nezinâms

LGL1685_V5

0. lpp.

1: Letti§che Gei§tliche
2: Lieder
3: Und P§almen / Collecten und
4: Gebäte / §o das gantze Jahr durch in
5: Chri§tlicher Ver§amblung zu Hau§e und in
6: der Kirchen gebraucht werden /
7: Wie §ie vormahln
8: Durch den §el: Herrn
9: GEORGIUM MANCELIUM,
10: SS. Theol. Licent. weiland Für§tl.
11: Churländi§chen Hoffprediger /
12: Jn Letti§cher Sprache außgegeben /
13: Nunmehr wieder neu auffgelegt / und mit
14: Hn. Chri§t. Füreckers und andern Treuen Seel-
15: §orgern §chönen Reimliedern vermehret.
16: Ad Zoilum:
17: Serviat omne Deo §tudium, fremat orbis & orcus:
18: Rumpatur Momus: Sat, placuis§e DEO:
19: RJGA /
20: Bey und auff Ko§ten Georg Matth.
21: Nöllern in der Kramer=Stra§§e. 1685.

1. lpp.

1: I.
2: Von der Zukunfft und Men§chwerdung
3: JESU CHRJSTJ.
4: Antiphona,
5: Jm Advent des HErren / §o
6: zum Anfange der Ve§per ge§ungen wird.
7: Ecce concipies & paries Filium &c.
8: REd§i / tu tapß gruta úawahs Mee§úahs /und
9: töw weens Dähls peed§imbs / tha Wahrdu buhß töw
10: JE§um dehweht / tas taps leels /
11: Und weens Dähls tha wi§úa auxtaka dähwähts.
12: Der Hymnus und Lobge§ang zum Advent ;
13: Veni Redemtor gentium.
14: NUn nahtz tahß Pa§úaules Pe§titais /
15: Tahß Jumprawas Bährns att§ihts /

Par

2. lpp.

1: Par ko §öw brienoyahs wi§úa Pa§úaule /
2: Deewam tahda Peed§im§chana pattieck.
3: 2. Nhe no Wiera A§úini / neds no Mee§úu /
4: Bett ween no to Úwähtu Gharru /
5: Gir Deewa Wahrds tappis Zillwähks /
6: Und §eed weenas Úeewas Auglis.
7: 3. Thaß Jumprawas Mee§úa apgrutenata tappa
8: Tomähr pallicka Ghods §kie§ts pagglabbohts /
9: Att§piedeya da§chadi krahßni Dahwani /
10: Deews by úawa` Ghodiba`.
11: 4. Winòs ißghaya aran úawu Kambari /
12: To §kie§tu Koniòja D§iewohkli /
13: Patteeß Deews und Zillwäks /
14: Úawu Zeïïu tätzädams §teids.
15: 5. Winòs ißtetzeya no Thäwu /
16: Und ghree§ehs attkal py Thäwu /
17: Brautza Elles dibbina` /
18: Und attkal py Deewa Krähßlu.
19: 6. Katters tu e§úi tam Thäwam lieds /
20: Ußwarri úawahß Mee§úahs /
21: Ka taws muh§chiegs Deewiegs Spähks /
22: Eek§chan mums to wahyu Mee§úu ußturr.
23: 7. Tawa Úille §pied §poh§che und krahßne /
24: Tai Nacktei gir jauns Ghai§chums /
25: Tum§ibai nhe buhß nahkt eek§chan /
26: Ta Titziba palleek alla§ch §kaidra.
27: 8. Ghods gir Deewam tam Tähwam úatziets /
28: Ghods gir Deewam winòa Dählam /
29: Ghods gir Deewam tam Úwähtam Gharram /
30: Alla§chien und muh§chiege /Amen.

Nun

3. lpp.

1: Nun komm der Heyden Heiland.

Kristofors Fîrekers

2: NAhz tu Ïau§cho Pe§titais /
3: Ko mums Deews ir dahwanais /
4: Behrniòs §chíie§tas Jumprawas /
5: Par ko wi§§i brienojas.
6: 2. Nhe no Wiera A§§nim nahk;
7: Bet tas Úwehtais Garriò§ch mahk
8: Tahdu Augli Gaiúma^ Zellt /
9: Likt no Jumpraws Meeúahm §elt.
10: 3. Meitas Meeúas gruhtas tohp;
11: Tomehr úawu Gohdu kohp:
12: The ween §chíie§tais Gohdiò§ch §pied /
13: Kur pats §kaidrais Deewiòß miet.
14: 4. Wiò§ch no Debbeß nolai§chahs /
15: Zilwähks tohp in §emmojahs;
16: Kur to Deews gribb / tiek tam eet /
17: Par mums úawas A§§nis leet.
18: 5. Wiò§ch no Tähwa nahzis úchurp /
19: Pehz pee Tähwa gahjis turp /
20: Elle^ brauzis; pehz tas pats
21: Deewa Krehúla^ úehdinats.
22: 6. Wiòòam peedärr Tähwa Gohds /
23: Úawahm Meeúahm Spähks ir dohts /
24: Kas muhs Wahjus §pähzina /
25: Nahk ikweenam Palliga^.
26: 7. Úchis taws Úchuhplits §po§chi §pied /
27: Gaiúchums Nakti^ by tobried;
28: Tas wehl taggad aisòemm muhs /
29: Spiedehs tam / kas tizzigs buhs.
30: 8. Deewam Tähwam muh§chigs Gohds /

Tah-

4. lpp.

1: Tahpatt wiòòa Dählam dohts /
2: Úwehtam Garram arrid§an
3: Úakkam Úlaw in Pateik§chan.
4: Jm Thon : Vom Himmel hoch da kom ich her / etc.
5: ÚLahwäts gir taß wi§úewallditais Deews /
6: Katters par mums ap§chäloyees gir /
7: Und úuhtiyis úawu wi§úemiïaku Dählu /
8: No úöw d§imbtu auxtaka^ Ghoda^.
9: 2. Ka taß muh§úo Pe§titays taptu /
10: Mums pe§titu no to Grähko Naßtu /
11: Und zaur úawu Schäla§tibu und Taißnibu /
12: Eewäßtu muh§chiga` Skaidriba`.
13: 3. O leela Schäla§tiba und Lehniba / Zillwähks
14: O d§iïïa Mielä§tiba!
15: Deews darra tahdu Darrbu / ka tam nhe weens
16: Neds Engelis par to ghann patteikt warr.
17: 4. Deews ußjämm muh§úu Zillwäzigu Ghiemi /
18: Taß Radditaiß wi§úo Leeto /
19: Winòs nhe ap§mey weenu nabbagu Úeewu
20: Ka tas Zillwähks taptu winòahß Mee§úahß.
21: 5. Ta Tähwa Wahrds no muh§chibas /
22: Tohp Mee§úa wi§úa Schkie§tiba /
23: Tas Eeúakums unde taß Ghalls /
24: Dodahß par mums leelohs Bähdohß.
25: 6. Kaß gir taß Zillwäks / kaß gir winòa Darrbs
26: Ka Deews úawu Dählu par to dohd?
27: Kam mehs wayagham tai auxtakai Manntai /
28: Ka ta muh§úo dehï tha darra?
29: 7. Ock way teem Ïaudeem /kattri töw nitzina
30: To Schäla§tibu nhe úayäm /

Nhe

5. lpp.

1: Nhe grib klau§úiet tha Dähla Balxni /
2: Us to palleek Deewa Dußmiba.
3: 8. O Zillwäks / ka tu to nhe proht
4: Tawam Koniòjam prettie eedt /
5: Katters py töw nahk tick Lehnprahtiegs /
6: Und töwis tick úirrdige aisjämmahs.
7: 9. Ey ußjem to §chodeen ar Preeku /
8: Úatai§úi tam to Zeïïu tawahß Úirrds /
9: Ka taß warr nahkt tawa` Prahta` /
10: Und tu dabbu no úawu Schäla§tibu.
11: 10. Padohd tam tawu Úapra§§chanu /
12: Schinni §chäliga` Attnahk§chana` /
13: Padohd winòa Úwähtibai
14: Tohs Darrbus tawas taißnibas.
15: 11. Ja tu to darri /tad buhß winòs taws /
16: Pa§úargha töw par tahß Elles Mohkas /
17: Ja nhe / tad töw labb úarghayeeß /
18: Ai§to winòs töw aiߧlähds tahs Debbe§úes Durrwis.
19: 12. Úawa pirrma Attnahk§chana §chinni Pa§§aule /
20: Gir biyu§úi ïohte lehniga
21: Ta ohtra buhß ïohte barrga /
22: Teem Beßdeewigeem par leelu Mohku.
23: 13. Bett tee kattri eek§chan Chri§to §tahw
24: Ee=eeß tad leela` Preeziba` /
25: Und buhß py to Engeïo Drauds /
26: Ka teem nheneekada Nhelaime wairs kaitehß.
27: 14. Tam Tähwam auxta` Ghodiba`
28: Ar úawu weenu ped§imbtu Dählu /
29: Ta lieds arrid§an tam Úwähtam Gharram
30: Gir Gohds und Úlawa muh§chiege /

Magni-

6. lpp.

1: Magnificat.
2: Manna Dwe§úele teitz to Kungu / und mans
3: Gharrs eepreezeenayahß par to Deewu
4: mannu Pe§titayu.
5: Ai§to taß gir Sämmo§chanu úawas Kallpo-
6: nes ußraud§iyis / Red§i / no §cho laiku man úwäh-
7: tu teiks wi§úi Bährno Bährni.
8: Ai§to taß gir leelu leetu py mann darriyis / kat-
9: ters §pehtziegs gir / und kattra Wahrds úwähts gir.
10: Und winòa Schäla§tiba palleek no weenas Zill-
11: tas ihs ohtras / py teem / kattri to biya.
12: Taß gir §pehtziegs ar úawu Ällkonu / und ißkai§-
13: úa tohs / kattri ghrä§ni gir úawas Sirrds Prahta`.
14: Taß gruh§ch tohs Spehziegus no to Kräh§lu /
15: und pazeïï tohs Sämmo§chus auk§cham.
16: Tohs Jßallku§chus peepillda tas ar Labbibu /
17: und att§tay tohs Baggatus tuck§chus.
18: Taß peeminn tahß Schäla§tibas / und ußpal-
19: lieds úawam Kallpam J§rael.
20: Ka taß gir runnayis muh§úeem Tähweem Abra-
21: ham / und winòa Úäklam muh§chiege.
22: Gohds gir tam Tähwam / tam Dählam / und
23: tam Úwähtam Gharram / Ka no pirrmo Eeúa-
24: kumu gir biyis / und palleek muh§chiege muh§cham /
25: Amen.
26: Additio.
27: Chri§tum muh§úu Pe§titayu / muh§chigu Deewu /
28: Marjas Dählu / teitzam mehs muh§chige / Amen.
29: IN DIE
30: ANNUNCIATIONIS MARIAE,
31: RESPONSORIUM
32: Haec e§t Dies, quam fecit Dominus, &c.

Schy gir

7. lpp.

1: Schy gir ta deena Kattru tas Kungs
2: gir darriyis.Schodeen taß Kungs gir tahs
3: bähdas úawo Ïau§cho usred§eyis / u. Pe§ti§cha-
4: nu úutiyis. Schodeen / Schodeen tha Nah-
5: we kattru weena Úeewa eewäddu§úi by / weenas Seewas
6: Dählß gir iß=d§innis.
7: I.CANTUS.
8: Schodeen / Schodeen / gir Deews
9: Zilwähks tappis.

II.CAN-

8. lpp.

1: II.CANTUS.
2: Schodeen /Schodeen /Schodeen / gir
3: Deews Zillwähks tappis.
4: Infima vox.
5: Schodeen /Schodeen / Schodeen / gir Deews Zill-
6: wähks tappis.
7: Taß kaß taß gir biyis / taß gir taß pallitzis / und to
8: kaß taß nhe gir biys / gir taß ußjemees / Tapehtz to eeúa-
9: kumu mu§úahs Pe§ti§chanas laideeta mums Úir-

dih-

9. lpp.

1: dighe attghadatees / und ar lyxmighu
2: Prahtu úatziet:Úlawa gir töw Deewam
3: Kungham eek§chan auxtu Däb=bä§úu.
4: Das
5: Re§pon§orium, H¿ce§tdies.
6: Diß i§t ein Tag der Ehren.
7: Nach der Stimme:
8: Nun la§t uns GOtt dem HErren.

Kristofors Fîrekers

9: ÚChie ir ta Gohda=deena /
10: No Deewa patti weena /
11: Kad Deews pee mums ir nahzis /
12: Jn Meeúa^s d§iewoht úahzis / ij.
13: 2. Wels Galwu pahr mums Krattijs;
14: Deews muhúas Bähdas §kattijs:
15: Muhs no§chehlojs pee úewis /
16: Mums Pe§tiúchannu dewis.ij.
17: 3. Ta Nahwe nahk no Úeewas /
18: No pirmas Mahtes Eewas:
19: Bet Meitas Dehls ir nahzis /
20: Kas winò §emmeh mahzis.ij.
21: 4. Deews Zilweks tohp no Teeúas /
22: Jn òemmahs muhúas Meeúas:
23: Winòs palleek tas / kas bijis;
24: Jn tomehrt ar mums mijiß.ij.

Ak-

10. lpp.

1: 5. Ak!úchy ir aug§ta Leeta /
2: Pats Deews nahk muhúa^ Weeta^ /
3: Reds / to buhs mums likt Sinòa^ /
4: Jn turretees pee winòa.ij.
5: 6. Mums úazziet buhs ar Preeku:
6: Us úawu Radineeku:
7: Tu Behrniò§ch nahzi úweizams!
8: Taws Wahrdiò§ch muhúcham teizams! ij.
9: Collect im Advent.
10: MYïais Kungs und Deews / ußmohdini
11: mums / ka mehs ghattawi ä§úam / kad
12: taws Dähls nahk / ka mehs to ar preezi-
13: gu Úirrdi §ayembt warram:zaur to pa§§chu
14: tawu myïu Dählu muh§úu Kungu JE§um
15: Chri§tum / Amen.
16: II.
17: Von der Gebuhrt JESU Chri§ti
18: CHri§tum buhs mums úlaweht krahßne /
19: Tahß §kie§tas Jumprawas Marias Dählu /
20: Tick tahï ka tha myïa Úaule §pied /
21: Und ihs wi§úas Pa§úaules ghalla` §tepyahs.
22: 2. Taß úwähts Radditais wi§úas leetas
23: Apwilka Kalpa wayhu Mee§úu /
24: Ka taß to Mee§úu zaur to Mee§úu attpe§titu /
25: Und winòa Raddiyums wißkim nhe taptu úamai-
26: tats.
27: 3. Ta Deewa Schäla§tiba no auxtu Debbe§úu /
28: Eek§chan tahs §kie§tas Mahtes Mee§úahs eedohdahs /
29: Weena Meitiòja näß weenu §läppänu Naßtu /
30: Kattru ta Mee§úa nhe pa§inna.

4. Tas

11. lpp.

1: 4. Tas ghodiegs Nams tahs krahßnas Úirrds /
2: Peepeh§ch Deewa Ba§niza tohp /
3: Kattra nhe weenu Wieru ai§kare neds ad§inna /
4: No Deewa Wahrdu ta apgrutenata attraßta tappa.
5: 5. Ta zeenigha Mahte gir to ped§immu§úi /
6: Kattru Gabriels papreek§che peeúatziya /
7: Kattru úwähts Jahnis ar Lehk§chanu paradiya /
8: Kad tas wehl úawas Mahtes Mee§úahs ghulleya.
9: 6. Tas ghulleya Úeena ïohte Nabbags /
10: To zeetu Úilliet taß nhe apnicka /
11: Maß Peens wiòòa Barriba by /
12: Katters nhe weenu Puttniòu ißalckt licka.
13: 7. Ta Debbe§úa Draud§iba tadehï preezayahs /
14: Tee Engeïi d§eed Deewam Ghodu /
15: Teem Nabbageem Ghanneem tohp úluddenahts /
16: Taß Ghanus und Radditais wi§úas Pa§aules.
17: 8. Úlawa / Ghods und Patteitziba gir Töw §atzieta
18: Chri§te / peed§imbts no §kie§tas Jumprawas /
19: Ar Tähwu und to Úchwähtu Gharru
20: No §cho Laiku muh§chiege /Amen.
21: Gelobet §ey§tu JE§u Chri§t.
22: ÚLawähts e§úi tu JE§u Chri§t /
23: Ka tu Zillwäks peed§immis e§úi /
24: No weenas Jumprawas /taß gir teeß /
25: Tapehtz preezayahs to Engeïo Draud§e / Kyrie elei§o~
26: 2. Tha muh§chiega Thäwa weeniegs Bährns
27: Taggad eek§chan Úilles tohp attra§ts /
28: Eek§chan muh§úu nabbagu Mee§úu und A§úini
29: Aptehrpyahs tha muh§chiega Baggatiba / Kyrie elei-§on.
30: 3. Kattru wi§úa Pa§úaule nhe aptwerr /

Tas

12. lpp.

1: Tas ghull eek§chan Marias Klehpi /
2: Tas gir weens maß Bährniòs tappis /
3: Katters wi§úahs leetaß weens ußturr / Kyrie elei§on /
4: 4. Taß muh§chiegs Ghai§§chums eedt §cheidt eek§chan /
5: Dohd tay Pa§úaulei jaunu Spiedumu /
6: Taß §pied labb widdu pa§úcha^ nackty /
7: Und mums par Ghai§§chumas Bährnus darra /K.
8: 5. Taß Dähls ta Tähwa ih§täns Deews /
9: Weens Wee§úis Pa§úaule tappa.
10: Und wedde mums no §chahß Pa§úaules /
11: Und darra` mums par Bährnus úawa` Wall§tiba` /
12: 6. Tas gir wir§úon Semmes nahtzis nabbags
13: Ka taß par mums ap§chälotohß
14: Und Debbe§úys darritu baggatus /
15: Und úaweem myïeem Engeïeem lied§a / Kyrie elei§on.
16: 7. To gir taß wiß mums darriyis /
17: Úawu leelu Mylä§tibu ar to paradiet /
18: Tadehï preezayahß wi§úa Chri§tita Drau§iba /
19: Und pateitz par to tam muh§chiege / Kyrie elei§on.
20: Jm Thon: Gelobet §ey§tu JE§u Chri§t / &c.
21: ES teitz tew miïais JE§ulinòs /
22: Ka tu peed§immis Zillwäzinòs
23: No weenas §kie§tas Jumprawas /
24: Par to tee Engli preezahjas /Kyrielei§on.
25: 2. Ta d§iewa Deewa weenigs Dähls /
26: Kaß buhdams warrens /auxts und leels
27: Tam Tähwam lieds no Muh§chibas
28: Jr §chodeen kïuys Bährninòs mas /Kyrielei§on.
29: 3. Taß ghull turr eek§chan Marinòs Klähp
30: Kaß úawu úpäzieg Rohk iߧteep

Ghann

13. lpp.

1: Ghann tahï par wi§úu §cho pa§úaul
2: Tas usòem muh§úu Meeß und Kaul / Kyrielei§on.
3: 4. No Mahju weetas taß iß=eet /
4: Kaß raddi wi§úu raddiet Leet /
5: Tas §a=ghull eek§chan Úillites
6: Kaß wi§úu Leet usturr und neß / Kyrielei§on.
7: 5. Tas muh§chiegs Ghai§chums §churp attnahk
8: Und it no jaunu §piedeht úahk /
9: Taß §pied labb pa§chas Nacktis widd /
10: Und mums to ih§ten Zeïïu wedd / Kyrielei§on.
11: 6. Pats Deews pee Zillwäkeems nahk klaht /
12: Ghrib mums ar úew úalied§inaht /
13: Taß kïuh§t mums Nabbageems par Brahï /
14: Kad mähß no Winòu byam tahï / Kyrielei§on.
15: 7. Taß nahkdams ar leel Nabbad§ieb
16: Dohd mums úaw muhú§chieg Baggatieb /
17: Ka Debbe§úieß mums truhx näneek /
18: Bet dabbui§úim to Engel Preek / Kyrielei§on.
19: 8. To wiß Winòs mums par labbu §trahd
20: Und úawu Mila§tieb parahd /
21: Tapätz / O Zillwäks / preezahjeeß /
22: Und Deewam muh§chieg úack Paldees / Kyrielei§on.
23: Grates nunc omnes &c.
24: Laideeta mums Wi§úeem patteickt / Deewam
25: muh§úam Kungham / katters zaur úawu
26: úwähtu Peed§im§chanu mums gir attpe-
27: §tiyis no tha Wälla Spähku und Wall§tibu.
28: Tam peedärrahß / ka mehs ar teem Enge-
29: ïeem d§eedam / alla§chien Ghods gir Deewam
30: eek§chan Auxtibas.

Vom

14. lpp.

1: Vom Himmel hoch da kom ich her /
2: NO auxta Debbe§úu es atteemu /
3: Es attnä§úu jums labbu jaunu Weh§t /
4: Taß labbahs Weh§tes es tick dauds attnä§úu /
5: No teem es d§eedaht und runnaht gribbu.
6: 2. Jums gir §chodeen weens Bährniòs peed§immis /
7: No weenas ißräd§ätas Jumprawas /
8: Weens Bährniòs tick §kai§ts unde krahßnis /
9: Tam buhß juh§úo Preekam und jaukumam buht.
10: 3. Taß gir taß Kungs Chri§tus muh§úo Deews /
11: Tas gribb jums we§t no wi§úu ïaun /
12: Taß gribb pats juh§úo Pe§titais buht /
13: No wi§úeem Ghräkeem darriet §kie§tus.
14: 4. Taß attnäß jums wi§úu Schäla§tibu /
15: Kattru Deews taß Tähws gir úatai§úiyis /
16: Ka jums ar mums Debbe§úies /
17: Buhß d§iewoht nu und muh§chiege.
18: 5. Tad jemmeeta währa` to ih§tänu Siem /
19: To Úilli /und §krandainus Autinus /
20: Turr attrohdaht juhs to Bährninòu /
21: Katters wi§úu Pa§úaules ußturr und näß.
22: 6. Tapehts laideeta mums wi§úeem preezateeß /
23: Und ar teem Ghanneem eet eek§chan /
24: Paluhkoht ko Deews mums gir §kinkoyis /
25: Ar úawu myïu Dählu apghadayis.
26: 7. Jemm währa` manna Úirrds / und paluhko /
27: Kas ghull tur eek§chan Úillites /
28: Kam peedärr taß krahßnis Bährniòs /
29: Taß gir taß myïais JE§ulins.
30: 8. Úummähtz atnahtz tu ghodiegs Wee§úis /

To

15. lpp.

1: To Grehzeneeku nhe e§úi ap§imadeyis /
2: Und nahtz py man eek§chan Waidu /
3: Ka buhß man töw par to patteikt?
4: 9. O Kungs tu Radditays wi§úo leeto /
5: Ka e§úi tu tappis tick §emmiegs /
6: Ka tu teh ghulli úawitu§cha^ Úeena /
7: No kattru Lohpß und E§elis ähd.
8: 10. Und jeb§ch ta Pa§úaule buhtu dauds kahrt tick platta /
9: No dahrgeems Ackmineems und Sältu darrita /
10: Tad buhta ta töw tock dauds ma§a /
11: Par weenu §chaura Schupuliet.
12: 11. Taß Blaweris /und tahß Sie§cha=drehbes /
13: Gir rup§ch Úeens und Lackatiòi /
14: Uß ko Könings tick leels und baggahts
15: Läppo /iht buhta tee tawa Däbbä§úo Wall§tiba.
16: 12. Taßgir töw ta nu pattizis /
17: Ka tu man tee§chani radietu /
18: Ka wi§úahs Pa§úaules Úpähks /Ghods und Mannta
19: Preek§chan töw nhe maxa /nhe pallieds /neds darra.
20: 13. Ock mans wi§úomiïais JE§uliòs /
21: Darreys úöw §kie§tu miextu Ghulltinòu /
22: Paddu§úehtees eek§chan manas Úirrds Wahzinòu /
23: Ka es töwis muh§cham nheaißmir§tu.
24: 14. No to es alla§ch lyxmis äßmu /
25: Lähku und d§eedu alla§chien /
26: To iy§tänu mid§änamu D§eeßmu /
27: Arr Úirrds Preeku tick krahßne.
28: 15. Ghods und Úlawa gir Deewam eek§chan auxtu Kräßlu
29: Kaß mums eekúkinko úawu weenigu Dählu /
30: Par to preezayahs to Engeïo Draud§e /
31: Und d§eed mums tahdu jaunu Ghaddu.

Vom

16. lpp.

1: Vom Himmel hoch da kom ich her / etc.

Johans Otoniss

2: NO auxtu Debbeß eß ateem /
3: Neß labbus jaunus Weh§tes §emm /
4: To labbu Weh§t tick dauds eß neß /
5: Ka wi§§i Ïaudis preezahßees.
6: 2. Jums §chodeen d§immis Bärninòs mas
7: No ißred§ehtas Jumprawas /
8: Tas Bärninòs Deew und Zilwäk Dähls
9: Buhß juhßo Preeks und Jaukums leels.
10: 3. Tas irraid pats Kungs JE§us Chri§t /
11: Kas jums no Gräkeem darries §kie§t /
12: Und pe§ties zaur úaw deewi§k Rohk
13: No wi§§a laun und mu§chig Mohk.
14: 4. Tas neß wiß Schäla§tieb lieds ar §öw
15: No Deewu §awu Debbeß Tähw /
16: Und dohs tur muh§chig muhc§am jums
17: Debbeßies d§iwoht klaht pee mums.
18: 5. Tad leezeet ih§ten Simiet §inò
19: Skrandaiòus Autus Sillitinò /
20: Tur leekahs tas Bährns attra§tees /
21: Kas wiß Pa§§aul ustur und neß!
22: 6. Tapehts laid preezayamees wiß /
23: Und no=eetam ar Ghannems dries
24: Paluhkodam /ka Deews mums Gohd
25: Und ko ar §aw mieï dählu dohd
26: 7. Jem währ mann Úirds und pa§tahw kluß /
27: Raug kas tur Silleh gull und duß?
28: Kam peedär tas jauks Bärenninòs?
29: Tas irraid /miïays Je§ulinòs.
30: 8. Paldees par tawu Atnah§tchan /
31: Tu zeenigs wee§§is /ka buhß man /

Jß-

17. lpp.

1: Jßteikt taw leelu Milä§tieb?
2: Ka tu usòem man Nabbad§ieb.
3: 9. O Kungs Radditays wi§úo leet /
4: Ka pattiek tew tahd §emmig weet?
5: Tu ghull teh wirs §ahwitu§ch Úeen /
6: Ko Lohps und E§els ähd ickdeen.
7: 10. Buht §chi Pa§§aul dauds kahrt tiek platt /
8: Ar dahrgeems Leetams ißdawenaht /
9: Tad tomär töw buht ma§a leet
10: Und nhe weena labba Schupul weet.
11: 11. Taw Suddrab / Selt / Sie§ch dräbiting /
12: Tee ir rup§ch Úeens und Lakkating /
13: Ar to tu leels Kungs rahdajs ta /
14: Kaut buht taw Deebes wal§tiba.
15: 12. Ka tu auxts Könings ta atnahz /
16: Ar to tu man it tee§chan mahz /
17: Ka Pa§úaul ar §aw Ghohd und Spähk
18: Preek§ch töw nhe max / und pallieds neek.
19: 13. Ok mans wißmiïaks JE§u Chri§t /
20: Jßtaiß man Úirdsning jauk und §kie§t /
21: Und töw tur miextu Gulting darr /
22: Ka muh§cham aismir§t töw nhe warr /
23: 14. No to eß alla§ch Liexmis eßm'
24: Und ghribb ar ih§ten Deewa d§eesm'
25: Töw manna Úirdi aismid§naht /
26: Preezahdammees / ka tu man klaht.
27: 15. Úlahw und Ghohds Deews Tähws peedär töw /
28: Ka tu taw weenig Dähl mums dew /
29: Wiß Engel preezahjas tadehï /
30: Und mums labb jauna Ghaddu wehl.

Jm

18. lpp.

1: Jm fin§tern Stall / o^ Wunder groß!
2: Jn §einer eigenen Melodei : Oder nach
3: Jn dich hab ich gehoffet / HERR.

Kristofors Fîrekers

4: EEkúch tumúchas Kuhts / ak Brienums leels!
5: Gull pliks tas §kaidrais Deewa Dehls /
6: Us zeetahm Zi§§ahm trinnahs:
7: Ak baggats Deews! ak muh§chigs Tähws!
8: To tu nhe darr bes Siòòas:
9: 2. Zaur tawu Kailu Nabbad§ib'
10: Tohp mums ta Debbes=baggatib' /
11: Jn úchis taws ruhktais Truhkums
12: To Úirdi ta` ee§pird§ina /
13: Ka tur isbehg wiús Ruhktums.
14: 3. Ak Deewa Behrni! preezaitees /
15: Nei beedinatees leekaitees:
16: Úchis Behrniò§ch / pliks in nabbags /
17: Pee Dwehúeles jums palied§ehs /
18: Ar Úwehtib pee jums atnahks.
19: 4. Pazelleet juhúus Balúus drieds /
20: Ar Engeliúcheem d§eedat lieds /
21: Tahs jaukas Úlawas=d§eeúmas:
22: Deewam tohp Gohds / Meers Sem~ei dohts /
23: Pee mums labs Prahts / bes Breeúmas.
24: 5. Bet tu / ak mieïais Je§ulit!
25: Nahz / muhúa^s aug§ta^s Úirdis miet /
26: Leez tahs no tewim úaúilt:
27: To Tizzibs Úwezz eek§ch mums eeded§' /
28: Dohd Mielib's Uggun' eeúchíilt.
29: Vom Himmel kam der Engel Schaar.
30: NO Däbbä§úu nahtze to Engeïo Draud§e /
31: Paradiyahs teems Ghanneems §kaidre /

Tee

19. lpp.

1: Tee úatziya teems /Weens krahßnis Bährnings /
2: Turr ghull eek§chan zeetu Úill.
3: 2. Eek§chan Bettlehem Dawida Pilli /
4: Ka Micha to gir §luddenayis /
5: Taß gir taß Kungs JE§us Chri§t /
6: Katters juh§úo wi§úo Pe§titais gir.
7: 3. Tapehtz buhß jums iht preezigeem buht /
8: Ka Deews ar jums gir úalied§enayees /
9: Taß gir peed§immis juh§úo Meeß und A§úins /
10: Juh§úo Brahlis{Brahïis} gir ta muh§chiga Mannta.
11: 4. Ko warr jums kaiteht Grähki und Nahwe /
12: Arr jums gir taß pattee§úe Deews /
13: Laid du§§mo Wälls und ta Elle /
14: Deewa Dähls gir tappis juh§úo Draugs.
15: 5. Taß nhe warr neds gribb jums att§tahwet /
16: Metteeta uß to juh§úo Zerribu /
17: Laid juhs ghanne dauds kahrdena /
18: Tam gir Kauns /taß to nhe warr zee§t.
19: 6. Pehtz Ghalla buhß jums tomehr ta Tee§úa /
20: Juhs e§úeeta nu tappu§chi Deewa Raddi /
21: Tapehtz teitzeeta Deewam muh§chiege /
22: Pazeetige /preezige alla§chien.
23: Der Tag der i§t §o freudenreich.
24: TA Deena gir no Preeku baggata /
25: Wi§úaj radditai leetai :/:
26: Ai§to Deewa Dähls no Däbb䧧u=Wall§tibas
27: Par wi§úu Zillwäka Prahtu
28: No weenas Jumprawas gir peed§immis /
29: Maria tu e§úi ißräd§äta /
30: Ka tu Mahte taptu:
31: Kas noticka tick brieni§ke?

Dee-

20. lpp.

1: Deewa Dähls no Däbbä§úu=Wall§tibas
2: Taß gir Zillwäks peed§immis.
3: 2. Weens Behrnings tick úlahwäns
4: Gir mums §chodeen peed§immis :/:
5: No weenas Jumprawas tick krahßnahs /
6: Par Preeku mums nabbageem Ïaudeem /
7: Ja nhe buhtu taß Behrnings mums peed§immis /
8: Tad buhtam mehs wi§úi pa§uddu§chi /
9: Ta Schäla§tiba peedärr mums wi§úeem:
10: Eya tu úalldais JE§u Chri§t /
11: Ka tu Zillwähks peed§immis e§úi /
12: Pa§úargi mums no tahs Elles.
13: 3. Ka tha Úaule §pied zaur to Ghlahs
14: Ar úawu §poh§chu Skaidrumu :/:
15: Und tomähr nhe maita to /
16: Ta jemmeeta wi§úi währa` /
17: Jhten tha peed§imma /
18: No weenas §kie§tas und krahßnas Jumprawas
19: Deewa wi§úo zeeniegs Dähls:
20: Eek§chan Úilles tappa taß eelickts
21: Leelus Mohkus par mums zeete /
22: Scheit wir§úon §chahß Semmes.
23: 4. Tee Ghanni Lauka` by /
24: Úayutta jaunas Weh§tes :/:
25: No taß Engeïo Drau§ibas /
26: Ka Chri§tus by peed§immis
27: Weens Könings par wi§úeem Köniòòeem leels /
28: Herodam tha Walloda ïohte úahpeya /
29: J§úuhtiya úawus Kallpus:
30: O kahdu leelu Willtibu
31: Jßdohmaya taß prett JE§um Chri§t /

Tohs

21. lpp.

1: Tohs Bährniòus licka taß nokaut.
2: Ein Anders:
3: Jm Thon: Der Tag der i§t §o freudenreich / &c.
4: ÚChis Laiks ïoht baggats ir no Preek /
5: Deew Tähwu buhß mums §lahwet /
6: Kaß úawu Wahrdu at=eet leek /
7: Nhe ghribbeis ilghack kahwet.
8: Úaw miïu Dählu Deews atúuht /
9: Tam by muhß Pe§titajam kïuht /
10: Leels Brienums turr noticka /
11: To mu§chigu pattee§úu Deew
12: Ee=òäm und peed§imm weena Úeew
13: Und Jumprawa pallicka.
14: 2. Weens jauks Dähls mums ir §chodeen dohts /
15: Mums ped§immts ir weens Bährnings
16: Taß ir úaw Tähwa mu§chiegs Ghods /
17: Taß pats ir Deewa Jährings
18: Jaw ißred§ehts no Eeúahkum
19: Ka tam by ne§t muhß' No§eeghum
20: Und tahß Pa§úaules Ghräkus /
21: Mähß wi§úi buhtam pa§uddu§ch /
22: Und Nahwes Nackti pallicku§ch /
23: Nhe buht §chi Úaul uslähkus.
24: 3. Lieds ka ta Úaule zaur kahd Ghlaß
25: Ar úawu Spiedum §piede /
26: Und tomähr nhe maita nhe mas /
27: Ta arrid§an to Briede
28: Deew' Dähls no Meitas peed§imbts tohp /
29: Bet Ghohds und Skie§tib palleek kohp
30: Zaur Dahrb ta Úwäta Gharra /
31: Patteeß Deews pallick Je§ulings

Und

22. lpp.

1: Und tappa mirr§tams Zillwäzinòs /
2: Kam peedärr Spähks und Warra.
3: 4. Taß Debbes=Kungs nahk pee mums §emm /
4: Ap§lähp úaw Deewi§k Ghodieb /
5: Ween Kalpa Buh§chan Winòs usòemm /
6: Neß muh§úo Ghräko Úohdieb /
7: O Schäla§tieb!O Miela§tieb!
8: JE§us klu§úin muhß Enaidieb /
9: Tapehtz iß=ghayis no Tähwa /
10: Úaw Dähl' usluhk taß dußmiegs Deews
11: Und kïuh§t mums wi§úeems §chäligs Tähws /
12: Mums Bährnus úautz und dawa.
13: 5. Labb tam /kas §tippre titzedams
14: Us §cha mas Bährniòò zerre /
15: Tam pa§cham laid buht /kahds buhdams
16: Taß debbe§úis peedärre
17: Kaß wi§kim us ta palai§chas /
18: Tam nawaid nheneek ja=bie§täß /
19: Winòs taißnis Deewa preek§chan /
20: Nhe bähd par Ghräkeems /neds par Nahw /
21: Und kad /kaß nhe titz /packaï §tahw /
22: Schiß eeß ar Chri§to eek§chan.
23: 6. Tad preezahjees /O kru§tiet Drauds
24: Par §cho taw auxtu Ghodu /
25: Dews Tähws úaw pa§chu Dähl' nhe úauds /
26: Bett to mums wi§úeems dohde
27: Muhß Mee§úahß und muhß A§úinnies /
28: Ka zaur to atkal Debbe§úies
29: Warrehúim tapt eewe§ti.
30: Tähws /Dähls /§wähts Gharrs /weens Deews /
31: patteeß

Töw

23. lpp.

1: Töw teizam und patteizam mehß /
2: No wi§úa Ïaun mums pe§ti.Amen.
3: Ein Kindelein §o löbelich /
4: WEens Bährnings tick úlawähns
5: Gir mums §chodeen peed§immis :/:
6: No weenas Jumprawas tick krahßnas /
7: Par preeku mums nabbageem Ïaudeem:
8: Ja nhe buhtu taß Bährnings mums peed§immis /
9: Tad buhtam mehs wi§úi pa§uddu§§chi /
10: Ta Schäla§tiba peedär mums wi§úeem /
11: Eya tu úalldais JE§u CHri§t /
12: Ka tu Zillwähks peed§immis e§§i /
13: Pa§úargi mums no tahs Elles.
14: 2. Taß Laiks gir no leelu Preeku baggahts /
15: Par Ghodu Deewa Wahrdam :/:
16: Ka Chri§tus no tahs Däbbähúo Wall§tibas
17: Wir§úon Semmes gir nahzis:
18: Ta gir leela Sämmo§chana
19: Kattru Deews no Däbbä§úes mums parahda /
20: Weens Kalps gir winòs tappis /
21: Beß wi§úeem Ghräkeem mums lieds /
22: Zaur to mehs tohpam muh§chiege baggati /
23: Näß muh§úo Ghräko Naßtu.
24: 3. Lab tam /kaß to ih§täne titz /
25: Ar wi§úu Úirrdi palai§chahs :/:
26: Tam gir ta muh§chiga D§iewo§chana pattees
27: Labb tam /katters wir§úon to zerre /
28: Ka Chri§tus ghan gir darriyis
29: Preek§chan mums: Tapehtz gir taß ißghayiys{ißghiys} /
30: No Deewu úawu muh§chigu Tähwu{Tähwua} .
31: O brienums par brienumu

Chri-

24. lpp.

1: Chri§tus näß muh§úu No§egummu /
2: Und klu§úena muh§úu Eenaidibu.
3: 4. Nu teitz tam wi§úa Chri§tita Draud§iba
4: Par tahdu leelu Dahwanu: /
5: Und luhds winòa Schäla§tibu /
6: Ka taß mums joproyam pa§úarga
7: Par willtigu Mahzibu /und ïaunu Eeraddumu /
8: Eek§chan kattru mehs úenn ä§úam §tahweyu§chi /
9: Taß gribbätu mums to peedoht{peedohd} :
10: Deews Tähws /Dähls /und úwätais Gharrs /
11: Mehs luhd§am no töw wi§úe wairs /
12: Laid mums eek§chan Meera d§iewoht.
13: Ein Kindelein §o löbelich &c.
14: Weens Bährningß §chodeen peed§immis /
15: Tas úlahweyam par leeku /
16: No úkie§tahs Jumpraws attnahzis
17: Mums Nabbageem par Preeku:
18: Nhe buhtu §chiß mums peed§immis /
19: Jck weens tad buhtu pa§§uddis /
20: Winòs nahk muhß wi§úo labbo /
21: Palldeews /ok úaldais JE§ulinòs!
22: Ka tu mums d§immis Zillwähziòòs /
23: Muhs preek§ch tahs Elles ghlabba.
24: In dulci Jubilo.
25: EEk§chan úalldu Preeku
26: Nu d§eedaht und e§úeeta liexmi /
27: Muh§úo Úirrdo Preeks{Preeeks}
28: Ghull eek§chan Úillites /
29: Und §pied ka ta Úaule
30: Úawahß Mahtes Klehpi /
31: Eeúakums und Ghalls /

Ee-

25. lpp.

1: Ee§akums und Ghalls.
2: 2. O Je§u ma§ais Bährns /
3: Pehtz töw gir man tick §chähl /
4: Eepreezini mannu Úirrdi.
5: O krahßnais jaukais Dähls /
6: Zaur wi§úu tawu Lehnibu{Lehnibn} /
7: O Kungs tahß Ghodibahs /
8: Weltz mann pehtz töw /
9: Weltz mann pehtz töw.
10: 3. O Tähwa Myla§tiba /
11: O Dähla Lehniba /
12: Mehs buhtam wi§úi pa§uddu§chi
13: Zaur muh§úeem No§egummeem
14: Tad e§úi tu mums atpirzis
15: Tahs Debbe§úes Lyxmibu /
16: Eya buhtam mehs turr /
17: Eya buhtam mehs turr.
18: 4. Kur gir wairahk Preeki /
19: Nheneeka ka ween turr /
20: Kurr tee Engeïi d§eeda
21: Jaunus D§eeßmus /
22: Und tee Swahrguïïi §kanna
23: Eek§chan ta Köninòa Pilli.
24: Eya buhtam mehs turr / Eya buhtam mehs turr.
25: In dulci jubilo.

Kristofors Fîrekers

26: DSeed /mieïa Úirrds / bes Breeúmas /
27: Ar Preeku gardas D§eeúmas:
28: Reds / muhúu Úir§chu Droh§chums
29: Gull Úillitei eek§ch Kuhts /
30: Winòs §pied /ka` Úaules Spo§chums /
31: Pee úawas Mahtes Kruhts:

Pilns

26. lpp.

1: Pilns Deews in Zilweziò§ch /
2: Úchis §eltais Puiúeniò§ch.
3: 2. Ak JE§u! ma§ais Behrniòs /
4: Tu kaujams Deewa Jehriòs /
5: Pee tewim ween es §pee§chos /
6: Tu Jaukums mannas Úirds!
7: No tewim es nhe gree§chos /
8: Neds muh§cham tapúchu §chíirds:
9: Pehz tewim man ir §chehl /
10: Man tewis gribbahs wehl.
11: 3. Ak Dehls! ko Tehws turr mieïu /
12: Kas mums ir dohts par Kielu /
13: Mums wi§§eem by eet poh§ta^:
14: Ak muhúu Dwehúeliet /
15: No Elles=z§chuh§kas koh§ta /
16: By JE§um atpe§tiet.
17: Kas mums to Debbeú leegs?
18: Úche muhúo Draud§ineeks.
19: 4. Kur buhs mums leeli Preeki?
20: Kur jauki gardi Úmeekli?
21: Kur Eòìeliúchi d§eedahs /
22: Ar úaldahm Mehlitehm /
23: Kur gawilehs in kleegahs /
24: Pee Deewa Spehlitehm:
25: Ai!kaut mehs buhtam tur /
26: Ai!kaut mehs buhtam tur.
27: Puer natus in Bettlehem.
28: WEens Behrnings peed§im~is eek§chan Bettlehem
29: To preezayahß úöw Jeru§alem / Halle / Halleluja.
30: 2. Scheit ghull taß eek§chan Úillites /
31: Beß Ghallu gir wiòòa Wall§tiba / Halle / Halleluja.

3. Taß

27. lpp.

1: 3. Taß Wehr§úietz und taß E§elings /
2: At§inna Deewu úawu Kungu / Halle / Halleluja.
3: 4. Tee Ghuddri no Su§a atnahze /atnahze /
4: Sälltu /Wyrohku Myrrhes attne§úe / Halle Halleluja.
5: 5. Wiòòa Mahte gir §kie§ta Jumprawa /
6: Kattra beß Wieru wäddu§úees / Halle / Halleluja.
7: 6. Ta T§chuhßka to nhe warreya maitaht /
8: Gir tappis muh§úo A§úins beß Ghräkeem / Halle / Hall.
9: 7. Taß gir mums lied§ pehtz to Mee§úu /
10: To Ghräko pehtz nhe gir taß mums lied§a / Halle / Halleluja.
11: 8. Ka taß mums §öw darritohs lied§ /
12: Und attkal näßtu py Deewa Wall§tibas / Halle / Halleluja.
13: 9. Par tahdu úchehligu baggatu Laiku /
14: Gir Deewam Slawa mu§chiege / Halle / Halleluja.
15: 10. Ghods gir tai Swähtai Triadibai{Tradibai} /
16: No §cho Laiku eek§chan muh§chiege / Halle / Halleluja.
17: Oder nach dem Lateini§chen.
18: Deewam úackam mehs Patteitzibu / Halleluja{Halle} / Halleluja.
19: Uns i§t gebohrn ein Kindelein.
20: MUms gir peed§immis weens Behrnings /
21: weens maß Behrnings / no weenas §kie§tas
22: Jumprawas / no weenas §kie§tas Jumprawas.
23: 2. Ta Debbeß / Semme und{uud} Juhre wi§úa Deb-
24: be§úes Draud§e / pa§luddena wiòòa Ghodu /pa§lud-
25: dena winòa Ghodu.
26: 3. Tapehtz wi§úeems Zillwäkeems / buhß to wi§-
27: úur úlaweht ar §kanòu ballxni / úlaweht ar §kanòu
28: ballxni (§kannigu melius)
29: 4. Úchinni peejemmiga Laika` / to Bährnu tahs
30: Ghodibas / katters eek§chan Úilles ghull / katters
31: eek§chan Úilles ghull.

5. O

28. lpp.

1: 5. O jauns peed§imbts Behrnings / ap§kaidro
2: mums ar tawu Ghaißmu / §kie§ti muhs no Ghrä-
3: keem / §kie§ti muhs no Ghräkeem
4: Ein anders / Uns i§t gebohren ein Kindelein.
5: MUms gir peed§immis weens Behrnings / weens
6: Behrnings /
7: No Marias tahs §kie§tas Jumprawas / Halle / Hall
8: 2. Tha Wahrds dehweh Jmmanuel Jmmanuel /
9: Ka mums paúluddenaya Gabriels / Halle / Halleluja.
10: 3. Taß gir tick dauds ka Deews ar mums / Deews ar
11: mums.
12: Katters muhs pe§ti no wi§úahm Bähdam / Halle / H.
13: 4. Nhe buhtu taß Behrnings mums peed§im~is / pee-
14: d§immis.
15: Tad butham mehs wi§úi pa§uddu§chi / Halle / Hall
16: 5. Tee Engeïi wi§úi preezayahs / preezayahs /
17: Und teitz Deewu eek§chan auxtu Debbes / Halleluja{Halle} Halleluja{Hall.}
18: 6. Teem Ghanneem úatziya tee to Weh§t / úatziya tee
19: to Weh§t /
20: Ka Je§us Chri§tus peed§immis by / Halleluja{Halle} / Halleluja.
21: 7. Par Palligu und Preeku tam Ghräzeneekam /
22: tam Ghräzeneekam /
23: Katters úawu Zerribu uß to mätt / Halleluja{Halle} / Halleluja.
24: 8. Tee Ghuddri no Au§truma Semmes / no Au-
25: §truma Semmes.
26: At§inna to dries py weena Swaigsnes / Halleluja{Halle} / Halleluja{Hall.}
27: 9. Ka weens Bährnings by peed§im~is / by peed§im~is /
28: Weens Könings Debbe§úis und Semmes / Halleluja{Halle} / Halleluja{H.}
29: 10. Tee nahze eek§chan Bettlehem /Bettlehem /
30: Tam Behrniòam tee uppereya / Halleluja{Halle} / Halleluja.
31: 11. No Wyrohku / Sältu und Myrrhes krahßne /
32: Myrrhes krahßne /

par

29. lpp.

1: Par Patteitzibu ka tas muh§úo Pe§titais gir / Halleluja{Halle} / Halleluja{H.}
2: 12. Tam buhß mums arrid§an uppereht / uppereht
3: Patteitzibu Upperi und muh§chigu Úlawu / Halleluja{Halle} /Halleluja{H.}
4: 13. Ghods gir tam Tähwam und tam Dählam / und
5: tam Dählam /
6: Ka arrid§an Úwähtam Gharram eek§chan weenigu
7: buh§chanu / Halleluja{Halle} / Halleluja.
8: Lobt GOtt ihr Chri§ten allegleich.
9: SLaweyeeta Deewam juhß Chri§titi Ïaudis wiß lieds /
10: Eek§chan úawu auxtu Ghodu /
11: Katters §chodeen atúläds úawu Debbes Wall§tibu /
12: Und úkinko mums úawu Dählu /und úkinko mums úawu Dählu
13: 2. Taß nahk no úawa Tähwa Klehpi /
14: Und tohp wens maß Bährnings /
15: Taß ghull' turr nabbags / kails und pliks /
16: Eek§chan weenas Úillites / eek§chan weenas Úillites.
17: 3. Taß eeraw wi§úu úawu Spähku /
18: Tohp §äms und maß /
19: Und ußjämmahß weena Kallpa Ghimi /
20: Taß Radditais wi§úo Leeto / Taß Radditais wi§úo Leeto.
21: 4. Taß ghull py úawas Mahtes Kruhti
22: Winòa Peens gir tam par Barribu /
23: Py kattru tee Engeïi úawu Preeku Räds /
24: Ai§to taß gir Dawida Sarrs / Ai§to taß gir Dawida Sarrs.
25: 5. Ka no winòa Úackni ißplaukt by /
26: Schinnys pehdighos Laikohs /
27: Zaur kattru Deews ußtai§úiet gribbeya /
28: Úawu Wall§tibu to Chri§titu Draud§ibu / Úawu wall-
29: §tibu to Chri§titu draud§ibu.
30: 6. Taß my ar mums brieni§ke /
31: Mee§ahs und A§úins usjämmahs /

Und

30. lpp.

1: Und dohd mums eek§chan úawu Tähwa Wall§tibu /
2: To §poh§chu Deewibu klaht / To §poh§chu Deewibu klaht.
3: 7. Taß tohp weens Kallps / und es weens Kungs.
4: Ta warr weena Majna buht;
5: Ka warrätu taß laipnighahks buht
6: Tas Úirßnings Je§ulins / taß Úirßnings Je§ulins.
7: 8. Schodeen att§läds taß attkall taß Durrwis
8: Tha krahßna Paradie§a /
9: Taß Cherubs nhe §tahw wairs preek§cha /
10: Deewam gir Úlawa unde Ghods / Deewam gir úlawa
11: unde ghods.
12: Lobt Gott ihr Chri§ten allzugleich.

Kristofors Fîrekers

13: MEhs Deewu kungu úlawejam /
14: Ar leelu aug§tu Gohd /
15: Kas atúlehds úawu Debbes=namm /
16: Mums úawu Dehlu dohd. ij.
17: 2. Wiò§ch nahk no úawa Tehwa Kruhts /
18: Jn tohp weens Zillweziò§ch /
19: Gull kails in pliks eek§ch Lohpu=kuhts /
20: Ka nabbags Ubbad§iò§ch. ij.
21: 3. Wiò§ch eerauj wi§§u úawu Gohd /
22: Aug§t buhdams §emmojas /
23: Jn makúah muhúu Grehku úohd':
24: Kas muhs pa§uddinahs? ij.
25: 4. Wiò§ch úawas Mahtes Klehpi gull /
26: Ar Peenu baººojahs /
27: Pee kah tee Engeïi§chi pohl /
28: Jn wiòòam padohdahs. ij.
29: 5. Tas nahk no Dawidiòòa Zilts /
30: Ka Deews to úluddinajs;
31: Kas ustizz wiòòam / nhe tohp wilts /

Wiòß

31. lpp.

1: Wiòß muhúu Pe§titajs. ij.
2: 6. Muhú Grehkuus wiò§ch us úewim krauj /
3: Mums úawu Taiúnib dohd /
4: Jn mums nhe neeka nhe atrauj;
5: Nei paúchu Debbes=gohd. ij.
6: 7. Wiò§ch gribbedams muhs aug§ti zelt /
7: Tohp §ems in nabbad§iò§ch /
8: Jn dohd mums leelas Leetas welt' /
9: Tas Úird§niò§ch Je§uliò§ch. ij.
10: 8. Nu warram mehs jeb kuººu Bried'
11: Pee Deewa Tehwa eet /
12: Ta Schehla§tibas=úaule §pied /
13: Mehs warram liexmi deet. ij.
14: Collecta auf Weynachten.
15: O Wi§úewallditais Deews / mehs luhd§am töw /
16: tu gribbätu doht{dohd} / ka ta jauna Peed§im§chana ta-
17: wa weena peed§imbta Dähla zaur to Mee§úu mums
18: attpe§ti / kattra to wätzu Kallpo§chanu appak§chan to
19: Ghräko Naßtu zeetuma turr / ka mehs ka Muh§úu
20: ih§tänu Pe§titayu ar Preezibu ußjämmam / und
21: kad taß úodiet nahx lixmige waram eeraud§iet JE-
22: §um Chri§tum muh§úu Kunghu / Katters ar töw und
23: to Swhätu Gharru weens patteeß Deews d§iewo
24: und wallda alla§chien und muh§chiege / Amen.
25: III.
26: Am Neuen Jahrs Tage.
27: Helfft mir GOtts Güte prei§en / Jhr lie-
28: ben Kinderlein.
29: Jm Thon: Von GOtt will ich nicht la§§en / &c.
30: PAllied§eeta mann Deewa Schäla§tiba teikt /
31: Juhs myïi Behrniòi :/:

Ar

32. lpp.

1: Ar D§eesmem und ar Pahtareem /
2: Tam alla§chien Patteikt:
3: Wiß wairahk §chinni Laika` /
4: Kad taß Ghads pa Ghallam eedt /
5: Tha Úaule py mums gree§chahß /
6: Taß jauns Ghads eeúahkahs.
7: 2 .Pirmahk laideeta mums apdohmaht /
8: Tha Kungha leelu Schäla§tibu /
9: Und nhe tha nitzinaht :/:
10: Winòa leelu Labbdari§chanu
11: Alla§chien attghadatees /
12: Ka winòs §cho Ghaddu gir dewis
13: Wi§úu Wayad§ibu §chai D§iewo§chanai /
14: Und mums par Waidu pa§úarghayis.
15: 3. Mahzibu / Skohlu / Ba§nizu paglabboyis
16: Labba` Meera`und par pillu :/:
17: Ußturre§chanu par Jauneem und Wätzeem
18: Dewis arrid§an klaht /
19: Und itt arr pillu Rohku /
20: Úawu Manntu ißdalliyis /
21: Jßpoh§ti§chanu nowehrúis /
22: No §chahs Pills und Semmes.
23: 4. Winòs gir mums §chäloyis /
24: Aran Tähwigu Mylä§tibu :/:
25: Kad winòs mums buhtu nomaxayis /
26: Ka mehs ghräkodami pellniyu§§chi ä§úam /
27: Ar nopellnitu Úohdu und Mohkam /
28: Mehs buhtam úenn nomirru§chi /
29: Da§chada` ligga` nomaitahti /
30: Kattri mehs pilli Ghräki ä§úam.
31: 5. Ka muh§cham Tähws ab§chäloyahs /

Ta

33. lpp.

1: Ta winòs mums §chehliegs gir :/:
2: Kad mehs tohß Ghräkus apraudam /
3: Titzam tam Kungham JE§um Chri§t /
4: No Úirrds beß Blehdibas /
5: Peedohd mums wi§úus Ghräkus /
6: Atlai§ch{Attai§ch} arrid§an to Úohdibu /
7: Stahw py mums bähdohs.
8: 6. Wi§úu §cho tawu Úchäla§tibu mehs teitzam /
9: Tähws auxta` Ghodiba` :/:
10: Kattru tu mums parahdi /
11: Zaur CHri§tum tawu Dählu /
12: Und luhd§am töw jo proyam /
13: Dohd mums meerigu Ghaddu /
14: No wi§úahms Bähdams pa§úargi /
15: Und uß turr mums §chehlige /Amen.
16: Helft mir GOtts Güte prei§en.

Kristofors Fîrekers

17: JUhs Deewa Behrni úahzeet
18: No jauna Deewa teikt /
19: Ar Pateizibu nahzeet /
20: Tohs wezzus Laikus beigt /
21: Úchis Gads irr ahstezzejs
22: Tahs Deenas Gaººums / §preechahs /
23: Ta Úaule pee mums gree§chas /
24: Jauns Gads mums at§piedejs.
25: 2. Mums buhs / pahr wi§§ahm Leetham /
26: Teikt Deewa Labpratib /
27: Laid teiz / pa wi§§ahm Weetahm /
28: To{Lo} leelu Schehla§tib' /
29: Ka Deews muhs paúargajs /
30: To wi§§u úchahdu Gaddu /
31: Par kaººu / Mehr' in Baddu /

Jr

34. lpp.

1: Jr Waido^s §tipprinais.
2: 3. Mums §kaidri mahziets kïuis /
3: Tas úwehtais Deewa Wahrds;
4: Nei Kungu Krehúliò§ch gºuis:
5: Wehl Lauziò§ch §trahdahts / ahrts.
6: Kam truhka Kummaúiò§ch?
7: Kas Deewa ween ir luhd§is /
8: Tam tatúchu wehl nhe truhzis
9: Úaws Mai§es Reezeniò§ch.
10: 4. Deews úawu Semmit §chehlois /
11: Ka' Tehws muhs pahrmazijs /
12: Wiò§ch muhs ka' Ganniò§ch lehlojs /
13: Neds bahrgi noúodijs /
14: Pehz muhúu Pelnijumu;
15: Bet úawas Duúmas d§eúis /
16: Tapehz ka JE§us ne§§is
17: To Grehku No§eegumm'.
18: 5. Deews muhúus Grehkus peedod /
19: Zaur Kri§tum / úawu Dehl' /
20: Mums wi§§u Labbu eedohd /
21: Úcho paúchu Stundu wehl:
22: Tik ween wiò§ch pra§§a gann:
23: Mums buhs us Kri§tum raud§iet /
24: Jn winòa Wahrdam klauúiet /
25: Ar úwehtu D§iewoúchann'.
26: 6. Deews doh mums tahdu Prahtu /
27: Tu aug§tais / muh§chigais:
28: Dohd Meeru / Gauúu / Úahtu /
29: Tu muhúo Schehlotajs:
30: Dohd Laim in We§§elib'{We§§elia'} :
31: Mehs gribbam tad lieds Gallam /

Pa wi§-

35. lpp.

1: Pa wi§§u Mallu Mahllahm /
2: Tew úazziet Pateizib'.
3: Jm Thon: Helfft mir Gotts Güte prei§en / &c.

Johans Otoniss

4: O Kru§tiet Ïaudis nahkam
5: Wiß ween lieds Deewu teikt /
6: Kad nun pareis ee=§ahkam
7: Pehtz warram labbi beikt /
8: Taß Laiks ir myïi Brahï /
9: Kurr wetz Ghadds atkal beid§ahß /
10: Ta Úaule pee mums §teid§ahß /
11: Taß Jauns Ghadds nawaid tahï.
12: 2. Tapehts buhß mums nun rahditeeß
13: Preek§ch Deew ar Patteitzieb /
14: Und ickweenam atghadateeß
15: Kahd leelu Schäla§tieb
16: Deew dewis mums §cho Ghadd /
17: Kur Dwähßli und tam Mee§úam
18: Kaß waijag / òämu§ch e§úam /
19: Pa§úarghati par Badd.
20: 3. Deews usturrey úaw Wahrdu
21: Und úwät' Ee§tahdi§chan /
22: Zaur Deewa Rohk und Darbu
23: Stahw meerig Walldi§chan /
24: Und Karºam nhe by waïï
25: Muhß Semm und Pill ißpoh§tiet /
26: Wirß Zeïï tohß Ïaudis ghu§tiet /
27: Tee Waidneek pallick tahl.
28: 4. Deews Dahr§iba^ mums ghlabboy
29: Und úwäti muh§úu Blohd /
30: Ka Wetz und Jauns wehl dabbuy
31: Úaw Úahl und Mais ar Ghohd

Da§ch

36. lpp.

1: Da§ch Kru§t und Nhelaimieb
2: Deews pallied§eis iß=§tahwet /
3: Winò' Wahrdu buhß mums úlahwet
4: Par labbu We§úelieb.
5: 5. Deews ar úaw Riext mums baidys
6: Pehtz muh§úu No§eghum /
7: To Bahr§ieb ir atlaidis /
8: Redsdams muhs Nä§pähjum /
9: Zitkahd mähß buhtam úenn
10: Muhß Bädahs jaw ißnicku§ch /
11: Und d§iewi nhe pallicku§ch /
12: Dauds ghräkohdam ickdeen.
13: 6. Ka muh§cham Bährneems rahda
14: Tähws úawu Mila§tieb /
15: Ta Deews mums ar apghada
16: No Úirrds Winòs §chäloht ghribb /
17: Nä leek mums i§úami§t /
18: Kad muh§úus Ghräkus úuhd§am /
19: Ghräku Pame§chan luhd§am /
20: Titzam eek§ch JE§um Chri§t.
21: 7. Kad úawus Ghräkus raudam /
22: Ta Úirds ir no§kummus /
23: Eepreezinna§chan baudam
24: Eek§ch mums no Deewa puß /
25: Kaß zaur úaw úwätu Gharr
26: Tohß Ghräkus mums pametta /
27: Ar jaunu D§iewib úwähta
28: To Úohdieb weeghlack darr.
29: 8. To wi§úu buhß mums att§iet
30: Ar ween patteitzig Úird /
31: Úlahw und Ghod Deewam úatziet /

Lai

37. lpp.

1: Lai Leels und Ma§ais d§ird /
2: Pehtz buhß no Úirds ta luhkt /
3: Ock Deews dohd meerig Ghaddu /
4: Pa§úarg par Mähr und Baddu /
5: Laid mums nheneek nhe truhkt / AMEN.
6: Das alte Jahr i§t nun vergahn / etc.

Johans Otoniss

7: Mehs wätzu Ghaddu pabeid§am /
8: Und jaunu §chodeen eeúahkam
9: Töw Deews Kungs úackam Patteizieb
10: Par Preeku / Meer' und We§§elieb /
11: Und luhd§am ar §cho jaunu Ghadd
12: Mums jaunu{jaunn} Praht und Sirdi radd /
13: Jaunas / labbus dahrbus zaur mums §trahd.
14: 2. Dauds Bähdas / ka tu Kungs §inn pats /
15: Dauds Nhelaim mums §cho Ghad usnaktz.
16: Bet wiß tu no mums Lähnigs Deews /
17: Nogree§is eß / ka miïeys Tähws /
18: Ok dohd ka peedär mums tadehï
19: Ar wi§§u Sirdi / Mutt / und Mehl
20: Tew teikt und §laweht aggr und wehl.
21: 3. Nhezeenig e§§am wi§§i mehs
22: Ka tu Kungs mums tick §chäligs eß /
23: Taw Täwisk Úirdsning ween to darr /
24: Muhß Bähdas ta red§eht nhe warr /
25: Labb tam / kas to pareis atúie§t /
26: Saw Sirdi darr no Ghräkeems úkie§t
27: Pirms winòs ka Sahles Lapp úawie§t.
28: 4. Karr§ch / Dahr§ieb / Úährgha §chahd und tahd
29: Ghan rahdyu§chees §chinni Ghadd /
30: Wälls / und Kreews dohmay ghan us Nahw
31: Bet tawa Lähnieb mums par§tahw /

Ka

38. lpp.

1: Ka muhß Semm / ar wiß draud§ibing /
2: Tähw Mathes ma§i Bärennig
3: Ar Meeru d§iwo taggading.
4: 5. Mehs luhd§am Deews taw Schäla§tieb
5: Pammett wiß muh§úu No§eed§ieb /
6: Ustur taw úwähtu Wahrd §cho Ghadd /
7: Pa§§argi mums par Dwäh§les{Dwähles} Badd /
8: Grees us mums taw miïig Atz
9: Weln Wiltieb pretti §tahw tu pats
10: Und delde kas ïaunu Mahzieb mahz.
11: 6. Taw §chälig Rohka mums eeòem
12: Und §wäti muh§úu Pill und Semm /
13: To deenisk Mai§iet §chälig dohd
14: Ar Wayad§ieb pild muh§úu Wierßneezieb /
15: Dohd meerig Praht und Weenaidieb
16: Nowehrß Bähdas und Nhelaimieb.
17: 7. Tad ghribbam mehs ween lied§e wiß
18: Töw O Deews / auxtahs Debbe§úies{Dibbe§úies}
19: Scho jaunu Ghaddu alla§ch teikt /
20: Ar tawu Úlahwu úahkt und beikt
21: Töw Kalpohdam §cheit laizige
22: Und pehtz tha Laika mu§chige
23: Ar Úirds Liexmieb it preezige.
24: 8. Ok mans Úirds miïays Je§ulings
25: Tu patteeß Deews und Zilwäzings
26: Töw luhd§am no Úirds taggadien
27: Útahw tu mums klaht §cheit alla§chien /
28: Pa§úarg par Kaººu Mähr und Badd /
29: Und wi§úus mums ween lieds apghahd /
30: Ar milig / preezieg / jaunu Ghad.

IV.

39. lpp.

1: IV.
2: Am Tage der Er§cheinung Chri§ti.
3: Was fürch§tu Feind Herodes §ehr.
4: Jm Thon: Chri§tum wir §ollen loben §chon.
5: KO by§tees tu Waidneeks Herodes tick ïohte /
6: Ka mums peed§imbts nahk taß Kungs Chri§tus /
7: Winògs nhe meckle nhekahdu §emmes Köninòa Wall§tibu
8: Kaß mums attnäß úawu Debbeß=wall§tibu.
9: 2. Tai Swaigsnei tee Ghuddri §taighaya pehtz /
10: Tahds Ghai§chums tohß py to ih§tänu Ghai§§mu wedde /
11: Tee parahda arr teem trim Dahwaneem /
12: Ka §chiß Bährns Deews Zillwähks / und Kungs ä§úohts
13: 3. Taß usjehme to Chri§tibu eek§chan to Jordan /
14: Taß Däbbä§úa Deewa Jährs /
15: Zaur to katters nhe kahdus Ghräkus darriya /
16: No Ghräkeem taß mums ma§gayis gir.
17: 4. Leels jauns Brienumß turr noticka /
18: Úe§§chi ackmina Kruh§es §taweya /
19: Pilli Uhdens / katters úahwahds tappa /
20: Úarrkans Wiens zaur winòa Wardu no to tappa.
21: 5. Úlawa / Ghohds und Patteiziba gir töw úatzieta /
22: Chri§te / peed§imbts no §kie§tas Jumprawas /
23: Ar Tähwu / und to Swähtu Gharru /
24: No §cho Laiku muh§chiege / Amen.
25: V.
26: Hymnus / vom Chri§tlichen Fa§ten
27: und Behten.
28: HERR gib das m䧧ig fa§ten wir.
29: KUngs dohd ka mehs ghaddige ghaweyam /
30: Lieds ka mums ickdeenas peeklayahs /

Nhe

40. lpp.

1: Nhe peebilldehteeß zaur nicknu Kahribu /
2: Zaur kattru dauds ïaun attlätz.
3: 2. Py §chahß Ghawe§chanas eh§chanu und d§err§chanu /
4: Nhe no§preed tu kahdu úawi§ku Deenu /
5: Bett ween ka to ick kattris warr /
6: Töw par Ghodu ar Úapra§chanu darriet.
7: 3. Tee Raxti mahza ka wi§úa Barriba
8: Skie§ta gir kattra ghaddige und arr Patteitzibu jämbta tohp
9: Kaß Mee§úahß ee=eedt / nhe kait tai Dweh§úelei /
10: Nhe weena Zillwähka Baußlis tam warr prettie §tahweht.
11: 4. To Wari§eero Ghawe§chanu /
12: Tha lieds winòo ghaººus Luhpa Patarus /
13: Und kaß eek§chan Baußly pawälähts by /
14: Nhe gribbi{griabi} tu Kungs / ja taß nhe eedt no Úirrds.
15: 5. Kaß uß úawu Darrbu úöw palai§chahs /
16: Tha Luhk§chana Ba§niza tohp ap§meeta /
17: Labbs taß / und Deewam taß pattiek /
18: Katters Pahtarohß úawus Ghräkus at§ie§t.
19: 6. Tu mahzi / mums buhß alla§chien luhkt /
20: Zaur töw / Kungs to Tähwu / klu§úahms /
21: Eek§chan Taißnibas / Gharru / und leelas Titzibas /
22: Und to nateek taws Deewi§kis Prahts.
23: 7. Schy Luhk§chana und Ghawe§chana mums gir wayaga /
24: Wälla Darbus ta war ißd§iet /
25: Deews nhe dohd Ackminis / kaß luhds Maiß /
26: Kas klaud§ena tam tohp attwährts.
27: 8. O Kungs paku§tini muh§§as Úirrdes und Mutt /
28: Parrei§e ghaweht und tee§cham luhkt /
29: Und ka taß Gharrs to Mee§u ußwarreht §pehy.
30: Ka mehs appak§chan to nhe pa§uhdam / Amen.

Col-

41. lpp.

1: Collect auff Lichtmeß.
2: O Wi§úewallditais muh§chiegs Deews /
3: mehs luhd§am töw no Úirrds / dohd
4: mums / ka mehs tawu myïu Dählu ad§iet
5: und teickt warram / ka taß úwähts Simeons
6: to mee§úige apkampiß / und gharrige red§eyis
7: und mahziyis gir / zaur to pa§§chu tawu myïu
8: Dählu JESUM Chri§tum muh§úu Kungu /
9: AMEN.
10: VI.
11: Folgen die Pa§§ion Ge§änge
12: Ach wir armen Sünder un§er Mi§§ethat / &c.
13: OCk mehs nabbagi Ghrehzeneeki muh§úi No§egumi /
14: Eek§chan kattru mehs eejämbti und peed§immu§chi ä§úam /
15: Gir mums weddis wi§úus
16: Eek§chan tahdu leelu Bähdu /
17: Ka mehs nodohti ä§úam /
18: Tai muh§chigai Nawei / Kyrie elei§on / Chri§te elei§on / Kyrie elei§on
19: 2. Aran tahs Nahwes mehs nhe warreyam zaur muh§§u
20: pa§§chu darbu
21: Nhe muh§cham pa§§chi pe§titeeß / tee Ghräki by warrän leeli /
22: By mums tapt pe§titeems /
23: Tad nhe warreya zittade buht /
24: Deewa Dählam by zee§t
25: Tahs Nahwes ruhktas Mohkas / Kyrie elei§on / Chri§te elei§. Kyr. elei§.
26: 3. Kad nhe buhtu nahzis Chri§tus eek§chan §chahß Pa§úaules
27: Und nhe ußjehmeeß muh§úu nabbagu Mee§úu /
28: Und par muh§úeem Ghräkeem
29: Labpraht nomirris /

Tad

42. lpp.

1: Tad buhtam mehs wi§úi
2: Pa§uddu§chi muh§chiege / Kyrie elei§on / Chri§te elei§on / Kyrie elei§on
3: 4. Tahdu leelu Schäla§tibu und Tähwigu Mylä§tibu
4: Gir mums Deews parahdiyis wi§úa§chke wellt /
5: Eek§chan Chri§to úawu Dählu /
6: Kaß úöw nodewees gir /
7: Eek§chan to Nahwu ta Krußta /
8: Par muh§úu Pe§ti§chanu / Kyr. elei§. Chr. elei§. Kyr. elei§.
9: 5. Arr to buhß mums eepreezateeß prettieb Ghräku und Nahwu /
10: Und nhe ißbailoteeß par tahß Elles ßvehles /
11: Ai§to mehs 䧧am pe§titi /
12: Aran wi§úahm Bähdam /
13: Zaur Chri§tum muh§úu Kunghu /
14: Slawehts eek§chan muh§chige / Kyrie elei§on / Chr. elei§. Kyr. elei§.
15: 6. Tapehtz gribbam mehs úlaweht und patteikt alïa§chien /
16: Tam Tähwam und tam Dählam / und tam Swätam Gharram /
17: Und luhkt ka taß gribbätu /
18: Pa§úargaht mums par ïaunu /
19: Und ka mehs alla§ch palleekam /
20: Py winòa úwähtu Wahrdu / Kyrie elei§on / Chr. elei§on Kyrie elei§.
21: Ein anders im vorigen Thon:
22: Ach wir arme Men§chen / &c.
23: OCk mehs nabbagi Zillwäki ko ä§úam mehs darriyu§chi /
24: Chri§tum muh§úu Kunghu da§chkahrt pahrdäwu§chi
25: Tapehtz{Tepehtz} by mums tahß Elles
26: Leelus Mohkus zee§t /
27: Jo taß nhe ghribbätu /
28: Palliegs und Weddetaiß buht / Kyrie elei§on / Chri§te elei§on / Kyrie elei§on.
29: 2. Pallaißdameeß uß úaweems pa§§cheemes attra§ta Spähku /
30: Darbeems /
31: ħúam mehs to Skuhp§tiyu§chi / zerreyu§chi uß winòa

Arr

43. lpp.

1: Arr Mutt to ghodeyu§chi /
2: No Úirrds by taß tahï /
3: Zaur to nhe att§tayu§chi /
4: Wi§úu pa§cha' laika / Kyrie elei§on / Chri§te elei§. Kyr. elei§.
5: 3. Laiziegs Ghohds und Karums / Biya§chana und
6: Zillwäko Willtiba /
7: Darra mums da§chkahrt pardohd to Wahrdu kaß Chri§tus gir /
8: Jßdomayam nhe parei§u Titzibu /
9: Kattra tohs Augïus nhe näß /
10: Muh§úu Labbumu meckleyam /
11: Arr to no winòu wirr§ammeeß / Kyrie elei§on / Chri§te elei§on / Kyr.elei§on.
12: 4. Kungs taß mee§úiegs Adams tahdus Ghräkus eek-
13: §chan mums darra /
14: Attgreeß muh§úus Úirrdes zaur tawu ißleetu A§úini /
15: Ka mehs nhe pardohdam /
16: To Ghodu tawu Wahrdu /
17: Dohd mumß ih§tänu Titzibu /
18: Kattra tohs Augïus parahda / Kyrie elei§on / Chri§te elei§on / Kyrie elei§on.
19: GOtt dem Vater §ey Lob. &c.
20: DEewam tam Tähwam gir Ghohds und tam Däh-
21: lam /
22: Kaß par muh§úeems Ghräkeems ghanne gir darriyis /
23: Kam pa§chi Ghräki nhe gir aißkaru§chi /
24: Preek§chan nhe labbu Úohgi tappa taß wä§ts.
25: 2. Tam taß muh§úohß Úirrdihs eeluhko /
26: Tam tohp Winòa Atzis ai§úeetas /
27: Ap§plaudits / §i§ts und apmehdiets /
28: Tee úatziya ka taß Deewu pullghoyohtz /
29: 3. Peteris Deewu minnädams leed§ehs /
30: Ka taß Chri§tum nhe pa§innohts /
31: Tomähr taß Kungs Schäla§tibu paradiya /

Und

44. lpp.

1: Und winòa Úirrdi py Ghräko Att§i§chanu ußmodenaya.
2: 4. Chri§tus tappa ïohte §chau§ts / ne§úe Ehr§cho Krohni
3: Teems Ïaudeems tappa pee§atziets /
4: Tam buhß ka Köninjam turrehtees /
5: Tappa beß wainas tai Nahwei nodohts.
6: 5. Kad Pilatus by§teyahß Nhelaimibu /
7: Uß to taß ïohte tappa padraudehts /
8: Tadehï nhepatee§úu úohdu winòs ißdehwe.
9: Und Chri§tum Nahwehß eedehwe.
10: 6. Und weens Släppkaws tappa preek§chan to ißmiets /
11: Katters wi§úas leetas raddiya und ußturr /
12: Und taß Pe§titais no muh§chiegas Nahwes Naßtu /
13: Tappa py Karrataweem wä§ts.
14: 7. Úawu Krußtu ne§úe taß arr wi§úu Spähku /
15: Pehtz arr leelahm úahpeem py to peekallts /
16: Weena Ghramata tappa wir§úon to raxtita /
17: Par winòa Drehbeem tee Kaulinòus mette.
18: 8. Taß leels Pe§titais no Deewu mums dohts /
19: Tappa muh§úo dehï py Krußtu kahrts
20: Starpan diweem Släppkaweem /
21: Par úaweem Waideneekeem taß to Tähwu luhd§e.
22: 9. Und tam Släppkawam py labbahß Rohkas /
23: To parady§u úohliya /
24: Ar to paradidams úawu Deewi§ku Schäla§tibu /
25: No to ohtru taß pullgohts tappa.
26: 10. Etteickis tappa tam ar Schulltim dohtas /
27: Úwähtam Jaòam taß pawehleya /
28: Úawu Maht / py to Krußtu §tawo§chu /
29: Kattra ta Dweh§úelle pilla Úahpes by.
30: 11. Und uß úawu No§kirr§chanu dohmadams /
31: Kad wi§úahs leetaß by peepillditas /

Täh-

45. lpp.

1: Tähwa Rohkahß úawu Dweh§úell pawehleya /
2: Ba§nizas Preek§cha Karrayams Auts úaplie§úa.
3: 12. Ackmins und Semme trie§úeya
4: Da§§ch mirrons pamohda /
5: Ar Skäpu winòa Úahna tappa padurrta /
6: No to tetzeya Uhdens und A§úins.
7: 13. Ta Úaule nhe §piedeya /
8: Winòa Mee§úa tappa näßta py Kappas /
9: Pa§úarghata ka tee Juddi luhd§e /
10: Bydameeß ka tee Mahzehkli to nhe §acktu.
11: 14. Ar Ghodu by eek§chan Kappas winòa Du§úe§chana
12: Weens Ghai§§chums pee§piedeya klaht /
13: Teems kattri leela' Tum§úuma' úehdeya /
14: Kad taß Kungs py Krußtu nomirra.
15: 15. Schiß nokauts Jährs Leeladeena Laika'.
16: Gir mums no Ghräkeem und Nahwu pe§tiyis /
17: Weeddiß no Úaitehms tahß Zeetumas /
18: Eek§chan tahß úwähtas úohlitaß Semmes.
19: 16. Ka taß Ah§is eek§chan Tuxne§úes tappa úuhtieß /
20: Kïua muh§úo Ghräki lickti uß Chri§tum /
21: Katters tohß preek§chan mums ghrute ne§úe /
22: Und ar úawu Nahwu noh§t jehme.
23: 17. Ka ta T§chuhßka uß Kohku darriya wä§úälus /
24: Tha palied§eya mums Chri§tus pa§§cha' Stunda'
25: Ka mums tha Wälla Willtiba nhe peewarr /
26: Kattru mehs no Adamu dabbuyu§chi ä§úam.
27: 18. Eek§chan Buhdas ghaya Chri§tus muh§úo dehï /
28: Ghribbädams Ba§nizas Kungs und Upperis buht /
29: Ka taß weenkart par mums ghanne darritu /
30: Und ka J§aaks to Mallku ne§úe.
31: 19. Mo§es §cho Ackmini ka preek§cha §iem úitta /

Taß

46. lpp.

1: Taß patts to d§iwu Uhdeni ne§úe /
2: Katters eek§chan muh§chigas D§iewo§chanas eetäck /
3: Und to Titzigo Twik§chanu klu§úena.
4: 20. Kungs mehs luhd§am töw zaur tawu Nahwu /
5: Nomahtz tohß Ghräkus / ka mums gir{dir} wayaga /
6: Dauds ïaun muh§úai Mee§úi peed§imbta gir /
7: Beß töwu Palligu ä§úam mehs pa§uddu§chi.
8: Chri§tus der uns §eelig macht.
9: CHri§tus katters mums úwähtus darra /
10: Nheneeka ïaun gir darriyis /
11: Taß tappa muh§úo dehï Nackty /
12: Ka kahds Sagglis ghuh§tiets /
13: Wä§ts preek§chan beßdeewigeems Laudeems /
14: Und nhepatee§úe ap§úuhd§ähts /
15: Ap§meets / neewahts / und pullgohts /
16: Ka Deewa Wahrds mums §tah§ta.
17: 2. Eek§chan pirmahs Stundas Deena' /
18: Tappa taß nhegodige /
19: Ka kahds Slappkaws preek§cha wä§ts /
20: Pilato tam Paggaòam /
21: Katters to beß Wainas attradda /
22: Nhe no§eed§is to Nahwu /
23: Tapehtz to no úöwim úuhtiya /
24: Täm Köninòam Heero§cham.
25: 3. App trim tappa taß Deewa Dähls /
26: Ar Patagam no§chau§ts /
27: Und winòa Ghallwa ar weenu Krohni /
28: No Ehr§§chem úaploh§úite /
29: Und aptärpts par Smeeklu /
30: Tappa arrid§an ïohte kullts /
31: Und to Krußtu py kattru tam by myrrt /

By

47. lpp.

1: By tam pa§§cham ne§t.
2: 4. App úe§§chem tappa taß pliks und kails /
3: Py to Krußtu peekallts /
4: Py kattru taß úawu A§úini ißlehya /
5: Luhd§e Waidädams /
6: Tee Skattitayi mehdiya to /
7: Und kattri py to kahre /
8: Jhß ta Úaule úawu Spiedumu /
9: Attrahwe tahdams leetams.
10: 5. JE§us kleed§eh Dehwita' Stunda'
11: Schäloyahß att§tahts /
12: Tudelï tappa Shults winòa Mutteh
13: Ar Ettiki ee=lai§ts /
14: Tad ußdewe winns úawu Dwe§úel /
15: Und ta Semme riebeya /
16: Tahß Ba§nizas Preek§chu Karrayams Auts úaplie§úa
17: Und da§§ch Ackmins att§pragha.
18: 6. Kad by wackara Laika` /
19: Tee Släppkawi úadar§ieti /
20: Tappa JE§u úawa Úahne /
21: Ar Úkäpu padurrta /
22: No kattru A§úins und Uhdens tetzeya /
23: Ka taß Raxts peepilldiets taptu /
24: Ka to Jahnis mums §tahßta /
25: Muh§úo dehï weenige.
26: 7. Ka ta Deena pabeickta by /
27: Taß Wackars by nahzis /
28: Jehme JE§um no Kru§ta Kohku /
29: Jo§eps Rahtes Kungs /
30: Krahßne pehtz to Juddo Eeraddumu /
31: Eek§chan Kappas ee=lickts /

Ar

48. lpp.

1: Ar Úarrgheems apúarrghats /
2: Ka Mattheus mahza.
3: 8. O Chri§te Deewa Dähls pallieds /
4: Zaur tawu ruhktu Mohku /
5: Ka mehs töw alla§ch padodameeß /
6: Und nhekadu Blehdibu darram /
7: Tawu Nahwu und winòa Wainu /
8: Mums par labb apdohmayam /
9: Par to / jeb mehs nabbagi und wahyi /
10: Töw Patteitzibu úackam.
11: Chri§tus der uns §elig macht.

Kristofors Fîrekers

12: CHri§tus / kas muhs úwehtus darr' /
13: Neeka neno§eed§is /
14: Nakti^ úanemts tohp ar Warr' / Nakts=widdu.
15: Muhúu dehï win§ch úneed§is /
16: Úawas Deewa=rohkas úeet /
17: Lizzees we§t preek§ch Teeúas / Pulk§tins 1.2.3.4.5.
18: Úewi pliííet / Kult in úmeet
19: Gahniet úawas Meeúas.
20: 2. Rieta^ / kad jaw tappis gaiúch / Pulk.6.7.
21: Tohp win§ch aiswe§ts prohjam /
22: Ka` Kahds Ïauna=darritajs /
23: Nodohts Semmes=úohgam:
24: Tas bes Wainas to atrohd /
25: Ahsúuht us Herodu: Pulk.8.9.
26: Kas tam darra dauds Nehgod';
27: Tomehrt neturr Úohdu.
28: 3. Kad jaw Laiks Ad§aid' eh§t / Pulk.10.11.
29: Tohp wiò§ch §chau§ts in grai§iets /
30: Tam bij a§§u Krohni ne§t /
31: Kas no Ehrk§chíeem taiúiets:

Úmeekla

49. lpp.

1: Úmeekla=drahna^s tohp winò§ch tehrpts /
2: Úi§ts / in nikni baddiets;
3: Bet pehz úawo^s Úwahrko^s g'ehrbts /
4: Jn pee Kru§ta waddiets.
5: 4. Deenas=widdu^ JE§us kïuh§t Pulk.12.1.2.
6: Kru§ta kohka^ peekalts /
7: No ka A§§ins=§traume pluh§t /
8: Winò§ch luhds / Naglams eekalts:
9: Tee kas §kattahs Sohbus rahd /
10: Jn ka` nhe ka` §chíettahs /
11: Jrr tas Úlepkaws JE§um lahd /
12: Úaule tum§cha mettahs.
13: 5. Deenas=widdus pagajis / Pulk.3.
14: JE§us at§tahts úuhd§ahs /
15: Schults tam tohp in Ettiíis /
16: Kad Wiò§ch d§ert doht luhd§ahs:
17: JE§us mir§t: ta Semme rieb:
18: Úwehtais Auts tas úaplie§t /
19: Rahd mums Deewa Schehla§tib' /
20: Jn da§ch Akmins úa§chíie§t.
21: 6. Stundu pehz tohp Úlepkaweem Pulk.4.
22: Lau§ti úawi Kauli /
23: Bet weens no teem Saldateem /
24: (Kahdi Elles=prauïi!)
25: JE§u Úahnus Zauri durr /
26: A§§ins Deewa=jehra
27: Jn §chíie§ts Uhdens istekk tur:
28: Jemm to labbi wehra^.
29: 7. Úauliet gan drieds no=eijot / Pulk.5.6.
30: Jo§eps JE§u Meeúas
31: Luhd§ahs úew no Úohg'a doht /

Rohk

50. lpp.

1: Rohk pehz Judu Teeúas:
2: Dahrgo^s Auto^s wiò§ch to kohp /
3: Likdams jauna^ Kappa /
4: Kas ar Úargeem úargats tohp:
5: Ta` wiò§ch glabbats tappa.
6: 8. JE§u / leez man Úirdi^ likt
7: Tawas grutas Mohkas /
8: No tahm d§eedaht nhe apnikt:
9: Tawas Wahtis Rohka^s /
10: Kahja^s / Úahna^s / d§eedeh man
11: Mannu wahju Úirdi /
12: Atòemm mannu No§kumúchann':
13: Mieïais JE§u! d§irdi.
14: Hilff GOtt daß mirs gelinge.
15: DEews pallied§i / ka man warr ißdohteeß /
16: Tu mans zeenigs Radditais :/:
17: Tawus Deewa=D§eeßmus d§eedaht /
18: Par Ghodu tawam Wahrdam /
19: Ka es preetzige warru ee=§ahkt /
20: No tawu Wahrdu d§eedaht /
21: Kungs §tawi tu man klaht.
22: 2. Muh§chige taws Wahrds palleek /
23: Ka E§aias úacka :/:
24: Úawa Ghrammata` raxtidams /
25: Ta Pa§úaule pirmahk pa§uddieß /
26: Und ko Deews pats gir raddiyis /
27: Tam by wi§úam ißniekt /
28: Winòs úawu Wahrdu nhe attrauß.
29: 3. JE§us taß Wahrdß tha Tähwa /
30: Gir nahtzis Pa§úauleh :/:
31: Ar leeleems brienuma Darrbeems /

Par-

51. lpp.

1: Pardots par ïaunu Naudu /
2: No Juda úawu Mahzehkli /
3: Tappa Nahwe eedohts /
4: JE§us tas Jehrinòs /
5: 4. Kad tee by pa=ähdu§§chi /
6: Úaprohteet to Leeladeena Jähru /
7: Tad taß to nhe ai§mirúa /
8: To Mais úawahs Rohkahß jehme /
9: Úatziya / ehdeeta / ta gir manna Mee§úa /
10: Kattra par jums tohp dohta /
11: Par Pamme§§chanu juh§úo Ghräko.
12: 5. Dehwe teems arrid§an d§errt
13: Eek§chan Wienu úawu úarrkanu A§úini :/:
14: Winòa Nahwu py to peeminneht /
15: Paulus gir raxtiyis:
16: Kaß zeenighe ähd no §chahß Mai§es /
17: Und d§err no to Bickeri /
18: Taß nhe red§ehs to Nahwu.
19: 6. JE§us ma§ghaya teems tahß Kahyahs /
20: Tanny pa§§cha` Stunda` :/:
21: Mahziya tohß ar jaukeem Wahrdeem /
22: No úawas Deewi§kas Muttes /
23: Myïoyeteeß weens ohtru alla§chien /
24: Py to warrehß pa§iet /
25: Ka juhß manni mahzehkli ä§úaht.
26: 7. Kad Chri§tus Dahr§a` buhdams /
27: Deewu peeluhd§is by:
28: Tohß Juddus úaghaidiya{úaghadiya} /
29: No teems §tippre úai§tits tappa:
30: Tee wedde to py to Úohgi /
31: Úa§chau§ts und app§chkohts /

Tai

52. lpp.

1: Tai Nahwei nodohts tappa.
2: 8. Auxte py Krußtu pakahrts /
3: Taß leels peed§imbts Könings :/:
4: Pehtz mums winòs ghaididams /
5: Satziya: mann twiext /
6: Úaprohteeta pehtz muh§úas Schäla§tibas /
7: Tapehtz gir taß Zillwähks peed§immis /
8: No §kie§tas Jumprawas.
9: 9. Úawu Ghallwu nokahrdams /
10: Taß úawu Dweh§úel ißlaide :/:
11: Ka mums Jahnis §tah§ta /
12: Taß tappa nojembts
13: No Krußtu / Kappa' tappa taß eelikts /
14: Tre§§cha` Deena` auk§cham zehlees /
15: Ka taß by paúluddenayis.
16: 10. Und tannieß pa§§chahß Deenahß /
17: JE§us úawus Mahzeklus mahziya :/:
18: Winòa Wahrdu ween nä§úaht /
19: Mahziet zaur wi§úu Pa§úaul:
20: Kaß titz unde tohp kru§tiets /
21: Tam gir ta muh§chiga D§iewo§chana /
22: Zaur Chri§tum attpirckta.
23: 11. Lucas ïohte krahßne raxta /
24: No winòa Däbbä§úa Kahp§chanu :/:
25: Tomähr taß py mums alla§ch palleek /
26: Ka taß mums úohliyis gir /
27: Úaprohteeta zaur úawu Deewigu Wahrdu /
28: Prett to nhe neeka nhe §pehy /
29: Tahß §tippras Elles Wahrtis.
30: 12. Taß gir mums arrid§an úuhtiyis
31: To Eepreezetayu to úwätu Gharru :/:

No

53. lpp.

1: No Deewu: taß mums wadda /
2: Eek§chan Taißnibas alla§chien:
3: To pa§§chu ghribbam mehs peeúaukt
4: Taß mums muh§cham nhe att§tahs /
5: Bett §tippre klaht §tahwehs.
6: 13. No Úirrds laideeta mums luhkt /
7: Chri§tum par muh§úeem Kungheem :/:
8: Jeb mehs no teem zee§cham
9: Warru jeb nhetaißnibu /
10: Ka Deews teems ghribbätu §chäliegs buht /
11: Und tohß ar mums pa§úargaht /
12: No muh§chigas Elles Mohkam.
13: Wenn meine Sünd mich kräncken.
14: Jin der Singwei§e: Hilf Gott / daß mirs gelinge.

Kristofors Fîrekers

15: KAd Grehki mannis beedeh /
16: Mans miïais JE§u Kri§t /
17: Laid man tahs Wahtis d§eedeh /
18: Ko tu tew lizzes úi§t /
19: Pee Kru§ta / mannu Grehku dehï /
20: Jtt gau§chas Mohkas zee§dams /
21: Kad tew bij mannis §chehl.
22: 2. Kurúch Zilwehks to warr ispra§t /
23: Ta Miela§tiba §pee§ch /
24: Tahs Deewa A§§nis isgah§t /
25: Tas Kungs par Kalpu zeeúch:
26: Tas ih§tais Deewa Dehls is§tahw /
27: Par mann nhegantu Grehzneek /
28: To gºuhtu ruhktu Nahw.
29: 3. Mans Grehku=parads makúats /
30: Zaur Kri§ti Makúa§chann' /
31: Prett mann ir Deewam labs Prahts /

Kas

54. lpp.

1: Kas war tad kaiteht man?
2: Tapehz nhe gribbu bailigs buht /
3: Preekúch Nahwes / Weln' und Grehkeem /
4: Deews mann' ispirzis gruht.
5: 4. Par to no Úirds es dohdu
6: Tew / Dahrgais Pe§titais /
7: Zik §pehdams / Úlaw' und Gohdu /
8: Par tawu / Úahp' und Rai§' /
9: Par tawu leelu Úirds=bailib' /
10: Par tawams Nahwes=behdams /
11: Par tawu Miela§tib'.
12: 5. Laid tawa kar§ta Zeeúchann'
13: Mann d§enn / ak úwehtais Deews!
14: Tew d§iewoht / ween pa` Prahtan /
15: No Grehkeem úarrgatees /
16: Und alla§chiò apdomat labb' /
17: Ka` gºuhti tu mann pe§tijs /
18: Kahrdams pee Kru§ta=§tabb'.
19: 6. Laid es pazee§dams zeeúchu /
20: Ko ween tu mann usleez /
21: Turp mannas Azzis gree§chu /
22: Ko zeeti mannis pehz:
23: Ka es / us tewi raud§idams /
24: Teem Karumeem úchies Paúaules
25: Atúakku klauúidams.
26: 7.Dohd / ka es zitteem darru /
27: Ka tu man darrijs e§§' /
28: Tohs wi§§us mieloht warru /
29: Bes Wiltus / itt pateeú /
30: Jkweenam Labbu darridams /
31: Laid Draugs jeb Waidneeks buhdams /

Jeb

55. lpp.

1: Jeb úweúch / jeb pa§ie§tams.
2: 8. Laid pa§taraja^s Behda^s /
3: Tai Nahwes=§tundiòòa^ /
4: Úchies a§§inaiòas Rehtas /
5: Mann ta` att§pird§inah:
6: Ka es / ak JE§u! palai§chos
7: Us tawu dahrgu Nopeln'
8: To Debbe§§ mantajos.
9: Da JE§us an dem Creutze §tund / etc.
10: KAd JE§us py Kru§tu karray /
11: Und winòa Mee§úas A§úinainas tappa
12: Tick ïohte ar gau§cham Úahpeem:
13: Tohß úeptiòius Wahrdus kattrus taß Kungs runnaya /
14: Tohß apdohma úawa` Úirrdi.
15: 2. Wiß pirmahk úatziya taß ïohte miïige /
16: Uß úawu Debbe§úu Tähwu /
17: Spähdams und úapraßdams /
18: Peedohd teems Tähws / tee nhe §inn /
19: Ko tee py mann darra.
20: 3. Ohtran kahrtan peemin winòa leelus Bähdus /
21: Nhe leetzeeß Wahrdus Úmeeklus buht:
22: Úeewa reds taß gir taws Dähls:
23: Jahni zeeni tawu Maht /
24: Töw buhß to parei§e ghodaht.
25: 4. Tre§§chan kahrtan peemin winòa Schäla§tibu /
26: Kattru Deews tam Úläppkawam gir darriyis /
27: Satzidams tick §chehlige /
28: Patteeß töw buhß §chodeen py mannim buht /
29: Eek§chan manna Tähwa Wall§tibu.
30: 5. Nu jemmeeta währa to zättortu Währdu /
31: Man twiext tick ïoht beß mitte§chanas /

Kleed§a

56. lpp.

1: Kleed§a Deews arr §kannighu Balxni.
2: To Zillwäko Labbumu ghribbädams:
3: Tohß Naggïus taß ghanne jutta.
4: 6. Peektan kahrtan peemin winòa Schäla§tibu /
5: Kattru Deews py úwähtu Krußtu iß=úautze /
6: Manns Deews / ka e§úi tu man att§tahyis
7: Tee Bähdi kattri man gir zeeßtini /
8: Tee gir par leeku leeli.
9: 7. Taß úä§ts by ïohte §pehziegs Wahrds /
10: Kattru da§§ch Ghräzeneeks d§irdeya /
11: Aran winòa Deewi§ku Mutt /
12: Peepilldita gir manna Zee§chana /
13: Scheitan §chinny Stunda^.
14: 8. Septitan kahrtan: Tähws es pawehïu mannu
15: Dwehúel tawahß Rohkahß /
16: Tawu úwahtu Gharru mann peeúuhti /
17: Manna pehdiga` Stunda` /
18: Kad manna Dweh§úele no mannim ghribb §kirrtees /
19: Und nhe grib illghahk ghaidiet.
20: 9. Kaß Deewa Mohkus zeeny /
21: Und da§§ch reis peemin tohß úeptinòus Wahrdus /
22: Tam ghribb Deews paradiet /
23: Úcheitan wir§úon Semmes úawu Schäla§tibu /
24: Und turr winòa muh§chiga D§iwo§chanò.
25: Da JESUS an dem Creutze §tund.

Kristofors Fîrekers

26: AK Zilweziò! nhe zeeti klu§§' /
27: JE§us teiz us tawu Pu§§ /
28: No Paúaulites §chíirdams:
29: Úchohs Wahrdus / wi§§us úeptiòus /
30: Tu minni / d§iews in mirdams.
31: 2. Tas Pirmais Galla=wahrdiò§ch tahds /

Ko

57. lpp.

1: Ko preezahs wi§§a Úirds in Prahts:
2: Teems peedod / mielais Tehtit!
3: Jo tee nhe proht / kas es jeb kahds
4: Es / kas tohs gribbu úwehtiet.
5: 3. Tas Ohtrais Wahrds us úawu Maht /
6: To leek wiò§ch òemt pee úewis klaht /
7: Tam Jaòam úawam Draugam:
8: Deews gribb muhs wi§§us apgahdat /
9: Kad mehs us winòu raugam.
10: 4. Pee Treúcha JE§u Prahtiò§ch §pied /
11: Ka wiò§ch nhe weenu nhe eenied /
12: Kas ween pehz winòa teezahs:
13: Tas Úlepkaws d§ird: tew buhs úchobried
14: Ar manni buht eekúch Preezas.
15: 5. Tas Zettorts Wahrdiò§ch arrid§an
16: Tohp úaukts / ar gau§chu Schehloúchann' /
17: Kad Úirds eekúch JE§u ehdahs:
18: Mans Deews! mans Deews! kam e§§i mann'
19: Ta' gribbejs at§taht Behdas?
20: 6. Ar Peekto JE§us §chehlojees:
21: Man pleekna Úirds / man úlahp§t pateeú:
22: Ak Kungs! tu gribbi teeúcham /
23: Ka mehs ar tewi preezamees /
24: Neds Elllei^ Úlahpes zeeúcham.
25: 7. Tas Úe§tais tas tohp isúazziets /
26: Kad wiús jaw bija nodarriets /
27: Pehz Deewa mieïu Prahtu:
28: Mans Darbs lieds gallam peepildiets /
29: Mans Gals ir tuwu klahtu.
30: 8. Úchis Wahrdiò§ch wi§§u=pa§tarais /
31: Ko runnajs muhúu Pe§titais:

Es

58. lpp.

1: Es mannu Dwehúel leeku
2: Pee tewim Tehws mans miïakais /
3: Ak! dohd tai Debbes=preeku.
4: 9. Kas Blehòu=d§eeúmas nhe ahsteek;
5: Bet Kri§ti Wahrdus §inòa^ leek /
6: Jn zeenie winòa Mohkas:
7: Tam nhe buhs behdatees nheneek' /
8: Wiò§ch d§iewos Kri§ti Rohkas.
9: Hertzlieb§ter Je§u / was ha§tu verbrochen?

Kristofors Fîrekers

10: Auf die Stimme: Wend ab deinen Zorn.
11: AK! taiúnais Je§iò / kahdu gºuhtu Teeúu
12: Tu lizzis ne§t / pahr tawu §kaidru Meeúu /
13: Tu neno§eed§igs Jehriò turrejs Mainu /
14: Ar muhúu Wainu.
15: 2. Tu tappi úaúchau§ts / in ka` §uhzin úuhkats /
16: Ar Ehrk§chíeem baddiets / in ka` pluhzin pluhkats /
17: Ar Ettikim in ruhktahm Schultim d§irdiets /
18: Ka` ne=ka` tirdiets.
19: 3. Pehtz kahdas Wainas tohp úchis Taiúnais moziets?
20: Ak! wiò§ch pehz muhúo Grähkeem ta` tohp úlod§iets:
21: Úcho Na§tu wiò§ch uß úewim jemdams lokahs /
22: Ne§§ muhúu Mokas.
23: 4. Tas labbais Gans tas zeeúch par úaweem Jeh-
24: reem /
25: Tohs buhs likt Meera^ wi§§eem Elles=§wehreem:
26: Tas Kungs aismakúah Kalpa Ghehku=úohdu /
27: Wiò§ch dohd tam Gohdu.
28: 5. Taß Taiúnais mir§t / kas neeka ne no§eed§is;
29: Bet tas / kas Deewam úawu Gohdu leed§is /
30: D§iews paleek / Grehzigs Zillweks tas tohp úwabbads
31: Deews Úaita^s glabbats.

6. Kur

59. lpp.

1: 6. Kur man by Kohkam labbam buht in §aïïam;
2: Tur es pilns Grehku lieds patt Kahju Gallam:
3: Par to by muh§cham grusdet manneem Kauleem /
4: Ar Elles=prauïeem.
5: 7. Es gahju deedams / in eekúch Rokahm §iúdams;
6: Bet Je§iò§ch Kru§ta ne§§ / pee Semmes kriúdams:
7: Reds / thada kar§ta Miela§tiba rodahs /
8: Wiò§ch Nahwe^i dodahs.
9: 8. Ak! leelais íöhniò§ch / man gan nhe by kawet /
10: Úcho tawu leelu Schela§tibu úlawet;
11: Kur jemúchu Wahrdus? es / kam ne truhk§t Grehku /
12: Kur jemúchos Spehku?
13: 9. Ar ko es nabbad§iò§ch atlied§inatu /
14: Úcho tawu §chehlu mieïu Deewa Prahtu?
15: Es to ne spehju makúadams at§trahdat /
16: Nekah úagahdat.
17: 10. Es tomehr §innu / ko tu wehl gann eemiel' /
18: Kas tawam Prahtam ween pee mannim peemiel:
19: Ka man buhs mehrdet úawu kahru Meeúu /
20: To darriet leeúu.
21: 11. Bet buhs man mannu ïauna Úirdi waldiet /
22: Neds wairs us Grehku=zeïïems aplam maldiet:
23: Tad waddi mann' ar tawu Úwehtu Garru /
24: Ka es to darru.
25: 12. Es tawus Deewa=darbus zeena^ lik§chu /
26: No úewis atkahpdams tew ween patikúchu /
27: Es tawam Wahrdam alla§ch gribbu klau§úiet /
28: Uß tewim raud§iet.
29: 13. Laid Ïaudis duúmo / laid man wirúu §pee§chas /
30: Laid trakko Wellns / laid pati Nahwe Gree§chahs:

Es

60. lpp.

1: Es gribbu apúmeet wi§§u Kaun' in Waidu /
2: Es tewis gaidu.
3: 14. Ta^ es / zik §pehdams / tawis gribbu bietees /
4: No Grehkeem úargatees / us Labbu d§ietees:
5: Ak! peeòemm / §cheligs Deews / ko es tew dohdu /
6: Úcho wahju Gohdu.
7: 15. Kad es tur buúchu §kaidra^s Meeúa^s aptehrpts
8: Preekúch Deewa Krehúlu balta`s Drahna`s aptehrpts
9: Tad es ar pilnu Spehku tewi teikúchu /
10: Neds mu§cham beigúchu.
11: Ein anders im Tohn:
12: Herr JE§u Chri§t war Men§ch und Gott / etc.

