VÔrdformu skaits: 3006
VÔrdlietojumu skaits: 13937


a
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 22.r.
	4

agrak
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 16.r.
	1

agri
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 30.r.
	2

ahdamu
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 33.r.
	1

ahdažchu
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 11.r.
	1

ahgari
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 25.r.
	1

ahržti
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 2.r.
	1

ahtru
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 27.r.
	1

ahžcheem
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 3.r.
	1

aisbehgt
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 23.r.
	1

aisbehgta
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 28.r.
	1

aisbehgu˙i
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 26.r.
	1

aisdženneet
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 21.r.
	1

aiskahrt
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 5.r.
	1

aiskawe
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 25.r.
	1

aisleedž
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 19.r.
	1

aisleedžam
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 33.r.
	1

aisleedžis
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 28.r.
	3

aisleegt
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 3.r.
	2

aisleegta
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 18.r.
	1

aisleegtu
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 30.r.
	1

aismeegohs
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 1.r.
	1

aismigs
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 15.r.
	1

aismigt
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 12.r.
	1

aismig˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 7.r.
	1

aismiržt
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 32.r.
	2

aismiržtams
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 21.r.
	1

aismiržtat
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 2.r.
	1

aismiržti
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 7.r.
	1

aismir˙ihs
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 3.r.
	1

aisrauj
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 23.r.
	1

aistaupiht
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 20.r.
	1

aistrenz
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 24.r.
	1

aizinati
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 18.r.
	1

ak
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 3.r.
	40

alga
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 32.r.
	1

algadžchi
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 9.r.
	1

algu
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 28.r.
	1

allažch
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 9.r.
	2

allažchin
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 4.r.
	1

allažchi˛
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 20.r.
	17

alla˙chi˛
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 12.r.
	1

amen
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 33.r.
	5

ap
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 4.r.
	1

apallo˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 26.r.
	1

apbehdinajeet
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 20.r.
	1

apbehdinati
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 14.r.
	1

apdohma
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 28.r.
	1

apdohmadams
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 11.r.
	1

apdohmaht
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 11.r.
	2

apdohmajam
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 19.r.
	2

apdohmigi
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 5.r.
	1

apehz
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 25.r.
	1

apgahda
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 22.r.
	1

apgahni˙chanas
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 10.r.
	1

apgrehkojahs
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 25.r.
	1

apgrehkojees
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 19.r.
	1

apgrehkotees
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 24.r.
	2

apgrehzibu
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 27.r.
	2

apgrehzina
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 31.r.
	1

apgrehzinajam
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 2.r.
	1

apgrehzinaju
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 8.r.
	1

apkaitina
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 25.r.
	1

apkaitinajs
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 27.r.
	2

apkaitinaju
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 13.r.
	1

apkaitinaju˙chhi
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 33.r.
	1

apklahjis
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 20.r.
	1

apkohp
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 25.r.
	1

apkohpeet
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 32.r.
	1

apkohpjam
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 14.r.
	1

apkohpt
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 6.r.
	2

aplaupj
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 26.r.
	1

appak˙ch
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 27.r.
	3

aprauda˙chana
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 11.r.
	1

apužt
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 4.r.
	4

apžchehlojahs
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 2.r.
	1

apžchehlojees
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 25.r.
	2

apžchehlotees
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 9.r.
	3

apžchehlo˙chanahm
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 28.r.
	1

apžchehlo˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 8.r.
	1

apžch˛augeem
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 12.r.
	1

apžinna˙chana
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 21.r.
	1

apžinna˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 7.r.
	1

apžlehpta^s
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 11.r.
	1

apžohdži
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 25.r.
	1

apžohg
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 22.r.
	2

apžtiprinahts
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 20.r.
	1

apžtiprinajs
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 34.r.
	1

apžtiprinati
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 15.r.
	1

ap˛ehmees
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 10.r.
	1

ap˛emmahs
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 12.r.
	1

ap˙lazzina˙chana
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 3.r.
	1

ap˙lehptu
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 18.r.
	1

ap˙lihzinahts
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 33.r.
	1

ap˙meetees
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 20.r.
	2

ap˙ohlijis
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 16.r.
	1

ap˙ohli˙chana
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 11.r.
	2

ap˙ohli˙chanahm
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 25.r.
	1

ap˙ohli˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 7.r.
	3

ap˙wehti
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 9.r.
	1

ar
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 18.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 10.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 1.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 16.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 21.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 18.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 6.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 66.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 12.r.
	118

argreežtees
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 28.r.
	1

arri
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 18.r.
	4

arridžan
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 11.r.
	29

arrig
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 11.r.
	5

atbildeht
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 7.r.
	1

atbilde˙chana
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 19.r.
	1

atbilde˙chanas
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 9.r.
	1

atdoht
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 28.r.
	1

ateet
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 12.r.
	1

atgahdajamees
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 17.r.
	1

atgahdajohs
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 6.r.
	1

atgreežch
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 27.r.
	2

atgreežchahs
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 26.r.
	6

atgreežchohs
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 33.r.
	1

atgreežees
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 27.r.
	4

atgreežeetees
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 10.r.
	3

atgreežta
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 16.r.
	1

atgreežtees
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 9.r.
	5

atgree˙ch
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 25.r.
	1

atgree˙chana
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 26.r.
	1

atgree˙chanas
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 9.r.
	1

atgree˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 7.r.
	6

atjauna
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 26.r.
	1

atjaunaht
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 13.r.
	1

atkahpjahs
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 17.r.
	1

atkahptees
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 20.r.
	1

atkahpu˙chees
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 15.r.
	1

atkahpu˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 16.r.
	1

atkahp˙chohs
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 21.r.
	1

atkal
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 7.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 60.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 29.r.
	10

atleekamu
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 4.r.
	2

atlezz
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 24.r.
	1

atmak˙a
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 17.r.
	2

atmak˙ahts
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 26.r.
	1

atmettam
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 8.r.
	1

atmettu˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 8.r.
	1

atmežt
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 16.r.
	1

atminnetees
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 5.r.
	1

atnahku˙i
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 2.r.
	1

atne˙˙
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 14.r.
	1

atpežti
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 6.r.
	2

atpežtihs
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 15.r.
	2

atpežtiht
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 9.r.
	5

atpežtihts
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 7.r.
	1

atpežtiht{atvežtiht}
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 13.r.
	1

atpežtijis
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 15.r.
	2

atpežtiti
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 20.r.
	1

atpežtitu
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 19.r.
	1

atpežti{atpžti}
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 7.r.
	1

atpirkti
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 2.r.
	1

atpirk˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 4.r.
	1

atpra˙˙ita
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 10.r.
	1

atraitne
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 14.r.
	1

atraitnehm{atrainehm}
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 12.r.
	2

atrait˛u
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 10.r.
	1

atrauj
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 26.r.
	1

atrauta
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 33.r.
	1

atražt
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 12.r.
	1

atreeb˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 27.r.
	2

atrohd
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 4.r.
	2

atrohdamas
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 11.r.
	2

atrohdami
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 18.r.
	1

atwehr˙'
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 33.r.
	1

atwerr
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 20.r.
	1

atwi´´
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 16.r.
	1

atžiht
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 23.r.
	10

atžihžt
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 5.r.
	2

atžihžtam
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 18.r.
	2

atžihžteet
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 21.r.
	1

atžihžti
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 11.r.
	3

atžih˙chana
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 1.r.
	1

atžih˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 14.r.
	2

atžpihde˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 33.r.
	1

atžpirdžees
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 28.r.
	1

atžpirgžtahs
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 12.r.
	1

atžpirg˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 22.r.
	1

atžtahj
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 9.r.
	2

atžtahjahs
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 9.r.
	1

atžtahjis
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 19.r.
	1

atžtahju
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 31.r.
	3

atžtahs
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 22.r.
	1

atžtaht
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 10.r.
	4

atžtahtum
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 30.r.
	1

atžtah˙ees
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 14.r.
	1

at˛em
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 23.r.
	1

at˙azziht
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 24.r.
	1

at˙azziju˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 26.r.
	1

at˙kann
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 3.r.
	1

at˙lehdž
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 31.r.
	1

augligus
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 27.r.
	1

augt
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 20.r.
	1

auguma^
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 6.r.
	1

augžta
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 7.r.
	1

augžteem
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 14.r.
	1

augžti
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 19.r.
	3

augžts
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 23.r.
	2

aug´eem
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 18.r.
	1

aug´us
	2 2 Lod1778_WTMD 33.lpp. 16.r.
	2

aug˙cham
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 31.r.
	1

aug˙chamzehlees
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 16.r.
	1

aukledams
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 20.r.
	1

au˙
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 22.r.
	1

au˙im
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 2.r.
	1

au˙is
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 20.r.
	1

awim
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 31.r.
	2

awis
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 3.r.
	1

awohts
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 15.r.
	1

azs
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 11.r.
	1

azz
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 22.r.
	1

azzim
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 13.r.
	1

azzis
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 19.r.
	1

a˙˙i
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 19.r.
	1

a˙˙inim
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 10.r.
	2

a˙˙inis
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 9.r.
	3

a˙˙ins
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 17.r.
	1

a˙˙inti˛
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 4.r.
	1

a˙˙nis
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 16.r.
	1

b
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 35.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 34.r.
	6

bads
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 19.r.
	1

baggatam
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 5.r.
	1

baggateem
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 25.r.
	5

baggati
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 20.r.
	2

baggatibu
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 30.r.
	3

baggatigi
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 22.r.
	2

baggats
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 1.r.
	6

baggatu
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 8.r.
	1

bahrgi
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 19.r.
	1

bahri˛eem
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 18.r.
	2

bahri˛u
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 9.r.
	1

bailiba
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 21.r.
	1

bailigs
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 25.r.
	1

barribu
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 30.r.
	4

bauda
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 3.r.
	1

baudijis
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 25.r.
	1

baudohs
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 4.r.
	1

baudoht
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 4.r.
	1

bau˙leem
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 30.r.
	1

bau˙lus
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 6.r.
	1

bau˙´o^s
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 14.r.
	1

bedres
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 26.r.
	1

behda^s
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 13.r.
	4

behdahm
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 7.r.
	6

behdas
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 23.r.
	12

behdatees
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 23.r.
	1

behdigas
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 28.r.
	1

behdu
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 7.r.
	2

behdž
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 5.r.
	1

behgt
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 14.r.
	1

behrnam
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 26.r.
	1

behrneem
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 19.r.
	14

behrni
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 31.r.
	7

behrni˛eem
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 20.r.
	1

behrni˛i
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 3.r.
	2

behrni˛us
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 20.r.
	1

behrni˙chÝigu
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 4.r.
	2

behrns
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 31.r.
	9

behrnu
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 4.r.
	5

behrnus
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 2.r.
	2

behrs
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 15.r.
	3

bek
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 27.r.
	1

bes
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 16.r.
	14

besdeewiba
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 4.r.
	3

besdeewibas
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 26.r.
	1

besdeewibu
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 4.r.
	3

besdeewiga
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 23.r.
	2

besdeewigam
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 4.r.
	3

besdeewigeem
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 17.r.
	1

besdeewigi
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 31.r.
	4

besdeewigs
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 25.r.
	1

besdeewigu
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 10.r.
	2

besdeewigus
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 7.r.
	2

besdibbenigu
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 31.r.
	1

beskauniba
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 10.r.
	1

beskaunigeem
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 15.r.
	1

beswainiga
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 4.r.
	1

beswainigi
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 4.r.
	1

beswainigu
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 5.r.
	2

beswainigus
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 4.r.
	1

bet
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 17.r.
	79

bihja˙chana
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 11.r.
	1

bihja˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 6.r.
	1

bihja˙chanu{bihja˙chauu}
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 20.r.
	1

