@a{nezināms}
@z{EvEp1587}

[1.lpp.]

@v{Euangelia vnd}
@v{Epiſteln / aus dem deud-}
@v{ſchen in vndeudſche Sprache gebracht / ſo}
@v{durchs ganꜩe Jar / auff alle Sontage vnd fürnem-}
@v{ſten Feſte / in den Kirchen des Fürſten-}
@v{thumbs Churlandt vnd Semigallien in}
@v{Lieffland vor die vndeudſchen}
@v{geleſen werden.}

@v{Mit der Hiſtorien des Lei-}
@v{dens / vnd Aufferſtehung vn-}
@v{ſers HErrn Jeſu Chriſti /}
@v{aus den vier Euange-}
@v{liſten.}


@v{Gedruckt ʒu Königsperg in Preuſſen / bey}
@v{Georgen Oſterbergern.}

@l{M. D. L X X X V I I.}

[3.lpp.]
@v{Die Epiſtel des Er-}
@v{ſten Sontags des Aduents / ʒun}
@v{Römern am 13. Capitel.}

		VNde äſto / ka mhes to ſʒyn-
		nam ar wärde to laike / ka ta ſtunde
		tuwe klät gir / auxam cʒeltes nho to Me-
		ge (peetcʒ to ka muſſe peſtiſchenne nu
tuwake gir / neeka mhes to titcʒeyam) Ta nackꜩ
gir pagaiuſſe / beth ta Dene gir adgaiuſſe. Thad
laideth mums nolickt tös darbes täs tumpßibes /
vnd apwilckt tös Brunniges täs Gaiſybes. Lay-
deth mums godige ſtaygäth / kha py Dene / Nhe ex-
kan ryſchenne / vnde leke cʒerſchenne / nhe exkan kam-
merims vnde neeſſkyſtibe / nhe exkan Baarſchenne
vnde Enaydibe / Beth apwelceth to Kunge Jeſum
Chriſtum / Vnde ßargath to Meße / ka tha gayßin-
ne nhe thope.

@v{Euangelium am Erſten Sonta-}
@v{ge des Aduents / Matth. 21. capit.}

	VNd kad the nu tuwe py Jeruſalẽ
	nätcʒe / py Bethphage py tho Olyekalne / no
					 			@b{ßuutye}

[4.lpp.]
ßuutye Jeſus no ßouwims maetceklims duewe / vnd
ßatcy vs tems / No eyget exkan to Jelgouwe / kattra
prexan yums gir / Vnde tudelyn yuus attraſſeth
peſete wene Eſelemate / vnd wene kummelle py täs /

atrayßet thös / vnde at weeddet thös py man / Vnd
khad yums kaſlabban ko ßatcys / tha ßacket / Tam
kungam gir thös wayage / tudelyn thas thös yums
palaidys. Beth tas noticke wueſſenotalle / ka pe-
pueldytcʒ tapte / kas tur ßatcytcʒ gir cʒour{cʒourto} to Pro-
phete / katters tur treeße / Sʒacket tay Meyte Zion /
Rouge / tows Köninx nake py thöw leenpratyx /
vnd yaye vs wene Eſel / vnd vs wene kummelle täs
naſte neſſetayes Eſellemates.
@b{Te}

[5.lpp.]
	Te Maetcekle nogaye / vnd darrye / ka tims Je-
ſus pawheleys by / vnd atwedde to Eſelle mathe
vnd to kummelle / vnd licke ßouwes dreebes tur wuer-
ßon / vnd ßeedenaye to tur wuerßon. Beth doudcʒe
loudis yſplattye ßouwes dreebes vs tho cʒelle. Te
cʒitte cʒirte Sʒarres no tims kokims / vnd kayßy
thös wuerßon to cʒelle. Beth te loudys kattre pa-
preſche gaya vnd peetcʒ ſtaigaya / breetcʒe vnd ßat-
cy : Hoſianna tham Dauids Dhelam. Slaweetcʒ
gir tas katters tur nake / exkan to wärde tä kunge /
Hoſianna exkan to auxtibe.

@v{Die Epiſtel am andern Sontage}
@v{des Aduents / Rom. cap. 15.}

MYlige Brale / Beth kas paprexke raxtitcʒ gir
	tas gir mums pär maetcʒibe raxtytcʒ / ka
	mhes cʒour patcʒeſchenne / vnd precibe to
Raxte / wene Cʒerribe dabbuyam. Beth Dews
thäs patcʒeſchennes vnd täs precibes{precibees} / dode
yums /
ka yuus wen pratige eſſet / ſtarpan yums / peetcʒ Je-
ſu Chriſto / ka yuus wene lidtcʒige ar wene Mutte
teitcʒet / Dewe to Thewe muße Kunge Jeſu Chriſti /
Tapeetcʒ ſayemmettes wene to otre / lidtcʒ ka yums
Chriſtus gir ſayemis py Dewe ßlawe.
	Beth es ßack / ka Jeſus Chriſtus gir wens kalps
buewys thäs abgreſchennes thäs Dewe taiſnybes /
								@b{py}

[6.lpp.]
py apſtipproſchennes täs peßatciſchennes thems
Thewems notitcʒis. Beth ka te Pagane Dewe
teitcʒ thäs Sʒeeleſtibes puſſes / Ka tur raxtytcʒ
ſthawe. Tapeetcʒ grib es thöw teickt ſtarpan tems
paganems vnd touwam{toumam} wärdam cʒedath. Vnde
whel wenne kärth treß thas pretcʒetes yums yuus
Pagane / ar ßouwims loudims. Vnde whel wen-
kärth : Sʒlaweeth to Kunge wueſſe Pagane / vnd
teitcʒeth to wueſſe loudis. Vnd whel ßack Eſaias.
Tur buus buuth thay Sʒackne Jeſſe / vnd katteers
tur auxkam cʒelßees / py waldiſchenne pär tems
Paganems / vs to te Pagane cʒerrees. Beth Dews
täs Cʒerribes / pepueldena yums ar wueßade pre-
cibe vnd mere / exkan titcʒybe / ka yums wene pepul-
nige cʒerribe gir / cʒour to ſpeeke thä ſweete Garre.

@v{Euangelium{Euandelium} auff den andern Son-}
@v{tag des Aduents / Luc. 21. cap.}

	VNd tur notitcʒys / Symes py to Soule / vnd
	Mhenes / vnd Swayſnims / vnd wuerßon
	Semmes / buus tims loudems baile / vnd
taps Jſſamiſſuſſche / Vnd ta Jure / vnd te Vdenne
Wylne koutcʒys / vnd te cʒilwheke nobaddos no ißa-
byſchenne / vnd no ßagaidyſchen thäs lethes / kat-
trims tur näckt buus wuerßon Semmes. Aeſto
arridtcʒan te ſtipprumme to debbeſſe ßöw kuſtena-
@b{ſes /}

[7.lpp.]
ſes / Vnd tad te redtcʒees to Cʒilwheke Dele na-
kamme exkan to paddebeſſe / ar lele ſpeeke vnd godibe.
Beth kad ſchis eſaax notickt / tad lukoyet auxam /
vnd pacʒelleth yuuſſes Galwes / tapeetcʒ / ka ßöw
yuuſſe peſtyſchenne tuwe kläth gir.

	Vnd thas ßatcy tems wene Lydtcʒibe / Rou-
geth vs to vygekoke / vnd wueſſems kokems / tudelin
kad the Jſlouʒaas / thad redtcʒath yuus py tems /
vnd nomanneth / ka ta Waſſara tuwe klathe gir.
Ta yuus arridtcʒan / kad yuus to wuſſe redtcʒee-
ſeeth notekamme / tad ſinnath ka ta Dewe walſtibe
tuwe klathe gir. Patteſe / es ßack yums. Schis
Radtcʒ nhe iſſuddys tekams ſchis wueſſe notix.
@b{Debbes}

[8.lpp.]
Debbes vnd Semme paßuddys / beth manne Wär-
de nhe ßuddys.
	Beth ßargates yums / ka yuuſes Sʒyrdes / nhe
thope abgrutenate ar riſchenne / vnd leke cʒerſchen-
ne / vnd ar Gadybims täs vſturreſchennes / vnd ſcha
dene nake pepeſſche pär yums. Aeſto lydtcʒ ka wens
ſlaſte Walx thas natcʒys / pär wueſems kattre
wuerſom Semmes cʒywo. Tha eſſet nu modrige
allaßyn / vnd luudcʒet / ka yuus cʒenige warreet
tapt / yſbeeckt wueſſems ſchems / kattrems notickt
buus / vnd prexkan to Cʒilwheke Dhele ſthaweet.

@v{Die Epiſtel auff den Dritten Son-}
@v{tag des Aduents 1. Corinth. 4.}

	MYlige Brale / pär tadems thur mums yck-
	wens / ar wärde / pär Chriſtus kalpems vnde
	Namme thurretayems / pär Dewe apßleepy-
be / Nu nhe thope wayrs meckleeꜩ py tems Namme-
thurretayems / kawen tas / ka the petiꜩamme attra-
ſte thope. Beth es thur to pär maſſe lethe / ka es
nho yums teſatcʒ thope / ieb nho wene Cʒilwhekige
Dene. Es arridtcʒan nhe teſayos man pattim.
Es man neeneke apßinnos / Beth tur exkan nhe eſme
es tayſnootcʒ. Beth thas Kunx gir kas man teßa.
Tapeetcʒ nhe teſaath prexkan to layke / tekam tas
Kunx näx / katteers arridtcʒan preſchan to gaiſme
@b{neßys /}

[9.lpp.]
neſſis / kas exkan tumpßibe apßleeptcʒ gir / vnd to
ßirdes{ßirdeſ} dome / ßinnamme darrys / tad buus ickwe-
nam / no dewe ßlawe notickt.

@v{Euangelium auff den dritten Son-}
@v{tag des Aduents / Matth. 11. cap.}

	BEth kad Johannes / exkan to cetumme tös bri-
	nummedarbes Chriſti cʒirdey / no ßuutye thas
	no ßouwims Maetceklims duewe / vnd licke
tham ßatcyth : Eſtu kattram tur näckt buus / ieb
buus mums wene citte pagaidyt ? Jeſus adbildey
vnd ßatcy vs tems / no eyeth / vnd ßacket Johanni
atkal / ko yuus redtcʒath vnd cʒirdat{ßirdat} / Te Ackle
redtcʒe / vnd te Tyſle edth / te Spittalige thope ſkyſte /
vnde te kurle cʒirde / te Muerrone cʒelyas auxkam /
									@b{vnd}

[10.lpp.]
vnd tems Nabbagems thope tas Euangeliums
maetcyꜩ. Vnd ſweetcʒ gir tas / katteers ßöw Py man
nhe abgreetcʒyas.
	Kad te nogaye / eſaka Jeſus / treßeet / vs tems
loudems no Johanne / ko eſſet yuus yſgaiſche exkan
to Tuxniſſe tur redcʒeeth ? Gribbet yuus wene Ne-
dre redcʒeeth / kattre tas Wheys turpe vnd ſchurpe
ſchoube ? Jeb ko eſſeth yuus yſgayſche redcʒeeth ?
Gribbeeth yuus wene Cʒilwheke exkan myxtims
dreebims redcʒeeth ? Rouget / kattre tur myxthas
dreebes neßa / te gir exkan tims köninge Nammims.
Jeb ko eſſet yuus yſgaiſche tur redtcʒeeth ? Gribbeth
yuus wene Prophete redtcʒeeth ? Ja es ßack yums /
katteers arridꜩan wayrs gir neka wens Propheꜩ.
Aeſto ſchis gir / no kattre raxtyꜩ ſthawe / Rouge /
es ſuute manne Engel prexkan thöw / kattram
touwe Cʒelle / preſchan thöw ßattaiſith buus.

@v{Die Epiſtel auff den vierden Son-}
@v{tag des Aduents Phillip. 4. capit.}

	MYlige Brale / preceetes yums exkan to kunge
	allaßin / vnde whel wene kärte ßacke es / pre-
	ceetes yums / Juuſe Laipnybe laideth ßin-
namme buuth wueſſims cʒilwhekims / Tas kunx gir
tuwe klathe / Nhe gadayeth neeneke / Beth exkan
wueſſims letims / laydeth yuuſe Lueckſchenne exkan{exan}
@b{nolueck-}

[11.lpp.]
noluckſchenne vnd peßouckſchenne / ar patteicʒi-
be prexkan Dewe ßinnamme tapt / vnd thas Dewe
Mers / katters auxtax gir neeka wueſſa ßappraſ-
ſchen / paſſarge yuuſſes Sʒirdes vnd prathe exkan
Chriſto Jeſu.

@v{Euangelium auff den vierden Son-}
@v{tag des Aduents / Johan. 1. cap.}

	VNde ta gir ta ledtcybe Johannis / kad te Judde
	no Jeruſalem Baſnicekunges vnd Leuites
	ſuty / ka te tam joutate / kas eſtu ? Vnde thas
adßinne vnd nhe ayſledtcʒe to. Vñ täs adßinne / Es
nhe eſme{eeſme} Chriſtus. Vnd te joutaya tam / kas tad ?
Eſtu Elias ? Thas ßatcy / es nhe eſme : Estu wens
								@b{Propheꜩ ?}

[12.lpp.]
Propheꜩ ? Vnd thas adbildeye / Nee. Tad ßatcye
the vs tho / kas eſtu tad ? ka mhes wene adbildee-
ſchen dodam / tims / kattre mums yßutyſche gir / Ko
ßack tu no thöw pattim ? Thas ßatcy / Es eſme we-
na ſoutcꜩamme balexnis wene Maetcʒetaye exkan
to Tuxniſſe / Darreth tho cʒelle tha Kunge tayſne /
ka tas Prophetcʒ Eſaias ßatcys gir.
	Vnde te kattre tur yßutite bye / te bye no tims
Phariſeerims / tad youtaye te tam vnd ßatcy vs to /
kapetcʒ chruſty tu tad / ka tu Chriſtus nhe eße / nedtcʒ
Elias / nedtcʒ wens Prophetcʒ : Johannes adbil-
dey tims / vnd{vndſatcye} ßatcye / es chruſty ar Vdenne / Beth
täs gir wueddon ſtarpan yums egays / kattre yuus
nhe paßyſteet / tas girre / katteers peetcʒ man nät-
cys katteers prexkan man buewis gir / kattre es cʒe-
nix nhe eſme / ka es winge kurpeßixnes attraiſſe.
Schis noticke py Bethabara / vs winge puſſe to
Jordane / kur Johannes chruſtye.

@v{Die Epiſtel am heiligen Chriſtage}
@v{Tito am 2. capit.}

	AEſto ta Dewe ßeeleſtibe gir paſpideiſſe wueſ-
	ſims Cʒilwhekims / vnd pammace mums / ka
	mums buus aiſleckt / to beſdewige buuſchen /
vnd to paſſoulige egribbeſchenne / vnd gaddige / taiſ-
nige vnd ſwetige cʒiwoyam / exkan ſcho paſſoule / vnd
@b{gaydam}

[13.lpp.]
gaydam vs to ßeelige cʒerribe / vnd paſpydeſchenne /
täs godibes tha lele Dewe / vnd muße peſtitay Je-
ſu Chriſti / katters ßöw pattim preſchan mums no
duewis gir / ka täs mums atpeſtite no wueſſe netaiſ-
nibe / vnd ßöw pattim ſkyſtite wenes loudes py
paſſche pederreeſchen / kattre tyckuſſche buute py lab-
bems darbems. To treße vnd pemin / vnd ßode ar
wueſſe prate / nhe ledtcʒ thöw nhe no wene ſaymoth.

@v{Euangelium am heiligen Chri-}
@v{ſtage / Luc. am 2. cap.}

	BEth tas notickas ßöw py to layke / ka wens
	Boußlis no to Keiſere Auguſto Jſgaya / ka
	ta wueſſe paſſoule mheſlota tapte. Vnd ſcha
mheſloſchenne by ta wueſſe pirmaka / vnd noticke py
								@b{to}

[14.lpp.]
to layke / kad Kyrenius Semmeßoge exkan Syrien
by. Vnd Jckwens nogaya / ka the ßöw mheſlotes
lickte / yckwens exkan ßouwe Pille.
	Tad nogay arridtcʒan Joſeph no Galilea / aran
täs Pilles Naʒareth / exkan to Judde ſemme / vs to
Pille Dauid / kattra tur dheweey Bethlehem / Ta-
peetcʒ ka tas no to Namme vnd Radde Dauid by /
vs to / ka täs ßöw mheſlote lickte / ar Maria ßouwe
ßaloulata Gaſpaſſche / kattra tur apgrutenata by.
Vnd kad the tur path by / nätce tas laix ka thay pe-
cʒimpt by. Vnd tha pecʒimme ßouwe pirmoye Dhe-
le / vnd tinne to exkan autims / vnd licke to exkan we-
ne Sʒille. Aeſto thems nhe by cʒittur neewena
weta exkan to Maiawete.
	Vnd tur by Ganne exkan to patte wete / tur
prettybe wuerßon to louke / te gannye py to Nackte
ßouwes lopes. Vnd Rouge / tas Engels tha kun-
ge apſpydey tös / vnd the iſſabyas ßöw lote / Vnd
tas Engels ßatcy vs tems / nhe yßabyates yums /
Rougeth / Es paßluddena yums lele precibe / kattra
wueſſems loudems notitcʒys. Aeſto yums gir ſcho-
dene tas Peſtitays pecʒimmis / katters gir Chriſtus
tas Kunx exkan to Pille Dauid. Vnde to yemmet
pär Syme / juus to Beerne attraſſeet exkan autims
etythe / vnd exkan wene Sʒille gullite. Vnd tudelin /
by tur py to Engele / ta kopybe täs Debbeſſes
droudcʒibes / te ßlawey Dewe / vnd ßatci / Gode gir
@b{Dewam}

[15.lpp.]
Dewam exkan tho auxtibe / vnd mers wuerßon
Semmes / vnd tims Cʒilwhekims wens labs pratcʒ

@v{Die Epiſtel in der andern Chriſt-}
@v{meſſen. Tito 3. cap.}

	BEth tad parradyas ta myleſtibe / vnde louſcho
	milibe thä Dewe muſſe peſtitaye. Nhe to dar-
	be deele täs Taiſnybes / kattre mhes darriſche
byam / Beth peetcʒ ßouwe ßeeleſtibe / darrye thas
mums ſweetes / cʒour to peſtiſchenne thäs atcʒimp-
ſchennes vnd paiounaſchennes tha ſweete Garre /
kattre täs baggatige Jſleys gir pär mums / cʒour
Jeſum Chriſtum muſſam Peſtitayam. Vs to ka
mhes cʒour to patte ßeeleſtibe tayſne vnde Bherne
eſſem täs mußiges cʒiwibes / peetcʒ tho cʒerribe / tas
gir yo teſcham teſe.

@v{Euangelium in der andern Chriſt-}
@v{meſſen Luc. 2. cap.}

	VNd kad te Engele notims vs debbeſſe brout-
	cʒe / treſſey te Ganne ſtarpan ßöw / laydeet
	mums nu noedth vs Bethlehem / vnd to
redtcʒeet katters tur notitcis gir / ka mums tas kunx
gir ßinnamme darrys / Vnd te näetcʒe pepeſche /
@b{vnd}

[16.lpp.]
vnd attrade abbe Mariam vnd Joſeph / vnd to
Bherne exkan to Sʒillite gullite. Beth kad te to
redtcʒeiſche by / Jſplattye te to Wärde / ka vs tems /
no ſcho Bherne ßatcyꜩ by / vnd wueſſe kur tas prex-
kan nätce / ißabrinoyas te ßöw / pär to Wallode /

kattra tems te Ganne ßatcyſche by. Beth Maria
patturrhey wueſſes ſchos Wärdes / vnd apdomaya
thos exkan ßouwe Sʒirde. Vnde te Ganne atgre-
ſches / patteitcʒe vnd ßlawey Dewe / pär wueſſe / ko
te cʒirdeiſche vnd redtcʒeiſche by / kha tad vs tems
ßatcyꜩ by.

@v{Die Epiſtel in der dritten Chriſt-}
@v{meſſen / Ebre. 1. cap.}
@b{Petcʒ}


[17.lpp.]
	PEetcʒ to ka exkan preſchelaikims Dews
	doudtcʒe{duodtcʒe} kärth vnd vs daſſchade mhere treße-
	ys gir / vs tems Thewems / cʒour tems Pro-
phetems / gir täs peedige exkan ſchims denims vs
mums treßeys / cʒour to Dhele / kattre täs eſthadys
 gir pär Manteneke pär wueſſe lethe / cʒour kattre
thas arridtcʒan to Paſſoule darrys gir. katteers /
peetcʒ to kärte ka thas gir tas ſpidums winges Go-
dybes / vnd ta lydtcʒe Waix winges buuſchennes /
vnd nes wueſſe lethe / ar ßouwe ſpetcʒige wärde /
vnd gir darrys to ſkyſtiſchenne muſſes greekes /
cʒour ßöw pattim / gir thäs ßöw ſeedes py to lab-
be roke thäs auxtas godibes / exkan to auxtibe / Ta
doudcʒe labbäx tappis / neeka te Engele / tha wue-
ſtym doudtcʒake thas wene auxtake wärde preſchan
tems mantays gir.
Aeſto vs kattre Engele gir täs kadekärte ßatcys /
tu eße mans Dhels / ſchodene eſme es thöw pecʒim-
mis ? Vnd whel wene kärte / es buſſcho winge Thews
vnd thas buus mans Dheles. Vnd atkal kad thas
tho pirme pecʒimpte ewedde exkan to Paßoule / ßatcy
thas / vnd to buus wueſſe Dewe Engelims peluckt
notims engelims treß tas teſchã / thas dar ßouwes
engeles garres / vnd{v?} ßouwes kalpes vggunneleſmes.
Beth no to dhele Dews touws kreeßls palleke no
mußibe mußam. Ta ſpeetcibe touwes{tuowes} walſtibes / gir
wene taiſnige ſpetcʒibe. Tu es myleis to taiſnybe / vñ
									@b{eny-}

[18.lpp.]
enydeys to ne taiſnybe / Tapeetcʒ gir thöw / O
Dews / ſchwaidys tows Dews / ar tho Olye täs
Lyxmibes / pär touwems lydtcʒ bedrigims.
	Vnd tu Kunx es no Eßakumme / to Semme
duebbenays / vnd te Debbeſſe gir touwes Rokas
darbe. Te patte paßuddys / beth tu pallix / Vnde te
wueſſe no wheꜩaas / kha wena drebe / vnd ka Wad-
malle tu thös younas / vnd the ßöw pawerſees.
Beth tu eße tas paꜩ / vnd touwe{tuowe} gadde
neemitteeſes.

@v{Euangelium in der dritten Chriſt-}
@v{meſſen / Johannis 1. cap.}

	EXkan eßakumme by tas Wärdtcʒ / vnd tas
	Wärdtcʒ by py Dewe / vnd Dews by tas
	Wärdtcʒ. Tas patcʒ by exkan Eßakumme
py Dewe Wueſſa letha gir cʒour to patte / darryta /
@b{vnd}

[19.lpp.]
vnd bes to patte neneke darrytcʒ gir. Exkan to
by ta Cʒiwibe / vnd ta cʒiwibe by ta gaiſme to cʒil-
weke / vnd ta gaiſme{gayſyme} ſpydeye exkan tho tumpßybe{tumpʒybe} /
vnd ta tumpßybe nhe gir to aptwheruſſe.

	Tur tappe wens cʒilwhex no Dewe Jſſutytcʒ
tas dhewe Johannes. Tas paꜩ naetce pär ledcʒibe /
ka thas no tho gaißme / ledtcʒibe dothe / ka the wueſſe
cʒour tho titcʒeete. Tas nhe by ta gaiſme / beth ka
thas ledtcʒybe dothe no to gaiſme. Ta by ta patteſe
gaiſme / kattra wueſſes cʒilwhekes abſkaydro / kattre
exkan ſcho paſſoule nake. Tas by exkan tho paſſou-
le / vnd ta paſſoule gir cʒour tho patte darrita / vnd
ta paſſoule nhe paſinna tho.

	Tas naetce exkan ßouwe paſſche paddomibe /
vnd te ßouwe nhe peyeme to. Beth cʒeke doudcʒ to
vſſyeme / tims döwe thas ſpeeke Dewe beernes tapt /
kattre tur exkan winge Wärde titcʒ. Katteers nhe
no tho aſſen / nedtcʒ no tho gribbeſchenne thäs me-
ſes / nedtcʒ no tho gribbeſchenne wena wyra / beth
no Dewe pecʒimmuſſche gir. Vnd tas Wärdtcʒ
tappe Meßa / vnd cʒiwoye ſtarpan mums / vnd
mhes redcʒeyam wynge godybe / wene godybe / kha
tha wene pecʒimpte Dhele no Dewe /puelns ßeele-
ſtibe vnde taiſnibe.
								@b{Die}

[20.lpp.]
@v{Die Epiſtel am tage des heiligen}
@v{Stephani / Act. am 6. vnd 7. cap.}

	BEth Stephanus puelns thäs Titcʒibes vnd
	ßpeeke darrye Brinumme vnd lelas Sʒi-
	mes ſtarpan tems loudems. Tad cʒheles cʒit-
te auxkam / no tho Skole / kattre tur dhewe tho Li-
bertiner / vnd tho Kyrener / vnd to Alexanderer vnd
tho / kattre no Cilicia vnd Aſia bye / vnd apioutay-
as ßöw ar Stephano. Vnd the nhe pawarrey pret-
tibe ſthaweeth tay guddribe / vnd tam Garram kat-
ters tur treßey.

	Tad yeme te cittes wyres / te ßatcy / mhes eſſem to
cʒirdeiſſche newiges wärdes treßote / prettibe Moſe
vnd prettybe Dewe. Vnd kuudenay tös loudes vnd
tös whetcʒakös / vnd tös Raxtmaetcetaies{Raxtmaetcetates} / vnd ga-
ye tur klathe / vnde rawe to nohſt / vnd wedde to pre-
ſchan tems Runne kungems. Vnd atwedde wil-
tiges leꜩenekes preſchan / te ßatci Schis Cʒilwhex
nhe mittas treſſhet ßaimiges wärdes prettybe ſcho
ſweete wete vnde to Boußle. Aeſto mhes eſſeme to
cʒirdeiſche ßacköte / Jeſus no Naʒareth ſcho wete
Jſpöſtys / vnd pär wärtis tös dotes Boußles / kat-
tre mums Moſes doeuwis gir. Vnd te lukoyas
vs to / wueſſe te / kattre exkan to Runne ſeedeeye /
vnd redtcʒey winge wayge / ka wene Engele wayge.
@b{Kad}

[21.lpp.]
	Kad te ſcho cʒirdeye / gaye tas tims cʒour to
Sʒirde / vnd ßackode tös Sobes. Beth khad thas
puelns tha ſweete Garre by / lukoya thas vs tho
Debbes / vnd redtcʒey to Dewe godybe / vnde
Jeſum ſtawote py Dewe labbe roke / vnd ßatcy /
Rougeth / es redtcʒo to Debbeſſe atwarre / vnd to
Cʒilwheke Dhele py to Dewe labbe roke ſtawote.
Beth te breedtcʒe ſkannige vnd ayſturrey ßouwes
außes / vnde mette wene lidtcʒige vs to / vnd Jſſtu-
me to aran Pillis / vnd ackmenoya to. vnd te Ledt-
cʒeeneke nolicke ßouwes dreebes py tems kayems
wene Maetcekle tas dhewey Saulus. Vnd{Vud} ackme-
noya Stephanum / Tas ßoutce vnd ßatcy : Kunx
Jheſu / vs yem manne Garre. Beth tas mettes
ßöw cʒellos / vnd breetcʒe ſkannige / Kunx nhe pela-
gadi tims ſchös greekes. Vnd khad thas to ßatcys
by / ayſmigga thas.

@v{Euangelium am tage S. Stepha-}
@v{ni / Matth. 23. cap.}

	TApeetcʒ rougeth / es ſuute py yums Prophe-
	tes vnd Guddres / vnd Raxtmaetcetayes /
	vnd no tims pattims yuus cʒittes nokoußeet /
vnd kruſtan ßittiſet / vnd cʒittes yuus ſchoutiſeth
exkan yuußims Skolims / vnd tös wayiaſeeth / no
wenas Pillis exkan to otre / ka par yums nake
								@b{wueſſ}

[22.lpp.]
wueſſe tas taiſnyx aßens katteers iſledtcʒ gir wuer-
ſon Semmes / no to Aſſenne tha tayſne Abels / is{js}
to aſſenne Zacharie tha Dhele Barrachie / kattre
yuus nokouwuſſche eſſeth / ſtarpan tho Baſnice
vnde Altare. Patteſe es ßack yums / ka tas wueſſe-
notol pär ſcho Radde naetcʒys.
Jeruſalem / Jeruſalem / kattra tu nokow tös
Prophetes vnd ackmenna tös / kattre py thöw ßuti-
te gir. Cʒekärt eſſeme es touwes Bhernes gribbeis
ßackraath / lydtcʒ / kha wena Wueſte ßouwes cʒaly-
ſches ßackray appeſkan ßouwems ſpaarnems / vnd
yuus nhe eſſet gribbeiſſche ? Rougeth / yuuſe Nam-
mam buus pooſte atſtatam tapt. Aeſto es ßacke
yums / yuus man no ſcho laike nhe redtcʒeeſeth /
tekams / ka yuus ßatcyſhet / Slaweeꜩ gir tas / kat-
teers tur nake exkan tho Wärde tha kunge.

@v{Die Epiſtel am tage Johannes / des}
@v{Apoſtels vnd Euangeliſten / Eccleſ. 15. cap.}

	SCho dar neewens / beth tas kas tho kunge by-
	ſthas / vnd kas ßöw py Dewe wärde thur-
	ras / tas attrode to. Vnd ta to ßaſtaps kha
wena Mathe / vnd to ßayems kha wena youna
Brute. Ta to ehdenas ar Mayße thäs ſappraſ-
ſchennes / vnde to cʒirdenas ar Vdenne thäs gud-
bribes / cʒour to taps thas ſtirps / ka thas ſtippre
@b{ſtawhet}

[23.lpp.]
ſtawhet war / vnd ßöw py thäs thurreeßes / ka thas
kounan nhe thope. Ta to paauſtenas / pär ßouwe
tuwake / vnde tham winge Mutte atwhers exkan
to droudtcʒibe. Ta to apkrones ar precibe vnd lyx-
mibe / vnde ar wene mußige wärde apdawenas.
Beth te Jecke nhe attrode to / vnd te Beeſdewige to
nheſaredtcʒes / aesto ta gir tale notims greeſnims /
vnd wiltenekems / vnd nhe ßin no thäs

@v{Euangelium am tage Johannis des}
@v{Apoſtels vnd Euangeliſten / Johan. 21. cap.}

	BEth kad tas to by ßatcys treſſey thas vs tho /
	ſtayga man peetcʒ. Beth Petrus greſhes
	ßöw apkaarth / vnde redtcʒey to Maetcekle
peetcʒ ſtaygayote / kattre Jeſus myle thurrey / kat-
ters arridtcʒan py winge kruute py Wackarree ede-
ne gulleis by / vnd ßatcys by / Kunx / kas gir / kas
thöw pewils ? Kad Petrus ſcho redtcʒey / ßatcy
tas vs Jeſu / Kunx / beth ko buus ſchim ? Jeſus{Jeſns} ßat-
cy vs to / kad es gribbe / ka thas pallecke / tekams ka es
nako / ko bheda tu pär to ? Staiga tu man peetcʒ.
Tad Jſgaya wena wallode ſtarpan tems Bralems /
Schis Maetceklis nhe muerſt / Vnd Jeſus nhe
ßatcy vs to / Tas nhe muers / beth ka es gribbe ka tas
palleck / tekams ka es nako / ko bheda tu par to ?
Schis gir tas Maetceklis / katteers no scho
@b{lethe}

[24.lpp.]
lethe ledtcʒibe dode / vnd gir ſcho raxtys / vnde mhes
ßinnam / ka winge ledtcʒybe teſa gir.

@v{Die Epiſtel am tage nach dem}
@v{Chriſtage / Gala. 4. cap.}

	BEth es ßack / tickylge ka thas Mantenex wens
	Bherns gir / thad nhe gir ſtarpan tho vnd we-
	ne kalpe neewene ſtarpybe / Ja tomher thas
wens Kunx gir wueſſes Paddomybes / Beth thas
gir apeſkan tims Paglabegims / vnd Sʒargims /
tekams iſto nolickte layke no Thewe. Ta mhes ar-
ridtcʒan / kad mhes Bherne byam / tad byam mhes
cetumman appeſkan tims ßargims no eſtadibems.

	Beth kad thas Layx pepueldytcʒ tappe / ßuutye
Dews ßouwe Dhele pecʒimpte no wenas ſewes /
vnd appeskan to Boußle nolickte / ka tas tös / kattre
appeſkan tho Boußle by / peſtyte / ka mhes to Bher-
ne mantybe dabbutem. Tapeetcʒ ka yuus tad
Bherne eſſet / gir Dews to Garre ßouwe Dhele
ſuutys exkan yuuſims ßirdims / tas breetcʒ Abba /
myleis Thews. Ta peetcʒ{peetꜩ} nhe gir nu ſcheitan nee-
wens kalps wayrs / beth Bherne wene. Beth gir
the nu Bherne / tad gir the arridtcʒan Dewe wal-
ſtibes Manteneke / cʒour Chriſtum.
@b{Euan-}

[25.lpp.]
@v{Euangelium am Sontage nach dem}
@v{Chriſtage / Luc. am 2. cap.}

	VNde winge Thews vnde Mathe Jſbrinoyas
	ßöw to / katteers no tho ßatcyꜩ tappe / Vnde
	Simeon ſweetye thös / vnd ßatcy vs Mari-
am winge Mathe / Rouge / ſchis thope lickꜩ pär
wene krittumme / vnd auxkam cʒelſchenne doudcʒims
exkan Jſrael / vnde pär wene Syme / kattram pret-
tibe treſſeetcʒ tope. Vnd wens Sobens taps cʒour
touwe Dhweſel ſpeſꜩ / ta peetcʒ ka doudtcʒe ßirdige
damaſchennes ßinnamme thope.
	Vnd tur by wena Prophetinna Hanna / wena
Mheite Phanuel / no tho radde Aſer / ta by wetcʒy-
									@b{ga /}

[26.lpp.]
ga / vnd by ßeptinge gadde cʒiwoyſſe ar ßouwe Wy-
re / no ßouwe Jumprowibe / vnd by wene Attraite
py aſtonedeſmette vnd cʒeetre Gaddems / ta nhe
naetce neewenkärth no tho Baſnice / kalpoye De-
wam ar gauweſchenne vnd peluckſchenne / Dene
vnd nackte. Ta patte gaye arridꜩan tur klathe py
to patte ſtunde / vnd teyꜩe to kunge / vnd treßey no
to vs wueſſems / kattre vs to peſtiſchenne exkan
Jeruſalem gaidye.
	Vnd kad the wueſſes lethes pabeyguſſche by /
peetcʒ tho Boußle tha Kunge / greſhes the ßöw
atkal vs Galileam / exkan ßouwe Pille Naʒareth.
Beth tas Bherns auga / vnde tappe ſtippris exkan
Garre / puelns guddribe / vnd Dewe ßeeleſtibe by
py tho.

@v{Die Epiſtel am Newen Jarsta-}
@v{ge{tage} / Galat. 3. cap.}

	BEth pirms ta Titcʒibe naetcʒe / tappam mhes
	appeſkan tho Boußle paſſargathe vnd ap-
	ßleeckte / vs to tytcʒibe / kattra tur bye ßinnam-
me tapt. Ta gir tas Boußlis muſſe maetcetais vs
Chriſtum{Ehriſtum} / ka mhes cʒour to tytcʒibe tayſne thopam.
Beth nu ta Tytcʒibe nakuſſe gir / tha eſſem mhes
nhe wayrs appeſkan tho cʒetige maetcʒetaye. Aeſto
yuus eſſet wueſſe Dewe Bheerne / cʒour to tytcʒibe
@b{exkan}

[27.lpp.]
exkan Chriſto Jeſu. Aeſto ceke yuus chriſtite eſſet /
the gir Chriſtum apwilkuſſche. Scheit nhe gir
neewens Judꜩ nedtcʒ Grekis / Scheit nhe gir nee-
wens kalps nedtcʒ Swabbadcʒ / ſcheit nhe gir nee-
wens Wyrs nedtcʒ Sewa. Aeſto yuus eſſet wueſ-
ſe notal wene exkan Chriſto Jeſu. Beth eſſet yuus
Chriſti / thade eſſet yuus no{yo} Abrahams Sʒeekla /
vnd peetcʒ to peßatcyſchenne Manteneke / ieb Dewe
Beerne.

@v{Euangelium am newen Jarsta-}
@v{ge / Luc. 2. cap.}

	VNde kad te aſtone dene ſeeꜩẽ by / ka tas bherns
	apgreſꜩ tapte / tad tappe winge wärdtcʒ dhe-
	weetcʒ Jeſus / katters dhewetcʒ by no tho en-
gele / pirms thas exkan Mathe meße eyempꜩ tappe.
								@b{Die}

[28.lpp.]
@v{Die Epiſtel am tage der heiligen drey}
@v{Könige Eſaie am 60. cap.}

	VSmodes thöw / thope gaiße / aeſto touwa
	gaiſma nake / vnd ta kunge godibe vs eth pär
	thöw / aeſto rouge tumßibe apkla to Sem-
me / vnd kreeßlybe tös loudes / Beth par thöw vſedth
tas kunx / vnde winge godibe paſſpide pär thöw / vnd
te pagane exkan touwe gaiſſibe ſtaigaas / vnd te
loudes exkan ſkaydrumme kattra pär thöw vs
edth / pacʒel touwes atcʒes / ſkattes apkart / ſche
wueſſe ßackrate nake py thöw / touwe Dehle no tha-
lenes ſchur naetcʒys / vnde touwes Mheites py tho
Sane taps vs autcʒenate / Tad tu touwe Joucibe
redtcʒees / vnd touwa Syrdtcʒ ßöw Jſbrinoſſes /
vnd Jſplattyſſes / kad ßöw ta doudtcʒibe py Jures
py thöw atgreſſäs / vnd ta warre tho pagane py
thöw nake / aeſto ta doudtcybe to kammele te thöw
apklaas / vnd te tetcʒetaye aran Midian vnd Epha /
the aran Saba wueſſe naetcʒys / Selte vnde Wy-
rock atneſſis / vnde tha kunge Slawe paßluude-
naas.

@v{Euangelium am tage der heiligen}
@v{drey Könige Matth. am 2. cap.}

@b{Kad}

[29.lpp.]
	KAd Jeſus pecʒimmis by / exkan Bethlehem
	exkan Judeſemme / py to layke ta Köninge
	Herodis / Rouge / tad naetce te Guddre / no
auſtrumme ſemmes exkan Jeruſalem / vnde ßatcy /
kur gir tas youns pecʒimptcʒ Köninx to Judde /
Mhes eſſem winge Swaiſſene redtcʒeiſche / exkan
auſtrumme ſemme / vnde eſſem nakuſſche to peluckt.

	Kad to tas Köninx Herodes cʒirdey / Jſbyas
thas / vnd ar to ta wueſſe{wneſſe} Jeruſalem. Vnde
licke
ßackraat wueſſes auxtes Baſnice Kunges vnd
Raxtmaetcetayes ſtarpan tems loudems / vnd Jſ-
waytcʒaya no tims / kur Chriſtum by pecʒimptam
tapt. Vnd te ßatcy tham : Exkan Bethlehem ex-
kan Judde ſemme. Aeſto tha ſtawe tur raxtyꜩ cʒour
								@b{to}

[30.lpp.]
to Prophete. Vnde tu Bethlehem{Bethleyem} exkan Judde
ſemme / es neenekade tha maſſaka ſtarpan thems
lele kungems Juda / aeſto aran thöw buus man
nackt / tham Kungam / katteers pär mannems lou-
dems Jſrael wens Kunx buus.
	Tad aytcʒenaye Herodes tös Guddres paßlep-
pen py ßöw / vnde maetcye tickuſſche no tims / kad ta
Swayſne paſſpideyſe bye / vnd radye tös vs Beth-
lehem / vnde ßacye : Noeyet / vnd Jſwaitcʒayet tickuſ-
ſche peetcʒ to Beerninge. Vnd kad yuus to attraſ-
ſeth / thad atßackat to man / ka es arrydtcʒan nako /
vnd peludtcʒe to.
	Kad the nu to Köninge cʒyrdeiſche by / no gay
the. Vnd rouge / ta Swayſſene / kattre the exkan
auſtrumme Semme redtcʒeyſche by / gay tems pa-
prexke / tekams ka tha naetce / vnde ſthawey tur
wuerßon / kur tas Beerninx by.
	Kad te to Swayſſene redtcʒeey{reedtcʒeey} / tappe the war-
ren eprecenate. Vnde gay exkan to Namme / vnde
attradde to Beerninge ar Marien winge Mathe /
vnde kritte ſemmen / vnd peludꜩe to. Vnde atwhere
ßouwe Bagatibe / vnde abdawenaye to ar Selte /
Wyrock vnd Myrren. Vnd Dews pawheley tims
exkan Sʒapne / ka thems nhebye ßöw atkal py He-
rodem greeſtes. Vnde gaye cʒour wene cʒitte cʒelle
atkal exkan ßouwe Semme.
@b{Die}

[31.lpp.]
@v{Die Epiſtel am erſten Sontage nach}
@v{der heiligen drey Könige tage / Rom. 12. cap.}

	MYlige Brale / es peminno yums / cʒour to
	Dewe ßeeleſtibe / ka yuus yuuſe Meße nodo-
	deth par vpperre / katters tur cʒiwe / ſweete /
vnde Dewam papratige gir / kattra gir yuuſe ßap-
prattige dewe kalpoſchenne / vnde nhe thurretes
yums lydtcʒe ſcho paſſoule / beth pawhertetes yums
cʒour payounaſchenne yuuſe pratthe / ka yuus ßa-
yuſth warreth / katteers tur gir / tas labbes / tas
patykams / vnde puelnige Dewe prätcʒ.
	Aeſto es ßack cʒour to ßeeleſtibe / kattra man do-
ta gir / Jckwenam ſtarpan yums / ka neewens way-
rack no ßöw thurras / ka tam peklayas thurretes /
beth ka thas gaddyge ßöw thurras. Jckwens / peetcʒ
tho ka Dews yſdallys gir / to Mhere täs Titcʒybes.

