Jânis Reiters

Reit1675_UeP

3. lpp.

1: Eek§ch taaß otraß Mo§is Gra-
2: mataß Cap.20.
3: 1. UNn Deewß runnaia tooß wißuß War-
4: duß / §atzidamß.
5: 2. Äß (äßmu) taß Kungß tawß Deewß /
6: kaß töw ißwäddiß irr no Egyptäria Säm-
7: mäß / no ta Kalpa=Namma.
8: 3. Töw nä buß but zittu Deewu preek-
9: §cha mana Waiga.
10: 4. Töw nä buß §öw Älka darrit / nädz
11: wißadu Gijmi (taa) kaß eek§ch Däbbäßim auk-
12: §cha / unn (taa) kaß eek§ch Sämmäß appak-
13: §cha / unn (taa) kaß eek§ch Udänß appak§ch
14: Sämmäß.
15: 5. Töw nä buß preek§ch wingiem Tzäl-
16: lioß mä§teeß / nädz wingiem kalpot. (Ai§to) äß
17: (äßmu) taß Kungß tawß Deewß / atreebeiß
18: apmäklädamß Täwa No§eegumuß / pee Bär-
19: nem / pee trä§cheem un pee tzättorteem / manniß
20: Eenijdätaieem.
21: 6. Unn darru Schälä§tibu tuk§to§cheem /
22: manniß Mijlätaiem unn manu Baußlu Tur-
23: rätaieem.

Aij 7. Töw

4. lpp.

1: 7. Töw nä buuß too Wardu taa Kunga
2: tawa Deewa wälti min~ät / (Ai§to) taß Kungß
3: nä tirinaß too / kaß wingia Wardu wälti min-
4: näß.
5: 8. Peeminni to §äptitu Deenu §wätit.
6: 9. Sä§chi deeni §traada / vnn Darri wißu
7: tawu Darbu.
8: 10. Bätt taa §äptita Deena irr taa Kun-
9: ga Dußama Deena tawa Deewa / nä darri
10: kaadu Darbu / tu / unn tawß Däälß / unn tawa
11: Mäita / tawß Kalpß unn tawa Kalponä / unn
12: tawß Loopß / unn tawß Swä§chäneeks kaß
13: eek§ch tawim Wartim (d§ywo.)
14: 11. (Ai§to) §ä§chi Deeni darria taß Kungß
15: tooß Däbbeßuß unn too Sämmi / too Juriu
16: unn wiß kaß eek§ch teem / unn atdußäiaß eek§ch
17: taaß §äptitaß Deenaß / tapätz irr Deewß §wä-
18: tyß too Dußamu Deenu / unn too §wätu dar-
19: riß.
20: 12. Godini tawu Täwu unn tawu Maa-
21: ti ka tawaß Deenaß garriaß toop wirß taaß
22: Sämmäß / ko taß Kungß tawß Deewß töw
23: Dooß.
24: 13. Töw nä buuß nokaut.
25: 14. Töw nä buuß maukot.

15. Töw

5. lpp.

1: 15. Töw nä buuß §akt.
2: 16. Töw nä buuß wiltigu Leetzibu prätt
3: tawa Tuwaka doot.
4: 17. Töw nä buuß eekaroteeß tawa Tu-
5: waka (Drauga) Namma ; Töw nä buß
6: eekarotees tawa Drauga Seewaß / unn Kalpa /
7: unn Kalponäß / unn Loopa unn ħälja (Sir-
8: ga) unn wiß kaß tawam Draugam (irr.)
9: Eek§ch taa §wäta Propheta
10: Micha Cap. 6. v. 8.
11: 8. Töw irr raaditz Tzilwäkß / kaß labß
12: irr / unn koo taß Kungß no töwim praßa / ka:
13: Taißnibu darrit / Schälä§tibu mylät / weentee-
14: §igi (§ämmigi) §taigat ar tawu Deewu.
15: Eek§ch ta §wäta Jangia Evâgiljuma
16: Gramataß. Cap. 15. v. 12.13.14.
17: 12. Taß irr manß Baußliß / ka iumß
18: (buuß) weenß otru myläteeß / lydz kaa äß iuuß
19: myläjiß äßmu.
20: 13. Leelakaß Mylä§tibaß nawaid nä wee-
21: nam / par §choo / kaa wing§ch §awu Dwä§al

A ij (d§i

6. lpp.

