Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: tappa
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Kad nu Wackars tappa śatziya tas Kunx ta Wienakallna
to arrid§an nhe §innu Deews §inna to tas patz tappa norautz eek§chan to tre§§chu Debb䧜u Vnd es pa§i
Tas tappa norautz eek§chan to Paradi§u vnd d§irrdeya
vnd tappa śamieta vnd
Vnd tudeļļ tappa tas red§iex vnd ghaya packaļļ
TAd tappa JE§us no
winja Meita tappa w䧜äla tanny pa§§cha` §tunda`
ha Mai§ehms kattri attlicka teems kattri ähdinati tappa Kad nu tee Czillwäki to Siem red§eya kattru
Abrahams juh§śo Tähws tappa liexmis ka tas mannu
Abrahams tappa äßmu es Tad czehle tee Ackminis
weenu Kallpa ghiem tappa ihten ka czittz Czillwähx vnd
śämmoyayahß vnd tappa paklau§śiex ihs tay Nahwei ja
kad tas peewilltz tappa jehme tas to Mais patteitze vnd
katters nośauktz tappa J§carioth katters by no to Pullku
nodoht Kad tee to d§irrdeya tappa tee liexmi
Vnd ähdoht tanny Nackty kad tas Peewilltz tappa jehme tas Kunx JE§us to Mais patteitze lau§e vnd
Kad to JE§us śatziyis by tappa tas no§kummis eek§chan
gir ar mann py Ghalldu Vnd tee Mahzekļi tappa ļohte no§kummu§chi vsluhkoyahß weens ohtru vnd
teems tappa bayl no kattru tas runnaya
Śuddrabaghro§§chus ar kattreems nomaxahtz tappa tas Pahrdohtz kattru tee pirrka no teems Bährneem
Tappa
eja ta Praweeta Laika^ eekśch J§rae~ļa un ne weens tappa śchķih§tihs ka ween Nae~mans tas Sihreris
teepi śawu Rohku un tas darrija ta` Un wiņņa Rohka tappa tam atkal weśśala ittin ka ta ohtra
Un tee tappa Trakkuma pilni un śarunnajahs kohpa^ śawa^ §tarpa
Un śchi Ślawa no wiņņa tappa śluddinata pa wiśśu Juddu=Semmi un wiśśa^s Semme^
śehklu śeht un śehjoht kritte zitta Zeļļmalli^ un tappa śamihta un tee Putni appakśch Debbes apehde to
tas apśargahts taptu un tas śaplohśijs tahs Śaites tappa no Wella Tukśneśi^ d§ihts
Un wiņņam peeluhd§oht tappa tas ņihmis wiņņa Waiga zittahds un wiņņa Drehbes
Un likke tahs Rohkas uhs to un tudaļ tappa ta taiśna darrita un pagohdinaja Deewu
n tas Kalps nahze un atśazzija to śawam Kungam tad tappa tas Namma=Kungs duśmigs un śazzija us śawu Kalpu
Tad tappa wiņśch duśmigs un ne gribbeja ee=eet Bet wiņņa Te
Bet tas Nabbags lehzehs mirris un tappa aisne§ts no teem Eņģeļeem Abra`a`ma Klehpi^ un ta
a`a`ma Klehpi^ un tas Baggats nomirre arrid§an un tappa aprakts
eŗeem un tas notikkahs ka tee ahs eijoht śchķih§ti tappa
Un wiņśch tappa waizahts no teem Wari§e`e`ŗeeem kad tai Deewa Wal
Tee ehde d§ehre prezzeja un tappa Lauliba^ isdohti lihd§ tai Deenai kurra^ No`a`s L
Bet tas śchohs Wahrdus d§irdejis tappa ļohti nośkummis jo tas bija itt baggats
Un tudaļ tappa wiņśch red§igs un gahja tas pakkaļ teikdams Deewu
tas Śatans eegahja eekśch to Juhdasu kas nośaukts tappa Jśkariats un bija weens no teem diwipadeśmits Mah
Un tee tappa lihgśmi un śaderreja wiņņam Naudas doht
Un kad Gaiśma tappa śapulzejahs tee Wezzajee no teem Ļaudim un tee Au
Bet kad Erodus JE§u red§eja tappa tas ļohti lihgśms Jo wiņśch to gribbeja jaw śenn
Us to Deenu tappa Pilatus un Erodus Draugi kohpa^ jo papreekśchu bi
Bet tur arrid§an tappa nowe§ti diwi zitti Ļauna darritaji ka tee ar wiņņ
Un tas bija ap śe§to Stundu tad tappa tumśch pahr to wiśśu Semmi lihd§ dewitai Stundai
attijahs pehz to Kappu un ka wiņņa Meeśas noliktas tappa
Un kad tahs pahrbijuśchas tappa un to Waigu pee Semmes nokahre śazzija wiņśch uhs
s kad wiņśch tohs śwehtija śchķihre tas no teem un tappa uhs Debbes uhszelts
Weens Zilweks tappa no Deewa śuhtihts Jahnis Wahrda^
Un tas Wahrds tappa Meeśa un d§ihwoja muhśu §tarpa^ un mehs red§ejam

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015