Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: zuhkas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Awis in Zuhkas Radda Deews in pats weens dohd
Zuhka Zuhkas baŗŗoht
śarrghi ka Zuhkas Mai§śus nhe
Tihrumu Zuhkas ganniht In wiņ§ch gribbeja śawu Wehdaru
peepildams ar Śehnalahm ko Zuhkas ehde bet ne weens tam tahs{tamtahs}
pee weena Namneeka tas śuhtija to us śawu Tihrumu Zuhkas ganniht
ch gribbeja śawu Wehderu peepildam ar Śehnalahm ko Zuhkas ehde bet ne weens ne tahs tam dewe
Stundas Ghräko=dubbļohß wahrtidami d§iewotam ka Zuhkas und beßprahtighi Lohpi Da§§ch kawätohß no Ghräkee
świllinaja und zeppe Eeßma`{Eeßnia`} usdurrtus ka Zuhkas ar Pahtagham Atzis no Peeres ißkappaja Śeewas Gha
wi§śas Zuhkas Taß śwähtz Ewangeli§ts Lucas §tah§ta ka
ween świllinati ka Zuhkas bett Pällno=Pällnohß śadäd§enati
und Śähras und brutzinaja tohß ka Zuhkas und da§chus breeßmighus
juśchi Vgguny buhtu tu eekrittiß Vhdeny apśliezis Zuhkas buhtu töw maitajuśchas Baddu buhtu tu nomirris
Tahda` Pallty tahda` Pällda` tahdas Zuhkas peedärr
Taß śälltais Wahrds ko Pällda` tahdas Zuhkas peedärr

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015