1: (D§iwibu)leek preek§ch §awim Draugim.
2: 14. Juuß mani Draugi äßet / iä iuuß too
3: darri§et / koo äß iumß pawälju.
4: Eek§ch taaß §wätaß Apu§tulju No-
5: tikkum=Gramataß. Cap.15.v.28.29.
6: v. 28. Taß irr pati tzeeß tam Swätam Gar-
7: ram unn mumß / Grutibaß iumß wairak nä
8: ußlikt / ka §cho Waiad§igu.
9: v. 29. Noturrätees no Älka=Deewa Uppu-
10: reem / unn Aßänim / un~ no Sniaukta / unn Mau-
11: ko§chanaß. Unn koo iuuß nägribbat §ow notee-
12: kam / otreem nä darreet. No ka §öw noturräda-
13: meeß / iuuß labba darri§it. Paleekat wäßäli.
14: Eek§ch taaß pirmaß Suutitaß=Gra-
15: mataß ta S.Jangia. Cap.3. v.23.24.
16: v. 23. Taß irr wingia Baußliß / ka määß
17: titzam tam Wardam wingia Dääla Je§u Chri-
18: §ta / unn mylimeeß weenß otru / lid§ kaa wing§ch
19: Baußli däwiß irr.
20: 24. Kaß wingia Baußli turr / taß paleek
21: eek§ch wingia / unn wing§ch eek§ch taa paleek.

Eek§ch

7. lpp.

1: Eek§ch taaß Salmangia Spräddi-
2: kia Gramataß. Cap. 12.v.13. 14.
3: v. 13.Taß Galla=Wardß no wißa irr d§ir-
4: dätz: Deewa by§teeß unn wingia Baußluß tur-
5: ri. (Ai§to) taß (peedär) wißam Tzilwäkam.
6: 14. (Ai§to) wißu Darbu Deewß wäddiß
7: preek§ch Tee§aß / par wißu Pa§läptu / lay taß
8: irr Labß / lay taß irr Liaunß.
9: Eek§ch taaß §wätaß Mattißa Ev-
10: angiliuma Gramataß. Cap.5.
11: v. 1. Bätt räddzädamß (Je§us) tooß Liau-
12: diß / kaapä wing§ch uuß Kalna / unn (kad)
13: wing§ch ap§ädaß / naatzä wingia Maatzikli pee
14: wingia.
15: 2. Unn attdarryß §awu Mutti / maatzia
16: tooß / §atzidamß.
17: 3. Swääti (irr) tee Nabbagi Garra` / (Ai-
18: §to) wingio irr taa Däbbäßo Kiäningia=Wal-
19: §tiba.
20: 4. Swääti (irr) tee Bäädigi / (ai§to) win-
21: gia kliuuß eepreetzinati.
22: 5. Swääti (irr) tee Läänpraatigi / (ai§to)
23: wingi too Sämmi mantooß.

6.

8. lpp.

1: 6. Swääti (irr) tee Jߧalku§chi unn Jßtwy-
2: ku§chi taaß Taißnibaß (päätz:) (ai§to) wingi
3: kliuuß peepilditi.
4: 7 Swaäti (irr) tee Schäligi / (ai§to) win-
5: gi (arri) kliuuß §chäloti.
6: 8 Swääti (irr) tee §ky§ti Sirrdi / (ai§to)
7: wingi Deewu räddzäß.
8: 9. Swääti (irr) tee Meera darritay / (ai§to)
9: wingi tapß Deewa Dääli §aukti (tapt.)
10: 10.Swääti (irr) tee Nopulgati taaß Taiß-
11: nibaß päätz / (ai§to) wingio (irr) taa Däbbäßu
12: Kiäningia=Wal§tiba.
13: 11. Swääti (iuuß) äßeet / kadd tee iuuß
14: nittzinaß unn nopulgaß / unn runnaß wißu
15: §limmu Wardu prätt jumß mällodami / man-
16: niß päätz.
17: 12. Preetzaieeteeß (tadd) unn lik§moieet /
18: (ai§to) iumß dauds Mak§aß(irr)eek§ch Däb-
19: bä§im. (Ai§to) taa wingi irr nopulgai§chi
20: tooß Prophetuß preek§ch iuuß.
21: 13. Juuß äßeet taaß Sämmäß Saaliß.
22: Bätt iä taa Saaliß ap§mook / ar koo (tadd
23: wingia) ap§aalita tapß; Pee näneeka wingia
24: wairak nä därr / kaa tikkai aara ma§tay unn
25: arr Kaaiam §amingiatay tapt no Tzilwakim.

14.Juuß

9. lpp.