@v{Euangelium am erſten Sontage nach}
@v{der heiligen drey Könige tage / Luc. 2. cap.}

	VNde winge whetcʒacke gaye jck gadde vs Je-
	ruſalem / vs to leledene ſweetke. Vnd kad tas
	duewe paddeſmette gadde wheꜩ by / nogay the
vs Jeruſalẽ / peetcʒ to erraddumme thös ſweetkes.
Vnd kad thaſe denes pabeicktes by / vnd the atkal tur
mayas gay / pallicke tas bherns Jeſus exkã Jeruſalẽ /
@b{vnd}

[32.lpp.]
vnd wynge Whetcʒake to nhe ßynnaye : Beth te
cʒerrey / ka buute tas ſtarpan thems Cʒellenekems /
vnde naetce wene dene brouckſchen / vnd meckleye
to ſtarpan tems drougems / vnd paßiſtammems.
Vnd kad the to nhe attradde / gaye the atkal vs Je-
ruſalem / vnd meckley to. Vnde tas noticke peetcʒ

trims denims / attradde the to exkan Baſnice ſee-
damme / ſtarpan thems Maetcetayems / ka thas
tös cʒyrdeete / vnde Joutate. Vnd wuſſe kattre to
cʒyrdey / Jſſabrinoyas ßöw pär wynge ßappra-
ſchenne / vnd atbildeeſchenne. Vnd kad the to redt-
cʒey / Jſſabyas the ßöw.
@b{Vnd}

[33.lpp.]
Vnde wynge Mathe ßatcy vs tho / Mans Dhels /
kapeetcʒ eſtu mums to darrys ? Rouge tows Thews
vnde es / eſſem thöw ar ßuſteſchenne meckleiſche. Vn-
de tas ßatcy vs thems / kas gir tas / ka yuus man
meckleiſche eſſeth ? nhe ßinneth yuus / ka man buus
buuth / exkan tho katters manna Thewa gir ? Vnde
the nhe ßappratta to wärde / kattre tas ar tims treſ-
ſey : Vnd tas gaya ar tims ſemmen / vnde naetce ex-
kan Naʒareth / vnd by tims packlouſyx. Vnd wynge
Mathe patturrey wueſſes ſchös wärdes exkan
ßouwe ßirde. Vnd Jeſus peyemhe exkan Guddri-
be / Wheꜩibe / vnde ßeeleſtibe py Dewe vnde thems
Cʒilwhekems.

@v{Die Epiſtel am andern Sontage}
@v{nach der heiligen drey Könige / Rom. 12. cap.}

	AEſto lydtcʒ ta / ka mums exkan wene Meße
	doudtcʒe lodʒekle gir / beth wueſſems lodtcʒe-
	klems nhe wenade darbe gir. Ta eſſem mhes
doudcʒe wena meßa exkan Chriſto / beth ſtarpan we-
notre gir wens ta otre lodtcʒeklis. Vnd gir daſſcha-
de dawane / peetcʒ to ßeeleſtibe / kattra mums dota
gir. Gir kadã paprexke ßluddenaſchenne / thad laide
to tay titcʒibe lydtcʒe buuth. Gir kadam wens Am-
matcʒ tad ßarge thas to Ammatte. Maetcʒe kaſlab-
ban / thad ßarge tas to maetcʒybe. Peminne ka-
					@b{ſlabban /}

[34.lpp.]
ſlabban / thad ßarge tas to peminneeſchenne. Dode
kaſlabban / thad dode tas weneteßige. Walde ka-
ſlabban / thad buus tam tickuſcham buuth. Parra-
de kaſlabban ßirde{ßrde} ßeeleſtibe / thad dar thas to
ar
labbe prate.
	Tay mylibe nhe buus wyltige buut. Enideth
to loune. Pekarreth tam labbem. Tay bralige
mylibe ſtarpan wenotre buus ßirdduebbenige
buuth. Wens nake tam otram prexkan ar gode
parradiſchenne. Nhe eſſet kuutre exkan tho / ko yums
darryth buus. Eſſet vgunige exkan Garre. Sʒat-
taiſetes yums exkan to layke. Eſſet lyxme exkan
cʒerribe / precʒyge exkan noſkummybe. Nhe mittet
no luckſchennes. Peyemmetes thös ſweetes bhede-
cʒetiges. Maioyeth labprath. Swetiget kattre
yums pulga. Swetyet vnde nhe ladeth. Preceetes
yums ar tims precʒigyms / Vnde roudeth ar tims
roudamims. Thurret wenadige prathe ſtarpan
wenotre. Nhe gadhat peetcʒ auxtems lethems / beth
thurretes yums py thems Sʒemmoſkems.

@v{Euangelium am andern Sontage}
@v{nach der H. drey Könige / Johan. 2. cap.}

	VNde than treſſchan denan tappe wena kaaſa
	exkan Cana Galilea / vnd tha Mathe Jeſu
	by tur. Beth Jeſus vnd wynge / Maetcekle /
@b{tappe}

[35.lpp.]
tappe arridtcʒan kaaſas aytcenathe. Vnd kad
tims Wyns petruke / ßatcy tha Mathe Jeſus vs to.
Thems nee gir Wyna. Jeſus ßatcye vs täs / Sewe
kas gir man ar thöw Jadar ? Manna ſtunda nhe
gir whel nakuſſe. Wynge Mathe ßatcye vs tems
kalpems / ko thas yums ßack / to darreth. Beth tur
by lickte ſeſſche ackmenne vdenne Kruſes / peetcʒ to
Eraddumme tho Juddige ſkyſtiſchenne / vnde exkan
ickwene gaye / py duewe ieb triß Mhere.

	Jeſus ßatcye vs tems / pueldeth thäs Vdenne-
kruſes ar Vdenne. Vnde the pueldye thös Jſmal-
lems puelne. Vnd thas ßatcye vs tems eleyth nu /
vnd neſſet to tham Barribe ſargam. Vñ the no neſſe
tham. Beth kad tas Barribeſſarx to Wyne boudye
							  @b{katters}

[36.lpp.]
katters Vdens buewis by / vnd nhe ßinnaya no
kurrenes thas naeckte / Beth te kalpe ßinnaya to /
kattre to vdenne ſmheluſſche by / aitcenaye tas Bar-
ribe ſargs to Brudegam / vnd ßatcy vs tho / Jckwens
dode pirmack labbe Wyne / vnde kad the cʒeeruſſche
tappuſſche gir / ka tad to planako. Tu eſſe to labbe
Wyne Jſſchim ßoudtcʒeys.
	Ta gir ta pirma Syme / kattre Jheſus dar-
rye / vnde noticke exkan Cana Galilea / vnde parra-
dye ßouwe Godibe. Vnde wynge Maetcekle titcʒey
exkan tho.

@v{Die Epiſtel am dritten Sontage}
@v{nach der heiligen drey Könige / Rom. 12. cap.}

	NHe thurretes yums paſſchems pär Guddres.
	nhe atmaxayeth loune ar lounibe. Par-
	radeth tickuſſche godibe prettibe yckweno. Ja
tas ta war buuth / tick doudtcʒ ka exkan yums gir /
thad thurret ar wueſſims Cʒilwhekims Mere.
Nhe reedetes yums paſſchems / manne mylige / beth
dodeth wete tay Dewe duſmibe. aeſto tur ſthawe
raxtyꜩ / ta Reediſchen gir manna / es grib atmaxath
ßacke tas Kunx.
	Kad nu touwam enaidenekam Jßalckeſt / thad
baryo to / Twyxth tham / thad cʒirdena to. Kad tu
tho darre / thad tu queeleines Ogles wuerßon wyn-
@b{ge}

[37.lpp.]
ge Galwe ßakraas. Nhe layde thöw to loune pär
warreeth / beth pär war tu to loune ar tho labbe.

@v{Euangelium am dritten Sontage}
@v{nach der heiligen drey Könige / Matth. 8. cap.}

	BEth kad tas no tho kalne gaye / ſtaigaye tham
	doudtcʒe loudes peetcʒ. Vnd rouge / wens
	Spittals wyrs naetce / vnde peludtce to / vnde
ßatcy / Kunx / kad tu grib / war tu man ganne ſkyſtyth
Vnde Jeſus iſſtepe ßouwe Roke / aiſkaare to / vnde
ßatcy / Es grib darryth / thope ſkyſtytcʒ. Vnde ta tu-
deline by tas no ßouwe Spittalibe ſkyſtcʒ. Vnde
Jeſus ßatcy vs to / perouge / nhe ßack to newenam.
Beth no ey / vnde rades thöw tam Baſnicekungam /
vnde vppere to Dawane / kattre Moſes pawheleis
gir pär wene letcʒibe pär thems.
					 			 @b{Beth}

[38.lpp.]
Beth kad Jeſus gaye exkan Capernaum / gaye
wens Galwenex py to tas ludtcʒe to / vnde ßatcy
Kunx / Mans kalps gulle tur mayas / vnd gir mehl-
mene ßerdcʒyx / vnde thope warren wärdtcenaaꜩ.
Jeſu ßatcy vs tho / Es grib näckt / vnde tho wheſſelle
darryth. Tas Galwenex adbildey / vnde ßatcy /
Kunx es ne eſme cʒenyx / ka tu appexkan manne
Jumpte eſe. Beth ßack wene wärde / thad taps mans
kalps / wheſſels aeſto es eſme wens Cʒilwhex / vnd to
wuerſeneke kalpenex / vnd appeſkan man gir karye
Wyre / Beth kad es ßacke vs to whene / no ey / thad
nö edth thas. Vnd vs to Otre / nätce ſchur / tad nake
thas. Vnde vs manne kalpe / dar to / thad dar
thas tho.

	Kad tho Jeſus cʒirdey / Jſſabrinoyas thas ßöw /
vnde ßatcy vs tems / kattre tham peetcʒſtaigaya /
Patteſe es ßack yums / thade tytcʒibe nhe eſme es
exkan Jſrael attraddis. Beth es ßack yums /
doudtce nätcʒys / no tho auſtrumme / vnd no tho
wackare puſſe / vnd ar Abraham vnd Jſaac / vnd
Jacob / exkan debeſſe walſtibe ſhedees. Beth te
Beerne täs walſtibes / taps aran Jſtumpte exkan
to tumpßibe / tur buus roudaſchenne / vnde Sobe-
triſeſchenne. Vnd Jeſus ßatcy vs tho Galweneke /
No ey / thöw no teke / ka tu titcʒeys eſſe. Vnde wynge
kalps / tappe wheſſels tan pattan ſtundan.
@b{Die}

[39.lpp.]
@v{Die Epiſtel am vierden Sontage}
@v{nach der H. drey Könige tage / Rom. 13. cap.}

	NHe eſſet newenam neeneke parradam / ka wen /
	ka yuus yums ſtarpan wenotre myle thurree-
	tes. Aeſto kas to otre myley / tas gir to Bouß-
le pepueldys. Aeſto ka tur ßatcyꜩ gir / Töw nhe
buus loulibe pär louſt / töw nhe buus no kouth /
Töw nhe buus ſackt / Töw nhe buus nhe wene wyl-
tige lydtcʒibe dhot / Töw nhe buus neneke ekaro-
tes. Vnd Ja tur wens ciꜩ Boußlis wayrs gir /
tas thope exkan ſcho wärde aptwherꜩ / Töw buus
touwe Tuwake myleeth ka thöw pattim. Ta my-
libe nhe dar tam tuwakam loune. Ta gir nu ta my-
libe thäs Boußlibes pepueldiſchenne.

@v{Euangelium am vierden Sontage}
@v{nach der H. drey Könige tage / Matth. 8. cap.}

	VNnde thas kaape exkan to laiwe / vnd winge
	Maetcekle ſtaigaye tham peetcʒ / vnd Rouge /
	tur pacʒelees ßöw wena lela whedra exkã ju-
res / tha / ka arridtcʒan ta laywinge ar wilnims ap-
klata tappe. Vnde thas gulley te Maetcekle gaye py
tho / vnde modenaye to auxkam / vnde ßatcye Kunx /
pallydtcʒe mums{muns} / mhes grimſtã. Tad ßatcy thas
vs
@b{thems}

[40.lpp.]
thems / Juus Maſſetiꜩige / kapeetcʒ eſſet yuus tha
Jſſabiuſſche ? Vnde cʒelees auxkam / vnde apdrou-
dye to Wheye vnde to jure / Tad tappe tas wueſtyme

kluſſe. Beth the Cʒilwheke Jßabrinoyas ßöw /
vnde ßatcye / kas gir tas par Wyre / ka tham tas
Wheys vnde ta jure packlouſſyge gir ?

@v{Die Epiſtel am fünfften Sontage}
@v{nach der heiligen drey Könige /}
@v{Coloſſ. am 3. cap.}

	THad apwhelꜩet nu / ka te Jſredtcʒeete tha
	dewe Sweete / vnd milige / Syrdtcʒduebbeni-
	ge / ßeeleſtibe / laipnibe / Semmoſkybe / Lehen-
pratybe / patcʒeſchenne / vnd wens pannes to otre.
@b{Vnde}

[41.lpp.]
Vnde pammetteet yums wenotre / kad kadam ßuud-
ceſchenne prettibe to otre gir / lydꜩ ka yums Chri-
ſtus pammettis gir / tha yuus{yus} arridtcʒan. Beth pär
to wueſſe apwelcet to mylibe / katteers tur gir tas
Saytcʒ täs puelnibes. Vnde tas Dewe mers
walde exkan yuuſims ßirdims / py kattre yuus ar-
ridtcʒan aitcʒenate eſſet exkan wene Meße. Vnd
eſſet patteitcʒige. Laidet to wärde Chriſti bagga-
tyge ſtarpan yums cʒiwoth / exkan wueſſade gudry-
be pammacetes vnde peminneethes yums paſſchems
ar dʒeſmims vnde patteitcʒybems / vnde garrigims
miligims dʒeſmims / vnd cʒedeth{ſcʒedeth} tham kungam
exkan yuuſims ßirdims. Vnde wueſſe notalle ko
yuus darreeth / ar wärdims ieb ar darbims / to dar-
ret exkan tho wärde tha Kunge Jeſu / vnde patteit
cʒeth Dewam / vnd tham Thewam cʒour tho.

@v{Euangelium am fünfften Sonta-}
@v{ge nach der heiligen drey Könige}
@v{Matth. 13. capit.}

	Thas doeuwe tims wene cʒitte Lydtcʒibe pre-
	ſchan / vnde ßatcy / Ta debeſſe walſtybe gir
	lydtcʒ wenam Cʒilwekam / katters labbe
Sʒeeckle vs ßouwe Tyrumme ßeeye. Beth kad te
loudes gulley / naetce wynge Enaidenex / vnde ßeeye
nickme Sale ſtarpan thems Queſchems / vnde gaye
					 				 @b{tur}

[42.lpp.]
tur noſt. Kad nu ta Sale auga / vnde augles neſſe /
tad atraddas aridtcʒan ta nickma Sale. Tad gaye
te kalpe py tho Nammethewe / vnde ßatcy / Kunx /
nhe eſtu labbe ßeeckle / vs touwe Tyrumme ſeegys ?
No kurrenes gir tad ta nickme Sale ? Tas ßatcy
vs tims / to gir tas Enaidenex darrys. Tad ßatcy
te kalpe / grib tu tad / ka mhes no etham / vnd to yſra-
wheyam ? Tas ßatcy / Nee / tapeetcʒ ka yuus nhe

lydtcʒ tös Queſches nhe jſpluutcʒeeth / kad yuus to
nickme Sale Jſrawhet. Laydeth thös abbe auckte /
ys tho plauyamme laike. Vnde tan plauyamman
laykan / grib / es vs tems Plawhegyms ßatcyth /
ßackrayeth pirmacke to nickme Sale kopan / vnde
ßeneth to exkan naſtinims / ka ta ſaddetcʒenata
@b{thope}

[43.lpp.]
thope. Beth thös Queſches ßackrayeth man ex-
kan manne Sckune.

@v{Die Epiſtel am Sontage Septua-}
@v{geſima / 1. Corinth. 9. vnd 10. cap.}


Nhe ßinneth yuus / ka te kattre tur ßadoeuwuſ-

ſches gir / te teck wueſſe / beth wens dabbuy to

alge. Titcʒeth nu tha / ka yuus to dabboyet.
Beth yckwens katters tur cʒyxtaas no thurras ßöw
no wueſſenade lethe / wynge tha / ka the wene krone
dabbu / beth mhes wene nhe paſſuddige. Beth es tecko
tha / nhe kha vs to neſſinnamme. Es ßitto tha / neh
tha ka tas / katters exkan{exan} to Gayſſe ßitte. Beth es no
tirpena manne Meße vnde ßlaapeyo to / ka es nhe
tims cʒittims maetcʒo vnde patcʒ nomhettyx thope.

Beth es nhe grib yums / mylige Brale / to ap-
ßleepthe / ka muſſe Thewe wueſſe{wueſſc} gir appeſkan tho
paddebbeſſe buewuſſche / vnd{vud} gir wuſſe cʒour to Jure
gayuſſche / vnde gir wueſſe appeſkan Moſen chruſty-
te / ar tho paddebbeſſe / vnde ar to Jure / vnde gir
wueſſe Wenade garryge Barribe ehduſſche /
vnde gir wueſſe wenade garryge Cʒerreſſe cʒhe-
ruſſche{ſcʒheruſſche}. Beth te cʒhere{ßhere} no to garryge Ackmenne / kat-
ters peetcʒ ſtaigaya katters Ackmens by Chriſtus.
Beth py doudtcʒems nhe by Dewam wens labs
prätcʒ / aeſto the gir paßiſte exkan to Tuxniſſe.
							  @b{Euange-}

[44.lpp.]
@v{Euangelium am Sontage Sep-}
@v{tuageſima / Matth. 20. cap.}

	TA debbeſſe walſtybe gir lydtcʒ wenam Nam-
	methewam / katteers py ryte aggrumme Jſ-
	gaye / darbeloudes derreth exkan ßouwe Wy-
ne kalne. Vnde{Vndc} kad thas ar tims Darbenekims
ßadderreye / pär wene groſſche / pär dene alge / noßu-
tye thas thos exkan ßouwe Wynekalne. Vnd Jſ-
gaye apkärth to treſſche ſtunde / vnde redtcʒeye whel
cʒittes / py tho Tyrge bes darbe ſthawites / vnde ßat-
cy vs tems / No eydth yuus arridtcʒan exkan tho
Wynekalne / Es grib yums dote kas teſe gir. Vnde
the no gaye. Atkal Jſgaya thas apkärth to Sʒeſte /
vnde döuwite ſtunde / vnd darrye lytcʒ tha. Beth
apkärth to wene paddeſmette ſtunde gaye thas
@b{aran /}

[45.lpp.]
aran / vnd attradde whel cʒittes bes darbe ſthawi-
tes / vnde ßatcy vs tems / ko yuus ſcheit to wueſſe
dene bes darbe ſtaweth ? The ßatcy{ßacy} vs tho / mums
nhe gir newens ßadderreis. Tas ßatcy vs tems /
No eyeth yuus arridtcʒan exkan to Wynekalne /
Vnde kas teſe buus taps yums dooꜩ.

	Kad tas nu wäkars tappe / ßatcy tas Kunx
tha Wynekalne / vs ßouwe Perouge / ßoutce tös
darbe loudes / vnde dode tims to alge / vnde eſätcʒe /
no tems peedigems js tims pirmakims. Tad nätce
te kattre apkärth to wenepaddeſmette ſtunde ßad-
derrethe by / vnde yckwens dabbuye ßouwe Groſ-
ſche. Beth kad te pirmake nätce / cʒerrey the wairack
dabbuuthe / vnde the dabbuye arridtcʒan yckwens
ßouwe Groſſche. Vnd kad the to dabbuye / kurneye
te prettibe to Namme thewe / vnde ßatcy / Sche pee-
dige gir wene ſtunde ſtradayſche / vnde tu eſſe thös
mums lydtcʒ darrys / kattre mhes täs denes naſthe /
vnde to karſtumme cʒetuſſche eſſem.

	Beth thas adbildey / vnde ßatcy vs to wene
ſtarpan thems / Mans droux. Es nhe darro thöw
nhe patteſe / Nhe eſtu ar man ßadderreys / pär wene
Groſſche ? Jem kas tows gir / vnde ey noſth / Beth
es grib ſchim peedygam doth lydtcʒ kha thöw. Jeb
nhe gir man walya darrith / ko es grib / ar to man-
ne ? Lukoyes tu tapeetcʒ greyſe / ka es ta labs eſme ?
					 			  @b{Ta}

[46.lpp.]
Ta taps te peedige te pirmake / vnde te pirmake te
peedige. Aeſto doudtcʒe gir aytcʒenate / beth maſſe
gir yſredtcʒhete.

@v{Die Epiſtel am Sontage Sex-}
@v{ageſima / 2. Corinth. 11. cap.}

	AEſto yuus cʒeſchat tös Jeckes ieb nhe ßapprat-
	tiges / labpraath / peetcʒ to ka yuus guddre eſſet.
	Juus ceſchat kad yums kaſlabban pär kal-
peems dar / kad yums kas labban dyra / kad yums
kaſlabban exkan tho wayge ßytte. To ßack es peetcʒ
tho neegode / kha butem mhes waaye tappuſſche.
	Kur nu kaſlabban droſchis wuerßon gir (Es
treſſe exkan nhe ſappraſſchenne) tur eſme es arridt-
cʒan droſchis wuerßon. The gir Ebreer loudis / Es
arridtcʒan / The gir Jſraeliter / Es arridtcʒan / The
gir Abraham Sʒeekla / Es arridtcʒan / The gir kal-
pe Chriſti / (Es treſſe jeckyge) Es eſme whel way-
raack / Es eſme wairaack ſtraddais / Es eſme wai-
raack ßittenes cʒetis / es eſme daſſchekärte guuſtytcʒ /
daſſchekärtige exkan nawigims bhedims buewis /
No tims Juddims eſme es pece kaarte dabbuys cʒet-
tredeſmette ßittenes bes wene. Es eſme tris kärth
ſchouſꜩ / Wenekärt ackmennhoꜩ. Tris kaarth eſ-
me es ar laywe vdenne bhedes cetis / Dene vnde
@b{Nackte}

[47.lpp.]
Nackte es exkan tho cʒillumme täs Jures bue-
wis. Es eſme daſſchekaarth broukais / Es eſme ex-
kan breſmibe buewis vs vdenne / Exkan bhedims
ſtarpan thems Sʒlepkouwems / Exkan bhedims
ſtarpan thems Juddems / Exkan bhedims ſtarpan
thems pagane loudems / Exkan bhedims exkan tims
pillems / Exkan bhedims exkan to tuxniſſe / Exkan
bhedims vs to Jure / Exkan bhedims ſtarpan thems
wiltigems Bralems / Exkan Bhede vnde Darbe /
exkan doudꜩe nomodybe / exkan Jßalckſchenne / vnd
Jſtwyckſchenne / exkan doudtcʒe Gaweeſchen / exkan
ßaltybe{ßaltyhe} vnd nodʒibe.

	Bes to kas ßöw whel cʒittade notekaas / ar
wärde / ka es deniſke thope pär tetceeꜩ vnde nheſſo
gadaſchenne pär{pärwueſſe} wueſſe droudtcʒybe. Kas gir wa-
gis / vnde es nhe thope ways ? Kas thope apgreet-
cyꜩ / vnde es nhe deggo ? Ja kad es man lelo-
the / Tad grib es man mannes waybes lelotes.
Dews vnde tas Thews muße Kunge Jeſu Chriſti /
katters tur ßlaweeꜩ gir mußige / ſin ka es nhe mel-
lo. Exkan Damaſco tas Semmeßoge ta Könin-
ge Areta / paßargaye to pylle tho Damaſcer / vnd
grybbey man guuſtyth. Vnd es tappe exkan wene
kurwe cʒour to Logo aran pär to Mure nolayſꜩ /
vnde yſbhego aran wingims rokims.
@b{Ta}

[48.lpp.]
	Ta leloſchenne nhe gir man yo lab / Tomher
grib es näckt vs tems redtcʒammems / vnde para-
dytims letims ta Kunge. Es paßyſte wene Cʒil-
weeke exkan Chriſto / pirms cʒetterpaddeſmette gad-
dems gir tas exkan to Meße buewis / tad es to nhe
ßinno / ieb gir tas aran to Meße buewys / thad es
to arridtcʒan nhe ßin / Dews ßin to / tas patcʒ tappe
noroutcʒ / exkan to treſſhe debbes. Vnde es paßiſte
to patte Cʒilwheke / ieb tas exkan to Meße ieb aran
tho Meße buewis gir / to es nhe ßinno / Dews ßin
to. Tas tappe noroutcʒ exkan to Paradis / vnde
cʒirdeye nhe jſtreſchammes wärdes / katters newens
cʒilwhex ßatcyt war. No tho grib es man lelotes.
Beth no man pattim / nhe grib es man lelotes / beth
wene mannes waybes. Vnd kad es man lelotes
gribbete / nhe darryth es tapeetcʒ jeckige / aeſto es
gribbeth to teſcham ßatcyth. Beth es no thurros
man to tapeetcʒ / ka man neewens auxtake tur / ne-
ka tas no man redtcʒ{reedtcʒ} / ieb no man cʒyrde.
	Vnde ka es man thös auxtiges paradiſchen-
nes nhe paauxtenayos / gir man dotcʒ wens Meeꜩ
exkan Meße / ar wärde ta Satanna Engels / kat-
ters man ar duurims ßith / tapeetcʒ ka es man nhe
pa auxtenayos. Pär kattre es tad to Kunge tris
kaarth ludtcʒis eſme / ka tas no man bhekete. Vnd
tas gir vs man ßatcys Layde thöw manna ßeele-
ſtibe wayrack buth / aeſto manna ſpeetcʒibe gir exkan
@b{tims}

[49.lpp.]
tims wayms warrena. Ta peetcʒ gribes man
wueſſe wairake lelotes mannes wagibes / ka tas
Speex Chriſti py man cʒywo.

@v{Euangelium am Sontage Sex-}
@v{ageſima Luc. 8. cap.}

	KAd nu doudtcʒe loudes wenan kopan by /
	vnd aran tims pillims py to ſteidtcʒees / ßatcy
	tas cʒour wene Lydtcʒibe. Wens Sʒeyeis
Jſgaye ßouwe Sʒeeckle ßhet / Vnd exkan to kad tas
ßeye / kritte cʒitta py to Cʒelle vnd tappe ßamita / vnd
te Putne appeſkan to Debbes / aprye to. Vnd cʒitta
kritta wuerſſon to Ackmenne / vnd kad ta vſdiga /
ßackalta ta / tapeetcʒ / ka tay newene ßlappybe by.
Vnd ta cʒitta kritta wueddon ſtarpan thems Ehr-
								 @b{ſchims /}

[50.lpp.]
ſchims / vnd te Ehrſche vſdiga lydtcʒ / vnd abßlapeye
to. Vnde ʒitta kritta wuerſſon wene labbe ſemme /
vnde ta vs diga / vnde neſſe ßumpt kaartiges aug-
les / kad tas to ßatcy / ßoutce tas / kam außes gir cʒir-
dhet / tas cʒirde.
	Beth winge Maetcekle youtaya tham / vnde
ßatcy / kas ſcha lydtcʒibe gir. Beth thas ßatcy /
Jums gir dota / ßinnath tho apßlepſchenne tho
Dewe walſtibe / beth tims cʒittims exkan lydtcʒi-
bims / ka the to nhe redtcʒe / ieb the tho yow redtcʒ vnd
nhe ßapprooth / ieb the tho yow cʒirde.
	Beth ſcha gir ta Lytcʒibe / ta Sʒeekla gir tas
Dewe wärdtcʒ. Beth ta / kattra py to cʒelle gir / te
gir / kattre to cʒirde. Turpeetcʒ nake tas Whelns /
vnde yem tho wärde no winge ßirdims. Tapeetcʒ
ka the nhetitcʒ / vnde ßweete thope. Beth the wuer-
ßon to Ackmenne / gir the / kad the to cʒirde / vs yem
the to wärde ar precibe / vnde thems nhe gir neewena
Sʒacknes. Wene maſſe laike / titcʒ the / vnde py tho
layke tho kardenaſchenne no kryt the. Beth kattra
ſtarpan thems Ehrſchims kryte / gir the / kattre to
cʒirde / vnde no edth appeſkan tims gadaſchennims /
thäs Bagatibes vnde karybes täs cʒywybes / vnde
apßlaape / vnde neeneeſſe newenes augles. Beth
kattra wuerßon tho labbe ſemme / gir te / kattre to
wärde cʒirde / vnde pattur to exkan wene labbe
Sʒyrde / vnde neeſſe augles exkan paceſchenne.
@b{Die}

[51.lpp.]
@v{Die Epiſtel am Sontage Quin-}
@v{quageſima oder}
@l{Eſto mihi /}
 @v{1. Corinth. 13.}

	KAd es ar Cʒilwheke vnde Engele mhelims
	treſſeete / vnde man nee buute ta myleſtibe /
	Thad buute es ka wens ſkanyes warris / ieb
ka wens ſkannyge Sʒwarguls. Vnd kad es war-
rethe paprexke ſluddenath / vnde ßinnate wueſſe ap-
ßlepſchenne / vnde wueſſe atßiſchenne vnde man
buute wueſſe Titcʒibe / tha / ka es wueſſes kal-
nes warreethe / vs cʒitte wete ſtattyth / vnde man
nhe buute ta myleſtibe / Thad buute es neeneke.
Vnde kad es wueſſe manne Bagatybe tems Nabba-
gems dothe / vnde lickte manne Meße deckte / vnde
nhe buute ta myleſtibe / Thad nhe buut tas man
neeneke labbe.
Ta myleſtibe gyr lhenpratige vnd laypnige / ta
myleſtibe nhe gir ſkaudiga / ta myleſtibe nhe dar blee-
dibe / ta ßöw nhe vſpuuſchäs / ta ßöw nhe turras
nettickle / ta nhe meckle{meeckle} ßouwe Gode / ta ßöw nhe le-
kas ßabargooth / ta nhe gada peetcʒ loune / tha nhe
precʒayas ßöw thäs nhe tayſnybes / Beth ta precʒa-
yas{prcʒayas} ßöw thäs teſnibes / Tha pannes wueſſe lethe /
ta titcʒ wueſſenade / Tha cʒerre wueſſe lethe / Ta pe-
cʒeſche wueſſe lethe. Ta myleſtibe nhe tope pekuſſuſ-
ſe / ka tomher ta preſche ſluddenaſchenne nomit-
teeſſes vnde täs Wallodes nomitteeſſes / vnde ta at-
ßiſchnne arridtcʒan no mitteeſſes.
								@b{Aeſto}

[52.lpp.]
	Aeſto muße ßinnaſchenne gir gabballedarbs /
Vnde muße ßluddenaſchen gir gabballedarbs /
Beth kad nätcys ta puelnybe / thad tas gabballe-
darbs mitteeſſes. Kad es wens Beerns by /
tad treſſeye es ka wens Beerns / vnde by guddris ka
wens Beerns / vnde by berniga dabba. Beth kad es
wens Wyrs tappe / no licko es kas bherniga by.
Mhes redtcʒam nu cʒour wene Spegel / exkan wene
pakreeſlige wärde / Beth tad no Wayge py wayge.
Nu atßyſto es to ka wene gabballedarbe / beth tad es
to atßiſteeſcho / iten ta ka es atſyꜩ eſme. Beth nu
pallecke ta Titcʒybe / Cʒerrybe / Myleſtibe / ſche tris /
Beth ta myleſtibe gir ta lelaka ſtarpan tems.

@v{Euangelium am Sontage Quin-}
@v{quageſima / oder Eſto mihi. Luc.18. cap.}

	BEth Jeſus{Jheſus} yeme tös duewepaddeſmette py
	ßöw / vnde ßatcy vs tems / Rougeth / mhes no-
	etam vs Jeruſalem / vnde tas taps wueſſe-
notal pepueldyꜩ / katters tur raxtiꜩ gir cʒour thems
Prophetems / no tho Cʒilwheke Dhele / Aeſto thas
taps no dhoꜩ tims paggane loudims / vnde thas
taps apmhedyꜩ vnde Newaatcʒ / vnde apſploudyꜩ /
vnde the tho ſchoutys / vnde nokows / vnde than treſ-
ſchan denan thas atkal auxkam cʒelſſes. Beth the
neeßapprate no tho neeneke. Vnde ta walloda by
@b{tims}

[53.lpp.]
tims apßleepta / vnde nhe ßinnaye kas tas ßat-
cyꜩ by.
	Beth tas noticke kad tas tuwe klathe py Jericho
nätce / ßedeye wens py tho cʒelle / vnde dedelleye. Beth
kad thas tös loudes cʒyrdeye / kattre tur ſetcʒã gaya
Jſwaytcʒaye thas / kas tur buute ? Tad paßludde-
naye the tham / Jeſus no Naʒareth edth tur ſetcʒen.
Vnde thas ſoutce vnde ßatcy / Jeſu tu Dhels Da-
uide / abßeelo thöw mannis. Beth kattre paprexke
gaya / abdroudye to / tham bye kluſſe cʒeſth. Beth

thas breetce whel wayrack / Tu Dauide Dhels / ab-
ßeelo thöw mannis. Beth Jeſus ſthawey kluſſe /
vnde pawheley tho py ßöw daweeſt. Beth kad the
to tuwe klathe py to dawedde / youtaya tas tham /
vnde ßatcy / ko grib tu / ka man thöw darryth buus ?
					  			 @b{Thas}

[54.lpp.]
Thas ßatcy / Kunx / ka es redtcʒeeth warre. Vnde
Jeſus ßatcy vs tho / thope redtcʒyx / Touwe tytcʒi-
be / gyr thöw pallydtcʒeis. Vnde tha tudelin tappe
thas redtcʒyx / vnde ſtaygaya tham peetcʒ / teytcʒe{teytcʒee}
Dewe. Vnde wueſſe te loudes / kattre to redꜩey
Slawey Dewe

@v{Die Epiſtel am erſten Sontage in}
@v{der Faſten / 2. Corinth. 6.}

	BEth mhes peminnam yums ka lydtcʒ palli-
	gus / ka yuus to Dewe ßeeleſtibe nhe whelte
	yemmäth. Aeſto thas ßacke / Es eſme thöw ex-
kan tho peyemtige layke packloußys / vnde eſme thöw
py to dene täs peſtiſchennes pallydtcʒeys. Rou-
geth / nu gir tas precyx layx Nu gir ta dene täs peſti-
ſchennes. Beth nhe laydeth mums neewenam kade
abgreetcʒibe doth / ka muße ammaꜩ nhe thope ſaimo-
oꜩ / Beth exkan wueſſims letims laydeth mums pa-
radytes / ka te Dewe kalpe.
	Exkan lele paceſchenne / exkan noſkumſchen /
exkan bhedibe / exkan bailybe / exkan ßittenims / exkan
cʒetummims / exkan ſoribims / exkan darbims ex-
kan nomodibe / exkã atßiſchenne / exkan lhenpratybe /
exkan myleſtibe / exkan tho ſweete Garre / exkan nee-
wiltige myleſtibe / exkan tho wärde tho taiſnibe exkan
tho Dewe ſpeecʒibe. cʒour brunge täs taiſnibes /
@b{pa}

[55.lpp.]
pa labbe vnd pa kreyſe roke / cʒour gode vnde koune /
cʒour loune ßlawe{ßlaawe} / vnde labbe ßlawe.
	Ka tös wiltenekes vnde tomher teſiges / ka te
neepaßyſtamme / vnd tomher paßyſtamme. Ka te
nomuerſtamme / vnde rougeth mhes cʒiwoyam.
Ka te noßodyte / vnde tomher nhe nokoute. Ka te
noſkummuſſche / beth allaßin lyxme. Ka te Nabba-
ge / beth kattre tomher doudcʒe bagates dar. Kat-
trims neeneke gir / vnde tomher wueſſa letha gir.

@v{Euangelium am erſten Sontage in}
@v{der Faſten oder}
@l{Inuocauit}
@v{Matth. 4. cap.}

	TAd tappe Jeſus no Garre exkan to Tuxniſſe
	wheſꜩ / ka tas no tho Whelne kärdenaaꜩ tap-
	te. Vnde kad thas cʒetterdeſmette denes vnd
nacktes gaweys by / Jßalcka tham. Vnde tas kärde-
natais gaye py tho / vnde ßatcy / Eſtu Dewe Dhels /
tad tres / ka ſche Ackmennes Mayſes thope. Vnde
thas adbildey vnde ßatcy / tur ſthawe raxtyꜩ / tas
Cʒilwhex necʒiwo nhe wene no tho Mayſe beth no
yckwene wärde / katters cʒour to Dewe mutte edth.
	Tad wedde to tas Whelns{Weelns} ar ßöw / exkan tho
ſweete Pille / vnde ſtadye to wuerßon to galle thäs
Baſnices vnde ßatcy vs to / Eſtu Dewe Dhels /
thad nolaides thöw / ſemmen / Aeſto tur ſtawe rax-
titcʒ / thas ßouwims Engelims pär thöw pa-
wheleſchenne dhos / vnde the thöw vs ßou-
@b{wems}

[56.lpp.]
wems rokems neſſys / aeſto ka tu nhe touwe kaye
py wene Ackmenne nodouſſe. Tad ßatcy Jeſus vs
tho / arridtcʒan ſthawe atkal raxtyꜩ / thöw nhe buus
Dewe touwe Kunge kärdennaath.
	Atkal / wedde to tas Whelns ar ßöw / vs wene
lothe auxte kalne / vnde radye tham / wueſſe Bagga-
tibe thäs paſſoules / vnde winge Godybe / vnde ßatcy
vs tho / To grib es thöw wueſſe notal dhot / Ja tu

ſemmen krittys / vnde peludtcʒys man. Tad ßatcy
Jeſus vs tho / Bhedꜩ nohſt no man Sathan / aeſto
tur ſthawe raxtiꜩ / thöw buus Dewe touwe Kunge
peluckt / vnde tham wene kalpooth. Tad pallayde to
tas Whelns / vnde rouge / tad gaye te Engele py tho /
vnde kalpooye tham.
@b{Die}

[57.lpp.]
@v{Die Epiſtel am andern Sontage}
@v{in der Faſten / 1. Theſſalo. 4. cap.}

	JO proyam / mylige Brale / ludcʒam mhes
	yums vnde peminnam exkan to Kunge Jeſu /
	peetcʒ tho ka yuus no mums dabbuiſſche eſſet /
ka yums ſtaigaath buuſe / vnde Dewam patickt /
ka yuus allaßyn puelnige thopet. Aeſto yuus ßin-
nath / kades Boußles mhes yums döwuuſche eſſem /
cʒour to Kunge Jeſum. Aeſto tas gyr tas Dewe
praatcʒ yuuſe ſweetybe / ka yuus noturrates no
Mouꜩybe / vnde ka yckwens no yums / ßouwe Meße
ßinne turreth exkan ſweetybe vnde godibe / vnde nhe
exkan to kaare ßeerdtcʒybe / ka te pagane loudis / kat-
tre no Dewe neeneke ßin. Vnde ka newens nhe ta-
lake ßnedtcʒe / nedtcʒ ßouwe Brale pewyl exkan
pretcʒeſchenne. Aeſto tas Kunx gir tas Sʒode-
tays pär to wueſſe / ka mhes yums papreſche ßat-
cyſche vnde ledtcʒibe döwuſſche eſſem. Aeſto Dews
nhe gir mums aitcʒenays py neeſkyſtibes / beth py
ſweetybes. katteers nu polga / tas nhe polga wene
cʒylwheke / beth Dewe / katteers ßouwe ſwete Garre
exkan yums döwis gir.

