SENIE

 

Viens vārds:

pasirds - kuņģis [konteksts]

Viens citāts:

"Bet kas var valdīties, kad tas mīļais brandvīns vilina un saldais miegs dvēseli pārņem!" [konteksts]

Vai jūs zināt...
...kā sauc Bībeles daļu, kas satur padomus, kā jāizturas dažādās dzīves situācijās? [vairāk]

Laipni lūdzam! 2003. gadā tika atklāta latviešu valodas seno tekstu korpusa mājas lapa. Tagad te atrodami gan 16. un 17 gs., gan arī 18. gs. latviešu iespiestie un rokrakstu avoti un to vārdformu un biežuma indeksi.

Senie teksti elektroniskā veidā ir pieejami un brīvi izmantojami pētnieciskiem mērķiem, pateicoties 20. gs. 90. gadu vidū saņemtajam Sorosa fonda - Latvija atbalstam un Kultūrkapitāla fonda finansējumam. 2002. gadā LU finansētā projekta "17. gs. valodas vārdnīca. Paraugšķirkļa izveide datorversijā" laikā tika izveidots 17. gs. tekstu korpuss. Pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas finansējumam, 2003. gadā korpusam tika pievienoti svarīgākie 16. gs. avoti. 2004. gadā, izmantojot VKKF piešķirto radošo stipendiju, seno tekstu korpuss tika papildināts ar vēl diviem avotiem. Tālāka korpusa papildināšana notikusi ar LZP finansiālu atbalstu. 18. gs. avoti tika pievienoti projekta "Latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca (16.–18. gs.)" (2004–2008) laikā. No 2013. līdz 2016. gadam korpusa papildināšana ar jauniem avotiem turpinājās arī LZP finansētā fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta "Korpusā balstīta elektroniska latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca" (Nr. 212/2012) ietvaros. Šajā periodā projektam tika pievienoti divdesmit deviņi 16. un 17. gs. latviešu drukātie un rokraksta avoti. Šobrīd korpusā kopā ir jau 74 16.–18. gs. avoti, vārdlietojumu skaits pārsniedz 1 milj.

2017. gadā LU Akadēmiskās attīstības projekta "Latviešu valodas seno tekstu korpusa SENIE pāreja uz Unicode" (LU, Nr. AAP2017/63) laikā 73 korpusa avoti tika sagatavoti Unicode formātā.

Latviešu valodas seno tekstu uzkrāšanu un apstrādi nodrošina LU Latviešu valodas institūts, LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra un LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija. Gadu laikā ir izveidojusies laba sadarbība ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un LU Akadēmisko bibliotēku, kā arī citām Eiropas bibliotēkām (piem., Viļņas universitātes Zinātnisko bibliotēku, Halles universitātes bibliotēku), lai iegūtu pirmo latviešu valodas rakstu pieminekļu digitālās kopijas.

Lietojumrīki

 

16. gadsimts

 
 

1.

Br1520_PN

-

Bruno tēvreize

2.

CC1585

-

Catechismvs Catholicorum

3.

Ench1586

-

Enchiridion

4.

EvEp1587

-

Euangelia vnd Epi§teln

5.

Gis1507_PN

-

Gisberta tēvreize

6.

Gr1520_PN

-

Grūnava tēvreize

7.

Has1550_PN

-

Hazentētera tēvreize

8.

Laz1557_PN

-

Lācija tēvreize

9.

Meg1593_PN

-

Megisera tēvreize

10.

Thev1575_PN

-

Tevē tēvreize

11.

UP1587

-

Vndeudsche Psalmen

 

17. gadsimts

 
 

1.

Baum1699_LVV

-

Labbajs wehleśchanas Wahrds

2.

Dres1682_SBM

-

Swähta Bährno=Mahziba

3.

Elg1621_GCG

-

Geistliche Catholiche Gesänge

4.

Ench1615

-

Enchiridion

5.

EvEp1615

-

Euangelia vnd Episteln

6.

Fuer1650_70_1ms

-

Lettisches und Teutsches Wörterbuch

7.

Fuer1650_70_2ms

-

Lettisches und Teutsches Wörterbuch

8.

Fuhr1690_LL

-

9.

JT1685

-

Tas Jauns Testaments

10.