1: 14. Juuß äßeet taaß Paßauläß Gai§ma.
2: Pilliß uuß Kallna uußtzälta näwarr ap§läp-
3: ta tapt.
4: 15.Nädß (kaadi Tzilwäki) Swätzi ee-
5: däd§ina unn leek to appak§ch Puura / bätt wirß
6: Lukturia / unn wingia §pyd (tadd) wißem / kaß
7: eek§ch taaß Äkaß (irr).
8: 16. Taa lay att§pyd iuu§o Gaißma
9: preek§ch teem Tzilwäkem / kaa tee iuu§u kraa§-
10: nuß Darbuß räddz / unn täitz iuu§o Täwu
11: eek§ch Däbbä§im.
12: 17. Nä doomaieet ka äß äßmu naatziß
13: ußraißit to Baußli / iäbb tooß Prophetuß.
14: Äß nä äßmu naatziß ußraißit / bätt peepildit.
15: 18. Patee§i ai§to äß §akku iumß / lidz Däb-
16: bäßi unn taa Sämmä aißeeß / nä weenß (taß
17: wißu ma§§akais) Rag§tinß iäb (Rag§ta)Duru-
18: minß no ta Bau§la ai§eeß / lidz wiß buuß no-
19: tittziß.
20: 19. Jä kaß tapätz weenu no teem wißu
21: ma§§akaiem Baußlim rai§iß / unn taa tooß
22: Tzilwäkuß maaziß / kliuß taß wißu Ma§§akaiß
23: §auktz eek§ch Däbbäßo Kiäningia Wal§tibaß.
24: Bätt kaß (tooß) darriß unn maatziß / §chiß
25: Leelß no§auktß topß eek§ch taaß Däbbä§o Kiä-
26: ningia=Wal§tibaß.

20.Ai-

10. lpp.

1: 20. Ai§to äß §akku iumß / ka / iä iuu§o Taiß-
2: niba pillnaka nä buuß / ka too Rag§tu=Matzita-
3: iu unn Phari§eeäriu / tadd iuuß nä ee§it eek§ch
4: taß Kiäningia=Wal§tibaß Däbbä§iß.
5: 21. Juuß äßet dzirdäi§chi ka teem Preek-
6: §chaiem irr §attzitß Töw nä buß nokaut / bätt
7: kaß nokauß / buß taaß Sodibaß Paradneekß
8: (buut.)
9: 22. Bätt äß §akku iumß / ka ickweenß / kaß
10: uuß §awa Bralia wältj dußmo / buuß taaß
11: Soodibaß Paradneekß. Kaß uß §awa Bra-
12: lia §akka Näweikli / parada buuß tai Ba§nitz=
13: Kungo=Tee§ai / bätt kaß §akka Trakß / taß buuß
14: parada uuß taaß Älläß Ugunß.
15: 23. Jä tapätz tu §awu Dawanu näß uuß
16: Altaria / unn turr atzminneeß ka tawam Bra-
17: liam irr kaß prätti töw.
18: 24. Tadd Pam~ätt turr tawu Dawanu
19: preek§ch taa Altaria / unn ey no§t / papreek§chu
20: §alydzineeß arr too §awu Braali / unn tadd
21: naakdamß attnäß tawu Dawanu.
22: 25.Äßi labbpraatigß tawam Prättineekam
23: dryß / kamär tu arr wingiu wääl uuß Zällia
24: äßi / ka täwi taß Prättineekß nä nodood tam
25: Sogiam / unn taß Sogiß töwinä no dood tam

Sul-

11. lpp.

1: Sullaingiam / unn (du) eek§ch Zeetuma ee-
2: mäútz (toopi).
3: v. 26. Pattee§i äß §akku töw / tu no tur-
4: ranäß nä ißeeßi lidz tu to päädigu Artaugu
5: atdo§i.
6: 27. Juuß äßet d§irdei§chi ka teem Preek-
7: §chaieem irr §attzitz / töw nä buuß maukot.
8: 28. Bätt äß §akku jumß / ka ikweenß / kaß
9: uuß weenaß Seewaß lukoiaß / wingiaß eeka-
10: roteeß / jaw maukoijs irr arr wingiu eek§ch §a-
11: waß Sirdiß.
12: 29. Bätt jä tawa labba Atziß töwi apgrä-
13: zinaß / wältz wingiu ara / unn mätt no §öwin.
14: (Ai§to) labbak irr töw / ka weenß no tawim Lo-
15: tziklim pa§uud / nä ka wißaß tawaß Mee§aß
16: eek§ch Älläß mä§taß toop.
17: 30. Unn iä tawa labba Roka töwi kar-
18: dina / notzärt wingiu / unn mätt wingiu no§t.
19: (Ai§to) labbak töw irr / ka weenß no tawim
20: Lotziklim pa§uud / nä ka wißaß tawaß Mee§aß
21: eek§ch Älläß mä§taß toop.
22: 31. Sattzitz irr / iä kaß attlai§ch §awu See-
23: wu / (taß) lay dood wingiai Att§ta§chanaß=
24: Gramatu.
25: 32. Bätt äß §akku iumß / kaa / iä kaß §awu

See

12. lpp.

