Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: tappu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

es par Wihru tappu pameśchu es Behrna=Leetas Mehs śkattam taggad
wi§śeems Ghräkeems mohzietz tappu Kattrus es śawu muh§chu äßmu
Tappu Red§i turr
darri Tappu
no Deewa Śohd' Tappu pa§uddinahts
tappu noghree§is
mohzihts tappu Ko es śawa^ Muh§cha^ eśmu darrijs
2 Tahs Aśśinis irr grehzigas No ka es tappu d§immis Es kam bij
u Silo~a un ma§gajees Tad es nogahjis ma§gajohs un tappu red§igs
kad es ne red§eju preekśch tahs §poh§chas Gaiśmas tappu es no manneem Zeļļa=Beedreem pee Rohkas we§ts un
damees uhs Jeru§alemi Deewa Namma^ Deewu peeluhd§u tappu es Prahta^ aisgrahbts
Bet kad tee Juddi pretti runnaja tappu es §pee§ts to Ķei§eri peeśaukt tomehr ne itt ka b
Un es tappu weena^ Kurwi^ zaur Lohgu pahr Muhri nolai§ts un i
Pee Elles Es no Deewa śehd Tappu pa§§uddinahts
śacka Wings Pirrms eß §ämmohtz tappu alloju eß
No wi§śeem Ghräkeem mohtziets tappu kattrus es śawu
Noh ka' es tappu d§immis
18 Kad es wehl Jauns biyu pirms es wehl pewilts tappu meckleyu
labbumu vnd es tadehļ nhe tappu kauna`
es wehl tappu us ļaunu Zeļļu we§ts
tappu labba^ Zeļļa^ zaur wiņņu
to ne tappu Kauna^
Vnd es tappu weena` Kurrwy czaur lohgu par Muhri
Bett kad es Wiers tappu att§tahyohß es no Bährnigu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015