weena Maſgaẜchanu/ In 
maſgaht muhs no Grehkeem/ Apẜlihzinaht arridſan to ŗuhtu Nahwi/ zaur
ẜawu paẜchu Aẜẜini in Mohku/ Tas padarrija mums weenu jaunu Dſih-
woẜchanu.
  2. Tad klauẜajt in ņemmeet wiẜẜi wehra/ kà Deews pats ẜauz to Kriſti-
bu :/: In ko ikkatram Kriſtitam tizzeht buhs/ ka tas warr atſtaht no wiltigas
Mahzibas: Deews ẜakka/ in grib buhs Uhdenim buht/ Bet ne tikkai ween
tihrs Uhdens/ Wiņņa ẜwehtajs Wahrds irr arridſan klaht/ Ar baggata Gar-
ra bes Mehra/ Tas irr ẜcheit pats tas Kriſtitajs.
  3. To irr tas mums ẜkaidri parahdijs/ Ar Sihmehm in ar Wahrdeem :/:
Ta Tehwa Balẜs tappa ẜkannigi/ Tur patt pee Jardana dſirdehta: Wiņſch
ẜazzija: Tas irr mans mihļajs Dehls/ Pee ka mannim labs Prahts irr/ To
gribbu es jums pawehleht/ ka jums buhs to pareiſi klauẜiht/ In darriht pehz
wiņņa Mahzibu.
  4. Deewa Dehls arridſan pats ẜcheitan ſtahw/ Eekẜch ẜawas Krahẜchnas
Zilwehzibas :/: Tas Ꞩwetajs Gars no Debbeẜim nahk/ Ar Balloda Sih-
mi apģehrbees: ka mums jo ſtippri tizzeht buhs/ kad mehs kriſtiti tohpam/
Wiẜẜa Triàdiba muhs kriſtijẜi irr/ Ar to pee mums wirẜ Semmes/ Dſih-
woht irr ẜaderrejuẜees.
  5. Ꞩaweem Mahzekleem pawehleja Jeſus Kriſtus/ Eita wiẜẜâ Paẜaulê
mahziht :/: Ka ta eekẜch Grehkeem paſuſta irr/ In buhs no Grehkeem at-
ſtahtees: Kas tiz in leekahs kriſtitees/ Tam buhs zaur to ẜwehtam tapt/
Weens jauns Zilwehks tas noẜaukts tohp/ kas muhſchigi ne warr mirt/ Tam
buhs to Debbes Walſtibu dabbuht.
@b{Kas}

[80.lpp.]
  6. Kas ne tiz tahdai leelai Schehlaſtibai/ Tas paleek eekẜch ẜaweem
Grehkeem :/: In irr paſuddinahts pee muhſchigas Nahwes/ Dſiļļi Elles Dib-
benâ/ Tam ne palihdſ neneeka ẜawa Ꞩwehtiba/ Wiẜs wiņņa Darbs irr pa-
ſuddis/ Tee eedſimti Grehki to ẜamaita/ Eekẜch teem tas irr peedſimmis/ Neds
ẜpehj ẜew arridſan palihdſehtees.
  7. Tahs Azzis ween to Uhdeni redſ/ kà Zilwehki Uhdeni leij :/: Ta Tiz-
ziba eekẜch Garra to Ꞩpehku ẜaproht/ No Jeſus Kriſtus Aẜẜinim/ In irr
preekẜch ta weena ẜarkana Straume/ No Kriſtus Aẜẜinim ẜarkanata/ kas
wiẜẜu Wainu dſeedina/ ko mehs no Ahdama dabbujẜchi/ In arridſan paẜchi
darrijẜchi.

 
@v{CHriſt unſer HERR zum Jordan kam.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  PEe ẜwehta Jahņa Kriſtus nahk/ Tam paẜcham bij to kriſtiht; Tà ẜa-
wu ẜwehtu Darbu ẜahk/ Muhs mahziht in muhs ẜchķihſtiht: Wiņſch
eeſtahdijs mums Uhdentiņņ'/ Kad kriſtitees pats ļahwehs/ Wiņſch krahjahs
ſkaidru Draudſibiņņ'/ Kas muhſcham ſtippri ſtahwehs/ Prett Elles/ Weln'
in Nahwes.
  2. Tad buhs musm wiẜẜeems ſinnaht wehl/ No tahdas augſtas Leetas/
Neds turreht to par kahdu Spehl/ Jeb ẜcheit/ jeb zittâs Weetâs: Ꞩche tih-
rajs Uhdens newa ween; Bet Deewa Wahrds ar Ꞩiņņu/ Tas Ꞩwehtajs 
Garrs tohs kohpâ ẜeen/ Ar Jeſu Aẜẜintiņņu; Pats maſga Zilweziņņu.
  3. Tas tohp mums ẜkaidri parahdihts/ Kad Kriſtus kriſtihts tappa; Ta
Tehwa Wahrds tohp noklauẜihts/ Wiņſch teiz tur muhẜu labbâ: Ꞩchis
ir mans mihļajs Dehls pats weens/ Kas patihk mannam Prahtam/ Ta
Wahrdam/ kas irr ẜchķihſtajs Peens/ Tam buhs tapt klauẜinatam/ In no
jums paẜargatam.
  4. Pats Deewa Dehls tohp nokriſtihts/ Kad wiņſch pee Uppes ſtahjahs;
Tas Ꞩwehtajs Gars/ kà Ballodihts/ Pahr Jeſum liddinajahs: Ꞩche irr
tas Tehws/ in tudaliņ Tas Dehls/ lihdſ Ꞩwehtam Garram; Tee nahk pee
mums ir tagadiņ/ Kad mehs ẜcho Darbu darram: To mehs ẜcheit manniht
warram.
  5. Ar ẜwehto Uhdenn' apẜlazziht Leek Kriſtus wiẜẜus Ļaudis/ Pa wiẜẜu
plattu Paẜauliht/ Kur ẜawu Wahrdu plaudis: Kas kriſtihts tohp/ us Deewa
@b{tizz/}

[81.lpp.]
tizz/ Tas baudihs Debbes Preeku; Kas ne tizz/ laid buht ẜchihs jeb zits/
Tam palikt buhs pahr neeku/ Wiņſch mohzihts taps pahr leeku.
  6. Deews parahd ẜawu Schehlaſtib'/ Pee maſa/ kà pee prahwa: Kas
ẜaņemm tahdu Baggatib'/ Ko wiņſch ẜcheit wiẜẜeem dahwa/ Tas tappis irr
weens Deewa Behrs/ Kas dſimmis itt no jauna/ No tahda behg tas Elles
Swehrs/ Wiņſch peſtihts tohp no Ļauna/ Neds muhſcham paliks Kaunâ.
  7. Ꞩchihs tawas ẜwehtas Kriſtibas/ Ak Zilweks/ allaſch peeminn'; In
dſihwo tà/ kà peeklahjahs/ In Kriſtus Pehdâs eeminn': Tew dohmaht buhs
pazeeſdamees/ Es tapehz eẜmu kriſtihts; Man buhs no Grehkeem ẜarga-
tees/ No teems es eẜmu ẜchķihſtihts/ In Kriſtu Ꞩwahrkôs tihſtihts.

@v{Beicht=Lieder{Beicht=} und Buß=Lieder.}
@v{HErr JEſu CHriſt/ du höchſtes Gut.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  TU augſta Manta/ Jeſus Kriſt/ Tu Schehlaſtibas Awohts/ Ak! raugi/
kà man manna Ꞩirds/ No Ꞩahpehm wiẜẜai gŗuhta/ Jo ẜchis mans
leelajs Grehku Pulks/ Ko wiẜs ne warru isſkaitiht/ Tas mannu Ꞩirdi no-
ſpeeſch.
  2. Kungs/ ſchehlo mannis/ in ņemm nohſt/ Ꞩcho leelu gŗuhtu Naſtu/
Jo tu pats par to zeetis eẜẜ/ Pee Kruſta Kohka mirdams/ Ka es no leelahm
isbailehm/ Eekẜch manneem Grehkeem ne mirſtu/ Nei muhſcham tohpu pa-
ſuſts.
  3. Ak Deews Kungs/ kad es atmiņņu/ Wiẜs ko es Ļauna darrijs/ Tad
man ta Ꞩirds jo ẜmagga tohp/ Ne kà kahds leelajs Akmins/ Ne ſinnadams/
kur palikt buhs/ Man wiẜẜai bij paſuſtam tapt/ kad man taws Wahrds ne
buhtu.
  4. Bet man taws ẜwehtajs Wahrds ko ẜakk'/ Ka ẜcheitan wiẜs kļuhſt
peedohts/ Kas tohp ar Aẜẜarahm nogauſts/ Ka tam mums nebuhs kaiteht/
Ja/ tu Kungs ẜohli ſchehligs buht/ Kas ar apbehdinatu Ꞩird'/ Eekẜch Ti-
zibs pee tew ſteidſahs.
  5. Kad es nu ẜawâ Ꞩirds Prahtâ/ Kà es jaw pirmiht ẜuhdſejs/ Ꞩchohs
ẜawus Grehkus noſchehloj'/ In tohs no Ꞩirds apraudu/ In labpraht tawâs
Aẜẜinîs/ No Grehkeem gribbet' maſgahts tapt/ Kà Dawids in Manaẜẜes:
@b{Tad}

[82.lpp.]
  6. Tad nahku es pee tewim ẜchurp/ Eekẜch tahdahm mannahm Beh-
dahm/ In Zeļļôs meſdams ſemmigi/ No wiẜẜas Ꞩirds peeluhdſu; Ak! peedohd
man ẜirds=ſchehligi/ Wiẜẜ ko es muhſcham prettin tew/ Wirẜ Semmes eẜmu
darrijs.
  7. Ak! Deews in Kungs/ ak! peedohd man/ No tawa Wahrda Puẜẜes/
In ſchehligi no mann atņemm/ To gŗuhtu Grehku Naſtu/ Ka manna Ꞩirds
ar Meera ſtahw/ Es kà labs Behrns tew paklauẜu/ In tew par Gohdu
dſihwoj'.
  8. Taws Ꞩwehtajs Garrs mann ſtipprina/ Ar tawahms Wahtims
dſeede/ Ar taweem Ꞩweedreem maſga mann'/ Eekẜch mannas Nahwes Stun-
das/ Ka es eekẜch iklas Tizzibas/ Pehz tawa Prahta ahseet warr'/ Pee ta-
weems Isredſehteems.

@v{Selbiges in Reime.}

  AK Jeſu!/ dahrgajs Peſtitajs/ Tu Kungs tahs Schehlaſtibas/ Redſ/ kà 
es Grehzneeks=leelakajs/ Eekẜch leelas Ꞩirds Bailibas/ Par manneem
Grehkeem behdajohs/ Tohs mannâ Ꞩirdî apſinnohs/ Tee gribb to ẜchķihſti 
nomahkt.
  2. Apſchehlojees/ apſchehlojees Pahr mannu Grehku Kaitehms/ Kà tu
tohs eẜẜi usņehmees/ Zaur tawahms Nahwes Ꞩaitehms: In ne laid mann'
eekẜch Bailehm kriſt/ Nei sawôs Grehkôs isẜamiſt/ Jeb tannîs muhſcham
paſuſt.
  3. Ak Deews! kad man ẜahk Prahtâ nahkt/ Ko darrijs ẜawu Muhſchu;
Tad manna Ꞩirds gribb puẜchu ſprahgt/ Ꞩmags Akmins pohl us Duh-
ẜchu: Ne ſinnu/ kur buhs dehtees man/ Ja/ man bij nonihkt arridſan/ Kad
man taws Wahrds ne buhtu.
  4. Ꞩchis taws itt ļohti preezigs Wahrds/ Kad ẜawus Grehkus ẜuhdſu/  
Tahds mannai Ꞩirdi ẜalds in gahrds/ Ka raudadams es luhdſu/ Ir tizzu
Grehku Pameẜchann'/ Tapehz ka tu tohs ẜohli man No Schehlaſtibas pee-
doht. 
  5. Es eẜmu gann leels Grehzineeks/ Kas minnis Grehku Pehdâs; Pehz
ta es nabbags Paradneeks Nu ſtahwu leelâs Behdâs: Bet gribbu tomehrt
ẜwabbads buht/ No ẜaweem Grehkeem ẜchķihſtihts kļuht/ Kà Dawids in
Manaẜẜus.
@b{Ta-}

[83.lpp.]
  6. Tapehz es taggad nahku luhgt Pee tewim Schehlaſtibas; Ne laid/
ak Jeſus! muhſcham truhkt Man tawas Palidſibas: Bet wiẜẜus Grehkus
peedohd man/ Ko ẜawâ Laikâ arridſan Prett tewim eẜmu darrijs.
  7. Es luhdſohs tawa Wahrda dehļ/ Tu gribbi man tohs peedoht; Jo
tee man wiẜẜi ļohti ſchehl; Zits man to ne warr eedoht: Tad jemm nu nohſt
ẜcho gŗuhtu Naſt'/ In laid man Ꞩirdî Meeru praſt/ In tew pa Prahtam
dſihwoht.
  8. Uszilla mannis arridſan/ Ja es wehl Grehkôs pultu; Ar tawahms
Wahtims dſeede mann'/ Us ẜawu gŗuhtu Gultu: Atweeglo mannu Wahr-
goẜchann'/ In/ kad tew patihk/ peeņemm mann'/ Eekẜch tawas Debbes 
Draudſes.

@v{Auß tieffer Noht ſchrey ich zu Dir.}
@a{Georgs Mancelis}

  IS dſiļļahm Behdahm es peeẜauzu tew/ Kungs Deews paklauẜi mannu
Ꞩaukẜchanu :/: Tawas ſchehligas Auẜis greeſ us man/ In us mannu
Luhgẜchanu tahs atwerr; Jo ja tu gribbi to uhsredſeht/ kas Grehki in ne-
pateeẜi irr darrihts/ kas warr/ Kungs/ tad preekẜch tew palikt.
  2. Pee Tew ne makẜa neneeka ta Schehlaſtiba ween/ kad Tu tohs
Grehkus peedod :/: Tas irr jo welti ar muẜhu Darbu/ kad mehs wiẜs lab-
baki gribbam dſihwoht: Preekẜch tew ne warr ne weens leelitees/ Tapehz
buhs ikkatram preekẜch tew bihtees/ In tawu Schehlaſtibu gaidiht.
  3. Tapehz us Deewu gribbu es zerreht/ Us mannu Nopelnu ne luh-
koht :/: Us to mannai Ꞩirdi buhs paļautees/ In us wiņņa Lehnibu tizzeht:
Ko mannim ẜohla wiņņa dahrgajs Wahrds/ Tas irr mans Preeks in ſtipra
Pils/ To gribbu es allaſchiņ gaidiht.
  4. In jep tas kawejahs lihdſ paẜchu Nakti/ In atkal lihdſ tam Rihtam :/:
Tomehr buhs mannai Ꞩirdi no Deewa Spehka/ Ne iẜẜamiſt neds behda-
tees: Tà darra Iſràėļa ihſtens Rads/ kas no ta Garra raddihts irr/ In ẜawu 
Deewu pagaid. 
  5. Jep pee mums irra daudſ Grehku/ Pee Deewa irr wairak Schehla-
ſtibas :/: Wiņņa Rohka ne mittahs palihdſeht/ zeek leela irr ta Waina/
Wiņſch irra itt weens tas labbajs Gans/ Kas Iſràėlu peſtiht grib/ No wiẜ-
ẜeem ẜaweem Grehkeem.
@b{Der}

[84.lpp.]
@v{Der 130. Pſalm.} 
@v{Auß tieffer Noht ſchrey ich zu Dir.}
@a{Kristofors Fīrekers}

  ES dſiļļâs Behdâs noẜauzohs/ Kungs mannas Luhgẜnas klauẜi; Es gŗuh-
ti puhſdams nopuhẜchohs/ Atgreeſ ẜchurp tawu Auẜi: Ja gribbi ẜohdiht
muhs/ ak Deews/ Us muhẜeem Grehkeem ſkattitees; Kas warr preekẜch te-
wim ſtahweht?
  2. Ja tew buhs Grehkus peedoht mums/ Kad tee muhs ſpeeẜch in bee-
de; Tad makẜa Kriſti Nopelnums/ Tas muhẜu Wainu dſeede: Ar muh-
ẜeem Darbeem wiẜs irr welt'/ Tohs ne buhs mums preekẜch tewim zelt; Bet
Schehlaſtibas luhgtees. 
  3. Tapehz es gribbu zerreht ween Us Deewa/ wiņņa bihtees/ Ir mannai
Ꞩirdi/ Nakt' in Deen'/ Pehz wiņņa ween buhs dſihtees: Kamehrt wiņſch
man buhs norahdijs/ Ko ẜawâ Wahrdâ paẜohlijs; Us to es gribbu gaidiht.
  4. Laid tas gann ilgi kawejahs/ Ka man buhs ẜaukt in waideht; Kad
Deews pehz ſchehligs parahdahs/ Ko warr tas man tad kaiteht? Tas buhs
weens ihſtajs Deewa Behrs/ Kas pirms to ruhktu Malku dſehrs; Pehz
wiņſch to gardo baudihs.
  5. Teem Grehkeem ne buhs tik daudſ ſpeht/ Kà Deewa Schehlaſtibai;
Tas gribb in warr mums palihdſeht/ Wiẜs=leelaî Wajadſibaî: Wiņſch wal-
da muhs ar Schehloẜchann'/ In gribb muhs peſtiht arridſan/ No wiẜẜeem 
muhẜeem Grehkeem.
  6. Gohds Tehw' in Dehlam noẜazzihts/ Tà patt ir Ꞩwehtam Gar-
ram; Tas dohd mums/ ka mehs wiẜẜi=lihdſ Pehz wiņņa Prahta darram:      
Us Deewa=Zeļļeem ſtaigajam/ In muhẜu Dwehẜel paẜargahm/ No Elles
Mohkahms/ Amen.

@v{Auß tieffer Noht/ laßt uns zu GOTT.}
@a{Kristofors Fīrekers}

  DSiļļajâs Behdâs laideet mums/ Ꞩirdigi Deewa peeẜaukt/ In luhgt/ ka
wiņſch ar Schehlaſtib'/ No Ļauna muhs ispeſti: Mums wiẜẜu Greh-
ku Pelnijumm'/ in muhẜas Meeẜas ļaunu Darb'/ Kà Tehws/ gribbetu
pameſt.
  2. Ꞩakkoht/ ak Deews Tehws! usluhko Muhs tik nabbagus Ļaudis;
Mehs eẜẜim grehkojẜch' ļohti gŗuht'/ Ar Ꞩird'/ ar Mutt in Rohkahm: Dohd/
ka mehs to labb' atſihſtam/ In tà pee Kriſtus paleekam/ Paſtawigi lihdſ
Gallam.
@b{To}

[85.lpp.]
  3. To muhẜu Grehk' irr warren daudſ/ No mums ne isſkaitammi; Bet
wairak tawu Schehlaſtib'/ Ne weens ne warr isẜazziht: Tahs meklejam in
gribbahm mehs/ Zerrejam to bes Peetruhkẜchannas/ Pee tewim/ Deews
Kungs/ atraſt.
  4. Tu ne gribb/ ka tas Grehzneeks mirſt/ Neds arridſan tohp paſuſts;
Bet ka tas leekahs ẜew' atgreeſt/ In Schehloẜchanas dabbu: Tad palihdſ
mums/ ak! Deews in Kungs/ Ka mehs tur Nahwêi muhſchigi/ Zaur Greh-
keem ne eekrihtam.
  5. Peedohd/ peedohd/ in eẜẜ' ar Meer'/ Ar mums nabbageem Ļaudim;
Laid tawa Dehla gŗuhts Nopelns/ To Grehku Nopeln ſaude: Tu muhẜu
Dwehẜel paglabba/ Ka ta Nelaimeî ne eetohp/ Ta Elles Swehra Rihkleî.
  6. Kad tu gribbetu Ꞩohdân eet/ In ar mums Teeẜu turreht: Ka war-
retum mehs paſtahweht? Kas buhtu muhs Aisſtahwejs? Ak Kungs! us-
luhko ſchehligi/ In mums parahd to ihſto Zeļļ'/ Kur tawai Ꞩwehti dſihwo.
  7. Mehs tew padohdamees wiẜẜai/ Ar ruhktahms Grehku Behdahms:
Ak! usņemm muhs ar lehnu Praht'/ Ne leez muhms isẜabihtees: Ak! palihdſ
mums ẜirds=ſchehligi/ To Naſtu/ ko tu mums usleez/ Ar Pazeeẜchanas pameſt.
  8. Zaur taweems Wehſteems mahzi muhs Apraudaht muhẜus Greh-
kus/ In muhẜas Ꞩirdis kluẜẜina/ Leez mums zaur wiņņeems ſinnaht/ Ka Kri-
ſtus irr/ preekẜch tawa Waig'/ Wiẜnotaļ jaw ẜalihdſinajs: To Preeku dohd
mums baudiht.
  9. Usturr eekẜch muhẜu Ꞩirds=dibben' Tawu Deewigu Wahrdu; In
palihdſ/ ka mehs tizzigi/ Ꞩcho tahdu leelu Dahwann' Pee mums lihdſ Gal-
lam paturram/ In tà to Preezas=Dſihwoẜchan'/ Pateeẜcham warram dabbuht.

@v{Erbarm dich mein O HErre GOTT.}
@a{Georgs Mancelis}

  APſchehlojees pahr manni/ ak Kungs Deews/ Pehz tawas leelas Scheh-
laſtibas :/: Nomaſga/ darri ẜchķihſti mannus Noſegumus/ Es atſihſtu
mannus Grehkus/ tee mannim ruhp: Tew weenam eẜmu es grehkojs/
Tas irr prettib man allaſchiņ/ Tas ļauns preekẜch tew ne warr paſtahweht/
Tu paleez taiẜns/ jep tu ẜohdihts tohpi.
  2. Raugi Kungs eekẜch Grehkeem eẜmu Es peedſimmis/ Eekẜch Greh-
keem manna Mahte manni ẜaņehme :/: To Taiẜnibu tu mihļe/ in darri
@b{ſinnamu/}

[86.lpp.]
ſinnamu/ Tawas Gudribas apẜlehptu Padohmu: Apẜlazzini manni Kungs
ar tawahm Aẜẜinim/ Es tohpu ẜchķihſts/ ja tu maſga man/ Baltaks ne kà
Ꞩneegs/ mannas Auẜis tohp lihgẜmas/ Wiẜẜi manni Kauli eepreezinajahs.
  3. Kungs ne uhsluhko mannus Grehkus/ Leez nohſt no mannim wiẜẜu
Netaiẜnibu :/: In darri ẜchķihſtu eekẜch man to Ꞩirdi/ Weenu jaunu Gar-
ru eekẜch man gattawu darri: Ne mett man nohſt no tawa Waiga/ Ta-
wu Ꞩwehtu Garru ne ņem no man/ To Preeku tawas Peſtiẜchanas pee
man atgreeſi/ Tas paprahtigs Gars/ man pee tewim uhsturr.
  4. Tohs Besdeewigus gribbu es tawu Zeļļu/ Tohs Grehzineekus ar-
ridſan pamahziht :/: Ka tee no ļauna wiltiga Zeļļa/ zaur tew pee tew at-
greeſchahs; Paẜargi man Kungs/ Deews mannas Peſtiẜchanas/ Par to
Ꞩohdu zaur Aẜẜini eeſihmohtu/ Manna Mehle paẜluddina tawu ihſtenu
Bauẜli/ Dohd ka manna Mutte tawu Ꞩlawi isplatta.
  5. Ne weenu meeẜigu Upperi tu no mannim praẜẜi/ Es buhtu tew to
arridſan dewis :/: Tad ņem nu to ẜagrauſitu Garru/ Weenu behdigu in
noẜkummuẜchu Ꞩirdi klaht: Ne ẜmahde Deews to Uppuri/ Darri labbi
pehz tawas Lehnibas/ Tam Kalnam Ziàn/ kur Chriſtiti Ļaudis irr/ Tee
uppure Tew Taiẜnibu.

@v{Der 51. Pſalm.}
@v{Erbarm dich mein O HErre GOTT.}
@a{Kristofors Fīrekers}

  PAhr mannim / Kungs/ apſchehlojees/Pehz tawas Lehnprahtibas; No
Grehkeem ẜchķihſti mann' ak Deews! No leelas Schehlaſtibas; Tew
ẜawus Grehkus ẜuhdſu gauſch'/ Tee paẜchi mannu Ꞩirdi grauſch/
Preekẜch tewim eẜmu negantigs/ Tu eẜẜi taiẜns; es noſeedſigs.
  2. Tahs Aẜẜinis irr grehzigas/ No ka es tappu dſimmis; Es/ kam bij
dſiht pehz Taiẜnibas/ Jo dſiļļi Grehkôs grimmis: Apẜlakki mann' ar Ihſa-
pims/ Ar tawa Dehla Aẜẜinims; Tad tapẜchu ſkaidrs in balts/ kà Ꞩneegs/ 
Tad uslehks mannâ Ꞩirdî Preeks.
  3. Lai pahr=eet ẜchis taws Duẜmu=Gaiẜs/ Ka atkaļ atſpirgt warru:
Eekẜch mannim ẜchķihſtu Ꞩirdi taiẜ'/ In dohd man jaunu Garru: No te-
wim mannis ne atgruhd/ Taws Ꞩwehtajs Garrs laid man ne ſuhd: Tu/
Deews/ man gribbi palihdſeht/ Pee labba Prahta paturreht.
@b{Tohs}

[87.lpp.]
  4. Tohs Grehka=Kohkus gribbu es Us taweem Zeļļeem ſtahdiht/ In/ ka
tee labbus Augļus neẜẜ/ Teem Grehzineekeem rahdiht: Tik ween/ ka tu
mann' atpeſti/ No Aẜẜins=Grehkeem ſchehligi: To manna Mehle ẜluddi-
nahs/ In tawu Ꞩlawu nodſeedahs. 
  5. Tu/ Kungs/ ne praẜẜi Dahwanas; Bet noſkummuẜchu Ꞩirdi: Kas
Ļauna darrijs ſchehlojahs/ Ta Gaudas tu/ Deews/ dſirdi: Redſ/ manna
Ꞩirds tik gŗuhti puhẜch/ Tee Grehki to kà gruhſtin gruhſch: Ak usņemm
mann' ar Schehlaſtib'/ Tew uppureẜchu Pateizib'.

@v{O HErre GOTT/ begnade mich.}
@a{Georgs Mancelis}

  AK Kungs Deews/ apſchehlojees pahr man/ Pehz tawas lehnibas eẜẜi
man ſchehligs/ Delde mannu Noſeegumu/ Pehz tawas leelas Schehla-
ſtibas :/: In maſga man ẜchķihſti/ ak Kungs Deews/ No wiẜẜeem manneem
Noſeegumeem/ In darri man ẜchķihſtu no Grehkeem/ Ko es eekẜch man
atrohdu: In manni Grehki irr allaſch preekẜch mannim/ Es tew ween
eẜmu grehkojs/ Preekẜch tew es eẜmu ļaunu darrijs/ Eekẜch taweem Wahr-
deem tu paſtahweẜi/ Jep tee tohp ẜohditi.
  2. Raugi/ Negantibâ eẜmu es darrihts/ kà man manna Mahte irr at-
neẜẜuẜi/ Eekẜch Grehkeem manni eejehmuẜi/ Daudſ Grehkus eẜmu Es
darrijs :/: Bet ta Teeẜiba tew patihk/ In dewe mannim arridſan ſinnaht/
Tawu Gudribu bes Behdahm/ Kas mums irra apẜlehpta: Apẜlazzi 
manni ar tawahm Aẜẜinim/ ka es tohpu ẜchķihſts/ in maſga man/ Tik bal-
tu kà Ꞩneegs/ in Preeku leez man dſirdeht/ ka tee Kauli tohp lihgẜmi/ ko
tu eẜẜi ẜaẜittijs.
  3. Ne raugi us mannu grehzigu Dabbu/ Deldi wiẜẜus mannus Noſee-
gumus/ Kungs tu gribbetu eekẜch mannim ẜataiẜiht/ Weenu ẜchķihſtu Ꞩir-
di/ to es zerrej :/: Weenu pateeẜu Garru darri jaunu eekẜch mannim/ Ne 
mett man ar wiẜkim no Tew/ Ne ņem no mannim tawu Ꞩwehtu Gar-
ru/ Laid tas ar ẜawas Schehlaſtibas klaht ſtahw: In leez man atkal at-
nahkt/ To Preeku tawas Peſtiẜchanas/ ak Deews mans Kungs/ Taws
drohẜchajs Gars laid usturr man/ Tohs besdeewigus gribbu es mahziht/
Ka teem buhs ẜawu Zeļļu us tew greeſt.
  4. No Aẜẜinu=Grehkeems arridſan man peſti/ Ak Deews/ tu mannas
@b{Peſtiẜcha-}

[88.lpp.]
Peſtiẜchanas Deews/ Ka manna Mehle warr paẜluddinaht/ Tawu Tai-
ẜnibu wiẜẜaẜchķi :/: Kungs atdarri mannas Luhpas/ Manna Mutte pa-
ẜluddina tawu Gohdu/ Tew ne patihk tas Uppuris/ Es dohtu tew to ar-
ridſan: Dedſams Uppuris wiẜsnohtaļļ/ Ne patihk tew/ tu to apſmeij/
Tawas Azzis to eenihd/ Bet Deewa Uppuris irr tas/ Weens ẜalauſihts
Gars.
  5. Weenu ẜalauſitu in ẜagrauſitu Ꞩirdi/ Tu ne mettiẜi atpakaļ/ In to
apẜmeeẜi/ To warru es ganna apdohmaht :/: Ak Kungs Deews/ darri
labbi Ziàņam/ Pehz tawu labbu krahẜchnu Prahtu/ Jeruſalemei tohs
Muhŗus/ Tu atkal uhsdarrihẜi: Tad buhs tew labs Prahts in Preeks/
Pahr to Uppuri tahs Taiẜnibas/ Tad tew patihks tee Dedſami Uppuri/
Tad tohs labbus Teļļus/ Uhs tawu Altari liks.

@v{Von allen Menſchen abgewand.} 
@a{Georgs Mancelis}

  NO wiẜẜeem Zilwekeem Es noẜchķiŗŗohs/ In mannu Dwehẜeli pazeļļu :/:
Pee tewim ween/ ak Kungs mans Deews/ Ne laidi tu mann isẜamiſt:
Wiẜẜa manna Zerriba ſtahw us tew/ Ne laidi man Kaunâ palikt/ Ka
manni Eenaidneeki ne preezajahs.
  2. Ne weens Kaunâ ne paliks/ No teem kas us tew Zerre :/: Eekſch
tawahm Rohkahm tee drohẜchi eet/ Ne buhs teem ſchehl ta Prezze: Laid
wiẜẜi tee apẜmeeti ſtahw/ Kas ļaunu darra taweems Nabbageems/ Bes
Teeẜa in bes Wainas.
  3. Rahdi mannim tawu Zeļļu/ ak Kungs/ Tahs Pehdas us tew mann
mahzi:/: Eekẜch tawas Teeẜibas mann waddi/ Jo Tu eẜẜi mans Deews
in Kungs: Mana Peſtiẜchana/ Preeks/ Paligs in Padohma=Dewejs/
us ka es allaẜch paļaujohs/ In allaẜch leppoju in greſojohs.
  4. Apdohma mans Kungs ẜirdigi/ In to apgahda :/: Ko tu taweem
Tizzigeem ẜohlijs eẜẜi/ kam tu tawu Schehlaſtibu dohd: No Muhſchibas
eẜẜi tu tohs isredſejs/ Paẜargajs ar tawa Padohma/ Zaur ko tee tohp
ẜwehti.
  5. Mannu Behrnigu Neẜapraẜchanu/ In wiẜẜu mannu Parahdu :/:
Ne peeminni/ ak Kungs Deews/ Bet tawas Lehnibas dehļ; Apſchehlojees
jo pahr man/ No wiẜẜeem Grehkeem man peſti/ Pehz tawas Mihlibas.
@b{Tas}

[89.lpp.]
  6. Tas Kungs irr ẜaldens in bes Wiltus/ Wiẜẜeems kas us to zerre :/:
In jep tee arridſan mulda/ Tomehrt tas tohs wehl ẜaņems/ In mahzihs
tohs ẜawu Prahtu/ Rakſtidams eekẜch wiņņu Ꞩirdim/ kà tas paẜcham
patihk.
  7. Wiẜẜi Zeļļi ta Kunga irr Pateeẜiba/ Lehniba in tihra Schehlaſtiba/ :/:
Ko tas ẜohla/ to tas turr/ In dohd to teem ganna drihſi: Kas waiza pehz
wiņņa Wahrdu/ In tizz ko tas eekẜch ta ẜohla/ Kà muhs tee Rakſti mahza.
  8. Tawa Wahrda dehļ/ ak Kungs/ Apſchehlojees pahr manneem Greh-
keem :/: Es ſinnu ka to ļohti daudſ/ In aug augumâ ikſtundâs: Tapehz
man tawu Wahrdu mahzi/ ka es to Zeļļu warru iswehletees/ kas tewim
irr paprahtam.
  9. Ta Zilweka Dwehẜele kas Deewu bihſtahs/ Wiņņa Mantibu dab-
buhs :/: Wiẜẜi tee/ kas tam tizzigi pehz ſtaiga/ Tee ne taps ẜamaitati: Tas
Kungs irr wiņņu paẜlehptas Bruņņas/ Ꞩawu Eeſtahdijumu tas teem at-
wehrt gribb/ In ẜawu Garru teem doht.
  10. Mannas Azzis allaſchiņ us tew/ Ak Kungs Deews uhsgreeſu-
ẜchees/ Ka Tu man gribbetu palihdſeht no ta Tihkli/ Eekẜch ka es eẜmu
apmettinahts: Apſchehlojees pahr man in uhsraugi manni/ Jo es eẜmu ittin
nabbags/ In no wiẜẜeem atſtahts.
 11. Mannas Ꞩirds=Ꞩahpes irr daſchadas/ No mannas Likſtas manni
peſti :/: Uhsluhko mann/ ka es nizinahts tohpu/ No Mohkahm gullu es
Semmê: Tapehz peedohd man mannus Grehkus/ Redſ/ zik daudſ irr to
Eenaidneeku/ kas mann bes Wainas uhsſtahw.
  12. Paẜargi mannu Dwehẜel in glahbi mann/ Ka es ne tohpu Kaunâ :/:
Manna Zerriba us tew ween ſtahw/ Par to tee Labbee preezajahs: Tad
palihdſi nu Deews no Wiẜẜahm Behdahm/ Iſràėļam tawam nabbagam
Pulkam/ kas tew ween peekeŗŗahs.

@v{Allein zu Dir HErr JEſu CHriſt.}
@a{Georgs Mancelis}

  US tew ween/ ak Kungs JEſus Kriſtus/ Manna zerriba ſtahw wirẜ
Semmes :/: Es ſinnu/ ka tu mans Eepreezetajs eẜẜi/ Ne weenu Ee-
preezetaju wairs es warru dabbuht: No Eeẜahkuma ne irr neneeka isre-
dſehts/ Us Semmes ne bija ne weens Zilwehks peedſimmis/ Kas man no
@b{Behdahm}

[90.lpp.]
Behdahm palihdſeht warr/ Es peeẜauzu tew/ Us tew ween manna Zerriba
ſtahw.
  2. Manni Grehki irr gŗuhti in pahr leeku leeli/ In ruhp man no Ꞩirds=
dibbena :/: No teem darri man ẜwabbadu/ zaur tawu Nahwi in Moh-
kahm; In parahdi man tawam Tehwam/ ka Tu eẜẜi gann preekẜch man
darrijs/ Tad tohpu es peſtihts no Grehku Naſtas/ Kungs turri mannim
ſtipri/ ko tu mannim eẜẜi eeẜohlijs.
  3. Dohd man pehz tawas Schehlaſtibas/ To ihſtenu Kriſtitu Ļauſchu
Tizzibu :/: Ka es tawu Ꞩaldumu/ Warru eekẜchķigi uhsraudſiht: Pahr
wiẜẜahm Leetahm tew mihļoht/ In mannu Tuwaku kà ẜew paẜchu/ Paſtarâ
Gallâ tawu Paligu mannim ẜuhti/ ka peepeẜchi/ Ta Wella Wiltiba no
mannis greeſchahs.
  4. Gohds irr Deewam Augſtibâ/ Tam Tehwam wiẜẜas Lehnibas :/:
In JEſum Kriſtum wiņņa mihļam Dehlam/ Kas muhs allſch paglab-
ba: In Deewam tam Ꞩwehtam Garram/ Kas mums ar ẜawu Paligu
allaſch klaht ſtahw/ ka mehs tam paprahtam warram buht/ ẜcheitan ẜchnî
Laikâ/ In nahkoht tur eekẜch Muhſchibas.

@v{Allein zu Dir HErr JEſu CHriſt.}
@a{Kristofors Fīrekers}

  US tewi ween/ Kungs JEſus Kriſt/ Ꞩirds zerredamma dohdahs/
Mans Remdetajs tu weens; man ẜchķiſt/ Ka zittur Preeks ne roh-
dahs: Wirẜ Semmes ẜawu Muhſchu zits/ Nei dſimmis/ neds arr' is-
raudſihts/ Kas Behdâs man warr palihdſeht/ Jeb mann' ahsſtahweht/ 
Tew warru drohẜchi ustizzeht.
  2. Tee Grehki mann' itt gauſchi ſpeeſch/ To ſchehlodams es ẜuhdſohs/
Tee mannu Ꞩirdi greeſin greeſch; Ak! atņemm tohs/ es luhdſohs: Preekẜch
tawa Tehwa rahdajs tahds/ Ka ẜchis mans Parads nomakẜahts/ Zaur
tawu Aẜẜins=Isleeẜchan': Ak Kungs! turri man/ Ko tu man ẜohlijs arridſan.
  3. Tai Tizzibai dohd ſpiguļaht/ Eekẜch mannas Ꞩirds ar Preeku/ Ka
eekẜch tahs warru eeſinnaht/ Ka tu tik ẜalds pahr leeku: Pahr wiẜẜahm Lee-
tahm mihleht tew'/ In tà ikweenu/ kà pats ẜew': Eekẜch Nahwes Stundas
ſtahw man klaht/ Kad ar niknu Praht'/ Tas Wells nahk manni kahrdinaht.
  4. Deews Tehws irr ẜlawehts Augſtibâ/ Kas mums tik lehnigs rah-
@b{dahs:}

[91.lpp.]
dahs: Deews Dehls irr gohdihts ittin tà/ Tas allaſch par mums gahdahs:
Deews Ꞩwehtajs Garrs irr teikts tà patt/ Tas gribb mums doht in dah-
wanaht/ Ka tohpam Deewa Behrniņņi/ Ꞩcheitan laizigi/ In pehz tur
muhſcham Debbeẜẜî.

@v{O Chriſte Morgen Sterne.}
@a{Georgs Mancelis}

   Tas nabbags grehzigs Zilweks peebildina to Kungu JEſu.
  AK Kriſtus Rihta=Swaigſne/ ẜpihdi mums ar ẜpohſchu Gaiẜmu/
Apgaiẜmo muhs no Debbes/ ẜchinnî tumẜâ Weetâ/ Ar tawa Deewiſch-
ķa Wahrda.
  2. Ak Jeſus/ Preeks to Nabbagu/ Manna Ꞩirds dohma us tew/ Tu
apſchehloẜees pahr man/ tawu Schehlaſtibu man dohẜi/ To tizzu es tew 
no Ꞩirds.
  3. Es ne warru neds gribbu gulleht/ Es ne warru preezigs buht/ Man-
na Dwehẜele irr eewainohta/ in bihkſtahs par tahs Elles Mohkahm/ Ak
Kriſtus apſchehlojees pahr man.
  4. Ak JEſus/ mans mihļajs Kungs/ Tu weenigs Deewa Dehls/ No
Ꞩirds es tewis gribbu/ tu mannim ſchehligi palihdſi/ Tu eẜẜi tas Schehla-
ſtibas Krehẜls.
  5. Tu eẜẜi mannis dehļ istezzinajs/ tawu ẜarkanu Aẜẜini/ Laid tas par
labba man notihkſt/ Eepreezini man zaur tawu Lehnibu Palihdſi man to es
tew luhdſu.
   Tas Kungs Jeſus atbild tam nabbagam grehzigam Zilwekam.
  6. Irr tew tik ļohti ẜaẜiſta/ tawa nabbaga Dwehẜele/ Tad atgreeſees tik-
kai pee man/ Es gribbu taws Paligs buht/ In peedoht Parahdu in Nopelnu.
  7. Atſtahjees tu wiẜkim no Grehkeem/ In eẜẜi weens labs Zilweks/ Es 
gribbu pats tew meehloht/ In tew doht mannu Garru/ Tam buhs tew to
Debbes rahdiht.
  8. Es gribbu pats tew meeloht/ Ar mannahm Meeẜahm in Aẜẜinim/
Mannu Mihleſtibu tew parahdiht/ In gribbu tew isdalliht/ Mannas Dah-
wanas in wiẜẜu Baggatibu.
   Tas nabbags grehzigs Zilweks pateiz tam Kungam Jeſum.
  9. Ak Jeſus/ Gohdu in Ꞩlawi/ dſeedu es tew allaſchiņ/ To Tizzibu{Tizzibui}
eekẜch man wairo/ Ka es pehz ẜcho Laiku/ ar tew ee=eemu Preekâ.

[92.lpp.]
  10. Kas mums ẜcho Dẜeeẜmu irr dſeedajs/ Tik Krahẜchni dſeedajs irr/
Deews palihdſi ka mums isdohdahs/ Dſihwojoht in mirſtoht/ zaur Kri-
ſtus ŗuhktahm Mohkahm.

@v{O Chriſte Morgen Sterne.}
@a{Kristofors Fīrekers}

   Nabbaga Grehzineeka Ꞩuhdſehẜchana.
  TU Rihta=Swaigſne JEſus Kriſt/ Mums gribbi atſpihdeht; Ar tawu
Gaiẜmu pee mums miſt/ To Deewa Ꞩehklu ẜeht/ Doht Ꞩirdî paturreht.
  2. Tu eẜẜi Preeks tam Behdigam; Us tewim ustizzohs: Tu man/ kà
Behdu=Zilwekam/ Ir tawu Preeku dohẜ'; Us to es paļaujohs.
  3. Es Deenas Naktis behdajohs/ Tee Grehki Ꞩirdî ẜahp; Par Elles 
Mohkahms isbihkſtohs: Tu mannu Dwehẜel glahb/ Ka Wels to ne ẜagrahb.
  4. Ak Jeſus! tewis eegribbohs/ Ta Ꞩirds pehz tewim twihkſt; Us tewi
ween es luhkojohs/ Kà tas/ kas grimſt in ẜlihkſt: Ak! ņemm nohſt tawu Rihkſt.
  5. Tu tawas dahrgas Aẜẜinis/ Ir mannu Grehku dehļ/ Pee Kruſta Koh-
ka isgahſis: Laid tas man palihdſ wehl/ Laid tew buht mannis ſchehl.
   Ta Kunga JEſus Eepreezinaẜchana.
  6. Ja tawa Ꞩirds eekẜch Behdahm ſtahw/ Neds gribb ar Meeru buht:
Tad dohma ween us mannu Nahw/ Kà tas man nahzees gŗuht'/ Ka tew
bij ẜwehtam kļuht.
  7. Tew buhs tohs Grehkus eenihdeht/ No Ꞩirds tohs noſchehloht:
Tad tewi gribbu apmihleht/ Tew ẜawu Garru doht/ Tam buhs tew pee-
dſihwoht.
  8. Es tewi gribbu pameeloht/ Ar ẜawahms Meeẜiņņahms/ Tew man-
nas Aẜẜnis teeẜchahm doht/ Ir wiẜẜu ẜchķiņķodams/ Kas tew irr patihkams.
   Nabbaga Grehzineeka Pateikẜchana.
  9. Nu mans wiẜs=mihļajs Jeſuliņ/ Tew ẜakku Pateizib'/ Ak! wairo
mannu Tizzibiņņ'/ Zaur tawu Schehlaſtib'/ Dohd Debbes Baggatib'.
  10. Ꞩcho Dſeeẜmiņņ' eẜmu nodſeedajs/ No wiẜẜas Ꞩirdſniņņas/ Par
Gohdu tew/ mans Peſtitajs/ Laid man tas isdohdahs/ Ꞩirds muhſcham
preezajahs.

@v{Meine Sünde ich beicht und klage.}
@a{Georgs Mancelis}

  MAnnus Grehkus es atſihſtu in ẜuhdſu/ Ar teem es tew mans Deews :/:
Apkaitinajs eẜmu wiẜẜu mannu Muhſchu/ In ganna nopelnijs to Nah-
@b{wi}

[93.lpp.]
wi: Tomehr kad tee mannim no Ꞩirds/ ſchehl irra in ruhp gauſchi/ peedoht 
man Kungs ſchehligi.
  2. Bet to luhdſohs no tew Deews/ zaur Kriſtu tawu Dehlu/ :/: Kas par
mums irra zeetis/ In muhẜu Grehku Paradu; Pee Kruſta nomakẜajs/
zaur ẜawu Nahwi mums wiẜẜeem/ Nopirzis to muhſchigu Krohni.
  3. Tapehz ak ſchehligajs Deews/ Ne uhsluhko muhẜus Grehkus :/: Bet
wiẜẜuwairak Jeſu Kriſtu/ Kas par mums irr ganna darrijs/ Pee Kruſta lik-
kahs nokautees/ Apmehditees in neewahtees/ Tas ẜchķihſts nenoſeedſigs
Jehrs.

@v{Mein Sünd ich beicht und klage.}
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Im Tohn:}
@v{HErr CHriſt/ der einig GOttes Sohn.}
 
  ES ẜawus Grehkus ẜuhdſohs/ Tew mihļajs Kungs in Deews; No wiẜ-
ẜas Ꞩirds es luhdſohs/ Ne gribbi duẜmotees: Bet man tohs Grehkus
peedoht/ Man jaunu Prahtu eedoht. Ak Tehws! apſchehlojees.
  2. Zaur Kriſtu tawu Dehlu/ Man gribbi ſchehligs buht; To luhdſohs
agr' in wehlu: Es gribbu peſtihts kļuht/ Zaur Kriſtus ſteeptahms Rohkahms/
Zaur wiņņa Nahwes Mohkahms/ Ko zeetis irr tik gŗuht'.
  3. Ak! to bij Jeſum mattiht/ Kas irr tas ihpats Behrs; Tapehz ne
gribbi ſkattiht/ Zik leels mans Grehku=Mehrs: Bet ko pee Kruſta Stabba
irr zeetis mannis Labbâ/ Ꞩchis nenoſeedſigs Jehrs.

@v{Ach GOTT und Herr!}
@a{Kristofors Fīrekers}  

  AK Kungs in Deews! Kà ļohti ſpeeẜch Mann manni gŗuthi Grehki:
Nekà man arr' Palihdſeht warr Wirs Semmes tee Zilweki.
  2. Laid ais=eet man Taggadiņ gann/ Pa wiẜẜahm Semmes Mallahm:
Tà ẜwabbads kļuht/ No Grehkeems gŗuht'/ Ne tapẜchu es pa Gallam.
  3. Pee tew ſteidſohs/ Ne gruhd mann nohſt/ Pehz manna Darba Ne-
gohd': Ak ſchehligs Deews! Ne duẜmojees/ Tai Nahwei mann ne nodohd.
  4. Buhs tam tà buht/ Buhs ẜohdihts kļuht/ Kas darrihts irr grehzigi:
Tad ẜohdi ẜchur/ In ſchehlo tur/ Laid iszeeſt man ſpehzigi.
  5. Grehkus peedohd/ Man Spehka dohd/ Wiẜẜ paklauẜigi pazeeſt: Tà
ka es arr' Mann allaſch warr' No Ꞩirds pee tewim atgreeſt.
@b{Darr'}

[94.lpp.]
  6. Darr' ar mums pats/ Kà ſinn taws Prahts/ palihdſ man wiẜẜu pa-
neſt: Ne laid mann ween/ Paſtrâ Deen/ Tur muhſcham tewi pameſt.
  7. Ittin tà patt/ Kà Putniņſch ſkatt'/ In glahbjahs Kohka=krijâs; Kad
useet Raiſ'/ In Wehtras=Gaiẜs/ Zilweks in Lohps isbijahs.
  8. Tà ſkattohs es/ Kriſtus/ pateeẜ'/ Us tawu Wahẜchu Rehtehm: Kad
Grehk' in Nahw' Man pretti ſtahw/ Ꞩirds weegla tohp no Behdam.
  9. Tur es paleek'/ Tà ka neneek' No tewim mann buhs noẜchķirt: Laid
Meeẜahm ẜihkt/ Wiẜẜai isnihkt; Ta Dwehẜel ne warr nomirt.
  10. Mans Jeſus Kriſt/ Laid man isbriſt/ Ꞩchihs Wahrgu=ſemmes Moh-
kas: Tew es pawehļ/ Kungs/ to Dwehẜel; Usņemm to tawâs Rohkâs.
  11. Deewam irr Gohds. Tam Tehwam dohts/ Dehlam in Ꞩwehtam
Garram: Kriſtus Wahrds ſkann; Tizzi us mann': Tà ẜwehti mehs tapt
warram.

@v{Wo ſoll ich fliehen hin? metricė}
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Auff die Weyſe.}
@v{Auff meinen lieben GOTT.}

  US kurreen buhs man behgt? Kad Ꞩirds tik gŗuhta irr/ No leelahm 
Grehku Naſtahm; Kur buhs man Padohm' atraſt? Ta wiẜẜa platta
Paẜaul' Ꞩchihs behdas ne warr atņemt.
  2. Ak ſchehligs Peſtitajs! Us tawu paẜchu Wahrd'/ Pee tewim ſteidſohs
ateet/ In Schehloẜchanas luhdſohs; Laid Schehlaſtibas Lahſiht Us mannu
Ꞩirdſniņņ' uhspill.
  3. Es taws noſkummis Behrns/ Prett tewim noſeedſis: Bet wiẜẜus man-
nus Grehkus/ Kas mannu Ꞩirdi noſpeeſch/ Es tawâs Wahtîs leeku/ Kur
allaſch Preeks irr atraſts.
  4. Wiẜẜ mannu Negantib'/ Ar tawahm Aẜẜinim Nomaſga/ kahrni/
ẜchķihſti/ In mannu Ꞩirdi dſeedinn'/ Ne peeminn mannus Grehkus; Bet
dſiļļâ Juhŗâ ẜlihzinn'.
  5. Tu mans Eepreezatajs/ In ſchehligs Peſtitajs/ Tu mirdams mannus
Grehkus Ar tewi Kappâ ņehmis/ Dſihws tappis/ tur pamettis/ Kur tee pa-
ẜlehpti paliks.
  6. Jep mannu Grehku daudſ/ Tee man peedohti tohp/ kad es ar labbu
Ꞩirdi Ꞩaņemu tawas Aẜẜnis; kas tikkai pee tew ſteidſahs/ Tam Ꞩird=eh-
ſti drihds ſuhdahs.
@b{Man}

[95.lpp.]
  7. Man gann leels Truhkums irr; Tomehrt kas man peetruhkſt/ To
tu man eẜẜi pelnijs/ Ar tawahm dahrgahm Aẜẜnim'/ Ka Welnu/ Nahw in
Grehkus/ Es lehti warr' uswarreht.
  8. Kaut ir wiẜs Welna Spehks/ Man pretti turretohs: Es tadehļ ne
isbihkſtohs/ Ar tew es tohs gribb' ahsdſiht: Kas tawas Aẜẜnis atminn/ No
ta teem drihds buhs atkahpt.
  9. Kungs/ tawahms Aẜẜinims/ Tahds uswarrejams Spehks/ Ka weena
patti Lahẜiht' Warr wiẜẜu Paẜaul ẜchķihſtiht/ In arr no Welna Rihkles/
Muhs israut in ispeſtiht.
  10. Tapehz us tewim ween/ Kungs Jeſus/ paļaujohs/ Es ne palikẜchu
Kaunâ; Bet Debbes Walſtu mantohẜch': Jo tu man to nopelnijs/ Kad
tu par mannim mirris.
  11. Ak! waldi mannu Ꞩird'/ Ar tawu Ꞩwehtu Garr'/ No wiẜẜahm Lee-
tahm atſtaht/ Kas mann no tew warr noẜchķirt: Bet ka es muhſchu muh-
ſcham Pee tewim warru palikt. 

@v{Wo ſoll ich fliehen hin? Rhythmicė.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  Eſ grehzigs Zilweziņſch/ Es behdigs Nabbadſiņſch/ Us kurreen buhs man
greeſtees? Kad man nahk wirẜu ſpeeſtees/ Tee Pulki mannu Grehku/ Ar
leelu warr' un Spehku.
  2. Us tewim/ Jeſus/ ween Es gaidu Nakt' in Deen'/ Ar noſkummuẜchu
Ꞩirdi/ Ak! mannu Waidu dſirdi: Ꞩirds weenu Lahẜiht gribbahs No tawas
Schehlaſtibas.
  3. Tu eẜẜi Deewa Jehrs/ Us ko es nabbags Behrs/ Kà ẜawu Draudſi-
neeku/ Ꞩchohs mannus Grehkus leeku: Tu neẜẜ to labbis Prahtis/ Ak!
ẜlepp tohs tawâs Wahtîs.
  4. No Grehkeems arridſan/ Ak Jeſus! maſga mann'/ Ka tee eekẜch man-
nim ſuhdahs/ Nei mannâ Ꞩirdî kļuhdahs; Bet dſiļļâ Juhŗâ gahſchahs/ Neds
wairs pee mannim bahſchahs.
  Tohs Grehkus/ mirdams drihds/ Tu Beddrê ņehmees lihdſ; Tur tu
tohs eẜẜi razzis/ Laid ne redſ Deewa Azzis: Tur buhs teem palikt eekẜchâ/
Neds nahkt wairs Deewa Preekẜchâ.
  6. Laid buht to Grehku daudſ/ Kas mannu Ꞩirdi ẜchņauds; Es to-
@b{mehrt}

[96.lpp.]
mehrt tohpu ẜwabbads/ Zaur tawahm Aẜẜnim glabbahts: Kad tahs pee
mannim rohdahs/ Tad Ꞩirds ar Meeru dohdahs.
  7. Leels Truhkums/ Deewam ſchehl! Pee mannim rohdahs wehl; Bet
kas man truhkſt no ẜewis/ Tas tohp man dohts no tewis: Tas Welns/ ar
Nahw in Grehku/ Tee kriht zaur tawu Spehku.
  8. Ja wiẜs tas Elles=Spehks/ Tas nohſt no mannim behgs: Es to ne
gribbu bihtees; Bet ween pee tewim pihtees/ Tam tawas Aẜẜnis rahdiht'/
Tahs ẜawâ Preekẜchâ ſtahdiht.
  9. Tahms Aẜẜinims tahds Spehks/ Kaut ganna leels kahds Grehks/
Tahs ſpehj to ſchķihſti ſaudeht/ Ir paẜchai Ellei draudeht/ Muhs raut no
wiẜẜahm Kaitehm/ Ja patt no Nahwes=Ꞩaitehm.
  10. Ta pehz es eẜmu drohẜch/ Zaur tewim ſkaidrs in ſpohſch; nu Ne
kait man neneeka/ Es eeẜchu muhſchâ Preekâ/ Ko tu man pelnijs zeeſdams/
In Deewa Duẜmas greeſdams.
  11. Ak! waldi mannu Praht'/ Taws Garrs man dſihwo klaht/ Ka es
wiẜnotaļ darru/ Ar ko tew patikt warru/ In muhſchahm derru leeti/ Eekẜch
tewim ſtahdihts zeeti.

@v{Von der Rechtfertitgung.}
@v{Durch Adams Fall iſt ganz verderbt.} 
@a{Georgs Mancelis}

  ZAur Adama Grehkeem wiẜķim ẜamaitata/ Zilweku Eeņemẜchana in Pee-
dſimẜchana :/: Tee paẜchi Grehki mums eedſimti ir/ No teems mehs ner
warrejam peſtiti tapt: Bes Deewa Dehla/ kas muhs peſtijis irr/ no tahdas
leelas Wainas/ Kad ta Tẜchuhſka Eewu pahrrunnaja/ Deewa Duẜmibu
uhs ẜew ŗautees.
  2. Kà tad nu ta Tẜchuhſka Eewu irr parrunnajẜi/ ka ta irr pahrkah-
puẜi: Deewa Wahrdu/ to nizzinadama/ Ar to uhs mums wiẜẜeem: R'ahwu
ẜi ir to Nahwi/ Tad bija jo waijag/ ka Deewam arri bij mums doht/ ẜawu
mihļu Dehlu to Peſtitaju/ zaur ko mehs warretum dſihwoht.
  3. Kà mums nu irr ẜweẜchi Grehki/ Eekẜch Adama wiẜẜeem Kaunu dar-
rijẜchi/ :/: Tà irr muhs ẜweẜcha Schehlaſtiba/ Eekẜch Kriſtus wiẜẜus ẜalihd-
@b{ẜalihd-}

[97.lpp.]
ſinajẜi; In kà mehs wiẜẜi zaur Adama Noſeegumu/ eẜẜam muhſchigâ Nah-
wê nomirruẜchi/ Tà irra Deews/ zaur Kriſtus Nahwi/ Atjaunajs to kas bija
ẜamaitahts.
  4. Tas irr mums ẜawu Dehlu dewis/ Kad mehs wehl wiņņa Eenaid-
neeki bijam :/: Kas par mums bij pee Kruſta pakahrts/ Nokauts/ Debbeẜîs
brauzis irr/ zaur to mehs eẜẜam/ No Nahwes in Mohkahm/ Peſtiti/ ja mehs
palaiſchamees/ Us ẜcho Preeku/ Ta Tehwa Wahrdu/ kam grib Mirẜchanas
dehļ Ꞩchauẜchalas pahreet?
  5. Tas irr tas Zeļẜch/ Gaiẜchums in Wahrti/ Ta Taiẜniba in Dſih-
wiba :/: Ta Tehwa Padohms in muhſchigs Wahrds/ ko tas mums irra
dewis: Par weenu Ꞩargu/ ka mehs ar drohẜchu Ꞩirdi/ tam warram ſtippri
tizzeht/ Tapehz muhs ne tik drihds/ Ne weens Spehks neds Warra/ No
wiņņa Rohkahm israus.
  6. Tas Zilwehks irr besdeewigs in nolahdehts/ Wiņņa Peſtiẜchana irr
arri wehl tahļu :/: Kas Eepreezinaẜchana pee tahda Zilweka mekle/ In ne
pee Deewa ta Kunga; Jo kas eegrib/ kahdu zittu Zeļļu/ Bes ẜcho Eepree-
zitaju ſtaigaht/ To warr ganna drihdſ/ ta Wella Ꞩpehks/ Ar ẜawas Wil-
tibas isbeedinaht.
  7. Kas Deewam tiz{tîz} in us to palaiſchahs/ Tas muhſcham ne tohp Kau-
nâ :/: Jo kas us ẜcho Akmini ſtahw/ Jep tam arridſan uhseet/ Daudſ Ne-
laimes/ Tomehr es muhſcham/ Ne eẜmu to Zilweku redſejs krihtam/ kas
palaiſchahs us Deewa Wahrdu/ Tas palihdſ wiẜẜeem ẜaweem Tizzigeem.
  8. Es luhdſchu/ ak Kungs/ no Ꞩirds dibben/ Tu ne gribbi no mannim
atņemt :/ Tawu ẜwehtu Wahrdu no mannas Muttes/ Tad man ne ap-
kaunahs: Manni Grehki in Noſeegumi/ Us tawu Schehlaſtibu/ Es wiẜ-
kim paļaujohs/ Kas nu ſtippri/ Us to palaiſchahs/ Tas ne bihẜees no Mir-
ẜchanas.
  9. Mannahms Kahjahms irr taws ẜwehtajs Wahrds/ Weena eededſi-
nata Ꞩwezze :/: Gaiẜchums/ kas mannim to Zeļļu rahda/ Ja ẜchi Rihtas=
Swaigſne/ Eekẜch mums uhslez/ Tudaļ ẜaproht/ Tas Zilweks to leelu
Dahwanu/ ko Deewa Gars/ Teem teeẜcham ẜohli/ Kas us to ſtipri zerre.
@b{Durch}

[98.lpp.]
@v{Durch Adams Fall iſt ganz varderbt.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  TEe Grehki pirmak zehluẜchees/ Kad ta wiẜs=pirma Ꞩeewa No Tẜchuhſ-
kas likkahs peewiltees/ Ta Nabbadſite Eewa: Kad wiņņas Wihrs/ Kas
arr bij tihrs/ Tas pirmajs Zilweks Adams/ Bij neklauẜigs/ Tohp noſeed-
ſigs/ Us mums daudſ Ļauna krahdams.
  2. Tà irr tas Welns us Zilwekeems/ Ko Deews bij taiẜnus raddijs;
Tà patt ir us mums Nabbageems To Nahw in Grehkus waddijs: Ka
wiẜẜeems bij Mirt muhſchigi/ Kad Deews/ itt pats no ẜewis/ Ne buhtu
drihds/ Mums wiẜẜeems lihdſ/ To Meitas=Augli dewis.
  3. Kà nu us wiẜẜeems nahk tas Kauns/ Zaur pirmo Tehwu Adam';
Ka wiẜẜi mirſtam wezs in jauns/ In wiẜẜur Grehkus rahdam: Tà irr weens
pats/ Deews/ muhẜu Rads/ Muhs atkaļ zehlis Gohdâ; Kungs Jeſus
Kriſts Tas Kruſtâ ẜiſts/ Ka mehs ne nahkam Ꞩohdâ.
  4. Tas Zilweks Deewa Eenaidneeks/ Tam dohd wiņſch ẜawu Dehlu/
Tas pats irr muhẜu weenigs Preeks/ Kas likkahs ẜchauſtees jehlu: Ja kahrt
in kaut/ Us ẜewim kŗaut/ To ẜmaggu Grehku Naſtu; To labpraht neẜẜ/ Ka
tu in es To Meeru Ꞩirdî praſtu.
  5. Ꞩchis ihpats Deews in Zilweziņſch/ Rahd man to Debbes Zeļļu;
Tahs Mihleſtibas Awotiņſch/ No ka es Preezas ẜmeļļu: Tas pats irr
mans Wiẜs=labbajs Gans/ Kas Deewa Duẜmu dſehẜis: Kas us to tizz/
To ne weens zits No wiņņa Rohkas plehẜihs.
  6. Tas Zilweks ļauns in nolahdams/ Kas pats us ẜewi ļaujahs/ Jeb zit-
tur gribbahs palihdſams; Tahds nohſt no Deewa raujahs: To warr tas
Welns/ Kas nikns in melns/ Kà wiltigs Garrs drihds beedeht: Bet Deewa
Behrs/ Tas kautajs Jehrs/ Warr muhẜas Wainas dſeedehet.
  7. Kas Deewam augſtam ustizzahs/ Tas ne tohp muhſcham Kaunâ;
In kas us Kriſtu paļaujahs/ Kaut zeetis gann dauds Ļauna: Tam ne buhs
kriſt/ Neds isẜamiſt/ Wiņſch redſehs Deewa Rohku: Ta palihdſ teem Labb-
tizzigeem Isſtahweht wiẜẜu Mohku.
  8. Ak Deews! laid mums taws Wahrds ne ſuhd/ Kas muhẜu Ꞩirdi
dſeede/ Nei muhs no tawa Waiga gruhd/ Kad muhs tee Grehki beede:
Taws Deewigs Prahts Jaw muhſcham tahds/ Tew ne tihk us mums rah-
@b{tees}

[99.lpp.]
tees: Kas tizzigs kļuhs/ Tam teeẜcham buhs Ir Nahweî labbi klahtees.
  9. Taws Wahrds/ kà Rihta=Swaigſne ſpihd/ Eekẜch muhẜahm tum-
ẜchahm Ꞩirdim; Tas Preeku dohd ikkatra Brihd'/ Ja mehs to labpraht
dſirdim/ In tizzam tam/ Pehz atneẜẜam Ir labbus Augļus lehti/ Tohs parah-
dam tam Tuwakam: Tà buhẜim muhſcham ẜwehti.

@v{Es iſt das Heyl uns kommen her.} 
@a{Georgs Mancelis}

  TA Peſtiẜchana irr mums nahkuẜi/ No tihras Schehlaſtibas in Lehni-
bas :/: Tee Darbi muhſcham ne palihdſ/ Tee ne warr muhs paẜar-
gaht: Ta Tizziba uhsluhko Jeſu Kriſtu/ Tas irr pahr mums wiẜẜeem
ganna darrijs/ Tas irr tas Widdutajs tappis.
  2. Ko Deews eekẜch Bauẜlibas pawehlejs irr/ Ka mehs to ne warrejam
darriht /: Tad zehlees Duẜmiba in leelas Behdas/ Preekẜch Deewa daſchu-
kahrtigi: No Meeẜahm ne gribbeja nahkt tas Gars/ Ko ta Bauẜliba wiẜs-
wairak gribbeja/ Mehs bijam wiẜẜi paſuduẜchi.
  3. Weena wiltiga Dabba bij tur klaht/ ka Deews ẜawu Bauẜlibu buh-
tu dewis :/: Itt ka mehs paẜchi warretum/ Pehz ẜawu Prahtu dſihwoht:
Tad irr tas tikkai weens ẜpehẜch Ꞩpeegls/ kas mums parahda to grehzigu
Dabbu/ eekẜch muhẜahm Meeẜahm apẜlehptu.
  4. Ne weens ne warreja to paẜchu Dabbu/ No paẜcha Spehka pa-
meſt/ :/: In jeb tas daſchukahrt baudihts tappa/ Tomehr tee Grehki wairak
zehlees; Ta Wiltineeka Darbu Deews ļohti nolahd/ In tai Meeẜai tee
Grehki/ Allaſchiņ paleek eedſimti.
  5. Tomehr bij teem Bauẜleem peepilditeem tapt/ zittadi mehs buhtum
wiẜẜi ẜamaitati :/: Tapehz ẜuhtija Deews ẜawu Dehlu Paẜaulê/ Tas pats
irr Zilweks tappis: Wiẜẜu Bauẜlu irr tas peepildijs/ Ar to ẜawa Tehwa
Duẜmibu kluẜẜinajs/ kas pahr mums wiẜẜeem gahja.
  6. In kad tas nu peepildihts irr/ No ta/ kas to ſpehj darriht/ :/: Tad
mahzees nu/ tu Kriſtihts Zilwehks/ Tahs Tizzibas ihſtenu Dabbu: Ne
wairs/ ka mans mihļajs Kungs/ Tawa Nahwe buhs man par Dſihwibu 
buht/ Tu eẜẜi preekẜch man makẜajs.
  7. To Es no Ꞩirds dibbina tizzu/ Taws Wahrds tas ne warr pee-
wilt :/: Nu ẜakki tu/ ka ne weenam buhs iẜẜamiſt/ To tu muhſcham ne mel-
@b{lohẜi}

[100.lpp.]
lohẜi: Kas tiz eekẜch man/ in tohp Kriſtihts/ Tam irr ta Debbes atpirkta/
ka tas ne taptu paſuſts.
  8. Tas irra ween preekẜch Deewa taiẜns/ kas ẜcho Tizzibu ẜaņem :/: Ta
Tizziba zaur to atſpihd/ Ja ta tohs Darbus ne leedſ: Deewam tahda
Tizziba patihk/ Tam Tuwakam darrihs ta Mihleſtiba labbu/ Eẜẜi tu no
Deewa peedſimmis.
  9. Tee Grehki tohp zaur Bauẜleem atſihti/ In leez to Ꞩirdi Behdâs :/:
Ewanģiļjums nahk tuhdaļ/ In eeſtiprina atkal to Grehzineeku: Tas
ẜakka/ nu leedi ẜchurp pee Kruſtu/ Eekẜch Bauẜlibas newaid Meers neds
Duẜẜeẜchana/ Ar wiẜẜeem ẜaweem Darbeem.
  10. Tee Darbi nahk pateeẜi ẜchurp/ No weenas pateeẜas Tizzibas :/:
Kad ta ne buhtu pateeẜa Tizziba bijuẜi/ Tad ta arridſan labbu ne buhtu
darrijẜi: Tomehr darra ween ta Tizziba taiẜnu/ Tee Darbi kalpo tam Tu-
wakam/ Pee teem mehs to Tizzibu nomannam.
  11. Ta Zerriba gaida to ihſtenu Laiku/ ko Deewa Wahrds irr ẜohlijs :/:
Kad tam par Preeku buhs notikt/ Ne leek mums Deews ihſteni ſinnaht:
Wiņſch ſinna gann kad tas ihſtens Laiks/ In ne darra pee mums kahdu
Wiltibu/ To buhs mums wiņņam tizzeht.
  12. Jep tas leekahs kà ne gribbedams/ Ne leezees to isbeedinaht :/: Jo
kur tas irr wiẜs tuwakajs/ Tur ne gribbahs liktees nomannitees: Wiņņa
Wahrdam buhs tew teeẜcham buht/ In jep tawa Ꞩirds to wiẜkim leedſ/ To-
mehr ne leezees isbihtees.
  13. Ꞩlawa in Gohds ar aukſtu Teikẜchanu/ Par ẜcho wiẜẜu Labbadar-
riẜchanu :/: Deews Tehws/ Deews Dehls/ Deews Ꞩwehtajs Gars/ Tas
gribbetu ſchehligi peepildiht/ ko tas eekẜch mums eeẜahzis irr/ Par Gohdu
ẜawai Walſtibai/ Ka ẜwehtihts tohp wiņņa augſtajs Wahrds.
  14. Wiņņa Walſtiba laid nahk/ wiņņa Prahts wirẜ Semmes/ Noteek
kà Debbes Walſtibâ :/: Ta deeniẜchķa Maiſe mums ẜchodeen dohta tohp/
Tas gribbetu muhẜu Parahdu pameſt: Ka mehs arridſan muhẜeem Pa-
radneekeem darram/ Ne laid mums eekẜch Kahrdinaẜchanas ſtahweht/ Bet
peſti muhs no Ļauna/ Amen.
@b{Es}

[101.lpp.]
@v{Es iſt das Heyl uns kommen her.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  TA Peſtiẜchana pee mums nahk/ No Deewa Lehn=prahtibas/Ne weens 
ar Darbeem pelniht mahk Preekẜch ẜewim Schehlaſtibas: Us Jeſu
ween mums ja=ſkattahs/ Ar Aztiņņahm tahs Tizzibas/ Muhs Peſtitajs
wiņſch tappis.
  2. Ko Deews bij Bauẜchļôs pawehlejs/ Tas darriht gŗuhti nahzahs/
In kad ne weens to ne warrejs; Tad Deewa Duẜmas ẜahzahs: Tam 
Garram bij no Meeẜas nahkt; Bet ẜchi jo drihſ to zenẜehs mahkt: Mehs 
bijam paſudduẜchi.
  3. Daẜch ẜchķitte/ ka mums buhtu Deews Tohs Bauẜchļus tapehz de-
wis/ Itt kà katrs ſpehtu turretees Pehz teem gan pats no ẜewis; Bet tee rahd
ween/ kà Ꞩpeeģelî/ Kas muhsâs Meeẜâa apẜlehpts bij/ To ļaunu Grehku
Dabbu.
  4. Ꞩcho Dabbu mehs ne warrejam No paẜcha Spehka ſaudeht/ Tee
Grehki/ kuŗŗôs eedſimmam/ Ne likkahs ẜew' apdraudeht: Tas Walẜķa=
prahts mums peeķeŗŗahs/ Pehz ka Deews ļohti apſkaiſtahs/ Kauns ween
no Grehkeem nahkahs.
  5. Tomehrt pehz ẜawahm Bauẜlibahm Deews gribbahs ka mehs dar-
ram/ Tas ſpeeſch/ ka mehs tahs peepildam; Bet kad mehs to ne warram/
Wiņſch ẜawu Dehlu atẜuhtijs/ Tas wiẜẜus Bauẜchļus peepildijs/ In Dee=
wa Duẜmas remdejs.
  6. No Kriſtus tas irr peepildihts/ Kas to irr darriht ſpehjis/ Wiņſch
muhẜu pehz irr nomohzihts/ In ẜawas Aẜẜnis lehjis: Zaur Kriſtus Nahw
mehs dſihwojam/ To tizzedami ẜaņemmam/ Wiņſch par mums wiẜẜeems
makẜajs.
  7. Tu eẜẜi ẜazzijs/ mihļajs Kriſts/ Tu gribbohts wiẜẜus ſchehloht; Ta
pehz ne gribbu isẜamiſt/ Taws Wahrdiņſch ne mahk melloht: Kas tizz in
ẜewi Kriſtiht leek/ Tam baudiht buht to Debbes=Preek'/ In ne kļuht pa-
ſudduẜcham.
  8. Kas Ꞩirdî turr ẜcho Tizzibiņņ'/ Tas war buht taiẜns preekẜch Dee=
wa; Ta rahda ẜawu Spihdumiņņ'/ Nei labbus Darbus neewa: Ꞩchi
Tizzib/ eemihļ Deewiņņam/ Ta Mihleſtiba Tuwakam/ Tahds irr no
Deewa dſimmis.
@b{Zaur}

[102.lpp.]
  9. Zaur Bauẜchļeem Grehkus atſihſtam/ Tee Behdas Ꞩirdî dſemde;
Tas Ewanģiļjums Grehzneekam To Ꞩirdi atkaļ remde: Tas leek tam
ẜawu Kruſtu ņemt/ Tee Bauẜchļi ween to Ꞩirdi kremt/ Kad tee tohs Dahr-
bus praẜẜa. 
  10. Tee Dahrbi nahk no Tizzibas/ To tahs tee pee mums mohdahs/
Kad ta ween dſihwa parahdahs/ Tad labbi Darbi rohdahs: Tomehrt
ẜchi ween muhs notaiẜno/ Tee Dahrbi zitteem pakalpo/ Zaur teem ta Tiz-
zib' atſpihd.
  11. Tai Zerribai buhs ẜagaidiht/ Ko Deewa Wahrds mums ẜazzijs/ Ko
Deews mums lizzis paẜoliht/ Tas ne ſtahw muhẜâs Azzis: Wiņſch pats to
Laiku ſinnahs gann/ In dohs mums ẜawu Ꞩohliẜchann'/ To buhs mums 
wiņņam tizzeht.
  12. Kad ẜchķeetees/ Deewiņſch ne gribbams/ Ne buhs tew tapehz bihtees/
Tu eẜẜi wiņņam paſihſtams/ Kad leekahs ne paſihtees: Us wiņņa Wahr-
da palaidees/ Kaut tawa Ꞩirds gann leeguẜees/ Ne leezees ẜewi beedeht.
  13. Augſts Gohds tew ẜazzihts taggadiņ/ Ka tu Deews Tehws muhs
pildijs/ Ar wiẜẜu labbu Dahwaniņņ/ Ir muhẜas Ꞩirdis ẜildijs/ Ar tawa 
Wahrda Ugguntiņņ'; Ak! glabba mums to allaſchiņ: Ka ẜwehtihts tohp
taws Wahrdiņſch.
  14. Dohd nahkt mums tawa Walſtibiņņ'/ Taws Prahtiņſch notihkſt 
ẜwehti/ Dohd muhẜu Maiſes Gabbaliņņ'/ Tohs Grehkus peedohd lehti/
Ne ļau muhs Niknam Kahrdinaht/ No Ļauna gribbi paẜargaht; Gohds
tew Deews augſtajs/ Amen.

@v{Nun freut euch lieben Chriſten gemein.} 
@a{Georgs Mancelis} 

  NU preezajees mihļa Kriſtita Draudſe/ In laid mums lihkẜmodameem
deet :/: Ka mehs drohẜchi in wiẜẜi ween lihdſ/ Ar Preeka no Ꞩirds dſee-
dam: Ko Deews pee mums darrijs irr/ Ir ẜawu leelu brihniẜchķu Darbu/
ļohti dahrgi irr tas muhs atpirzis.
  2. Tas Wels man Zeetumâ turreja/ Eekẜch Nahwes biju es paſuddis :/:
Manni Grehki man mohzija Deenâs in Naktîs/ Eekẜch teem es biju pee-
dſimmis: Es ſtiggu allaſch dſiļļaki eekẜchan/ Manna Dſihwoẜchana ne dar-
rija neneeka Leetas/ Tee Grehki man bija pahrņehmuẜchi.
@b{Man-}

[103.lpp.]
  3. Mannee labbee Darbi ne ſpehja neneeka/ Tee bija wiẜķim ẜamaita-
ti :/: Ta Zilweka Prahts eenihd Deewa Ꞩohdibu/ Pee Labbuma bija tas
nomirris: No Bailibas es gribbeju isẜamiſt/ Neneeka ka Mirẜchana pee
man palikka/ Eekẜch Elles bij mann eegrimt.
  Tad apſchehlojahs tas muhſchigs Deews/ Pahr mannu Nabbadſihbu :/:
Tas atgahdajahs ẜawas Schehlaſtibas/ Tas gribbeja mannim likt palih-
dſeht: Tas greeſe us man ẜawu Tehwa=Ꞩirdi/ Ne bij tas tam pateeẜi ne
kahdi Ꞩmeekli/ Ko tas zeenija/ to tas dewe.
  5. Tas ẜazzija us ẜawu mihļu Dehlu/ Nu irra Laiks apſchehlotees :/:
Taiẜees tu zeenigs Waiņaks mannas Ꞩirds/ In eẜẜi to Nabbagu Peſti-
ẜchana; In palihdſi teem no Grehku Behdahm/ Nomahz to dehļ to ruhktu
Nahwi/ In leez tohs ar tew dſihwoht.
  6. Tas Dehls tam Tehwam paklauẜigs bija/ Tas nahze pee man wirẜ 
Semmes :/: No weenas ẜchķihſtas in ẜkaidras Jumprawas/ Tam bij
mannam Brahļam tapt: Itt ẜleppini turreja tas ẜawu Warru/ Tas ap-
ģehrbees mannâs nabbagâs Meeẜâs/ To Wellu gribbeja tas guhſtiht.
  7. Tas ẜazzija us man/ turrees pee mann/ Nu buhs tew labbi isdohtees :/:
Es dohmohs pats wiẜķim par tew/ In gribbu par tew zihnitees: Jo Es pee-
darru tew/ in tu peedarri mannim/ In kur es paleeku/ tur buhs tew buht/ Tam
Eenaidneekam ne buhs muhs ẜchķirt.
  8. Tas islees mannim mannu Aẜẜini/ Tà lihdſ mannu Dſihwibu lau-
pihs :/: To wiẜs zeeẜchu es tew pahr labba/ To buhs tew ſtipri tizzeht;
To Nahwi aprij manna Dſihwiba/ Manna Taiẜniba neẜs nohſt tawus
Grehkus/ zaur to tu eẜẜi ẜwehts tappis.
  9. Uhs Debbes pee mannu Tehwu/ Brauzu es no ẜchihs Dſihwoẜcha-
nas :/: Tur gribbu es buht taws Mahzitajs/ To Ꞩwehtu Garru gribbu es
tew doht; Tam buhs tew Behdâs eepreezinaht/ In mahziht man pareiſi at-
ſiht/ In wiẜẜâ Taiẜnibâ waddiht. 
  10. Ko es eẜmu darrijs in mahzijs/ To buhs tew darriht in mahziht :/:
Ka Deewa Walſtiba tohp wairota/ Deewam par Ꞩlawi in Gohdu; In
ẜargajees no to Zilweku Mahzibas/ No tahs ẜamaitahs tahs Tizzibas
Baggatiba/ To atſtahju es tew par pehdaju Mahzibu. 
@b{Nun}

[104.lpp.]
@v{Nun freut euch lieben Chriſten gemein.} 
@a{Kristofors Fīrekers} 

  NU tohpi lihgẜma/ dſeed in deij/ Tu mihļa Deewa Draudſiht'/ Teiz droh-
ẜchi/ nahz/ ar mannim eij/ Tohs leelus Darbus raudſiht/ Ko Dee-
wiņſch darrijs irr pee mums/ Kahds dahrgs irr Kriſtus Pelnijums/ Gann
gŗuhti tas tam nahzis.
  2. No Welna biju ẜaẜaiſtihts/ Eekẜch Nahwes=Beddres grimmis/ No
manneem Grehkeem nomohzihts/ Eekẜch kuŗŗeem biju dſimmis: Es krittu
dſiļļi Paradâ/ In allaſch gahju Ļaunumâ/ No Grehkeem wiẜẜai pahrņemts.
  3. Ar manneem labbeem Darbiņņeem Bij ſtahweht man ar Kaunu/
Mans Prahts/ ar wiẜẜeem Lohzikļeem/ Tee dſinnahs ween us Ļaunu:
Ꞩirds=Bailês bij man isẜamiſt/ Tai Nahwei bij us manni kriſt/ Eekẜch El-
les man bij nogrimt.
  4. Tad tappa Deewam mannis ſchehl/ Pehz tahdam leelahm Behdahm;
Tas ruhpejs wiņņam mannis dehļ/ Man bij kļuht palihdſehtam: Us man-
ni Deewiņſch atgreeſehs/ Ta Tehwa=Ꞩirds tam atwehrehs/ Tas wiņņam
daudſ irr makẜajs.
  5. Us ẜawu Dehlu ẜazzijs wiņſch; Tas Zilweks darrijs Ļauna: Ei
mannas Ꞩirds dahrgs Waiņaziņſch/ In peſti tohs no Kauna: No Beh-
dahm wiņņus gribbi raut/ Par teem to ruhktu Nahwi kaut/ Tohs likt ar
tewi dſihwoht.
  6. Tas Dehls bij Tehwam paklauẜams/ Tas irr wirẜ Semmes nah-
zis/ No Jumprawiņņas peedſimdams/ Mans Brahlis buht wiņſch ẜahzis:
Tas mannâs Meeẜâs apģehrbees/ In Kalpa Ģihmî turrejees/ Tas Welns
bij wiņņam guhſtams.
  7. Wiņſch treẜẜ: tew labbi weddiẜees/ Pee mannim turrees ẜewi/ Man
tewis pehz tihk nodohtees/ Es gribbu eet par tewi: Tu eẜẜi mans/ taws grib-
bu buht/ Kur eẜmu es/ tur buhs tew kļuht/ Ne weens muhs warrehs atſchķirt.
  8. Tee islees mannas Aẜẜinis/ Man darrihs gŗuhtas Nahwes/ Tas 
buhs par Labbu notizzis/ Kas us to ſtippri ſtahwes: To Dſihwib es tew no-
pelnijs/ No taweem Grehkeem atpeſtijs/ Tà eẜẜi tu ẜwehts tappis.
  9. Pee Tehwa brauzu Debbeẜîs/ Ar leelu Gohd' in Warru/ No teijeen
eẜmu paẜohlijs Tew ẜuhtiht ẜawu Garru: Kas tawu Ꞩirdi remdinahs/ In
Behdâs tewi ne atſtahs/ Us taiẜneem Zeļļeem waddihs.
@b{Stahw}

[105.lpp.]
  10. Stahw tu pee mannas Mahzibas/ Kas mahziht' ne bes Siņņas/
Ka Deewa Draudſe waiŗojahs/ Eekẜch wiņņa Walſtibiņņas; In behdſ no
ẜweẜchas Bauẜlibas/ Zaur ko mans Wahrdiņſch maitajahs: To ņem-
mees Wehrâ beidſoht.