1: Seewu attlai§ch / bäß Mautzibaß pätz / taß dar-
2: ra wingiu maukot. Unn iä kaß too Attlai-
3: §tu prätz / (arri) mauko.
4: 33. Atkal 䧧et iuuß d§irdäiu§chi ka §attzitz
5: irr teem Preek§chaiem / tu nä buu§i wiltigi
6: §wärat / bätt dood tam Kungam §awu Swä-
7: rä§chanu.
8: 34. Bätt äß §akku iumß : Nä §wäriteeß
9: wißai. Nädz tzaur teem Dabbä§im / (ai§to)
10: Deewa Kräßliß irr.
11: 35. Nädz tzaur to Sämmi / ai§to taa irr
12: wingia Kaio pamäßliß. Nädß uuß Jeru§a-
13: lämäß / (ai§to) taa irr taa leela Kiäningia Pilliß.
14: 36. Nädz tzaur tawaß Galwaß töw buß
15: §wärät / (ai§to) tu nä warri weena Matta
16: balta nädß mälla padarrit.
17: 37. Bätt iuu§o Wardz buuß buut / ja / ja /
18: nä / nä. Bätt kaß par to pari irr / taß irr no
19: Liauna.
20: 38. Juuß äßet d§irdäi§chi ka §atzitz irr / Atziß
21: prätt Atzi / Sobß prätt Soba:
22: 39. Bätt äß §akku iumß / tam Liaunam
23: prätti nä §tawät. Bätt kaß töw §itt uuß lab-
24: ba Waiga (pußäß /) tam greeß arr to otru.
25: 40. Unn kaß arr töwim gribb tee§ateeß /

unn

13. lpp.

1: unn tawäß Ußwalkuß töw ngiämt / tam att-
2: laid irr tawuß Swarkuß.
3: 41. Unn kaß töw §pee§ch (pee) weenaß
4: Juud§iß / ey ar too diwi.
5: 42. Kaß no töwim (ko) praßa tam dood.
6: Unn kaß no töwim gribb aißngiämteeß / no ta
7: nä nogree§eeß.
8: 43. Juuß äßet d§irdäi§chi ka §attzitz irr /
9: töw buuß mylät §awu Draugu / unn §awu Ee-
10: naidneeka eenydät.
11: 44. Bätt äß §akku iumß / mylioiet §awuß
12: Eenaidneekuß / §wätyat tooß (katri) iuuß laad /
13: darrait labba teem katri iuuß eenyd / unn luu-
14: dzat preek§ch teem katri iuuß nitzina unn no-
15: pulgo.
16: 45. Kaa iuuß Bärni toopet juu§a Täwa
17: Däbbä§iß. (Ai§to ) wingß §awu Sauli leek
18: uußeet / parr Slimmem unn parr Labbem / unn
19: (leek) lyk par Taißnem unn parr Nätaißneem.
20: 46. Ai§to iä juuß mylit §awuß Mylätai-
21: uß / kaada Pälngia (jumß tadd) irr / nä darra irr
22: tee Muitäneeki too pa§chu?
23: 47. Vnu iä juuß §awuß Drauguß ween
24: §weitzinat / kaadu labbu Leetu iuuß darret?
25: Nägg tee Muitaneeki arr to darra?

48. ħ-

14. lpp.

