Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: zuhko=pulks
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Bet tahļu no wiņņeem bija leels Zuhko=Pulks kas tappe gannitahs
eeśkrehje tee eekśch tho Zuhko=Pulku un red§i wiśs Zuhko=Pulks eegah§ehs no Krauja Juhŗa^ un noślihke Uhdeni^
Bet tur pee teem Kalneem bija weens leels Zuhko=Pulks us Gannibas
Garri isgahjuśchi eeśkrehje eekśch Zuhkahm Un tas Zuhko=Pulks eegah§ehs no Kraujas Juhŗa^ bet tho bija pee diwi

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015