@v{HErr CHriſt der einige GOttes Sohn.} 
@a{Georgs Mancelis}

  KUngs Kriſtus weenigs Deewa Dehls/ Tehwa eekẜch Muhſchibas :/:
No wiņņa Ꞩirds isaudſis Lihdſ kà ſtahw rakſtihts: Tas irr ta Rihtas
Swaigſne/ Ꞩawu Spihdumu ſteep tas tahlu Preekẜch zittahm ẜkaidrahm
Swaigſnehm.
  2. Par mums weens Zilweks peedſimmis/ Eekẜch paſtara Laika :/:
Tai Mahtei newaid paſudduẜi/ Ꞩawa Jumprawas Ꞩchķihſtiba/ To Nah-
wi par mums ẜalauſijs/ To Debbeẜi atẜlehdſis/ To Dſihwibu atkaļ at-
neẜẜis.
  3. Laid mums eekẜch tawas Mihleſtibas/ In Atſihẜchanas peeņemtees :/:
Ka mehs eekẜch Tizzibas paleekam/ In kalpojam eekẜch Garra tà: Ka
mehs ẜcheit warram baudiht/ Tawu ẜaldumu Ꞩirdî/ In twihkſtam allaſch 
pehz tew.
  4. Tu Radditajs wiẜẜu Leetu/ Tu Deewa Tehwiẜchķs Ꞩpehks :/: Tu
waldi no weena Galla lihdſ ohtru/ ẜpehzigi pehz tawu paẜchu Warru/ Muh-
ẜas Ꞩirdis pee tew greeſ/ In nowehrẜ muhẜus Prahtus/ ka tee ne atkahpj
no tew.
  5. Nokauji muhs zaur tawu Lehnibu/ Uhsmohdini muhs zaur tawu
Schehlaſtibu :/: To wezzu Zilweku darri besẜpehzigu/ Ka tas jauns dſih-
woht warr: Ꞩcheitan wirẜ ẜchihs Semmes/ To Prahtu in wiẜẜu Eegrib-
beẜchanu/ In Dohmaẜchanu turreht us tew.

@v{HErr CHriſt/ der einig GOttes Sohn.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  KUngs Kriſtus/ kas ne ẜahzis; Bet pats tas Eeẜakums: No Tehwa
Kruhtim nahzis/ Tas muhſchigs Atſpihdums/ Kas ẜpohſchaks nekà
Debbes: No ẜaweem Wahrdeem drebbehs Wiẜs wiņņa Raddijums.
  2. No Debbes Semmê grimmis/ Kad tappis maẜajs Behrs/ No ẜchķih-
ſtas Meitas dſimmis Tas Dawidiņņa Zehrs: Pee Kruſta Stabba loh-
zihts/ Pehz muhẜeems Grehkeems mohzihts/ Tas taiẜnajs Deewa Jehrs.
@b{Dohd}

[106.lpp.]
  3. Dohd muhẜai Mihleſtibai Prett tewim ſelt in augt; Dohd muhẜai
Ustizzibai Eekẜch labbeem Dahrbeem plaukt: Taws Garrs pee mums laid
ẜittahs/ laid muhẜa Ꞩirds ne mittahs Pehz tewim ẜlahpt in ẜaukt.
  4. Taws Tehws irr wiẜẜas Leetas Zaur tewim raddijs ween; Tu wal-
di wiẜẜâs Weetâs/ Wehl us ẜcho paẜchu Deen': Laid muhẜu Prahts ne
maldahs/ Laid muhẜas Ꞩirdis waldahs/ Tahs Garrâ Kohpâ ẜeen.
  5. Lai mirſt in wiẜẜai ſuhdahs Tas wezzajs Grehku=Prahts/ Ka tas
eekẜch mums ne kļuhdahs/ To jauno ne nomahz; Kas nahk no Ꞩwehta
Garra/ Kas wiņņa Prahtu darra/ Taps ẜwehtihts ẜweizinahts.

@v{Collect/ am Fest=Tage Mariæ Verkündigung.}
@v{(Der Prieſter)}
      Redſi/ weena Jumprawa irr gŗuhta/ Alleluja.
@v{(Das Chor)}
      In wiņņa dſemdehs weenu Dehlu Alleluja.
         Laideet mums luhgt.

  AK wiẜẜu=walditajs muhſchigs Deews/ kas tu eẜẜi gribbejs/ in zaur weenu
Eņģeli lizzis ẜluddinaht/ ka tawam Dehlam no tahs Jumprawas Mah-
rias Meeẜahm bij zilwezigu Dabbu peejemt: Mehs luhdſam tewi/ ka
muhẜu grehziga Dſimta zaur wiņņa ẜwehtu Eedſimẜchanu ẜchķihſta tohp/
zaur to paẜchu tawu Dehlu Jeſu Kriſtu muhẜu Kungu/ Amen.

@v{Vom Abendmahl des HERRN.}
@v{Die Præfation vor der Communion.} 
@v{Der Prieſter.} @v{Das Chor.}
      DEews Kungs irr ar jums. In ar tawa Garra. 
Pazelleet / juhẜas Ꞩirdis. 
@b{Tahs}

[107.lpp.]
  TAhs irr mums us Deewu.
@v{Oder:}
  Mehs eẜẜam to darrijẜchi. 
Laideet mums Pateizibu ẜazziht Deewam muhẜam Kungam. 
Tas irr labbi in tâ peederrahs. 
Pateeẜi tas irr labbi in tà peederrahs/ In irr arridſan 
mums ẜwehtigs/ ka mehs tew allaſchiņ in wiẜẜur Pateizibu
ẜakkam/ Ak ẜwehtajs Kungs/ Wiẜẜuwalditajs Tehws/ muh-
ſchigajs Deews/ zaur Kriſtu muhẜu Kungu.

@v{Hierauff folget die Conſecration}
@b{Muhẜu}

[108.lpp.]
  MUhẜu Kungs JEſus Kriſtus/ tannî Naktî/ kad wiņſch pahr-
dohts tappa/ jehme tas to Maiſ/ pateize un pahrlauſe to / dewe 
ẜaweem Mahzekļeem in ẜazzija: Jemmeet in ehdeet/ tas irr man-
na Meeẜa/ kas par jums tohp dohta/ to darrajt mannis peemin-
nedami.
  Tàpatt arri jehme wiņſch to Biķķeri/ pehz ta Wakkara=ehdee-
na/ pateize in dewe teems to/ in ẜazzija: Jemmeet in dſerreet
wiẜẜi no ta/ ẜchis Biķķeris irr ta jauna Eeſtahdiẜchana mannâs
Aẜẜinîs/ kas par jums in par daudſeem isleetas tohp/ par Pamme-
ẜchanu to Grehku. To darrajt/ zeekkahrt juhs to dſerraht man-
nis peeminnedami.

@v{Darauff ſinget man das Sanctus. Dreymal.}

  ꞨWehts irr Deews tas Kungs Zebàòth. @v{3. mal.}

  Ꞩwehts Ꞩwehts Ꞩwehts 
irr tas Kungs Zebaoth/ Debbes in Semme irr pilna tawas 
Gohdibas. Ꞩwehtihts irr/ kas atnahk eekẜch ta Wahrda ta 
Kunga/ ta Kunga.
@b{Oder}

[109.lpp.]
@v{Oder alſo/ wie es im HErn GOtt Dich loben wir geſungen wird.}

 Ꞩwehts irr muhẜu Deews/ Ꞩwehts irr muhẜu Deews/
Ꞩwehts irr muhẜu Deews/ tas Kungs Zebäot.

@v{Oder alſo;}

  Ꞩwehts/ Ꞩwehts/ Ꞩwehts irr tas Kungs/ Zebaot/ 
Debbes in Semmes/ irr pilna tawas Gohdibas. 
Hoſianna eekẜch tahs augſtahs Debbes
Ꞩwehts irr tas/ kas nahk eekẜch ta Wahrda ta
Kunga/ Hoſianna/ eekẜch tahs augſtas 
Debbes.
@b{Hie}

[110.lpp.]
@v{Hie wendet ſich der Prieſter zum Volck und ſpricht:}

Laid mehs no Ꞩirds=dibbena luhdſam/ kà muhẜu Kungs
Jeſus Kriſtus mums pawehlejs/ in ſchehligu Paklauẜiẜchanu pa-
ẜohlijs irr.
  MUhẜu Tehws/ eekẜch Debbes/ Ꞩwehtihts tohp taws
Wahrds/ Laid nahk pee mums tawa Walſtiba/ Taws Prahts
laid notihkſt/ wirs Semmes kà eekẜch Debbes; Muhẜu
deeniẜchķu Maiſ/ dohd mums ẜchodeen/ In peedohd mums muh-
ẜu Paradu/ kà mehs peedohdam muhẜeem Paradneekeem/
@b{in}

[111.lpp.]
in ne eewed muhs eekẜch Kahrdinaẜchanu/
@v{Das Chor:}
Bet peſti muhs no ta Ļauna/ Amen.

@v{Hierauff wird das O Lamb GOttes; geſungen.}
@v{Entweder dieſes:} 

  AK Deewa Jehrs nenoſeedſis/ Pee Kruſta Kohka nokauts :/:
Allaſchiņ atraſts pazeetigs/ Jep tu ganna tappe pulgahts/ Wiẜ-
ẜus Grehkus eẜẜi tu paneẜẜijs/ Mehs buhtum wiẜẜi isbailojẜchees/
Dohd mums tawu Meeru/ ak JEſus.

@v{Oder:} 

  AK Deewa Jehrs/ tu jem us tew tahs Paẜaules Grehkus/
Dohd mums tawu Meeru.
@b{Oder}

[112.lpp.]
@v{Oder alſo:}

  AK tu Deewa Jehrs/ Tu jem us Ꞩew tahs Paẜaules Grehkus/
Eẜẜi mums ſchehligs.
Dohd mums tawu Meeru.
TA Kunga Meers irr allaſchiņ ar jums. In ar tawa Garra.

@v{Hie reichet man das Heilige Abendmahl/ des wahren gegenwärti-}
@v{gen Leibes und Blutes JEſu CHriſti/ und werden folgen-} 
@v{de Lieder geſungen.}
@v{JEſus CHriſtus unſer Heyland.} 
@a{Georgs Mancelis}

  JEſus Kriſtus muhẜu Peſtitajs/ Kas no mums Deewa Eenaidibu ņeh-
me/ Zaur ẜawu ŗuhktu Mohku/ Palihdſeja tas mums no tahs Elles
Ꞩahpes.
  2. Ka mums muhſcham to ne bij aismirſt/ Dewe tas mums ẜawu
Meeẜu ehſt/ Eekẜch tahs maſas Maiſes mums neẜaprohtoht/ In ẜawas
Aẜẜinis ar Wihna dſert.
  3. Kas grib pee ẜcho Galdu eet/ Tam buhs labbi ẜawu Leetu apdoh-
maht/ Kas nezeenigi ẜcheit klaht eet/ Par to Dſihwoẜchanu tas to Nah-
wi dabbu.
  4. Tew buhs Deewu Tehwu ẜlaweht/ Ka tas tew tik labbi baŗŗo/ In
par tawu Noſeegumu/ Ꞩawu Dehlu irr lizzis pee Kruſta nokaut.
@b{Tew}

[113.lpp.]
  5. Tew buhs tizzeht in ne isẜamiſt/ Ka ta irr weena Barriba teem Ne-
weẜẜeleem/ Kam ta Ꞩirds no Grehkeem gŗuhta irr/ In no Isbailes noẜkum-
muẜi warren.
  6. Tahdu leelu Lehnibu in Schehlaſtibu/ Mekle ta Ꞩirds eekẜch leelahm
Behdahm/ Irr tew labbi/ tad paleez te nohſt/ Ka tu ne dabbu ļaunu Algu.
  7. Wiņſch ẜakka pats/ Nahzeet juhs Nabbagee/ Es gribbu man pahr 
jums apſchehlotees/ Ne kahds Ahrſte tam Weẜẜelam waijag/ Wiņņa
Darbs tohp tihri par Ꞩmeeklu.
  8. Kad tu warretu ẜew ko nopelnitees/ Kapehz bij tad waijaga man par
tew nomirt/ Ꞩchis Galds arridſan tew ne palihdſ/ Ja tu ẜew paẜcham
palihdſeht gribbi.
  9. Tizzi tu to no Ꞩirds dibbena/ In atſihſti ar tawas Muttes/ tad eẜẜi
tu labbi in pareiſi gattaws/ In ta Barriba tawu Dwehẜeli eepreezina.
  10. Teem Augļeem ne buhs arridſan nohſt palikt/ Tawu Tuwaku buhs 
tew mihleht/ Ka tu tam palihdſeht warr/ Ittin kà taws Deews pee tewim
darrijs irr.

@v{JEſus CHriſtus unſer Heiland/ der von uns} @l{&:}
@a{Kristofors Fīrekers}

  JEſus Kriſtus/ muhẜu Glahbejs/ Kas tahs Deewa Duẜmas ẜlahpejs/
Mohkas zeeſdams nomirris/ In muhs no Elles ispirzis.
  2. Ka to minneht buhs no Teeẜas/ Dohd wiņſch ehſt mums ẜawas
Meeẜas/ Ar to Maiſes Kummoẜiņņ'; In ẜawas Aẜẜinis{Aẜẜnis} dſehrt ar Wihn'.
  3. Kam eet gribbahs pee ẜchi Galda/ Laid tas ẜawu Ꞩirdi walda: Kas
ne buhs ẜataiẜijees; Tas tur to Ꞩohdib' ehdiẜees.
  4. Tew buhs Deewu Tehwu gohdiht/ Kas ne gribbejs tewi tewi ẜohdiht;
Bet tik ẜwehti pameelojs/ Ar ẜawu Dehlu apẜchķiņķojs.
  5. Tew buhs tizzeht/ ka ẜchi Maiſiht'/ In ẜchis Wihns warr ſtippru
taiẜiht/ To/ kas wahjẜch eekẜch Tizzibas/ Par ẜaweem Grehkeem behdajahs.
  6. Kam tee Grehki ruhp/ tas gribbahs/ Tahdas leelas Schehlaſtibas;
Kas drohẜch/ paleek wiẜẜai nohſt/ In tà pats ẜewi darrahs pohſt.
  7. Wiņſch pats ẜauz: nahz manna Bruhte/ Tew ta Ꞩirds no Grehkeem
gŗuhta; Es tew gribbu ſtahweht klaht/ To Grehku Wainu dſeedinaht.
  8. Kad tu buhtu pats ko ſpehjis; Kam es ẜawas azzis lehjis? Ir ẜchis
Galds tew ne peedarr/ Ja tu ẜew pats palihdſeht warr'.
@b{Ja}  

[114.lpp.]  
  9. Ja tu to nu tizzeht warri/ In ar Mutt to ẜazziht arri: Tad ẜchis
Meelaſts buhs tew labs/ In tawâ Ꞩirdî augligs taps.
  10. Tew buhs labbus Darbus ſtrahdaht/ Wiẜẜeems Labba darriht gah-
daht: Ka ikweens tew pateikt warr/ Kà Deews pee mums wehl allaſch darr'.

@v{GOtt sey gelobet/ und gebenedeyet.} 
@a{Georgs Mancelis}

  DEewu mehs ẜlawejam in ẜakkam Pateizibu/ Jo wiņſch pats muhs irr
meelojs :/: Ar ẜawahm Meeẜahm in ar ẜawahm Aẜẜinim/ To leez
Kungs Deews mums par labba notikt/ Kirie eleiſon.
  2. Kungs zaur tawu ẜwehtu Meeẜu/ Kas no tawas Mahtes Mahrias
nahze/ In tas Ꞩwehts Aẜẜins/ Palidſ Kungs mums no wiẜẜahm Beh-
dahm/ Kirie eleiſon.
  3. Ta Ꞩwehta Meeẜa irr par mums nodohta/ Eekẜch Nahwi ka mehs
zaur to warretum dſihwoht :/: Ne leelaka{leelaku} Schehlaſtibu warretu tas mums
dahwanaht/ Pee ka mums to bij peeminneht/ Kirie eleiſon.
  4. Kungs tawa leela Mihleſtiba tew ſpeeduẜi irr/ Ka tawahm Aẜẜinim
pee mums bij leelu Brihnumu darriht/ In nomakẜaht muhẜu Parahdu/
Ka nu Deews atkaļ muhẜu Draugs irr tappis/ Kirie eleiſon.
  5. Deews dohd mums wiẜẜeem ẜawu ſchehligu Ꞩwehtumu/ Ka mehs
eetam us ẜaweem Zeļļeem/ Eekẜch ihſtens Mihleſtibas in Brahļigas Pee-
tizibas/ Ka mums ta Barriba ne ehd to Ꞩirdi/ Kirie eleiſon.
  6. Kungs tawu Ꞩwehtu Garru muhſcham ne atņem no mums/ Kas
muhs mahza turreht pateeẜu Tizzibu/ ka tawa nabbaga Kriſtita Draudſe/
dſihwo eekẜch Meera in Weenadibas/ Kirie eleiſon.

@v{GOtt sey gelobet/ und gebenedeyet.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  DEews eẜẜi ẜlawehts/ ka tu muhs tà ſchehlojs/ In muhs pats tik dahrgi
meelojs/ Ar tawahms Meeẜahms in ar Aẜẜintiņņahms/ Dohd tahs
ņemt ar labbahm Siņņahms. Kungs eẜẜi ſchehligs. 
  2. Kungs/ laid peſti muhs ẜchihs Meeẜiņas/ Kas tew nahk no ẜchķihſtas
Jumprawas/ Tà patt tawas Aẜẜinis/ Ko tu mirdams islehjis. Kungs eẜẜi 
ſchehligs. 
  3. Tu tawas Meeẜas Nahweî par mums dewis/ Ka mums dſihwoht
bij pee tewis: Kas ne redſ ẜcheitan leelu Schehlaſtibu? Ko warr teikt ar
Pateizibu. Kungs eẜẜi ſchehligs. 
@b{Kungs}

[115.lpp.]
  4. Kungs/ tu muhs tik ļohti mihļus turr'/ Tawas Aẜẜintiņņas doh-
dams ẜchur; Makẜadams to Grehku Kohp'/ Ka Deews muhẜu Drau-
dſiņſch tohp. Kungs eẜẜi ſchehligs.
  5. Deews gribbi wiẜẜeem tawu Wahrdu rahdiht/ Muhs us taweem
Zeļļeem ſtahdiht/ Ka zitti no mums Mihleſtibas dabbu/ In ẜchis Galds
mums nahk par Labbu. Kungs eẜẜi ſchehligs.
  6. Kungs/ taws Ꞩwehtajs Garrs laid ſtahw mums klaht/ Dohd tam
waldiht muhẜu Ꞩird' in Praht': Ka mehs ẜwehti dſihwojam/ Labbi koh-
pâ ẜaderram. Kungs eẜẜi ſchehligs.
  
@v{O JEſu! Du mein Bräutigam.}
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Nach der Stimme}
@v{Herr JEſu CHriſt/wahr Menſch und GOtt.} 

  AK! Tu mans Bruhdgans JEſu Kriſt/ Tu mann tik ļohti mihledams/
Pee Kruſta Kohka nomirris/ To Grehku Naſtu atņehmis.
  2. Es nahku pee ẜchi ẜwehta Gald'/ Ar daſcheem Grehkeem apgahnihts/
Es eẜmu neẜchķihſts/ nabbags/ wahjẜch; Ak! ne ſtumm mann no tewis nohſt.
  3. Tu Kungs mans Ahrſt/ mans Gaiẜchums eẜẜ'/ Tu baggats/ kam
neneeka truhkſt/ Tu Awots wiẜẜa Labbumma/ Kas mann' ar Taiẜnibs
Drahnahm ģehrbj.
  4. Tapehz/ ak JEſu! ludſ' es tew'/ Mann Wahju tu pats dſeedini/
Wiẜs kas pee mannim neẜchķihſts irr/ To tu pats ẜchķihſti/ nomaſga.
  5. Apſkaidro mannu tumẜchu Praht'/ Dohd mann pateeẜu Tizzibiņņ'/
Us wiẜẜu Godu waddi mann'/ To Meeẜu Kahrumm' eewaldi.
  6. Ka es/ ak dahrgajs Peſtitajs! Tà warru tawas Meeẜas ehſt/ In
tawas Aẜẜnis zeenigs dſehrt/ Tew mannâ Ꞩirdî paturreht.
  7. Istukẜchķi mann no Blehdibas/ Ar wiẜẜu Gohdu peepildi/ In man-
na Ꞩirds laid peeņemmahs Eekẜch Mihlibas in Tizzibas.
  8. Pee Meeẜ' in Dwehẜels ẜwehti mann'/ Dſenn nohſt no mann/ kas
kaiteht warr/ Nahz mannâ Ꞩirdî peemahjoht/ In ar mann muhſcham ẜa-
draudſees.
  9. Laid pehz ẜcho dahrgu Meelaſtib'/ Wiẜs Grehks no mannim isſuh-
dahs/ laid nohſt eet Grehku=Ꞩohdibai/ laid at=eet Tehwa Schehlaſtib'.
@b{Laid}

[116.lpp.]
  10. Laid wiẜẜi Waidineeki behg/ Redſammi in neredſammi/ In ko mans
Prahts tew eeẜohlijs/ To palihdſ labbi nodarriht.
  11. Tu mannu Praht' in Dſihwoẜchann' Ꞩataiẜi/ kà tew paẜcham tihk/
Laid es/ kà labbajs Deewa Behrns/ Eekẜch Meera ẜawas Deenas beidſ'.
  12. Kamehrt tu mann/ mans Peſtitajs/ Usņemẜi Debbes Walſtibâ/
Kur es ar wiẜẜeem tizzigeem Pee tawa Galda preezaẜchohs.

@v{Schmücke Dich/ ô liebe Seele.} 
@a{Gerhards Remlings}

  TAiẜees/ manna Ꞩirds/ in pohẜees Zellees/ rahdees Gaiẜmu preekẜcha/
Wui tad wehl ar Grehkeem kņohẜees :/: Kungs atees pee tewim eekẜcha:
Jeſus pee tew ẜchodeen raẜẜees :/: Tu ẜcho Weeẜi luhdſes/ praẜẜees. Jeſus/
kas mahk wiẜẜu waldiht/ Baŗŗohs tew ar ẜaldu Maltiht.
  2. Bruhdgans nahk pehz ẜawa Drauga/ Tu teiz wiņņam pretti Lauka :/:
Mihļotajs pee tewim eetahs Mekledams tahs Mahjuweetas: Ꞩlehdſ tam
tohs Ꞩirds=Wahrtus augẜchan :/: Usjem to ar tahdu Ꞩaukẜchan: Nahz
mans Draudſiņ/ kas mann gannihs/ Greeſees/ Mihļajs/ ẜchurp us 
mannis.
  3. Dahrgums ja=is=ẜweŗŗ ar Seltu/ Paẜaul' ne mahk doht par wel-
tu :/: Bet tu mann apẜchķiņķo Wahrgam/ Ar tahm Dahwanahm tik
dahrgahm: Jo ar wiẜẜu Paẜauls Naudu :/: Ne warr makẜaht/ ko es bau-
du: Tawu ẜwehtu Meelaſtiņu/ Tawu Meeẜ' in Aẜẜintiņu.
  4. Es isẜalzis Jeſu luhdſohs/ Ꞩawas Wainas wiņņam ẜuhdſohs :/:
Es noẜlahpis/ kahdu Lahẜu/ Wiņņa Schehlaſtibas praẜẜu: Weenmehr es
pehz Jeſu waidu :/: Raudadams us wiņņa gaidu; Lai wiņſch mannâ Ꞩir-
dî dohdahs/ Ꞩirds eekẜch wiņņa atkaļ rohdahs.
  5. Ꞩwehtas Bailes lihdſ ar Luſtam/ Ꞩawâ Ꞩirdî prohtu kuſtam :/:
Kas warr turreht ihſtâ Siņņâ/ kà ẜchi Dwehẜles=Barribiņa: Ꞩajemmahs
er Grehzineeku :/: Ꞩche jabrihnahs itt parleeku: Kà warr Zilweziņſch
pilns Grehku/ Ꞩapraſt Deewa Darb in Ꞩpehku.
  6. Kas ẜche weenam nahk par labbu/ To ir wiẜẜi teeẜcham dabbu:/:
Ikweens Kriſtus Meeẜu walka/ Wiņņa Aẜẜnis nodſeŗŗ Malkâ: Neds pee-
truhkſt ẜchihs Meelaſtiņas :/: Kriſtus us jem jemdams wiņņas: Azs in
Padohms to ne ẜaproht/ kà tur Ꞩirds ar Deewa aprohd.
@b{Jeſus!}

[117.lpp.]
  7. Jeſus! Debbes Ꞩaul in Spohſchums :/: Manna Rohſiht/ Dwehẜels
Kohẜchums/ Jeſus! Muhẜa Preekas Akka/ kam tee Eņģļee Gohdu ẜakka:
Es pee tawahm Kahjahm tinnohs :/: Neekur Schehlaſtibas ſinnohs: Dohd/
ka es ẜcho Meelaſt' dabbu'/ Tew par Gohdu/ ẜew par labbu.
  8. Kad muhs Nahwe parijuẜi/ Tawa Mihlihb' darrijuẜi :/: Jeſus/
kad Tu pee mums nahzi/ Muhs no Grehkeem peſtiht ẜahzi: Nahwes
Breeẜmâs par mums eedams :/: Ꞩawu Aẜẜintiņ' isleedams: Tu ar to
muhs ẜchodeen dſirdi/ ka mehs tew ween turram Ꞩirdî.
  9. Dohd mann/ Jeſus! Palihdſiņu/ ka es tawu Mihlibiņu :/: Ta-
wu Aẜẜintiņ in Meeẜu/ Baudohs ne us niknu Teeẜu: Eijoht man pee Dee-
wa Galda :/: Ꞩwehts Gars lai man Ꞩirdî walda; ka es ſtaigaju pateeẜis/
Pehz tur kļuhſtu Debbeẜ' Weeẜis.

@v{Collect/ nach der Communion.}
@v{(Der Prieſter.)}
  Pateizeet tam Kungam/ jo wiņſch irr mihligs/ Allel:
@v{(Das Chor.)} 
  In wiņņa Mihlaſtiba paleek muhſcham/ Alleluja/
          Laideet mums luhgt:           
  MEhs pateizam tew/ ak wiẜẜuwalditajs Kungs in Deews/ ka tu muhs
zaur ẜcho ẜwehtu Dahwanu eẜẜi eepreezinajs: In luhdſam tawu Scheh-
laſtibu/ tu gribbetu mums to likt notikt par ſtipru Tizzibu prettib tewim/
in par karſtu Mihlaſtibu ſtarp mums wiẜẜeem/ zaur Jeſu Kriſtu tawu
Dehlu muhẜu Kungu/ Amen. 

@v{Eine andere/}

  AK wiẜẜuwalditajs muhſchigs Deews/ Mehs ẜakkam tawai Mihlaſtibai
Ꞩlaw in Pateizibu/ ka tu muhs ar tahms ẜwehtigahms Meeẜahms
in Aẜẜinims Jeſus Chriſtus tawa weeniga Dehla muhẜa Kunga eẜẜi baŗŗojs
in dſirdijs: Mehs tewis luhdſam ẜirdigi/ tu gribbetu ar tawa Ꞩwehta
Garra eekẜch mums ſtrahdaht/ tà ka mehs ẜcho ẜwehtu Leetu ar ẜawu Mutt
pee mums jehmuẜchi eẜẜim/ ka mehs tà arridſan tawu deewigu Schehlaſti-
bu/ to Grehkupameẜchanu/ to Ꞩadraudſeẜchanu ar Kriſtus in to paẜohli-
tu muhſchigu Dſihwoẜchanu ar ſtippru Tizzibu ẜajemmam in paturram/
zaur to paẜchu tawu Dehlu Jeſu Kriſtu muhẜu Kungu/ Amen.
@b{Ak}

[118.lpp.]
@v{Eine andere.}

  AK tu mihļajs Kungs in Deews/ kas tu pee ẜchi brihniẜchķa Wakkar
ehdeena tawu Mohzibu peeminneht in mahziht mums pawehleijs eẜẜi:
Dohd mums/ ka mehs to paẜchu tawu Meeẜu in Aẜẜini tà warram wal-
kaht/ ka mehs tawu Labbudarriẜchanu ikdeenâs eekẜch mums nomanniht
warram/ kas tu ar tawa Tehwa in ta Ꞩwehta Garra dſihwo in waldi/
pateeẜi Deews allaſchiņ in muhſchigi/ Amen.

@v{Der Seegen zum Volck.}

  Tas Deews Kungs apgaiẜmo ẜawu Waigu pahr jums/ in eẜẜi
jums ſchehligs.
  Tas Deews Kungs/ Pazell ẜawu Waigu us mums/ in dohd
mums ẜawu Meeru.

@v{Kurtze Verfaſſung der Hauptſtücke der Chriſtlichen Lehre.}
@v{Nach der Stimme:}
@v{Nun freut euch Gottes Kinder all.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

   Tee deẜmits Deewa Bauẜli.
  ATſihſti bihdams tawu Deew' Wez/ jauns/ leels/ ſemmajs/ Wihrs
ar Ꞩeew'/ No wiẜẜas Ꞩirds tam ustizzees/ No Elka=Deeweem at-
ſtahjees.
@b{Bes}

[119.lpp.]
  2. Bes Lahſteem runna/ nei bes Siņņ'/ To ẜwehtu Deewa Wahrdu
minn'/ To wiẜẜâs Behdâs peeẜaukdams/ Ar Burwekļeem ne ẜajaukdams.
  3. Duẜẜ/ ẜwehtidams to ẜwehtu Laik'/ Tad tew buhs nahkt preekẜch
Deewa Waig': Luhdſ/ klauẜi ſtahſtam Deewa Gohd'/ Ir Mahjâs Dee-
wam Ꞩlawu dohd.
  4. Eepreezinn tawu Tehw' in Maht/ Tohs buhs tew zeenaht/ mihli-
naht/ Ir tawam Kungam/ Saimneekam/ Bes Wiltus buht paklauẜigam.
  5. Gahſt Aẜẜnis ne buhs tew par welt'/ Jeb Kaŗŗu nepateeẜi zelt: Ne
nihd/ nei Duẜmas Ꞩirdî kohp/ Jeb kurẜch no tewim mihlehts tohp.
  6. Ikweenam buhs pehz Gohda dſiht/ Nei ẜawu Laulib' apgahniht/
Jums gaddigi buhs turretees/ Neds luttinaht to kahro Meeẜ'.
  7. Krahpt/ nepateeẜu Mantu kŗaut/ Ar Sagļa=naggeem ẜleppen ŗaut/
Tam ne warr labbi isdohtees; Tapehz ar Gohdu pelnijees.
  8. Leezneekam buhs itt taiẜnam buht/ Deews Melkuļ=mutt gribb ẜoh-
diht gŗuht': Zits zittu ne buhs isẜunniht/ Jeb niknu Ꞩlawi padarriht.
  9. Mums buhs to Kahrib' ẜawaldiht: Tas niknas Dohmas no mums
dſiht. Ꞩchohs Bauẜlus turri/ pehz teem darr': Deews Ļaunam/ Lab-
bam makẜaht warr.

   Ta Ꞩwehta Tizziba.
  10. Ne tizz/ kà ween us Deewa ween/ Tas usturr muhs ẜcho paẜchu
Deen': Wiņſch muhẜu Tehws in Radditajs/ Kas muhs lihdſ ẜchim irr
apẜargajs.
  11. Ohtrs Peſtitajs mums ne warr buht/ Us ko mehs tizzam ẜwehti
kļuht/ Kà Jeſus Kriſtus Deewa Dehls/ Ihſts Zilweks/ nahkams Ꞩoh-
ģis leels.
  12. Pareiſi tizz/ palaiſdamees/ Us Ꞩwehta Garra/ wiņſch pateeẜ'
Buhs muhẜu Preeka=Dewejs ween/ Ꞩcheit behdâs/ pehz us jaunu Deen'.

   Ta Ꞩwehta Luhgẜchana.
  13. Raug/ Deewa tẜchakli peeẜaukt tà: Tehws mihļajs augſtâ Gohdi-
bâ/ Mums tawu Wahrdu ẜwehtiht mahz'/ Ar tawu Walſtu pee mums
nahz.
  14. Ꞩcheit wirẜu Semmes laid taws Prahts No mums tohp labpraht
@b{klauẜi-}

[120.lpp.]
klauẜinahts/ Mums muhẜu Maiſiht ẜchodeen dohd/ in peedohd wiẜẜu
Grehku Ꞩohd'.
  15. Tu Kungs/ muhs ne ļau kahrdinaht/ Par Ļaunu gribbi paẜar-
gaht: Tew peedarr Gohds/ tew Ꞩlawe kļuhs/ Amen/ tam teeẜcham no-
tikt buhs.

   Tas Ꞩwehta Kriſtiba.
  16. Us tawu Kriſtib' ſtippri ſtahw/ Kad tewis baida Wels ar Nahw.

   Ta Ꞩwehta Grehku Pameẜchana.
Ir Grehku=pameẜchannas luhdſ/ Tohs tawam Mahzitajam ẜuhdſ.
   Tas Ꞩwehts Wakkar=Ehdeens.
  17. Wiẜsnotaļ darrijs/ newa gann/ Ja tu ne likẜees arridſan Ar Kri-
ſtus Meeẜahm ſteigdamees/ In dahrgahm Aẜẜnim meelotees.
  18. Zeet/ tizzi/ paleez paſtahwigs/ No Ꞩirds prett Deewa pateizigs:
Wiņſch tewi ẜwehtu padarrihs/ Tew labbi klahẜees Debbeẜîs.

@v{Lob=Lieder{Lob=} und Danck=Lieder.}
@v{Herr GOTT Dich loben wir.} 
@a{Georgs Mancelis}

  KUngs Deews mehs teizam tew/ Kungs Deews mehs pateizam tew.
  Tew Deews Tehws eekẜch Muhſchibas/ Gohda ta Paẜaule ẜchurp in turp.
  Wiẜẜi Eņģeļi in Debbes Draudſiba/ In kas peederr pee tawu Gohdu.
  Arridſan Jerubim ir Seerawim/ dſeeda allaſchiņ ar augſtas Balẜs.
  Ꞩwehts irr muhẜu Deews; Ꞩwehts irr muhẜu Deews!
  Ꞩwehts irr muhẜu Deews/ tas Kungs Zebàòts.
  Tawa Deewiẜchķa Warra in Gohdiba/ Eet pahr Debbes in Sem-
mes tahļu.
  To Ꞩwehto Apuſtuļu Draudſiba/ In wiẜẜi mihļi Praweeti.
  Tee wiẜẜee Ꞩwehtee Mohziti/ Teiz tew Kungs ar leelu Trohkẜni.
  Ta wiẜẜa Kriſtita Draudſiba/ Teiz tew wirẜ Semmes allaſchiņ.
  Tew Deews Tehws eekẜch augſtas Debbes/ Tawu taiẜnu in weenigu 
Dehlu.
  To Ꞩwehtu Garru in Eepreezetaju/ Ar taiẜnu Kalpoẜchannu tew teiz
in Gohda.
  Tu Ķehniņſch tahs Gohdibas Jeſus Kriſtus/ Deewa Tehwa muhſchigs
Dehls tu eẜẜi.
@b{Tu}

[121.lpp.]
  Tu ne eẜẜi tahs Jumprawas Meeẜas ſaimojs/ ka tu tohs Zilwekus at-
peſtitu.
  Tu eẜẜi tahs Nahwes Warru ẜalauſijs/ In to Debbes atwehrijs.
  Tu ẜehdi pee Deewa labba Rohkas/ Ar wiẜẜa Gohda eekẜch Tehwa 
Walſtibas.
  Weens Ꞩohģis tu nahkams eẜẜi/ Pahr dſihweem in pahr Mirruẜcheem.
  Nu palihdſi mums Kungs taweem Kalpeem/ Kas ar tawahm dahrgahm
Aẜẜinihm atpeſtiti irr .
  Laid mums Debbeẜîs Dalliba buht/ Ar teem Ꞩwehteem eekẜch muhſchi-
ga Preeka. 
  Palihdſi ẜaweem Ļaudim Kungs Jeſus Kriſtus/ In ẜwehti kas tawi
Behrni irr.
  Ꞩargi in glabba tohs allaſchiņ/ In zell tohs augſti muhſchigi.
  Ikdeenâs Kungs Deews mehs teizam tew/ In gohdam tawu Wahrdu
allaſchiņ.
  Paẜargi muhs ẜchodeen/ ak ſchehligs Deews/ Par wiẜẜeem Grehkeem 
in Noſegumeem.
  Eẜẜi mums ſchehligs/ ak Kungs in Deews/ Eẜẜi mums ſchehligs eekẜch
wiẜẜahm Behdahm.
  Parahdi mums tawu Schehlaſtibu/ kà muhẜa Zerriba us tew ſtahw.
  Us tew zerram mehs ak mihļajs Kungs/ Eekẜch Kauna ne atſtahj muhs
muhſchgi/Amen.

@v{HErr GOTT dich loben wir.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  DEews Kungs/ mehs ẜlawejam/ Deews Kungs/ mehs pateizam:
  Taws Gohds/ Deews Tehws/ tohp nodſeedahts/ Pa wiẜẜu Paẜaul 
ẜluddinahts:
  Tee wiẜẜi ẜwehti Eņģeļi/ In kas tew kalpo ẜwehtigi/
Tee Wahrdâ ẜaukti Jerubim Tew usdſeed/ ar teem Serawim:
  Ꞩwehts irr muhẜu Deews! Ꞩwehts irr muhẜu Deews!
  Ꞩwehts irr muhẜu Deews! Tas Deews Kungs Zebaoht.
  Taws Spehks/ kas jaw no Muhſchibas/ Pahr Semm in Debbeẜ' 
isſteepjahs:
@b{Tas}

[122.lpp.]
  Tas Pulks no teems Apuſtuļeem/ Ar wiẜẜeems ẜwehteems Praweeẜcheems:
  Tee ſemmê kauti Mohzikļi/ Teiz tew' ar Dſeeẜmahm ſkannigi:
  Tas Kriſtihts Pulks pa wiẜẜu Semm/ tas tawu Wahrdu zeenâ ņemm:
  Tew Tehwam wiẜẜu=ſpehzigam/ Tew Dehlam wiẜẜu=augſtakam:
  Tew Ꞩwehtam Garram arridſan/ Mehs kalpojam ar Ꞩlaweẜchann'.
  Kungs Jeſus/ muhſchigs Deewa Dehls/ Tu Gohda=Ķehniņſch augſts 
in leels. 
  Tu gribbejs dſimt/ muhs peſtidams/ No Jumprawiņņas Meeẜiņņahms: 
  Tu Nahwes Warru ẜalauſijs/ In mums to Debbes atdarrijs:
  Tu ẜehd pee labbas Rohziņņas/ Eekẜch tawa Tehwa Walſtibas:
  Tu buhsi Teeẜu=turretajs/ Tas Ꞩohģis wiẜẜu=taiẜnakajs.
  Kungs/ palihdſ taweems Ļautiņņeems/ :/: Ar tawahms Aẜẜ-
nims peſtiteems.:/:
  Dohd mums buht Debbes=jaukummâ/ Ar Ꞩwehteems weenâ Draudſibâ.
  Ak! palihdſ/ Kungs/ in waddi muhs/ In ẜwehti tawus Behrniņņus:
  Tohs glabba ẜchinnî Laiziņņâ/ Pehz pazell muhſcham Gohdibâ.
  Tew /Deews/ ikdeenas pateizam/ In tawuWahrdu ẜlawejam:
  Tu gribbi/ Kungs/ muhs ſtipprinaht/ No Grehkeems ẜchodeen paẜargaht:
  Pahr mums/ ak Deews! apſchehlojees/ Us muhẜahm Behdahm usſkattees.
  Laid notihkſt pehz ẜchihs Luhgẜchanas/ Dohd mums pehz muhẜas Zerribas:
  Us tewi Kungs/ paļaujamees/ Tu wiẜẜu Kaunu no mums greeſ/ Amen.

@v{Nun lobe meine Seele den HERREN.} 
@a{Georgs Mancelis}

  NU ẜlawe manna Dwehẜele to Kungu/ In wiẜs kas eekẜch man irr wiņ-
ņa ẜwehtu Wahrdu :/: Ꞩawu Labbadarriẜchanu tas wairo/ Ne ais-
mirſti to/ ak manna Ꞩirds: Irr tew peedewis tawus Grehkus/ In dſeedina
tawu leelu Neweẜẜelibu/ Tas atpeſti tawu nabbagu Dſihwibu/ Ņem tew ẜa-
wâ Klehpî/ Ar baggata Preeka peepilda/ Atjauna kà kahdu Ehrgļu/ Tas
Ķehniņſch darra labba/ tohs ẜarga/ kas zeeẜch eekẜch wiņņa Walſtibas.
  2. Tas irr mums lizzis ſinnaht/ Ꞩawu ẜwehtu Teeẜu in Ꞩohdibu/ :/:
Tà lihdſ ẜawu Lehnibu bes Mitteẜchanas/ Neneeka wiņņa Schehlaſtibai
ne truhkſt: Ꞩawu Duẜmibu leek tas gann pahreet/ Ne ẜohdi muhs kà mehs
pelnijẜchi eẜẜim/ To Schehlaſtibu tas ne ẜaudſe/ Teems Isbihjuẜcheem tas
@b{labbi}

[123.lpp.]
labbi wehl/ Wiņņa Lehniba irr gattawa/ Wiẜẜeem kas to bihja/ zeek tahļu
tas Auſtrums is Wakkaru/ Teek tahļu irr muhẜi Grehki nohſtņemti.
  3. Kà Ꞩew kahds Tehws apſchehlojahs/ Pahr ẜaweem Nabbageem
Behrniņņeem :/: Tà darra tas Kungs mums Nabbageem/ Ja mehs to kà
ẜchķihſti Behrni bihkſtam; Tas paſihſt ẜawu Darbu/ In ſinna/ ka mehs
Pihẜchli eẜẜam/ Itt kà ta Sahle us Lauka/ Weens Seeds in Krihtuma Lap-
pa/ Tas Wehjẜch tikkai wirẜu puhſdams/ Tad wairs tas Seeds newaid/
Ittin tà tas Zilweks nohſt eet/ Wiņņa Gals irr tuwu klaht.
  4. Ta Deewa Schehlaſtiba ween/ Paleek allaſchiņ ſtipra muhſchigi :/:
Pee ẜawas mihļas Draudſibas/ kas allaſch to bihdama gattawa irr/ kas ẜa-
wu Derribu labbi turr/ Wiņſch walda eekẜch Debbes Walſtibas/ Juhs
ſtipri Eņģeli darreet/ Wiņņam par Ꞩlawi in kalpojeet wiẜẜi lihdſ/ Tam aug-
ſtam Kungam par Gohdu/ In turreem wiņņa ẜwehtu Wahrdu/ Mannai
Dwehẜelei buhs arridſan wairoht/ Deewa Ꞩlawi pee wiẜẜahm Mallahm.

@v{Der 103. Pſalm.}
@v{Nun lob mein Seel den HErren.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  TEiz Deewa Kunga Wahrdu/ Zik warri/ manna Dwehẜeliht'; Teiz
daudſ in daſchu Kahrtu/ Kas tew gribb Labba parahdiht: Tew tawus
Grehkus peedoht/ Kas tawu Ꞩirdi kremt/ Tew Weẜẜelibas eedoht/ In ẜa-
wâ Klehpî ņemt: Wiņſch pildihs tew' ar Preeku/ Kà kahdu Ehrgli atjaunahs/ 
Kas darrihs tew pahr leeku/ To taiẜni noteeẜahs.
  2. Deews muhs irr lizzis mahziht/ Kahds wiņſch irr taiẜns eekẜch Ꞩoh-
dibas; Wiņſch leek mums arri ẜazziht/ Kà ſchehligs wiņſch no Ꞩirdſniņ-
ņas: Wiņſch ẜawas Duẜmas ẜaturr/ Ne ẜohdi muhs tik drihds/ Wiņſch
lehnu Prahtu paturr/ Prett mums in wiẜẜeems lihdſ: Kas wiņņu bihdams
drebbehs/ Tas dabbuhs Schehlaſtib'/ Ta eet pahr Semm in Debbes/ Deld
muhẜu Noſeedſib.
  3. Tas Kungs tahds ſchehligs rahdahs/ Kà Tehws pahr ẜaweem Behr-
niņņeem; Stahw Behdâs klaht jebkahdâs/ In gahda par mums nabba-
geem: Wiņſch paſihſt/ ka mehs nihkſtam/ Kà Pihẜchļi isputtam; Nekà 
mehs teiktees drihkſtam/ Kà Sahle ẜawihſtam; Kà Lappas mehs drihds
birſtam/ Kà Seediņſch nokrihtam: Te dſihwojam/ Te mirſtam/ Pehz Pel-
nôs paleekam.
@b{Ta}

[124.lpp.]
  4. Ta Deewa Schehlaſtiba / Pee ẜawas mihļas Draudſibas; In wiņ-
ņa Ꞩaderriba Ta paſtahw ween/ bes Beigẜchanas: Wiņſch usturr wiẜ-
ẜas Leetas/ Pehz ẜawas Taiẜnibas: Wiņſch walda wiẜẜâs Weetâs/ Ik-
weenam ja=bihkſtahs: Tas Debbes=Pulks ne kawe To teikt/ tam paklau-
ẜiht; To arri teiz in ẜlawe/ Tu manna Dwehẜeliht'.

@v{Was lobes ſolln wir dir/ o Vater/ ſingen.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  Kà buhs mums tewi teikt? Deews augſtajs Ķehniņſch/ Ne weens warr
tawus Darbus pilnam isteikt.
  2. Tu eẜẜi rahdijs mums tik ſkaidras Sihmes/ Pee tahm mehs tawu
Tehwa=Ꞩirdi redſam.
  3. Tas niknajs Ķehniņſch Warons grimmis Juhŗâ; Bet taweem Ļau-
dim Tukẜneẜẜî bij Maiſes.
  4. Pee ta mehs warram mahzitees ikdeenas/ Ka tu par mums ir tag-
gad gribbi gahdaht.
  5. Tu leelo Walſtu Kungus eẜẜi ſemmojs/ In wiẜẜeem lizzis tawu Ꞩpeh-
ku redſeht.
  6. Ar mums tu eẜẜi derrejs muhſchu Meeru/ Ꞩwehts Zilweks/ kas us
to no Ꞩirds palaiſchahs.
  7. Ak! Tehws/ taws Wahrds irr teeẜcham taiẜns in ẜlawens/ Pahr ta-
was Rohkas Dahrbeems Brihnums ja=mett.
  8. Kas Zeetummâ tohp turrehts/ to tu peſti/ In gruhd pee Semmes ta-
wus Prettibneekus.
  9. Kas tawus Wahrdus zeenâ leek in klauẜa/ Tas warr ar teem eekẜch
wiẜẜahm Behdahm glahbtees.
  10. Tew ẜazzihts tohp/ ak! Deews Tehws/ Gohds in Ꞩlawa/ Tur
muhſcham/ kà ir ẜcheitan Semmes wirẜû.

@v{Wer wol auff iſt/ und geſund.} 
@a{Gerhards Remlings}
@v{Im Tohn:}
@v{CHriſtus der uns ſelig macht.}

  ꞨPirkts/ kam Meeẜas Weẜẜelib/ Irr no Deewa dohta/ In kam wehl ẜchi
Baggatib/ Ꞩawa Maiſ' in Rohta/ Tas lai Deewu gohdinaht / Ꞩewis
ne apkawe/ Laid atſkann/ no Mutt' in Praht/ Pateikẜchan' in Ꞩlawe.
  2. Weẜẜelam irr dſihwojoht/ Kuſtoht leela Preeka/ Kam Deews tahdu 
@b{Mantu}

[125.lpp.]
Mantu dohd/ Tam ne truhkſt neneeka: Weẜẜelam ẜcheit Deews irr gan/ Ka-
mehr Debbes Nammâ/ Pilna Mant' in Preezaẜchan'/ Tur buhs ẜagaidama.
  3. Ko lihdſ wahjam Ligganam/ kaut tam gan pee Rohkas/ Selts in
Ꞩudrabs par pilnam? Tatẜchu jazeeẜch Mohkas: Wiņņa Nauda ne at-
ſtahw/ Kaut jeb kahdas Liggas/ Kad tam jagull irr us Nahw/ Eekẜch tahs
gruhtas Miggas.
  4. Buhtu wiņņa Galdâ likts/ Meelaſts ka tas luhſtu/ Gardi wahrihts
Rikts pee Rikts/ Wihns in Meddus pluhſtu/ Tomehr Wahrgam neeks
gribb lihſt/ Ruhktum baudijs ẜchķeetahs/ Tam kà Sahlei jaẜawihſt/ Jakuſt
ne no Weetas.
  5. Kaut ir leelâ Gohdâ zelts/ Ꞩehdejs augſtâ Krehẜlâ/ Ko lihdſ? Ꞩah-
pes=Gultâ ſwelts/ Tur japuhſt kà Mehẜlâ: Leelam ar gan drihſ kas truhkſt/
Irr tam warr kas kaiteht/ Kad wiņſch Liggas=Juhgâ juhgts/ Buhs tam brehkt
in waideht.
  6. Man tihk pakohſt Weẜẜelam/ Maiſes Reezeniņu/ Wairs ne Krahjums 
Baggatam/ Ꞩahpes kad ehd wiņņu Kad pee Ꞩirds eet Barribiņ'/ Ko Deews
dohd us Galdu/ Turr' es ẜauẜu Garroſiņ/ Daudſ/ pahr Ꞩukkur'/ ẜaldu.
  7. Dahrgas Drahnas ne palihdſ/ Gruhtâ Deenâ Wahjam/ Kà neds
Kaulu=Liggai Sihds/ In neweẜẜelahm Kahjahm: Preezigs warru paſtai-
gaht/ Ꞩweiks/ kaut kahdâ Ķeẜẜâ/ Kad buhs zittam waimannaht/ Jepẜchu
dahrgu neẜẜa.
  8. Bij' man buht bes Wallodas/ Auẜs ne ſpehtu klauẜiht/ Liktu wahjas
Aztiņņas/ Mann' eekẜch Tumẜihbs dauſiht: Jeb kad zittôs Truhkumôs/
Buhtu es nogrimmis/ Tad es teeẜcham wehletohs/ Labbak wiẜs ne dſimmis.
  9. Kad ne buhtu ſchehligs Deews/ Pilnu Prahtu dewis/ Bij' ar Bai-
lehm baiditees/ Ꞩirds ne twertohs ẜewis; Tad man labbak buhtu tà/ Kaut
mann' Deewiņſch wehleis/ Atkal tannî Weetiņâ/ Kur wiņſch mann' iszehlis.
  10. Bet nu paldees Deewiņam Wainas man ne kahdas/ Ꞩauliht' man-
nam Aztiņaam/ Ꞩpohſch in ſkaidra rahdahs: Auſtiņas paklauẜahs ar/ Dee-
wa Gohd isteizam/ Ir tohs Putniņus ar Barr/ Jaunu Deenu ẜweizam.
  11. Manni Kaul' in Meeẜiņas/ Lihdſ ar wiẜẜi Prahti/ Seļļ/ in jauki
lihgẜmojahs/ Liggam ne norahti/ Darra to/ ko Deewiņ tu/ Eẜẜi katram lizzis/
Kamehrt pehz ẜcho Muhſchiņu/ Wiẜs Darbs buhs isẜizzis.
@b{Kad}

[126.lpp.]
  12. Kad ta Ꞩauliht' usmohſtahs/ Ꞩawu Ꞩpihdum rahda/ Zeļļohs ir es
Kahjiņahs Darru/ kas jaſtrahda: Wiņņai atkal no=eijoht/ kad ta noſuhd
wiẜẜa/ Es nodſeedajs Deewa Gohd/ Lezzu ẜawâ Ziẜẜâ.
  13. Paldees Deewiņ augſtakajs/ Par ẜcho Schehlaſtibu/ ka tu manni
ſtipprinajs! Tahdu Mihlaſtibu/ Es ne eẜmu nopelnijs/ Taws Gohds ne
buhs ſuhdams/ To es teikẜchu Debbeẜîs/ Ir ẜchaî Semmê buhdams.
  14. Dohd/ ẜcho dahrgu Dahwanu/ Ne ar Grehkeem ẜpļaudiht/ Bet ar
ẜchķihſtu Tizzibu/ Tawu Ꞩaldum' baudiht; ka es Meeẜâs Weẜẜelib'/ Wel-
koht mannu Garru/ Tew par Gohd in Paklauẜib'/ Allaſch walkaht warru.
  15. Mannus Kaulus ſtipprina/ kad mann Wezzums grauſihs/ Mannu
Ꞩirdi drohẜchina/ kad to Nahwe lauſihs: Dohd man ẜcheitan wahrgo-
joht/ Wahrgẜchanas ne pahr leeku/ Pehz/ tur augẜcham no=eijoht/ Besgalligu
Preeku.

@v{Vom Chriſtl. Leben und Wandel.}
@v{Kommt her zu mir ſpricht GOTTes Sohn.} 
@a{Georgs Mancelis}

  NAhzeet ẜchur pee man/ ẜakka Deewa Dehls/ Wiẜẜi/ kas juhs eẜẜeet apgŗuh-
tinati/ No Grehkeem ļohti nomahkti; Juhs Jaunee/ Wezzee/ Ꞩeewas
in Wihri/ Es gribbu jums doht/ kas mannim irr/ gribbu dſeedinaht juhẜu
Wainu.
  2. Mans Juhgs irr ẜalds/ manna Naſta ir weegla/ kas to mannim lab-
praht pakaļ neẜẜ/ To Elli tas ganna isbehgs/ Es gribbu tam teeẜcham pa-
lihdſeht neſt/ Ar manna Paliga tas panahks/ To muhſchigu Debbes Wal-
ſtibu.
  3. Ko es eẜmu darrijs in ẜcheitan zeetis/ Dſihwodams wehli in agri/ To
buhs jums arridſan darriht/ Ko juhs dohmajeet/ runnajeet in darreet/ Tas
irr wiẜs labs in pareiſi/ Kad tas noteek pehz Deewa Prahtu.
  4. Labpraht grib ta Paẜaule ẜwehta buht/ Kad ween ne buhtu/ ta leela
Nelaime/ kas wiẜẜeem Kriſtiteem Ļaudim jazeeẜch; Nu ne warr jo tas zit-
tadi buht/ tapehz padohdees ar labba Prahta/ Ja Tu gribbi muhſchigas
Mohkas isbehgt.
@b{Wiẜẜa}

[127.lpp.]
  5. Wiẜẜa raddita Leeta dohd Leezibu/ kas dſihwo eekẜch Uhden/ Lappâs
in Sahlês/ Ꞩawu Zeeẜchanu ne warr tas isbehgt/ kas tad Deewa Wahrdâ
ne gribb/ Pehz buhs tam tad ta Wella Mohkas/ Ar gruhtu Ꞩirdi iszeeſt.
  6. Ꞩchodeen irr tas Zilwehks jauks/ jauns in garẜch/ Rihta irr tas jaw
besẜpehzigs/ Gann drihſ tam arridſan jamirſt/ kà tahs Puķķes us ſaļļa Lau-
ka/ Tà buhs tai krahẜnai Paẜaulei/ Peepeẜchi ẜamaitatai tapt.
  7. Ta Paẜaul bihkſtahs no tahs Nahwes/ kad kas labs gull paſtarâs
Behdâs/ tas gribbahs tad atgreeſtees/ zits ſtrahda to/ zits ſtrahda ẜcho/ Ꞩa-
wu nabbagu Dwehẜel tas wiẜẜai aismirſt/ dſihwodams ẜcheit wirẜu Sem-
mes.
  8. In kad tas wairs ne warr dſihwoht/ Tad eeẜahk tas ļohti ſchehlotees/
gribbahs Deewam tad padohtees/ Es tizzu pateeẜi/ ka Deewa Schehlaſti-
ba/ ko wiņſch allaſch irr nizzinajs/ Ne lehti pahr to nahks. 
  9. Tam Baggatam ne palihdſ ẜawa Manta/ Tam Jaunam ne palihdſ 
ẜawa Lepniba/ Tam buhs no ẜchejenes noẜchķirt/ Kaut kam labbam buhtu
wiẜẜa Paẜaule/ Ꞩudrabs in Selts/ in wiẜẜa Nauda/ Tomehr buhs tam no-
mirt.
  10. Tam Mahzitajam ne palihdſ ẜawa Sinnaẜchana/ Tahs Paẜaules
Lepniba irr wiẜķim welt/ Mums buhs wiẜẜeem nomirt; Kas Kriſtum ẜew
ne padohdahs/ Teekam tas dſihwo eekẜch ſchehliga Laika/ Muhſcham buhs 
tahdam isnihkt.
  11. Klauẜajtees in ņemmeet wehra juhs mihļee Behrni/ Kas juhs Dee-
wam eẜẜeet padewuẜchees/ Ne behdatees juhs tapehz; Tizzeet ſtipri Deewa
Wahrdam/ tas irr juhẜu Preeks in ſtiprs Pils/ Deews juhs krahẜchgi ee-
preezinahs.
  12. Ne atmakẜajeet Ļaunu ar Ļauna/ Raugajt ka juhs nenoſeedſigi dſih-
wojeet/ laid ta Paẜaule juhs nizzina/ Deews ẜohdihs/ tam dohdeet to Goh-
du To ẜchauru Zeļļu allaſch ſtaigajeet/ Deews to Paẜauli ẜohdihs.
  13. Kad mums klahtohs kà mehs gribbam/ Ar Weẜẜelibu in leelu Man-
tu/ ganna drihſ juhs atkahptut/ Tapehz atẜuhta Deews tahs Behdas/ ka
juhẜa Meeẜa pahrmahzita tohp/ In uhsturreta pee muhſchigu Preeku.
  14. Irr jums ta Nelaime ŗuhkta in gŗuhta/ Apdohmajeet kà karſta ta
@b{Elle}

[128.lpp.]
Elle irr/ Eekẜch ka ta Paẜaule eetek; Ar Meeẜu in Dwehẜeli buhs zeeſt/
Bes Mitteẜchanas to muhſchigu Mohku/ In ne warr tomehr ẜadekt.
  15. Bet jums buhs pehz ẜcho Behdu Laiku/ Ar Kriſtus tas muhſchigajs
Preeks/ Us to buhs jums dohmaht/ Ne weens Zilweks ne dſihwo kas is-
ẜazziht warr/ To Gohdu in to muhſchigu Algu/ ko Deews tas Kungs
jums dahwanahs.
  16. In ko tas muhſchigs lehnigs Deews/ Ꞩawâ Wahrdâ irr ẜohlijs/
ẜwehredams pee ẜawa Wahrda/ To turrehs in dohs tas teeẜcham/ Tas
palihdſ mums pee to Eņģeļu Draudſ/ zaur JEſu Kriſtu/ Amen.

@v{Kommt her zu mir/ ſpricht GOttes Sohn.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  PEe mannim nahzeet/ Kriſtus ẜauz/ Kas ween pehz ẜaweem Grehkeem
kauz/ Ne kam buhs liktees beedeht: Wezs/ Jauns/ Wihrs/ Ꞩeewa/
wiẜẜi juhs/ Es gribbu doht/ kas ween man buhs/ Jums juhẜu Wainu
dſeedeht.
  2. Mans Juhgs irr ẜalds/ mans Kruſtiņſch maſs/ Kas man to pehz-
neſt ne leedſahs/ To Ell tas isbehgs teeẜcham: Es tam to palihdſeẜchu neſt/ 
Pee ẜewim es to gribbu weſt/ Ar Dwehẜel in ar Meeẜahm.
  3. Ko ween es eẜmu padarrijs/ Jeb arri ẜcheitan iszeetis/ To gribbohs
darram/ zeeẜcham: Ko darriẜeet/ tas patiks man/ Ja kas ween notiks arri-
dſan/ Pehz Deewa Prahta teeẜcham.
  4. Gann wiẜẜeem tiktu ẜwehteem kļuht/ Kad kruſtu neſt ne nahktohs
gŗuht'/ Kas Deewa Behrneem zeeẜchams/ tas ja=zeeẜch wehl ẜcho paẜchu
Deen'/ Ja tu labs/ Zilweks/ tikkai ween Ne gribbees Ellê ẜweeſchams.
  5. Jebkahda Leeta Paẜaulê/ Ta wiẜẜa=maſa Sahlite/ Pehz ẜawas
Wihſes zeeẜchahs: Kas nu gribb buht bes Zeeẜchannas/ Ꞩche dſihwo-
dams/ tas pataupahs/ Zeeſt Ellê kahẜchu ſpeeſchahs.
  6. Tas Zilweks ẜchodeen jauns in jauks/ Redſ/ rihtu wahjẜch wiņſch
eẜẜohts ẜauks/ Gann drihſ buhs prohjam ja=eet: Kà Puķķes Laukâ wih-
ſtat juhs/ Juhẜ' Jaukumiņſch par Pelneem kļuhs; Kam buhs tas/ ko
juhs krahjeet?
  7. Preekẜch Nahwes drebb ta Paẜauliht/ Kad kas us Nahwes=Gultu
kriht/ Tad ẜahk tas Deewa bihtees: Zits darra ẜcho/ zits ſtrahda to/ Us
ẜawu Dwehẜel ne luhko/ Nei gribb us Labba dſihtees.
@b{Kad}

[129.lpp.]
  8. Kad tas nu wairs ne dſihwoht warr/ Tad ſchehlojahs/ tad gribb
wiņſch arr' Us Deewa weenreiſ greeſtees: Man bail/ tas ilgi gaidihts buhs/
Bes Schehlaſtibas ẜohdihts kļuhs; Wiņſch ļauẜees Ellê ẜweeſtees.
  9. Ko palihdſ Manta Baggatam? Ko lepna Ꞩirds tam Jaunakam? 
Eekẜch Beddres buhs teem rahptees: Wiẜs Selts in Ꞩuddrabs Paẜaulê
Kaut bijis tew/ ar to tu ne Preekẜch Nahwes warri glahbtees.
  10. Tam Guddram wiņņa guddrajs Prahts/ Leels Padohms/ kas
daudſ Gaddu krahts/ Ne palihdſ prett tahs Nahwes: Kas ne pee Laika
atgreeſchahs/ Neds arri Kriſtum padohdahs/ Preekẜch Deewa ne paſtahwehs. 
  11. Tu/ Deewa Behrns/ ne behdajees/ Kas Deewam eẜẜi padewees/ Taws
Kruſts tew Augļus dſemdehs: Pee Deewa Wahrda turrees ween/ Pee ta-
was Ꞩirds to leez in ẜeen; Tas tawas Ꞩahpes remdehs.
  12. Ar Ļaunu Ļauna ne makẜa; Bet raugi dſihwoht Taiẜnibâ/ Laid zitti
tewis ẜmeijahs: Gann Deews prett wiņņeem atreebẜees; Bet tu ween
pats ne atkohdees: Labs ne ar weenu reijahs.
  13. Kad mums ikbrihſcham Ꞩaule ſpihd/ Nei Behdas redſam kahdu
Brihd; Tad muhẜu Prahtiņſch maldahs: Tapehz leek Deews to Kruſtu
nahkt/ Ka tam buhs muhẜas Meeẜas mahkt/ Laid tahs eekẜch Grehkeem
waldahs.
  14. Irr tew tas Kruſts tik ruhkts in ẜmags/ Tas Elles Ugguns buhs jo
traks/ Kur degdams ne ẜadegẜi: Tur buhs to Mohku paẜaul daudſ/ Tas
breeẜmigs Welns ne weena ẜaudſ/ Tur muhſcham kaukẜi/ brehkẜi.
  15. Bet jums ar Kriſtus dſihwoht buhs/ Kas Debbeẜîs gribb uhsņemt
juhs/ Kur jums buhs ẜmeet in ẜmaidiht: Ne weens wehl ne irr isẜazzijs To 
Preeku/ ko Deews ẜataiẜijs; To buhs jums teeẜcham gaidiht.
  16. Ko nu tas muhſchigs ſchehligs Deews/ Eekẜch ẜawa Wahrda ẜoh-
lijees/ Us to mehs warram ſtahweht: Tas dohd mums ẜaweem Ļautiņ-
ņeem/ Tur ar teem mihļeem Eņģeļeem/ To jauki teikt in ẜlaweht.


@v{Warumb betrübſtu dich mein Hertz.} 
@a{Georgs Mancelis}

  KApehz eẜẜi noſkummuẜi manna Ꞩirds/ Behdajees in zeeti Sahpes/ Par
to laizigu Baggatibu/ zerre us tawu mihļu Deewu/ kas wiẜẜas Leetas
raddijs irr.
@b{Tas}

[130.lpp.]
  2. Tas ne grib neds warr tew atſtaht/ tas arr gann ſinna kas tew waija-
ga irr/ Debbes in Semme peedarr tam/ Mans Tehws in mans Kungs in
Deews/ kas mannim klaht ſtahw eekẜch wiẜẜahm Behdahm.
  3. Kad tu mans Deews in Tehws eẜẜi/ Tawu Behrnu tu muhſchigi ne
atſtahẜi/ Tu Tehwiga Ꞩirds/ Es eẜmu weena nabbaga Semmes Pihte/
wirẜ Semmes es ne ſinnu ne kahdu Preeku.
  4. Tas Baggats palaiſchahs us ẜawu laizigu Mantu/ Bet es gribbu
zerreht us ẜawu Deewu/ Jepẜch es tohpu nizzinahts/ Tomehr ſinnu es in tiz-
zu ſtipri/ kas us Deewu zerre/ tam ne truhkſt neneeka.
  5. Elias kas tew baŗŗoja/ kad tik ilgi Leetus{Leelus} ne lihja/ Tahdâ gŗuhtâ dahr-
gâ Laikâ/ Weena Atraitne no Sidoņieŗa Semmes/ Pee ka tu no Deewa
tappa ẜuhtihts.
  6. In ka tew neneeka peetruhktu/ Kad tu klauẜiji tawam mihļam Dee-
wam/ In darriji ko tas tew pawehleja/ Bij teem Kraukleem Gaļļas in Maiſ/
tew allaſch peeneſt rihtôs in Wakkarôs.
  7. Kad tu gulleja appakẜch weena Pa=Egli/ Deewa Eņģlis pee tew
nahze/ Atneẜẜe tew ehſt in dſert/ Tad gahji tu itt gaŗŗu Zeļļu/ Lihdſ tam
Kalnam Orebam.
  8. To Danjeļu Deews arri ne aismirẜa/ kad tas ſtarp teem Lauweem
ẜehdeja/ Ꞩawu Eņģeli peeẜuhtija tas tam/ In likka tam Barribu peeneſt/ zaur
ẜawu Kalpu Abakuku.
  9. Jaſeps eekẜch Eģipteŗu Semmes pahrdohts tappa/ No Waràės ta
Ķehniņa Zeetumâ kalts/ Ꞩawas Deewabihjaẜchanas dehļ/ Deews zehle to
par weenu leelu Kungu/ ka tas warreja ẜawu Tehwu in Brahļus baŗŗoht.
  10. Tas ſchehligs Deews arridſan ne atſtahja/ Tohs trihs Wihrus eekẜch
karſta Ugguns Zepli/ Ꞩawu Eņģeļu tas noẜuhtija/ Paẜargaja tohs no Ug-
guns Leeẜmehm/ In palihdſeja teem no wiẜẜahm Behdahm.
  11. Ak Deews tu eẜẜi wehl tagad tik baggats/ Kà tu eẜẜi bijis muhſchigi/
Manna Zerriba ſtahw wiẜķim us tew/ darri man pee mannas Dwehẜeles
baggatu/ Tad irr man gann ẜcheit in muhſchigi.
  12. To laizigu Gohdu gribbu es labpraht peezeeſt/ Dohd mannim ak
Kungs to muhſchigu/ ko tu nopelnijs eẜẜi/ Ar tawas ŗuhktas gŗuhtas Nah-
wes/ To luhdſu es tew mans Kungs in Deews.
@b{Wiẜs}

[131.lpp.]
  13. Wiẜs kas irr wirẜ ẜchihs Paẜaules/ Jeb irr Ꞩudrabs/ Selts/ jeb ar-
ri Nauda/ Baggatiba in laiziga Manta/ Tas ſtahw tikkai maſu Brihtiņu/
In ne palihdſ neneeka Debbeẜîs.
  14. Es pateizu tew/ ak Kriſtus Deewa Dehls/ ka tu to man eẜẜi lizzis
mahzitees/ zaur tawu Deewigu Wahrdu/ Dohd mannim ka es us to pa-
ſtahw/ In tà muhſchigi ẜwehts tohpu.
  15. Ꞩlawa/ Gohds in Pateikẜchana irr tew ẜazzihta/ Par tawu wiẜẜu pa-
rahditu Labbadarriẜchanu/ Es luhdſu tew no Ꞩirds/ Ne leez manni no ta-
wa Waiga/ Nohſt ſtumtam palikt muhſchigi/ Amen.

@v{Warumb betrübſtu dich mein Hertz.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  KAm manna Ꞩirds tà behdajees? Kam gribbi tik daudſ raiſatees? Ko
ehſt in ģehrbtees buhs: Ustizzees tawam Deewam ween/ Tas gahda
wehl ẜcho paẜchu Deen'.
  2. Gann wiņņam ſinnahms/ kas tew ruhp/ Zeek maģ no tawahms Roh-
kahms druhp; Wiņſch irr tas baggats Kungs/ Kam Semm' in Debbeẜs
padohdahs/ Kas tewi Behdâs ne atſtahs.
  3. Mans Deews in Tehws tu eẜẜi wehl; Ne buhs tew tawa Behrna 
ſchehl? Tu mihļa Tehwa Ꞩirds! Es eẜmu nabbags Semmes Tahrps;
Bet tomehrt tawu Rohka Dahrbs.
  4. Daſch Baggats nikni leppojahs/ Us ẜawu Mantu palaiſchahs; Es 
Deewam uhstizzohs: Laid bijis nabbags/ man ne truhks/ Tam ganna buhs/
kas Deewa luhgs.
  5. Tas Deewa=tizzigs Elias Pee Atraitnites baŗŗojahs/ Eekẜch ẜwe-
ẜchas Semmites: Wiņſch ẜawam Deewam ustizzejs/ Tas wiņņu Baddôs
usturrejs.
  6. Pee wiņņa tappis noẜuhtihts/ Pee Pa=Egles weens Eņģelis/ Ar
Maiſ in Uhdentiņņ': Ja/ Kraukļeem bij doht wiņņa/ ehſt/ Ikdeenas Maiſ
in Gaļļas neſt.
  7. Pee Nahwes Danjels tappa weſts/ Eekẜch Beddres Lauweem preek-
ẜchà meſts/ Teems bij to ẜaplohẜiht: Weens Eņģels wiņņam palihdſejs/ 
Teem Swehreem Rihkles ẜaturrejs.
  8. Eģiptes=Semmeî Zeetummâ/ Bes wainas Jaſeps gulleja; Deews 
@b{wiņņu}

[132.lpp.]
wiņņu iswaddijs: Wiņſch Tehw' in Brahļus usbaŗŗojs/ In leelu Gohdu
ẜadſihwojs.
  9. Tà patt Deews augſtajs ispeſtijs Tohs Wihrus Zeplî wiẜẜus trihs/
Ar ẜawu ſtippru Rohk': Redſ/ Eņģels wiņņus paẜargajs/ Tahs Ugguns=
Leeẜmes dſeẜẜinajs.
  10. Tik ſpehzigs tu wehl taggadiņ/ Kà tu/ Deews/ bijis allaſchiņ; Us
tewi ſtahw mans Prahts: Ak! ẜwehti mannu Dwehẜeliht/ Tad buhs man
gann jeb kuŗŗu Brihd'.
  11. Mans ſemmajs Prahtiņſch ne mekle To Mantu ẜchinnî Paẜaulê;
Bet Mantu Debbeẜîs: Ko tu man Jeſus ẜataiẜijs/ Ar tawu Kruſtu no-
pelnijs.
  12. Wiẜs kas ween mums warr ẜcheitan kļuht/ Selts/ Ꞩudrabs/ kas
ween mums warr buht/ Wiẜs muhẜu Krahjumiņſch; Tas ilgu Laiku ne 
paleek/ Dohd Dwehẜelei nekahdu Preek'.
  13. Tew/ Jeſus/ dohmu Pateizib'/ Par tawu leelu Schehlaſtib'/ Ko tu
man parahdijs: Pee tewim gribbu paſtahweht/ Tew ẜawu Dwehẜel pa-
wehleht.
  14. Tu/ Deewiņ/ eẜẜi ẜlawejams/ Par wiẜẜahms tawahms Dahwa-
nahms; Es luhdſohs ẜirdigi: Dohd gaidiht us to ẜwehtu Laik'/ Ar Preeku
redſeht tawu Waig'.

@v{Das Teutſche güldene A. B. C.}
@v{Allein auf GOtt ſetz den Vetraun.} 
@a{Kristofors Fīrekers} 

  UStizzi tawam Deewam ween/ Us Zilwekeem ne palaidees/ Pats Deews  
ween irra petizzams/ Us tizzib zittur ne atraẜẜ'.
  2. Pehz Gohda dſennees/ behdſ no Kaun'/ Gohds teeẜcham dahrga Lee-
ta irr/ Ja Gohds tew wennu Reiſ buhs nohſt; Tad tas tew muhſcham
wairs ne buhs.
  3. Ne plukẜchķe daudſ; bet wairak klauẜ'/ No ta tew Gohds in Ꞩla-
wa kļuhſt: Zeeſt kluẜẜu lehti ne kaitehs; Bet plukẜchķeht daſcham Kaunu
darr'.
  4. Preekẜch Augſtakaja ſemmojees/ Ka wiņſch tew Behdâs ne eewedd;
Tohs nabbagus ne kaitina/ Tad tu ar Meeru dſihwoht warr'.
@b{Tew}

[133.lpp.]
  5. Tew ne buhs Prahtâ greſnam buht/ Kad Deews tew Mantu dewis
irr; Ne tapehz tu to dabbujs eẜẜ'/ Ka tew ar to buhs leppotees.
  6. Pahr wiẜẜu Naudu laid tew tihk/ Ta ẜwehta Deewa=bihjaẜchann':
Jo tizzi man/ ta tew paleek/ Kad wiẜẜa Nauda tew' atſtahj.
  7. Dohd allaſch labpraht nabbageem/ Ja tu no Deewa ẜwehtihts eẜẜi;
Bet ja tu ſchehligs pats ne buhẜ'/ Neds Deews par tew' apſchehloẜees.
  8. Ja tew kas Labbu darrijs irr/ to Ꞩirdî allaſchiņ atminn; Par Ne-
pateiẜchann ẜargajees/ Nei Walſchķadarbus eeraddees.
  9. Jauns buhdams ſtrahda tikkuẜchi/ In ẜargajees no Ꞩliņkumma; Jo
tas buhs tew pahr leeku gŗuhts/ Ja Wezzummâ jaſtrahda buhs.
  10. Ikkatram ne tik lehti tizz/ Kas tew preekẜch Azzim labbina; Ne
wiẜẜeem Ꞩirds tik ſkaidra irr/ Jepẜch Mutte ſkaidrus Wahrdus dohd.
  11. Ne eẜẜi wiẜẜai noſkummis/ Kad kahdas Behdas tew useet; Jepẜch
tew no Rihta raudaht buhs/ Us Wakkaru gann preezaẜeeẜ'.
  12. Duẜmâs ne eẜẜi wiẜẜai bahrgs/ Pehz Maſuma ne ẜarahjees; Eekẜch
Duẜmahm Ꞩirds ne lehti proht/ Kas irr pateeẜ'/ jeb nepateeẜ'.
  13. Ne kaunajees to mahzitees/ Ko tu lihdſ ẜchim ne pahrprattis: Jo
Gudrs irr allaſch zeenijams/ Preekẜch ta/ kas neeka ne ẜaproht.
  14. Ja zits preekẜch tew pahr zittu ẜuhdſ/ In ne irr klaht kas apẜuhdſehts;
Tad Ꞩuhdſetajam tu ne tizz'/ Pirms tu ir ohtru noklauſijs.
  15. No Lepnibas jo ẜargajees/ Ka tu Nelaimê ne eetohp': Daſch laimigs
buhtu palizzis/ Ja wiņſch ne buhtu leppojees.
  16. Eekẜch Ļauna zittu ne ahsņemm/ Ne weens bes Wainas atrodams;
Ja tu/ kas tew tihk/ runnaht gribb'; Zits runnahs/ kas tew ne patiks.
  17. Tu wiẜẜâs Behdâs Deewa luhdſ/ Wiņſch tew pateeẜi palihdſehs; Ik
katru wiņſch warr ispeſtiht/ Kas wiņņa Prahtam padohdahs.
  18. Tas Laiks irr nikns/ tad ẜargajees/ Tee Ļaudis wiļļ in grehko drohẜch'/
Ja tu ar teem daudſ ẜajaukẜees; Bes Grehk' in Kauna neẜchķirẜees.
  19. Kas labbi darrihts/ to tu darr'/ Laid katrs par to tew gan ne teiz:
Ne weens ikweenam patikt warr/ In darriht tà/ kà tam patihk.
  20. Tahm Semmes=Leetahm ne ustizz/ Wiẜs ẜuddihs/ kas irr Paẜau-
lê; Tas Zilweks ihſti guddri darr'/ Kas Prahtâ dſihwo Debbeẜîs.
@b{Ja}

[134.lpp.]
  21. Ja zits tew wirẜu rahtees gribb; Tad paleez labbak tu ar Meer':
Wiņſch tikkai tew gribb kaitinaht/ Ka wiņſch tew pehz warr Wainas doht.
  22. Ja tew irr Kaŗŗâ jadſihwo; Tad tu us Deewa palaidees: Bes
ta ne kà tu uhswarrehẜ'; Bet ja warr buht/ tad Meeru turr'.
  23. Jo Deenas Deewam padohdees/ Ka Wels tew Kauna ne padarr':
Ta Alga paliks Zilwekam/ Ko dſihwodams buhs nopelnijs.
  24. Us Deewu greeſees allaſchiņ/ Ko darridams/ apdohma mirt: Kas
ſchehlo to kas notizzis; Tas welti pehz to noſchehlo.

