nezinÔms

Eid1701_KB

0. pants

Eid der Treue
vor die
Lettižche
Artillerie=Bediente.
In die Lettižche Sprache
Řberžezzet.
KAd ˙chis Kehni˛a
Pils=˙ahts/ Riga/
pahr wi˙˙u Doh-
mu/ no tih˙cheem
Eenaidneekeem usbruhkts/
un apžehdets tappis/ ko pa-
˙chu ˙irdigi ýelbeht mums no
wi˙˙a Spehka/ ˙awa Am~ata
un Deenežtas pehz/ peeklah-
jahs; tad mehs Under=Op-
pezereri/ Cunžtapeles/ Lehr=
Cunžtapeles/ Under=FŘr-
wńrkeres/ Lehr=FŘrwńrke-
res/ Awer=Mineerers/ Mi-
neerers=Selli/ Ammatneeki/
Andlangeri/ žwehram ar ˙cho/
par jo žtippraku Apžtipprina-
˙chanu/ ka mehs žchinni^ Lai-
ka^ ar ween=prahtigas ┌irds
kohpa=turrehtees/ pehz wi˙˙u
muh˙o Spehku to Pretti=kau-
˙chanu/ par ko mehs nolikti
un pawehleti e˙˙im/ pažtrah-
daht/ muh˙a^s eelikta^s Weeta^s
˙ew mohdrigi/ wihrižchki/
˙irdigi un tikku˙chi turreh-

tees/

tees/ muh˙eem preek˙ch=zel-
teem Wir˙neekeem un Un-
der=Oppezereem eek˙ch wi˙-
˙ahm gaddijamahm Paweh-
le˙chanahm peederrigu Pa-
klauži˙chanu parahdiht/ teem
neneeka pretti=runnaht/
wi˙˙u=mažaki/ zaur ˙awu
Pahrgalwibu/ pretti žpree-
žtees/ nei kahdu Gruhtumu
neds Behdas bihtees/ bet ˙a-
wu Mee˙u un A˙˙ini lab-
praht/ par muh˙u zeeniga
═ehni˛a Labbumu/ nodoht/
un lihds pehdigaj A˙˙inu=
Lah˙ihti ˙awas eeliktas Wee-
tas apglahbt gribbam/ wi˙s
pehz wi˙˙as Tee˙as un labba^
Prahta^. Bet to/ kas muh˙o
žtarpa/ ka pretti=turrigs/ ne-
ustizzigs/ un ˙awa^ Ammata~
ne=apdohmigs eek˙ch wi˙˙u=
mažakahm Leetahm parah-
di˙ees/ to pažchu gribbam
mehs/ lai buht kahds buh-
dams/ ne ween par Wiltinee-
ku turreht/ bet arridžam tam

tik

tik drihži/ ka tas ˙amannihts
tohp/ pažchi muh˙as Rohkas
peelikt/ ka tas pee peederrigu
┌ohdu warr tapt peežpeežts.
┌cho wi˙˙u buhs mums tur-
reht/ un pehz tahm darriht/
tik tee˙cham/ ka Deews mums
pee Mee˙as un Dweh˙eles
palihds.