1: 48. ħet tapätz par pillu / kaa juuß Täwß
2: eek§ch Däbbä§im par pillu irr.
3: Cap: VI.v.1 & c:
4: 1. Peeluukoiet kaa iuuß §awu Nabbagudo-
5: §chana preek§ch teem Liaudim nä darret (grib-
6: bädami) no teem raddzati tapt. Zittadi iumß
7: nä kaadaß Algaß nawaid pee iuuß Täwa eek§ch
8: Däbbä§im.
9: 2. Kadd tapätz tu Nabbaguß meelo / (tadd)
10: nä leetzeß preek§ch §äwim trumpätät / kaa tee At-
11: tzu kalpi darra / eek§ch Skolam / un~ eek§ch Ee-
12: lam / kaa wingi goodinati warr tapt no teem
13: Tzilwäkem. Patteeß äß §akku iumß / wingi
14: iaw dabbu §awu Algu.
15: 3. Bätt kadd tu Nabbaguß meelo / lay nä §in~a
16: taa Kräißa koo taa Labba darra.
17: 4.Kaa tawa Nabbaga Meelo§chana §läppä-
18: na warr buut. Unn tawß Tääw§ kaß uuß
19: Släppäniba luukoiaß / taß attdoß töw eek§ch
20: Gaißmäß.
21: 5. Unn kadd tu paataruß §kaitj / nä äßi kaa
22: tee Atzu=kalpi / teem myliß eek§ch Skolam unn
23: Eelu=Sturym pataruß §kaitit / lay wingi räd-
24: dzäti toop no Tzilwäkem. Pattee§i äß §akku
25: jumß / ku vingi §awu Algu (jaw) dabbu.

v.6.

15. lpp.

1: v. 6. Bätt tu kadd (tu) paataruß §kaiti /
2: eeäy eek§ch tawa Kambaria / un~ tawas Durriß
3: aiߧlädzeß / luudzeeß tawa Täwa §läppän.
4: Unn tawß Täwß kaß §läppän luukoiaß /
5: atdoß töw eek§ch Gaißmaß.
6: 7. Bätt paataruß §kaitidami nä pliuk§t
7: daudz kaa tee Pagani. (Ai§to) wingi §keet arr
8: §awu garriu Wallodo paklau§iti tapt.
9: 8. Nä toopet wingiem lyd§a. (Ai§to)
10: iuuß Täwß §inna kaa iumß waiiaga irr / eekam
11: iuuß wääl luudzateeß wingia.
12: 9. Ta tapätz iuß luudzateeß. Muu-
13: §o Tääwß kaß (tu aßi) eek§ch Dabbäßim-
14: Swätitz lay toop tawß Wardz.
15: 10. Lay eenak mumß tawa Kiäningia=
16: Wal§tiba. Tawß Praatz lay noteek / kaa
17: eek§ch Däbbä§im taa wirß Sämmäß.
18: 11. Muu§u deeni§chku Mai§i dood mumß
19: §chodeen.
20: 12. Unn pamätt mumß muu§u Parra-
21: duß / kaa määß pamättam §awim Parradnee-
22: kim.
23: 13. Unn nä eewädd muuß eek§ch Kardina-
24: §chanaß / bätt pä§ti muuß no taa Liauna. Ta-
25: wa iaw irr taa Kiäningia=Wal§tiba / unn taß

Spääkß /

16. lpp.

1: Spääkß / unn taß Goodz / uuß Muu§chibaß.
2: Amen.
3: 14. Ai§to iä iuuß teem Tzilwakem win-
4: giu Prätti=darri§chanaß pamättißit / (tadd pa-
5: mättiß irr iumß iuußo Tääwß Dabbä§iß.
6: 15. Batt iä iuuß teem Tzilwakem win-
7: giu Prätti=darri§chanaß nä pamatti§it / tadd
8: (irr) iumß iuu§u Täwß iuu§o Pratti darri§cha-
9: naß na pamettiß.
10: 16. Bätt kadd iuuß gawet / (tadd) na too-
11: pet ka tee naganti Atzu=Kalpi. (Ai§to) win-
12: gi §awuß Waiguß apgaani / kaa wingi no teem
13: Tzilwäkim gawwadami warr radzatj tapt.
14: Patteßi äß §akku iumß kaa wingi §awu Algu
15: (taa) iaw dabbu.
16: 17. Batt tu gawwadamß / §waidi tawu
17: Galwu / ma§ga tawu Waigu.
18: 18. Kaa towi gawwo§chu na radz tee
19: Tzilwaki / batt tawß Tääws §läppän Unn
20: tawß Taawß luukodameeß §läppän / attdoß
21: töw eek§ch Gai§maß.
22: 19. Na kraaiateeß §öw Mantu wirß
23: Sammäß / kurr Koodäß unn Rußa apgaana /
24: kurr Sagglgi tzauri rook unn §oog
25: 20. Batt kraaiateeß §öw Mantu eek§ch

Däb-

17. lpp.

