nezinÔms

MD1788

1. lpp.

1: Mih´i Draugi!
2: Tas wi˙˙=˙pehzigais Deews irr muhs
3: ˙chinni^ Behdu=Namma^ ˙apulzi-
4: nais, kur mehs e˙˙am ˙agahju˙chi, ta-
5: pehz, kad no muh˙u Starpa (weens
6: gohdigs ┌aimneeks) (weena gohdiga
7: ┌aimneeze) ar Wahrdu N. N., no
8: ˙chahs behdigas Džihwo˙chanas at˛emts,
9: un wi˛˙ch eek˙ch ˙awu nahko˙chu Muh-
10: žchibu ee˛emts. To Mee˙, ko mehs
11: taggadi˛ pee ˙awas Du˙˙e˙chanas pa-
12: waddi˙im, to Deews wi˛˛a^ Deena^ ar
13: wi˙˙eem isredžehteem eek˙ch ┌a=ee˙cha-
14: nas ta muhžchiga Preeka un Gohdibas
15: usmohdinahs un uszells. Und kad tas
16: Nelaikis pehz Križtigu Deewa behrnu
17: Kahrtas un Wihžes pareiži turrejees,
18: un no wi˙˙as ┌irds ar ˙aweem Rad-
19: deem, Draugeem, Kaimi˛eem un wi˙-
20: ˙eem Pažihžtameem, labbi, mihligi un
21: ˙aderrigi džihwojis, tad darram mehs
22: labbi, kad mehs ˙cheitan ˙agahju˙chi
23: wi˛˛am to beidžamu Gohdu, pee ˙chahs
24: Behru=┌apulzina˙chanas parahdam,
25: tik labbi preek˙ch teem atžtahteem
26: Raddeem un Draugeem, ka` arridžan
27: Preek˙ch teem zitteem No˙kummu˙cheem:

Kad

2. lpp.

1: Kad nu arridžan pee tahdas Buh˙chanas
2: pehz wezzas Eežtahdi˙chanas, Deewa
3: ˙wehtais Wahrds peeminnehts tohp, un
4: ta Kunga Prahts irr, ka` wi˛˛a Wahrds
5: pee muh˙u Mi║˙chanas ˙lawehts k´uhst,
6: tad gribbam mehs klaužitees un wehra^
7: ˛emt, ko tas ˙wehts Apužtuls Pahwils,
8: eek˙ch ˙awas Grahmatas us teem Ree-
9: mer┤u ¤audim, no Džihwo˙chanas un
10: Mir˙chanas rakžtijis irr, ka ikkatrs
11: Križtihts Zilweks žinnaht warr, ka tam
12: ˙cheitan ne kahda Palik˙chana. Tas
13: žchehligs Deews dohd mums tahdu
14: Prahtu, ka mehs to pareiži apdohmaht
15: warram. Ďemmeet wehra^, tas ˙wehts
16: Jjabs ˙akka ˙awa^ Grahmata^ 14ta^ No-
17: da´´a^: Tas Zilweks no ┌eewas džim-
18: mis, džihwo ih˙u Laiku, un irr pilns
19: G║uhtuma. Wi˛˙ch isaug ka` PuÝÝe,
20: un tohp nogreežts, wi˛˙ch arri behg
21: ka` Ehna, un ne pažtahw: Ta`, ka` tas
22: Jauneklis: Nai#nes Pils˙ata^, no ka tas
23: ˙wehts Preekamahzitais Luhkas žtah-
24: žta, ˙awa^ Grahmata^ 7ta^ Noda´´a^:
25: tas ne džihwoja ilgi, ˙chÝiždams wi˙˙-
26: labbaki ee˙ahkt džihwoht, un tatžchu
27: wi˛˙ch nomirre. Ta nabbaga Mahte,
28: Atraitne buhdama, dohmaja no ˙chi ˙a-
29: wa weeniga Dehla Preeku redžeht, bet

wi˛-

3. lpp.

