Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: tappa
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Pilato Kru§ta śi§ts nomirra{nomirro} apracktz tappa §emme kahpe
d§irrdeja tappa taß dußmiegs unnd i§śutija śawu
kaß §cheitan raxtietz §taw Taß Konings tappa dußmiegs
nhewe§śels tappa pehtz to Kunnghu JE§um dauds nhe
red§eja tappa tee ļohte no§kummu§chi nahze unnd
kalldinaja to D§ell§ies und wedde to zeetuma` Tha tappa śchiß Konings §pee§ts py Deewu nahkt unnd no Ghrä
pakehrehß ar śaweems Matteem py weenu Oh§olu tappa
Vnd ta Śeewa tappa w䧜äla tan~i pa§§cha` Stunda`
Vhdens śälldäns tappa zaur weenu Kohku ka winja
ts by und Schkirr§ta` eelickts us Kappśehtes nä§ts tappa
lieds ißpoh§titi{ißpoߧtiti} tappa und kaß wehl attlicka par wi§śu Pa§śaul ißklieduś
Nheghantibas dehļ tappa ar Vhdeny apśliezenata ta pirrma
Däbb䧜u us Sodom und Gomorrha Jeru§alem tappa klahje
noticka kad winjo Pils und Semme tappa ißpoh§tita Tadehļ
wehl d§iews palicka tappa par muh§chighu Wahrghu śwe§ścha`
Wings tappa itt par Neeku turrähts pills Śahpehm und
tee i§śabrienojahß wi§śi und tudeļļ tappa winja Mutte
Kaimiņņeem Vnd wi§śa §chy leeta tappa §innama
Vnd winja Tähws Zacharias tappa pills no to
Vnd taß Bährnings augha und tappa §tippris
apghrai§ietz tappa
teitz Deewu Wings tappa pills nhe no Brannda=Wienu
Tapehtz jeb§che tee pirrmahk by ghohdighi Ļaudis tappa tee neewahti
Patz taß Tähws taß Job ar nicknu Śährghu tappa apmä§ts
Mee§śahß Vnd Eli§abeth tappa no to Śwähtu
uśchi by śchai Jumprawai ja pahr kahp pirrms winja tappa eek§chan tahß Pils Juda tanny Pily kattra Juda Zi
s J§charioth by Je§u Chri§ti Mahzekļis bett pehtz tappa Wings patz Wällns ai§to par Naudu Wings to Kunghu
Tas dhels tam Thewam packloußyx tappa Tas natcze
Nackty kad tas peewilltz tappa jehme
Nackty kad tas peewilltz tappa jehme tas to
Nackty kad tas peewilltz tappa jehme tas to
runnahts tappa In Śihmanis śwehtija tohs in śazzija
wiņ§ch tappa muhśu Pulka^ §kaitihts in bij ar mums to Ammatu d
uhsņemts tappa weenam Leezineekam buht ar mums wiņņa Augścham=ze
nahze kritte us Mattih§u In wiņ§ch tappa pee§kaitihts pee teem weenpadeśmits
BEt śesta^ Mehneśi^ tappa tas Eņģelis Garbriels śuhtihts no
in wiņņa Mehle tappa atraiśita atwald§inata in runnaja
in wiśśa śchi Leeta tappa §innama pa wiśśu to Kalnaiņu Judu=Semmi
bij ar wiņņa In wiņņa Tehws Zakarias tappa pilns no ta
to pehz Leeldeenas teem Ļaudim preekścha west Ta` tappa nu Pehteris Zeetuma^ turrehts Bet ta Draud§iba lu
Meeśa^s In Eli§abete tappa pilna no ta Śwehta Garra
eenas pagahjuśchas bija ka tas Behrns apgrai§ihts tappa tad tappa wiņņa wahrds nośaukts JESUS
tappa tad tappa wiņņa wahrds nośaukts JESUS
wiņ§ch Mahtes Meeśa^s eed§immis tappa
In tee paśchi ne uhswarreja nei arri wiņņu Weeta tappa Debbeśi^s
Welns in Śahtans tas tappa isme§ts kas wiśśu to Paśaul ar Wiltu
wadda in wiņ§ch tappa me§ts wirś Semmes in wiņņa Eņģeļi tappa lihd§
wadda in wiņ§ch tappa me§ts wirś Semmes in wiņņa Eņģeļi tappa lihd§
Tanni^ Laika` kad No&u&s d§ihwoja tappa ta Laiwa istaiśihta in eekśch
Swaig§ni red§eja tappa tee ļohti lihgśmi In Namma^ eegahjuśchi

 

 

<< 5 6 7 8 9 10 11

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015