@v{Euangelium am andern Sontage}
@v{in der Faſten oder Reminiſce. Matth. 15.cap.}

									 @b{Vnde}

[58.lpp.]
	VNde Jeſus js gaya no turrenes / vnde atſtha-
	yas prettibe Tyro vnde Sydon. Vnde rou-
	ge / wena Cananeiſche Sewe js gaya aran
to patte Eßhe / vnde breetcʒe tham peetcʒ / vnde ßat-
cy / O kunx tu Dauide dhels abßeeloyes / thöw man-
nis / manna Meythe thope lothe no tho Whelne
wardtcʒenata{wardrcʒenata} . Vnde tas nhe adbildeye tay neewene

wärde. Tad gay winge Maetcekle{Maetckle} py tho / ludtce to /
vnde ßatcy / layde tho no thöw / aeſto ta breedtce
mums peetcʒ. Beth Jeſus adbildeye / vnde ßatcy /
Es nhe eſme ſuutiꜩ / ka wen py thems paßuſtems
auwems / no tho Namme Jſrael. Beth ta naetce /
vnde kritte prexkan tho Semmen / vnde ßatcy / kunx /
pallydtcʒ man. Beth tas adbildeye vnde ßatcy / tas
nhe gir lab / ka tims bhernims winge Mayſe yempta
@b{thope}

[59.lpp.]
thope / vnd prexkan tims Sʒunnims mheſtha.
Ta adbildeye / Ja Kunx / Beth tomher ehde te Sʒun-
niſche no tims druſkynims / kattre no winge kunge
galdims kryte. Tad adbildeye Jeſus / vnde ßatcy vs
thäs / O Sewe / touwe Tytcʒibe gir lela / Thöw no-
teke ka tu grib. Vnde{Bnde} täs Meyte tappe weſſele / py
to patte ſtunde.

@v{Die Epiſtel am dritten Sontage}
@v{in der Faſten oder Oculi / Epheſ. 5. cap.}

	Eſſet nu Dewe peetcʒ ſthaygataye / ka te mylige
	Bherne vnde ſthaygayeth exkan to mylibe /
	ka Chriſtus mums myleis gir / vnde ßöw pat-
tim no doeuwes pär mums / pär dawane vnde vppe-
re / Dewam pär wene ßalde Ooſnybe. Beth Mout-
cybe vnde wueſſe neeſſkyſtibe / ieb neegouſſibe / nhe lai-
deth no yums ßatcyꜩ tapt / ka tims ſweetims peder.
Arridtcʒan neeganiges wärdes / vnde jeckige treſſe-
ſchenne / ieb gloudaſchenne / kattre yums nhe pekla-
yaas / beth dodtcʒe wayrack / patteitcibe ßatciſchen-
ne. Aeſto tho buus yums ßynnath / ka neewens
Moutcʒenex ieb neeſſkyſꜩ / ieb neegoußyx (katters
tur gir wens Elkedewe kalps) neewene dallibe gir /
exkan tho walſtybe Chriſti vnde Dewe.
	Nhe laideth yums nhe no wene pewilth / ar tux-
ſchims / ieb ar wiltygims wärdims. Aeſto tapeeꜩ na-
					  			 @b{ke /}

[60.lpp.]
ke / ta Dewe duſmibe pär tems Bhernems thäs
neettitcʒybes / Tapeetcʒ / nhe thopet winge bedredrou-
ge. Aeſto yuus byeth cʒitkärth tumpßibe. Beth nu
eſſeth yuus wena Gayſme exkan tho Kunge. Stay-
gath ka te Bheerne täs Gayßybes. Tas auglis
tha Garre gyr wueſſenade laipnybe / vnde taiſny-
be / vnde teſibe.

@v{Euangelium am dritten Sontage}
@v{in der Faſten oder Oculi / Luc. 11. cap.}

	VNd tas Kunx Jeſus Jſcinna wene Whelne /
	tas by mhems. Vnde tas noticke / kad tas
	Whelns yſ broudtce / tad treſſeye tas mhems /
@b{vnde}

[61.lpp.]
 vnde te loudis yßabrinoyas ßöw. Beth cʒitte no
tims ßatcy tas Jſcenne tös Whelnes cʒour Beelʒe-
bub / to wuerſeneke tho Whelne / Beth te cʒitte kärde-
naye to / vnd meckleye wene Syme no tho no debbes.
	Beth tas nomannie winges domaſchennes /
vnd ßatcy vs tems / yckwena walſtyba / kad ta ar ßöw
pattim enaidan thope / ta thope pooſta / vnde wens
Nams kryte wuerßon to otre. Gir tad tas Satha-
nas arridtcʒan ar ßöw pattim enaidan / ka grib tad
wynge walſtybe paſthaweet ? Peetcʒ to ka yuus
ßacketh / es js cʒenne tös Whelnes cʒour Beelʒe-
bub. Beth kad es tös Whelnes cʒour Beelʒebub
Jſcʒenno / cʒour kade Jſcʒen thös tad yuuſe Bher-
ne ? Tapeetcʒ buus thems yuuſe noteſetayems
buuth. Beth kad es cʒour{ʒour} to Dewe pyrſte tös Whel-
nes yſcʒenno / tad nake / yo ta Dewe walſtybe py
yums.
	Kad wens ſtippraax abbrunyoꜩ ßouwe pille
paßarge / tad pallecke wynge pils ar mere. Beth kad
wens ſtippraax pär to nake / vnde vſwar to / tad pa-
yem thas tham wynge Brunnige / vs kattre thas
ßöw pallaidees / vnde Jſdalle to Loupiſchenne. Kas
ar man neegir / tas gir prettibe man. Vnde kas
neeßakra ar man / tas Jsbaarſte.
	Kad tas neskyſꜩ Gars no tho Cʒilwheke Js-
broudtcʒe / tad cʒour ſtaiga tas ßackaltuſſches we-
tes / meckle duſſeſchenne / vnde nhe attrode tho. Tad
								 @b{tres}

[62.lpp.]
tres tas / Es grib atkal greſtes exkan manne Nam-
me / kur es Jſgays eſme. Vnd kad tas nake / thad at-
trode thas to ar Sʒlotims mheſto vnde ſkiſtite. Tad
no edht thäs / vnde yem ßeptinges Garres py ßöw /
kattre nickmake gir / neeka thas paꜩ. Vnde kad the
tur exkan nake / cʒiwo the tur / vnd tad thope peetcʒ
ar to patte cʒilwheke nickmake nhe ka papreſche.
	Vnde tas notickas ßöw / kad thas tha treſſeye /
cʒele wena Sewe ſtarpan tems loudems ßouwe
Balxne auxam / vnde ßatcy vs tho / Sweeta gir ta
Meßa / kattra thöw neſſuſſe gir / vnd te krutis kat-
tres tu ßydis es. Beth tas ßatcy / Ja ſweete gir te /
kattre tho Dewe wärde cʒirde / vnd paßarge to.

@v{Die Epiſtel am vierden Sontage in}
@v{der Faſten oder Letare / Gal. 4 cap.}

	SZacket man / kattre yuus appeſkan tho Bouß-
	le gribbath buut / Nhe eſſet yuus to Boußle
	cʒyrdeiſche ? Aeſto tur ſthawe raxtyꜩ / ka Abra-
ham duewe dhele by / tas wens no thäs kalpunes /
tas oters no thäs ſwabbaddes. Beth tas kat-
ters{tees} no thäs kalpunes by / gir peetcʒ tho Meße
pecʒimmis / beth tas no thäs Swabbades / gir
cʒour tho peßatcyſchenne pecʒimmis. Te wärde
eſymo ko lab / aeſto te gir te duewe Eſtadyum-
me. Wens no tho kalne Sinai / katters py kal-
poſchen pecʒem / kattra gir Agar. Aeſto agar dhewa
@b{exkan}

[63.lpp.]
exkan Arabia tas kalns Sina / vnd ſtepyas js Je-
ruſalem kattra py ſcho laike gir / vnde gir wene
wußige Werdtcʒybe ar ßouwims Bhernims.
	Beth tha Jeruſalem / kattra tur auxkam gir /
ta gir ta attwallote / ta gir muße wueſſe Mathe.
Aeſto tur ſthawe raxtyꜩ / Es lyxma tu neeauglyga /
kattra tu nhe cʒeem / vnde Jſloußes vnde ßoutce / kat-
tra tu nhe eſſe abgrutenata / aeſto tay wenteſyge ieb
atſtate / gir doudtce wairack Bherne / neka tay / kat-
tre tas Wyrs gir. Beth mhes / mylige Brale / eſſem
Jſaacs / peetcʒ to peßatcyſchenne Bherne.
	Beth lydtcʒ ka py tho laike / katters peetcʒ tho
Meße pecʒimpꜩ by / polgaye to / katters peetcʒ to
Garre pecʒimmis by : tha noteke tas nu arridt-
cʒan. Beth ko tres tas raxꜩ ? Stum to kalpune
tur aran / ar ßouwe Dhele / aeſto täs kalpunes dhe-
lam nhe buus mantooth / ar tho dhele täs atwal-
lotes Sewes. Thad eſſem mhes nu / mylige Brale /
nhe täs kalpunes Bherne / beth täs atwallotes ieb
Swabbades Sewes.

@v{Euangelium am vierden Sontage}
@v{in der Faſten oder Letare / Johan. 6. cap.}

	PEetcʒ to broudtce Jeſus nohſt pär to Jure / vs
	to Pille Tyberias exkã Galilea / vnde doudtce
	loudes ſtaygaye tham peetcʒ / ta peetcʒ ka the
@b{täs}

[64.lpp.]
täs Simes redtcʒeye / kattres tas py thems neeweſ-
ſelems darrye. Beth Jeſus gaye / vs wene kalne /
vnde paßeedas ßöw tur ar ßouwims maetceklims /
beth ta leledene tho Judde Sweetke / by tuwe klathe.

	Tad pacʒeele Jeſus ßouwes atcʒes / vnde redt-
cʒey / ka tur doudtcʒe loudes / py to nätcʒe / vnde ßatcy
vs Philippo / kur pirkam mhes Mayßes / ka ſche
ehde ? Beth tho ßatcy tas / to kärdenadams / aeſto
thas ganne ßynnaye / ko thas darryth gribbeye.
	Philippus adbildeye tham / pär duewe ßuempte
kouſe Mayßes nhe gir ganne ſtarpan thems / ka
Jckwens notims maſſe war dabbuth. Wens win-
ge Maetceklis Andreas tas Bralis Simonis Pe-
tri ßatcy vs tho / Scheit gir wens Puißis / tam gir
@b{pece}

[65.lpp.]
pece Meſche mayßes / vnde duewe ſuewis / beth kas
gir tas ſtarpan tick doudtcʒems ? Beth Jeſus ßatcy
darreth / ka ßöw te loudes paßedhas beth tur by dou-
dtce Sales py to Wete. Tad paßedhas ßöw py pece
tuuſtoſche Wyre. Beth Jeſus yeme tös Mayßes /
patteytce / vnde döwe thös tims Maetceklims / Beth
te Maetcekle tims / kattre ßöw paſſeeduſſchees by.
Ta lydtcʒ arridtcʒan no tims Suewims / tickt
doudtce ka thas gribbye.

	Beth kad the peeduſſche by / ßatcy tas vs ßou-
wims Maetceklims / Sʒackrayeth tös atlicktes dru-
ſkes kopan / ka no tims neeneke / Jsbaarſthas. Tad
ßackraye te / vnde pueldye duewepaddeſmette kur-
wes ar druskims / no tims pece Meſche Mayßems /
kattre tur pär pallicke / tims / kattre ehdenate tappe.
Kad nu te Cʒilwheke tho Syme redtcʒeye / kattre
Jeſus darrye / ßatcy the / tas gyr patteſe thas Pro-
phetcʒ / kattram exkan to paſſoule naackt buus. Kad
nu Jeſus nomannye / ka the naackt gribbey / vnde /
tho guuſtyth / ka the to pär Köninge darryte / at-
ſthayas thas atkal / vnde gaye tas paꜩ wens wuer-
ßon to kalne.

@v{Die Epiſtel am fünfften Sontage}
@v{in der Faſten / oder Judica / Ebre. 9. cap.}

									 @b{Beth}

[66.lpp.]
	BEth Chriſtus gir naetcis / ka thas gir wens
	Auxꜩbaſnicekunx / thäs nakammes paddomi-
	bes / cʒour wene lelake vnde puelnake ʒiwokle /
kattra nhe gir ar to roke darrita / tas gir / kattra tha
nhe taißita gir / nedtcʒ arridtcʒan cʒour to aaʒo ieb
Telle aſſenne / beth tas gir cʒour ßouwe patte Aſ-
ſenne / wenekärth exkan to Sweetumme egays /
vnde gir wene mußige peſtiſchenne nopelnys.
	Aeſto ka tho Wherſche vnde tho aaʒo
aſſens / vnde te Pelne no täs Gowis apßlatcita / tös
neeſkyſtes ſwety / py tho meßige ſkyſtybe / ka doudt-
cʒe wairack tad tas Aſſens Chriſti / katters ßöw
pattim bes wueſſe neeſkyſtibe / cʒour to ſweete Garre /
Dewã vppeereyes gir / muſſe ßinnaſchenne ſkyſtys /
no tims nomuerruſchims darbims / py kalpoſchen
tham cʒywigam Dewam ? Vnde tapeetcʒ gir tas
arridꜩan wens Wueddetays thäs jounes Eſtadi-
ſchennes / aeſto ka thas cʒour tho nawe / kattra no-
tickuſſe gir / py to atpeſtiſchenne notims pär-
kaaptims letims (kattre appeſkan tho pirmako Eſta-
dyumme by) te kattre tur aytcʒenate gir / to peßatcyte
mußyge Mantibe / enackt.

@v{Euangelium am fünfften Sontage}
@v{in der Faſten oder Judica / Johan. 8. cap.}

@b{Kas}

[67.lpp.]
	KAs gir tur ſtarpan yums / kas man war
	wenes greekes pär treſſeet. Beth kad es yums
	nu teſcham to ßacko / kapeetcʒ nhe titcʒaath
yuus tad man ? Katters no Dewe gir / tas cʒirde
Dewe wärde. Tapeetcʒ nhe cʒirdeth yuus / aeſto
yuus nhe eſſet no Dewe. Tad adbildeye te Judde /
vnde ßatcy vs to / Nheßackam mhes teſcham / ka tu{tu-}
wens Samariters eße / vnde töw gir tas Whelns ?

Jeſus adbildey / Man nhegir{nehgir} neewens Whelns /
beth es gode Manne Thewe / vnde yuus neegodeth
man. Es neemeckleyo manne Gode. Beth tur gir
wens / katters to meckleye / vnde teſa.
	Patteſe / patteſe / es ßack yums / ja kas manne wär-
de thurrees / tas to Nawe mußam nheredtcʒees. Tad
ßatcy te Judde vs to / Nu atßiſtam mhes / ka töw
					  			 @b{tas}

[68.lpp.]
tas Whelns gir / Abraham gir nomuerris / vnde te
Prophetes / vnd tu ßack / Ja kas lab manne Wärde
tur / tas tho Nawe mußam nhe boudys. Es tu way-
rack neeka muße Thews Abraham ? katters no-
muerrys gir / vnde te Prophetes gir nomuerruſſche /
ko dar tu no thöw pattim ?
	Jeſus
adbildeye / kad es man patthe godhete
khad nhe gir mans goodtcʒ neeneke. Beth
tur gir mans Thews / kas man godee / kattre yuus
ßackath / tas gir yuuſe Dews / vnde nhe paßiſteth
to. Beth es paßiſt to. Vnd kad es ßatcyte / Es nhe
paßiſte to / thad tapte es wens Mhelkullis{Mhekullis} / lydtcʒ ka
yuus eſſet. Beth es paßiſte tho / vnde thurre winge
wärde.
	Abraham yuuſe Thews tappe lyxmis / ka thas
manne dene redtcʒeete. Vnde thas redtcʒeye to /
vnde epreceyas ßöw. Tad ßatcy te Judde vs tho /
tu nhe es whel peecedeſmette Gadde whedtcʒ / vnde
es Abraham redtcʒeis ? Jeſus ßatcy vs tems / pat-
teſe / patteſe / es ßacke yums / pirms Abraham tappe /
eſme es. Tad yeme te Ackmennes auxam / ka the vs
tho mheſte. Beth Jeſus paßlepees ßöw / vnde Jſ-
gaye aran to tho Baſnice.

@v{Die Epiſtel auff den Palm-}
@v{tag / Philip. 2.}

@b{Eſſeth}

[69.lpp.]
	ESſet Jckwens tadan pratan / ka Jeſus Chri-
	ſtus arridtcʒan by / katters ka tomher thas
	exkan dewige buuſchen by / nhe thurreye tas
parr wene loupyſchenne Dawam lydtcʒ buuth / beth
ßemmoyaas ßöw pattim / vnde vs ieme wene kalpe
buuſchenne / tappe lydtcʒ ka wens citcʒ Cʒilwhex /
vnde no prate kha wens Cʒilwhex attraſꜩ / ßemmo-
yas ßöw{ßüw} pattim / vnde tappe pakloußyx js tho nawe /
ya js tho Nawe py tho kruſte.
	Tapeetcʒ gir tho arridꜩan Dews paauxtenays /
vñ gir tam wene wärde doeuwys / katters pär wueſ-
ſems Wärdems gir / ka ßöw exkan tho Wärde Je-
ſu lodcʒyth buus / wueſſe the cʒelye / kattre exkan
Debbes vnde wuerßon Sʒemmes / vnde appeſkan
tho Semme gir / vnde wueſſems Mhelems atßyth
buuſe / ka Jeſus Chriſtus tas Kunx gir pär gode
Dewe tho Thewe.

	@v{Euangelium{Euangelum} am Palmtage Matth. 21.}
	@v{Cap. ſuche dort oben Erſten Son-}
	@v{tage des Aduents.}

@v{Die Epiſtel am grünen Donner-}
@v{ſtage / 1. Corinth. 11. cap.}

	ES eſme to no tho Kunge dabbuys / kattre es
	yums doeuwys eſme. Aeſto tas Kunx Jeſus
	exkan thäs nacꜩ / kad thas tappe pewylꜩ / yeme
								 @b{thas}

[70.lpp.]
thas to Mayſe patteitcʒe / vnde pär louſe to / vnde
ßatcy / yemmet / ehdet / ta gir manna meße kattra pär
yums pär louſta thope / to darreth py manne pemin-
neſchenne. Ta lydtcʒ arridtcʒan to Bickere / peetcʒ
to wackarre ehdenne / vnde ßatcy / Schis Bickers gir
tas youns Eſtadiums exkan manne Aſſenne / To
darreth / cʒekärth yuus to ſcʒerreth{ſerreth} / py manne pemin-
neſchenne. Aeſto cʒekärth kha yuus no ſcho Mayſe
ehdath / vnde no ſcho Bickere ſcʒerſeth / buus yums{ynms}
ta Kunge Nawe paßluddenath / tekams ka thas
naetcys. Katters nu neecenige no ſcho Mayſe
ehde / ieb no tho Bickerre tha Kunge ſcʒers / tas gir
noſedcʒis / py tho Meße vnde Aſſenne tha Kunge.
Beth tas Cʒilwhex apdoma ßöw pattim / vnde ta
ehde tas no ſcho Mayſe / vnde ſcʒerre no ſcho Bi-
ckerre. Aeſto kas neecʒenige eede / vnde ſcʒerye / tas
ehde vnde ſcʒeerye ßöw pattim to ßodybe / ar to / ka
thas nhe noſſkyr / to Meſſe tha Kunge.

@v{Euangelium am grünen Donner-}
@v{ſtage / Johan. 13.cap.}

	BEth prexkan tho ſweetke to leledene kad Jeſus
	atßynne / ka winge layx nätcʒis by / ka thas
	aran ſcho Paſſoule edth py Thewe / lydtcʒ ka
thas by myleis thos ßouwes / kattre exkan tho paſ-
ſoule by / tha myley thas thos js tam gallam. Vnd
peetcʒ tho wackarre ehdene / kad thas Whelns yow
@b{by}

[71.lpp.]
by tam Juda Simonis Jſcharioth exkan ßirde
edoeuwis / ka thas tho pewilte / ſinnaye Jeſus ka
tham thas Thews by wueſſes lethes exkan wynge
roke doeuwis / vnd ka thas no Dewe nätcʒis by /
vnde py Dewe ete / Cʒeeles thas no tho Wackarre
ehdene auxkam / no licke ßouwes dreebes / vnde yeme
wene aute / vnd apyoſees ßöw. Peetcʒ to leeye thas
Vdenne exkan wene Beckenne / vnd eſaka tims maet-
ceklims thos kayes maſgaath / vnd ßouſenaye thos /
ar tho apyooſte aute / ar kattre tas apyooſꜩ by.

	Tad nätce thas py Simon Petro. Vnd tas ßat-
cy vs to / kunx / buus thöw man mannes kayes maſ-
gath ? Jeſus adbildey / vnd ßatcy vs tho / ko es dar to
nhe ßin tu nu. Beth tu to peetcʒ ßayus. Tat ßatcy
@b{Petrus}

[72.lpp.]
Petrus vs to. Neemußam buhs thöw man tös ka-
yes maſgaath ? Jeſus ßatcy vs to / kad es thöw nhe
maſgathe / thad neegir thöw neewene dallibe ar
man. Simon Petrus ßatcy vs tho / Kunx nhe we-
ne thos kayes / beth arridtcʒan täs rokas / vnde to
Galwe. Jeſus ßatcy vs tho / kas maſgaaꜩ gir / tam
ne gir wairs wayage / ka wen tös kayes / beth thas
gir wueſtim ſkyſꜩ / vnde yuus eſſet ſkyſte / beth nhe
wueſſe. Aeſto thas ßinnaye ßouwe Wilteneke gan /
tapeetcʒ ßatcy thas / yuus ne eſſet / wueſſe ſkyſte.

	Kad thas nu winge kayes maſgays by / yeme
thas ßouwes drebes py ßöw / vnde paſeedäs ßöw /
vnde ßatcy atkal vs thems / ßinneth yuus / ko es
yums darrys eſme ? Juus dheweet man Meyſter
vnd Kunge / vnde ßacketh tho teſcham / aeſto es eſme
arridtcʒan / Ja es nu yuuſe Kunx vnde Meyſters
yums tös kayes maſgays eſme / Ta buus yums ar-
ridtcʒan ſtarpan weneotre tös kayes maſgath.
Wene Lydtꜩybe eſme es yums doeuwis / ka yuus
darreth / lydtcʒ kha es yums darrys eeſmhe.

@b{Paſsio}

[73.lpp.]
@l{P A S S I O}
@v{Von dem Leiden vnd}
@v{Sterben vnſers HErn vnd Heilan-}
@v{des Jeſu Chriſti nach den vier Euangeliſten.}
@v{Aus Deudſcher Sprache in Vn-}
@v{deudſche gebracht/ Durch}
@v{Godthard. Reymers Predi. ʒum Bouſchenburg.}

@l{Anno 1587.}

[74.lpp.]
Klauſſet laſſam no to
Mocybe vnd Nomuerſchenne muſʒe
Kunge Jeſu Chriſti / ka mums appraxte
te ſweete Maetcetaye ar Wärde.
Mattheus 26. Marcus 14. Lucas 22. vnd Johannes 13. wetan.

	VNde kad the to Patteitcibe
	cʒeſme ßatcyſche bye / gaya Jeſus aran
	peetcʒ ßouwe Eraddumme / par to Vppe
Kidron py to Olyekalne. Beth winge
Macekle ſtaigaye tham peetcʒ. Tad ßatcy tas vs
tems : Exkan ſcho Nacte yuus wueſſe py man ap-
greecʒenaſes. Aeſto tur ſtawe raxtytcʒ /Es to
Ghanne ßittiſcho / vnde te Auwes thäs Gannibes
ßöw Jsbärſtiſes / Beth kad es atkal auxkam cʒel-
ſchos / grib es prexkan yums no edth exkan Galileã.
Beth Petrus adbildeye / vnde ßatcy vs tho / Ja kad
the arridtcʒan wueſſe ßöw py thöw apgreetcʒenate /
thad neegrib es man mußam apgreetcʒenates. Je-
ſus ßatcy vs tho : Patteſe es ßack thöw / Schodene
exkan ſcho Nacte / pirmack tas Gaylis duewekärte
cʒedas tu man triſkärth ayſledtcʒys. Beth thas
ßatcy whel wairack : Ja kad man arridtcʒan ar thöw
muerth buthe / tad nhe gribbethe es thöw ayſleeckt.
Ta lydtcʒ arridtcʒan ßatcy wueſſe Maetcekle.
@b{Tad}

[75.lpp.]
	Tad nätce Jeſus ar tims / py wenas Muyßas /
ta dhewey Getſemane / tur by wens Därſis / tur ex-
kan gaya Jeſus vnd winge Maetcekle. Beth Judas
katters to pewile / ßinnay arridtcʒan to Wete / aeſto
Jeſus ßackrayas ßöw daſſchekärte tur patte ar ßou-
wims Maceklims. Tad ßatcy Jeſus vs tims : ße-
deth yuus ſcheit / tekams ka es no emo vnd luudtcʒo.
  Vnde yeme py ßöw Petrum vnde Jacobum vnde
Johannem tös duewe Dheles Zebedei/ vnde eßaka
bhedates / tryſeeth vnd bayloth. Vnde ßatcy vs
tims : Manna Dhweſſelle gir Noſkummuſſe lydtcʒ
tay Nawe / palledtcʒet ſcheit/ vnde eſſeth modige ar
man/ luudtcʒet / ka yuus exkan kärdenaſchenne nee-
ekrytet.
  Vnde thas wherſees ßöw no tims py wene ack-
menne mettenne täl / vnde meetthes cʒellos / vnd krit-
te vs ßouwe Wayge vs to Semme / vnde luddtcʒe /
Ja tas tha warreth buuthe / ka ta ſtunde ſedtcʒen
edthe / vnde ßatcy : Abba mans Thews / tu war
wueſſes lethes darryth / Jem ſcho Bickerre no man /
beth nhe tha kha es grib / beth kha tu grib. Vnde thas
nätcʒe py ßouwems Maetceklems / vnde attradde
thös gullites / vnde ßatcy vs Petro Simon gultu ?
Nhe war tu newene Stunde ar man modhet ? Eſſet
modige vnde luudtcʒet / ka yuus exkan kärdenaſchen
ne ekritet. Tas gars gir labpratyx / beth tha meße
gir beſſpeetcʒige.
					 			 @b{Otran}

[76.lpp.]
Oteran kärtan gaya tas atkal / luudtcʒe vnde ßat-
cy Mans Thews / war tas ta buut/ ka ſchis Bicker-
rys no man edthe / es ſcʒerre tad to / thad noteke tows
prätcʒ. Vnde thas nätcʒe vnde attradde thös whel
wene kärth gullites / vnde winge Atcʒes by puelne
Mege / vnd nhe ßinnaye / ko the tham adbildeye. Vnd
thas licke thös ar mere / vnde gaye whel wene kärth /
vnde luudtcʒe than treſſchan kaartan / tös pattes
Wärdes vnde ßatcy : Thews grib tu / thad yem ſcho
Bickere nho man / Tomher nhe mans / beth tows
Prätcʒ noteke.
  Beth tam paradyas wens Engels / no Deb-
bes / vnd eſtipprenaye to. Vnde tas notickas / ka
thas ar to Nawe cʒyxteye / vnd luudtcʒe ſtipprake.
Beth winge Swedre tappe Aſſenne laſſes / te kritte
wuerßon to Semme.
  Vnde thas cʒeeles auxkam no to Luuckſchen-
ne / vnde nätcʒe py ßouwems Maceklems/ vnde at-
tradde thös gullites / no Noſkumſchennes vnd ßatcy
vs thems{thcms} : Ach gribbeth yuus nu gulleeth vnde duſ-
ſeeth ? ko gulleth yuus ? Tas gir ganne. Rouget /
ta ſtunde gir nakuſſe/ kha tha Cʒilwheke Dhels
taps nddootcʒ exkan tims Greetcʒeneke rokims.
Cʒelletes auxkam / laydeth mums edthe Rougeth /
kas man pewilß gir tuwe klathe / Beth luudtcet/ ka
yuus exkan kärdenaſchenne nhe kritet.
@b{Vnde}

[77.lpp.]
Vnde tudelyne kad thas whel treßeye / Rouge /
Judas wens no tims Duewepaddeſmettims / kad
tas nu py ßöw yemis by to kope / vnde karyekalpes /
thös Auxtebaſnicekunges vnd Phariſeeres / thös
Wetcʒakes vnde Raxtmacetayes / gaya thas
prexkan tho droudtcʒe / vnde nätcʒe tur / ar vg-
gunne ſwetcʒims / vnd ar Sobennims / vnde ar
daſſchadems Erotcʒems.
  Beth tas Wiltenex by tems wene Syme doeu-
wis vnde ßatcys/ kattre es ſkupſtiſcho/ tas gir to
guuſteth / weddeth vnde thurreth to ſtippre. Kad nu
Jeſus ſynnaye wueſſes letees kas tam notickt bye /
gaya thas aran / vnde ßatcy vs tems : Ko meckleyet
yuus ? The adbildey tam Jeſum no Naʒareth. Je-
ſus ßatcy vs tems : Es eeſme.
  Beth Judas / kas to pewile / ſthawey arridtcʒan
py tems. Kad nu Jeſus vs tems ßatcy / Es eeſme /
kritte the atpackal py Semmes. Tad youtaye thas
tems whel wen kärte / ko meckleyet yuus ? Beth the
ßatcy : Jeſum no Naʒareth. Jeſus adbildey es
eſme yums ßatcys / ka es tas eeſme. Meckleyet yuus
man thad laydet ſchös edth / ka tas Wärdtcʒ pepuel-
dytcʒ tapte / kattre thas ßatcy / Es nhe ehſſeme no
tims nee wene paſſuddys / kattres tu man doeuwis
eſſe.
  Vnde Judas ſteycʒes ßöw py Jeſu ka thas to
ßkupſtyte / vnde tudelin gaya thas py tho / vnd ßatcy :
					 			  @b{Su-}

[78.lpp.]
Summenatcʒ eſtu Rabbi Vnde ßkupſtye tho. Beth
Jeſus ßatcy vs to / mans Droux / kapeetcʒ eſtu ſcheit
nätcʒys / O Juda / pewil tu ta Cʒilwheke Dhele /
ar wene Sʒkupſtiſchenne ? Tad gaye the py to / vnde
pelicke täs Rokes py Jeſum / vnde guſtye to.
  Beth kad te redtcʒeye / kattre py to bye / kas tur
notickt gribbey / ßatcy the vs tho : Kunx / buus mums
ar to Sobenne tur ſtarpan ßiſt ? Tad bye Simon
Petrum wens Sobens / vnde Jſwilke to / vnde ßitte
peetcʒ to Auxtebaſnitcʒekunge Kalpe / vnde no cʒirte
tham winge labbe Auße / Vnde tas Kalps dhewey
Malchos.
   Beth Jeſus adbildey vnde ßatcy vs Petro /
Baaſe touwe Sobenne exkan to Maxte / aeſto kas
to Sobenne yem tam buus cʒour to Sobenne ßa-
maitatam tapt. Jeb cʒerre tu / ka es mannam The-
wam nhe warreethe luuckt ? ka thas man ßutite /
wairack neka duewepaddeſmette Legion Engel ?
Nee buus man to bickeerre ſcʒeert kattre man mans
Thews doeuwis gir ? Beth ka tapte tas Raxꜩ pe-
pueldytcʒ ? Tam buus ta notickt / Vnde thas aiſkare
winge Auße vnde cʒedenaye to.
	Py to ſtunde ßatcy Jeſus vs tems Auxtbaſnit-
cʒekungems vnde Galwenekems thäs Baſnitcʒes /
vnde tems Whetcʒakems / kattre py to nakuſſche bye /
Juus eſſet lydtcʒe kha py wene Sʒlepkouwe ar So-
benims / vnd ar Skeepims / jſgayſche / man guſtyth{gu ſtyth}
@b{Es}

[79.lpp.]
Es eſme deniſke py yums ßedeis/ vnde eſme
macys exkan Baſnitcʒes / vnde yuus nhe eſſeth nee-
wene Roke py man dalickuſſche. Beth ta gir yuuſe
Stunde / vnde ta Näckꜩ thäs tumſſibes / ka the raxte
pepueldite tapte. Beth tas gir wueſſe notal notit-
cʒis / ka te Raxte thös Prophetes pepueldite tapte.
Tad pallayde to wueſſe Maetcekle vnd beedtcʒe.
  Vnde tur by wens Maetceklis / tas ſtaigaye
tham peetcʒ tas by ar Lynne wadmalle aptherptcʒ /
vs to kayle Meße / vnde te Kalpe guuſty to / beth
thas licke to Lynnewadmalle ſpruckth / vnde beetcʒe
Nöx notims.

   Beth{BBeth} ta kopa vnde wuerſegalweneke vnd te
   Kalpe/ tho Juddelouſcho / yeme Jeſum / vnde
   ßeie to / vnde wedde to wueſſe pirmacke py
Hannas / tas by Caiphas ßnodtcʒ katters to Gadde
Auxtebaſnitcʒekunx by. Beth Caiphas by tas /
katters tems Juddeloudems paddome doeuwe / tas
buute labbe / ka wens Cʒilwhex tapte no mäcktcʒ
par tems loudems.

   Vnde te wedde to py to Auxtebaſnitcʒekunge Cai-
phas (tas gir / py to auxtekunge ieb wuerſeneke tos
baſnitcʒekunges) kur ßöw wueſſe auxtebaſnitcʒekun-
ge / vnde Raxtmaetcetaye vñ whetcʒake ßagaiuſſche
by. Beth Simon Petrus ſtaigaye Jeſum peetcʒ /
@b{no}

[80.lpp.]
no talenes / vnd wens cʒitcʒ Maetceklis / Js to
Namme tha Auxtbaſnitcʒekunge. Tas patcʒ by
tham Auxtebaſnitcʒekungam paſſiſtams vnde gaya
ar Jeſu exkan / exkan to Auxtebaſnitcʒekunge Nam-
me. Beth Petrus ſtawey aran prexkan to Durwe.
Tad gay tas oters Maetceklis / katters tham Aux-
tam baſnicekungam paßiſtams by / aran / vnde tre-
ßey ar tho Durwe ßargetaya / vnd wedde Petrum
exkan.
  Beth the Kalpe vnde Sʒullaine ſtaweye vnde
by wene ogle vggunne darriſche / ſemmen wueddon
exkan to Namme / aeſto tas py auſte vnde ßildyas
ßöw. Beth Petrus ſtawey py tims vnde ßildyas
ßöw / ka thas redtcʒeete / kas ſcheitan gribbeete no-
tickt. Beth ta Kalpune / tha Auxte baſnitcʒekunge /
ta Durwe Sʒargataya redtcʒey Petrum py to
Gaiſme / kad thas ßöw ßildyas / vnde lukoyas vs to/
vnd ßatcy : Vñ tu by arridtcʒan ar ſcho Jeſu no Ga-
lilea / Nhe eſtu arridtcʒan ſcha Cʒilwheke Maetce-
klis wens ? Beth thas ayſledtcʒe to prexkan wueſ-
ſims / vnde ßatcy / Sʒewes waardtcʒ / es neepaßiſte
to es arridtcʒan nhe ßinno / ko tu ßack.
  Beth tas Auxꜩ baſnitcʒekunx Joutaye Jeſum /
pär winge Maceklims / vnde pär winge Macibe.
Jeſus adbildey tham / Es eſme ßwabbadde vnde
ſkaidre treßeis prexkã to paſſoule / es eſme allaßin
macys exkan to Skole/ vnde exkan to Baſnitcʒe kur
@b{wueſſe}

[81.lpp.]
wueſſe Judde loudis kopan nätcʒe / vnde nhe ehſſeme
neeneke exkan to kackte treßeys / ko youta tu man
peetcʒ to ? Jouta tems kattre man cʒirdeiſche gir /
ko es treßeys ehſſeme / Rouge / te paſſche ßin ko es
ßatcys ehſſeme. Beth kad thas ta treßey / doeuwe
wens Sʒullains / katters tur klathe ſtawey Jeſum
wene Wayge ßittenne / vnd ßatcy / buus thöw tham
Auxtebaſnicekungam ta adbildeeth ? Jeſus adbil-
dey ehſſeme es loune treßeis / tad parade to / ka tas
nhe taiſne gir / beth eſme es teſcham treßeys / ka peetcʒ
ßitte tu man tad ? Vnde Hannas ßutye to ßaſſete /
py tho Auxtebaſnitcʒekunge Caiphas.
  Simon Petrus ſthawey vnde ßildyas ßöw / vnd /
pär wene maße bryde (peetcʒ to pirmake ayſleck-
ſchenne) khad thas tur aran gaya / exkan to preſche
ßeete / cʒedaye tas Gailis. Vnde{Vmde} wene cʒitta Kal-
pune redtcʒeye to / vnde eßaka atkal ßatcyth / tims /
kattre tur kläth ſtawey / Schis by arridtcʒan ar
Jeſu no Naʒareth. Tad ßatcy the vs to / Nhe es tu
winge Maetceklis wens ? Vnde wens cʒytcʒ ßatcy
tu eße no tims arridtcʒan wens. Vnde thas ayſ-
ledtcʒe{ayledtcʒe} whel wenkärth / dewe minnedams vnde ßatcy /
Cʒilwhex es nhe eſme/ vnde es nhe paßiſte arridt-
cʒan to Cʒilwheke.
  Vnde pär wene maße bryde / py wene ſtunde /
apſtippreye to wens cʒytcʒ ar tims/ kattre tur ſta-
weye / vnd ßatcy / Patteſe / tu es arridtcʒan wens
									 @b{aeſto}

[82.lpp.]
aeſto tu es wens Galileers / vnde touwe Wallode
pewil thöw. Ta Auxtebaſnitcʒekunge Kalps / wens
droux tha kattram Petrus to Auße nocʒirtis by /
ßacke / ka nhe redtcʒeye es thöw exkan Därſe py to ?
Tad eſaacke thas ßöw no ladeetes vnde Dewe min-
neth / Es nhe paßiſte to Cʒilwheke / no kattre yuus
ßackath.
  Vnde tudelin / kad thas whel treßey/ cʒeday tas
Gailis tan otran kärtan. Vnde thas Kunx gre-
ßhees ßöw apkärth / vnde vs lukoye Petrum.
Tad egadayas Petrus py to Wärde Jeſu / kha thas
vs to ßatcys by / pirms tas Gailis duewekärte cʒe-
de / tu man trys kärte ayſlex / vnde Jſgaye / vnde rou-
daye gauſche.
  Beth te Auxtebaſnitcʒekunge vnde te Weetcʒa-
ke / vnd te wueſſe Runneskunge / meckleye wiltige
Ledtcʒybe prettibe Jeſum / ka te to nokoute / vnde nhe
attradde neewene wayne / ja tomher doudtcʒe wiltige
Ledtcʒeneke / kläth nätcʒe / aeſto winge Ledtcʒibe nhe
by wenade. Peedige nätcʒe duewe wiltige Ledtcʒe-
neke klathe / vnde doeuwe wiltige Ledtcʒybe prettibe
to / vnd ßatcy : Mehs ehſſem cʒirdeiſche : ka thas
ßatcy / Es war vnde grib to Dewe Baſnitcʒe / kat-
tra ar Rokims darrita gir / ßalouſt / vnde exkan
trims Denims wene cʒitte tayßith / kattra nhe gir ar
Rokims darrita. Beth winge Ledtcʒybe nhe by
wenade.
@b{Vnde}

[83.lpp.]
  Vnde tas Auxtebaſnitcʒekunx cʒeelees auxkam
ſtarpan tims / vnde Joutaye Jeſum vnde ßatcy : ad-
bilde tu neeneke vs to / ka ſche prettibe thöw ledtcʒena ?
Beth Jeſus cʒete kluſſe / vnde nhe adbildey neeneke.

  Tad youtaye tham tas Auxꜩbaſnitcʒekunx whel-
wenekärte / vnde ßatcy vs tho : Es tu Chriſtus / tas
Dhels ta auxte teitcʒamme ? Es peſpeſche thöw py
to cʒiwe Dewe / ka tu mums ßacke / Ja tu eße Chri-
ſtus / tas Dewe Dhels. Jeſus ßatcy / tu ßack to / es
eſme. Tomher ßack es yums / no ſcho Layke yuus
to Cʒilwheke Dhele ßeedithe redtcʒeßeth / py to lab-
be Roke ta Speeke / vnde nakamme exkan to paddeb-
beſſe tho Debbes.
  Tad ßapleeße tas Auxtebaſnitcʒekunx ßouwes
Drebes / vnde ßatcy / thas gir Dewe ßaimois / kade
gir mums wairack Ledtcʒibe wayage. Rouget ta-
gadin ehſſeth yuus winge Dewe ßaimoſchenne{ßannoſchenne} cʒir-
deiſche ? Ko domath yuus ? Beth the paßudenaye
to wueſſe / vnde ßatcy : thas gir to Nawe noßedtcʒis.
Beth te Wyre kattre Jeſum turreye apmhedye to /
vnde ſplawe aran exkan winge Wayge / vnde ßitte
to ar Durems. Beth te cʒitte ayßklaye to / vnde
ßitte tham exkan winge Wayge / ßawiſke te Kalpe /
vnde ßatcy / Sʒacke mums Chriſte / kas tas gir /
kas thöw ßitte ? Vnde doudtcʒe cʒitte Sʒaimo-
ſchenne / ßatcy the prettibe to.
						 		  @b{Beth}

[84.lpp.]
	Beth tan Rytan / ßagaye wueſſe Auxtebaſnit-
cʒekunge / Raxtmaetcʒetaye / vnde Weetcʒake tho
Louſcho / vnd te wueſſe Runnekunge / vnde thurrey
wenes Runnes pär Jeſum / ka the to nokouthe / vnd
wedde to auxkam prexkan ßouwems Runnes kun-
gems / vnde ßatcy : Es tu Chriſtus ? Sʒacke
mums / Beth thas ßatcy vs tems : Sʒacke es to
yums / tad nhe titcʒeeth yuus / Beth youtaye es
yums / tad nhe adbildeth yuus man / vnde nhe lai-
deth man tomher ßwabbade. Tapeetcʒ no ſcho Lay-
ke ßeedees tha Cʒilwheke Dhels / py to labbe Roke /
tho Dewe Speeke. Tad ßatcy the wueſſe/ Eße tu
tad Dewe Dhels ? Thas ßatcy vs tims / juus ßa-
cketh / aeſto es eſme. Beth the ßatcy / kas wayage
mums wayrack{wyrack} Ledtcʒibe ? Mhes eſſem paſſche cʒir-
deiſche aran winge Mutte.