@v{Das Lettiſche güldene A. B. D.} 
@v{Faſt nach dem Teutſchen:}
@v{Allein auff GOTT ſeß dein Vertraun.} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Auf die Weiſe:}
@v{Nun freut euch GOttes Kinder all.}

  AR Deewu ẜahz/ ko gribbi ẜahkt/ Kad tew kas kait/ pee wiņņa nahkt:
Us Deewa warri tizzetees/ Gann maſ us zittu palaiſtees.
  2. Bes Gohda dſihwoht leels irr Kauns; Laid glabba to ir Wezs/ ir
Jauns: Ja tew taws Gohdiņſch ween reiſ ſuhd/ Ne ſpehẜi to wairs at-
dabbuht.
  3. Daẜch plukẜchķ in tehrſe wiẜẜai daudſ/ In zitta jaukus Wahrdus jauz;
Tam klahtohs labbis kluẜẜu zeeſt/ Us ohtra Stahſteem Auẜis greeſt.
  4. Es gribbu/ ka tu ſemmojees/ Preekẜch ta/ kas leelaks/ atkahpees; Ir
Maſam pahri ne darri: Tad tu ar Meeru palikẜi.
  5. Gann Ģihmis daſcham raugahs labs; Bet Ꞩirds tam irr weens
nejauks Kaps: Tapehz ne wiẜẜeem tizzeht buhs; Kas lehti tizzehs/ peewilts
kļuhs.
  6. Ir to ne truhkſt/ kas liẜchķeht mahk/ Kas tewi tikkai peewilt nahk:
Teem Meddus Mehlê parahdahs; Bet Schultis Ꞩirdî paẜlepjahs.
  7. Jauns buhdams/ raugi pelnitees/ No Ꞩlinkoẜchannas ẜargajees:
Wezs kļėis ſtrahdaht tew buhs gŗuht; Tad ne buhs tew nu ruhgt in puht.
  8. Kad Ķildu ẜchis jeb tas gribb zelt/ Tad dohma/ tas jaw ne buhs 
welt: Es labbis gribbu atkahptees; Laid kaẜẜahs/ kam ta Ahda neeſ.
  9. Labs Ļaunam buhs no Zeļļu greeſt/ Ne rahtees pretti/ kluẜẜu zeeſt;
Kà Kriſtus mums to pamahzijs/ Tà darridams pats parahdijs.
@b{Meers}

[135.lpp.]
  10. Meers jauks eekẜch Deewa Baſnizas; Meers labs eekẜch Kunga
Walſtibas: Meers wiẜẜur ẜalds in patihkams: Deews dohd mums Mee-
rus ſchehlodams.
  11. Ne Ņurd; bet eẜẜi pazeetigs/ In tawam Deewam paklauẜigs/ Ka
wiņſch tew paņemm ẜawu Preek'/ In brihſcham Schulti baudiht leek.
  12. Ohtrs/ treẜchajs Drahnahm leppojahs/ Augſts ẜawâ Prahtâ us-
puhẜchahs; Kur tam jodrihds bij ſemmotees/ Kas no tahs Semmes rad-
dijees.
  13. Prett ſkaidras Deewa Mahzibas/ Ta Manta tik daudſ ne mak-
ẜahs: Kas laizigs/ tas irr paſuddigs; Bet Deewa Wahrdiņſch paſtahwigs.
  14. Rets/ Ŗaukdams zitta Eſchiņņas/ Pee ẜawahm Leetahm laimejahs;
Netaiẜnam ne buhs augļotees: Deews atŗaus/ ko tas dabbuẜees.
  15. Selts/ Ꞩuddrabs/ ne warr atpeſtiht/ Kad Deews gribb Duẜmâs 
noẜohdiht: Ꞩche makẜa ween tahs Aẜẜinis/ Ko Kriſtus par mums isgahſis.
  16. Schehl Ꞩchim/ kad ohtram isdohdahs/ Ar to nekà pats dabbu-
jahs: Kas tikkai gribb preekẜch ẜewim ſchaut/ Tas ne ahsņems/ kur grib-
behs ẜchaut.
  17. Tew labpraht doht buhs nabbagam/ no tawahm Deewa Dahwa-
nahm: Tew krahẜees Manta Debbeẜîs/ Kas muhſcham tew ne paſuddihs.
  18. Us tewim ſkattajs/ klauẜi man/ Ne ahsņemm zittus: tew buhs gann
Preekẜch paẜcha Durwim jamehſch nohſt: Ir zitteem Sohbi/ kas mahk kohſt.
  19. Wehl ẜargajees buht neẜahtigs/ Jeb arri kahrs in negadigs/ Eekẜch
Ehẜchannas in Dſerẜchannas: Deews dſihwoht leek eekẜch Gadibas.
  20. Zits Zẜchukkur' ahẜneegt leelijahs/ Kam gann pee Semmes ja-
lohkahs: Kas leels/ in tadehļ lepnigs kļuhſt/ To Deews ſpehj drihds no
Krehẜla gruhſt.
  21. Ꞩchahs diwi deẜmits Mahzibas/ Pehz Rakſtiņņeem ẜchihs Wallo-
das/ Tu gribbi labbâ Siņņâ likt/ Ka tew warr Ļauna ne notikt.
  22. Daudſ Wiltus taggad Paẜaulê/ Labs Zilweks tahlu jamekle: Ik-
weens gann ẜakkahs eẜẜohts Draugs/ Kas tik daudſ derr/ kà pillams Trauks.
  23. Tad raugi ẜewis isglabbaht/ Wiẜwairak Gallu apdohmaht/ Ka
warri ẜwehts in preezigs ẜchķirt: Jo mums buhs wiẜẜeem weenreiſ mirt.
@b{Ar}

[136.lpp.]
  24. Ar Deewu ẜahzis/ beidſ ar to/ No Ꞩirds to teiz/ tam pakalpo: Tu
to ne buhẜi darrijs welt'; Deews gribb tew' augſtâ Gohdâ zelt.

@v{Ich ruff zu Dir HERR JEſu CHriſt.} 
@a{Georgs Mancelis}

  ES peeẜauzu tew Kungs Jeſus Kriſtus/ Es luhdſohs paklauẜi mannu
Ꞩuhdſeẜchanu :/: Dohd mannim Schehlaſtibu ẜchinnî Laikâ/ Ne laid
man jo isẜamiſt: To ihſtenu Tizzibu Kungs es gribbu/ To gribbetu tu
mann dohd/ Tew ween kalpoht/ Mannam Tuwakam palihdſeht/ Tawu
Wahrdu teeẜcham turreht.
  2. Es wehl luhdſu/ ak Kungs Deews/ Tu warri man to gann doht :/:
Ka es ne tohpu atkal Kaunâ/ To Zerribu dohd mannim klaht: Wiẜswai-
raw tad/ kad man jamirſt/ ka es warri us tew paļautees/ In ne dohtees/ Us
wiẜẜu mannu Darbu/ zittadi tas mannim ſchehl buhs.
  3. Dohd mannim/ ka es no Ꞩirdsdibbena/ Manneem Prettibneekeem
warru peedoht :/: Peedohd man arridſan ẜchinnî Stundâ/ Dohd mannim
jaunu Dſihwoẜchanu; Leez tawam Wahrdam allaſch manna Barriba
buht/ Ar to mannu Dwehẜeli baŗŗoht/ ka es warru prettib ſtahweht/ kad
Nelaimiba uhseet/ kas man drihſ warr no tew nogreeſt.
  4. Ne leez man kahdu Kahrumu neds Baidu no tew/ Eekẜch ẜchihs Pa-
ẜaules nogreeſt :/: Allaſch pee tew palikt lihdſ Gallam dohd man/ Tew wee-
nam irr tas Rohkâ/ In kam tu dohd/ tam irr tas welti/ Ne warr ne weens
eemantoht/ Neds nopelniht/ Ar Darbeem tawu Schehlaſtibu/ kas muhs at-
peſti no Nahwes.
  5. Es gullu Kaŗŗâ in Prettiſtahweẜchanâ/ Ak Kungs Kriſtus palihdſi
man wahjam :/: Pee tawas Schehlaſtibas es ween peelihpu/ Tu warri
man ſtipraku darriht/ Ja jo nahk Kahrdinaẜchana tad palihdſi/ ka ta man
apkahrt ne ſtum/ Tu warri istaiẜiht/ Ka es Likſtâ ne tohpu/ Es ſinnu tu no
mannim ne atſtahẜi.

@v{Ich ruff zu Dir HERR JEſu CHriſt.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  PEhz tewim ẜauzu/ Jeſus Kriſt/ Ak! klauẜi/ ko es ẜuhdſohs; Ne leez man/
luhdſams/ isẜamiſt/ Es Schehlaſtibas luhdſohs: Tahs ihſtas Tizzibs
gribbahs man/ Ka es tew' atſiht warru/ Labba darru Ikweenam arridſan/
Zaur tawu Ꞩwehtu Garru.
@b{Es}

[137.lpp.]
  2. Es luhdſohs wehl/ Deews ustizzams/ Tu gribbi doht no jauna/ Ka
es/ us tewi zerredams/ Ne tohpu projahm Kaunâ: Kad Nahwe nahk to 
Ꞩirdi ẜchķelt/ Ka es us tewi raugu/ Ꞩawu Draugu; Ar Dahrbeem irr tas
welt'; Dohd/ ka eekẜch Zerribs augu.
  3. Dohd/ ka es eẜmu peedewigs Tam/ kas man darrijs pretti/ Nei man-
ni/ Deewiņ lehnprahtigs/ no tawa Waiga metti: Taws Wahrdiņſch laid
eekẜch mannim miht/ In paleek mannâ Ꞩirdî/ Baŗŗo/ dſirdi Ar to to Dweh-
ẜeliht/ Kad ja ẜwihſt Beddu=pirtî.
  4. Laid es paleeku paſtahwigs/ Pee tewim Bailês/ Mohkâs/ Ir labbâs
Deenâs paſemmigs/ Tas ſtahw wiẜs tawâs Rohkâs; In kam tu dohd/ tas 
dabbu welt'/ Kas pelniht warr no tewis Ko preekẜch ẜewis? Tad warrim
ņemt in ẜmelt/ Kad tu mums eẜẜi dewis.
  5. Gars ſtahw ar Meeẜu Eenaidâ/ Deews/ palihdſ wahjam kaŗŗoht/
Es buhẜchu ſpehzigs Garriņņâ/ Tew manni ſtippru darroht: Buhs man
tad kahrdinatam kļuht/ Laid ne notihkſt pahr leeku/ Ne ahsteeku Kas man 
irr wiẜẜai gŗuht'. Deews dohd man Debbes=Preeku.

@v{Von GOtt wil Ich nicht laſſen.} 
@a{Georgs Mancelis}

  NO Deewa es ne gribbu atkahpt/ Jo wiņſch ne atſtahj no mann :/:
Wedd man us ihſtenu Zeļļu/ Zittadi es ļohti allotohs; Ꞩneedſ man-
nim ẜawu Rohku/ Rihtôs /in Wakarôs/ Wiņſch man gann labbi peebaŗŗo/
Kuŗŗâ Semmê es buhdams.
  2. Kad Zilweka Schehlaſtiba in Labbadarriẜchana mittejahs :/: Tad
Deews drihſ atrohdahs/ Ꞩawu Spehku in Schehlaſtibu parahda: Palihdſ
wiẜẜâs Behdâs/ Peſti no Grehka in Kauna/ No Skehdehm in no Ꞩai-
tehm/ Tà lihdſ arridſan no Nahwes.
  3. Us to gribbu es paļautees/ Mannâ gŗuhtâ Laikâ :/: Tas mannim ne
buhs ſchehl/ Wiņſch nogreeſ wiẜẜu Ļaunu; Es tam wiẜķim pawehļu/ Man-
nu Meeẜu mannu Dwehẜel mannu Dſihwibu/ WIẜs irr Deewam padohts/
Wiņſch warr darriht kà tam patihk.
  4. Tas ween wiņņam patihk/ kas mannim wajaga irr :/: Wiņſch mihle
muhs no Ꞩirds dibbena/ Dohd mums to Kungu Kriſtu; Ꞩawu paẜchu
mihļu Dehlu/ zaur to wiņſch mums eedahwana/ kas Meeẜu in Dwehẜeli
warr uhsturreht/ Ꞩlawejeet to Debbeẜîs. 
@b{Ꞩlaw-}

[138.lpp.]
  5. Ꞩlawejeet to ar Ꞩirdi in Muttes/ Wiņſch abeju mums doht :/:
Ta irr weena ẜwehta Stunda/ Eekẜch ka mehs wiņņu eegahdajam ; Zits
Laiks wiẜs isnihkſt/ Eekẜch ka mehs wiẜẜi dſihwojam/ Mums buhs pateeẜi
ẜwehteem tapt/ In palikt muhſchigi.
  6. Jep ta Paẜaule isnihkſt/ Ar ẜawu Lepnibu in Greſnibu :/: Neds
Gohdiba neds Manta paleek/ Kas pirmiht augſta bija; Mehs tohpam no-
mirruẜchi/ ganna dſiļļi Semmê eerakti/ kad mehs gulluẜchi eẜẜam/ Grib
Deews muhs uhsmohdinaht.
  7. Ta Dwehẜele ne paſuhd/ Weſta eekẜch Abraama Klehpi :/: Ta Mee-
ẜa tohp no jauna peedſimta/ Bes wiẜẜeems Grehkeems ẜchķihſta; Wiẜķim ẜweh-
ta in jauka; Weens Behrns in Mantineeks ta Kunga/ To mums zittadi ne 
pahrrunnahs/ Tas Wels ar ẜawas Wiltibas.
  8. Tapehz jeb es ẜcheit zeeẜchu/ Nelaimibu in Mohkas :/: Ka es tahs
gann nopelnu/ Tomehr nahk muhſchigs Laiks; Tas Irr pils Preezibas/ To
patti bes wiẜẜas Mitteẜchanas/ kad es Kriſtu atſihſtu/ Man buhs redſeht
in juſt.
  9. Tas irr Deewa ta Tehwa Prahts/ Kas muhs raddijs irr:/: Wiņ-
ņa Dehlam irr daudſ Labbums/ Schehlaſtibu tas mums nopelnijs irr; Ir
Deews tas Ꞩwehtajs Gars/Eekẜch Tizzibas muhs walda/ Eekẜch Debbe-
ẜu Walſtibu muhs wadda/ Tam mehs pateizam.

@v{Von GOTT will ich nicht laſſen.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  NO Deew' es ne atkahpẜchohs/ Wiņſch manni ne atſtahs/ Pee wiņņa
ween es glahbẜchohs/ Jebkahdâs Behdiņņâs: Wiņſch irr mans Pa-
lihdſiņſch/ Kas man dohs wiẜẜâs Weetâs Tahs Wajadſigas Leetas/ Man
ne buhs Truhkumiņſch.
  2. Kad Mihleſtiba mittahs pee zeeteem Zilwekeem; Tad Deewiņſch 
pee mums ẜittahs/ Nahk pee teem Behdigeem/ Tohs glahbdams/ peſtidams/
No Waideem in no Kaitehm/ No paẜchahm Nahwes Ꞩaitehm/ No Elles
Waimanahms.
  3. Us to es gribbu zerreht/ Eekẜch gŗuhtahm Deeniņņahm/ Ne weenam
ne peederreht/ Kà Deewam augſtakam: Wiņſch gribb man palihdſeht/ Pee
Dwehẜeles in Meeẜas/ Nei manni weſt preekẜch Teeẜas; Bet ſchehloht/
pahrſtaweht.
@b{Laid}

[139.lpp.]
  4. Laid notihkſt Deewa Prahtiņſch/ Kas dſeedeht mahk in ẜiſt/ Mums
ne warr ne weens Mattiņſch Bes wiņņa Prahta kriſt: Tam ẜewi paweh-
ļam/ Zaur Kriſtu wiņņa Dehlu/ Tas glahbs muhs agr' in wehlu/ To tei-
zam/ ẜlawejam.
  5. Mehs ẜlawejam in teizam/ ar muhẜu Mutt in Ꞩird'/ Mehs Dee-
wu gohdaht ſteidſam/ Kas muhs gann redſ in dſird: Kad wiņņa peemin-
nam/ Tad Preeka pee mums rohdahs/ Ta Ꞩirds ar Meeru dohdahs/
Tad ẜwehti dſihwojam.
  6. Ꞩchahs paẜauligas Leetas Tahs wiẜẜas Gallu ņems/ Kas leels in
baggats ẜchķeetahs/ Warr nabbags tapt in ſems: Kad Nahwe noſpeeſch
muhs/ Tad plikki Beddrê leenam; Bet tomehrt pehz ikweenam/ Kas mir-
ris/ zeltees buhs.
  7. Tahs Dwehẜelites krahjahs Abrama Klehpitî; Tahm Meeẜahm
labbi klahjahs/ Mehs tohpam dſimmuẜchi/ Pehz jaunas Buhẜchannas/
Mehs Deewa Behrni buhẜim/ In paẜargati kļuhẜim No Welna Wiltibas.
  8. Laid es tad ẜcheitan zeeẜchohs/ Laid ẜehjohs Aẜẜaras; Tur Debbeẜîs
es ẜmeeẜchohs/ Tur pļauẜchohs Lihkẜmibas: Es Kriſtu atſihſtu/ Pee ka
es eẜmu gahjis/ No wiņņa ne atſtahjis: Pee ta es dſihwoẜchu.
  9. Deews Tehws/ kas manni raddijs/ Deews Dehls/ kas atpeſtijs/
Ꞩwehts Garrs/ kas manni waddijs/ In ẜwehtu padarrijs/ Stahw man
jo=prohjam klaht: Tew' es ẜcheit gribbu ẜlaweht/ In tur preekẜch tewim
ſtahweht/ Tew' allaſch gohdinaht.

@v{Lieb GOtt für allen Dingen.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  TEw Deewu mihleht buhs/ Pahr wiẜẜahm Leetahm/ :/: No wiņņa
Wahrda dſeed/ Wiẜs ne apnikdams/ Turr' allaſch Deewa Ꞩlaw'
Eekẜch tawas Muttes. 
  2. Tew ẜawu Tuwaku Buhs arri mihleht/ Ar peetizzigu Ꞩird' Tam
Labba darriht: Tad buhẜi paklauẜigs Tam Deewa Wahrdam.
  3. Kad pee=eet tew kahds Kruſts/ Ne ẜuhdſ pahr leeku; Bet neẜẜi pa-
zeeſdams/ Ko Deews tew usleek/ Wiņſch ſinnahs peſtiht gann Tew' ihſtâ
Laikâ.
  4. Pee Deewa luhdſees ween/ Laid wiņſch tew palihdſ; Ja tew kas
@b{waja-}

[140.lpp.]
wajadſehs/ Jeb Behdas zeeẜchoht: Wiņſch dohs tew/ kas tew truhks/ Kà
wiņſch pats redſehs.
  5. Ja tewi ẜwehtijs Deews ar pilnu Rohku/ Tad ne leez Behdas
zeeſt/ Kam maſ pee Rohkas/ Ka tas warr atſpirgtees/ No tawahm Roh-
kahm.
  6. Ne eẜẜi greſns in lepns/ Deews to ne eeredſ; Wiņſch allaſch ẜohdijs
irr Tahs lepnas Ꞩirdis: Bet teem/ kas ſemmojahs/ Dohd Schehlaſtibas.
  7. Ehſt/ dſert tew ne kļuhſt leegts; Bet kas pahr leeku/ Tas Deewam
prettin irr/ Wiņſch eenihſt ļohti To niknu Plihteẜchann': Tad eẜẜi gahdigs.
  8. Teem jauneem Ļautiņņeem Buhs Gohda mahziht/ Laid tee no te-
wim redſ/ Ko Deews gribb darrams/ Ka tee warr diſchani Pa Gohdam
usaugt.
  9. Tu warri preezigs buht/ Deet/ ẜmeet in gļaudaht; Bet zitta ne buhs
tew ne Labbam ahsņemt/ In dſihwoht meerigi/ Nei Ķildu pazelt.
  10. Pee Ꞩeewiẜchķahm buhs tew Ar Gohdu dſihwoht/ Ne bļauſtiht/
aplam melſt/ Tahs gribbi ſkohneht; Tad tew par Algu buhs Leels Gohds
in Ꞩlawe.
  11. Kas pehz ẜchihm Mahzibahm Nu gribbehs darriht/ Tas teeẜcham
nomannihs/ Ka Deews to ẜwehtihs; Ꞩcheit in tur muhſchigi Tam labbi
klahẜees.

@v{Du/ ô ſchönes Welt=Gebäude/} 
@a{Gerhards Remlings}
@v{Im Thon:}
@v{JEſu/ meines Lebens Leben.}

  PAẜauliht/ tu Ļauſchu Ehka/ Daudſ irr to/ kas tew eemihl :/: Kas eekẜch
Grehku Preekahm lehka/ Ko ẜchi Wiltus Preeka wiļ: Bet es teem
ẜcho Ehnu ļauju/ Paſtahwigu Mantu krauju/ Manna Ꞩirds us Tewi
kriht/ Wiẜẜumihļajs Jeſuliht.
  2. Strahdneeks/ nogurris par Deenu/ Gruhteem Darbeem nomoh-
zits/ :/: Nakẜniņ nahkam' gaid ar weenu/ Prahtiņâ tam ſtahw tas Brihds/
Kur us Mohzibahm tik gruhtahm/ Duẜẜeht dabbuhs ar Atpuhtahm:
Tà gaid manna Dwehẜeliht/ Us Tew/ mihļajs Jeſuliht.
  3. Ak! kad tu man/ JESUS/ dohtu/ Duẜẜeht tawâ Klehpiņâ/ :/:
Turretohs ẜew leelu Gohdu/ Eeẜilt tawâ Mihlibâ: Wiẜẜa Paẜauls Mant'
@b{in}

[141.lpp.]
in Preeka Mehẜliņſch turrams/ in neneeka/ Kad es ween pee Tewim miht/
Gan man irr/ mans Jeſuliht.
  4. Zits lai zeeẜchahs/ Aẜẜras leedams/ Leelas Mantas pelnidams/ :/:
Tahļu Juhŗas Zeļļu eedams/ Us daudſ Wiļņeem lihgodams: Manna
Ꞩirds ta ſtahw us augẜchu/ Turp ar Tizzib's Spahrneem traukẜchu/
Kur Tu Deewa Gohdâ ſpihd/ Wiẜẜumihļajs Jeſuliht.
  5. Ak! kad manni Kapâ neſtu! Tà man allaſch Prahtâ ſtahw/ :/:
Kad mann Deews pee ẜewim weſtu/ Kà tam tihk/ zaur weeglu Nahw!
Meeẜas ne ko ļaunu juſtu/ Manna Dwehẜeliht ne ſuſtu/ Bet tur preezatohs
ikbrihd/ Pee Tew'/ mihļajs Jeſuliht.
  6. Nahwes Meedſiņ/ tewis gaidu/ Nahz man ẜaldi midſinaht/ :/:
Palihdſ galleht mannu Waidu/ In pee Deewa noſtaigaht; Es no tewim
ne atraujohs Waddi mannis/ es gan ļaujohs/ Tu jo warri nowaddiht/
Mann'/ pee mannu Jeſuliht.
  7. Ak! kad ẜchodeen raiẜams buhtu/ Kur es eẜmu ẜaẜaiſtihts/ :/: Ꞩwab-
bads tappis/ weegli kļuhtu/ Kur tee Ꞩwehti wiẜẜi lihdſ/ Pee tahs Deewa
Eņģļu Ꞩaimes/ Noteiz ẜawas Debbes Laimes/ Kur ne ſpehj gan isẜazziht/
Tawu Gohd'/mans Jeſuliht.
  8. Bet nu/ kamehr newarr' mattiht/ Wiņņas Ꞩaules Jaukumiņ'/ :/:
Wahrgu Semmê ne dohts ſkattiht/ Wiņņu Preekas Debbeſtiņ' Buhs kà
Behdâs buht atſtahtam/ Tomehr buhs ẜcheit mannam Prahtam Pehz
Tew kahrodamam dſiht/ Wiẜẜumihļajs Jeſuliht.

@v{Ach! hätt die Welt ein End.} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Nach der Weiſe:}
@v{Auf meinen lieben GOTT.}

  AK! kaut drihſ buhtu Gals Tai niknai Paẜaulei/ Kas ween pehz Man-
tas dſennahs/ Pehz Preek' in labbahm Deenahm/ To Deewa Wahr-
du ẜmahde/ In wiņņa Dahrbeem ẜmeijahs.
  2. Gann wiņņai ẜazzihts tohp/ Kà tai buhs turretees; Ne dohtees ẜew'
us Blehdib'/ Us Kahrib in us Lepnib': Bet Deewa Bauẜchļus ẜargaht/
In wiņņa Wahrdam klauẜiht.
  3. Bet to ta ne gribb kohpt/ Neds aizinnama nahkt; Bet eet to plattu
Zeļļu/ Teem Debbes=Wahrteem gaŗŗam: Ta ne redſ ẜawu Nelaim/ Kur
ta ẜew' eekẜcha gruhſchahs.
@b{Ta-}

[142.lpp.]
  4. Tapehz tai makẜahts kļuhs/ Kà ta buhs pelnijuẜ'/ Ar gauſchahms
Elles=Mohkahms/ Ar Waimanahms in Ꞩahpehms: Pats Deews to
muhſcham noſtums/ no ẜawa Preezas=Waiga.
  5. Pee Laika klauẜi man/ Ja gribbi ẜwehta tapt: Es dohẜchu labbu
Padohm'/ ka warri kļuht pee Deewa/ In Elles=Uggunn' isbehgt/ Kas
Besdeewigeems jazeeẜch.
  6. No Grehkeems mittejees/ No Ꞩirds tohs noſchehlo: No Deewa
Duẜmas bihkſtajs/ No Wella Naggeem ẜargajs: Atgreeſees drihſ pee
Deewa/ In ſemmojees preekẜch wiņņa.
  7. Us JEſu Kriſtu tizz'/ kas dahrgi nomakẜajs/ Par taweem gŗuhteem
Grehkeem/ Tew pelnijs Deewa Meeru: To buhs tew labbi ẜaņemt/ In
tawâ Ꞩirdî glabbaht.
  8. Ne ſteidſees baggats kļuht/ Ka wiņſch lepns baggats Wihrs/ Kas
ẜuhdſahs Elles=Leeẜmês: Nekam ta Manta palihdſ; Bet darr tam gŗuhtu
Ꞩirdi/ Kas tahs tik ļohti zeena.
  9. Leez Ꞩirdî Deewa Wahrd'/ Ikweenam Labba wehl': Pee Deewa
Galda turrees/ Us pehdu Zeļļu taiẜees: Kas dſihwohs tà in nomirs/ Tas
Debbes=Preekâ ee=ees.
  10. Ak Jeſu! palihdſ man/ Mans jaukajs Peſtitajs/ Pehz tawa Prah-
ta dſihwoht/ Nei Labba darriht peekuſt: Tad es/ ar wiẜẜeem Ꞩwehteem/
Tew allaſch teikẜchu. Amen!

@v{Wie ſchön leuchtet der Morgen=Stern.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  Kà ſpohſchi ſpihd mans JESULIŅSCH/ Kà Rihta=Swaigſnes
Spohſchumiņſch/ Tas Dahwidiņņa Sarriņſch: Tu mannas Ꞩirds
ẜalds Jaukumiņſch/ Mans Ķehniņſch in mans Bruhdganniņſch/ Ko eemih-
lihs mans Garriņſch. Ꞩaldigs/ Waldigs/ Ne tik ẜohdigs/ Leels in goh-
digs/ Baggats teizams/ Augſti zelts/ in zeenigs ẜweizams.
  2. Mans Pehrles=Waiņaks dahrgs in jauks/ Deews=Zilweks/ wiẜẜu-
mihļajs Draugs/ Weens augſti dſimmis Ķehniņſch: Ꞩirds=Puķķiht' in
mans Patwerums/ Taws ẜaldajs Ewanģiliums Irr Meddutiņſch in Pee-
niņſch. Tu mans Labs Gans/ Oſianna/ Debbes=Manna/ Ko mehs
ehdam/ Paligs leels eekẜch wiẜẜahm Behdahm.
@b{Tu}

[143.lpp.]
  3. Tu ſpihdigs dahrgajs Akminiņſch/ Taws Mihlaſtibas Ugguntiņſch
Laid mannâ Ꞩirdî mohdahs: Pee tewim ween leez palikt mann/ Dohd
mannam Prahtam arridſan/ Ka tas us tewi dohdahs. Es taws/ Ne ẜaws/
Debbes=Roſe Balta ſpohſcha/ Tu mans eẜẜi/ Kas tu mann' us Roh-
kahms neẜẜi.
  4. Kad tawas mihļas Aztiņņas Us manni ſpihd in parahdahs/ Tad
tohpu pilns no Preekas: Tu manna augſta Baggatib'/ Zaur tawu Wahrd'
in Schehlaſtib' Ta Ꞩirds Tew' atſpirgt leekahs. Pildi/ Ꞩildi Mannu
Ꞩirdi/ Luhdſams dſirdi/ Kad es kauzu/ In pehz tewis Waidôs ẜauzu.
  5. Deews Tehws/ tu manni mihlinajs/ Ar Kriſtus Aẜẜnim nomaſgajs/
Kas biju negants Trauziņſch: No tewis eẜmu isredſehts/ Ar tawu Dehlu
ẜaderrehts/ Kas irr mans mihļajs Draudſiņſch. Wiņſch man/ Ꞩcheitan
Grehkus peedohs/ Debbeẜẜ' eedohs/ Ņems pee ẜewim; Tur es buhẜchu
tad pee tewim.
  6. Laid uswelk Stihgahs Kohklitehm/ Laid dſeed in ſkann ar Wiolehm/
Tahs Mihleſtibas Dſeeẜmas: No Jeſus/ manna Bruhdganiņņ'/ Ar ko
man brihw irr allaſchiņ Nahkt meeẜlotees/ bes Breeẜmas. Deijeet/ Ꞩmei-
jeet/ Lihgẜmojeeta/ Isẜauzeeta/ Jeſu ẜweizaht/ to par Gohda=Kungu
teizat.
  7. Kà ļohti lihgẜma manna Ꞩirds/ Ka es ne kļuhẜchu muhſcham
ẜchķirts/ No Kriſtus manna Mihļa: Tas uhsņems manni Debbeẜîs/ Tà
Meeẜas/ kà ir Aẜẜinis Wiņſch pats man dewis Ķihlâ. Amen! Amen!
Steidſees/ Jeſu/ Nahkt us Teeẜu/ Ꞩcheit es waidu/ In no Ꞩirds us te-
wim gaidu.

@v{Ich weiß mir ein Blümlein/ iſt hübſch und fein.} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Auf die Melodey.}
@v{Ich hab mein Sach GOtt heimgeſtellt.}

 ES jauku Puķķiht ſinnohs man/ Ta peemihl mannam Prahtam/ Ta
dohd man Behdâs Atſpirgẜchann'/ Leek arridſan Man ne kluht ap-
kaunatam.
  2. Ꞩchi Puķķiht' irr tas Deewigs Wahrds/ Ko man pats Deewiņſch
dewis/ Tas tohp pee Ꞩirds in Kruhtim kahrts/ Irr ẜalds in gahrds: To
turreẜchohs pee ẜewis.
@b{Wiņſch}

[144.lpp.]
  3. Wiņſch man to Zeļļu paradijs/ Ka es pee Kriſtu kļėis: Kas manni
ẜwehtu padarrijs/ In ispeſtijs/ Kad biju Ellê gŗu'is.
  4. Tas pats muhs wiẜẜus aizina; Ꞩchurp nahzeet/ kam Ꞩirds ehdahs/
Es nahkẜchu juhẜu Gruhtibà Jums Paligâ/ Juhs ne atſtahẜchu Behdâs.
  5. Ꞩche/ ņemmeet/ ehdeet mannu Meeẜ'/ Ko par jums eẜmu dewis:
Ar to es dohmu itt pateeẜ/ Ko pelnijees/ Preekẜch jums/ in ne preekẜch ẜewis.
  6. Ꞩche/ dſerreet mannas Aẜẜinis/ Ko par jums eẜmu lehjis/ Jums
juhẜus Grehkus peedewis/ In atlaidis/ Kad juhs tas Wels bij ẜehjis.
  7. Mehs luhdſam tew/ ak! Jeſus Kriſt/ Zaur tawu ruhktu Mohku/
Tu gribbi no mums ne atkriſt; Bet pee mums miſt/ Muhs glahbt ar ta-
wu Rohku.
  8. Par taweem Behrneem usņemm muhs/ Ka tewi ẜlaweht ſteidſam:
Kas tizz/ tas ẜwehts pateeẜi kļuhs/ Pee tewim buhs: To luhdſam mehs
in beidſam. 

@v{Anagramma H. A. C. und S. S.} 
Nahk Ꞩirdî palihdſ.
@v{Ein Lied/ worin hohes und niedrigen Standes Jhrer erheiſchenden}
@v{Chriſt=Gebühr beweglichſt erinnert werden.} 
@a{Kristofors Fīrekers}  
@v{Nach der Weiſe:}
@v{Kommt her zu Mir/ ſpricht GOttes Sohn.}

  KUrẜch Zilweziņſch gribb leelitees/ Tam ne buhs us to palaiſtees/ Ka
tas Gudrs/ Stiprs in Baggats: Ꞩchihs Leetas tikkai laizigas/ In
pee ikweena noſuhdahs/ Kas tohp zaur Nelaim draggahts.
  2. Laid teizahs/ kas tohp Gohdâ zelts No Deewa/ nei no wiņņa pelts/
To atſihſt ẜawâ Wahrdâ: Ka wiņſch tahds Kungs/ kas taiẜns in dahrgs/
Prett labbeem labs/ pret ļauneem bahrgs/ Kas lepnus ſemmê ſpahrda.
  3. Ta Ꞩlawa labba/ Guddram buht/ In ẜamannigam teiktam kļuht;
Bet ja Deews ne nahk Ꞩirdî/ In palihdſ tew/ tad wiẜs irr welt'/ Kaut
tas tew makẜajs leelu Selt'; Tomehrt preekẜch Deewa ẜmirdi.
  4. Tu teizees weẜẜels/ Stiprs in ſpirgts; Ne weens to ne warr ẜmah-
deht: Bet Deewam buhs tew palihdſeht/ Nahkt Ꞩirdî/ in to weẜẜe-
leht/ Tad tas tew ne warr ſkahdeht.
  5. Zits warr gan leels in Baggats buht/ Kad palihdſ Deews/
ẜwehts arri kļuht: Bet tas pahr wiẜẜeem teizams/ Kas baggats buhs pee
@b{Dweh-}

[145.lpp.]
Dwehẜeles/ Kas Jeſu Ꞩirdî paturrehs/ Tahds ihſti baggats ẜweizams.
  6. Tas teiktees warr/ kam palihdſ Deews/ Ka Ꞩirdî nahk ẜchis
dahrgajs Weeẜs/ Tas preezigs wiẜẜâs Weetâs: Ꞩwehts Zilweks/ kuŗŗa
Ꞩirdî nahk Tas ẜwehtajs Deews/ tur dſihwoht ẜahk/ Tam palihdſ
wiẜẜâs Leetâs.
  7. Daſchs Mahzitajs tas nopuhẜchahs/ Ka wiņņa Wahrds ne augļo-
jahs Pee mums/ kad mehs to dſirdim: Tad jaluhdſ mums/ laid palihdſ
Deews/ Laid wiņņa Garrs nahk eedohtees Eekẜch muhẜahm kuhtrahm
Ꞩirdim.
  8. Tee Leeli Kungi behdajahs/ Kad tas teem labbi ne weddahs/ Kad 
Deews ne palihdſ waldiht: Tad bij teem luhgt/ laid Deewiņſch nahk/ In
wiņņa Ꞩirdis waldiht ẜahk; Tad tee ne warrehs maldiht.
  9. Daudſ to/ kas gauſchi ſchehlojahs/ Ka wiņņa Dahrbiņſch ne ẜchķiŗ-
ŗahs/ Ka teem gann ẜlimmi klahjahs: Laid luhdſahs/ ka teem palihdſ 
Deews/ Tad teem gann labbi laimeẜees/ Tà Laukâ/ kà ir Mahjâs.
  10. Kad Deewa gŗuhtas Ꞩohdibas/ Karſch/ Baddus/ Mehris atwel-
kahs/ Tad leelas Behdas rohdahs: Ja tad nahk Ꞩirdî/ palihdſ mums/
Deews muhẜu Ꞩargs in Patwerums/ Tad Ꞩirds ar Meeru dohdahs.
  11. Tew ahsņemm Uhdens=Ugguns=grehks Tew' arri pohſtijs Kaŗŗa=
ſpehks/ Ka tappis pliks in nabbags; Gan Deews tew atkaļ palihdſehs/
Nahks/ tawâ Ꞩirdî paſtawehs; Tas tew pahr Mantu labbaks.
  12. Tu tohpi wahjſjh/ tu gulli ẜlims; Redſ/ tawa Ꞩirds pirms neno-
rims/ ( kaut ganna Sahles dſehris. ) Kamehrt tas tawâ Ꞩirdî nahks/
Tew palihdſehs in zillaht ẜahks/ Kas tewi ſemmê ſpehris.
  13. Tu kļuhſti nihſts in nolemmohts/ Kà nekà ẜleppen apmellohts; Tew
ẜahp/ kad tu to dſirdi: Tu ne ſinnnees; tew palihdſ Deews/ Tas irr taws
Draugs/ tam ustizzees; Wiņſch remdehs tawu Ꞩirdi.
  14. Welns/ Paẜaul' in ta ļauna Meeẜ' Gribb/ ka tew buhs apgrehko-
tees; Ne klauẜi/ Deewa luhdſees: Nahz Deewiņ/ Ꞩirdî/ palihdſ man/
Dohd tawu Garru arridſan: Wiņſch klauẜahs/ kad tu ẜuhdſees.
  15. Ta Elle plahta ẜawu Rihkl/ Tas Wels preekẜch mums leek Wil-
tus=tihkl'; Mehs abbeem ẜmeijam/ mehdam: Kad Deewiņſch muhẜâs
@b{Ꞩird^is}

[146.lpp.]
Ꞩirdîs nahk/ Tas palihdſ mums/ wiņſch peſtiht mahk/ No paẜchahm
Nahwes=Behdahm.
  16. Daẜch Zilweziņſch tahds nenojehgs/ Kad wiņņam notihkſt kas
kahds Grehks/ Wiņſch tudaļ gauſchi ẜuhdſahs; Us Deewa tas wiẜs ne
ſkattahs/ Kas brihſcham duẜmigs paradahs/ Pehz palihdſ/ kad wiņſch
luhdſahs.
  17. Tapehz ne gribbu Ꞩird=ehſtees; Bet ween us Deewa ſkattitees/
Man manna Preeka Ꞩirdî: Mans Jeſiņſch nahk man Paligâ/ Ar ẜa-
wahm Meeẜahm ehdina/ Ar ẜawahm Aẜẜnim dſirdi.
  18. Laid Debbeẜs gŗuhſt/ laid ſuhd ta Semm'/ Ta Paẜaul' arri Gal-
lu ņemm; Deews paliks mannâ Ꞩirdî: Tas manni weenreiſ eeweddihs/
Pee ẜewim ſkaidrâs Debbeẜîs/ Kur mehs ne kļuhẜim ẜchķirti.

@v{Vom Kreuz/ Verfolgung und Anfechtung.}
@v{Was kan uns kommen an für Noht.} 
@a{Georgs Mancelis}

  KAhda Waida warr mums notikt/ kad muhs Deews tas Kungs pats gan-
na /: In meelo muhs ar ẜawas Maiſes/ In us ẜawu Gannibu wad-
da: Tà lihdſ eepreezina muhẜu Ꞩirdi/ In dſirdina to ar ẜalda Uhdeni/ Ꞩa-
wa zeeniga Ꞩwehta Garra.
  2. Ꞩawa dahrga Wahrda pehz/ Tas muhs wed us ihſtena Zeļļa :/:
Ne laiſch ne kahdâ Laikâ ne=eepreezinatus/ Buhdams Likſtâ in Waidâ:
Tapehz mehs allaſch drohẜchi eẜẜim/ In paẜchâ Nahwes Ehnâ in Mohkâs/
Jo tu Kungs eẜẜi pee mums.
  3. Tas Ganniklis in Siẜlis muhẜa Ganna/ Muhs eepreezina in pahr-
mahza :/: Ta Nelaime ẜlahpena tahs Meeẜas Kahrumu/ Ka ta ne darra
Behdas: Tam Garram zaur to Grehku Wainu/ kas muhẜâs mirſta-
mâs Meeẜâs irr/ In allaſchiņ kuſtinajahs.
  4. Tu eẜẜi mums paklahjis weenu Galdu/ ko mehs allaſch uhsluhko-
jam: Tawa ẜwehta Wahrda zeenigu Barribu/ ko mehs muhẜâs Ꞩirdîs
gremmojam; Kad mums tas Wels ar ẜawu Wiltu uhseet/ Tapatt muh-
ẜu Dwehẜel eepreezina/ Ar ẜawa Garra Pilnibu.
@b{Tawa}

[147.lpp.]
  5. Tawa Lehniba in Schehlaſtiba/ Tapehz allaſch pee mums paleek :/:
No ẜchi Laika in muhſchigi/ Tu eẜẜi muhẜu Paglabbatajs; Ka mehs ẜcheit
eekẜch Tizzibas eẜẜam/ Tur redſigi tawâ Walſtibâ/ Namneeki in Ꞩaime.
  6. To palihdſi mums muhẜu Kungs Jeſus Kriſtus/ Kas muhẜas Ꞩir-
dis ẜataiẜa :/: Zaur ihſtenu Tizzibu in Mihleſtibu/ ka mehs to Tehwu
warram redſeht/ zaur to/ tà lihdſ tam Ꞩwehtam Garram/ Kas to no
Ꞩirds dibbena eegribbahs/ tas ẜakka ar mums/ Amen.

@v{Was kan uns kommen an für Noht.} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Nach dem 23. Pſalm.}
@v{In ſeiner eignen Melodey/ oder auf die Weiſe:}
@v{Es iſt gewißlich an der Zeit.}

  KAs warr mums truhkt? kas wajadſeht? Kad Deews tas Kungs muhs
ganna/ Us jaukahm taukahm Gannibahm/ Ar Debbes=Maiſiht baŗ-
ŗo: Wedd muhs pee gahrda Uhdentiņņ'/ In muhẜas Ꞩirdis ſpirdſina/
Zaur ẜawu Ꞩwehtu Garru. 
  2. Wiņſch/ ẜawa dahrga Wahrda dehļ/ Muhs wedd us taiẜneem 
Zeļļeem/ Muhs noſkummuẜchus ne pamett/ Wiẜs=leelakajâs Behdâs:
Tapehz mums allaſch drohẜcha Ꞩirds/ Kaut ſtaigajuẜchi Tumẜibâ; Kad
tu/ Deews/ pee mums eẜẜi.
  3. Tas Speeķis muhẜa Ganniņņa Muhs norahj in muhs remde/ Tas
Kruſts tas ſpeſch to kahru Meeẜ'/ Tai ne buhs Behdas darriht Tam 
Garram/ zaur to Grehku=wain'/ Kas weenumehrt muhs kaitina/ In mums
lihdſ Nahwi peelihp. 
  4. Mums irr weens Galdiņſch ẜataiẜihts/ Us ko mehs allaſch raugam/
Taws Wahrdiņſch/ muhẜa Barribiņņ'/ Tohp gremmohts muhẜâs Ꞩir-
dîs/ Kad muhs tas Welns nahk kahrdinaht/ Tas pats muhs tad eepreezi-
na/ Zaur Ꞩwehta Garra Spehku.
  5. Taws Labbums/ tawa Schehlaſtib'/ Deews Kungs/ mums allaſch 
paleek/ Tu eẜẜi muhẜu Glabbatajs/ Kas mehs us tewi tizzam: Ꞩcheit
dſihwojam mehs Zerribâ; Tur buhs tahs Preekas Pilniba/ Eekẜch tawa
Debbes=Namma.
  6. To dohd tu mums/ Kungs Jeſus Kriſts/ Istaiẜi muhẜas Ꞩirdis/
Ar Tizzib' in ar Mihlaſtib'/ Ka mehs to Tehwu redſam/ To Ꞩwehtu 
@b{Garru}

[148.lpp.]
Garru arridſan: Kas nu no Ꞩirds to eegribbahs/ Warr drohẜchi ẜazziht/
Amen.
@v{Der 23.Pſalm.}
@v{Nach der bekanten Melodey:}
@v{Mein Hüter und mein Hirt iſt GOTT der herre.}

@a{nezināms}

MAns Ꞩargs in Gans irr Deews tas Kungs eekẜch Debbes; Kas kai-
tehs man? Kam manna Ꞩirds tad drebbehs? Us ẜaļļahm Gannibahm
wiņſch manni wadda/ Pee ſkaidra Uhdenswedd/ par manni gahda/ To
Dwehẜell remde/ ẜawa Wahrda labbâ/ Us taisneem Zeļļeem manni wedd
in glabba.
2. Kaut es ir ſtaigajs tumẜchâ Nahwes=Ehnâ; Es buhẜchu drohẜch/
pee Deewa tahda lehna/ Kas man ſtahw klaht/ kas redſ/ kur es paleeku/
Tas Speeķis wiņņa Wahrda dohd man Preeku/ Preekẜch Ꞩķauģa Az-
zim wiņſch man paklahj Galdu/ Man preekẜchà zeldams Barribiņņu ẜaldu.
3. Wiņſch man ar Eljehm mannu Galwu ẜwaidihs/ Ar pilnu Biķķeriti
mannis gaidihs/ Pee mannim paliks Deewa Ꞩwehtibiņņa/ Dſihws
buhdams es ween turreſchohs pee wiņņa/ Wiņſch ẜawâ Nammâ buht pee 
ẜewim ļauẜees/ No mannim ẜawu Muhſchu ne atrauẜees.  

@v{In Dich hab ich gehoffet HERR.} 
@a{Georgs Mancelis}
UHs tew Deews Kungs eẜmu paļahwees / Palihdſi ka es Kaunâ ne
tohpu / Neds muhſcham Ļauſchu Ꞩmeeklâ / To luhdſu es tew / Uhs-
turri man / Tawâ Lehnibâ Kungs Deews.
2. Tawas ſchehligas Auẜis greeſ ẜchurp pee man / Paklauẜi mannu
Luhgẜchanu nahz ẜchurp preekẜchan / Steidſees mannim drihs palidſeht/
Behdâs in Waidâs Es gullu jeb ſtahwu / Palihdſi mannim no mannas
Likſtas.
3. Mans Deews in Glabbatajs ſtahwi man klaht / Eẜẜi manna Pils
eekẜch ka es drohẜchi / in kà Wihrs drihkſtu kautees / Ar ẜaweem Waide-
neekeem kas irr daudſ / Prett mann pa abjahm Puẜẜehm.
4. Tu eẜẜi mans Stiprums / mans Patwerums / manna Pils / Man-
nas Bruņņas / mans Spehks / to mahza taws Wahrds / Mans Paligs /
manna Peſtiẜchana / in Dſihwiba / Mans warrens Deews / wiẜẜâs Beh-
dâs / Kas ẜpej tew prettib ſtahweht.

@b{5. Man-}

[149.lpp.]
5. Manni grib ta Paſaule peewilt / Ar Melleem in ar nepateeẜas Ap-
runnaſchanas / Daudſ Tihklus in Ꞩlaẜdus mannim istaiẜijẜi / Kungs 
glahbi man ẜchinnîs Behdâs / Paẜargi man par niknas Wiltibas.
6. Kungs mannu Dwehẜel es tew pawehļu / Mans Deews / mans
Deews / ne atſtahji{atſtahjino} no mann/ Ņem manni tawâs Rohkâs / Ak pateeẜs Deews/
no wiẜẜahm Behdahm / Palihdſi man paſtarâ Gallâ.
7. Gohds / Ꞩlawa in Pateizina / Irr Tew Deews Tehws / in Dehls
ẜataiẜita / Tà lihdſ tam Ꞩehtam Garram / Taws Deewiẜchķs Ꞩpehks /
ẜataiẜa muhs ſtiprus / zaur Jeſu Krisſtu / Amen.

@v{In Dich hab ich gehoffet HERR.} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Auß dem 31.Pſalm/ vom 1. biß 7. vers.}

  KUngs / es us tewi paļaujohs/ Kà ſtippraî Pillî ustizzohs; Ne leez man
palikt Kaunâ: Usturri mann'/ Dohd arridſan Ispeſtitees no Ļauna.
  2. Laid tawas Auẜis atweŗŗahs/ Preekẜch mannas gauſchas Luhg-
ẜchannas/ Nahz/ ẜneeds man tawas Rohkas: Ta Ꞩirds man trihz; Ak!
palihdſ drihdſ/ In atņemm mannas Mohkas.
  3. Mans Deews in Glahbejs/ dohd tu man Us tewim ſtippru Paļau-
ẜchann'/ Prett teem buht drohẜch lihdſ Gallam/ Kas manni dſenn/ Jaw
eenihſt ẜenn/ In ſpeeſch no wiẜẜahm Mallahm.
  4. Tu eẜẜi manna ſtippra Pils/ Mans Patwerums/ kas ne peewils/
Mans Spehks in mannas Bruņņas: Laid peepeẜch gŗuhſt/ In Kaunâ
kļuhſt/ Kas turr par mannim Runnas. 
  5. Tas Blehſchu Pulks mann' aprunnajs/ Us mannim Mellus ẜadoh-
majs/ In lizzis man daudſ Walgu: Deews/ waldi wehl To Wiltus=Mehl/
In dohd tai ẜawu Algu.
  6. Kad man buhs mirſtoht noſchķirtees/ Ņemm mannu Dwehẜel/ ſcheh-
ligs Deews/ Eekẜch tawahm Deewa=Rohkahm: Tad man buhs gann;
Deews/ peſti mann'/ No wiẜẜahm mannahm Mohkahm.
  7. Gohds tew/ Deews Tehws/ ar tawa Dehl'/ Ꞩwehts Garrs/ tew'
arri teizu wehl/ Ar ẜawu Mutt in Ꞩirdi; Dohd paſtahweht/ In uswarreht:
Deews/ mannu Amen dſirdi.
@b{Nimm}

[150.lpp.]
@v{Nimm von uns/ HErr/ du treuer GOTT .} 
@a{Kristofors Fīrekers}    
@v{Nach der Stimme:}
@v{Vater unser im Himmelreich.}

  LEhnprahtigs/ ſchehligs/ mihļajs Deews/ To gŗuhtu Ꞩohdib no mums
greeſ/ Ko mehs ar Grehkeem wiẜẜi lihdſ Gann eẜẜim pelnijẜch daſchu
Brihd': Paẜarg par Badd' in Kaŗŗa Spehk'/ No Ꞩehrgahm in no
Ugguns=Grehk'.
  2. Mehs luhdſam Schehlaſtib'/ ak Deews! Zittad neneeka ſpehjam
mehs: Ja tu buht' gribbejs turreht Ꞩohd'/ Pehz muhẜeem Dahrbeem
Algu doht; Tad wiẜẜai Paẜaulei bij ſuſt/ Ikweenam tawu Duẜmib juſt.
  3. Ak Deews Kungs! tawa Wahrda dehļ/ mums tawu Peſtiẜchannu
wehl'/ Apſchehlojees pahr wiẜẜeem lihdſ/ Ne ſteidſees ẜohdiht muhs tik drihdſ/
Ar Lehnprahtibu ſtarp mums miht/ taws Ugguns ne laid muhs apriht.
  4. Gribb tu prett mums zeetẜirdigs buht? Us Tahrpiņņeem duẜmoht
tik gŗuht? Jo Zilweks irr no Semmes kohp'/ In atkaļ Semmes Kahrtâ
tohp; To tu gann ſinn'/ ak mihļajs Deews! Tu paſihſt muhẜu waju Meeẜ'.
  5. Tee ẜmaggi Grehki mums peekaŗŗ/ Tas Welns mums wairak
Ļauna darr'; Ta Paẜaul' allaſch mekle krahpt; Ta grehzig Meeẜ' ne ſpehj
ẜew glahbt: Ꞩcho Nelaim tu warr labbak praſt/ Leez mums pee tew Pa-
lig' atraſt.
  6. Apzerre tawa Dehla Nahw/ Kà tas pee Kruſta pakahrts ſtahw; Jo
wiņſch par mums gann makẜajs gŗuht'/ Ka mums ne bij paſuſteem buht:
Tapehz mehs Schehlaſtib'/ ak Deews! No tewis gaidam itt pateeẜ'.
  7. Muhs appakẜch taweem Spahrneem ņemm/ In ẜwehti wiẜẜu muhẜu
Semm/ Dohd in paẜarg mums tawa Wahrd'/ To Ļaunu appakẜch mums
ẜaſpahrd': Tad mehs pee tewim gribbam ſteigt/ Tew ẜcheitan in tur muh-
ſcham teikt.

@v{Mag ich Unglück nicht widerſtehn.} 
@a{Georgs Mancelis}

  JA es ne warru Nelaimei prettib ſtahweht/ In ta Paẜaule man eenihd/
Mannas labbas Tizzibas dehļ :/: Tad tomehr es to ſinnu ta irr manna
Gudriba/ Deewa Lehniba in Schehlaſtiba/ To buhs teem mannim weh-
leht: Deews newaid tahļu/ Kahdu maſu Brihdi/ Tas paẜlehpjahs/ Tee-
kams tas nomahz/ kas mannim wiņņa Wahrdu gribb laupiht.
@b{Es}

[151.lpp.]
  2. Es istaiẜu kà gribbedams ẜawas Leetas/ itt wahjẜch buhdams/ In kad
Deews man leek beedinaht :/: Tad tomehr es ſinnu ka ne kahda Warra
muhſcham paleek/ Tas irr wiẜs labbaks/ Laizigahm Leetahm buhs isnihkt:
Ta muhſchiga Baggatiba/ Darra drohẜchu Ꞩirdi/ Pee tahs es paleeku/
ne behdadams nekà/ Deews palihdſ mannim to pahrwarreht.
  3. Wiẜẜas Leetas tikkai kahdu Brihdi ſtahw Ꞩakkams Wahrds irr/
Kungs Jeſus Kriſtus/ Tu ſtahweẜi mannim Ꞩahnîs :/: In redſeẜi us man-
nu Nelaimibu/ Itt kà buhtu ta tawa/ Kad ta us manni usbruks; Buhs
mann tad to zeeſt/ Ꞩchinnî Laikâ/ Paẜaule kà tew patihk/ Deews irr man-
nas Bruņņas/ Tas manni ganna pawaddihs.

@v{Königin in Ungarn/ Mariä Lied.}
@v{Mag Jch Unglück nicht widerſtahn.} 
@v{M: G: R:}
				1.
  MAn Deewiņſch lizzis Kruſtu neſt/ In Weſmu weſt/ Ꞩchihs Paẜaul's
Behd' in Reeklu. :/: Par ẜchķihſtu Deewa Wahrda Siņņi/ In Tizzibiņ/
Buhs iszeeſ Ļauchu Ꞩmeeklu: Mann tomehr Deews/ Ne atſtahẜees/
Wiņſch manni glahbs/ In ne atkahps/ Ir Kruſtu darrihs weeglu.
  
				2.
RIht tee gribb manni Nabbadſiht/ In ẜaplohẜiht/ Man atkal turrams
Siņņâ/ :/: Ka Ļauſchu Spehziņſch drihſi luhſt/ Tas kuẜẜin kuhſt/ kad
uskriht Ꞩohdibiņņa/ Bet Dwehẜles Prez'/ Ne dſeẜẜam' Ꞩwez/ Irr/ in paleek/
Ta Sirſchu Preek/ To turrohs Tizzibiņņâ.
				3.  
Ak! buhs man Behdu Dubļôs briſt/ Kungs Jeſus Kriſt/ Tu tomehr 
man klaht ſtahweẜ. :/: Us mannu Behdu ſkattidams/ Neds paļaudams/
Man wiẜẜai grimt eekẜch Nahwes: Lai noraudohs/ In pazeeẜchohs! Kad
Deewam tiks/ Ir Raudas ẜiks/ Mann' Glahbejs ne apkawes.

@v{Zu Dir allein in dieſer Noht.} 
@a{Georgs Mancelis}

  TEw ween ẜchinnîs leelâs Behdâs/ Mehs tawi Behrni peeẜauzam :/:
Us tew/ tu wiẜẜu ſchehligajs Deews/ Stahw muhẜu Preeks in Zerriba:
Tu gribbetu tawâs Duẜmâ/ Tahs Schehlaſtibas atgahdatees/ In muhs
wiẜķim ne ẜamaitaht.
  2. Pilna Blehdibas/ Deewam ſchehl/ irr ẜchi Semme/ Teem Greh-
@b{keem}

[152.lpp.]
keem wiẜẜai padewuẜees :/: Tomehr daudſ Labbi tew paſihſtami/ Pehz ta-
wu Prahtu dſihwo: Jo tu tawu Baſnizu ẜchinnî Weetâ/ Tew eẜẜi taiẜijs
zaur tawu Wahrdu/ Tahs ne gribbetu tu aismirſt.
  3. Tas leelaks Pulks/ tew Kungs/ nizzina/ Pehz tawu Wahrdu ne-
neeka behda :/: Jep mehs gribbetum ar muhẜu Spehku/ Ne warram mehs
teem to aisleekt: Tomehr mehs us tew zerram/ Tu ne likẜi mums atmak-
ẜaht/ Wiņņu Blehdibu in Noſeedſibu.
  4. Ar Grehkeem mehs arridſan apgŗuhtinati eẜẜam/ Tee irr itt ſchehl
mums Nabbageeem :/: To Ꞩohdibu in Rihkſti eẜẜam mehs pelnijẜchi/ Bet
tu pahr mums apſchehlojees; Ņem nohſt no mums muhẜus Noẜeegumus/
ko Kriſtus par mums irr atmakẜajs/ In kà weens Tehws muhs pahrmahza.
  5. Tu ne eẜẜi ne weenkahrt bes Palliga in Preeka/ Tawus Ļaudis/ ak
Deews/ atſtahjis :/: Iſràėli tu atpeẜtijs eẜẜi/ Juhrî/ in Semmes Zeļļâ: Kad
ne kahds Paligs wairs gaidams bij/ zaur tew wenn tee Ļaudis peſtiti tappa/
Tas Waideneeks ne warreja teems kaiteht.
  6. Tà nu arridſan nahz mums Paligâ/ Kas mehs eẜẜam eekẜch Beh-
dahm :/: Ka mehs ne tohpam ar Sohbini in Ugguni/ Nokauti ẜchodeen
jeb rihtâ: To Waidu/ kas jaw irr redſeta/ Pee Wihreem/ Ꞩeewahm/
in maẜeem Behrneem/ Ne laidi mums wehl redſeht.
  7. Ꞩchi Semme mums eedohta irr/ Preekẜch daſcheem ſimts Gad-
deem :/: Ka mehs{Kamehs} tawu Wahrdu/ ak Jeſus Kriſts/ Labpraht in labbi mah-
zitumees/ Bet mehs eẜẜam wairak meklejẜchi/ Ꞩawu paẜchu Labbumu/
Gohdu in Preeku/ Tewis ganna maſ behdahdami.
  8. To eẜẜi tu pazeeſdams tik ilgi/ Kungs Deews warrejs pazeeſt :/: Nu
uhsmohſti tu/ in isbaidini muhs/ ka mehs no Bailibas iẜẜatruhzinajamees:
Taws Ꞩohds/ Tehws/ irr allaſch pareiſi/ Mehs darram/ kà Behrni/ kas
kulti tohp/ Tee ne ẜakahs kapehz.
  9. Jaw ẜen ẜchi Alga nopelnita irr/ Lihdſ ẜchim eẜẜi tu gaidijs :/: Ka
tam tà kahdâ Brihdî notikt bij/ Tapehz irr daudſ baſchijuẜchees; Ꞩcho
Auku daudſ irr paredſejẜchi/ Tam buhs juſt/ kas ne gribb tizzeht/ Ar Kauna
in Waimaņahm mahzitees.
  10 . Kungs Kriſtus ẜchinnîs leelâs Behdâs/ Mehs tew no Ꞩirds pee-
@b{ẜauzam:/:}

[153.lpp.]
ẜauzam :/: Tawas nabbagas Awis labbi paẜargi/ ka tahs tee Wilki ne
aprihj; Tawâ Glabbaẜchanâ mehs Meeẜu in Dwehẜel/ Ehkas/ Mantu/
ar Ꞩeewahm in Behrneem/ Tew weenam allaſch pawehļam.
  11 . Muhẜeem Kungeem dohd to Prahtu/ Ka tee pareiſi no Grehkeem
atſtahjahs :/: In dſihwo pehz tawu Wahrdu/ Tew par Gohdu in Ꞩlawi:
Tew bihdamees gaddigi dſihwo/ No Ꞩirds dibbena ẜchķihſti tew Kalpo/
Teeẜu in Taiẜnibu glabba.
  12. Daudſ tuhkſtoẜchi Ļaudis irr/ Kas no tewis/ ak Kungs/ ne dſird :/: 
Tohs ne leez ilgaki muldeht/ To ZEļļu us tew tohs mahzi: Kur taws
Gohds ne tohp meklehts/ Tur arridſan Laima ne jagaida/ Tur us tew ne
warr paļautees.
  13. Ka mehs ẜchinnî Laikâ peſtiti tohpam/ Deews Kungs Tu pats pa-
mohdinajees :/: Dohd Padohmu/ Spehku/ dohd Drohẜchibu/ Ka Prettib-
neeki isẜabihkſtahs: Kad mehs pehz to mihļu jauku Meeru/ zaur tawu
Schehlaſtibu dabbujẜchi eẜẜam/ Muhſchigi gribbam mehs tew pateikt.
  14. Ꞩcho Dſeeẜmu mehs dſeedajẜchi eẜẜam/ Tew Kungs in Deews pee-
luhgdami :/: Apſchehlojees pahr mums/ ak Jeſus Kriſtus/ Muhẜas Ꞩirdis
pee tew greeſi; Muhẜus Wahrdus tu ween paſiſti/ Muhẜa Dſihwiba
ſtahw tawâ Rohkâ/ Us Zilwekeem mehs ne paļaujamees.

@v{Wend ab deinen Zorn lieber GOtt auß Gnaden.} 
@a{Georgs Mancelis}

  ATņem tawu Duẜmibu/ mihļajs Deews/ ar Lehnibu/ In ne leez bahr-
goht tawu aẜẜinaiņu Rihkſti/ Ne ẜohdi muhs bahrgi pehz muhẜu No-
pelnu/ Bet ar Schehlaſtibu.
  2. Jo ja tu gribbi pehz Nopelnibu ẜohdiht/ Kas warr tawu Duẜmibu
in Bahrdẜibu paneſt/ Wiẜẜam bij paſuſt/ ko tu Kungs eẜẜi raddijs/ No ta-
was Ꞩohdibas.
  3. Peedohd Kungs ſchehligi muhẜu leelu Paradu/ Atŗau tawu Teeẜu/
parahdi tawu Schehlaſtibu/ Jo tu ſchehlo ar leelu Lehnibu/ Muhs 
ẜaudſeht.
  4. Jo mehs eẜẜam nabbagi Tahrpi/ Pihẜchli in Semme/ Ar dſimteem
Grehkeem/ Wahjibas in Nahwes apgŗuhtinati/ Kapehz bij mums wiẜķim
bohja eet/ Duẜmâs bes Schehlaſtibas. 
@b{Uhs-}

[154{152}.lpp.]
  5. Uhsluhko tawa Dehla Kruſtu in ŗuhktas Mohkas/ kas muhs peſtijs
irr ar cawahm Aẜẜinihm/ In lizzis atduhrt ẜawu Ꞩirdi in Ꞩahni/ Tai Pa-
ẜaulei par labba.
  6. Tapehz/ ak Tehws/ ne leez muhs ẜamaitaht/ Tawu Schehlaſtibu in
Garru zaur Kriſtu mums dohd/ Darri muhs ar to tahs Debbes Mante-
neekus/ Ar tewim dſihwoht.

@v{Wend ab deinen Zorn lieber GOtt auß Gnaden.}
@a{Kristofors Fīrekers}
NEmm no mums tawas Duẜmas/ Deews/ tik bahrgas/ Par tawu
Aẜẜins=Rihkſt ikweens laid ẜahrgahs/ Tohs Grehkus peedohd/ ſchehlo
tawu Draudſiht/ To gribbi ẜaudſiht. 
  2. Kad tu muhs buhtu ẜohdijs/ tà mehs pelnam/ In ļautu trakkoht
wehl tam niknam Welnam: Kas ſpehtu paneſt tawas ẜmaggas Rohkas?
Zeeſt tahdas Mohkas.
  3. Peedohd / ak! peedohd/ Deews/ no Schehlaſtibas; Noteeẜa muhs/
pehz tawas Lehnpratibas: Jo tu gann mehdſi tawas Ļaudis taupiht/
Tohs ne likt laupiht.
  4. Redſ/ kas mehs eẜẜim; wahji Semmes Tahrpi; Muhs Grehki
kremt/ muhs Behdas ſpeeſch in Dahrbi: Kapehz buhs mums tapt wiẜẜai
isnihkuẜcheem? Jeb paſudduẜcheem.
  5. Muhs Kriſtus peſtijs/ Nahwê par mums eedams/ In ẜawas Aẜẜnis
Kruſta Kohkâ leedams/ Wiņſch leelas Mohkas zeeẜch ar lehnu Dabbu/
Mums ween par Labbu.
  6. Tapehz/ ak Tehws! ne leez muhs palikt Kaunâ/ Dohd tawu Gar-
ru/ peſti muhs no Ļauna: Tad tewi teikt mehs ẜche ne gribbam kaweht/
Tur muhſcham ẜlaweht.  

@v{Wenn wir in höchſten Nöhten ſeyn.} 
@a{Georgs Mancelis}

  KAd mehs wiẜsleelakâs Behdâs eẜẜam/ In ne ſinnam kur mums buhs
palikt/ In ne atrohdam Paligu neds Padohmu/ Jep mehs behdaja-
mees agri in wehli.
  2. Tad mehs ar to ween eepreezajamees/ Ka mehs wiẜẜi ween lihdſ/
Tew peeẜauzam/ ak ſchehligs Deews/ Ka tu muhs peſtitu no wiẜẜahm
Behdahm.
@b{In}

[155{153}.lpp.]  
3. In pazeļļam muhẜas Azzis in Ꞩirdi/ Uhs tew ar leelu Waidu in
Nopuhẜchanu/ In meklejam to Grehku Peedohẜchanu/ In wiẜẜas Ꞩohdibas
Atlaiẜchanu.
  4. Ko tu Kungs ẜohli ſchehligi/ Wiẜẜeem kas tew ta pehz peeluhdſ/
Eekẜch ta Wahrda tawa Dehla Jeſus Kriſtus/ kas muhẜu Peſtitajs in
Aisbildetajs irr.
  5. Tapehz nahkam mehs/ ak Kungs in Deews/ In ẜuhdſam tew wiẜẜas
muhẜas Behdas/ No wiẜẜeem Ļaudim atſtahti/ Leelâ Noẜkumẜchanâ in
Breeẜmibâ.
  6. Ne uhsluhko muhẜus leelus Grehkus/ Atpeſti muhs no teem ſchehli-
gi/ Stahwi klaht pee mums eekẜch muhẜas Waidas/ Palihdſi mums no
wiẜẜas Nelaimibas.
  7. Ka mehs warram no Ꞩirds Dibbena/ Preezadamees tew pateikt/
Paklauẜigi buht pehz tawu Wahrdu/ Tew allaſch in muhſchigi ẜlawejam.

@v{Wenn wir in höchſten Nöhten ſeyn.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  KAd Behdas lauſchahs us mums brukt/ In neſinnam kur behgt in ſprukt/
In Paligs neekurr atrodahs/ Laid muhẜa Ꞩirds gann behdajahs:
  2. Tad mehs zaur to ween atſpirgſtam/ Ka mehs tad Kohpâ ẜa=eetam/
In tewi/ Deews Kungs/ peeẜauzam/ In Peſtiẜchannas meklejam. 
  3. Mehs Ꞩird' in Azzis pazeļļam/ Us tewi/ Deews/ ar Aẜẜarahm/ In
luhdſam Grehku=Pameẜchann'/ To Ꞩohdib' atlaiſt arridſan.
  4. Ko tu teem ẜohlijs ſchehligi/ Kas tewi peeẜauz tikkuẜchi/ Eekẜch 
Wahrda Kriſtus tawa Dehl'/ Kas muhs preekẜch tewim ahsſtahw wehl.
  5. Tapehz mehs nahkam/ tew/ ak Deews! Ꞩchihs muhẜas Behdas
ẜuhdſetees/ Kas taggad eẜẜim atſtahti/ In wiẜẜai tik ne ahsmirſti.
  6. Us Grehkeem/ luhdſohs/ ne luhkoht/ Tohs peedoht mums in apſcheh-
loht/ Mums Behdâs Palig' atẜuhtiht/ No wiẜẜahm Mohkahm atpeſtiht.
  7. Ka mehs tew warram pehz Gallâ Ar Preeku pateikt Draudſibâ/
Tew wiẜẜi paklauẜiht jeb=kur/ In tewi ẜlaweht ẜcheit in tur.

@v{Der 13. Pſalm. HErr/ wie lang wiltu mein ſo gar vergeſſen?} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Im Thon:}
@v{Wenn wir in höchſten Nöhten ſeyn.}

  KUngs/ kam tu leezees ahsmirſtohts? In mannis wiẜs ne peeminnohts:
@b{Lihdſ}

[154.lpp.]
Lihdſ kam preekẜch mannim paẜleppees? In tawu Waigu nohſt nogreeſ?
  2. Zik ilgi buhs man behdatees? In mannai Ꞩirdi ẜird=ehſtees: Lihdſ
kam mans Waidneeks augſtijahs? In tà prett mannim uspuhẜchahs?
  3. Ak! ſkattajs/ luhdſams/ Kungs mans Deews/ Dohd mannahm Az-
zim ſkaidretees/ Ka man ne uhs=eet Nahwes=Meegs/ Nei leelijahs mans
Prettibneeks.
  4. Mans Drohẜchums/ manna' Ustizzib/ Stahw ween us tawu Scheh-
laſtib': Tu man daudſ Labba paradijs; To teikẜchu ẜcheit in Debbeẜîs.

@v{Ach GOTT! wie manches Hertzeleyd.} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Nach der Stimme:}
@v{Vater unſer im Himmelreich.}

  AK Deews! zeek daſchi Ꞩird=ehſti Man ẜchinnî Laikâ peelauſchahs/
Tas Zeļẜch irr ẜchaurs in Behdu pilns/ Kas man us tewim ja=ſtaiga/
Ir mannas Meeẜas Kuhtras irr/ Tew mannam Deewam padohtees.
  2. Us kurren buhs man tad no=eet? Us tew' es lauſchohs/ ak Kungs
Kriſt! Pee tewim Padohms/ Paligs/ Preeks irr gattaws allaſchiņ atraſts/
Nekadâ Laikâ atſtahts irr/ Kas Jeſum Kriſtum ustizzejs.
  3. Tu eẜẜ tas ihſtajs Brihniſchķis/ Kà tew tas dahrgajs Wahrds no-
ẜauz/ Kam ne bij pahr to brihnitees? Ka tu/ Deews/ Zilweks dſimmis eẜẜ'/
In brihniẜchķi/ zaur tawu Nahw/ No Behdahm muhs eẜẜ ispeſtijs.
  4. Ak Jeſu! tu mans Kungs in Deews/ Kà ẜalds irr man taws mihļajs
Wahrds/ Jep buhtu es tik noſkummis/ Taws Wahrds mann warr eepree-
zinaht/ Jep ruhktas Behdas mann' ahsņemm/ Taws Wahrds mann warr
atſpirdſinaht.
  5. Laid Ꞩirds in Meeẜas isſuhdahs/ Es par to behdaj' itt nekà; Kad tu
mans eẜẜi/ tad mann gann/ Par tew es muhſcham preezaẜchohs/ Wiẜs kas
man irr/ tas peedarr tew/ Man ne kait Elle/ Grehk' in Nahw'.
  6. Ne weens man irr tik peetizzams/ Kà tu pats weens/ Kungs Jeſus
Kriſt/ Es ſinn/ ka tu mann ne atſtahs/ Taws taiẜnajs Wahrds mann ne
peewiļļ/ Tu eẜẜi mans ustizzams Gans/ Kas manni muhſcham apẜargahs.
  7. Ak Jeſu! tu mans Preeks/ mans Gohds/ Tu dahrgaka Ꞩirds=ba-
gatib'/ Es wiẜs ne warru isẜazziht/ Kà man taws Wahrds tik preezigs irr/
Kas us tew tizz in mihļo tew'/ Tas drihſ pee ẜewis ẜajuttihs.
@b{In}

[155.lpp.]
  8. In tapehz eẜm' es arr ẜazzijs/ Kaut tu ne buhtu man tahds Preeks/
Tad es jo labbak ne dſimmis/ Jeb buhtu ẜenn jaw nomirris: Jo kam ta
Ꞩirds bes tewis irr/ Tas buhdams dſihws jaw nomirris.
  9. Mans zeenigs Bruhdgans/ Jeſus Kriſt/ Tu ween mans leelaks
Jaukums eẜẜ'/ Par tew es wairak preezajohs/ Nekà par wiẜẜu Selta Mant'/
Ikbrihd' us tewim dohmadams/ Ta Ꞩirds man tudaļ lezzin deij.
  10. Kad es us tewis zerredams/ Es tudaļ Ꞩirdî Preeku juht'/ Kad es
eekẜch Behdahm luhdſ' in dſeed'/ Tad manna Ꞩirds no Preeka lezz; Jo
man taws Ꞩwehtajs Garrs tà ẜahk'/ Ka mann tahds muhſchigs Preeks
usjems.
  11. Es tapehz/ kamehrt buhẜchu dſihws/ Itt preezigs gribbu wiẜẜ peezeeſt;
Tu/ Deews/ ẜataiẜi tikkai mann'/ Tas notiks man par Labbu ween/ Tu 
mahzi mann tà turretees/ Ka es eekẜch Tizzibas pabeidſ'.
  12. Dohd man tahs Meeẜas peewarreht/ Paẜargi mann no Grehk' in
Kaun'/ Ta Ꞩirds laid paleek tizziga/ Tad tew es dſihwoẜch' tew es mirẜch':
Ak Jeſu Kriſt! paklauẜi mann'/ Mans Peſtitajs/ ņemm mann pee tew'.

@v{Wie nach einer Waſſer=Quelle.} 
@a{Gerhards Remlings}

  Kà pehz garda Uhdens Malka/ Brehz in ſweedſ noſlahpis Breeds/ :/:
Manna Ꞩirds/ kad ļaunu walka/ Tà pehz Deewa ẜauz in ẜneedſ: Pehz
tew/ muhſchigs Deewiņ ween/ Wiņņa noẜlahpuẜi ſkreen/ Ak! kad tahdâ
Weetâ nahkẜchu/ Kur es Deewu redſeht ẜahkẜchu?
  2. Deenâs/ Naktîs man kà Maiſe/ Baŗŗo mannas Aẜẜaras/ :/: Jo
mann ſpeeſch ne weena Raiſe/ Kad buhs dſirdehl ikdeenâs: Kur taws
Deews? Wui Deews tew glahbs? Duẜmâm wiņſch no tew atkahps. Ak!
Tad mannu Ꞩird iskrattohs/ In pehz Deewa Namma ſkattohs.
  3. Kam nu manna Ꞩirds tà raudi/ Ko tik gauſchi behdajees :/: To
negardu arri baudi/ Zeet'/ in zeeti atturrees: Deewa Palig' gaididam'
Wiņņam ẜewi padohdam'/ Jo wiņſch tew ar Preekahm meelohs/ Wiņņa
Waidſiņſch tewi ſchelohs.
  4. Deews! Man wairak Skumju zeļļahs/ Tawas Duẜmas Pluhds
kad ẜchņahz/ :/: Kad tee Bailes=Wiļņi ẜweļļahs/ Kad tee Besdibbeni krahz:
Tee us man ar Warru kriht/ Grib no=nahweht in pariht; Es pee tawu
Mihlihb trauzohs/ Us ta Dſihwihbs Deewa ẜauzohs.
@b{Daſch-}

[156.lpp.]
  5. Daſchkahrt es us Deewa ẜakku: Deews/ tu manna Drohẜchiba/ :/:
Tu to Waidneek' redſi trakku/ Kam tu Behdâs mann atſta? Man kà
Nahw tohs Kaulus ſpeeſch/ Mannu Ꞩirdi apkahrt greeſch/ Kad ar man-
nim Sķauģis rejahs/ Mann in mannu Deewu ẜmejahs.
  6. Ko tad manna Ꞩirds/ wehl raudi/ Kam tik gauſchi behdajees/ :/:
To Negardu arri baudi/ Zeet/ in zeeti atturrees: Jo es Deewam muh-
ſchigu/ Ꞩlawes Dſeeẜmu dſeedaẜchu/ Kas man Gohd in Palig dewis;
Tur tas mann' usjems pee ẜewis.

@v{Die Litaney/ oder demühtige Vorbitte für die allgemeine Noht.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  DEews Kungs/ apſchehlojees. Kriſte/ apſchehlojees. Deews Kungs/
apſchehlojees. Kriſte/ paklauẜi muhs.
Kungs Deews Tehws/ eekẜch Debbeẜim apſchehlojees par mums.
Kungs Deews Dehls/ tu Paẜaules Peſtitajs apſchehlojees par mums.
Kungs Deews Ꞩwehtajs Garrs apſchehlojees par mums.
Eẜẜi mums ſchehligs/ ẜaudſi muhs mihļajs Deews in Kungs.                    
Eẜẜi mums ſchehligs/ Palihdſi mums mihļajs Deews in Kungs.
No wiẜẜeem Grehkeem/ paẜargi muhs mihļajs Deews in Kungs.
No wiẜẜas Alloẜchannas/ paẜargi muhs mihļajs Deews in Kungs.
No wiẜẜa Ļauna/ paẜargi muhs mihļajs Deews in Kungs.
No ta Wella Wiltibas/ paẜargi muhs mihļajs Deews in Kungs.
No peepeẜchas ļaunas Nahwes/ paẜargi muhs mihļajs Deews in Kungs.
Par Mehr' in Badda=laiku/ paẜargi muhs mihļajs Deews in Kungs.
Par Kaŗŗ' in Aẜẜins=Isleeẜchannu/ paẜargi muhs mihļajs Deews in Kungs.
Par Dumpi in Eenaidib' paẜargi muhs mihļajs Deews in Kungs.
Par Kruẜẜu in niknu Gaiẜu/ paẜargi muhs mihļajs Deews in Kungs.
No Ugguns=in Uhdens=grehku/ paẜargi muhs mihļajs Deews in Kungs.
No tahs muhſchigas Nahwes/ paẜargi muhs mihļajs Deews in Kungs.
Zaur tawu ẜwehtu Peedſimẜchannu/ paẜargi muhs mihļajs Deews in Kungs.              
Zaur tawu Nahwes=Zihkſteẜchannu/ palihdſi mums mihļajs Deews in Kungs.
Zaur taweem Aẜẜins=Ꞩweedreem/ palihdſi mums mihļajs Deews in Kungs.
Zaur tawu Kruſtu in Nahw/ palihdſi mums mihļajs Deews in Kungs.
Zaur tawu ẜwehtu Augẜcham=Zelẜchannu/ palihdſi mums mihļajs Deews in Kungs.
@b{Zaur}

[157.lpp.]  