1: wi˛˛ai bij to ar gaužchahm A˙˙arahm us
2: Kap˙ehtu ja pawadda. Ta` nu arridžan
3: ˙chis, kas ˙cheitan muh˙u preek˙cha^ gull,
4: Deewa Kalps (Kalpone) ka` PuÝÝe, no
5: Wehja, nopuhžta, ˙awihžt, nobahl, un
6: irr nomirris. Muh˙u žtarpa^ arridžan
7: dažch labs dohma, un wehl wi˙˙ labba-
8: ki ee˙ahkt džihwoht, ne žinnadams ka
9: wi˛˙ch ta` ka` Ehna behg un ka` Burbu-
10: li sus uhdeni ˙aplohk. Tahda irr muh˙u
11: Džihwiba, ˙chodeen irr tas Zilweks
12: jauns un jauks, riht irr tas jaw bes
13: ┌pehka, gann drihž tam arridžan buhs
14: ja miržt. Ka` tahs PuÝÝites us Lauku
15: žeed, tapat e˙˙am mehs Zilweki arri-
16: džan. Muhsu Pežtitais, tas Kungs
17: Križtus Ježus, ˙alihdžinajahs weenam
18: Dahržneekam. Dahržneeks krah˙ch˛as
19: PuÝÝes dehžt un ˙ehj, un kad wi˛˙ch
20: Dahrža^ nahk, tad wi˛˙ch atkal ║auj
21: kas wi˛˛am patihk. Zittas wi˛˙ch no-
22: rauj ne=isplauku˙chas. Zittas wi˛˙ch
23: no║auj pilna^ Seede˙chana^. Zittas
24: wi˛˙ch leek žtahweht, lihdž weena Lappa
25: node´´, un pehz pažcha^ Galla^, ir zit-
26: tahm ja nokriht žemme^. Ta` darra tas
27: Debbe˙u Dahržneeks ar mums Zilwe-
28: keem. Wi˛˙ch muhs dehžt, žehj. ta` arri-
29: džan p´auj: Zittu wi˛˙ch ˛emm pee ˙ewis

ka`

4. lpp.

1: ka` tas no Mahtes Mee˙ahm nahk. Zittu
2: wi˛˙ch ˛emm pu˙˙muhžchu, eek˙ch pilnas
3: Džihwo˙chanas. Zittu wi˛˙ch leek žtah-
4: weht lihdž Wezzumam, pehz Galla^ nahk
5: ta Nahwe, no˙chÝirr to no ˙chihs Pa-
6: ˙aules. Ta` buhs tai krah˙ch˛ai Pa˙au-
7: lei ˙amaitatei tapt, kad tas Laiks nahks,
8: Mih´i Draugi, lai mehs ˙cho Lihka=Lih-
9: džibu wehl wairak pahrklau˙am, mehs
10: daudž Mahzibas džirde˙im. Muhžu Pe-
11: žtitais Ježus Križtus, eek˙ch ˙aweem
12: Darbeem nemaž ne irr dužžejs, muhs
13: mahzidams, ka mums arridžan ne buhs
14: ˙linkoht, bet tikku˙cheem buht. To ap-
15: dohmajeet juhs Zilweki. Deews pats
16: ˙akka tew un man: Semmi ežži tu, un
17: par Semmi buhs tew atkal tapt. Tas
18: Praweets Mohžus ˙akka ˙awa^ pirma^
19: Grahmata^ tre˙cha^ Noda´´a^: Ar ┌wee-
20: dreem buhs tew Maiži ehžt, teekams tu
21: atkal Semme tohpi, no ka tu ˛emts
22: e˙˙i. Ak Zilweki! Lai mehs apdohma-
23: jam ˙cho laizigu Džihwo˙chanu, ka mehs
24: e˙˙am tikkai Pihžch´i, un mums atkal
25: buhs par Pihžch´eem tapt un Semme^
26: dohtees, behdiga Leeta irr wižžu Zilwe-
27: ku Džihwiba. Da˙ch dohma, kad weens
28: miržt, ka wi˛˛am tas buhtu gruhti
29: nahzis, ak ne! wi˛˙ch weegli aismeeg,

itt

5. lpp.