  VNde ta wueſſe kopa cʒeeles auxkam / vnde ßa-
  ßeye Jeſum / wedde to prexkan Caipha / prex-
  kan to Sʒodibe Namme / vnde nodoeuwe to
tham Semmeßoyam Pontio Pilato/ vnde tas
by whel aggre.
  Kad to Judas / kas to pewylis by / redtcʒey / ka
thas paſſuddenatcʒ / by tay Nawe / by tas tham ßeele /
vnde atneſſe tös triſdeſmette Sʒueddrabe koußes
tems Auxtebaſnitcʒekungems vnde tems Weetcʒa-
kems atkal / vnde ßatcy : Es eſme loune darrys / ka
@b{es}

[85.lpp.]
es neenoßeguſſche Aſſenne pewylis eſme. Te ßatcye /
ko pe edth / tas mums ? Tu peluko tho. Vnde thas
mhette tös Sʒuddrabe koußes exkan to Baſnitcʒe /
gaya no turrenes noſth / vnd packarees ßöw pattim /
vnd gir wueddon puſſche ſpradtcʒis / vnde gir ßouwe
Exſche jſkrattis.
  Beth te Auxtebaſnitcʒekunge yeme tös ßuddrab-
be koußes /vñ ßatcy tas nhe der / ka mhes tös exkan
to Dewe ſkirſte dodam / aeſto ta gir aſſenne Nouda.
  Beth the thurrey wenas Runnas / vnde pirke
par tems Sʒuddrabbe koußems / par to neetaiſnige
Alge wene Podeneke tyrumme par aprackſchenne /
thös ßweſſchenekes. Vnde tas gir ßinnams tappis /
wueſſems kattre exkan Jeruſalem cʒiwo / tha / ka tas
patꜩ Tyrums / dhewetcʒ thope / vs Judiſke wallode /
Hakeldama / tas gir /wens Aſſenne tyrums /Js ſcho
patte dene. Tha gir pepueldytcʒ / katters tur ßat-
cytcʒ gir / cʒour to Prophete Jeremiã / lydtcʒ ka thas
ßacke / the gir yemuſſche triſdeſmette Sʒueddrabe
koußes / ar kattre thas pärdodtcʒ vnd nomackßatcʒ
tappe / kattre the pirke / no tems Beernems Jſrael /
vnde gir thös doeuwuſſche par wene Podeneke ty-
rumme kha man tas Kunx pawheleis gir.
  Beth te Judde loudis nhe gaye exkan to Sʒo-
dibenamme ka the neeſkyſte nhe thapte / beth to Lele-
dene yeere ehſt warreeth. Tad gaye Pilatus py
tims aran / vnde ßatcy : Kade Sʒuudcʒibe atneßeth
								  @b{yuus}

[86.lpp.]
yuus prettibe ſcho Cʒilwheke ? The adbildey vnde
ßatcy vs tho / Nhe buuthe ſchis newens Loune dar-
ritays / mhes neebutem to thöw nodoeuwuſſche
Tad ßatcy Pilatus vs tims / tad yemmeth yuus to
vnde ßoddigeth to peetcʒ yuuſe Boußle : Tad ßatcy
te Judde loudis vs tho / Mhes needriſtam neewene
nokouth. Ka pepueldytcʒ thapte tas Wärdtcʒ
Jeſu / kattre thas ßatcy / kad thas Jſlicke / kade Nawe
tam muerth by.
  Tad eßake te Auxtebaſnitcʒekunge vnde te Whet-
cʒake to lote apßuudtcʒeet / vnde ßatcy / Scho attro-
dam mhes ka thas thös Loudes nogreſche / vnde
ayſledtcʒe to Muyte tam Keyſeram nhe doth. Vnd
ßack / ka thas gir Chriſtus / wens Köninx. Tad
gaya Pilatus atkal tur exkan to Sʒodibenamme /
vnde ſoutce Jeſum / vnde youtaye tham / vnde ßatcy :
Eße tu to Juddelouſche Köninx ? Jeſus ſtaweye
prexkan tho / vnde adbildey / treſtu to no thöw pat-
tim / ieb gir thöw cʒitte no man ßatcyſche.
  Pilatus adbildey / Eſme es wens Judtcʒ ? Tou-
we / loudys vnde te Auxtebaſnitcʒekunge gir thöw
man nodoeuwuſſche / ko ehſſe tu darrys ? Jeſus
adbildey : Manna Walſtibe nhe gir no ſchäs Paſ-
ſoules / buuthe manna Walſtibe no ſchäs Paſſoules
buewis / manne Sʒullaine pär to Cʒyxteete ka es
tems Judde loudems nhe tapte nodootcʒ / Beth nu
nhe gir manna Walſtibe no ſchäs Paſſoules. Tad
@b{ßatcy}

[87.lpp.]
ßatcy Pilatus vs to / tad eſtu tomher wens Kö-
ninx ? Jeſus adbildey / tu ßack to / Es eſme Jo wens
Köninx Es eſme vs to pecʒimmis vnde exkan{exan} ſcho
Paſſoule nätcis / ka man to tayſnibe abledtcʒenath
buus. Kas aran Taiſnibe gir/ tas cʒirde manne
Balexne. Pilatus ßatcy vs tho / kas gir Taiſnibe ?
  Vnde kad tas to ßatcys by / gaya thas atkal
aran py tems Juddeloudems / vnd ßatcy vs tems.
Es nhe attrome nhe wene Wayne py to. Vnde kad
thas apſuudtcʒeꜩ thappe no tims Auxtims baſnit-
cʒekungims / vnde Whetcʒakims / nhe adbildeye thas
neeneke. Pilatus youtay tam whel wenkärth / vnde
ßatcy : Nee adbilde tu neeneke ? Rouge / ka warren-
ne te thöw apſuudtcʒe / nhe cʒirde tu ? Vnde thas
Neeadbildey tham vs nhe wene Wärde / lydtcʒ tha /
ka ßöw arridtcʒan tas Semmeßoge lothe Jßabri-
noyas.
  Beth te nhe nomitteyas / vnde ßatcy / thas gir
thös Loudes pär treßeis / ar tho / kur thas macys
gir / ſchurp vnde thurp exkan wueſſe Judde ſemme /
vnde gir exkan Galilea eßatcys Js ſcho wete.
  Beth kad Pilatus Galileam cʒirdey / Joutaye
thas jeb thas aran Galilea by / vnd kad thas no-
manny / ka thas apeſkan Herodes walſtiibe pederrey /
ſuuty thas to py Herodes / katters exkan tims pat-
tims denims arridtcʒan exkan Jeruſalem bye
@b{Beth}

[88.lpp.]
	Beth kad Herodes Jeſum redtcʒeye / tappe thas
lothe lyxmis / aeſto thas gribbeye tho Jow ßenne lab-
prate redtcʒeeth / aeſto thas by doudtcʒe no to cʒir-
deys / vnde cʒeereye / ka thas wene Sʒime no to redt-
cʒeete / vnde thas Joutaye tham daſſchades lethes.
Beth thas nhe adbildeye tham neeneke. Beth te
Auxtebaſnitcʒekunge vnde Raxtmacetaye ſtawey
vnde apßuudtcʒeye to lothe warrenne. Beth Hero-
des ar ßouwe Muyße ßayme Sʒaimoye vnde ap-
mhedye to / apwilke tham wene balte Dreebe / vnde
ßuuty to atkal vs Pilato. Vs to dene tappe Pilatus
vnd Herodes drouge atkal kopan / aeſto paprexke by
the ſtarpan ßöw Enaydeneke.
	Beth Pilatus ßoutce tös Auxtebaſnitcʒekun-
ges vnde Wuerßenekes / vnde tös Loudes wenan
kopan / vnd ßatcy vs tims : Juus eſſet ſcho Cʒilwe-
ke py man atwedduſſche / kha wene / katters tös Lou-
des nogreſche / vnd rouget / es eſme to Jſklouſis / vnd
nhe attrome / py to Cʒilwheke / no to Waine / ar kat-
tre yuus to apßuudtcʒath / nedtcʒ arridtcʒan Hero-
des / aeſto es eſme tho py yums ßutys / vnde rougeth
te nhe gir neeneke warreyſche par to ßuudtcʒeth /
ka thas to Nawe pelnis gir / Tapeetcʒ grib es to
pammacyth / vnde to ßwabbade laiſth.
	Beth vs to Leledene Sweetke / bye tham Sem-
meßoyam peetcʒ tho Eraddumme / tems Loudems
wene guuſtite ßwabbade doth / kattre the gribbey.
@b{Beth}

[89.lpp.]
	Beth tham by than laykan / wens Cʒetuman /
tas by lothe apkudenätcʒ / ar wärde / wens loune-
darritays vnd Sʒlepkous / tas dhewe Barrabas /
katters ar tims Lounedarritayems by exkan to
Cʒetumme emeeſtcʒ / katters exkan Dumpe / kattre
exkan tho Pille noticke / wene Sʒlepkouwibe darrys
by. Vnde te Loudis gaya auxkam vnde luudtcʒ / ka
thas darrithe / kha thas eraddys by. Vnde kad the
ßagaiuſſche by / adbildey Pilatus / jums gir wens
Eraddums / ka es yums vs leledene wene ßwabba-
de domo ? kattre gribbeth yuus / ka es yums ßwab-
bade domo ? Barrabam / jeb Jeſum to Köninge tho
Judde louſcho / kattre the Chriſtum Dhewe ? Aeſto
thas ßinnaye ganne / ka to te Auxtebaſnitcʒekunge
aran Enidybe nodoeuwuſſche{nodoeuwuſlche} bye.
	Vnde kad thas vs tho Sʒodibe Kreeßele ßedeye
ßuutye winge Gaſpaſſche py to / vnd licke tham ßat-
cyth. Töw nhe buus neeneke darryth ar ſcho Tayſ-
nige / Es eſme ſchodene doudcʒe cʒetuſſe exkan ßap-
ne / no winge puſſes.
	Beth te Auxtebaſnitcʒekunge / vnde te Whet-
cʒake pär treßeye vnde ßayudye{ßakudye} tös loudes / ka tems
pär Barrabam luuckt bye / vnde Jeſum nokoute.
Tad adbildey thas Semmeßoge / vnd ßatcy vs
tims / kattre gribbeth yuus no ſchims duewims kat-
tre es yums ßwabbade buhs doth ? Tad breedtcʒe
ta wueſſe Kopa / vnd ſatcy / Noſth ar ſcho / vnde dode
					         	  @b{mums}

[90.lpp.]
mums Barrabam ßwabbade. Tad ßoutce Pila-
tus whel wene kärth vs tims / vnde gribbeye Jeſum
ßwabbade layſt / vnde ßatcy : ko buus man tad dar-
rith ar Jeſu / katters Chriſtus Dehwe ? Te breedt-
cʒe whel wairack / ßitte to kruſtan/ ßitte to kruſtan.
Beth thas ßatcy treſſchan kärtan / ko gir thas tad
loune darrys ? Es nhe attrome nhe wene Waine
täs Nawes py tho / tapeetcʒ grib es to pammacyt /
vnd ßwabbade layſth. Beth te bredtcʒe whel way-
rack / vnde ßatcy : ßitte to kruſtan. Vnde the ſpede to
lote ar lele breeckſchenne / vnde gribbeye ka tas kru-
ſtan ßiſꜩ thapte{thaptc} / Vnde winge / vnde tho Auxtebaſ-
nitcʒekunge breeckſchenne yeme vs warreeſchenne.

	Tad yeme Pilatus Jeſum vnde ſchoute to / beth
te Karyekalpe tha Semmeßoges / wedde to exkan to
Sʒodibe namme / vnde ßoutce kopan / to wueſſe kope /
vnde wilke to aran / vnde licke tham wene darge
Sʒide Mhetelle apkärth / vnde pinne wene Krone
no Ehrſchims / vnd licke tho tam vs winge Galwe /
vnde doeuwe tham wene Nedre exkan winge labbe
Roke / vnd lotcʒye tös cʒeels preſchan to / vnd ap-
mhedye to / vnde eßake to Sʒummenath / vnde ßatcy
Dews ßummena thöw / tu myleis Köninx to Judde.
Vnde ßitte tham exkan Wayge vnde vs ſplawe to /
vnde yeme tho Nedre / vnde ßitte ar to winge Galwe /
vnde kritte vs tems Cʒellems / vnde peluudtcʒe to.
@b{Tad}

[91.lpp.]
	Tad gaya Pilatus atkal aran / vnde ßatcy vs
tims / Rougeth es jſwedde to py yums arã / ka yuus
adßiſteth / ka es nhe wene Waine py to attrome.
Ta gaya Jeſus aran / vnde neſſe wene Eherſke kro-
ne / vnde wene Sydedrebe. Vnde thas ßatcy vs
tims / Rougeth / käꜩ Cʒilwhex. Kad to te Auxte-
baſnitcʒekunge vnde te Sʒullaine redtcʒey / breedt-
cʒe the vnde ßatcy : ßitte to kruſtan Pilatus treß vs
tims / yemmeth yuus to / vnde ßitteth to kruſtan /
aeſto es nhe attrome nhe wene Wayne py to. Te
Judde adbildey tam / mums gir wens Boußlis
vnd peetcʒ to Boußle buus tam muerth / aeſto thas
gir ßöw pattim par Dewe Dhele darrys.
	Kad Pilatus to wärde cʒirdeye / Jßabias
thas ßöw / whel wairack / vnde gaya atkal tur ex-
kan / exkan to Sʒodibe Namme / vnde ßack vs Jeſu /
no kurrenes eſtu ? Beth Jeſus nhe adbildey tam nee-
neke. Tad ßatcy Pilatus vs to/ Nhe treß tu nee-
neke ar man / neeßin tu / ka man walle gir thöw
Kruſtan ßiſt / vnde walle gir thöw ßwabbade doth ?
Jeſus adbildey : Thöw nhe buuthe neewene warre
pär man / kad ta thöw nhe buuthe no{nu} auxſchas dota /
Tapeetcʒ katters man thöw nodoeuwis gir / tam
gir lelake Greeke. No to layke gadaye Pilatus{Pilaus}
peetcʒ to ka thas tho ßwabbade laiſte. Beth te Jud-
de loudis breedtcʒe vnde ßatcy / Laidys tu ſcho
ßwabbade / tad nhe ehße tu tha Keyſerre droux{drouxa} / aeſto{eſto} /
					   			  @b{kas}

[92.lpp.]
kas ßöw par wene Köninge darre / tas gir prettibe
to Keyſerre.
	Kad Pilatus to wärde cʒirdey / whedde thas
Jeſum aran / vnde ßedas ßöw vs to Sʒodibe kreeß-
le / exkan to wete / kattra dhewe ta Auxtaweta / vnde
vs Juddiſke Gabbata. Beth ta by ta ßataiſama
dena täs leledenes / apkärth to Sʒeſte ſtunde / vnde
thas ßatcy vs tems Judde loudems / Rougeth / tas
gir yuße Köninx. Beth the breetcʒe / Nöſth / nöſth /
ar ſcho / ßitte to kruſtan. Pilatus ßack vs tims /
buus man yuſſe Köninge kruſtan ßiſt ? Te Auxte-
baſnitcʒekunge adbildey / mums nhe gir neewens
köninx / ka wen tas Keyſers.
	Beth kad Pilatus redtceye / ka thas neeneke
warreye darryth / Beth ka tur wairack wene lelake
dumpis neetapte / Domaye thas thems Loudems
Jſtickt / vnde noßodyt ka winge Luuckſchenne{Lunckſchenne} notick-
te / yeme Vdenne / vnde maſgaye täs Rokas prex-
kan thems Loudems vnde ßatcy / Es eſme neeno-
ßedtcʒyx py ſcho Aſſenne tha Tayſne/ pelukoyeht
yuus to. Tad adbildeye wueſe te Loudis / vnde ßatcy :
Winge Aſſens gir pär mums / vnde pär/ mußems
Beernems.
	Tad doeuwe thas to Barrabam ßwabbade / kat-
ters to Dumpe vnde to ßlepkouwibes peetcʒ / exkan
to Cʒetumme emheſtcʒ by / pär kattre the luudtcʒe.
@b{Beth}

[93.lpp.]
Beth Jeſum ßa ſchouſte / vnde apmhedite nodouwe
thas exkan winge gribbeſchenne / ka thas kruſtan
ßiſꜩ tapte.

	TAd yeme te Karyekalpe Jeſum / vnde jſwilke
	tham to Sydedrebe vnde apwilke tham winge
	paſſche drebe / vnde js whedde to / ka the to kru-
ſtan ßiſte / vnd tham by ßouwe patte{patke} kruſte neſt.
Vnde exkan to kad the tur aran gaye / attradde the
wene Cʒilwheke / katters tur ſetcʒenne gaya / no Ky-
rene ar wärde Simon / katters no to louke nätce /
katters wens Thews by Alexandri vnd Ruffi to
ſpede the / ka tham winge kruſte neſt bye / vnd the licke
to kruſte vs to / ka thas to Jeſum peetcʒ neſte.

	Beth tham ſtaygaya peetcʒ wena lela kopa
Loudes / vnde Sʒewes / te abßeeloyas vnde aprou-
daye to. Beth Jeſus greſhes ßöw apkärth vs tems
vnde ßatcy : Juus Meytes no Jeruſalem nhe rou-
deth pär man / Beth roudeth pär yums pattems /
vnde pär yuuſe Beernems. Aeſto rougeth / thas
layx nätcʒys / exkan kattre the ßatcys / Sweete gir te
Neeauglige / vnd thäs Meßes / kattre nhe pecʒim-
muſſche gir / vnd thäs krutes / kattre Neeßidamme
buewuſſche gir. Aeſto tad the eſatcys ßatcyth vs
tems Kalnems / Kryttet vs mums vnde vs tems
maßems kalnems / apklayet mums. Aeſto Ja te nu
					 				@b{to}

[94.lpp.]
to darre / py to Sʒalye koke/ kas grib tad py to
Sʒackaltuſſche notickt ?
	Beth tur tappe arridtcʒan{arridtcʒau} noweſte doeuwe
cʒitte Lounedarritaye / ka the ar tho nokoute tapte.
	Vnde the wedde to py to Wete / kattra Dhewe vs
Judde wallode Golgatha / tas gir vs muße Wallo-
de / tas Karrattekalns / vnd the doeuwe tham Eticke /
ar Myrrhen exkan Wyne ſcʒeerth / ar Sulckte
Sʒamaißite. Vnde kad thas to boudy / nhe gribbey
thas ſcʒerdth. Vnde the ßitte to Kruſtan / py to we-
te Golgata / vnde duewe Lounedarritayes to /
wene py to labbe Roke / vnd wene py to kreyße Roke.
	Beth Jeſum tur wueddon. Vnde tas Raxtcʒ
gir pepueldytcʒ / katters ßacke. Tas gir ſtarpan
tems Lounedarritayems lagadytcʒ. Vnd ta by ta
treſſche Stunde / kad the to Kruſtan ßitte. Beth
Jeſus ßatcy.
	Thews pammeth{yammeth} to tims aeſto the
nhe ſʒin ko the darre : Beth Pilatus raxty we-
ne Wuerße raxte / tur by exkan raxtytcʒ / ta Wayne
winges Nawes / vnde kade Wayne the tham doeu-
we / vnde licke tho wuerßon to Kruſte / wuerßon py
winge galwe. Beth tur by tha raxtytcʒ Jeſus no
Naʒareth tho Judde Köninx. 	Scho
Wuerßeraxte laßy doudtcʒe Judde loudis / aeſto ta
@b{Wete}

[95.lpp.]
Wete by thuwe py tho Pille kur Jeſus kruſtan
ßyſtcʒ by / Vnde tas by raxtytcʒ / vs Juddiſke / Gre-
kiſke / vnde vs Latiniſke wallode. Tad ßatcy te Aux-
tebaſnitcʒekunge{tebanitcʒekunge} to Judde vs Pilatum / Nhe raxte /
tho Judde Köninge / Beh ka thas ßatcys gir / Es
eſme tho Judde Köninx. Pilatus adbildeye / ko es
raxtys eſme / to eſme es raxtys.

	Te Karye kalpe / kad te Jeſum kruſtan ßittuſſche
by / yeme the winges Drebes / vnde darrye cʒettres
dalles / Jckwenam Karyekalpan wene dalle / vnde
arridtcʒan tös Sʒwärkes. Beth te Sʒwarke by
neeſchute / vnd by no wuerße auſte cʒour vnde cʒour.
Tad ßatcy the ſtarpan ßöw / Nelaideth mums tös
ßagreſth / beth par tems kouletes kam the pederrees /
Ka tas Raxtcʒ tapte pepueldytcʒ / katters ßack / the
gir mannes Drebes ſtarpan ßöw dalliſche vnde gir
pär mannems Sʒwärkems kouleſches / Vnde ßee-
dey / tur vnde paßargaye to. To darrye te Karye-
kalpe / vnde te loudis ſthaweye vnde peluuckoye.

	Beth tur ſtaweye py to kruſte Jeſu winge Ma-
the / vnd winge Mathes Maßa Maria Cleophas
gaſpaſſche / vnde Maria Magdalena kad nu Jeſus
ßouwe Mathe redtcʒeye / vnde tho Macekle tur
kläth ſtawote / kattre thas myle turreye / ßack thas
vs ßouwe Mathe :
@b{Sʒewe}

[96.lpp.]
Sʒewe rouge tas gir touws Dhels.
Peetcʒ to ſʒack thas vs to Maetcekle.
Rouge ta gir touwa Mathe : Vnde no to
patte Stunde / yeme tas Maceklis to py ßöw.

	Beth te kattre ſetcʒen gaye / ßaimoye to / vnde
krattye ßouwes Galwes / vnde ßatcy Phy thöw ka
kräßene ßalouße tu to Baſnitcʒe / vnde vs tayſe to
exkan trims Denims atkal / pallidtcʒe thöw nu pat-
tim. Eſtu Dewe Dhels / tad kape ſemmen no to
kruſte. Ta lydtcʒ apmhedye to arridtcʒan te Auxte-
baſnitcʒekunge ſtarpan ßöw ar tims Raxtmaceta-
yems / vnde Whetcʒakems ar tims Loudims / vnde
ßatcy : Tas gir cʒittems Loudems pallydtcʒeys /
vnde neewar ßöw pattim pallydtcʒeth / Gir thas
Chriſtus tas Köninx Jſrael / tas Dewe Jsredt-
ſhetcʒ / Tad pallidtcʒe thas ßöw pattim / vnde nokape
no to kruſte / ka mhes to redtcʒam / vnd tham tytcʒam.
Thas gir Dewam titcʒeys / tas peſty to nu / tyke tas
tham / aeſto thas gir ßatcys / es eſme Dewe Dhels.
Ta lydtcʒ ßaimoye to arridꜩan te Sʒlepkouwe /
kattre ar to kruſtan ßiſte by. Arridtcʒan apmhedy
to te Karyekalpe / gaye py tho / vnde neſſe tham
Etick vnde ßatcy : Eſſe tu tho Judde Köninx / tad
pallydtcʒ thöw pattim.
@b{Beth}

[97.lpp.]
	Beth wens no tems Loune darrytayems / kattre
pa kaarte by / ßaimoye{ßaimyeo} to / vnd ßatcy : es tu
Chriſtus
thad pallidtcʒe thöw / vnde mums arridtcʒan. Tad
adbildeye tas Oters / ßodye to / vnde ßatcy : vnde tu
nhe byſtes thöw arridtcʒan prexkan Dewe / katters
tu lydtcʒige exkan to paſſuddenaſchenne eße / Vnde
pattheſe mhes eſſem teſcham tur exkan / aeſto mhes
dabbuyam / ko mhes pelniſche ehſſem / Beth ſchis gir
neeneke loune darrys / vnde ßatcy vs Jeſu / Kunx
pemin mannis / kad tu exkan touwe walſtibe näx{naäx}.
Vnde Jeſus ßatcy vs tho :

	Patteſe es ſʒacke thöw / Schodene
buus thöw ar man exkan tho Paradyſe
buuth. Vnde apkärth to ßeſte Stunde / tappe
wena Tumſſiba pär to wueſſe Semme js to doeuwi-
te Stunde / vnde ta Soule paßuudde ßouwe Spi-
dumme. Vnde apkärth to doeuwite Stunde / ßoudt-
cʒe Jeſus ſkannyge vnde ßatcy
@v{E L I, E L I, L A -}
@v{M A A S A B T H A N I ?}
Tas gir vs muße Wal-
lode ßatcytcʒ :

Mans Dews / mans Dews / ka-
peetcʒ ehſſe tu man atſtays ? Beth te cʒitte /
									 @b{kattre}

[98.lpp.]
kattre tur ſtawey / kad the to cʒirdey / ßatcy the / tas
ßoutcʒ Eliam. Peetcʒ to / kad Jeſus ßynnaye ka
wueſſe lethe Jow pabeickte by / ka thas Raxtcʒ pe-
pueldytcʒ tapte / ßatcy thas.

	Man twyxt : Tad ſtawey tur wens Troux
puelns Etticke / vnde tudelin tetcʒey wens no tims /
yeme wene Schwamme / vnd pueldy to ar Ecke
vnde Jſop / vnde dure to vs wene Nedre / vnd thurreye
to tam py to Mutte / vnde ſcʒirdye to / vnde ßatcy ar
tims cʒittims / Layd redtcʒeeth /Ja Elias nake / vnde
to ſemmen no yem. Kad nu Jeſus to Eticke / py ßöw
yemis by / ßattcy tas :

	Tas gir pepueldytcʒ. Vnde thas ßou-
cʒe whel wene kärth ſkannige vnd ßattcy :

	Thews / es pawhel manne Garre
exkan touwe Roke : Vnde kad thas to ßatcys
by / nokäre thas to Galwe vnd noſkyre.

	Vnd rouge tas preſchekaryams Autcʒ exkan
to Baſnitcʒe ßapliſe exkan duewims gabbolims / no
Auxtenes js tho Semme / vnde ta Semme tryſeye /
vnde te Ackmennes ßapliſe / vnde te Muerrunne
kappes atthweres ßöw / vnde doudtcʒe tös Sweetes /
@b{kattre}

[99.lpp.]
kattre ayſmigguſſche by cʒeelhes auxkam / vnde gaye
aran tems Kappems / peetcʒ winge auxkam cʒel-
ſchenne / vnde nätcʒe exkan to ſweete Pille / vnd pa-
radyas doudtcʒems.

	Beth tas Galwenex / katters tur kläth ſtaweye /
tur prettibe Jeſum / vnde kattre py to by / vnde ßar-
gaya Jeſum / kad the redtcʒey / ka thas ar thade ßouck-
ſchenne noſkyre/ vnde redtcʒeye to Semme tryſſße-
ſchenne / vnde kas tur noticke / Jßabyas the lothe /
vnde patteitcʒe Dewe / vnde ßatcy : Patteſe / Schis
gir wens labs cʒilwhex buewis / vnde Dewe Dhels.
Vnde wueſſe te Loudes / kattre tur kläth ſtawey /
vnde lukoyas / kad the redtcʒey / kas tur noticke / ßitte
the py ßouwe kruthe / vnde greſhes atkal apkärth.

	Beth wueſſe winge paſſiſtamme ſtawey no thale-
nes / vnde doudtcʒe Sʒewes / kattre tam aran Gali-
lea by no thalenes{thalens} peetcʒ ſtaygaiſche / vnde redtcʒeye
to wueſſe / ſtarpan kattrems by Maria Magdale-
na / vnde Maria tha maßako Jacobs / vnde Joſephs
Mathe / vnde Salome / ta Mathe Zebedei / kattre
tham arridtcʒan by peetcʒ ſtaygaiſche / kad thas exkan
Galilea by / vnde tham kalpuyſche / vnde doudtcʒe
cʒitte / kattre ar to tur vs Jeruſalem gayuſche by.

								  @b{Beth}

[100.lpp.]
	Beth te Judde loudis / peetcʒ to / ka ta / ta ßatty-
ßamme dene by / ka ta Meße Chriſti py to kruſte
neepallickte / pär to leledene Sweetke (aeſto ta patte
leledene Sweedene by lela) luudtcʒe the Pilatum /
ka winge lele louſte / vnde noyempte tapte. Tad
nätcʒe te Karyekalpe / vnde louſe tam pirmoyam
tös Lelees / vnde tam Otram / katters ar to kruſtan
ßiſꜩ by. Beth kad the py Jeſu nätcʒe / kad the redt-
cʒey / ka thas yow nomuerris by / nhelouße the tham
tös Lelees. Beth wens no tims karye Sʒullai-
nims / atwhere tam winge Sʒane / ar wene Skeepe /
vnde tudelin tetcʒeye tur Aſſens vnde Vdens aran.

	Vnde kas to redtcʒeys gir / tas gir to apledtcʒe-
nays / vnde winge ledtcʒibe gir teſcham / vnde thas
patcʒ ßin / ka thas teſcham ßack / aeſto ka yuus arridt-
cʒã titcʒeth. Aeſto tas gir notitcʒis / ka tas Raxtcʒ{Raxt}
pe-
pueldytcʒ tapte. Jums nhe buuſe neewene koule
ßalouſth. Vnd whel wenkärth treß wens cʒitcʒ / the
redtcʒes exkan kattre the duruſſche gir.

	Peetcʒ to tan Wackaran / ka tha / ta Sʒatayßam-
me dene by / kattra gir ta paprexke Sweedene / Nätcʒe
Joſeph no Aramathia thäs Judde Pillis / wens
bagatcʒ / Wyrs wens godyx Rateſkunx / wens labs
rames Wyrs katters neeby neewene paddome doeu-
wis exkan winge Runne / katters arridtcʒan vs
@b{Dewe}

[101.lpp.]
Dewe walſtibe gaydie / aeſto / thas by wens Maet-
cʒeklis Jeſu / beth paßleppen no Jsbyſchenne prex-
kan tems Judde loudems / tas edroſchenayas vnde
gaye py Pilato / vnde luudcʒe / ka thas to Nomuer-
ruſſche Meße Jeſu warreete noyempt.
	Beth Pilatus Jßabrinoyas ßöw / ka thas yow
nomuerris by / vnde ßoudtcʒe to Galwheneke / vnd
Joutay tham / Ja thas ßen nomuerris by / vnde kad
thas no to Galwheneke ßayuttis by / doeuwe thas
Joſeph to Meße Jeſu / vnde pawheleye / ka tems by
to tam dothe. Vnde Joſeph pirke Linne wadmalle.
	Beth tur nätcʒe arridtcʒan Nicodemus / katters
paprexke py tho Nackte / py Jeſu nätcʒis by / vnde
atneße Mirrhen vnde Aloen py ßumpte maertcʒin-
ge. Thad yeme the to Meße Jeſu / katters noyemptcʒ
by no to kruſte / vnde tinne to exkan wene ſkyſte Linne
wadmalle / vnd ßeeye tham wene Lynne pallage / ar
kräßenims Salims / kha the Judde loudis erad-
duſſche by ßouwes Muerrones aprackt.
	Beth tur by py to wete kur thas kruſtan ßiſꜩ{ßiꜩ}
tappe / wens Därſis / vnde exkan to Därſe by wens
kaps / tas by Joſephs{Joſehps} kaps / kattre thas by
lidtcʒis
cʒirſt exkan wene Ackmenne / exkan kattre wehl nee-
wenkärth kaſlabban elickꜩ bys / tur patte licke the
to / ka ta leledene Sweetke adgayuſſe by / vnde thas
Jeſum / pär to Sʒatayßamme dene tho Judde peetcʒ
				  			  @b{kaps}

[102.lpp.]
kaps tur tuwe kläth by / vnde ayſwhele wene lele Ack-
menne / prexkan to kappe durwe vnd gaye tur noſth.
	Beth tur by Maria Magdalena / vnde Ma-
ria Joſephs / te paßeedas ßöw prettibe tho kappe /
arridtcʒan cʒittes Sʒewes / kattre Jeſum by peetcʒ
ſtaygaiſche no Galilea / lukoyas / kurpu / vnde ka
winge Meße nolickta thappe. Beth the greſhes
apkärth / vnde ßattayſye täs Sales vnde Salwes
vnde pär to ſweedene by the kluſſe / peetc to Dewe
Boußle.
	Than otran denan/ kattra nätcʒe / peetcʒ tho
Sʒattaißamme dene / nätcʒe te Auxtebaſnitcʒekun-
ge vnde Phariſeer wenlydtcʒige py Pilato / vnde
ßatcye / Kunx mhes ſinnam / ka ſchis No wedde-
tays ßatcy / kad thas whel cʒiwoye. Es grib peetcʒ
trims denims atkal auxkam cʒelthes. Tapeetcʒ
pawhel / ka tas kaps paßargätcʒ thope / Js to treſ-
ſche dene / aeſto / ka winge Maetcekle nhe nake / vnde
ßoge tho / vnde ßacke vs tems Loudems / thas gir at-
kal auxkã cʒeles no tims Muerronims / vnde ta pee-
dige Wiltibe thope lounake / nhe ka ta pirmaka. Pi-
 latus ßatcy vs tims Tur gir yums the Sʒarge /
  eyeth vnde Sʒargat to / ka yuus ßinneth. The
	 nogaye vnd paßargaye to kappe ar
		 Sʒargims vnde apßimoye{apßimoyeto} to
			  Ackmenne.

	 @v{Ende der Hiſtorien des Leidens Chriſti.}


[103.lpp.]
@v{Vndeudſche Euan-}
@v{gelia vnd Epiſteln / von Oſtern}
@v{an bis auffs Aduent.}

@v{Gedruckt ʒu Königsperg}
@v{bey Georgen Oſterbergern.}

@l{Anno}
@l{M. D. LXXXVII.}

[104.lpp.]
@v{Die Epiſtel am heiligen Oſter-}
@v{tage / 1. Corinth. 5.}

	JVuſe leloſchenne nhe gir labba nheſinneth
	yuus / ka wens mas Roux / tho wueſſe mykle
	ßaroucʒey. Tapeetcʒ Jſmheſet to wetcʒe
rouge / ka Juus wena youna mykla eſſet / lydtcʒ kha
yuus neeroudtcʒeete eſſet. Aeſto mums gir arridt- cʒan
wens leledeneyeers / tas gir Chriſtus / par
mums vppereetcʒ. Tapeetcʒ laidet mums leledene
thurreet / nhe exkan weetcʒe Rougu / nedtcʒ arridt-
cʒan exkan Rougu täs lounibes vnde bleedibes / beth
exkan tho ßalde mykle täs tyribes vnde teſnibes.

@v{Euangelium am heiligen Oſter-}
@v{tage / Marci am 16. Cap.}

	VNde kad ta leledene ſweeta ßetcʒen by / pirka
	Maria Magdalena / vnde Maria Jacobi
	vnde Salome / darges ſales / ka the näckte /
vnde ſwaidite{ſwaʒdite} to. Vnde the nätce py tho kappe / vs
wene ſweedene lothe aggre / kad ta Soule vs gaya /
vnde the treſſeey ßouwan ſtarpan / kas nowhel
mums to ackmenne no tho kappe durwe ? Vnde the
nomannye / ka tas Ackmens nowheldtcʒ by / aeſto
tas by warren lels.
@b{Vnde}

[105.lpp.]
	Vnde the gaya tur exkan to Kappe / vnd redt-
cʒey wene joune puyſe / py tho labbe roke ſeedamme /
tas by ar wene garye balte dreebe apteerpꜩ / vnde the
Jßabias ßöw. Beth tas ßatcy vs tems / nhe Jßa-
byates yums / yuus meckleeyet Jeſum no Naʒareth
to kruſtan ßiſte / tas gir auxkam cʒeles / vnde nhe gir
ſcheit. Rougeth tur / to wete / kur te to no licke.
Beth noeyget / vnd ßacketh tho winge Maetceklims /
vnde Petro / ka tas prexkan yums no eſe exkan Ga-
lilea / tur yuus to redtcʒeeſeeth / kha thas yums ßat-
cys gir.

	Vnde te Jſgaye pepeeſche aran / vnde bhedtcʒe
no tho kappe / aeſto tims by wena drebbeſchenne vnd
jſſʒa byaſchenne vs nakuſſe / vnde nhe ßatcye neewe-
nam neeneke / aeſto the jßabyas ßöw.
					  			  @b{Die}

[106.lpp.]
@v{Die Epiſtel am Oſtermontage /}
@v{Actorum 10. Cap.}

	BEth Petrus atwehre ßouwe Mutte / vnde ßat-
	cy / Nu ßayute es to teſcham / ka Dews tho
	cʒilwheke nhe vs luko : beth exkan wueſſadems
loudems / kattre to byſthas / vnd teſcham dar / tas
tyke tham. Juus ßinneth no tho Maetcybe / kattre
Dews py tems Bernims Jſrael ßutis gir / vnde
ßluddenath lidtcʒis to Mere cʒour Jeſum Chri-
ſtum (katters tur gir wens Kunx par wuſſe
lethe) katters cʒour tho wueſſe Judde ſemme no-
titcis gir / vnd eſäckꜩ exkan Galilea peetcʒ tho Chru-
ſtybe / kattre Johannes maetcye / ka Dews to patte
Jeſum no Naʒareth / ſwaidis gir / ar to ſweete Garre
vnde tho ſpeeke / katters apkärth ſtaigais gir / vnde
gir labbedarris vnde weeſſelle darrys / wueſſe / kattre
no Whelne pärwarreethe bye. Aeſto Dews by ar
to. Vnde mhes eſſem Ledtcʒeneke wueſſe to / ko tas
darris gir exkan Judde ſemme / vnde exkan Jeruſa-
lem. To gir the nokouwuſſche / vnde py wene koke
pakaruſſche.

	To patte gir Dews vſmodenays / than treſſchan
denan / vnde to lidtcʒis ßinnamme tapth / nhe wueſ-
ſems loudems / beth mums / tims papreſche iſredt-
cʒeetims ledtcʒenekims no Dewe / kattre mhes ar tho
 @b{eduſſche}

[107.lpp.]
eduſſche vnd ſcʒeruſſche eſſem / peetcʒ to / kha thas
auxkam cʒeeles gir no tims muerronims. Vnd thas
gir mums Boußlis to maetcyt tems loudems / vnd
Ledtcʒybe doth / ka thas gir eſtadyꜩ no Dewe / wens
Sʒoge pär Cʒywems vnde murronems. No ſcho
dode wueſſe Prophetes ledtcʒibe / ka cʒour win-
ge wärde / wueſſe / kattre exkan to titcʒ / pammeſchen
thos greekes dabbuth buus.