1: Däbbä§im / kurr nädz Koodäß nädz Rußa ap-
2: gaana / unn kurr Sagglgi zauri nä rook nädz
3: §oog.
4: 21. Ai§to kurr iuu§o Manta irr / turr
5: buuß irr iuu§o Sirdz.
6: 22. Too Mee§u Swättzä irr ta Atziß.
7: Jä nu tawa Atziß weentee§iga buuß / (tadd) wi§-
8: §aß tawaß Mee§aß gai§chaß buuß.
9: 23. Bätt iä taw Atziß §limma irr. (Tadd)
10: witzaß tawaß Mee§aß tum§iaß buuß. Jä
11: nu ta Gaißma / kaß eek§ch töwim / Tum§iba
12: (irr /) kaada (buuß tadd) taa Tum§iba (patti?)
13: 24. Nä weenß nä warr diwim Kungim
14: kalpoot. Abba wing§ch too weenu eenidäß / un~
15: too otru myläß; Abbe to weenu wing§ch pa-
16: turräß / unn too otru ap§meeß. Juuß nä war-
17: ret Dewam kalpot unn tam Mammonam
18: (Baggatibai.)
19: 25. Tapätz §akku äß iumß / nä rai§aieeteeß
20: (par) iuu§o Dwä§ali / ko iuuß ädi§eet unn ko
21: iuuß d§är§eet / nädz par iuu§o Mee§am ko iuuß
22: apwilk§eet. Nägg irr taa Dwä§älä wairak
23: kaa taa Barriba / unn taaß Mee§aß / kaa taaß
24: Dräbäß?
25: 26. Ußluukoiateeß uß teem Puttnim Pa-

B däbbä§is

18. lpp.

1: däbbä§is / (Ai§to) tee nä §ää / nädz pliau / nädz
2: §aväd Skiungioß / unn iuu§o Däbbäßu Täwß
3: (tack) tooß barrgio. Nägg äßet iuuß wai-
4: rak aug§taki paar teem?
5: 27. Bätt kaß no iumß bädadameeß / warr
6: peelikt pee §awa Auguma / weenu Oläktiß Gar-
7: riumu?
8: 28. Unn par Dräbäm ko iuuß bädaieteeß?
9: Pamaatzateeß no tam Pukkiäm uß Tyru-
10: ma ka taaß augg: Wingiaß nä §traada / nädz
11: wärp.
12: 29. Bätt äß §akku iumß / ka nä Sal-
13: maniß eek§ch wißa §awa Goda taa aptärptz irr
14: biyß kaa weena no §chaam.
15: 30. Bätt iä too Sali wirß Tyruma / ka-
16: tra §chodeen irr / unn rytu eek§ch Zäplia eemä§ta
17: toop / Deewß taa aptärp / nägg daudz wairak
18: iuuß / Maßtitzigi?
19: 31. Tapätz nä bädaiateeß §atzidami :Ko
20: mäß ädi§im / abba ko dzär§im / iäbb ko apwilk-
21: §im.
22: 32. Ai§to wißu §choo tee Pagani mäklä.
23: Ai§to iuu§o Täwß Däbbä§iß §inna / ka iumß
24: taa wißa waiaga irr.
25: 33. Bätt mäkläieet papreek§chu Deewa

Kiäni-

19. lpp.

1: Kiänigia=Wal§tibu / unn wingia Taißnibu /
2: unn §chiß wiß tapß iumß peeliktz (klaat.)
3: 34. Tapätz iumß nä buuß bäädateeß uuß
4: Rytam. Ai§to taß Rytz bäda§eeß preek§ch
5: §öwiß. Gann irr (katrai) Denai pee §awaß
6: Slimmibas.
7: CAP : VII
8: 1. NÄ tee§aiet / ka iuuß nä toopet tee§ati.
9: 2. Arr kaadu Tee§u iuuß tee§aiet / tap§et
10: iuuß tee§ati. Unn arr kaadu Määru
11: iuuß määri§et / arr tadu tapß iumß attmaritz.
12: 3. Bätt koo tu rädzi too Skabbargu
13: eek§ch tawa Braalia Atziß / bätt too Balki
14: eek§ch tawaß Atziß / tu nä nomanni?
15: 4. Jäbb kaa tu §atzi§i tawam Braaliam:
16: Peelaid / äß gribbu ißmä§t too Skabbargu
17: iß tawaß Atziß / unn rädzi / weenß Balkiß eek§ch
18: tawaß Atziß (irr.)
19: 5. Atzu=Kalpß / ißmätt papreek§chu too
20: Balki iß tawaß Atziß / unn tadd peeluko too
21: Skabargu no tawa Braalia Atziß ißwilkt.
22: 6. Nä doodeet too Swätu teem Sunn-
23: giem / nädz mättet §awaß Pärläß preek§ch

teem

20. lpp.