Johans Otoniss

13: TEe Proweetes und Deewa Wier
14: Úenn deenahs §ludinnayu§ch ir /
15: Ka JE§um by ne§t muh§úu Na§t /
16: Und ziexteht appak§ch Deewa Lah§t.
17: 2. Tee red§ey úenn zaur Deewa Gharr /
18: Pirms winòs to úawahs Mee§úahs darr /
19: Ka taß muhß rupju Ghräku dehï
20: Tapp mohziets / und nä kam by §chäl.
21: 3. O Brienums par wiß brinum leels /
22: Pahrdohts kïuh§t pa§cha Deewa Dähls /
23: Tam buhß zee§t Mohkas / ruhktu Nahw /
24: Preek§ch mums winòs to labpraht iß=§tahw.
25: 4. Mäs Deewa dußmohs pa§uddu§ch
26: Noghahyam wiß us Elles puß /
27: Ka Ahwis apmaldidammees
28: Nä §pähyam pa§chi attra§tes.
29: 5. Tapähtz úuht Deews §cho labbu Ghann /
30: Ka tam buhß meckleht tew und man /
31: Saw Dählu darr winòs näwe§úel /

und

61. lpp.

1: Und d§eedin zaur to muhß Dwäh§§el.
2: 6. Ta Úaule úaw §piedum attrahw /
3: Nä ghribbey red§eht winòa Nahw /
4: Preek§ch winòa Aßnim Semme trieß /
5: Atdarrahs Kappas / Ackmiòs pließ.
6: 7. Mäs apraudam / ka winòs pats ghribb /
7: Nä Winò Nahw bet muhß No§eed§ieb /
8: Ack winòam Nahwes wain näkahd /
9: Ka mäs nabbag ar muhß' Parrahd.
10: 8. O Luhkoyam to Pe§titay /
11: Kas muhß Ghräkus úalied§innay /
12: Tas mums no Nahwes ißweddies
13: Pee Deewa Wall§tieb Debbe§§ies.
14: 9. Winòs näghribb Tähwa dußmigh Praht /
15: Ar Ah§ und Teïïeems klu§§innaht /
16: Bet dohd úaws dahrghas A§úinis /
17: Und maxa ta muß Parrahd wiß.
18: 10. Weens mu§chiegs Ba§nizahs Kund§ings
19: Palleek tas miïays JE§ulings /
20: Mums nä by neds buhs ohtris tahds /
21: Ar Deewa Wahrd ap§tipprinnahts.
22: 11. Schis ir tas ohtris Melchisdeck /
23: Kaß mums úa§tapdams nahk ar Preek /
24: Neß Debbes Maiß und Deewa Wien /
25: Mee§úas und Dwäh§úles eepreezinn.
26: 12. Tahds Py§kohps by ïoht wayagh mums /
27: Kam nä §peed nä kahds No§eeghums /
28: Und kas / nä bydammees{aydammees} to Nahw /
29: Ell und tam Wällam{Wallam} wir§úon §tahw.
30: 13. Muhß wahjib pats winòs §cheitan baud /
31: Ka §chäloht warr tohs / kattri raud /

Kas

62. lpp.

1: Kas Bähdahs zee§ch und Nätaißnieb /
2: Tam alla§ch klaht winò§ch pallickt' gribb.
3: 14. O Chri§te laid taw ruhkta Nahw /
4: Preek§ch muh§úeems ghruhteems Ghräkeems §tahw /
5: Aisbildinn mums tu deewi§k Mähl
6: Preek§ch Tähwa kräh§úel aggr' und wehl / Amen.
7: O Lamb GOttes un§chuldig / etc.
8: O Deewa Jährs nheno§eed§is /
9: Py Krußta Koku nokauts :/:
10: Alla§ch attra§ts pazeetigs /
11: Jeb tu tappi pullgohts /
12: Wi§úus Ghräkus e§úi tu ne§úis /
13: Mehs buhtam wi§úi ißbailoyu§§chees:
14: Ab§chäloyeeß par mums O JE§u.
15: O Deewa Jährs nheno§eed§is / etc.
16: Ab§chäloyeeß par mums O JE§u.
17: O Deewa Jährs nheno§eed§is / etc.
18: Dohd mums tawu Meeru / O JE§u.
19: Jm Thon:
20: REX CHRISTE.
21: KÖnings Chri§te Deewa Tähwa Wahrds /
22: Ghai§chums / Taißnibu und tahß D§iewibas
23: Wahrti /
24: Zaur töw Kungs wi§úas leetas radditas gir
25: Darri mums ar töw tawa Tähwa Bährnus.
26: 2. Katters tu Debbeß und Semm Walldi /
27: Ghribbeyi no weenas Úeewas peed§imbts tapt /
28: Mums lied§a / beß wi§úeem Ghräkeem /
29: Ka muh§úa nabbagha Mee§úa Preeku attraßtu.

3. Tu

63. lpp.

1: 3. Tu e§úi no tieru Schäla§tibu und Mylä§tibu /
2: To Tähwu úalied§enayis / und nomaxayis to Paradu
3: Katters no Adamu uß mums gir nahzis /
4: Py Kru§tu jemm tu tay Nahwei to Úpähku.
5: 4. Ka kahds Jährs tu nhe attplehti úawu Mutt /
6: Pawehleyi tam katters teeúcham úohda /
7: Taws A§úins noma§gha tohß ghrutus Ghräkus /
8: Kattri tohß Zillwähkus ïohte nomahz.
9: 5. Py Krußtu buhdams to Semm tu §tippre pakußtenayi
10: Úaule / Preek§chauts / und Ackmino plie§úums /
11: Dehwe Leezibu tu ä§úohts no Deewu úuhtiets /
12: Dohdams tawu Dweh§úel Tähwa Rohka'.
13: 6. Katters tu walldi eek§chan Tähwa Wall§tibas /
14: Ar Swähtu Gharru ween lieds d§iewo /
15: Dohd ka mehs töw titzam §tippre /
16: Und tam Tuwakam kallpoyam brahlige / Amen.
17: Hymnus am Palm Sontage.
18: Als Chri§tus zu Jeru§alem auf einem E§el einritt / etc.
19: KAd Chri§tus eek§chan Jeru§alemes / uß Eh§eli §äh-
20: dädams eejahya / Dauds Ïaudis no Ölyekallnu ar
21: to ghahya / Sarrus / Drehbes und Pupuïus ap-
22: pak§cha kai§úiya.
23: 2. Und Ho§ianna brehze tee / tam Dawida Dählam
24: alla§chien / Kaß ta Kungha Wahrda' nahk / taß gir muh-
25: §chige úwähts.
26: 3. Eek§chan Debbeß Meers / Ghohdß eek§chan Aux-
27: tibas / Ar §kannigu Balxni ïohte tee brehze / Winòa
28: Attnahk§chana pamohdenaya wi§úu to Pili / Darridams
29: Deewi§kus Darrbus und Mahzibu.
30: 4. No Deewa Ba§nizas / eek§chan kattru luhkt
31: ween

by

64. lpp.

1: by / ka pawählähts / Winòs wi§úus Pretzeneekus und
2: Naudu Maineneekus / Ar Pataghu úißdams ißd§inna.
3: 5. Nhewä§úälus tas wä§úälus darriya / Bährni to gho-
4: deya / taß winòa úkaugheem ïohte úahpeya / Ghribbädami
5: tee~ by{py} klu§úu zee§t / winòs úatziya / zittad brehx tee Ackmini.
6: 6.Wi§§as tahdas leetas §chinni Deena' / Tee Raxti §kai-
7: dre úluddena / Tai Meitai Zion / ka winòa Könings lehn-
8: prahtiegs nahk §chinni Laika'.
9: 7.O Kungs pehtz §cho Ghodu und Preeku / leels
10: Kauns und Mohkas töw dries noticka / mehs luhd§am
11: töw o warräns Könings / Ußturr mums alla§ch eek§chan
12: tawu Úlawu.
13: Collecta vom Leyden Chri§ti.
14: O Schehliegs muh§chiegs Deews / katters tu
15: tawu weenigu Dählu nhe e§úi úaud§eyis / bett
16: par mums wi§úeem nodewis / ka tam muh§úus
17: Ghräkus py Kru§ta Kohku ne§t by: Dohd mums /
18: ka muh§úa Úirrds eek§chan tadas Titzibas muh§cham
19: nhe ißby§tahß neds ißbailoyahs / zaur to pa§§chu tawu
20: myïu Dählu Je§um Chri§tum muh§úu Kungu / A-
21: men.
22: VII.
23: Folgen die O§ter=Ge§änge.
24: Chri§t i§t er§tanden / e&c.
25: CHri§tus gir auk§cham zehleeß / no úawahm wi§úahm
26: Mohkahm / Tapehtz buhß mums wi§úeem preezateeß /
27: Chri§tus gribb muh§úo Preeks buht / Kyrie elei§on.
28: 2. Nhe buhtu taß auk§cham zehleeß / tad buhtu ta Pa§-
29: úaule pa§uddu§úi / Ka taß nu auk§cham zehlees gir / tad tei-
30: tzam mehs to Kunghu JE§um Chri§t / Kyrie elei§on.

3. Hall-

65. lpp.

1: 3. Hallelujah / Hallelujah / Hallelujah / to buhß mums
2: wi§§eems preezateeß / Chri§tus gribb muh§úo Preeks buht
3: Kyrie elei§on.
4: Chri§t lag in Todes Banden.
5: CHri§tus ghulleya eek§chan Nahwes Zeetummu
6: Par muh§úeem Ghräkeem nodohts :/:
7: Taß gir attkal auk§cham zehlees /
8: Und gir mums attnä§úis to D§iewibu /
9: Tapehtz buhs mums liexmeem buht /
10: Deewu úlaweht und tam patteickt /
11: Und d§eedaht Hallelujah / Hallelujah.
12: 2. To Nahwu nheweens warreya ußwarreht /
13: No wi§úeem Zillwäka Bährneem :/:
14: To darriya wiß muh§úi Ghräki /
15: Nhe weenu Nheno§egumu warreya attra§t /
16: No to nahze ta Nahwe tick dries /
17: Und jehme par mums to Walldi§chanu /
18: Turreya mums úawa` Wal§tiba`{Wa§tiba`} ghuh§titus / Hal-
19: leluja.
20: 3. JE§us Chri§tus patteeß Deewa Dähls /
21: Muh§úa weeta` gir nahzis :/:
22: Und gir tohß Ghräkus nolitzis /
23: Ar to tai Nahwei pajehmis /
24: Wi§úu winòa Tee§úu und winòa Warru /
25: Turr nhe palleek nheneeka ka Nahwes Sieme /
26: To Skähpu gir winòa pamättu§úi / Hallelujah /
27: 4. Taß by brieni§kis Kaººs /
28: Kad Nahwe und D§iewiba ziexteyahß :/:
29: Ta D§iewiba ußwarreya /
30: Ta gir to Nahwu apriyu§úi:
31: Tee raxti gir to úluddenayu§chi /
32: Ka weena Nahwe to ohtru apriya /

Weens

66. lpp.

1: Weens Smeeklis no to Nahwu gir tappis / Hallelujah{Hall.}
2: 5. Scheit gir taß ih§täns Leeladeena Jährs /
3: No kattru Deews gir pawehleyis:
4: Taß gir py to Kru§ta Kohku /
5: Eek§chan kar§tu mylibu zeppis :/:
6: The A§úins ee§iemo muh§úas Durrwis /
7: To turr ta Titziba tai Nahwei preek§chan /
8: Tas Släppkaws nhe warr mums ai§kahrt / Hallelujah{Hall.}
9: 6. Tha úwähtyam mehs §chohß Leeladeena Úwähtkus /
10: Ar preezigu Úirrd und Lyxmibu :/:
11: Ka mums taß Kungs §piedeht leek /
12: Winòs gir pats ta Úaule /
13: Katters zaur úawas Schäla§tibas Spoh§chumu /
14: Apghai§§mo wi§úas Úirrdes /
15: To Ghräko Nackts gir paghayu§úi / Hallelujah.
16: 7. Mehs ehdam und d§iewoyam labbe /
17: Eek§chan ih§tenas leeladeenas Mai§es :/:
18: Tam wätzam Raugham nhe buhs buht /
19: Py to Wahrdu tahs Schäla§tibas:
20: Chri§tus ghribb tha Barriba buht /
21: Und baººoht weens to Dweh§úel / Hallelujah.
22: Ta Tiziba nhe ghribb no zittu lickteeß baººoteeß /
23: JE§us Chri§tus un§er Heyland.
24: JE§us Chri§tus Muh§úo Pe§titais
25: Katters to Nahwu ußwarreya /
26: Gir auk§cham zehlees /
27: Tohß Ghräkus gir taß Zeetuma` jehmis / Hallelujah.
28: 2. Kaß beß Ghräkeems by peed§immis /
29: Ne§úe par mums Deewa Dußmibu /
30: Gir mums úalied§enayis /
31: Ka Deews mums úawu Schäla§tibu{Schäla§tiba} wehï / Hallelujah{Hallel.}

3. Nah-

67. lpp.

1: 3. Nahwe / Ghräki / Wälls / D§iewiba und Schäla§tiba /
2: Wiß eek§chan úawahms Rohkahms gir /
3: Taß warr attpe§tiet
4: Wi§úus kattri py to §taigha / Hallelujah.
5: Er§tanden i§t der heilige Chri§t.
6: AUk§cham zehleeß gir taß úwähtais Chri§ts / Halle / Hal-
7: lelujah /
8: Katters wi§úas Pa§úaules Preeks gir / Halle / Halleluja.
9: 2. Und nhe buhtu taß auk§cham zehlees / Halle / Hallelujah{Hallel.}
10: Tad buhtu ta Pa§úaule pa§uddu§úi / Halle / Halleluja.
11: 3. Und kad tas auk§cham zehlees gir / Halle / Halleluja.
12: Tad teitzam mehs to Kunghu JE§um Chri§t / halle / Hallelujah{hallel.}
13: 4. Trieß úwähtaß Gha§pa§chas ißghaya / halle / halleluja.
14: Rieta' aggre pa§§cha Ra§úa' / Halle / Halleluja.
15: 5. Tahß meckleya to Kungu Je§um Chri§ti / Halle / Hallelujah{Hall.}
16: Katters no Nahwes auk§cham zehlees gir / Halle / Hallelujah{Hallel.}
17: 6. Tahß attradda diwi jaukus Engeïus / Halle / Hallelujah{Hallel.}
18: Tee eepreezeenaya taß ghodigas Gha§pa§chas / Halle / Hallelujah{Hallluja.}
19: Engelis.
20: 7. Nhe by§tetees / bett e§úeeta lyxmas / Halle / Halleluja.
21: Ko juhß meckleyeeta taß nhe gir §cheit / Halle / Halleluja.
22: Maria.
23: 8. Myïais Engelis / krahßnais{kraißnais} Engelis / Halle / HallelujahHallel.
24: Kur eß attra§§chu úawu Kunghu / Halle / Halelujah.
25: Engelis.
26: 9. Taß gir auk§cham zehlees no tas Kappas / Halle / Halleluja.
27: Úchodeen §chinny úwähta` Leeladeena` Halle / Halleluja.
28: Maria.
29: 10.Rahdi mums to Kunghu Je§um Chri§t / Halle / Hallelujah{Hall.}
30: Katters no Nahwes auk§cham zehlees gir / Halle / Hallelujah{hallel.}

En-

68. lpp.

1: Engelis.
2: 11. Tad nahzeeta §churp / und red§eeta to weetu{wettu} / Hall / Hallelujah{Hall.}
3: Kurr tee to by nolicku§chi / Halle Hallelujah.
4: Maria.
5: 12. Taß Kungs gir noh§t / winòs nhe gir §cheit / Halle / Halleluja.
6: Kad taß man buhtu / tad buhtu es lyxma / halle / Hallelujah{hallel.}
7: Engelis.
8: 13. Red§eeta to Pallagu / eek§chan kattru taß ghulleya / halle Hallelujah{hallel.}
9: Eetiets lieds tre§§chu Deenu / Halle / Halleluja.
10: Maria.
11: 14. Mehs räd§am to ghann §chinni Laika' Halle / Halleluja.
12: Rahdi mums to Kunghu Je§um Chri§t / Halle / Hallelujah{Halleluj.}
13: Engelis.
14: 15. No=eita Galileeºo Semme / Halle / Halleluja.
15: Turr juhs to attra§úeeta tudeï / úacka pats / halle / Hallelujah{hallel.}
16: Maria.
17: 16. Es patteizu jums myïi krahßni Engeli / halle / Hallelujah{hallel.}
18: Nu ghribbam mehs wi§úi lyxmi buht / Halle / Hallelujah{Hallel.}
19: Engelis.
20: 17. No=eita úackaita tahß Weh§tes Pehteram / Halle / Halleluja.
21: Und JE§u wi§úeem Mahzekleem / Halle / Hallelujah.
22: Maria uß Ïaudeems.
23: 18. Nu §eedaht wi§úi §chinny Layka' / Halle / Halleluja.
24: Auk§cham zehlees gir taß úwähtais Chri§ts / Halle / Hallelujah{Hallel.}
25: Wiß Pullks.
26: 19. Tapehtz buhß mums wi§úeem lyxmeem buht / halle / halleluja.
27: Und Chri§tum buhß muh§úo Eepreezetayam buht / Halle /
28: Halleluja.
29: Er§tanden i§t der heilige Chri§t / Hall / Halleluja.

Johans Otoniss

30: JE§us Chri§t zählees §tahw §chodeen / Halle / Halleluja.
31: Kas wi§úu Pa§úaul{Pau§úaul} eepreezenn / Halle / Halleluja.

2.Nä

69. lpp.

1: 2. Nä buht tas atkal zählees §tahw / Halle / Halleluja
2: Tad Pa§úaul pa§u§t' appak§ch Nahw / Halle Halleluja.
3: 3. Kad nun ir zählees Je§us Chri§t / Halle / Halleluja.
4: Nä buhs nä weenam i§úami§t / Halle / Halleluja.
5: 4. Tur ghay tries úwähtas Gha§pa§chas / Halle / Halleluja
6: Leeldeenas Rieta' / pa§cha' Raß / Halle / Halleluja.
7: 5. Tahms Mee§úahms Chri§ti tahs wehl ghribb / Halle /
8: Halleluja.
9: Paradiet pädey Mila§tieb / Halle / Halleluja.
10: 6. Us Swaid'§chan §tahwey winòu Prahts halle / Hallelujah{hall.}
11: Tapähtz ar dahrghams Sahleems nahtz / Halle / Halleluja.
12: 7. Kad tahs ta meckley Deewa Ghohd / halle / Halleluja.
13: Tad Chri§ti Mee§úahs nä attrohd / Halle / Halleluja
14: 8. Par to tohp ïohti no§kummuß / Halle / Halleluja.
15: Úak úawu §tarpan: Kas tas buhß? Halle / Halleluja.
16: 9. Tad diwi Engel rahdyahs / Halle / Halleluja.
17: Eepreezinnay thas Gha§pa§chas / Halle / Halleluja.
18: Engel.
19: 10. Nä by§tahtees / Eß to ghan §inn / Halle / Halleluja.
20: Ko juhß §cheit ghribbat taggadien / Halle / Hallelujah{Hallluja.}
21: 11. Juhs mekleyt Kunghu Je§um Chri§t / Halle / Hallelujah{Hallel.}
22: Kas tapp aiswacker Kru§ta' úi§ts / Halle / Halleluja.
23: 12. Winòs nawaid §cheit / winòs zählees §tahw / Halle /
24: Halleluja.
25: Jr uswarreys Well / Ell / und Nahw / Halle / Halleluja.
26: 13. Tapehtz buhß jums preezatees ïoht / Halle / Halleluja.
27: Zaur Chri§tum kïuh§t ta D§iwib doht / Halle / Halleluja.
28: Maria.
29: 14. Ock Engels / miïays Engels §tah§t / Halle / Halleluja.
30: Kurr eß warr úawu Kungh' attra§t / Halle / Halleluja.

En

70. lpp.

1: Engel.
2: 15. Schodeen no Kappas / aggri ïoht / Halle / Halleluja.
3: Winòs ißghay d§iews Úaul uslähkoht / Halle / Halleluja.
4: Maria.
5: 16. To Kunghu tu mums §innam darr / Halle / Halleluja.
6: Kas pats no Nahwes zeltees warr / Halle / Halleluja.
7: Engel.
8: 17. Tad nahzeet / red§aht pa§chas juhß / Halle / Halleluja.
9: To Weet / kur winò by nolicku§ch / Halle / Halleluja.
10: Maria.
11: 18. Tas Kungs ir noh§t / tuk§ch ir ta Weet' / Halle / Hallelujah{Hallel.}
12: Kad Winòs man buht' / es liexmigh eet' / Halle / Hallelujah{Hallel.}
13: Engel.
14: 19. Red§aht to Aut / ar ko aptinn' / Halle / Halleluja.
15: Eek§ch to ghulley lieds tre§chu Deen' / Halle / Halleluja.
16: Maria.
17: 20. To wiß ghan red§am taggadin / Halle / Halleluja.
18: Kur JE§us pats / to dohd mums §inò / Halle / Halleluja.
19: Engel.
20: 21. Winòs Galileeru Semme eeß / Halle / Halleluja.
21: Turpatt jums wi§úeems rahdie§úies / Halle / Halleluja.
22: Maria.
23: 22. Mehs patteitzam jums Egel mieï / Halle / Halleluja.
24: Nu ghribbam liexmotees par pill / Halle / Halleluja.
25: Engel.
26: 23. Úackait §chos Weh§tes no=eedam / Halle / Halleluja.
27: Teem Mahzikleems und Pehteram / Halle / Halleluja.
28: Maria uß Ïaudeems.
29: 24. Nu d§eedayt wi§úi lied§e ween / Halle / Halleluja.
30: Tas §wähts Chri§t zählees ir §chodeen / Halle / Halleluja.

Wiß

71. lpp.

1: Wiß Pulks.
2: 25. Tapätz buhß mums nu liexmeems buht / Halle / Hallelujah{Hallel.}
3: Chri§tus ghribb muhß Eepreeztays kïuht / Halle / Hallelujah{Hallel.}
4: JE§us Chri§tus wahr Gottes Sohn.
5: JE§us Chri§tus patteeß Deewa Dähls /
6: Par muh§úeem Ghräkeem zeetis gir /
7: Und ißleyis úawu dargu A§úini /
8: Zaur to mehs ä§úam no wi§úahm Bähdam /
9: Pe§titi und úwabbadi tappu§chi
10: No Ghräkeem / und tahß Elles Mohkaß.
11: 2. No Nahwes gir Chri§tus auk§cham zehlees /
12: To gir taß mums par labbu darriyis /
13: Tahß Nahwes / Ghräko und Wälla Spähku /
14: Zaur úawu Auk§cham=zell§chanu ußwarreyis gir
15: Ka taß muh§úu{muh§ú} Taißniba
16: Und D§iewo§chna buhtu muh§chige.
17: 3.Tapehtz titzam mehs nu pattee§úe /
18: Ka Deews muh§úo §chehliegs Tähws gir /
19: Katters mums ghribb palied§eht alla§chien /
20: Ja mehs tam titzam und luhd§am no Úirrds /
21: Hallelujah / Hallelujah /
22: Úlawa / Ghohds und Patteitziba gir tam úatzieta.
23: Ein anders / Zu die§er O§terlichen Zeit.
24: Nach der Stimme:
25: JE§us Chri§tus wahr GOttes Sohn.

Kristofors Fîrekers

26: ÚCho aug§tu úwehtu Leelu=deen' /
27: Laid jauk liexmo / nhe weens ween;
28: Bet wi§§as gºuhtas Úirrdis:
29: D§iews ir / kas bija miris.
30: Úakkait no Úirds ar Preeku / ja /
31: Jn d§eedait / Alleluja.

2. Kri-

72. lpp.

1: 2. Kri§tus to Nahw ir nonahwejs /
2: To Grehku=§ohdib' is§tahwejs:
3: Wiò§ch Kappa^ ne úapuis /
4: Deews muhúu Draugs ir kïuis.
5: Úakkait{Úakkeit} no Úirds etc.
6: 3. Tas niknais Saltis úa§pardiets /
7: Tas Elles=ugguns is=ardiets:
8: Par to mehs gribbam waideht /
9: Nhe neeka war mums kaiteht.
10: Sakkait no Úirds etc.
11: 4. Úcho Labbum Kri§tus darrijs jums /
12: Úchi Augúcham=zelúchann peedärr mums:
13: Par to nhe buhs mums kahwet /
14: Úirdigi Deewu úlahweht.
15: Tad úakkam mehs ar Preeku / ja /
16: Jn d§eedam / Alleluja.
17: Dem Lämblein das zur O§terzeit.
18: TAm Jähriòam katters Leeladeena Laika' /
19: Tappa nokauts / und mehs pe§titi /
20: Wäßti zaur to úarrkanu Juhri beß kaites /
21: Chri§to d§eed wi§úa Chri§tita Draud§iba.
22: 2. Katters úawus Mee§úus dewe py Kru§ta Nahwes /
23: Zaur úawu{úawus} A§úini mums attkal attpirrzis gir /
24: Ka mums buhs tai Mee§úi prettie turrehtees /
25: Kad mehs ar to py D§iewibas ä§úam auk§cham zällti.
26: 3. Ka taß A§úins ghlabba tohs J§raeliteºus /
27: Ka taß Engeïis tohs nhe nomahze /
28: Pe§titi no Waraoòa Wall§tu /
29: Ta ä§úam mehs no to muh§chiegu Nahwu pe§titi.
30: 4. Muh§úo Jährs Chri§tus pats gir /
31: Eek§chan tha Muttes muh§cham Willta nhe gir attraßta /

Kat-

73. lpp.

1: Katters muh§úo dehï py Krußtu tappa nokauts /
2: Ka taß mums py úawu Tähwu nonäßtu.
3: 5. O weens patteeß / úwähts und §kie§ts Upperis /
4: Katters weens to Ell úalau§iya /
5: Zaur to ä§úam mehs pe§titi no Bähdams /
6: Und py Deewa Wall§tibas wäßti Juddi und Paggani.
7: 6. Kad Chri§tus auk§cham zehlees no Nahwes /
8: Ar leelu Ußwarre§chanu no wi§úam Mohkam /
9: Pa§úaul / Ell / Nahw ka Wiers ußwarreya /
10: Úawu Wall§tibu attwehre taß mums tudeïï.
11: 7. Mehs luhd§am töw Kungs JE§u Chri§t /
12: Katters tu wiß pirmahk auk§chamzehlees e§úi /
13: Pallied§i ka mehs zeïïameeß no Ghräkeem /
14: Tam Tuwakam pallied§am / und darram wi§úu labb.
15: 8. Ghohds gir töw Chri§te Deewa Dähls /
16: Ar to Tähwu eek§chan auxtu Debbes /
17: Und úwähtam Gharram muh§chiege /
18: No tawas nabbagas Chri§titas Draud§ibas / Amen.
19: Zu die§es Lämleins O§ter=§peis.
20: Oder: Dem Lämlein / daß zur O§terzeit.
21: Auf die Stimme:
22: Chri§tum wir §ollen loben §chon.

Kristofors Fîrekers

23: TAm Leelas=deenas Jehriòam
24: Mehs Úlawas=d§eeúmu nod§eedam /
25: Kas muhs no Waideem atpe§tijs /
26: Zaur Nahwes=juhru pahrwaddijs.
27: 2. Pee Kru§ta Kri§ti Meeúiòas /
28: Eek§ch kar§tahm Leeúmahm zeppuúchas:
29: Kas winòa dahrgas A§únis d§ers /
30: Tas buhs weens muh§chigs Deewa=behrs.
31: 3. Úchis Jehrs mums nahzis palliga^ /

Tai

74. lpp.

1: Tai Leelas=deenas Wakkara^ /
2: Kad Kawejs lau§ahs pee mums nahkt /
3: Jn kad muhs Warons d§ierahs mahkt.
4: 4. Tad ir nu Kri§tus / Deewa Behrs /
5: Tas ih§tais Leelas=deenas Jehrs /
6: Kas no tahs Nahwes noh§t norauts /
7: Par mums pee Kru§ta=kohka kauts.
8: 5. Úchis Uppurs Welnu isbeedejs /
9: Tahs Elles Wahrtus úatriezeis /
10: Tee nhe §pehj wairs muhs turrinaht /
11: Neds arr tas Welns mums pee=eet klaht.
12: 6. No Kappa Kri§tus iszehlees /
13: Prett Nahw in Welnu leelijees /
14: Teem wiò§ch to Schíehpu úalau§ijs /
15: Jn mums to Debbe§ú / atdarrijs.
16: 7. Mehs luhd§am / nahz / ak Je§u Kri§t!
17: Úchi^ úwehta^ Laika^ §tarp mums mi§t:
18: Par ïaunu Nahw muhs paúargat /
19: Mums wi§§a^s Behda^s §tahwet klaht.
20: 8. Nu e§§i teikts / Deews aug§takais /
21: Tu §tipprais Nahwes=§audetajs /
22: Tew / Tehws / in Úwehtais Garriò lieds /
23: Tohp tas pats Gohdiò§ch noúazziets.
24: Chri§t i§t er§tanden / von des Todes etc.
25: Jm Thon: Chri§t i§t er§tanden / etc.
26: CHri§tus gir auk§cham zehlees /
27: No tahs Nahwes Úaitehm /
28: Tapehtz preezayahß to Engeïo Draud§e /
29: D§eed alla§chien Debbe§úis / Hallelujah.
30: 2. Kaß par mums úawu D§iewibu /
31: Eek§chan Nahwes gir dewis.

Taß

75. lpp.

1: Taß gir nu muh§úo Leeladeena=Jährs /
2: Tapehtz mehs wi§úi preezayameeß / Hallelujah.
3: 3. Kaß py Krußtu karraya /
4: Nheneekade tappa eepreezeenahts /
5: Taß d§iewo nu úawa^ Ghodiba' /
6: Und mums alla§ch aißbilldina / Hallelujah.
7: 4. Kaß tick ïohte klu§úe zeete /
8: Taß gir Elle eekahpis /
9: To abbrunnòotu §tippru Wällu §ehya /
10: Taß tohp nu auxta` Debbe§úi att§iets / Hallelujah.
11: 5. Kaß tappa aprackts /
12: Taß gir nu pa auxtenahts /
13: Und winòa Darrbs §pehzige parrahdahs /
14: Und tohp no tahß Chri§titas Draud§ibas ghodäts / Hallelujah.
15: 6. Taß leek nu paúluddenat /
16: Peedoh§chanu{Peedoh§chnnu} tho Ghräko /
17: Und ka mums no teems att§taht buhß /
18: To taß mums §kaidre pamahza / Hallelujah.
19: 7. O Chri§te Leeladeena Jährs /
20: Baººo mums §chodeen wi§úus lieds /
21: Jem noh§t wi§úu muh§úu No§egumu /
22: Ka mehs töw warram alla§ch d§eedaht / Hallelujah.
23: O§ter=Lied.
24: Chri§t i§t er§tanden Von des Todes Banden.

Kristofors Fîrekers

25: KRi§tus aug§cham dodahs /
26: D§iews no Bedders rodahs /
27: Eòìeliúchi paradahs /
28: Ar mums liexmi preezajahs.
29: Úlawejam Deewu.
30: 2. Kas bij tewis labba^
31: Mirris Kru§ta=§tabba^{Kur§ta=§tabba^} /

Tas

76. lpp.

1: Tas taws Leelas deenas=jehrs:
2: Tapehz preezais Deewa=behrs. Úlawejam{Slaw.} Deewu{D.}.
3: 3. Kas bij baudijs Úahpes /
4: Zeetis Kaun' in Úlahpes:
5: Tas nu d§iewo Godiba^ /
6: Muhs preek§ch Deewa ahsrunna. Úlawejam{S.} Deewu{D.}.
7: 4. Kas pirms gau§chi úauzis /
8: Pehz eek§ch Elles brauzis /
9: Jn to Welnu úa§pahrdijs /
10: Tohp nu úlawets Debbeúi^s. Úlawejam{S.} Deewu{D.}.
11: 5.Kas bij Nahwes=moka^s /
12: Úeh§ch pee Deewa Rokas /
13: Spehzigs úewi paradahs /
14: Teikts no úawas Draud§ibas. Úlawejam{S.} Deewu{D.}.
15: 6.Wiò§ch mums Grehkus peedohd /
16: Úawu Taiúnib' eedohd /
17: Gribb / ka mehs to úajemmam /
18: Jn no Grehkeem att§tahjam. Úlawejam{S.} Deewu{D.}.
19: 7.Ak!tu Deewa Behrniò§ch /
20: Leelas deenas=jehriò§ch /
21: Baººo muhúu Dwehúelit /
22: Lai ta tur pee tewim miet.
23: Úlawejam Deewu.
24: Collecta auff O§tern.
25: O Wi§úewallditayß muh§chiegs Deews /
26: katters tu zaur tawu weenigu peed§imbtu
27: Dählu muh§úu Kungu JE§um Chri§tum /
28: mums pehtz to ußwarrätu Nahwu tahs Durr-
29: wis tahs muh§chigas D§iewo§chanas attweh-
30: ris e§úi / und zaur winòa preezigu Auk§chamzell-
31: §chanu wi§úu Pa§úaul pe§tiyis e§úi / und úohli-

yeeß

77. lpp.

1: yeeß ar to muh§úo Draugs pallickt: Mehs
2: luhd§am töw / tu ghribbätu muh§úus Prahtus
3: py tahdas muh§chigas d§iewo§chanas ußmoh-
4: denaht / und tahß Debbi§kigas Dahwanas
5: tahß pillnigas úwabbaddibas doht: zaur to
6: pa§§chu tawu miïu Dählu JE§um Chri§tum /
7: muh§úu Kunghu / katters ar töw d§iewo und
8: wallda alla§ch und muh§chige / Amen.
9: VIII.
10: Folgen die Ge§änge von der Himmelfahrt
11: JE§u Chri§ti.
12: CHri§tus brauze uß Debbeß /
13: Ko úuhtiya tas mums §emme?
14: To eepreezeetayu no Úwähtu Gharru /
15: Par Preeku tay nabbagai Chri§titai Draud§ibei / Kyrie elei§on.
16: 2. Nhe buhtu taß auk§cham brauzis /
17: Taß úwähts Gharrs nhe buhtu nahzis /
18: Ka taß auk§cham brauzis gir /
19: Tad úuhtiya mums to úwähtu Gharru JE§us Chri§t Kyrie elei§.
20: 3.Tapehtz gribbam mehs úlaweht /
21: Deewu to Tähwu Däbbä§úies /
22: Und JE§um Chri§t winòa myïu Dählu /
23: Katters Däbbä§úa Wall§tiba úe§ch / Kyrie elei§on.
24: Ein anders: Chri§t fuhr gen Himmel / etc.
25: CHri§tus brautze uß Debbeß /
26: Ko úuhtiya taß mums §emme?
27: To eepreezeetayu to úwähtu Gharru /
28: Par Preeku tay nabbagai Chri§titai Draud§ibai / Kyrie elei§on.
29: 2. Taß úeh§ch py úawa Tähwa labbu Rohku /
30: Teh ißdalla taß úaweem Kallpeem /

Úa-

78. lpp.

1: Úawa Gharra Dahwanus und Schäla§tibu /
2: Ka mums ney Gräki neds Wälls{Wäïïs} kaiteht warr / Kyrie elei§on.
3: 3. No tennenes taß atteeß /
4: Úohdiet beßdeewigus und Labbus /
5: Ka taß uß Debbeß ußbrautze /
6: 4. Tha Attnahk§chanu mehs ghaidam /
7: Taß Laiks tick nhe gir jow paghayis /
8: Tha Pa§tara Deena nhe gir tahï /
9: Tapehtz preezayahß wi§úa Chri§tita Draud§iba / Ky-
10: rie elei§on.
11: Chri§t fuhr gen Himmel / etc.

Johans Otoniss

12: CHri§tus tas brautz no §chennes
13: Us Debbeß / und no tennes
14: Winòs mums úuht úawu §wähtu Gharr /
15: Kas Mu§úas Úirdes preezighas darr /
16: Kungs ab§chäloyees.
17: 2. Kad winòs no Tähw ißghayis /
18: Schurp nahze / by winòs wahyis /
19: Nä turreys Deewam lieds nä mas /
20: Ka Kalps winòs alla§ch attraddas /
21: Kungs ab§chäloyees.
22: 3. Bet §chodeen ar úaw Ghahyum
23: Winòs pammet wi§úu Wahyum /
24: Winòs usòem Deewi§k Spähk und Ghohd /
25: Mums úaweems Brahïeems Dahwnus dohd /
26: Kungs ab§chälayees.
27: 4. No Engleems winòs pawaddiets /
28: Zilwähks und Deews parahdiets /
29: Nu brautz uß tahms Padebbe§úims /
30: Ar muhß Mee§úams und A§úinnims /
31: Kungs ab§chäloyees.

5. Tahs

79. lpp.

1: 5. Tahs Debbe§úies paklannahs /
2: Und ar Liexmieb at§kannahs
3: Preek§ch úawu Deew und Radditay /
4: Kad eek§ch úaw Ghodieb tas eeghahy /
5: Kungs ab§chäloyees.
6: 6. Winòs Debbe§úies uskahpis
7: Tam Tähwam lieds ir tappis
8: Und úe§ch pee Deewa labbu Rohk /
9: Kur winòa preek§chan Zeïïus lohk.
10: Kungs ab§chälohyees.
11: 7. No Pa§úaules ißghahyis /
12: Winns mums nawaid at§tahyis /
13: Bett gribb mums wi§úus pallickt klaht
14: Par§tahwet / ghlabbaht / pa§úarghaht /
15: Kungs ab§chäloyees.
16: 8. No Debbes auxtahs weetas
17: Winòs apluhk wi§úas leetas /
18: Ko d§ierahs ïauni Enaidneek /
19: To deld und darr winòs par näneek /
20: Kungs ab§chäloyees.
21: 9. Winòs ateeß ar leel' Ghohdu /
22: Und turrehs pa§tar Úohdu /
23: Tur kïuh§t tad §innam darriets wiß /
24: Kas §cheitan §leppen notitzis /
25: Kungs ab§chäloyees.
26: 10. O JE§u Chri§t mähs waidam /
27: Und pähtz Tew alla§ch ghaidam.
28: Nahtz nahkdams / und mums pe§ti dries /
29: Ka pee Tew nahkam Debbe§úies /
30: Kungs ab§chäloyees.

Nun

80. lpp.

1: Nun freut euch GOttes Kinder all / etc.
2: NUn preezatees wi§úi Deewa Bährni /
3: Taß Kungs brautz Debbe§úis ar leelu Trohxni /
4: Úlaweyeeta to / úlaweyeeta to /
5: Úlaweyeeta to ar §kannigu Ballxni.
6: 2. Tee Engeïi und ta däbbä§úo Draud§e /
7: Parahda Chri§to Deewi§ku Ghohdu /
8: Und lyxmoyahs ar preezigu Trohxni
9: To darra wi§úi Engeïi.
10: 3. Ka muh§úo Pe§titais JE§us Chri§t /
11: Patteeß Deewa Dähls gir Zillwähks tappis /
12: Tapehtz ïohte preezayahs tee Engeïi /
13: Und wehl mums labpraht tahdu Ghodu.
14: 4. Taß Kungs gir mums to Weetu úatai§úiyis /
15: Kurr mums buhß muh§chige pallickt /
16: Úlaweyeeta to / úlahweyeeta to /
17: Úlaweyeeta to / ar §kannighu Ballxni.
18: 5. Mehs manntoyam to Däbbä§úa Wall§tibu /
19: Mehs ä§úam lieds teems Engeïeems /
20: Tho räds labpraht tee myïi Engeïi /
21: Und pateitz ar mums Deewam tam Kungham.
22: 6. Nhe muh§cham nu mums kaß war kaiteht /
23: Wälls / Ghräki und tha muh§chiga Nahwe /
24: Wißlieds gir Kauna tappu§chi /
25: Zaur Deewa und Marias Dählu.
26: 7. To úwähtu Gharru taß noúuhtiya /
27: Muh§úas Úirrdes att§pirrd§enaht /
28: Und eepreezeena mums zaur úawu Deewi§ku Wahrdu /
29: Und mums ghlabbo no Wälla Släppkawibu.
30: 8. Tha tai§úa taß to Chri§titu Draud§ibu /
31: Par muh§chigu Ghohdu und Úwähtibu /

Tickai

81. lpp.

1: Tickai ween tha Titziba uß JE§um Chri§t /
2: Tha ih§täna Deewa Att§i§chana gir.
3: 9. Taß úwähtais Gharrs to Titzibu §tipprena /
4: Pazee§chanu und Zerribu eek§chan mums dohd /
5: Apghaißmo und darra tahß Úirrdes §tippras /
6: Und mums eek§chan Nhelaimibas nhe att§tahy.
7: 10. Ko mums ta Deewi§ka Ghohdiba /
8: Py Krußta Kohku nopellniyu§úi gir /
9: To ißdalla mums taß úwähtais Gharrs /
10: Tapehtz taß muh§úo Mahzeetais tohp dähwähts.
11: 11. Taß Tähws to Dählu gir úuhtiyis /
12: Taß Dähls zittahde nhe tohp pa§iets /
13: Ka ween zaur to Úwähtu Gharru /
14: Taß muh§úas Úirrdes §chkie§ty.
15: 12. Tahdu da§chu krahßnu Deewu Dahwannu /
16: Attnäß mums taß Swähtais Gharrs /
17: Und mums preek§chan Wällu labbe pa§úarga /
18: To nopällna mums tha Kungha Debbes brauk§chana
19: 13. Tad patteitzeeta nu tam myïam Kungham /
20: Und úlaweyeeta to no wi§úas Úirrds /
21: Úlaweyeeta ar to Engeïo Drauds /
22: Ka to warr Debbe§úies ißd§irrdeht.
23: 14. Deews Tähws eek§chan tahs muh§chibas /
24: Töw tawa Chri§tita Draud§iba /
25: Ïohte patteitz no Úirrds dibben /
26: Alla§ch úlawädama und ghodädama.
27: 15. Kungs JE§u Chri§te Deewa Dähls /
28: Spehzigs / warräns / jauks / unde krahßnis /
29: Töw patteitz tawa Chri§tita Draud§iba /
30: No §cho laiku und muh§chige.
31: 16. O úwähtais Gharrs tu patteeß Deews /

Kat-

82. lpp.

1: Katters tu mums eepreezena wi§úas Bähdahs /
2: Mehs teitzam töw / mehs ghodam töw /
3: Und pateitzam töw muh§chige.
4: Frolokt mit Freud / ihr Völcker all.
5: Jm Tohn: Nun freut euch Gottes Kinder all.
6: Aus dem 47. Púalm.

Kristofors Fîrekers

7: JUhs Ïaudis wi§úi liexmojaht /
8: Ar Rohkahm buhs jums plauk§chíinaht /
9: Jn klaigaht Deewam aug§takam /
10: Tam leelam Debeús=íehniòam.
11: 2. Kas Trakkos mahk ar Warru §pee§t /
12: Tohs appakúch muhúahm Kajahm úwee§t:
13: Kas muhúu Teeúu pee§chíirs mums /
14: Neds muh§chahm muhs no úewim §tums.
15: 3. Deews muhúu Kungs / ar leelu Draud§ /
16: Ar Klaigaúchann' us Augúchu brauz:
17: Nu d§eedait Úlaw' ar Apdomahm /
18: Par Gohdu muhúam Kehniòam.
19: 4. Úchi Kunga krehúls ir aug§ts in úwehts /
20: Úchi Gohds tohp wi§úur noúlawehts:
21: Wiò§ch úawo^s Ïaudis usòemm muhß /
22: Jrr Úweúcheem winòam klauúiet buhs.
23: 5. Jrr Kungeem labs wiò§ch paradahs /
24: Kad tee preekúch winòa §emmojahs /
25: Pehz winòa úwehteem Wahrdeem darr /
26: Jn Deewa Draud§it nhe ai§skaºº
27: 6. Gohds Deewam Tehwam Leeluma^:
28: Gohds Je§um Kri§tum Aug§tiba^:
29: Gohds Úwehtam Garram Jaukuma^:
30: Úchi^ Laika^ / pehz Muh§chiba^.

Chri-

83. lpp.

1: Chri§to GOtt dem HErren / etc.
2: CHri§to Deewam tam Kungham / d§eedam mehs
3: no Úirrds dibben / Kattru tahß Padebbe§úes
4: ußjehme red§ige tanny §tunda^ / kad taß kahpe py
5: úawu und muh§úu Deewu Tähwu / katters wi§úas
6: leetas raddiyis gir.
7: 2. Ar to gir taß Semm / und wi§úu Debbes
8: eepreezenayis / Ka zaur to py Tähwu nahkt warr /
9: kaß tam tiz / zittad nheweens kahp Debbe§úies / ka
10: ween taß kaß no tennenes no§uhtiets gir / und kat-
11: tru zaur to Deewa Rohka wällk.
12: 3. Taß gir to zeetumu Zeetuma` jehmis / Kahp-
13: dams py Tähwu / No turrenes taß attkall atteeß /
14: úohdiet pehtz úawu Wahrdu / Wi§úus D§iewus
15: und Nomirru§chus / Ka tas pats mums úatziyis gir.
16: 4. O Kungs mehs luhd§am töw / to radditayu
17: wi§úo leeto / Tho Titzibu eek§chan mums aud§ini /
18: Kattra tohs Augïus tahß Milä§tibaß näß / Ka
19: mehs töw pehtz kahpyam / beß tawu Palligu grim-
20: §tam mehs / Tawas Rohkas Darrbs pehtz töwis
21: úautz.
22: 5. Ka tawa krahßna Attnahk§chan / mums
23: Nabbagus nhe ißbaide / Ar wi§úeem úwähteem
24: Gohdu turrädams / Ko preek§chan tawu Waigu /
25: wiß taps attklahts / kas §cheitan to Zillwähko
26: Dohmas gir biyu§chi.
27: 6. Dohd Deews úwähtais Tähws / ar Chri§to
28: tawu Dählu / Ka mehs zaur tawu Gharru / ar muh§-
29: úas Sirrds Prezibu / Pehtz töw kahpyam alla§chien
30: Eek§chan Gharru und Tee§úibu / Par to töw mehs
31: teitzam muh§chige / Amen.

Col-

84. lpp.

1: Collecta auff Himmelfahrt.
2: O Wi§úewallditais muh§chiegs Deews /
3: mehs luhd§am töw / dohd ka mehs arrid-
4: §an ar muh§úu Úirrdi Debbe§úys d§iewo-
5: yam / wiß kaß Debbe§kige gir / meckleyam /
6: und tahda' Prahta' ä§úam / lieds ka mehs titzam
7: ka taws weeniegs peed§imbts Dähls muh§úo
8: Pe§titais Debbe§úies gir ußjämbts / zaur to pa§-
9: §chu muh§úu myïu Kunghu JE§um Chri§tum /
10: katters ar töw und to úwähtu Gharru d§ie-
11: wo und wallda alla§chien und muh§chiege /
12: AMEN.
13: IX.
14: Folgen die Pfing§t=Ge§änge.
15: Veni §ancte Spiritus, reple tuorum corda &c.
16: NAhtz úwähtais Gharrs / peepilldi tohs Úirrdes ta-
17: wo Titzigo / und eedäd§ini eek§chan teem Ugguni
18: tawas Deewi§kas Mylä§tibas: Katters tu zaur
19: da§chadahm Mehlehm tohs Ïaudis wi§úa' Pa§úauleh úak-
20: rahyis e§úi / eek§chan Weenaidibas tahß Titzibas / Halle-
21: lujah / Hallelujah.
22: Kom heiliger Gei§t / HErre GOtt / etc.
23: NAhtz Úwähtais Gharrs Kungs Deews / peepilldi
24: ar tawu §chehligu Dahwanu tawo titzigo Úirrdes
25: und Prahtus / Tawu ded§igu Myïibu eedäd§ini
26: eek§chan teem: O Kungs zaur tawu ghai§úu Spiedumu /
27: Py tahß Titzibas úakrayis e§úi / tohß Ïaudis no wi§úas
28: Pa§úaules Mehlehm / Tas gir töw Kungs par Ghohdu{Ghohdn}
29: d§eedahts / Hallelujah / Hallelujah.

2.Tu

85. lpp.

1: 2. Tu úwähts Ghai§chums /zeeniegs Palliegs laid
2: mums §piedeht tahß D§iewibas Wahrdu / Und mahze
3: mums Deewu pattee§úe att§iet / No Úirrds to Tähwu
4: úaukt: O Kungs pa§úarrgi mums par úwe§§chu Mahzibu
5: Ka mehs zittu Mahzeetayu nhe meckleyam wairs / Ka
6: JE§um Chri§t ar patee§úu Titzibu / Und uß to no Úirrds
7: palai§chameeß / Hallelujah / Hallelujah.
8: 3. Tu úwähts Ugguns / úallda Preeziba / Nu Pallied§i
9: mums preezige und droh§ch eek§chan tawu Kallpo§chanu
10: ihs Ghallam pallickt / Laid mums tahß Bähdas nhe no
11: wehrß:Kungs zaur tawu Spähku mums darri ghatta-
12: wus / Und ee§tipprini tahs Mee§úas Bailibu / Ka mehs
13: úcheit §tippre zieniyameeß / zaur Nahwu und D§iewibu
14: py töw úpee§chameeß / Hallelujah / Hallelujah.
15: Kom H. Gei§t / Herre GOtt / Er füll mit deiner etc. /

Johans Otoniss

16: NAhtz Deews Swähts Gharrß pee mums klaht
17: Taw Titzig Ïauúcho Úird und Praht
18: Ar tawu Schäla§tieb peepildi
19: Und zaur taw ded§ieg Mielib úildi.
20: O Kungs Tew taggad teitzam mähs /
21: Ka pee Titzibas aitznays eß
22: Tohs Ïaudis no Pa§úaules mallam
23: Par to Tew d§eedah§úim lieds Ghallam / Alleluja. Alleluja.
24: 2. Tu Swähts Ghai§chumus parahdjees
25: To D§iwbas Wahrdu mums atneß /
26: Und mahzi Deewu pareis atúiet /
27: No úirds to Tähwu úaukt und úatziet /
28: O Kungs to §kie§tu Mahzieb ghlabb /
29: Pallieds mums pehtz thas d§iwoht labb /

Dohd

86. lpp.

1: Dohd eek§ch JE§um Chri§t no Úirds titzeht /
2: Und winòa Pähdus labpraht tetzeht / Halleluja.
3: 3. Tu Swähts Ugghuns eepreezinn
4: Mums tawus Kalpus alla§chien /
5: Dohd droh§ch preek§ch tew lieds Ghallam §tahwet /
6: Ka mums tahs Bähdas nä war kahwet.
7: O Kungs zaur tawu Spähk und Warr
8: Thaß Mee§úas Bailieb §tippru darr /
9: Ka mähs §cheh labbi zienidammees
10: Zaur Nahw und D§iwib pee Tew §pee§chammees
11: Hallelujah.
12: Nun bitten wir den heiligen Gei§t.
13: NUn luhd§am mehs to úwähtu Gahrru /
14: Par to pattee§úu Titzibu wi§úe wairs /
15: Ka taß mums pa§úarga muh§úa Ghalla`
16: Kad mehs mayahß brautzam / no §chahß behdigahs D§ie-
17: wo§chanas / Kyrie elei§on.
18: 2. Tu dahrgs Ghai§chums dohd mums tawu Spiedumu
19: Mahzi mums Je§um Chri§tum att§iet ween /
20: Ka mehs py to palleekam to ih§tänu Pe§titayu /
21: Katters mums ne§úis gir eek§chan tahß ih§tänaß Tähwa
22: Semmeß / Kyrie elei§on.
23: 3. Tu úalldais Myïums dohd mums tawu Dahwanu /
24: Laid mums attra§t tahß Mylibas Kahrumu /
25: Ka mehs mums no Úirrdes weens ohtru myïoyam /
26: Eek§chan pattee§úu Meeru uß weenu Prahtu palleekam /
27: Kyrie elei§on.
28: 4. Tu auxtais Eepreezenatais eek§chan wi§úams Bäh-
29: dams /
30: Pallied§i ka mehs nhe by§tam Kaunu / neds Nahwu /
31: Ka eek§chan mums taß Prahts nhe ißbailo /

Kad

87. lpp.

1: Kad taß Enaidneeks to D§iewo§chanu apúuhd§ehs / Kyrie
2: elei§on.
3: Kom GOtt Schöpffer heiliger Gei§t / etc.

Georgs Mancelis

4: NAhtz Deews Radditais úwähts Gharrs /
5: Peemeckleh / tohß Úirrdes tawo Zillwäko /
6: Ar Dahwahneem tohß peepilldi ka §innadams /
7: Kattri papreek§che tawa Raddiba gir
8: 2. Ai§to tu e§úi taß Eepreetzetais dähwähts /
9: Tha Wi§§a auxtaka dahrgs Dahwans /
10: Weena gharrigha Swaidi§chana mums dohta /
11: Weens d§iewiegs Awohts / Mylä§tiba und Ugguns.
12: 3. Eedäd§ini muh§úa Prahta' weenu Swetz /
13: Dohd eek§chan Úirrds tahs Mylibas Ugguni /
14: To wahyu Mee§§u eek§chan mums / ka tu §inni /
15: Ußturri §tippre tawu Spähku Schäla§tibu.
16: 4. Tu e§úi ar Dahwahneem úeptingkahrtiegs /
17: Taß Pirrxts py Deewa labbas Rohkas /
18: Ta Tähwa Wahrdu dohd tu mums dries /
19: Ar Mehïem eek§chan wi§úu Pa§úaul.
20: 5. Ta Eenaidneeka blehdibu tahïe no mums d§enn /
21: To Meeru dohd mums tawa Schäla§tiba /
22: Ka mehs no töw wäßti / labpraht pehtz §taigayam
23: Und bähgam kaß muh§úai Dweh§úelei ïaun darra.
24: 6. Mahzi mums to Tähwu parei§e att§iet /
25: Ta lieds JE§um Chri§tum úawu Dählu /
26: Ka mehs pilli Titzibas tohpam
27: Töw abbejadu Gharru tee§cham úaprohtam.
28: 7. Deewam Tähwam gir Ghohds / und tam Dählam
29: Katters no Mirroòeem ußzehlees /
30: Tam Eepreezeetayam gir taß arrid§an úatziets /
31: Nun und muh§cham beß Ghal / Amen.

Noch

88. lpp.

1: Noch ein Hymnus / Andr. Knöpk.
2: NAhtz Deews / Radditais / O úwähts Gharrs /
3: Peemeckle tohß Úirrdes tawo Zillwäko /
4: Ar Schäla§tibu mums apdahwani /
5: Kattrus tu no nheneeka pirms e§úi raddiyis.
6: 2. Tu e§úi tho bähdigo Eepreezetaiß /
7: Tha wi§úa Auxtaka Dahwans und Gharrs /
8: Weens jauks Ugguns / und d§iewigs Ahwohts /
9: Tahs dahrgas Mylä§tibas.
10: 3. Eedäd§ini muh§úa^ Prahta^ weenu Swetz /
11: Darri muh§úas Úirrdes arrid§an d§iewas /
12: Taß Mee§úas Wahyibu
13: Ee§tipprini ar muh§chigu Spähku und Droh§chibu.
14: 4. Tu e§úi ar Dahwaneem da§chads
15: Taß Pirxts py Deewa labbas Rohkas /
16: Winòa Wahrdu tu ïohte peepeh§ch /
17: Leetz ar dauds Mehlem wi§úur att§kanneht.
18: 5. Nhe leetz mums to Eenaidneeku byteeß /
19: Dohd mums Deewa Meeru muh§chige /
20: E§úi muh§úo Waddons /
21: Ka mehs zaur töw wi§úai Nhelaimibai pa=eetam.
22: 6. Dohd mums to Tähwu parei§e att§iet /
23: Mahzi mums arrid§an JE§um to Dählu pa§iet /
24: Töw Deewu abbeyadu Gharru /
25: Mahzi mums titzeht nu und muh§chige.
26: 7. Ghohds gir tam Tähwam und tam Dählam /
27: Ghohds ir töw / O Deews úwähtais Gharrs /
28: Tawa Schäla§tiba und Myliba laid krahyahs /
29: Und d§iewo alla§ch eek§chan mums / Amen.

Komm

89. lpp.

1: Komm himli§ch Licht H. Gei§t.
2: Auf die Melodei:
3: Jn dich hab ich gehoffet / HErr.

Kristofors Fîrekers

4: NAhz Swehtais Garrs / pattee§úi Deews /
5: Nahz / tawu Spiedumm' us mums gree§ /
6: Tu Schähla§tibas Weh§ti:
7: To Preezas=wahrd' / Tik ïoti gahrd' /
8: Eek§ch muhúahm Úirdehm deh§ti.
9: 2. No úewim §pehjam mehs nekah;
10: Ak!nahzi tu mums Paliga^ /
11: Deews / muhúo aug§tais Paddoms /
12: Eek§ch Nahwes Rai§' / Eepreezatais /
13: Jn wi§úu=labbais Waddons.
14: 3. Tew / Deewa Garrs / mehs úawu Praht'
15: Nododam / Mutt in Auúis klaht /
16: Teh tawu Darbu §trahdah:
17: Kad mums ja=zee§ch / Úirds=behdas §pee§ch /
18: Tu §chehlig' us mums gahdah.
19: 4. Par to mehs ghribbam alla§chieò /
20: Tew' aug§ti teikt irr tagadiò
21: Eeliekúmodamees isúaukt:
22: Alleluja / Alleluja /
23: Pehz mir§tot preezig' aisbraukt.
24: Komm o^ Heiliger Gei§t mit Wonn.
25: Nach der Melodei des Lateini§chen Hymni:
26: Veni Sancte Spiritus, Et emitte coelitus.

Kristofors Fîrekers

27: NAhz / ak!Úwehtais Garriò / nahz /
28: Muhúa^s Úirdi^s §piedeht úahz /
29: Jn mums Deewa Prahtu mahz':
30: Nahz / tu muhúu Palied§iò /
31: Nahz / tu dahrga Dahwaniò' /
32: Nahz / tu Úir§chu Gaiúchumiò.

2.Jau-

90. lpp.

1: 2. Jaukas Preeziò§ch Gruhtißa^ /
2: Úaldais Weeúiò§ch Úird§niòa^ /
3: D§e§trais Wehúmiò§ch Kar§tuma^:
4: Dohd eekúch Darbeem atpuh§tees /
5: Behdu=úlahpe^s d§e§§etees /
6: Laid pehz Raudas úmeijamees.
7: 3. Ak! tu Kungs tahs Godibas /
8: Laid taws Spiedums eeúchaujahs /
9: Tawu Ïau§chu Úird§niòa^s:
10: Tu ween warº muhs kahjop zelt /
11: Muhúu Spehks ir wi§§ai welt;
12: Dohd mums úwehto^s Darbo^s §elt.
13: 4. To / ks negants / noma§gah /
14: Úauúas Úirdis úlappinah /
15: To / kas wahjs ir / us zillah:
16: Zeetoß tu warr úadau§iet /
17: Úaúallu§chus úaúildiet /
18: Apalloúchus pamahziet.
19: 5. Dohd teem / kas tew ustizzahs /
20: Jn us tewim palai§chas /
21: Tawas da§chas Dahwanas:
22: No mums muh§cham nhe at§tah /
23: Nahwes=behda^s §tipprinah /
24: Jemm muhs Dabbeús=wal§tiba^.
25: Collecta auf Pfing§ten.
26: O Wi§úewallditais muh§chiegs Deews / Däbbä§-
27: úo Tähws / Katters tu tahs Úirrdes tawo
28: Titzigo ar Ap§kaidro§chanu tha Úwähta
29: Gharra e§úi mahziyis / und weenu Chri§titu Drau-
30: d§ibu úakrayis:Dohd mums ka mehs tanni pa§§cha`
31: Gharra` pattee§úe weena` Prahta` 䧧am / und mums

ar

91. lpp.

1: ar winòa Eelyxmo§chanu alla§chien warram eepree-
2: zeenateeß / ka taß mums ar úawu Spähku klaht
3: §tahw / muh§úas Úirrdes §chählige §kie§ti / und par
4: wi§úeenadu Nhelaimibu paglabba / Ka tawa Drau-
5: d§iba nheneekade par to Ußtetze§chanu tha Eenaid-
6: neeka úöw bähdayahs / bett wi§úeenada^ Taißniba^
7: waddita tohp / ka mums taws Dähls muh§úo my-
8: ïais Kungs JE§us Chri§tus úohliyis gir / katters ar
9: töw eek§chan Weenaidibu tha pa§§cha Úwähta
10: Gharra d§iewo und wallda / weens patteeß Deews
11: alla§chien und muh§chige / Amen.
12: X.
13: Folgen die Ge§änge von der heiligen
14: Dreyfaltigkeit.
15: DEews taß Tähws d§iwo mums klaht / und
16: nhe laid mums úamaitaht :/: Darri mums no
17: wi§úeem Ghräkeem úwabbadus / und pallied§i
18: mums preezige nomirrt:No to Wällu mums
19: pa§úargi / Turri mums py §tippraß Titzibaß / Und
20: uß töw laid mums païauteeß / no Úirrdes dib-
21: ben titzeht / Uß töw mums palai§teeß wi§úa§chke /
22: Ar wi§úeem titzigeem Chri§titeem / Jßbehgt tha
23: Wälla Willtibu / ar Deewa Brunòam abbrun-
24: òenati / Amen / Amen taß gir teeß / tad d§eedam
25: mehs Hallelujah.
26: JE§us Chri§tus D§iewo mums klaht.
27: Úwähtais Gharrs D§iewo mums klaht.
28: Hymnus: Der du bi§t drey in Einigkeit / etc.
29: O Ghai§§chums Úwähta Triadiba /
30: Weens patteeß Deews no Muh§chibas /

Ta

92. lpp.

1: Ta Úaule ar to Deenu no mums attkahp /
2: Leetz tu mums §piedeht tawu Deewi§ku Ghai§úmu
3: 2. Rietohß Deews töw mehs teitzam /
4: Wackarohß arrid§an töw mehs peeluhd§am /
5: Muh§úo nabbaga D§eeßma úlahwe töw /
6: Nu / alla§chin / und muh§chige.
7: 3. Deewam Tähwam gir muh§chiegs Ghohds /
8: Deewa Dähls gir taß weeniegs Kungs /
9: Und tam Eepreezeetayam tam úwähtam Gharram
10: No §cho Laiku eek§chan muh§chige / Amen /
11: Lied / zu dem wahren Dreyeinigen GOTT /
12: umb gei§t=und leiblichen Gegen.
13: Nach der Wei§e:
14: Vater un§er / im Himmelreich.

Kristofors Fîrekers

15: DEews / mieïais Tähws / mans Radditais /
16: Mans Glahbejs / Úargs in Wadditais /
17: Es behdigs Zilweks gau§chi luhd§' /
18: Tew weenam mannu Kaitu úuhd§':
19: Nahz Paliga^ man nabbagam /
20: Dohd §kaidram buht in labbakam.
21: 2. Mans Pe§titajs / Kungs JE§u Kri§t /
22: Tu tewi lizzees Kru§ta^ úi§t /
23: Jn nikni muhziet mannis dehï:
24: Es teizu tew' ar Úird' in Mehl /
25: Us tawams A§únims païaujos{baïaujos} /
26: Tew d§iews in mirdams peeíeººos.
27: 3. Deews Úwehtais Garrs / Eepreezatais /
28: Tu mannu Behdu Saudetajs /
29: Kad Nahwe mannu Úirdi mahz';
30: Tu mannu Dweh§úel pe§tiet nahz:
31: Ka es warr' isbehgt wi§úu Ïaun' /
32: Neds muh§cham red§eht Elles=kaun'

4.Deews

93. lpp.

1: 4. Deews Tehws / Deews Dehls / Deews Úwehtais Garrs /
2: Laid es paleeku / ka kahds Sarrs /
3: Eekúch tewim Zeeti ee§tahdiets /
4: Jn tawa`s Rohka^s eerak§tiets:
5: Dohd Augïus ne§t ar Pazeeúchann' /
6: Dohd Tizzib / Mielib / Atgreeúchann'.
7: 5. Wehl / mieïais Deews / irr to dohd klaht /
8: Kas wajag' ir / pehz tawa Praht /
9: Jkdeenas=mai§it / ko tu proht /
10: Kas man par Labbu / tew par Gohd /
11: Úchis Wahrds man weenumehr at§kann:
12: Kad Deews man ir / tad ir man gann.
13: Symb: Aut:
14: Allein GOtt in der Höh §ey Ehr / etc.
15: WEenam Deewam eek§chan Auxtibaß gir Ghohds
16: Und Patteik§chana par winòa Schäla§tibu :/:
17: Tapehtz ka nu und nhe muh§cham /
18: Mums ai§kahrt warr nhe weenaß Bähdas /
19: Weenu labbu Prahtu Deews py mums turr /
20: Nu gir leels Meers beß Mitte§chanas /
21: Wi§úam Kaººam gir nu weens Ghalls.
22: 2. Mehs ghohdam / teitzam / peeluhd§am töw /
23: Par tawu Ghohdu mehs pateitzam :/:
24: Ka tu Deews Tähws muh§chige
25: Walldi beß wi§úas Mitte§chanas /
26: Wiß nhemeºota gir tawa Wall§tiba /
27: Prohyam noteek ko taws Prahts gir dohmayis /
28: Lab mums tha krahßna Kungha.
29: 3. O JE§u Chri§t Dähls weeniegs peed§imts
30: No^ tawu Däbbä§úu Tähwu :/:
31: Úalied§enataiß tohß kattri by pa§uddu§chi /
32: Tu Klu§úenataiß muh§úaß Eenaidibas:

Deewa

94. lpp.

1: Deewa Jährs úwähts Kungs / und muh§chiegs Deews /
2: Peejem §cho Luhk§channu no muh§úahm Bähdam /
3: Ap§chäloyeeß par mums Nabbageem.
4: 4. O úwähtais Gharrs tu auxts Dahwahns /
5: Tu wi§úo úwehtigs Eepreezenatays /
6: Par Wälla Wall§tibu joproyam pa§úarrgi /
7: Kattrus JE§us Chri§tus gir attpe§tiyis /
8: Zaur leelu Mohku und ruhktu Nahwu /
9: Nogrees wi§úas muh§úas Úahpes und Bähdas /
10: Uß töw mehs mums palai§chameeß.
11: Allein GOtt in der Höh §ey Ehr / etc.

Johans Otoniss

12: WEens Deews ir auxtahs debbe§úies
13: Tam peedärr Ghods und Schlahwe /
14: Tapätz ka winòs ab§chälo dries /
15: Mums nä kait Ghräk und Nahwe /
16: Deews turr pee mums nun labbu Praht /
17: Leek Semmehs Meeru §luddinaht
18: Wiß Eenaid ir pa ghallam.
19: 2. Mäs luhd§am / teitzam / úackam Úlaw /
20: Tew Deews Tähws par taw Ghohdu /
21: Tu §chäligs Walditays pa§tahw
22: Ar tawu taißnu Sohdu /
23: Nä i§úackams taws Späks und Warr /
24: Ko taws Prahts ghribb / to wiß tu darr /
25: Labb mums tahd krahsna Kungha:
26: 3. O JE§u Chri§t muhß Pe§titiays /
27: Weens peed§imbts Dähls no Tähwa /
28: Tu wi§úu dußmieb klu§úinnays /
29: Salied§inn mums ar Deewu /
30: Deew Jährs / úwähts Kungs / Tew luhd§am mäs /
31: Mums taweems ïaudeems §chäliegs eß /

Und

95. lpp.

1: Und atpe§ti no Bähdams.
2: 4. O Úwähts Gharrs / Deewa dahwans dahrgs /
3: Dohd úirdi mums tawu Preeku /
4: Und palleetz muh§úu §tippris Úargs /
5: Prett Wella wilt und Späku /
6: Nä leetz Kungs Bädahs i§úami§t
7: Tohs / kattrus pe§ty JE§us Chri§t /
8: Us to mäs wiß palai§chammees.
9: Summum Kyrie fons bonitatis,
10: Verunteut§cht
11: durch H. Andream Churingium
12: O Tähws weens Awohts tahs labbumas /
13: Muh§úo krahßnajs myïotais / no kattru wi§úe-
14: nahds labbums nahk / ab§chäloyeeß par mums.
15: 2. Chri§te weeni^egs Dähls no Deewu pee-
16: d§imbts / kattram no weenas Jumprawas by pee-
17: d§imbtam tapt §chinny Pa§úauleh brieni§ke / tee úwä-
18: ti Proweetes gir úluddenayu§chi / ab§chäloyeeß par
19: mums.
20: 3. Deews úwähtais Gharrs / Deewi§kis Ugguns /
21: Muh§úas Úirrdes eedäd§ini / ka mehs zeenigi ween
22: lied§e töw ghodaht warram alla§chien / ab§chälo-
23: yeeß par mums.
24: Kyrie Pa§chale.
25: KY=rie e=lei§on. Chri-
26: §te my=§e=rere.
27: O Kungs

ab§chö=

96. lpp.

1: ab§chö=lo=yeeß par mums
2: Ghods und Úlawa gir Dewam eek§chan aux-
3: tu Debbeß.
4: Folget ein gemein Kyrie.
5: KYrie e=lei§on / Chri§te
6: my §e rere /
7: O Kungs ab§chälo=yeeß par mu~s
8: Der Prie§ter.
9: Ghohds un~ Úlawa gir Dee=wa~ eek§cha~ auxtibaß
10: Ehr §ey Lob / Preiß und Herrligkeit / etc.
11: Jm Thon: Vom Himmel hoch da kom ich her / etc.
12: SLawa / Ghohds und Patteick§chana /
13: Gir Deewam tam Tähwam{Dähwam} mu§chige /
14: Katters wi§úas leetas raddiyis gir /
15: Und ußturr mums zaur úawu Schäla§tibu
16: 2. Ghohds gir arrid§an winòa myïam Dähïam /

Kat-

97. lpp.

1: Katters wi§úas leetas raddiyis gir /
2: Und ußturr mums zaur úawu Schäla§tibu.
3: 2. Ghohds gir arrid§an winòa myïam Dählam /
4: Katters mums wi§úu labbu gir darriyis /
5: Katters muh§úo dehï py Kru§tu gir nomirris /
6: To Däbbä§úu mums ar to no pellniyis /
7: 3. Ghohds gir arrid§an Deewam tam úwähtam Gharra~
8: Katters mums zaur úawa Schäla§tibu
9: To Taißnibu ghribbätu darriet pa§ie§tamu /
10: Und attwehrt muh§úu Úappra§§chanu.
11: 4. O úwähta Triaidiba /
12: O pattee§úa weeniga Deewiba /
13: Paklau§úi mums zaur tawu Schäïa§tibu /
14: Wedd mums eek§chan Debbe§úes Wall§tibas.
15: Ein Lied beim Anheben des Gottesdien§ts
16: Jn §einer eignen Melodey.

Kristofors Fîrekers

17: AK! Deews / mans Deews / tu Deews tik leels pehz
18: Gohda /
19: No Prahta lehns / tu wi§úu=tai§nais Úohda^:
20: Es taiúos drieds / Ar zitteem lieds /
21: Kur tewi teiz / tur tew tohp Úlawa dohta.
22: 2. Mehs nahkam úcheitan wi§úi weena Draud§e;
23: Ak! nahz irr tu / in mums / ka` Behrnus / aud§e:
24: Gards ir taws Galds / Taws Wahrds ir úalds /
25: Ar Debbeús=mai§it muhúas Úirdis raud§eh.
26: 3. Mans Prahts ir tu~múch / in ïohti wahja Leeta /
27: Jrr patti Úirds prett taweem Wahrdeem zeeta:
28: Dohd §kaidru Praht' / in Sinòas klaht /
29: Dohd prett to zeeto / miek§tu Úirdi weeta^.
30: 4. Leez Auúim úaòemt tawa Wahrda Skanòu /
31: Jn labbi klauúiet tawas Draud§es Gannu:
32: Ka Mehle luhds / Jn Mutte úuhds /

Ka

98. lpp.

1: Ka es no taweem Darbeem d§eed in §kannu.
2: 5. Dohd pee mums palikt tawam Úwehta~ Garram /
3: Ka mehs / ak Deews Kungs! tew pa Prahtis darra~:
4: Pehz wi§§i lieds / Kad nahks tas Brieds /
5: Pee tewim Preeka^ muh§cham d§iewot warram.
6: Ein Lied nach der Predigt.
7: Auff die Stimme:
8: JE§us Chri§tus wahr GOttes Sohn.

Kristofors Fîrekers

9: TEw Deewam Tehwam pateizam /
10: Kas dewis úawam Puïziòam
11: To Debbeús=mai§ / ko úaòemmam /
12: Zaur ko mehs muh§cham d§iewojam.
13: Alleluja / Gohds Deewam dohts /
14: Tam peedärr Úlaw' in muh§chigs Gohds.
15: 2. Tew Patteizam / Kungs JE§u Kri§t /
16: Kas úewi lizzees Kru§ta^ úi§t /
17: Jn makúajs muhúo Grehko=úohd'
18: Taws Wahrds mums úaldu Preeku dohd.
19: Alleluja etc.
20: 3. Tew Úwehtais Garrs / mehs pateizam /
21: Kas tawus Wahrdus klauúijam:
22: Dohd mums tohs Úirdi^ pattureht /
23: Teem Wahrdeem Darbo^s at§piedeht.
24: Alleluja / etc.
25: Collect auf Trinitatis.
26: O Wi§úewalditais muh§chiegs Deews / kat-
27: ters tu mums taweem Kallpeem aran
28: Schäla§tibas dewis e§úi / ka mehs eek§chan
29: pattee§úu Titzibu to Ghodibu tahs muh§chigas
30: Triaidibas att§iet warram / und to Weenaidibu
31: tah lied§iga Warra und Deewi§kas buh§cha-

nas

99. lpp.

1: nas peeluhd§am:Mehs luhd§am töw / dohd
2: mums / ka mehs eek§chan tahdas Titzibas
3: §tippre palleekam / und alla§chien par wi§úena-
4: du Nhelaimibu §chehlige pa§úargahti tohpam:
5: Zaur JE§um Chri§tum muh§úu Kungu tawu
6: Dählu / katters ar töw to úwähtu Ghar=
7: ru d§iewo und wallda weens patteeß Deews
8: alla§chien und muh§chige / Amen.
9: XI.
10: Am Tage Johannis.
11: Der Lobge§ang Zachari¿ Luc¿ am I. Cap.
12: SLawehts gir taß Kungs taß Deews J§raeïa / ai§to
13: taß gir peemeckleyis und attpe§tiyis úawus Ïaudis.
14: Und gir pa=auxtenayis weenu Raggu tahß Pe§ti-
15: §chanas / eek§chan to Nammu úawa Kallpa Dawida.
16: Ka taß gir pirmayohs Laikohs runnayis / zaur to Mute
17: úawo úwähto Proweetu.
18: Ka taß mums attpe§titu no muh§úeem Waideneekeem
19: und no tahm Rohkam Wi§úo kattri mums eenied.
20: Und to Schäla§tibu paradietu / muh§úeem Tähweem /
21: und atghadatu úawu Úohli§chanu.
22: Und to Swehre§chanu kattru taß gir §wehrehyis / muh§-
23: úam Tähwam Abraham mums dohd.
24: Ka mehs attpe§titi no muh§úo Waideneeko Rohkahm /
25: winòam kallpotam beß Bailu muh§úu Muh§chu.
26: Eek§chan Úwehtibas und Taißnibas / kattra tam pa prah-
27: tam gir.
28: Und tu Bährnings tap§úi weens Proweets tha Auxtaka
29: dähwähts / Tu preek§chan to Kungu ee§úi / tam to Zeïïu
30: úattai§úiet.
31: Und att§i§chanu tahß Pe§ti§chanas dohd winòa Ïau-

deem

100. lpp.

1: deem kattra gir eek§chan Ghrähko Pamme§§chanu.
2: Zaur to Úirrds dibbenigu Schäla§tibu muh§úa Deewa
3: zaur kattru mums peemeckleyis gir taß Au§trums no Aux-
4: tibas.
5: Ka taß att§piedähtu teem kattri úeh§ch Tum§iba' und
6: Ähna' tahs Nahwehs / und ißtai§úitu muh§úas Kahyas
7: uß tha Meera Zeïïu.
8: Ghohds gir tam Tähwam / tam Dählam / und tam
9: úwähtam Gharram / Ka no Eeúakumu gir biyis / und pal-
10: leek muh§cho muh§chohs / Amen.
11: XII.
12: Am Tage der Heim§uchung Mariae
13: Mein Seel / O GOtt muß loben dich / c.
14: Jm Thon: Vom Himmel hoch da kom ich her / etc.
15: MAnnai Dweh§úelei / O Deews buhs úlaweht töw /
16: Tu e§úi mans Pe§titais / tapehtz eß preezayohß /
17: Ka tu nhe bähda pehtz Pa§úauligu Leelibu /
18: Und nhe e§úi man nabbagu nhe ap§madeyis.
19: 2. Und ußraud§iyis mannu Sämmo§chanu /
20: No §cho Laiku man wi§úur
21: Jck kattris teix Swähtu /
22: Tu e§úi leelu Leetu py man darriyis.
23: 3. Tu e§úi arrid§an §pehziegs myïais Kungs /
24: Taws leels{ïeels} Spähks muh§chige nhe nomirr§t /
25: Taws Wahrds gir ïohte zeenitins /
26: Tapehtz töw ick=kattris úlawe und ghohda.
27: 4. Tu ab§chäloyees par wi§úeem /
28: Kaß töw no Úirrds by§tahs /
29: Und pallied§i teem Nabbageem alla§chien /
30: Kad teems buhß leelus Bähdus zee§t.
31: 5. Tha Zillwäka Leppnibai buhß ißnieckt

Prett

101. lpp.

1: Prett tawu Rohku nhe warr nheneeka pa§taweht /
2: Kaß úöw païauyahß uß úawu Leppnibu /
3: Tam tu dries pa Ghallam §teids.
4: 6. Tu ißnitzini to Zillwähko Paddomu /
5: Tee gir Kungs tawi brieni§ki Darrbi /
6: Ko tee prettie töw dohma /
7: Taß noteek alla§ch attpackaï
8: 7. Kaß §emmiegs gir unde mas /
9: Py to tu parradj tawu Deewi§ku Spähku /
10: Und lied§ini to weena~ leelam Kungam /
11: Tohß Baggatus darri nabbaggus / tohß Nabbagus baggatus /
12: 8. To tu Kungs darri §chinnieß Laikohß /
13: Und atghadayeeß tahß Schäla§tibas /
14: J§raelam tu gribbi pallied§eht /
15: Taß gir taws ißräd§ähts Pullks.
16: 9. Mehs nhe ä§úam to no töw nopellniyu§chi /
17: Tu e§úi mums ïohte §chäliegs /
18: Muh§úeem Tähweem gir runnahts /
19: Weens Wahrds / to e§úi tu attghadayeeß.
20: 10. Arrid§an Abrahamam tam peetitzigam Wieram /
21: Tam e§úi tu pats §wehreyis /
22: Und tam úohliyis to Däbbä§úo Wall§tibu /
23: Und winòa Úähklam muh§chige.
24: XIII.
25: Am Tage Michaelis.
26: HErr GOTT dich loben alle wir &c.
27: Jm Thon: Chri§t der du bi§t der helle Tag / etc.
28: KUngs Deews wi§úi mehs töw teitzam /
29: Und buhß ka peedärr töw patteikt /
30: Par to Raddibu to krahßno Engeïo /
31: Kattri apkahrt töa §tahw tawa` Wall§tiba`.

2.Tee

102. lpp.

1: 2. Tee §pied §poh§ch und lohte krahßne /
2: Und räds töw ihten pateeß /
3: Tawu Ballxni tee alla§chien d§irrd /
4: Und gir pilli Deewi§kas Ghuddribas.
5: 3. Tee nhe du§úahs no Darrbu / ney ghull /
6: Tee ween uß to ghahda /
7: Ka tee Kungs Chri§t apkahrt töw gir /
8: Und apkahrt tawu nabbagu Draud§ibu.
9: 4. Ta wätza T§chuhßka taß ïauns Waideneeks /
10: No Eenaidu und Dußmibas dägg /
11: Winòs ween uß to dohma /
12: Ka taß tawu Pullku trambditu.
13: 5. Und ka taß pirmahk to Pa§úaul /
14: Gir Nhelaimiba` weddis / tha taß wehl darra /
15: Ba§nizus / Deewa Wahrdu und Ghohdu /
16: Taß alla§chien gribb delldeht.
17: 6. Tapehtz taß muh§cham nhe duß /
18: Ruhtz ka kahds Lawis / dohma alla§chien /
19: Leek Spoh§tus / Wallgus und Tihklus /
20: Ka taß úamaitatu kaß Deewam pa prahtam gir.
21: 7. Teekams gir mohdrigs to Engeïo Pullks /
22: Kattri Chri§to alla§ch pehtz §taiga /
23: Und ghelb to Chri§titu Draud§ibu /
24: Stahwädami prett tha Wälla Willtibu.
25: 8. Py Danieïu mehs to räd§am /
26: Ka taß §tarpan teem Laweem úehdeya /
27: Ta lieds arrid§an to rahmu Loth /
28: Taß Engels pallied§eya tam no wi§úu Nhelaimibu.
29: 9. Ta lieds arrid§an tahs Ugguns Lähßmi /
30: Nheneekad nhe warreya kaiteht /
31: Teem Puy§§cheem tahda` Kar§tuma`

Taß

103. lpp.

1: Taß Engels teems pallied§eya.
2: 10. Tha ghlabbo Deews wehl taggadien /
3: Par Nhelaim und da§chu Úährgu /
4: Mums zaur teem myïeem Engeli§cheem /
5: Kattri mums par Úarrgeem dohti gir.
6: 11. Tapehtz mehs töw ka peedärr úlaweyam /
7: Und patteitzam töw Deews muh§chige /
8: Ka arrid§an to myïo Engeïo Drauds
9: Töw teitz §chodeen und muh§chige.
10: 12. Und luhd§am töw / tu gribbähtu pawehleht /
11: Ka tee alla§chien ghattawi gir /
12: Ghlabboht tawu ma§u Pullzinòu /
13: Katters tawu Deewi§ku Wahrdu zeeni /
14: Collect auf Michaelis.
15: KUngs Deews Debbe§úo Tähws / katters
16: tu tawus Engeïus teems Zillwäkeems
17: peelitzis e§úi / thoß prettib tha Wälla
18: Willtibu und tahß Pa§úaules Blehdibu pa§-
19: úarrgaht:Mehs luhd§am töw / tu ghribbätu
20: tahdu Ghlabbo§chanu §chehlige py mums uß-
21: turreht / und zaur tawu úwähtu Gharru pal-
22: lied§eht / ka taws Prahts py mums Zillwä-
23: keem wirß Semmeß / ka eek§chan Debbeß no ta-
24: weem Engeïeem noteek / ka mehß §cheitan pehtz
25: tawu Prahtu d§iewoyam / und turr muh§chi-
26: ge töw úlaweht warram: Zaur JE§um Chri-
27: §tum tawu Dählu muh§úu Kungu / Amen.
28: XIV.
29: Folgen die Ge§änge von den zehen Geboten.
30: Diß §ind die heiligen Zehn Gebot / etc.
31: SChee gir tee úwähti deßmiti Baußli /

kat-

104. lpp.

1: kattrus mums dewwe Deews muh§úo Kungs /
2: Zaur Mo§en úawu myïu Kallpu /
3: Uß Sinai pa§úcha' Kallna' Ghalla' / Kyrie elei§on.
4: 2. Eß weens äßmu taws Deews und Kungs /
5: Nhe weenus Deewus buhß töw wairs zeeniet /
6: Uß man buhß töw wißkim palautees /
7: No Úirrds dibben man myïoht / Kyrie elei§on.
8: 3. Töw nhe buhß nhepatteeß wallkoht /
9: Deewa tawa Kungha Wahrdu /
10: Töw nhe buhß teickt parei§e neds labb
11: Beß to / ko Deews pats úacka und darra / Kyrie elei§on.
12: 4. Töw buhß úwehtiet to úeptitu Deenu /
13: Ka tu und taws Namms du§úeht warr /
14: Töw buhß at§taht no tawu Darrbu /
15: Ka Deews úawu Darrbu eek§chan töw darriet warr / Kyr.elei§.
16: 5. Töw buhß ghodaht und paklau§úigam buht /
17: Tawam Tähwam und tawai Mahtei /
18: Und kur tawa Rohka teem pallied§eht warr /
19: Tad tu illge d§iewoh§úi / Kyrie elei§on.
20: 6. Töw nhe buhß dußmoht / neds nokaut /
21: Ney eeniedeht / neds pats attreeptees /
22: Bett zee§t und lähnu Prahtu turreht /
23: Und arrid§an tawam Eenaidneekam labb darriet / Kyr. elei§.
24: 7. Tawu Laulibu buhß töw §chkie§te pa§úargaht /
25: Tha ka tawa Úirrds uß zittu wairs nhe zerre /
26: Und turreht §chkie§t tawu D§iewibu /
27: Ar Ghohdu und Ghaddibu krahßne / Kyrie elei§on.
28: 8. Töw nhe buhß Naudu neds Manntu §ackt /
29: Neds nhepatteeß jembt ohtru Úweedru und A§úini /
30: Töw buhß atdarriet tawu §chehligu Rohku /
31: Und teem Nabbageem darriet labbe / Kyrie elei§on.

9.Töw

105. lpp.

1: 9. Töw nhe buhß nhepattee§úu Leezibu doht{dohd} /
2: Neds mäloht uß tawu Tuwaku /
3: Winòa Nheno§eed§ibu buhß töw aißbildeht /
4: Und winòa Kaunu aißklaht / Kyrie elei§.
5: 10. Töw nhe buhs tawa Tuwaka Úeewu und Nammu
6: Und wiß kaß tam peedärr / nhe eekahrohteeß
7: Töw buhß tam wehlet wi§úu labb /
8: Ka töw tawa Úirrds pa§§cham darra / Kyrie elei§on.
9: 11. Tee Baußli wi§úi mums dohti gir /
10: Ka töw tawus Ghrähkus / O Zillwäka Bährs /
11: At§iet buhß / unde mahziet labb /
12: Ka töw preek§chan Deewu d§iewoht buhß / Kyr.elei§.
13: 12. To pallied§i mums muh§úo Kungs JE§us Chri§t
14: Katters muh§úo Widdetais tappis gir /
15: Wiß muh§úo Darrbs gir pa§u§ts /
16: Mehs wairs nhe pällnam / ka Deewa Dußmibu / Kyrie elei§on.
17: Diß §ind die heiligen Zehen Geboht / etc:

Johans Otoniss

18: O Zilwäk Bährns ghrees §churp taw Auß /
19: Tohs §chwähtus deßmitts Baußlus klauß /
20: Kattrus Deews muhs Kungs dewis ir
21: Zaur Mo§en úawu §chwähtu Wier /
22: Kungs ab§chäloyees.
23: 2. Eß eßm taws Deews Kungs wi§úur klaht
24: Tew buhß ar wi§úu Úird und Praht
25: Man bytees / myïoht / ustitzeht /
26: Pee Elkadeewa nhe kur eet /
27: Kungs ab§chäloyees.
28: 3. Nhepatteeß nhe buhß walkaht Tew
29: To Wahrdu tawa Kung und Deew /
30: Buhß peeluhkt to / kad Úirds ir ghrut /

Pehtz

106. lpp.

1: Pehtz atkal teikt ar preezig Mutt /
2: Kungs ab§chäloyees.
3: 4. Tew úeptiet Deenu úwähtiet buhß /
4: Laid wiß taws Namms ar tewim duß /
5: Swähdeenas Darbu Deews nolahd /
6: Kad tu §tahw kluß / winòs eek§ch tew §trahd /
7: Kungs ab§chäloyees.
8: 5. Tew zeeniet buhß taw Tähw und Maht /
9: Tohs miïoht / nhe apkaitinaht /
10: Kad klau§úiegs eß / laid Bährs / laid Úaim /
11: Tad d§iwohß ilg / tew buhß labb Laim /
12: Kungs ab§chäloyees.
13: 6. Tew nhe buhs nokaut / dußmotees /
14: Nhe darriet wain pee Brahïa Meeß /
15: Buhß turreht lähn und mieïig Praht
16: Wiß ïaun ar labbum atmaxaht
17: Kungs ab§chäloyees.
18: 7. Tew buhß taw Laulib turreht §kie§t /
19: Wirß mauku Pädams nhe noklie§t /
20: Buhs d§iwoht ghaddig und ar Ghohd /
21: Deews wi§úus beßkaunighus úohd
22: Kungs ab§chäloyees.
23: 8. Tew nhe buhß §ackt / bet §tradaht labb /
24: Ka nabbags úawu dahwan dabb /
25: Buhß turreht taißnu Mähr und Swarr /
26: Laid Nheghau§úieb tew nhe uswarr /
27: Kungs ab§chäloyees.
28: 9. Tew nhe buhß nhetaißn' Leezieb doht /
29: Neds tawu Tuwahk apmälloht /
30: Nhe buhß tam darriet nicknu Úlahw /
31: Winò Nheno§eed§ieb jo pahr§tahw /
32: Kungs etc.

10.Tew

107. lpp.

1: 10. Tew nhe buhs Tuwahk Úeew und Namm /
2: Úaim Lohp / und wiß / kaß peedärr tam /
3: Nhe eekaroht / neds §kaudigham buht /
4: Bet wehlet labb ar úird und Mutt /
5: Kungs ab§chäloyees.
6: 11. Schos Baußlus wi§úus Deews mums dohd
7: Ka bytees buhs preek§ch bahrgu Úohd /
8: Tohs Ghräkus atúiet / apraudaht
9: Und d§iwoht labb pehtz Deewa Praht
10: Kungs ab§chäloyees.
11: 12. Pallieds muhß Widdetays JE§us Chri§t /
12: Nhelaid mums rupjohs Ghrähkohs kri§t /
13: Preek§ch Deew muhß Darrbi nhe pa§tahw
14: Mehs pelnam ween Úohdieb und Nahw /
15: Kungs ab§chäloyees.
16: Men§ch wiltu leben §eliglich / etc.
17: ZJllwähks gribbi tu d§iewoht úwehtige /
18: Und py Deewu pallikt muh§chige /
19: Tad buhß töw turreht tohß deßmittus Baußlus /
20: Kattrus mums muh§úo Deews pawehï / Kyrie elei§on.
21: 2. Es weens äßmu taws Deews und Kungs /
22: Töw nhe buhß zittu Deewu zeeniht /
23: Tawai Úirrdei buhß úöw uß man païauteeß /
24: Manna pa§§cha Wall§tiba buhß töw buht / Kyrie elei§on.
25: 3. Töw buhß mannu Wahrdu ghohdaht krahßne /
26: Und tawas Bähdas mann peeúaukt /
27: Töw buhs úwähtiet to úwähtu Deenu /
28: Ka Eß eek§chan töw §trahdaht warru / Kyrie elei§on.
29: 4. Tam Tähwam unde tai Mahtey /
30: Buhß töw ka man paklau§úiet /
31: Nheweenu nokaut / neds dußmigam buht /

Und

108. lpp.

1: Und tawu Laulibu turreht §chkie§te / Kyrie elei§on.
2: 5. Töw nhe buhß arrid§an nheneeka §akt /
3: Uß nheweenu nhepattee§úu Leezibu doht /
4: Tawa Tuwaka Úeewu nhe eekarohteeß /
5: Und no wi§úu winòa Paddomu labpraht att§tahteeß Kyrie elei§on.
6: Kurtze Verfa§§ung
7: der Haubt§tücke der Chri§tlichen Lehre.
8: Jm Tohn: Nun freut euch Gottes Kinder all.

Kristofors Fîrekers

9: AT§ie§ti biedams tawu Deew' /
10: Die 10. Gebot.
11: Wezz / jauns / leels / §emmais / Wiers ar Úeew /
12: No wi§úas Úirds tam ustizzees.
13: No Elka=deeweem at§tahjees.
14: 2. Bes Lah§teem runni / nei bes Sinò'
15: To úwehtu Deewa Wahrdu minn /
16: To wi§§a`s Behda^s peeúaukdams /
17: Ar Burwekïeem nhe úajaukdams.
18: 3. Du§§ úwehtidams to úwehtu Laik' /
19: Tad tew buhs nahkt preekúch Deewa Waig':
20: Luhd§ / klauúi §tah§tam Deewa Gohd' /
21: Jrr Mahja^s Deewam Úlahwu dohd.
22: 4. Eepreezin tawu Tehw' in Maht /
23: Tohs buhs tew zeenaht / mielinaht /
24: Jrr tawam Kungam / Úaimneekam /
25: Bes Wiltus buht paklauúigam.
26: 5. Gah§t A§§nis nhe buhs tew par welt' /
27: Jeb Kaººu nhepateeúi zelt:
28: Nhe nied / nei Duúmas Úirdi^ kohp /
29: Jebkurúch no tewim mielets tohp.
30: 6. Jkweenam buhs pehz Gohda d§iet /
31: Nei úawu Laulib' apgahniet:
32: Jums gaddigi buhs turretees /

Neds

109. lpp.

1: Neds luttinaht to kahru Mee§'.
2: 7. Krahpt / nhepatee§úu Mantu kraut /
3: Ar Saggïa=naggeem úleppen raut /
4: Tam nhe warr labbi isdohtees:
5: Tapehz ar Gohda pelnijees.
6: 8. Leezneekam buh§ itt taiúnam buht /
7: Deews Melkul=mutt gribb úohdiet gruht':
8: Zits zittu nhe buhs isúunniet /
9: Jeb niknu Úlawu padarriet.
10: 9. Mums buhs to Kahrib úawaldiet:
11: Tahs niknas Dohmas no mums d§iet.
12: Úchohs Bauúlus turri / pehz teem darr':
13: Deews Ïaunam Labbam makúat warr.
14: 10. Nhe tizz ka ween us Deewu ween /
15: Tas usturr muhs úcho paúchu Deen':
16: Winò§ch muhúu Tähws in Radditajs /
17: Kas muhs lieds úchim ir apúargajs.
18: 11. Ohtrs Pe§titajs mums nhe warr buht /
19: Us ko mehs tizzam úwehti kïuht /
20: Ka JE§us Kri§tus / Deewa Dehls /
21: Jh§ts Zilweks / nahkams Úohìis leels.
22: 12. Parei§i tizz / palai§damees /
23: Us Úwehtu Garru / winò§ch pateeú'
24: Buhs muhúu Preekas=deweis ween
25: Úcheit Behda^s / pehz us Jaunu Deen'.
26: 13. Raug / Deewa z§chakli peeúaukt ta:
27: Tähws mieïais aug§ta^ Gohdiba^ /
28: Mums tawu Wahrdu úwehtiet mahz' /
29: Ar tawu Wal§tu pee mums nahz.
30: 14. Úcheit wirúu Semmes laid taws Prahts
31: No mums tohp labpraht klauúinats /

Mums

110. lpp.

1: Mums muhúu Mai§it §chodeen dohd /
2: Jn peedohd wi§§u Grähko=úohd.
3: 15. Tu Kungs muhs nhe ïau kahrdinat /
4: Par Ïaunu gribbi paúargat:
5: Tew peedärr Gohds / tew Úlahwa kïuhs.
6: Amen / tam teeúcham notikt buhs.
7: 16. Us tawu Kri§tib §tippri §tahw /
8: Kad tewis baida Wels ar Nahw.
9: Jrr Grehko=pameúchanas luhd§ /
10: Tohs tawam Mazitajam úuhd§.
11: 17. Wi§§notaï darrijs / neba gan /
12: Ja tu nhe likúees arrid§an
13: Ar Kri§ti Meeúahm §teigdamees /
14: Jn dahrgahm A§§inim meelotees.
15: 18. Zeet / tizzi / paleez pa§tahwigs /
16: No Úirds prett Deewa pateizigs:
17: Wiò§ch tewi úwehtu padarries /
18: Tew labbi klahúees Debbe§§is.
19: XV.
20: Vom H. Chri§tlichen Glauben.
21: Wir gläuben all an einen GOtt / etc.
22: MEhß titzam wi§úi eek§chan weenu Dewu /
23: Radditayu Debbeß und tahß Semmes /
24: Kaß úöw par Tähwu dewees gir /
25: Ka mehs winòa Bährni tohpam /
26: Taß gribb mums alla§ch baººoht /
27: Mee§úu und Dweh§úeli arrid§an labbe úarrgaht /
28: Wi§úu Ïaunu ghribb taß no mums noghree§t /
29: Nheneeka ïaun buhs mums notickt /
30: Tas ghahda par mums /
31: Ghlabbo§chana und Úarrga§chana

Taß

111. lpp.

1: Taß §tahw wiß eek§chan winòa Spähku
2: 2. Mehß titzam arrid§an eek§chan JE§um Chri§tum /
3: Winòa Dählu muh§úu Kunghu /
4: Katters muh§chige py to Tähwu gir /
5: Lieds weens Deews no Spähku und Ghohdu /
6: No Marias tahß §kie§tas Jumprawas /
7: Gir weens patteeß Zillwähks peed§immis /
8: Zaur to úwähtu Gharru eek§chan Titzibas /
9: Par mums / kattri mehs biyam pa§uddu§chi /
10: Py Kru§tu nomirriß /
11: Und no to Nahwu /
12: Attkall auk§cham zehleeß zaur Deewu.
13: 3. Mehs titzam arrid§an eek§chan úwähtu Gharru /
14: Deews ar to Tähwu und to Dählu /
15: Katters wi§§o behdigo Eepreezeetaiß gir /
16: Und ar Dahwaneems aptährp krahßne /
17: Tohs wi§úus Chri§titus wir§úon Semmes /
18: Turr eek§chan weenu Prahtu lied§ige /
19: Scheit wi§§i Ghrähki pammä§ti tohp /
20: Tai Mee§úi buhß arrid§an attkall d§iewoht /
21: Pehtz §chahs behdigas D§iewo§chanas /
22: Gir ghattawa darrieta /
23: Mums weena D§iewo§chana muh§cham beß ghallu.
24: Wir gläuben all an einen GOtt / etc.

Johans Otoniss

25: MÄs titzam wiß eek§ch weena Deew /
26: Kas ir raddys Semm und Debbeß /
27: Tas ghribbdams wi§úeems buht par Tähw /
28: Dohd mums d§iwib Maiß und Drehbes /
29: Winòs ghribb alla§ch mums paghlabbaht /
30: Kattri winòam Bährni e§úam /
31: Nä kahd kait nä buhß mums dabbujt /

Ney

112. lpp.

1: Ney pee Dwähßles / nei pee Mee§úam /
2: Tas ghahda par mums :/: úarrg und darr /
3: Wiß §tahw eek§ch winòa Spähk und Warr.
4: 2. Mehß titzam arr eek§ch Je§um Chri§t /
5: Katters peed§imts Deews no Deewa /
6: Tapp Zilwäks no Jumprawas §kie§t /
7: Zaur to §wähta Gharr beß Tähwa /
8: Tas nhe§chälig mohziets tappis /
9: Kru§ta` peeúi§ts und nomirris /
10: Semme aprakts / Elleh kahpis /
11: Auk§cham zelldammees / no§kirrees
12: No Mirronòeems :/: kahp Debbe§úies /
13: Gribb úohdiet ïaun und labbus dries.
14: 3. Mehs titzam wiß eek§ch §wähta Gharr /
15: Kas weens Deews ar Tähw und Dählu /
16: Tas bailig Zilwäk dro§chu darr /
17: Und eepreezin aggr und wähle /
18: Winòs ar dahwneems tährp und §wähta
19: Wi§úus kru§tiets Ïaudis tee§cham /
20: Scheitan Ghräkus mums pammetta /
21: Atdohß d§iwib tur tam Mee§úam /
22: Pehtz Nahwes titzam :/: arrid§an
23: Pee Deewa muh§chig d§iwo§chan / Amen.
24: Jch gläub an GOtt den Vater.
25: ES titzu eek§chan Deewu Tähwu / Wi§úe-
26: wallditayu / Radditayu Debbeß und tahß
27: Semmes.Und eek§chan JE§um Chri-
28: §tum winòa weenigu Dählu / muh§úu Kungu:
29: Katters eejämbts gir no to úwähtu Gharru /
30: peed§immis no Marias tahs Jumprawas:
31: Mohziets gir appak§chan Pontio Pilato / Kru-

§ta` úi§ts.

113. lpp.

1: §ta úi§ts / nomirris / unde apprackts / §emme kah-
2: pis eek§chan Elles / tre§§cha' Deena' attkal auk-
3: §cham zehlees no tahß Nahweß:Ußbrautzis
4: Debbe§úihß / Úehdeeß py labbas Rohkas
5: Deewa ta Wi§úewallditaya Tähwa:No tur-
6: renes taß attkall nahx úohdiet tohß D§iewus
7: und Nomirru§chus.
8: Es titzu eek§chan úwähtu Gharru / Weenu
9: úwähtu Chri§titu Ba§nizu / weenu Draud§ibu
10: to Úwähto / Pamme§§chanu to Ghräko / Auk-
11: §chamzell§chanu tahß Mee§úas / und weenu
12: muh§chigu D§iewo§chanu / Amen.
13: XVI.
14: Vom heiligen Vater Un§er.
15: MUh§úo Tähws eek§chan Däbbä§úo=Wall§tibas
16: Katters tu mums wi§úeems lieds pawehl /
17: Brahïeems buht / und töw peeúauckt /
18: Und ghribbi to Luhk§chanu no mums /
19: Dohd ka nhe ween luhds ta Mutte /
20: Pallied§i ka ta eet no Úirrds dibben.
21: 2. Úwehtiets tohp taws zeeniegs Wahrds /
22: Pallied§i tawu Wahrdu py mums §chkie§t turreht
23: Ka mehs arrid§an úwehtige d§iewoyam /
24: Pehtz tawu Wahrdu zeenige /
25: Pa§úargi mums Kungs par willtigu Mahzibu /
26: Tohß nabbaggus peewilltus Ïaudis attgrees.
27: 3. Laid nahk tawa Wall§tiba §chinny Laika` /
28: Und pehtz §cho Laiku muh§chige /
29: Taß úwähts Gharrs mums d§iewo klaht /
30: Ar úaweems da§chadeems Dahwaneem /

Ta

114. lpp.

1: Ta Wälla Dußmibu und leelu Warru
2: Úalaus / preek§chan to tawu Baßnizu ußturri.
3: 4. Taws Prahts laid noteek / Kungs Deews weens lieds /
4: Wirß Semmes / ka Debbe§úo Wall§tiba` /
5: Dohd mums Zee§chanu behdiga` Laika` /
6: Paklau§úigeem buht labba` und ïauna` Deena`
7: Stahw prettieb wi§úu Mee§úu und A§úini /
8: Katters prett tawu Prahtu darra.
9: 5. Dohd mums §chodeen muh§úo deeni§ku Mais /
10: Und kaß Waiyaga gir py Mee§úas Ußturre§chanas /
11: Pa§úargi mums Kungs par Eenaidu und Kaººu /
12: Par Nhewe§úelibu / und par dahrgu Laiku /
13: Ka mehs labba` Meera` §tahwam /
14: To Ghahdibu und Nhegau§úibu no mums úittam.
15: 6. Wi§úu muh§úu Parradu peedohd{peedoht} mums Kungs
16: Ka tee mums wairahk Bähdas nhe darra /
17: Ka mehs arrid§an muh§úeem Parradneekeem /
18: Winòo Parradu labpraht peedohdam /
19: Darri mums ghattawus wi§úeem kallpoht /
20: Eek§chan ih§tänu Mylä§tibu und Weenaidibu.
21: 7. Nhe wedd mums Kungs eek§chan Kahrdena§chanas /
22: Kad mums taß ïauns Gharrs kahrdena
23: Pa krei§úu und pa labbu Rohku /
24: Pallied§i mums §tippre prettieb §tahweht /
25: Eek§chan §tippras Titzibas úatai§úiti /
26: Zaur tawa úwähta Gharra Eepreezena§chanu /
27: 8. Nu wi§úu ïaun mums attpe§ti /
28: No gir tee Laiki und Deenas nickni /
29: Pe§ti mums no to muh§chigu Nahwu /
30: Und eepreezini mums pa§tara` Stunda` /
31: Dohd mums Kungs weenu §chäligu No§kir§§chanu /

Jemm

115. lpp.

