V‚rdformu skaits: 41
V‚rdlietojumu skaits: 50


amen
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 7.r.
	1

badeckle
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 6.r.
	1

bvs
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 3.r.
	1

debbes
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 3.r.
	1

debbessis
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 1.r.
	1

denische
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 4.r.
	1

dvth
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 4.r.
	1

eckschan
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 1.r.
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 3.r.
	2

enak
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 2.r.
	1

es
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 1.r.
	1

grake
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 5.r.
	1

ka
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 3.r.
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 5.r.
	2

kas
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 1.r.
	1

lovna
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 6.r.
	1

lovne
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 7.r.
	1

mayse
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 4.r.
	1

mess
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 5.r.
	1

mums
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 2.r.
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 4.r.
	2

mus
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 1.r.
	1

mvms
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 5.r.
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 6.r.
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 7.r.
	3

mvsse
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 4.r.
	2 2 Laz1557_PN --.lpp. 5.r.
	3

ne
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 6.r.
	1

nv
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 7.r.
	1

pammat
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 5.r.
	1

pammate
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 5.r.
	1

passarza
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 7.r.
	1

patradveken
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 6.r.
	1

pett
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 7.r.
	1

praatz
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 3.r.
	1

schoden
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 4.r.
	1

schvvetitz
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 1.r.
	1

svmmes
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 4.r.
	1

ta
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 3.r.
	1

tabes
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 1.r.
	1

tovvs
	2 2 Laz1557_PN --.lpp. 2.r.
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 3.r.
	3

tv
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 1.r.
	1

vvaarcz
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 2.r.
	1

vvalstibe
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 2.r.
	1

vvedde
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 6.r.
	1

vvvrsan
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 3.r.
	1

vvvsse
	1 1 Laz1557_PN --.lpp. 7.r.
	1