bihja˙chanu{bihja˙chunu}
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 32.r.
	1

bihtees
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 30.r.
	3

bihžtahs
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 22.r.
	1

bihžteetees
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 23.r.
	2

bij
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 19.r.
	10

bija
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 18.r.
	5

bijam
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 21.r.
	1

biji
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 22.r.
	1

bijis
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 6.r.
	4

bijs
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 29.r.
	2

biju˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 10.r.
	2

biju˙i
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 29.r.
	1

biÝÝera
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 8.r.
	1

biÝÝeri
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 20.r.
	1

biÝÝeris
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 22.r.
	1

biÝÝe║a{bikÝe║a}
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 32.r.
	1

blehdibas
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 22.r.
	1

blehdibu
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 32.r.
	3

bleh˛as
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 16.r.
	1

bohja^
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 13.r.
	1

brah´eem
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 22.r.
	1

brah´i
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 13.r.
	2

bree˙miga
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 26.r.
	1

bree˙migas
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 24.r.
	1

bree˙migi
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 19.r.
	2

brehk˙chana
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 1.r.
	1

brehz
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 1.r.
	1

brihd
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 26.r.
	1

brihni˙chÝs
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 32.r.
	1

brihnumeem
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 33.r.
	1

brihnumus
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 28.r.
	1

brihžcham
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 3.r.
	2

buhdamas
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 12.r.
	1

buhdams
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 24.r.
	10

buhdams{bnhdams}
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 1.r.
	1

buhmannis
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 9.r.
	1

buhs
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 9.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 69.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 16.r.
	178

buht
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 16.r.
	28

buhtu
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 11.r.
	13

buhtum
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 31.r.
	1

buh˙chana
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 14.r.
	1

buh˙chanai
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 28.r.
	1

buh˙chanas
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 5.r.
	2

buh˙chu
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 26.r.
	1

buh˙im
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 24.r.
	1

c
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 33.r.
	4

chai
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 32.r.
	1

d
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 35.r.
	3

d4
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 34.r.
	1

dabbas
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 12.r.
	1

dabbu
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 25.r.
	5

dabbuht
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 26.r.
	10

dabbujam
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 25.r.
	3

dabbujama
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 13.r.
	1

dabbujis
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 19.r.
	2

dabbu˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 10.r.
	1

dabbu˙i
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 3.r.
	1

dahrgas
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 9.r.
	1

dahrgi
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 2.r.
	1

dahrgu
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 17.r.
	1

dahrža^
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 16.r.
	1

dahw
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 9.r.
	25

dahwanahm
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 6.r.
	1

dahwanas
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 20.r.
	4

dahwans
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 4.r.
	2

dahwidu
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 15.r.
	2

dahw{dahm}
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 6.r.
	1

dallita
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 2.r.
	1

dams
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 32.r.
	1

darb
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 4.r.
	5

darba
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 32.r.
	1

darbeem
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 2.r.
	23

darbneeku
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 32.r.
	1

darboju˙chees
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 17.r.
	1

darbs
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 10.r.
	1

darbu
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 8.r.
	4

darbus
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 13.r.
	1

dargi
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 5.r.
	1

darr
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 28.r.
	3

darra
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 22.r.
	29

darrait
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 25.r.
	3

darrajt
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 21.r.
	2

darrat
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 24.r.
	1

darri
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 10.r.
	2

darridams
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 31.r.
	1

darrihs
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 15.r.
	4

darriht
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 15.r.
	34

darrijis
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 7.r.
	20

darrijs
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 22.r.
	1

darrita
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 23.r.
	2

darri˙chana^
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 33.r.
	1

darri˙chanas
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 7.r.
	1

darri˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 3.r.
	1

darri˙i
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 33.r.
	2

darru
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 31.r.
	6

daudž
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 25.r.
	11

daudžkahrt
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 8.r.
	1

dawanas
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 17.r.
	1

dažch
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 14.r.
	1

dažcha
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 28.r.
	2

dažchadahm
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 12.r.
	2

dažchadi
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 17.r.
	1

dažcham
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 1.r.
	1

dažcheem
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 19.r.
	1

dažchi
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 5.r.
	1

dažchu
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 31.r.
	3

dažchu=brihd
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 22.r.
	1

da´´as
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 1.r.
	1

da˙ch
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 24.r.
	2

da˙cha
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 18.r.
	1

debbes
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 23.r.
	7

debbežkigu
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 4.r.
	1

debbe˙i
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 12.r.
	1

debbe˙i^
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 23.r.
	1

debbe˙i^s
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 3.r.
	22

debbe˙im
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 20.r.
	4

debbe˙is
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 12.r.
	1

debbe˙kigas
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 32.r.
	1

debbe˙u
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 12.r.
	1

deen
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 2.r.
	1

deena^
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 16.r.
	4

deenas
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 11.r.
	2

deeni˛u
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 32.r.
	1

deeni˙chku
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 12.r.
	2

deew'
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 21.r.
	1

deewa
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 34.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 17.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 23.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 71.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 9.r.
	143

deewabihja˙chana
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 10.r.
	1

deewabihja˙chanai
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 8.r.
	1

deewabihja˙chanas
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 4.r.
	1

deewabihjigi
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 6.r.
	6

deewabihjigi{deewabihgiji}
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 8.r.
	1

deewabihjigs
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 22.r.
	2

deewabihjigu
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 13.r.
	1

deewabihjigus
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 1.r.
	1

deewam
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 8.r.
	36

deewi
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 14.r.
	1

deewigi
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 26.r.
	1

deewi˙chkigas
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 32.r.
	1

deewi˙chkigi
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 26.r.
	1

deewi˙chÝiga
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 13.r.
	1

deewi˙chÝigu
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 31.r.
	1

deews
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 10.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 85.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 13.r.
	190

deewu
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 11.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 16.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 15.r.
	98

deewus
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 8.r.
	1

deg˙i
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 28.r.
	1

dehla
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 26.r.
	2

dehlam
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 8.r.
	1

dehls
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 28.r.
	6

dehlu
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 12.r.
	11

dehwehts
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 16.r.
	1

deh´
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 17.r.
	6

derr
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 10.r.
	1

derriba
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 23.r.
	2

derribu
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 13.r.
	5

derrigs
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 30.r.
	1

dewe
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 21.r.
	3

dewigi
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 24.r.
	1

dewis
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 19.r.
	22

dews
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 12.r.
	3

de˙mits
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 14.r.
	1

dibbeni
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 25.r.
	1

dibbinajama
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 18.r.
	1

dibbins
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 5.r.
	1

diwejo^s
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 1.r.
	1

diwi
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 9.r.
	6

diwkahrtigi
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 3.r.
	3

dohd
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 1.r.
	28

dohdahs
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 18.r.
	1

dohdam
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 7.r.
	2

dohdams
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 9.r.
	2

dohdu
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 16.r.
	1

dohma
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 17.r.
	3

dohmahm
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 33.r.
	2

dohmaht
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 3.r.
	2

dohmai˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 23.r.
	1

dohmas
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 24.r.
	2

dohmohs
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 4.r.
	1

dohmu
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 8.r.
	1

dohs
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 29.r.
	1

doht
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 27.r.
	11

dohta
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 4.r.
	5

dohts
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 5.r.
	1

doh˙chu
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 1.r.
	3

doh˙i
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 17.r.
	2

draudžiba^
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 26.r.
	1

draugeem
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 7.r.
	1

draugi
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 11.r.
	4

draugs
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 18.r.
	3

draugu
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 19.r.
	2

draugus
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 7.r.
	1

drebbe˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 20.r.
	2

drehbes
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 14.r.
	1

drihž
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 18.r.
	2

droh˙ch
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 23.r.
	1

droh˙cha
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 19.r.
	1

droh˙chaki
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 27.r.
	1

droh˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 7.r.
	1

du˙miba
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 20.r.
	2

du˙mibas
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 19.r.
	1

du˙mibu
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 3.r.
	4

du˙migi
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 10.r.
	1

du˙˙i
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 30.r.
	1

dwehžele
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 1.r.
	1

dweh˙ele
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 16.r.
	17

dweh˙eleem{dweh˙elesm}
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 22.r.
	1

dweh˙elehm
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 26.r.
	2

dweh˙eles
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 17.r.
	10

dweh˙eli
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 5.r.
	12

dweh˙eliht
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 26.r.
	1

dweh˙le
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 4.r.
	1


	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 9.r.
	26

džeedinahts
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 6.r.
	1

džeedini
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 5.r.
	1

džeežm
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 3.r.
	1

džee˙m
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 21.r.
	2

džee˙mahm
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 12.r.
	1

džee˙mi˛ahm
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 13.r.
	1

džehreens
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 14.r.
	1

džehreenu
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 30.r.
	1

džehreji
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 29.r.
	3

džehreju
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 19.r.
	1

džemdinajs
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 19.r.
	1

dženn
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 6.r.
	6

džennahs
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 17.r.
	1

džennees
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 6.r.
	1

dženneetees
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 8.r.
	1

džennetees
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 31.r.
	1

džennohs
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 9.r.
	3

džer˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 10.r.
	1

dže║║
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 5.r.
	6

dže║║am
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 30.r.
	1

dže║║at
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 8.r.
	2

dže║║eet
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 22.r.
	1

džihrees
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 5.r.
	1

džihtees
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 10.r.
	1

džihti
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 29.r.
	1

džihwa
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 17.r.
	3

džihwai
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 27.r.
	1

džihweem
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 17.r.
	1

džihwes
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 12.r.
	3

džihwiba
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 10.r.
	2

džihwibas
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 5.r.
	2

džihwibi˛u
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 22.r.
	1

džihwibu
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 6.r.
	4

džihwo
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 31.r.
	13

džihwodams
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 4.r.
	2

džihwohs
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 16.r.
	4

džihwoht
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 15.r.
	27

džihwojam
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 10.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 64.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 14.r.
	6

džihwojis
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 29.r.
	1

džihwojoht
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 21.r.
	1

džihwoju
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 24.r.
	2

džihwoju˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 5.r.
	1

džihwokli^
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 11.r.
	1

džihwo˙chan'
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 18.r.
	1

džihwo˙chana
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 4.r.
	4

džihwo˙chana^
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 17.r.
	1

džihwo˙chanas
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 12.r.
	3

džihwo˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 26.r.
	10

džihws
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 24.r.
	3

džihwu
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 32.r.
	2

džimmis
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 16.r.
	2

džird
	2 2 Lod1778_WTMD 71.lpp. 29.r.
	2

džirdejs
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 26.r.
	1

džirdej˙i
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 23.r.
	1

džirdi
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 14.r.
	1

džirnu=akmins
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 32.r.
	1

dži´´as
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 26.r.
	1

dži´´umu
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 32.r.
	1


	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 7.r.
	1

e
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 34.r.
	4

ebr
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 24.r.
	4

edžimmu˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 4.r.
	1

eededžis
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 20.r.
	1

eedewis
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 7.r.
	3

eedoht
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 22.r.
	2

eedžimmu˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 2.r.
	1

eeeet
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 30.r.
	1

eekahro˙chanahm
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 6.r.
	1

eekahro˙chanas
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 9.r.
	6

eekžch
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 5.r.
	1

eek˙ch
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 10.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 50.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 25.r.
	71