1: Jemm muh§úu Dweh§úel tawa` Rahka`.
2: 9. Amen / taß gir / taß noteek pattees /
3: Ee§tipprini muh§úu Titzibu alla§chien /
4: Ka mehs jo nhe alloyam py to /
5: Ko mehs ar §cho Luhk§chanu luhgu§chi ä§úam /
6: Uß tawu Wahrdu eek§chan to Wahrdu JE§u /
7: Tad úackam mehs no Úirrds / Amen.
8: Vater Un§er im Himmelreich / &c.

Johans Otoniss

9: MUhß Tähws Debbe§úies waldidams /
10: Und no mums wi§úeems peeluhd§ams /
11: Dohd mums muhß §tarpa Brahïems buht /
12: Und Tew peeúaukt ar weenu Mutt /
13: Laid wiß tas no Úirds dibben nahk /
14: Ko muhß Mähl preek§ch Tew runn und úack.
15: 2. Dohd tawam Wahrdam §wähtitam kïuht{kïuh§t} /
16: Ka mums warr §kie§ta Mahzieb buht /
17: Und labba ghohdig d§iwo§chan
18: Pehtz tawa Wahrda arrid§an /
19: Tohs nabghus ïaudjs Kungs atgreeß /
20: Kur titz und d§iwo näpateeß.
21: 3. Taw Wall§tieb nahk §cheit laizige
22: Pee mums und pehtz tur mu§chige /
23: Úuht taw §wäht Gharru pee mums §em
24: Ar úaweem da§cheem dahwaneem /
25: Úalaus Welln dußm' und leelu Spähk /
26: Ka tawi Baßniz kait näneek.
27: 4. Kungs Deews taws Prahts laid noteek dries /
28: Wirs Semmes ta ka Debbe§úies /
29: Dohd Bähdahs mumß pazeetgheems buht /
30: Und paklau§úiet / laid weegl' / laid ghruht /
31: Muhß Mee§úig ghribbe§chan nokaw /

Kas

116. lpp.

1: Kas tawam Prahtam pretti §tahw /
2: 5. Muhß deenißk Maiß mums §chodeen dohd /
3: Und ka to warram òemt ar Ghohd /
4: Pa§§arg par Kaººu / Eenaidieb /
5: Par darghu Laik / Näwe§úelieb
6: Dohd Meer und labbu Waldi§chan /
7: Deld wiß näghau§chi Ghada§chan.
8: 6. Wiß muh§úu Parrad mums atlaid /
9: Ka tu mums wairak nä ißbaid /
10: Tad labpraht teems peedoh§úim arr /
11: Kur ïaun und näpatteeß mums darr /
12: Dohd brahlig Úird und Mile§tieb /
13: Úaderre§chan und weenaidieb.
14: 7. Nä dohd mums Kungs Kahrdnahteems tapt /
15: Kad mums tas ïauns Gharrs ghribb peekrahpt /
16: Pakrei§úu und pa labbu puß
17: Dohd §tippreems buht / und §tahwet kluß /
18: Ar patteeß Titzieb ghattaw darr
19: Mums zaur taw Wahrd und úwähtu Garr.
20: 8. No wiß ïaun pe§ti und paghlabb /
21: Nu Laik und deenas ir nälabb /
22: Pa§úarg Kungs par to muh§chig Nahw
23: Und pa§trohs Bähdos mums klaht §tahw /
24: Dohd preezig mirt beß leelu Mohk /
25: Jehm muh§úu Dwäh§úel tawa` Rohk.
26: 9. Amen / tas ir / patteeß und Ja.
27: Tam tee§cham teeß buhß notickt ta /
28: Ka lughu§ch e§úam taggadien /
29: JE§u muhß Titzieb ee§tipprin /
30: Dohd mums taw wal§t / Spähk / Ghohd atúiet /
31: Tad warram Amen labb úatziet.

Ach

117. lpp.

1: Ach Vater un§er der du bi§t im Himmelreich / etc.
2: OCk muh§úo Tähws kaß te e§úi eek§chan Däbbä§úo
3: Wall§tibas / auxte par mums tapehtz Gharra ghrib-
4: bi no mums peeluhkts tapt / Taws úwähtais
5: Wahrds tohp ißplattiets ar leelu Spähku / ghohdahts no
6: mums unde wi§úur / ek§chan Debbes und wir§úon
7: Semmes / Tahß Schäla§tibas Wall§tiba nahk py mums /
8: und laid py mums pallickt / und kaß töw nhe pattiek no
9: mums / to ghribbätu tu ißd§iet{ißd§ied} / ka mehs warram muh-
10: §chiege tawa Wall§tiba pallickt.
11: 2. O úwähtais Kungs mehs luhd§am töw / Taws Prahts
12: noteek / Wir§úon Semmes §cheit ka peedärr / Ka Däbbä§-
13: úo{Dabbä§úo} Wall§tiba' / Kurr nhe weens nhe warr nahkt / neds
14: pa§tahweht / ka ween kaß úawu Prahtu ar tawu úalied-
15: §ina:Und dohd mums muh§úu deeni§ku Mais / Tay
16: Mee§úi úawu Barribu / Ta lieds Meeru §chinny Sem-
17: me / Nhekahda Nhewe§úeliba parahdahß / Weenu gho-
18: digu ghuddru Wir§úeneeku / dohd Kung töw par
19: Ghohdu.
20: 3. Muh§úus Ghrähkus und No§egumus / mums ar-
21: rid§an Kungs peedohd / Ar kattreems mehs töw ap-
22: kaitenayu§chi ä§úam / To mums nhe peelaghady:Ai§to
23: mehs muh§úeem Parradneekeem darram tha arrid§an /
24: Ar kattru tee mums apkaitenayu§chi gir to ghribbam
25: mehs wi§kim aißmirr§t. Eek§chan Kahrdena§chanas
26: mums nhe eewedd / eek§chan kattras mehs warrätam
27: úamaitaht / Par wi§úu Ïaun mums pa§úargi / No kattru
28: ta Dweh§úele nomirrtu / und darri mums wi§úus ween
29: lieds par Bährneem tawa' Wall§tiba'
30: Ach Vater un§er all / etc.
31: Jm Tohn: Auff meinen lieben GOtt &c.
32: OCk muh§úo wi§úo Tähws / katters tu Däbbä§úo

Wall-

118. lpp.

1: Wall§tiba' d§iewo / und pahwehl mums nahkt / und no
2: Úirrds töw peeúaukt / Uß tahdu tawu Úohli§chanu nah-
3: kam mehs und peeluhd§am töw.
4: 2. Úwehtiets tohp taws Wahrds / Tawa Wall§tiba
5: py mums nahk / Pa§úarrgi par willtigu Mahzibu / ta
6: Wälla Wall§tibu ißpoh§ty / Taws Prahts ta lieds uß
7: Semmes noteek ka Debbe§úo wall§tiba'
8: 3. Dohd mums O myïais Deews / aran Schäla§ti-
9: bas to deeni§ku Mais / Und attpe§ty mums arrid§an no
10: muh§úeem ghruteems Ghräkeems / tad ghribbam mehs
11: arrid§an labpraht peedoht muhúeem Waideeneekeem.
12: 4. Tam Wällam prettie §tahw / ka taß mums nhe
13: peewiïï / Nhe kahda' Kahrdena§chana' eewädd / Neds
14: py J§úami§úchana §pee§ch / Bett mums no wi§úu ïaun /
15: §chehlige attpeßty.
16: 5. Ock myïais §chehliegs Kungs / ghau§úini und
17: wayro mums §chahdu tawu Dahwanu / kattru mehs
18: dabbuyu§chi ä§úam / No tawas leelas Lehnibas / E§úi
19: mums §chehliegs alla§chien.
20: 6. Ai§to O myïais Kungs / Töw peedärr Ghohds
21: und Teik§chana / Tawa gir ta Wall§tiba / ta lieds arrid§an
22: Ta Ghohdiba / Úlawähts gir taws Wahrds / muh§chi-
23: ge muh§cham / Amen.
24: XVII.
25: Von der heiligen Tauffe.
26: Chri§t un§er HErr zum Jordan kam / &c.
27: CHri§t muh§úo Kungs py Jordans nahze /
28: Pehtz úawa Tähwa Prahtu /: /
29: No to úwähtu Jahni to Chri§tibu jehme /
30: Úawu Darrbu und Ammatu peepilldiet:
31: Tur ghribbeya taß ee§tahdiet mums weenu Ma§gha-
32: §chanu /

Und

119. lpp.

1: Und ma§gaht mums no Ghräkeem /
2: Apúliezenaht arrid§an to ruhktu Nahwu /
3: Zaur úawu pa§§chu A§úini und Mohkam /
4: Taß darriya mums weenu jaunu D§iewo§chanu.
5: 2. Tad klau§úeeta und jemmeeta wi§úi währa /
6: Ka Deews pats dehwe to Chri§tibu /: /
7: Und ko ick kattram Chri§titam titzeht buhß /
8: Ka taß warr att§taht no willtigas Mahzibas /
9: Deews úacka / und ghribb / buhß Uhdenim buht /
10: Bett nhe ween tyrs Uhdens /
11: Winòa úwähts Wahrds gir arrid§an klaht /
12: Ar baggatu Gharru beß Mähru /
13: Taß gir §cheit pats taß Chri§titais.
14: 3. To gir taß mums §kaidre paradiyis /
15: Ar Siemehm und ar Wahrdeem :/:
16: Ta Tähwa Ballxnis tappa §kannige /
17: Turr patt py Jordanes d§irrdähts /
18: Winòs úatziya / taß gir mans myïais Dähls /
19: Py kattru man labbs prahts gir /
20: To ghribbu es jums pawehleht /
21: Ka jums buhß to parei§e klau§úiet /
22: Und darriet pehtz winòa Mahzibu.
23: 4. Deewa Dähls arrid§an pats §cheit §tahw /
24: Eek§chan úawas krahßnas Zillwäzibas :/:
25: Taß úwähts Gharrs no Däbbä§úu nahk /
26: Ar Ballo§cha Ghimy apghehrbees /
27: Ka mums jo §tippre titzeht buhß /
28: Kad mehs Chri§titi tohpam /
29: Wi§úa Triaidiba mums Chri§tiyu§úi gir /
30: Ar to py mums wir§úon Semmes /
31: D§iewoht gir úaderreyu§úees.

5.Úa-

120. lpp.

1: 5. Úaweem Mahzehkleem pawehleya Je§us Chri§t
2: Eita wi§úa Pa§úauleh mahziet :/:
3: Ka ta eek§chan Ghräkeem pa§u§ta gir /
4: Und buhß no Ghräkeem att§tahtees /
5: Kas titz / und leekahß Chri§titees /
6: Tam buhs zaur to úwähtam tapt /
7: Weens jauns Zillwähks taß dähwähts tohp /
8: Katters muh§chige nhe warr mirrt /
9: Tam buhß to Däbbä§úo Wall§tibu dabbuit /
10: 6. Kaß nhe titz tahdai leelai Schäla§tibai /
11: Taß palleek úawohs Ghrähkohs :/:
12: Und gir pa§uddenahts tai muh§chigai Nahwei /
13: D§iïïe Elles dibbina
14: Tam nhe pallieds nheneek úawa Úwehtiba /
15: Wiß winòa Darrbs gir pa§uddis /
16: Tee eed§immti Ghräki to úamaita /
17: Eek§chan kattreems taß gir peed§immis /
18: Neds §peh úöw arrid§an pallied§eht.
19: 7. Ta Atz ween to Uhdeni räds /
20: Ka Zillwäki Uhdeni ley :/:
21: Ta Titziba eek§chan Gharru to Spähku úaproht /
22: No JE§u Chri§ti A§úini /
23: Und gir preek§chan to weena úarrkana Straume /
24: No Chri§ti A§úini úarrkana darrita /
25: Kattra wi§§u Wainu d§eedina /
26: Ko mehs no Adamu ä§úam dabbuyu§chi /
27: Und arrid§an pa§§chi darriyu§chi.
28: Chri§t un§er HErr zum Jordan kam / etc.

Johans Otoniss

29: CHri§tus muhß Kungs eek§ch Jordan kahp /
30: Kur tas §wähts Jahnis mahze /
31: Pehtz úaw Tähw prahta Kru§tiets tapp /

Und

121. lpp.

1: Und úaw Ammat eeúahze /
2: Tur ee§tahd winòs mums weenu Pirt /
3: Kur maßghaht kïu§t muhß Dwäh§§el /
4: Nahw apúlik§t §cheh / mums nhe buhß mirt /
5: Mehs tohpam d§iew und we§úel
6: Zaur Chri§ti Aßnim §kie§tiet.
7: 2. Tapehtz O Zilwäks währa òem
8: Taws kru§tibas leelu Ghode /
9: Tu reds mas Uhdn ar Atzinòeem /
10: Ka zitts ar Uhden dohde /
11: Bet Deewa Wahrd tu d§ird tur klaht /
12: Tas pats to kru§tieb darra /
13: Pehtz ta mehs tohpam nomaßghat
14: Ar Uhdn und §wähtu Gharru /
15: Tas §cheitan ir tas Kru§titays.
16: 3. Beß Deewa Wahrd nhe pallieds neek /
17: Tas Uhdens ir wahy Leeta /
18: Bet zaur to Wahrd tas labbu Spähk /
19: Tas Wahrds to Uhden §wähta /
20: Kas titz tam Wahrdam / ko tas úack /
21: Und pehtz ta pa§ch kïuh§t kru§tiets /
22: Tas tohp §wähts / und pee Deewa nahk /
23: Kas nhe titz Ghräkohs ghu§tiets
24: Palleek pee mu§chighas Nahwes.
25: 4. Raug / ka ta §wähta Triaidieb
26: Pee Jordan red§eht tappe /
27: Deews Dähls ar úaw krahßn Zilwäzieb
28: No Uhden turr is kahpe /
29: Deew §wähtu Gharr eek§ch Ballo§ch Ghiem
30: No Debbeß red§ey brautzam /
31: Deew Tähwu d§irdey wir§úon Semm

Ar

122. lpp.

1: Ar §kannig ballxni úautzam:
2: Schis mans Dähls man pa Prahtam.
3: 5. Kad wehl §cho treyahd wahrdu d§ird
4: Pee Kru§tibas peeminnam /
5: Tad titzi tu ar wi§§u Úird /
6: Ka Chri§tus darr mums §innam /
7: Deews Tähws to Kru§tiet Zilwäk ghribb
8: Par Bährn' usòemt und ghlabbaht /
9: Zaur Deewa Dähl' Nheno§eed§ieb
10: Buhß tam pe§ti§chan dabbuit /
11: Tas §wähts Gharrs §wähtu darries.
12: 6. Scho Evangelium JE§us Chri§t
13: Lick wi§úa Pa§úaul mahziet /
14: Ka nhe weenam buhß i§úami§t /
15: Bett Deewa Paddom atúiet:
16: Kas muhß eed§imtu Ghräku dehï
17: Mums peepeh§ch nhe noúohda /
18: Muhß nabbag Buh§chan ir tam §chähl /
19: Tapehtz to Kru§tieb dohda /
20: Kur Zilwäks tohp jauns peed§imts.
21: 7. Kas titz §chai leelai Schäla§tieb /
22: Ko Kru§tiban Deews dahwe /
23: Und úa=òem to par Patteitzieb
24: Tas droh§ch und preeziegs §tahwe /
25: Winòs Deewa Bährns / tad palliks ghan /
26: Winòs red§ehs Tähwa Waighu /
27: Winòs parahd jaunu Peed§im§chan /
28: Und d§iwodams §cheh §taigha /
29: Ka Deewa Bährnam peeklahyas.
30: 8. Kas úack: Eß titz / und to nhe darr /
31: Úaw Titzieb nhe parahda /

Tas

123. lpp.

1: Tas preek§chan Deew nhe pallickt warr /
2: Wiß Wiltieb Deews nolahda /
3: Tapehtz tu §trahda alla§chien /
4: Ko tew taw Kru§tieb mahze /
5: To ghräzieg Zilwäk aplietzinn
6: Und jaunu D§iwieb úahze
7: Tad eß labs kru§tiets Zilwähks.
8: XVIII.
9: Von der Chri§tlichen Buße.
10: Auß tieffer Noht §chrey ich zu dir / etc.
11: ARan d§iïïeem Bähdeem es peeúautzu töw /
12: Kungs Deews paklau§úi mannu Úauk§chanu :/:
13: Tawas §chähligas Au§úis grees py mann /
14: Und us mannu Luhk§chanu tahß attwerr /
15: Ai§to ja tu ghribbi to ußred§eht /
16: Kaß Ghräki unde nhepatteeß gir darriets /
17: Kaß war / Kungs / tad preek§chan töw pallickt?
18: 2. Py töw nhe maxa nheneeka ka Schähla§tiba ween
19: Kad tu tohß Ghrähkus peedohd :/:
20: Taß gir tock wellte ar muh§úu Darrbu /
21: Kad mehs wiß labbahk ghribbam d§iewoht /
22: Preek§chan töw nhe warr nhe weens leeliteeß /
23: Tapehtz buhß ick=kattram preek§chan töw byteeß /
24: Und tawu Schäla§tibu ghaidiet.
25: 3. Tapehtz ghribbu uß Deewu zerreht /
26: Uß mannu Nopellnu nhe luhkoht :/:
27: Uß to mannai Úirrdei buhß païauteeß /
28: Und uß winòa Lehnibu titzeht /
29: Kattru man úohla winòa dahrgs Wahrds /
30: Taß gir mans Preeks / und §tippra Pills /

To

124. lpp.

1: To ghribbu eß alla§chien ghaidiet.
2: 4. Und jeb taß kaweyahß ihß pa§§chu Na'ckti /
3: Und atkal ihß tam Rytam :/:
4: Tomehr buhß mannai Úirrdei no Deewa Spähku /
5: Nhe i§úami§t neds bähdateeß /
6: Tha darra J§rael ih§täns Rads /
7: Katters no to Gharru raddiets gir /
8: Und úawu Deewu pagghaid.
9: 5. Jeb py mums gir dauds Ghrähki /
10: Py Deewu gir wairahk Schäla§tibas :/:
11: Winòa Rohka nhe mitt pallid§eht /
12: Zeek leela arrid§an gir ta Waina /
13: Winòs gir weens taß labbs Ghanns /
14: Kaß J§rael ißpe§tiet gribb /
15: No wi§úeem úaweem Ghäkeem.
16: Auß tieffer Noht §chrey ich zu dir / etc

Johans Otoniss

17: JS d§ilïams Bähdams úautz und brähtz
18: Es Deews Kungs preek§ch taw Au§úi /
19: Mann úauk§chan / Tähtiet / währa' leetz
20: Und mannu Luhk§chan klau§úi /
21: Ack ja tu Kungs usluhkoht ghribb
22: Muhß Ghräkus und wiß No§eed§ieb /
23: Kas warr tad preek§ch tew pallickt?
24: 2. Pee tew ween maxa Schäla§tieb /
25: Kad Ghräki kluh§t peedohti /
26: Wiß muhß darrb ir Tew Nhegantieb /
27: Tee labback nhe derr ïohti /
28: Preek§ch tew ick weenam byteeß buhß /
29: Und úawu Mutt aisturreht kluß /
30: Us §chäla§tieb ween ghaidiet.
31: 3. Tapehtz es zerre§ch Kungs us tew /

Nhe

125. lpp.

1: Nhe luhkodams mann Darrbu /
2: Mann úirds palaidi§§ees us Deew
3: Und us winò §chälig wahrdu /
4: Tas ir mans Preeks / und §tippra Pills /
5: Deew Úohli§chan muh§cham nhe wills /
6: Es warr tam droh§ch us titzeht.
7: 4. Ka Karrawiers turrehdams wackt /
8: Ta manna Úirdsning ghaidies
9: No pa§chu Riet lieds tum§úu Nackt /
10: Deew kahwe§chan nhe baidies /
11: Es Karra §tahw / ka J§rael /
12: Ar Deewu zienjohs aggr' und wehl /
13: Und us winò úwähtieb ghaidu.
14: 5. Pee Deew ir leelack Schäla§tieb
15: Nhe ka wiß muh§úi Ghräki
16: Laid buht ta Wain tick leel' / ka ghribb /
17: Dauds leelack ir Deew Spähki /
18: Tas ih§tens labbaks Ghanns winòs ir /
19: Kas J§rael úawu karra wier
20: No wi§§eems Ghräkeems pe§ta.
21: 6. Deews Tähws tew úackam Úlahw vn~ Ghohd
22: Ar Dähl' und úwähtu Gharru /
23: Taw Deewi§k Palligh tu mams dohd
24: Prett Wella Wilt und Warru /
25: Tad ee§úim tawu Zeïï ar Preek /
26: Muhß Dwäh§úel kaites Ghrähk nheneek /
27: Kas to ghribb / laid úack Amen.
28: Erbarm dich mein O HErre GOtt / etc.
29: AB§chäloyeeß par man O Kungs Deews /
30: Pehtz tawas leelas Schäla§tibas /: /
31: Noma§ga / darri §chkie§tus mannus No§egumus /

Es

126. lpp.

1: Es at§i§tu mannus Ghräkus / tee mann ruhp /
2: Töw ween äßmu eß ghräkoyis /
3: Taß gir prettieb mann alla§chien /
4: Taß ïauns preek§chan töw nhe warr pa§tahweht /
5: Tu palleetz taißnis / jeb tu úohdiets tohpi.
6: 2. Raughi Kungs eek§chan Ghräkeem äßmu eß peed§im~is /
7: Eek§chan Ghräkeem manna Mahte mann úayehme :/:
8: To Taißnibu tu myïo / und darri §innamu /
9: Tawas Ghuddribas apúlähptu Paddomu /
10: Apúlatzini mann Kungs ar Júopo /
11: Eß tohpu §chki§ts / ja tu ma§gha mann /
12: Balltahks nhe Úneegs / mannas Au§úiss tohp liexmas /
13: Wi§úi manni Kauli eepreezenayahß.
14: 3. Kungs nhe ußluhko mannus Ghräkus /
15: Leetz noh§t no mann wi§úu Nhetaißnibu :/:
16: Und darri §chkie§t eek§chan mann to Úirrdi /
17: Weenu jaunu Gharru eek§chan mann ghattawu darri /
18: Nhe mett mann noh§t no tawu Waigu /
19: Tawu úwähtu Gharru nhe jemm no mann /
20: To Preeku tawas Pe§ti§chanas py mann attghrees /
21: Taß paprahtiegs Gharrs mann py töw ußturr.
22: 4. Teem Beßdeewigeem ghribbu es tawu Zelïu /
23: Teems Ghräzeneekeems arrid§an pamahziet :/:
24: Ka tee no ïaunu willtigu Zelïu /
25: Zaur töw py töw attghree§chahs /
26: Pa§úarrgi mann Kungs / Deews mannas Pe§ti§chanas /
27: Par to Gohdu zaur A§úini ee§iemohtu /
28: Manna Mehle paúluddena tawu ih§tänu Baußli /
29: Dohd ka manna Mutte tawu Úlawu ißplatta /
30: 5. Nhe weenu mee§úigu Upperi tu no mann pra§úi /
31: Eß buhtu töw to arrid§an dehwis /

Tad

127. lpp.

1: Tad jemm nu to úagrau§ietu Gharru /
2: Weenu behdigu und no§kummu§chu Úirrdi turr klaht
3: Nhe úmahde Deews to Upperi /
4: Darri labb pehtz tawas Lehnibas /
5: Tam Kallnam Zion / kurr Chri§titim Ïaudis gir /
6: Tee uppereh töw Taißnibu.
7: Der§elbige LI. P§alm / auff ein andre wei§e.
8: O Herre GOtt begnade mich / &c.
9: O Kungs Deews ab§chäloyeeß par mann /
10: Pehtz tawas Lehnibas e§úi man §chäliegs /
11: Dellde mannu No§egummu /
12: Pehtz tawas leelas Schäla§tibas /: /
13: Und ma§gha mann §chkie§tu / O Kungs Deews
14: No wi§úu manna No§egummu /
15: Und darri mann §chkie§tu no Ghräkeem /
16: Kattruß eß eek§chan mann attrohdu:
17: Und manni Ghräki gir alla§ch preek§chan mann /
18: Eß töw ween äßmu ghräkoyis /
19: Preek§chan töw äßmu es ïaun darriyis /
20: Eek§chan taweem Wahrdeem tu pa§tahweh§úi /
21: Jeb tee tohp úohditi.
22: 2. Raug Nhegantiba` äßmu eß darriyiß
23: Ka mann manna Mahte gir attnä§úu§úi /
24: Eek§chan Ghräkeems man úayämmu§úi /
25: Dauds Ghräkus äßmu eß darriyis :/:
26: Beet ta Tee§úiba töw pattiek /
27: Und dehwi mann arrid§an §innaht /
28: Tawu ghuddribu beß bähdam /
29: Kattra gir apúlähpta :/:
30: Apúlacki mann ar J§opo krahßne /
31: Ka es tohpu §chkie§ts / und ma§ga mann nu /

Tick

128. lpp.

1: Tick balltu ka Sneegu und Preeku leetz man d§irr-
2: deht /
3: Ka tee Kauli tohp lyxmi /
4: Kattrus tu e§úi úa§úittis.
5: 3. Nhe räds uß mannu ghrähzigu D§imbtibu /
6: Dellde wi§úus mannus No§egumus /
7: Kungs tu ghribbätu eek§chan mann raddiet /
8: Weenu §chkie§tu Úirrdi / uß to eß zerru :/:
9: Weenu pattee§úu Gharru darri jaunu eek§chan man~ /
10: Nhe mett mann arrid§an wi§kim no töw /
11: Nhe jemm no mann tawu §wähtu Gharru /
12: Laid taß ar úawu Schäla§tibu klaht §tahw:
13: Und leetz mann attkall attnahkt /
14: To Preeku tawas Pe§ti§chanas / O Deews mans Kungs /
15: Taß droh§ch Gharrs laid ußturr mann /
16: Tohß Beßdeewigus ghribbu eß mahziet /
17: Ka teems buhß úawu Zeïïu uß töw gree§t.
18: 4. No a§úinaina Ghrakeems arrid§an mann pe§ty /
19: O Deews tu mannas Pe§ti§chanas Deews /
20: Ka manna Mehle warr paúluddenaht /
21: Tawu Taißnibu wi§úa§kche :/:
22: Kungs attdarri mannas Luhpas /
23: Manna Mutte paúluddena tawu Ghohdu /
24: Töw nhe patiek taß Upperis /
25: Eß dohtu töw to arrid§an /
26: Däd§ams=Upperis wißnotaïï
27: Nhepatick töw / tu to apúmey /
28: Tawas Atzis to eenied /
29: Bett Deewa Upperis gir taß /
30: Weens úalau§iets Gharrs.
31: 5. Weenu úalau§ietu und úagrau§ietu Úirrdi /
32: Tu nhe mettie§úi attpackaïï /

Und

129. lpp.

1: Und to nhe apúmee§úi
2: To warr eß ghanne apdohmaht :/:
3: O Kungs Deews darri labb Zioòam /
4: Pehtz tawu labbu krahßnu Prahtu /
5: Jeru§alem tohß Muhkus /
6: Tu attkall ußdarrie§úi:
7: Tad buhß töw labbs Prahts und Preeks /
8: Par to Upperi tahß Taißnibas
9: Tad töw pattix tee Däd§ami=upperi /
10: Tad tohß labbus Teïïus /
11: Uß tawu Altari lix.
12: O Herre GOtt begnade mich / &c.

Johans Otoniss

13: O Kungs und Deews ab§chäloyees /
14: Pehtz tawas Lähnibas turr Teeß /
15: Deld mannu No§eed§ibu
16: Zaur tawu Schäla§tiebu /
17: Nomaßha Kungs und darra man §kie§t /
18: Eß úawu No§eghum at§ie§t' /
19: Tohs Ghräkus man pammeetti /
20: Kur alla§ch man §tahw pretti.
21: O Kungs eß eßmu ghräkoys tew /
22: Und darrys Ïaun preek§ch manna Deew /
23: Man peederr Kauns / tew Ghohds und Úlahw
24: Taws Wahrds und Dahrbs taißnis pa§tahw /
25: Kad tu man Ghräzneek úohdies.
26: 2. Raug Ghräkohs peed§imts eßmu eß /
27: Ka manna Mahte man atneß /
28: No ghräzieg Úähkl' ee=näme /
29: To Ghräku Zeïï eß eemu /
30: Tu Taißnieb miïohdams Kungs pats
31: Taw Deewi§k Ghuddribu man mahz /

Ka

130. lpp.

1: Ka es pee úew attrohmu
2: Taw ap§lähptu Paddohmu /
3: Ar Jh§ohp úlatzinn / darr man §kie§t
4: Zaur dahrghams Aßnims JE§u Chri§t /
5: Ka eß warr balts kïuht ka tas Sneeks /
6: Laid Au§úies at§kannahs taws Preeks
7: Par labb úaúi§teems Kauleems.
8: 3. Wirß manneems Ghräkeems Kungs nhereds
9: Wiß mannu No§eghum apúeds /
10: Und §kie§tu Úirdi raddi
11: To mannahs Mee§úahs §tahdi /
12: Jaun patteeß Gharru dohd tu man /
13: Nhe atmett no tew arrid§an /
14: Nhe òem taw §wähtu Gharru /
15: Kas mannim palligh darra
16: Kungs leetz taw preetzig Gharr man klaht /
17: Laid tas usturr mann labbu Praht /
18: Beßdeewighus us mahziet ghribb /
19: Teems buhß atúiet taw Schäla§tieb
20: Und pehtz tew ghree§t úaw Zelïu.
21: 4. No A§úin parrahd pe§ti man /
22: O Deews / manns Deews und Pe§ti§chan /
23: Laid ißteitz manna Mähle
24: Taw Taißnieb aggr' und wehle /
25: Kungs mannas Luhpas walïam dohd /
26: Ka mann Mutt §luddin tawu Ghohd /
27: Tu nhe zeen Upper ïohte /
28: Zittad eß Tew ghan dohtu /
29: Tohs ded§am Uppers tu nhe ghribb /
30: Preek§ch tew tas ir ka Nheghantieb /
31: Tu ghribb par Upper bähdig Úird /

Kur

131. lpp.

1: Kur Ghräku pehtz Nopu§chan d§ird /
2: Tahds Uppers tew pa prahtam.
3: 5. Úaghrau§iet und úalau§iet Gharr
4: Atpackaï no§tumt tu nhe warr /
5: Bet dries to pa§chu §chälohs
6: Und ar taw Preeku meelohs /
7: Kungs kalnam Zion darri lab /
8: Zaur tawu §chäla§tieb to ghlab /
9: Jeru§alem tawi weett
10: Tohs Muhrus darrit zeet /
11: Tad labba Prahta usluhkohs
12: Tohs Uppers / kattrrus tee tew dohs /
13: Taißnibas Uppers tew pattiex
14: Kad tee úew pa§ch us Altar lix
15: Par Upper Telïu weeta.
16: Von allen Men§chen abgewand / &c.
17: NO wi§úeems Zillwäkeems eß no§chkirrohß / und
18: mannu Dweh§úel pazeïïu :/: Py töw ween O
19: Kungs manns Deews / Nhe laid man i§úami§t /
20: Wi§úa manna Zerriba §tahw uß töw / Nhe laid mann
21: Kauna' pallickt / Ka manni Eenaidneeki nhe preeza-
22: yahß.
23: 2. Nhe weens Kauna' nhe pallix / No teems kattri
24: uß töw zerre :/: Eek§chan tawahm Rohkahm tee droh-
25: §chi eed / Nhe buhß teem §chähl ta Pretze: Laid wi§úi tee
26: apúmeeti §tahw / kattri ïaun darra taweems Nabbageems /
27: Beß Tee§úu und beß wi§úas Wainas.
28: 3. Rahdi mann tawu Zelïu O Kungs / Tahß Pähdas
29: uß töw mann mahzi :/: Eek§chan tawu Tee§úibu mann
30: waddi / Ai§to tu e§úi mans Deews und Kungs / Manna
31: Pe§ti§chana / mans Preeks / Palligs und Paddomadah-

wetais

132. lpp.

1: wetais uß kattru eß alla§ch païauyohß / und alla§ch läppo
2: und ghrä§cho.
3: 4. Apdohma mans Kungs úirdige / unde to apgha-
4: da :/: Ko tu taweems Titzigeems úohliyis e§úi / kattreems
5: tu tawu Schäla§tibu dohd:No muh§chibas e§úi tu tohß
6: irred§eyis / Pa§úargayis ar tawu Paddomu / zaur kat-
7: tru tee tohp úwähti.
8: 5. Mannu Bährnigu Nhe úappra§chanu / und wi§úu
9: mannu Parradu /: Nhe peeminni O Kungs Deews /
10: Bett tawas Lehnibas dehï / Ab§chäloyeeß jo par mann /
11: No wi§úeem Ghräkeem mann pe§ty / pehtz tawas Myli-
12: bas.
13: 6.Taß Kungs gir úalldäns und beß Willtu / Wi§-
14: úeems kattri us to zerre :/: Und jeb arrid§an mullda /
15: Tomehr taß tohs wehl úayeems / Und mahzieß teem úa-
16: wu Prahtu / Raxtiedams eek§chan winòo Sirrdeems /
17: Ka taß pa§§cham pattiek.
18: 7. Wi§úi Zelïi tha Kungha gir Pattee§úiba / Lehniba
19: und tyhra Schäla§tiba :/: Ko taß úohla / to taß turr /
20: un dohd teems dry§e / Kattri waitza pehtz winòa Wahr-
21: du / Und titz ko taß ee§chan to úohla / Ka mums tee
22: Raxti mahza.
23: 8. Tawa Wahrda dehï O Kungs / Ab§chäloyeeß par
24: manneems Ghräkeems :/: Eß §chkeetohs to gir ïohte
25: dauds / und aug auguma ick Stundas / Tapehtz mann
26: tawu Wahrdu mahzi / Ka es to Zeïïu warru ißwehle-
27: teeß / katters töw gir paprahtiegs.
28: 9. Ta Zillwäka Dweh§úele kattra Deewu by§tahs /
29: Winòa Manntu dabbuis: / Wi§úi tee kattri tam titzä-
30: dami pehtz §taiga / Tee nhe taps úamaitati:Taß Kungs
31: gir winòo paúlähptas Brunòas / Úawu Ee§tadiyumu

taß

133. lpp.

1: taß teems attwehrt gribb / unde úawu gharru dohd.
2: 10. Mannas Atzis alla§chien uß töw / O Kungs
3: Deews ußgree§u§cheeß :/: Ka tu mann gribbätu pallied-
4: §eht no to Tieklu / Eek§chan kattru eß äßmu apmätte-
5: nahts;Ab§chäloyeeß töw par mann und ußraugi mann /
6: Ai§to eß äßmu nabbahgs / Und no wi§úeems att§tahts.
7: 11. Mannas Úirrds Úahpes gir da§chadas / No
8: mannu Lixtu man pe§ty :/: Ußluhko ka es nitzinahts tohpu /
9: No Mohkam ghullu eß §emme / Tapehtz peedohd mann
10: mannus Ghräkus / Reds ka dauds gir to Eenaidneeko /
11: katti beß Wainas uߧtahw.
12: 12. Pa§úarrgi mannu Dweh§úel / und ghelb mann /
13: Ka eß nhe tohpu Kauna' :/: Manna Zerriba uß töw
14: ween §tahw / Par to tee Labbi preezayahß / Tad pallied-
15: §i nu Deews no wi§úahm Bähdahm / J§raeli tawu nab-
16: bagu Pullku / katters töw ween peekeººahs.
17: Beicht=und Buß=Lied.
18: HErr JE§u Chri§t du höch§tes Gut.

Kristofors Fîrekers

19: TU aug§ta Manta JE§u Kri§t / Tu Scheh-
20: la§tibas Awots / Ak raugi / ka' man manna
21: Úirds / No Úahpehm wi§§a gºuhta / Jo
22: úchis mans leelais Grehku pulks / ko wi§§ur warru
23: is§kaitiet / Tas mannu Úirdi no§pee§ch.
24: 2. Kungs §chehlo mannis / in òemm noh§t / Úcho
25: leelu gruhtu Na§tu / Jo tu pats par to zeetis e§§ /
26: Pee Kru§ta=kohka mirdams / Ka es / no leelahm Js-
27: bailehm / Eek§ch manneem Grehkeem nhe mir§tu /
28: Nei muh§cham tohpu pa§u§ts.
29: 3. Ak Deews Kungs! kad es atminnu / wiús ko
30: es Ïauna darrijs / Tad man ta Úirds jo úmagga
31: tohp / Ne ka^ kahds leelais Akmins / Nhe §innadams /

kur

134. lpp.

1: kur palikt buhs / Man wi§úai bij pa§u§tam tapt /
2: Kad man taws Wahrds nhe buhtu.
3: 4. Bet man taws úwehtais Wahrds to úakk' /
4: Ka úcheitan wi§ú kïuh§t peedohts / Kas tohp ar A§-
5: §arahm nogau§ts / Ka tam mums nhe buhs kaitet /
6: Ja tu Kungs úolie §chehligs buht / Kas ar apbeh-
7: dinatu Úird' / Eek§ch Tizzibs pee tew §teid§ahs.
8: 5. Kad es nu úawa^ Úirds=prahta^ / Ka es jaw
9: pirmiet úuhd§ejs / Úchohs úawus Grehkus no-
10: §cheloj' / Jn tohs no Úirds apraudu / Jn labprat
11: tawa^s A§§ini^s No Grehkeem gribbet' ma§gats tapt /
12: Ka Dawids in Mana§§es.
13: 6. Tad nahktu es pee tewim úchurp / Eek§ch ta-
14: dahm mannahm Behdahm / Jn Zeïïo^s me§dams
15: §emmigi / No wi§§as Úirds peeluhd§u / Ak! pee-
16: dohd man úirds=§chehligi / Wi§§ ko es muh§cham
17: prettin tew / wirs Semmes eúmu darrijs.
18: 7. Ak! Deews in Kungs / ak! peedohd man / No
19: tawa Wahrda pu§§es / Jn §chehligi no mann' at-
20: jemm To gruhtu Grehku=na§tu / Ka manna Úirds
21: ar meeru §tahw / Es ka' labs Behrns tew paklauúu /
22: Jn tew par Gohdu d§iewoj.
23: 8. Taws Úwehtais Gharrs mann §tiprinah /
24: Ar tawams Wahtims d§eedeh / Ar taweem Úwee-
25: dreem ma§gah mann / Eek§ch mannas Nahwes=
26: §tundas / Ka es eek§ch iktas Tizzibas / Pehtz tawu
27: Prahtu ahs=eet warr' / Pee taweem Jsred§eteem.
28: Allein zu dir HErr JE§u Chri§t / &c.
29: JS töw ween O Kungs JE§u Chri§t / Manna
30: Zerriba §tahw wir§úon Semmes :/: Eß §innu ka
31: tu manns Eepreezetais e§úi / Nhe weenu Eepree-

zetayu

135. lpp.

1: zetayu wairß eß warru dabbuit: No Eeúakummu nhe
2: gir nheneeka ißräd§ähts / Uß Semmes nhe by nhe weens
3: Zillwähks peed§immis / Kaß mann no Bähdams pal-
4: lied§eht warr / Eß peeúautzu töw / Us töw manna Zer-
5: riba §tahw.
6: 2. Manni Ghräki gir ghruti und par leeku leeli / und
7: ruhp man no Úirrds dibben :/: No teem darri man
8: úwabbadu / zaur tawu Nahwu und Wohkam: Und par-
9: radi mann tawam Tähwam / ka tu e§úi ghanne preek-
10: §chan man darriyis / tad tohpu eß pe§tiets no Ghräko
11: Naßtu / Kungs turri mann §tippre / ko tu mann e§úi
12: eeúohliyis.
13: 3. Dohd mann pehtz tawas Schäla§tibas / to ih§tänu
14: Chri§tito ïau§cho Titzibu :/: Ka eß tawu Úalldumu /
15: warru eek§chkige ußraud§iet :/: Par wi§úam Leetahm
16: töw myïoht / und mannu Tuwaku ka manu pa§§cham /
17: Pa§tara' Ghalla' tawu Palligu mann úuhti / ka peepe-
18: §che / tha Wälla Willtiba no man gree§chahs.
19: 4. Ghohds gir Deewam auxtiba' / tam Tähwam
20: wi§úas lehnibas :/: Und JE§u Chri§to winòa myïigha-
21: kam Dählam / katters mums alla§ch paghlabbo: Und
22: Deewam tam úwähtam Gharram / katters mums ar
23: úawu Palligu alla§ch klaht §tahw / ka mehs tam pa
24: Prahtam warram buht / §cheitan §chinny Laika' / Und
25: nahkoh§ch eek§chan muh§chige.
26: O Chri§te Morgen§terne / &c.
27: O Chri§te Rytaߧwaigßne / §pied mums ar §poh-
28: §chu Ghai§mu / Apghaißmo mums no Däbbä§úu /
29: úchinni tumbúa' weeta' / Ar tawu Deewi§ku
30: Wahrdu.
31: 2. O JE§u Preeks tho Nabbago / Manna Úirrds

dohma

136. lpp.

1: dohma uß töw / Tu ab§chälo§úees töw par mann / tawu
2: Schäla§tibu man doh§úi / to titzu eß töw no Úirrds.
3: 3. Eß nhe warru neds ghribbu ghulleht / eß nhe war-
4: ru preeziegs buht / Manna Dweh§úele gir eewainota /
5: und by§tahß par tahß Elles Mohkahm / O Chri§te ab-
6: §chäloyeeß par mann.
7: 4. O JE§u manns myïais Kungs / tu weeniegs
8: Deewa Dähls / No Úirrds eß töw ghribbu / tu mann
9: §chelige pallied§i / Tu e§úi tahs §chäla§tibas Krähßlis.
10: 5. Tu e§úi mannis dehï ißlehyis / tawu úarrkanu A§-
11: úini / Laid to par labbu man notickt / Eepreetzini mann
12: zaur tawu Lehnibu / Pallied§i mann / to eß töw luhd-
13: §chu.
14: 6. Gir töw tick lohte úa§úi§ta / tawa nabbaga Dweh§-
15: úele / Tad attghree§ees tu úöw py mann / Es ghribbu
16: taws Palliegs buht / und peedohd Parrahdu und No-
17: pellnu.
18: 7. Att§tahyeeß tu wi§kim no Ghräkeem / und e§úi weens
19: labbs Zillwäks / Es ghribbu pats töw myïoht / Und dohd
20: mannu Gharru / Tam buhß töw no Däbbä§úu rahdiet.
21: 8. Eß ghribbu pats töw meeloht / Ar mannu Mee§úu
22: und A§úini / Mannu Myïa§tibu töw parrahdiet / und
23: ghribbu töw ißdalliet / Mannu Dahwanu und wi§úu
24: Baggatibu.
25: 9. O JE§u Ghohdu und Úlawu / D§eedu eß töw al-
26: la§chien / To Titzibu eek§chan man wayro / Ka eß pehtz
27: §cho Laiku / Ar töw ee=eemu Preeka'.
28: 10. Kaß mums §cho D§eeßmu gir d§eedayis / Tick
29: krahßne d§eedayis gir / Deews pallieds ka mums ißdoh-
30: dahß / D§iewoyoht und wir§toht / Zaur Chri§ti ruhtu
31: Mohku / Amen.

Mein

137. lpp.

1: Mein Sünd ich beicht und klage / &c.
2: Jm Thon: HErr Chri§t der ein'ge GOttes Sohn / &c.
3: MAnnus Ghräkus eß att§i§tu und úuhd§chu /
4: Ar kattreem eß töw mans Deews :/: Ap-
5: kaitenayis äßmu wi§úu mannu muh§chu /
6: Und ghanne nopellniyis to Nahwu: Tomähr kad
7: tee man no Úirrds / §chäli gir und ruhp ghau§che /
8: peedohd man Kungs §chälige.
9: 2. Bett to luhd§ohß eß töw Deews / zaur Chri-
10: §tum tawu Dählu::Katters par mums gir zeetis /
11: und muh§úo Ghräko Parradu / Py krußtu gir
12: nomaxayis / zaur úawu Mirr§chanu mums wi§-
13: úeem / Nopirzis to muh§chigu Krohni.
14: 3. Tapehtz O §chäligais Deews / Nhe ußluhko
15: muh§úus Ghräkus /:Bett wi§úe wairahk Chri§tum /
16: Katters par mums gir ghanne darriyis / Und
17: úöw py Krußtu lickahß nokauteeß / Apmehdi-
18: teeß und neewateeß / Taß §chkie§ts nheno§eeg§igs
19: Jährs.
20: Wo §ol ich flihen hin.

Kristofors Fîrekers

21: ES grehzigs Zilweziò§ch /
22: Es behdigs Nabad§iò§ch /
23: Us kurren buhs man gree§tees?
24: Kad man nahk wirúu §pee§tees /
25: Tee Pulki mannu Grehku /
26: Ar leelu Warr in Spehku.
27: 2. Us tewim JE§u ween
28: Es gaidu Nakt' in Deen'
29: Ar no§kummuúchu Úirdi /
30: Ak! mannu Waidu d§irdi:
31: Úirds weenu Lahúit arribas /
32: No tawas Schela§tibas.

Tu

138. lpp.

1: 3. Tu e§§i Deewa Jehrs /
2: Us ko es nabbags Behrs /
3: Ka' úawu Draud§ineeku /
4: Úchos mannus Grehkus leeku:
5: Tu ne§§ tohs labbis Prahtis /
6: Ak! úlepp tohs tawa^s Wahtis.
7: 4. No Grehkeems arrid§an /
8: Ak JE§u! ma§gah mann' /
9: Ka tee eek§ch mannim §uhdahs /
10: Nei manna^ Úirdi^ kïuhdahs:
11: Bet d§iïïa^ Juhra^ gah§chahs /
12: Neds wairs pee mannim bah§chahs.
13: 5. Tohs Grehkus / mirdams drieds /
14: Tu Beddre jehmees lieds;
15: Tur tu tohs e§§i razzis /
16: Laid nhe reds Deewa Azzis:
17: Tur buhß teem palikt eek§cha' /
18: Neds nahkt wairs Deewa Preekúcha^.
19: 6. Laid buht to Grehko dauds /
20: Kas mannu Úirdi §chòauds;
21: Es tomehr tohpu úwabbads /
22: Zaur tawahm A§únim glabbats:
23: Kad tahs pee mannim rodahs /
24: Tad Úirds ar Meeru dodahs.
25: 7. Leels Truhkums / Deewam §chehl!
26: Pee mannim rodahs wehl;
27: Bet kas man truhk§t no úewis /
28: Tas tohp man dohds no tewis:
29: Tas Welns / Ar Nahw in Grehku /
30: Tee kriet zaur tawu Spehku.
31: 8.Ja wi§ú tas Elles=§pehks /

Tee

139. lpp.

1: Tee no§t no mannim behgs /
2: Eß tohs nhe gribbu bietees;
3: Bet ween pee tewim pietees /
4: Teem tawas A§§nis rahdiet /
5: Tahs úawa^ Preek§cha^ §tahdiet.
6: 9. Tahms A§§inims tahds Spehks /
7: Kaut ganna leels kahds Grehks /
8: Tahs §pehj{§pehi} to §chíie§ti §audeht /
9: Jr paúchai Ellei draudeht /
10: Muhs raut no wi§§ahm Kaitehm /
11: Ja patt no Nahwes=úaitehm.
12: 10. Tapehz es eúmu dro§ch /
13: Zaur tewim §kaidrs in §poh§ch /
14: Nu nhekait man nheneeka /
15: Es eeúchu muh§cha^ Preeka^ /
16: Ko tu man pelnijs zee§dams /
17: Jn Deewa Duúmas gree§dams.
18: 11. Ak! waldi mannu Praht /
19: Taws Garrs man d§iewo klaht /
20: Ka es wiúnotaï darru /
21: Ar ko tew patikt warru /
22: Jn muh§cham derru leeti /
23: Eek§ch tewim §tahdiets zeeti.
24: Wo §oll ich fliehen hin?
25: metrice`

Kristofors Fîrekers

26: Auf die Wei§e. Auf meinen lieben GOtt.
27: US kurren buhs man behgt? Kad Úirds tik
28: gruhta ir / No leelahm Grehku=na§tahm / Kur
29: buhs man Paddom' attra§t? Ta wi§§a platta
30: Pa§úaul' Úchies Behdas nhe warr atòemt.
31: 2. Ak! §chehligs Pe§titais / Us tawu paúchu
32: Wahrd' / Pee tewim §teid§os ateet / Jn Schehlo-

úchan-

140. lpp.

1: úchannas luhd§os / Laid Schehle§tibas Lahúit Us
2: mannu Úird§niò uspill.
3: 3. Es taws no§kummis Behrns / Prett tewim
4: no§eed§is: Bet wi§§us mannus Grehkus / Kas
5: mannu Úirdi no§pee§ch / Es tawa^s Wahti^s leeku /
6: Kur alla§ch Preeks ir atra§ts.
7: 4. Wi§§ mannu Nhegantib' / Ar tawahm A§§i-
8: nim / Noma§gah / kahrni / §chíie§tie / Jn mannu
9: Úirdi d§eedin' / Nhe peeminn mannus Grehkus /
10: Bet d§iïïa^ Juhra^ úliezin'.
11: 5. Tu mans Eepreezatajs / Jn §chehligs Pe§ti-
12: tais / Tu mirdams mannus Grehkus Ar tewi Kap-
13: pa' jehmis / D§iews tappis / tur pamettis / Kur tee
14: paúlehpti palliks.
15: 6. Jeb mannu Grehku dauds / Tee man peedohti
16: tohp / Kad es / ar Labbu Úirdi / Úaòemmu tawas
17: A§§nts / Kas tikkai pee tew §teid§as / Tam Úird-
18: eh§ti dries §uhdas.
19: 7. Man gann leels Truhkums ir / Tomehrt
20: kas man peetruhk§t / To tu man e§úi pelnijs / Ar ta-
21: wahm dahrgahm A§§nim / Ka Wellu / Nahw in
22: Grehkus / Es lähti warr' uswarret.
23: 8. Kaut ir wi§§ Welna §pehks Man pretti tur-
24: retos: Es tadehï nhe isbiek§tos / Ar tew es tohs
25: gribb aisd§iet: Kas tawas A§§nis atminn / No tah
26: teem dries buhs atkahpt.
27: 9. Kungs tawams A§§inims Tahds uswarre-
28: jams Spehks / Ka weena patti Lahúit' Warr wi§-
29: §u Paúaul §chíie§tiet / Jn arr no Welna Riekles
30: Muhs israut in ispe§tiet.
31: 10. Tapehz us tewim ween / Kungs JE§u / pa-

ïaujos

141. lpp.

1: ïaujos / Es nhe palikúchu Kauna'; Bet Debbeús=
2: wal§tu mantohúch': Jo tu man to nopelnijs / Kad
3: tu par mannim mirris.
4: 11. Ak! waldi mannu Úird' / Ar tawu Úweh-
5: tu Garr' / No wi§§ahm Leetahm at§taht / Kas mann
6: no tew warr no§chíirt: Bet ka es muh§chu muh-
7: §cham / Pee tewim warru pallikt.
8: Ach GOtt mein HErr / wie groß und §chwer / &c.

Johans Otoniss

9: KUngs §chäliegs Deews /
10: Manns milays Tähws /
11: Eß úawa Úirdi juhtu /
12: Ka manni Ghräk
13: Jr dauds par leek /
14: Tee §pee§ch man wi§úai ghruhti.
15: 2. Nä weens warr man
16: Nahkt Pallighan /
17: Nä warr nojemt §cho Na§tu /
18: Kaut tetzeys tahï
19: Lieds Pa§úauls Ghall /
20: Eß Pallig nä attra§tu.
21: 3. Pee tewis ween
22: Eß Kungs no§kreen /
23: No taw Waigh nä atmetti
24: Attraw taw Teeß /
25: Nä dußmohyees /
26: Ka eß Tew d§iwoy pretti.
27: 4. Es pelnu ghan /
28: Ka tew by man
29: No§tumt und úohdiet bahrghi /
30: Bet Chri§tus darr /
31: Ka tu nhe warr /

Winòs

142. lpp.

1: Winòs man atpe§tys dahrghi.
2: 5. Ja tad buhß buht /
3: Ka Nälaim ghruht
4: Buhß Ghräkeems packaï d§itees /
5: Tad úohdi §chur
6: Und §chälo tur /
7: Mahz man pareis Tew bytees.
8: 6. Kungs pee taw Gohd
9: Man §chälig dohd
10: Pazeetiegh Praht und Úirdi /
11: Pa§úarghi man
12: Par kurne§chan /
13: Ka to no man nhe d§irde.
14: 7. Tähws dohd man arr /
15: Ta ka Bährns darr /
16: Taw Riexte zee§t ar labbu /
17: Tad dries buhß ghan
18: Und pallieds man
19: Ka §chälig Ghallu dabbuy.
20: 8. Darr pehtz taw Praht /
21: Und palleetz klaht /
22: Ar tew eß ghribb iߧtahwet.
23: Pehtz laizieg Gohd
24: Dohß mu§chig Ghohd /
25: Taw Wahrdu teikt und §lahwet.
26: 9. Ka Puttninòs mas
27: Ap§lähpyjahs /
28: Skreen Rohka zaurum eek§chan /
29: Kad apmahzays
30: Juh§t nicknis Ghayß /
31: Jck weens ißby§tahs preek§chan.

Ta

143. lpp.

1: 10. Tapatt Kungs Chri§t /
2: Eß ghribb eelie§t
3: Tawahs úarkanahs Wahtehs /
4: Kad Ghräk und Nahw
5: Us man us§tahw /
6: Buhß tomehr man labb klahtees.
7: 11. Tur eß palleek /
8: Nhe by§tohs neek /
9: Jeb §kyrrahs Meeß und Dwäh§úel /
10: Eß tee§cham §inn /
11: Tu aisbildinn
12: Man preek§chan Deewa Krwäh§úel.
13: 12. Us Tew eß droh§ch
14: Pallaidi§chohs
15: Prett Well und Elles Spähka /
16: Tu Kungs ghan dries
17: Man eeweddies
18: Pee mu§chig debbeß Preeka.
19: 13. Nun teitz mann Mähl /
20: Deew Tähw / Deew Dähl
21: Deew zeenig §wähtu Gharru /
22: Kas §chälig úohd /
23: Ghräkus peedohd /
24: Und muh§chieg §wähtus darra. Amen.
25: O Chri§te wahrer GOttes Sohn / &c.
26: Primi Toni.
27: O Chri§te pattee§§e Deewa dähls Muh§chiga Tähwa ghiemis e§§i.

O Chri-

144. lpp.

1: O Chri§te pattee§úe Deewa Dähls / Muh§chiga
2: Tähwa Ghiemis e§úi.
3: Zaur tawu Nopellnu mums gir dalliba / Tahß
4: D§iewibas und Schäla§tibas.
5: Ußraugi mann jehl O myïais Deews / Ar
6: Ghräko Naßtu apghruteenatu gha§che.
7: O myïais Kungs eß luhd§chu ußraugi / Ar ta-
8: weem Atzeem / und mannis úaugi.
9: Kattrus tu Weenkahrt ghree§i uß to / Kaß töw
10: ai§leed§e úawu Kunghu.
11: Tawas §chäligas Atzis attgrees uß mann / Ka
12: tu darriyi tai Úeewinòai.
13: Kattra úawus Ghräkus no Úirrds úuhd§eya /
14: Tawas Kahyas ar A§úaram ma§hghaya.
15: Und ar teem Matteem no§chaweya / Aran My-
16: lä§tibu dauds kahrt töw §kuhp§tiya.
17: Parahdi / O Kungs / man tawu Waigu / Lieds
18: ka tu red§eyi uß to myïige.
19: Katters ar leelu Ghräko Naßtu / Töw úahnohß
20: karraya py to Krußtu.
21: Ußraugi mannus Ghräkus und No§eegummu /
22: kattri eek§chan Elles mann no§tumm.
23: Ai§to beß töw nhe gig nhe weens / Kaß mann
24: klaht §tahw und man pallieds.
25: Eß äßmu / way mannim / ghräkoyis dauds /
26: Manni Ghrähki ghull uß mann ghau§che.
27: To pa§cho gir wairahk nhe ka Úmilltis / kattri
28: attraßti tohp py Juhres mallis.
29: Bett zaur tawu Spähku gir úalau§ta / to Ghrä-
30: ko und No§eed§ibas Wall§te.
31: Tu weens to nabbago Palliegs e§úi / To pa§§cho
32: töw ab§chäloyeeß.

Ai§to

145. lpp.

1: Ai§to ka tu Kungs JE§u Chri§t / To Ghrehzenee-
2: ko Palliegs e§úi.
3: Tapehtz rahdi mann tawu §pehzigu Rohku / Pal-
4: lied§i mann warrän und ïohte.
5: Ka eß mannus Gräkus ar Pehteri úuhd§u / Py
6: töw attgree§chohß und töw peeluhd§u.
7: Und ar to Nabbagu Ghrehzeneek / Töw myïoht
8: eeúahku no Úirrds /
9: Und preek§chan töw warru pa§taweht / Und eek-
10: §chan Däbb䧧u ee=edt.
11: Kattru tu red§eht licki / Tam Släppkawam tur
12: muh§chige.
13: Zaur tawu Zee§chanu und Nahwu ruhkt / laid
14: mann no Ghräkeems nhemaitatam kïuht.
15: Bett laid mannai Úirrdei attra§t / Ka eß §chkie§ts
16: äßmu no Ghreko Naßtu.
17: O Deews manns Kungs paklau§úi mann / laid
18: meerige mirrt tawam Kallpam.
19: Attpe§ty mannu Dweh§úel no Elles Úahpes /
20: Pallied§i ka eß eek§chan Däbbä§úu nahku.
21: Ghohds gir tam Tähwam / und tam Dählam /
22: Und tam úwähtam Gharram.
23: Ka no Eeúakumu gir biyis / und palleek muh§chu
24: muh§chohß / AMEN.
25: XIX.
26: Von der Rechtfertigung.
27: Durch Adams Fall i§t gantz verderbt / &c.
28: ZAur Adama Ghrähkeem wiß gir úamaitahts /
29: Zillwehziga Eeyemb§chana und peed§imb§cha-
30: na :/: Tee pa§§chi Ghräki mums eed§imbti gir /
31: No teem mehs nhe warram pe§titi tapt / beß Deewa

Dählu

146. lpp.

1: Dählu / kas mums pe§tiyis gir / no tahdu leelu Wai-
2: nu / kad ta T§chuhßka Ewa pahrrunnaya / Deewa
3: dußmibu uß úöw rautees.
4: 2. Ka tad nu ta T§chußka Ewu gir pahrrunna-
5: yu§úi / Ka ta gir parkahpu§úi :/: Deewa Wahrdu /
6: to nitzinadama / Ar to uß mums wi§úeem / Rawu§úi
7: gir to Nahwu / tad by jo wayag / Ka Deewam ar-
8: rid§an by mums dohd / úawu myïu Dählu to Pe§ti-
9: tayu / zaur kattru mehs warrätam d§iewoht.
10: 3. Ka mums nu gir úwe§§chi Ghräki / Eek§chan
11: Adamu wi§úeem Kaunu darriyu§chi :/: Ta gir
12: mums úwe§§cha Schäla§tia / Ee§chan Chri§to
13: wi§úus úalied§enayu§úi / Und ka mehs wi§úi zaur
14: Adama no§egumu / ä§úam muh§chiga Naweh no
15: mirru§chi / Ta gir Deews zaur Chri§ti Nahwu /
16: Attjaunayis kaß by úamaitahts.
17: 4. Tas gir mums úawu Dählu dehwis / Kad
18: mehs wehl winòa Eenaidneeki biyam :/: Katters
19: par mums py Kru§tu pakahrts / Nokauts / Deb-
20: be§úies brautzis gir / zaur to mehs ä§úam / no Nah-
21: wes und Mohkam Pe§titi ja mehs palai§chamees /
22: uß §cho Preeku / ka Tähwa Wahrdu / kam ghribb
23: to Mirr§chano dehï §chau§§chalas par=eedt?
24: 5. Taß gir taß zell§ch / ghai§chums / tee Wahrti /
25: Ta Taißniba und ta D§iewiba :/: Ta Tähwa
26: Paddoms / und mu§chigs Wahrds / kattru taß
27: mums gir dehwis / Par weenu Úarrghu / ka mehs
28: ar droh§chu Úirrdi tam warram §tippre titzeht /
29: Tapehtz mums nhe tick dries / nhe weens Spähks
30: neds Warra / No winòa Rohkam ißrauß.
31: 6. Taß Zillwähks gir beßdeewiegs und nolah-

dähts

147. lpp.

1: dähts / Winòa Pe§ti§chana gir arrid§an wehl tah-
2: ïe :/: Kaß Preeku py Zillwäku mekle / Und nhe py
3: Deewu to Kunghu: Ai§to kaß gribb zittu Zeïïu /
4: beß §cho Eepreezetayu §taighat / To warr ghann
5: dries ta Wälla Spähks / ar úawu Willtibu ißbee-
6: denaht.
7: 7. Kaß Deewam titz / und uß to pallai§chahs / Taß
8: muh§cham nhe tohp Kauna :/: Ai§to kaß uß §cho Ack-
9: mini §tahw / Jeb tam arrid§an ußeedt dauds Nhe-
10: laimes / tomähr eß muh§cham / nhe äßmu to Zill-
11: wäku red§eyis krietam / katters úöw palai§chahs uß
12: Deewa Wahrdu / Taß pallieds wi§úeems úaweems
13: Titzigeems:
14: 8. Eß luhd§u / O Kungs / no Úirrds dibben / tu
15: nhe ghribbätu no mann attjembt :/: Tawu úwähtu
16: Wahrdu no mannas Muttes / tad mann nhe ap-
17: kaunehß / Manni Ghräki und No§egummi / uß tawu
18: Schäla§tibu eß wi§kim païïauyohs / kaß nu §tippre
19: uß to pallai§chahß / Taß nhe byhúees par to Mirr-
20: §chanu.
21: 9. Mannahms Kahjahms gir taws úwähts
22: Wahrds / weena eedäd§enata Úwetze :/: Ghai-
23: §chums katters mann to Zeïïu rahda / ja §chy Rytas=
24: §waigßne Eek§chan mann ußlätz tudeïï úapproht / Taß
25: Zilwähks to leelu Dahwanu / kattru Deewa Gharrs
26: teem tee§cham úohli / kattri uß to zerre.
27: Es i§t daß Heil uns kommen her / &c.
28: TA Pe§ti§chana gir mums nahku§úi / no tyru
29: Schäla§tibu und Lehnibu :/: Tee Darrbi
30: muh§cham nhe pallieds / Tee nhe warr mums
31: pa§úargaht / Ta Titziba ußluhko JE§um Chri§tum

Taß

148. lpp.

1: Taß gir par mums wi§úeem ghanne darriyis / Taß
2: gir taß Widdetais tappis.
3: 2. Ko Deews eek§chan Baußleem pawehleyis
4: gir / mehs to nhe warreyam darriet :/: Tad zehlehß
5: Dußmiba und leelas bähdas / Preek§chan Deewu
6: da§chekahrtige / No to Mee§úu nhe ghribbeja nahkt
7: taß Gharrs / kattru taß Baußlis wißwairahk ghrib-
8: beya / Mehs biyam wi§úi pa§uddu§chi.
9: 3. Weena willtiga Dabba by turr klaht / ka Deews
10: úawu Baußlu buht dewis :/: Jht ka mehs pa§§chi
11: warrätam / Pehtz úawu Prahtu d§iewoht: Ta gir
12: taß weens §poh§ch Speegels / katters mums parahda
13: to ghräzigu Dabbu / eek§chan muh§úu Mee§úu ap-
14: §lähptu.
15: 4. Nheneekad nhe warreya ta patti Dabba / No
16: pa§§chu Úpähku att§tahta tapt :/: Und jeb taß da§ch-
17: kahrt baudiets tappa / Tomähr tee Ghräki wairahk
18: zehlehß: Ta Willteneeka Darrbu Deews ïohte nolahd
19: Und tai / Mee§úy tee Ghräki / alla§chien palleek pee-
20: d§imbti.
21: 5. Tomehr by teem Baußleem peepillditeems
22: buht / zittad mehs buhtam wi§úi úamaitati :/: Tapehz
23: úuhtiya Deews úawu Dählu Pa§úauleh / Taß Pats
24: gir Zillwähks tappis: Wi§úu Baußlu gir taß peepill-
25: diyis / ar to úawa Tähwa Dußmiba klu§úenayis /
26: kattra par mums wi§úeem ghaya.
27: 6. Und kad taß nu peepilldiets gir / No to kaß to
28: §peya darriet: Tad mahzees nu tu Chri§tiets Zill-
29: wähks / Tahß Titzibas ih§tänu Dabbu: Nhe wairs
30: ka mans myïais Kungs / Tawai Nahwei buhß man
31: par D§iewibu buht / Tu e§úi preek§chan man maxayis.

To

149. lpp.

1: 7. To eß no Úirrds dibben titzu / Taws Wahrds
2: nhe warr peewillt :/: Nu úacki tu / nhe weenam buhß
3: i§úami§t / To tu muh§cham nhe mälo§úi / Kaß titz eek-
4: §chan mann / und tohp Chri§tiets / Tam gir ta Debbes
5: attpirckta / Ka taß nhe taptu pa§u§ts.
6: 8. Taß gir ween preek§chan Deewu taißnis / kaß
7: §cho Titzibu úayemm :/: Ta Titziba zaur to att§pied /
8: Ja ta tohß Darrbus nhe leeds / Deewam tahda Titzi-
9: ba pattiek / Tam Tuwakam darries tha Mylä§tiba
10: labb / E§úi tu no Deewu peed§immis.
11: 9. Tee Ghräki tohp zaur to Baußïu att§ieti / und{nnd}
12: úitt to Sinna§chanu §emme :/: Taß Ewangeliums
13: nahk tudehï / Und ee§tipprena attkal to Ghräzeneeku:
14: Taß úacka / Nu leed §churr py to Krußtu / Eek§chan
15: Baußlu nhe gir Meers neds Du§úe§chana / Ar wi§-
16: úeem úaweem Darrbeem.
17: 10. Tee Darrbi tee nahk patteeß úchupr / No
18: weenu patte§úu Titzibu :/: Kad ta nhe buhtu pat-
19: tee§úa Titziba biyu§úi / Tad ta arrid§an labbe nhe buhtu
20: darriyu§úi: Tomähr darra ween ta Titziba taißnu
21: Tee Darrbi kallpo tam Tuwahkam / Py teem mehs
22: to Titzibu nomannam.
23: 11. Ta zerriba ghaida to ih§tänu Laiku / Ko Deewa
24: Wahrds úohla :/: Kad tam par Preeku buhß notickt
25: Nhe leek mums Deews ih§täne §innaht: Winòs §in-
26: na ghann kad gir ih§täns Laiks / Und nhe darra py
27: mums kahdu Willtibu / To buhß mums winòam
28: titzeht.
29: 12. Jeb taß leekahs ka nhe gribbädams / Nhe lee-
30: tzees to ißbeedenaht :/: Ai§to kur taß gir wiß tuwake
31: Turr nhe ghribbahß taß úöw lickteeß nomanniteeß:

Win-

150. lpp.

1: Winòa Wahrdam buhs töw pattee§úam buht / Und
2: jeb tawa Úirrds wi§chkim to aißleeds / Tomähr
3: nhe leetzees ißbyteeß.
4: 13. Úlawa und Ghohds ar auxtu Teik§chanu /
5: Par §cho wi§úu labbu Darri§chanu :/: Deews
6: Tähws / Dähls / und úwähtais Gharrs / taß gribbätu
7: ar Schäla§tibu peepilldiet / Ko taß eek§chan mums
8: eeúahtzis gir / Par Ghohdu úawas Wall§tibas / Ka
9: úwehtiets tohp winòa Wahrds.
10: 14. Winòa Wall§tiba laid nahk / winòa Prahts
11: wirß Semmes / Noteek ka eek§chan Däbbä§úo=wall-
12: §tibas :/: Ta deeni§ka Mai§e mums §chodeen dohta
13: tohp / ghribbätu muh§úu Parradu pamme§t / ka mehs
14: arrid§an muh§úeem Parradneekeem darram / Nhe
15: laid mums eek§chan Kahrdena§chanu §tahweht /
16: Pe§ty mums no Ïaunu / Amen.
17: HErr Chri§t der einig' GOttes Sohn / &c.
18: KUngs Chri§te weenigs Deewa Dähls Tähwa
19: eek§chan muh§chige :/: No winòas Úirrds iß-
20: aud§is / lieds ka §tahw raxtiets; Taß gir ta Rytaß
21: úwaig§ne / Úawu Spiedumu §teep taß tahïe / Preek§chan
22: zitteem §kaidreem Swaigsneem.
23: 2. Par mums weens Zillwähks peed§immis Eek§chan
24: pa§taru Laiku :/: Tay Mahtey nhe gir pa§addu§úi Úawa
25: Jumprawas §kie§tiba / To Nahwu par mums úalau§iyis /
26: to Däbbä§úu att§lehd§is / to D§iewibu attkal attne§úis.
27: 3. Laid mums eek§chan tawas Mylä§tibas / Und Att-
28: §i§chanas peejembteeß :/: Ka mehs eek§chan Titzibas pal-
29: leekam / Und kallpoyam eek§chan Gharru tah / Ka mehs
30: §cheit warram baudiet / Tawu úalldumu Úirrdy / Und
31: twiextam alla§ch pehtz töw.

Tu

151. lpp.

1: 4. Tu Radditais wi§úo leeto / Tu Deewa Tähwi§ko
2: Spähks :/: Tu walldi no weenu Ghallu ihs ohtram /
3: §pehziegs pehtz tawu pa§§chu Warru / Muh§úas Úirrdes
4: py töw grees / Und no wehrs muh§úus Prahtus / Ka tee
5: attkahp no töw.
6: 5. Nokau mums zaur tawu Lehnibu / Ußmohdini
7: mums zaur tawu Schäla§tibu :/: To wätzu Zillwäku dar-
8: ri beßpehzigu / Ka taß jauns d§iewoht warr / Scheitan
9: wir§úon §chahß Semmes / To Prahtu und wi§úu Eegrib-
10: be§chanu / Und Dohma§chanu turreht uß töw.
11: XX.
12: Vom H. Nachtmahl des Herrn Je§u Chri§ti.
13: Pr¿fation
14: vor der Communion.
15: Der Prie§ter.
16: Deews Kungs gir ar jums.
17: Das Chor.
18: Und ar úa=wu Gharru.
19: Der Prie§ter.
20: Zelleeta auk=§cham juh§úas Úir=des.
21: Das Chor.
22: Mehs ä§=§cham to dar=ri=yu=§chi.

Der

152. lpp.

1: Der Prie§ter.
2: Laideeta mums Patteitzibu úatziet Deewam
3: muh§úam Kun=gam.
4: Das Chor.
5: Taß gir labb und ta peedärahß.
6: Der Prie§ter.
7: Pateeß taß gir labb und ta peedärrahs / und
8: gir arrid§an mums úwehtiegs / ka mehs töw alla§chien
9: und wi§úur Pattei=tzibu úackam: O §wähtais Kungs
10: wi§úe wallditais Tähws / muh§chiegs Deews /
11: zaur Chri§tum muh§§u Kun=ghu.
12: Darnach folget die Confecration gegen dem Volck:
13: Muh§úo Kungs JESUS CHri§tus / &c.

Dar-

153. lpp.

1: Darauf §inget man das Sanctus.
2: SANCTUS
3: auff Weyhenachten
4: Swähts / úwähts / úwähts /
5: gir taß Kungs Zebaoth / Debbeß und Semme gir
6: pilla tawas Gho=dibas Ho§ianna eek§chan to
7: auxtu Debbeß. Úwähts gir taß kaß tur nahk
8: eek§chan to Wahr=du tha Kunga.Ho§ianna eek-
9: §chan to aux=tu Deb=beß.
10: Sanctus Pa§chale.
11: Swähts / úwähts / úwähts /
12: gir taß Kungs Ze=ba=oth / Debbeß und Semme

gir

154. lpp.

1: gir pilla ta=was Ghohdibas. Ho§i-
2: anna eek§chan auxtu Debbe§=úu.
3: Úwähts gir taß kaß tur nahk eek§chan
4: to Wahr=du ta Kun=gha. Ho§ianna eek-
5: §chan to aux=tu Deb=beß.
6: Ein gemein Sanctus durch das
7: gantze Jahr.
8: Swähts / úwähts / úwähts gir taß Kungs Zeba-
9: oth / Debbeß und Semme gir pilla tawas Ghohdibas

Ho-

155. lpp.

1: Ho=§i=an=na eek§chan auxtu Debbes úwähts
2: gir taß turr nahk eek§chan to wahrdu tha Kungha.
3: Ho=§i=an=na eek§chan to auxtu Debbes.
4: Hie wendet §ich der Prie§ter zum Volck
5: und §pricht:
6: Laideeta mums no Úirrds dibben luhkt / ka muh§úo
7: Kungs JE§us Chri§tus mums pawehleyis / und
8: §chehligu Paklau§úi§chanu úohliyis gir.
9: Muh§úo Tähws eek§chan to Debbeß úwehtiets
10: tohp taws Wahrds: Eenahkas mums tawa
11: Wall§tiba: Taws Prahts noteek wir§úu Semmes / ka

eek-

156. lpp.

1: eek§chan Debbeß / Muh§úu deeni§ku Mais dohd mums
2: §chodeen und peedohd mums muh§úu Parradu /
3: ka mehs peedohdam muh§úee~ Parradneekeem. Und nhe
4: eewedd mums eek§chan Kahrdena§chanas.
5: Das Chor.
6: Bett pe§ti mums no Ïaunu / Amen.
7: Hierauff §inget man das
8: Agnus DEI.
9: O Tu Deewa Jährs tu jem uß töw tahß Pa§-
10: úaules Ghräkus / e§=úi mums §cheh=liegs. O tu
11: Deewa Jährs / tu jem us töw tahß Pa§úauïes Ghräkus

dohd

157. lpp.

1: dohd mums ta=wu Mee=ru.
2: Agnus DEI Pa§chelis.
3: O Dee=wa Jährs tu jemm
4: us töw taß Pa§úaules Ghräkus e§=úi mums §cheh-
5: liegs. O tu Deewa Jährs
6: tu jemm us töw tahs Pa§úaules Ghräkus /
7: dohd mums ta=wu Meeru.
8: Ein gemein
9: Agnus.
10: O tu Deewa Jährs tu jem us töw taß Pa§-
11: úaules Ghräkus e§úi mums §chehliegs. O tu Deewa

Jährs

158. lpp.

1: Jährs tu jem us töw tahß Pau§úaules Ghräkus: Dohd
2: mums tawu Mee=ru.
3: Der Prie§ter zum Volk.
4: Ta Kunga Meers gir alla§chien ar jums.
5: Das Chor:
6: Und ar úawu Gharru.
7: Hie reichet man das heilige Abendmahl des
8: wahren gegenwertigen Leibes und Bluts JE-
9: §u Chri§ti / und wird ge§ungen:
10: JE§us Chri§tus un§er Heyland.
11: JE§us Chri§tus muh§úo Pe§titays / katters no
12: mums Deewa Eenaidibu jehme / zaur úawu
13: ruhktu Mohku / Pallied§eya taß mums no
14: tahß Elles Úahpes.
15: 2. Ka mums muh§cham nhe by to aißmir§t /
16: Dehwe taß mums úawu Mee§úu eh§t / Eek§chan to
17: ma§§u Mais mums nhe úaprohtoht / Und úawu A§úi-
18: ni d§errt eek§chan to Wynu.
19: 3. Kaß ghribb py §cho Ghalldu eed / Tam buhß
20: labbe úawu leetu apdohmaht / Kaß nhezeenige §cheit

klaht

159. lpp.

1: klaht eed / Par to D§iewibu taß to Nahwu dabbu.
2: 4. Töw buhß Deewu to Tähwu úlaweht / ka taß
3: töw tick la`bbe barro / und par tawu No§egummu /
4: Úawu Dählu gir litzis py Kru§tu nokaut.
5: 5. Töw buhß titzeht und nhe i§úami§t / Ka ta gir
6: weena Barriba tho Nhewä§úällo / Kattreem ta
7: Úirrds no Ghräkeem ghruta gir / Und no Jßba`il
8: gir no§kummu§úi warrän.
9: 6. Tahdu leelu Lehnibu und Schälä§tibu / Me-
10: ckleh ta Úirrds ar leelu Bähdu / Gir töw labb tad
11: palleeß turr noh§t / Ka tu nhe dabbu ïaunu Allgu.
12: 7. Winòs úacka nahzeeta juhß Nabbagi Eß
13: gribbu man par jums ap§chäloteeß / Nhe kahds Ahr§ts
14: tam Wä§úälam gir wayage / Winòo Darrbs tohp
15: par Úmeeklu.
16: 8. Kad tu warrätohß úöw ko nopellnitees / Ka-
17: pehtz by tad wayaga mann par töw nomirrt / Schiß
18: Ghallds töw arrid§an nhe pallieds / Ja tu úöw pa§-
19: §cham pallied§eht ghribbi.
20: 9. Titzi tu to no Úirrds dibben / Und at§ie§ti ar
21: to Mutt / tad e§úi tu labbe und parei§e ghattaws /
22: Und ta Barriba tawu Dweh§§el eepreezina.
23: 10. Teem Augïeem nhe buhß arrid§an noh§t pal-
24: lieckt / Tawu Tuwaku buhß töw myïoht / Ka tu tam
25: pallied§eht warr / Jhten ka taws Deews py töw
26: darriyis gir.
27: JE§us Chri§tus un§er Heyland / &c.

nezinâms

28: JE§us Chri§tus muhß Pe§titays /
29: Kas Deew Dußmieb úalied§innays
30: Zaur úaw Nahw pee Kru§ta Kohk
31: Pakllieds mums no Elles Mohk.

2.To

160. lpp.

1: 2. To winòs muh§cham ghribb peeminnam
2: Tapehtz darry mums tur §innam /
3: Ka buhß winòam Meela§t úald
4: Äh§t und d§ert pee Deewa Ghald.
5: 3. Kur winòs Deew=Mais Dohdams tee§cham
6: Ähdin mums ar úawam Mee§úam /
7: Und dohdams to Deewa Wien
8: Ar úaw A§úin pad§erdinn.
9: 4. Kas ghribb §cho Deew Ähden baudiet /
10: Buhß úaw Buh§chan lab apraud§iet /
11: Kas nhezeenieghs §cheitan §tahw /
12: Tas preek§ch D§iewieb dabbuy Nahw.
13: 5. Tew buhß teikt Deew Tähwu warren
14: Par §cho Ähden und labb D§ären /
15: Und ka winòs §chälodams tew
16: Úaw pa§ch Dähl' eek§ch Nahwes dew.
17: 6. Tew buhß §innaht lab und titzeht
18: Ka teems wahyeems §churp buhs tetzeht /
19: Kattreems Úirds no Ghäkeems ghruht /
20: Und leel Bailieb pee úew juht.
21: 7. Tahd leel' Deewa Schäla§tiebu
22: No§kummuß Úirds §tipri ghribbu /
23: Mecklehdam aggri und wehl /
24: Kad tee Ghräki mettahs §chähl.
25: 8. Bet kas pats labbs und rahms §keetahs /
26: Tam buhß pallickt no §chas weetahs /
27: Taißnohtees úaw pa§cha Úird
28: Ïaun Algh dohd und Deewam §mird.
29: 9. Chri§tus pats úack us Nheweßleems /
30: Eß ghribb pallied§eht juhß Dwähßleems /
31: We§úels Ahr§tu dauds nhe zeen /

Winòa

161. lpp.

1: Winòa Sinn'§chan §meyahs ween.
2: 10. Kad tu pats ko warrey pelnitees /
3: Kam by mann ar Nahwu zienitees /
4: Schis Ghallds pallieds tew nheneek /
5: Kad palaideees us úaw Úpähk.
6: 11. Tew buhß tam / ko tu §che d§irdi /
7: ustitzeht ar wi§úu Úirdi /
8: Tad i§úatziet ar taw Mutt /
9: Tad warr zeeniegs wee§úis buht.
10: 12. Pehtz Deews labbus aughlus ghribba /
11: Tew buhß turreht mila§tiebu /
12: Ka ick weens to baudiet warr /
13: Lieds ka Deews tew pa§cham darr.
14: GOtt §ey gelobet und gebenedeyet / &c.
15: DEewam mehs úlawejam und úackam patteitzi-
16: bu / Ai§to winòs mums pats gir meelohyis :/:
17: Ar úawu Mee§úu und ar úawu A§úini / To
18: leetz Kungs Deews mums par labbu notickt / Ky-
19: rie elei§on.
20: 2. Kungs zaur tawu úwähtu Mee§úu / kattra no
21: tawas Mahtes Maria nahz / Und taß úwähts A§§ins
22: Pallieds Kungs{Knngs} mums no wi§úahm Bähdahm /
23: Kyrie elei§on.
24: 3. Ta úwähta Mee§úa gir par mums nodoht Eek-
25: §chan Nahwu ka mehs zaur to warrätam d§ie-
26: woht :/: Nhe leelaku Schäla§tibu warrätu taß
27: mums dahwenaht / Py kattru mums to by peemin-
28: neht / Kyrie elei§on.
29: 4. Kungs tawa leela Myla§tiba töw §peedu§úi
30: gir / Ka tawam A§úinim py mums by leelu Brienu-
31: mu darriet / und nomaxaht muh§úu Parradu / Ka nu

Deews

162. lpp.

1: Deews attkal muh§úu Draugs gir tappis / Kyrie
2: elei§on.
3: 5. Deews dohd mums wi§úeem úawu §chehligu
4: Úwähtumu / ka mehs eetam us úaweem Zeïïeem /
5: Eek§chan ih§tänu Mylä§tibu / und brahligu Pee-
6: titzibu / Ka mums ta Barriba nhe ähd to Úirrdi
7: Kyrie elei§on.
8: 6. Kungs tawu úwähtu Gharru muh§cham nhe
9: attjemm no mums / katters mums mahza turreht
10: pattee§úu Titzibu / ka tawa nabbaga Chri§tita Drau-
11: d§iba / d§iwo eek§chan Meeru und Weenaidibu /
12: Kyrie elei§on.
13: Collecten nach der Communication
14: Deews Kungs gir ar jums.
15: Antwort:
16: Mums noteek pehtz tawu Wahrdu.
17: Oder.
18: Pateitzeeta tam Kungham / ai§to taß gir mieligs
19: Halleluja
20: Und winòa Lehniba palleek muh§chige / Hallel.
21: Chor:
22: Laideeta mums Deewam patteickt:
23: O Pattee§úe Deews / wi§úewalldiegs Tähws /
24: mehs luhd§am töw no Úirrds dibben /
25: leetz mums Nabbageems to Auglu und
26: Dahwanu tahs úwähtas Mohzibas muh§úa
27: Kungha JE§u Chri§ti / taß gir / to Schäla§tibu
28: und Ghräko Pamme§§chanu ar titzigu Úirrdi
29: §tippre úayembt / ka mehs pehtz tawa myïa Däh-
30: la Wahrdu / winòa úwähtu Mee§úu und dahrgu
31: A§úini / kattru taß par mums nodehwis und
32: ißleyis gir / ar to Mais und wynu pattee§úe ä§úam

jämu-

163. lpp.

1: jämu§chi / zaur to pa§§chu tawu myïu Dählu
2: muh§úu Kunghu JE§um Chri§tum katters ar
3: töw und to úwähtu Gharru d§iewo und wallda
4: patteeß Deews alla§chien und muh§chige /
5: Amen.
6: Ein anders.
7: Ock tu myïais Kungs und Deews / katters
8: tu py §cho brieni§ku Wackarähden tawu
9: Mohzibu peeminneht und mahziet mums
10: pawehleyis e§úi:Dohd mums / Ka mehs to
11: pa§§chu tawu Mee§úu und A§úini tha warram
12: wallkoht / ka mehs tawu Labbudarri§chanu
13: ickdeenas eek§chan mums nomanniht warram /
14: Katters tu ar tawu Tähwu und to úwähtu
15: Gharru d§iewo und walldi / patteeß Deews al-
16: lah§chien und muh§chiege / Amen.
17: Ein anders.
18: MEhß patteitzam töw / O Wi§úewallditais
19: Kungs und Deews / ka tu mums zaur §cho
20: úwähtu Dahwanu e§úi eepreezenayis: Und
21: luhd§am tawu Schäla§tibu / tu ghribbätu mums
22: lickt to notickt par §tippru Titzibu prettieb töw /
23: und par karr§tu Milä§tibu §tarpan mums wi§-
24: úeem / zaur JE§um CHri§tum tawu Dählu
25: muh§úu Kunghu / Amen.
26: Noch ein anders.
27: MEhs patteitzam töw O §chehliegs Deews /
28: kattri mehs da§chadohs Ghräkohß ee-
29: ghrimmu§chi / nhe neekadu Preeku ä§úam dab-
30: buyu§chi / ka ween py töw: Und luhd§am töw
31: no Úirrds / tu nhe ghribbätu no mums no-

ghree§t

164. lpp.

1: ghree§t to Ghaißmu tawa Waiga / nhe pehtz
2: muh§úu Nopällnu / bet pehtztawas leelas Schä-
3: la§tibas / muh§chige wayroht kas eek§cha^ mums
4: eeúahkts gir: zaur JE§um Chri§tum tawu Däh-
5: lu muh§úu Kunghu / Amen.
6: Benedictio
7: oder Seegen zum Volk.
8: Der Prie§ter.
9: Tas Deews Kungs apghaißmo §awu Waigu par
10: mums / und gir mums §chehliegs.
11: Das Chor.
12: Taß Deews Kungs zell úawu Waigu us mums /
13: und dohd mums úawu Meeru.
14: XXI.
15: Folgen Danck§agungen und Lobge§änge.
16: HErr GOtt dich loben wir / &c.
17: KUngs Deews mehs teitzam töw / Kungs
18: Deews mehs patteitzam töw.
19: Töw Tähws eek§chan muh§chige / Ghohda
20: ta Pa§úaule §churp und turp.
21: Wi§úi Engeïi und Debbe§úes Draud§iba / Und kaß
22: peedarr py tawu Ghohdu.

Arrid-

165. lpp.

1: Arrid§an Cherubin und Seerawin d§eed alla§chien{all§chien}
2: ar auxtu Ballxni.
3: Úwähts gir muh§úu Deews /
4: Úwähts gir muh§úu Deews /
5: Úwähts gir muh§úu Deews / taß Kungs Zebaoty
6: Tawa Deewi§ka Warra und Ghohdiba /
7: Eedt par Debbes und Semmes tahïe.
8: To úwähto Apu§tuïïo Draudh§iba / und wi§úi myli /
9: Proweetes.
10: Tee wi§úi úwähti Mohziti / Teitz töw Kungs ar leelu
11: Trohxni.
12: Ta wi§úa Chri§tita draud§iba / Teitz töw wir§úon
13: Semmes alla§chien.
14: Töw Deews Tähws eek§chan auxtu Däbbä§úu /
15: Tawu taißnu und weenigu Dählu.
16: To úwähtu Gharru und Eepreezetayu / Ar taißnu
17: Kallpo§hchanu ta teitz und Ghohda.
18: Tu Könings tahs Ghohdibas JE§u Chri§t / Deewa
19: Tähwa muh§chiegs Dähls tu e§úi.
20: Tu nhe e§úi tahß Jumprawas Mee§úu §aimoyis /
21: Ka tu to Zillwähku attpe§titu.
22: Tu e§úi tahß Nahwes Warru úalau§iyis / und to
23: Däbbä§úu attwehris.
24: Tu úehd py Deewa labbas Rohkas / Ar wi§úu Ghoh-
25: du eek§chan Tähwa Wall§tibas.
26: Weens Úohgis tu nahkams e§úi / Par d§ieweem
27: und par mirroòeem.
28: Nu pallied§i mums Kungs taweems Kallpeems /
29: Kattri ar tawu dahrgu A§úini attpe§titi gir.
30: Laid mums Debbe§úies Dallibai buht /
31: Ar teem Úwähteem eek§chan muh§chigu Preeku:

Pal-

166. lpp.

1: Pallied§i taweem Ïaudeem Kungs JE§u Chri§t /
2: Und úwähti kattri tawi Bährni gir.
3: Úarrgi und ghlabbo tohs alla§chien / und zell tohs
4: auxte muh§chige.
5: Jckdeenas Kungs Deews mehs teitzam töw / Und
6: ghohdam tawu Wahrdu alla§chien.
7: Pa§úargi mums §chodeen O §chehliegs Deews / Par
8: wi§úeem Ghräkeem und No§egummu.
9: E§úi mums §chehliegs O Kungs Deews / E§úi mums
10: §chehligs eek§chan wi§úahm Bähdam.
11: Parradi mums tawu Schäla§tibu / Ka muh§úa
12: Zerriba us töw §tahw.
13: Us töw zärram mehs myïais Kungs / Eek§chan
14: Kaunu nhe att§tah mums muh§chige / Amen.
15: HErr GOtt dich loben wir / HErr GOtt wir / &c.

Jakobs Âdolfijs

16: MEhs teitzam tew Kungs Deews /
17: Tew patteitzam Deews Tähws /
18: Tew muh§chig Tähwu wi§úa Semm
19: Par Deewu atúie§t und ußòemm /
20: Wiß Engel kalpo Tew ar Preek
21: Tee debbeß Kung und Wall§tineek /
22: Tew d§eeda wi§úi Gherubim
23: Und kleeds lieds ar teems Seerawim:
24: Swähts ir muh§úu Deews /
25: Swähts ir muh§úu Deews /
26: Swähts ir muh§úu Deews tas Kungs Zebaoth.
27: Taw deewi§k Ghodieb / Spaks und Warr
28: Debbe§úis und Semm pillaß darr /
29: Tew wi§úu úwäht Apu§tul drauds
30: Wiß milig Proweet patteitz dauds /
31: Tew teitz wiß Mahzitayu Mähl /

Kur

167. lpp.

1: Kur mohkas zee§ch taw Wahrda dehï /
2: Ta wi§úa kru§tiet draud§ibing
3: Teitz Tew wirß Semmes alla§chin:
4: Tew wi§úu §pähzigs debbeß Tähw /
5: Taw weenig Dählu / patteeß Deew /
6: Ta lieds Deew zeenig úwähtu Gharr /
7: Kas droh§ch und preezig Úirdi darr.
8: Kungs JE§u Chri§t / tu Könings leels /
9: Eß Deewa Tähwa muh§chiegs Dähls /
10: Tu Meitas mee§úahs pats eeghay /
11: Mums gribbdams Kïuht par Pe§titay /
12: Tu úalau§ys to Nahwes Skähp
13: Titzigheems atdarr debbeß Klähp /
14: Tu labba Rohka úähd pee Deew
15: Ar wi§úu Ghodieb tawa Tähw /
16: Tu taißnis Úohgis §churp atteeß /
17: Par ïaun und labbeems turrehs Tees.
18: Kungs nahtz mums taweems kallpeems palligan
19: Zaur tauwu dahrgu A§úinn Pe§ti§chan.
20: Dohd mums ar wi§úeems Úwähteems dries
21: To muh§chig Preeku Debbe§§ies /
22: Kungs tawus Ïaudis §wähtus darr /
23: Und ghau§úin tawus Bährnus arr /
24: Wald und pa§úarg tohs alla§chien
25: Und pehtz tur muh§chig pa=auxtinn.
26: Kungs Deews mehs teitzam Tew ickdeen
27: Und ghodam tawu Wahrdu ween /
28: Pa§úarg mums §chodeen und paghlabb
29: Par Ghräkeems und par wiß Nälabb /
30: Ab§chäloyees par mums / O Deews /
31: Ab§chäloyees / Tu mieïays Tähws /

Muhß

168. lpp.

1: Muhß Bädahs Kungs mums §chäliegs eß /
2: Ka uhs Tew zerram wi§úi mehs /
3: Wirß Tew mehs alla§ch zerredam'
4: Nhe tap§úim kauna nhe=muh§cham / Amen.
5: Dich O GOTT loben wir / &c.
6: TÖW O Deews mehs teitzam / Töw O Kungs
7: mehs at§ie§tam.
8: Töw O muh§chiegs Tähws / zeeni wi§úa Semme.
9: Und wi§úi Engeïi Debbe§úies / Tawu Ghohdu muh-
10: §chiege at§ie§t.
11: Töw ar muh§chigeem Ballxneem / Gherubin und
12: Serawim alla§chien d§eed:
13: Úwähts / úwähts / úwähts O Deews und Kungs
14: tho leelo Pullko.
15: Pills gir Debbeß und Semme / No to Wall§tibu
16: Tawas Ghohdibas.
17: Tawu Ghohdu §laweh unde teitz Tee Apu§tuïi und
18: Proweeteß.
19: Töw ar Jßlee§chanu úawu A§úini / Teitz wi§úi
20: Mohziti.
21: Töw zaur wi§úa Pa§úaul / at§ie§t ta úwähta Draud-
22: §iba.
23: O Tähws no nhemehrodamas Wall§tibas / Lied§u
24: ghohdu dohd ta tawam pattee§úam und weenigam
25: Dählam úawam Kungham.
26: Und tam Eepreezeetayam tam zeenigam úwähtam
27: Gharram.
28: O Chri§te tu Könings tahß Ghohdibas / Deewa
29: Tähwa weens muh§chiegs Dähls.
30: Katters tu pallied§ädams und pe§tidams tohs Ïau-
31: dis tu Jumprawas Klehpi nhe e§úi kauneyeeß.

Tu

169. lpp.

1: Tu teem e§úi Titzigeem Deewa Wall§tibu attweh-
2: ris / Und tahß Nahwes Skähpu ußwarreyis und
3: úalau§iyis.
4: Tu e§úi töw py Deewa labbahß Rohkahß úädena-
5: yeeß / Eek§chan Ghohdu ta Tähwa.
6: Mehs titzam töw / Tu no turrenes attnaxi weens
7: Úohgis.
8: Tapehtz mehs tawi Kallpi töw luhd§am /
9: Pallied§i mums / kattrus tu atpirzis e§úi / ar tawu
10: dahrgu A§úini.
11: To muh§chigu Ghohdibu tawo Úwähto leetz mums
12: ar teem dabbuit.
13: Úwähtus ghribbätu darriet tawus Ïaudis / O
14: Kungs: Und labb darriet / und jo pallied§eht
15: taweem Bährneem: Und jo walldiet / und pazellt
16: tohß nu und muh§chige.
17: Tad ghribbam mehß töw O Kungs / Jckdeenas /
18: ghohdaht.
19: Und tawu Ghohdu alla§chien úlaweht / Tawam
20: Wahrdam muh§chiege patteickt.
21: Tu ghribbätu / O Kungs / mums ickdeenas / no Ghrä-
22: keem jo pa§úarghat.
23: Ab§chäloyeeß töw O Kungs / Ab§chäloyeeß töw par
24: mums.
25: Laid mums notickt tawu Schäla§tibu / Ka mehs us
26: töw zärram.
27: Uß töw zärram mehs O Kungs / nhe laid mums
28: muh§cham Kauna` tapt Tawas Lehnibas dehï / O
29: §chehliegs Deews / Hallelujah.

Nun

170. lpp.

1: Nun freut euch lieben Chri§ten gemein / &c.
2: NUn preezayeeß myïa Chri§tita Draud§e / und lai-
3: deeta mums liexmodami deet: Ka mehs drohúche
4: und wiß ween lieds / Ar Preeku no Úirrds d§ee-
5: dam / Ko Deews py mums darriyisgir / und úawu leelu
6: brieni§ku Darrbu / ïohte dahrge gir taß mums attpirzis.
7: 2. Taß Wälls mann Zeetuma' turreya / Eek§chan
8: Nahwes biyu eß pa§uddis :/: Manni Ghrähki mann
9: mohzija Deenas und Nacktis / Eek§chan kattreem eß biyu
10: peed§immis / Eß §tiggu alla§ch d§ilïahk eek§chan / Manna
11: D§iewo§chana nhe derreya nheneeka leetas / Tee Ghrä-
12: ki mann by pahrjemmu§chi.
13: 3. Manni labbi Darrbi nhe §pehya nheneeka / Tee by
14: wi§kim úamaitati :/: Taß Zillwäka Prahts eenied Deewa
15: Gohdibu / Py labbumu by taß nomirris / No Bailibas
16: eß ghribbeyu i§úami§t / Nheneeka ka Mirr§chana py man
17: pallicka / Eek§chan Elles by man eeghrimbt.
18: 4. Tad ab§chäloyahß taß muh§chiegs Deews / Par
19: mannu Nabbad§ibu :/: Taß attghadiyahß úawas Schä-
20: la§tibas / Tas ghribbeya mann lickt pallied§eht / Tas ghree-
21: §e uß mann úawu Tähwa Úirrdi / Nhe by taß tam patteeß
22: nhe kahdi úmeekli / Ko taß zeeniya / to taß dehwe.
23: 5. Taß §aziya uß úawu myïu Dählu / Nu Laiks gir ab-
24: §chäloteeß :/: Brautz proyam tu zeeniegs Waiòax man-
25: nas Úirrds / Und e§úi to Nabbago pe§ti§chana / Und pal-
26: lied§i tohß aran to Ghräko bähdams / Nomahtz to dehï to
27: ruhktu Nahwu / und leetz tohß ar töw d§iewoht.
28: 6. Taß Dähls tam Tähwam paklau§úiegs by / Taß
29: nahze py mann wir§úon Semmes :/: No weenas §kie§tas
30: und §kaidras Jumprawas / Tam by mannam Brahïam
31: tapt / Wißkim úläppän turreya taß úawu Warru / Taß

aptehr-

171. lpp.

1: aptehrpehß manna' nabbaga' Mee§úa' / To Wällu ghrib-
2: beya taß ghuh§tiet.
3: 7. Taß úatziya uß mann / turreeß töw py man / Nu buhß
4: töw ißdohteeß :/: Eß dohdohs man pats wi§kim par töw /
5: Turr ghribbu eß par töw zinieteeß / Ai§to eß peedärru töw /
6: und tu peedärri man und kurr es palleeku / Turr buhß töw
7: buht / Tam Eenaidneekam nhe buhß mums §kirrt.
8: 8. Taß ißleeß mann mannu A§úini / Tha lieds mannu
9: D§iewiebu laupieß: To wiß zee§chu es töw par labb / to
10: buhß töw §tippre titzeht / Tho Nahwu apry manna D§ie-
11: wiba / Manna Taißniba näß noh§t tawus Ghräkus / zaur
12: to tu e§úi úwähts tappis.
13: 9. Us Debbes py mannu Tähwu / Brautzu eß no
14: §chahß D§iewo§chanas :/: Turr ghribbu eß buht taws
15: Mahzitays / To úwähtu Gharru ghribbu eß töw doht /
16: Tam buhß töw Bähdas eepreezenaht / und mahziet mann
17: parei§e att§iet / Und eek§chan Taißnibas waddiet.
18: 10. Ko eß äßmu darriyis und mahziyis / To buhß töw
19: darriet und mahziet :/: Ka Deewa Wall§tiba tohp way-
20: rohta / Deewam par Úlawu und Ghohdu / und úarrgha-
21: yeeß par tha Zillwäka Mahzibu / No to úamaita tha zeeni-
22: ga Baggatiba / To att§tayu eß töw par pehdigu Mahzibu.
23: Nun lob mein Seel den HErren / &c.
24: NU úlahwe manna Dweh§úel to Kunghu / und wiß
25: kaß eek§chan mann gir winòa úwähtu Wahrdu :/:
26: Úawu Labbedarri§chanu taß wayro / Nhe aiß-
27: mir§ti to O manna Úirds / Gir töw peedewis tawus
28: Ghräkus / und d§eedena tawu leelu Nhewe§úelibu / Taß
29: atpe§ti tawu nabbagu D§iewibu / Jämm töw úawa'
30: Klehpy / Ar baggatu Preeku peepillda / Attjauna lieds
31: tam Ehrgïam / Taß Kungs darra labb / Pa§úarga /

kattri

172. lpp.

1: kattri zee§ch eek§chan winòa Wall§tibas.
2: 2. Taß gir mums litzis §innaht / Úawu úwähtu
3: Tee§úu und Gohdibu :/: Ta lieds úawu Lehnibu beß Mit-
4: te§chanas / Nheneeka Schäla§tibas nhe truhxt: Úawu
5: Dußmibu leek taß ghann pareedt / Nhe úohda mums
6: ka mehs pellniyu§chi / To Schäla§tibu taß nhe úauds /
7: Teems Jßbiyu§cheems taß labb wehï / Úawa Lehniba gir
8: ghattawa / Wi§úeem kattri to biya / zeek taïe taß Au§trums
9: yhß Wackaru / Tick tahïe gir muh§úi Ghräki noh§tjämbti.
10: 3. Ka úöw kahds Tähws ab§chäloyahß / Par úaweems
11: nabbageems Behrninòeems :/: Tha darra taß Kungs
12: mums Nabbageem / Ka mehs to ka §kie§ti Bährni
13: by§tam / taß pa§ie§t úawu Darrbu / und §inna ka mehs
14: Pieúchli ä§úam: Jht ka ta Sahle uß Lauíu / Weens
15: Seedß und krietuma Lappa / taß Wehßch turr wirr§úon
16: puhßdams / tad wairs taß Seeds nhe gir / Jhten ta
17: iaß Zillwähks noh§t eedt / Winòa Ghalls taß gir tuwe
18: klaht.
19: 4. Ta Deewa Schäla§tiba ween / Palleek alla§chin
20: und §tippra muh§chige :/: Py úawas myïas Draud§ibas /
21: kattra alla§ch to Bydama ghattawa gir / kattra úawu
22: Darribu tur / Winòs wallda eek§chan Däbbä§úo Wall-
23: §tibas / Juhs §tippri Engeïi darreeta / Winòam par
24: par Úlawu und kallpoyeeta wi§§i lieds / Tam leelam Kun-
25: gham par Ghohdu / und turreeta winòa úwähtu Wahr-
26: du / Mannai Dweh§úelei buhß arrid§an wairoht /Deewa
27: Úlawu py wi§úams Mallams.
28: Frölich wollen wir Halleluja §ingen / &c.
29: LJexmodami ghribbam mehs Hallelujah d§ee-
30: daht / No leelu Preeku muh§úas Úirrds uß-
31: lehkt / Winòa Schäla§tiba gir delldeyu§úi

wi§-

173. lpp.

1: wi§úus muh§úus Ghräkus / Eek§chan to ä§úam mehs
2: leelu Baggatibu attradu§chi.
3: 2. Wiß kaß d§iewo wir§úon Semmes / buhß
4: Deewu úlaweht / baggatige gir winòa Schäla§tiba
5: par mums pazällta: Preeku / D§iewibu / Stippru-
6: mu und Spähku ä§úam mehs manntoyu§chi / Elle /
7: Nahwe / Wälla Warra gir zaur to úamaitata.
8: 3. Deews úohla Schäla§tibu wi§§eems kattri us
9: to zerre / Preeku / Palligu peeúuhta taß wi§úeems kat-
10: tri us to païïauyahß: Stippre alla§ch turr taß beß
11: wi§úu Willtibu / Ka winòa Wahrds §tah§ta / Ai§to
12: taß nhe warr mäloht.
13: 4. Deewam gir Úlawa úatzita / und winòa wee-
14: nigam Dählam / úwähtam Gharram patteeß Dee-
15: wam / úpehziegs weena` Wall§tiba`: No Eeúakumu
16: taß by / palleek arrid§an yhs Ghallam / Wi§úa Pa§-
17: úaule räds to §kaidre / Kungs nhe attghree§ees no
18: mums.
19: Preiß meine Seel GOtt deinen HErren.
20: ÚLawe manna Dweh§úel tawu Deewu Kun-
21: ghu / ghohdi / d§eed / patteitz / und to alla§chien
22: zeeni / Kamehr eß d§iewo§chu / Preek§chan to
23: nhe maxa Zillwäka Spähks / Us leeleems Kun-
24: gheems nhe palaidees / Tee nhe warr nheneekad
25: pe§tiet.
26: 2. Tee nomirr§t kad winòo Laiks pee=eedt / Win-
27: òo Dweh§úele ißeedt no to §emmigu Mee§úu: Buhß
28: attkall Semme tapt / bet Deews palleek muh§chi-
29: ge / Labb tam / kaß no Úirrds uß to palai§chahß /
30: Winòs näß Debbeß und Semm.
31: 3. Taß turr muh§cham ko taß úohla / Jßdohd

Tee§úu

174. lpp.

