Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: tśchettreem
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

teem Sehgeļeem usraiśija un d§irdeju weenu no teem tśchettreem Lohpeem śakkam it ka Pehrkoņa Balśi^ Nahzi un luh
apkahrt to Gohda=Krehślu un teem Wezzajeem un teem tśchettreem Lohpeem un mettahs preekśch ta Gohda=Krehśla §emm
D§eeśmu preekśch ta Gohda=Krehśla un preekśch teem tśchettreem Lohpeem un teem Wezzajeem un ne weens warreja to
Un weens no teem tśchettreem Lohpeem dewe teem śeptiņņeem Eņģeļeem śeptiņņus §
a§toņdeśmits in tśchettreem Gaddeem ta ne palikke no Ba§nizas
teem tśchettreem Eņģeļeem kam bija wehlehts apmaitaht to Semm in

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015