eek˙cha
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 10.r.
	2

eek˙cha^
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 25.r.
	1

eemantohs
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 30.r.
	1

eemantojeet
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 7.r.
	1

eemanto˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 7.r.
	2

eenaidiba
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 7.r.
	2

eenaidibas
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 19.r.
	1

eenaidneeki
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 20.r.
	1

eenaidneekus
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 17.r.
	1

eenihdeht
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 16.r.
	1

eenihdej˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 3.r.
	1

eenihžt
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 12.r.
	1

eenihžtum
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 29.r.
	1

eepreezatees
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 1.r.
	1

eepreezina
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 29.r.
	1

eepreezinaht
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 32.r.
	1

eepreezinatees
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 28.r.
	1

eepreezini
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 22.r.
	1

eet
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 13.r.
	3

eewainohts
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 33.r.
	1

eewedd
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 20.r.
	2

eeweddihs
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 17.r.
	1

eewu
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 33.r.
	1

eezehlis
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 25.r.
	2

eežpehj
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 25.r.
	1

eežtahdihts
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 14.r.
	1

eežtahdijis
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 5.r.
	5

eežtahdijumi
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 2.r.
	1

eežtahdita
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 11.r.
	1

eežtahdi˙chana
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 23.r.
	1

ee˙ahk
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 8.r.
	1

ee˙ahkuma
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 7.r.
	1

ee˙ahkuma^
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 31.r.
	1

ee˙ahzis
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 31.r.
	2

ee˙pehj
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 7.r.
	1

ee˙wehtihts
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 1.r.
	1

egrimmis
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 13.r.
	1

ehd
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 5.r.
	6

ehdam
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 29.r.
	1

ehdat
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 8.r.
	1

ehde
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 21.r.
	1

ehdeena
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 11.r.
	1

ehdeens
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 1.r.
	5

ehdeenu
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 30.r.
	1

ehdeet
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 17.r.
	1

ehdinahts
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 22.r.
	1

ehka
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 6.r.
	1

ehžt
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 18.r.
	1

eijam
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 11.r.
	1

eijoht
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 5.r.
	2

eita
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 24.r.
	2

elka
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 26.r.
	1

elle
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 12.r.
	1

elle^
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 14.r.
	3

ellei
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 8.r.
	1

elles
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 9.r.
	4

enge´i
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 8.r.
	3

enýeli˙chu
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 26.r.
	1

enýe´eem
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 22.r.
	2

enýe´eem{euýe´eem}
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 29.r.
	1

enýe´i
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 10.r.
	6

enýe´us
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 12.r.
	1

es
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 1.r.
	100

es{e}
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 18.r.
	1

ewangeliumu
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 11.r.
	1

ewež
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 4.r.
	1

ezek
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 9.r.
	1

ežaj
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 16.r.
	1

ežchas
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 33.r.
	2

ežmu
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 25.r.
	1

ežži
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 21.r.
	1

e˛gelis
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 24.r.
	1

e˛ge´eem
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 11.r.
	1

e˛g´eem
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 12.r.
	1

e˙mu
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 16.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 82.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 20.r.
	23

e˙ži
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 32.r.
	1

e˙˙am
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 13.r.
	12

e˙˙at
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 19.r.
	8

e˙˙eet
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 33.r.
	4

e˙˙i
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 18.r.
	23

f
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 27.r.
	3

g
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 10.r.
	1

gabbalo^s
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 1.r.
	1

gabbals
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 19.r.
	2

gaddi
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 12.r.
	1

gaddigi
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 10.r.
	3

gaddu
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 22.r.
	1

gahda
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 5.r.
	10

gahdahs
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 9.r.
	1

gahdaht
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 4.r.
	6

gahda˙i
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 31.r.
	1

gahjis
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 20.r.
	1

gaida
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 22.r.
	1

gaidam
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 32.r.
	1

gaidiht
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 3.r.
	1

gaidu
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 28.r.
	1

gai˙chumu
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 2.r.
	2

gai˙mi˛u
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 15.r.
	1

gal
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 10.r.
	1

galda
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 14.r.
	10

galla
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 13.r.
	1

gallam
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 2.r.
	5

gals
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 27.r.
	1

galwai
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 17.r.
	1

galwas
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 28.r.
	1

galwneeku
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 14.r.
	1

gan
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 26.r.
	70

gannibas
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 30.r.
	2

gans
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 3.r.
	1

garr'
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 20.r.
	1

garra
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 19.r.
	7

garra^
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 3.r.
	2

garri
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 9.r.
	1

garriga
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 25.r.
	2

garru
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 25.r.
	9

gars
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 4.r.
	18

gaužchi
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 33.r.
	1

gau˙u
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 32.r.
	1

ga˙pažchahm
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 16.r.
	1

ga˙pažchas
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 26.r.
	1

glabba
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 6.r.
	1

glahbtees
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 31.r.
	1

glahb˙chana
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 3.r.
	1

gohda
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 5.r.
	1

gohda^
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 8.r.
	1

gohdaht
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 29.r.
	10

gohda˙im
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 1.r.
	1

gohdiba^
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 30.r.
	1

gohdibas
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 33.r.
	1

gohdibu
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 3.r.
	1

gohdiga
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 24.r.
	1

gohdigi
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 1.r.
	2

gohdinajeet
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 3.r.
	1

gohds
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 2.r.
	7

gohdu
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 8.r.
	18

gr
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 31.r.
	13

grahm
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 5.r.
	1

grahmati˛a
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 1.r.
	2

grahmati˛u
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 9.r.
	1

grahmatu
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 14.r.
	1

graužtin
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 23.r.
	1

greež
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 20.r.
	1

greežt
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 26.r.
	1

greežtees
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 1.r.
	1

grehka
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 25.r.
	1

grehkeem
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 14.r.
	46

grehkeem{greehkeen}
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 9.r.
	1

grehki
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 9.r.
	14

grehko
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 18.r.
	2

grehko^s
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 18.r.
	3

grehkojs
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 32.r.
	3

grehkotum
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 27.r.
	1

grehks
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 11.r.
	4

grehku
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 30.r.
	8

grehkus
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 21.r.
	13

grehzigs
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 20.r.
	1

grehzineeka
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 7.r.
	1

grehzineekeem
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 25.r.
	1

grehzineeki
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 28.r.
	1

grehzineeku
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 2.r.
	2

grehzineekus
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 17.r.
	1

grehzinekus
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 14.r.
	1

grib
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 23.r.
	3

gribb
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 9.r.
	37

gribbam
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 12.r.
	4

gribbat
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 25.r.
	2

gribbedams
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 10.r.
	1

gribbetu
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 12.r.
	2

gribbe˙chana
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 11.r.
	1

gribbe˙chanas
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 5.r.
	1

gribbe˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 1.r.
	2

gribbi
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 12.r.
	42

gribbu
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 1.r.
	12

grimmis
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 17.r.
	1

gruhta
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 9.r.
	1

gruhtaka
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 26.r.
	1

gudr
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 21.r.
	1

gudra
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 7.r.
	2

gudram
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 5.r.
	1

gudri
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 6.r.
	2

gudriba
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 31.r.
	1

gudriba^
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 6.r.
	1

gudribas
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 16.r.
	1

gudribu
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 18.r.
	1

gudrs
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 29.r.
	4

gudru
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 10.r.
	2

gudrumu
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 30.r.
	1

gull
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 28.r.
	1

gulletu
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 21.r.
	1

gulta
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 25.r.
	1

g║ibbahs
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 7.r.
	1

g║uhtaki
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 19.r.
	1

g║uhtas
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 23.r.
	1

g║uhtu
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 25.r.
	1

i
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 1.r.
	2

iežus
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 23.r.
	1

ihpah˙chdarriti
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 1.r.
	1

ihpa˙cha
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 22.r.
	1

ihpa˙chas
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 1.r.
	1

ihpa˙chdarriti
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 28.r.
	2

ihpa˙chdarritus
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 31.r.
	1

ihpa˙chiba
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 22.r.
	3

ihpa˙chibas
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 15.r.
	1

ihžten
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 26.r.
	1

ihžtena
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 14.r.
	2

ihžtena^
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 31.r.
	1

ihžtenas
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 24.r.
	2

ihžteni
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 2.r.
	2

ihžtens
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 3.r.
	1

ihžtenu
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 21.r.
	5

ih˙eem
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 26.r.
	1

ii
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 19.r.
	2

ijab
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 16.r.
	1

ikazzumirkli^
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 21.r.
	1

ikdeena^s
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 18.r.
	2

ikdeenas
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 28.r.
	3

ikkatra
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 17.r.
	1

ikkatrai
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 18.r.
	1

ikkatrs
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 2.r.
	4

ikkatru
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 23.r.
	2

ikkur˙ch
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 1.r.
	2

ikweens
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 5.r.
	3

ikweenu
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 11.r.
	1

ilgi
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 1.r.
	4

in
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 13.r.
	1

ir
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 33.r.
	12

irr
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 15.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 25.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 17.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 28.lpp. 1.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 28.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 21.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 52.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 25.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 53.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 33.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 77.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 11.r.
	217

irraid
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 5.r.
	6

is
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 18.r.
	2

isbehgt
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 8.r.
	1

isdalla
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 23.r.
	2

isdalliht
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 8.r.
	1

isdallijis
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 5.r.
	1

isdohdahs
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 5.r.
	2

isdohtees
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 18.r.
	3

isdoh˙ees
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 14.r.
	1

iseet
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 2.r.
	2

isglahbeja
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 3.r.
	1

isglahbis
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 15.r.
	1

isglahbs
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 32.r.
	1

isglahbt
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 24.r.
	1

isglahbta
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 17.r.
	1

isglahbti
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 7.r.
	1

isglahbtu
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 19.r.
	1

isleetas
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 24.r.
	1

isleets
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 5.r.
	1

islee˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 11.r.
	1

isluhko
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 23.r.
	1

ismeelohts
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 7.r.
	2

ismekleht
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 1.r.
	1

ismeklejahs
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 30.r.
	1

ismeklejamees
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 16.r.
	1

ismekletees
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 11.r.
	1

isnihzinajs
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 30.r.
	1

ispežti˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 32.r.
	1

isplattijums
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 13.r.
	1

isplattitees
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 16.r.
	1

ispuis
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 16.r.
	1

ispu˙chkoht
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 13.r.
	1

ispu˙chkoti
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 33.r.
	1

israels
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 6.r.
	1

israus
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 31.r.
	1

israut
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 29.r.
	2

israuts
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 20.r.
	1

isredžejs
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 14.r.
	1

isteikdams
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 18.r.
	1

isteikt
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 24.r.
	1

isteiz
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 12.r.
	1

isteizama
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 15.r.
	1

iswerd
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 15.r.
	1

it
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 17.r.
	4

ižrae#´a
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 14.r.
	1

j
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 14.r.
	1

ja
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 9.r.
	31

jaapdohma
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 2.r.
	1

jaatgreežchahs
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 7.r.
	1

jaatžtahjahs
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 1.r.
	1

jabihžtahs
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 20.r.
	1

jadarra
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 2.r.
	3

jadohd
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 19.r.
	1

jadohma
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 23.r.
	2

jadžihwo
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 7.r.
	6

jaeet
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 10.r.
	1

jagahda
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 10.r.
	1

jagaida
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 23.r.
	1

jahn
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 18.r.
	7

jahžeps
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 19.r.
	1

jah˛
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 14.r.
	4

jaklau˙a
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 21.r.
	1

jaluhdž
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 23.r.
	2

jaluhdžahs
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 28.r.
	1

jamekle
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 25.r.
	3

jatizz
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 2.r.
	2

jaturrahs
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 18.r.
	8

jauka^
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 16.r.
	1

jauna
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 23.r.
	2

jauna^
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 8.r.
	2

jaunaki
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 31.r.
	1

jauneem
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 26.r.
	3

jauneklis
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 18.r.
	4

jauniba^
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 11.r.
	2

jaunibas
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 9.r.
	3

jaunibu
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 19.r.
	1

jaunu
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 3.r.
	1

jaunus
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 5.r.
	1

jauta˙chanas
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 8.r.
	1

jaw
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 31.r.
	3

ja˙argahs
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 22.r.
	4

ja˙chu
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 2.r.
	1

jeb
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 15.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 39.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 2.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 66.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 2.r.
	35