1: Tee§úu kam nhe patteeß tohp darriets / Tohß Jßall-
2: ku§chus taß ähdina / Taß pe§ti tohß kattri Zeetuma`
3: tohp turrähti / zeïï auk§cham tohß Semme§i§tus /
4: Teems Ackleems Zeïïu rahda.
5: 4. Tohß Labbus Deews myïo / Tho Barino
6: Tähws gir taß tee§cham / und ghelb wi§úus Nabba-
7: gus / preek§chan to wi§úas ïaunas Runnas ißniext /
8: Wi§úu ïaunu taß par labbu darra / Wiß §tahw win-
9: òa Rohkaß.
10: 5. Zion winòa titzigi Ïaudis und Karr§ch / Ee-
11: preezayeeß Deewa tawa Kunga dehï / Taß wallda
12: und paghlabbo / Spehziegs Könings par wiß / Pe§ti
13: mums arrid§an no wi§úu Nhelaimibu / Tahß Mee§-
14: úas und tahß Dweh§úeles.
15: 6. Par to alla§ch mehs tam patteitzam / §lawe-
16: yam / ghohdam und d§eedam / liexmodami Halle-
17: lujah / Tam §tippram Deewam Chri§to ween / kat-
18: tri mehs ä§úam winòa úwähta Draud§iba / Tam
19: d§eedam mehs Hallelujah.
20: Stehe wie gantz lieblich und fein / &c.
21: KAhdu Patteitzibu buhß mums töw / O Tähws
22: d§eedaht?
23: Tawu Darrbu nhe warr nhe weena Zill-
24: wähka Mehle ißrunnaht.
25: Tu e§úi mums pattee§úas Siemes dehwis / Py
26: kattreems mehs tawu Schäla§tibu alla§ch baudam.
27: Jo beßdeewigu Wardo eek§chan Juhri e§úi apúlie-
28: zenayis / und J§raeli eek§chan Tuxne§úes ar Mais
29: ußturreyis.
30: Py to buhß mums alla§chien mahzieteeß / Ka tu
31: ghribbi muh§úu Mee§úu und Dwe§úel ußturreht.
32: Ka tu parahditu tawu leelu brienuma Darrbu /

Turr

175. lpp.

1: Turr klaht ar mums muh§chige úadärreyeeß / Labb
2: tamm / katters no Úirrds us to pallai§chahs.
3: O Tähws taws Wahrds pa§tahw muh§chige /
4: Tee§úa / Taißniba / und tawas Rohkas Darrbi.
5: Tu ißpe§ti kattri Zeetuma` gir / Und neß noh§t to
6: Laupi§chanu ar leelu Ghohdu.
7: Úwähts / brieniegs / muh§chä palleekams gir taws
8: Wahrds / Kaß to by§tahs / taß attraß to Ghuddribu.
9: Úlawa / Ghohds / und Patteitziba gir töw / O
10: Tähws úatzieta / Muh§cham und §cheit arrid§an
11: wirr§úon §chahß Semmes / Amen.
12: Gelobet §ey Gott un§er Gott / &c.
13: ÚLawähts gir Deews muh§úo Deews / Ka taß
14: mums barroyis gir / Ar úawu Wahrdu / tahß
15: Dweh§úeles Mais / Kaß tam titz / taß nhe räds to
16: Nahwu / Hallelujah / Hallelujah / Nu teitzeeta Deewam /
17: Hallelujah.
18: 2. Úlawehts gir Chri§tus muh§úo Preeks / Ai§to taß
19: gir úawu D§iwibu dehwis / Ka mums nhe kait to Ghräko
20: Waina / Winòa Wahrds gir mums ka úalldäns Wyns /
21: Hallelujah / Hallelujah / Nu teitzeeta Deewam / Hallelujah.
22: 3. Úlawähts gir taß úwäts Gharrs / ka taß mums
23: Schäla§tibu parada / Tohß trieß mehs luhd§am wi§úe
24: wairs / Ar Darrbeem ta Titziba tohp labbe paradita / Hal-
25: lelujah / Hallelujah / Nu teitzeeta Deewam / Hallelujah.
26: Nun dancket alle GOtt.
27: Jn §einer eigenen Melodey.

Kristofors Fîrekers

28: LAid Deewu wi§úi lieds nu teiz / kas wi§úas Weeta's
29: Spehj darriet / kad tam tiek / tik leelas aug§tas Leetas /
30: No Mahtes Meeúiòahm muhs d§iewus usturrejs /
31: Kas wi§§u labbu mums wehl taggad nowehlejs.

2.Tas

176. lpp.

1: 2.Tas wi§§u=mieïais Deews dohd Preeku muhúam
2: Úirdim
3: Jn ka no Meera ween mehs úawu Muh§chu d§irdim
4: Laid paleek wiò§ch pee mums ar úawu Schehla§tib' /
5: Laid pe§tie muhs no Ïaun' / in nogree§ch Nhelaimib'.
6: 3.Tam Tehwam pateitzam no Úirds / zik ween mehs
7: warram
8: Tam Dehlam arrid§an / in Deewam Úwehtam Garram
9: Úchohs tries / kas weens pats Deews / laid úlawe
10: muh§u Balx.
11: Kam nhewa Eeúakums / kam arri nhe buhs Gals.
12: XXII.
13: Vom Chri§tlichen Leben und Wandel.
14: Kompt her zu mir §pricht GOttes Sohn / &c.
15: NAhzeeta §churr py mann / úacka Deewa Dähls
16: Wi§úi / kattri juhß e§úeeta abghrutenati / No
17: Ghrähkeems ïoht nomahkti / Juhß Jauni /
18: Wätzi / Úeewas und Wyri / Eß ghribbu jums dohd
19: kaß mann gir / ghribbu d§eedenaht juh§úu Wainu.
20: 2. Manna Juhga gir úalldäna / manna Naßta gir
21: weegla / Kaß to man labpraht pehtz näß / To Ell taß
22: ißbehgs / Eß ghribbu tam tee§cham pallied§eht ne§t /
23: Ar mannu Palligu taß panahx / To muh§chigu
24: Däbbä§úo Wall§ibu.
25: 3. Ko eß äßmu darriyis und §cheitan zeetis / D§ie-
26: wodams wähle und aggre / To buhß jums arrid§an
27: darriet: Ko juhß domayeeta / runnayeeta und dar-
28: raita / Taß gir wiß labbs unde parei§e / Kad taß no-
29: teek pehtz Deewa Prahtu.
30: 4. Labpraht ghribbätu ta Pa§úaule úwähta buht /
31: Kad ween nhe buhtu ta leela Nhelaimiba! kattra

wi§-

177. lpp.

1: wi§úeem Chri§titeem Ïaudeem ja=zee§ch: Nu nhe
2: warr taß jo zittahde buht / Tapehtz eedohdeeß ar
3: labbu Prahtu / Ja tu ghribbi muh§chigas Mohkas
4: ißbehgt.
5: 5. Wi§úa raddita leeta dohd leetzibu / kaß d§iewo
6: eek§chan Uhdeni / Lappu und Sahl / Úawu Zee§cha-
7: nu nhe warr taß ißbehgt / Kaß tad eek§chan Deewa
8: Wahrdu nhe ghribb / Pehtz buhß tam tad ta Wälla
9: Mohkas / Ar ghrutu Úirrdi zee§t.
10: 6. Schodeen gir taß Zillwähks jauks / jauns und
11: gharr§c / Rythe taß jaw be§§pehtziegs / ghanne
12: dries tam arrid§an ja=mirr§t / Ka tee Pugki us to
13: Lauku / Ta buhß tay krahßnai Pa§úaulei / Peepeh-
14: §che úamaitatay tapt.
15: 7. Tha Pa§úaule ißby§tahß par to Nahwu / Kad
16: taßlabban ghull pa§tarohß Bähdohß / tad ghribb
17: taß pirmahk attgree§teeß / zits §trahda to zits §trahda
18: §cho / Úawu nabbagu Dweh§úel taß wi§kim aiß-
19: mir§úa / d§iewodams wir§úon Semmes.
20: 8. Und kad taß wairs nhe war d§iewot / Tad
21: eeúahk taß ïohte §chälohtees / ghribbahß Deewam
22: tad padohteeß / Eß titzu patteeß / ka Deewa Schä-
23: la§tiba / kattru winòs alla§ch nitzinayis gir / Nhe
24: ïöhte par to nahx.
25: 9. Tam Baggatam nhe pallieds úawa Mann-
26: ta / Tam Jaunam nhe palllieds úawa Leppniba /
27: Tam buhß no §chennenes no§kirt: Kad kam=lab-
28: an buhtu wi§úa Pa§úaule / Úuddrabs und Sälts /
29: und wi§úa Nauda / tomähr buhß tam nomirrt.
30: 10. Tam Mahzetayam nhe pallieds úawa Sin-
31: a§chana / Tahs Pa§úaules Leppniba gir wi§kim

wellt

178. lpp.

1: wellt / Mums buhß wi§úeems nomirrt: Kaß Chri§to
2: úöw nhe padodäß / Teekam taß D§iewo{D§iebo} eek§chan
3: §cheligu Laiku / muh§cham buhß tam ißniekt.
4: 11. Klau§úaiteeß und jemmeeta währa juhß myïi
5: Bährni / Kattri taggad e§úeeta Deewam paddewu§-
6: §cheeß Nhe bähdateeß juhß tapehtz: Titzeeta §tippre
7: Deewa Wahrdam / taß gir juh§úu Preeks / und §tip-
8: pris Pills / Deews jums krahßne eepreezetahs.
9: 12. Nhe attmaxayeeta ïaun ar ïaun / Raugait ka
10: juhß nheno§eed§ige d§iewoyeeta / Laid ta Pa§úaule jums
11: nitzina / Deews úohdys / tam dohdeeta / to Ghohdu /
12: To úchauru Zeïïu alla§ch §taygayeeta Deews to Pa§-
13: úaul úohdys.
14: 13. Kad taß klahtohß ka mehs ghribbam / Ar Wäh-
15: úälibu und leelu Manntu / ghann dries juhß attkah-
16: ptu / Tapehtz attúuhta Deews tahs Bahdas / Ka juh§-
17: úa Mee§úa pahrmahzita tohp / Und ußturräta py muh-
18: §chigu Preeku.
19: 14. Gir jums ta nhelaimiba ruhkta und ghruta /
20: Apdomayeeta ka kar§ta ta Elle gir / Eek§chan kattru
21: ta Pa§úaule eetäck: Ar Mee§úu und Dweh§úel buhß
22: zee§t / beß Mitte§chanas to muh§chigu Mohku / und
23: nhe warr tomähr úadeckt.
24: 15. Bett jums buhß pehtz §cho Laiku / Ar Chri§to
25: taß muh§chiegs Preeks / Us to buhß jums domaht /
26: Nhe weens Zillwäks nhe d§iewo kas i§úatziet warr /
27: To Ghohdu und to muh§chigu Allgu / kattru taß
28: Kungs jums dawenahß.
29: Und ko taß muh§chiegs lehnigs Deews / Úawa
30: Wahrda gir úohliyis / §währädams py úawu Wahr-
31: du / To Turrehs und dohß taß itt tee§cham / Taß pal-

lieds

179. lpp.

1: lieds mums py to Eneïo Drauds / zaur JE§um
2: Chri§tum / Amen.
3: Komt her zu mir §pricht Gottes Sohn / &c.

nezinâms

4: DEew Dähls úack: Nahzeet §churp pee man
5: Wiß kattreems ghräzieg D§iwo§chan
6: Darr ghruhtu Úird und Dwä§úel /
7: Juhß Jauni / Wetzi / Úeewahs / Wier /
8: Eß do§ch jums wi§úu kas man ir /
9: Juhß wainu darrie§ch we§úel.
10: 2. Man Juhg ir úald weegl' na§ting ar /
11: Kas to neß ar patzeetig Gharr /
12: Tas ißbägks Elles Úohdieb /
13: Eß pats tam ghribb par Pallig buht
14: Zaur man buhß winòam Rohka kïuht
15: Ta mu§chig Debbeß Ghohdieb.
16: 3. Ko §cheitan eß eßm' juh§úo dehï
17: Zeetis und darrys aggr und wehl /
18: To puhß jums arrid§an §trahdat /
19: Ko dohmayt / runnayt / darrait juhß /
20: Pareis und labb wißnotaï buhß /
21: Kad pehtz Deews Prahta ghahdayt.
22: 4. Pa§úaul ar labpraht §wähta kïuht
23: Kad ween ta leel Nälaim nä buht' /
24: Ko zee§ch wiß kru§tiet Ïaudis /
25: Nu nä warr zittad buht nä ka /
26: Tapehtz ar labb eedohdees ta
27: Zitts mu§chighas Mohkas baudies.
28: 5. Wiß raddiet Leeta leezieb dohd /
29: Wirß Semmeß und Uhdni attrohd
30: Jckattris úawu zee§chan /
31: Kas Deewa Na§t §cheit nä ghribb ne§t /

Tam

180. lpp.

1: Tam buhß pehtz Wella Mohzieb zee§t
2: Ar muh§chighu Úirds §pee§chan.
3: 6. Zilwäks §chodeen jauns / gharr§ch und jauks /
4: Riet rohdas wahys / und ghultas draughs /
5: Ghan dries winò d§iwieb beid§ahs /
6: Ta ka tee Pugki wir§úon Lauk
7: Wiß kas eek§ch Pa§úaul rahdais jauk
8: Peepeh§ch pee Ghalla §teid§ahs.
9: 7. Pa§úaul ißby§tahs par to Nahw /
10: Kad pa§trohs Bahdohs ziextahs jaw /
11: Tad Ghräkus at§taht d§irrahs /
12: D§iwoyoht §chahd tahd dahrbu §trahd.
13: Úaw nabbag Dwe§úel nhe apghahd /
14: Lieds Meeß und D§wä§úel §kyººahß.
15: 8. Und kad Ghalls peepeh§ch wir§úon nahk /
16: Tad leelu §chälo§chan eeúahk /
17: Ghribb wehl us Deewa zerreht /
18: Man titzoht / Deewa Lähnieb leel /
19: Ko winòs ir pulghoys aggr und wehl /
20: Nhe läht tam warr peederreht.
21: 9. Mant' pallieds nheneek Bagghatam /
22: Neds leela dro§chieb Jauneklam /
23: Teems buhß no §chennes §kirtees /
24: Mahzitays ar úaw Sinna§chan /
25: Spähk / Warr und Ghohdieb arrid§an
26: Nhe warr prett Nahwu twertees.
27: 10. Nhemaxa Naud / Úuddrab und Selt /
28: Pa§úauleß Lepnieb wiߧkim welt /
29: Nahw us mums wi§úeems §tahwe /
30: Kas JE§um Chri§t §cheit wir§úon Semm
31: Zaur patteeß Titzieb nhe úa=òem /

Tas

181. lpp.

1: Tas ißnieks muh§chigha' Nahwe.
2: 11. Tapehtz O Deew Bärns klau§úais man
3: Und par taw ghruhtu D§iwo§chan
4: Nhe bähdahyees par leeku /
5: Turrais pee Deew Wahrd alla§chin /
6: Tas pats taw Dwäh§úel eepreezinn
7: Deews dohß pehtz mu§chig Preeku.
8: 12. Ïaun nhe buhß atmaxaht ar Ïaun /
9: Kad Pa§úaul tew ghribb darriet Kaun
10: Taw Nheno§eeghum úahrghi /
11: Nhe attreebays Deew Ghohda dehï /
12: Staig alla§chin to §chauru Zelï
13: Deews Pa§úaul úohdies bahrghi.
14: 13. Kad notiekt' mums / ka Mee§úas ghribb /
15: Labb Draughi / Mant und We§úelieb /
16: Tas ghan dries kuhtrus darriet /
17: Tapehtz atúuht Deews Nhelaimieb /
18: Ar to muhß Meeß pahrmahziet ghribb /
19: Pee mu§chig Preek usturreht.
20: 14. Jr tew taw Nhelaim ruhkt und ghruht /
21: Apdohmays / kas warr Elle buht /
22: Kur Pa§úaul eek§chan §kraida /
23: Tur muh§chghas Mohkas tee§cham tee§ch
24: Pee Meeß und Dwäh§úel buhß jazee§ch
25: Ar muh§chig Úahp und Waidu.
26: 15. Tur prett taps mums ar Chri§to dohts
27: Debbe§úies muh§chiegs Preeks und Ghohds /
28: To mehs alla§ch peeminnam /
29: Nhe warr nhe weena Zillwäka Mähl
30: J§úatziet Deewa Ghohdieb leel /
31: Ko winòs mums darries §innam /

Und

182. lpp.

1: 16. Und ko tas mu§chiegs lähniegs Deews
2: Mums úaweems Bährneems / ka wees Tähws /
3: Jr úohlys zaur úaw Gharru /
4: To mehs tur mu§chig dabbuy§úim /
5: Ar Engleems Deewam d§eeda§úim /
6: Slahw / Ghohdu / Spähk und Warru / Amen.
7: Jch ruff zu dir HErr JE§u Chri§t / &c.
8: ES peeúautzu töw Kungs JESU Chri§t / Es
9: luhd§chohß paklau§úi mannu Úuhd§e§chanu :/:
10: Dohd man Schäla§tibu §chinny Laika' / Nhe laid
11: mann jo i§úami§t / To yh§tänu Titzibu Kungs eß
12: ghribbu / To ghribbätu tu mann dohd / töw ween
13: kallpoht / Mannam Tuwakam pallied§eht / Tawu
14: Wahrdu tee§cham turreht.
15: 2. Es wehl luhd§u O Kungs Deews / tu warri
16: man to ghann dohd :/: Ka eß nhe tohpu proyam
17: Kauna^ / To Zerribu dohd mann klaht: Wiß way-
18: rahk kad mann ja=mir§t / ka eß warru us töw pal-
19: ïauteeß / und nhe dohteeß / us wi§úu mannu Darrbu /
20: zittahde taß man §chäl buhß.
21: 3. Dohd man ka eß no Úirrds dibben / Manneems
22: Prettiebneekeems warru peedohd :/: Peedohd man~
23: arrid§an §chinny Stunda` / dohd mann jaunu D§ie-
24: wibu: Leetz tawam Wahrdam alla§ch mannu Bar-
25: ribu buht / Ar to mannu Dweh§úel Barroht / ka eß
26: warru prettieb §tahweht / kad Nhe laimiba us=eedt /
27: kattra mann dries warr no töw nowehr§t.
28: 4. Nhe leetz mann kahdu Karumu neds Baidu no
29: töw / Eek§chan §chahß Pa§úaules noghree§t :/: Alla§ch
30: py töw pallickt lieds Ghallam dohd mann / Töw
31: well gir taß Rohka / Und kam tu dohd / tam gir taß

wellt

183. lpp.

1: wellt / Nhe warr to nhe weens eemantoht / neds no-
2: pellniet ar Darrbeem Tawa Schäla§tiba / Ta mums
3: attpe§ti no to Nahwu.
4: 5. Eß ghullu Karra und Pretti§tahwe§chana` / O
5: Kungs Chri§t pallieds tam Wahyam :/: Py tawas
6: §chäla§tibas eß ween peeliepu / Tu warri mann §tip-
7: praku darriet: Ja nu nahk Kahrdena§chana / tad pal-
8: lied§i / ka ta mann apkahrt nhe §tumm / tu warri ißtai§-
9: úiet / Ka es lixta nhe tohpu / Eß §innu tu no mann
10: nhe att§tah§úi.
11: Wol dem der in Gottes Furcht §teht.
12: LAbb tam / kaß eek§chan Deewa Biya§chanas §tahw /
13: und wir§úon winòa Zeïïu §taiga / Tawai pa§§chai
14: Rohkai töw barroht buhß / Tad tu d§iewo parei§e /
15: und töw labb klahyahs.
16: 2. Tawa Úeewa buhß tawa` Namma` / Ka kahds
17: Wyna§arrs pills krahßno Oghu / Und tawi Bährni
18: apkahrt tawu Ghalldu / Ka öllya§tahdas Wä§úäli
19: und Jauni.
20: 3. Reds tahdu Ra§chu taß Wiers dabbu / kaß eek-
21: §chan Deewa Biya§chanas d§iewo / No to mitteyahs
22: ta wätza Lah§ta und Dußmiba / kattra teems Zillwä-
23: keems gir ußd§immu§úi.
24: 4. No Zion Deews töw úwehtieß / ka tu red§ehs
25: alla§chien / To Laimu taß Pillis Jeru§alem / Kattru
26: Deews §chehlige ußluhko.
27: 5. Taß úaud§ehs tawu D§iewibu / Und ar Lehnibu
28: alla§ch py töw buhß / Ka tu red§e§úi Bährno Bähr-
29: nus / Und ka J§rael Meeru attrohd.
30: Wie §chön leuchet der Morgen§tern / &c.
31: KA §po§che att§pied ta Rytaߧwaigßne / Pilla Schäla-
32: §tibas und Tee§úibas no to Kunghu / Taß úalldäns

Úack-

184. lpp.

1: Úacknis Je§úe :/: Tu Dawida Dähls no Jäcoba Tau-
2: tu / mans Könings und manns Bruhdgams / E§úi man-
3: nu Úirrdi abjehmis: Myliegs / laipnis / jauks und krahß-
4: nis / leels und ghohdiegs / bagghats no Dahwaneems /
5: Auxts und ïohte zeeniyams.
6: 2. Ock manna Pehrle tu dahrgs Wainaks / Pattee§úe
7: Deewa und Marias Dähls / weens auxts peed§imbts Ko-
8: nings :/: Manna Úirrds úautz töw krahßnu Pugki /
9: Taws úalldäns Ewangelium / gir tyres Peens unde Mäd-
10: dus: Ock manna Pugkite / Ho§ianna / Deewa Mai§e /
11: ko mehs ähdam / Eß töwis nhe warru aißmirr§t.
12: 3. Eeley ïohte d§ilïe eek§chan mannu Úirrdi / tu
13: §poh§ch krahßnis dahrgs Ackmins / to Lähßmu tawas
14: Myla§tibas :/: Und eepreezini mann / ka eß tock palleeku /
15: py tawu jauku Mee§úu / weens d§iews Úahneßkauls:
16: Pehtz töw / gir man / §chehliga Debbe§úes Roh§e / Nhe-
17: wä§úala und ghrußd / Manna Úirrds no Myïa§tibas
18: eewainohta.
19: 4. No Deewu nahk man weens preeziegs Ghgai§chums
20: kad tu ar taweem Atztinòeem / Man myïige ußluhko :/:
21: O Kungs JE§u / manna leela Baggatiba / taws
22: Wahrds / taws Gharrs / Tawa Mee§úa und A§úins /
23: mann eek§chige att§pirrd§na: Jemm mann / mylige /
24: Tawa' Klehpi / ka eß tohpu úillts no Schäla§tibas / Us
25: tawu Wahrdu nahku es aitzenahts.
26: 5. Kungs Deews Tähws / manns §tippris Kaººa-
27: wiers / tu e§úi mann muh§chige preek§ch tahß Pa§úaules /
28: Eek§chan tawu Dählu myïoys :/: Taws Dähls gir úöw
29: ar mann úaderreyeeß / Winòs gir mans Draud§inòs /
30: eß äßmu winòa Bruhte / tadehï eß ïohte liexmoyohß: Eya
31: Eya / Debbe§kigu D§iwo§chanu / winòs dohß / mann

turr

185. lpp.

1: turr auxte / muh§chige buhß mannai Úirrdei to teickt.
2: 6. Staipaita tahs Stieghas us Kohkleem / und lee-
3: tzeeta tohß krahßnus D§eeßmus / ar Lyxmibu att§kanneht :/:
4: Ka eß warru ar JE§u Chri§t mannu krahßnu jauku
5: Bruhdgamu / muh§chiege Myla§tiba' pallickt: D§eedeeta
6: deiyeeta / lieghoyeeta / liexmoyeeta / Patteitzeeta tam Kun-
7: gham / leels gir taß Könings tahß Ghohdibas.
8: 7. Ka äßmu eß no Úirrds liexmis / Ka manns
9: Draud§ings gir taß Eeúakums und Ghalls / taß gir taß
10: Eeúakums und Ghalls :/: Taß mann wehl úöw par
11: Ghohdu / Usjembs eek§chan to Paradie§u / Tapehtz plick-
12: §kinu eß úawas Rohkas: Amen / Amen / Nahtz tu krahßnis
13: Preekas Waiòaks nhe palleetz illge / Töwis ghaidu eß
14: no Úirrds.
15: Wie §chön leuchtet der Morgen§tern.

Kristofors Fîrekers

16: Ka' §poh§chi §pied mans JE§uliò§ch /
17: Ka' Rieta=§waig§nes Spoh§chumiò§ch /
18: Tas Dawidinòa Sarriò§ch:
19: Tu mannas Úirds úalds Jaukumiò§ch /
20: Mans Keniò§ch in mans Bruhdganiò§ch.
21: Ko eemilies mans Garriò§ch.
22: Saldigs /
23: Waldigs /
24: Nhe tik úodigs /
25: Leels in godigs /
26: Baggats teizams /
27: Aug§ti zelts / in zeeniegs úweizams.
28: 2. Mans Perles=waiòaks dahrgs in jauks /
29: Deews / Zillweks / wi§úu mieïais Draugs /
30: Weens aug§ti=d§immis Keniò§ch:
31: Úirds=puííit' in mans Patwerums /

Taws

186. lpp.

1: Taws úaldais Ewangeliums /
2: Jr Meddutiò§ch in Peeniò§ch.
3: Tu mans
4: Labs Gans /
5: Ho§ianna /
6: Debbeús=manna /
7: Ko mehs ehdam /
8: Paligs leels eekúch wi§§ahm Behdahm.
9: 3. Tu §piedigs dargais Akminiò§ch /
10: Taws Miela§tibas Uguntiò§ch /
11: Laid manna^ Úirdi^ modahs:
12: Pee tewim ween leez palikt man /
13: Dohd mannam Pratam arrid§an /
14: Ka tas us tewi dodahs.
15: Es taws /
16: Nhe úaws /
17: Debbeús=ro§e /
18: Balta §po§cha /
19: Tu mans eßi /
20: Kad tu mann' us Rokams neßi.
21: 4. Kas tawas mieïas Atztinòas
22: Us manni §pied in paradahs /
23: Tad topu pilns no Preekas:
24: Tu manna aug§ta Baggatib' /
25: Zaur tawu Wahrd' in Schehla§tib'
26: Ta Úirds úew' at§pirgt leekahs.
27: Pildi /
28: Úildi /
29: Mannu Úirdi /
30: Luhd§ams d§irdi /
31: Kad es kauzu /

Jn

187. lpp.

1: Jn pehz tewis Waido^s úauzu.
2: 5. Deews Tehws / tu manni mielinajs /
3: Ar Chri§ti a§§nim noma§gajs /
4: Kas biju nhegants Trauziò§ch:
5: No tewis eúmu isred§ets /
6: Ar tawu Dehlu úaderrets /
7: Kas ir mans mieïais Draud§iò§ch:
8: Wiò§ch man
9: Úcheitan
10: Grehkus peedohs /
11: Debbeß' eedohs /
12: Jems pee úewim /
13: Tur es buhúchu tad pee tewim.
14: 6. Laid uswelk Stiegas Kokliteem.
15: Laid d§eed in §kann ar Fioleem /
16: Tahs Miela§tibas=d§eeúmas:
17: No JE§u manna Bruhdganiò' /
18: Ar ko man briew ir alla§chin
19: Nahkt meeúlotees / bes Breeúmas.
20: Deijeet /
21: Úmeijeet /
22: Liekúmoyeeta /
23: Jsúauzeeta /
24: JE§um úweizat /
25: To par Gohda=Kungu teizat.
26: 7. Ka' ïoti liekúma manna Úirds /
27: Ka es nhe kïuh§chu muh§cham §chíirts /
28: No Kri§to / manna Mieïah:
29: Tas usòems manni Debbeßi^s /
30: Tah Meeúas ka' irr Aßinis
31: Wiòß pats man dewis íiela^.

Amen!

188. lpp.

1: Amen!
2: Amen!
3: Steid§ees / JE§u /
4: Nahkt us Teeúu /
5: Scheid es waidu /
6: Jn no Úirds us tewim gaidu.
7: Warumb betrüb§tu dich mein Hertz / &c.
8: KApehtz e§úi no§kummu§úi manna Úirrds / Bäh-
9: dayeeß und zeet Úahpes / Par to laizigu Bag-
10: gatibu / zerre uß tawu myïu Deewu / katters wi§úas
11: leetas raddiyis gir.
12: 2. Taß nhe ghribb neds warr töw att§taht / kaß
13: arrid§an ghanne §inn / kaß töw wayaga gir / Debbeß
14: und Semme peedärr tam / Manns Tähws / und
15: manns Kungs Deews / katters mann klaht §tahw
16: eek§chan wi§úahms Bähdahms.
17: 3. Kad tu manns Deews und Tähws e§úi / Tawu
18: Bährnu tu muh§chige nhe att§tah§úi / Tu Tähwiga
19: Úirrds / Eß äßmu weena nabbaga Semmes Pie-
20: the / wir§úon Semmes eß nhe §innu nhekahdu Preeku.
21: 4. Taß Baggahts pallai§chahß úöw uß úawu
22: laizigu Manntu / bett eß ghribbu zerreht us úawu
23: Deewu / Jeb eß tohpu nitzinahts / Tomähr §innu eß
24: und titzu §tippre / Kaß us Deewu zerre / tam nhe
25: truhxt nheneeka.
26: 5. Elia kaß töw barroya / kad tick illghe Leetus nhe
27: liya / Tahda` ghruta` dahrga` Laika` / Weena Attraitne
28: no Sidoniera §emmes / Py kattras tu no Deewu tap-
29: pi úuhtiets.
30: 6. Und ka töw nheneeka peetruhktu / Kad tu klau§-
31: úiyi tawam myïam Deewam / Und darriyi ko taß

töw

189. lpp.

1: töw pawehleya / By teem Kraukleem Mee§úas und
2: Mais / Töw alla§ch peene§t rytohs und wackarohs.
3: 7. Kad tu ghulleyi appak§chan weenu Pa=Eggly
4: Deewa Engelis py töw nahze / Attne§úe töw eh§t und
5: d§errt / Tad ghayi tu gharru Zeïïu / lieds tam Kall-
6: nam Herobeam.
7: 8. To Daniel Deews arrid§an nhe aißmirr§úa /
8: Kad taß §tarpan teem pleh§úigeem Swähreem úeh-
9: deya / úawu Engeli peeúuhtiya taß tam / Und licka
10: tam Barribu peene§t / zaur úawu Kallpu Habacuc.
11: 9. Jo§ephs eek§chan Egyptero Semmes pahr-
12: dohts tappa / No Warao to Koninju zeetuma` kallts
13: Úawas Deewabiya§chanas dehï / Deews zehle to
14: par weenu leelu Kunghu / Ka taß warreya úawu
15: Tähwu und Brahïus baººoht.
16: 10. Taß §chehliegs Deews arrid§an nhe att§taya /
17: Tohß trieß Wierus eek§chan karr§tu Uggunigu Zep-
18: pli / Úawu Engeli taß noúuhtiya / Pa§úargaya tohß
19: no Ugguns Lähßmeems / und pallied§eya tohß aran
20: wi§úams Bähdams.
21: 11. Och Deews tu e§úi taggad wehl tick baggats /
22: Ka tu e§úi biyis muh§chige / Manna Zerriba §tahw
23: wi§kim us töw / darri mann py mannas Dweh§úe-
24: les baggatu / Tad gir mann ghann §cheitan und
25: muh§chige.
26: 12. To laizigu Ghohdu ghribbu eß labpraht pee-
27: zee§t / dohd mann O Kungs to muh§chigu / kattru tu
28: nopellniyis e§úi / Ar tawu ghrutu ruhktu Nahwu /
29: To luhd§u eß töw manns Kungs und Deews{Deewß}.
30: 13. Wiß kaß gir wir§úon §chahß Pa§úaules / Jeb gir
31: Úuddrabs / Sälts / jeb arrid§an Nauda / Bagga-

tiba

190. lpp.

1: tiba und laiziga Mannta / Taß §tahw ma§u Brie-
2: tinyu / Und nhe pallieds nheneekad Debbe§úies.
3: 14. Eß patteitzu töw O Chri§te Deewa Dähls / Ka
4: tu mann to e§úi litzis mahzieteeß / zaur tawu Deewi§-
5: ku Wahrdu / dohd mann ka eß us tu pa§tahwu / Und
6: ta muh§chige úwähts tohpu.
7: 15. Slawa / Ghohds und patteik§chana gir töw
8: úatzieta / Par tawu wi§úu paradietu Labbdarri§cha-
9: nu / Eß luhd§u no Úirrds / nhe leetz mann no tawu
10: Waigu / Noh§t §tumbtam pallickt muh§chige / Amen.
11: Warumb betrüb§tu dich mein Hertz?

Kristofors Fîrekers

12: KAm manna Úirds ta` behdajees?
13: Kam gribbi tik dauds rai§atees?
14: Ko eh§t in ìehrbtees buhs:
15: Ustizzees tawam Deewam ween /
16: Tas gahdah wehl §cho paúchu Deen'.
17: 2. Gann winòam §innams / kas töw ruhp /
18: Zeek maì no tawams Rokams druhp /
19: Wiò§ch ir tas baggats Kungs /
20: Kam Semm' in Debbe§§ padodahs /
21: Kas tewi Behda^s nhe at§tahs.
22: 3. Mans Deews in Tehws tu e§úi wehl /
23: Nhe buhs tew tawa Behrna §chehl?
24: Tu mieïa Tehwa=úirds!
25: Es eúmu nabbags Semmes=tahrps;
26: Bet tomehr tawu Rohku Darbs.
27: 4. Da§ch baggats nikni leppojahs /
28: Us úawu Mantu palai§chahs;
29: Eß Deewam ustizzos:
30: Laid bijs nabbags / man nhe truhks /
31: Tam ganna buhs / kas Deewa luhgs.

Tas

191. lpp.

1: 5. Tas Deewa=tizzigs Elias /
2: Pee Atraitnites baººojas /
3: Eek§ch úweúchas Semmites:
4: Wiò§ch úawam Deewam ustizzejs /
5: Tas winòu Baddo^s usturrejs.
6: 6. Pee winòa tappis noúuhtiets /
7: Pee Pa=egles weens Enìeliets /
8: Ar Mai§ in Uhdentiò':
9: Ja / Kraukïeem bij doht winòam eh§t /
10: Jkdeenas Mai§ in Gaïïas ne§t.
11: 7. Pee Nahwes Danjels tappa we§ts /
12: Eek§ch Beddres Lauweem preek§cha` me§ts /
13: Teems bij to úaploúiet:
14: Weens Enìels winòam palied§ejs /
15: Teem Swehreem Riekles úaturrejs.
16: 8. Eìiptes=§emme^i Zeetuma^ /
17: Bes Wainas / Jo§eps gulleja;
18: Deews winòu iswaddijs:
19: Wiò§ch Tehw' in Brahïus ußbarrojs /
20: Jn leelu Gohdu úad§iewojs.
21: 9. Tapatt Deews aug§tais ispe§tijs /
22: Tohs Wierus Zeppli wi§§us tries /
23: Ar úawu §tippru Rohk:
24: Reds / Enìels winòus paúargajs /
25: Tahs Ugguns=lähúmes d§e§§inajs.
26: 10. Tik §pehzigs tu wehl tagadin /
27: Ka` tu Deews / byis alla§chiò /
28: Us tewi §tahw mans Prahts:
29: Ak! úwehtie mannu Dwehúeliet /
30: Tad buhs man gann jeb kuººu Bried'.
31: 11. Mans §emmais Prahtiò§ch nhe mekleh

To

192. lpp.

1: To Mantu úchinni^ Pa§úaule^ /
2: Bet Mantu Debbe§§i^s:
3: Ko tu man / JE§u / úataiúijs /
4: Ar tawu Kru§tu nopelnijs.
5: 12. Wi§§kas ween mums warr úcheitan kïuht /
6: Selts / Sudrabs / kas ween mums warr buht /
7: Wi§§ muhúu Krahjumin§ch /
8: Tas ilgu Laiku nhe paleek /
9: Dohd Dwehúele nhe kahdu Preek'.
10: 13. Tew JE§us / dohmu Pateizib' /
11: Par tawu leelu Schehla§tib' /
12: Ko tu man paradijs:
13: Pee tewim gribbu pa§taweht /
14: Tew úawu Dwehúel paweleht.
15: 14. Tu / Deewiò / e§úi úlawejams /
16: Par wi§§ams tawams Dawanams;
17: Es luhd§os úirdigi:
18: Dohd gaidiet us to úwehtu Laik /
19: Ar Preeku red§eht tawu Waig'.
20: Siehe wie gantz lieblich und fein / &c.
21: Raugi / ka milige und krahßne / Stahw Chri§tus
22: und úawi Lohzekïi :/: Py kattreem gir wiß ween
23: lieds / Labb / Ïaun / ka noteekahß / weena Mee§úa / wee-
24: na Karra§cha / gir taß ar mums / zaur úawu Gharru
25: úa=piets.
26: 2. Kattru taß eek§chan wi§úu úawu Mee§úu / und
27: wi§úeem úaweem Lohzekïeem :/: Licka notetzeht bag-
28: gatige / Ka Aarona Salwe darriya / Kattra eek§chan
29: úawahms Drehbeems unde Bahrdu / kad taß par
30: auxtu Ba§nizas=Kunghu tappa zällts / pa kohpam
31: notetzeya.

Winòa

193. lpp.

1: 3. Winòa Schäla§tiba eek§chan mums wi§úeem
2: täck / und wi§úi winòo Dahwani :/: Ka ta Ra§úa wir§-
3: úon Kallneem darra / no to auxtu Debbeß: Ta buhß
4: mums arrid§an proyam braukt / payembteeß ta
5: Tuwaka Bähdus / no brahligas Mylä§tibas.
6: 4. Tad ghribb taß Kungs muh§úo Deews / úawu
7: Schäla§tibu mums dohd :/: Ka mums buhß §chei-
8: tan unde turr / Manioht to D§iewibu: Kattru
9: mums nopellniyis JE§us Chri§t / Taß muh§úu muh-
10: §chiegs Mahzetays gir / No Mirroòeem ußzällts.
11: Von GOtt will ich nicht la§§en / &c.
12: NO Deewu eß nhe ghribbu attkahpt / Ai§to winòs nhe
13: att§tahw no mann: Wädd mann us ih§tänu Zeïïu /
14: zittahd eß ïohte allohtu: Sneeds mann úawu Rohku / Ry-
15: tohß unde wackarohß / winòs man~ labb peebaººoh / kuººa
16: Semmeh buhdams.
17: 2. Kad Zillwäka Schäla§tiba / und Labbdarri§chana
18: mittejaß :/: Tad Deews dries attrodahß / Úawu Spähku
19: und Schäla§tibu parahda: Pallieds wi§úahß Bähdahß /
20: Peßti no Ghräku und Kaunu / no Kehdehm und Úai-
21: tehm / ta lieds arrid§an no Nahwes.
22: 3. Uß to ghribbu eß païïauteeß / manna' ghruta' Laika' :/:
23: Taß man nhe buhß §cha^l / Winòs nogree§ch wi§úu ïaun:
24: Eß tam wi§kim pawehlu / Mann Mee§úu / mannu Dweh§-
25: úel / mannu D§iewibu / Wiß gir Deewam padohta /
26: Winòs war darriet / Ka tam pattiek.
27: 4. Taß ween winòam pattiek / Kad man~ wayaga gir :/:
28: Winòs myïo mums no Úirrds dibben / dohd mums to
29: Kunghu Chri§t / Ja úawu myïu Dählu / zaur ta winòs
30: mums eedahweena / Kaß Mees und Dweh§úel warr uß-
31: turreht / Úlaweyeeta to Debbe§úys.

Sla-

194. lpp.

1: 5. Slaweyeeta to ar Úirrdi und Mutt / winòs abbedi-
2: wi mums dohd :/: Tha gir úwähta Stunda / eek§chan kat-
3: tras mehs winòu eeghadayam / zitts Laiks wiß ißniext / eek-
4: §chan kattru mehs d§iewoyam / mums buhß úwähteem tapt /
5: und pallickt muh§chige.
6: 6. Jeb ta Pa§úaule ißniext / ar úawu Lepnibu und
7: Ghre§nibu :/: Neds Ghohdiba und Mannta palleek / Ta py
8: pirmahk auxta: Mehs tohpam nomirru§chi / d§iïïi Semme
9: eerackti / kad mehs ghulleyu§chi ä§úam / ghribb Deews
10: mums ußmohdenaht.
11: 7. Ta Dwe§úele nhe pa§ud / wäßta eek§chan Abrahams
12: Klehpi :/: Ta Mee§úa tohp jauna peed§imta / beß wi§-
13: úeems Ghrähkeems / wi§kim úwähta / und §kie§ta / Weens
14: Bährns und Mannteeneeks / tha Kungha / To mums zit-
15: tahd nhe pahr=runnahß / taß Wälls ar úawu Willtibu.
16: 8. Tapehtz jeb eß §cheitan zee§chu / Nhelaimibu und Moh-
17: kas :/: Ka eß tohß ghann nopällnu / tomähr nahk muh-
18: §chiegs Laiks / Gir pills Preezibas / To patti beß wi§úahß
19: mitte§chanas / ka eß Chri§tum att§ie§tu / mann buhß red§eht
20: und ju§t.
21: 9. Taß gir Deewa Tähwa Prahts / katters mums rad-
22: diyis gir :/: Winòa Dählam gir dauds Labbumu / Schä-
23: laßibu taß mums nopellniyis gir: Arrid§an Deews taß
24: úwähtais Gharrs / Eek§chan Titzibas taß mums wallda /
25: Eek§chan Däbbä§úo wall§tibas taß mums wadda / Tam
26: mehs patteitzam.
27: O Men§ch wolle§t bedencken. &c.
28: O Tu Zillwähks apdohma / Mannu leelu ruhktu Moh-
29: ku :/: Eß ghribbu töw attkal dahwenaht / To D§iewibu
30: par to Nawu / Py man buhß töw turreteeß / Eß äßmu töw
31: par labbe / To Däbbä§úu attwehris.

2. Eß

195. lpp.

1: 2. Eß nhe äßmu töw attne§úis / zaur Úuddrabbu und
2: Sälltu :/: ar mannu A§úini nomaxayis / Ka e§úi tu tad
3: tick läppnis? Wir§úon Semmes Manntu úakraht / zaur to
4: tawu Dweh§úel úamaitaht / Arrieg eß töw to mahziyu?
5: 3. Kaß §cheitan to Baggatiba eeghribbahs / Par mannu
6: Lehnibu :/: To buhß tay Ruh§úey úamaitaht / Und buht
7: tam muh§chige §chäl: Úackrahtu eek§chan Däbbä§úu /
8: Turr juhß attra§úeeta to leetu / Kaß jums py Dweh§úedes
9: wayaga gir.
10: 4. Tee Pugki wirr§úon to Lauku / ka krahßne tee turr
11: §tahw :/: Tee nhe maxa ar Naudu / To Krahßnumu / kat-
12: tra teems gir: Salomons úawahß Drehbehß / Nhe by
13: lieds weenai Lappai / To pa§§cho Pugkinòo.
14: 5. Tee Puttninòi appak§chan Debbeß gir liexmi úawa
15: Lißda :/: Tahß Lap§as úawa' Alla' / Tohp no mann pa§úar-
16: ghatas / Eß nhe äßmu nheneeka patturreyeeß / Us ko eß
17: úawu Ghallwu lickt warru / Kas kaitas gir tad mann nu?
18: 6. Debbeß und Semme mann peedärr / Wiß Krahß-
19: nums arrid§an klaht :/: Kaß ghribb tad mann mannus
20: Ïaudis ißwillt / Kattrus eß äßmu weddis / Aran Egypte-
21: ro Semmes / Ar úawu §tippru Rohku / eek§chan tahß úoh-
22: litas Semmes.
23: 7. Tapehtz nhe bähdayeeteeß / Kattri juhß manni
24: Mahzekïi e§úeeta :/: Par Barribu neds par Drehbeem /
25: Eß ghadayu par jums Eß ghribbu jums wi§úus baººoht /
26: Par Auxtumu / Baddu pa§úargaht / To titzeeta mann pat-
27: tee§úe.
28: 8. Tad e§úeeta nu ar Meeru / Ar to Allgu kattra jums
29: kïuh§t :/: Manns Tähws jums alla§chien dohß / Wiß
30: kas jums wayaga gir / Ka juhß nhe i§úami§úaht / Kad jums
31: pa§tara' Deena / Preek§chan ta Zillwäka Dählu ja§tahw.

9. Ghohds

196. lpp.

1: 9. Ghohds / Úlawa und Patteitziba / Gir Deewam
2: úatzita muh§chiege :/: Par úawu jauku Mahzibu / Kattru
3: taß mums gir úattai§úiyis / Ar úawu Deewi§ku Mutt /
4: Taß pallieds wi§úahß Stundahß / Eek§chan Däbbä§úo
5: Wall§tibas.
6: Jch weiß mir ein Blümlein i§t hüb§ch und fein / &c.
7: ES §innohß úöw weenu Pugkiet / ta gir jauka und §kai§ta
8: Ta gir mann pa Prahtam / Ta pattiek eek§chan mannu
9: Úirrdi / Ta patti Pugkite / par wi§úeem zitteem Pugkiteem.
10: 2. Ta Pugkite gir taß Deewa Wahrds / Kattru Deews
11: mums gir dehwis / Taß wädd mums us to §chauru Zeïïu /
12: §cheit un~ turr / Eek§chan tahß muh§chigas D§iewo§chanas.
13: 3. Taß gir tas Zeïï§ch / taß Ghai§chums / tee Wahru /
14: Ta Taißntba und ta D§iewiba / Kaß úawo Ghräko dehï
15: bähdayahß / und no teems att§tahy / Tam gir tee zaur Chri-
16: §tum peedohti.
17: 4. Tas úacka: Nahzeeta §churr wi§úi py mann / Wi§úi
18: kattreems ta Úirrds gir ghruta / Es ghribbu ka juhß pa§-
19: §chi ghribbaht / To titzaht / D§eedenaht juh§úu Wainu.
20: 5. Jemmeeta / ehdeeta / ta gir manna Mee§úa / Kattru
21: taggad es jums dohmu / Eß dahwenu jums wi§úu mannu
22: Manntu / Ka juhß warreeta mannis peeminneht.
23: 6. Jemmeeta und d§erreeta taß gir manns A§úins / To
24: äßmu eß juh§úo dehï ißleyis / katters ghanne darra par juh§-
25: úeem Ghräkeem / zeekahrt juhß darraita / Ka eß jums to
26: äßmu ee§tadiyis.
27: 7. Mehs luhd§am töw Kungs JE§u Chri§t / zaur tawu
28: ruhktu Mohku / Ka tu par mums nomirris e§úi Kungs
29: JE§u Chri§t / Tu nhe ghribbätu no mums att§taht.
30: 8. Ußjemm mums par taweem Bährneem / Ka mehs
31: töw alla§chien úlaweyam / Tawu Wahrdu att§ie§tam mehs
32: wi§úi / us ih§tänu Zeïïu / zaur JE§um Chri§tum Amen.

Obiges

197. lpp.

1: Obiges Lied reimwei§e / auf die Melodei:
2: Jch hab mein Sach GOtt heimge§tellt.

Kristofors Fîrekers

3: ES jauku Puííit §innos mann /
4: Ta peemiel mannam Prahtam /
5: Ta dohd man Behda^s At§pirgúchann' /
6: Leek arrid§an
7: Man nhe kïuht apkaunatam.
8: 2. Úchie Puííit' ir tas Deewigs Wahrds /
9: Ko man pats Deewiò§ch dewis /
10: Tas tohp pee Úirds in Kruhtim kahrts /
11: Jr úalds in gahrds /
12: To turreúchos pee úewis.
13: 3. Wiò§ch man ta Zeïïu paradijs /
14: Ka es pee Kri§to kïuis:
15: Kas manni úwehtu padarrijis /
16: Jn ispe§tijs /
17: Kad biju Elle^ gºuis.
18: 4. Tas pats muhs wi§§us aizinah:
19: Úchurp nahzeet / kam Úirds ehdahs /
20: Es nahkúchu juhúu Grutiba^
21: Jums Paliga^ /
22: Juhs nhe att§tahúchu Behda^s.
23: 5. Sche / jemmeet / ehdeet mannu Meeú' /
24: Ko par jums eúmu dewis:
25: Ar to es dohmu itt patteeú' /
26: Ko pelnijees /
27: Preek§ch jums / in nhe preekúch úewis.
28: 6. Úche / d§erreet mannas A§§inis /
29: Ko par jums eúmu lehjis /
30: Jums juhúus Grehkus peedewis /
31: Jn atlaidis /
32: Kad juhs tas Welns bij úehjis.

7.Mehs

198. lpp.

1: 7. Mehs luhd§am tew' / ak Je§u Kri§t!
2: Zaur tawu ruhktu Mohku /
3: Tu gribbi no mums nhe atkri§t /
4: Bet pee mums mi§t /
5: Muhs glahbt ar tawu Rohku.
6: 8. Par taweem Behrneem usjemm muhs /
7: Ka tewi úlaweht §teid§am:
8: Kas tizz / tas úwehts pateeúi kïuhs /
9: Pee tewim buhs:
10: To luhd§am mehs / in beid§am.
11: Lieb GOtt für allen Dingen / &c.
12: MYïo Deewu par wi§úahm leetam / no Úirrds dib-
13: ben :/: No winòa Wahrdu d§eed / alla§ch ick Stundas
14: Winòa Slawu alla§chien / turri tawa' Mutte.
15: 2. Myïo arrid§an tawu Tuwaku / beß wi§úu Schulti :/:
16: Ka taß tawu labbu Úirrdi / Alla§ch nomanniet warr: Und
17: töw palleek §kie§ta Dweh§úele.
18: 3. Pee=eedt töw Nhelaimiba / Nhe wi§kim ißby§teeß :/:
19: Ar lehnigu Prahtu zeet / jeb ta to Úirrdi ähd: Deews
20: §inna to ih§tänu Laiku / Kad tam pattiek.
21: 4. Wi§úahß tawahß Bähdahß / Palligu meckle :/: No
22: Deewu ween tawu Kunghu / Taß töw dohs / Kaß töw
23: wayaga gir / to tu pats red§eh§úi.
24: 5. Gir Deews töw dehwis / Pillu Rohku :/: Nhe laid
25: Bähdas zee§t / Kattreems peetruhxt: Tawu nabbagu Tu-
26: waku / ähdini / d§irrdini / att§pird§ini.
27: 6. Wi§úu Lepnibu und Ghre§nibu / no Sirrds nitzini :/:
28: Ai§to Deews pats to nhe ee=räds úohda to alla§chien: zaur
29: Mylä§tibu und §emmigu Úirrdi / Winòa Slawu ißplatti.
30: 7. Ar Eh§channu und ar D§err§chanu / turri labbu Mäh-
31: ru :/: To alla§ch eeghadayeeß / Ka Deews to eenied / To
32: leelu Pliete§chanu / tapehtz e§úi ghaddiegs.

8. Tohß

199. lpp.

1: 8. Tohß krahßnus jaunus Ïaudis / Tu nhe peewill / Laid
2: tee Wi§úu Ghohdibu / alla§ch no töw räds: Ghohdu und
3: Deewabi§chanu / Tu teem mahzi.
4: 9. Ar Ghohdu warri tu buht / preeziegs no Úirrds :/:
5: Zittu nhe aprunna / ar Ghohdu úmaidi: Ai§to Preeziba
6: und Liexmiba / Payämm dauds Bähdas.
7: 10. Py Úeewi§keem / ar Ghohdu d§iewo :/: Nhe runna
8: tu applam / tu tohs kauneyeeß: Tad buhs töw Ghohds
9: und Teik§chana / alla§ch par Allgu.
10: 11. Kaß nu darrieß / pehtz §cho Mazibu :/: Taß úawu
11: Manntu / baggatige úakrahß: Und úawas Deenas pee-
12: d§iewohs / Ar Ghohdu Deewam pattickdams.
13: Das Letti§che gülden ABC.
14: fa§t nach dem Teut§chen:
15: Allein auf GOTT §etz dein Vertrauen.
16: Auf die Wei§e:
17: Nun freut euch GOttes Kinder all.

Kristofors Fîrekers

18: 1.
19: AR Deewu úahz / ko ghribbi úahkt /
20: Kad tew kas kait / pee winòa nahkt:
21: Us Deewu warri tizzetees;
22: Gann mas us zittu palai§tees.
23: 2.
24: Bes Gohda d§iewoht leels ir Kauns;
25: Lai glabba to ir Wezs / irr Jauns:
26: Ja tew taws Gohdiò§ch weenreis §uhd /
27: Nhe §pehúi to wairs atdabbuht.
28: 3.
29: Da§ch pluhk§chíin tehr§eh wi§úai dauds /
30: Jn zitta jaukus Wahrdus jauz:
31: Tam klahtohs / labbis klu§§uzee§t /
32: Us ohtra Stah§teem Auúis gree§t.
33: 4.
34: Es gribbu / ka tu §emmojees /

Preek-

200. lpp.

1: Preek§ch tah kas leelaks atkahpees /
2: Jrr Ma§am pahri nhe darri:
3: Tad tu ar Meeru palikúi.
4: 5.
5: Gann Ìiemis da§cham raugahs labs /
6: Bet Úirds tam ir weens nhejauks Kaps:
7: Tapehtz nhe wi§§eem tizzet buhs;
8: Kas lehti tizzehs / peewilts kïuhs.
9: 6.
10: Jrr to nhe truhk§t / kas liúchket mahk /
11: Kas tewi tikkai peewilt nahk:
12: Teem Meddus Mehle paradahs;
13: Bett Schultis Úirdi^ paúlepjahs.
14: 7.
15: Jauns buhdams / raugi pelnitees /
16: No Úlinkoúchannas úargajees:
17: Wezs kïuis §trahdaht tew buhs gruht;
18: Tad nhe buhs tew nu ruhgt in puht.
19: 8.
20: Kad Kildu úchis jebb tas ghribb zelt /
21: Tad dohma / tas jaw nhe buhs welt':
22: Es labbis gribbu atkahptees;
23: Laid ka§§ahs / kam ta Ahda nee§.
24: 9.
25: Labs Ïaunam buhs no Zeïïa gree§t /
26: Nhe rahtees prettie / klu§§u zee§t:
27: Ka Kri§tus mums to pamazijs /
28: Ta' darridams pats paradijs.
29: 10.
30: Meers jauks eek§ch Deewa Ba§nizas:
31: Meers labs eek§ch Kunga Wal§tibas:
32: Meers wi§§ur úalds in patiekams:
33: Deews / dohd mums Meeru §chehlodams.

11. Nhe

201. lpp.

1: 11.
2: Nhe nurd; bet eßi pazeetigs /
3: Jn tawam Deewam paklauúigs /
4: Kad wiò§ch tew paòemm úawu Preek' /
5: Jn brie§cham Schulti baudiet leek.
6: 12.
7: Ohtrs / treúchais Drahnahm leppojahs /
8: Aug§ts úawa^ Prahta^ uspuh§chahs:
9: Kur tam jodrieds bij §emmotees /
10: Kas no tahs Semmes raddijees.
11: 13.
12: Prett §kaidras Deewa Mahzibas /
13: Ta Manta tik dauds nhe makúahs:
14: Kas laizigs / tas ir pa§uddigs;
15: Bet Deewa Wahrdiò§ch pa§tawigs.
16: 14.
17: Rets / Raukdams zitta E§chinòas /
18: Pee úawahm Leetahm laimejahs:
19: Nhetaiúnam nhe buhs augïotees;
20: Deews atraus / ko tas dabbuúees.
21: 15.
22: Selts / Úuddrabs / nhe warr atpe§tiet /
23: Kad Deews ghribb Duúma^s noúohdiet:
24: Úche mak§ah ween tahs Aßinis /
25: Ko Kri§tus par mums isgah§is.
26: 16.
27: Schehl Úchim / kad ohtram isdodahs /
28: Ar to nhekah pats dabbujahs:
29: Kas tikkai gribb preekúch úewim §chaut.
30: Tas nhe aisòems / kur ghribbehs úchaut.
31: 17.
32: Tew labpraht doht buhs Nabbagam /
33: No tawahm Deewa Dahwanahm:

Tew

202. lpp.

1: Tew krähúees Manta Debbeßis /
2: Kas muh§cham tew nhe pa§uddies.
3: 18.
4: Us tewim §kattais / klauúi man /
5: Nhe ahsòemm zittus: tew buhs gann
6: Preekúch paúcha Durwim ja=meh§ch noh§t;
7: Jrr zitteem Sobi / kas mahk koh§t.
8: 19.
9: Wehl úargajees buht nheúatigs /
10: Jeb arri kahrs in nhegadigs /
11: Eek§ch Ehúchannas in D§erúchanas:
12: Deews d§iewot leek eekúch Gadibas.
13: 20.
14: Zits Z§chukkur' ähsúneegt leelijahs;
15: Kam gann pee Semmes ja=lokahs:
16: Kas Leels / in tadehï lepnigs kïuh§t /
17: To Deews §pehj drieds no Krehúla gruh§t.
18: 21.
19: Úchahs diwideúmits Mahzibas /
20: Pehz Rak§tiòeem úchies Wallodas /
21: Tu gribbi labba^ Sinna^ likt /
22: Ka tew warr Ïauna nhe notikt.
23: 22.
24: Dauds Wiltus taggad Paúaule /
25: Labs Zilweks tahlu ja=mekleh:
26: Jkweens gann úakkahs e§§ohts Draugs /
27: Kas tik dauds derr / ka' pillams Trauks.
28: 23.
29: Tad raugi úewis isglabbaht /
30: Wi§§=wairak Gallu apdomaht /
31: Ka warri úwehts in preezigs úchíirt:
32: Jo mums buhs wi§§eem weenreis mirt.

24. Ar

203. lpp.

1: 24.
2: Ar Deewu úahzis / beids ar to /
3: No Úirds to teitz / tam pakalpo:
4: Tu to nhe buhúi darrijs welt' /
5: Deews gribb tew' aug§ta^ Gohda` zelt.
6: XXIII.
7: Vom Creutz / Verfolgung und Anfechtung.
8: Was kan uns kommen an für Noht / &c.
9: KAhda Waida warr mums notickt / Kad mums taß
10: Kungs pats ghanna :/: Und meelo mums ar úawu
11: Mais / Und us úawu Ghannibu wadda: Ta lieds eepree-
12: zena muh§úo Úirdi / Und d§irrdena ar to úalldu Uhdeni
13: Úawa zeenigha úwähta Gharra.
14: 2. Úawa dahrga Wahrda pehtz / Tas mums wädd us
15: ih§tänu Zeïïu :/: Nhe lai§ch nhekahda' Laika' nhe eepree-
16: zatus / Buhdahmus Lixta' und Waida': Tapehtz mehs
17: alla§ch droh§chi 䧧am / Jrr pa§§cha' Nahwes ähna und
18: Mohkahm / Ai§to tu Kungs e§úi py mums.
19: 3. Taß Ghanniklis und Si§lis muh§úa Ghanna:
20: Mums eepreezeena und úunni :/: Tha Nhelaime úlahpee-
21: na tahs Mee§úas Karumu Ka ta nhe darra Bähdas /
22: Tam Gharram zaur to Ghräko Wainu / kattra muh§úa'
23: Mirr§tama' Mee§úa gir / Und alla§chien ku§tenayahß.
24: 4. Tu e§úi mums packlayis weenu Ghalldu / kattru
25: mehs alla§ch ußlukoyam :/: Tawa §wäha Wahrda zee-
26: nigu Barribu / Kattru mehs muh§úahs Úirrdihß ghrä-
27: moyam: Kad mums taß Wälls ar úawu Willtibu uß-
28: eedt / Ta patti muh§úu Dweh§úel eeprezeena / Ar tawu
29: Garra Pillnibu.
30: 5. Tawa Lehniba und Schäla§tiba / Tapehtz alla§ch py
31: mums palleeck :/: No §cho Laiku und muh§chigi / Tu e§úi

muh§-

204. lpp.

1: muh§úo Paghlabbotays / Ka mehs §cheit eek§chan Titzi-
2: bas ä§úam / Turr red§ige tawa' Wall§tiba' / Nammineeki
3: und Úaime.
4: 6. To pallieds mums muh§úo Kungs JE§us Chri§t /
5: Katters muh§úas Úirrdes úatai§úa :/: Zaur ih§tänu Ti-
6: tzibu und Mylä§tibu / Ka mehs to Tähwu warram red-
7: §eht / Zaur to / tha lieds tam úwähtam Gharram / Kaß to
8: no Úirrds dibben eeghribbahs / taß úacka ar mums /
9: AMEN.
10: Der 23. P§alm.
11: Nach der bekanten Melodei:
12: Mein Hüter und mein Hirt i§t GOtt der HErr.

Kristofors Fîrekers

13: MAns Úargs in Gans ir Deews tas Kungs
14: eekúch Debbeús /
15: Kas kaitehs man / kam manna Úirds tad drebbehs?
16: Us úaïïahm Gannibahm wiò§ch manni wadda /
17: Pee §kaidra Uhdens wedd / par manni gahdah /
18: To Dwehúel remdeh / úawa Wahrda labba^ /
19: Us taiúneem Zeïïeem manni wedd in ghlabbah.
20: 2. Kaut es irr §taigaiß tumúcha` Nahwes=ehna^ /
21: Eß buhúchu droúch pee Deewa tahda lehna /
22: Kas man §tahw klaht / kas reds / kur es paleeku /
23: Tas Speekis winòa Wahrda dohd man Preeku
24: Preekúch Skauìa azzim wiò§ch man paklahj Galdu
25: Man preekúcha` Zeldams Barribinòu úaldu.
26: 3. Wiò§ch man ar Eljem mannu Galwu úwaidies /
27: Ar pilnu Biííeriti manis gaidies /
28: Pee mannim paliks Deewa Úwehtibinòa /
29: D§iews buhdams es ween turreúchos pee winòa /
30: Wiò§ch úawa' Namma^ buht pee úewim ïau§ees /
31: No mannim úawu Muh§chu nhe attrauúees.

Jn

205. lpp.

1: Jn dich hab ich gehoffet HErr / &c.
2: US töw Deews Kungs eß äßmu païahweeß / Pallied§i
3: ka eß Kauna' nhe tohpu / Neds muh§cham Smeekla':
4: To luhd§u eß töw / Ußturri mann / Tawa' Lehniba' Kungs
5: Deews.
6: 2. Tawas §chehigas Au§úis ghrees §churr py mann /
7: Paklau§úi mannu Luhk§chanu / nahtz §churr preek§chan /
8: Steid§ees mann dries pallied§eht / Bähda' und Waida /
9: Es ghullu und §tahwu / Pallied§i mann no mannu Lixtu.
10: 3. Manns Deews und ghlabbotays §tahw tu mann
11: klaht / E§úi manna Pills / eek§chan kattras eß droh§che /
12: und ka Wiers drie§tu kautees / Ar úawu Waidneeku /
13: To gir dauds / Prett man pa abbeem pu§úeem.
14: 4. Tu e§úi manns Stipprums / manns Ackmins / man-
15: na Pills / Mannas Brunòas / manns Spähks / to mahza
16: taws Wahrds / Manns Palliegs / manna Pe§ti§chana
17: und D§iwiba / Manns warräns Deews / wi§úahs Bäh-
18: dahß / kaß §peh töw prettieb §tahweht.
19: 5. Mann ghribb ta Pa§úaule peewillt / Ar Mäleem und
20: ar nepattee§úu Ußrunna§chanu / Dauds Tieklus und
21: Slaßdus mann ißtai§úiyu§chi: Kungs ghelb / §chinnieß
22: Bähdahß / Pa§úarrgi mann par Willtibu.
23: 6. Kungs manu Dweh§úel eß töw pahwehlu / mans
24: Deews / mans Deews / nhe at§tah mann / Jem~ mann
25: tawahs Rohkahß / O pateeß Deews / no wiúahm Bäh-
26: dahm / Pallied§i mann pa§tara' Ghalla'.
27: 7. Ghohds / Slawa und Patteitziba / Gir töw Deews
28: Tähws und Dähls úatai§úita / Ta lieds tam úwähtam
29: Gharram / taws Deewi§kis Späks / úatai§úa mums §tip-
30: prus / zaur JE§um Chri§tum / Amen.
31: Da es wol gieng / mein Hertz und Sinn / &c.

Jm

206. lpp.

1: Jm Tohn: O HErre GOtt / dein Göttlich Wort / &c.
2: KAd labb klahyehß / manna Úirrds und Prahts /
3: By alla§chien Breeßmiba`: Nhelaimibu byda-
4: mahs / kattra mann nu §pee§ch / und man ïohte ußeedt:
5: Nu kad nhe labb gir / Deews tomähr Py mann
6: §tahw / Und pallieds to Na§tu panne§t / Kad neds Lai-
7: me / neds Nhelaimiba / Mann muh§chige warrehs
8: §chaubiet.
9: 2. Bett us Deewu manna Úirrds droh§che / Al-
10: la§ch preezige padohdas :/: Tas §churrp und turrp /
11: tohs Deewabiyatayus ghlabba / Ka teems nhe warr
12: kahda Nhelaime peekahpt / to Beßdeewigo Riexte /
13: ka tee dohma / ne mu§cham úchauties / tohs Deewa-
14: biytayus / ar muh§chigu Úahp / Kungs tawu nab-
15: bagu Kohpiòu.
16: 3. Kungs darri labb / ka tam buhs buht / teem lab-
17: beem rahmeem Úirrdeems :/: Und teems Beßdee-
18: wigeems / dohd úawu Allgu / muh§chigas Mohkas
19: und úahpes: Taws Meers alla§ch Py mums palleek
20: Kattri mehs §cheit us töw zärram / Laid Pa§úaule /
21: ja tay pattiek / To Dußmibu nomannyht.
22: 4. O Kungs Deews / pallied§i no bähdams / wi§-
23: úeems noúkummu§cheems Úirrdeems :/: Tu pa§ie§ti
24: tohs / ka tee muh§cham Bähdami nhe gir liexmi /
25: Nhopu§§chahs us töw / pe§ty tu tohß / Ka tu mums
26: e§úi úohliyis / Tu weens ghribbi / Eepreezenaht /
27: Wi§úus kattri us töw zerra.
28: 5. Leelas Úirrdes úahpes / Mann ïohte §pee§ch / Ka
29: tu Deews pats to §inni :/: Tas gir taws Prahts /
30: Pallied§i mann klu§úam / und peezeetige panne§t / Ta-
31: wu Riext / Mannas Mee§úas / Kattra man

úchauúch

207. lpp.

1: úchauúch und pamahza / Und ißtwaika / to Pa§úaul
2: apnickdams / Us tawu Wall§tibu zerreyu.
3: 6. Teitan Bähdas muh§chige mums nhe ai§kars :/:
4: Ghräki und Nahwe / und wi§úenahda Lixta / Wi§kim
5: nomitte§úees: Preeks und Lyxmiba / Tanni pa§§cha`
6: Stunda` / Tad mums úakamps O Kungs und
7: Deews / §kubbenayeeß / Und nahtz ar tawu Wall-
8: §tibu.
9: 7. Kadu Preeku / Tas Zillwähks §cheit / Peed§ie-
10: wo us §chahs Semmes :/: Kam alla§ch buhs / úawas
11: Nahwes / und Bähdas preek§ch Atzims red§et: Ta
12: Nhelaimiba / alla§ch §paida / labbus unde Rahmus /
13: Kurr Meers unde Preeks / Ar Parghallwibu / Gir
14: ïauneems unde bleh§cheems.
15: 8. Bett ta Naßta / jaw taggad buhß / us pa§§chu
16: ghallu pazällta :/: Par Preeku muh§úo Waida / buhß
17: parwährßta / O Kungs tu nhe warri mäloht. Bett
18: muh§chigas Mohkas / Buhß alla§ch teem Beßdee-
19: wigeem / O Kungs und Deews / tawu Tähwigu
20: Úirrdi / Muh§cham no mums nhe nogrees.
21: An Wa§§er=Flü§§en Babylon.
22: PY Babylona Uhdens Straumes / Teitan úehde-
23: yam mehs bähdadameeß :/: Ka mehs domayam
24: us Zion / Tad raudayam mehs no Úirrds: Mehs
25: peekahram ar ghrutu Úirrdi / Tahs Stabbules
26: unde Kohles / Py winòa Wyhtoleem / Kattri gir
27: augu§§chi winòa Semme / Teitan by mums dauds
28: Kaunu und úmeeklu Jck deenas no teems pazee§t.
29: 2. Kattri mums illge zeetuma` turreya / Tanny
30: pa§§cha` weeta' :/: Ghribbeya no mums kahdu d§eeß-
31: mu / ar ïohte §pieweem Wahrdeem / Und meckle-

ya

208. lpp.

1: ya muh§úa No§kummiba` / Weenu preezigu d§eeßmu:
2: Ock mehs luhd§am pad§eedaht / Weenu Patteitzibas
3: d§eeßmu / weenu jauku d§eeßmiòu / No teem D§eeß-
4: meems no Zion / kattri jauke att§kanne.
5: 3. Ka by mums tahda` zeetuma` / und leela` nhelai-
6: miba` :/: Tam Kungham d§eedaht úawu d§eeßmu /
7: tick §we§§cha` Semmeh: Jeru§alem ja es töwis ai§-
8: mir§tu / Tad tas taißnis Deews / laid ai§mirr§t man-
9: nis / kamehrt es d§iewoyu / Ja es töwis nhe peemin-
10: nu / Tad laid mannai Mehlei peekehrteeß / Und py
11: to Schohgli peelipt.
12: 4. Ja es nhe ar wi§úu §pähku / Jeru§alem töw zee-
13: niyu :/: Ee§ahkdams mannu Preeku und §lawu / Tag-
14: gadien und muh§chige: Peeminn tohs Bährnus
15: Edom ïohte / tah deena Jeru§alem / O Kungs / Kat-
16: tri úawa` Dußmiba` úacka: Plehß §emme / plehs §em-
17: me ick §tundas / ißpoh§ty tohs lieds patt Dibbinam /
18: To Pammatu ghribbam mehs maitaht.
19: 5. Tu §kaudiga Meita Babylon / úalau§ita und
20: ißpoh§tita :/: labb tam / kas töw dohs úawu Allgu / und
21: töw attkal atmaxa / Tawu Pahrghallwibu und leelu
22: blehdibu / Und mähro töw ar tahdu Mähru / ka tu
23: mums e§úi mehroyis / Labb tam katters tawus ma§us
24: Bähnus / Úakamp und úwee§ch tohs py Ackmini /
25: Ka tu tohpi ai§mir§ta.
26: Mag ich Unglück nicht wieder§tahn.
27: TA es nhe warru Nhelaimibai prett §tahweht / Und ta
28: Pa§úaule mann eenied / Mannas labbas Titzibas
29: dehï :/: Tad tomähr es to §innu / Ta gir manna ghuddri-
30: ba / Deewa Lehniba und §chäla§tiba / To buhs teem man
31: att§taht: Deews nhe gir taïe / Ma§u briedi / Tas úöw
32: pa§lepyahß / teekams tas nomahz / kattri mann úawu Wahr-
33: du ghribb aplaupiet.

2. Es

209. lpp.

1: 2. Es ißtai§úu ka ghribbädams úawas leetas / wah§ch
2: buhdams / und kad Deews mann leek beedinaht :/: Tad
3: tomähr es §innu / nheweena Warra muh§cham palleek /
4: taß gir wiß labbahks / Tam laizigam buhß ißniekt: Ta
5: muh§chiga baggatiba / darra droh§§chu Úirrdi / py to es
6: palleeku / nhe bähdadams nheneeku / Deews pallieds man
7: to uswarreht.
8: 3. Wi§úas leetas weenu briedi §tahw / úackams Wahrds
9: gir / Kungs JE§u Chri§t / Tu §tahwe§úi mann py úah-
10: neem :/: Und red§e§úi us mannu Nhelaimibu / Jht buhtu ta
11: tawa / Kad ta us mann usbrux: Buhß mann to tad zee§t /
12: úchinny laika' / Pa§úaule ka töw pattiek / Deews gir man-
13: nas Brunòas / Tas mann ghanne pawaddies.
14: Zu dir allein in die§er Noht.
15: Töw ween §chinnieß leelahs bähdas / Mehs tawi
16: Bährni peeúautzam :/: Us to^w / tu wi§úo §chehli-
17: gais Deews / Stahw muh§úo Preeks und zerriba:
18: Tu ghribbätu tawohs dußmohß / Tahs §chäla§tibas
19: attghadatees / und mums wi§kim nhe úamaitaht.
20: 2. Pilla blehdibas / Deewam §chähl / gir Sem-
21: me / Teem Ghräkeem wi§kim pa§úadäwu§úees :/: To
22: mähr dauds labbt töw pa§ie§tami / Pehtz tawu
23: Prahtu d§iewo: Ai§to tu tawu Baßnizu §chinny
24: weeta / Töw e§úi tai§úiyees zaur tawu Wahrdu /
25: Tahs nhe ghribbätu tu aismirr§t.
26: 3. Tas leelais Pullks töw / Kungs / neezina / Pehtz
27: tawu Wahrdu nheneeka bähda :/: Jeb mehs ghrib-
28: bätam ar muh§úo Spähku / Nhe warram mehs teem
29: to aisleekt: Tomähr mehs us töw zerreyam / tu nhe
30: lixi mums attmahxaht Winòo blehdibu und No-
31: §eed§ibu.
32: 4. Ar Ghräkeem mehs arrid§an apghrutenati

ä§úam

210. lpp.

1: ä§úam / Tee gir mums §chäl mums Nabbageem :/:
2: To úohdibu und Riext ä§úam mehs pellniyu§chi / Bett
3: tu par mums töw ab§chäloyees: Jemm noh§t no
4: mums muh§úus No§egumus Kattrus Chri§tus par
5: mums gir attmaxayis / und ka weens Tähws mums
6: pahrmahzi.
7: 5. Tu nhe weenkahrt bes Palligu und Preeku /
8: tawus Ïaudis / O Deews att§tayis :/: J§raeli tu att-
9: pe§tiyis e§úi / Juhry us úau§úu zeïïu / Kad nhe nee-
10: kahds Palliegs wairs ghaiditins by / zaur töw ween
11: tee Ïaudis pe§titi tappa / tas Waideneeks nhe war-
12: reya teems kaiteht.
13: 6. Tha nu arrid§an nahtz mums Palliga / Kattri
14: mehs ä§úam bähdohs: Ka mehs nhe tohpam ar So-
15: bim und Ugguni / Nokauti §chodeen jeb riete: To
16: Waidu kattra gir räd§äta / Py Wiereem / py Úee-
17: wahm / py ma§eem Bährneem / Nhe laid mums wai-
18: rahk red§eht.
19: 7. Úchy Semme mums eedohta gir / Preek§ch
20: dauds Úimteem Ghaddeem :/: Ka tee tawu Wahr-
21: du / O JE§u Chri§t / Teem Ïaudeem mahzitu: Bett
22: tee gir wairahk meckleyu§chi / úawu pa§§chu labbumu
23: ghohdu und Preeku / Töwis ghann mas ohlädami.
24: 8. To e§úi tu pazeeßdams tick illge / Kungs Deews
25: warreyiß pazee§t :/: Nun usmoh§ti tu / und isbaidini
26: mums / Ka mehs no bailu i§úatruhzeenayamees:
27: Tawa Gohdiba / Tähws / gir alla§ch parei§a / Mehs
28: darram ka Bährni / kattri kullti tohp / Tee nhe úackahs
29: kapehtz.
30: 9. Jaw úenn §chi Allga nopellnita gir / Jhs§chim
31: e§úi tu ghaidiyis :/: Ka tam ta kahdu briedi notickt by /

Tapehtz

211. lpp.

1: Tapehtz gir dauds ba§chiyu§§chees: Úcho Auku
2: dauds gir pared§eyu§§chi / Tam buhs ju§t kas nhe
3: ghribb titzeht / Ar kaunu und Waimaneem mahziteeß.
4: 10. Kungs Chri§t §chinnies leelas bähdahs / Mehs
5: töw no Úirrds peeúauzam :/: Tawas nabbagas
6: Ahwis labbe pa§úargi / Ka tohs tee Willki nhe Apry /
7: Tawa` ghlabb§chana` mehs Mee§úu und Dweh§úel /
8: Ähkus / Manntu ar Úeewam und Bährneem / Töw
9: ween tohs pawehlayam.
10: 11. Muh§úeem Kungeem dohd to Prahtu / Ka tee
11: pareis no Ghräkeem at§tayahs :/: Und d§iewo pehtz
12: tawu Wahrdu / töw par ghodu und §lawu / Töw
13: biedamees ghaddige d§iewo / No Úirds dibben §kai-
14: §te töw kallpo / Tee§úu und Taißnibu ghlabbo.
15: 12. Dauds tuxto§chi Ïaudis gir / Kattri no töw /
16: O Deews nhe d§irrd :/: Tohs nhe leetz illghake mull-
17: deht / To zeïïu us töw teems mahzi / kurr taws Ghods
18: nhe tohp mecklähts / Turr arrid§an laim nhe gir ghai-
19: ditina / Turr us töw nhe warr païauteeß.
20: 13. Ka mehs §chinny laika` pe§titi tohpam / Leelus
21: Kungus und Wirr§úeneekus pamohdini :/: Dohd
22: paddomu / Spähku / dohd droh§chibu / Ka Prettib-
23: neeks i§úabyh§tas: Kad mehs pehtz to jauku Meeru /
24: zaur tawu §chäla§tibu dabbuyu§chi buh§úim / Muh-
25: §chige ghribbam mehs töw patteickt.
26: 14{15}. Úcho d§eeßmu mehs d§eedayu§chi 䧧am / Töw
27: Kungs unde Deews peeluhgdami :/: Ab§chäloyees
28: töw par mums O JE§u Chri§t / Muh§úas Úirr-
29: des py töw ghree§t: Muh§úus Wahrdus tu ween
30: pa§ie§ti / Muh§úa d§iewiba §tahw tawa` Rohka' / Us
31: zillwäkeem mehs nhe païauyameeß.
32: Rimm von uns / HErr / du treuer GOtt.

Jm

212. lpp.

1: Jm Tohn: Vater un§er im Himmelreich.

Kristofors Fîrekers

2: LEhn=prahtigs / §chehliegs / mieïais Deews /
3: To gruhtu Úohdieb no mums gree§ /
4: Ko mehs ar Grehkeem wi§§i lieds
5: Gann e§§im pelnijúch da§chu bried':
6: Paúarg par Badd' in Kaººa=§pehk /
7: No Úehrgahm / in no Ugguns=ghrehk' /
8: 2. Mehs luhd§am Schehla§tieb / ak Deews!
9: Zittad nheneeka §pehjam mehs:
10: Ja tu buht gribbejs turreht Gohd' /
11: Pehz muhúeem Darbeem Algu dohd;
12: Tad wi§§ai Paúaulej bij §u§t /
13: Jkweenam tawu Duúmib ju§t.
14: 3. Ak Deews Kungs! tawa Wahrda dehï /
15: Mums tawu Pe§tiúchannu wehl' /
16: Ap§chehlojees par wi§úeem lieds /
17: Nhe §teid§ees úohdiet mums tik dries /
18: Ar Lehn=prahtibu §tarp mums miet /
19: Taws Ugguns nhe laid muhs apriet.
20: 4. Gribb tu prett mums zeet=úirdigs buht?
21: Us Tahrpinòeem duúmoht tik ghruht'?
22: Jo Zilweks ir no Semmes=kohp' /
23: Jn atkaï Semmes=kahrta` tohp:
24: To tu gann §inn' / ak mieïais Deews!
25: Tu pa§ie§t muhúu wahju Meeú'.
26: 5. Tee úmaggi Grehki mums peekaºº.
27: Tas Wels mums wairak Ïauna darr';
28: Ta Paúaul alla§ch mekleh krahpt /
29: Ta grehzig Meeú nhe §pehj úew glahbt:
30: Úcho Nelaim tu warr labbak pra§t /
31: Leez mums pee tew Palig' atra§t.
32: 6. Apzerreh tawa Dehla Nahw /

Ka`

213. lpp.

1: Ka` tas pee Kru§ta pakahrts §tahw /
2: Jo wiò§ch papr mums gann makúais gruht /
3: Ka mums nhe bij pa§u§teem buht:
4: Tapehz mehs Schehla§tib' / ak Deews!
5: No tewis gaidam it pateeú.
6: 7. Muhs appakúch taweem Spahrneem jemm
7: Jn úwehtie wi§úu muhúu Semm /
8: Dohd in paúarg mums tawu Wahrd' /
9: To Ïaunu appakúch mums úa§pahrd':
10: Tad mehs pee tewim gribbam §teigkt /
11: Tew úcheitan in tur muh§cham teikt.
12: Wend ab deinen Zorn / lieber GOtt &c.
13: ATt jemm tawu Dußmibu / myïais Deews / ar
14: lehnibu / Und nhe leetz barrghot tawu a§úinai=
15: nu Riexte / Nhe úohdi mums barrghe pehtz
16: muh§§u Nopällnu / Bett ar §chäla§tibu.
17: 2. Ai§to ja tu ghribbi pehtz Nopeïïnibu úoh-
18: diet / Kas warr tawu Dußmibu und Bar§úibu pan-
19: ne§t / Wi§úam by pa§u§t / ko tu Kungs e§úi rad-
20: diyis / No tawu Gohdibu.
21: 3. Peedohd Kungs §chehlige muh§úu leelu Par-
22: radu / Attrau tawu Tee§úu / parrahdi tawu §chä-
23: la§tibu / Ai§to tu §chählo ar leelu lehnibu / Mums
24: úaud§eht.
25: 4. Jo mehs ä§úam nabbagi Tharpi / Pie§chli und
26: Semme / Ar d§imbteem Ghräkeem / Wahyibu /
27: Und nahwu apgruhtenati / Kapehtz by mums
28: wi§kim boya` eedt / dußmohß beß §chäla§tibas.
29: 5. Usluhko tawa Dähla Krußtu und ruhktas
30: Mohkas / Katters mums pe§tiyis gir ar úawu
31: A§úini / Und litzis attdurt úawu Úirrdi und Úah-
32: nu / Tai Pa§úaulei par labb.

Ta-

214. lpp.

1: 6. Tapehtz O Tähws nhe leetz mums úamai-
2: taht / Tawu Schäla§tibu und Gharru zaur Chri-
3: §tum mums dohd / Darri mums ar to tahs Deb-
4: be§úes Manteneekus / Ar töw d§iewoht.
5: Wenn wir in höch§ten Nöhten §eyn.
6: KAd mehs wiß leelakahs bähdahs 䧧am / Und nhe úin-
7: nam kur mums buhs pallickt / Und nhe attrodam Pal-
8: ligu neds Paddomu / Jeb mehs bähdayameeß aggre
9: und wähle.
10: 2. Tad mehs ar to ween ee=preezayameeß / Ka mehs
11: wi§úi ween lieds / Töw peeúautzam O §chehliegs Deews /
12: Ka tu mums pe§titu no wi§úam bähdam.
13: 3. Und pazeïïam muh§úas Atzis und Úirrdi / Us töw ar-
14: leelu Waidu und Nopuhúchanu / Und meckleyam to Ghrä-
15: ko peedoúchanu / Und wi§úas Úohdibas Attlaiúchanu.
16: 4. Kattru tu úohli §chehlige / Wi§úeems kattri töw ta-
17: pehtz peeluhds / Eek§chan to Wahrdu tawa Dähla JE§u
18: Chri§ti / Katters muh§úo Pe§titais und Aißbilldätais gir.
19: 5. Tapehtz nahkam mehs / O Kungs und Deews / und
20: úuhd§am töw muh§úas bähdas / No wi§úeem Ïau-
21: deem att§tahti / Leela No§kum§chana' und breeßmiba'.
22: 6. Nhe ußluhko muh§úus leelus Ghräkus / Attpe§ti mums
23: no teems §chehlige / Stahw klaht py mums eek§chan muh§-
24: úu Waidu / Pallied§i mums no wi§úas Nhelaimibas.
25: 7. Ka mehs warram no Úirrds / Preezahdamees
26: töw patteickt / Packlau§úigi buht pehtz tawu Wahrdu /
27: Töw alla§ch und muh§chige úlaweyam.
28: Wenn wir in höch§ten Nöthen §eyn. etc.
29: Jnc. A.
30: KAd muh§úas Bähdas wi§úai ghruht /
31: Mäs nä §innam nä kur ißkïuht /
32: Paddom und Palligh meckloyam /
33: Bet Zillwäkohs nä attrohdam.

2. Tad

215. lpp.

1: 2. Tad tas ween muhß Úird eepreezinn /
2: Ka mäs / O Deews Kungs / tudeïien
3: Pa§ch buhdam' nabbaghi und wahy
4: Tew peeúautzam muhß Pe§titay.
5: 3. Patzeldam Atz und Úirdes arr
6: Us tew ar úalau§ietu Gharr /
7: Und luhd§am Ghräko Pamme§chan
8: Und wi§úas Úohdibas Atlai§chan.
9: 4. To tu Täws wi§úeems úohlys eß /
10: Kas peeluhds Tenw / palaisdamees
11: Us JE§um Chri§t taw miïa Dähl /
12: Kas mums aisbilldinn aggr und wehl.
13: 5. Tapätz mäs nahkam / O Kungs Deews /
14: Muhß leelohs Bähdohs / miïays Täws /
15: Mäs nahkam Bärning plick und kail /
16: Ar leelu Breeßmieb und Jßbail.
17: 6. Muß Atzis raud / Mutt §chälojas /
18: Ta Úirdsning da§chkahrt nopuh§chas /
19: Ay kas no Zilwäkeems §churp reds /
20: Kas úawu §chälig Rohk pee§needs?
21: 7. Tur attrohdas näkahdi Draug /
22: Nä kam ir §chäl / nä weens eeraug /
23: Wiß Ïauds no mums at§tah noh§t /
24: Mäs ween palleekam tuck§chi poh§t.
25: 8. To Mäs / O Tädiet / úuhd§edam
26: Pee tew ween Païlig meckleyam /
27: Ock ghreeß us mums taw §chälig Auß /
28: Und muh§úu nabbag Luhk§chan klauß.
29: 9. Nä usluhk muhß leel No§eed§ieb /
30: Bet pammett zaur taw Schäla§tieb /
31: Stahw tu mums wi§úahs Bädahs klaht /
32: Und pe§ti pätz taw Täwi§k Praht.

10. Tad

216. lpp.

1: 10. Tad warreh§úim pätz wi§úi mäs
2: Tew teikdam no Úirds preezahtees /
3: Paklau§úig buht lieds pa§chu Nahw /
4: Und mu§chig mu§cham d§eedaht Slahw / Amen.
5: Litaney.
6: KYrie / Elei§on.
7: Chri§te / Elei§on.
8: Kyrie Elei§on.
9: Chri§te / Packlau§úi mums.
10: Kungs Deews Tähws eek§chan Debbes.
11: Ab§chäloyees par mums.
12: Kungs Deews Dähls tahs Pa§úaules Pe§titais.
13: Ab§chaloyees par mums.
14: Kungs Deews úwähtais Gharrs.
15: Ab§chäloyees par mums.
16: E§úi mums §chehliegs.
17: Úauds mums myïais Deews und Kungs.
18: E§úi mums §chehliegs /
19: Pallied§i mums myïais Deews und Kungs.
20: No wi§úeem Ghräkeem /
21: Pa§úargi mums myïais Deews und Kungs.
22: No wi§úu Apallo§chanu no Deewa Wahrdu /
23: Pa§úargi mums myïais Deews und Kungs.
24: No wi§úu ïaunu /
25: Pa§úargi mums myïais Deews und Kungs.
26: No ta Wälla Willtibu /
27: Pa§úargi mums myïais Deews und Kungs.
28: No ïaunu peepee§chu Nahwu /
29: Pa§úargi mums myïais Deews und Kungs.
30: No Mehra trummeems und badda laiku.
31: Pa§úargi mums myïais Deews und Kungs.
32: No Kaººu und A§úino Jßlee§chanu.

Pa§-

217. lpp.

1: Pa§úargi mums myïais Deews und Kungs.
2: No Úohribu und ïaunu Úadderre§chanu.
3: Pa§úargi mums myïais Deews und Kungs.
4: No Kru§úu und nicknu Auku.
5: Pa§úargi mums myïais Deews und Kungs.
6: No to muh§chigu Nahwu. Pa§úargi mums .
7: Zaur tawu úwähtu Peed§imb§chanu /
8: Pallieds mums myïais Deews und Kungs /
9: Zaur tawu Nahwes ziexte§chanu / und A§úinigu
10: Úweedru / Pallieds / mums myïais Deews &c.
11: Zaur tawu Krußtu und Nahwu /
12: Pallieds mums myïais Deews und Kungs.
13: Zaur tawu úwähtu Auk§cham=zell§chanu und Deb-
14: be§úes=kap§chanu. Pallieds mums myïais &c.
15: Eek§chan muh§úu pa§taru Stundu /
16: Pallieds mums myïais Deews und Kungs.
17: Eek§chan pa§tara Deena úohdi§chanu /
18: Pallieds mums myïais Deews und Kungs.
19: Mehs nabbagi Ghrehzeneeki luhd§am.
20: Tu ghribbätu mums packlau§úiet myïais Deews und Kungs.
21: Und tawu §wähtu Chri§titu Draud§ibu walldiet und
22: waddiet / Packlau§úi mums myïais Deews &c.
23: Wi§úus Pie§kopus / Ba§nizas Kungus / und Palli-
24: geems eek§chan to §chehligu Wahrdu und úwäh-
25: tu d§iewo§chanu patturreht. Packlau§úi mums.
26: Wi§úu ïaunu d§iwo§chanu no kattras Chri§titi Ïau-
27: dis kahdu Ghräku dabbuit warr / ißdelldeht.
28: Packlau§úi mums myïais Deews und Kungs.
29: Wi§úus Ap=allotus und peewilltus us to ih§tänu titzi-
30: bu attkal atwe§t. Packlau§úi.
31: To Wällu appack§chan muh§úeem Kahyeem úa§par-
32: diet. Packlau§úi.

Lab-

218. lpp.

1: Labbus titzigus Mahzetayus tawa` Chri§tita` drau-
2: d§iba úuhtiet. Packlau§úi.
3: Tawu úwähtu Gharru und §pahku py tawu wahrdu
4: doht. Packlau§úi.
5: Wi§úeem behdigeem und bailigeem pallied§eht und
6: eepreezenaht. Packlau§úi.
7: Wi§úeem Köninòeem und Kungeem Meeru und
8: weenu Prahtu doht. Packlau§úi.
9: Muh§úam Köninòam alla§chien Uswarre§chanu
10: prett úaweem Eenaidneekeem doht. Packlau§úi.
11: Muh§úus Semmes Kungus ar wi§úeem úaweem
12: Pawall§teneekeem waddiet und pa§úargaht
13: Packlau§úi.
14: Muh§úus Rahtes Kungus ar wi§úeem úaweem Ïau-
15: deem úwehtiet und ghlabboht. Packlau§úi.
16: Wi§úeem kattri bähda` und Nhelaimiba` gir / pal-
17: lied§eht. Packlau§úi.
18: Wi§úeem Apghrutenateem und Siedetayeem pree-
19: zigu Auglu und Pe§ti§chanu doht. Packlac§úi.
20: Wi§úus Bährnus und Nhewä§úälus ghlabboht
21: und úarrghat. Packlau§úi.
22: Wi§úus kattri bes Wainas zeetama` gir pe§tiet und
23: úwabbadus lai§t. Packlau§úi.
24: Wi§§as Attraitnes und Bariòas aisbilldeht und
25: abghadaht. Packlau§úi.
26: Par wi§úeem Zillwäkeem ab§chälotees. Packlau§úi.
27: Muh§úeem Eenaidneekeem / Waideneekeem / Lam-
28: matayeem / und Nitzinatayeem peedoht / und tohs
29: attgree§t. Packlau§úi.
30: To labbibu wir§úon Tirumu doht und pa§úargaht.
31: Packlau§úi.

Und

219. lpp.

1: Und mums úilltu leetu doht. Packlau§úi.
2: Und mums úilltu Úaulit doht. Packlau§úi.
3: Und mums úau§úu ghai§§u doht. Packlau§úi.
4: Und mums §chehlige packlau§úiet. Packlau§úi.
5: O JE§u Chri§t Deewa Dähls. Packlau§úi.
6: O tu Deewa Jährs / katters thas Pa§úaules Ghräh-
7: kus neß.
8: O tu Deewa Jährs katters tahs
9: Pa§úaules Ghräkus nes. Ab§chäloyees par mums.
10: O tu Deewa Jährs katters tahs Pa§úaules Ghräkus neß.
11: Dohd mums alla§ch tawu Meeru.
12: Chri§te Packlau§úi mums.
13: Kyrie Elei§on.
14: Chri§te Elei§on.
15: Kyrie Elei§on / Amen.
16: GOtt Vater in dem Himmelreich.
17: DEews Tähws eek§chan Däbbä§úo Wall§tibas / Deews
18: Dähls / ta lieds Deews úwähtais Gharrs / Tu úwäh-
19: ta Triaidiba / weens weenigs Deews muh§chige / Us
20: tawu úoli§chanu mehs luhd§am töw / Tu ghribbätu
21: mums §chehlige packlau§úiet.
22: 2. Ach mieïais Deews muh§úo §chälo / Pehtz muh§úu
23: Nopällnu nhe dohd mums Allgu / Ab§chäloyees par
24: mums zaur tawu lehnibu / Mee§úu / ghohdu / und Man-
25: tu pa§úargi par Nhelaim / E§úi mums §chehliegs / und pal-
26: lied§i mums Kungs / Nhe att§tah no taweem Ïaudem
27: muh§chige.
28: 3. Pa§úargi mums no ta Wälla blehdibu / Ka tas mums
29: nhe warr peewillt / Nowehrs no mums winòa ded§igu
30: bulltu / Pallied§i ka tas mums nhe useedt peepeh§ch / Ach
31: myïais Deews nhe att§tah mums / Kad mums ta ïauna
32: Pa§úaule kahrdina.

Pa§-

220. lpp.

1: 4. Pa§úargi mums Deews wi§úa' §tunda' / Par Apallo-
2: §chanu / Kaunu und Ghräku / Par Karru / Eenaidibu
3: und Dußmibu / Par Uhdens / Ugguns=ghräku / und dahr-
4: gu laiku / Par Mehri und peepeh§chu nhewe§úelibu / Par
5: nicknu Auku und leelu Wähtru.
6: 5. Pa§úargi mums Kungs wi§úas bähdahs / Jrr par
7: ïaunu peepeh§chu Nahwu: Wiß wairahk Kungs nhe
8: atk§tah tad no mums / kad mehs nahkam preek§chan ta-
9: wu úohdibu / und par to muh§chigu Nahw / Ock myïais
10: Deews mums arrid§an pa§úargi.
11: 6. Mehs nabbagi Ghrehzeneeki wehl luhd§am / O JE-
12: §u Chri§te myïais Kungs / Pallied§i mums zaur tawu
13: úwähtu Peed§imb§chanu / zaur tawu úwähtu uszell§chanu /
14: und Däbbä§úes kahp§chanu / zaur tawu Nahwes ziexte-
15: §chanu / und dahrgu A§úini / zaur tawu Kru§tu / A§úinigu
16: úweedru / und ruhktu Nahwu.
17: 7. Tawu úwähtu Chri§titu Draud§ibu waddi / Pattur-
18: ri eek§chan Wahrdu / und ih§tänu Mahzibu / Und úwähtu
19: d§iewo§chanu tawus Kallpus / Kattri pahr§taw tawai
20: Chri§titai Draud§ibai / Py to Wahrdu dohd tawu Ghar-
21: ru / und §pähku / Ka tas auglus näß / und py mums peeliep.
22: 8. Titzigus Mahzetayus taweems Ïaudeems úuhti /
23: Nhepattee§úu muhzibu nowehrs no mums / Jßdellde wi§úe-
24: nadu willtibu / und wi§úai Abgrehzibai prettieb §tahw / Jrr
25: kattri wehl allojohs attgrees / und waddi tohs us taiß-
26: nu zeïïu.
27: 9. Arrid§an maita zaur tawu §pehzigu Rohku / Kattri
28: tawam wahrdam prettie §tahw / und preek§chan ta Kree-
29: wa §pähku / Tawu Wall§tibu nabbagu Pullku pa§úargi /
30: Kattram §cheit zee§t buhs wir§úon Semmes / To A§úins
31: preek§chan töw gir dahrgs.
32: 10. Paglabbo arrid§an muh§úu Mee§úu und Manntu /

Noghres

221. lpp.

1: Noghrees wi§úu Dumpi / Kaººu und a§úino ißlee§chanu /
2: Teem Koninyeem und leeleem Kungeem / dohd §chäla§ti-
3: bu / ka tee parei§e wallda / ka tee arrid§an Meeru turr /
4: Úarrghadamees par Eenaidibu und Kaººu.
5: 11. Dohd muh§úam Koninòam uswarre§chanu und Lai-
6: mu Úallaus winòo Eenaidneeko §pähku und Willtu /
7: Paghlabbo arrid§an muh§úus Semmmeskungus / úwehti-
8: dams ghribbätu peepildiet / Muh§úu Pili / Rahtes=Kun-
9: gus / und wi§úus Ïaudis / Tohs wi§úus ghribbätu tu pa§-
10: §arrghat.
11: 12. Wi§úeem Chri§titeem úawa' Nhelaimiba / Nahtz
12: palliga' / thos alla§jch paglabbo / Eepreezini und usturri tahs
13: Úirrdes / kattras ghrutas gir no leeleem bähdeem / Tohs
14: Bariòus ghellb / ar tawu Rohku / Thas Attraitnes und
15: wi§úus behdigus eepreezini.
16: 13. Tahs Siedenatayas und wi§úa's abghrutenatas /
17: Jrr Bährnus pa§úargi par Nhelaim / Pallied§i wi§úeems
18: kattri wayi und Nhewä§úäli gir / Ka winòo zerriba no töw
19: nhe mitteyahs / darri winòo Dweh§úeles wä§úälus / und
20: eepreezini tohs pa§tara' §tunda'.
21: 14. Deews Tähws tahs §chäla§tibas / Ar taweems En-
22: geli§cheems pawaddi Tahs Ïaiwes / und wi§úus zeïïa Ïau-
23: dis / Pallied§i ka teems alla§ch labb klayahs / Par wi§úu
24: Nhelaim / breeßmibu und bähdams / tohs alla§chien
25: §chelige pa§úargi.
26: 15. Ock myïais Kungs dohd §tippri pazee§t / Kattri beß
27: wainas ïaunu zee§ch / und pe§ti tohs no to Eenaidneeko
28: Rohkam / Winòo bähdas / und zeetumu pahrwehrs / Ee-
29: preezini tohs arrid§an pa§tarahs bähdas / Kattri tohp
30: weßti us Nahwes.
31: 16. Arrid§an wi§úeems / kattri mums eenied / Peedohd

winòo

222. lpp.

1: winòo No§eegumu und Ghräkus / dohd ka mehs teems ar-
2: rid§an labpraht peedohdam / Ar wi§úeem zillwäkeem mee-
3: rige d§iewoyam / Pallied§i ka wi§úi Ghrehzeneeki attghree-
4: §chahs / No Úirds dibben tawas §chäla§tibas ee=ghrib-
5: bahs.
6: 17. Ock Kungs to Labbibu wir§úon Lauku / dohd mums
7: no tawu §chehligu Rohku / und pa§úargi par Kru§úu und
8: Wainu / To labbe wallkoht / dohd mums tawu §chäla§tibu /
9: Ka ta muh§úu Mee§úu nhe apghrutena / und muh§úas
10: Úirrdes no töw nhe no gree§ch.
11: 18. O JESU Chri§te pattees Deewa Dähls / O Je§u
12: CHri§te §chehliegs Kungs / O JE§u CHri§te tu Deewa
13: Jährs / katters tahs Pa§úaules Ghräkus ne§ú und no§t
14: jehme / Ab§chäloyees par mums alla§chien / dohd Meeru
15: und Däbbä§úes=wall§tibu / Amen.
16: Um ein fruchtbares Gewitter.
17: HErr GOtt der du hier deiner Schaar.
18: Jm Tohn: Aus tieffer Noht §chrey ich zu dir. &c.
19: C.F.
20: DEews Kungs / tu úolijs palied§et /
21: Jn §tahwet klaht ikweenam /
22: Kas tew no Úirds gribb ustizzet /
23: Eek§ch úawahm Behdu=deenahm /
24: Tohs glahbt in §chelig' apgahdat /
25: Teem úawu Mai§it dahwinat /
26: Kamehr tee úcheitan d§iewo.
27: 2. Dohd jauku Úaulit / labbu Gaiú /
28: Jrr úiltu Leetutinòu /
29: Ka mums warr doht ta Semme Mai§ /
30: Jn zittu labbibinòu:
31: Tas Lauziò§ch ìehrbts in úataiúiets /
32: Tas Graudiò§ch laiku isbahr§tiets /
33: Deews Kungs / us tawu Wahrdu.

3.Nhe

223. lpp.

1: 3. Nhe likúi tu to Úehju §elt /
2: Jn pilled tawas Pehdas;
3: Tad buhs úchis muhúu Darbiò§ch welt' /
4: Jrr muhúu Spehks in Behdas:
5: Mehs aººam / úehjam / úwie§tam gann /
6: Ka tu to lizzis arrid§an /
7: Ak Deews! tohs Darbus úwehtie.
8: 4. Paúargi muhs / ak §chehligs Deews!
9: Par dahrgeem tukúcheem Gaddeem /
10: Dohd muhúai Druwai augïotees /
11: Nhe úohdie muhs ar Baddeem:
12: Ak! nhe dohd bahrgam Wehjam puh§t /
13: Laid Dahr§s in Lauks nhe maitats kïuh§t /
14: Ar Úallu / Kruß' un Ruhúu.
15: 5. Tas Pehrkons / Sibbins arrid§an /
16: Warr darriet leela Grehku /
17: Gree§ to / zaur tawu Schehloú§chann' /
18: No mums in muhúu Ehku
19: Tahds Gaiúiò§ch wi§§ai Semmei labs
20: Kas nhe tik úauús / nei warren úlapjúch;
21: To mehs no tewis gaidam.
22: 6. Tas Lauka=galds §tahw paklahts gann /
23: No tawahm Tehwa=rokahm;
24: Dohd no tah pee=eh§t arrid§an /
25: Bes Behdam in bes Mokahm:
26: Tad tap§i úlawehts / mieïais Deews /
27: Tad tewi teikt nhe mitteúees /
28: Tee wezzi lieds teem Jauneem.
29: 7. Mehs tawam wahrdam ustizzam /
30: Tu gribbi par teem gahdat /
31: Jn pildiet tohs ar Dahwanahm /

Kas

224. lpp.