Zaur tawu Debbes=Braukẜchannu/ palihdſi mums mihļajs Deews in Kungs.
Eekẜch muhẜahm Nahwes=Behdahm/ palihdſi mums mihļajs Deews in Kungs.
Us paſtaru Ꞩohdiẜchannu/ palihdſi mums mihļajs Deews in Kungs.
  Mehs nabbagi Grehzineeki luhdſam/ Paklauẜi muhs mihļajs Deews in Kungs.
  Tu gribbi klauẜiht/ mihļajs Deews in Kungs. Paklauẜi muhs mihļajs Deews in Kungs.
In tawu ẜwehtu Kriſtitu Draudſibu waldiht in waddiht. Paklauẜi muhs mihļajs Deews in Kungs.
Wiẜẜus Baſnizas/ Kungus in Mahzitajus pee Deewa Wahrda/ in 
  ẜwehtas Dſihwoẜchannas us turreht. Paklauẜi muhs mihļajs Deews in Kungs.
Wiẜẜu nelabbu Mahzibu in Apgrehzibu nowehrſt. Paklauẜi muhs mihļajs Deews in Kungs.
Wiẜẜus ap=alloẜchus in peewiltus us ihſtennu Tizzibu atgreeſt. Paklauẜi muhs mihļajs Deews in Kungs.
  To Wellu appakẜch muhẜahm Kahjahm ẜamiht. Paklauẜi muhs mihļajs Deews in Kungs.
Labbus ustizzigus Mahzitajus tawai Kriſtitai Draudſibai ẜuhtiht. Paklauẜi muhs mihļajs Deews in Kungs.
Tawu Garru in Spehku tawam Wahrdam peelikt. Paklauẜi muhs mihļajs Deews in Kungs.
Wiẜẜeem behdigeem in bailigeem palihdſeht in tohs eepreezinaht. Paklauẜi muhs mihļajs Deews in Kungs.
Wiẜẜeem Ķehniņņeem in Kungeem Meeru in weenadu Prahtu doht. Paklauẜi muhs mihļajs Deews in Kungs.
Muhẜam Ķehniņņam to warreẜchannu prett ẜaweem Eenaidneekeem 
  doht. Paklauẜi muhs mihļajs Deews in Kungs.
Muhẜu Leelu Kungu ar ẜaweem Pawalſtineekeem waldiht in paglahbt. Paklauẜi muhs mihļajs Deews in Kungs.
Muhẜus Kungus/ ar ẜaweem Ļaudim/ ẜwehtiht in ẜargaht. Paklauẜi muhs mihļajs Deews in Kungs.
  Teems/ kas Behdàs in Nelaimê/ tawu Paligu ẜuhtiht. Paklauẜi muhs mihļajs Deews in Kungs.
Wiẜẜahms gŗuhtahms in Sihditajahms preezigus Augļus dohd/ in 
  labbi klahtees. Paklauẜi muhs mihļajs Deews in Kungs.
Wiẜẜus Behrnus in neweẜẜeļļus kohpt in ẜargaht. Paklauẜi muhs mihļajs Deews in Kungs.
Wiẜẜus nepateeẜi zeetummâ eeẜlehgtus peſtiht in ẜwabbadus darriht. Paklauẜi muhs mihļajs Deews in Kungs.
Wiẜẜas Atraitnes in Gŗuhdeenus ahsſtaweht in apgahdaht. Paklauẜi muhs mihļajs Deews in Kungs.
Par wiẜẜeem Zilwekeem ſchehligs buht. Paklauẜi muhs mihļajs Deews in Kungs.
Muhẜeem Eenaidneekeem/ Waidineekeem in Lammatajeem peedoht in  
  tohs atgreeſt.  Paklauẜi muhs mihļajs Deews in Kungs.
To Labbibu Druwâs doht in paẜargaht.  Paklauẜi muhs mihļajs Deews in Kungs.
Wiẜẜus Lohpus in Putnus Ꞩehtâs in Meſchôs/ in Siwis Uhdenî  
  ẜwehtiht. Paklauẜi muhs mihļajs Deews in Kungs.
  In mums jauku ẜilta Leetu doht.  
@b{In}

[158.lpp.]

In mums jauku ẜiltu Ꞩauliht doht.
In mums jauku ẜauẜu Gaiẜu doht.
In mums jauku Seemas=Gaiẜu doht.
Muhs wiẜẜus ſchehligi paklauẜiht.
Ak Jeſus Kriſtus Deewa Dehls/ Paklauẜi muhs mihļajs Deews in Kungs.
Ak tu Deewa Jehrs! kas tahs Paẜaules Grehkus neẜẜe/ Apſchehlojees par
  mums.
Ak tu Deewa Jehrs! kas tahs Paẜaules Grehkus neẜẜe/ Dohd mums 
tawu Meeru.
  Kriſtus/ paklauẜi muhs
  Deews Kungs/ apſchehlojees.
  Kriſtus/ apſchehlojees.
  Deews Kungs/ apſchehlojees. Amen!


@v{Die in Teutſche Reime geſetzte Litaney.}
@v{GOtt Vater in dem Himmelreich.}
@v{Im Thon:}
@v{Vater unſer im Himmelreich.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  DEews Tehws eekẜch Debbes=Walſtibas/ Deews Dehls/ in Deews tu
Ꞩwehtajs Garrs/ Tu augſta ẜwehta Triàdib/ Weens weenigs Deews 
no Muhſchibas/ No Ꞩirds mehs wiẜẜi luhdſam tew/ Paklauẜi tu muhs
ſchehligi.
  2. Ak mihļajs Tehws! ak! ẜaudſi muhs/ Ne makẜa mums pehz Pel-
nijumm'/ Ak! ſchehligs Kungs/ apſchehlojees/ Meeẜ/ Gohd' in Mantu
apglabba/ Mums ſchehligs eẜẜ' in mums palihdſ/ No taweem Ļaudim ne
atſtahj.
  3. No Wella Wiltus muhs paẜarg'/ Ka tas muhs wildams ne peewiļļ/
Ne dohd tam Waļļas/ ka tas pats Muhs kahrdinadams ne peekrapj: Ak
mihļajs Deews! ne laid tu muhs Ar zitteem no tew allotees.
  4. Paẜargi muhs/ Deews/ allaſchiņ/ Par niknu Mahzib'/ Kaun' in
Grehk' Par ļaunu Kaŗŗ/ in Eenaidib'/ No Ugguns=Uhdens=Grehk' in
Badd'/ No Mehŗ' in niknas Ꞩlimmibas/ No nikna Gaiẜ' in bahrga Wehj'.
  5. Kungs/ wiẜẜâs Behdâs muhs paẜarg'/ in arr par ahtru ļaunu Nahw/
@b{Wiẜwai-}

[159.lpp.]
Wiẜwairak no mums ne atſtahj/ Kad ja=nahk buhs preekẜch tawa Ꞩohd'/
Tà patt no Elles=Uggunim/ Ak mihļajs Deews! muhs paẜargi.
  6. Mehs Grehzineeki luhdſam wehl/ Ak Jeſus Kriſt! palihdſi mums/
Zaur tawu ẜwehtu Peedſimẜchan'/ Uszelẜchanu in Usbraukẜchan'/ Zaur
tawu Nahwes=Zihkſteẜchan'/ Zaur taweem Ꞩweedreem/ Kruſt' in Nahw.
  7. Kungs/ waddi tu pats ẜawu Draudſ/ Dohd Mahzitajeem paſta-
weht/ Pee ẜwehta Wahrda Mahzibas/ In ẜchķihſtas taiẜnas Dſihwibas/
Laid taws Gars ẜwehti tawu Wahrd'/ Ka mehs to labbi paturram.
  8. Mums allaſch Mahzitajus dohd/ Nelabbu Mahzib no mums dſenn/
Isdelde wiẜẜu Mahzibu/ Kas muhs us Apgrehzibu wedd/ Kam newa lab-
bas Tizzibas/ To greeſ us taiẜnu Tizzibu.
  9. No gruhdi/ Kungs/ tohs ſpehzigi/ Kas tawam Wahrdam pretti
ſtahw/ Ꞩalauſi Muhku Spehk' un Warr'/ Usturri tawu Draudſibu/
Kas daudſ us ẜchihs Paẜaules zeeẜch/ Laid wiņņas Aẜẜnis tew irr ſchehl.
  10. Paẜargi muhẜu Meeẜ' in Mant'/ Laid Karẜch in Dumpis ne uhs-
eet/ Teem augſteem Kungeem Paẜaulê/ Dohd taiẜnu Waldiẜchannu praſt/
Ka Ꞩirds teem Meera eegribbahs/ In no Nemeera ẜargajahs.
  11. Dohd Spehku muhẜam Ķehniņņam/ Tohs Waidineekus peewar-
reht; Paẜargi muhẜu Leelu=Kung'/ To baggatigi apẜwehti/ Tohs Pils-
ẜatus in wiẜẜu Semm/ Eekẜch tawas Glabbaẜchanas ņemm.
  12. Teem/ kas us tewim ſtippri tizz/ Nahz Behdâs allaſch Paligâ/
Kas dſihwo gŗuhtôs Ꞩird=Ehſtôs/ Tohs ſchehligi eepreezina/ Tohs Gruh-
deeņus in Atraitnes/ Apgahda pats in tahs pahrſtahw.
  13. Kas gŗuhtas irr/ jeb Behrnus ſihd/ Ar ẜaweem Augļeem/ paẜargi/
Tohs wahjus in neweẜẜeļus Eeſtipprini in dſeedini/ Atweeglo wiņņu
Dwehẜeles/ Peeņemm to paſtarâs Behdâs.
  14. Ak mihļajs Deews! dohd pazeeſtees Teems/ Kam bes Wainas irr
ja=zeeẜch/ No Waidineekeem tohs israu/ Palihdſi tohs no Zeetuma/ Ir tohs
kas noteeẜati kļuhſt/ Pee Mirẜchanas eepreezini.
  15. Kas nepateeẜi muhs eenihd/ Teem ẜawus Grehkus/ Deews/ pee-
dohd/ In laid ir mehs teem peedohdam/ Ikkatru no Ꞩirds mihļejam/ No
Grehkeem laid ikweens atſtahj/ In Schehlaſtibas no tew luhdſ.
@b{Tohs}

[160.lpp.]
  16. Tohs Semmes Augļus/ Kungs/ arr dohd/ Ar tawahm Rohkahm
ẜwehti tohs/ No nikna Gaiẜa tohs paẜarg'/ Ka mehs tohs labbi walkajam/
Neds gŗuhtu Ꞩirdi mums padarr; To pats mums palihdſ ſchehligi.
  17. Ak Jeſus Kriſt! pats Deewa Dehls/ Tu Schehlaſtibas Pelnitajs/
Ak Jeſus Kriſt! tu Deewa Jehrs/ Kas wiẜẜas Paẜauls Grehkus neẜẜ/ Tu
muhſcham ẜlawehts Peſtitajs/ Apſchehlojees pahr mums. Amen!

@v{JEſu/ meine Freude/ meines Hertzens Weyde.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  JESU/ kas dohd Preeku/ Pee ka es paleeku/ Tu mans Jaumiņ: Ak!
zik ilgi waidu? Ak! jaw ẜenn es gaidu; Nahz/ mans Palihdſiņ: Dee-
wa Jehrs/ pats Deewa Behrs/ Ne weens/ Kaitês ẜcheit jebkahdâs/ Mann
tahds mihligs rahdahs.
  2. Appakẜch ẜawahms Rohkahms/ Prett daudſ daſchahms Mohkahms/
Wiņſch warr paglabbaht: Ļauns man wirẜu ſpeeſchahs/ In tas Ꞩatans
greeſchahs/ Man ſtahw Jeſus klaht: Laid tad luhſt/ laid arri gŗuhſt/ Laid
tad Ell' in Grehki beede/ Jeſus manni dſeede.
  3. Welns gribb Behdas darriht/ Nahwe wiẜẜai pariht; Es teem ẜakku/
trazz! Laid tee Kohpâ pinnahs; Man/ bes Jeſus Siņņas/ Ne warr kriſt
weens Mats: Deewa Spehks/ ja nahks kahds Grehks/ Man buhs klaht
us wiẜẜahm Mallahm/ Palihdſehs lihdſ Gallam.
  4. Es ne raugohs Mantas/ Mantas tahs negantas; Man irr Jeſus
gann: Nohſt ar neeku Gohdu/ Kur es ne atrohdu/ Kas warr remdeht
mann': Behdas/ Kruſts/ gann daudſ tohp juſts; Es pee Jeſu ween palee-
ku/ Tas dohd Ꞩirdî Preeku.
  5. Nu/ ar labbu Nakti/ Ꞩakku es tai Jakti/ Kas irr Paẜaulê: Eita
nohſt juhs Grehki; Ꞩwehti tee Zilwehki/ Kas juhs paſaude: Lepniba/ kas
ẜmeijamma/ Ir wiẜs Negohds ne laid rohdahs/ Nohſt no mannim dohdahs.
  6. Behdas nohſt pee Mallas/ Ļaujeet Jeſum Waļļas Preekas=Kun-
gam buht: Kas pee Deewa turrahs/Behdas tam jebkuŗŗas Buhs kà
Meddum kļuht: Laid tad man nu jazeeẜch gann; Es pee Jeſu ween palee-
ku/ Kas dohs Ꞩirdî Preeku.

@v{Das Vater Unſer/ Geſangweiſe kurtz verfaſſet.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  MUhẜu Tehws eekẜch Debbes! Ꞩwehtihts tohp taws Wahrdiņſch. Laid
nahk tawa Walſts. Laid taws Prahtiņſch notihkſt. Dohd mums
@b{muhẜu}

[161.lpp.]
muhẜu Maiſiht. Grehkus pamett mums. Ne leez kahrdinateem kļuht.
Bet ispeſti muhs no Ļauna. Gohds tew ẜazzihts. Amen!

@v{Von der Chriſtlichen Kirchen.}
@v{Erhalt uns HErr bey deinem Wort.} 
@a{Georgs Mancelis}

  PAturri muhs Kungs pee tawa Wahrda/ In ſtahwi pretti wiẜẜu Eenaid-
neeku Nomahkẜchanai/ kas Jeſu Kriſtu tawu Dehlu/ ſtumt grib no
ẜawas Walſtibas.
  2. Parahdi tawu Spehku/ Kungs Jeſus Kriſtus/ kas tu weens Kungs
wiẜẜu Kungu eẜẜi/ Paglabba tawu Kriſtitu Draudſibu/ Ka ta tew teikt
warr muhſchigi.
  3. Deews Ꞩwehtajs Gars/ tu zeenigs Eepreezetajs/ Dohd taweems
Ļaudims weenahdu Prahtu/ Ꞩtahwi pee mums paſtarâs Behdâs/ Wed
muhs eekẜch Dſihwibas no tahs Nahwes.
  4. Wiņņo ļaunu Padohmu ẜalauſi/ ak Kungs/ Laid paẜcheem noteek
ko tee pahr mums dohma/ In gŗuhdi tohs eekẜch tahs Beddres/ Ko tee darra
tawai Kriſtitai Draudſibai.
  5. Tad tee to arridſan atſihs/ ka tu muhẜu Deews wehl dſihwo/ In pa-
lihdſi tawai Draudſibai/ Kas ẜew us tew ween palaiſchahs.
  6. Laid tew/ ak Kungs pawehleti buht/ muhẜi Semmes Kungi tawi
Kalpi/ Eekẜch ſtipras Tizzibas tohs paturri/ Paẜargi tohs zaur tawu muh-
ſchigu Spehku.

@v{Erhalt uns/ HErr/ bey deinem Wort.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  DEews/ paturr muhs pee tawa Wahrd'/ Stahw pretti teem/ tohs ſem-
mê ſpahrd'/ Kas Kriſtu tawu Dehlu leeds/ Pehz wiņņa Gohda=Kreh-
ẜla ẜneeds.
  2. Kungs Jeſus Kriſt/ tu Deewa Dehls/ Tu Kungs pahr wiẜẜeem 
Kungeem leels/ Glahb tawu Draudſiht/ kas ẜcheit dohd Tew tawu
nahkammu Gohd'.
  3. Ꞩwehts Garrs/ tu muhẜu Patwerums/ Dohd weenâ Prahtâ pa-
likt mums/ Mums Behdâs gribbi ſtahweht klaht/ To Debbes=Preeku
dawanaht.
@b{Laid}

[162.lpp.]
  4. Laid tawâ Semmê ne weeẜchahs Netiklas ẜweẜchas Mahzibas:
Ka tewi ſkaidri atſihſtam/ Pehz taweem Wahrdeem dſihwojam.
  5. Kungs/ gribbi wiņņu Dohmas greeſt/ Tahs teem us paẜchu Ka-
kleem ẜweeſt/ Tohs eekẜch tahs Bedres gribbi meſt/ Kur teem bij Prahts
muhs eekẜcha weſt.
  
  6. Tad tee jo warrehs atſihtees/ Ka tu wehl dſihwo/ muhẜu Deews/
Kas ſtahw pee ẜawas Draudſibas/ Kas ween us tewi palaiſchahs.
  7. Laid tew/ Deews/ pawehleteem buht/ No tewis usturreteem kļuht/
Teem Semmes=Kungeem wiẜẜeem lihdſ/ No teem taws Gohds taps is-
plattihts.

@v{Verleich uns Frieden gnädiglich.} 
@a{Georgs Mancelis}

  DOhd mums Meeru ſchehligi/ Kungs Deews muhẜôs Laikôs/ Tur
arridſan newaid zits ne weens/ Kas preekẜch mums kaŗŗoht warr/ ka
tu muhẜu Deews in Kungs ween.
  Dohd muhẜam Leelam Kungam in wiẜẜeem Kungeem/ Meeru in labbu
Waldiẜchanu/ Ka mehs appakẜch teem/ Meerigi in rahmi warram dſih-
woht/ Ar wiẜẜadas Deewabihjaẜchanas in Gohda/ Amen.

@v{Verleich uns Frieden gnädiglich.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  AK! dohd mums Meerus ſchehligi/ Deews Kungs/ eekẜch muhẜeem Lai-
keem/ Tur arri newa zits ne weens/ Kas par mums Nabbageem kaŗ-
ŗoht warr/ Kà muhẜu Deews Kungs weenigs.
  Dohd muhẜam Leelam=Kungeem{Leelam=Kuugeem}/ in wiẜẜeem Kungeem/ Meer' in labbu
Waldiẜchannu/ Ka mehs appakẜch wiņņeem/ Meerig' in rahmi warram 
dſihwoht/ Eekẜch Deewa=bihjaẜchannas/ In Taiẜnibas. Amen.

@v{Ach GOtt vom Himmel ſieh darein.} 
@a{Georgs Mancelis}

  AK Deews no Debbes uhsluhko/ In ſchehligi apſchehlojees :/: Ne daudſ
irr tawi ẜwehti Ļaudis/ Atſtahti eẜẜim mehs nabbagee: Tee ẜakka tawu
Wahrdu ne eẜẜam teeẜu/ Ta Tizziba irr arridſan isdſiẜẜuẜi/ Pee wiẜẜeem
Behrneem.
  2. Tee mahza wiẜẜadu Wiltibu/ Ko paẜcho Prahts isdohma :/: Wiņņu
Ꞩirds neſtahw us weenu Dohmu/ Eekẜch Deewa Wahrda apſtiprohta; 
Ꞩchis iswehl ẜcho/ Zits atkal to/ Tee ẜchķir muhs in ẜewi ļohti/ In ſpihd
ſpohſchi no ahrenes.
@b{Ak}

[163.lpp.]
  3. Ak Deews israwi wiẜẜu Mahzibu/ Kas Wiltu ween muhs mahza :/:
Tà lihdſ wiņņu Mehle lepna in ſkaidra/ Ꞩakka leelodamees kas grib mums
to aisleekt? Mums ween peedarr ta Teeẜa in Warra/ Ko mehs ẜakkam
tas ir pareiſi/ Kas irr kas muhs grib mahziht?
  4. Tapehz ẜakka Deews/ man buhs zeltees/ Tee Nabbagee irr ispoh-
ſtiti :/: Wiņņu Nopuhẜchana ſpeeſchahs pee mannis/ Es eẜmu wiņņu Wai-
du dſirdejs; Mannam ẜwehtam Wahrdam buhs tohs wirẜ Zeļļu/ Preezigi
in drohẜchi ẜatwert/ In buht par Spehku teem Nabbageem.
  5. Tas Ꞩudrabs Uggunî ẜeptiņ=kahrt/ Paraudſihts tohp labs atraſts :/:
Us Deewa Wahrdu buhs mums palaiſtees/ Tà lihdſ wiẜẜâs Stundâs:
Zaur Nelaimibu grib tas paraudſihts buht/ Tur tohp paſihta wiņņa Sti-
prums in Spohſchums/ In ſpihd ſtipri Eekẜch Semmehm.
  6. To gribbi tu Deews ẜchķihſti paẜargaht/ Par ẜchahdu ļaunu Tau-
tu :/: In leezees mums tew pawehleteem buht/ Ka ta eekẜch mums ne eekuļ-
ļahs; Tas besdeewigs Pulks wiẜẜur rohdahs/ Kur ẜchee niknee Ļaudis irr/
Eekẜch taweem Ļaudim pazehluẜchees.
 
@v{Der 12. Pſalm.}
@v{Ach GOtt! vom Himmel ſieh darein.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  AK Deews! no Debbes uhsluhko/ Kà retti tawi Ꞩwehti; Ja tu tohs
paẜchus ne ſchehlo/ Tad ſuhdam mehs gan lehti: Tas leelaks Pulks
gribb uhswarreht/ In tawu Wahrdu paſaudeht/ Tohs labtizzigus ẜamahkt.
  2. Tee mahzahs itt no Walſchķa=Ꞩirds/ Ko paẜchu Prahts isſinnahs;
Labb tam/ kas tohp no tahdeem ẜchķirts/ Kas wiẜs ar teem ne tinnahs: Tas
wehļahs ẜcho/ zits atkaļ to/ Tee ahrop ſpohſchi ſpiguļo; Tik warr tohs
Mellus panahkt.
  3. Ak! tahdu lepnu Wiltus=Mehl Tu/ Deews Kungs/ gribbi deldeht/
Kas leelidamees teizahs wehl/ Redſ/ muhẜu Wahrds buhs ģeldeht: Mums
weeneem peederr Bauẜchļus zelt/ Ko zitti mahza/ wiẜs irr welt'/ Mums
klahjahs pahr teem waldiht.
  4. Tapehz es zelẜchohs/ ẜakka Deews; Mans nabbags Pulks tohp ſpai-
dihts/ Wiņſch ẜuhdſahs/ zeeſdams nepateeẜ'/ Tas jaw gann ilgi gaidihts:
Mans ſpehzigs Wahrds tohs Ļaunos rahs; Bet mannus Ļaudis ſtippri-
nahs/ In ne liks tohs wairs maldiht.
@b{Eekẜch}

[164.lpp.]
  5. Eekẜch Ugguns Ꞩuddrabs ẜchķihſtijahs/ Kad tam ko labb buhs der-
reht; Tà patt buhs mums ikſtundiņņas Uhs Deewa Wahrdu zerreht: Tas
Kruſtâ gribb buht israudſihts/ Tur wiņņa Spehks tohp nomannihts/ In
ſpihd lihdſ Semmes Gallam. 
  6. To gribbi/ Deews/ mums paẜargaht/ Preeekẜch ẜchahdu ļaunu Tau-
tu; Teem tiktu muhs ẜawaldſinaht/ Kad tu teem Waļļas ļautu: Tee
Besdeewigi pulzejahs/ Kur tahdi Ļaudis pazeļļahs/ Pa tawu Ļauſchu
Mallahm.

@v{Es ſpricht der Unweiſen Mund wol.} 
@a{Georgs Mancelis}

  TO Negudro Mutte ganna ẜakka/ To ihſtenu Deewu mehs tizzam :/:
Tomehr wiņņu Ꞩirds irr pilla Netizzibas/ Ar Darbeem tee to aisleedſ;
Wiņņu Buhẜchana irr teeẜcham ẜamaitata/ Preekẜch Deewa irr ta negan-
tiga/ Ne weens no teem labbu ne darra.
  2. Deews pats no Debbes noſkattijahs/ Us wiẜẜeem Zilweka Behr-
neem :/: Tohs redſeht taps ẜataiẜijahs/ Arrig tas weenu warretu atraſt; Kas
ẜawu Prahtu buhtu istaiẜijs/ No Ꞩirds pehz Deewa Wahrdu darrijs/ In 
waizajs pehz wiņņa Prahtu.
  3. Tur ne bij ne weens uhsihſtena Zeļļa/ Tee bij wiẜẜi atkahpuẜchi :/:  
Ikkatrs ſtaigaja kà paẜcham patika/ In turreja ļaunus Dabbus; Ne weens
no teem labbi ne darrija/ Jep ganna daudſ no ẜawahm Dohmahm tappa
peewilti/ Ka wiņņu Darbam bij Deewam patikt.
  4. Zeek ilgi grib neprahtigi buht/ kas tahdas Behdas uhsleek :/: In
aprihj par to mannus Ļaudis/ In pee=ehdinajahs ar Waidu; Wiņņu Zer-
riba ne irr us Deewu/ Tee ne peeẜauz to Behdâs buhdami/ Tee gribbahs
paẜchi palihdſetees.
  5. Tapehz wiņņu Ꞩirds muhſcham ne irr kluẜẜa/ Bet allaſchiņ pahr-
bihkſtahs :/: Deews pee teem Tizzigeem palikt grib/ kas tam tizzedami pa-
klauẜa: Bet juhs ẜmejeet ta Nabbaga Padohmu/ In ſaimojeet wiẜs ko tas
ẜakka/ ka Deews wiņņu Preeks irr tappis.
  6. Kam buhs tam nabbagam Iſràėļam/ Eekẜch Ziânas Paligu dab-
buht :/: Deews apſchehloẜees pahr ẜaweem Ļaudim/ In peſtihs tohs no Zee-
tuma; To darrihs tas zaur ẜawu Dehlu/ Tapehz Jehkabs lihgẜmoẜees/
In Iſràėls preezaẜees.
@b{Eine}

[165.lpp.]
@v{Eine feſter Burg iſt unſer GOtt.} 
@a{Georgs Mancelis}

  WEena ſtipra Pils irr muhẜu Deews/ Weens labs Eerohts in Bruņ-
ņas :/: Tas ispeſti muhs no wiẜẜahm Behdahm/ Kas mums nu irr
uhsgahjuẜchas: Tas wezs ļauns Eenaidneeks/ No Ꞩirds duẜmo/ Leels
Spehks in Wiltiba/ Wiņņa breeẜmigas Bruņņas irr/ Wirẜ Semmes
ne irr ohtrs tahds.
  2. Ar muhẜu Spehku mehs ne ſpehjam/ Mehs eẜẜam drihſ uhswah-
reti :/: Preekẜch mums kaŗŗo tas ihſtens Wihrs/ Ko pats Deews
irr iswehlejs: Waiza tu kas tas irr? Tam Wahrds JESUS Kriſtus/
Tas Kungs Zebààts/ In ne irr zits ne weens Deews/ Wiņņam buhs
uswahreht.
  3. In jep ta Paẜaule pilla Wella buhtu/ In gribbetu muhs wiẜķim ap-
riht: Tomehr ne bihkſtmees tik ļohti/ Mums tas gann labbi isdohẜees:
Tas Kungs ẜchihs Paẜaules/ kà ſkummigi tas turrahs/ Tomehr ne kait
tas mums neneeka/ Tas nahkahs wiņſch irr ẜohdihts/ Weens Wahrdiņſch
to warr nomahkt.
  4. To Wahrdu buhs teem likt ar Meera/ In ne paldeews par to dab-
buht :/: Tas irr pee mums wirẜ Lauka/ Ar ẜawa Garra in Dahwanahm
Noņem tee mums to Dſihwibu/ Mantu/ Gohdu/ Behrnus in Ꞩeewu/
Laid eet prohjam/ No ta tee ne waiẜloẜees/ Deewa Walſtiba mums
paliks.

@v{Der 46. Pſalm.}
@v{Ein feſter Burg iſt unſer GOtt.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

		  1.
    DEews Kungs irr muhẜa ſtippra Pils/
    Kur Behdâs warram twertees:
  Augſts Paligs/ kas muhs ne peewils/
    Pee ka mehs warram ķertees.
    Tas breeẜmigs Eenaidneeks/
    Kam Grehka darriht Preeks/
    Tas gahda Nakt' in Deen'
@b{Us}

[166.lpp.]
    Us ļaunu Wiltu ween:
    Kas warr preekẜch wiņņa glahbtees?
          2.
  Ak! muhẜu Spehziņſch ļohti wahjſch/
    Mehs lehti Semmê kluhpam;
  Par mums ſtahw muhẜu Peſtitajs/
    Kam Spehks wirs ẜawahm Luhpahm:
    Tam JESUS KRISTUꞨ Wahrds/
    Kas tappis Kruſtâ kahrts/
    Tas ſpehzigs Kaŗŗa=Wihrs/
    Ꞩwehts Deews in Zilweks tihrs:
  Ta Elkohns paliks warrens.
          3.
  Laid buht to Welnu gann tik daudſ/
    Kas muhs ẜchķeet wiẜẜai pariht;
  Mehs tomehrt eẜẜim Deewa Draudſ'/
    Tee mums nekà warr darriht.
    Tas Kungs tahs Tumẜibas/
    Gann bahrgs tas israugahs;
    Bet ko wiņſch padarrihs?
    Deews wiņņu noẜohdijs:
  Weens Wardiņſch ſpehj to ahsdſiht.
          4.
  Tam Deewa Wahrdam ne buhs rimt/
    Laid trakko/ kam tihk trakkoht:
  Deews ne liks ẜawu Laiwu grimt/
   Glahbs to/ jep Wahrdu ẜakkoht.
   Gribb tee muhs ſemmê kaut/
   Jeb muhẜas Leetas raut;
@b{Laid}

[167.lpp.]
   Laid notihkſt Deewa Prahts;
   Teems Labbums buhs nekahds:
  Mums Debbes=Manta paliks.

@v{Es wolt uns GOtt genädig ſeyn.} 
@a{Georgs Mancelis}

  NU gribbetu Deews mums ſchehligs buht/ In ẜawu Ꞩwehtumu mums
doht :/: Wiņņa Waigs ar ſkaidru Spihdumu/ Apgaiẜmo muhs pee
muhſchigas Dſihwoẜchanas; Ka mehs paſihſtam wiņņa Darbu/ In kas
tam mihļi irr wirẜ Semmes/ In Jeſus Kriſtus Paligu in Spehku/ Tee
Pagaņi warr paſiht/ In pee Deewu atgreeſtees.
  2. Ak Deews tew teiz in ẜlaw/ Tee Pagaņi ẜchurp in turp :/: In wiẜẜa
Paẜaule preezajahs/ In dſeeda ar leelu Balẜi/ Ka tu wirẜ Semmes
Ꞩohģis eẜẜi/ In ne leez tohs Grehkus plattitees/ Taws Wahrds ta ihſtena
Ganniba irr/ Kas wiẜẜus Ļaudis uhsturr/ Eekẜch ihſtena Zeļļa ſtai-
gaht.
  3. Ak Deews tew teiz in ẜlaw/ Tee Ļaudis labbu Darbu ſtrahdadami :/:
Ta Semme neẜs Auglus in eet labbumâ/ Taws Wahrds irr labbi isde-
wees: Ꞩwehti muhs tas Tehws in tas Dehls/ Ꞩwehti muhs tas Ꞩweh-
tajs Gars/ Ko wiẜẜa Paẜaule gohda/ Preekẜch ta bihdamees ļohti Nu ẜak-
kajt no Ꞩirds/ Amen.

@v{Wär GOtt nicht mit uns dieſe Zeit.} 
@a{Georgs Mancelis}

  
  NE buhtu Deews pee mums ẜchinnî Laikâ/ Tad bij Iſràėļam ẜazzihs:
Ne buhtu Deews pee mums ẜchinnî Laikâ/ Tad bij mums wiẜẜeem is-
ẜamiſt: Kas mehs tahds maſajs Pulziņſch eẜẜim/ Apẜmeeti no tik daudſ
Zilwekeem/ Kas wiẜẜi us mums mahzahs.
  2. Us mums irr tik duẜmigs wiņņu Prahts/ Kad Deews teem buhtu
Waļļu dewis :/: Aprihjuẜchi buhtu tee muhs wiẜķim/ Ar wiẜẜu Meeẜu in
Dſihwibu: Mehs buhtum kà Straumê apſlihkuẜchi/ In kà pahr teems
leels Uhdens tek/ In ar leelu Warru pagrimmuẜchi.
@b{Dee}

[168.lpp.]
  3. Deewam irr Ꞩlawa in Teikẜchana kas ne dewe Waļļu/ Ka wiņ-
ņu Rihklei muhs bij ẜakampt :/: Kà tahds Putnis no Sprohſta isſkreij/
Tà irr muhẜa Dwehẜele isbehguẜi: Tas Walgs irr puẜchu/ in mehs eẜẜam
ẜwabbadi/ Ta Kunga Wahrds ſtahw mums klaht/ Ta Deewa wirẜ
Debbes in Semmes.

@v{Wär GOtt nicht mit uns dieſe Zeit.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  NE buhtu Deewiņſch pee mums klaht/ To ẜakkam mehs itt teeẜcham;
Ne buhtu Deewiņſch pee mums klaht/ Kas tik daudſ Behdas zee-
ẜcham: Tad bij mums wiẜẜai isẜamiſt; Eekẜch Waidineeku Rohkahm kriſt/
Kas Pulkeem us mums mahzahs.
  2. Us mums tahds duẜmigs wiņņu Prahts/ Kad Deews to buhtu
ļahwis/ Tee kà ſtraujſch Uhdens ẜchņahz in krahz/ Tas buhtu muhs nohſt
rahwis: Mehs kahẜchu Straumê ahs=eijam/ In wiẜẜai tik ne apẜlihkſtam
In itt arr Warru grimſtam.
  3. Gohhds Deewam! Kas muhs isglabbajs/ Tee muhs ne aprijuẜchi/
Kà Putns no Spohſteem peſtijahs; Tà patt mehs isſprukkuẜchi: Walgs
truhzis irr; Kas warr muhs grahbt? Tas Deewa Wahrdiņſch ſpehj
muhs glahbt/ kas walda Semm in Debbeẜ'.

@v{Wo GOtt der HErr nicht bey uns hält.} 
@a{Georgs Mancelis}

  NE buhtu Deews tas Kungs pee mums/ kad muhẜi Eenaidneeki trak-
ko :/: Ne ſtahwetu tas ſtippri pee mums/ Augſtâs Debbeẜîs buhdams:
Ja tas Iſràėla Glabbatajs ne irr/ In pats ẜalauſ ta Eenaidneeka Wiltu/
Tad eẜẜam mehs paſudduẜchi.
  2. Ko Zilweka Spehks in Gudriba eeẜahk/ Par to ne buhs mums
bihtees :/: Tas ẜehſch augſtakâ weetâ/ Tas paudihs wiņņu Padohmu;
Kad tee wiẜs gudraki eeẜahkt grib/ Tad tomehr Deews eet zittu Zeļļu/
Tas irr eekẜch wiņņa Rohkahm.
  3. Tee trakko ſtippri in uhsbruhk/ Itt kà gribbedami{girbbedami} muhs apriht :/: Us
Nomahkẜchanu ween ſtahw wiẜs wiņņu Prahts/ Deewu tee irr aismirẜu-
@b{ẜchi;}

[169{167}.lpp.]
ẜchi; kà Juhres Wilnes us mums zeļļahs/ Muhẜu Dſihwibu gribbedami
ņemt/ Pahr to Deews apſchehloẜees.
  4. Tee mahzahs us mums kà us Wiltineekeem/ Muhẜu Aẜẜini gribbe-
dami :/: Tomehr tee leelijahs Kriſtiti eẜẜoẜchi/ Kas weenu Deewu zeeni: 
Ak Deews/ tawam dahrgam Wahrdam/ Buhs wiņņu Blehdibu apklaht/
Tu weenu reiſ usmohdiẜees.
  5. Tee atpleẜch platti ẜawas Rihkles/ Dohmadami muhs apriht :/:
Ꞩlawa in Gohds irr Deewam allaſchiņ/ Ne weddiẜees teem paprahtan;
Wiņſch teem wiẜķim wiņņu Wirwes ẜarauſtihs/ In ispohſtihs wiņņu wil-
tigu Mahzibu/ tee ne warrehs Deewam to aisleekt.
  6. Ak Kungs Deews kà labbi eepreezini tohs/ kas wiẜķim irr atſtahti :/:
Tahs Schehlaſtibas Durwis allaſch irr atwerras/ Zilweka Prahts ne warr
to ẜapraſt; Tas ẜakka/ nu irra wiẜs welti/ Jepẜchu zaur Waidu irr jauni at-
dſimti/ kas us tawu Paligu gaida.
  7. Tee Eenaidneeki irr wiẜẜi tawâ Rohkâ/ Tà lihdſ wiẜẜas wiņņu Doh-
maẜchanas :/: Wiņņu Runnas tu gann labbi ſinni/ Palihdſi ween ka mehs
ne ẜchaubijamees: Muhẜu Prahts ar tahs Tizzibas ne ẜaderr/ Us nahko-
ẜchu Leetu tas ne grib gaidiht/ Kur tu Kungs pats eepreezinaẜi.
  8. To Debbes in arridſan to Semmi/ Eẜẜi tu Kungs Deews ſtippri-
najs :/: Tawu Wahrdu leez mums ſkaidri ſkanneht/ Muhẜas Ꞩirdis ar
to apgaiẜmo; Ka mehs tew tizzam in mihļojam/ Lihdſ Gallam pee tew
paleekam/ Laid ta Paẜaule allaſch kurne.

@v{Wo GOtt der HErr nicht bey uns hält.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  JA Deews tas Kungs pee mums ne nahk/ Muhs glabbadams in glahb-
dams; Tad Wels ar Paẜaul trakkoht ẜahk/ Muhs twarſtidams in
grahbdams: Ja Deewiņſch atkahpt gribb no mums/ In ne buht muhẜu
Patwerums; Tad eẜẜim paſudduẜchi.
  2. To Ļauſchu Spehks in wiltigs Prahts/ Tam ne bij muhs tà bai-
diht/ Wiņſch ſinna gann/ kas ẜchis jeb kahds/ Us wiņņa buhs mums gai-
diht: Deews wiņņu Dohmas isplaudihs/ In muhs no wiņņeem ispeſtihs/
Tas ſtahw eekẜch Deewa Rohkahm.
  3. Tee gribb muhs apriht Kummoẜâ/ Kà trakki Ļaudis greeſchahs;
@b{Pehz}

[170{168}.lpp.]
Pehz Deewa tee wiẜs ne behda/ Us mums tee lauſchahs/ ſpeeſchahs: Kà
Juhŗas=Wilnas pazeļļahs/ Tee ſtahw pehz muhẜas Dſihwibas; Deews
augſtajs warr muhs ſchehlot.
  4. Teem tihk muhs dſiht par Wiltneekeem/ Muhs mohzi/ kauj in goh-
ſa; Bet paẜchi no teem netikleem/ Kas Deewa Wahrdu grohſa: Ak Deews!
ar tawu Wahrdiņņu/ Tee apklahj ẜawu Blehdibu/ Tu weenreiſ usmoh-
diẜees.
  5. Tee plaẜchi papleẜch ẜawu Rihkl'/ Gribb pariht muhs/ kà Gaļļu;
Deews puẜchu plehẜis wiņņu Tihkl'/ Mums lizzis eet ar Waļļu: Tee
kriht in krittihs turplikam/ Ar ẜawahm Wiltus=Mahzibahm/ Kas ſpehs to
Deewam ahsleegt?
  6. Kahds baggats eẜẜi tu/ ak Deews! No Eepreezinaẜchannas/ Taws
Schehlaſtibas Wahrds pateeẜ' Eekẜch muhẜas Ꞩirds atſkannahs: Mehs
brihſcham ẜchķeetam/ nu buhs Gals/ Mums tik jaw ne gribb ſuſt tas Balẜs:
Bet tad taws Paligs rohdahs.
  7. Tohs Eenaidneekus wiẜẜus lihdſ Tu waldi/ wiẜẜahm Mallahm/
Kad nahk tas Noſkumẜchanas Brihds/ Dohd paſtahweht lihdſ Gallam:
Ne dohd mums klauẜiht ẜchim jeb tam/ Nei muhẜa Prahta Padohmam;
Bet ko taws Wahrds mums mahza.
  8. To Gaiẜmu tawâ Wahrdiņņâ Dohd/ Deews Kungs/ pee mums
ſpihdeht; Ak! ne leez muhẜâ Tizzibâ Mums ẜchaubitees/ jeb ẜlihdeht: To
Mihlaſtibas Ugguntiņņ' Eekẜch muhẜahm Ꞩirdim eededſinn'/ Laid kurne/
kam tihk kurneht.

@v{Solt es gleich bißweilen ſcheinen.} 
@a{Gerhards Remlings}

  BRihſcham rahdahs Duẜmas neẜẜam/ Deewu/ man bes Palig' eẜẜam;
Tomehr Deewam ustizzohs/ Wiņſch man glahbs in apſchehlohs.
  2. Daſchkahrt Deews gan wilzinajahs/ Tahļu nohſt no mannim ſtah-
jahs; Bet kad leela Waijadſib'/ Rohdahs Deewa Palidſib'.
  3. Tehwam ne buhs tudaļ wehleht/ ko tee Behrni luhdſahs ſpehleht;
Tà ir muhẜu Deewiņſch proht/ Kad in ko buhs Behrneem doht.
  4. Es us wiņņa ween paļaujohs/ Kad ar leelahm Raiſehm kaujohs/
Tehwa Ꞩirdi wiņſch jebkurr/ Us teem Tizzigeem paturr.
@b{Ko}

[171{169}.lpp.]
  5. Ko man niknajs Puhķis darrihs? Wui mann' ļauna Deena parihs?
Es tohs wiẜs ne behdaju/ Jo es Deewam ustizzu.
  6. Traz es ẜakku Nahwes Spehkam/ Ellei/ Paẜaulei in Grehkam/ Ir
teem/ kas mann' eenihſtahs/ Deews/ mans Kungs mann' paglabbahs.
  7. Tihk teem Ļaudim manni ſpļaudiht/ Mehlehm us mann' Mellus
ẜchaudiht/ Daſchad ar man plehẜitees/ Gann to ſinn' in teeẜahs Deews.
  8. Ja tee gribb mann' eijam pohſtâ/ Deews mann' waddihs Debbes
ohſtâ/ Tur es kluis/ kahda Skahd'/ Manni warrehs ẜamaitaht? 
  9. Jaw paſihſtu Paẜaul's Preeku/ Mann' ne gribbahs tahdu Neeku/
Zits laid walka Semmes Leet'/ Mann tihk Debbes Mahjuweet'.
  10. Kad pee mannim Deewiņſch turrahs/ Behdas ne bihkſtohs jeb
kuŗŗas; Buhs man lihſt eekẜch Bedrites/ Lab! pee Deewa eeẜchu es.

@v{Umb fruchtbares Gewitter.}
@v{HErr GOtt/ der du hier deiner Schaar.} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Auff die Stimme.}
@v{Aus tieffer Noht ſchrey ich zu Dir.}

  DEews Kungs/ tu ẜohlijs palihdſeht/ In ſtahweht klaht ikweenam/ Kas
tew no Ꞩirds gribb ustizzeht/ Eekẜch ẜawahm Behdu=Deenahm/ Tohs
glahbt in ſchehlig' apgahdaht/ Teem ẜawu Maiſiht dahwinaht/ Kamehrt
tee ẜcheitan dſihwo.
  2. Dohd jauku Ꞩauliht/ labbu Gaiẜ'/ In ẜiltu Leetutiņņu/ Ka mums
warr doht ta Semme Maiſ/ In zittu Labbibiņņu: Tas Lauziņſch ģehrbts
in ẜataiẜihts/ Tas Graudiņſch laikâ isbahrſtihts/ Deews Kungs/ us tawu
Wahrdu.
  3. Ne likẜi tu to Ꞩehju ſelt/ In pilleht tawas Pehdas Tad buhs ẜchis
muhẜu Darbiņſch welt'/ Ir muhẜu Spehks in Behdas: Mehs aŗŗam/ ẜeh-
jam/ ẜwihſtam gann/ Kà tu to lizzis arridſan: Ak Deews! tohs Dahrbus
ẜwehti.
  4. Paẜargi muhs/ ak ſchehligs Deews! Par dahrgeem tukẜcheem Gad-
deem/ Dohd muhẜai Druwai augļotees/ Ne ẜohdi muhs ar Baddeem:
Ak! ne dohd bahrgam Wehjam puhſt/ Laid Dahrẜs in Lauks ne maitahts
kļuhſt/ Ar Ꞩallu/ Kruẜẜ' un Ruhẜu.
@b{Tas}

[170.lpp.]
  5. Tas Pehrkohns/ Sibbins arridſan Warr darriht leelu Grehku/
Greeſ to/ zaur tawu Schehloẜchan'/ No mums in muhẜu Ehku: Tahds
Gaiẜiņſch wiẜẜai Semmei labs/ Kas ne tik ẜauẜs/ nei warren ẜlapẜch; To
mehs no tewis gaidam.
  6. Tas Lauka=Galds ſtahw paklahts gann/ No tawahm Tehwa=
Rohkahm; Dohd no ta pee=ehſt arridſan/ Bes Behdahm in bes Mohkahm:
Tad tapẜi ẜlawehts/ mihļajs Deews/ Tad tewi teikt ne mitteẜees/ Tee
wezzee lihdſ teem jauneem.
  7. Mehs tawam Wahrdam ustizzam/ Tu gribbi par teem gahdaht/
In pildiht tohs ar Dawanahm/ Kas gribbehs luhgt in ſtrahdaht: Tad
dohd mums/ Tehws/ kas wajadſehs/ Pee Meeẜas/ kà pee Dwehẜeles/ No
Kriſtus Puẜẜes/ Amen!

@v{Feld=Lied/ umb Segung und Erhaltung der Landfrüchte.} 
@a{Kristofors Fīrekers}             
@v{Nach der Weiſe:}
@v{Durch Adams Fall iſt gang verderbt.} 

  NO Adam Grehku=Kahrumeem Kriht Deewa gŗuhti Lahſti/ Us wiņņ'/
in wiẜẜeem Zilwekeem; To rahd mums Deewa Stahſti: Ka Strahd-
neekeem/ Us Arrummeem/ Bij Ehrkẜchķeems augt in Dadſcheems/ In kas
augs wehl/ Daudſ Ꞩweedru dehļ/ Bij Tahrpeems ehſt in Spradſcheems.
  2. Ꞩchohs Lahſtus mehs gann nopelnam/ Ikdeenas in ikgaddus; Mehs
mums ar Grehkeem padarram To Dahrdſib' in daudſ Baddus: Bet/
Tehws/ tew wehl Pahr mums buhs ſchehl/ Tu gribbi muhẜus Traukus
Mums peepildiht/ In apẜwehtiht Ar Augļeem muhẜus Laukus.
  3. Debbeẜim ne leez Dſelſis kļuht/ Neds Semmei zeetu Waŗŗu; Pee
Dahrbeem labbas Ꞩekmes buht/ Ak! ne dohd redſeht Kaŗŗu: Laid Ꞩaule
ſpihd/ In Leetus kriht/ Dohd rahmu ẜiltu Wehju: Dohd Wahrpahm breeſt/
In ne apſpeeſt Tai Saulei muhẜu Ꞩehju.
  4. Laid Ꞩwehtums pahr mums isplattahs/ No Debbes buhs tam
nahktees; Laid tas wirẜ Semmes isdallahs/ Ne leez mums welti mahktees:
Laid augļojahs/ In isdohdahs/ Tâ Kalnôs/ kà ir Leijâs; Par Kruẜẜ' in 
Ruhẜ isglabba muhs; Ta Ꞩirds laid pļaujoht ẜmeijahs.
  5. Dohd/ Kungs/ tai Semmei jauki ſelt/ Zaur tawa Wahrda Speh-
ku; Mehs ne ſpehjam ne Ꞩmilgas zelt/ Ar Dahrbeems muhẜu Grehku:
@b{Dohd}

[171.lpp.]
Dohd/ ka jebkas/ Tihk leels/ tihk maſs/ Warr Gaddu beidſis teiktees/
Tam bijis gann; Tad arridſan Warr preezigs Dahrbôs ſteigtees.
  6. No Tahrpeems dohd mums ẜchķihſtu Gadd'/ Dohd Druwa jauku
tauku; Paẜargi muhs par Ꞩehrg' in Badd'/ Appuẜchķo muhẜu Lauku Ar
Labbibiņņ'; Dohd Gauẜumiņņ': Tad mehs ne gribbam kaweht/ Ꞩcheit
dſihwojoht Tew Gohdu doht/ In pateikdammi ẜlaweht.

@v{Bitt=Lieder in Kriegs=Zeiten.}
@v{Du Frieden=Fürſt HErr JEſu CHriſt.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  TU Meera Leels Kungs JEſus Kriſts/ Zilweks in Deewa Dehls/ Par
mums pee Kruſta Kohka ẜiſts/ Paligs eekẜch Behdahm leels/ Mehs
tewi drihds/ ar Tehwu lihdſ/ Us tawu Wahrd peeẜauzam. 
  2. Us mums itt gŗuhti Laiki kriht/ Karẜch/ Nemeers/ Pohſtiẜchann'/
Kur muhs nekas ne warr ispeſtiht/ Tu Kungs / to ween ẜamann': Tad dar-
ri to/ ne ẜohdi jo Muhs tawâs Karſtâs Duẜmâs.
  3. Taws Wahrds irr Meera=Kungs pateeẜ'/ Peeminn ẜcho ẜaldu 
Wahrd'/ Dohd mums to jauku Meeru/ Deews/ Taggad/ kà zittu Kahrt':
Ka mums taws Wahrds/ preezigs in gahrds/ Tohp labbâ Meerâ mahzihts.
  4. Ka muhs ẜchi gŗuhta Ꞩohdib ſpeeſch/ No mums gann pelnihts irr/
Ikweens par ẜaweem Grehkeem zeeẜch/ Tee muhs no tewim ẜchķiŗŗ: Bet/
mihļajs Deews/ us mums atgreeſ Tahs Schehlaſtibas Azzis.
  5. Tas Mehris warr gann daudſ apriht/ In leelu Waidu darr'; Bet/
kur tas Kaŗŗa=Sohbins ſpihd/ Tur wiẜẜa Nelaim' arr': Tur tee ne ẜaudſ/
neds luhko daudſ/ Kas ļaun jeb labbi darrihts. 
  6. Tur tee ne behda itt neneek' Pehz Gohda/ Kaun' in Teeẜ'/ Taws
Wahrds tohp neezinahts pahr leek'/ Ja Ꞩmeeklâ ņemts pats Deews: Ne
eẜẜi zeets/ Kungs/ no mums treez/ Tohs niknus Kaŗŗa=Laikus.
  7. Atgreeſ tu muhẜu Ꞩird' in Praht'/ Zaur tawu Ꞩwehtu Garr'/ In
ſtahw mums ſchehlig' allaſch klaht/ Ar tawu Spehk' in Warr'. Us tewim/
Deews/ paļaujamees; Ne leez muhs Welti zerreht.
@b{GOtt/}

[172.lpp.]
@v{GOtt/ gib Fried in deinem Lande.} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Nach der Singweiſe:}
@v{Wie nach einer Waſſer=Quelle.}

  DEews/ dohd Meeru tawai Semmei/ Kur taws ẜwehtajs Wahrds ee-
zelts/ Dohd pee wiẜẜa Dahrba redſeht/ Wiẜẜâs Mallâs/ labbu Laim/
Laid tas Karẜch drihds nomittahs/ Meers laid prettim{prettin} eeẜahkahs/ Ka mehs
wiẜẜai ne isnihkſtam/ In taws Wahrds mums allaſch atſkann.
  2. Deews/ dohd Meeru tawai Draudſei/ Kas tew zeena in atſihſt/ Kas
to Kungu Jeſu Kriſtu Ꞩawu Peſtitaju tizz: Laid to Meers ween paẜar-
ga/ Ka ne weens to ne peewarr/ Kas tai pretti taiẜahs kaŗŗoht/ Glahb
tu pats to wiẜẜur apkahrt.
  3. Deews/ dohd Meeru wiẜẜâs Mallâs/ Kur taws Wahrds kļuhſt
ẜluddinahts/ Laid taws Wahrds no mums ne greeſchahs/ Jo tas irr tew
paẜcham Gohds: Dſenn to niknu Mahzib' nohſt/ Kas prett tawa Wahr-
da irr/ Laid taws Wahrds joſpohſchahk atſihd/ Ka mehs zaur to ẜwehti
tohpam.
  4. Deews/ dohd Meeru wiẜẜôs Laikôs/ Kamehrt mehs wehl dſihwojam/
Zits ne weens warr preekẜch mums kaŗŗoht/ Zilweks ne warr palihdſeht;
Tapehz tu/ Kungs Jeſus Kriſt/ Kas tu Meera=Leels Kungs eẜẜ/ Kaŗŗo
tu pats muhẜâ Weetâ/ Muhẜus Waidineekus maita.
  5. Deews/ dohd Meeru/ ta mums wajag'; Jo tas Karẜch irr wiẜẜai
traks/ Tas ween pohſta/ nei tas ſchehlo Maſus jaunus Behrniņņus; Ak!
redſ tu tahs Aẜẜinnis/ Kas no Semmes us tew brehz/ Ꞩohdi tahdu Ļauſchu
Grehkus/ Ko tee darr bes wiẜẜa Kauna.
  6. Deews/ dohd Meeru/ kas taws ween irr/ Ko ta Paẜaul ne warr 
doht/ Ta ween/ ẜawâ niknâ Kaŗŗâ/ Gohdu/ Mant' in Naudu dſenn:
Ak! tu mihļajs Jeſus Kriſt/ Kad tu dohẜi mums to Meer'/ Tad mehs
tawu Wahrd' in Gohdu/ Wiẜẜâ Meera=Laikâ teikẜim.

@v{O GOtt! wir deine Kinderlein.} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Im Thon:}
@v{Wenn wir in höchſten Nöten ſeyn.}

  AK! Deews/ mehs tawi Behrniņņi/ Mehs noſkummuẜchi Ļautiņņi/
Tew peeẜauzam; paklauẜi muhs/ Greeſ tawas Auẜis ẜchurp us mums.
@b{Mehs}

[173.lpp.]
  2. Mehs ne ſinnam/ ko buhs eeẜahkt/ Tahs Behdas wiẜẜai leelas irr/
Mehs tahs ne warram wairs paneſt/ Ikſtundas Nahwe mums irr klaht.
  3. Us tew ween mehs paļaujamees/ Ak! Kungs/ muhs nabbagus pahr-
ſtahw/ Ja tu mums ne nahkſ paligâ/ Tad buhs mums wiẜẜai pohſtâ eet.
  4. Mehs to gann eẜẜim pelnijuẜch'/ Ka mehs tà tohpam pohſtiti; Bet/
pehz to Grehku Pelnijumm'/ Muhs jo ne ẜohdi/ mihļajs Kungs!
  5. Tahs Schehlaſtibas atminnees/ Ko Kriſtus mums irr nopelnijs/
Ta leelaka/ ne muhẜu Grehks; Ak! ẜaudſi/ Kungs/ ak! ſchehlo muhs.
  6. Pazellees/ Kungs/ in raug' us mums/ Muhs wiẜẜai gŗuhtas Beh-
das ſpeeſch; Ak! taiẜees/ taiẜees palihdſeht/ In ſchehligi muhs usluhko.
  7. Tu muhẜu Gans in Peſtitajs/ Tu gann pahrſinni/ kas mums kait/
Laid ſteidſahs taws Deewigajs Spehks/ Muhs glahbt/ in drihs muhs is-
peſtiht.
  8. Jo us tew ween mehs luhkojam/ Tu palihdſ/ tad irr palihdſehts/ In
mehs par tawu Paligu/ Tew wiẜẜi teikẜim allaſchiņ.
  9. Tà ẜcheit/ teekams mehs dſihwojam/ Kà arridſan tur Debbeẜîs/ Ar
wiẜẜeem mihļeem Eņģeļeem; Ak Deews! paklauẜi muhs/ Amen.

@v{In unſer Krieges Noht.} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Im Thon:}
@v{Auf meinen lieben GOTT.}

  EEkẜch tahda gŗuhta Kaŗŗ'/ Us Deewa zerram ween/ Tas wiẜẜai muhs
ne atſtahs/ Jepẜch' Eenaidneeki trakko/ Wiņſch tohs gann drihs warr
nokaut/ Kas muhẜas Aẜẜnis mekle.
  2. Jepẜch Kaŗŗa=Ļauſchu daudſ/ Deews teem jaw nolizzis/ Zik tahļu
teem buhs kaŗŗoht/ Pahr to tee ne drihkſt ſteeptees; In laid tee tahļak lau-
ſchahs/ Tee Deewa Eņģļi ne laiſch.
  3. Laid tee pehz ẜawa Spehk' Pahr leeku leelijahs/ Laid gann us to
palaiſchahs/ In trakko wiẜẜâ Galwâ: Deews warr tohs Kaunâ darriht/
Ka teem gan drihs buhs atkahpt.
  4. Laid tee ar Wiltibu Prett mums ẜarunnajahs/ Deews wiņņu Run-
nas atklahs/ In paẜchâs Behdâs eedſihs/ Ka teem ne maſ padohẜees/ In
wiẜẜai Kaunâ paliks.
@b{Irr}

[174.lpp.]  
  5. Irr klaht kahds Kaŗŗa=Spehks; Deews pats irr mums jo klaht/ Ar
ẜawu Eņģļu=Spehku/ kas tohs warr lehti deldeht/ Ka teem no mums buhs
atſtaht/ Jeb Azzim redſoht nonihkt.
  6. Ak! mihļajs Jeſus Kriſt/ Tu Meera=Leels=Kungs eẜẜ; Dohd mums/
ak! dohd mums Meeru/ Tas Karẜch muhs wiẜẜai nomahz; No Semmes
Kaŗŗu isdſenn/ Dohd rahmu Laiku redſeht.
  7. Dohd/ ka taws dahrgajs Wahrds/ Kas ween muhs ẜwehtus darr'/
Bes Wiltibas kļuhſt mahzihts/ In tew par Gohdu atſkann: Par to mehs
tawu Wahdru/ Ar Preeku teikẜim/ Amen.

@v{Selbiges in Reime geſetzt.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  US tewim/ mihļajs Deews/ Mehs wiẜẜi ſkattamees/ Ꞩchîs muhẜu
Kaŗŗa=Behdâs/ Kur Zilweks Zilwek' ehdahs: Tu warri pee mums
atnahkt/ Tohs Ļauſchu=Wahrgus nomahkt.
  2. Tee Pulku Pulkeem ſkreen; Tu tohs warr waldiht ween; Tee 
plehẜch pa Gallu Gallam/ Gribb tapt pa wiẜẜahm Mallahm: Tu to-
mehrt tohs warr' apraht/ Kà gribbedams tohs noſtaht.
  3. Tee ſtahw us ẜawu Spehk'/ In leelijahs pahr leek'/ Tee lamma
muhs in apmehd'/ Tee muhẜu Semmiht ap=ehd: Tu/ Kungs/ muhs
warri taupiht/ Tohs Laupitajus laupiht.
  4. Ar Wiltu dahrbojahs/ In pahr mums ẜarunnahs; Bet ne turr tik-
kai Runnas/ Tee ņemm ir Dſelſ' in Bruņņas: Tu/ Deews/ tohs warri
baidiht/ Tohs Spaiditajus ſpaidiht.
  5. Tee nikni dſenna muhs: Kad Gals tahm Behdahm buhs? Tu/
Deews/ tohs warri ahsdſiht/ Zaur Mehr' in Sohbinn' apriht: Tohs
Mohzitajus mohziht/ Tohs Plohẜitajus plohẜiht.
  6. Mums wiẜẜai ja=isnihſt/ Par tahdu aẜẜu Rihkſti: Ak Deews! jaw
ganna kaŗŗohts/ Jaw ganna dohts in baŗŗohts: Dohd Meera Laikus at-
nahkt/ Mums atkaļ dſihwoht eeẜahkt.
  7. Tahws Wahrds/ tas dahrgajs Wahrds/ Kas mums/ kà Meddus/
gahrds/ Tas muhſcham ne laid ſuhdahs/ Ꞩchî Semmê/ muhẜu Buhdâs:
Mehs tewi ẜcheitan teikẜim/ Nei Debbeẜîs to beigẜim.
@b{Zur}

[175.lpp.]
@v{Zur Zeit der Peſtilentz.}
@v{O! frommer und getreuer GOtt.} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Im Thon:}
@v{Wenn mein Stündlein verhanden iſt.}

  AK! taiẜnajs Deews/ ſchehl=ẜirdigs Tehws/ Tu muhẜu Kungs in Glah-
bejs/ Mums wirẜu ſkreen/ ne buhdams glehws/ Tas breeẜmigs Ļau-
ſchu=Kawejs/ Tas Mehris wiẜẜur darra pohſt/ In weenu rauj pehz ohtra
nohſt/ Zaur nikneem Mehŗa=Trummeem.
  2. Tu eẜẜi taiẜns/ muhs ẜohdidams/ Kas warr pahr tewi ẜuhdſeht? Tas
noteek muhẜu Grehku dehļ/ Ka mehs tik peepeſch mirſtam: Ja/ muhẜa
nikna Dſihwoẜchann'/ Tak tewi ſpeeſch/ ka tu pehz mums Ar Nahwes=
Bultahm ẜchaudi.
  3. Ak ſchehlo! Kungs/ ne ẜohdi muhs Tik gauſch'/ ar ahtrahm Duẜ-
mahm/ Usſkattajs/ luhdſams/ mihļajs Tehws/ Us ẜawu mihļu Dehlu:
No wiņņa Puẜẜes luhdſam mehs/ Laid mittahs tawa Ꞩohdiba/ In eẜẜi
pahr mums ſchehligs.
  4. Mehs noſkummuẜchi ſtaigajam/ Ar leelu Baid' in Waidu/ Mehs
ittin wahji paleekam/ No Ꞩird=Ehſteems in Behdahms: Muhs bihkſtahs
muhẜi Kaimiņņi/ Preekẜch mums behg wiẜẜi Ļautiņņi/ Draugs Draugu
ne gribb paſiht.
  5. Tik ne ſtahw kluẜẜu/ Deewam ſchehl! Jebkuŗŗa Darbs in Ammats;
Gann maģ ikweens warr pelnitees/ Nekur mehs ſinnam glahbtees: Ak
Tehws! uhsluhko ſchehligi/ No tahdahm Behdahm ispeſti/ In leez muhs
atkaļ atſpirgt.
  6. Atņemm no mums ẜcho aẜẜu Rihkſt/ Ne laid muhs wiẜẜai isnihkt/
Kam gribbi muhẜas Aẜẜinis? Wai tihk tew muhẜa Nahwe? Kas mirris/
tas tew ne pateiks/ Nei gribbeẜees wairs palihdſams/ Neds tawu Wahrdu
ẜlawehs.
  7. Parahd mums tawu Schehlaſtib'/ Laid tawas Duẜmas mittahs/
Ne kawejees mums palihdſeht/ In muhs wehl dſihwus taupi: Taws taiẜnajs
Wahrds muhs ne warr wilt/ Te ẜohli tu muhs paklauẜiht/ Kad mehs ar
Ꞩirdi luhdſam.
  8. Ak Jeſus! muhẜu Peſtitajs/ Nahz wiẜẜu Ļaunu nogreeſt/ Ņemm
@b{nohſt}

[176.lpp.]
nohſt to Bulẜchu Ꞩchaudamu/ No tawa Tehwa Rohkahm: Laid rim-
ſtahs tas Ꞩamaitatajs/ In ne ahsteek muhs nabbagus/ Nei wairs tik ļohti
trakko.
  9. Dohd mums ẜcho mihļu Tehwa=Rihkſt/ Bes Kurneẜchannas pa-
neſt/ Taws Prahts laid noteek weenumehr/ Tas ihſtajs Laiks tew ſin-
nams/ Tu prohti/ kad in kà tu mums Pehz gallâ gribbi palihdſeht/ To
mehs tew ſtippri tizzam.
  10. Ak! Ꞩwehtajs Garrs/ ar tawu Spehk'/ Pee ſtippras Tizzibs us-
turr'/ Kam pee=eet Nahwes=Stundiņņa/ Leez tohs ar Meeru aisbraukt:
In dohd ir mums buht gattaweem/ No Grehkeem atſtaht tikkuẜchi/ Zaur
Jeſu Kriſtu/ Amen.

@v{Wer in dem Schutz des Höchſten iſt.} 
@a{Georgs Mancelis}

  KAs Deewa augſtaka Glabbaẜchanâ irr/ In tam no Ꞩirds pawehļahs :/:
Tas ẜakka/ tu Kungs mans Glahbejs eẜẜi/ Manna Zerriba/ in manna
Dſihwiba: Kas tu manni atpeſtihẜi/ No Wella Walgeem ſchehligi/ In
no teem Mehŗa Trummeem.
  2. Ar ẜaweem Spahrneem wiņſch tew apſeds/ Tam buhs tew ween
paļautees :/: Wiņņa Taiẜniba glabba tew ļohti/ ka tew Naktîs ne kahda
Breeẜmiba/ Neds Noſkumẜchana isbaideht warr/ Neds kahda Bulta kas
pee Deenas ſkreij/ Tapehz ka wiņņa Wahrds tew ſpihd.	
  3. Ne weens Mehris tew kaiteht warr/ Kas Naktîs waſajahs :/: Ne
kahda Neweẜẜeliba tew aiskarr/ kas Deenas widdû apſkraida: Jep tuhk-
ſtoẜchi mirtu pa taweem Ꞩahneem/ In deẜmits=tuhkſtoẜchi{tuhkſtoẜchi} pa labbas Roh-
kas/ Tomehr ne buhs tam tew aistikt.
  4. Ja tu arridſan tawas Ꞩirds Preeku/ Ar tawahm Azzim redſeẜi :/:
Pee to Besdeewigo Ꞩirds=Ꞩahpehm/ Kad Atmakẜaẜchana notiks; Kad
tas Kungs tawa Zerriba irr/ In tas Augſtakajs ẜawu Glabbaẜchanu ẜohla/
Tapehz ka tu us to paļaujees.
  5. Ne kahda Nelaimiba tew notiks/ Ne kahda Waina tawu Nammu
aiskahrs :/: Jo tas Kungs ẜaweem Eņģeļeem allaſchiņ/ Pawehļ tew labbi
waddiht; In tew paẜargaht par Ļauna/ Uhs ẜawahm Rohkahm neſt wiẜẜur/
ka ne kahds Akmins tawu Kahju maita.
@b{Uhs}

[177.lpp.]
  6. Uhs Lauweem in Ohdſehm tu eeẜi/ In mihẜi uhs teem nikneem Tahr-
peem :/: Uhs jauneem Lauweem tu ſtahweẜi/ Wiņņu Sohbus apẜmeedams:
Jo ne weens no teem tew kaiteht warr/ Ne kahda Ꞩehrga no zitta tam pee-
lihp/ kas us ẜawu Deewu zerre.
  7. Tas eegribbahs mannis no Ꞩirds dibbena/ In zerre us mannu Leh-
nibu :/: Tapehz palihdſu es tam ikſtundâs/ Es to ganna gribbu paẜargaht/
Es gribbu allaſch wiņņa Paligs buht/ Tapehz ka tas mannu Wahrdu/
paſihſt/ Ar to buhs tam eepreezinatees.
  8. Tas peeẜauz man kà ẜawu Deewu/ Tapehz es gribbu to paklau-
ẜiht :/: Es eẜmu pee tewis wiẜẜâs Behdâs/ Es gribbu tam arr palihdſeht;
Gohdâ es to gribbu pazelt/ Ilgu Dſihwoẜchanu es tam gribbu doht/ Man-
nu Peſtiẜchanu es tam gribbu parahdiht.
 9. Gohds irr tam Tehwam in Dehlam/ In Deewam Ꞩwehtam Gar-
ram :/: Kà no Eeẜahkuma bij in wehl Mums ẜawu Ꞩchehlaſtibu parahda:
Ka mehs ſtaigajam eekẜch wiņņa Zeļļa/ ka mums tas ļauns Eenaidneeks
ne warr kaiteht/ Kas to grib/ tas laid ẜakka/ Amen.

@v{Vom Tod und Sterben.}
@v{HErr Jeſu Chriſt wahr Menſch und GOtt.} 
@a{Georgs Mancelis}

  KUngs Jeſus Kriſtus Zilweks in Deews/ Kas tu zeeti Mohkas in Meh-
diẜchanu/ Mannis dehļ pee Kruſta eẜẜi nomirris/ In man tawa Tehwa
Schehlaſtibu nopelnijs.
  2. Es luhdſu zaur tawu ruhktu Mohku/ Tu gribbi man Grehzineekam
ſchehligs buht/ kad es nu nahkẜchu eekẜch Mirẜchanas Behdahm/ in zihni-
ẜchohs ar to Nahwi.
  3. Kad mannim nobahl wiẜs mans Waigs/ In mannas Auẜis ne dſird
wairs/ Kad manna Mehle wairs ne runna/ In man no Bailehm manna
Ꞩirds ẜaluhſt.
  4. Kad mans Prahts wairs ne atſinnahs/ In ne weena Zilweka Paligs
man klaht ſtahw/ Tad nahz/ ak Kungs Kriſtus man drihs/ Paliga man-
nâ paſtarâ Gallâ.
  5. In wed man no ẜchihs behdigas Dſihwoẜchanas/ Pa=ihẜini man tahs
Nahwes Wahrgoẜchanu/ Tohs ļaunus Garrus no mannim dſen/ Ar ta-
wa Garra allaſch pee man paleez.
@b{Kad}

[178.lpp.]
  6. Kad Dwehẜele no Meeẜahm ẜchķiŗŗahs/ Tad ņem to Kungs eekẜch
tawu Rohku/ dohd mannai Meeẜai labbu Duẜẜeẜchanu/ Teekams ta pa-
ſtara Deena nahk klaht.
  7. Weenu preezigu Augẜchamzelẜchanu man dohd/ Paſtarâ Deenâ
man aisbildini/ In mannus Grehkus wairs ne peeminni/ No Schehlaſti-
bas man to muhſchigu Dſihwoẜchanu dohd.
  8. Kà tu mannim eẜẜi eeẜohlijs/ Eekẜch tawa Wahrda/ to es tew tizzu;
Pateeẜi/ Pateeẜi es ẜakku jums/ Kas mannu Wahrdu turr in tiz us man.
  9. Tas ne nahks eekẜch to Ꞩohdibu/ In to Nahwi muhſcham ne bau-
dihs/ In jep tas ẜcheitan laizigi mirſt/ Tam ne buhs tomehrt tapehz isnihkt.
  10. Bet es gribbu ar ſtippru Rohku/ To isŗaut no tahs Nahwes Ꞩai-
tes/ In pee ẜew ņemt ẜawâ Walſtibâ/ Tur buhs tam tad ar man ween lihdſi.
  11 . Eekẜch Preezibas dſihwoht muhſchigi; Tur palihdſi mums Deews
ſchehligi! Ak Kungs peedohd wiẜẜu muhẜu Parahdu/ Palihdſi ka mehs gai-
dam no Ꞩirds.
  12. Kad muhẜa Stundiņa pee=eet klaht/ Ka tad muhẜa Tizziba moh-
driga irra/ Tawam Wahrdam tizzeht ſtippri/ Tà warram aismigt zaur
Jeſu Kriſtu/ Amen.

@v{HErr Jeſu Chriſt wahr Menſch und GOtt.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  KUngs Jeſus Kriſt/ mans Palihdſiņſch/ Pateeẜi Deews in Zilweziņſch/
Par mannim Kruſtâ nomohzihts/ Zaur ko es eẜmu atpeſtihts.
  2. Es luhdſohs tawu Mohku dehļ/ Laid tew buht mannu Behdu ſchehl/
Kad man buhs mirt to ruhktu Nahw/ In manna Ꞩirds eekẜch Bailes ſtahw.
  3. Kad mannas Azzis ihdſin ihgſt/ In manna Wallodiņņa nihkſt/ Kad 
mannas Auẜis ne sadſird/ In Nahwe ẜalauſch mannu Ꞩird':
  4. Kad gullu kà bes Prahtiņņa/ Nei weens warr nahkt man Paligâ;
Tad palihdſ man/ mans Jeſus Kriſt/ Ak! ne leez man tad isẜamiſt.
  5. Stahw tu man ẜchinnîs Behdâs klaht/ Ak! ne dohd ilgi wahrdſinaht/
Tohs Elles=Garrus ne peelaid/ Taws Garrs laid manni mirſtoht gaid'.
  6. Kad ẜchķiŗŗahs manna Dwehẜeliht'/ Tad laid ta tawâs Rohkâs kriht:
Dohd Meeẜahm duẜẜeht/ kamehrt nahks Ta Deena/ kad tahs Dſihwoht ẜahks.
  7. Dohd Preeka=pilnu Peezelẜchann'/ Preekẜch Deewa Teeẜas uhsſtahw
@b{mann'}

[179.lpp.]
mann'/ In mannu Grehku ne peeminn'/ Dohd man to Debbes=Walſtibiņņ'.
  8. Kà tu man dahrgi peeẜohlijs/ Ar ſkaidreem Wahrdeem isẜazzijs:
Teeẜ=teeẜcham/ kas man ustizzehs/ In mannus Wahrdus paturrehs.
  9. Tas ne kļuhs nahzis Ꞩohdibâ/ Neds Nahweî paliks pehz gallâ: Kaut
mirris gann/ kà zits jeb kahds/ Wiņſch tatẜchu ne taps ẜamaitahts:
  10. Bet es to gribbu ispeſtiht/ No Nahwes=Ꞩaitehms atraiẜiht/ Pee 
ẜewis ņemt: tad buhs tas Brihds/ Kad tam buhs buht ar manni lihdſ.
  11 . Eekẜch mannas Preeku=Walſtibas/ Eekẜch tahdas jaukas Buhẜchan-
nas. Ak Deews! tohs Grehkus atlaid man/ Dohd ẜagaidiht ar Pazeeẜchann'.
  12. To Stundu mannas Ꞩchķiŗẜchannas; Leez degt to Ꞩwezz tahs Tiz-
zibas: Es tawam Wahrdam ustizzohs/ Us to es preezigs ahsmigẜchohs.
  13. Nu palihdſ man/ Tehws mihļakajs/ In ſtahw man klaht/ mans Pe-
ſtitajs: Taws Garriņſch laid pee mannim miht; Deews peeņemm mannu
Dwehẜelit!

@v{HErr JEſu/ Chriſt ich weiß gar wol.} 
@a{Georgs Mancelis}

  KUngs Jeſus Kriſtus es ganna ſinnu; Ka man ween reiſ irr jamirſt :/:
Bet kad tam buhs tà notikt/ In kà es peekuẜẜiẜchu; Ar ẜawu Meeẜu to
es ne ſinnu/ Tas irr ween tawâ Ꞩohdibâ/ Tu ſinni mannu paſtaru Gallu.
  2. In kad mannim/ kà tu ſinni/ zaur tawa Garra Dahwanu :/: Pee tewis
ween tas labbakajs Preeks/ Teeẜcham eekẜch mannas Ꞩirds irr: In ſtip-
pri tizzu ka tu weens/ Mann no Grehkeem ẜchķihſti nomaſgajs/ In ar ta-
wahm Aẜẜinihm atpirzis.
  3. Tad luhdſu es tew Kungs JEſus Kriſtus/ Paturri man pee tahda
Prahta :/: In ne leez man ne kahdâ Brihdî/ Ak Deews no tewis atkahpt:
Bet pee tewim palikt ſtippri/ Kamehrt ta Dwehẜele no mannahm Mee-
ẜahm Eekẜch tawu Debbes eebrauks.
  4. Ja tas warr buht tad dohd man Kungs/ Prahtigi no ẜcheijenes no-
ẜchķirt :/: Ka es ẜawu Dwehẜeli ar pilla Prahta/ Pawehļu tawâs Rohkâs:
Eekẜch tahdas Tizzibas weegli in lihgẜmi/ Us ẜawas Gultas jeb Ziẜẜahm/
Warru no ẜcheijenes aisbraukt.
  5. Bet ja tu gribbi us Lauka/ Ar Laupiẜchanas ẜweſchâs Semmês :/: Uh-
dens Grehkâ/ Karſtumâ jeb Aukſtumâ/ Jeb arr zaur Mehŗa Trummeem;
@b{Pehz}

[180.lpp.]
Pehz tawa Prahta man atņemt/ Tad teeẜa mann Kungs/ kà tu ſinni/
Kà es dſihwodams us tew tizzeju.
  6. Bet ja es no leelahm Ꞩahpehm/ Mann ne pareiſi turretohs :/: Jeb
eetu/ jeb gulletu pliks/ jeb arri applam melſtu: To Kungs tu mann ne pee-
lagadi/ Jo es labbi ne atgahdajohs/ In ne warru atminnetees.
  7. Ak Kungs dohd man Nahwes Mohkâs/ ẜewi diſchani turretees :/:
In palihdſi ka manna Ꞩirds/ Weeglinahm tohp noſpeeſta: In kà kahda
Ꞩwezze bes leelas Ꞩahpes/ Us tawu nenoſeeguẜchu Aẜẜini isdſehſt/ Ko tu
mannis dehļ istezzinajs.
  8. Tomehr es ne gribbu tew mahziht/ Neds mannu Gallu rahdiht :/: 
Bet pee tew allaſchiņ palikt/ Us tawu Wahrdu zerredams: In tizzeht ka
tu kà tas Leels=Kungs Tahs Dſihwibas manni atpeſtihẜi/ Es mirſtu jeb
kur buhdams.
  9. Tapehz es arr ẜawâ Prahtâ/ Mann wiẜķim tew padohmohs :/: Jo
ta Nahwe irr mannim par Auglu/ Bet tu eẜẜi manna Dſihwiba: In mannu
Meeẜu bes kahdas Waidas/ To es teeẜcham ſinnu paſtarâ Deenâ/ Pee
muhſchigas Dſihwoẜchanas uhsmohdinahẜi.

@v{Ach lieben Chriſten ſeyd getroſt.} 
@a{Georgs Mancelis}

  AK mihļee Kriſtiti Ļaudis eẜẜeet drohẜchi/ Kapehz juhs tà iẜẜabihſtatees? :/:
Kad muhs tas Deews Kungs ẜohdi/ Laideet muhs no Ꞩirdsdibbena
ẜazziht: To Ꞩohdibu mehs gann pelnijẜchi eẜẜim/ To buhs ikkatram labbi
atſiht/ ne weens ne drihkſt to leektees.
  2. Eekẜch tawahm Rohkahm mehs dohdamees/ Ak Deews tu wiẜẜu mih-
ļakajs Tehws :/: Jo muhẜa Staigaẜchana irr pee tewi/ Ꞩcheitan mums ne
grib isdohtees: Kamehr mehs ẜchinnî Buhdâ eẜẜim/ Irr Waidi ween/
Mohkas in Behdas/ Pee tew mehs Preeku gaidam.
 3. Ne kahdu Wahrpu tas Kweeẜchagŗauds neẜs/ Ja tas ne eekriht Sem-
mê :/: Tà buhs arridſan muhẜai ſemmigai Meeẜai/ Par Pihẜchleem in
Pelneem tapt; Pirmis ta nahk tannî Gohdibâ/ Ko tu Kungs Kriſtus
mums eẜẜi ẜataiẜijs/ zaur tawu No=eeẜchanu pee Tehwu.
  4. Kapehz gribbam mehs daudſ tad bihtees/ No Nahwes wirẜ ẜchihs 
Semmes :/: Tomehr ween reiſ mums irr jamirſt/ Ak labbi tas ẜcheit irra
@b{bijis}

[181.lpp.]
bijis/ Kas tà kà Simiàns aismeeg/ Ꞩawus Grehkus atſihſt Kriſtu ẜaņem/
Tà buhs tam Zilwekam nomirt.
  5. Apdohma tawu Dwehẜeli/ paẜargi tawu Meeẜu/ Laid Deews tas
Tehws gahda :/: Wiņņa Eņģeli tawi Ꞩargi irr/ Paglabba tew no wiẜẜa
Ļauna: Ja kà kahda Wiſta ẜawus Zahliẜchus/ Apſeds ar ẜaweem Spahr-
niẜcheem/ Tà darr Deews arri mums wiẜẜeems.
  6. Mehs eẜẜam nomohdâ jeb gullam/ Tad tomehr Deewam peedar-
ram :/: Us Kriſtu mehs eẜẜam Kriſtiti/ Tas warr tam Wellam pretti ſtah-
weht; No Adama us mums nahk ta Nahwe/ Kriſtus palihdſ mums no
wiẜẜahm Behdam/ Tapehz ẜlawejam mehs to Kungu.

