Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: zirpi
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

d tas Auglis isdohdahs tad śuhta wiņśch tudaliņ to Zirpi jo tas pļaujama Laiks irr klahtu
alwu weena §elta Krohni un śawa^ Rohka^ weenu aśśu Zirpi
us to kas us to Padebbeśi śehdeja Eezehrti ar tawu Zirpi un pļauji jo ta Pļauśchanas Stunda irr tew nahkuś
Un tas kas us to Padebbeśi śehdeja mette śawu Zirpi us to Semmi un ta Semme tappe pļauta
am tas aśś Zirpis bij śazzidams Eezehrti tawu aśśu Zirpi un nogree§i tahs Wihna Ķekkarus ta Wihna=Kalna ta
Un tas Eņģelis mette śawu Zirpi us to Semmi un nogree§e tahs Wihna=Ohgas no to Wi
Zirpi Zirpischi

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015