1: Kas gribbehs luhgt in §trahdat:
2: Tad dohd mums / Tehws / kas wajad§ehs /
3: pee Meeúas / ka' pee Dwehúeels /
4: No Kri§ti Pu§§es / Amen!
5: XXIV.
6: Von der Chri§tlichen Kirchen.
7: Erhalt uns HErr bey deinem Wort.
8: PAtturri mums Kungs py tawu wahrdu / und
9: §tahwi prettie to Kreewo und Muhko nomahk-
10: §chanu / Kattri JE§um Chri§tum tawu Dählu /
11: §tumbt ghribb no úawas Wall§tibas.
12: 2. Parahdi tawu §pähku Kungs JE§u Chri§t /
13: Katters tu weens Kungs wi§úo Kungho e§úi Pa-
14: ghlabbo tawu Chri§titu draud§ibu / Ka ta töw teickt
15: warr muh§chige.
16: 3. Deews úwähtais Gharrs / tu zeenigs Eepree-
17: zetais / dohd taweems Ïaudeems weenadu Prahtu /
18: Stahwi pw mums pa§tara^ bähda^ / Wedd mums eek-
19: §chan D§iewibas no to Nahwu.
20: 4. Tawa^ Semmeh gir ee=bruckuúchi / O Deews /
21: dauds Paggaòi / und willtighi Chri§titi Ïaudis / Ta-
22: wu Wahrdu ghribbädami ißdelldeht / und dauds
23: Chri§tito Aßini iß=leet.
24: 5. Winòo ïaunu Paddomu úalaus / O Kungs /
25: Laid pa§§cheem noteek ko tee par mums dohma / und
26: ghrud tohs eek§chan tahs Bedders / Kattru tee dar-
27: ra tawai Chri§titai draud§ibei.
28: 6. Tad tee to arrid§an att§ieß / Ka tu muh§úo
29: Deews wehl d§iewo / Und pallied§i tawai Draud§i-
30: bai / Kattra úöw us töw pallai§chahs.
31: 7. Laid töw O Kungs pawähläti buht / Muh§úi

Sem-

225. lpp.

1: Semmes kungi tawi Kallpi / Eek§chan §tippras Ti-
2: tzibas tohs patturri / Pa§úargi tohs zaur tawu muh-
3: §chigu Spähku.
4: Verleih uns Frieden gnädiglich.
5: DOhd mums Meeru §chehlige / Kungs Deews
6: muh§úohs laikohs: Turr arrid§an nhe gir
7: Zitts nhe weens / Kas preek§chan mums kaººoht
8: warr / ka tu muh§úo Deews und Kungs ween.
9: Dohd muh§úam Köniòam / Und wi§úeem Kun-
10: gheem / Meeru und labbu Walldi§chanu / ka
11: mehs appack§chan teem / Meerige und rahme
12: warram d§iewoht / Ar wi§úahdu Deewabiya-
13: §chanu und ghohdu / Amen.
14: Ach GOtt mein einiger Tro§t und Heil.
15: Jm Thon: Kompt her zu mir §pricht GOttes Sohn.
16: OCk Deews mans weeniegs Preeks und Pe§titais /
17: kapehtz gir man tick dauds Eenaidneeki / Kattri
18: mann wi§kim apúeh§ch / und d§ännahs pehtz mann no
19: wi§úeem malleem / Ka kahdu Swähru katters tohp
20: wayahts / und mekle mann apriet.
21: 2. Tee §tahw prett mann / und kaººo ar mann / Úa-
22: tzidami py töw nhe ä§úam Palligu / Preek§chan mannu
23: nabbagu Dwe§úel / Tu eeniedohts mann / tu nhe ghrib-
24: bohts mannis / Tadehï ä§úohts eß ißd§i§úis ka kahda
25: Úwetze / to tu muh§cham nhe zeeti§úi.
26: 3. Bett tu / O Kungs und muh§chiegs Deews /
27: Mann pe§ti no wi§úam bähdam / und usjemm to Nabbagu
28: Tu e§úi mans Preeks / und ustitzams Palliegs / Katters
29: mannu ghallwu und d§iewibu usturr / Und mannis
30: ab§chäloyees.
31: 4. Kad mann usbrucka tahs Nahwes Karr§ch / Und

tee

226. lpp.

1: tee Wahrtis tahs Elles / man wißkim ghribbeja úamai-
2: taht / Peeúautzu es no Úirrds to Kunghu / Tas man
3: dries packlau§úiya / No úawu úwähtu Kallnu.
4: 5. Ta Nahwes warrän us mann uskritta / zärrädama
5: man apriet / Tas tay ißdehwehß / Tas Kungs tomähr
6: mann usturr / und darriya to Nahwu mann par weeglu
7: Meegu / Es äßmu i§prutzis.
8: 6. Ja tad taß Kungs ar mann gir / Ka mannas wee-
9: nigas Brunòaß und mans ghohds / Kapehtz by mann
10: ißbytees? Jeb buhtu to Eenaidneeko ohter teek / Jeb buh-
11: tu tee deßmitz reis tuhxto§chi biyu§chi / Teems nhe buhß
12: mann ißbaideht.
13: 7. Tapehtz zellees auk§cham O Kungs Deews / Mann
14: pallied§eht §attai§úees / Und wedd to Kaººu pa ghallam:
15: Sa§úitt wi§úus kattri prett man §tahw / Tee mann nhe darr
16: Tee§úu / Darri tu tohs kauna'.
17: 8. Ais§lehds teem to Mutt / und ghruhd tohs noh§t /
18: Kattri mälus runna prettie mann' / und beß kaunu tawu
19: Wahrdu nitzina / Kattru es bes wi§úu zillwehzigu Mah-
20: zibu / Mahziyis äßmu un~ §tah§tiyis / Ka tas töw gir patitzis.
21: 9. Palliegs / Preeks / Pe§ti§chana / Paddoms und wiß
22: labb / Gir py töw ween O Kungs und Deews / Ta Pa§-
23: úaule wiïï und peekrahp / Par taweem Ïaudeem ta §chä-
24: la§tiba nahk / Jeb tas wi§úeem ïauneem úahpähtu / Taws
25: Wahrds mums nhe warr mäloht.
26: 10. Ghohds gir tam Tähwam und tam Dählam / No
27: weenlied§igu §päku eek§chan Auxtibas / Tahs Debbe§úes
28: und tahs Semmes / Ghohds gir töw O Deews úwähtais
29: Gharrs / Katters tu wi§úas Úirrdes attjauna / Ka mehs
30: Deewa Bährni tohpam.

Ach

227. lpp.

1: Ach GOtt vom Himmel §ich darein.
2: OCk Deews no Däbbä§úu uhsluhko / Unde ab§chälo-
3: yees :/: Nhe dauds gir tawi §wähti Ïaudis / Att§tahti
4: ä§úam mehs nabbagi: Tawu Wahrdu úacka nhe ä§úam
5: tee§úu / Ta Titziba gir arrid§an ißd§i§úu§úi / Py wi§úeem
6: zillwäka Bährneem.
7: 2. Tee mahza wi§úadu Willtibu / Ko pa§§cho Prahts
8: ißdohmayahs / Winòo Úirrds nhe §tah us weenu doh-
9: mu / Eek§chan Deewa Wahrdu ap§tipprotu: Schiß weh-
10: lo §cho / zits attkall to / Tee §kirr mums unde úöw ïohte /
11: Und §pied §poh§che no arenes.
12: 3. Ock Deews ißrawe wi§úu Mahzibu / Kattra willtu
13: mums mahza :/: Ta lieds winòo Mehle läppne und §kai-
14: dre / Úacka leelohdameeß kas ghribb mums to aisleekt?
15: Mums weneem peedärr tha Tee§úa und Warra / Ko
16: mehs úackam tas gir parei§e / Kas gir kas mums ghribb
17: mahziet?
18: 4. Tapehtz úacka Deews / mann buhß zelltees / Tee
19: Nabbagi gir ißpoh§titi :/: Winòo Nopuh§chana §pee§chas
20: py mann / Es äßmu winòo Waidu d§irrdeyis: Man-
21: nam úwähtam Wahrdam buhß tohs wirr§ú to zeïïu /
22: Preezige und dro§che úattwerrt / und buht par §pähku teem
23: Nabbageem.
24: 5. Tas Úuddrabs Ugguny §epting kahrt / Paraud§iets
25: tohp labbs attra§ts :/: Us Deewa Wahrdu buhß mums
26: pallai§tees / Ta lieds wi§úahs §tundahs: Zaur Nhelaimi-
27: bu ghribb tas paraud§iets buht / Tur tohp pa§ieta winòa
28: §tipprums und §poh§chums / Und §pied §tippre eek§chan
29: Semmehm.
30: 6. To ghribbähtu tu Deews §kie§te pa§úarghat / Par
31: §chadu ïaunu Tautu :/: Und leezees mums töw pawäh-

läteem

228. lpp.

1: läteem buht / Ka ta eek§chan mums nhe eekuïïahs / Taß
2: Beßdeewiegs Pullks wi§úur rohdahs / Kur §chee nickni
3: Ïaudis gir / Eek§chan taweem Ïaudeem pazälu§chees.
4: Es §pricht der Unwei§en Mund wol.
5: THo Nheguddro Mutte ghann úacka / To ih§tänu
6: Deewu mehs titzam :/: Tomähr winòo Úirrds
7: gir pilla Nhetitzibas / Ar Darrbeem tee to aisleeds:
8: Winòo buh§chana gir tee§cham úamaitata / Preek-
9: §chan Deewa gir ta nhegannta / Nhe weens no teem
10: labbe nhe darra.
11: 2. Deews pats no Däbbä§úu no §kattiyahs / us
12: wi§úeem zillwäka Bährneem :/: Tohs red§eht taß
13: úöw úatai§úiyahs / Arrieg tas weenu warrätu at-
14: tra§t / Kas úawu Prahtu buhtu ißtai§úiyis / No
15: Úirrds pehtz Deewa Wahrdu darriyis / Und wai-
16: zayis pehtz winòa Prahtu?
17: 3. Turr nhe by nheweens us ih§tänu zeïïu / Tee
18: by wi§úi par kahpu§chi :/: Jckattris §taigaya ka pa§-
19: §cham patticka / und turreya ïaunus dabbus / Nhe
20: weens no teem labbe nhe darriya / Jeb ghann dauds{daus}
21: no úawu Dohmu tappa peewillti / Ka winòo Darr-
22: bam by Deewam pattickt.
23: 4. Zick illge ghribb nheprahtigi buht / Kattri tah-
24: das bähdas usleek :/: Und apry par to mannus Ïau-
25: dis / Und peeähdenayahs ar Waidu: Winòo zerri-
26: ba nhe gir us Deewu / Tee nhe peeúautz to bähdahs
27: buhdami / Tee ghribbahs úöw pa§§chi pallied§eteeß.
28: 5. Tapehtz winòo Úirrds muhúcham nhe gir
29: klu§úa / Bett alla§chien by§tahs :/: Deews py teem
30: Titzigeem pallickt ghribb / kattri tam titzädami pa-
31: klau§úa / Bett juhs úmeiyeeta ta Nabbaga Paddomu /

und

229. lpp.

1: und úaimoyeeta wiß ko taß úacka / Ka Deews winòo
2: Preeks gir tappis.
3: 6. Kam buhs tam nabbagam J§raeïam / Eek-
4: §chan Zion Palligu dabbuit? :/: Deews ab§chälo-
5: úees par úaweem Ïaudeem / und pe§ties tohs no zee-
6: tumu / To darries tas zaur úawu Dählu / tapehtz
7: Jakobs liexmoh§úees / und J§raels preezah§úees.
8: Jhr Frommen freut euch des HErrn.
9: JUhs Labbi preezayeetees par to Kunghu / kattru
10: juhs eek§chan Gharru no Úirrds ghodaht / Jums
11: krahsne klahyas ta Teick§chana / Ai§to juhs §tah-
12: §taht Deewa labbu darri§chanu / D§eedaht und úa-
13: ckaht no winòa §chäla§tibu / Kattru winòs jums
14: parahda.
15: 2. Ta Kunga Wahrds gir §tippris und peeti-
16: tziegs / Ar Tee§úu und Taißnibu py jums / Tha ka
17: tas nomahtz tohs Ghräkus / Ta taß ee§tipprena ar
18: úawu Gharru / Teem Titzigeem tahs Úirrdes wi§úe
19: wairs / Jck Atzo=mirckles und §tundas.
20: 3. Tha Debbes ar úawu Krahßnibu / Uhdens /
21: Siwis und winòo Waißla / Tas d§iïïums / und
22: arrid§an ta Semme / Wiß zaur winòa Wahrdu
23: radditi gir / Tapehtz buhs teems to uhslukoht / und
24: Preek§chan to trie§úeht und drebbeht.
25: 4. Tas darra par neeku to Paggaòo Runnas /
26: kauna palleek winòo Dohma§chanas und Bruòòas /
27: Kad tee ko prettie to dohma / Bett winòo Pad-
28: doms palleek muh§chige / Winòo dohma§chana ko
29: tas dohma / Úaghaida úawi Ïaudis preezige.
30: 5. Labb mums tadehï úwetiti mehs ä§úam / Tawi
31: Ïaudis und Bährni buhdami / No to pa§chu

ißwäh-

230. lpp.

1: ißwählahti / ar §chehligeem Atzeem usluhko / Pe§ti no
2: teems kattri mums eenied / zittahd buhtam mehs
3: pa§uddu§chi.
4: 6. Tam Köninòam nhe pallieds leels §pähks Neds
5: tam Stippram winòa Warra / Sirgs nhe §peh pal-
6: lied§eht / Wi§úa Mee§úa gir beߧpehziga ka ta Sahle /
7: kattra §chodeen aug und riete kall§t / Kad Deews
8: wairs nhe ghribb pallied§eht.
9: 7. Tawas §chehligas Atzis tohs usluhko / Kattri
10: töw / O Kungs zeeni und ghohda / Und ghaida us ta-
11: wu lehnibu / Ka tu winòo Dweh§úel baddolaika` /
12: Baººo und ißpe§ti kad ta ghull eek§chan to Nahwu.
13: 8. Kungs tu e§úi muh§úo Palliegs und Ällkona
14: brunòas / Tapehtz muh§úo Úirrds us töw palai-
15: §chahs / und prezayahs par tawu Wahrdu / Stahw
16: mums klaht ar tawu labbumu / Pa§úargi mums ar
17: tawu Taißnibu / Par wi§úu Nhelaimibu / Amen.
18: Ein fe§te Burg i§t un§er GOTT.
19: WEena §tippra Pils gir muh§úo Deews / Weens
20: labbs Eerohtz und Brunòas :/: Tas ißpe§ti
21: mums no wi§úahms bähdams kattri mums nu gir
22: usnahku§§chi: Tas wättz ïauns Eenaidneeks{Eenaideeks} / No
23: úirds dußmo / leels §pähks{§pähk} und Willtiba / Winòa
24: breßmigas brunòas gir / Wirr§úon Semmes nhe
25: gir ohters tahds.
26: 2. Ar muh§úu §pähku mehs nhe §pehyam / Mehs
27: ä§úam dries uswahräti :/: Preek§chan mums kaººo
28: tas ih§täns Wiers / Kattru pats Deews gir ißweh-
29: leyis: Waitza tu kas tas gir? Tam Wahrds gir
30: JE§us Chri§t / Tas Kungs Zebaoth / Und nhe gir
31: zitts nheweens Deews / Winòam buhs uswahret.

3. Und

231. lpp.

1: 3. Und jeb ta Pa§úaule pilla Wällo buhtu / und
2: ghribbätu mums wi§kim apriet :/: Tomähr nhe
3: by§tamees mehs tick ïohte / Mums tas ghann labb
4: ißdoh§úees: Tas Kungs §chahs Pa§úaules / ka` §kum-
5: mige tas turrahs / Tomähr nhe kait tas mums nhe-
6: neek / Tas nahkahs winòs gir úohdiets / Weens
7: Wahrdinòs to warr nomahkt.
8: 4. To wahrdu buhs teems lickt ar Meeru / Und
9: nhe palldeews dabbuit :/: Tas gir py mums wir§ú to
10: lauku / Ar úawu Gharru und Dahwaneems: No
11: jämm tee mums to D§iewibu / Mantu / ghohdu /
12: Bährnus und Úeewu / laid eet proyam / No to tee
13: nhe waißloh§úees / To Wall§tiba mums pallix.
14: Es wolt uns GOtt genädig §eyn.
15: NU ghribbätu mums Deews §chehliegs buht / und úa-
16: wu úwähtumu mums dohdt :/: Winòa Waigs ar
17: §kaidru §piedumu / Abghai§mo mums eek§chan muh§chi-
18: gas d§iwo§chanas / Ka mehs pa§ie§tam winòa darrbu /
19: Und kas tam myï gir wir§úon Semmes / und JE§u Chri-
20: §ti Palligu und §pähku / Tee Paggaòi warr pa§iet / und
21: §öw py Deewu attgree§tees.
22: 2. O Deews töw teitz und §lahwe / Tee Paggani §churp
23: und turp :/: Und wi§úa Pa§úaule preezayahs / und d§eed
24: ar leelu Ballxni / Ka tu wir§úon Semmes Úohgis e§úi /
25: Und nhe leetz tohs Ghräkus plattieteeß / Taws Wahrds
26: ta ih§täna ghanniba gir / Kattra wi§úus Ïaudis ußturr /
27: Eek§chan ih§tänu zeïïu §taigaht /
28: 3. O Deews töw teitz und §lahwe / Tee Ïaudis lab-
29: bu darrbu §trahdadami :/: Ta Semme näß augïus und
30: eedt labbuma` / Taws Wahrds gir labb ißdewees.
31: Úwehti mums Tähws und Dähls / Úwähti

Mums

232. lpp.

1: mums tas Úwähtais Ghars / Kattru ta Pa§úau-
2: le ghohda / Preek§chan to bydameeß ïohte / Nu úa-
3: ckaita no Úirrds / Amen
4: Wär GOtt nicht mit uns die§e Zeit.
5: NHe buhtu Deews py mums §chinny laika` / Tha
6: buhß J§raeïam úatziet :/: Nhe buhtu Deews py
7: mums §chinny laika` / Tad by mums i§úami§t / Kat-
8: tri mehs tahds maß Pullzings 䧧am / Apúmeeti no
9: tick dauds Zillwäka Bährneems / Kattri wi§úi us
10: mums mahzahß.
11: 2. Us mums gir tick dußmiegs winòo Prahts /
12: Kad Deews teems buhtu Waïïu dewis :/: Apriyu-
13: §chi buhtu tee mums wi§kim / Ar wi§úu Mee§úu und
14: d§iewibu / Mehs buhtam ka Straume ap§liecku-
15: §chi / und par kattreems leels Uhdens täck / und ar
16: leelu Warru paghrimmu§chi.
17: 3. Deewam gir Úlawa und Teick§chana kas nhe
18: dewe Waïïu / Ka winòo Ryhklei mums by úa-
19: ghrapt :/: Ka kahds Puttnis no la§du ißkrehya / Ta
20: gir muh§úo Dweh§úele ißbägu§úi: Tas Wallgs
21: gir pu§§ch / und mehs ä§úam úwabbadi / Ta Kungha
22: Wahrds §tahw mums klaht / Ta Deewa wir§úon
23: Debbes und Semmes.
24: Wo GOtt der HErr nicht bey uns hält.
25: Nhe buhtu Deews tas Kungs py mums / Kad
26: muh§úi Eenaidneeki tracko :/: Nhe §tahwätu
27: tas §tippre py mums / Auxtahs Debbe§úies buh-
28: dams: Ja tas J§raeïa Ghlabbotais nhe gir / Und
29: pats úallau§a ta Eenaidneeka Willtu / Tad ä§úam
30: mehs pa§uddu§chi.
31: 2. KO Zillwähka §phäks und ghuddriba eeúahk / Par

to

233. lpp.

1: to nhe buhs mums bytees :/: Tas úeh§ch auxtaya-
2: ka` weeta` / Tas paudies winòo Paddomu: Kad tee
3: wiß ghuddrake eeúahkt gribb / Tad tomähr Deews
4: eet zittu zeïïu / Tas gir eek§chan úawams Rohkams.
5: 3. Tee tracko §tippre und usbruhk / Jht ka grib-
6: bädami mums apriet :/: Us nomahk§chanu ween
7: §tahw wiß winòo Prahts / Deewu tee gir aismirr§-
8: úu§chi: Ka Juhres Willnes us mums zeïïahß /
9: Muh§úu d§iewibu ghribbädami jemt / Par to Deews
10: ab§chälo§§ees.
11: 4. Tee mahzahs us mums ka us Willte nee-
12: keems / Muh§úu A§úini ghribbädami :/: Tomähr tee lee-
13: liyahs Chri§titi ä§úo§chi / Kattri ween Deewu zeeni /
14: Ock Deews tawam dahrgam Wahrdam buhs win-
15: òo Blehdibu apklaht / Tu ween reis usmohdie§úees.
16: 5. Tee attple§úch platte úawas Riekles / Dohma-
17: dahmi mums apriet :/: Úlawa und gohds gir Dee-
18: wam alla§chien / Nheweddi§úees tas teems paprah-
19: tam / winòs teems wi§kim winòo Wirrwes úarau-
20: §ties / und ißpoh§ties winòo willtigu mahzibu / tee
21: nhe warrehs Deewam to aißleekt.
22: 6. Ock Kungs Deewsm ka labbe eepreezini tu /
23: Kattri wi§kim gir att§tahti :/: Tahs §chäla§tibas
24: Durrwis alla§ch gir attwäras / zillwäka Prahts
25: nhe warr to úappra§t: Ta úacka / nu gir wiß well-
26: te Jeb§che zaur Waidu gir jauni att§imbti / Kattri
27: us tawu Palligu ghaida.
28: 7. Tee Eenaidneecki wi§úi gir tawa` Rohka' / Ta
29: lieds winòo Doma§chana :/: Winòo runnas tu
30: ghann §inni / Pallieds ween ka mehs nhe §chaubiya-
31: mees: Muh§úo Prahts ar to Titzibu nhe úadärr / Us

nako§chu

234. lpp.

1: nahko§chu leetu taß nhe gribb ghaidiet / Kur tu pats
2: eepreezenah§úi.
3: 8. To Debbes und arrid§an to Semm / E§úi tu
4: Kungs Deews §tipprenayis :/: Tawu Wahrdu
5: leetz mums §kaidre §kanneht / Muh§úas Úirrdes ar
6: to apgaißmo: Ka mehs töw titzam und myïoyam
7: Jhß ghallam py töw palleekam / Laid ta Pa§úaule
8: alla§ch kurrne.
9: O HErre GOtt / dein Göttlich Wort.
10: O Kungs Deews / Taws Deewi§kis Wahrds / Gir
11: illge aptum§úohts pallitzis :/: Kamährt zaur
12: tawu lehnibu / Mums gir úatziets / Ko Paulus gir
13: raxtiyiß / Unde zitti Apu§tuli wehl / zaur tawu Dee-
14: wi§ku Mutt / Par to patteitzam mehs / no Úirrds
15: ka mehs / peed§iwoyu§chi ä§úam to §tundu.
16: 2. Ka tas ar Warru preek§cha gir nahzis / ka
17: mehs ar Atzeems räd§am :/: Ock Kungs mans
18: Deews / ab§chäloyees par teems / Kattri töw wehl
19: taggad aißleeds: Und wairahk dohdas / us zillwezi-
20: gu Mahzibu / Ar kattru tee úamaitayahs / Tawu
21: Wahrdu úappra§t / dohd teems O Deews / ka tee jo
22: muh§cham nhe mirr§t.
23: 3. Ghribbi tu nu krahßne / labbs Chri§tiets Zill-
24: wähks buht / Tad buhß töw pirrmahk titzeht :/: Us
25: to pallaidees / Und leetz §tippre §tahweht / zerribu
26: und mylibu titzädams / Us JE§u Chri§tum ween /
27: Alla§chien / tawu Tuwaku arrid§an myïo / to meeri-
28: gu Dweh§úel / §kie§tu Úirrdi klaht / Nhe weena rad-
29: dita leeta warr doht.
30: 4. Bett töw / Kungs / weenam / buhs to dar-
31: riet / No tyras lehnibas :/: Kas ar to eepreeza-

yahs

235. lpp.

1: yahs / taß gir pe§tiets / und nhe weens tam nhe
2: warr kaiteht: Jeb ghribbätu ghanne / Muhki und
3: wi§úa Pa§úaule / Tohs und tawu Wahrdu ißdelldeht
4: Tomähr gir winòo §pähks Preek§chan töw ka úmeek-
5: li / Teem buhs to ghann ar meeru at§taht.
6: 5. Kungs Deews pallied§i / §chinnyhs bähdahs /
7: Ka tee úöw arrid§an atgree§chahs :/: Kattri nhe neek
8: apghada / Tawu Wahrdu nitzina / Und nhe gribb ar-
9: rid§an mahzitees: Tee ta ween úacka / Tas nhe gir tees
10: Und nhe gir to wehl la§úiyu§chi / Neds muh§cham
11: d§irdeyu§chi / Nhe gir ta pa§úcha Wälla buh§chana.
12: 6. Es titz to §tippre / Ka tas gir tees / Ko Paulus
13: gir usraxtiyis :/: Tas ta notix / Ka wi§úas leetas iß-
14: niex / Bett taws Deewiegs Wahrds ween palliex:
15: Muh§chiege / jeb tas úahpetu / dauds zeeteem beßdee-
16: wigeem Úirrdeem / Ja tee nhe tohp labbaki / Buhß
17: teems tadehï / zee§t ïohte leelas úahpes.
18: 7. Deews gir mans Kungs / Und es äßmu tas /
19: kam tawa Mirr§chana nahk par labb :/: Zaur to tu
20: mums / No Ghräko Naßtu / Atpe§tiyis e§úi ar tawu
21: A§úini: Par to es töw pateitzu / Tadehï tu mann /
22: Doh§úi ko tu e§úi úoliyis / Ko es töw luhd§u{ïuhd§u} / Nhe leeds
23: mann to / Jeb es d§iewu jeb mirr§tu.
24: 8. Kungs es zerru jo / Ka tu tahdus / Nhe kahdas
25: bähdas att§tah§úi :/: Kattri tawu Wahrdu tees /
26: Ka labbi Kallpi / No Úirrds ar Titzibu úayämm:
27: Dohd teems O Kungs / to úatai§úietu §chäla§tibu /
28: und nhe leeds tohs úamaitaht / O Kungs zaur töw /
29: Luhdúu es / leetz man~ liexmige und labpraht nomirrt /
30: Amen.

Sie

236. lpp.

1: Sie i§t mir lieb die Wehrte Maadl.
2: ES zeeniyu to jauku Meitu / Und nhe warru
3: tahs aismirr§t :/: Úlawa un~ Ghohds no tahs
4: tohp úatziets / Ta gir mannu Úirrdi apmahne-
5: yu§úi: Es myïo to / Jeb by mann arrid§an / leelu
6: Nhelaim zee§t / Tomähr tas nhe kait / Ta gribb
7: man atkal eepreezenaht / Ar úawu mylibu prett
8: mann / Kattru ta / gribb ar mann turreht / Und
9: darriet wiß ko es ghribbu.
10: 2. Ta näß no Sälltu tick §kie§t weenu Kroh-
11: ni / Turr eek§chan §pied diwipadeßmitt §waigs-
12: nes :/: Winòas drehbes gir §poh§chas ka Úau-
13: le / Tahs §pied §kaidre und tahïe: Und wir§úon to
14: Mehneß / winòas Kahyahs §tahw / Ta gir ta
15: Bruhta / Tam Kungham i§úohlita / Tai gir úah-
16: pes / und buhß weßteeß / weenu krahßnu Bährnu
17: weena mui§chneeka Dählu / und wi§úas Pa§úau-
18: les Kunghu / Kattram ta gir paklau§úiga.
19: 3. Tas darra tai wätzai T§chuhskai dußmuß /
20: und gribb to Bährnu apriet :/: Winòa Dußmiba
21: gir wi§kim wellt / Ta nhe warr tam ißdohtees /
22: Tas Bährns gir tomähr / Auxtahs Debbe§úies /
23: Úayämbts auk§cham / Unde leek to wir§úon
24: Semmes ghann illge dußmoht / Tai Mahtei
25: buhß itt weenai buht / Tomähr gribb to Deews
26: pa§úargaht / Und tas ih§täns Tähws buht.
27: XXV.
28: Jn Pe§tilentz Zeiten und Sterbensleuften.
29: Wer in dem Schutz des Höch§ten i§t:
30: Jm Thon: Wo GOtt der HErr nicht bey uns hält:
31: O dir. Auß tieffer Noht §chrei ich zu dir.

Kas

237. lpp.

1: KAs ta Auxtaka' Paglabbo§chana' gir / Und Deewam
2: úöw pawehleyas :/: Tas úacka / Tu Kungs manns
3: ghällbätaiß e§úi Manna zerriba und manna d§iewiba /
4: Katters tu mann atpe§tie§úi / No Wälla Wallgeems
5: §chelige / und no Mehºa trummeems.
6: 2. Ar úaweem §pahrneem winòs töw apúäds / Tam buhs
7: töw païautees :/: Winòa Taißniba glabba töw ïohte ka töw
8: Nackties nhe kahda Breeßmiba / Neds no§kum§chana iß-
9: baideht warr / Neds kahda Bullta kattra py Deenu §krey /
10: Tapehtz ka winòa Wahrds töw §pied.
11: 3. Nhe weens Mehris töw kaiteht warr / Katters nack-
12: tieß wa§ayahs :/: Nhe kahda Nhewe§úeliba töw ai§karr /
13: Kattra deenas widdu ap§kraida: Jeb tuhxto§chi mirrtu
14: py taweem úahneem / Und deßmittz=tuhxtoh§chi pa labbu
15: Rohku / Tomähr nhe buhs tam töw aistickt.
16: 4. Ja / tu arrid§an tawas Úirrdes Preeku / Ar taweems
17: Atzeems red§e§úi :/: Py to Beßdeewigo Úirde§úahp / Kad
18: Attmaxa§chana notix: Kad tas Kungs tawa zerriba gir /
19: Und tas Auxtakais úawu ghlabbo§chanu úohly / Tapehtz
20: kad tu úöw tam païauyees.
21: 5. Nhe kahda Nhelaimiba töw notix / Nhe kahda Wai-
22: na tawu Nammu ai§karrs :/: Ai§to tas Kungs úaweem
23: Engeïeem alla§chien / Pawehï töw waddiet: Und
24: töw pa§úargaht par ïaun / Us Rohkam ne§t wi§úur / ka nhe
25: kahds Ackmins tawu Kahyu maita.
26: 6. Us Lahwehm / und Ohd§eems tu ee§úi / und mie§úi
27: us teem nickneem Tahrpeem :/: Us jauneem Lawehm tu
28: §tahwe§úi / Winòo Sohbus apúmeedams: Ai§to nheweens
29: no teem töw kaiteht warr / Nhe kahda Úährga no zittu
30: tam peeliep / Katters us Deewu zerre.
31: 7. Tas eeghribbahs man no Úirrds dibben / Und zerre

us

238. lpp.

1: us mannu lehnibu :/: Tapehtz pallied§u es tam ick §tun-
2: das / Es to ghann ghribbu pa§úargaht: Es ghribbu al-
3: la§ch winòa Palliegs buht / Tapehtz kad tas mannu
4: Wahrdu pa§ie§t / Ar to buhs tam úöw eepreezateeß.
5: 8. Tas peeúautz man ka úawu Deewu / Tapehtz ghrib-
6: bu es to paklau§úiet :/: Es äßmu py to wi§úahs bähdahs /
7: Es ghribbu tam pallied§eht: Ghoda es ghribbu pa-
8: zellt / Jllgu d§iewo§chanu es tam ghribbu doht / Mannu
9: Pe§ti§chanu ghribbu es tam parahdiet.
10: 9. Gohds gir tam Tähwam und tam Dählam / Und
11: tam úwähtam Gharram :/: Ka no eeúakumu by und
12: nu / katters mums úawu §chäla§tibu parahda: Ka mehs
13: §taigayam eek§chan winòa zeïïu / Ka mums tas ïauns
14: Eenaidneeks nhe warr kaiteht / Kas to ghribb / tas úa-
15: cka / Amen.
16: XXVI.
17: Vom Tod und Sterben.
18: HErr / nun l䧧e§t du deinen Diener.
19: KUngs nu leetz tu tawu Kallpu meerige
20: braukt / ka tu úatziyis e§úi.
21: Ai§to mannas Atzis gir tawu Peßtitayu{Peßitayu}
22: red§eyu§§chi.
23: Kattru tu úattai§úiyis e§úi wi§úeem Ïaudeem.
24: Weenu ghaißmu apghaißmoht tohs Paggaòus
25: und par ghodu taweem Ïaudeem J§rael.
26: HErr JE§u Chri§t / wahr Men§ch und GOtt.
27: KUngs JE§u Chri§t Zillwähks und Deews / Katters
28: tu zeeti mohkas und Mehdi§chanu / Mannis dehï py
29: Kru§tu e§úi nomirris / Und mann tawa Tähwa §chäla-
30: §tiba nopellniyis.

2. Es

239. lpp.

1: 2. Es luhd§u zaur tawu ruhktu Mohku / Tu ghribbi
2: mann Ghrehzeneekam §chehliegs buht / Kad es nu nah-
3: ku eek§chan mirr§chanu bähdams / Und zieni§chohs ar
4: to Nahwu.
5: 3. Kad mann nobahl wiß mans Waigs / und man-
6: nas Au§úis nhe d§irrd wairs / Kad manna Mehle wai-
7: rahk nhe runna / Und mann no Bailibu mannu Úirr-
8: di úalau§ch.
9: 4. Kad mans Prahts wairs nhe att§innahß / Und
10: nhe weena Zillwäka Palliegs mann klaht §tahw / Tad
11: nahtz O Kungs Chri§te mann dries / par Palligu man-
12: na' pa§tara' ghala'.
13: 5. Und wedd mann aran §cho behdigu d§iewo§chanu /
14: Pa=i§úihni mann tahs Nahwes Wahrgo§chanu / Tohs
15: ïaunus Gharrus no mannim d§enn / Ar tawu Gharru
16: alla§ch py mann paleetz.
17: 6. Kad ta Dweh§úele no to Mee§úu §kirrahs / Tad
18: jemm to Kungs ek§chan tawu Rohku / dohd mannai
19: Mee§úi labbu du§úe§chanu / Teekams ta pa§tara Deena
20: nahk turr klaht.
21: 7. Weenu preezigu Auk§cham zell§chanu mann dohd /
22: Eek§chan pa§taru Deenu mann aisbilldini / und man-
23: nus Ghräkus wairs nhe peeminni / No §chäla§tibas
24: mann to muh§chigu d§iewo§chanu dohd.
25: 8. Ka tu mann e§úi úohliyis / Eek§chan tawu Wahr-
26: du / to es töw titzu Pattees pattees es úacku jums / Kas
27: mannu Wahrdu turr und titz mann.
28: 9. Tas nhe nax eek§chan to Úohdibu / und to
29: Nahwu muh§cham nhe baudieß / und jeb tas §chei-
30: tan laizigi mir§t / Tam nhe buhs tomähr tapehtz
31: isniekt.

10. Bett

240. lpp.

1: 10. Bett es ghribbu ar §tippru Rohku / To ißraut
2: aran tahs Nahwes úaites / Und py úöw jembtees
3: úawa' Wall§tiba' / Turr buhß tam tad ar mann ween
4: lieds.
5: 11. Eek§chan preezibu d§iewoht muh§chiege: Turr
6: pallied§i mums Deews §chehlige. O Kungs peedohd
7: wi§úu muh§úu Parradu / Pallieds ka mehs ghaidam
8: no Úirrdes.
9: 12. Kad muh§úa §tunda pada=eedt klaht / Ka tad
10: muh§úa Titziba / alla§ch mohdriga gir / Tawam
11: Wahrdam titzeht §tippre / Ta warram ai§mickt zaur
12: JE§um Chri§tum / Amen.
13: HErr JE§u Chri§t wahr Men§ch und GOt / &c.

nezinâms

14: KUngs Jeh§u Deew und Zilwäk Bährs /
15: Mans weenigs Palligs / Preeks und Meers /
16: Tu zeetis leelu Mähdi§chan
17: Und ruhktas Mohkas preek§chan man.
18: 2. Tu ghribbedams man atpe§tiet
19: Jßlaid taw dahrgu Dwä§úeïiet
20: Ka eß Draugs tapt ar Deewu Tähw /
21: Tapehtz tu tawu D§iwieb dew.
22: 3. Es luhd§ohs zaur tawu ruhktu Mohk /
23: Zaur tawu Nahw pee Kru§ta Kohk /
24: Tu ghribb man Ghräzeneekam §chäliegh buht /
25: Kad Nahwes Stunda man buhß ghrut.
26: 4.Kad klaht ateeß manns pa§tars Laicks /
27: Und man nobalehs wiß mans Waigs /
28: Kad mannis Atzis reds näneek /
29: Und eß beß Wallohdas palleeck.
30: 5. Kad mannas Au§úis wairs nhe d§ird /
31: Und Bailieb úalau§ies mann Úird /

Kad

241. lpp.

1: Kad eß nhe warre§ch ar úaw Praht /
2: Sew pa§cham wairs labb abdohmaht.
3: 6. Kad wi§úi Zilwäk att§tahß man /
4: Nhe weens nhe warr nahkt pallighan /
5: Tad §tahw man klaht Kunghs JE§u Chri§t /
6: Nhe laid man Bähdohs i§úami§t.
7: 7. Dohd man ween meerig Nobrauk§chan /
8: Pa=ih§úinn wi§úu Wahrgho§chan /
9: Tohs ïaunus Gharrus no man treetz /
10: Ar tawu Gharr pee man palleetz.
11: 8. Teekams ta Dwä§úel no§kierahs /
12: Tad òem to tawahs Rohzinòahs /
13: Tahs Mee§úas laid eek§ch Semmes duß /
14: Kamehr ta pa§tar Deena buhß.
15: 9. Tad dod ar Preeku peezeltees /
16: Und pats tur mans Aisbildetays es /
17: Nhe úohdi pehtz teems Ghräkeems man /
18: Dohd §chälig muh§chig D§iwo§chan.
19: 10. Ka tu Kungs pats úohlidams úack:
20: Patteeß / patteeß / kas pee man nahk /
21: Mann Wahrdu turr / und eek§ch man titz /
22: Tas muh§chig palliks nhe úohdiets.
23: 11. Und jeb winò§ch laizig nomirries /
24: Tapehtz tomer nhe pa§uddies /
25: Bet eß ghribb ar úaw §tippru Rohk
26: No Nahwes Úait und muh§chig Mohk.
27: 12. To ißraut aran / pa§úarghaht /
28: Ka tam buhß d§iwoht pee man klaht
29: Eek§ch Preek und Liexmieb muh§chige /
30: Tur pallieds Deews mums §chälige.

13.O Kungs

242. lpp.

1: 13. O Kungs pammett wiß Noúeed§ieb /
2: Dohd ghaidiet mums ar Pazeetieb /
3: Kamer muhß §tunding atees klaht /
4: Eedroh§chinn muh§úu Úird und Praht.
5: 14. Ka wirß taw Wahrd palaisdamees
6: Mäs neek nhe warram ißbytees /
7: Bet JE§u Wahrda aismeegham
8: Und muh§chig labbi pa§tahwam / Amen.
9: HErr JE§u Chri§t ich weiß gar wol.
10: Jm Thon: Wenn mein Stündlein verhanden i§t.
11: Kungs JESU Chri§t es ghanne §innu /Ka man
12: ween reis buhs nomirrt :/: Bett kad tam buhs ta
13: notickt / Und ka es peeku§úi§chu / Ar úawu MeeSúu / to
14: es nhe §innu / Tas gir ween tawa` úohdiba` / Tu §inni
15: mannu pa§taru ghallu.
16: 2. Und ka mann (ka tu §inni /) zaur tawa Gharra
17: Dahwanu :/: Py töw ween tas labbakais Preeks / Eek-
18: §chan mannas Úirrdes gir: Und §tippre titzu ka tu
19: weens / Mann no Ghräkeem §kie§te noma§ghayis /
20: Und ar tawu A§úini attpirzis.
21: 3. Tad luhd§u es töw Kungs Je§u Chri§t / Patur-
22: ri mann py tahdu Prahtu :/: Und nhe leeds mann nhe
23: kahdu briedi / Ock Deews no töwim attkahpt: Bett
24: py töw pallickt §tippre / Kamehr ta Dweh§úela no
25: úawas Weetas / Eek§chan Däbbä§úu eebrauks.
26: 4. Ja tas warr buht tad dohd mann Kungs /
27: Prahtige no §chennenes no§kirrt :/: Ka es úawu
28: Dweh§úel ar pillu Prahtu / Pawehïu tawahs Roh-
29: kas: Eek§chan tahdu Titzibu weegle und liexmige /
30: Us úawu Ghulltu jeb zi§úu / Warru no §chennenes
31: nobraukt.

5. Bett

243. lpp.

1: 5. Bett ja tu ghribbi us lauku / ar laupi§chanu
2: wirß úwe§úchu E§chu :/: Uhdens Ghräka / Karr§tuma`
3: jeb Auxtuma` / Jeb zaur Mehºa Trummeems: Pehtz
4: tawu Prahtu mann attjembt /Tad tee§úa mann
5: Kungs ka tu §inni / Ka es d§iwodams us töw titzeyu.
6: 6. Bett ja es ar leelu úahp / Mann nhe parei§e tur-
7: rähtoß: Jeb eetu / jeb pliks ghullätu / Und applam
8: mell§chu: To Kungs tu mann nhe peelaggadi / Ai§to
9: es nhe attghadayohs / Und nhe warru att§ietees.
10: 7. Ock Kungs dohd mann Nahwes mohkahs / di-
11: §chane turrähtees :/: Und pallied§i ka manna Úirrds
12: Weeglam tohp no§pee§ta: Und ka kahda Úwetze
13: beß leelu §ahp / Us tawu nheno§eegu§chu A§úini iß-
14: d§ee§t / Kattru tu mannis dehï e§úi ißlehyis.
15: 8. Tomähr es nhe gribbu töw mahziet / Neds
16: Mannu Ghallu rahdiet :/: Bett py töw alla§chieh pal-
17: lickt / Us tawu Wahrdu zärrädams: Und titzeht ka
18: tu ka tas leels Kungs / Tahs d§iewibas mann att-
19: pe§tie§úi / Es mirr§tu jeb kur buhdams.
20: 9. Tapehtz úawa` Prahta` / mann wi§kim töw
21: padohmohs :/: Ai§to ta Nahwe gir mann par Auglu
22: Bett tu e§úi manna d§iewiba: Und mannu Mee§úu
23: beß wi§úu Waidu / To es tee§cham §innu / pa§tara`
24: Deena` / Py muh§chigas d§iewo§chanas usmohdena§úi.
25: Ach lieben Chri§ten §eid getro§t.
26: OCk myïi Chri§titi Ïaudis e§úeeta droh§chi / Kapehtz
27: juhß ta i§úaby§tatees :/: Kad mums tas Kungs úohdi /
28: Laideeta mums no Úirrds dibben úatziet: To úohdibu
29: ä§úam mehs ghann pellniyu§chi / to buhs ick kattram
30: att§ietees / nhe weens nhe drie§ta to leektees.

2. Eek-

244. lpp.

1: 2. Eek§chan tawahms Rohkams mehs dohdamees /
2: O Deews tu myïais{myïas} Tähws :/: Ai§to muh§úa Staigha-
3: §chana gir py töw / Scheitam mums nhe ghribbahs iß-
4: dohteeß: Kamähr mehs §chinny buhda 䧧am / Gir
5: Waidi ween / Mohkas und bähdas / Py töw mehs Pree-
6: ku ghaidam.
7: 3. Nhe kahdu Wahrpu tas Quee§chaghrauds näß /
8: Ja tas nhe eekriet Semmeh :/: Ta buhs arrid§an muh§-
9: úai §emmigai Mee§úai / Par Pie§chlu und Pällnu tapt:
10: Pirms ta nahk tanni ghodiba' / Kattru tu Kungs Chri§t
11: mums e§úi §attai§úiyis / zaur tawu Noee§chanu py Tähwu.
12: 4. Kapehtz ghribbam mehs dauds tad bytees / Par to
13: Nahwu wir§úon §chahs Semmes :/: Tomähr ween reis
14: gir ja=mirr§t / O labb tam kaß §cheitan gir biyis: Katters
15: ka Simeons aißmeeg / Úawus ghräkus att§ie§t / Chri-
16: tum úayämm / Ta buhß tam zillwäkam nomirrt.
17: 5. Apdohma tawu Dweh§úel / pa§úargi tawu Mee§úu /
18: Laid Deews tas Tähwß ghada :/: Winòa Engeli tawi
19: úarrgi gir / Paghlabbo töw no wi§úu ïaun: Ja ka kahda
20: kluxtama Wi§ta úawus zahli§chus / Apúäds ar úaweems
21: §pahrni§cheems / Ta darra Deews arrid§an mums Nab-
22: bageems.
23: 6. Mehs ä§úam nomöda' / jeb ghullam / Tad tomähr
24: mehs Deewam peedärram :/: Us Chri§tum mehs ä§úam
25: Chri§titi / Tas warr tam Wällam prettie §tahweht: No
26: Adamu us mums nahk ta Nahwe / Chri§tus pallieds
27: mums no wi§úahm bähdam / Tapehtz úlahweyam mehs
28: to Kunghu.

Wenn

245. lpp.

1: Wenn mein Stündlein verhanden i§t.
2: KAd manna Stundinòa daggayu§úi gir / Und
3: man jabrautz manns zell§ch :/: Tad pawaddi
4: mann O Kungs JESU Chri§t / Beß palligi
5: mann nhe att§tah: Mannu Dweh§úel manna`
6: pa§tara` ghalla` / Es pawehïu tawahs Rohkas /
7: Tu to ghann labb pa§úarrgha§úi.
8: 2. Manni Ghräki mann ïoht ehdieß / Man-
9: na §innama Úirrds mann mohzies :/: Ai§to
10: manno Ghräko tick dauds ka Juhris §mill§chi /
11: Tomähr es nhe ghribbu ißbailotees: Peemin-
12: neht ghribbu es tawu Nahwu / Kungs JE§u
13: Chri§t tawes úarrkans A§úins / Tee mann ghann
14: usturrehs.
15: 3. Eß äßmu weens Lohzeklis py tawu Mee§-
16: úu / Par to es preezayohs no Úirrds :/: No töw
17: es nhe leekohs no§kirrtees / Nahwes Mohkahs
18: und bähdohs buhdams: Jeb es mirr§tu / tad es
19: töw mirr§tu to muh§chigu d§iewo§chanu e§úi tu
20: mann Ar tawu Nahwu attpirzis{arrpirzis}.
21: 4. Kad tu no Nahwes auk§cham zehlees e§úi /
22: Tad es úawa` Kappa nhe pallick§chu :/: Tawa
23: Däbbä§úo Kahp§chana manns Preeks gir /
24: Tahs Nahwes Jßbail tu warri payembt: Ai-
25: §to kur tu e§úi / turr es nahk§chu / Ka es muh§chie-
26: ge py töw d§iewo und äßmu / Tapehtz es liex-
27: modams aisbrauzu.
28: 5. Nu brauzu es py JE§um Chri§t / Man-
29: nas Rohkas iß=§teepdams :/: Nu ghullu es und
30: du§úu labb / Nhe weens Zillwähks warr mann
31: usmohdenaht :/: Ka JE§us Chri§tus Deewa
32: Dähls / Tas atdarries mann tahs Debbeúúes

Durr-

246. lpp.

1: Durrwis / Und weddies eek§chan to muh§chigu
2: D§iwoúchanu / Amen.
3: Auff meinen lieben GOTT.
4: US mannu myïu Deewu / zerreyu es zeeßdams
5: bähdas und Waidu / Tas warr mann alla§ch pe-
6: §tiet / no Nhelaim / Lixtu / und Mohkam / Mannu
7: Nhelaim warr tas pahrwehrt / Wi§úas leetas §tahw
8: winòa Rohkas.
9: 2. Jeb mann manni Ghräki kahrdena / Nhe ghrib-
10: bu es tapehtz i§úami§t / us Chri§tum ghribbu es zer-
11: reht / und tam ween úöw païautees / Tam es úöw
12: padohmohß / Jeb d§iewodams jeb mirrdams.
13: 3. Kad mann ta Nahwe noh§t jämm / Gir ta
14: Mirr§chana manni Augïi / und Chri§tus gir manna
15: D§iewiba / Tam es úöw padohmohs / Es mirr§tu
16: §chodeen jeb riete / Mannu Dweh§úel tas labbe
17: ghlabbohs.
18: 4. Ock manns Kungs JE§u Chri§t / Katters tu
19: tick rahme / Mannis dehï py Kru§tu e§úi nomirris /
20: Und mann to Däbbä§úu attpirzis / und mums wi§-
21: úeem ween lieds / To muh§chigu §chäla§tibu.
22: 5. Amen ik kattra` §tunda' / úacku es no Úirrds dib-
23: ben Tu ghribbätu mums waddiet / Kungs Chri§te
24: alla§chien / Ka mehs tawu Wahrdu / Muh§chige war-
25: ram úlaweht / Amen.
26: Obiges Lied reimwei§e.

nezinâms

27: US manna §chälig Deew /
28: Und milig Debbeß Täw /
29: Es alla§ch zerr und ghaidu
30: Eek§ch mohkams / Úahp und Waidu /
31: Deews noghree§t warr tas Mohkas /
32: Tas §tahw wiß winòam Rohkas.

2.Jeb

247. lpp.

1: 2. Jeb manni Ghräk man koh§ch /
2: Es tomer palleek droh§ch
3: Us Chri§tum JE§um zerrdams /
4: Und tam no Úirrds peekerdams /
5: Chri§tus pee Kru§t ißtwietzis /
6: Tohs Ghräkus ir nolitzis.
7: 3. Kad mann ta Nahw noh§t òemm /
8: Ar Meer und Preek es eem /
9: JE§us to Nahw uswarrys /
10: Par úaldu Meegh ir darrys /
11: Ta Mirr§chan kait näneeka /
12: Bet wedd pee mu§chig Preeka.
13: 4. O JE§u Chri§t milays /
14: Mans läniegs Pe§titays /
15: Taw näno§eed§ig Mir§chan /
16: Jr manna Debbeß Pirk§chan /
17: Mums wi§úeems §chälig dohda
18: Taws Wal§tibs muh§chig Ghohdu.
19: 5. Amen úack tagghadin /
20: No Úirds und alla§chin /
21: Kungs Chri§te tu mann waddies /
22: Und zaur taw Gharru weddies /
23: Ka eß warr labb pa§taweht /
24: Tew muh§chig muh§cham úlahwet / Ame~.
25: Jch weiß ein ewigs Himmelreich.
26: ES §innohs weenu muh§chigu Däbbä§úa=wall§tibu /
27: Tha gir iht krahßne darrita / Nhe no Úuddrabu
28: neds úarrkanu Sälltu / Ar Deewa Wahrdu muhräta.
29: 2. Eek§chan to d§iewo Deewa Dähls / Tas Behr-
30: nings JE§us Chri§tus / Us kattru wi§úa manna zerriba
31: gir /Kamehr es py to nahku.

3. Es

248. lpp.

1: 3. Es äßmu weens nabbags Zeïïa wiers / Buhß
2: §taighaht úawu zeïïu / Eek§chan to muh§chigu Tähwa
3: Semm / Es luhd§cho no mann nhe att§taht.
4: 4. Ar mannu A§úini e§úi tu attpe§tiets / Es myïo töw
5: no Úirrds / E§úi pazeetiegs tawahß bähdahß / Es ghrib-
6: bu parwehrt tawas úahpes.
7: 5. Kad tu e§úi Deewabiyatais / und ey py laiku / Py to
8: úwätu Deewaghalldu / Wi§úus tawus Ghräkus und No-
9: §egummus / Es nhe ghribbu wairs peeminneht.
10: 6. Jeb no töw wi§úi Zillwäki / Attkahp §cheit wir§úon
11: Semmes / Es ghribbu töw pa úahneem buht / Taws
12: Preeks und ghellbe§chana tapt.
13: 7. Rauda§chana by manns pirrmais Ballxnis / Ar
14: Rauda§chanu es peed§immu / Ar Rauda§chanu näß mann
15: attkall noh§t / Teems Tahrpeems par Barribu.
16: 8. Tomähr es §innu ka §chy manna Mee§úa / Eek§chan
17: Kappu nhe pallix / Pa§tara' deena no jaukeem Engïeem /
18: Usmohdenata py muh§chigu Preeku.
19: 9. Turr pallied§i mums JE§us Chri§t / Katters muh§-
20: úo dehï e§úi mirris / Und mums ar tawu ruhktu Nahwu /
21: To Däbbä§úo wall§tibu attpirzis.
22: 10. Laideeta mums wi§úi lieds / Tam Kungam luhkt /
23: no Úirrdes dibben / Par úawu leelu lehnibu / zaur JE-
24: §um Chri§tum / Amen.
25: Ach wie elend i§t un§er Zeit.
26: OCk ka behdiga gir muh§úo d§iewo§chana / Schei-
27: tan wir§úon §chahs Semmes :/: Ghann peepeh§ch
28: tas Zillwähks peeghullahs / Mums buhs wi§úeem
29: nomirrt: Scheitan eek§chan §chahs Wahrgo§em-
30: mes / gir wi§úur Bähdi unde Darrbs / Jeb töw
31: ghann labb ißdohdahs.

2. Ock

249. lpp.

1: 2. Ock Adama Krittums und No§egummi / To
2: wi§§u us mums zehl :/: Ock Deews mahzi tu mums /
3: Ka mehs to parei§e att§ie§tam: Ka mehs tick ackli
4: und §tullbi ä§úam / patt Nhelaimes widdu buhda-
5: mi / Nhe gir tas leels brienums?
6: 3. Kungs Deews tu muh§úo ghellbe§chana e§úi /
7: Tawu Palligu mums úuhti :/: Ai§to tu tawus Ïau-
8: dis nhe aißmirr§ti / Kattri úöw py töw ghree§chahs /
9: Ar tawu Gharru §tahwi mums klaht / Weenu
10: §chehligu Stundinòu arrid§an dohd / zaur JE§um
11: Chri§tum / Amen.
12: Jch hab mein Sach GOtt beimge§tellt.
13: ES Deewam pawehl mannu Leet' /
14: Lai darr ar mann / ka` wiòs pats §chkeet /
15: Buhs man wehl ilgak d§iewot §cheit /
16: Jeb drieds pabeigt /
17: Es wiòòa Praht gribb alla§ch teikt /
18: 2. Manns Laiks buhs Deewam ween patikt /
19: Es wiòòam nhe gribb Mehru likt.
20: No manneem Matteem nhe warr Kri§t /
21: Nhe weens isri§t /
22: Deews tohs pa weenam gann pa§ie§t.
23: 3. Úchie Paúaul ir weens Wahrgu=nams /
24: Pilns no Úird=eh§tnnm in Behdams /
25: Mehs d§iewojam gann ma§u Bried' /
26: Tas Brieds is§chíied /
27: Nekahds bes Rai§ehm úcheitan miet.
28: 4. Tas Zilweks ir weens Semmes=wahrgs /
29: No Mahtesa d§immis pliks ka Tahrps /
30: Tam nhe ir klaht / nei mag / nei dauds /
31: Nhe Mantas Grauds /

Neds

250. lpp.

1: Neds òemm ko lieds / kad tas ahsbrauz.
2: 5. Ko palieds Mant' in Baggatib'?
3: Pahrpraúchann / Mielib / Úirds=lepnib'?
4: Nhekahda Sahl preeúch Nahwes augs /
5: Manns Kri§tiets Draugs.
6: Kas d§iewo / mir§t / kaut ganna jauks.
7: 6. Úchodeen tu e§úi §tipris in pikts;
8: Mirroòa Schíir§ta^ riet eelikts;
9: Kaut úaïïojs gann / ka Puííu=lauks /
10: Drieds projam brauks /
11: Pahr Úaphem wi§§i wi§§ur úauks.
12: 7. Ta' weens pehz ohtra tohp ahswe§ts /
13: No muhúams Azzims Kappa' ne§ts /
14: Úchodeen pehz tewim raud in kauz /
15: Riet wairs nhe úauz /
16: Nei tawu Gohdu ahsòemm dauds.
17: 8. Mahz muhs apdomaht labb / ak Deews!
18: Ka mums buhs wi§§eem mirt pateeú' /
19: Mehs úche nhe warram muh§cham buht /
20: Tas leekahs gruht' /
21: Jkweens pee úewim to gann juht.
22: 9. To Grehki darr / kas eek§ch{eeí§ch} mums miet /
23: No teem us mums ta Nahwe kriet;
24: Tah riej in plehúch us weenu kohp' /
25: Ko ween atrohd /
26: Nhe behdadamm wi§§ muhúu Gohd'.
27: 10. Jkdeenas man buhs red§et Rai§' /
28: Jn eh§t ar Behdahm úawu Mai§ /
29: Kad Deews mann gribb pee úewim úaukt /
30: Tad gribbu traukt /
31: Labpraht no úchies Paúaules braukt.

11. Ja

251. lpp.

1: 11. Ja man tee Grehki Úirdi koh§ch /
2: Es tomehrt gribbu palikt drohúch /
3: Es §inn / ka tu mans mieïais Deews /
4: Par mann pateeú' /
5: Taw Dehlu Nahwei dewis e§§' /
6: 12. Úchis mans Kungs Kri§tus / taiúns in úwehts /
7: Par manneem Grehkeem nonahwehts;
8: Bet augúchan zehlees man par Preek' /
9: Ar leelu Spehk' /
10: Tai Nahwei jehmis úawu Schíeph'.
11: 13. Tas Welns man nhe warr darrit Skahd /
12: Kri§tus tam úawu Spehku rahd /
13: Ar úawams A§§inims tik breeúm' /
14: Tahs Elles=leeúm'
15: Jsd§ehúis / man par Preekas=d§eeúm.
16: 14. Tam d§iewot / tam es gribbu mirt /
17: Wi§§=ruhkta Nahw muhs nhe buhs §íirt:
18: D§iews mirris winòam es peedarr' /
19: Wiòúch ween mann warr
20: Eepreezinat ar úawu Garr'.
21: 15. To preezajos ikkattru Bried' /
22: Kad manna Úirds isbaile^s kriet:
23: Es §inn / ka es zaur Kri§ti Spehk' /
24: Ar leelu Preek' /
25: Tapúchu peezelts no Nahwes=meeg'.
26: 16. Deews muh§us Kaulus kohp wi§§ur /
27: Tohs wi§§us úawa' Sinòa^ turr /
28: Nho teem nhe buhs nhe weenam §u§t /
29: Jeb tee úapuh§t /
30: Jeb wi§§ai Pelnu=kahrta^ kïuh§t.
31: 17. Man teeúcham / pehz úcho Behdu=laik /

Buhs

252. lpp.

1: Buhs §kattiet Deewa Preezas=waig' /
2: Ar Ïiekúmib muh§cham tur d§iewot;
3: To Deews man dohd!
4: Tam ween es úakku Úlaw in Gohd'.
5: 18. Ak! Deewa Dehls / Kungs Je§us Kri§ts /
6: Par manneem Grehkeem Kru§ta' úi§ts /
7: Mann tawa's Wahtis d§iïï' eeúlehds /
8: Pehz tew' es brehz' /
9: Us tew ween mannas Azzis reds.
10: 19. Amen / Deews / dohd mums úwehteems mirt /
11: To luhd§am mehs ar Mutt in Úird':
12: Dohd / ka mehs tohpam wi§§i lieds /
13: Par ma§u Bried' /
14: Kur tawa Debbes=draud§e miet.
15: HErr ich denck an jene Zeit.

Kristofors Fîrekers

16: Kungs / tas Laiks man Prahta^ §tahw /
17: Kad man doht buhs labbu Nakti /
18: Jn kad iszee§t buhs to Nahw /
19: Kad tah nahks ar Makti:
20: Tur ar daud§eem ja=ziek§tahs /
21: Ja=kaujahs /
22: Teeúcham / nhe par Jakti.
23: 2. Tad buhs ja=zeeúch Mohku dauds /
24: Elle §tahwehs manna^ Preek§cha^ /
25: Behdas / kas to Sirdi §chòauds /
26: Bailes ahra` / eek§cha`:
27: Breeúmigs Úahtans arrid§an
28: Skaities man
29: Mannus Ghrehkus preek§cha`.
30: 3. Mannas Azzis truhk§t in ieg§t /
31: Wi§§i manni Prahti §uhdahs /

Jr

253. lpp.

1: Jr tas Waid§iò§ch niezin niek§t /
2: Wi§§as Meeúas truhdahs /
3: Kruhtis úmaggi puhúch in elúch /
4: Mehle melúch /
5: Jn tee Wahrdi kïuhdahs.
6: 4. Mannas Kahjas Leddus kïuh§t /
7: Úirds ta úlahp§t in lezzar weenu /
8: Úweedri kahúchu pluh§tin pluh§t /
9: Nakti gruht / ir Deenu
10: Reds / zik dauds man ja=panne§§ /
11: Teekams es
12: Appakúch Semmes leeno.
13: 5. Kautúchu es nu úuhd§ejs gann;
14: Tatúchu / pehtz nhe tik dauds Deenahm /
15: Salúchi / Tahrpi ehdies mann';
16: Tas jaw buhs ikweenam:
17: Pelno^s tohpam mehs gann drieds /
18: Wi§úi=lieds /
19: Kad mehs Bedre^ leenam.
20: 6. Stahw tad man / ak JE§hus! klaht /
21: Schinnis manna^s gruhta^s Behda^s /
22: Nhe leez manni úamaitaht /
23: Kad man Úirds ta' ehdahs:
24: Tawas dahrgas Nahwes dehï /
25: Luhd§os wehl /
26: Laid tahs Bailes úehdahs:
27: 7. Nhe dohd behdaht wairs tik dauds /
28: Pehz úchiem isniek§tammahm Leetahm /
29: Dohmaht us to Debbes=drauds /
30: Kurp mehs mir§toht eetam:
31: Tad es úewi gribbu traukt /

Pree-

254. lpp.

1: Preezigs braukt /
2: No úchiem Behdu=weetahm.
3: 8. Kad es buhúchu isgullejs /
4: Úawu gaººu Nahwes=meegu /
5: Jn to Nahwi pahrwarrejs /
6: Zelúchos es ar Preeku:
7: Debbe§§ buhs mans muh§chigs Nams /
8: Paleekams /
9: Jauks in §kaidrs pahr leeku.
10: 9. Tur es ar teem Enìeïeem /
11: Jn ar wi§§eem Jsred§ehteem /
12: Manneem Raddeem / Draud§inòeem /
13: Zitteem úapulzehteem /
14: Deewu teikúchu arrid§an:
15: Usòemm mann' /
16: Deews / pee taweem Swehteem.
17: XXVII.
18: Vom Begräbniß.
19: Mit Fried und Freud ich fahr dahin.
20: AR Meeru und Preeku es brauk§chu proyam /
21: Eek§chan Deewa Prahtu / Droh§cha gir
22: manna Úirrds und Prahts / Weegla und klu§úa /
23: Ka Deews mann úohliyis gir / Ta nahwe gir
24: manns Meegs tappis.
25: 2. To darra Chri§tus patee§úa Deewa Dähls /
26: Tas yh§täns Pe§titais / Kattru tu mann / O
27: Kungs / e§úi litzis räd§äht / Und mahzi pa§iet /
28: Ka tas ä§úohts ta D§iewiba und Pe§ti§chana /
29: Eek§chan bähdahms und Arrid§an eek§chan
30: mirr§chanu.
31: 3. To e§úi wi§úeems paradiyis / Ar leelu §chä-

la§ti-

255. lpp.

1: la§tibu / Py tawu Wall§tibu to wi§úu pa§úaul / Li-
2: tzis aitzeenaht / zaur tawu úwähtu dahrgu Wahr-
3: du / Katters gir wi§úahs mallahs att§kanneyis.
4: 4. Winòs gir ta Pe§ti§chana und úwähta ghaiß-
5: ma / Preek§chan teems Paggaòeems / Apghaiß-
6: moht / tohs kattri töw nhe pa§ie§t / Und ghan-
7: niet / Winòs gir tawo ïau§cho J§raela / Úlawa /
8: Ghohds / Preeks und Liexmiba.
9: Mitten wir im Leben §ind.
10: PAtt labba` d§iewo§chana` / Mums ta Nahwe úa-
11: yämm :/: Kurr mehs meckleyam kas pallieds /
12: ka mehs §chäla§tibu attrohdam / Tas e§úi tu Kungs
13: weens / Muh§úi No§eegummi gir mums §chähli /
14: Kattri töw Kungs apkaitenayu§chi gir / Swähts
15: Kungs Deews / Úwähts warräns Deews /
16: Úwähts §cheligais Pe§titais / tu muh§chiegs Deews
17: Nhe leetz mums eeghrimbt / eek§chan tahs ruhktas
18: Nahwes bähdams / Kyrie elei§on.
19: 2. Nahwes Widdu kahrdena / Mums tahs El-
20: les Rykle :/: Kas ghribb mums no tahdeem bäh-
21: deem Attkall atpe§tiet? To darri tu Kungs weens /
22: §chähl gir tawaim §chäla§tibai / Muh§úi Ghräki und
23: leela Waina: Úwähts Kungs Deews / Úwähts
24: warräns Deews / Úwähts §chehligais Pe§titais /
25: Tu muh§chiegs Deews / Nhe laid mums i§úami-
26: §tees / Par to d§iïïu Elles Leeßmi / Kyrie elei§on.
27: 3. Widdu eek§chan Elles bailibas / muh§úi Ghrä-
28: ki mums eed§än :/: Kurr buhs mums tad nobehkt /
29: kurr mehs warram pallickt? Py töw Kungs Chri-
30: §te ween / Tawu dahrgu A§úini e§úi tu ißlehyis /
31: Katters par wi§úu Ghräku ghann darra / Úwähts

Kungs

256. lpp.

1: Kungs Deews / Úwähts warräns Deews Úwähts
2: §cheligais Pe§titais / tu muh§chiegs Deews Nhe laid
3: mums no=alloteeß / No tahß ih§tänas Titzibas / Ky-
4: rie elei§on.
5: Nun la§t uns den Leib begraben.
6: NU laideeta mums to Mirroni aprackt / Par to nhe
7: kahdu Júúamiúúe§chanu turreht / Tas Jauna`=deena'
8: attkal auk§cham zellúúeeß / und nhe úatruhdähts preek-
9: §chan nahx.
10: 2. Semme gir tas / und no thas Semmes / Par Seem
11: tas attkal taps / Und no tahs Semmes attkal auk§cham
12: zellúeeß / Kad Deewa Ba§une att§kannehs.
13: 3. Winòa Dweh§úele d§iewo muh§chige eek§chan
14: Deewu katters to §cheit aran tyhras §chäla§tibas / No
15: wi§úeem Ghräkeem und No§eegummeem / zaur úawu
16: Dählu attpe§tiyis gir.
17: 4. Winòa Bähdi / Nhelaimiba und Waidi / Gir
18: dabbuyu§chi úawu labbu ghallu / Winòs gir ne§úis Chri-
19: §ti Naßtu / Gir Nomirris und d§iewo wehl.
20: 5. Ta Dweh§úele d§iewo beß wi§úas úuhd§e§chanas /
21: Ta Mee§úa ghull ihs tai Jaunai=deeni / Kad Deews to
22: ap§kaidrohß / Und muh§chigu Preeku tay dohß.
23: 6. Scheit gir tas Zillwähks bähdahs biyis / Bett turr
24: tas attkal att§pirx / Eek§chan muh§chigu Preeku und
25: Liexmibu / Spiedehs ka ta §poh§cha Úaule.
26: 7. Nun att§tayam mehs to §cheit ghulloht / Und ee-
27: tham mahyahs úawu zeïïu / úattai§úameeß arrid§an ar
28: wi§úu Úirrdi / Ai§to ta Nahwe mums arrid§an pee=eedt.
29: 8. To pallieds mums Chri§tus muh§úo Preeks / Kat-
30: ters mums zaur úawu A§úini gir attpe§tiyis / No tha
31: Wälla Spähku und muh§chigu Mohku / Tam gir Úla-
32: wa / Ghohds und Patteitziba alla§chien / Am.

So

257. lpp.

1: So la§t uns den Leib behalten.
2: TAd laideeta mums to Mee§úu abglabboht / Deews
3: winòa Dweh§úel úarrgahß / Tas ween to apghah-
4: dahs / Ka winòs to §inna / bett mehs nhe prohtam.
5: 2. To zerreyam mehs und titzam / Ka mehs wehl
6: attkal red§e§úimeeß / Kad mehs zell§úimees no tahs
7: Semmes / und preek§chan Úohdu nahxim.
8: 3. Nu ghulli / teekams Deews töw und wi§úeem /
9: Úawu Ba§un lix d§irrdeht / Ka wi§úo preek§cha taps
10: la§úeets / Kas §läppäne gir notitzis.
11: 4. Deews pallied§i mums ka mehs wi§úi lieds / Eek-
12: §chan Titzibas d§iewoyam ghohdige / Pehtz preezige no
13: §chennenes §kirram / Und preek§chan tawu Úohdibu
14: labbe pa§tahweyam / Amen.
15: Ein anders.
16: O JE§u wi§úas Pa§úaules Ee§akums / Nu eepreezini
17: mums kattri mehs no§kummu§§chi ä§úam / zaur ta-
18: wu ruhktu Nahwu / Und pallied§i mums Kungs no
19: wi§úam bähdam / Ka mehs nhe úamaitayam / Kad
20: mums buhß nomirrt / Kyrie elei§on.
21: Collecta beym Grabe.
22: O Wi§úewalditais Kungs und Deews / Katters
23: tu mums zaur to Mutt tawa úwähta Apu-
24: §tuïa Pawila e§úi mahziyis / ka mums par teem
25: kattri eek§chan Chri§to duß / nhe buhß bähdateeß.
26: Mehs luhd§am töw / ka mehs ar wi§úeem Titzi-
27: geem warram weßti tapt eek§chan to muh§chigu
28: Preeku / Kad taws Dähls nahx úohdiet tohs
29: d§iewus und Mirronus / zaur to pa§§cha tawa
30: Dähla muh§úa Kungha JESU CHri§ti ruhktu
31: Mohkams und Nahwu / Amen.

Ein

258. lpp.

1: Ein anders.
2: O Wi§úewallditais Kungs und Deews / Katters
3: tu zaur to nomirr§chanu tawa Dähla tohs
4: Ghräkus und to Nahwu par Úmeeklu darri-
5: yis / und zaur winòa Auk§cham zell§chanu to
6: Nheno§eed§ibu und to muh§chigu d§iewo§cha-
7: nu attkal attne§úis e§úi / ka mehs no tha Wälla
8: Spähku attpe§titi / und zaur to pa§§chu Auk-
9: §cha`m zell§chanu irr muh§úai Mee§úi no teem
10: mirroneem attkal buhs usmohdenatai tapt.
11: Dohd mums §chehlige / Ka mehs to §tippre und
12: no wi§úas Úirrds titzam / und to preezigu Auk-
13: §cham zell§chanu muh§úas Mee§úas ar wi§úeem
14: Swähteem dabbuit warram / zaur to pa§§chu
15: tawu mylu Dählu muh§úu Kunghu JE§um
16: Chri§tum / Amen.
17: XXVIII.
18: Vom Jüng§ten Tage und ewigen Leben.
19: Wacht auf ihr Chri§ten alle / Wacht auf &c
20: USmoh§teeta wi§úi juhß Chri§titi Ïauds / Usmoh-
21: §teeta no wi§úas Úirrds :/: Eek§chan §chahs
22: Wahrgo§emmes / Ußmoh§teeta / nu gir leels laiks:
23: Tas Kungs dries nahx / Ta deena meckle úawu Wa-
24: ckaru / Tohs Ghrezeneekus tas pa§uddenahß / Kas
25: warr preek§chan to pa§tahweht.
26: 2. Nauda / Mannta nhe darries labb Mums nhe
27: pallied§ehß muh§úa Leppniba :/: Töw buhs to dries
28: att§taht / Kad nahk ta ruhkta Nahwe: Jeb gir töw
29: ghann jauks Waigs / Jeb e§úi tu jauns und bag-
30: gahts / Deews warr töw peepeh§che úamaitaht / Eek-
31: §chan weenu Atzis mircklu.

3. Ta

259. lpp.

1: 3. Tapehtz wi§úi juhß Chri§titi Ïaudis / Kattri
2: juhß §cheitan e§úeeta :/: Att§tayeeta no juh§úu
3: Leppnibu / Und ghaideeta juh§úu laiku: Ghribbaht
4: juhß py Deewu d§iewoht / Tad meckleyeeta to muh-
5: §chigu baggatibu / Winòs jums to baggatige dohs /
6: Und pallied§ehß no wi§úahms bähdams.
7: 4. Deewa Wahrds gir mums dohts / Aran tyh-
8: ras §chäla§tibas :/: Ka mums pehtz to buhß d§iewoht
9: Und §öw úattai§úiteeß: Tad laideeta mums to wära`
10: jembt / Und ar to Úirrdi py to peelipt / Ja mehs no
11: to attkahp§im / Tad ä§úam mehs pa§u§ti.
12: 5. Ock nhe buhtu tas peed§immis / Katters Dee-
13: wa wahrdu pullgo :/: Tas gir wi§kim úamaitahts /
14: Und §taigha patt nacktz widdu: Pills Ghräko und
15: Kauno / Und apúmey to Deewa Wahrdu O way tay
16: leelai Nhelaimibai / Winòa Dweh§úele palleek muh-
17: §chige pa§u§ta.
18: 6. Tohs Nabbagus kattri py jums d§iewo / Tohß
19: ußluhkoyeeta :/: Tee jums leelu Kaunu darries / Kad
20: juhß Úohda` §tahweh§úeeta: To buhs jums arrid§an
21: §innaht / Ka Deews nhe gir nomaxatins / Und kas
22: teem Nabbageem gir labbe darriyis / Tas turr úa-
23: wu Allgu dabbuis.
24: Es i§t gewißlich an der Zeit.
25: PAttees nu buhß tas ih§täns laiks / Ka Deewa
26: Dähls atteeß :/: Eek§chan leelas úawas Ghodi-
27: bas / Úohdiet tohß labbus und ïaunus:Tad nhe
28: buhs Úmee§chanas laiks / Kad wi§úas leetas ar Ug-
29: guni úaddex / Ka Peteris no to raxta.
30: 2. Ba§unes d§irrdehs att§kannam / Pa wi§úas Pa§-
31: úaules ghallam :/: Tad tudeïï auk§cham zell§úeeß /

Wi§-

260. lpp.

1: Wi§úi Mirroni peepeh§ch / Bett tee kattri wehl d§ie-
2: wi gir / Tohß tas Kungs weena` Atzesmirckly /
3: Parwehrtieß und attjaunahß.
4: 3. Pehtz to weenu ghramatu nola§úies / Eek§chan
5: kattru gir eeraxtiets :/: Ko wi§úi Zillwäki jauni und
6: Wätzi / Wir§úon Semmes gir darriyu§chi: Tad ick
7: kattris pattee§úe / D§irrdehs ko tas gir §tradaiys /
8: Kamähr tas §cheit gir d§iewoyis.
9: 4.O Way tam pa§§cham katters gir / Ta Kun-
10: gha Wahrdu nitzinayis :/: Und ween wir§úon Sem-
11: mes rietohs und wackarohß / Us leelu Manntu do-
12: mayis: Tas pattees itt pliks pallix / Und buhs ar
13: to Wällu eedt / No Chri§to eek§chan Elles.
14: 5. O JE§u pallied§i tanny laika' / Pehtz tawu
15: ruhktu Mohku :/: Ka es §chäla§tibas ghramata` /
16: Eeraxtiets tohpu attra§ts: To es arrid§an §tippre
17: titzu / Ai§to tu e§úi Wällu úohdiyis / und man-
18: nu Parradu nomaxayis.
19: 6. Tapehtz e§úi tu mann Aißbilldetais / kad tu
20: attkall attee§úi :/: Und la§úi mann no tahs Ghra-
21: matas / Eek§chan kattras tawi Titzigi raxtiti gir: Ka
22: ees ar úaweem Brahli§cheem / eek§chan tawu Däb-
23: b䧧u warru ee=eedt / Kattru tu mums e§úi nopellniyis
24: 7. Kad es / O kungs / úawus Ghräkus apdoh-
25: mayu / Mannas Atztinòas A§úarus rittina :/: Bett
26: kad es to muh§chigu Preeku apdohmayu / Manna
27: Úirrds liexmodameeß uslätz :/: Pallied§i Kungs /
28: ka es tawu Waigu Warru red§eht ar úaweem A-
29: tzeem / Eek§chan to muh§chigu d§iewo§chanu.
30: 8. O JE§u Chri§t tu illge kahwe / Ar tawu Pa-
31: §taru=deenu :/: Teems Zillwäkeems toph ïohte

bail /

261. lpp.

1: bail / No leelu Waidu us Semmes: Nahtz tock /
2: nahtz tock tu leels Úohgis / und attpe§ty mums
3: §chehlige / no wi§úu ïaunu / Amen.
4: Obiges Reimwei§e.

Kristofors Fîrekers

5: ÚChis teeúcham ir tas pehdigs Laiks /
6: Ka Deewa Dehls kïuhs nahzis;
7: Tad mums taps red§ehts Kri§ti Waigs /
8: Kad wiò§ch buhs úohdiet úahzis;
9: Tur Úmeekli warren dahrgi buhs /
10: Kad wi§§ no Ugguns apriets kïuhs /
11: Ka' Deewa Rak§to^s la§§am.
12: 2. Ar Bah§unahm buhs trohkúchòis tahds /
13: Kas ees lieds Paúauls Gallam;
14: Tad zelúees drieds / Labs / Ïauns jebkahds /
15: No wi§§ahm Semmes Mallam:
16: Tas buhs ar wi§§eem Mirruúcheem;
17: Bet kas wehl d§iews no Zilwekeem /
18: Taps Azzumirkli parwehr§ts.
19: 3. Us to kïuhs d§irdehts nola§§am /
20: Ko úchis jeb tas buhs §trahdais /
21: Tur arri klauúies noteizam /
22: Ko buhúi runnais / gahdajs:
23: Ko ween tu buhúi nogrehkojs /
24: Jn tomehrt wiß nhe no§chehlojs /
25: Úcheit úawu Muh§chu buhdams.
26: 4. Ak wai! ak wai! tam Zilwekam /
27: Kas ïaunus Zeïïus gahjis /
28: Tam Deewa Wahrda Úmehjejam /
29: Kas leelu Mantu Krahjis:
30: Tahds Deewa Preekúcha nhe paliks /
31: Bet ees no Kri§to kails in pliks /
32: Pee wi§§eem Welneem Elle^.

5. Dohd

262. lpp.

1: 5. Dohd / Schehla§tibas Grahmata`
2: Man tad buht eerak§titam /
3: Par Behrnu tawa' Wal§tiba'
4: Kïuht arri noúazzitam:
5: Jo tu to Welnu noúodijs /
6: Jn mann' itt gruhti atpe§tijs /
7: Pee Kru§tu Mokas zee§dams.
8: 6. Tad gribbi nu mann' ahs§tahwet /
9: Preekúch Deewa bahrga Úohda /
10: Jn manna Wahrda peeminnet /
11: Nhe Kauna^z bet eekúch Gohda:
12: Ka man / ar Debbes=namneekeem /
13: Briew eet eekúch taweem Namminòeem /
14: Ko tu mums e§§i pelnijis.
15: 7. Gann manni Grehki beedeh mann' /
16: Tee leek man kaukt in raudat;
17: Bet / kad taws úaldigs Wahrds at§kann /
18: Ka man buhs úmeet in gïaudat:
19: Tad manna Úirds no Preekas lezz /
20: Tapehz ka tawa Waiga Úwezz
21: Tu man tar likúi §piedet.
22: 8. Ak JE§u! nahz nhe kawedams /
23: Ar tawu Jaunu Deenu;
24: Mums nhe tiek wairs úchis Wahrgu=nams /
25: Mehs nopuhúcham ar weenu:
26: Nahz nahkdams / leelakis Úohìi / nahz /
27: Jn tawus Ïaudis pe§tiet úahz /
28: No wi§úa Ïauna / Amen.
29: XXIX.
30: Morgen=Ge§änge
31: Jch danck dir lieber HErre / daß du &c.

Es

263. lpp.

1: ES patteitzu töw myïais Kungs / ka tu mann e§úi
2: pa§úarghais :/: Tahda breeßmiga` Nackty / Mann
3: tick zeete ghulloht: Ar Tum§úibu parjämbts / Ta
4: lieds leela` liexta / No kattras es ißbehd§is äßmu / Tu
5: Kungs und Deews mann pallied§eyi.
6: 2. Es töw ghribbu patteickt und úlaweht / O tu
7: mans Deews und kungs :/: Eek§chan auxtu Däb-
8: bä§úu / Und töw no Úirrds luhd§u / Schodeen man
9: arrid§an pa§úargi / Pehtz tawu §chehligu Prahtu /
10: Waddi mann tawa` zeïïa / Und lohki mannu dabbu.
11: 3. Ka es Kungs nhe noghree§chohs / No tawu yh-
12: §tänu zeïïu :/: Tas Wälls mann nhe par ghluna /
13: Mann malldiet wäßdams: Usturri mann zaur tawu
14: Lehnibu / To es töw no Úirrds luhd§u / par Wälla
15: Willtibu und blehdibu / Ar kattru tas prett man
16: §tahw.
17: 4. Ta Titzibu mann arrid§an dohd / Us tawu
18: Dählu JE§um Chri§tum :/: Mannus Ghräkus
19: mann arrid§an peedohd / Scheitan taggadien: To
20: tu mann nhe aisleexi / Ka tu mann úohliyis e§úi / Tam
21: by mannus Ghräkus noh§tjembt / Und pe§tiet no to
22: Naßtu.
23: 5. To zerribu mann arrid§an dohd / Kattra nhe leek
24: úamaitaht :/: Ta lieds to Chri§titu mylä§tibu / Pret-
25: tieb to kas mann ïaun darra: Ka es tam attkall lab-
26: be darru / Nhe mäcklädams mannu Auglu / Und
27: myïoyu to ka úöw pa§§chu / ka tas töw pa prahtam
28: gir.
29: 6. Leetz mann tawu Wahrdu paúluddenaht /
30: Schinny beßdeewiga Pa§úauleh :/: Und mann tawu
31: Kallpu dehweht / Nhe byhtees kahdu Warru neds

Nau-

264. lpp.

1: Naudu Kattra mann dries warrätu nogree§t / No
2: tawas tyras Taißnibas / Tu mann arrid§an nhe
3: no§kirr / No tahs Chri§titas Draud§tbas.
4: 7. Laid mann to Deenu pabeikt / Tawam Wahr-
5: dam par Úlawu :/: Ka es no töw nhe no§kirrohs /
6: Lieds ghallam py töw palleeku: Pa§úarrgi mannu
7: Mee§úu und Dweh§úel / und to Labbibu us lauku / Ko
8: tu mann e§úi dewis / Taß gir wiß tawa` Rohka`.
9: 8. Kungs Chri§t ghodu es töw úacku / Par wi§úu
10: tawu Labbedarri§chanu :/: Ko tu mann wi§úu man-
11: nu muh§chu / Wi§úahda` weeta` paradiyis e§§i: Tawu
12: Wahrdu ghribbu ghodaht / tu weens e§úi labbs /
13: Ar tawu Mee§úu mann ähdini / Ar tawu A§úini mann
14: d§irrdini.
15: 9. Töw ween peedärr taß Ghods / töw ween pee-
16: därr ta Teick§chana :/: Ta attreep§chana töw palleek /
17: tu weens mums úwehti: Kad mehs meerige apghul-
18: lam / Ar §chäla§tibu py mums §teid§eeß Dohd mums
19: ar Titzibu prettieb §tahweht / kad mums taß Wälls
20: ußeedt.
21: Jch danck dir §chon / durch deinen &c.
22: ES patteitzu töw krahßne / zaur tawu Dählu / O Deews
23: par tawu Lehnibu / ka tu mann e§úi §chynny Nackti /
24: Tick §chehlige pa§úarrghayis
25: 2. Kad es ghulleyu tick zeete / ar Tum§úibu apjämbts /
26: No wi§úeem Ghräkeem mohtziets tappu / kattrus es úawu
27: muh§chu äßmu darriyis.
28: 3. Tapehtz luhd§u no Úirrds dibben / Tu ghribbätu
29: mann peedohd / Wi§úus mannus Ghräkus kattrus es äß-
30: mu darriyis / Ar úawu nicknu d§iewo§chanu.
31: 4. Und ghribbätu arrid§an §cho deen / Mann ghellbeht

und

265. lpp.

1: und úarrgaht / Ka mann tas Waideneeks nhe warr kai-
2: teht / Ar úawu da§chadu Willtibu.
3: 5. Walldi tu man~ pehtz tawu Prahtu / Nhe leeds mann
4: Ghräkohs ee=kri§t / Ka töw wi§úa manna d§iewiba / Und
5: wiß manns darrbs warr pattickt.
6: 6. Ai§to es pawehlu töw úawu Mee§úu und Dweh§úel /
7: Und wi§úas leetas tawa' Rohka' / Eek§chan mannu Lixtu
8: un~ Nhelaimibu / Kungs Chri§te tawu Palligu mann úuhti.
9: 7. Ka tas Kungs §chahs Pa§úaules / Mann nhe §päh-
10: tu peewarreht / Ai§to ja tu mann nhe usturri / Tad gir
11: winòs attkiels mann peewillt.
12: 8. Deewam ween auxtiba' gir Ghohds / und winòa
13: weenigam Dählam / Ta lieds arrid§an tam Úwähtam
14: Gharram / Katters wallda Däbbä§úo=wall§tiba'.
15: Wach auf mein Hertz und §inge.

Kristofors Fîrekers

16: GAh§ manna Úirds ar Steigúchann' /
17: Preek§ch Deewa úawu Teikúchann' /
18: Pee úchies Gaiúminòas Plaukúchann' /
19: Leez §kannet tawu Úaukúchann'.ij
20: 2. Tumúch Laiks us mannim pullot /
21: Man gruhtu Meegu gullot /
22: Tas Wellns / tas breeúmigs Lahzis /
23: Tas buhtu mann nomahzis. ij.
24: 3. Wiòúch buhtu mann úagrahbis /
25: Kaut tu mann / Deews nhe glahbis /
26: Ar taweem Deewa=§pahrneem /
27: Preekúch tahdeem Elles=wahrneem. ij.
28: 4.Tu / Deews / mann likki manniet /
29: To manna^s Auúi^s §wanniet:
30: Es tewi gribbu klu§§et /
31: Tew buhs ar meenu du§§et. ij.

5.Úchim

266. lpp.

1: 5. Úchim Wahrdam ta' bij notikt /
2: Bes Behdam man bij palikt /
3: Ak Dews! zaur tawu Glahbúchann' /
4: Es red§u Úaules Kahpúchann'.ij.
5: 6. Tu gribbees úaldi úweizams /
6: Ar Mutt in Úirdi teizams;
7: Es tew / ko §pehdams / dohdu /
8: Úcho mannu Luhpu Godu.ij.
9: 7. To luhd§u labprat peejemt /
10: Tu warr to Úirdi nolemt /
11: Tu §inni mannu Spehku /
12: Ka mann wehl dauds ir Grehku.ij.
13: 8. Tas Welns mann mekleh peekrahbt /
14: Tu gribbi / Deews / mann' isglahbt /
15: Jn nogree§t wi§§u Ïaunu;
16: Bet úwehtiet mann no jaunu.ij.
17: 9. Par mannim gribbi gahdaht /
18: Jn palied§et man §trahdaht /
19: Mans Darbs laid labbi §teid§ahs /
20: Ka' úahzis / Laime^ beid§ahs.ij.
21: 10. Taws Wahrdiò§ch laid mann' usturr /
22: Kak es nhe gro§chohs neekur /
23: Dohd mann to labbi úapra§t /
24: To Debbes=zellu atra§t.ij.
25: Jm Thon: Chri§t der du bi§t Tag und Licht.

Jakobs Âdolfijs

26: KAd rieta Laika pazählohß /
27: Und ghullet eemu Wackarohß /
28: Tad mannis Atzis §tahw us Deew /
29: Ka Bärnings luhk us úawa Täw.
30: 2. Debbe§úu Täws pee tew eß §teid§ch /

Ar

267. lpp.

1: Ar tew eß úahk / ar tew eß beid§ch /
2: Beß tew eß kriet / ar tew eß §tahw /
3: Tew peedar Ghohds und wi§úa Slahw.
4: 3. Es patteitz par taw Úargha§chan
5: Und §chählighu Paghlabba§chan /
6: Tapätz ka tu man byis klaht /
7: Nä warreys Wels man úamaitaht.
8: 4. Es luhds zaur Chri§tum man pammet
9: Wiß ko tew eßmu darrys prett /
10: Pätz manneems Ghräkeems man nä úohd /
11: No Schäla§tibas tohs peedohd.
12: 5. Und pallieds zaur taw úwähtu Gharr /
13: Ka eß no Ghräkeems at§taht warr /
14: Und pehtz §cha Laika d§iewoht labb /
15: O §chäligs Deews tu man paghlabb.
16: 6. Eek§ch tawu Rohku nu pawehl /
17: Eß úawas Mee§úas und Dwä§úel /
18: Úaw Rohk und Dahrb / úaw Kahy und Zeïï /
19: Wiß mannus Wahrdus / Mutt und Mähl.
20: 7. Waldi ok man pähtz tawa Praht /
21: Und úuht taw úwähtu Engel klaht /
22: Ka man tas ïauns Gharrs nhe peewarr /
23: Und mann näkahdu Wainu darr.
24: 8. O Tähws attgrees §churp tawa Auß /
25: Und mannas Sirdes Luhk§chan klauß /
26: Pa§úarg §cho Deen (Nackt) man §chälighe /
27: Tad eß töw teikt ghribb muh§chighe / Amen.
28: Aus meines Hertzen grunde. &c.
29: NO mannas Úirrds dibben / Es patteitzu und
30: §laweyu töw :/: Schinny Rietas §tunda` / ta lieds
31: wi§úu mannu muh§chu: Kungs Deews tawa`

Wall§ti-

268. lpp.

1: Wall§tiba^ / Töw par ghohdu und §lawu / zaur Chri-
2: §tum tawu Dählu / muh§úu Kungu und Pe§titayu.
3: 2. Ka tu mann e§úi tick §chehlige / Scho ißghayu-
4: §chu Nackty :/: Par Breeßmibu und wi§úadu Nhe-
5: laimibu / Paghlabboyis und úarrghayis: Es luhd-
6: §ohs tick warren / Peedohd mann mannus Ghräkus
7: Ar kattreems es wi§úu muh§chu / Äßmu töw apkai-
8: tenayis.
9: 3. Pa§úargi mann arrid§an §chehlige / Schodeen
10: und alla§chien :/: Par Wälla Willtibu und blehdibu /
11: Par Ghräkeem und par kaunu: Par Ugguns und
12: Udens ghräku / Par Nabbad§ibu und par Waidu /
13: Par Wirrwehm und par Zeetumu / Par ïaunu pee-
14: peh§chu Nahwu.
15: 4. Mannu Mee§úu / mannu Dweh§úel / mannu
16: d§iewiba / Mannu Úeewu / Manntu / Ghohdu und
17: Bährnus :/: Tawas Rohkas es pawehlu / Ta lieds
18: mannu Úaim: Taws Däwums und taws Dah-
19: wans / Tähwu / Maht unde Raddus / Mannus
20: Brahïus und Pa§ie§tamus / Und wiß kaß man gir.
21: 5. Tawu Engeli leetz arrid§an pallieckt / und nhe
22: attkahpt no mann :/: To Wällu no§t wayaht / Ka
23: tas ïauns Eenaidneeks / §chinny Wargo§emmeh /
24: Ar úawu blehdibu man nhe peewiïï / Mee§úai und
25: Dweh§úelei bähdas nhe darra / Neds mann warrätu
26: Ghräkohß eewe§t.
27: 6. Deewam es pahwehïu / Ai§to winòs wi§úas
28: leetas §peh :/: Winòs úwehti mannu darrbu Man-
29: nu d§irru und dohma§chanu: Ai§to winòam pee-
30: därr wi§úas leetas / Manna Mee§úa / manna Dweh§-

§el /

269. lpp.

1: Dweh§úel / manna D§iwo§chana / Und ko tas mann
2: gir dewis / Laid darra / ka tam pa§§cham pattiek.
3: 7. Us to es úacku Amen / Nheneeka bähdadams :/:
4: Deews lixees wi§úas leetas / Labbe pattickteeß: Nun
5: i§teepyu eß úawu Rohku / Eeúahku úawu darrbu /
6: Py kattru Deews mann gir litzis / Eek§chan man-
7: nas Aitzena§chanas.
8: Obiges Lied reimwei§e.

nezinâms

9: KUngs Deews tew Slahw mäs d§eedam /
10: Ka tu zaur tawu Späk
11: Scho Nakt par leelam Bähdam /
12: Par Uhdens / Ugguns Ghräk /
13: Und wi§§unahd Nälaim /
14: Mums pa§§arghai und ghlabboy /
15: Ka Waïïu Wells nhe dabbuy
16: Pee Bärneems / Úeew und Úaim.
17: 2.Mäs nabbaghi tew úuhd§am
18: Muhß Ghräkus / länieg Deews /
19: Und Schäla§tiebu luhd§am
20: No tew / ock myïais Tews /
21: Ïoht warren ir mums §chäl /
22: Ka tew muhß ghräzieg Wahrdi
23: Úirds dohmas und tee Dahrbi
24: Apkaitinn aggr und wehl.
25: 3. Zaur JE§um to pammetti /
26: Und §tahw mums §chodeen klaht /
27: Ka töw nhe darram pretti /
28: Bet alla§ch pehtz taw Praht /
29: Taw úwähtu Gharr mums dohd /
30: Kas warr muhß Kahyas waldiet /
31: No taw zeïï nhe leek maldiet /
32: To ïaunu Pa§úaul úohd.

4.Kungs

270. lpp.

1: 4. Kungs pallieds §tippri §tahwet
2: Zaur tawu Schäla§tieb /
3: Ka Wells mums nhe warr kahwet
4: Ar wilt und Slepkawieb /
5: Prahts winòam us to §tahw /
6: Und ghribb mums labpraht kaitet /
7: Mums Mee§ú und Dwä§úel maitat
8: Bet tu Kungs to nhe ïahw.
9: 5. Mäs dohdam Meeß und Dwa§úel
10: Eek§ch tawu Ghlabbo§chan /
11: Usturr mums alla§ch we§§el /
12: Dohd Mais und Abghärb§chan
13: Preek§ch Bährneems / Úeew und Úaim /
14: Pee§uht mums tawu Swätum /
15: Und Wi§úahs Leetahs Lätum /
16: Pa§úarghi par Nälaim.
17: 6. Pa§úarg par rupjeems Ghräkeems /
18: Und wiúúunahdu Ïaun
19: Ußluk uß Namm und Ähkeems /
20: Pa§úarghi Kungs par Kaun /
21: Par ïaun und atru Nahw /
22: Par Nabbad§ieb und Waidu /
23: Par Dußmieb und Eenaidu /
24: Taw bahrghu Teeß attrahw.
25: 7. Nhe úohdi Tähws mums bahrghi
26: Pähtz muh§úu No§eeghum
27: No Elles mums pa§úarghi /
28: Dohd Titzibas Stipprum /
29: Ka mäs ar wi§§u Späk
30: Taw Wahrdu Úirrdi turram /
31: Und alla§chienas zerram
32: Us mu§chigh Debbeß Preek.

8.Ghohds

271. lpp.

1: 8. Ghohds Deewam ir tam Tähwam
2: Ar Dähl und úwätu Gharr /
3: Weenam pattee§úam Deewam /
4: Ko tas eeúahk und darr
5: Pee mums §cheit laizighe /
6: To ghribb winòs §chälig pabeikt /
7: Ka winòam warram patteikt
8: Pehtz §cho laik muh§chige / Amen.
9: Der Tag vertreibt die fin§ter Nacht / &c.

nezinâms

10: TA Úaul' mums jaunu Deen atneß /
11: O Kru§tiets Zilwäks mohdriegs eß /
12: Teitz Deewa tawa Kungha.
13: 2. Tee Engel alla§ch d§eeda dauds
14: Und Deewa teitz ar wi§úu drauds /
15: Kas ek§chan Debbe§§ walda.
16: 3. Tee Ghaili Puttning mas und leel /
17: Teitz úawa Kungha aggr und wehl /
18: Kas wi§§us tehrp und baººo.
19: 4. To Debbe§ú / Semm und Jurja dohd.
20: Alla§chin Deewam Slahw und Gohd /
21: Und darr pehtz winòa Prahta.
22: 5. Wis kas ween §cheitan raddiets tohp /
23: Us úawu wies ickattri Lohp
24: Teitz úawu Radditayu.
25: 6. O Zilwäks / kattris pratieghs eß /
26: Und Deewa Kungha Ghiemu neß /
27: Nhe rahdays töw tick kuhtris.
28: 7. Apdoma / ka Deews raddy tew /
29: Töw §appratigu dwe§el dew /
30: Ka töw buhß winòu at§iet.
31: 8. Und miïoht to ar Úird und Praht /

Ar

272. lpp.

1: Ar Mutt winò Wahrd ißplattinaht /
2: Ta Deewu labb walhkas.
3: 9. Kad tu nu baudys winòa Gharr /
4: Und winòs töw ikkdeen labbi darr /
5: Tad teitze to no Úirdes.
6: 10. Es mohdriegs / luhds und úarghayees /
7: Ka tu warr taißniß atra§tees
8: Py wi§§ehm tawehm Leetehm.
9: 11. Tu nä §inn / kad taws Deews Kungs nahk /
10: Winòs töw nähkahdu Laick pa§ack /
11: Bet pawehl alla§ch ghaidiet.
12: 12. Tapehtz tew modrigham buhß buht /
13: Teitz Deew ar Úirdi / Dahrb und Mutt /
14: Patteitz par wißo Labbum.
15: 13. Úack: O Täws mu§chigh mu§cham leels /
16: Es patteitz tew / ka man tas Wells
17: Nä warreys Ïaunu darriet.
18: 14. Úaw mu§cham aismir§t eß nä ghribb
19: Deews tawa leela §chäla§tieb /
20: Ko tu man eß parahdys.
21: 15. Zaur JE§um Chri§tum tawu Dähl /
22: Kam Slawu d§eed ar §kaidru Mähl
23: Tee wi§úi úwäti Engel.
24: 16. Ok Kungs dohd / ka eß tapat ar
25: No §cha Laik mu§chigh mu§cham warr
26: Tew Slahwu úatziet / Amen.
27: Jch dancke dir GOtt lieber HErr.
28: EÚ patteitzu töw Deews myïais Kungs Deews eek-
29: §chan Däbbä§úo wall§tibas :/: Zaur Chri§tum mu§-
30: úu Widdetayu / tawu weenu peed§imbtu Dählu / Par
31: wi§úu tawu Labbe=darri§chanu / Und ka tu mann par Nhe-
32: laim / Scho Nackti e§úi pa§úarghayis.

Es

273. lpp.

1: 2. Es luhd§ohs zaur Chri§tum tawu Dählu / Tu
2: ghribbäthu mann peedoht{peedohd} :/: Kurr es äßmu nhe pa-
3: rei§e darriyis / Und luhd§u töw turr klat{klad} arrid§an / Tu
4: ghribbätu mann §chodeen pa§úargaht / ka mann nheneeka
5: ïaun nhe noteek / Pa§úarghi mann Kungs par Ghräkeem.
6: 3. Eek§chan tawu Rohku es pawehïu / Deews Tähws
7: tu manns myïigais Kungs :/: Mann wi§kim ar Mee§úu
8: und Dweh§úel / Mannu Paddomu und mannu Ghodu /
9: Taws úwähtais Engelis mann pa§úargha / Ka man taß
10: Wälls nhe peewarr / Zaur JE§um Chri§tum / Amen.
11: Bey Antrettung der Arbeit.
12: Nach der Stimme:
13: Nun freut euch GOttes Kinder all.

Kristofors Fîrekers

14: AR Deewa Spehk' es gribbu úahkt /
15: Jn drohúch pee úawa Dahrba nahkt;
16: Deews Tehws / Deews Dehls tas palieds man /
17: Deews Úwehtais Garriò§ch arrid§an.
18: 2. Tohs Dahrbus dohd parei§i d§iet /
19: Jn wi§§ ar Prahtu padarriet:
20: Ar Wiltu nhe doht §trahdat man /
21: Jeb arrid§an ar Apnikúchann'.
22: 3. Laid aug mans Spehziò§ch augama^ /
23: Jn mannas Rokas §tipprina /
24: Ka úchis mans Darbiò§ch nhe úa§chíie§t /
25: Nhe leez man / luhd§ams / welti úwie§t.
26: 4. Mans Darbs laid labbi padodahs /
27: Laid darru to / kas peenahkahs:
28: Jo úchinni Wahrgu=§emmitei
29: Meers nhe buhs mannai Dwehúelei.
30: 5. Bet úawas Azzis ahsdarrijs /
31: Tad buhs man Meeriò§ch Debbe§§is /

Tur

274. lpp.

1: Tur es lieds pilnam at§pirgúchos /
2: Us to es Behda^s preezajos.
3: 6. Deews! gribbi mannis paglabbat /
4: No Ïauna úchodeen paúargat:
5: Taws Wahrdiò§ch buhs no mannim teikts /
6: Úcheit eeúahkts / muh§cham nhe pabeigts.
7: Das walt mein GOtt / &c.

Kristofors Fîrekers

8: NU palied§' man /
9: Deews Tehws / Deews Dehls /
10: Deews Úwehtais Garrs
11: Kas manni raddijs ir /
12: Man dewis Mee§' in Dwehúel /
13: Jn lizzis peed§imt we§§el /
14: No Mahtes Meeúiòahm.
15: 2. Ak Deews! Mans Tehws /
16: Kas úawu Dehl' /
17: No Debbe§§im /
18: Man e§§i atúuhtijs /
19: Kas mannis pehz ir mirris /
20: No Elles manni pe§tijs /
21: Zaur úawams A§§inims.
22: 3. Úchies Leetas dehï /
23: Tew d§eede wehl
24: Ar Úird' in Mehl /
25: Úcho Úlawes=d§eeúmiòu:
26: Tew mannam mieïam Deewam /
27: Par tawu Schehla§tibu /
28: Pateikdams weenumehr.
29: 4. Bet úewi§chki
30: Man úazziet buhs
31: Tew Pateitzib' /

Ka

275. lpp.

1: Ka tu tik §chehligi.
2: Us mannim e§§i luhkois /
3: Jn manni úcho=nackt úargajs /
4: Zaur taweem Eòìeïeem.
5: 5. Es luhd§os wehl /
6: No wi§§as Úirds /
7: Tu gribbi mann'
8: Jrr úcho=deen paúargat:
9: Ka Welns man nhe warr kaitet /
10: Neds arri mannis peewilt /
11: Ar Labbu / jeb ar Ïaun.
12: 6. Tohs Grehkus deld' /
13: Jn peedohd man
14: Tohs arrid§an /
15: Jo tee man ïohti §chehl:
16: Wirs Uhdenim in Semmehm /
17: Ka' Mahja^s ta' pa Lauku /
18: Tu / Deews / man d§iewo klaht.
19: 7. Ko darridams /
20: Ko eeúahzis /
21: Ko pabeid§is /
22: Leez wi§§am laimetees:
23: Dohd Úahtu / Gauúu / Úwehtib' /
24: Jrr wi§§u Leetu Lehtib':
25: Ak Deews! paklauúi mann'.
26: 8. Laid úwehtiets buht /
27: Mans Nopelniò§ch /
28: Jn Krahjumiò§ch /
29: Kas man ir nahzis gºuht:
30: Ka man tas nahk par Labbu /
31: Jrr zits no tah ko dabbu.
32: Deews / dohd man úwehtam kïuht.

Ko

276. lpp.

1: O GOtt / ich thu dir dancken.
2: Nach der Stimme:
3: Von GOtt will ich nicht la§§en.