1: itt ka` wi˛˙ch diwi Naktis ne buhtu
2: gullejis. No Mir˙chanas ne buhs mums
3: bihties; tas irr muh˙u Preeks, tad
4: mehs tohpam no ˙chihs Wahrgo˙chanas
5: eek˙ch to muhžchigu Preeku pee ta
6: Preeka=Kunga muh˙u Pežtitaja Ježus.
7: Deews ne gribb, ka weenam Grehzi-
8: neekam buhs mirt eek˙ch ˙aweem Greh-
9: keem; wi˛˙ch pats ˙akka: Es ne gribbu
10: to Nahwi ta Grehzineeka, bet ka wi˛˙ch
11: leekahs atgreežtees pee Deewa, un no
12: ┌irds ˙awus Grehkus nožchehlo, un ˙a-
13: was Dohmas un ˙alaužtu ┌irdi preek-
14: ˙cha^ nežž tam Kungam, muh˙u Pežtita-
15: jam. Dažch dohma, kad wi˛˛am kahda
16: Kaite, jeb Gruhtums useet, ka wi˛˙ch
17: buhtu atmežts no Deewa ˙wehta Wai-
18: ga, bet ne, wi˛˙ch ne atmett ne weenu
19: no ˙awahm Schehlastibas Azzim, jo
20: wi˛˙ch pats ˙akka un aizina muhs: Nah-
21: zeet ˙churp pee mannim wi˙˙i, kas juhs
22: behdigi un gruht˙irdigi e˙˙at, es gribbu
23: juhs atweeglinaht. Pee˙auzeet manni
24: Behdu=Laiko^s, es gribbu jums palih-
25: džeht, ka juhs warrat Preeku južt pee
26: juh˙u ┌irdim un Dwehželehm: Tapehz
27: wi˛˙ch ne weenu no ˙ewim žtumj, nedž
28: no Mahtes Mee˙as, kamehr tas Semme^
29: aprakts tohp, kas muh˙u wižžu Mahte

irr.

6. lpp.

1: irr. Us ˙cho Pa˙auli irr allažchi˛ Beh-
2: das, Gahda˙chana, Zerriba un pehz Galla^
3: ta Nahwe, tik labbi pee ta, kas augžta^
4: Gohda^ ˙ehžch, ka` pee ta Semmeja, tik
5: labbi pee ta, kas Sihžchu Drahnas wal-
6: ka un Krohni ne˙˙, ka` pee ta, kas rupju
7: Uswalku ýehrbis. Lai tas Baggats, lai
8: Nabbags, jauns un wezz leels jeb maž,
9: ikkatram ja miržt, un ta Tee˙a no Dee-
10: wa pa˙cha irr no˙preežta, ka teem Zil-
11: wekeem ja no ˙chÝirrahs no ˙chihs Pa-
12: ˙aules, ja nobahl, ja miržt, ka` mehs to la˙-
13: ˙am Pahwi´a Grahmata^ us teem Ebree#-
14: reem rakžtita 9ta^ Noda´´a^: Teem Zilwe-
15: keem nolikts irr, ween reiži nomirt,
16: un pehz ˙cho ta Nahwe un ┌ohdiba; bet
17: zaur Križtu, kas muh˙u Grehku deh´
18: ruhktas Mohkas, un to Nahwi pee Kružta
19: Kohka zeetis irr, nahk mums ta Pežti-
20: ˙chana un Grehku Peedoh˙chana. Wi˛˙ch
21: irr muh˙u Grehkus ˙awa^ Bedre^ apraz-
22: zis un pamettis, ka` mehs džeedam, tan-
23: ni^ Grehku ┌uhdže˙chanas Džee˙ma^:
24: Tohs Grehkus mirdams drihž,
25: Tu Bedre^ ˛ehmees lihdž,
26: Tur tu tohs e˙˙i razzis,
27: Laid ne redž Deewa Azzis.
28: Tur buhs teem palikt eek˙cha^,
29: Nedž nahkt wairs Deewa preek˙cha^.

Muh-

7. lpp.