@v{Ach lieben Chriſten ſeyd getroſt.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  TU Kriſtihts Pulziņſch eẜẜi drohẜch; Kam tew irr bail tik ļohti? Kad
tewi Kruſts in Behdas kohſch; TU labbis tik daudſ prohti/ Ka tas no
mums gann pelnihts buhs/ Kad Deewa Rihkſtit' aisņemm muhs; Ne
weens to ne warr leegtees.
  2. Deews Tehws/ tew mehs padohdamees/ Kas Meeẜ' in Dwehẜel de-
wis; Ꞩche mums tas ne warr isdohtees/ Mehs ſteidſamees pee tewis: Jo/
eekẜch ẜchihs Behdu=Buhdiņņas/ Mehs eẜẜim ween eekẜch Gŗuhtibas/ Pee
tewis Preeka gaidam.
  3. Tas Kweeẜchu Graudiņſch ne neẜẜihs Ne kahdus Augļus Klehtî;
Tà patt muhs Nahwe pawehrtihs/ Kad tapẜim Semmê ẜehti: Pehz buhs
mums atkaļ atdſihtees/ Mehs leelâ Gohdâ zelẜimees/ Kà Kriſtus mums
to pelnijs.
  4. Kam gribbam Nahwes bihkſtitees/ Kas jazeeẜch irr ikweenam Us
Deewa buhs mums palaiſtees/ Eekẜch labbahm/ ļaunahm Deenahm: Labb
tam/ kas Kriſtum ustizzahs/ Kà Simiàns to peeņemmahs: Tà warram
weegli aismigt.
  5. Tu tawas wahjas Meeẜas kohp/ Par tawu Dwehẜel gahda; Kas
Deewam tizz/ tas peſtihts tohp/ Wiņſch Nahwê Preeku rahda: Kà Wiſta
darra Zahliẜcheem/ Tohs glahb ar ẜaweem Spahrniņņeem/ Tà patt muhs
Deewiņſch wadda.
  6. Laid mirſtam mehs jeb dſihwojam/ Mehs Deewa Kunga buhẜim/
@b{Tam}

[182.lpp.]
Tam mehs eekẜch Kriſtus peederram/ Nei paſudduẜchi kļuhẜim: Zaur A-
dam us mums Nahwe nahk; No tahs muhs Kriſtus peſtiht mahk: Ta-
pehz mehs Deewu teizam.

@v{Wenn mein Stüdlein verhanden iſt.} 
@a{Georgs Mancelis}

  KAd manna Stundiņa atgahjuẜi irr/ In man ja=eet no ẜchihs Paẜaules :/:
Tad pawaddi man Kungs Jeſus Kriſtus/ Bes Paliga mann ne at-
ſtahji: Mannu Dwehẜeli mannâ paſtarâ Gallâ/ Es pawehļu tawâs
Rohkâs/ Tu to ganna labbi paẜargahẜi.
  2. Manni Grehki man ļohti ehdihs/ Manna ſinnama Ꞩirds manni
mohzihs :/: Jo mannu Grehku tik daudſ kà Juhras Ꞩmilẜchi/ Tomehr
es ne gribbu isbailotees: Bet peeminneht gribbu es tawu Nahwi/ Kungs
Jeſus Kriſtus taws ẜarkans Aẜẜins/ Tas manni ganna labbi uhsturrehs.
  3. Es eẜmu Lohzeklis pee tawahm Meeẜahm/ Par to es preezajohs no
Ꞩirds :/: No tew es ne leekohs noẜchķirtees/ Nahwes Mohkâs in Behdâs
buhdams: In jep es mirſtu/ tad mirſtu es tew/ To muhſchigu Dſihwo-
ẜchanu eẜẜi tu man/ Ar tawu Nahwi atpirzis.
  4. Kad tu no Nahwes augẜcham zehlees eẜẜi/ tad es ẜawâ Kappâ ne
palikẜchu :/: Tawa Debbes=Kahpẜchana manna Preeziba irr/ Nahwes
Isbaili tu warri paņemt/ Jo kur tu eẜẜi/ tur es arri nahkẜchu/ Ka es pee
tew muhſchigi dſihwo in eẜmu/ Tapehz es lihgẜmodams aisbrauzu'
  5. Nu brauzu es nohſt pee Jeſu Kriſtu/ Mannas Rohkas es isſteepju :/:
Nu gullu es labbi in duẜẜu labbi/ Ne weens Zilweks warr mann uhsmoh-
dinaht/ Ka Jeſus Kriſtus Deewa Dehls/ Tas atdarrihs mannim tahs
Debbes Durwis/ In weddihs eekẜch muhſchigu Dſihwoẜchanu/ Amen.

@v{Wenn mein Stüdlein verhanden iſt.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  KAd manna Stunda pee=ees man/ Kad ja=eet buhs no ẜcheijeen; Tad
gaidu tawu Waddiẜchann'/ Ak! Jeſus Kriſt/ us teijen/ Kur tu pats
leelâ Godâ miht/ Tur usņemm mannu Dwehẜeliht/ To tawâs Rohkâs
glabba.
  2. Es bihkſtohs ẜawu Grehku dehļ/ Tee mannu Ꞩirdi ſchņaudſihs;
Bet kad tee man no Ꞩirds irr ſchehl/ Tu/ Jeſus/ mannis ẜaudſihẜ': Jo tu
par manni nomakẜajs/ In mannu Wainu dſeedinajs/ Zaur tawahm Aẜẜins=
Wahtim.
@b{Es}

[183.lpp.]
  3. Es eẜmu weens dſihws Lohzeklihts/ Pee tawahm dahrgahm Mee-
ẜahm/ No tewim manni nekahds Brihds Ne warrehs atſchķirt teeẜcham:
Taws buhẜchu/ kaut ir mirris gann; Jo tu to Preekas=Dſihwoẜchann'
Man eẜẜi mirdams pelnijs.
  4. Kad tu no Nahwes peezehlis; Es Nahweî ne palikẜchu:Us Debbe-
ẜim tu usbrauzis; To Ell es ne aistikẜchu: Kur buhẜi tu/ tur arridſan Es
gribbu buht/ in dohtees mann'/ Tà prohjam braukt ar Preeku.
  5. Tad gribbu es nu preezigs ẜchķirt/ Isſteepdams ẜawas Rohkas; Ak
Jeſus! leez man weegli mirt/ Nei baudiht Nahwes Mohkas: Pehz zehlees
jaunâ Deeniņņâ/ Tad dohd man Debbes Walſtibâ/ Pee tewim muh-
ſcham dſihwoht.

@v{Auff meinen lieben GOtt.} 
@a{Georgs Mancelis}

  US mannu mihļu Deewu/ zerru es zeeſdams Behdas in Waidas/
Tas warr man allaſch peſtiht/ No Nelaimes/ Likſtas in Mohkahm/
Mannu Nelaimi warr tas pahrwehrt/ Wiẜẜas Leetas ſtahw wiņņa Rohkâs.
  2. Jep man manni Grehki kahrdina/ Ne gribbu es tapehz isẜamiſt/ Us
Kriſtu gribbu es zerreht/ In us to ween paļautees/ Tam es ẜew padoh-
mohs/ Jeb dſihwodams/ jeb mirdams.
  3. Kad man ta Nahwe nohſt ņem/ Irr Mirẜchana manni Augli/ In
Kriſtus irr manna Dſihwiba/ Tam es ẜew padohmohs/ Es mirſtu ẜcho-
deen jeb rihtu/ Mannu Dwehẜel tas labbi glabbahs.
  4. Ak mans Kungs Jeſus Kriſtus/ Kas tu tik lehnigs eẜẜi/ Mannis dehļ
pee Kruſta nomirris/ In man to Debbeẜi atpirzis/ In mums wiẜẜeem ween
lihdſi/ To muhſchigu Debbes Walſtibu.
  5. Amen ikkatrâ Stundâ/ Ꞩakku es no Ꞩirds dibbena/ Tu gribbetu
muhs waddiht/ Kungs Kriſtus wiẜẜôs Laikôs/ Ka mehs tawu ẜwehtu
Wahrdu/ warram muhſchigi ẜlaweht/ Amen.

@v{Auff meinen lieben GOtt.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  US Deewu mannu Kung' Es Behdâs paļaujohs/ Wiņſch manni gan
warr peſtiht/ No mannahm gŗuhtahm Deenahm/ To Nelaim Pree-
kâ pahrwehrſt/ In wiẜẜu Ļaunu nogreeſt.
  2. Jepẜch mann tee Grehki ſpeeſch/ In ẜmaggu Ꞩirdi darr'/ Es tomehrt
@b{gribbu}

[184.lpp.]
gribbu zerreht/ Us Jeſu Kriſtu tizzeht/ Pee ta es warru glahbtees/ In tee-
ẜcham Palig' atraſt.
  3. Nei Wels/ nei patti Nahw' Nekà man kaiteht warr/ Es mirris ta-
tẜchu dſihwoẜch'/ Pee Kriſtu muhſcham lihgẜmoẜch'/ Wiņſch mannu
Dwehẜel peeņems/ No Semmes dſihwu peezels.
  4. Ak Jeſus! mihļajs Kungs/ Tu dſihwa Deewa Dehls/ Tu mann'
itt gŗuhti peſtijs/ Zaur tawahm dahrgahm Aẜẜnim/ Ar tahm es tohpu dſee-
dehts/ Pee mannahm Grehku=Wahtim.
  5. Es luhdſohs ẜirdigi/ Ak! klauẜees ſchehligi/ Dohd man/ ak Jeſus!
labpraht ẜcho Behdu=Paẜaul atſtaht/ In kad es buhẜchu mirris/ Mann'
usņemm Debbes=Preekâ.
  6. Amen/ tam buhs notikt/ To tizzu es no Ꞩirds/ Taws Garrs laid
manni wadda/ In mannu Prahtu walda: Tew Ꞩlaw' in Gohds irr ẜaz-
zihts/ Bes Mitteẜchannas/ Amen.

@v{Auff meinen lieben GOtt.} 
@a{Gerhards Remlings}

  Pee mihļa Deewa ween/ Es behdigs Zilweks ſkreen/ Wiņſch ẜew kà
Tehws parahdihs/ Man ẜawâ Ehnâ ſtahdihs/ Kad Wehtras us mann
bahſchahs/ In Raudas=Leetus gahſchahs.
  2. Gann mann tee Grehki ruhp/ Gann arr ta Elle kuhp/ Teem ne
buhs mannis baidiht/ Us Kriſtu gribbu gaidiht/ Pee wiņņa mihļa rahp-
ẜchohs/ Ꞩew wiņņa Wahtîs glahbẜchohs.
  3. Ja mann ta Nahwe kaus/ No Kriſtu ne atraus/ Ꞩew eẜmu Wiņ-
ņam dewis/ Wiņſch uhsjems mann pee ẜewis; Ja ẜchodeen mirris kluhẜchu/
Tur Deewa Klehpî buhẜchu.
  4. Ak Kriſtus Deewa Behrs/ Tu nenoſeedſigs Jehrs; Tu ļahwees
Kruſta Stabbâ Notehreht muhẜu labbâ/ Tu ẜawu Draudſit weẜẜi/ Kur
tu pats Preekâs eẜẜi.
  5. Us to no wiẜẜa Praht/ Es Amen ẜakku klaht/ Jemm tu mann/ Dee-
wiņ/ waldiht/ Ne leez pehz Ļauna maldiht/ Tur es tew krahẜchni teikẜchu/
Neds muhſchu muhſchôs beigẜchu.
				    
@v{Ich hab mein Sach GOtt heimgeſtellt.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  ES Deewam pawehļ mannu Leet'/ Laid darr' ar mann/ kà wiņſch
@b{pats}

[185.lpp.]
pats ẜchķeet/ Buhs man wehl ilgak dſihwoht ẜcheit/ Jeb drihs pabeigt; Es
wiņņa Praht gribb' allaſch teikt.
  2. Mans laiks buhs Deewam ween patikt/ Es wiņņam ne gribb Meh-
ru likt; No manneem Matteem ne warr kriſt/ Nei weens isriſt/ Deews
tohs pa weenam gann paſihſt.
  3. Ꞩchi Paẜaul' irr weens Wahrgu=Nams/ Pilns no Ꞩirds=Ehſteems
in Behdahms; Mehs dſihwojam gan maſu Brihd'/ Tas Brihds isſchķihd:
Nekahds bes Raiſahm ẜcheitan miht.
  4. Tas Zilweks irr weens Semmes=Wahrgs/ No Mahtes dſimmis
pliks/ kà Tahrps/ Tam ne irr klaht/ nei maģ/ nei daudſ/ Ne Mantas
Grauds/ Neds jemms ko lihdſ/ kad tas aisbrauz.
  5. Ko palihdſ Mant' in Baggatib'/ Pahrpraẜchann/ Mihlib/ Ꞩirds-
Lepnib'? Nekahda Sahl preekẜch Nahwes augs/ Mans kriſtihts Draugs/
Kas dſihwo/ mirſt/ kaut ganna jauks.
  6. Ꞩchodeen tu eẜẜi ſtiprs in pikts/ Miŗŗona Ꞩchķirſta riht' eelikts;
Kaut ſaļļojs gan/ kà Puķķu=lauks/ Drihds prohjam brauks/ Par Ꞩah-
pehm wiẜẜi wiẜẜur ẜauks.
  7. Tà weens pehz ohtra tohp aisweſts/ No muhẜahms Azzims Kappâ
neſts: Ꞩchodeen pehz tewim raud in kauz/ Riht wairs ne ẜauz/ Nei tawu
Gohdu ahsņemm daudſ.
  8. Mahz muhs apdohmaht labb'/ ak Deews! Ka mums buhs wiẜẜeem
mirt pateeẜ': Mehs ẜche ne warram muhſcham buht; Tas leekahs gŗuht/
Ikweens pee ẜewim to gann juht.
  9. To Grehki darr/ kas eekẜch mums miht/ No teem us mums to Nah-
we kriht; Ta rihj in plehẜch us weenu Kohp'/ Ko ween atrohd/ Ne beh-
dadamm wiẜs muhẜu Gohd'.
  10. Ikdeenas man buhs redſeht Raiſ'/ In ehſt ar Behdahm ẜawu Maiſ;
Kad Deews mann gribb pee ẜewim ẜaukt/ Tad gribbu traukt/ Labpraht
no ẜchihs Paẜaules braukt.
  11. Ja man tee Grehki Ꞩirdi kohſch/ Es tomehrt gribbu palikt drohẜch/
Es ſinn/ ka tu/ mans mihļajs Deews/ Par mann pateeẜ' To Dehlu Mah-
wei dewis eẜẜ'.
@b{Ꞩchis}

[186.lpp.]
  12. Ꞩchis mans Kungs Kriſtus/ taiẜns in ẜwehts/ Par manneem Greh-
keem nonahwehts; Bet augẜcham zehlees/ man par Preek'/ Ar leelu Spehk'/
Tai Nahwei ņehmis ẜawu Ꞩchķehp'.
  13. Tas Welns man ne warr darriht Skahd'/ Tam Kriſtus ẜawu
Spehku rahd; Ar ẜawahms Aẜẜinims tik breeẜm'/ Tahs Elles=Leeẜm' Is-
dſehẜis/ man par Preekas=Dſeeẜm'.
  14. Tam dſihwoht/ tam es gribbu mirt/ Wiẜs=ruhkta Nahw muhs ne
buhs ẜchķirt/ Dſihws/ mirris wiņņam es peedarr'/ Wiņſch ween mann
warr Eepreezinaht ar ẜawu Garr'.
  15. To preezajohs ikkatru Brihd'/ Kad manna Ꞩirds Isbailês kriht:
Es ſinn/ ka es zaur Kriſtus Spehk'/ Ar leelu Preek'/ Tapẜchu peezelts no
Nahwes=Meeg'.
  16. Deews muhẜus Kaulus kohpj wiẜẜur/ Tohs wiẜẜas ẜawâ Siņņa
turr/ No teem ne buhs ne weenam ſuſt/ Jepẜch tee ẜapuhſt/ Jeb wiẜẜai
Pelnu=Kahrtâ kluhſt.
  17. Man teeẜcham/ Pehz ẜcho Behdu=Laik'/ Buhs ſkattiht Deewa Pree-
zas=Waig'; Ar Lihgẜmib' muhſcham tur dſihwoht: To Deews man
dohd; Tam ween es ẜakku Ꞩlaw' in Gohd'.
  18. Ak Deewa Dehls! Kungs Jeſus Kriſts/ Par manneem Grehkeem
Kruſtâ ẜiſts/ Mann tawâs Wahtîs dſiļļ eeẜlehdſ/ Pehz tew' es brehz'/ Us
tew ween mannas Azzis redſ.
  19. Amen! Deews dohd mums ẜwehteems mirt; To luhdſam mehs ar
Mutt' in Ꞩird': Dohd/ ka mehs tohpam wiẜẜi lihdſ/ Par maſu Brihd'/
Kur tawa Debbes=Draudſe miht. 
 
@v{Hertzlich lieb hab ich Dich/ O HErr.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  NO Ꞩirds es tewi mihleju/ Ak Deews! no mannim ne atkahp/ Ar ta-
wu Schehlaſtibu :/: Es ne tik ļohti ruhpejohs/ Par to/ kas ẜchinnî
Paẜaulê/ Kad tu ween/ Deews/ man eẜẜi: Kad manna Ꞩirds man lauſta
tohp/ Tad eẜẜi tu mans Patwerums/ Mans Spehks in Preeka mannas
Ꞩirds/ No ka es dahrgi atpeſtihts. Kungs Jeſus Kriſts! mans Deews in
Kungs/ mans Deews in Kungs/ Ne leez man muhſcham Kaunâ tapt.
  2. Tahs Meeẜas in to Dwehẜeliht/ In wiẜẜu mannu Nabbadſib'/ Tu
@b{man/}

[187.lpp.]
man/ Deews augſtajs/ dewis :/: Dohd man to walkaht tew par Gohd'/
Par Labbu zitteem arridſan/ Kamehrt es nabbags ſpehju: Dohd Ꞩirdî
glabbaht tawu Wahrd'/ No Wella Melleem ẜargatees/ To Kruſtu/ kas
man uslikts irr/ Lihdſ Gallam neſt ar Pazeeẜchann' Kungs Jeſus Kriſts!
mans Kungs in Deews/ mans Kungs in Deews/ Eekẜch Nahwes=Beh-
dahm ſtahw man klaht.
  3. Ak Kungs! leez taweem Eņģeļeem/ Man mirſtoht/ mannu Dweh-
ẜeliht Abrama Klehpî aisneſt :/: Tahm Meeẜahm leez eekẜch Semmites/
Lihdſ jaunai Teeẜas=Deeniņņai/ Bes Behdahm jauki duẜẜeht: Pehz leez
no Nahwes peezeltees/ In tawu Waigu ſkattitees/ Ar apſkaidrotahms Az-
tiņņahms/ Eekẜch Preezas in eekẜch Lihgẜmibas. Kungs Jeſus Kriſts!
paklauẜi mann'/ paklauẜi mann'/ Es tewi gribbu muhſcham teikt.
  4. Preekẜch Teeẜas ẜcheitan ſtahwu es/ Ar semmu Ꞩirdi gaididams/
No tewis Schehlaſtibas :/: Us mannim manni Grehki gull/ Tee manni
gribb paſuddinaht; Es tomehrt gribbu zerreht: Ak Kungs! leez tawahms
Aẜẜinims No manneem Grehkeem ẜchķihſtiht mann'/ Es noſchehloju tohs
no Ꞩirds/ Us tewim ſtippri tizzedams. Kungs Jeſus Kriſts! palihdſi man/
palihdſi man/ Tew gribbu ẜazziht Pateikẜchann'.

@v{HErr/ ich denck an jene Zeit.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  KUngs/ tas Laiks man Prahtâ ſtahw/ Kad man doht buhs labbu Nakti/
In kad iszeeſt buhs to Nahw/ Kad ta nahks ar Makti: Tur ar daud-
ſeem jazihkſtahs/ Jakaujahs/ Teeẜcham / ne par Jakti.
  2. Tad buhs jazeeẜch Mohku daudſ/ Elle ſtahwehs mannâ Preekẜchâ/
Behdas/ kas to Ꞩirdi ſchņauds/ Bailes ahrâ/ eekẜchâ: Breeẜmigs Ꞩatans
arridſan Skaitihs man Mannus Grehkus preekẜchâ.
  3. Mannas Azzis truhkſt in ihgſt/ Wiẜẜi manni Prahti ſuhdahs/ Ir tas
Waidſiņſch nihzin nihkſt/ Wiẜẜas Meeẜas truhdahs/ Kruhtis ẜmaggi
puhẜch in elẜch/ Mehle melẜch/ In tee Wahrdi kļuhdahs.
  4. Mannas Kahjas Leddus kļuhſt/ Ꞩirds ta ẜlahpſt in lezz ar weenu/
Ꞩweedri kahẜchu pluhſtin pluhſt/ Nakti gŗuht/ ir Deenu. Redſ/ zik daudſ
man ja=paneẜẜ/ Eekams es Appakẜch Semmes leenu.
  5. Kautẜchu es nu ẜuhdſejs gann; Tatẜchu pehz ne tik daudſ Deenahm/
@b{Salẜchi/}

[188.lpp.]
Salẜchi/ Tahrpi ehdihs mann': Tas jaw buhs ikweenam. Pelnôs toh-
pam mehs gann drihdſ/ Wiẜẜi lihdſ/ Kad mehs Beddrê leenam.
  6. Stahw tad man/ ak Jeſus! klaht/ Ꞩchinnîs mannâs gŗuhtâs Beh-
dâs / Ne leez manni ẜamaitaht/ Kad man Ꞩirds tà ehdahs: Tawas dahr-
gas Nahwes dehļ/ Luhdſohs wehl/ Laid tahs Bailes ẜehdahs.
  7. Ne doht behdaht wairs tik daudſ/ Pehz ẜchihm isnihkſtammahm Lee-
tahm/ Dohmaht us to Debbes=Draudſ/ Kurp mehs mirſtoht eetam: Tad
es ẜewi gribbu traukt/ Preezigs braukt/ No ẜchihm Behdu=Weetahm.
  8. Kad es buhẜchu isgullejs Ꞩawu gaŗŗu Nahwes=Meegu/ In to
Nahwi pahrwarrejs/ Zelẜchohs es ar Preeku: Debbeẜs buhs mans muh-
ſchigs Nams/ Paleekams/ Jauks in ſkaidrs pahr leeku.
  9. Tur es ar teem Eņģeļeem/ In ar wiẜẜeem Isredſeteem/ Manneem
Raddeem/ Draudſiņņeem/ Zititteem ẜapulzeteem/ Deewu teikẜchu arridſan;
Usņemm mann'/ Deews/ pee taweem Ꞩwehteem.

@v{Ich bin ja/ HErr/ in deiner Macht.} 
@a{Gerhards Remlings}

  ES eẜmu taws/ Deews mihļakajs/ Tu eẜẜi manni dſemdinajs/ Tu pa-
lihdſ wilkt ẜcho mannu Garru; Tu mannu Laiku pahrproht ween/ In
ſinni mannu paſtru Deen/ Kad jazeeẜch buhs tahs Nahwes Warru/ Kur/
kad in kà us=ees mann Nahw/ Tas ween/ Tehws/ tawâs Rohkâs ſtahw.
  2. Ar buhs man zits/ ka/ Deewiņ/ tu? Kas dohs man ẜawu Paligu/
Eekẜch paſtarajahm Nahwes Mohkahm? Ar buhs tahds/ kas pee mannim
miht/ Kad manna wahrga Dwehẜelit Ꞩew turreẜees prett Ꞩlepkaws=
Rohkahm/ Kad wiẜẜi Prahti isſuddihs? Tu ween/ Deews Tehws/ mann
glahbẜi drihs.
  3. Jaw redſu/ kà us Gultas likts/ Tur gulleẜchu/ kà Tahrpiņſch ẜlikts/
No Karſtumm' in Ꞩirds=Bailehm ehdams; Ta Mehl in Auẜis nihzin
nihks/ Ir Azzis Bedrês grims in ẜlihks/ Ꞩirds mohziẜees ar Grehku Beh-
dahms: Welns ẜawu ļaunu Darbu ẜahks/ Us mann ar Spehk in Wil-
tu nahks.
  4. Man Prahtâ dſirdams Baſuns=Bals/ In redſams wiẜẜas Paẜauls
Gals/ Ir Teeẜa/ kas man teeẜu darrihs: Ꞩche mannu Ꞩirdi Grehki ẜpeeſch/
Tur Deewa Bauẜlu Lahſti ẜpŗeeſch; Kà Seeguẜchu man Elle parihs; Kur
muhſchu muhſchôs Mohku ẜauz/ Eekẜch Leeẜmahm Grehzineeki kauz.
@b{5.Pa-}

[189.lpp.]
  5. Paẜaules Manta ne warr glahbt/ Ir Draugam/ Brahļam buhs
atkahpt/ Tahs Nahwes Ꞩaiẜchķus ẜajemt plohẜiht: Ne weens muhs muh-
ſcham ne isŗaus/ Ko Elle weenreiſ rihs in kaus/ Kas warr to Deewa Tee-
ẜu grohſiht? Kas tad man glahbs? ak ſchehligs Deews! Tu ſchehlig us
mann luhkoẜees.
  6. Tas Welns welt rauſta mann us ẜew; Es eẜmu grehkojs ween prett
tew/ Mans Tehws/ kas Grehkus peedoht dſihrees: Kas Wellam tad ar
teem jadarr? Jo tas mums Bauẜchlus ne zelt warr; Ꞩwehts/ tizzigs ẜenn
no wiņņa ẜchķihrees; Laid jem/ kas wiņņam peederrams/ Es ſinnohs Dee-
wa Kung' eẜẜams.
  7. Kungs Jeſus! Tu mann atpeſtijs/ Man isteiz tawas Aẜẜinis/ Ka ne
peederru Grehku=Ꞩohdam. Par ko tad Ꞩatans lezz us mann/ In baid'
ar tawu Ꞩohdiẜchan? Ne leez/ Deews/ panihkt tawam Gohdam. Wui 
ļauẜi Ꞩweẜcha Rohkâs kļuht/ Ko tu ar Aẜẜnim pirzees gŗuht?
  8. Ak ne/ man ſinnams itt pateeẜ/ Mans Jeſus! Tu mann usjehmees/
In dſiļļi ẜawâs Wahtîs ẜlehdſis: Tur mihtu/ duẜẜu ne bihdams/ Wiẜẜ'
Elles Wehtras apẜmeedams/ Ꞩchihs Paẜauls ļaunu Deen isbehdſis/ Kad
biju dſihws/ es biju taws/ Ne nu mann Ꞩweẜch no tewim raus.

@v{Ach wie elend iſt unſre Zeit.} 
@a{Georgs Mancelis}

  AK kà behdiga irr muhẜa Dſihwoẜchana/ Ꞩcheitan wirẜ ẜchihs Sem-
mes :/: Gann peepeẜch tas Zilweks apgullahs/ Mums bus wiẜẜeem
nomirt: Ꞩcheitan eekẜch ẜchihs Wahrgu Semmes/ Irr wiẜẜur Behdas in
Darbs/ Jep tew ganna labbi isdohdahs.
  2. Ak Adama Grehki in Noſeegumi/ To wiẜẜu uhs mums zeļļ :/: Ak
Deews Kungs mahzi tu jelli muhs/ Ka mehs to pareiſi atſihſtam: Ka
mehs tik neẜamannigi eẜẜam/ Patt Nelaimes Widdû buhdami/ Ne irr tas
ļohti jaſchehlo?
  3. Kungs Deews tu muhẜa Glabbaẜchana eẜẜi/ Tawu Paligu mums
ẜuhti :/: Jo tu tawus Ļaudis ne aismirſti/ Kas ẜew pee tewim greeſchahs:
Ar tawa Garra ſtahwi mums klaht/ Weenu preezigu Gallu arridſan
dohd/ Zaur Jeſu Kriſtu/ Amen.

@v{Ach! wie elend iſt unſer Zeit.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  AK! ko mehs ẜcheitan dſihwojam/ Kas mehs tik ahtri mirſtam/ Kà
@b{Duh-}

[190.lpp.]
Duhmi mehs drihds isnihkſtam/ In kà tahs Lappas birſtam: Ꞩchî Wahr-
gu=Semmê Behdas ween/ To redſam mehs ikkatru Deen'/ Kaut brih-
ſcham gann isdewees.
  2. Ꞩchi Waina nahkahs Adamam/ No ka wiẜs Ļaunums zehlees;
Deews dohd/ ka mehs to atſihſtam/ Ka tas ir us mums wehlees: Mehs
Behdu=Widdû nowahrgſtam; In tomehrt to ne ẜamannam: Ne bij mums
par to ſchehloht?
  3. Deews Kungs/ tu muhẜu Patwerums/ Us ko mehs ſtippri zerram/
Tu muhs no ẜewis ne atſtums/ Kas mehs pee tewis ķeŗŗam: Mums/
luhdſams/ gribbi palihdſeht/ Eekẜch Nahwes=Stundas klaht ſtahweht/
Zaur Jeſu Kriſtu/ Amen!

@v{Was wiltu armes Leben.} 
@a{Gerhards Remlings}

  KAm zellees Lepnibiņâ/ Kam ne leez labbâ Siņņâ/ Ak Zilweks/ tawu
Nahw'? Redſ'/ kà tee Wehji Gaiẜâ/ Tohs Debbeẜchus iskaiẜa/ Tà
ẜchis Muhſch ne paſtahw.
  2. Wiẜs ko pee tewim mannam/ Ko dſirdam jauki ſkannam; Gohds/
Preeks in pilna Rohk'; Irr/ teeẜcham ẜakkoht/ Behda/ Ko gruhta Deen'
ismehda/ Pehz Beddritê ẜaplohk.
  3. Mums ẜchi Paẜaule rahda/ Paẜaules Behrni gahda/ Tahs Meeẜas
Wiltus=Preek: Kas tannî Tihklâ ķeŗŗahs/ Tur Elles Leeẜmas dſeŗŗahs/
Kas muhſchigi paleek.
  4. Buhs man tad beigt ẜcho Muhſchu/ Kam dſennohs Paẜauls Gruh-
ſchu? Tur paſtahwigu Deen'/ In ihſtu Mantu krahjis/ Man Kriſtus
dahwanahjis/ Pehz to es dſihẜchohs ween.
  5. Kungs Jeſus Nahwi parijs/ Mums eẜẜi waļļa darrijs/ Tohs Deb-
bes Wahrtiņus: Glahb mann ar tawahm Rohkahm/ Kad ar daudſ
gruhtahm Mohkam/ Ta Nahwe us man gruhſ.
  6. Wedd mannu Dwehẜel Laukâ/ No tumẜchas Meeẜas Trauka/ Us
Debbes Gaiẜchumiņ/ Kur tu pats Ꞩaule buhẜi/ Man gaiẜchu darrijs
kļuhẜi/ Zaur tawu Ꞩpihdumiņ.
  7. Tur ſkaidrahm Azzim ſkattiht/ Ko tik warr Tizzib' mattiht/ Man
dohẜi/ Mihļajs Deews/ In us ẜcho Behdu Ruhktum/ Ar ẜaldu Preek'/ bes
Truhkum'/ Pee tewim lihgẜmotees.
@b{Redſ'}

[191.lpp.]
@v{Ach wie nichtig/ ach wie flüchtig.} 
@a{Gerhards Remlings}

  REdſ'/ kà ẜawihſt/ Suhd in isẜchķihſt/ Wiẜẜu Ļauſchu Muhſchiņẜch:
Duhmi/ Miggla drihſi krahpjahs/ Wehjam puhẜchoht drihſahk ẜlahp-
jahs/ Ꞩew ne weens no Nahwes glahbjahs.
  2. Redſ' kà ẜawihſt/ Suhd in isẜchķihſt/ Ꞩchihs Zilweku Deenas! Kà
ſtraujſch Uhdens tek ar weenu/ Dohdahs Leijâ Nakt' in Deenu/ Tà us ẜa-
was Beddres ſkreenu.
  3. Redſ'/ kà ẜawihſt/ Suhd in isẜchķihſt/ Wiẜẜas Ļauſchu Preekas! 
Kà ta Deen' ar Nakti mià/ Tà us Ꞩmeekleem Aẜẜras lià/ Laimiht'/
Preek' in Behdas ẜià.
  4. Redſ'/ kà ẜawihſt/ Suhd in isẜchķihſt/ Wiẜẜu Ļauſchu Kohẜchums!
Lauka Puķķiht jauki zeļļahs/ Bet drihs apkahrt Iskapt' weļļas/ Kohẜchums
tà ne ilgi ẜeļļahs.
  5. Redſ'/ kà ẜawihſt/ Suhd in isẜchķihſt/ Wiẜẜa Ļauſchu Stipprib';
Daſch/ kas daſchu Dumpi ẜahzis/ Ļaudis baidijs kà kahds Lahzis/ To irr
Drudſis ſemmê mahzis.
  6. Redſ'/ kà ẜawihſt/ Suhd in isẜchķihſt/ Wiẜẜa muhẜa Laima! Ka ẜew
Skrittels rittinajahs/ Weenâ Weetâ daudſ ne ſtahjahs/ Tà ir Laima tez-
zinajahs.
  7. Redſ'/ kà ẜawihſt/ Suhd in isẜchķihſt/ Wiẜẜa muhẜa Gohdib'! Ko
tee Ļaudis gohdaj' beeſi/ Ir tu pats tam Zeļļu greeſi/ Pahr ta Kappu ẜcho-
deen eeẜi.
  8. Redſ'/ kà ẜawihſt/ Suhd in isẜchķihſt/ Zilweka Ꞩapraẜchan'! Kas
bij' augſtâ Gudribiņâ/ Leelas Leetas turrej' Siņņâ Tas te gull bes Pa-
dohmiņa.
  9. Redſ'/ kà ẜawihſt/ Suhd in isẜchķihſt/ Muhẜu Prahts in Dohmas!
Skunſtneeks/ Brihnum' isgahdajis/ Leelus Ammat's noſtrahdajis/ Ta-
tẜchu Nahwes ne isgajis.
  10. Redſ'/ kà ẜawihſt/ Suhd in isẜchķihſt/ Baggats Ļauſchu Krahjums!
Ugguns Grehkâ/ Uhdens Pluhdôs/ Kad pee Grehka Gabbal' kluhdahs/
Pats ar ẜawu Mantu ſuhdahs.
 11. Redſ'/ kà ẜawihſt/ Suhd in isẜchķihſt Spehks ir leela Walſtib! To/
@b{kas}

[192.lpp.]
kas Spehkâ augſti kahpahs/ Nogruhd Semmê niknas Sahpes/ Kamehrt
Nahwes Beddrê rahpahs.
  12. Redſ'/ kà ẜawihſt/ Suhd in isẜchķihſt/ Trakka Ļauſchu Lepnib'!
Kas isplehtees Gohdâ ẜehdejs/ Bijis leelajs Ļauſchu Ehdejs/ Gull no-
wahrdſis in isdehdejs.
  13. Redſ'/ kà ẜawihſt/ Suhd in isẜchķihſt Wiẜẜas Paẜauls Leetas! Pa-
ẜaulite ne apkawehs/ Skreet us Galla in eekẜch Nahwes/ Deewa tizzigs
muhſcham ſtahwehs.

@v{Freu dich ſehr/ ô meine Seele!} 
@a{Heinrihs Ādolfijs}

  DWehẜle lihgẜmojees ar weena/ In ne behdajees tik daudſ/ :/: Redſ'/
taws Jeſiņſch ẜchinnî Deenâ/ Tew no Paẜaules isẜauz: Is ẜcheem
daſcheem Ꞩirdehſteem/ Buhs tew braukt pee teem Ꞩwehteem/ Kas wairs
raiſajahs ne neeku/ Bet ween preezajahs{prezajahs} pahrleeku.
  2. Deenas/ Naktis eẜmu lehzis/ Us tew/ ẜawu Deewu ween/ :/: Kà
kahds Leetu=Putniņſch brehzis/ Eekẜch Aẜẜaru=Straumuļeem: Kà ẜew
ſteidſahs Zeļļa=Wihrs/ Zeļļu nobeigt ẜlahbans tihrs/ Tà/ ak Jeſus! es ar
waidu/ Ꞩawas Deenas nobeigt gaidu.
  3. Lihdſ kà Rohſchu Puķķes ſaļļo/ Starp teem aẜẜeem Ehrkẜchķiẜcheem :/:
Tà ir Deewa Behrni mallo/ Appakẜch Behdu Dadſiẜcheem: Kà tee
Juhras Wilni ruhz/ In tee bahrgi Wehji duhz/ Tà mums wiẜẜeem ẜchei-
tan klahjahs/ Kamehrt mihtam ẜchinnîs Mahjâs.
  4. Paẜaul'/ Elle/ Nahw' ar Grehku/ Muhẜas Meeẜas Kahriba/ :/:
Rauſta muhs ar wiẜẜu Spehku/ Grib muhs eeweſt Trakkumâ: Behdu pil-
ni dſihwojam/ Behlas uskriht aumuļam/ Kad ta Dwehẜle eekẜch mums
mohdahs/ Behdas tudaļ pee mums rohdahs.
  5. Kad tas Rihta Spohſchums atſpihd/ In tas Meedſiņſch isgul-
lehts/ :/: Gahdiba mums gruhti uskriht/ Wiẜẜur wiẜẜi kauz in brehz:
Maiſes weetâ Aẜẜaras/ Ar to daſch ẜew baŗŗojahs/ Kad ta Ꞩaule no-
eet greeſchahs Behdas atkal wirẜu ſpeeſchahs.
  6. Tapehz/ Jeſus! muhſchigs Spohſchums/ Kas tu weenumehr us-
lez/ :/: Laid pee mannim miht taws Drohẜchums/ Mann eekẜch tawahm
Wahtim ẜedſ/ Leez man Meerâ ween aisbraukt/ In tew tizzigi peeẜaukt:
Nahwê tu mans Gaiẜchums eẜẜi/ Tannî man us Rohkahm neẜẜi.
@b{Ta-}

[193.lpp.]
  7. Tawôs Ꞩahnôs es eelehkẜchu/ Ruhktâ Nahwes=Stundiņâ/ :/: Ta-
wâs Wahtîs ween es behkẜchu/ Ꞩawâ Debbes=Zelliņâ{Zeļļiņâ} : Eekẜch to jauku
Tehwa Semm/ Kur ween tizzigs Tekku jem/ Jeſus! pats mann Zeļļu
rahdihs/ In eekẜch Debbes=Darſch eeſtahdihs.
  8. Jepẜchu mannas Auẜis truhdahs/ In tahs Azzis ihgſtin ihgſt/:/:
Mehle melẜch/ in Wahrdi kļuhdahs/ Wiẜẜi manni Prahti nihkſt: Es us
tewi paļaujohs/ Tew itt=weenam ustizzohs/ Tu man palihdſ drohẜchi pa-
ſteigt/ In eekẜch Tizzibs labbi pabeigt.
  9. Taws ẜwehts Eņģels manni ẜarga/ Ka es brauzu weegl' in kluẜs/ :/:
Laid ta Dwehẜele tik dahrga/ Jeſiņ! tawâ Klehpî duẜs: In dohd tai tawâ
Walſtib'/ Baudiht tawu Baggatib'/ Teekam Meeẜas tu bes Skahdu/
Atkal zels' in ģehrbs ar Ahdu.
  10. Dwehẜle lihgẜmojees ar weena/ In ne behdajees tik daudſ/ :/: Redſ'/
taws Jeſiņſch ẜchinnî Deenâ/ Tew no Paẜaules isẜauz: Wiņņa Preeks in
Gohdiba/ Buhs ir tew/ tur Muhſchibâ/ Kur tee Eņģļiẜchi bes Meega/
Jauki gawile in kleega.

@v{Vom Begräbniß.}
@v{Mit Fried und Freud ich fahr dahin.} 
@a{Georgs Mancelis}

  AR Meera in Preeka es brautẜchu prohjam/ Pehz Deewa Prahta/
Drohẜcha irr manna Ꞩirds in Prahts/ Weegla in kluẜẜa/ Kà Deews
mannim ẜohlijs irr/ Ta Nahwe irr mans Meegs tappuẜi.
  2. To darra Kriſtus pateeẜi Deewa Dehls/ Tas ihſtens Peſtitajs/ Ko
tu/ ak Kungs/ mann lizzis redſeht/ In mahzijs paſiht/ Ka tas irr ta Dſih-
wiba in Peſtiẜchana/ Eekẜch Behdahm in eekẜch Mirẜchanas.
  3. To eẜẜi tu wiẜẜeem parahdijs/ Ar leelu Schehlaſtibu/ Pee tawu Wal-
ſtibu wiẜẜu Paẜaul/ Lizzis aizinaht/ zaur tawu ẜwehtu dahrgu Wahrdu/
Kas wiẜẜâs Mallâs atẜkannejs.
  4. Wiņſch irr ta Peſtiẜchana in ẜwehta Gaiẜma/ Preekẜch teem Paga-
neem/ Apgaiẜmoht tohs kas tew ne paſihſt/ In tohs paganniht/ Wiņſch irr
tawu Ļauſchu Isràėl/ Ꞩlawa/ Gohds/ Preeks in Lihgẜmiba.

@v{Mit Fried und Freud ich fahr dahin.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  EEkẜch Meer' es gribbu prohjam braukt/ Pehz Deewa Prahta/ Es
@b{eẜmu}

[194.lpp.]
eẜmu drohẜch in ne bihkſtohs/ Kluẜẜ ar Meeru/ kà Deews man irr paẜohlijs/
Ta Nahwe mans Meegs tappis.
  2. To darra Kriſtus/ Deewa Dehls/ Mans Kungs in Paligs/ Ko tu/
Deews/ lizzis redſeht man/ Mahzijs paſiht/ Ka wiņſch irr mans Peſtitajs/
Eekẜch paẜchahm Nahwes=Behdahm.
  3. To eẜẜi wiẜẜeem eezehlis/ No Schehlaſtibas/ Pee tawas Walſtibs
aizinajs/ Wiẜẜu Paẜaul/ Tawu Wahrdu mahzidams/ Kas wiẜẜur irr
atſkannejs.
  4. Wiņſch irr tas Ꞩwehtajs Gaiẜchumiņſch/ Teem ẜweẜcheem Ļau-
dim/ Tohs aptuẜchotus apgaiẜmoht/ Kohpt in ganniht/ Wiņſch irr
ẜawu Ļauſchu Deews/ Par Gohdu/ Ꞩlaw' in Preeku.

@v{Hört auff zu weinen und klagen.} 
@a{Gerhards Remlings}

  NU ļaujees tu Rauda/ in ẜlahpees! Ir Zilweks no Skumjahm israhpees/
Ne weenam buhs raudaht tahs Nahwes/ Zaur ko wiņſch preekẜch Dee-
wiņa ſtahwehs.
  2. Jo Sahrks in Kaps/ abbi/ pakluẜẜam/ Mums eeteiz/ tohs Mirru-
ẜchus duẜẜam: Tee Kauli/ kas ẜcheitam irr rakti/ Tee pahrgullahs Nahwites
Naktî. 
  3. Ta Meeẜa/ ko redſam ne kuſtam/ Bet Semmitê raktu ẜapuhſtam/
Gan drihſ atkal pajemẜees Spehkâ/ Neds paliks tai ẜmirdoẜchâ Ehkâ.
  4. Tai laidiẜees Dwehẜlit eekẜcha/ Kas ſuddis buhs/ atraẜẜees preek-
ẜcha/ Tur ne nonihks Aẜẜinis Lahẜa/ Wiẜs kuſtehs/ ko Beddritê bahſa.
  5. Pakrittuẜchas Meeẜas in Kauli/ Kas rahdahs ẜapėėẜchi Prauli/ Tee
weegli pazelẜees/ bes Ꞩwarreem/ Buhs Tẜchaklumâ lihdſi teem Garreem.
  6. Tà Arrajiņſch Ꞩehkliņu glabba/ To ee=ardams Semmitê labbâ/
Pehz redſ to no Semmes iszeļļam/ Ir augļojam/ lihgẜmigi ſeļļam.
  7. Mehs/ Semmiht! tew Klehpitî dohdam/ Kà Kriſtus irr nomirris
Gohdam/ Tew ustizzam Zilweka Meeẜu/ Kamehrt nahks Kungs Kriſtus
us Teeẜu.
  8. Tai Nammiņâ Dwehẜele mitte/ Ko Deewiņa Mutte peeẜitte/ Tur
mahjoja gudra Ꞩapraẜchan'/ Bij' Kriſtum pa Pilliti paẜcham.
  9. Ꞩedſ/ Semmiht'! to Klehpitî tawâ/ Ko zehlis pehz Waidſiņâ ẜa-
wâ/ Tas Radditajs/ tas to atraẜẜihs/ Us Debbeẜu Gohdu ẜalaẜẜihs.
@b{Buhs}

[195.lpp.]
  10. Buhs gaidamajs Laiziņſch atgahjis/ In Kriſtus ar Teeẜu usſtahjis/
Buhs Malliņahm wiẜẜahm buht waļļa/ Ikweenam kļuhs pelnita Daļļa.

@v{Mitten wir im Leben ſind.} 
@a{Georgs Mancelis}

  PAtt Widdû labbâ Dſihwoẜchanâ/ Muhs ta Nahwe ẜaņem :/: Kur
mehs meklejam kas palihdſ/ Ka mehs Schehlaſtibu atrohdam? Tas
eẜẜi tu Kungs pats weens/ Muhẜi Noſeegumi irr mums ſchehl/ kas tew 
Kungs apkaitinajẜchi irr/ Ak ẜwehtajs Kungs in Deews; Ak ẜwehtajs war-
rens Deews; Ak ẜwehtajs ſchehligajs Peſtitajs/ Tu muhſchigajs Deews/
Ne leez muhs jelle eegrimt/ Eekẜch tahs ŗuhktas Nahwes Behdahms/ Kyr:
  2. Nahwes Widdû kahrdina/ Muhs tahs Elles Rihkle:/: Kas grib
muhs no tahdahm Behdahm/ Atlaiſt in atpeſtiht? To darri tu Kungs pats
weens; Itt ſchehl irr tawai Schehlaſtibai/ Muhẜi Grehki in leela Waina:
Ak ẜwehtajs Kungs in Deews, Ak ẜwehtajs warrens Deews; Ak ẜwehtajs
ſchehligajs Peſtitajs/ Tu muhſchigajs Deews/ Ne laid muhs isẜamiſtees/
Preekẜch tahs dſiļļahs Elles Werẜmu/ Kirie eleiſon.
  3. Widdû Elles Bailibâs/ Muhẜi Grehki muhs ẜpeeſch :/: Us kurren
buhs mums nobehkt/ kur mehs warram palikt? Pee tew Kungs Kriſtus
itt ween/ Tawu dahrgu Aẜẜini eẜẜi tu islehjis/ Kas par wiẜẜeem Greh-
keem ganna darra/ Ak ẜwehtajs Kungs in Deews, Ak ẜwehtajs warrens 
Deews; Ak ẜwehtajs ſchehligajs Peſtitajs/ Tu muhſchigajs Deews/ Ne 
laid muhs nogreeſtees/ No tahs ihſtenas Tizzibas/ Kirie eleiſon.

@v{Nu laſt uns den Leib begraben.} 
@a{Georgs Mancelis}

  NU laideet mums to Miŗŗoni aprakt/ Par to ne kahdu Isẜamiẜeẜchanu
turreht/ Tas jaunâ Deenâ atkal peezelẜees/ In neẜatruhdehts preek-
ẜchan nahks.
  2. Semme irr tas/ In no tahs Semmes/ Par Semm tas atkal wehrti-
ẜees/ in no Semmes atkal peezelẜees/ Kad Deewa Baſune atſkannehs.
  3. Wiņņa Dwehẜele dſihwo muhſchigi pee Deewa/ kas to ẜcheit no tih-
ras Schehlaſtibas/ No wiẜẜeem Grehkeem in Noſeegumeem/ zaur ẜawu
Dehlu atpeſtijs irr.
  4. Wiņņa Behdahs/ Nelaimes in Waidas/ Irr dabbujẜchas ẜawu lab-
bu Gallu/ Wiņſch irra neẜẜis Kriſtus Naſtu/ Irr nomirris in dſihwo wehl.
  5. Ta Dwehẜele dſihwo bes wiẜẜahm Behdahm/ Tahs Meeẜas gull
@b{lihdſ}

[196.lpp.]
lihdſ tai jaunai Deenai/ Kad Deews to jauki apẜkaidrohs/ In muhſchigu 
Preeku tai dohs.
  6. Ꞩcheit irr tas Zilweks Behdâs bijis/ Bet tur tas atkal labbi atſpirgs/
Eekẜch muhſchiga Preeka in Lihgẜmibas/ Ꞩpihdehs kà ta ſpohſcha Ꞩaule.
  7. Nu atſtahjam mehs to ẜcheit gulloht/ In eetam mahjâs ẜawu Zeļļu/
Ꞩataiẜamees arri no wiẜẜas Ꞩirds/ Ta Nahwe mums arridſan tà pee=ees.
  8. To palihdſi mums Kriſtus muhẜu Preeks/ Kas muhs zaur ẜawu
Aẜẜini irr atpeſtijs/ No ta Wella Spehka in muhſchigahm Mohkahm/
Tam irr Ꞩlawa/ Gohds in Pateiziba allaſchiņ/ Amen.

@v{Nun laſt uns den Leib begraben.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  TAd laideet mums to Lihķi rakt/ Kas isgullejs/ to Nahwes=Nakt'/
Taî jaunâ Deenâ peezelẜees/ In dſihws no Kappa ahran=ees.
  2. No Semmes wiņſch irr raddijees/ Par Semm tas Semmê wehr-
tiẜees/ No Semmes atkaļ preekẜchâ nahks/ Kad Deewa Baſuns ſkanneht
ẜahks.
  3. Pee Deewa miht ta Dwehẜeliht/ Ko Deews irr lizzis atpeſtiht/ Zaur
ẜawu Dehlu Jeſu Kriſt'/ To tapehz likdams Kruſtâ ẜiſt.
  4. Ta Behdas/ Ꞩahpes/ Ꞩird=Ehſti/ Tee labbu Gallu ņehmuẜchi/
Wiņſch zeetees lihdſ ar Deewa Dehl'/ Irr mirris/ tomehrt dſihwo wehl.
  5. Ta Dwehẜel' usſkatt' Eņģeļus/ Lihdſ Jaunai Deenai Meeẜas duẜẜ;
Tad Deews tohs abbi ẜaweenohs/ Ar Debbes=Preeku apſkaidrohs.
  6. Ꞩche buhs tas redſejs Behdu daudſ;Tur kļuhs tam Preeku=Mehrs
ar Kaudſ/ Kà Ꞩaul' in Swaigſnes ſpihdehs wiņſch/ Buhs muhſcham
ẜwehtihts Zilweziņſch.
  7. Mehs to ẜcheit gulleht pamettam/ In ẜawu Zeļļu ſtaigajam; Ikweens
tà patt laid taiẜahs mirt: Jo mums buhs arri weenreiſ ẜchķirt.
  8. To dohd mums muhẜu Schehlotajs/ Kas ẜawahm Aẜẜnim nomak-
ẜajs/ Muhs no tahs Elles peſtidams: Pats muhſcham teizams/ ẜlawejams.

@v{Collecta beym Grabe.}
@v{Der Prieſter.}
          Kriſtus tai Nahwei to Spehku pajehmis.
@v{Das Chor.}
        In to Dſihwibu in ne=isnihkamu Dabbu atkal Gaiẜ-
        mâ zehlis.
@b{Ein}

[197.lpp.]
@v{Ein andre.}
@v{Der Prieſter.}
        Kungs/ nu leez tawu Kalpu Meerâ aisbraukt.
@v{Das Chor.}
        Jo mannas Azzis irr redſejẜchas tawu Peſtitaju.

@v{Oder alſo:}
@v{Der Prieſter.}
        Es ſinnu/ ka mans Peſtitajs dſihwo.
@v{Das Chor.}
        In wiņſch manni pehz no Semmes usmohdinahs.

           Laideet mums luhgt.
  AK wiẜẜuwalditajs Kungs in Deews/ kas tu mums zaur to
Mutt tawa Ꞩwehta Apuſtula Pahwila eẜẜi mahzijs/ ka mums
par teem/ kas eekẜch Kriſtus duẜẜ/ ne buhs behdatees: Mehs luh-
dſam tewi/ ka mehs ar wiẜẜeem tizzigeem warram weſti tapt eekẜch
tahs muhſchigas Preezas/ kad taws mihļajs Dehls nahks ẜohdiht
tohs dſihwus in miŗŗoņus/ zaur ta paẜcha tawa Dehla muhẜa
Kunga Jeſu Kriſtu/ Nahw in ŗuhktahms Mohkahms. Amen.

@v{Oder alſo:}

  AK ſchehligs muhſchigs Deews/ kas tu gribbi ka mums pa-
preekẜch ar Kriſtus zeeſt in mirt buhs/ pirms nekà mehs ar
wiņņa pee Gohdibas pa=augſtinati tohpam: Dohd mums ſchehli-
gi/ ka mehs weenumehr tawam Prahtam padohdamees/ in eekẜch
ihſtenas Tizzibas lihdſ muhẜam Gallam paſtahwigi paleekam/ in
tahs nahkamas Augẜchamzelẜchanas in Gohdibas warram gai-
diht in preezatees/ zaur Jeſu Kriſtu muhẜu Kungu/ Amen.

@v{Eine andre.}

  AK Kungs Jeſus Kriſtus/ kas paſtarâ Deenâ nahkams eẜẜi/ pahr
dſihween in mirruẜcheem Ꞩohdu turreht/ gribbedams wiẜẜus/
kas appakẜch Semmes gull/ usmohdinaht; Dohd mums pee tahs
muhſchigas Dſihwoẜchanas atkaļ augẜcham zeltees/ ka mehs pee
tewim bes Galla warram buht in palikt/ par Gohdu tawam
ẜwehtam augſtam Wahrdam/ Amen.

@v{Vom Jüngſten Tage und ewigen Leben.} 
@v{Es iſt gewißlich an der Zeit.} 
@a{Georgs Mancelis}

  PAteeẜi nu irr tas ihſtens Laiks/ Ka Deewa Dehls at=ees :/: Eekẜch ẜa-
was Leelas Gohdibas/ Ꞩohdiht tohs labbus in ļaunus: Tad gann
@b{ne}

[198.lpp.]
ne buhs Ꞩmeeẜchanas Laiks/ Kad wiẜẜas Leetas ar Ugguni ẜadegs/ Kà
Pehteris no ta rakſta.
  2. Baſunes dſirdehs atſkannam/ Pa wiẜẜas Paẜaules Gallam :/: Tad
tudaliņ augẜcham zelẜees/ Wiẜẜi Miŗŗoņi peepeẜch: Bet tee kas tad wehl
dſihwi buhs/ Tohs tas Kungs weenâ Atẜchu=mirklî/ Pahrwehrtihs in at-
jaunahs.
  3. Pehz to weenu Grahmatu nolaẜẜihs/ Eekẜch kuŗŗas irr eerakſtihts :/:
Ko wiẜẜi Zilweki Jauni in Wezzi/ Wirẜ Semmes irr darrijuẜchi: Tad
ikkatrs ittin pateeẜi/ Dſirdehs ko tas irr ſtrahdajs/ Kamehrt tas ẜcheit irr
dſihwojs.
  4. Ak wai tam paẜcham kas ẜcheit buhs/ Ta Kunga Wahrdu nizzi-
najs :/: In ween wirẜ Semmes rihtôs in Wakkarôs/ Us leelu Mantu doh-
majs; Tas pateeẜi ittin pliks paliks/ In buhs tam ar ta Wella eet/ No
Kriſtus dſiļļâs Ellês.
  5. Ak Jeſus palihdſi tannî Laikâ/ Pehz tawu ŗuhktu Mohku :/: Ka es
Schehlaſtibas Grahmatâ/ Eerakſtihts tohpu atraſts: To es arridſan ſtip-
pri tizzu/ Jo tu eẜẜi to Wellu uhswarrejs/ In mannu Paradu nomakẜajs.
  6. Tapehz eẜẜi tu mans Aisbildetajs/ Kad tu us Teeẜu ateeẜi :/: In laẜẜi
man no tahs Grahmatas/ Eekẜch ka tawi Tizzigi rakſtiti irr : Ka es ar
ẜaweem Brahliẜcheem/ Eekẜch tawu Debbes warru ee=eet/ ko tu mums eẜẜi
nopelnijs.
  7. Kad es/ ak Kungs/ ẜawus Grehkus apdohmaju/ Mannus Aztiņ-
ņas Aẜẜarus rittina :/: Bet kad es to muhſchigu Preeku apdohmaju/ Man-
na Ꞩirds ligẜmodamees uhslez: Palihdſi Kungs/ Ka es tawu Waigu/
Warru redſeht ar ẜawahm Azzim/ Eekẜch muhſchigas Debbes Dſihwo-
ẜchanas.
  8. Ak Jeſus Kriſtus tu ilgi kawees/ Ar tawu paſtaru Deenu :/: Teem
Zilwekeem tohp ļohti bail/ No leelahm Waidahm us Semmes: Nahz jel/
nahz jel tu leelajs Ꞩohģis/ In atpeſti muhs ſchehligi/ No wiẜẜa Ļauna/ Amen.

@v{Es iſt gewißlich an der Zeit.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  ꞨChis teeẜcham irr tas pehdigs Laiks/ Ka Deewa Dehls kļuhs nahzis;
Tad mums taps redſehts Kriſtus Waigs/ Kad wiņſch buhs ẜohdiht
@b{ẜahzis}

[199.lpp.]
ẜahzis: Tur Ꞩmeekli warren dahrgi buhs/ Kad wiẜẜ no Ugguns aprihts
kļuhs/ Kà Deewa Rakſtôs laẜẜam.
  2. Ar Baſunahm buhs Trohkẜņis tahds/ Kas ees lihdſ Paẜauls 
Gallam; Tad zelẜees drihdſ labs/ ļauns jebkahds/ No wiẜẜahm Semmes
Mallahm: Tas buhs ar wiẜẜeem Mirruẜcheem; Bet kas wehl dſihws no
Zilwekeem/ Taps Azzu=Mirklî pahrwehrts.
  3. Us to kļuhs dſirdehts nolaẜẜam/ Ko ẜchis jeb tas buhs ſtrahdajs; Tur
arri klauẜihs noteizam/ Ko buhẜi runnajs/ gahdajs: Ko ween tu buhẜi no-
grehkojs/ In tomehrt wiẜs ne noſchehlojs/ Ꞩcheit ẜawu Muhſchu buhdams.
  4. Ak wai! ak wai! tam Zilwekam/ Kas ļaunus Zeļļus gahjis/ Tam
Deewa Wahrda Ꞩmehjejam/ Kas leelu Mantu krahjis: Tas Deewa
Preekẜchâ ne paliks; Bet ees no Kriſtus kails in pliks/ Pee wiẜẜeem Wel-
neem Ellê.
  5. Dohd/ Schehlaſtibas Grahmatâ Man tad buht eerakſtitam/
Par Behrnu tawâ Walſtibâ Kļuht arri noẜazzitam: Jo tu to Welnu 
noẜohdijs/ In mann' itt gŗuhti atpeſtijs/ Pee Kruſta Mohkas zeeſdams.
  6. Tad gribbi nu mann' aisſtahweht/ Preekẜch Deewa bahrga Ꞩohda/
In manna Wahrda peeminneht/ Ne Kaunâ; bet eekẜch Gohda: Ka man/
ar Debbes Namneekeem/ Brihw eet eekẜch taweem Nammiņņeem/ Ko tu
mums eẜẜi pelnijs.
  7. Gann manni Grehki beede mann'/ Tee leek man kaukt in raudaht;
Bet kad taws ẜaldigs Wahrds atſkann/ Ka man buhs ẜmeet in gļaudaht:
Tad manna Ꞩirds no Preekas lezz/ Tapehz ka tawa Waiga Ꞩwezz Tu
man tur likẜi ſpihdeht.
  8. Ak Jeſus! nahz ne kawedams/ Ar tawu Jaunu Deenu; Mums ne
tihk wairs ẜchis Wahrgu=Nams/ Mehs nopuhẜcham ar weenu: Nahz 
nahkdams/ leelajs Ꞩohģi nahz/ In tawus Ļaudis peſtiht ẜahz/ No wiẜẜa 
Ļauna/ Amen!

@v{Wacht auff ihr Chriſten alle.} 
@a{Georgs Mancelis}

  USmohſtajt juhs Kriſtiti Ļaudis/ Usmohſtajt no wiẜẜas Ꞩirds :/:
Eekẜch ẜchimmihs Wahrguſemmes/ Usmohſtajt nu irr Laiks: Tas
Kungs ganna drihdſ atnahks/ Ta Deena mekle ẜawu Wakkaru/ Tohs
Grehzineekus tas paſuddinahs/ Kas warr preekẜch ta paſtahweht.
@b{Nau-}

[200.lpp.]
  2. Nauda/ Manta ne darrihs nekà/ Ne palihdſehs kahda Lepniba :/:
Tew buhs to gann drihdſ pameſt/ Kad nahks ta ŗuhkta Nahwe: Jepẜchu
tew irr gann jauks Waigs/ Jepẜchu tu eẜẜi jauni in baggats/ Deews warr
tew peepeẜchi ẜamaitaht/ Eekẜch weena Atẜchumirkli.
  3. Tapehz juhs Kriſtiti Ļaudis/ Kas juhs ẜcheit kohpa eẜẜeet :/: Atſtah-
jeet no juhẜas Lepnibas/ In gaideet ẜawu Laiku: Gribbat juhs pee Deewa
dſihwoht/ Tad meklejeet to muhſchigu Baggatibu/ Wiņſch jums to bag-
gatigi dohs/ In palihdſehs no wiẜẜahm Behdahm.
  4. Deewa Wahrdiņſch irr mums dohts/ No tihras Schehlaſtibas :/:
Ka mums pehz to buhs dſihwoht/ In ẜew ẜataiẜitees/ Tad laideet mums to
wehra ņemt/ In ar Ꞩirdi pee ta peelipt/ Ja mehs no ta atkahpẜim/ Tad
eẜẜim mehs paſuſti.
  5. Ak ne buhtu tas peedſimmis/ Kas Deewa Wahrdu pulga :/: Tas
irr wiẜķim ẜamaitahts/ In ſtaiga patt Nakts widdû: Pilns Grehku in
pilns Kauna/ In apẜmej to Deewa Wahrdu/ Ak wai tai leelai Nelaimibai/
Wiņņa Dwehẜele paleek muhſchigi paſuſta.
  6. Tohs Nabbagus kas pee jums dſihwo/ Tohs ſchehlodami uhsluh-
kojeet :/: Tee jums leelu Kaunu darrihs/ Kad juhs Ꞩohdâ ſtahweẜeet:
To buhs jums arridſan ſinnaht/ Ka Deews to atmakẜahs/ In kas teem
Nabbageem buhs labbu darrijs/ Tas tur ẜawu Algu dabbuhs.

@v{Wacht auff ihr Chriſten alle.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  USmohſtajt wiẜẜi Ļaudis/ In tohpat mohdrigi; Kas wehl lihdſ ẜchim
irr ẜnaudis/ Laid zeļļahs tikkuẜchi: Tas Kungs gann drihdſ muhs 
mohdihs/ Ta Jauna Deena auſt; Wiņſch Besdeewigus ẜohdihs/ Zik
ilgi gribbam ẜnauſt?
  2. Kaut Mantas gann ẜabehris/ Nekam ta ne palihdſ; Kad nahk tas
breeẜmigs Mehris/ Buhs tew to atſtaht drihdſ; Kaut leels in baggats
kļuis/ Kaut bijis jauns in jauks; Tad drihdſ taps ſuddis/ pėis/ Kad
Nahwe tewi ẜauks. 
  3. Atſtahjees wezs ar jaunu/ No juhẜas Lepnibas/ Eenihſteet wiẜẜu Ļau-
nu/ No wiẜẜas Ꞩirdſniņņas: Jums buhs pehz Mantas dſihtees/ Kas
muhſcham ne ſuddihs/ In ẜawa Deewa bihtees/ Kas juhs zels Debbeẜîs.
@b{Pee}

[201.lpp.]
  4. Pee mums ſkann Deewa Wahrdi/ Kas muhs mahk remdinaht;
Tohs buhs mums ẜaņemt gahrdi/ In Ꞩirdî paglabbaht: Ja juhs ẜchim
Wahrdam ẜmeeẜeet/ To ſtumẜeet nohſt no jums; Redſ/ tad juhs pohſtâ
eeẜeet/ Deews juhs no ẜewim ſtums.
  5. Ak! kaut ne buhtu dſimmis/ Kas Deewu nizzina/ Tas kļuhs patt
Ellê grimmis/ Wiņſch ſtaiga Tumẜibâ/ Eekẜch Grehkeem/ in eekẜch Kau-
na/ Tahds tihẜchu Ellê ſkreij/ Wiņſch muhſcham redſehs Ļauna; Wai
wiņņa Dwehẜelei.
  6. Tapehz/ ak! Zilweks gahda/ Par tawu Dwehẜelit/ In labbus
Dahrbus ſtrahda/ Ne dohdees plihteht/ riht: Tizz/ in ẜneedſ tawu Rohku
Ikweenam Zilwekam: Tad isbehgs Elles=Mohku/ Tizz teeẜcham noteekam.

@v{Eraſmi Franciſci Lied. Mir bricht für Bangigkeit der Schweiß.}
@v{Im Thon:}
@v{Mag ich Unglück nicht widerſtahn.} 
@a{Gerhards Remlings}

  MAn Ꞩweedri no Isbailehm pluhſt/ Ta Mehle ſchuhſt/ Nei Wahrdiņſch
tek par Gohdu/ :/: Ꞩirds dreb/ tee Prahti isſuhdahs/ Kad apdohmahs/
In Dohmâs es atrohdu: Kà usẜauks Deews/ Iszeļļatees/ Juhs Mirru-
ẜchi/ Nakt tikkuẜchi/ Preekẜch mannu taiẜnu Ꞩohdu.
  2. Buhs drebbeht Apẜes Lappiņahm/ Kad nomannam/ Tohs Wehjus
bahrgi kauzam; :/: Wehl wairak Ꞩirds nodreb itt gruht/ Kad dſird in juht/
To leelu Ꞩohģi ẜauzam: Preekẜch mannu Teeẜ'/ Dwehẜeles in Meeẜ'/
Juhs ſtahweẜeet/ In redſeẜeet/ Mann' drihſ us Teeẜu brauzam.
  3. Pehrkoņam ſpeŗŗoht pahrbihſtahs/ In pakrattahs/ Pats Drohẜchi-
neeks pahr leeku/ :/: Kad Biẜchu Lohdas Muhŗus gahſch/ Kaugdamas
brahſch/ Ir paẜchu Wirẜuneeku: Tad tomehr kas/ Wehl noturrahs/ Bet
manna Nahws/ Irr Deewa Prahws/ Kad Dohmâhs to aisteeku.
  4. Mann' padohdoht ẜew Meedſiņam/ Jeb Nomohdam/ Ko darroht/
ehdoht/ dſeŗŗoht/ :/: Mann' kuſtoht ẜawâ Mahjiņâ/ Jeb Zelliņâ/ Kur 
waijag/ eijoht/ſpeŗŗoht: Man paſtra Deen' Inn Prahtâ ween/ Ar Nopuh-
tahm/ Ir Aztiņahm/ It gauſchas Aẜẜras beŗŗoht.
  5. Daſch labs/ ko es ne dohmaju/ To nomannu/ Eekẜch Nahwes Ak-
kas gruhſtam/ :/: To apehd Pluhds/ To Ugguns Grehks/ To Kaŗŗa
Spehks/ Ir zittus Nahwê kļuhſtam: Zaur Nelaimib'/ Neweẜẜelib'/ Tas
ikdeenâs/ Mums parahdahs/ Pehz Semmê raktus puhſtam.
@b{Kas}

[202.lpp.]
  6. Kas ſinn ar ilgi kaweẜchohs/ Jeb paſteigẜchohs/ Ar ẜawu paſtru
Deenu/ :/: Deews ne noſpreedis/ kur jeb kad/ Wiņſch aizinaht/ No Pa-
ẜauls grib ikweenu/ Ꞩchî Stundiņâ/ Wiņſch Gultiņâ/ Warr ſtaipiht
mann'/ Doht arridſan/ Ka es eekẜch Beddres leenu.
  7. Kad manni Nahwe isſtumdihs/ In nowaddihs/ Preekẜch Deewa
gruhtu Teeẜu/ :/: Kur Nabbadſiņſch es paglahbẜchohs/ Kam padoh-
ẜchohs/ Ar Dwehẜelit in Meeẜu? Kas manni wahks? Ja ispirkt nahks/
Kà Paẜaulê/ Tad tomehr ne/ Ismakẜahs Semmes Meeẜu.
  8. Tur taiẜnajs Ꞩohģis ne bihẜees/ Neds rauſtiẜees/ Preekẜch ẜawa
Teeẜas Galda/ :/: In Waldineekus aizinaht/ Tohs iswaizaht/ Ko darra/
kà tee walda? Tà Leelmaņņus/ Kà Ubbagus/ Kaut kahds bijis/ Wiņſch
apẜchuttis/ Us aẜẜu Teeẜu kalda.
  9. Tad ſchehlodams/ ak Jeſulit/ Pee mannim miht'! No tawa
Wahrd' es juhtu/ :/: Ka tu peedſimmis mannis dehļ/ In zeetis wehl/ To
Grehku Ꞩohd' tik gruhtu: Preekẜch Deewiņa/ Man aisrunna/ To Ꞩoh-
dibu/ Iszeeti tu/ ka es ne ẜohdihts kļuhtu.
  10. Tu muhſchigs Wahrds aisbildina In pahrrunna Mann' tahdâ Bai-
libiņâ/ :/: Zaur tawu dahrgu Peſtiẜchan/ Dohd ka atſkan/ Mann' Deewa
Mihlibiņa! Paklauẜi Deews/ In ſchehlojees! Tad atſkannehs/ In paſtah-
wehs/ Tur tawa Gohdibiņa.

@v{HErr Chriſt/ thu mir verleyhen.} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Auf der Stimme:}
@v{Auf meines Hertzen Grunde.}

  DEws Kungs/ dohd tawu Garru/ Ka es/ zeek mannidams/ Pareiſi
dſeedaht warru/ No Debbes=Leetiņņahms/ Eekẜch wiņņas Ꞩaulites/
Kur man buhs dſihwoht Preekâ/ Kur man ne ruhps neneeka/ Kur Deews
man atſpihdehs.
  2. Tas Laiks irr Deewam ſinnams/ Wiņſch pats to nodohmajs/ Kas
man buhs muhſcham ẜwinnams/ Kad nahks mans Peſtitajs/ Taî Jaunâ
Deeniņņâ/ Kad es no Nahwes peezelts/ In Debbes=Gohdâ eezelts/ Tur
buhẜchu Skaidribâ.
  3. Tahs Ꞩahpes/ Mohkas/ Behdas/ Ar zittem Ꞩird=Ehſteem/ Ar
ko tas Zilweks ehdas/ Mehs wairs ne redſeẜeem; Pehz ka es behdaẜchohs?
@b{No}

[203.lpp.]
No Nahwes tapẜchu raiẜihts/ Man Preekas=Nams buhs taiẜihts/ Ko
Deews man muhſcham dohs.
  4. Wiņſch mannu Dwehẜel peeņems/ In apkamps sirdigi/ To ẜawâ
Klehpî eeņems/ In meelohs daſchadi: Pats Jeſus Debbeẜîs/ Teem/ kas
ẜcheit raudajuẜchi/ Daudſ Behdas iszeetuẜchi/ Tahs Azzis noẜlauzihs.
  5. Mehs ſpihdeẜim tik ſpohſchi/ Kà Ꞩaul' in Swaigſnites/ Mehs luhg-
ẜim/ ņemẜim drohẜchi/ Ko Ꞩirds ween eegribbehs; Tad weenreiſ buhs tas
Brihds/ Ka mehs teem Eņģeliẜcheem/ Pee Praht' in Lohzekliẜcheem/ Tur
wiẜẜi buhẜim lihdſ.
  6. Mehs ẜawu Peſtitaju Ar Preeku ſkattiẜim/ Kas pelnijs Debbes=
Mahju Mums/ ẜawahm Aẜẜinim: Deews Tehws/ Dehls/ Ꞩwehtajs
Garrs/ Mums tur preekẜch Azzim ſtahwehs/ Wiẜs Debbes=Pulks to ẜla-
wehs; Ne weens muhs ne aiskahrs.
  7. Ꞩche mehs kà Behrni grahbſtam; Tur ſkaidri runnaẜim: Ꞩche
mehs pehz Deewa ẜlahpſtam; Tur ne truhks tam jeb ẜchim: Tur wiņņâ
Paẜaulê Deews runnahs ween ar Gļaudeem/ In ſpihdehs ẜaweem Ļau-
deem/ Kà ſpohſcha Ꞩaulite.
  8. Ko Nahw' irr atẜchķihruẜi/ Teem tur buhs ẜa=eetees; Ja ween/ kad
aismigguẜchi/ Buhs Deewam dewuẜchees: Wihrs/ Ꞩeew'{Ꞩew'} ar Behrniņ-
ņeem/ Tee paſihſtammi Draugi/ Tee wiẜẜi dſihwohs jauki/ Ar Raddeem/
Brahliẜcheem.
  9. Tur ẜweẜchi bildinaẜees/ Pa ẜimteem/ tuhkſtoẜcheem/ Tee pirmee
Tehwi krahẜees/ Ar Deewa Praweeteem/ Ar teem Apuſtuļeem/ Kas Kri-
ſtus pehz irr kauti/ In kà no Semmes ŗauti/ Ar zitteem Mohziteem.
  10. Tee ẜaņems muhs ar Preeku/ Kà ẜawus Behrniņņus/ Tur arri
daudſ pahr leeku No Eņģeliẜcheem buhs: Tee ẜchķihſti Garriņņi Ꞩirds=
Brahligi muhs peeņems/ In ẜawâ Pulkâ eeņems/ Muhs ſkuhpſtihs mihligi.
  11. Ne weens zits zittu jautahs Kas ẜchis/ jeb kas irr ẜchi? Wiņſch pa-
ſihs/ ar to gļaudahs/ Ko wiẜs ne redſejs bij: Mehs wiẜẜus ſinnaẜim/ In
mihlejuẜchees kļuhẜim/ Mehs Kohpâ Brahļi buhẜim/ Wiņſch man/ es
atkaļ ẜchim.
@b{kahm}

[204.lpp.]  
12. Tur dſirdeẜim mehs ſkannam Tahs Debbes=Spehlites/ Ar jau-
kahm Dſeedaẜchannahm/ Ta Debbeẜs atſkannehs: Muhs JEſus usluh-
kohs/ Tahs Azzis us mums meſdams/ In ẜawas Rohkas pleſdams/ Muhs
ņems in apmihļohs.
  13. Mehs ar teem Eņģeliẜcheem Tad gribbam pee=eet klaht/ Ar Deewa
Ꞩullainiẜcheem/ Ꞩcho Dſeeẜmu nodſeedaht: Ꞩwehts/ ẜwehts/ ẜwehts
muhẜu Deews/ Tehws/ Dehls/ ar Ꞩwehtu Garru/ Kas walda
weens ar Warru/ Tam mehs padohdamees.
  14. Tas newa dſirdehts Auẜîs/ Ar Azzim ne redſehts/ Kas teem/ kas
Deewam klauẜihs/ No Deewa nowehlehts: Kad Ꞩirds to apdohma/ Tad
nahk tai leela Preeka/ Ne behda wairs neneeka/ To Paẜaul nizzina.
  15. Tapehz mehs ẜawâs Behdâs Ne gribbam isẜamiſt; Bet eemiht
Kriſtus Pehdâs/ Zeeſt/ kad tee muhs eenihſt: Deews no mums ne atſtahs/
Pa=ihẜinahs to Laiku/ Liks redſeht ẜawu Waigu/ In muhs eepreezinahs.