Kristofors Fîrekers

4: ES teizu / zik ween §pehdams /
5: Deews / tawu Schehla§tib' /
6: Ka tu no leelams Behdams /
7: Par Lik§t' in Nhelaimib' /
8: Mann' e§úi paúargajs /
9: Jn no ta Welna Naggeem /
10: Us dauds in da§cheem Lageem /
11: Man gullot isglabbajs.
12: 2. Paúargi wehl no Ïauna /
13: Jn gºuteem Úird=eh§teem /
14: Par Grehkeem in no Kauna /
15: Jn nikneem Zilwekeem /
16: Par atru ïaunu Nahw /
17: Par Uhdens=Uguns=grehku /
18: Jn prett thas Elles=§pehku /
19: Tu Deews / par manni §tahw.
20: 3. Ee§tipprinn mannu Garru /
21: Jn mannas Meeúinòas /
22: Ka es no Úirds to darru /
23: Kas ween man pee=eetas /
24: Jn kas man pawelehts /
25: Ta' úchodeen / ka' irr rietu /
26: Kamehrt es úcheitan mietu.
27: Pehz muh§cham tohpu úwehts.
28: 4. Kas Behda's e§§ots úuhd§ahs /
29: Tam gribbu palied§et:
30: Kas nabbags buhdams luhd§ahs /
31: labpraht usturret:

Tew

277. lpp.

1: Tew dohdot gribbu doht.
2: Us tewi §tahw mans Drohúchums:
3: Laid mannu Azzu Spoh§chums
4: Man nhe §ud d§iewojot.
5: 5. Kungs / dohd man tewi bietees /
6: Kas tu man' ispe§tijs;
7: Dohd mannam Prahtam d§ietees
8: Us to / kas Debbe§úis /
9: Ka es nhe eúmu Szauts:
10: Jo / kad nahks pehdejs Gahjums /
11: Tad úchis buhs wiús mans Krahjums:
12: Sarks / Palags / Krekls in Auts. KAPS.
13: 6. Kad man ir Úahls in Mai§es /
14: Mans Apìerbs arrid§an:
15: Kam buhs man turret Rai§es?
16: Man' tad ir Deews in gann:
17: Es gribb ar Mehru buht /
18: Ka` tew / Deews / patiks darrit /
19: Nhe gahdat us to Pariet:
20: Man Prahts / pee tewis kïuht.
21: 7. Ak Deews! dohd labbu Gallu
22: Úchies gruhtas D§iewibas /
23: Stahw klaht us wi§§u Mallu /
24: Pee Nahwes=§tundiòas;
25: Leez man tad Meega^ eet:
26: Jn du§§et klu§§a^ Meera' /
27: Pehz zeltees jauka^ Preeka^ /
28: Tur muh§cham úmeet in deet.
29: Chri§tlicher Segen H. Johann Ri§tens:
30: Mein GOtt und Vater / §egne mich.

Kristofors Fîrekers

31: MAns Deews in Thews / apúwehtie mann /
32: Ak JE§u! dohd man arrid§an /

Ko

278. lpp.

1: Ko pelnijs mannis labba^:
2: Deews Úwehtais Garrs / apgaiúmo tu
3: Pahr mannim tawu Waidúiòu /
4: Jn mannu Dwehúel glabbah:
5: Tik ween es luhd§oß dahwinat /
6: Tas Deewa Meers man d§iewo klaht.
7: Morgen=Lied.
8: Jhm Thon: Kom~ Gott Schöpffer H. Gei§t /

Kristofors Fîrekers

9: TA tumúcha Nakts jaw §kaidrejas /
10: Ta Deenas=blah§ma paradas;
11: Steids manna Úirds / in pomodees /
12: Pee Deewa Úlawas modrejees.
13: 2. Deews aug§tais / kas leek Sauliet lehkt /
14: To Welnu lizzis no mums behgt /
15: Wiò§ch muhs úcho Nakúniò isglabbajs /
16: No da§chahm Behdahm paúargajs.
17: 3. Muhs nhe by asòemt Ugguns=grehks /
18: Neds askart ïaunu Ïau§chu Spehks /
19: Tai Sehrgai by muhs úezzen eet /
20: Jrr Nahwes=bultahm gaººam §kreet.
21: 4. Kaß isteikt warr ar úawu Mehl?
22: Zik Labba Deews mums darrijs wehl:
23: Nhe ween pee muhúams Meeúiòams;
24: Bet irr to Dwehúel úwehtidams.
25: 5. Tahds Labbums mums no Deewa nahk /
26: Nhe weens pats úewi pe§tiet mahk:
27: Ak Deewiò! tew mes pateizam /
28: Jn tawus Darbus apd§eedam.
29: 6. Tu muhúu Nakts=in Deenas=úargs /
30: Nhe raugais / luhd§ams / us mums bargs /
31: Laid §pied taws Waid§iò§ch prett mums jauks /
32: Jn paleez muhúu Deews in Draugs.

7.

279. lpp.

1: 7. Tehws / peedohd / JE§u Kri§ti pehz /
2: Mums muhúus Grehkus: nhe asúlehds.
3: Preekúch mums / eekúch tawas Duúmibas /
4: Tahs Schehla§tibas Durwtiòas.
5: 8. Us tewi muhúas Sirdis gree§ /
6: Dohd / ka no Grehkeem úargamees /
7: Jn tawam Wahrdam paklauúam /
8: Prett wi§§eem taiúni d§iewojam.
9: 9. Laid muhúu Darbiò§ch is§chkiººas /
10: Ta^ Lauka^ / ka^ irr Sehtiòa^s /
11: Ka mehs pehz Mai§es d§iedamees /
12: Ar Gohdu warram pelnitees.
13: 10. Dohd mums úcho Deenu jauki beigt /
14: Tad gribbam mehs tew' alla§ch teikt /
15: Jn d§eedat tew ar weenu ween /
16: Wehl pateizibas da§chu Deen'.
17: Morgen=Lied{Morgen=} und Abend=Lied.
18: Auff die Stimme:
19: HErr JE§u Chri§t wahr Men§ch und GOtt.
20: 1.
21: KAd es no Rieta peezeïïos /
22: Jeb gullet eemu Wakkaro^s /
23: Tu / Deews / man úchaujees Prahtinòa^ /
24: Ka tew bij nahkt man Paliga^.
25: 2.
26: Kad tu / Deews aug§tais / palieds man /
27: Tad ir man Úirds in Spehka gann:
28: Ar tewi warru pa§tahwet /
29: Bes tewis buhs man puldelet.
30: 3.
31: Tew ween / pee Deenas ka' pee Nakts /
32: Es paweïos eekúch tawas Wakts:

Ar

280. lpp.

1: Ar tewi gribbu úahkt in beigt /
2: Jrr úahkdams / beigdams tewi teikt.
3: 4.
4: Wehl tagad nahku pateikdams
5: Preekúch tawams{tawa`s} Deewa Aztinòams /
6: Ja tu lieds úchim man §tahwejs klaht /
7: Nei manni lizzis úamaitat.
8: 5.
9: Es luhd§os tawa Dehla dehï /
10: Tu gribbi mannis §chehlot wehl /
11: No Grehkeem manni noma§gat /
12: Jn mannu Prahtu atjaunat.
13: 6.
14: Ak! peedohd / Tehws / ak! peedohd man /
15: Ko es prett tewim darrijs gann.
16: Es eúmu ïauns in no§eed§igs;
17: Tu e§úi §chehligs / lehnpratigs.
18: 7.
19: Eek§ch tawas Glabbaúchannas òemm /
20: Nhe manni ween; bett wi§§u Semm:
21: Nhe úodie muhs / nhe tohpi bahrgs /
22: Muhúweenigs Paliegs / Kungs in Úahrgs.
23: 8.
24: Es tawa^s Roka^s padomos /
25: Ar Meeú' in Dwehúel pawehïos /
26: Ar wi§§u úawu Nabbad§ieb':
27: Glahb to / zaur tawu Schehla§tieb'.
28: 9.
29: Taws Eòìels laid kart manni miet /
30: Tas §pehj to Welno projam d§iet.
31: Jemm manni Nahwes=§tundiòa^ /
32: Deews / tawa^ Debbes=wal§tiba^.

Täg-

281. lpp.

1: Tägliches Kindergebetlein oder Morgen=Lied{Morgen=} und Abend=Lied.
2: Auf die Wei§e:
3: Vom Himmel hoch da komm &c.

Kristofors Fîrekers

4: AK Tehws! taws nabbags Behrniò§ch nahk /
5: Úahkt mahzitees / ko tas nhe mahk /
6: Nhe pra§dams Debbes=leetiòas /
7: Nei zittas labbas Mahzibas.
8: 2. Laid úpied taws Gaiúchums Tum§iba^ /
9: Laid nahk taws Garriò§ch Prahtinòa^ /
10: Tas laid ikdeenas mahza mann'
11: To úwehtu Deewa At§ieúchann'.
12: 3. Ka tu Deews bie§tams / mielejams /
13: Ka tu tik lehns / tahds ustizzams /
14: Ka Kri§tus ir mans Pe§titais /
15: Kas mannu Wainu d§eedinajs.
16: 4. Dohd / ka pehz taweem Wahrdiòeem /
17: Es klauúu úaweem Wezzakeem /
18: Ak! usturr man tohs §chehligi /
19: Tohs baggatigi apúwehtie.
20: 5. Tohs Semmes=Kungus §pehzinah /
21: Ar taweem Spahrneem apglabbah /
22: Teems palied§ / no teems nhe ahs=ei /
23: Dohd Meerus winòu Semmitei.
24: 6. Pahr mannim turri Deenu / Nakt' /
25: To §tippru Eòìeliúchu Wakt' /
26: Nhe ïau man kahdo^s Grähko^s Kri§t /
27: To Welnu dohd no úewim úi§t /
28: 7. Laid wi§§eem Deewa=ïautiòeem
29: Tew / Deews Kungs / buht pawehleteem /
30: Dohd man in winòeem pehzgalla^
31: Tapt tawa^ Debbes=wal§tiba^.

8.Gohds

282. lpp.

1: 8. Gohds tohp tew Deewam Tehwam dohts /
2: Jrr JE§um Kri§tum nahkahs Gohds /
3: Gohds Deewam Úwehtam Garriòam /
4: Úchim Laikam in pehz nahkoúcham. Amen!
5: XXX.
6: Ge§änge nach dem E§§en.
7: O GOTT wir dancken deiner Güt.
8: O Deews mehs patteitzam tawai Schäla§tibai / zaur
9: Chri§tum muh§úu Kunghu :/: Par tawu leelu Labbe=
10: darri§chanu / Zaur kattru tu alla§ch baººo / Wi§úas leetas
11: kam ta Dwa§§cha gir / Jck kattru e§úi tu ißbaººoyis / Töw
12: úackam Úlawu und Ghodu.
13: 2. Ka tu Kungs nu e§úi ähdinayis / To Mee§úu kattra
14: úapuh§t :/: Ta jemm to Dweh§úel arrid§an tawas Wee§-
15: úibahs / Kattra zaur töw muh§cham nhemirr§t: Laid taws
16: Wahrds gir winòas Barriba / teekams ka ta tohs Pree-
17: kus räds / ka ta töw muh§chige warr patteickt.
18: 3. Úlawa Ghods und Patteitziba alla§chien / Gir töw
19: Tähws eek§chan Auxtibas :/: Katters tu mums no Ghrä-
20: keem attpe§ti / zaur to §tippru Titzibu: Us tawu weenu
21: peed§imbtu Dählu / Ka mehs ar to warram Brahïi buht /
22: Und töw muh§cham patteickt und ghodaht / Amen.
23: HErr GOtt nun §ey geprei§et / &c.
24: KUngs Deews töw úlaweyam / Und ïohte patteitzam :/:
25: Te e§úi mums labbe baººoyis / Und dehwis labbu
26: D§ärumu / Ka mehs warram tawu mylä§tibu att§iet /
27: Und muh§úu Titzibu ee§tipprenaht / Ka tu e§úi muh§úu
28: Deews.
29: 2. Ja mehs to 䧧am jämu§chi / Ar Kahribu und Nhe-

ghau§-

283. lpp.

1: ghau§úibu: Zaur to mehs warrätam dabbuit / Tawu Duß-
2: mibu / O Deews / Tad gribbätu §chälige / O Kungs
3: mums to peedoht / zaur Chri§tum tawu Dählu.
4: 3. Ta alla§chien usbaººo / Kungs muh§úo Mee§úu und
5: Dweh§úel :/: Eek§chan Chri§to wiß peeghree§t / Und eek-
6: §chan töw darriet tauku / Ka mums tas Ehdens pahr-
7: eedt / Und mehs §tippre palleekam zeeßdami / und d§iewo-
8: yam muh§chige.
9: 4. O Tähws wi§úahs lehnibas / úwehtiets tohp taws
10: Wahrds :/: Laid tawai Wall§tibai py mums nahkt / Ta-
11: wam Prahtam mums darriet rahmus: Dohd Mais /
12: peedohd tohs Ghräkus / Nhe leetz to Úirrdi kahrdenaht /
13: Pe§ty mums no wi§úahms bähdams / Amen.
14: Dancket dem HErren / denn Er i§t §ehr freundlich.
15: PAtteitzeeta tam Kungham / Ai§to tas gir ïohte myliegs
16: Und winòa lehniba und Taißniba palleek muh§chige.
17: 2. Ka tas mums ka weens §chehliegs und baggahts
18: Deews / Mums Nabbagus Zillwähkus pee=ähdenayis
19: gir.
20: 3. D§eedaht tam no Úirrds dibben lied§e / Úlawa und
21: Patteitziba gir töw Tähwam muh§chige.
22: 4. Katters tu mums ka kahds baggahts und laipnis
23: Tähws / Baººo un~ apgherb úawus nabbagus Bährnus.
24: 5. Dohd ka mehs töw parei§e mahzam at§iet / Und pehtz
25: töw muhúchigu Radditayu muh§úa Úirds §tahw.
26: 6. Zaur JE§um Chri§tum tawu wi§úu myligu Dählu /
27: Katters gir muh§úu Widdetais preek§chan töw tappis.
28: 7. Tas pallieds mums wi§úus py töw O Kungs Deews
29: Und darra mums par Bährneem úawa Tähwa Wall§tiba'.
30: 8. Par Úlawu und ghohdu úawam úwähtam Wahr-
31: dam / Kas to ee=ghribbahs / tas warr úatziet no Úirrds /
32: Amen.

Selbi-

284. lpp.

1: Selbiges anders.

Kristofors Fîrekers

2: TAm mieïam Kungam úakkait Patteizibu /
3: Kas muh§cham paturr úawu Schehla§tibu.
4: 2. Kas úaweem isúalkuúcheem Behrneem dewis /
5: Ka' §chehligs Tehws / to Mai§it pats no úewis.
6: 3. To mehs ar Preeku d§eedadammi teizam /
7: Jn taggad tawu Wahrdu úlawet §teid§am.
8: 4. Ka tu mums dohd / pehz tawas Úohliúchannas /
9: Eh§t / d§ert / in plikkams Mee§ams úawas drahnas.
10: 5. Mehs gribbam wehl us tawams Rokams raud§it /
11: Jn tewi / Deews Kungs / mielet / labbi klauúit.
12: 6. Ak! dohd / kas truhk§t / wehl alla§ch agr' in wehlu /
13: Zaur JE§um Kri§tum tawu mieïu Dehlu.
14: 7. Tas palieds mums pee tewim d§iewot Preeka' /
15: Kur wiús par pilnu / kur nhe truhks nheneeka.
16: 8. Tur gribbam tewi teikt in krahúcheòi úlawet /
17: Preekúch tawa Goda=krehúla muh§cham §tahwet.
18: 9. Mehs buhúim tur ar Dwehúel in ar Meeúahm:
19: Nu úakkam Amen / tam buhs notikt teeúcham.
20: Lobet den HErren.
21: TEitzeeta to Kunghu / teitzeeta to Kunghu / Ai§to tas
22: gir ïohte myliegs / Ïohte krahßna gir muh§úo Deewa
23: teick§chana / Muh§úo Deewa teick§chana / Winòa Úla-
24: wa gir jauka und myliga ja=klau§úa / teitzeeta to Kunghu /
25: teitzeeta to Kunghu.
26: 2. D§eedaht weens prett ohtru / d§eedaht weens prett
27: ohtru / Tam Kungham ar patteik§chanu: Úlawehyeeta
28: to ar Kohklehms / muh§úu zeenigu Deewu / muh§úu zee-
29: nigu Deewu / Ai§to tas gir warräns und no leelu §pähku /
30: Teizeeta to Kunghu / teizeeta To Kunghu.
31: 3. Tas warr to Däbbä§úu / Tas warr to Dähbä§úu /

Ar

285. lpp.

1: Ar Paddebbe§úeem apklaht / Tas dohd{doht} Leetu wirß Sem-
2: mes / kad tam pa§§cham pattieck / Kad tam pa§úcham pat-
3: tieck / Tas leek Sahles augt wirúúon auxteems úakalltu-
4: §cheems Kallneems / Teitzeeta to Kungu / Teitzeeta to
5: Kunghu.
6: 4. Katters wi§úai Mee§úai / Katters wi§úai Mee§úai /
7: úawu Barribu dohd Teem Lohpeem úawu baººo§chanu ka
8: Tähws ghadadams / ka Tähws ghadadams / Teems jau-
9: neems Kraukïeems kattri to peeúautz / Teitzeeta to Kun-
10: ghu / Teitzeeta to Kunghu.
11: 5. Tam nhe gir labbs Prahts / Tam nhe gir labbs
12: Prahts / Py to Úirgo §tipprum / Neds tam gir labbs
13: Prahts / Py to Wyro leeleems py to Wyro leeleems / Tam
14: gir labbs Prahts py teem kattri us to zerre / Teitzeeta to
15: Kunghu / Teitzeeta to Kunghu.
16: 6. Patteitzeeta tam Kungham / patteitzeeta tam Kun-
17: gham Radditayam wi§úo leeto / Tas Awohts tahs d§ie-
18: wibas no to ißtäck / no to ißtäck / ïohte auxte no Däbbä§-
19: úu no winòa Úirrdi / Teitzeeta to Kunghu / teitzeeta to
20: Kunghu.
21: 7. O JE§u Chri§te / O JE§u Chri§te / Dähls ta wi§úa
22: auxtaka / Dohd tu tawu §chäla§tibu wi§úeem labbeem
23: Zillwäkeem / wi§úeem labbeem Zillwäkeem / Ka tee tawu
24: Wahrdu warr muh§chige úlaweht / Amen / Teitzeeta to
25: Kunghu / teitzeeta to Kunghu.
26: Obiges Lied reimwei§e.

nezinâms

27: TEitzat muhß Deewu :/: Teitzat muhß Deewu
28: To §chälig Debbeß Täwu /
29: Tas klahyas labbi Deewu Kunghu §lahwet :/:
30: Deewu Kungu §lahwet /
31: Winò miligh wahrda teik§chan nhe buhs kahwet /

Tei-

286. lpp.

1: Teitzat muhß Deewu :/: teitzaht muhß Deewu.
2: 2. D§eedaht und ghohdat :/: d§eedaht und ghohdat /
3: Patteitzieb Kungham dohdat /
4: Kas peepild muh§úas Úirdes ar úaw preeku :/:
5: Úirdes ar úaw preeku /
6: Tas Kungs ir warrens und no leela Späka /
7: Teitzat muhß Deewu :/: teitzat muhß Deewu.
8: 3. Winòs tahs Padebbes :/: winòs tahs padebbes
9: Jßplatt ka kahdas drähbes /
10: Kad ghribb / tad §lappinn muh§úu Semm ar leetams
11: Muh§úu Semm ar leetams /
12: Wins aud§in Sahl wirß auxtams Kalna weetams
13: Teitzaht muhß Deewu :/: teitzat muhß Deewu.
14: 4. Kas wi§úam Mee§úam :/: Kas wi§úam Mee§úam
15: Dohd úawu Barrieb tee§cham /
16: Ka Tähws tohs Lohpus baººo und apghahda :/:
17: Baººo und apghahda /
18: To jaunu Krauklu úauk§chan winòs nhe §mada /
19: Teitzat muhß Deewu :/: Teitzat muhß Deewu.
20: 5. Winòs dähd näneeka :/: Winòs bähd näneeka
21: Pehtz Sirghu §tippra Späka /
22: Winòs nhe usluhko §tipprus Wiera Leelus :/:
23: Stipprus Wiera Leelus /
24: Tam pattiek ween / kas §taigha Deewa Zeïïus /
25: Teitzat muhß Deewu :/: Teitzat muhß Deewu.
26: 6. Kas pretti warru :/: Kas pretti warru /
27: Muhß Wahrtus zeetus darra /
28: Pats leek winòs §tippras At§chläghas teems preek§chan :/:
29: At§chläghas teems preek§chan /
30: Und §wäta muh§úus Bärnus mums tur eek§chan /
31: Teitzat muhß Deewu :/: Teitzat muhß Deewu.

7. Ka

287. lpp.

1: 7. Ka tas mums radda :/: Ka tas mums radda /
2: Ta usturr und apghahda.
3: Winòs dohd to miligh Meeru muh§úeems E§cheems :/:
4: Meeru muh§úeems E§cheems /
5: Und ädinn mums ar teems labbakeems kwee§cheems /
6: Teitzat muhß Deewu :/: Teitzat muhß Deewu.
7: 8. Teitzat Deewu Tähwu :/: Teitzat Deewu Täh-
8: wu / Kaß mums úaw dählu dewe /
9: Tas D§iwbas awoths Chri§ti úarknahs Wahtes :/:
10: Chri§ti úahrknahs Wahtes :/:
11: Kas tur eeleen tam muh§cham buhß labb klahtees /
12: Teitzat muhß Deewu :/: Teitzat muhß Deewu.
13: 9. O Chri§te JE§u :/: O Chri§te JE§u /
14: Úaw Úird us tew eß ghree§u /
15: Ock pallieds / ka mäs pehtz tew Kru§tiet e§úam :/:
16: Pehtz tew Kru§tiet e§úam /
17: Ka ta taw Wahrd ar Ghohdu wi§úi ne§úam /
18: Teitzat muhß Deewu :/: Teitzat muhß Deewu.
19: 10. Dohd tawu Gharru :/: Dohd tawu Gharru /
20: Laid tas muhß Praht atdarra /
21: Ka tew muhß Deew und Brahïi warram atúiet :/:
22: Brahïi warram atúiet /
23: Und tawam Wahrdam mu§chig Slahwu úatziet /
24: Teitzat muhß Deewu :/: Teitzat muhß Deewu.
25: Nun la§t uns GOtt dem HErren.
26: Nu ghribbam mehs Deewam tam Kungham / Pat-
27: teickt unde to ghodaht / Par winòa leeleem Dah-
28: waneem / Kattrus mehs ä§úam dabbuyu§chi.
29: 2. To Mee§úu / to Dweh§úel / to d§iewibu / Gir
30: winòs weens mums dewis / Tohs arrid§an pa§úarr-
31: ghat / Winòs alla§ch mohdriegs gir.

3. Uß-

288. lpp.

1: 3. Ußturre§chanu dohd winòs tai Mee§úai / Tai
2: Dweh§úelei buhs mums arrid§an pallickt / Jeb ta gir
3: ghann lieds nahwes eewainota / No leeleem no§ee-
4: ghummeem.
5: 4. Weens Ahr§ts gir mums dohds / Tas pats gir
6: ta D§iewiba / Chri§tus muh§úo dehï nomirris / Tas
7: gir mums attkal atpe§tiyis.
8: 5. Winòa Wahrds / Chri§tiba / Wackara=ehdins /
9: Labbs gir prett wi§úu Nhelaim / Tas úwähts Gharrs
10: eek§chan Titzibas / mahza mums us to païïautees.
11: 6. Zaur to gir mums peedohti Tee Ghräki / ee§kiò-
12: kota ta d§iewiba / Debbe§úies buhs mums dabbuit /
13: O Deews / leelus dahwanus.
14: 7. Mehs luhd§am tawu §chäla§tibu / Tu ghrib-
15: bätu mums joproyam pa§úarrgaht / Mums leelus
16: ar teem Ma§eem / Tu myïo mums no Úirrds.
17: 8. Patturri mums eek§chan tahs Taißnibas /
18: Dohd muh§chigu Pe§ti§chanu / Tawam Wahrdam
19: par Úlawu / zaur JE§um Chri§tum / Amen.
20: Dancket dem HErren heut und allezeit:
21: Patteitzeeta tam Kungham §chodeen und alla-
22: §chien / Leela gir winòa Lehniba und §chäla§tiba /
23: Wi§úu Mee§úu Winòs baººo und ußturr / Ai§to
24: winòa Raddiba tam pattiek.
25: 2. Kad winòa Waigs par mums at§pied / Tas
26: Leetus und Ra§úa to Semm apúlatzina / Tad augh
27: wi§úas lappas und Sahle / Úawu darrbu Winòs
28: d§änn beß mitte§chanas.
29: 3. Kad winòs atdarra úawu §chehligu Rohku /
30: Tad augh par pillu zaur wi§úu Semm / Ka par to
31: preezayahs ick=kattris / Nhe weenam Zillwäkam
32: neds lohpam kas peetruhxt.

4. Win-

289. lpp.

1: 4. Winòam nhe gir pa prahtam §tippris Wiers /
2: Neds leeliba und ghre§niba winòam pattiek / Winòs
3: mieïo tho / Kas winòu bie§tahs / kas us winòu zerre
4: tam labb ißdohdas.
5: 5. Pattees tohp winòs no mums úlawähts / Kad
6: winòs mums tick §chehlige gir baººoyis: O Tähws
7: par tawu lehnibu / Patteitzam mehs töw muh§chige.
8: 6. Ock Kungs dohd mums weenu labbu Ghaddu /
9: To Labbibu mums paghlabbo / Par Dahrgu laiku /
10: baddu / Úährgu und Kaººu / Pa§úargi mums Kungs
11: §chinny laika`.
12: 7. Muh§úo mieïais Tähws tu e§úi / Tapehtz ka Chri-
13: §tus muh§úo Brahlis gir tapps / Tadehï us töw
14: ween mehs zerreyam / Und ghribbam töw úlahweht
15: muh§chige.
16: 8. Ock palleetz py mums Kungs JE§u Chri§ti / Ka
17: tas nu Wackars tappis gir / Tawu Deewi§ku Wahr-
18: du to muh§chigu Úwetz / Nhelaid jo muh§cham py
19: mums ißd§i§t.
20: Singen wir auß Hertzen grund.
21: MEhs d§eedam wi§úi no Úirrds dibben / Slawädami
22: Deewu ar muh§úu Mutt / Ka tas úawu §chäla§tibu
23: mumß gir paradijis / ta gir tas mums baººoyis / Ka tas
24: Lohpus und Puttnus baººo / Ta' gir tas mums arrid§an
25: dewis / Ko mehs taggad ä§úam ähdu§chi.
26: 2. Teitzam mehs to ka winòa Kallpi / To buhs mums
27: darriet no tee§úu / At§iedami ka tas mums gir myïoyis /
28: tam Zillwäkam no §chäla§tibas dohd / ka tas no Kauleems
29: Mee§úu und Ahdu / Krahßne gir kohpa úatai§úiets / ka tas
30: deenas ghaißmu räds.

3. Tu-

290. lpp.

1: 3. Tudeïï kad tas Zillwähks d§iewoht eeúahk / Winòa
2: Ehdens ghattaws gir / Eek§chan úawas Mahtes Mee§úam /
3: Gir tas krahßne úattai§úiets / Bett tas gir maß Behr-
4: nings / Tomähr nhe kahdu Wainu warr attra§t / Teekams
5: ka tas us Pa§úaules nahk.
6: 4. Deews gir to Semm §attai§úijis / Nhe leek no Bar-
7: ribas nhe neeka truhkt / Kallnu und Eeleyu winòs §lappi-
8: na / Ka teems Lohpeems úawa Sahle aug / No Semmes
9: Mai§e und Wienu / Aud§ina Deews und dohd mums
10: ghann / ka tas Zillwähks úawu d§iewo§chanu usturr.
11: 5. Tam Uhdenim buhß Siwiß doht / Tohs leek Deews
12: us ghalldu zellt / (a) Pauti no Puttneem dähti tohp / Zah-
13: li§chi tohp no teems iß=pärräti / Teems buhß Zillwäka bar-
14: ribam buht / Bree§chus / Laht§chus / Wehr§chus / Ahwis
15: Zuhkaß / Radda Deews und winòs ween dohd.
16: 6. Mehs patteitzam ïohte / und luhd§am to / Ka tas mums
17: dohd tahdu Prahtu / ka mehs to warram parei§e úapra§t /
18: Alla§ch pehtz úawu prahtu d§iewoht / Winòa Wahrdu
19: lohte teickt / Eek§chan Chri§to beß mitte§chanas / Tad d§ee-
20: dam mehs to Pateitzibu parei§e.
21: (a) An etlichen Orten in Semgallen wird diß Wort für unhöfflich
22: gehalten. Deßwegen kein Weibsbild es redet / §ondern an de§§en
23: §tat §agt /
24: Ohlas. Pautus
25: dicunt te§ticulos
26: 7. To Patteitzibu d§eedam mehs / O baggats Deews
27: mehs patteitzam töw / Ka tu mums lieds pillam e§úi baº-
28: ºoyis / Tawu lehnibu paradiyis / Par §lawu und ghohdu
29: tawam Wahrdam / Ka mehs töw alla§ch patteickt war-
30: ram / Tad d§eedam mehs to Amen krahßne.
31: Obiges Lied Reimwei§e.

Kristofors Fîrekers

32: LAid mehs Deewu §lawejam /
33: Jn no Úirds tam pateizam /
34: Kas mums úchodeen usluhkois /

Jn

291. lpp.

1: Jn tik jauki pameelojs:
2: Kas dohd wi§§eem Barribinò' /
3: Tas mums dewis tagadiò /
4: Úawu Deewa Dawaninò'.
5: 2. Winòa Ïaudis e§§am mehs /
6: Winòu teikt mums peederrehs /
7: Wiò§ch ir muhúu Radditais /
8: Kas muhs krahúni d§emdinajs /
9: Meeú' ar kauleem úaúai§tijs /
10: Jn ar Ahdu aptaiúijs /
11: D§iewu Dwehúel eeraddijs.
12: 3. Wehl tas Behrniò§ch Tumúchuma' /
13: Jaw tam Galdiò§ch gattaws §tahw /
14: Úawas Mahtes Meeúinòa^s
15: Úawu Teeúu dabbujahs:
16: Kaut gann bijis wahj§ch in ma§s /
17: Nhe truhk§t tam nei úchis / nei tas /
18: Teekams nahk preekúch Gaiúminòas.
19: 4. Deews to Semmit ìehrbj in kohp /
20: Ka no Augïeem pilna tohp /
21: Leetus dohd / tad buhs teem plaukt /
22: Leek preekúch Lohpeem Sahlit augt:
23: Winòam raddiet nhewa gºuht' /
24: Wiena / Mai§ / kas wehl warr buht /
25: Ko ikweens warr zeenats kïuht.
26: 5. Uhdenim buhs Siwis doht /
27: Tahs warr Pulkeem úa§weijoht:
28: Me§cho^s Putni úaweeúchahs /
29: Brienums / ka` tee is§chíiïïahs:
30: Lohpi / Swehri waiúlojahs:
31: Deews / no tieras Lehnibas /
32: Mums to dohd pehtz Ehúchanas.

6. Deewam

292. lpp.

1: 6. Deewam úakkam Pateitzib' /
2: Luhd§am winòa Schehla§tib' /
3: Ka to labbi at§ie§tam /
4: Wiòòa Bauúlos §taigajam /
5: Wiòòu teizam Aug§tiba^ /
6: Úchinni^ jauka^ úaldiga^
7: Pateizibas=d§eeúmiòòa^.
8: 7. Deewu úlawet peeklahjahs /
9: Tad wiò§ch wehl muhs ehdinahs:
10: Deewam Úlawe / Deewam Gohds /
11: Par to / kas mums tagad dohts:
12: Par úcho mieïu Meela§tib' /
13: Dodam mehs tew Pateizib' /
14: Dohd mums Meeru We§§elib'.
15: TO Tähwu auxte ä§úoht / ghribbam mehs nu
16: §laweht / Katters mums ka baggahts Dews
17: §chehlige baººoyis gir / Und Chri§tum winòa
18: Dählu / zaur kattru mums wiß labbums nahk /
19: no tahs Däbbä§úa=wall§tibas.
20: 2. Úatzidami pattees / Töw peedär ghods
21: und §lawa / Patteick§chana und §kaidriba / O
22: tu muh§chiegs Deews / Katters tu §öw para-
23: dais / Und muams §chodeen ar tawu dawanu Lab-
24: be e§úi baººoyis.
25: 3. Usjemm §cho Patteitzibas Upperi / O
26: Tähws und Radditais / Kattru mehs tawam
27: Wahrdam darram / Eek§chan Chri§to tawu
28: Dählu / O leezees töw pattickt / und laid tas ar
29: úawu Nopällnu / Maxa preek§chan mums wi§-
30: úeems.

4. Nhe-

293. lpp.

1: 4. Nheneeka mehs warram úohliet / Ar ko
2: buhtu attmaxatina / Wi§úa §chäla§tiba und My-
3: liba / Ko tu mums ä§úi paradijis / Ock ka warr
4: wir§úon Semmes / Töw attkal ko attmaxaht /
5: Ai§to töw jaw wiß peedärr.
6: 5. O Kungs usjemm §cho Patteitzibu Ar §cho
7: muh§úu d§eeßmu / und peedohd kas wehl truxt /
8: ko mums by darriet / O darri mums par tawus
9: Bährnus / ka mehs §cheit eek§chan tawas §chä-
10: la§tibas / und turr muh§chige d§iewojam.
11: Zwey Ding / o HErr / bitt ich von dir.
12: DJwenas leetas O Kungs es luhd§ohß no töw / Tohs
13: tu mann nhe leexi / Teekams ka es §chinny Wahrgo=
14: §emmeh a§úmu / Und mann manna §tundinòa attjämm :/:
15: manna §tundinòa attjämm.
16: 2. Nhe patee§úu Mahzibu / Ällkadeewibu / Jrr Mäli
17: laid tahï no mannim buht / Nabbad§ibu und baggatibu
18: nhe dohd mann / Tomähr es §cho wehl wairahk luhd-
19: §cho :/: Wehl wairahk luhd§cho.
20: 3. Tick dauds ka wayagha gir dohd tai Mee§úai / Ka
21: es warru baººoht Bährnus und Úeewu / ka nhe truhxt
22: kas wajagha gir / Neds arrid§an par pahrem eyoht :/:
23: Pahr pahrem eyoht.
24: 4. Zittahd kad es par leeku pee=eehdeeß buhtu / Aißlee-
25: ktu es mannu Kunghu / Und úatzitu / Ko es bähdayu pehtz
26: Deewu / Mann gir ghann wi§úas leetas :/: Mann gir
27: ghann wi§úas leetas.
28: 5. Jeb kad Nabbad§iba mann peekahptu / Buhtu es
29: eeúahtzis §ackt / Jeb zittad ar Ghräkeem meckleht Mais /
30: Beß Deewa by§chanas / Ka da§§ch darra :/: Ka da§§ch
31: darra.

6. Ta

294. lpp.

1: 6. Ta Kungha §chäla§tiba darra baggatt / Beß wi§úu
2: ghahdu / jeb tu ghann Eek§chan tawas buh§chanas §tip-
3: pre §trahda / Und darri kas töw pawälähts gir :/: Kas
4: töw pawähläts gir.
5: XXXI.
6: Abend-Ge§änge.
7: Sich Gott zu befehlen / ehe man zu Bette gehet.
8: Chri§te / der du bi§t Tag und Licht.
9: CHri§te katters tu e§úi Deena und ghai§úma / Preek-
10: §chan töw / Kungs nheneeka gir §läppäns / Tu Täh-
11: wa ghai§úibas §poh§chums / Mahzi mums parei§e to zeïïu
12: tahs Taißnibas.
13: 2. Mehs luhd§am tawu Deewi§ku §pähku / Pagglabba
14: mums Kungs §chinny Nacktiy / Pa§úarrgi mums no
15: wi§úu Nhelaimibu / Deews Tähws tahs úchäla§tibas.
16: 3. D§enn noh§t to ghrutu Meegu Kungs Chri§t / Ka
17: mums nhe kait tha Waldneeka Willtiba / Ta Mee§úa
18: laid palleek §kie§ta / Tad mums wairs nheneeka nhe ruhp.
19: 4. Kad muh§úas Atzis aißmeeg / Tad laid muh§úas
20: Úirrdes us töw zerreht / Deewa labba Rohka mums
21: pagglabo / Und pe§ti mums no to Ghräko Úait.
22: 5. Kungs Pagglabbotais tahs Chri§titas Draud§i-
23: bas / Laid buht tawa palliga mums alla§ch ghattawa /
24: Pallied§i mums Kungs Deews no wi§úahm bähdam /
25: zaur taweem peezeem úarrkaneem Matehm.
26: 6. O Kungs attgadayees to ghrutu laiku / Eek§chan
27: kattru ta Mee§úa ghu§tita gir / To Dweh§úel kattru tu e§-
28: úi attpe§tiyis / To eepreezini Kungs JE§u.
29: 7. Deewam Thäwam gir gohds und úlawa Ta lieds
30: arrid§an úawam Dählam / Ta úwähta Gharra §chäla-
31: §tiba / Gir mums muh§chige muh§cham / Amen.

Obiges

295. lpp.

1: Obiges Lied Reim=wei§e.
2: CHri§t tu es §kaidra Deena mums /
3: Preek§ch tew ta Nackts nhe palleeck tumß /
4: Tu Tähwa Spoh§chums §churp atnahz /
5: Und mums to ih§ten Ghai§chum mahz.
6: 2. Ock milays Kungs §cho Nackti wald /
7: Und dohd mums eek§chan tew du§úet úald /
8: Pa§úarg par ïaunu Eenaidneek /
9: Eedro§chinn mums ar tawu Späk.
10: 3. Kad Meegs muhs Atzinòas peewar /
11: Tad Kungs to Úirdsning modrig darr /
12: Laid ta wirs Tewim palai§chas /
13: Und par näneeck nä ißbie§tahs.
14: 4. D§enn ghruhtu Meegu no mums tahï /
15: Nä dohd tam nicknam Wellam waïï /
16: Kas ar úaw Wilt und Slepkawieb
17: Mumß Mee§ú und Dwä§úel maitaht ghribb.
18: 5. Taw pa§chi Ïaudis e§úam mäs /
19: Tu Kungs mums dahrg atpirzis eß /
20: Zaur tawu A§úin Jßlee§chan /
21: O JE§u nahtz mums pallighan.
22: 6. Zaur tawu Rohku mums par§tahw /
23: Pa§úarg par Ghräkeems / Kaun und Nahw /
24: Pehtz Paddom tawa muh§chig Tähw /
25: Kas mums par Mantieb tewem dew.
26: 7. Pawehl Kungs tawam Englam nahkt /
27: Und mums paghlabbaht §chinni Nackt /
28: Tohs krahsnus Úarghus mums peeleetz /
29: Tad warram du§úeht Weïïa pehtz.
30: 8.Nun ghullam tawa Wahrda labb /
31: Kad tawi Engel mums paghlabb /

Tu

296. lpp.

1: Tu §wäht und auxta Triaidieb
2: Tew úackam mehß nu Patteitzieb / Amen.
3: Wir dancken dir O gütiger GOtt.
4: MEhs patteitzam töw O lehniegs Deews / Par
5: tawu Tehwi§ku §chäla§tibu / ka mehs beß Nhe-
6: laimibas §cho deenu / Jaw ä§úam nu pabejghu§úchi.
7: 2. Ta Úaule mums úawu §poh§chumu attrauy /
8: Ta Tum§úiba tahs Nackts atteedt / Mehs luhd§am
9: töw O muh§chiegs ghai§§chums / Tu nhe ghribbätu
10: no mums att§taht.
11: 3. Tas Wälls gir labpraht ar úawu Willtibu / Ka
12: Släpkawi darra / Tum§úiba / Prett winòa §pähku
13: mehs nabbagi nhe warram turrehtees / Tapehtz O
14: Kungs §tahwi tu py mums.
15: 4. Muh§úu Mee§úu / Dweh§úel / Manntu pagglab-
16: bo / Par wi§úeems Gräkeems mums pa§úargi / zaur
17: tawo úwähto Engeïo drauds / Par Nhelaim mums
18: ghulloht pa§úargi /
19: 5. Und kad mehs ta ä§úam radditi / Ka mehs beß
20: Meegu nhe warram d§iewoht / Und tu no tawas leh-
21: nibas / To Nackti par Du§úe§chanu e§úi ee=litzis.
22: 6. Tad d§enn no mums wi§úu Úirrdes úahp /
23: Welltu ghada§chanu und nhegau§úibu / Und kas wehl
24: wairahk kahweht warr / Py labbas Aißmick§chanas.
25: 7. Pehtz kad nahk ta Rietas§tunda / Mehs attkal
26: zeïïameeß att§pirgu§chi und wä§úäli / Und kad mehs
27: töw patteicku§chi ä§úam Attkal py muh§úu darrbu
28: eet warram.
29: 8. Kungs Chri§ti nhe aißmirr§ti muh§úo / Kad
30: tu turräh§úi úawu Úohdu / Ußmohdini mums tad

py

297. lpp.

1: py tawas Wall§tibas / kattra pallix muh§chige /
2: AMEN.
3: Chri§t der du bi§t der helle Tag.
4: CHri§te tu e§úi ta §kaidra Deena / Preek§ch töw
5: ta Nackts nhe warr pallickt / Tu at§pied
6: mums no to Tähwu / Und mahzi mums no to
7: ghai§§chumu.
8: 2. Ock myïais Kungs pa§úargi mums / Schin-
9: ny Nackty par to nicknu Eenaidneeku / und laid
10: mums eek§chan töw du§úeht / Ka mums tas
11: Wälls nhe warr kaiteht.
12: 3. Jeb muh§úas Atzis ai§meeg / tad leetz to-
13: mähr to Úirrdi mohdrigu buht / Turri par
14: mums tawu labbu Rohku / Ka mehs nhe krie-
15: tam eek§chan kaun und Ghräku.
16: 4. Mehs luhd§am töw kungs JE§u Chri§t /
17: Pa§úargi mums no ta Wälla Wiltibu / Katters
18: alla§ch pehtz muh§úu Dweh§úel ghrahb§ta / Ka
19: tas mums nhe warr peewalldiet.
20: 5. JO mehs ä§úam tawa Mannta / attpirrckti
21: zaur tawu úwähtu A§úini / Tas by muh§chiga
22: Tähwa Paddoms / kad tas töw mums ee§king-
23: koja.
24: 6. Pawehl tam Engeïam ka tas nahk / Tawus
25: Ïaudis pa§úarrgaht / Dohd mums tohß krahß-
26: nus Úarrgus / Ka mehs ta Wälla dehï du§úeht
27: warram.
28: 7. Tad ghullam mehs tawa` Wahrda` / Ka
29: nu tee Engeïi py mums gir / Tu úwähta Triai-
30: diba / Mehs teitzam töw muh§chige / Amen.

Jch

298. lpp.

1: Jch danck dir GOtt von Hertzen.
2: Melod. Jch danck dir lieber HErre.
3: ES pateitzu Deews no Sirrdes / ka tu mann úcho-
4: deen :/: PAr leelahm Úahpehm / und dauds wai-
5: rahgh Nhelaimu; ar tawu Engeïo Pullku / ka ar
6: kahdu §tippru Úarghu §chehlige litzis pa§úarrghaht /
7: ka kahds labbs lehniegs Tähws.
8: 2. Eß luhd§ohß töw wehl wairahk / ka taws mie-
9: ïais Bährns :/: Peedohd mann mannus Ghrä-
10: kus / ar kattreem eß töw apkaitenajis: Kattrus es
11: úchodeen darrijis / no mannas leelas Wahjibas / Ta
12: gir mann peed§immu§úi / Peedohd mann tolhß JE-
13: §u Chri§ti pu§úes pehtz.
14: 3. Und mann arrid§an abghellbe / úchinny tumb-
15: §cho Nackty :/: Ar taweem úwähteem Engeïeem /
16: no Wälla Willtibu und Spähku: Ka tas mann ta-
17: wai Aitinòai / nheaißkaºº Mee§úu und Prahtu / kad eß
18: ghullu und du§úu / und no úöw pa§§chu nheneeka §innu.
19: 4. Ka taß mann nhe no kahwe / py mannas Du§-
20: úe§chanus :/: Nei ar ghruhtu Úappni / Mann ïohte
21: ißbeedena: Nei zittu kahdu ïaunu Leetu / kattra beß-
22: kaunigha gir / Mann preek§ch Atzeem rahditu / Kaß
23: mann muh§cham Prahta' nhe duhreeß.
24: 5. Und ka tas nhe tick peepeh§ch / ar úawu Burr-
25: wibu :/: Us Úeewu / Bährnu und Úaim / kahdu
26: nicknu Úärghu ußmätt: Nei manneem Lohpeem
27: ïaunu darra / laid buhtas leels jeb maß / und mann nhe-
28: neeka ußleek / ja taß nhe buhß / O Kungs / taws Prahts.
29: 6. Par wi§úahm Leetahm tam Puhlkam / ar taweem
30: Engeïeem pretti §tahwi :/: Ka taß Nackty nhe dar-
31: ra / kahdu leelu Ugguns=Ghräku: Mannu Nab-
32: bad§ibu pajembt / ko Tu mann e§úi dewis / und mann
33: _

7.

299. lpp.

1: 7. O Kungs Deews no ghrud to §emmeh / kad
2: winòs ghribb py mums nahkt :/: palied§i ka mehß
3: ä§úam mohdrighi / Riethoß aggre zellteeß: Tha ar-
4: rid§an no Kappas / ta gir taß labbakais Kambariets /
5: ißtai§úiti ar krahßneem Dahwaneem / pa§tara` deena`
6: mums darri jaukus / Amen.
7: Obiges Lied Reim=wei§e / nach der Stimme:
8: Werde munter mein Gemüthe / &c.
9: GOhds tew úazziets / Dewinò dahrgais /
10: Ka tu eekúch úchies Deeniòòas /
11: No dauds Behdahm manni úargajs /
12: Jr na Welna Wiltibas /
13: Zaur teem úwehteem Engeïeem /
14: Taweem §tippreem Garriòeem /
15: Ko tu man par Úargeem dewis /
16: Wi§§ úchis Labbums nahk no tewis.
17: 2. Tew es úawus Grehkus úuhd§u /
18: Kurro^s eúmu peed§immis;
19: Tohs man pame§t gau§chi luhd§u /
20: Kas wehl úchodeen notizzis:
21: Pamett mann to Kri§ti pehz /
22: Zaur ko ween es tohpu úwehts:
23: Dohd man d§iewoht tew pa Prahtam /
24: Nhe leez tapt man úamaitatam.
25: 3. Glabba mann' in mannu Ehku /
26: Eekúch úchies tumúchas Naktúniòas /
27: Prett ta Elles=garra Spehku /
28: Jn preekúch wiòòa Blehdibas:
29: Ka tas pats man ahsmeegot /
30: Jn no úewis nhe §innot /
31: Man nhekah §pehj Ïauna darriet /
32: Jeb irr wi§§ai manni pariet.

4. Nhe

300. lpp.

1: 4. Nhe ïau wiòòam mannu Meegu
2: Man ar Trohkúni apkawet /
3: Nhe leez arri tam pahr leeku
4: Mann ar Úapòeem isbeedet:
5: Nhe dohd Waïïas §chehligs Deews /
6: Tam ar manni blehòotees /
7: Jn man Kauna=leetas rahdiet /
8: Tahs preek§ch úchkie§tams Azzims §tahdiet.
9: 5. Glahb; pehz tawas Schehla§tibas /
10: Mann ar Úaim in Behrniòeem /
11: Preekúch ta Welna Úlepkawibas /
12: Jn preekúch wiòòa Pe§teïem /
13: Burwjeem / Laumehm / Ragganahm /
14: Kas warr Lohpam Zilwekam /
15: Kad tu gribbi ïaut / gann §kahdet /
16: Tohs úamaitat in nolahdet.
17: 6.Nhe dohd Puhíim tahdu Spehku /
18: Darriet kahdu Nelaimib' /
19: Uggun' úchaut us mannu Ehku /
20: Mann yemmt mannu Nabbad§ib' /
21: Ar ko tu mann apúwehtijs /
22: Ko winúch paúcham nolaupijs /
23: Jn ko úawa^ Riekle^ rijis /
24: Laid tas paleek tur kur bijis.
25: 7. Nu / es eemu úawa^ Weeta^ /
26: Úawu Meegu nogullet;
27: Deews / es luhd§os / úchinni Leeta^ /
28: Tu man gribbi palied§et /
29: Weenumehr man §tahwet klaht /
30: Jn to Elles=t§chuh§ku raht:
31: Tad man kaitehs itt nheneeka /
32: Pehz es eeúchu Debbespreeka`.

Fey-

301. lpp.

1: Feyerabend=Lied.
2: Auf die Stimme: Chri§t / der du bi§t der helle Tag.

Kristofors Fîrekers

3: TAs / paldeews Deewam / nod§iwots /
4: Pehz Darbeem kïuh§t úwehts Wakkars dohts:
5: Gohds Deewam kas ir aug§ti teikts /
6: Úchies Deenas Darbiò§ch labbi beigts. ij.
7: 2. Es wi§úa' Spehka^ d§iwodams /
8: Jn §trahdadams / irr nhe d§ennams /
9: Jtt úlahbans eúmu palizzis /
10: Jn wi§§ai tik nhe apku§§is. ij.
11: 3. Ak Deews usluhko §chehligi /
12: Úchohs mannus Úweedrus apúwehtie /
13: Laid tee pill tew pa Prahtinòam /
14: Par Labbu man in Tuwakam. ij.
15: 4. Es ehdis / d§ehris tagadiò /
16: Maì §pirgtahks{§pirgtahs} tappis tuhdeliò /
17: To gardu Meegu noúnaudees /
18: Jo labbi buhúchu eeúpird§ees. ij.
19: 5. Jtt agri zehlees buhs man nahkt /
20: Jn atkaï úawu Dahrbu úahkt /
21: To Deews gribb darrams / teekams miet /
22: Pee mannim manna Dwehúeliet. ij.
23: 6. Kad nahks / pee Nahwes=§tundinòas /
24: Tas Wakkars mannas D§iewibas;
25: Tad dohd man du§§et mieïais Deews /
26: Pee tewim muh§cham at§pirgtees. ij.
27: 7. Es gullet eedams nhe bie§tohs /
28: Tew mannam Deewam pawehlohs:
29: Úeds mann' ar taweem Spahrniòeem /
30: Glahb mann' ar taweem Enìeïeem. ij.
31: 8. Dohd eeraud§it / bes Behdinòams /

To

302. lpp.

1: To Úaulit úweikam we§§elam:
2: Tad Rieta^ zehlees gribbu §teigt /
3: Ar Úirdin Mehlit tewi teikt.
4: Ein Abend§egen /
5: Auf die Stimme: nun la§t uns den Leib begraben.

Kristofors Fîrekers

6: DEews Kungs / eek§ch Debbeús=gohdibas /
7: Töw pateiz mannas Luhpinòas /
8: Ka tu / mans Tehws in Schehlotajs /
9: Mann e§úi úchodeen apúargajs /
10: 2. Mans Grehku=parads úakrahjees /
11: To atlaid man / ak! §chehligs Deews /
12: Es eúmu tew' apkaitinajs /
13: To da§chkart gau§chi noraudajs.
14: 3. Es mieïi luhd§os arrid§an /
15: Ka tu wehl gribbi úargat mann' /
16: Laid buht tas Meegs úchies Naktúninòas /
17: Bes Bailes in bes Breeúmibas.
18: 4. Laid §tahw man klaht taws Eòìeliets /
19: Kas man par Úargu peeúuhtiets /
20: Ka ïaunais Garrs warr waldiets kïuht /
21: Pahr mannim Spehka nhe dabbuht.
22: 5. Deews Tehws / ar úawu mieïu Dehl' /
23: Jrr Úwehtais Garrs tohp úlawehts wehl /
24: No mannim úcheitan laizigi /
25: Pehz muh§cham jauka^ Debbe§§i~.
26: Auf die wei§e: Wir nach einer Wa§§erwellen.

Kristofors Fîrekers

27: LAid es / Kungs / eekúch tewim du§§u /
28: Jautra^ garda^ Meed§inòa^ /
29: Jn kad gull tahs Meeúas klu§§u /
30: Laid ta Úirds buht Nomoda` /
31: Laid ta tewis eegribbahs /

Jn

303. lpp.

1: Jn eekúch tewim preezajahs /
2: Teekam Úaulit' augúcham dodahs /
3: Jn ikweens no Meega modahs.
4: 2. Tehws / kas aug§ta^ Debbe§tinòa^ /
5: Laid taws Wahrds tohp gohdinats /
6: Laid nahk tawa Wal§tibinòa /
7: Laid notik§t taws §chehligs Prahts /
8: Dohd mums Mai§it alla§chiò /
9: Pamett muh§úu Paradinò /
10: Nhe leez tapt mums Kahrdinateem /
11: Bet no Ïauna paúargateem.
12: Jm Thon: Wenn wir in höch§ten Nöhten §ein.

Kristofors Fîrekers

13: PAleez pee mums / Kungs JE§u Kri§t /
14: Ta tumúcha Nackts mums nahk uskri§t.
15: Taws úwehtais Wahrds / ta §kaidra Úwezz' /
16: Laid tagadiò pahr mums uslezz.
17: 2. To Tumúib muhúas Úirds ahsd§enn /
18: Nhen peeminn / kas jaw grehkots úenn /
19: Peedohd / ak! §chehlodams peedohd /
20: Nhe ei ar mums preekúch tawa Úohd'.
21: 3. Mums gardi gulïot pee mums §tahw /
22: Paúarg par peepe§ch ïaunu Nahw /
23: Mums tawus Eòìeïus peeúuht' /
24: Ka mums tas Welns nhe warr peekïuht.
25: 4. Mehs paweïam / Deews aug§tais / töw
26: Muhú Ehkas in irr paúchi úew;
27: Dohd úweikeem Rieta^ eeraud§iet
28: To jauku Úaul / úcho Paúauliet.
29: 5. Mehs gribbam zeluúchees / bes Breeúm' /
30: Tew d§eedaht úaldu Rieta=d§eeúm:
31: Paklauúi Deews / paklauúi muhs /
32: Taws Wahrdiò§ch no mums úlawets kïuhs.

Abend=

304. lpp.

1: Abend=Lied / Jn §einer eigenen Melodey.

Kristofors Fîrekers

2: REds úchie Deena jaw pagallam / Wi§úam Mallam Deewa Gohds tohp
3: nod§eedats / Winna Wahrdu teikt in §lawet / Nhe buhs kahwet /
4: kam ween Mehle / kam ween Prahts.
5: REds / úchie Deena jaw pa gallam /
6: Wi§§ahm Mallahm
7: Deewa Gohds tohp nod§eedats:
8: Wiòòa Wahrdu teikt in úlawet /
9: Nhe buhs kahwet /
10: Kam ween Mehle / kam ween Prahts.
11: 2. Deews / tas Úard§iò§ch wi§§u labbais /
12: Jrr muhs glabbajs /
13: Nhekahds Ïaunums bij muhs koh§t /

Wiò§ch

305. lpp.

1: Wiò§ch muhs ìehrbis / wiò§ch muhs baººojs /
2: Preekúch mums kaººojs /
3: Wi§§u Nhelaim gree§is noh§t.
4: 3. Wiò§ch pee Dwehúeles muhs úwehtijs /
5: Schíie§tijs / wehtijs /
6: Mums bij §kaidreem Graudeem buht /
7: Saïïot / augt / us augúchu zerret /
8: Leeti derret /
9: Augïus ne§t / in úwehteem kïuht.
10: 4. Tapehz mehs nu arri §teid§am /
11: Tewi teizam /
12: Úwehtiets ir taws úwehtais Wahrds:
13: Deews / taws Wahrds / kas leels pahr leeku /
14: Mums dohd Preeku /
15: Tas ir muhúam Úirdim gahrds.
16: 5. Tawu Wahrdu gribbam úlawet /
17: Us to §tahwet /
18: Tas muhs muh§cham nhe peewils /
19: Wiò§ch ir úwehts; es eúmu grehzigs /
20: Wiò§ch ir §pehzigs:
21: Deews / tas Wahrds ir muhúa Pils.
22: 6. Tawa^ Wahrda^ eeúim du§§et /
23: Gribbam klu§§et /
24: Úawu Dwehúel: palieds Deews /
25: Ka mehs d§eedam tew bes Breeúmas /
26: Gohda=d§eeúmas /
27: Rieta^ úweiki zehluúchees.
28: XXXII.
29: Der Rei§enden=Lied.
30: Jn GOttes Nahmen fahren wir.
31: MEhß eetam ar Deewu Thäwu /

Wiòòa

306. lpp.

1: Wiòòa Schäla§tibu mehß luhd§am /
2: Laid Winòs mums §chodeen pa=ghlahba /
3: Muhßu Dweh§úel und Mee§úu pa§úarrgha /
4: Ock Deews ab§chälojeeß!
5: 2. Chri§tus e§úi tu muh§úo Waddons /
6: Palleetz py mums alla§ch us Zeïïu /
7: No wehrß no mums tha wälla willtu /
8: Und wiß kaß prett tawu Wahrdu gir /
9: Ock Deews ab§chälojeeß!
10: 3. Úwähtais Gharrs mums pa§úarrgi /
11: Ar taweem de§chadeem Dahwaneem /
12: Ee=droúcheni mums wi§úahs Bähdahß /
13: Und wedd mums liexmus Mahjahß /
14: Ock Deews ab§chälöjeeß!
15: Collecten.
16: Gemeine Collecte.
17: O Wi§úewalldiegs Deews / muh§chiegs Tähws
18: katters tu e§úi weens Paglabbotais wi§úo to /
19: kattri us töw zerreh / bes tawas §chäla§tibas
20: nhe warr nhe weens / neds §peh ko darriet /
21: dohd mums tawu §chäla§tibu baggatige / ka
22: mehß zaur tawu úwähtu Eedo§chanu dohma-
23: yam kas labb gir / und zaur tawu Palligu arrid-
24: §an paweid§am / zaur JE§um Chri§tum tawu
25: myïu Dählu muh§úu Kunghu / katters ar töw /
26: und to úwähtu Gharru d§iewo und wallda
27: weens pattees Deews alla§chien und muh§chi-
28: ge / Amen.

Ein

307. lpp.

1: Ein anders.
2: O Wi§úewalldiegs Deews / muh§chiegs Tähws
3: no kattru mehß alla§chien wi§úu labbumu
4: pahreyoht dabbuyam / und ickdeenas no wi§úu
5: Nhelaim §chehlige pagglabbohti tohpam.
6: Mehß luhd§am töw no Úirrdes dibben / dohd
7: mums ka zaur tawu Gharru §cho wi§úu ar §tip-
8: pru Úirrdi und patee§úu Titzibu mehß att§ie§tam
9: ka mehß tawu leelu lehnibu und §chäla§tibu /
10: §cheitan und turr muh§chige patteitzam und
11: úlaweyam / zaur JESUM CHRJ-
12: STUM / &c.
13: Für gemeine Noht.
14: O Wi§úewaldiegs Kungs{Kunss} / §chehliegs Tähws /
15: kattram to nabbago Ghrehzeneeko Nah-
16: we nhe patiek / und nhe leetz tohß arrid§an lab-
17: praht pa§u§t / bett ghribbi ka tee attghree§chahß
18: und d§iewo: Mehß luhd§am töw no Úirds
19: dibben / tu ghribbätu tox nopellnitu Úohdu
20: muh§úo Ghräko §chehlige no mums nowehr§t /
21: und mums joproyam tawu §chäla§tibu doht /
22: ka mehs weenu Labbaku d§iewo§chanu ee=
23: úahkt warram: Zaur JESUM CHRJSTUM
24: tawu myïu Dählu muh§úu Kunghu / katters
25: ar töw und to úwähtu Gharru d§iewo und wall-
26: da weens patees Deews alla§chien und muh-
27: §chiege / Amen.
28: Für die gemeine Chri§tenheit.
29: O Wi§úewalldiegs Deews / §chehliegs Tähws /
30: katters tu zaur tawu úwähtu Gharru to wi§úu
31: Chri§titu Draud§ibu úwehti und walldi /

Pack-

308. lpp.

1: Packlau§úi muh§úu Luhk§chanu / und dohd §chehlige /
2: ka ta ar wi§úeem úaweem Lozekïeem eek§chan §kie§tu
3: Titzibu zaur tawu §chäla§tibu töw kallpo / zaur Je-
4: §um Chri§tum / &c.
5: Eine gemeine Collecte.
6: O Wi§úewalldiegs Deews / §chehliegs Tähws /
7: katters tu to behdigo Nopuh§chanu nhe nitzini /
8: und to no§kummu§cho Ïau§cho ghaidi§chanu nhe
9: leeds / Usluhko us muh§úu Luhk§chanu / kattru mehß
10: töw muh§úahß bähdahß preek§ch nä§úam / und pa-
11: klau§úi mums §chehlige / ka wiß kas mums no Wäl-
12: lu und Zillwäkeem prettie §tahw / kauna^ tohp / und>
13: pehtz tawu Prahtu tahß §chäla§tibas ißdälldäti / ka
14: mehß no wi§úu kahrdena§chanu ißpe§titi / töw eek-
15: §chan tawas Draud§ibas patteitzam und töw alla-
16: §chien úlaweyam / zaur JE§um Chri§tum / &c.
17: Für Friede.
18: O Wi§úewalldiegs Deews / muh§chiegs Tähws /
19: weens Konings tahß ghohdibas / und Raddi-
20: tais Debbes und Semmes / zaur kattra Gharru
21: wi§úas leetas ißtai§úietas tohp / katters tu e§úi weens
22: Deews tha Meera / no kattru wi§úa Weenaidiba
23: py mums nahk: Mehß luhd§am töw / tu ghribbä-
24: tu mums muh§úus Ghräkus peedoht / und ar tawu
25: Deewigu Meeru und Weenaidibu apdahwenaht /
26: ka mehß biedameeß und trie§úädami tawam Wahr-
27: dam kallpoyam / und tu alla§chien no mums war-
28: rätu teickts tapt / zaur JE§um Chri§tum / &c.

Ein

309. lpp.

1: Eine andere Collect für Friede.
2: O Deews tu Ee§taditais tha Meera und Myïo-
3: tais tahß Mylä§tibas / kas töw at§ie§t tas d§ie-
4: wo / kas töw kallpo tas wallda: Pagglabbo ta-
5: wus Ïaudis / pa§arrgi tohß par wi§úu usee§chanu
6: úwe§§cho Tauto / ka mums to Waideneeko dehï
7: nhe wayaga bytees / kattri mehß úöw us tawu
8: ghellbe§chanu païauyamees / zaur JESUM
9: Chri§tum / &c.
10: Noch eine andere für Friede.
11: O Wi§úewallditais / muh§chiegs Deews / §cheh-
12: liegs Tähws / no kattru wi§úa úwähta eegrib-
13: be§chana / wiß labbs Paddohms / und labbi darr-
14: bi attnahk / dohd taweems Kallpeems to Meeru /
15: kattru ta Pa§úaule nhe §peh doht / ka muh§úas Úirr-
16: des us tawu Wahrdu pahdohdahß / und mehß tick
17: illge ka mehß d§iewoyam / kad wi§úa breeßmiba to
18: Tauto dehï attkahpu§úi gir / zaur tawu Pa§úarga-
19: §chanu preezigi und klu§úi warram buht: Zaur JE-
20: §um Chri§tum /
21: ut §upra`
22: Wieder die Pe§tilentz.
23: O Wi§úewallditais / muh§chiegs Deews / §cheh-
24: liegs Tähws / tu §inni kada wahja nabbaga leeta
25: mehß ä§úam / Nhe attmaxa mums ka mehß ar
26: muh§úu wahju Titzibu und leelu Nhepatteitzibu
27: par tawu úwehtu Wahrdu ä§úam nopellniyu§chi /
28: darri tu mums labbus / und §tipprini muh§úu Ti-
29: tzibu / und ab§chäloyees par mums / úohdi muh§úus
30: Ghräkus §chälodams / und jemm no mums §cheh-
31: lige to Riext to Mehratrummo / ka taws nabbags

Pull-

310. lpp.

1: Pullzings nhe tohp ißkai§úiets / und ka tawi Pret-
2: tibneeki nhe preezayahß par muh§úu wahju Titzibu /
3: und tapehtz tawu Wahrdu und Úohdibu neewa /
4: To dohd mums tu wi§úo §chehliegs Tähws / zaur
5: JE§um Chri§tum tawu myïu Dählu muh§úu Kun-
6: ghu katters ar töw und to úwähtu Gharru weens
7: pattees Deews d§iewo und wallda alla§chien und
8: muh§chige / Amen.
9: Für die Früchte der Erden.
10: O Wi§úewalldiegs Kungs Deews / däbbä§úo
11: Tähws /katters tu zaur tawu muh§chigu
12: Wahrdu wi§úas leetas raddiyis e§úi / úwehti
13: unde ußturri. Mehß luhd§am töw / ka tu tawu
14: muh§chigu Wahrdu / muh§úu Kunghu JE§um
15: Chri§tum / mums gribbätu mahziet pa§iet / und
16: eek§chan muh§úam / Úirrdehm ee§tattiet / zaur
17: kattru mehß pehtz tawas §chäla§tibas zeenige
18: warram dabbuit / tawu Úwähtumu par wi§úu
19: Úähklu wir§úon Semmes / und kaß mums wiß
20: wayaga gir py Mee§úas ußturre§chanas / und
21: tahdas Dahwanas tawam Deewi§kam Wahr-
22: dam par Úlawu / und muh§úam Tuwakam par
23: labbu jembt / zaur JE§um Chri§tum / &c.
24: Für alle Weltliche Obrigkeit.
25: O Wi§úewalldiegs Deews und §chehligs
26: Tähws / eek§chan kattra Rohkam wi§úo
27: Zillwäko §pähks und Walldi§chana / no töw
28: eeßadita / und eelickta par Úohdu to ïauno
29: und par glabbo§chanu to labbo Ïau§cho / Eek-
30: §chan kattra Rohkam arrid§an gir wi§úa Tee§úa

tahß

311. lpp.

1: tahß Semmes / Mehß luhd§am töw / ußluhko
2: §chehlige us muh§úu zeenigu Leelkungu und Ko-
3: ningu / und us wi§úeems Kungeems / und us
4: wi§úeems Rahtes und Runnas kungeems §chahß
5: Semmes (Pilis) und us wi§úeem ghodigeem
6: Wir§úeneekeem: Ka tee to pa§úauligu Sohbä-
7: nu / kattru tu teem e§úi pawehleyis / pehtz tawu
8: Prahtu und pawehle§chanu nä§úa / Abghaißmo
9: und ußturri tohß py tawu Deewigu Wahrdu /
10: dohd teems / myïais Kungs / ghuddribu und
11: Úappra§chanu / und meerigu Walldi§chanu /
12: ka tee úawus Ïaudis eek§chan Meeru / Weenai-
13: dibu und labbu úadderre§chanu glabboht und
14: walldiet warr. Dohd teem / o Kungs muh§-
15: úas Pe§ti§chanas / illge d§iewoht / ka mehs ap-
16: pack§chan winòo Wall§tibas tawu deewigu
17: Wahrdu / lieds ar teem úwehtiet und úlaweht
18: warram / zaur JE§um Chri§tum / &c.
19: Wieder die Anfechtung.
20: O Wi§úewalldiegs DEEWÚ / muh§chiegs
21: Tähws / wenns Eepreezetais to No§kum-
22: mu§cho / weens §pähks to Wahyo / Leetz preek-
23: §chan tawu Waighu nahkt to Luhk§chanu wi§-
24: úo to / kattri eek§chan bähdeem und kahrdena-
25: §chanas töw peeluhds und úautz / ka ick=kattris
26: nomaniet und py úöw attrohd tawu Palligu
27: und klaht §tahwe§chanu bähdalaika` /zaur JE-
28: §um Chri§tum / &c.
29: Für die Diener Göttlichs Worts.
30: O Wi§úewalldiegs §chehliegs Deews / und Tähws
31: muh§úa Kungha JESU CHRJSTJ katters

tu

312. lpp.

1: tu mums §tippre pawehleyis e§úi / ka mums töw
2: buhß luhkt par Darrbeneekeem tawa` Druwa` / tas
3: gir / par labbeems Mahzetayeem tawa` Druwa` /
4: tas gir / par labbeems Mahzetayeem tawa Wahr-
5: da: Mehß luhd§am tawu beßdibbenigu §chäla§tibu /
6: Tu ghribbätu mums labbus Mazetayus und Kall-
7: pus tawa Deewiga Wahrda úuhtiet / und teem
8: pa§§cheem tawu úwähtu Wahrdu eek§chan Úirrds
9: und Muttes eedoht / ka tee tawu pawele§chanu
10: peetitzige und pehtz tawu Prahtu darra / und nhe-
11: neeka mahza kas prettie tawu Wahrdu buht warr /
12: ka mehß zaur tawu muh§chigu úwähtu Wahrdu pa-
13: mahziti / barrohti / eepreezenati und ee§tiprenati
14: tohpam / und darram kas töw patiek und mums
15: labb warr buht / zaur JESum CHri§tum tawu
16: myïu Dählu muh§úu Kunghu / katters ar töw und
17: to úwähtu Gharru weens pattees Deews d§iewo
18: und wallda alla§chien und muh§chige / Amen.
19: P§almen Davids / §o an Sonntagen und
20: Wercktagen in der Kirchen zu Riga gebrau-
21: chet oder Ge§ungen werden.
22: Der er§te P§alm.
23: LAbb tam / kas nhe §taigha eek§chan to Beßdeewigo Run-
24: naß / neds minn us to Zeïïu to Ghrehzeneeko / neds
25: úeh§ch kur tee Mehditayi úeh§ch.
26: 2. Bett gribbahs to Baußlu tha Kungha / und runna
27: no úawu Baußlu deenas und nacktis.
28: 3. Tas gir ka kahds kohks deh§tiets py teems Uhdens
29: Uppeem / katters úawus Augïus näß úawa` laika` / und
30: winòa Lappas nhe úawie§t / und ko darridams tas isdoh-
31: das.

4.Bett

313. lpp.

1: 4. Bett tha nhe gir tee Beßdeewigi / bett ka Pällus /
2: kattrus tas Weh§ch ißpuh§ch.
3: 5. Tapehtz nhe palleek tee Beßdeewigi Úohda` / neds
4: tee Ghrezeneeki eek§chan to Taißno Pullku.
5: 6. Ai§to Kungs pa§ie§t to zeïïu to Taißno / bett to
6: Beßdeewigo zell§ch ißniext.
7: Ghods gir tam Tähwam / und tam Dählam / und
8: tam Úwähtam Gharram / ka no Eeúakumu gir biyis /
9: und paleek muh§cho muh§cham / Amen.
10: Der ander P§alm.
11: KApehtz tracko tee Paggani / und tee Ïaudis runna tick
12: wellte?
13: 2. Tee Köninòi eek§chan Semmes §pree§chahß / und
14: tee Kunghi úarunnahyahß kohpa / prettie to Kunghu
15: und úawu Úwaidietu?
16: 3. Laideeta mums úarau§tiet winòo Úaites / und no
17: mums me§t winòo Wirrwes.
18: 4. Bett kas Debbe§úies d§iewo / úmeyahß to / und tas
19: Kungs mehdi tohß.
20: 5. Winòs weenreis ar teem runnahß úawohß dußmohß
21: und ar úawu Barrgu winòs tohß beedinahs
22: 6. Bett es äßmu mannu Köninòu ee=zehtiß / us man-
23: nu úwähtu Kallnu Zion.
24: 7. Es ghribbu no tahdu weenu Wies mahziet ka tas
25: Kungs us mann úatziyis gir / Te e§úi mans Dähls / úcho-
26: deen es töw d§immis.
27: 8. Pra§úi no mann / tad ghribbu es töw thß Pagga-
28: nus par Bährnamantu doht / und tahs Pa§úaules ghal-
29: lus par ih§tänu pa§§chu Manntu.
30: 9. Töw buhß tohß ar d§äll§a Riext úa§úi§t / ka Pohdus
31: buhß töw tohß úadau§iet.

10.Tad

314. lpp.

1: 10. Tad leezeetees nu raditees juhß Koninòi und lee-
2: zeetees mahzitees juhß Úohgi wir§úon Semmes.
3: 11. Kallpoyeeta tam Kungam bydamees / und pree-
4: zayeetees trie§úädammi.
5: 12. Skuhp§taita to Dählu / ka taß nhe dußmo / und
6: juhyß úamaitaht us to zeïïu / Ai§to winòa Dußmiba pee-
7: peh§ch ee=dexees / bett labb wi§úeem / kattri us to zerreh.
8: 13. Ghods gir tam Thäwam / und tam Dählam / und
9: tam Úwähtam Gharram / Ka no Ee§akumu gir biyis /
10: und palleek muh§cho muh§cham / Amen.
11: Der dritte P§alm.
12: Weena D§eeßma Dawida / kad winns behd§e preek§chan
13: §awu Dählu Ab§olon.
14: OCk Kungs /ka gir mann tick dauds Enaideneeki / und
15: §tahw tick dauds prettie mann.
16: 2. Dauds úacka no mannas Dweh§úeles / tai nhe gir
17: nhe kahds Palliegs py Deewu / Sela.
18: 3. Bett tu Kungs e§úi tee Ällkona=brunni preek-
19: §chan mann / und kas mann ghoda zeïï / und mannu
20: Ghallwu uszeïï.
21: 4. Es peeúautzu ar mannu Balxni to Kungu / tad
22: paklau§úa Winòs mann no úawu úwähtu Kallnu / Sela.
23: 5. Es ghullu und du§úu / und ußmoh§tohs / ai§to tas
24: Kungs tur mann.
25: 6. Es nhe bie§tohs par dauds Úimbt=tuxtto§cheem /
26: kattri prett mann apúähdas.
27: 7. Zelles auk§cham Kungs / und pallied§i mann manns
28: Deews / ai§to tu úweed wi§úeem manneem Eenaidne-
29: keem us Waighu / und úadau§i to Beßdeewigo Sohbus.

Py

315. lpp.

1: 8. Py to Kungu pallied§iba gir attra§tina / und tawa
2: úwehtiba par taweem Ïaudeem / Sela.
3: Ghohds gir tam Tähwam / und tam Dählam / und &c.
4: Der vierdte P§alm.
5: Weena D§eeßma Dawida / preek§cha d§eedaht
6: us Kohklehm.
7: PAcklau§úi mann / kad es úautzu / Deews mannas Taiß-
8: nibas / katters tu mann eepreezini bähdahs / e§úi mann
9: §chehliegs / und packlau§úi mannu Luk§chanu.
10: 2. Mieïi Kungi / zeek illghe buhß mannai ghodai ni-
11: tzinatai tapt? Ka mieïoyeeta juhß tohß niek§chkus tick
12: lohte / und tohs Mälus tick labpraht? Sela.
13: 3. At§ie§teeta tock ka tas Kungs úawus Úwähtus bri-
14: ni§ke wadda / taß Kungs d§irrd / kad es to peeúautzu.
15: 4. Dußmoyeeta juhs tad nhe ghräkoyeeta / Run~ayee-
16: ta ar juh§úeem Úirrdeem us juh§úu Ghulltu / und ghaidee-
17: ta / Sela.
18: 5. Uppereyeeta Taißnibu / und zerreeta us to Kunghu.
19: 6. Dauds úacka / ka warrätu mumß §chieß rahdiet kas
20: labb gir? Bett Kungs pazell par mums to Ghaißmu
21: tawa Waigha.
22: 7. Tu eepreezini mannu Úirrdi / Jeb§che winòeem
23: ghann dauds Wiena und Labbibas gir.
24: 8. Es ghullu und du§úu itt ar meeru / Ai§to tu Kungs
25: weens pallied§i mann / ka es bailes d§iewo.
26: Ghods gir tam Tähwam / und tam Dählam / und &c.
27: Der 25. P§alm.
28: Weena D§eeßma Dawida
29: PEhtz töw Kungs illgoyas mann / Mans Deews es
30: zerru us iöw / Nhe laid mann kauna' tapt / ka manni
31: Eenaidneeki parr mann nhe preezayahs.
32: 2. Ai§to nhe weens tohp kauna' kas töwis ghaida /

bett

316. lpp.

1: bett kauna' buhß teem tapt / tee nickni Neewatayi. (vel
2: Nitzinatayi.)
3: 3. Kungs rahdi man tawu zeïïu / und mahzi man ta-
4: was Pähdas.
5: 4. Waddi mann eek§chan tawas Tee§úibas / und mahzi
6: mann / Ai§to tu e§úi tas Deews katters mann pallieds /
7: Jckdeenas es tohw ghaidu.
8: 5. Attminni Kungs tawas Schäla§tibas und tawas
9: Lehnibas / kattra no pa§úaules Eeúakummu biyu§úi gir.
10: 6. Nhe peeminn tohs ghräkus mannas Jaunibas und
11: mannu Pahrkahp§chanu / Bett peeminn mannis pehtz ta-
12: was Schäla§tibas / tawas lehnibas dehï.
13: 7. Tas kungs gir labbs und rahms / tapehtz pamahza
14: tas tohs Ghrehzeneekus us to zeïïu.
15: 8. Tas wadda tohß Nabbagus parei§e / und mahza teem
16: Nabbageem úawu zeïïu.
17: 9. Tee Zeïïi ta Kunga gir Schäla§tiba ween und Tee§-
18: úiba / Teems kattri winòa Úalied§ena§chanu und Lee-
19: zibu turr.
20: 10. Tawa Wahrda dehï Kungs e§úi §chehliegs mannai
21: No§eed§ibai / kattra leela gir.
22: 11. Kas gir tas / kas to Kunghu by§tahs? Winòs tam
23: mahzies to labbaku zeïïu.
24: 12. Winòa Dweh§úele labbuma' d§iwohs / und winòa
25: Sähkla to Semm ap§ehdehs.
26: 13. Ta Apúlehp§chana tha Kunga gir §tarpan teem kat-
27: tri to bie§tahs / und úawu úalied§ena§chanu leek winòs teem
28: §innaht.
29: 14. Mannas Atzis §kattahs alla§chien us to Kunghu /
30: Ai§to Winòs mannu Kahyu aran to Tieklu ißwillx.
31: 15. Ghree§ees py mann / und e§úi mann §chähliegs /
32: Ai§to es äßmu itt weens und nabbags.

16.Ta

317. lpp.

1: 16. Ta ißbaile mannas Úirrds gir leela / wedd mann
2: aran mannahm mohkam.
3: 17. Ußraugi mannas bähdas und Nabbad§ibu / und
4: peedohd mann wi§úus mannus Ghräkus.
5: 18. Red§i ka mann tick dauds Eenaidneeki gir / und ee-
6: nied mann no nicknas Úirrds.
7: 19. Pa§úargi mannu Dweh§úel und attpe§ti mann / Nhe
8: leetz mann kauna' tapt / ai§to es zerru us töw.
9: 20. Weentee§úiba und Taißniba ta laid mann pa§úarga
10: Ai§to es ghaidu töwis.
11: 21. Deews ißpe§ti J§rael / aran Wi§úahm winòa bähdam.
12: Ghohds gir tam Tähwam / und tam Dählam / und &c.
13: Der 110. P§alm.
14: Weena D§eeßma Dawida.
15: TAs Kungs úatziya us mannu Kunghu / §ehdeens py
16: mannu labbu Rohku / teekams es tawus Eenaidnee-
17: kus par Pammäßlu taweem Kahyeem leeku.
18: 2. Tas Kungs úuhties to Riext tawas Wall§tibas a-
19: ran Zion / Walldi §tarpan taweem Eenaidneekeem.
20: 3. Pehtz tawu Ußwarre§chanu tawi Ïaudis töw lab-
21: praht upperehs úwähta` Krahßniba` / Tawi Bährni tohp
22: töw peed§imbti / ka ta Ra§úa no to Rietas=úarrkanumu.
23: 4. Tas Kungs gir §werheyis und tas tam nhe buhs
24: §chähl / Tu e§úi weens Ba§nizaskungs muh§chige / pehtz
25: to _wjes Melchi§edek_.
26: 5. Tas Kungs py tawu labbu Rohku / úadau§úies tohs
27: Koninòus úawas dußmibas laika'.
28: 6. Tas úohdies §tarrpan teem Paggaòeem / Tas lee-
29: lus Kaººus turrehs / Tas úadau§ies to Ghallwu par lee-
30: lahm Semmehm.

7.Tas

318. lpp.

1: 7. Tas d§errs no Uppes us Zeïïu / tapehtz tas to{ty} Ghall-
2: wu auk§cham zells.
3: Ghods gir tam Tähwam und tam Dählam / und &c.
4: Der 111. P§alm.
5: Halleluja.
6: ES patteitzu tam Kungham no wi§úas Úirrds /
7: Eek§chan to Runnu tho labbo und eek§chan tahs
8: Draud§ibas.
9: 2. Leeli gir tee Darrbi tha Kunga / kas tohs zeeni /
10: tam gir Patiek§chana ween py teem.
11: 3. Ko tas darra / tas gir úlawäns und ghodäns /
12: und winòa Taißniba palleek muh§chige.
13: 4. Tas gir weenu Peeminne§chanu ee=§tadiyis
14: úawo Brienumo / tas lehniegs und §chehliegs Deews.
15: 5. Tas dohd Barribu teems kattri to bie§tahs /
16: tas attminn muh§chige úawas úalied§ena§chanas.
17: 6. Tas leek paúluddenaht úawus wärranus Dar-
18: bus úaweem Ïaudeem / ka tas teem dohtu to Mann-
19: tu to Paggaòo Ïau§cho.
20: 7. Tee Darrbi úawas Rokas gir Taißniba und
21: Tee§úa / Wi§úi winòa Baußli gir parei§i.
22: 8. Tee tohp ußturrähti alla§ch und muh§chige / und
23: noteek ißtitzige und ghodige.
24: 9. Tas úuhta úawu Atpe§ti§chanu úaweem Ïau-
25: deem / Tas úohla / ka winòa Úalied§ena§chanai muh-
26: §chige pallickt buhs.
27: 10. Úwähts und ghodiegs gir winòa Wahrds /
28: ta Biya§chana / tha Kunga gir tahs Ghuddribas
29: Ee§akums.
30: 11. Ta gir weena krahßna Ghuddriba / kas pehtz
31: to darra / tha Úlawa palleek muh§chige.
32: Ghods gir tam Tähwam / und tam Dählam / und &c.

Der

319. lpp.

1: Der 112. P§alm.
2: Halleluja.
3: LAbb gir tam / katters to Kungu bie§tahs / kattram lee-
4: la pattick§chana gir py winòa Baußleem.
5: 2. Tha Úähklai buhs warränai buht wirs Sem-
6: mes / tas Radds to Labbo buhs úwehtiets.
7: 3. Baggatiba und Pillniba buhs winòa Nam-
8: mohs / und winòa Taißniba païïeek muh§chige.
9: 4. Teem labbeem ußlätz ta Ghaißma eek§chan
10: Tumb§ibas / no to laipnu / §chehligu und taißnu.
11: 5. Labb tam kas §chehliegs gir / und labpraht aiß-
12: dohd / und ißtai§úa úawas leetas / ka tas nhe weenam
13: nhe=parei§e darra.
14: 6. Ai§to tas muh§chige pallix / tas Taißnis muh-
15: §chige nhe tohp aißmirr§ts.
16: 7. Kad kahda ïauna leeta nahkt ghribb / tad tas nhe
17: bie§tahs / winòa Úirrds nhe biedammees us to
18: Kungu.
19: 8. Winòa Úirrds gir droh§cha / und nhe bie§tahs /
20: Teekams tas úawu Preeku py úaweem Eenaidnee-
21: keem räds.
22: 9. Winòs ißbahr§ta und dohd teem Nabbageem /
23: winòa Taißniba palleek muh§chige / winòa Raggs
24: tohp pa=auxtenats ar Ghodu
25: 10. Tas Beßdeewigs red§ehs to / und tas tam úah-
26: pehs / úawus Sobus tas úakohdies und ißniex / Ai§to
27: ko tee Beßdeewigi labpraht ghribbätu tas gir wellte.
28: Ghods gir tam Tähwam / und tam Dählam / und &c.
29: Der 113. P§alm.
30: Halleluja.
31: SLaweyeeta juhs Kallpi to Kungu / §laweyeeta
32: to Wahrdu ta Kunga.

Úla-

320. lpp.

1: 2. Úlawähts laid buht tha Kunga Wahrds / no úcho
2: laiku wi§§a` muh§cha`.
3: 3. No Úaules Uslehk§chanu lieds winòas Noee§chanu
4: laid úlawähtam buht tha Kunga Wahrdam.
5: 4. Tas Kungs gir auxts par wi§úeem Paggaòeem /
6: Winòa Ghohds §teepyahs kamähr tas debbe§úis gir.
7: 5. Kas gir ka tas kungs muh§úo Deews? katters tick
8: auxte úehdeyees gir.
9: 6. Und us to Sämmo§chan §kattahs / eek§chan Deb-
10: be§úu und Semmes.
11: 7. Katters to Wahyu uszeïï no teem Pie§chleems / und
12: paauxtena tohs Nabbagus no teem dubbïeem.
13: 8. Ka tas to úähdenatu py teem Leeleem Kungheem py
14: teem leeleem Kungheem úawo Ïau§cho.
15: 9. Katters to Nhe augligu Namma' d§iewoht darra / ka
16: ta weena preeziga Bährno=mahte tohp / Halleluja
17: Ghods gir tam Tähwam / und tam &c.
18: Der 114. P§alm.
19: KAd J§raels no Egyptes ißgaya / ta zillta Jäcoba no
20: teem úwe§§cheem Ïaudeem.
21: 2. Tad tappa Juda winòa Úwätums J§raels win-
22: òam paklau§úiegs.
23: 3. Ta Juhre red§eya und bägha / tas Jordans ghree§ehs
24: úöw attpackaïï.
25: 4. Tee Kallni laxtiya ka tee Jehrinòi / tee Zällmi ka
26: tahs jaunas Ahwis.
27: 5. Kas by töw Juhre? ka tu behzi? Und tu Jordan /
28: ka tu attpackaïï ghree§ehs.
29: 6. Juhs Kallni / ka juhs laxtiyeeta ka tee Jehrinòi?
30: Juhs Zällmi / ka tahs jaunas Ahwis?
31: 7. Preek§chan to Kungu trie§úeya ta Semme / preek-
32: §chan to Deewu Jacob.

8.Ka-

321. lpp.

1: 8. Katters tohs Ackmina kallnus pahrwkehre par Udens
2: ä§äru / tohs Ackmiòus par Udens=Ackahm.
3: Vier Octonarien auß dem 119. P§alm.
4: LAbb teem kattri nheno§eed§ige d§iewo / kattri eek-
5: §chan to Baußlu tha Kunga §taigha.
6: 2. Labb teem kattri winòa Leezibu turr / kattri
7: winòu no wi§úas Úirrds meckle.
8: 3. Ai§to kattri us winòa Zeïïeem §taigha / tee nhe
9: darra nhe neeka ïaun.
10: 4. Tu e§úi pawehleyis Úirrdige turreht tawus Pa-
11: wehle§chanus.
12: 5. O kaut manna d§iewiba tawas Taißnibas ar
13: wi§úu Úirrdi turrätu.
14: 6. Kad es §kattohs ween us taweem Baußleem /
15: tad nhe tohpu es kauna`.
16: 7. Es patteitzu töw no wi§úas Úirrds / ka tu mann
17: mahzi to tai§nibu tawas Tee§úas.
18: 8. Tawus Tai§nibus ghribbu es turräht / Nhe att-
19: §ta mann muh§chige.
20: Ghods gir tam Tähwam / und tam Dählam / und
21: tam §wähtam Gharram / Ka no Eeúakumu gir biyis /
22: und palleek muh§cho muh§cham / Amen.
23: Ka weens Jauneklis úawu zeïïu parei§e §taighahs?
24: Kad tas §öw turrahs pehtz tawu Wahrdu.
25: 10. Es meckleyu töw no wi§úas Úirrds / Nhe leetz
26: mann alloht no tawu Baußlu.
27: 11. Es patturru tawu wahrdu manna` Úirrdy /
28: ka es prettieb töw nhe Ghräkoyu.
29: 12. Úlawähts e§úi tu Kungs / Mahzi mann tawas
30: Tee§úas.

13.Es

322. lpp.

1: 13. Es ghribbu ar mannahm Luhpahm §tah§tiet /
2: wi§úas Tai§nibas tawas Muttes.
3: 14. Es preezayohs par to zeïïu tawas leezibas / ka
4: par wi§úenadu Baggatibu.
5: 15. Es runnayu ko tu pawehleyis e§úi / und §kattu
6: us taweem Zeïïeem.
7: 16. Mann gribbahs tawas Taißnibas / und es nhe
8: aißmirr§tu tawu Wahrdu.
9: Ghods gir tam Tähwam / und tam Dähla~ / und &c.
10: DArri labb tawam Kallpam / ka es d§iewoyu und
11: tawu Wahrdu turru.
12: 18. Attdarri mannas Atzis / ka es räd§u tohs brie-
13: numus py tawu Baußlu.
14: 19. Es äßmu Wee§úis us Semmes / Nhe paúlep
15: tawu Baußlu preek§chan mann.
16: 20. Manna Dweh§úele gir úaghrau§ieta no illgho-
17: §chanas / Pehtz tawas Taißnibas alla§chien.
18: 21. Tu lamma tohs Läppnus / Nolahdäti gir kat-
19: tri no taweems Baußleems alloyahs.
20: 22. Ghrees no mann Kaunu und Nitzina§chanu /
21: Ai§to es turru tawu Leezibu.
22: 23. Jrr tee leeli Kungi úeh§ch und runna prettie
23: mann / Bett taws Kallps runna no tawu Taißnibu.
24: 24. Mann ghribbahs tawas Taißnibas / Tee gir
25: manni Rahtes=Kungi.
26: Ghods gir tam Tähwam / und tam Dähla~ und &c.
27: MAnna Dweh§úele ghull eek§chan Pieúchïeem / Ee-
28: preezini mann pehtz tawu Wahrdu.
29: 26. Es §tah§tu mannus Zeïïus / und tu paklau§úi
30: mann / Mahzi mann tawas Taißnibas.

27.Pa-

323. lpp.

1: 27. Pamahzi mann to Zeïïu tawo Baußlo / tad
2: ghribbu es runnaht no taweem Brienummeem.
3: 28. Es bähdayohs / ka mann ta Úirrds nokal§t /
4: Ee§tipprini mann pehtztawu Wahrdu.
5: 29. Noghrees no mann to nhetaißnu Zeïïu / und
6: wehl mann tawu Baußlu.
7: 30. Es äßmu to Zeïïu tahs Taißnibas ißwehleyees
8: tawu Tee§úu äßmu es preek§ch úöw litzees.
9: 31. Es kaººu py taweem Leezibeem / Kungs nhe
10: ïaw mann kauna` tapt.
11: 32. Kad tu mannu Úirrdi eepreezini / tad täcku es
12: to Zeïïu tawo Baußlo.
13: Ghods gir tam Tähwam / und tam Dähla~ / und &c.
14: Das 12. Capitel des Propheten E§aiae.
15: Jch dancke dir Herr / daß du zornig bi§t gewe§en über &c.
16: ES patteitzu töw Kungs / ka tu Dußmiegs e§úi us
17: mann biyis / und tawa Dußmiba attghreeúu§úees
18: gir / und eepreezini mann.
19: 2. Red§i / Deews gir manns Pe§titais / es äßmu ar
20: meeru / und nhe bie§tohs / Ai§to Deews tas Kungs
21: gir manns Spähks / und manna D§eeßma / und gir
22: manns Pe§titais.
23: 3. Juhß eeúeeta preezadammees Uhdeni §mellt / no
24: teem Ahwoteem tahs Pe§ti§chanas.
25: 4. Und úatzie§úeeta tanny laika` / Patteitzeeta tam
26: Kungam / ißúautzeeta winòa Wahrdu / Darrait §in-
27: namu §tarrpan teem Ïaudeem winòa Darrbu /
28: paúluddenayeeta ka winòa Wahrds tick auxts gir.
29: 5. D§eedaita tam Kungam / ai§to Winòs gir
30: úöw krahßne paradiyees / to buhs §innaht wi§úahm
31: Semmehm.

6. Liexmo

324. lpp.

1: 6. Liexmo und teitz tu D§iewotaya eek§chan Zion
2: Ai§to Úwähts J§rael gir leels py töw.
3: Ghods gir tam Tähwam / und tam Dählam / und
4: tam Úwähtam Gharram / ka no Eeúakumu gir
5: biyis / und palleek muh§cho muh§cham / Amen.
6: Anhang / derer Lieder / §o in wehrender
7: Außfertigung die§es Büchleins etwas §päter
8: als andere / einkommen.
9: Vom heil. Abendmahl.
10: O JE§u! du mein Bräutigam.
11: Nach der Singwei§e:
12: HErr JE§u Chri§t wahr Men§ch und Gott.

Kristofors Fîrekers

13: AK! tu mans Brudgams / JE§u Kri§t / Tu mann tik
14: ïohti mielodams / Pee Kru§ta=koka nomirris / To
15: Grehkuna§tu attjehmis.
16: 2. Es nahku pee úchie úwehta Gald' / Ar da§cheem Greh-
17: keem apgahniets / Es eúmu ne§chíie§ts / nabbags / waj§ch
18: Ak! nhe §tumm mann no tewis noh§t.
19: 3. Tu Kungs / mans Ahr§ts / mans Gaiúchums e§ú /
20: Tu baggats / kam nheneeka truhk§t / Tu Awots wi§úa Lab-
21: buma / Kas mann' ar Tai§nibs Drahnahm ìehrbj.
22: 4. Tapehz / ak JE§u! luhd§' es tew / Mann wahju tu
23: pats d§eedini / Wiús / kas pee mannim nhe§chíie§ts ir / To
24: tu pats §chíie§tie / noma§gah.
25: 5. Ap§kaidro mannu tumúchu Praht' / Dohd man pa-
26: teeúu Tizzibinò' / Us wi§§u Ghodu waddi mann' / To
27: Meeúu Kahrnum'{Kahrnnm'} eewaldi.
28: 6. Ka es / ak dahrgais Pe§titais! Ta' warru tawas
29: Meeúas eh§t Jn tawas A§§nis zeenigs d§ert / Tew manna^
30: Úirdi^ paturreht.

7. Jstuk-

325. lpp.

1: 7. Jstuk§chíie mann no Blehdibas / Ar wi§§u Ghodu
2: peepildi / Jn manna Úirds laid peejemmahs / Eek§ch
3: Mielibas in Tizzibas.
4: 8. Pee Meeú in Dwehúel úwehtie mann' / D§enn noh§t
5: no mann kas kaiteht warr / Nahz manna' Úirdi^ peema-
6: joht / Jn ar mann muh§cham úadraud§ees.
7: 9. Laid pehz úcho dahrgu Meela§tib' Wiús Grehks no
8: mannim is§uhdahs / Laid noh§t eet Grehku úohdibai /
9: Laid ateet Tehwa Schehla§tib'.
10: 10. Laid wi§§i Waidineeki behg / Red§ammi in nhered-
11: §ammi / Jn ko mans Prahts tew eeúolijs / To palieds lab-
12: bi nodarrit.
13: 11. Tu mannu Praht' in D§iewoúchann' Úataiúi /
14: ka^ tew paúcham tiek / Laid es / ka^ labbais Deewa=behrns /
15: Eek§ch Meera úawas Deenas beid§'.
16: 12. Kamehrt tu mann / mans Pe§titajs / Usjemúi Deb-
17: bes=wal§tiba^ / Kur es / ar wi§§eem tizzigeem / Pee tawa
18: Galda preezaúchos.
19: Wir gläuben all an einen GOtt.

Georgs Mancelis

20: US Deewa Tehwa tizzam mehs /
21: Kas ir Semm in Debbe§§ raddijs /
22: To wiò§ch lieds Gallam usturrehs /
23: Kas muhs barrojs / úargajs / waddijs:
24: Winò§ch par mums joprojam gahdahs /
25: Ka katrs úawu Darbu §trahdahs /
26: Muhúu Dwehúel / muhúu Meeúu /
27: Glahbs wiò§ch / dohs teem úawu Teeúu:
28: Nei Welns mums kaitehs / nei ta Nahw' /
29: Wi§notaï Deewa Spehka^ §tahw.
30: 2. Us Deewa Dehla tizzam mehs /
31: Kas ir JE§us Kri§tus Wahrda^ /

No

326. lpp.

1: No §chíie§tas Jumprawas atweddehs /
2: Zilweks / tomehrt Deewa Kahrta^:
3: Moziets / mirris / eelikts Kappa^ /
4: Treúcha^ Deena^ d§iews wiò§ch tappa /
5: Augúcham brauzis úawa^ Gohda^ /
6: Pehz wiò§ch atnahks leela^ Gohda^ /
7: Buhs Úohìis pahr teem Zilwekeem /
8: Pahr d§ieweem / ka^ pahr mirruúcheem.
9: 3. Us Úwehta Garra tizzam mehs /
10: Kas weens Deews ar Thew' in Dehlu /
11: Wiò§ch mums ar Preeku at§piedehs /
12: Wi§úa^s Behda^s agr' in wehlu:
13: Wiòòam wi§úur úwehta Draud§e /
14: Ko wiò§ch Deewa Wahrdo^s aud§eh /
15: Grehkus úcheitan peedohd teeúcham /
16: Jebúchu mehs to Nahwi zeeúcham;
17: Tahs Meeúas tomehrt d§iewas kïuhs /
18: Jn muh§cham Debbes=preeka buhs / A.
19: Selbiges anders.

Kristofors Fîrekers

20: MEhs tizzam wi§§i us weena Deewa / Radditaja Deb-
21: beús in tahs Semmes / Kas úewi par Tehwu deweis
22: irr / Ka mehs Winòa Behrni topam / Tas gribb muhs
23: alla§ch barrot / Meeú in Dwehúel arrid§an labbi úargat
24: Wi§§u Ïaunu gribb tas no mums nogree§t / Neneeka
25: Ïauna buhs mums notikt / Tas gahdah par mums /
26: Úargaúchanna in Glabboúchanna / Tas §tahw wiús eek§ch
27: winòa Spehka.
28: 2. Mehs tizzam wi§§i us JE§um Kri§tum / Deewa
29: Dehlam muhúam Kungam / kas muh§chigi pee ta Teh-
30: wa ir / Lieds weens Deews no Spehka in Goda / No Ma-
31: rias tahs §chíie§tas Jumprawas / ir weens pateeúi

Zilweks

327. lpp.

1: Zilweks peed§immis / Zaur to Úwehtu Garru eek§ch Tiz-
2: zibas / Par mums / kas mehs bijam pa§udduúchi / Pee
3: Kru§ta nomirris / Jn no tahs Nahwes Atkaï augúcham
4: zehlees zaur Deewa Spehku.
5: 3. Mehs tizzam wi§§i us Úwehta Garra / Deews ar
6: to Tehwu in Dehlu / Kas wi§§eem behdigeem Eepree-
7: zatajs ir / Jn ar Dahwanams apìehrbj krah§chòi / Tohs
8: wi§§us Kri§titus wirúu Semmes / Turr eek§ch weena
9: Prahta úalied§inatus / Úcheit wi§§i Grehki pame§ti tohp /
10: Tai Meeúai buhs arrid§an atkaï d§iewot / Pehz úchahs
11: behdigas D§iewoúchannas / Jr gattawa darrita Mums
12: weena D§iewoúchanna muh§cham bes Galla.
13: Ein Lied / worinn hohes und niedriges Standes ihrer
14: erhei§chenden Chri§t=Gebühr beweglich§t
15: errinnert werden.
16: Nach der Wei§e:
17: Kommt her zu mir / §pricht GOttes Sohn.

Kristofors Fîrekers

18: KUrúch Zilweziò§ch gribb leelitees /
19: Tam nhe buhs us to palai§tees /
20: Ka tas Gudrs / Stiprs / jeb Baggats:
21: Úchies Leetas tikkai laizigas /
22: Jn pee ikweena no§udas /
23: Kas tohp zaur Nelaim draggats.
24: 2. Laid teitzas / kas tohp Gohda^ zelts
25: No Deewa / nei no winòa pelts /
26: To at§ie§t úawa^ Wahrda^:
27: Ka wiò§ch tahds Kungs / kas taiúns in dahrgs /
28: Prett Labbeem labs / prett Ïauneem bahrgs /
29: Kas Lepnus §emme^ §pahrda.
30: 3. Ta Úlawa labba / Guddram buht /
31: Jn úamannigam teiktam kïuht;
32: Bet ja Deews nhe nahk Úirdi /

Jn

328. lpp.

1: Jn palieds tew / tad wi§s irr welt /
2: Kaut tas tew makúajs leelu Selt;
3: Tomehrt preekúch Deewa úmirdi.
4: 4. Tu teizees we§§els / Stiprs in §pirgts;
5: To Deewiò§ch dohd / tas nhe kïuh§t pirkts /
6: Nhe weens to nhe warr úmahdet:
7: Bet Deewam buhs tew païid§et /
8: Nahkt Úirdi^ / in to we§§elet /
9: Tad tas tew nhe warr §kadet.
10: 5. Zits warr gann leels in Baggats buht /
11: Kad palids Deews / úwehts arri kïuht:
12: Bet tas pahr wi§§eem teizams /
13: Kas baggats buhs pee Dwehúeles /
14: Kas JE§um Úirdi^ paturrehs /
15: Tahds ih§ti baggats úweizams.
16: 6. Tas teiktees warr / kam palids Deews /
17: Ka Úirdi^ nahk úchis dahrgais Weeús /
18: Tas preezigs wi§§a^s Weeta^s:
19: Úwehts Zilweks / kurra Úirdi nahk
20: Tas úwehtais Deews / tur d§iewot úahk /
21: Tam palids wi§§a^s Leeta^s.
22: 7. Daúch Mahzitajs tas nopuhúchas /
23: Ka wiòòa Wahrds nhe augïojas /
24: Pee mums / Kad mehs to d§irdim:
25: Tad ja=luhds mums / laid palids Deews /
26: Laid wiòòa Garrs nahk eedotees /
27: Eekúch muhúahm kuhtrahm Úirdim.
28: 8. Tee Leelikungi behdajas /
29: Kad tas teem labbi nhe weddas /
30: Kad Deews nhe palids waldit:
31: Tad bij teem luhgt / laid Deewiò§ch nahk

Jn

329. lpp.

1: Jn wiòòa Úirdis waldit úahk /
2: Tad tee nhe warrehs maldit.
3: 9. Dauds to / kas gau§chi §chehlojas /
4: Ka wiòòa Darbiò§ch nhe §chíirras /
5: Ka teem gann úlimmi klahjas:
6: Laid luhd§as / ka teem palids Deews /
7: Tad teem gann labbi laimeúees /
8: Ta` Lauka^ ka` irr Mahja^s.
9: 10. Kad Deewa gruhtas Úodibas /
10: Karúch / Baddus / Mehris atwelkas /
11: Tad leelas Behdas rohdas:
12: Ja tad nahk Úirdi^ / palids mums /
13: Deews muhúu Úargs in Patwerums /
14: Tad Úirds ar meeru dohdas.
15: 11. Tew' ahsòemm Udens=Ugguns grehks /
16: Tew' arri poh§tijs Karra §pehks /
17: Ka tappis pliks in nabbags:
18: Gann Deews tew atkal palid§ehs /
19: Nahks tawa^ Úirdi^ pa§tahwes;
20: Tas tew pahr Mantu labbaks.
21: 12. Tu tohpi wahj§ch / tu guïïi úlims /
22: Reds / tawa Úirds pirms nhe norims /
23: (Kaut ganna Sahles d§ehris)
24: Kahmert tas tawa^ Úirdi^ nahks /
25: Tew palid§es in zillat úahks /
26: Kas tewi §emme^ §pehris.
27: 13. Tu kïuh§ti nie§ts in nolemmots /
28: Ka` nheka` úleppen apmellots;
29: Tew úahp / kad tu to d§irdi:
30: Tu nhe §innees; tew palids Deews /
31: Tas ir taws Draugs / tam ustizees;
32: Wiò§ch remdes tawu Úirdi.