1: Muh˙u Pežtitais irr žchehligs, lehn-
2: prahtigs un pilns Schelažtibas, ka`
3: wi˛˙ch to pats apžtiprina, ˙azzidams us
4: mums: Pee˙auzeet manni Behdu=Lai-
5: ko^s, eek˙ch juh˙u G║uhtibahm, es gribbu
6: juhs atpežtiht un jums palihdžeht. Kas
7: nu us wi˛˛u zerre, un wi˛˛u pee˙auz,
8: tee eemantohs to muhžchigu Džihwo-
9: ˙chanu. E˙˙eet pažemmigi, un ne leppo-
10: jeetees prett to Kungu: Ko leppojees un
11: grežnojees tu Semmes=Pihte; tu nab-
12: baga Semme un Pelni? Jo tu e˙˙i tik-
13: kai neeks, kamehr tu wehl džihwo, un
14: kad gan ilgi tas Ahržte to Newe˙˙elibu
15: džeedina, (tatžchu tas ta` irr), ˙chodeen
16: ═ehni˛˙ch, rihtu Mi║║ons. Un kad tas
17: Zilweks irr nomirris, tad tohp wi˛˙ch
18: tahm Tžchuh˙kahm, un Swehreem, un
19: Tahrpeem, ˙sakka tas Mahzitais Sih-
20: raks ˙awa^ Grahmata^ 10ta^ Noda´´a^.
21: To ˛emmeet wehra^, ak Zilweki, kas
22: juhs rahjatees, ba║║atees, džihwodami
23: ˙chinni^ Pa˙aule^, un weens ohtram lab-
24: bu Wahrdu ne dohdat, nedž wi˛˛am
25: palihdžat. Weens ˙akka ˙awa^ Nelaim-
26: me^ buhdams: Es eemu bohja^, palihdži
27: man Brahliht; ohtrs atbild: Kas man
28: ar tewi ja darra, es ne e˙mu Deews,
29: ka es tew warru palihdžeht. Ak, ko buhs

no

8. lpp.

1: no tahda Zilweka domaht, kas us oh-
2: tra Nelaimu preezajahs? Kas pehz buhs
3: tahdam nežchehligam Zilwekam, kad tas
4: miržt, kad wi˛˙ch preek˙ch Deewa ˙kai-
5: drahm Azzim nahks, kad Deews wi˛-
6: ˛am to preek˙cha` turrehs, ko tahs gan
7: warrehs atbildeht? Tapehz, ak Zilweki!
8: Gribbam mehs ar Nopuh˙chanahm pee-
9: luhgt to ihžtenu Paligu muh˙u Pežtita-
10: ju, Ježu Križtu. Mehs gribbam ˙awas
11: zestas ┌irdis nežt pee ta Preeka Mahzi-
12: taja, tad wi˛˙ch tahs ˙atreez un mihk-
13: žtas darra ar ˙awu ˙wehtu Wahrdu, ka
14: muh˙u ┌irds truhkžt un luhžt, un mehs
15: pee wi˛˛a atgreežchamees, ˙azzidami: Ak
16: Kungs, tu patee˙igs Deewa Dehls, pa-
17: lihdži tu mums, tad mums taps palih-
18: džehts. Kužtini muh˙u Mehli, ka ta tawu
19: ┌lawu ˙kaidri war runnaht, un tawu
20: Gohdu, un tawus Brihnuma Darbus
21: papilnam isteikt. Atgreež tu muhs, tad
22: buhžim mehs atgreežti. Atpežti tu muhs,
23: tad buh˙im mehs atpežtiti. Tapehz pa-
24: weh´amies mehs eek˙ch tawahm Roh-
25: kahm, darri tu ar mums, ka` tu žinni.
26: Eek˙ch tahdas Tizzibas un Luhg˙chanas,
27: Mih´i Draugi! irr nu ˙chis gohdigs
28: Zilweks, kas ˙cheit mums preek˙cha^
29: gull, weegli nomirris, un mums arri-

džan

9. lpp.