jehk
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 13.r.
	4

jehkaba
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 22.r.
	1

jehkabu
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 26.r.
	1

jehra
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 16.r.
	1

jehri˛˙ch
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 8.r.
	1

jehrs
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 16.r.
	1

jel
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 32.r.
	1

jelgawa^
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 12.r.
	1

jelle
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 1.r.
	2

jerem
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 1.r.
	1

jeremi
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 5.r.
	1

jeremij
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 8.r.
	1

jesus
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 14.r.
	1

ježi˛
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 3.r.
	2

ježu
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 25.r.
	26

ježuli˛
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 29.r.
	1

ježuli˛˙ch
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 4.r.
	1

ježum
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 19.r.
	5

ježus
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 12.r.
	49

je˙u
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 25.r.
	1

je˙um
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 17.r.
	1

je˙us
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 13.r.
	1

jo
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 15.r.
	44

joh
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 4.r.
	1

juhs
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 2.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 17.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 22.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 27.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 31.r.
	25

juhtu
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 16.r.
	1

juh║a
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 33.r.
	1

juh˙u
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 13.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 30.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 33.r.
	7

jums
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 33.r.
	16

ka
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 19.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 7.lpp. 18.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 8.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 10.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 8.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 17.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 10.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 16.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 12.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 13.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 36.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 20.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 43.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 25.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 72.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 20.r.
	334

ka`
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 9.r.
	3

kad
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 24.r.
	89

kahda
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 3.r.
	16

kahda^s
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 10.r.
	1

kahdahm
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 3.r.
	2

kahdai
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 25.r.
	1

kahdas
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 4.r.
	2

kahdeem
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 27.r.
	6

kahdi
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 27.r.
	2

kahds
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 11.r.
	7

kahdu
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 7.r.
	14

kahjas
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 10.r.
	1

kahrdina
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 23.r.
	1

kahrdinahts
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 25.r.
	1

kahrdinati
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 26.r.
	1

kahrdina˙chana^
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 23.r.
	1

kahrdina˙chanas
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 21.r.
	2

kahribahm
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 12.r.
	4

kahribas
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 22.r.
	2

kahribu
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 17.r.
	2

kahrtahm
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 13.r.
	3

kahrtigi
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 1.r.
	1

kaiteht
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 26.r.
	1

kakla
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 32.r.
	1

kalni
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 21.r.
	1

kalpa
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 29.r.
	2

kalpam
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 29.r.
	2

kalpeem
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 9.r.
	7

kalpi
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 8.r.
	2

kalpo
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 29.r.
	4

kalpoht
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 32.r.
	6

kalpoju
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 4.r.
	1

kalponehm
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 10.r.
	2

kalpones
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 9.r.
	1

kalpo˙chu
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 17.r.
	1

kalps
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 6.r.
	1

kam
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 26.r.
	13

kapehz
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 1.r.
	23

karžtaki
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 10.r.
	1

kar˙ch
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 19.r.
	1

kas
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 9.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 10.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 8.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 13.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 15.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 53.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 29.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 71.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 11.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 72.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 6.r.
	192

kaweht
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 12.r.
	1

ka║║o
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 24.r.
	1

klahjahs
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 18.r.
	6

klaht
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 24.r.
	8

klahtees
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 6.r.
	2

klahtu
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 15.r.
	1

klah˙ees
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 15.r.
	1

klaužitajeem
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 23.r.
	1

klau˙a
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 16.r.
	1

klau˙ais
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 6.r.
	1

klau˙ait
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 13.r.
	1

klau˙iht
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 26.r.
	2

klau˙itais
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 31.r.
	1

klau˙itajeem
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 17.r.
	4

klau˙itaji
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 15.r.
	1

kleedže
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 13.r.
	1

kluhpam
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 27.r.
	1

ko
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 6.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 48.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 1.r.
	3 3 Lod1778_WTMD 64.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 8.r.
	159

kohka
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 21.r.
	2

kohks
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 16.r.
	2

kolo˙˙
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 20.r.
	1

kor
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 7.r.
	10

ko{ka}
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 17.r.
	1

kreh˙la
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 30.r.
	1

kriht
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 23.r.
	2

kristus
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 17.r.
	1

krittu˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 23.r.
	1

križt
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 26.r.
	1

križtiba
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 23.r.
	4

križtiba^
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 3.r.
	4

križtibas
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 13.r.
	9

križtibu
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 20.r.
	3

križtidami
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 25.r.
	1

križtigam
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 1.r.
	1

križtigeem
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 29.r.
	1

križtigs
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 31.r.
	3

križtiht
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 5.r.
	1

križtihts
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 29.r.
	5

križtitam
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 27.r.
	6

križtiteem
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 15.r.
	1

križtiti
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 6.r.
	3

križtu
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 8.r.
	14

križtum
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 23.r.
	3

križtus
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 6.r.
	34

krohni
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 5.r.
	1

kružta
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 26.r.
	1

kružtu
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 27.r.
	2

kuhtra
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 12.r.
	1

kunga
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 13.r.
	20

kungam
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 15.r.
	8

kungeem
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 23.r.
	3

kungi
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 19.r.
	3

kungs
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 26.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 16.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 31.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 27.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 13.r.
	49

kungu
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 7.r.
	18

kunýeem
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 22.r.
	1

kur
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 3.r.
	18

kurn
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 23.r.
	4

kuržemmes
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 13.r.
	1

kur˙ch
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 1.r.
	4

kužtamees
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 11.r.
	1

ku║║a
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 16.r.
	9

ku║║as
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 31.r.
	2

ku║║eem
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 17.r.
	3

ku║║i
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 9.r.
	5

ku║║u
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 27.r.
	3

ku║║us
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 19.r.
	2

kwee˙chus
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 23.r.
	1

k´uht
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 22.r.
	9

k´uhtu
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 31.r.
	1

k´uhžtu
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 7.r.
	1

lab
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 3.r.
	1

labb
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 1.r.
	3

labba
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 29.r.
	9

labbad
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 15.r.
	1

labbai
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 5.r.
	1

labbak
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 22.r.
	4

labbakais
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 3.r.
	1

labbakeem
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 8.r.
	1

labbaki
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 15.r.
	3

labbas
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 23.r.
	2

labbeem
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 2.r.
	13

labbi
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 11.r.
	3 3 Lod1778_WTMD 86.lpp. 14.r.
	28

labbu
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 18.r.
	58

labbums
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 27.r.
	2

labbumu
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 11.r.
	5

labbus
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 1.r.
	5

labdarridams
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 26.r.
	1

labdarritaju
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 28.r.
	2

labdarri˙chana
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 1.r.
	1

labdarri˙chanahm
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 3.r.
	5

labdarri˙chanas
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 27.r.
	1

labklah˙chana
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 3.r.
	1

labklah˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 14.r.
	6

labkla˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 22.r.
	1

labpraht
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 23.r.
	17

labs
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 8.r.
	10

lahžts
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 7.r.
	1

lah˙a
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 17.r.
	1

lai
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 4.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 44.lpp. 6.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 44.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 20.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 84.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 15.r.
	76

laid
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 32.r.
	2

laika
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 28.r.
	2

laika^
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 17.r.
	1

laiko^s
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 19.r.
	1

laiku
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 4.r.
	1

laikus
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 27.r.
	1

laimetees
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 32.r.
	1

laimigs
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 25.r.
	1

laipniba
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 17.r.
	2

laipnibas
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 15.r.
	1

laipnigam
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 7.r.
	1

laipnigi
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 23.r.
	1

laipnigs
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 13.r.
	1

laiwa^
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 9.r.
	1

laiziga
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 27.r.
	2

laizigahm
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 16.r.
	2

laizigi
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 15.r.
	3

laizigs
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 22.r.
	1

laizigu
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 7.r.
	2

latweeti
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 1.r.
	1

latwee˙chu
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 5.r.
	1

laulahts
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 18.r.
	1

laulatahm
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 15.r.
	1

laulateem
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 10.r.
	2

laulatu
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 18.r.
	1

lauliba
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 24.r.
	1

laulibas
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 26.r.
	3

laulibas=pahrlaužitaji
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 26.r.
	1

laulibu
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 20.r.
	2

launa
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 32.r.
	2

laupitaji
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 29.r.
	1

lau˙ch
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 24.r.
	1

lazzek´i
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 29.r.
	1

la˙˙iju˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 4.r.
	1

leek
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 25.r.
	2

leekahs
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 19.r.
	2

leeku
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 16.r.
	1

leela
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 12.r.
	13

leelaka
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 4.r.
	1

leelakais
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 1.r.
	1

leelas
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 5.r.
	4

leeleem
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 13.r.
	1

leeli˙chana
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 13.r.
	1

leels
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 3.r.
	6

leelu
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 23.r.
	4

leeta
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 7.r.
	2

leeta^s
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 21.r.
	1

leetahm
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 24.r.
	6

leetai{lertai}
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 19.r.
	1

leetas
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 22.r.
	11

leetu
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 33.r.
	2

leez
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 32.r.
	1

leeziba
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 14.r.
	1

leezibu
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 22.r.
	1

leezineeka
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 22.r.
	1

lehnigs
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 15.r.
	1

lehnprahtibas
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 16.r.
	1

lehnprahtigam
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 8.r.
	1

lehnprahtigs
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 13.r.
	1

lehnprahtigu
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 1.r.
	1

lehnu
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 3.r.
	1

lehtib'
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 33.r.
	1

lepneem
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 1.r.
	2

lepni
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 14.r.
	2

lepniba
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 10.r.
	1

lepnibas
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 20.r.
	1

lihdž
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 1.r.
	9

lihdžam
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 22.r.
	1

lihdžigahm
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 21.r.
	1

lihdžigs
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 19.r.
	2

lihg˙meem
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 26.r.
	1

lihg˙mibu
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 15.r.
	2

lihg˙mojahs
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 6.r.
	1

lihg˙mojeetees
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 26.r.
	1

lihg˙mo˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 14.r.
	1

liks
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 8.r.
	1

likt
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 16.r.
	1

liktees
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 23.r.
	1

lizzis
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 32.r.
	2

loder
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 10.r.
	1

lohni
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 28.r.
	1

lohzek´eem
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 12.r.
	1

lohzek´i
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 6.r.
	1

luhdž
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 31.r.
	2

luhdžahs
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 18.r.
	5

luhdžees
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 22.r.
	1

luhdži
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 7.r.
	12

luhdžohs
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 11.r.
	2

luhgdamees
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 1.r.
	1

luhgt
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 2.r.
	10

luhg˙chana
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 23.r.
	8

luhg˙chana^
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 6.r.
	2

luhg˙chana^s
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 15.r.
	1

luhg˙chanahm
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 2.r.
	3

luhg˙chanas
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 10.r.
	2

luhg˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 2.r.
	7

luhg˙chu
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 5.r.
	1

luhg˙i
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 7.r.
	1

luhk
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 8.r.
	3

luhko
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 18.r.
	2

luk
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 29.r.
	1

m
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 10.r.
	1

mahja^s
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 10.r.
	1

mahjas
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 15.r.
	1

mahte
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 20.r.
	1

mahtehm
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 11.r.
	1

mahti
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 17.r.
	2

mahz
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 10.r.
	1

mahza
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 2.r.
	3

mahzahs
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 31.r.
	2

mahzeklis
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 16.r.
	1

mahzek´eem
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 17.r.
	2

mahzek´i
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 22.r.
	4

mahzi
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 25.r.
	3

mahziba
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 27.r.
	2

mahzibu
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 23.r.
	2

mahzidami
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 26.r.
	1

mahzidams
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 32.r.
	1

mahziht
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 23.r.
	1

mahzihts
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 10.r.
	1

mahzijis
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 9.r.
	2

mahzitais
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 3.r.
	1

mahzitajeem
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 33.r.
	4

mahzitaji
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 14.r.
	1

mahzitajs
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 11.r.
	2

mahzitaju
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 8.r.
	1

mahzitajus
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 1.r.
	2

mahzitees
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 10.r.
	4

mahzohs
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 24.r.
	1

maiže
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 29.r.
	1

maižes
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 6.r.
	8

maiži
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 15.r.
	3

mak˙a
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 20.r.
	1

malak
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 8.r.
	1

mallahm
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 3.r.
	1

mallu
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 3.r.
	1

man
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 17.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 44.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 19.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 70.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 29.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 71.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 32.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 80.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 9.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 84.lpp. 10.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 85.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 24.r.
	100

