Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: zuhkahm
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

teem Śuņņeem neds metteet śawahs Pehrles preekśch Zuhkahm Ka tahs ar śawahm Kahjahm wiņņahs ne śaminn un at
elli luhd§e wiņņu śazzidami Śuhti muhs eekśch tahm Zuhkahm ka mehs tanni^s eeśkreijam
tee neśchķih§ti Garri isgahjuśchi eeśkrehje eekśch Zuhkahm Un tas Zuhko=Pulks eegah§ehs no Kraujas Juhŗa^ be
kas notizzis bij tam no Wella apśeh§tam un no tahm Zuhkahm
tohp ißrackņatas no Zuhkahm ka Rahziņa=dahrß nhe weens to
Śwähtumu Śuņņeem doht und tahß Pehrles preek§ch Zuhkahm meśt Tam Beßdeewigham nhe buhß Deewa=Ghohdu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015