@v{O Ewigkeit/ o Donner wort.} 
@a{Gerhards Remlings}

  AK Muhſchibs=Wahrds kà Pehrkons grauſch/ Wiņſch Ꞩohbins/ kas to
Ꞩirdi lauſch/ Irr Eeẜahkums bes Galla :/: Wai muhſchiba/ ne beidſams
Muhſch/ Ne ſinnohs/ kad man Bailes gruhſch/ Kur bahſtees/ kahdâ Mal-
lâ. Man Ꞩirds isbahl in puẜchu plihſt/ Ir wiẜẜi Prahti ſuhd in ẜchķihſt.
  2. Ꞩchihs Paẜaul's Behdas tek ar Pluhd'/ In tomer pamaſiņam
ſuhd/ Eet Gallâ wiẜẜai pohſtâ/ :/: Bet wiņņa Muhſchib' ne ſtahjahs/ Ta
muhſchu=muhſchohs rittinahs/ Neds laiſch/ ko kehruẜ' Ꞩpohſtâ: Tà Kriſtus
mahza tew in mann; No wiņņas newaid Peſtiẜchan'.
  3. Ak Muhſchiba! man Ꞩchauſmas nahk! Kas tawu Gaŗŗum' zerreht
ẜahk/ Gan drihſ tam Johki ļaujahs/ :/: Usdohmajoht to Gaŗŗu Nakt/
Kur tumẜchas Mohkas ſpeeſch ar Makt/ Us Ꞩirdi Breeẜmas ẜchaujahs:
Ꞩchihs wiẜẜas Paẜaul's Bailibas/ Tahs ne panahk tahs Muhſchibas.
  4. Ko behda ẜihwas Ugguns=Ꞩahp? Ta Muhſchibs=Leetas ne peekahp/
In drihſi mettahs gallâ/ :/: Kad niknajs kahds tew jemtu kaut/ Tew lauſtu/
zirſtu/ dohtu raut/ In nobahſt dſiļļâ Allâ: Tomehrt ẜchihs Mohkas galle-
tohs/ Tu muhſchig' ar teem ne zeeſtohs.
  5. Kad teem/ kas Elles=Leeẜmâs ẜuht/ Tik ilgeem Gaddeem jazeeẜch
buht'/ Zik daudſ to Debbes' Azziht :/: (To Swaigſniņu) zik Zilweku/
@b{Zik}

[205.lpp.]
Zik us teem Kohkeem Lappiņu/ In Ko ne ſpehjam ẜazziht: Tad tomehrt
raſtohs Gals/ kur gan/ Teem mittetohs ta Wahrgoẜchan'.
  6. Bet nu teem Elles=Majneekeem/ Pahr Gaddeem ẜimts in tuhk-
ſtoẜcheem/ Tahs paẜchas Deenas raẜẜees/ :/: Ar Welneem tee neſchehligi/
Tur paleek muhſcham plohẜami/ Neds wiņņu Ꞩahpes ſtahẜees: Tas
Laiks/ ko ne warr isrunnaht/ Nahk allaſchiņ no jauna klaht.
  7. Neweẜẜels/ kaut gan eeguldihts/ Eekẜch Gultas/ kas irr notaiẜihts/
Ar dahrgu ſpohſchu Seltu/ :/: Tahds gruhtâ Liggâ wahrgodams/ Par
ẜawahm Ꞩahpehm raudadams/ Ꞩcho Lepnib' turr par weltu: Tomehr
tas gull/ in gauſchi waid/ No Deewa Weẜẜelibas gaid.
  8. Ak! Muhẜas Meeẜas Wahrgẜchana/ Tahs Elles Mohkas ne makẜa/
Kas ne us Gallu lauſchahs/ :/: Eekẜch Sehwel=Uggun' muhſchigi/ Ar Duẜ-
mahm/ Reekleem breeẜmigi/ Tee Ꞩaẜohditi grauſchahs: In paleek tahdâs
Breeẜmibâs/ Bes galla lihdſ eekẜch Muhſchibas.
  9. Ak Deews/ kahds taiẜnajs eẜẜi tu! Tu islaid tawu Duẜmibu/ Par
Grehku=Nebehdneekeem/ :/: Us ihẜahm Paẜauls Preeziņahm/ Buhs ilgahm
gaŗŗahm Mohzibahm/ Tur kriſt us Grehzineekeem. Ak Zilweks/ to pee
Ꞩirdi ẜeen: Ꞩchi ihẜa/ wiņņa gaŗŗa Deen'!
  10. Behdſ' Welna Tihklus/ Kahrumus/ Tohs Azzumirkļa=Preeziņus/
Ne kahro Grehku=Leetas/ :/: Par ko tu tawu Dwehẜelit'/ Nodohẜi Elles=
Swehram riht/ In mohziht Mohku=Weetâs: Ļauns Mainis/ kas ar Aẜ-
ẜarams/ Tur Leeẜmâs buhs noſchehlojams.
  11. Zik ilgi Deews eekẜch Debbes miht/ Zik ilgi wiņņa Godiņſch ſpihd/
Tik ilgi buhs teem zeeſtees/ :/: Tohs mohzihs Ugguns/ Isẜalkums/ No-
ẜlahpẜchan'/ Tahrpi/ Isbihdums/ Tee ne ſinnahs kur greeſtees: Ja pee-
truhks Deewam Muhſchiba/ Tad truhks teem Elles Ꞩohdiba.
  12. Tahs Mohzibas ne weens ne ẜchķiŗŗ/ Tahs paleek tà/ kà bijẜchas
irr/ Tahs ne nomanna ſlahpjam/ :/: Bet Darbi ween/ bes Atpuhẜchan'/
Jo Deenâs leela Nomahkẜchan/ In Raudu=Gaiẜus kahpjam: Redſ'/ tà
tew ne buhs zittads Neeks/ Ka Elles=Ꞩuttas/ Grehzineeks!
  13. Pamohdees nu/ ſudduẜa Aws! Ne gulli wairs/ mohdrigi klauẜ'/
Tew Grehkus atmeſt klahjahs/ :/: Pamohdees! Stunda/ kas to Ꞩohd'/
@b{Par}

[206.lpp.]
Par taweem Darbeem tew atdohd/ Wiņſch Muhſch/ jaw zeļļahs Kahjahs:
Ꞩchi Deena buht ta paſtra warr/ Rauẜ/ kas ſinn/ ẜchodeen tawu Garr.
  14. Ne paļaujees/ ar Baggatib' Uhspuhẜchan/ Kahrum'/ Pahrgalwib'/
No Welna ẜew apmahniht/ :/: Plett Aztiņus/ in apluhko/ Maſ teeẜcham
dſihwo/ wairak to/ Kas Grehkeem dohdahs gahniht: Ak! Ꞩedſ pee Ꞩirds/
ẜcho Kruhẜchu=Ꞩakt': To muhſchu=muhſchu=Elles Nakt'.
  15. Juhs Zilweki! Ja juhẜu Prahts/ Ne wiẜẜai tihri ẜamaitahts/ At-
metteet Grehk' in Ļaunu/ :/: Ja ne: Tad muhſch'ga Elles Nahw/ Preekẜch
jums pateeẜi gattaw' ſtahw/ Kur rihẜeet Mohk' in Kaunu: Ne weens to
muhſch'gu Grehku Ꞩohd/ Par pilnam/ dſihwodams isproht.
  16. Ak Muhſchibs=Wahrds kà Pehrkons grauſch/ Wiņſch Ꞩohbins/ 
kas to Ꞩirdi lauſch/ Irr Eeẜahkums bes galla/ :/: Wai muhſchiba/ ne bei-
dſams muhſch/ Ne ſinnohs/ kad man Bailes gruhſch/ Kur bahſtees/ kahdâ 
Mallâ. Mans JESUS nahz/ in mann' usjemm/ Eekẜch tawu Debbes
Meeru=Semm!

@v{Morgen=Lieder.}
@v{Ich dancke dir ſchon.} 
@a{Georgs Mancelis} 

  ES pateizu tew krahẜchni/ zaur tawu Dehlu/ Ak Deews par tawu Leh-
nibu/ ka tu manni eẜẜi ẜchinnî Naktî/ Tik ſchehligi paẜargajs.
  2. Kad es gulleju tik zeeti/ Ar Tumẜibu apņemts/ No wiẜẜeem Greh-
keem mohzihts tappu/ Ko es ẜawâ Muhſchâ eẜmu darrijs.
  3. Tapehz es luhdſu no Ꞩirds dibbena/ Tu gribbetu mannim peedoht/
Wiẜẜus mannu Grehkus ko es eẜmu darrijs/ Ar ẜawu niknu Dſihwoẜchanu.
  4. In gribbi arridſan ẜchodeen/ Manni glabbaht in paẜargaht/ Ka man
tas Waideneeks ne warr kaiteht/ Ar ẜawu daſchadu Wiltibu.
  5. Waldi tu man pehz tawa Prahta/ Ne leez man Grehkôs eekriſt/ ka
tew wiẜẜa manna Dſihwoẜchana/ In wiẜs mans Darbs warr patikt.
  6. Jo es pawehļu tew Meeẜu in Dwehẜel/ In wiẜẜas Leetas tawâ Roh-
kâ/ Eekẜch mannahm Behdahm in Nelaimibas/ Kungs Kriſtus tawu Pa-
ligu man peeẜuhti.
  7. Ka tas Kungs ẜchihs Paẜaules/ Mann ne paſpehj peewarreht/ Jo
ja tu Kungs mann ne usturri/ Tad irr tas atkihls mann peewilt.
@b{Dee-}

[207.lpp.]
  8. Deewam ween Augſtibâ irr Gohds/ In wiņņa weenigam Dehlam/
Tà lihdſ arridſan tam Ꞩwehtam Garram/ Kas walda Debbes Walſtibâ.

@v{Ich dancke dir ſchon/ durch deinen Sohn.} 
@a{Kristofors Fīrekers} 

  ES tewi teizu/ ſchehligs Tehws/ Zaur Kriſtu tawu Dehlu/ Ka tu 
mann' eẜẜi paẜargajs/ Ꞩcho isgahjuẜchu Nakti.
  2. Kad zeetâ Meegâ aismidſees/ Nekà pats ſpehju glahbtees; Tad ta-
was jautras Aztiņņas Bij Nomohdâ par mannim.
  3. Par to tew pateiz manna Ꞩirds: Es tewis gauſchi luhdſohs/ Tu
gribbi mannis ſchehlodams/ Man mannus Grehkus pameſt. 
  4. In manni ẜchodeen arridſan Ņemt tawâ Glabbaẜchanâ/ Ka wiņſch/
tas breeẜmigs Eenaidneeks/ Man ne ſpehj Ļauna darriht.
  5. Pehz tawa Prahta waldi mann'/ Ne ļau man Grehkôs eekriſt/ Us
taweem Zeļļeem waddi mann'/ Ka wiẜs mans Darbs tew patihk.
  6. Jo es tew taggad pawehļohs/ Ar ẜawu Meeẜ' in Dwehẜel/ Wiẜnoh-
taļ/ ko tu dewis man/ To usturr/ glahb in ẜwehti.
  7. No mannim/ luhdſams/ ne atſtahj/ Eekẜch mannahm Behdu=Dee-
nahm; Ka manni Welns ne peewilt warr/ Tad gribbi/ Deews/ to waldiht.
  8. Gann maģ zits zittam palihdſehs/ Eekẜch gŗuhteem Waidu=Laikeem;
Tapehz ſtahw tu pee mannim klaht/ Mans Glahbejs/ Ꞩargs in Paligs.
  9. Deews Tehws/ tew klahjahs Gohdu doht/ Tâ patt irr tawam Deh-
lam/ Tam Ꞩwehtam Garram arridſan/ Ꞩcheit in tur muhſcham/ Amen.

@v{In dieſer Morgenſtund will ich Dich loben.} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Nach der Stimme:}
@v{Wend ab deinen Zorn lieber GOtt.}

  ꞨChî Rihta=ſtundâ es tew gribbu ẜlaweht/ Ak Deews! mans mihļajs
Tehws/ eekẜch augſtas Debbes/ Es teikẜchu/ ko tu/ wiẜẜu mannu Muh-
ſchu/ Man labbi darrijs.
  2. Tu pats man eẜẜi dſihwu lizzis peedſimt/ Par Debbes=Behrnu Kri-
ſtibâ usņehmis/ No Kriſtus Puẜẜes tu mann' arr' atraiẜijs/ No wiẜẜeem
Grehkeem.
  3. Tu ẜwehti mann' ar tawu Ꞩwehtu Garru/ Kas mann' eekẜch wiẜ-
ẜas Dſihwoẜchanas mahza/ Pehz tawa ẜwehta Wahrda Bauẜlim dſih-
woht/ In us tew tizzeht.
@b{Tu}

[208.lpp.]
  4. Tu/ mihļajs Tehws/ mann' eẜẜi allaſch baŗŗojs/ Kas man bij wa-
jag/ labpraht eẜẜi dewis/ Kad man jebkahda Nelaim' uskrittuẜẜi/ Mann
drihdſ ispeſtijs.
  5. Ir taggad tu/ zaur tawu Eņgļu Spehku/ Mann ẜchinnî Naktî
ſchehligi paẜargajs/ Ka es ne tappis gulloht Ꞩapnî beedehts/ Nei Breeẜmu
redſejs.
  6. Ak Kungs in Deews! ar mannu Mutt in Ꞩirdi/ Isẜakku teikdams
wiẜẜu tawu Labbumm'/ Ko es/ jebkuŗŗâ Mallâ buhdams/ dabbujs/ No
tawahm Rohkahm.
  7. Es luhdſohs/ Kungs/ tu mann' ir prohjam ſchehlo/ In mann ir
ẜchodeen ſchehligi paẜarga/ Ka Wels/ ar ẜawu Wilt' in niknahm Bultahm/
Mann ne eewaino.
  8. Dohd/ ka es/ lihdſ teem zitteem Deewa=Behrneem/ Mann ẜchķihſti
turrohs/ in no Grehkeem behgu/ Ne darridams pehz ẜawa ļauna Prahta/
Jeb niknahm Dohmahm.
  9. Kungs/ ņemm ir tawâ labbâ Glabbaẜchanâ/ Dwehẜel in Meeẜas/ 
Ꞩaim in Raddineekus/ In ko tu wehl/ ar tawahm mihļahm Rohkahm/ 
Mann eẜẜi dewis.
  10. Dohd Waldineekeem allaſch labbi klahtees/ Dohd labbu Laim in
Meeru wiẜẜai Semmei/ Muhs wiẜẜus/ ak! tu mihļajs Kungs/ paẜarga/
No Kaun' in Kaites.
  11. Dohd/ Deews/ man Spehku/ ẜchinnî paẜchâ Deenâ/ Wiẜẜ man-
nam Dahrbam laimigi padohtees/ Tahm Leetahm/ ko ween eeẜahzis in
beidſis/ Tew buht pa Prahtam.
  12. Pehz galla/ kad man no ẜchihs Wargu=Semmes/ Jebkuŗŗâ Brih-
dî/ kad tew tiks/ buhs noẜchķirt/ Dohd man/ eekẜch ihſtas Tizzibas us Kri-
ſtu/ Pee tewim ais=eet.
  13. Tad man ar Meeẜ' in Dwehẜel labbi klahẜees/ In buhs gann labbi
ẜchis mans Laiziņſch pabeigts/ Tur Debbeẜîs buhs man ta ihſta Manta/
Kas muhſcham paliks.
  14. To dohd/ ak Tehws! kas tu ar ẜawu Dehlu/ In Ꞩwehtu Garru/
weenâ Prahtâ waldi/ Dohd/ ka es warru to/ ko taggad luhdſis/ Itt tee-
ẜcham dabbuht.
@b{Das}

[209.lpp.]
  
@v{Das walt mein GOTT.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  NU palihdſ man/ Deews Tehws/ Deews Dehls/ Deews Ꞩwehtajs
Garrs/ Kas manni raddijs irr/ Man dewis Meeẜ' in Dwehẜel/ In
lizzis peedſimt weẜẜel'/ No Mahtes Meeẜiņņahms.
  2. Ak Deews! mans Tehws/ Kas ẜawu Dehl' No Debbeẜim Mann
eẜẜi atẜuhtijs/ Kas mannis pehz irr mirris/ No Elles manni peſtijs/ Zaur
ẜawahms Aẜẜinims.
  3. Ꞩchihs Leetas dehļ/ Tew dſeedu wehl/ Ar Ꞩird' in Mehl/ Ꞩcho
Ꞩlawes=Dſeeẜmiņņu: Tew/ mannam mihļam Deewam/ Par tawu
Schehlaſtibu/ Pateikdams weenumehr.
  4. Bet ẜewiſchķi Mann ẜazziht buhs Tew Pateizib'/ Ka tu tik ſcheh-
ligi Us mannim eẜẜi luhkojs/ In mann ẜcho Nakti ẜargajs/ Zaur taweem
Eņģeļeem.
  5. Es luhdſohs wehl/ No wiẜẜas Ꞩirds/ Tu gribbi mann' In ẜchodeen
paẜargaht: Ka Wels man ne warr kaiteht/ Nedſ arri mannis peewilt/
Ar Labbu jeb Ļaun'{Laun}.
  6. Tohs Grehkus deld'/ In peedohd man tohs arridſan; Jo tee man
ļohti ſchehl: Wirs Uhdenim in Semmehm/ Kà Mahjâs/ tà pa Lauku/
Tu/ Deews/ man dſihwo klaht.
  7. Ko darridams/ Ko eeẜahzis/ Ko pabeidſis/ Leez wiẜẜam laimetees:
Dohd Ꞩahtu/ Gauẜu/ Ꞩwehtib'/ Ir wiẜẜu Leetu Lehtib': Ak Deews! pa-
klauẜi mann'.
  8. Laid ẜwehtihts buht Mans Nopelniņſch In Krahjumiņſch/ Kas
man irr nahzis gŗuht': Ka man tas nahk par Labbu/ Ir zits no ta ko
dabbu. Deews/ dohd man ẜwehtam kļuht.

@v{Wach auf/ mei Hertz und ſinge.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  GAhſ/ manna Ꞩirds/ ar Steigẜchann'/ Preekẜch Deewa ẜawu Teik-
ẜchann'/ Pee ẜchihs Gaiẜmiņņas Plaukẜchann'/ Leez ſkanneht tawu
Ꞩaukẜchann'.
  2. Tumẜch Laiks us mannim pulloht/ Man gŗuhtu Meegu gulloht;
Tas Wels/ tas breeẜmigs Lahzis/ Tas buhtu mann nomahzis.
  3. Wiņſch buhtu man ẜagrahbis/ Kaut tu mann/ Deews/ ne glahbis/
Ar taweem Deewa=Spahrneem/ Preekẜch tahdeem Elles=Wahrneem.
@b{Tew}

[210.lpp.]
  4. Tu/ Deews/ man likẜi manniht/ To mannâs Auẜîs ſwanniht; Es
tewi gribbu kluẜẜeht/ Tew buhs ar Meeru duẜẜeht.
  5. Ꞩchim Wahrdam tà bij notikt'/ Bes Behdahm man bij palikt: Ak
Deews! zaur tawu Glahbẜchann'/ Es redſu Ꞩaules Kahpẜchann'.
  6. Tu gribbees ẜaldi ẜweizams/ Ar Mutt in Ꞩirdi teizams; Es tew/ ko
ſpehdams/ dohdu Ꞩcho mannu Luhpu=Gohdu.
  7. To luhdſohs labpraht peeņemt/ Tu warr to Ꞩirdi nolemt/ Tu ſinni
mannu Spehku/ Ka man wehl daudſ irr Grehku.
  8. Tas Welns mann mekle peekrahpt; Tu gribbi/ Deews/ mann' is-
glahbt/ In nogreeſt wiẜẜu Ļaunu; Bet ẜwehtiht mann no jaunu.
  9. Par mannim gribbi gahdaht/ In palihdſeht man ſtrahdaht; Mans
Darbs laid labbi ſteidſahs/ Kà ẜahzis/ Laimê beidſahs.
  10. Taws Wahrdiņſch laid mann' uhsturr/ Ka es ne grohſohs neekur/
Dohd man to labbi ẜapraſt/ To Debbes=Zeļļu atraſt.

@v{Der Tag vertreibt die finſtre Nacht.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  TA Deena dſenn to Nakti nohſt; Tew kriſtihts Zilweks/ buhs pamohſt/
In ẜlaweht Deewu Kungu.
  2. Tee Eņģeliẜchi dſeedaht ſteidſ/ In leelâ Pulkâ Deewu teiz/ Kas wal-
da wiẜẜas Leetas.
  3. Tee Gaiļi/ ar teem Putniņņeem/ Tee teiz ar ſkaņņeem Balkẜni-
ẜcheem/ Kas wiņņus ģehrbj in baŗŗo.
  4. Ta Debbes/ Semm' in Uhdentiņſch No Deewa teiz/ kahds ſpeh-
zigs wiņſch/ Tee darra wiņņa Prahtu.
  5. Ja/ ko ween Deews irr padarrijs/ Tee wiẜẜi lihdſ/ us ẜawu Wihſ/
Teiz ẜawu Radditaju.
  6. Redſ nu/ tu Prahta=Zilweziņ/ Tu guddra Deewa Raddibiņņ';
Ne bij tad tew to darriht?
  7. Jo tewi Deews no Lohpeem ẜchķiŗŗ/ In ẜawâ Ģihmî raddijs irr/
Ka tew bij wiņņu atſiht.
  8. To mihleht in tam ustizzeht/ Ar tawu Mutt to noẜlaweht/ Ka
wiņſch taws Deews warr palikt. 
  9. Tu baudijs wiņņa Schehlaſtib'/ In redſejs wiņņa Lehnprahtib';
Tad dohd tam Pateizibas.
@b{Tew}

[211.lpp.]
  10. Tew bij buht allaſch mohdrigam/ In klauẜiht wiņņa Wahrdiņņam/ 
Tam peetizzigi kalpoht.
  11. Tu ne warr ſinnaht/ kuŗŗu Brihd' Tas Kungs gribb nahkt tew'
iswaddiht; Tad eẜẜi jautrs in mohdrigs.
  12. Atminnees wiņņa Bauẜlibas/ In tam/ no wiẜẜas Ꞩirdſniņņas/
Par wiẜẜu Labbu pateiz.
  13. Tà ẜazzidams: Deews augſtakajs/ Paldeews/ mans mihļajs Rad-
ditajs/ Par tawu Schehlaſtibu.
  14. Zaur Kriſtu/ ko tee Eņģeļi/ Wiẜs Debbes=pulziņſch ſkannigi Ar
Ꞩlawes=dſeeẜmahm apdſeed.
  15. Dohd/ ka es tà patt arridſan Tew ẜcheitan dſeedu Pateikẜchann'/
In pehz tur muhſcham/ Amen.

@v{Auß meines Hertzens Grunde.} 
@a{Georgs Mancelis}

  NO mannas Ꞩirds Dibbena/ Es pateizu in ẜlaweju tew :/: Ꞩchinnî
Rihtas Stundâ/ Tà lihdſ wiẜẜâ mannâ Muhſchâ: Kungs Deews ta-
wâ Walſtibâ/ Tew par Gohdu in par Ꞩlawi/ zaur Kriſtu tawu Dehlu/
Muhẜu Kungu in Peſtitaju.
  2. Ka tu man eẜẜi tik ſchehligi/ Ꞩchaî isgahjuẜî Naktî :/: Par Breeẜ-
mibu in wiẜẜadu Nelaimibu/ Paglabbajs in ẜargajs: Es luhdſohs tik war-
ren/ Peedohd man mannus Grehkus/ Ar teem es wiẜẜâ Muhſchâ/ Tew
eẜmu apkaitinajs.
  3. Paẜargi man arridſan ſchehligi/ Ꞩchodeen in allaſchiņ :/: Par Wel-
la Wiltibu in Blehdibu/ Par Grehkeem in Ļauna: Par Ugguns in
Uhdens Grehku/ Par Nabbadſibu in par Waidu/ Par Ꞩaitehm in par
Zeetuma/ Par ļaunu peepeẜchu Nahwi.
  4. Mannu Meeẜu/ mannu Dwehẜel/ mannu Dſihwibu/ Mannu Ꞩee-
wu/ Mantu/ Gohdu in Behrnus :/: Tawâs Rohkâs es pawehļu/ Tà
lihdſ wiẜẜu mannu Ꞩaimi: Wiẜẜas tawas Dahwanas/ Tehwu/ Maht/ in
arri Raddus/ Mannus Brahļus in Paſihſtamus/ In wiẜs kas man ween irr.
  5. Tawi Eņģeļi leez arridſan palikt/ In ne atkahpt no mann :/: To
Wellu nohſt nobihdeht/ ka tas launs Eenaidneeks/ ẜchinnî Wahrgu Sem-
mê/ Ar ẜawu Blehdibu man ne peewiļ/ Meeẜai in Dwehẜelei Behdas ne
darra/ Neds man warr Grehkôs eeweſt.
@b{Dee-}
 
[212.lpp.]
  6. Deewam es wiẜs pawehļu/ Jo wiņſch wiẜẜas Leetas paẜpehj :/:
Wiņſch ẜwehti mannu Darbu/ Mannu Dſirru in Dohmaẜchanu: Jo
wiņņam peedarr wiẜẜas Leetas/ Manna Meeẜa/ manna Dwehẜele/ manna
Dſihwoẜchana/ In ko tas mannim irr dewis/ Laid darra/ kà paẜcham patihk.
  7. Pehz to es ẜakku Amen/ Neneeka behdadams :/: Deews likẜees wiẜẜas
Leetas/ Itt labbi patiktees: Tad isſteepju es ẜawu Rohku/ Eeẜahku ẜawu
Darbu/ Pee ka Deews man irr lizzis/ Eekẜch mannas Buhẜchanas.

@v{Auß meines Hertzen Grunde.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  ES zehlees ẜweik in weẜẜels/ Ꞩchî Rihta=ſtunndiņņâ/ No wiẜẜas Ꞩirds
in Dwehẜels/ Tew Deewam Augſtibâ Nu dſeedu Pateizib'/ In tag-
gad nahku ſteigdams/ Zaur Kriſtu tewi teikdams/ Par tawu Schehlaſtib'.
  2. Ka tu/ ak Deews! ẜcho Nakti Mann eẜẜi paglabbajs/ In par to Wel-
na Jakti In Behdahm paẜargajs: Es luhdſohs ẜirdigi/ Man peedoht/ ka
es tewi Apkaitinajs/ in ẜewi Apgrehkojs daſchadi.
  3. Tu gribbi/ Deews/ no Ļauna Wehl manni paglabbaht/ No Greh-
keems in no Kauna/ Ir ẜchodeen paẜargaht/ Par Ķild' in Eenaidib'/ No
Uhdenim in Leeẜmehm/ Par ļaunu Nahw in Breeẜmehm/ Jeb zittu Ne-
laimib'.
  4. Eekẜch tawahm Deewa Rohkahm/ Ar Meeẜ' in Dwehẜelit/ Es
pawehļohs bes Mohkahm/ Ar teem/ kas ẜcheitan miht/ Ar Raddeem/
Draudſiņņeem/ Ir to/ ko tu man dewis/ Kas ween man nahk no tewis/
Ar wiẜẜeem Kriſtiteem.
  5. Laid mannis glahb in glabba Taws ẜwehtajs Eņģelihts/ Ta Welna
Wiltus labbâ/ Laid tohp tas prohjam dſihts: Ne ļau tam kaiteht man/ Nei
darriht kahdu Grehku/ Ne leez tam atraſt Spehku Pahr mannim arridſan.
  6. Es leeku Deewam gahdaht/ No ka wiẜs Padohms nahk; Wiņſch
dohs man Spehka ſtrahdaht/ Wiņſch manni ẜwehtiht mahk: Laid tam
buht pawehlehts Mans Dahrbiņſch wiẜẜâs Weetâs/ In wiẜẜas mannas Lee-
tas/ to luhdſohs Kriſtus pehz.
  7. Nu ẜakku Amen beidſoht/ Ne isẜamiẜẜedams/ Pee ẜaweem Dahrbeem
ſteidſoht/ Kà Deewam patihkams: Nu palihdſ/ mihļajs Deews/ Deews
Tehws/ ar tawu Dehlu/ Tew/ Ꞩwehtajs Garrs/ pawehļu To Dwehẜel
in to Meeẜ: Amen/ mans mihļajs Deews.
@b{O GOtt}

[213.lpp.]

@v{O GOtt/ ich thu dir dancken.} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Auf die Stimme:}
@v{Von GOtt will ich nicht laſſen.}

  ES teizu/ zik ween ſpehdams/ Deews/ tawu Schehlaſtib'/ Ka tu no 
leelahms Behdahms/ Par Lihkſt' in Nelaimib'/ Mann' eẜẜi paẜargajs/
In no ta Welna Naggeem/ Us daudſ in daſcheem Lahgeem/ Man gulloht
isglabbajs.
  2. Paẜargi wehl no Ļauna/ In gŗuhteem Ꞩird=Ehſteem/ Par Grehkeem
in no Kauna/ In nikneem Zilwekeem/ Par ahtru ļaunu Nahw/ Par Uh-
dens=Ugguns=Grehku/ In prett tahs Elles Spehku/ Tu/ Deews/ par man-
ni ſtahw.
  3. Eeſtipprin mannu Garru/ In mannas Meeẜiņņas/ Ka es no Ꞩirds
to darru/ Kas ween man pee=eetahs/ In kas man pawelehts/ Tà ẜchodeen/
kà ir rihtu/ Kamehrt es ẜcheitan mihtu/ Pehz muhſcham tohpu ẜwehts.
  4. Kas Behdâs eẜẜohts ẜuhdſahs/ Tam gribbu palihdſeht;Kas nab-
bags buhdams luhdſahs/ Tolabpraht uhsturreht: Tew dohdoht gribbu
doht. Us tewi ſtahw mans Drohẜchums; Laid mannu Azzu Spohſchums
Man ne ſuhd dſihwojoht.
  5. Kungs/ dohd man tewi bihtees/ Kas tu mann' ispeſtijs; Dohd man-
nam Prahtam dſihtees Us to/ kas Debbeẜîs/ Ka es ne eẜmu Schauts:
Jo kad nahks pehdejs Gahjums/ Tad ẜchis buhs wiẜs mans Krahjums;
Sahrks/ Palags/ Krekls in Auts. (KAPS.)
  6. Kad man irr Ꞩahls in Maiſes/ Mans Apģehrbs arridſan; Kam 
buhs man turreht Raiſes? Man tad irr Deews in gann: Es gribb' ar
Meeru buht/ Kà tew/ Deews/ patiks darriht/ Ne gahdaht us to Pariht':
Man Prahts pee tewis kļuht.
  7. Ak! Deews dohd labbu Gallu Ꞩchins gŗuhtas Dſihwibas/ Stahw
klaht us wiẜẜu Mallu/ Pee Nahwes=Stundiņņas: Leez man tad Meerâ
eet/ In duẜẜeht kluẜẜâ Meegâ/ Pehz zeltees jaukâ Preekâ/ Tur muhſcham
ẜmeet in deet.

@v{Ein ander Morgen=Geſang. Im Thon: HErr JEſu Chriſt wahr.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

 TU Triàds Wahrdôs/ Deews tas Tehws/ Dehls/ Ꞩwehtajs Garrs/
tu weenigs Deews/ Eekẜch tawas Deewa=Buhẜchanas: Man palihdſ
eekẜch ẜchihs Deeniņas.
@b{Glahb}

[214.lpp.]
  2. Glahb manni wahju Zilweziņņ'/ Ko ļauna darrijs/ ne peeminn'/
No wiẜẜahm Behdahm ẜargi man'/ In par ta Wella Usmahkẜchan'.
  3. Ta Tehwa Waigs laid atſpihd man/ Ta Dehla Spehks dohd At-
ſpirgẜchan'/ Deews Ꞩwehtajs Garrs dohd allaſchiņ Man redſeht tawu
Gaiẜchumiņ'.
  4. Mans Radditajs/ ſtahw tu man klaht/ Mans Peſtitajs/ dohd jau-
ku Praht'/ Mans Ꞩwehtitajs/ ne attſahj man'/ Dohd Ꞩirdî tawu Spih-
deẜchan'.
  5. Kungs/ glabba mann' in apẜwehti/ Apgaiẜmo mannis ſchehligi/ Us
mannim tawu Waigu greeſ/ Dohd tawâ Meerâ paglahbtees.

@v{Noch ein ander Morgen=Lied.} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Im Thon:}   
@v{Komm GOTT Schöpffer heiliger Geiſt.}

  TU tumẜcha Nakts jaw ſkaidrejahs/ Ta Deenas=Blahſma parahdahs;
Steidſ manna Ꞩirds in pamodees/ Pee Deewa Ꞩlawes modrejees.
  2. Deews augſtajs/ kas leek Ꞩauliht lehkt/ To Welnu lizzis no mums
behgt/ Wiņſch muhs ẜcho Nakẜniņņ' isglabbajs/ No daſchahm Behdahm
paẜargajs.
  3. Muhs ne bij aisņemt Ugguns=Grehks/ Neds aiskahrt ļaunu Ļau-
ſchu Spehks/ Tai Ꞩehrgai bij muhs ẜezzen eet/ Ir Nahwes=Bultahm gaŗ-
ŗam ſkreet.
  4. Kas isteikt warr ar ẜawu Mehl? Zik labba Deews mums darrijs
wehl/ Ne ween pee muhẜahms Meeẜiņņahms; Bet ir to Dwehẜel ẜweh-
tidams.
  5. Tahds Labbums mums no Deewa nahk; Ne weens pats ẜewi peſtiht
mahk: Ak Deewiņ! tew mehs pateizam/ In tawus Darbus apdſeedam.
  6. Tu muhẜu Nakts in Deenas=Ꞩahrgs/ Ne raugajs/ luhdſams/ us
mums bahrgs/ Laid ſpihd taws Waidſiņſch prett mums jauks/ In paleez
muhẜu Deews in Draugs.
  7. Tehws/ peedohd/ Jeſus Kriſtus pehz/ Mums muhẜus Grehkus; ne
aisẜlehdſ Preekẜch mums/ eekẜch tawas Duẜmibas/ Tahs Schehlaſtibas
Durwtiņņas.
  8. Us tewi muhẜas Ꞩirdis greeſ/ Dohd/ ka no Grehkeem ẜargamees/ In
tawam Wahrdam paklauẜam/ Prett wiẜẜeem taiẜni dſihwojam.
@b{Laid}

[215.lpp.]
  9. Laid muhẜu Dahrbiņſch isẜchķiŗŗahs/ Tà Laukâ/ kà ir Ꞩehtiņņâs/
Ka mehs pehz Maiſes dſihdamees/ Ar Gohdu warram pelnitees.
  10. Dohd mums ẜcho Deenu jauki beigt; Tad gribbam mehs tew'
allaſch teikt/ In Dſeedaht tew/ ar weenu ween/ Wehl Pateizibas daſchu Deen'.

@v{Ich dancke die lieber HERRE.} 
@a{Georgs Mancelis}

  ES pateizu tew mihļajs Kungs/ Ka tu man eẜẜi paẜargajs :/: Tahdâ
breeẜmigâ Naktî/ Man tik zeeti gulloht: Ar Tumẜibu pahrņemts/
Tà lihdſ leelâ Likſtâ/ No ka es isbehdſis eẜmu/ Tu Kungs in Deews
mann palihdſeji.
  2. Es tew gribbu pateikt in ẜlaweht/ Ak tu mans Deews in Kungs :/:
Tawâ augſtâ Debbes Walſtâ/ In tew no Ꞩirds luhdſu/ Ꞩchodeen man
arridſan paẜargi/ Pehz tawu ſchehligu Prahtu/ Waddi man tawâ Zeļļâ/
In lohki mannu Dabbu.
  3. Ka es Kungs ne nogreeſchohs/ No tawa ihſtena Zeļļa :/: Tas Wels
man ne pahrgluhna/ Manni maldiht weſdams: Uhsturri man zaur tawu
Lehnibu/ To es tew no Ꞩirds luhdſu/ Par Wella Wiltibu in Blehdibu/
Ar ka tas prettib mann ſtahw.
  4. To Tizzibu mannim arridſan dohd/ Uhs tawu Dehlu Jeſu Kriſtu :/:
Mannus Grehkus mann arridſan peedohd/ Ꞩcheitan ẜchinnî Stundâ:
To tu mannim ne aisleegẜi/ Kà tu mann ẜohlijs eẜẜi/ Tam bija mannus
Grehkus nohſtņemt/ In peſtiht no tahs Naſtas.
  5. To Zerribu mann arridſan dohd/ Kas ne leek ẜamaitaht :/: Tà lihdſ 
to Kriſtigu Mihleſtibu/ Prett to kas mannim ļaunu darra: Ka es tam
atkal labbu darru/ Ne mekledams mannu Auglu/ In mihleju to kà ẜew
paẜchu/ Kà tas tew pa prahtam irr.
  6. Leez man tawu Wahrdu ẜluddinaht/ Ꞩchinnî besdeewigâ Paẜaulê :/:
In man tawu Kalpu dehweht/ Ne bihtees Ne kahdu Warru neds Naudu:
Kas man dſihdſ warretu nogreeſt/ No tawas tihras Taiẜnibas/ Tu man
arridſan ne noẜchķir/ No tahs Kriſtitas Draudſibas.
  7. Laid man ẜcho Deenu pabeikt/ Tawam Wahrdam par Ꞩlaw :/:
Ka es no tew ne noẜchķiŗŗohs/ Lihdſ Gallam pee tew paleeku: Paẜargi
mannu Meeẜu in Dwehẜel/ In to Labbibu us Lauka/ Ko tu mann eẜẜi
dewis/ Tas irr wiẜs tawâ Rohkâ.
@b{Kungs}

[216.lpp.]  
  8. Kungs Kriſtus Gohdu es tew ẜakku/ Par wiẜẜu tawu Labbadarri-
ẜchanu :/: Ko tu man wiẜẜâ Mannâ Muhſchâ/ Wiẜẜahdâ Weetâ parah-
dijs eẜẜi: Tawu Wahrdu es gribbu gohdaht/ Tu weens eẜẜi labs/ Ar ta-
wahm Meeẜahm man ehdini/ Ar tawahm Aẜẜinihm man dſirdini.
  9. Tew weenam peedarr tas Gohds/ Tew weenam peedarr ta Teik-
ẜchana :/: Ta Attreepẜchana tew paleek/ Tu weens muhs ẜwehti: Kad
mehs meerigi apgullamees/ Ar Schehlaſtibu pee mums ſteidſees/ Dohd 
mums ar Tizzibas prettib ſtahweht/ Kad mums tas Welns uhseet.

@v{Ich dancke dir GOTT lieber HERR.} 
@a{Georgs Mancelis}

  ES pateizu tew Deews mihļajs Kungs/ Deews Tehws eekẜch Debbes
Walſtibas :/: Zaur Kriſtu muhẜu Widdutaju/ Tawu weenigu pee-
dſimtu Dehlu: Par wiẜẜu tawu Labbadarriẜchanu/ In ka tu man par Ne-
laimibu/ Ꞩchaî Naktî eẜẜi paẜargajs.
  2. Es luhdſohs zaur Kriſtu tawu Dehlu/ Tu gribbetu mannim pee-
doht :/: Kur es eẜmu nepareiſi darrijs/ In luhdſu tew tur klaht arridſan:
Tu gribbi man ẜchodeen paẜargaht/ Ka man neneeka ļauna ne noteek/
Paẜargi man Kungs par Grehkeem.
  3. Eekẜch tawu Rohku es pawehļu/ Deews Tehs tu mans mihligajs
Kungs :/: Mann wiẜķim ar Meeẜ in Dwehẜel/ Mannu Padohmu in man-
nu Gohdu: Taws Ꞩwehtajs Eņģelis man paẜarga/ Ka man tas ļauns
Gars ne peewarr/ Zaur Jeſu Kriſtu/ Amen.

@v{Ich dancke dir/ GOTT lieber HERR.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  ES tew pateizu/ Deews mans Kungs/ Tu Tehws eekẜch augſtas Deb-
bes/ Zaur Kriſtu tawu mihļu Dehl'/ Ꞩcho mannu Peſtitaju: Par ta-
wu leelu Schehlaſtib' Ka tu no Ļauna paẜargajs Mann' ẜchinnî Naktî.
  2. No Kriſtus Puẜẜes luhdſohs tew'/ Ka tu man gribbi peedoht/ Kur 
es mann' eẜmu apgrehkojs: Wehl tewis karſti luhgdams; Tu gribbi ẜcho-
deen ſchehligi No mannim nogreeſt wiẜẜu Ļaun'/ In ne likt Grehkôs eekriſt.
  3. Tew/ Deews/ mans wiẜẜu=mihļajs Kungs/ Es pawehļohs in doh-
mohs/ Ar ẜawu Meeẜ' in Dwehẜeliht/ In to/ ko tu man dewis: Taws
ẜwehtajs Eņģels ſtahw man klaht/ Tas Wels laid manni ne aiskaŗŗ/ Zaur 
Jeſu Kriſtu/ Amen.
@b{Mor-}

[217.lpp.]
@v{Morgen=Lied/ bey Antretung der Arbeit.} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Nach der Stimme:}
@v{Nun freut euch GOttes Kinder all.}

  Ar Deewa Spehk' es gribbu ẜahkt/ In droẜch pee ẜawa Dahrba nahkt;
Deews Tehws/ Deews Dehls tas palihdſ man/ Deews Ꞩwehtajs
Garriņſch arridſan.
  2. Tohs Darbus dohd pareiſi dſiht/ In wiẜẜ' ar Prahtu padarriht: Ar
Wiltu ne dohd ſtrahdaht man/ Jeb arridſan ar Apnikẜchann'.
  3. Laid aug mans Spehziņſch augumâ/ In mannas Rohkas ſtipprina/
Ka ẜchis mans Darbiņſch ne ẜaẜchķihſt/ Ne leez man/ luhdſams/ welti ẜwihſt.
  4. Mans Darbs laid labbi padohdahs/ Laid darru to/ kas peenahkahs:
Jo ẜchinnî Wahrgu=Semmiteî Meers ne buhs mannai Dwehẜelei:
  5. Bet ẜawas Azzis aisdarrijs/ Tad buhs man Meeriņſch Debbeẜîs;
Tur es lihdſ pilnam atſpirgẜchohs/ Us to es Behdâs preezajohs.
  6. Deews/ gribbi mannis paglabbaht/ No Ļauna ẜchodeen paẜargaht:
Taws Wahrdiņſch buhs no mannim teikts/ Ꞩcheit eeẜahkts/ muhſcham
ne pabeigts.

@v{Morgen=und Abend=Lied.} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Auf die Stimme:}
@v{HErr JEſu Chriſt wahr Menſch und GOtt.}

  KAd es no Rihta peezeļļohs/ Jeb gulleht eemu Wakkarôs/ Tu/ Deews/
man ẜchaujees Prahtiņņâ/ Ka tew bij nahkt man Paligâ.
  2. Kad tu/ Deews augſtajs/ palihdſ man/ Tad irr mann Ꞩirds in
Spehka gan: Ar tewi warru paſtahweht; Bes tewis buhs man puldeleht.
  3. Tew ween/ pee Deenas kà pee Nakts/ Es paweļohs eekẜch tawas
Wakts/ Ar tewi gribbu ẜahkt in beigt/ Ir ẜahkdams beigdams tewi teikt.
  4. Wehl taggad nahku pateikdams/ Preekẜch tawahms Deewa Aztiņ-
ņahms/ Ka tu lihdſ ẜchim man ſtahwejs klaht/ Nei manni lizzis ẜamaitaht.
  5. Es luhdſohs tawa Dehla dehļ/ Tu gribbi mannis ſchehloht wehl/
No Grehkeem manni nomaſgaht/ In mannu Prahtu atjaunaht.
  6. Ak! peedohd/ Tehws/ ak! peedohd man/ Ko es prett tewim darrijs
gan: Es eẜmu ļauns in noſeedſigs; Tu eẜẜi ſchehligs/ lehnprahtigs.
  7. Eekẜch tawas Glabbaẜchanas ņemm/ Ne manni ween; bet wiẜẜu
@b{Semm}

[218.lpp.]
Semm: Ne ẜohdi muhs/ ne tohpi bahrgs/ Muhẜ weenigs Paligs/ Kungs
in Ꞩargs.
  8. Es tawâs Rohkâs padohmohs/ Ar Meeẜ' in Dwehẜel pawehļohs/
Ar wiẜẜu ẜawu Nabbadſib'/ Glahb to zaur tawu Schehlaſtib'.
  9. Taws Eņģels laid kahrt manni miht/ Tas ſpehj to Welnu prohjam
dſiht. Ņemm manni Nahwes=Stundiņņâ/ Deews/ tawâ Debbes=Walſtibâ.

@v{Tägliches Kinder=Gebätlein/ oder Morgen=und Abend=Lied.}
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Ach Vater! ich dein armes Kind.}
@v{Auf die Weiſe:}
@v{Vom Himmel hoch da komm ich her.}

  AK Tehws! taws nabbags Behrniņſch nahk/ Ꞩahkt mahzitees/ ko tas
ne mahk/ Ne praſdams Debbes=Leetiņņas/ Nei zittas labbas Mahzibas.
  2. Laid ſpihd taws Gaiẜchums Tumẜibâ/ Laid nahk taws Garriņſch
Prahtiņņâ/ Tas laid ikdeenas mahza mann'/ To ẜwehtu Deewa Atſihẜchann'.
  3. Ka tu Deews bihſtams/ mihlejams/ Ka tu tik lehns/ tahds ustiz-
zams/ Ka Kriſtus irr mans Peſtitajs/ Kas mannu Wainu dſeedinajs.
  4. Dohd/ ka/ pehz taweem Wahrdiņņeem/ Es klauẜu ẜaweem Wezza-
keem; Ak! uhsturr man tohs ſchehligi/ Tohs baggatigi apẜwehti.
  5. Tohs Semmes=Kungus ſpehzina/ Ar taweem Spahrneem apglab-
ba/ Tehws palihdſ/ no teems ne ais=eij/ Dohd Meeru wiņņu Semmitei.
  6. Pahr mannim turri Deen' in Nakt'/ To ſtippru Eņģeliẜchu Wakt'/
Ne ļau man kahdôs Grehkôs kriſt/ To Welnu dohd no ẜewim ẜiſt.
  7. Laid wiẜẜeem Deewa Ļautiņņeem Tew/ Deews Kungs/ buht pa-
wehleteem/ Dohd man in wiņņeem pehz gallâ Tapt tawâ Debbes=Walſtibâ.
  8. Gohdm tohp tew Deewam Tehwam dohts/ Ir Jeſum Kriſtum nah-
kahs Gohds/ Gohds Deewam Ꞩwehtam Garriņņam/ Ꞩchim Laikam in
pehz nahkoẜcham/ Amen!

@v{Chriſtlicher Seegen/ Hn: Riſts.}
@v{Mein GOtt und Vater ſegne mich.} 
@a{Kristofors Fīrekers} 

  MAns Deews in Tehws apẜwehti mann'/ Ak Jeſus! dohd man arridſan/
Ko pelnijs mannis labbâ: Deews Ꞩwehtajs Garrs/ apgaiẜmo tu
Pahr mannim ẜawu Waidſiņņu/ In mannu Dwehẜel glabba: Tik ween
es luhdſohs dahwanaht; Tas Deewa Meers man dſihwo klaht.
@b{Geſänge}

[219.lpp.]
@v{Geſänge nach dem Eſſen.}
@v{O GOtt wir dancken deiner Gütt.} 
@a{Georgs Mancelis}

  AK Deews mehs pateizam tawai Schehlaſtibai/ zaur Kriſtu muhẜu
Kungu :/: Par tawu leelu Labbadarriẜchanu/ zaur ko tu allaſch baŗŗo:
Wiẜẜas Leetas kam ta Dſihwiba irr/ Ikkatru eẜẜi tu isbaŗŗojs/ Tew ẜakkam
Ꞩlawi in Gohdu.
  2. Kà tu Kungs nu eẜẜi ehdinajs/ To Meeẜu kas pehz ẜapuhſt :/: Tà
ņem to Dwehẜel arri tawâs Weeẜibâs/ Ka ta zaur tew muhſcham ne mirſt:
Laid taws Wahrds irr wiņņas Barriba/ Teekams ka ta tohs Preekus redſ/
ka ta tew muhſchigi warr pateikt.
  3. Ꞩlawa/ Gohds in Pateiziba allaſchiņ/ Irr tew Deews Tehws eekẜch
Augſtibas :/: Kas tu muhs no Grehkeem atpeſti/ zaur ihſtenu ſtipru Tiz-
zibu: Us tawu weenigu peedſimtu Dehlu/ Ka mehs ar to warram Brahļi 
buht/ In tew muhſcham pateikt in gohdaht.

@v{HErr GOtt nu ſey gepreiſet.} 
@a{Georgs Mancelis}

  KUngs Deews mehs tewi ẜlawejam/ In ļohti pateizam :/: Tu eẜẜi muhs
labbi baŗŗojs/ In dewis labbu Dſehrenu: Ka mehs warram tawu Mih-
leſtibu atſiht/ In muhẜu Tizzibu eeſtipprinaht/ Ka tu eẜẜi muhẜu Deews.
  2. Ja mehs to eẜẜim ņehmuẜchi/ Ar Kahribu in Negauẜibu :/: Zaur to
mehs warretum pelniht/ Tawu Duẜmibu/ ak Deews/ Tad gribbetu tu
ſchehligi/ Ak Kungs mums to peedoht/ zaur Kriſtu tawu Dehlu.
  3. Tà allaſchiņ pabaŗŗo/ Kungs muhẜu Meeẜu in Dwehẜel :/: Eekẜch
Kriſtu dohd atgreeſtees/ In Labbumâ peeņemtees: Ka mehs nekà isnihk-
ſtam/ Eekẜch Behdahm ſtippri zeeẜcham/ In muhſchigi dſihwojam.
  4. Ak Deews Tehws wiẜẜahs Lehnibas/ Ꞩwehtihts tohp pee mums
taws Wahrds :/: Laid tawa Walſtiba pee mums nahk/ Taws Prahts
muhs darra rahmus: Dohd Maiſ/ peedohd tohs Grehkus/ Ne leez to
Ꞩirdi kahrdinaht/ Peſti muhs no wiẜẜahm Behdahm.

@v{Nu laſt uns GOtt dem HErren.} 
@a{Georgs Mancelis}

  NU gribbam mehs Deewam tam Kungam/ Pateikt in to pagohdaht/
Par wiņņa leelahm Dahwanahm/ Ko mehs eẜẜim dabbujẜchi.
  2. To Meeẜu/ to Dwehẜel/ to Dſihwibu/ Irr wiņſch pats weens mums
dewis/ Tahs arridſan mums ẜargaht/ Wiņſch allaſch mohdrigi behdajahs.
@b{Uhs-}

[220.lpp.]
  3. Uhsturreẜchanu dohd wiņſch tai Meeẜai/ Ta Dwehẜele mums arri-
dſan paleek/ Jep ta lihdſ Nahwes eewainohta/ No leeleem Noſeegumeem.
  4. Weens labs Ahrſte irr mums eedohts/ Tas pats irr patta Dſihwi-
ba/ Kriſtus muhẜu dehļ nomirris/ Tas irr muhs wiẜẜus peſtijs.
  5. Wiņņa Wahrds/ Kriſtiba/ Wakkar=Ehdeens/ Labs irr prett wiẜẜu
Nelaim/ Tas Ꞩwehtajs Gars eekẜch Tizzibas/ Mahza muhs us to paļautees.
  6. Zaur to irr mums peedohti/ Tee Grehki/ eeẜchkiņkota ta Dſihwiba/
Debbeẜîs buhs mums dabbuht/ Ak Deews/ kahdas leelas Dahwanas.
  7. Mehs luhdſam tawu Schehlaſtibu/ Tu gribbi muhs paẜargaht/
Muhs Leelus ar teem Maſeem/ Tu ne warri Ļaunu wehleht.
  8. Paturri muhs eekẜch Taiẜnibas/ Dohd mums muhſchigu Ꞩkaidribu/
Tawam Wahrdam par Ꞩlawi/ zaur Jeſu Kriſtu/ Amen.

@v{Danckt dem HErrn heut und allezeit.} 
@a{Georgs Mancelis}

  PAteizeet tam Kungam ẜchodeen in allaſchiņ/ Leela irr wiņņa Lehniba
in Schehlaſtiba/ Wiẜẜu Meeẜu Wiņſch baŗŗo in uhsturr/ Jo wiņņa
Raddiba tam patihk.
  2. Kad Wiņņa Waigs pahr mums atſpihd/ Tad Leetus in Raẜẜa to
Semmi ẜlazzina/ Tad aug wiẜẜas Lappas in Sahle/ Ꞩawu Darbu
Wiņſch dſen bes Mitteẜchanas. 
  3. Kad wiņſch atdarra ẜawu ſchehligu Rohku/ Tad aug pahr pillam
zaur wiẜẜu Semm/ Ka par to ikkatrs preezajahs/ Neds Zilwekam/ neds
Lohpam kas truhkſt.
  4. Wiņņam newa paprahtam ſtpiprajs Wihrs/ Neds Leeliba in Greſ-
niba tam patihk/ Wiņſch mihļo to/ kas to bihkſtahs/ Kas us to zerre/
tam isdohdahs.
  5. Pateeẜi tohp Wiņſch no mums ẜlawehts/ Kad tas muhs tik ſchehli-
gi baŗŗojs; Ak Tehws par tawu Lehnibu/ Pateizam mehs tew muhſchigi.
  6. Ak Kungs dohd mums weenu labbu Gaddu/ To Labbibu mums 
paglabba/ Par dahrgu Laiku/ Baddu/ Ꞩehrgu in Kaŗŗu/ Paẜargi muhs
Kungs ẜchinnî Laikâ.
  7. Muhẜu mihļajs Deews in Tehws tu eẜẜi/ Tapehz ka Kriſtus muhẜu
Brahlis irr/ Tadehļ us to ween mehs zerrejam/ In gribbam tew ẜlaweht
muhſchigi.
@b{Ak}

[221.lpp.]
  8. Ak paleez pee mums Kungs Jeſus Kriſtus/ Kad taggad Wakkars
tappis irr/ Tawu Deewiẜchķu Wahrdu to muhſchigu Ꞩwezz/ Ne laid jo
muhſcham pee mums isdſehſt.

@v{Dancket dem HErren.} 
@a{Georgs Mancelis}

  PAteizeet tam Kungam/ jo tas irr ļohti mihligs/ In wiņņa Lehniba in
Teeẜiba paleek muhſchigi.
  2. Ka tas kà weens ſchehligs in baggats Deews/ Muhs Nabbagus Zil-
wekus pee=ehdinajs irr.
  3. Dſeedajaht tam no Ꞩirds dibbena lihdſ/ Ꞩlawa in Pateiziba irr
tew Tehwam muhſchigi.
  4. Ka tu muhs kà weens baggats in laipnigs Tehws/ Baŗŗo in ap-
ģehrbi ẜawus nabbagus Behrnus.
  5. Dohd/ ka mehs tew pareiſi mahzam atſiht/ In pehz tew muhſchigu
Radditaju muhẜa Ꞩirds ſtahw.
  6. Zaur Jeſu Kriſtu tawu wiẜẜu mihligu Dehlu/ Kas irr muhẜu Wid-
dutajs preekẜch tewim tappis.
  7. Tas palihdſ mums wiẜẜeem pee tew/ ak Kungs Deews/ In darra
muhs par Behrneem ẜawâ Walſtibâ.
  8. Par Ꞩlaw in Gohdu ẜawam ẜwehtam Wahrdam/ Kas to eegrib-
bahs/ ẜakka no Ꞩirds/ Amen.

@v{Dancket dem HErren/ denn Er iſt.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  TAm mihļam Kungam ẜakkajt Pateizibu/ Kas muhſcham paturr ẜa-
wu Schehlaſtibu.
  2. Kas ẜaweem isẜalkuẜcheem Behrneem dewis/ Kâ ſchehligs Tehws/
to Maiſiht pats no ẜewis.
  3. To mehs ar Preeku dſeedadammi teizam/ In taggad tawu Wahrdu
ẜlaweht ſteidſam.
  4. Ka tu mums dohd/ pehz tawas Ꞩohliẜchanas/ Ehſt/ dſert/ in plik-
kahms Meeẜahms ẜawas Drahnas.
  5. Mehs gribbam wehl us tawahms Rohkahms raudſiht/ In tewi/
Deews Kungs/ mihleht/ labbi klauẜiht.
  6. Ak! dohd/ kas truhkſt/ wehl allaſch agr' in wehlu/ Zaur Jeſu Kriſtu/
tawu mihļu Dehlu.
@b{Tas}

[222.lpp.]
  7. Tas palihdſ mums pee tewim dſihwoht Preekâ/ Kur wiẜs par pilnu/
kur ne truhks neneeka.
  8. Tur gribbam tewi teikt in krahẜchņi ẜlaweht/ Preekẜch tawa Gohda=
Krehẜla muhſcham ſtahweht.
  9. Mehs buhẜim tur ar Dwehẜel in ar Meeẜahm: Nu ẜakkam Amen/
tam buhs notikt teeẜcham.

@v{Lobet den HErren.} 
@a{Georgs Mancelis}

  TEizeet to Kungu; Teizeet to Kungu/ Jo tas ļohti mihligs/ Ļohti krah-
ẜchna irr muhẜa Deewa Teikẜchana/ Muhẜa Deewa Teikẜchana/
Wiņņa Ꞩlawa irr jauka in mihliga jaklauẜa/ Teizeet to Kungu/ Teizeet 
to Kungu.
  2. Dſeedajaht weens prett Ohtru/ Dſeedajaht weens prett Ohtru/
Tam Kungam ar Pateikẜchanu/ Ꞩlawejeet to ar Kohklehm/ muhẜu zeenigu 
Deewu/ muhẜu zeenigu Deewu/ Jo tas irr warrens in no leela Spehka/
Teizeet to Kungu; Teizeet to Kungu.
  3. Tas warr to Debbes/ Tas warr to Debbes/ Ar Padebbeẜẜim ap-
klaht/ Tas dohd mums Leetus/ Kad tam paẜcham patihk/ Kad tam pa-
ẜcham patihk/ Tas leek Sahles augt wirẜ augſteem ẜakaltuẜcheem Kalneem/
Teizeet to Kungu; Teizeet to Kungu.
  4. Kas wiẜẜai Meeẜai/ Kas wiẜẜai Meeẜai/ Ꞩawu Barribu dohd/
Teem Lohpeem ẜawu Baŗŗoẜchanu Kà kahds Tehws gahdadams/ Kà 
kahds Tehws gahdadams/ Teem jauneem Kraukleem kas to Kungu pee-
ẜauz/ Teizeet to Kungu/ Teizeet to Kungu.
  5. Tam newaid labs Prahts/ Tam newaid labs Prahts/ Pee to Sir-
gu Stippruma/ Neds tam irr labs Prahts pee to Wihru Leeleem/ pee to 
Wihru Leeleem/ Tam irr labs Prahts pee teem kas us to zerre/ Teizeet to 
Kungu/ Teizeet to Kungu.
  6. Pateizeet tam Kungam/ Pateizeet tam Kungam/ Radditajam wiẜẜu
Leetu/ Tas Awohts tahs Dſihwibas no wiņņa istek/ Tas no wiņņa istek/
Ļohti augſti no Debbes is wiņņa Ꞩirds/ Teizeet to Kungu/ Teizeet to 
Kungu.
  7. Ak JEſus Kriſtus/ Ak JEſus Kriſtus/ Dehls ta wiẜẜu=augſtaka/
@b{Dohd}

[223.lpp.]
Dohd tu tawu Schehlaſtibu wiẜẜeem labbeem Zilwekeem/ wiẜẜeem labbeem 
Zilwekeem/ Ka tee tawu Wahrdu warr muhſchigi ẜlaweht Amen/ Teizeet 
to Kungu/ Teizeet to Kungu.

@v{Lobet den HErren.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  TEizeet to Kungu :/: wiņſch irr ļohti teizams/ To Kungu ẜlaweht leels
ar maſu ſteidſams :/: Tahds wiņņa Gohds tas ne irr muhſcham
beidſams. Teizeet to Kungu :/:
  2. Dſeedajaht Deewam :/: ar itt karſtu Teikẜchann'/ Tahs Kohkļu=
ſtihgas laid par Gohdu atſkann :/: Ꞩchim Kungam/ kas tik ſpehzigs/
zeenigs warren. Teizeet to Kungu :/:
  3. Kas ihſtâ Laikâ :/: mums dohd Leetutiņņu/ Leek augt no Semmes
Sahl in Labbibiņņu :/: No labba Prahta/ teem/ kas raug us wiņņu.
Teizeet to Kungu :/:
  4. Wiņſch mums in Lohpeem :/: ẜataiẜ' ẜawu Ehdeen'/ Kraukliẜchus
usturr pirms tee Laukâ isſkreen :/: Kà Tehws wiņſch gahda/ kà lihdſ-
ẜchim wehl ẜchodeen. Teizeet to Kungu :/:
  5. Tam Prahts ne neẜẜahs :/: nei pee ſtippreem Sirgeem/ Neds arr
wiņſch ſkattahs us teem Wihra Leeleem :/: Bet us teem labbeem/ tizzi-
geem in rahmeem. Teizeet to Kungu :/:
  6. Pateizeet Deewam :/: wiẜẜu=Radditajam/ Kas teeẜcham palihdſ
ſemmajam in wahjam :/: Tohs Prettibneekus leek pa ẜawahm Kah-
jahm. Teizeet to Kungu :/:
  7. Ak! Jeſus Kriſtus :/: pehz tew muhẜa Ꞩirds ſtenn/ Leez labba redſeht
wiẜẜu ļaunu ais=dſenn :/: Ka mehs tew krahẜchni gohdam/ teizam/
Amen. Teizeet to Kungu :/:

@v{Den Vater dort oben.} 
@a{Georgs Mancelis}

  DEewu Tehwu augſti eẜẜoht/ Gribbam mehs nu ẜlaweht/ Kas muhs
kà weens baggats Deews/ ſchehligi irr baŗŗojs/ In Kriſtu wiņņa Deh-
lu/ Zaur ko mums wiẜs Labbums nahk/ No tahs Debbes=Walſtibas.
  2. Ꞩazzidams pateeẜi/ Tew peedarr Gohds in Ꞩlawa/ Pateikẜchana
in Skaidriba/ Ak tu muhſchigajs Deews/ Kas tu ẜew parahdijees/ In muhs
taggad ar tawu Dahwanu/ Labbi eẜẜi baŗŗojs.
  3. Uhsņem ẜcho Pateizibu/ Ak Tehws in Radditajs/ Ko mehs tawam
@b{Wahr-}

[224.lpp.]
Wahrdam dohdam/ Eekẜch Kriſtus tawa Dehla/ Ak leezees tew patikt/
In laid tas ar ẜawu Nopelnu/ Makẜa preekẜch mums wiẜẜeem.
  4. Neneeka mehs warram ẜohliht/ Ar ko buhtu atmakẜata/ Wiẜẜa Scheh-
laſtiba in Mihliba/ Ko tu mums eẜẜi parahdijs/ Ak kà warr wirẜ Semmes/
Tew atkal to atmakẜaht/ Jo tew jaw wiẜs peedarr.
  5. Ak Kungs usņem ẜcho Pateizibu/ Ar ẜcho muhẜu Dſeeẜmu In
peedohd kas wehl peetruhkſt/ ko mums bija darriht/ Ak usņem muhs par
Behrneem/ ka mehs ẜcheit tawâ Schehlaſtibâ/ In tur muhſchigi dſihwojam.

@v{Den Vater dort oben.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  DEewu Tehwu ẜlaweht/ Ne buhs mums nu kaweht/ Kas mums/ kà
weens baggats Deews/ Taggad dewis ẜawu Teeẜ': Ta patt wiņņa
Dehlu/ No ka mums wiẜs Ꞩwehtums nahk/ Aggri/ kà ir wehlu.
  2. Wſiņņam peederrammi/ Ꞩlawu ẜazzidammi/ Tam peenahkahs arri-
dſan Gohdu doht in Pateikẜchan': Ka wiņſch pats no ẜewis/ Ꞩawas
Rohkas atwehrdams/ Deews in gann mums dewis.
  3. Peeņemm ko mehs dohdam/ Deews Tehws/ tawam Gohdam/ To
mehs darram Taiẜnibâ/ Jeſus Kriſtus Wahrdiņņâ: Kas ẜew us mums
greeſdams/ Ꞩawahms Aẜẜnims nomakẜajs/ Par mums Kruſtâ zeeſdams.
  4. Laid mehs wiẜẜu darram; Tatẜchu mehs ne warram/ Tawu Labbu=
Darriẜchan' Atdoht tew/ jeb makẜaht gann: Tew jaw wiẜẜas Leetas/ Kas
ween eekẜch ẜchihs Semmes irr/ Peedarr wiẜẜâs Weetâs.
  5. Ņemm ẜcho Pateizibu/ Deews/ ar Schehlaſtibu/ Peedohd /kas mums
peetruhkſt wehl/ Tawa Dehla Jeſus dehļ: Dohd mums tew pa Prahtam
Ꞩcheitan buht; pehz muhſcham tapt No mums gohdinahtam. 

@v{Singen wir aus Hertzen Grund.} 
@a{Georgs Mancelis} 

  MEhs dſeedajam wiẜẜi no Ꞩirds=dibbina/ Ꞩlawedami Deewu ar muhẜas
Muttes/ Kà tas ẜawu Schehlaſtibu mums irr parahdijs/ Tà irr tas
muhs arr baŗŗojs/ Kà tas Lohpus in Putnus baŗŗo/ Tà irr tas mums arri
dewis/ Ko mehs taggad eẜẜim ehduẜchi.
  2. Teizam mehs to/ Kà wiņņa Kalpi/ To buhs mums darriht no Tee-
ẜa/ Atſihdami kà tas muhs mihļojs/ Tam Zilwekam no Schehlaſtibas
dohd/ Ka tas no Kauleem/ Meeẜ in Ahdas Krahẜchni irr kohpa ẜatai-
ẜihts/ ka tas tahs Deenas Gaiẜmu redſ.
@b{Tuh-}

[225.lpp.]
  3. Tuhdaļ kad tas Zilweks dſihwoht ẜahk/ Wiņņa Ehdeens gattaws irr
Eekẜch ẜawas Mahtes Meeẜahm/ Irr tas krahẜchni ẜataiẜihts/ Bet tas
irr maſajs Behrniņſch/ Tomehr ne kahdu Wainu warr atraſt/ Teekams
tas us Paẜauli nahk.
  4. Deews irr to Semmi ẜataiẜijs/ Ne leek no Barribas neneeka truhkt/
Kalnus in Lejas wiņſch ẜlappin/ Ka teem Lohpeem ẜawa Sahle aug/ No
tahs Semmes Maiſ in Wihnu/ Audſina Deews in dohd mums gann/
Ka tas Zilweks ẜawu Dſihwoẜchanu uhsturr.
  5. Tam Uhdenim buhs Siwis doht/ Tahs leek Deews uhs Galdu 
zelt/ Pauti (Ohlas/) no Putneem dehti tohp/ Zahliẜchi tohp no teem (tahm)
isperreti/ Teem buhs Zilweka Barribam buht/ Breeſchus/ Wehrẜchus/
Awis in Zuhkas/ Radda Deews in pats weens dohd.
  6. Mehs pateizam in luhdſam to/ Ka tas mums dohd tahdu Prahtu/
Ka mehs to warram pareiſi ẜapraſt/ Allaſch pehz wiņņa Prahta dſihwoht/
wiņņa Wahrdu ļohti teikt/ Eekẜch Kriſtus bes Mitteẜchanas/ Tad dſee-
dam mehs to Pateizibu pareiſi.
  7. To pateizibu dſeedam mehs/ Ak baggats Deews mehs pateizam
tew/ Ka tu muhs papillam eẜẜi baŗŗojs/ Tawu Lehnibu parahdijs/ Par
Ꞩlaw in Gohdu tawam Wahrdam/ Ka mehs tew allaſch pateikt warram/
Tad dſeedam mehs to Amen krahẜchni.

@v{Singen wir aus Hertzen Grund.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  LAid mehs Deewu ẜlawejam/ In no Ꞩirds tam pateizam/ Kas muhs
ẜchodeen uhsluhkojs/ In tik jauki pameelojs: Kas dohd wiẜẜeem Baŗŗi-
biņņ'/ Tas mums dewis taggadiņ Ꞩawu Deewa Dahwaniņņ'. 
  2. Wiņņa Ļaudis eẜẜam mehs/ Wiņņu teikt mums peederrehs: Wiņſch
irr muhẜu Radditajs/ Kas muhs krahẜchņi dſemdinajs/ Meeẜ' ar Kau-
leem ẜaẜaiſtijs/ In ar Ahdu aptaiẜijs Dſihwu Dwehẜel eeraddijs.
  3. Wehl tas Behrniņſch Tumẜchumâ/ Jaw tam Galdiņſch gattaws 
ſtahw/ Ꞩawas Mahtes Meeẜiņņâs Ꞩawu Teeẜu dabbujahs: Kaut gan
bijs wahjſch in masẜ/ Ne truhkſt tam nei ẜchis/ nei tas/ Eekams nahk
preekẜch Gaiẜmiņņas.
  4. Deews to Semmit ģehrbj in kohp/ Ka no Augļeem pilna tohp/
@b{Leetus}

[226.lpp.]
Leetus dohd/ tad buhs teem plaukt/ Leek preekẜch Lohpeem Sahlit' augt:
Wiņņam raddiht newa gruht' Wihnu/ Maiſ/ kas wehl warr buht/ Ka
ikweens warr zeenahts kļuht.
  5. Uhdenim buhs Siwis dohd/ Tahs warr Pulkeem ẜaſweijoht:
Meſchôs Putni ẜaweeẜchahs/ Brihnums/ kà tee isẜchķiļļahs: Lohpi/ Sweh-
ri waiẜlojahs: Deews no tihras Lehnibas/ Mums to dohd pehz Ehẜchanas.
  6. Deewam ẜakkam Pateizib'/ Luhdſam wiņņa Schehlaſtib'/ Ka to
labbi atſihſtam/ Wiņņa Bauẜchļôs ſtaigajam: Wiņņu teizam Augſtibâ
Ꞩchinnî jaukâ ẜaldigâ Pateizibas=Dſeeẜmiņņâ.
  7. Deewu ẜlaweht peeklahjahs/ Tad wiņſch wehl muhs ehdinahs;
Deewam Ꞩlawa/ Deewam Gohds/ Par ko/ kas mums taggad dohts:
Par ẜcho mihļu Meelaſtib'/ Dohdam mehs tew Patteizib' Dohd mums
Meeru/ Weẜẜelib'.

@v{Zwey Ding ô Herr bitt Ich von Dir.} 
@a{Georgs Mancelis}

  DIwi Leetas/ ak Kungs es luhdſohs no tewim/ Tahs tu mannim jo ne
aisleegẜi/ Teekams es ẜinnî Wahrgu Semmê eẜmu/ In man
manna Stundiņņa atņem/ Manna Stundiņņa atņem.
  2. Nepateeẜa Mahziba in Elkadeewiba Ir Melli laid tahļu no mannim
buht/ Nabbadſibu in Baggatibu ne dohd mann/ Tomehr es ẜcho wehl
wairak luhdſu/ Wehl wairak luhdſu.
  3. Tik daudſ/ ka wajaga irr/ dohd tai Meeẜai/ Ka es warru baŗŗoht
Behrnus in Ꞩeewu/ ka ne truhkſt kas mums wajaga irr/ Neds arridſan
pahr pahrim eijoht/ Pahr pahrim eijoht.
  4. Zittadi/ kad es pahr leeku pee=ehdees buhs/ Aisleegtu es mannu Dee-
wu Kungu/ In ẜazzitu/ ko es behdaju pehz Deewu/ Mannim irr ganna 
wiẜẜas Leetas/ Mannim irr ganna wiẜẜas Leetas.
  5. Jeb kad Nabbadſiba manni peekahptu/ Buhtu es eeẜahzis krahpt in
ſakt/ Jeb zittadi ar Grehkeem mekleht Maiſ/ Bes Deewabihjaẜchanas kâ
dachẜ darra/ Kà daẜch darra.
  6. Ta Kunga Schehlaſtiba darra baggatu Bes wiẜẜu Gahdaẜchanu
kad tu arr/ Eekẜch tawas Buhẜchanas ſtippri ſtrahda/ In darri kas tew pa-
wehlehts irra/ Kas tew pawehlehts irra.

[227.lpp.]
@v{Abend=Lieder.}
@v{Chriſt der du biſt Tag und Licht.} 
@a{Georgs Mancelis}

  KRiſtus kas tu eẜẜi Deena in Gaiẜma/ Preekẜch tew/ Kungs / neneeka
irr ẜleppens/ Tu Tehwa Gaiẜibas Spohſchums/ Mahzi muhs pareiſi
to Zeļļu tahs Taiẜnibas.
  2. Mehs luhdſam tawu Deewiẜchķu Spehku/ Paglabba muhs Kungs
ẜchinnî Naktî/ Paẜargi muhs no wiẜẜas Nelaimibas/ Deews Tehws tahs
Schehlaſtibas.
  3. Dſen nohſt to gŗuhtu Meegu Kungs Kriſtus/ Ka mums ne kait ta
Waideneeka Wiltiba/ Ta Meeẜa laid paleek ẜchķihſta/ Tad mums wairs
neneeka ne ruhp.
  4. Kad muhẜas Azzis mums aismeeg/ Tad laid muhẜas Ꞩirdis uhs tew
zerre/ Deewa labba Rohka muhs paglabba/ In peſti no tahs Grehku
Ꞩaites.
  5. Kungs Paglabbatajs tahs Kriſtita Draudſibas/ Laid buht taws
Paligs mums allaſch gattaws/ Palihdſi mums Kungs Deews no wiẜẜahm
Behdahm/ Zaur tawahm peezahm ẜarkanahm Wahtehm.
  6. Ak Kungs atgahdajees to gŗuhtu Laiku/ Eekẜch ka ta Meeẜa guhſti-
ta irr/ To Dwehẜeli ko eẜẜi atpeſtijs/ To eepreezini Kungs Jeſus Kriſtus.
  7. Deewam Tehwam irr Gohds in Ꞩlawa/ Tà lihdſ arridſan wiņņa
Dehlam/ Ta Ꞩwehta Garra Schehlaſtiba/ Irr ar mums muhſchigi muh-
ſcham/ Amen.

@v{Wir dancken dir/ ô gütiger GOTT.} 
@a{Georgs Mancelis}

  MEhs pateizam tew/ ak lehnigajs Deews/ Par tawu Tehwiẜchķu Scheh-
laſtibu/ Ka mehs bes Nelaimes ẜchodeenu/ Jaw eẜẜim taggad pabeiguẜchi.
  2. Ta Ꞩaule mums ẜawu Spidumu atŗau/ Ta Tumẜiba tahs
Nakts ateet/ Mehs luhdſam tew/ ak muhſchigajs Gaiẜchums/ Tu ne grib-
betu no mums atſtaht.
  3. Tas Welns irr labpraht ar ẜawu Wiltibu/ Kà Ꞩlepkawi darra
Tumẜibâ/ Prett wiņņa Spehka ne ſpehjam nekà/ Tapehz/ ak Kungs/
ſtahwi tu pee mums.
  4. Muhẜu Meeẜu/ Dwehẜel in Mantu paglabba/ Par wiẜẜeem Greh-
@b{keem}

[228.lpp.]
keem muhs paẜargi/ Zaur tawu Ꞩwehtu Eņģeļu Draudſ/ Par Nelaimib
muhs gulloht paẜargi.
  5. In kad mehs tà eẜẜim radditi/ Ka mehs bes Meega ne warram dſih-
woht/ In tu no tawas Lehnibas/ To Nakti par Duẜẜeẜchanu eẜẜi eelizzis.
  6. Tad dſen no mums wiẜẜas Ꞩirds=Ꞩahpes/ Weltu Gahdaẜchanu in
Negauẜibu/ In kas wehl wairak kaweht warr/ Pee labbas weeglas Ais-
migẜchanas.
  7. Pehz kad atnahks ta Rihta Stunda/ Mehs atkal zeļļamees atſpir-
guẜchi in weẜẜeli/ In kad mehs tew pateikuẜchi eẜẜim/ Atkal pee muhẜu Dar-
bu eet warram.
  8. Kungs Kriſtus ne aismirſti muhs/ Kad tu turreẜi ẜawu Ꞩohdu/
Uhsmohdini muhs tad pee tawu Walſtibu/ Kas paliks muhſchigi muh-
ſcham/ Amen.

@v{Chriſt der du biſt der helle Tag.} 
@a{Georgs Mancelis}

  KRiſtus tu eẜẜi ta ſkaidra Deena/ Preekẜch tew ta Nakts ne warr palikt/
Tu atſpihdi mums no ta Tehwa/ In mahzi muhs no ta Gaiẜchuma. 
  2. Ak mihļajs Kungs/ paẜargi muhs/ Ꞩchinnî Naktî/ no ta nikna Ee-
naidneeka/ In laidi muhs eekẜch tew labbi duẜẜeht/ Ka mums tas Welns
ne warr kaiteht.
  3. Jep muhẜas Azzis ſtipri aismeeg/ Tad laid ta Ꞩirds tomehr moh-
driga irr/ Turri pahr mums tawu labbu Rohku/ Ka mehs ne krihtam
eekẜch Kaunu in Grehku.
  4. Mehs luhdſam tew Kungs Jeſus Kriſtus/ Paẜargi muhs no ta 
Wella Wiltibas/ Kas allaſch pehz muhẜu Dwehẜeli grahbſta/ Ka tas
muhs ne warr peewaldiht.
  5. Jo mehs eẜẜim tawa paẜcha Manta/ Atpirkti zaur tawu ẜwehtu Aẜ-
ẜini/ Tas bij ta muhſchiga Tehwa Padohms/ Kad tas tew muhs eeſķiņkoja.
  6. Pawehli taweem Eņģeļeem ka tee nahk/ In muhs tawus Ļaudis pa-
ẜarga/ Dohd mums tohs krahẜchnus Ꞩargus klaht/ Ka mehs ta Wella
dehļ duẜẜeht warram.
  7. Tad gullam mehs tawâ Wahrdâ/ Kad nu tee Eņģeļi pee mums
irr/ Tu Ꞩwehta Triàdiba/ Mehs teizam Tewi muhſchigi/ Amen.
@b{Christ}

[229.lpp.]
@v{Chriſt/ der du biſt der helle Tag.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  TU ſkaidrajs Gaiẜchums/ Jeſus Kriſt/ Pee tewim Tumẜchums ne warr 
miſt/ Tu Tehwa ſpohſchajs Atſpihdums/ To taiẜnu Zeļļu rahdi mums.
  2. Kungs Jeſus Kriſt/ pee mums paleez/ To ļaunu Garru no mums
treez/ Dohd mums ẜcho Nakẜniņņ' arridſan/ Eekẜch tewim ẜaldu Duẜẜeẜchan'.
  3. Kad muhẜas Azzis aismeegahs/ Laid muhẜa Ꞩirds tad modrejahs/ 
Ar tawu Rohku waldi muhs/ Tad Kauns in Grehks mums ne peekļuhs.
  4. Tas Elles=Swehrs gribb ẜaplohẜiht Ꞩcho muhẜu dahrgu Dwehẜeliht:
Ne ļau tam Waļļas/ laid tas eet/ Us ẜawu tumẜchu Mahjas=Weet'.
  5. Jo tu muhs eẜẜi pee=ņehmis/ Ar tawahms Aẜẜnims atpirzis: Taws
Tehws to tà bij nodohmajs/ Kad wiņſch muhs tew eedawanajs.
  6. Dohd mums par Ꞩargeem taggadiņ To Eņģeļļiẜchu Draudſibiņņ'/
Ka mums tas Welns ne darra gŗuht'/ In mums warr Meers preekẜch wiņ-
ņa buht. 
  7. Tad gullam mehs/ pehz tawa Praht'/ Tee Eņģeliẜchi ſtahw mums
klaht: Tu/ Deewiņ/ buhdams Weens in Trihs/ Ꞩcheit eẜẜi teikts/ ir
Debbeẜîs.

@v{Ein Abend=Lied.}
@v{Im Thon:}
@v{Chriſte/ der du biſt Tag und Licht.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  KUngs Deews/ tew ẜakku Pateizib'/ Par tawu leelu Mihlaſtib'/ Ka tu
man allaſch palihdſejs/ Ir ẜchahdu Deenu uhsturrejs.
  2. Ak Tehws! es luhdſohs arridſan/ No Kriſtus Puẜẜes peedohd man/
Ko es prett tewim noſeedſis/ In tawus Bauẜchļus pahrkahpis.
  3. Ꞩcho tumẜchu Nakti ſtahw man klaht/ In ne ļau mannis ẜamaitaht:
Ne leez man ahtras Nahwes mirt; Bet/ kad tew patihk/ weegli ẜchķirt.
  4. Pee mannim laid taws Eņģels miht/ In ẜarga Meeẜ' in Dwehẜeliht/
Ir wiẜẜu mannu Dſihwoẜchan'/ Ka Ļaunums ne warr pee=eet man.
  5. Dohd ſkattiht mannahm Aztiņņahm/ To Rihta=Ꞩaulit weẜẜelam/
Ka warru darriht ẜawu Leet'/ Pee ẜaweem Darbeem preezigs eet.
  6. Us to em gribbu Gultâ lehkt/ In ẜawas Azzis kohpâ ẜlehgt: Ak Tehws!
laid Jeſus Kriſtus pehz/ Taws Behrniņſch tew buht pawehlehts. 
 
@v{Feyr=Abend=Lied. Im Thon: Chriſt der du biſt der helle Tag.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  TAs/ paldeews Deewam/ nodſihwohts/ Pehz Dahrbeem kļuhſt ẜwehts
@b{Wak-}

[230.lpp.]
Wakkars dohts/ Gohds Deewam/ kas irr augſti teikts/ Ꞩchihs Deenas
Dahrbiņſch labbi beigts.
  2. Es wiẜẜâ Spehkâ dſihwodams/ In ſtrahdadams ir ne dſennams/ Itt
ẜlahbans eẜmu palizzis/ In wiẜẜai tik ne apkuẜẜis.
  3. Ak! Deews/ uhsluhko ſchehligi/ Ꞩchohs mannus Ꞩweedrus apẜwehti/
Laid tee pill tew pa Prahtiņņam/ Par Labbu man in Tuwakam.
  4. Es ehdis/ dſehris taggadiņ/ Maģ ſpirgtaks tappis tuhdaliņ/ To gar-
du Meegu noẜnaudees/ Jo labbi buhẜchu eeſpirdſees.
  5. Itt aggri zehlees buhs man nahkt/ In atkaļ ẜawu Dahrbu ẜahkt; To
Deews gribb darrams/ teekams miht Pee mannim manna Dwehẜeliht'.
  6. Kad nahks/ pee Nahwes Stundiņņas/ Tas Wakkars mannas
Dſihwibas; Tad dohd man duẜẜeht/ mihļajs Deews/ Pee tewim muhſcham
atſpirgtees.
  7. Es gulleht eedams ne bihſtohs/ Tew mannam Deewam pawehļohs:
Ꞩeds mann' ar taweem Spahrniņņeem/ Glahb mann' ar taweem Eņģeļeem.
  8. Dohd eeraudſiht/ bes Behdiņņahm/ To Ꞩauliht ẜweikam weẜẜelam:
Tad Rihtâ zehlees gribbu ſteigt/ Ar Ꞩird' in Mehliht tewi teikt.

