Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: zittkahrt
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ibas Tapehz ne eśśeet wiņņu Beedri Jo juhs bijaht Zittkahrt Tumśiba nelaiki Bet nu eśśeet juhs Gaiśma eekśch
Un es d§ihwoju zittkahrt bes Bauślibas bet kad tas Bauślis nahze tad irr t
Tomehr tee bij ween d§irdejśchi ka tas kas zittkahrt muhs waijaja taggad paśluddina to Tizzibu ko tas
muhs waijaja taggad paśluddina to Tizzibu ko tas zittkahrt poh§tija
Kuŗŗo^s juhs zittkahrt §taigajuśchi pehz to Eeraddumu śchahs Paśaules un
Kuŗŗo^s mehs wiśśi arrid§an zittkahrt d§ihwojuśchi eekśch Eekahrośchanahm muhśas Meeśas
Tapehz peeminneet ka juhs kas juhs zittkahrt Pagaņi bijat pehz tahs Meeśas Preekśch=Ahda śaukt
Bet nu eekśch Kri§tus JE§us juhs zittkahrt tahļu bijuśchi eśśat tuwu tappuśchi zaur to Aśśin
Jo juhs zittkahrt bijat Tumśiba bet nu Gaiśma eekśch ta Kunga §taig
Un irr juhs kas juhs zittkahrt Śweśchi un Eenaidneeki Prahta^ eekśch ļauneem Dar
Jo mehs arrid§an zittkahrt bijam ne prattigi pahrgalwigi allodami kalpodami
To kas zittkahrt tew nederrigs bet nu tew un man derrigs eśmu es a
KAs juhs zittkahrt ne bijat Ļaudis bet nu Deewa Ļaudis kas juhs zitt
ahrt ne bijat Ļaudis bet nu Deewa Ļaudis kas juhs zittkahrt ne bijat ap§chehloti bet nu ap§chehloti
Kas zittkahrt neklauśigi bija kad ta Deewa Lehniba ween rei§ ga
Jo ta Praweeśchu Mahziba irr zittkahrt ne zaur weena Zilweka Gribbeśchanu notikkuśi bet
nhe tahdu Pe§titaju ka wings śaweem Ļaudeem zittkahrt dehwis
ghribbädami attminneteeß ka Deews zittkahrt tohß J§raeliteŗus
Mahzibu in ļaunu Eeraddumu Eekśch ka mehs zittkahrt §tahwejuśchi
3 Kas tu tohs No§eegumus zittkahrt eśśi pamettis taweem

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015