Jânis Reiters

Reit1675_OD

0. lpp.

1: L¿ttice`.

1. lpp.

1: MUu§o Täwß kaß eek§ch däbbä§im. Swätitz lay
2: toop tawß wardz. Lay eenak mumß tawa kiä-
3: nina=wal§tiba. Tawß praatz lay noteek ta wirß Säm-
4: mäß ka eek§ch däbbä§im / muu§u deeni§ku Mai§i dod
5: mumß §cho den. Un peedod mumß muu§uß paraduß
6: ka mäß peedodam muußim paradneekim. Un nä
7: eewädd muuß kärdina§chana / bett pä§ti no ta liauna.
8: Tawa iaw ir ta känina wal§tiba / taß §pääkß un taß
9: godz muu§chigi muu§chai / Amen.