1: džan ja žinn, ka mums tas pats Ze´˙ch
2: ja ˙taiga, bes Bailehm, pee ta Preeka=
3: Kunga Ježus Križtus eijoht. Kur˙ch Zil-
4: weks džihwo, kas to Nahwi ne baudihs?
5: ne weens. Wižžeem buhs mums mirt
6: un Semme^ dohtees. Ta` ˙akka tas ˙wehts
7: ═ehni˛˙ch un Praweets Dahwids ˙awa^
8: 89ta^ Džee˙ma^: Kur˙ch Zilweks džihwo,
9: kas to Nahwi ne redžehs? Kas ˙awu
10: Dwehželi no Wella isglahbj, tas nahks
11: eek˙ch to muhžchigu Preeku Tee˙cham!
12: Mih´i Draugi! tas ne war zittadi
13: buht, mums wi˙˙eem jamiržt. To
14: Deews pats ta` irr nolizzis no Ee˙ahku-
15: ma tahs Pa˙aules. Bet tee, kas Ee-
16: naidiba^ miržt, wai! teem nelabbi klah-
17: ˙ees. Ja juhs ˙awam Brah´am un Mah-
18: ˙ai ne peedohdat, tad Deews jums arri-
19: džan ne peedohs, ˙akka Deews. Tee
20: Mee˙as Darbi irr gann žinnami: Bahr-
21: ˙chana, Ne˙aderre˙chana, kas tohs Dar-
22: bus darra, tee nahks no˙kummu˙chi
23: preek˙ch Deewa bahrga ┌ohda Kreh˙´a.
24: Jr wi˛˛u Behrneem nelabbi klah˙ees.
25: Redžeet ˙cheitan, Mih´i Draugi!
26: leels, maž, wezz, jauns, ne wi´´aitees us
27: ˙awu Džihwo˙chanas Laiku, kas wehl
28: džihwo. Da˙ch dohma ta`: Ak man wehl
29: Laika gann! no Grehkeem atgreežtees,

wehl

10. lpp.

1: wehl jauns, žtiprs, we˙˙els e˙mu, Nah-
2: we no mannis irr tah´u, bet mans
3: Draugs tew buhs žinnaht, muh˙u Džih-
4: wiba ahtri nohžt eet, ittin ka` PuÝÝe us
5: Lauku, kad tas Wehj˙ch pahreet, tad ta
6: wairak ne irr, ka` mahza Dahwids 90ta^
7: Džee˙ma: Kas no Rihta ža´´o un atžell,
8: Wakkara^ tohp nop´auta, ˙awihžt un
9: kalžt. Jo zaur tawu Dužmibu mehs is-
10: nihkžtam, un zaur tawu Bahržibu toh-
11: pam mehs isbeedeti. Tu leez muh˙u No-
12: žeegumus tawa^ preek˙cha^, un muh˙u
13: Grehkus preek˙ch tawa Waiga ┌kaidri-
14: bas, jo wi˙˙as muh˙u Deenas aiseet zaur
15: tawu Du˙mibu, un mehs pawaddam
16: muh˙u Gaddus, ka` weenu Pa˙akku.
17: Muh˙u Džihwibas Laiks žtahw 70 Gad-
18: dus, jeb ja kas ´ohti žtiprs irr, tas
19: ais˙needž 80 Gaddus, un wi˛˛a Lab-
20: bums irr G║uhtums un Behdas, ja ta
21: aiseet ahtri, un mehs ˙kreenam nohžt no
22: ˙cheijenes. Mahzi muhs Deews, muh-
23: ˙u Deenas ta` ˙kaitiht, ka mehs gudru
24: ┌irdi dabbujam. Atgreežees Kungs atkal
25: pee mums, zik ilgi tad tas buhs? Un e˙˙i
26: taweem Kalpeem un Kalponehm žcheh-
27: ligs. Pee=ehdini muhs agri ar tawu
28: Schehlažtibu, tad preeza˙imees wi˙˙a^
29: muh˙u Laika^. Eepreezini muhs pehz tahm

Dee-

11. lpp.