__

330. lpp.

1: 14. Welns / Paúaul in ta ïauna Meeú' /
2: Gribb / ka tew buhs apgrekotees;
3: Nhe klauúi / Deewa luhd§ees:
4: Nahz / Deewiò / Úirdi / palids man /
5: Dohd tawu Garru arrid§an:
6: Wiò§ch klauúas / kad tu úuhd§ees.
7: 15. Ta Elle platha úawu Riekl /
8: Tas Welns preek§ch mums leek Wiltus=tiekï /
9: Mehs abbeem úmeijam / mehdam:
10: Kad Deewiò§ch muhúa^s Úirdi^s nahk /
11: Tas palids mums; wiò§ch pe§tit mahk /
12: No paúchahm Nahwes=behdahm.
13: 16. Daúch Zilweziò§ch tahds nenojegs /
14: Kad winòam notiek§t kas kahds Grehks /
15: Wiò§ch tudeï gau§chi úuhd§as;
16: Us Deewu tas wis nhe §kattas /
17: Kas brie§cham duúmigs paradas /
18: Pehz palids / kad wiò§ch luhd§as.
19: 17. Tapehz nhe gribbu úird=eh§tees /
20: Bet ween us Deewu §kattitees /
21: Man manna Preeka Úirdi:
22: Mans Je§iò§ch nahk man Palliga^ /
23: Ar úawahm Meeúahm ehdina /
24: Ar úawahm A§§nim d§irdie.
25: 18. Laid Debbeús gruh§t / laid úuhd ta Semm /
26: Ta Paúaul arri Gallu òemm;
27: Deews paliks manna' Úirdi^:
28: Tas manni weenreis eeweddies /
29: Pee úewim §kaidra's Debbe§§i^s /
30: Kur mehs nhe kïuhúim §chíirti.

Lehr-

331. lpp.

1: Lehr=Lied vom Chri§tlichen Leben und Wndel /
2: Nach dem Teut§chen:
3: Kommt her zu mir / §pricht GOttes Sohn.
4: PEe mannim nahzeet Chri§tus úauz /
5: Kas ween pehz úaweem Grehkeem kauz /
6: Nhe kam buhs liktees beedet:
7: Wezs / Jauns / Wiers / Úeewa / wi§§i juhs /
8: Es gribbu doht / kas ween man buhs /
9: Jums juhúu Wainu d§eedet.
10: 2. Mans Juhgs ir úalds / mans Kru§tiò§ch ma§s /
11: Kas man to pehz ne§t nhe leed§as /
12: To Ell tas i§behgs teeúcham:
13: Es tam to palid§eúchu ne§t /
14: Pee úewim es to gribbu we§t /
15: Ar Dwehúel in ar Meeúahm.
16: 3. Ko ween es eúmu darrijis /
17: Jeb arri úcheitan iszeetis /
18: To gribbos darram / zeeúcham:
19: Ko darri§úeet / tas patiks man /
20: Ja tas ween notiks arrid§an /
21: Pehz Deewa Prahta teeúcham.
22: 4. Gann wi§§eem tiktu úwehteem kïuht /
23: Kad Kru§tu ne§t nhe nahktos gruht /
24: Kas Deewa Behrneem zeeúchams:
25: Tas ja=zeeúch wehl úcho paúchu Deen /
26: Ja tu labs Zilweks / tikkai ween
27: Nhe gribbees Elle^ úwee§chams.
28: 5. Jebkahda Leeta Paúaule /
29: Ta wi§§u=ma§a Sahlite /
30: Pehz úawas Wie§es zeeúchas /
31: Kas nu gribb buht bes Zeeúchannas /

Úche

332. lpp.

1: Úche d§iewodams / tas pataupas /
2: Zee§t Elle kahúchu §pee§chas.
3: 6. Tas Zilweks úchodeen jauns in jauks /
4: Reds / rietu wahj§ch winò§ch 䧧ots úauks /
5: Gann drieds buhs projam ja=eet:
6: Ka Puííes Lauka^ wie§tat juhs /
7: Juhs Jaukumiò§ch par Pelneem kïuhs;
8: Kam buhs tas / ko juhs krahjeet?
9: 7. Preek§ch Nahwes drebb ta Paúauliet' /
10: Kad kas us nahwes=gultu kriet /
11: Tad úahk tas Deewa bietees:
12: Zits darro úcho / zits §trada to /
13: Us úawu Dwehúel nhe luhko /
14: Nei gribb us Labbu d§ietees.
15: 8. Kad tas nu wairs nhe d§iewot warr /
16: Tad §chehlojas / tad gribb wiò§ch arr'
17: Us Deewu weenreis gree§tees:
18: Man bail / tas ilgi gaidiets buhs /
19: Bes Schehla§tibas úohdiets kïuhs /
20: Wiò§ch ïauúees Elle^ úwee§tees.
21: 9. Ko palieds Manta Baggatam?
22: Ko lepna Úirds tam Jaunakam?
23: Eekúch Beddres buhs teem rahptees:
24: Wiús Selts in Úuddrabs Paúaule^
25: Kaut bijis tew / ar to tu nhe
26: Preekúch Nahwes warri glahbtees.
27: 10. Tam Guddram winòa guddrais Prahts /
28: Leels Paddoms / kas dauds Gaddu Krahts /
29: Nhe palieds prett tahs Nahwes:
30: Kas nhe pee Laika attgree§chas /
31: Neds arriKri§tum padohdas /
32: Preekúch Deewa nhe pa§tahwes.

11.

333. lpp.

1: 11. Tu / Deewa Behrns / nhe behdajees /
2: Kas Deewam eßi padewees /
3: Taws Kru§ts tew Augïus d§emdehs:
4: Pee Deewa Wahrda turrees ween /
5: Pee tawas Úirds to leez in úeen;
6: Tas tawas Úahpes remdehs.
7: 12. Ar Ïaunu Ïauna nhe makúah /
8: Bet raugi d§iewot Taiúniba^ /
9: Laid zitti tewis úmeijas:
10: Gann Deews prett winòeem atreebúees /
11: Bet tu ween pats nhe atkodees:
12: Labs nhe ar weenu reijas.
13: 13. Kad mums ikbrie§cham Úaule §pied /
14: Nei Behdas red§ham Kahdu Bried;
15: Tad muhúu Prahtiò§ch maldahs;
16: Tapehz leek Deews to Kru§tu nahkt /
17: Ka tam buhs muhúas Meeúas mahkt /
18: Laid tahs eek§ch Grehkeem waldahs.
19: 14. Jr tew tas Kru§ts tik ruhkts in úmags /
20: Tas Elles ugguns buhs jo traks /
21: Kur degdams nhe úadegúi:
22: Tur buhs to Mohku paúaul dauds /
23: Tas breeúmigs Welns nhe weena úauds /
24: Tur muh§cham kaukúi / brehkúi.
25: 15. Bet jums ar Kri§to d§iewot buhs /
26: Kas Debbeßi^s gribb usòemt juhs /
27: Kur jums buhs úmeet in úmaidiet:
28: Nhe weens wehl nhe ir úazzijis;
29: To Preeku / ko Deews úaraiúijs;
30: To buhs jums teeúcham gaidiet.
31: 16. Ko nu tas muh§chigs §chehligs Deews /

Eekúch

334. lpp.

1: Eekúch úawa Wahrda úolijees /
2: Us to mehs warram §tahwet:
3: Tas dohd mums úaweem Ïautiòeem /
4: Tur ar teem mieïeem Eòìeïeem
5: To jauki teikt in úlawet.
6: Dancklied / zu Chri§to für §eine Wolthaten.
7: Nach der bekanten Melodey:
8: Mein Hüter und mein Hirt i§t &c.
9: Der 23. P§alm.
10: MAns Úargs in Gans ir Deews tas Kungs eekúch
11: Debbes;
12: Kas Kaitehs man? Kam manna Úirds tad drebbehs?
13: Us §aïïahm Gannibahm winòs manni wadda /
14: Pee §kaidra Uhdens wedd / par manni gahdah /
15: To Dwehúel remdeh / úawa Wahrda labba^ /
16: Us taiúneem Zeïïeem manni wedd in glabbah.
17: 2. Kaut es irr §taigajs tumúcha^ Nahwes=ehna^;
18: Es buhúchu drohúch / pee Deewa tahda lehna /
19: Kas man §tahw klaht / kas reds / kur es paleeku
20: Tas Speekis winòa Wahrda dohd man Preeku /
21: Preekúch Skauìa=azzim wiò§ch man paklahj Galdu /
22: Man preekúcha` zeldams Barribinòu úaldu.
23: 3. Wiò§ch man ar Eljehm mannu Galwu úwaidies /
24: Ar pilnu Biííeriti mannis gaidies /
25: Pee mannim paliks Deewa Úwehtibinòa /
26: D§iews buhdams / es ween turreúchos pee winòa /
27: Wiò§ch úawa^ Namma^ buht pee úewim ïauúees /
28: No mannim úawu Muh§ch nhe atrauúes:
29: Bittlied / Umb Abwendung §chwerer Plagen.
30: Nach dem Teut§chen:
31: Wend ab deinen Zorn &c.

Kristofors Fîrekers

32: JEmm no mums tawas Duúmas / Deews / tik bahrgas

Par

335. lpp.

1: Par tawu A§§ins=riek§t ikweens laid úargahs /
2: Tohs Grehkus peedohd / §chehlo tawu Draud§iet / To grib-
3: bi úaud§iet.
4: 2. Kad tu muhs buhtu úohdijs / ka' mes pelnam /
5: Jn ïautu trakkot wehl tam niknam Welnam:
6: Kas §pehtu pane§t tawas úmaggas Rohkas?
7: Zee§t tahdas Mohkas.
8: 3. Peedohd / ak! peedohd / Deews / no Schehla§tibas /
9: Noteeúa muhs / pehz tawas Lehnpratibas:
10: Jo tu gann mehd§i tawus Ïaudis taupiet /
11: Tohs nhe likt laupiet.
12: 4. Reds / kas mehs e§§im: wahji Semmes tahrpi /
13: Muhs Grehki kremt / muhs Behdas §pee§ch in Dahrbi:
14: Kapehz buhs mums tapt wi§§ai isniekuúcheem?
15: Jeb pa§udduúcheem.
16: 5. Muhs Kri§tus pe§tijs / Nahwe^ par mums eedams /
17: Jn úawas A§§nis Kru§ta=kohka` leedams /
18: Wiò§ch leelas Mohkas zeeúch ar lehnu Dabbu /
19: Mums ween par Labbu.
20: 6. Tapehz / ak! Tehws / nhe leez mums palikt Kauna^ /
21: Dohd tawu Garru / pe§tie muhs no Ïauna:
22: Tad tewi teikt mehs úche nhe gribbam kawet /
23: Tur muh§cham úlawet /
24: Keinen hat GOtt verla§§en &c.
25: Jm Thon: Der Tag hat §ich geneiget.

Heinrihs Kleinðmits

26: NHekadu gir Deews at§thayiß / kas tam alla§ch ußtitz :/:
27: jeb man ghan dauds tadehï eenied / tad atneß man
28: tomehr tas nhekadu kaitu: Deews ghrib §awus Ïaudis
29: ißghlabt / pehdige thos auxte pazelt und doht / kas teem
30: wayag / §cheit laitzige / tur ar muh§chige.
31: 2. Deewam es ween pawehïohs / tas darra ka tam

pat-

336. lpp.

1: pattiek :/: mannai dweh§elei par lab / §chinni nickna' Pa§-
2: §auleh gir nheneeka ka Waida und Zee§chan / und buhs
3: tam tomehr ta buht / ai§to §chi laitziga Preeziba / atneß
4: mums mu§chigas Úahpes.
5: 3. Úirdige ghrib es Deewu peeluhckt / und jemt to par
6: Pee§tahwu :/: eeck§chan wi§úu mannu waidu / tam lab-
7: bahk ka man §innams / pehtz Pazee§chan ghrib es to pee-
8: úauckt / eek§chan wi§úu mannu Waidu: tas man ghan
9: labb pa§úarghas und mans J§glabeiß buhs.
10: 4. Wi§úa laime / und Nhelaim tas zeïïas ja no Deewu :/:
11: es atpackaï nhe kahpohs / und luhds mannahs Bähdahs /
12: ka war tas man tad at§taht / mans Ußtietzigs waida=
13: palliegs? Kad mannas Mohkas i§pleh§chas / ghrib winòs
14: py mannim buht.
15: 5. Baggatibu und wi§úas manntas / kas zittade tai
16: Pa§úaule pattiek :/: uß ko es §awu prahtu nhenowee§chu
17: tas palleeuk wiß §cheitan: weena Manta gir man debbe§-
18: úieß kas JE§us Chri§t dehwe / tas eet par wi§úeem Man-
19: teem / ee=§chkincko mums to úwähtu Gharru.
20: 6. To äßmu es ee=§chlehd§is / mannas Úirdes wahzinu
21: §awu a§úin gir winòs i§=lehyiß par man nabbagu Thar-
22: pi§chu / mannis Zaur to i§pe§tiet / no muh§chigu ißbail
23: und Úahpeem: ka warrätu jehl §chinni Semmeh / lee-
24: laka Mila§tiba buht.
25: 7. Nu ghribbu es Patteitzibu §atziet par winòa Schä-
26: la§tibu :/: es §öw Deewam paddomohs / ar wiß / kas man
27: peedär: ka tas nu joprojam grib darriet / laid winòa Prah-
28: ta' §tahw: es pawehï Deewam §awu leetu / winòs dar-
29: ra / ka tam pattiek.
30: 8. Amen / nu grib es pabeickt / §cho ma§§u d§eeß-
31: minòu :/: Kungs Zaur tawu aßins=ißlee§chan / leetz man

tawu

337. lpp.

1: tawu Manteneeku buht / tad gir man wiß wir§úon Sem-
2: mes / kas man war auxte eepreezinaht / debbeßies buhs
3: man dabbuht / to muh§chigu Preeku und Krohòu.
4: Klag=Lieder / Eines vielfältig Ungefochtenen.
5: Auß dem 31. P§alm vom 1. biß 7. v.
6: Nach dem Teut§chen:
7: Jn dich hab ich gehoffet / HErr.

Kristofors Fîrekers

8: KUngs / es us tewi païaujos /
9: Ka §tipprai Pillie ustizzos;
10: Nhe leez man palikt Kauna^:
11: usturri mann' /
12: Dohd arrid§an
13: Jspe§titees no Ïauna.
14: 2. Laid tawas auúis atwerras /
15: Preekúch mannas gau§chas Luhgúchannas /
16: Nahz úneeds man tawas Rohkas:
17: Ta Úirds man triez;
18: Ak! palieds drieds /
19: Jn atòemm mannas Mohkas.
20: 3. Mans Deews in Glabbejs / dohd tu man
21: Us tewim §tippru Païauúchann' /
22: Prett teem buht droúch lieds Gallam /
23: Kas manni d§enn /
24: Jaw eenie§t úenn /
25: Jn §pee§ch no wi§§ahm Mallahm.
26: 4. Tu e§§i manna §tippra Pils /
27: Mans Patwerums / kas nhe peewils /
28: Mans Spehks in mannas Brunòas:
29: Laid peepeúch gruh§t /
30: Jn Kauna^ kïuh§t /
31: Kas turr pahr mannim Runnas.

5.Tas

338. lpp.

1: 5. Tas Bleh§chu=pulks mann' aprunnajs /
2: Us mannim Mellus úadohmajs /
3: Jn lizzis man dauds Walgu:
4: Deews / waldi wehl
5: To wiltus=mehl /
6: Jn dohd tai úawu Algu.
7: 6. Kad man buhs mir§tot no§chíirtees /
8: Jemm mannu Dwehúel / §chehligs Deews /
9: Eekúch tawahm Deewa=rohkahm:
10: Tad man buhs gann;
11: Deews / pe§tie mann' /
12: No Wi§úahm mannahm Mohkahm.
13: 7. Gohds tew / Deews Tehws / ar tawu Dehl /
14: Úwehts Garrs / tew' arri teizu wehl /
15: Ar úawu Mutt in Úirdi:
16: Dohd pa§tawet /
17: Jn uswarret:
18: Deews / mannu Amen d§irdi.
19: Ach GOtt wie manches Hertzeleid &c.
20: Jm Thon & Vater un§er im Himmelreich.

Heinrihs Kleinðmits

21: ACk Deews / ka da§chada Sirdähß / úa§tohpas man
22: §chinni laika' / tas §chaurais zel§ch gir pilns Mohko /
23: kattru man debbe§úies buhs §taighat: ka grute leek §öw
24: Mee§úa und A§úins / peelau§tees uß to muh§chigu Mantu.
25: 2. Kungs buhs man tad §öw nogree§tees? uß töw
26: Kungs JE§u §tuhw mans Prahts / py töw manna Úirds
27: Pallied§ibu und Paddohmu weenmert tee§cham attrad-
28: diß gir / nheweens muh§cham att§tahts tappis / katters JE-
29: §um Chri§tum u§tizenaiyß gir.
30: 3. Tu e§úi tas leels Brinuma=wierß / to rahd taws

Am-

339. lpp.

1: Ammats und ipa§chiba / kadas brini§chkas leetas ä§úam
2: mehs §ajuttu§chi / ka tu mans Deews e§úi Zilwäks pee-
3: d§immiß? Und weddi man Zaur tawu Nahwe / it bri-
4: ni§chke ara wi§úahm Bähdam.
5: 4. JE§u mans Deews und weeniegs Kungs ka úal-
6: däns gir man jehl taws Wahrds / tur nhe war kahdas
7: Bähdas buht tick ghrutas / taws §aldäns wahrds eepree-
8: zina man wehl wairahk / nhekada waida war tick ruhckta
9: buht / tawa §aldäna Eepreezena§chana mährena to.
10: 5. Jeb§ch man Mee§úa und dweh§el ißniext / tad §inni tu
11: Kungs / ka es uß tam nhe bähda / kad tu mans ä§úi / tad
12: gir man ghan / kas man muh§chige eepreeznaht buhs / tö-
13: wiß äßmu es ja ar Mee§úu und dweh§el / ko war man kaiteht
14: Gräki Nahwe und Elle?
15: 6. Labbaka u§titziba wir§úon Semmes nhe gir / ka py
16: töw ween Kungs JE§u Chri§t: es §inn / ka tu mannis
17: nhe=at§tahje / tawa Tee§úiba palleek man muh§chige / Zeeta
18: tu e§úi mans labs u§titziegs Ghans / kas man muh§chige
19: pa§úarghas.
20: 7. JE§u mans Preeks / mans Ghods und Teick§chan
21: mannas Úirrdes Manta und Baggatiba' / es nhe§pähju
22: to ghan pillige i§teickt / ka auxte taws wahrds war eepree-
23: zinaht / kam Titziba und Milä§tiba Úirdi gir / tas to at-
24: traddies eek§chan darbu.
25: 8. Tapehtz äßmu es da§chkart und bee§e runnaiyß / kad
26: man py töw nhekada preeziba wairß buht biyß / tad gribbä-
27: tu es to Nahwe uß úawu kacklu wehleht / ja ka es nhebuhtu
28: wiß peed§immis / ai§to kas töwis Úirdi nhetur / tas gir pat-
29: tee§i d§iwß nomirriß.
30: 9. Je§u tu auxte Zeniegs Brudgams / mans úpo§chahks
31: jaukums wir§on §chahs Semmes py töw es §öw ween i§lu-

§tei-

340. lpp.

1: §teiyahß / dauds thale ak par wi§úo úälto=mantu / zeekart es
2: töwiß tickai eemin / wiß mans prahts no jaunu atd§em.
3: 10. Kad es úawu Zerribu mett uß töw / tad attrohmu es
4: Meeru und jaukumu / eek§chan §öw kad es Bähdahs no-
5: luhd§ohs jeb d§eed / tad mettahs manna Úirds warren
6: preeziegs / taws wahrds u§úacka / ka it tas patts / thas
7: muh§chigas d§iwo§channas preek§ch=úmacka gir.
8: 11. Tapehtz ghrib es kamehrt d§iwodams / to kru§tu töw
9: ar Preeku packaï nä§t / manns Deews paddar man uß
10: tam gattawu / tas darr man par lab alla§chien pallieds
11: man §awu leetu parrei§e ee§aht / ka es úawu Tetze§chan
12: warru pabbeickt.
13: 12. Pallieds man §awaldiet Mee§úa und a§úin / par
14: Ghräkeem und Kaunu man pa§úargha / u§tur mannu
15: Úirdi eek§chan §chkie§tu Titzibu / tad d§iwo und mirr§tu es
16: töw ween / JE§u manna Eepreezena§chan / klau§úi manna
17: luhck§chan / ock manns pe§titaiß buhtu es jau py töw!
18: Bitt=Lied / Umb Erhaltung reiner Lehr / und Schutz
19: des bedrengten Chri§tenhäu§leins.
20: Nach dem Teut§chen:
21: Erhalt uns / HErr / bei deinem Wort.

Kristofors Fîrekers

22: DEews paturr muhs pee tawa Wahrd' /
23: Stahw pretti teem / tohs §emme^ §pahrd' /
24: Kas Kri§tum tawu Dehlu leeds /
25: Pehz winòa Gohda=Krehúla úneeds.
26: 2. Kungs JE§u Kri§t / tu Deewa Dehls /
27: Tu Kungs par wi§§eem Kungeem leels /
28: Glahb tawu Draud§iet / kas tew dohd
29: Tew tawu peenahkammu Gohd'.
30: 3. Úwehts Garrs / tu muhúu Patwerums /
31: Dohd weena^ Prahta^ palikt mums /

Mums

341. lpp.

1: Mums Behda^s Gribbi §tahwei klaht /
2: To Debbes=preeku dahwänaht.
3: 4. Laid tawa^ Semme^ nhe wee§chas
4: Nhetiklas úweúchas Mahzibas:
5: Ka tewi §kaidri at§ie§tam /
6: Pehz taweem Wahrdeem d§iewojam.
7: 5. Kungs / gribbi winòu Dohmas gree§t /
8: Tahs teem us paúchu Kackleem úwee§t /
9: Tohs eekúch tahs Beddres gribbi me§t /
10: Kur teem bij Prahts / muhs eekúcha we§t.
11: 6. Tad tee jo warrehs at§ietees /
12: Ka tu wehl d§iewo / muhúu Deews /
13: Kas §tahw pee úawas Draud§ibas /
14: Kas ween us tewi palai§chas.
15: 7. Laid tew / Deews / paweleteem buht /
16: No tewis usturreteem kïuht
17: Teem Semmes=kungeem wi§§eem lieds /
18: No teem taws Gohds tapt isplattiets.
19: Verleih uns Frieden gnädiglich.
20: Ak! dohd mums Meerus §chehligi / Deews Kungs
21: eek§ch muhúeem Laikeem / Tur arri nhewa zits nhe-
22: weens / kas par mums Nabbageem karrot warr / ka`
23: tu / muhúu Deews Kungs weenigs.
24: Dohd muhúam Köninòam in wi§úeem Kungeem
25: Meer' in labbu Waldiúchann' / Ka mehs appak§ch
26: winòeem / Meerig' in rahmi warram d§iewot /
27: Eekúch Deewa Biejaúchannas / Jn Taiúnibas /
28: Amen.

Feld=

342. lpp.

1: Feld=Lied / umb Segnung und Erhaltung
2: der Land=Früchte.
3: Sel. Hn. Johann Ri§tens /
4: Nach der Wei§e: Durch Adams Fall i§t gantz verderbt /

Kristofors Fîrekers

5: NO Adam Grehku=kahrrumeem
6: Kriet Deewa gruhti Lah§ti /
7: Us winò in wi§§eem Zilwekeem;
8: To rahd mums Deewa Stah§ti:
9: Ka Strahdneekeem;
10: Us Arrumeem /
11: Bij Ehrk§chíeems augt in Dad§cheems
12: Jn kas augs wehï /
13: Dauds Úweedru dehï /
14: Bij Tahrpeems eh§t in Sprad§cheems.
15: 2. Úchohs Lah§tus mehs gann nopelnam /
16: Jkdeenas in ikgaddus;
17: Mehs mums ar Grehkeem padarram
18: To Dahrd§ieb' un dauds Baddus:
19: Bet / Tehws / tew wehl
20: Pahr mums buhs §chehl:
21: Tu gribbi muhúus Traukus
22: Mums peepildiet /
23: Jn apúwehtiet
24: Ar Augïeem muhúus Laukus.
25: 3. Debbeúim nhe leez D§el§is kïuht /
26: Neds Semmei zeetu Warru;
27: Pee Darbeem labbas Úekmes buht /
28: Ak! nhe dohd red§et Karru:
29: Laid Úaule §pied /
30: Jn Leetus kriet /
31: Dohd rahmu úiltu Wehju;
32: Dohd Wahrpahm bree§t;

Jn

343. lpp.

1: Jn nhe ap§pee§t
2: Tai Úaulei muhúu Sehju.
3: 4. Laid Úwehtums par mums i§plattahs /
4: No Debbes buhs tam nahktees;
5: Laid tas wirs Semmes isdallahs /
6: Nhe leez mums welti mahktees:
7: Laid augïojahs /
8: Jn isdohdahs /
9: Ta` Kalno^s / ka` irr Leija^s;
10: Par Kru§§' un Ruhú'
11: Jsglabbah muhs;
12: Ta Úirds laid pïaujot úmeijahs.
13: 5. Dohd / Kungs / tai Semmei jauki §elt /
14: Zaur tawa Wahrda Spehku;
15: Mehs nhe §pehjam nhe Úmilgas zelt /
16: Ar Darbeems muhúu Grehku:
17: Dohd / ka jeb=kas /
18: Tiek leels / tiek ma§s /
19: Warr Gaddu beid§is teiktees /
20: Tam bijis gann;
21: Tad arrid§an
22: Warr preezigs Darbo^s §teigtees.
23: 6. No Tahrpeems dohd mums úchíie§tu Gadd' /
24: Dohd Druwu jauku / tauku;
25: Paúargi muhs par Úehrg' un Badd' /
26: Appuúchío muhúu Lauku
27: Ar Labbibiò;
28: Dohd Gauúumiò:
29: Tad mes ne gribbam kawet /
30: Úcheit d§iewojot /
31: Tenw Gohdu doht /
32: Jn pateikdammi úlawet.

Freu-

344. lpp.

1: Freuden=Lied Von dem him~li§chen Freuden=Leben.
2: Nach dem Teut§chen:
3: HErr Chri§t / thu mir verleihen.
4: Auff die Stimme: Auß meines Hertzen Grunde.

Kristofors Fîrekers

5: DEews Kungs / dohd tawu Garru /
6: Ka es zik mannidams /
7: Parei§i d§eedat warru /
8: No Debbes=leetiòams /
9: Eekúch wiòòas Úaulites /
10: Kur man buhs d§iewot Preeka^ /
11: Kur man nhe ruhps nheneeka /
12: Kur Deews man at§piedes.
13: 2. Tas Laiks ir Deewam §innams /
14: Wiò§ch pats to nodomajs /
15: Kas man buhs muh§cham úwinnams /
16: Kad nahks mans Pe§titajs /
17: Tai^ Jauna^ Deeniòa^ /
18: Kad es no Nahwes peezelts /
19: Jn Debbes=goda^ eezelts /
20: Tur buhúchu Skaidriba^.
21: 3. Tahs Úahpes / Mokas / Behdas /
22: Ar zitteem Úird=e§teem /
23: Ar ko tas Zilweks ehdas /
24: Mehs wairs nhe red§eúeem:
25: Pehz ka es behdaúchos?
26: No Nahwes tapúchu raiúiets /
27: Man Preekas=nams buhs taiúiets /
28: Ko Deews man muh§cham dohs.
29: 4. Wiò§ch mannu Dwehúel peeòems /
30: Jn apkams úirdigi /
31: Ta úawa^ Klehpi^ eeòems /

Jn

345. lpp.

1: Jn meelos da§chadi:
2: Pats JE§us Debbe§§is /
3: Teem / kas úcheit raudajuúchi /
4: Dauds Behdas iszeetuúchi /
5: Tas Azzis noúlauzies.
6: 5. Mehs §piedeúim tik §poh§chi /
7: Ka' Úaul' in Swaig§nites /
8: Mehs luhgúim / òem§im drohúchi /
9: Ko Úirds ween eegribbes:
10: Tad weenreis buhs tas Brieds:
11: Ka mehs Eòìeliúcheem /
12: Pee Praht' in Lohzekliúcheem /
13: Tur wi§§i buhúim lieds.
14: 6. Mehs úawu Pe§titaju
15: Ar Preeku §kattiúim /
16: Kas pelnijs Debbes=mahju
17: Mums / úawahm A§§inim:
18: Deews Tehws / Dehls / Úwehtais Garrs /
19: Mums tur preekúch Azzim §tahwes /
20: Wiús Debbes=pulks to úlawes /
21: Nhe weens muhs nhe askars.
22: 7. Úche mehs ka bährni ghrab§tam;
23: Tur §kaidri runnaúim:
24: Úche mehs pehz Deewa úlahp§tam;
25: Tur nhe truhks tam / jeb úchim:
26: Tur wiòòa Pa§aule^ /
27: Deews runnahs ween ar Gïaudeem /
28: Jn §piedes úaweem Ïaudeem /
29: Ka' §poh§cha Úaulite /
30: 8. Ko Nahw'ir at§chíiru§§i /
31: Teem tur buhs úa=eetes;

Ja

346. lpp.

1: Ja ween / kad asmiguúchi /
2: Buhs Deewam dewuúchees:
3: Wiers / Seew' ar Behrniòeem /
4: Tee pa§ie§tami Draugi /
5: Tee wi§§i d§iewos jauki /
6: Ar Raddeem / Brahliúcheem.
7: 9. Tur úwehti bildinaúees /
8: Pa úimteem / tuhk§toúcheem /
9: Tee pirmee Tehwi krahúees /
10: Ar Deewa Praweteem /
11: Ar teem Apu§tuïeem /
12: Kas Kri§ti pehz ir kauti /
13: Jn ta' no Semmes rauti /
14: Ar zitteem Mohziteem.
15: 10. Tee úaòems muhs ar Preeku
16: Ka úawus Brahliúchus /
17: Tur arri dauds pahr leeku
18: No Eòìeliúcheem buhs /
19: Tee §chíie§ti Garrinòi
20: Úirds=brahligi muhs peeòems /
21: Jn úawa^ Pulka^ eeòems /
22: Muhs §kuhp§ties mieligi.
23: 11. Nhe weens zits zittu jautahs /
24: Kas úchis / jeb kas ir úchie?
25: Wiò§ch pa§ies / ar to gïaudahs /
26: Ko wis nhe red§ejs bij:
27: Mehs wi§§us §innaúim /
28: Jn mieïejuúchees kïuhúim /
29: Mehs kohpa` Brahïi buhúim /
30: Wiò§ch man / es atkal úchim.
31: 12. Tur d§irdúim mehs §kannam

Tahs

347. lpp.

1: Tahs Debbes=§pehlites /
2: Ar jaukahm D§eedaúchannahm
3: Ta Debbeús at§kannes:
4: Muhs JE§us usluhkos /
5: Tahs Azzis us mums me§dams /
6: Jn úawas Rohkas ple§dams.
7: Muhs òems in apmieïos.
8: 13. Mehs ar teem Eòìeliúcheem
9: Tad gribbam pee=eet klaht /
10: Ar Deewa Úullainiúcheem /
11: Úcho D§eeúmu nod§eedat:
12: Úwehts / úwehts / úwehts muhúu Deews /
13: Tehws / Dehls / ar Úwehtu Garru /
14: Kas walda weens ar Warru /
15: Tam mehs padodamees.
16: 14. Tas newa d§irdets Auúis /
17: Ar Azzim nhe red§ets /
18: Kas teem / kas Deewam klauúies /
19: No Deewa nowehlets:
20: Kad Úirds to apdoma /
21: Tad nahk tai leela Preeka /
22: Nhe behda wairs nhe neeka /
23: To Paúaul nizzina.
24: 15. Tapehz mehs úawa^s Behdas
25: Nhe gribbam isúami§t;
26: Bet eemiet Kri§ti Pehdas /
27: Zee§t / kah tee muhs eenie§t:
28: Deews no mums nhe at§tahs /
29: Pa=ihúinahs to Laiku /
30: Liks red§et úawu Waigu /
31: Jn muhs eepreezinahs.

HErr

348. lpp.

1: HErr GOtt dich loben wir.

Kristofors Fîrekers

2: Deews Kungs Mehs úlaweyam /
3: Deews Kungs mähs pateizam.
4: Taws Gohds / Deews Tähws / tohp nod§eedahts /
5: Pa` wi§úu Pa§úaul úluddinahts.
6: Tee wi§úi úwähti Eòìeli /
7: Jn kas Tew Kalpo úwähtigi.
8: Tee Wahrda^ úaukti Jerubim /
9: Tew uhsd§eed ar teem Serawim:
10: Úwähts irr muhúu Deews!
11: Úwähts irr muhúu Deews!
12: Úwähts irr muhúu Deews / tas Kungs Zebaoth!
13: Taws Úpähks / kas jau noh Muh§chibas
14: Par Semm' in Debbeú is§teepjahs.
15: Tas Pulks noh teems Apu§tuïeems /
16: Ar wi§úeems úwähteems Praweeteems;
17: Tee §emme^=kauti Mohziti
18: Teiz Tew ar D§eeúmam úkannigi.
19: Tas Kru§tihts Pulks par Wi§úu Semm
20: Tee tawu Wahrdu zeena^h jemm.
21: Tew Tähwam wi§úu=úpähzigam /
22: Tew Dählam wi§úu=auks§tahkam /
23: Tew úwähtam Garram arrid§ann
24: Mähs Kalpojam ar Úlaweh§chanu.
25: Kungs JE§u muh§chigs Deewa Dähls /
26: Tu Gohda=Keningß aug§ts in leels;
27: Tu gribbeis d§imt muhs pe§tidams /
28: Noh Jumprawiòas Meeúiòams.
29: Tu Nahwes=Warru úalau§i^s /
30: Jn mums to Debbeú atdarri^s.
31: Tu úehd pee labbas Rohziòas /

Eek§ch

349. lpp.

1: Eek§ch tawa Tähwa Wal§tibas.
2: Tu buhß Teeúu=Turretais /
3: Tas Úohgis wi§úu=tai§nakais.
4: Kungs! pallieds taweems Ïautiòeems /
5: Zaur tawams Aúnims pe§titeems.
6: Dohd mums buht Debbeú=Jaukumma`
7: Ar Úwähteems weena^ Draud§iba^!
8: Ak pallieds Kungs / in waddi muhs /
9: Jn úwähti tawus Bährniòus.
10: Tohs glabba §chinni Laiziòa^ /
11: Pehz pazell muh§cham Gohdiba^.
12: Tew Deews ikdeenas pateizam /
13: Jn tawu wahrdu úlawejam;
14: Tu gribbi Kungs muhs §tipprinaht /
15: Noh Grähkeem §chodeen pa§úargaht.
16: Par mums ak Deews ab§chähloyees /
17: Uhs muhúam Bähdam uh§úkattees.
18: Laid nohtik pehz §chi§s Luhg§channas /
19: Dohd mums pehz muhúas Zerribas!
20: Uhs tewi Kungs / païaujamees /
21: Tu wi§úu Kaunu noh mums grees! Amen.
22: Allein GOtt in der Höh §ey Ehr.

Kristofors Fîrekers

23: GOhds deewam ween ar Patteik§chan{Patteik§chaun} /
24: Kas mums tahds §chähligs rahdas /
25: Ka mums pehz muh§cham arrid§an
26: Buhs kaitehs / wairs nhe=kahdas.
27: Deews labbu Prahtiò uhs mums turr /
28: Tas Deewa=Meers irr nu jebkur /
29: Wiú Eenaids jau pa=gallam.
30: 2. Mehs teizam tew in peeúauzam
31: Taws Gohds tohp turrehts wehra /

Tu

350. lpp.

1: Tu Deews Tähws waldi ween lied§am /
2: Taws Úpähks ir leels bes Mehre /
3: Taws Prahts tas nohtik arrid§an;
4: Mähs warram wi§úi teiktees gann
5: Ta labba Krahúòa Kunga.
6: 3. Ak JE§u Chri§t / Dähls weenigais
7: Noh Debbe§ú=Tähwa d§immis /
8: Tu e§úi muhß úalid§inais /
9: Ja Deews noh Duúmam rimmis.
10: Ak Deewa=Jehrs! úwähts Kungs in Deews /
11: Tu muh§úu Bähdu peejemmees /
12: Mums wi§úeem e§úi §chähligs!
13: 4. Ak úwähtais Gars! kas Preeku doh§ú /
14: Tahs Bähdas noh mums greeúdams
15: No Wella Wiltus glabbah tohs
16: Koh Chri§tus pe§tys zeeßdams
17: Dauds leelas Mohkas / Nahw' in Kaun' /
18: Ak! greeú no mums noh§t wi§úu Ïaun /
19: Mähs tawam Wahrdam tizzam.
20: Jch ruf zu dir HErr JE§u Chri§t.
21: Pehz tewim úauzu JE§u Chri§t /
22: Ak! klau§úi koh es úuhd§ohs;
23: Neh leez man / luhd§ams / i§úami§t /
24: Es Úähla§tibas luhd§os:
25: Tahs ih§tahs Tizzibs gribbahs man /
26: ka` es Tew at§iht warru /
27: Labba darru
28: Jkweenam arrid§an /
29: Zaur Tawu úwähtu Garru.
30: 2. Es luhd§ohs wehl Deews uhstizzams /
31: Tu gribbi doht noh jauna' /

Ka

351. lpp.

1: Ka es uhs Tewi zerrehdams /
2: Nhe tohpu projam kauna^:
3: Kahd Nahwe nahk toh Úirdi úkelt /
4: Ka es uhs Tewi raugu /
5: Úawu draugu /
6: Ar darbeem irr tas welt;
7: Doht ka eek§ch zerribs augu.
8: 3. Doht ka es eúmu peedewwigs /
9: Tam / kas man darrii^s pretti;
10: Nei manni / Deewiò lehnprahtigs /
11: Noh tawa Waiga metti:
12: Taws Wahrdiò§ch laid eek§ch mannim miht /
13: Jn palleek manna^ Úirdi /
14: Barro / d§irdi
15: Ar toh / toh Dweh§§eliht /
16: Kad jaúwih§t Bähdu=Pirti^.
17: 4. Laid es palleeku pa§tahwigs
18: Pee tewim / Baile^s / Mohka^s /
19: Jrr labba`s Deena`s / pa§emmigs /
20: Tas §tahw wi§§ tawa`s Rohka`s;
21: Jn kam Tu Dohd / tas dabbu welt /
22: Kas pelniht warr noh tewis
23: Koh preek§ch úewis?
24: Tad warram jemmt in úmelt /
25: Kad tu mums e§úi dewis.
26: 5. Gars §tahw ar Mee§úu Eenaida^ /
27: Deews pallihds wajam karroht /
28: Es buh§chu §pähzigs Garriòa' /
29: Tew manni §tippru darroht:
30: Buhß man tad Kahrdinahtam kïuht /
31: Lai neh=nohtik par leeku /

Neh

352. lpp.

1: Nhe ah§teeku
2: Kas man irr wi§§ai gruht /
3: Deews dohd man debbeß Preeku!
4: Wenn wir in höch§ten Nöhten §eyn.

Kristofors Fîrekers

5: KAd bähdas lau§chahs uhs mums brukt /
6: Jn neh §innam kur behgt in úprukt.
7: Jn Palligs neekur attrohdahs /
8: Lai muhßu Úirds gan bähdajahs.
9: 2. Tad mähs zaur toh ween at§pirg§tam /
10: Kad mähs tad kohpa^ úa=eetam
11: Jn Tewi Deews Kungs peeúauzam /
12: Jn Pe§ti§channas mekklehjam.
13: 3. Mähs Úirds in Azzis pazeïïam
14: Uhs tewi Deews ar A§§aram /
15: Jn luhd§am Grähku=Pamme§chann /
16: Jn Úohdib atlai§t arrid§an.
17: 4. Koh tu teem úohlys §chehligi /
18: Kas tewi peeúauz tizzigi / tikku§chi
19: Eek§ch Wahrda^ Chri§ti tawa Dähl /
20: Kas muhß preek§ch tewim ais§taw wehl.
21: 5. Tapehz mehs nahkam tew / ak Deews!
22: Schihs muhúas Bähdas úuhd§ehtees /
23: Kas taggad e§úim at§tahti /
24: Jn wi§úai tick nhe ais mir§ti.
25: 6. Us Grähkeem luhd§ohs nhe=luhkoht /
26: Tohs peedoht mums in ab§chähloht /
27: Mums Bähda^s Pallihg atúuhtiht.
28: Noh wi§úam Mohkam atpe§tiht.
29: 7. Ka^ mähs Tew warram pehz Galla^ /
30: Ar Preeku / patteikt Draud§iba^ /

Tew

353. lpp.

1: Tew wi§úi paklau§úiht jeb kurr /
2: Jn tewi úlaweht §cheit in turr.
3: Erbarm dich mein / O HErre GOtt.
4: PAr mannim Kungs ab§chählojees /
5: Pehz tawas Lehnprahtibas;
6: Noh Grähkeem úkih§ti man ak Deews /
7: Noh leelas Úähla§tibas:
8: Tew úawus Grähkus úuhd§u gau§ch /
9: Tee pa§chi mannu Úirdi grau§ch.
10: Preek§ch tewim eúmu negantigs /
11: Tu e§úi Taiúns / es noh§eed§igs.
12: 2. Tas Aßinnis ir grähzigas /
13: Noh ka' es tappu d§immis;
14: Es kam biy d§iht pehz Tai§nibas /
15: Jo d§iïïi Grähkohs grimmis:
16: Apúlakki man ar J§apims /
17: Ar tawa dähla Aßinims /
18: Tad tap§chu úkaidrs in balts / ka' Úneegs /
19: Tad uhslehks manna^ Úirdi^{Úirdo^} Preeks.
20: 3. Laid pahr eet §chihs taws du§mu=Gaiß.
21: Ka atkal at§pirkt warru.
22: Eek§ch mannim úkihk§tu Úirdi taiß /
23: Jn dohd man jaunu Garru:
24: Noh tewim mannis nheatgruhd /
25: Taws úwähtais Gars laid man nhe§uhd;
26: Tu Deews man gribbi pallid§eht /
27: Pee labba Prahtu patturreht.
28: 4. Tohs Grähka^=Kohkus gribbu es
29: Uhs taweem zeïïeem §tahdiht /
30: Jn ka tee labbus Augïus neß /
31: Teem Grehzineekeem rahdiht;

Tik

354. lpp.

1: Tick ween ka tu man atpe§ti
2: No A§§inns Grähkeems §chähligi:
3: Toh manna Mehle úluddinahß /
4: Jn tawu Úlawwu nohd§eedahß.
5: 5. Tu Kungs nhepra§§i dawannas /
6: Bet nohúkummu§chu Úirdi /
7: Kas ïauna darrys §chählojas
8: Tah Gaudas / tu Deews d§irdi:
9: Red§ / manna Úirds tik gruhti puh§ch /
10: Tee Grähki toh ka gruh§t in gruh§ch
11: Ak uhsjem man ar Schähle§tib /
12: Tew upperre§chu Patteizib.
13: Aus tieffer Noht §chrey' ich zu dir.
14: ES d§iïïas Bähdas nohúauzohs /
15: Kungs mannas Luhg§chnas klauúi /
16: Es gruhti puh§dams nohpu§chohs
17: Ak gree§' §churp tawu Au§úi:
18: Ja tu gribb úohdiht muhs / ak Deews!
19: Uhs muh§úeem Grähkeem §kattitees /
20: Kas warr preek§ch tewim §tahweht?
21: 2. Ja tew buht Grähkus peedoht mums /
22: Kad tee mums úpee§ch in beedeh /
23: Tad mak§a Chri§ti Nohpelnums /
24: Tas muh§chu Wainu d§eedeh:
25: Ar muh§úeem Darbeem wi§ú ir welt /
26: Tohs nhebuhs mums preek§ch tewim zelt.
27: Bett Schähla§tibas luhgtees.
28: 3. Tapehz es gribbu zerreht ween
29: Uhs Deewu / winòa bihtees /
30: Jn mannai Úirdi Nakt in Deen /
31: Pehz winòa ween buhß d§ihtees;

Ka-

355. lpp.

1: Kamehrt wiò§ch man buhß parahdys /
2: Koh úawa Wahrda paúohlys /
3: Uhs toh es gribbu gaidiht.
4: 4. Lai tas gan ilgi Kawwehjahs /
5: Ka' mann buhß úaukt in waideht /
6: Kad Deews pehz §chähligs pa=rahdas
7: Koh warr tas man tod Kaiteht
8: Tas buhß weens ih§täns Deewa=Bährs /
9: Kas pirms toh ruhktu Malku d§ehrs /
10: Pehz wiò§ch toh Gardu baudys.
11: 5. Teem Grähkeem nhebuhß tik dauds úpeh§t /
12: Ka Deewa=Schähle§tibai /
13: Tas gribb' in warr' mums pallihd§eht
14: Wiú leelai Wajadúibai:
15: Wiòs walda muhß ar §chählo§chann /
16: Jn gribb muhs pe§tiht arrid§an
17: Noh wi§úeem muh§úeem Grähkeem.
18: 6. Gohds Tähw' in Dählam nohúazzihts /
19: Tapat irr Úwähtam Garram!
20: Tas dohd muhms / ka mehs wi§úi lieds /
21: Pehz winòa Prahta darram /
22: Uhs Deewa=Zeïïeem §taigajam /
23: Jn muh§chu Dwehßel pa§úargam
24: Noh Elles=Mohkam. Amen!
25: Allein zu dir HErr Je§u Chri§t.
26: UHs tewi ween Kungs Je§u Chri§t /
27: Úirds zerrohdamma dohdahs /
28: Mans Remdetais tu weens / man úki§t
29: Ka zittur Preeks nehrohdahs.
30: Wir§ú Semmes úawu muh§chu zits
31: Nei d§immis / neds arr i§raud§ihts /

Kas

356. lpp.

1: Kas Bähdas man warr pallid§eht /
2: Jeb man ai§tahweht /
3: Tew warru droh§chi uhstizzeht
4: 2. Tee Grähki man it=gau§cha §pee§ch /
5: To §chählodams es úuhdúohs /
6: Tee mannu Úirdi greeú in gree§ch /
7: Ak! atjem tohs / es luhd§ohs
8: Preek§ch tawa Tähwa rahdi^js tahds /
9: Kas §chis mans Parrahds nohmakúahts /
10: Zaur tawu A§§ins i§lee§chann' /
11: Ak Kungs! turri mann /
12: Ko tu mann úoli^js arrid§an.
13: 3. Tai Tizzibai buhß §piguïaht /
14: Eek§ch' mannas Úirds ar Preeku /
15: Ka eek§ch tahs warru ee§innaht /
16: Ka tu tik úalds par=leeku:
17: Par wi§úam Leetam mihleht tew /
18: Jn ta ikweenu / ka pats §ew /
19: Eek§ch Nahwes=Stundas §tahw man klaht /
20: Kad ar niknu Praht
21: Tas Welns nahk mani kahrdinaht.
22: 4. Deews Tähws ir úlawwehts Aug§tiba^ /
23: Kas mums tik lehnigs rahdahs;
24: Deews Dähls ir gohdehts ihten ta` /
25: Tas alla§ch par mums gahda;
26: Deews úwähtais Gars irr teikts tapat /
27: Tas gribb mums dohd in dawinaht /
28: Ka tohpam Deewa Bährniògi /
29: Scheitan laizigi /
30: Jn Pehz tur Muh§cham Debbeßi.

Mein

357. lpp.

1: Mein Sünd ich beicht und klage.
2: ES úawus Grähkus úuhdúohs
3: Tew / milais Kungs in Deews
4: Noh wi§úas Úirds es luhd§ohs /
5: Nhegribbi du§mohtees!
6: Bet man tohs Grähkus peedoht /
7: Man jaunu Prahtu eedoht /
8: Ak Tehws ap§chählojees.
9: 2. Zaur Chri§tum tawu Dählu
10: Man gribbi §chähligs buht /
11: To Luhd§ohs agr' in wehlu /
12: Es gribbu pe§tits kïuht
13: Zaur Khri§ti §teeptam Rohkam /
14: Zaur winòa=Nahwes Mohkam /
15: Koh zeetihs ir tik gruht.
16: 3. Ak to by Je§um mattiht
17: Kas ir taws ih§tähes Behrs /
18: Tapehz nhegribbi úkattiht
19: Zik leels mans Grähku=Mehrs /
20: Bet koh pee Kru§ta=Stabba
21: Jr zeetis mannis labba
22: Schiß nhenoh§eed§is Jehrs.
23: O Chri§te Morgen§terne.
24: TU rihta=Swai§ne Je§u Chri§t /
25: Mums gribbi atúpihdeht /
26: Ar tawu Gai§mu pee mums mi§t /
27: Toh Deewa=Úehklu §eht /
28: Doht Úirdi patturreht.
29: 2. Tu e§úi Preeks tam Bähdigam /
30: Uhs tewim uhstizzohs /
31: Tu mann ka Bähdu=Zilwähkam /

Jr

358. lpp.

1: Jr tawu Preeku dohß /
2: Uhs toh es païaujohs.
3: 3. Es Deenas / Nacktis bähdajohß /
4: Tee Grähki Úirdi úap /
5: Par Elles=Mohkam isbih§tohs /
6: Tu mannu Dweh§úel glahb' /
7: Ka Weles toh nheúagrahb.
8: 4. Ak Je§u tewis eegribbohs /
9: Ta Úirds pehz tewim twihk§t.
10: Uhs tewi ween es luhkajohs /
11: Ka tas / Kas grim§t in úlihk§t
12: Ak jemm=noh§t tawu Rihk§t.
13: 5. Tu tawas dahrgas A§úins /
14: Jr mannu Grähku dehl /
15: Pee Kru§ta=Kohka isgah§ihs /
16: Laid tas mann pallihds wehl /
17: Laid tew buht mannis §chähl.
18: 6. Ja tawa Úirds eek§ch Bähdam §tahw
19: Neds gribb' arr Meeru buht /
20: Tad dohmah ween uhs mannu Nahw /
21: Ka tas mann nahzees gruht /
22: Ka tew by úwähtam kïuht.
23: 7. Tew buhs tohs Grähkus eenihdeht
24: Noh Úirds tohs noh§chähloht;
25: Tad tewi gribbu apmihleht /
26: Tew úawu Garru doht /
27: Tam buhs tew peed§ihwoht.
28: 8. Es tewi gribbu pameeloht /
29: Ar úawams Meeúinòams /
30: Tew mannas A§§inis tee§cham dohd /
31: Jr wi§§u úkiòkohdams /
32: Kas tew irr patihkams.

9.Nu

359. lpp.

1: 9. Nu manns wi§§=mielais Je§ulinò /
2: Tew úakku pateizib' /
3: Ak! wairo mannu Tizzibinò /
4: Zaur tawu Schähle§tib /
5: Dohd debbe§ú=Baggatib.
6: 10. Schoh d§ee§minò e§mu nohd§eedais /
7: No wi§§as Úirrds winòas /
8: Par Gohdu tew manns Pe§titais /
9: Laid mann tas isdohdahs
10: Úirrds muh§cham preezajahs.
11: HErr JE§u Chri§t / du höch§tes Gut / &c.
12: AK JE§u dahrgais Pe§titais
13: Tu Kungs tahs Úchäla§tibas /
14: Reds ka es nhegants Grähku Mais /
15: Eek§ch leelas Úirds=Bailibas /
16: Pehz mannim Grähkeem bähdajas /
17: Tas manna^ Úirrdi^ ap§innas /
18: Tee gribb' toh úkihk§t nohmahdeht.
19: 2. Ap§chählojees / ap§chählojees /
20: Par mannu Grähku koritems /
21: Ka tu toh e§úi uhsjehmees /
22: Zaur tawas Nahwes=Úaitems /
23: Jn nhelaid man eek§ch Bailem Kri§t /
24: Ney úwohs Grähkos i§§ami§t /
25: Jeb tannis muh§cham pa§u§t.
26: 3. Ak Deews / kad mann úahk Prahta^ nahkt /
27: Koh darrys úawu muh§chu;
28: Tad manna Úirds gribb pu§cham §prahgt /
29: Úmags Akmins Pohl uhs du§chu /
30: Ne §innu / kur buhß dehtees mann /
31: Ja mann by nohnik§t arrid§an /

Kad

360. lpp.

1: Kad man taws Wahrds nhe buhtu.
2: 4. Schis taws it ïohti preezigs Wahrds.
3: Kad úawus Grähkus úuhd§u /
4: Tas manna Úirdi úalds in gards /
5: Ka raudadams es luhd§u /
6: Jrr tizzu Grähku=Pamme§chann /
7: Tapehz / ka tu toh úohli mann /
8: No §chähla§tibas peedoht.
9: 5. Es e§mu gan lees Gräzineeks /
10: Kas minnis Grähku=Pehda^s;
11: Pehz ta es nabbags Parrahdneeks
12: Nu §tahwu leela^s Bähda^s:
13: Bett gribbu tomährt úwabbats buht /
14: Noh úaweem Grähkeem úkihktih§ts kïuht /
15: Ka Dawids in Manna§§is.
16: 6. Tapehz es taggad nahku luhgdt
17: Pee Teewim Schäla§tibas;
18: Nhe laid / ak Je§u! muh§cham truhk§t
19: Pee tewim Pallid§ibas /
20: Bet wi§§us Grähkus peedoht mann /
21: Ko úawa^ Laika^ arrid§an
22: Prett tewim e§mu darri^s.
23: 7. Es luhd§ohs tawa Wahrda dehï /
24: Tu gribbi mann tohs peedoht /
25: To tee mann wi§§i ïohti §chähl /
26: Zits mann toh nhewarr eedoht.
27: Tad òemm nu noh§t §cho gruhtu Na§t /;
28: Jn laid mann Úirda^=Meeru pra§t /
29: Jn Tew pa` Prahtam d§iwoht.
30: 8. Uhs Zelleh mannis arrid§ann /
31: Ja es wehl Grähkus pultu /

Ar

361. lpp.

1: Ar tawims Wahtinòs d§eedeh mann
2: Uhs úawu gruhtu Gultu.
3: Atweeglo mannu Wahrgo§chann /
4: Jn ka tew pattihk / peeòemm mann /
5: Eek§ch tawas Debbes=Draud§ehs.
6: JE§us Chri§tus un§er Heyland / der von Uns.
7: JE§us Chri§tus muh§úu Glahbeis /
8: Kas tahs Deewa=Du§mas úlahpejs /
9: Mohkas zee§dams nohmirris /
10: Jn muhß no Elles ispirzis.
11: 2. Ka to minneht buhß noh teeúas /
12: Dohd wiò§ch eh§t mums úawas Meeúas /
13: Ar to Mai§es Kummoh§iòg /
14: Jn úawas Aúnis d§ehrt ar Wihn.
15: 3. Kam eet grabbahs pee §chih Galda.
16: Lai tas úawu Úirdi walda /
17: Kas nhebuhß úataiúiúees /
18: Tas tur toh Úohdib ehdiúees.
19: 4. Tew buhß Deewu Tähwu gohdiht /
20: Kas nhe gribbais tewi úohdiht /
21: Bet úwähti pammeeloi^s /
22: Ar úawu Dählu apúkiòkoi^s
23: 5. Tew buhs tizzet / ka §chih Mai§iht /
24: Jn §chis Wihns warr §tippru tai§§iht /
25: Toh / kas wahj§ch eek§ch Tizzibas /
26: Par úaweem Grähkeem bähdajahs.
27: 6. Kam tee Grähki ruhp / tas gribbas
28: Tahdas leelas Schäla§tibas;
29: Kas droh§ch / palleek wi§§ai noh§t /
30: Jn tas pats úew darra poh§t.
31: 7. Wiò§ch pats úauz: Nahz manna Bruhta!

Ja

362. lpp.

1: Ja töw Úirds noh Grähkeem gruhta:
2: Es tew gribbu §tahweht klaht /
3: To Grähku=Wainu d§eedinaht.
4: 8. Ka tu buhtu pats toh úpähjis /
5: Kam es úawas A§nis lehjis?
6: Jn §chis Galds tew neh=peedärr
7: Ja tu úaw pats pallihd§et warr.
8: 9. Ja tu toh nu tizzet warri /
9: Jn arr Mutt' to úazziht arri /
10: Tad §chis Meela§ts / buhs tew labbs;
11: Jn tawa Úirdi augligs / taps.
12: 10. Tew buhs labbus darbus §trahdaht /
13: Wi§§eem labbu=darriht gahdaht /
14: Ka' ikweens tew pateikt warr
15: Ka' Deews pee mums wehl alla§ch darr.
16: GOtt §ey gelobet und gebenedeyet.
17: DEews e§§i úlawwehts / ka tu muhs ta' §chählois
18: Jn muhs Pats tik dahrgi meelois /
19: Ar tawam Meeúam in ar Aßintiòam{Aßintiòwam} /
20: Doht tahs òemt ar labbam Sinòam /
21: Kungs e§§i §chähligs.
22: Kungs / laid pe§tih muhs §chis Meeúiòas /
23: Kas tew nahk noh úkihk§tes Jumprawas /
24: Tapatt tawas Aßinnis /
25: Koh tu mirdams is lejis.
26: Kungs eßi §chähligs.
27: 2. Tu tawas Meeúas Nahweipar mums dewis /
28: Ka` mums d§ihwoht by pee tewis /
29: Kas neh=reds §cheitan leelu Schähla§tibu?
30: Koh warr teikt ar Patteizibu /
31: Kungs eßi Schähligs.

Kungs /

363. lpp.

1: Kungs / tu muhs tick ïohti mihïus turr /
2: Tawas Aßintinòas dohdams §churr /
3: Makúadams toh Grähku=kohp /
4: Ka Deews muhßu draud§ing§ch tohp!
5: Kungs e§§i §chähligs.
6: 3. Deews gribbi wi§§eem tawu Wahrdu rahdiht /
7: Muhß uhs taweem zeïïeem §tahdiht /
8: Ka zitti noh Miïa§tibas dabbu /
9: Je §chis Galds mums nahk par labbu;
10: Kungs eßi §chähligs.
11: Kungs / taws úwähtais Gars laid §tahw mums kïaht /
12: Dohd tam waldiht muhßu Úird' in Praht /
13: Ka mehs úwähti d§ihwojam /
14: Labbi kohpa^=úadderram /
15: Kungs e§§i §chähligs.
16: Nun lob mein Seel den HErren.
17: TEiz Deewa=Kunga Wahrdu /
18: Zik warri / manna Dwehßeliht!
19: Teiz dauds in da§chu kahrtu /
20: Kas tew gribb labbu parahdit /
21: Tew tawus Grähkus peedoht /
22: Kas tawu Úirdi kremmt /
23: Tew We§§elibas eedoht /
24: Jn úawa Klehpi jemmt /
25: Winòs pildihs tew ar Preeku /
26: Ka Ehrgli atjaunahs.
27: Kas darrys tew par leeku /
28: Toh taiúni nohtee§§ahs.
29: 2. Deews muhß irr lizzis mahziht /
30: Kads winòs irr taiúes eekúch Úohdibas.
31: Winòs lek mums arri úazziht.

Ka`

364. lpp.

1: Ka` §chähligs wing§ch noh Úirdsniòas;
2: Wing§ch úawas du§mas úatturr /
3: Nhe úohdih muhs tick drids /
4: Wing§ch lehnu Prahtu Patturr
5: Prett' mums / in wi§§eem lihds:
6: Kas winòu bihdams drebbes /
7: Tas dabbuhs Schähla§tib' /
8: Ta eet par Úemm in Debbe§ú' /
9: Deld muh§úu Noh§eed§ib'.
10: 3. Tas Kungs tahds §chähligs rahdahs
11: Ka Tähws par úaweem Behrninòeem
12: Stahw Bähdas klaht jeb kahdas /
13: Jn gahda par mums Nabbageem /
14: Winòs pa§§iht ka mehs nihk§tam /
15: Ka Pih§chïi is puttam /
16: Nhe ka mehs teiktees drihk§tam /
17: Ka Sahle úawih§tam
18: Ka Lappas mehs drihß bir§tam /
19: Ka Seedinòs nohkrihtam
20: Teh d§ihwojam / teh mir§tam /
21: Pehz Pelnohs palleekam.
22: 4. Ta Deewa Úähla§tiba /
23: Pee úawas mihïas Draud§ibas /
24: Jn winòa Sadderriba /
25: Ta pa§tahw ween bes Beig§channas.
26: Winòs uhsturr wi§§as Leetas
27: Pehz úawas Taiúnibas /
28: Winòs walda wi§§a^s Weeta^s /
29: Jckweenam jabih§tahs;
30: Ta Debbe§§'=Pulks nhe kaweh /
31: Toh teikt / tam paklaußiht /

To

365. lpp.

1: To arri teiz in Úlahweh
2: Tu manna Dweh§§eliht.
3: Ein fe§te Burg i§t un§er GOtt.
4: Deews Kungs ir muh§§a §tippra Pils /
5: Kur Bähda^s warram twehrtees /
6: Aug§ts Palligs / kas muhs nhe=peewills /
7: Pee ka mehs warram kehrtees.
8: Tas breeúmigs Eeneidneeks /
9: Kam Grähku darriht Preeks /
10: Tas gahdah Naht in Deen /
11: Uhs ïaunu Wiltu ween /
12: Kas warr preek§ch winòa glahbtees?
13: 2. Ak! muh§§u Spähzing§ch ïohti wahj§ch /
14: Mehs lähti Semme kïuhpam /
15: Par mums §tahw' muh§§u Pe§titais /
16: Kam §pähks wirß úawam Luhpam:
17: Tam JE§us Chri§tus wahrds /
18: Kas tappis kru§ta^ kahrts.
19: Tas úpähzigs Karra Wihrs /
20: Úwähts Deews in Zilwähks tihrs;
21: Ta Elkons palliks warrens.
22: 3. Lai buht toh welnu gan tick dauds /
23: Ka muhß úkeet wi§§ai pariht:
24: Mähs tohmähr e§§im Deewa drauds /
25: Tee mums nheka` warr darriht.
26: Tas Kungs tahs Tumúibas /
27: Gan bahrg tas israugahs /
28: Bett koh wing§ch paddarrihs?
29: Deews winòu nohúohdys;
30: Weens Wahrding§ch úpähj toh aisd§iht.
31: 4. Tam Deewa Wahrdam nhebuhß rimmt /

Lai

366. lpp.

1: Lai trakkoh kam tihk trakkoht;
2: Deews nheliks úawu Laiwu grimmt /
3: Glahbs toh / jeb Wahrdu úakkoht.
4: Gribb tee muhs §emme^ kaut /
5: Jeb muh§§as Leetas raut /
6: Lai nohtihk Deewa Prahts /
7: Teem labbums buhß nhekahds;
8: Mums Deewa Manta Palliks.
9: Vater un§er im Himmel Reich.
10: Deews muhßu Tähws eek§ch Debbe§§im /
11: Tu e§§i mahzis muhs lieds§chim /
12: Ka Brahïeem Kohpa^ d§iewoht ween /
13: Jn tewi peeluhkt Kattra Deen' /
14: Doht ka ir patti Úirds toh luhds /
15: Koh tew / Deews / muhßa Mehle úuhds.
16: 2. Taws aug§tais Wahrds laid úwähtiets tohp.
17: Toh Chri§tu Mahzib pee mums kohp
18: Ka mähs pehz tahs ween d§iewojam /
19: Ka peedärr Deewa pulziòam /
20: Noh wiltus=Wahrdeem{wiltns=Wahrdeem} úargamees.
21: Doht apalloh§cheem / attgree§tees.
22: 3. Laid nahk mums tawa Wal§tiba /
23: Scheit' in tur muh§cham pehz Galla^ /
24: Tas úwähtais Gars mums d§iewo klaht /
25: Ap§kaidro muhßu Úird' in Praht' /
26: Prett Welna gribbi pahr§tahweht /
27: Muhß tawus Ïaudis uhsturreht.
28: 4. Taws Prahts laid nohtihkt ta pehz §chim /
29: Wir§§ Semmes ka{kn} eek§ch Debbe§§im /
30: Doht Bähdu Laiko^hs pahr zee§tees /
31: Jn tawam Prahtam paddohtees /
32: Úawaldu muhßu ïaunu Mee§§

Ka

367. lpp.

1: Ka nhe gribb tewis Klau§§itees.
2: 5. Doht mums ikdeenas muhßu Mai§ /
3: Doht Drahnas / Lohpus / labba Gai§ /
4: Grees Mehr in Baddus noh mums noh§t /
5: Laid Karri muhß nhe darra poh§t:
6: Dohd Meeru / dohd irr Weßelib' /
7: Pa§úargi muhß par Nehgau§ib.
8: 6. Peedoht ar §chählu Prahtinòu /
9: Mums wißu Grähku parradu /
10: Ka muhßa Úirds teem parradahs /
11: Kas daudskahrt prett mums noh§eegahs /
12: Ka mähs ikweenam Zilwähkam /
13: No Mila§tibas packlau§§am.
14: 7. Nhe laid mums kahrdinateems kïuht /
15: Kad mums tas Weles gribb darriht gruht /
16: Jn kad uhs mums irr uhsmahzees /
17: Dohd Spähka pretti turrehtees /
18: Ka muh§úa Úirds nhebähdajahs /
19: Bett §tippri §tahw eek§ch Tizzibas.
20: 8. Noh wi§úu Ïauna pe§ti muhs /
21: Kad gruhtus Laikus red§eht buhß:
22: Pa§úargi muhß par ïauna Nahw /
23: Eek§ch Nahwes Bähdam pee mums §tahw /
24: Doht labbi weegli aismigtees /
25: Par muhßu Dweh§§el §chählojees.
26: 9. Amen / tas ir tam nohtikt buhß /
27: Ap§tippro mums §chohs Wahrdinòus /
28: Ka mähs pee teem nhe allohjam /
29: Jn ka mähs luhd§am / dabbujam:
30: Tew peederr Ïeelums / Úpähks in Gohds /
31: Amen / tas taps tew muh§cham dohts.

Von

368. lpp.

1: NOh Deew' es nheatkahp§chohs /
2: Wing§ch manni nhe at§tahs /
3: Pee Winòa ween es glahb§chohs /
4: Zeekahdas Bähdinòa^s:
5: Winò§ch ir mans Pallid§ing§ch /
6: Kas man dohs wi§§a^s Weeta^s
7: Tahs wajad§igas Leetas /
8: Man nhe buhß Truhkuming§ch.
9: 2. Kad Mihla§tiba mittahs
10: Pee zeetee Zilwähkeem /
11: Tad Deewing§ch pee mums úittahs /
12: Nahk pee teem Bähdigeem /
13: Tohs glahbdams / Pe§tidams
14: Noh Waideem in noh kaiteem
15: Noh pa§cham Nahwes=Úaiteem
16: Noh Elles Waimanòams.
17: 3. Uhs toh es gribbu zerreht /
18: Eek§ch gruhtam Deeninòam /
19: Nhe weenam nhe peederreht /
20: Ka Deewam aug§takam:
21: Wiò§ch gribb' mann pallied§eht /
22: Pee Dweh§§eles in Mee§§as /
23: Nei manni we§t preek§ch Tee§§as
24: Bett §chähloht / pahr§tahwet.
25: 4. Lai nohtik Deewa Prahting§ch /
26: Kas d§eedeht mahk in úi§t /
27: Mums nhewarr nheweens Matting§ch
28: Bes winòa Prahta Kri§t:
29: Tam úewi pawehïam /
30: Zaur Chri§tum winòa Dählu

Tas

369. lpp.

1: Tas glahbs muhs aggr' in Wehlu /
2: Toh teizam / úlahwejam.
3: 5. Mähs úlawejam in teizam
4: Ar muh§§u Mutt in Úird /
5: Mähs Deewu gohdaht §teid§am /
6: Kas muhß gan reds in d§ird /
7: Kad winòa peeminnam /
8: Tad Preeka pee mums rohdahs /
9: Ta Úirds ar Meeru dohdahs /
10: Tad úwähti d§ihwojam.
11: 6. Schahs pa§úauligas Leetas /
12: Tas wi§§as Gallu jems /
13: Kas leels in baggats úkeetas
14: Warr nabbags tapt in Semms:
15: Kad Nahwe noh§pee§ch muhß /
16: Tad plikki Beddre^ leenam /
17: Bet tohmähr pehz ik weenam /
18: Kas mirris zeltees buhs.
19: 7. Tas Dweh§§elites Krahjahs
20: Abramma Klehpitih /
21: Tam Mee§úam labbi klahjahs /
22: Mehs tohpam d§immu§chi
23: Pehz jaunas Buh§channas /
24: Mehs Deewa Behrni buhßim /
25: Jn pa§úargahti kïuhßim /
26: Noh Welna wiltibas.
27: 8. Laid es tad §cheitan zee§chohs /
28: Lai úehjas A§§aras;
29: Tur Debbe§úihs es úmee§chohs /
30: Tur pïau§chohs Lihksmibas;
31: Es Chri§tum at§ih§tu /

Pee

370. lpp.

1: Pee ka es e§mu gahjis /
2: Noh winòa nhe at§tahjis /
3: Pee ta es d§ihwo§chu.
4: 9. Deews Tähws / kas manni raddys /
5: Deews Dähls / kas atpe§tys /
6: Úwähts Garrs / kas manni waddys /
7: Jn úwähtu paddarrys /
8: Stahw man joprohjam klaht;
9: Tew es §cheit gribbu úlaweht /
10: Jn tur preek§ch tewim §tahweht /
11: Tew muh§cham gohdinaht.
12: JESU meine Freude.
13: JESU / kas dohd Preeku /
14: Pee kah es paleeku /
15: Tu mans Jaukumiò:
16: Ak! zik{zikilgi} ilgi waidu?
17: Ak! jaw úenn es gaidu!
18: Nahz / mams Palied§iò:
19: Deewa Jehrs / pats Deewa Behrs /
20: Nheweens / kaites úcheit jeb jeb=kahda`s /
21: Man tahds mieligs rahdahs.
22: 2. Appakúch úawahms Rohkahms /
23: Prett dauds da§chahms Mohkahms /
24: Wiò§ch warr paglabbaht:
25: Ïauns man wirúu §pee§chahs /
26: Jr tas Satans gree§chahs;
27: Man §tahw JESUÚ klaht:
28: Laid tad luh§t / laid arri gruh§t /
29: Laid tad Ell' in Grehki beedeh;
30: JE§us manni d§eedeh.
31: 3. Welns gribb / Behdas darriet /

Nahwe

371. lpp.

1: Nahwe^ wi§§ai pa=riet;
2: Es teem úakku / trazz!
3: Laid tee kohpa^ pinnahs;
4: Man / bes JESU Sinòas /
5: Nhe warr kri§t weens Mats:
6: Deewa Spehks / jah nahks kahds Grehks /
7: Man buhs klaht us wi§§ahm Mallahm /
8: Palied§ehs lieds Gallam.
9: 4. Es nhe raugohs Mantas /
10: Mantas tahs negantas;
11: Man ir JESUÚ gann:
12: Noh§t ar neeku Gohdu /
13: Kur es neatrohdu /
14: Kas warr remdeht mann':
15: Behdas / Kruhts / gann dauds tohp ju§ts.
16: Es pee JESU ween paleeku /
17: Tas dohd Úirdi Preeku.
18: 5. Nu / ar labbu Nakti /
19: Úakku es tai Jaktie /
20: Kas irr Paúaule^:
21: Eita noh§t juhs Grehki;
22: Úwehti tee Zilweki /
23: Kas juhs pa§audeh:
24: Lepniba / kas úmeijamma /
25: Jr wiús Negohds nhe laid rohdahs /
26: Noh§t no mannim dohdahs.
27: 6. Behdas noh§t pee Mallas /
28: Ïaujeet JESUM Waïïas
29: Preekas=kungam buht:
30: Kas pee Deewa turrahs /
31: Behdas tam jeb kuººas

372. lpp.

1: Buhß ka Meddum kluht.
2: Lai tas mann nu jazee§ch gan /
3: Es pee Je§u ween palleeku /
4: Kas dohd Úirdi Preeku.
5: HErr Chri§t der einig GOttes Sohn.
6: KUngs Chri§tus kas nheúahzis /
7: Bett pats tas Eeúakums /
8: Noh Tähwa Kruhteem nahzis /
9: Tas muh§chigs at§pihdums /
10: Kas úpoh§chaks nhe=ka Debbeß /
11: Noh winòa Wahrdeem drebbes /
12: Wi§§ winòa Raddijums.
13: 2. Noh Debbeß §emme^ grimmis /
14: Kad tappis ma§§ais Behrs /
15: Noh úkik§tas Meitas d§immis /
16: Tas Dawidinòa zehrs:
17: Pee Kru§ta=Stabba ïohzihts /
18: Pehz muhßeem Grähkeemm mohzihts
19: Tas taiúnais Deewa Jehrs.
20: 3. Dohd muhßai Mihla§tibai
21: Prett Tewim §elt in augt:
22: Dohd muhßai Uhstizzibai
23: Eek§ch labbeem Darbeem plaukt:
24: Taws Gars pee mums laid §ittahs /
25: Lai muhßa Úirds nhe=mittahs.
26: Pehz tewim úlahp§ts in úaukt.
27: 4. Taws Tähws ir wi§úas Leetas
28: Zaur tewim raddys ween:
29: Tu waldi wi§§as Weetas /
30: Wehl uhs §choh pa§chu deen:
31: Laid muhßu Prahts nhe maldahs

Lai

373. lpp.

1: Lai muhßas Úirdis waldahs
2: Tas Garra^ kohpa úenn.
3: 5. Laid mir§t in wi§§ai §uhhdahs
4: Tas wezzigs Grähku Prahts /
5: Ka tas eek§ch mums nhe kïuhdahs
6: To jauno nhe=nohmahz /
7: Kas nahk noh Úwähtu Garra /
8: Kas winòa Prahtu darra /
9: Taps úwähtihts / úweizinahts.
10: Ach GOtt vom Himmel §ieh darein.
11: AK Deews! noh Debbe§§' uhsluhko /
12: Ka retti tawi Úwähti;
13: Ja tu tohs pa§chus nhe=§chälo
14: Tad §uhdam mehs gan Lehti:
15: Tas leelaks Pulks gribb uhswarreht /
16: Jn taw Wahrdu pa§audeht /
17: Tohs Lab=tizzigus úamahkt.
18: 2. Tee mahzakhs it noh wal§chka Úirds /
19: Koh pa§chu Prahts is§innahs /
20: Labb tam; Kas tohp noh tahdeem úkirts /
21: Kas ar teem nhe úinnahs
22: Tas wehlas §choh / zits attkall toh /
23: Tee aran §poh§chi úpigulo /
24: Tik war tohs Mellus pannahkt.
25: 3. Ak tahdu Lepnu wiltus=Mehl' /
26: Tu Deews Kungs gribbi deldeht /
27: Kas leelidammas teizahs wehl;
28: Reds / muhßu Wahrds buhß geldeht:
29: Mums weeneem peederr Baußïus zelt /
30: Koh zitti mahzah wiß ir welt /
31: Mums klahjahs par teem waldiht.
32: 4. Tapehz es zeïï§chohs úakka Deews;

Manns

374. lpp.

1: Mans nabbags Pulks tohp úpaidihts /
2: Winòs §uhdas zeesdams nhe pattees /
3: Tas jau gan ilgi gaidihts:
4: Manns úpäzigs Wahrds tohs Ïaunohs rahjs;
5: Bet mannus Ïaudis §tipprinahs /
6: Jn nhe=liks tohs wairs maldiht.
7: 5. Eek§ch Ugguns Úuddrabs úkihk§tijahs
8: Kad tam koh labb buhß derreht /
9: Tapat / buhß mums ik Stundinòas
10: Uhs Deewa=Wahrdu zerreht:
11: Tas Kru§ta^ gribb' buht israud§ihts /
12: Tur winòa Spähks tohp nomannihts /
13: Jn úpihd lihds Semmes Gallam.
14: 6. Toh gribbi Deews mums pa§§argaht /
15: Preek§ch §chahdu ïaunu Tautu /
16: Teem tihktu muhß úawaldinaht /
17: Ka tu teem Wallas Ïautu:
18: Tee Besdeewigi pulzajahs /
19: Kur tahdi Ïaudis pazeïïahs /
20: Pa tawu Ïau§chu Mallam.
21: Wär Gott nicht mit Uns die§e Zeit.
22: NHe buhtu deewinòs pee mums klaht /
23: Toh úakkam mehs it tee§cham:
24: Nhe buhtu deewinòs pee mums klaht /
25: Kas tik dauds Bähdu zee§cham:
26: Tad by wi§§wai i§§ami§t /
27: Eek§ch{Eeí§ch} Waideneeku Rohkam kri§t /
28: Kas pulkeenm uhs mums mahzahs.
29: 2. Uhs mums tahds du§migs winòa Prahts /
30: Kad Deews toh buhtu ïohwis /

Tee

375. lpp.

1: Tee ka Strauts Uhdens §chnahz in Krahz
2: Tas buhtu muhs noh§t rahwis;
3: Mehs Kah§§u Straume ahseijam /
4: Jn wi§§ai tik nhe=apúlihk§cham
5: Jn it ar Warru grimm§tam.
6: 3. Gohds Deewam / kas muhß is glabbais /
7: Tee muhß nhe=apriju§chi:
8: Ka Putns noh Úpoh§teems pe§tijahs /
9: Tapatt mehs i§§prukku§chi /
10: Walgs truhzis ir; Kas warr mums grahbt?
11: Tas Deewa Wahrdinòs §pähj muhß glahbt /
12: Kas walda Semm in Debbe§§.
13: Auf meinem lieben GOtt.

Gerhards Remlings

14: PEe mihïa Deewa ween /
15: Es bähdigs Zilwähks úkreen /
16: Winòs úew ka Tähws parahdis
17: Man úawa Ehna §tahdihs /
18: Kad wehtras uhs mann bah§chas /
19: Jn raudas=Leetus gah§chahs.
20: 2. Gann man tee Grähki ruhp'
21: Gan ar ta Elle Kuhp /
22: Teem nhebuhß manni baidiht /
23: Uhs Chri§tum gribbu gaidiht /
24: Pee winòa mihïa rahp§chohs
25: Sew winòa Wahtis glahb§chohs.
26: 3. Ja man ta Nahwe^ kau§§ /
27: Noh Chri§to nehatrau§§ /
28: Sew e§mu winòam dewwis
29: Winòs uhsòems man pee úewis /

Ja

376. lpp.

1: Ja §chodeen mirris kïuh§chu /
2: Tur Deewa Klehpi buh§chu.
3: 4. Ak Chri§te Deewa Behrs /
4: Tu nhe no§eed§is Jehrs /
5: Tu ïahwees Kru§ta=Stabba^ /
6: Nohtehret muhßu labba /
7: Tu úawu Draud§iet we§§i
8: Kur tu pats Preekas e§§i.
9: 5. Uhs toh noh wißu Praht /
10: Es amen úakku klaht:
11: Jemm tu man Deewinò waldiht /
12: Nhe leez pehz ïauna maldiht:
13: Tur es tew krahßhòi teik§chu /
14: Neds muhúchu muh§chohs beik§chu.
15: JE§u meines Lebens Leben.
16: JE§u! D§iwib mannas Úirdis /
17: Je§u! mannas Nahwes Nahw /
18: Jn toh Úutt / eek§ch Bähdu=Pirtis /
19: Ja toh ruhktu Grähku=kahw'
20: Eßi mannis dehl iszeetis /
21: Lai nhe §uhdu es nhe=Leetis /
22: Tuhkto tuhkto kahrt irr mann /
23: Jadohd Deenas tew Pateik§chann.
24: 2. Tu joh by ka kummos ehdams /
25: Kauna=Wahrdus / Úpïaudiklus /
26: Ja tu gahji A§§rus úehdams /
27: Zeeti úait'in Kuhlennus /
28: Manni tu ta walïa=tai§§ys
29: Jn noh Grähku=Úaitem rai§§ys.
30: Tuhkh§to / tuhk§to kahr irr mann /
31: Ja dohd Deews tew Pateik§chann.

3.Taws

377. lpp.

1: 3. Tawas Mee§§as Rehtas zeeta /
2: Mohkas / Bree§mas wi§§ai dauds /
3: Ta ir mannas Wainas=Leeta
4: D§ihuß / in dohts Preeks ar Kauds:
5: Ka es úmeetu / úwähtihts buhdams /
6: Tu by Lah§tu=Pee§ta`h Gruhdams.
7: Tuhk§to / tuhk§to kahrt irr mann /
8: Ja dohd Deews tew Pateik§chann.
9: 4. Kahdohs d§ilïohs Kaunohs grimmi /
10: Kehnig§ch aug§ti gohdajams!
11: Kam tu Smeekïu=Drahnas rimmi /
12: Ehrk§chau=Krohòi iszeesdams?
13: Mann tu leelus Gohdus doh§§i /
14: Debbeß=Krohni eeúkinkoh§§i.
15: Suhk§to juhk§to kahrt irr mann /
16: Ja dohd Deews tew Pateik§chann.
17: 5. Tu úew likkas úi§t in baddiht /
18: Lai es Úahpes nhe red§u /
19: Neeku=kalts preek§ch Tee§§as waddiht /
20: Ka es ïaunu nhe dabbu /
21: Kas man Úkumjas nhe uhs wahrri /
22: Tu nohúkummis Kru§ta Kahri.
23: Tuhk§to / tuhk§to kahrt ir mann /
24: Ja dohd Deews tew Pateik§chann.
25: 6. Tu tas Nahwes Ruhktumm baudys.
26: Mannis Dehï ar pazee§chann /
27: Tu úew pa§chu pats nhe=taupys /
28: Darridams par mannim gan:
29: Lai es úkihk§ts in brih§ws palleeku /
30: Tappi maitahts tu par leeku /
31: Tuhk§to / tuhk§to kahrt irr mann /

Ja-

378. lpp.

1: Jadohd Deew tew Pateik§chann.
2: 7. Nu par mannu lepnu Grähku /
3: Tawa Semmo§channa §tahw /
4: Tawa Nahws / zaur tawa Úpähku /
5: Úaldu darrys mannu Nahw:
6: Bähdas / kas pee tewim rohdas /
7: Wi§§as mann par labb isdohdahs /
8: Tuhk§to / tuhk§to kahrt irr mann
9: Jadohd Deews tew Pateik§chann.
10: 8. JE§u! es par tawam Bähdam
11: Dohmu úakku Pateizib' /
12: Par tam A§§inainam Rähtam /
13: Par toh Kaun in Úirds=Mohzib' /
14: Par tam Ruhktam Nahwes Bree§mam /
15: Tur ar úaldam Úlawwes d§ee§mam
16: Debbe§§' Maja^ in §cheitan /
17: Úkannees manna Pateik§chann?
18: Jch bin ja HErr in deiner Macht.
19: ES e§mu taws / Deews mihïakais /
20: Tu e§§i manni d§emdinais.
21: Tu pallihds wilkt §cho mannu Garru;
22: Tu mannu Laiku pahr proht ween /
23: Jn §inni mannu pa§tru Deenn /
24: Ka^ jahzee§ch buhß tahs Nahwes=Warru;
25: Kur / kad in ka^ uhs e§§ mann' Nahw /
26: Tas ween Tähws tawas Rohkas §tahw.
27: 2. Arr buhß man zits / ka^ Deewinòg tu?
28: Kas dohs mann úawu Palligu?
29: Eek§ch pa§tarahjam Nahwes Mohkam?
30: Arr buhs tahds / kas pee mannim miht?
31: Kas manna wahga Dweh§§eliht?

Úew

379. lpp.

1: Úew turrehúees preett Úlapkaus Rohkam?
2: Kad wi§§i Prahti i§§uddihs /
3: Tu ween Deews Tähws mann glahtúi drihs.
4: 3. Jau red§u ka' uhs Gultas likts /
5: Tur galleh§chu ka Tahrping§ch úlikts /
6: Noh Kahr§tumm in Úirds=Baileem ähdams.
7: Ta Mehl in Au§§is nihzin nihkts /
8: Jr Azzis Beddre^s grim§ch in úlihks /
9: Úird mohziúees ar Grähku=Bähdams.
10: Welns úawu ïaunu Darbu úahks /
11: Uhs mann' ar Úpähk in Wiltu nahks.
12: 4. Mann Prahta^ d§irdams Ba§uhns Bals /
13: Jn redd§ams wi§§as Pa§§auls Galls /
14: Jr Tee§§a / kas mann Tee§§u darrihs.
15: Úcheh mannu Úirdi Grähki úpee§ch /
16: Tur Deewa Bau§la=Lah§ti úpree§ch
17: Ka Úeegu§chu mann Elle parys /
18: Kur muh§chu=muh§cholhs Mohku úauz /
19: Eek§ch Lee§mam Grähzineeki kauz.
20: 5. Pa§§aules Manta nhe warr glahbt /
21: Jr Draugam / Brahlam / buhß atkahpt /
22: Tahs Nahwes Úai§chkus úahjemt ploh§iht?
23: Nhe weens Muhß muh§cham nhe i§rauß
24: Ko Elle ween rees rys in kauß' /
25: Kas warr toh Deewa=Tee§§u groh§iht?
26: Kas tad man glahbs? ak! §chähligs Deews /
27: Tu §chählid uhs man Luhkoúees.
28: 6. Tas Wells welt rau§ta man uhs úew;
29: Es e§mu grähkojs ween prett Tew
30: Mans Tähws / kas Grähkus peedoht d§ihrees:
31: Kas Wellam tad ar teem jahdarr?

Jo

380. lpp.

1: Jo tas mums Bauúïus nehzelt warr;
2: Úwähts / Tizzigs úenn noh winòa úkihrees.
3: Lai jem / kas winòam peederrams /
4: Es §innohs Deewa=Kung' e§§ams.
5: 7. Kungs JE§u! tu mann pe§tijs /
6: Man isteiz tawas A§§inis /
7: Ka nehpeederru Grähku=Úohdam.
8: Par koh tad Úatans lez uhs man?
9: Jn baid' ar tawu Úohdi§chann?
10: Neh leez / Deews panihkt tawam Gohdam?
11: Wui ïau§§i úwe§cha^ Rohka^s kïuht?
12: Koh tu ar A§§nim pirzis gruht?
13: 8. Ak ne! man §innams itpatees.
14: Mans JE§u! tu man uhsjemmees /
15: Jn d§iïïi úawas Wahtis úlehd§is:
16: Tur mihïu / du§§u nhe bihdams?
17: Wi§§ / Elles=Wehtras apúmeedams.
18: Schis Pa§§auls ïaunu Deen i§úlehd§is /
19: Kad bihju d§ihws / es bihju taws /
20: Nhe nu man Úwe§ch noh tewi rau§§.
21: Chri§t=täglicher Seuffzer.
22: Ak JE§u mihlais Pe§titais /
23: Kaut es ikbri§cham apdohmais
24: To leelu Preeku debbe§§ihs /
25: Tas Mohkas Elles=Uggunnis /
26: Jn tawi kru§t / in Pe§ti§chann /
27: Jn mannu Stundiò arrid§an.
28: Dohd man / ak JE§u! tahdu Praht /
29: Schits t§chettras Leetas apdohmaht /
30: Tad es noh Grähkeem úarga§chohs.
31: Nei tap§chu muhßohs Úird eh§tohs.

Ak

381. lpp.

1: Ak pallihds man Kungs JE§u Chri§t /
2: Pee tewi muh§cham Preeka mi§t. Amen.
3: Chri§tum wir §ollen loben §chon.
4: Tad laideet mums nu Kri§tum teickt /
5: Tahs úwähtas Maras Dählu §weikt /
6: Pa wi§úu plattu Pa§úauliet /
7: Kurr ween ta §kaidra Úaule §pied.
8: 2. Tas wi§§u leetu Radditais /
9: Schiß muh§chas Mee§úas Ghodinayis /
10: Tas peeòemmdams winòs pe§tyis muhß /
11: Wiß ïaunums no mums att§taht buhs.
12: 3. Tas úwähtais Garrings eedohdas /
13: Eek§ch Meeúams §chíie§tas Jumprawas /
14: Ka Meitiòai buhs Augli ne§t /
15: Ta úwähtu Bährnu preek§chap we§t.
16: 4. Kas nhe warr kïuht no Tähwa §chkirrts /
17: Guïï appak§ch §kaidras Meitas Úirrds;
18: Kas tee§cham wiera nhe §innahs /
19: No Deewa Wahrda augïojahs.
20: 5. No winòas d§emm tas Pe§titais
21: Ko Gabriels by úluddinayis /
22: Ko úwähtais Jahnis palähkdams
23: Mums rahd eek§ch Mahtes Mee§inòahms.
24: 6. Eek§ch Úilles tohp winòs ghuldinahts /
25: Us Úeenu ghulleht winòam Prahts:
26: Maß Peeninòs winòa Ehdens tohp /
27: Kas wi§úu=ma§§u Putnu kohp.
28: 7. Tas Debbes=Pulzinòs preezajahs /
29: Tas Ghoda d§eeúmas att§kannahs /
30: Jn Ghanninòeems tohp peeúatziets
31: Tas úaldais Bährniòs parahdiets.

8.Ghods

382. lpp.

1: 8. Ghods Deewam Tähwam tagadien /
2: Ghods JE§um Chri§tum alla§chien /
3: Ghods Úwähtam Garram muh§chigi /
4: Wirß Semmes ta` / ka^ debbe§§ie.
5: Die große Lieb dich trieb.
6: ACk Deewa Dähls tik leels
7: Taws §chähligs Prahts
8: Spee§ch / ka tu nahz /
9: No Debbeßim wirß Semmes
10: Ka es buht aug§ts.
11: Bährns Deewa úaukts
12: Tu mannu Mee§úu peeòemmees.
13: 2. Ar ko eßmu es manns Deews
14: Pelniyis tik dauds
15: Es buhs nokauts
16: Ar Grähku Úaiteem úai§tiets /
17: No Elles ohds /
18: Tohp Deewam Ghods /
19: Zaur Chri§ti Raiúam rai§iets.
20: 3. Tu e§§i §poh§ch in droh§ch
21: Bes Grähkeems §chkie§ts
22: Manns JESUÚ CHRJSTS
23: Tas mann pädarr tik §poh§chu /
24: Schy §chkiek§ta d§imt
25: Nhe leek mann ghrimt /
26: Darr mann Úirrli droh§chu.
27: 4. Pee mann palleez in treez /
28: No mannis noh§t
29: Kas mann warr koh§t /
30: To Wällu / Nahw in Grähkus /
31: Ka es warr kluht /

Pee

383. lpp.

1: Pee töwis buht /
2: Debbe§§ie^s jaukohs Preeko^hs
3: Ein Kindelein §o löbelich.
4: WEens Bährninòs aug§ti úlawejams /
5: Tas muh§chigs Deewa Ghiems
6: No §chkiektaus Jumprawas Meeúahm /
7: Par Preeku mums peed§immis
8: Nhe buhtu mums §chis Pe§titais
9: Nei Deews §cho Dählu dahwinajs
10: Tad by mums wi§úeems pa§u§t /
11: Paldeews úaldais JE§uliòs
12: Ka tu tappis Zillwehziòs
13: Nhe ïau mums Elle eeghrimt.
14: Ach §ü§§es / liebes Je§ulein.
15: ACk úaldais mieïais Je§uliò /
16: Nahztai§ees miek§tu Spillweniò{Spill weniò}
17: Jn du§§i manna' Úirrdsninòa^
18: Ka tu mann palleez Prahtinòa^.
19: Tu ghribbees zerri apkampjams /
20: Ar §tippram tizzibs Rohziòams
21: Es turru töw eek§ch mannas Úirrds
22: No töwu es nhe tap§chu §chkirrts.
23: Par to es ïohti preezajohs
24: Pat leelohs gruhtos Úirrdeh§tohs
25: Ar Engeli§cheem d§eedadams
26: Deews auxti teizams úlahwejams.
27: Ein junges Kind zu Bethlehem.
28: WEens jaunas Behrniòs Bethlemeh /
29: Mums §chohdeen d§immis ir /
30: Mahte Jumpraw Mara ir
31: No Dawida Radda.

2.Ka

384. lpp.

1: 2. Ka zeeta tawa Úille ir /
2: Ack leelais Deews in Kungs
3: Jn tomehr wi§§i Engeïi
4: Teitz tawu ghodibu.
5: 3. Tu e§úi jaw no Muh§chibas
6: Peed§immis Deewa Dähls
7: Zaur tewim wi§§as leetas ir /
8: Kas ween ir radditas.
9: 4. Nhe kahda leeta töw ahsjem /
10: Ta ir töw wi§§ai maß /
11: Bett taggad tu eek§ch Úillites
12: Weens ma§úais Behrniòs gull.
13: 5. Tu muhúas Meeß in A§§inis
14: Bes Grähkeem eegjerbees
15: Jn nahzi pee mums nabbageem
16: Weens úwähts in taißnis Bährns.
17: 6. Ack kahdas leetas Waines pehtz
18: Tu Kungs to darryis e§§ /
19: Ka tu no aug§tas Ghodibas
20: Eek§ch bähdahm eedewees.
21: 7. Wiß manna Úirrds in dwehúele
22: Jr mann úamaitatas
23: Pee Elles Es no Deewa úehd
24: Tappu pa§§uddinahts.
25: 8. Tad nahzi tu / ack §chehligs Kungs /
26: No leelas lehnibas
27: Jn pe§ti mann no tahdu Úohd /
28: Pee Debbes d§iewibas.
29: 9. Tu Zillwähks tappis mieïi mann
30: No wi§§as dwehúeles
31: Ta ka tu aug§tais Deewa Dähls
32: Söw pa§chu mieïojees.

10.Tu

385. lpp.

1: 10. Tu wi§§u mannu Grähku úohd
2: Us töwim usjehmees
3: Ar tawu dahrgu Nopellnib
4: Par mann e§§i nomak§ays.
5: 11. Ta Wälla Spähk' in zeetu Walg
6: Ar ko es úai§tiets byju
7: Ar tawam §tippram Rohzinòam
8: Pats e§§i atrai§yis.
9: 12. Tu tawam mieïam Tähwam mann /
10: Par mieïu Bährnu darr /
11: Ka es töwim buh§chu lieds /
12: Weens Debbe§§u Manntineeks.
13: 13. Kas warr §cho leelu Labbumu
14: Preek§ch úöwis pellnitees?
15: Nhe weens / ka tu / ack §chehligs Kungs
16: Mums §chehlodams to dohd.
17: 14. Tu tickai ghribb ka manna Úirrds
18: Us töwi §tippri titz /
19: Jn ka ta úlawa Truhkuma'
20: Us töw ween palai§chahs.
21: 15. Par to buhs mann töw / ka tu ghribb /
22: Pakklau§igi d§iewoht
23: To pallieds mann ack tu manns Deews
24: Jn tawu gharru dohd.
25: 16. Tu waldi mann in ghlabbi mann /
26: Pee Úirrds in dwehúeles
27: Ka es töw Úlawu d§eedaht warr /
28: Ar wi§úeem Engeïeem.
29: 17. Eek§ch Aug§tibas ir Deewam Ghods
30: Wirs Semmes alla§ch Meers
31: Teem Zillwehkeem labbs Prahts in Preeks
32: Bes ghalla muh§chigi / Amen.

Un_

386. lpp.

1: Unß i§t gebohren ein Kindelein.
2: Mums ir peed§immis weens Bährniòß /
3: No weenas Jumpraws §chkik§ts /
4: Jn tas ir Deewa Dähls / ij.
5: 2. Schim Bährninòam ta Saule in Úwaigsnes
6: Mehnes in debbe§§u draud§a
7: Kallpo tam Wi§úu ghaddu ij.
8: 3. Schiß Bährninòs to Wällu uswareyis
9: Schis Bährninòs Deews in Kungs /
10: No§naud§is arrid§an to Nahw. ij.
11: 4. Tapetz d§eedam mehs ar §kannigu Balß /
12: Patteizibu úazzidami
13: Deewa Dählam gohds in Úlahw / ij.
14: 5. Juhs Kri§titi Ïaudis leeli in Ma§§i
15: Teizeet wi§§i weenlieds
16: Scho Bährninòu JE§u Kri§t / ij.
17: 6. Tai zeenigai úwehtai Triadib'
18: Jr gohds in Patteizib'
19: Taggad alla§ch in muh§chige ij.
20: HErr Chri§t der Einig' Gottes Sohn &c.
21: KUngs Kri§tus / kas nhe úahzis /
22: Bett pats tas Eeúakums
23: No Tähwa Kruhtim nahzis
24: Tas muh§chigs Att§pidums
25: Kas §poh§chacks nhe ka Debbeß'
26: No úaweem Wahrdeem drebbes
27: Wiß winòa Raddjums.
28: 2. No Debbeß Semmeh grimmis
29: Kad tappis ma§§ais Behrs /
30: No §chkie§tas Meitas d§immis
31: Tas Dawidinòa zehrs:

Pee

387. lpp.

1: Pee Kru§ta Stabba lohzits /
2: Pehz muhúeems Grähkeems mohzits
3: Tas taißnais Deewa Jährs.
4: 3. Dohd muh§ai Miela§tibai
5: Prett töwim úelt in augt
6: Dohd muhúai Ustizzibai
7: Eek§ch labbeem Darrbeem plaukt
8: Taws Gharrs pee mums laid úittahs
9: Laid muhúa Úirrds nhe mittahs
10: Pehz töwim úlahpt in úaukt.
11: 4. Taws Tähws ir wi§§as leetahs
12: Zaur töwim raddyis ween
13: Tu walldi wi§§as Weeta^s
14: Wehl us §cho pa§§chu deen /
15: Laid muhßo prahts nhe maldas
16: Laid muhßas Úirdis walldas
17: Tahs Garra^ Kohpa^ úeen.
18: 5. Laid mir§t in wißai úuhdahs
19: Tas wezzais Grehko=Prahts
20: Ka tas eek§ch mums nhe kïuhdahs
21: To jaunu nhe nomahz /
22: Kas nahk no úwehta gharra /
23: Kas winòa Prahtu darra
24: Taps úwehtiets úweizinahts.
25: Jauna Ghadda D§eeúma.
26: Das alte Jahr vergangen &c.
27: PAghallam ir tas wezzais Ghadds /
28: Kungs JE§u Chri§t / tu e§úi pats
29: Muhs pa§úargats par dauds Nhelaim /
30: Par to töw patteiz tawa Úaim.
31: 2. Mehs luhd§am töw / ak Deewa Jehrs /
32: Pattee§i Deews in Jumpraws Bährs /

__

388. lpp.

1: Glahb prohjam muhs Zaur tawu Spähk
2: Peedohd mums wi§§u muhúu Grähk.
3: 3. Nhe òemm no mums to úwähtu wahrd
4: Tahs Dwehúels barrib' ïohti gahrd'
5: Tam Wällam nhe ïau Waïïas leht
6: Tahs niknes Mahzibs' Úehklu úeht.
7: 4. Kas tawu Wahrdu §chkiek§ti mahz
8: Pee teem ar úwähtu Garru nahz /
9: Tohs labb' in illgi d§iewoht leez /
10: Jn wi§§u ïauno no mums treez.
11: 5. Tohs ko tu e§§i §pehzinayis
12: Us aug§tu Kreßlu úehdinayis'
13: Leez laimig walldiet / tohs usturr /
14: Dohd Meeru §cheitan in wi§§ur.
15: 6. Glahb' / úwehti / wi§§eem labbi darr /
16: Ka leels ar maúu töw teikt warr /
17: Jk weenam tahdu Prahtu dohd /
18: Pehtz tawa Prahta ween d§iewoht.
19: 7. Nhe ïau muhs Grehko darbos d§iet /
20: Bet alla§ch tohs no Úirrds at§iet /
21: To wezzu Grähku nhe peemin
22: Darri ar mums / Ka tu pats §inn.
23: 8. Ack Deews Kungs dohd mums labbu Ghadd
24: Pa§úarg par Úehrgam / Karr in badd /
25: Par Grehkeem / Nhelaimib' in Kaun /
26: Jspe§ti muhs no wi§§u ïaun.
27: Neu Jahrs Seuffzerlein / Nun tretten wir ins neue Jahr.
28: Jm Thon: Vater un§er im Himmelreich.
29: DEews pallieds jaunu ghaddu úahkt /
30: Dohd wi§§u labbu pee mums nahkt /
31: Pa§úarrgi mums Kungs JE§u Kri§t

Jn

389. lpp.

1: Jn dohd mums labba^ Meera^ mi§t /
2: Dohd wi§§u / kas mums wajad§ehs /
3: Pee Meeúu / ka pee Dwehúeles. Amen.
4: Ein §chön Pa§§ions Lied /
5: Jm Thon: Chri§tus der uns §elig macht.
6: MOhdryees tu manna Úirrds
7: Noteikt Je§u Mohkas;
8: Kahda tam by kar§ta Pirts
9: Winòs ka Tahrpinòs=Lohkas.
10: Muhúu labba leekahs winòs
11: Kru§ta Kohka^ úi§tees /
12: Tapehtz buhs töw Zillwehzinòs
13: No teems Grähkeems mi§tees.
14: 2. Je§us Nakti^ dahr§a^ nahk /
15: Behdu Puííes plukdams /
16: Úawu gruhtu Darbu úahk /
17: Drebbedams in Luhgdams /
18: Schwe§úchi Grehki JE§um koh§ch /
19: Tee tam Úirrdi ehdahs;
20: Jn tu triek§ti d§iewoht droh§ch
21: Tawa^s ghruta^s behda^hs.
22: 3. JEhus leek mums jautreems kïuht /
23: Luhgt lai labbi Klahjahs /
24: Gharrs ghann §keetahs §pehzigs buht;
25: Bett tahs Meeúahs Wahjahs:
26: Luhd§ees lai töw Deews §tahw klaht /
27: Winòs töw tee§cham úohla /
28: Grehku behdas nhe att§taht /
29: Mahzais JE§u Skohla^.
30: 4. JE§um §pee§ch úmags Grehku=úwarrs /
31: Behdahs winòu gremdeh;

To-

390. lpp.

1: Tomehrt nahk weens Deewa gharrs /
2: Kas to Bailehs remdeh:
3: Manna gruhta^ Stundinòa^ /
4: Kad ar Nahw es tick§chohß /
5: Nahz / ak Deews / mann palliga^ /
6: Ka es nhe isbiek§tohs.
7: 5. A§§ins=Úweedrus JE§us úwie§t /
8: Waid winòs §tahw notwiezis /
9: Winòam Úirrds ghribb pru§chu plie§t /
10: Reds / ka winòs noniezis.
11: Mieïais JE§u maßga mann /
12: Ar §cheem taweem Úweedreem /
13: Pehtz dohd d§iewoht arrid§an
14: Pee teem Debbes beedreem.
15: 6. Judas Je§um Rabbi úauz /
16: Mutes dohd ar Gïaudeems;
17: Kam winòs wirwes Kakla^ mauz /
18: Nodohd nikneems Ïaudeems.
19: JE§us zee§ch tu darri tha /
20: Kad töw zitts leek wallga^ /
21: Ïaunam labbu attmakúa /
22: Ghann winòs dabbujß Allgu.
23: 7. JE§u Beedri wi§§i lieds
24: JE§um at§tahj weenu /
25: Jr tas droh§chais Pehtris triez /
26: Biedams ïaunu Deenu:
27: Zeetees tu ar JE§u Kri§t /
28: Paleez ween pee winòa /
29: Töw nhe buhs nhe Mattam kri§t /

Winòs

391. lpp.

