VÔrdformu skaits: 109
VÔrdlietojumu skaits: 137


abbus
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 26.r.
	1

aiti˛˛i
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 15.r.
	1

apkohp
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 26.r.
	1

ar
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 4.r.
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 11.r.
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 27.r.
	3

arr
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 10.r.
	1

atgreež
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 23.r.
	1

au˙is
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 23.r.
	1

bažnizas=kungam
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 12.r.
	1

behdas
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 6.r.
	1

bes
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 22.r.
	1

bree˙mas
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 22.r.
	1

bruhte
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 25.r.
	1

brutgani˛žch
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 25.r.
	1

bungam
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 11.r.
	1

dauds
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 25.r.
	1

debbe˙u
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 26.r.
	1

deena^
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 33.r.
	1

deewi˛˙ch
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 23.r.
	1

deijeeta
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 4.r.
	1

draudžiba
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 7.r.
	1

džeedeta
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 4.r.
	1

džee˙mas
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 4.r.
	1

džihwo
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 25.r.
	1

džirdeis
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 18.r.
	1

gaddu
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 25.r.
	1

gawili
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 7.r.
	1

greež
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 31.r.
	1

ir
	2 2 Baum1699_LVV --.lpp. 33.r.
	2

jauni
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 5.r.
	1

juhs
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 6.r.
	1

ka
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 9.r.
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 15.r.
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 19.r.
	3

ka^
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 18.r.
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 20.r.
	2

kaitina
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 6.r.
	1

kas
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 13.r.
	1

kilda
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 30.r.
	1

klahjas
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 19.r.
	1

klahjuma^
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 16.r.
	1

kohklites
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 10.r.
	1

labbajs
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 1.r.
	1

lai
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 6.r.
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 8.r.
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 10.r.
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 11.r.
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 19.r.
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 25.r.
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 26.r.
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 28.r.
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 29.r.
	9

lattwee˙chu=draudžes
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 2.r.
	1

lauka^
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 15.r.
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 20.r.
	2

leeli
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 34.r.
	1

lezz
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 7.r.
	1

lihds
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 21.r.
	1

mahjas
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 20.r.
	1

mahzitajs
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 18.r.
	1

maži
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 34.r.
	1

medduti˛˙ch
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 29.r.
	1

mee˙lohjahs
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 15.r.
	1

mehs
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 19.r.
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 32.r.
	2

meiti˛˛as
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 5.r.
	1

mežchi˛˛a
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 16.r.
	1

muhžcham
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 28.r.
	1

nahk
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 16.r.
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 27.r.
	2

ne
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 6.r.
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 28.r.
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 31.r.
	3

nelaimes
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 28.r.
	1

neneeka
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 6.r.
	1

no
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 1.r.
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 17.r.
	2

patee˙
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 34.r.
	1

patti
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 17.r.
	1

pilda
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 29.r.
	1

pilnigu
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 27.r.
	1

pinkeno^s
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 2.r.
	1

prahta^
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 33.r.
	1

preeka
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 4.r.
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 17.r.
	2

preezedamees
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 21.r.
	1

preezigi
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 7.r.
	1

prezzehtees
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 18.r.
	1

pui˙ihti
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 5.r.
	1

putni˛˛i
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 16.r.
	1

raugi
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 15.r.
	1

semmite
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 17.r.
	1

sirdis
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 31.r.
	1

skannam
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 22.r.
	1

skunžtigi
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 13.r.
	1

stabules
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 8.r.
	1

stihgo^s
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 11.r.
	1

swehtiba
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 27.r.
	1

ta^
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 20.r.
	1

tadd
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 19.r.
	1

tahs
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 1.r.
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 23.r.
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 31.r.
	3

tam
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 12.r.
	1

tauka
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 17.r.
	1

teem
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 23.r.
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 27.r.
	2

tehtihts
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 26.r.
	1

tikkai
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 13.r.
	1

to
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 32.r.
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 34.r.
	2

tohp
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 17.r.
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 28.r.
	2

trauzi˛˛us
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 30.r.
	1

un
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 5.r.
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 34.r.
	2

waddu
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 27.r.
	1

wahrdeem
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 23.r.
	1

wahrds
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 1.r.
	1

warr
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 13.r.
	1

ween
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 13.r.
	1

weena^
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 32.r.
	1

wehle˙chanas
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 1.r.
	1

wehtra
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 28.r.
	1

wezz
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 5.r.
	1

wi˙˙ur
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 9.r.
	1

žkanna
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 8.r.
	1

žpehle
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 13.r.
	1

˙ahk
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 18.r.
	1

˙akkam
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 32.r.
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 34.r.
	2

˙amanna
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 9.r.
	1

1
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 3.r.
	1

2
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 14.r.
	1

3
	1 1 Baum1699_LVV --.lpp. 24.r.
	1