Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: tappa
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ar Wilnahm pahrņemta tappa in wiņ§ch gulleja In
in apśauze to Wehju in to Juhŗu tad tappa itt kluśśu Bet
śawrohp us aug§tu Kalnu In tappa wiņņeems red§oht
Drahnas tappa baltas in §pihguloja ka` Gaiśma In red§i tad
Bet us daud§ no teem ne bija Deewam labs Prahts in tappa nośi§ti
kas Teeśa buhs taps jums dohts Kad nu Wakkars tappa śazzija
manni guh§tiht bet es tappa weena^ Kurwi^ zaur Lohgu pahr Muhri nolai§ts
arri to ne §innu Deews to §inna Tas pats tappa parauts tre§cha^
ahra no Meeśas to ne §innu es Deews to §inna Tas tappa parauts eekśch Paradih§es in d§irdeja ne=isśakkam
Zeļļ=malli^ in tappa śamihta in tee Putni appakśch Debbes apehde
tew palihd§ejśi In tuhdaļ tappa wiņ§ch red§igs in gahja tam
TAd tappa JESUS no ta Śwehta Garra Tukśneśśi^ ahswe§ts
irr leela tew noteek ka` tu gribbi In wiņņas Meita tappa Weśśela us to paśchu Brihdi
teem kas ehdinati tappa Kad nu tee Zilweki to Sihmi red§eja
ih§tu in turru wiņņa Wahrdu Abra&a&ms juhśu Tehws tappa lihgśms gribbedams mannu Deenu red§eht in wiņ§ch
ka` kahds Zilweks atra§ts wiņ§ch pats §emmojees in tappa paklauśigs lihd§ Nahwei ja lihd§ Nahwei pee Kru§t
Nakti^ kad wiņ§ch peewilts tappa ņehme tas to Mai§i pateize in pahrlau§e
kas no Welna tappa wahrd§inati Jo Deews bij ar wiņņa In mehs
wiņņeem Bet wiņņu Azzis tappa turretas ka tee to ne pa§inne
in teems to isdallija Tad tappa wiņņu Azzis atwehrtas in pa§inne
h teem śawas Rohkas in Kahjas in śawus Śahnus Tad tappa tee Mahzekļi lihgśmi to Kungu red§edami Tad śazzi
lihd§ tai Deenai kad wiņ§ch uhsņemts tappa in jaw papreekśchu teem
Gallam In to śazzijs tappa wiņ§ch uhsņemts Azzim red§oht in weena
nu tas Kungs JESUS ar teem runnajs bija tappa wiņ§ch
uggunigas in uslaidehs us ikweena §tarp teem Tad tappa tee wiśśi pilni
wehta Garra Dahwanas ir us teem Pagaņeem isleetas tappa Jo tee d§irdeja tohs śweścha^s Mehle^s śweścha^s
lehzehs mirris in tappa aisne§ts no teem Eņģeļeem Abra&a&ma
Kungam Tad tappa tas Namma=Kungs duśmigs in
kke tanni^ Laika^ ka Grahmatas no Ķei§eŗa Augu§ta tappa isśuhtitas wiśśai Paśaulei bij meślotai tapt In
paśchas arri preekścha ne§t Bet tee ehde in tappa pee=ehduśchi
rrid§an Elkadeewa=Kalpi ta` ka` zitti no wiņņeems tappa ka` rak§tihts §tahw Tee Ļaudis apśehdehs pee Ehśc
in tappa no tahm Ohd§ehm apmaitati Ne kurnejeet arrid§an k
teems kurneja in tappa nomahkti no ta Nomehrdetaja Tas wiņņeems
Pa=Kungs tas tappa preekśch wiņņa apgau§ts apśuhd§ehts
atwerrehs wiņņa Auśis in ta Śaite wiņņa Mehles tappa śwabbada
dohti tappa Jo kad ta Behrna Teeśa zaur teem Bauśleem nahktu
tas notikkahs ka tee ais=eijoht śchķih§ti tappa Bet weens no
ws śawus Ļaudis peemeklejs In śchi Ślawa no wiņņa tappa śluddinata pa wisśu Judu=Semmi in wiśa^s Semme^s
d§irdeja tappa wiņ§ch duśmigs in isśuhtija śawu Kaŗŗa=Spehku
ja kahdus atra§dami ļaunus in labbus in tee Galdi tappa wiśśi pilni ar Weeśeem Tad eegahja tas Ķehniņ§ch
Śeewa tappa weśśala tanni^ paścha^ Stunda^
Tad zehlehs ta Meitene augścham In śchi Ślawa tappa daud§inata
Deewa Wahrdu Tomehr zaur teem paścheem ta Paśaule tappa śamaitata in ar Uhdens=pluhdeem apślihzinata Ta`
ne śaņehmuśi Weens Zilweks tappa no Deewa śuhtihts Jahnis
Deewa d§immuśchi In tas pats d§imts Wahrds tappa Meeśa
us Kah§ahms in tahs Durwis tappa aisślehgtas Pehz
tappa ka mums bij śwehteems buht in bes Wainas preekśch
no wiņņa Azzim ka` Swihņi in tappa atkaļ red§igs In zehlehs augścham
Laikohß wi§śas Leetas ar A§śiniem §chkie§titas tappa und beß A§śino=Jßleeśchanas nhe kada Peedośchana
tad wehl notix py to Śakalltu§chu Bett turr tappa arrid§an nowä§ti diwi zitti Ļaundarritaji ka tee

 

 

<< 6 7 8 9 10 11

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015