LGL1685_K1

-

Lettische geistliche Lieder vnd Collecten

11.

LGL1685_V5

-

Lettische geistliche Lieder vnd Collecten

12.

LS1625

-

Linaudēju šrāga

13.

Manc1631_Cat

-

Der kleine Catechismus

14.

Manc1631_LGL

-

Lettische geistliche Lieder vnd Psalmen

15.

Manc1631_LVM

-

Lettisch Vade mecum

16.

Manc1631_Syr

-

Das Haus=, Zucht= vnd Lehrbuch Jesu Syrachs

17.

Manc1637_Sal

-

Die Sprüche Salomonis

18.

Manc1638_L

-

Lettus

19.

Manc1638_PhL

-

Phraseologia Lettica

20.

Manc1638_Run

-

10 sarunas

21.

Manc1654_LP1

-

Lang=gewünschte Lettische Postill I

22.

Manc1654_LP2

-

Lang=gewünschte Lettische Postill II

23.

Manc1654_LP3

-

Lettische Lang=gewünschte Postill III

24.

Ps1615

-

Psalmen vnd geistliche Lieder

25.

Reit1675_OD

-

Oratio Dominica XL Linguarum

26.

Reit1675_UeP

-

Eine Übersetzungsprobe

27.

SKL1696_KB

-

Sawadi Karra=Teesas Likkumi

28.

SKL1696_RA

-

Sawadi Karra=Teesas Likkumi

29.

SL1684

-

Sohdu=Likkums prett to Behrno=Muschinaschanu

30.

SLM1648

-

Lotawicae

31.

VD1689_94

-

Ta Swehta Grahmata

32.

VLH1685

-

Lettisches Hand=buch

33.

VLH1685_Cat

-

Der kleine Catechi§mus

34.

VLH1685_Sal

-

Die Sprüche Salomonis

35.

VLH1685_Syr

-

Das Haus=, Zucht= vnd Lehrbuch Jesus Syrachs

36.

Witt1696_MMID

-

37.

Witt1702_PAN

-

Ta paneśama Auna=Na§ta apdohmata

38.

ZP1685

-

39.

Zv1638_VAR

-

Ziņu sniedzēja zvērests Vidzemes arklu revīzijā

40.

Zv1681_Kok

-

Nevācu koku šķirotāju zvērests

41.

Zv1681_Liec_1

-

Liecinieku zvērests

42.

Zv1681_Liec_2

-

Liecinieku zvērests

43.

Zv1689_Kan

-

Kaņepāju kulstītāju amata zvērests

44.

Zv1689_Salsnes

-

Sālsnesēju amata zvērests

45.

Zv1698_Lig

-

Liģeru amata zvērests

 

18. gadsimts

 
 

1.

CekFJ1790_KD

-

Kartupeļu dārzs

2.

CekFV1796_NL

-

Neapskāpjami likumi

3.

Depk1704_Vortr

-

Vortrab

4.

Eid1701_KB

-

Eid der Treue vor die Lettische Artillerie=Bediente

5.

Eid1701_RA

-

Eid der Treue vor die Lettische Artillerie=Bediente

6.

EvTA1753

-

Evangelia toto anno

7.

Hag1790_IM

-

Īsa mācība priekš latviešiem

8.

Lod1775_SEAPP

-

Sprediķis pie iesvētīšanas

9.

Lod1778_WTMD

-

Vārdi tās mūžīgas dzīvošanas

10.

Lop1800_SDLS

-

Sarunāšanas starp diviem latviskiem zemniekiem Bērze un Kalniņ

11.

MD1788

-

Mīļi Draugi!

12.

Rav1767_SD

-

Svētas domas

13.

SL1789

-

Skolas likumi

14.

StendAJ1790_LSMP

-

Lu§tesśpehle no Semmneeka kas par Mui§chneeku tappe pahrwehr§ts un weena Paśakka no Drauga Lizzepura

15.

StendGF1789_SL

-

Ziņģu lustes

16.

Sulc1764_ARMST

-

Aizkraukles muižas un Rīmaņmuižas likumi dzimtļaudīm

17.

TII1790

-

Tā īsa izstāstīšana

18.

V1771_SZA

-

Sila zemnieka Anša vēstule mācītājam Loderam

 
 

LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
LU Latviešu valodas institūts
2002-2018