1: teem Zukam / kaa wingi taaß arr §awam Kaiam
2: nä apmyngia / unn atgree§dameß iuuß nä §ap-
3: ploo§a.
4: 7. Praßet tadd tapß iumß dootz / mäkklä-
5: ieet / unn iuuß attraßeet. Klauwäieet / unn iumß
6: tapß attwärtz.
7: 8. (Ai§to) ikweenß kaß praßa / dabbu / unn
8: kaß mäklä / atrood / unn tam Klauä§taiam tapß
9: attwärtz.
10: 9. Jäbb kaß irr no iumß Tzilwäkem / ka
11: Bärß no wingia praßa Mai§äß / arr wing§ch
12: tam buutu Akmeni dawwiß?
13: 10. Unn iä wing§ch Siwwi praßa / arrig
14: buutu taß tam Tziu§ku dawwiß?
15: 11. Jä nu iuuß Liauni buudami / §innat
16: labbaß Daawanaß doot §awim Bärnim / ka
17: wäl wairak iuußo Täwß Dabbä§iß dooß Lab-
18: ba teem / kaß no wingia praßa?
19: 12. Wißu nu koo iuuß gribbat ka iumß
20: tee Zilwäki buuß darrit / ta iuuß darret win-
21: giem arridzan. (Ai§to) taß irr taß Baußliß unn
22: tee Propheti.
23: 13. Eeita tzaur teem §chaurim Wartim.
24: Ai§to pla§chi attwari irr tee Waarti / unn platz
25: taß Tzäl§ch kaß wädd uuß Pa§u§chanaß / unn
26: daudz irr zaur teem zauri gaiäju.

14. Ai§to

21. lpp.

1: 14. Ai§to §chauri irr tee Warti / unn
2: §chaurß taß Tzäl§ch kaß uuß Dzywo§chanaß
3: wädd / unn ma§ irr too / kaß tooß attrood.
4: 15. Bätt §argateeß par teem wiltu Pro-
5: phetim / katri naak pee iumß eek§ch Awio=Drä-
6: bäm / bätt eek§kigi wingi irr plä§igi Wilki.
7: 16. No wingio Augliem buuß jumß win-
8: giuß pa§yt. Arrig kaß no Ärtz§im Wynogu laßa /
9: iäbb no Daddziem Wyogaß?
10: 17. Ta ikweenß labß Kookß / labbuß Aug-
11: liuß darra. Bätt weenß puwiß Kookß / §lim-
12: mus Augliuß darra.
13: 18. Weenß labß Kookß nä warr §limmuß
14: Augliuß darrit / nädz puwis Kookß labbuß Au-
15: gliuß darrit.
16: 19. Ikweenß Kookß kaß labbuß Augliuß nä
17: darra / toop ißtzir§tz / un~ eek§ch Ugunß eemä§tz.
18: 20. Tapätz no wingiu Augliem buuß
19: iumß tooß pa§it.
20: 21. Nä ikweenß kaß §akka uuß manni /
21: Kungß / Kungß / eeß eek§ch taß Dabbä§u Kiä-
22: ningia=Wal§tibaß. Bätt kaß darra manna
23: Tääwa Praatu Däbbä§iß.
24: 22. Daudz §attziß uuß mannis eek§ch win-
25: gias Deenaß : Kungß / Kungß / nägg tawä

War-

22. lpp.

1: Warda` mäß papreek§chu §luddinaiam / un
2: tawa` Wardä Wälluß idߧinam / unn tawa`
3: Warda` daudz Spääkuß darryam?
4: 23. Unn tadd äß atd§i§choß teem / kaa äß
5: §aw mu§cham tooß nä pa§y§tot. Atzkapiateeß
6: no manniß iuuß Liauna=darritaij.
7: 24. Ikweenß kaß nu dzird §chooß man-
8: nuß Warduß / unn darra tooß / too gribbu äß
9: lyd§änat weenam guddram Wyram / kaß §a-
10: wu Äku uuß Sämmäß=Akmängia uußtai-
11: tzya.
12: 25. Unn (leelß) Leetuß nokaapä / unn taaß
13: Uppäß naatzä / unn tee Wägi puutä / unn krit-
14: ta wirß taaß Äkaß / unn (wingia) nä apga§äß.
15: (Ai§to) wingia uuß Sämmäß Akmängia dib-
16: binata bya.
17: 26. Unn ikweenß kaß §chooß mannuß
18: Warduß dzird / unn tooß nä darra / buuß li-
19: d§inatz weenam trakkam Wyram / kaß §awu
20: Äku uuß Smiltim taißya.
21: 27. Unn (leelß) Leetuß nokaapä / unn taaß
22: Uppäß naatzä / unn tee Wägji puhtä unn krit-
23: ta wirß taas Äkas unn (wingia) gaa§äß. Unn
24: wingias Kritteens bija leelß.
25: 28. Unn taß notikkas kad Je§us §chooß

Wardus

23. lpp.