@v{Ein Abend=Seegen.}
@v{Auf der Stimme:}
@v{Chriſt/ der du biſt Tag und Licht.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  DEews Kungs/ eekẜch Debbes=Gohdibas/ Tew pateiz mannas Luh-
piņņas/ Ka tu/ mans Tehws in Schehlotajs/ Mann' eẜẜi ẜchodeen
apẜargajs.
  2. Mans Grehku=Parads ẜakrahjees/ To atlaid man/ ak! ſchehligs
Deews/ Es eẜmu tew' apkaitinajs/ To daſchkahrt gauſchi noraudajs.
  3. Es mihļi luhdſohs arridſan/ Ka tu wehl gribbi ẜargaht mann'/ Laid
buht tas Meegs ẜchihs Nakẜniņņas/ Bes Bailes in bes Breeẜmibas.
  4. Laid ſtahw man klaht taws Eņģelihts/ Kas man par Ꞩargu peeẜuh-
tihts/ Ka ļaunajs Garrs warr waldihts kļuht/ Pahr mannim Spehka ne
dabbuht.
  5. Deews Tehws/ ar ẜawu mihļu Dehl'/ Ir Ꞩwehtajs Garrs tohp ẜla-
wehts weht/ No mannim ẜcheitan laizigi/ Pehz muhſcham jaukâ Debbeẜî.

[231.lpp.]
@v{Ein ander Abend=Lied.} 
@a{Kristofors Fīrekers} 

  REdſ/ ẜchi Deena jaw pa gallam/ Wiẜẜahm Mallahm Deewa Gohds
tohp nodſeedahts: Wiņņa Wahrdu teikt in ẜlaweht/ Ne buhs ka-
weht/ Kam ween Mehle/ kam ween Prahts.
  2. Deews tas Ꞩardſiņſch wiẜẜu=labbajs/ Irr muhs glabbajs/ Ne kahds
Ļaunums bij muhs kohſt/ Wiņſch muhs ģehrbis/ wiņſch muhs baŗŗojs/
Preekẜch mums kaŗŗojs/ Wiẜẜu Nelaim greeſis nohſt.
  3. Wiņſch pee Dwehẜeles muhs ẜwehtijs/ Ꞩchķihſtijs/ wehtijs/ Mums
bij ſkaidreem Graudeem buht/ Saļļoht/ augt/ us augẜchu zerreht/ Leeti
derreht/ Augļus neſt/ in ẜwehteem kļuht.
  4. Tapehz mehs nu arri ſteidſam/ Tewi teizam/ Ꞩwehtihts irr taws
ẜwehtajs Wahrds: Deews/ taws Wahrds/ kas leels pahr leeku/ Mums
dohd Preeku/ Tas irr muhẜahm Ꞩirdim gahrds.
  5. Tawu Wahrdu gribbam ẜlaweht/ Us to ſtahweht/ Tas muhs muh-
ſcham ne peewils: Wiņſch irr ẜwehts; es eẜmu grehzigs: Wiņſch irr ſpeh-
zigs: Deews/ taws Wahrds irr muhẜa Pils.
  6. Tawâ Wahrdâ eeẜim duẜẜeht/ Gribbam kluẜẜeht Ꞩawu Dwehẜel:
palihdſ Deews/ Ka mehs dſeedam tew bes Breeẜmas Gohda=Dſeeẜmas/
Rihtâ ẜweiki zehluẜchees.

@v{Ein anders. Im Tohn: Wenn wir in höchſten Nöhten ſeyn.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  PAleez pee mums/ Kungs Jeſus Kriſt/ Ta tumẜcha Nakts mums nahk
uskriſt/ Taws ẜwehtajs Wahrds/ ta ſkaidra Ꞩwezz'/ Laid taggadiņ
pahr mums uslezz.
  2. To Tumẜib' muhẜas Ꞩirds aisdſenn/ Ne peeminn/ kas jaw greh-
kohts ẜenn: Peedohd/ ak! ſchehlodams peedohd/ ne eij' ar mums preekẜch
tawu Ꞩohd'.
  3. Mums gardi gulloht pee mums ſtahw/ Paẜarg par peepeẜch ļaunu
Nahw/ Mums tawus Eņģeļus peeẜuht'/ Ka mums tas Welns ne warr
peekļuht.
  4. Mehs paweļam/ Deews augſtajs/ tew Muhẜ' Ehkas in ir paẜchi
ẜew'; Dohd ẜweikeem Rihtâ eeraudſiht To jauku Ꞩaul/ ẜcho Paẜauliht.
  5. Mehs gribbam zehluẜchees/ bes Breeẜm'/ Tew dſeedaht ẜaldu Rihta=
@b{Dſeeẜm':}

[232.lpp.]
Dſeeẜm': Paklauẜi/ Deews/ paklauẜi muhs/ Taws Wahrdiņſch no mums
ẜlawehts kļuhs.

@v{Ich dancke dir GOtt von Hertzen.} 
@a{Georgs Mancelis}
@v{Im Thon:}
@v{Ich danck dir lieber HErre.}

  ES pateizu tew Deews no Ꞩirds/ Ka tu manni ẜchodeen :/: Par leelahm
niknahm Ꞩahpehm/ In daudſ wairak Nelaimes; Ar tawu Eņģļu Pul-
ku/ Kà ar kahdu ſtippru Ꞩargu/ ſchehligi lizzis paẜargaht/ Kà kahds labs
lehnigs Tehws.
  2. Es luhdſohs tew wehl wairak/ Kà taws mihļajs Behrns :/: Peedohd
man mannus Grehkus/ Ar teem es tew apkaitinajs : Ko es ẜchodeen eẜmu
darrijs/ Eekẜch mannas leelas Wahjibas/ Kas irr mannim eedſimmuẜi/
Peedohd mannim tohs Jeſus Kriſtus puẜẜes pehz.
  3. In man arridſan paglabba/ Ꞩchinnî patumẜchâ Naktî :/: Ar taweem
ẜwehteem Eņģeļeem/ No Wella Wiltibas in Spehka: Ka tas man ta-
wai Aitiņņai/ Ne aiskaŗŗ Meeẜ' in Prahtu/ Kad es gullu in duẜẜu/ In no
ẜewis neneeka ſinnu.
  4. Ka tas man ne nokawe/ Pee mannas Duẜẜeẜchanas :/: Nei ar ne-
labbahm Ꞩapņeem/ Man ļohti isbeedina: Nei zittu kahdu ļaunu Leetu/
Kas beskauniga irr/ Mannim preekẜch Azzim rahda/ Kas man muhſcham
Prahta ne duŗŗahs.
  5. In ka tas ne itt peepeẜch/ Ar ẜawu Burwibu :/: Uhs Ꞩeewu/ Behr-
nus in Ꞩaimi/ Kahdu niknu Ꞩehrgu uhsmett: Nei manneem Lohpeem
ļauna darra/ Laid buht tas leels jeb maſ/ In mannim neneeka uhsleek/ Ja
tas ne buhs/ ak Kungs/ taws Prahts.
  6. Par wiẜẜahm Leetahm tam Puhķim/ Ar taweem Eņģeļeem pretti
ſtahw :/: Ka tas Naktî ne darra/ kahdu leelu Ugguns=Grehku: Mannu
Nabbadſibu paņemt/ ko tu mannim eẜẜi dewis/ In man leelâ Kaunâ zelt/
Ar karſtu Ugguhs=Kurri.
  7. Ak Kungs Deews nogruhdi to Semmê/ Kad tas grib pee mums
nahkt :/: Palihdſi ka mehs eẜẜam mohdrigi/ Rihtôs agri zeltees: Tà arri-
dſan no Kappa/ tas irr tas labbakajs Kambarihts/ Istaiẜihts ar krahẜch-
nahm Dahwanahm/ Paſtarâ Deenâ muhs darri jaukus/ Amen.
@b{Ich}

[233.lpp.]
@v{Ich dancke/ dir/ GOtt von Hertzen.} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Im Thon:}
@v{Werde munter mein Gemühte.}

  GOhds tew ẜazzihts/ Deewiņ dahrgajs/ Ka tu/ eekẜch ẜchihs Deeniņ-
ņas/ No daudſ Behdahm manni ẜargajs/ Ir no Welna Wiltibas/
Zaur teem ẜwehteem Eņģeļeem/ Taweem ſtipreem Garriņņeem/ Ko tu
man par Ꞩargeem dewis/ Wiẜs ẜchis Labbums nahk no tewis.
  2. Tew es ẜawus Grehkus ẜuhdſu/ Kuŗŗôs eẜmu peedſimmis; Tohs
man pameſt gauſchi luhdſu/ Kas wehl ẜchodeen notizzis: Pamett man to
Kriſtus pehz/ Zaur ko ween es tohpu ẜwehts: Dohd man dſihwoht tew pa
Prahtam/ Ne leez tapt man ẜamaitatam.
  3. Glabba mann' in mannu Ehku/ Eekẜch ẜchihs tumẜchas Nakẜniņ-
ņas/ Prett ta Elles=Garra Spehku/ In preekẜch wiņņa Blehdibas: Ka
tas pats man ais=meegoht/ In no ẜewis ne ſinnoht/ Man nekà ſpehj Ļauna
darriht/ Jeb ir wiẜẜai manni pariht.
  4. Ne ļau wiņņam mannu Meegu Man ar Trohkẜni apkaweht/ Ne
leez arri tam pahr leeku Mann' ar Ꞩapņeem isbeedeht: Ne dohd Waļļas/
ſchehligs Deews/ Tam ar manni bļehņotees/ In man Kauna=Leetas rah-
diht/ Tahs preekẜch ẜchķihſtahms Azzims ſtahdiht.
  5. Glahb/ pehz tawas Schehlaſtibas/ Mann' ar Ꞩaim in Behrniņ-
ņeem/ Preekẜch ta Welna Ꞩlepkawibas/ In preekẜch wiņņa Peſteļeem/
Burwjeem/ Laumehm/ Ragganahm/ Kas warr Lohpam/ Zilwekam/ Kad
tu gribbi ļaut/ gan ſkahdeht/ Tohs ẜamaitaht in nolahdeht.
  6. Ne dohd Puhķim tahdu Spehku/ Darriht kahdu Nelaimib'/ Ug-
guns ẜchaut us mannu Ehku/ Man ņemt mannu Nabbadſib/ Ar ko tu
mann' apẜwehtijs/ Ko wiņſch daſcham nolaupijs/ In to ẜawâ Rihklê rijis;
Laid tas paleek tur/ kur bijis.
  7. Nu/ es eemu ẜawâ Weetâ/ Ꞩawu Meegu nogulleht; Deews/ es
luhdſohs ẜchinnî Leetâ/ Tu man gribbi palihdſeht; Weenumehr man ſtah-
weht klaht/ In to Elles=Tẜchuhſku raht; Tad man kaitehs itt neneeka/
Pehz es eeẜchu Debbes=Preekâ.

@v{Unſre müde Augenlieder/ Im Thon: Werde munter mein.} 
@a{Gerhards Remlings}

  JAw/ ẜchee muhẜi Azzu=Wahki/ tohp no Meega rauſtiti/ :/: Beidſis
@b{Dar-}

[234.lpp.]
Darbiņus/ ko ẜahki/ Ꞩlahbans tappis nomanni: Ir tas Gaiẜchums ẜchihs 
Deenas/ Nu ar Tumẜib' pahrmihjahs/ Ꞩauliht tahļi no mums dohdahs/
Swaigẜnes zeļļahs in pamohdahs.
  2. Zilweks! Gulleht eedams zerre/ Ko Tu ẜchodeen noſtrahdajs/ Ar
tas Deewam leetî derre/ Ko taws Prahtiņſch nodohmajs; Mettees Zeļļôs
ſemmigi/ Peeluhdſ Deewu ẜirdigi/ Lai wiņſch Grehku Wainas dſeede/
Wiņņa Ꞩohds lai muhs ne beede.
  3. Ꞩakki: Deews Kungs! Tew irr ſinnams/ Ko es ẜchodeen padar-
rijs/ :/: Mannu Grehku Pulks ne minnams/ Kas irr Ļaunu nopelnijs: Ak!
Es to ne apzerrejs/ Ko mans Deews mann' pawehlejs/ Neds es Deewa
Zeļļus gahjis/ Bet us Grehku Tekkeem ſtahjis.
  4. Schehlo mannis/ tawa mihļa Deewa=Dehla puẜẜes pehz/ :/: Kas par
mannim nodohts Kihlâ/ Pehz ka manna Dwehẜle brehz: Schehlo/ klauẜi
Schehlotajs/ Redſ/ kà ẜchis mans Peſtitajs/ Mannis dehļ irr Mohkâs bi-
jis/ Ruhktu Nahwes Kummoẜ' rihjis.
  5. Atẜlehdſ tawas Mihlibs=Durwis Ꞩuhti tawus Ꞩargus klaht/ :/:
Ka tas niknajs Elles=Burwis Manni ne warr ẜamaitaht: Ka ne Nahw/
jeb nikna Draudſ/ Mann isbeede in noẜchņaudſ'/ Ꞩapnîs nedſ ar kahdu
Neeku/ Man ẜarauſta mannu Meegu.
  6. Laid es/ Kungs/ eekẜch tewim duẜẜu/ Jautrâ/ gardâ Meedſiņâ/ :/:
In kad gull tahs Meeẜas kluẜẜu/ Laid ta Ꞩirds buht nomohdâ: Laid ta tewis
eegribbahs/ In eekẜch tewim preezajahs/ Eekam Ꞩauliht augẜcham dohdahs/
In ikweens no Meega mohdahs.
  7. Tehws/ kas augſtâ Debbeſtiņņâ/ Lai taws Wahrds tohp gohdi-
nahts/ :/: Laid nahk tawa Walſtibiņņa/ Laid noteek taws ſchehligs Prahts:
Dohd mums Maiſiht allaſchiņ/ Pamett muhẜu Paradiņ'/ Ne leez tapt
mums Kahrdinahteem/ Bet no Ļauna paẜargahteem.

@v{Abend=Geſänglein/ beym Schluß.}
@v{Auf die Melodey:}
@v{Wie nach einer Waſſer=Kwelle.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  LAid es/ Kungs/ eekẜch tewim duẜẜu/ Jautrâ gardâ Meedſiņņâ/ In kad
gull tahs Meeẜas kluẜẜu/ Laid ta Ꞩirds buht Nomohdâ/ Laid ta tewis
eegribbahs/ In eekẜch tewim preezajahs/ Eekam Ꞩaulit' augẜcham doh-
dahs/ In ikweens no Meega mohdahs.
@b{Tehws}

[235.lpp.] 
  2. Tehws/ kas augſtâ Debbeſtiņņâ/ Laid taws Wahrds tohp gohdi-
nahts/ Laid nahk tawa Walſtibiņņa/ Laid notihkſt taws ſchehligs Prahts/.
Dohd mums Maiſiht allaſchiņ/ Pamett muhẜu Paradiņņ'/ Ne leez tapt
mums Kahrdinahteem; Bet no Ļauna Paẜargahteem.

@v{Nu ruhen alle Wälder.} 

@a{Nīkolauss Frīdrihs Hespe}

@v{Nach der Stimme:}
@v{O Welt ich muß dich laſſen.}

  NU duẜẜehs wiẜẜas Leetas/ In meklehs Guļļu=Weetas/ Kas ween tâi
Paẜaulê: Bet tu mans Prahtiņſch mohdees/ Us zittahm Dohmahm
dohdees/ Tew wehl taws Glahbejs jaẜlawe.
  2. Redſ/ Ꞩaule no mums atſtahj/ To Semmi Tumẜchums apklahj/
Nakts Breeẜmis us mums kriht; Behdſ behgdams Ꞩaules Spohſchums/
Mann tumchẜâ Naktî Drohẜchums/ Kad Jeſus mannâ Ꞩirdî ſpihd.
  3. Ꞩchi Deena jaw pagallam/ Pahr wiẜẜahm Debbes Mallahm/
Tahs Swaigſnes ſpihd kà Selts; Ir Es tahds ſkaidrajs buhẜchu/ Kad es
no Semmes kļuhẜchu/ Pee Deewa Debbes Gohdâ zelts.
  4. Tahs Meeẜas gribbahs Meegu/ Es nohſt no ẜewim leeku/ Ꞩcho ẜa-
wu Apģehrbu: To no=audams es ẜchķeetu/ Tur dabbuht labbu Leetu/
Ar ko ẜew jauki aptehrpẜchu.
  5. Ꞩchi Galwa/ Rohkas/ Kahjas/ Itt paleez ẜawâs Mahjâs/ Kad
Darbiņſch pabeigts irr ; Daudſ leelaks Preeks mann preekẜcha/ Kad es tur
tapẜchu eekẜcha/ Kur Deews no Grehku Darbeem ẜchķiŗ.
  6. Nu/ ko buhs wairak kaweht? Mann peekuẜẜuẜcham ja=eet/ In ja-
gull Pawehnî: Zits Laiks nahk allaſch nahkoht/ Kad Deewam patiks
ẜahkoht/ Buhs jagull Semmes Klehpitî.
  7. Bet kas par mannim gahdahs/ Kad ẜew kahds Niknums rahdahs/
Mann neeka ne juhtoht? Stahw Deewiņ tu pee mannim/ Tu tawu Ļau-
ſchu Ganniņ/ Tu arri mannu Waidu proht.
  8. Tew wehl ak Jeſu luhdſchu/ Kad es nu Meegâ buhẜchu/ Tad ẜar-
gi/ glabbi man: Ꞩedſ mann ar tawahm Rohkahm/ Preekẜch wiẜẜahm
Wella Mohkahm/ Tu Jeſiņ/ to warr darriht gann.
  9. Ņem arr ẜcho Nakti wehrâ/ In glahb no Elles=Ꞩwehra/ Ir zittus
Ļautiņus; Leez tohs eekẜch Meera aismigt/ In pehz ar Meera palikt/
Mums ẜuhti tawus Eņģeļus.
@b{Reiſe}

[236.lpp.]
@v{Reiſe=Lied.}
@v{In GOttes Nahmen fahren wir.} 
@a{Georgs Mancelis}
@v{Im Thon:}
@v{Diß ſind die Heil: Zehen Gebot.} 

  MEhs eetam ar Deewa Tehwa/ Wiņņa Schehlaſtibu mehs luhdſam/
Laid wiņſch muhs ẜchodeen paglabba/ Muhẜu Dwehẜel in Meeẜu pa-
ẜarga/ Ak Deews apſchehlojees.
  2. Kriſtus eẜẜi tu muhẜu Waddons/ Paleez pee mums allaſch us Zeļļa/
Nowehrẜi no mums ta Wella Wiltu/ In wiẜs kas prett tawu Wahrdu irr/
Ak Deews apſchehlojees.
  3. Deews Ꞩwehtajs Gars muhs paẜargi/ Ar tawahm daſchadahm
Dahwanahm/ Eedrohẜchina muhs wiẜẜâs Behdâs/ In wedd muhs lihgẜmus
atkal mahjâhs. Ak Deews apſchehlojees.

     Ꞩchuhpļa=Dſeeẜmiņņa.
@v{Wiegen=Liedlein.} 
@a{Kristofors Fīrekers} 
@v{In ſeiner eigenen Melodey.}

  BEhrniņ mihļajs/ Deewa ſtahdihts/ Deewa dohts/ no Deewa rahdihts;
Tà no tewim daudſinahs :/:
  2. Tas Deews augſtiņſch/ kas tew' raddijs/ Tas tew ẜwehtihs/ tas
tew' waddihs/ In pa Gohdam audſinahs :/:
  3. Kluẜẜi/ duẜẜi/ Kriſtus Rohkâs/ Kas par tewi zeetis Mohkas/ Peſtijs
tawu Dwehẜeliht :/:
  4. Tewi ẜarga Eņģeliẜchi/ Deewa ſtippree Ꞩullainiẜchi Kluẜẜi/ duẜẜi/
Selteniht :/:

@v{Anhang etlicher neuer Lieder.}
@v{Ein Weynacht=Lied.}
@v{In eigener Mel: Die groſſe Lieb dich trieb.} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  AK! Deewa Dehls/ tik leels/ Taws ſchehligs Prahts Speeſch/ ka tu
nahz/ No Debbeẜẜim wirẜ Semmes: Ka es buht' augſts/ Behrns
Deewa ẜaukts; Tu mannu Meeẜ peeņemmees.
  2. Ar ko eẜm' es/ mans Deews/ Pelnijs tik daudſ? Es puẜẜ nokauts/
Ar Grehku=ẜaitehm ẜaiſtihts/ No Elles=Ohdſ' Tohp/ Deewam Gohds!
Zaur Kriſtus Raiſahms raiẜihts.
@b{Tu}

[237.lpp.]
  3. Tu eẜẜi ſpohſch/ in drohẜch/ Bes Grehkeem ſchķihſts; Mans Jeſus
Kriſts/ Tas mann padarr tihk ſpohſchu: Ꞩchi ẜchķihſta Dſimt' Ne leek
mann grimt/ Darr' mannu Ꞩirdi drohẜchu.
  4. Pee mann paleez/ in treez No mannim nohſt/ Kas mann warr
kohſt/ To Wellu/ Nahw in Grehkus: Ka es warr kļuht/ Pee tewim buht/
Debbeẜîs/ jaukôs Preekôs.

@v{Ein Jeſus=Lied. O Jeſu ſüß wer dein gedenckt.} 
@a{Gerhards Remlings}
@v{Im Thon:}
@v{Nu freut Euch GOttes Kinder all.}

  KUngs Jeſus/ kas tew usdohma/ Tam auſt eekẜch Ꞩirdi Lihgẜmiba.
Bet tam ta Preekas Ꞩaule ſpihd/ Pee ka tu ſchehlodams peemiht'.
  2. Ne kas tik ẜaldi dſeedams kļuhs/ Nedſ arr tik jauki dſirdams buhs/
Nei Prahtâ ẜchaujas Mihļakajs/ Kà Jeſus muhẜu Peſtitajs.
  3. Tew Grehku Bailês padohmohs/ Tew Jeſum luhgdams ustizzohs/
Kas tewim tihk/ tas dabbujahs Ne=isteizamas Preezibas.
  4. Ak Jeſus! Tu Ꞩirds=Ꞩaldumiņſch/ Tu Dſihwihbs=Akk'/ in Spih-
dumiņſch/ Bes tewim wiẜẜas Paẜauls Preeks/ In Kahrums/ Grehks irr/
in neneeks.
  5. Neds Mehle to isẜazziht warr/ Neds Rakſti to apſihmehs arr/ Kas
Jeſu mihle/ tas to proht/ Kahds Gardums Jeſu mihlejoht.
  6. Es Jeſu Gultâ mekleẜchohs/ To Ꞩirds=Ruhmihtê aisẜlehkẜchohs/
Man zits ne raẜẜees/ ka ween tu / Mans Jeſus/ kam es kalpoẜchu.
  7. Kà Mahriņ' aggri zehluẜa/ Eekẜch Kappas Jeſu mekleja/ Tà man-
na Ꞩirds/ pehz Jeſu ween/ Ꞩew lauſchahs/ in pee wiņņa ſkreen.
  8. Eekẜch manna Kunga Bedrites/ Ar Nopuhtahm noſchehloẜch es/
To Grehku Wainu raudadams/ In Jeſu tizzig' apkampdams.
  9. Kungs Jeſus Kehniņſch augſtakajs/ To Eenaidneeku Pohſtitajs/
Tu mannas Ꞩirds Eepreezaẜchan'/ Ak! tewis ween eegribbahs man.
  10. Paleez pee mums/ tu ẜkaidrajs Weeẜ' To Ꞩirſchu Tumẜib no
mums greeſ' To Tizzib' muhẜâ Prahtiņâ/ In Mihlaſtib eededſina.
  11. Kad Jeſus tu mums mettees klaht/ Tad mums taws Wahrdiņſch
Zeļļu rahd'/ Schihs Semmes=Leetas Semmumâ/ Taws Debbes Gohds
eet Augumâ.
@b{Kungs}

[238.lpp.]
  12. Kungs Jeſus! Tawa Mihlaſtib/ Dohd Ꞩirdi ẜaldu Ustizzib'/ Ta
Prahtam wairak Preeku darr'/ Ne kà ta Mutt' isrunnaht warr.
  13. To rahda tawa Pazeeẜchan/ In dahrga Aẜẜni=Isleeẜchan'/ Zaur ko
mehs eẜẜim peſtiti/ Pee Deewa buhẜim muhſchigi.
  14. Juhs wiẜẜi Jeſu atſihſtaht/ Jums peederr wiņņu mihlinaht/ Pehz
wiņņa ẜneegt ar karſtu Ꞩird'/ Us wiņņa Wahrdu ẜwehti mirt.
  15. Kà Jeſus augſti mihlejs muhs/ Tà atkal wiņņu mihleht buhs/ Tu
wiņņa Ꞩaldum' baudijis/ Lai ne paleek tas noſuddis.
  16. Tu/ Jeſus! Mihlibs Awohts eẜẜ/ In Preeka mannas Dwehẜeles/
No ka ẜchi wiẜẜas Twerẜmas ẜmeļļ/ Eekẜch ka ta jauki aug in ſeļļ.
  17. Ꞩche Behdâs glahbj in remde mann'/ Mans Jeſus; tawa Scheh-
loẜchan/ Ak dohd man arri pehz ẜcho Laik/ Tur redſeht tawu Preekas Waig.
  18. Ne ſpehju tew isteikt us puẜẜ/ In tomehrt ne warr' norimt kluẜẜ'/
Man gumda Jeſus Mihleſtib/ Ta ween irr manna Ꞩirds=Preezib.
  19. Kad tu mann/ Jeſus! mihlina/ Tad zeļļahs man Ꞩirds Preeziba/
Ta baŗŗo mann bes Apnikẜchan/ Man muhſcham tewis newaid gan.
  20. Kas tewis bauda/ pehz tew grahbſt/ Tew Dſehruẜcham wehl allaſch
ſlahpſt/ Kas tewi Ꞩirdî peeturrahs/ Tam weenmehr tewis eegribbahs.
  21. No tawas Mihlibs peebaŗŗohts/ Proht/ kahds leels Gardums wiņ-
ņam dohts/ Lab tam/ kas to ẜcheit eemannahs/ Tas kahro tahdas Barribas.
  22. Tu ſpohſcha Ꞩauliht Prahtiņam/ Tu jauka Skaņņa Auſtiņam/
Tu Muttei ẜaldajs Meddutiņſch/ Tu Ꞩirdi Debbes=Gardumiņſch.
  23. Gan ẜimtu Kahrt' es dohmaju/ Mans Jeſus! kad atnahkẜi tu?
Kad tu man tawu Preeku dohs'? Kad es no tew peebaŗŗoẜchohs?
 24. Es eẜmu tà/ kà nogurris/ tik karſti tewi mihlejis: Mans Jeſus!
Tu mann usturri/ Mann pameelodams ẜaldigi.
  25. Kungs! Tawa Labbadarriẜchan'/ Ir mannas Ꞩirds Noremdeẜchan/
Mann tawa karſta Mihliba/ Irr wiẜẜaẜchķi pahrjehmuẜa.
  26. Labb! ka es pee tew/ Jeſuliht/ Ar Tizzib' ne pee zitta/ kriht/ Es
Ꞩirdî turrohs mirris aukſts/ Lai ta eekẜch tewim ſeļļ in plaukſt.
  27. Ak Jeſus! Deewajẜch Ꞩaldumiņſch/ To Ꞩirſchu weenigs Droh-
ẜchumiņſch/ Tew dſennahs mannas Aẜẜaras/ Pehz tewi ſneedſohs Behdiņâs.
@b{Jeb}

[239.lpp.]
  28.Jebkuŗŗâ Weetâ dſihwoju/ Us Jeſu ween es dohmaju/ Kahds
preezigs/ Wiņņu atraddis/ Kahds laimigs buhẜchu turrejis.
  29. Tad grib ar Wiņņa ẜajemtees/ Ar Jeſu ẜaldi mihļnatees/ Wiņſch
mann ar ẜewim ẜaweenohs/ Neds es no Wiņņa atkahpẜchohs.
  30. Nu/ ko es meklejs atrohdu/ Ko gribbejs/ kahrojs/ dabbuju/ Ꞩirds
kaiſt no manna Jeſuliņ/ No Wiņņa Mihlibs Ugguntiņ.
  31. Kad Jeſu tà mehs mihlejam/ To Mihlib ne proht noſudam/ Ir
ſlahban' tappuẜ' ne mittahs/ Jo deenâs aug in eedeggahs.
  32. Ꞩchi Mihlibs=Leeẜma ẜaldigi/ Ta ẜaldu darra brihniẜchķi/ pats
Brihnums/ kà ta gohdini/ Ar Gohda muhs eepreezina.
  33. No Debbeẜim ta zehluẜees/ Eekẜch mannim dſiļļi mettuẜees/ To
aukſtu Ꞩirdi karſtu darr/ Eeſtiprina to wahju Garr.
  34. Ak! ẜwehta irr ẜchi Leeẜmiņa/ Kas Behdas Uggun' ẜlahpina/ Ak!
kahda weegla Ꞩirds irr tam/ Kas peelihp Deewa Dehliņam.
  35. Ak Jeſuliņ/ mans Mihluliht/ Mans Brahliht/ manna Ꞩirds=Puķ-
ķiht! Tew weenam peederr Gohdiba/ Ir Ꞩlaw' in Debbes=Walſtiba.
  36. Nahz/ nahz/ ak Jeſus! nahz pee mums/ Tu krahẜchnajs Debbes=
Atſpihdums/ Tu Rihta Swaigſniņ us mums ſpihd/ Mehs tewi gaidam
katru Brihd.
  37. Tu ſkaidraks/ nekà Ꞩaulite/ Tu garda dahrga Sahlite/ Tu ẜal-
daks/ ne weens Ꞩukkuris/ Tu Jeſus! kas muhs peſtijis.
  38. Kad tawu Gardum pabaudam/ To Mihlibs Ꞩaldum' eejemmam/
Kas gribbedams/ laid ruhdina/ Tu paleez muhẜa Preeziba.
  39. Tu muhẜu Ꞩirſchu Remdeẜchan/ Kad tu muhs mihle/ tad mums
gan/ Ar tew es augſti leelijohs/ No tewim paglahbts lihgẜmojohs.
  40. Tu ẜehd' pee Tehwa Rohziņas/ Noẜohdijs Welna Wiltibas/ Tu
waldi augẜcham Debbeẜîs/ Kur tu mums Mahju ẜataiẜijs.
  41. Kur tu/ mans Jeſus! nolaidees/ Tur pakkaļ dſennohs es pateeẜ/
Neds ļauẜchohs ẜew no tewim ẜchķirt/ Ar tew es dſihwoht gribb in mirt.
  42. Juhs Augẜchas Draudſes pazeļļaht/ Tohs Ꞩirſchu=Wahrtus/ no-
ẜauzaht/ In dſeedaht ar mums/ wiẜẜi lihdſ/ Bes Galla teikts/ mans Jeſulihts.
  43. Tu Spehka Ķehniņſch Gohdibâ/ Tu muhs no Grehkeem nomaſga/
Tu ẜohdijs muhẜus Waidneekus/ Tu ſchehlo tawus Behrniņus.
@b{In}
 

[240.lpp.]
  44. Tu Schehlaſtibas Awotiņſch/ Tu muhẜas Dwehẜles Gaiẜchumiņſch/
Dſen wiẜẜu Nelaim nohſt no mums/ Lai ſpihd taws ſchehligs Atſpihdums.
  45. Tew Debbes' Ꞩaimiht Ꞩlawu dohd/ In nodſeed tawu Deewa Gohd/
Kungs Jeſus/ muhẜu Schehlotajs/ Ar Deewa muhs ẜalihdſinajs.
  46. Mans Jeſus Meera Pillî miht/ Ko ne warr Zilweks isẜazziht/ Turp
weenumehr man neẜẜahs Prahts/ Kad kļuhẜchu tur nowaddinahts.
  47. Us Tehwa Jeſus nogahjis/ To Debbes' Walſtib' usjehmis/ Ꞩirds
ne warr ẜcheitan twertees ẜew/ Ta rauſtahs/ Jeſus/ pakkaļ tew.
  48. To buhs mums nu/ ar Luhgẜchanahm/ Pagohdaht in ar Dſeeẜmi-
ņahm/ Wiņſch zels muhs no ẜchihs Buhdiņas/ Tur ẜawâs Debbes=Buh-
ẜchanâs.

@v{Ein ander Jeſus=Lied.}
@v{Meinen Jeſum laß ich nicht.} 
@a{Nīkolauss Frīdrihs Hespe}

  ES pee Jeſu turreẜchohs/ Kas preekẜch mannis likkahs kautees :/: Kà
tad man ne peeklahtohs/ Us ta weenumehr paļautees; Wiņſch man
gaiẜchi apſkaidrohs/ Es pee Jeſu turreẜchohs.
  2. Jeſu muhſcham turreẜchohs/ Kamehrt wiņſch man ẜcheit liks dſih-
woht :/: Es gribb Rihtôs Wakkarôs/ Ꞩew eekẜch wiņņa Rohkahm eedoht;
Wiẜẜôs ẜawôs Padohmôs/ Es pee Jeſu turreẜchohs.
  3. Laid man Azzis tumẜchas kļuhſt/ Wiẜẜi Prahti laid ẜagruhſchahs :/:
Laid tee Nahwes=Ꞩweedri pluhſt/ Laid tahs Kruhtis smaggi puhẜchahs/
Kad es Nahwê aismigẜchohs/ Es pee Jeſu turreẜchohs.
  4. Ir tad Jeſu turreẜchohs/ Kad es wiņņâ Ꞩaulê nahkẜchu :/: Kur es pa-
ẜchôs Wadſiņņôs/ Ihſti Jeſu ſkattiht ẜahkẜchu; Kur wiņſch manni ap-
mahjohs/ Tur es Jeſu turreẜchohs.
  5. Us to/ kas irr Paẜaulê/ Manna Ꞩirds ne gribbahs dſihtees :/: Jeſu
gribb ta Dwehẜele/ Pee ta ween tai tihk ẜew pihtees; Kas man Debbes=
Preeku dohs/ Es pee Jeſu turreẜchohs.
  6. Turredams ne atlaiſchohs/ Kur wiņſch buhs ir es tur buhẜchu :/: Ꞩal-
dôs Debbes=Awotôs/ Es no Jeſus dſirdihts kļuhẜchu; Ꞩwehts/ kas beidſ
ẜchôs Wahrdiņņôs/ Es pee Jeſu turreẜchohs.

@v{Ein Paſſions=Lied. Jeſu meines Lebens Leben.} 
@a{Gerhards Remlings}

  JEſus! Dſihwib mannas Ꞩirdis/ Jeſus! mannas Nahwes Nahw: Tu to
Ꞩutt eekẜch Behdu=Pirtis/ Ir to ŗuhktu Grehku=Kahw: Eẜẜi mannis
@b{dehļ}

[241.lpp.]
dehļ iszeetis/ Lai ne ſuhdu es neleetis Ꞩimtu/ ẜimtu kahrt irr mann/ Ja-
dohd Tewim Pateikẜchann.
  2. Tu jo bij kà Kummoẜs ehdams/ Kauna Wahrdus/ Spļaudikļus :/:
Kad tu gahji Aẜẜrus ẜehdams/ Zeetu Ꞩait' in Kuhlenus: Manni Tu tà
waļļa taiẜijs/ In no Grehku Ꞩaitehm raiẜijs/ Ꞩimtu/ ẜimtu kahrt irr mann/ 
Ja dohd Tewim Pateikẜchann'.
  3. Tawas Meeẜas Rehtas zeete/ Mohkas/ Breeẜmas wiẜẜai daudſ :/:
Tà irr mannas Wainas Leeta/ Dſiėẜẜ' in dohts Preeks ar Kaudſ: Kà es
ẜmeetu/ ẜwehtits buhdams/ Tu bij Lahſtu=Peeſtâ gruhdams/ Ꞩimtu/ ẜim-
tu kahrt irr mann/ Jadohd Tewim Pateikẜchann.
  4. Kahdôs dſiļļôs Kaunôs grimmi/ Ķehniņſch augſti gohdajams :/:
Kam Tu Ꞩmeeklu=Drahnâs rimmi/ Ehrkẜchķu Krohni iszeeſdams? Mann
Tu leelu Gohdu dohẜi/ Debbes=Krohni eeẜchķiņkohẜi/ Ꞩimtu/ ẜimtu kahrt 
irr mann/ Jadohd Tewim Pateikẜchann.
  5. Tu Ꞩew lizzees ẜiſt in baddiht/ Lai es Ꞩahpes ne redſu :/: Neeku
kalts preekẜch Teeẜas waddiht/ Ka es Ļaunu ne dabbu: Ka mann Skum-
jas ne uswahri/ Tu noſkummis Kruſta kahri/ Ꞩimtu/ ẜimtu kahrt irr mann/ 
Jadohd Tewim Pateikẜchann.
  6. Tu tahs Nahwes Ruhktum baudijs/ Mannis dehļ ar Pazee-
ẜchann :/: Tu Ꞩew paẜchu pats ne taupijs/ Darridams par mannim gann:
Lai es ẜchķihſts in brihws paleeku/ Tappi maitahts Tu pahr leeku/ Ꞩimtu/ 
ẜimtu kahrt irr mann/ Jadohd Tewim Pateikẜchann.
  7. Nu par mannu lepnu Grehku/ Tawa Semmoẜchana ſtahw :/:
Tawa Nahw/ zaur tawu Spehku/ Ꞩaldu darrijs mannu Nahw: Beh-
das/ kas pee tewim rohdahs/ wiẜẜas mann par labb' isdohdahs/ Ꞩimtu 
ẜimtu kahrt irr mann/ Jadohd Tewim Pateikẜchann.
  8. Jeſus! Es par tawahm Behdahm: Dohmu/ ẜakku Pateizib :/:
Par tahm Aẜẜinaiņahm Rehtahm/ Par to Kaun' in Ꞩirds=Mohzib: Par
tahm ŗuhktahm Nahwes Breeẜmahm/ Tur ar ẜaldahm Ꞩlawes Dſeeẜ-
mahm/ Debbes Mahjâ/ ir ẜcheitan/ Skannehs manna Pateikẜchann.

@v{Ein Oſter=Lied. Jeſus Chriſtus/ unſer Herr und Heyland.} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Jn ſeiner eigener Melodey.}
  JEſus Kriſtus/ muhẜu Kungs in Glahbejs/ Kas par mums to ŗuhktu 
@b{Nahw}

[242.lpp.]
Nahw isſtahwejs; Tas irr dſihws tappis/ No Nahwes Beddres ſpeh-
zigs iskahpis.
  2. Wiņſch mirra labpraht pee Kruſta Stabba/ Mums Zilweka Behr-
neem ween par Labba: Elleî nobrauzis/ In ispeſtijs muhs paſuſtus Ļaudis.
  3. Zaur ẜawu Deewigu Warr' in Spehzib' / Uswarreja Welnu/ Nahw
in Grehzib'/ In irr mums dewis To Taiẜnib' in Dſihwib pats no ẜewis.
  4. Kad Kriſtus bij uszehlees no Kappa/ Zſchetrdeẜmits Deenas wehl
redſehts tappa; Pehz wiņſch usbrauze/ Pa labbu Rohk ẜehſtees Tehws
to ẜauze.
  5. Jeſus/ kad tu nahkẜ ar leelu Gohdu/ Pahr Labbeems in Ļauneems
turreht Ꞩohdu: Gribbi muhs ẜaudſiht/ To Debbes Ꞩaldumm mums tur
likt baudiht.

@v{Ein Pfingſt=Lied. Kom~/ ô Heil: Geiſt mit Wonn.} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Nach der Mel: des Lateiniſchen Hymni:}
@l{Veni Sancte Spiritus, Et emitte coelitus.}  

  NAhz/ ak Ꞩwehtajs Garriņ! nahz/ Muhẜâs Ꞩirdîs ſpihdeht ẜahz/ In
muhs Deewa Prahtu mahz': Nahz/ tu muhẜu Palihdſiņ/ Nahz/
tu dahrga Dahwaniņ'/ Nahz/ tu Ꞩirſchu Gaiẜchumiņ.
  2. Jaukajs Preeziņſch Gŗuhtibâ/ Ꞩaldajs Weeẜiņſch Ꞩirdſniņâ/
Dſeſtrajs Wehẜmiņſch Karſtummâ: Dohd eekẜch Darbeem atpuhſtees/
Behdu Ꞩlahpêhs dſeẜẜetees/ Laid pehz Raudas ẜmeijamees.
  3. Ak! tu Kungs tahs Gohdibas/ Laid taws Spihdums eeẜchaujahs/
Tawu Ļauſchu Ꞩirdſniņâs: Tu ween warr muhs Kahjohp zelt/ Muhẜu
Spehks irr wiẜẜai welt'; Dohd mums ẜwehtôs Darbôs ſelt.
  4. To/ kas negants/ nomaſga/ Ꞩauẜas Ꞩirdis ẜlappina/ To/ kas
wahjẜch irr/ uhszilla: Zeetos tu warr ẜadauſiht/ Ꞩaẜalluẜchus ẜaẜildiht/
Apalloẜchus pamahziht.
  5. Dohd teem/ kas tew uhstizzahs/ In us tewim palaiſchahs/ Tawas
daſchas Dahwanas: No mums muhſcham ne atſta/ Nahwes=Behdâs
ſtipprina/ Ņemm muhs Debbes Walſtibâ.

@v{Ein Lied beym Anfange des GOttes=Dienſts.} 
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Jn ſainer eigenen Melody.}
  AK! Deews/ mans Deews/ tu Deews tik leels pehz Gohda/ No Prah-
@b{ta}

[243.lpp.]
ta lehns/ tu wiẜẜu=taiẜnajs Ꞩohdâ: Es taiẜohs drihdſ/ Ar zitteem lihdſ/
Kur tewi teiz/ kur tew tohp Ꞩlawa dohta.
  2. Mehs nahkam ẜcheitan wiẜẜi weenâ Draudſê; Ak! nahz ir tu/ in
muhs kà Behrnus audſe: Gahrds irr tas Galds/ Taws Wahrds irr
ẜalds; Ar Debbes Maiſiht muhẜas Ꞩirdis raudſe.
  3. Mans Prahts irr tumẜch/ in ļohti wahja Leeta/ Ir patti Ꞩirds prett  
taweem Wahrdeem zeeta: Dohd ſkaidru Praht'/ In Siņņas klaht/ Dohd
prett to zeeto/ mihkſtu Ꞩirdi Weetâ.
  4. Leez Auẜim ẜaņemt tawa Wahrda Skaņņu/ In labbi klauẜiht ta-
was Draudſes Gannu: Ka Mehle luhdſ/ In Mutte ẜuhdſ/ Ka es no
taweem Dahrbeem dſeed' in ſkannu.
  5. Dohd pee mums palikt tawam Ꞩwehtam Garram/ Ka mehs/ ak
Deews Kungs! tew pa Prahtis darram: Pehz wiẜẜi lihdſ/ Kad nahks tas
Brihds/ Pee tewim Preekâ muhſcham dſihwoht warram.

@v{Ein Buß Lied. In ſeiner eignen Melodey} 
@a{Kristofors Fīrekers}

  KUngs Jeſus Kriſt/ Ne warru miſt/ Mekleht pee tew/ Palig preekẜch
ẜew; Paligs zittur Newa neekur:
  2. Kà pee tew ween; Es luhdſ ẜchodeen/ Tu gribbi nahkt/ Mann peſtiht
ẜahkt: Es tewis gaid'/ Ar leelu Waid'.
  3. Kriſtus/ tu weens Eẜẜ mans Pa=ehns/ Mans Preeks in Gohds/
No Deewa dohts/ Mans weenigs Ꞩahrgs/ Spehzigs in dahrgs.
  4. Mans Kungs in Deews/ In muhſchigs Tehws/ Wiẜẜ=ſtippra
Pils/ Kas mann ne wils: wirẜ ka es gann Warr ļautees mann'.
  5. To Grehku dehļ/ Tee mann irr ſchehl/ Es tew peeẜauz'/ Ak Jeſus!
trauz; Ņemm tohs no mann'/ Kà taws Wahrds ſkann.
  6. Ka tee isklihſt/ Es tohpu ẜchķihſts Tik balts/ kà Ꞩneegs/ kà Willas
Deegs: Es gribbu ſteigt/ Tew labbi teikt.
  7. Tu ne buhs welt' Lizzees usẜchķelt Taw dahrgu Ꞩird'/ In gribbejs
mirt/ Pee Kruſta Stabb'/ Wiẜẜeem par Labb'.
  8. Tu ẜakki pats/ Ka ne weens Mats Buhs Kriſt no mann'/ To tizz'
es gann: Tad ſteidſees nahkt/ Mann ſtahweht klaht.
  9. Ka man ne kait/ In ne ẜamait'/ Mans Eenaidneeks/ In Waidi-
neeks/ Ta Wella Spehks/ Tahs Dwehẜles Grehks.
@b{In}

[244.lpp.]
  10. In ja kas wehl/ Ar niknu Mehl/ Mekle man Ļaun' Darriht/ in
Kaun' Jeb zittad' arr' Man Behdas darr':
  11. Tad to/ ak Deews! No mann nogreeſ: Kungs Kriſtus/ klauẜ'/
Atgreeſ taw' Auẜ'/ Ko es tew ẜuhdſ'/ No tewim luhdſ':
  12. To man ne liedſ/ Tu Rohku ẜneedſ/ Ta mann' us turr/ Eẜẜohẜch
jebkur: Ka es warr doht Tew Ꞩlaw in Gohd'.
  13. Kamehrt es kuſt'/ In wehl warr juſt/ Ka eekẜch mann miht': Ta
Dwehẜelit/ Tai/ ak/ Kungs/ dohd/ Pee tew dſihwoht.

@v{Ein Danck=Lied. Nun dancket alle Gott/ mit Hertzen/} @l{&.}
@a{Kristofors Fīrekers}
@v{Jn ſeiner eignen Melody.}
  LAid Deewu wiẜẜi lihdſ nu teiz/ kas wiẜẜâs Weetâs Spehj darriht/ kad
tam tihk/ tik leelas augſtas Leetas/ No Mahtes Meeẜiņņahm muhs
dſihwus usturrejs/ Kas wiẜẜu Labbu mums wehl taggad nowehlejs.
  2. Tas wiẜẜu=mihļajs Deews dohd Preeku muhẜahm Ꞩirdim/ In ka
no Meera ween mehs ẜawu Muhſchu dſirdim/ Laid paleek wiņſch pee mums
ar ẜawu Schehlaſtib'/ Laid peſti muhs no Ļaun'/ in nogreeſch Nelaimib'.
  3. Tam Tehwam pateizam no Ꞩirds/ zik ween mehs warram/ Tam
Dehlam arridſan/ in Deewam Ꞩwehtam Garram: Ꞩchohs trihs/ kas weens
pats Deews/ laid ẜlawe muhẜu Bals/ Kam newa Eeẜahkums/ tam arri
ne buhs Gals.

@v{Ein Lied/ Vom Chriſtlichen Leben und Wandel.} 
@a{Gerhards Remlings}
@v{Nach ſeiner eignen Stimme:}
@v{Warumb ſolt ich mich denn grämen.}

  KAm tad wairak buhs pahr Prahtu/ Behdatees/ Ꞩchķettatees/ Jo man
Jeſus klahtu. Kas warr man ẜcho Mantu laupiht/ Ko pateeẜ Scheh-
ligs Deews/ Grib preekẜch mannim taupiht.
  2. Pliks in kails no Mahtes zehlohs/ Meeẜiņahms Peedſimdams/
Wahrgs ẜcho Garru ẜmehļohs: Tahds es atkaļ kahdâ Deenâ/ No=eeẜchu/
Nonihkẜchu Itt kà kahda Ehna.
  3. Man ne gribbahs Grehkôs lakſtiht/ Paẜaul's Neek'/ Meeẜas Preek'/
Gohdu/ Mantu ẜakſtiht: Grib Deews doht mann gohdinatam/ Grib
wiņſch ŗaut/ Wiẜẜai kaut/ Dohmohs wiņņa Prahtam.
  4. Ja Deews grib mann Kruſtu neẜẜam/ Behdiņahm/ Aẜẜarahm/ No-
@b{gurruẜchu}

[245.lpp.]
gurruẜchu eẜẜam: Es ne bihẜchohs Deewa Rohkâs/ Deewiņſch irr/ Kas
atẜchķiŗŗ/ Wiẜẜas mannas Mohkas.
  5. Daudſ=kahrt Deews man dewis baudiht/ Saldumu; Kam man nu/
Ne buhs tam peegļaudiht? Jo Deews Schehlodams to Wahrgu/ Gan
grib ſpeht/ Noturreht/ Ꞩohdu ne tik bahrgu.
  6. Welns/ in Grehzinneku Draudſe/ Eenaidahm/ Ꞩmeeẜchanahm/ 
Mannu Muhſchu raudſe: Lai buht! Tee mann ne noſlahpehs/ Man
irr Deews/ Wiņņus rees/ Gŗuhtajs Kauns in Ꞩahpes.
  7. Drohẜchâ Prahtâ jemtees klahjahs/ Kriſtitam/ Zilwekam/ Ļauns kad
zeļļahs Kahjâ: Kaut ir Nahwe gribbeiẜ' wiņņu/ Mehrdeleht/ Buhs at-
ſpeht/ Tam ar Tizzibiņņu.
  8. Nahwei ne buhs muhs nonahweht/ Bet isŗaut/ Ne paļaut/ Moh-
kahm us mums ſtahweht: Wiņņa beidſ ẜcho Behdu=Laiku/ In palihdſ/
Tur gan drihdſ/ Skattiht Deewa Waigu.
  9. Tà es turp pee Deewu eeẜchu/ Ꞩaldigi/ Muhſchigi/ Gardus
Ꞩmeekļus ẜmeeẜchu: Pehz ẜchihs Zeeẜchnas Paẜaulite/ Dohd man Deews/
Duẜẜetees Ahbrama Klehpitê.
  10. Kas irr ẜchihs Paẜaules Leetas? Ꞩmilkẜchu Ꞩauj'/ Ko paŗauj/ In
dſen Wehjẜch no Weetas: Bet tur wiņņa Ꞩaulê raẜẜees/ Dahwanas/ 
Stahwigas/ Tahs tu dſennees/ praẜẜees.
  11. Es/ ak Jeſus! taws ween buhẜchu/ In tu mans/ Neẜchķiŗŗams/ Wiẜ-
ẜu mannu Muhſchu: Taws es muhſchigi paleeku/ Tu jo ẜew/ Tihẜchi
dew'/ Nahwê/ man par Preeku.
  12. Mans tu eẜẜ'/ us Tew paļaujoht/ Us tew ween/ Kattru Deen'/
Ꞩird in Behdas kraujoht: Dohd man ẜajemtees ar Tewim/ Kur ſcheh-
lohẜ/ In mums dohẜ'/ Preezatees pee ẜewim.

@v{Ein Lied/ Von Creutz und Verfolgung.} 
@a{Gerhards Remlings}
@v{Schwing dich auff zu deinem Gott. Mel: Einen Guten Kampff/} @l{&c.}

  ZIllajees mihļẜch Wahrguliht In us Deewa laidees :/: Kam tu Behdu=
Bedrê miht'/ Gauſchahm Aẜẜrahm waidees Redſ'/ tas Ļauns no
Kriſtus ŗaut/ In tew ſaudeht mekle/ wiņſch ar Skumjahm grib tew kaut/
Eegruhſt Elles Peklê.
@b{Ꞩakki}

[246.lpp.]
  2. Ꞩakki drohẜchi: Ko tu mann'/ Niknajs Tahrps usbahſees? :/: Tu
ar wiẜẜu Noſkumẜchan Behdſ/ in Ellê gahſees: Jo tew Kriſtus ẜaſpahrdijs/
Tawu Galwu mihdams/ Man wiņſch Preeku ẜataiẜijs/ Wiẜẜu Ļaun 
aisdſihdams.
  3. Ko es eẜmu noſeedſis/ Tas man ſchehl lihdſ Nahwes/ :/: Tapehz
Kriſtus Aẜẜinis/ Mannâ Ꞩirdî ſtahwehs: Jo ẜchis pilnajs Maks irr mums
Grehku Parad' dſehẜis/ In Deews/ muhẜu Patwerums/ Parad'
Grahmat' plehẜis.
  4. Lauſees us mann Welns ar Nahw/ ko juhs padarriẜeet? :/: Deews
eekẜch Behdahm man klaht ſtahw/ Juhs man ne norihẜeet: Deewam
bija mannis ſchehl/ Darroht jums pahr leeku/ Wiņſch man dewis ẜa-
wu Dehl'/ Par Palig in Preeku.
  5. Laid gan ilgi Ļaudis ẜauz; Deews tew ne usluhko/ :/: Man ne
klahjas tizzeht daudſ/ ko tee Melli kuhko: Buhtu Deews tahds bijis aẜẜ/
Wiņſch ne buhtu dewis/ Man tik dahrgas Dahwanas/ Turretees pee 
ẜewis.
  6. Ko ta Debbes=Sahle turr/ Ko ta Semmiht glabba/ :/: Ko ir ap-
twerr dſiļļa Juhr/ Tas wiẜs mannis labbâ: Man ta Gaiẜcha Ꞩaule ſpihd/
Semmitei to aŗŗoht/ kamehr Paẜaulê jamiht/ Manni buhs peebaŗŗoht.
  7. Deews irr mans/ es Deewiņa/ Kas muhs ẜchķirs in lauſihs? :/: Zeļ-
ļahs kahda Wehtriņa/ Wui ta mann nodauſihs? Ta no Tehwa Prahta
nahk/ kas wald wiẜẜahm Mallahm; Behdahm/ kad wiņſch peſtiht ẜahk/
Tezzeht buhs pa gallam.
  8. Behrnus Tehws kad audſina/ In pataupahs Rihkſtus/ :/: Kad wiņſch
tohs isluttina/ Kà tohs darrihs mihkſtus? Buhs man Deewa Behrnam
buht/ kapehz mahzams bihẜchohs? Jo man Kruſtu neſt buhs gŗuht/ Jo us
labba dſihẜchohs.
  9. Deewiņſch labbu nodohmajs/ Ar ẜchihms Paẜauls Behdahms/ :/:
Kas ẜche labbi noraudajs/ Ne buhs Ellê ehdams: Bet wiņſch muhſcham
preezaẜees/ Neds ar Darbeem muldihs/ Deewa Klehpî duẜẜeẜees/ Kur to
Kriſtus guldihs.
  10. Deewa Behrni ẜehdinahs/ Aẜẜaras ar Waidahm/ :/: Pehz ta Dee-
@b{wiņ'}

[247.lpp.]
wiņ' atrodahs/ Ko mehs wiẜẜi gaidam: Tas tad buhs tas Plahwas Laiks/
Kur tee Kuhļus ẜeeẜees/ Tad atſpihdehs Deewa Waigs/ Kas buhs rau-
dajs/ ẜmeeẜees.
  11. Ꞩajem/ ẜakohp/ Wahrguliht/ Wiẜẜas tawas Behdas/ :/: Atmett
tahs ẜcho paẜchu Brihd/ Laid ta Ꞩirds ne ehdahs: Bet eekẜch Tizzibs
eedeggahs/ Dſeeda Deewam Ꞩlawes/ Jeſus tew eepreezinahs. Amen!
Wiņſch ne kawehs.

@v{Ein Lied/ vom Tod und Sterben.}
@v{Ich bin ja/ HErr/ in deiner Macht.} 
@a{Nīkolauss Frīdrihs Hespe}

  MAns Deews/ es wiẜkim eẜmu taws/ No tewis man ne weens atraus/
Kas Tu man raddijs/ peſtijs/ glahbis/ Tu manni paſihſt' peedſemmoht/
Tew ſinnams eẜmu nomirſtoht/ In kaut kahds Niknums man ẜagrahbis/
Ta Stunda/ kad man pee=ees Nahw/ Ak Tehws! ta tawâ Siņņâ ſtahw.
  2. Ta labbad arr pee tewim ween/ Ta Ꞩirds eekẜch ẜawahm Bailehm
leen/ In tawu Preezas=Garru luhdſahs/ Kurẜch Zilweks manni peejemẜees/
Kad es nu ẜahkẜchu zihnitees/ Ar Nahwi ẜawâ Wahrgu=Buhdâs? Ne kas/
ne kas to darriht warr/ Ja tu/ mans Deews/ to pats ne darr.
  3. Jaw taggad Kauli notrihzahs/ Kad mann eekẜch Prahtu eeẜchaujahs/
Ta Laika daſchadajas Behdas/ Tur rahdahs Karſtums/ kas man grauſch/
Tur Spehks/ kas mannu Spehku lauſch/ Tur Welns/ kas arridſan ne ẜeh-
dahs/ Tas pats man mekle kahrdinaht/ In mann ar Wiltu pee=eet klaht.
  4. Bet ko es ẜchķeetu atſkannam/ To Trohkẜchni no tahm Baſunahm/
Kas mann / Deews/ tawu Teeẜu draude/ Preekẜch ta ne ſinnohs paſtahweht/
Neds taweem Wahrdeem atbildeht/ Kas/ Grehku dehļ/ man Ellê ſaude/ Taî
Elleî/ kur ar weenu ween/ Buhs kaukt in ẜaukt ar Waimaņņeem.
  5. Selts/ Ꞩudrabs/ ne warr peſtiht man/ Weens Brahlis Ohtram ar-
ridſan/ Ne muhſcham ſpehj ẜchî Leetâ lihdſeht/ Wiẜs welt irr ko tas darbo-
jahs/ Ikweenam kas to usjemmahs/ Buhs paẜcham ẜewis labbad trihzeht/
Us ko tad buhs man palaiſtees/ Ka ween us Tew/ tu ſchehligs Deews?
  6. To ſinnadams es eẜmu drohẜch/ kad man tee Grehki Ꞩirdi kohſch/
Ko buhs man daudſ no Welna bihtees? Prett tewim eẜmu grehkojees/ Tu 
pats pahr mannim ſchehloẜees/ Kà warr tad Welns pee mannis pihtees?
@b{Laid}

[248.lpp.]
Laid ẜawus plehẜch tas Elles Swehrs/ Es ſinn'/ es eẜmu Deewa Behrs.
  7. Redſ/ Jeſus dahrgas Aẜẜinis/ Ko wiņſch par mannim islehjis/ Zaur
tahm buhs wiņņam palikt Kaunâ; Laid teepjahs wiņſch kà teepdamees/ Laid
lauſchahs wirẜu lauſdamees/ Es tomehrt brihws no wiẜẜa Ļauna/ Tas/ kas
preekẜch mannim gribbejs mirt/ Tas ne liks man no Ꞩewis ẜchķirt.
  8. Ak! Ak! Mans mihļajs Peſtitajs/ Tu mannu Grehku Saudetajs/
Tu man eekẜch tawahm Wahtim glabba/ To tizzu es in ẜmeijohs ẜchei/
Kad man tas Ꞩahtans wirẜu ſkreij/ In turrohs tawa Kruſta=Stabbâ/
Tà dſihwodams es eẜmu Taws/ Tà mirſtoht man ne kas atraus.

@v{Ein Morgen=Lied. GOtt des Himmels und der Erden.} 
@a{Nīkolauss Frīdrihs Hespe}

  AUgſtajs Deews/ kam Ꞩlawa dohta/ Debbes=Semmes Radditajs :/:
Trihs eekẜch Wahrdeem/ Weens eekẜch Gohda/ Tehws/ Dehls/
Gars/ Deews ẜaldakajs: Kuŗŗa Walſtî Swaigſnes irr/ Kas mums Deen'
in Nakti ẜchķiŗŗ.
  2. Tew es ẜakku Pateizibu/ Ka Tu ẜchinnî Nakẜniņâ :/: Man par
wiẜẜu Nelaimibu/ Ꞩargajs tawâ Rohziņâ: Ka tas Welns pehz ẜawu 
Praht'/ Mann ne ſpehjis ẜamaitaht.
  3. Laid tas Tumẜchums mannu Grekhu/ Taggad lihdſ ẜcho Nakti ſuhd :/:
Mihļajs Jeſiņ dohd man Spehku/ Tawâs dahrgâs Wahtîs kļuht: Tur/
kad Welns man Bailês ſtums/ Buhs mann ſinnams Patwerums.
  4. Palihdſ' arr ẜchî Rihta=Laikâ Tà/ kà klahjahs peezeltees :/: In preekẜch
tawa Ꞩwehta Waiga/ Labbâs Dohmâs eekultees: Tad mann Ꞩirds jo
drohẜcha buhs/ Kad Tu Ꞩohdâ nahzis kļuhẜ'.
  5. Waddi luhdſams wiẜẜâs Weetâs/ Mann pehz tawu Wahrdiņu :/:
Ꞩahkdams/ beigdams ẜawas Leetas/ No tew gaidu Padohmu: Glahb
man Deewiņ ẜchodeen arr/ Zits ne weens man paglahbt warr.
  6. Ꞩawu Dwehẜel/ ẜawu Meeẜu/ Es tew tagad pawehļu :/: Usturr'
wiẜẜur kur es eeẜchu/ Manni ſpirktu/ weẜẜelu: Dohd ir Prahtam gudram
buht/ Ne wehl zittam darriht gŗuht.
  7. Laid tee Eņģeliẜchķi Ꞩargi/ Nahk man labbi apẜargaht :/: Kad tas
niknajs Welns tik bargi/ Lauſchahs mannim darriht Skahd: Teems leez
mannu Dwehẜelit/ Debbes=Preekâ aiswaddiht!
@b{Coll-}

[249.lpp.]

@v{Collecten.}
@v{Auff die gemeine Sonntage.}

  AK wiẜẜuwaldigs Deews/ muhſchigs Tehws/ kas tu eẜẜi weens
Glabbatajs wiẜẜu to/ kas us tewim zerre/ bes tawas Scheh-
laſtibas ne warr ne weens nei ſpehj ko darriht: Dohd mums ta-
wu Schehlaſtibu baggatigi/ ka mehs zaur tawu ẜwehtu Eedoh
ẜchanu dohmajam/ kas pareiſi irr/ in zaur tawu Paligu to arri
pabeidſam/ zaur Jeſu Kriſtu tawu mihļu Dehlu muhẜu Kungu/
kas ar tew in ta Ꞩwehta Garra dſihwo in walda/ weens pateeẜi
Deews allaſchiņ in muhſchigi/ Amen.

@v{Eine andre.}

  AK wiẜẜuwalditajs Deews/ Mehs luhdſam tewi/ dohd tawai
Draudſibai tawu Ꞩwehtu Garru in Deewigu Gudribu/ ka
taws ẜwehtajs Wahrds muhẜu Starpâ rohdahs in pee=aug/ ar
wiẜẜu Drohẜchibu tohp mahzits/ us ņemts/ in pehz tà dſihwohts/
ka mehs ar paſtahwigu Tizzibu tew kalpojam/ in pee Isteikẜcha-
nas tawa Wahrda lihdſ gallam paleekam/ zaur Jeſu Kriſtu tawu 
mihļu Dehlu muhẜu Kungu/ Amen.

@v{Umb ein danckbares Hertz.}

  Kungs/ Es gribbu tew ikdeenas teikt/ Alleluja.
In tawu Wahrdu ẜlaweht muhſchigi muhſcham/ Alleluja.

     Laideet mums luhgt.
  KUngs Deews Debbeẜu Tehws/ no ka mehs weenumehr wiẜẜu
Labbu pahr=eijoht dabbujam/ in ikdeenâs no wiẜẜas Nelaimibas
ſchehligi paẜargati tohpam; Mehs luhdſam tewi/ Dohd mums
zaur tawu Ꞩwehtu Garru/ to wiẜẜu ar ſtipru Ꞩirdi in pateeẜu
Tizzibu atſiht/ ka mehs tawu leelu Lehnibu in Schehlaſtibu ẜcheit
in tur muhſchigi warram teikt in ẜlaweht/ zaur Jeſu Kriſtu tawu 
mihļu Dehlu muhẜu Kungu/ Amen.

@v{Für die gemeine Noht.}

  Peeẜauz mannis ẜakka tas Kungs/ Behdu Laikâ/
  Tad gribbu es tew peſtiht/ in tew buhs manni ẜlaweht.
@b{Lai-}

[250.lpp.]
     Laideet mums luhgt.
  AK wiẜẜuwalditajs Deews/ ſchehligs Tehws/ kas tu to behdigo
Ļauſchu Nopuhẜchanu usņem/ in to noſkummuẜcho Ꞩirſchu
Gaidiẜchanu ne nizzini: Usluhko us muhẜu Luhgẜchanu/ ko mehs
tew ẜawâs Behdâs preekẜcha neẜẜam/ in paklauẜi muhs ſchehligi/
ka wiẜs/ kas mums no Welna in Zilwekeems irr usdohmahts/
zaur tawu Schehlaſtibu no mums tohp nogreeſts/ ka mehs no
Behdahms in wiẜẜa Ļauna paẜargati tohpam/ in tew eekẜch ta-
wam Draudſibas warram Gohdu in Pateizibu ẜazziht/ zaur Jeſu 
Kriſtu tawu mihļu Dehlu muhẜu Kungu/ Amen.

@v{Umb Vergebung der Sünden und Abwendung aller Noht.}

  Ak Kungs/ ne ẜohdi mann tawâs Duẜmâs/
  In ne pahrmahzi mann tawâ Bahrẜibâ.

@v{Oder:}

  Kungs ne darri ar mums pehz muhẜeem Grehkeem.
  In ne atmakẜa mums pehz muhẜeem Noſeegumeem.

     Laideet mums luhgt.
  AK wiẜẜuwalditajs Kungs/ ſchehligs Tehws/ kam ta nabbaga
Grehzneeka Nahwe ne patihk/ in ne leez to arridſan labpraht
paſuſt/ bet gribbi/ ka tas atgreeſchahs in dſihwo: Mehs luhdſam
tewis no Ꞩirdsdibbena/ tu gribbi to nopelnitu Grehku Ꞩohdibu
ſchehligi no mums nogreeſt/ in mums joprohjam tawu Schehla-
ſtibu doht/ ka mehs labbaku Dſihwoẜchanu eeẜahkt in labbi palikt
warram/ zaur tawu mihļu Dehlu Jeſu Kriſtu muhẜu Kungu/ Amen.

@v{Für die gemeine Chriſtenheit.}

   Kungs/ rahdi mums tawu Zeļļu. 
   In mahzi muhs tawas Pehdas.

     Laideet mums luhgt.
  AK wiẜẜuwaldigs Deews/ ſchehligs Tehws/ kas tu zaur tawu 

Ꞩwehtu Garru wiẜẜu Kriſtitu Draudſibu ẜwehti in waldi;
Paklauẜi muhẜu Luhgẜchanu in dohd ſchehligi/ ka ta ar wiẜẜeem
ẜaweem Lohzekļeem eekẜch ẜchķihſtas Tizzibas zaur tawu Scheh-
laſtibu tew kalpo/ zaur Jeſu Kriſtu/ @l{&:} Amen.

@b{Umb}

[251.lpp.]
@v{Umb Friede und Einigkeit.}

  Deews dohd Meeru tawai Semmei.
  Dohd ikweenam labbas Laimes.

     Laideet mums luhgt.
  AK wiẜẜuwalditajs muhſchigs Deews/ ſchehligs Tehws/ no ka
wiẜẜa ẜwehta Eegribbeẜchana/ wiẜs labs Padohms/ in labbi
Darbi atnahk; Dohd taweem Kalpeem to Meeru ko ta Paẜaule
ne ſpehj doht/ ka muhẜas Ꞩirdis us tawu Wahrdu padohdahs/
in mehs tik ilgi/ ka mehs dſihwojam/ (kad wiẜẜa Breeẜmiba tahs
ẜweẜchas Tautas dehļ atkahpuẜi irr/) zaur tawu Paẜargaẜchanu
preezigi in kluẜẜi warram buht/ zaur Jeſu Kriſtu/ @l{&:} Amen.

@v{Eine andre.}

  AK Deews/ tu Eeſtahditajs ta Meera/ in Mihletajs tahs Mih-
leſtibas/ kas tewis atſihſt tas dſihwo/ kas tew kalpo/ tas wal-
da; Paglabba tawus Ļaudis/ paẜagri tohs par wiẜẜu Useeẜchanu 

ẜchweẜcho Tautu/ ka mums to Waidineeku dehļ ne wajaga bih-
tees/ kà mehs ẜewis us tawu Glahbẜchanu paļaujamees/ zaur 
Jeſu Kriſtu/ @l{&:} Amen.

@v{Umb einen gnädigen Regen.}

  Wiẜẜas Azzis gaida/ Kungs/ us tewim.
  In tu dohd teem ẜawu Barribu.
     Laideet mums luhgt.
  AK wiẜẜuwalditajs Kungs in Deews/ kas tu wiẜẜas Leetas
waldi in usturri/ bes tawas Schehlaſtibas neneeka warr
notikt: Dohd mums taweems Behrneems/ mihļajs Tehws/ jau-
ku Leetu/ ka muhẜa Semme zaur tawu Ꞩwehtibu ar Augļeem
peepildita tohp/ in mehs tewi eekẜch wiẜẜas Labbadarriẜchanas
warram atſiht in ẜlaweht/ zaur Jeſu Kriſtu/ @l{&:} Amen.

@v{Danckſagung für fruchtbaren Regen oder Sonnenſchein.}

  Pateizeet tam Kungam/ jo wiņſch irr mihligs/ Alleluja.
  In wiņņa Mihleſtiba paleek muhſchigi/ Alleluja.
     Laideet mums luhgt.
  KUngs Deews Debbeẜu Tehws/ Mehs ẜakkam tew Gohd' in
@b{Patei-}

[252.lpp.]
Pateizibu/ ka tu muhẜu ẜirdigu Luhgẜchanu paklauẜijs/ Muhs ar
jauku ẜiltu Leetu (Ꞩauliti) apdahwanajs/ in tohs wahjus Semmes=
Augļus atſpirdſinajs: Mehs luhdſam tewi/ tu gribbi par teem jo-
prohjam ſchehligi gahdaht/ teems ihſtenâ Laikâ ẜiltu Leetu in Ꞩau-
liti dohht/ tohs ẜwehtiht in par niknu Gaiẜu paẜargaht/ ka mehs
tohs pehz ar Pateizibu ẜajemt/ in tew par Gohdu/ kà ir muhẜam
Tuwakam par labbu/ walkaht warram/ zaur Jeſu Kriſtu/ @l{&:} Amen.

@v{Umb gut Wetter.}

  Kungs parahdi mums tawu Schehlaſtib in Mihleſtib'/
  Ka muhẜa Semme ẜawus krahẜchņus Augļus dohd.
     Laideet mums luhgt.
  KUngs Deews/ Debbeẜu Tehws/ kas tu wiẜẜas Leetas tawâ
Rohkâ turri/ in tahs pehz tawa Prahta waldi: Mehs luhdſam
tewi/ usluhko muhẜas Leelas Behdas pee teem Semmes=Augļeem/
in dohd mums labbu Gaiẜu in ẜiltu Ꞩaulit/ ka ta Druwa tew
ẜwehtijoht ẜawus Augļus dohd/ mehs muhẜu deeniẜchķu Maiſit
dabbujam/ in tew par tawu Labbadarriẜchanu pateikt in ẜlaweht
warram/ zaur Jeſu Kriſtu/ @l{&:} Amen.

@v{Umb Göttlichen Schutz und Beyſtand.}

  Wiņſch eegribbahs mannis/ in es wiņņu ispeſtiẜchu.
  Wiņſch paſihſt mannu Wahrdu/ tapehz gribbu es wiņņu pa-
glahbt.
     Laideet mums luhgt.
  AK wiẜẜuwalditajs Deews/ muhſchigajs Tehws/ to Noẜkum-
muẜcho Eepreezinatajs/ weens ſpehzigs Paligs to Wahjo/ laid
nahk preekẜch tawa Waiga ta Luhgẜchana wiẜẜo to/ kas tewi eekẜch
Behdahms in Kahrdinaẜchanas peeluhdſ in peeẜauz/ ka ikweens 
nomanniht in pee ẜewim atraſt warr tawu Paligu in Klahtſtah-
weẜchanu Behdu Laikâ/ zaur Jeſu Kriſtu/ @l{&:} Amen.

@v{Eine andre.}

  WIẜẜuwalditajs Deews Debbeẜu Tehws/ Mehs luhdſam tew/
tu gribbetu par taweem Ļaudim ſchehligi apſchehlotees/ in
muhs pee Meeẜ in Dwehẜel waldiht in pahrſtahweht/ zaur Jeſu 
Kriſtu/ @l{&:} Amen.
@b{Für}

[253.lpp.]
@v{Für die Diener Göttliches Worts.}

  Deews/ tu eepreezini tohs behdigus ar tawu Baggatibu/
  Tas Kungs dohd ẜawu Wahrdu ar to Mahzitaju Pulku.
     Laideet mums luhgt.
  AK wiẜẜuwalditajs ſchehligs Deews in Tehws/ kas tu mums
ſtipri pawehlejs/ ka mums no tewim Strahdneekus luhgt buhs
tawâ Druwâ/ tas irr/ labbus Mahzitajus tawa Wahrda: Mehs
luhdſam tawu besdibbenigu Schehlaſtibu/ tu gribbi mums lab-
bus Mahzitajus tawa Deewiga Wahrda ẜuhtiht/ teem paẜcheem
tawu ẜwehtu Wahrdu eekẜch Ꞩirds in Muttes eedoht/ ka tee tawu
Pawehleẜchanu preezigi pehz tawa Prahta darriht warr/ in ne-
neeka mahza/ kas prett tawu Ꞩwehtu Wahrdu warr buht/ ka
mehs ar tawu Wahrdu pamahziti/ baŗŗoti/ eepreezinati in eeſti-
prinati tohpam/ in darram kas tew patihk/ in mums labbi warr
buht/ zaur Jeſu Kriſtu/ @l{&:} Amen.

@v{Für die Weltliche Obrigkeit.}

  Deews irr muhẜu Patwerums in Spehziba/   (ẜchahs.
  Weens Paligs eekẜch leelahm Behdahm kas mums uskrittu-
     Laideet mums luhgt.
  AK wiẜẜuwaldigs Deews in ſchehligs Tehws/ eekẜch ka Roh-
kahms wiẜẜu Zilweku Spehks inWaldiẜchana ſtahw/ ko tu
eẜẜi eeſtahdijs in eezehlis/ par Ꞩohdibu teem Ļauneem in Paglahb-
ẜchanu teem Labbeem/ eekẜch ka Rohkahms arridſan irr wiẜẜa Tee-
ẜa tahs Semmes/ Mehs luhdſam tewi/ usluhko ſchehligi us muh-
ẜu zeenigu Leelu=Kungu/ in us wiẜẜeem Paẜaules Walditajeems/
ka arridſan us teem Runnu in Rahtes=Kungeem ẜchihs (Pils in)
Semmes/ in us wiẜẜeem gohdigeem Wirẜneekeem/ ka tee to Pa-
ẜauligu Sohbinu tà neẜẜa in walka/ kà tu teem to pawehlejs in
tew patihkams. Apgaiẜmo in usturri tohs pee tawa Deewiga
Wahrda/ Dohd teem mihļajs Kungs/ Gudribu/ Ꞩapraẜchanu/ in
meerigu Waldiẜchanu/ ka tee ẜawus Ļaudis eekẜch Meera/ Weenai-
dibas in labbas Ꞩaderreẜchanas glahbt in waldiht warr: Dohd
teem/ ak Kungs Deews/ ilgi dſihwoht/ ka mehs appakẜch wiņņu 

@b{Walſti-}

[254.lpp.]
Walſtibas tawu Deewigu Wahrdu lihdſ ar teem ẜwehtiht in ẜla-
weht warram/ zaur Jeſu Kriſtu/ @l{&:} Amen.

@v{Wider die Feinde in Kriegs=Zeiten.}

  Palihdſi mums Deews muhẜu Paligs/ pehz tawa Wahrda
Gohda.
  Peſti muhs/ in pamett mums muhẜus Grehkus/ no tawa
Wahrda puẜẜes.
     Laideet mums luhgt.
  DEews Kungs Debbeẜu Tehws/ Mehs isẜakkam tawa Preek-
ẜchâ/ ka mehs ar muhẜeem Noſeegumeem in Nepaklauẜiẜcha-
nu/ to gŗuhtu Kaŗŗu in wiẜẜadu Nelaimibu gann nopelnijẜchi
eẜẜim; Bet tomehr luhdſam mehs/ tu gribbi tawa Wahrda pehz
muhs ſchehloht/ tohs Eenaidneekus waldiht in teem pretti ſtah-
weht/ in tawu nabbagu Kriſtitu Draudſibu prett wiņņeems pa-
glahbt/ zaur Jeſu Kriſtu/ @l{&:} Amen.

@v{Wider die Peſtilentz in Sterbens=Läufften.}

  Kungs/ to darr tawa Duẜmiba/ ka mehs tà isnihkſtam/
In tawa Bahrſiba/ ka mehs tik peepeẜch mirſtam.
     Laideet mums luhgt.
  KUngs Deews Debbeẜu Tehws/ mehs nabbagi Grehzneeki atſih-
ſtam in isẜakkam/ ka mehs/ Deewam ſchehl/ tawu Duẜmibu
in Ꞩohdibu gann eẜẜim pelnijẜchi: Bet mehs luhdſam tawu bes-
dibbenigu Schehlaſtibu/ tu gribbi muhẜus Grehkus mums ſcheh-
ligi pameſt/ in to breeẜmigu Mehŗa=Ꞩehrgu no mums atjemt/ in
ka mums ta Nahwe peepeẜch ne us=eet/ muhs ar tawu ſpehzigu
Rohku glahbt in paẜargaht/ zaur Jeſu Kriſtu/ @l{&:} Amen.