@v{Euangelium am Oſtermontage /}
@v{Luc. 24. cap.}

	VNde rouge / duewe no tims gaye to patte dene
	exkan wene Jelgouwe / ta by no Jeruſalẽ due-
	we yuudtcʒe thalumme / thäs wärdcꜩ dhewey
			  					@b{Emmahus}

[108.lpp.]
Emmahus. Vnde the runnaye ſtarpan ßöw / no
wueſſims ſchims noticktims letims. Vnde tas no-
ticke / kad the ta runnaye / vnde apyoutayas ßou-
wan ſtarpan / ſteytcʒes ßöw Jeſus py tems / vnde
ſtaigay ar tims. Beth winge atcʒes tappe thurree-
te ka the to nhepaßinne. Beth thas ßatcy vs tems /
kada gyr ta Wallode / kattre yuus ſtarpan yums
runnayath vs to Cʒelle / vnde eſſet tha noſkummuſ-
ſche ? Tad adbildey wens ar wärde Cleophas /
vnde ßatcy vs tho / Eſtu wens ſtarpan tems Sweſ-
ſchennekems exkan Jeruſalem / katters nhe ßin / kas
exkan ſchims denims tur exkan notitcʒis gir ? Vnd
thas ßatcy vs tems / kas ? Beth te ßatcy vs tho / tas /
no Jeſu no Naʒareth / katters tur by wens Propheꜩ /
warrens nho darbims vnde wärdims prexkan
Dewe vnde wueſſims loudims / ka to muſſe Auxte-
baſnicekunge vnde wuerſſeneke nodoeuwuſſche gyr /
py noßodiſchennes thäs Nawes / vnde kruſtan cʒit-
tuſſche. Beth mhes cʒerreyam tham by Jſrael
atpeſtyth. Vnde pär to wueſſe / gir ſchodene ta treſ-
ſcha dena / ka ſchade lethes notickuſſche gir. Arridt-
cʒan gir mums Jsbedeiſche cʒitte no mußims Se-
wims / te gir aggre py tho kappe buewuſſche / vnde
nhe gyr winge Meße attraduſſche / nake{nakevnde} vnde ßacke /
the gyr wene wayge tho Engel redtcʒeiſche / katters
tur ßacke / thas cʒiwo. Vnde cʒitte no mums no
gaye py tho{the} kappe / vnde attradde tha / kha thäs Se-
wes ßatcy / beth to nhe attradde the.
@b{Vnde}

[109.lpp.]
Vnde thas ßatcy vs tems / O yuus Jecke vnde kutre
no ßirdims py titcʒeſchenne wueſſe tho / ko the Pro-
phete ßatcyſche gyr / Nhe by Chriſtum tha ceeſth /
vnde py ßouwe Godibe e eth ? Vnde eſaka no Moſe /
vnde no wueſſims Prophetims / vnde Jslicka tims
wueſſe raxte / kattre no tho ßatcyte by.
	Vnd the nätce tuwe prexkan to Jelgouwe / kur
the nogaya / Vnde thas thurreyas ßöw / ka gribbeth
thas whel talacke edth Vnde the luudtcʒe to / vnde
ßatcy / palledtcʒ py mums / aeſto tas grib wackars
tapt / vnde ta dene gir pabeickta. Vnde thas gaye
tur exkan / py tims tur pallickt. Vnde tas noticke /
kad tas ar tims py Galde ſeedeey / Jeme thas to
Mayſe / pateitcʒe / pärlouſe tho vnde doeuwe to
tims. Tad tappe winge Atcʒes attwherte / vnde pa-
ßinne to. Vnde thas paßudde preſchan tems.
	Vnd ßatcy ſtarpan ßöw / nhe dedtcʒe muſſa
Sʒyrdtcʒ exkan mums / kad thas ar mums treſſey
wuerßon tho Cʒelle / khad thas mums to Raxte att-
where ? Vnde the cʒeeles auxkam py to patte ſtunde /
greſhes atkal apkaarth vs Jeruſalem / vnde attrad-
de tös wene paddeſmetteſkopan ſagayuſſches / vnde
tös kattre py tims by / kattre ßatcy / Tas Kunx gir
teſcham auxkam cʒeeles / vnde Simoni paradyes.
Vnde the paßatcy tims / kas wuerßon to cʒelle notit-
cis by / vnd ka thas no tims paſſyſꜩ by / py to / kad
thas tims to Mayſe louſe.
				  			  @b{Die}

[110.lpp.]
@v{Die Epiſtel am Oſterdinſtage}
@v{Acto. 13. cap.}

	JVus Wyre / mylige Brale / yuus Beerne tha
	Radde Abraham / vnde kattre ſtarpan yums
	Dewe byſthas. Jums gir tas Wärdtcʒ
thäs peſtiſchennes ſuutytꜩ. Aeſto the / kattre exkan
Jeruſalem cʒiwo / vnde wynge Wuerßeneke / peetcʒ
to / ka the to nhe paßinne / nedtcʒ tös Balxnes thös
Prophetes (kattre vs wueſſims Sweedenims laſſi-
te thope) gyr tös pattes ar ßouwe teſe pepueldiſche.
Vnde ka tomher the newene Wayne thäs Nawes
py to attradde / luudtcʒe the tomher Pilatum / to no-
kouth. Vnd khad the pabeiguſſche by / wueſſe kas
no tho raxtyꜩ gyr / yeme the to no tho koke / vnde
licke tho exkan wene kappe. Beth Dews gir to vs
modenays no tims muerrunnims / vnde thas gir
paradyes doudtcʒe dene / tims / kattre ar to auxkam
no Galilea vs Jeruſalem gayuſſche by / kattre gir
winge ledtcʒeneke py thems loudems.

	Vnde mhes pasſluddenaiam yums arridtcʒan to
peßatciſchenne / kattra py muſſems Thewems no-
titcʒis gir / ka tas paꜩ Dews mums / ßouwims
Beernims pepueldys gir. Exkan to / ka thas Jeſum
vs modenais gir.
 @b{Euange-}

[111.lpp.]
@v{Euangelium am Oſterdinſtage /}
@v{Luc. 24. cap.}

	BEth kad the no to treßeye / ſtaweye Jeſus patcʒ
	wueddon ſtarpan thems / vnd ßatcy vs tems /
	Mers gyr ar yums. Beth the yßabyias ßöw /
vnde ſkytte / the redtꜩeete wene Garre. Vnde tas
ßatcy vs tems / ka eſſet yuus tha Jßabiuſſche ? Vnde
kapeetcʒ nake thade domaſchenne exkan yuuſims
Sʒirdims ? Redtcʒeth mannes Rokes / vnde man-
nes kayes / es eſme thas paꜩ. Touſteth man / vnde lu-
koyeth / aeſto wenam Garram nhe gir Meßa vnde
koule / kha yuus redtcʒeth / ka man gir. Vnd kad thas
to ßatcy / radye thas tims rokes vnd kayes. Beth kad
the weel nhe titcʒeye no lyxmibe / vnde ßöw Jßa-
brinoyas / ßatcy thas vs tems gir yums ſcheit
 @b{kas}

[112.lpp.]
kas yaehde ? Vnde the licke tham wene gabballe
no cʒepte Suewe vnde Medde prexkan. Vnde thas
yeme to / vnde ehde tho prexkan tems.
	Beth thas ßatcy vs tems / te gir te wärde / kat-
tres es vs yums ßatcy / kad es weel py yums by.
Aeſto tam buus wueſſenotal pepuelditam tapt /
kas no man raxtitcʒ gir / exkan to Boußle Moſi /
exkan tims Prophetims / vnd exkan tims cʒeſmims.
Tad attwhere thas tims to ßappraſchenne / ka the to
Raxte ßappratte / vnde ßatcy vs tems. Tha gyr
raxtitcʒ / vnd tha by Chriſtum cʒeſt / vñ atkal auxkam
cʒelt no tims muerronims / py tho treſſche dene / vnde
maetcith tickt / exkan wynge wärde atmitteſchenne /
no loune / vnde pammeſſchenne thös greekes / ſtar-
pan wueſſems loudems / vnde eßaackt exkan Jeru-
ſalem.

@v{Die Epiſtel des erſten Sonta-}
@v{ges nach Oſtern / 1. Johan. 5.}

	AEſto wueſſe kas no Dewe pecʒimpcꜩ gir / tas
	pärwar to Paſſoule / vnde muße titcʒibe gir ta
	pärwarreſchenne / kattra to Paſſoule pärwar-
reys gir.
	Beth kas gir / katters to Paſſoule pärwarre /
ka wene / kas tur titcʒ / ka Jeſus Dewe Dhels gir ?
Schis gir / katters tur nake / ar Vdenne vnde Aſ-
 @b{ſenne /}

[113.lpp.]
ſenne / Jeſus Chriſtus / nhe ar Vdenne wene / beth
ar Vdenne vnd Aſſenne. Vnde tas Gars gir / kat-
ters tur Ledtcʒybe dode / ka tas Gars teſybe gir.
Aeſto trys gir / kattre tur Ledtcʒybe dode wuerßon
Semmes / Tas Gars / vnde tas Vdens / vnde tas
Aſſens / vnde te trys gir wenan kopan. Kad mhes
nu to Cʒilwheke Ledtcʒybe vs yemmam / thad gir
Dewe Ledtcʒybe lelake. Aeſto Dewe Ledtcʒybe gir
ta / ka thas Ledtcʒybe doeuwis gir no ßouwe Dhele.
Katters exkan to Dewe Dhele titcʒ / tam gir thada
Ledtcʒybe{Ledtcʒʒbe} py ßöw.

@v{Euangelium des erſten Sontags}
@v{nach Oſtern / Johan. 20. cap.}

	BEth py Wackerre to patte Sweedene kad the
	Maetcekle ſagaiuſſche / vnd te durwes ayſleck-
	te by / No Jßabyſchenne prexkan tems Jud-
dems nätce Jeſus / vnde ſthawey exkan wuedde / vnde
ßatcy vs tems. Mers gir ar yums. Vnde kad thas to
ßatcy / radye thas tims tas Rokas / vnde ßouwe
Sane. Tad tappe te Maetcekle lyxme / ka the to
Kunge redtcʒeye. Tad ßatcy Jeſus whel wene kärth
vs tems. Mers gir ar yums. Lydtcʒ kha man tas
Thews ßutis gir / tha ſuute es yums. Vnde kad thas
to ßatcye / vs puute thas thös / vnde ßatcy vs tems /
Jemmeth to ſweete Garre / kattrems yuus tös
				  				@b{greekes}

[114.lpp.]
greekes pammeſſeth / tems gir the pammeſte / vnd kat-
trims yuus thös patturreeſeth / tims gir the pat-
thurreete. Beth Thomas wens no tims duewepad-
deſmettims / katters tur dhewey Dwynis / nhe by py
tems / kad Jeſus nätce. Tad ßatcy te cʒitte Maetce-
kle vs tho / mhes eſſem to Kunge redtcʒeiſche. Beth
tas ßatcy vs tems / Ja tas ta ne notecke / ka es exkan
winge Rokims / redtcʒo täs Symes thös Naggles /
vnde leke manne Pirſte exkan winge Sane / neegrib
es to titcʒeeth.

	Vnde pär aſtone denems / by winge Macekle
atkal tur exkan / vnde Thomas ar tims / Jeſus nake /
kad täs durwes aißlecktas by / vnde ſthawey wued-
don tems / vnde ßatcy / Mers gir ar yums / Peetcʒ to
ßatcy tas vs Thoma / ſtepe touwe pirſte ſchur / vnde
 @b{redtcʒ}

[115.lpp.]
redtcʒ mannes Rokes / vnde ſtepe touwe Roke ſchur /
vnde ledtcʒ thös exkan manne Sane / vnde nhe eſſe
netitcʒyx / beth titcʒyx. Thomas ßatcy vs tho :
Mans Kunx vnde mans Dews. Jeſus ßatcy vs
tho / peetcʒ to / ka tu man redtcʒeys eſſe Thoma / thad
titcʒtu. Sweete gir the / kattre neeredtcʒ / vnde to-
mher titcʒ.
	Arridtcʒan darrye Jeſus doudtcʒe cʒitte Symes
preſchan ßouwems Maceklems / kattre nhe gir rax-
tyte exkan{erkan} ſcho Gramatte. Beth ſche gir raxtyte / ka
yuus titcʒeth Jeſus gir Chriſt / tas Dewe Dhels /
vnd ka yums cʒour to Titcʒibe / ta cʒiwoſchenne gir /
exkan winge wärde.

@v{Die Epiſtel am andern Sontage}
@v{nach Oſtern / 1. Pet. 2.}

	AEſto py to eſſeth yuus aitcʒenate / peetcʒ to
	ka arridtcʒan Chriſtus cʒetis gir pär mums /
	vnde mums wene preſke Syme atſthays / ka
yums buus peetcʒ ſtaigath winge kaye peedims.
Katters neewenes greekes darrys gir / arridtcʒan
gir tur ne wena Wyltybe exkan winge Mutte at-
traſta / katters prettybe nhe lammaya / kad thas
lammatcʒ tappe / nedtcʒ droudye / kad thas cethe.
Beth thas no doeuwe to tham / katters tur teſcham
ßode. Katters muſes greekes paꜩ vppereys gir /
					 				@b{py}

[116.lpp.]
py ßouwe Meße / wuerßon to kruſte koke / ka mhes no
tims greekims nomuerruſſche eſſem / vnde tay Taiſ-
nybe cʒiwoyam. cʒour kattre Wathems yuus ſa-
cʒedenate eſſet. Aeſto yuus byet / kha te alloyamme
Auwes / beth yuus eſſet nu atgreſthe / py to Ganne
vnde Pyſkope yuuſes Dwheſelles.

@v{Euangelium am andern Sontage}
@v{nach Oſtern Miſericordia / Johan. 10. cap.}

	ES eſme wens labs Gans / Wens labs Gans
	dode ßouwe Cʒiwibe pär tims Auwims.
	Beth wens Sʒaſſpreſtcʒ Gans / katters wens
Gans nhe gir / kattram te Auwes pattim nhe peder /
redtcʒ to Wuelke nakamme / vnde atſtaye{aſtaye} tös Auwes /
 @b{vnde}

[117.lpp.]
vnde bhege. Vnde thas Wuelx ßagraab vnde Jſ-
baarſte tos Auwes. Beth tas Sʒaſſpreſtcʒ Gans
bhege / aeſto thas gir wens Sʒaſſpreſꜩ Gans / vnde
nhe ola thos Auwes. Es eſme wens labs Gans /
vnde atßiſto tös mannes / vnde eſme paßiſtams
tims mannims. Lydtcʒ kha man mans Thews
paßyſt / vnde es paßiſto to Thewe / vnde es dome
manne Cʒiwybe par tims Auwims. Vnde man gir
whel cytte Auwes / te nhe gir aran ſcho kuute / vnde
thös pattes buus man arridtcʒan ſcheit klathe
neſth / vnde the cʒirdes manne Balxne. Vnde buus
wena Auwekuuꜩ / vnde wens gans buuth.

@v{Die Epiſtel am dritten Sontage}
@v{nach Oſtern / 1. Pet. 2.}

MYlige Brale es peminno yums / kha tös
Sweſſchenekes / vnde egathnekes / nothur-
reetes / yums no meßige egribbeſchenne / kattre
prettibe to Dwheſel cʒinyas / vnde thurret wene lab-
be buuſchenne ſtarpan tems Paggane loudems / ka
te / kattre yums aptreſſe / kha no lounedarretayems /
yuuſes labbes darbes redtcʒ / vnde Dewe teitcʒ / kad
tas nu py to dene nätcʒys.
	Eſſeth packlouſſige wueſſe cʒilwhecige raddibe /
tho Kunge peetcʒ / tas gir tham Köningam / kha /
tham Wuerßenekam / yeb tims Galwenekims / kha
								  @b{thös}

[118.lpp.]
thös Sʒutites no to / py ßodiſchenne pär tems Lou-
nedarretayems / vnd pär Slawe tims labbims.
	Aeſto tas gir Dewe präꜩ / ka yuus ar labbe darri-
ſchenne aysbaſcheet / to neßapraſſchenne / tims
Jeckigims Cʒilwhekims / kha tös Swabbaddes /
vnde nhe ka buute yums ta Swabbadibe py apkla-
ſchenne täs lounibes. Beth kha te Dewe kalpe /
Parradeth yckwenam Gode / Thurret tös Brales
myle / byſtet Dewe / godet to Köninge.

@v{Euangelium am dritten Sontage}
@v{nach Oſtern/ Jubila. Johan. 15. cap.}

	PAer wene maße bryde / thad yuus man nhe
	redtcʒeeſeth / vnde atkal pär wene maße bryde /
	tad yuus man redtcʒeeſeth / aeſto es emo py
@b{Thewe}


[119.lpp.]
Thewe. Tad ßatcy citte no winge Maetceklims
ßouwan ſtarpan / kas gir tas / ka thas vs mums
ßacke pär wene maße bryde / thad yuus man nhe
redtcʒeeſeth / vnde atkal pär wene maße bryde / thad
yuus man redtcʒeeſeth / vnde ka es py Thewe emo ?
Tad ßatcy the / kas gir tas ka tas ßack / pär wene
maße bryde ? Mhes neeſinnam / ko tas ßacke. Tad
nomannye Jeſus / ka the tham youthadt gribbey vnd
ßatcy vs tems / Juus abyoutayetes ſtarpan yums
peetcʒ to / ka es ßatcys eſme / pär wene maſſe bryde /
thad yuus man nhe redtcʒeeſeth / vnde atkal pär
wene maſſe bryde / thad yuus man redtcʒeeſeth.
Patteſe / patteſe / es ßack yums / Juus roudaſeeth
vnde kouckſeth / beth ta Paſſoule ßöw precʒeſſes.
Beth yuus buuſeeth noſkummuſſche / beth yuuſe no-
ſkumſchenne buus pär precʒybe tapt.
   Wena Sewe / kad tha cʒem thad gir tay noſkum-
ſchenne / aeſto winge ſtunde gir nakuſſe. Beth kad
tha to Bherne pecʒimmuſſe gir / thad nhe pemin
ta wayrs to ſape / thäs lyxmibes peetcʒ / ka tas
Cʒilwhex exkan tho Paſſoule pecʒimpꜩ gir. Vnde
yums gir nu arridtcʒan noſkumſchenne / Beth es
grib yums atkal redtcʒeeth / vnde yuuſe Syrdtcʒ
ßöw lyxmoſes / vnde yuuſe Lyxmibe buus neewe-
nam no yums yempt. Vnde py to patte dene yuus
man neeneke Jouthaſeth.
@b{Die}

[120.lpp.]
@v{Die Epiſtel am vierden Sontage}
@v{nach Oſtern oder Cantate / Jacobi 1.}

	NHe alloyet mylige Brale / wueſſe labbe dawa-
	ne / vnd wueſſe puelnige dawane / nake no aux-
	ſches ſemmen / no tho Thewe thäs Gayßibes /
py kattre gir neewena pärwerſchenne / nedtcʒ apmeto-
ſchenne thäs Gayßibes / vnde thäs tumßibes / Thas
gir mums pecʒimmis peetcʒ ßouwe{ßouwepraathe} praathe/ cʒour
to wärde thäs teſnibes / ka mhes butem te pirmige
winges raddibes. Tapeetcʒ mylige Brale / ickwens
Cʒilwhex gir pepeſſche py cʒirdeſchennes / beth pa-
leene py treſſeeſchennes / vnde lhenige py duſmibes /
Aeſto tha Cʒilwheke duſmibe nhe dar / kas Dewam
paprate gir. Tapeetcʒ ledtcʒeth noſth wueſſe nee-
ſkyſtybe / vnde lounybe / vnde vs jemmeth to wärde
ar lheenpratibe / katters exkan yums eſtadiꜩ gir /
katters war yuuſes dwheſelles ſweetes darryth.

@v{Euangelium am vierden Sontage}
@v{nach Oſtern oder Cantate / Joh. 16. cap.}

BEth nu no emo es py tho / kas man ſutis gir /
vnd neewens ſtarpan yums youtha man / kur
tu no eſſe ? Beth peetcʒ tho / ka es tho vs yums
treſſeys eſme / gir yuuſe Syrdꜩ puelna noſkumſchen-
ne tappuſſe. Beth es ßacke yums to teſcham. Tas
@b{yums}

[121.lpp.]
yums labbe / ka es no emo. Aeſto khad es nhe no
etho / thad nhe nake tas Eprecetays py yums. Beth
kad es no emo / grib es to py yums ſuutyth. Vnde
kad tas patcʒ nake / tas to Paſſoule ßodys / pär to
greeke / pär to tayſnibe / vnde pär to Sʒodibe. Pär
tems Greekems / ka the exkan man nhe titcʒe. Beth
pär to tayſnibe / ka es py Thewe emo. Vnde yuus
man yoproyam nhe redtcʒeeſeth. Pär to Sʒodibe /
ka tas Kunx ſchäs Paſſoules no teſaaꜩ gir.

Man gir yums whel doudtcʒe yaßacke / beth
yuus nhe warreth taggadine panneſt / Beth kad
wyngs tas Gars täs Teſnibcs nätcʒys / tas yums
exkan wueſſe tayſnibe waddys. Aeſto thas no ßöw
pattim nhe treßees. Beth ko thas cʒirdees / to thas
treſſees / vnde kas nakams gir / to thas yums paß-
					 				@b{ludenas.}

[122.lpp.]
ſluddenas. Tas patcʒ man apſkaydrees / aeſto no
tho manne thas to yems / vnde yums paßluddenas.
Wueſſe kas tham Thewam gir / tas gir mans / ta-
peetcʒ eſme es ßatcys / tas no tho manne jemps vnde
yums paßluddenas.

@v{Die Epiſtel am fünfften Sontage}
@v{nach Oſtern oder Vocem jucundi. Jac. 1. cap.}

	BEth eſſeth darretaye tha Wärde / vnde nhe-
	wen cʒirdetaye / ar kattre yuus yums paſ-
	ſchems pewilyates. Aeſto khad wens gir wens
cʒirdetays tha wärde / vnde nhe gir wens darretays /
tas gir lidtcʒ wenam Wyram / katters ßouwe meßi-
ge Wayge exkan Spegel apluko / aeſto tur peetcʒ /
kad thas ßöw aplukoyes gir / edth thas tudelin
noſth / vnde ayſmirſth ka thas buewis gir. Beth
kas cʒour lukoyas exkan to puelnige Boußle täs
Swabbadibes / vnde tur exkan palleck / vnde nhe gir
wens ayſmyrſtams cʒirdetays / beth wens darre-
tays / tas patcʒ buus ſweetcʒ exkan ßouwe darbe.
   Beth kad ßöw wens ſtarpan yums cʒerre / thas
kalpo Dewam / vnde nhe tur ßouwe Mhele exkan
Emoute / beth pewille ßouwe Sʒirde / tha Dewe
kalpoſchenne gir wheltige. Wena ſkyſta vnde ne-
apganite Dewe kalpoſchenne / prexkan Dewe to
Thewe gir ta / katters Barynes vnde attraites
@b{exkan}

[123.lpp.]
exkan wingims bhedims pemeckle / vnde ßöw no thäs
paſſoules neeapganite paſſargas.

@v{Euangelium am fünfften Sontage}
@v{nach Oſtern oder Voc. jucun. Joh. 16. cap.}

	PAtteſe / patteſe / es ßacke{ßackc} yums / khad yuus
	tham Thewam ko luckßeete exkan manne
	Wärde thad thas to yums dhos / Jſſchim nee
eſſet yuus neeneke luguſſche exkan manne wärde.
Ludtcʒeeth / thad yuus dabbuſeeth / yuuſe lyx-
mibe puelnige gir. Tades lethes eſſeme es vs yums
cʒour Lydtcʒibems treſſeys / Beth tas Layx nake / ka
es nhe wayrs cʒour lydtcʒibems ar yums treſſee-
ſcho / beth yums ſkaydre paßluddenaſcho no manne
Thewe. Py to patte dene yuus luckßhet exkan
manne wärde Vnde es nhe ßacke yums / ka es to
								 @b{Thewe}

[124.lpp.]
Thewe par yuus luckth grib / aeſto / tas Thews tur
yums patcʒ myle / Tapeetcʒ / ka yuus man myleeth /
vnde titcʒeeth / ka es no Dewe Jſgays eſme : Es
eſme no Thewe Jſgays / vnde nätcʒis exkan to Paſ-
ſoule / atkal atſthayo es to Paſſoule / vnde emo py
Thewe.
   Wynge Macekle ßack vs to / Rouge / nu treſtu
ſkaydre aran / vnde ßack neewene Lydtcʒybe / Nu ßin-
nam mhes / ka tu wueſſes lethes ßin / vnde nhe gir
wayage / ka thöw kaſlabban joutha. Tapeetcʒ tit-
cʒam mhes / ka tu no Dewe jſgays es.

@v{Die Epiſtel am tage der Himelfart}
@v{Chriſti / Actorum ain 1. cap.}

	TO pirmake Wallode eſſeme / es teſcham
	treſſeis myleis Theophile / no wueſſe to / kat-
	tres Jeſus eſake darryth vnde maetcyt / js tay
dene / kad thas vſyemptcʒ tappe. Peetcʒ to ka thas
tims Apoſtolims (kattres thas by Jſredtcʒeys)
cʒour to ſweete Garre pawheleſchenne doeuwis by.
Kattrims thas ßöw peetcʒ ßouwe cʒeſchenne cʒywis
paradyes by / cʒour daſſchade paradiſchenne / vnde
lickaas ßöw redtcʒeeth par tems cʒettredeſmette de-
nems / vnde treßeey ar tims no tho Dewe walſtybe.
   Vnde kad thas thös ßackrays by / paweeley thas
tims / ka the no Jeruſalem nhe atſthate / beth gaydite
@b{vs}

[125.lpp.]
vs to peßatciſchenne tha Theewe kattre yuus (ßatcy /
tas) no man cʒirdeiſche eſſeth. Aeſto Johannes gir
ar Vdenne chruſtys / beth yums buus ar tho ſweete
Garre chruſtytims tapt / nhe jlge peetcʒ ſchims
denims.

   Beth te / kattre kopan ſagaiuſſcbe by / jouthaye
tam vnde ßatcy. Kunx grib tu exkan ſcho laike atkal
vs tayßyth / to walſtybe no Jſrael ? Beth thas ßatcy
vs tems / yums nhe peder ſinnath to{tolayke} layke nedtcʒ
ſtunde / kattre tas Thews exkan ßouwe warre pat-
turreys gir / Beth yuus to ſpeeke tha ſweete Garre
dabbuuſſeth / katters vs yums nätcʒys / vnd buuſeth
manne ledtcʒeneke exkan Jeruſalem / vnde exkan to
wueſſe Judea vnde Samaria / vnd js tam gallam
taes Semmes.

   Vnde kad thas tha ßatcys by / tappe thas vs
jemptcʒ redtꜩite / vnde wena paddebbes yeme to aux-
kam preſchan winge atcʒems. Vnde kad the tham
peetcʒ lukoyas vs debbeſſe kapyote / Rouge tad ſtha-
wey py to duewe Wyre / exkan baltims drebims /
kattre arridtcʒan ßatcy / Juus Wyre no Galilea / ko
ſthaweet yuus / vnd lukoyetes vs tho debbes ? Schis
Jeſus katters no yums gir vs yempꜩ exkan debbes /
thas nätcʒys / lidtcʒ kha yuus to redtcʒeiſſche eſſeth
vs debbeſſe broudtcʒote.
					  			 @b{Euan-}

[126.lpp.]
@v{Euangelium am tage der Himelfart}
@v{Chriſti / Marci 16. cap.}

	WVeſſe peedige / kad te wene paddeſmette py
	Galde ſeedeye / paradyas thas ßöw / vnde la-
	deye winge neetitcʒybe / vnde winges ßyrdeſ-
cetybe / ka te nhe by titcʒeiſche / kattre the to
redtcʒeiſche
by / atkal auxkam cʒeluſſche. Vnd ßatcy vs tems :
Eyth exkan tho wueſſe Paſſoule / vnde maetcet to
Euangelium wueſſe raddite lethe. Kas tur titcʒ
vnde chruſtitcʒ thope / tas taps ſweetcʒ. Beth kas
nhe titcʒ / tas taps paſſuddis.

   Beth taes Symes / kattre tur peetcʒ nätcys /
tims / kattre tur titcʒ / gir the / exkan manne wärde the
whelnes Jſcʒys / ar younims mhelims treſſees /
@b{cʒuuſkes}

[127.lpp.]
cʒuuſkes nocʒys / vnde khad the ko nawyge ſcʒeers /
tas tims nhe kaythes. wuerßon thems nheweſſe-
lems the tas Rokas lidtcʒys / thad buus tas ar tims
thapt labbake.
   Vnde tas Kunx peetcʒ tho / ka thas ar tims
treßeis by / tappe tas vs yempꜩ exkan debbes / vnde
ſeede py Dewe labbe Roke. Beth the Jſgaye vnde
maetcye exkan wueſſims mallims. Vnde tas
Kunx pallydtcʒeye tims / vnde apſtippreey to wärde /
cʒour peetcʒ nakammims Symims.

@v{Die Epiſtel am Sontage nach der}
@v{Himelfart Chriſti oder Exaudi / 1. Petri 4.}

	THad eſſeth nu gaddige vnde modige py luck-
	ſchennes. Beth pär wueſſems lethems thur-
	reth ſtarpan yums wene karſtige myleſtibe.
Aeſto ta myleſtibe apkla arridtcʒan tho Greeke ko-
pybe. Eſſet mayotaye ſtarpan yums bes kurne-
ſchen. Vnde kalpoyeth wens tham otram / yck-
wens ar to dawane / kattre thas dabbuys gir / kha te
labbe Nammethurretaye thäs daſchades Dewe
ßeeleſtibes. Khad wens treße / tad thas to treße
ka Dewe Wärde. Khad wenam wens Ammaetcʒ
gir / ka thas to darre / aran tho ſpeeke ka Dews dode.
Ka exkan wueſſims letims Dews teyckꜩ thope /
cʒour Jeſum Chriſtum / kattram gir Goodtcʒ vnde
Warre / muußige muußam / Amen.
@b{Euan-}

[128.lpp.]
@v{Euangelium am Sontage nach der}
@v{Himelfart Chriſti oder Exau.Joh. 15. vnd 16.}

	BETh kad tas Eprecetays nätcʒys / kattre es
	yums ßutiſcho no Theewe / tas Gars thäs
	tayſnibes / katteers no Theewe Jſedth / tas
dhos Ledtcʒybe no man. Vnde yuus arridtcʒan
dhoſeth ledtcʒybe / aeſto yuus eſſeth no eſakumme /
py man buewuſſche.
   Scho eſme es vs yums treßeys / ka yuus yums
nhe apgrekoyates. The yums exkan to Banne lidt-
cʒys. Beth tas layx nake / ka tas / kas yums no-
kows / ſkyttis / ka tas dar Dewam wene kalpoſchen-
ne. Vnd to te yums tapeetcʒ darrys / ka the nedtcʒ
manne Thewe / nedtcʒ man atßyſth. Beth ſchös eſſe-
me es vs yums treßeys / aeſto / kad tas layx nätcys /
@b{ka}

[129.lpp.]
ka yuus to peminneth / ka es to yums ßatcys eſſeme.
Beth ſcho nhe eſſeme es vs yums no eſakumme ßat-
cys / aeſto es by py yums.

@v{Die Epiſtel am heiligen Pfingſta-}
@v{ge / Actorum 2. cap.}

	VNde khad thäs pecedeſmettes denes bi pepuel-
	dites / bye the wueſſe wenlydtcʒyge kopan.
	Vnde tur noticka pepeeſche wena ruuckſchen
no debbes / Jten kha wene warrene wheye / vnde pe-
pueldye to wueſſe Namme / kur the ſeedeeye. Vnde
tappe redtceeꜩ py thems dallites mheles / Jten kha
buute the vggenige. Vnde thas ſeedaas ßöw vs
yckwene ſtarpan thems / vnde tappe wueſſe puelne to
ſweete Garre. Vnde eſake maetcyt ar daſchadims
mhelims / peetcʒ to / kha tims tas Gars doeuwe
Jſtreßeet. Beth tur cʒiwoye Judde exkan Jeruſa-
lem / the by{hy} Dewebyataye wyre aran wueſſenadims
loudims / kattre appeſkan to debbes gir. Khad nu
ſchis Balxnis noticka / nätce ta doudtcibe{duodtcibe} kopan /
vnd tappe ſtarpan ßöw jſtruʒenate / aeſto yckwens
cʒirdeye / ka the ar ßouwe Wallode treßeye. Beth te
Jſſabyas ßöw wueſſe / vnd Jßabrinoyas ßöw / vnde
ßatcy ſtarpan ßöw / Rougeth / nhe gir ſche wueſſe /
kattre tur treſſe / aran Galilea ? ka cʒirdam mhes
tad / yckwens ßouwe wallode / kur mhes exkan cʒim
					  			@b{muſſche}

[130.lpp.]
muſſche eſſem. Parther vnd Meder / vnd Elamiter /
vnde kattre mhes cʒiwoyam exkan Meſopotamia /
vnde exkan Judea vnd Capadocia / Ponto vnd
Aſia / Phrygia vnde Pamphilia / Egypten / vnd py
tems eſſʒams / to Libien / py Cyrenen / vñ Sweſſche-
neke no Rome / Judde vnde Juddeloudes / Kreter
vnd Araber / mhes cʒirdam thös ar muſſims mhe-
lims / tös leles Dewe darbes treßotes.
   The Jſſabyas ßöw / wueſſe / vnde jſſabrinoyas
ßöw / vnd ßatcy wens vs to Otre / kas grib tas
buuth ? Beth te citte apmhedidamme vnd ßatcy / the
gir tho ßalde wine puelne.

@v{Euangelium am heilgen Pfing-}
@v{ſtage / Johan. 14. cap.}

	JEſus adbildey / vnde ßatcy vs to / kas man
	miloy / tas manne wärde thurrees / vnde
	mans Thews to mylees / vnde mhes py tho
nacyſem. Beth kas man nhe myloy / tas nhe tur
manne wärde. Vnde to wärde / kattre yuus cʒir-
daat / nhe gir mans/ beth tha Thewe / katters man
ßuutys gir.
   Tades wärdes eſſeme es vs yums treßeys / ti-
ckilge ka es py yums buewis eſme. Beth tas Epre-
cetais / tas ſweetcʒ Gars / kattre mans Thews ßuu-
tys exkã manne wärde / tas patcʒ yums wueſſe lethe
@b{maetcys}

[131.lpp.]
maetcys / vnde yums peminnees wueſſe to / ka es
yums ßatcys eſſeme.
   To Mere atſthayo es yums/ manne Mere
dome es yums / nhe ka tha Paſſoule dode / dome es
yums. Juuſe Syrdtcʒ nhe iſtrucʒenas / vnde nhe
jsbyſtas ßöw. Juus eſſeth cʒirdeiſſche / ka es yums
ßatcys eſſeme / Es no emo vnde nako atkal py yums.
Thurreete yuus man myle / thad yuus tapte lyxme /
ka es ßatcys eſſeme / Es emo py Thewe / aeſto thas
Thews / gir lelaax neeka es. Vnde nu eſſeme es to
yums ßatcys / pirms tas noteke / aeſto kad tas nu
notitcʒys / ka yuus titcʒath. Es nu Joproiam nhe
wayrs ar yums treßeeſcho.

	Aeſto tas Kunx ſchäs Paſſoules nake / vnde
tham nee gir neeneke py man. Beth ka ta Paſſoule
atßyſth ka es to Thewe myley / vnd ka es tha dar /
kha man tas Thews boußlis gir.
				  	 			  @b{Die}

[132.lpp.]
@v{Die Epiſtel am Pfingſtmontage /}
@v{Actorum 10. cap.}

	VNde tas gir mums paweleys maetcʒyt tös
	loudes / vnde ledtcʒybe doth / ka thas gir lickꜩ
	no Dewe / wens Sʒoige pär cʒiwems vnd
nomuerruſſchems. Schim dode wueſſe Prophetes
ledtcʒybe / cʒour winge Wärde / wueſſe kattre exkan
ko tytcʒe / pammeſſchen thös greekes dabbauuth
buus.

   Kad Petrus whel ſchos wärdes treſſey / kritte
tas ſweetcʒ Gars vs wueſſems tems / kattre to
wärde cʒirdeeye. Vnde te Titcʒige aran tho abgre-
ſchenne / kattre ar Petro nakuſſche by / yſtrukas jeb
ysbyas ßöw / ka arridtcʒã vs tims pagane loudims /
tas Dawans ta ſweete Garre Jſledtcʒ thappe.
Aeſto the cʒirdeye / ka te ar mhelims treſſey / vnd
Dewe auxte patteitcʒe. Tad adbildey Petrus / war
arridtcʒan wens to Vdenne ays leckt / ka ſche chru-
ſtyte nhe tapte / kattre to ſweete Garre dabbuiſſche
gyr / lydtcʒ kha arridcʒan mhes ? Vnde pawheleye
tös chruſtyt / exkan ta wärde tho Kunge.

@v{Euangelium am Pfingſtmontage /}
@v{Johan. 13. cap.}
@b{Tha}

[133.lpp.]
	THa gir Dews to Paſſoule pemileys / ka thas
	ßouwe wenige Dhele doeuwe / ka wueſſe the
	kattre exkan to titcʒ / nhe thope paſſuſte / beth
to mußige cʒiwoſchenne dabbu. Aeſto Dews nhe
gir ßouwe Dhele ßutis exkan tho Paſſoule / ka thas
to Paſſoule ßode / beth ka ta Paſſoule cʒour to ſweete
thope. Kas exkan to titcʒ / tas nhe taps ßodyꜩ.
Beth kas nhe titcʒ / tas gir yow noßodyꜩ / aeſto thas
nhe titcʒ exkan to wärde tha wenyge pecʒimpte
Dewe Dhele.

	Beth ta gir ta Sʒodibe / ka ta Gaiſme exkan to
Paſſoule nakuſſe gir / vnde te Cʒilwheke pemileye
to tumpßibe wairack / neeka to Gaiſme / aeſto winge
					 			 @b{darbe}

[134.lpp.]
darbe by loune. Kas loune dar / tas enide to Gaiſ-
me / vnde nhe nake py tho Gaiſme / ka wynge darbe
nhe thope ßodite / Beth kas teſcham dar / tas nake py
to Gaiſme / ka winge darbe ßinnamme thope / aeſto
the gir exkan Dewe darryte.

@v{Die Epiſtel am Pfingſtdinſtage}
@v{Actorum 8. cap.}

   BEth kad te Apoſtele cʒirdeey exkan Jeruſalem /
	ka Samaria to Dewe wärde vs yemuſſche
	by / Sʒuuty the py tems Petrum vnde Johan-
nem / kattre / kad the ſemmen nätce / luudtcʒe the pär
thems / ka the to ſweete Garre dabbuthe. Aeſto thas
by whel vs neewene krittis / Beth by wen Chruſty-
te exkan tho wärde Chriſti Jeſu / Tad licka the thäs
Rokes vs thems / vnde the dabbuy to ſweete Garre.

@v{Euangelium am Pfingſtdinſtage /}
@v{Johannis / 10. cap.}

PAtteſe / patteſe Es ßack yums / kas cʒour to
Durwe nhe e eth / exkan to Auwekuute / beth
kape cʒittur exkan / tas gir wens Sagglis
vnde Sʒlepkows. Beth tas / kas cʒour to Durwe
e eth / tas gir wens Gans / tho Aweyo. Tham
pattim attwherre tas Durwe ßarx / vnde the auwes
@b{cʒirde}

[135.lpp.]
cʒirde winge Balexne. Vnde thas ßoudtcʒe ßouwes
pa wärdam / vnde Jſwhedde tös. Vnde kad thas
ßouwes Auwes gir yſlaidis / no edth thas prexkan
tems / vnde the auwes ſtaiga tham peetcʒ / aeſto the
paßyſth winge Balexne. Beth wenam Sweſſcham
nhe ſtaiga the peetcʒ / beth ſkrey no tho / aeſto the nhe
paſiſth tho Sweſſche balexne. Scho lydtcʒybe
ßatcy Jeſus vs tems / Beth the nhe ßappratte / kas
tas by / ka thas vs tems treßey.

Tad ßatcy Jeſus atkal vs tems /patteſe /
patteſe / es ßacke yums / Es eſme ta Durwis py
tems Auwems. Wueſſe kattre prexkan man na-
kuſſche gir / te gir Saggle vnde Sʒlepkouwe bue-
wuſſche. Beth the Auwes nhe gir thos kloußiſche.
Es eſme ta Durwis / kad kas cʒour man e edth / tas
@b{thope}

[136.lpp.]
thope ſweetcʒ. Vnde tas e eſe vnde js eſe{e ſe} / vnde gan-
nibe attras. Wens Saglis nhe nake cʒite peetcʒ /
ka wen / ka thas ſooge / noßnoudtcʒe vnde nomaetcʒe.
Es eſme nätcʒis / ka thems to cʒiwybe puelnibe vnde
to gaußybe dabbuut buus.

@v{Die Epiſtel am tage der heiligen}
@v{Dreyfaltigkeit Röm. 11. cap.}

O Kada wena cʒillibe thäs Bagatibes / lidtcʒ
thäs Guddribes / vnde Dewe atßiſchennes.
Ka wueſtim neeaptweryamme gir winge ßo-
dibe / vnde nhe jſwaytcʒaiamme gir winge Cʒelle.
Aeſto kas gir ta Kunge prathe atßinnis ? Jeb kas
gir winge Paddome doeuwetays buewys ? Jeb kas
gir tham ko papreſche doeuwis / ka tas tham tapte
atkal atmackſaꜩ ? Aeſto no tho / vnde cʒour tho / vnde
exkan tho / gir wueſſa letha / tam gir Goodꜩ mnußige /
Amen.

@v{Euangelium am tage der heiligen}
@v{Dreyfaltigkeit / Johan. 3. cap.}

BEth tur by wens Cʒilwhex ſtarpan tems
Phariſeerems / ar wärde Nicodemus / wens
wuerßenex ſtarpan tems Judde loudems / tas
nätce py Jeſu py to Nackte / vnd ßatcy vs to / Meiſter.
@b{Mhes}

[137.lpp.]
Mhes ßinnam / ka tu es wens Maetcetays no
Dewe nätcys / aeſto neewens war täs Symes dar-
ryth{dyth} / kattres tu dar / Dews gir tad ar to.

   Jeſus adbildey vnde ſatcy vs to / patteſe / patteſe /
es ßack thöw / tas gir tad / ja wens no joune pe-
cʒimpꜩ nhe thope / nhe war tas to Dewe Walſtibe
redtcʒeeth. Nicodemus ßatcy vs tho / ka war wens
Cʒilwhex pecʒimpꜩ tapt / kad thas whetcʒ gir / war
thas arridtcʒan atkal exkan ßouwe Mathe Meße
edth / vnde pecʒimpꜩ tapt ? Jeſus adbildey / patteſe /
patteſe / es ßack thöw / Tas gir tad ja nee wens pe-
cʒimpꜩ thope aran to Vdenne vnde Garre / thad nee
war thas exkan to Dewe walſtibe naackt. Katteers
no Meße pecʒimpꜩ thope / ta gir Meßa / vnde
katteers no Garre pecʒimpꜩ thope / tas gir Gars.
									  @b{Nhe}

[138.lpp.]
	Nhe yßabrinoyes{yßabri noyes} / ka es thöw ßatcys eſſeme
/
jums buus no joune pecʒimptims tapt. Tas
Wheis puuſche kur tas grib / vnde tu cʒirde ganne
winge kauckſchenne / beth tu nhe ßin / no kurrenes tas
nake / vnde kurpo tas edth. Ta gir jckwens / katters
aran to Garre pecʒimpꜩ gir.
  Nicodemus adbildeye / vnd ßatcy vs to / ka war
tas notickt / Jeſus adbildey vnd ßatcy vs to / Eße tu /
wens Meiſters exkan Jſrael / vnde tu nhe ßin to ?
Patteſe / patteſe / es ßack thöw / mhes treßam ko mhes
ßinnam / vnde dodam ledtcʒibe / ko mhes redtcʒeiſſche
eſſem / vnde yuus nhe ſayemmath muße lidtcʒibe.
Nhe titcʒath yuus / kad es jums no Semmeſkims
letims ßacko / ka yuus tad titcʒeete / kad es yums no
debbeſkims letims ßatcyte.

