Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: usdihge
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

to Akminaiņu kur tai newa daud§ Semmes Un ta tudaļ usdihge tapehz ka tai Semmes D§iļļums ne bija
t zitta kritte §tarp teem Ehrścheem un tee Ehrśchi usdihge un apmahze to
tte us to Akminaiņu kur tam daud§ Semmes newaid un usdihge tudaliņ tapehz ka tam ne bij d§iļļa Semme
Un zitta kritte wirs Akmiņeem un kad ta usdihge śakalte ta tapehz ka tai ne bija nekahds Ślapjums
kritte widdu^ §tarp teem Ehrścheem un tee Ehrśchi usdihge lihd§ un apmahze to
Un zitta kritte wirs labbas Semmes ta usdihge un neśśe śimtkahrtigus Augļus to śazzijis śauze w

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015