manna
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 4.r.
	21

manna^
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 16.r.
	2

mannahm
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 23.r.
	2

mannai
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 20.r.
	2

mannam
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 2.r.
	5

mannas
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 17.r.
	2

manneem
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 10.r.
	1

manni
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 23.r.
	16

manniht
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 15.r.
	3

mannim
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 1.r.
	14

mannis
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 30.r.
	6

mannu
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 19.r.
	11

mannus
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 13.r.
	3

mans
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 4.r.
	18

manta
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 12.r.
	2

mantas
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 8.r.
	2

mantineeki
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 15.r.
	1

manto˙chana
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 20.r.
	1

mantu
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 7.r.
	6

mark
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 32.r.
	2

mas
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 32.r.
	3

matt
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 30.r.
	12

mauzibu
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 22.r.
	1

mauzineeki
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 26.r.
	1

mauzineekus
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 26.r.
	1

maž
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 32.r.
	8

mažas
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 12.r.
	1

mažgahs
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 9.r.
	1

meera
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 7.r.
	1

meera^
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 18.r.
	1

meerigam
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 8.r.
	1

meerigeem
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 17.r.
	1

meerigi
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 7.r.
	1

meeru
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 15.r.
	2

mee˙'
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 13.r.
	1

mee˙a
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 4.r.
	9

mee˙a^
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 31.r.
	2

mee˙ahm
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 19.r.
	2

mee˙ai
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 22.r.
	1

mee˙as
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 10.r.
	5

mee˙igas
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 15.r.
	1

mee˙u
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 14.r.
	9

mehles
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 8.r.
	1

mehli
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 5.r.
	2

mehris
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 19.r.
	1

mehs
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 1.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 11.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 11.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 64.lpp. 12.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 64.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 18.r.
	74

mekle
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 29.r.
	2

mekleht
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 20.r.
	8

meklejam
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 18.r.
	2

meld
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 25.r.
	1

melleem
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 27.r.
	1

mellus
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 4.r.
	1

mihejams
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 14.r.
	1

mihkžtineeki
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 27.r.
	1

mihkžtu
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 30.r.
	1

mihl
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 17.r.
	4

mihle
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 11.r.
	1

mihleht
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 29.r.
	25

mihlejam
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 5.r.
	4

mihlejams
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 22.r.
	2

mihlejis
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 20.r.
	7

mihlejs
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 6.r.
	1

mihleju
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 17.r.
	2

mihleju˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 4.r.
	1

mihletu
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 7.r.
	1

mihležtib
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 18.r.
	1

mihležtiba
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 28.r.
	4

mihležtibai
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 19.r.
	1

mihležtibas
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 19.r.
	4

mihležtibu
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 25.r.
	4

mihlibi˛u
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 4.r.
	1

mihliga
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 14.r.
	1

mihligi
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 23.r.
	5

mihligs
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 29.r.
	1

mihligu
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 18.r.
	3

miht
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 27.r.
	3

mih´a
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 5.r.
	2

mih´ais
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 20.r.
	7

mih´akais
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 20.r.
	1

mih´akajs
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 32.r.
	1

mih´aku
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 26.r.
	1

mih´i
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 13.r.
	1

mih´igi
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 5.r.
	1

mih´o
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 18.r.
	6

mih´oht
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 16.r.
	4

mih´ojam
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 3.r.
	1

mih´otaju
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 13.r.
	1

mih´us
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 9.r.
	1

mika
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 2.r.
	1

mirris
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 29.r.
	2

mirru˙cheem
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 17.r.
	1

mirs
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 19.r.
	1

mirt
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 22.r.
	5

miržt
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 2.r.
	1

miržtam
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 1.r.
	1

miržtams
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 22.r.
	1

mir˙chanas
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 21.r.
	1

mittahs
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 22.r.
	1

mitte˙chanas
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 1.r.
	3

mižt
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 25.r.
	1

mi´ais
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 12.r.
	1

mi║║o˛eem
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 27.r.
	1

mi║║o˛us
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 24.r.
	1

mohdrejees
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 4.r.
	1

mohdriga
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 22.r.
	1

mohdrigs
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 24.r.
	1

mohka^s
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 28.r.
	1

mohkahm
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 26.r.
	1

mohkas
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 2.r.
	1

mohku
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 26.r.
	1

mohž
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 28.r.
	7

muhs
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 11.r.
	35

muhžcham
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 1.r.
	9

muhžchiba
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 27.r.
	3

muhžchibas
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 24.r.
	3

muhžchiga
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 4.r.
	4

muhžchiga^
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 16.r.
	2

muhžchigas
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 22.r.
	2

muhžchigi
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 15.r.
	14

muhžchigs
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 30.r.
	2

muhžchigu
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 26.r.
	7

muh˙chigas
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 2.r.
	1

muh˙u
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 24.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 75.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 15.r.
	59

mums
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 7.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 34.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 12.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 36.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 19.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 47.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 25.r.
	120

muttes
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 1.r.
	1

mutti
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 5.r.
	1

nabaggeem
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 24.r.
	1

nabbadžibas
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 33.r.
	2

nabbageem
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 21.r.
	2

nabbagi
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 18.r.
	1

nabbags
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 30.r.
	2

nabbagus
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 14.r.
	1

nahk
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 25.r.
	14

nahkam
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 29.r.
	1

nahkamu
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 4.r.
	2

nahkoht
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 2.r.
	1

nahko˙chas
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 12.r.
	1

nahks
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 9.r.
	3

nahkt
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 22.r.
	3

nahktu
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 11.r.
	1

nahku
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 32.r.
	1

nahku˙i
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 1.r.
	3

nahk˙im
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 22.r.
	1

nahw
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 27.r.
	1

nahwe
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 24.r.
	11

nahwe^
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 14.r.
	5

nahwei
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 4.r.
	2

nahwes
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 12.r.
	6

nahwi
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 24.r.
	6

nahz
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 29.r.
	1

nahze
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 24.r.
	1

nahzeet
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 3.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 86.lpp. 11.r.
	4

nahzis
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 21.r.
	1

nakti^
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 16.r.
	3

nakum
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 26.r.
	1

namma
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 14.r.
	1

namma^
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 34.r.
	1

nammaturretajeem
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 16.r.
	1

nammu
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 5.r.
	3

nams
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 19.r.
	3

naw
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 22.r.
	5

ne
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 11.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 7.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 3.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 12.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 29.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 25.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 8.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 26.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 17.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 35.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 20.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 40.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 24.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 47.lpp. 28.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 47.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 16.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 54.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 10.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 59.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 18.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 63.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 25.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 63.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 24.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 65.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 14.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 67.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 15.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 72.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 16.r.
	3 3 Lod1778_WTMD 72.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 23.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 74.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 7.r.
	3 3 Lod1778_WTMD 83.lpp. 9.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 83.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 17.r.
	237

ne=miržtami
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 13.r.
	1

ne=tih˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 7.r.
	2

neapgahnita
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 25.r.
	1

neapgahnitu
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 5.r.
	1

neapleezinatu
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 25.r.
	1

nederrigi
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 11.r.
	1

nederrigs
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 29.r.
	1

neds
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 25.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 63.lpp. 26.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 63.lpp. 27.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 63.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 19.r.
	11

nedž
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 10.r.
	4

neganta
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 2.r.
	1

negantiba
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 21.r.
	1

negantu
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 25.r.
	1

negau˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 28.r.
	1

nei
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 23.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 85.lpp. 18.r.
	3

nelahdžigi
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 2.r.
	1

nelaimes
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 20.r.
	1

nelaimi
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 6.r.
	1

nemeerigs
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 30.r.
	1

nemihligi
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 13.r.
	1

nemiržtams
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 7.r.
	1

neneeka
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 25.r.
	1

nenožeedžiga
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 4.r.
	1

nenožeedžigi
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 28.r.
	1

nenožeedžigs
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 16.r.
	1

nepaklau˙igeem
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 5.r.
	1

nepaklau˙i˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 24.r.
	1

nepazeetibu
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 25.r.
	1

nepažtahwigu
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 30.r.
	2

neprahtigs
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 10.r.
	1

neredzama
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 7.r.
	1

neredžamas
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 31.r.
	1

netai˙nam
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 3.r.
	1

netai˙neem
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 1.r.
	1

netai˙ni
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 13.r.
	2

netai˙niba
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 33.r.
	1

netai˙nibas
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 29.r.
	2

netai˙nibu
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 2.r.
	2

netih˙chus
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 26.r.
	1

netizzigeem
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 24.r.
	1

netizzigu
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 29.r.
	2

neustizzami
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 13.r.
	1

newa
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 24.r.
	1

newaid
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 3.r.
	1

newe˙˙ela
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 6.r.
	1

newe˙˙elam
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 11.r.
	1

newe˙˙eli
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 26.r.
	2

newe˙˙eliba^
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 6.r.
	2

newe˙˙elibas
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 8.r.
	2

newe˙˙els
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 21.r.
	2

nezeenigi
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 4.r.
	4

nežchehligi
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 20.r.
	1

neýýi
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 13.r.
	5

ne˙aderrigs
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 30.r.
	1

ne˙ahtibas
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 21.r.
	1

ne˙chÝihžta
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 2.r.
	1

ne˙chÝihžtas
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 14.r.
	1

ne˙chÝihžtiba
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 10.r.
	2

ne˙chÝihžtibas
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 32.r.
	1

ne˙chÝihžtibu
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 18.r.
	1

ne˙chÝihžtu
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 25.r.
	1

ne˙pehjam
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 31.r.
	1

ne˙s
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 16.r.
	2

ne˙˙ahs
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 23.r.
	2

niknahm
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 12.r.
	1

niknaki
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 28.r.
	1

niknas
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 19.r.
	1

nikneem
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 13.r.
	1

nikni
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 17.r.
	2

nikniem
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 17.r.
	1

nikns
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 8.r.
	1

niknu
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 5.r.
	1

niknus
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 16.r.
	1

nizzina
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 6.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 71.lpp. 30.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 71.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 13.r.
	8

nizzinaht
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 15.r.
	1

nizzinajs
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 9.r.
	1

nizzinati
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 7.r.
	1

nizzini
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 15.r.
	1

no
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 5.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 37.lpp. 30.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 38.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 33.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 44.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 8.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 50.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 13.r.
	3 3 Lod1778_WTMD 53.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 26.r.
	171