	Vnde neewens broudtcʒe vs debbes / ka wen tas /
kas no debbeſſe nätcʒis gir / ar wärde /tha cʒilwheke
Dhels / katteers exkan Debbes gir. Vnde lydtcʒ
ka Moſes exkan to Tuxniſſe / wene ßcuuſke patcʒe-
lis gir / tha buus ta Cʒilwheke Dhelam patcʒeltam
tapt / ka wueſſe / kattre exkan to titcʒ / nhe thope pa-
ſuſte / beth to mußige cʒiwoſchen dabbuu.

@v{Die Epiſtel am erſten Sontage}
@v{nach Trinitatis / 1. Johan. 4. cap.}
@b{Dews}

[139.lpp.]
	DEws gir ta myleſtibe / vnde kas exkan to my-
	leſtibe pallecke / tas pallecke exkan Dewe / vnde
	Dews exkan to. Exkan to gir ta myleſtibe
puelnige py mums / ka mums wena droſchibe gir / py
to Dene thäs Sʒodibes. Aeſto lydtcʒ ka thas gir /
tha eſſem mhes arridtcʒan exkan ſcho Paſſoule.
Byaſchenne nhe gir exkan to myleſtibe / beth ta puel-
nige myleſtibe js cʒen to byaſchen aran / aeſto tay by-
ſchenne gir bheda. Beth kas ßöw byſthas / tas nhe
gir pär puelne exkan to myleſtibe.
  Laideth mums to myle thurreet / aeſto thas gir
mums pirmake myleis. Kad wens ßack / es tur
Dewe myle / vnde enyde ßouwe Brale / tas gir wens
Mheelkullis. Aeſto kas ßouwe Brale nhe tur myle /
kattre thas redtcʒ / ka war tas Dewe myle thurreet /
kattre thas nhe reedtcʒ ? Vnde ſchis Boußlis gir
mums no wynge/ Aeſto{Aſto} kas Dewe myle tur / thas
thur arridtcʒan ßouwe Brale myle.

@v{Euangelium am erſten Sontage}
@v{nach Trinitatis / Luc. 16.}

BEth tur by wens bagaaꜩ wyrs / tas apteerpees
ßöw ar ſide dreebims / vñ darge linnewadmal-
le / vñ thas cʒiwoye yckdennes kaarige vnd exkã
lyxmibe. Beth tur by wens Nabbax Wyrs / ar wärde
Laʒarus / tas gulley preſchan winge durwe puelns
wahtes vnde egribbeyas ßöw pe ehdenams no tims
							  @b{druſkims}

[140.lpp.]
druſkims / katrre no tha bagathe Wyre galde krytte /
tomher nätce te Sʒunnis vnde laiſye winge wa-
thes. Beth tas notickas / ka tas Nabbax muerre /
vnde tappe neſꜩ no tims Engelims / exkan Abra-
ham kleepe. Beth tas baggaꜩ nomuerre arridt-
cʒan / vnde tappe aprackꜩ.

   Kad thas nu exkan to Helle / vnde exkan to
moke by / cʒele thas ßouwes atcees auxam / vnd redt-
cʒey Abraham no talene / vnd Laʒarumme exkan
winge Kleepe / ßoutce vnde ßatcy / Thews Abraham
abßeelo thöw mannis / vnde ſuute Laʒarum / ka thas
to puerſte galle exkan vdenne emhertcʒe / vnde cʒeſſe-
na manne mhele / aeſto es cʒeſcho lelas mokas exkan
ſcho vggunne leſme. Beth Abraham ßatcy / Pemin
Dhels ka tu touwe labbumme dabbuis eſſe exkan
  @b{touwe}

[141.lpp.]
touwe cʒiwibe / vnde Laʒarus tur prettibe gir to
loune dabbuys. Beth nu thope thas eprecenaaꜩ /
vnde tu thope moetcyꜩ. Vnd pär to wueſſe / gir ſtar-
pan mums vnde yums wena lela ſtarpybe / ka te /
kattre tur gribbeete no{noſchennes} ſchennes ſemmen brouckt py
yums / te nhewar / vnde nedtcʒ arridtcʒan no turre-
nes ſcheit py mums pare brouckt.
   Tad ßatcy thas / Tad ludtcʒe es thöw Thews /
ka tu to ßuute exkan manne Thewe Namme / aeſto
man gir whel pece Brale / ka thas tims Ledtcʒibe
dode / ka the arridtcʒan nhe nake exkan ſcho wete täs
Mocʒybes : Abraham ßatcy vs to/ thems gir Mo-
ſes vnd the Prophete / layde the tös pattes cʒirdeeth.
Beth thas ßatcy / Nhe / Thews Abraham / beth kad
wens no tims muerronims py thems edthe / tad the
atſthate no Greekims. Tas ßatcy vs to / Nhe cʒirde
the Moſen vnde tös Prophetes / thad the arridtcʒan
nhe titcʒees/ kad wens no tims muerronims auxam
cʒeelte.

@v{Die Epiſtel am andern Sontage}
@v{nach Trinitatis / 1. Jon. 3.}

NHe yſſabrinoyetes yums / manne Brale / khad
yums ta Paſſoule enyde. Mhes ßinnam / ka
mhes aran to Nawe exkan to Cʒiwoſchenne
nakuſſche eſſem / aeſto mhes thurram myle tös
				   			 @b{Brales}

[142.lpp.]
Brales. Kas to Brale nhe tur myle / tas palleck
exkan to Nawe. Kas ßouwe Brale enide / tas gir
wens nokouweys. Vnde yuus ßinneth / ka wenam
Nokouweyam / nhe gir tha mußige cʒiwoſchenne py
ßöw pallekamme.
   Py to eſſem mhes atßinnuſſche to mylleeſtibe /
ka thas ßouwe cʒiwybe pär mums doeuwis gir /
vnde mums buus arridtcʒan to cʒiwybe par tims
Bralims doth. Beth kad wenam ſchäs paſſoules
baggatibe gir / vnde redtcʒ ßouwe Brale bhedes cʒe-
ſchote vñ ays ßledtcʒe ßouwe ßirde prexkã to / ka pal-
leck ta Dewe myleſtibe py tho ? Manne Bherninge
nhe laideth mums myle thurreet ar wärdims / nedtcʒ
ar tho Mhele / beth ar to darbe vnde ar to tayſnibe.

@v{Euangelium am andern Sontage}
@v{nach Trinitatis. Luc. 14. cap.}

BEth thas ßatcy vs to / tur by wens Cʒilwhex
tas darrye wene lele wackarre ehdene / vñ ayt-
cʒenaye doudtcʒe tur kläth. Vnde js ſuutye
ßouwe kalpe / py to ſtunde tho wackarre ehdene / tims
aytcenatims ßatcyth nätcet / aeſto wueſſe lethe gir
ßattaiſyte. Vnde the eßake wueſſe / wens peetcʒ to
otre / ßöw adbildeetes. Tas pirmays ßatcy vs tho /
Es eſſeme wene Tyrumme pyrtcʒis / vnde man buus
js edth / vnd to aproudtcʒyt / es ludtce thöw / ays bilde
@b{man.}

[143.lpp.]
man. Vnde tas oters ßatcy es eſme pece yuge
Weerſche pyrtcʒis / vnde es no emo tagedine / thos
aproudtcʒit / Es ludtcʒe thöw aysbilde man. Vnd
tas treſſchais ßatcy / Es eſme wene Sewe yemis /
tapeetcʒ nhe war es näckt.

   Vnd tas Kalps nätce / vnde atßatcy to ßouwam
kungam. Tad tappe tas Nammekunx duſmyx / vnd
ßatcy vs ßouwe kalpe / js ey pepeſche wuerßon tems
cʒellems vnde eleems thäs Pillis / vnd ewed tös nab-
bages / vnd kropls / vñ tiſlees / vñ ackles / ſcheit exkan.
Vnd tas Kalps ßatcy / kunx / tas gir notitcʒis / ko
tu pawheleis eſſe / beth tur gir whel wayrs wete. Vñ
tas Kunx ßatcy vs to Kalpe / js ey wuerßon tems
Semme elems vnd py tems Sʒeetems vnde ſpede
@b{thos}

[144.lpp.]
thos ſcheit exkan näckt / ka mans Nams puelns
thope. Beth es ßacke yums / ka te Wyre / kattre ayt-
cʒenate gir / neewens manne Wackarre ehdene{edhene}
boudys.

@v{Die Epiſtel am dritten Sontage}
@v{nach Trinitatis / 1. Pet. 5.}

THa ſemmoyates yums nu appeſkan to ſpeet-
cʒyge Dewe Roke / ka thas yums paauxtena
ßouwan laykan. Wueſſe yuuſſe Gadybe
mettet vs tho / aeſto thas gada par yums.
   Eſſeth gaddige vnde nomodige / aeſto yuuſe Pret-
tibenex thas Whelns edth apkärth / kha wens ruudt-
cʒams Sʒweers / vnde meckle / kattre thas war ap-
ryte. Tam ſthaweet ſtippre prettybe. Exkan Tit-
cʒybe / vnde ßinnet / ka yuuſe Bralims exkan tho
Paſſoule / ta patte cʒeſchenne gir.
   Beth tas Dews wueſſes ßeeleſtibes / kas mums
aitcʒenays gir / py ßouwe mußige Godibe exkan
Chriſto Jeſu / tas paꜩ yums / kattre yuus wene
maſſe laike cʒeſchaat / par puelne ßattaiſys / eſtippre-
naas / ſpeetcʒige darris / duebbenas / Tam pattim
gir Goodtcʒ vnde Warre / no mußige mußam / Amẽ.

@v{Euangelium am dritten Sontage}
@v{nach Trinitatis / Luc. 15.}
@b{Beth}

[145.lpp.]
BEth wueſſade Muyteneke vnde Greetceneke
ſteitcʒes ßöw py to / ka the to cʒirdeete. Vnd the
Phariſeer vnde Raxtmaetcetaye kurneye / vnd
treßey / ſchis vs jem tös greetcenekes / vñ ehde ar tims.
Beth thas treßey vs tems ſcho Lydtcʒybe / vnde
ßatcy / katters Cʒilwhex gir ſtarpan yums / kattram
ßumpte Auwes gir / vnd kad thas wene no tims

paſuude / katteers nhe atſtha / tös doeuwinge / vnd
doeuwingedeſmettes exkan to Tuxniſſe vnde no edth
peetcʒ to paßuſte / tekams ka thas to attrode ? Vnde
kad thas to attraddis gir / thad leke thas to vs ßouwe
kammeſe ar Lyxmibe. Vnde kad thas Mayas
nake / ſaßoutce thas ßouwes drouges / vnde Kaimin-
ges ßatcydams vs thems / lyxmoyet yuus ar man-
					    			  @b{nim}

[146.lpp.]
nim aeſto es eſme manne Auwe attraddis / kattra
paßuſte by. Es ßack yums / Tha buus arridtcʒan
Lyxmibe exkan debbes buuth / pär wene Greedtce-
neke / katters no greekims admittas / par doeuwinge /
vnd doeuwinge deſmettes tayſnes / kattrems / tha
greeke atmitteſchenne nhe gir wayage. Jeb kattra
Sewe gir tur / kattre deſmette Groſſche gir / kad tha
no tims wene paſſude / kattra wene Swetcʒe / nhe
edegge / vnd mheeſche to Namme / vnde meckle ti-
ckuſſche / tekams ka tha to attrode ? Vnde kad tha to
attradduſſche gir / ſaßoutcʒe tha ßouwes drougay-
nes vnd kaiminges / ßatcʒydamma / Lyxmoyeth yuus{yues}
ar man / aeſto es eſme manne Groſſche atkal attrad-
duſſe / kattre es paßudduſſe by. Ta arridtcʒan ßacke
es yums / buus lyxmibe buuth prexkan tims Dewe
Engelims / pär wene Greetceneke / katters no gree-
kyms atſthaias.

@v{Die Epiſtel am vierden Sontage}
@v{nach Trinitatis/ Röm. 8. cap.}

AEſto es titcʒ / ka ſcha laike cʒeſchenne täs Godi-
bes nhe cʒenige gir / kattra py mums buus redt-
cʒeta tapt. Aeſto ta bhedige gaidiſchenne thäs
raddibes / gaide vs to apſkaidroſchenne tho Dewe
Beerne. Peetcʒ to / ka ta Raddibe padhota gir tay
wheltige lethe / prettibe winge prate / beth tapeetcʒ /
@b{kas}

[147.lpp.]
kas thos padoeuwis gir / vs cʒerrybe. Aeſto ar-
ridtcʒan ta Raddite lethe ſwabbade tappys / no to
kalpoſchenne to laykige buuſchenne / vs to godige
Swabbadibe tho Dewe Bherne. Aeſto mhes ßin-
nam / ka wueſſa Raddiba ar mums gaide / vnde no-
puuſchäs / ßöw whel allaßin.

   Vnd nhe wen the / beth mhes paſſche arridtcʒan /
kattrims mums gir ta Garre pirmibe / vnde gaidam
arridtcʒan py mums / pattims peetcʒ tho Beernibe /
vnd gaydam vs mußes Meßes atpeſtiſchennes.

@v{Euangelium am vierden Sontage}
@v{nach Trinitas / Luc. 6. cap.}

	TApeetcʒ eſſeth ßeelige / lydtcʒ ka arridtcʒan
	yuuſe Thews ßelix gtr / Nhe ßodeth / thad nee
	tapßeeth yuus ßodite. Nhe paſſuddenath.
tad yus nhe tapſeet paſſuddenate / Pammettet / thad
taps yums pammeſtcʒ. Dodeth / thad taps yums
dhoꜩ. Wens puelns / ßaſpeſtcʒ vnde pärledtcʒyx
Mhers / taps yums exkan yuuſe kleepe dhoꜩ. Aeſto /
ar tho Mhere / ar kattre yuus Jſmheriſeeth / taps
yums atkal emherydtcʒ.
   Vnde thas ßatcy tims wene Lydtcʒibe / warra ar-
ridtcʒan wens acklis wenam acklam to cʒelle radyth ?
									@b{Nhe}

[148.lpp.]
Nhe ßakryte the abbeduewe exkan to Beddre ?
Tas maetceklis nhe gir pär ßouwe Meiſter. Kad
thas maetceklis gir ka winge Meiſters / thad gir tas
pär puelne. Beth ko redtcʒe tu wene ßkabbarge
exkan touwe Brale Atcʒe / vnde tho Balcke exkan
touwe / Atcʒe tu nhe noman ? jeb ka war tu ßatcyt

vs touwe Brale / thur klus Brale es grib to ßkab-
barge aran touwe Atcʒe jswilckt / vnde tu nhe redtcʒ
patcʒ to Balcke exkan touwe Atcʒe ? Tu Wyltenex
whelꜩ papreſche to Balcke aran touwe Atcʒe / vnde
peluko tad / ka tu to ßkabbarge aran touwe Brale
atcʒe Jſwheltcʒe.

@v{Die Epiſtel am fünfften Sontage}
@v{nach Trinitatis / 1. Pet. 3. cap.}
@b{Beth}

[149.lpp.]
	BEth eſſeth wueſſenotal wen pratyge / lydtcʒ-
	cʒetige / Bralige / Sʒeelßyrdige / Laipne. Nhe
	atmaxayeth loune ar loune / nedtcʒ ladiges /
wärdes ar ladigims wärdims. Beth tur prettibe
ſwetyet. Vnde ßinnet / ka yuus py to aytcenate
eſſeth / ka yuus to ſwetumme mantoyeth. Aeſto kas
cʒiwoth grib / vnde labbes denes redtcʒeeth / tas
kluſſena ßouwe Mhele / ka tha loune neetreß / vnde
ßouwes Luupes / ka the nhe pewil. Thas atgreßaas
ßöw no loune / vnde dar to labbe. Tas meckley
Mere / vnde cʒennas tay peetcʒ. Aeſto the Atcʒes /
tha Kunge / redtcʒ vs tems tayſnems / vnde winge
Außes vs winge Luckſchenne. Beth tas Wayx
tha Kunge / redtcʒ vs tems / kattre loune dar.
Vnde katters gir tur / kas yums loune darryth
war / khad yuus tam labbam peetcʒ ſtaygayeth ?
Vnde jeb yuus arridtcʒan cʒeſchat pär to Tayſnybe /
tad eſſeth yuus tomher ſweete. Beth nhe Jſſabyſte-
tes yums pär winge lepnoſchenne / vnd nhe jſtruꜩe-
nates. Beth ſweetyet Dewam tam Kungam exkan
yuußims Sʒyrdims.

@v{Euangelium am fünfften Sontage}
@v{nach Trinitatis / Luc. 5.}

	TAs notickas / kad ßöw te loudis py tho ſpe-
	dhes / to Dewe wärde cʒyrdeeth. Vnde tas
				@b{ſthawey}

[150.lpp.]
ſthawey py to Eſſerre Geneʒareth / vnde redtcʒeye
duewe Laywes py to Eſſerre ſthawites / Beth te
Sweyneke by iſkapuuſſche / vnde maſgaya ßouwes
Tykles. Kape thas exkan to wene Laywe / kattra
Simonis by / vnde ludtcʒe tham / ka thas tho maſſe
no to Malle no weeſte / vnde thas ßeedas ßöw / vnde
maetcye tös loudes aran to Laywe.

	Vnde khad thas by mitteis no treſſeſchenne /
ßatcy thas vs Simon / wedde vs to auxke / vnde jſ-
mettet yuuſes tykles / ka yuus wene Lome whelkäth.
Vnde Simon Adbildeye / vnde ßatcy vs to / Meiſter /
mhes eſſem to wueſſe Nackte ſtradayſche / vnd neeneke
dabbuiſche. Beth vs touwe Wärde / grib es tho
 @b{Tykle}

[151.lpp.]
Tykle jſmeeſth. Vnde kad the to darrye / abwilcke the
wene lele kope no Sʒuewems. Vnde winge Tykle
ßapplyſe. Vnde the aytcʒenaye ßouwes drouges /
kattre exkan to Otre Laywe by / ka the nackte / vnde
pallydtcʒeete tims wilckt. Vnde the nätce / vnde pe-
pueldye abbes Laywes puelne / tha ka the grimme.

	Kad to Simon Petrus redtcʒeye{redtcʒye} / kritte thas Jeſu
py tems cʒellems / vnde ßatcy / Kunx / Ey no mannim
aran / es eſme wens greetcʒyx Cʒilwhex / aeſto tam
by wena Jßabyſchenne vs nakuſſe / vnd wueſſims
kattre ar to by / pär ſcho ßuewe wilckſchenne / kattre
the kopan darriſche / jeb wilckuſſche by. Ta lydtcʒ
arridtcʒan Jacobum vnd Johannem tims dhelims
Zebedei / Simonis bedredrougems. Vnde Jeſus
ßatcy vs Simon / Nhe Jsbyſtes thöw / aeſto peetcʒ
ſcho layke / buus thöw Cʒilwhekes guuſtyth. Vnde
thas wedde thos Laywes py tho malle jeb ſemmes /
vnde atſthaye wueße lethe / vnde ſthaygaye tham
peetcʒ

@v{Die Epiſtel am ſechſten Sontage}
@v{nach Trinitatis / Rom. 6. cap.}

	KA nhe ßinneth yuus / ka wueſſe / kattre mhes exkan
	Jeſum Chriſtũ chruſtyte eſſem / the gyr exkã winge
 @b{Nawe}

[152.lpp.]
Nawe chruſtite. Tha eſſem mhes{mehs} nu ar tho aprack-
te cʒour to Chruſtybe exkan to Nawe / aeſto / lydtcʒ ka
Chriſtus vs modenaatcʒ gir no tims muerronims /
cʒour to godibe ta Thewe / ta buus mums arrydtcʒã
exkan wene joune cʒiwoſchenne ſthaygath. Beth ka
mhes nu ar to eſthadyte thopam py lydtcʒe Nawes /
thad buus mums arridtcʒan tay auxkamcʒelſchenne
lydtcʒe buuth / peetcʒ to / ka mhes ßynnam / ka muße
wetcʒyx Cʒilwhex ar tho Chruſtan ßiſꜩ gir / ka ta
greetcʒige Meße no mittas / ka mhes nu joproyam
tims Greekims nhe wairs kalpoyam. Aeſto kas
nomuerris gir / thas gir tayſnooꜩ no tims greekims.

	Beth eſſem mhes ar Chriſto muerruſſche / Tad
titcʒam mhes / ka mhes arridtcʒan ar tho cʒiwoßem /
vnde ßinnam / ka Chriſtus no tims muerronims vs
modenaaꜩ / un nhe wairs muerſt / ta nawe yoproyam
nhe wairs pär to waldys / aeſto ka thas muerris
gir / to gir thas to Greeke peetcʒ muerris / wen kärth /
beth ka thas cʒiwo / to cʒiwo thas Dewam. Tha
yuus arridtcʒan / thurreetes yums par tims / ka
yuus thos Greekes muerruſſche eſſeth / vnd Dewam
cʒiwooth / exkan Chriſto Jeſu mußam Kungam.

@v{Euangelium am ſechſten Sontage}
@v{nach Trinitatis / Matth. 5.}
 @b{Aeſto}

[153.lpp.]
	AEſto es ßack yums / tas gir tad / Ja yuuſe Taiſ-
	nibe nhe gir labbaka / nhe ka tho Raxtmaetce-
	tayo vnde Phariſeer / Thad yuus exkan to
Debbeſſe walſtibe nhe näckßeth.

	Juus eſſeth cʒirdeiſche / ka vs tems wetcʒakems
ſatcyꜩ{ſtatcyꜩ} gir / Töw nhe buus nokowth. Beth kas
nokow / tas buus tay Sʒodibe paradan. Beth es
ßacke yums / kas ar ßouwe Brale{Barle} duſmo / tas gir to
Sʒodibe pelnis. Beth kas vs ßouwe Brale ßack /
Racha / tas gir thäs Runnes parradan. Beth
kas ßack / tu Jeckis / tas gir to helles vggunne pelnis.
	Tapeetcʒ kad tu touwe Dawanne wuerßon to
Altar vppere / vnde tu edoma / ka touwam Bralam
kaſlab prettibe thöw gir / Tad atſta tur prexkan tho
									 @b{Altare}

[154.lpp.]
Altare touwe dawane / vnde noey papreſche / vnde
ßalydtcʒenayes thöw ar touwe Brale / vnde nätce
tad / vnde vppeere touwe Dawane.
	Eſſe labpratyx touwam prettibenekam driſe /
tapeetcʒ ka tu whel ar tho wuerßon to cʒelle eſſe.
Ka thöw tas prettibenex / wen kärth nhe nodode
tham Sogem / vnde thas Sʒoge nodode thöw tham
Sʒullaynam / vnde tu thope exkan to Cʒetumme
emheſꜩ. Es ßack thöw patteſe / tu no turrenes nhe
Js eſe{e ſe} / tekams ka tu to peedige kouſſe mackßaas.

@v{Die Epiſtel am ſiebenden Sonta-}
@v{ge nach Trinitatis / Rom. 6. cap.}

	MAn buus cʒilwhetcʒige no to treßeth / thäs
	Wagybes peetcʒ yuuſes Meßes. Lydtcʒe ka
	yuus yuuſes Lootcʒekles / paddoeuwuſſche
eſſeth / py kalpoſchenne thas neſkyſtibes / vnde no
wene neetaiſnybe py to otre / Tha paddodeth nu
arridtcʒan yuuſes Lodtcʒeklees py kalpoſchenne
thay Taiſnybe / ka the ſweete thope. Aeſto kad yuus
thos greekes kalpe byet / tad byet yuus ſwabbade / no
tho Taiſnybe / kas by yums tad py to laike par augle /
kattre Juus nu kounates ? aeſto tas gals tho patte
gir ta Nawe. Beth ka yuus nu no tims Greekims
ſwabbade eſſeth / vnde Dewe kalpe tappuſſche{tuppuſſche} / gir
yums yuuſe augle / ka yuus ſweete thopet / Beth
@b{tas}

[155.lpp.]
tas Gals gir ta mußige cʒiwoſchenne. Aeſto / ta
Nawe gir tho Greeke alga / Beth tas Dewe dawans
gir ta mußige cʒiwoſchenne exkan Chriſto Jeſu
mußam Kungam.

	@v{Euangelium am ſiebenden Sonta-}
@v{ge nach Trinitatis / Marci 8. cap.}

	PY to layke / kad tur doudtcʒe loudes by / vnde
	tems nhe by ya ehde / ßoutcʒe Jeſus ßouwes
	Maetcekles py ßöw / vnd ßatcy vs tems / man
gir to louſcho ßeele / aeſto the gir nu tris denes py mã
			@b{palli-}

[156.lpp.]
pallickuſſche / vnde thems nhe gir neeneke yaehde.
Vnde kad es thos Jßalcktes no man lickte mayaas
edth / thad the wuerßon tho cʒelle / badde nomuerte /
aeſto cʒitte by no thalenes nakuſſche.
	Wynge Maetcekle adbildey tham / kur yemmam
mhes ſcheitan / mayſes exkan to Tuxniſſe / ka mhes
thos pe ehdenam ? Vnde thas youtaye tems / cʒeke
Mayſes gir yums ? The ßatcye / Septinge. Vnde
thas pawheley thems loudems / ka the ßöw wuerßon
to Semme paſhedeete. Vnde thas yeme thos Sep-
tinge Mayſes / vnde patteitcʒe / vnde pär louſe thos /
vnde doeuwe thos ßouwims Maetceklims / ka the
thos pattes preſchan lickte / vnde the licke thos tems
loudems preſchan / vnde thems by maſe Sʒuewetin-
ge / vnde thas patteitcʒe / vnd pawheley thos pattes
arridtcʒan preſchan neſt. Beth the ehde / vnde tappe
pe eduſſche / vnde yeme thos pär atlicktes druſkas
auxam / Septinge kurwes / vnde tho by py cʒettre
tuxtoſche / kattre tur ehduſſche by. Vnde thas palay-
de thos no ßöwim.

@v{Die Epiſtel am achten Sontage}
@v{nach Trinitatis / Rom. 8.}

	THa eſſem mhes nu / mylige Brale / parradene-
	ke / nhe thay Meße / ka mhes peetcʒ to Meße
	cʒiwoyam / aeſto kad yuus peetcʒ tho Meße
@b{cʒiwoßeth /}

[157.lpp.]
cʒiwoßeth / thad yuus muerßeth. Beth kad yuus
cʒour to Garre thäs Meßes darryſchenne ſchlapee-
ſeth / thad yuus cʒiwoſeth. Aeſto kattres tas
Dewe Gars cʒen / the gir Dewe Beerne. Aeſto
yuus nhe eſſeth nhe wene kalpyge Garre dabbuyſche /
ka yuus yums atkal Jsbites buus. Beth yuus
eſſeth wene beernige Garre dabbuyſche / cʒour kattre
mhes ßoutcʒam / Abba myleys Thews. Tas patcʒ
Gars dode mußam Garram ledtcʒibe / ka mhes
Dewe Beerne eſſem / Eſſem mhes thad Beerne /
tad eſſem mhes arridtcʒan Manteneke / ar wärde
Dewe manteneke / vnde lydtcʒ manteneke Chriſti /
Ja mhes cʒittade lydtcʒe cʒetißem / vnd ka mhes ar-
ridtcʒan lydtcʒ py Godibes paauxtenate thopam.

@v{Euangelium am achten Sontage}
@v{nach Trinitatis / Matth. 7. cap.}

	SZargates yums par tims wiltigims Prophe-
	tims kattre exkan Auwe drebims py yums
	nake / Beth eſkige gir the pleeſige Wuelke. Py
winge auglims buus yums thos atßyth. War ar-
ridtcʒan Wyne oges laſſyth no tims Ehrſcheko-
kims ? Jeb Vyge oges no tims dadcʒims ? Aeſto / yck-
wens labs Köx neeſſe labbes augles. Beth wens
ßappuwys kokes / neß lounes augles. Wens labs
köx neewar lounes augles neſth. Vnde wens ßap-
				@b{puwis}

[158.lpp.]
puwis köx / nhe war labbes augles neſth. Jckwens
köx katters labbes augles neenees / thope nocʒirſtcʒ /
vnde exkan to vggunne mheſtcʒ.
	Tapeetcʒ py winge auglims buus yums thos
adßydth.

	Nhe wueſſe te / kattre vs man ßack / kunx / kunx /
exkan to Debbeſſe walſtibe nätcʒys / Beth te / kattre
to praate dar / manne Thewe exkã debbes. Doudtcʒe
vs man ßatcys winian denan / Kunx / Kunx / Nhe
eſſem mhes exkan touwe wärde Whelnes Js cʒin-
 nuſſche nhe eſſem mhes exkan touwe wärde doudꜩe
brinummes darriſche. Thad es vs tems ßatcyſchu /
Es nhe eſme yuus whel neewene kärth adßinnis /
atſthayetes wueſſe no man yuus loune darretaye.
 @b{Die}

[159.lpp.]
@v{Die Epiſtel am neunden Sonta-}
@v{ge nach Trinitatis / 1. Corinth. 10. cap.}

	BEth tas gir mums par preſche ſime notitcʒis /
	ka mhes mums nhe ekaarotes lekam tho lou-
	ne / lydtcʒ ka winge ekaroyas. Nhe thopeth
arridtcʒan Elkedewyge / lydtcʒ kha cʒitte no win-
gems tappe / ka tur raxtyꜩ ſthawe / Te loudis paſee-
dhas ßemmen py eeſchennes vnde py cʒerſchennes /
vnde cʒeelees auxkam py meßloſchennes. Nhe lay-
deth mums arridtcʒan nee wene Moucʒybe cʒyth /
kha cʒitte no wingems Moucʒybe cʒinne / vnd krytte
vs wene dene Duewedeſmette / vnde tris tuux-
toſche. Beth nhe laydeth mums arridtcʒan Chri-
ſtum kärdenath / Ka cʒitte no tims to kärdenaye{kärdenye} / vnde
tappe no tims Oʒims jeb cʒuuſkims nomackte. Nhe
kurneth arridtcʒan / lydtcʒ ka cʒitte no tims kurneye /
vnd tappe nomaeckte cʒour to Nomaetcetaye.
	Schis noticke wueſſe wynggims par preſche
ſime. Beth tas gir raxtyꜩ mums par peminnee-
ſchenne / vs kattrims tas gals thäs Paſſoules
nätcis gir. Tapeetcʒ / kas tur doma / ka thas
ſthawe / tas war labbe peroudtcʒyth / ka thas nhe
kryte. Tur nhe gir whel neewena / ka wen Cʒil-
wheke kärdenaſchenne pär yums nakuſſe. Beth
Dews gir petitcʒyx / katters yums nhe leke kär-
denath / par yuuſe warreſchenne / Beth dar ta / ka ta
@b{kärde-}

[160.lpp.]
kärdenaſchenne / wene galle yem / ka yuus tho war-
reth panneſt. Tapeetcʒ manne mylige / bhetcʒeth
no tho Elkedewige / kalpoſchenne.

@v{Euangelium am neunden Sontage.}
@v{nach Trinitatis / Luc. 16. cap.}

	BEth thas ßatcy arridtcʒan vs ßouwems
	Maetceklems / Tur by wens bagaatcʒ Wyrs /
	tam by wens Nammethurretays / tas tappe
prexkan tho apßatcyꜩ / ka buute thas tham winge
Paddome Jſpoſtys. Vnde thas aytcʒenaye to /
vnde ßatcy vs to / ka cʒirde es to no thöw ? Dode la-
gadibe no touwe Nammethurreſchenne / aeſto tu nhe
war nu yoproiam wens Nammethurretays wayrs
buuth. Tas Nammethurretays ßatcy py ßöw
 @b{pattim}

[161.lpp.]
patteme / ko buus man darryth ? Mans Kunx yem
to Ammatte no man / Rackte es nhe war / tha kou-
noos es man dedelleeth. Es ßinno gan ko es dar-
ryth grib / kad es no to Ammatte no celꜩ thope / ka
the man exkan ßouwims Nammims e yem.

	Vnde thas ßoutce py ßöw wueſſes parradenekes
ßouwe Kunge / vnde ßatcy vs tho pirmako. Cʒicke
doudtcʒe eſſe tu mannam kungam parradan ? Thas
ßatcy / Sʒumpte mutcʒe Olie. Vnde thas ßatcy vs
to / Jem touwe gramatte / ſeedes thöw / vnde raxte
tudelyne pecedeſmette / peetcʒ to ßatcy thas vs to
Otre / Beth tu / Cʒick doudtcʒe eſſe tu parradan ?
Thas ßatcy ßumpte Mhere queſche. Vnd thas
ßatcy vs tho / Jem touwe Gramatte / vnde raxte
aſtonedeſmette. Vnd thas Kunx teitcʒe to neetayſ-
nige Nammethurretaye / ka tas guddrige darrys by.
Aeſto te Beerne ſchäs paſſoules gir guddrake / ne ka
the Beerne thäs gayßibes / exkan ßouwe Radde.
Vnd es ßack yums arridtcʒan / darreth yums drou-
ges / ar to neetayſnige Mammon / kad yuus nu bhe-
dees cʒeſchat / ka the yums vs yem exkan to mußige
cʒiwokle.

@v{Die Epiſtel am ʒehenden Sonta-{Sonta} }
@v{ge nach Trinitatis / 1. Corinth. 12. cap.}

					@b{Beth}

[162.lpp.]
	BEth no tims Garrigims dawanims / nhe grib
	es yums mylige Brale paßleept. Juus ßin-
	nath / ka yuus pagane loudis buewuſſche
eſſeth / vnd eſſeth nogayſche py tems mhemigems El-
kedewems / kha yuus{yuustad} tad weeſte tappeth. Tapeetcʒ
buus yums ßinnath / ka neewens Jeſum no lade /
katters cʒour to Dewe Garre treſſe. Vnde neewens
war Jeſum wene Kunge dheweet / bes wene cʒour to
ſweete Garre.

	Tur gir daſſchade dawane / beth tur gir wens
Gars. Vnde tur gir daſſchade Ammatte / Beth tur
gir wens Kunx / vnde tur gir daſſchada Speetcʒybe /
beth tur gir wens Dews / katters tur ſtrada wueſſes
lethes exkan{erkan} wueſſims. Exkan yckwene paradhas
ßöw te Dawane tha Garre / py thäs droudtcʒibes
labbummine. Tam wenam thope dodꜩ cʒour to Garre /
ta treßeeſchenne no tho Guddribe. Tam cʒittam
thope dodꜩ ta treßeeſchenne no tho adßiſchenne /
peetcʒ tho patte Garre / Cʒittam ta Titcʒybe / exkan
to patte Garre / Cʒittam Dawane wheſſelle
darryth / exkan to patte Garre. Cʒittam Brinumme
darryth. Cʒittam Sʒluddenaſchenne. Cʒittam
Garres noſkyrt. Cʒittam daſchada walloda. Cʒit-
tam täs Wallodes yslickt. Beth ſcho wueſſe dar
tas paꜩ wenyx Gars. Vnde Jſdalle yckwenam to
Dawane / kha tas grib.
@b{Euange-}

[163.lpp.]
@v{Euangelium am ʒehenden Sonta-}
@v{ge nach Trinitatis / Luc. 19. cap.}

	VNde khad thas tuwe klathe nätce / vs lukoye
	thas to Pille / vnd roudaye pär tho / vñ ßatcy /
kad tu to ßinnate / thad buute tu py ſcho touwe laike
arridtcʒan apdomayſe / kas py touwe Mere wayage
buute. Beth nu gir tas prexkan touwems atcʒems
apßleeptcʒ. Aeſto tas laix pär thöw nätcʒys / ka tou-
we Enaydeneke apkärth thöw / vnd touwe Beerne ar
thöw / wene ratte pille apkärth thöw ßittys / thöw ap-
ſeedes / vnd py wueſſems mallems apſpedys / vnd
thöw gluddenne darrys / vnd neewene ackmenne vs
tho otre atſthas / tapeetcʒ / ka tu nhe eſſe adßinnuſſe
to laike / kattran tu pemeckleeta eſſe. Vnde thas gaya
			@b{exkan}


[164.lpp.]
exkan to Baſnice / vnde eſaka Js cʒyth / kattre tur ex-
kan pärdoeuwe vnde pirka / vnde ßatcy vs tems.
Tur ſthawe raxtyꜩ / Mans Nams gir wens Ludt-
cʒamme Nams / Beth yuus eſſet tho par wene ßlep-
kouwe beddre darriſche. Vnde maetcye deniſke exkan
to Baſnice. Beth te Auxtebaſnicekunge vnde Raxt-
maetcetaye / vnde te Prawake ſtarpan tems lou-
dems / gadhaye tam peetcʒ / ka the to nomaackte.
Vnde nhe attradde ka thems to darryth by. Aeſto
wueſſe te loudes / pekares tham / vnde cʒirdeye to.

@v{Die Epiſtel am eilfften Sontage}
@v{nach Trinitatis / 1. Corinth. 15.}

BEth es peminno yums / mylige Brale / tho
Euangelij / ka es yums paßluddenays eſſeme /
kattre yuus arridtcʒan vs yeemuſſche eſſeth /
exkan kattre yuus arridtcʒan ſthaweth / cʒour kattre
yuus arridtcʒan ßweete thopet / ka es to yums pa-
ßluddenays eſſeme / Ja yuus to wen patthureiſche
eſſeth / tas buthe tad / ka yuus buutet welte titcʒeiſche.
Aeſto es eſme yums ßäwiſke doeuwis / kattre es ar-
ridtcʒan dabbuys eſme / ka Chriſtus nomuerris gir
par mußems Greekems / peetcʒ to Raxte / vnde ka
thas aprackꜩ gir / vnde ka thas atkal auxkam cʒeeles
gir / tan treſſchan denan / peetcʒ to Raxte. Vnde ka
thas gir redtſheetcʒ tapꜩ no Kephas / peetcʒ to no
@b{tims /}

[165.lpp.]
tims duewepaddeſmettims. Peetcʒ to gir thas red-
ſheꜩ tapꜩ / wairack nhe ka no peceßumptims Bra-
lims wenan kaartan / to paſſche whel doudcʒe cʒiwo /
beth cʒitte gir apgulluſſche. Peetcʒ to gir thas red-
ſheꜩ tapꜩ no Jacobo. Turpeetcʒ no wueſſims
Apoſtelims.

Wueſſe peedige peetcʒ wueſſems / gir thas ar-
ridtcʒan no{noman} man / kha no wene neelaikyge cʒimptibe
redſheꜩ tapꜩ. Aeſto es eſme tas maßakays ſtarpan
tems Apoſtelems / katters es nhe cʒenyx eſme / ka es
wens Apuſtullis Dhewe. Tapeetcʒ / ka es to Dewe
Droudtcʒibe pulgais eſſeme. Beth no Dewe Sʒee-
leſtibe eſme es / kas es eſme / vnde winge ßeeleſtibe py
man nhe gir whelte buewuuſe. Beth es eſſeme
doudcʒe wayrack ſtradays / nhe ka the wueſſe. Beth
nhe es / beth Dewe ßeeleſtibe / kattra exkan man gir.

@v{Euangelium am eilfften Sontage}
@v{nach Trinitatis / Luc. 18. cap.}

BEth tas ßatcy ßawiſke vs tems / kattre ßöw
pattems thurreyas / ka the Tayſne by / vnde
pulgay tös cʒittes / thade wene Lydtcʒibe :
Duewe Cʒilwheke no gaye auxam / exkan to Baſ-
nice vs luuckſchennes / Tas wens by wens Phari-
ſeers / Tas Oters / wens Muitenex. Tas Phari-
                      @b{ſeers}

[166.lpp.]
ſeers ſthaweye / vnde ludtcʒe py ßöw pattim tha : Es
pateitcʒe thöw Dews / ka es nhe eſſeme / kha cʒitte
loudis / loupetaye / neetaiſnige / loulibes pärlouſetay /
jeb arridtcʒan kha ſchis Muitenex. Es gauwe
duewe kärth exkan tho Neddelle / vnde domo to
Deſmetto / no wueſſe kas man gir. Vnde thas Mui-
tenex ſthawey no thalenes / nedtcʒ gribbey ßouwes

Atcʒees cʒelth vs Debbeſſe / beth ßitte prexkan ßouwe
kruute / vnde ßatcy / Dews eſſe man Greetcʒenekam
ßeelix. Es ßack yums / Schis no gaya ſemmen tayſ-
nis exkan ßouwe Namme / prexkan winge. Aeſto /
kas ßöw pattim auxtenayas / tas thope ſemmootcʒ.
Vnde kas ßöw pattim ſemmoyas / tas thope paaux-
tenaaꜩ.
 @b{Die}

[167.lpp.]
@v{Die Epiſtel am ʒwölfften Sonta-}
@v{ge nach Trinitatis / 2. Corinth. 3. cap.}

BEth thada petitcʒibe gir mums cʒour Chri-
ſtum py Dewe / nhe ta / ka mhes ko labbe der-
ram no mums pattims / tur peminneet / ka no
mums pattims / Beth Ja mhes ko derram / tas gir
no Dewe / katters mums arridtcʒan cʒeniges darris
gir / to ammatte pabeickt / thäs Jounes Eſtadiſchen-
nes / Nhe tho Boußle / beth to Garre. Aeſto tas
Boußlis nokow / beth tas Gars darre cʒiwes.