1: Winòs to lizzis úinòa^
2: 8. JE§u kapehtz buhs töw ne§t
3: Tahdas kauna^ Saites?
4: Tas töw leek ar Rohkam me§t /
5: Muhßu Grehku kaites:
6: Gribb tas Elles=Bende muhs
7: Úawams wirweems úai§tiet /
8: JE§u tawams Saiteems buhs
9: Winòa Saitehs raiúiet.
10: 9. JE§us we§ts preek§ch Teeúas zee§ch
11: Nhe patteeúu leezib'
12: Tee tam úmeyahs / Waiga^ úwee§ch
13: Tas mums darra Preezib':
14: Kad muhs nikni Ïaudis kremt /
15: Nhe buhs mums tas úahpeht;
16: Deews ghribb muhs pee úöwim òemmt;
17: Tahdus Ïaudis §trahpeht.
18: 10. Pehters ahsleeds Deewa Dähl
19: Ka tas tam by úazzyis;
20: Bett ghann drieds tas Winòam §chähl /
21: Ka winòs Azzis úlazzis:
22: Us mett Azzis irr us mann /
23: Kad es Grehkohs krittu /
24: Dohd Kungs Grehku=§chählo§chann' /
25: Labbis nu nhe rietu.
26: 11. Judas jusdams ghrutu Úohd' /
27: Deewam §chehl patts karrahs;

Sa-

392. lpp.

1: Sawu Dweh§úel Wellam dohd /
2: Kas pats Nahwes darrahs:
3: Ack pa§úarrgi / §chehligs Deews /
4: Nogreeß ïaunu Prahtu
5: Nhe laid muhs isbailotees
6: JE§u §tahw mums klahtu.
7: 12. A§§ins / A§§ins brehz tas Juds /
8: Winòs ir muhúu Rohka^ /
9: Wiß tas Pulks us JE§um úuhds
10: To buhs pakahrt Kohka^;
11: Prahts irr mann pehtz A§§nim §tahw'
12: Bet nhe ka teem Juddeem /
13: JE§u A§§ins derr prett Nahw'
14: Derr prett Grehku=Pluhdeem.
15: 13. Tas / kas jau §enn=deeninòam
16: Pirmohs Laikohs ghaidiets /
17: Tohp §cheit pliks ar Pahtagahm
18: Nikna^ Ghoda` úwaidiets:
19: To mans JE§us arrid§an
20: Zeetis labbis Prahtis /
21: Winòa Bruhzes d§eedeh mann /
22: Mannas Grehku wahtis.
23: 14. No teem a§§eem Duhrumeem /
24: No tahs Ehrck§chu=Krahúes /
25: Nahz pa Mutttu Gallineem
26: Kar§tas A§únis Lahúes:
27: Laid juhs Behdu ehrk§chki muhs
28: Scheit ghann illgi bah§taht;
29: JE§u kauna Krohnim buhs
30: Ghoda Krohni mak§aht.
31: 15. Palai§ts kïuh§t tas Barrabas /

Kas

393. lpp.

1: Kas by d§el§ys eekalts /
2: Bett par JE§um úauz leels / maß /
3: Laid tohp Kru§ta^ peekalts:
4: Zaur teem Grähkeem tappam mehs
5: Zeetas Nahwes=Úaites /
6: Muh§úus Grehkus Je§us neß /
7: Wedd no wi§úahs Kaitehs.
8: 16. JE§us úawu Kru§ta Kohk
9: Neß ar lehnu Gharru;
10: Simons peeleek úawu Rohk' /
11: Pallieds ne§t ar Warru:
12: Ack / ka lehti by mann ne§t /
13: Kaut es to ween pra§tu /
14: Kad Deews leek us mannim me§t
15: Kahdu Kruhta=Na§tu.
16: 17. JE§us aug§ti ghaiúohs zellts /
17: Gribb muhs willkt pee úöwis /
18: Winòa Úirrds ka tyrais Úelts
19: Skaidri §pied preek§ch töwis:
20: Skattais wir§úu; Kas turr Karr?
21: Deewa Dähls tas §chkie§tais /
22: Kas irr töwi §chkie§tu darr'
23: Tu wenn winòu bie§tais.
24: 18. Kahjahs / Rohkas kru§ta^ kalts /
25: Zee§ch nhe ween par daßeem;
26: JE§u dahrga A§§ins palts
27: Stahw preek§ch leeleem ma§úeem.
28: Paggans Juds kam ween tik §mehlt /
29: Tizzigs turp warr tezzeht;
30: Tur warr dabbuht wi§§ai welt
31: Wi§§eem briew turr prezzeht.

19.Mann

394. lpp.

1: 19. Mann buhs gau§t ar A§§arahm /
2: Kad es red§u §kreyam
3: JE§u A§§ins aumuïam /
4: Tahs pee Kru§ta lehyam:
5: Söwis labba^ nhe ghahß winòs
6: Tahdu A§§ins Kohpu;
7: Bett ka §chkie§ts tohp Grehzneeziòs
8: Jrr es masghats tohpu.
9: 20. Je§us noúaukts Nazareens
10: Jrr to Juddo Köhnigs /
11: No ka Meddus tekk in Peens /
12: Muh§cho Kungs tik lehnigs:
13: JE§u töwi pell in lahd
14: Tawa Juddu Draud§iht':
15: Es py töwis turrohs klaht /
16: Gribb' us töwis raud§iet.
17: 21. JE§u Drahnas Karra wiers
18: Pleh§ch no winòa Meeúahm /
19: Ka winòs palleek plicks in tiers;
20: Tas wehl notieck§t tee§cham:
21: Labbs tohp ploh§iets labbs tohp eh§ts
22: Bett ïau tikkai Waïïu:
23: Kas tohp poh§tihts / kas tohp pleh§ts /
24: Dabbuhs úawu Daïïu.
25: 22. No ka JE§us mohziets kïuh§t /
26: Par teem luhds winòs Deewa;
27: Nhe reds / ka buhs weenam §u§t /
28: Lai buht wiers jeb Úeewa:
29: Winòs par mums wehl taggad luhds /
30: Kad Deews usòemm Twaiku.
31: Jn kad Sahtans us mums úuhds /
32: Kas nhe kahwe Laiku.

JE-

395. lpp.

1: 23. JE§um tam by Mahtes §chehl /
2: Kaut ghann úuhri §trahdayis /
3: Tik §pehj ku§teht úawu Mehl /
4: Tomährt par tahs ghahdayis:
5: Tha wehl taggad ghahda winns
6: Par tahm behdu Úeewam /
7: Winòam mieï tas Gruhdeniòs
8: Kas us tizzahs Deewam.
9: 24. Klau§úais / ko taws JE§us darr'
10: Schehligs it par leeku /
11: Kas leels Úlepkaws / tam winòs warr
12: Úohliht debbeß Preeku:
13: Peeminn mannis luhd§ahs wins /
14: Tas tam noteek §uhd§oht;
15: Tha töw behdigs Zillwehziòß
16: Notiks ghau§che luhd§oht.
17: 25. Kas jau tick nhe tappis by
18: Pa§úcha Wällna Rohka^s
19: Tas tohp pe§tiets §chehlige
20: Spee§ts in Zeeßdams Mohkas:
21: Kru§ts in ghruhtas Deeniòas
22: Mahza Kungu bietees;
23: Tad ta Úirrds kad bähdajahs /
24: Ghribb us Debbes d§itees.
25: 26. Manns Deews! Manns Deews! JE§us brehz /
26: Deewa Dußmas jusdams;
27: Tahdas kar§tas leeßmas pehtz /
28: Niek§t winòs / kah§chu ku§dams:
29: Skeet tu Deewam tahdu buht /
30: Tawahs Bähdas rugdams;
31: Tu warr winòam klahtu kïuht /
32: Schehla§tibas lugdams.

JE-

396. lpp.

1: 27. JE§um ruhktas Schultis úneeds /
2: Úahwa^s leela^s Úahpe^s /
3: Tee tam Uhdens=lahúes leeds /
4: Tahda^s úauúa^s Úlahpe^s
5: Muh§cham by mums Elle^ twiekt /
6: Turr no Úlahpeems §pïaudiht /
7: D§iïïa^s Ugguns Lee§ma^s úlihkt;
8: To by JE§um baudiht.
9: 28. JE§us wi§§u no darriyis
10: Kas by ja=zee§ch zeetis /
11: Tha tohs Rak§tus peepilldyis /
12: Deewa Prahts to §peedis:
13: Tizzi tee§cham Deewa bährs /
14: JE§us lizzis mohziht /
15: Ka tas breeúmigs Elles=Swehrs
16: Muhs nhe úpähtu plohúiht.
17: 29. Je§us úauz ar úkaòòu Mehl /
18: Pehz iszeesdams Mohkahms /
19: Úawu Dwehúel dohd in wehl
20: Winòs eek§ch Tähwa Rohkams:
21: Lai mann nhe truhk§t pehdehjs Bal§ú /
22: Kad mann atd§ee§t Behdas;
23: Kungs / Kad nahk manns pa§tars Ghalls
24: Weeglo mannas Behdas.
25: 30. JE§us Gallwu no kahrdams
26: Weegli ahsmeeg mirdams;
27: Tha winòs Deewam patiekdams
28: Gribb muhß mahziet §chkirdams /
29: Kahds prett mums ir winòa Prahts /
30: Nhe tahds bahrgs in §trehligs;
31: Winòs grib buht prett wi§§eem tahds /
32: Kas ir mieïigs / §chehligs.

31.Tumb§ú

397. lpp.

1: 31. Tumb§ú par wi§§u Pa§úaul kïuh§t /
2: Semme triez in úkeïïahs /
3: Tas zeets Akmins plie§t in luh§t /
4: Dauds no Kappeems zeïïahs:
5: Warr manns JE§us nomirris
6: Tahdus Darbus §trahdaht /
7: Ko nhe warr winòs Debbe§úies
8: D§iews in §pehzigs ghadaht.
9: 32. Pills=Kungs JE§um taiúnu úauz /
10: Pa§chu Deewa Dählu /
11: Zitts par úaweem Grehkeem kauz /
12: Biedams Elles Kwehlu:
13: Tha buhs mums pee Semmes kri§t /
14: Deewu Kungu bietees /
15: Mums par úawahms Kruhtims úi§t /
16: Jn us labbu d§ietees.
17: 33. Karra wieri JE§um §chkeet
18: Leelus lau§t; bett d§irrdi /
19: Schkehps zaur JE§u Úahneems eet /
20: Pahr §chkeïï winòa Úirrdi:
21: Uhdens turr ar A§§nim §krehj /
22: To da§ch labbs ir §kattyis.
23: JE§u tohs us mannim lehj /
24: Tad ta Úirrds to mattis.
25: 34. JE§us úawa^ Kappa^ du§§' /
26: Apriets no tahs Nahwes /
27: Ghull lieds tre§chai Deenai Kluß /
28: Tad no Nahwes rahwes:
29: Kad tas Nahwis manni kauß /
30: Tad es JE§um §innu /
31: Kas no Nahwes manni raus /
32: Atdohs D§iewibinòu.

35.JE§u

398. lpp.

1: 35. JE§u kahds es buh§chu úwähts /
2: Kad tas isplaucks Ghoda^ /
3: Kas by pirmit kauna^ úehts /
4: Ney kïuhs nahzis Úohda^ /
5: No ka tu mann attpe§tyis /
6: Tawas A§§nis leedams /
7: Jn mann weetu úatai§úiys /
8: Pee ta Tähwa eedams.
9: 36. Nhe by mann tad liekúmam buht /
10: Atpe§tiets tick dahrgi;
11: Kurr mann by eek§ch Elles ghrut
12: Mohziets kïuht itt bahrgi:
13: Manna Úirrds eek§ch Preekas §tahw /
14: Nu mehs warram droh§chi
15: Läppotees prett Ell' in Nahw /
16: Jo mehs 䧧im §po§chi.
17: 37. Tu mans mieïais JE§u Kri§t
18: Nhe weens warr mann beedeht;
19: Tu jo tewi lizzees úi§t /
20: Ghribbedams mann d§eedeht:
21: Ko mann töw buhs pretti doht?
22: Tew es ghribbu úlahweht /
23: Úlahwedams §cheit nod§iewoht /
24: Turr preek§ch töwim §tahweht.
25: O Lamb GOttes un§chuldig.
26: Ack §chkie§tais Deewa Jähriòs /
27: Wiß a§§inains notraipiets /
28: Tu lehnigs Deewa Bährniòs /
29: Pee Kru§ta ghau§chi §taipiets:
30: Tu Nahwes juhra^ pelldeyis /
31: Tha muhúus Grähkus delldeyis /

Ab-

399. lpp.

1: Ab§chählojeeß par mums / ak JE§us.
2: Jn der letzten Wiederholung:
3: Dohd mums tawuk Meeru / ak JE§u!
4: JE§u Grab=Lied
5: Aus Herrn Johann Ri§tens Fe§t Andachten /

nezinâms

6: O Traurigkeit! O Hertzeleid!
7: Am §tillen Freytag und Sonnabend zu §ingen.
8: EYm' apraudam
9: Ar Waimanòam
10: Pee JE§u Kri§tu kappa /
11: Winòa úwehtahs Meeúinòahs
12: Kurr winòs aprakts tappa.
13: 2. Nahz §kattamees
14: Sche ghull patts Deews /
15: Kas mirris nhe pehtz úöwis /
16: Bett kas úawu d§iwibiò
17: Par mums wi§§eems dewis.
18: 3. Manns ir §chis Darrbs /
19: Es Grehku Tahrps /
20: Es JE§u Kru§ta^ Stabba^
21: Kalldinayis / Winòs tappis ir
22: Tahrpiòs mannis labba^.
23: 4. Schiß Deewa Jährs
24: Pats Deewa Bährs
25: Tas zeetis tahdas Úuttas /
26: Winòs muhs §chkie§tus darridams /
27: Teh ghull úawa^s Strutta^s.
28: 5. Tu Úaldigais
29: Leels Mahzitais
30: Mann buhs pee töwim lau§tees /
31: Tawas bruhzes §kattidams
32: Buhs mann ghau§chi ghau§tees.

6.Kahds

400. lpp.

1: 6. Kahds e§§i jehls
2: Tu jaukais dähls /
3: Ka nhe by mann to mattiht /
4: Kas warr tawas A§§inis
5: Úau§ams Azzims úkattiht?
6: 7. Leez Úirrdy to
7: Jn apluhko /
8: Kas ghull tai zeeta^ kappa^ /
9: Winòs tas Kungs tahs ghodibas /
10: Kas pirms mohzihts tappa.
11: 8. Ack Miïakais /
12: Manns Pe§titais!
13: Dohd mann pehz töwim d§ietees
14: Lieds patt mannai Beddritaj /
15: Töwi teikt in bietees.
16: Trö§tliche Betrachtung der §ieben Worte JE§u.
17: Erläucht meinen Sünden Krancken Sinn.
18: Jm Thon: Da JE§us an dem Creutze §tundt.
19: KAd Úirrds mann Grehku bailes §tahw
20: Tad §kattohs es us Kri§ti Nahw' /
21: Ta makúa dauds parr leeku
22: Es äßmu úwehts
23: Schyß Nahwes pehtz /
24: Ta dohd mann Gahrdu Preeku
25: 2. Tee Wahrdi ko manns JEZUÚ Kri§ts
26: Jr runnayis aug§ta^ Kru§ta` úi§ts
27: Tee §kann wehl manna^s Auúis:
28: No teem tik ghann
29: Wehl d§eedaht mann /
30: Manns Deews tas manni Klau§§ys.
31: 3. Tas Pulks kas töwi lammaht warr

Kas

401. lpp.

1: Kas töw / ak JE§u Mohkas darr /
2: Kas ap§mey tawu Spähku:
3: Tas Paggans / Juds /
4: Par teem tu luhds:
5: Tähws peedohd teem to Grähku. 1. Wahrds.
6: 4. Es grähzigs zillwehks es jo drieds
7: Töw islammayis ar zitteem lieds /
8: Jn mohzyis Kru§ta=Ztabba^:
9: Tu ahs§tahw mann /
10: Es §innu ghann /
11: Tu zeetis mannis labba^.
12: 5. Kahds §chähligs Prahtiò§ch JE§um by
13: Prett úawu Maht' in Mahzekli!
14: Kad tam by úuhri §trahdaht:
15: Winòs rahda teem
16: Noúkummu§cheem
17: Ka winòs par teem gribb gahdaht. 2.Wahrds
18: 6. Jrr es ack JE§us ustizzams /
19: Preek§ch töwis §tahwu runnadams
20: Ar no§kummu§chi Úirrdi:
21: Usluhko mann
22: Dohd arrid§an
23: Mann at§pirrgt Behdu=Pirti.
24: 7. Tas Úlepkaws / kas lieds maitahts kïuh§t /
25: Kam Úirrds par úaweems Grehkeems luh§t /
26: Tas luhds ar Debbes=Preeku:
27: To JE§us dohd 3.Wahrds.
28: Neds wedd preek§ch Úohd'
29: Scho leelu Grehzineeku.
30: 8. Es arr us töwim ustizzohs /
31: Par manneem Grähkeem bähdajohs:

Tohs

402. lpp.

1: Tohs ghribbi tu mann peedoht:
2: Mann Grähzneekam /
3: Bett Tizzigham
4: To Preekas=Wall§tib' eedoht.
5: 9. Ka gau§chi JE§us noúauzahs /
6: No Deewa att§tahts §chehlojahs / 4.Wahrds.
7: Tahs Bailes nahk ar barru:
8: Pehtz ka winòs zee§ch?
9: Ack JE§um §pee§ch
10: Tee Grehki / ko es darru.
11: 10. Ack JE§us úuhd§ahs / JE§us brehz /
12: Ka mums turr muh§cham nhe by pehtz
13: Tahs Elles Bailehs mattiht /
14: Bett preezigeem
15: Ar Enìeleem
16: To Deewa waigu §kattiht.
17: 11. Tahs Úahpes JE§u Úirrdi gree§ch /
18: Tadehï winòs kar§tahs Úlahpes zee§ch /
19: Muhs eeghribbahs winòs twiekda~s. 5. Wahrds.
20: Ta Úirrds tam kuh§t
21: Winòs úlabans kïuh§t
22: Muhs §tipprina / patts niekdakms.
23: 12. Mums / mums by Úahpes muh§cham zee§t
24: Tahs Ugguns=úlahpes / Kas nhe d§ee§t /
25: Eek§ch kar§tahms Elles lee§mahms.
26: Bett JE§us arr
27: Muhs pe§tiet warr
28: No tahdahms leelahms Breeßmahms.
29: 13. Tu úaldigs Wahrds / tu preezigs Wahrds /
30: Tu Wahrdiòs muhúai Úirrdei gahrds /
31: Ko JE§us par mums teizzis:

Tas

403. lpp.

1: Tas peepilldiets / 6. Wahrds
2: Jn nodarriets /
3: Es juhúo dehï Nhelaim beid§is.
4: 14. Palldeews ak mieïa Brahïa Úirrds!
5: Palldeews ak JE§u tawa Pirrts /
6: Ka §chkie§ta mannu Wainu
7: Es äßmu meh§ts
8: Manns Parrahds d§eh§ts
9: Palldeews par tahdu Mainu.
10: 15. Tähws peeòem mannu Dwehúeliet 7. Wahrds.
11: Lai ta eek§ch tawams Rohkams miet /
12: To noúauz JE§us mirrdams.
13: Pee Stundiòas
14: Tahs pa§tarahs
15: Lai es úakku §chkirrdams.
16: Gott §ey gedankt in Ewigkeit.
17: Melod. Jn dich hab ich gehoffet HErr.
18: Zaur tum§chu Beddr' tu patt no Riet
19: Kri§tus ta Saule mums att§pied
20: Aptum§oteem Zillwähkeeem /
21: Ta §kaidri lezz /
22: Ta Tai§nibs Úwezz /
23: Jn taißno muhs no Grähkeem.
24: 2. Tas §pähzigais Kungs JE§u Kri§t /
25: Kas nhe §enn by pee Kru§ta úi§ts /
26: To well in Nahw nomahzis
27: Pehtz Nahwes Meeg
28: Ar úaldu Preeck
29: D§iews attkall pee mums nahzis.
30: 3. Tahs Dahwanahs / ko winòs mums drieds /
31: No Kappa neß ar úewim lieds /

Tahs

404. lpp.

1: Tahs dahrgas ir par leeku /
2: Schehligu Deew /
3: Mieïigu Tähw'
4: To Taißnib' / Meer in Preeku.
5: 4. Manns Pe§titais / ka warr tu ghann
6: Jo wairak labbi darriht mann?
7: Tu muh§cham mann nhe att§tahß /
8: Töw pawehl es
9: Dwehúel in Mee§ú' /
10: Tu prohjam tohs pagglabahs.
11: 5. Ar töwi lai mann kappa` braukt
12: Pee d§iewibs attkall pehtz isbraukt
13: Ka preezig es warr úwinneht /
14: Debbe§§ies ween
15: To leelu Deen'
16: Turr tawu Úlahwu minneht.
17: Komm Heil. Gei§t / Herre GOtt.
18: TU Garrs no Deewa úwehtais Deews
19: Nahz muh§as Úirrdi^s / dahrgais weeú'
20: Jn tahs ar wi§§u labbu pilldi
21: Ar Kar§tu Mieïä§tibu §illdi /
22: Ack Kungs tu §kaidrais Mahzitais
23: Kas wi§§ur e§§i aizinayis
24: Tohs Ïaudis Deewa Wahrdu klau§§iht /
25: Par to töw patteiz tawa Draud§iht
26: Alleluja / Ghohds Deewam dohts.
27: 2. Tu úwehtais Ghai§chums / palligs gahrds
28: Laid §pied eek§ch mums taws d§iewais Wahrds /
29: Ka warram Deewu att§iet §poh§chi /
30: To Tähwu §auckt und peeluhgt droh§chi /
31: Kungs úchwe§chu Mahzib no mums ghrees /

Nhe

405. lpp.

1: Nhe laid tahs Au§is pehtz tahs nee§ /
2: Dohd JE§u wahrdam pee mums mahjoht
3: To zeenaht labb jeb ïauni klahjoht /
4: Alleluja / Ghohds Deewam dohts.
5: 3. Tu úwehtais Ugguns / §alldais Preeks
6: Nhe laid muhs nhe kahds waideneeks
7: No tawas Ghallwo§chanas baidiht
8: Us tawu pallieg alla§ch ghaidiht /
9: Kungs lai taws Spehks muhs ap§argaht
10: To wahju Mee§§u Droh§chinaht /
11: Ka warram waido^hs droh§chi zeeßtees
12: Zaur pa§úchu Nahw pee tewim §pee§tees
13: Alleluja / Ghohds Deewam dohts.
14: GOtt der Vater wohn unß bey &c.
15: DEews tas Tähws mums d§iewo klaht
16: Nhe leez muhs ïauna bietees /
17: Dohd no Grähkeem §kaidru Praht /
18: Us töwim mir§toht d§ietees /
19: Lai tas Wells muhs nhe úagrahb /
20: Dohd Spähku prettie kautees
21: No winòa Naggeem rautees
22: No Úirds us töwim ïautees /
23: Muhs ar taweem Úpahrneem ghlab /
24: The mehs bes wi§úahm bähdahm /
25: Ka appak§ch Bruòòam / úehdam /
26: Ta Wella Bultes mehdam /
27: Nhe att§tahj mums leelais Deews
28: Dohd / ko e§§im luhgu§chees.
29: Deews tas Dähls mums d§iwo klaht.
30: Swähtais Gharrs mums d§iwo klaht.

Al-

406. lpp.

1: Allein GOtt in der Höhe §ey Ehr.
2: GHohds Deewam Debbes aug§tiba^
3: Par winòa §chehlu Prahtu /
4: Kas wi§§u ïaunu remdina /
5: Nhe peelai§ch pee mums klahtu.
6: Deews labbu Prahtu prett mums turr /
7: Tas Eenaids nhewa wairs nhekurr
8: Mums Úirrdi Meers ar úahtu.
9: 2. Mehs teizzam töw / ak muh§chigs Tähws!
10: Taws Wahrds ir turrams währa^ /
11: Taws Elkons muh§cham nhe tohp ghlehws
12: Taws Spehks ir leels bes Mehra:
13: Taws Prahtiòs noteek alla§chien /
14: Tu wehl tas Kungs / kas tagadien
15: Muhs ghlabb preek§ch Elles=Úwähra.
16: 3. Ak Deewa Dähls / kas no§audeyis /
17: Tohs Grähkus Kru§ta' kohka /
18: Kas muhs ar Deewu úadrau§eyis
19: Kas winòa Úirrdi lohka:
20: Ack Deewa Jährs / úwehts Kungs in Deews /
21: Tu muh§úu Bähdu peejemmees /
22: Mehs e§§im tawa^ Rohka^.
23: 4. Deews úwähtais Garrs no Deewa dohts /
24: Par Preeku muhúa^s kaitehs /
25: Nheïau / ka muhs tas nhe §chkie§ts jods
26: Warr dabbuht úawahs Saitehs.
27: Us töwim mehs palai§chamees /
28: Töw glahbjot mums / ak §chehligs Deews!
29: Nhe kahdas kaitehs bähdas.
30: 5. Gohds Tähwam / Dählam arrid§an
31: Tapatt tam úwätam Garram /

Juhs

407. lpp.

1: Juhs weenus trieß ar Úlawe§chan
2: Mehs teizzam zik ween warram /
3: Tu weens lieds §chim mums pallied§eyis
4: Dohd ka mehs / ko tu pawehleyis
5: Töw Deews par Gohdu darram.
6: Sey Lob / Ehr / Preyß und Herrligkeit.
7: Jm Thon: Von Himmel hoch / da komm ich her.
8: GOhds Deewam Tähwam alla§chien /
9: Kas raddyis Semm in Debbe§§iò /
10: Jn usturr wi§§ahs Leetahs wehl /
11: Tam úawas Raddibinòas §chähl.
12: 2. Gohds Deewam Dählam arrid§an /
13: Kas par mums wi§§eem darryis ghann /
14: Pee Kru§ta mirrdams muhúu pehtz /
15: Kas tizz us winòu tas tohp úwehts
16: 3. Gohds töw ak zeenigs úwehtais Garrs!
17: Kad us mums gull úmags behdu=úwarrs /
18: Tad ghribbi mums to attweegloht /
19: Ta taißnu Úappra§chanu doht.
20: 4. Gohds úwähtai trieß=ween'dibinai /
21: Trieß Wahrdohs weens patt buh§chanai /
22: Dohd / Ko mehs taggad luhgu§chees /
23: Eek§ch Debbeß muh§cham liek§motees.
24: Der du bi§t Drey in Einigkeit.
25: TU buhdams Trieß eek§ch weenibas /
26: Weens Jpatts Deews pehtz buh§channas
27: Ta Úaule behg par ma§§u Bried /
28: Lai mums taws muh§chigs Gai§chums §pied.
29: 2. Mehs tawu Gohdu is teizzam /
30: No rieta lieds patt Wakkaram;

Muhs

408. lpp.

1: Muhs wahja d§eeßma töwi teiks
2: Neds töwi teizoht muh§cham beigs
3: 3. Tam Tähwam úazziets muh§chigs Gohds /
4: Tas tohp irr winòa Dählam dohts /
5: Tam Garram úwehtam zeenigam
6: To pa§úchu Gohdu noúakkam.
7: Diß §ind die H. zehen Gebot.
8: 1. Tohs deßmits Baußlus ko mums Deews /
9: Zaur Mo§em dewis mahzemees /
10: Tohs winòs preek§ch Ïaudeems is§azzyis /
11: Ar úawu Pirk§tu usrak§tyis /
12: Kungs e§§i §chähligs.
13: 2. Es äßmu weens taws Kungs in Deews /
14: Es äßmu weens tas muh§chigs Tähws /
15: Nhe turrees Leeka=Deewinòus /
16: Bett palleez ween us mannu puß /
17: Kungs e§§i §chähligs.
18: 3. Nhe ahsòem Deewa Wahrdu Welt /
19: To buhs töw leela` Gohda` zellt;
20: Nhe burrt / nhewilldams lahdehtees /
21: Bett bähda's luhgt in parzee§tees /
22: Kungs e§§i §chähligs.
23: 4. Töw úwehtiet buhs to úwehtu deen /
24: Jn Deewa Darrba §trahdaht ween /
25: Ka Baßnitza` tha mahjahs arr /
26: Ka Deews eek§ch töwim d§iwoht warr /
27: Kungs e§§i §chähligs.
28: 5. Tähws / Mahte / Kungs in Mahzitais /
29: Kas mahza / wallda / kas dohd Mai§' /
30: Teem buhs töw klauúiet wäzs ka jauns /
31: Lai buht / Kahds buhdams / rahms jeb ïauns.
32: Kungs e§§i §chähligs.

6. Töw

409. lpp.

1: 6. Töw nhe buhs kaut jeb eenindeht /
2: Ar zitteem labbi úadderreht /
3: Prett wi§§eems turreht lehnu Praht /
4: Ar labbu ïaunu attmak§aht /
5: Kungs e§§i §chähligs.
6: 7. Ar ko tu e§§i laulojees /
7: Pee ta ween bu§s töw turretees /
8: Jn §chkie§ti úarrgaht tawu Gohd' /
9: Ka tu warr isbehgt Deewa Úohd /
10: Kungs e§§i §chähligs.
11: 8. Töw nhe buhs úakkt jeb kahdu leet /
12: Bett labbis Nabbad§ibas zeet /
13: Ar Swarr in Mehru nhe peewiïï /
14: Taws Úwähtums lai us zitteems piïï /
15: Kungs e§§i §chähligs.
16: 9. Nhe e§§i willtigs Leezineeks /
17: Lai buht taws Wahrds tik §kaid'rs / ka Úneegs /
18: Nhe darri mällnu / kas ir balts /
19: Prett wi§§eem e§§i labbs in úallds /
20: Kungs e§§i §chähligs.
21: 10. Töw nhe buhs §kauga Azzis me§t /
22: Neds tawam Prahtam lizzees ne§t /
23: Us zitta Manntu / Seew in Saim
24: Us zitta Nammu / Seew in Saim
25: Jk weenam wehleht labbu Laim /
26: Kungs e§§i §chehligs.
27: 11. Schoß Baußïus Deews mums tapehtz dohd
28: Ka mums buhs bietees winòa Úohd /
29: Jn muhúus Grähkus no§chähloht
30: Tha úawu muh§chu nod§iewoht /
31: Kungs e§§i §chehligs.

12. Lai

410. lpp.

1: 12. Lai darram{darrma} / ko ween ee§pehjam /
2: Mehs tomähr nheeka nopellnam /
3: Nheweens warr buht par pillnu úwehts /
4: Zaur Je§um tohp mums palïied§ehts /
5: Kungs e§§i §chähligs.
6: Sey Lob und Ehr mit hohem Preyß.
7: AUg§ts Gohds töw úazziets taggadieò
8: Ka ta Deews Tähws muhs pilldyis /
9: Ar wi§§u labbu Dahwahniò /
10: Jrr muhúas Úirrdis úilldyis
11: Ar tawa Wahrda Ugguntiò
12: Ak ghlabba mums to alla§chien /
13: Ka úwehtiets tohp taws Wahrdiò§ch.
14: 2. Dohd Nahckt mumss tawa Wall§tibinò /
15: Taws Prahtiò§ch noteek úwehti:
16: Dohd muhúu Mai§es Gabbalinò /
17: Tohs Grähkus peedohd lehti.
18: Nhe ïau muhs niknam kahrdinaht /
19: No ïauna ghribbi pa§úargaht /
20: Gohds töw / Deews aug§tais / Amen.
21: Vater un§er im Himmelreich /
22: DEews muhúo Tähws eek§ch Debbe§§im /
23: Tu e§§i mahzyis mums lieds §chim /
24: Ka Brahïeem kohpa` d§iewoht ween /
25: Jn töwi peeluhkt kattru Deen /
26: Dohd ka irr patti Úirrds to lieds
27: Ko töw Deews muhúa Mehle úuhds.
28: 2. Taws aug§tais Wahrds laid úwehtihts tohp
29: To §chkie§tu Mahzib' pee mums kohp /
30: Ka mehs pehtz tahs ween d§iewojam /
31: Ka peedärr Deewa Pulzinòam /

No

411. lpp.

1: No Wiltus=Wahrdeem úarrgamees /
2: Dohd ap=allo§cheem atgreeßees.
3: 3. Laid nahk mums tawa Wall§tiba /
4: Scheit in turr muh§cham pehtz Galla:
5: Tas §wähtais Garrs mums d§iewo klaht /
6: Ap§kaidro muhúu Úirrd' in Praht;
7: Prett Wellna ghribbi par§tahweht /
8: Muhs tawus Ïaudis us turreht.
9: 4. Taws{} Prahts laid noteek tha pehtz §chim
10: Wirß Semmes ka eek§ch debbe§úim /
11: Dohd bähdu Laikohs pahrzee§tees /
12: Jn tawam Prahtam padohtees:
13: Úawalldi muhúu ïaunu Meeú /
14: Ta nhe ghribb töwis klau§itees.
15: 5. Dohd mums ikdeenas muhúu Mai§'
16: Dohd drahnas / lohpus / labbu Gaiú'
17: Greeß Mehr' in Baddus no mums noh§t /
18: Laid Karri muhs nhe darra poh§t;
19: Dohd Meeru / dohd irr We§§elib /
20: Pa§úarrgi muhs par Nheghau§ib'.
21: 6. Peedohd ar §chehlu Prahtinòu /
22: Mums wi§§u Grehku Parradu /
23: Ka muhúa Úirrds teem parahdahs /
24: Kas dauds kahrt prett mums no§eegahs /
25: Ka mehs ikweenam Zillwähkam
26: No mieïa§tibas pakklau§§am.
27: 7. Nhe laid mums kahrdinateem kïuht /
28: Kad mums tas Wellns ghribb' darriht gruht /
29: Jn kad us mums irr usmahzees /
30: Dohd Spehka prettie turretees /
31: Ka muhúa Úirrds nhe bähdajahs /
32: Bett §tippri §tahw eek§ch Tizzibas.

8.No

412. lpp.

1: 8. No wi§§a ïauna pe§ti muhs /
2: Kad ghruhtas Laikas red§eht buhs /
3: Pa§úarrgi muhs par ïaunu Nahw'
4: Eek§ch Nahwes=Bähdams pee mums §tahw
5: Dohd labbi weegli ahsmigtees /
6: Par muhúu Dwehúel §chählojees
7: 9. Amen tas ir / tam notikt buhs /
8: Ap§tippri mums §chohs Wahrdinòus /
9: Ka mehs pee teem nhe allojam
10: Jn ko mehs luhd§am dabbujam /
11: Töw peedärr Leelums / Spehks in Gohds.
12: Amen tas taps töw muh§cham dohts.
13: Aus tieffer Noht la§t uns zu Gott &c.
14: DZiïïajahs Behdahs laideet muhs /
15: Úirrdigi Deewa peeúaukt /
16: Jn luhkt / ka winòs ar Schäla§tib /
17: No ïauna muhs ispe§ti:
18: Mums wi§§u Grähku pellniyum /
19: Jn muh§úahs Meeúas ïaunu Darrb
20: Ka Tähws gribbähtu pame§t.
21: 2. Sakkoht / ak Deews Tähws usluhko
22: Muhs tik nabbagus Ïaudis;
23: Mehs e§§im ghräkoy§ch ïohti gruht /
24: Ar Úirrd ar Mutt in Rohkam /
25: Dohd / ka mehs to labb' att§ie§tam /
26: Jn tha pee Kri§to palleekam /
27: Pa§tahwigi lieds Gallam.
28: 3. To muhúu Grähk ir wareen dauds /
29: No mums nhe i§úkaidami /
30: Bett wairak tawa Schäla§tib
31: Nhe weens nhe warri i§úazziht:

Tahs

413. lpp.

1: Tahs mekkleyam in gribbam mehs
2: Zerreyam to bes Peeluhk§chann'
3: Pee töwim Deews Kungs attra§t.
4: 4. Tu nhe ghribb ka tas Grähzneeks mir§t /
5: Neds arrid§an tohp pa§§u§ts;
6: Bett ka tas leekahs úöw attgree§t /
7: Jn Schälo§channas dabbu:
8: Tad pallieds mums ak Deews in Kungs
9: Ka mehs turr Nahwei muh§chigi
10: Zaur Grähkeem nhe eekrittam.
11: 5. Peedohd / peedohd in e§§' ar Meer
12: Ar mums nabbageem Ïaudeem /
13: Lai tawa Dähla gruhts Nopellns
14: To Grähku Nopelln úaudeh /
15: Tu muhúu Dwehúel pagglabba /
16: Ka ta Nhelaime nhe eetohp
17: Ta Elles Swehra Riekle^.
18: 6. Kad tu ghribbätu Úohdan eet /
19: Jn ar mums Teeúu turreht!
20: Ka warrätam mehs pa§tahweht?
21: Kas buhtu muhs pahr§tahwayis?
22: Ak Kungs usluhko §chehligi
23: Jn mums parahd to ih§tu zeïï /
24: Kurr tawi Úwähti d§iewo.
25: 7. Mehs töw padodamees wi§§ai
26: Ar ruktahms Grähku=Bähdahms:
27: Ak usòem muhs ar lehnu Praht /
28: Nhe leez muhs i§úabietees.
29: Ak pallieds mums Úirrds §chehligi /
30: To Na§tu / ko tu mums usleez
31: Ar Pazee§chanu panne§t.

8.Zaur

414. lpp.

1: 8. Zaur taweem Weh§teem mahzi muhs
2: Apraudaht muhúus Grähkus /
3: Jn muhúas Úirrdis klu§§ina /
4: Leez mums zaur winòeem úinnaht /
5: Ka Kri§tus preek§chan úawu Waig'
6: Wißnotaïï ir úalied§inayis:
7: To Preeku dohd mums baudiht.
8: 9. Us turr eek§ch muhúu Úirrds=dibben
9: Tawu Deewigu Wahrdu /
10: Jn pallieds / ka mehs tizzigi
11: Scho tahdu leelu Dahwan
12: Pee mums lieds Gallam patturram /
13: Jn tha to Preekas=D§iewo§channas
14: Pattee§cham warram dabbuht.
15: Ach Gott und HErr
16: AK Kungs in Deews /
17: Ka ïohti §pee§ch
18: Mann manni ghruti Grähki
19: Nhe ka mann arr
20: Pallied§eht warr
21: Wirß Semmes tee Zillwähki.
22: 2. Lai aiseet mann
23: Tagadien ghann
24: Pa wi§§am Semmes mallam /
25: Tha úwabbads kïuht
26: No Grähkeem gruht /
27: Nhe tap§chu es pa Gallam.
28: 3. Pee töw §teid§ohs /
29: Nhe gruhd mann noh§t
30: Pehtz manna Darrba nhegohd:
31: Ak §chehligs Deews

Nhe

415. lpp.

1: Nhe dußmojees
2: Tai Nahwei mann nhe nodohd.
3: 4. Buhs tam tha buht /
4: Buhs úohdiets kïuht /
5: Kas darriets ir grähzigi:
6: Tad úohdi §churr /
7: Jn §chehlo turr /
8: Lai iszee§t mann §pehzigi.
9: 5. Grähkus peedohd /
10: Mann Spehku dohd /
11: Wiß pakklau§igi panne§t;
12: Tha ka es arr
13: Mann alla§ch warr
14: No Úirrds pee töwim attghree§t.
15: 6. Darr ar mann pats /
16: Ka §inn taws Prahts /
17: Pallieds mann wi§§u panne§t;
18: Nhe lai mann ween
19: Pa§tara^ Deen'
20: Turr muh§cham töwi panne§t.
21: 7. Jttin tha patt
22: Ka Puttniòs §katt
23: Jn glahbajas Kohka kria's:
24: Kad useet Raiß
25: Jn wehtra Gai§ch /
26: Zillwehks in Lohps isbyjahs
27: 8. Tha §kattohs Es
28: Kri§ti pattees
29: Us tawu Wah§chu Rehtam:
30: Kad Grehk in Nahw
31: Mann prettie §tahw /
32: Úirrds weegla tohp no Bähdam.

9.Turr

416. lpp.

1: 9. Turr es palleek
2: Tha ka nheneek
3: No töwis mann buhs no§chkirrt;
4: Lai Meeúahm §ik§t
5: Wi§§ai isnik§t;
6: Ta Dwehúel nhe warr nomirrt
7: 10. Manns JE§u Kri§t /
8: Lai mann isbri§t
9: Schys Wahrgo §emmes Mohkas /
10: Töw es pawehl
11: Kungs to Dwehúel
12: Usòemm to tawas Rohka^s.
13: 11. Deewam ir Gohds /
14: Tam Tähwam dohts /
15: Dählam / tam Úwehtam Garram.
16: Kri§ti Wahrds §kann
17: Tizzi us mann /
18: Tha úwehti mehs tapt warram.
19: Ein anders. HErr JE§u Chri§t &c.
20: KUngs JE§u Kri§t
21: Nhe warr' tu mi§t
22: Mekkleht pee töw
23: Palligh preek§ch §öw /
24: Palligs zittur
25: Nhewa nhe kurr.
26: 2. Ka pee töw ween /
27: Es luhds §chodeen
28: Tu ghribbi nahkt /
29: Mann pe§tiet úahkt
30: Es töwim ghaid'
31: Ar leelu Waid

3.Kri-

417. lpp.

1: 3. Kri§te tu weens
2: E§§i manns Peens
3: Manns Preeks in Gohds
4: No Deewa dohts /
5: Manns weenigs Sarrgs
6: Spahzigs in dahrgs.
7: 4. Manns Kungs in Deews /
8: Jn muh§chigs Tähws /
9: Wiß §tippra Pills
10: Kas mann nhe wills'
11: Wirß ka es gann
12: Warr ïautees mann.
13: 5. To Grähko dehï
14: Tee mann ir §chehl;
15: Es töw peeúauz /
16: Ak JE§u trauz
17: Jemm tohs no mann /
18: Ka taws Wahrds §kann.
19: 6. Ka tee isklie§t /
20: Es tohpu §chkie§ts
21: Tik balts / ka Sneegs
22: Ka willas Deegs /
23: Es ghribbu §teikt
24: Töw labbi teikt.
25: 7. Tu nhe buhs welt
26: Lizzees us§chkelt
27: Taw' dahrgu Úirrd'
28: Jn gribbeyis mirrt
29: Pee Kru§ta Stabb
30: Wi§§eem par labb
31: 8. Tu úakki pats

Ka

418. lpp.

1: Ka nheweens Mats
2: Buhs Kri§t no mann /
3: To tizz' es ghann
4: Tad §teid§ees nahkt
5: Mann §tahweht klaht.
6: 9. Ka mann nhe kait
7: Jn nhe úamait'
8: Manns Eenaidneeks
9: Jn waidineeks
10: Ta wella Spehks
11: Tahs dwehúels Grähks.
12: 10. Jn ja kas wehl
13: Ar niknu Mehl
14: Mekkleh mann ïaun
15: Darriht in kaun
16: Jeb zittad arr
17: Mann bähdas darr.
18: 11. Tad to ak Deews
19: No mann nogree§'
20: Kungs Kri§te klau§ú /
21: Attgreeß taw' Au§ú /
22: Ko es töw úuhds
23: No töwis luhds.
24: 12. To mann nhe leeds
25: Taw' Rohku úneeds
26: Tas mann usturr /
27: E§§oh§ch jeb kurr
28: Ka es warr doht
29: Töw Slahw in Gohd.
30: 13. Kamehr es ku§t
31: Jn wehl mann ju§t

Ka

419. lpp.

1: Ka eek§ch mann miet
2: Ta Dwehúeliet /
3: Kattrai Kungs doht.
4: Pee töw d§iewoht.
5: JE§us Chri§tus un§er Heiland. Jn §einer eigenen Melodey.
6: JE§us Kri§tus muhúo Kungs in Glahbeys
7: Kas par mums to ruhktu Nahw is§tahweyis
8: Tas ir d§iews tappis
9: No Nahwes Beddres §pehzig iskahpyis.
10: 2. Winòs mirra labpraht pee kru§ta §tabba^
11: Mums Zillwehka bährneem ween par labba^ /
12: Elle nobrauzis /
13: Jn ispe§tyis muhs pa§u§tus Ïaudis.
14: 3. Zaur úawu Deewigu warr in Spehzib
15: Uswarreya Wellu Nahw in Grehzib'
16: Jn ir mums dewis
17: To Taißnib' in D§iewib patts no úöwis.
18: 4. Kad Kri§tus by uszehlees no Kappa /
19: Zettrs deßmits Deenas wehl räd§ehts tappa:
20: Pehtz winòs usbrauze /
21: Pa labb Rohkúeh§tees Tähws to úauze.
22: 5. JE§u kad tu nahks ar leelu Gohdu
23: Par labbeem in Ïauneem turreht Úohdu /
24: Gribbi mums úaud§iht /
25: To Debbes Úalldum Mums turr likt baudiht.
26: Nun frewt euch lieben Chri§ten g'mein &c.
27: NU tohpi lik§ma / d§eed in dey /
28: Tu mieïa Deewa draud§iet /
29: Teiz droh§chi / nahz ar mannim ey
30: Tohs labbus Darbus raud§iet /

Ko

420. lpp.

1: Ko Deewiò§ch darryis ir pee mums /
2: Kahds dahrgs ir Kri§ti Pelnijums /
3: Gann ghrut' tas tam ir nahzis.
4: 2. No Wellna byju úaúai§tiets
5: Eek§ch Nahwes Beddres grimmis
6: No manneem Grehkeem nomohzihts
7: Eek§ch kurreem byju d§immies:
8: Es krittu d§iïïi parahda^
9: Jn alla§ch ghaju Ïaunuma^
10: No Grähkeems wi§§ai pahròemts.
11: 3. Ar manneem labbeem Darbinòeem
12: By §tahweht mann ar kaunu /
13: Manns Prahts ar wi§§eem Ïohzikleem /
14: Tee d§innahs ween us ïaunu:
15: Sirrds=bailes by mann i§§ami§t
16: Tai Nahwei by us manni kri§t /
17: Eek§ch Elles by mann eegrimmt.
18: 4. Tad tappa Deewam mannis §chehl /
19: Pehtz tahdahm leelahm Leetahm /
20: Tas rupeyis winòams mannis dehï /
21: Mann by kïuht pallied§ehtam /
22: Us mann Deewiò§ch attgree§ehs /
23: Ta Tähwa Úirrds tam attwerrehs /
24: Tas winòam dauds ir mak§ayis.
25: 5. Us úawu Dählu úazzyis winòs
26: Tas Zillwähks darryis ïauna.
27: Ey mannas Úirrdes Wainaziò§ch
28: Jn pe§ti tohs no kauna /
29: No bähdam winòus gribbi raut
30: Par teem tu ruktu Nahwi kaut
31: Tohs likt ar töwi d§iewoht.

6.Tas

421. lpp.

1: 6. Tas Dähls by Tähwam pakklau§ams /
2: Tas ir wirs Semmes nahzis /
3: No Jumprawinòas peed§imdams
4: Manns Brahlis buht wiò§ch úahzyis:
5: Tas mannahs Meeúahs apgerbees
6: Jn kalpa Giemi turreyjees
7: Tas Wällns by winòam guh§tams.
8: 7. Winòs úakk: töw labbi weddi§ees /
9: Pee mannim turres úöwi /
10: Mann töwis pehtz tiek nodohtees /
11: Es gribbu ett par tewi:
12: Tu e§§i mans / taws ghribbu buht /
13: Kurr eßmu es / turr buhs töw kïuht /
14: Nhe wenns muhs warrehs att§chkirrt /
15: 8. Tee is lees mannas A§§inis
16: Mann darrys gruhtas Nahwes /
17: Tas buhs par labbu notizzis
18: Kas us to §tippri §tahwehs:
19: To D§iewib' es töw nopellnys /
20: No taweems Grehkeems attpe§tys /
21: Tha e§§i tu úwähts tappis.
22: 9. Pee Tähwu brauzu debbe§§ies
23: ar leelu Gohd in warru /
24: No turreem äúmu paúohlyis /
25: Töw úuhtiht úawu Garru /
26: Kas tawu Úirrdi remdinahs /
27: Jn Bähda^hs töwi nhe att§tahs /
28: Us taiúneem Zelleem Waddys.
29: 10. Stahw tu pee mannas Mahzibas /
30: Kas mahziets nhe bes úinòas /
31: Ka Deewa Draud§e wairojahs /

Eek§ch

422. lpp.

1: Eek§ch winòa Wall§tibinòas
2: Jn behds no úwe§chas Baußlibas /
3: Zaur ko manns Wahrdiòs maitajahs /
4: To òemmees wehra^ beid§oht.
5: Ach GOtt wie manches Hertzeleid.
6: Nach der Stimme: Vater un§er im Himmelreich.
7: AK Deews! zeek da§chi Úirrd eh§ti
8: Mann §chinny Laika^ peelau§chahs /
9: Tas Zell§ch ir §chaurs in Behdu pillns /
10: Kas mann us töw ir ja§taiga /
11: Jrr mannahs Meeúahs Kuhtras ir
12: Töw úawam Deewam padohtees.
13: 2. Us kurreem buhs mann tad no=eet?
14: Us töw es ïau§chohs ak Kungs Kri§t!
15: Pee töw mann Paddoms / Palliegs / Preeks
16: Jr ghattaws alla§chien attra§ts
17: Nhe Kahda^ Laika^ att§tahts ir
18: Kas JE§um Kri§tum ustizzeyis.
19: 3. Tu e§§' tas ih§tais Brieni§chkis
20: Ka töw tas dahrgais Wahrds no§auzz /
21: Kam nhe by par to brienotees /
22: Ka tu Deews Zillwähks d§immis eß'
23: Jn brieni§chki zaur tawu Nahw'
24: No Bähdam muhs e§§ ispe§tyis.
25: 4. Ack JE§u! Tu manns Kungs in Deews
26: Ka úallds ir mann taws mieïais Wahrds /
27: Jeb buhtu es tik nho§kummis /
28: Taws Wahrds mann warr eepreezinaht
29: Jeb ruhktas Behdas man attjemm /
30: Taws Wahrds mann warr att§pird§inaht.
31: 5. Lai Úirrds in Meeúahs isúuhdahs /
32: Es par to behdai itt nheneeka /

Kad

423. lpp.

1: Kad tu manns eß' / tad mann gann;
2: Par töw es muh§chm Preeza§chohs /
3: Wiß kas mann ir / tas peedärr töw /
4: Mann nhe kait Elle^ / Grähk in Nahw'
5: 6. Nhe weens mann ir tik peetizzams /
6: Ka tu patts manns Kungs JE§u Kri§t /
7: Es §inn / ka tu mann nhe att§tahs /
8: Taws taiúnais Wahrds mann nhe peewiïï
9: Tu e§§i mann ustizzams Ganns /
10: Kas muh§cham manni apúargahs.
11: 7. Ak! JE§u tu manns Preeks in Gohds /
12: Tu dahrgaka Úirrds=Baggatib' /
13: Es wi§§u nhe warr isúazziht /
14: Ka mann taws Wahrds tik preezigs ir
15: Kas us töw tizz in mieïo töw /
16: Tas drieß pee úöwis úajuttis
17: 8. Jn tapehtz eßm' es ar úazzyis /
18: Kaut tu nhe buhtu mann tahds Preeks /
19: Tad es jo labbak nhe=d§immis /
20: Jeb buhtu úenn jau nomirris /
21: Jo kam ta Úirrds bes Töws ir.
22: Tas Buhdams d§iehws jau nomirris
23: 9. Manns zeenigs Bruhdgans Je§u Kri§t /
24: Te ween manns leelaks jaukums e§§'
25: Par töw es wairahk preezajohs /
26: Nhe Ka par wi§§u Selta=Mannt'
27: Jk bried us töwim dohmadams /
28: Ta Úirrds mann tudeïï lehz in dehl /
29: 10. Kas es us töwim zerredams
30: Es tudeïï Úirrdi^ Preeku juht
31: Kad es eek§ch Bähdam luhds in d§eed.
32: Tad man~a Úirrds no Preeku lezz /

Jo

424. lpp.

1: Jo mann taws Úwähtais Garrs tha §akk /
2: Ka mann tahds muh§chigs Preeks usjems.
3: 11. Es tapehtz / kamehr buh§chu d§iews
4: Jt preeziegs gribbu wi§§u peezee§t /
5: Tu Deews úatai§ tikkai mann;
6: Tas notiks mann par labbu ween:
7: Tu mahzi mann tha turretees /
8: Ka es eek§ch Tizzibas pabeids.
9: 12. Dohd mann tahs Meeúahs peewarreht /
10: Pa§úarrgi mann no Greh in kaun /
11: Ta Úirrds lai palleek tizziga /
12: Tad töw d§iewo§ch / töw es mir§ch'
13: Ak Je§u Kri§t pakklau§§i mann /
14: Manns Pehtitais òemm mann pee töw / Amen.
15: Lieb GOtt für allen Dingen.
16: TÖw Deewa mieleht buhs
17: Par wi§§ahm leetahm /
18: No winòa Wahrda d§eed
19: Wiß nhe apniekdams /
20: Turr alla§ch Deewa Úlahw
21: Eek§ch tawas Muttes.
22: 2. Töw úawu Tuwaku
23: Buhs arri mieleht /
24: Arr peetizzigu Úirrd'
25: Tam labbu darriht /
26: Tad buh§chi pakklaußigs
27: Tam Deewa Wahrdam.
28: 3. Kad pee=eet töw kahds kru§ts /
29: Nhe úuhds par leeku /
30: Bett ne§§i pazeesdams /
31: Ko Deews töw us leek /

Winòs

425. lpp.

1: Winòs §innahs pe§tiht ghann
2: Töw ih§ta^ Laicka^.
3: 4. Pee Deewa luhd§ees ween
4: Laid winòs töw pallieds
5: Ja Töw kas wajad§ehs
6: Jeb bähdas zee§choht
7: Winòs töw dohs / kas töw truhk§t
8: Ka winòs patts red§ehs.
9: 5. Ja töwi úwehtys Deews
10: Ar pillna Rohka /
11: Tad nhe leez bähdas zee§t /
12: Kam ma§§ pee Rohkas /
13: Ka tas warr att§pirgtees
14: No tawam Rohkahm.
15: 6. Nhe e§§i ghräßus in läpus /
16: Deews to nhe eeräds /
17: Winòs alla§ch úohdyis ir /
18: Tas lepnas Úirdis
19: Bett teew / Kas §emmojahs /
20: Dohd Schäla§tibas.
21: 7. Eh§t / d§errt töw nhe kïuh§t leegts /
22: Bett kas parr leeku /
23: Tas Deewam prettieb ir
24: Winòs eenied ïohti
25: To niknu pliete§chann'
26: Tad e§§i gadigs.
27: 8. Teem jauneem Ïautinòeem.
28: Buhs Gohdu mahziet /
29: Laid tee no töwim räd§;
30: Ko Deews gribb darrams /
31: Ka tee warr di§chani
32: Pa Gohdam us augt.

9.Tu

426. lpp.

1: 9. Tu warri preezigs buht /
2: Deet / úmeeht in glaudaht /
3: Bett zitta nhe buhs töw
4: Nhe labbam ahsòemmt
5: Jn d§iewoht meerigi
6: Nei kiïda pazellt.
7: 10. Pee Seewißkeem buhs töw
8: Ar Gohdu d§iewoht
9: Nhe back§tiht aplam mel§t /
10: Tahs gribbi §koneht /
11: Tad töw par Allgu buhs
12: Leels Ghods in Úlahwe.
13: 11. Kas pehtz §chym Mahzibahm
14: Nu gribbes darriht /
15: Tas tee§cham nomannis
16: Ka Deews to úwehtys
17: Scheit in turr muh§chigi
18: Tam labbi klah§ees.
19: Was kan unß kommen an für Noht.
20: KAs warr mums truhkt? Kas wajad§eet? Kad Deews
21: tas Kungs muhs ganna / us jawkahm / taukahm gan-
22: nibahm / ar Debbeß=Mai§iet barro / wedd muhs pee Gar-
23: da Uhdentinò / in muhúahs Úirrdis §pird§ina / zaur úa-
24: wu úwähtu Garru.
25: 2. Winòs úawa úwähta Wahrda dehï muhs wedd
26: us taißneem zeïïeem / muhs no§chkummuh§chus nhe pa-
27: mett wiß=leelakajahs bähdas / Tapehtz mums alla§ch
28: droh§cha Úirrds / kaut §taigaju§chi tum§iba^ / kad tu
29: Deews pee mums e§§i.
30: 3. Tas §pehzigs muh§a Ganninòa muhs norahj in
31: muhs remdeh / Tas Kru§ts tas §pee§ch to kahru Meeú' /

tai

427. lpp.

1: tai nhe buhs bähdas darriet / tam Garram zaur to Grehku
2: wain / kas weenu mehr muhs kaitina / in mums lieds
3: Nahwei peeliep.
4: 4. Mums ir weens Galdinò§ch úatai§ihts / us ko mehs
5: alla§ch raugam / Taws Wahrdinò§ch muhúa Barribinò
6: tohp gremmohts muhúa^s Úirrdi^s / kad muhs tas Wellis
7: nahk kahrdinaht / tas pats mums tad eepreetzina zaur
8: úwehta Garra Spehku.
9: 5. Taws labbums / tawa §chäla§tib' Deews Kungs
10: mums alla§ch paleek / Tu e§§i muh§§o Glabbotais / kas
11: mehs us töwi tizzam; Scheit d§iewojam mehs zerriba^ /
12: Turr buhs tas Preekas pillniba eek§ch tawa Debbeß
13: Namma^.
14: 6. To dohd ta mums Kungs JE§u Kri§t / Jstai§§i
15: muhúas Úirrdis ar Tizzieb in ar mielä§tib' / ka mehs to
16: Täwa red§am / To úwehtu Garru arrid§an / kas nu no
17: Úirrds to eegribbahs / Warr droh§chi úazziht Amen.
18: Wo GOtt der HErr nicht bey unß halt &c.
19: JA Deews tas Kungs pee mums nhe nahk /
20: Muhs glabbadams in glahbdams
21: Tad Wällns ar Pa§úaul trakkoht úahk
22: Muhs twar§tidams in grahbdams;
23: Ja Deewiò§ch atkahpt gribb no mums /
24: Jn nhe buht muhúo Pattwenhrums /
25: Tad e§úim pa§uddu§chi.
26: 2. To Ïau§chu Spähks in willtigs Prahts
27: Tam nhe by muhs tha baidiht /
28: Winòs §inna gann / kas §chis jeb kahds /
29: Us winòa buhs mums gaidiht;

Deews

428. lpp.

1: Deews winòo dohmas isplaudys
2: Jn muhs no winòeem ispe§tys /
3: Tas §tahw eek§ch Deewa Rohkam.
4: 3. Tee gribb muhs apriht kummaßa^, /
5: Ka trakki ïaudis gree§chahs /
6: Pehtz Deewa wiß tee nhe behda /
7: Us mums tee lau§chahs / §pee§chahs:
8: Ka Juhres=Willnas pazeïïahs /
9: Tee §tahw pehtz muhúas d§iewibas;
10: Deews Aug§tais warr mums §chähloht.
11: 4. Teem tiek muhs d§iet par Wiltneekeems /
12: Muhs mohzi / kauj in go§a:
13: Bett pa§§chi no teem Nhetikleems /
14: Kas Deewa Wahrdu gro§a.
15: Ack Deews! ar tawu Wahrdinòu /
16: Tee apklahj úawu blehdibu /
17: Tu weenrei§ usmohdiúees.
18: 5. Tee pla§chi papleh§ch úawu Rihkl'
19: Gribb pariht muhs ka ghaïïu;
20: Deews pu§chu pleh§ys winòa Tiekl'
21: Mums lizzis eet ar waïïu:
22: Tee kriet in krittys turplikam
23: Ar úawam Willtus Mahzibahm /
24: Kas §pähs ko Deewam ahsleegt.
25: 6. Kahds Baggats e§§i tu ak! Deews /
26: No Eepreezina§channas /
27: Taws Schäla§tibas=Wahrds patees
28: Eek§ch muhúas Úirrds att§kannahs:
29: Mehs brie§cham §chkeetam nu buhs Galls /
30: Mums tik jaw nhe gribb úu§t tas balls /
31: Bett tad taws Palliegs rohdahs.

7.Tohs

429. lpp.

1: 7. Tohs Eenaidneekus wi§§us lieds
2: Tu walldi wi§§am Mallam /
3: Kad nahk tas No§kumm§channas brieds
4: Dohd pa§tahweht lieds Gallam /
5: Nhe dohd mums klau§§iht §chym jeb tam
6: Nei muhúa Prahta padohmam /
7: Bett ko taws Wahrds mums mahza.
8: 8. To Gai§mu tawa Wahrdinòa
9: Dohd Deews Kungs pee mums §piedeht /
10: Ak! nhe leez muhúa Tizziba^
11: Mums §chaubitees jeb úliedeht:
12: To Miela§tibas Ugguntiò
13: Eek§ch muhúam Úirrdim eeded§inò
14: Laid kurne kam tiek kurneht.
15: Auf meinen lieben GOtt &c.
16: US Deewa mannu Kung
17: Es Behdas palaujahs
18: Winò§ch manni ghann warr pe§tiet
19: No mannam gruhtam Deenam /
20: To Nhelaim Preeka pahrwe§t
21: Jn wi§§u ïaunu nogree§t
22: 2. Jeb mann tee Grähki §pee§ch
23: Jn úmaggu Úirrdi darr /
24: Es tomehr gribbu zerreht
25: Us JE§um Kri§tum tizzeht /
26: Pee ta es warru glahbtees
27: Jn tee§cham Pallig attra§t.
28: 3. Nei Wells / nei patti Nahw
29: Ne ka mann kaiteht warr /
30: Es mirers tat§chu d§iewoh§ch'
31: Pee Kri§to muh§cham liegsmoh§ch /

Winòs

430. lpp.

1: Winòs mannu Dwehúel peejems
2: No Semmes d§iewu peezells.
3: 4. Ak JE§u mieïais Kungs /
4: Tu d§iewa Deewa Dähls /
5: Tu mann it gruhta pe§tyis
6: Zaur tawam dahrgam A§§nim /
7: Ar tahm es tohpu d§eedehts
8: Pee mannahm Grehku=Wahtim.
9: 5. Es luhd§ohs úirrdigi
10: Jsklau§úees §chehligi /
11: Dohd mann / ak JE§u labpraht
12: Scho Behdu Pa§úaul att§taht
13: Jn kad es buh§chu mirris
14: Mann usòemm Debbes=Preekohs.
15: 6. Amen tam buhs notikt /
16: To tizzu es no Úirrds.
17: Taws Garrs lai manna Wadda
18: Jn manna prahta walda /
19: Töw Slahw in Gohds ir úazzihts
20: Bes Mitte§channas Amen.
21: Du Frieden Für§t Herr Je§u Chri§t.
22: Jn §einer eigenen Melodey.
23: TU Meera leels Kungs Je§u Kri§t
24: Zillwähks in Deewa Dähls /
25: Par mums pee Kru§ta kohka úi§ts
26: Palliegs eek§ch behdam leels /
27: Mehs töwi drieß
28: Ar Täwu lieds
29: Us tawu Wahrd' peeúauzam.
30: 2. Us mums itt gruhti Laiki kritt /
31: Karr§ch / Nhemeers / Poh§ti§chann /

Kur

431. lpp.

1: Kurr muhs nhe kas warr ispe§tiet:
2: Tu Kungs to ween úamann /
3: Tad darri to
4: Nhe úohdi jo
5: Muhs tawas Kar§tas Duúmas.
6: 3. Taws Wahrds ir Meera Kungs pattees
7: Peeminò §cho úalldu Wahrd /
8: Dohd mums to jauku Meeru Deews /
9: Taggad / ka zitu kahrt:
10: Ka mums taws Wahrds
11: Preezigs in gahrds
12: Tohp labba^ Meera^ mahziht.
13: 4. Ka muhs §chy gruhta Úohdieb §pee§ch
14: No mums ghann pellniets ir
15: Jk weens par úaween Grähkeem zee§ch
16: Tee muhs no töwim §chkirrt:
17: Bett mieïais Deews
18: Us mums attgrees
19: Tahs Schäla§tibas Azzis.
20: 5. Tas Mehris warr gann dauds apriet
21: Jn leelu Waidu darr /
22: Bett kurr tas karra Sohbins §pied /
23: Turr wi§§a Nhelaim arr:
24: Turr tee nhe úauds
25: Neds luhko dauds
26: Kas ïaun jeb labbi darrihts.
27: 6. Turr tee nhebehda itt nheneek
28: Pehtz gohda kaun in Tee§
29: Taws Wahrds tohp neezinahts parleek
30: Ja Smeekla òemts patts Deews /
31: Nhe e§§i zeets /

Kung

432. lpp.

1: Kung' no mums treez /
2: Tohs niknus karra Laikus.
3: 7. Atgree§ tu muhúu Úirrd in Praht'
4: Zaur tawu úwehtu Garr /
5: Jn §tahw mums §chehlig' alla§ch klaht
6: Ar tawu Spehk in warr
7: Us töwim Deews
8: Païaujamees
9: Nhe leez muhs wellti zerreht.
10: Jn un§er Krieges Noht &c.
11: Jm Thon: Auf meinen lieben GOTT.
12: US töwim mieïais Deews
13: Mehs wi§§i §kattamees /
14: Schyß muhúu karra Behda^s /
15: Kurr Zillwähks ehdahs /
16: Tu warri pee mums attnahkt
17: Tohs Ïau§cho=Wahrgus nomahkt.
18: 2. Tee Pulku Pulkeem §kreen{§kreem} /
19: Tu tohs warr walldiht ween /
20: Tee pleh§ch pa Gallu Gallam /
21: Gribb tapt pa wi§§am Mallam /
22: Tu tomähr tohs warr apraht /
23: Ka gribbädams tohs no§taht.
24: 3. Tee §tahw us úawu Spehk /
25: Jn leelijahs par leek /
26: Tee lamma muhs in apmehd' /
27: Tee muhúu Semmit apehd;
28: Tu Kungs muhs warri taupiht
29: Tohs Laupitayus laupiht.
30: 4. Ar willtu darbojahs /
31: Jn par mums úarunnahs /

Bett

433. lpp.

1: Bett nhe turr tikkai runnas
2: Bett jem irr D§el§ in Bruòòas /
3: Tu Deews tohs warri baidiht /
4: Tohs Spaiditayus §paidiht.
5: 5. Tee nikni d§enna muhs /
6: Kad Galls tahm behdam buhs?
7: Tu Deews tohs warri baidiht /
8: Tohs Spaiditayus §paidiht /
9: Tohs Mohzitayas mohziht /
10: Tohs Ploh§itayus ploh§iht.
11: 6. Mums wi§úai ja=isniek§t
12: Par tahdu a§§u Riek§t /
13: Ak Deews jau ganna^ Karrohts /
14: Jau ganna dohts in barrohts /
15: Dohd Meera Laikus attnahkt
16: Mums attkall d§iewoht eeúahkt.
17: 7. Taws Wahrds / tas dahrgais Wahrds /
18: Kas mums ka Meddus gahrds /
19: Tas muh§cham nhe lai úuhdahs /
20: Schy Semme^h muhúas buhda^s /
21: Mehs töwi §cheitan teik§im /
22: Nei Debbe§§ies to beig§im.
23: GOtt gib Fried in deinem Lande.
24: Nach der Stimme: Wie nach einer Wa§§erqvelle.
25: DEews dohd Meeru tawai Semmei
26: Kur taws úwehtais Wahrds eezellts
27: Dohd pee wi§§a Darrba red§eht /
28: Wi§§a^hs malla^hs labbu laim /
29: Lai tas karr§ch dries nomittahs
30: Meers lai prettiò eeúahkahs /

Ka

434. lpp.

1: Ka mehs wi§§ai nhe isniek§tam
2: Jn taws Wahrds mums alla§ch att§kann.
3: 2. Deews dohd Meeru tawai Draud§ei /
4: Kas töw zeena in att§ie§t /
5: Kas to Kungu JE§u Kri§tu
6: Sawu Pe§titayu tizz /
7: Lai to Meers ween pa§úarrga /
8: Ka nhe weens to nhe peewarr /
9: Kas tai pretti taiúos Karroht
10: Glahb tu pats tu wi§§us apkahrt.
11: 3. Deews dohd Meeru wi§§a^hs Malla^hs /
12: Kurr taws Wahrds kïuh§t úluddinahts /
13: Lai taws Wahrds no mums nhe gree§chahs /
14: Jo tas ir töw pa§§cham Gohds /
15: D§enn to niknu Mahzib noh§t
16: Kas prett tawa Wahrda ir /
17: Lai taws Wahrds jo §poh§chak at§pied /
18: Ka mehs zaur to úwahti tohpam.
19: 4. Deews dohd Meeru wi§§o^hs Laikohs /
20: Kamehr mehs wehl d§iewojam /
21: Zitts nhe weens preek§ch mums warr Karroht /
22: Zillwehks nhe warr pallied§eht /
23: Tapehtz tu Kungs Je§u Kri§t /
24: Kas tu meera Leels Kungs e§ú /
25: Karro tu pats muhúa^ weeta^
26: Muhúus waidineekus maita.
27: 5. Deews dohd Meeru / ta mums wajag /
28: Jo tas karr§ch ir wi§§ai traks /
29: Tas ween poh§tas nei tas §chehlo
30: Muhúus jaunus Behrninòus /
31: Ak reds tu tahs A§§inis

Kas

435. lpp.

1: Kas no Semmes us töw brehz
2: Úohdi tahdo Lau§cho Grehkus /
3: Ko tee darr beß wi§§u kaunu.
4: 6. Deews dohd meeru / kas taws ween ir
5: Ko ta Pa§§aul nhe warr doht /
6: Ta ween úawa^ nikna^ karra
7: Gohdu / Mannt' in Naudu d§enn.
8: Ak tu mieïais JE§u Kri§t /
9: Ja tu attkall Meeru dohs /
10: Tad mehs tawu Wahrd in Gohdu
11: Wi§§a^ Meera^ Laika teikúim.
12: Zur Zeit der Pe§tilentz.
13: O frommer und getrewer Gott / aller die auf &c.
14: Jm Thon: Wenn mein Stündlein vorhanden &c.
15: AK taiúnis Deews / §chehlúirdigs Tähws!
16: Tu muúo Kungs in Glabbejs /
17: Mums wir§§u §kreen / nhe buhdams Glehws
18: Tas breeßmigs Ïau§chu=Kahwejs:
19: Tas Mehris wi§§us darra poh§t /
20: Jn weenu rahwj pehtz ohtru noh§t
21: Zaur nikneem Mehra Trummeem.
22: 2. Tu e§§i taiúns{taiúus} muhs úohdidams /
23: Kas{Jas} warr par töwim úuhd§eht?
24: Tas noteek muhúu Grehku dehï /
25: Ka mehs tiks peepeh§ch mirr§tam /
26: Ja muhßa nikna d§iewo§chann'
27: Ta töwi §pee§ch / ka tu pehtz mums
28: Ar Nahwes Bultam §chaudi
29: 3. Ak §chehlo Kungs nhe úohdi muhs /
30: Tik gau§ch ar ahtram Dußmam /

Us

436. lpp.

1: Us §chkatta buhdams mieïais Tehws
2: Us úawu mieïu Dählu:
3: No winòa pu§§es luhd§am mehs
4: Lai mitthas tawa Úohdiba
5: Jn e§§i par mums §chehligs.
6: 4. Mehs no§kummu§chi §taigajam
7: Ar leelu Bail in waidu /
8: Mehs irr itt wahji palleekam /
9: No Úirrd eh§teem in Behdam:
10: Muhs bie§tahs muhúu kaimiòi /
11: Preek§ch mums behg wi§§i Ïautiòi
12: Draugs Draugu nhe gribb pa§ie§t.
13: 5. Tik nhe §tahw klußu Deewam §chehl!
14: Jeb kurra Darrbs in Ammats /
15: Gann maì ikweens warr pellnitees /
16: Nhe kurr mehs §innam glahbtees:
17: Ak Tähws usluhko §chehligi
18: No tahdam Behdam ispe§ti /
19: Jn leez muhs attkall at§pirgt.
20: 6. Atòem no mums §cho a§§u Riek§t
21: Nhe lai muhs wi§§ai isniek§t
22: Kam gribb tu muhúas A§§inis /
23: Waj tiek töw muhúa Nahwe?
24: Kas mirris / tas töw nhe patteiks
25: Nei gribeh§ees ir pallied§ams
26: Neds tawu wahrdu úlahweht.
27: 7. Parahd / mums tawu Schäla§tib /
28: Lai tawas Dußmahs mittahs /
29: Nhe kawejees mums pallied§eht /
30: Jn muhs wehl d§iewus taupi /
31: Taws taiúnis Wahrds tas úohli mums /

Ka

437. lpp.

1: Ka tu nhe gribb neds warr muhs willt /
2: Kad mehs ar Úirrdi luhd§am.
3: 8. Ak JE§u / muhúu Pe§titais
4: Nahz wi§§u ïaunu nogree§t /
5: Jemm noh§t to Bul§chu §chaudamu /
6: No tawa Tähwa Rohkahm:
7: Lai rim§tahs tas Samaitatajs
8: Jn nhe ahsteek muhs nabbagus /
9: Nhe wairs tik ïohti trakko.
10: 9. Dohd mums §cho mieïa Tähwa Riek§t /
11: Bes kurrne§channas pame§t /
12: Taws Prahts laid noteek weenu mehr
13: Tas ih§tais laiks töw §innams /
14: Tu prohti kad in ka tu mums
15: Pehtz Galla^ gribbi pallied§eht /
16: To mehs itt §tippri tizzam.
17: 10. Ak Úwehtais Garrs ar tawu Spehk
18: Pee §tippras Tizzibs usturr /
19: Kam pee=eet Nahwes Stundinòa
20: Leez tohs ar Meeru ahsbraukt /
21: Jn dohd irr mums buht gattaweem{gattaween} /
22: No Grähkeem at§taht tikku§chi
23: Zaur JE§um Kri§tum / Amen.
24: Jm Thon: Wenn wir in höch§ten Nöhten &c.
25: AK Deews! mehs tawi Bährninòi /
26: Mehs no§kummu§chi Ïautinòi
27: Töw peeúauzzam paklau§§i muhs
28: Greeß tawas Azzis §churp us mums
29: 2. Mehs nhe §innam / ko buhs eeúahkt /
30: Tahs Behdahs wi§§ai leelas ir /

Mehs

438. lpp.

1: Mehs tahs nhe warram wairß panne§t /
2: Jk Stundas Nahwe mums ir klaht.
3: 3. Us töw ween mehs païaujamees /
4: Ak Kungs! muhs Nabbagus pahr §tahw
5: Ja tu mums nhe nahks palliga^ /
6: Tad buhs mums wi§§ai poh§ta^ eet.
7: 4. Mehs to gann e§§im pellniy§chi /
8: Ka mehs tha tohpam poh§titi /
9: Bett pehtz to Grähko pellnyum
10: Mums jo nhe úohdi mieïais Kungs.
11: 5. Tahs Schäla§tibas attminnees /
12: Ko Kri§tus mums ir nopellnyis /
13: Ta leelaka nhe muhúu Grehk'
14: Ak úaud§i / Kungs / ak §chehlo muhs!
15: 6. Pazellees kungs / in raug us mums /
16: Mums wi§§ai gruhtas Behdas §pee§ch
17: Ak tai§§ees / tai§§ees pallied§eht /
18: Jn §chehligi muhs usluhkoht.
19: 7. Tu muhúu Ganns in Pe§titais /
20: Tu gann pahr§inni / kas mums kait /
21: Lai §teid§ahs taws Deewigais Spehks
22: Muhs glahbt in drieß muhs ispe§ti
23: 8. Jo us töw weens mehs luhkojam /
24: Tu pallieds / tad ir pallied§ehts /
25: Jn mehs par tahdu Palligu
26: Töw wi§§i teik§im alla§chien.
27: 9. Ta §cheit / teekams wehl d§iewojam /
28: Ka arrid§an turr Debbe§§ies
29: Ar wi§§eem mieïeem Engeleem /
30: Ak Deews! paklau§§i muhs / Amen

Vom

439. lpp.

1: Vom Tod und Sterben.
2: Ach lieben Chri§ten §eyd getro§t.
3: TU Kri§tits Pulziòs e§§i droh§ch
4: Kam taw ir bail tik ïohti /
5: Kad töwi Kru§ts in behdas koh§ch /
6: Tu labbis tik dauds prohti /
7: Ka tas no mums gann pellniets buhs /
8: Kad Deewa Riek§tiet ahsòem muhs /
9: Nhe weens to nhe warr leegtees.
10: 2. Deews Tähws töw mehs paddodamees /
11: Kas Meeú in Dwehúel dewis /
12: Sche mums tas nhe warr isdohtees /
13: Mehs §teid§amees pee töwis:
14: Jo eek§ch{eek} §chi^s behdu=buhdinòas
15: Mehs e§§im ween eek§ch gruhtibas /
16: Pee töwis Preeka gaidam.
17: 3. Tas kwee§chu kraudiò§ch nhe ne§§is
18: Nhe kahdus Augïus klehti /
19: Ta pat mums Nahwe pawehrtis /
20: Kad tap§im Semme úehti:
21: Pehtz buhs mums attkall atd§ietees
22: Mehs leela Gohda zel§imees /
23: Ka Kri§tus mums to pellnyis.
24: 4. Kam gribbam Nahwes bik§titees?
25: Kas jazee§ch ir ikweenam /
26: Us Deewa buhs mums palai§tees
27: Eek§ch labbam ïaunam deenam
28: Labb tam / kas Kri§tum ustizzahs /
29: Ka Simeons to peeòemmahs /
30: Tah warram weeglu ahsmigt.
31: 5. Tu tawas wahjahs Meeúahs kohp /

Par

440. lpp.

1: Par tawa Dwehúel gahda /
2: Kas Deewam tizz / tas pe§tiets tohp /
3: Winòs Nahwe Preeku rahda:
4: Ka wi§ta darra zahli§cheem /
5: Tohs glahb ar úaweem Spahrniòeem
6: Tapatt muhs Deewinòs wadda.
7: 6. Laid mir§tam mehs jeb d§iewojam /
8: Mehs Deewa Kunga buh§im.
9: Tam mehs eek§ch Kri§to peederram
10: Nei pa§§udu§chi kïuhúim /
11: Zaur Adam us mums Nahwe nahk /
12: No tahs mums Kri§tus pe§tiet mahk /
13: Tapehtz mehs Deewu teizzam.
14: HErr ich denk an jene Zeit.
15: KUngs tas laiks mann Prahta §tahw
16: Kad mann buhs dohd labbu nakti
17: Jn kad iszee§t buhs to Nahw'
18: Kad tu nahks ar Makti
19: Turr ar daud§eem jazik§tahs
20: Ja=kaujahs
21: Tee§cham nhe par Jakti.
22: 2. Turr buhs ja=zee§ch Mohku dauds
23: Elleh §tahwehs manna^ preek§cha' /
24: Behdas kas to Úirrdi §chnauds /
25: Bailes ara / eek§cha /
26: Breeßmigs Satans arrid§an
27: Skaitys mann
28: Mannus Grähkus preek§cha.
29: 3. Mannas Azzis truhk§t in ig§t
30: Wi§§i manni Prahti úuhdahs /
31: Jrr tas waid§iò§ch nizin niek§t
32: Wi§úas Meeúahs truhdas:

Kruh-

441. lpp.

1: Kruhtis úmaggi puh§ch in el§ch
2: Mehle mel§ch
3: Jn tee Wahrdi kluhdahs.
4: 4. Mannas Kahjahs leddus klu§t
5: Úirrds tha úlahp§t in lezz ar weenu /
6: Sweedri ka§chu plu§t in plu§t
7: Nakti gruht in Deenu /
8: Reds / zik dauds mann japanneß
9: Teekams es
10: Appak§ch Semmes leenu
11: 5. Kaut§chu es nu úud§ajs gann /
12: Tat§chu pehtz nhe tik dauds deenahm /
13: Sall§chi Tahrpi ehdis mann /
14: Tas jau buhs ikweenam /
15: Pelnohs tohpam mehs gann drieds
16: wi§§i lieds
17: Kad mehs beddre^ leenam.
18: 6. Stahwi tad mann ak Je§us klaht
19: Schinnis manna^s gruhta`hs behda^hs /
20: Nhe leez manni úamaitaht /
21: Kad mann Úirrd' ta ehdahs /
22: Tawas Dahrgahs Nahwes dehï
23: luhd§ohs wehl
24: Lai tahs bailehs úehdahs.
25: 7. Nhe dohd behdaht wairs tik dauds
26: Pehtz §chim isniek§tanam leetam /
27: Dohmaht us to Debbes=Drauds
28: Kurrp mehs mirr§toht eetam /
29: Tad es úöwi gribbu traukt
30: Preezigs braukt
31: No §chim Behdu=Weetahm.

8. Kaut

442. lpp.

1: 8. Kaut es buh§chu isgullajs /
2: Úawu gruhtu Nahwes Meegu
3: Jn to Nahwi pahrwarajs
4: Zell§chohs es ar Preeku /
5: Debbes buhs mann muh§chigs Nam's
6: Palleekams
7: Jauks in §kaidrs par leeku
8: 9. Turr es ar teem Engeleem /
9: Jn ar wi§§eem Jsred§ehteem
10: Manneem Raddeem / Draud§iòeem
11: Zitteem úapulzeteem
12: Deewu teik§chu arrid§an
13: Usòemm mann
14: Deews py tawam Swehteem.
15: Lobet den HErrn. Jn §einem eigenen Thon:
16: TEeitzeet to Kungu :/: winò§ch ir ïohti teizams
17: To Kungu úlahweht / leels ar ma§u §teid§akms :/:
18: Tads winòa Gohds / tas nhe ir muh§cham beid§ams /
19: Teitzeet to Kungu :/:
20: 2. D§eedajaht Deewam :/: ar it kar§tu teik§chann /
21: Tahs kohkïu=Stiegas lai par Gohdu att§kann :/:
22: Schim Kungam / Kas tik §pehzigs zeenigs warram /
23: Teizeet to Kungu :/:
24: 3. Kas ih§ta^ Laika^ :/: mums dohd leetutinòu /
25: Leek augt no Seemes Úahl in labbibinòu :/:
26: No labba Prahta teem / kas raug us winòu /
27: Teizzeet to Kungu :/:
28: 4. Winòs mums in Lohpeem :/: úataiú úawu ehden /
29: Kraukli§chus usturr pirms tee lauka is§kreenn :/:
30: Ka Tehws winòs gahda ka lieds §chim wehl §chodeen
31: Teizeet to Kungu :/:

5. Tam

443. lpp.

1: 5. Tam Prahts nhe ne§§ahs :/: nei pee §tippreem Úirrgeem
2: Neds arr winòs §kattahs us teem wiera leedeen :/:
3: Bett us teem labbeem tizzigeem in Rahmeem /
4: Teizeet to Kungu :/:
5: 6. Patteizeet Deewam :/: wi§§u Radditajam /
6: Kas tee§cham pallieds Semmajam in wahjam :/:
7: Tohs Prettiebneekus leek pa úawam Kahjam /
8: Teizeet to Kungu :/:
9: 7. Ak JE§u Kri§te! :/: Töwi muhúu Úirrds §tenn
10: Leez labba rad§eht / wi§§u ïaunu ahsd§eenn :/:
11: Ka mehs töw krahßni gohdam / teizam / Amen.
12: Teizeet to Kungu :/:
13: Den Vater dort oben.
14: DEewu Tähwu úlahweht
15: Nhe buhs mums kahweht /
16: Kas mums ka weens baggats Deews.
17: Tagad dewis úawu Teeú /
18: Ta patt winòa Dählu
19: No ka mums wiß úwähtums nahk
20: Aggri ka ir wehlu
21: 2. Winòam peedarrami
22: Slahwu úazzidami
23: Tam peenahkahs arrid§an
24: Gohdu dohd in Patteik§chan:
25: Ka winòs patts no úöwis
26: Sawas rohkahs atwehrdams
27: Deews in gann mums dewis.
28: 3. Peeòem ko mehs dohdam
29: Deews Tähws tawam Gohdam /
30: To mehs darram taißniba^
31: JE§u Kri§t Wahrdinòa:

Kas

444. lpp.

1: Kas úöw us mums greeßdams
2: Sawams A§§nims nomak§ajs
3: Par mums Kru§ta^ zee§dams.
4: 4. Laid mehs wi§§u darram /
5: Ta§chu mehs nhe warram
6: Tawu labbu=darri§chann
7: Atdohd töw jeb mak§aht gann
8: Töw jaw wi§§as leetas
9: Kas ween eek§ch §chis Semmes ir /
10: Peederr wi§§a^hs weeta^hs.
11: 5. Jemm §cho Patteizibu
12: Deews ar Schäla§tibu /
13: Peedohd kas mums peetruhk§t wehl
14: Tawa Dähla JE§u dehï /
15: Dohd mums töw pa Prahtam
16: Scheitan buht / pehtz muh§cham tapt
17: No mums gohdinatam.
18: Jn die§er Morgen§tund will ich dich loben.
19: Nach der Wei§e: Wend ab deinen Zorn lieber Gott &c.
20: SChy Rietas=Stunda es töw gribbu úlahweht
21: Ak Deews! mans mieïais Tähws eek§ch aug§tu Debbes
22: Es teik§chu / ko tu wi§§u mannu muh§chu
23: Mann labbi darryis.
24: 2. Tu pats mann e§§i d§iewu lizzis peed§imt /
25: Par Debbes=Behrnu Kri§tiba^ usjehmis /
26: No Kri§ti pu§§es Tu mann arr atrai§yis
27: No wi§§eem Grähkeem.
28: 3. Tu úwehti mann ar tawu úwähtu Garru /
29: Kas mann eek§ch wi§§u d§iewo§chanu mahza /
30: Pehtz tawa Wahrda Baußïim d§iewoht /
31: Jn us töw tizzeht.

4. Tu

445. lpp.

1: 4. Tu mieïais Tähws mann alla§ch e§§i barrojs
2: Kas mann by wajag / labpraht e§§i dewis /
3: Kad mann jeb kahda Nhelaime us krittu§ú
4: Mann drieß ispe§tyis.
5: 5. Jrr taggad Tu zaur tawo Engïo Spehku
6: Mann §chinny Nakty §chehligi pa§§arrgais /
7: Ka es nhe tappis gulloht / Sapny beedehts
8: Nei Breeúmu red§ejs.
9: 6. Ak Kungs in Deews{Deewß} ! ar mannu Mutt in Úirrdi
10: Jsúakku teikdams wi§§u tawu Labbum
11: Ko es jeb kurra Malla^ buhdams dabbujis
12: No tawahm Rohkam.
13: 7. Es luhd§ohs Kungs tu mann irr prohjam §chehlo /
14: Jn mann irr §chodeen §chehligi paúarga /
15: Ka Wells ar úawu willt in niknahm Bultahm
16: Mann nhe eewaino.
17: 8. Dohd ka es lieds teem zitteem Deewa Bährneem /
18: Mann §chkie§ti turrohs / in no Grehkeem behgu /
19: Nhe darridams pehtz úawu ïaunu Prahtu /
20: Jeb niknahm Dohmam.
21: 9. Kungs jemis tawa' labba^ Glabbo§chana^
22: Dwehúel in Meeúahs Saim in Raddineekus /
23: Jn ko tu wehl ar tawam mieïahm Rohkahm
24: Mann e§§i dewis.
25: 10. Dohd walldineekeem alla§ch labbi klahtees /
26: Dohd labbu Laim' in Meeru wi§§ai Semmei /
27: Muhs wi§§us / ak tu mieïais Kungs! paúargi
28: No kaun in kaites.
29: 11. Dohd Deews mann Spehku §chinni pa§cha^ Deena^
30: Wi§§ mannam Darrbam laimigi padohtees
31: Tahm Leetahm / ko ween eeúahzis in beid§is /
32: Töw buht pa Prahtam /

12. Pehtz

446. lpp.

1: 12. Pehtz Galla^ / kad mann no §chis Wargo=Semmes
2: Jeb kurra briedi / kad töw tieks buhs noh§chkirrt /
3: Dohd mann eek§ch ih§tas Tizzibas us Kri§tum
4: Pee töwim ahseet.
5: 13. Tad mann pee Mee§§' in Dwehúel labbi klah§ees /
6: Jn buhs gann labbi §chis manns Laiziò§ch pabeigts /
7: Turr Debbe§§ies buhs mann ta ih§ta Mannta /
8: Kas muh§cham palliks.
9: 14. To dohd / ak Tähws! kas tu ar úawu Dählu
10: Jn Swehtu Garru weena^ Prahta^ walldi /
11: Dohd ka es warru to / ko taggad luhd§is
12: Jtt tee§cham dabbuht.
13: Morgen=Lied.
14: Der Tag vertreibt die Fin§ter Nacht
15: TA Deena d§enn to Nackti noh§t
16: Täw / Kri§tits Zillwehks / buhs pamoh§t /
17: Jn Slahweht Deewa Kunga.
18: 2. Tee Engeli§chi d§eedaht §teids /
19: Jn leela^ Pulka^ Deewu teiz /
20: Kas wallda wi§§as Leetahs.
21: 3. Tee Gaili ar teem Putniòeem
22: Tee teiz ar §kanneem balksni§cheem
23: Kas winnus ìehrb in barro.
24: 4. Ta Debbbes / Semm in Uhdentiò§ch
25: No Deewa teiz / kahds Spehzigs win§ch
26: Tee darra winòa Prahtu.
27: 5. Ja / ko ween Deews ir badarryis
28: Tee wi§§i lieds us úawu wie§'
29: Teiz úawu Radditayu.
30: 6. Reds nu tu Prahta Zillwehzinò§ch
31: Tu guddra Deewa Raddibinò§ch

Nhe

447. lpp.

1: Nhe by tad töw to darriht.
2: 7. Jo töwi Deews no Lohpeem §chkirr
3: Jn §awa Giemi^ raddyis ir /
4: Ka töw by winòu att§iet.
5: 8. To mieleht in tam ustizzeht
6: Ar tawu Mutt to no§lahweht /
7: Ka winòs taws Deews warr palliekt.
8: 9. Tu baudyis winòa §chehla§tib
9: Jn red§ehjs winna lehnprahtib
10: Tad dohd tam Patteizibas.
11: 10. Töw by buht alla§ch mohdrigam
12: Jn klau§§iht winòa Wahrdiòam
13: Tam peetizzigi kallpoht.
14: 11. Tu nhe warr §innaht kurru bried
15: Tas Kungs gribb nahkt töw iswaddiht /
16: Tad e§§i jautrs in mohdrigs.
17: 12. Attminees winòa Baußlibas
18: Jn tam no wi§§as Úirsninòas
19: Par wi§§u labbu patteiz.
20: 13. Ta úazzidams Deews aug§takajs /
21: Palldeews ak mieïais Radditajs
22: Par tawu Schela§tibu.
23: 14. Zaur Kri§tum / ko tee Eògeli
24: Wiß Debbes Pulzinò§ch §kannidi
25: Ar §lahwes D§ee§mahm apd§eed.
26: 15. Dohd / ka es tapatt arrid§an
27: Töw §cheitan d§eedu Patteik§chan
28: Jn pehtz turr muh§cham / Amen.
29: Jch danck dir §chon durch deinen Sohn.
30: ES töwi teizu §chehligs Tehws
31: Zaur Kri§tum tawu Dählu

Ka

448. lpp.

1: Ka tu man e§úi pa§§argajs
2: Scho is ghaju§chu Nackti.
3: 2. Kad zeeta Meega ahsmid§ees /
4: Nhe ka patts §pehju glahbtees /
5: Tad tawas jautras Aztinòas
6: By nomohda' par mannim.
7: 3. Par to töw patteitz mana Úirrds /
8: Es töwis gau§chi luhd§ohs /
9: Tu gribbi mannis §chehlodams
10: Man mannus Grähkus pame§t.
11: 4. Jn manni §chohdeen arrid§an
12: Jemmt tawa^ Glabba§chana^ /
13: Ka winòs tas Breeßmigs Eenaidneeks
14: Mann nhe §pehj Ïauna darriht.
15: 5. Pehtz tawa Prahta walldi mann /
16: Nhe ïau mann Grehkos eekri§t /
17: Us taweem zeïïeem Waddi mann /
18: Ka wiß mans Darrbs töw pattiek
19: 6. Jo es töw taggad pawehïohs
20: Ar úawu Meeú in Dwehúel /
21: Wißnotaïï / ko tu Deewis mann'
22: To us turr glahb' in úweti.
23: 7. No mannim luhd§ams nhe att§tahj
24: Eek§ch mannam Behdu Deenahm /
25: Mann muh§cham kauna^ ja=palleek
26: Bes tawas Schäla§tibas.
27: 8. Gann maß zitts zittam pallied§ehs
28: Eek§ch gruhteem Waidu Laikeem;
29: Tapehtz §tahw tu pee mannis klaht
30: Manns Glabbejs / Úarrgs in Palligs
31: 9. Deews Tähws töw klajahs Gohdu dot

449. lpp.

1: _ Tawam Dählam /
2: _ Garram arrid§an /
3: _muh§cham / Amen.
4: Warnungs=Lied wegen annahenden
5: Jüng§ten Tages /
6: Nach dem Teut§chen /
7: Wacht auff ihr Chri§ten alle.

Kristofors Fîrekers

8: USmoh§tait wi§§i Ïaudis /
9: Jn tohpat mohdrigi /
10: Kas wehl liedsúchim ir únaudis /
11: Laid Zeïïas tikku§chi:
12: Taß Kungs gann drieds muhs mohdies /
13: Ta Jauna Deena au§t;
14: Wiò§ch Bes=deewigu úohdies:
15: Zik ilgi gribbam únau§t?
16: 2. Kaut Mantas gann úabehris /
17: Nhe=kam ta nhe palieds;
18: Kad nahk tas breeúmigs Mehris /
19: Buhs tew to at§taht drieds:
20: Kaut lees in baggats kïuis /
21: Kaut bijis jauns in jauks;
22: Tas drieds taps §uddis / puis /
23: Kad Nahwe tewi úauks.
24: 3. At§tahjes wezs ar jaunu /
25: No juhúas Lepnibas /
26: Eenie§teet wi§§u Ïaunu /
27: No wi§§as Úird§niòas:
28: Jums buhs pehz Mantas d§ietees /
29: Kas muh§cham nhe §uddies /

Jn

450. lpp.

1: Jn úawa Deewa bietees /
2: Kas juhs zells Debbe§úis.
3: 4. Pee mums §kann Deewa Wahrdi /
4: Kaß muhs mahk remdinat;
5: Tohs buhs mums úaòemt gahrdi /
6: Jn Úirdi paglabbat:
7: Ja juhs úchim Wahrdam úmeeúeet /
8: To §tumúeet noh§t no jums;
9: Reds / tad juhs pho§ta^ eeúeet /
10: Deews juhs no úewim §tums.
11: 5. Ak! kaut nhe buhtu d§immis /
12: Kas Deewu nizzina /
13: Tas kïuhs patt Elle^ grimmis /
14: Wiò§ch §taiga Tum§iba^ /
15: Eek§ch Grehkeem / in eek§ch Kauna^ /
16: Tahds tieúchu Elle^ §kreij /
17: Wiò§ch muh§cham red§ehs Ïauna /
18: Wai winòa Dwehúelei!
19: 6. Tapehz / ak Zilweks! gahda /
20: Par tawu Dwehúeliet /
21: Jn labbus Darbus §trahda /
22: Nhe dohdees plietet / riet:
23: Stahw klaht / úneeds tawa Rohku /
24: Jkweenam Zilwekam:
25: Tas isbehgs Elles=mohku /
26: Kas dohs tam Nabbagam.
27: HErr JE§u Chri§t / meins Lebens Licht.
28: Jm Thon:
29: HErr JE§u Chri§t / wahr Men§ch und GOtt /

Kristofors Fîrekers

30: KUngs JESU CHri§t mannahs d§iwibas
31: Úwetze / manna Eepreezena§chan / Pe§ti-

§chan

451. lpp.

1: §chan und Zerriba / wir§úon Semmes ä§mu es tick
2: weens wee§úis / und §pee§ch man ïohte to Ghräko
3: Na§ta.
4: 2. Man §tahw preek§cha weens gruhtais zel§ch /
5: uß töw eek§chan to debbe§úigo Paradi§u / tur gir man-
6: na ih§tena Thäwa=Semme / uß ko tu tawu a§úin e§úi
7: ißthereis.
8: 3. Uß §taiga§chan gir manna Úirds parittuß / tai
9: Mee§úai arrid§an maß Spähks atleekams / manna
10: Dwehúel §autz und kautz eek§chan mannim: Kungs
11: weddi man majahs / jem man py §öw.
12: 4. Stipprini man Kungs Zaur tawu grutu
13: Zee§chan / eek§chan manneem pähdigeem Nahwe
14: Úahpeem / tawi a§úinaini Úweedri man eepreezi-
15: na / kad man to Ghräko=na§ta ïohte kahrdena.
16: 5. Tawi Waigha=§ittaini und a§úas riextas / to
17: Ghräko=brutzas man no§laucka / tawa i§mähdi§chan
18: und Ehr§chanaiòa krohòa / laid buht mans Ghods /
19: Preziba und jaukums.
20: 6. Tawa Twieck§chan und Schulto=d§ehrens
21: man atweeglo / kad mannohs kaulohs nhekahds
22: Spähks attraddas / tawa waida=kleek§chan nahze
23: man par lab / pa§úarrgha man par thas elles=werßmu.
24: 7. Pallieds mannai Dweh§elei to debbe§§u at-
25: tra§t / kad mannas atzis ap§tulba / taws pehdigs
26: wahrds laid buht manna Úwetze / kad man ta
27: Nahwe to Úirde §allau§e.
28: 8. Zaur tawu atchkelto Úahne / manna nabbag-
29: ga dweúel majahs ai§wedd / uß tawa auck§cham Zel-
30: §chan tohp es ghaidys us tawu preezigu atte§chan
31: §tippre zerreiyß.

At-

452. lpp.

1: 9. Atwer man tahs debbeßo=durwiß / kad es pab-
2: beidß §awas d§iwibas Ghallu / ar tawu Úohdibu
3: nhepalleetz ilghe ara / padarr man lied§ennu tawai
4: §kaidrai mee§úai.
5: 10. Ka es ar wi§úeem taweem Engeïeem / warru
6: d§eedaht und palliexmotees / und ar to i§wehleto drau-
7: d§e / muh§cham ee§kattoht / tawu §kaidru waighu.
8: Tro§t=Lied /
9: Bei der
10: Communion
11: eines Krancken / oder bey
12: einer Leichbe§tatung zu §ingen.
13: Nach dem Teut§chen:
14: Hertzlich lieb hab ich dich o^ HErr

Kristofors Fîrekers

15: NO Úirds es tewi mieleju /
16: Ak Deews! no mannim nhe atkahp /
17: Ar tawu Schehla§tibu :/:
18: Es nhe tik lohti ruhpejohs /
19: Par to / kas úchinni^ Paúaulei /
20: Kad tu ween / Deews / man e§§i:
21: Kad manna Úirds man lau§ta tohp /
22: Tad e§§i tu mans Patwerums /
23: Mans Spehks in Preeka mannas Úirds /
24: No kah es darghi atpe§tiets.
25: Kungs JESU Kri§ti! mans Deews in Kungs /
26: mans Deews in Kungs /
27: Nhe leez man muh§cham Kauna^ tapt.
28: 2. Tahs Meeúas in to Dwehúeliet /
29: Jn wi§§u mannu Nabbad§ieb /
30: Tu man / Deews aug§tais / dewis :/:
31: Dod man to walkat tew par Gohd /
32: Par Labbu zitteem arrid§an /
33: Kamehrt es nabbags §pehju:

Dohd

453. lpp.

1: Dohd Úirdi^ glabbat tawu Wahrd' /
2: No Wella Melleem úargatees /
3: To Kru§tu / kas man uslikts ir /
4: Lieds Gallam ne§t ar Pazeeúchann'.
5: Kungs JE§u Kri§ti! mans Kungs in Deews /
6: mans Kungs in Deews /
7: Eekúch Nahwes=behdahm §tahw man klaht.
8: 3. Ak Kungs! leez taweem Eòìeïeem /
9: Man mir§tot / mannu Dwehúeliet
10: Abrama klehpi^ aißne§t :/:
11: Tahm Meeúams leez eek§ch Semmites /
12: Lieds jaunai Teeúas=deeniòai /
13: Bes Behdahm jauki du§§et:
14: Pehtz leez no Nahwes peezeltees /
15: Jn tawu Waigu §kattitees /
16: Ar ap§kaidrotams Aztiòòams /
17: Eekúch Preezas in eek§ch Liekúmibas.
18: Kungs JE§u Kri§t! paklauúi mann' /
19: paklauúi mann /
20: Es töwi gribbu muh§cham teikt.
21: 4. Preekúch Teeúas úcheitan §tahwu es /
22: Ar §emmu Úirdi / gaididams
23: No tewis Schehla§tibas :/:
24: Us mannim manni Grehki gull /
25: Tee manni gribb pa§uddinat /
26: Es tomehrt gribbu zerret:
27: Ak Kungs leez tawams A§§inims
28: No manneem Grehkeem §chíie§tiet mann /
29: Es no§chehloju tohs no Úirds /
30: Us tewi §tippri tizzedams.

Kungs

454. lpp.

1: Kungs JE§u Kri§t! palied§i man / palied§i man /
2: Tew gribbu úazzit Pateikúchan'.
3: Hertzlich lieb hab ich dich O Herr &c.
4: SJrdige miïo es töwiß o Kungs! es luhd§u /
5: tu nhegribbät no mannim thaïe atkahpt / ar
6: tauwu pallied§ibu und Schäla§tibu :/: ta wi§úa
7: Pa§úaul man nee eprezina / pehtz debbes und
8: Seeme es nhebähda / kad es tickai tew warr
9: dabboht: Und kadiel man ghan manna Úirrds
10: §alluh§t / tad e§úi tu tock manna Zerriba / manna
11: Pe§ti§chan und mannas Úirrdes=preek kas man
12: zaur §awu a§úin gir ißpe§tiys / Kunx Je§u Chri§t!
13: mans Deews und Kunx / mans Deews und Kunx
14: eek§chan kaunu nheat§tha man mu§chige.
15: 2. Tas giria Kunx taws dewwums und dah-
16: wans / manna Mee§úa / dweh§el und wiß kas man
17: pedar / §chinni bähdiga' Mir§tiba :/: ka es to bruß-
18: ke par töw Úlawu / par labbu und kalpo§chan
19: mannam Tuwakam ghribb tu man tawu Úchä-
20: la§tibu doht pa§úargha man Kungs par Wiltigu
21: Mahzibu / ta Úatana Úläpkaniba^ und Mällus
22: aißlehdß / eek§chan wi§úado Kru§tu u§turri man /
23: ka es to pannes peezetige / Kungs JE§u Kri§t!
24: mans Kungs und Deews :/: eprezina mannu
25: dwee§el eek§chan Nahwes Mohkams.
26: 3. Ack Kungs leehtz tawus miligus Engeli-
27: §chus pa§tara' Ghalla' manna dweh§eliht / aißne§t
28: Abrahama klehpi :/: to Mee§úu §awa'{§aua'} ghulluma=
29: kambaritu / it weegle / beß wi§úo wahrd§ena§chan
30: und Sahpes / du§§eht lieds pa§tara dehna / tad
31: no Nahwes u§modena man / ka mannas atzis

töw

455. lpp.

1: töw dabbo red§eht / eek§chan wi§úada Preeziba
2: o Deewa Dähls / mans Pe§titais und Schäla-
3: §timbas kräh§lis / Kungs Je§u Chri§t / packlau§úa
4: mannis / packlau§úa mannis / es ghribb töw úla-
5: weht muh§chige.
6: Seufzerlein / nach der Zukunfft Chri§ti zum letzten
7: Gericht.

Kristofors Fîrekers

8: NAhz mielais JE§u! nahz / no Sirds mehs tewis gaidam /
9: Kas mehs ar A§§arahm §cheit appak§ch Kru§tu waidam:
10: Sche red§am Ïaunu ween; tur buhs ta jauka Deen':
11: Ak! mielais JE§u / nahtz / mehs tewis gaidam ween. Amen.