1: Deenahm, kur tu muhs apbehdinajis,
2: pehz teem Gaddeem, kur mehs e˙˙am
3: ¤aunumu redžeju˙chi, parahdi taweem
4: Kalpeem tawus Darbus, un tawu Goh-
5: du wi˛˛u Behrneem, jo tas Zilweks
6: ne žinn ˙awu Laiku. Ne kawejees ak Zil-
7: weks! atžtaht no Grehkeem, lihdž tu
8: newe˙˙els tohpi, tad buhs wehlu, bet
9: pee Laika mekle to Kungu Ježu, ˙cho
10: Pa˙aules Pežtitaju.
11: Gann wi˙˙eem tiktu ˙wehteem k´uht,
12: Kad Kružtu nežt, ne nahktohs g║uht,
13: Ko Deewa Behrneem ja zee˙ch.
14: Tapehz tohs Besdeewigus, kas ar
15: Burwjeem un Elka Deeweem džihwo,
16: jo teem ˙chinni^ Pa˙aule^ labbi klahjahs,
17: ne aisteek ne kahdas Behdas, ne kahds
18: Kružts un Nelaime. Bet kad tee us
19: ˙awu Nahwes=Gultu gull, tad wi˛˛i
20: gribb atgreežtees un ˙wehti k´uht: Bet
21: ak Zilweks! Tad irr wehlu, jo tam Kun-
22: gam ne kahda Da´´a ar tewi irr, kad tu
23: ne e˙˙i to Preeka Kungu, muh˙u Pežti-
24: tam Ježu, pee Laika meklejis, un wi˛-
25: ˛a ˙wehtu Wahrdu walkajs. Tapehz
26: atgreežees pee Laika us to Pa˙aules Pe-
27: žtitaju Križtu Ježu, un ne gaidi Labbu-
28: mu tawa^s Džihwo˙chanas Laika^, lihdž
29: tai Nahwei, ka` Sihraks ˙akka 7ta^ No-

da´-

12. lpp.

1: da´´a^: Eek˙ch wi˙˙eem taweem Darbeem
2: apdohma tawu pažtaru gallu, tad tu
3: muhžcham ne grehko˙ees. Tas ˙wehts
4: Jjabs ˙akka ˙awa^ Grahmata^ 7ta^ Noda´-
5: ´a^: Manna Mee˙a irr ar Tahrpeem un
6: ne˙chÝihžteem Pi˙ch´eem ap˙egta, man-
7: na Ahda irr ˙arukku˙i un isplehweju˙i.
8: Mannas Deenas irr ahtrahki pagahju-
9: ˙chas ne ka` Wehwera ┌pohle, un tohp pa-
10: beigtas bes Zerribas. Peminni Kungs,
11: ka manna Džihwiba weens Wehjžch irr,
12: un mannis Azzis ne greeži˙ees atpakka´
13: to Labbumu redžeht; Tas Zilweks irr
14: eek˙ch ˙awas Džihwibas, ka` Sahle, un
15: wi˛˙ch žeed ka` PuÝÝe us Tihrumu, kad
16: tas Wehj˙ch pahr to pahreet, tad tas ne-
17: wa wairs, un wi˛˛a Weetu ne pažihžt.
18: Un tas Praweets Ežaijas ˙awa^ Grahma-
19: ta^ 40ta^ Noda´´a^, žtahžta: weena Bal˙s
20: ˙akka: ┌auz! Un tas ˙akka: Ko buhs
21: man ˙aukt? Wi˙˙a mee˙a irr ┌eens, un
22: wi˙˙ wi˛˛as Labbums ka` weena PuÝÝe ža-
23: wihžt, kad ta Kunga Gars wir˙u puh˙ch,
24: tee˙cham tee ¤audis irr ┌eens.
25: Tas Džihwibas Laiks weena Zilwe-
26: ka, kad wi˙˙ai daudž irr, tad irr ˙imts
27: Gaddi, ta` ka` Uhdens=Lah˙ite prett leelu
28: Juh║u, jeb ┌mil˙chu=Graudi˛˙ch prett
29: leelu Kalnu, tapat maž irr muh˙u Gad-

di

13. lpp.

