Johans Hazentçters

Has1550_PN

--. lpp.

1: Täbes mus kas tu es eck§chan debbe§§is/ Schwetitz tows waartz/ enack
2: mums tows wal§tibe tows praats bus ka eck§chan Debbes/ ta wur§an
3: §emmes. Mu§§e deni§che Mäy§e duoth mümß §chodeen/ pammate müms
4: muße gräke ka meß pammat muße parradueken/ Ne wedde mums
5: louna badeckle/ pett pa§§arga mums nu wü§§e loune Amen.