Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: zeekkahrt
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

rr ta jauna Derriba eekśch manna Aśśina to darrajt zeekkahrt juhs to d§eŗŗat us mannu Peeminneśchanu
Jo zeekkahrt juhs no śchahs Mai§es ehdat un no śchi Biķķeŗa d§
ES pateizu mannam Deewam zeekkahrt es juhśo peeminnu
^ pahrwehr§t un to Semmi ar wiśśadahm Mohkahm śi§t zeekkahrt teem gribbahs
to Grehku To darrajt zeekkahrt juhs to d§erraht mannis
a jauna Ee§tahdiśchana manna^s Aśśini^s to darrajt zeekkahrt d§erdami eekśch mannas Peeminneśchanas Jo zeekkah
d§erdami eekśch mannas Peeminneśchanas Jo zeekkahrt juhs no śchihs
MIhļee Brahļi Es pateizu mannam Deewam zeekkahrt es juhs peeminnu
Pameśchanu to Grehku to darrajt zeekkahrt juhs to d§erreet
par Pameśchanu to Grehku to darrajt zeekkahrt juhs to

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015