   Zittas Dſeeẜmas ta Ꞩwehta Ķehniņa Dawida.
        Ta I. Dſeeẜma.
 LAbbi tam/ kas ne ſtaiga 
Besdeewigo Runnâs/ nedſ
minn us to Zeļļu to Grehz-
neeku neds ẜehſch/ kur tee Meh-
ditaji ẜehſch.
 2. Bet kas gribbahs to Bauẜlu
ta Kunga/ in runna no wiņņa
Bauẜleem Deenas un Naktis.
 3. Tas irr kà kahds Kohks ſtah-
dihts pee tahm Uhdens=Uppehm/
@b{kas}

[255.lpp.]
kas ẜawus Augļus neẜs ihſtenâ
Laikâ/ un wiņņa Lappas ne ẜa-
wihſt/ in ko wiņſch darra/ tas is-
dohdahs.
 4. Bet tà ne irr tee Besdeewi-
gee/ bet kà Pellus/ ko tas wehjẜch
ispuhẜch.
 5. Tapehz ne paſtahw tee Bes-
deewigee Ꞩohdâ/ neds tee Grehz-
neeki taiẜno Ļauſchu Pulkâ.
 6. Jo tas Kungs paſihſt to Zeļ-
ļu to Taiẜno/ bet to Besdeewigo 
Zelẜch isnihkſt.
  Gohds irr tam Tehwam/ in
tam Dehlam/ in tam Ꞩwehtam
Garram.
  Kà no pirma Eeẜahkuma irr
bijis/ in paleek muhſchigi muh-
ſcham/ Amen.
      Ta II. Dſeeẜma.
  KApehz trakko tee Pagani? in 
tee Ļaudis runna tik welti?
Tee Ķehniņi eekẜch Semmes 
ſpreeſchahs/ in tee Kungi ẜarun-
najahs kohpà/ prett to Kungu in 
ẜawu Ꞩwaiditu. 
 2. Laid mehs ẜarauſtam wiņņu 
Ꞩaites/ in no mums mettam 
wiņņu Wirwes.
 3. Bet kas Debbeẜîs dſihwo/
ẜmeijahs pahr teem/ in tas Kungs
mehdi tohs.
 4. Wiņſch weenreiſ ar teem
runnahs ẜawâs Duẜmâs/ in ar 
ẜawu Bahrſibu wiņſch tohs 
beedinahs.
 5. Bet es eẜmu mannu Ķehni-
ņu eezehlis/ us mannu Ꞩwehtu 
Kalnu Ziànu.
 6. Es gribbu no tahdas Wihſes
mahziht/ ka tas Kungs us man-
nim ẜazzijs irr/ Tu eẜẜi mans
Dehls/ ẜchodeen eẜmu es tewi
dſimdinajs.
 7. Praẜẜi no mannim/ tad grib-
bu es tew tohs Paganus par 
Behrna Mantu doht/ in tahs
Paẜauls Gallu par ihſtenu pa-
ẜchu Mantu.
 8. Tew buhs tohs ar Dſels=
Rihkſt ẜaẜiſt/ kà Pohdus buhs 
tew tohs ẜadauſiht.
 9. Tad leekatees nu rahditees
juhs Ķehniņi/ in leekatees mah-
zitees juhs Ꞩohģi wirs Semes.
 10. Kalpojeet tam Kungam
bihdamees/ in preezajatees trih-
ẜedami.
 11. Skuhpſtajt to Dehlu/ ka tas
duẜmo/ in juhs ẜamaitaht
us Zeļļu; jo wiņņa Duẜmiba 
peepeẜch eedegẜees/ bet labbi wiẜ-
ẜeem/ kas us to zerre.
  Gohds irr tam Tehwam/ @l{&:}
@b{Ta}

[256.lpp.]
     Ta III. Dſeeẜma{Dſeẜma} Dahwida/ kad 
    wiņſch behdſe preekẜch ẜawa 
    Dehla Abſalana.
 AK Kungs/ kà irr mann tik daudſ
Eenaidneeku/ in ſtahw tik 
daudſ man pretti.
 2. Daudſ ẜakka no mannas
Dwehẜeles/ tai newa nekahds 
Paligs pee Deewa (Sela.)
 3. Bet tu Kungs eẜẜi preekẜch
mannim kà Elkona=bruņņas
kas manni Gohdâ zeļļ in mannu 
Galwu pazilla.
 4. Es peeẜauzu ar mannu Balẜi 
to Kungu/ tad paklauẜa wiņſch
manni no ẜawa ẜwehta Kalna 
(Sela.)
 5. Es gullu in duẜẜu in usmoh-
ſtohs: Jo tas Kungs mannis 
usturr.
 6. Es ne bihkſtohs par daudſ
ẜimts=tuhkſtoẜcheem/ kas prett
mannim wiẜ=apkahrt apſtahjahs.
 7. Pazellees Kungs/ in palihdſi
man mans Deews: jo tu ẜweed
wiẜẜeem manneem Eenaidnee-
keem us Waigu/ in tu ẜadauſi to 
Besdeewigo Sohbus.
 9. Pee ta Kunga irr Paligs
atrohdams/ in taws Ꞩwehtums
par taweems Ļaudims (Sela.)
  Gohds irr tam Tehwam. @l{&:}
   Ta IV. Dahwida Dſeeẜma/ preekẜcha
      dſeedaht us Kohklehm.
  Paklauẜi mannis/ kad es ẜau-
zu/ Deews mannas Taiẜni-
bas/ kas tu mannis eepreezina 
Behdâs eẜẜi man ſchehligs/ in 
paklauẜi mannu Luhgẜchanu.
 2. Mihļee Kungi/ zik ilgi buhs
mannam Gohdam nizzinatam
tapt? kà turreet juhs tahs nihzi-
gas Leetas tik mihli/ in redſeht
tohs Mellus tik labpraht? (Sela.)
 3. Atſihſtaht jelle/ ka tas Kungs 
ẜawus ẜwehtus Ļaudis brih-
niẜchķi wadda/ tas Kungs dſird/
kad es wiņņu peeẜauzu.
 4. Duẜmojeet juhs/ tad ne greh-
kojeet ar juhẜahm Ꞩirdim us juh-
ẜu Gultu/ in pagaidaht (Sela.)
 5. Uppurejeet to Taiẜnibu/ in
zerrejeet us to Kungu.
 6. Daudſ ẜakka/ kà warretu
mums ẜchis rahdiht/ kas labs irr?
 7. Bet Kungs/ pazell pahr 
mums to Gaiẜmu tawa Waiga.
 8. Tu eepreezini mannu Ꞩir-
di/ jepẜchu wiņņeem gann daudſ
Wihna in Labbibas irr.
 9. Es gullu aismidſis itt ar Mee-
ru: jo tu Kungs weens man pa-
lihdſi/ ka es bes Bailes dſihwoju.
  Gohds irr tam Tehwam/ @l{&:}
@b{Ta}

[257.lpp.]
Ta VI. Dahwida Dſeeẜma.
 AK Kungs (Deews/) ne ẜohdi
manni tawâs Duẜmâs/ in ne 
pahrmahzi manni tawâ Bahrſi-
bâ.
 2. Kungs eẜẜi man ſchehligs/ jo 
es eẜmu wahjẜch: Dſeedina man-
ni Kungs/ jo manni Kauli irr 
isbihjuẜchees.
 3. In manna Dwehẜele ļohti
isbihjuẜees: Ak tu Kungs/ zik ilgi?
 4. Atgreeſees Kungs/ in atpeſti 
mannu Dwehẜel/ palihdſi man 
tawas Lehnibas labbâ.
 5. Jo Nahwê tu ne kļuhẜi pee-
minnehts/ kas tew Kappâ pa-
teiks?
 6. Es eẜmu nopuhſdams itt 
peekuẜẜis/ es ẜawâ Gultâ iknakts 
gullu noẜwihdis/ in ẜlappinaju 
ar mannahms Aẜẜarahms ẜawu
Ziẜẜu.
 8. Mans Ģihmis irr nobahlis
no Noſkumẜchanas/ in irr no-
wezzejees: Jo es wiẜẜâs Mallâs
tohpu baidinahts.
 8. Atkahpjatees no mannim 
nohſt juhs Ļaundarritaji: jo tas 
Kungs dſird man'u Raudaẜchanu.
 9. Tas Kungs klauẜa mannu 
Waideẜchanu/ mannu Luhgẜcha-
nu tas Kungs peeņem.
 10. Wiẜẜeem manneem Wai-
deneekeem buhs Kaunâ tapt/ in
ļohti isbihtees/ atpakkaļ gree-
ſtees/ in Kaunâ tapt itt peepeẜch.
     Ta XIII. Dſeeẜma.
  DAhwida Dſeeẜma/ preekẜcha
 dſeedama.
 2. Kungs zik ilgi gribbi tu man-
nis itt wiẜẜai aismirſt? zik ilgi 
paẜlepi tu tawu Waigu preekẜch 
mannim? 
 3. Zik ilgi buhs man behdatees
eekẜch mannas Dwehẜeles/ in 
bailigam buht eekẜch mannas
Ꞩirds ikdeenâs? Zik ilgi buhs
mannnam Eenaidneekam pahr 
mannim augſtinatees?
 4. Skattajs jelle/ in paklauẜi 
mannis/ Kungs mans Deews/
apſkaidro mannas Azzis/ ka es
eekẜch Nahwes ne aismeegu.
 5. Ka mans Eenaidneeks ne lee-
lijahs manni pahrwarrejs/ in 
manns Prettibneeks ne preeza-
jahs/ ka es pee Semmes gullu.
 6. Bet es zerreju us to/ ka tu
tik ſchehligs eẜẜi/ manna Ꞩirds
preezajahs/ ka tu tik labpraht
palihdſi. Es gribbu tam Kun-
gam dſeedaht/ ka tas tik labbi 
pee mannim darrijs{daŗŗjs} irr.
     Ta XV. Dſeeẜma.
WEena Dahwida Dſeeẜma. 
@b{Kungs}

[258.lpp.]
  2. Kungs/ kas mahjohs ta-
wâs Buhdâs? kas paliks us ta-
wa ẜwehta Kalna?
 3. Kas bes Wainias dſihwo/ in 
pareiſi darra/ un runna teeẜcham
no Ꞩirds.
 4. Kas ar ẜawas Mehles ne
gahni/ in ẜawam Tuwakam ļau-
na ne darra/ in ẜawu Tuwaku 
ne lamma.
 5. Kas tohs Besdeewigus ne
zeeni/ bet Gohda turr tohs Dee-
wabihjatajus/ Kas ẜawam Tu-
wakam ẜohli/ in to turr.
 6. Kas ẜawu Naudu us pahr-
leeku leelu Pagaidu ne aisdohd/
in Dahwanas jem prett to 
Nenoſeedſigu. Kas to darr/ tas 
gann paliks.
     Ta XXII. Dſeeẜma.
  DAhwida Dſeeẜma/ preekẜcha 
dſeedama/ no tahs Stirnes/
kas agri tohp dſennata.
 2. Mans Deews/ mans Deews/
kam tu no mannim atſtahjis? 
Es kauzu/ bet mans Paligs irr
tahlu.
 3. Mans Deews/ Deenâ es 
ẜauzu/ tad tu ne atbildi/ in Naktî 
es arridſan kluẜẜu ne paleeku.
Bet tu eẜẜi Ꞩwehts/ dſihwo-
dams Ihſraeļa Ļauſchu Ꞩlawâ.
 5. Muhẜi Tehwi zerreja us tewi
in kad tee zerreja/ tad tu teem
palihdſeja.
 6. Us tewi tee ẜauze/ in klėà
atpeſtiti/ tee zerreja us tewi/ in
netappa Kaunâ.
 7. Bet es eẜmu weens Tahrps/ 
in ne kahds Zilweks/ weens Zil-
weku Ꞩmeeklis/ in Ļauſchu Nee-
zinaẜchana.
 8. Wiẜẜi/ kas manni redſ/ man-
nis ẜmeijahs/ atpleẜch Mutti/ in
krattu Galwu. 
 9. Laid (Deewam) Kungam
ẜuhdſ/ tas laid tam palihdſ/ in
ispeſti to/ ja tam Prahts us to.
 10. Jo tu manni no mannas
Mahtes Meeẜahms eẜẜi iswilzis/
tu biji mans Glabbejs/ kad es
wehl pee mannas Mahtes Kruh-
tims gulleju.
 11. Tew eẜmu es nodohts no
Mahtes Meeẜahm/ tu eẜẜi mans 
Deews/ kamehr es no Mahtes 
dſimmis.
 12. Ne eẜẜi tahlu no mannim/ 
jo Bailiba irr klaht/ in ẜche ne-
wa ne kahds Paliga=Nahzejs.
 13. Leeli Bulli apkahrt mannim 
apſtahjuẜchi/ tauki Wehrẜchi 
kahrtkahrtam ap manim apde-
wuẜchees.
@b{Ꞩa-}

[259.lpp.]
 14. Ꞩawu Rihkl tee prett man-
nim atpleẜch/ kà kahds ruhzams
in plehẜigs Ꞩwehrs.
 15. Es eẜmu isleets kà Uhdens/ 
wiẜẜi manni Kauli irr iskļahwu-
ẜchees/ manna Ꞩirds irr mannâs 
Meeẜâs/ kà iskauẜehts Waẜks.
 16. Mans Spehks irr iskaltis/ 
kà kahds Mahla=Pohda Gab-
bals/ in manna Mehle lihp pee 
mannas Schohkles/ in tu leez 
mannim Nahwes=Pihẜchlôs.
 17. Jo Ꞩuņņi ap mannim ap-
ſtahjuẜchi/ in nikns Pulks apkahrt
mannim ẜapulzejees/ tee man-
nas Kahjas in Rohkas zaur zau-
rim isurbuẜchi.
 18. Es warretu wiẜẜus ẜawus
Kaulus ſkaitiht/ bet wiņņi ſkat-
tahs/ in preezadamees uhs-
ſkattahs wirẜu.
 19. Tee dallahs mannas Drah-
nas ẜawâ Starpâ/ in mett Kauli-
ņus pahr manneem Ꞩwahrkeem.
 20. Bet tu Kungs/ ne eẜẜi tahlu/ 
mans Spehka=dewejs/ ſteidſees 
man palihdſeht.
 21. Atpeſti mannu Dwehẜel no 
Sohdiņa/ mannu weenu paẜchu
Dwehẜelit no teem Ꞩuņņeem.
 22. Palihdſi mann no ta Swehra
Rihkles/ in atpeſti mannis/ no 
teem Ween=radſcheem.
 23. Es tawu Wahrdu ẜluddi-
naẜchu manneem Brahļeem/ es 
tewi eekẜch Draudſibas teikẜchu.
 24. Teizeet to Kungu/ kas juhs 
to bihjajaht/ laid to gohda wiẜẜa
Jehkaba Tauta/ in preekẜch wiņ-
ņa laid kaunahs wiẜẜa Iſràėļa
Zilts.
 25. Jo wiņſch wehl newa nee-
zinajs/ neds apẜmehjis behdiga
Zilweka Behdas/ in ẜawu Wai-
gu no ta paẜlehpis/ in kad tas 
us to ẜauze/ klauẜija tas to.
 26. Es tewi teikẜchu eekẜch lee-
las Draudſibas/ es ẜawu Ꞩoh-
liẜchanu atmakẜaẜchu preekẜch 
teem/ kas to bihſtahs.
 27. Tee behdigi ehdihs/ in pee=
ehdiẜees/ in tee/ kas pehz ta Kun-
ga waiza/ tee to teiks/ juhẜa
Ꞩirds muhſchigi dſihwohs.
 28. Laid tas kļuhſt peeminnehts
wiẜẜâs Paẜaules Mallâs/ ka tee
 pee ta Kunga atgreeſchahs/ in
wiņņa preekẜchâ peeluhdſ wiẜẜa
Paganu Tauta.
 29. Jo tam Kungam irr weena
Walſts/ in wiņſch walda ſtarp
teem Paganeem.
 30. Wiẜẜi leeli baggati Ļaudis
ehdihs/ in to peeluhgs/ preekẜch
wiņņa Zeļļôs mettiẜees wiẜẜi
@b{kas}

[260.lpp.]
kas Pihẜchļôs gull/ in tik behdi-
gi dſihwo.
 31. Wiņņam tahda Tauta buhs
kas tam kalpohs/ no ta Kunga 
taps ẜluddinahts us Behrnu=
Behrneem.
 32. Tee nahks in wiņņa Taiẜni-
bu ẜluddinahs teem Ļaudim/ kas 
wehl peedſims/ ka tas to darra.
      Ta XXIII. Dahwida Dſeeẜma.
  DEews tas Kungs irr mans
Gans/ man neneeka waija-
dſehs.
 2. Wiņſch leek mann gannitees us 
ſaļļahm Gannibahm/ in wadda 
manni gaŗŗ jaukeem Uhdeņeem.
 3. Wiņſch atſpirdſina mannu 
Dwehẜel/ in manni wadda us
ihſtenu Zeļļu/ ẜawa Wahrda pehz.
 4. In kaut es ir tumẜchâs Ee-
leijâs ſtaigajs/ tomehr es Nelai-
mes ne bihſtohs/ jo tu eẜẜi pee 
mannis: taws Speeķis in Siſls 
tee mannis eepreezina.
 5. Tu ẜataiẜi preekẜch mannim
Galdu/ manneem Eenaidnee-
keem redſoht; Tu apẜwaidi man-
nu Galwu ar Eljehm/ in eeleij
man pilnu.
 6. Labbums in Schehlaſtiba 
ẜawu Muhſchu manni pawad-
dihs/ in es palikẜchu (Deewa)
Kunga Nammâ allaſchiņ.
     Ta XXIV. Dahwida Dſeeẜma.
 TA Semme peedarr (Dee-
wam) tam Kungam in kas 
eekẜchan irr/ Tas Semmes
Dibbens in kas wirẜu dſihwo. 
 
 2. Jo wiņſch to pee Juhŗu dib-
binajs/ in pee Uhdeņeem ẜataiẜijs.
 3. Kas us (Deewa) Kunga Kal-
nu ees? In kas ſtahwehs wiņņa 
ẜwehtâ Weetâ?
 4. Kam nenoſeedſigas Rohkas 
in ẜchķihſta Ꞩirds irr/ kam
Prahts ne neẜẜahs us niknu
Mahzibu/ in wiltigi ne noſweh-
rejahs.
 5. Tas Ꞩwehtiẜchanu no (Dee-
wa) ta Kunga dabbuhs/ in Taiẜ-
nibu no Dewa wiņņa Ꞩwehti-
bas.
 6. Ta irr ta Zilts/ kas pehz wiņ-
ņa waiza/ kas mekle tawu Wai-
gu Jehkab/ (Sela.)
 7. Atdarrajt tohs Wahrtus 
plattus/ in tahs Durwis Paẜaulê
augſtas/ ka tas Ķehniņſch tahs
Gohdibas warr ee=eet.
 8. Kas irr tas pats Ķehniņſch
tahs Gohdibas? Wiņſch irr tas 
Kungs ſtiprs in ſpehzigs/ tas
Kungs ſpehzigs Kaŗŗâ.
 9. Atdarrajt tohs Wahrtus 
plattus/ in tahs Durwis Paẜau-

@b{lê}

[261.lpp.]
lê augſtas/ ka tas Ŗehniņſch tahs
Gohdibas warr ee=eet.
 10. Kurẜch irr tas pats Ķeh-
niņſch tahs Gohdibas? Wiņſch
irr tas Kungs Zebàots/ Wiņſch
irr tas Kungs tahs Gohdibas/
(Sela.)
     Ta XXV. Dahwida Dſeeẜma.
 TEwis/ Kungs/ eegribbahs
man/ (Us tewim Kungs pa-
zeļļu es ẜawu Dwehẜel.)
 2. Mans Deews/ es zerreju us
tewim/ ne laid man Kaunâ tapt/
ka manni Eenaidneeki pahr man-
nim ne preezajahs.
 3. Jo ne weens tohp Kaunâ/ 
kas tewis gaida/ bet Kaunâ buhs
tapt teem nikneem Apẜmehje-
jeem.
 4. Kungs/ rahdi man tawu Zeļ-
ļu/ in mahzi man tawas Pehdas.
 5. Waldi mann eekẜch tawas
Taiẜnibas in mahzi man/ jo tu
eẜẜi tas Deews/ kas man palihdſ/
ikdeenas es tewis gaidu.
 6. Atminni/ Kungs/ tawas 
Schehlaſtibas in tawas Lehni-
bas/ kas no Paẜaules Eeẜahku-
ma bijuẜi irr. 
 7. Ne peeminni to Grehku man-
nas Jaunibas/ in mannu Pahr-
kahpẜchanu/ bet peeminni man-
nis pehz tawas Schehlaſtibas/ 
tawas Lehnibas dehļ.
 8. Tas Kungs irr labs un lehns/
tapehz pamahza tas tohs Greh-
zineekus us to Zeļļu.
 9. Tas wadda tohs Nabbaga=
Ļaudis pareiſi/ in mahze teem 
Nabbaga=Ļaudim ẜawu Zeļļu.
 10. Tee Zeļļi ta Kunga irr
Schehlaſtiba ween in Teeẜiba/
teem kas wiņņa Ꞩalihdſina-
ẜchanu in Leezibu turr.
 11. Tawa Wahrda dehļ eẜẜi/
Kungs/ ſchehligs mannai No-
ſeedſibai/ kas leela irr.
 12. Kas irr tas/ kas to Kungu 
bihſtahs? Wiņſch to mahzihs to
labbaku Zeļļu.
 13. Wiņņa Dwehẜele Labbumâ 
dſihwohs/ in wiņņa Behrni to
Semm turreẜees.
 14. Ta apẜlehpta Gudriba ta
Kunga irr ſtarp teem/ kas to
bihſtahs/ ẜawu Ꞩalihdſinaẜcha-
nu leek wiņſch teem ſinnaht.
 15. Mannas Azzis ſkattahs
weenumehr us to Kungu; jo
wiņſch mannu Kahju no ta Tih-
kla iswilks.
 16. Greeſees pee mannim/ in
eẜẜi man ſchehligs/ jo es eẜmu itt
weens in nabbags.
@b{Ta}

[262.lpp.]
 17. Ta Isbaile mannas Ꞩirds 
irr leela/ iswed manni no man-
nahms Behdahms.
 18. Usraugi mannu Waidu in
Nabbadſibu/ in peedohd man
wiẜẜus mannus Grehkus.
 19. Redſi/ kà man tik daudſ 
Eenaidneeki irr/ in eenihd mannis
no niknas Ꞩirds.
 20. Paẜargi mannu Dwehẜel 
in atpeſti manni/ ne laid man 
Kaunâ tapt; jo es zerreju us tewi.
 21. Weenteeẜiba in Taiẜniba 
laid manni paẜarga/ jo es gaidu 
tewis.
 22. Deews ispeſti ẜawus Ļau-
dis (Iſraëli/) no wiẜẜahm wiņ-
ņu Behdahm.
  Gohds irr tam Tehwam.
     Ta XXXII. Dſeeẜma.
MAhziba ta Ķehniņa Dahwi-
da. Labbi tam/ kam tahs 
(Deewa Bauẜlu/) Pahrkahp-
ẜchanas peedohtas/ kam tee Greh-
ki aisklahti irr.
 2. Labbi tam Zilwekam/ kam tas 
Kungs tohs Noſeegumus ne pee-
lihdſina/ ka Prahtâ Wiltus 
newa.
 3. Jo kad es ẜawus Grehkus
gribbeju ẜlehpt/ iskalte manni 
Kauli/ no mannas ikdeenas 
Kaukẜchanas.
 4. Jo tawa Rohka bija Dee-
nas in Naktis gŗuhta wirẜ man-
nim/ ka mans Ꞩlapjums isẜikke/ 
kà Waẜẜaras=Laikâ ẜauẜs tohp.
 5. Tapehz isẜakku es tew ẜa-
wus Grehkus/ in ne gribbu no-
ẜlehpt ẜawus Noſeegumus: Es 
ẜazziju; Es tam Kungam man-
nas Bauẜlu=Pahrkahpẜchanas
isẜazziẜchu/ tad peedewi tu man 

tohs Noſeegumus mannu Greh-
ku; (Sela.)
 6. Par to wiẜẜi Ꞩwehti tewis
peeluhgs ihſtâ Laikâ: Tapehz kad 
leeli Uhdens=Pluhdi (wiẜẜadu 
Behdu) nahks/ ne buhs teem
tohs aisẜneegt.
 7. Tu eẜẜi manna Paglabba-
ẜchana tu/ gribi mannis no 
Bailibas paẜargaht/ ka es ispe-
ſtihts itt preezigi teikt warru.
(Sela.)
 8. Es tewi pamahziẜchu/ in
tew to Zeļļu rahdiẜchu.
 9. Ne eẜẜeet kà Sirgi in jahja-
mi Lohpi/ kam Prahts newa/ 
kam Eemautus in Waldamo
Dſelſi buhs Muttê likt/ kad tee 
ne grib walditees.
 10. Tam Besdeewigam irr daudſ 
Mohzibas/ bet kas us to Kun-
gu zerre/ to Labbums apkamps.
@b{Pree-}

[263.lpp.]
 11. Preezajeetees par to Kungu/
in eẜẜat lihgẜmi juhs taiẜnee/ in 
teizat wiẜẜi juhs Deewabihjati.
     Ta XXXVII. Dahwida Dſeeẜma.
  NE ẜareebees pahr teem Bleh-
ſcheem/ ne eẜẜi ſkaudigs pahr 
teem Ļaunadarritajeem.
 2. Jo itt kà Ꞩehks tee drihſ taps 
nopļauti/ in kà ſaļļa Sahle tee
ẜawihtihs.
 3. Zerre us to Kungu/ in darri 
labba/ turri tawu Semm/ in 
mittinajees ar Gohdu.
 4. Eemihlees ta Kunga/ tas
tew dohs/ ko tawa Ꞩirds eegrib-
beẜees.
 5. Pawehli tam Kungam ta-
wu Zeļļu/ wiņſch gann ſinnahs/
ko darriht.
 6. In liks klajumâ tawu Taiẜni-
bu/ kà Gaiẜmu/ in tawu Teeẜu/ kà 
Deenas=widdu. 
 7. Turri kluẜẜu tam Kungam/
in gaidi us wiņņu/ ne apſkaitees
us to/ kam laimigi weddahs pee
ẜawas Blehdibas. 
 8. Noſtahjees no Duẜmibas/
in nomittees no Bahrdſibas/ ne
ẜareebees/ gribbedams arri ļau-
na darriht.
 9. Jo tee Ļaunadarritaji taps 
isdeldeti/ bet tee/ kas pehz ta Kun-
ga gaida/ to Semm paturrehs.
 10. Laid pa=eet maẜs Brihdis/ 
tad ta Besdeewiga ne buhs
wairs/ in kad tu pehz wiņņa 
Weetas ſkattiẜees/ buhs wiņſch
gahjis.
 11. Bet tee nabbagee to Semm
eedabbuẜees/ in lihgẜmoẜees leelâ
Meerâ.
 12. Tas Besdeewigs dſiŗŗahs
prett Taiẜno/ in ẜakohſch ẜawus
Sohbus pahr wiņņu.
 13. Bet tas Kungs wiņņa ẜmei-
jahs; jo wiņſch redſ/ ka wiņņa 
Deena ateet.
 14. Tee Besdeewigee iswelk to
Sohbinu/ in uswelk ẜawu Stoh-
pu/ ka tee tohs behdigus in nab-
bagus pee Semmes pagahſt/ in 
tohs labbos nokaut warr.
 15. Bet wiņņu Sohbins ee=ees
ẜawâs Ꞩirdîs/ in wiņņu 
Stohps luhſihs puẜchu.
 16. Tas Maģģums/ kas taiẜ-
nam peedarr/ tas labbaks nekà 
leela Manta.
 17. Jo to Besdeewigo Elkons 
taps pahrlauſts/ bet tas Kungs
usturr tohs taiẜnos. 
 18. Tas Kungs paſihſt tahs
Deenas labbo Ļauſchu/ in wiņ-
ņu Manta paliks muhſchigi.
 19. Tee ne tohp Kaunâ nelab-
@b{bôs}

[264.lpp.]
bôs Laikôs/ in Baddôs teem gan-
na buhs.
 20. Jo tee Besdeewigee taps ẜa-
maitati/ in ta Kunga Eenaidnee-
ki/ jepẜchu tee bijuẜchi/ kà kahda
diſchana Papėė tee tatẜchu is-
nihks/ kà Duhmi isnihkſt.
 21. Tas Besdeewigs aisjem/
in ne makẜa/ bet{bes} tas taiẜnajs irr 
ſcheligs in dewigs.
 22. Jo tee no Deewa ẜwehtiti 
eedſihwohs to Semm/ bet tee no-
lahdeti no wiņņa taps isdeldeti.
 23. Tas Kungs tahda labba 
Wihra Gahjumam palihdſ proh-
jam/ in wiņņa Zelſch tam pee-
mihl.
 24. Kļuhſt wiņſch krittis/ ne 
tohp wiņſch tapehz nohſt meſts/ 
jo tas Kungs usturr wiņņu pee 
Rohkas.
 25. Es eẜmu jauns bijis/ in wez 
tappis/ in wehl ne redſejs to taiẜ-
nu jeb wiņņa Behrnus pehz
Maiſes ubbagôs eijam (wiẜẜai)
tohpam atſtahtus.
 26. Wiņņam allaſch ſhcehliga 
Ꞩirds/ in aisdohd labpraht/ in 
wiņņa Behrni buhs ẜwehtiti.
 27. Atſtahjees no Ļauna/ in dar-
ri pareiſi/ in paleez tà allaſchiņ.
 28. Jo tam Kungam ta Teeẜa
peemihl/ in wiņſch ne atſta ẜawus
Ꞩwehtus mihļus Ļaudis/ muh-
ſchigi tohp tee paẜargati/ bet 
Besdeewiga Tauta isnihks.
 29. Tee taiẜnee eedabbujahs to
Semm/ in eedſihwo to muhſchigi.
 30. Ta Taiẜna Mutte runna no
Gudribas/ in wiņņa Mehle mah-
za to Teeẜu.
 31. Tee Bauẜli ẜawa Deewa irr 
wiņņa Ꞩirdî/ wiņņa Kahjas ne
pakluhp.
 32. Tas Besdeewigs isdohma
Wiltu pahr to taiẜno/ in ſtahw
pehz wiņņa Dſihwibas.
 33. Bet tas Kungs ne pamett 
to wiņņa Rohkâs/ in ne paſud-
dina wiņņu/ kad tas kļuhſt notee-
ẜahts.
 34. Zerre us to Kungu/ in paẜar-
gi wiņņa Zeļļu/ tad wiņſch tewi 
pa=augſtinahs/ ka tu to Semm 
eedabuẜees: Tu redſeẜi tohs
Besdeewigus isnihkſtam.
 35. Es eẜmu redſejs weenu Bes-
deewigu/ tas bija warrens in 
platts/ in ſaļļoja/ kà kahds Lohſ-
beŗu Kohks.
 36. Ꞩezzen eijoht/ redſi/ wiņņa
ne bija wairs/ Es jautaju pehz 
wiņņa/ bet wiņſch neekur bij
atrodams.
@b{Pa-}

[265.lpp.]
 37. Paleez pee Deewabihjaẜcha-
nas/ in turrees pareiſi; Jo tah-
dam pehz galla labbi klahẜees.
 38. Bet tee Ļaunadarritaji wiẜẜi
lihdſ isnihkſt/ in tee besdeewigi
tohp pehz galla isdeldeti.
 39. Bet tas Kungs palihdſ teem
Taiẜneem/ tas irr wiņņu Eeſti-
prinatajs Behdâs.
 40. In tas Kungs ſtahwehs teem
klaht/ in tohs ispeſtihs/ wiņſch 
tohs peſtihs no teem Besdeewi-
geem/ in teem palihdſehs/ tapehz
ka tee us wiņņu palaiſchahs.
     Ta XXXVIII. Dſeeẜma.
  DAhwida Dſeeẜma/ par Pee-
minneẜchanu.
 2. Kungs (Deews) ne ẜohdi 
manni eekẜch tawas Duẜmibas/
in ne pahrmahzi manni pehz tawas
was Bahrdſibas.
 3. Jo tawas Bultas duŗŗahs
eekẜch mannim/ in tawa Rohka 
manni noſpeeſch.
 4. Pee mannahm Meeẜahm 
newa ne kahdas Weẜẜelibas/ ta-
was Beedinaẜchanas dehļ/ in ne-
wa ne kahds Meers eekẜch man-
neem Kauleem/ mannu Grehku
labbâ.
 5. Jo manni Grehki pahr man-
nu Galwu auguẜchi/ kà kahda
gŗuhta Naſta irr tee man wiẜẜai
ẜmaggi tappuẜchi.
 6. Mannas Wahtis ẜmird/ in 
pill ar Pėėẜcheem/ par mannu
Neẜapraẜchanu.
 7. Es eemu lihks/ in ļohti ẜalih-
zis/ wiẜẜu Deenu eemu es no-
ſkummis.
 8. Jo manni Gurni tihri ẜa-
kalſt/ in newa ne kahdas Weẜẜe-
libas pee mannahms Meeẜahms.
 9. Es tihri zittads eẜmu/ in 
eẜmu ļohti ẜagruhſts: Es kauzu
no Nemeera mannas Ꞩirds.
 10. Ak Kungs/ wiẜẜa manna 
Gribbeẜchana irr tawâ Preek-
ẜchâ/ in manna Nopuhẜchana 
tew newa paẜlehpta.
 11. Manna Ꞩirds trihz/ mans 
Spehks no mannim atſtahjis/ in 
manna Azzu=Gaiẜma newa
wairs pee mannim.
 12. Manni Mihletaji in wiẜẜu-
labbee Draugi ſtahw prett man-
nim/ in behg preekẜch mannas
Ꞩehrgas/ in manni Raddi ap-
ſtahjahs no tahļenes.
 13. In kas pehz mannas Dweh-
ẜeles ſtahw/ tee man Spohſtus
leek/ in kas mannu Ļauna wehl/ 
runna no Skahdas=darriẜcha-
nas/ in us Wiltibu ween dohma.
@b{Bet}

[266.lpp.]
 14. Bet man buhs buht/ kà kah-
dam Kurlim/ in wiẜs ne dſirdeht/ 
in kà kahdam Mehmim/ kas ẜawu 
Mutt ne atdarra.
  15. In man buhs buht/ kà tam/
kas ne dſird/ in kas ar ẜawu Mutt 
ne warr atrunnaht.
 16. Bet es gaidu Kungs tewis/ 
tu Kungs mans Deews pa-
klauẜi.
 17. Jo es behdajohs/ ka teem jo
ne bija pahr mannim preezatees/ 
kad manna Kahja ẜlihdetu/ tad tee 
pahrleeku prett mannim leeli-
tohs.
 18. Jo es eẜmu pehz Zeeẜchanas
darrihts/ in mannas Ꞩahpes irr 
allaſch mannâ Preekẜchâ.
 19. Jo es isſtahſtu ẜawu Noſee-
gumu/ in behdajohs mannu Greh-
ku pehz.
 20. Bet manni Waideneeki
dſihwo/ in irr ſpehzigi/ kas man-
ni nepateeẜi eenihd/ irr augſti.
 21. Kas mann ļauna darra prett
labbu/ turrahs man pretti/ tapehz 
ka es us labbu dſennohs.
 22. Ne atſtahj no mannim/
Kungs mans Deews/ ne eẜẜi
tahlu no mannim.
 23. Steidſees man klaht ſtah-
weht/ Kungs/ mans Paligs.
      Ta LI. Dſeeẜma.
  PReekẜcha Dſeedama Dahwi-
da Dſeeẜma.
 2. Kad tas Praweets Nahtans 
pee ta nahze/ kad tas pee tahs
(Gaſpaſchas) Batẜabas bij 
eegahjis.
 3. Deews eẜẜi man ſchehligs
pehz tawas Lehnibas/ in delde 
mannus Grehkus pehz tawas 
leelas Schehlaſtibas.
 4. Maſga mann ittin labbi no 
manneem Noſeegumeem/ in 
ẜchķihſti manni no manneem 
Grehkeem.
 5. Jo es atſihſtu ẜawus Noſee-
gumus/ in manni Grehki allaſch 

mannâ Preekẜchâ.
 6. Prett tewim ween eẜmu es 
grehkojs/ in Ļauna tawâ Preek-
ẜchâ darrijs/ ka tu tawôs Wahr-
dôs taiẜns eẜẜi/ In ẜchķihſts pa-
leez Gohdâ.
 7. Redſi/ no grehzigahms Aẜẜi-
nims eẜmu es dſimmmis/ in man-
na Mahte manni Grehkôs eejeh-
muhẜi.
 8. Redſi/ tew patihk ta neredſa-
ma Pateeẜiba/ tu leez man ſin-
naht to paẜlehptu Gudribu.
 9. Apẜlazzina manni ar Ihſa-
pahm/ ka es ẜchķihſts tohpu/ 
@b{maſga}

[267.lpp.]
maſga manni/ ka es balts tohpu/
kà Sneegs.
 10.Laid es dſirſchu Preeku in 
Jaukumu/ ka tee Kauli preezigi
tohp/ ko tu ẜaẜittis eẜẜi.
 11. Noẜlep tawu Waigu no
manneem Grehkeem/ in delde
wiẜẜu mannu Noſeegumu.
 12. Ꞩataiẜi eekẜch mannim/ ak
Deews/ ẜchķihſtu Ꞩirdi/ in dohd
man jaunu taiẜnu Garru.
 13. Ne mett mannis nohſt no 
tawa Waiga/ in ne jem tawu 
Ꞩwehtu Garru no mannim.
 14. Eepreezina man atkal ar ta-
wu Paligu/ in tas jauks preezigs
Gars laid manni usturr.
 15. Jo es gribbu teem Ļauna-
darritajeem tawus Zeļļus mah-
ziht/ ka tee Grehzineeki pee tewim 
atgreeſchahs.
 16. Atpeſti manni no teem Aẜẜi-
nu=Grehkeem/ Deews/ kas tu
mans Deews in Peſtitajs eẜẜi/
ka manna Mehle tawu Taiẜnibu
teikt warr.
 17. Kungs/ atdarri mannas Luh-
pas/ ka manna Mutte tawu 
Ꞩlawi paẜluddina.
 18. Jo tew ne mihl Uppuri/ zit-
tadi es tohs gann dohtu/ in
dedſamee Uppuri tew ne patihk.
 19. Tee Uppuŗi/ kas Deewam
patihk/ irr weens behdigs Gars/ 
weenu behdigu in ẜaẜiſtu Ꞩirdi 
tu Deews ne ẜmahdeẜi.
 20. Darri labba Zianam/ pehz 
tawas Schehlaſtibas/ ustaiẜi 
tohs Muhŗus Jeruſalemê.
 21. Tad tew peemihlehs tee Up-
puŗi tahs Taiẜnibas/ tee dedſa-
mee Uppuŗi/ in tee weẜẜeli (Ga-
balôs ne ẜazirſti/) Uppuŗi: Tad
taps Wehrẜchi us tawa Altari
uppureti.
     Ta LXXIX. Dſeeẜma.
  Aẜẜapa Dſeeẜma. Ak (Deews) 
Kungs/ Pagaņi irr eekrittu-
ẜchi tawâ Semmê/ tee irr tawu 
Ꞩwehtu Baſnizu apgahnijẜchi/ 
in no Jeruſalemes Akmiņu=Koh-
pas darrijẜchi.
 2. Tee irr tawus apkautus Kal-
pus teem Putneem appakẜch 
Debbeẜim dewuẜchi apriht/ in 
tahs Meeẜas tawu ẜwehtu Ļau-
ſchu teem Ꞩwehreem eekẜch
Semmes.
 3. Wiņņi irr Aẜẜini islehjuẜchi
apkahrt Jeruſalemes/ kà Uhdeni/ 
in ne bija ne weens/ kas aprakke.
 4. Mehs eẜẜim muhẜeem Kai-
miņeem par Negohdu tappuẜchi/
weena Mehdiẜchana in Apẜmee-
@b{klis}

[268.lpp.]
klis teem/ kas kahrt mums 
dſihwo.
 5. Kungs/ zik ilgi gribbi tu tik
ļohti duẜmoht? In tawu Apſkai-
ẜchanu kà Ugguni likt degt?
 6. Uskratti tawu Bahrdſibu us
teem Paganeem/ kas tewis ne
paſihſt/ in us tahm Walſtibahm/ 
kas tawu Wahrdu ne peeẜauz.
 7. Jo tee irr Jehkabu aprihju-
ẜchi/ in wiņņa Nammus ispoh-
ſtijuẜchi.
 8. Ne peeminni muhẜu pirmo
Noſeegumu/ apſchehlojees tewis
pahr mums drihdſ/ jo mehs war-
ran retti palikkuẜchi.
 9. Palihdſi tu mans Deews
muhẜu Paligs no tawa Wahr-
da Gohda puẜẜes/ atpeſti muhs/
in pamett mums muhẜus Greh-
kus/ no tawa Wahrda puẜẜes.
 10. Kapehz leez tu teem Paga-
neem ẜazziht: Kur nu wiņņo
Deews? Laid ſtarp teem Paga-
neem preekẜch muhẜahms Az-
zims ſinnama tohp ta Atreeb-
ẜchana tawo Kalpu Aẜẜinu; kas 
isleetas irr.
 11. Laid tawâ Preekẜchâ nahk
ta Nopuẜchana tawu Zeetuma-
Ļauſchu/ paturrees zaur tawu
leelu Elkonu tohs Nahwes=
Behrnus.
 12. In atmakẜa muhẜeem Kai-
miņeem ẜawâ Klehpî ẜeptiņ=teek
ẜawu Saimoẜchanu/ ar ko tee 
tewi/ Kungs/ ſaimojuẜchi.
 13. Bet mehs tawi Ļaudis in 
Jehriņi tawas Gannibas/ patei-
zam tew muhſchigi/ paẜluddi-
najam/ tawu Ꞩlawu muhſchu
muhſcham.
     Ta LXXXV. Dſeeẜma.
  DSeeẜma to Behrnu Kohra 
preekẜcha dſeedama.
 2. Kungs/ (Deews/) kas tu 
lihdſ ẜchim eẜẜi ſchehlojs tawu 
Semm/ in tohs Zeetuma=Ļau-
dis Jehkaba ispeſtijs.
 3. Kas tu tohs Noſeegumus
zittkahrt eẜẜi pamettis taweem
Ļaudim/ in wiẜẜus wiņņu Greh-
kus apẜlehpis. (Sela.
 4. Kas tu lihdſ ẜchim eẜẜi ẜatur-
rejs tawu leelu Bahrdſibu/ in
atlaidis no tawas karſtas Duẜ-
mibas.
 5. Eepreezini muhs/ Deews/
muhẜu Peſtitajs/ in laid mittahs
tawa Apſkaiẜchana prett mums.
 6. Gribbi tu tad muhſcham pahr
mums duẜmoht/ in tawu Duẜ-
mibu us Behrnu=Behrneem pa-
turreht?
 7. Ne gribbi tu muhs atkaļ at-
@b{ſpirdſi-}

[269.lpp.]
ſpirdſinaht/ ka tawi Ļaudis 
pahr tewim preezajahs?
 8. Kungs/ parahdi mums tawu 
Schehlaſtibu/ in palihdſi mums.
 9. Ak/ kaut man bija dſirdeht
Deewu Kungu runnajam/ in
Meeru ẜluddinajam ẜaweem 
Ļaudim/ in ẜaweem (mihļeem)
Ꞩwehteem/ ka teem nekahda
Neẜapraẜchana ne us=eetu.
 10. Tatẜchu wiņņa Paligs irr
klaht teem/ kas to bihſtahs/ ka 
muhẜai Semmei Gohds eedſihwo.
 11. Ka Labbadarriẜchana in Us-
tizziba ẜa=eetahs/ Taiẜniba in
Meers ſkuhpſtahs.
 12. Ka Ustizziba wirs Sem-
mes aug/ in Taiẜniba no Deb-
beẜim ſkattahs.
 13. Ka mums arri tas Kungs 
labba darra/ ka muhẜa Semme 
ẜawus Augļus dohd.
 14. Ka Taiẜniba tomehrt wiņ-
ņa Preekẜchâ paleek/ in allaſch
ẜawu Zeļļu eet.
     Ta XC. Dſeeẜma.
LUhgẜna ta Deewa Kalpa 
Moſus. Kungs Deews/ tu 
eẜẜi manna Paglahbẜchana
(Patwerre) Muhſchu muhſcham. 
Pirms nekà wehl tee Kalni
zehluẜchees/ in ta Semme in ta
Paẜaule raddita/ eẜẜi tu jaw
Deews no Muhſchibas bes
Galla.
 3. Kas tu tohs Zilwekus leez
mirt/ in ẜakki: Nahzeet atkaļ
juhs Zilweku Behrni.
 4. Jo tuhkſtoẜchi Gaddi irr
preekẜch tewis/ kà ta Deena/ kas 
wakkar pagahjuẜi/ in kà kahda
Nakts=Nomohdiņa.
 5. Tu leez tohs aistezzeht/ kà 
kahda Sahle/ kas drihdſ ẜawihſt.
 6. Kas no agreenes ſeed/ in at-
ſeļļ: Wakkarâ kļuhſt nopļauta/ 
in ẜakalſt.
 7. To darra tawa Duẜmiba/ ka
mehs tà isnihkſtam/ in tawa
Bahrdſiba/ ka mums tik peepeẜchi
ja=aiseet.
 8. Tu ſtahdi preekẜch tewim 
muhẜus Noſeegumus/ in muh-
ẜus ne=atſihtus Grehkus preekẜch 
tawa Waiga Skaidribas.
 9. Tapehz wiẜẜas muhẜas Dee-
nas ais=eet zaur tawu Duẜmu/ 
mehs muhẜus Gaddus dſihwo-
dami nokawejam/ kà kahdu Pa-
ẜakku.
 10. Muhẜu Muhſch istekk us
ẜeptiņ=deẜmits Gaddeem/ in kad
ilgi ſtahw/ aisẜneedſam mehs 
aſtoņ=deẜmits: In kad ſkeetam
@b{leelu}

[270.lpp.]
leelu Leetu bijuẜchu/ (itt labbi
dſihwojẜchi/) tad atrohdahs tik-
kai Behdas in Mohkas; jo tas
peepeẜch aistek/ itt kà buhtum
mehs ſkreeẜchus aisſkrehjuẜchi.
 11. Bet kas to tizz/ ka tu tik ļoh-
ti duẜmigs eẜẜi/ in kas bihkſtahs
no tahda tawa Bahrguma.
 12. Mahzi muhẜs apdohmaht/ ka
mums jamirſt/ ka mehs prahtigi
tohpam.
 13. Kungs/ greeſees jelle atkal
pee mums/ in eẜẜi taweem Kal-
peem ſchehligs.
 14. Peepildi muhs patlabbad
ar tawu Schehlaſtibu/ tad grib-
bam mehs teiktees in preezatees/
kamehr dſihwojam.
 15. Eepreezini muhs atkaļ us
to/ ka tu muhs tik ilgi wahrdſi-
najs/ ka mehs tik daudſ Ļauna
zeetuẜchi.
 16. Rahdi taweem Kalpeem ta-
wus Darbus/ in tawu Gohdu 
wiņņu Behrneem.
 17. In tas Kungs muhẜu Deews/
laid irr mums labprahtigs/ in 
ſkubbina muhẜu Rohku Darbus 
pee mums/ ka muhẜu Rohku 
Darbus/ gribbetu wiņſch ſkub-
binaht!
     Ta XCI. Dſeeẜma.
  KAs eekẜch Deewa ta Wiẜẜu-
augſtakaja Glabbaẜchanas miht/
in Pawehnî ta wiẜẜu=warrena 
paleek.
 2. Tas ẜakka us (Deewu) to 
Kungu: Mans Glahbejs/ in 
manna Pils/ mans Deews/ wirs
ka es palaiſchohs.
 3. Jo wiņſch manni peſti no ta
Meddineeeka Walgeem/ in no tahs
breeẜmigas Mehŗa=Ꞩehrgas.
 4. Wiņſch ar ẜaweem Paſpahr-
neem tewi apẜegs/ in appakẜch 
ẜaweem Spahrneem tewi pa-
glahbs: Wiņņa taiẜnajs 
Wahrds irr tawas Kruhẜchu=
Bruņņas:
 5. Ka tew ne waijaga bihtees/ 
no Nakts Isbailehm/ nei no tahm 
Bultahm/ kas pa Deenu ſkraida{ſkaidra}.
 6. Jeb arri no Mehŗa kas Tum-
ẜibâ waſajahs/ nei no tahs Ꞩlim-
mibas kas Deenas widdû no-
mahz.
 7. Kaut tuhkſtoẜchi krittuẜchi pa
tawu labbu Rohku/ tomehr tu
ne tapẜi aisņemts.
 8. Bet tu ar tawahms Azzims 
redſeẜi/ in ſkattiẜees/ kà teem Bes-
deewigeem taps atmakſahts.
 9. Jo tas Kungs irr taws Glah-
bejs/ in tas Wiẜẜu=augſtakajs 
taws Apglabbatajs.
@b{Ne}

[271.lpp.]
 10. Nekahda Nelaimiba tewi
aistiks/ nekahda Ꞩehrga pee ta-
wahms Ehkahms peeſtahẜees.
 11. Jo wiņſch ẜaweems Eņģe-
ļeems pahr tewim pawehlejs/ ka
tee tewi apẜarga/ us wiẜẜeem ta-
weem Zeļļeem.
 12. Ka tee tewi wirs Rohkahm
neẜẜa/ ka tu ẜawu Kahju pee Ak-
mini ne nodauſi.
 13. Us Laujeem in Ohdſehm tu 
ſtaigaẜi/ in mihdiẜi us jauneem
Laujeem in Puhķeem.
 14. Wiņſch eegribbahs mannis/ 
in es wiņņu ispeſtiẜchuu/ wiņſch
paſihſt mannu Wahrdu/ tapehz
gribb es wiņņu paglahbt.
 15. Wiņſch peeẜauz manni/ in
es wiņņu paklauẜiẜchu/ es eẜmu
pee wiņņa Behdâs/ es wiņņu 
israuẜchu in Gohdâ zelẜchu.
 16. Es wiņņu peepildiẜchu ar 
ilgu Dſihwibu/ in mannu Peſti-
ẜchanu tam parahdiẜchu.
     Ta CII. Dſeeẜma.
  LUhgẜna behdiga noſkummu-
ẜcha Zilweka/ kas (Deewam)
Kungam ẜawu Wainu in Kaites
ẜuhdſ.
 2. Kungs/ paklauẜi mannu 
Luhgẜchanu/ in laid manna 
Brehkchana pee tewim nahk.
 3. Ne paẜlehp tawu Waigu no
mannim/ atgreeſ tawas Auẜis 
us mani/ kad Behdas manni
ſpeeſch/ kad es tewis peeẜauzu/ 
tad ſteidſees manni paklauẜiht.
 4. Jo mannas Deenas/ kà kah-
di Duhmi/ isnihkuẜchas/ in man-
ni Kauli sadeguẜchi/ kà kahda
Pagalle.
 5. Manna Ꞩirds irr ẜaẜiſta/ in
ẜakaltuẜi/ kà Sahle/ ta es arri 
aismirſtu mannas Maiſes bau-
diht.
 6. Ir manni Kauli pee man-
nahm Meeẜahm peelippuẜchi/ no
Kaukẜchanas in Nopuhẜchanas.
 7. Es eẜmu/ kà kahds Dumpis 
Tukẜneẜi/ in kà kahda Puhzite
ispohſtitâs Weetâs.
 8. Es turrohs nomohdâ/ in eẜ-
mu kà kahds Weentulis Putns
wirs Jumta.
 9. Ikdeenas mannis mehd man-
ni Eenaidneeki/ in tee/ kas pahr
mannim ẜmeijahs/ mannâ
Wahrdâ nolahdahs.
 10. Jo es Pelnus ehmu/ kà
Maiſ/ in jauzu mannu Dſehree-
nu ar Aẜẜarahm.
 11. No tawas Beedinaẜchanas
in Duẜmibas/ ka tu mann eẜẜi pa-
zehlis/ in pee Semmes nogruhdis.
@b{Man-}

[272.lpp.]
 12. Mannas Deenas aisgahju-
ẜchas/ kà Ehna/ in es ẜakalſtu/ kà 
Sahle.
 13. Bet tu Kungs paleez muh-
ſchigi/ in tawa Ꞩlawa muhſchu
muhſcham.
 14. Pazelltees/ in apſchehlojees
pahr Ziànu: Jo Laiks jaw irra
pahr tahs apſchehlotees/ in ta
Stunda irr klaht.
 15. Jo tawi Kalpi buhtu lab-
praht wehlejuẜchi/ ka ta taptu
ustaiẜita/ in labpraht redſejẜchi/
ka preekẜch wiņņas Akmiņi in
Skalķes taptu ẜataiẜiti.
 16. Ka tee Pagani bihtohs ta 
Kunga Wahrdu/ in wiẜẜi Ķehni-
ņi wirs Semmes tawu Gohdu.
 17. In ka tas Kungs Ziànu us-
taiẜa/ in parahdahs ẜawâ Goh-
dibâ.
 18. Tas greeſchahs pee atſtahtu
Ļauſchu Luhgẜchanas/ in ne
ẜmahde wiņņu Luhgẜchanu.
 19. Laid tas tohp usrakſtihts to
Pehznahkamo labbâ/ in tee Ļau-
dis/ kas wehl taps radditi/ to
Kungu teiks.
 20. Jo tas ſkattahs no ẜawas 
ẜwehtas Augſtibas/ in tas Kungs 
raug no Debbes wirs Semmes.
 21. Ka tas to Nopuhẜchanu to
Zeetuma=Ļauſchu klauẜa/ in at-
peſtitu tohs Nahwes=Behrnus.
 22. Ka tee paẜluddina eekẜch
Zianas Deewa Kunga Wahrdu/
in wiņņa Ꞩlawu eekẜch Jeruſa-
lemes.
 23. Kad tee Ķehniņi in wiņņa
Walſtibas Ļaudis ẜa=eeẜees tam
Kungam kalpoht.
 24. Wiņſch pajem mannu
Spehku wirs Zeļļa/ in pa=ihẜina 
mannas Deenas.
 25. Es ẜakku/ mans Deews/ ne
jem mannis nohſt puẜ=muhſcha
Wihru. 
 26. Jo tawi Gaddi ſtahw muh-
ſchigi/ tu eẜẜi no pirmgalla to
Semm dibbinajs in tahs Deb-
beẜis irr tawu Rohku Darbs.
 27. Tee ſuddihs/ bet tu paleez/
tee wiẜẜi nowezzaẜees/ kà kahda
Wadmalla/ tee pahrwehrtiẜees/
kà kahda Drahna/ kad tu tohs
pahrwehrtiẜi.
 28. Tawu Kalpu Behrni pa-
liks/ in wiņņu Behrni tawâ
Preekẜchâ taps apſwehtiti.
     Ta CIII. Dſeeẜma.
  Dahwida Dſeeẜma. Ꞩlawe 
manna Dwehẜele to Kungu/
in/ kas eekẜch mannim irr wiņņa 
ẜwehtu Wahrdu.
@b{Ꞩla-}

[273.lpp.]
 2. Ꞩlawe to Kungu/ manna
Dwehẜele/ in ne aismirſti/ko tas 
tewim labba darrijs.
 3. Kas tew wiẜẜus tawus Greh-
kus peedohd/ in dſeedina wiẜẜu
tawu Neweẜẜelibu.
 4. Kas tawu Dſihwibu ispeſti
no Ꞩamaitaẜchanas/ kas tewi 
appuẜchķo ar Labbadarriẜchanu
in Schehlaſtibu.
 5. Kas tawu Mutt tik preezigu
darra/ ka tu atkaļ atjaunees/ kà 
Ehrglis.
 6. Tas Kungs isdohd Taiẜni-
bu in Teeẜu wiẜẜeem/ kam ne-
pateeẜi jazeeẜch.
 7. Wiņſch ẜawus Zeļļus Mo-
ſum lizzis ſinnaht/ teem Behr-
neem Iſràėļa ẜawus Darbus.
 8. Schehligs in labs irr tas 
Kungs/ pazeetigs/ in no leelas 
Lehnibas.
 9. Wiņſch ne rahẜees weenu-
mehr/ neds muhſchigi duẜmohs.
 10. Wiņſch ar mums ne darra
pehz muhẜeem Grehkeem/ in ne
atmakẜa mums pehz muhẜeem 
Noſeegumeem.
 11. Jo zeek augſta ta Debbes
pahr Semm/ leek wiņſch ẜawu 
Labprahtibu ſteeptees pahr teem/ 
kas to bihja.
 12. Zik tahlu tas Auſtrums no
Wakkara Puẜẜes/ leek tas muh-
ẜu Bauẜlu Pahrkahpẜchanu no 
mums buht.
 13. Kà Tehws pahr Behrneem 
apſchehlojahs/ tà apſchehlojahs 
tas Kungs pahr teem/ kas to 
bihja.
 14. Jo wiņſch paſihſt/ kahds
Darrijums/ (kahda Raddiba)
mehs eẜẜim/ wiņſch atminn/ ka 
mehs Pihẜchli eẜẜim.
 15. Tas Zilweks irr eekẜch ẜawas
Dſihwoẜchanas kà kahda Sahle/ 
wiņſch ſeed/ ka Puķķe us Lauka.
 16. Kad Wehſjch pahr=eet/ tad 
tas newa wairs/ in ẜawu Weetu 
ta wairs ne paſihſt.
 17. Bet ta Kunga Schehlaſti-
ba paleek Muhſchu muhſcham/ 
pahr teem/ kas wiņņu bihja/ in 
wiņņa Taiẜniba us Behrnu=
Behrneem.
 18. Pee teem/ kas wiņņa Der-
ribu turr/ in peeminn wiņņa 
Bauẜlus/ ka tee pehz teem darra.
 19. Tas Kungs ẜawu Krehẜlu 
Debbeẜîs ẜataiẜijs/ in wiņņa 
Walſtiba eet pahr wiẜẜu.
 20. Teizeet to Kungu juhs wiņ-
ņa Eņģeļi/ juhs ſtipri Kaŗŗo-
taji/ kas juhs wiņņa Pawehle-
@b{ẜchanu}

[274.lpp.]
ẜchanu darrajt/ ka tohp klauẜita
ta Bals wiņņa Wahrda.
 21. Teizeet to Kungu wiẜẜi juhs
wiņņa ſpehzigi Pulki/ wiņņa 
Ꞩullaini/ kas juhs wiņņa 
Prahtu darraht.
 22. Teizeet to Kungu wiẜẜi
wiņņa Darbi/ wiẜẜâs Mallâs 
wiņņa Waldiẜchanas. Teiz to 
Kungu/ tu manna Dwehẜele.
     Ta CX. Dſeeẜma.
DAhwida Dſeeẜma. Tas 
Kungs ẜazzija us mannu 
Kungu/ẜehdees pee mannas lab-
bas Rohkas/ teekams es leeku
tawus Eenaidneekus par Pame-
ẜlu tawahms Kahjahms.
 2. Tas Kungs ẜuhtihs to Siſlu
ẜawas Walſtibas no Zianas;
waldi ſtarp taweem Eenaidnee-
keem.
 3. Pehz tawas Uswarreẜcha-
nas tawi Ļaudis tew labpraht
uppurehs ẜwehtâ Krahẜchnibâ/
tawi Behrni tohp tew peedſimti/
kà ta Raẜẜa no Rihta=Ꞩarka-
numa.
 4. Tas Kungs dahrgi apẜohlijees/
in tas tam ne buhs ſchehl: Tu eẜẜi 
mans Baſnizas=Kungs muhſchi-
gi/ tàpat kà tas Melķiſedeks.
 5. Tas Kungs pee tawas lab-
bas Rohkas/ ẜadauſihs tohs Ķeh-
niņus ẜawas Duẜmibas Laikâ.
 6. Tas ẜohdihs ſtarp teem Pa-
ganeem/ tas leelus Kaŗŗus tur-
rehs/ tas ẜadauſihs tohs Waldi-
tajus pahr leelahm Semmehm.
 7. Tas dſers no Uppes us Zeļ-
ļa: Tapehz tas to Galwu zels
augẜcham.
      Ta CXI. Dſeeẜma.
      Alleluja.
  ES pateizu tam Kungam no 
wiẜẜas Ꞩirds/ eekẜch tahm
Runnahm to Labbo/ in eekẜch
tahs Draudſibas.
 2. Leeli irr tee Darbi ta Kun-
ga/ kas tohs zeeni/ tam irr Pa-
tihkẜchana ween pee teem.
 3. Kas to darra/ tas irr ẜlawens
in Gohdens/ in wiņņa Taiẜniba 
paleek muhſchigi.
 4. Tas irr Peeminneẜchanu
eeſtahdijs ẜaweem Brihnumeem/ 
tas lehnigs in ſchehligs Deews.
 5. Tas dohd Barribu teem/ kas 
to bihſtahs/ tas atmin muhſchigi
ẜawas Ꞩalihdſinaẜchanas.
 6. Tas leek paẜluddinaht ẜa-
wus warrenus Darbus ẜaweem 
Ļaudim/ ka tas teem dohd to
Mantu Paganu=Ļauſchu.
 7. Tee Darbi wiņņa Rohkas
@b{irr}

[275.lpp.]
irr Taiẜniba in Teeẜa/ wiẜẜi 
wiņņa Bauẜli irr pareiſi.
 8. Tee tohp usturreti allaſch in
muhſchigi/ in noteek ustizzigi in
gohdigi.
 9. Tas ẜuhti ẜawu Atpeſtiẜcha-
nu ẜaweem Ļaudim/ tas ẜohla
ka ẜawai Ꞩalihdſinaẜchanai
muhſchigi palikt buhs.
 10. Ꞩwehts in gohdigs irr wiņ-
ņa Wahrds/ ta Bihjaẜchana ta
Kunga irr tahs Gudribas Ee-
ẜahkums. 
  11. Ta irr weena krahẜchna
Gudriba/ kas pehz to darra/ ta
Ꞩlawa paleek muhſchigi.
     Ta CXII. Dſeeẜma.
  LAbbi tam/ kas to Kungu bih-
ſtahs/ kam labba Patihkẜcha-
na pee wiņņa Bauẜleem.
 2. Ta Waiẜlai buhs warrenai
buht wirs Semmes/ ta Zilts to
Labbo ẜwehtita buhs.
 3. Baggatiba in Pilniba buhs 
wiņņa Nammôs/ in wiņņa 
Taiẜniba paleek muhſchigi.
 4. Teem Labbeem uslez ta Gaiẜ-
ma eekẜch Tumẜibas/ no Deewa
ta lipna/ sſchehliga in taiẜna.
 5. Labbi tam/ kas ſchehligs irr/ 
in labpraht aisdohd/ in istaiẜa 
ẜawas Leetas/ ka tas ne darra ne
weenam nepareiſi.
 6. Jo tas pats muhſchigi pa-
liks/ tas taiẜnajs ne tohp muh-
ſchigi aismirſts.
 7. Kad kahda Nelaime grib us-
eet/ tad tas ne bihſtahs/ wiņņa 
Ꞩirds bes Bailibas zerre us to 
Kungu.
 8. Wiņņa Ꞩirds irr drohẜcha/ 
in ne bihſtahs/ teekams tas ẜawu
Preeku pee ẜaweems Eenaidnee-
keems redſ.
 9. Wiņſch isbahrſta in dohd
teem Nabbageems/ wiņņa Taiẜ-
niba paleek muhſchigi/ wiņņa
Rags tohp pa=augſtinahts ar
Gohdu.
 10. Tas Besdeewigs redſehs to/ 
in tas tam ẜahpehs/ ẜawus Ꞩoh-
bus tas ẜakohdihs in isnihks: 
Jo ko tee besdeewigi labpraht
gribbetu/ tas irr welti.
  Gohds irr tam Tehwam/ @l{&:}
     Ta CXIII. Dſeeẜma. 
      
     Alleluja. 
  ꞨLawejeet juhs Kalpi to Kun-
gu/ Ꞩlawejeet to Wahrdu
ta Kunga.
 2. Ꞩlawehts laid buht ta Kun-
ga Wahrds no ẜchi Laika wiẜẜâ
Muhſchâ.
 3. No Ꞩaules Uhslehkẜchanas 
lihdſ wiņņas No=eeẜchanas/ laid
@b{ẜla-}

[276.lpp.]
ẜlawetam buht ta Kunga Wahr-
dam.
 4. Tas Kungs irr augſts pahr 
wiẜẜeem Paganeem/ wiņņa 
Gohds ſteepjahs kamehr Deb-
bes irr.
 5. Kas irr/ kà tas Kungs muh-
ẜu Deews? Kas tik augſti ẜeh-
dejees.
 6. In us to Paſemmoẜchu ſkat-
tahs/ eekẜch Debbeẜim in wirs 
Semmes.
 7. Kas to Wahju uszeļļ no teem
Pihẜchļeem/ in pa=augſtina tohs
nabbagus no teem Dubļeem.
 8. Ka tas to ẜehdinatu pee teem
leeleem Kungeem/ pee teem lee-
leem Kungeem ẜawu Ļauſchu.
 9. Kas to Ne=augli darra Nam-
mâ dſihwoht/ ka ta weena pree-
ziga Behrnu Mahte tohp/ Allel:
  Gohds irr tam Tehwam/ @l{&:}
     Ta CXIV. Dſeeẜma.
  KAd Iſràėls no Eeģiptes is-
gahj/ ta Jehkaba Zilts no
teem ẜweẜcheem Ļaudim. 
 2. Tad tappa Juhda wiņņa
Ꞩwehtums/ Iſràėls wiņņam 
paklauẜigs.
 3. Ta Juhŗa redſeja in behdſe/ 
tas Jardans greeſehs atpakkaļ.
 4. Tee Kalni lakſtija/ kà tee Jeh-
riņi/ tee Zelmi/ kà tahs jaunas
Awis.
 5. Kas bij tew tu Juhŗa/ ka tu 
behdſi? In tu Jardans/ ka tu at-
pakkaļ greeſehs?
 6. Juhs Kalni/ ka juhs lakſti-
jaht/ kà tee Jehriņi? Juhs Zelmi/
kà tahs jaunas Awis?
 7. Preekẜch ta Kunga trihẜeja
ta Semme/ preekẜch ta Jehkaba 
Deewa.
 8. Kas tohs Akmiņa Kalnus
pahrwehrte par Uhdens=Eſaru/ 
in tohs Akmiņus par Uhdens-
Akkahm.
     Ta CXV. Dſeeẜma.
  NE mums/ Kungs/ ne mums/ 
bet tawam Wahrdam dohd 
Gohdu/ tawas Schehlaſtibas in
Taiẜnibas pehz.
 2. Kapehz buhs teem Paganeem
ẜazziht/ kur nu wiņņo Deews?
 3. Bet muhẜu Deews irr Deb-
beẜî/ tas warr darriht/ ko tas
grib. 
 4. Wiņņo Elki irr Ꞩudrabs in 
Selts/ no Zilweku Rohkahm
darriti.
 5. Teems Mutte/ in ne runna: 
Teem Azzis/ in ne redſ.
 6. Teem Auẜis/ in ne dſird: Teem 
Degguns/ in ne ẜa=oſch.
@b{Teem}

[277.lpp.]
 7. Teem Rohkas/ in ne tauſta: 
Teem Kahjas/ in ne ſtaiga/ in ne 
dohd nekahdu Balẜi zaur ẜawas
Rihkles.
 8. Kas tohs darra/ tee tahdi pa-
ẜchi/ in wiẜẜi/ kas us teem zerre.
 9. Bet Iſràėls lai zerre us to 
Kungu/ tas irr wiņņa Paligs 
in Bruņņas.
 10. Tas Zilts Ahrana lai zerre 
us to Kungu/ tas irr wiņņa Pa-
ligs in Bruņņas.
 11. Tee/ kas to Kungu bihſtahs/ 
lai arri zerre us to Kungu/ tas 
irr wiņņo Paligs in Bruņņas.
 12. Tas Kungs peemin in ẜweh-
ti muhs.
 13. Wiņſch ẜwehti tohs/ kas to 
Kungu bihſtahs/ tà tohs Leelos/
kà tohs Maſos.
 14. Lai tas Kungs juhs ẜwehti
jo Deenas jo wairak/ juhs in juh-
ẜus Behrniņus.
 15. Juhs eẜẜeet tee Ꞩwehtiti ta 
Kunga/ kas to Debbes in to 
Semmi darrijs irr.
 16. Ta Debbeẜs irr wiẜẜur ta 
Kunga; Bet to Sem' irr wiņſch 
Zilweka Behrneem dewis.
 17. Tee nomirruẜchi/ Kungs/
tewi ne teiks/ nei tee kas nobrau-
kuẜchi kur kluẜẜ irr.
 18. Bet mehs to Kungu teikẜim/ 
no ẜchi Laika lihdſ muhſchigam 
Laikam/ Alleluja.
     Ta CXVII. Dſeeẜma.
  ꞨLawajeet to Kungu wiẜẜi
Pagani/ teizeet to wiẜẜas
Tautas.
  2. Jo wiņņa Schehlaſtiba in
Teeẜiba irr pahr mums muh-
ſchigi/ Alleluja.
   Tẜchetras Nodaļļas tahs CXIX. 
      Dſeeẜmas. 
  LAbbi teem/ kas nenoſeedſigi 
dſihwo/ kas eekẜch Bauẜ-
 
leem ta Kunga ſtaiga.
 2. Labbi teem/ kas wiņņa Lee-
zibu turr/ kas wiņņu no wiẜẜas 
Ꞩirds mekle.
 3. Jo kas us wiņņa Zeļļeem
ſtaiga/tee ne darra neneeka Ļauna
 4. Tu eẜẜi pawehlejs ẜirdigi tur-
reht tawas Pawehleẜchanas.
 5. Ak kaut manna Dſihwiba ta-
wu Teeẜu ar wiẜẜu Ꞩirdi tur-
retu.
 6. Kad es ſkattohs ween us ta-
weem Bauẜleem/ tad ne tohpu
es Kaunâ.
 7. Es pateizu tew no wiẜẜas
Ꞩirds/ ka tu manni mahzi to
Teeẜu tawas Taiẜnibas.
@b{Ta-}

[278.lpp.]
 8. Tawu Teeẜu gribbu es tur-
reht/ ne atſtah mannis muhſchigi.
  Gohds irr tam Tehwam/ @l{&:}
      II.
 9. Kà ſtaigahs weens Jauneklis 
ẜawu Zeļļu pareiſi? Kad tas tur-
rahs pehz taweem Wahrdeem.
 10. Es mekleju tewi no wiẜẜas 
Ꞩirds/ ne leez man maldihtees
no taweem Bauẜleem.
 11. Es paturru tawu Wahrdu
mannâ Ꞩirdî/ ka es prett tewim
ne grehkoju.
 12. Ꞩlawehts eẜẜi tu Kungs/
mahzi man tawu Teeẜu.
 13. Es gribbu ar mannahm 
Luhpahm ſtahſtiht wiẜẜu Teeẜu
tawas Muttes.
 14. Es preezajohs pahr to Zeļļu 
tawas Leezibas/ kà pahr wiẜẜadu 
Baggatibu.
 15. Es runnaju/ ko tu pawehlejs 
eẜẜi/ in ſkattohs us taweem Zeļ-
ļeem.
 16. Man eegribbahs tawas Tee-
ẜas/ in es ne aismirſtu tawus
Wahrdus.
  Gohds irr tam Tehwam/ @l{&:}
      III.
 17. Kungs Darri labba tawam 
Kalpam/ ka es dſihwoju in ta-
wus Wahrdus turru.
 18. Atdarri manas Azzis/ ka 
es redſu tohs Brihnumus pee
taweem Bauẜleem.
 19. Es eẜmu Weeẜis wirs Sem-
mes/ ne paẜlep tawu Bauẜlu
preekẜch mannim.
 20. Manna Dwehẜele irr ẜa-
grauſita no Eegribbeẜchanas ta-
wu Eeſtahdiẜchanu allaſchiņ.
 21. Tu lamma tohs Lepnus/ no-
lahdeti irr/ kas no taweems
Bauẜleems maldahs.
 22. Greeſ no mannim Kaunu in 
Nizzinaẜchanu: Jo es turru 
tawu Leezibu.
 23. Ir tee Leeli Kungi ẜehſch in
runna prett mannim; bet taws 
Kalps runna no taweems Eelik-
kumeems.
 24. Man eegribbahs tee Wahr-
di tawas Leezibas/ tee irr manni
Runnas=Kungi.
  Gohds irr tam Tehwam/ @l{&:}
    IV.
 25. Manna Dwehẜele gull eekẜch
Pihẜchļeem/ eepreezini mannis
pehz taweem Wahrdeem.
 26. Es ſtahſtu ẜawus Zeļļus/ in
tu mannis paklauẜi/ mahzi mann 
tawu Teeẜu.
 27. Pamahzi man to Zeļļu ta-
wo Bauẜlu/ tad gribbu es run-
@b{naht}

[279.lpp.]
naht no taweem Brihnumeem.
 28. Es behdajohs/ ka man ta
Ꞩirds nokalſt/ eeſtiprini manni 
pehz taweem Wahrdeem.
 29. Nogreeſ no mannim to ne-
taiẜnu Zeļļu/ in wehli man ta-
wu Bauẜlu.
 30. Es eẜmu to Zeļļu tahs
Taiẜnibas iswehlejees/ tawus 
Eelikkumus eẜmu es preekẜch 
ẜewim lizzis.
 31. Es turrohs pee tawahms
Leezibahms/ Kungs/ ne leez tu
man Kaunâtapt.
 32. Kad tu mannu Ꞩirdi eepree-
zina/ tad tekku es to Zeļļu tawo 
Bauẜlu.
  Gohds irr tam Tehwam/ @l{&:}
     Ta CXXI. Dſeeẜma.
  Dſeeẜma augſtakâ Kohrâ.
  ES pazeļļu ẜawas Azzis us 
teem Kalneem/ no teem man-
nim Paligs nahk.
 2. Mans Paligs nahk no ta 
Kunga/ kas Debbes in Semm 
darrijs irr.
 3. Wiņſch tawu Kahju ne liks
ẜlihdeht/ in kas tew apẜarga/ ne 
gull.
 4. Rau/ tas Iſràėļa Ꞩargs 
neds gull neds ẜnaudſ.
 5. Tas Kungs paẜarga tew/ tas 
Kungs irr taws Pa=ehns pahr 
tawas labbas Rohkas.
 6. Ka tew padeenu Ꞩaule ne 
ſpeeſch/ neds Mehnes Naktî.
 7. Tas Kungs paẜarga tewi no 
wiẜẜa Ļauna/ wiņſch apẜarga 
tawu Dwehẜel.
 8. Tas Kungs apẜarga tawu 
Is=eeẜchanu in Ee=eeẜchanu/ no 
ẜchi Laika/ lihdſ Muhſchibas.
     Ta CXXIII. Dſeeẜma.
  Dſeeẜma augſtâ Kohrâ.
  ES pazeļļu ẜawas Azzis us 
tewis/ kas tu ẜehdi eekẜch
Debbeẜim.
 2. Redſi/ kà tahs Azzis ta Kalpa
us to Rohku ẜawa Kunga ſkat-
tahs; kà tahs Azzis tahs Kalpones
us to Rohku ẜawas Gaſpaſchas; 
tà ſkattahs muhẜas Azzis us 
to Kungu muhẜu Deewu/ teekams
wiņſch mums ſchehligs tohp.
 3. Eẜẜi mums ſchehligs Kungs/ 
eẜẜi mums ſchehligs/ mehs eẜẜim 
pilni Noneezinaẜchanas.
 4. Pahr leeku pilna irr muhẜa 
Dwehẜele to greſno Apẜmeeẜcha-
nas/ in to leepno Noneezina-
ẜchanas.

@v{Hierzwiſchen gehöret der 126. Pſalm/}
@v{welcher im Evangelien=Buch am}
@v{121. Blatt zufinden.}
@b{Ta}

[280.lpp.]
     Ta CXXVII. Dſeeẜma.
  1. Sahlamana Dſeeẜma augſtakâ 
     Kohrâ
  JA (Deews) tas Kungs to
Nammu ne ustaiẜa/ tad wel-
ti pee ta ſtrahda/ kas to ustaiẜa.
Ja (Deews) tas Kungs to Pils-
ẜatu ne apẜarga/ tad tas Ꞩargs 
welti/ nomohdân irr.
 2. Tas irr welti/ ka juhs agri 
zeļļatees/ in pehz ilgi ſtahwu
eẜẜeet/ in ehdaht juhẜu Maiſ
ar Behdahm/ jo ẜaweem Drau-
geem dohd wiņſch to gulliht.
 3. Redſi/ Behrni irr ta Kunga
Dahwana/ in Meeẜas Augļi irr 
Apdahwanẜchana.
 4. Kà tahs Bultas ſtipra Zil-
weka Rohkâ; tà isdohdahs tee
jauni Puiẜchi.
 5. Labbi tam/ kam ẜawas Bul-
ẜchu=makſtis no teem pilnas irr/ 
tee ne tohp Kaunâ/ kad tee ar ẜa-
weems Eenaidneekeems teeẜa-
jahs Wahŗtôs.
     Ta CXXVIII. Dſeeẜma.
 1. Dſeeẜma augſtakâ Kohrâ.
  LAbbi tam/ kas (Deewu) to
Kungu bihſtahs/ kas us wiņ-
ņa Zeļļeem ſtaiga.
  2. Tu mittinaẜees no tawo
Rohku Darbeems: Tu buhẜi
ẜwehtihts/ in tew labbi klahẜees.
  3. Tawa Ꞩeewa buhs kà kahds 
augligs Wihna Kohks/ kahrt
tawu Nammu: In tawi Behrni/
kà tee Elju=Sarri/ kahrt tawu 
Galdu.
  4. Redſi/ kà tohp ẜwehtihts tas
Zilweks/ kas to Kungu bihſtas.
  5. Tas Kungs tewi ẜwehtihs no
Ziànas/ ka tu redſeẜi to Labbu-
mu Jeruſalemes tawu Muhſchu.
  6. In redſeẜi tawus Behrnu-
Behrnus/ in Meeru pahr (Dee-
wa Ļaudim) Iſràėli.
     Ta CXXX. Dſeeẜma.
  1. Dſeeẜma augſtakâ Kohrâ.
  NO Dſiļļuma ẜauzu es/
Kungs us tewim.
 2. Kungs/ paklauẜi mannu Bal-
ẜi/ Lai tawas Auẜis klauẜa us to
Balẜi mannas gauſchas Luhg-
ẜchanas.
 3. Ja tu Kungs gribbi Greh-
kus peelihdſinaht/ kas jelle/
Kungs/ paſtahwehs.
 4. Jo pee tewim irr (Grehku)
Peedohẜchana/ ka tu kļuhſti bih-
jahts.
 5. Es gaidu to Kungu/ manna 
Dwehſele gaida/ pehz ta Kunga/
no weena Rihta lihdſ ohtru.
 6. Iſràėls zerre us to Kungu:
@b{jo}

[281.lpp.] 
jo pee ta Kungu irr Schehlaſtiba 
in daudſ Peſtiẜchanas pee ta.
 7. In wiņſch Iſràėli ispeſtihs no
wiẜẜeem wiņņa Grehkeem.
     Ta CXLIII. Dſeeẜma.
 1. Dahwida Dſeeẜma.
  KUngs (Deews) paklauẜi man-
nu Luhgẜchanu/ ẜajem mannu
gauſchu Schehloẜchanu/ pehz ta-
was Pateeẜibas/ paklauẜi man-
ni tawas Taiẜnibas labbâ/
 2. In ne ei Ꞩohdâ ar tawu Kal-
pu: jo preekẜch tewim newa ne 
weens dſihws Zilweks taiẜns.
 3. Jo tas Waideneeks dſennahs
pehz mannas Dwehẜeles/ in no-
ẜitt mannu dſihwibu pee Sem-
mes/ wiņſch nogruhſch manni
Tumẜibâ/ kà kahdu Miŗŗoni
ẜchihs Paẜaules.
 4. In mans Gars eekẜch man-
nim irr ẜabaidihts/ manna 
Ꞩirds mannâs Meeẜâs irr ẜa-
miẜẜuẜi.
 5. Es atmminnu tohs zittkahrti-
gus Laikus/ es runnaju no wiẜ-
ẜas tawas Darriẜchanas/ in ẜak-
ku no taweem Rohku Darbeem.
 6. Es isplattu ẜawas Rohkas 
prett tewim/ manna Dwehẜele 
ẜlahpſt pehz tewim/ kà kahda ẜau-
ẜa Semme (Sela.)
 7. Kungs/ ſteidſees manni pa-
klauẜiht/ mans Gars ſuhdahs.
Ne paẜlep tawu Waigu preekẜch
mannis/ ka es ne tohpu teem
lihdſa/ kas ſemmê mirſt.
 8. Laid es agri dſirſchu tawu
Schehlaſtibu/ jo es us tewim
zerreju. Darri man ſinnamu to 
Zeļļu/ ko man ſtaigaht buhs; jo
es tewis eegribbohs.
 9. Atpeſti manni/ mans Deews/
no manneem Waideneekeem/ jo
pee tewim es glahbjohs.
 10. Mahzi mann darriht/ kas tew 
patihkams/ jo tu eẜẜi mans
Deews/ taws labbajs Gars 
wadda manni us taiẜnu Zeļļu.
 11. Kungs/ atſpirdſini manni
tawa Wahrda dehļ/ iswed man-
nu Dwehẜel no Behdahm/ ta-
was Taiẜnibas labbâ.
 12. In iskaiẜi mannus Waide-
neekus/ tawas Lehnibas dehļ/ in 
nomaita wiẜẜus/ kas mannu 
Dwehẜel baidina; jo es eẜmu 
taws Kalps.

    Tas XII. Gabbals Eſaiaẜa.

@v{Ich dancke dir Herr daß du zornig}
@v{biſt geweſen.} 

  ES pateizu tew/ Kungs/ ka
tu duẜmigs eẜẜi us mannim
bihjis/ in tawa Duẜmiba
@b{gree-}

[282.lpp.]
greeſuẜees/ in eepreezini man-
nis.
  2. Redſi/ Deews irr mans
Peſtitajs/ es eẜmu ar Meeru in
ne bihkſtohs; jo Deews tas Kungs
irr mans Spehks in manna
Dſeeẜma/ in ir mans Peſtitajs.
  3. Juhs eeẜeet preezadamees
Uhdeni ẜmelt/ no teem Awoteem
tahs Peſtiẜchanas.
  4. In juhs ẜazziẜeet tannî Laikâ:
Pateizeet tam Kungam/ isẜau-
zeet wiņņa Wahrdu: Darreet
ſinnamu ſtarp teem Ļaudim
wiņņa Darbu paẜluddinajeet/ ka
wiņņa Wahrds tik augſts irr.
  5. Dſeedajt tam Kungam/ jo
wiņſch krahẜchņi parahdijees/ to
buhs ſinnaht wiẜẜahm Sem-
mehm.
  6. Lihgẜmo in teiz tu Dſihwo-
taja eekẜch Ziànas: jo tas ẜweh-
tajs eekẜch Iſràėla irr leels pee
tewim.
  Gohds irr tam Tehwam/ in
tam Dehlam/ in tam Sweh-
tam Garram.
  Ka no pirma Eeẜakuma irr
bihjis/ in paleek muhẜchigi muh-
ſcham/ Amen.