Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: zeetuma
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Zeetumneeks Zeetuma ļaudis
Zeetuma
Zeetuma
Gaiśma pa§pihdeja eekśch ta Zeetuma in tas Eņģelis śitte Pehterim Śahno^s
Bet ta Kunga Eņģelis atwehra Nakti^ tas Zeetuma Durwis un iswedde tohs un śazzija
t un teize teem ka tas Kungs wiņņu bij isweddis no Zeetuma un wiņśch śazzija paśakkajt to Jehkabam un teem B
ewuśchi eemette tee tohs Zeetuma^ un pawehleja tam Zeetuma Śargam tohs zeeśchi śargaht
kke peepeśchi leela Semmes Trihśeśchana ta` ka tee Zeetuma Dibbeni ku§tinajahs un tudaliņ kļua wiśśas Durwis
tas Zeetuma=Śargs nomohda tappis un red§ejis tahs Zeetuma Durwis atwehrtas iswilke to Sohbinu un gribbeja ś
Un tee no Zeetuma isgahjuśchi eegahje pee tahs Lidias un red§eja to
tośchi Gaddi buhs pabeigti taps tas Śatans no śawa Zeetuma atraiśihts
Sullaingiam unn du eek§ch Zeetuma eemäśtz
zeeśch No Waidineekeem tohs israu Palihd§i tohs no Zeetuma Ir tohs
p§chehlośees pahr śaweem Ļaudim In pe§tihs tohs no Zeetuma To darrihs tas zaur śawu Dehlu Tapehz Jehkabs lih
ku Par Nabbad§ibu in par Waidu Par Śaitehm in par Zeetuma Par ļaunu peepeśchu Nahwi
Ghräko Naßtu zeetuma turr ka mehs ka Muh§śu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015