1: di pretti tahs muhžchigas Džihwo˙cha-
2: nas, tapehz irr tas Kungs lehnprah-
3: tigs prett mums, un wi˛˙ch isleij ˙awu
4: Schehlažtibu pahr mums. Wi˛˙ch irr
5: redžejis un nomannijis muh˙u ´aunu Al-
6: gu, tadeh´ wi˛˙ch wairoht wairojis ˙awu
7: Schehlažtibu, ka` to la˙˙am tanni^ Grah-
8: mata^ ta ˙wehta Prawee˙cha Ežaija 64ta^
9: Noda´´a^. Bet zaur muh˙u Grehkeem
10: mehs e˙˙am wi˙˙i ne˙chÝihžti, un wi˙˙a
11: muh˙u Tai˙niba irr ka` ˙ahrnai˛a drehbe,
12: mehs wi˙˙i ˙awihžtam. Bet ak Kungs! Tu
13: e˙˙i muh˙u Tehws, mehs e˙˙am Mahls,
14: tu e˙˙i muh˙u Pohdneeks, un mehs e˙˙am
15: wi˙˙i tawu Rohku Darbi. Parahdi pee
16: Laika tawu Schehlažtibu, un apžchehlo-
17: jees pahr mums. Ne ap˙kaitees Kungs
18: tik ´ohti, un ne peeminni to Grehku tahs
19: Jaunibas. Usraugi un usluhko muhs,
20: ka` mehs wi˙˙i tawi ¤audis e˙˙am. Un tas
21: ˙wehts ═ehni˛˙ch un Praweets Dahwids
22: ˙awa^ 80ta^ Džee˙ma^ ta` luhdž: Deews
23: Zebao#t! atgreež pee mums tawu Wai-
24: gu, un atpežti muhs, tad tap˙im mehs
25: atpežtiti. Tu e˙˙i weenu Wihna Kohku
26: no Egiptes usweddis un dehžtijis, un
27: tohs Paganus isdžinnis, tu e˙˙i to Weetu
28: patai˙ijis un wi˛˛u lizzis ˙aknoht, ka
29: wi˛˙ch to Semmi peepildijis. Tu darri

mums

14. lpp.

1: mums žinnamu to ap˙lehptu Gudribu
2: tawa ˙wehta Wahrda, tapehz mehs
3: gribbam tewi peeluhgt un ˙azziht: Ak
4: Kungs! ˙chÝihžti manni no Grehkeem,
5: ar Jhžapu, ka es ˙chÝihžts tohpu, mažga
6: manni, ka es baltaks tohpu, ne ka` ┌neegs.
7: Leez man Preeku un Lihg˙mibu džirdeht,
8: ka` tee Kauli lihg˙mojahs, ko tu ˙atreezis
9: e˙˙i. Un ap˙lehp tawu Waigu no man-
10: neem Grehkeem, un delde wi˙˙u man-
11: nu Nožeegumu. Raddi eek˙ch mannim
12: weenu ˙chÝihžtu ┌irdi ak Kungs! un
13: atjauna weenu pažtahwigu Garru eek˙ch
14: mannim, ne mett mannis nohžt no ta-
15: wa Waiga, un ne at˛emm tawu ˙weh-
16: tu Garru no mannim, atdohd man atkal
17: tawas Pežti˙chanas Preeku, un tas lab-
18: prahtigais Gars laid manni usturr, ka
19: es ne grohžohs ne kur. Ak mans Kungs
20: Ježus Križtus! kas tu tik lehnigs e˙˙i,
21: tu mannis deh´ pee Kružta nomirris, un
22: mums to Debbes nopelnijis, dohd mums
23: wi˙˙eem weenlihdž to muhžchigu Pree-
24: ku: Mahzi tu muhs Kungs apdohmaht,
25: ka mums mirt buhs, ka mehs gudri
26: tohpam. Pats Deews ˙akka: Patee˙i
27: es ˙akku jums: kas mannu Wahrdu tur-
28: rehs, tas to muhžchigu Nahwi ne bau-
29: dihs, bet nahks eek˙ch to muhžchigu Pree-

ku.

