Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: zeetumu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

to Zeetumu In red§i weens Eņģelis ta Kunga atgahja in weena
us aug§tu brauzis in to Zeetumu zeetuma^ aisweddis in teem Zilwekeem
winjo Nhetitzibu und winjo Śirrds zeetumu ka tee nhe by titzejuśchi teem
Durrweem śarrghaja to Zeetumu Vnnd red§i tha Kunngha
no Egyptes=Semmes ka no Zeetumu ißweddis Śchiß Eeraddums
ahdijahs JE§us un lammaja wiņņo Netizzibu un Śirds Zeetumu ka tee ne bij tizzejśchi teem kas to bij red§ejśc
Śazzidami Mehs gann atraddam to Zeetumu itt zeeti aisślehgtu un tohs Śargus ahra §tahwośc
tihts un tee Śargi preekśch tahm Durwim śargaja to Zeetumu
Tapehz śakka tas wiņśch irr us augśchu kahpis to Zeetumu Zeetuma^ lizzis un teem Zilwekeem Dahwanas dewis
chanas un Pahtagas zeetuśchi un arrid§an Śaites un Zeetumu
Rohkam Winņo bähdas und zeetumu pahrwehrs Eepreezini
par śaweem Ļaudeem und pe§ties tohs no zeetumu To darries tas zaur śawu Dählu tapehtz
3 Taß gir to zeetumu Zeetuma` jehmis Kahpdams
§ti tam buhs ar Kohka=Sirgu ar Rohku=Pinnekļeem un Zeetumu pee Uhdens un Mai§es tapt śohditam
Par Wirrwehm und par Zeetumu Par ļaunu peepeh§chu
§ti tam buhs ar kohka Sirgu ar Rohku=pinnekleem un Zeetumu pee Uhdens un Mai§es tapt śohditam
16 In ne śauģa ar Śohdibu in Zeetumu
nhe gir to Zeetumu pellnijis bett tu e§śi to pellnijis Ja tu nhe e§ś
ns nhe ghribbeeß lickteeß peśtiet no to Śeextu und Zeetumu ta nickna Wälla No to warr uhs to Pawehleśchanu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015