@a{Heinrihs Fūrmans}
@z{Fuhr1690_LL}

[1.lpp.]
Laimiga Lauliba 
ta Zeeniga und labb ißmahzita 
Kungha 
M. ARNOLD FOHRMAN 
Muhßa Mieliga Mahzitaia und 
Baßnitzas=Kungha 
ar to Auxte=Ghodigu/ und Deewabijataiu 
Jumprawu 
J. Anna Eliſabeth Dreling 
ta Auxte=Zeeniga Rahtes= und 
Munſter=Kungha 
K. Johann Dreling 
Mieligu Jumprawu/ 
kattreem 
uhß to preezigu Kahſas= und Wahrda=Deenu 
to pirmo Deenu tahs pehdigas Mehneßes 
eeckẜch ẜcho 1690. Ghaddu 
no wißas Sirdes 
wehleja 
Ta Latwiſka Draudsiba 
tahs ẜwehtas Jahņe=Baßnitzas 
apraxtita und no Wahtz=Semme attẜuhtita 
no 
Hinrich Fohrmann. 
Riga/ py Georg. Matth. Nöller Ghramato=ſpedaiu. 

[2.lpp.]
O Preeziga/ laimiga / mieitga Deena!
Nu gribbam mehß schodeen itt preezigi buht.
Tas Baßnitz=Kungs/ kattru ta Draudſiba zeena/
Turr Kahſas ar ẜawu wißmiligu Bruht.
Ka buhß mums nu dſeedaht tahs preezigas Dſeeſmas ?
Ack nahz tock und pallieds/ kas palliedſeht warr.
Tas Prahtiņſch ghann labbs gir / mehß gribbam beß Breeïßmas
To darriet/ ko ghodigi Ļautinji darr.
Ko dohmi tu Braliņſch/ ka laimiga Leeta?
Deews winjam gir dewis to Zeenigu Bruht.
Wings mahza mums Deewa ta ſchehliga Weetà.
Ack nhe gir tads Ammats ghann ẜuhre und gruht?
Kad wings no to Preddiko=Krehßlu noſtaigha/
Und peekußis gir no to Mahzibu ļoht/
Kas warr tad tam Kungham tohß Śweedrus no Waigha
Noſchahweht und preezigus Wahrdinjus doht.
Kas warr tad tam labback to Barribu taißiet/
Und attweegloht winjam to Śirdſninj und Praht?
Kam gribb Wings tas Śirdsninja Behdas ißkaißiet/
Kad winjam nhe gir kahda Draudſinja klaht?
Ack nhe gir tad waiag/ ka winjam buhß pretzeht/
Ka wings weenu mieligu Ghaẜpaſchu dabb?
Kas winjam ar Mieläſtib pretti warr tetzeht
Und palliedſeht Nammà/ tas winjam buhß labb.
Nahz/ Maaſſing/ mehß gribbam nu redſeht ar Preeku
To Bruhtu/ tahs Kahſas tee Semmes=Eel turr.
Nu warram mehß preezatees wißi par leeku/
Turr gribbam mehß no=eet und zittad nhe kurr.
Ack reds tock to Bruhtu eeckẜch wiẜẜu to Ghodu/
To Kroni uhß Ghalwu/ ka ẜmucka ta gir!
Es winjat no Śirdes to Wehleſchan dohdu:
Deews wißu/ kas launs gir/ no winjas noſkirr!
Ack Mahzitais Mielais/ nhe jemmat par launu/
Ka ẜchodeen mehß arridſan nahkam pij Jums.
Ack Thätit/ tas buhtu mums wißeem par kaunu/
Kad ghodigas Śirdes nhe buhtu pij mums.
Mehß gribbam to ſchehligu Deewu ar Meeru/
Ka wings tahdu Thäwu mums dewis gir/ teickt.
Ar ghodigu Śirdi und preezigu Peeru
Uhß juhßu ẜcho Ghodibas=Deenu ta beickt:
Deews dohd jums/ ô Mahzitais/ Preeku und Laimu/
Ta gribbam mehß ẜchodeen und allaſchin luhkt
Par Jums/ juhßu Ghaſpaſch' ar Radeem/ ar Śaimu/
Ka projam neds Zeppetz neds Siwis warr truhkt.
Deews ẜwehti jums wiſſur ar Meeru/ ar Ghodu/
Ar tuhxtoẜchu labbu pij Dwehßel und Meeß'/
Ar preezigu Weßelib/ pilnigu Blohdu/
Deews pallieds Jums! Amen/ tas noteeck patteeß.