15. lpp.

1: ku. Tapehz buhs mums wi˛˛u peeluhgt,
2: un allažchi˛ us ˙awu pažtaru Stundu
3: dohmaht un ˙azziht: Kungs, leez tawu
4: Kalpu (Kalponi) Meera^ aisbraukt; jo
5: mannas Azzis irr tawu Pežti˙chanu re-
6: džej˙chas. Lai mehs to ┌irdi^ paturram:
7: kad ˙cheitan buh˙im behdaju˙chees, tur
8: mehs ar Lihg˙mibu p´au˙im. Tahs A˙˙a-
9: ras, ko mehs ˙cheitan raudam, tahs muh-
10: ˙u Pežtitais mums no˙lauzihs ˙kuhpžti-
11: dams, ka` weens Bruhdgans ˙awu no-
12: ˙kummu˙chu Bruhti, preezadamees
13: eek˙ch tahs muhžchigas Lihg˙mibas. Tur
14: mehs preeza˙imees ar wi˙˙eem ˙wehteem
15: un mih´eem E˛ýe´eem. Tur mehs lihg˙-
16: mo˙imees ar wi˙˙eem ˙wehteem. Tur
17: mehs redže˙im muh˙u Pežtitaju no Wai-
18: ga us Waigu. Tur mehs preeza˙imees
19: ar wi˛˛u. Tur ˙we˙chi bildina˙ees par
20: ˙imteem tuhkžto˙cheem. Kas mums
21: tur buhs par Preeku, kad wi˛˙ch ˙az-
22: zihs: Juhs Jsredžeti no Deewa, nah-
23: zeet ˙churp, eemantojeet to muhžchigu
24: Džihwo˙chanu un Lihg˙mibu, ko es e˙-
25: mu zaur mannu Zee˙chanu un ruhktu
26: Nahwi preek˙ch jums nopelnijis.
27: To dohd nu mums wi˙˙eem, Deews
28: Tehws, Dehls un tas zeenigais ˙weh-
29: tais Gars, Amen.

Ar

16. lpp.

1: Ar labbu Nakti, mih´i Draug┤, Kas džihwo wehl
2: eek˙ch Grehku raug, Jums peklahjahs ar labbu
3: Praht, ┌chohs mannus Kaulus paglabbaht.
4: 2. No Semmes e˙mu raddijees, Zaur Deewa
5: ┌pehku pamohdees, Nu buhs man atkal Semme^
6: eet, Us ˙awu tum˙chu Mahjas=Weet┤
7: 3. Ta Dweh˙el Deewa Klehpi^ miht, Ta Mee-
8: ˙u Tahrpeem buhs apriht, Pehz zeltees jauna^ Dee-
9: ni˛a^, Eet jauka^ Debbes=Walžtiba^.
10: 4. To dweh˙el glabba Ježus Križts, Kas
11: mannis pehz bij Kružta^ ˙ižts, Ta muhžcham Dee-
12: wa Waigu redž, Deews man ar ˙aweem ┌pahr-
13: neem ˙edž.
14: 5. Man Pa˙aule^ bij Behdu daudž, Nu tohpu
15: es no teem is║auts, Neneeka ´auna bihžtohs es,
16: Deews man us ˙awahm Rohkahm ne˙˙.
17: 6. Ta Semme mannas Behdas klahj, Deews
18: Nahw┤ un Elli pats norahj, Pehz Leetus at˙pihd
19: ┌aules=Gai˙, Man Preeku dohs mans Pežtitais.
20: 7. Kad es nu buh˙chu pawaddihts, Eek˙ch
21: Kappa labbi eegudihts, Tad eita ˙awas Mahji˛a^s
22: Mans Deews no mannis ne atžtahs.
23: 8. Ar labbu Nakti, mih´i Draug┤, Kas džihwo
24: wehl eek˙ch Grehku raug, Jkweens behg to
25: Grehku=Leet, Ka wi˛˙ch war ˙wehts eek˙ch
26: Kappu eet.