Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: zihk§tedamees
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Pahr ko es arrid§an darbojohs zihk§tedamees pehz wiņņa §pehzigas Padarriśchanas kas eekśch ma
ps Kri§tus apśweizina juhs alla§chiņ preekśch jums zihk§tedamees eekśch Peeluhgśchanahm ka juhs pilnigi pa§tahwat
uhs wehl ne eśśat lihd§ Aśśinim pretti §tahwejśchi zihk§tedamees prett teem Grehkeem

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015