nobeig˙chu
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 15.r.
	1

nodohd
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 9.r.
	1

nodohmais
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 23.r.
	1

nodohmajs
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 14.r.
	2

nodohmu
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 20.r.
	1

nodoht
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 6.r.
	2

nodohts
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 21.r.
	2

nogahžch
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 14.r.
	1

nogreež
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 28.r.
	1

nogreežt
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 31.r.
	1

nogrimmu˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 9.r.
	1

nohžt
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 9.r.
	1

nokauj
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 22.r.
	1

nokaut
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 22.r.
	1

nolahd
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 32.r.
	1

nolahdehts
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 32.r.
	1

nolahdeti
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 9.r.
	1

nolahde˙chana
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 2.r.
	1

noleezeet
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 4.r.
	1

noluhdž
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 30.r.
	1

noluhgs
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 33.r.
	1

nomahkts
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 26.r.
	1

nomaitaht
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 24.r.
	1

nomak˙ajs
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 13.r.
	1

nomanni
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 1.r.
	2

nomannihs
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 14.r.
	1

nomanniht
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 31.r.
	1

nomažgajams
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 3.r.
	1

nomirris
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 19.r.
	4

nomirru˙i
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 17.r.
	1

nomirt
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 14.r.
	1

nomiržtam
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 14.r.
	3

nomir˙i
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 27.r.
	1

nopelnijis
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 15.r.
	1

noraht
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 4.r.
	1

noteek
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 19.r.
	5

notikkumeem
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 19.r.
	1

notikku˙i
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 28.r.
	1

notiks
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 12.r.
	4

notikt
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 21.r.
	4

nowehr˙chana
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 5.r.
	1

nožchehlo
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 30.r.
	1

nožchehlohs
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 33.r.
	1

nožchehloht
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 30.r.
	1

nožeegumeem
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 21.r.
	1

nožihme
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 17.r.
	2

nožkalloht
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 30.r.
	1

no˛em
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 16.r.
	1

no˙aukts
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 21.r.
	1

no˙chÝi║║
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 4.r.
	1

no˙kummigs
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 25.r.
	1

no˙kummu˙cheem
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 16.r.
	1

no˙lehpumu
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 30.r.
	1

no˙uhtjis
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 30.r.
	1

nu
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 18.r.
	14

oht
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 6.r.
	1

ohtra
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 20.r.
	1

ohtrais
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 8.r.
	1

onežima
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 29.r.
	1

pa
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 9.r.
	3

paaugžtinahts
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 12.r.
	1

pabeidžis
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 18.r.
	2

padarra
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 28.r.
	5

padarriht
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 21.r.
	1

padarri˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 2.r.
	1

padewigi
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 33.r.
	1

padohma^
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 33.r.
	1

padohmneeks
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 16.r.
	1

padohmu
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 11.r.
	1

padohtees
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 18.r.
	4

pagallam
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 29.r.
	2

paglabba
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 13.r.
	1

paglabbaht
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 12.r.
	1

pagohdinatai
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 21.r.
	1

pahr
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 18.r.
	4

pahrbauda
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 27.r.
	1

pahrbaudi
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 22.r.
	1

pahrbaudi˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 20.r.
	1

pahrees
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 15.r.
	1

pahrgalwiba
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 10.r.
	1

pahrgalwibas
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 20.r.
	1

pahrgalwigi
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 10.r.
	2

pahrkahp
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 20.r.
	4

pahrkahpejus
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 26.r.
	1

pahrkahp˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 21.r.
	2

pahrlauže
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 16.r.
	1

pahrleezinahts
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 14.r.
	1

pahrmahza
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 10.r.
	1

pahrmahzi˙chanas
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 28.r.
	1

pahrwehrtihts
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 8.r.
	1

pahrwehržtees
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 25.r.
	1

pahrwehržtu
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 9.r.
	1

pahrze´´
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 33.r.
	1

pahržteigts
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 8.r.
	1

pahwehlejs
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 13.r.
	1

pahwehli
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 5.r.
	1

pahwils
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 28.r.
	1

pakahrts
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 33.r.
	1

pakka´
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 14.r.
	6

paklau˙i
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 33.r.
	1

paklau˙igaks
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 1.r.
	1

paklau˙igi
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 32.r.
	2

paklau˙igs
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 2.r.
	7

paklau˙igus
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 20.r.
	1

paklau˙iht
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 12.r.
	5

paklau˙i˙chana
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 13.r.
	1

paklau˙i˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 32.r.
	2

paldeews
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 4.r.
	1

paleek
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 15.r.
	5

paleekam
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 9.r.
	1

paleez
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 31.r.
	2

paligu
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 19.r.
	6

palihdž
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 3.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 36.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 25.r.
	17

palihdžam
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 9.r.
	1

palihdžeet
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 24.r.
	1

palihdžeht
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 13.r.
	5

palihdži
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 24.r.
	1

palihdžiba
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 23.r.
	2

palihdži˛u
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 3.r.
	1

palikku˙cheem
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 14.r.
	1

palikku˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 33.r.
	1

paliks
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 14.r.
	1

palikt
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 9.r.
	7

palizzis
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 30.r.
	1

pamahzi˙chanas
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 28.r.
	1

pamett
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 25.r.
	2

pamettam
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 26.r.
	1

pamettis
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 26.r.
	1

panežt
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 7.r.
	1

pane˙˙i
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 32.r.
	1

papillam
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 19.r.
	1

papreek˙ch
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 6.r.
	5

papreek˙chu
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 8.r.
	1

par
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 18.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 48.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 17.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 52.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 29.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 52.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 15.r.
	3 3 Lod1778_WTMD 64.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 18.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 69.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 19.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 70.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 8.r.
	137

paradneekeem
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 26.r.
	1

paradu
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 5.r.
	2

paradus
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 25.r.
	2

parahd
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 4.r.
	1

parahdees
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 10.r.
	1

parahdiht
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 30.r.
	1

parahdijis
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 9.r.
	3

parahditeem
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 29.r.
	1

parahditu
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 8.r.
	1

parahdiža^
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 16.r.
	1

parahdi˙chu
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 9.r.
	1

pareiži
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 28.r.
	6

parr
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 24.r.
	1

parrada^
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 6.r.
	1

parweenu
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 1.r.
	1

patee˙i
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 10.r.
	1

patee˙iba^
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 4.r.
	1

patee˙ibai
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 28.r.
	1

patee˙ibas
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 11.r.
	3

patee˙ibu
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 5.r.
	3

patee˙igs
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 30.r.
	2

patee˙is
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 7.r.
	1

pateikt
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 18.r.
	7

pateik˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 7.r.
	2

pateizam
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 31.r.
	1

pateize
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 21.r.
	2

pateizi
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 22.r.
	1

pateizibu
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 23.r.
	1

pateizu
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 14.r.
	1

patek˙chan
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 1.r.
	1

patihk
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 20.r.
	10

patikt
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 13.r.
	5

patik˙chana
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 29.r.
	1

pats
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 12.r.
	15

patt
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 16.r.
	1

patti
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 14.r.
	4

paturreht
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 32.r.
	2

patwerums
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 28.r.
	1

patwerumu
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 21.r.
	1

pawaddiht
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 5.r.
	1

pawalžtneekeem
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 29.r.
	2

pawehl
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 19.r.
	3

pawehleis
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 3.r.
	1

pawehlejis
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 27.r.
	1

pawehlejs
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 6.r.
	7

pawehletees
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 5.r.
	1

pawehletu
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 29.r.
	1

pawehle˙chana
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 3.r.
	1

pawehlu
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 11.r.
	1

paweh´u
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 24.r.
	1

pawelej˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 1.r.
	1

pazeetigi
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 6.r.
	1

pazeetigs
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 16.r.
	1

pazee˙chanas
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 16.r.
	1

pažargi
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 21.r.
	1

pažemmigam
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 7.r.
	1

pažemmigeem
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 1.r.
	1

pažemmigi
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 8.r.
	3

pažemmigs
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 14.r.
	1

pažemmojees
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 27.r.
	1

pažemmo˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 33.r.
	1

pažihžt
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 27.r.
	6

pažihžtams
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 3.r.
	1

pažtahw
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 6.r.
	1

pažtahwigi
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 33.r.
	2

pažtahwigs
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 17.r.
	3

pažtahwigu
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 27.r.
	1

pažtrahda
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 21.r.
	2

pažtrahdaht
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 10.r.
	1

pažtrahdajs
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 14.r.
	1

pažuddinahts
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 10.r.
	3

pažuddinata
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 22.r.
	1

pažuddina˙chanas
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 29.r.
	1

pažuddis
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 22.r.
	1

pažuddu˙cheem
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 8.r.
	1

pa´aujahs
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 28.r.
	1

pa´aujees
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 29.r.
	1

pa´aujees{pa´aujeesjees}
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 28.r.
	1

pa´aujohs
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 33.r.
	1

pa´aujohs{pa´aujuhs}
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 32.r.
	1

pa´autees
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 25.r.
	4

pa˛ehmees
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 6.r.
	1

pa˙arga
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 32.r.
	5

pa˙argaht
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 12.r.
	2

pa˙argi
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 13.r.
	5

pa˙aule
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 16.r.
	4

pa˙aule^
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 19.r.
	5

pa˙aulei
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 16.r.
	1

pa˙aules
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 22.r.
	15

pa˙auli
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 17.r.
	8

pa˙auligs
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 18.r.
	1

pa˙cha^
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 9.r.
	1

pa˙cham
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 1.r.
	6

pa˙chas
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 1.r.
	1

pa˙cheem
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 24.r.
	1

pa˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 31.r.
	10

pa˙chu
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 31.r.
	12

pa˙chus
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 13.r.
	1

pa˙kubbina
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 17.r.
	1

pa˙luddina
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 8.r.
	2

pa˙luddinaht
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 21.r.
	1

pa˙luddinajeet
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 8.r.
	1

pa˙needs
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 22.r.
	1

pa˙needž
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 21.r.
	1

pee
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 9.r.
	94

peeaugam
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 11.r.
	1

peedaužigs
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 7.r.
	1

peederr
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 27.r.
	9

peederrahs
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 4.r.
	1

peederram
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 14.r.
	1

peederru
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 26.r.
	1

peedohd
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 19.r.
	3

peedohmu
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 20.r.
	1

peedoht
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 26.r.
	3

peedoh˙chanas
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 28.r.
	1

peedoh˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 29.r.
	5

peedoh˙chu
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 4.r.
	1

peedur˙chanas
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 2.r.
	1

peedžer˙chana
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 11.r.
	1

peedžer˙chanas
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 14.r.
	1

peedžer˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 9.r.
	1

peedže║║ahs
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 12.r.
	2

peedžihwo˙chu
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 27.r.
	1

peedžimmis
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 21.r.
	1

peedžimmu˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 10.r.
	1

peeehdina
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 21.r.
	1

peeklahjahs
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 3.r.
	3

peekta
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 27.r.
	1

peektu
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 24.r.
	1

peeluhdž
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 24.r.
	2

peeluhdžam
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 13.r.
	2

peeluhgt
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 13.r.
	12

peeluhg˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 2.r.
	1

peeluhg˙chanu{pee luhg˙chanu}
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 12.r.
	1

peemetti˙i
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 15.r.
	1

peemežtas
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 10.r.
	1

peemihliba^
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 7.r.
	1

peeminn
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 8.r.
	1

peeminnam
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 29.r.
	1

peeminnams
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 4.r.
	1

peeminnedami
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 26.r.
	2

peeminneht
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 21.r.
	2

peeminni
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 10.r.
	2

peeminnu
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 20.r.
	2

peemminne˙chana^
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 26.r.
	1

peenahkahs
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 3.r.
	8

peepežch
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 1.r.
	1

peepildu
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 13.r.
	1

peeteezigeem
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 22.r.
	2

peeteezigs
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 2.r.
	3

peetizzibas
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 28.r.
	1

peetizzigam
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 22.r.
	1

peetizzigs
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 10.r.
	2

peewihle
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 22.r.
	1

peewill
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 22.r.
	3

peewiltees
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 15.r.
	1

peewi´´eetees
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 12.r.
	2

pee˛ehmees
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 6.r.
	1

pee˛ehmu˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 25.r.
	1

pee˛em
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 14.r.
	1

pee˛emmiga
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 4.r.
	1

pee˙aukt
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 3.r.
	2

pee˙auk˙chana
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 27.r.
	1

pee˙auk˙chana^s
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 16.r.
	1

pee˙auz
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 8.r.
	3

pee˙auzams
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 4.r.
	1

pee˙auzi
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 11.r.
	2

pee˙chÝirr
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 13.r.
	1

pee˙uht
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 4.r.
	2

pee˙uhta
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 9.r.
	1

pehdahm
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 10.r.
	1

pehtr
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 31.r.
	2

pehz
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 17.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 14.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 25.r.
	34