1: Wardus bäidzä / ißatrukaß tee Liaudiß par
2: §choo wingia Matzibu.
3: 29. (Ai§to) wing§ch tooß maatzija kaa Spää-
4: ku turrädamß / un~ nä kaa tee Rag§tu Matzitaij.
5: Eek§ch taaß Gramataß katru taß S.
6: Pawulß uuß teem Romäreem irr
7: rag§tyß. Cap. 13. v. 8.
8: 8. Nä äßet nä weenam näneeka parada /
9: kaa too / Söwi weenß otru myläteeß. Ai§to
10: kaß too otru mylio / irr too Baußli peepildyß.
11: Eek§ch taaß pirmaß Gramataß katru taß
12: S. Pawulß uuß teem Carinteriem irr rag§tys.
13: Cap. 7. v. 19.
14: 19. Apgrai§i§chana nä=neeka irr: Unn Preek§ch=
15: Ada näneeka irr: Bätt Deewa Baußlu Turrä§chana.
16: Eek§ch taaß Gramataß kattru taß §wätz Pa-
17: wulß uuß teem Galatärgien irr rag§tys. Cap. 5. v. 6.
18: 6. Ai§to eek§ch Chri§to Je§u nädz Apgrai§i§chana
19: ko §päy / nädz Preek§ch=Ada / bätt taa Titziba (katra)
20: tzaur too Mylä§tibu §traada.
21: Cap. 6. v. 15.
22: 15. Ai§to eek§ch Chri§ta Je§u nädz Apgrai§i§cha-
23: na ko §päy / nädz Preek§ch=Ada / bätt iauna Raddiba.
24: Eek§ch taß pirmaß Gramataß katru taß S.
25: Pawulß uuß §awa Matziklia Timoiheußa ir
26: rag§tyß. Cap. 1. v. 5.
27: 5. Bätt taß Gallß taa Bau§la irr / Mylä§ti-
28: ba iß

24. lpp.

1: ba iß tyraß Sirdz / unn labbaß Sinna§chanaß / unn
2: näwiltigaß Titzibaß.
3: Eek§ch taaß §wätaß Apu§tuliu Notikkuma
4: Gramataß. Cap. 24. v. 14.
5: 14. Bätt äß töw atd§y§tooß ka äß päätz taa Tzäl-
6: lia / Katru tee §autz Kiär§chanoß / kaa tam täwi§kam
7: Deewam kalpoiu / titzädamß wißem teem päätz Mo-
8: §e unn Prophetem rag§titem (rag§tem.)
9: 15. Tzärribu turrädamß uuß Deewa / ar Wardu
10: ka / katru irr wingi gaidaß / Nomiru§choo Auk§cham=
11: tzäl§chanoß{Auk§cham=tzäl§cha~oß} buuß buut / too Taißnoo kaa irr Nätaißnoo.
12: 16. Bätt eek§chh too äß titziß äßmu tyru Sinna-
13: §chanu turrät prätt Deewa un~ prätt Zilwäke~ / alla§chin.
14: Eek§ch taaß Swätaß Jobba Gramataß.
15: Cap. 28. v. 28.
16: Luukoieeß; Byteeß taa Kunga / taa (irr) Gud-
17: driba / unn bäägt no Liauna{Lianua} / (irr) Sapra§chana.
18: Eek§ch taaß §wätaß Salmangia Sakkamu=
19: wardu Gramataß. Cap. 9. v. 10.
20: Taaß Guddribas Ee§akumß (irr) taa Kunga By-
21: a§chanaß; unn Sinna§chana too Swätu (irr) Sa-
22: pra§chana.
23: Cap. 14. v. 8.
24: 8. Taa guddru Guddriba (irr /) §awu Zälliu §apra§t;
25: Unn too trakku Trakkiba (irr) Wil§chana.
26: Act. 8. v. 37.
27: Äß titzu ka Je§us Chri§tus irr Deewa=Dähls.
28: Joelis cap. 2. v. 32. Act. 2. v. 21.
29: Unn buuß notikt / wiß kas taa Kunga (Je§u Chri-
30: §ta) Wardu pee§auks / taß taps atpä§titz.