Beth ka tas Ammaꜩ / katters cʒour to Bou-
ßele nokouwe / vnd exkan tims Ackmennims eßimooꜩ
gir / Skaydribe by / Tha / ka the Beerne Jſrael nhe
warrey vs lukooth to Wayge Moſi / thäs Skay-
dribes peetcʒ winge wayge / kattra tur mittas / ka
nhe by tad doudtcʒe wayrack tham Ammattam /
katteers to Garre dode / ſkaydribe buuth ? Aeſto kha
nu tas ammaꜩ / katters to paßuſſchenne maetcʒa
ſkaydribe gir / Whel doudtcʒe wayrack gir tham Am-
mattam / katters to Tayſnibe maetcʒe / pär warreene
Skaydribe.

@v{Euangelium am ʒwölfften Sonta-{Sonta} }
@v{ge nach Trinitatis / Marci 12. cap.}
@b{Vnde}

[168.lpp.]
VNde kad thas atkal Jsgaya / no tims Eßyms
Tyri vnde Sydon / nätce thas py to Gali-
leiſche Juure / wueddon ſtarpan tems Eßems
thos deſmette Pilles. Vnde the neſſe wene kurle py
to / katters tur mhems by. Vnde the luudtcʒe to / ka
thas to Roke vs to lickte. Vnde thas yeme to no
tims loudimes ßawiſke py malles / vnde licke tam tös
pyrſtes exkan tims Außims / vnde Js ſplawe / vnde
ayſkare winge Mhele / vnde redtcʒey vs tho Debbes /

no puuthes / vnde ßatcy vs tho / Hephetah / tas gir /
atwerres thöw. Vnde tudeline atwherees ßöw
winge Außes / vnde tas Sʒayꜩ winges Mheles
thappe ſwabbadꜩ / vnde treßey teſcham. Vnde thas
ayſledtcʒe tims / thems nhe by to neewenam ßatcyth.
Beth yo thas to wayraack ayſledtcʒe / yo the to
@b{wayraack}

[169.lpp.]
wayraack yſplattye / vnde Jßabrinoyas ßöw / pär to
warrene lothe / vnde ßatcy : Thas gir wueſſe notal
lab darrys. Thos Kurles / gir thas cʒirdames dar-
rys / vnde thos beſwallodiges / treßames.

@v{Die Epiſtel am dreyʒehenden Son-}
@v{tage nach Trinitatis / Gal. 3. cap.}

MYlige Brale / es grib peetcʒ Cʒilwheke dabbe
treßeth. Nhe wens pulga wena Cʒilwheke
Eſtadiſchen (kad tha apſtippreeta gir) vnde
nhe leke tur arridtcʒan neeneke klathe. Nu gir yo ta
Sʒoliſchen Abrahe / vnde wingam Sʒheklam pe-
ßatcita. Tas nhe tres / exkan tims Sʒheklims / kha
cʒour doudtcʒe / beth ka cʒour{ʒour} wene. Cʒour touwe
Sʒhekle / katters gir Chriſtus. Beth es ßacke no
tho / Ta Eſtadiſchenne / kattra no Dewe papreſche
apſtipprota gir vs Chriſtum / nhe thope jſardyta / ka
tay peßatcyſchenne by cʒour to Boußle mitthet /
katters tur peetcʒ dhoꜩ gir par cʒettreßumpte / vnde
trisdeſmette gaddems. Aeſto ja ta Beerne man-
tibe cʒour to Boußle no pelnita tapte / thad nhe thope
ta cʒour to peßatciſchenne dhota.
Beth Dews gir to Abraham cʒour to peßat-
ciſchenne abdawenays. Ko buus tad tam Bouß-
lam ? Tas gir tur klathe nätcʒis / to Greeke peetcʒ /
tekams ka ta Sʒekla näckte / Tam kattram ta peßat-
      @b{ciſcheenne}

[170.lpp.]
ciſchenne notickuſſe gir / Vnd gir nodhoꜩ no tims
Engelims / cʒour to Roke tha Wueddetaye. Beth
wens Wueddetays nhe gir wena wenige Wuedde-
tays / beth Dews gir wenyx. Ka ? Gir tad tas
Boußlis prettibe Dewe peſſatciſchenne ? Tas gir
thale. Beth kad tur wens Boußlis dhoꜩ buuthe /
katters cʒiwes darryth warrhete / Thad näckte ta
Taiſnybe teſcham aran to Boußle. Beth te Raxte
gir to wueſſe apßleeguſſche appeſkan tems Gree-
kems / ka ta peßatciſchenne näckte / cʒour to Titcʒibe
exkan Chriſto Jeſu / dota tems / kattre tur tiꜩ.

@v{Euangelium am dreyʒehenden}
@v{Sontage nach Trinit. Luc. 10.}

VNde thas greſhes ßöw py ßouwems Maet-
ceklems / vnde ßatcy ßawiſke / Sweete gir te
Atcʒes / kattre tur reedtcʒ / ko yuus redtcʒath /
Aeſto es ßacke yums / doudtcʒe Prophetes vnde Kö-
ninge / gribbey redtcʒeth / ko yuus redtcʒath / vnde
nhe gir redtcʒeiſche. Vnd cʒirdeet / ko yuus cʒirdaath /
vnde nhe gir cʒirdeiſche.
Vnde rouge / tad cʒhelees wens Raxtmaetce-
tays auxam / kärdenaye to / vnde ßatcy / Meiſter / ko
buus man darryth / ka es to mußige Cʒiwoſchenne
dabbu / Beth tas ßatcy vs tho / Ka ſthawe exkan
Boußle raxtyꜩ ? Ka las tu ? Thas adbildey vnde
@b{ßatcy /}

[171.lpp.]
ßatcy / Thöw buus Dewe touwe Kunge myleth / no
wueſſe Sʒirde / no wueſſe Dwheſelle / no wueſſe
Speeke / vnde no wueſſe Praate. Vnd touwe Tu-
wako ka thöw pattim. Beth tas ßatcy vs tho / tu
eſſe teſcham adbildeys / dar to / thad tu cʒywos.

Beth thas gribbeye ßöw pattim tayſnotes /
vnde ßatcy vs Jeſu / kas gir tad mans Tuwa-
kays ? Tad adbildeye Jeſus vnde ßatcy / Tur by
wens Cʒilwhex / tas jſgaye no Jeruſalem vs
Jericho / vnde kritte ſtarpan thems Sʒlepkouwems /
te jſwilke to / vnde ßitte to / vnd gaya tur noſth / vnde
atſthaye to pus nomuerruſſche gullite. Beth tas
leedtcʒes ßöw no nhe youſche / ka wens Baſnicekunx
        	@b{to}

[172.lpp.]
to patte Ele broudtcʒe / vnde kad thas nätce py
to wete vnde redtcʒey to / gay thas ʒetcʒen. Ta lydtcʒ
arridtcʒan wens Leuitcʒ / kad thas nätce py to wete
vnde redtcʒeye to / gay tas ʒetcʒen.
Beth wens Samariters broudtcʒe vnde nätce
tur. Vnde kad tas to redtcʒeye / abßeeloy thas to /
gaye py to / ßaſſeye tham winge Waates / Vnde
lheye tur exkan Olye vnde Wyne. Vnde licke to vs
ßouwe Lope. Vnde wedde to exkan to Mayewete /
vnde glabe tho. Tan Otran denan broudtcʒe
thas nhoſt / vnde Jſwilcka duewe Groſſches / vnde
doeuwe thos tham Sʒaimenekam / vnde ßatcy vs
tho. Glabba to / vnde ja tu ko wayrack jſdhos / grib
es to thöw atmackßat / kad es atkal nackſcho. Kattere
cʒerre tu / kas no ſchims trims tas Tuwakays gir
buewis tham / katteers ſtarpan thems Sʒlepkou-
wems kryttis by ? Tas ßatcy / tas / katteers ßeeleſti-
be py to darrye. Tad ßatcy Jeſus vs tho / Tad no
ey / vnde dar tha arridtcʒan.

@v{Die Epiſtel am vierʒehenden Son-{Son /} }
@v{tage nach Trinitatis / Gal. 5. cap.}

BEth es ßacko / Staygath exkan Garre / thad
yuus thas Meßes karibe / nhe pepueldyſeet /
Aeſto tay Meße ekaras prettibe to Garre /
vnde tham Garram prettibe to Meße. The paſſche
@b{gir}

[173.lpp.]
gir prettibe wene otre / ka yuus nhe darreth / ko yuus
gribbet. Beth walde yums tas Gars / thad nhe
eſſeth yuus appeſkan to Boußle.
Beth the Darbe thäs Meßes gir / Sinnamme /
kha tur gir Loulibe pärkäpſchenne / Moutcʒybe /
neeſkyſtibe / neekounibe / Elkadewibe / Burwibe
Enaydibe / Baarſchenne / Nydeſchenne / Duſmybe /
Naraſchen / neßadderreſchen / neetickla macibe / enay-
dibe / Sʒlepkouwibe / Periſchenne / Ryſchenne / vnde
tha lidtcʒe. No kattrims es yums paprexke ßatcys
eſſeme / vnde ßacko whel paprexke / ka te / kattre to dar /
to Dewe walſtybe pär Beerne Mantibe nhe
dabbuus.
Beth tas auglis tha Garre gir / Mileſtibe /
Lyxmibe / Meribe / Pacʒeſchenne / mylibe / Laypnibe /
Titcʒibe / Lhenpratybe / Skyſtibe / prettibe thadems
nhe gir thas Boußlis. Beth kattre Chriſto peder /
te Sʒlape ßouwe Meße / vnd to karibe vnde egrib-
beſchen.

@v{Euangelium am vierʒehenden Son-}
@v{tage nach Trinitatis / Luc. 17. cap.}

VNd thas notickas ßöw / kad thas gaya vs Je-
ruſalem / ſthaigaye thas wueddon cʒour Sa-
marien vnde Galileam / vnd kad thas exkan
wene Jelgouwe nätce / ßaſtappe tam deſmette Spit-
			  @b{tale}

[174.lpp.]
tale Wyre / te ſthaweye no thalenes / vnd cʒelle ßou-
wes Balxnes auxkam / vnde ßatcy / Jeſu / myleys
Meiſter / abßeelo thöw muße / Vnde khad thas thos
redtcʒeye / ßatcy thas vs tems / No eyet / vnde radetes
yums tims Baſnicekungims. Vnde thas noticke /
kad the nogaye / tappe the ſkyſte.

Beth wens no tims / kad thas redtcʒeye / ka thas
wheſſels tappis by / greſhes thas atkal apkaart vnde
teitcʒe Dewe / ar ſkanye balxne / vnd kritte vs ßouwe
Wayge py winge kagims / vnde patteitcʒe tham.
Vnde thas by wens Samariters.  Beth Jeſus
adbildeye vnd ßatcy / Nhe gir tur deſmette ſkyſte tap-
puuſche ? Beth kur{ku r} gir the doeuwinge ? Nhe gir tur
cytcʒ neewens attraſtcʒ / katters atkal greſthe / vnde
@b{dote}

[175.lpp.]
dote Dewam to Gode / ka wen ſchis Sweſſchenex ?
Vnde thas ßatcy vs tho / Cʒelles auxam / ey pro-
yam / touwa titcʒiba gir thöw pallydtcʒeis.

@v{Die Epiſtel am funffʒehenden Son-}
@v{tage nach Trinitatis / Gal. 6.}

JA mhes exkan Garre cʒiwoyam / thad laideth
mums arridtcʒan exkan Garre ſtaigath.
Nhe laideth mums peetcʒ wheltige Gode nee-
goußigems buuth / nedtcʒ apduſmotes ſtarpan
mums / nedtcʒ enidhetes. Mylige Brale / khad wens
Cʒilwhex no wenas waynes tapte pärſteyckꜩ / thad
pallydtcʒet tham atkal vs to taiſne cʒelle / ar Lhen-
pratige Garre / kattre yuus Garryge eſſeth. Vnde
lukoyes vs thöw pattim / ka tu arridtcʒan nhe thope
kärdenaaꜩ. Wens pannes tha Otre Naſthe /
thad yuus to Boußle Chriſti pepueldyſeth. Beth
khad wens domate / ka thas buuthe kaſlabban / ka
tomher thas nhe neke gir / tas pewilyas ßöw pat-
tim. Beth yckwens luko vs ßouwe patte darbe /
vnde tad buus tham py ßöw pattim Goodtcʒ / vnde
nhe py wene cʒitte. Aeſto yckwens ßouwe Naſte
neßys.
@b{Beth}

[176.lpp.]
Beth tas katters pammatcyꜩ thope ar to wärde /
tas dalla ar tho wueſſade labbumme / tam katters
to pammaetce. Nhe alloyeth / Dews nhe leke ßöw
apmhedites. Aeſto ko tas Cʒilwhex ßheye / to thas
plows. Kas vs to Meße ßheye tas no to Meße to
ßammaytaſchenne plows. Beth kas vs to Garre
ßheye / tas no to Garre to mußige cʒiwoſchenne
plows. Beth laideth mums labbedarryth / vnde nhe
pekuuſte tapt. Aeſto ßouwan laikan mhes arridt-
cʒan ploußem / bes mitteſchenne. Kad mums nu
layx gir / tad laideth mums labbe darryth py yck-
wene. Beth wueſſe wayrack py tems titcibes
drougems.

@v{Euangelium am funffʒehenden Son-}
@v{tage nach Trinitatis / Matth. 6.}

NEewens war duewims Kungims kalpooth /
jeb thas wene enidees / vnde to Otre mylees /
Jeb thas wenam pekaarſes / vnde to otre pul-
gas. Juus nhe warreth Dewam kalpooth vnde
tham Mammon. Tapeetcʒ ßacke es yums / Nhe
gadayeth par yuuſe cʒiwybe / ko yuus ehſeth vnde
ſcʒerſet / nedtcʒ arridtcʒan pär yuuſe Meße ko yuus
aptherpſeth. Nhe gir ta cʒiwybe wayrack neeka ta
Barribe ? Vnde ta Meße wayrack neeka ta aptherp-
ſchenne ? Vs lukoyeth tös Putnes appeſkan tho
@b{Debbeſſe}

[177.lpp.]
Debbeſſe / The nhe ßheye / the nhe plouwe / the nhe ßa-
kraaye exkan to Sküne / vnd yuuſe Debbeſſe Thews
baryo thös tomher. Nhe eſſeth yuus tad doudtcʒe
wayrack / neeka the ? Kas gir tur ſtarpan yums /
katters ßouwe garyumme / wene Oleckte pelickt war /
kad thas jow / tapeetcʒ bhedayas.

Vnde kapeetcʒ Gadayeth yuus pär to aptherp-
ſchenne ? vs lukooyeth tös Lilies / wuerßon tho louke /
ka thäs Auge. The nhe ſtradha / the arridtcʒan nhe
wherpye. Es ßacko yums / ka arridtcʒan Salomon /
exkan wueſſe ßouwe Godibe / tha nhe gir aptherpꜩ
buewis / ka to paſſcho wena. Ja tad Dews to Saa-
le wuerßon tho louke tha apterpeye / kattra ſchodene
ſthawe / vnde rytan exkan to kraaſene emheſta thope.
 			  @b{Nhe}

[178.lpp.]
Nhe by tham tad yums to doudtcʒe wayrack darrith ?
O yuus maße titcʒige.

Tapeetcʒ nhe buhs yums Gadath / vnd ßatcyth /
ko mhes ehſem / ko mhes ſcʒerſem / Ar ko mhes mums
aptherpſemes. Peetcʒ tade wueſſe gada te pagane
loudis. Aeſto yuuſe Debbeſſe Thews ßin to / ka
yums tade wueſſe wayage gir. Gadayeth pirmaack
peetcʒ tho Dewe walſtibe / vnd peetcʒ winge Tayſ-
nibe / Tad yums ſche wueſſe notal pekrittis. Ta-
peetcʒ nhe gadayeth par to Otre Rythe / Aeſto ta
Rytha dena pär ßöuwe pattem gadhas. Tas gir
ganne / ka yckwene Dene ßouwa paſſcha bheda gir.

@v{Die Epiſtel am ſechʒehenden Son-}
@v{tage nach Trinitatis / Epheſ. 3. cap.}

Tapeetcʒ ludcʒe es / ka yuus nhe thopet pekuſſuſ-
ſche / mannes bhedaſchennes peetcʒ / kattres es
pär yums cʒeſcho / kattre yums wens Goodtcʒ
gir. Tapeetcʒ locʒye es mannes cʒellees prexkan
tho Thewe muße Kunge / Jeſu Chriſti / katteers tas
jſtens Thews gir / pär wueſſims kattre Thews dhe-
we / exkan Debbes vnd wuerßon Semmes. Ka thas
yums ſpeeke dode peetcʒ tho Baggatibe ßouwe Go-
dibe / ſtipprims tapt cʒour ßouwe Garre / py tho
eſchige Cʒilwheke / vnde Chriſtum cʒiwoth / cʒour
@b{to Titcʒibe}


[179.lpp.]
to Titcʒibe exkan yuuſims Sʒirdims / vnd cʒour to
mylibe eßacknote / vnde eduebbenate thopet / ka yuus
apthwert warreth ar wueſſims Sweetims / kattra
tur gir tas plattums / vnde tas garyums / vnde tas
cʒillyums / vnde ta Auxtibe. Arridtcʒan atßyt / ka
Chriſtum myle thurreet / doudcʒe labbake gir / ne ka
wueſſe ßinnaſchenne / ka yuus pepueldyte thopet / ar
wueſſe Dewe puelnibe.

Beth tham / katters pär warrene wairack dar-
ryth war / neeka wueſſe / ko mhes ludtcʒam yeb ßap-
protam / peetcʒ to Speeke / katters exkan mums ſtra-
da. Tam gir Goodtcʒ exkan to Droudtcʒibe katters
exkan Chriſto Jeſu gir / py wueſſe layke / no mußige
mußam / Amen.

@v{Euangelium am ſechʒehenden Son-}
@v{tage nach Trinitatis / Luc. 7. cap.}

VNde tas notickas ßöw peetcʒ to / ka tas exkan
wene Pille / ar wärde Nain gaya / vnd winge
Maetcekle gaye doudtcʒe ar tho / vnd doudtcʒe lou-
des. Beth kad thas tuwe py tems Pylle Wärtems
nätce. Rouge / tad jſneſſe the wene Muerrone / kat-
teers wens wenyx Dhels by ßouwe Mathe / vnde ta
by wene Attraitne. Vnde doudtcʒe loudis aran thas
                 	   @b{pilles}

[180.lpp.]
pilles gaye ar to. Vnde kad tho thas Kunx redtcʒeye /
Abßeeloyas thas täs / vnde ßatcy vs to / Nhe roude.
Vnd gaye tur kläth / vnde aiſkare to muerrone ſkyrſte
vnd the Neſſetaye ſthawey kluſſe. Vnd tas ßatcy / pu-
yſe / es ßacke thöw / cʒelles auxkam. Vnde tas Muer-
ronis cʒeelhes auxkam / vnde eßaka treßeth. Vnde
thas doeuwe to ßouwe Mathe. Vnde wena Jſſa-
byaſchenne vs nätce thems wueſſems / vnde teitcʒe

Dewe / vnde ßatcye / Tur gir wens lels Prophetcʒ
ſtarpan mums vs cʒheles / vnde Dews gir ßouwes
loudes pemeckleis. Vnde ſcha Walloda no tho / tappe
ßinnamme / pär to wueſſe Judde Semme / vnde ex-
kan wueſſims apkaarth gullammims ſemmims.
                         @b{Die}

[181.lpp.]
@v{Die Epiſtel am ſiebenʒehenden Son-}
@v{tage nach Trinitatis / Epheſ. 4. cap.}

TA peminno es yums nu / es cʒetumman
guuſtytcʒ exkan tho Kunge / ka yuus ſthayga-
get ka ßöw peklayas yuuſe aitcʒenaſchenne
peetcʒ / exkan kattre yuus aitcʒenate eſſeet / ar wueſſe
Semmoſchenne / vnde Lhenpratybe / vnde ar pacʒe-
ſchenne : vnd panneſſet wens to Otre exkan tho my-
leſtibe / vnd eſſeth tickuſſche / thurreet to wenaydibe
exkan Garre / cʒour to ßaite ta mere. Wena Meßa /
vnde wens Gars / ka yuus arridtcʒan aitcʒenate
eſſeth / vs wenadige cʒerribe yuuſe aitcenaſchenne.
Wens Kunx / wena Titcʒibe / wena Chruſtibe / wens
Dews vnde Thews (muße) wueſſe / katters tur gir
pär yums wueſſims / vnde cʒour yums wueſſems /
vnde exkan yums wueſſims.

@v{Euangelium am ſiebenʒehenden Son-}
@v{tage nach Trinitatis / Luc. 14. cap.}

VNde tas notickas / ka thas nätce exkan wene
Namme wene wuerßeneke / vs wene ſweedene
to Mayſe ehſt. Vnd the gluneye vs to. Vnde
rouge / tur by wens Cʒilwhex prexkan tho / tas by
Vdenne ßerdtcʒyx. Vnde Jeſus adbildeye / vnd ßatcy
vs tems Raxtmacetayems vnde Phariſeerems / vnd
                       @b{ßatcy}

[182.lpp.]
ßatcy : Peklayas tas arridtcʒan / vs to Sweedene
ßacʒedhet ? Beth the cʒete kluſſe{klüſſe} . Vnde thas yeme /
vnde cʒedenaye to / vnde pallayde to. Vnd adbildeye /
vnde ßatcy vs tems / katters gir tur ſtarpan yums /
kattram winge Wherſis jeb Eſels exkan tho Acke
krythe / vnde ka tas to tudelin nhe Jſwhelke than
Sweedenan. Vnde the neewarreye tham neeneke
vs to adbildhet.

Beth thas ßatcy wene Lydtcybe vs tems / We-
ſims / kad thas nomanni / ka the ßöw wheleyas tan
auxtan wetan ſeedhet / vnde ßatcy vs tems / kad tu
no khade aytcʒenaaꜩ thope / kaaſas / thad nhe ſeedes
thöw auxtan wetan / ka tur nhe wens Cʒenigax
                         @b{nake}

[183.lpp.]
nake / neeka tu / katters no to aytcenaaꜩ gir. Vnde
khad thas tad nake / kas thöw vnde winge aytcenays
gir. vs thöw ßacke / wirſees ſchim / vnde thöw buus
tad ar koune ſemmoyan wetan ſeedhet. Beth kad tu
aytcenaaꜩ thope / thad no ey / vnde ſeedes thöw ſem-
moyan Wetan / kad tas tur nake / katters thöw ayt-
cenays gir / vs thöw ßacke. Drougs / wirſees tur
auxam. Tad buus thöw Goodtcʒ prexan tems
kattre ar thöw py to Galde ſeede. Aeſto kas ßöw
pattim auxtenayas / tam buus ſemmotam tapt.
Vnde kas ßöw pattim ſemmoyas / tam buus auxte-
natam tapt.

@v{Die Epiſtel am achꜩehenden Son-}
@v{tage nach Trinitatis / 1. Corinth. 1.}

ES patteitce mannam Dewam allaßin / yuuße
peetcʒ / par to Dewe ßeeleſtibe / kattra yums
dotha gir exkan Chriſto Jeſu. Ka yuus eſſeth
cʒour to exkan wueſſims gabbalims bagate dar-
ryte / py wueſſade maetcibe / vnde exkan wueſſade atſi-
ſchenne. Kha tad ta maetciſchenne no Chriſto ex-
kan yums ſpeetcʒige tappuſſche gir / Tha / ka yums
neewena petruckſchenne gir py neewenade Dawa-
ne / Vnde gaydeth wen vs to paradiſchenne muße
Kunge Jeſu Chriſti. Katters yums arridtcʒan
                       @b{apſtip-}

[184.lpp.]
apſtipprenäs / Js to galle / ka yuus neeßodamme
eſſeth / vs to dene muße Kunge Jeſu Chriſti. Aeſto
Dews gir petitcʒyx / cʒour kattre yuus aytcenate
eſſeth py Sʒaddroudtcʒibes ßouwe Dhele Jeſu
Chriſti / muße Kunge.

@v{Euangelium am achꜩehenden Son-}
@v{tage nach Trinitatis / Matth. 22. cap.}

BEth kad te Phariſeer cʒirdeey / ka thas tems
Saduceerims to Mutte aisbaſis by / ßa-
ckrayas the ßöw. Vnde wens ſtarpan tems /
wens Raxtemacetays / kärdenaye to / vnde ßatcy /
Meiſter / katters gir tas prawakais Boußlis exkan
tho Boußle ? Beth Jeſus ßatcy vs to / Thöw buus
Dewe touwe Kunge myleeth no wueſſe Sʒirde / no
                        @b{wueſſe}

[185.lpp.]
wueſſe Dhweſel / no wueſſe praate. Tas gir tas
prawakays / vnde lelakays Boußlis. Beth tas
Oters gir tam lydtcʒ. Thöw buus touwo Tuwake
myleeth / kha thöw pattim. Exkan ſchims duewims
Boußlims / karras tas wueſſe Boußlis / vnde the
Prophetes.
Kad nu the Phariſeer kopan bye / Joutaye tims
Jeſus vnde ßatcy / ko domaath yuus no Chriſto ?
ka Dhels gir tas ? The ßatcy / Dauides / Thas
ßatcy vs tems / ka dhewe to tad Dauidʒ exkan Garre
wene Kunge ? Kur thas ßack / Tas Kunx gir ßatcys
vs manne Kunge / Sʒeedes thöw py manne labbe
Roke / Tekams ka es touwes Enaidenekes leke par
pammheßle / touwems Kayems. Kad to nu Dauidʒ
wene Kunge Dhewe / ka gir tas tad winge Dhels ?
Vnde neewens dryſthey tham neewene wärde ad-
bildeth. Vnde neewens dryſthey tham arridtcʒan
no thäs Denes wairs Jouthat.

@v{Die Epiſtel am neunʒehenden Son-}
@v{tage nach Trinitatis / Epheſ. 4. cap.}

THa no ledtcʒeth nu no yums / peetcʒ to papre-
ſchye Buuſchenne / to whetcʒe Cʒilwheke / kat-
ters ßöw cʒour Egribbeſchenne / exkan apallo-
ſchenne Sʒammaitayas. Beth payounayet yums
exkan Garre yuuſes praates / vnde apwheldtcʒet to
                        @b{youne}

[186.lpp.]
youne Cʒilwheke / katters peetcʒ Dewe raddyꜩ gir /
exkan Jſtenne tayſnibe vnde Sweetybe. Tapeetcʒ
noletcʒeth tös Mhelles / vnde treßet to teſchammybe /
yckwens ar ßouwe Tuwake / peetcʒ tho kha mhes
ſtarpan thems Locʒekle eſſem / duſmoyeth vnde nhe
greekoyet. Nhe laidet to Soule pär yuuſe duſmibe
noreeſth. Nhe dodeth arridtcʒan neewene wete tam
Sʒaimotayam. Kas ſadcʒys gir / tas nhe ſoge way-
rake / beth ſtrada / vnde pelnye ar tims rokims / kas
godige gir / ka thas war{wardhot} dhot / tam Wayatcʒygam.

@v{Euangelium am neunʒehenden Son-}
@v{tage nach Trinitatis / Matth. 9. cap.}

TAd kaape{kapee} thas exkan to Laywe / vnd broudtcʒe
atkal pär / vnde nätce exkan ßouwe Pille.
Vnde rouge / tad neße the py tho wene Mhel-
menne ßercʒige / tas gulley vs wene Gulte. Kad
nu Jeſus winges Titcʒibes redtcʒey / ßatcy thas vs
to Mhelmenne ßertcʒige / thur wene labbe prathe /
Mans Dhels / touwe Greeke gir thöw pammeſte.

Vnde rouge / cʒitte ſtarpan thems Raxtmaet-
cetayems / treßey py ßöw pattems / Schis ßaimo
Dewe. Beth kad Jeſus winges domaſchennes
redtcʒey / ßatcy thas / kapeetcʒ domath yuus tick lou-
ne exkan yuuſims Sʒirdims ? Katteers gir lhetake
                        @b{ßatcyt}

[187.lpp.]
ßatcyt / Thöw gir touwe Greeke pammeſte / Jeb ßat-
cyt / Cʒelles auxkam / vnde ſtayga ? Beth ka yuus
ßinnat / ka tam Cʒilwheke Dhelam warre gir wuer-
ßon Semmes / tös Greekes pammeſt / ßatcy thas vs
to Mhelmenneßertcʒyge / Cʒelles auxkam / yem


touwe Gulte / vnde ey Mayas. Vnde thas cʒelees
auxam / vnde gaya Mayas. Kad to te loudis redt-
cʒey / Jßabrinoyas the ßöw / vnde teytcʒe Dewam /
katters thade Speeke tims Cʒilwhekims doeuwis
gir.

@v{Die Epiſtel am ʒwanꜩigſten Son-}
@v{tage nach Trinitatis / Epheſ. 5. cap.}

                       @b{Tha}

[188.lpp.]
THa pelukoyeth nu / ka yuus abdomyge ſtai-
gayet / nhe ka te Neeßappratige / beth ka te ßap-
prattige / vnde ßattaiſetes yums exkan to Lay-
ke / aeſto tas gir louns Layx. Tapeetcʒ nhe thopet
neeßapprattige / kas tha Kunge praaꜩ gir. Vnde
nhe peryetes yums puelne Wyne / aran kattre wena
loune buuſchenne nake / Beth thopet puelne Garre /
vnde treßet ſtarpan yums no Cʒeſmims / vnde pat-
teitcʒybe Cʒeſmims / vnde Garrige Cʒeſmims / cʒe-
deth vnde Meßloyet tam Kungam exkan yuußims
Sʒirdims / vnde ßacketh patteitcʒybe allaßin / par
wueſſe lete / Dewam vnde tham Thewam / exkan to
wärde muße Kunge Jeſu Chriſti / vnde eſſeth ſtar-
pan yums packlouſige / exkan to Dewe byaſchenne.

@v{Euangelium am ʒwanꜩigſten Son-}
@v{tage nach Trinitatis / Matth. 22. cap.}

VNde Jeſus adbildeye / vnde treßey atkal cʒour
Lydtcʒybe vs tems / vnde ßatcy / ta Debbeſſe
walſtibe gir lydtcʒ wenam Köningam / kat-
ters ßouwam Dhelam kaſas darrye. Vnde ßutye
ßouwes kalpes aran / ka the tös Weßes kaſas ayt-
cenate. Vnde the nhe gribbey näckt. Atkal Jßutye
thas cʒittes kalpes / vnd ßatcy / ßacket tims Weßims /
Rouget / mans ehdenegaldꜩ{ehdenegadꜩ} gir pattayſyꜩ / manne
Wherſche vnde manne Baryomelope gir nokoute /
                         @b{vnde}

[189.lpp.]
vnde wueſſa letha ßatayßyta / nätcet kaſas. Beth the
polgaye to / vnde nogaye / Tas wens vs ßouwe Ty-
rumme / tas Oters py ßouwe Darbe. Beth te cʒitte
guuſtye winges Kalpes / Sʒaimoye / vnde nokouwe
tös. Kad to tas Köninx cʒirdeye / tappe thas duſ-
myx / vnde Jßuutye ßouwe karye / vnde licke ſchös
Sʒlepkouwes nomaackt / vnde ededtcʒenaye winge
Pille.


Tad ßatcy thas vs ßouwems kalpems. Ta
kaſa gir teſcham ßattayßita / beth te Weßes nhe by
cʒenige. Tapeetcʒ eyeth vs tems Elems / vnde ayt-
cʒenayet kaſas / kattres yuus attrodeth. Vnde te
Kalpe Jſgaye / vs tems Elems / vnd ßakraye kopan /
                     @b{katters}

[190.lpp.]
kattres te attradde / lounes vnde labbes / Vnde te
Galde tappe wueſſe puelne. Tad gaya tas Köninx
exkan / tös weßes approudtcʒyt / vnde redtcʒey tur
wene Cʒilwheke / tas nhe by ar kaſa dreebe aptherpꜩ.
Vnd ßatcy vs to / Droux / ka eſtu ſcheit exkan nätcis /
vnde tu nhe es ar kaſa dreebe aptherpꜩ{apthrepꜩ} ? Beth tas
tappe Mhems. Tad ßatcy tas Köninx vs ßou-
wims kalpims / Sʒeneth tham Rokas vnde kayas /
vnde Jſmeettet to exkan to Tumpßibe / tur buus
buuth kouckſchenne / vnde Sobe triſeeſchenne. Aeſto
doudtcʒe gir aytcʒenate / beth mas gir jſredtcʒhete.

@v{Die Epiſtel am 21. Sontage}
@v{nach Trinitatis / Epheſ. 6. cap.}

TAlake manne Brale / eſſeth ſtippre exkan to
kunge / vnd exkan to warre / winges ſtippribes.
Apwhelꜩet to Dewe Brunye / ka yuus warret
prettybe ſtawhet / thay wiltyge vs tetceſchenne to lou-
ne whelne. Aeſto mums nhe gir ar meße vnd aſſenne
ja cʒyxthas / beth ar kungims / vnde warrhenims / ar
wärde / ar tims kungims thas paſſoules / kattre exkan
tho tumpßibe ſchäs paſſoules walda /ar tims lou-
nims Garrims appeſkan to Debbes. Tapeetcʒ yem-
met to Dewe Brunye / ka yuus warreth prettybe
ſtawhet exkan to loune Dene / vnde wueſſes lethes
lab jſtaiſyt / vnde to vs warreſchenne patthurreet.
                         @b{Tad}

[191.lpp.]
Tad ſthaweet nu ap yoſuſſche yuuſes Gurnes
ar taiſnibe / vnde apwilckte ar to kruute Brunye täs
tayſnibes / vnde apßabagothe py tems khagims / ar
to Euangelium tha Mere / ar kattre yuus ßattaiſyte
eſſeth. Beth par wueſſems lethems twerreth to
Brunye jeb Skyde thäs Titcʒibes/ ar kattre yuus
warreth Jſcʒheſt / wueſſe vggenige Wylytcʒes tha
Bhleedeneka. Vnde yemmeth to brunye cʒeppurre
thäs peſtyſchennes / vnde to Sobenne tha Garre /
katters gir tas Dewe wärdtcʒ.

@v{Euangelium am 21. Sontage}
@v{nach Trinitatis / Johan. 4. cap.}

VNde tur by wene Köninge Galwenex / tha
Dhels gulley neeweßels exkan Capernaum.
Schis cʒirdeye ka Jeſus nätce no Judea ex-
kan Galileam / vnde no gaya py tho / vnde ludtcʒe to /
ka thas Semmen näckte / vnde pallydtcʒeete winge
dhelam / aeſto thas by lydtcʒ to Nawe neeweſſels.
vnde Jeſus ßatcy vs to / kad yuus neeredtcʒeth Si-
mes vnde Brinummes / thad yuus nhe titcʒeet. Tas
Köninge Galwenex ßatcy vs tho / Kunx / Naaꜩ ſem-
men pirms mans Bherns muerſth. Jeſus ßatcy
vs tho / Ey proiam / tows Dhels cʒiwo. Tas
Cʒilwhex titcʒey tham Wärdam / kattre Jeſus vs
to ßatcy / vnde nogaya.
                         @b{Vnde}

[192.lpp.]
Vnde exkan to khad thas nogaya / Sʒattappe
tam winge kalpe / paßluddenaye tham / vnd ßatcy /
Tows Bherns cʒiwo. Tad Jſwaytcʒaya thas no
tims to Stunde / exkan kattre tas labbaack ar to
tappis by. Vnde the ßatcy vs to / wackar apkaarth
to Septite ſtunde / pallayde to tas Drudtcʒis.


Tad nomannye tas Thews / ka tas apkaarth to
ſtunde by / exkan kattre Jeſus vs to ßatcys by / Tows
Dhels cʒiwo. Vnde tas titcʒeye ar ßouwe wueſſe
Namme / Ta gir nu ta otra Syme / kattre Jeſus dar-
rye / kad thas aran Judea / exkan Galileam nätce.

@v{Die Epiſtel am 22. Sontage}
@v{nach Trinitatis Philip. 1. cap.}

                          @b{Es}

[193.lpp.]
ES patteiꜩ mannam Dewam cʒekärth es
yuuſo peminno (kattre es allaßin dar / exkan
wueſſe manne luckſchenne / par yums wueſ-
ſims / vnde darro to luckſchenne ar lyxmibe) pär
yuuſe droudtcʒibe py to Euangelio / no pirmas de-
nes vnd Jſſcho laike. Vnde eſme exkan labe Cʒerri-
be / ka thas / katters exkan yums eſätcʒis gir to labbe
darbe / tas to arridtcʒan pabeidtcʒys / js to dene
Jeſu Chriſti / kha tas man tad peklayas / ka es vs tho
mhere no yums wueſſims thurro. Tapeetcʒ ka es
yums exkan manne ßirde thurro / exkan ſcho manne
cʒetumme / ka es to Euangelium aysbildo vnde ap-
ſtippro / ka yuus wueſſe ar man thäs Sʒeeleſtibes
pedallige eſſeth.
Aeſto Dews gir mans Ledtcʒenex / ka man peetcʒ
yums wueſſems jlgoyas / no Sʒirdes duebbenne ex-
kan Jeſu Chriſto / vnde par to ludtcʒe es / ka yuuſe
myleſtibe / yo wayrs vnd wayrack Baggatake thope /
exkan wueſſe atſyſchenne / vnde exkan wenadige ßa-
iuſſchenne / ka yuus ßinnath warreeth kas labbax
gir. Ka yuus tyre vnde nhe nodouſſige eſſeth / Js
tay dene Chriſti / pepueldyte ar auglims thäs Tayſ-
nibes / kattra cʒour Jeſum Chriſtum (exkan yums)
notitcʒis py Gode / vnde Dewe Sʒlawe.

@v{Euangelium am 22. Sontage}
@v{nach Trinitatis / Matth 18. cap.}

                      @b{Taapeetcʒ}

[194.lpp.]
	TApeetcʒ gir ta Debbeſſe walſtibe lydtcʒ we-
nam Köningam / katters ar ßouwims kal-
pims lagadyth gribbeye. Vnde khad thas eßa-
ka lagadyth / nätce tham wens preſchan / tas by
tham deſmette tuuſtoſche Poodo parradan. Kad
thas nu nhe warreye tho mackßaat / pawheeley tas
Kunx paardoth / ßöw / vnde ßouwe Sewe / vnde ßou-
wes Bhernes / vnde wueſſe nothal kas tham by / vnd

mackßate. Tad kritte thas kalps ſemmen / vnde pe-
ludtcʒe to / vnde ßatcy / Kunx es ar man ar mere /
Es grib thöw wueſſe notal mackßaath. Tad ßeelo-
yas tham kungã ta patte kalpe vnd pallaide to ſwab-
badde / vñ to parrade pedoeuwe thas tham arridtcʒã.
									  @b{Tad}

[195.lpp.]
	Tad nogaye tas paꜩ kalps aran / vnde attradde
wene ßouwe bedre kalpe / tas by tham Sʒumpte
Groſſche parradan. Vnde tas twhere to / vnde
ßnedtcʒe py to Rykle / vnde ßatcy / mackßa man / ko
tu man parradan eße. Tad kritte winge bedre kalps
ſemmen / vnde ludtcʒe to / vnde ßatcy / Es ar man ar
mere / es grib thöw wueſſe notal mackßat. Vnde
thas nhe gribbeye / Beth thas nogaya / vnde mette to
exkan to cʒetumme tekams ka thas mackßate / ko thas
parradan by.

	Beth kad winge bedre kalpe ſchäs lethes redt-
cʒeye / tappe te lothe bhedige / nätce vnd paßatcye to
ßouwam kungam / wueſſe kas tur notitcʒis by. Tad
aytcenaye to winge Kunx preſchan ßöw / vnde ßatcy
vs to / Tu bhledyx kalps / wueſſe ſcho parrade / eſme
es thöw pedoeuwis / kad tu man ludtcʒe / nhe by
thöw tad arridtcʒan abßeeloht / par touwe bedre
kalpe / Lydtcʒ ka es man pär thöw abßeeloyes eſme ?
Vnde winge Kunx tappe duſmyx / vnde no doeuwe
to tims mocetagims / tekams ka thas mackßate wueſ-
ſe ko thas tham parradan by. Tha yums mans
Debbeſſe Thews arridtcʒan darrys / khad yuus nhe
pammeßeth no yuußims Sʒirdims / Jckwens ßou-
wam Bralam ßouwe wayne.
								  @b{Die}

[196.lpp.]
@v{Die Epiſtel am 23. Sontage}
@v{nach Trinitatis / Philip. 3. cap.}

	STaygath peetcʒ man / mylige Brale / vnde
	lukoyeth vs tems / kattre tha ſtayga / kha mhes
	yums eſſem pa preſche Syme. Aeſto doudt-
cʒe ſtayga / no kattrims es yums daſſche kärth ßat-
cys eſſeme. Beth nu ßacko es yums arridtcʒan rou-
dadams. Te Enaydeneke tha Chruſte Chriſti /
kattre Gals gir ta paſſuſchenne / katre Dews tas
Wheders gir / vnde kattre Goodtcʒ kounan thope /
tho / kattre ſemmiſke doma. Beth mußa buſchen-
ne gir exkan Debbes / no kurrenes mhes arridtcʒan
pagaydam tha Peſtitaye Jeſu Chriſti tha Kunge.
Katters muße necʒige Meße apſkaydros / ka ta
lydtcʒe thope ßouwe apſkaydrote Meße / peetcʒ to
darbe / ar kattre thas ßöw arridtcʒan wueße lethe
war packloußige darryt.