pelni
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 5.r.
	1

pelniht
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 16.r.
	1

pelnijis
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 28.r.
	1

pelniju˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 22.r.
	1

pelnis
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 18.r.
	1

pelnu
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 29.r.
	1

pelnums
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 17.r.
	1

petr
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 27.r.
	1

pežtijis
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 22.r.
	3

pežtitais
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 20.r.
	2

pežtitaja
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 11.r.
	3

pežtitajam
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 6.r.
	3

pežtitajs
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 32.r.
	2

pežtitaju
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 11.r.
	8

pežtiteem
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 1.r.
	1

pežtitees
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 32.r.
	1

pežtižchana
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 25.r.
	1

pežti˙chan'
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 18.r.
	1

pežti˙chanas
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 6.r.
	1

pežti˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 9.r.
	1

pihžch´i
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 5.r.
	1

pildi
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 18.r.
	1

pildidams
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 27.r.
	1

pilna
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 28.r.
	2

pilniba
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 14.r.
	1

pilnibas
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 1.r.
	1

pilnigi
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 14.r.
	3

pilnigs
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 13.r.
	1

pinnohs
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 6.r.
	1

pirkti
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 8.r.
	1

pirma
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 17.r.
	1

pirmaji
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 11.r.
	1

pirmajus
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 9.r.
	1

pirms
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 28.r.
	4

pirmu
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 1.r.
	1

plaukt
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 21.r.
	1

pležtees
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 16.r.
	1

pohd'
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 25.r.
	1

praht
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 3.r.
	1

prahta
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 28.r.
	8

prahta^
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 5.r.
	1

prahtam
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 18.r.
	2

prahtigeem
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 2.r.
	1

prahtigi
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 9.r.
	1

prahtigs
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 7.r.
	1

prahtigus
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 3.r.
	1

prahti˛a^
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 31.r.
	1

prahts
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 33.r.
	5

prahtu
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 25.r.
	12

prawee˙chu
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 27.r.
	1

pra˙˙a
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 33.r.
	15

preeka
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 18.r.
	1

preeka^
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 25.r.
	1

preeks
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 4.r.
	9

preeku
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 15.r.
	13

preek˙ch
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 19.r.
	26

preek˙cha^
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 23.r.
	2

preek˙chu
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 1.r.
	1

preek˙chžihmi
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 24.r.
	3

preezajahs
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 2.r.
	3

preezajees
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 5.r.
	2

preezajeetees
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 7.r.
	2

preezas
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 8.r.
	1

preezas=mahzibas
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 9.r.
	1

preezatees
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 18.r.
	10

preeza˙chohs
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 15.r.
	1

preeza˙ees
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 8.r.
	1

preeziga
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 28.r.
	1

preezigi
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 12.r.
	1

preezigs
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 23.r.
	1

preezigu
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 7.r.
	1

preežteris
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 23.r.
	1

prek˙ch
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 2.r.
	1

pret
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 22.r.
	34

prett
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 32.r.
	7

pretti
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 19.r.
	11

prohti
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 23.r.
	2

pulgo
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 22.r.
	1

p´ahwu˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 33.r.
	1

p´aweju
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 1.r.
	1

p║ett
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 18.r.
	1

raddeem
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 29.r.
	2

raddi
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 25.r.
	1

raddija
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 13.r.
	1

raddijis
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 4.r.
	9

raddijumu
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 30.r.
	1

raddijumus
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 4.r.
	1

radditai
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 19.r.
	1

radditais
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 19.r.
	1

radditaja
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 10.r.
	1

radditajs
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 5.r.
	2

radditaju
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 12.r.
	1

raddi˙chana
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 12.r.
	1

raddi˙chanas
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 6.r.
	1

raddjs
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 8.r.
	1

raddu
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 29.r.
	2

rahdahs
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 24.r.
	1

rahdiht
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 5.r.
	1

rahdijees
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 15.r.
	1

rakžteem
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 14.r.
	1

rakžtijis
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 3.r.
	1

rakžtiju˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 24.r.
	1

rakžto^s
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 19.r.
	2

raud
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 1.r.
	1

raudadameem
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 27.r.
	1

raudajt
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 27.r.
	1

raugait
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 8.r.
	1

raugees
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 18.r.
	1

redž
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 28.r.
	6

redžama
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 1.r.
	1

redžamahm
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 3.r.
	1

redžamas
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 27.r.
	1

redžams
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 2.r.
	1

redžehs
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 22.r.
	1

redžeht
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 15.r.
	4

redžei˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 32.r.
	1

redžeji˙i
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 22.r.
	1

redžetu
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 11.r.
	1

redže˙im
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 25.r.
	1

redži
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 32.r.
	4

reem
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 26.r.
	8

reiži
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 19.r.
	1

rihkam
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 12.r.
	1

riht
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 27.r.
	1

rihta
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 25.r.
	1

rohdahs
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 17.r.
	2

rohka
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 3.r.
	1

rohka^
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 25.r.
	2

rohka^s
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 24.r.
	1

rohkai
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 5.r.
	1

rohkas
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 27.r.
	5

rohku
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 21.r.
	2

ru
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 6.r.
	1

ruhktuma^
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 17.r.
	1

runnaht
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 1.r.
	1

runnajeet
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 4.r.
	1

runnaju
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 28.r.
	1

runnaju˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 29.r.
	1

rupjeem
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 31.r.
	1

sahras
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 26.r.
	1

sakk
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 20.r.
	2

sakki
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 6.r.
	1

sal
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 21.r.
	4

sam
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 5.r.
	1

sawus
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 20.r.
	1

schehligs
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 15.r.
	1

schehlo
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 29.r.
	1

schehlums
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 11.r.
	1

sihr
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 11.r.
	2

speedeja
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 14.r.
	1

spehjam
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 17.r.
	1

steffenhagen
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 14.r.
	1

sw
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 10.r.
	1

swehtais
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 23.r.
	1

ta
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 7.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 10.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 22.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 26.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 25.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 45.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 9.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 47.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 13.r.
	133

ta`
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 9.r.
	3

tad
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 19.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 64.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 14.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 85.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 11.r.
	124

tadeh´
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 3.r.
	10

taggad
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 12.r.
	1

tahda
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 17.r.
	2

tahdahm
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 12.r.
	1

tahdas
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 17.r.
	3

tahdeem
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 22.r.
	6

tahds
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 18.r.
	3

tahdu
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 7.r.
	12

tahdus
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 11.r.
	1

tahlu
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 10.r.
	1

tahm
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 12.r.
	5

tahs
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 28.r.
	43

tai
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 9.r.
	6

taižnibas
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 6.r.
	1

tai˙a
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 8.r.
	1

tai˙ees
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 29.r.
	1

tai˙iju˙ees
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 10.r.
	1

tai˙itees
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 6.r.
	1

tai˙na
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 29.r.
	1

tai˙nais
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 8.r.
	1

tai˙nak
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 13.r.
	1

tai˙nam
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 24.r.
	3

tai˙neem
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 20.r.
	2

tai˙ni
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 13.r.
	9

tai˙niba
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 27.r.
	1

tai˙nibas
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 9.r.
	5

tai˙nibu
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 18.r.
	1

tai˙no
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 1.r.
	2

tai˙nohts
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 8.r.
	2

tai˙ns
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 30.r.
	7

tai˙nu
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 6.r.
	4

tai˙nus
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 1.r.
	1

tai˙ohs
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 2.r.
	1

tam
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 10.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 39.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 5.r.
	63

tanni^
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 14.r.
	1

tapat
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 14.r.
	1

tapehz
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 15.r.
	43

tappa
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 15.r.
	1

tappis
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 18.r.
	7

tappu˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 16.r.
	3

taps
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 27.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 45.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 12.r.
	9

tapt
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 21.r.
	12

taptu
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 26.r.
	4

tap˙chu
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 21.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 64.lpp. 6.r.
	3

tas
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 21.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 32.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 10.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 48.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 2.r.
	3 3 Lod1778_WTMD 57.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 13.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 79.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 18.r.
	181

tawa
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 30.r.
	19

tawa^
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 27.r.
	5

tawahm
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 31.r.
	1

tawam
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 29.r.
	1

tawas
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 12.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 16.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 33.r.
	12

taweem
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 32.r.
	2

taws
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 2.r.
	14

tawu
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 9.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 44.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 5.r.
	26

tawus
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 10.r.
	2

tee
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 29.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 36.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 25.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 63.lpp. 26.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 63.lpp. 27.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 63.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 3.r.
	83

teek
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 11.r.
	3

teekams
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 9.r.
	1

teem
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 30.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 38.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 28.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 69.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 7.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 76.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 31.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 81.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 16.r.
	117

teews
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 11.r.
	1

tee˙a
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 28.r.
	4

tee˙ahs
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 26.r.
	1

tee˙atais
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 10.r.
	1

tee˙ati
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 27.r.
	1

tee˙cham
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 9.r.
	1

tee˙u
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 12.r.
	2

tehrže˙chanas
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 15.r.
	1

tehwa
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 26.r.
	8

tehwam
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 6.r.
	2

tehweem
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 11.r.
	1

tehwi˙chki
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 18.r.
	1

tehwi˙chkigi
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 16.r.
	2

tehws
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 9.r.
	22

tehwu
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 5.r.
	11

teikt
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 8.r.
	1

teik˙im
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 9.r.
	1

teiz
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 16.r.
	12

teizam
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 15.r.
	7

teizama
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 7.r.
	1

teizu
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 27.r.
	2

tew
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 27.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 43.lpp. 18.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 43.lpp. 23.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 43.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 6.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 59.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 1.r.
	91

tewi
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 22.r.
	5

tewim
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 21.r.
	19

tewis
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 20.r.
	4

tezze˙chanu
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 18.r.
	1

težtamenta^
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 9.r.
	2

te˙˙al
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 24.r.
	1

tihra
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 10.r.
	1

tihrumus
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 33.r.
	1

tih˙cha^
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 5.r.
	1

tih˙cheem
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 24.r.
	2

tih˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 18.r.
	3

tik
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 6.r.
	22

tikkai
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 14.r.
	1

tikkumeem
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 15.r.
	3

tikkumus
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 11.r.
	1

tikku˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 11.r.
	2

tim
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 14.r.
	9

tit
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 29.r.
	2

tiz
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 9.r.
	3

tizz
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 27.r.
	6

tizzeet
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 11.r.
	1

tizzeht
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 25.r.
	5

tizzej˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 28.r.
	1

tizziba
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 5.r.
	3

tizziba^
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 20.r.
	2

tizzibai
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 25.r.
	1

tizzibas
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 19.r.
	8

tizzibi˛u
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 21.r.
	1

tizzibu
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 20.r.
	6

tizzigam
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 1.r.
	2

tizzigeem
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 24.r.
	3

tizzigi
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 32.r.
	1

tizzigs
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 22.r.
	1

tizzigu
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 19.r.
	5

tizzigus
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 18.r.
	1

tizzu
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 30.r.
	1

to
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 4.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 9.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 13.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 15.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 33.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 17.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 4.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 32.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 25.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 33.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 30.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 44.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 15.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 48.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 21.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 48.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 5.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 73.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 3.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 78.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 24.r.
	287

