Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: tappa
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un tudaļ tappa tas Zilweks weśśels un pazehle śawu Gultu un §tai
zahm Mee§chu=Mai§ehm kas atlikke teem kas ehdinati tappa
Abra`a`ms juhśu Tehws tappa lihgśms gribbedams mannu Deenu red§eht un wiņśch
hahweja ar śaweem Matteem wiņņa Kahjas un tas Nams tappa no to Sahļu Śmarśchas pilns
Saglis bija un to Makku turreja un neśśe kas dohts tappa
eta bija tuwu pee Pilsśata kur JE§us Kru§ta^ śi§ts tappa un tas bij rak§tihts uhs Ebrei§ku Greeķi§ku un La
hdija wiņśch teem śawas Rohkas un śawus Śahnus tad tappa tee Mahzekļi lihgśmi to Kungu red§edami
najahs ta Weeta kur tee bij śapulzejuśchees un tee tappa wiśśi pilni ta śwehta Garra un runnaja to Deewa W
an Berroa~ no Pahwila tas Deewa=Wahrds śluddenahts tappa nahze tee arrid§an tur un śchaubija tohs Ļaudis
Un wiśśas Śallas behd§e un Kalni ne tappa atra§ti
tu un raugi weens balts Sirgs un kas us to śehdeja tappa śaukts peetizzigs un pateeśigs un tas śohda un ka
Tam buhß ka Köninjam turrehtees Tappa beß wainas tai Nahwei nodohts
Und taß Pe§titais no muh§chiegas Nahwes Naßtu Tappa py Karrataweem wä§ts
8 Taß leels Pe§titais no Deewu mums dohts Tappa muh§śo dehļ py Krußtu kahrts
2 Eek§chan pirmahs Stundas Deena' Tappa taß nhegodige
Und aptärpts par Smeeklu Tappa arrid§an ļohte kullts
Tee Släppkawi śadar§ieti Tappa JE§u śawa Śahne
No Juda śawu Mahzehkli Tappa Nahwe eedohts
TAm Jähriņam katters Leeladeena Laika' Tappa nokauts und mehs pe§titi
Tam buhs ka Koniņjam thurrehtees Tappa beß wainas tai nahwei nodohtz
Vnd tas Pe§titais no muh§chigas Nahwes Naßtu Tappa py Karrataweems wä§ts
8 Tas leels Pe§titais no Deewu mums dohtz Tappa muh§śo dehļ py Krußtu kahrtz
2 Eek§chan pirrmahß Stundas deena` Tappa tas nheghodige
Vnd aptärptz par Smeeklu Tappa arrid§an ļohte kulltz
Tee Släppkawi śadau§ieti Tappa JE§um śawa Śahne
No Juda śawu Mahzehkli Tappa Nahwe ee=dohtz
TAm Jehriņam katters Leeladeena laika` Tappa nokautz vnd mehs pe§titi
Spunda Tappa nhe leetz
Rohkahß taß patz pehtz śaws Bennde tappa pa=kahrehß
Skohlahß śa=eet teitan tappa Deewa Wahrds teems ļaudeems
tahß Vppes Jordan Chri§tietz by tappa Wings no to śwähtu
Wällu trieß=rei§as kahrdenahtz tappa pehtz to nahze Wings attkal
domajis Jßghaju§chu Śwehdeen tappa taß Bährns JE§us
Śahls=Puh§chlätaju Taß Konings Aha§ia tappa nhe=w䧜äls
diwi Dähli zittu blehdibu darra Jo§eps tappa Śwe§śchuma`
e§śi Vnd winja Kalps tappa w䧜äls tanny pa§ścha`
e§śi und winja Kallps tappa w䧜älls tanny pa§ścha`
wätzakais Kallps tappa i§śuhtietz śwe§ścha` Semmeh Wings
weens tick labb ka ohtris tappa ar Pataghahm kappahtz ka Ahda
pee=kluppa nomirra und no Suņņeem ap=äh§ts tappa Tick by taß Ghadds pa=ghajis tad §we§ścha Tauta u
pajämbta tappa Vnd wings ghulleja Vn~ tee Mahzekļi
und apdraudeja to Wehju und to Juhri tad tappa taß itt kluß bett tee Zillwäki i§śabrienojahß
winja Kallps tappa w䧜äls tanny pa§ścha` Stunda`
Turri Mutt und e§śi kluß Tad tappa taß itt kluß
Zillwäki und Lohpi apśliezenati tappa und a§toņi Zillwehziņi
attraśta tappa kahds Brienums tad nu buhß kad mehß räd§am
i§teŗus bett śawas Śeewas Klehpy gharrde aismid§is tappa Wings leela` Nhelaimeh Holowernes peed§ehrees ghu
Vnd tappa winjeems räd§oht
und winja drahnas tappa balltas ka kahda Ghaißma
ap§kaidrohtz tappa ka śchiß Ewangelium §tah§ta noleetz

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015