@v{Euangelium am 23. Sontage}
@v{nach Trinitatis / Matth. 22. cap.}

	TAd nogaye te Phariſeer / vnde thurrey wenes
	Runnes / ka the tho warrethe guuſtyt exkan
	winge wallode. Vnde ßutye py tho ßouwes
Maetcekles / ar Herodis kalpims / vnde ßatcy /
Meiſter / mhes ßinnam ka tu tayſnis eſſe/ vnde
									 @b{maetce}

[197.lpp.]
maetce to Dewe cʒellye teſcham / vnde tu nhe ola
peetcʒ neewene / aeſto tu nhe bheda to vs lukoſchen-
ne / tho Cʒilwheke. Tapeetcʒ ßack mums ko doma
tu ? ka mhes tham Keyſeram Nome dodam jeb nhe ?
Kad nu Jeſus winge Bleedibe nomannye / ßatcy
thas / juus Wilteneke ko kärdenat yuus man / radeth
man to Nome kouſſe. Vnde the no doeuwe tham
wene Groſſche / vnde thas ßatcy vs tems / ka gir ta

Syme / vnde tas wuerße raxtcʒ / The ßatcy{ßatty} vs tho /
tha Keyſere. Tad ßatcy tas vs tems. Tad dodeth
tham Keyſeram / kas tham Keyſeram pedeere / vnde
Dewam / kas Dewe peder. Kad the to cʒirdey /
Jßabrinoyas the ßöw / vnde atſthaye to / vnde gaya
nohſt.
								 @b{Euan-}

[198.lpp.]
@v{Die Epiſtel am 24. Sontage}
@v{nach Trinitatis / Coloſſ.1. cap.}

	TApeetcʒ mhes arridtcʒan / no to Dene kad
	mhes tho cʒirdeiſche eſſem / Nhe mitteyam
	mhes kluſſe / par yums luuckt / ka yuus pepuel-
dyte thopet / ar atſiſchenne winge prathe / exkã wueſſe
garrige guddribe vñ ßappraſſchenne / ka yuus ſtay-
gayeth cʒenige tham Kungam / py wueſſe papratibe.
Vnde auglige eſſeth exkan wueſſims labbims dar-
bims / vnde auget exkan tho Dewe atſiſchenne / vnde
eſtippreete thopet ar wueſſade warre / peetcʒ winge
Godige Speeke / exkan wueſſade paceſchenne / vnd
lhenpratibe / ar Lyxmibe / vnde patteitcʒybe ßackãm
tham Thewam kas mums tickuſſchus darrys gir /
py to Bherne mantibe / thös ſweetes exkan gaißum-
me. Katters mus peſtys gir / no thäs warres thäs
Tumpßybes / vnd gir mums pär ſtattys / exkan to
Walſtibe ßouwe myle Dhele / py kattre mums gir
ta peſtiſchenne cʒour winge Aſſenne / ar wärde ta
pammeſſchenne thos Greekes.

@v{Euangelium am 24. Sontage}
@v{nach Trinitatis / Matth. 9. cap.}
									  @b{Kad}

[199.lpp.]
	KAd thas tha ar tims treßeye / rouge / tad nät-
	ce wens no thems Wuerſenekems / vnde kritte
	preſchan to ſemmen / vnde ßatcy / Kunx /
Manna Meitha gir tagadine nomuerruſſe / Beth
nätce / vnde ledtcʒe touwe Roke vs thäs / tad taps ta
Cʒiwe. Jeſus cʒelees auxam / vnde ſtaygaye tham
peetcʒ / vnde winge Maetcekle.

	Vnde rouge wena Sewa / kattra duewepaddeſ-
mette Gadde to Aſſenne ßerge cʒetuſſe by / gaya no
aiſmuggerre py to / vnd aiſkare winge Drebes Wy-
le. Aeſto tha ßatcye py ßöw pattim / warreete es wen
winge Dreebe ayſkärth / thad tapte es weſſel-
la. Tad greßes ßöw Jeſus apkarth vnde vs-
									@b{lukooye}

[200.lpp.]
lukoye to / vnde ßatcy. Thur wene labbe prate man-
na Mheita / Touwe Titcʒibe gir thöw pallidtcʒeyſe.
Vnd ta ſewa tappe weeſſella than pattan ſtundan.
	Vnde kad thas exkan tho Wuerßeneke Namme
nätce / vnde redtcʒeye thös Stabbelnekes / vnde to
Trooxne tho louſcho / ßatcy thas vs tems / Atſthaye-
tes / Aeſto ta Meytinge nhe gir nomuerruſſe / beth
ta gir aiſmigguſſe. Vnde the apßmeye to. Beth
kad te loudes Jſcʒyte by / gaya thas tur exkan / vnde
thwere tho py tho Roke. Tad cʒelees ta Meytinge
auxam. Vnde tha Sʒlawe tappe ſkanniga / pär to
patte wueſſe Semme.

@v{Die Epiſtel am 25. Sontage}
@v{nach Trinitatis / 1. Theſſal. 4. cap.}

	BEth mhes nhe gribbam yums mylige Brale /
	paßlhept / no tims / kattre tur aiſmigguſſche
	gir / ka yuus nhe noſkummuſche eſſeth / ka the
cʒitte / kattrims nhe wena Cʒerribe gir. Aeſto ka
mhes titcʒam / ka Jeſus nomuerris / vnde atkal aux-
kam cʒheles gir / jten tha Dews arridtcʒan / kattre
tur ayſmigguſſche gir / cʒour Jeſum / ar tho weddys.
Aeſto / to ßackam mhes yums / kha wene wärde
tha Kunge / ka mhes / kattre mhes cʒiwoyam / vnde
pär pallekam / exkan tho atnäckſchenne tha Kunge /
tems nhe näckſem preſchan / kattre tur aiſmigguſſche
									  @b{gir.}

[201.lpp.]
gir. Aeſto thas Kunx patcʒ ar wene ßouckumme /
vnde Balexne tha warrenne Engele / vnde ar tho
Dewe Baſſune ſcheit ſemmem nätcis no Debbes.
Vnde te Muerrone exkan Chriſto / pirmack atkal
auxam cʒhels. Tad peetcʒ / kattre mhes cʒiwoyam /
vnde pär pallekam / tapſem lydtcʒe ar tims pattims
noroute exkan to paddebbes / tham kungam prettibe
exkan to Gaiſe / vnde buuſem tha py tho Kunge
buuth allaßin. Tha elyxmoyetes yums nu ar ſchims
wärdims ſtarpan yums.

@v{Euangelium am 25. Sontage}
@v{nach Trinitatis / Matth. 24. cap.}

	KAd yuus nu redtcʒheſet to Breſmibe thäs
	yſpooſtiſchennes / no kattre tur ßatcyꜩ gir /
	cʒour to Prophete Daniel / ka thas ſthawe
exkan to Sweete wete. Kas to laſſe / tas abdoma
to labbe. Tad bhege wuerßon tems kalnems / kas
exkan Judde Semme gir / vnd kas wuerßon tho
jumpte gir / tas nhe kapye ſemmen / ko atneſt aran
ßouwe Namme. Vnde kas wuerßon to Louke gir /
tas nhe greshas atkal apkaarth ßouwes Dreebes
atneſth. Beth way tims abgrutenatims / vnde ßi-
digims / than laikan.
	Beth ludtcʒet / ka yuuſa Bheckſchenne nhe noteke
Seman jeb Sweedenan / Aeſto tur buus tad wena
					  				  @b{lela}

[202.lpp.]
lela Noſkumſchenne buut / kha nhe gir buewueſſe no
Eſakumme thas Paſſoules ys ſcho laike{liake} / vnde ka ar-
ridtcʒan nhe buus notickt. Vnde Ja ſchäs denes
nhe tapte payſenate / thad nhe tapte neewens Cʒil-
whex ſweetcʒ. Beth thos Jſredtcʒeetes peetcʒ / taps
täs denes payſenate.

	Ja tad kas vs yums ſatcys / Rougeth / ſcheit gir
Chriſtus / jeb tur / Thad nhe buus yums to titcʒeeth.
Aeſto tur buus wiltige Chriſti / vnd wiltige Prophe-
tes te vs cʒhelſes ßöw / vnd leles Sʒimes vnde Bri-
nummes darrys / ka arridtcʒan te ysredtcʒeete (Ja
tas ta warreth buuth) exkan to apalloſchenne ewee-
ſte tapte. Rougeth / es eſme yums to papreſche ßat-
cys. Tapeetcʒ / kad te vs yums ßatcys / Rougeth /
thas gir exkan tho Tuxniſſe / Thad nhe eyet aran /
Rougeth / thas gir exkan Kammer / thad nhe tit-
cʒeeth. Aeſto lydtcʒ kha tas Sybbens Jſedth no
Rite puſſes / vnde ſpydejs to wackere puſſe. Tha
buus arridtcʒan buut / tay atnäckſchenne tha Cʒil-
wheke Dhele. Aeſto kur wena Mayta gir / tur
ßackrayas ßöw te Ehergle.

@v{Die Epiſtel am 26. Sontage}
@v{nach Trinitatis / 2. Pet. 3.}
									  @b{Vnde}

[203.lpp.]
	VNde ßinnet to wueſſe pirmake / ka exkan tims
	peedigims denims nätcʒys Apmhedetaye / kat-
	tre peetcʒ ßouwe egribbeſchenne ſtaygas / vnd
ßatcys / kur gir ta peßatcyſchenne winge at näck-
ſchenne ? Aeſto peetcʒ to ka te Thewe aiſmigguſſche
gir / palleck wueſſas lethas / ta kha te no Eſakumme
tho radiſchenne buewuſſche gir. Beth nhe gribbedam-
me neegribbeye the ßinnat / ka tas Debbes exkan pre-
ſche laikims arridtcʒan bye / vnde arridtcʒan ta ſem-
me / aran Vdenne vnde cʒour Vdenne paſthaweiſſe /
cʒour Dewe Wärde / vnd tomher tappe py tho laike /
ta paſſoule cʒour to patte ar tho Vdenne apßlick-
ſchenne ßammaytata. Tha arridtcʒan tas Debbes /
katters tagadine gir / vnde ta Semme / thope cʒour
winge Wärde ßoudtcʒeeta / ka the py Vggunne pa-
ßargate thope / py tho Dene thäs Sʒodibes / vnde
py paßuddenaſchenne thös beſdewiges Cʒilwhekes.
Beth wena letha nhe gir yums apßlhepta / yuus my-
lige / ka wena dena prexkan tho kunge gir / kha tuux-
toſche gadde / vnde tuuxtoſche gadde / kha wena dena.
Tas Kunx nhepaweltcʒena to peßatcyſchenne / kha
to cʒitte par wene paweltcʒenaſchenne thur / Beth
thas gir lhenpratyx ar mums / vnde nhe grib / ka ka-
ſlabban paſſuſtcʒ thope. Beth kha ßöw yckwens no
greckims atſthayas.
	Beth ta Dena tha Kunge nätcys / kha wens ſa-
glis exkã tho nackte / exkã kattre te debbeſſe paßuddys /
										@b{ar}

[204.lpp.]
ar lele Brackſteſchenne / Beth thäs Debeſſes ſtip-
prums te no karſtume Jſkuſſys / vnde ta Semme /
vnde the Darbe / kattre tur exkan gir / taps Sʒadedt-
cʒenate.
	Kad nu tam ta wueſſe buus paßuſth / ka buuſe
yums tad ßattaiſitims buut ? Ar ſweetige cʒywo-
ſchenne / vnde Dewe ſweete buſchenne ? ka yuus gay-
det / vnde ſteidtcʒates py to nakamme Dene tha kun-
ge ? Exkan kattre te Debbeſſe ar vggunne paßud-
dys / vnde te Debbes ſtipprumme / no karſtumme
Jſkuſſys. Beth mhes pagaidam wene youne debbes /
vnde wene youne Semme / peetcʒ winge peßatci-
ſchenne / exkan kattre Tayſnibe cʒiwo.

@v{Euangelium am 26. Sontage}
@v{nach Trinitatis{Teinitatis} / Matth. 25. cap.}

	BEth kad tha Cʒilwheke Dhels nätcis exkan
	ßouwe Godibe / vnde wueſſe Engele ar tho /
	Thad thas ſeedes wuerßon tho Kreeßle ßou-
we Godibe / vnde wueſſe loudes tappis prexkan tho
ßackrate / vnde thas tös no ſkyrſe / lydtcʒ kha wens
Gans tös Auwes / no tims Aaʒims ſkyr / vnde te
Auwes taps py winge labbe Roke lickte / Beth te
Aaʒe py kryſe roke.
	Rouge / tad thas Köninx ßatcys vs tems / py
ßouwe labbe roke / nätcet ſchur yuus ſweetite manna
									 @b{Thewa}

[205.lpp.]
Thewa / apſeedet to Walſtibe / kattre yums ßattai-
ſita gir / no Eßakumme thäs paſſoules.
	Aeſto es eſme yßaltcʒys buewis / vnde yuus
eſſeth man pe ehdenaiſche. Es eſme Jſtwytcʒis / bue-
wis / vnde yuus eſſet man cʒirdenaiſche. Es eſme
wens Weſys buewis / vnde yuus eſſet man mayo
doeuwuſſche. Es eſme Nöx buewis / vnde yuus eſſeth
man aptherpuſſche. Es eſme nheweßels vnde Ce-
tumman buewis / vnde yuus eſſet py man nakuſſche.
	Tad tham te Taiſnyge adbildhes / vnd ßatcys /
Kunx / kad eſſem mhes thöw yßalkuſſche redtcʒeiſſche /
vnde eſſem thöw pe ehdenaiſche ? Jeb Jſtwixtuſſche /
vnde eſſem thöw cʒirdenaiſche ? Kad eſſem mhes
thöw wene Weſe redtcʒeiſche / vnde mayaſche ? Jeb
nogo / vnde eſſem thöw aptherpuſſche ? Kad eſſem
mhes thöw nheweßalle jeb Cetumman redtcʒeiſche /
vnde eſſem py thöw nakuſſche ? Vnde tas Köninx
adbildhes / vnde vs tems ßatcys / Patteſe es ßacke
yums / ko yuus darriſche eſſet wenam no ſchims
mannims Maſſakims Bralims / to eſſeth yuus
man darriſche.
	Tad thas arridtcʒan ßatcys vs tems / pa kreyſe
Roke / Eydth nhoſt no man yuus noladhete / exkan
to mußige vggunne / katters tur ßattaiſyꜩ gir tam
Whelnam / vnde wingims Engelims. Es eſme
Jßaltcʒis buewis / vnde yuus nhe eſſet man pe ehde-
naiſche / Es eſme Jſtwitcʒis buewis / vnde yuus nhe
								 @b{eſſet}

[206.lpp.]
eſſet man cʒirdenaiſche / es eſme wens weßis buewis /
vnde yuus nhe eſſet man mayaſche / Es eſme Nöx
buewis / vnde yuus nhe eſſet man aptherpuſſche / Es
eſme nheweßels vnd Cetumman buewis / vnde yuus
ne eſſet man pemeckleiſche.
	Tad te arridtcʒan adbildees / vnde ßatcys :
Kunx / kad eſſem mhes thöw redcʒeiſche Jßalkuſſche /
jeb wene Weſe / jeb nogo / jeb nheweßalle / jeb Cetum-
man / vnde nhe eſſem thöw kalpuyſſche ? Thad thas
adbildees vnde ßatcys / Patteſe / es ßacke yums / ko
yuus nhe{neh} eſſet darriſche / wenam no ſchims Maſa-
kaims / to nhe eſſet yuus man arridtcʒan darriſche.
Vnde te eſe exkan{exan} to mußige mocybe. Beth te Tayſni-
ge exkan to mußige Cʒiwoſchenne.

@v{Die Epiſtel am 27. Sontage}
@v{nach Trinitatis / 2. Pet. 1. cap.}

	TApeetcʒ nhe grib es tho atſthat / yuus allaßin
	peminneet / ka yuus to ßinneth / vnde eſtipprote
	eſſet / exkan to preſche eſſote tayſnibe. Aeſto
es cʒerre to labbe eſſamme / tick ylge kha es exkan to
Buude eſme / yums vs modenath vnde peminneet.
Aeſto es ßinno / ka man buus manne Buude driſe
nolickt / kha man to arridtcʒan muße Kunx Jeſus
Chriſtus ßinnamme darris gir. Beth es grib
tickuſſche darrit / ka ynms wueſas mallas / peetcʒ
									 @b{manne}

[207.lpp.]
manne noſkyrſchenne / tade exkan peminſchenne pat-
thuret.
	Aeſto mhes nhe eſſem tems guddrems Paßa-
ckems peetcʒ ſtaygaiſche / kad mhes yums ßinnat
lickam to Speetcʒibe vnde to atnäckſchenne / muße
kunge Jeſu Chriſti / beth mhes eſſem winge Godybe
paſſche redtcʒeiſche / kad thas dabbuye no Dewe to
Thewe / Gode vnde Sʒlawe / cʒour wene Balxne /
kattra py to noticka no to lele Godibe / vs ſcho mhere /
Schis gir mans myleis Dhels / py kattre man wens
labs praaꜩ gir. Vnde ſcho Balxne eſſem mhes cʒir-
deiſche / no Debbeſſe atneeſto / kad mhes ar tho biam /
wuerßon to Sweete kalne.

@v{Euangelium am 27. Sontage}
@v{nach Trinitatis / Matth. 17. cap.}

	VNde peetcʒ ſcheſſems denims / yeme Jeſus py
	ßöw / Petrum vnde Jacobum / vnd Johannem
	winge Brale / vnde wedde thos vs to malle /
wuerßon wene auxte kalne / vnde tappe prexkan tems
apſkaydrooꜩ. Vnd winge Wayx ſpydeye / ka ta Sou-
le / vnde winge Drebes tappe Baltes / ka wena gaiſ-
ma. Vnde Rouge / Tad paradyas tims Moſes vnde
Elias / te treßeye ar tho. Beth Petrus adbildeye / vnd
ßatcy vs Jeſu / Kunx / ſcheit gir labba buuſchenne /
grib tu / thad gribbã mhes ſcheit tris buudes darryt.
									  @b{Thöw}

[208.lpp.]
Thöw wene / Moſi wene / vnde Elia wene. Kad thas
whel tha treßeye. Rouge / tad pär ſpideye thos wena
Gaiſcha paddebbes / Vnde rouge / wena Balxnis{Balnix}
aran tho paddebbes ßatcy / Schis gir mans myleis
Dhels / py kattre es wene labbe praate thurro / To
buus yums klouſyt. Kad to te Maetcekle cʒirdeye /
kritte te wuerßon ßouwe Wayge / vnde Jſtrukaas
ßöw. Beth Jeſus gaya py tems / ayſkare thos / vnde
ßatcy / cʒelletes auxam / vnde nhe Jſſabyates yums.

	Beth kad the ßouwes Atcʒes pa Cʒhele / nhe redt-
cʒeye the neewene / ka Jeſum wene. Vnde kad the no
to Kalne ſemmen gaye / ayſledtcʒe tims Jeſus vnde
  ßatcy / Jums nhe buus ſcho / ko yuus redt-
	cʒeiſche eſſet / neewenam ßatcyt / Tekams
		ka tha Cʒilwheke Dhels no tims
			Muerronims atkal aux-
			  kam cʒhelees gir.

									 @b{Folgen}

[209.lpp.]
@v{Folgenetliche Euan-}
@v{gelia vnd Epiſteln auff die fürne-}
@v{meſten Feſte im Jar.}

@l{Anno}
1587.

[210.lpp.]
@v{Die Epiſtel am tage der Opfferung}
@v{Chriſti im Tempel / Malach. 3. cap.}

	ROuge / es grib manne Engel ßutyt kattram /
	prexkan man to Cʒelle ßattayſit buus / vnde
	tudelyn nätcis / py ßouwe Baſnicʒe tas kunx /
kattre yuus meckleyath / vnde tas Engels tho Eſta-
diſchenne / kattre yuus gribbath / Rouge thas nake /
ßacke thas Kunx Zebaoth. Beth kas warres to
dene winge atnackſchenne pacʒeſt / vñ katters pasſta-
whes / kad thas paradyßes ? Aeſto thas gir ka tas
Vgguns wene Sʒiddrabe kalleye / vnde kha ta Sepe
täs Maſgatayes / thas ſeedes vnde kuſſenaas / vnde
to Sʒiddrabe mheſys. Thas tös Bhernes Leui
mheſys / vnde tirys kha Sʒiddrabe / vnde tad the
tham Kungam barrybe vpperre neſſys / exkan taiſ-
nibe / vnde tham Kungam labbe pattix / tas Barribe
vppers Juda vnd Jeruſalem / kha paprexke vnd no
ylge gaddems.

@v{Euangelium am tage der Opfferung}
@v{Chriſti im Tempel / Luc. 2. cap.}

	VNd kad thäs denes thäs ſkyſtiſchennes peetcʒ
	to Boußle Moſi nätcʒe / neße te to exkan Je-
									@b{ruſalem}

[211.lpp.]
ruſalem / ka te to no opperete tam Kungam / kha tad
raxtytcʒ ſthaw / exkan to Boußle tha Kunge. Wue-
ßade Wyrige / kattre tur pirmack ta mathe pecʒem /
buus tham Kungam ſweetam dheweth. Vnde ka
the dothe to vpperre peetcʒ tho / kha tur ßatcyꜩ gir /
exkan to Boußle tha Kunge. Wene par Vbelle-
balloſche / yeb duewe youne Balloſche.

	Vnde rouge / wens Cilwhex by exkan Jeruſa-
lem ar wärde Simeon / vnde tas patcʒ Cʒilwhex by
räms vnde Dewe byatays / vnd gaidye vs to precibe
Jſrael / vnde tas ſweetcʒ Gars by exkan to / tam by
wene adbildeſchenne tappuſſe No to ſweete Garre /
tham nhe bye to Nawe redtcʒeeth / pirmacke thas tad
to Chriſt tha Kunge redtcʒeete. Vnde nätcʒe aran
edoſchenne tho ſweete Garre / exkan to Baſnitcʒe.

	Vnde kad te Whetcʒake to Bherne Jeſum exkan
to Baſnitcʒe neße / ka the par tho darryte / ka Erad-
dums by / peetcʒ to Boußle / Tad yeme thas to vs
ßouwe kleepe / vnde teitcʒe Dewe vnde ßatcy :

	Kunx / nu laide touwe kalpe exkan Mere brouckt
tha tu ßatcys eſſhe.
									 @b{Aeſto}

[212.lpp.]
	Aeſto mannes atcʒes gir touwe Peſtitaye redt-
cʒeiſche.
	Kattre tu ßattayſys eſſe / prexkan wueſſems
Loudems.
	Wene gaiſme par apgaiſmoſchenne tös Pag-
gane Loudes / vnde par Slawe touwes Loudes Jſ-
rael.

@v{Die Epiſtel am tage der Verkün-}
@v{digung Marie / Eſai. 7 cap.}

	VNde tas Kunx treßeye atkal vs Achas / vnde
	ßatcy : praſſe no man wene Sʒime no kunge
	touwe Dewe / tas gir appeſkan exkan to
Helle / jeb tur wuerßon exkan to Auxtibe. Beth
Achas ßatcy / es negrib praſſith / ka es to Kunge nhe
kärdena. Tad ßatcy tas / tad cʒirdeth yuus no to
Namme Dauid. Gir jums tas mas / ka yuus tös
Loudes apnewath / yums buus arridtcʒan manne
Dewe apkaitenäth. Tapeetcʒ yums tas Kunx
patcʒ wene Sʒime dhoſe / Rouge / wena Jumprouwe /
gir apgrutenata / vnde wene Dhele pecʒimps / to ta
Dhewes Jmmanuel / Sweſte vnde mhedde tas
ehdys / ka thas Sʒinne to loune nomheſt / vnde to
labume yſlaſſit.
									 @b{Euan-}

[213.lpp.]
@v{Euangelium am tage der Verkün-}
@v{digung Marie / Luc. 1. cap.}

	VNde exkan to Sʒeſte Mheneſſe / tappe tas En-
	gels Gabriels ſuutytcʒ no Dewe / exkan wene
	Pille exkan Galilea / tha dhewe Naʒaret / py
wenes Jumprouwes / kattra paßolita by / wenam wy-
ram / ar wärde Joſeph no to Namme Dauid / vnde ta
Jumprouwe dheweye Maria. Vnde tas Engels
nätce py täs exkan / vnde ßatcy / Summenata eſtu
Sweetiga / tas Kunx gir ar thöw / tu es ßwetita
ſtarpan tems Sʒewems. Beth kad ta to redtcʒeye /
yſtrukaas tha pär winge Wallode / vnde domaye /
kada gir ta par wene Summenaſchen ? Vnde tas
Engels ßatcy vs täs / nhe byſthes thöw Maria / tu
eſſe ßeeleſtibe py Dewe attradduſſe / Rouge / tu taps
apgrutenata exkan meße / vñ wene Dhele pecʒimps /
tha Wärde buus thöw Jeſus dhewet / tas buus lels /
vnd taps wens Dhels tha wueſſe auxtaka dheweetcʒ
vnd Dews tas Kunx dhos / tham tho Krheſele ßou-
we Thewe Dauid / vnde tas buus wens Köninx /
pär tho Namme Jacob mußige / vnde winge Könin-
ge walſtibe nhe buus gals.

	Tad ßatcy Maria vs to Engele / ka buus tam
notickt ? Peetcʒ to / ka es no neewene Wyre ßinne ?
Tas Engels adbildeye vnde ßatcy vs täs / Tas
								 @b{Swetcʒ}

[214.lpp.]
ſweetcʒ Gars pär thöw nätcʒys / vnde thas ſpeex tha
wueſſe auxtaka thöw ap ehnoos / tapeetcʒ arridtcʒan
tas ſweetcʒ / katters no thöw pecʒimpꜩt / taps Dewe
Dhels dheweetcʒ. Vñ rouge / Eliſabeth touwa meßi-
ge drougaina / gir arridtcʒan apgrutenata / ar wene
Dhele exkan winge Wetcʒibe / vnde edth nu exkan{exan}
Sʒeſte Mheneſſe / kattra exkan tade Sʒlawe gir /
ka tha neeaugliga yr. Aeſto py Dewe gir wueſſes
lethes warrenne. Beth Maria ßatcy : Rouge / Es
eſme ta Kunge Kalpune / man noteke / kha tu ßatcys
es. Vnde tas Engels ſkyrees no täs.

@v{Epiſtel am tage Johannis des}
@v{Teuffers Eſai. 40. cap.}

	EPretcʒenayet / epretcʒenayet manne Loudes /
	treße yuuſe Dews / treßeth ar Jeruſalẽ laipni-
	ge / vnde maetceth tay ka winge Kuncʒybe wens
Gals gir/ Aeſto winge Noßedcybe gir pammheſta /
Vnde ta gir duewekärtige dabbuyſe no to Roke tha
Kunge / par ßouwims Greekims.

Tur gir wens Balxnis wene Maetcetaye exkan
to Tuxniſſe / Sattaiſeth tham Kungam to Cʒelle /
darreth wuerßon to Louke wene gluddanne Cʒelle /
mußam Dewam / wueſems Eleyems buus paaux-
tenatims tapt / vnde wueſſems Kalnems / vnd maſ-
									  @b{ſems}

[215.lpp.]
ſems Kalnems buus noſemmotims tapt / Vnde kas
nhe gluddans gir / buus gluddannam / vnde kas nee-
litcʒe gir / buus litcʒam tapt. Aeſto ta Godibe tha
Kunge buus ßinnamme tapt / vnd wuſſa meßa redt-
cʒees ka tha Kunge Mutte treß.

@v{Euangelium am tage Johannis}
@v{des Teuffers{Teuffees} / Luc. 1. cap.}

	VNd Eliſabethes Layx nätcʒe / ka thay cʒimp-
	te by /vnde tha cʒimme wene Dhele. Vnde
	winge Kayminge vnde Meßige drouge cʒir-
dey / ka tas Kunx lele Sʒeeleſtibe / py täs darrys by /
vnde precʒeyas ar tho. Vnde tas notickas ßöw tan
aſtotan denan / nätcʒe the abgreſth to Bherninge /
vnde dheweye to peetcʒ winge Thewe / Zacharias.
Beth winge Mathe adbildeye / vnde ßatcy : Neeneka-
de / beth tham buus Johannes dheweet. Vnde the
ßatcy vs thäs : Tur nhe gir neewens exkan touwe
Radde / kas ta dhewe ?
	Vnde the ſymenaye winge Thewam{Tehwam} / ka thas to
gribbeete dhewet lickt ? Vnd tas praßy wene Galdin-
ge / raxtye vnd ßatcy / Thas dhewe Johannes. Vnd
the brinoyas ßöw wueſſe / Vnde tudelin tappe winge
Mutte vnde Mhele attwherta / vnde tahs ßatcy /
vnd ßlaweye Dewe. Vnde wena Jsbyaſchenne
nätce pär wueſſems Kayminems. Vnde wueſſe
									  @b{ſcha}

[216.lpp.]
ſcha Notickſchenne tappe Sʒinnamme par to wueſſe
Judde kalne. Vnde wueſſe te kattre to cʒirdeye / yeme
py Sʒirdes / vnde treßeye / ko ſkete tu / kas grib no ſcho
Bherninge tapt ? Aeſto ta Kunge Roka by ar to.

	Vnde winge Thews Zacharias tappe tha Swee-
te Garre puelns / ßluddenaye vnde ßatcy / Slawetcʒ
gir thas Kunx / tas Dews Jſrael / aeſto thas gir pe-
meckleis / vnde peſtys ßouwes Loudes.

	Vnde gir mums pacʒelis wene Toure thäs Pe-
ſtiſchennes / exkan to Namme ßouwe kalpe Dauid.

	Ka thas exkan preſchelaikims treßeis gir / cʒour
to Mutte winges ſweetes Prophetes.

	Ka thas mums peſtyte no mußims Enayde-
nekims / vnde no to Roke / wues kas mums enide.

	Vnde to Sʒeeleſtibe parradite mußims The-
wims / vnde peminneete py ßouwe ſweete ßadere-
ſchenne.

	Tas gir py to Sʒoliſchenne / kattre thas ßolis
gir / mußam Thewam Abraham / mums doth.

	Ka mhes peſtyte thopam / aran to Roke mußes
Enaydenekes / vnd tham kalpoiam bes byaſchenne
mußes Cʒiwibes Laike.
									 @b{Exkan}

[217.lpp.]
	Exkan ſweetibe vnde tayſnibe / kattra tham
paprate gir.

	Vnde tu Bhernings taps wens Prophetcʒ tha
wues auxtakadhewetcʒ / tu eſe preſchan to Kunge /
ka tu winge Cʒelle ßattaiſe.

	Vnde atſiſchenne thäs Peſtyſchennes dothe ßou-
wims loudims / kattra tur gir exkan pammeſſchen
winges greekes.

	Cʒour to Sʒirdeduebbenige Sʒeeleſtibe muße
Dewe / cʒour kattre mums pemeckleis gir / tas ßeelige
peſtitais no thäs Auxtybes.

	Ka tas paſpidhete / tems / katre tur ßeſche exkan
to tumßibe / vnde Ehne thäs Nawes / Vnde Jſtai-
ſyte mußes Kayes wuerßon to Cʒelle tha Mere.

	Vnde thas Bherninx auga / vnde tappe ſtippris
exkan{exan} Garre / vnde by exkan tho Tuxniſſe / tekams /
ka tham by preſchan näckt / prexkan tems Loudems
Jſrael.

@v{Die Epiſtel am tage der Heim-}
@v{ſuchung Marie / Rom 13. cap.}

	TA Mylibe nhe gir wiltiga. Nydeth to loune /
pekarretes tham labbam. Ta Bralige mileſti-
										@b{be}

[218.lpp.]
be ſtarpan wen otre gyr Sʒirdꜩduebeniga. Wens
nake tham otram ar Godennaſchenne preſchan.
Nehe eſſeth kuutre exkan to / ko yums darryt buus.
Eſſeth karſte exkan Garre. Sʒattaißetes yums
exkan to Layke. Eſſeeth precige exkan{erkan} to Cʒerribe /
Pacʒeſdamme exkan Noſkumſchenne. Nhe atſtaye-
tes no Luuckſchenne. Vs yemmeetes yums thös
Sweetes Bhedacʒetiges. Mayoyet labprath.
Sweetyget tös / kattre yums polga. Sweetiget vnd
nhe ladeth. Lyxmoyet yums ar tims Lyxmims /
vnde roudeth / ar tims Roudammims. Thurreth
wenadige prathe ſtarpan weneotre. Nhe gadath
peetcʒ auxtems Lethems / Beth thurreetes yums py
tems Semmooſkems.

@v{Euangelium am tage der Heim-}
@v{ſuchung Marie / Luc. 1. cap.}

	BEth Maria cʒheles auxã / exkan tims denims /
	vnde gaya vs to Kalne pepeeſche / vs to Pille
	Juda / Vnde nätce exkan to Namme Zacharia
vnde Summenaye Eliſabeth. Vnde tas notickaas /
Khad Eliſabet to Sum̄enaſchenne Marie cʒirdeye
lhedtcʒe tas Bherns exkan winge Meße. Vnde
Eliſabeth tappe ta ſweete Garre puelne / vnde ßout-
cʒe ſkannige / vnde ßatcy. Sweetita eſtu ſtarpan
tems ßewems / vnde ſweetcʒ gir tas Auglis touwes
									 @b{Meßes}

[219.lpp.]
Meßes / Vnd no kurrenes nake man tas / ka tha Ma-
the manne Kunge py man nake ? Rouge kad es to
Balxne touwes ſummenaſchennes cʒirdeye / lhedtcʒe
tas Bherns ar precibe exkan manne Meße. Vnde
O ſweeta eſtu / kattra tu titcʒeiſſe eſſhe / Aeſto tas
taps pepueldytcʒ / katters thöw ßatcytcʒ gir no to
Kunge.

		Vnd Maria ßatcy :

	MAnna Dhweſel dar lele to Kunge / Vnd mans
	Gars lyxmoyas ßöw Dewe manne Peſtitaye.

	Aeſto thas gir ßouwe ſemmiſke Kalpune vs
redtcʒeis / Rouge no ſcho laike / man ſweete teyx /
wueſſe Bherno bherne.

	Aeſto thas gir lele lethe py man darrys / katters
tur warens gir / vnd tha Wärdtcʒ ſweetcʒ gir.

	Vnde winge Sʒeeleſtibe palleck mußige / no wene
Radde lidtcʒe Otre / py tems / kattre to bya.

	Thas darr warre ar ßouwe Elke / vnde Jſkayſe /
kattre tur greeſne gir / exkan ßouwe Sʒyrde prathe.

Thas ſtumye tös Warreenes no to Krheßle
vnde paauxtena tös Semmoſkes.
									  @b{Tös}

[220.lpp.]
	Tös Jßalcktees puelde thas ar paddome / vnde
atſthaye tös Baggates tuckſches.

	Thas pemin thäs Sʒeeleſtibes / vnde pallydtcʒ
ßouwam Kalpam Jſrael auxkam.

	Ka thas treßeis gir mußems Thewems / Abra-
ham / vnde winge Sʒhekle mußige.

	Vnd Maria pallicke py täs py trims Mheneſ-
ſims vnd peetcʒ to gaya tha mayas.

@v{Die Epiſtel an S. Michaelis}
@v{tage aus der Offenbarung}
@v{Johan. am 14. cap.}

	VNde tur pacʒheles ßöw wena cʒyxteeſchenne
	exkan Debbes / Michael vnde winge Engele
	cʒyxteye ar tho Sathana / vnd thas Satha-
nas cʒyxtey vnd winge Engele / vnd neepärwarreye /
nedtcʒ tappe arridtcʒan winge weta wayrs attraſta
exkan Debbes. Vnde tas lels Sathanas / ta weetcʒa
Odʒe / katteers dhewe tas whelns / vnde Sathanas
tappe Jſmheſtcʒ / katters to wueſſe Paſſoule ar wilti-
be wadda / vnde tappe meeſtcʒ wuerßon to Semme /
vnde winge Engele tappe tur arridtcʒan no meeſte.
	Vnde es cʒirdeye wene lele Balxne / tas ßatcye
exkan Debbes / Nu gir ta Peſtiſchenne / vnde tas
									@b{Speex /}

[221.lpp.]
Speex / vnde ta Walſtibe / vnde tha Warre muße
Dewe / vnde ta Chriſtus tappuſſe / petcʒ to / ka tas
Jſmheſtcʒ gir / katters thös apßuudtcʒeye dene vnde
nackte prexkan Dewe{Dewee} . Vnde the gir to pärwarrey-
ſche cʒour to Jeere aſſen / vnde cʒour to Wärde ßou-
wes Ledtcʒibes / vnd nhe gir ßouwe Cʒiwibe myleis /
js tay Nawe. Tapeetcʒ lyxmoyet yuus Debbeſſe /
vnde kattre tur exkan cʒiwoye.

@v{Euangelium an S. Michaelis.}
@v{tage / Matth. 18. cap.}

	THan pattan ſtundan gaye te Maetcekle py
	Jeſu vnde ßatcy : Kas gir tas Lelakays exkan
	Debbeſſe walſtibe ? Jeſus aytcʒenaye wene
Bherne py ßöw / vnd licke to wueddon ſtarpan tems /
vnde ßatcy : Patteſe es ßacke yums / Ja yuus yums
nhe apgreſchates / vnde thopet ka te Bherne / thad
yuus exkan to debbeſſe walſtibe nhe näckſeeth. Kas
ßöw pattim paſemmoyas kha ſchis Bherns / tas gir
tas lelakais exkan Debbeſſe walſtibe. Vnde kas
tade wene Bherne vſiem exkan{exan} manne Wärde / tas vs
yem man. Beth kas wene no ſcho wueſſe maſſako
apgretcʒi kattre exkan man titcʒe / tam buute tas lab-
bake / ka wens{mens} Cʒirne ackmens py winge rykle pa-
kaarꜩ tapte / vnd apßlydꜩenaaꜩ tapte exkan Juures /
kur ta wueſſe cʒilyake gir.
								  @b{Way}

[222.lpp.]
	Way tay Paſſoule thäs apgreetcʒibes peetcʒ.
Tur buus yo apgretcʒibe näckt / beth tomher way
tam Cʒilwhekam cʒour kattre ta Apgreetcʒibe näck.
Beth kad thöw touwa Roka libe touwe Kaya ap-
greetcʒyas / thad no cʒerte to / vnde mette to no
thöwim / tas gir thöw labbaack / ka tu py Cʒiwo-
ſchennes Tyſlis / lib wens Kroplis e eße / neeka thöw
duewe Rokas / lib Kayas gir / vnde thope exkan to
mußige Vggunne emheeſtcʒ. Vnde kad thöw touwa
Atcʒ apgreetcʒyas / thad pleeſe to aran / vnde mhet to
no thöwim / Tas gir thöw labbaack ka tu wenat-
cʒyx py Cʒiwoſchennes e eße / nhe ka thöw duewe
Atcʒes gir / vnde tope exkan to Helles Vggunne
e meeſtcʒ.

	Perougeth / ka yuus neewene no ſchims pul-
gageth. Aeſto es ßack yums : Winge Engele exkan
Debbes / reedtcʒ allaßin to Wayge manne Thewe
exkan Debbes.
	Aeſto ta Cʒilwheke Dhels gir nätcʒis / ſweete
darryt tös Paſſuſtes.

@v{Euangelium von der Tauffe}
@v{Chriſti / Matth. 3. cap.}

	PY tho laike nätcʒe Jeſus aran Galilea py to
	Jordan py Johanne / kha thas ßöw no to kru-
									  @b{ſtyt}

[223.lpp.]
ſtyt lyckte. Beth Johannes ledtcʒe tham / vnd ßat-
cy / man gir wayage / ka es no thöw kruſtyꜩ thope / vñ
tu nätce py man ? Jeſus adbildeye / vnd ßatcy /layde
nu to tha buut / Tha peklayas tas mums / wueſſe
taiſnybe pepueldyth. Tad pelayde thas to.

	Vnd Kad Jeſus kruſtyꜩ by / js kape thas dryſe
aran tho Vdenne. Vnd{Vd} rouge / tad atwheres ßöw
tas debbes par tho. Vnd Johannes redtcʒeye to
Dewe Garre / lydtcʒ kha wene Ballode / no debbeſſe
 broudtcʒote / vnde par to nakote. Vnd rouge /
  wena Balxnis no Debbeſſe ßatcy / Schis
	gir mans Myleis Dhels py kat-
		tre man labs praatcʒ gir.


		 @l{Soli Deo Gloria.}