tohp
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 7.r.
	30

tohpam
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 10.r.
	3

tohpat
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 32.r.
	1

tohpi
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 27.r.
	2

tohpu
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 2.r.
	4

tohs
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 1.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 12.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 31.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 19.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 1.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 41.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 18.r.
	51

tomehr
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 21.r.
	4

tomher
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 1.r.
	1

traks
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 9.r.
	1

tre˙cha
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 22.r.
	1

tre˙cha^
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 31.r.
	1

tre˙chu
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 11.r.
	1

trihs
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 21.r.
	5

trihskahrtiga
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 23.r.
	1

trihsweeniga
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 6.r.
	1

trihsweenigu
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 25.r.
	1

truhkums
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 1.r.
	2

truhkumu
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 31.r.
	1

tu
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 15.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 14.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 27.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 20.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 3.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 44.lpp. 14.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 44.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 1.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 54.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 4.r.
	122

tuda´
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 33.r.
	1

tuhkžto˙cheem
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 16.r.
	1

tum˙cha
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 9.r.
	1

tum˙ibas
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 34.r.
	2

tur
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 19.r.
	27

turr
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 16.r.
	2

turrahs
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 1.r.
	9

turramees
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 28.r.
	1

turredams
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 6.r.
	1

turrehs
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 1.r.
	2

turreht
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 6.r.
	10

turrejs
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 20.r.
	2

turretees
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 20.r.
	17

turri
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 7.r.
	2

turrohs
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 15.r.
	2

turru
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 3.r.
	1

tuwaka
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 17.r.
	3

tuwakam
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 12.r.
	2

tuwaks
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 24.r.
	3

tuwaku
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 1.r.
	17

tuwu
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 9.r.
	1

twertees
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 11.r.
	1

tžchetrde˙mita^
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 4.r.
	1

tžchetrde˙mits
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 3.r.
	1

tžchuh˙ka
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 23.r.
	1

t˙chakla
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 12.r.
	1

ugguni^
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 28.r.
	2

ugguns
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 30.r.
	1

uhdeni
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 4.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 47.lpp. 15.r.
	4

uhdens
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 3.r.
	1

un
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 20.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 7.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 14.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 9.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 26.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 11.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 10.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 13.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 17.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 19.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 5.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 24.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 16.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 26.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 23.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 32.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 2.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 37.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 9.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 43.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 29.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 44.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 24.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 45.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 17.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 46.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 1.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 48.lpp. 16.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 48.lpp. 17.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 48.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 27.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 50.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 12.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 51.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 21.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 52.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 20.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 53.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 6.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 60.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 9.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 64.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 6.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 66.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 24.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 75.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 26.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 76.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 24.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 80.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 10.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 81.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 5.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 84.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 4.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 85.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 14.r.
	502

un{uu}
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 7.r.
	1

uppure
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 7.r.
	1

uppuris
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 20.r.
	1

us
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 6.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 24.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 12.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 32.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 23.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 55.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 13.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 61.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 3.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 78.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 6.r.
	106

usaudžinaht
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 27.r.
	1

useet
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 1.r.
	2

usluhko
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 24.r.
	1

usmahk˙chanahm
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 25.r.
	1

usmohdinahs
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 17.r.
	1

usmohdinahts
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 27.r.
	2

usmohdinajs
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 24.r.
	1

usmohdsamees{nsmohsdamees}
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 22.r.
	1

usrakžtiti
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 22.r.
	1

usraudži˙chana
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 15.r.
	1

ustizzamam
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 6.r.
	2

ustizzami
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 24.r.
	2

ustizzams
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 2.r.
	4

ustizzeht
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 12.r.
	2

ustizzibai
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 20.r.
	1

ustizziga
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 12.r.
	1

ustizzigi
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 13.r.
	1

ustizzigs
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 4.r.
	1

usturr
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 15.r.
	3

usturreht
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 22.r.
	1

usturrejis
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 11.r.
	1

usturri
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 33.r.
	1

usturru
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 16.r.
	4

uswehlejs
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 17.r.
	1

uszeltees
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 29.r.
	1

us{sn}
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 32.r.
	1

us˛ehmis
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 19.r.
	1

us˛emm
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 12.r.
	2

us˛emt
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 11.r.
	5

us˛emts
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 6.r.
	1

us˙kubbina
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 1.r.
	1

us˙kubbinaht
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 6.r.
	1

w
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 29.r.
	1

wadda
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 31.r.
	3

waddi
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 25.r.
	1

waddidams
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 21.r.
	1

waddiht
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 1.r.
	1

waddihts
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 19.r.
	1

wadditi
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 27.r.
	1

waddoni
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 2.r.
	1

waddons
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 26.r.
	1

wahjakam
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 12.r.
	1

wahrda
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 11.r.
	3

wahrda^
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 22.r.
	2

wahrdeem
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 17.r.
	21

wahrdi
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 28.r.
	3

wahrds
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 11.r.
	13

wahrdu
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 6.r.
	13

wahrdus
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 23.r.
	3

wahrtahs
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 16.r.
	1

waidneeks
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 2.r.
	1

waiga
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 13.r.
	3

waigs
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 21.r.
	1

waigu
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 29.r.
	3

waijaga
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 17.r.
	3

wainigi
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 31.r.
	1

wainiýs
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 30.r.
	1

wairak
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 16.r.
	16

wairs
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 19.r.
	2

wakkar
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 10.r.
	4

wakkar=ehdeeni
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 2.r.
	1

wakkarehdeena
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 21.r.
	1

wakkarehdeena^
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 14.r.
	2

wakkarehdeenu
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 3.r.
	1

walda
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 6.r.
	4

waldiht
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 11.r.
	2

waldineekeem
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 9.r.
	1

waldineeku
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 4.r.
	1

walditajeem
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 12.r.
	3

walditajus
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 15.r.
	3

walditees
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 23.r.
	1

waldneeks
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 3.r.
	1

walko
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 7.r.
	1

walkoht
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 9.r.
	1

walloda^
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 7.r.
	1

walloda^{walloda}
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 11.r.
	1

walžtiba
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 26.r.
	4

walžtiba^
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 27.r.
	2

walžtibas
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 16.r.
	5

walžtibu
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 30.r.
	3

war
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 22.r.
	1

warr
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 16.r.
	43

warra
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 27.r.
	4

warra^
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 27.r.
	1

warram
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 11.r.
	18

warras
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 20.r.
	3

warreht
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 2.r.
	1

warren
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 33.r.
	2

warretu
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 15.r.
	2

warri
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 17.r.
	13

warrig
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 23.r.
	1

warri{warritu}
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 1.r.
	1

warru
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 71.lpp. 19.r.
	3

wa´´i˛am
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 13.r.
	1

wedd
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 3.r.
	1

ween
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 27.r.
	14

weena
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 14.r.
	16

weenam
	1 1 Lod1778_WTMD 1.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 5.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 6.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 1.r.
	11

weenas
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 1.r.
	1

weenigi
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 6.r.
	1

weenigs
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 17.r.
	3

weenigu
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 5.r.
	2

weenpeedžimmu˙chu
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 6.r.
	1

weenreiž
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 19.r.
	4

weens
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 68.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 18.r.
	45

weentee˙ibas
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 14.r.
	1

weenu
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 9.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 24.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 25.r.
	18

weeta^
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 34.r.
	1

weeta^s
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 11.r.
	1

weeti˛u
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 13.r.
	1

weetu
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 15.r.
	1

wee˙is
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 7.r.
	1

wehderu
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 18.r.
	1

wehl
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 4.r.
	11

wehlej˙chi
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 7.r.
	1

wehra^
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 15.r.
	1

wehrtas
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 19.r.
	1

wella
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 38.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 27.r.
	8

wellam
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 27.r.
	3

welli
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 25.r.
	1

wellu
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 22.r.
	2

wels
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 9.r.
	3

wezza
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 29.r.
	1

wezzajeem
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 32.r.
	1

wezzakeem
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 74.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 17.r.
	9

wezzaki
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 1.r.
	2

wezzakus
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 76.lpp. 13.r.
	2

wezzeem
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 3.r.
	2

wezzuma
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 15.r.
	1

wezzuma^
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 26.r.
	2

wezzumu
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 27.r.
	2

wežt
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 20.r.
	2

wežžela
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 32.r.
	1

we˙˙ela
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 1.r.
	1

we˙˙eleem
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 20.r.
	1

we˙˙eliba
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 10.r.
	1

we˙˙elibas
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 12.r.
	1

we˙˙elibu
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 64.lpp. 18.r.
	9

we˙˙els
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 18.r.
	3

we˙˙elu
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 33.r.
	1

widdu
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 22.r.
	1

widdutaju
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 31.r.
	1

wihl
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 31.r.
	1

wihlip
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 6.r.
	1

wihns
	1 1 Lod1778_WTMD 48.lpp. 29.r.
	1

wihreem
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 28.r.
	1

wihrus
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 16.r.
	1

wih║eem
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 10.r.
	1

wilemonu
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 28.r.
	1

wiltibas
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 16.r.
	1

win˙ch
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 13.r.
	4

wirs
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 13.r.
	1

wir˙
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 8.r.
	1

wir˙u
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 13.r.
	1

wir˙u^
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 23.r.
	1

wižž
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 17.r.
	1

wi˛žch
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 24.r.
	3

wi˛˛a
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 20.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 33.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 36.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 42.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 47.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 55.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 7.r.
	56

wi˛˛am
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 51.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 67.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 18.r.
	19

wi˛˛as
	1 1 Lod1778_WTMD 77.lpp. 27.r.
	1

wi˛˛eem
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 23.r.
	2

wi˛˛i
	1 1 Lod1778_WTMD 63.lpp. 23.r.
	1

wi˛˛u
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 34.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 35.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 37.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 66.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 16.r.
	29

wi˛˛us
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 20.r.
	1

wi˛˙ch
	1 1 Lod1778_WTMD 3.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 4.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 9.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 10.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 2.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 11.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 17.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 11.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 12.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 13.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 14.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 15.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 16.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 17.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 19.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 22.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 25.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 15.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 26.lpp. 33.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 27.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 28.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 29.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 30.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 31.lpp. 27.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 32.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 34.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 39.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 1.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 41.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 45.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 46.lpp. 20.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 49.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 50.lpp. 31.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 22.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 52.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 53.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 54.lpp. 24.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 56.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 57.lpp. 6.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 58.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 58.lpp. 12.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 58.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 8.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 59.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 60.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 61.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 17.r.
	2 2 Lod1778_WTMD 67.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 70.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 23.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 28.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 73.lpp. 29.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 4.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 7.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 14.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 75.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 78.lpp. 5.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 79.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 80.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 81.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 11.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 13.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 82.lpp. 16.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 83.lpp. 12.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 9.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 14.r.
	159

wi˙s
	1 1 Lod1778_WTMD 85.lpp. 6.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 86.lpp. 13.r.
	2

wi˙sdži´´aka^
	1 1 Lod1778_WTMD 69.lpp. 33.r.
	1

wi˙wairak
	1 1 Lod1778_WTMD 62.lpp. 17.r.
	1

wi˙˙
	1 1 Lod1778_WTMD 7.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 8.lpp. 10.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 11.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 18.lpp. 21.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 21.lpp. 17.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 23.lpp. 30.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 24.lpp. 18.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 40.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 2.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 25.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 43.lpp. 26.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 44.lpp. 3.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 65.lpp. 19.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 72.lpp. 32.r.
	1 1 Lod1778_WTMD 84.lpp. 27.r.