Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: zeetuma^
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

8 Eģiptes=§emme^i Zeetuma^ Bes Wainas Jo§eps gulleja
klauśa tad leez to Zeetuma^ Tomehr
wiņ§ch nu to śaņehme likke wiņ§ch to Zeetuma^ in nodewe to weenam
tappa nu Pehteris Zeetuma^ turrehts Bet ta Draud§iba luhd§e Deewu
KAd Jahnis tas Kri§titajs Zeetuma^ buhdams tohs Darbus
tewi tam Śullainim in tu tohpi Zeetuma^ eeme§ts Pateeśi es
śchinni^ manna^ Zeetuma^ kur es to Ewanģiljumu Prezas=Mahzibu
nogahjis mette to Zeetuma^ teekams tas makśaja ko tas bija
in juhs eśśeet manni d§irdinajśchi Es biju Zeetuma^ in juhs eśśeet
neweśśelu jeb Zeetuma^ in eśśim pee tewim nahkuśchi In tas
hs ne eśśeet manni ģehrbuśchi Es biju neweśśels in Zeetuma^
oślahpuśchu jeb Weeśi jeb plikku jeb neweśśelu jeb Zeetuma^ in ne eśśim tew Kalpojśchi Tad wiņ§ch atbildehs i
n tas Śohģis nodohd tewi tam Śullaiņam un tu tohpi Zeetuma^ eeme§ts
UN kad Jahnis Zeetuma^ tohs Darbus Kri§tus d§irdeja śuhtija wiņśch diwi
Erodus bij to Jahni Rohka^ ņehmis wiņņu śehjis un Zeetuma^ lizzis thas Erodeijas dehļ kas Wilippa wiņņa Brah
Un aisśuhtijs nozirte Jahņam Galwu Zeetuma^
Un wiņśch ne gribbeja un nogahjis mette to Zeetuma^ teekams tas makśaja ko tas bija parrada^
eśśels un juhs eśśaht manni apraud§ijuśchi Es biju Zeetuma^ un juhs eśśaht pee mannim nahkuśchi
Kad eśśim mehs tewi red§ejśchi neweśśelu jeb Zeetuma^ un eśśim pee tewim nahkuśchi
hs ne eśśaht manni ģehrbuśchi Es biju neweśśels un Zeetuma^ un juhs ne eśśaht mannis apraud§ijśchi
oślahpuśchu jeb Weeśi jeb Plikku jeb neweśśelu jeb Zeetuma^ un ne eśśim tew kalpojśchi
pats Erodus bij śuhtijs un to Jahni grahbis un to Zeetuma^ lizzis thas Erodeijas Wilippa wiņņa Brahļa Śeewas
Un tas nogahjis nozirte wiņņam Galwu Zeetuma^ un neśśe wiņņa Galwu Bļohda^ un dewe to tai Meite
wiņśch arrid§an wehl to klaht darrijis un to Jahni Zeetuma^ eeślehd§is
aht tohs kam śadau§itas Śirdis irr d§eedinaht teem Zeetuma^ buhdameem Jslaiśchanu śluddinaht un teem Akleem G
ohģis nodohd tew tam Bendem un tas Bende tewi mett Zeetuma^
tas śazzija uhs wiņņu Kungs es eśmu gattaws ar tew Zeetuma^ un Nahwe^ no=eet
pja un Ślepkawibas dehļ kas Pilsśata^ bij notizzis Zeetuma^ eeme§ts bija
Un palaide teem to Dumpja un Ślepkawibas dehļ Zeetuma^ eeme§tu par ko tee luhd§e bet Je§u nodewe tas wiņ
Jo Jahnis ne bija wehl Zeetuma^ likts
tee peelikke tahs Rohkas pee teem un eelikke tohs Zeetuma^ lihd§ Rihtam jo tas jaw Wakkars bija
hme tohs Apu§tuļus Rohka^ un eemette tohs Bleh§cho Zeetuma^
un wiśśus Wezzajus to Behrnu J§ra`e`ļa un śuhtija Zeetuma^ tohs at we§t
Bet tee Śullaiņi tur nahkuśchi ne atradde tohs Zeetuma^ un atgree§uśchees paśluddinaja to
aśluddinaja teem śazzidams Red§i tee Wihri ko juhs Zeetuma^ eśśat likkuśchi §tahw Deewa=Namma^ mahzidami tohs
ahr§tidams tik lab Wihrus ka Śeewas un nodewe tohs Zeetuma^
Un likke to śagrahbis Zeetuma^ nodohdams to tśchetreem Kaŗŗa=Wihro zettorņeem wi
Tad nu Pehteris tappe Zeetuma^ śargahts bet no tahs Draud§ibas notikke nemitteja
Un daud§ Śittenus teem dewuśchi eemette tee tohs Zeetuma^ un pawehleja tam Zeetuma Śargam tohs zeeśchi śarg
is tahdu Pawehleśchanu dabbujis mette tohs galleja Zeetuma^ un apzeetinaja wiņņu Kahjas Śeek§ta^
un Sihlas Deewu un d§eedaja Deewa=D§eeśmas un tee Zeetuma^ eśśośchi usklauśija teem
u un gribbeja śew paśchu nonahweht śchķi§dams tohs Zeetuma^ turretus isbehguśchus eśśam
wekus eśśośchus red§igi ne teeśatus śchautuśchi un Zeetuma^ eemettuśchi un ismett muhs taggad śleppen ne ta`
m pretti turrejees eśmu lihd§ Nahwei śai§tidams un Zeetuma^ nodohdams tik labb Wihrus ka Śeewas
Un es śazziju Kungs tee §inna ka es Zeetuma^ eemettu un śchautu pa Ba§nizahm tohs kas eekśch t
gribbedams teem Juddeem istikt pamette to Pahwilu Zeetuma^
Pahwila śazzidams Ścheit irr weens Wihrs no Welika Zeetuma^ pame§ts
an eśmu darrijis Jeru§ademe^ un eśmu daud§ Śwehtus Zeetuma^ eeślehd§is to Waļļu no teem aug§teem Pree§teŗeem
Jtaliju tad nodewe tee to Pahwilu un kahdus zittus Zeetuma^ turretus weenam Kaŗŗa Kaptainam ar Wahrdu Julijam
śakka tas wiņśch irr us augśchu kahpis to Zeetumu Zeetuma^ lizzis un teem Zilwekeem Dahwanas dewis

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015