Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: zik
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

30 Kurr und zik illghe buhs tad töw
4 Kaß isteikt warr ar śawu Mehl Zik Labba Deews mums darrijs wehl
Tapehz nhegribbi śkattiht Zik leels mans Grähku=Mehrs
TEiz Deewa=Kunga Wahrdu Zik warri manna Dwehßeliht
Wiņ§ch Bes=deewigu śohdies Zik ilgi gribbam śnau§t
Tew Dahrgais Pe§titais Zik §pehdams Ślaw' und Gohdu
21 Ismanni zik warredams tawu
2 Kas irr pirmak nodohmajis zik
Śmilścheem Juhra^i zik Lahśeem Leetu^
in zik Deenahm tahs Paśaules
zik aug§tai Debbeśi zik plattai Semmei
zik aug§tai Debbeśi zik plattai Semmei
Nabbagam zik śpehdams
gau§chi zik leela wiņņa Schehla§tiba
6 Bet Zilweks jepśchu wiņ§ch zik
24 Palihd§i tawam Tuwakam zik
in pahrbih§tahs zik wiņ§ch rauda
zik dahrgi wiņ§ch tawu Prezzu
Pirzeja zik dahrgi tewi buhs pahrdoht
7 Jo Nahwe^ ne tohp jautahts zik
teikuśchi zik irr tas Wiņ§ch tatśchu
zik aug§ti warredami wiņ§ch tatśchu
lai es grehkoju zik gribbedams
3 Tam Tehwam pateitzam no Śirds zik ween mehs
Reds zik dauds man ja=panne§§
ES teizu zik ween §pehdams
Ka es zik mannidams
Mehs teizzam zik ween warram
Reds zik dauds mann japanneß
14 Ta^ es zik §pehdams tawis gribbu bietees
in nomehta ar Atmiņeem kas pee tewim śuhtiti Zik Rei§as es
Zik bija ta audekla
doht Zik dohśi preedus
śchus un ar Akmiņeem nomehta kas pee tewim śuhtiti Zik Rei§i es eśmu tawus Behrnus gribbejs śakraht ka k
Zik wairak tas Aśśins Kri§tus kas zaur to muh§chigu G
kti eśmu es pahr§tahwejs Juhŗas=D§iļļuma^ Es eśmu zik Lahgu śchurp in turp §taigajs Behda^s §tarp Judee
kas paśehduśchees bija Ta`patt arri no tahm Siwihm zik gribbeja Bet kad tee pee=ehduśchi bija śazzija wi
no I§ra&e&ļa Es tam rahdiśchu zik daud§ tam manna wahrda dehļ
Tehwa krahjums behrneem Zik bija ta Audekla
Preedus preedoht Zik dohśi
un ar Akmiņeem nomehta tohs kas pee tewim śuhtiti zik rei§as es eśmu gribbejs tawus Behrnus śakraht itt
kas paśehduśchees bij Ta` patt arri no teem Siwim zik gribbeja
Tik daud§ aug§taks tappis pahr teem Eņgeļeem zik aug§taku Wahrdu wiņśch pahr teem eemantojis
22 Zik ilgi gribbajt juhs Nejehgas
Belst zik nobelste nositte
TEiz Deewa Kunga Wahrdu Zik warri manna Dwehśeliht' Teiz
2 Zik ilgi buhs man behdatees In mannai Śirdi śird=eh§t
Jepśch Kaŗŗa=Ļau§chu daud§ Deews teem jaw nolizzis Zik tahļu
ihs Ta Jauna Deena au§t Wiņ§ch Besdeewigus śohdihs Zik ilgi gribbam śnau§t
buht' Zik daud§ to Debbes' Azziht To Swaig§niņu zik Zilweku

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015